ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“

6.5.2013 - (COM(2012)0710 – C7‑0392/2012 – 2012/0337(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Гастон Франко


Процедура : 2012/0337(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0166/2013
Внесени текстове :
A7-0166/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“

(COM(2012)0710 – C7‑0392 – 2012/0337(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0710),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0392/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 март 2013 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0166/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Европейският парламент, в своята резолюция от 20 април 2012 г. относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда – По-добра околна среда за по-добър живот1, очерта три приоритета, на които да се основава новата програма, а именно прилагане и укрепване, интеграция и международно изменение.

 

________________

 

1Приети текстове, P7_TA(2012)0147.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) В доклада на Европейската агенция за околната среда (EАОС) за състоянието и перспективите за околната среда за 2010 г. (ДСПОС 2010) се отбелязва, че в областта на околната среда продължават да съществуват сериозни предизвикателства, които биха имали значителни последици, ако не бъдат предприети никакви действия за справянето с тях.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Ефективното прилагане на настоящите и бъдещите политики в областта на околната среда са от основно значение за осигуряването на високо равнище на заетост, конкурентоспособна икономика, социална стабилност и богата и здравословна околна среда.

Обосновка

Както се подчертава в различни части на настоящия документ, политиките в областта на околната среда са от основно значение, за да се гарантира, че в бъдеще в ЕС ще има социална стабилност, конкурентоспособна икономика, осигуряваща високо равнище на заетост, и богата и здравословна околна среда. Тези предимства на политиките в областта на околната среда са обобщени и по-ясно изразени в изменението.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) От съществено значение е да бъдат установени приоритетни цели на ЕС за 2020 г. с оглед на дългосрочна перспектива до 2050 г. Новата програма следва да се основава на политически инициативи по стратегията „Европа 2020“, включително законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката, Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и водещата инициатива „Съюз за иновации“.

(7) От съществено значение е да бъдат установени приоритетни цели на ЕС за 2020 г. с оглед на ясна дългосрочна перспектива до 2050 г., така че да се предостави стабилна рамка, която облагодетелства инвестициите и растежа. Новата програма следва да се основава на политически инициативи по стратегията „Европа 2020“, включително законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката, Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и водещата инициатива „Съюз за иновации“.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Програмата следва да спомогне за постигане на специфичните цели по отношение на околната среда, които Съюзът вече е приел.

(8) Програмата следва да спомогне за постигане на специфичните цели по отношение на околната среда, които Съюзът вече е приел, и за определяне на области от политиката, при които е необходимо да се поставят допълнителни цели.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Съюзът прие да постигне намаление на своите емисии на парникови газове (ПГ) с поне 20 % до 2020 г. (с 30 %, ако и други развити страни се ангажират с подобно намаляване на емисиите, а развиващите се страни допринесат подобаващо съобразно своите отговорности и съответни възможности); дял от 20 % на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия през 2020 г.; и намаление с 20 % на потреблението на първична енергия в сравнение с очакваните равнища, което трябва да се постигне чрез повишаване на енергийната ефективност.

(9) Съюзът прие да постигне намаление на своите емисии на парникови газове (ПГ) с поне 20 % до 2020 г. (с 30 %, ако и други развити страни се ангажират с подобно намаляване на емисиите, а развиващите се страни допринесат подобаващо съобразно своите отговорности и съответни възможности); дял от 20 % на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия през 2020 г.; и намаление с 20 % на потреблението на първична енергия в сравнение с очакваните равнища, което трябва да се постигне чрез повишаване на енергийната ефективност. Тези ангажименти следва да продължат да се изпълняват въз основа на съществуващата рамка за политиката в областта на климата и енергетиката, която се основава на задължителните цели за 2030 г., с цел постигане на дългосрочните цели по отношение на климата по икономически ефективен начин.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съюзът прие до 2020 г. да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС, както и да се възстановят те, доколкото това е възможно, като се увеличи приносът на ЕС за възпиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб.

(10) Съюзът прие до 2020 г. да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС, както и да се възстановят те, доколкото това е възможно, като се увеличи приносът на ЕС за възпиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб, както и прие дългосрочна визия, че до 2050 г. биологичното разнообразие в Съюза и предоставяните от него екосистемни услуги— неговият природен капитал, са защитени, ценени и подходящо възстановени по начин, отразяващ непреходната им стойност и съществения им принос за човешкото благоденствие и икономическия разцвет.

Обосновка

Отразява се съобщението на Комисията (COM(2011) 244), заключенията на Съвета от 25 и 26 май 2010 г. и 23 юни 2011 г., както и позицията на Европейския парламент, приета на пленарно заседание в неговия доклад относно нашата застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. (2011/2307).

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Съюзът си постави цел за спиране на глобалното намаляване на горските площи до 2030 г. и намаляване на брутното обезлесяване на тропическите гори с поне 50 % до 2020 г. в сравнение с нивата през 2008 г.1

 

_______________

 

1 2912-то заседание на Съвета по околна среда, 4 декември 2008 г.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В съответствие с принципа на субсидиарност следва да се предприемат действия на различни равнища на управлението, за да се постигнат приоритетните цели.

(19) В съответствие с принципа на субсидиарност и най-новите научни разработки следва да се предприемат действия на различни равнища на управлението, за да се постигнат приоритетните цели.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Привличането на неправителствени участници е от важно значение, за да се осигури успехът на програмата и да се постигнат нейните приоритетни цели.

(20) Привличането на неправителствени участници при спазване на принципа на прозрачност е от важно значение, за да се осигури успехът на програмата и да се постигнат нейните приоритетни цели.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Загубата на биологично разнообразие и деградацията на екосистемите в ЕС имат важни последствия за околната среда и струват скъпо на обществото като цяло — особено за икономическите субекти от сектори, които са пряко зависими от екосистемните услуги.

(21) Загубата на биологично разнообразие и деградацията на екосистемите в ЕС имат важни последствия не само за околната среда и за човешкото благоденствие, но също така и за бъдещите поколения, и включват високи разходи за обществото като цяло — особено за икономическите субекти от сектори, които са пряко зависими от екосистемните услуги. Заплахите за биологичното разнообразие представляват също предизвикателство за Съюза по отношение на отговорността му за най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, които са „горещи точки“ на биологичното разнообразие1, както и за останалите места в света във връзка с екологичния отпечатък на Съюза извън неговите граници.

 

_______________

 

1 „Горещите точки“ на биологичното разнообразие са географските области, в които биологичното разнообразие е застрашено. В най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии са съсредоточени 70 % от европейското биологично разнообразие и повече ендемични видове отколкото на целия европейски континент.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) В ЕС съществуват значителни възможности за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на ефективността на ресурсите. Оползотворяването на тези възможности ще намали въздействието върху околната среда и ще доведе до повишена конкурентоспособност, както и до нови източници на растеж и работни места посредством икономии на разходи благодарение на повишената ефективност, пазарната реализация на иновациите и по-доброто управление на ресурсите през целия им жизнен цикъл.

(22) В ЕС съществуват значителни възможности за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на ефективността на енергията и ресурсите. Оползотворяването на тези възможности ще намали въздействието върху околната среда и ще доведе до повишена конкурентоспособност, както и до нови източници на растеж и работни места посредством икономии на разходи благодарение на повишената ефективност, пазарната реализация на иновациите и по-доброто управление на ресурсите през целия им жизнен цикъл.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Увреждането на морската среда, включително и от окисляването на океана, увеличаване на киселинността на океанските води, отпадъците в морските води и шумовото замърсяване на океаните, представлява сериозна заплаха за морската среда на Съюза.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Екологичните проблеми и въздействия продължават да пораждат значителни рискове за здравето и благосъстоянието на човека, докато мерките за подобряване на състоянието на околната среда могат да бъдат от полза.

(23) Екологичните проблеми и въздействия все повече пораждат значителни рискове за здравето и благосъстоянието на човека, докато мерките за подобряване на състоянието на околната среда могат да бъдат от полза и следва да бъдат насърчавани във всички аспекти от политиката на Съюза.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Необходимо е политиката на Съюза по отношение на изменението на климата да следва всеобхватен подход, който отчита, че всички сектори на икономиката трябва да допринасят за решаване на въпроса с промените в климата по пътя към постигането на целите за 2050 г. В допълнение към броя на секторите, попадащи в обхвата на Схемата за търговия с емисии, са необходими допълнителни действия, които да дадат възможност за разходно ефективни начини за намаляване на емисиите, включени в Решението за разпределяне на усилията, така че да се стимулират зелените инвестиции и да се насърчи промяна в поведението на потребителите и другите участници.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Пълното и еднакво прилагане в целия Съюз на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда представлява стабилна инвестиция за околната среда и здравето на човека, а също и за икономиката.

(24) Пълното и еднакво прилагане в целия Съюз на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда е не само предвидено в Договора задължение, но представлява и стабилна инвестиция за околната среда и здравето на човека, а също и за икономиката.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Политиката на ЕС в областта на околната среда следва да продължи да се основава на солидни доказателства.

(25) Политиката на ЕС в областта на околната среда следва да продължи да се основава на солидни знания и доказателства и да отговаря на новите научни открития.

Изменение  18

Предложение за решение

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Постигането на екологичните цели следва да бъде подкрепено с адекватни инвестиции.

(26) Постигането на екологичните цели следва да бъде подкрепено с адекватни инвестиции, като следва да се насърчава използването на публично-частни партньорства, по-специално в сектора на управлението на отпадъците, чрез съответно съобразяване на подпомагането чрез структурните фондове на ЕС в съответствие с Рамковата директива за отпадъците. Така финансирането от Съюза следва да се предоставя приоритетно за дейности, разположени по-високо в йерархията на отпадъците (например съоръженията за рециклиране следва да имат приоритет пред унищожаването на отпадъци).

Изменение  19

Предложение за решение

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Интегрирането на екологичните проблеми е от съществено значение, за да се намали въздействието върху околната среда, дължащо се на политиките и дейностите на други сектори, и да се постигнат специфичните цели, свързани с околната среда и с климата.

(27) Интегрирането на екологичните проблеми във всички области на политиката е от съществено значение, за да се намали въздействието върху околната среда, дължащо се на политиките и дейностите на други сектори, и да се постигнат специфичните цели, свързани с околната среда и с климата.

Изменение  20

Предложение за решение

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Новата обща програма за действие следва, в качеството си на част от последващите действия след Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие през 2012 г. (срещата на върха „Рио + 20“), да е в подкрепа на международните и регионалните процеси, насочени към превръщането на световната икономика в приобщаваща екологична икономика в контекста на устойчивото развитие и намаляването на бедността.

(30) Новата обща програма на Съюза за действие в областта на околната среда следва да е в подкрепа на изпълнението на поетите ангажименти на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие през 2012 г. (срещата на върха „Рио + 20“), на равнището на Съюза и на международно равнище, насочени към превръщането на световната икономика в приобщаваща екологична икономика в контекста на устойчивото развитие и намаляването на бедността.

Изменение  21

Предложение за решение

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) В съответствие със съобщението на Комисията (COM(2012)0095) и резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция1, следва да се обърне повече внимание на прилагането на законодателството на Съюза в областта на околната среда.

 

___________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0077.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;

б) превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична, иновативна и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;

Изменение  23

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) подобряване на доказателствената база за политиката в областта на околната среда;

(e) подобряване на знанията и доказателствената база за политиката в областта на околната среда;

Изменение  24

Предложение за решение

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Програмата осигурява високо равнище на защита на околната среда, както и на качество на живот, чрез справедливо и устойчиво благосъстояние за гражданите.

Изменение  25

Предложение за решение

Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всички мерки, действия и специфични цели, определени в програмата, се осъществяват в съответствие с принципите на разумното регулиране и, когато е уместно, подлежат на цялостна оценка на въздействието.

3. Всички мерки, действия и специфични цели, определени в програмата, се осъществяват в съответствие с принципите на разумното регулиране, основават се на солидни научни познания и, когато е уместно, подлежат на цялостна оценка на въздействието.

Изменение  26

Предложение за решение

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съюзът и неговите държави членки са отговорни за гарантиране на изпълнението на приоритетните цели, определени в настоящата програма. Те прилагат съгласуван подход за преодоляване на установените предизвикателства. Действията се предприемат при надлежно съобразяване с принципа на субсидиарност и се осъществяват на равнището, което е най-подходящо за постигане на приоритетните цели и свързаните с тях резултати, определени в настоящата програма.

1. Съюзът и неговите държави членки са отговорни за гарантиране на изпълнението на приоритетните цели, определени в настоящата програма. Те прилагат съгласуван подход за преодоляване на установените предизвикателства. Действията се предприемат при надлежно съобразяване с принципите на предоставената компетентност, на субсидиарност и на пропорционалност и се осъществяват на равнището, което е най-подходящо за постигане на приоритетните цели и свързаните с тях резултати, определени в настоящата програма.

Изменение  27

Предложение за решение

Приложение – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Значителен напредък е постигнат и в интегрирането на екологичните цели в други политики и дейности на ЕС. Съгласно реформираната обща селскостопанска политика (ОСП) от 2003 г. насам директните плащания са обвързани с изисквания към земеделските стопани да поддържат земите си в добро земеделско и екологично състояние и да спазват съответното законодателство в областта на околната среда. Борбата с изменението на климата се превърна в неразделна част от енергийната политика и е постигнат напредък за включване на въпросите, свързани с ефективността на ресурсите, изменението на климата и енергийната ефективност, в политиките в областта на други ключови сектори, като например транспорт и сгради.

4. Значителен напредък е постигнат и в интегрирането на екологичните цели в други политики и дейности на ЕС. Съгласно реформираната обща селскостопанска политика (ОСП) от 2003 г. насам директните плащания са обвързани с изисквания към земеделските стопани да поддържат земите си в добро земеделско и екологично състояние и да спазват съответното законодателство в областта на околната среда. Борбата с изменението на климата се превърна в неразделна част от енергийната политика и е постигнат напредък за включване на въпросите, свързани с ефективността на ресурсите, изменението на климата и енергийната ефективност, в политиките в областта на други ключови сектори, като например транспорт и сгради. В бъдеще трябва обаче да се обръща повече внимание на по-доброто прилагане на кръстосаното спазване.

Изменение  28

Предложение за решение

Приложение – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Въпреки това много от тенденциите в ЕС в областта на околната среда продължават да будят безпокойство — не на последно място поради недостатъчното прилагане на действащото законодателство на ЕС в тази област. Само 17 % от биологичните видове и местообитанията, оценени съгласно Директивата за местообитанията, са в добро състояние, а деградацията и загубата на природен капитал застрашават усилията за постигането на целите на ЕС относно биологичното разнообразие, както и на целите във връзка с изменението на климата. Това е свързано с големи разходи, които все още не се оценяват правилно в нашата икономическа или социална система. Тридесет процента от територията на ЕС е силно разпокъсана, като това се отразява на свързаността и състоянието на екосистемите и на тяхната способност да предоставят услуги, както и надеждни местообитания за видовете. Макар че в ЕС е постигнат напредък в премахването на връзката между растежа и емисиите на парникови газове, използването на ресурсите и въздействието върху околната среда, използването на ресурсите все още до голяма степен е неустойчиво и неефективно, а отпадъците все още не се стопанисват правилно. В резултат на това предприятията в ЕС се лишават от значителните възможности, предоставяни от ефективността на ресурсите за повишаване на конкурентоспособността, намаляване на разходите, увеличаване на производителността и подобряване на сигурността на доставките. Качеството на водите и нивата на замърсяване на въздуха все още са проблем в много части на Европа, а гражданите на ЕС продължават да бъдат изложени на действието на опасни вещества с потенциал да застрашат тяхното здраве и благосъстояние. Неустойчивото земеползване унищожава плодородни почви, което се отразява върху продоволствената сигурност и постигането на специфичните цели относно биологичното разнообразие. Продължава процесът на деградация на почвите, който до голяма степен е безконтролен.

5. Въпреки това много от тенденциите в ЕС в областта на околната среда продължават да будят безпокойство — не на последно място, поради недостатъчното прилагане на действащото законодателство на ЕС в тази област. Само 17 % от биологичните видове и местообитанията, оценени съгласно Директивата за местообитанията, са в добро състояние, а деградацията и загубата на природен капитал застрашават усилията за постигането на целите на ЕС относно биологичното разнообразие, както и на целите във връзка с изменението на климата. От 395 европейски местни видове, включени като критично застрашени в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата, 110 са в опасност поради нашествие на инвазивни чужди видове. Това е свързано с големи разходи, които все още не се оценяват правилно в нашата икономическа или социална система. Тридесет процента от територията на ЕС е силно разпокъсана, като това се отразява на свързаността и състоянието на екосистемите и на тяхната способност да предоставят услуги, както и надеждни местообитания за видовете. Морските местообитания и видове остават изложени на риск от упадък и изчезване поради различни, предизвикани от човека заплахи в териториалните води на Съюза. Макар че в ЕС е постигнат напредък в премахването на връзката между растежа и емисиите на парникови газове, използването на ресурсите и въздействието върху околната среда, използването на ресурсите все още до голяма степен е неустойчиво и неефективно, а отпадъците все още не се стопанисват правилно. В резултат на това предприятията в ЕС се лишават от значителните възможности, предоставяни от ефективността на ресурсите за повишаване на конкурентоспособността, намаляване на разходите, увеличаване на производителността и подобряване на сигурността на доставките. Качеството на водите и нивата на замърсяване на въздуха все още са проблем в много части на Европа, а гражданите на ЕС продължават да бъдат изложени на действието на опасни вещества, застрашаващи тяхното здраве и благосъстояние. Неустойчивото земеползване унищожава плодородни почви, което се отразява върху световната продоволствена сигурност и постигането на специфичните цели относно биологичното разнообразие. Продължава процесът на деградация на почвите, който до голяма степен е безконтролен.

Обосновка

Екологичните и икономическите основания за действие са убедителни. Биологичните инвазии са един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие. Инвазивните чужди видове могат да причинят широкообхватни и вредни последици за околната среда и природните ресурси за поколенията. Инвазивните чужди видове могат също така да засегнат живота и здравето на хората и да причинят сериозни икономически щети на земеделието, горите и рибарството, които се оценяват на най-малко 12 милиарда евро годишно само в Европа. Отлагането на ефективните действия допълнително ще попречи на ЕС да постигне собствените си цели за опазване на биологичното разнообразие и глобалните му ангажименти в тази област.

Изменение  29

Предложение за решение

Приложение – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. В съчетание със сегашните разхищаващи системи за производство и потребление в световната икономика, увеличаващото се световно търсене на стоки и услуги и изчерпването на ресурсите водят до нарастване на разходите за основните суровини, минерали и енергия, по-голямо замърсяване на околната среда и повече отпадъци, увеличаване на емисиите на парникови газове в световен мащаб и напредваща деградация на земите, обезлесяване и загуба на биологично разнообразие. Почти две трети от световните екосистеми са в упадък и има доказателства, че вече са преминати планетарните граници по отношение на биологичното разнообразие, изменението на климата и азотния цикъл. Има вероятност недостигът на вода в световен мащаб към 2030 г. да достигне 40 %, ако не се постигне значителен напредък в подобряването на ефективността на ресурсите. Съществува също така риск изменението на климата да изостри допълнително тези проблеми, като причини големи разходи. През 2011 г. бедствия, дължащи се отчасти на изменението на климата, причиниха икономически загуби за над 300 милиарда евро в световен мащаб. ОИСР предупреди, че продължаващата деградация и изчерпването на природния капитал пораждат рискове за необратими промени, които биха могли да застрашат двувековното повишаване на стандарта на живот и да доведат до значителни разходи.

7. В съчетание със сегашните разхищаващи системи за производство и потребление в световната икономика, увеличаващото се световно търсене на стоки и услуги, неосигуряването на устойчиво управление на ресурсите на международно равнище и изчерпването на ресурсите водят до нарастване на разходите за основните суровини, минерали и енергия, по-голямо замърсяване на околната среда и повече отпадъци, увеличаване на емисиите на парникови газове в световен мащаб и напредваща деградация на земите, обезлесяване и загуба на биологично разнообразие. Почти две трети от световните екосистеми са в упадък и има доказателства, че вече са преминати планетарните граници по отношение на биологичното разнообразие, изменението на климата и азотния цикъл. Има вероятност недостигът на вода в световен мащаб към 2030 г. да достигне 40 %, ако не се постигне значителен напредък в подобряването на ефективността на ресурсите. Съществува също така риск изменението на климата да изостри допълнително тези проблеми, като причини големи разходи1. През 2011 г. бедствия, дължащи се отчасти на изменението на климата, причиниха икономически загуби за над 300 милиарда евро в световен мащаб. ОИСР предупреди, че продължаващата деградация и изчерпването на природния капитал пораждат рискове за необратими промени, които биха могли да застрашат двувековното повишаване на стандарта на живот и да доведат до значителни разходи.

 

__________________

 

1 Според доклада на Стърн относно икономиката на изменението на климата, ако не се предприемат действия, общите разходи вследствие на изменението на климата ще се равняват на загубата на най-малко 5 % от световния брутен вътрешен продукт (БВП) всяка година. Включвайки по-широк спектър от рискове и въздействия, тази стойност може да нарасне до 20 % от БВП.

Изменение  30

Предложение за решение

Приложение – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. С оглед да се осигури добър живот в бъдеще, сега следва да се предприемат спешни съгласувани действия за подобряване на екологичната устойчивост и за постигане на максималните възможни ползи за икономиката и обществото от политиката в областта на околната среда, като същевременно се вземат предвид екологичните граници на планетата. Настоящата програма отразява ангажимента на ЕС да се превърне в приобщаваща екологична икономика, която да гарантира растеж и развитие, да защитава здравето и благосъстоянието на човека, да осигурява достойни работни места, да намалява неравенствата и да инвестира в природния капитал, както и да го опазва.

9. С оглед да се осигури добър живот в бъдеще, сега следва да се предприемат спешни съгласувани действия за подобряване на екологичната устойчивост и за постигане на максималните възможни ползи за икономиката и обществото от политиката в областта на околната среда, като същевременно се вземат предвид екологичните граници на планетата. Настоящата програма отразява ангажимента на ЕС да се превърне в приобщаваща екологична икономика, която да гарантира растеж и развитие, да защитава здравето и благосъстоянието на човека, да осигурява достойни работни места, да намалява неравенствата и да инвестира във и да опазва биологичното разнообразие и екосистемните услуги, които то предлага — природния капитал — поради неговата непреходна стойност и съществен принос за човешкото благоденствие и икономически разцвет.

Изменение  31

Предложение за решение

Приложение – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Следната визия за 2050 г. служи да подпомогне насочването на действията до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем добре в рамките на екологичните граници на планетата. Благоденствието ни и доброто състояние на околната среда се дължат на иновативна, кръгова икономика, в която нищо не се пилее и природните ресурси се управляват по начини, които повишават устойчивостта на нашето общество. При нас растежът е свързан с ниски въглеродни емисии и от дълго време не зависи повече от използването на ресурси, като определя темпа за устойчива икономика в световен мащаб.

10. Следната визия за 2050 г. служи да подпомогне насочването на действията до 2020 г. и след нея: В 2050 г. живеем добре в рамките на екологичните граници на планетата. Благополучието ни и доброто състояние на околната среда се дължат на иновативна, кръгова икономика, в която нищо не се пилее и природните ресурси се управляват по начини, които повишават устойчивостта на нашето общество. Биологичното разнообразие и екосистемните услуги са защитени, ценени и подходящо възстановени. При нас растежът е свързан с ниски въглеродни емисии и от дълго време не зависи повече от използването на ресурси, като определя темпа за устойчива икономика в световен мащаб. Екологичната справедливост се прилага в Съюза и извън него. Всички хора имат равен достъп до ползите, свързани с околната среда. Тежестите вследствие на увреждането на околната среда се разпределят по справедлив начин.

Изменение  32

Предложение за решение

Приложение – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. За това преобразяване е необходимо пълното интегриране на екологичните проблеми в политиките за други сектори, като например енергетика, транспорт, селско стопанство, рибарство, икономика и промишленост, научни изследвания и иновации, заетост и социална политика, така че да се създаде съгласуван, съвместен подход. Действията в рамките на ЕС следва също така да бъдат допълнени от засилване на действията в световен мащаб и сътрудничеството със съседните държави с цел справяне с общите предизвикателства.

11. За това преобразяване е необходимо пълното интегриране на екологичните проблеми в политиките за други сектори, като например енергетика, транспорт, селско стопанство, рибарство, международна търговия, икономика и промишленост, научни изследвания и иновации, заетост, търговия, развойна дейност, външни работи и сигурност, социална политика и образование и обучение, така че да се създаде съгласуван, съвместен подход. Действията в рамките на ЕС следва също така да бъдат допълнени от засилване на действията в световен мащаб и сътрудничеството със съседните държави с цел справяне с общите предизвикателства.

Изменение  33

Предложение за решение

Приложение – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. ЕС започна процеса на това преобразяване с дългосрочни, интегрирани стратегии за възпиране на загубата на биологично разнообразие, подобряване на ефективността на ресурсите и ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика. Комисията включи в по-голяма степен екологичните проблеми и цели в последните инициативи, предприети в други ключови области на политиката, в това число енергетиката и транспорта, и въз основа на постигнатото досега се постара да увеличи реалните ползи за околната среда чрез реформиране на политиките на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, рибарството и сближаването.

12. ЕС започна процеса на това преобразяване с дългосрочни, интегрирани стратегии за възпиране на загубата на биологично разнообразие, подобряване на ефективността на ресурсите и ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика. Комисията включи в по-голяма степен екологичните проблеми и цели в последните инициативи, предприети в други ключови области на политиката, в това число енергетиката и транспорта, и въз основа на постигнатото досега се постара да увеличи реалните ползи за околната среда чрез реформиране на политиките на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, рибарството и сближаването. За тази цел е необходимо обаче да се обърне повече внимание на изпълнението на разпоредбите за кръстосано спазване.

Изменение  34

Предложение за решение

Приложение – параграф 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13. ЕС пое множество международно договорени ангажименти във връзка с околната среда, включително тези, приети на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио + 20“), където той изтъкна подкрепата си за приобщаваща екологична икономика като централна част от по-широка стратегия за устойчиво развитие.

13. ЕС пое множество правно обвързващи ангажименти по силата на многостранните споразумения в областта на околната среда, както и политически обвързващи ангажименти във връзка с околната среда, включително тези, договорени по време на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио + 20“). Заключителният документ от „Рио + 20“ признава приобщаващата екологична икономика като важен инструмент за постигане на устойчиво развитие и определя рамка за действие, обхващаща и трите измерения на устойчивото развитие, които са отразени в приоритетните цели на тази програма. В този документ също така се изразява съгласие за разработване на цели за устойчиво развитие, за укрепване на институционалната рамка и за изготвяне на стратегия за финансиране за устойчиво развитие. Сега Съюзът и неговите държави членки трябва да гарантират, че тези ангажименти се изпълняват както на местно равнище чрез техните вътрешни политики, така и в световен мащаб чрез участие в международните действия.

Изменение  35

Предложение за решение

Приложение – параграф 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14. Настоящата програма допълва горепосочените усилия, като в нея се определят приоритетните цели, които ЕС трябва да постигне в периода до 2020 г.

14. Настоящата програма допълва горепосочените усилия, като в нея се определят приоритетните цели, които ЕС трябва да постигне в периода до 2020 г., както и индикативни пътища към 2050 г. Тя гарантира изпълнението, насърчава вътрешните действия и помага на редица участници да вземат рентабилни инвестиционни решения.

