ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Саджад Карим


Процедура : 2011/0389(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0171/2013
Внесени текстове :
A7-0171/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0778),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0461/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от словашкия парламент и шведския парламент, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0171/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С оглед предоставяне на възможност за разрастване на одиторските дружества, държавите членки би трябвало да им разрешат достъп до външен капитал. Поради това държавите членки следва да преустановят изискването минимален капитал или права на глас в одиторско дружество да бъдат държани от задължителни одитори или одиторски дружества, при условие че мнозинството от членовете на административния орган са одиторски дружества, които са одобрени в някоя държава членка или задължителни одитори с добра репутация.

заличава се

Обосновка

Следствие от заличаването на неограниченото участие на търговски предприятия.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) Въпреки че ръководството на одитираното предприятие носи основната отговорност за предоставянето на финансова информация, ролята на одиторите е да поставят активно въпроси и изисквания към ръководството, представяйки гледната точка на потребителите. Поради това с цел подобряване на качеството на одита е важно да се засили професионалната скептичност на одитора по отношение на одитираното предприятие. Одиторите следва да осъзнават вероятността за наличието на съществено несъответствие, дължащо се на измама или грешка, независимо от това, че предишният опит на одитора е показал, че ръководството на одитираното предприятие действа честно и почтено.

(Съображение 16, част 1 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С цел да се повиши независимостта на задължителните одитори и одиторските дружества от одитираното предприятие при извършването на задължителен одит, всяко лице или предприятие, притежаващо права в одиторско дружество, следва да бъде независимо от одитираното предприятие и не следва да бъде включено в процеса на вземане на решения в одитираното предприятие.

(6) Одиторите, одиторските дружества и техните служители следва по-специално да се въздържат от извършване на задължителен одит на предприятие, в което имат стопански или финансов интерес, и да търгуват с финансови инструменти, емитирани, обезпечени или покрити по друг начин от одитирано предприятие, с изключение на инвестиции в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми. Задължителният одитор или одиторското дружество следва да се въздържат от участие във вътрешните процеси на вземане на решение на одитираното предприятие. Не следва да се допуска задължителните одитори или техните служители да заемат длъжност на управленско ниво или да участват в управителен или друг съвет на одитираното предприятие, преди да е изтекъл подходящ период от време след края на одита.

(Съображение 9 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Важно е задължителните одитори и одиторските дружества да спазват правата на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни на своите клиенти. Поради това те следва да бъдат обвързани със строги правила относно поверителността и професионалната тайна, които обаче не следва да възпрепятстват правилното прилагане на настоящата директива или сътрудничеството с одитора на групата по време на извършването на одит на консолидираните финансови отчети, когато предприятието майка е в трета държава, при условие че се спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1. Въпреки това тези разпоредби не следва да позволяват на задължителния одитор или одиторското дружество да си сътрудничат с органи на трети държави извън формите на сътрудничеството, предвидени в глава XI от Директива 2006/43/ЕО. Тези правила за поверителност следва да се прилагат също така по отношение на всеки задължителен одитор или одиторско дружество, които са прекратили участието си в конкретна задача за одит.

 

_________________

 

1. ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(Съображение 14 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Подходящата вътрешна организация на задължителните одитори и одиторски дружества следва да допринесе за предотвратяването на рискове за тяхната независимост. Така собствениците или акционерите на одиторско дружество, както и лицата, които го управляват, не следва да се намесват при извършването на задължителен одит по какъвто и да е начин, който застрашава независимостта и обективността на задължителния одитор, който извършва този одит от името на одиторското дружество. Освен това задължителните одитори и одиторските дружества следва в рамките на своите организации да въведат подходящи вътрешни политики и процедури по отношение на служителите и други лица, участващи в дейността по задължителния одит, за да се гарантира, че те спазват законовите си задължения. Тези политики и процедури следва да бъдат насочени по-специално към предотвратяване и преодоляване на евентуалните рискове за независимостта и към гарантиране на качеството, обективността и задълбочеността на задължителния одит. Тези политики и процедури следва да отговарят на мащаба и сложността на стопанската дейност на задължителния одитор или одиторското дружество.

(Съображение 8 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в) В резултат на задължителния одит се изразява становище относно достоверността и точността на финансовите отчети на одитираните предприятия. Заинтересованите страни обаче може да не са наясно с ограниченията при одита (същественост, начини на получаване на извадка, роля на одитора в установяването на измама и отговорността на управителите), което може да доведе до разминаване в очакванията. С цел да се намали това разминаване, е важно да се предостави повече яснота относно това, какво се включва в приложното поле на задължителния одит.

(Съображение 15 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6г) Гарантирането на качеството на одита следва да бъде основният критерий, прилаган при организиране на одита и при осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на задачите. Почтеността на задължителния одитор, одиторското дружество и техния персонал е от съществено значение за изграждане на обществено доверие в задължителния одит и финансовите пазари. Поради това всяко нарушение, което може да има сериозни последствия за добросъвестното извършване на дейностите, свързани със задължителния одит, изисква подходяща реакция. Задължителният одитор или одиторското дружество следва да документират по подходящ начин извършената във връзка с одита работа.

(Съображение 16, част 2 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 6 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6д) Извършването на строга проверка на вътрешния контрол на качеството на работата при всеки ангажимент за задължителен одит би допринесло за високото качество на одита. Следователно задължителният одитор или одиторското дружество не следва да издават одиторския си доклад, докато не бъде извършена такава проверка на вътрешния контрол на качеството.

(Съображение 18 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Важно е да се осигури високо качество на задължителния одит в рамките на Съюза. Следователно всеки задължителен одит трябва да се извършва въз основа на международните стандарти за одит, представляващи част от Проекта за яснота, издадени от Международната федерация на счетоводителите (МФС) през 2009 г., доколкото те са свързани със задължителния одит. Държавите членки следва да разполагат с възможност да налагат допълнителни национални процедури или изисквания за извършване на одит само ако те произтичат от специфични национални нормативни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит на годишните или консолидираните финансови отчети, което означава, че тези изисквания не са били обхванати от приетите международни стандарти за одит, и само ако допринасят както за достоверността и качеството на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети, така и за общото благо на Съюза. Комисията следва да продължава да участва в наблюдението на съдържанието и в процеса на приемане на международните стандарти за одит от МФС.

(7) Важно е да се осигури високо качество на задължителния одит в рамките на Съюза. Следователно всеки задължителен одит трябва да се извършва въз основа на международните стандарти за одит, издадени от Съвета за международни стандарти за одит и гаранции (СМСОГ), доколкото те са свързани със задължителния одит. Държавите членки следва да разполагат с възможност да налагат допълнителни национални процедури или изисквания за извършване на одит само ако те произтичат от специфични национални нормативни или регулаторни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит на годишните или консолидираните финансови отчети, което означава, че тези изисквания не са били обхванати от приетите международни стандарти за одит, и само ако допринасят за достоверността и качеството на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети. Комисията следва да продължава да участва в наблюдението на съдържанието и в процеса на приемане на международните стандарти за одит от СМСОГ.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) В случай на консолидирани финансови отчети е важно отговорностите на задължителните одитори, които одитират различни структури на групата, да бъдат ясно разграничени. За тази цел одиторът на групата следва да носи пълната отговорност за одиторския доклад.

(Съображение 17 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Публичният надзор над задължителните одитори и одиторските дружества обхваща одобрението, регистрацията на задължителните одитори и одиторските дружества, приемането на стандарти за професионална етика и вътрешен контрол на качеството в одиторските дружества, продължаващото образование, както и системите за гарантиране на качеството, за разследване и санкции за задължителни одитори и одиторски дружества. С цел да се повиши прозрачността на надзора над одиторите и да се даде възможност за подобряване на отчетността, всяка държава членка следва да определи един-единствен орган, който да отговаря за публичния надзор над задължителните одитори и одиторските дружества. Независимостта на такъв публичен орган за надзор по отношение на одиторската професия е основна предпоставка за почтеността, ефикасността и нормалното функциониране на публичния надзор над задължителните одитори и одиторските дружества. Следователно публичните органи за надзор следва да се ръководят от лица, които не упражняват дейността, като държавите членки следва да установят независими и прозрачни процедури за подбор на лица, които не упражняват дейността.

заличава се

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За адекватен надзор над задължителните одитори и одиторските дружества, които извършват трансгранични дейности или са част от мрежи, се изисква обмен на информация между публичните надзорни органи на държавите членки. С цел да се защити поверителността на информацията, която може да бъде обменена по този начин, държавите членки следва да наложат задължение за опазване на професионалната тайна не само за служителите на публичните органи за надзор, но и за всички лица, на които публичните органи за надзор са делегирали задачи. Компетентният орган следва да разполага с възможност да делегира задачи на други органи или организации само по отношение на одобрението и регистрирането на задължителните одитори. Такова делегиране следва да бъде подчинено на няколко условия и компетентният орган следва да носи крайната отговорност за него.

(11) За адекватен надзор над задължителните одитори и одиторските дружества, които извършват трансгранични дейности или са част от мрежи, се изисква обмен на информация между публичните надзорни органи на държавите членки. С цел да се защити поверителността на информацията, която може да бъде обменена по този начин, държавите членки следва да наложат задължение за опазване на професионалната тайна не само за служителите на публичните органи за надзор, но и за всички лица, на които публичните органи за надзор са делегирали задачи.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Одиторските комитети или органите, имащи равностойна функция в рамките на одитираното предприятие, имат решаваща роля за високото качество на задължителния одит. Особено важно е да се засили независимостта и техническата компетентност на одиторския комитет, като се изисква мнозинството от неговите членове да бъдат независими, като поне един член на комитета е компетентен в областта на одита и един — в одита и/или счетоводството. В Препоръката на Комисията от 15 февруари 2005 г. относно ролята на директорите, които не са изпълнителни директори, и на надзорните директори на дружества, чиито ценни книжа се търгуват на организирани пазари, и на комитетите на (надзорния) съвет се определя начинът за създаване и функциониране на одитните комитети. Имайки предвид обаче размера на управителните и други съвети на дружествата с ограничена пазарна капитализация и на малки и средни предприятия от обществен интерес, би било целесъобразно функциите, възложени на одиторския комитет на тези предприятия или на орган, изпълняващ равностойни функции в рамките на одитираното предприятие, да бъдат изпълнявани от административния или надзорния орган като цяло.

(Част от съображение 23 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тежестта върху малките и средни предприятия в рамките на Съюза във връзка с извършването на одит на финансовите им отчети следва да бъде преразгледана с оглед свеждането й до необходимия минимум, без да се накърнява защитата на инвеститорите. Държавите членки следва да гарантират, че стандартите за одит, в съответствие с които се извършва задължителният одит на финансовите отчети на тези предприятия, се прилагат пропорционално на мащаба на малките и средни предприятия.

