ΕΚΘΕΣΗ επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

  6.5.2013 - (COM(2012)0710 – C7‑0392/2012 – 2012/0337(COD)) - ***I

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγητής: Gaston Franco


  Διαδικασία : 2012/0337(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0166/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0166/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

  (COM(2012)0710 – C7‑0392/2012 – 2012/0337(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0710),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0392/2012),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2013[1],

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[2],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0166/2013),

  1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή1 υπογράμμισε τρεις προτεραιότητες επί των οποίων πρέπει να βασίζεται το νέο πρόγραμμα: εφαρμογή και ενίσχυση, ένταξη και διεθνής διάσταση.

   

  ________________

   

  1Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0147.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5β) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στην έκθεσή του με τίτλο «Η κατάσταση και οι προοπτικές του περιβάλλοντος στην Ευρώπη 2010» (SOER 2010), επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και ότι θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις εάν δεν αναληφθούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α) Η αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων και μελλοντικών περιβαλλοντικών πολιτικών έχει ουσιαστική σημασία για τη διασφάλιση υψηλού ποσοστού απασχόλησης, ανταγωνιστικής οικονομίας, κοινωνικής σταθερότητας και πλούσιου και υγιούς περιβάλλοντος.

  Αιτιολόγηση

  Όπως τονίζεται σε διάφορα σημεία του παρόντος εγγράφου, οι περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν ουσιαστική σημασία για να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον η ΕΕ θα βιώσει κοινωνική σταθερότητα, ανταγωνιστική οικονομία που θα εγγυάται υψηλά ποσοστά απασχόλησης και ένα πλούσιο και υγιές περιβάλλον. Αυτά τα πλεονεκτήματα των περιβαλλοντικών πολιτικών συνοψίζονται και διατυπώνονται σαφέστερα στην παρούσα τροπολογία.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 2020, με βάση ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το 2050. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να στηριχθεί στις πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας».

  (7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 2020, με βάση ένα μακροπρόθεσμο σαφές όραμα για το 2050, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο που ευνοεί τις βιώσιμες επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να στηριχθεί στις πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας».

  Τροπολογία  5

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στην Ένωση.

  (8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στην Ένωση και στον εντοπισμό τομέων πολιτικής στους οποίους πρέπει να τεθούν πρόσθετοι στόχοι.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η Ένωση έχει συμφωνήσει να επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 (30%, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν για συγκρίσιμες μειώσεις των εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες της καθεμίας), να εξασφαλίσει, έως το 2020, ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και να περικόψει τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, περικοπή που πρέπει να επιτευχθεί με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

  (9) Η Ένωση έχει συμφωνήσει να επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 (30%, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν για συγκρίσιμες μειώσεις των εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες της καθεμίας), να εξασφαλίσει, έως το 2020, ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και να περικόψει τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, περικοπή που πρέπει να επιτευχθεί με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν βάσει του υφιστάμενου πλαισίου κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής, το οποίο βασίζεται σε δεσμευτικούς στόχους για το 2030, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αποδοτική από απόψεως κόστους επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10) Η Ένωση έχει συμφωνήσει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020, την αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού και, παράλληλα, την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας.

  (10) Η Ένωση έχει συμφωνήσει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020, την αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του δυνατού και, παράλληλα, την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα σύμφωνα με το οποίο, έως το 2050, η βιοποικιλότητα της Ένωσης και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχει – ήτοι, το φυσικό της κεφάλαιο – θα προστατεύονται, θα εκτιμούνται και θα αποκαθίστανται καταλλήλως κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την εγγενή τους αξία και την ουσιαστική συμβολή τους στην ευημερία των ανθρώπων και στην οικονομική ευμάρεια.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011)244), τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης, 26ης Μαΐου 2010 και της 23ης Ιουνίου 2011, καθώς και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως διατυπώνεται στην εγκριθείσα στην Ολομέλεια έκθεσή του σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: μια στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της βιοποικιλότητας για το 2020(2011/2307).

  Τροπολογία  8

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο την ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας δασικών εκτάσεων το αργότερο έως το 2030 και τη μείωση της γενικής αποψίλωσης των τροπικών δασών τουλάχιστον κατά 50%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008, έως το 20201.

   

  _______________

   

  12912η σύνοδος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, 4 Δεκεμβρίου 2008.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας θα πρέπει να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

  (19) Η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας θα πρέπει να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20) Σημαντική για την εξασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται σε αυτό είναι η συνεργασία με μη κυβερνητικούς παράγοντες.

  (20) Σημαντική για την εξασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται σε αυτό είναι η συνεργασία με μη κυβερνητικούς παράγοντες που βασίζεται στη διαφάνεια.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην Ένωση έχουν σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον και είναι δαπανηρές για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους οικονομικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα εξαρτώμενους από οικοσυστημικές υπηρεσίες.

  (21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην Ένωση έχουν σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για το περιβάλλον και την ευημερία των ανθρώπων αλλά και για τις μελλοντικές γενεές και συνεπάγονται μεγάλο κόστος για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους οικονομικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα εξαρτώμενους από οικοσυστημικές υπηρεσίες. Οι απειλές που υφίσταται η βιοποικιλότητα αποτελούν επίσης μια πρόκληση για την Ένωση όσον αφορά την ευθύνη της έναντι των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αποτελούν «καυτά σημεία» βιοποικιλότητας, καθώς και έναντι του υπόλοιπου κόσμου όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα της Ένωσης εκτός των συνόρων της.

   

  _______________

   

  1 «Καυτά σημεία» βιοποικιλότητας» είναι γεωγραφικές ζώνες στις οποίες απειλείται η βιοποικιλότητα. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη φιλοξενούν το 70% της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας και περισσότερα ενδημικά είδη από ό,τι το σύνολο της ηπειρωτικής Ευρώπης.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων στην Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα μετριαστούν οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και θα προκύψουν νέες πηγές οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης, μέσω της μείωσης του κόστους χάρη στη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εμπορική εκμετάλλευση καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση των πόρων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

  (22) Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας και της χρήσης των πόρων στην Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα μετριαστούν οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και θα προκύψουν νέες πηγές οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης, μέσω της μείωσης του κόστους χάρη στη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εμπορική εκμετάλλευση καινοτομιών και την καλύτερη διαχείριση των πόρων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22α) Η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, π.χ. λόγω της οξίνισης των ωκεανών, των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ηχορρύπανσης των ωκεανών, συνιστά σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον της Ένωσης.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (23) Περιβαλλοντικά προβλήματα και επιπτώσεις εξακολουθούν να εκθέτουν σε σημαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, ενώ τα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν επωφελή.

  (23) Περιβαλλοντικά προβλήματα και επιπτώσεις εκθέτουν ολοένα και περισσότερο σε σημαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, ενώ τα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν επωφελή και θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α) Η πολιτική της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ακολουθεί συνεκτική προσέγγιση που να αναγνωρίζει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων του 2050. Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται σε τομείς που καλύπτει το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αποδέσμευση αποτελεσματικών ως προς το κόστος μειώσεων εκπομπών που καλύπτει η απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών, και μάλιστα κατά τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για πράσινες επενδύσεις και να ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών και άλλων παραγόντων.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη την Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την οικονομία.

  (24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη την Ένωση δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση που απορρέει από τις Συνθήκες αλλά και ασφαλή επένδυση για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την οικονομία.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25) Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται σε στερεή βάση αποδεικτικών στοιχείων.

  (25) Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται σε στερεή γνωσιακή βάση και βάση αποδεικτικών στοιχείων και να προσαρμόζεται σε νέα επιστημονικά πορίσματα.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να υποστηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις.

  (26) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να υποστηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις, και η χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνεται, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω της στοχοθετημένης διάθεσης της διαρθρωτικής στήριξης της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι της Ένωσης θα πρέπει επομένως να διατίθενται κατά προτεραιότητα για δραστηριότητες που ευρίσκονται σε υψηλή θέση στην ιεράρχηση των αποβλήτων (π.χ. προτεραιότητα σε μονάδες ανακύκλωσης έναντι της διάθεσης αποβλήτων).

  Τροπολογία  19

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση των πιέσεων που ασκούν στο περιβάλλον οι πολιτικές και οι δραστηριότητες σε άλλους τομείς και για την επίτευξη των στόχων που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

  (27) Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλους τους τομείς πολιτικής είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση των πιέσεων που ασκούν στο περιβάλλον οι πολιτικές και οι δραστηριότητες σε άλλους τομείς και για την επίτευξη των στόχων που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Εντασσόμενο στη συνέχεια που θα δοθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, του 2012 (σύνοδος κορυφής Ρίο+20), το νέο γενικό πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να υποστηρίξει τις διεθνείς και περιφερειακές διαδικασίες που αποσκοπούν στη μετατροπή της παγκόσμιας οικονομίας σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του περιορισμού της φτώχειας.

  (30) Το νέο γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον θα πρέπει να συμβάλλει στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, του 2012 (σύνοδος κορυφής Ρίο+20), σε επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες αποσκοπούν στη μετατροπή της παγκόσμιας οικονομίας σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του περιορισμού της φτώχειας.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση απόφασης

  Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (33α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2012)0095) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης1, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.

   

   

  ___________

   

  1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0077.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·

  β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη, καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·

  Τροπολογία  23

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική·

  ε) βελτίωση της γνωσιακής βάσης και της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική·

  Τροπολογία  24

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Το πρόγραμμα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και ποιότητας ζωής μέσω δίκαιης και βιώσιμης ευημερίας των πολιτών.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Όλα τα μέτρα, δράσεις και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στο πρόγραμμα υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας και με την επιφύλαξη διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων, κατά περίπτωση.

  3. Όλα τα μέτρα, δράσεις και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στο πρόγραμμα υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, βάσει αξιόπιστων επιστημονικών ερευνών και με την επιφύλαξη διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων, κατά περίπτωση.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση απόφασης

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Αρμόδια για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα είναι η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Επιδιώκουν μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί. Αναλαμβάνεται δράση με τη δέουσα συνεκτίμηση της αρχής της επικουρικότητας και στο καταλληλότερο επίπεδο για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας και των συναφών αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα.

  1. Αρμόδια για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα είναι η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Επιδιώκουν μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί. Αναλαμβάνεται δράση με τη δέουσα συνεκτίμηση των αρχών της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και στο καταλληλότερο επίπεδο για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας και των συναφών αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται πρόοδος στην ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές και τα κτίρια.

  4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται πρόοδος στην ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές και τα κτίρια. Στο μέλλον, ωστόσο, πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή για να διασφαλίζεται η καλύτερη εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

  5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Από τα 395 ευρωπαϊκά αυτόχθονα είδη που απαριθμούνται ως κρισίμως απειλούμενα είδη στον Ερυθρό Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), τα 110 απειλούνται λόγω παρασιτισμού χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Οι θαλάσσιοι οικότοποι και τα θαλάσσια είδη εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο μαρασμού και εξαφάνισης λόγω διάφορων ανθρωπογενών απειλών στα ύδατα της Ένωσης. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται η υγεία και η ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

  Αιτιολόγηση

  Είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί δράση για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. Οι βιολογικές εισβολές αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν να έχουν εκτεταμένες και επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επί σειρά γενεών. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν επίσης να έχουν επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές ζημιές στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, οι οποίες, μόνο στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μια περαιτέρω αναβολή της ανάληψης αποτελεσματικής δράσης δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες δεσμεύσεις της για τη βιοποικιλότητα.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  7. Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και η εξάντληση των πόρων, σε συνδυασμό με τα σημερινά σπάταλα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνουν το κόστος των βασικών πρώτων υλών, ορυκτών και ενέργειας, προκαλώντας μεγαλύτερη ρύπανση και περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οδηγώντας σε υποβάθμιση της γης, αποδάσωση και απώλεια βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε παρακμή, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του αζώτου. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, εκτός αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, με υψηλό κόστος. Το 2011 οι καταστροφές που οφείλονταν εν μέρει στην κλιματική αλλαγή επέφεραν παγκόσμιες οικονομικές ζημίες άνω των 300 δισ. ευρώ. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες.

  7. Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, η έλλειψη βιώσιμης διαχείρισης των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάντλησή τους, σε συνδυασμό με τα σημερινά σπάταλα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνουν το κόστος των βασικών πρώτων υλών, ορυκτών και ενέργειας, προκαλώντας μεγαλύτερη ρύπανση και περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οδηγώντας σε υποβάθμιση της γης, αποδάσωση και απώλεια βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε παρακμή, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του αζώτου. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, εκτός αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, με υψηλό κόστος1. Το 2011 οι καταστροφές που οφείλονταν εν μέρει στην κλιματική αλλαγή επέφεραν παγκόσμιες οικονομικές ζημίες άνω των 300 δισ. ευρώ. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες.

   

  __________________

   

  1 Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού Stern σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αν δεν αναληφθεί δράση, το συνολικό κόστος της κλιματικής αλλαγής θα αντιστοιχεί στην απώλεια τουλάχιστον του 5% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) ετησίως. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ένα ευρύτερο φάσμα κινδύνων και επιπτώσεων, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να φθάσει στο 20% του ΑΕγχΠ.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη δράση με σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής ανθεκτικότητας και τη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς υπέρβαση των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.

  9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη δράση με σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής ανθεκτικότητας και τη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς υπέρβαση των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις ανισότητες και θα επενδύει στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος που αυτή παρέχει – ήτοι, στο φυσικό κεφάλαιο , το οποίο και θα διατηρεί, λόγω της εγγενούς του αξίας και της σημαντικής συμβολής του στην ευημερία των ανθρώπων και στην οικονομική ευμάρεια.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Η ευμάρεια και το υγιεινό περιβάλλον μας απορρέουν από μια καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων, προηγούμενη στην πορεία προς μια παγκόσμια αειφόρο οικονομία.

  10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Η ευημερία και το υγιεινό περιβάλλον μας απορρέουν από μια καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος προστατεύονται, εκτιμώνται και αποκαθίστανται καταλλήλως. Η οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων, προηγούμενη στην πορεία προς μια παγκόσμια αειφόρο οικονομία. Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη αποδίδεται τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση πρόσβαση σε περιβαλλοντικά οφέλη. Οι επιβαρύνσεις που προκαλούνται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος καταμερίζονται με δίκαιο τρόπο.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας και της απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

  11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας, της αλιείας, του διεθνούς εμπορίου, της οικονομίας και βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας, της απασχόλησης, του εμπορίου, της ανάπτυξης, των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας, της κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να προκύψει μια συνεκτική συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  12. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει τον ανωτέρω μετασχηματισμό με μακροπρόθεσμες ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή ενσωμάτωσε επίσης περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και στόχους σε πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν πρόσφατα σε άλλους βασικούς τομείς άσκησης πολιτικής, μεταξύ των οποίων η ενέργεια και οι μεταφορές, και επιδίωξε να ενισχύσει την παροχή περιβαλλοντικών οφελών μέσω μεταρρυθμίσεων των πολιτικών της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και τη συνοχή, χρησιμοποιώντας ως βάση τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα.

  12. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει τον ανωτέρω μετασχηματισμό με μακροπρόθεσμες ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή ενσωμάτωσε επίσης περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και στόχους σε πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν πρόσφατα σε άλλους βασικούς τομείς άσκησης πολιτικής, μεταξύ των οποίων η ενέργεια και οι μεταφορές, και επιδίωξε να ενισχύσει την παροχή περιβαλλοντικών οφελών μέσω μεταρρυθμίσεων των πολιτικών της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και τη συνοχή, χρησιμοποιώντας ως βάση τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ωστόσο, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή των διατάξεων περί πολλαπλής συμμόρφωσης.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  13. Η ΕΕ έχει αναλάβει πολλές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις βάσει διεθνών συμφωνιών, μεταξύ άλλων στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20), όπου υποστήριξε την πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς ως κεντρικό άξονα μιας ευρύτερης στρατηγικής για αειφόρο ανάπτυξη.

  13. Η ΕΕ έχει αναλάβει πολλές νομικά υποχρεωτικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών καθώς και πολιτικά υποχρεωτικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20). Το έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης Ρίο + 20 αναγνωρίζει την πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και καθορίζει ένα πλαίσιο δράσης που καλύπτει και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στους στόχους προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος. Στο εν λόγω έγγραφο, συμφωνήθηκε επίσης να καθοριστούν στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο και να χαραχθεί στρατηγική χρηματοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει τώρα να μεριμνήσουν ώστε να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι δεσμεύσεις τόσο στην επικράτειά τους μέσω των εσωτερικών πολιτικών τους όσο και παγκοσμίως με τη συμβολή τους στη διεθνή δράση.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  14. Το παρόν πρόγραμμα συμπληρώνει τις προσπάθειες αυτές καθορίζοντας στόχους προτεραιότητας προς επίτευξη από την ΕΕ κατά την περίοδο έως το 2020.

  14. Το παρόν πρόγραμμα συμπληρώνει τις προσπάθειες αυτές καθορίζοντας στόχους προτεραιότητας προς επίτευξη από την ΕΕ κατά την περίοδο έως το 2020 καθώς και ενδεικτικές πορείες έως το 2050. Διασφαλίζει την εφαρμογή, ενθαρρύνει τις εθνικές δράσεις και βοηθά ορισμένους παράγοντες να πραγματοποιήσουν αποδοτικές από άποψη κόστους επενδυτικές επιλογές.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων θα απαιτηθεί η λήψη μέτρων πρωτίστως σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, θα χρειαστούν συμπληρωματικά μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί τομέα συναρμοδιότητας στην ΕΕ, ένας από τους στόχους του παρόντος προγράμματος είναι να δημιουργήσει αίσθημα κοινοκτημοσύνης κοινών σκοπών και στόχων και να εξασφαλίσει ισοτιμία για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί και στόχοι παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, αίσθηση προσανατολισμού και ένα προβλέψιμο πλαίσιο για την ανάληψη δράσης.

  15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων θα απαιτηθεί η λήψη μέτρων πρωτίστως σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι πολίτες θα συμμετέχουν επαρκώς στις συζητήσεις επί περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, θα χρειαστούν συμπληρωματικά μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί τομέα συναρμοδιότητας στην ΕΕ, ένας από τους στόχους του παρόντος προγράμματος είναι να δημιουργήσει αίσθημα κοινοκτημοσύνης κοινών σκοπών και στόχων και να εξασφαλίσει ισοτιμία για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί και στόχοι και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, αίσθηση προσανατολισμού και ένα προβλέψιμο πλαίσιο για την ανάληψη δράσης.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του κλίματος και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων.