Изменение  36

Предложение за решение

Приложение – параграф 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15. В много случаи за постигането на тези цели ще бъдат необходими действия преди всичко на национално, регионално или местно равнище, в съответствие с принципа на субсидиарност. В други случаи ще бъдат необходими допълнителни мерки на равнището на ЕС. Тъй като политиката в областта на околната среда е сфера на споделена компетентност в ЕС, една от целите на настоящата програма е да се въведе съвместна отговорност за общи цели и задачи и да се осигури равнопоставеност на предприятията и обществените органи. Ясните цели и задачи също така осигуряват посока и предсказуема рамка за действие на лицата, разработващи политиките, и на другите заинтересовани страни, включително регионите и градовете, предприятията и социалните партньори, както и отделните граждани.

15. В много случаи за постигането на тези цели ще бъдат необходими действия преди всичко на национално, регионално или местно равнище, в съответствие с принципа на субсидиарност, като същевременно се гарантира подходящо участие на обществеността при обсъждането на проблемите, свързани с околната среда. В други случаи ще бъдат необходими допълнителни мерки на равнището на ЕС. Тъй като политиката в областта на околната среда е сфера на споделена компетентност в ЕС, една от целите на настоящата програма е да се въведе съвместна отговорност за общи цели и задачи и да се осигури равнопоставеност на предприятията и обществените органи. Ясните цели и задачи и обмяната на най-добри практики също така осигуряват посока и предсказуема рамка за действие на лицата, разработващи политиките, и на другите заинтересовани страни, включително регионите и градовете, предприятията и социалните партньори, както и отделните граждани.

Изменение  37

Предложение за решение

Приложение – параграф 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16. Икономическият просперитет и благосъстоянието на ЕС се основават на неговия природен капитал, включващ екосистеми, които предоставят основни блага и услуги — от плодородна почва и изпълняващи множество функции гори до продуктивна земя и морета, от прясна вода и чист въздух до опрашване, естествено отводняване, регулиране на климата и защита срещу природни бедствия. Значителна част от законодателството на ЕС има за цел опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал, като тя включва Рамковата директива за водите (РДВ), Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), Директивата за качество на въздуха и свързаните с нея директиви, както и директивите за птиците и за местообитанията. Законодателството за справяне с изменението на климата, за химикалите, промишлените емисии и отпадъците също допринася за намаляване на въздействието върху биологичното разнообразие, включително върху екосистемите, видовете и местообитанията.

16. Икономическият просперитет и благосъстоянието на ЕС се основават на неговия природен капитал, т.е. на неговото биологично разнообразие, включително екосистеми, които предоставят основни блага и услуги — от плодородна почва и изпълняващи множество функции гори до продуктивна земя и морета, от прясна вода и чист въздух до опрашване, естествено отводняване, регулиране на климата и защита срещу природни бедствия. Значителна част от законодателството на ЕС има за цел опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал, като тя включва Рамковата директива за водите (РДВ), Директивата за пречистването на градските отпадъчни води1, Директивата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници2, Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), Директивата за качество на въздуха и свързаните с нея директиви, както и директивите за птиците и за местообитанията. Законодателството за справяне с изменението на климата, за химикалите, промишлените емисии и отпадъците също допринася за намаляване на въздействието върху биологичното разнообразие, включително върху екосистемите, почвата, видовете и местообитанията.

 

__________________

 

1 Директива 91/271/ЕИО.

 

2 Директива 91/676/ЕИО.

Изменение  38

Предложение за решение

Приложение – параграф 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17. Въпреки това последните оценки показват, че загубата на биологично разнообразие в ЕС все още продължава и че повечето екосистеми са деградирали сериозно. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. определя специфични цели и действия, които са необходими за обрат в тези отрицателни тенденции и за подобряване на екосистемните услуги. Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за да може ЕС да постигне водещата цел за биологичното разнообразие за 2020 г. Като се има предвид, че стратегията съдържа мерки, за да се подобри прилагането на директивите за птиците и местообитанията, включително по отношение на мрежата „Натура 2000“, за постигането на водещата цел ще бъде необходимо пълното прилагане на цялото действащо законодателство, насочено към опазването на природния капитал.

17. Въпреки това последните оценки показват, че загубата на биологично разнообразие в ЕС все още продължава и че повечето екосистеми са деградирали сериозно. Инвазивните чужди видове представляват по-големи рискове, отколкото се смяташе досега, за биологичното разнообразие, здравето на хората и икономиката. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. определя специфични цели и действия, които са необходими за прекратяване на загубата на биологично разнообразие и за поддържане, възстановяване и подобряване на екосистемите и техните услуги. Тя трябва да бъде изпълнена изцяло, за да може ЕС да постигне водещата цел за биологичното разнообразие за 2020 г. Като се има предвид, че стратегията съдържа мерки, за да се подобри прилагането на директивите за птиците и местообитанията, включително по отношение на мрежата „Натура 2000“, за постигането на водещата цел ще бъде необходимо пълното прилагане на цялото действащо законодателство, насочено към опазването на природния капитал.

Обосновка

Екологичните и икономическите основания за действие са убедителни. Биологичните инвазии са един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие. Инвазивните чужди видове могат да имат широкообхватни и вредни последици за околната среда и природните ресурси за поколенията. Инвазивните чужди видове могат също така да засегнат живота и здравето на хората и да причинят сериозни икономически щети на земеделието, горите и рибарството, които се оценяват на най-малко 12 милиарда евро годишно само в Европа. Отлагането на ефективните действия допълнително ще попречи на ЕС да постигне собствените си цели за опазване на биологичното разнообразие и глобалните му ангажименти в тази област.

Изменение  39

Предложение за решение

Приложение – параграф 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. Въпреки значителните досегашни усилия, изискването съгласно РДВ до 2015 г. да се постигне „добро екологично състояние“ вероятно ще бъде изпълнено само за около 53 % от повърхностните водни обекти в ЕС39. Съществува също така опасност да не бъде постигната целта за „добро екологично състояние“ към 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия, наред с другото поради продължаващия прекомерен улов и наличието на отпадъци в европейските морета. И докато политиките на ЕС по отношение на емисиите в атмосферата и на промишлените емисии спомогнаха за намаляването на много форми на замърсяване, екосистемите продължават да страдат от прекомерни азотни емисии и от озоновото замърсяване, дължащи се на емисии от транспорта, интензивното земеделие и производството на електроенергия.

18. Въпреки значителните досегашни усилия, целта съгласно РДВ до 2015 г. да се постигне „добро екологично състояние“ вероятно ще бъде изпълнено само за около 53 % от повърхностните водни обекти в ЕС. Поради това кръстосаното спазване следва да обхване също и Рамковата директива за водите. Целта за „добро екологично състояние“ към 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия също остава подложена на значителен натиск, наред с другото поради продължаващите антропогенни заплахи като прекомерен улов, замърсяване (в т.ч. подводно шумово замърсяване) и наличието на отпадъци в морските води, съчетани с ефектите от глобалното затопляне на климата (напр. окисляване на океаните). И докато политиките на ЕС по отношение на емисиите в атмосферата и на промишлените емисии спомогнаха за намаляването на много форми на замърсяване, екосистемите продължават да страдат от прекомерни азотни емисии и отлагане на сяра, от озоновото замърсяване, дължащи се на емисии от транспорта, неустойчиви селскостопански практики и производство на електроенергия.

Изменение  40

Предложение за решение

Приложение – параграф 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

18a. Селското и горското стопанство съставляват заедно 78 % от земната повърхност в Съюза и продължават да играят основна роля за запазването на природните ресурси, биологичното разнообразие и разнообразните културни пейзажи като предпоставка за други дейности на човека в селските райони. Залесяването играе ключова роля за задържането на почвата и за адаптирането към изменението на климата и неговото смекчаване, като устойчивото земеделие допринася за по-добро опазване на почвите и качество на водите. Следва да се насърчават екстензивните и традиционни практики на отглеждане с висока екологична и консервационна стойност, както и местното производство и потребление, което също представлява начин за предотвратяване на емисии на парникови газове; също така следва да се постави подходящ акцент върху интегрираните и иновативни селскостопански практики като технологиите за прецизност и екологосъобразните подходи. Специално внимание следва да се отдава на повишаването на плодородието на почвата чрез нехимични торове, повишаването на устойчивия добив и включването на бобови култури. Възможно е, като се използват правилните политики, и по-специално цялостно преструктурирана ОСП, да се увеличи капацитета за съхранение на въглерод на земеделските земи. Земеползването, промените в земеползването и горското стопанство представляват наистина единственият сектор, който действа като въглероден поглътител чрез своя капацитет за съхранение на CO2.

Изменение  41

Предложение за решение

Приложение – параграф 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

19. Поради това за опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал на ЕС е необходимо също така проблемите да се решават при техния източник — наред с другото чрез по-добра интеграция на целите относно природния капитал в други политики, което ще осигури съгласуваност на политиките и съпътстващи ползи. Екологосъобразните елементи, определени в предложенията на Комисията за реформи, особено в политиките на ЕС в областта на селското стопанство и рибарството, както и в политиката на сближаване, подкрепени от предложения за екологизирането на бюджета на ЕС по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. са предназначени да спомогнат за постигането на посочените цели. Например за водните екосистеми в селските райони следва да е от полза обвързването на земеделските плащания със спазването на съответните изисквания на РДВ, както е посочено в предложенията на Комисията за реформа на ОСП40. Екологизирането на ОСП също така ще способства за прилагането на благоприятни за околната среда земеделски практики на разнообразяване на културите, опазване на постоянните пасища, установяване и поддържане на ценни от екологична гледна точка участъци от обработваема земя и гори.

19. Поради това за опазване, съхраняване, увеличаване и правилно оползотворяване на природния капитал на ЕС е необходимо също така проблемите да се решават при техния източник — наред с другото чрез по-добра интеграция на целите относно природния капитал в разработването и прилагането на други политики, което ще осигури съгласуваност на политиките и съпътстващи ползи. Екологосъобразните елементи, определени в предложенията на Комисията за реформи, особено в политиките на ЕС в областта на селското стопанство и рибарството, както и в политиката на сближаване, подкрепени от предложения за екологизирането на бюджета на ЕС по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. са предназначени да спомогнат за постигането на посочените цели. Водните екосистеми в селските райони следва да извличат полза от обвързването на земеделските плащания със спазването на целта и измеримите критерии, установени в РДВ, тъй като селското стопанство, ориентирано към спазването на строги изисквания в областта на околната среда, може не само да осигури или устойчиво да подобри качеството на почвата и да запази биологичното разнообразие в селските райони, но също и да предложи съществен принос за повишаване на качеството на въздуха и водата. Екологизирането на ОСП също така ще способства за прилагането на благоприятни за околната среда земеделски практики на разнообразяване на културите, опазване на постоянните поляни и пасища, устойчиво агролесовъдство, установяване и поддържане на ценни от екологична гледна точка участъци от обработваема земя и гори. Съществен елемент на устойчивото селско стопанство е осъществяването му с отговорност за бъдещите поколения, при същевременно щадене на ресурсите и продуктивност.

Изменение  42

Предложение за решение

Приложение – параграф 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20. По отношение на морската среда, макар морският сектор да предлага икономически възможности — от риболов, корабоплаване и аквакултури до суровини, енергия от разположени в морето инсталации и морски биотехнологии, са необходими грижи, за да се гарантира, че възползването от тях е съвместимо с опазването и устойчивото управление на морските и крайбрежните екосистеми.

20. По отношение на морската среда Съюзът носи основна отговорност, по-специално поради факта, че благодарение на отвъдморските си територии той разполага с най-обширните морски площи в света. Макар морският сектор да предлага икономически възможности — от риболов, корабоплаване и аквакултури до суровини, енергия от разположени в морето инсталации и морски биотехнологии, са необходими грижи, за да се гарантира, че възползването от тях е съвместимо с опазването и устойчивото управление на морските и крайбрежните екосистеми. Интегрираното европейско крайбрежно управление може да представлява, заедно с устойчивото морско пространствено планиране, ефикасен инструмент за управление на морските и крайбрежните дейности и за намиране на баланс между различните функции, изпълнявани от моретата и океаните.

 

Наблюдава се също изоставане по отношение на опазването на морската среда, тъй като мрежата „Натура 2000“ за морската среда, която трябваше да бъде готова през 2012 г.1, все още не е нито съгласувана в екологично отношение, нито е задействана. Държавите членки положиха значителни усилия за разширяването на мрежата „Натура 2000“ за морската среда въз основа на съществуващите научни знания и за прилагането на програми за придобиване на необходимите научни данни относно морската среда, за да завършат мрежата, и тези усилия трябва да продължат. Морските защитени зони, и по-специално в Средиземно море, трябва да се управляват по по-ефикасен начин.

 

_______________

 

COM(2006)0216 от 22 май 2006 г.

Изменение  43

Предложение за решение

Приложение – параграф 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21. Основаните на екосистеми подходи за ограничаване на изменението на климата и адаптиране към него, които са от полза и за биологичното разнообразие и предоставянето на други екосистемни услуги, следва да бъдат по-широко използвани като част от политиката на ЕС по отношение на изменението на климата, докато други екологични цели като опазването на биологичното разнообразие и на водите следва да бъдат изцяло взети предвид при решенията, свързани с енергията от възобновяеми източници. И накрая, ще трябва да се предприемат мерки за справяне със замърсяването на въздуха и емисиите на CO2 от транспорта.

21. Основаните на екосистеми подходи за ограничаване на изменението на климата и адаптиране към него, които са от полза и за биологичното разнообразие и предоставянето на други екосистемни услуги, следва да бъдат по-широко използвани като част от политиката на ЕС по отношение на изменението на климата, докато други екологични цели като опазването на биологичното разнообразие, на почвите и на водите следва да бъдат изцяло взети предвид при решенията, свързани с енергията от възобновяеми източници. И накрая, ще трябва да се предприемат мерки за справяне със замърсяването на въздуха и емисиите на CO2 от транспорта.

Изменение  44

Предложение за решение

Приложение – параграф 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22. Деградацията, разпокъсването и неустойчивата експлоатация на земята в ЕС застрашават предоставянето на няколко ключови екосистемни услуги, заплашват биологичното разнообразие и увеличават уязвимостта на Европа към изменението на климата и природни бедствия. Те също така водят до деградация на почвата. Повече от 25 % от територията на ЕС са засегнати от причинена от вода ерозия на почвата, което влошава функциите на почвата и се отразява на качеството на сладките води. Замърсяването и запечатването на почвата също са трайни проблеми. Счита се, че повече от половин милион терена в целия ЕС са замърсени и докато бъдат установени и оценени, те ще продължават да пораждат потенциално сериозни рискове за околната среда и здравето. Всяка година повече от 1 000 km² земя се отнемат за нуждите на жилищното строителство, промишлеността и транспорта или за развлекателни цели. Тези дългосрочни промени са трудно обратими или това изисква много средства и почти винаги включват компромиси между различните социални, икономически и екологични нужди. Свързаните със земеползването решения за планиране на държавите членки следва да станат по-издържани.

22. Деградацията, разпокъсването и неустойчивата експлоатация на земята във и извън ЕС застрашават предоставянето на няколко ключови екосистемни услуги, заплашват биологичното разнообразие и увеличават уязвимостта на Европа към изменението на климата и природни бедствия. Те също така водят до деградация и опустиняване на почвата. Повече от 25 % от територията на ЕС са засегнати от причинена от вода ерозия на почвата, което влошава функциите на почвата и се отразява на качеството на сладките води. Замърсяването и запечатването на почвата също са трайни проблеми. Счита се, че повече от половин милион терена в целия ЕС са замърсени и докато бъдат установени и оценени, те ще продължават да пораждат потенциално сериозни икономически и социални рискове за околната среда, включително и рискове за здравето. Всяка година повече от 1 000 km² земя се отнемат за нуждите на жилищното строителство, промишлеността и транспорта или за развлекателни цели. Това изкуствено запечатване на почвата оказва отрицателно въздействие върху естествения воден цикъл, тъй като повърхностните води вече не могат да се просмукват в почвата и да възобновяват подпочвените води. Тъй като почвата вече не е в състояние да поема и съхранява дъждовна вода, увеличеният воден поток води до наводнения и липса на питейна вода. Тези дългосрочни промени са трудно обратими или това изисква много средства и почти винаги включват компромиси между различните социални, икономически и екологични нужди. Поради тази причина свързаните със земеползването решения за планиране на държавите членки следва да определят точно кои са разрешените за обработване площи и да наложат ограничения върху техния обхват. Като компенсация за неизбежното въздействие на запечатването на райони с голяма площ следва да се предоставят достатъчно зелени площи, като специално се вземе предвид опазването на биологичното разнообразие и на водите, с оглед на постигането на целта до 2050 г. да бъде сложен край на нетното усвояване на земя.

 

С цел да се преодолее все по-сериозният проблем със запечатването на почвите, държавите членки следва да се задължат да предприемат мерки за намаляване на мащаба на застрояване на площи и за опазването на селскостопански площи с цел производство на хранителни, фуражни култури и възобновяеми суровини.

Изменение  45

Предложение за решение

Приложение – параграф 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

23. За намаляване на най-важните форми на антропогенно въздействие върху земята, почвата и другите екосистеми в Европа ще бъдат предприети действия, за да се гарантира, че свързаните със земеползването решения на всички съответни равнища надлежно са съобразени с екологичните, както и със социалните и икономическите въздействия. В заключителния документ от срещата на върха „Рио + 20“ се призовава „да се търси нулева деградация на земите в световен мащаб“. ЕС и държавите членки следва да обмислят как най-добре да изпълнят такъв ангажимент в рамките на своите правомощия, както и да предприемат мерки относно проблемите във връзка с качеството на почвите в рамките на обвързваща нормативна уредба. Ще бъдат определени специфични цели и за устойчиво използване на земята и почвата.

23. За намаляване на най-важните форми на антропогенно въздействие върху земята, почвата и другите екосистеми в Европа ще бъдат предприети действия, за да се гарантира, че свързаните със земеползването решения на всички съответни равнища надлежно са съобразени с екологичните, както и със социалните и икономическите въздействия. В заключителния документ от срещата на върха „Рио + 20“, който признава икономическото и социалното значение на доброто управление на земите, се призовава „да се търси нулева деградация на земите в световен мащаб“. ЕС и държавите членки следва да обмислят как най-добре да изпълнят такъв ангажимент в рамките на своите правомощия, както и какви мерки да предприемат относно проблемите във връзка с качеството на почвите, използвайки основан на риска подход в рамките на обвързваща нормативна уредба, въз основа на съответните аспекти от предложението на Комисията за директива за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/EC1. Освен това следва да се насърчава споделянето на познания и опит между държавите членки. Следва да бъдат определени специфични цели и за устойчиво използване на земята и почвата.

 

________________

 

1 COM(2006)0232 от 22.9.2006 г.

Изменение  46

Предложение за решение

Приложение – параграф 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

24. Нужни са и допълнителни усилия за управление на хранителния цикъл по един по-ефективен начин по отношение на разходите и ресурсите, както и да се подобри ефективността на използване на торовете. Това налага да се подобри прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, за да се преодолеят тези предизвикателства.

24. Нужни са и допълнителни усилия за управление на хранителния цикъл по един по-ефективен начин по отношение на разходите и ресурсите, както и да се подобри ефективността на използване на торовете, и да се създаде устойчив кръговрат на хранителните вещества между селските и градските региони. Това налага да се инвестира в изследвания, като същевременно се подобрява прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, за да се преодолеят тези предизвикателства.

Изменение  47

Предложение за решение

Приложение – параграф 24 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

24a. По-малко интензивен подход към животновъдството ще бъде от полза за редица от целите на програмата, тъй като това ще доведе до по-ниски емисии на азот и фосфор, намаляване на заплахите за биологичното разнообразие и подобряване на качеството на почвата, въздуха и водата.

Изменение  48

Предложение за решение

Приложение – параграф 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

25. Действията, предприети по Стратегията за биологичното разнообразие, за възстановяване на 15 % от деградиралите екосистеми в ЕС и за разширено използване на зелената инфраструктура ще спомогнат да се преодолее разпокъсването на земята. Те ще увеличат допълнително природния капитал, ще повишат устойчивостта на екосистемите и могат да осигурят икономически ефективни възможности за ограничаване на изменението на климата и адаптиране към него, както и за управление на риска от бедствия. Междувременно усилията на държавите членки за описване и оценка на екосистемите и техните услуги, както и инициативата „Без нетни загуби“, планирана за 2015 г., ще допринесат за поддържането на запасите от природен капитал в различни мащаби. Включването до 2020 г. на икономическата стойност на екосистемните услуги в системите за счетоводство и отчетност на равнище ЕС и на национално равнище ще доведе до по-добро управление на природния капитал на ЕС.

25. Действията, предприети по Стратегията за биологичното разнообразие, за възстановяване на 15 % от деградиралите екосистеми в ЕС до 2020 г. и за разширено използване на зелената инфраструктура ще спомогнат да се преодолее разпокъсването на земята. Тази цел обаче следва да бъде считана за минималното, което трябва да се постигне, като Съюзът следва да определи значително по-висока цел за възстановяване, отразяваща неговата собствена по-амбициозна водеща цел и неговата визия за 2050 г. Като допълнение към пълното прилагане на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, действията, предприети съгласно стратегията за биологичното разнообразие, ще допринесат още повече за създаването и запазването на здрави и устойчиви екосистеми и за подобряването на техните услуги. Те ще увеличат допълнително природния капитал, ще повишат устойчивостта на екосистемите и могат да осигурят икономически ефективни възможности за ограничаване на изменението на климата и адаптиране към него, както и за управление на риска от бедствия. Междувременно усилията на държавите членки за описване и оценка на екосистемите и техните услуги, както и инициативата „Без нетни загуби“, планирана за 2015 г., ще допринесат за поддържането на запасите от природен капитал. Включването до 2020 г. на икономическата стойност на екосистемните услуги в системите за счетоводство и отчетност на равнище ЕС и на национално равнище ще доведе до по-добро управление на природния капитал на ЕС.

Изменение  49

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) е спрян процесът на загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемните услуги, а екосистемите и техните услуги са запазени и подобрени;

a) е спрян процесът на загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемните услуги, а екосистемите и техните услуги са запазени, възстановени и подобрени, по-специално чрез пълното прилагане и ефективното опазване на мрежата „Натура 2000“, подкрепено от рамки за приоритетни действия, и чрез прилагането на принципа за „Без нетни загуби“;

Изменение  50

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е намалено значително въздействието върху пресни, преходни и крайбрежни води, за да се постигне, поддържа или повиши доброто състояние съгласно определението в Рамковата директива за водите;

б) е намалено значително въздействието върху пресни, преходни и крайбрежни води, за да се постигне, поддържа или повиши, наред с другото, чрез мерки за кръстосано спазване, доброто състояние съгласно определението в Рамковата директива за водите;

Изменение  51

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) допълнително е намалено въздействието на замърсяването на въздуха върху екосистемите и биологичното разнообразие;

г) значително е намалено въздействието на замърсяването на въздуха върху екосистемите и биологичното разнообразие, за да се постигне дългосрочната цел за ненадвишаване на критичните съдържания и равнища;

Изменение  52

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) горите и услугите, които те предоставят, са защитени и е подобрена тяхната устойчивост към изменението на климата и пожари.

(g) горите и услугите, които те предоставят, са защитени и управлявани по устойчив начин и е подобрена тяхната устойчивост към изменението на климата, пожари, бури и нашествия на вредители.

Изменение  53

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) гражданите на Съюза участват активно в опазването, съхранението и подобряването на природния капитал на Съюза и гарантират, че той се оценява правилно.

Изменение  54

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) опрашването се запазва на високо равнище; приемат се мерки с цел подкрепа и насърчаване на здравето на пчелите и, при необходимост, мерки, гарантиращи, че използването на средства за растителна защита, които според научна оценка на риска имат отрицателно влияние върху пчелните популации, се съпровожда от прилагането на мерки за намаляване на риска.

Изменение  55

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) изцяло да се приложи стратегията на ЕС за биологичното разнообразие;

a) изцяло да се приложи стратегията на ЕС за биологичното разнообразие без по-нататъшно отлагане;

Изменение  56

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) да се предприемат по-нататъшни стъпки за опазването, насърчаването и подпомагането на секторите в селското стопанство, които доказано допринасят за биологичното разнообразие, и в частност, сектора на пчеларството.

Изменение  57

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изцяло да се изпълни проектът за опазване на европейските водни ресурси;

б) изцяло да се изпълнят Рамковата директива за водите и проектът за опазване на европейските водни ресурси, наред с другото, чрез мерки за кръстосано спазване;

Изменение  58

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се увеличат усилията, за да се гарантира наред с другото, че не по-късно от 2020 г. рибните запаси ще бъдат в добро състояние, като от 2015 г. се премине изцяло към риболов на или под равнището на максимален устойчив улов и се определи обща за ЕС количествена цел за намаляване на отпадъците в морските води;

в) да се увеличат усилията, за да се гарантира, наред с другото, че не по-късно от 2020 г. рибните запаси ще бъдат в добро състояние, като от 2015 г. се премине изцяло към риболов на или под равнището на максимален устойчив улов, да се води борба срещу замърсяването и да се определи обща за ЕС количествена цел за намаляване на отпадъците в морските води, а също така да се финализира мрежата на защитените от Съюза морски зони; освен това да се въведе интегрирано и съгласувано управление на крайбрежните ивици, за да се гарантира дългосрочно равновесие между опазването на околната среда и устойчивото използване на морските и крайбрежните зони;

Изменение  59

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да се увеличат усилията за пълно спазване на законодателството на ЕС относно качеството на въздуха и да се определят стратегически цели и действия за периода след 2020 г.;

г) постигане на пълно спазване на законодателството на ЕС относно качеството на въздуха и да се определят стратегически цели и действия за периода след 2020 г.;

Изменение  60

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да се увеличат усилията за намаляване на ерозията на почвата и за повишаване на органичните вещества в почвата, за саниране на замърсените терени и за повишаване на степента на включване на аспекти на земеползването в координиран процес на вземане на решения с участието на органи на всички съответни нива на управление, подкрепен от приемането на специфични цели относно почвата и земята като ресурс, както и на цели на териториалното планиране;

д) да се увеличат усилията за намаляване на ерозията на почвата и за повишаване на органичните вещества в почвата, за саниране на замърсените терени и за повишаване на степента на включване на аспекти на земеползването в координиран процес на вземане на решения с участието на органи на всички съответни нива на управление, подкрепен от приемането на специфични цели относно почвата и земята като ресурс, както и на цели на териториалното планиране;

 

да се увеличат усилията за намаляване на усвояването на земя и за запазване на селскостопанските площи за производство на хранителни и фуражни култури и възобновяеми суровини;

Изменение  61

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) да се предприемат по-нататъшни стъпки за намаляване на емисиите на азот и фосфор, включително тези от градски и промишлени отпадъчни води, както и от използването на торове;

е) да се предприемат по-нататъшни стъпки за намаляване на емисиите на азот и фосфор, включително тези от градски и промишлени отпадъчни води, както и от използването на торове, и за оползотворяване на отпадъците от фосфор;

Обосновка

Важно е да се насърчи оползотворяването на фосфора, който е основен елемент в селското стопанство, като се има предвид, че природните залежи постепенно се изчерпват и че фосфорът се намира в големи количества в градските отпадъчни води.

Изменение  62

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) подобряване на предоставянето на информация на обществеността в Съюза във връзка с политиката в областта на околната среда, подобряване на образованието в областта на опазването на околната среда в националните образователни системи и подпомагане на гражданските дейности.