(13) Тежестта върху малките и средни предприятия в рамките на Съюза във връзка с извършването на одит на финансовите им отчети следва да бъде преразгледана с оглед свеждането й до необходимия минимум, без да се накърнява защитата на инвеститорите. Държавите членки следва да гарантират, че стандартите за одит, в съответствие с които се извършва задължителният одит на финансовите отчети на тези предприятия, се прилагат пропорционално на мащаба на малките и средни предприятия. Фактът, че както при малките, така и при средните предприятия има предприятия с различен размер и че освен това тяхната дейност е с различна сложност, следва също така да се вземе предвид.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да се защитят правата на засегнатите страни, когато компетентните органи на държавите членки си сътрудничат с компетентните органи на трети страни за обмен на работни документи по одита или на други документи от значение за оценка на качеството на проведения одит, държавите членки следва да гарантират, че работните договорености между техните компетентни органи, въз основа на които се извършва обменът на такива документи, съдържат достатъчно предпазни мерки за защита на търговската тайна и търговските интереси на одитираните предприятия, включително правата върху индустриалната и интелектуалната собственост.

(15) За да се защитят правата на засегнатите страни, когато компетентните органи на държавите членки си сътрудничат с компетентните органи на трети страни за обмен на работни документи по одита или на други документи от значение за оценка на качеството на проведения одит, държавите членки следва да гарантират, че работните договорености между техните компетентни органи, въз основа на които се извършва обменът на такива документи, съдържат достатъчно предпазни мерки за защита на търговската тайна и търговските интереси на одитираните предприятия, включително правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Държавите членки гарантират съответствието и съвместимостта на тези разпоредби с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно засилване на защитата на инвеститорите във финансовите отчети, публикувани от предприятия, чрез по-нататъшно подобряване на качеството на задължителните одити, които се извършват в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с оглед на нейните мащаби и последици, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящата директива не се разпростира отвъд необходимото за постигането на тази цел.

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно засилване на доверието на инвеститорите във верността и обективността на финансовите отчети, публикувани от предприятия, чрез по-нататъшно подобряване на качеството на задължителните одити, които се извършват в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с оглед на нейните мащаби и последици, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящата директива не се разпростира отвъд необходимото за постигането на тази цел.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква а)

Директива 2006/43/ЕО

Член 1 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Добавят се следните параграфи:

a) Добавят се следните параграфи:

„Разпоредбите на членове 22, 25 и 27—30 от настоящата директива не се прилагат за задължителния одит на годишните и консолидираните отчети на предприятия от обществен интерес, ако не е посочено в Регламент (ЕС) № [xxx].

„Разпоредбите на членове 25, 28 и 29 от настоящата директива не се прилагат за задължителния одит на годишните и консолидираните отчети на предприятия от обществен интерес, ако не е посочено в Регламент (ЕС) № [xxx].

Членове 32—36 от настоящата директива се прилагат по отношение на предприятия от обществен интерес, доколкото са свързани с надзора по спазването на определените в членове 3—20 правила за одобрение и регистриране на задължителните одитори и одиторските дружества.“

Членове 32—36 от настоящата директива се прилагат по отношение на предприятия от обществен интерес, доколкото са свързани с надзора по спазването на определените в членове 3—20 правила за одобрение и регистриране на задължителните одитори и одиторските дружества.“

Изменение  18

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква а)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 1 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) се извършва на доброволна основа по отношение на малките предприятия;

заличава се

Обосновка

Доброволният одит на малки предприятия не се нуждае от регламентиране.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) Точка 5 се заменя със следното:

 

„5. „одитор от трета страна“ означава физическо лице, което извършва одит на годишните или консолидираните счетоводни отчети на дружество, учредено в трета страна, освен когато това лице е задължителен одитор или одиторско дружество, а задължението за извършване на одит на третата страна подлежи на надзор от държава членка;“;

Изменение  20

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква б)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„10. „компетентни органи“ означава органите, определени със закон, на които е възложено регулирането и/или надзорът над задължителните одитори и одиторските дружества или конкретни аспекти от регулирането или надзора; позоваването на „компетентен орган“ в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите в посочения член;“;

„10. „компетентни органи“ означава органите, определени със закон, на които е възложено регулирането и/или надзорът над задължителните одитори и одиторските дружества или конкретни аспекти от регулирането или надзора; позоваването на „компетентен орган“ в конкретен член означава позоваване на органа или организацията/организациите, отговарящи за функциите в посочения член;“;

Изменение  21

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Точка 13 се заменя със следното:

г) Точка 13 се заменя със следното:

„3. „предприятия от обществен интерес“ означава:

„3. „предприятия от обществен интерес“ означава предприятия, които са:

а) предприятия, регулирани от правото на държава членка, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар на която и да е държава членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

a) предприятия, регулирани от правото на държава членка, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар на която и да е държава членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

б) кредитни институции, както са определени в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

б) са кредитни институции съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции, различни от споменатите в член 2 от посочената директива(*);

в) застрахователни предприятия по смисъла на член 13 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (**);

в) са застрахователни предприятия по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 91/674/EИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия; или

г) предприятия, регулирани от законодателството на държава членка, които са платежни институции по смисъла на член 4, точка 4 от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (***), освен в случаите, когато се прилага член 15, параграф 2 от посочената директива;

г) са определени от държавите членки като дружества, извършващи дейност в обществен интерес, например предприятия, които имат голяма обществена значимост поради характера на стопанската си дейност, своя размер или броя на работниците и служителите;

д) предприятия, регулирани от законодателството на държава членка, които са институции за електронни пари по смисъла на член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (****), освен в случаите, когато се прилага член 15, параграф 2 от Директива 2007/64/ЕО;

 

е) инвестиционни посредници съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО;

 

ж) алтернативни инвестиционни фондове от ЕС, както са определени в член 4, параграф 1, буква к) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*****);

 

з) предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (******);

 

и) предприятия, регулирани съгласно законодателството на държава членка, които са централни депозитари на ценни книжа;

 

й) централни контрагенти съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент Х/XXXX на Европейския парламент и на Съвета (*******) [вж. предложение за Регламент относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции, COM (2010) 484);

 

(*) OВ L 177, 30.06.06, стр. 1.

(*) OВ L 177, 30.6.2006, стр. 1.

(**) ОВ L 335, 17.12.09, стр. 1.

 

(***) OВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

 

(****) ОВ L 267 от 10.10.2009 г., стр. 7.

 

(*****) OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

 

(******) ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32;

 

(*******) OВ L ….“

 

Изменение  22

Предложение за директива

Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка i)

Директива 2006/43/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) в първа алинея буква б) се заличава;

заличава се

Изменение  23

Предложение за директива

Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка iii)

Директива 2006/43/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) втора алинея се заменя със следното:

iii) втора алинея се заличава.

„Държавите членки не могат да определят допълнителни условия по отношение на посочените букви. Не се разрешава на държавите членки да изискват минимален размер на капитала или на правата на глас в одиторско дружество да бъдат притежавани от задължителни одитори или одиторски дружества.“.

 

Изменение  24

Предложение за директива

Член 1 – точка 5

Директива 2006/43/ЕО

Член 6 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи, посочени в член 32, си сътрудничат с оглед постигане на сближаване на изискванията, предвидени в настоящия член. Те си сътрудничат с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и с компетентните органи, упоменати в член X от Регламент [XXX] от [XXX], доколкото такова сближаване на изискванията се отнася до задължителния одит на предприятия от обществен интерес.

Компетентните органи, посочени в член 32, си сътрудничат с цел постигане на минимално сближаване на изискванията, предвидени в настоящия член. При започването на подобно сътрудничество тези компетентни органи вземат под внимание развитието в областта на одита и в одиторската професия и по-специално сближаването, което професията вече е постигнала.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 – буква б)

Директива 2006/43/ЕО

Член 8 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) параграф 3 се заменя със следното:

б) параграф 3 се заличава

„На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 48а с цел адаптиране на списъка на предметите, които се включват в проверката на теоретичните познания по параграф 1 от настоящия член. При използване на тези правомощия Комисията взема предвид развитията в одита и одиторската професия.“

 

Изменение  26

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2006/43/ЕО

Член 14 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Периодът за приспособяване не надвишава три години и подлежи на оценка.

Периодът за приспособяване не надвишава три години и подлежи на оценка на равнището на професионалната компетентност, постигната чрез прилагане на националното законодателство, свързано с одитите.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 2006/43/ЕО

Член 15 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В член 15, параграф 1 се добавя следната алинея:

заличава се

„Публичният регистър се организира от компетентния орган, посочен в член 32.“.

 

Изменение  28

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 2006/43/ЕО

Член 17 – параграф 1 – буква й)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„ако е приложимо, дали одиторското дружество е регистрирано съгласно членове 3a и 3б.“.

„ако е приложимо, дали одиторското дружество е регистрирано съгласно член 3б.“.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 1 – точка 10 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 21 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а. В член 21 се добавя следният параграф:

 

2а. При извършване на задължителен одит задължителният одитор или одиторското дружество поддържа професионален скептицизъм през целия одиторски процес, като отчитат възможността за наличие на съществено несъответствие въз основа на факти или поведение, указващо нередности, включително измама или грешка, независимо че предишният опит на одитора е показал, че ръководството на одитираното предприятие и лицата, отговарящи за управлението му, действат честно и почтено, в съответствие с изискванията на международните стандарти за одит, посочени в член 26.

 

За целите на настоящия член „професионален скептицизъм“ означава поведение, което включва поставяне под въпрос, отделяне на повишено внимание на условия, които може да са показателни за евентуални неточности, дължащи се на грешка или измама, и критична оценка на одитните доказателства.

(Член 15 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  30

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 – буква а)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при извършване на задължителния одит задължителният одитор и/или одиторското дружество и всеки притежател на права на глас в одиторското дружество е независим/о от одитираното предприятие и не участва във вземането на решения в одитираното предприятие.

1. Държавите членки гарантират, че при извършване на задължителния одит задължителният одитор, одиторското дружество или всяко физическо лице, което е в състояние пряко или косвено да окаже влияние върху резултата от задължителния одит, е независим/о от одитираното дружество.

 

Независимост се изисква както по време на периода, обхванат от финансовите отчети, на които ще бъде извършен одит, така и по време на периода, в който се извършва задължителният одит.

 

Задължителният одитор или одиторско дружество не извършват задължителен одит, ако съществува риск от проверка на собствената дейност, личен интерес, застъпничество, близки отношения или заплаха, предизвикана от финансови, лични, бизнес, трудови или други отношения между:

 

– задължителния одитор, одиторското дружество, неговата мрежа и всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от задължителния одит, и

 

– одитираното дружество;

 

за което обективна, разумна и информирана трета страна, вземайки предвид приложените гаранции, би могла да направи заключение, че независимостта на задължителния одитор или на одиторското дружество е компрометирана.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 – буква б)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) в параграф 2 втора алинея се заличава;

б) параграф 2 се заменя със следното:

 

2. Задължителен одитор или одиторско дружество, техните основни партньори в областта на одита, техните служители, а също така всяко физическо лице, чиито услуги са на разположение или под контрола на одитора или дружеството и което участва непосредствено в дейности по задължителен одит, както и лицата, тясно свързани с тях по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2004/72/ЕО на Комисията не могат:

 

а) да притежават никакви финансови инструменти на одитираното предприятие, предприятието майка, част от което е одитираното предприятие, или всяко предприятие, чиято финансова информация е включена във финансовите отчети на одитираното предприятие, различно от интересите, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове, като например пенсионни или животозастрахователни фондове;

 

б) да имат или да са имали през последните 12 месеца лични, делови, свързани със заетостта или други отношения с одитираното предприятие, предприятието майка, за което одитираното предприятие е съществено, или всяко предприятие, чиято финансова информация е включена във финансовите отчети на одитираното предприятие, което може да компрометира или за което се счита от обективна, разумна и осведомена трета страна, че може да компрометира независимостта на задължителния одитор или на одиторското дружество.