  16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, δηλαδή στη βιοποικιλότητά της, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του κλίματος και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τα αστικά λύμματα1, η οδηγία για τη νιτρορύπανση2, η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και οι συναφείς οδηγίες, καθώς και οι οδηγίες για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, του εδάφους, των ειδών και των ενδιαιτημάτων.

   

  __________________

   

  1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

   

  2 Οδηγία 91/676/EΟΚ.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα περισσότερα οικοσυστήματα παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιστροφή αυτών των αρνητικών τάσεων και την ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και για τα ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

  17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα περισσότερα οικοσυστήματα παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη ενέχουν κινδύνους για τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία σοβαρότερους από ό,τι είχε εκτιμηθεί στο παρελθόν. Στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. Η εν λόγω στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και για τα ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

  Αιτιολόγηση

  Είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί δράση για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. Οι βιολογικές εισβολές αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν να έχουν εκτεταμένες και επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επί σειρά γενεών. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν επίσης να έχουν επιπτώσεις στη ζωή και στην υγεία των ανθρώπων και να προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημιές στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, οι οποίες, μόνο στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η περαιτέρω αναβολή της ανάληψης αποτελεσματικής δράσης δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες δεσμεύσεις της για τη βιοποικιλότητα.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% περίπου των επιφανειακών υδάτινων μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ άλλων λόγω της συνεχιζόμενης υπεραλίευσης και της παρουσίας θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει στον περιορισμό πολλών μορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

  18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, ο στόχος της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, ήτοι να επιτευχθεί «καλή οικολογική κατάσταση» το αργότερο το 2015, θα επιτευχθεί πιθανότατα μόνο για το 53% περίπου των επιφανειακών υδάτινων μαζών της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οι διατάξεις περί πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο το 2020 δέχεται επίσης σημαντικές πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω των συνεχιζόμενων ανθρωπογενών απειλών όπως η υπεραλίευση, η ρύπανση (συμπεριλαμβανόμενης της υποβρύχιας ηχορρύπανσης) και η παρουσία απορριμμάτων στη θάλασσα, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη (όπως η οξίνιση των ωκεανών). Επίσης, ενώ οι πολιτικές της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει στον περιορισμό πολλών μορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και θείου και ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, τις μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και την ηλεκτροπαραγωγή.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 18 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  18α. Η γεωργία και η δασοκομία καλύπτουν μαζί το 78% των χερσαίων εκτάσεων στην Ένωση και εξακολουθούν να διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και της πολυμορφίας των πολιτισμικών τοπίων ως προϋπόθεση για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές. Η αναδάσωση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη σταθεροποίηση του εδάφους και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό των επιπτώσεών της, ενώ η βιώσιμη γεωργία συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση του εδάφους και στην καλύτερη ποιότητα των υδάτων. Θα πρέπει να προωθηθούν εκτατικές και παραδοσιακές πρακτικές με υψηλή αξία για το περιβάλλον και τη διατήρηση, καθώς και η τοπική παραγωγή και κατανάλωση, που αποτελεί επίσης έναν τρόπο πρόληψης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα έμφαση σε ολοκληρωμένες και καινοτόμους γεωργικές πρακτικές, όπως τεχνολογίες ακριβείας και οικολογικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της γονιμότητας του εδάφους με μη χημικά λιπάσματα, στη βιώσιμη αύξηση της αποδοτικότητας και στη χρήση της καλλιέργειας ψυχανθών. Με την εφαρμογή ορθών πολιτικών, ιδιαίτερα με μία συνολικά αναδιαρθρωμένη ΚΑΠ, είναι δυνατόν να ενισχυθεί η ικανότητα των γεωργικών γαιών να αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα. Ο τομέας των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομίας (LULUCF) είναι ο μόνος τομέας που λειτουργεί ως δεξαμενή άνθρακα λόγω της ικανότητάς του να αποθηκεύει διοξείδιο του άνθρακα.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων οφελών από αυτές. Το στοιχεία οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. Για παράδειγμα, τα υδάτινα οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές αναμένεται να επωφεληθούν από τη σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και του καθορισμού και της διατήρησης γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής οικολογικής αξίας.

  19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη διατήρηση, την ενίσχυση και την αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το φυσικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη και εφαρμογή άλλων πολιτικών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών και η αποκόμιση παράλληλων οφελών από αυτές. Το στοιχεία οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. Τα υδάτινα οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές αναμένεται να επωφεληθούν από τη σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, δεδομένου ότι η γεωργία που έχει ως άξονα την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών απαιτήσεων μπορεί όχι μόνον να εξασφαλίσει και να βελτιώσει σταθερά την ποιότητα του εδάφους και να διατηρήσει την βιοποικιλότητα σε αγροτικές περιοχές, αλλά και να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων. Με την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της προστασίας των μόνιμων λειμώνων και βοσκοτόπων, της βιώσιμης αγροδασοκομίας και του καθορισμού και της διατήρησης γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής οικολογικής αξίας. Σημαντικό στοιχείο της βιώσιμης γεωργίας είναι μια διαχείριση με πνεύμα ευθύνης για τις μελλοντικές γενεές, η οποία ταυτόχρονα εξοικονομεί τους πόρους και είναι παραγωγική.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών είναι συμβατή με τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων.

  20. Η Ένωση έχει την κύρια ευθύνη για το θαλάσσιο περιβάλλον, δεδομένου ότι έχει τη μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση παγκοσμίως, κυρίως λόγω των υπερποντίων χωρών και εδαφών της. Ενώ ο θαλάσσιος τομέας προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών είναι συμβατή με τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων. Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαχείριση των παράκτιων ζωνών μπορεί, σε συνδυασμό με έναν βιώσιμο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, να είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών των θαλασσών και των ωκεανών.

   

  Το θαλάσσιο περιβάλλον υστερεί επίσης σημαντικά στο θέμα της προστασίας, δεδομένου ότι το δίκτυο Natura 2000 για το θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο προβλεπόταν ότι θα είχε ολοκληρωθεί το 20121 δεν είναι ούτε οικολογικά συνεκτικό ούτε λειτουργικό. Τα κράτη μέλη έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την επέκταση του δικτύου Natura 2000 στη θάλασσα βάσει των υφιστάμενων επιστημονικών γνώσεων και της εφαρμογής προγραμμάτων για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δικτύου, και οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχισθούν. Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών πρέπει να βελτιωθεί, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο.

   

  _______________

   

  1 COM(2006)0216 της 22ας Μαΐου 2006.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  21. Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να επεκταθεί η χρήση βασιζόμενων στα οικοσυστήματα προσεγγίσεων, οι οποίες ωφελούν επίσης τη βιοποικιλότητα και την παροχή άλλων οικοσυστημικών υπηρεσιών, για τον μετριασμό της αλλαγής αυτής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της, ενώ άλλοι περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία των υδάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, θα χρειαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές.

  21. Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να επεκταθεί η χρήση βασιζόμενων στα οικοσυστήματα προσεγγίσεων, οι οποίες ωφελούν επίσης τη βιοποικιλότητα και την παροχή άλλων οικοσυστημικών υπηρεσιών, για τον μετριασμό της αλλαγής αυτής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της, ενώ άλλοι περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία του εδάφους και των υδάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, θα χρειαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή πολλών βασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα και αυξάνοντας την τρωτότητα της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, μέχρις ότου χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να καταστούν πιο αειφόρες.

  22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της γης εντός και εκτός της ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή πολλών βασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα και αυξάνοντας την τρωτότητα της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε υποβάθμιση του εδάφους και στην απερήμωση. Πάνω από το 25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, μέχρις ότου χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, συνεχίζουν να προκαλούν δυνητικά σοβαρούς περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους, καθώς και κινδύνους για την υγεία. Κάθε έτος καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή αναψυχή. Αυτή η τεχνητή σφράγιση του εδάφους έχει αρνητικές επιπτώσεις στον φυσικό κύκλο ροής των υδάτων διότι τα επιφανειακά ύδατα δεν μπορούν πλέον να διεισδύσουν και να φθάσουν στα υπόγεια ύδατα. Δεδομένου ότι το έδαφος δεν είναι πλέον ικανό να απορροφήσει και να αποθηκεύσει όμβρια ύδατα, υπάρχει αυξημένη απορροή η οποία έχει ως αποτέλεσμα πλημμύρες και έλλειψη πόσιμου ύδατος. Αυτές οι μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Για τον λόγο αυτό, οι χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να ορίζουν επακριβώς τις εκτάσεις στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση και να επιβάλουν περιορισμούς στο μέγεθος αυτών των εκτάσεων. Πρέπει να δημιουργηθούν επαρκείς ζώνες πρασίνου για να αντισταθμιστούν οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της σφράγισης περιοχών μεγάλης έκτασης, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των πτυχών της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας των υδάτων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μηδενικής καθαρής δέσμευσης γης έως το 2050.

   

  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της σφράγισης του εδάφους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της χρήσης της γης με σκοπό τη δόμηση και για τη διατήρηση γεωργικών γαιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων πρώτων υλών.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

  23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20, αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική σημασία της καλής διαχείρισης της γης, απευθύνουν έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν χωρίς καθυστέρηση ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας του εδάφους με την εφαρμογή μιας προσέγγισης που βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου εντός δεσμευτικού νομικού πλαισίου που αξιοποιεί τις σχετικές πτυχές της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου για την προστασία του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ1. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να καθοριστούν επίσης στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

   

  ________________

   

  1 COM(2006)0232 της 22.9.2006.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  24. Απαιτούνται επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως προς τους πόρους, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση λιπασμάτων. Αυτό επιβάλλει τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες προκλήσεις.

  24. Απαιτούνται επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως προς τους πόρους, για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση λιπασμάτων καθώς και για τη δημιουργία βιώσιμου κύκλου θρεπτικών στοιχείων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτό επιβάλλει την πραγματοποίηση επενδύσεων στην έρευνα και τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες προκλήσεις.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 24 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  24α. Η λιγότερο εντατική προσέγγιση όσον αφορά τη ζωική παραγωγή θα ήταν ωφέλιμη για ορισμένους από τους στόχους του προγράμματος, καθώς θα οδηγούσε σε χαμηλότερες εκπομπές αζώτου και φωσφόρου, μειωμένους κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και βελτιωμένη ποιότητα εδάφους, αέρα και υδάτων.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  25. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, με σκοπό την αποκατάσταση του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην ΕΕ και την επέκταση της χρήσης πράσινης υποδομής, θα διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού της γης. Θα ενισχύσει περαιτέρω το φυσικό κεφάλαιο και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να προσφέρει οικονομικά συμφέρουσες επιλογές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της και για τη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν, καθώς και η πρωτοβουλία «μηδενική καθαρή απώλεια» που έχει προγραμματιστεί για το 2015, θα συμβάλουν στη διατήρηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου σε διάφορες κλίμακες. Η ενσωμάτωση της οικονομικής αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα συστήματα λογιστικής απεικόνισης και υποβολής εκθέσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020 θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ.

  25. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, με σκοπό την αποκατάσταση του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην ΕΕ έως το 2020 και την επέκταση της χρήσης πράσινης υποδομής, θα διευκολύνει την επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού της γης. Ο εν λόγω στόχος, ωστόσο, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ελάχιστο ποσοστό και η ΕΕ θα πρέπει να θέσει έναν πολύ υψηλότερο στόχο αποκατάστασης, που θα αντικατοπτρίζει τον δικό της, πιο φιλόδοξο, πρωταρχικό στόχο και το όραμά της για το 2050. Πέραν της πλήρους εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τα πτηνά και τους οικότοπους, οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα θα συμβάλουν περαιτέρω στη δημιουργία και διατήρηση υγιών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων και θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν. Θα ενισχύσει περαιτέρω το φυσικό κεφάλαιο και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να προσφέρει οικονομικά συμφέρουσες επιλογές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της και για τη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν, καθώς και η πρωτοβουλία «μηδενική καθαρή απώλεια» που έχει προγραμματιστεί για το 2015, θα συμβάλουν στη διατήρηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου. Η ενσωμάτωση της οικονομικής αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα συστήματα λογιστικής απεικόνισης και υποβολής εκθέσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2020 θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν.

  α) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν, ιδίως μέσω της πλήρους υλοποίησης και αποτελεσματικής διατήρησης του δικτύου Natura 2000 που υποστηρίζεται από πλαίσια δράσης προτεραιότητας, και μέσω της εφαρμογής της αρχής της «μηδενικής καθαρής απώλειας».

  Τροπολογία  50

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί η καλή κατάσταση, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.

  β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα, μεταξύ άλλων με μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης, ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί η καλή κατάσταση, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα.

  δ) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της μη υπέρβασης των κρίσιμων φορτίων και επιπέδων.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) Προστασία των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές.

  ζ) Βιώσιμη προστασία και διαχείριση των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή, στις πυρκαγιές, στις καταιγίδες και στην προσβολή από παράσιτα.

  Τροπολογία  53

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζα) Ενεργός συμβολή των πολιτών της Ένωσης στην προστασία, τη διατήρηση, την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης και εξασφάλιση της ενδεδειγμένης αξιοποίησής του.

  Τροπολογία  54

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζβ) Διατήρηση της επικονίασης σε υψηλό επίπεδο και λήψη μέτρων για την υποστήριξη και βελτίωση της υγείας των μελισσών και, εάν κριθεί σκόπιμο, λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία έχει αποδειχθεί κατόπιν επιστημονικής εκτίμησης κινδύνων ότι έχουν δυσμενή αντίκτυπο στους πληθυσμούς των μελισσών, συνοδεύεται από την εφαρμογή μέτρων μετριασμού των κινδύνων.

  Τροπολογία  55

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

  α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

  Τροπολογία  56

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αα) Λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία, τόνωση και υποστήριξη των γεωργικών τομέων, οι οποίοι αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα του μελισσοκομικού τομέα.

  Τροπολογία  57

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης.

  β) Πλήρης εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και του προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης.

  Τροπολογία  58

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και κάτω, από το 2015, σε όλους τους τύπους αλιείας, και για να καθοριστεί ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των απορριμμάτων στη θάλασσα.

  γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και κάτω, από το 2015, σε όλους τους τύπους αλιείας, να καταπολεμηθεί η ρύπανση, να καθοριστεί ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των απορριμμάτων στη θάλασσα και να οριστικοποιηθεί το δίκτυο προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στην Ένωση· και, επιπλέον, θέσπιση ολοκληρωμένης και συνεκτικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών.

  Τροπολογία  59

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Ένταση των προσπαθειών για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη μετά το 2020 περίοδο.

  δ) Επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη μετά το 2020 περίοδο.

  Τροπολογία  60

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της οργανικής ύλης του, για την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων.

  ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της οργανικής ύλης του, για την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων.

   

  Ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των χρήσεων γης και τη διατήρηση γεωργικών γαιών για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων πρώτων υλών.

  Τροπολογία  61

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη χρήση λιπασμάτων.

  στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και τη μείωση και αξιοποίηση εκπομπών φωσφόρου, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη χρήση λιπασμάτων.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να υποστηριχθεί η αξιοποίηση του φωσφόρου, βασικού και απαραίτητου συστατικού στη γεωργία, οι φυσικές αποθέσεις του οποίου σταδιακά εξαντλούνται και ο οποίος υπάρχει σε σημαντικές ποσότητες στα αστικά λύματα.

  Τροπολογία  62

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζα) Ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού στην Ένωση σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική, ενίσχυση της διδασκαλίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών και υποστήριξη δράσεων πολιτών.

  Τροπολογία  63

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος - 27 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  - 27. Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με την απόδοση προτεραιότητας στη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποδοτικότερης στη χρήση των πόρων και ανταγωνιστικότερης, μέσω δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και τους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής: «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» και «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»1.

   

  _______________

   

  1 COM(2010)0614 της 28ης Οκτωβρίου 2010.

  Τροπολογία  64

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  27. Η εμβληματική πρωτοβουλία «Αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», που εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στη στήριξη της στροφής προς μια οικονομία που χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση πόρων και ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω της αποδοτικότητας και της καινοτομίας και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω στόχων.

  27. Η εμβληματική πρωτοβουλία «Αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» αποσκοπεί στη στήριξη της στροφής προς μια οικονομία που χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους τους πόρους, μειώνει τη συνολική εξόρυξη και χρήση πόρων, αποσυνδέει πλήρως την οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση πόρων και ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω της αποδοτικότητας και της καινοτομίας και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και των πόρων. Ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω στόχων.

  Τροπολογία  65

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 27 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  27α. Μια ευρωπαϊκή βιοοικονομία είναι το κλειδί για την έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η βιοοικονομία έχει ιδιαίτερα ισχυρή επιρροή στις περιφερειακές οικονομίες εντός της Ένωσης, ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η βιοοικονομία απαιτεί επενδύσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

  Τροπολογία  66

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  28. Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται καινοτομία σε όλο το φάσμα της οικονομίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

  28. Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου των τιμών των πόρων, εξάρτησης από τις εισαγωγές, ανεπάρκειας και περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται καινοτομία σε όλο το φάσμα της οικονομίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων και για τη μείωση της συνολικής χρήσης τους. Οι συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ της βιομηχανίας και του τομέα επεξεργασίας των λυμάτων, καθώς και η έρευνα για τη δυνατότητα ανακύκλωσης σημαντικών για την τεχνολογία πρώτων υλών θα πρέπει να ενισχυθούν ως μέσα που συμβάλλουν στη διασφάλιση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες. Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων νομικών συνθηκών πλαισίωσης των επενδύσεων και της οικοκαινοτομίας, καθώς τονώνουν την ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και προωθούν βιώσιμα πρότυπα για τη χρήση των πόρων.

  Τροπολογία  67

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  29. Η βασική αυτή απαίτηση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων συνοδεύεται και από σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας που επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών με την απασχόληση στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η απασχόληση στον κλάδο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020.

