Menettely : 2012/2133(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0163/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0163/2013

Keskustelut :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Äänestykset :

PV 11/06/2013 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0239

MIETINTÖ     
PDF 172kWORD 123k
17.5.2013
PE 500.621v03-00 A7-0163/2013

Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista

(2012/2133(INI))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Vicente Miguel Garcés Ramón

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista

(2012/2133(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jossa käsitellyt perusoikeudet on sisällytetty perussopimuksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 6 artiklalla, ja erityisesti perusoikeuskirjan 38 artiklan, jonka mukaan unionin politiikoissa varmistetaan kuluttajansuojan korkea taso,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 26 artiklan, jossa määrätään, että "sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti",

–   ottaa huomioon SEU:n 3 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan unionin pyrkimyksenä on "täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen",

–   ottaa huomioon SEUT:n 9 artiklan, jossa todetaan, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset",

–   ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi",

–   ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa määrätään, että "kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa",

–   ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan, 114 artiklan 3 kohdan sekä 169 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua koskevista palveluista,

–   ottaa huomioon SEUT:n 169 artiklan 1 kohdan, jossa määrätään, että "kuluttajien etujen suojaamiseksi ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi unioni myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi",

–   ottaa huomioon 24. syyskuuta 1998 annetun neuvoston suosituksen 98/560/EY(1) Euroopan audiovisuaalisia ja tietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyvyn parantamisesta edistämällä kansallisia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on saattaa alaikäisten ja ihmisarvon suojelu vertailukelpoiselle ja tehokkaalle tasolle,

–   ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä - COM(2009)0336) soveltamista koskevan mietinnön(2),

–   ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11. toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)(3),

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007-2013) 12. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman(4),

–   ottaa huomioon 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/952/EY(5) alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen,

–   ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta 11. joulukuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/65/EY(6),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle "EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 – Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, hyvinvoinnin parantaminen ja tehokas suojaaminen" ja 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013(7),

–   ottaa huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jolla pyritään vahvistamaan yhteiset puitteet akkreditointia ja valvontaa koskevia sääntöjä varten(8),

–   ottaa huomioon lelujen turvallisuudesta 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (leluturvallisuusdirektiivi)(9),

–   ottaa huomioon yhtenäismarkkinoiden toiminnan parannustoimista 29. kesäkuuta 2009 annetun komission suosituksen ja sisämarkkinoihin vaikuttavien direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 12. heinäkuuta 2004 annetun komission suosituksen(10),

–   ottaa huomioon kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanosta 2. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon (COM(2009)0330) ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) soveltamisessa 2. heinäkuuta 2009 annetun komission kertomuksen (COM(2009)0336),

–   ottaa huomioon yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista varten 7. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle (COM(2009)0346) ja asiaa koskevan komission suositusluonnoksen (SEC(2009)0949),

–   ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon "Eurooppa 2020, älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajien suojelusta(11),

–   ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi(12), kodifioitu toisinto),

–   ottaa huomioon professori Mario Montin komissiolle 9. toukokuuta 2010 antaman selonteon uudesta sisämarkkinastrategiasta "A New Strategy For The Single Market",

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettujen yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(13),

–   ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen(14),

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö)(15),

–   ottaa huomioon 22. lokakuuta 2010 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi” (neljäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, (SEC(2010)1257)),

–   ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen (COM(2010)0603),

–   ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2010 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan kuluttajien sopeutumisesta sisämarkkinoihin "Consumers at home in the single market" (viides kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, SEC(2010)0299)),

–   ottaa huomioon Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vuosikertomuksen vuodelta 2010, jonka Euroopan unionin julkaisutoimisto julkaisi vuonna 2011,

–   ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista(16),

–   ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä(17),

–   ottaa huomioon lokakuussa 2011 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi” (kuudes kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, (SEC(2011)1271)),

–   ottaa huomioon 3.–4. lokakuuta 2011 Krakovassa (Puola) pidetyn ensimmäisen sisämarkkinafoorumin antaman "Krakovan julkilausuman",

–   ottaa huomioon 19. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665),

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa(18) ja 29. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020(19),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman lentomatkustajien oikeuksien soveltamisesta ja toimivuudesta(20),

–   ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011(21),

–   ottaa huomioon 9. marraskuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2011)0707) ja siihen liittyvät asiakirjat (SEC(2011)1320 ja SEC(2011)1321),

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta(22),

–   ottaa huomioon 19. joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Eurooppalainen näkemys matkustajien eduksi: Tiedonanto matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa" (COM (2011)0898),

–   ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Yhtenäinen kehys luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja varten" (COM(2011)0942),

–   ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

–   ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta(23),

–   ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Sähköisiä hankintoja koskeva strategia" (COM(2012)0179),

–   ottaa huomioon 2. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta" (COM(2012)0196),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi(24),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden tulostaulusta(25),

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

–   ottaa huomioon 29. toukokuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Kuluttajien kannalta parhaat tilanteet Euroopassa" (seitsemäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, (SWD(2012)0165)),

–   ottaa huomioon 7. joulukuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi” (kahdeksas kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, (SWD(2012)432)),

–   ottaa huomioon 29. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Kuluttajien kannalta parhaat tilanteet Euroopassa” (seitsemäs kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, (SWD(2012)0165)),

–   ottaa huomioon 4. kesäkuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (COM(2012)0238),

–   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Kuluttajien voimaannuttamiseen liittyvät tietoisuutta lisäävät näkökohdat 2012–2014" (SWD(2012)0235),

–   ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Yhdessä uuteen kasvuun" (COM(2012)0573),

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(26),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0163/2013),

A. ottaa huomioon, että kuluttajien ja heidän oikeuksiensa edistäminen ja suojeleminen ovat unionin perusarvoja;

B.  ottaa huomioon kuluttajien tärkeän roolin taloudessa, sillä kulutus on merkittävimpiä talouskasvun edistäjiä unionissa;

C. ottaa huomioon, että EU:n kansalaisilla on kuluttajina tärkeä tehtävä Eurooppa 2020 -strategian älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamisessa, ja siksi kuluttajien asema olisi tunnustettava osaksi unionin talouspolitiikkaa;

