ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

13. 5. 2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Sajjad Karim


Postup : 2011/0389(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0171/2013
Předložené texty :
A7-0171/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0778),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 50 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0461/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená slovenským a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7–0171/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Aby mohly auditorské společnosti růst, měly by jim členské státy umožnit přístup k zahraničnímu kapitálu. Členské státy by proto již neměly vyžadovat, aby minimální množství kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti drželi statutární auditoři nebo auditorské společnosti za předpokladu, že většina členů správního orgánu jsou auditorské společnosti schválené v některém členském státě nebo statutární auditoři s dobrou pověstí.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se vypouští v návaznosti na vypuštění možnosti neomezené účasti obchodních společností.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Primární odpovědnost za poskytnutí finančních informací by měla ležet na vedení auditovaných subjektů, auditoři však hrají důležitou roli v tom, že k tomu vedení z pozice uživatele aktivně vyzývají. Pro zlepšení kvality auditů je tedy důležité, aby byl posílen profesní skepticismus auditorů ve vztahu k auditovaným subjektům. Auditoři by měli uznat, že bez ohledu na jejich dřívější zkušenost s poctivostí a bezúhonností vedení auditovaného subjektu existuje možnost věcných nepřesností z důvodu podvodu či chyby.

(Bod odůvodnění 16 část 1 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Za účelem posílení nezávislosti statutárních auditorů a auditorských společností na auditovaném subjektu při provádění povinného auditu by každá osoba nebo subjekt, který má podíl v auditorské společnosti, měla být nezávislá na auditovaném subjektu a neměla by být zapojena do procesu rozhodování auditovaného subjektu.

(6) Auditoři, auditorské společnosti a jejich zaměstnanci by se měli zdržet zejména provádění povinných auditů u subjektů, v nichž mají obchodní podíl nebo finanční zájem, a také obchodování s finančními nástroji emitovanými, zaručenými či jinak podporovanými auditovaným subjektem s výjimkou podílů v diverzifikovaných systémech kolektivního investování. Statutární auditor nebo auditorská společnost by se neměli zapojovat do procesů interního rozhodování auditovaného subjektu. Statutární auditoři a jejich zaměstnanci by po určitou přiměřenou dobu od skončení auditorské zakázky neměli mít možnost přijímat povinnosti v auditovaném subjektu na úrovni vedení nebo představenstva.

(Bod odůvodnění 9 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Je důležité, aby statutární auditoři a auditorské společnosti respektovali právo na soukromý život a ochranu údajů svých klientů. Měli by proto být vázáni přísnými pravidly týkajícími se zajištění důvěrnosti a profesionálního tajemství, která by však neměla bránit řádnému prosazování této směrnice nebo spolupráci se skupinovým auditorem při provádění auditu konsolidovaných účetních závěrek v případě, že se mateřský podnik nachází ve třetí zemi, pokud je dodržována směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů1. Tato pravidla by však statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti neměla umožňovat spolupracovat s orgány třetích zemí mimo postupy spolupráce uvedené v kapitole XI směrnice 2006/43/ES. Tato pravidla týkající se zachování důvěrnosti by se měla vztahovat také na všechny statutární auditory a auditorské společnosti, které se již na konkrétní auditorské zakázce nepodílejí.

 

_________________

 

1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31

(Bod odůvodnění 14 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Dostatečná vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností by měla pomoci zabránit ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či akcionáři auditorské společnosti a její manažeři by proto neměli zasahovat do výkonu povinného auditu způsobem ohrožujícím nezávislost a objektivnost statutárního auditora, který za auditorskou společnost povinný audit provádí. Statutární auditoři a auditorské společnosti by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní politiku a postupy ve vztahu k zaměstnancům a dalším osobám, které se v jejich organizaci na povinném auditu podílejí, a zajistit tak splnění svých zákonných povinností. Tato politika a postupy by se měly snažit zejména předcházet případnému ohrožení jejich nezávislosti a řešit je a měly by zajistit kvalitu, integritu a důkladnost povinného auditu. Tato politika a postupy by měly odpovídat rozsahu a složitosti podniku statutárního auditora či auditorské společnosti.

(Bod odůvodnění 8 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) Výsledkem povinného auditu je výrok o pravdivosti a věrnosti účetní závěrky auditovaného subjektu. Zúčastněné subjekty však nemusejí vědět o omezeních auditů (významnost, namátkové metody, role auditora při odhalování podvodů a odpovědnost vedoucích pracovníků), což může vést k jejich odlišným očekáváním. Aby se očekávání tolik nelišila od reality, je důležité jasněji uvést, jaký je rozsah povinného auditu.

(Bod odůvodnění 15 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6d) Zajištění kvality auditu by mělo být hlavním kritériem, podle něhož se organizuje auditorská činnost a přidělují se zdroje nezbytné k provedení úkolu. Bezúhonnost statutárního auditora, auditorské společnosti a jejich pracovníků je nezbytná pro zajištění důvěry veřejnosti v povinné audity a finanční trhy. Je proto nezbytné příslušným způsobem zvládnout jakýkoli incident, který může mít závažné důsledky pro integritu povinných auditů. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli svou auditorskou činnost řádně zdokumentovat.

(Bod odůvodnění 16 část 2 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6e) Vysokou kvalitu auditů by měla zajistit solidní interní kontrola zajištění kvality práce v rámci jednotlivých auditorských zakázek. Statutární auditor nebo auditorská společnost by proto neměli vydávat zprávu auditora, dokud nebyla interní kontrola zajištění kvality provedena.

(Bod odůvodnění 18 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Je důležité zajistit vysokou kvalitu auditů v rámci Evropské unie. Všechny povinné audity by proto měly být prováděny na základě mezinárodních auditorských standardů, které jsou součástí projektu vyjasňování vydaného Mezinárodní federací účetních (IFAC) v roce 2009 v míře, v níž se týkají povinných auditů. Členským státům by mělo být dovoleno zavádět další vnitrostátní auditorské postupy nebo požadavky pouze tehdy, pokud budou vyplývat ze zvláštních vnitrostátních právních požadavků na rozsah povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek a za předpokladu, že přijaté mezinárodní auditorské standardy takové požadavky nepokrývají, a to pouze v případě, že přispívají k věrohodnosti a kvalitě ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a odpovídají evropskému veřejnému zájmu. Komise by se měla i nadále podílet na monitorování obsahu a procesu přijímání mezinárodních auditorských standardů ze strany IFAC.

(7) Je důležité zajistit vysokou kvalitu auditů v rámci Evropské unie. Všechny povinné audity by proto měly být prováděny na základě mezinárodních auditorských standardů vydaných Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), pokud se týkají povinných auditů. Členským státům by mělo být dovoleno zavádět další vnitrostátní auditorské postupy nebo požadavky pouze tehdy, pokud budou vyplývat ze zvláštních vnitrostátních právních nebo regulačních požadavků na rozsah povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek, a za předpokladu, že přijaté mezinárodní auditorské standardy takové požadavky nepokrývají, a to pouze v případě, že přispívají k věrohodnosti a kvalitě ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek. Komise by se měla i nadále podílet na monitorování obsahu a procesu přijímání mezinárodních auditorských standardů ze strany IAASB.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V případě konsolidované účetní závěrky je důležité, aby byla jasně dána odpovědnost statutárních auditorů, kteří provádějí audit jednotlivých subjektů ve skupině. Pro tento účel by měl nést plnou odpovědnost za zprávu auditora auditor skupiny.

(Bod odůvodnění 17 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Veřejný dohled nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi zahrnuje schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností, přijímání standardů profesní etiky a vnitřní kontroly kvality auditorských společností, další vzdělávání a rovněž systémy zajištění kvality, vyšetřování a sankcí pro statutární auditory a auditorské společnosti. V zájmu zvýšení průhlednosti kontroly auditorských společností a umožnění větší odpovědnosti by měl každý členský stát určit jeden orgán odpovědný za veřejný dohled nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi. Nezávislost těchto orgánů veřejného dohledu na auditorské profesi je základním předpokladem bezúhonnosti, efektivity a správného fungování veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi. Orgány veřejného dohledu by proto měly být řízeny osobami mimo profesi a členské státy by měly zřídit nezávislé a průhledné postupy pro výběr těchto osob mimo profesi.

vypouští se

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Přiměřený dohled nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi provozujícími přeshraniční činnost nebo patřícími do auditorských sítí vyžaduje, aby si orgány veřejného dohledu členských států vyměňovaly informace. Za účelem ochrany důvěrnosti informací, které případně budou takto vyměněny, by členské státy měly uložit povinnost zachovávat profesní tajemství nejen zaměstnancům orgánů veřejného dohledu, ale i všem osobám, na které orgány veřejného dohledu delegují úkoly. Příslušný orgán by měl mít možnost delegovat úkoly na jiné orgány nebo subjekty pouze v oblasti schvalování a registrace statutárních auditorů. Takové delegování by mělo splňovat několik podmínek a příslušný orgán by za ně měl nést konečnou odpovědnost.

(11) Přiměřený dohled nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi provozujícími přeshraniční činnost nebo patřícími do auditorských sítí vyžaduje, aby si orgány veřejného dohledu členských států vyměňovaly informace. Za účelem ochrany důvěrnosti informací, které případně budou takto vyměněny, by členské státy měly uložit povinnost zachovávat profesní tajemství nejen zaměstnancům orgánů veřejného dohledu, ale i všem osobám, na které orgány veřejného dohledu delegují úkoly.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Výbory pro audit nebo orgány, které v auditovaném subjektu plní tuto funkci, hrají rozhodující úlohu při zajišťování vysoké kvality povinného auditu. Je obzvláště důležité posílit nezávislost a technickou způsobilost výboru pro audit zakotvením požadavku, aby většina jeho členů byla nezávislá a aby alespoň jeden člen výboru měl způsobilost v oblasti auditu a jiný v oblasti auditu, příp. účetnictví. V doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze je stanoveno, jak by se měly výbory pro audit zakládat a jak by měly fungovat. Vzhledem k velikosti představenstev společností s nižší tržní kapitalizací a v malých a středně velkých subjektech veřejného zájmu by však bylo vhodné, aby funkce svěřené výboru pro audit těchto subjektů nebo orgánu, který v auditovaném subjektu plní tuto povinnost, mohly být vykonávány celým správním nebo dozorčím orgánem.

(Část bodu odůvodnění 23 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Zátěž malých a středních podniků v rámci Unie v souvislosti s auditem jejich účetní závěrky by měla být přezkoumána v minimální nezbytné míře, aniž by byla ohrožena ochrana investorů. Členské státy by měly zajistit, aby uplatňování auditorských standardů, podle nichž se provádí povinný audit účetní závěrky těchto podniků, bylo úměrné rozsahu těchto malých a středních podniků.