(Член 7 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  32

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 – буква б а) (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 – параграфи 2а и 2б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) В член 22 се добавят следните параграфи:

 

2а. Лицата или дружествата, посочени в параграф 2, не могат да искат или да приемат подаръци, гостоприемство или подобни услуги от одитираното дружество, освен ако определена обективна, разумна и осведомена трета страна не счита тяхната стойност за незначителна или неносеща последствия.

 

2б. Ако по време на периода, обхванат от финансовите отчети, дадено одитирано предприятие бъде придобито или се слее или придобие предприятие, за което се прилагат разпоредбите на членове 22 и 22а от настоящата директива и членове 9–11 от Регламент ХХ/ХХ, задължителният одитор или одиторското дружество установяват и оценяват всички настоящи или неотдавнашни интереси или отношения с това предприятие – включително отношения, свързани с предоставяне на услуги – които при отчитане на наличните гаранции биха могли да компрометира тяхната независимост и способността им да продължат да извършват задължителния одит след фактическата дата на сливането или придобиването.

 

При първа възможност и при всички случаи в срок от три месеца задължителният одитор или одиторското дружество предприемат всички необходими стъпки за преустановяване на всички текущи интереси и отношения, които биха могли да компрометират тяхната независимост, и при възможност приемат гаранции за свеждане до минимум на всяка заплаха за тяхната независимост, произтичаща от предишни или текущи интереси и отношения.

(Член 7 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  33

Предложение за директива

Член 1 – точка 11

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) параграф 4 се заменя със следното:

в) параграф 4 се заличава

„4. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 48а с цел определяне на:

 

a) заплахите и гаранциите, посочени в параграф 2 от настоящия член;

 

б) случаите, в които значимостта на заплахите, както е посочено в параграф 2 от настоящия член, е такава, че накърнява независимостта на задължителния одитор или на одиторското дружество.“

 

Изменение  34

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. Създава се следният член 22а:

 

Член 22а (нов)

 

Назначаване на бивши задължителни одитори или на служители на задължителни одитори или одиторски дружества

 

1. Държавите членки гарантират, че задължителният одитор или основен одиторски партньор, който извършва задължителен одит от името на одиторско дружество, не може, преди да изтекат най-малко две години от момента, в който е подал оставка от одитния ангажимент като задължителен одитор или основен одиторски партньор, да заема някоя от следните длъжности:

 

а) ключов ръководен пост в одитираното предприятие;

 

б) член на одиторския комитет на одитираното предприятие или, ако такъв комитет не съществува — на органа, изпълняващ функции равностойни на тези на одиторския комитет;

 

в) член без изпълнителни функции на административния орган или член на надзорния орган на одитираното предприятие.

 

2. Служителите и партньорите, различни от основните партньори по одита, на задължителен одитор или одиторско дружество, извършващи задължителен одит, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на такъв одитор или дружество, и когато тези служители, партньори или други физически лица са лично одобрени като задължителни одитори, не могат да заемат някоя от длъжностите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), преди да изтече най-малко една година след приключване на прякото им участие в ангажираността им с дейностите, свързани със задължителния одит.

(Член 8 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  35

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 б (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 23 – параграфи 4а, 4б и 4в (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11б. В член 23 се добавят следните параграфи:

 

4а. Когато задължителен одитор или одиторско дружество извършва задължителен одит на предприятие от обществен интерес, което е част от група от предприятия, чието предприятие майка е установено в трета държава, посочените в параграф 1 правила за поверителност и професионална тайна не възпрепятстват задължителния одитор или одиторското дружество да предадат съответните документи по извършената одитна дейност на одитора на групата, който се намира в трета държава, ако тези документи са необходими изключително за подготовката на одита на консолидираните финансови отчети на предприятието-майка.

 

4б. Задължителният одитор или одиторското дружество, извършващи задължителен одит на предприятие от обществен интерес, което е емитирало ценни книжа в трета държава или е част от група, която изготвя консолидираните финансови отчети в трета държава, могат да предават притежаваните от тях работни или други документи, свързани с одита на това предприятие, на компетентните органи на съответните трети държави само при условията, определени в член 47.

 

4в. Предаването на информация на одитора на групата, намиращ се в трета държава, се извършва в съответствие с разпоредбите на глава IV от Директива 95/46/ЕО и приложимите национални правила за защита на личните данни.

(Член 13 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  36

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 в (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 24 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11в. Създава се следният член 24a:

 

Член 24 а (нов)

 

Вътрешна организация на одиторските дружества, извършващи задължителен одит

 

1. Държавите членки гарантират, че задължителният одитор или одиторското дружество отговарят на следните изисквания по отношение на организацията:

 

а) одиторското дружество въвежда подходящи политики и процедури, за да гарантира, че собствениците или акционерите му, както и членовете на административните, управителните и надзорните органи на дружеството или на свързано дружество не се намесват в извършването на задължителен одит по какъвто и да е начин, който застрашава независимостта и обективността на задължителния одитор, който извършва задължителен одит от името на одиторското дружество;

 

б) задължителният одитор или одиторското дружество разполага с надеждни административни и счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол, ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и защитни мерки във връзка със системите за обработка на информацията.

 

Механизмите за вътрешен контрол са предназначени да осигурят спазване на решенията и процедурите на всички равнища в одиторското дружество или на работната структура на задължителния одитор.

 

Задължителният одитор или одиторското дружество въвежда и поддържа процедури за вземане на решение и организационна структура, в които ясно и в писмена форма се определят процедурите по докладване и се разпределят функциите и отговорностите;

 

в) задължителният одитор или одиторското дружество прилага подходящи политики и процедури, за да гарантира, че неговите служители и всички други физически лица, чиито услуги са предоставени на негово разположение или са под негов контрол, и които участват пряко в дейности по задължителния одит, притежават необходимите знания и опит за изпълнение на възложените им задължения;

 

г) задължителният одитор или одиторското дружество приема подходящи политики и процедури, за да гарантира, че възлагането на подизпълнители на важни одитни функции не се извършва по начин, който уврежда качеството на вътрешния контрол на задължителния одитор или одиторско дружество и способността на компетентните органи да упражняват надзор върху спазването от страна на задължителния одитор или одиторското дружество на задълженията, предвидени в настоящата директива;

 

д) задължителният одитор или одиторското дружество въвежда подходящи и ефективни организационни и административни механизми за предотвратяване, откриване, отстраняване или управление и оповестяване на рискове за независимостта, различни от хода на обичайната дейност, посочени в член 22, параграф 1;

 

е) задължителният одитор или одиторското дружество установява подходящи процедури и стандарти за извършване на задължителен одит, менторство, надзор и преразглеждане на дейностите на служителите и организиране на структурата на одитното досие, посочено в член 25б, параграф 5;

 

ж) задължителният одитор или одиторското дружество изгражда система за вътрешен контрол на качеството, за да гарантира качеството на задължителния одит. Системата за контрол на качеството обхваща най-малко процедурите и стандартите, описани в буква е). В случай на одиторско дружество отговорността за системата за вътрешен контрол на качеството се носи от лице, което е задължителен одитор;

 

з) задължителният одитор или одиторското дружество използва подходящи системи, ресурси и процедури, за да гарантира непрекъснатостта и редовния характер на осъществяването на своята дейност, свързана със задължителния одит;

 

и) Задължителният одитор или одиторското дружество също така въвежда подходящи и ефективни организационни и административни механизми за отстраняване и регистриране на инциденти, които имат или могат да имат сериозни последици за надеждността на дейностите, свързани със задължителния одит;

 

й) задължителният одитор или одиторското дружество разполага с подходящи политики за определяне на възнагражденията или споделяне на печалбата, които да предоставят достатъчни стимули за постигане на резултати, за да се осигури качествен одит. По-специално размерът на приходите, които задължителният одитор или одиторското дружество получава от продажбата на не-гаранционни услуги на одитираното предприятие, не представлява част от оценката на работата и възнаграждението на лице, участващо в извършването на одита или способно да окаже въздействие върху това извършване;

 

к) задължителният одитор или одиторското дружество наблюдава и оценява адекватността и ефективността на своите системи, механизмите за вътрешен контрол и вътрешния контрол на качеството и механизмите, създадени в съответствие с настоящата директива, и предприема подходящи мерки за отстраняване на пропуските. Задължителният одитор или одиторското дружество извършва годишна оценка на системата за вътрешен контрол на качеството, посочена в буква ж). Задължителният одитор или одиторското дружество документира констатациите от тази оценка, както и всякакви предложени мерки за промяна на системата за вътрешен контрол на качеството.

 

Политиките и процедурите, посочени в първата алинея, се документират и съобщават на служителите на задължителния одитор или одиторското дружество.

 

Възлагането на подизпълнител на функциите за одит, както е предвидено в буква г), не засягат отговорността, която задължителният одитор или одиторското дружество носи по отношение на одитираното предприятие.

 

2. При спазването на изискванията на параграф 1 от настоящия член задължителният одитор или одиторското дружество взема под внимание мащаба и сложността на своите дейности.

 

Задължителният одитор или одиторското дружество е в състояние да докаже пред съответния компетентен орган спазването на изискванията на параграф 1 при надлежно отчитане на първата алинея.

(Член 6 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  37

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 г (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 25 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11г. Създава се следният член 25а:

 

Член 25а

 

Обхват на задължителния одит

 

1. При извършване на задължителен одит задължителният одитор или одиторското дружество го изпълняват в съответствие с международните стандарти за одит, посочени м член 26.

 

2. Когато одитираното предприятие е предприятие от обществен интерес, задължителният одитор или одиторското дружество предприема необходимите стъпки с оглед формиране на мнение за това, дали годишните или консолидираните финансови отчети на предприятието от обществен интерес дават вярна и точна представа и дали са изготвени в съответствие с прилаганата рамка за финансово отчитане.

 

Докладът на задължителния одитор или одитното дружество се изготвя в съответствие с членове 21–25 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ.

 

Без да се засягат изискванията за докладване, предвидени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ, обхватът на задължителния одит не включва изразяване на увереност относно бъдещата жизнеспособност на одитираното предприятие, нито на ефективността или ефикасността, с които управителният или административният орган ръководят или ще ръководят дейността на предприятието.

(Член 14 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  38

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 д (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 25 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11д. Създава се следният член 25б:

 

Член 25б (нов)

 

Организация на работата

 

1. Когато одиторско дружество изпълнява задължителен одит, одиторското дружество назначава най-малко един основен партньор по одита с подходящите умения, способности и авторитет, за да може да извършва своята дейност по подходящ начин. Одиторското дружество предоставя на определения(те) партньор(и) по одита достатъчно ресурси и персонал, притежаващ необходимите умения и способности, за подходящо изпълнение на неговите(техните) задължения.