D. ottaa huomioon, että unionin tavoitteena on saavuttaa kuluttajien tietojen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä kuluttajansuojan korkea taso ja sopiva tasapaino unionin yritysten ja talouksien kilpailukyvyn välillä erityisesti suojelemalla kuluttajien terveyttä, turvallisuutta ja taloudellisia etuja sekä edistämällä kuluttajien oikeutta tietoon, koulutukseen ja järjestäytymiseen;

E.  ottaa huomioon, että kuluttajat eivät muodosta yhtä yhtenäistä ryhmää ja että kuluttajia koskevat erot on otettava huomioon Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa, sillä kuluttajien asiantuntemuksessa, lainsäädännön tuntemuksessa, itsevarmuudessa ja halukkuudessa hakea oikaisua on huomattavia eroja; katsoo, että syrjimättömyys ja esteettömyys olisi otettava huomioon Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelman täytäntöönpanossa;

F.  katsoo, että on tarpeen parantaa kuluttajien luottamusta markkinoihin ja lisätä kuluttajien tietoisuutta omista oikeuksistaan kiinnittämällä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajaryhmiin, kuten lapsiin, ikääntyneisiin ja muihin haavoittuvassa tilanteessa oleviin kuluttajiin; ottaa huomioon, että tässä mielessä on ratkaisevan tärkeää tarjota kuluttajille unionissa aikaisempaa parempi suoja tuotteilta ja palveluilta, jotka voivat vaarantaa heidän terveytensä tai turvallisuutensa;

G. ottaa huomioon, että sopivalla ja riittävällä tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on helposti saatavilla, avointa, yksiselitteistä ja vertailukelpoista;

H. ottaa huomioon, että moitteettomasti toimivat sisämarkkinat vastaavat Lissabonin strategian tavoitteita, joilla pyritään lisäämään talouskasvua ja työllisyyttä unionin 500 miljoonan kuluttajan hyväksi;

I.   katsoo, että sähköinen kaupankäynti on äärimmäisen hyödyllistä kaikille kuluttajille, kun otetaan huomioon sen valtava rajat ylittävä potentiaali, jonka avulla kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista mahdollisimman paljon; ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti osallistamiskeinona hyödyttää erityisesti vammaisia ja liikuntarajoitteisia kuluttajia sekä maantieteellisesti vaikeakulkuisilla maaseutualueilla asuvia kuluttajia;

J.   katsoo, että epätietoisuus kuluttajien oikeuksista rajat ylittävissä ostoksissa vaarantaa markkinoiden yhdentymisestä saatavat hyödyt;

K. ottaa huomioon, että yhä esiintyvä unionin kansalaisten digitaalinen kahtiajako hidastaa sähköisen kaupankäynnin kehittymistä, erityisesti ikääntyneiden keskuudessa; ottaa huomioon, että useimmat julkiset ja yksityiset verkkosivustot ovat edelleen vammaisten tai heikommat tietotekniset taidot omaavien henkilöiden ulottumattomissa;

L.  ottaa huomioon, että digitaalisten sisämarkkinoiden pirstoutuminen vaarantaa kuluttajien oikeudet; ottaa huomioon, että osaa verkkosivustoista ei ole suunniteltu rajat ylittäviä ostoksia ja kuluttajia varten; ottaa huomioon, että direktiivi vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ADR) ja asetus verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (ODR) tulevat pian voimaan ja ne tarjoavat kuluttajille hyödyllisen välineen erityisesti rajat ylittävässä kaupankäynnissä; katsoo, että tehokkaiden ryhmäkannemekanismien harkintaa olisi jatkettava;

M. toteaa, että nykyisessä talouskriisissä kuluttajille tarjottavan suojelun ja tiedonsaannin merkitys on korostunut rahoitus- ja pankkipalveluiden alalla, sillä tällaisilla tuotteilla voi olla suoria vaikutuksia kuluttajien yleiseen hyvinvointiin, ja sama pätee kuluttajille annettavaan puolueettomaan neuvontaan;

N. ottaa huomioon, että Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa on vahvistettu unionin kuluttajapolitiikan valtavirtaistamistoimet, joiden avulla on tarkoitus saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet;

O. ottaa huomioon, että nykyinen talouskriisi vaikuttaa voimakkaasti myös kuluttajien ostovoimaan sisämarkkinoilla ja että tämä koskee erityisesti sosiaalisen tai taloudellisen tilanteensa vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia; katsoo näin ollen, että kuluttajien oikeudet olisi tunnustettava riittävällä tavalla;

P.  ottaa huomioon, että sisämarkkinat tarjoavat unionin kuluttajille laajan kirjon laadukkaita tuotteita ja palveluja kilpailukykyisin hinnoin; katsoo, että ympäristöystävällisten tuotteiden tuottaminen ja ympäristöystävällisten palvelujen tarjoaminen kannustaa vastuullista kulutusta ja edistää täten kestävää kehitystä, työllisyyttä ja talouskasvua; katsoo, että komission olisi käsiteltävä ja tutkittava uudenlaisia kulutustapoja, esimerkiksi yhteistoiminnallista kuluttamista;

Q. katsoo, että teknisen ja tieteellisen tiedon kasvaessa on tehtävä tarvittavia mukautuksia sekä elintarvikkeiden turvallisuuden että muiden keskeisten kulutustuotteiden turvallisuuden osalta;

R.  katsoo, että kuluttajajärjestöjen asemaa on vahvistettava kaikilla aloilla tarvittavin oikeudellisin ja taloudellisin toimenpitein ja että kuluttajajärjestöjä on tuettava niiden valmiuksien kehittämisessä; katsoo, että kuluttajajärjestöillä on korvaamaton rooli luottamuksen ja sisämarkkinoiden kehittämisen takaajina;