(13) Zátěž malých a středních podniků v rámci Unie v souvislosti s auditem jejich účetní závěrky by měla být přezkoumána v minimální nezbytné míře, aniž by byla ohrožena ochrana investorů. Členské státy by měly zajistit, aby uplatňování auditorských standardů, podle nichž se provádí povinný audit účetní závěrky těchto podniků, bylo úměrné rozsahu těchto malých a středních podniků. Mělo by být rovněž zohledněno, že existuje více velikostí malých a středních podniků a že se tyto podniky dále liší komplexností své činnosti.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Na ochranu práv dotčených osob v případě, že příslušné orgány členských států spolupracují s příslušnými orgány třetích zemí při výměně pracovních materiálů k auditu nebo jiných relevantních podkladů pro hodnocení kvality provedeného auditu, by členské státy měly zajistit, aby pracovní ujednání dohodnutá s jejich příslušnými orgány, na jejichž základě probíhá každá výměna těchto dokladů, obsahovala dostatečná bezpečnostní opatření na ochranu obchodního tajemství auditovaných subjektů a jejich obchodních zájmů včetně průmyslového a duševního vlastnictví.

(15) Na ochranu práv dotčených osob v případě, že příslušné orgány členských států spolupracují s příslušnými orgány třetích zemí při výměně pracovních materiálů k auditu nebo jiných relevantních podkladů pro hodnocení kvality provedeného auditu, by členské státy měly zajistit, aby pracovní ujednání dohodnutá s jejich příslušnými orgány, na jejichž základě probíhá každá výměna těchto dokladů, obsahovala dostatečná bezpečnostní opatření na ochranu obchodního tajemství auditovaných subjektů a jejich obchodních zájmů včetně průmyslového a duševního vlastnictví. Členské státy zajistí, aby ujednání splňovala ustanovení směrnice 95/46/ES a slučovala se s nimi.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž posílení ochrany investorů v účetní závěrce zveřejněné podniky na základě dalšího zlepšení kvality povinných auditů, které jsou prováděny v rámci Evropské unie, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž posílení důvěry investorů v pravdivost a poctivé vypracování účetní závěrky zveřejněné podniky na základě dalšího zlepšení kvality povinných auditů, které jsou prováděny v rámci Evropské unie, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) doplňují se nové odstavce, které znějí:

a) doplňují se nové odstavce, které znějí:

„Články 22, 25 a 27 až 30 této směrnice se nevztahují na povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, pokud to není uvedeno v nařízení (EU) č. [xxx].

„Články 25, 28 a 29 této směrnice se nevztahují na povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, pokud to není uvedeno v nařízení (EU) č. [xxx].

Články 32 až 36 této směrnice se použijí s ohledem na subjekty veřejného zájmu, pokud souvisí s dohledem nad dodržováním pravidel pro schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností uvedených v článcích 3 až 20.“

Články 32 až 36 této směrnice se použijí s ohledem na subjekty veřejného zájmu, pokud souvisí s dohledem nad dodržováním pravidel pro schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností uvedených v článcích 3 až 20.“

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) jej dobrovolně provedou malé podniky;

vypouští se

Odůvodnění

Dobrovolný audit malých společností není nutné regulovat.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) Bod 5 se nahrazuje tímto:

 

5. „auditorem ze třetí země“ fyzická osoba, která provádí audit roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společnosti zaregistrované ve třetí zemi, vyjma případu, kdy je tato osoba statutárním auditorem či auditorskou společností a provedení auditorské zakázky ve třetí zemi podléhá dohledu ze strany členského státu;“;

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10. „příslušnými orgány“ orgány určené zákonem, které jsou příslušné pro regulaci statutárních auditorů a auditorských společností a pro dohled nad nimi nebo jejich zvláštními aspekty; odkaz na „příslušný orgán“ v určitém článku znamená odkaz na orgán odpovídající za funkce uvedené ve zmíněném článku;“

„10. „příslušnými orgány“ orgány určené zákonem, které jsou příslušné pro regulaci statutárních auditorů a auditorských společností a pro dohled nad nimi nebo jejich zvláštními aspekty; odkaz na „příslušný orgán“ v určitém článku znamená odkaz na orgán či subjekt nebo subjekty odpovídající za funkce uvedené ve zmíněném článku;“

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Bod 13 se nahrazuje tímto:

d) Bod 13 se nahrazuje tímto:

„13. „subjekty veřejného zájmu“

„13. „subjekty veřejného zájmu“ podniky, které jsou:

a) subjekty, které se řídí právem členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

a) subjekty, které se řídí právem členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

b) úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES(*);

b) jiné úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, než jsou instituce vyjmenované v článku 2 uvedené směrnice(*);

c) pojišťovny ve smyslu článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(**);

c) pojišťovny ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách pojišťoven nebo;

d) subjekty, které se řídí právem členského státu a které jsou platebními institucemi, jak jsou definovány v čl. 4 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES(***), pokud se na ně nevztahuje čl. 15 odst. 2 této směrnice;

d) subjekty, které za subjekty veřejného zájmu označí členské státy, například podniky, které jsou důležité z hlediska veřejného zájmu vzhledem k povaze své činnosti, své velikosti nebo počtu svých zaměstnanců;

e) subjekty, které se řídí právem členského státu a které jsou institucemi elektronických peněz podle definice v čl. 2 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES(****), pokud se na ně nevztahuje čl. 15 odst. 2 směrnice 2007/64/ES;

 

f) investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES;

 

g) alternativní investiční fondy EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

 

h) subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(******);

 

i) subjekty, které se řídí právem členského státu a které jsou centrálními depozitáři cenných papírů;

 

j) centrální protistrany ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady X/XXXX(*******) [viz návrh nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, KOM (2010) 484);

 

*) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

*) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

**) Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

 

***) Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.

 

****) Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

*****) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

 

******) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32;

 

*******) Úř. věst. L ….“

 

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – písm. b – bod i

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) v prvním pododstavci se zrušuje písmeno b);

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – písm. b – bod iii

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

iii) druhý pododstavec se vypouští.

„Členské státy nesmí stanovit dodatečné podmínky ve vztahu k těmto písmenům. Členské státy nesmí požadovat, aby bylo minimální množství kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností.“

 

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 6. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uvedené v článku 32 budou spolupracovat s cílem dosáhnout sjednocení požadavků stanovených v tomto článku. Budou spolupracovat s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a s příslušnými orgány uvedenými v článku X nařízení [XXX] ze dne [XXX], do té míry, do níž se toto sjednocení týká povinného auditu subjektů veřejného zájmu.

Příslušné orgány uvedené v článku 32 budou spolupracovat s cílem dosáhnout minimálního sjednocení požadavků stanovených v tomto článku. V rámci této spolupráce přihlédnou příslušné orgány k vývoji v oblasti auditu a auditorské profese, a zejména ke sjednocení požadavků, kterého již bylo v rámci této profese dosaženo.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

b) odstavec 3 se vypouští.

„Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem přizpůsobení seznamu subjektů, které mají být zahrnuty do testu teoretických znalostí uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Při používání těchto pravomocí vezme Komise v úvahu vývoj v oblasti auditu a auditorské profese.“

 

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Délka adaptačního období nesmí překročit tři roky a musí být předmětem hodnocení.

Délka adaptačního období nesmí překročit tři roky a musí být předmětem hodnocení odborné způsobilosti dosažené při uplatňování vnitrostátního práva v oblasti auditů.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V čl. 15 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„Veřejný rejstřík bude organizován příslušným orgánem podle článku 32.“

 

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 17 – odst. 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„případně je-li auditorská společnost registrována v souladu s články 3a a 3b.“

„případně je-li auditorská společnost registrována v souladu s článkem 3b.“

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 21. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

10a. V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

2a. Při provádění statutárního auditu musí statutární auditor nebo auditorská společnost po celou dobu auditu zachovávat profesní skepticismus, mít na vědomí možnost věcných nepřesností způsobených skutečnostmi nebo chováním ukazujícím na nesrovnalosti, včetně podvodu nebo chyby, a to nezávisle na zkušenosti auditora či společnosti z minulosti dokládající poctivost a bezúhonnost vedení auditovaného subjektu a osob pověřených jeho řízením, což odpovídá mezinárodním auditorským standardům uvedeným v článku 26.

 

 

 

Pro účely tohoto článku se „profesním skepticismem“ rozumí postoj, který obnáší podezřívavost, vnímavost vůči okolnostem, které by mohly poukazovat na možnou nepřesnost způsobenou chybou nebo podvodem, a kritické posuzování důkazních informací.

(Článek 15 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 – písm. a

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti a držitelé hlasovacích práv v auditorské společnosti byli při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném subjektu a nepodíleli se na rozhodování auditovaného subjektu.

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti a jakékoli jiné fyzické osoby, které by mohly přímo či nepřímo ovlivnit výsledek povinného auditu, byli při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném subjektu.

 

Požadavek na jejich nezávislost je uplatňován během období, na které se vztahují auditované účetní závěrky, i po dobu provádění auditu.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost povinný audit neprovedou, pokud hrozí, že by při auditu mohlo dojít k sebehodnocení, prosazování vlastního zájmu, vzniku protekčního vztahu, spřízněnosti či k zastrašování, jejichž příčinou by byl finanční, osobní, obchodní, zaměstnanecký či jakýkoli jiný vztah mezi:

 

– statutárním auditorem, auditorskou společností, její sítí či jakoukoli jinou fyzickou osobou, která by mohla ovlivnit výsledek povinného auditu, a

 

– auditovaným subjektem,

 

na základě něhož by nestranná, rozumná a informovaná třetí osoba dospěla s přihlédnutím k uplatňovaným ochranným opatřením na zmírnění tohoto rizika k závěru, že došlo k ohrožení nezávislosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 – písm. b

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) druhý pododstavec v odstavci 2 se zrušuje;

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

2. Statutární auditor, auditorská společnost, klíčoví auditorští partneři, jejich zaměstnanci a jakákoli jiná fyzická osoba, jejíž služeb tento auditor nebo tato společnost využívá nebo které má pod kontrolou a která se přímo podílí na činnosti související s povinným auditem, a osoby, které jsou s nimi ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Komise 2004/72/ES úzce spjaty, nesmějí:

 

a) vlastnit finanční nástroje auditovaného subjektu, mateřského podniku, na němž má auditovaný subjekt významný zájem, nebo jakéhokoli subjektu, jehož finanční informace jsou začleněny do účetní závěrky auditovaného subjektu, vyjma zájmů vzniklých na základě nepřímého vlastnictví prostřednictvím diverzifikovaného kolektivního investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění;

 

b) v uplynulých 12 měsících mít osobní, obchodní, zaměstnanecký nebo jiný vztah k auditovanému subjektu, mateřskému podniku, pro který je auditovaný subjekt významný, nebo k jakémukoli subjektu, jehož finanční informace jsou začleněny do účetní závěrky auditovaného subjektu, který může ohrozit nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti nebo o němž usoudí nestranná, rozumná a informovaná třetí strana, že by ji mohl ohrozit.