 

Главните критерии, от които се води одиторското дружество при определяне на основния(ите) одитен(ни) партньор(и), са осигуряване на качествен, независим и компетентно извършен одит.

 

Определеният(те) одитен(и) партньор(и) участва(т) активно в извършването на задължителния одит.

 

2. Когато задължителен одитор извършва задължителен одит, той отделя достатъчно време на ангажимента и заделя достатъчно ресурси сред своите служители за правилно изпълнение на неговите задължения.

 

3. Задължителният одитор или одиторското дружество прилагат процедури за контрол на качеството по време на извършване на одита, които са в съответствие с международните стандарти за одит, посочени в член 26.

 

4. Задължителният одитор или одиторското дружество поддържа досие на клиента. Досието съдържа следните данни за всеки одитиран клиент:

 

а) името, адреса и мястото на осъществяване на стопанска дейност;

 

б) в случай на одиторско дружество ― основния(ите) партньор(и) по одита;

 

в) таксите за задължителен одит и таксите за други услуги през финансовата година.

 

5. Задължителният одитор или одиторското дружество създава одитно досие за всеки извършен задължителен одит. Одитното досие съдържа поне документацията за задължителния одит, изготвена в съответствие с изискванията на международните стандарти за одит, посочени в член 26. Докладът на задължителния одитор или одитното дружество документира и данните, регистрирани в съответствие с член 25в и член 25г, параграф 6 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ.

 

Задължителният одитор или одиторското дружество съхранява всички други данни и документи, които са от значение за докладите, посочени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ и за съответствието по отношение на мониторинга с настоящата директива, с Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ и други приложими правни изисквания.

 

Одитното досие се затваря не по-късно от шестдесет дни след датата на подписване на одиторски доклад, посочен в член 22 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ.

 

6. Задължителният одитор или одиторското дружество документира всяка жалба относно изпълнението на задължителните одити.

(Член 16 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  39

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 e (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 25 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11е. Създава се следният член 25в:

 

Член 25в

 

Почтеност на финансовото докладване

 

1. Когато задължителния одитор или одиторското дружество получат информация за събитие или промяна, които е вероятно да окажат съществено въздействие върху изразеното в одита становище, задължителният одитор или одиторското дружество:

 

а) документират събитието или промяната;

 

б) предприемат подходящи мерки в съответствие с изискванията на международните стандарти за одит в отговор на събитието или промяната;

 

в) информира незабавно съответния компетентен орган за събитието или промяната, ако след като е предприел подходящи мерки, одиторът продължава да счита, че събитието или промяната вероятно ще окажат съществено влияние върху одиторското мнение.

 

Документирането, предвидено в буква а) от първата алинея, включва фактите и обстоятелствата на инцидента, информация за лицето или лицата извършители, както и информация за мерките, които са били предприети по силата на буква б) от същата алинея.

 

2. Без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/60/ЕО, когато задължителният одитор или одиторско дружество, които извършват задължителен одит, имат съмнения или разумни основания да подозират, че се извършват или са извършени, или е имало опит за извършване на действия или поведение, указващи нередности, включително измами по отношение на финансовите отчети на одитираното предприятие, те информират одитираното предприятие и го приканват да разследва случая и да предприеме подходящи мерки, за да отстрани тези нередности и да предотврати повторението им в бъдеще.

 

Когато одитираното предприятие не разследва въпроса или не предприеме никакви мерки или когато задължителният одитор или одиторското дружество е на мнение, че мерките, предприети от одитираното предприятие, не са подходящи за отстраняване на нередностите, задължителният одитор или одиторското дружество уведомява за нередностите компетентните органи.

 

Добросъвестното оповестяване пред компетентните органи от задължителния одитор или одиторското дружество на всеки факт или поведение, посочени в първата алинея, не представлява нарушение на договорно или правно ограничение относно разкриването на информация и тези лица са освободени от всякаква отговорност.

(Член 17 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  40

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 ж (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 25 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11ж. Създава се следният член 25г:

 

Член 25г

 

Проверка на вътрешния контрол на качеството

 

1. Когато одитираното предприятие е предприятие от обществен интерес, преди издаването на докладите, посочени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ, се извършва преглед на контрола на качеството на ангажимента с цел оценка на това, дали задължителният одитор или ключовият партньор по одита са могли разумно да стигнат становището и заключенията, изразени в проекта на тези доклади в съответствие с международните стандарти за одит, посочени в член 26.

 

2. Проверката на вътрешния контрол на качеството се извършва от лице, отговарящо за вътрешния контрол на качеството. Това лице е задължителен одитор, който не е включен в изпълнението на задължителния одит, за който се отнася проверката на вътрешния контрол на качеството.

 

3. При проверката на контрола на качеството на ангажимента проверяващото лице проверява одитираните финансови отчети и извършва обективна оценка най-малко на следното:

 

а) информация, предоставена от задължителния одитор или основния партньор по одита в устна и писмена форма в подкрепа на значимите заключения и основните констатации от извършените одитни процедури и на заключенията, направени въз основа на тези констатации, независимо дали проверяващото лице за контрола на качеството на ангажимента е отправило искане за това;

 

б) значимите заключения и основните констатации от извършените одитни процедури и свързаните с тези констатации заключения;

 

в) докладите на задължителния одитор или одитното дружество, както са представени в проекта на доклади, посочени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ;

 

4. При проверката на вътрешния контрол на качеството се оценяват най-малко следните елементи:

 

а) независимостта на задължителния одитор или одиторското дружество от одитираното предприятие;

 

б) значителните рискове, които задължителният одитор или основният партньор по одита са констатирали при извършване на задължителния одит, и мерките, които са предприели за адекватно управление на тези рискове;

 

в) мотивите на задължителния одитор или на основния партньор по одита, по-специално по отношение на съществеността и значителните рискове, посочени в буква б);

 

г) всяко искане за консултации от външни експерти и изпълнението на получените съвети;

 

д) естеството и обхвата на коригираните и некоригираните несъответствия във финансовите отчети, които са били констатирани по време на извършването на одита;

 

е) темите, обсъдени с одиторския комитет и ръководството, и/или надзорния орган на одитираното предприятие;

 

ж) темите, обсъдени с компетентните органи и когато е приложимо, с други трети страни;

 

з) дали подбраните от досието документи и информация по задоволителен начин отразяват мненията на служителите, участващи в одита, и дали тези документи и информация подкрепят мнението на задължителния одитор или на основния партньор по одита, изразени в проектите на докладите, предвидени в членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ.

 

5. Лицето, проверяващо вътрешния контрол на качеството, обсъжда резултатите от проверката на вътрешния контрол на качеството със задължителния одитор или основния партньор по одита. Задължителният одитор или одиторското дружество определят процедурата, която да бъде прилагана, когато проверяващото лице и задължителният одитор или основният партньор по одита не постигнат съгласие относно резултатите от проверката.

 

6. Задължителният одитор или одиторското дружество документира резултатите от проверката на вътрешния контрол на качеството, заедно със съображенията, довели до тези резултати.

(Член 19 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  41

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че задължителните одитори и одиторските дружества извършват задължителния одит в съответствие с международните стандарти за одит, ако тези стандарти са в съответствие с изискванията на настоящата директива и на Регламент XX/XX.

1. Държавите членки изискват задължителните одитори и одиторските дружества да спазват международните стандарти за одит, приети съгласно параграф 3.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да налагат процедури или изисквания за одит в допълнение към международните стандарти за одит, само ако такива процедури или изисквания за одит произтичат от специфични национални нормативни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит. Държавите членки гарантират, че тези процедури или изисквания за одит отговарят на следните условия:

Държавите членки могат да налагат процедури или изисквания за одит в допълнение към международните стандарти за одит, само ако такива процедури или изисквания за одит произтичат от специфични национални нормативни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) те допринасят за повишаване равнището на достоверност и качеството на годишните или консолидираните финансови отчети в съответствие с принципите, определени в член 4, параграф 3 от Директива [XXXX] относно годишните финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните с тях доклади на някои видове предприятия;

заличава се

Изменение  44

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) допринасят за общото благо на Съюза.

заличава се

Изменение  45

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки съобщават тези процедури или изисквания за одит на Комисията, ЕОЦКП и другите държави членки.

заличава се

Изменение  46

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1 „международни стандарти за одит“ означава издадените от Международната федерация на счетоводителите през 2009 г. като част от Проекта за яснота международни одиторски стандарти (МОС) и свързаните с тях декларация и стандарти, доколкото те имат отношение към задължителния одит.

2. За целите на параграф 1 „международни стандарти за одит“ означава международните одиторски стандарти (МОС), издадени от Съвета за международни стандарти за одит и гаранции (СМСОГ), с определена в тях дата на влизане в сила 2012 г., доколкото те имат отношение към задължителния одит.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 48а с цел изменение на определението на международните стандарти за одит в параграф 2 от настоящия член. При използване на тези правомощия, Комисията взема под внимание всички изменения на МОС, направени от МФС, становището на Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес относно тези изменения, както и всякакви други развития в одита и одиторската професия.

3. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 48а, като приема или отменя международните стандарти за одит в параграф 2 от настоящия член. При използване на тези правомощия, Комисията решава относно приложимостта на международните стандарти за одит в рамките на Съюза, като отчита тяхната пропорционалност. Комисията приема международните стандарти за одит за прилагане в Съюза само ако те:

 

a) са били разработени с подходящо подобаващо внимание, по прозрачен начин, под обществен надзор и като цяло са международно приети; и

 

б) допринасят за повишаване на равнището на достоверност и качеството на годишните или консолидираните финансови отчети в съответствие с принципите, определени в член 4, параграф 3 от Директива [XXXX] относно годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети на някои видове предприятия;

Изменение  48

Предложение за директива

Член 1 – точка 12 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 27 – параграф 1 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а. В член 27 параграф 1, буква в) се заменя със следното:

 

в) одиторът на групата извършва оценка на одиторската работа, извършена от одитор(и) от трета държава или задължителен(ни) одитор(и), одиторско(и) дружество(а) от трета държава или одиторско(и) дружество(а) за целите на одита на групата, и документира естеството, времевата рамка и обхвата на участието в работата, извършена от тези одитори, включително, когато е приложимо, извършения от одитора преглед на съответни части от одитната документация на тези одитори. Документацията, съхранявана от одитора на групата, позволява на съответния компетентен орган да проверява работата на одитора на групата.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 1 – точка 12 б (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 27 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12б. В член 27, параграф 1 се добавя следната алинея:

 

За целите на буква в) от първа алинея одиторът на групата осигурява съгласието на одитора(ите) от трета държава, задължителния(ите) одитор(и), одиторското(ите) дружество(а) от трета държава или одиторско(и) дружество(а) да предадат съответната документация при провеждането на одита на консолидираните финансови отчети като условие за това, одиторът на групата да използва работата на одитора(ите) на тази трета държава, задължителния(ите) одитор(и), одиторското(ите) дружество(а) от трета държава или одиторското (ите) дружество(а).

