POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

6.5.2013 - (COM(2012)0521 – C7–0316/2012 – 2012/0250(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Franck Proust


Postopek : 2012/0250(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0167/2013
Predložena besedila :
A7-0167/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

(COM(2012)0521 – C7–0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0521),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0316/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7–0167/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Trgovina z zdravili ni nadzorovana, saj so bila zdravila do sedaj izvzeta iz opredelitve snovi s seznama.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zdravila, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, bi bilo torej treba nadzorovati, ne da bi ovirali zakonito trgovanje z njimi.

(6) Zdravila bi bilo treba nadzorovati kot druge snovi s seznama, ne da bi ovirali zakonito trgovanje z njimi. Zato bi jih bilo treba vključiti v opredelitev snovi s seznama.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V ta namen bi morali pristojni organi v Uniji pred vsakim izvozom zdravil, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, pristojnim organom v namembni državi poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu.

(7) Uvesti bi torej treba novo skupino snovi s seznama, ki bi ustrezala značilnostim zdravil. Pred vsakim izvozom snovi s seznama bi morali pristojni organi v Uniji pristojnim organom v namembni državi poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu z informacijami, ki jih je predhodno posredoval proizvajalec.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Pristojni organi držav članic bi morali biti pooblaščeni za ustavitev ali zaseg teh zdravil, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so namenjena za proizvodnjo prepovedanih drog, kadar se ta izvažajo, uvažajo ali so v tranzitu.

(8) Pristojni organi držav članic bi morali biti pooblaščeni za ustavitev ali zaseg teh zdravil, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so namenjena za proizvodnjo prepovedanih drog, kadar se ta izvažajo, uvažajo ali so v tranzitu. Pristojni organi držav članic bi si morali prek evropske zbirke podatkov med seboj in s Komisijo izmenjavati informacije o zasegih in ustavljenih pošiljkah, da bi izboljšali splošno raven informacij o trgovanju s predhodnimi sestavinami in zdravili, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Evropsko zbirko podatkov, na podlagi katere se vzpostavlja Evropski register izvajalcev, imetnikov licence ali registracije za zakonito trgovanje s predhodnimi sestavinami in zdravili, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin, bi bilo treba redno posodabljati, posredovane informacije pa bi morali Komisija in pristojni organi držav članic uporabljati le za preprečevanje preusmerjanja teh proizvodov na nezakoniti trg.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da se evropska zbirka podatkov, ki bo vzpostavljena v skladu s to uredbo, ne sme uporabljati za policijski in kazenski pregon.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 111/2005 bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, da se opredelijo določbe, ki določajo primere, v katerih se licenca ne zahteva, in dodatni pogoji za dodelitev licenc, določijo pogoji za izjeme od nadzora za nekatere kategorije izvajalcev in izvajalcev, ki izvažajo majhne količine snovi s seznama, navedenih v skupini 3, opredelijo merila za določanje, kako se lahko izkaže zakonite namene posla, določijo informacije, ki jih pristojni organi potrebujejo za spremljanje izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnosti izvajalcev, določijo namembne države, za izvoz v katere bi bilo treba za snovi s seznama, navedene v skupinah 2 in 3 Priloge, poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu, določijo poenostavljeni postopki pred izvozom in skupna merila zanje, določijo namembne države, za izvoz v katere bi bilo treba za snovi s seznama, navedene v skupini 3 Priloge, pridobiti izvozno dovoljenje, določijo poenostavljeni postopki v zvezi z izvoznimi dovoljenji in skupna merila zanje ter uvedejo dodatne snovi v Prilogo k tej uredbi, kot tudi druge spremembe, ki so potrebne za odzivanje na nove trende preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

(14) Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 111/2005 bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, da se opredelijo določbe, ki določajo primere, v katerih se licenca ne zahteva, in dodatni pogoji za dodelitev licenc, določijo pogoji za izjeme od nadzora za nekatere kategorije izvajalcev in izvajalcev, ki izvažajo majhne količine snovi s seznama, navedenih v skupini 3, opredelijo merila za določanje, kako se lahko izkaže zakonite namene posla, določijo informacije, ki jih pristojni organi potrebujejo za spremljanje izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnosti izvajalcev, določijo namembne države, za izvoz v katere bi bilo treba za snovi s seznama, navedene v skupinah 2 in 3 Priloge, poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu, določijo poenostavljeni postopki pred izvozom in skupna merila zanje, določijo namembne države, za izvoz v katere bi bilo treba za snovi s seznama, navedene v skupini 3 Priloge, pridobiti izvozno dovoljenje, določijo poenostavljeni postopki v zvezi z izvoznimi dovoljenji in skupna merila zanje ter uvedejo dodatne snovi v Prilogo k tej uredbi za odzivanje na nove trende preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Delegirani akti, ki določajo primere, ko se ne zahteva privolitve, ter določajo druge pogoje za dajanje privolitve, ter izvedbeni akti, ki določajo način privolitve, bi morali zagotavljati sistematičen in dosleden nadzor nad izvajalci.