(Článek 7 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odstavce 2 a a 2 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) V článku 22 se doplňují nové odstavce, které znějí:

 

2a. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 nemohou požadovat ani přijímat dary, pohostinnost nebo podobné výhody od auditovaného subjektu, což neplatí v případě, že nestranná, rozumná a informovaná třetí strana jejich hodnotu označí za nepodstatnou nebo bezvýznamnou.

 

2b. V případě, že je v průběhu období, na něž se vztahují auditované účetní závěrky, auditovaný subjekt převzat nebo fúzuje se subjektem, na nějž se vztahují články 22 a 22a této směrnice nebo články 9–11 nařízení XX/XX, nebo že auditovaný subjekt tento subjekt převezme, přistoupí statutární auditor nebo auditorská společnost ke zjištění a posouzení jakýchkoli stávajících či minulých zájmů nebo vztahů (včetně poskytování služeb) s tímto subjektem, které by vzhledem k dostupným zárukám mohly ohrozit jeho nezávislost a schopnost pokračovat v povinném auditu poté, co fúze nebo akvizice nabude účinnosti.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost co nejdříve a nejpozději do tří měsíců přijme veškerá nezbytná opatření, jimiž ukončí všechny stávající zájmy nebo vztahy, které by ohrozily jeho nezávislost, a v případě potřeby zavede záruky, jimiž omezí ohrožení nezávislosti na základě dřívějších a stávajících zájmů a vztahů na minimum.

(Článek 7 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

c) odstavec 4 se vypouští.

„4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem určení:

 

a) hrozeb a ochranných opatření uvedených v odstavci 2 tohoto článku;

 

b) situací, kdy význam hrozeb uvedených v odstavci 2 tohoto článku je takový, že nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti je ohrožena.“

 

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a. Vkládá se nový článek 22a, který zní:

 

Článek 22a (nový)

 

Zaměstnávání bývalých statutárních auditorů nebo zaměstnanců statutárních auditorů nebo auditorských společností

 

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo klíčový auditorský partner, kteří jménem auditorské společnosti vykonávají povinný audit, nesmějí po dobu nejméně dvou let od ukončení činnosti statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera na auditorské zakázce přijímat tyto úkoly:

 

a) nastoupit na pozici klíčového člena vedení auditovaného subjektu;

 

b) stát se členem výboru pro audit auditovaného subjektu nebo, v případě, že takový výbor neexistuje, orgánu, který vykonává stejné funkce jako výbor pro audit;

 

c) stát se bez výkonných pravomocí členem správního orgánu nebo členem dozorčího orgánu auditovaného subjektu.

 

2. Zaměstnanci a partneři, kteří nejsou klíčovými auditorskými partnery, statutárního auditora nebo auditorské společnosti vykonávající povinný audit, ani jiné fyzické osoby, jejichž služeb tento auditor nebo tato auditorská společnost využívá nebo které má pod kontrolou, nesmějí v případě svého osobního jmenování do funkce statutárního auditora přijímat po období nejméně jednoho roku od doby, kdy se přímo podíleli na provádění povinného auditu, úkoly uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c).

(Článek 8 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 b (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 23 – odstavce 4 a – 4 c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

 

11b. V článku 23 se doplňují nové odstavce, které znějí:

 

4a. V případě, že statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit subjektu veřejného zájmu, který je součástí skupiny podniků, jejichž mateřský podnik se nachází ve třetí zemi, pravidla zachování důvěrnosti a profesního tajemství uvedená v odstavci 1 nejsou překážkou tomu, aby statutární auditor nebo auditorská společnost předali příslušnou dokumentaci o prováděné auditorské činnosti auditorovi skupiny, který se nachází ve třetí zemi, v případě, že je tato dokumentace bezpodmínečně nutná k vypracování auditu konsolidovaných účetních závěrek mateřského podniku.

 

4b. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, který vydal cenné papíry ve třetí zemi nebo který je součástí skupiny vydávající povinné konsolidované účetní závěrky ve třetí zemi, mohou pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty související s auditem daného subjektu, které mají v držení, předat příslušným orgánům v daných třetích zemích pouze za podmínek uvedených v článku 47.

 

4c. Předávání informací auditorovi skupiny, který se nachází ve třetí zemi, musí být v souladu s kapitolou IV směrnice 95/46/ES a platnými vnitrostátními pravidly pro ochranu osobních údajů.

(Článek 13 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 c (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11c. Vkládá se nový článek 24a, který zní:

 

Článek 24a (nový)

 

Vnitřní organizace společností provádějících povinný audit

 

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo auditorská společnost splňovali tyto požadavky:

 

a) auditorská společnost zavede přiměřené strategie a postupy, kterými zajistí, aby její vlastníci nebo akcionáři a členové správních, řídicích a dozorčích orgánů společnosti nebo sesterské společnosti nezasahovali do provádění povinného auditu žádným způsobem, který by mohl ohrozit nezávislost a objektivitu statutárního auditora, jenž jménem auditorské společnosti povinný audit provádí;

 

b) statutární auditor nebo auditorská společnost musejí používat řádné správní a účetní postupy, mechanismy vnitřní kontroly, účinné postupy pro hodnocení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy zpracování informací.

 

Tyto vnitřní kontrolní mechanismy musejí být koncipovány tak, aby jejich prostřednictvím bylo zajištěno dosažení souladu s rozhodnutími a postupy na všech úrovních auditorské společnosti nebo pracovní struktury statutárního auditora.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou a budou dodržovat rozhodovací postupy a organizační struktury, které jasným a zdokumentovaným způsobem upřesní hierarchické vztahy subordinace a rozdělí úkoly a povinnosti;

 

c) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou přiměřené strategie a postupy, prostřednictvím kterých zajistí, aby zaměstnanci statutárního auditora nebo auditorské společnosti a všechny ostatní fyzické osoby, jejichž služeb statutární auditor nebo auditorská společnost využívají nebo které podléhají kontrole statutárního auditora nebo auditorské společnosti a které se přímo podílejí na činnosti související s povinným auditem, disponovali náležitými znalostmi a zkušenostmi k plnění zadaných úkolů;

 

d) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou přiměřené strategie a postupy, prostřednictvím kterých zajistí, že v případě subdodavatelského zajišťování důležitých auditorských činností nedojde ke snížení kvality vnitřní kontroly statutárního auditora nebo auditorské společnosti a k omezení schopnosti příslušných orgánů vykonávat dozor nad tím, zda statutární auditor nebo auditorská společnost plní povinnosti vyplývající z této směrnice;

 

e) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodná a účinná organizační a správní opatření, prostřednictvím kterých zajistí, aby nedošlo k ohrožení nezávislosti, které by se vymykalo běžnému průběhu činnosti a jež je uvedeno v čl. 22 odst. 1, a toto ohrožení bude odhalovat, eliminovat, řešit a bude o něm informovat;

 

f) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodné postupy a normy pro provádění povinných auditů, odborné vedení, dozor a přezkum činnosti zaměstnanců a pro organizaci struktury auditorských spisů uvedených v čl. 25b odst. 5;

 

g) statutární auditor nebo auditorská společnost vytvoří vnitřní systém řízení kvality, který by zajistil kvalitu povinného auditu. Systém řízení kvality se bude vztahovat alespoň na postupy a normy popsané v písmenu f). V případě auditorské společnosti nese odpovědnost za vnitřní systém řízení kvality osoba, která plní roli statutárního auditora;

 

h) statutární auditor nebo auditorská společnost využívají systémy, zdroje a postupy, pomocí nichž zajistí kontinuitu a řádné provádění činnosti související s povinným auditem;

 

i) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou také vhodná a účinná organizační a správní opatření pro zpracovávání a zaznamenávání událostí, které mají nebo by mohly mít vážné důsledky pro věrohodnost činnosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti související s povinným auditem;

 

j) statutární auditor nebo auditorská společnost budou mít vhodnou politiku odměňování či podílu na zisku, kterou docílí dostatečných výkonnostních pobídek pro zajištění kvality auditu. Zejména nesmí být velikost příjmu, který statutární auditor nebo auditorská společnost získají z prodeje jiných než ověřovacích služeb auditovanému subjektu, součástí hodnocení výkonnosti a odměňování jakékoli osoby, která je zapojena do provádění auditu nebo jej může ovlivnit;

 

k) statutární auditor nebo auditorská společnost musejí sledovat a hodnotit, nakolik jsou systémy a mechanismy vnitřní kontroly a vnitřního řízení kvality statutárního auditora nebo auditorské společnosti a kroky přijaté v souladu s touto směrnicí vhodné a účinné, a v případě nedostatků přijmout náležitá opatření. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí zejména provádět výroční hodnocení vnitřního systému řízení kvality uvedeného v písmenu g). Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí o závěrech tohoto hodnocení a o případných opatřeních navržených za účelem změny vnitřního systému řízení kvality vést záznamy.

 

Strategie a postupy uvedené v prvním pododstavci se zdokumentují a jsou o nich informováni zaměstnanci statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

 

Případným subdodavatelským zajišťováním auditorských funkcí uvedeným v písmenu d) není dotčena odpovědnost statutárního auditora nebo auditorské společnosti vůči auditovanému subjektu.

 

2. Při plnění požadavků odstavce 1 tohoto článku musí statutární auditor nebo auditorská společnost přihlédnout ke své velikosti a ke složitosti prováděné činnosti.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost jsou schopny vůči danému příslušnému orgánu prokázat, že plní požadavky uvedené v odstavci 1, s řádným přihlédnutím k prvnímu pododstavci.

(Článek 6 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 d (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11d. Vkládá se nový článek 25a, který zní:

 

Článek 25a

 

Rozsah povinného auditu

 

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost postupují při provádění povinného auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26.

 

2. Pokud se v případě auditovaného subjektu jedná o subjekt veřejného zájmu, přijme statutární auditor nebo auditorská společnost kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby se mohli vyjádřit ohledně toho, zda roční nebo konsolidovaná účetní závěrka subjektu veřejného zájmu podává věrný a poctivý obraz skutečnosti a zda byla vypracována v souladu s použitým rámcem účetního výkaznictví.

 

Zpráva statutárního auditora nebo auditorské společnosti se podává v souladu s články 21 až 25 nařízení (EU) č. XX/XX.

 

Aniž jsou dotčeny požadavky na vykazování uvedené v článcích 22 a 23 nařízení (EU) č. XX/XX, rozsah statutárního auditu nezahrnuje ujištění ohledně budoucí životaschopnosti auditovaného subjektu ani ohledně účelnosti nebo účinnosti, s jakou řídicí či správní orgán spravoval nebo bude spravovat záležitosti subjektu.