Изменение  50

Предложение за директива

Член 1 – точка 12 в (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 27 – параграфи 2 и 3 (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12в. В член 27 се добавят два нови параграфа:

 

2. Когато одиторът на групата не е в състояние да спази разпоредбите на параграф 1, първа алинея, буква в), той предприема необходимите мерки и информира съответно за това компетентния орган, посочен в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ.

 

Тези мерки може да включват извършването на допълнителна работа по задължителния одит – пряко или чрез възлагане на тези задачи на подизпълнител, в съответното дъщерно предприятие.

 

3. Когато одиторът на групата подлежи на проверка за гарантиране на качеството или на разследване относно задължителния одит на консолидираните финансови отчети на група от предприятия, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес, одиторът на групата при поискване предоставя на компетентния орган съответната документация, която води за одиторската работа, извършена от одитор(и) от трета държава, задължителен одитор (задължителни одитори), одиторско(и) дружество(а) от трета държава или одиторско(и) дружество(а) за целите на одита на групата, включително работните документи, свързани с одита на групата.

 

Компетентният орган изисква от съответните компетентни органи съгласно дял IV, глава III от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ допълнителна документация за одитната работа, извършена от задължителен(ни) одитор(и) или одиторско(и) дружество(а) за целите на одита на групата.

 

Когато даден компонент на група от предприятия е одитиран от одитор(и) или одиторско(и) дружество(а) от трета държава, компетентният орган може да изиска допълнителна документация за одиторската работа, извършена от одитора(ите) от трета държава или одиторското(ите) дружество(а), от съответните компетентни органи от трети държави чрез работни споразумения, посочени в член 47.

 

Чрез дерогация от трета алинея, когато компонент на група от предприятия е одитиран от одитор(и) или одиторско(и) дружество(а) от трета държава, която не е сключила работните споразумения, посочени в член 47, одиторът на групата при поискване отговаря и за гарантирането на надлежното предоставяне на допълнителна документация за одитната дейност, извършена от одитор(и) от трета държава или одиторско(и) дружество(а), включително работните документи, свързани с одита на групата. С цел гарантиране на такова предоставяне одиторът на групата съхранява копие от такава документация или се договаря с одитора(ите) или одиторското(ите) дружество(а) от трета държава при поискване да получи нужния и неограничен достъп до документацията или предприема друга подходяща мярка. Ако законодателни или други пречки възпрепятстват работните документи по одита да бъдат предоставени от трета държава на одитора на групата, документацията, съхранявана от одитора на групата, удостоверява, че той е предприел съответните процедури за получаване на достъп до документацията по одита, като в случай на пречки, които не са свързани с правни изисквания на законодателството на третата държава, в документацията се включва доказателство, подкрепящо съществуването на такава пречка.

(Член 18, параграфи 2 и 3 от Регламент COM(2011)0779)

Изменение  51

Предложение за директива

Член 1 – точка 13

Директива 2006/43/ЕО

Член 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13. В член 28 параграф 2 се заличава.

13. Член 28 се заменя със следното:

 

Член 28

 

Отчитане на одита

 

1. Задължителният одитор или одитното дружество представя резултатите от задължителния одит в одиторски доклад, изготвен в съответствие с изискванията на международните стандарти за одит, приети от Съюза, съгласно предвиденото в член 26.

 

2. Одиторският доклад включва:

 

а) въведение, което като минимум посочва финансовите отчети, които подлежат на задължителен одит, заедно с рамката за финансова отчетност, която е приложена при тяхното изготвяне;

 

б) описание на обхвата на задължителния одит, което като минимум посочва одиторските стандарти, в съответствие с които е извършен задължителният одит;

 

в) одиторско мнение, което е неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно и ясно изразява мнението на задължителния одитор за това, дали:

 

i) годишните финансови отчети дават вярна и точна представа в съответствие с прилаганата рамка за финансово отчитане, както и

 

ii) където е уместно, дали годишните финансови отчети отговарят на законовите изисквания;

 

Ако задължителният одитор не може да изрази одиторско мнение, докладът включва отказ от мнение;

 

г) посочване на въпроси, на които задължителният одитор е обърнал внимание чрез подчертаването им, без това да квалифицира одиторското мнение;

 

д) становище и декларация, както е посочено в член 34, параграф 1, алинея 2 от Директива ХХ/ХХ относно годишните финансовите отчети и консолидираните финансови отчети на някои видове предприятия.

 

Задължителният одитор подписва и поставя дата на доклада. Когато задължителният одит се извършва от одиторско дружество, одиторският доклад се подписва поне от задължителния одитор или одитори, извършващи задължителния одит от името на одиторското дружество.

 

При изключителни обстоятелства държавите членки могат да предвидят, че този подпис не следва да се разкрива пред обществеността, ако такова разкриване би могло да доведе до непосредствена и съществена заплаха за физическата сигурност на някое лице. Независимо от това името на участващото лице (имената на участващите лица) се съобщава(т) на съответните компетентни органи.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 – буква а) – подточка i)

Директива 2006/43/ЕО

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„a) системата за гарантиране на качеството се управлява от компетентния орган по член 32 и се организира по такъв начин, че да е независима от задължителните одитори и одиторските дружества.“;

„a) системата за гарантиране на качеството се организира по такъв начин, че да е независима от задължителните одитори и одиторските дружества и подлежи на публичен надзор съгласно предвиденото в глава VIII“;

Изменение  53

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 – буква а) – подточка iii)

Директива 2006/43/ЕО

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Компетентният орган по член 32 предоставя на разположение на заинтересованите страни, при поискване от тяхна страна, доклада, посочен в първа алинея, буква ж). Компетентният орган гарантира, че предоставеният доклад не накърнява търговските интереси на проверяваното одитирано предприятие, включително неговите индустриална и интелектуална собственост.“;

„Компетентният орган по член 32, публикува доклада, посочен в първа алинея, буква ж). Компетентният орган гарантира, че публикуваният или оповестен доклад не накърнява търговските интереси на никое проверявано одитирано предприятие, включително неговите индустриална и интелектуална собственост.“;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 30 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

14а. В член 30 параграф 3 се изменя, както следва:

 

„Държавите членки предвиждат, че предприетите мерки или наложените наказания по отношение на задължителни одитори или одиторски дружества при обществено значими случаи се оповестяват на обществеността по подходящ начин, включително информация за естеството на нарушението и самоличността на отговорните лица, и в случай че се прави индивидуална преценка на защитата на личната неприкосновеност на засегнатите от предприетите мерки или наложените наказания и обществения интерес от оповестяването, последният има превес. Индивидуалната преценка се извършва в съответствие с основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни. Не се оповестява индивидуална информация, когато това би довело до непропорционално големи вреди за съответните лица или оповестяването би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари. Това не засяга възможността на компетентните органи да оповестят предприетите мерки и наложените наказания, без да съобщават имената на нарушителите. Наказанията включват възможността за оттегляне на одобрението.“.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

14a. Член 31 се заличава.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 1 – точка 15

Директива 2006/43/ЕО

Член 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15. Член 32 се изменя, както следва:

заличава се

a) параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Държавите членки определят компетентен орган, отговорен за публичния надзор над задължителните одитори и одиторските дружества въз основа на принципите, установени в параграфи 2—7.“;

 

б) параграф 3 се заменя със следното:

 

„3. Компетентният орган може да позволи лица, които не упражняват дейността и които имат познания в областите, свързани със задължителния одит, да участват в ръководството на системата за публичен надзор, при условие че те се избират в съответствие с независима и прозрачна процедура за номиниране. На лица, които упражняват дейността, не се разрешава да участват в ръководството на системата за публичен надзор.“;

 

в) встъпителното изречение в параграф 4 се заменя със следното:

 

„Компетентният орган носи крайната отговорност за надзора над:“;

 

г) параграф 5 се заменя със следното:

 

„5. Компетентният орган разполага с правомощия, когато е необходимо, да започва и провежда разследвания във връзка със задължителните одитори и одиторските дружества, както и да предприема съответни мерки. Той разполага с адекватните ресурси за започване и провеждане на такива разследвания.

 

С оглед изпълнение на задачите си по настоящата директива компетентният орган разполага с достъп до всеки документ, под каквато и да е форма, държан от задължителни одитори или одиторски дружества, както и с право да получава и съхранява копие от него. Той също така има право да изисква информация от всяко лице, а при необходимост — да призовава и разпитва лице с цел получаване на информация.“;

 

д) параграф 6 се заменя със следното:

 

„6. Компетентният орган функционира по прозрачен начин. Това включва публикуване на годишните работни програми и доклади за дейността.“.

 

Изменение  57

Предложение за директива

Член 1 – точка 16

Директива 2006/43/ЕО

Член 32 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16. Вмъква се следният член 32a:

заличава се

1. Държавите членки могат да разрешават на компетентния орган по член 32 да делегира задачи на други органи или организации, определени със закон, единствено по отношение на одобрението и регистрирането на задължителните одитори и одиторските дружества. Всяко изпълняване на задачи от други органи или организации се делегира изрично от компетентния орган. При делегирането се посочват делегираните задачи и условията, при които те следва да бъдат изпълнявани. Органите или организациите са организирани по такъв начин, че да няма наличие на конфликт на интереси. Крайната отговорност по отношение на надзора за съответствието с настоящата директива и на мерките, приети в съответствие с нея, се носи от делегиращия компетентен орган.

 

Държавите членки уведомяват Комисията и компетентните органи на останалите държави членки за всички сключени споразумения по отношение делегирането на задачи, включително точните условия за регулиране на делегирането.

 

Изменение  58

Предложение за директива

Член 1 – точка 18

Директива 2006/43/ЕО

Член 37 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. Всяка сключена между одитираното предприятие и трета страна договорна клауза, ограничаваща избора от общото събрание на акционерите или от съдружниците на същото предприятие съгласно параграф 1 до някои категории или списъци със задължителни одитори или одиторски дружества във връзка с назначаването или ограничаването на избора по отношение на това даден задължителен одитор или одиторско дружество да извършва задължителен одит на въпросното предприятие, е нищожна.“

„3. Всяка сключена между одитираното предприятие и трета страна договорна клауза, ограничаваща избора от общото събрание на акционерите или от съдружниците на същото предприятие съгласно параграф 1 до някои категории или списъци със задължителни одитори или одиторски дружества във връзка с назначаването или ограничаването на избора по отношение на това даден задължителен одитор или одиторско дружество да извършва задължителен одит на въпросното предприятие, се забранява. Всяка подобна съществуваща клауза е нищожна.“

Изменение  59

Предложение за директива

Член 1 – точка 19 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Глава Х (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

19а. Създава се следната глава:

 

ГЛАВА X

 

ОДИТОРСКИ КОМИТЕТ

 

Член 38 a

 

Одиторски комитет

 

1. Всяко предприятие от обществен интерес създава одиторски комитет – или като отделен комитет, или като комитет на надзорния орган. Държавите членки определят дали одиторските комитети трябва се състоят от членове на административния орган, които не са изпълнителни членове, и/или от членове на надзорния орган на одитираното предприятие, и/или от членове, назначени от общото събрание на акционерите на одитираното предприятие, или – за предприятия без акционери – от равностоен орган.