T.  katsoo, että matkustajilla ei ole riittävästi tietoa oikeuksistaan ja palvelun laadusta, jota heillä on oikeus odottaa, ja että matkustajilla on usein vaikeuksia oikeuksiensa vaatimisessa ja käyttämisessä; katsoo, että tarvitaan suuntaviivat helpottamaan ja parantamaan matkustajien oikeuksia koskevien eri säännösten soveltamista kaikissa liikennemuodoissa; katsoo, että valmismatkadirektiivin tulevan tarkistamisen yhteydessä komission on tutkittava perin pohjin, miten sähköinen kaupankäynti ja digitaaliset markkinat vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen Euroopan matkailualalla;

U. ottaa huomioon, että nykyisessä unionin lainsäädännössä matkustajien perussuojelu turvataan kaikissa liikennemuodoissa, mutta eräiden matkustajien oikeuksien toteutumista, tarkkailua ja valvontaa ei ole varmistettu moitteettomasti kaikissa liikennemuodoissa ja kaikkialla unionissa, mikä haittaa vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla, koska se heikentää kansalaisten luottamusta matkustamisen aikana ja vaarantaa liikenteen harjoittajien välisen tasapuolisen kilpailun;

V. katsoo, että matkustajien on voitava selvästi erottaa toisistaan lipun hintaan sisältyvät pakolliset toimintakustannukset ja varattavissa olevat vapaaehtoiset valinnat heidän käyttäessään tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä, joita säännellään asetuksella (EY) N:o 1008/2008 (uudelleen laadittu) lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä(27), jotta voidaan lisätä hintojen avoimuutta internetissä lippuja varaaville kuluttajille;

W. ottaa huomioon, että komission tiedonanto Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmasta sisältää seuraavat neljä päätavoitetta: 1) kuluttajien turvallisuuden parantaminen, 2) tietämyksen lisääminen, 3) täytäntöönpanon parantaminen ja oikeussuojakeinojen turvaaminen ja 4) oikeuksien ja keskeisten toimintalinjojen saattaminen yhteiskunnan ja talouden muutosten mukaisiksi; katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi helpotettava kuluttajansuojalainsäädännön nopeaa ja tehokasta saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä;

X. ottaa huomioon, että unioni on asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, joilla pyritään saavuttamaan vuotta 2020 koskevat tavoitteet ja varmistamaan, että suurin osa energiasta saadaan uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2050 mennessä;

Y. katsoo, että laadittavien ehdotusten on oltava johdonmukaisia neljän päätavoitteen kanssa;

Lisätään tietoisuutta, tietämystä, turvallisuutta ja kuluttajien oikeuksia

1.  suhtautuu myönteisesti Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelman kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja erityisesti siihen, että se kattaa lähes kaikki kuluttajien kannalta tärkeät toimialat, mikä on vahva signaali kuluttajien turvallisuuden ja oikeuksien aseman ja merkityksen edistämiseksi sisämarkkinoilla ja kuluttajajärjestöjen vahvistamiseksi; korostaa kuitenkin, että tämän on heijastuttava myös komission lainsäädäntöesityksissä ja muissa ehdotuksissa;

2.  panee tyytyväisenä merkille komission halukkuuden tehdä yhteistyötä kauppiaiden ja välittäjien kanssa kuluttajien turvallisuutta edistävien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien aloitteiden tukemiseksi; toteaa, että komission olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua yksityissektorin kanssa, jotta aloitteet hyväksyttäisiin ja niitä toteutettaisiin käytännössä;

3.  vaatii, että kuluttajille on annettava mahdollisuus harjoittaa oikeuksiaan helpolla ja tehokkaalla tavalla terveyden, energian, liikenteen, rahoituspalvelujen, digitaalisten palvelujen, laajakaistayhteyden, tietosuojan, liikenteen ja televiestinnän kaltaisten perustarpeiden osalta;

4.  kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa toteuttaessaan unionin laajuisia kampanjoita kuluttajien oikeuksista ja eduista; korostaa, että kampanjan onnistumisen kannalta on tärkeää, että julkisen sektorin ja kuluttajansuojajärjestöjen ohella myös yksityissektori on mukana toiminnassa;

5.  katsoo, että on edistettävä European Enterprise Support Networkin kaltaisia verkkoalustoja ja Your Europe -verkkosivuja, joilla edesautetaan eurooppalaisten sisämarkkinoiden kehittämistä ja jotka tarjoavat tärkeää tietoa kuluttajille ja pk-yrityksille;

6.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen siitä, miten voidaan lisätä kansalaisten tietoja rahoitusalasta, jotta heillä olisi tarvittavat tiedot ennen lainapäätöksen tekemistä; katsoo, että erityishuomiota olisi kiinnitettävä nuorempaan sukupolveen ja lyhytaikaisia luottoja koskevaan valistukseen;

7.  korostaa, että kuluttajavalistus vähentää vaarallisiin tai väärennettyihin tuotteisiin, keinotteluun perustuviin rahoituspalveluihin ja harhaanjohtaviin mainoksiin liittyviä kuluttajiin kohdistuvia riskejä; katsoo, että kuluttajien valistuksen (talousvalistus mukaan lukien) ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen olisi oltava elinikäistä ja että se olisi aloitettava koulussa; korostaa, että on vältettävä tiedon ylitarjontaa ja sen sijasta olisi vähennettävä tietovajetta ja parannettava kuluttajien tietoisuutta luotettavan, selkeän, vertailukelpoisen ja kohdistetun tiedotuksen avulla;

8.  korostaa, että kuluttajien oikeuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että yritysten roolia ja valistusta ei saa unohtaa; toteaa, että yritysten on tunnettava hyvin kuluttajien oikeudet, jotta olemassa oleva kuluttajansuojalainsäädäntö voidaan panna täysimittaisesti täytäntöön; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään tätä varten tarvittaviin toimiin, ja keskittymään erityisesti pk-yrityksiin;

9.  korostaa, että eri kyselyistä saatujen tulosten perusteella kuluttajat ovat huolissaan pitkällä aikavälillä mahdollisista eroista sisämarkkinoilla myytävien samanmerkkisten ja samoissa pakkauksissa myytävien tuotteiden laadussa; toteaa, että kuluttajat eri jäsenvaltioissa eivät saa samantasoista laatua ostaessaan samanmerkkisiä ja samoissa pakkauksissa myytäviä tuotteita sisämarkkinoilla; korostaa, että minkäänlainen kuluttajien syrjiminen ei ole hyväksyttävää;

10. kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen tästä asiasta, jotta voitaisiin arvioida, onko tarvetta mukauttaa nykyistä unionin lainsäädäntöä; kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille ja kuluttajille tutkimuksen tuloksista;

11. pyytää komissiota säätämään ajantasaisia ja yhdenmukaistettuja normeja, joilla varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja aitous; toivoo joka tapauksessa, että ehdotuksessa yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY muuttamiseksi varmistetaan kulutustuotteiden korkea turvallisuustaso;

12. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen oikeudellisen kehyksen vahvistamisesta tuoteturvallisuusasioissa; korostaa tässä yhteydessä tehokkaan markkinavalvonnan merkitystä, sillä Euroopan sisämarkkinoilla on vieläkin vaarallisia tuotteita, joukossa myös CE-merkinnällä varustettuja tuotteita;

13. vaatii, että kuluttajille on annettava mahdollisuus hyötyä tieteen ja teknologian kehittymisestä turvallisella tavalla ja saada tietoja, puolueetonta neuvontaa ja tarvittavat oikeudenmukaiset ja tehokkaat oikeussuojakeinot;

14. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota esittämään aloitteita, joilla pyritään saamaan tieteellisen edistyksen, tekniikan kehityksen ja muiden innovaatioiden tuloksista käytännön hyötyjä kuluttajille ottaen samalla asianmukaisesti huomioon kulutustavaroiden turvallisuutta koskeva lainsäädäntö;

15. vaatii, että nanoteknologian ja geenimuunneltujen organismien avulla valmistettujen kulutustuotteiden markkinoilla huolehditaan asianmukaisesta kuluttajansuojasta ja tuoteturvallisuudesta;

16. korostaa, että tieteellisen asiantuntemuksen ja lausuntojen riippumattomuus ja avoimuus on varmistettava erityisesti terveyden, ympäristön ja elintarvikepolitiikan alalla, jotta varmistetaan kuluttajien terveyden suojelun ja luottamuksen korkea taso;

17. painottaa, että lasten ja ikääntyneiden kaltaisten haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajaryhmien ja muiden haavoittuvassa tilanteessa olevien kuluttajien oikeuksien suojelua on parannettava erityisesti liikenteeseen, rahoituspalveluihin, energiaan sekä tietotekniikkaan liittyvien oikeuksien osalta; korostaa, että on toteutettava toimia sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla riittävien suojatoimien varmistamiseksi haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojelemiseksi;

18. korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden on edistettävä vastuullista ja kestävää kulutusta Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti ja että kuluttajien täydellistä pääsyä markkinoille on edistettävä erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden näkökulmasta solidaarisuuteen perustuvassa unionissa; katsoo, että on ratkaistava elintarvikejätteiden ongelma, tehtävä kulutustavaroiden elinkaaresta kestävämpiä, edistettävä kierrätystä ja käytettyjen tavaroiden kulutusta sekä parannettava yhä sisämarkkinoilla saatavilla olevien tuotteiden energiatehokkuutta;

Parannetaan täytäntöönpanoa, tehostetaan valvontaa ja turvataan oikeussuojakeinot

19. korostaa, että komission olisi edelleen tarkkailtava huolellisesti sisämarkkinoiden kehitystä tukevan lainsäädännön soveltamista; kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin oikeustoimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata tai pane täytäntöön tai toteuta sisämarkkinasäännöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti;

20. panee tyytyväisenä merkille uudet lainsäädäntöaloitteet, joiden tarkoituksena on luoda täysin yhdentyneet sisämarkkinat kilpailun ja tehokkuuden lisäämiseksi ja suuremman valinnanvaran tarjoamiseksi unionin kuluttajille;

21. kehottaa erityisesti komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kuluttajansuojaa koskeva yhteisön säännöstö, erityisesti kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi(28), sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi(29) sekä harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskeva direktiivi(30), pannaan täytäntöön oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti; kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön vaikuttavuutta koskevan seurannan; painottaa näyttöä, joka osoittaa, etteivät kansalaiset edelleenkään tunne oikeuksiaan sisämarkkinoilla ja näin ollen kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään selkeän ja helppotajuisen kuluttajille tarkoitetun tiedon saatavuutta osana täytäntöönpanoprosessia sekä tiedotusta kuluttajien saatavilla olevista oikeussuojakeinoista;

22. kehottaa komissiota arvioimaan aikaisempaa aktiivisemmin, onko jäsenvaltioiden kansalaisilla pankkitilien käyttömahdollisuus; pyytää komissiota raportoimaan, miten ongelmaa käsitellään, ja esittämään parlamentille kertomuksen asiasta vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä;

23. kehottaa käyttämään tehokkaammin kuluttajien käyttäytymisestä saatavilla olevia tietoja ja erityisesti kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta saatavia tietoja; ehdottaa näin ollen, että Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) suorittaa arviointi- ja tarkkailutyön rahoitetun tutkimushankkeen muodossa, jotta voidaan määrittää, mitkä ovat kansalaisten kannalta painopistealoja, kun parannetaan kuluttajien oikeuksia sisämarkkinoilla, ja samalla mukauttaa kuluttajavalistusta antavien järjestöjen sisältöjä, muotoja ja toimintaa;

24. korostaa, että unionin toimintalinjoilla on edistettävä kuluttajajärjestöjen yhteistyötä julkisten laitosten kanssa kaikilla aloilla sekä tarjottava tarvittavat varat ja edistettävä parhaiden käytäntöjen ja taitotiedon vaihtoa järjestöjen välillä; kehottaa perustamaan eurooppalaisten järjestöjen rekisterin, jonka avulla tuetaan eurooppalaisten järjestöjen perustamista;

Saatetaan oikeudet ja keskeiset toimintalinjat talouden ja yhteiskunnan muutoksien mukaisiksi