(Článek 14 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 e (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 25 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11e. Vkládá se nový článek 25b, který zní:

 

Článek 25b (nový)

 

Organizace práce

 

1. Pokud povinný audit provádí auditorská společnost, tato auditorská společnost určí alespoň jednoho klíčového auditorského partnera, který má dostatečné pravomoci, schopnosti a autoritu k řádnému vykonávání svých povinností. Auditorská společnost poskytne auditorskému partnerovi (auditorským partnerům) potřebné prostředky a zaměstnance, kteří mají náležité pravomoci a schopnosti k řádnému vykonávání svých povinností.

 

Hlavním kritériem auditorské společnosti při výběru klíčového auditorského partnera (partnerů), kterého jmenuje, je zajištění kvality, nezávislosti a odbornosti auditu.

 

Jmenovaný auditorský partner (partneři) se musí do provádění povinného auditu aktivně zapojit.

 

2. Pokud povinný audit provádí statutární auditor, tento auditor musí zakázce věnovat dostatek času a z řad svých zaměstnanců musí vyčlenit dostatečné zdroje, aby zajistil řádné vykonávání svých povinností.

 

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost uplatňují na úrovni zakázek postupy řízení kvality, které odpovídají mezinárodním auditorským standardům uvedeným v článku 26.

 

4. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o účtu klienta. Ke každému auditovanému klientovi musejí tyto záznamy obsahovat následující údaje:

 

a) jméno / název, adresu a místo podnikání;

 

b) v případě auditorské společnosti klíčového auditorského partnera nebo partnery;

 

c) odměny účtované za povinný audit a odměny účtované za jiné služby v každém účetním období.

 

5. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí pro každý prováděný povinný audit vytvořit auditorský spis. Auditorský spis musí obsahovat alespoň dokumentaci k povinnému auditu provedenému v souladu s požadavky mezinárodních auditorských standardů uvedených v článku 26. Statutární auditor nebo auditorská společnost uvádějí také údaje zaznamenané podle článku 25c a čl. 25d odst. 6 této směrnice a podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. XX/XX.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost uchovávají veškeré další údaje a dokumenty, které jsou důležité z hlediska zpráv uvedených v článcích 22 a 23 nařízení (EU) č. XX/XX a z hlediska sledování dodržování této směrnice, nařízení (EU) č. XX/XX a dalších příslušných právních požadavků.

 

Auditorský spis musí být uzavřen nejpozději šedesát dní od data podpisu zprávy auditora uvedené v článku 22 nařízení (EU) č. XX/XX.

 

6. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o případných stížnostech v souvislosti s prováděním povinných auditů.

(Článek 16 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 f (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 25 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11f. Vkládá se nový článek 25c, který zní:

 

Článek 25c

 

Správnost finančního výkaznictví

 

1. Zjistí-li statutární auditor nebo auditorská společnost, že došlo k vývoji, který může mít významné důsledky pro auditorský výrok, statutární auditor nebo auditorská společnost musejí:

 

a) uchovávat záznamy tohoto vývoje;

 

b) přijmout v reakci na tuto událost nebo vývoj vhodná opatření, která by odpovídala požadavkům příslušných mezinárodních auditorských standardů;

 

c) ihned o události nebo vývoji informovat daná příslušný orgán, pokud se auditor poté, co přijme příslušná opatření, i nadále domnívá, že tato událost nebo vývoj může mít závažné důsledky z hlediska auditorského výroku.

 

Záznamy uvedené v písmenu a) prvního pododstavce musejí obsahovat fakta a okolnosti incidentu, informace o dotyčné osobě nebo osobách a podrobnosti o opatřeních přijatých podle písmene b) tohoto pododstavce.

 

2. Aniž je tím dotčena směrnice 2005/60/ES, v případě, že má statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit podezření nebo důvod se domnívat, že vyšla najevo fakta nebo chování, které poukazuje na to, že s ohledem na účetní závěrky auditovaného subjektu došlo nebo dochází k nesrovnalostem či pokusu o nesrovnalost, včetně podvodu, informuje o tom auditovaný subjekt a vyzve jej, aby záležitost prošetřil a přijal vhodná opatření, která by tyto nesrovnalosti napravila a zajistila, aby se do budoucna neopakovaly.

 

V případě, že auditovaný subjekt záležitost neprošetří nebo nepřijme žádná opatření, nebo pokud se statutární auditor nebo auditorská společnost domnívají, že opatření přijatá auditovaným subjektem nejsou vhodná k nápravě těchto nesrovnalostí, statutární auditor nebo auditorská společnost o těchto nesrovnalostech informuje příslušné orgány.

 

Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informuje příslušné orgány o případných skutečnostech či chování uvedených v prvním pododstavci, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení týkajících se zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

(Článek 17 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 g (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 25 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11g. Vkládá se nový článek 25d, který zní:

 

Článek 25d

 

Kontrola vnitřního řízení kvality

 

1. Je-li auditovaný subjekt subjektem veřejného zájmu, provede se před vydáním zpráv uvedených v článcích 22 a 23 nařízení (EU) č. XX/XX kontrola řízení kvality dané zakázky, kdy se vyhodnotí, zda statutární auditor nebo klíčový auditorský partner mohl důvodně dospět k danému stanovisku a k závěrům uvedeným v návrhu zpráv v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26.

 

2. Kontrolou vnitřního řízení kvality je pověřena osoba provádějící kontrolu vnitřního řízení kvality. Touto osobou provádějící kontrolu je statutární auditor, který se neúčastní vykonávání povinného auditu, s nímž kontrola vnitřního řízení kvality souvisí.

 

3. Při provádění kontroly řízení kvality při vykonávání auditorské zakázky tato osoba zkontroluje auditované účetní závěrky a objektivně vyhodnotí:

 

a) ústní a písemné informace poskytnuté statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem dokládající důležité úsudky a hlavní zjištění, k nimž se dospělo v průběhu provedených auditorských postupů, a závěry, jež byly z těchto zjištění vyvozeny, ať už tyto informace byly poskytnuty na žádost osoby provádějící kontrolu řízení kvality provádění auditorské zakázky, či nikoli;

 

b) důležité úsudky a hlavní zjištění provedených auditorských postupů a závěry, jež byly z těchto zjištění vyvozeny;

 

c) zprávy statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera, jak jsou uvedeny v návrzích zpráv podle článků 22 a 23 nařízení (EU) č. XX/XX;

 

4. Při kontrole vnitřního řízení kvality je nutné posuzovat alespoň tyto prvky:

 

a) nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti na auditovaném subjektu;

 

b) závažná rizika, která zjistil statutární auditor nebo klíčový auditorský partner při provádění povinného auditu, a opatření, která přijal, aby těmto rizikům vhodným způsobem čelil;

 

c) argumentaci statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera, zejména pokud jde o významnost a závažnost rizik uvedených v písmenu b);

 

d) případné žádosti o poradenství ze strany externích odborníků a poskytování tohoto poradenství;

 

e) povahu a rozsah napravených i nenapravených nesprávností v účetních závěrkách, které byly zjištěny v průběhu provádění auditu;

 

f) témata projednávaná s výborem pro audit a správními, příp. dozorčími orgány auditovaného subjektu;

 

g) témata projednávaná s příslušnými orgány a případně s dalšími třetími stranami;

 

h) informace o tom, zda dokumenty a informace vybrané ze spisu uspokojivým způsobem odrážejí postoje, jež zaujímají zaměstnanci účastnící se auditu, a zda tyto dokumenty a informace dokládají výrok statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera vyjádřený v návrhu zpráv uvedených v článcích 22 a 23 nařízení (EU) č. XX/XX.

 

5. Osoba provádějící kontrolu vnitřního řízení kvality projedná výsledky této kontroly se statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem. Statutární auditor nebo auditorská společnost určí postup pro případ, že se osoba provádějící kontrolu neshodne se statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem na výsledcích kontroly.

 

6. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o výsledcích kontroly vnitřního řízení kvality a o kritériích, na nichž se tyto výsledky zakládají.

(Článek 19 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti při provádění povinných auditů dodržovali mezinárodní auditorské standardy, pokud tyto standardy budou v souladu s požadavky této směrnice a nařízení XX/XX.

1. Členské státy vyžadují, aby statutární auditoři a auditorské společnosti dodržovali mezinárodní auditorské standardy přijaté v souladu s odstavcem 3.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést auditorské postupy nebo požadavky doplňující mezinárodní auditorské standardy pouze v případě, že tyto auditorské postupy nebo požadavky vyplývají z konkrétních vnitrostátních právních požadavků týkajících se rozsahu povinného auditu. Členské státy zajistí, aby tyto auditorské postupy nebo požadavky splňovaly tyto podmínky:

Členské státy mohou zavést auditorské postupy nebo požadavky doplňující mezinárodní auditorské standardy pouze v případě, že tyto auditorské postupy nebo požadavky vyplývají z konkrétních vnitrostátních právních požadavků týkajících se rozsahu povinného auditu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přispívají k vysokému stupni důvěryhodnosti a kvalitě roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v souladu se zásadami stanovenými v čl. 4 odst. 3 směrnice [xxxx] o roční účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce některých typů podniků;

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odpovídají veřejnému zájmu Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy sdělí tyto auditorské postupy nebo požadavky Komisi, orgánu ESMA a ostatním členským státům.

vypouští se

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se „mezinárodními auditorskými standardy“ rozumí Mezinárodní standardy pro audit (ISA) a související prohlášení a standardy, které jsou součástí projektu vyjasňování vydaného Mezinárodní federací účetních (IFAC) v roce 2009 v míře, v níž se týkají povinného auditu.

