BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Sajjad Karim


Procedure : 2011/0389(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0171/2013
Indgivne tekster :
A7-0171/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0778),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0461/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det slovakiske parlament og det svenske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. april 2012[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0171/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Med henblik på at give revisionsfirmaer mulighed for at vokse må medlemsstaterne give dem adgang til ekstern kapital. Medlemsstaterne bør således ikke længere kunne kræve, at en minimumsandel af kapitalen eller af stemmerettighederne i et revisionsfirma indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer under forudsætning af, at størstedelen af medlemmerne af administrationsorganet er revisionsfirmaer, der er godkendt i en hvilken som helst medlemsstat, eller revisorer med et godt omdømme.

udgår

Begrundelse

Opfølgning på udeladelsen af erhvervsdrivende selskabers uindskrænkede deltagelse.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Hovedansvaret for at formidle finansielle data bør påhvile de reviderede virksomheders ledelse, men revisorerne spiller en rolle ved at sætte spørgsmålstegn ved ledelsens oplysninger ud fra et brugersynspunkt. For at forbedre revisionskvaliteten er det derfor vigtigt, at den professionelle skepsis, som revisorer udviser over for den reviderede virksomhed, styrkes. Revisorer bør være opmærksomme på muligheden for væsentlig fejlinformation som følge af svig eller fejl, uanset revisorens tidligere erfaringer med den reviderede virksomheds ledelses ærlighed og integritet.

(Betragtning 16, del 1, fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Med henblik på at øge revisorernes og revisionsfirmaernes uafhængighed af den reviderede virksomhed, når de udfører lovpligtig revision, bør enhver person eller virksomhed, der har stemmerettigheder i et revisionsfirma, være uafhængig af den reviderede virksomhed og ikke være involveret i beslutningsprocessen i den reviderede virksomhed.

(6) Revisorer, revisionsfirmaer og deres ansatte bør navnlig afholde sig fra at udføre lovpligtig revision for en virksomhed, hvis de har en forretningsmæssig eller finansiel interesse i den, samt fra at handle med andre finansielle instrumenter, som udstedes, garanteres eller på anden måde understøttes af en revideret virksomhed, end kapitalinteresser i diversificerede kollektive investeringsordninger. Revisoren eller revisionsfirmaet bør holde sig ude af den reviderede virksomheds interne beslutningsprocesser. Revisorer og deres ansatte bør først kunne påtage sig opgaver i den reviderede virksomhed på ledelses- eller bestyrelsesniveau efter, at der er gået et passende tidsrum siden revisionsopgavens afslutning.

(Betragtning 9 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Det er vigtigt, at revisorer og revisionsfirmaer respekterer deres kunders ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. De bør derfor underlægges strenge regler om fortrolighed og faglig tavshedspligt, dog uden at dette forhindrer ordentlig håndhævelse af nærværende direktiv eller samarbejde med koncernrevisoren i forbindelse med udførelsen af revisionen af konsoliderede regnskaber, når modervirksomheden er i et tredjeland, forudsat at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 overholdes. Disse regler bør imidlertid ikke give en revisor eller et revisionsfirma mulighed for at samarbejde med myndigheder i tredjelande uden for de samarbejdskanaler, der er fastsat i kapitel XI i direktiv 2006/43/EF. Disse regler om fortrolighed bør også gælde for revisorer og revisionsfirmaer, der ikke længere er involveret i en bestemt revisionsopgave.

 

_________________

 

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(Betragtning 14 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Revisorer og revisionsfirmaers interne organisation skal bidrage til at forhindre eventuelle trusler mod deres uafhængighed. Derfor må ejerne af eller aktionærerne i et revisionsfirma, samt ledelsen, ikke gribe ind i udførelsen af en lovpligtig revision på en måde, som skaber tvivl om uafhængigheden og objektiviteten for den revisor, der udfører revisionen for revisionsfirmaet. Desuden bør revisorer og revisionsfirmaer indføre passende interne politikker og procedurer i forhold til de ansatte og andre personer, der beskæftiger sig med lovpligtig revision i deres organisationer for således at sikre, at de opfylder deres forpligtelser ifølge lovgivningen. Disse politikker og procedurer skal navnlig søge at forebygge og styre trusler mod uafhængigheden og sikre den lovpligtige revisions kvalitet, integritet og grundighed. Disse politikker og procedurer skal stå i et rimeligt forhold til omfanget og kompleksiteten af revisorens eller revisionsfirmaets virksomhed.