  29. Η βασική αυτή απαίτηση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων συνοδεύεται και από σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ώστε να τονωθεί η βιώσιμη βιομηχανία της Ένωσης. Η δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας που επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών με την απασχόληση στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η απασχόληση στον κλάδο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2020.

  Τροπολογία  68

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 29 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  29α. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για την ανάπτυξη οικοβιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης του βιώσιμου εφοδιασμού τους με πρώτες ύλες1.

   

  _______________

   

  1 COM(2011)0025 της 2ας Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες».

  Τροπολογία  69

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 29 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  29β. Πέραν τούτου, η «εταιρική σχέση για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία» θα επιτρέψει την επιτάχυνση των επενδύσεων και της καινοτομίας σε έξι πρωτοπόρες αγορές που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία: προηγμένες κατασκευαστικές τεχνολογίες για καθαρή παραγωγή· βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής· βιοπροϊόντα· βιώσιμες κατασκευές και πρώτες ύλες· καθαρά οχήματα και πλοία· και ευφυή δίκτυα1.

   

  _______________

   

  1 COM(2012)0582 της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη: επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική».

  Τροπολογία  70

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης για την παραγωγή τροφίμων και για την παραγωγή βιοενέργειας. Η σχετική συμβολή της νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι σημαντική.

  30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους τρεις στόχους που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να οικοδομήσει μέχρι το 2050 μια ανταγωνιστική, βιώσιμη οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών που να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εφοδιασμό με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Ενώ η Ένωση βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και ενδέχεται να μπορέσει να επιτύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, η επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα. Λαμβανομένου υπόψη ότι η νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθεί με απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας όλων των σχετιζόμενων με την ενέργεια προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης. Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης ενέργειας. Επιπλέον, η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να συνοδεύεται από την αποδοτική χρήση των πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό όσον αφορά τις εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και ενέργειας. Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλισθεί ότι οι πόροι ξυλείας, συμπεριλαμβανόμενης της βιομάζας για σκοπούς παραγωγής ενέργειας, υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση και χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η αρχή της διαδοχικής χρήσης όσο και οι οικονομικές συνθήκες των διαφόρων χρήσεων των πόρων ξυλείας. Τούτο θα συνέβαλε στη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών.

  Τροπολογία  71

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 31

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις παγκόσμιες προσπάθειες κατά το μερίδιο που της αναλογεί θα χρειαστεί να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με τα επόμενα στάδια του κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου της πέραν του 2020, ώστε να προετοιμαστεί για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική συμφωνία, αλλά και να παράσχει στα κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη μετά το 2020 περίοδο. Ο χάρτης πορείας για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια άσκησης πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020.

  31. Για να ανταποκριθεί η ΕΕ στις δεσμεύσεις της και για να επιτύχει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, σε σύγκριση με το 1990, θα χρειαστεί να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας στη μείωσή τους. Η ΕΕ πρέπει επειγόντως να συμφωνήσει σχετικά με τα επόμενα στάδια προς τη δημιουργία ενός νέου κλιματικού και ενεργειακού πλαισίου πέραν του 2020, θέτοντας τρεις νομικά δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να προετοιμαστεί για μια ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις με αντικείμενο μια νέα, νομικά δεσμευτική συμφωνία έως το 2015, αλλά και να παράσχει στα κράτη μέλη και στη βιομηχανία ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις αναγκαίες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει επιλογές άσκησης πολιτικής για την επίτευξη των μειώσεων που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, για τη μετά το 2020 περίοδο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα ορόσημα και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Ο χάρτης πορείας για την ενέργεια με ορίζοντα το 2050 και η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές πρέπει να υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια άσκησης πολιτικής, ορόσημα και στόχους για τα έτη 2030, 2040 και 2050. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες, οικονομικά συμφέρουσες στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές μέχρι τα μέσα του αιώνα, σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2° C. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020 και χρειάζεται μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση ούτως ώστε να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες και τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Προκειμένου να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει ουσιαστικά τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, της χρηματοδοτικής υποστήριξης και της μεταφοράς τεχνολογίας.

  Τροπολογία  72

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 33

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  33. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με μέτρα για την αύξηση της προσφοράς περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και κανονισμών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών και των προϊόντων τους. Η υφιστάμενη νομοθεσία περί των προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και για την επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να εξασφαλιστεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση στην ΕΕ.

  33. Είναι αναγκαία η θέσπιση νομικού πλαισίου το οποίο θα δίδει τα κατάλληλα μηνύματα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές προκειμένου να προάγεται η αποδοτική χρήση των πόρων και η πορεία προς μια ανακαινιστική και κυκλική οικονομία. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν στην αγορά της Ένωσης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, θα βελτιωθούν με μέτρα για την αύξηση της προσφοράς περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω προϊόντα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ο κατακερματισμός και οι περιορισμοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του κεκτημένου για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, θα χρειαστεί η ενοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί των προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και για την επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αυτό το πιο συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση θα στηρίζεται από στόχους και δείκτες κύκλου ζωής προκειμένου να ενθαρρυνθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη συμπεριφορά. Θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν οι συσκευασίες, να στηριχθούν επιχειρηματικά πρότυπα αποδοτικά στη χρήση των πόρων και να ενισχυθεί η ευθύνη των παραγωγών. Προκειμένου να χορηγηθούν συγκριτικές και αξιόπιστες πληροφορίες στους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης ενωσιακής μεθόδου υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων καθώς και ενός απλοποιημένου και εξορθολογισμένου συστήματος περιβαλλοντικής σήμανσης των προϊόντων.

   

  Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν στην αγορά της Ένωσης θα επιτευχθεί με έναν ισόρροπο συνδυασμό κινήτρων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, αγορακεντρικών μέσων και κανονισμών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών και των προϊόντων τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καθιερωθούν, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, κατάλληλα πλαίσια που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις1, ιδίως μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και προγραμμάτων τεχνικής/χρηματοδοτικής στήριξης που προορίζονται ειδικά για τις ΜΜΕ.

   

  _______________

   

  1Σύμφωνα με την αρχή IX (Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες) της «Small Business Act» για την Ευρώπη, COM(2008)0394 της 25ης Ιουνίου 2008.

  Τροπολογία  73

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 34

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» των προϊόντων προτεραιότητας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την ανακύκλωση, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και την αντοχή. Οι σχετικές απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία και την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

  34. Δεδομένου ότι το 80% του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με προϊόντα οριστικοποιείται κατά τη φάση σχεδιασμού τους, το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει τον «οικολογικό σχεδιασμό» των προϊόντων προτεραιότητας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων και των υλικών, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την αντοχή, τη δυνατότητα επισκευής, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, τη δυνατότητα ανακύκλωσης, τη χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου και την αποσυναρμολόγηση. Μακροπρόθεσμα, τα προϊόντα και τα τμήματα τους θα έχουν βιώσιμη προέλευση και θα σχεδιάζονται ούτως ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή πλήρως ανακυκλώσιμα. Οι σχετικές απαιτήσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και να επιβληθούν. Θα ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την άρση των εμποδίων στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτομία, την αύξηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών οικοβιομηχανιών, ώστε να προκύψουν οφέλη από πλευράς «πράσινων» θέσεων εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης.

  Τροπολογία  74

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων πέραν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα καθοριστούν στόχοι μείωσης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

  35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων πέραν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενέργειας, οι μετρήσεις και οι στόχοι σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα όσον αφορά τη γη, το νερό, τις πρώτες ύλες καθώς και τον άνθρακα πρέπει να εγκριθούν έως το 2015. Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους δείκτες θα πρέπει να ενταχθεί στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έως το 2015. Επιπλέον, θα καθοριστούν στόχοι μείωσης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Είναι επίσης ουσιώδες να εκτιμηθούν και να περιορισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατανάλωσης, εντός της Ένωσης, προϊόντων και πρώτων υλών που είναι πιθανόν να συμβάλουν στην αποψίλωση και στην υποβάθμιση των δασών εκτός της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα1.

   

  Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να παρουσιάσει μια συνολική στρατηγική για τον περιορισμό των περιττών αποβλήτων τροφίμων και να παράσχει ενεργό στήριξη στα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους για καταπολέμηση της υπέρμετρης παραγωγής αποβλήτων.

   

  _______________

   

  1 Τούτο ισχύει ειδικά για την κατανάλωση εισαγόμενων τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων, όπως είναι το κρέας, οι σπόροι σόγιας, το φοινικέλαιο και τα μεταλλεύματα, των οποίων η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε με τρόπο βιώσιμο. Βλέπε COM (2008)0645 της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας».

   

  Τροπολογία  75

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 35 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  35α. Η χρήση βρώσιμων από τον άνθρωπο σιτηρών ως ζωοτροφών για εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα ζώα αποτελεί μη αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς η διατροφική αξία αυτών των σιτηρών χάνεται κατά τη μετατροπή από φυτική σε ζωική ύλη. Πρόκειται για σπατάλη τόσο των σιτηρών όσο και της γης, του νερού και της ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για την καλλιέργειά τους.

  Τροπολογία  76

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 36

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  36. Επιπλέον των υποχρεωτικών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει στόχους για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διοικητικών υπηρεσιών όλων των βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης περαιτέρω τομεακής νομοθεσίας για την επιβολή υποχρεωτικών κανόνων «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων για πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων.

  36. Επιπλέον των υποχρεωτικών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο των «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προαιρετικά σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει στόχους για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διοικητικών υπηρεσιών όλων των βαθμίδων, μέσω των αποφάσεων που λαμβάνουν σχετικά με προμήθειες. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να λάβουν και άλλα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής κριτηρίων «πράσινων» συμβάσεων τουλάχιστον στο 50% των δημόσιων διαγωνισμών. Η Επιτροπή θα προτείνει περαιτέρω τομεακή νομοθεσία για την επιβολή υποχρεωτικών κανόνων «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων για πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων.

  Τροπολογία  77

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 37

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών, με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% των στερεών αποβλήτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σε ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται πάνω από το 70% των αποβλήτων, αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας από τους βασικούς πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη διοχετεύουν πάνω από το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε χώρους υγειονομικής ταφής.

  37. Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων και των δευτερογενών πρώτων υλών, να ανοίξουν νέες αγορές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών, με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στην ΕΕ παράγονται ετησίως 2,7 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, από τα οποία οι 98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα απόβλητα. Κατά μέσον όρο, μόνο το 40% των στερεών αποβλήτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτεφρώνονται. Σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, η αποτέφρωση και η υγειονομική ταφή δεν θα πρέπει να αποτελεί παρά την έσχατη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Σε ορισμένα κράτη μέλη ανακυκλώνεται πάνω από το 70% των αποβλήτων, αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως ένας από τους βασικούς πόρους της ΕΕ. Ταυτόχρονα, πολλά κράτη μέλη διοχετεύουν πάνω από το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε χώρους υγειονομικής ταφής.

  Τροπολογία  78

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 38

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και καλύπτει διάφορους τύπους αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, να καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή, να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που να ευνοούν την πρόληψη, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι δραστηριότητες ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά υπολειμματικά απόβλητα.

  38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, λαμβάνει υπόψη τη συνεκτίμηση του κύκλου ζωής όσον αφορά τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και καλύπτει διάφορους τύπους αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης (π.χ. μείωση των αποβλήτων τροφίμων), προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική μείωση, σε απόλυτες τιμές, της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση ενέργειας μόνο στα μη ανακυκλώσιμα και μη λιπασματοποιήσιμα υλικά, να καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική ταφή ανακυκλώσιμων, λιπασματοποιήσιμων και εύφλεκτων υλικών, εξαιρουμένων ορισμένων επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία η υγειονομική ταφή συνιστά την ασφαλέστερη μέθοδο διάθεσής τους, να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση, να εξασφαλιστούν υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και μη τοξικοί κύκλοι υλικών, και να αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε ολόκληρη την ΕΕ κατάλληλος συνδυασμός πολιτικών και αγορακεντρικών μέσων που ανταποκρίνονται στην ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε βαθμίδες, καθώς και ο προγραμματισμός των υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι δραστηριότητες ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά υπολειμματικά απόβλητα.

  Τροπολογία  79

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 39

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω των διαρροών στο σύστημα διανομής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης μηχανισμών της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για το νερό.

  39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω των διαρροών στο σύστημα διανομής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης μηχανισμών της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την πραγματική του αξία, με τη διασφάλιση ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στον ζωτικό αυτό πόρο. Ιδιαίτερα οι τομείς της γεωργίας και της παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, ως μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας, να χρησιμοποιούν αποδοτικότερα τα υδάτινα αποθέματα. Η πρόοδος θα διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για το νερό. Ο διαχωρισμός των χρησιμοποιημένων λιπαρών ουσιών στην πηγή, πριν από την απόρριψή τους στα δίκτυα λυμάτων, και εν συνεχεία η συλλογή και η ανακύκλωσή τους θα πρέπει να αποτελούν πολιτική προτεραιότητα στο πλαίσιο της επεξεργασίας των υδάτων.

  Τροπολογία  80

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 40

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  40. Ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε όλους αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και δράσης που είναι αναγκαίο για την πλήρη ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων τεχνολογιών και την προώθηση αειφόρων επιχειρηματικών λύσεων. Χρειάζονται δείκτες και στόχοι αποδοτικής χρήσης των πόρων για να παρέχουν στα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα λήψης αποφάσεων τις απαραίτητες κατευθύνσεις μετασχηματισμού της οικονομίας. Όταν αυτοί συμφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο, θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προγράμματος.

  40. Ένα μακροπρόθεσμο και προβλέψιμο πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε όλους αυτούς τους τομείς θα συμβάλει στην ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και δράσης που είναι αναγκαίο για την πλήρη ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων τεχνολογιών και την προώθηση αειφόρων επιχειρηματικών λύσεων. Χρειάζονται δείκτες και στόχοι αποδοτικής χρήσης των πόρων σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα όσον αφορά τη γη, το νερό, τις ύλες και τον άνθρακα έως το 2015, για να παρέχουν στα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα λήψης αποφάσεων τις απαραίτητες κατευθύνσεις μετασχηματισμού της οικονομίας. Όταν αυτοί συμφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο, θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προγράμματος.

  Τροπολογία  81

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C.

  α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C. Οι στόχοι για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια έχουν συμφωνηθεί.

  Τροπολογία  82

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Σημαντική μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας της ΕΕ και αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, σε όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους.

  β) Σημαντική μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας της ΕΕ, σε όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους, και αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, μέσω κινήτρων σε επίπεδο αγοράς και πολιτικής που ανταμείβουν τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων. Η αποδοτικότητα κατά τη χρήση των πόρων, σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος μπορεί να μετρηθεί και να υποβληθεί σε συγκριτική αξιολόγηση.

  Τροπολογία  83

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) Μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας.

  γ) Μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας μέσω διαρθρωτικών αλλαγών στην παραγωγή, την τεχνολογία και την καινοτομία, καθώς και στις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής.

  Τροπολογία  84

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Αποτροπή της υποβάθμισης των δασών και απομάκρυνση υλών και προϊόντων που σχετίζονται με την αποδάσωση από την αγορά της ΕΕ.

  Τροπολογία  85

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων υλικών.

  δ) Ασφαλή αποτροπή ή διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου κατά τρόπο που αποτρέπει την πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον και στην υγεία, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα και μη λιπασματοποιήσιμα υλικά και πραγματική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων, λιπασματοποιήσιμων και εύφλεκτων υλικών, εξαιρουμένων ορισμένων επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία η υγειονομική ταφή συνιστά την ασφαλέστερη μέθοδο διάθεσής τους.

  Τροπολογία  86

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας για τη μετά το 2020 περίοδο.

  α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας για τη μετά το 2020 περίοδο με τη συγκρότηση πλαισίου για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική για το 2030 που βασίζεται σε τρεις νομικά δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με τα ορόσημα που θέτει ο χάρτης πορείας προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050.

  Τροπολογία  87

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Γενίκευση της εφαρμογής των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» και ένταση των προσπαθειών για την προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων καινοτόμων τεχνολογιών, διεργασιών και υπηρεσιών.

  β) Γενίκευση της εφαρμογής των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» στο πλαίσιο της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών και ένταση των προσπαθειών για την προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων καινοτόμων τεχνολογιών, διεργασιών και υπηρεσιών.

  Τροπολογία  88

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) Μείωση της χρήσης συσκευασιών και μεταφορών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων.

  Τροπολογία  89

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν το κόστος της.

  γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν το κόστος της και θα συμβάλουν στη σημαντική μείωση των αποβλήτων τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

  Τροπολογία  90

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Καθορισμός δεικτών και στόχων για την αποδοτική χρήση των πόρων έως το 2015, με βάση τον χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων. Ένταξη ενός βασικού δείκτη και στόχου στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που θα συμπληρώνεται από πίνακα δεικτών για τη χρήση της γης, του άνθρακα, του νερού και των υλικών.

  Τροπολογία  91

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης.

  δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ενοποίησης των υφιστάμενων μέσων σε ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο. Επανεξέταση της νομοθεσίας περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη με την αύξηση της διαθεσιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας, της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητάς τους. Προώθηση της αρχής της διαδοχικής χρήσης υλικών. Ανάπτυξη δεικτών και καθορισμός στόχων μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης. Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. Εξορθολογισμός και γενική εφαρμογή της περιβαλλοντικής σήμανσης των προϊόντων.

  Τροπολογία  92

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δα) Συνεκτίμηση των μεταβολών στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για επαγγέλματα που συνδέονται με την πράσινη οικονομία.

  Τροπολογία  93

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δβ) Αύξηση των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου της εφαρμογής οικολογικών κριτηρίων τουλάχιστον στο 50% των δημοσίων συμβάσεων και δημιουργία ενός δικτύου πράσινων αγοραστών στο οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις της Ένωσης σε εθελοντική βάση.