2. Pro účely odstavce 1 se „mezinárodními auditorskými standardy“ rozumějí Mezinárodní standardy pro audit (ISA) vydané Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) s uvedeným datem účinnosti stanoveným na rok 2012, pokud týkají povinného auditu.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění definice mezinárodních auditorských standardů v odstavci 2 tohoto článku. Při používání těchto pravomocí vezme Komise v úvahu všechny změny Mezinárodních auditorských standardů provedených Mezinárodní federací účetních, stanovisko Rady pro dozor nad veřejnými zájmy k těmto změnám a další vývoj v oblasti auditu a auditorské profese.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a , kterými se přijímají nebo ruší mezinárodní auditorské standardy v odstavci 2 tohoto článku. Při používání těchto pravomocí Komise rozhoduje o možnosti uplatnění mezinárodních auditorských standardů v rámci Unie, a to s přihlédnutím k jejich přiměřenosti. Komise přijme mezinárodní auditorské standardy pro použití v Unii, pouze pokud:

 

a) byly vypracovány s řádnou péčí, transparentním způsobem, pod veřejným dohledem a pokud jsou z mezinárodního hlediska všeobecně přijímány a

 

b) pokud v souladu se zásadami stanovenými v čl. 4 odst. 3 směrnice [xxxx] o roční účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce některých typů podniků přispívají k vysokému stupni důvěryhodnosti a ke kvalitě roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 27 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a. V čl. 27 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

 

c) auditor skupiny posuzuje auditorskou činnost prováděnou jedním nebo více auditory nebo statutárními auditory ze třetí země a auditorskými subjekty nebo auditorskými společnostmi ze třetí země pro účely auditu skupiny a dokumentuje povahu, časové rozpětí a rozsah zapojení těchto auditorů do činnosti, případně včetně auditorské kontroly příslušných částí dokumentace k auditu těchto auditorů. Dokumentace shromážděná auditorem skupiny umožní odpovídajícímu příslušnému orgánu přezkoumat činnost auditora skupiny.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12 b (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12b. V čl. 27 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

Pro účely písmene c) prvního pododstavce zajistí auditor skupiny souhlas jednoho nebo více auditorů ze třetí země, statutárních auditorů, auditorských subjektů nebo auditorských společností ze třetí země s předáním příslušné dokumentace při provádění auditu konsolidovaných účetních závěrek, které bude podmínkou toho, aby auditor skupiny mohl využít práci tohoto auditora nebo auditorů ze třetí země, statutárních auditorů, auditorských subjektů nebo auditorských společností ze třetí země.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12 c (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 27 – odstavce 2 až 3 (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12c. V článku 27 se doplňují dva odstavce, které zní:

 

2. V případě, že auditor skupiny není schopen zajistit soulad s písmenem c) prvního pododstavce odstavce 1, musí přijmout vhodná opatření a náležitým způsobem informovat příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. XX/XX.

 

Mezi tato opatření může patřit provádění dodatečné auditní činnosti v rámci povinného auditu příslušné dceřiné společnosti, ať už přímo, nebo na základě subdodavatelského provedení zakázky.

 

3. Pokud je auditor skupiny podroben kontrole zajištění kvality nebo vyšetřování povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, musí příslušnému orgánu na vyžádání zpřístupnit příslušnou dokumentaci, kterou vede a která se týká auditorské činnosti vykonávané jedním nebo více auditory ze třetí země, statutárními auditory, auditorskými subjekty nebo auditorskými společnostmi ze třetí země pro účely auditu skupiny, včetně pracovních materiálů významných pro audit skupiny.

 

V souladu s hlavou IV kapitolou III nařízení (EU) č. XX/XX si příslušný orgán vyžádá od příslušných orgánů další dokumentaci k auditorské činnosti provedené jedním nebo více statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny.

 

Je-li součást skupiny podniků auditována jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země, příslušný orgán si od příslušných orgánů třetích zemí vyžádá dodatečnou dokumentaci o auditorské činnosti vykonané jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země prostřednictvím pracovních ujednání uvedených v článku 47.

 

Odchylně od třetího pododstavce, je-li součást skupiny podniků auditovaná jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země, s níž není uzavřeno pracovní ujednání uvedené v článku 47, odpovídá auditor skupiny také za to, že bude na vyžádání řádně předložena dodatečná dokumentace o auditorské činnosti provedené jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země, včetně pracovních materiálů významných pro audit skupiny. Aby zajistil předložení této dokumentace, musí auditor skupiny uchovávat její kopii, dohodnout si s auditorem nebo auditorským subjektem ze třetí země na požádání neomezený přístup k této dokumentaci nebo přijmout jiné vhodné opatření. Pokud z právních nebo jiných důvodů nelze pracovní materiály k auditu předat ze třetí země auditorovi skupiny, musí dokumentace, kterou uchovává auditor skupiny, obsahovat důkaz, že provedl náležité úkony, aby k dokumentaci k auditu získal přístup, a v případě jiných než právních překážek vyplývajících z právních předpisů dané země důkaz o takové překážce.

(Čl. 18 odst. 2 a 3 z nařízení COM(2011)0779)

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13

Směrnice 2006/43/ES

Článek 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13. V článku 28 se zrušuje odstavec 2.

13. Článek 28 se nahrazuje tímto:

 

Článek 28

 

Zpráva auditora

 

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost předkládají výsledky auditu ve zprávě auditora vypracované v souladu s požadavky mezinárodních auditních standardů, které Unie přijala, jak je uvedeno v článku 26. 

 

2. Zpráva auditora obsahuje:

 

a) úvod, v němž jsou popsány alespoň finanční výkazy, které jsou předmětem povinného auditu, a zásady účetního výkaznictví, které byly použity pro její sestavení;

 

b) popis rozsahu povinného auditu, který obsahuje alespoň údaje o auditorských standardech, podle nichž byl povinný audit proveden;

 

c) auditorský výrok, který je buď bez výhrad, s výhradou, nebo záporný a který jasně vyjadřuje stanovisko statutárního auditora týkající se toho:

 

i) zda roční účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s použitým rámcem účetního výkaznictví a

 

ii) případně zda tato roční účetní závěrka splňuje zákonné požadavky.

 

Není-li statutární auditor schopen auditorský výrok vynést, ve zprávě se uvede, že byl výrok odmítnut;

 

d) odkaz na jakékoli záležitosti, na něž statutární auditor zvláštním způsobem upozornil, aniž vyjádřil auditorský výrok s výhradou,

 

e) stanovisko a prohlášení uvedené v čl. 34 odst. 1 druhém pododstavci směrnice XX/XX o roční účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce určitých druhů podniků.

 

Statutární auditor zprávu podepíše a uvede datum. Pokud provádí povinný audit auditorská společnost, musí být zpráva auditora podepsána alespoň statutárním auditorem nebo auditory, kteří provádějí povinný audit jménem auditorské společnosti.

 

Za výjimečných okolností mohou členské státy stanovit, že tento podpis nemusí být zveřejněn, pokud by jeho zveřejnění mohlo vést k bezprostřednímu a závažnému ohrožení osobní bezpečnosti jakékoli osoby. Jméno příslušné osoby musí být nicméně vždy známo dotyčným příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 – písm. a – bod i

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„a) systém zajištění kvality je řízen příslušným orgánem uvedeným v článku 32 a uspořádán takovým způsobem, aby byl nezávislý na statutárních auditorech a auditorských společnostech.“

„a) systém zajištění kvality je uspořádán takovým způsobem, aby fungoval nezávisle na kontrolovaných statutárních auditorech a auditorských společnostech a aby podléhal veřejnému dohledu podle kapitoly VIII.“

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 – písm. a – bod iii

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec -1a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„příslušný orgán uvedený v článku 32 zpřístupní zainteresovaným osobám na jejich žádost zprávu uvedenou v písmenu g) prvního pododstavce. Příslušný orgán zajistí, aby zveřejněná zpráva nepoškozovala obchodní zájmy kontrolovaného auditovaného subjektu včetně jeho průmyslového a duševního vlastnictví.“

„příslušný orgán uvedený v článku 32 vydá zprávu uvedenou v písmenu g) prvního pododstavce. Příslušný orgán zajistí, aby vydaná či zveřejněná či zpráva nepoškozovala obchodní zájmy žádného kontrolovaného auditovaného subjektu včetně jeho průmyslového a duševního vlastnictví.“

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 30 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a. Ustanovení čl. 30 odst. 3 se mění takto:

 

„Členské státy zajistí, aby byly opatření a sankce proti statutárním auditorům nebo auditorským společnostem v případech významných z hlediska veřejnosti přiměřeným způsobem zveřejňovány, a to včetně informací o druhu porušení předpisů a totožnosti odpovědných osob, pokud se při zvažování mezi ochranou osobnosti osob, na něž se vztahuje dané opatření nebo sankce, a mezi veřejným zájmem na zveřejnění těchto informací v jednotlivých případech ukáže, že převažuje veřejný zájem. Při hodnocení jednotlivých případů je nutné dodržovat základní práva stanovená v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů. Zveřejňování podrobností v jednotlivých případech se neprovádí, pokud by zveřejnění jmen zúčastněných osob vedlo k nadměrným škodám nebo k závažnému ohrožení stability finančních trhů. To se nevztahuje na možnost příslušných orgánů zveřejnit podrobné informace o opatřeních a sankcích anonymně. Sankce by měly zahrnovat možnost zrušit schválení daného statutárního auditora nebo auditorské společnosti.”

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Článek 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a. Článek 31 se vypouští.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 15

Směrnice 2006/43/ES

Článek 32

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15. Článek 32 se mění takto:

vypouští se

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Členské státy určí příslušný orgán odpovědný za veřejný dohled nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi na základě zásad uvedených v odstavcích 2 až 7.“

 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

 

„3. Příslušný orgán může povolit osobám mimo profesi, které mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit, aby se podílely na řízení systému veřejného dohledu za předpokladu, že budou vybírány nezávislým a průhledným jmenovacím postupem. Osobám vykonávajícím tuto profesi by nemělo být povoleno podílet se na řízení systému veřejného dohledu.“

 

c) v odstavci 4 se úvodní věta nahrazuje tímto:

 

„Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za dohled nad:“;

 

d) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

 

„5. Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. K zahájení a vedení takových vyšetřování musí mít přiměřené zdroje.

 

Za účelem plnění svých úkolů podle této směrnice má příslušný orgán přístup k veškerým dokumentům v jakékoli formě, které jsou v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností, a je oprávněn získávat a uchovávat jejich kopie. Je také oprávněn požadovat informace od jakékoli osoby a v případě potřeby předvolat a vyslechnout jakoukoli osobu s cílem získat od ní informace.“

 

e) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 

„6. Příslušný orgán je průhledný. To zahrnuje zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti.“

 

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 16

Směrnice 2006/43/ES

Článek 32 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16. Vkládá se nový článek 32a, který zní:

vypouští se

1. Členské státy mohou povolit příslušnému orgánu uvedenému v článku 32 delegovat úkoly na jiné orgány nebo subjekty určené zákonem pouze ve vztahu ke schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností, Jakékoliv plnění úkolů jinými orgány nebo subjekty musí být výslovně delegováno příslušným orgánem. Delegováním se stanoví delegované úkoly a podmínky, za kterých mají být provedeny. Orgány nebo subjekty musí být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Konečnou odpovědnost za dohled nad plněním této směrnice a prováděcích opatření přijatých podle ní nese příslušný delegující orgán.

 

Členské státy uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států o všech ujednáních uzavřených s ohledem na delegování úkolů, včetně přesných podmínek upravujících toto delegování.