25. katsoo, että komission olisi keskityttävä digitaaliympäristössä tapahtuvan digitaalisten sisältöjen hankkimisen ohella tavaroiden ja palveluiden myynnin edistämiseen digitaaliympäristössä ja kuluttajien luottamuksen vahvistamiseen, jotta he tietäisivät, miten puolustaa oikeuksiaan ja ratkaista riitoja, jos hankittu tuote tai palvelu osoittautuu huonolaatuiseksi;

26. kehottaa komissiota kiinnittämään erityishuomiota kuluttajien suojelemiseen lyhytaikaisiin lainoihin liittyvissä asioissa, sillä kriisiaikoina juuri haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset käyttävät tällaisia rahoitustuotteita ymmärtämättä täysin omia velvoitteitaan ja riskejään lainanottajina;

27. muistuttaa, että kuluttajille tarjottavan sopivan ja riittävän tiedon ohella on toteutettava kuluttajien vaikutusvallan lisäämistä tukevia toimia, jotta kuluttajat voivat hyötyä täysimääräisesti sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista;

28. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten viranomaisten kanssa parantaakseen kotitalouksien energiankulutuksen hallitsemista koskevaa kuluttajille suunnattua tiedotusta;

29. katsoo, että on toteutettava Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan kuuluvia rajat ylittäviä energiahankkeita, sillä näin voidaan edistää kilpailua sähkön ja kaasun toimittajien välillä ja lisätä energia-alan riippumattomuutta jäsenvaltioissa;

30. kehottaa vahvistamaan unionin kilpailupolitiikkaa ja edistämään kuluttajien oikeuksia keskeisenä osana tätä prosessia; katsoo, että tällainen tarkistaminen on erityisen tärkeää juuri vahvojen digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta; korostaa tässä yhteydessä hintavertailusivustojen merkitystä ja korostaa, että niiden riippumattomuus on varmistettava;

31. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään tarvittavat määrärahat kuluttaja-asioiden toimintaohjelman tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ottaen lisäksi huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ja ottamaan käyttöön järjestelmälliset vaikutustenarvioinnit;

Sähköinen kaupankäynti                                                                                                             

32. korostaa, että sähköisen kaupankäynnin yhä nopeampi kehitys on kuluttajien kannalta hyvin tärkeää, sillä se antaa enemmän valinnanvaraa, erityisesti vaikeakulkuisilla, kaukaisilla tai syrjäisillä alueilla asuville ihmisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka eivät muuten voisi hyödyntää laajaa tuotevalikoimaa;

33. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin torjuakseen sisämarkkinoilla kuluttajien eriarvoista kohtelua, joka johtuu rajat ylittävään etämyyntiin osallistuvien yritysten soveltamista etämyyntirajoituksista;

34. painottaa, että kaikilla kuluttajilla ei ole mahdollisuuksia käyttää internetiä tai käytön edellyttämiä taitoja ja että tämän vuoksi kuluttajille tulisi tarjota palveluja monikanavaisesti;

35. korostaa, että kuluttajan luottamus on välttämätöntä sekä kotimaista että rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä varten; toteaa, että on taattava tuotteiden laadukkuus, turvallisuus, jäljitettävyys ja aitous, vältettävä kaupankäyntiin liittyviä rikollisia tai sopimattomia menettelyjä ja kunnioitettava kuluttajien tietosuojaa ja taattava, että tarvittaessa henkilötietojen käyttäminen perustuu kuluttajan tietoiseen ja nimenomaiseen suostumukseen;

36. korostaa, että henkilötietojen suojaaminen on välttämätön edellytys kuluttajien suojelemiselle ja digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle ja kasvulle;

37. korostaa, että kuluttajat odottavat nopeita, luotettavia ja kilpailukykyisiä toimituspalveluja sähköisessä kaupankäynnissä ja että tällaiset hyvin toimivat toimituspalvelut ovat välttämättömiä kuluttajien luottamuksen varmistamiseksi;

Rahoituspalvelut, sijoitustuotteet ja talouskriisi

38. toteaa, että komission kaavailemat toimet rahoituspalveluiden alalla ovat tervetulleita, ja korostaa, että tarvitaan kattava oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan riippumaton neuvonta kuluttajille erityisesti rahoituspalveluiden alalla; korostaa, että markkinatietojen on oltava luotettavia, selkeitä ja vertailukelpoisia ja että niiden on oltava saatavilla sekä sähköisesti että myös muissa muodoissa; korostaa, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen ja kohtuuttomien ehtojen osalta on ryhdyttävä oikeustoimiin; korostaa, että on tarpeen suojella jonkin rahoitustuotteen "loukkuun" jääneitä kuluttajia;

39. panee merkille uuden ehdotuksen asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (COM(2013)0130, 13. maaliskuuta 2013); kehottaa laatimaan luettelon kaikille liikennemuodoille yhteisistä matkustajien oikeuksista suppeassa muodossa ja kaikilla unionin virallisilla kielillä sekä levittämään sitä laajalti;

40. korostaa, että kaikkien kuluttajien oikeutta saada tavanomainen maksutili on edistettävä ja että kuluttajille on annettava selkeitä ja asiaa koskevia tietoja sijoitustuotteista, kuten todetaan muun muassa sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annetussa asetusehdotuksessa (COM(2012)352); korostaa, että rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi tarvitaan tiukkoja sääntöjä; korostaa, että nykyinen talous- ja rahoituskriisi heikentää monien kuluttajien asemaa markkinoilla ja tekee heistä entistä haavoittuvaisempia ja että työhön liittyvien epävarmuustekijöiden lisääntyminen, työttömien määrän kasvu ja ostovoiman heikkeneminen lisäävät kuluttajien välistä epätasa-arvoa; kehottaa komissiota ottamaan huomioon nämä uudet suuntaukset toimintalinjojen muotoilussa;

Unionin ja kansallisten viranomaisten sekä kuluttajajärjestöjen välinen yhteistyö