Obrazložitev

Besedilo je enako predlagani določbi člena 6(4). Ker vsebuje izjavo o ciljih, ki jih je treba doseči, je bolj primerno kot uvodna izjava.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Ker ta uredba temelji na skupni trgovinski politiki, bi bilo treba za sprejetje izvedbenih aktov uporabiti postopek pregleda.

(17) Ker ta uredba temelji na skupni trgovinski politiki, bi bilo treba za sprejetje izvedbenih aktov uporabiti svetovalni postopek.

Obrazložitev

Predlog spremembe kaže spremembe, ki jih vnašajo predlogi sprememb 11, 18 in 19.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 111/2005

Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V naslovu se beseda „Skupnostjo“ nadomesti z besedo „Evropsko unijo“.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Če bo predlog spremembe sprejet, bo v celotnem besedilu Uredbe (ES) 111/2005 izraz „Skupnost” nadomeščen z izrazom „Unija”, besedilo predloga spremembe pa bo tehnično spremenjeno tako, da bo ustrezalo vsem zadevnim določbam.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 2 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „snov s seznama“ pomeni vsako snov, ki se uporablja za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi in je navedena v Prilogi, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki take snovi vsebujejo. To izključuje naravne proizvode in zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama in so sestavljene na tak način, da teh snovi ni mogoče na enostaven način uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini, ter zdravila v smislu člena 1(2) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta;“;

(a) „snov s seznama“ pomeni vsako snov, ki se lahko uporablja za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi in je navedena v Prilogi, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi ter zdravili, ki take snovi vsebujejo. To izključuje naravne proizvode, zmesi in zdravila, ki vsebujejo snovi s seznama in so sestavljene na tak način, da teh snovi ni mogoče na enostaven način uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini.

Obrazložitev

Vključitev zdravil v področje uporabe uredbe omogoča bolj sistematičen in prožen nadzor nad trgovanjem s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, ki se nahajajo v zdravilih.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka b

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenimi akti določi vzorec za licence. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).

3. Komisija z izvedbenimi akti določi vzorec za licence. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka b

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 6 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Delegirani akti iz tretjega pododstavka odstavka 1 in izvedbeni akti iz odstavka 3 zagotovijo sistematičen in dosleden nadzor in spremljanje izvajalcev.“.

črtano

Obrazložitev

Določba je bila zaradi njenega pojasnjevalnega značaja prestavljena med uvodne izjave. Glej predlagano uvodno izjavo 16a.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Pri presojanju o izdaji registracije, pristojni organ upošteva usposobljenost in neoporečnost prosilca.“

„Pri presojanju o izdaji registracije, pristojni organ upošteva usposobljenost in prejšnje transakcije prosilca ter morebitne primere, v katerih je prosilec kršil zakonodajo.“

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka a

Uredba (ES) št. 111/2005

Èlen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za vsak izvoz snovi s seznama, navedenih v skupini 1 Priloge, in izvoz snovi s seznama, navedenih v skupinah 2 in 3 Priloge, v določene namembne države ter vsak izvoz zdravil, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, je potrebno predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki ga pristojni organi v Uniji pošljejo pristojnim organom namembne države v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev seznama namembnih držav z namenom, da se čim bolj zmanjša nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama in zdravil, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, z zagotovitvijo sistematičnega in doslednega nadzora nad izvozom snovi in zdravil v te države.“;

1. Za vsak izvoz snovi s seznama, navedenih v skupinah 1 in 4 Priloge, in izvoz snovi s seznama, navedenih v skupinah 2 in 3 Priloge, v določene namembne države, je potrebno predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki ga pristojni organi v Uniji pošljejo pristojnim organom namembne države v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev seznamov namembnih držav z namenom, da se čim bolj zmanjša nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama, z zagotovitvijo sistematičnega in doslednega nadzora nad izvozom snovi in zdravil v te države.

Obrazložitev

Zaradi spremenjenega področja uporabe uredbe, ki sedaj pokriva tudi zdravila, uvedena kot skupina 4 snovi s seznama, ta predlog spremembe ne omenja več zdravil.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke predhodnega uradnega obveščanja o izvozu, kadar so prepričani, da iz tega ne izhaja nobena nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama in zdravil, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.“.

3. Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke predhodnega uradnega obveščanja o izvozu, kadar so prepričani, da iz tega ne izhaja nobena nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 111/2005

Èlen 12 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar je za izvoz snovi s seznama, navedenih v skupini 3 Priloge, izvozno dovoljenje potrebno samo v primeru, ko se za njih zahteva predhodno uradno obvestilo o izvozu ali ko se te snovi izvažajo v določene namembne države. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev seznama teh namembnih držav, da se zagotovi ustrezna raven nadzora.“.

Vendar je za izvoz snovi s seznama, navedenih v skupini 3 Priloge, izvozno dovoljenje potrebno samo v primeru, ko se za njih zahteva predhodno uradno obvestilo o izvozu.

Obrazložitev

Predlagano črtanje preprečuje ponovitev člena 11(1). Tudi pooblastilo je že omenjeno v členu 11(1).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 9 – točka a

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 26 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

črtano

1. Brez poseganja v določbe členov 11 do 25 ter odstavkov 2 in 3 tega člena, lahko pristojni organi vsake države članice prepovejo vnos snovi s seznama in zdravil, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, na carinsko območje Unije ali njihov iznos s tega območja, če obstajajo razlogi za sum, da so te snovi in zdravila namenjena nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.“;

 

Obrazložitev

Zaradi spremenjenega področja uporabe uredbe, ki sedaj pokriva tudi zdravila, uvedena kot skupina 4 snovi s seznama, ta predlog spremembe ne omenja več zdravil.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg izvedbenih ukrepov iz člena 26 je Komisija pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov, da se po potrebi določijo ukrepi za zagotovitev učinkovitega nadzora nad trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami z namenom, da se prepreči preusmerjanje teh snovi, predvsem v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).

Poleg izvedbenih ukrepov iz člena 26 je Komisija pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov, da se po potrebi določijo ukrepi za zagotovitev učinkovitega nadzora nad trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami z namenom, da se prepreči preusmerjanje teh snovi, predvsem v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

Predlog spremembe  19

Člen 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 30 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 30a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za prilagoditev Priloge novim trendom preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, zlasti snovi, ki jih je mogoče enostavno preoblikovati v snovi s seznama, in za uskladitev s spremembo tabel v Prilogi k Konvenciji Združenih narodov.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b v zvezi z vključitvijo dodatnih snovi v prilogo te uredbe za prilagoditev Priloge novim trendom preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, zlasti snovi, ki jih je mogoče enostavno preoblikovati v snovi s seznama, in za uskladitev s spremembo tabel v Prilogi k Konvenciji Združenih narodov.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 111/2005

Article 30b – paragraph 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz tretjega pododstavka člena 6(3) in členov 7(2), 8(2), 9(2), 11(1) in (3), 12(1), 19, 28 ter 30a se prenese za nedoločen čas od [OPOCE vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz tretjega pododstavka člena 6(1) in členov 7(2), 8(2), 9(2), 11(1) in (3) ter členov 19 in 30a se prenese na Komisijo za obdobje pet let od [OPOCE, vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Popravljanje nedoslednosti, kot so navedbe členov o izvedbenih aktih pri prenosu pooblastila, sklicevanje na neobstoječe določbe itd. ter sprememba trajanja prenosa pooblastila na pet let in njegovo tiho podaljšanje za enako obdobje.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 30 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta pooblastila iz tretjega pododstavka člena 6(3) in členov 7(2), 8(2), 9(2), 11(1) in (3), 12(1), 19, 28 ter 30a. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

3. Pooblastilo iz tretjega pododstavka člena 6(1), člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), člena 11(1) in (3) ter členov 19 in 30a lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 30 b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(3) in členi 7(2), 8(2), 9(2), 11(1) in (3), 12(1), (19), 28 ter 30a, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca..

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(1), člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), člena 11(1) in (3) ter členoma 19 in 30a začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 a (novo)

Uredba (ES) št. 111/2005

Člen 32 – odstavek 4 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 32 se doda naslednji odstavek:

 

Komisija do 31. decembra 2017 oceni delovanje te uredbe. Komisija predstavi svoje sklepe v obliki poročila Evropskemu parlamentu in Svetu. Kjer je to ustrezno, se poročilu priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 16 a (novo)

Uredba (ES) št. 111/2005

Priloga – Kategorija 4 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) V Prilogi se vstavi naslednja skupina:

 

„Skupina 4

 

Zdravila, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin‟

OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije za revizijo je zlasti zapolnitev pravne vrzeli v Uredbi Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med EU in tretjimi državami.