 

Най-малко един член на одиторския комитет е компетентен в областта на счетоводството и/или одита.

 

Членовете на одиторския комитет са задължени да участват в подходящи програми за професионално обучение, за да придобиват и/или да поддържат своите теоретични познания и своите професионални умения и ценности на достатъчно добро равнище.

 

Поне един член на одиторския комитет е независим. При всички случаи председателят на одиторския комитет е независим. Държавите членки могат да изискат председателят на одиторския комитет да бъде избиран ежегодно от общото събрание на акционерите на одитираното предприятие.

 

2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член в предприятията от обществен интерес, които отговарят на изискванията, посочени в член 2, параграф 1, букви е) и у) от Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, функциите, възложени на одиторския комитет, могат да бъдат изпълнявани от административния или надзорния орган като цяло, при условие че когато председателят на такива органи е изпълнителен член, той не е председателят на одиторския комитет.

 

3. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да освободят от задължението да има одиторски комитет следните предприятия от обществен интерес:

 

a) всяко предприятие от обществен интерес, което е дъщерно предприятие по смисъла на член 1 от Директива 83/349/ЕИО, ако на равнището на група предприятието отговаря на изискванията по параграфи 1—4 от същия член;

 

в) всяко предприятие от обществен интерес, чиято единствена стопанска дейност е да действа като емитент на ценни книжа, обезпечени с активи, съгласно определението в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията;

 

г) всяка кредитна институция по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО, чиито акции не са допуснати за търгуване на регулиран пазар на държава членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО и която непрекъснато или трайно е емитирала само дългови ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, при условие че общият номинален размер на всички такива дългови ценни книжа остава под 100 000 000 EUR и не е публикувала проспект съгласно Директива 2003/71/ЕО.

 

Предприятията от обществен интерес, посочени в буква в), публично излагат причините, поради които считат за нецелесъобразно да имат одиторски комитет или административен или надзорен орган, на който е поверено извършването на функциите на одиторски комитет.

 

4. Чрез дерогация от параграф 1 предприятие от обществен интерес, което има орган, изпълняващ равностойни функции на одиторски комитет, създаден и функциониращ в съответствие с разпоредбите в държавата членка, в която е регистрирано предприятието, което ще бъде одитирано, може да реши да няма одиторски комитет. В такъв случай предприятието оповестява органа, който извършва тези функции, и как е съставен той.

 

Когато одитен комитет представлява част от надзорен съвет в съответствие с параграф 1, държавите членки могат да разрешат или изискат надзорният съвет да изпълнява функциите на одитен комитет за целите изпълнение на задълженията, определени в настоящата директива и в Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ.

 

5. Без да се засяга отговорността на членовете на административните, управителните или надзорните органи или на членовете, които са назначени от общото събрание на акционерите на одитираното предприятие, одиторският комитет, наред с другото:

 

а) наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки или предложения, за да се гарантира неговата надеждност;

 

б) наблюдава ефективността на системите на предприятието за вътрешен контрол, системите за вътрешен одит, когато това е приложимо, и системите за управление на риска, без да нарушава независимостта на предприятието.

 

в) наблюдава задължителния одит на годишните и консолидираните финансови отчети и осъществява контрол върху елементи, свързани с процеса на развитие на одита, в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ и по-специално обсъжда със задължителния одитор или с одиторското дружество докладите, изготвени в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № ХХ/ХХ;

 

г) преразглежда и наблюдава независимостта на задължителните одитори или одиторските дружества в съответствие с членове 22, 22а и 24а от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ и по-специално предоставянето на допълнителни услуги на одитираното предприятие в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ;

 

га) наблюдава качеството на работата на задължителния одитор или одиторско дружество, като взема предвид констатациите и заключенията на компетентния орган съгласно член 40, параграф 6 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ;

 

гб) проверява дали съществува пълно разделение между вътрешния одит и задължителния одит;

 

д) отговаря за процедурата за избор на задължителния(ите) одитор(и) или одиторското(ите) дружество(а);

 

е) одобрява за всеки отделен случай задължителният одитор или одиторското дружество да предоставят на одитираното предприятие и на контролираните от него предприятия в Съюза услуги по гарантиране на качеството, услуги по данъчно консултиране и други услуги, различни от извършването на одит, както е посочено в член 10 от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 1 – точка 20

Директива 2006/43/ЕО

Член 43 а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Опростен одит за средни предприятия

Одит за средни предприятия

Изменение  61

Предложение за директива

Член 1 – точка 20

Директива 2006/43/ЕО

Член 43 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че прилагането на стандартите за одит към задължителния одит на годишните или консолидираните финансови отчети на средни предприятия е пропорционално на мащаба и сложността на стопанската дейност на тези предприятия.

Държавите членки изискват от компетентните органи в тяхната юрисдикция при извършването на надзор на професията и по-специално по отношение на инспекциите да признаят, че стандартите за одит, приети съгласно член 26, се прилагат към задължителния одит на годишните или консолидираните финансови отчети по начин, който е пропорционален на мащаба и сложността на стопанската дейност на дружеството.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 1 – точка 20

Директива 2006/43/ЕО

Член 43 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в дадена държава членка има установени правила за извършване на ограничен преглед на отчетите на малки предприятия като алтернатива на задължителния одит, тази държава членка не е задължена да адаптира стандартите за одит към задължителния одит на тези предприятия.

На държавите членки се разрешава да установяват правила за поемане на задължение с ограничено ниво на увереност относно отчетите на малки предприятия вместо задължителния одит.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 1 – точка 20

Директива 2006/43/ЕО

Член 43 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия член ограничен преглед“ означава процедура, предприета от задължителен одитор или одиторско дружество с оглед установяване на неточности, дължащи се на грешка или измама във финансовите отчети на предприятието, и която дава по-ниско равнище на увереност от задължителния одит.

За целите на настоящия член задължение с ограничено ниво на увереност“ означава задължение, предприето от задължителен одитор или одиторско дружество, в което се получава по-ниско равнище на увереност, отколкото при задължителен одитен ангажимент.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 1 – точка 25

Директива 2006/43/ЕО

Член 48 а – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 3, член 22, параграф 4, член 26, параграф 3, член 29, параграф 2, член 36, параграф 7, член 45, параграф 6, член 46, параграф 2 и член 47, параграфи 3 и 5, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от [два месеца] след като са получили нотификация за него или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Посоченият срок може да бъде удължен с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 3, член 22, параграф 4, член 26, параграф 3, член 29, параграф 2, член 36, параграф 7, член 45, параграф 6, член 46, параграф 2 и член 47, параграфи 3 и 5, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от четири месеца, след като са получили нотификация за него или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз и се консолидира с директивата, която изменя, в срок от три месеца след влизането й в сила.

  • [1]  ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 61.

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (13.3.2013)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Докладчик по становище: Кей Суинбърн

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Поради голямата обществена значимост на ПОИ, произтичаща от мащаба и размера на тяхната стопанска дейност или от нейния характер, следва да бъде подобрена достоверността на одитираните финансови отчети на ПОИ. Следователно специалните разпоредби по отношение на задължителния одит на ПОИ, съдържащи се в Директива 2006/43/ЕО, са допълнително разработени в Регламент (ЕС) № [XXX] от [xxx] относно специфичните изисквания за одит на ПОИ. Вследствие на това разпоредбите от Директива 2006/43/ЕО, отнасящи се до задължителния одит на ПОИ, следва да бъдат заличени от посочената директива и задължителният одит на ПОИ следва да се регулира с Регламент (ЕС) № [XXX] от [XXX].

заличава се

Обосновка

Един регламент на ЕС не е подходящият формат за регулиране, по-конкретно с оглед на високата степен на подробност и на вмешателство, характерна за предложението на Комисията. То е резултат от подход, чрез който се търси „едно решение за всичко“, при което не се взема предвид естеството на различните системи за корпоративно управление в ЕС. То ще доведе до влошаване на стандартите за корпоративно управление в някои държави членки.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С цел да се повиши независимостта на задължителните одитори и одиторските дружества от одитираното предприятие при извършването на задължителен одит, всяко лице или предприятие, притежаващо права в одиторско дружество, следва да бъде независимо от одитираното предприятие и не следва да бъде включено в процеса на вземане на решения в одитираното предприятие.

(6) С цел да се повиши независимостта на задължителните одитори и одиторските дружества от одитираното предприятие при извършването на задължителен одит, всяко лице или предприятие, притежаващо права или собственост в одиторско дружество, следва да бъде независимо от одитираното предприятие и не следва да бъде включено в процеса на вземане на решения в одитираното предприятие.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тежестта върху малките и средни предприятия в рамките на Съюза във връзка с извършването на одит на финансовите им отчети следва да бъде преразгледана с оглед свеждането й до необходимия минимум, без да се накърнява защитата на инвеститорите. Държавите членки следва да гарантират, че стандартите за одит, в съответствие с които се извършва задължителният одит на финансовите отчети на тези предприятия, се прилагат пропорционално на мащаба на малките и средни предприятия.

(13) Тежестта върху малките и средни предприятия в рамките на Съюза във връзка с извършването на одит на финансовите им отчети следва да бъде преразгледана с оглед свеждането й до необходимия минимум, без да се накърнява защитата на инвеститорите. Държавите членки следва да гарантират, че стандартите за одит, в съответствие с които се извършва задължителният одит на финансовите отчети на тези предприятия, се прилагат пропорционално на мащаба на малките и средни предприятия. Следва също да се вземе предвид, че както при малките, така и при средните предприятия има предприятия с различен размер и че освен това тяхната дейност е с различна сложност.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно засилване на защитата на инвеститорите във финансовите отчети, публикувани от предприятия, чрез по-нататъшно подобряване на качеството на задължителните одити, които се извършват в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с оглед на нейните мащаби и последици, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящата директива не се разпростира отвъд необходимото за постигането на тази цел.

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно засилване на доверието на инвеститорите във верността и достоверността на финансовите отчети, публикувани от предприятия, чрез по-нататъшно подобряване на качеството на задължителните одити, които се извършват в рамките на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с оглед на нейните мащаби и последици, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящата директива не се разпростира отвъд необходимото за постигането на тази цел.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) се изисква от националното законодателство по отношение на малките предприятия;

заличава се

Изменение  6

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка б)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „компетентни органи“ означава органите, определени със закон, на които е възложено регулирането и/или надзорът над задължителните одитори и одиторските дружества или конкретни аспекти от регулирането или надзора; позоваването на „компетентен орган“ в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите в посочения член;

10. „компетентни органи или организации, определени със закон“ означава органите, определени със закон, на които е възложено регулирането и/или надзорът над задължителните одитори и одиторските дружества или конкретни аспекти от регулирането или надзора; позоваването на „компетентен орган“ в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите в посочения член;

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 13 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) предприятия, регулирани от правото на държава членка, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар на която и да е държава членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО;

a) предприятия, регулирани от правото на държава членка, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар на която и да е държава членка по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, с изключение на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (******) и алтернативни инвестиционни фондове от ЕС, както са определени в член 4, параграф 1, буква к) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*****);

Изменение  8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 13 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) кредитни институции, както са определени в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*);

б) кредитни институции, както са определени в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*), с изключение на тези кредитни институции, които не са емитирали прехвърлими ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, освен ако общата стойност на нейните активи надхвърля 30 милиарда евро;

Изменение  9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 13 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) алтернативни инвестиционни фондове от ЕС, както са определени в член 4, параграф 1, буква к) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*****);

заличава се

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – точка 13 – буква з)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (******);

заличава се

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а) – подточка ii)

Директива 2006/43/ЕО

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) втора алинея се заличава;

заличава се

Изменение  12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Директива 2006/43/ЕО

Член 21 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. В член 21 параграф 2 се заличава.