42. painottaa, että unionin, kansallisten ja paikallisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä kuluttajajärjestöjen kanssa kuulemismekanismien luomista ja kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten;

43. pyytää komissiota tekemään yhteisön nopeasta tietojenvaihtojärjestelmästä (RAPEX) avoimemman ja tehokkaamman; korostaa tarvetta kehittää Euroopan kuluttajakeskusten verkostoja ja kuluttajansuojaa koskevia yhteistyöverkostoja; katsoo, että komission olisi harkittava RAPEXin kaltaisen järjestelmän perustamista palveluja varten;

Riidanratkaisu ja oikeussuojakeinot

44. painottaa, että vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) ja verkkovälitteisen riidanratkaisun (ODR) kaltaisten oikeussuojakeinojen on oltava nopeita, helposti saatavilla olevia ja tehokkaita; korostaa, että riidan rajat ylittävästä luonteesta tai varojen tai oikeusavun saatavuutta koskevan tiedon puutteesta johtuvat vaikeudet eivät saa haitata oikeussuojan tehokasta saatavuutta rajat ylittävissä riita-asioissa; kehottaa näin ollen parantamaan 27. tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY täytäntöönpanoa ja tarvittaessa tarkistamaan sitä puutteiden korjaamiseksi;

45. korostaa, että ADR- ja ODR-mekanismeilla ei voida korvata kollektiivisia oikeussuojakeinoja; kehottaa komissiota sen vuoksi harkitsemaan toimenpiteitä, joilla perustettaisiin rajat ylittävissä tapauksissa sovellettava unionin laajuinen johdonmukainen mekanismi kollektiivisille oikeussuojakeinoille kuluttajansuoja-asioissa; korostaa, että koordinoimattomat aloitteet unionissa voivat johtaa pirstoutumiseen; korostaa, että kollektiivisten oikeussuojakeinojen tehokkuuden takaamiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan unionin lähestymistavan mukaan kollektiivisen kanteen saisivat esittää ainoastaan kansallisella tasolla asianmukaisesti tunnustetut tahot (viranomaiset, kuten oikeusasiamies, tai kuluttajajärjestöt); korostaa, että kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan unionin lähestymistavan on perustuttava vapaaehtoiseen osallistumiseen;

46. korostaa, että on varmistettava tavaroiden ja palveluiden saavutettavuus unionissa, niin että se kattaa rakennetun ympäristön, liikenteen ja tietotekniikan; kehottaa komissiota ehdottamaan kunnianhimoista unionin säädöstä saavutettavuudesta;

47. painottaa, että seuraavan vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen on mahdollistettava kuluttaja-asioiden toimintaohjelmalle riittävän kunnianhimoinen rahoitus;

48. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EYVL L 270, 7.10.1998, s. 48.

(2)

EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.

(3)

EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

(4)

EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39.

(5)

EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.

(6)

EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.

(7)

EUVL C 180 E, 17.7.2008, s. 26.

(8)

EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(9)

EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.

(10)

EUVL L 98, 16.4.2005, s. 47.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0046.

(12)

EUVL L 263, 6.10.2010, s. 15.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0186.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0320.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.

(16)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0293.

(17)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0307.

(18)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0371.

(19)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0453.

(20)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2012)0099.

(21)

EUVL L 247, 13.9.2012, s. 17.

(22)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0491.

(23)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0021.

(24)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0209.

(25)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0211.

(26)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0468.

(27)

EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3.

(28)

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88.

(29)

EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22–39.

(30)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21–27.


PERUSTELUT

Komissio julkaisi 22. toukokuuta 2012 luonnoksen aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma" vuosia 2007–2013 koskevan unionin kuluttajapoliittisen strategian (COM(2007)0099 lopullinen) seurantana. Toimintaohjelmaan sisältyy joukko kuluttajia koskevia aloitteita vuosiksi 2014–2020. Suhtaudun tähän kunnianhimoiseen lähestymistapaan myönteisesti ja pyydän komissiota valmistelemaan myös eurooppalaisia kuluttajia koskevan vihreän kirjan, joka olisi hyödyllinen kuluttajien oikeuksia puolustaville järjestöille, kansalaisille ja kansallisille parlamenteille ja hallituksille.

Elintarvikkeiden, terveyden, energian ja rahoitus- ja digitaalituotteiden turvallisuuden takaamisen on oltava etusijalla Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa. Tämä toimintaohjelma sijoittuu lisäksi digitaalisten sisämarkkinoiden viimeiseen vaiheeseen, mikä edellyttää kuluttajansuojan, oikeusturvan, kuluttajien oikeuksien takaamisen ja tehokkaiden ja luotettavien tavaroiden ja palvelujen kuljettamiseen liittyvien toimituspalvelujen varmistamista. Tarvitsemme kuluttaja-asioiden toimintaohjelman, jonka avulla vähennetään kuluttajien välistä epätasa-arvoa Euroopassa ja edistetään vähähiilistä taloutta.

Eurooppalaiset kuluttajat kohtaavat maailmanlaajuisella tasolla markkinoiden globalisoitumisen, talouden sääntelyn purkamisen, talouden digitalisoitumisen ja väestön vanhenemisen kaltaisia uusia haasteita. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että oikeussuojakeinojen ja kuluttajajärjestöjen tuen merkitys kasvaa. Lisäksi nykyisen talouskriisin vuoksi kuluttajien on tehtävä päätöksiä entistä monimutkaisemmista asioista. Näin ollen voidaan vaatia, että kuluttajilla on oltava käytettävissään tehokkaita, avoimia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja.

Tappioista seuranneiden tai julkisen pääoman investointeja edellyttäneiden rahoituslaitosten välisten fuusioiden ei pitäisi olla peruuttamattomia. Näissä tapauksissa on selvitettävä, mitä toimia tarvitaan rahoitusvakauden, avoimuuden ja kuluttajien luottamuksen saavuttamiseksi.

Euroopan kuluttaja-asioita koskevassa toimintaohjelmassa annetaan konkreettinen merkitys Euroopan unionin perussopimuksessa olevalle periaatteelle, jonka mukaan kuluttajien etu on otettava huomioon kaikissa asiaankuuluvissa EU:n politiikoissa.