Predhodne sestavine za prepovedane droge so zakonite snovi, uporabljene za proizvodnjo prepovedanih drog. Za proizvodnjo heroina se na primer uporablja ocetna kislina. Predhodne sestavine za prepovedane droge se glede na nevarnost predelave nadzorujejo pri izvozu, uvozu in tranzitu. Predhodne sestavine za prepovedane droge, ki se nadzorujejo in so na navedene v prilogi uredbe, se imenujejo snovi s seznama.

V sedanji uredbi imamo tri skupine snovi s seznama. Snovi s seznama iz skupine 1 se strožje formalno preverjajo pri izvozu, uvozi ali tranzitu, medtem ko se snovi s seznama iz skupine 3 preverjajo le, ko se jih izvozi v nekatere države.

Do sedaj so bila zdravila vedno izvzeta iz sistema uredbe. Na žalost zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin, uporabljena za zdravljene prehlada, simptomov gripe ali alergij, se predelujejo za pridobivanje metamfetaminov. Dejstvo, da so zdravila izvzeta iz uredbe, državam članicam preprečuje, da bi zlahka zaplenile ali prestregle tovore zdravil, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin in za katera je očitno, da bodo predelana.

Zato je Komisija sklenila, da se zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin, vključijo v uredbo. Čeprav je namen vreden pohvale, pa poročevalec meni, da bi Komisija morala postopati drugače. Dejstvo je, da so v predlogu Komisije zdravila še vedno izključena iz opredelitve snovi s seznama, torej zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin niso bila dodana k eni od skupin snovi s seznama. Komisija je za ta zdravila uvedla poseben sistem, ki ne ustreza nobenemu od predvidenih za različne skupine. Za ta zdravila velja le obveza, da jih je treba pred izvozom prijaviti.

Posledica tega je, da če se novo zdravilo uporablja kot predhodna sestavina za prepovedane droge, bo za prilagoditev uredbe treba uporabiti postopek soodločanja. Čeprav boj proti prekupčevalcem z mamili zahteva takojšen odziv, bosta za našo prilagoditev potrebni več kot dve leti! Prekupčevalci z mamili bi imeli čas za prilagoditev, preden bi mi sploh sprejeli besedilo. To seveda ne omogoča ustrezno ukrepanje za dosego naših ciljev v boju proti mamilom in organiziranemu kriminalu.

Zato poročevalec predlaga, de se zdravila vključijo v opredelitev snovi s seznama ter da se uvede nova skupina snovi za nekoliko boljše razločevanje pri nadzoru snovi s seznama. Priloge bodo prilagojene z delegiranimi akti, kar bo Svetu omogočilo morebitni veto v primeru, če bi Komisija sklenila dodati novo zdravilo. Ker opredelitev snovi s seznama dobro določa, da je treba predhodno sestavino za prepovedane droge zlahka pridobiti iz mešanice, da se jo lahko šteje za snov s seznama, poročevalec meni, da bi to moralo zelo omejiti število zdravil, ki bi se jih lahko nekoč štelo kot snov s seznama, ter posledično tudi vpliv uredbe na trgovino z zdravili. Sedaj le zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin ustrezajo temu pogoju.

Komisija izkorišča to revizijo tudi za prilagoditev uredbe Lizbonski pogodbi, zlasti glede komitologije. Poročevalec se na splošno strinja s Komisijo glede prenosa pooblastil, vendar se ne strinja s trajanjem prenosa. Poročevalec meni, da je prenos za 5 let z možnostjo podaljšanja primernejši kot prenos za nedoločen čas. Poleg tega je poročevalec želel pojasniti primere, za katere velja prenos pooblastil: medtem ko si je Komisija pustila možnost prilagoditve novim težnjam z delegiranimi akti, poročevalec predlaga, da ta prilagoditev velja le za dodajanje novih snovi. Tako bo za vsako črtanje snovi s seznama iz prilog potreben postopek soodločanja.

Poročevalec se tudi ne strinja z izbiro postopka Komisije glede izvedbenih aktov. Sam meni, da bi bil primernejši svetovalni postopek, glede na to, da gre za manjše akte, pa tudi ker boj proti prekupčevalcem mamili zahteva hitro odzivanje.

POSTOPEK

Naslov

Trgovina s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2012)0521 – C7–0316/2012 – 2012/0250(COD)

Datum predložitve EP

27.9.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

22.10.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

22.10.2012

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

11.10.2012

JURI

10.10.2012

LIBE

11.10.2012

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Franck Proust

6.11.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Datum sprejetja

25.4.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

José Bové, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols

Datum predložitve

6.5.2013