заличава се

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при извършване на задължителния одит задължителният одитор и/или одиторското дружество и всеки притежател на права на глас в одиторското дружество е независим/о от одитираното предприятие и не участва във вземането на решения в одитираното предприятие.

1. Държавите членки гарантират, че при извършване на задължителния одит задължителният одитор и/или одиторското дружество предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че независимостта не е застрашена от финансови, лични, делови, трудови или други взаимоотношения, в които участват задължителният одитор, одиторското дружество, неговите дъщерни дружества и мрежа и всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от задължителния одит.

Обосновка

Макар и изискванията за задължителен одит на предприятия от обществен интерес да са по-широки, основните стандарти за независимост следва да са същите. В тази връзка изменението съгласува отнасящия се до независимостта член от директивата с изменения съответен член от Регламента относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че задължителните одитори и одиторските дружества извършват задължителния одит в съответствие с международните стандарти за одит, ако тези стандарти са в съответствие с изискванията на настоящата директива и на Регламент XX/XX.

Държавите членки могат да изискват задължителните одитори и одиторските дружества да извършват задължителния одит в съответствие с международните стандарти за одит.

Обосновка

Съдържанието на международните одиторски стандарти (МОС) е твърде общо, неясно и често противоречи на законодателството на държавите членки. Комисията срещна проблеми при опитите си да ги прилага и държавите членки ще имат подобни проблеми, ако МОС са задължителни стандарти. За да се избегне това, държавите членки следва да могат да избират дали да прилагат МОС или не.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да налагат процедури или изисквания за одит в допълнение към международните стандарти за одит, само ако такива процедури или изисквания за одит произтичат от специфични национални нормативни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит. Държавите членки гарантират, че тези процедури или изисквания за одит отговарят на следните условия:

Държавите членки могат също така да определят по-подробно прилагането на международните стандарти за одит.

Обосновка

Съдържанието на международните одиторски стандарти (МОС) е твърде общо, неясно и често противоречи на законодателството на държавите членки. Комисията срещна проблеми при опитите си да ги прилага и държавите членки ще имат подобни проблеми, ако МОС са задължителни стандарти. За да се избегне това, държавите членки следва да могат да избират дали да прилагат МОС или не.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) те допринасят за повишаване равнището на достоверност и качеството на годишните или консолидираните финансови отчети в съответствие с принципите, определени в член 4, параграф 3 от Директива [XXXX] относно годишните финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните с тях доклади на някои видове предприятия;

заличава се

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) допринасят за общото благо на Съюза.

заличава се

Изменение  18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 48а с цел изменение на определението на международните стандарти за одит в параграф 2 от настоящия член. При използване на тези правомощия, Комисията взема под внимание всички изменения на МОС, направени от МФС, становището на Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес относно тези изменения, както и всякакви други развития в одита и одиторската професия.

3. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 48а с цел изменение на определението на международните стандарти за одит в параграф 2 от настоящия член. При използване на тези правомощия, Комисията взема под внимание всички изменения на МОС, направени от СМСС, становището на Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес относно тези изменения, както и всякакви други развития в одита и одиторската професия.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б)

Директива 2006/43/ЕО

Член 32 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентният орган може да позволи лица, които не упражняват дейността и които имат познания в областите, свързани със задължителния одит, да участват в ръководството на системата за публичен надзор, при условие че те се избират в съответствие с независима и прозрачна процедура за номиниране. На лица, които упражняват дейността, не се разрешава да участват в ръководството на системата за публичен надзор.

3. Компетентният орган може да позволи лица, които не упражняват дейността и които имат познания в областите, свързани със задължителния одит, да участват в ръководството на системата за публичен надзор, при условие че те се избират в съответствие с независима и прозрачна процедура за номиниране.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 16

Директива 2006/43/ЕО

Член 32а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки уведомяват Комисията и компетентните органи на останалите държави членки за всички сключени споразумения по отношение делегирането на задачи, включително точните условия за регулиране на делегирането.

Държавите членки уведомяват Комисията, ESMA и компетентните органи на останалите държави членки за всички сключени споразумения по отношение делегирането на задачи, включително точните условия за регулиране на делегирането.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 20

Директива 2006/43/ЕО

Член 43а – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да поискат от професионални организации да предоставят насоки за пропорционалното прилагане на стандартите за одит по отношение на средните предприятия.

Държавите членки изискват от професионални организации да предоставят насоки за пропорционалното прилагане на стандартите за одит по отношение на средните предприятия.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

Позовавания

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

13.12.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.12.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kay Swinburne

25.10.2011 г.

Разглеждане в комисия

15.10.2012 г.

19.11.2012 г.

 

 

Дата на приемане

11.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

18

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Слави Бинев, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (4.12.2012)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Докладчик по становище: Юрген Кройцман

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложения от Комисията регламент относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес (ПОИ) е създаването на по-подробна рамка за одитите на ПОИ, което налага известни изменения на Директивата относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети.

Заедно с тези изменения се изменят също така и някои разпоредби, главно отнасящи се до трансграничното предоставяне на одитни услуги и публичния надзор като цяло, което се приветства от докладчика по становище.

Докладчикът по становище препоръчва, обаче, да се изключат одитите, провеждани на доброволна основа, от приложното поле на разпоредбите относно одита, каквато е настоящата практика, тъй като предложението на Комисията би довело до по-високи разходи и допълнителна административна тежест, по-специално за малките и средните предприятия. Също така, макар и да е възможно допълнителният достъп до капитали да подпомогне най-малките одиторски дружества да преодолеят разстоянието, делящо ги от водещите международни мрежи, докладчикът по становище изразява скептицизъм по отношение на премахването на изискванията мнозинството от правата на глас да бъде държано от задължителните одитори. Ако се позволи трети страни да имат мнозинството от правата на глас в одиторските дружества, има опасност от компрометиране на независимостта на професията.

На последно място, макар и докладчикът по становище да не е внесъл изменения в тази връзка, той настоятелно призовава отново да се разгледа целесъобразността на въвеждането най-малкото на части от предложения регламент в действащата директива. Предвид различните рамки за корпоративно управление, може би най-добрият инструмент не е регламент и директивата ще позволи на държавите членки да адаптират правилата към националната си правна рамка. Това важи с особена сила за разпоредбите относно одиторския комитет. От друга страна, макар и да може да се заяви, че изискванията за одит следва да са по-високи в случая на предприятията от обществен интерес, и за двата инструмента може най-малкото да се хармонизират общи изисквания относно независимостта.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Важно е да се осигури високо качество на задължителния одит в рамките на Съюза. Следователно всеки задължителен одит трябва да се извършва въз основа на международните стандарти за одит, представляващи част от Проекта за яснота, издадени от Международната федерация на счетоводителите (МФС) през 2009 г., доколкото те са свързани със задължителния одит. Държавите членки следва да разполагат с възможност да налагат допълнителни национални процедури или изисквания за извършване на одит само ако те произтичат от специфични национални нормативни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит на годишните или консолидираните финансови отчети, което означава, че тези изисквания не са били обхванати от приетите международни стандарти за одит, и само ако допринасят както за достоверността и качеството на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети, така и за общото благо на Съюза. Комисията следва да продължава да участва в наблюдението на съдържанието и в процеса на приемане на международните стандарти за одит от МФС.

(7) Важно е да се осигури високо качество на задължителния одит в рамките на Съюза. Следователно всеки задължителен одит трябва да се извършва въз основа на международните стандарти за одит, представляващи част от Проекта за яснота, издадени от Международната федерация на счетоводителите (МФС) през 2009 г., доколкото те са свързани със задължителния одит. Държавите членки следва да избягват налагането на допълнителни национални процедури или изисквания за извършване на одит, като те следва да са допустими само ако произтичат от специфични национални нормативни изисквания, свързани с обхвата на задължителния одит на годишните или консолидираните финансови отчети, което означава, че тези изисквания не са били обхванати от приетите международни стандарти за одит, и само ако допринасят както за достоверността и качеството на годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети, така и за общото благо на Съюза. Комисията следва да продължава да участва в наблюдението на съдържанието и в процеса на приемане на международните стандарти за одит от МФС.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Някои държави членки са заменили задължителния одит на малки предприятия с ограничен преглед на техните финансови отчети. Целесъобразно е да се разреши на тези държави членки да запазят тази практика, вместо да създават разпоредби за пропорционалното прилагане на стандартите за одит по отношение на малките предприятия.

(14) Някои държави членки са заменили задължителния одит на малки предприятия с ограничен преглед на техните финансови отчети. Целесъобразно е да се разреши на тези държави членки да запазят тази практика, вместо да създават разпоредби за пропорционалното прилагане на стандартите за одит по отношение на малките предприятия. Държавите членки, на чиято територия все още съществува изискване за задължителен одит за малките предприятия, следва да оценят възможностите за заменянето му с ограничен преглед на техните финансови отчети.

Изменение  3

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – параграф 13 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) алтернативни инвестиционни фондове от ЕС, както са определени в член 4, параграф 1, буква к) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*****);

заличава се

Обосновка

Тези предприятия не са обикновени дружества, а инвестиционни инструменти, държани от банките депозитари (които следва да останат предприятия от обществен интерес (ПОИ) съгласно букви е) и и)) и в тази връзка не следва да се класифицират като ПОИ. Освен това общественият интерес от извършване на одити на такива предприятия е по-скоро ограничен, не на последно място и поради съществуването на строго национално регламентиране на тези предприятия, поради което добавената стойност на одитите на ПОИ е ограничена и несъразмерна с оглед на разходите и административната тежест, до които това ще доведе.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 1 – точка 2 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 2 – параграф 13 – буква з)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както са определени в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (******);

заличава се

Обосновка

Тези предприятия не са обикновени дружества, а инвестиционни инструменти, държани от банките депозитари (които следва да останат предприятия от обществен интерес (ПОИ) съгласно букви е) и и)) и в тази връзка не следва да се класифицират като ПОИ. Освен това общественият интерес от извършване на одити на такива предприятия е по-скоро ограничен, не на последно място и поради съществуването на строго национално регламентиране на тези предприятия, поради което добавената стойност на одитите на ПОИ е ограничена и несъразмерна с оглед на разходите и административната тежест, до които това ще доведе.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка i)

Директива 2006/43/ЕО

Член 3 – параграф 4 – първа алинея – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) в първа алинея буква б) се заличава;

заличава се

Обосновка

Макар и възможността за увеличен достъп до капитали да има своите предимства, одиторските дружества, поради естеството на функциите си, следва да останат независими от заинтересовани страни, които не принадлежат на тази професионална среда. Поради тази причина разпоредбата относно мнозинството от правата на глас следва отново да се въведе.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 1 – точка 3 – буква б) – подточка iii)

Директива 2006/43/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) втора алинея се заменя със следното:

заличава се

Държавите членки не могат да определят допълнителни условия по отношение на посочените букви. Не се разрешава на държавите членки да изискват минимален размер на капитала или на правата на глас в одиторско дружество да бъдат притежавани от задължителни одитори или одиторски дружества.