Изменение  63

Предложение за решение

Приложение – параграф 27 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 27. Стратегията „Европа 2020“ се стреми да насърчава устойчивия растеж, като приоритетна цел е изграждането на използваща по-ефикасно ресурсите и по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с помощта на две водещи инициативи, които намират баланс между екологичните стремежи и целите на индустриалната политика, а именно „Европа за ефективно използване на ресурсите“ и „Индустриална политика за ерата на глобализацията“1.

 

_______________

 

1 COM(2010)0614 от 28 октомври 2010 г.

Изменение  64

Предложение за решение

Приложение – параграф 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

27. Водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ по стратегията „Европа 2020“ има за цел да се подкрепи преминаването към икономика, която използва по ефективен начин всички ресурси, премахва изцяло зависимостта на икономическия растеж от използването на ресурси и енергия, както и въздействието му върху околната среда, намалява емисиите на парникови газове, повишава конкурентоспособността чрез ефективност и иновации, и спомага за по-голяма енергийна сигурност. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пътната карта за постигане на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност са основни градивни елементи на инициативата, като очертават рамката за бъдещи действия за осъществяване на тези цели.

27. Водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ има за цел да се подкрепи преминаването към икономика, която използва по ефективен начин всички ресурси, намалява като цяло добива и използването на ресурси, премахва изцяло зависимостта на икономическия растеж от използването на ресурси и енергия, както и въздействието му върху околната среда, намалява емисиите на парникови газове, повишава конкурентоспособността чрез ефективност и иновации, и спомага за по-голяма енергийна и ресурсна сигурност. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, Пътната карта за постигане на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност и обменът на най-добри практики между държавите членки са основни градивни елементи на инициативата, като очертават рамката за бъдещи действия за осъществяване на тези цели.

Изменение  65

Предложение за решение

Приложение – параграф 27 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

27a. Европейската биоикономика е основен елемент за постигането на интелигентен и екологосъобразен растеж в Европа. Биоикономиката оказва особено силно влияние върху регионалните икономики в рамките на Съюза, както и за насърчаване на икономическия растеж и създаване на работни места. Биоикономиката изисква инвестиции във веригите на доставка на суровини, така че да се гарантира наличието на суровини.

Изменение  66

Предложение за решение

Приложение – параграф 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28. Необходими са иновации в цялата икономика за подобряване на ресурсната ефективност, за да се повиши конкурентоспособността в условията на растящи цени на ресурсите, недостиг и ограничения в снабдяването. Стопанският сектор е главният двигател на иновациите, включително в областта на околната среда. Но пазарите не ще дадат сами очакваните резултати. От съществено значение са действията на правителствата на равнище ЕС и на равнище отделни държави членки, за да се осигурят подходящите рамкови условия за екоиновации, така че да се стимулира разработването на устойчиви стопански или технологични решения за предизвикателства, свързани с околната среда.

28. Необходими са иновации в цялата икономика за подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на използването на ресурси като цяло, за да се повиши конкурентоспособността в условията на растящи цени на ресурсите, зависимост от вноса, недостиг и ограничения в снабдяването. Като начин за допринасяне към осигуряването на снабдяването със суровини следва да се засилят партньорствата за иновации между промишлеността и сектора на управление на отпадъците, както и изследването на възможностите за рециклиране на важни технологични суровини. Стопанският сектор е главният двигател на иновациите, включително в областта на околната среда. Но пазарите не ще дадат сами очакваните резултати. От съществено значение са действията на правителствата на равнище ЕС и на равнище отделни държави членки, за да се осигурят подходящите правни рамкови условия за инвестиции и екоиновации, така че да се стимулира разработването на устойчиви стопански или технологични решения за предизвикателства, свързани с околната среда, и да се насърчи устойчивото използване на ресурсите.

Изменение  67

Предложение за решение

Приложение – параграф 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

29. Изпълнението на това основно изискване за справяне с екологичното предизвикателство ще донесе и значителни социално-икономически ползи. Потенциалният ръст на заетостта, предизвикан от преминаването към нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите, е от ключово значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на заетостта. Заетостта в сектора на екологичните технологии и сектора на услугите в ЕС нараства с около 3 % годишно през последните години. Стойността на световния пазар за екологичната индустрия се оценява на минимум един трилион евро и се предвижда почти да се удвои през следващите 10 години. Европейските дружества вече са водещи в света по отношение на рециклирането и енергийната ефективност и следва, подкрепени от Плана за действие за екологични иновации, да бъдат насърчени да се възползват от този ръст на търсенето в световен мащаб. Например само от европейския сектор за енергия от възобновяеми източници се очаква да генерира повече от 400 000 нови работни места до 2020 година

29. Изпълнението на това основно изискване за справяне с екологичното предизвикателство ще донесе и значителни социално-икономически ползи. Политиката в областта на околната среда трябва да се използва като лост за конкурентоспособността на предприятията, така че да се подкрепи устойчивата промишленост на Съюза. Потенциалният ръст на заетостта, предизвикан от преминаването към безопасна и устойчива нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите, е от ключово значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на заетостта. Заетостта в сектора на екологичните технологии и сектора на услугите в ЕС нараства с около 3 % годишно през последните години. Стойността на световния пазар за екологичната индустрия се оценява на минимум един трилион евро и се предвижда почти да се удвои през следващите 10 години. Европейските дружества вече са водещи в света по отношение на рециклирането и енергийната ефективност и следва, подкрепени от Плана за действие за екологични иновации, да бъдат насърчени да се възползват от този ръст на търсенето в световен мащаб. Например само от европейския сектор за енергия от възобновяеми източници се очаква да генерира повече от 400 000 нови работни места до 2020 година

Изменение  68

Предложение за решение

Приложение – параграф 29 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

29a. За да се постигне тази цел, Съюзът трябва да създаде и съхрани необходимите условия за развитието на екологичните отрасли, в частност като им се осигури устойчиво снабдяване със суровини1.

 

_______________

 

1 COM(2011)0025 от 2 февруари 2011 г., озаглавен „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“.

Изменение  69

Предложение за решение

Приложение – параграф 29 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

29б. Освен това „партньорството за една по-силна европейска промишленост“ ще позволи да се ускорят инвестициите и иновациите в шест водещи пазара, свързани с екологичната икономика: усъвършенствани технологии за чисто производство; главни базови технологии; биопродукти; устойчиви строителство и суровини; екологично чисти превозни и плавателни средства; и интелигентни мрежи1.

 

_______________

 

1COM(2012)0582, 10.10.2012 г. „По-силна европейска промишленост за растеж и икономическо възстановяване: актуализиране на съобщението относно промишлената политика“.

Изменение  70

Предложение за решение

Приложение – параграф 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

30. Пълното прилагане на законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката е от съществено значение за постигане на етапните цели, определени за 2020 г., и за изграждане на конкурентоспособна, нисковъглеродна икономика до 2050 г. Докато понастоящем ЕС успешно напредва към намаляването до 2020 г. на собствените си емисии на парникови газове с 20 % спрямо равнището от 1990 г., за постигането на целта за повишаване с 20 % на енергийната ефективност ще са необходими бързо много повече подобрения. Това е важно и с оглед на все още растящото търсене на енергия и продължаващия дебат относно конфликта между земеползването за производство на храни и земеползването за производство на биоенергия. От новата директива за енергийната ефективност се очаква значителен принос в това отношение.

30. Пълното прилагане на законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката е от съществено значение за постигане на етапните цели, определени за 2020 г., и за изграждане на конкурентоспособна, устойчива, нисковъглеродна икономика, основаваща се на повишеното предлагане на възобновяема енергия, до 2050 г. Докато понастоящем Съюзът успешно напредва към намаляването до 2020 г. на собствените си емисии на парникови газове с 20 % спрямо равнището от 1990 г. и може да бъде в състояние да постигне дори повече, за постигането на целта за повишаване с 20 % на енергийната ефективност ще са необходими бързо много повече подобрения на всички равнища. Като се има предвид, че от новата директива за енергийната ефективност се очаква значителен принос в това отношение, тя следва да бъде допълнена чрез установяването на изисквания за използването на енергия от всички продукти, свързани с енергопотреблението, които навлизат на пазара на Съюза. Това е важно и с оглед на все още растящото търсене на енергия. Енергийната ефективност трябва също така да бъде придружена от ефективно използване на ресурсите. Особено внимание трябва да се обърне на нарастващата конкуренция за земя за производство на храни и за енергийни цели. Освен това е от съществено значение да се гарантира, че ресурсите от дърво, включително биомасата за енергийни цели, се управляват по устойчив начин и се използват възможно най-ефективно, като се взема предвид принципът на каскадно използване, както и стопанският контекст на различните употреби на ресурсите от дърво. Това би допринесло за изграждане на нисковъглеродна икономика.

Изменение  71

Предложение за решение

Приложение – параграф 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

31. Всички сектори на икономиката ще трябва да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове, за да поеме ЕС своя подобаващ дял от общите усилия. ЕС трябва да се договори за следващите стъпки за своята рамка в областта на климата и енергетиката за периода след 2020 г., за да се подготви за международни преговори за ново правнообвързващо споразумение, както и да осигури на държавите членки и промишлеността ясна рамка за предприемане на необходимите средносрочни инвестиции. Следователно ЕС трябва да разгледа варианти на политика за постигане на намаленията, посочени в Пътната карта за икономика с ниска въглеродна интензивност за периода след 2020 г. Пътната карта за енергетиката до 2050 г. и Бялата книга за транспорта трябва да бъдат подкрепени от стабилна политическа рамка. Освен това държавите членки трябва да разработят и приложат дългосрочни, икономически ефективни стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии , насочени към постигането на целта на ЕС емисиите на парникови газове да се намалят с 80 % до 95 % до средата на века в сравнение с 1990 г. като част от глобалните усилия за ограничаване на средното увеличение на температурата на по-малко от 2° C. Системата за търговия с емисии на ЕС ще продължи да бъде централен стълб на политиката на ЕС в областта на климата за периода след 2020 г.

31. Всички сектори на икономиката ще трябва да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове, за да изпълни ЕС своите ангажименти и да постигне целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. ЕС трябва неотложно да се договори за следващите стъпки към нова рамка в областта на климата и енергетиката за периода след 2020 г. с три правнообвързващи цели за намаляване на емисиите, енергийна ефективност и възобновяема енергия, за да се подготви за активно участие в международни преговори за ново правнообвързващо споразумение до 2015 г., както и да осигури на държавите членки и промишлеността ясна правна рамка за предприемане на необходимите средносрочни и дългосрочни инвестиции. Следователно ЕС трябва да разгледа варианти на политика за постигане на намаленията, посочени в Пътната карта за икономика с ниска въглеродна интензивност за периода след 2020 г. в съответствие с предложените етапни цели и последните научни достижения. Пътната карта за енергетиката до 2050 г. и Бялата книга за транспорта трябва да бъдат подкрепени от стабилна политическа рамка, етапни и общи цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г. Освен това държавите членки трябва да разработят и приложат дългосрочни, икономически ефективни стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии, насочени към постигането на целта на ЕС за декарбонизация до средата на века в сравнение с 1990 г. като част от глобалните усилия за ограничаване на средното увеличение на температурата на по-малко от 2° C. Системата за търговия с емисии на ЕС ще продължи да бъде централен стълб на политиката на ЕС в областта на климата за периода след 2020 г. и трябва да бъде структурно реформирана, за да се стимулират инвестициите в нисковъглеродни и устойчиви технологии. За да изпълни своите международни ангажименти, Съюзът трябва да подкрепя по устойчив начин развиващите се държави в техните усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата чрез изграждане на капацитет, финансово подпомагане и трансфер на технологии.

Изменение  72

Предложение за решение

Приложение – параграф 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

33. Ще бъдат взети и мерки за по-нататъшно подобряване на екологичните характеристики на стоките и услугите на пазара в ЕС през целия им жизнен цикъл посредством мерки за увеличаване предлагането на екологично устойчиви продукти и стимулиране на значителна промяна в търсенето на такива продукти от страна на потребителите. Това ще бъде постигнато, като се използва балансирана комбинация от стимули за потребителите и предприятията, включително малки и средни предприятия, пазарни инструменти и нормативни актове, за да се намали въздействието от техните дейности и продукти върху околната среда. Действащото законодателство относно продуктите, като например директивите за екопроектирането и за енергийния етикет, както и регламентът относно екомаркировката, ще бъде преработено с оглед да се подобрят екологичните характеристики и ресурсната ефективност на продуктите през целия им жизнен цикъл, като по този начин ще се осигури по-съгласувана рамка за устойчиво производство и потребление в ЕС.

33. Съществува необходимост от правна рамка, която дава подходящи сигнали на производителите и потребителите за насърчаване на ресурсна ефективност и преминаване към възстановителна, кръгова икономика. Екологичните характеристики на стоките и услугите на пазара в Съюза през целия им жизнен цикъл ще бъдат подобрени посредством мерки за увеличаване предлагането на екологично устойчиви продукти и стимулиране на значителна промяна в търсенето на такива продукти от страна на потребителите. С цел справяне с фрагментацията и ограниченията в обхвата на достиженията на правото в областта на устойчиво потребление и производство (УПП), ще бъде необходимо консолидирането на действащото законодателство относно продуктите, като например директивите за екопроектирането и за енергийния етикет, както и регламентът относно екомаркировката с оглед подобряване на екологичните характеристики и ресурсната ефективност на продуктите през целия им жизнен цикъл. Тази по-съгласувана правна рамка за устойчиво производство и потребление ще бъде подкрепена от цели и показатели за жизнения цикъл с цел насърчаване както на предприятията, така и на гражданите да действат по по-отговорен начин. Опаковките ще бъдат оптимизирани, ресурсно ефективните бизнес модели ще бъдат подкрепени и отговорността на производителите ще бъде засилена. За да се предоставя сравнителна и надеждна информация на клиентите и крайните потребители, ще бъдат положени усилия за хармонизиране на метода на Съюза за изчисляване на екологичния отпечатък на продуктите, както и опростена и рационализирана система за екологично етикетиране.

 

Това подобрение на екологичните характеристики на стоките и услугите на пазара на Съюза ще бъде постигнато, като се използва балансирана комбинация от стимули за потребителите и предприятията, включително МСП, пазарни инструменти и нормативни актове, за да се намали въздействието от техните дейности и продукти върху околната среда. В тази връзка трябва да се въведат подходящи рамки на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се помогне на МСП да подобрят екологичните си характеристики, по-специално чрез кампании за повишаване на осведомеността и програми за техническа/финансова подкрепа, предназначени конкретно за МСП.

 

_______________

 

В съответствие с принцип IX (Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности) от „Законодателен акт за малкия бизнес в Европа“, COM(2008)0394 от 25 юни 2008 г.

Изменение  73

Предложение за решение

Приложение – параграф 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

34. Тъй като 80 % от всички въздействия на даден продукт върху околната среда се определят на етапа на неговото проектиране, политическата рамка на ЕС следва да гарантира, че пуснатите на пазара на ЕС приоритетни продукти са с „екологичен дизайн“ с оглед да се оптимизира ефективността на използване на ресурси и материали, като се обърне внимание наред с другото на пригодеността за рециклиране, съдържанието на рециклирани материали и трайността. Тези изисквания ще трябва да са приложими и изпълними. Ще бъдат увеличени усилията на равнище ЕС и на равнище държави членки за отстраняване на пречките пред екоиновациите и за оползотворяване на пълния потенциал на екологичната индустрия на Европа за генериране на „зелени“ работни места и растеж.

34. Тъй като 80 % от всички въздействия на даден продукт върху околната среда се определят на етапа на неговото проектиране, политическата рамка на ЕС следва да гарантира, че пуснатите на пазара на ЕС приоритетни продукти са с „екологичен дизайн“ с оглед да се оптимизира ефективността на използване на ресурси и материали, като се обърне внимание наред с другото на трайността, пригодеността за ремонтиране, повторна употреба, рециклиране, използване на съдържанието на рециклирани материали и разглобяване. В дългосрочен план продуктите и техните части ще произхождат от устойчиви източници и ще бъдат проектирани така, че да подлежат на многократно използване или пълно рециклиране. Тези изисквания ще трябва да са приложими и изпълними. Ще бъдат увеличени усилията на равнище ЕС и на равнище държави членки за отстраняване на пречките пред екоиновациите, за увеличаване на информацията за потребителите, както и тяхната осведоменост, и за оползотворяване на пълния потенциал на екологичната индустрия на Европа за генериране на „зелени“ работни места и растеж.

Изменение  74

Предложение за решение

Приложение – параграф 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

35. С оглед да се определи рамка за действие за подобряване на ефективността на ресурсите по аспекти, различни от емисиите на парникови газове и енергията, ще бъдат поставени специфични цели за намаляване на общото въздействие на потреблението върху околната среда, по-специално в секторите на храните, жилищата и мобилността. Взети заедно, те причиняват почти 80 % от въздействията на потреблението върху околната среда . В заключителния документ от „Рио + 20“ се признава необходимостта значително да се намалят загубите на храни след прибиране на реколтата, както и други загуби и изхвърлянето на храни по цялата верига на предлагането на храни.

35. С оглед да се определи рамка за действие за подобряване на ефективността на ресурсите по аспекти, различни от емисиите на парникови газове и енергията, измерванията и целите по отношение на отпечатъка върху земята, водата и материалите, както и въглеродния отпечатък трябва да бъдат приети до 2015 г. Поне един от тези показатели следва да бъде част от европейския семестър до 2015 г. Освен това ще бъдат поставени специфични цели за намаляване на общото въздействие на потреблението върху околната среда, по-специално в секторите на храните, жилищата и мобилността. Взети заедно, те причиняват почти 80 % от въздействията на потреблението върху околната среда. В заключителния документ от „Рио + 20“ се признава необходимостта значително да се намалят загубите на храни след прибиране на реколтата, както и други загуби и изхвърлянето на храни по цялата верига на предлагането на храни. От съществено значение е също така да се оцени и ограничи въздействието върху околната среда на европейското потребление в Съюза на продукти и суровини, които могат да допринесат за обезлесяването и влошаването на състоянието на горите извън Съюза, с цел постигане на целите, свързани с климата1.

 

Поради това Комисията следва да представи всеобхватна стратегия за борба с ненужните хранителни отпадъци и следва да подкрепя активно държавите членки в борбата им с прекомерното генериране на отпадъци.

 

_______________

 

1Това се прилага конкретно за потреблението на вносни хранителни и нехранителни продукти като месо, соеви зърна, палмово масло и метална руда, които не са произведени по устойчив начин. Вж. COM (2008)0645 от 17.10.2008 г. Справяне с предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното разнообразие“.

Изменение  75

Предложение за решение

Приложение – параграф 35 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

35a. Използването на зърнени култури, подходящи за хората, за хранене на селскостопански животни, е ресурсно неефективно, тъй като голяма част от хранителната им стойност се губи по време на преобразуването им от растителна в животинска материя. Това е разточително използване както на зърнените култури, така и на земята, водата и енергията, използвани за отглеждането им.

Изменение  76

Предложение за решение

Приложение – параграф 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

36. В допълнение към задължителните изисквания за „зелени“ обществени поръчки за определени категории продукти, повечето държави членки са приели доброволни планове за действие и много от тях са поставили специфични цели за конкретни продуктови групи. Съществува обаче значителен потенциал за администрациите на всички равнища да намалят още повече въздействието си върху околната среда чрез своите решения за купуване. Държавите членки и регионите следва да предприемат по-нататъшни стъпки, за да постигнат целта критериите за „зелени“ обществени поръчки да се прилагат поне при 50 % от публичните търгове. Комисията ще направи оценка на възможността за въвеждане на допълнително специфично законодателство по сектори, за да се определят задължителни правила за зелени обществени поръчки за допълнителни продуктови категории.

36. В допълнение към задължителните изисквания за „зелени“ обществени поръчки за определени категории продукти, повечето държави членки са приели доброволни планове за действие и много от тях са поставили специфични цели за конкретни продуктови групи. Съществува обаче значителен потенциал за администрациите на всички равнища да намалят още повече въздействието си върху околната среда чрез своите решения за купуване. Държавите членки и регионите следва да предприемат по-нататъшни стъпки, за да постигнат целта критериите за „зелени“ обществени поръчки да се прилагат поне при 50 % от публичните търгове. Комисията ще предложи допълнително специфично законодателство по сектори, за да се определят задължителни правила за зелени обществени поръчки за допълнителни продуктови категории.

Изменение  77

Предложение за решение

Приложение – параграф 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

37. Съществува и значителен потенциал за подобряване на управлението на отпадъците в ЕС, за да се използват по-добре ресурсите, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни места и да се намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се понижат въздействията върху околната среда. Всяка година в ЕС се генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 98 милиона тона от които са опасни. Средно само 40 % от твърдите отпадъци се използват повторно или се рециклират. Останалата част се депонира или се изгаря. В някои държави членки повече от 70 % от отпадъците се рециклират, показвайки как отпадъците могат да се използват като един от основните ресурси на ЕС. В същото време много държави членки депонират над 75 % от своите битови отпадъци.

37. Съществува и значителен потенциал за подобряване на управлението на отпадъците в ЕС, за да се използват по-добре ресурсите и вторичните суровини, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни места и да се намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се понижат въздействията върху околната среда. Всяка година в ЕС се генерират 2,7 милиарда тона отпадъци, 98 милиона тона от които са опасни. Средно само 40 % от твърдите отпадъци се използват повторно или се рециклират. Останалата част се депонира или се изгаря. В съответствие с йерархията на отпадъците изгарянето и използването на депониране на отпадъци следва да представляват само последно възможно решение за управлението им. Във всеки случай трябва да се отдава приоритет на предотвратяването, повторното използване и рециклирането. В някои държави членки повече от 70 % от отпадъците се рециклират, показвайки как отпадъците могат да се използват като един от основните ресурси на ЕС. В същото време много държави членки депонират над 75 % от своите битови отпадъци.

Изменение  78

Предложение за решение

Приложение – параграф 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

38. За превръщането на отпадъците в ресурси, както се призовава в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, се изисква пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците в целия ЕС въз основа на стриктно прилагане на йерархията на отпадъците и обхващане на различните видове отпадъци55. Необходими са допълнителни усилия за: да се намали генерирането на отпадъци на глава от населението в абсолютни стойности, да се ограничи оползотворяването на енергията до материали, които не подлежат на рециклиране, постепенно да се премахне депонирането, да се осигури висококачествено рециклиране и да се развият пазари за вторични суровини. Опасните отпадъци ще трябва да се управляват така, че да се сведат до минимум значителните неблагоприятни последици за здравето на човека и за околната среда, както беше договорено на срещата на върха „Рио + 20“. За постигането на това следва в целия ЕС да се прилагат много по-систематично пазарни инструменти, в които се отдава приоритет на предотвратяването, рециклирането и повторното използване. Следва да бъдат премахнати пречките пред рециклирането на вътрешния пазар на ЕС, и да се преразгледат съществуващите специфични цели за предотвратяване, повторно използване, рециклиране, възстановяване и отклоняване от депониране, за да се премине към „кръгова“ икономика, характеризираща се с каскадно използване на ресурсите и близко до нулата количество на остатъчните отпадъци.

38. За превръщането на отпадъците в ресурси, както се призовава в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, се изисква пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците в целия ЕС въз основа на стриктно прилагане на йерархията на отпадъците, като се вземат под внимание съображенията, свързани с жизнения цикъл, по отношение на цялостното въздействие на генерирането и управлението на отпадъците, и обхващане на различните видове отпадъци. Необходими са допълнителни усилия, включително в областта на предотвратяването (например намаляване на хранителните отпадъци), за да се постигне значително намаляване на отпадъците на глава от населението в абсолютни стойности, да се ограничи оползотворяването на енергията до материали, които не подлежат на рециклиране и компостиране, постепенно да се премахне депонирането на отпадъци от материали, които могат да се рециклират, компостират и изгарят, освен за определени опасни отпадъци, за които депонирането представлява най-безопасния метод за обезвреждане, да се насърчи повторното използване, да се осигури висококачествено рециклиране и циклично използване на нетоксични материали, както и да се развият пазари за вторични суровини. Опасните отпадъци ще трябва да се управляват така, че да се сведат до минимум значителните неблагоприятни последици за здравето на човека и за околната среда, както беше договорено на срещата на върха „Рио + 20“. За постигането на това следва в целия ЕС да се прилагат много по-систематично подходящо съчетание от политически и пазарни инструменти, които съответстват на петстепенната йерархия на отпадъците, както и планиране на инфраструктурите за управление на отпадъците. Следва да бъдат премахнати пречките пред рециклирането на вътрешния пазар на ЕС, и да се преразгледат съществуващите специфични цели за предотвратяване, повторно използване, рециклиране, възстановяване и отклоняване от депониране, за да се премине към „кръгова“ икономика, характеризираща се с каскадно използване на ресурсите и близко до нулата количество на остатъчните отпадъци.

Изменение  79

Предложение за решение

Приложение – параграф 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

39. Ефективността на ресурсите във водния сектор също ще се разглежда като приоритет, за да се спомогне за постигането на добро състояние на водите. Въпреки че сушата и недостигът на вода засягат все повече части на Европа, приблизително 20—40 % от наличната вода в Европа все още се пилее — например чрез течовете в разпределителната мрежа. Съгласно наличните модели все още съществуват значителни възможности за подобряване на ефективността на използване на водите в ЕС. Освен това се очаква растящото търсене и въздействието от изменението на климата да увеличат значително натиска върху водните ресурси на Европа. В този контекст Европейският съюз и държавите членки следва да предприемат действия, за да гарантират, че при водочерпене се зачитат границите за наличните възобновяеми водни ресурси до 2020 г., включително чрез подобряване на ефективността на използване на водата посредством прибягване към пазарни механизми като ценообразуване, което да отразява действителната стойност на водата. Напредъкът ще бъде улеснен чрез ускорено демонстриране и внедряване на новаторски технологии, системи и бизнес модели въз основа на Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в сферата на водите.

39. Ефективността на ресурсите във водния сектор също ще се разглежда като приоритет, за да се спомогне за постигането на добро състояние на водите. Въпреки че сушата и недостигът на вода засягат все повече части на Европа, приблизително 20—40 % от наличната вода в Европа все още се пилее — например чрез течовете в разпределителната мрежа. Съгласно наличните модели все още съществуват значителни възможности за подобряване на ефективността на използване на водите в ЕС. Освен това се очаква растящото търсене и въздействието от изменението на климата да увеличат значително натиска върху водните ресурси на Европа. В този контекст Европейският съюз и държавите членки следва да предприемат действия, за да гарантират, че при водочерпене се зачитат границите за наличните възобновяеми водни ресурси до 2020 г., включително чрез подобряване на ефективността на използване на водата посредством прибягване към пазарни механизми като ценообразуване, което да отразява действителната стойност на водата, като същевременно се гарантира на всеки гражданин достъп до този жизненоважен ресурс. Преди всичко секторите селско стопанство и енергетика, като най-големи потребители, следва да бъдат поощрявани да използват по-ефективно водните ресурси. Напредъкът ще бъде улеснен чрез ускорено демонстриране и внедряване на новаторски технологии, системи и бизнес модели въз основа на Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в сферата на водите. Отделянето при източника на отпадните мазнини, преди изхвърлянето им в канализационната мрежа за отпадъчни води, тяхното събиране и рециклиране следва да се превърнат в приоритети на политиката за пречистване на водата.

Изменение  80

Предложение за решение

Приложение – параграф 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

40. Дългосрочната и предсказуема рамка на политиката във всички тези области ще спомогне за стимулирането на инвестиции и действия, необходими за цялостното развитие на пазари за по-екологосъобразни технологии и за насърчаване на устойчиви бизнес решения. Нужни са показатели и специфични цели относно ефективността на ресурсите, за да се получат необходимите ориентири за лицата, вземащи решения в публичния и частния сектор за преобразяване на икономиката. Те ще станат неразделна част от настоящата програма, след като бъде договорена на равнището на ЕС.