Fyysisen, henkisen tai ikään liittyvän tilanteensa vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa olevat tai sosiaalisen tai taloudellisen tilanteensa vuoksi haavoittuvaiseen asemaan joutuvat henkilöryhmät tarvitsevat erityissuojelua, jonka avulla heille taataan peruspalvelujen ja tarvittavien taloudellisten varojen saanti.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulut ja kuluttajien voimaannuttamista koskeva toimintaohjelma

Komission äskettäin suorittamissa tutkimuksissa osoitetaan, että kuluttajilta edellytetään jatkuvasti enemmän kykyä tehdä markkinoihin liittyviä päätöksiä. Siksi on tarpeen edistää kuluttajien voimaannuttamista, tietoisuutta omista oikeuksistaan, selkeitä ja avoimia tietoja, kuluttajajärjestöjä ja yksinkertaisesti ja helposti saatavilla olevia oikeussuojakeinoja.

Euroopan komission 11. maaliskuuta 2011 julkaisemassa viidennessä kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa osoitetaan, että kansallisen ja rajatylittävän sähköisen kaupan välinen kuilu on kasvanut, köyhyys on lisääntynyt, perustavaroiden ja -palvelujen saantiin liittyvät vaikeudet ovat kasvaneet ja kuluttajien elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ovat lisääntyneet valtavasti.

Euroopan komission 11. huhtikuuta 2011 julkaiseman kuluttajien voimaannuttamista koskevan paketin mukaan kuluttajat eivät ole tietoisia oikeuksistaan, ja paketissa vahvistetaan, että kuluttajille kohdennettavaa tiedotusta ja koulutusta on lisättävä. Julkisviranomaisten sekä kuluttajajärjestöjen aktiivinen rooli on erittäin tärkeässä asemassa, minkä vuoksi niiden rahoitus on varmistettava.

Kuluttajien etu on otettava huomioon kaikessa laajuudessaan, ja kuluttajajärjestöjä ja niiden kykyä vaikuttaa unioniin ja sen jäsenvaltioihin on edistettävä. Siksi olisi kannattavaa perustaa eurooppalainen järjestörekisteri, jonka avulla voitaisiin perustaa eurooppalaisia järjestöjä.

Sosiaalinen sekä ympäristön kestävyys

Kuluttajien olosuhteet vaihtelevat paljon eri osissa Euroopan unionia. Euroopan unionin 499 miljoonan asukkaan joukossa on noin 80 miljoonaa asukasta (joista 19 miljoonaa on lapsia), joilla ei ole mahdollisuutta saada peruspalveluja kuten vuokra-asuntoa tai ihmisarvoisia terveys- ja koulutuspalveluja. Lisäksi elintarvikkeiden ja sosiaalipalvelujen saantiin liittyvä epätasa-arvoisuus on kasvussa. Tässä epätasa-arvoisessa tilanteessa kuluttajiin on sovellettava Euroopan sosiaaliseen malliin kuuluvaa solidaarisuuteen perustuvaa lähestymistapaa.

Kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa on käsiteltävä myös sitä, miten yksityinen kulutus voi auttaa edistämään vähähiilistä taloutta. Hiilidioksidipäästöjen nopean kasvun syynä EU:ssa on liikenne ja energia. Siksi on edistettävä paikallisempaa kulutusta EU:n liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, kierrätyksen ja käytettyjen tavaroiden kulutuksen edistämiseksi ja entistä energiatehokkaampien tuotteiden tarjoamiseksi kuluttajille.

On otettava huomioon, että myös julkisilla hankinnoilla on erittäin tärkeä tehtävä kestävän kulutuksen edistämisessä. Tämän vuoksi ympäristönsuojelun korkean tason ja myös työhön liittyvien oikeuksien ja työehtosopimusten varmistaminen olisi säädettävä pakolliseksi julkisissa hankinnoissa.

On harkittava mahdollisuutta ottaa käyttöön rahoitusvalvonta, jonka puitteissa voidaan käynnistää tutkinta ja määrätä seuraamuksia lainsäädäntöä rikkoville toimijoille joko valvojien omasta aloitteesta tai yksittäisten kuluttajien tai kuluttajaryhmien esittämien valitusten perusteella. Jos asiakkaan rahoituslaitos on maksukyvytön, mutta asiakkaalla on rahaa "kiinni" jossakin laitoksen rahoitustuotteessa, valvojat ryhtyvät toimiin sellaista laitosta vastaan, joka ei tarjoa kuluttajalle kohtuullista ratkaisua.

Tavallista asuntoa koskevissa asuntolainasopimuksissa olisi otettava huomioon, että työttömyyden kaltaisista, kuluttajasta itsestään aiheutumattomista syistä johtuvissa tilanteissa, joissa maksuja on jäänyt suorittamatta, häätöä tai kiinteistön ulosmittausta ei suoriteta, vaan sen sijaan kuukausierien maksuaikaa pidennetään työn saantiin asti, tai asuntolaina maksetaan sijaissuorituksilla ja myöntämällä saman asunnon ostomahdollisuuden sisältävä vuokraoikeus tai henkilökohtaisia tuloja 20 prosenttia halvempi kuukausivuokra vähintään kahden vuoden ajalle.

Tappioista seuranneet tai julkisen pääoman investointeja edellyttäneet rahoituslaitosten fuusiot eivät voi olla peruuttamattomia, ja fuusio voidaan keskeyttää taannehtivasti. Vastaavasti on suoritettava sekä sisäisiä että ulkoisia tutkimuksia, joiden avulla selvitetään tappioiden aiheutumisen syyt, jotta vastaavat valvontaviranomaiset voivat käynnistää asian käsittelyn, josta voi seurata väärinkäytösten havaitsemisen perusteella oikeudellisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ylläpitää rahoitusvakautta, avoimuutta ja kuluttajien luottamusta tilinpäätöksiin ja demokraattisiin viranomaisiin.

