Izvješće - A7-0167/2013Izvješće
A7-0167/2013

IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

6.5.2013 - (COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD)) - ***I

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Franck Proust


Postupak : 2012/0250(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0167/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0167/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

(COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0521),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0316/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7-0167/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Trgovina lijekovima i medicinskim proizvodima ne kontrolira se jer su oni trenutno isključeni iz definicije predviđenih tvari.

 

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Lijekove koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin treba stoga kontrolirati ne ometajući zakonitu trgovinu njima.

(6) Lijekove također treba kontrolirati kao i druge predviđene tvari ne ometajući zakonitu trgovinu njima. U tu svrhu lijekove ubuduće treba uključiti u definiciju predviđenih tvari.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U tu svrhu izvoz lijekova koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin treba se obavljati uz prethodnu obavijest o izvozu koju nadležna tijela u Uniji šalju nadležnim tijelima zemlje odredišta.

(7) Stoga treba stvoriti novu kategoriju predviđenih tvari da bi se uzele u obzir specifična obilježja lijekova. Izvoz takvih predviđenih tvari treba se obavljati uz prethodnu obavijest o izvozu koju nadležna tijela u Uniji šalju nadležnim tijelima zemlje odredišta uz informacije koje prethodno dostavi gospodarski subjekt.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Nadležnim tijelima država članica treba dati ovlasti da zaustave ili zaplijene proizvode za koje postoje opravdani razlozi za sumnju da su namijenjeni nedopuštenoj proizvodnji droga prilikom izvoza, uvoza ili tranzita.

(8) Nadležnim tijelima država članica treba dati ovlasti da zaustave ili zaplijene proizvode za koje postoje opravdani razlozi za sumnju da su namijenjeni nedopuštenoj proizvodnji droga prilikom izvoza, uvoza ili tranzita. Nadležna tijela država članica trebala bi međusobno i s Komisijom razmjenjivati informacije o zapljenama i zaustavljenim pošiljkama kroz Europsku bazu podataka kako bi poboljšali sveopću razinu informiranosti o trgovini prekursorima za droge i lijekovima koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Europsku bazu podataka kojom se uspostavlja Europski registar gospodarskih subjekata koji posjeduju dozvolu ili registraciju za zakonito trgovanje prekursorima za droge i lijekovima koji sadrže efedrin i pseudoefedrin treba redovito ažurirati, a sadržane informacije Komisija i nadležna tijela država članica trebala biti koristiti samo u svrhu sprečavanja zlouporabe tih proizvoda na ilegalnom tržištu.

Obrazloženje

This is to clarify that the European Database to be established under this Regulation is not to be used for police and law enforcement purposes.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se ostvarilo ciljeve Uredbe (EZ) br. 111/2005, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi utvrđivanja odredaba kojima se utvrđuju slučajevi kada nije potrebna dozvola i navođenja dodatnih uvjeta za dodjelu dozvola, određivanja uvjeta za izuzeće od kontrola pojedinih kategorija gospodarskih subjekata i subjekata koji se bave izvozom malih količina predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3, određivanja kriterija za utvrđivanje načina na koji se mogu dokazati zakonite svrhe posla, utvrđivanja informacija potrebnih nadležnim tijelima za nadzor uvoza, izvoza ili posredničkih djelatnosti gospodarskih subjekata, radi utvrđivanja popisa zemalja odredišta u koje se izvoz predviđenih tvari kategorije 2 i 3 iz Priloga treba obavljati uz prethodnu obavijest o izvozu, radi utvrđivanja pojednostavljenih postupaka prethodnog obavješćivanja o izvozu i određivanja općih kriterija za njih, utvrđivanja zemalja odredišta u koje izvoz predviđenih tvari iz kategorije 3 iz Priloga treba podlijegati odobrenju za izvoz, radi utvrđivanja pojednostavljenih postupaka za izdavanje odobrenja za izvoz i određivanja općih kriterija za njih te radi dodavanja dodatnih tvari u Prilog ove Uredbe, kao i drugih izmjena potrebnih da se odgovori na nove trendove zlouporabe prekursora za droge. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka.

(14) Kako bi se ostvarilo ciljeve Uredbe (EZ) br. 111/2005, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi utvrđivanja odredaba kojima se utvrđuju slučajevi kada nije potrebna dozvola i navođenja dodatnih uvjeta za dodjelu dozvola, određivanja uvjeta za izuzeće od kontrola pojedinih kategorija gospodarskih subjekata i subjekata koji se bave izvozom malih količina predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3, određivanja kriterija za utvrđivanje načina na koji se mogu dokazati zakonite svrhe posla, utvrđivanja informacija potrebnih nadležnim tijelima za nadzor uvoza, izvoza ili posredničkim djelatnostima gospodarskih subjekata, za utvrđivanje popisa zemalja odredišta u koje se izvoz predviđenih tvari kategorije 2 i 3 iz Priloga treba obavljati uz prethodnu obavijest o izvozu, radi utvrđivanja pojednostavljenih postupaka prethodnog obavješćivanja o izvozu i određivanja općih kriterija za njih, utvrđivanja zemalja odredišta u koje izvoz predviđenih tvari iz kategorije 3 iz Priloga podliježe odobrenju za izvoz, radi utvrđivanja pojednostavljenih postupaka za izdavanje odobrenja za izvoz i određivanja općih kriterija za njih te radi dodavanja dodatnih tvari u Prilog ove Uredbe, da bi se odgovorilo na nove trendove zlouporabe prekursora za droge. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Delegirani akti kojima se određuju slučajevi kada nije potrebna dozvola i ostali uvjeti za dodjelu dozvola te provedbeni akti kojima se utvrđuje model za dodjelu dozvola trebaju osigurati sustavnu i dosljednu kontrolu i nadzor nad gospodarskim subjektima.

Obrazloženje

The text corresponds to the proposed provision of Article 6 paragraph 4. As it contains a declaration of objectives to be achieved, it is better suited for a Recital.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Budući da se ova Uredba temelji na zajedničkoj trgovinskoj politici, postupak ispitivanja treba se koristiti za usvajanje provedbenih akata.

(17) Budući da se ova Uredba temelji na zajedničkoj trgovinskoj politici, savjetodavni postupak treba se koristiti za usvajanje provedbenih akata.

Obrazloženje

This amendment reflects the changes introduced by amendments 11, 18 and 19.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 111/2005

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) U naslovu se riječ „Zajednice” zamjenjuje riječima „Europske unije”.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

If the amendment is adopted, the word 'Community' should be replaced by the word 'Union' throughout the text of Regulation (EC) 111/2005, and the wording of the amendment will be technically adjusted in order to refer to all specific provisions concerned.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „predviđena tvar” znači svaka tvar koja se koristi za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari i koja je navedena u Prilogu, uključujući smjese i prirodne proizvode koji sadrže takve tvari. To isključuje prirodne proizvode i smjese koje sadržavaju predviđene tvari u takvim spojevima da se ne mogu lako koristiti niti ekstrahirati lako primjenjivim ili ekonomski isplativim sredstvima te lijekove u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

(a) „predviđena tvar” znači svaka tvar koja se može koristiti za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari i koja je navedena u Prilogu, uključujući smjese, prirodne proizvode i lijekove koji sadrže takve tvari. To isključuje prirodne proizvode, smjese i lijekove koji sadržavaju predviđene tvari u takvim spojevima da se ne mogu lako koristiti niti ekstrahirati lako primjenjivim ili ekonomski isplativim sredstvima;

Obrazloženje

Introducing medicinal products into the scope of the Regulation allows more systematic as well as flexible solution to monitoring of trade in drug precursors contained in medicinal products.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija utvrđuje model za dodjelu dozvola provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.

3. Komisija utvrđuje model za dodjelu dozvola provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 30. stavka 2.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Delegirani akti iz trećeg podstavka stavka 1. i provedbeni akti iz stavka 3. jamče sustavnu i dosljednu kontrolu i nadzor nad gospodarskim subjektima.

Briše se

Obrazloženje

This provision has been moved to recitals, due to its declaratory character. See proposed Recital 16a.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležno tijelo pri razmatranju odobrenja registracije uzima u obzir stručnost i poštenje podnositelja zahtjeva.

Nadležno tijelo pri razmatranju odobrenja registracije uzima u obzir stručnost i povijest prethodnih poslova podnositelja zahtjeva, kao i situacije u kojima je podnositelj zahtjeva prekršio zakone.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Sav izvoz predviđenih tvari navedenih u kategoriji 1. Priloga, izvoz predviđenih tvari navedenih u kategorijama 2. i 3. Priloga u određene zemlje odredišta i sav izvoz lijekova koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin obavlja se uz prethodne obavijesti o izvozu koje nadležna tijela u Uniji šalju nadležnim tijelima zemlje odredišta u skladu s člankom 12. stavkom 10. Konvencije Ujedinjenih naroda. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b za utvrđivanje popisa zemalja odredišta, kako bi se smanjio rizik od zlouporabe predviđenih tvari i lijekova koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin pomoću osiguravanja sustavnog i dosljednog nadzora izvoza takvih tvari i proizvoda u te zemlje.

1. Sav izvoz predviđenih tvari navedenih u kategorijama 1. i 4. Priloga i izvoz predviđenih tvari navedenih u kategorijama 2. i 3. Priloga u određene zemlje odredišta obavlja se uz prethodne obavijesti o izvozu koje nadležna tijela u Uniji šalju nadležnim tijelima zemlje odredišta u skladu s člankom 12. stavkom 10. Konvencije Ujedinjenih naroda. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b za utvrđivanje nekoliko popisa zemalja odredišta, kako bi se smanjio rizik od zlouporabe predviđenih tvari pomoću osiguravanja sustavnog i dosljednog nadzora izvoza takvih tvari i proizvoda u te zemlje.

Obrazloženje

Following the amended scope of the Regulation, which now covers medicinal products introduced as Category 4 scheduled substances, this amendment removes the specific mentioning of medicinal products.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Nadležna tijela mogu primjenjivati pojednostavljene postupke prethodnog obavješćivanja o izvozu kada su uvjerena da to neće imati za posljedicu nikakav rizik od zlouporabe predviđenih tvari te lijekova koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b za utvrđivanje takvih postupaka i za određivanje općih kriterija koje su nadležna tijela dužna primjenjivati.

3. Nadležna tijela mogu primjenjivati pojednostavljene postupke prethodnog obavješćivanja o izvozu kada su uvjerena da to neće imati za posljedicu nikakav rizik od zlouporabe predviđenih tvari. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b za utvrđivanje takvih postupaka i za određivanje općih kriterija koje su nadležna tijela dužna primjenjivati.

 

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, izvoz predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3. Priloga podliježe odobrenju za izvoz samo kada su potrebne obavijesti prije izvoza ili kada se te tvari izvoze u određene zemlje odredišta. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b radi utvrđivanja popisa takvih zemalja odredišta kako bi se osigurala odgovarajuća razina kontrole.

Međutim, izvoz predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3. Priloga podliježe odobrenju za izvoz samo kada su potrebne obavijesti prije izvoza.

Obrazloženje

The proposed deletion removes repetition with Article 11 (1). Also the delegation is already stated in Article 11(1).

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 26. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 11. do 25. i stavaka 2. i 3. ovog članka, nadležna tijela svake države članice zabranjuju unos predviđenih tvari, kao i lijekova koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin, na carinsko područje Unije ili njihovo napuštanje tog područja ako postoje opravdani razlozi za sumnju da su takve tvari i proizvodi namijenjeni za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.

 

Obrazloženje

Following the amended scope of the Regulation, which now covers medicinal products introduced as Category 4 scheduled substances, this amendment removes the specific mentioning of medicinal products.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz mjere navedene u članku 26. Komisija je ovlaštena prema potrebi provedbenim aktima utvrđivati mjere kako bi osigurala učinkovit nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja s ciljem sprečavanja zloupotrebe takvih tvari, a posebno u vezi s oblikovanjem i uporabom obrazaca za odobrenja za izvoz i uvoz. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.

Uz mjere navedene u članku 26. Komisija je ovlaštena prema potrebi provedbenim aktima utvrđivati mjere kako bi osigurala učinkovit nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja s ciljem sprečavanja zloupotrebe takvih tvari, a posebno u vezi s oblikovanjem i uporabom obrazaca za odobrenja za izvoz i uvoz. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 30. stavka 2.

Amandman  19

Članak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 30. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2. Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 30.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b radi prilagodbe Priloga novim trendovima zlouporabe prekursora za droge, posebno tvari koje se lako mogu pretvoriti u predviđene tvari, i radi prilagodbe izmjeni tablica u Prilogu Konvenciji Ujedinjenih naroda.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 30.b kako bi Prilogom ovoj Uredbi obuhvatila dodatne tvari, radi prilagodbe Priloga novim trendovima zlouporabe prekursora za droge, posebno tvari koje se lako mogu pretvoriti u predviđene tvari, i radi prilagodbe izmjeni tablica u Prilogu Konvenciji Ujedinjenih naroda.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 30.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3. trećeg podstavka, članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 12. stavka 1., članaka 19., 28. i 30.a prenosi se na neodređeno vrijeme od [OPOCE unosi datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz trećeg podstavka članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 1. i 3. i članaka 19.i 30.a prenosi se na razdoblje od pet godina od [OPOCE unosi datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Correcting inconsistencies, such as references to articles on implementing acts in the delegation of power, references to non-existent provisions, etc. as well as changing indeterminate period of delegation of power to five years, tacitly extended for identical periods of time.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 30.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati prenošenje ovlasti iz članka 6. stavka 3. trećeg podstavka, članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 12. stavka 1., članaka (19.), 28. i 30.a. Odlukom o opozivu prestaje prenošenje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati prenošenje ovlasti iz trećeg podstavka članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 1. i 3. i članaka 19. i 30.a. Odlukom da ga se opozove prestaje prenošenje ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 30.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3. trećeg podstavka, članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 12. stavka 1., članaka (19.), 28. i 30.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od 2 mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za 2 mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5. Delegirani akt donesen na temelju trećeg podstavka članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 1. i 3. i članaka 19. i 30.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EZ) br. 111/2005

Članak 32. – stavak 4. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U članku 32. dodaje se sljedeći stavak:

 

Do 31. prosinca 2017. Komisija ocjenjuje funkcioniranje ove Uredbe. Komisija predstavlja svoje zaključke u izvješću koje podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Prema potrebi tom izvješću prilaže se zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 16.a (nova)

Uredba (EZ) br. 111/2005

Prilog – Kategorija 4. (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) U Prilog se umeće sljedeća kategorija:

 

„Kategorija 4.

 

Lijekovi koji sadrže efedrin ili pseudoefedrin”

OBRAZLOŽENJE

This Commission proposal, amending Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors, seeks first and foremost to fill a legal lacuna in the regulation.

Drug precursors are licit substances used in the manufacture of drugs. Acetic acid, for example, is used in making heroin. Drug precursors are subject to controls on export, import and transit which are more or less stringent depending on the risk of diversion. Precursors that are subject to control and are listed in the Annex to the regulation are called scheduled substances.

In the existing regulation there are three categories of scheduled substances. Category 1 scheduled substances are subject to strict formalities for export, import and transit, while category 3 scheduled substances are subject to certain formalities only when they are exported to certain countries.

Hitherto, medicinal products have always been excluded from the scope of the regulation. Unfortunately, medicinal products containing ephedrine and pseudoephedrine, used for treating colds, flu symptoms and allergies, are sometimes diverted to synthesise metamphetamines. The fact that medicinal products are excluded from the scope of the regulation makes it harder for Member States to seize or intercept shipments of medicinal products containing ephedrine and pseudoephedrine which have manifestly been diverted.

Accordingly the Commission has decided to include medicines containing ephedrine and pseudoephedrine within the scope of the regulation. While this is a laudable objective, the rapporteur considers that the Commission should have taken a different approach. In the Commission proposal, medicinal products are always excluded from the definition of scheduled substances, so medicines containing ephedrine and pseudoephedrine have not been added to one of the categories of scheduled substances. The Commission has created special rules for these medicines that are unlike any of those laid down for the various categories. These medicines are merely subjected to a notification requirement prior to export.

This means that if a new medicine starts to be used as a drug precursor, the regulation will have to be adjusted using the codecision procedure.. In the fight against drug traffickers an ability to react quickly is essential, and yet we would need more than two years to adjust! Drug traffickers would thus have time to adapt before we had even finished adopting the text. This would prevent us from meeting our objectives of tackling drugs and organised crime as we should.

The rapporteur therefore proposes that medicinal products should be included in the definition of scheduled substances and that a new category of substances should be created so that the controls applicable to scheduled substances can be made a little more flexible. The Annexes would be adjusted by delegated acts, thus enabling the Council to use its veto, if needed, against a Commission decision to add another medicinal product to the list. Furthermore, since the definition of ‘scheduled substance’ stipulates that precursor must be easily extracted from the mixture in order to be considered as such, the rapporteur considers that this is likely to significantly restrict the number of medicinal products which may one day be deemed to be scheduled substances, and thus lessen the impact of the regulation on the trade in medicinal products. In fact, it is currently only medicines containing ephedrine and pseudoephedrine which meet this criterion.

Next, the Commission takes advantage of this revision to adapt the regulation to the Treaty of Lisbon, in particular as regards comitology. On the whole, the rapporteur agrees with the Commission as to the powers that should be delegated to it. However, he does not agree about the length of time for which the powers should be delegated. He thinks that delegating powers for a renewable period of five years is more reasonable than delegating them for an indefinite period. The rapporteur is also keen to specify the cases in which delegation of powers applies. While the Commission leaves itself the option of adapting to new trends by means of delegated acts, the rapporteur proposes that this adaptation option should apply only to the addition of new substances. Accordingly, no scheduled substance may be withdrawn from the Annexes without going through the codecision procedure.

Finally, concerning implementing acts, the rapporteur does not agree with the Commission on the choice of procedure. In his view, the advisory procedure would be more reasonable given that only minor acts are concerned and that the fight against drug trafficking calls for an ability to react rapidly.

POSTUPAK

Naslov

Trgovina prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

Referentni dokumenti

COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)

Datum podnošenja EP-u

27.9.2012

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

22.10.2012

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

22.10.2012

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ENVI

11.10.2012

JURI

10.10.2012

LIBE

11.10.2012

 

Izvjestitelj(i)

 Datum imenovanja

Franck Proust

6.11.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Datum usvajanja

25.4.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Bové, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju (čl. 187. st. 2.)

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols

Datum podnošenja

6.5.2013