 

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 18

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 37 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3. Jakékoli smluvní ustanovení uzavřené mezi auditovaným subjektem a třetí stranou, které by omezovalo výběr tohoto subjektu valnou hromadou akcionářů nebo členů tohoto subjektu podle odstavce 1 na určité kategorie nebo seznamy statutárních auditorů nebo auditorských společností, týkající se volby určitého statutárního auditora nebo auditorské společnosti, která bude provádět povinný audit, případně tuto volbu omezující, je neplatné.“

„3. Jakékoli smluvní ustanovení uzavřené mezi auditovaným subjektem a třetí stranou, které by omezovalo výběr tohoto subjektu valnou hromadou akcionářů nebo členů tohoto subjektu podle odstavce 1 na určité kategorie nebo seznamy statutárních auditorů nebo auditorských společností, nebo které by omezovalo volbu určitého statutárního auditora nebo auditorské společnosti, která bude provádět povinný audit, je zakázáno. Jakékoli takové již existující ustanovení je neplatné.“

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 19 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Kapitola X (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a. Vkládá se nová kapitola, která zní:

 

KAPITOLA X

 

Výbor pro audit

 

Článek 38a

 

Výbor pro audit

 

1. Každý subjekt veřejného zájmu vytvoří výbor pro audit buď jako samostatný výbor, nebo jako výbor dozorčího orgánu. Členské státy rozhodnou, zda mají být výbory pro audit složeny z členů správního orgánu bez výkonných pravomocí, příp. z členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného subjektu, případně ekvivalentním orgánem u subjektů, které akcionáře nemají.

 

Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít účetní, příp. auditorskou kvalifikaci.

 

Členové výboru pro audit jsou povinni se účastnit vhodných programů průběžného vzdělávání, které jim pomohou osvojit a udržet si dostatečně vysokou úroveň teoretických znalostí, profesních dovedností a hodnot.

 

Alespoň jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý. V každém případě musí být nezávislý předseda výboru pro audit. Členské státy mohou požadovat, aby byl předseda výboru pro audit volen každoročně valnou hromadou akcionářů auditovaného subjektu.

 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může u subjektů veřejného zájmu, které splňují kritéria stanovená v písmenech f) a t) čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, funkce přidělené výboru pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako celek, a to za předpokladu, že je-li předseda takového orgánu výkonným členem, není předsedou výboru pro audit.

 

3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy vyjmout z povinnosti mít výbor pro audit tyto subjekty veřejného zájmu:

 

a) jakýkoli subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS, pokud splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 až 4 tohoto článku na úrovni skupiny;

 

c) jakýkoli subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004;

 

d) jakoukoli úvěrovou instituci ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 2000/48/ES, jejíž podíly nebo akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech těchto dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 2003/71/ES.

 

Subjekty veřejného zájmu uvedené pod písmenem c) vysvětlí veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít výbor pro audit ani správní či dozorčí orgán pověřený vykonáváním činnosti výboru pro audit.

 

4. Odchylně od odstavce 1 se může subjekt veřejného zájmu, který má orgán vykonávající rovnocenné funkce jako výbor pro audit, který vznikl a funguje v souladu s předpisy platnými v členském státě, ve kterém je auditovaný subjekt registrován, rozhodnout nemít výbor pro audit. V takovém případě tento subjekt uvede, který orgán vykonává dané funkce, a složení tohoto orgánu.

 

Pokud je výbor pro audit v souladu s odstavcem 1 součástí dozorčí rady, mohou členské státy umožnit, aby dozorčí rada vykonávala za účelem plnění povinností stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. XX/XX funkce výboru pro audit nebo může vykonávání těchto funkcí vyžadovat.

 

5. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného subjektu, výbor pro audit mimo jiné:

 

a) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá doporučení nebo návrhy, které by zajistily jeho integritu;

 

b) sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly podniku, pří. systémů vnitřního auditu a systémů řízení rizik, aniž by narušil jeho nezávislost;

 

c) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek a v souladu s články 22 a 33 nařízení (EU) č. XX/XX dohlíží na otázky týkající se procesu vypracovávání auditu, a zejména projednává se statutárním auditorem nebo auditorskou společností zprávy vypracované v souladu s články 22 a 33 nařízení (EU) č. XX/XX;

 

d) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů nebo auditorských společností v souladu s články 22, 22a a 24a této směrnice a s články 9 až 11 nařízení (EU) XX/XX, a zejména poskytování doplňkových služeb auditovanému subjektu v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. XX/XX;

 

da) sleduje kvalitu statutárních auditorů nebo auditorských společností, přičemž zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu podle čl. 40 odst. 6 nařízení (EU) č. XX/XX;

 

db) kontroluje úplnost oddělení vnitřního auditu od povinného auditu;

 

e) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností);

 

f) schvaluje v jednotlivých případech poskytování ověřovacích služeb, služeb daňového poradenství a dalších neauditorských služeb, jak je uvedeno v článku 10 nařízení (EU) č. XX/XX, ze strany statutárního auditora nebo auditorské společnosti auditovanému subjektu a podnikům v Unii, nad nimiž má tento subjekt kontrolu.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 20

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 43 a – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zjednodušený audit středních podniků

Audit středních podniků

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 20

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 43 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby uplatňování auditorských standardů na povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek středních podniků bylo úměrné rozsahu a složitosti předmětu podnikání těchto podniků.

Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány v rámci své pravomoci při dohledu nad auditorskou profesí, a zejména v rámci kontrol, zajistily uplatňování auditorských standardů přijatých v souladu s článkem 26 na povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek způsobem, který by byl úměrný rozsahu a složitosti předmětu podnikání daného subjektu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 20

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 43 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát stanovil pravidla provádění omezených prověrek  malých podniků jako alternativu k povinnému auditu, není tento členský stát povinen přizpůsobit auditorské standardy povinnému auditu těchto podniků.

Členské státy mohou stanovovat pravidla provádění omezeného ověřování účetnictví malých podniků místo statutárního auditu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 20

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 43 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se „omezenou prověrkou“ rozumí postup, který provádí statutární auditor nebo auditorská společnost za účelem zjištění nesprávností v účetní závěrce subjektu v důsledku chyby nebo podvodu a který poskytuje nižší stupeň jistoty než povinný audit.

Pro účely tohoto článku se „omezeným ověřením“ rozumí postup, který provádí statutární auditor nebo auditorská společnost a v jehož rámci je získán nižší stupeň jistoty než u povinného auditu.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 25

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 48 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 3, čl. 22 odst. 4, čl. 26 odst. 3, čl. 29 odst. 2, čl. 36 odst. 7, čl. 45 odst. 6, čl. 46 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a čl. 47 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].“

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 3, čl. 22 odst. 4, čl. 26 odst. 3, čl. 29 odst. 2, čl. 36 odst. 7, čl. 45 odst. 6, čl. 46 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a čl. 47 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a konsoliduje se se směrnicí, kterou se tato směrnice mění, do tří měsíců od jejího vstupu v platnost.

  • [1]  Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 61.

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (13. 3. 2013)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Navrhovatelka: Kay Swinburne

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k důležitosti subjektů veřejného zájmu pro veřejný zájem, která vyplývá z jejich velikosti a rozsahu jejich činnosti nebo z povahy této činnosti, je nutno posílit důvěryhodnost auditované účetní závěrky subjektů veřejného zájmu. Proto byla zvláštní ustanovení pro povinný audit subjektů veřejného zájmu stanovená ve směrnici 2006/43/ES dále rozpracována v nařízení (EU) č. [XXX] ze dne [XXX] o zvláštních požadavcích na audit subjektů veřejného zájmu. V důsledku toho by měla být ustanovení o povinném auditu subjektů veřejného zájmu ve směrnici 2006/43/ES v uvedené směrnici zrušena a povinné audity subjektů veřejného zájmu by měly být upraveny nařízením (EU) č. [XXX] ze dne [XXX].

vypouští se

Odůvodnění

Nařízení EU není vhodná forma právního předpisu, zejména vzhledem k tomu, že návrh Komise je velmi podrobný a předpokládá velkou míru zasahování. Představuje unifikovaný přístup, který nezohledňuje různorodost systémů řízení společností v rámci EU. To by v některých členských státech vedlo k tomu, že by se úroveň řízení společností snížila.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Za účelem posílení nezávislosti statutárních auditorů a auditorských společností na auditovaném subjektu při provádění povinného auditu by každá osoba nebo subjekt, který má podíl v auditorské společnosti, měla být nezávislá na auditovaném subjektu a neměla by být zapojena do procesu rozhodování auditovaného subjektu.

(6) Za účelem posílení nezávislosti statutárních auditorů a auditorských společností na auditovaném subjektu při provádění povinného auditu by každá osoba nebo subjekt, který má práva nebo podíl v auditorské společnosti, měla být nezávislá na auditovaném subjektu a neměla by být zapojena do procesu rozhodování auditovaného subjektu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Zátěž malých a středních podniků v rámci Unie v souvislosti s auditem jejich účetní závěrky by měla být přezkoumána v minimální nezbytné míře, aniž by byla ohrožena ochrana investorů. Členské státy by měly zajistit, aby uplatňování auditorských standardů, podle nichž se provádí povinný audit účetní závěrky těchto podniků, bylo úměrné rozsahu těchto malých a středních podniků.

(13) Zátěž malých a středních podniků v rámci Unie v souvislosti s auditem jejich účetní závěrky by měla být přezkoumána v minimální nezbytné míře, aniž by byla ohrožena ochrana investorů. Členské státy by měly zajistit, aby uplatňování auditorských standardů, podle nichž se provádí povinný audit účetní závěrky těchto podniků, bylo úměrné rozsahu těchto malých a středních podniků. Mělo by být rovněž zohledněno, že existuje více velikostí malých a středních podniků a že se tyto podniky dále liší komplexností své činnosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž posílení ochrany investorů v účetní závěrce zveřejněné podniky na základě dalšího zlepšení kvality povinných auditů, které jsou prováděny v rámci Evropské unie, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž posílení důvěry investorů v pravdivost a poctivost účetní závěrky zveřejněné podniky na základě dalšího zlepšení kvality povinných auditů, které jsou prováděny v rámci Evropské unie, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jej vyžadují vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o malé podniky;

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. „příslušnými orgány“ orgány určené zákonem, které jsou příslušné pro regulaci statutárních auditorů a auditorských společností a pro dohled nad nimi nebo jejich zvláštními aspekty; odkaz na „příslušný orgán“ v určitém článku znamená odkaz na orgán odpovídající za funkce uvedené ve zmíněném článku;“

10. „příslušnými orgány nebo subjekty určenými právními předpisy“ orgány určené zákonem, které jsou příslušné pro regulaci statutárních auditorů a auditorských společností a pro dohled nad nimi nebo jejich zvláštními aspekty; odkaz na „příslušný orgán“ v určitém článku znamená odkaz na orgán odpovídající za funkce uvedené ve zmíněném článku;“

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 13 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) subjekty, které se řídí právem členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

a) subjekty, které se řídí právem členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, s výjimkou subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(******) a alternativních investičních fondů EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 13 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES(*);

b) úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES(*), s výjimkou těch úvěrových institucí, které nevydaly převoditelné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, pokud celková hodnota jejich aktiv nepřesahuje 30 miliard EUR;

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 13 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) alternativní investiční fondy EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

vypouští se

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – bod 13 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(******);

vypouští se

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) druhý pododstavec se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 21 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. V článku 21 se zrušuje odstavec 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti a držitelé hlasovacích práv v auditorské společnosti byli při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném subjektu a nepodíleli se na rozhodování auditovaného subjektu.