 

Обосновка

Контролирането от трета страна на правата на глас и инвестициите в одиторските дружества може да застраши тяхната независимост. Поради тази причина не следва да се променят действащите правила.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2006/43/ЕО

Член 14 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи, посочени в член 32, установяват процедури за одобряване на задължителни одитори, които са били одобрени в други държави членки. Тези процедури са в съответствие с членове 11 и 12 от Директива 2005/36/ЕО и не могат да надхвърлят изискванията по членове 13 и 14 от посочената директива.

1. Държавите членки установяват процедури за одобряване на задължителни одитори, които са били одобрени в други държави членки. Тези процедури са в съответствие с членове 11 и 12 от Директива 2005/36/ЕО и не могат да надхвърлят изискванията по членове 13 и 14 от посочената директива.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 2006/43/ЕО

Член 14 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпитът за правоспособност се провежда на един от езиците, позволени от езиковите правила, приложими в съответната държава членка. Той обхваща само достатъчните познания на задължителния одитор за законовите и подзаконовите разпоредби на тази държава членка, доколкото те са свързани със задължителния одит.

Изпитът за правоспособност се провежда на един от официалните езици на приемащата държава членка. Той обхваща само достатъчните познания на задължителния одитор за законовите и подзаконовите разпоредби на тази държава членка, доколкото те са свързани със задължителния одит.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 – буква а)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че при извършване на задължителния одит задължителният одитор и/или одиторското дружество и всеки притежател на права на глас в одиторското дружество е независим/о от одитираното предприятие и не участва във вземането на решения в одитираното предприятие.

1. Държавите членки гарантират, че при извършване на задължителния одит задължителният одитор и/или одиторското дружество предприема всички необходими мерки за гарантиране, че независимостта не е застрашена от финансови, лични, делови, трудови или други взаимоотношения, включващи задължителния одитор, одиторското дружество, неговите дъщерни дружества и мрежа и всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от задължителния одит.

Обосновка

Макар и изискванията за задължителен одит на предприятия от обществен интерес да са по-широки, основните стандарти за независимост следва да са същите. В тази връзка изменението привежда в съответствие отнасящия се до независимостта член от директивата с изменения съответстващ му член от Регламента относно задължителния одит на предприятия от обществен интерес.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 – буква a а) (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 22 – параграф 2 – първа алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

 

„Държавите членки гарантират, че задължителен одитор или одиторско дружество не провежда задължителен одит, ако обективна, разумна и информирана трета страна направи заключението, че независимостта на задължителния одитор или на одиторското дружество е компрометирана. Ако независимостта на задължителния одитор или одиторското дружество е повлияна от заплахи като проверка на собствената дейност, личен интерес, застъпничество, близки отношения или попечителство, или заплашване, задължителният одитор или одиторско дружество трябва да приложи предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи. Ако значимостта на рисковете, съпоставена с приложените защитни механизми, е такава, че неговата независимост е компрометирана, задължителният одитор или одиторското дружество не извършва задължителния одит.“

Обосновка

В съответствие с предходното изменение, в което са включени заличените елементи от параграф 2.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 2006/43/ЕО

Член 26 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1 „международни стандарти за одит“ означава издадените от Международната федерация на счетоводителите през 2009 г. като част от Проекта за яснота международни одиторски стандарти (МОС) и свързаните с тях декларация и стандарти, доколкото те имат отношение към задължителния одит.

2. За целите на параграф 1 „международни стандарти за одит“ означава приетите и публикуваните от Международната федерация на счетоводителите международни одиторски стандарти (МОС) и свързаните с тях декларация и стандарти, доколкото те имат отношение към задължителния одит и са на разположение на работните езици на Европейския съюз.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 – буква а) – подточка ii)

Директива 2006/43/ЕО

Член 29 – параграф 1 – буква к)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) проверките за гарантиране на качеството са целесъобразни и пропорционални с оглед на мащаба и размера на дейността на проверявания задължителен одитор или одиторско дружество.

к) проверките за гарантиране на качеството са целесъобразни и пропорционални с оглед на мащаба и комплексността на проверявания задължителен одитор или одиторско дружество и одитираните предприятия.

Обосновка

Изглежда, че оригиналната формулировка предлага по-големите одиторски дружества да подлежат на по-щателни проверки на качеството. Размерът на одиторското дружество, обаче, не следва непременно да е решаващ. Напротив, мащабът и комплексността на одитираните предприятия са факторите, които могат да оправдаят по-задълбочена проверка за гарантиране на качеството, тъй като одитът представлява по-голямо предизвикателство и последиците от ниското качество на одита могат да бъдат по-широки.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 14 – буква а) – подточка iii)

Директива 2006/43/ЕО

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган по член 32 предоставя на разположение на заинтересованите страни, при поискване от тяхна страна, доклада, посочен в първа алинея, буква ж). Компетентният орган гарантира, че предоставеният доклад не накърнява търговските интереси на проверяваното одитирано предприятие, включително неговите индустриална и интелектуална собственост.

Държавите членки могат да изискват компетентният орган по член 32 да предоставя на разположение на заинтересованите страни, при поискване от тяхна страна, доклада, посочен в първа алинея, буква ж). Компетентният орган гарантира, че предоставеният доклад не накърнява търговските интереси на проверяваното одитирано предприятие, включително неговите индустриална и интелектуална собственост.

Обосновка

Съдържанието на докладите относно проверките е различно за отделните държави членки. Някои доклади могат да съдържат чувствителна информация, която да не трябва да се оповестява публично; в този случай се прибягва до обобщен доклад относно проверките за гарантиране на качеството на цялата местна одиторска професия, както се предвижда в точка i). В тази връзка държавите членки следва да могат да адаптират тази разпоредба в зависимост от националния контекст.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – точка 15 – буква б)

Директива 2006/43/ЕО

Член 32 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентният орган може да позволи лица, които не упражняват дейността и които имат познания в областите, свързани със задължителния одит, да участват в ръководството на системата за публичен надзор, при условие че те се избират в съответствие с независима и прозрачна процедура за номиниране. На лица, които упражняват дейността, не се разрешава да участват в ръководството на системата за публичен надзор.

3. Компетентният орган може да позволи лица, които не упражняват дейността и които имат познания в областите, свързани със задължителния одит, да участват в ръководството на системата за публичен надзор, при условие че те се избират в съответствие с независима и прозрачна процедура за номиниране. Държавите членки могат въпреки това да позволят на малцинство от лица, които упражняват дейността, да участват в ръководството на системата за публичен надзор.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 1 – точка 15 – буква г)

Директива 2006/43/ЕО

Член 32 - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган разполага с правомощия, когато е необходимо, да започва и провежда разследвания във връзка със задължителните одитори и одиторските дружества, както и да предприема съответни мерки. Той разполага с адекватните ресурси за започване и провеждане на такива разследвания.

Компетентният орган разполага с правомощия, когато е необходимо, да започва и провежда разследвания във връзка със задължителните одитори и одиторските дружества, както и да предприема съответни мерки. Той разполага с адекватните ресурси за започване и провеждане на такива разследвания, които могат да приемат формата на задължителен принос от страна на задължителните одитори и одиторски дружества, пропорционален на одиторската им дейност.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 1 – точка 15 – буква д)

Директива 2006/43/ЕО

Член 32 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Компетентният орган функционира по прозрачен начин. Това включва публикуване на годишните работни програми и доклади за дейността.

(6) Действията на компетентния орган са прозрачни. Това включва публикуване на годишните работни програми и доклади за дейността.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 – точка 16

Директива 2006/43/ЕО

Член 32 а (нов) – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да разрешават на компетентния орган по член 32 да делегира задачи на други органи или организации, определени със закон, единствено по отношение на одобрението и регистрирането на задължителните одитори и одиторските дружества. Всяко изпълняване на задачи от други органи или организации се делегира изрично от компетентния орган. При делегирането се посочват делегираните задачи и условията, при които те следва да бъдат изпълнявани. Органите или организациите са организирани по такъв начин, че да няма наличие на конфликт на интереси. Крайната отговорност по отношение на надзора за съответствието с настоящата директива и на мерките, приети в съответствие с нея, се носи от делегиращия компетентен орган.

Държавите членки могат да разрешават на компетентния орган по член 32 да делегира определени задачи на други органи или организации, определени със закон. Всяко изпълняване на задачи от други органи или организации се делегира изрично от компетентния орган. При делегирането се посочват делегираните задачи и условията, при които те следва да бъдат изпълнявани. Органите или организациите са организирани по такъв начин, че да няма наличие на конфликт на интереси. Крайната отговорност по отношение на надзора за съответствието с настоящата директива и на мерките, приети в съответствие с нея, се носи от делегиращия компетентен орган.

Обосновка

За да се позволи функционирането на децентрализирани системи за надзор, съществуващи понастоящем в редица държави членки, компетентният орган, макар и да остава централна и отговорна структура, следва да може да делегира задачи на други органи и организации.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 1 – точка 17 а (нова)

Директива 2006/43/ЕО

Член 37 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

17a. Член 37, параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Задължителният одитор или одиторско дружество се назначава от общото събрание на акционерите или съдружниците на одитираното предприятие за първоначален ангажимент, който не може да бъде по-кратък от три години.“

Обосновка

По-дълъг първоначален срок на задължението за извършване на одит засилва независимостта на одитора.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 – точка 25

Директива 2006/43/ЕО

Член 48 а (нов) – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 8, параграф 3, член 22, параграф 4, член 26, параграф 3, член 29, параграф 2, член 36, параграф 7, член 45, параграф 6, член 46, параграф 2 и член 47, параграфи 3 и 5, се предоставят на Комисията за неопределен период от време от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

(2) Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 8, параграф 3, член 22, параграф 4, член 26, параграф 3, член 29, параграф 2, член 36, параграф 7, член 45, параграф 6, член 46, параграф 2 и член 47, параграфи 3 и 5, се предоставят на Комисията за пет години от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Кодификация на директивата

 

Настоящата директива се кодифицира с директивата, която изменя, в срок от три месеца след влизането ѝ в сила.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

Позовавания

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

13.12.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.12.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jürgen Creutzmann

14.2.2012 г.

Разглеждане в комисия

8.10.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

29.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

Позовавания

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

13.12.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.12.2011 г.

ITRE

13.12.2011 г.

IMCO

13.12.2011 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

29.2.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Sajjad Karim

21.11.2011 г.

 

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Syed Kamall

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.3.2012 г.

10.7.2012 г.

18.9.2012 г.

27.11.2012 г.

 

22.1.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Дата на внасяне

14.5.2013 г.