  Τροπολογία  94

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα περιλαμβάνει την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν την πραγματική σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της παραγωγής τους, την εξάλειψη της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την άρση των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς στα οποία προσκρούουν οι αβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

  ε) Πλήρης εφαρμογή και ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και επίτευξη σχεδόν μηδενικής παραγωγής αποβλήτων. Αυτό θα περιλαμβάνει την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και την αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών μέσων και μέτρων για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, τη διασφάλιση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και μη τοξικών κύκλων υλικών ούτως ώστε τα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μείζων αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την ΕΕ, και για τη διασφάλιση ότι υπάρχει ένα υψηλής ποιότητας σύστημα διαχωρισμού στην πηγή και ότι η ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα, μη βιοαποδομήσιμα και μη λιπασματοποιήσιμα υλικά· για την πραγματική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων, λιπασματοποιήσιμων και εύφλεκτων υλικών, εξαιρουμένων ορισμένων επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία η υγειονομική ταφή συνιστά την ασφαλέστερη μέθοδο διάθεσης, και τη σημαντική μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων ή, σε διαφορετική περίπτωση, την ασφαλή διαχείρισή τους· εξάλειψη της παράνομης διακίνησης αποβλήτων (μεταξύ άλλων, μέσω αυστηρότερων ελέγχων) και άρση των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς στα οποία προσκρούουν οι αβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ. Αυτό θα απαιτήσει μια συστηματική αναθεώρηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των αποβλήτων, με γνώμονα τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, καθώς και τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων στους τομείς της ανακύκλωσης και της πρόληψης. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ειδικές δράσεις δημόσιας ενημέρωσης για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με το θέμα αυτό και να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά ώστε να μειωθεί η ρύπανση και να καταπολεμηθούν συμπεριφορές που βλάπτουν το περιβάλλον. Αυτές οι δράσεις δημόσιας ενημέρωσης πρέπει επίσης να συμβάλλουν ώστε οι κανόνες για τον διαχωρισμό και την συλλογή οικιακών αποβλήτων να είναι κατανοητοί από το κοινό και περισσότερο προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των καταναλωτών, και πρέπει να ενθαρρύνουν τους πολίτες να διαχωρίζουν τα απόβλητα.

  Τροπολογία  95

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εα) Ανάπτυξη ενός νέου νομικού μέσου που ευνοεί μια αποδοτικότερη χρήση των περιορισμένων πόρων βιομάζας, βάσει αξιολόγησης των συνολικών διαθέσιμων αποθεμάτων, καθιερώνει την αρχή της διαδοχικής χρήσης καθώς και μέτρα στήριξης και εξασφαλίζει ότι οι συνολικές ποσότητες βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε οιονδήποτε τομέα δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που μπορούν να προμηθεύσουν τα οικοσυστήματα κατά τρόπο βιώσιμο.

  Τροπολογία  96

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού, με τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού.

  στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού, με τον καθορισμό και την παρακολούθηση στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων, με την αξιοποίηση μηχανισμών της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, καθώς και με τη βελτίωση των γνώσεων, της διακυβέρνησης, των επενδυτικών ικανοτήτων και της ενσωμάτωσης των σχετικών με το νερό ζητημάτων στις λοιπές πολιτικές.

  Τροπολογία  97

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στα) Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος δράσης της Ένωσης για την αξιολόγηση και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης, εντός της Ένωσης, προϊόντων και πρώτων υλών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποψίλωση και στην υποβάθμιση των δασών εκτός της Ένωσης.

  Τροπολογία  98

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 42

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  42. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Εντούτοις, τα ύδατα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι χημικές ουσίες παραμένουν στην κορυφή των περιβαλλοντικών ανησυχιών του ευρύτερου κοινού της ΕΕ. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι οι παράγοντες καταπόνησης του περιβάλλοντος ευθύνονται για το 15 έως 20% του συνόλου των θανάτων σε 53 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον ΟΟΣΑ, η ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών περιοχών πρόκειται να καταστεί η πρώτη περιβαλλοντική αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως έως το 2050.

  42. Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. Εντούτοις, τα ύδατα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι χημικές ουσίες και η ηχορρύπανση παραμένουν στην κορυφή των περιβαλλοντικών ανησυχιών του ευρύτερου κοινού της ΕΕ. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι οι παράγοντες καταπόνησης του περιβάλλοντος ευθύνονται για το 15 έως 20% του συνόλου των θανάτων σε 53 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον ΟΟΣΑ, η ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών περιοχών πρόκειται να καταστεί η πρώτη περιβαλλοντική αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως έως το 2050.

  Τροπολογία  99

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 44

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής ποιότητας παραμένει προβληματική σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ η διασφάλιση της καλής ποιότητας των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η ανθρώπινη υγεία και η οικονομική δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν μέρει εξαιτίας των αλλαγών του υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης.

  44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής ποιότητας παραμένει προβληματική σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενώ η διασφάλιση της καλής ποιότητας των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης ωφελεί τόσο την ανθρώπινη υγεία, όσο και την τουριστική βιομηχανία της ΕΕ. Η ανθρώπινη υγεία και η οικονομική δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις δυσμενείς συνέπειες των πλημμυρών, εν μέρει εξαιτίας των αλλαγών του υδρολογικού κύκλου και των χρήσεων γης. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τα ύδατα, πρέπει να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης των φυσικών οχθών των ποταμών και αναδάσωσης των παρόχθιων περιοχών.

  Τροπολογία  100

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 48

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το REACH και για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και προάγει την υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από τις συνδυασμένες επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών (μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό (ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη έχουν έρθει στο φως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως το 2020 «η ελαχιστοποίηση των σημαντικών δυσμενών επιδράσεων» των χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται στα νέα και αναδυόμενα ζητήματα και προκλήσεις με αποτελεσματικό, αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εφαρμόσει προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών και των ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και θα διαμορφώσει μια συνολική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους. Η ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων, πληροφόρηση και παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη πιο αειφόρων λύσεων.

  48. Η οριζόντια νομοθεσία περί των χημικών προϊόντων (κανονισμοί για το REACH και για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία) παρέχει βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και προάγει την υιοθέτηση των εξελισσόμενων μεθόδων δοκιμών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά το σύνολο των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από τις συνδυασμένες επιδράσεις διαφορετικών χημικών ουσιών (μείγματα), τα νανοϋλικά, τις χημικές ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό (ορμονικό) σύστημα (ενδοκρινικοί διαταράκτες) και τις χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα. Τα τελευταία έτη έχουν έρθει στο φως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για δράση με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο που συμφωνήθηκε στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20, να έχει διασφαλιστεί έως το 2020 η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε χημικές ουσίες, και να ανταποκρίνεται στα νέα και αναδυόμενα ζητήματα και προκλήσεις με αποτελεσματικό, αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εφαρμόσει προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων και διατάξεων για τη βιομηχανία, για την αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών και των ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και θα διαμορφώσει μια συνολική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιδράσεων των επικίνδυνων ουσιών σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, υποστηριζόμενη από εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, ιδίως για την προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων από την έκθεση σε τέτοιες ουσίες. Η ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων, πληροφόρηση και παρακολούθηση. Ο συνδυασμός των εν λόγω προσεγγίσεων θα εμπλουτίσει τη γνωσιακή βάση σχετικά με τις χημικές ουσίες και θα παράσχει ένα προβλέψιμο πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη πιο αειφόρων λύσεων.

  Τροπολογία  101

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 49

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  49. Εν τω μεταξύ, η αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων, χημικών ουσιών και υλικών βιολογικής βάσης μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και νέες ευκαιρίες στην αγορά, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων αυτών είναι αειφόρος και δεν επιτείνει τον ανταγωνισμό για γη ούτε αυξάνει τα επίπεδα εκπομπών.

  49. Εν τω μεταξύ, η αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων, χημικών ουσιών και υλικών βιολογικής βάσης μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και νέες ευκαιρίες στην αγορά, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων αυτών είναι αειφόρος και δεν επιτείνει τον ανταγωνισμό για γη και νερό ούτε αυξάνει τα επίπεδα εκπομπών.

  Τροπολογία  102

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 51

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  51. Επιπλέον, τα μέτρα για την ενίσχυση της οικολογικής και κλιματικής ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση οικοσυστημάτων και η πράσινη υποδομή, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ άλλων και για τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται επαρκής διαχείριση των συνεργιών και των δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ των κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών στόχων, όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για παράδειγμα, η αλλαγή καυσίμου με κριτήρια που αφορούν το κλίμα ή την ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και των επικίνδυνων εκπομπών.

  51. Επιπλέον, τα μέτρα για την ενίσχυση της οικολογικής και κλιματικής ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση οικοσυστημάτων και η πράσινη και γαλάζια υποδομή, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ άλλων και για τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται επαρκής διαχείριση των συνεργιών και των δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ των κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών στόχων, όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για παράδειγμα, η αλλαγή καυσίμου με κριτήρια που αφορούν το κλίμα ή την ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και των επικίνδυνων εκπομπών.

  Αιτιολόγηση

  Η έννοια της πράσινης και γαλάζιας υποδομής σημαίνει ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο προστατευόμενων χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται στη βιώσιμη εδαφική χωροταξία και συμβάλλει σε μια ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης των φυσικών ενδιαιτημάτων και των ειδών, καθώς και στην καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων. Η εν λόγω έννοια περιβαλλοντικού δικτύου περιλαμβάνεται και στους στόχους του Aichi σχετικά με τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020 (στόχος 11).

  Τροπολογία  103

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ.

  α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους στην ΕΕ, σε συνάρτηση με τα επίπεδα που συνιστά ο ΠΟΥ και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ.

  Τροπολογία  104

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αα) Υλοποίηση των πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, ιδίως με την περαιτέρω εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

  Αιτιολόγηση

  Η διατύπωση αυτή έχει ληφθεί από τον «χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011) 571 τελικό, σ. 19).

  Τροπολογία  105

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Σημαντική μείωση της ηχορρύπανσης στην ΕΕ.

  β) Σημαντική μείωση της ηχορρύπανσης στην ΕΕ, σε συνάρτηση με τα επίπεδα που συνιστά ο ΠΟΥ.

  Τροπολογία  106

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών και των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.

  δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση, σε όλη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών και των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα. Ανάληψη μακροπρόθεσμων δράσεων με σκοπό την επίτευξη του στόχου για ένα μη τοξικό περιβάλλον.

  Τροπολογία  107

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

  στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτές.

  Τροπολογία  108

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο -α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -α) Εφαρμογή των πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, ιδίως με την περαιτέρω εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  109

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και μέτρων για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή.

  α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, και ανάπτυξη μιας ενωσιακής στρατηγικής για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, καθώς και μέτρων για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή.

  Τροπολογία  110

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Συνέχιση της εφαρμογής του REACH κατά τρόπο που εγγυάται σταθερότητα και προβλεψιμότητα και μειώνει τον διοικητικό φόρτο και την οικονομική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, την ελεύθερη κυκλοφορία χημικών ουσιών εντός της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων της Ένωσης1.

   

  _____________

   

  1 Γενική έκθεση για τον REACH, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH) και το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272 / 2008 (κανονισμός CLP), καθώς και αναθεώρηση ορισμένων πτυχών του κανονισμού REACH, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 και το άρθρο 138 παράγραφοι 2, 3 και 6 του κανονισμού REACH.

  Τροπολογία  111

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους και ευνοεί την καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

  δ) Κατάστρωση, έως το 2018, ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον η οποία βασίζεται σε οριζόντια μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστούν τα εξής: (1) η ασφάλεια των νανοϋλικών και παρόμοιων προηγμένων υλικών· (2) η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες· (3) ενδεδειγμένες ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση συνδυασμένων επιπτώσεων χημικών ουσιών και 4) η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε χημικές ουσίες που υπάρχουν σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισαγόμενων προϊόντων, με σκοπό την προώθηση μη τοξικών κύκλων υλικών και τη μείωση της έκθεσης σε βλαβερές ουσίες σε εσωτερικούς χώρους. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους, γνωσιακή βάση που έχει αποκτηθεί, στο μέτρο του δυνατού, από μεθόδους δοκιμής χωρίς τη χρήση ζώων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να προαχθούν η καινοτομία και η ανάπτυξη ασφαλών και αειφόρων υποκατάστατων.

  Τροπολογία  112

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δα) Τυποποίηση, σε ολόκληρη την Ένωση, των πρωτοκόλλων έρευνας και των κριτηρίων αξιολόγησης σχετικά με την περιβαλλοντική και την ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση αυτού του εργαλείου κατά τη συνολική εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της Ένωσης.

  Τροπολογία  113

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 54

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  54. Τα οφέλη από τη διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη είναι τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου ανταγωνισμού για τους οικονομικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας και προώθηση πλεονεκτημάτων του πρωτοπόρου (first mover) για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τομείς. Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης. Μόνο το 2009 κινήθηκαν 451 διαδικασίες για παράβαση που αφορούσαν τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον. Η Επιτροπή δέχεται επίσης πλήθος καταγγελιών απευθείας από πολίτες της ΕΕ, για πολλές από τις οποίες το καταλληλότερο επίπεδο υποβολής θα ήταν το εθνικό ή το τοπικό.

  54. Τα οφέλη από τη διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη είναι τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου ανταγωνισμού για τους οικονομικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας και προώθηση πλεονεκτημάτων του πρωτοπόρου (first mover) για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τομείς. Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης. Οι περισσότερες περιπτώσεις παράβασης του δικαίου της Ένωσης, που διαπιστώθηκαν στην Ένωση το 2011, αφορούσαν τον τομέα του περιβάλλοντος – 299 περιπτώσεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των παραβάσεων – ενώ κινήθηκαν 114 νέες διαδικασίες επί παραβάσει. Η Επιτροπή δέχεται επίσης πλήθος καταγγελιών απευθείας από πολίτες της ΕΕ, για πολλές από τις οποίες το καταλληλότερο επίπεδο υποβολής θα ήταν το εθνικό ή το τοπικό.

  Αιτιολόγηση

  Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (COM (2012)714),

  Τροπολογία  114

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 55

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή. Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις γνώσεις και την ικανότητα να βελτιώσουν την αποκόμιση των οφελών από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

  55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή. Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις γνώσεις, τα εργαλεία και την ικανότητα να βελτιώσουν την αποκόμιση των οφελών από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

  Τροπολογία  115

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 57

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  57. Πρώτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος συγκέντρωσης και διάδοσης των γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή για να διευκολυνθεί η πλήρης κατανόηση, από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του τομέα του περιβάλλοντος, του τρόπου με τον οποίο οι εθνικές και οι τοπικές διοικήσεις εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις της Ένωσης. Για ειδικά προβλήματα εφαρμογής που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα κράτη μέλη θα παρέχεται στοχευμένη βοήθεια, κατά τρόπο ανάλογο με την εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για παράδειγμα, θα συνάπτονται συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ της Επιτροπής και μεμονωμένων κρατών μελών, οι οποίες θα καλύπτουν ζητήματα όπως η εξεύρεση πηγών χρηματοδοτικής στήριξης της εφαρμογής και τα βελτιωμένα πληροφορικά συστήματα για την παρακολούθηση της προόδου.

  57. Πρώτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος συγκέντρωσης και διάδοσης των γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή για να διευκολυνθεί η πλήρης κατανόηση, από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του τομέα του περιβάλλοντος, του τρόπου με τον οποίο οι εθνικές και οι τοπικές διοικήσεις εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις της Ένωσης. Για ειδικά προβλήματα εφαρμογής που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα κράτη μέλη θα παρέχεται στοχευμένη βοήθεια, κατά τρόπο ανάλογο με την εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για παράδειγμα, θα συνάπτονται συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ της Επιτροπής και μεμονωμένων κρατών μελών, οι οποίες θα καλύπτουν ζητήματα όπως η εξεύρεση πηγών χρηματοδοτικής στήριξης της εφαρμογής και τα βελτιωμένα πληροφορικά συστήματα για την παρακολούθηση της προόδου. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω προσέγγισης, θα είναι δυνατή η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, π.χ. μέσω τριμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του διοικητικού συστήματος εκάστου κράτους μέλους. Η τεχνική πλατφόρμα συνεργασίας για το περιβάλλον που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την καλύτερη επιτόπου εφαρμογή της νομοθεσίας.

  Τροπολογία  116

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 59

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  59. Τρίτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος χειρισμού και διεκπεραίωσης, σε εθνικό επίπεδο, των καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

  59. Τρίτον, θα βελτιωθεί, θα καταστεί διαφανέστερος και πιο προσβάσιμος ο τρόπος χειρισμού και διεκπεραίωσης, σε εθνικό επίπεδο, των καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

  Τροπολογία  117

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 60

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  60. Τέταρτον, οι πολίτες της ΕΕ θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και θα απολαύουν αποτελεσματικής νομικής προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τις εξελίξεις που δρομολόγησε η έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας και με την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Θα προωθηθεί επίσης η εξώδικη επίλυση διαφορών αντί της προσφυγής στα δικαστήρια.

  60. Τέταρτον, οι πολίτες της ΕΕ θα αποκτήσουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και θα απολαύουν αποτελεσματικής νομικής προστασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus και άλλες διεθνείς συνθήκες καθώς και τις εξελίξεις που δρομολόγησε η έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας και με την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Θα προωθηθεί επίσης η εξώδικη επίλυση διαφορών αντί της προσφυγής στα δικαστήρια.

  Αιτιολόγηση

  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όλοι οι πυλώνες της Σύμβασης του Aarhus πρέπει να είναι μέρος του κεκτημένου της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό εναρμονίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2012.

  Τροπολογία  118

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

  α) Πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus ώστε να διασφαλίζονται τα εξής: η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και η δυνατότητα συμμετοχής τους σε ορισμένες αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2012, η Σύμβαση του Aarhus θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, ώστε να εξασφαλίσει στους πολίτες πλήρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα.

  Τροπολογία  119

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Εφαρμογή της απαίτησης περί ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με την απαίτηση που περιλαμβάνεται σε διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες για την εσωτερική αγορά καθώς και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγγυώνται την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής και να διασφαλίζουν ότι ασκεί τις εξουσίες της με αμεροληψία και διαφάνεια. Βλέπε π.χ. την οδηγία 2009/73/ΕΚ, άρθρο 39 παράγραφος 4. Οι ίδιες απαιτήσεις σχετικά με τη ρυθμιστική αρχή πρέπει να ισχύουν και για την εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο.

  Τροπολογία  120

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Ενίσχυση της πίστης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ.

  δ) Ενίσχυση της πίστης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και στην εφαρμογή του και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις δράσεις που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

  Τροπολογία  121

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής.

  β) Σύναψη εθελοντικών και διαφανών συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής και συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αποτρέπουν προβλήματα ή να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ανακύπτουν.

  Τροπολογία  122

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) Επέκταση των δεσμευτικών κριτηρίων για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας, συνοδευόμενη από την υποστήριξη δικτύων επαγγελματιών.

  γ) Ενθάρρυνση των κρατών μελών να προχωρήσουν στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων ικανοτήτων τους στον τομέα των επιθεωρήσεων καθώς και στην ενίσχυση του δικτύου IMPEL. Διασφάλιση δεσμευτικών κριτηρίων για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας.

  Τροπολογία  123

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Εξασφάλιση της αντιστοιχίας των εθνικών διατάξεων περί πρόσβασης στη Δικαιοσύνη με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθηση της εξώδικης επίλυσης διαφορών ως μέσου εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων για τις διαφορές στον τομέα του περιβάλλοντος.

  ε) Εξασφάλιση της αντιστοιχίας των εθνικών διατάξεων περί πρόσβασης στη Δικαιοσύνη με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθηση της εξώδικης επίλυσης διαφορών ως μέσου εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων για τις διαφορές στον τομέα του περιβάλλοντος.

  Τροπολογία  124

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – Στόχος προτεραιότητας 5 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική

  Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση της γνωσιακής βάσης και της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική

  Τροπολογία  125

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 64

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ βασίζονται στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες και εκτιμήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση αυτής της βάσης στοιχείων, την ευαισθητοποίηση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων και του κοινού στη βάσει στοιχείων προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κατανόηση των περίπλοκων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων από μέρους τους.

  64. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ βασίζονται στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες και εκτιμήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και σε επίσημη επιστημονική έρευνα και πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση αυτής της γνωσιακής βάσης και βάσης στοιχείων, την ευαισθητοποίηση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων και του κοινού στη βάσει στοιχείων προσέγγιση της άσκησης πολιτικής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κατανόηση των περίπλοκων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων από μέρους τους.

  Τροπολογία  126

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 65

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  65. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της διεπαφής επιστήμης-πολιτικής για το περιβάλλον, π.χ. μέσω του διορισμού επιστημονικών αρχισυμβούλων, όπως έχουν ήδη πράξει η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη.

  65. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της διεπαφής επιστήμης-πολιτικής για το περιβάλλον, π.χ. μέσω της βελτιστοποίησης των υπό εξέλιξη εργασιών των εθνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του οργανισμού-εταίρου του, ήτοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το περιβάλλον (EIONET), καθώς και μέσω του διορισμού επιστημονικών αρχισυμβούλων, όπως έχουν ήδη πράξει η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διαδραματίσει η Ένωση ενεργό ρόλο στη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES), όταν θα καταστεί πλήρες μέλος της, προκειμένου να επιτύχει τη διασύνδεση μεταξύ τοπικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας.

  Τροπολογία  127

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 66

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  66. Ωστόσο, ο ρυθμός των σύγχρονων εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις πιθανές μελλοντικές τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της εν λόγω βάσης αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική στην ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζεται στην καλή κατανόηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, των πιθανών επιλογών απόκρισης και των συνεπειών τους.

  66. Ωστόσο, ο ρυθμός των σύγχρονων εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις πιθανές μελλοντικές τάσεις απαιτούν περαιτέρω μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της εν λόγω γνωσιακής βάσης και βάσης αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική στην ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζεται στην καλή κατανόηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, των πιθανών επιλογών απόκρισης και των συνεπειών τους.

  Τροπολογία  128

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 68

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  68. Η περαιτέρω εφαρμογή της αρχής «εφάπαξ παραγωγή, συχνή χρησιμοποίηση» του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον, καθώς και των κοινών προσεγγίσεων και προτύπων για την απόκτηση και την αντιπαραβολή χωρικών πληροφοριών στο πλαίσιο των συστημάτων INSPIRE και GMES, όπως επίσης οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει διαφορετικών νομοθετικών πράξεων, θα συμβάλουν στην αποφυγή της επανάληψης προσπαθειών και στην εξάλειψη του περιττού διοικητικού φόρτου για τις δημόσιες αρχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο κοινό καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων, προγραμμάτων και έργων (π.χ. μέσω εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων).

  68. Η περαιτέρω εφαρμογή της αρχής «εφάπαξ παραγωγή, συχνή χρησιμοποίηση» του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον, καθώς και των κοινών προσεγγίσεων και προτύπων για την απόκτηση και την αντιπαραβολή χωρικών πληροφοριών στο πλαίσιο των συστημάτων INSPIRE και Copernicus (παλαιότερα γνωστού ως GMES), καθώς και άλλων συστημάτων πληροφοριών για το περιβάλλον στην Ευρώπη (όπως τα συστήματα BISE και WISE), όπως επίσης οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει διαφορετικών νομοθετικών πράξεων, θα συμβάλουν στην αποφυγή της επανάληψης προσπαθειών και στην εξάλειψη του περιττού διοικητικού φόρτου για τις δημόσιες αρχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στο κοινό καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων, προγραμμάτων και έργων (π.χ. μέσω εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων).

  Τροπολογία  129

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 69 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  69. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις γνώσεις, ορισμένα από τα οποία είναι συναφή με τους στόχους προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος. Συνεπώς, η επένδυση σε περαιτέρω έρευνα για τη συμπλήρωση των κενών αυτών έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις διαθέτουν στερεή βάση για τη λήψη αποφάσεων που θα αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πραγματικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και κόστος. Διακρίνονται τέσσερα κενά:

  69. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις γνώσεις, ορισμένα από τα οποία είναι συναφή με τους στόχους προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος. Συνεπώς, η επένδυση σε περαιτέρω έρευνα για τη συμπλήρωση των κενών αυτών έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις διαθέτουν στερεή γνώση των πλέον πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων που αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πραγματικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και κόστος. Διακρίνονται τέσσερα κενά:

  Τροπολογία  130

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 69 – παύλα 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί τη δέουσα συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Η καλύτερη κατανόηση των προτύπων αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής, του τρόπου με τον οποίο μπορεί να συνεκτιμάται ακριβέστερα το κόστος της δράσης ή της αδράνειας, του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και του τρόπου με τον οποίο το ευρωπαϊκό περιβάλλον επηρεάζεται από τις παγκόσμιες μεγατάσεις μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη στόχευση των πολιτικών πρωτοβουλιών προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων και την άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον.

  – Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί τη δέουσα συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Η καλύτερη κατανόηση των προτύπων αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής, του τρόπου με τον οποίο μπορεί να συνεκτιμώνται ακριβέστερα το κόστος και τα οφέλη της δράσης ή της αδράνειας, του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στην ατομική και κοινωνική συμπεριφορά συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και του τρόπου με τον οποίο το ευρωπαϊκό περιβάλλον επηρεάζεται από τις παγκόσμιες μεγατάσεις μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη στόχευση των πολιτικών πρωτοβουλιών προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων και την άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον.

  Αιτιολόγηση

  Το κόστος και τα οφέλη της δράσης και της αδράνειας πρέπει να εξετάζονται, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατανόησή μας όσον αφορά τα πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.

  Τροπολογία  131

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 69 – παύλα 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών διαταρακτών, των μειγμάτων, των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και των νανοϋλικών. Η συμπλήρωση των κενών αυτών μπορεί να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων για την καλύτερη στόχευση των πεδίων που προκαλούν ανησυχία, με παράλληλη ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου χρήσης των χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία θα καθιστούσε δυνατή τη λήψη μέτρων προληπτικής πολιτικής.

  Ενώ υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με το σύνολο των επιπτώσεων, στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών διαταρακτών, των μειγμάτων και των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα και των νανοϋλικών, οι πλέον πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι συνδυασμένες επιδράσεις χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα, νανοϋλικά και παρόμοια προηγμένα υλικά. Η εφαρμογή της υφιστάμενης γνώσης, σε συνδυασμό με μια συνεχή προσπάθεια συμπλήρωσης των κενών γνώσης που εξακολουθούν να υπάρχουν, μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης της βιοπαρακολούθησης και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ κρατών μελών και εναρμονισμένων εργαλείων γνώσης, μπορεί να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του κεκτημένου περί των χημικών προϊόντων για την καλύτερη στόχευση των πεδίων που προκαλούν ανησυχία, καθώς και να συμβάλει στην ενθάρρυνση μιας πιο αειφόρου προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση χημικών ουσιών. Η καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών παραγόντων και των επιπέδων έκθεσης που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα καθιστούσαν δυνατή τη λήψη μέτρων προληπτικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να γίνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των χρησιμοποιούμενων ζώων.

  Τροπολογία  132

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 70

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  70. Νέα και αναδυόμενα ζητήματα που προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις ταχύτερες από την πολιτική, όπως τα νανοϋλικά, οι μη συμβατικές πηγές ενέργειας, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αποτελούν προκλήσεις από πλευράς διαχείρισης κινδύνων και μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων, αναγκών και προσδοκιών. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη ανησυχία του κοινού και δυνητική εχθρότητα απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Είναι επομένως αναγκαίο να διεξαχθεί ευρύτερος λεπτομερής κοινωνικός διάλογος σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους πιθανούς συμβιβασμούς που είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε, λαμβανομένων υπόψη των ελλιπών ή αβέβαιων κάποιες φορές πληροφοριών για τους αναδυόμενους κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με τη συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων θα βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να εντοπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ενεργεί σχετικά με έγκαιρο τρόπο, καθησυχάζοντας ταυτόχρονα το κοινό.

  70. Νέα και αναδυόμενα ζητήματα που προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις ταχύτερες από την πολιτική, όπως τα νανοϋλικά και παρόμοια προηγμένα υλικά, οι μη συμβατικές πηγές ενέργειας, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αποτελούν προκλήσεις από πλευράς διαχείρισης κινδύνων και μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων, αναγκών και προσδοκιών. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη ανησυχία του κοινού και δυνητική εχθρότητα απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Είναι επομένως αναγκαίο να διεξαχθεί ευρύτερος λεπτομερής κοινωνικός διάλογος σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους πιθανούς συμβιβασμούς που είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε, λαμβανομένων υπόψη των ελλιπών ή αβέβαιων κάποιες φορές πληροφοριών για τους αναδυόμενους κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με τη συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων θα βελτιωθεί η ικανότητα της ΕΕ να εντοπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ενεργεί σχετικά με έγκαιρο τρόπο, καθησυχάζοντας ταυτόχρονα το κοινό.

  Αιτιολόγηση

  Είναι πιθανό ότι στο μέλλον θα εμφανιστούν στην αγορά άγνωστες ουσίες και υλικά, επομένως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τέτοια υλικά και ουσίες θα μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο παρόμοιο όπως αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, τα νανοϋλικά.

  Τροπολογία   133

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  71. Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

  71. Προκειμένου να βελτιωθούν η γνωσιακή βάση και η βάση αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

  Τροπολογία  134

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερη βάση για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του κόστους και των οφελών.

  α) Οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερη βάση για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του κόστους και των οφελών της δράσης ή της αδράνειας.

  Τροπολογία  135

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Αύξηση του μεριδίου των κονδυλίων της Ένωσης για την έρευνα που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των κινδύνων νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών.

  Τροπολογία  136

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Συντονισμός και επικέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών κενών των γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

  α) Αποφυγή δημοσιονομικών περικοπών στον τομέα της έρευνας και ταυτόχρονα συντονισμός, πρόωθηση και επικέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών κενών των γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της περιβαλλοντικής ισορροπίας, όπως τονίζεται στην ιδέα περί πλανητικών ορίων.

  Τροπολογία  137

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Υιοθέτηση συστηματικής προσέγγισης της διαχείρισης κινδύνων.

  β) Υιοθέτηση συστηματικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης της διαχείρισης κινδύνων, που βασίζεται στην προληπτική δράση, την αρχή της προφύλαξης, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την αρχή της αντιμετώπισης της ρύπανσης στην πηγή, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας.

  Τροπολογία  138

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

  γ) Απλούστευση, εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον.

  Τροπολογία  139

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Διενέργεια συνολικής αξιολόγησης της διαθεσιμότητας βιώσιμης παροχής βιομάζας καθώς και των ανταγωνιστικών χρήσεων και αναγκών.

  Τροπολογία  140

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα 1 – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γβ) Δημιουργία εκτενούς γνωσιακής βάσης σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους, που θα συμβάλει στη στρατηγική για μη τοξικό περιβάλλον.

  (Συνδέεται με την τροπολογία στην παράγραφο 52 εδάφιο 2 στοιχείο δ των ίδιων συντακτών.)

  Αιτιολόγηση

  Η ανάγκη δημιουργίας εκτενούς γνωσιακής βάσης σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους, που θα συμβάλει στην ενωσιακή στρατηγική για μη τοξικό περιβάλλον, θα πρέπει να προστεθεί στις απαιτήσεις για τη βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική.

  Τροπολογία  141

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 74

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των κατάλληλων σημάτων αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον και της μετατόπισης της φορολογίας από την εργασία στη ρύπανση. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών και θα συμβάλει στην αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και στη δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον είναι συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους κρατών μελών στα οποία απευθύνονται ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

  74. Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους και τη διαβίβαση των κατάλληλων σημάτων αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», μέσω της σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον και της μετατόπισης της φορολογίας από την εργασία στη ρύπανση και την κατανάλωση πόρων. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το μίσθωμα και τα κέρδη που συνδέονται με την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση τους. Η δημόσια παρέμβαση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτά τα μισθώματα δεν είναι υπερβολικά και ότι λαμβάνεται υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών και θα συμβάλει στην αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και στη δημιουργία δημοσίων εσόδων. Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες θα ενταχθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της καθιέρωσης βασικών δεικτών, εφόσον οι προτεραιότητες αυτές είναι συναφείς με τις προοπτικές αειφόρου οικονομικής μεγέθυνσης των επιμέρους κρατών μελών στα οποία απευθύνονται ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα αγορακεντρικά μέσα, όπως οι ενισχύσεις για οικοσυστημικές υπηρεσίες, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου.

  Τροπολογία  142

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 77 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  77α. Έως το 2020, η χρησιμοποίηση πόρων από το Ταμείο συνοχής και τα διαρθωτικά ταμεία της Ένωσης θα πρέπει να περιοριστεί σε έργα που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

  Αιτιολόγηση

  Στο πλαίσιο του στόχου διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ένωσης, κανένα κονδύλιο της ΕΕ δεν θα πρέπει να διατίθεται για τη στήριξη έργων που είναι αντίθετα προς τον στόχο αυτόν. Εάν η αξιολόγηση συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου καταδείξει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα κονδύλια που έχουν διατεθεί πρέπει να επιστρέφονται στην Ένωση.

  Τροπολογία  143

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 78

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  78. Η αυξημένη εισφορά κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης του 2012 αποτελεί μια επιπλέον πηγή επενδύσεων.

  78. Η αυξημένη εισφορά κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης του 2012 αποτελεί μια επιπλέον πηγή επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα.

  Τροπολογία  144

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 79

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  79. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 δείχνει ότι, αν και διατίθενται σημαντικά κονδύλια για το περιβάλλον, η απορρόφησή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κατά τα πρώτα έτη υπήρξε πολύ άνιση, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων και σκοπών. Προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους στις στρατηγικές και στα προγράμματά τους για τη χρηματοδότηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της αγροτικής ανάπτυξης και της θαλάσσιας πολιτικής, να δώσουν προτεραιότητα στην έγκαιρη απορρόφηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και να ενισχύσουν την ικανότητα των εκτελεστικών φορέων να επιτυγχάνουν αποτελεσματικές έναντι του κόστους και αειφόρες επενδύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη και αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς.

  79. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 δείχνει ότι, αν και διατίθενται σημαντικά κονδύλια για το περιβάλλον, η απορρόφησή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κατά τα πρώτα έτη υπήρξε πολύ άνιση, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων και σκοπών. Προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους στις στρατηγικές και στα προγράμματά τους για τη χρηματοδότηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της αγροτικής ανάπτυξης και της θαλάσσιας πολιτικής, να δώσουν προτεραιότητα στην έγκαιρη απορρόφηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και να ενισχύσουν την ικανότητα των εκτελεστικών φορέων να επιτυγχάνουν αποτελεσματικές έναντι του κόστους και αειφόρες επενδύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη και αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Συνιστάται, επί παραδείγματι, η συστηματική αξιοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που προβλέπονται στην οδηγία περί οικοτόπων προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των χρηματοδοτικών αναγκών του δικτύου Natura 2000.

  Τροπολογία  145

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 79 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  79α. Κατά γενικό κανόνα, θα πρέπει να προταθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης για διαρθρωτικές δράσεις, ιδίως στους τομείς του νερού, των μεταφορών, της ενεργειακής απόδοσης και των αποβλήτων. Επί παραδείγματι, στην περίπτωση των υποδομών δημοτικών αποβλήτων, η χορήγηση επιδοτήσεων της Ένωσης δεν εξαρτάται ούτε από την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων ούτε από την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των αποβλήτων, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης1.

   

  _______________

   

  Βλέπε επ’ αυτού τις συστάσεις που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 20/2012 με τίτλο «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση έργων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων μέσω διαρθρωτικών μέτρων ως τρόπος βοήθειας προς τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ;» (ΕΕ C 28 της 30.1.2013, σ. 2).

  Αιτιολόγηση

  Ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος των πόρων της ΕΕ που διατίθενται για περιβαλλοντικά μέτρα δεν αξιοποιούνται επαρκώς ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

  Τροπολογία  146

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία συγκαταλέγονται η φορολογία, η τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

  α) Έγκριση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς καθυστέρηση και έως το 2014, συγκεκριμένων σχεδίων που βασίζονται στον ορισμό που παρατίθεται στο στοιχείο αβ) του παρόντος εδαφίου. Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: σταδιακή κατάργηση όλων των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον έως το 2020 και υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων· αύξηση της χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία συγκαταλέγονται η μετάβαση από τη φορολόγηση της εργασίας στην περιβαλλοντική φορολογία, η τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

  Τροπολογία  147

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (αα) Σταδιακή κατάργηση, πριν από το 2020, της χρηματοδότησης έργων που βλάπτουν το περιβάλλον με πόρους από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με τον στόχο διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ένωσης, κανένα κονδύλιο της ΕΕ δεν θα πρέπει να διατίθεται για τη στήριξη έργων που είναι αντίθετα προς τον στόχο αυτόν. Αν η αξιολόγηση συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου καταδείξει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα κονδύλια που έχουν διατεθεί πρέπει να επιστρέφονται στην Ένωση.

  Τροπολογία  148

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αβ) Ορισμός από την Επιτροπή της έννοιας «επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις» ως «αποτέλεσμα κυβερνητικού μέτρου που προσδίδει πλεονέκτημα σε καταναλωτές ή παραγωγούς, υπό μορφή συμπλήρωσης του εισοδήματός τους ή μείωσης των δαπανών τους, αλλά, κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγει διακρίσεις εις βάρος ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών»1.

   

  __________________

   

  1 Προσαρμογή από τον σχετικό ορισμό που έχει εγκρίνει ο ΟΟΣΑ (1998 και 2005), IEEP et al. 2007, βλ. http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm

  Τροπολογία  149

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) Χορήγηση περισσότερων εθνικών και ενωσιακών ενισχύσεων προς στήριξη των προσπαθειών για τη διασφάλιση ενεργειακής απόδοσης, και στο επίπεδο της οικιακής κατανάλωσης (θερμομόνωση, ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, εγκατάσταση σταθμών μικρο-παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, κλπ)

  Τροπολογία  150

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζα) Ανάπτυξη αντισταθμιστικών μέτρων για παρασχεθείσες περιβαλλοντικές υπηρεσίες όταν συνεπάγονται περιορισμούς ή πρόσθετο κόστος επένδυσης και διαχείρισης. Ενθάρρυνση κυρίως του σχεδιασμού και της καθιέρωσης συστημάτων πληρωμής για περιβαλλοντικές υπηρεσίες, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της διατήρησης.

  Αιτιολόγηση

  Τα συστήματα πληρωμών για περιβαλλοντικές υπηρεσίες συνιστούν οικονομικά μέσα-κίνητρα, των οποίων πολλαπλασιάζονται τα πιλοτικά πειράματα. Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πληρώνονται από τους χρήστες ή τους δικαιούχους, για την παροχή της υπηρεσίας ή για την εφαρμογή μιας ειδικής μεθόδου διαχείρισης που εξασφαλίζει την υλοποίηση της ευκταίας περιβαλλοντικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη διατήρηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχουν τα πολυλειτουργικά δάση, οι οποίες συνεπάγονται για τους ιδιοκτήτες και τους δήμους περιορισμούς και πρόσθετο κόστος επένδυσης και διαχείρισης.

  Τροπολογία  151

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 86 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) Πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση1 και της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων2.

   

  __________________

   

  1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ.

   

  2 Οδηγία 85/337/ΕΚ.

  Τροπολογία  152

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 88

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  88. Οι περισσότερες πόλεις αντιμετωπίζουν ένα κοινό βασικό σύνολο περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθμη θορύβου, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λειψυδρία, πλημμύρες και καταιγίδες, μολυσμένες τοποθεσίες, εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και απόβλητα. Ταυτόχρονα, οι πόλεις της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα αστικής αειφορίας και συχνά πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την περιβαλλοντική αειφορία στο επίκεντρο των στρατηγικών τους για την αστική ανάπτυξη.

  88. Οι περισσότερες πόλεις αντιμετωπίζουν ένα κοινό βασικό σύνολο περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθμη θορύβου, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εξέλιξη της αστικής και περιαστιακής βιοποικιλότητας, λειψυδρία, πλημμύρες και καταιγίδες, μολυσμένες τοποθεσίες, εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και απόβλητα, καθώς και το πρόβλημα της διαχείρισης της ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι πόλεις της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα αστικής αειφορίας και συχνά πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την περιβαλλοντική αειφορία στο επίκεντρο των στρατηγικών τους για την αστική ανάπτυξη.

  Αιτιολόγηση

  Στις αστικές περιοχές, ορισμένα είδη πανίδας εξαφανίζονται, ενώ αντίθετα σε άλλα είδη παρατηρείται ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού. Είναι συνεπώς σημαντικό να καθιερωθεί μια κατάλληλη διαχείριση της αστικής βιοποικιλότητας.

  Τροπολογία  153

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 88 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  88α. Η αυξανόμενη αστικοποίηση στην Ένωση έχει ως αποτέλεσμα να είναι οι κάτοικοι των πόλεων περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος και να αισθάνονται την ανάγκη να αναζητούν τη φύση ακόμη και μέσα στο αστικό περιβάλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πόλη γίνεται μια πρόκληση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επανεισαγωγή της φυσικής διάστασης στο αστικό περιβάλλον, ειδικότερα μέσω νέων χωρικών διαμορφώσεων του τοπίου, η κάλυψη ορισμένων τοίχων και σκεπών με βλάστηση και η ανάπτυξη αστικών πράσινων και γαλάζιων υποδομών, συνιστούν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Οι επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων στον τομέα της βιοποικιλότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν βάσει ενός ειδικού δείκτη βιοποικιλότητας σε αστικό περιβάλλον, όπως ο δείκτης της Σιγκαπούρης που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στη Nagoya το 2010.

  Αιτιολόγηση

  Η έλλειψη επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα σε αστικό περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την εκπόνηση σχεδίων για την προστασία της.

  Τροπολογία  154

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 88 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  88β. Μακροπρόθεσμα, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει συνολική στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο μια πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος εστιάζοντας στον συνδυασμό του πολεοδομικού σχεδιασμού με τους στόχους που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση των πόρων, τη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση της γης στο αστικό περιβάλλον, τη διαχείριση αποβλήτων, την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, τη διαχείριση των υδάτων, την ανθρώπινη υγεία, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος.

  Τροπολογία  155

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στην πλειονότητα των πόλεων της ΕΕ.

  α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού και αειφόρου κινητικότητας στην πλειονότητα των πόλεων της ΕΕ σύμφωνα με μια συνολική μακροπρόθεσμη στρατηγική σχετικά με τις αειφόρες πόλεις.

  Τροπολογία  156

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου κριτηρίων για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

  α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου κοινών κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και των ιστορικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των αστικών προτύπων.

  Τροπολογία  157

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αα) Βελτίωση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας στο αστικό περιβάλλον και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της πανίδας και της χλωρίδας στις πόλεις.

  Τροπολογία  158

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αβ) Βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας χάρη στα ευφυή κτήρια και στη χρήση των ΤΠΕ. Προώθηση της βιώσιμης ανακαίνισης και κατασκευής. Ανάπτυξη και δικτύωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της επιστημονικής και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης του τομέα των δομικών κατασκευών, βάσει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των κατασκευών που θα καλύπτει τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις, την ασφάλεια, την υγεία, την προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη, την καινοτομία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

  Τροπολογία  159

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) Υποστήριξη της υγιούς και βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των δικτύων δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Ενσωμάτωση της ηλεκτροκινητικότητας στα τοπικά συστήματα μεταφορών και καθιέρωση συστημάτων για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στις πόλεις της Ένωσης. Ανάπτυξη ασφαλών υποδομών για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο διπλασιασμός του αριθμού των χρηστών ενεργών τρόπων μετακίνησης, όπως το βάδισμα και το ποδήλατο.

  Αιτιολόγηση

  Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να καταβληθεί προσπάθεια για να διπλασιαστεί η χρήση ενεργών τρόπων μετακίνησης, όπως το βάδισμα και το ποδήλατο, στο ψήφισμά του, του Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (2011/2096(INI)).

  Τροπολογία  160

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ββ) Πρόοδος στην ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής για τον τρόπο με τον οποίο μια πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

  Τροπολογία  161

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βγ) Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ πόλεων, σε επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με καινοτόμους εξελίξεις και έναν βιώσιμο τρόπο ζωής στις πόλεις.

  Τροπολογία  162

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 92

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  92. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της φτώχειας και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και της οικονομικής μεγέθυνσης. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και αναγνώρισαν την «πράσινη» οικονομία χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για δράση στους τομείς του νερού, των ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων. Οι εν λόγω προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με εξατομικευμένες προσεγγίσεις σε τοπικό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με ουσιαστική συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

  92. Η εξασφάλιση της αειφορίας αποτελεί μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, καθώς και καθοριστικό παράγοντα για την εξάλειψη της φτώχειας και την εξασφάλιση ευμάρειας και ευημερίας για όλους. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και για την προώθηση ενός οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές. Αναγνώρισαν επίσης ότι μια «πράσινη» οικονομία χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και ότι ένα υγιεινό περιβάλλον διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για διεθνή δράση σε μια σειρά από τομείς, όπως αυτοί του νερού, των ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων. Εκτός από τη μετατροπή αυτών των δεσμεύσεων σε δράση σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση θα συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Τροπολογία  163

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 93

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  93. Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τη σύσταση πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου που προβλέπεται να αντικαταστήσει σταδιακά την επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης και να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρίο+20.

  93. Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις εργασίες του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου που θα αντικαταστήσει την επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης και θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρίο+20.

  Τροπολογία  164

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 94

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  94. Πολλοί από τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής προσέγγισης και σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους. Για τον λόγο αυτό η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες με ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων για την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, που να συμπληρώνεται από μια αποτελεσματικότερη στρατηγική προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες στους στρατηγικούς εταίρους, τις υποψήφιες για προσχώρηση και τις γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση.

  94. Πολλοί από τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής προσέγγισης και σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους της Ένωσης καθώς και με τις συνδεδεμένες με την Ένωση χώρες και εδάφη. Για τον λόγο αυτό η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες, όπως οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες, με ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων για την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, που να συμπληρώνεται από μια αποτελεσματικότερη στρατηγική προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες στους στρατηγικούς εταίρους, τις υποψήφιες για προσχώρηση και τις γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση. Η επικοινωνιακή πολιτική της Ένωσης σχετικά με τις δράσεις της στον περιβαλλοντικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί.

  Αιτιολόγηση

  Η καταπολέμηση περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που συνδέονται με την Ένωση, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές φιλοξενούν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. Αυτά τα εδάφη μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα και ως σύνδεσμοι στην περιοχή τους για την υλοποίηση των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα. Η συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σε αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης.

  Τροπολογία  165

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 95

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά στάδια της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές ουσίες. Για την παραμονή εντός του ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν έως το 2050 κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να παραμείνει η πορεία των εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C. Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων στην αναπτυξιακή της πολιτική.

  95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά στάδια της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές ουσίες. Για την παραμονή εντός του ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν έως το 2050 κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να παραμείνει η πορεία των εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C, έχοντας κατά νου τα επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ανάγκη επίτευξης στόχου 1,5 °C για τη μείωση των σοβαρών επιπτώσεων στις πιο ευάλωτες χώρες. Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της κλιματικής αλλαγής με την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και την τεχνολογική υποστήριξη και θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων στην εξωτερική, πολιτική, συμπεριλαμβανομένων της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής της, σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να καθορίσει τις πηγές της και το μερίδιο που της αναλογεί όσον αφορά τη συνεισφορά στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, βάσει της δέσμευσης που ανέλαβε στο πλαίσιο της UNFCCC.

  Τροπολογία  166

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 96

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  96. Οι παγκόσμιοι στόχοι όσον αφορά τη βιοποικιλότητα , που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 ως βάση για την ανάσχεση και, τελικά, την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η ΕΕ θα συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί στις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων με την επίτευξη του στόχου να διπλασιαστεί έως το 2015 η σχετική με τη βιοποικιλότητα χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2020. Έχει ήδη καθοριστεί παγκόσμιος στόχος για το 2020 όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες. Η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διαδικασιών.

  96. Οι παγκόσμιοι στόχοι όσον αφορά τη βιοποικιλότητα , που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 ως βάση για την ανάσχεση και, τελικά, την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η ΕΕ θα συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί στις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων με την επίτευξη του στόχου να διπλασιαστεί έως το 2015 η σχετική με τη βιοποικιλότητα χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2020. Η Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), ιδίως με την ανάληψη δράσης για την επίτευξη ενός ουδέτερου από πλευράς υποβάθμισης του εδάφους κόσμου, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Rio+20. Θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για το 2020 όσον αφορά την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Rio+20, καθώς και για την υποστήριξη σχετικών συμβάσεων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διαδικασιών.

  Τροπολογία  167

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 96 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  96α. Η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει προορατικά σε διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με νέα και αναδυόμενα ζητήματα, ιδίως όσον αφορά νέες συμβάσεις, συμφωνίες και αξιολογήσεις, όπως οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εφαρμογής στο πλαίσιο της UNCLOS σχετικά με τις περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας και η «παγκόσμια αξιολόγηση των ωκεανών».

  Τροπολογία  168

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 97 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  97α. Η Ένωση θα πρέπει να εντείνει περαιτέρω τη συμβολή της σε πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς σε διεθνές επίπεδο, όπως η προώθηση κατάλληλων ευνοϊκών συνθηκών και η ανάπτυξη αγορακεντρικών μέσων και δεικτών πέραν του ΑΕΠ, σε συνέπεια με τις εσωτερικές της πολιτικές.

  Τροπολογία  169

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 98

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά υποστηρίζουν την υλοποίηση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για την αναβάθμιση και την εφαρμογή των δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών πλαισίων και προτύπων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες επιλογές πολιτικής για τη μείωση των επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης στο περιβάλλον τρίτων χωρών. Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις χώρες-εταίρους.

  98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά υποστηρίζουν την υλοποίηση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για την αναβάθμιση και την εφαρμογή των δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών πλαισίων και προτύπων και για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ. Για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα των ευρωπαϊκών μηχανισμών, να εξασφαλιστεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός και να αποφευχθούν οι διαρροές άνθρακα και η μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να συνεχισθεί ο προβληματισμός σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού ενσωμάτωσης του άνθρακα με παράλληλη τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες επιλογές πολιτικής για τη μείωση των επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης στο περιβάλλον και την εκμετάλλευση των πόρων τρίτων χωρών. Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις χώρες-εταίρους. Θα εξεταστούν επίσης και άλλες επιλογές πολιτικής για τη μείωση των επιπτώσεων της κατανάλωσης της Ένωσης στο παγκόσμιο περιβάλλον. Γενικά, η Ένωση θα επιδιώξει τη βλετίωση των πτυχών που συνδέονται με την υποχρέωση επίδειξης της δέουσας επιμέλειας στο σύνολο των αλυσίδων εφοδιασμού.

  Αιτιολόγηση

  Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι κίνδυνοι περιβαλλοντικού ντάμπινγκ αποτελούν όλο και πιο συχνά φαινόμενα, εις βάρος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουν να συμμορφώνονται με υψηλότερα πρότυπα. Ο μηχανισμός ενσωμάτωσης του άνθρακα θα επιτρέψει να καταπολεμηθούν οι κίνδυνοι μεταφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε τρίτες χώρες.

  Τροπολογία  170

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρίο+20 στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στις παγκόσμιες προσπάθειες για την τήρηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από τις συμβάσεις του Ρίο.

  α) Πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρίο+20 στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στις παγκόσμιες προσπάθειες για την τήρηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από τις συμβάσεις του Ρίο.

  Τροπολογία  171

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) Εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών της Ένωσης για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας, και ανάληψη σημαντικού ρόλου στον προσανατολισμό των διεθνών φιλοδοξιών προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

  Τροπολογία  172

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Καταβολή προσπαθειών για την έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς πράσινης οικονομίας και ευρύτερες επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται και να συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους και δείκτες και δ) να είναι συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 περίοδο και να υποστηρίζουν τα μέτρα για το κλίμα.

  α) Καταβολή προσπαθειών για την έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι οποίοι: α) να καλύπτουν τους τομείς προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς πράσινης οικονομίας και ευρύτερες επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, το νερό, η επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή διακυβέρνηση· β) να έχουν καθολική εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία αειφόρου ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται και να συνοδεύονται από στόχους και δείκτες και δ) να είναι συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο πλαίσιο ανάπτυξης για τη μετά το 2015 περίοδο και να συνάδουν με άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.

  Τροπολογία  173

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) Καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης δομής των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του UNEP σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθμισης του καθεστώτος UNEP σε υπηρεσία του ΟΗΕ, και στήριξη των υπό εξέλιξη προσπαθειών για την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών.

  β) Καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης δομής των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την περιβαλλοντική της διάσταση, με: α) την περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Rio+20, και την αξιοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του UNEP για τη δημιουργία μιας Περιβαλλοντικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθμισης του καθεστώτος UNEP σε εξειδικευμένη υπηρεσία· β) τη στήριξη των προσπαθειών για την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, ιδίως στους τομείς των χημικών ουσιών, των αποβλήτων και της βιοποικιλότητας· και (γ) τη συμβολή ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα του περιβάλλοντος θα προβάλλονται με ισχυρή και έγκυρη φωνή στις εργασίες του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου (HLPF) για την αειφόρο ανάπτυξη.

  Τροπολογία  174

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την επικέντρωση της συνεργασίας: με τους στρατηγικούς εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στην εσωτερική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις πολυμερείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις· με τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη βασική περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των περιφερειακών περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων· με τις αναπτυσσόμενες χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των φυσικών καταστροφών, καθώς και την τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη.

  δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με στρατηγικότερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης κοινοποίησης της θέσης και των στόχων της ΕΕ πριν από διεθνείς διασκέψεις. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την επικέντρωση της συνεργασίας: (i) με τους στρατηγικούς εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στην εσωτερική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις πολυμερείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις· (ii) με τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη βασική περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων· με τις αναπτυσσόμενες χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των φυσικών καταστροφών, καθώς και την τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη· (iv) στην εφαρμογή του δεκαετούς πλαισίου προγραμμάτων για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής Rio +20·

  Τροπολογία  175

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και οι συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, με πιο συνεπή, προορατικό και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο και να επιτευχθεί συμφωνία για την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 2020.

  ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, η CITES, η ICRW, οι διάφορες διακυβερνητικές συμβάσεις για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας και των οικοτόπων τους σε παγκόσμια κλίμακα και οι συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, με πιο συνεπή, προορατικό και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο και να επιτευχθεί συμφωνία για την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 2020, και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή όλων των βασικών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών πολύ πριν από το 2020.

  Τροπολογία  176

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της κατανάλωσης τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών στην ΕΕ και των πιθανών μέτρων αντιμετώπισής τους.

  ζ) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της κατανάλωσης τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών στην ΕΕ και των πιθανών μέτρων αντιμετώπισής τους, και λήψη των αναγκαίων μέτρων πολιτικής για να δοθεί συνέχεια στα πορίσματα αυτής της εκτίμησης.

  Τροπολογία  177

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζα) Εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δρουν υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη δήλωση του Rio +201, και βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος με την προώθηση της ανάληψης περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών·

   

  _______________

   

  1 Σύμφωνα με την παράγραφο 88 στοιχείο η) της Διακήρυξης του Rio+20.

  Τροπολογία  178

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζβ) Υποστήριξη της υλοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης συστημάτων εμπορίας εκπομπών παγκοσμίως και διευκόλυνση της διαπεριφερειακής διασύνδεσής τους.

  Αιτιολόγηση

  Η ανάπτυξη και διασύνδεση περιφερειακών συστημάτων εμπορίας εκπομπών θα συμβάλει στην προώθηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της πράσινης καινοτομίας, σταθεροποιώντας παράλληλα την τιμή του άνθρακα, εξασφαλίζοντας πιο ισότιμους όρους σε διεθνές επίπεδο και υποστηρίζοντας την παγκόσμια συνεργασία σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

  Τροπολογία  179

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 101

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  101. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος πριν από το 2020, με βάση ιδίως την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος.

  101. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια γενική μέθοδος για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των εννέα στόχων προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων στόχων, καθώς και να εξασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Επιπλέον, η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος και στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος πριν από το 2020, με βάση ιδίως την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή του παρόντος προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.

  Τροπολογία  180

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 102

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  102. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας περιλαμβάνουν τους δείκτες που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠ για να παρακολουθεί, αφενός την κατάσταση του περιβάλλοντος και, αφετέρου, την υλοποίηση των στόχων και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και ενεργειακών στόχων, των στόχων για τη βιοποικιλότητα και των οροσήμων αποδοτικής χρήσης των πόρων. Σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη θα αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για τη μέτρηση της συνολικής προόδου προς μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, καθώς και της συμβολής της στην ευμάρεια και την ευημερία.

  102. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας περιλαμβάνουν τους δείκτες που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠ για να παρακολουθεί, αφενός την κατάσταση του περιβάλλοντος και, αφετέρου, την υλοποίηση των στόχων και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και ενεργειακών στόχων, των στόχων για τη βιοποικιλότητα και των οροσήμων αποδοτικής χρήσης των πόρων. Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί πρόοδος στη διαθεσιμότητα και την εναρμόνιση των γνώσεων σχετικά με την παραγωγή και την επεξεργασία των αποβλήτων στο πλαίσιο της υφιστάμενης ευρωπαϊκής στατιστικής νομοθεσίας. Σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη καθώς και στο κοινό πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής 2020 για τη βιοποικιλότητα, θα αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για τη μέτρηση της συνολικής προόδου προς μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, καθώς και της συμβολής της στην ευμάρεια και την ευημερία.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  (θα εγκριθεί από την Επιτροπή των Περιφερειών κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς της στις 30 Μαΐου 2013).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έληξε στα τέλη Ιουλίου 2012. Επομένως, είναι καιρός να βρεθεί συναίνεση για το νέο γενικό πλαίσιο μέχρι το 2020 και να προταθεί ένας φιλόδοξος και ρεαλιστικός οραματισμός για το 2050, στην ώθηση που έδωσε η σύνοδος κορυφής Ρίο+20.

  Ο ίδιος ο τίτλος του προγράμματος «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», παραπέμπει σε έναν φιλοσοφικό προβληματισμό όσον αφορά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την ανάγκη συμφιλίωσης της οικονομικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, γύρο από την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε έτσι να μιλήσουμε για υπέρβαση της τυφλής επιβίωσης υπέρ μιας ηθικής βασισμένης στην ευθύνη, που θα συνοψίζονταν με το απόφθεγμα "δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας».

  Τα πάντα περιλαμβάνοντας ήδη στο Παγκόσμιο Χάρτη για τη Φύση του 1982, αλλά είναι σαφές ότι 30 χρόνια μετά, οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές όσον αφορά την πίεση στους φυσικούς πόρους, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση, τα απόβλητα, τους κινδύνους για την υγεία ή την αλλαγή του κλίματος. Εντούτοις, τίθεται συγχρόνως η μείζων πρόκληση της διατήρησης ή της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων στην Ευρώπη και ανά των κόσμο. Πώς μπορούμε τότε να είμαστε ταυτόχρονα φύλακες του πλανήτη και δημιουργοί πλούτου;

  Στην περίοδο οικονομικής κρίσης και λιτότητας που διερχόμαστε, η οιαδήποτε επίφαση στην περιβαλλοντική πολιτική θα μπορούσε να εξομοιωθεί με στοίχημα, δεδομένου ότι θεωρείται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα ή ως περιορισμός και εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Όμως, σε μια τέτοια «βραχυπροθεσμική» και διχαστική προσέγγιση, θα ήταν πιο συνετό να αντιπαραβάλουμε έναν αποτελεσματικό συνδυασμό μεταξύ του περιβαλλοντικού μηνύματος και των οικονομικών και βιομηχανικών προβληματισμών, συγκεντρώνοντας το σύνολο των φορέων σε μια καινοτόμο και προοδευτική προσέγγιση.

  Η δράση υπέρ του περιβάλλοντος συνεπάγεται σημαντικό κόστος – όπως άλλωστε και η αδράνεια στον ίδιο τομέα – αλλά και κέρδη που δεν είναι δυνατόν να τα αγνοήσουν σήμερα ούτε οι δημόσιοι προϋπολογισμοί ούτε οι ιδιωτικοί επενδυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μέριμνα για το περιβάλλον δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα μέγεθος προσαρμοζόμενο κατά το δοκούν, αλλά να ενσωματωθεί σε διάφορες τομεακές πολιτικές.

  Προτείνοντας ένα συνολικό διάγραμμα, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μπορεί εκληφθεί αφενός ως ένα μεγάλο περιβαλλοντικό μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, και αφετέρου ως ιδρυτική πράξη ενός νέου ευρωπαϊκού οικολογικού «New Deal» στον ορίζοντα του 2020, που φέρει το ελπιδοφόρο μήνυμα μιας πιο «πράσινης» ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης.

  Η ιδέα μιας «πράσινης» ανάπτυξης, όπως προωθείται στη Δήλωση του ΟΟΣΑ του 2009, δεν ανήκει στο ένα ή το άλλο πολιτικό ρεύμα και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συναίνεσης. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε μια οικονομία με μικρότερη, η βελτιστοποιημένη, χρήση ενέργειας και πρώτων υλών, η οποία παράγει και καταναλώνει με ευφυή τρόπο αποφεύγοντας τις σπατάλες και ελέγχει τις απορρίψεις αποβλήτων, μειώνοντας συγχρόνως τις πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον. Όχι μόνο δεν είναι συνώνυμο αρνητικής ανάπτυξης, αντίθετα ποντάρει στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

  Για να επιτευχθεί η εν λόγω «πράσινη» ανάπτυξη, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον απαιτεί πολυάριθμες προσπάθειες, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν δεκτές με κατανόηση. Όμως, η συνεχής εξέλιξη και ο όλο και πιο περίπλοκος χαρακτήρας της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το μπέρδεμα ή και η αλληλοεπικάλυψη των κανόνων, συνεπάγονται νομική αστάθεια, δυσχέρειες κατανόησης και φόβους για τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα και τους ιδιώτες. Τούτο οδηγεί επίσης σε σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή, διοικητικές δυσκινησίες και συγκρούσεις ερμηνείας και δικαιοδοσίας. Σε όλα αυτά προστίθεται συχνά και η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αφού έχουν αναληφθεί οι υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Έτσι, το 2011, το περιβάλλον υπήρξε ο τομέας στον οποίο διαπιστώθηκε στην Ένωση το μεγαλύτερο μέρος των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου , ήτοι 299 περιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου των παραβάσεων, ενώ κινήθηκαν 114 νέες διαδικασίες επί παραβάσει. Οι παραβάσεις αυτές έχουν υψηλό οικονομικό και ανθρώπινο κόστος.

  Ως εκ τούτου, για να είναι πιο αποδεκτή και να εφαρμόζεται καλύτερα, η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε ένα γερό βάθρο επιστημονικών γνώσεων, να αποσκοπεί σε μεγαλύτερη συνοχή και απλούστευση, αλλά και να τηρεί τις αρχές της ευφυούς νομοθεσίας, με βάση την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την αξιολόγηση των εφαρμοζομένων πολιτικών («έλεγχος καταλληλότητας») και την εξέταση του αντίκτυπου στην ανταγωνιστικότητα.

  Παράλληλα, ο έλεγχος της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας θα πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά στο σύνολο της ΕΕ, μέσω παγίωσης των εθνικών συστημάτων περιβαλλοντικής εποπτείας, μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και θέσπισης μιας κοινοτικής στήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, θα πρέπει να βελτιωθούν η χρήση και η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στον περιβαλλοντικό τομέα, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα επιτόπου.

  Πέραν τούτου, η ανακοίνωση σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης αξίζει μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, είναι αναγκαία μια καλύτερη διαπαιδαγώγηση σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ στον περιβαλλοντικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η προβλεψιμότητα που χρειάζονται απαραιτήτως οι διοικητικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, καθώς και οι πολίτες. Καταυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, θα ενισχυθεί το αίσθημα ιδιοποίησης, με αποτέλεσμα να αισθάνονται οι Ευρωπαίοι υπερήφανοι για την προστασία του φυσικού κεφαλαίου και τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, τόσο στην ήπειρό τους όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

  Επιπλέον, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να πέμψει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο και να συμβάλει στη δημιουργία μιας διεθνούς διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, η οποία να ξεπερνά την οικονομική αλληλεγγύη. Η ΕΕ οφείλει όντως να επιτύχει ίση δέσμευση των τρίτων χωρών επί του θέματος .

  Η Ένωση δεν μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλει μεμονωμένες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, αλλά να μπορεί να υπολογίζει σε αξιόπιστους εταίρους. Κατά συνέπεια, η διπλωματία της στον περιβαλλοντικό τομέα θα πρέπει να αποφύγει τον ύφαλο της αφέλειας σε θέματα εμπορίου, χωρίς να παραβιάζει ωστόσο τις αρχές του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, ανήκει στην ΕΕ να προσδιορίσει καλύτερα του όρους πρόσβασης στην αγορά της και να την ανοίγει μόνο εφόσον οι τρίτες χώρες προστατεύουν το περιβάλλον και μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εφόσον οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν ζημιώνονται στα πλαίσια αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού ντάμπιγκ και τις διαρροές διοξειδίου του άνθρακα. Ο περιορισμός στην ανάληψη μονομερών δεσμεύσεων δεν θα φαινόταν δίκαιος στους ευρωπαίους επιχειρηματίες και θα τους αποθάρρυνε από το να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στο έδαφος της Ένωσης.

  Τέλος, η μέριμνα για το περιβάλλον είναι θέμα υπευθυνότητας για την ΕΕ και τις τρίτες χώρες, αλλά επίσης, και κυρίως, για κάθε άτομο. το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να επαναφέρει τον ευρωπαίο πολίτη στο κέντρο του προβληματισμού. Η εκπαίδευσή του, η πληροφόρησή του, η ενίσχυση της συμμετοχής του σε καθημερινή βάση, η προώθηση των δραστηριοτήτων πολιτών, αλλά και η πρόσβασή του στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος, ιδού οι στόχοι που οφείλει να βολιδοσκοπήσει το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ας δραχτούμε λοιπόν της μοναδικής ευκαιρίας που προσφέρει το 2013 «Ευρωπαϊκό Έτος της Ιθαγένειας» για την ανάπτυξη της συνείδησης των πολιτών της Ένωσης έναντι του περιβάλλοντος.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (26.3.2013)

  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»
  (COM(2012)0710 – C7‑0392/2012 – 2012/0337(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Daciana Octavia Sârbu

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας

  Με την παρούσα νομοθετική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη θέσπιση του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) για την περίοδο 2013 έως 2020, που εντάσσεται στα προγράμματα που άρχισε να καταρτίζει το 1973. Δεδομένου ότι το 6ο ΠΔΠ επρόκειτο να λήξει τον Ιούλιο 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ψήφισμά του[1] της 20ής Απριλίου 2012 να υποβάλει το ταχύτερο δυνατό ένα διάδοχο πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, να εξασφαλίσει τη συνέχεια και να αποφευχθούν τυχόν κενά. Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να βασίσει τη μελλοντική της πρόταση στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: εφαρμογή και ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ένταξη των περιβαλλοντικών στόχων σε όλες τις τομεακές πολιτικές και διεθνής διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Το Νοέμβριο 2012, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση απόφασής της σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας». Σε αντιστοιχία με προηγούμενα προγράμματα, το προτεινόμενο 7ο ΠΔΠ στοχεύει στη δημιουργία ενός γενικότερου πλαισίου για τα διάφορα περιβαλλοντικά μέτρα, τους χάρτες πορείας και τη νομοθεσία που έχει πρόσφατα δημοσιεύσει η Επιτροπή. Έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι όλοι οι σχετικοί με το περιβάλλον στόχοι του 2020 για τους διαφορετικούς τομείς πολιτικής θα συμπεριλαμβάνονται και θα εξετάζονται σε συνάρτηση ο ένας με τον άλλον. Επιπλέον, η πρόταση για το ΠΔΠ έχει μακροπρόθεσμη προοπτική εξασφαλίζοντας ένα όραμα για το 2050. Το νέο ΠΔΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμβολής της περιβαλλοντικής πολιτικής στη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, στην οποία θα προστατεύεται και θα ενισχύεται το φυσικό κεφάλαιο και θα διασφαλίζονται η υγεία και η ευημερία των πολιτών.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στο παράρτημα της πρότασης μια δέσμη εννέα στόχων προτεραιότητας που πρέπει να επιτευχθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της:

  1.  προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·

  2.  μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·

  3.  προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία·

  4.  μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης·

  5.  βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική·

  6.  διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και διαμόρφωση σωστών τιμών·

  7.  βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών·

  8.  ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης·

  9.  αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

  Περιβαλλοντικές προκλήσεις για τον γεωργικό τομέα

  Ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στο πλαίσιο της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων, περιορισμένων πόρων, της ανάγκης για λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή στην παραγωγή τροφίμων.

  Η γεωργία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά από κοινού με το δασικό τομέα παρουσιάζει επίσης σημαντικό δυναμικό για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της απορρόφησης και αποθήκευσης άνθρακα. Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα με τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από τη γεωργία και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

  Η αποτελεσματική χρήση των πόρων κατά την παραγωγή τροφίμων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων ενόψει των περιορισμένων φυσικών πόρων. Σύμφωνα με τον FAO, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί κατά ένα τρίτο έως το 2050. Σε συνδυασμό με τροποποιημένα μοτίβα κατανάλωσης, τούτο θα συντελέσει στην αύξηση της ζήτησης τροφίμων κατά 70%. Για το λόγο αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο να φτάσει η ευρωπαϊκή γεωργία στα βέλτιστα δυνατά επίπεδα βιωσιμότητας και αποδοτικής χρήσης των πόρων.

  Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι τα απόβλητα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν φτάσει στο 50% από το 1974 και ότι απαιτείται η επείγουσα ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κατασπατάλησης τροφίμων στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφίμων.

  Οι νομοθετικές προτάσεις για την αναμόρφωση της ΚΓΠ αποσκοπούν στη σύνδεση των άμεσων πληρωμών με την εξασφάλιση δημόσιων αγαθών και στη διάθεση χρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Απώτερος σκοπός των μέτρων αυτών είναι να προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και του καθορισμού και της διατήρησης γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής οικολογικής αξίας.

  Η Ένωση πρέπει να διαμορφώσει συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και να μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της προμηθεύοντας τρόφιμα και περιβαλλοντικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα που συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

  2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν οι εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα που συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

  5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Το 30% του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη δράση με σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής ανθεκτικότητας και τη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς υπέρβαση των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.

  9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη δράση με σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής ανθεκτικότητας και τη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς υπέρβαση των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ ως ομάδας χωρών οι δράσεις της οποίας έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις, να καταβάλλει προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να προωθήσει την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου καθώς και την ποιότητα των τροφίμων (από άποψη υγιεινής, διατροφικής αξίας και οργανοληπτικών ιδιοτήτων, θα προσφέρει αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας και της απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

  11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας, της αλιείας, του διεθνούς εμπορίου, της οικονομίας και βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας και της απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, η φορολογική πολιτική (ίδιοι πόροι που σχετίζονται με το περιβάλλον) ώστε να προκύψει μια συνεκτική συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του κλίματος και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων.

  16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα φυσικά και καλλιεργούμενα οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις πολυλειτουργικές, παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις σε όλες τις περιοχές, από τα γλυκά ύδατα και τον καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του κλίματος και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% περίπου των επιφανειακών υδάτινων μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ άλλων λόγω της συνεχιζόμενης υπεραλίευσης και της παρουσίας θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει στον περιορισμό πολλών μορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

  18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% περίπου των επιφανειακών υδάτινων μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ άλλων λόγω της συνεχιζόμενης υπεραλίευσης και της παρουσίας θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει στον περιορισμό πολλών μορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, τις μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και την ηλεκτροπαραγωγή.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων οφελών από αυτές. Το στοιχεία οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. Για παράδειγμα, τα υδάτινα οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές αναμένεται να επωφεληθούν από τη σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και του καθορισμού και της διατήρησης γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής οικολογικής αξίας.

  19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων οφελών από αυτές. Το στοιχεία οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, συγκεκριμένα για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, υποστηρίζονται από τις προτάσεις που αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, το οποίο πρέπει επομένως να προβλέπει ένα επαρκή προϋπολογισμό για τη στήριξή τους. Τα υδάτινα οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές αναμένεται να επωφεληθούν από την τελική εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αμέσως μετά την εφαρμογή με ισοδύναμο τρόπο της οδηγίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την μεγαλύτερη οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές σε συνδυασμό με τις άμεσες ενισχύσεις και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Σημαντικό στοιχείο αυτής της βιώσιμης γεωργίας είναι μια διαχείριση με πνεύμα ευθύνης για τις μελλοντικές γενιές η οποία ταυτόχρονα εξοικονομεί τους πόρους και είναι παραγωγική.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 19 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  19α. Εδώ και δεκαετίες, η διαχείριση της γης στην Ένωση συμβάλλει στη διατήρηση των οικοτόπων και στην πολυμορφία των πολιτιστικών τοπίων. Στις τελευταίες δεκαετίες, η ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος και σε όλες τις σχετιζόμενες με τη γεωργία εκπομπές ουσιών, σε μερικές περιπτώσεις με την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή πολλών βασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα και αυξάνοντας την τρωτότητα της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, μέχρις ότου χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να καταστούν πιο αειφόρες.

  22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή πολλών βασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα και αυξάνοντας την τρωτότητα της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, μέχρις ότου χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να καταστούν πιο αειφόρες. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της στεγανοποίησης του εδάφους, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να λάβουν μέτρα για τη μείωση των χρησιμοποιούμενων εκτάσεων και για τη διατήρηση γεωργικών γαιών για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων πρώτων υλών.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  22α. Οι γεωργικές και δασικές ζώνες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 78% της κάλυψης των εδαφικών εκτάσεων της Ένωσης. Για το λόγο αυτό η γεωργία και η δασοκομία εξακολουθούν να διαδραματίζουν μείζονα ρόλο για τη διατήρηση φυσικών πόρων και πολιτισμικών τοπίων ως προϋπόθεση για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές. Η αναδάσωση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση του εδάφους και στην προσαρμογή και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ενώ η βιώσιμη γεωργία μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση του εδάφους. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση σε ολοκληρωμένες και καινοτόμους γεωργικές πρακτικές, όπως τεχνολογίες ακριβείας και οικολογικές προσεγγίσεις και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της γονιμότητας του εδάφους με μη χημικά λιπάσματα και με βιώσιμη αύξηση της αποδοτικότητας.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 23

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

  23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η εν λόγω δέσμευση θα μπορούσε να εκπληρωθεί με το βέλτιστο τρόπο στα κράτη μέλη της ΕΕ.

   

  Με βάση την αρχή της επικουρικότητας τα ζητήματα ποιότητας του εδάφους μπορούν να ρυθμιστούν καλύτερα εντός δεσμευτικού νομικού πλαισίου στο επίπεδο των κρατών μελών. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ μειώθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία εικοσαετία, η υπέρμετρη ελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων εξακολουθεί να επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των υδάτων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί περαιτέρω σημαντική μείωση της ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως η έκλυση αμμωνίας που οφείλεται στην αναποτελεσματική διαχείριση των λιπασμάτων και την ανεπαρκή επεξεργασία των λυμάτων. Απαιτούνται επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως προς τους πόρους, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση λιπασμάτων. Αυτό επιβάλλει τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες προκλήσεις,, τη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και την ένταξη του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων σε μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία να διασυνδέει και να ενοποιεί τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ που διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση της υπέρμετρης ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων και του ευτροφισμού.

  24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ μειώθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία εικοσαετία, η σημαντική ελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων εξακολουθεί να επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των υδάτων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί περαιτέρω σημαντική μείωση της ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έκλυση αμμωνίας που προκαλείται με φυσικές διαδικασίες (διαχείριση των λιπασμάτων). Απαιτούνται επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως προς τους πόρους, για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση λιπασμάτων καθώς και τη δημιουργία βιώσιμου κύκλου θρεπτικών στοιχείων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτό επιβάλλει επενδύσεις στην έρευνα, τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες προκλήσεις, την προσαρμογή των προτύπων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και την ένταξη του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων σε μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία να διασυνδέει και να ενοποιεί τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ, για παράδειγμα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση της υπέρμετρης ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων και του ευτροφισμού.

  Τροπολογία              13

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, επαρκή προστασία του εδάφους και σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

  ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, επαρκή προστασία του εδάφους στα κράτη μέλη και σημαντική πρόοδο από τα κράτη μέλη όσον αφορά την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) Προστασία των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές.

  ζ) Προστασία και βιώσιμη διαχείριση των δασών και της πληθώρας των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές, καθώς τα δάση είναι σημαντική ανανεώσιμη πηγή πρώτων υλών.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ζα) διατήρηση της επικονίασης σε υψηλό επίπεδο και λήψη μέτρων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της υγείας των μελισσών και – εάν κριθεί σκόπιμο – λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία έχουν αποδειχθεί κατόπιν επιστημονικής εκτίμησης κινδύνων ότι έχουν δυσμενή αντίκτυπο στους πληθυσμούς των μελισσών, θα συνοδεύεται από την εφαρμογή μέτρων μετριασμού των κινδύνων.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αα) να γίνουν περαιτέρω βήματα προς την προστασία, ενθάρρυνση και υποστήριξη των γεωργικών τομέων, οι οποίοι αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη βιολογική ποικιλομορφία και ειδικότερα του μελισσοκομικού τομέα·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της οργανικής ύλης του, για την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων.

  ε) Αύξηση των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της οργανικής ύλης του – μεταξύ άλλων με τη διατήρηση και επέκταση των αποδεδειγμένα αξιόπιστων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων στην ανάπτυξη της υπαίθρου της ΚΓΠ – για την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων· ενίσχυση των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό των χρησιμοποιούμενων εκτάσεων και για τη διατήρηση γεωργικών γαιών για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων πρώτων υλών.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  19

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  28. Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται καινοτομία σε όλο το φάσμα της οικονομίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

  28. Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται έρευνα και καινοτομία σε όλο το φάσμα της οικονομίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. Χρειάζονται καινοτόμες μέθοδοι για την κατανάλωση ενέργειας των γεωργικών μηχανημάτων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2, και απαιτείται επίσης να παρασχεθούν κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ούτως ώστε να υιοθετηθούν καινοτόμες μέθοδοι και τεχνολογίες. Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 30

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης για την παραγωγή τροφίμων και για την παραγωγή βιοενέργειας. Η σχετική συμβολή της νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι σημαντική.

  30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης ενέργειας. Η σχετική συμβολή της νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι σημαντική.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 32

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  32. Η αφομοίωση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές θα έχει ως αποτέλεσμα πρότυπα βελτιωμένης χρήσης των πόρων και μειωμένες εκπομπές σε πάνω από 50.000 μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών, στην οικολογικοποίηση της οικονομίας και στη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους για τη βιομηχανία.

  32. Η αφομοίωση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές θα έχει ως αποτέλεσμα πρότυπα βελτιωμένης χρήσης των πόρων και μειωμένες εκπομπές σε πάνω από 50.000 μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών, στην οικολογικοποίηση της οικονομίας και στη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους για τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, με την πρόοδο της έρευνας, τη δημιουργία μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών για τα γεωργικά προϊόντα μπορούν να μειωθούν αισθητά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τη μεταφορά τροφίμων. Οι σύντομες διαδρομές εξασφαλίζουν πιο φρέσκα και υγιή τρόφιμα.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 35

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων πέραν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα καθοριστούν στόχοι μείωσης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

  35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων πέραν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα καθοριστούν στόχοι μείωσης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής με τον περιορισμό της σπατάλης, της στέγασης και της κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη αποτίμηση των τροφίμων, με περιφερειακή εμπορία, με τη βελτίωση της διοικητικής μέριμνας, της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της συσκευασίας. Όλοι οι παράγοντες κατά μήκος της επισιτιστικής αλυσίδας, και ιδίως οι έμποροι και οι καταναλωτές, διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η στοχευμένη κατάρτιση και ενημέρωση των καταναλωτών.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 39

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω των διαρροών στο σύστημα διανομής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης μηχανισμών της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για το νερό.

  39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω των διαρροών στο σύστημα διανομής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την πίεση που δέχονται οι υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης μηχανισμών της αγοράς, όπως η τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για το νερό και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που προβλέπεται στις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν το κόστος της.

  γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν το κόστος της και θα συμβάλουν στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων στα πλαίσια της αλυσίδας διατροφής κατά 50% έως το 2025.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 50

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  50. Η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήματα, προκαλώντας παρατεταμένες ξηρασίες και καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες και δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες ή πιο λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της. Δεδομένου ότι πολλοί τομείς υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής και της διαχείρισης του κινδύνου φυσικών καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν περαιτέρω στις πολιτικές της ΕΕ.

  50. Η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήματα, προκαλώντας παρατεταμένες ξηρασίες και καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες και δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες ή πιο λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της. Δεδομένου ότι πολλοί τομείς υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής και της διαχείρισης του κινδύνου φυσικών καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν περαιτέρω στις πολιτικές της ΕΕ. Παράλληλα, είναι σημαντικό να παρέχονται στους παράγοντες των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως οι γεωργοί, αναλυτική και ακριβής ενημέρωση σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους που προέρχονται από κακές πρακτικές καθώς και εφαρμόσιμες λύσεις ως προς την προσαρμογή.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 62

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  62. Επιπλέον της παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη συμμόρφωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει τις προσπάθειες που της αναλογούν για να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ότι απηχεί τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις. Κατά κανόνα, οι νομικές υποχρεώσεις που είναι επαρκώς σαφείς και ακριβείς θα κατοχυρώνονται σε κανονισμούς, οι οποίοι παράγουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα και περιορίζουν τις διαφορές στην εφαρμογή. Η Επιτροπή θα αυξήσει τη χρήση πινάκων αποτελεσμάτων και άλλων μέσων δημοσιοποιούμενης παρακολούθησης της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων.

  62. Επιπλέον της παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη συμμόρφωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει τις προσπάθειες που της αναλογούν για να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία είναι αναλογική, κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ότι απηχεί τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις. Κατά κανόνα, οι νομικές υποχρεώσεις που είναι επαρκώς σαφείς και ακριβείς θα κατοχυρώνονται σε κανονισμούς, οι οποίοι παράγουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα και περιορίζουν τις διαφορές στην εφαρμογή. Η Επιτροπή θα αυξήσει τη χρήση ανακοινώσεων ή πινάκων αποτελεσμάτων και άλλων μέσων δημοσιοποιούμενης παρακολούθησης της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων και θα εξασφαλίσει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με θετικές τάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εα) χάραξη στρατηγικών συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης μεταξύ των διαφόρων παραγόντων καθώς και ευρύτερη επικοινωνία σχετικά με αποδεδειγμένα αξιόπιστες πρακτικές.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  εβ) τακτική επανεξέταση του ισχύοντος δικαίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι αναλογικά, εφαρμόσιμα και στοχοθετημένα.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) επικοινωνία και διάδοση θετικών εξελίξεων και τάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 75

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για αύξηση της συμμετοχής του στις προσπάθειες επίτευξης περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, ιδίως σε σχέση με δραστηριότητες οικοκαινοτομίας και με την αφομοίωση νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. Θα πρέπει να προωθηθούν οι κοινές πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την οικοκαινοτομία, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας, όπως η Σύμπραξη Καινοτομίας για το νερό και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα που προβλέπεται στις μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την ΚΓΠ. Με το νέο πλαίσιο καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, προβλέπεται να διευκολυνθεί η πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα σε χρηματοδότηση για επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, κυρίως για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και την προστασία του εδάφους. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κοινοποιούν περιβαλλοντικές πληροφορίες στο πλαίσιο της οικείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πέραν του βαθμού που επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία συγκαταλέγονται η φορολογία, η τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

  α) Καλύτερη σύνδεση μεταξύ των γεωργικών επιδοτήσεων και της παράδοσης δημόσιων αγαθών, αύξηση της χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία συγκαταλέγονται η φορολογία, η τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αναφοράς και εντοπισμού των περιβαλλοντικών δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως όσων σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, το αργότερο το 2014.

  ε) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, αναφοράς και εντοπισμού των περιβαλλοντικών δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως όσων σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, το αργότερο το 2014.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 83

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  83. Μολονότι η ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της ΕΕ αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης από το 1997, η γενική κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, αν και αξιέπαινη σε ορισμένα πεδία, δεν ήταν επαρκής για την αντιστροφή όλων των αρνητικών τάσεων. Η επίτευξη πολλών από τους στόχους προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος θα απαιτήσει αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων σε άλλες πολιτικές, καθώς και συνεκτικότερες, συστρατευμένες προσεγγίσεις πολιτικής που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Αυτό προβλέπεται να συμβάλει στην εξασφάλιση της διαχείρισης των δύσκολων συμβιβασμών σε πρώιμο στάδιο, και όχι στο στάδιο της εφαρμογής, και δυνατοτήτων αποτελεσματικότερου μετριασμού των αναπόφευκτων επιπτώσεων. Η οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον εφαρμόζονται σωστά, αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για την εξασφάλιση της ένταξης απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος στα σχέδια και προγράμματα, καθώς και στα έργα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, που είναι γενικά αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις χρήσεις χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων, μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων και προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στις φυσικές καταστροφές.

  83. Μολονότι η ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της ΕΕ αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης από το 1997, η γενική κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, αν και αξιέπαινη σε ορισμένα πεδία, δεν ήταν επαρκής για την αντιστροφή όλων των αρνητικών τάσεων. Η επίτευξη πολλών από τους στόχους προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος θα απαιτήσει αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων σε άλλες πολιτικές, καθώς και συνεκτικότερες στρατηγικές και συστημικές προσεγγίσεις πολιτικής που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Αυτό προβλέπεται να συμβάλει στην εξασφάλιση της διαχείρισης των δύσκολων συμβιβασμών σε πρώιμο στάδιο, και όχι στο στάδιο της εφαρμογής, και δυνατοτήτων αποτελεσματικότερου μετριασμού των αναπόφευκτων επιπτώσεων. Η οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον εφαρμόζονται σωστά, αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για την εξασφάλιση της ένταξης απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος στα σχέδια και προγράμματα, καθώς και στα έργα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, που είναι γενικά αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις χρήσεις χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων, μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων και προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στις φυσικές καταστροφές.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 85

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  85. Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένους στόχους προτεραιότητας για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης. Στις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) και της πολιτικής για τη συνοχή, η Επιτροπή συμπεριέλαβε μέτρα για την περαιτέρω στήριξη της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της αειφορίας. Για να επιτύχει το παρόν πρόγραμμα, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Ομοίως, οι προσπάθειες που αποσκοπούν πρωτίστως στην επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο ώστε να αποφέρουν παράλληλα οφέλη για άλλες πολιτικές. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων είναι δυνατόν να στοχεύουν σε οφέλη για τα ενδιαιτήματα και τα είδη και στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, βελτιώνοντας παράλληλα την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως η επικονίαση ή ο καθαρισμός του νερού για τη γεωργία, και δημιουργώντας «πράσινες» θέσεις εργασίας.

  85. Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένους στόχους προτεραιότητας για την περαιτέρω ενίσχυση της ενσωμάτωσης. Στις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) και της πολιτικής για τη συνοχή, η Επιτροπή συμπεριέλαβε μέτρα για την περαιτέρω στήριξη της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της αειφορίας. Για να επιτύχει το παρόν πρόγραμμα, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Ομοίως, οι προσπάθειες που αποσκοπούν πρωτίστως στην επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο ώστε να αποφέρουν παράλληλα οφέλη για άλλες πολιτικές. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων είναι δυνατόν να στοχεύουν σε οφέλη για τα ενδιαιτήματα και τα είδη και στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, βελτιώνοντας παράλληλα την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως η επικονίαση ή ο καθαρισμός του νερού για τη γεωργία, και δημιουργώντας «πράσινες» θέσεις εργασίας.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 86 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) Ενσωμάτωση όρων και κινήτρων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα στις πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και μεταρρύθμισης υφιστάμενων πολιτικών, καθώς και στις νέες πρωτοβουλίες, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

  α) περαιτέρω ενσωμάτωση όρων και κινήτρων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα στις πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και μεταρρύθμισης υφιστάμενων πολιτικών, καθώς και στις νέες πρωτοβουλίες, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 87

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  87. Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών τους ορίων, δεδομένου ότι οι πόλεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα, ενέργεια, χώρο και πόρους και για την υποδοχή των αποβλήτων.

  87. Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών τους ορίων, δεδομένου ότι οι πόλεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα, ενέργεια, χώρο και πόρους και για την υποδοχή των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη των αγροτικών περιοχών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της υπαίθρου.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση απόφασης

  Παράρτημα – παράγραφος 89 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  89α. Η πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας της Ένωσης πρέπει να βασίζεται στη βιώσιμη γεωργία και στο δίκαιο εμπόριο. Λόγω της αλλαγής του κλίματος ασκούνται πιέσεις στους φυσικούς πόρους, ιδίως εφόσον πρέπει να διατεθούν επαρκείς ποσότητες τροφίμων για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό με μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης. Οι εισαγωγές πρωτεϊνών από τρίτες χώρες στις οποίες δεν ισχύει επαρκές επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, θα μπορούσαν να περιοριστούν με την προώθηση της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών στην Ένωση. Επιπλέον, η Ένωση υποχρεούται να ζητεί διμερή και πολυμερή, επαρκή κανονιστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στις εν λόγω περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  10.12.2012

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  10.12.2012

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Daciana Octavia Sârbu

  6.2.2013

  Εξέταση στην επιτροπή

  4.3.2013

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  25.3.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  María Auxiliadora Correa Zamora, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver, Σπύρος Δανέλλης

  • [1]  P7_TA-PROV(2012)0147: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή (2011/2194(INI)).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  29.11.2012

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  10.12.2012

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  EMPL

  10.12.2012

  ITRE

  10.12.2012

  REGI

  10.12.2012

  AGRI

  10.12.2012

   

  PECH

  10.12.2012

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  EMPL

  12.12.2012

  ITRE

  17.12.2012

  REGI

  18.12.2012

  PECH

  17.12.2012

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Gaston Franco

  17.12.2012

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  20.3.2013

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.4.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  46

  5

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Θεόδωρος Σκυλακάκης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Minodora Cliveti, Gaston Franco, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Csaba Sándor Tabajdi, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Σοφοκλής Σοφοκλέους

  Ημερομηνία κατάθεσης

  6.5.2013