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti přijali při provádění povinného auditu všechna nezbytná opatření, jimiž zajistí, že jejich nezávislost nebude ohrožena finančními, osobními, obchodními, zaměstnaneckými nebo jinými vztahy, do nichž jsou zapojeni statutární auditor nebo auditorská společnost, společnosti s ní spřízněné a její síť a jakékoli další fyzické osoby, které mohou ovlivnit výsledky povinného auditu.

Odůvodnění

Ačkoli jsou požadavky týkající se povinného auditu u subjektů veřejného zájmu rozsáhlejší, základní normy nezávislosti by měly zůstat stejné. Tento pozměňovací návrh tedy uvádí článek upravující nezávislost v dané směrnici v soulad s pozměněným příslušným článkem v nařízení o subjektech veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti při provádění povinných auditů dodržovali mezinárodní auditorské standardy, pokud tyto standardy budou v souladu s požadavky této směrnice a nařízení XX/XX.

Členské státy mohou požadovat, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti při provádění povinných auditů dodržovali mezinárodní auditorské standardy.

Odůvodnění

Obsah mezinárodních auditorských standardů je velmi obecný, nejednoznačný a často v rozporu s právními předpisy členských států. Komise se při pokusu o jejich zavádění potýkala s problémy a členské státy by čelily podobným obtížím, pokud by byly mezinárodní auditorské standardy závaznou normou. Abychom těmto problémům zabránili, měly by mít členské státy možnost rozhodnout, zda budou mezinárodní auditorské standardy uplatňovat, či nikoli.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést auditorské postupy nebo požadavky doplňující mezinárodní auditorské standardy pouze v případě, že tyto auditorské postupy nebo požadavky vyplývají z konkrétních vnitrostátních právních požadavků týkajících se rozsahu povinného auditu. Členské státy zajistí, aby tyto auditorské postupy nebo požadavky splňovaly tyto podmínky:

Členské státy mohou rovněž určit podrobnější pravidla pro uplatňování mezinárodních auditorských standardů.

Odůvodnění

Obsah mezinárodních auditorských standardů je velmi obecný, nejednoznačný a často v rozporu s právními předpisy členských států. Komise se při pokusu o jejich zavádění potýkala s problémy a členské státy by čelily podobným obtížím, pokud by byly mezinárodní auditorské standardy závaznou normou. Abychom těmto problémům zabránili, měly by mít členské státy možnost rozhodnout, zda budou mezinárodní auditorské standardy uplatňovat, či nikoli.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přispívají k vysokému stupni důvěryhodnosti a kvalitě roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v souladu se zásadami stanovenými v čl. 4 odst. 3 směrnice [xxxx] o roční účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce některých typů podniků;

vypouští se

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odpovídají veřejnému zájmu Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění definice mezinárodních auditorských standardů v odstavci 2 tohoto článku. Při používání těchto pravomocí vezme Komise v úvahu všechny změny Mezinárodních auditorských standardů provedených Mezinárodní federací účetních, stanovisko Rady pro dozor nad veřejnými zájmy k těmto změnám a další vývoj v oblasti auditu a auditorské profese.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění definice mezinárodních auditorských standardů v odstavci 2 tohoto článku. Při používání těchto pravomocí vezme Komise v úvahu všechny změny Mezinárodních auditorských standardů provedených Radou pro mezinárodní účetní standardy, stanovisko Rady pro dozor nad veřejnými zájmy k těmto změnám a další vývoj v oblasti auditu a auditorské profese.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 32 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán může povolit osobám mimo profesi, které mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit, aby se podílely na řízení systému veřejného dohledu za předpokladu, že budou vybírány nezávislým a průhledným jmenovacím postupem. Osobám vykonávajícím tuto profesi by nemělo být povoleno podílet se na řízení systému veřejného dohledu.

3. Příslušný orgán může povolit osobám mimo profesi, které mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit, aby se podílely na řízení systému veřejného dohledu za předpokladu, že budou vybírány nezávislým a průhledným jmenovacím postupem.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 32a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států o všech ujednáních uzavřených s ohledem na delegování úkolů, včetně přesných podmínek upravujících toto delegování.

Členské státy uvědomí Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány ostatních členských států o všech ujednáních uzavřených s ohledem na delegování úkolů, včetně přesných podmínek upravujících toto delegování.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 43a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požádat profesní organizace o radu v oblasti přiměřeného použití auditorských standardů v případě středních podniků.

Členské státy požádají profesní organizace o radu v oblasti přiměřeného použití auditorských standardů v případě středních podniků.

POSTUP

Název

Změna směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

Referenční údaje

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.12.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.12.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Kay Swinburne

25.10.2011

Projednání ve výboru

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Datum přijetí

11.3.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

18

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (4. 12. 2012)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Navrhovatel: Jürgen Creutzmann

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

S navrhovaným nařízením o zvláštních požadavcích na povinný audit roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky subjektů veřejného zájmu se Komise snaží vytvořit podrobnější rámec pro audity subjektů veřejného zájmu, který vyžaduje některé změny směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

Spolu s těmito změnami se mění i některá ustanovení týkající se většinou přeshraničního poskytování auditorských služeb a veřejného dohledu obecně, které navrhovatel vítá.

Navrhovatel však doporučuje vyloučení dobrovolného auditu z použití ustanovení o auditu, jak je tomu v současné době, neboť návrh Komise povede k vyšším nákladům a další administrativní zátěži zejména pro malé a střední podniky. A zatímco další přístup ke kapitálu může pomoci menším auditorským společnostem přiblížit se předním mezinárodním sítím, navrhovatel je skeptický, pokud jde o odstranění požadavku, aby většina hlasovacích práv byla v držení statutárních auditorů. Umožnění třetím osobám mít většinu hlasovacích práv v auditorských společnostech může ohrozit nezávislost profese.

Navrhovatel sice v tomto ohledu nepředložil žádný pozměňovací návrh, ale naléhavě žádá, aby se znovu zvážilo, zda by alespoň některé části navrhovaného nařízení neměly být opět začleněny do stávající směrnice. Vzhledem k odlišnosti systémů správy a řízení společností nemusí být nařízení tím nejlepším nástrojem a směrnice by umožnila členským státům přizpůsobit tyto předpisy jejich vnitrostátnímu právnímu rámci. Jedná se zejména o ustanovení o výboru pro audit. I když by požadavky na audit měly být v případě subjektů veřejného zájmu prokazatelně vyšší, mohly by být u obou nástrojů sladěny alespoň obecné požadavky na nezávislost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Je důležité zajistit vysokou kvalitu auditů v rámci Evropské unie. Všechny povinné audity by proto měly být prováděny na základě mezinárodních auditorských standardů, které jsou součástí projektu vyjasňování vydaného Mezinárodní federací účetních (IFAC) v roce 2009 v míře, v níž se týkají povinných auditů. Členským státům by mělo být dovoleno zavádět další vnitrostátní auditorské postupy nebo požadavky pouze tehdy, pokud budou vyplývat ze zvláštních vnitrostátních právních požadavků na rozsah povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek a za předpokladu, že přijaté mezinárodní auditorské standardy takové požadavky nepokrývají, a to pouze v případě, že přispívají k věrohodnosti a kvalitě ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a odpovídají evropskému veřejnému zájmu. Komise by se měla i nadále podílet na monitorování obsahu a procesu přijímání mezinárodních auditorských standardů ze strany IFAC.

(7) Je důležité zajistit vysokou kvalitu auditů v rámci Evropské unie. Všechny povinné audity by proto měly být prováděny na základě mezinárodních auditorských standardů, které jsou součástí projektu vyjasňování vydaného Mezinárodní federací účetních (IFAC) v roce 2009 v míře, v níž se týkají povinných auditů. Členské státy by neměly zavádět další vnitrostátní auditorské postupy nebo požadavky, vyjma případů, kdy tyto postupy nebo požadavky budou vyplývat ze zvláštních vnitrostátních právních požadavků na rozsah povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek a za předpokladu, že přijaté mezinárodní auditorské standardy takové požadavky nepokrývají, a to pouze v případě, že přispívají k věrohodnosti a kvalitě ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek a odpovídají evropskému veřejnému zájmu. Komise by se měla i nadále podílet na monitorování obsahu a procesu přijímání mezinárodních auditorských standardů ze strany IFAC.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Některé členské státy nahradily povinný audit malých podniků omezenými prověrkami jejich účetní závěrky. Je vhodné umožnit těmto členským státům, aby tuto praxi zachovaly namísto uplatňování přiměřeného použití auditorských standardů pro malé podniky.

(14) Některé členské státy nahradily povinný audit malých podniků omezenými prověrkami jejich účetní závěrky. Je vhodné umožnit těmto členským státům, aby tuto praxi zachovaly namísto uplatňování přiměřeného použití auditorských standardů pro malé podniky. Členské státy, v nichž se na malé podniky stále vztahuje povinný audit, by měly zvážit možnosti jeho nahrazení omezenými prověrkami účetních závěrek.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – odst. 13 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(g) alternativní investiční fondy EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

vypouští se

Odůvodnění

Tyto fondy nejsou běžné společnosti, ale nástroje financování v držení depozitních bank (které by měly zůstat subjekty veřejného zájmu (SVZ) podle písmen f) a i)), a proto by neměly být považovány za SVZ. Kromě toho je veřejný zájem na auditech těchto subjektů poměrně omezený, v neposlední řadě z toho důvodu, že tyto subjekty podléhají přísným vnitrostátním regulačním předpisům, takže audity subjektů veřejného zájmu by nepředstavovaly výraznější přínos a byly by nepřiměřené z hlediska nákladů a administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 2 – odst. 13 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(h) subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(******);

vypouští se

Odůvodnění

Tyto fondy nejsou běžné společnosti, ale nástroje financování v držení depozitních bank (které by měly zůstat subjekty veřejného zájmu (SVZ) podle písmen f) a i)), a proto by neměly být považovány za SVZ. Kromě toho je veřejný zájem na auditech těchto subjektů poměrně omezený, v neposlední řadě z toho důvodu, že tyto subjekty podléhají přísným vnitrostátním regulačním předpisům, takže audity subjektů veřejného zájmu by nepředstavovaly výraznější přínos a byly by nepřiměřené z hlediska nákladů a administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – písm. b – bod i

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 3 – odst. 4 – první pododstavec – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(i) v prvním pododstavci se zrušuje písmeno b);

vypouští se

Odůvodnění

Možnost většího přístupu ke kapitálu má sice svoje pozitiva, auditorské společnosti by však vzhledem k povaze svých úkolů měly zůstat nezávislé na zúčastněných subjektech mimo svou profesi. Proto by mělo být znovu zavedeno ustanovení o většině hlasovacích práv.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3 – písm. b – bod iii

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(iii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

vypouští se

Členské státy nesmí stanovit dodatečné podmínky ve vztahu k těmto písmenům. Členské státy nesmí požadovat, aby bylo minimální množství kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností.