40. Дългосрочната и предсказуема рамка на политиката във всички тези области ще спомогне за стимулирането на инвестиции и действия, необходими за цялостното развитие на пазари за по-екологосъобразни технологии и за насърчаване на устойчиви бизнес решения. Нужни са показатели и специфични цели относно ефективността на ресурсите за отпечатъка върху водата, земята и материалите, както и въглеродния отпечатък до 2015 г., за да се получат необходимите ориентири за лицата, вземащи решения в публичния и частния сектор за преобразяване на икономиката. Те ще станат неразделна част от настоящата програма, след като бъде договорена на равнището на ЕС.

Изменение  81

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) ЕС ще е постигнал своите цели за 2020 г. по отношение на климата и енергията и работи за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. като част от усилията в световен мащаб средното повишение на температурата да бъде ограничено на по-малко от 2 °C;

a) ЕС ще е постигнал своите цели за 2020 г. по отношение на климата и енергията и работи за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % към 2050 г. в сравнение с 1990 г. като част от усилията в световен мащаб средното повишение на температурата да бъде ограничено на по-малко от 2 °C; Целите по отношение на климата и енергията за 2030 г. са договорени.

Изменение  82

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) общото въздействие върху околната среда на всички основни промишлени сектори в ЕС значително ще бъде намалено, а ефективността на ресурсите — повишена;

б) общото въздействие върху околната среда на всички основни промишлени сектори в ЕС значително ще бъде намалено, ресурсната ефективност ще бъде повишена благодарение на пазарните и политическите стимули, които насърчават най-добрите практики в отделните сектори; ефективността на ресурсите в рамките на производствената верига и жизнения цикъл на даден продукт ще може да бъде измерена и съпоставяна;

Изменение  83

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) общото въздействие на производството и потреблението върху околната среда ще бъде намалено — особено в секторите храни, жилища и мобилност;

в) структурните промени в сферата на производството, технологиите и иновациите, както и в моделите на потребление и начина на живот намалиха общото въздействие на производството и потреблението върху околната среда — особено в секторите храни, жилища и мобилност;

Изменение  84

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) деградацията на горите ще е предотвратена и стоките и продуктите, свързани с обезлесяване, ще са отстранени от пазара на Съюза;

Изменение  85

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) отпадъците ще се управляват безопасно като ресурс, генерираните отпадъци на глава от населението ще спаднат в абсолютно изражение, ще се оползотворява енергията само от материали, които не подлежат на рециклиране, и на практика ще се премахне депонирането на отпадъци от материали, които могат да се рециклират и компостират;

г) отпадъците ще се предотвратяват или управляват безопасно като ресурс, по начин, който предотвратява причиняването на всякаква вреда на околната среда и на здравето, генерираните отпадъци на глава от населението ще спаднат в абсолютно изражение, ще се оползотворява енергията само от материали, които не подлежат на рециклиране и компостиране, и на практика ще се премахне депонирането на отпадъци от материали, които могат да се рециклират, компостират и изгарят, освен за определени опасни отпадъци, за които депонирането представлява най-безопасния метод за обезвреждане.

Изменение  86

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изцяло да се приложи законодателният пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката и да се постигне съгласие относно рамката за политиката на ЕС в тази област за периода след 2020 г.;

(a) изцяло да се приложи законодателният пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката и да се постигне съгласие относно рамката за политиката на ЕС в тази област за периода след 2020 г., като се установи рамка за политика в областта на климата и енергетиката за 2030 г. въз основа на три правнообвързващи цели относно емисиите на парникови газове, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в съответствие с целите, определени в Пътната карта за постигане на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност през 2050 г.

Изменение  87

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) широко да се прилагат „най-добрите налични техники“ и да се увеличат усилията за насърчаване на внедряването на новаторски технологии, процеси и услуги;

б) широко да се прилагат „най-добрите налични техники“ в контекста на Директивата относно емисиите от промишлеността и да се увеличат усилията за насърчаване на внедряването на новаторски технологии, процеси и услуги;

Изменение  88

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да се намали използването на опаковки и транспорт по време на жизнения цикъл на продуктите;

Изменение  89

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се стимулират усилията на публичния и частния сектор за изследвания и иновации, необходими за създаването на новаторски технологии, системи и бизнес модели, които да ускорят прехода към нисковъглеродна, ресурсно ефективна икономика и да намалят разходите по него;

в) да се стимулират усилията на публичния и частния сектор за изследвания и иновации, необходими за създаването на новаторски технологии, системи и бизнес модели, които да ускорят прехода към нисковъглеродна, ресурсно ефективна икономика, да допринесат за същественото намаляване на разхищението на хранителни продукти по цялата верига на доставки и да намалят разходите по него;

Изменение  90

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да се определят показатели и цели за ефективност на ресурсите за периода до 2015 г. въз основа на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите; да се въведат водещ показател и водеща цел в рамките на Европейския семестър, които да се допълват от „табло“ с показатели относно земеползването, въглерода, водата и материалите;

Изменение  91

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да се установи по-съгласувана рамка за устойчиво производство и потребление; да се преразгледа законодателството относно продуктите с оглед да се подобрят екологичните характеристики и ресурсната ефективност на продуктите през целия им жизнен цикъл; да се поставят цели за намаляване на общото въздействие от потреблението;

г) да се установи по-съгласувана рамка за устойчиво производство и потребление, включително, когато е целесъобразно, да се консолидират съществуващите инструменти в съгласувана правна рамка; да се преразгледа законодателството относно продуктите с оглед да се подобрят екологичните характеристики и ресурсната ефективност на продуктите през целия им жизнен цикъл; да се стимулира потребителското търсене на екологично устойчиви продукти и услуги чрез увеличаване на тяхната наличност, достъпност, функционалност и привлекателност; да се насърчава принципът на каскадно използване на материалите; да се разработят показатели и да се поставят цели за намаляване на общото въздействие от потреблението; да се провежда борба срещу разхищаването на храни; да се рационализира и прилага широко екологичното етикетиране на продуктите.

Изменение  92

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) да се вземе предвид развитието на пазара на труда и да се разработят програми за обучение в областта на професии, свързани с екологичната икономика;

Изменение  93

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) да се увеличат усилията за прилагане на критерии за „зелени“ обществени поръчки при поне 50 % от публичните търгове и да се създаде доброволна мрежа от „зелени“ възложители за предприятията от Съюза;

Изменение  94

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) изцяло да се приложи законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Това ще включва прилагане на йерархията на отпадъците и ефективното използване на пазарни инструменти и мерки, за да се гарантира, че депонирането действително е премахнато, енергията се оползотворява само от материали, които не подлежат на рециклиране, рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на суровини за ЕС, опасните отпадъци се управляват безопасно и генерирането им е намалено, незаконните превози на отпадъци са ликвидирани и пречките на вътрешния пазар пред дейности по екологосъобразното рециклиране в ЕС са премахнати;

д) изцяло да се приложи и да се засили законодателството на ЕС в областта на отпадъците, както и да се постигне близко до нулата количество на отпадъците. Това ще включва прилагане на йерархията на отпадъците в съответствие с Рамковата директива относно отпадъците и ефективното използване на пазарни инструменти и мерки, за да се намали генерирането на отпадъци, да се насърчи повторното използване, да се осигури високо качество на рециклирането и циклите на нетоксичните материали, така че тези отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за ЕС; да се гарантира също така, че е налице висококачествена система за разделяне при източника, ще се оползотворява енергията само от материали, които не подлежат на рециклиране, не са биоразградими и не подлежат на компостиране; да се гарантира, че депонирането ще бъде действително премахнато, освен за определени опасни отпадъци, за които то представлява най-безопасния метод за обезвреждане и че опасните отпадъци ще бъдат значително намалени и управлявани безопасно. Незаконните превози на отпадъци се ликвидират (включително чрез използване на по-засилен контрол) и пречките на вътрешния пазар пред дейности по екологосъобразното рециклиране в ЕС се премахват. Това ще изисква системен преглед на политиките на Съюза относно отпадъците в съответствие с движението към кръгова икономика, както и определяне на амбициозни цели във връзка с рециклирането и предотвратяването. Следва да се извърши специфична дейност в областта на информацията с цел повишаване на осведомеността на хората по този въпрос и насърчаването им да действат по отговорен начин, така че да се намали замърсяването на околната среда и да се води борба срещу антисоциалното поведение в екологичен план. Тези усилия за публична информация трябва също така да помогнат на хората да разберат правилата за разделяне и събиране на домакинските отпадъци, които следва да бъдат приспособени в по-голяма степен към нуждите на потребителите, и да насърчават хората да разделят отпадъците си.

Изменение  95

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) да се разработи нов правен инструмент, който стимулира по-ефективното използване на ограничените ресурси на биомасата, въз основа на оценка на цялостната наличност, който да установява принцип на каскадно използване и мерки за подпомагане, и който гарантира, че общите количества на биомасата, използвана във всеки сектор, са ограничени до размерите, които екосистемите могат устойчиво да осигуряват;

Изменение  96

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) да се подобри ефективността на използване на водата чрез определяне на цели на равнище речни басейни и използване на пазарни механизми, като например ценообразуване на водата.

е) да се подобри ефективността на използване на водата чрез определяне и наблюдение на цели на равнище речни басейни чрез правила за използването на пречистените отпадъчни води, чрез използване на пазарни механизми, като например ценообразуване на водата, както е предвидено в член 9 от Рамковата директива за водите, и също така да се подобрят знанията, управлението, инвестиционния капацитет и интегрирането на въпросите, свързани с водата, в други политики.

Изменение  97

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) да се подготви и приложи план за действие на Съюза за оценяване и ограничаване на въздействието върху околната среда на потреблението в рамките на Съюза на продукти и суровини, които могат да допринесат за обезлесяването и влошаването на състоянието на горите извън Съюза.

Изменение  98

Предложение за решение

Приложение – параграф 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

42. Законодателството на ЕС в областта на околната среда доведе до значителни ползи за здравето и благосъстоянието на населението. Въпреки това водите, замърсяването на въздуха и химикалите остават сред най-тревожните екологични проблеми за широката общественост в ЕС. Според оценка на Световната здравна организация (СЗО) на екологични стресови фактори се дължат между 15 % и 20 % от всички смъртни случаи в 53 европейски държави. Според ОИСР, до 2050 г. замърсяването на въздуха в градската среда ще стане основна екологична причина за смъртност в световен мащаб.

42. Законодателството на ЕС в областта на околната среда доведе до значителни ползи за здравето и благосъстоянието на населението. Въпреки това водите, замърсяването на въздуха, химикалите и шумовото замърсяване остават сред най-тревожните екологични проблеми за широката общественост в ЕС. Според оценка на Световната здравна организация (СЗО) на екологични стресови фактори се дължат между 15 % и 20 % от всички смъртни случаи в 53 европейски държави. Според ОИСР, до 2050 г. замърсяването на въздуха в градската среда ще стане основна екологична причина за смъртност в световен мащаб.

Изменение  99

Предложение за решение

Приложение – параграф 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

44. Достъпът до вода със задоволително качество продължава да бъде проблем в редица селски райони в ЕС, макар че осигуряването на добро качество на водите за къпане в Европа е от полза както за здравето на човека, така и за туристическата индустрия на ЕС. Все по-често се изпитват неблагоприятни последици за здравето на човека и икономическата дейност от наводнения, дължащи се отчасти на промени в хидроложкия цикъл и в земеползването.

44. Достъпът до вода със задоволително качество продължава да бъде проблем в редица селски райони в ЕС, макар че осигуряването на добро качество на водите за къпане в Европа е от полза както за здравето на човека, така и за туристическата индустрия на ЕС. Все по-често се изпитват неблагоприятни последици за здравето на човека и икономическата дейност от наводнения, дължащи се отчасти на промени в хидроложкия цикъл и в земеползването. За да се спомогне за спазване на законодателството на Съюза в областта на водите, трябва да се предвидят мерки за възстановяване на естествените граници на реките и за залесяване на съседните територии.

Изменение  100

Предложение за решение

Приложение – параграф 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

48. Хоризонталното законодателство относно химикалите (REACH и регламентите за класифициране, етикетиране и опаковане) предоставя базова защита на здравето на човека и околната среда, и спомага за навлизането на развиващи се методи на изпитване без използването на животни. Въпреки това все още съществува несигурност относно последиците за здравето на човека и околната среда от комбинираното въздействие на различни химикали (смеси), наноматериали, химикали, които нарушават функционирането на ендокринната (хормоналната) система (т.нар. ендокринни разрушители) и химикали в продукти. През последните години се появи повече информация относно нуждата от действия за справяне с тези предизвикателства, особено ако ЕС желае да постигне целта, договорена на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г. и потвърдена на срещата на върха „Рио + 20“, а именно да се гарантирасвеждане до минимум на значителните неблагоприятни последици“ от химикалите върху здравето на човека и околната среда до 2020 г., както и да отговори на новите и нововъзникващите проблеми и предизвикателства по ефективен, ефикасен, последователен и съгласуван начин. ЕС ще продължи да разработва и прилага подходи за справяне с комбинираното въздействие на химикали и с опасенията по отношение на безопасността във връзка с ендокринни разрушители, а също така ще представи цялостен подход за свеждане до минимум на неблагоприятните последици от опасни вещества, включително химикали в продукти, за което ще спомогне обширна база от знания за излагането на действието на химикали и за токсичността им. Безопасността и устойчивото управление на наноматериалите ще бъдат осигурени като част от цялостен подход, включващ оценка и управление на риска, информиране и мониторинг. Взети заедно, тези подходи ще осигурят разрастване на базата от знания за химикалите и ще предоставят предвидима рамка за стимулиране на разработването на по-устойчиви решения.

48. Хоризонталното законодателство относно химикалите (REACH и регламентите за класифициране, етикетиране и опаковане) предоставя базова защита на здравето на човека и околната среда, и спомага за навлизането на развиващи се методи на изпитване без използването на животни. Въпреки това все още съществува несигурност относно цялостните последици за здравето на човека и околната среда от комбинираното въздействие на различни химикали (смеси), наноматериали, химикали, които нарушават функционирането на ендокринната (хормоналната) система (т.нар. ендокринни разрушители) и химикали в продукти. През последните години се появи повече информация относно нуждата от действия за справяне с тези предизвикателства, особено ако ЕС желае да постигне целта, договорена на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г. и потвърдена на срещата на върха „Рио + 20“, а именно да се гарантира свеждане до минимум на рисковете от химикалите за здравето на човека и околната среда до 2020 г., както и да отговори на новите и нововъзникващите проблеми и предизвикателства по ефективен, ефикасен, последователен и съгласуван начин. ЕС ще продължи да разработва и прилага подходи, включително секторни разпоредби, за справяне с комбинираното въздействие на химикали и с опасенията по отношение на безопасността във връзка с ендокринни разрушители, а също така ще представи цялостен подход във всички съответни законодателни актове на Съюза за свеждане до минимум на неблагоприятните последици от опасни вещества, включително химикали в продукти, за което ще спомогне обширна база от знания за излагането на действието на химикали и за токсичността им, като се отчита предохранителният принцип за защита от излагане, по-специално на уязвимите групи. Безопасността и устойчивото управление на наноматериалите ще бъдат осигурени като част от цялостен подход, включващ оценка и управление на риска, информиране и мониторинг. Взети заедно, тези подходи ще осигурят разрастване на базата от знания за химикалите и ще предоставят предвидима рамка за стимулиране на разработването на по-устойчиви решения.

Изменение  101

Предложение за решение

Приложение – параграф 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

49. Междувременно, растящият пазар за продукти, химикали и материали на биологична основа може да предложи предимства като по-ниски емисии на парникови газове и нови възможности за пазарна реализация, но трябва да се внимава, за да се гарантира, че пълният жизнен цикъл на тези продукти е устойчив, не изостря конкуренцията за земя и не увеличава равнището на емисиите.

49. Междувременно, растящият пазар за продукти, химикали и материали на биологична основа може да предложи предимства като по-ниски емисии на парникови газове и нови възможности за пазарна реализация, но трябва да се внимава, за да се гарантира, че пълният жизнен цикъл на тези продукти е устойчив, не изостря конкуренцията за земя и вода и не увеличава равнището на емисиите.

Изменение  102

Предложение за решение

Приложение – параграф 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

51. Освен това мерките за повишаване на екологичната и климатичната устойчивост, като например възстановяване на екосистеми и екологична инфраструктура, могат да доведат до значителни социално-икономически ползи, включително за общественото здравеопазване. Полезните взаимодействия и възможността за компромиси между цели във връзка с климата и други екологични цели, като например относно качеството на въздуха, трябва да бъдат управлявани по задоволителен начин. Например смяната на горивото в отговор на съображения във връзка с климата или сигурността на доставките би могла да доведе до значително увеличение на праховите частици и на опасните емисии.

51. Освен това мерките за повишаване на екологичната и климатичната устойчивост, като например възстановяване на екосистеми и екологична и „синя“ инфраструктура, могат да доведат до значителни социално-икономически ползи, включително за общественото здравеопазване. Полезните взаимодействия и възможността за компромиси между цели във връзка с климата и други екологични цели, като например относно качеството на въздуха, трябва да бъдат управлявани по задоволителен начин. Например смяната на горивото в отговор на съображения във връзка с климата или сигурността на доставките би могла да доведе до значително увеличение на праховите частици и на опасните емисии.

Обосновка

Понятието екологична и „синя“ инфраструктура означава мрежа, образувана от земна и водна екологична непрекъснатост. То представлява инструмент за устойчиво териториално устройство и допринася за благоприятен природозащитен статус на естествените местообитания и на видовете и за добро екологично състояние на водните маси. Това понятие за екологична мрежа се повтаря в целите за биологичното разнообразие от Аичи за периода 2011-2020 г. (цел № 11).

Изменение  103

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) качеството на въздуха в ЕС значително ще се подобри;

a) качеството на въздуха в затворени и открити пространства в ЕС значително ще се подобри до препоръчваните от СЗО равнища и в съответствие с нейните насоки;

Изменение  104

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) ще се изпълняват инициативите от Бялата книга за транспорта, по-специално чрез по-нататъшна интернализация на външните разходи.

Обосновка

Последната формулировка е пряко заимствана от Пътната карта за ефективно използване на ресурсите — COM(2011) 571 окончателен, страница 19.

Изменение  105

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) шумовото замърсяване в ЕС значително ще намалее;

б) шумовото замърсяване в ЕС значително ще намалее до препоръчваните от СЗО равнища;

Изменение  106

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) ще се обърне сериозно внимание на проблемите, произтичащи от комбинираното въздействие на химикали и опасенията по отношение на безопасността във връзка с ендокринните разрушители, а рисковете за околната среда и здравето, свързани с използването на опасни вещества, включително химикали в продукти, ще бъдат анализирани и сведени до минимум;

г) ще се обърне сериозно внимание в цялото съответно законодателство на Съюза на проблемите, произтичащи от комбинираното въздействие на химикали и опасенията по отношение на безопасността във връзка с ендокринните разрушители, а рисковете за околната среда и здравето, свързани с използването на опасни вещества, включително химикали в продукти, ще бъдат анализирани и сведени до минимум. Ще бъдат набелязани дългосрочни действия с оглед постигане на целта за нетоксична околна среда;

Изменение  107

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) ще се постигне съществен напредък в адаптирането към последиците от изменението на климата.

е) ще се постигне съществен напредък в предотвратяването и адаптирането към последиците от изменението на климата.

Изменение  108

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a) ще се изпълняват инициативите от Бялата книга за транспорта, по-специално чрез по-нататъшна интернализация на външните разходи;

Изменение  109

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да се изпълнява актуализирана политика на ЕС относно качеството на въздуха, която да е в съответствие с най-новите научни знания, и да се предприемат мерки за борба със замърсяването на въздуха при източника;

а) да се изпълнява актуализирана политика на ЕС относно качеството на въздуха, която да е в съответствие с най-новите научни знания, и да се разработи стратегия на Съюза за качеството на въздуха в затворени пространства и да се предприемат мерки за борба със замърсяването на въздуха при източника;

Изменение  110

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да се продължи прилагането на REACH при спазване на логиката за стабилност и предвидимост, като същевременно се намалява административната и финансовата тежест за ПМС с цел гарантиране на високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда, свободното движение на химическите вещества на вътрешния пазар и подобряването на конкурентоспособността и иновациите на предприятия на Съюза1.

 

_____________

 

1 Общ доклад относно REACH от 5.2.2013 г. в съответствие с член 117, параграф 4 от Регламент (ЕО) №1907/2006 (Регламент REACH) и член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1272/2008 (Регламент КЕО), както и преразглеждане на някои елементи от Регламент REACH в съответствие с член75, параграф 2 и член 138, параграфи 2, 3 и 6 от него.

Изменение  111

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) въз основа на задълбочени знания за експозицията на химикали и за токсичността им да се разработи стратегия на ЕС за нетоксична околна среда, спомагаща за иновации с техни устойчиви заместители;

г) да се разработи до 2018 г.стратегия на ЕС за нетоксична околна среда, въз основа на хоризонталните мерки, които ще бъдат предприети, за да се гарантира: 1) безопасността на наноматериалите и подобни на тях авангардни материали; 2) свеждането до минимум на излагането на ендокринни разрушители; 3) подходящи регулаторни подходи за разглеждане на комбинираното въздействие на химикали и 4) свеждане до минимум на излагането на въздействието на химикали в продуктите, включително, наред с другото, във вносните продукти, с цел да се насърчи цикличното използване на нетоксичните материали и да се намали излагането на въздействието на вредни вещества в затворени пространства. Тази стратегия следва да бъде подкрепена от цялостна база от знания относно излагането на въздействието и токсичността на химикалите, получени от данни, изготвени чрез използване на алтернативни на опитите с животни методи при възможност, които ще ускорят ефективното вземане на решения и разработването на безопасни и устойчиви заместители.

Изменение  112

Предложение за решение

Приложение – параграф 52 – алинея 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) да се стандартизират на равнището на Съюза протоколите за научни изследвания и критериите за оценяване, свързани с биомониторинга на околната среда и на населението с цел оптимизиране на използването на този инструмент в рамките на общото оценяване на околната среда и на здравословното състояние на гражданите на Съюза;

Изменение  113

Предложение за решение

Приложение – параграф 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

54. Действителното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда осигурява три ползи: предоставят се равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, които извършват дейност на единния пазар, стимулират се иновациите и се подпомагат със стартови предимства европейски дружества в много сектори. От друга страна, неуспехът да се прилага законодателството води до големи разходи, оценени грубо на около 50 милиарда евро годишно, включително разходите по дела за нарушения. Само през 2009 г. имаше 451 дела за нарушения, свързани със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Комисията също така получава многобройни жалби пряко от граждани на ЕС, на много от които би могло да се отговори по-добре на национално или на местно равнище.

54. Действителното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда осигурява три ползи: предоставят се равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, които извършват дейност на единния пазар, стимулират се иновациите и се подпомагат със стартови предимства европейски дружества в много сектори. От друга страна, неуспехът да се прилага законодателството води до големи разходи, оценени грубо на около 50 милиарда евро годишно, включително разходите по дела за нарушения. През 2011 г. най-големият брой установени нарушения на законодателството на Съюза се отнасяше до правото в областта на околната среда – 299, което представлява 17% от всички нарушения, и са започнати нови 114 производства за установяване на неизпълнение на задълженията в тази област. Комисията също така получава многобройни жалби пряко от граждани на ЕС, на много от които би могло да се отговори по-добре на национално или на местно равнище.

Обосновка

Цифрите са от Двадесет и деветия годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС (2011) (COM (2012)714).

Изменение  114

Предложение за решение

Приложение – параграф 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

55. Поради това през следващите години ще се отдаде най-висок приоритет на подобряването на прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда на равнище държава членка. Съществуват значителни различия в прилагането в самите държави членки и между тях. Необходимо е лицата, които участват в прилагането на законодателството в областта на околната среда на национално, регионално и местно равнище, да придобият необходимите знания и способности с цел извличане на по-голяма полза от това законодателство.

55. Поради това през следващите години ще се отдаде най-висок приоритет на подобряването на прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда на равнище държава членка. Съществуват значителни различия в прилагането в самите държави членки и между тях. Необходимо е лицата, които участват в прилагането на законодателството в областта на околната среда на равнището на Съюза, на национално, регионално и местно равнище, да придобият необходимите знания, инструменти и способности с цел извличане на по-голяма полза от това законодателство.

Изменение  115

Предложение за решение

Приложение – параграф 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

57. На първо място, ще бъде подобрен начинът, по който се събират и разпространяват знания относно прилагането, за да се помогне на широката общественост и на специалистите по околната среда напълно да разберат как националните и местните администрации привеждат в изпълнение ангажиментите на ЕС. Ще се оказва целева помощ по специфичните за отделните държави членки предизвикателства по прилагането — по подобие на индивидуалния подход, следван в процеса по Европейския семестър. Например ще бъдат изготвени споразумения за осъществяване на партньорство с участието на Комисията и на отделни държави членки, за да се решават проблеми като намиране на източници на финансова подкрепа за прилагането и осигуряване на по-добри информационни системи за проследяване на напредъка.

57. На първо място, ще бъде подобрен начинът, по който се събират и разпространяват знания относно прилагането, за да се помогне на широката общественост и на специалистите по околната среда напълно да разберат как националните и местните администрации привеждат в изпълнение ангажиментите на ЕС. Ще се оказва целева помощ по специфичните за отделните държави членки предизвикателства по прилагането — по подобие на индивидуалния подход, следван в процеса по Европейския семестър. Например ще бъдат изготвени споразумения за осъществяване на партньорство с участието на Комисията и на отделни държави членки, за да се решават проблеми като намиране на източници на финансова подкрепа за прилагането и осигуряване на по-добри информационни системи за проследяване на напредъка. С цел да се увеличи ефикасността на този подход, местните и регионалните органи могат да бъдат свързани с него, например чрез тристранни споразумения за партньорство, при спазване на административната система на всяка държава членка. Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда, създадена от Комитета на регионите и Европейската комисия, ще улесни диалога и обмена на информация с цел подобряване на прилагането на законодателството на място.

Изменение  116

Предложение за решение

Приложение – параграф 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

59. Трето, ще бъде подобрен начинът, по който на национално равнище се разглеждат оплаквания относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и се вземат решения по тях.

59. Трето, ще бъде подобрен начинът, по който на национално равнище се разглеждат оплаквания относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и се вземат решения по тях, и ще бъде увеличена неговата прозрачност и достъпност.

Изменение  117

Предложение за решение

Приложение – параграф 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

60. Четвърто, гражданите на ЕС ще получат улеснен достъп до правосъдие по въпроси на околната среда и ефективна правна защита в съответствие с международните договори и измененията, настъпили след влизането в сила на Договора от Лисабон и най-новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Извънсъдебното разрешаване на спорове също ще бъде насърчавано като алтернатива на съдебния път.

60. Четвърто, гражданите на ЕС ще получат достъп до правосъдие по въпроси на околната среда и ефективна правна защита в съответствие с Конвенцията от Аархус и други международни договори и с измененията, настъпили след влизането в сила на Договора от Лисабон и най-новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Извънсъдебното разрешаване на спорове също ще бъде насърчавано като алтернатива на съдебния път.

Обосновка

За да се гарантира ефективен достъп до правосъдие, всички стълбове от Конвенцията от Аархус трябва да бъдат включени в правото на Съюза относно политиката по околната среда. Това е в съответствие със заключенията на Съвета от 11 юни 2012 г.

Изменение  118

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) гражданите на ЕС ще имат достъп до ясна информация за това как се прилага правото на ЕС в областта на околната среда;

a) Конвенцията от Аархус ще бъде изцяло приложена, за да се гарантира, че гражданите на ЕС ще имат достъп до ясна информация за това как се прилага правото на ЕС в областта на околната среда, достъп до правосъдие и че могат да участват във вземането на определени решения, свързани с околната среда;

Обосновка

В съответствие със заключенията на Съвета от 11 юни 2012 г. Конвенцията от Аархус следва да се приложи изцяло, което ще осигури на гражданите пълен достъп до правосъдие по въпросите в сферата на околната среда

Изменение  119

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) е изпълнено изискването за независимост на регулаторните органи на национално равнище за прилагане на правото на Съюза в областта на околната среда.

Обосновка

В различни европейски директиви относно вътрешния пазар, както и в съдебната практика на Съда на ЕС се поставя изискване държавите членки да осигурят независимост на регулаторния орган и да гарантират, че той упражнява правомощията си безпристрастно и прозрачно. Като пример вж. Директива 2009/73/ЕО, член 39, параграф 4. Същите изисквания относно регулаторния орган следва да се прилагат и във връзка с изпълнението на законодателството на ЕС в областта на околната среда на национално равнище.

Изменение  120

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) е повишено доверието на гражданите в правото на ЕС в областта на околната среда;

г) е повишено доверието на гражданите в правото на ЕС в областта на околната среда и в неговото прилагане, и те участват по-отблизо в действията за разглеждане на екологичните проблеми;

Изменение  121

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да се изготвят споразумения за осъществяване на партньорство между държавите членки и Комисията;

б) да се изготвят доброволни и прозрачни споразумения за осъществяване на партньорство между държавите членки и Комисията и да се включат местните и регионалните органи с цел да се подпомогнат държавите членки при предотвратяването и разрешаването на възникнали проблеми;

Изменение  122

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се разширят задължителните критерии за ефективни инспекции и надзор на държавите членки за по-голямата част от законодателството на ЕС в областта на околната среда и да се изгради допълнителен капацитет на равнище ЕС за реагиране на ситуации, при които е налице основателна причина за безпокойство, придружен от подкрепа за мрежи от специалисти;

в) да се насърчават държавите членки да рационализират съществуващия си капацитет в областта на инспекциите и да се укрепи мрежата IMPEL; да се разширят задължителните критерии за ефективни инспекции и надзор на държавите членки за по-голямата част от законодателството на ЕС в областта на околната среда и да се изгради допълнителен капацитет на равнище ЕС за реагиране на ситуации, при които е налице основателна причина за безпокойство;

Изменение  123

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да се гарантира, че националните разпоредби относно достъпа до правосъдие отразяват съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и да се насърчава извънсъдебното разрешаване на спорове като начин за постигане на споразумения по взаимно съгласие за спорове в областта на околната среда.

д) да се гарантира, че националните разпоредби относно достъпа до правосъдие отразяват съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и да се насърчава извънсъдебното разрешаване на спорове като начин за постигане на ефективни споразумения за спорове в областта на околната среда.

Изменение  124

Предложение за решение

Приложение - Приоритетна цел № 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритетна цел № 5. Подобряване на доказателствената база за политиката в областта на околната среда

Приоритетна цел № 5. Подобряване на базата от знания и доказателства за политиката в областта на околната среда

Изменение  125

Предложение за решение

Приложение – параграф 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

64. Доказателствената база за политиката на ЕС в областта на околната среда се формира от екологичния мониторинг, данни, показатели и оценки, свързани с прилагането на законодателството на ЕС, както и от официални научни изследвания и „граждански научни инициативи“. Постигнат е значителен напредък в укрепването на тази доказателствена база, повишаването на осведомеността и подобряването на доверието на създателите на политики и обществото в основания на доказателства подход към политиката, което им дава възможност по-лесно да разберат сложните екологични и обществени предизвикателства.

64. Доказателствената база за политиката на ЕС в областта на околната среда се формира от екологичния мониторинг, данни, показатели и оценки, свързани с прилагането на законодателството на ЕС, както и от официални научни изследвания и „граждански научни инициативи“. Постигнат е значителен напредък в укрепването на тази доказателствена база, повишаването на осведомеността и подобряването на доверието на създателите на политики и обществото в основания на знания и доказателства подход към политиката, което им дава възможност по-лесно да разберат сложните екологични и обществени предизвикателства.

Изменение  126

Предложение за решение

Приложение – параграф 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

65. Следва да бъдат предприети мерки на равнище ЕС и на международно равнище, за да се засили и подобри връзката между науката и политиката за околната среда — например чрез назначаването на главни научни съветници, както вече беше направено от Комисията и някои държави членки.

65. Следва да бъдат предприети мерки на равнище ЕС и на международно равнище, за да се засили и подобри връзката между науката и политиката за околната среда — например като се оптимизират текущите дейности, провеждани от националните агенции за околна среда, Европейската агенция за околната среда и нейната мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet), както и чрез назначаването на главни научни съветници, както вече беше направено от Комисията и някои държави членки. Освен това е важно Съюзът да допринася активно за междуправителствената научна платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES), когато стане неин пълноправен член, с цел осъществяване на връзката между местното, регионалното и международното равнище в областта на управлението на биологичното разнообразие.

Изменение  127

Предложение за решение

Приложение – параграф 66

Текст, предложен от Комисията

Изменение

66. Динамиката на текущото развитие и несигурността относно вероятните бъдещи тенденции налагат обаче по-нататъшни стъпки за поддържане и укрепване на тази доказателствена база, за да се гарантира, че политиката в ЕС продължава да се опира на доброто разбиране на състоянието на околната среда и възможните варианти за реагиране, както и за последствията от тях.

66. Динамиката на текущото развитие и несигурността относно вероятните бъдещи тенденции налагат обаче по-нататъшни стъпки за поддържане и укрепване на тази база от знания и доказателства, за да се гарантира, че политиката в ЕС продължава да се опира на доброто разбиране на състоянието на околната среда и възможните варианти за реагиране, както и за последствията от тях.

<Amend>Изменение                   128</NumAm>

Предложение за решение</DocAmend>

Приложение – параграф 68</Article>

Текст, предложен от Комисията

Изменение

68. По-нататъшното прилагане на принципа на общата информационна система за околната среда за „еднократно въвеждане и многократно използване“ и общите подходи и стандарти за придобиване и съпоставяне на пространствена информация при системите INSPIRE и ГМОСС65 ще спомогнат да се избегне дублирането на усилията и да се премахне ненужната административна тежест за държавните органи, за което ще допринесат и усилията за опростяване на задълженията за докладване съгласно различните законодателни актове. Държавите членки следва да улеснят достъпа на обществеността до информация, събрана за оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и проекти (например посредством екологична или стратегическа оценка на въздействието).

68. По-нататъшното прилагане на принципа на общата информационна система за околната среда за „еднократно въвеждане и многократно използване“ и общите подходи и стандарти за придобиване и съпоставяне на пространствена информация при системите INSPIRE, „Коперник“ (по-рано позната като ГМОСС) и други европейски информационни системи (като Информационната система за биологичното разнообразие на Европа (BISE) и Европейската информационна система за водите (WISE)) ще спомогнат да се избегне дублирането на усилията и да се премахне ненужната административна тежест за държавните органи, за което ще допринесат и усилията за опростяване на задълженията за докладване съгласно различните законодателни актове. Държавите членки следва да улеснят достъпа на обществеността до информация, събрана за оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и проекти (например посредством екологична или стратегическа оценка на въздействието).

</Amend>

Изменение  <NumAm>129

<DocAmend>Предложение за решение

<Article>Приложение – параграф 69 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

69. Все още са налице значителни празноти в знанията, някои от които са от значение за приоритетни цели по настоящата програма. Ето защо инвестирането в по-нататъшни изследвания, за да се запълнят тези празноти, е от съществено значение с оглед да се гарантира, че държавните органи и предприятията разполагат със солидна основа за вземане на решения, които напълно да отразяват действителните социални, икономически и екологични ползи и разходи. Открояват се четири основни празноти.

69. Все още са налице значителни празноти в знанията, някои от които са от значение за приоритетни цели по настоящата програма. Ето защо инвестирането в по-нататъшни изследвания, за да се запълнят тези празноти, е от съществено значение с оглед да се гарантира, че държавните органи и предприятията разполагат със солидни знания за последните научни постижения, които напълно да отразяват действителните социални, икономически и екологични ползи и разходи. Открояват се четири основни празноти.

</Amend>

Изменение  <NumAm>130

<DocAmend>Предложение за решение

<Article>Приложение – параграф 69 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Преходът към приобщаваща екологична икономика налага да се обърне необходимото внимание на взаимодействието между социално-икономическите и екологичните фактори. Ако разбираме по-добре моделите за устойчиво производство и потребление, начина за по-точно отчитане на разходите за действие или бездействие, механизма, по който промените в поведението на индивида и обществото допринасят за екологични резултати, и въздействието на световните водещи тенденции върху околната среда в Европа, това може да спомогне политическите инициативи да са насочени в по-голяма степен към повишаване на ефективността на ресурсите и намаляване на въздействието върху околната среда.

– Преходът към приобщаваща екологична икономика налага да се обърне необходимото внимание на взаимодействието между социално-икономическите и екологичните фактори. Ако разбираме по-добре моделите за устойчиво производство и потребление, начина за по-точно отчитане на разходите и ползите при действие или бездействие, механизма, по който промените в поведението на индивида и обществото допринасят за екологични резултати, и въздействието на световните водещи тенденции върху околната среда в Европа, това може да спомогне политическите инициативи да са насочени в по-голяма степен към повишаване на ефективността на ресурсите и намаляване на въздействието върху околната среда.

Обосновка

В процеса на подобряване на разбирането за устойчиво потребление и производство следва да се отчитат както разходите, така и ползите при евентуално действие или бездействие.

<Amend>Изменение                     131</NumAm>

Предложение за решение</DocAmend>

Приложение – параграф 69 – тире 3</Article>

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Все още съществуват неясноти относно последиците за здравето на човека и околната среда от ендокринните разрушители, смесите, съдържащите се в продукти химикали и наноматериалите. Запълването на посочените празноти може да ускори вземането на решения и да позволи по-нататъшното развитие на достиженията на правото на ЕС в областта на химикалите да е насочено в по-голяма степен към проблемните области, като същевременно стимулира по-устойчивото използване на химикали. По-доброто разбиране на екологичните фактори, които оказват влияние върху здравето на човека, ще позволи да бъдат предприети превантивни политически мерки.

Въпреки че все още съществуват неясноти относно цялостните последици за здравето на човека и околната среда от ендокринните разрушители, смесите, съдържащите се в продукти химикали и наноматериалите, най-новите научни изследвания показват, че ендокринните разрушители водят до неблагоприятни последици за здравето, особено по отношение на развитието на децата. Наред с това съществува безпокойство във връзка с евентуалните последици от комбинираното въздействие на химикали в продуктите, от наноматериалите и подобни на тях авангардни материали. Прилагането на съществуващите знания, съчетано с непрекъснат стремеж за запълване на съществуващите празноти в тях, включително, наред с другото, чрез прилагане на биологичен мониторинг и мониторинг на околната среда, споделянето на опит между държавите членки и хармонизираните системи за познание могат да ускорят вземането на решения и да позволят по-нататъшното развитие на достиженията на правото на ЕС в областта на химикалите да е насочено в по-голяма степен към проблемните области, както и да спомогнат за стимулирането на по-устойчив подход към използването на химикали. По-доброто разбиране на екологичните фактори и равнищата на излагане на въздействия, които оказват влияние върху здравето на човека и околната среда, ще позволи да бъдат предприети превантивни политически мерки. Това следва да се осъществи чрез прилагане, когато е възможно, на алтернативни методи на изпитване, с цел да се намали броят на използваните животни.

Изменение  <NumAm>132

<DocAmend>Предложение за решение

<Article>Приложение – параграф 70</Article>

Текст, предложен от Комисията

Изменение

70. Новите и възникващите проблеми, произтичащи от бързото, изпреварващо политиката развитие на технологиите в области като наноматериали, неконвенционални енергийни източници, улавяне и съхранение на въглеродния диоксид, както и електромагнитни вълни, представляват предизвикателства за управлението на риска и могат да породят противоречиви интереси, потребности и очаквания. Това на свой ред може да доведе до повишаване на общественото безпокойство и евентуална враждебност към новите технологии. Поради това е необходимо да се осигури по-широк, явен обществен дебат относно рисковете, свързани с околната среда, и евентуалните компромисни решения, които сме готови да приемем с оглед на понякога непълната или неясна информация за новопоявили се рискове и как те следва да бъдат третирани. Систематичният подход към управлението на рисковете, свързани с околната среда, ще подобри капацитета на ЕС за своевременно установяване на технологичните промени и съответно реагиране, като в същото време ще успокои обществеността.

70. Новите и възникващите проблеми, произтичащи от бързото, изпреварващо политиката развитие на технологиите в области като наноматериали и подобни авангардни материали, неконвенционални енергийни източници, улавяне и съхранение на въглеродния диоксид, както и електромагнитни вълни, представляват предизвикателства за управлението на риска и могат да породят противоречиви интереси, потребности и очаквания. Това на свой ред може да доведе до повишаване на общественото безпокойство и евентуална враждебност към новите технологии. Поради това е необходимо да се осигури по-широк, явен обществен дебат относно рисковете, свързани с околната среда, и евентуалните компромисни решения, които сме готови да приемем с оглед на понякога непълната или неясна информация за новопоявили се рискове и как те следва да бъдат третирани. Систематичният подход към управлението на рисковете, свързани с околната среда, ще подобри капацитета на ЕС за своевременно установяване на технологичните промени и съответно реагиране, като в същото време ще успокои обществеността.

Обосновка

В бъдеще е възможно да бъдат въведени непознати вещества и материали и поради това е необходимо да се гарантира, че тези материали и вещества могат да се третират подобно на наноматериалите.

</AmendB>

<AmendB>Изменение           133

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

71. С цел да се подобри доказателствената база за политиката в областта на околната среда, с програмата се гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

71. С цел да се подобри базата от знания и доказателства за политиката в областта на околната среда, с програмата се гарантира, че не по-късно от 2020 г.:

Изменение  134

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) създателите на политики и предприятията ще разполагат с по-добра база за разработване и прилагане на политики в областта на околната среда и климата, включително за измерване на разходите и ползите;

a) създателите на политики и предприятията ще разполагат с по-добра база за разработване и прилагане на политики в областта на околната среда и климата, включително за измерване на разходите и ползите от дадено действие или бездействие;

Изменение  135

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) ще се увеличи делът на фондовете на Съюза за научни изследвания, които се използват за оценка на рисковете, свързани с нови продукти, процеси и технологии.

Изменение  136

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да се координират и съсредоточават научноизследователските усилия на равнище ЕС и на равнище държави членки за запълване на основните празноти в знанията в областта на околната среда, включително за рискове от достигане на повратни точки в нейното развитие;

а) да се избегнат бюджетни съкращения в областта на изследванията, като едновременно се координират, насърчават и съсредоточават научноизследователските усилия на равнище ЕС и на равнище държави членки за запълване на основните празноти в знанията в областта на околната среда, включително за рискове от достигане на повратни точки в нейното развитие, както се подчертава в концепцията за планетарните граници;

Изменение  137

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да се възприеме систематичен подход към управлението на риска;

б) да се възприеме систематичен и интегриран подход към управлението на риска, основан на превантивни действия и принципа на предпазливост, на принципа „замърсителят плаща“, принципа на отстраняване на замърсяването при източника, както и на принципа на пропорционалност;

Изменение  138

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се опрости, рационализира и модернизира събирането, управлението и споделянето на данни и информация за околната среда и изменението на климата.

в) да се опрости, рационализира и модернизира събирането, управлението и споделянето на данни и информация за околната среда и изменението на климата, включително разработването и въвеждането на обща европейска информационна система за околната среда.

Изменение  139

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да се извърши цялостна оценка на наличните устойчиви доставки на биомаса и на конкурентното използване и потребности.

Изменение  140

Предложение за решение

Член 1 – точка 71 – алинея 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) да се установи цялостна база от знания относно излагането на въздействието и токсичността на химикалите в подкрепа на стратегията за нетоксична околна среда.

(Връзка с изменението на параграф 52, алинея 2, буква г), предложено от същите автори.)

Обосновка

Необходимостта от установяване на цялостна база от знания относно излагането на въздействието и токсичността на химикалите в подкрепа на стратегията за нетоксична околна среда следва да бъде добавена към изискванията за подобряване на доказателствената база на политиката в областта на околната среда.

Изменение  141

Предложение за решение

Приложение – параграф 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

74. Европейският съюз и държавите членки ще трябва да създадат правилните условия, за да гарантират, че адекватно са разгледани външните ефекти за околната среда и че на частния сектор са изпратени правилните пазарни сигнали с надлежно отчитане на всякакви неблагоприятни социални въздействия. Това ще включва по-систематичното прилагане на принципа „замърсителят плаща“ чрез постепенното премахване на вредни за околната среда субсидии и пренасочване на данъчното облагане от трудовите доходи към замърсяването на околната среда. Тъй като природните ресурси стават все по-оскъдни, икономическата рента и печалбите от собствеността върху тях или от монопола върху използването им могат да се увеличат. Публичната интервенция, за да се гарантира, че тези ренти не са прекомерни и че външните ефекти са взети предвид, ще доведе до по-ефективно използване на тези ресурси и ще спомогне да се избегне изкривяване на пазарните условия, както и да се генерират приходи за обществения сектор. В рамките на Европейския семестър ще бъдат следвани приоритети в областта на околната среда и климата, когато те са от значение за перспективите за устойчив растеж на отделните държави членки, до които са адресирани специфични за тях препоръки. Други пазарни инструменти, като например плащания за екосистемни услуги, следва да се използват по-широко на равнище ЕС и на национално равнище за насърчаване на участието на частния сектор и устойчиво управление на природния капитал.

74. Европейският съюз и държавите членки ще трябва да създадат правилните условия, за да гарантират, че адекватно са разгледани външните ефекти за околната среда и че на частния сектор са изпратени правилните пазарни сигнали с надлежно отчитане на всякакви неблагоприятни социални въздействия. Това ще включва по-систематичното прилагане на принципа „замърсителят плаща“ чрез постепенното премахване на вредни за околната среда субсидии и пренасочване на данъчното облагане от трудовите доходи към замърсяването на околната среда и потреблението на ресурси. Тъй като природните ресурси стават все по-оскъдни, икономическата рента и печалбите от собствеността върху тях или от монопола върху използването им могат да се увеличат. Публичната интервенция, за да се гарантира, че тези ренти не са прекомерни и че външните ефекти са взети предвид, ще доведе до по-ефективно използване на тези ресурси и ще спомогне да се избегне изкривяване на пазарните условия, както и да се генерират приходи за обществения сектор. Чрез въвеждането на водещи показатели в рамките на Европейския семестър ще бъдат следвани приоритети в областта на околната среда и климата, когато тези приоритети са от значение за перспективите за устойчив растеж на отделните държави членки, до които са адресирани специфични за тях препоръки. Други пазарни инструменти, като например плащания за екосистемни услуги, следва да се използват по-широко на равнище ЕС и на национално равнище за насърчаване на участието на частния сектор и устойчиво управление на природния капитал.

Изменение  142

Предложение за решение

Приложение – параграф 77 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

77a. До 2020 г. финансирането по линия на кохезионния и структурните фондове на Съюза следва да се ограничи до проекти, които не вредят на околната среда.

Обосновка

В съответствие с целите за опазване, защита и укрепване на околната среда в Съюза, нито един европейски фонд не би следвало да оказва финансова подкрепа на проекти, които противоречат на тези цели. В случай че оценката на даден финансиран от ЕС проект покаже увреждане на околната среда, финансирането трябва бъде върнато на Съюза.

Изменение  143

Предложение за решение

Приложение – параграф 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

78. Увеличеният капитал, предоставен на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в рамките на Пакта за растеж и работни места от 2012 г., осигурява допълнителен източник на инвестиции.

78. Увеличеният капитал, предоставен на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в рамките на Пакта за растеж и работни места от 2012 г., осигурява допълнителен източник на инвестиции, които се изразходват в съответствие с целите на Съюза в областта на околната среда и климата.

Изменение  144

Предложение за решение

Приложение – параграф 79

Текст, предложен от Комисията

Изменение

79. Натрупаният опит през периода на програмиране 2007—2013 г. показва, че макар за околната среда да са на разположение значителни финансови средства, степента на тяхното усвояване на национално и регионално равнище силно се различаваше в началните години, което потенциално излагаше на риск постигането на договорените общи и специфични цели. С оглед да не се повтори същата ситуация, държавите членки следва да интегрират целите, свързани с околната среда и климата, в своите стратегии и програми за финансиране на икономическото, социалното и териториалното сближаване, развитието на селските райони и морската политика, да отдадат приоритет на усвояването отрано на финансовите средства в областта на околната среда и изменението на климата, както и да укрепят капацитета на изпълнителните органи за осъществяване на икономически ефективни и устойчиви инвестиции, за да се осигури адекватната и необходима финансова подкрепа за инвестиции в тези области.

79. Натрупаният опит през периода на програмиране 2007—2013 г. показва, че макар за околната среда да са на разположение значителни финансови средства, степента на тяхното усвояване на национално и регионално равнище силно се различаваше в началните години, което потенциално излагаше на риск постигането на договорените общи и специфични цели. С оглед да не се повтори същата ситуация, държавите членки следва да интегрират целите, свързани с околната среда и климата, в своите стратегии и програми за финансиране на икономическото, социалното и териториалното сближаване, развитието на селските райони и морската политика, да отдадат приоритет на усвояването отрано на финансовите средства в областта на околната среда и изменението на климата, както и да укрепят капацитета на изпълнителните органи за осъществяване на икономически ефективни и устойчиви инвестиции, за да се осигури адекватната и необходима финансова подкрепа за инвестиции в тези области. Така например се препоръчва системното използване на рамките за приоритетно действие, предвидени от Директивата за местообитанията, фауната и флората за съгласуване на нуждите от финансиране на мрежата Натура 2000.

Изменение  145

Предложение за решение

Приложение – параграф 79 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

79а. Като цяло трябва да бъдат предложени начини за гарантиране, че финансирането от Съюза за структурни действия, в области като тези, свързани с водата, транспорта, енергийната ефективност и отпадъците, се използва ефективно. Например, предоставянето на финансиране от Съюза за инфраструктура за битови отпадъци не зависи от прилагането на съпътстващи мерки или от изпълнението на целите на политиката на Съюза относно отпадъците — факт, който подкопава ефективността на финансирането от Съюза1.

 

_______________

 

Вж. във връзка с това препоръките, които Сметната палата представя в своя специален доклад № 20/2012, озаглавен „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“ (ОВ C 28, 30.1.2013 г., стр. 2).

Обосновка

Твърде много европейски средства, предназначени за екологични действия остават недостатъчно усвоени или не се използват по оптимален начин.

Изменение  146

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) постепенно да се премахнат вредните за околната среда субсидии, да се увеличи използването на пазарни инструменти, включително данъчно облагане, ценообразуване и таксуване, и да се разширят пазарите за екологични стоки и услуги, като надлежно се вземат предвид неблагоприятните социални въздействия;

а) Комисията и държавите членки да приемат незабавно и до 2014 г. конкретни планове въз основа на определението в буква аб) от настоящия параграф. За тази цел е необходимо по-конкретно: до 2020 г. постепенно да се премахнат всички вредни за околната среда субсидии и да се докладва напредъкът по националните програми за реформи; да се увеличи използването на пазарни инструменти, включително преминаване от данъчно облагане на трудовите доходи към облагане, свързано с околната среда, ценообразуване и таксуване, и да се разширят пазарите за екологични стоки и услуги, като надлежно се вземат предвид неблагоприятните социални въздействия;

Изменение  147

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) постепенно премахване преди 2020 г. на финансиране от кохезионния и структурните фондове за проекти, които вредят на околната среда.

Обосновка

В съответствие с целите за опазване, защита и укрепване на околната среда в Съюза, нито един европейски фонд не би следвало да оказва финансова подкрепа на проекти, които противоречат на тези цели. В случай че оценката на даден финансиран от ЕС проект покаже увреждане на околната среда, финансирането трябва бъде върнато на Съюза.

Изменение  148

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) Комисията трябва да определи вредните за околната среда субсидии като „резултат от действие на дадено правителство, което облагодетелства потребители или производители, с цел да повиши доходите или да занижи разходите им, като по този начин погазва добрите практики в областта на околната среда“1.

 

__________________

 

1 Адаптирано от OИСР (1998 и 2005 г.) в IEEP и др. 2007 г., вж http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm

Изменение  149

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да се подпомогнат чрез по-голямо финансиране от Съюза и национално финансиране усилията за енергийна ефективност в битови сектор (топлоизолация, обзавеждане с уреди с ниско потребление на енергия, монтаж на агрегати за микропроизводство на електроенергия от възобновяеми източници и др.);

Изменение  150

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) да се разработят мерки, чрез които се предоставя компенсация за оказани екологични услуги и в случаите, когато това дава основание за ограничения или допълнителни разходи във връзка с инвестиции и управление. Да се насърчава, по-специално, създаването и въвеждане на схеми, чрез които да се извършва плащане за екологични услуги, с оглед на постигане на баланс между икономическото развитие и необходимостта от опазване на околната среда.

Обосновка

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des surcoûts d'investissement et de gestion.

Изменение  151

Предложение за решение

Приложение – параграф 86 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да се приложат напълно Директивата относно стратегическата оценка на околната среда1 и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда2.

 

__________________

 

1 Директива 2001/42/ЕО

 

2 Директива 85/337/ЕО

Изменение  152

Предложение за решение

Приложение – параграф 88

Текст, предложен от Комисията

Изменение

88. Повечето градове са изправени пред общ основен набор от екологични проблеми, включващи лошо качество на въздуха, високи нива на шум, емисии на парникови газове, недостиг на вода, наводнения и бури, замърсени терени, изоставени промишлени терени и отпадъци. В същото време големите градове в ЕС задават нормите за градска устойчивост и често са първите, прилагащи новаторски решения за справяне с предизвикателства, свързани с околната среда. Все повече големи европейски градове поставят екологичната устойчивост в центъра на своите стратегии за градско развитие.

88. Повечето градове са изправени пред общ основен набор от екологични проблеми, включващи лошо качество на въздуха, високи нива на шум, емисии на парникови газове, еволюция на градското и околоградското биологично разнообразие, недостиг на вода, наводнения и бури, замърсени терени, изоставени промишлени терени и отпадъци, и въпроса за енергийното управление. В същото време големите градове в ЕС задават нормите за градска устойчивост и често са първите, прилагащи новаторски решения за справяне с предизвикателства, свързани с околната среда. Все повече големи европейски градове поставят екологичната устойчивост в центъра на своите стратегии за градско развитие.

Обосновка

В градска среда, някои видове изчезват, докато други могат да се размножат прекомерно. Във връзка с това е важно да се предприеме истинско управление на градското биологично разнообразие.

Изменение  153

Предложение за решение

Приложение – параграф 88 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

88а. Нарастващата урбанизация на Съюза предизвиква събуждането на екологичното съзнание на гражданите и нуждата от повторно осъществяване на връзка в близост до природата в градска среда. Във връзка с това градът се превръща в залог за опазването на биологичното разнообразие. Повторното въвеждане на природното измерение в градската околна среда, по-конкретно посредством нови пейзажни пространствени конфигурации, покриването с растителност на някои стени и покриви и разработването на зелени и сини градски инфраструктури представляват също инициативи в тази посока. Постиженията на европейските градове в областта на биологичното разнообразие трябва да се оценяват и да се подобряват въз основа на показател за биологичното разнообразие, специфичен за градската среда, като например индекса на Сингапур, представен на Световната конференция за биологичното разнообразие в Нагоя (2010 г.).

Обосновка

Липсата на научни познания относно биологичното разнообразие в градска среда застопорява създаването на проекти, посветени на неговото опазване.

Изменение  154

Предложение за решение

Приложение – параграф 88 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

88б. В дългосрочен план Съюзът трябва да разработи всеобхватна стратегия за приноса на „зелената“ и приобщаваща икономика за подобряване на градската среда с акцент върху обвързването на градоустройството с цели, свързани с ефективното използване на ресурсите, икономиката с ниски нива на въглеродни емисии, адаптирането към изменението на климата, устойчивото градско земеползване, управлението на отпадъците, издръжливостта на екосистемите, управлението на водите, човешкото здраве, участието на обществеността във вземането на решения, екологичното образование и осведомеността по въпросите на околната среда.

Изменение  155

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) повечето големи градове в ЕС прилагат политики за устойчиво градско планиране и проектиране.

а) повечето големи градове в ЕС прилагат политики за устойчиво градско планиране и проектиране, а също и мобилност, съобразени с цялостна дългосрочна стратегия за устойчиви големи градове.

Изменение  156

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да се определи и приеме набор от критерии за оценяване на екологичните показатели на градовете, като се вземат предвид икономическите и социалните въздействия;

а) да се определи и приеме набор от критерии и общи показатели за оценяване на екологичните показатели на градовете, като се вземат предвид икономическите и социалните въздействия, а също и историческите и географските особености на градските модели;

Изменение  157

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква а а (нова

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) да се подобри управлението на биологичното разнообразие в градската среда и да се предприеме работа за осведомяване на гражданите относно значението на фауната и флората в градовете;

Изменение  158

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) да се подобри енергоспестяването посредством интелигентни сгради и използване на ИКТ; да се насърчава устойчивото ремонтиране и строителство; да се развие и споделя в мрежа на европейско равнище научен експертен опит и техники в строителния сектор въз основа на интегриран подход за строителството по отношение на екологичните и енергийни показатели, сигурността, здравето, адаптирането към потребностите на ползвателите, иновациите и икономическата конкурентоспособност;

Изменение  159

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да се подкрепя здравословната и устойчива мобилност в градовете и да се намалят емисиите на замърсяващи газове и шум; да се развиват и модернизират мрежите на обществения градски транспорт; да се включи електричната мобилност в системите за местен транспорт и да се изготвят планове за електрически превозни средства в градовете на Съюза; да се изгради безопасна инфраструктура за пешеходци и велосипедисти, за да се гарантира удвояване на броя на потребителите на активни видове транспорт, като например ходенето пеша и колоезденето.

Обосновка

В своята резолюция, наречена „Пътната карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (2011/2096(INI)) от декември 2011 г. Парламентът призовава да се положат усилия за удвояване на използването на активните видове транспорт като колоезденето

Изменение  160

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) да се постигне напредък в посока на разработване на всеобхватна стратегия за приноса на „зелената“ и приобщаваща икономика за подобряване на градската среда.

Изменение  161

Предложение за решение

Приложение – параграф 91 – алинея 2 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв) да се осъществи обмен на най-добри практики между големите градове на равнището на Съюза и на международно равнище по въпросите на иновативните решения и устойчивия живот в градска среда.

Изменение  162

Предложение за решение

Приложение – параграф 92

Текст, предложен от Комисията

Изменение

92. Устойчивостта на околната среда е от ключово значение за намаляване на бедността и за осигуряване на качеството на живота и икономически растеж. На „Рио + 20“ световните лидери потвърдиха своя ангажимент за устойчиво развитие и приеха, че приобщаващата екологична икономика е важен инструмент за постигане на устойчиво развитие, а доброто състояние на околната среда е от решаващо значение за гарантиране на продоволствената сигурност и за намаляване на бедността. С оглед на увеличаващото се население в един все по-урбанизиран свят, за справяне с тези предизвикателства ще са необходими действия по отношение на водите, океаните, устойчивите екосистеми и земеползване, ефективността на ресурсите (в частност отпадъците), устойчивата енергетика и изменението на климата, включително чрез постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива. Те ще трябва да бъдат преодолени посредством специфични подходи на местно, национално или европейско равнище, както и чрез активно участие в международните усилия за разработване на нужните решения, за да се гарантира устойчивото развитие в световен мащаб.

92. Гарантирането на устойчивост е едно от най-належащите предизвикателства, пред които е изправен светът днес, и представлява ключът към ликвидиране на бедността и осигуряване на просперитет и благоденствие за всички. На „Рио + 20“ световните лидери потвърдиха своя ангажимент за устойчиво развитие и гарантиране на подкрепа за устойчиво в икономическо, социално и екологично отношение бъдеще на планетата за настоящите и бъдещите поколения. Също така те признаха, че приобщаващата екологична икономика е важен инструмент за постигане на устойчиво развитие, а доброто състояние на околната среда играе решаваща роля за гарантиране на продоволствената сигурност и за намаляване на бедността. С оглед на увеличаващото се население в един все по-урбанизиран свят, за справяне с тези предизвикателства ще са необходими международни действия в множество области, като водите, океаните, устойчивите екосистеми и земеползване, ефективността на ресурсите (в частност отпадъците), устойчивата енергетика и изменението на климата, включително чрез постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии, в това число субсидиите за изкопаеми горива. Освен да приведат тези ангажименти в действия на местно и национално равнище, както и на равнището на Съюза, Съюзът ще се включи активно в международните усилия за разработване на нужните решения, за да се гарантира устойчивото развитие в световен мащаб.

Изменение  163

Предложение за решение

Приложение – параграф 93

Текст, предложен от Комисията

Изменение

93. Резултатите от „Рио + 20“ ще трябва да бъдат отразени във вътрешните и външните политически приоритети на Европейския съюз и на неговите държави членки. ЕС следва също така да подкрепи създаването на политически форум на високо равнище, който постепенно да замести Комисията на ООН за устойчиво развитие и да наблюдава прилагането на договореностите от „Рио + 20“.

93. Резултатите от „Рио + 20“ трябва да бъдат отразени във вътрешните и външните политически приоритети на Европейския съюз и на неговите държави членки. ЕС следва също така да подкрепи работата на политически форум на високо равнище, който ще замести Комисията на ООН за устойчиво развитие и да наблюдава прилагането на договореностите от „Рио + 20“.

Изменение  164

Предложение за решение

Приложение – параграф 94

Текст, предложен от Комисията

Изменение

94. Много от приоритетните цели, определени в настоящата програма, могат да бъдат напълно постигнати само като част от глобален подход и в сътрудничество с държави партньори. Ето защо Европейският съюз и неговите държави членки следва да участват в съответните международни, регионални и двустранни процеси по енергичен, целенасочен, единен и съгласуван начин. Те следва да продължат да се застъпват за ефективна, основана на правила уредба за политиката в областта на околната среда в световен мащаб, допълвана от по-ефективен, стратегически подход, при който двустранните и регионалните политически диалози и сътрудничество са насочени съответно към стратегическите партньори на Европейския съюз, държавите кандидатки и съседните държави, както и развиващи се страни, подкрепен от подходящо финансиране.

94. Много от приоритетните цели, определени в настоящата програма, могат да бъдат напълно постигнати само като част от глобален подход и в сътрудничество с държави партньори и с държавите и териториите, асоциирани към Съюза. Ето защо Европейският съюз и неговите държави членки следва да участват в съответните международни, регионални и двустранни процеси, като например двустранни търговски споразумения, по енергичен, целенасочен, единен и съгласуван начин. Те следва да продължат да се застъпват за ефективна, основана на правила уредба за политиката в областта на околната среда в световен мащаб, допълвана от по-ефективен, стратегически подход, при който двустранните и регионалните политически диалози и сътрудничество са насочени съответно към стратегическите партньори на Европейския съюз, държавите кандидатки и съседните държави, както и развиващи се страни, подкрепен от подходящо финансиране. Комуникационната политика на Съюза относно действията в областта на околната среда на световно равнище следва да се подобри.

Обосновка

Усилията за борба с регионални и глобални проблеми в областта на околната среда трябва да се обхващат цялата територия на ЕС, по-специално най-отдалечените региони, но също така и асоциираните със Съюза отвъдморски страни и територии, предвид факта, че тези територии съдържат повече от 70% от биологичното разнообразие на Европа. Тези територии могат да служат като примери и звената за връзка в техните региони за постигане на приоритетните цели, определени в тази програма. Отвъдморските страни и територии ще вземат участие в тази програма в съответствие с условията, определени в Решението за отвъдморско асоцииране.

Изменение  165

Предложение за решение

Приложение – параграф 95

Текст, предложен от Комисията

Изменение

95. Периодът, обхванат от настоящата програма, съответства на ключови етапи в международната политика в областта на климата, биологичното разнообразие и химикалите. С цел затоплянето на климата да бъде ограничено до 2 °C, световните емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени до 2050 г. с поне 50 % спрямо равнището им от 1990 г. Но само за половината от необходимите до 2020 г. намаления на емисиите са поети съответни ангажименти от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК). Без по-решителни действия в световен мащаб е малко вероятно изменението на климата да бъде ограничено. Дори при най-благоприятния сценарий държавите във все по-голяма степен ще бъдат изправени пред неизбежни последици от изменението на климата поради емисии на парникови газове в миналото и ще трябва да разработят стратегии за адаптиране към изменението на климата. Съгласно Платформата от Дърбан за засилено действие, до 2015 г. трябва да бъде договорено цялостно и стабилно споразумение, приложимо от всички страни по него, което да се прилага, считано от 2020 г. ЕС ще продължи активно да участва в този процес, включително в дискусиите относно начините за запълване на разликата между настоящите ангажименти, поети от развитите и развиващите се държави за намаляване на емисиите, и относно действията, необходими за поддържане на равнище на емисии, съответстващо на целта от 2 °C. Последващите действия от „Рио + 20“ следва да допринесат и за намаляване на емисиите на парникови газове, като по този начин ще се подпомогне борбата срещу изменението на климата. Успоредно с това ЕС следва да продължи и да засили съвместната си работа със стратегически партньори във връзка с изменението на климата, както и да предприеме допълнителни действия за включване на съображения относно околната среда и климата в своята политика за развитие.

95. Периодът, обхванат от настоящата програма, съответства на ключови етапи в международната политика в областта на климата, биологичното разнообразие и химикалите. С цел затоплянето на климата да бъде ограничено до 2 °C, световните емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени до 2050 г. с поне 50 % спрямо равнището им от 1990 г. Но само за половината от необходимите до 2020 г. намаления на емисиите са поети съответни ангажименти от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК). Без по-решителни действия в световен мащаб е малко вероятно изменението на климата да бъде ограничено. Дори при най-благоприятния сценарий държавите във все по-голяма степен ще бъдат изправени пред неизбежни последици от изменението на климата поради емисии на парникови газове в миналото и ще трябва да разработят стратегии за адаптиране към изменението на климата. Съгласно Платформата от Дърбан за засилено действие, до 2015 г. трябва да бъде договорено цялостно и стабилно споразумение, приложимо от всички страни по него, което да се прилага, считано от 2020 г. ЕС ще продължи активно да участва в този процес, включително в дискусиите относно начините за запълване на разликата между настоящите ангажименти, поети от развитите и развиващите се държави за намаляване на емисиите, и относно действията, необходими за поддържане на равнище на емисии, съответстващо на целта от 2 °C, като в същото време се отчитат научните доказателства в полза на целта от 1,5 °C за намаляване на пагубните въздействия в най-уязвимите държави. Последващите действия от „Рио + 20“ следва да допринесат и за намаляване на емисиите на парникови газове, като по този начин ще се подпомогне борбата срещу изменението на климата. Успоредно с това ЕС следва да продължи и да засили съвместната си работа със стратегически партньори във връзка с изменението на климата, изпълнявайки поетите ангажименти по отношение на изграждането на капацитет, финансирането на борбата срещу изменението на климата и технологичната помощ, както и да предприеме допълнителни действия за включване на съображения относно околната среда и климата в своята външна политика, включително в търговската си политика и политиката за развитие, в дух на реципрочност и взаимна изгода. Съюзът следва също така да определи източниците и справедливия дял на своя принос за Зеления фонд за климата в контекста на ангажиментите си по РКООНИК.

Изменение  166

Предложение за решение

Приложение – параграф 96

Текст, предложен от Комисията

Изменение

96. Глобалните цели за биологичното разнообразие съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) трябва да бъдат постигнати до 2020 г. като основа за спиране и евентуален обрат на тенденцията към загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. ЕС ще допринесе подобаващо за тези усилия, като в частност до 2015 г. постигне целта да удвои предоставяното на развиващи се държави финансиране във връзка с биологичното разнообразие и запази това равнище до 2020 година. Вече е поставена глобална цел за 2020 г. за управление на рисковете, пораждани от химикали. ЕС ще продължи да играе активна и конструктивна роля, за да спомага тези процеси да постигнат целите си.

96. Глобалните цели за биологичното разнообразие съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) трябва да бъдат постигнати до 2020 г. като основа за спиране и евентуален обрат на тенденцията към загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. ЕС ще допринесе подобаващо за тези усилия, като в частност до 2015 г. постигне целта да удвои предоставяното на развиващи се държави финансиране във връзка с биологичното разнообразие и запази това равнище до 2020 година. Съюзът ще продължи да подкрепя прилагането на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КБОООН), по-специално чрез предприемане на действия за постигане на нулева деградация на земите в световен мащаб, както беше решено на „Рио + 20“. Съюзът също така ще ускори усилията си за постигане на глобалната цел за 2020 г. за добро управление на химикалите през целия им жизнен цикъл и на опасните отпадъци, както беше подчертано на „Рио + 20“, и за подкрепа на свързаните споразумения. ЕС ще продължи да играе активна и конструктивна роля, за да спомага тези процеси да постигнат целите си.

Изменение  167

Предложение за решение

Приложение – параграф 96 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

96а. Съюзът следва да се ангажира проактивно в международни преговори във връзка с нови и нововъзникващи проблеми, по-специално нови конвенции, споразумения и оценки, като например преговорите за прилагане на споразумението по силата на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) относно районите извън национална юрисдикция и „оценката на световния океан“.

Изменение  168

Предложение за решение

Приложение – параграф 97 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

97а. Съюзът следва, в съответствие със своите вътрешни политики, да засили допълнително своя принос в полза на инициативи, подпомагащи прехода към приобщаваща екологична икономика на международно равнище, като например насърчаването на подходящи благоприятни условия, развитието на пазарно ориентирани инструменти и показатели отвъд БВП.

Изменение  169

Предложение за решение

Приложение – параграф 98

Текст, предложен от Комисията

Изменение

98. ЕС следва също така да се възползва от позицията си като един от най-големите пазари в света, за да насърчава политики и подходи за намаляване на въздействието върху световните природни ресурси. Това може да бъде направено чрез промяна на моделите на потребление и производство, както и като се гарантира, че политиките в областта на търговията и вътрешния пазар подкрепят постигането на целите по отношение на околната среда и климата и предоставят стимули за други държави да усъвършенстват и прилагат по-добре своята екологична нормативна уредба и стандарти. ЕС ще продължи да спомага за устойчивото развитие чрез договарянето и прилагането на специални разпоредби в своите международни търговски споразумения и следва да разгледа и други варианти на политика, за да се намали въздействието на потреблението в ЕС върху околната среда в държави извън Европейския съюз. Пример за такъв вариант на политиката са двустранните споразумения за доброволно партньорство за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), с които се създава рамка, за да се гарантира, че от държавите партньори на пазара на ЕС влиза само законно добит дървен материал.

98. ЕС следва също така да се възползва от позицията си като един от най-големите пазари в света, за да насърчава политики и подходи за намаляване на въздействието върху световните природни ресурси. Това може да бъде направено чрез промяна на моделите на потребление и производство, както и като се гарантира, че политиките в областта на търговията и вътрешния пазар подкрепят постигането на целите по отношение на околната среда и климата и предоставят стимули за други държави да усъвършенстват и прилагат по-добре своята екологична нормативна уредба и стандарти и да се борят срещу екологичния дъмпинг. С цел да се гарантира екологичната цялостност на европейските мерки, да се осигури лоялна конкуренция и да се избегне изместването на въглеродните емисии и преместването на европейските предприятия, разискванията относно създаването на механизъм за включване на въглеродни емисии, в съответствие с правилата на СТО, следва да продължат. ЕС ще продължи да спомага за устойчивото развитие чрез договарянето и прилагането на специални разпоредби в своите международни търговски споразумения и следва да разгледа и други варианти на политика, за да се намали въздействието на потреблението в ЕС върху околната среда и използването на ресурсите в държави извън Европейския съюз. Пример за такъв вариант на политиката са двустранните споразумения за доброволно партньорство за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT), с които се създава рамка, за да се гарантира, че от държавите партньори на пазара на ЕС влиза само законно добит дървен материал. Ще бъдат проучени също и други възможни политики, целящи намаляване на въздействието на потреблението в Съюза върху околната среда на световно равнище. Най-общо Съюзът ще се стреми да подобри аспектите, свързани със задължението за добросъвестност, в цялата верига на доставки.

Обосновка

Нелоялната конкуренция и рисковете от екологичен дъмпинг са все по-чести, в ущърб на предприятията и работниците, разположени в Европейския съюз, където са задължени да спазват по-високи норми. От своя страна механизмът за включване на въглеродни емисии би дал възможност за борба с рисковете от пренос на емисиите на C02 към трети страни.

Изменение  170

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) резултатите от „Рио + 20“ изцяло са отразени във външните политики на ЕС и ЕС ефективно допринася в усилията в световен мащаб за изпълнение на поетите ангажименти, включително договорените в Рио;

а) резултатите от „Рио + 20“ изцяло са отразени във вътрешните и външните политики на ЕС и ЕС ефективно допринася в усилията в световен мащаб за изпълнение на поетите ангажименти, включително договорените в Рио;

Изменение  171

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) Съюзът засилва допълнително своя принос в полза на инициативи, подпомагащи прехода към приобщаваща екологична икономика в контекста на устойчиво развитие и изкореняване на бедността, и играе основна роля за насочване на международните усилия към постигане на тази цел.

Изменение  172

Предложение за решение

Приложение – точка 100 – алинея 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да се работи за приемането на цели за устойчиво развитие, които: а) се отнасят до приоритетни области на приобщаваща екологична икономика и по-широки цели за устойчиво развитие (като например енергия, вода, продоволствена сигурност, океани, устойчиво потребление и производство), както и до общи въпроси като справедливост, социално приобщаване, достоен труд, правова държава и добро управление; б) са общоприложими, като обхващат и трите области на устойчиво развитие; в) са оценени и придружени от специфични цели и показатели; и г) са в съответствие с рамката за развитие след 2015 г. и са интегрирани в нея, а също така спомагат за действия във връзка с климата.

а) да се работи за приемането на цели за устойчиво развитие, които: а) се отнасят до приоритетни области на приобщаваща екологична икономика и по-широки цели за устойчиво развитие (като например енергия, вода, продоволствена сигурност, океани, устойчиво потребление и производство, включително хуманно отношение към животните), както и до общи въпроси като справедливост, социално приобщаване, достоен труд, правова държава и добро управление;б) са общоприложими, като обхващат и трите области на устойчиво развитие; в) са оценени и придружени от специфични цели и показатели; и г) са в съответствие с рамката за развитие след 2015 г. и са интегрирани в нея, и отговарят на други международни ангажименти, като например относно изменението на климата и биологичното разнообразие.

Изменение  173

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да се работи за по-ефективна структура на ООН за устойчиво развитие чрез укрепване на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) в съответствие с резултатите от „Рио + 20“, като същевременно продължават усилията да се повиши статутът на ЮНЕП до този на агенция на ООН, и се подкрепят текущите усилия за увеличаване на полезното взаимодействие между многостранните споразумения в областта на околната среда;

б) да се работи за по-ефективна структура на ООН за устойчиво развитие, особено в нейното екологично измерение, чрез: а) допълнително укрепване на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) в съответствие с резултатите от „Рио + 20“, надграждайки решението на управителния съвет на ЮНЕП за създаване на Асамблея на ООН за околната среда, като същевременно продължават усилията да се повиши статутът на ЮНЕП до този на специализирана агенция на ООН; б) подкрепа на текущите усилия за увеличаване на полезното взаимодействие между многостранните споразумения в областта на околната среда, по-специално в областта на химикалите и отпадъците, и клъстерите за биологично разнообразие; и в) принос за осигуряване на силна и решителна подкрепа за околната среда в работата на политическия форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие;

Изменение  174

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) по-стратегическа насоченост на ангажиментите с държавите партньори чрез съсредоточаване на сътрудничеството: със стратегически партньори — върху насърчаването на най-добрите практики във вътрешната политика и законодателство в областта на околната среда, и върху сближаването при многостранните преговори в тази област; с държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — върху постепенното сближаване с ключови елементи на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата, и върху засилване на сътрудничеството за справяне с регионални предизвикателства, свързани с околната среда и климата; с развиващите се страни — върху подкрепата за техните усилия за опазване на околната среда, за борба с изменението на климата и за намаляване на природните бедствия, както и върху прилагането на международните ангажименти във връзка с околната среда, за да се допринесе за намаляване на бедността и за устойчиво развитие;

г) по-стратегическа насоченост на ангажиментите с държавите партньори, което включва навременна комуникация на позицията и целите на Съюза преди провеждането на международни конференции чрез съсредоточаване на сътрудничеството: i) със стратегически партньори — върху насърчаването на най-добрите практики във вътрешната политика и законодателство в областта на околната среда, и върху сближаването при многостранните преговори в тази област; ii) с държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — върху постепенното сближаване с ключови елементи на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата, и върху засилване на сътрудничеството, обмена на информация и капацитет за справяне с регионални предизвикателства, свързани с околната среда и климата; iii) с развиващите се страни — върху подкрепата за техните усилия за опазване на околната среда, за борба с изменението на климата и за намаляване на природните бедствия, както и върху прилагането на международните ангажименти във връзка с околната среда, за да се допринесе за намаляване на бедността и за устойчиво развитие; iv) относно прилагането на десетгодишната рамка на програмите за устойчиво потребление и производство, приети на конференцията Рио +20;

Изменение  175

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) по-съгласувано, по-активно и по-ефективно участие в многостранни екологични процеси, включително в РКООНИК, КБР и конвенциите относно химикалите, както и в други значими форуми, например Международната организация за гражданско въздухоплаване и Международната морска организация, с оглед да се гарантира, че поетите задължения за 2020 г. се изпълняват на равнище ЕС и в световен мащаб, както и да се постигне съгласие за международни действия, които да бъдат предприети след 2020 г.;

д) по-съгласувано, по-активно и по-ефективно участие в многостранни екологични процеси, включително в РКООНИК, КБР, Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Международната конвенция за регламентиране на китолова (ICRW), различните междуправителствени договори относно опазването на дивата фауна и нейните местообитания в световен мащаб и конвенциите относно химикалите, както и в други значими форуми, например Международната организация за гражданско въздухоплаване и Международната морска организация, с оглед да се гарантира, че поетите задължения за 2020 г. се изпълняват на равнище ЕС и в световен мащаб, както и да се постигне съгласие за международни действия, които да бъдат предприети след 2020 г., и увеличаване на усилията за прилагане на всички ключови многостранни споразумения в областта на околната среда много преди 2020 г.;

Изменение  176

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) да се оцени въздействието върху околната среда в световен мащаб от потреблението в ЕС на хранителни и нехранителни стоки и се разгледат съответни възможни ответни мерки.

ж) да се оцени въздействието върху околната среда в световен мащаб от потреблението в ЕС на хранителни и нехранителни стоки и се разгледат съответни възможни ответни мерки, като се вземат необходимите политически мерки за намиране на решения във връзка с констатациите от тези оценки.

Изменение  177

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) да се осигури активното участие на гражданите и организациите на гражданското общество, които работят за световно устойчиво развитие в съответствие с Декларацията от Рио +201 и да се подобри управлението на околната среда посредством насърчаване на разработването на регионални и национални инициативи;

 

_______________

 

1 Параграф 88, буква з) от Декларацията от Рио +20

Изменение  178

Предложение за решение

Приложение – параграф 100 – алинея 2 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) да се подкрепи въвеждането и по-нататъшното развитие на схемите за търговия с емисии по целия свят и да се създаде възможност за тяхното свързване на междурегионално равнище.

Обосновка

Развитието и свързването на регионални системи от схеми за търговия с емисии ще спомогне за смекчаване на последиците от изменението на климата и ще даде тласък на иновациите в областта на зелената енергия, като по този начин ще се постигне по-голяма стабилност на цените на въглерода, ще се създаде равнопоставеност в международен план и ще се подкрепи сътрудничеството в областта на изменението на климата в световен мащаб.

Изменение  179

Предложение за решение

Приложение – параграф 101

Текст, предложен от Комисията

Изменение

101. Комисията ще гарантира, че изпълнението на програмата се наблюдава в контекста на редовния процес на мониторинг по стратегията „Европа 2020“. Оценка на програмата ще бъде извършена преди 2020 г., по-специално въз основа на доклада на ЕАОС за състоянието на околната среда.

101. Следва да се създаде цялостен метод за мониторинг с цел проследяване на напредъка в изпълнението на деветте приоритетни цели, включително поетапните цели, както и текущо наблюдение през целия период на изпълнение на програмата. Освен това Комисията ще гарантира, че изпълнението на програмата се наблюдава също и в контекста на редовния процес на мониторинг по стратегията „Европа 2020“. Оценка на програмата ще бъде извършена преди 2020 г., по-специално въз основа на доклада на ЕАОС за състоянието на околната среда. На всеки две години Комисията ще докладва на Европейския парламент относно напредъка на Програмата за действие за околната среда.

Изменение  180

Предложение за решение

Приложение – параграф 102

Текст, предложен от Комисията

Изменение

102. Показателите, които се използват за проследяване на напредъка към постигане на приоритетните цели, включват тези, използвани от ЕИП за мониторинг на състоянието на околната среда и за наблюдение на изпълнението на съществуващите цели и законодателство във връзка с околната среда и климата, включително целите относно климата, енергетиката и биологичното разнообразие, и поетапните цели относно ресурсната ефективност. В сътрудничество със заинтересованите страни в контекста на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа ще бъдат разработени допълнителни показатели за измерване на общия напредък към ресурсно ефективна европейска икономика и общество, както и на неговия принос за благоденствие и благосъстояние.

102. Показателите, които се използват за проследяване на напредъка към постигане на приоритетните цели, включват тези, използвани от ЕИП за мониторинг на състоянието на околната среда и за наблюдение на изпълнението на съществуващите цели и законодателство във връзка с околната среда и климата, включително целите относно климата, енергетиката и биологичното разнообразие, и поетапните цели относно ресурсната ефективност. По отношение на производството и обработката на отпадъци, трябва да се осъществи напредък в областта на знанията и на хармонизацията на данните, в рамките на съществуващата европейска статистическа нормативна уредба. В сътрудничество със заинтересованите страни в контекста на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и в общата рамка за осъществяване на стратегията за биологичното разнообразие до 2020 г. ще бъдат разработени допълнителни показатели за измерване на общия напредък към ресурсно ефективна европейска икономика и общество, както и на неговия принос за благоденствие и благосъстояние.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  (предстои да бъде прието от Комитета на регионите на пленарното му заседание на 30 май 2013 г.)

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Срокът на действие на предишната европейска програма за действие за околната среда изтече в края на м. юли 2012 г. Следователно е крайно време да се постигне договореност по отношение на новата обща рамка до 2020 г. и да се предложи амбициозна и реалистична визия за 2050 г., като част от тенденцията, очертана по време на Конференцията Рио+20.

Самото наименование на програмата „Благоденствие в рамките на нашата планета“ препраща към философски размисли относно отношението на човека към околната среда и необходимостта от съвместяване около понятието за устойчиво развитие на икономическата дейност с опазването на околната среда. Така слепият стремеж за оцеляване ще отстъпи на етиката на отговорност, която ще обобщава мисълта, че „ние не наследяваме земята от нашите предци, а я вземаме назаем от нашите деца”.

Всичко това вече беше записано в Световната харта за околната среда от 1982 г., но трябва да отчетем, че 30 години по-късно предизвикателствата остават големи що се отнася до натиска върху природните ресурси, влошаването на състоянието на екосистемите, потреблението на енергия, замърсяванията, отпадъците, опасностите за здравето, а също и до изменението на климата. Същевременно се поставя и основното предизвикателство за запазване или подобряване на условията на живот на хората в Европа и в целия свят. Как обаче да бъдем едновременно пазители на планетата и да създаваме богатства?

В тези времена на икономическа криза и строги бюджетни икономии акцентирането върху политиката в областта на околната среда би могло да се възприеме като предизвикателство, тъй като тя би могло да се възприеме като политика с второстепенна важност или като ограничение и тежест за икономическия растеж и заетостта. Вместо тази едновременно недалновидна и водеща до разделение визия изглежда по-разумно да се приеме ефикасната комбинация между екологичното послание и загрижеността за икономическите въпроси, като всички действащи лица бъдат обединени в новаторски и носещ напредък подход.

Действието в полза на околната среда води до значителни разходи, също както и бездействието в тази област, но също така създава и ползи, които нито публичните финанси, нито частните инвеститори могат да пренебрегнат в настоящия момент. Това е причината, поради която загрижеността за околната среда не трябва повече да бъде променлива величина за постигане на баланс, а трябва да бъде включена на много ранен етап в различните секторни политики.

Предлагайки обща схема, Седмата програма за действие за околната среда може да послужи едновременно като важен екологичен манифест на Европейския съюз спрямо гражданите на Съюза и останалия свят, но също и като основополагащ акт на Новото„зелено“ споразумение за 2020 г., носещ по-екологичен растеж и създаващ работни места.

Идеята за екологичен растеж, която се поощрява в декларацията на ОИСР от 2009 г., не принадлежи на никакво политическо течение и може да бъде предмет на широк консенсус. Този растеж се основава на икономика, която използва по-малко или по-добре енергията и суровините, която произвежда и консумира по разумен начин, като избягва разхищенията, и която контролира изпусканията и отпадъците, намалявайки натиска върху околната среда. Той не е синоним на намаляване, а точно обратното – на ефикасно използване на ресурсите, иновациите и конкурентоспособността на предприятията.

За да се постигне този екологичен растеж, Седмата програма за действие в областта на околната среда изисква много усилия. Тези усилия трябва да бъдат разбрани. Понеже постоянното развитие и усложняване на законодателството в областта на околната среда, преплитането и дори припокриването на стандартите, водят до правна нестабилност, трудности при разбирането и притеснения за предприятията, администрациите на всички равнища и частните лица. Това води също така до значителни различия в прилагането в самите държави членки и между тях, до административни тежести и конфликти при тълкуването и юриспруденцията. Към това се прибавя понякога липсата на политическа воля след като ангажиментите бъдат поети на европейско и международно равнище.

Така например през 2011 г. околната среда беше сферата, в която бяха констатирани най-много нарушения на правото на Съюза в ЕС - 299, което представлява 17 % от общия брой на нарушенията, и са започнати нови 114 производства за установяване на неизпълнение на задълженията в тази област. Тези нарушения струват скъпо в отношение на финансови и човешки ресурси.

Следователно, за да бъде по-добре прието и прилагано, европейското законодателство в областта на околната среда трябва да се основава на солидна база от научни познания, да върви в посока към по-голяма съгласуваност и опростяване, но също и да спазва принципите на разумното регулиране, като се основава на оценка на въздействието, оценка на съществуващите политики („проверки за пригодност“) и разглеждането на въздействието върху конкурентоспособността.

Освен това контролът на прилагането на това законодателство трябва да бъде засилен решително в целия ЕС, като се консолидират националните системи за екологични инспекции, като се включат в по-голяма степен местните и регионалните органи и като се предвиди общностна подкрепа в случай на необходимост. Също така използването и ефикасността на европейското финансиране в областта на околната среда следва да бъдат подобрени с цел да се осигурят осезаеми резултати на място.

В допълнение съобщението относно екологичната политика на ЕС заслужава по-голямо внимание. Необходимо е повече образование, за да се осигури яснотата и предсказуемостта, които са необходими за администрациите на всички равнища, предприемачите и инвеститорите, както и за гражданите относно екологичния избор на ЕС. Изпълнението на законодателството на ЕС може само да бъде подобрено. Това ще засили чувството за принадлежност, така че европейците да сме горди, че опазваме природния капитал и подобряваме състоянието на околната среда на континента и в света.

В допълнение седмата програма за действие за околната среда също трябва да изпрати силно политическо послание от ЕС към останалата част на света и да допринесе за създаването на международното управление на околната среда, което да надхвърля финансовата солидарност. В действителност ЕС трябва да постигне третите държави да се ангажират също толкова в областта на околната среда и климата.

Съюзът не може да остане изолиран в усилията си на международно равнище и трябва да разчита на силни партньори. Неговата екологична дипломация трябва да избегне клопката на наивността в търговията при спазване на принципите на СТО. Ето защо ЕС трябва да определи по-добре условията за достъп до пазара му и да го отвори само, ако третите страни опазват околната среда, намаляват емисиите си на парникови газове, и ако европейските компании не са в неравностойно положение поради нелоялна конкуренция. Затова ЕС трябва да удвои усилията си за борба срещу екологичния дъмпинг и изместването на въглеродните емисии. Задоволяването с едностранни ангажименти не би се възприело като справедливо от европейските предприемачи и би обезкуражило тяхната дейност на територията на Съюза.

И накрая, загрижеността за околната среда е въпрос на отговорност на ЕС, на трети държави, но също така и преди всичко на отделния човек. Седмата рамкова програма за действие за околната среда трябва да постави отново европейския гражданин във фокуса на проблема. Да го образова, информира, обучава, да подобри участието му в ежедневието, да насърчава неговите граждански действия, но също така да подобри достъпа му до правосъдие по въпросите на околната среда — това са целите, които също трябва да преследва новата европейска програма. И каква по-добра възможност от „Европейската година на гражданство“ 2013 г., за да се развива екологичното гражданско съзнание в Европейския съюз?

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (26.3.2013)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. „Благоденствие в рамките на нашата планета“
(COM(2012)0710 – C7‑0392/2012 – 2012/0337(COD))

Докладчик по становище: Дачиана Октавиа Сърбу

КРАТКА ОБОСНОВКА

Благоденствие в рамките на нашата планета

С настоящото законодателно предложение Европейската комисия възнамерява да установи за периода от 2013 до 2020 г. седмата програма за действие за околната среда от създаването на първата през 1973 г. Тъй като шестата програма за действие за околната среда беше на път да изтече през юли 2012 г., на 20 април 2012 г. Европейският парламент настоятелно призова Европейската комисия в своята резолюция[1] да представи възможно най-скоро последваща програма, за да даде възможност за преход към устойчиво бъдеще, да гарантира непрекъснатост и да се избегнат пропуски. Със своята резолюция Парламентът призова Комисията да основе своето бъдещо предложение на следните три приоритета: прилагане и засилване на законодателството в областта на околната среда, включване на целите в областта на околната среда във всички секторни политики и международното измерение на опазването на околната среда.

През ноември 2012 г. Комисията изпрати своето проекторешение относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда, озаглавена „Благоденствие в рамките на нашата планета“. Подобно на предишни програми предложената седма програма за действие за околната среда се стреми да създаде всеобхватна рамка за различните мерки в областта на околната среда, пътни карти и законодателство, които бяха публикувани неотдавна от Комисията. Възнамерява се включването и взаимното проучване на всички съществуващи цели за 2020 г., свързани с околната среда, в различните области на политиките. Освен това настоящото предложение за програма за действие за околната среда предоставя дългосрочни перспективи, предлагайки визия за 2050 г. Новата програма цели да се увеличи приносът на политиката в областта на околната среда за прехода към ресурсно ефективна, нисковъглеродна икономика, в която природният капитал е защитен и увеличен, а също така е гарантирано здравето и благосъстоянието на гражданите.

Европейската комисия посочва в приложението към предложението списък от девет приоритетни цели, които ЕС и неговите държави членки следва да постигнат:

1.  опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;

2.  превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;

3.  защита на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им;

4.  осигуряване на максимални ползи от законодателството на Съюза в областта на околната среда;

5.  подобряване на доказателствената база за политиката в областта на околната среда;

6.  осигуряване на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата, както и на правилно ценообразуване;

7.  по-добро интегриране на проблемите на околната среда и повишена съгласуваност на политиките;

8.  повишаване на устойчивостта на големите градове в Съюза;

9.  повишаване на ефективността на Съюза в справянето с регионални и глобални предизвикателства, свързани с околната среда.

Екологични предизвикателства пред сектора на селското стопанство

Секторът на селското стопанство е подложен на сериозен натиск в контекста на увеличаващото се търсене на храни в световен мащаб, ограничените ресурси, необходимостта от мерки за опазване на околната среда и предизвикателствата пред производството на храни в резултат от промяната в климата.

Селското стопанство има сериозен принос за емисиите на парникови газове, но заедно с горите има също така значителен потенциал за смекчаване на промяната в климата посредством абсорбиране и съхранение на въглерод. Научноизследователската дейност и иновациите могат също да изиграят основна роля при смекчаването на промяната на климата и адаптацията, като например бъдат намалени емисиите от селското стопанство и бъде подобрена устойчивостта на културите спрямо последиците от промените в климата.

Ефективността на ресурсите при производството на храни ще бъде от ключово значение за преодоляването на настоящите и бъдещите предизвикателства с оглед на ограничените природни ресурси. Според Организацията по прехрана и земеделие към ООН населението на света ще нарасне с една трета до 2050 г. В съчетание с изменените модели на потребление това ще доведе до увеличаване на търсенето на храни с 70 %. По тази причина е от съществено значение селското стопанство на Европа да постигне възможно най-високи равнища на устойчивост и ефикасност на ресурсите.

Също е важно да се напомни, че хранителните отпадъци в световен мащаб са се увеличили с 50 % от 1974 г. и са необходими незабавни действия за справяне с разхищаването на храни в рамките на хранителната верига.

Законодателните предложения за реформа на ОСП се стремят да свържат директните плащания с предоставянето на обществени блага и да заделят средства от ЕЗФРСР за агроекологични мерки. Търсеният ефект е да се насърчат благоприятни за околната среда земеделски практики, като разнообразяване на културите, опазване на постоянните пасища, установяване и поддържане на ценни от екологична гледна точка участъци от обработваема земя и гори.

Съюзът трябва да разработи всеобхватни действия в отговор на изменението на климата, за да се запазят издръжливостта и конкурентоспособността на европейското селско стопанство, така че то да продължи да играе ролята си на производител на висококачествени храни и доставчик на екологични услуги и да продължи да допринася за устойчивото развитие на селските райони на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение

Приложение – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. През последните десетилетия значително бяха намалени емисиите на замърсители на въздуха, водите и почвите, а през последните години — и емисиите на парникови газове. Актуализирано е законодателството на ЕС за химикалите и е ограничено използването на множество токсични или опасни вещества като олово, кадмий и живак в продукти, употребявани в повечето домакинства. Гражданите на ЕС ползват вода, която спада към тези с най-високо качество в света, а над 18 % от територията на ЕС и 4 % от неговата морска акватория са определени за защитени природни зони.

2. През последните десетилетия бяха намалени емисиите на замърсители на въздуха, водите и почвите, а през последните години — и емисиите на парникови газове. Актуализирано е законодателството на ЕС за химикалите и е ограничено използването на множество токсични или опасни вещества като олово, кадмий и живак в продукти, употребявани в повечето домакинства. Гражданите на ЕС ползват вода, която спада към тези с най-високо качество в света, а над 18 % от територията на ЕС и 4 % от неговата морска акватория са определени за защитени природни зони.

Изменение  2

Предложение за решение

Приложение – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Въпреки това много от тенденциите в ЕС в областта на околната среда продължават да будят безпокойство — не на последно място поради недостатъчното прилагане на действащото законодателство на ЕС в тази област. Само 17 % от биологичните видове и местообитанията, оценени съгласно Директивата за местообитанията, са в добро състояние, а деградацията и загубата на природен капитал застрашават усилията за постигането на целите на ЕС относно биологичното разнообразие, както и на целите във връзка с изменението на климата. Това е свързано с големи разходи, които все още не се оценяват правилно в нашата икономическа или социална система. Тридесет процента от територията на ЕС е силно разпокъсана, като това се отразява на свързаността и състоянието на екосистемите и на тяхната способност да предоставят услуги, както и надеждни местообитания за видовете. Макар че в ЕС е постигнат напредък в премахването на връзката между растежа и емисиите на парникови газове, използването на ресурсите и въздействието върху околната среда, използването на ресурсите все още до голяма степен е неустойчиво и неефективно, а отпадъците все още не се стопанисват правилно. В резултат на това предприятията в ЕС се лишават от значителните възможности, предоставяни от ефективността на ресурсите за повишаване на конкурентоспособността, намаляване на разходите, увеличаване на производителността и подобряване на сигурността на доставките. Качеството на водите и нивата на замърсяване на въздуха все още са проблем в много части на Европа, а гражданите на ЕС продължават да бъдат изложени на действието на опасни вещества с потенциал да застрашат тяхното здраве и благосъстояние. Неустойчивото земеползване унищожава плодородни почви, което се отразява върху продоволствената сигурност и постигането на специфичните цели относно биологичното разнообразие. Продължава процесът на деградация на почвите, който до голяма степен е безконтролен.

5. Въпреки това много от тенденциите в ЕС в областта на околната среда продължават да будят безпокойство — не на последно място поради недостатъчното прилагане на действащото законодателство на ЕС в тази област. Само 17 % от биологичните видове и местообитанията, оценени съгласно Директивата за местообитанията, са в добро състояние. Тридесет процента от територията на ЕС е силно разпокъсана, като това се отразява на свързаността и състоянието на екосистемите и на тяхната способност да предоставят услуги, както и надеждни местообитания за видовете. Макар че в ЕС е постигнат напредък в премахването на връзката между растежа и емисиите на парникови газове, използването на ресурсите и въздействието върху околната среда, използването на ресурсите все още до голяма степен е неустойчиво и неефективно, а отпадъците все още не се стопанисват правилно. В резултат на това предприятията в ЕС се лишават от значителните възможности, предоставяни от ефективността на ресурсите за повишаване на конкурентоспособността, намаляване на разходите, увеличаване на производителността и подобряване на сигурността на доставките. Качеството на водите и нивата на замърсяване на въздуха все още са проблем в много части на Европа, а гражданите на ЕС продължават да бъдат изложени на действието на опасни вещества с потенциал да застрашат тяхното здраве и благосъстояние. Неустойчивото земеползване унищожава плодородни почви, което се отразява върху продоволствената сигурност и постигането на специфичните цели относно биологичното разнообразие. Продължава процесът на деградация на почвите, който до голяма степен е безконтролен.

Изменение  3

Предложение за решение

Приложение – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. С оглед да се осигури добър живот в бъдеще, сега следва да се предприемат спешни съгласувани действия за подобряване на екологичната устойчивост и за постигане на максималните възможни ползи за икономиката и обществото от политиката в областта на околната среда, като същевременно се вземат предвид екологичните граници на планетата. Настоящата програма отразява ангажимента на ЕС да се превърне в приобщаваща екологична икономика, която да гарантира растеж и развитие, да защитава здравето и благосъстоянието на човека, да осигурява достойни работни места, да намалява неравенствата и да инвестира в природния капитал, както и да го опазва.

9. С оглед да се осигури добър живот в бъдеще, сега следва да се предприемат спешни съгласувани действия за подобряване на екологичната устойчивост и за постигане на максималните възможни ползи за икономиката и обществото от политиката в областта на околната среда, като същевременно се вземат предвид екологичните граници на планетата. Настоящата програма отразява ангажимента на ЕС като световен участник да се застъпи в международен план за това, да се превърне в приобщаваща екологична икономика, която да гарантира растеж и развитие, да защитава здравето и благосъстоянието на човека, както и качеството на храните (по отношение на хигиената, хранителната стойност и органолептичните характеристики), да осигурява достойни работни места, да намалява неравенствата и да инвестира в природния капитал, както и да го опазва.

Изменение  4

Предложение за решение

Приложение – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. За това преобразяване е необходимо пълното интегриране на екологичните проблеми в политиките за други сектори, като например енергетика, транспорт, селско стопанство, рибарство, икономика и промишленост, научни изследвания и иновации, заетост и социална политика, така че да се създаде съгласуван, съвместен подход. Действията в рамките на ЕС следва също така да бъдат допълнени от засилване на действията в световен мащаб и сътрудничеството със съседните държави с цел справяне с общите предизвикателства.

11. За това преобразяване е необходимо пълното интегриране на екологичните проблеми в политиките за други сектори, като например енергетика, транспорт, селско стопанство, рибарство, международна търговия, икономика и промишленост, научни изследвания и иновации, заетост и социална политика, данъчна политика (свързани с околната среда постъпления), така че да се създаде съгласуван, съвместен подход. Действията в рамките на ЕС следва също така да бъдат допълнени от засилване на действията в световен мащаб и сътрудничеството със съседните държави с цел справяне с общите предизвикателства.

Изменение  5

Предложение за решение

Приложение – параграф 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16. Икономическият просперитет и благосъстоянието на ЕС се основават на неговия природен капитал, включващ екосистеми, които предоставят основни блага и услуги — от плодородна почва и изпълняващи множество функции гори до продуктивна земя и морета, от прясна вода и чист въздух до опрашване, естествено отводняване, регулиране на климата и защита срещу природни бедствия. Значителна част от законодателството на ЕС има за цел опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал, като тя включва Рамковата директива за водите (РДВ), Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), Директивата за качество на въздуха и свързаните с нея директиви, както и директивите за птиците и за местообитанията. Законодателството за справяне с изменението на климата, за химикалите, промишлените емисии и отпадъците също допринася за намаляване на въздействието върху биологичното разнообразие, включително върху екосистемите, видовете и местообитанията.

16. Икономическият просперитет и благосъстоянието на ЕС се основават на неговия природен капитал, включващ естествени и стопанисвани екосистеми, които предоставят основни блага и услуги — от плодородна почва и изпълняващи множество функции гори, продуктивна земя с много функции във всички региони, и морета, от прясна вода и чист въздух до опрашване, естествено отводняване, регулиране на климата и защита срещу природни бедствия. Значителна част от законодателството на ЕС има за цел опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал, като тя включва Рамковата директива за водите (РДВ), Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), Директивата за качество на въздуха и свързаните с нея директиви, както и директивите за птиците и за местообитанията. Законодателството за справяне с изменението на климата, за химикалите, промишлените емисии и отпадъците също допринася за намаляване на въздействието върху биологичното разнообразие, включително върху екосистемите, видовете и местообитанията.

Изменение  6

Предложение за решение

Приложение – параграф 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. Въпреки значителните досегашни усилия, изискването съгласно РДВ до 2015 г. да се постигне „добро екологично състояние“ вероятно ще бъде изпълнено само за около 53 % от повърхностните водни обекти в ЕС. Съществува също така опасност да не бъде постигната целта за „добро екологично състояние“ към 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия, наред с другото поради продължаващия прекомерен улов и наличието на отпадъци в европейските морета. И докато политиките на ЕС по отношение на емисиите в атмосферата и на промишлените емисии спомогнаха за намаляването на много форми на замърсяване, екосистемите продължават да страдат от прекомерни азотни емисии и от озоновото замърсяване, дължащи се на емисии от транспорта, интензивното земеделие и производството на електроенергия.

18. Въпреки значителните досегашни усилия, изискването съгласно РДВ до 2015 г. да се постигне „добро екологично състояние“ вероятно ще бъде изпълнено само за около 53 % от повърхностните водни обекти в ЕС. Съществува също така опасност да не бъде постигната целта за „добро екологично състояние“ към 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия, наред с другото поради продължаващия прекомерен улов и наличието на отпадъци в европейските морета. И докато политиките на ЕС по отношение на емисиите в атмосферата и на промишлените емисии спомогнаха за намаляването на много форми на замърсяване, екосистемите продължават да страдат от прекомерни азотни емисии и от озоновото замърсяване, дължащи се на емисии от транспорта, неустойчиви селскостопански практики и производство на електроенергия.

Изменение  7

Предложение за решение

Приложение – параграф 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

19. Поради това за опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал на ЕС е необходимо също така проблемите да се решават при техния източник — наред с другото чрез по-добра интеграция на целите относно природния капитал в други политики, което ще осигури съгласуваност на политиките и съпътстващи ползи. Екологосъобразните елементи, определени в предложенията на Комисията за реформи, особено в политиките на ЕС в областта на селското стопанство и рибарството, както и в политиката на сближаване, подкрепени от предложения за екологизирането на бюджета на ЕС по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. са предназначени да спомогнат за постигането на посочените цели. Например за водните екосистеми в селските райони следва да е от полза обвързването на земеделските плащания със спазването на съответните изисквания на РДВ, както е посочено в предложенията на Комисията за реформа на ОСП. Екологизирането на ОСП също така ще способства за прилагането на благоприятни за околната среда земеделски практики на разнообразяване на културите, опазване на постоянните пасища, установяване и поддържане на ценни от екологична гледна точка участъци от обработваема земя и гори.

19. Поради това за опазване, съхраняване и увеличаване на природния капитал на ЕС е необходимо също така проблемите да се решават при техния източник — наред с другото чрез по-добра интеграция на целите относно природния капитал в други политики, което ще осигури съгласуваност на политиките и съпътстващи ползи. Екологосъобразните елементи, определени в предложенията за реформи, особено в политиките на ЕС в областта на селското стопанство и рибарството, както и в политиката на сближаване, са включени и в съответните предложения за екологизирането на бюджета на ЕС по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., която трябва да предвиди подходящ бюджет за финансиране за въвеждането на тези елементи. За водните екосистеми в селските райони следва да е от полза окончателното транспониране на РДВ, веднага след като директивата е изпълнена по еквивалентен начин във всички държави членки, както е посочено в предложенията на Комисията за реформа на ОСП. По-нататъшното екологизиране на ОСП също така ще способства за прилагането на благоприятни за околната среда земеделски практики във връзка с преки плащания и програми за развитие на селските райони. Съществен елемент от устойчивото селско стопанство е осъществяването му с отговорност за бъдещите поколения, при същевременно щадене на ресурсите и продуктивност.

Изменение  8

Предложение за решение

Приложение - параграф 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

19a. Управлението на земята в Съюза от десетилетия допринася за запазването на местообитанията и за разнообразието на културния ландшафт. Европейското селско и горско стопанство постигна през изминалите години съществени подобрения за всички видове околна среда, респ. всички релевантни от селскостопанска гледна точка използвани вещества, до известна степен благодарение на ефикасно управление на производството.

Изменение  9

Предложение за решение

Приложение – параграф 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22. Деградацията, разпокъсването и неустойчивата експлоатация на земята в ЕС застрашават предоставянето на няколко ключови екосистемни услуги, заплашват биологичното разнообразие и увеличават уязвимостта на Европа към изменението на климата и природни бедствия. Те също така водят до деградация на почвата. Повече от 25 % от територията на ЕС са засегнати от причинена от вода ерозия на почвата, което влошава функциите на почвата и се отразява на качеството на сладките води. Замърсяването и запечатването на почвата също са трайни проблеми. Счита се, че повече от половин милион терена в целия ЕС са замърсени и докато бъдат установени и оценени, те ще продължават да пораждат потенциално сериозни рискове за околната среда и здравето. Всяка година повече от 1 000 km² земя се отнемат за нуждите на жилищното строителство, промишлеността и транспорта или за развлекателни цели. Тези дългосрочни промени са трудно обратими или това изисква много средства и почти винаги включват компромиси между различните социални, икономически и екологични нужди. Свързаните със земеползването решения за планиране на държавите членки следва да станат по-издържани.

22. Деградацията, разпокъсването и неустойчивата експлоатация на земята в ЕС застрашават предоставянето на няколко ключови екосистемни услуги, заплашват биологичното разнообразие и увеличават уязвимостта на Европа към изменението на климата и природни бедствия. Те също така водят до деградация на почвата. Повече от 25 % от територията на ЕС са засегнати от причинена от вода ерозия на почвата, което влошава функциите на почвата и се отразява на качеството на сладките води. Замърсяването и запечатването на почвата също са трайни проблеми. Счита се, че повече от половин милион терена в целия ЕС са замърсени и докато бъдат установени и оценени, те ще продължават да пораждат потенциално сериозни рискове за околната среда и здравето. Всяка година повече от 1 000 km² земя се отнемат за нуждите на жилищното строителство, промишлеността и транспорта или за развлекателни цели. Тези дългосрочни промени са трудно обратими или това изисква много средства и почти винаги включват компромиси между различните социални, икономически и екологични нужди. Свързаните със земеползването решения за планиране на държавите членки следва да станат по-издържани. С цел преодоляване на все по-сериозния проблем със запечатването на почвите държавите членки следва да се задължат да предприемат мерки за намаляване на изразходването на площи и да постигнат напредък в областта на опазването на селскостопански площи с цел производство на хранителни, фуражни култури и възобновяеми суровини.

Изменение  10

Предложение за решение

Приложение - параграф 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22 a. Селското и горското стопанство обхващат съвместно 78% от земната покривка в Съюза. Селското и горското стопанство следователно продължават да играят основна роля за запазването на природните ресурси и културните пейзажи като предпоставка за други дейности на човека в селските райони. Залесяването играе ключова роля за задържането на почвата и за адаптирането към изменението на климата и неговото смекчаване, като устойчивото земеделие може да допринесе за по-добро опазване на почвите. Същевременно следва да се акцентува върху интегрираните и иновативни селскостопански практики като технологиите за прецизност и екологосъобразния подход, като специално внимание следва да се отдава на повишаването на плодородието на почвата чрез нехимични торове и на повишаването на устойчивия добив.

Изменение  11

Предложение за решение

Приложение – параграф 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

23. За намаляване на най-важните форми на антропогенно въздействие върху земята, почвата и другите екосистеми в Европа ще бъдат предприети действия, за да се гарантира, че свързаните със земеползването решения на всички съответни равнища надлежно са съобразени с екологичните, както и със социалните и икономическите въздействия. В заключителния документ от срещата на върха „Рио + 20“ се призовава „да се търси нулева деградация на земите в световен мащаб“. ЕС и държавите членки следва да обмислят как най-добре да изпълнят такъв ангажимент в рамките на своите правомощия, както и да предприемат мерки относно проблемите във връзка с качеството на почвите в рамките на обвързваща нормативна уредба. Ще бъдат определени специфични цели и за устойчиво използване на земята и почвата.

23. За намаляване на най-важните форми на антропогенно въздействие върху земята, почвата и другите екосистеми в Европа ще бъдат предприети действия на национално равнище, за да се гарантира, че свързаните със земеползването решения на всички съответни равнища надлежно са съобразени с екологичните, както и със социалните и икономическите въздействия. В заключителния документ от срещата на върха „Рио + 20“ се призовава „да се търси нулева деградация на земите в световен мащаб“. Такъв ангажимент може най-добре да се осъществи в рамките на държавите-членки на ЕС.

 

Свързани с качеството на почвите въпроси се регулират най-добре въз основа на принципа на субсидиарност в рамките на правнообвързващи разпоредби на равнището на държавите-членки на ЕС. Ще бъдат определени специфични цели и за устойчиво използване на земята и почвата.

Изменение  12

Предложение за решение

Приложение – параграф 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

24. Въпреки че в ЕС въвежданите в околната среда количества азот и фосфор са намалели значително през последните 20 години, прекомерното изпускане на хранителни вещества продължава да оказва въздействие върху качеството на въздуха и водата и да се отразява отрицателно на екосистемите, като причинява значителни проблеми за здравето на човека. По-специално спешно трябва да бъде решен проблемът с изпускането на амоняк вследствие на неефективното управление на торове и неадекватното пречистване на отпадъчни води, за да се постигне допълнително съществено намаляване на изпусканията на хранителни вещества. Нужни са и допълнителни усилия за управление на хранителния цикъл по един по-ефективен начин по отношение на разходите и ресурсите, както и да се подобри ефективността на използване на торовете. Това налага да се подобри прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, за да се преодолеят тези предизвикателства, да се въведат при необходимост по-строги стандарти и хранителният цикъл да се разглежда като част от по-цялостен подход за взаимно обвързване и обединяване на съществуващите политики на ЕС, които са от значение за справяне с прекомерното изпускане на хранителни вещества и еутрофизацията.

24. Въпреки че в ЕС въвежданите в околната среда количества азот и фосфор са намалели значително през последните 20 години, значителното изпускане на хранителни вещества продължава да оказва въздействие върху качеството на въздуха и водата и да се отразява отрицателно на екосистемите, като причинява значителни проблеми за здравето на човека. По-специално трябва да бъде решен проблемът с изпускането на амоняк, което възниква при естествените процеси (управление на торове и пречистване на отпадъчни води), за да се постигне допълнително съществено намаляване на изпусканията на хранителни вещества. Нужни са и допълнителни усилия за управление на хранителния цикъл по един по-ефективен начин по отношение на разходите и ресурсите, както и да се подобри ефективността на използване на торовете, като в същото време се създаде устойчив цикъл на хранителните вещества между селските и градските региони. Това налага да се инвестира в научните изследвания, да се подобри прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, за да се преодолеят тези предизвикателства, да се въведат при необходимост по-подходящи стандарти и хранителният цикъл да се разглежда като част от по-цялостен подход за взаимно обвързване и обединяване на съществуващите политики на ЕС, например „Хоризонт 2020“, които са от значение за справяне с прекомерното изпускане на хранителни вещества и еутрофизацията.

Изменение 13

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) земята се управлява по устойчив начин в ЕС, почвата е адекватно защитена и възстановяването на замърсените терени е в напреднал стадий;

д) земята се управлява по устойчив начин в ЕС, почвата в държавите членки е адекватно защитена и възстановяването на замърсените терени от държавите членки е в напреднал стадий;

Изменение  14

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) горите и услугите, които те предоставят, са защитени и е подобрена тяхната устойчивост към изменението на климата и пожари.

ж) горите и множество услуги, които те предоставят, са защитени и устойчиво управлявани и е подобрена тяхната устойчивост към изменението на климата и пожари, тъй като горите са важен възобновяем източник на суровини;

Изменение  15

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) опрашването се запазва на високо равнище и се приемат мерки с цел подкрепа и насърчаване на здравето на пчелите и, при необходимост, мерки с цел съпровождане на използването на средства за растителна защита, които според научната оценка на риска имат негативно влияние върху пчелните популации, от мерки за намаляване на риска.

Изменение  16

Предложение за решение

Приложение – точка 26 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) да се предприемат по-нататъшни стъпки за опазването, насърчаването и подпомагането на секторите в селското стопанство, които доказано допринасят за биологичното разнообразие и в частност сектора на пчеларството;

Изменение  17

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да се увеличат усилията за намаляване на ерозията на почвата и за повишаване на органичните вещества в почвата, за саниране на замърсените терени и за повишаване на степента на включване на аспекти на земеползването в координиран процес на вземане на решения с участието на органи на всички съответни нива на управление, подкрепен от приемането на специфични цели относно почвата и земята като ресурс, както и на цели на териториалното планиране;

д) да се увеличат усилията на национално равнище за намаляване на ерозията на почвата и за повишаване на органичните вещества в почвата - наред с друго чрез запазването и развитието на доказаните аграрно-екологични програми в развитието на селските райони на ОСП, за саниране на замърсените терени и за повишаване на степента на включване на аспекти на земеползването в координиран процес на вземане на решения с участието на органи на всички съответни нива на управление, подкрепен от приемането на специфични цели относно почвата и земята като ресурс, както и на цели на териториалното планиране; засилване на усилията на национално равнище за намаляване на изразходването на земни площи и за запазване на селскостопанските площи за производство на хранителни и фуражни култури и възобновяеми суровини;

Изменение  18

Предложение за решение

Приложение – параграф 26 – алинея 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) да се разработи и приложи нова стратегия на ЕС за горите, която е съобразена с множеството нужди на горите и ползите от тях, и допринася за по-стратегически подход към опазването и подобряването на горите.

заличава се

Изменение  19

Предложение за решение

Приложение – параграф 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28. Необходими са иновации в цялата икономика за подобряване на ресурсната ефективност, за да се повиши конкурентоспособността в условията на растящи цени на ресурсите, недостиг и ограничения в снабдяването. Стопанският сектор е главният двигател на иновациите, включително в областта на околната среда. Но пазарите не ще дадат сами очакваните резултати. От съществено значение са действията на правителствата на равнище ЕС и на равнище отделни държави членки, за да се осигурят подходящите рамкови условия за екоиновации, така че да се стимулира разработването на устойчиви стопански или технологични решения за предизвикателства, свързани с околната среда.

28. Необходими са научни изследвания и иновации в цялата икономика за подобряване на ресурсната ефективност, за да се повиши конкурентоспособността в условията на растящи цени на ресурсите, недостиг и ограничения в снабдяването. Налице е потребност от иновации в потреблението на енергия на селскостопанските машини с цел увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2, както и потребност от стимулиране на модернизирането на фермите, които да възприемат иновативни методи и технологии. Стопанският сектор е главният двигател на иновациите, включително в областта на околната среда. Но пазарите не ще дадат сами очакваните резултати. От съществено значение са действията на правителствата на равнище ЕС и на равнище отделни държави членки, за да се осигурят подходящите рамкови условия за екоиновации, така че да се стимулира разработването на устойчиви стопански или технологични решения за предизвикателства, свързани с околната среда.

Изменение  20

Предложение за решение

Приложение – параграф 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

30. Пълното прилагане на законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката е от съществено значение за постигане на етапните цели, определени за 2020 г., и за изграждане на конкурентоспособна, нисковъглеродна икономика до 2050 г. Докато понастоящем ЕС успешно напредва към намаляването до 2020 г. на собствените си емисии на парникови газове с 20 % спрямо равнището от 1990 г., за постигането на целта за повишаване с 20 % на енергийната ефективност ще са необходими бързо много повече подобрения. Това е важно и с оглед на все още растящото търсене на енергия и продължаващия дебат относно конфликта между земеползването за производство на храни и земеползването за производство на биоенергия. От новата директива за енергийната ефективност се очаква значителен принос в това отношение.

30. Пълното прилагане на законодателния пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката е от съществено значение за постигане на етапните цели, определени за 2020 г., и за изграждане на конкурентоспособна, нисковъглеродна икономика до 2050 г. Докато понастоящем ЕС успешно напредва към намаляването до 2020 г. на собствените си емисии на парникови газове с 20 % спрямо равнището от 1990 г., за постигането на целта за повишаване с 20 % на енергийната ефективност ще са необходими бързо много повече подобрения. Това е важно и с оглед на все още растящото търсене на енергия. От новата директива за енергийната ефективност се очаква значителен принос в това отношение.

Изменение  21

Предложение за решение

Приложение – параграф 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

32. Внедряването в промишлеността на най-добрите налични техники съгласно Директивата относно емисиите от промишлеността ще осигури по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на емисиите при повече от 50 000 големи промишлени инсталации в ЕС, като по този начин значително се допринесе за стимулиране на развитието на иновативни техники, по-екологична икономика и намаляване на разходите за промишлеността в по-дългосрочен план.

32. Внедряването в промишлеността на най-добрите налични техники съгласно Директивата относно емисиите от промишлеността ще осигури по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на емисиите при повече от 50 000 големи промишлени инсталации в ЕС, като по този начин значително се допринесе за стимулиране на развитието на иновативни техники, по-екологична икономика и намаляване на разходите за промишлеността в по-дългосрочен план. Същевременно напредъкът в научните изследвания, създаването на къси вериги на доставки и местни пазари за селскостопански продукти може значително да намали емисиите на CO2 при транспортирането на храни. По-късите вериги осигуряват повече пресни и здравословни хранителни продукти.

Изменение  22

Предложение за решение

Приложение – параграф 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

35. С оглед да се определи рамка за действие за подобряване на ефективността на ресурсите по аспекти, различни от емисиите на парникови газове и енергията, ще бъдат поставени специфични цели за намаляване на общото въздействие на потреблението върху околната среда, по-специално в секторите на храните, жилищата и мобилността. Взети заедно, те причиняват почти 80 % от въздействията на потреблението върху околната среда . В заключителния документ от „Рио + 20“ се признава необходимостта значително да се намалят загубите на храни след прибиране на реколтата, както и други загуби и изхвърлянето на храни по цялата верига на предлагането на храни.

35. С оглед да се определи рамка за действие за подобряване на ефективността на ресурсите по аспекти, различни от емисиите на парникови газове и енергията, ще бъдат поставени специфични цели за намаляване на общото въздействие на потреблението върху околната среда, по-специално в секторите на храните - посредством намаляване на разхищаването, жилищата и мобилността. Взети заедно, те причиняват почти 80 % от въздействията на потреблението върху околната среда . В заключителния документ от „Рио + 20“ се признава необходимостта значително да се намалят загубите на храни след прибиране на реколтата, както и други загуби и изхвърлянето на храни по цялата верига на предлагането на храни. Това може да се постигне чрез по-добра оценка на хранителните продукти, пласиране на регионални пазари, подобрение на логистиката, на транспорта, на съхранението и на опаковката. Всички участници във веригата на хранителните продукти, особено търговците и потребителите, трябва да дадат своя принос. Това включва и целенасочено разясняване и информиране на потребителите.

Изменение  23

Предложение за решение

Приложение – параграф 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

39. Ефективността на ресурсите във водния сектор също ще се разглежда като приоритет, за да се спомогне за постигането на добро състояние на водите. Въпреки че сушата и недостигът на вода засягат все повече части на Европа, приблизително 20—40 % от наличната вода в Европа все още се пилее — например чрез течовете в разпределителната мрежа. Съгласно наличните модели все още съществуват значителни възможности за подобряване на ефективността на използване на водите в ЕС. Освен това се очаква растящото търсене и въздействието от изменението на климата да увеличат значително натиска върху водните ресурси на Европа. В този контекст Европейският съюз и държавите членки следва да предприемат действия, за да гарантират, че при водочерпене се зачитат границите за наличните възобновяеми водни ресурси до 2020 г., включително чрез подобряване на ефективността на използване на водата посредством прибягване към пазарни механизми като ценообразуване, което да отразява действителната стойност на водата. Напредъкът ще бъде улеснен чрез ускорено демонстриране и внедряване на новаторски технологии, системи и бизнес модели въз основа на Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в сферата на водите.

39. Ефективността на ресурсите във водния сектор също ще се разглежда като приоритет, за да се спомогне за постигането на добро състояние на водите. Въпреки че сушата и недостигът на вода засягат все повече части на Европа, приблизително 20—40 % от наличната вода в Европа все още се пилее — например чрез течовете в разпределителната мрежа. Съгласно наличните модели все още съществуват значителни възможности за подобряване на ефективността на използване на водите в ЕС. Освен това се очаква растящото търсене и въздействието от изменението на климата да увеличат значително натиска върху водните ресурси на Европа. В този контекст Европейският съюз и държавите членки следва да предприемат действия, за да гарантират, че при водочерпене се зачитат границите за наличните възобновяеми водни ресурси до 2020 г., включително чрез подобряване на ефективността на използване на водата посредством прибягване към пазарни механизми като ценообразуване, което да отразява действителната стойност на водата. Напредъкът ще бъде улеснен чрез ускорено демонстриране и внедряване на новаторски технологии, системи и бизнес модели въз основа на Стратегическия план за изпълнение на Европейското партньорство за иновации в сферата на водите и Европейското партньорство за иновации в областта на селскостопанската производителност и устойчивост, предвидени по втория стълб на реформата на ОСП.

Изменение  24

Предложение за решение

Приложение – параграф 41 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да се стимулират усилията на публичния и частния сектор за изследвания и иновации, необходими за създаването на новаторски технологии, системи и бизнес модели, които да ускорят прехода към нисковъглеродна, ресурсно ефективна икономика и да намалят разходите по него;

в) да се стимулират усилията на публичния и частния сектор за изследвания и иновации, необходими за създаването на новаторски технологии, системи и бизнес модели, които да ускорят прехода към нисковъглеродна, ресурсно ефективна икономика и да намалят разходите по него, както и да допринесат за намаляването на разхищаването на храни в рамките на хранителната верига с 50% до 2025 г.;

Изменение  25

Предложение за решение

Приложение – параграф 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

50. Изменението на климата ще изостри още повече проблемите, свързани с околната среда, като причинява продължителни суши и горещи вълни, наводнения, бури и горски пожари, както и нови или по-вирулентни форми на заболявания при хората, животните или растенията. Следва да бъдат предприети целенасочени действия, за да се гарантира, че ЕС е достатъчно подготвен да се справи с въздействието и промените, произтичащи от изменението на климата, чрез укрепване на неговата екологична, икономическа и социална устойчивост. Тъй като много сектори са и ще бъдат подложени в нарастваща степен на въздействия от изменението на климата, трябва да се засили включването в политиките на ЕС на съображения за адаптиране и за управление на риска от бедствия.

50. Изменението на климата ще изостри още повече проблемите, свързани с околната среда, като причинява продължителни суши и горещи вълни, наводнения, бури и горски пожари, както и нови или по-вирулентни форми на заболявания при хората, животните или растенията. Следва да бъдат предприети целенасочени действия, за да се гарантира, че ЕС е достатъчно подготвен да се справи с въздействието и промените, произтичащи от изменението на климата, чрез укрепване на неговата екологична, икономическа и социална устойчивост. Тъй като много сектори са и ще бъдат подложени в нарастваща степен на въздействия от изменението на климата, трябва да се засили включването в политиките на ЕС на съображения за адаптиране и за управление на риска от бедствия. Съответно е от значение на работещите в най-засегнатите сектори, като земеделските производители, да се предоставя най-подробна информация относно климатичните рискове, произтичащи от лоши практики, както и относно възможната адаптация.

Изменение  26

Предложение за решение

Приложение – параграф 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

62. В допълнение към помощта за държавите членки да подобрят спазването на разпоредбите, Комисията ще продължи да дава своя принос, за да се гарантира, че законодателството е подходящо за постигане на целта и отразява последните научни достижения. Като общо правило, правни задължения, които са достатъчно ясни и точни, ще бъдат залагани в регламенти, които имат пряко и измеримо въздействие и водят до по-малко несъответствия в прилагането. Комисията ще използва в по-голяма степен индекси и други средства за проследяване от обществеността на напредъка на държавите членки в прилагането на конкретни законодателни актове.

62. В допълнение към помощта за държавите членки да подобрят спазването на разпоредбите, Комисията ще продължи да дава своя принос, за да се гарантира, че законодателството е пропорционално, подходящо за постигане на целта и отразява последните научни достижения. Като общо правило, правни задължения, които са достатъчно ясни и точни, ще бъдат залагани в регламенти, които имат пряко и измеримо въздействие и водят до по-малко несъответствия в прилагането. Комисията ще използва в по-голяма степен комуникацията, индекси и други средства за проследяване от обществеността на напредъка на държавите членки в прилагането на конкретни законодателни актове, както и за информирането й относно положителни тенденции в областта на опазването на околната среда.

Изменение  27

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) развиват се стратегии на сътрудничество в областта на опазването на околната среда и природата между различните участници, както и по-разгърната комуникация относно доказали се практики.

Изменение  28

Предложение за решение

Приложение – параграф 63 – алинея 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб) редовни проверки на съществуващите правни разпоредби, за да се гарантира, че мерките в рамките на законодателството за околната среда са пропорционални, приложими и целенасочени.

Изменение  29

Предложение за решение

Приложение – параграф 71 – алинея 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) комуникация и разпространение на положителни развития и тенденции в областта на опазването на околната среда.

Изменение  30

Предложение за решение

Приложение – параграф 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

75. Частният сектор следва също да бъде насърчаван да се възползва от възможностите, предоставяни от новата финансова рамка на ЕС, за да засили участието си в усилията за постигане на целите, свързани с климата и околната среда, особено по отношение на дейностите за екоиновации и внедряване на нови технологии, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия. В рамките на европейските партньорства за иновации следва да се насърчават публично-частни инициативи за екоиновации, като например Партньорството за иновации в сферата на водите. Чрез новата рамка за иновативни финансови инструменти следва да се улесни достъпът на частния сектор до финансови инвестиции в областта на околната среда — особено във връзка с биологичното разнообразие и изменението на климата. Европейските предприятия следва още повече да бъдат насърчавани да оповестяват като част от своите финансови отчети информация в сферата на околната среда в степен, надхвърляща изискваната съгласно действащото законодателство на ЕС.

75. Частният сектор следва също да бъде насърчаван да се възползва от възможностите, предоставяни от новата финансова рамка на ЕС, за да засили участието си в усилията за постигане на целите, свързани с климата и околната среда, особено по отношение на дейностите за екоиновации и внедряване на нови технологии, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия. В рамките на европейските партньорства за иновации следва да се насърчават публично-частни инициативи за екоиновации, като например Партньорството за иновации в сферата на водите, Европейското партньорство за иновации в областта на селскостопанската производителност и устойчивост, предвидено в реформата на ОСП. Чрез новата рамка за иновативни финансови инструменти следва да се улесни достъпът на частния сектор до финансови инвестиции в областта на околната среда — особено във връзка с биологичното разнообразие и изменението на климата, опазване на почвите. Европейските предприятия следва още повече да бъдат насърчавани да оповестяват като част от своите финансови отчети информация в сферата на околната среда в степен, надхвърляща изискваната съгласно действащото законодателство на ЕС.

Изменение  31

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) постепенно да се премахнат вредните за околната среда субсидии, да се увеличи използването на пазарни инструменти, включително данъчно облагане, ценообразуване и таксуване, и да се разширят пазарите за екологични стоки и услуги, като надлежно се вземат предвид неблагоприятните социални въздействия;

a) по-добра връзка между селскостопанските субсидии и предоставянето на обществени блага, да се увеличи използването на пазарни инструменти, включително данъчно облагане, ценообразуване и таксуване, и да се разширят пазарите за екологични стоки и услуги, като надлежно се вземат предвид неблагоприятните социални въздействия;

Изменение  32

Предложение за решение

Приложение – параграф 82 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) до 2014 г. да се разработи и приложи система за докладване и проследяване на разходите в бюджета на ЕС, свързани с околната среда, особено относно изменението на климата и биологичното разнообразие;

д) до 2014 г. да се разработи и приложи система за оценяване, докладване и проследяване на разходите в бюджета на ЕС, свързани с околната среда, особено относно изменението на климата и биологичното разнообразие;

Изменение  33

Предложение за решение

Приложение – параграф 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение

83. Въпреки че съгласно Договора от 1997 г. се изисква интегрирането на съображения за опазването на околната среда в други политики и дейности на ЕС, общото състояние на околната среда в Европа показва, че напредъкът досега, макар и похвален в някои области, не е бил достатъчен, за да се осъществи обрат във всички отрицателни тенденции. За постигането на много от приоритетните цели на настоящата програма ще се изисква още по-ефективно интегриране на съображения от сферата на околната среда и климата в други политики, както и по-съгласувани, комбинирани политически подходи, които да носят множество ползи. Това следва да спомогне да се гарантира, че трудните компромиси се постигат още на ранен етап, а не едва на етапа на прилагане, и че неизбежните въздействия могат по-ефективно да бъдат ограничени. Директивата за стратегическата екологична оценка и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, ако се прилагат правилно, са ефективни инструменти, чрез които се гарантира, че в плановете и програмите, както и в рамките на проектите са включени изисквания за опазване на околната среда. На местните и регионалните органи, които по принцип са отговорни за вземане на решения относно използването на земята и на морските зони, се пада особено важна роля в оценяването на въздействието върху околната среда и в опазването, съхраняването и увеличаването на природния капитал, също и с оглед да се постигне по-голяма устойчивост на въздействия от изменението на климата и природни бедствия.

83. Въпреки че съгласно Договора от 1997 г. се изисква интегрирането на съображения за опазването на околната среда в други политики и дейности на ЕС, общото състояние на околната среда в Европа показва, че напредъкът досега, макар и похвален в някои области, не е бил достатъчен, за да се осъществи обрат във всички отрицателни тенденции. За постигането на много от приоритетните цели на настоящата програма ще се изисква още по-ефективно интегриране на съображения от сферата на околната среда и климата в други политики, както и по-съгласувани и системни комбинирани политически подходи, които да носят множество ползи. Това следва да спомогне да се гарантира, че трудните компромиси се постигат още на ранен етап, а не едва на етапа на прилагане, и че неизбежните въздействия могат по-ефективно да бъдат ограничени. Директивата за стратегическата екологична оценка и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, ако се прилагат правилно, са ефективни инструменти, чрез които се гарантира, че в плановете и програмите, както и в рамките на проектите са включени изисквания за опазване на околната среда. На местните и регионалните органи, които по принцип са отговорни за вземане на решения относно използването на земята и на морските зони, се пада особено важна роля в оценяването на въздействието върху околната среда и в опазването, съхраняването и увеличаването на природния капитал, също и с оглед да се постигне по-голяма устойчивост на въздействия от изменението на климата и природни бедствия.

Изменение  34

Предложение за решение

Приложение – параграф 85

Текст, предложен от Комисията

Изменение

85. Настоящата програма включва редица приоритетни цели, насочени към повишаване на интеграцията. В своите предложения за реформи в ОСП, ОПОР, политиката за трансевропейските мрежи (TEN) и политиката на сближаване Комисията включи мерки за допълнителна подкрепа за интегрирането на проблемите на околната среда и устойчивото развитие. С оглед настоящата програма да се увенчае с успех, тези политики следва допълнително да допринесат за изпълнението на специфичните и общите цели, свързани с околната среда. Също и усилията, насочени главно към подобряването на околната среда, следва да бъдат проектирани така, че по възможност да се получават съпътстващи ползи за други политики. Например усилията за възстановяване на екосистемите могат да бъдат насочени в полза на местообитанията и видовете, както и за поглъщане на въглеродния диоксид, като същевременно се подобрява предоставянето на екосистемни услуги от ключово значение за много икономически сектори — например опрашване или пречистване на водата за селското стопанство, и създаване на „зелени“ работни места.

85. Настоящата програма включва редица приоритетни цели, насочени към по-нататъшно повишаване на интеграцията. В своите предложения за реформи в ОСП, ОПОР, политиката за трансевропейските мрежи (TEN) и политиката на сближаване Комисията включи мерки за допълнителна подкрепа за интегрирането на проблемите на околната среда и устойчивото развитие. С оглед настоящата програма да се увенчае с успех, тези политики следва дори допълнително да допринесат за изпълнението на специфичните и общите цели, свързани с околната среда. Също и усилията, насочени главно към подобряването на околната среда, следва да бъдат проектирани така, че по възможност да се получават съпътстващи ползи за други политики. Например усилията за възстановяване на екосистемите могат да бъдат насочени в полза на местообитанията и видовете, както и за поглъщане на въглеродния диоксид, като същевременно се подобрява предоставянето на екосистемни услуги от ключово значение за много икономически сектори — например опрашване или пречистване на водата за селското стопанство, и създаване на „зелени“ работни места.

Изменение  35

Предложение за решение

Приложение – параграф 86 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да се интегрират свързани с околната среда и климата условия и стимули в политически инициативи, включително прегледи и реформи на съществуващи политики, както и в нови инициативи на равнище ЕС и на равнище държави членки;

a) да продължат да се интегрират свързани с околната среда и климата условия и стимули в политически инициативи, включително прегледи и реформи на съществуващи политики, както и в нови инициативи на равнище ЕС и на равнище държави членки;

Изменение  36

Предложение за решение

Приложение – параграф 87

Текст, предложен от Комисията

Изменение

87. ЕС е гъсто населен и към 2020 г. 80 % от неговото население вероятно ще живеят в градски и крайградски райони. Качеството на живот ще бъде пряко повлияно от състоянието на градската среда. Също така, въздействието на градовете върху околната среда се разпростира далеч извън техните физически граници, тъй като те разчитат в голяма степен на крайградските и селските райони, за да задоволят нуждите си от храни, енергия, пространство и ресурси, както и за депониране на отпадъци.

87. ЕС е гъсто населен и към 2020 г. 80 % от неговото население вероятно ще живеят в градски и крайградски райони. Качеството на живот ще бъде пряко повлияно от състоянието на градската среда. Също така, въздействието на градовете върху околната среда се разпростира далеч извън техните физически граници, тъй като те разчитат в голяма степен на крайградските и селските райони, за да задоволят нуждите си от храни, енергия, пространство и ресурси, както и за депониране на отпадъци. Следователно трябва да се обръща особено внимание на подпомагането на селските райони и на създаването на нови работни места в този сектор.

Изменение  37

Предложение за решение

Приложение – параграф 89 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

89a. Политиката на Съюза в областта на продоволствената сигурност следва да се основава на устойчиво земеделие и лоялна търговия. Въз основа на изменението на климата възниква натиск върху природните ресурси, тъй като трябва да се осигурят достатъчни количества хранителни продукти за нарастващо по брой световно население с променено потребителско поведение. Вносът на протеини от трети държава, в които равнището на опазване на околната среда не е достатъчно, би могъл да бъде намален чрез насърчаване на отглеждането на протеинови култури в Съюза. Наред с това, Съюзът се задължава да изисква адекватни двустранни и многостранни регулаторни мерки за опазване на околната среда в засегнатите от риск райони.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“

Позовавания

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.12.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

10.12.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Daciana Octavia Sârbu

6.2.2013 г.

Разглеждане в комисия

4.3.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Мария Габриел, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

  • [1]  P7_TA-PROV(2012)0147: Резолюция на Европейския парламент от 20 април 2012 г. относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда — По-добра околна среда за по-добър живот (2011/2194(INI))

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“

Позовавания

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.11.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.12.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

10.12.2012 г.

ITRE

10.12.2012 г.

REGI

10.12.2012 г.

AGRI

10.12.2012 г.

 

PECH

10.12.2012 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

12.12.2012 г.

ITRE

17.12.2012 г.

REGI

18.12.2012 г.

PECH

17.12.2012 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gaston Franco

17.12.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.3.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Minodora Cliveti, Gaston Franco, Christel Schaldemose, Sophocles Sophocleous, Alda Sousa, Csaba Sándor Tabajdi, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Дата на внасяне

6.5.2013 г.