Elintarvike- ja tuoteturvallisuus

Euroopan kuluttajaliiton (BEUC) jäsenjärjestöjen selvityksissä on osoitettu, että kuluttajille tärkeimpiin painopistealueisiin kuuluu rahoituspalveluihin ja elintarvikkeisiin liittyvän suojelun parantaminen. Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja merkintöihin liittyvät seikat on sisällytettävä kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaan. Sama koskee myös kuluttajien suojelua rahoitusjärjestelmien ahneudelta.

Toinen ongelma, jota on käsiteltävä kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa, on elintarvikkeiden hävikki. Elintarvikkeiden hävikki EU:ssa on noin 90 miljoonaa tonnia vuodessa. Maapallon väestö kasvaa yhdeksällä miljardilla ihmisellä vuoteen 2050 mennessä, ja elintarvikkeiden kysyntä kasvaa 70 prosentilla. Tästä aiheutuu valtavia haasteita maailman maatalousjärjestelmille ja myös kuluttajille unionissa. Tämä on yksi syy lisää edistää elintarvikkeiden paikallista ja ekologista tuotantoa sekä suosia lyhyitä ketjuja elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa ja jakelussa.

On otettava huomioon, että elintarvikeketjun turvallisuus on taattava tuotannosta kulutukseen.

Pakkausmerkinnät eivät riitä liikalihavuuden, torjunta-aineiden ja vaarallisten kemikaalien torjumiseen. Suurimmassa osassa jalostettuja elintarvikkeita käytettävien ja terveydenhuoltojärjestelmille kustannuksia aiheuttavien sydän- ja verisuonitautien esiintymiseen merkittävästi vaikuttavien keinotekoisten transrasvojen kaltaisten ainesosien käyttö on kiellettävä. Tässä yhteydessä on vaadittava, että energiaan ja ekologisuuteen liittyvien merkintöjen olisi oltava pakollisia, jotta kuluttajille tarjottavia hyödyllisiä tietoja voidaan lisätä.

Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa on käsiteltävä ilman lääketieteellisiä perusteita harjoitettavan ja yleisen sekä suuria kansanterveydellisiä ongelmia aiheuttavan lihateollisuuden antibioottien käytön asteittaista lopettamista.

Komission on ryhdyttävä kuluttajia koskevan toimintaohjelman yhteydessä myös konkreettisiin toimiin, joilla se vähentää kuluttajien ja ympäristön altistumista vaarallisille kemikaaleille. Kuluttajat altistuvat päivittäin joukolle kemiallisia ainesosia, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja häiritsevän hormonaalista järjestelmää. Tällaisia ainesosia ovat esimerkiksi parabeenit, joita käytetään säilöntäaineina lähes kaikessa kosmetiikassa, voiteissa ja shampoissa. Näitä laajasti kulutustuotteissa käytettäviä vaarallisia kemiallisia ainesosia koskevat merkinnät eivät ole riittäviä. Komission on varmistettava, että parabeenien terveysriskejä tutkitaan enemmän. Tanskan esimerkkiin olisi tutustuttava paremmin. Tanskassa parabeenit on kielletty pienille lapsille tarkoitetuissa tuotteissa.

Tuoteturvallisuuden nopeaa hälytysjärjestelmää (RAPEX) on selkeytettävä ja tehostettava, jotta lainsäätäjät voisivat saada parempaa tietoa tiettyihin kulutustuotteisiin liittyvistä riskeistä. Yleistä tuoteturvallisuutta koskevia sääntöjä on vahvistettava ja pantava täytäntöön. Lisäksi on myös laadittava tai parannettava vaarallisia tuotteita koskevia erityissääntöjä. Nanoteknologiaa ja geenimuunneltuja organismeja on säädeltävä riittävällä tavalla, ja niitä sisältävät tuotteet on varustettava asianmukaisilla merkinnöillä.

Lapset ja markkinat

Lapset muodostavat erittäin haavoittuvassa asemassa olevan "kuluttajien" ryhmän, joka altistuu laajalle mainonnalle. Lasten suojeleminen terveydelle haitallisten elintarvikkeiden mainonnalta on erityisen kiireellistä.

Ruotsissa alle 12-vuotiaille lapsille suunnatut televisiomainokset kiellettiin jo vuonna 1991. Siksi kuluttaja-asioiden toimintaohjelman ensisijaisena tehtävänä on harkita alle 12-vuotiaille lapsille suunnattujen mainosten kieltämistä.

Lisäksi on estettävä lapsia altistumasta ainesosille, jotka voivat vahingoittaa heidän terveyttään.

Digitaaliympäristö

"Digitaalikuluttajan" etujen edistäminen on merkittävä haaste tulevaisuuden eurooppalaiselle kuluttajapolitiikalle. Kuluttajille on tarjottava turvallinen digitaaliympäristö ja pääsy televiestintäverkkoihin siten, että erityisesti henkilötietojen suojaa kunnioitetaan. Lisäksi EU:n televiestintämarkkinoilla on taattava kuluttajien valinnanvapaus.

Täytäntöönpano ja korvaukset

Kollektiiviset oikeussuojakeinot ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) muodostavat tärkeän osan kuluttajia koskevasta poliittisesta strategiasta. On merkittävää, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu on sisällytetty painopistealueena sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin. Vaihtoehtoiset ratkaisut eivät kuitenkaan toimi riittävällä tavalla ilman vaihtoehtoisia järjestelmiä. Komission olisi esiteltävä nopeasti lainsäädäntöehdotus sellaisen oikeudellisen välineen laatimiseksi, jonka avulla taataan kollektiivisten oikeussuojakeinojen saatavuus.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien on perustuttava yrityksistä riippumattomiin välimiehiin ja rahoituslaitosten osalta keskuspankkien (kansallisten keskuspankkien / Euroopan keskuspankin) tarkastajiin, jotka toimivat välimiehinä.

Täytäntöönpanoasteen on oltava sama koko EU:ssa, ja markkinoiden valvontatoimien on oltava tehokkaita.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

25.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bendt Bendtsen, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Paul Rübig, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Seán Kelly, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö