SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

6.5.2013 - (COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Franck Proust


Procedura : 2012/0250(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0167/2013
Teksty złożone :
A7-0167/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

(COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0521),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0316/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0167/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Handel produktami leczniczymi nie jest kontrolowany; do tej pory są one wyłączone z definicji substancji sklasyfikowanych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Produkty lecznicze zawierające efedrynę lub pseudoefedrynę powinny zatem podlegać kontroli bez zakłóceń dla legalnego handlu tymi produktami.

(6) Produkty lecznicze również powinny podlegać kontroli, jak inne substancje sklasyfikowane, bez zakłóceń dla legalnego handlu tymi produktami. W tym celu produkty lecznicze powinny odtąd zostać uwzględnione w definicji substancji sklasyfikowanych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W tym celu każdy wywóz produktów leczniczych zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę powinien zostać poprzedzony wysłaniem powiadomienia przed wywozem przez właściwe organy Unii do właściwych organów w kraju przeznaczenia.

(7) Należy zatem utworzyć nową kategorię substancji sklasyfikowanych, pozwalającą na uwzględnienie specyfiki produktów leczniczych. Wywóz takich substancji sklasyfikowanych powinien zostać poprzedzony wysłaniem przez właściwe organy Unii do właściwych organów w kraju przeznaczenia powiadomienia przed wywozem zawierającego informacje dostarczone uprzednio przez podmiot gospodarczy.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Właściwe organy państw członkowskich powinny posiadać uprawnienia do zatrzymania lub konfiskaty tych produktów podczas ich wywozu, przywozu lub tranzytu, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że są one przeznaczone do nielegalnego wytwarzania narkotyków.

(8) Właściwe organy państw członkowskich powinny posiadać uprawnienia do zatrzymania lub konfiskaty tych produktów podczas ich wywozu, przywozu lub tranzytu, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że są one przeznaczone do nielegalnego wytwarzania narkotyków. Właściwe ograny państw członkowskich powinny przekazywać sobie wzajemnie i Komisji za pośrednictwem europejskiej bazy danych informacje dotyczące skonfiskowanych i zatrzymanych ładunków, aby poprawić ogólny przepływ informacji na temat handlu prekursorami narkotyków i produktami leczniczymi zawierającymi efedrynę i pseudoefedrynę.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Europejska baza danych ustanawiająca europejski rejestr podmiotów gospodarczych posiadających licencję lub zarejestrowanych jako podmioty prowadzące legalny handel prekursorami narkotyków i produktami leczniczymi zawierającymi efedrynę i pseudoefedrynę powinna być regularnie aktualizowana, a dostarczane informacje powinny być wykorzystywane przez Komisję i właściwe organy państw członkowskich wyłącznie do celów zapobiegania przedostaniu się tych produktów na nielegalny rynek.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że europejska baza danych stworzona na mocy tego rozporządzenia nie może być wykorzystywana przez policję i do celów egzekwowania prawa.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W celu osiągnięcia celów rozporządzenia (WE) nr 111/2005 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak by ustanowić przepisy określające przypadki, w których licencja nie jest wymagana, oraz zdefiniować dalsze warunki przyznawania licencji; określić warunki zwolnienia z kontroli niektórych kategorii podmiotów gospodarczych i podmiotów gospodarczych uczestniczących w wywozie niewielkich ilości substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 3; określić kryteria wykazywania zgodności z prawem celów transakcji; ustalić, jakie informacje są wymagane przez właściwe organy do nadzorowania wywozu, przywozu i działań w zakresie pośrednictwa podmiotów gospodarczych; określić kraje przeznaczenia, do których wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategoriach 2 i 3 załącznika powinien zostać poprzedzany powiadomieniem przed wywozem; ustalić uproszczone procedury przed wywozem oraz ich wspólne kryteria; określić kraje przeznaczenia, do których wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 3 załącznika powinien podlegać zezwoleniu na wywóz; ustalić uproszczone procedury wydawania zezwoleń na wywóz oraz ich wspólne kryteria; dodać substancje do załącznika do niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzić inne zmiany konieczne do podjęcia działań w odpowiedzi na nowe tendencje w zakresie nielegalnego pozyskiwania prekursorów narkotyków. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(14) W celu osiągnięcia celów rozporządzenia (WE) nr 111/2005 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak by ustanowić przepisy określające przypadki, w których licencja nie jest wymagana, oraz zdefiniować dalsze warunki przyznawania licencji; określić warunki zwolnienia z kontroli niektórych kategorii podmiotów gospodarczych i podmiotów gospodarczych uczestniczących w wywozie niewielkich ilości substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 3; określić kryteria wykazywania zgodności z prawem celów transakcji; ustalić, jakie informacje są wymagane przez właściwe organy do nadzorowania wywozu, przywozu i działań w zakresie pośrednictwa podmiotów gospodarczych; określić kraje przeznaczenia, do których wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategoriach 2 i 3 załącznika powinien zostać poprzedzany powiadomieniem przed wywozem; ustalić uproszczone procedury przed wywozem oraz ich wspólne kryteria; określić kraje przeznaczenia, do których wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 3 załącznika powinien podlegać zezwoleniu na wywóz; ustalić uproszczone procedury wydawania zezwoleń na wywóz oraz ich wspólne kryteria; dodać substancje do załącznika do niniejszego rozporządzenia w odpowiedzi na nowe tendencje w zakresie nielegalnego pozyskiwania prekursorów narkotyków. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Akty delegowane określające przypadki, w których licencja nie jest wymagana, oraz ustalające inne warunki przyznawania licencji, a także akty wykonawcze określające wzór licencji powinny gwarantować, że podmioty gospodarcze są kontrolowane i nadzorowane w sposób systematyczny i spójny.

Uzasadnienie

Tekst odpowiada proponowanym przepisom art. 6 ust. 4. Ponieważ zawiera on cele do zrealizowania, lepiej, aby znalazł się w motywie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Ponieważ niniejsze rozporządzenia opiera się na wspólnej polityce handlowej, należy zastosować wspólną procedurę sprawdzającą.

(17) Ponieważ niniejsze rozporządzenia opiera się na wspólnej polityce handlowej, do przyjęcia aktów wykonawczych należy zastosować procedurę doradczą.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla zmiany wprowadzone w poprawkach 11, 18 i 19.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) W tytule słowo „Wspólnotą” zastępuje się słowami „Unią Europejską”.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Jeżeli poprawka zostanie przyjęta, słowo „Wspólnota” powinno zostać zastąpione słowem „Unia” w całym tekście rozporządzenia (WE) 111/2005, a sformułowanie poprawki zostanie technicznie dostosowane, by odnosić się do wszystkich szczególnych przepisów, których to dotyczy.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) „substancja sklasyfikowana” oznacza każdą substancję wykorzystywaną do nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych i wymienioną w załączniku, w tym mieszaniny i produkty naturalne zawierające takie substancje. Termin ten nie obejmuje produktów naturalnych i mieszanin, które zawierają substancje sklasyfikowane, ale są złożone w taki sposób, że substancje sklasyfikowane nie mogą być w prosty sposób wykorzystane lub odzyskane za pomocą łatwych do zastosowania lub ekonomicznie opłacalnych środków w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;”;

a) „substancja sklasyfikowana” oznacza każdą substancję, która może zostać wykorzystana do nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych i wymienioną w załączniku, w tym mieszaniny, produkty naturalnei i produkty lecznicze zawierające takie substancje. Termin ten nie obejmuje produktów naturalnych, mieszanin i produktów leczniczych, które zawierają substancje sklasyfikowane, ale są złożone w taki sposób, że substancje sklasyfikowane nie mogą być w prosty sposób wykorzystane lub odzyskane za pomocą łatwych do zastosowania lub ekonomicznie opłacalnych środków;

Uzasadnienie

Włączenie produktów leczniczych do zakresu stosowania rozporządzenia umożliwia bardziej systematyczne i bardziej elastyczne rozwiązanie w celu monitorowania handlu prekursorami narkotyków zawartymi w produktach leczniczych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, wzór licencji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

3. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, wzór licencji. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci, oraz akty wykonawcze, o których mowa w ust. 3, gwarantują systematyczną i spójną kontrolę podmiotów gospodarczych i nadzór nad nimi.”;

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na deklaratywny charakter to postanowienie zostało przeniesione do punktów preambuły. Zob. proponowany punkt 16 a preambuły.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie rejestracji właściwy organ bierze pod uwagę kompetencje i uczciwość wnioskodawcy.”;

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie rejestracji właściwy organ bierze pod uwagę kompetencje, historię dotychczasowych transakcji oraz przypadki łamania przepisów prawa przez wnioskodawcę.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wywóz substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 załącznika, wywóz substancji sklasyfikowanych w kategoriach 2 i 3 załącznika do określonych krajów przeznaczenia oraz wszelki wywóz produktów leczniczych zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę jest poprzedzany powiadomieniem przed wywozem przesyłanym przez właściwe organy w Unii właściwym organom w kraju przeznaczenia, zgodnie z art. 12 ust. 10 Konwencji Narodów Zjednoczonych. Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30b w celu ustalenia wykazu krajów przeznaczenia, tak by zminimalizować ryzyko nielegalnego wykorzystania substancji sklasyfikowanych i produktów leczniczych zawierających efedrynę i pseudoefedrynę poprzez zapewnienie systematycznego i spójnego nadzorowania wywozu wspomnianych substancji i produktów do tych krajów.”;

1. Wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 1 i 4 załącznika oraz wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategoriach 2 i 3 załącznika do określonych krajów przeznaczenia jest poprzedzany powiadomieniem przekazywanym przez właściwe organy we Wspólnocie właściwym organom w kraju przeznaczenia, zgodnie z art. 12 ust. 10 Konwencji Narodów Zjednoczonych. Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30b w celu ustalenia wykazów krajów przeznaczenia, tak by zminimalizować ryzyko nielegalnego wykorzystania substancji sklasyfikowanych poprzez zapewnienie systematycznego i spójnego nadzorowania wywozu wspomnianych substancji i produktów do tych krajów.”;

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym zakresem rozporządzenia, które obejmuje obecnie produkty lecznicze wprowadzone jako kategoria 4 substancji sklasyfikowanych, niniejsza poprawka usuwa szczególną wzmiankę o produktach leczniczych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 11 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy mogą stosować uproszczone procedury powiadamiania przed wywozem w przypadkach gdy upewniły się, że nie spowoduje to ryzyka nielegalnego wykorzystania substancji sklasyfikowanych i produktów leczniczych zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę. Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30b w celu określenia takich procedur i ustalenia wspólnych kryteriów, które będą stosowane przez właściwe organy.”;

3. Właściwe organy mogą stosować uproszczone procedury powiadamiania przed wywozem w przypadkach gdy upewniły się, że nie spowoduje to ryzyka nielegalnego wykorzystania substancji sklasyfikowanych. Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30b w celu określenia takich procedur i ustalenia wspólnych kryteriów, które będą stosowane przez właściwe organy.”;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 3 załącznika wymaga jednak uzyskania zezwolenia na wywóz, tylko w przypadkach gdy wymagane jest powiadomienie przed wywozem lub gdy substancje te wywożone są do niektórych krajów przeznaczenia. Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30b w celu określenia wykazu takich krajów przeznaczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli.”;

Wywóz substancji sklasyfikowanych wymienionych w kategorii 3 załącznika wymaga jednak uzyskania zezwolenia na wywóz, tylko w przypadkach gdy wymagane jest powiadomienie przed wywozem.

Uzasadnienie

Proponowane skreślenie zapobiega powtórzeniu art. 11 ust. 1. O przekazaniu uprawnień wspomina również art. 11 ust. 1.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 26 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

skreślona

1. Nie naruszając przepisów art. 11–25 oraz ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, właściwe organy każdego państwa członkowskiego zakazują wprowadzenia substancji sklasyfikowanych oraz produktów leczniczych zawierających efedrynę na obszar celny Unii lub ich wywozu, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że te substancje i produkty przeznaczone są do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych.”;

 

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym zakresem rozporządzenia, które obejmuje obecnie produkty lecznicze wprowadzone jako kategoria 4 substancji sklasyfikowanych, niniejsza poprawka usuwa szczególną wzmiankę o produktach leczniczych.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz środków, o których mowa w art. 26, Komisja posiada uprawnienia do ustanawiania, w stosownych przypadkach, w drodze aktów wykonawczych, środków służących zapewnieniu skutecznego nadzorowania obrotu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystywaniu tych substancji, w szczególności w odniesieniu do wzoru formularzy zezwoleń na wywóz i przywóz oraz korzystania z nich.. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Oprócz środków, o których mowa w art. 26, Komisja posiada uprawnienia do ustanawiania, w stosownych przypadkach, w drodze aktów wykonawczych, środków służących zapewnieniu skutecznego nadzorowania obrotu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystywaniu tych substancji, w szczególności w odniesieniu do wzoru formularzy zezwoleń na wywóz i przywóz oraz korzystania z nich.. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Poprawka  19

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 30 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 30 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 30b w celu dostosowania załącznika do nowych tendencji w zakresie nielegalnego wykorzystywania prekursorów narkotyków, w szczególności substancji, które w prosty sposób mogą zostać przekształcone w substancje sklasyfikowane oraz w celu dostosowania tego załącznika do zmian wprowadzanych w tabelach w załączniku do Konwencji Narodów Zjednoczonych.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 30b, aby wpisać dodatkowe substancje do załącznika do niniejszego rozporządzenia w celu dostosowania załącznika do nowych tendencji w zakresie nielegalnego wykorzystywania prekursorów narkotyków, w szczególności substancji, które w prosty sposób mogą zostać przekształcone w substancje sklasyfikowane oraz w celu dostosowania tego załącznika do zmian wprowadzanych w tabelach w załączniku do Konwencji Narodów Zjednoczonych.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 30 b - ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 6 ust. 3 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 1, art. 19, art. 28 i art. 30a powierza się na czas nieokreślony począwszy od dnia [OPOCE proszę wprowadzić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, a także art. 19 i art. 30a, powierza się Komisji na okres pięciu lat począwszy od dnia [OPOCE proszę wprowadzić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Korekta niespójności, takich jak odniesienia do artykułów w sprawie aktów wykonawczych w ramach przekazania uprawnień, odniesień do nieistniejących przepisów itd., a także zmiana nieokreślonego czasu przekazania uprawnień na okres pięciu lat, automatycznie przedłużanego o taki sam czas.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 30 b - ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa art. 6 ust. 3 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 1, art. 19, art. 28 i art. 30a może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy określone w niej przekazanie uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa art. 6 ust. 1 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, a także w art. 19 i art. 30a może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 30 b - ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 1, art. 19, art. 28 i art. 30a wchodzi w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o nim Parlamentu Europejskiego i Rady, bądź jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 1 akapit trzeci, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 1 i 3, art. 19 i art. 30a wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Artykuł 32 – ustęp 4 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 32 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja dokonuje oceny funkcjonowania niniejszego rozporządzenia. Komisja przedstawi swoje wnioski w sprawozdaniu przekazywanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 16 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 111/2005

Załącznik – kategoria 4 (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) W załączniku dodaje się następującą kategorię:

 

„Kategoria 4

 

Produkty lecznicze zawierające efedrynę lub pseudoefedrynę”

UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek Komisji w sprawie przeglądu ma na celu w pierwszej kolejności uzupełnienie luk prawnych w rozporządzeniu (WE) nr 111/2005 Rady określającym zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy UE a państwami trzecimi.

Prekursory narkotyków to substancje legalne, wykorzystywane przy produkcji narkotyków. Przykładowo kwas octowy jest wykorzystywany przy produkcji heroiny. Prekursory narkotyków podlegają bardziej lub mniej wnikliwej kontroli przy eksporcie, imporcie i tranzycie, w zależności od ryzyka nielegalnego wykorzystania. Prekursory, które podlegają kontroli i są wymienione w załączniku do rozporządzenia, są nazwane substancjami sklasyfikowanymi.

W obecnym rozporządzeniu istnieją trzy kategorie substancji sklasyfikowanych. Substancje sklasyfikowane kategorii 1 są objęte istotnymi formalnościami w przypadku eksportu, importu lub tranzytu, podczas gdy substancje sklasyfikowane kategorii 3 są objęte jedynie pewnymi formalnościami, gdy są wywożone do niektórych krajów.

Jak dotąd produkty lecznicze były wyłączone z systemu rozporządzenia. Niestety produkty lecznicze zawierające efedrynę i pseudoefedrynę używane do leczenia kataru, objawów grypy czy alergii są nielegalnie wykorzystywane do syntezy matamfetaminy. Fakt, że produkty lecznicze są wyłączone z systemu rozporządzenia uniemożliwia państwom członkowskim łatwe skonfiskowanie czy zatrzymanie ładunków produktów leczniczych zawierających efedrynę i pseudoefedrynę, które prawdopodobnie zostaną nielegalnie wykorzystane.

Z tego powodu Komisja Europejska postanowiła uwzględnić w rozporządzeniu produkty lecznicze zawierające efedrynę i pseudoefedrynę. O ile cel jest chwalebny, o tyle sprawozdawca uważa, że Komisja powinna była przystąpić do tego w inny sposób. W istocie, we wniosku Komisji produkty lecznicze nadal są wyłączone z definicji substancji sklasyfikowanych, zatem produkty lecznicze zawierające efedrynę i pseudoefedrynę nie zostały dodane do jednej z kategorii substancji sklasyfikowanych. Komisja utworzyła dla produktów leczniczych specjalny system, który nie odpowiada żadnemu z systemów przewidzianych w przypadku poszczególnych kategorii. Te produkty lecznicze podlegają po prostu obowiązkowi powiadomienia przed wywozem.

W rezultacie jeżeli jakiś nowy produkt leczniczy jest również wykorzystywany jako prekursor narkotyków, konieczne będzie zastosowanie procedury współdecyzji, żeby dostosować rozporządzenie. Walka z handlarzami narkotyków wymaga szybkiego reagowania, a my będziemy potrzebowali ponad 2 lat, żeby się dostosować! Handlarze narkotyków mieliby wtedy czas na dostosowanie się zanim w ogóle zakończylibyśmy przyjmowanie tekstu. Nie pozwala to zatem na właściwe realizowanie celów w zakresie walki z narkotykami i przestępczością zorganizowaną.

Sprawozdawca proponuje w związku z tym uwzględnienie produktów leczniczych w definicji substancji sklasyfikowanej i utworzenie nowej kategorii substancji umożliwiającej jeszcze lepsze zróżnicowanie kontroli, jaka powinna być stosowana w przypadku substancji sklasyfikowanych. Załączniki zostaną dostosowane w drodze aktów delegowanych, co umożliwi Radzie w razie potrzeby postawienie weta wobec decyzji Komisji o dodaniu nowych produktów leczniczych. Ponadto sprawozdawca uważa, że dzięki definicji substancji sklasyfikowanych precyzującej wyraźnie, że prekursor musi być łatwo wyodrębniony z mieszaniny, żeby został uznany za substancję sklasyfikowaną, znacznie ograniczona zostanie liczba produktów leczniczych, które mogłyby zostać pewnego dnia uznane za substancję sklasyfikowaną, a co za tym idzie znacznie ograniczy to wpływ rozporządzenia na handel produktami leczniczymi. Rzeczywiście obecnie tylko produkty lecznicze zawierające efedrynę i pseudoefedrynę spełniają ten warunek.

Następnie Komisja korzysta z tego przeglądu, żeby dostosować rozporządzenie do Traktatu z Lizbony, zwłaszcza jeśli chodzi o procedurę komitetową. Ogólnie sprawozdawca zgadza się z Komisją co do uprawnień, jakie należy jej przekazać. Jednak nie zgadza się co do trwania przekazania uprawnień. Sprawozdawca uważa w istocie, że przekazanie uprawnień na 5 lat z możliwością przedłużenia jest bardziej rozsądne niż przekazanie uprawnień na czas nieokreślony. Poza tym sprawozdawca chciał sprecyzować przypadki, w których przekazanie uprawnień ma zastosowanie: podczas gdy Komisja pozostawiała sobie możliwość dostosowania się do nowych tendencji dzięki aktom delegowanym, sprawozdawca proponuje, by ta zdolność do dostosowania się działała tylko w przypadku nowych substancji. Dzięki temu żadnej z substancji sklasyfikowanych nie będzie można usunąć z załączników pomijając współdecyzję.

Wreszcie jeśli chodzi o akty wykonawcze sprawozdawca nie zgadza się z wybraną przez Komisję procedurą. Uważa on, że procedura doradcza byłaby bardziej wskazana z uwagi na pomniejsze akty, których to dotyczy, oraz szczególnie ważną konieczność szybkiego reagowania, jakiej wymaga walka z handlarzami narkotyków.

PROCEDURA

Tytuł

Handel prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Odsyłacze

COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)

Data przedstawienia w PE

27.9.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

22.10.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

22.10.2012

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

11.10.2012

JURI

10.10.2012

LIBE

11.10.2012

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Franck Proust

6.11.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Data przyjęcia

25.4.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

José Bové, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols

Data złożenia

6.5.2013