 

Odůvodnění

Pokud by v auditorských společnostech kontrolovala hlasovací práva a investice třetí strana, mohlo by to ohrozit jejich nezávislost. Z tohoto důvodu není vhodné měnit stávající pravidla.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány uvedené v článku 32 zavedou postupy pro schvalování statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných členských státech. Tyto postupy musí být v souladu s články 11 a 12 směrnice 2005/36/ES a nesmí překročit požadavky uvedené v článcích 13 a 14 této směrnice.

1. Členské státy zavedou postupy pro schvalování statutárních auditorů, kteří byli schváleni v jiných členských státech. Tyto postupy musí být v souladu s články 11 a 12 směrnice 2005/36/ES a nesmí překročit požadavky uvedené v článcích 13 a 14 této směrnice.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zkouška způsobilosti musí být vedena v jednom z jazyků povolených podle jazykových předpisů platnýchdaném členském státě. Smí se týkat pouze přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti právních předpisů tohoto členského státu v rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu.

Zkouška způsobilosti musí být vedena v jednom z úředních jazyků v hostitelském členském státě. Smí se týkat pouze přiměřených znalostí statutárního auditora v oblasti právních předpisů tohoto členského státu v rozsahu, v jakém se vztahují k povinnému auditu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 – písm. a

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti a držitelé hlasovacích práv v auditorské společnosti byli při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném subjektu a nepodíleli se na rozhodování auditovaného subjektu.

1. Členské státy zajistí, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti přijali při provádění povinného auditu všechna nezbytná opatření, jimiž zajistí, že jejich nezávislost nebude ohrožena finančními, osobními, obchodními, zaměstnaneckými nebo jinými vztahy, do nichž jsou zapojeni statutární auditor nebo auditorská společnost, společnosti s ní spřízněné a její síť a jakékoli další fyzické osoby, které mohou ovlivnit výsledky povinného auditu.

Odůvodnění

Ačkoli jsou požadavky týkající se povinného auditu u subjektů veřejného zájmu rozsáhlejší, základní normy nezávislosti by měly zůstat stejné. Tento pozměňovací návrh tedy uvádí článek upravující nezávislost v dané směrnici v soulad s příslušným článkem v nařízení o subjektech veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11 – písm. a a (nové)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 22 – odst. 2 – první pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(aa) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Členské státy zajistí, aby statutární auditor nebo auditorská společnost neprováděli povinný audit, pokud by nestranná, rozumná a informovaná třetí osoba došla k závěru, že je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena. Jestliže je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena skutečnostmi, jako je sebehodnocení, existence vlastního zájmu, protekční vztah, spřízněnost, spoléhání nebo zastrašování, musí statutární auditor nebo auditorská společnost uplatnit ochranná opatření s cílem tyto hrozby zmírnit. Je-li význam hrozeb ve srovnání s uplatněnými ochrannými opatřeními takový, že nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti je přesto ohrožena, statutární auditor nebo auditorská společnost povinný audit neprovede.“

Odůvodnění

Změna v souladu s předchozím pozměňovacím návrhem, kdy jsou zavedeny prvky zrušené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 12

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se „mezinárodními auditorskými standardy“ rozumí Mezinárodní standardy pro audit (ISA) a související prohlášení a standardy, které jsou součástí projektu vyjasňování vydaného Mezinárodní federací účetních (IFAC) v roce 2009 v míře, v níž se týkají povinného auditu.

2. Pro účely odstavce 1 se „mezinárodními auditorskými standardy“ rozumí Mezinárodní standardy pro audit (ISA) a související prohlášení a standardy, které přijala a zveřejnila Mezinárodní federace účetních (IFAC), v míře, v níž se týkají povinného auditu. Tyto standardy jsou k dispozici v pracovních jazycích Evropské unie.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 – písm. a – bod ii

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 29 – odst. 1 – písm. k

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(k) přezkumy zajištění kvality musí být vhodné a přiměřené s ohledem na povahu a rozsah činnosti kontrolované auditorské společnosti nebo statutárního auditora.

(k) přezkumy zajištění kvality musí být vhodné a přiměřené s ohledem na povahu a složitost kontrolované auditorské společnosti nebo statutárního auditora a auditovaných subjektů.

Odůvodnění

Podle původní formulace se zdálo, že větší auditorské společnosti by vyžadovaly podrobnější přezkumy kvality. Rozhodující by však neměla nutně být velikost dané auditorské společnosti. Právě naopak, podrobnější přezkum zajištění kvality by mohl být odůvodněný v závislosti na velikosti a složitosti auditovaných subjektů, neboť takový audit je náročnější a důsledky nekvalitního auditu mohou být větší.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 14 – písm. a – bod iii

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 29. – odst. 1 – pododstavec 1a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvedený v článku 32 zpřístupní zainteresovaným osobám na jejich žádost zprávu uvedenou v písmenu g) prvního pododstavce. Příslušný orgán zajistí, aby zveřejněná zpráva nepoškozovala obchodní zájmy kontrolovaného auditovaného subjektu včetně jeho průmyslového a duševního vlastnictví.

Členské státy mohou požadovat, aby příslušný orgán uvedený v článku 32 zpřístupnil zainteresovaným osobám na jejich žádost zprávu uvedenou v písmenu g) prvního pododstavce. Příslušný orgán zajistí, aby zveřejněná zpráva nepoškozovala obchodní zájmy kontrolovaného auditovaného subjektu včetně jeho průmyslového a duševního vlastnictví.

Odůvodnění

Obsah kontrolních zpráv se v jednotlivých členských státech liší. Některé zprávy mohou obsahovat citlivé informace, které nesmějí být zveřejněny, a v takovém případě se používá souhrnné podávání zpráv o přezkumech zajištění kvality týkající se všech místních auditorských společností, jak je uvedeno v písm. i). Členské státy by proto měly mít možnost upravit si toto ustanovení v závislosti na své situaci.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 15 – písm. b

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 32 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán může povolit osobám mimo profesi, které mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit, aby se podílely na řízení systému veřejného dohledu za předpokladu, že budou vybírány nezávislým a průhledným jmenovacím postupem. Osobám vykonávajícím tuto profesi by nemělo být povoleno podílet se na řízení systému veřejného dohledu.

3. Příslušný orgán může povolit osobám mimo profesi, které mají znalosti z oblastí významných pro povinný audit, aby se podílely na řízení systému veřejného dohledu za předpokladu, že budou vybírány nezávislým a průhledným jmenovacím postupem. Členské státy však mohou povolit, aby se na řízení systému veřejného dohledu v menšinovém zastoupení podílely osoby vykonávající tuto profesi.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 15 – písm. d

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 32 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. K zahájení a vedení takových vyšetřování musí mít přiměřené zdroje.

Příslušný orgán je v případě potřeby oprávněn zahájit a vést vyšetřování ve vztahu ke statutárním auditorům a auditorským společnostem a přijímat vhodná opatření. K zahájení a vedení takových vyšetřování musí mít přiměřené zdroje, které mohou mít formu povinných příspěvků statutárních auditorů a auditorských společností, jež by se určovaly podle rozsahu jejich auditorských činností.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 15 – písm. e

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 32 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán je průhledný. To zahrnuje zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti.

6. Činnosti příslušného orgánu jsou průhledné. To zahrnuje zveřejňování ročního programu činnosti a zpráv o činnosti.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 16

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 32 a (nový) – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou povolit příslušnému orgánu uvedenému v článku 32 delegovat úkoly na jiné orgány nebo subjekty určené zákonem pouze ve vztahu ke schvalování a registraci statutárních auditorů a auditorských společností, Jakékoliv plnění úkolů jinými orgány nebo subjekty musí být výslovně delegováno příslušným orgánem. Delegováním se stanoví delegované úkoly a podmínky, za kterých mají být provedeny. Orgány nebo subjekty musí být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Konečnou odpovědnost za dohled nad plněním této směrnice a prováděcích opatření přijatých podle ní nese příslušný delegující orgán.

Členské státy mohou povolit příslušnému orgánu uvedenému v článku 32 delegovat určité úkoly na jiné orgány nebo subjekty určené zákonem. Jakékoliv plnění úkolů jinými orgány nebo subjekty musí být výslovně delegováno příslušným orgánem. Delegováním se stanoví delegované úkoly a podmínky, za kterých mají být provedeny. Orgány nebo subjekty musí být organizovány tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Konečnou odpovědnost za dohled nad plněním této směrnice a prováděcích opatření přijatých podle ní nese příslušný delegující orgán.

Odůvodnění

Aby bylo možné vytvořit decentralizované systémy dohledu, které již existují v několika členských státech, měl by mít příslušný orgán možnost delegovat úkoly na jiné orgány nebo subjekty za předpokladu, že zůstane hlavním kontaktním místem a nadále ponese celkovou odpovědnost.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 17 a (nový)

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 37 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

17a. V článku 37 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Statutárního auditora nebo auditorskou společnost na první minimálně tříletou zakázku jmenuje valná hromada akcionářů nebo členů subjektu, u něhož je prováděn audit.“

Odůvodnění

Delší doba první auditorské zakázky posiluje nezávislost auditora.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 25

Směrnice 2006/43/ES

Čl. 48 a (nový) – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 22 odst. 4, čl. 26 odst. 3, čl. 29 odst. 2, čl. 36 odst. 7, čl. 45 odst. 6, čl. 46 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a čl. 47 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [datum vstupu této směrnice v platnost].

(2) Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 22 odst. 4, čl. 26 odst. 3, čl. 29 odst. 2, čl. 36 odst. 7, čl. 45 odst. 6, čl. 46 odst. 2, čl. 47 odst. 3 a čl. 47 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [datum vstupu této směrnice v platnost].

 

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Kodifikace směrnice

 

Tato směrnice se kodifikuje směrnicí, kterou se tato směrnice mění, do tří měsíců od jejího vstupu v platnost.

POSTUP

Název

Změna směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

Referenční údaje

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

JURI

13.12.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

13.12.2011

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Projednání ve výboru

8.10.2012

 

 

 

Datum přijetí

29.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

POSTUP

Název

Změna směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek

Referenční údaje

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Datum předložení EP

30.11.2011

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Předchozí zpravodaj(ové)

Syed Kamall

 

 

 

Projednání ve výboru

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Datum přijetí

25.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Datum předložení

14.5.2013

vvv