(Betragtning 8 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Den lovpligtige revision resulterer i en erklæring om, at regnskaberne for de reviderede virksomheder giver et retvisende og korrekt billede. Interessenter kan imidlertid være uvidende om begrænsningerne i en revision (relevans, stikprøveteknik, revisorens rolle, når det gælder opsporing af svig, og ledelsens ansvar), hvilket kan føre til forskellige forventninger. For at afstemme disse forventninger er det vigtigt at præcisere omfanget af den lovpligtige revision.

(Betragtning 15 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6d) Sikring af revisionskvaliteten bør være det primære kriterium, der anvendes i forbindelse med tilrettelæggelsen af revisionsarbejdet og fordelingen af de nødvendige ressourcer til opgaverne. Revisorens, revisionsfirmaets og deres ansattes integritet er afgørende for at sikre offentlighedens tillid til lovpligtig revision og de finansielle markeder. Derfor bør enhver udvikling, som kan få alvorlige konsekvenser for de lovpligtige revisionsaktiviteters integritet, håndteres korrekt. Revisoren eller revisionsfirmaet skal behørigt dokumentere revisionsarbejdet.

(Betragtning 16, del 2, fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 6 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6e) En intern kvalitetssikringskontrol af det arbejde, der er udført i hver enkelt lovpligtig revisionsopgave, bør bidrage til at sikre en høj revisionskvalitet. Derfor bør revisoren eller revisionsfirmaet ikke udstede sin revisionspåtegning, før en sådan intern kvalitetssikringskontrol er udført.

(Betragtning 18 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i forbindelse med den lovpligtige revision i EU. Al lovpligtig revision bør derfor udføres på grundlag af internationale revisionsstandarder, som er en del af Clarity-projektet, der er udviklet af International Federation of Accountants (IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision. Medlemsstaterne bør kun kunne indføre mere vidtgående nationale revisionsprocedurer eller ‑krav, hvis disse skyldes specifikke nationale lovkrav i forbindelse med omfanget af den lovpligtige revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber, for så vidt som disse krav ikke omfattes af de vedtagne internationale revisionsstandarder, og kun hvis de bidrager til pålideligheden og kvaliteten af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og er i Europas offentlige interesse. Kommissionen bør fortsat være involveret i overvågningen af indholdet og vedtagelsen af de internationale revisionsstandarder, som varetages af IFAC.

(7) Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i forbindelse med den lovpligtige revision i EU. Al lovpligtig revision bør derfor udføres på grundlag af internationale revisionsstandarder, der er udviklet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision. Medlemsstaterne bør kun kunne indføre mere vidtgående nationale revisionsprocedurer eller ‑krav, hvis disse skyldes specifikke nationale lovkrav eller andre bestemmelser i forbindelse med omfanget af den lovpligtige revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber, for så vidt som disse krav ikke omfattes af de vedtagne internationale revisionsstandarder, og kun hvis de bidrager til pålideligheden og kvaliteten af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Kommissionen bør fortsat være involveret i overvågningen af indholdet og vedtagelsen af de internationale revisionsstandarder, som varetages af IAASB.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) For konsoliderede regnskabers vedkommende er det vigtigt, at der findes en klar ansvarsdefinition mellem de revisorer, der reviderer de forskellige virksomheder i en koncern. Med henblik herpå bør det være koncernrevisoren, der bærer det fulde ansvar for revisionspåtegningen.

(Betragtning 17 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer omfatter godkendelse, registrering af revisorer og revisionsfirmaer, vedtagelse af standarder for erhvervsetik og intern kvalitetskontrol i revisionsfirmaer, efter- og videreuddannelse samt et kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystem for revisorer og revisionsfirmaer. Med henblik på øge gennemsigtigheden i tilsynet med revisorer og skabe større ansvarlighed bør hver medlemsstat udpege én myndighed, der er ansvarlig for offentligt tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer. Disse myndigheders uafhængighed af revisorprofessionen er en fundamental forudsætning for integritet, effektivitet og tilfredsstillende funktion af det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer. Derfor bør de offentlige tilsynsmyndigheder styres af ikke-revisorer, og medlemsstaterne bør etablere uafhængige og gennemsigtige procedurer for udvælgelsen af ikke-revisorer.

udgår

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Tilstrækkeligt tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer, der har grænseoverskridende aktiviteter, eller som udgør en del af netværk, kræver, at der sker en udveksling af oplysninger mellem de offentlige tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne. Med henblik på at beskytte fortroligheden af de oplysninger, der måtte udveksles på denne måde, bør medlemsstaterne sørge for, at ikke alene de ansatte hos tilsynsmyndighederne er omfattet af tavshedspligt, men at dette også gælder for alle personer, som tilsynsmyndighederne har uddelegeret opgaver til. Den kompetente myndighed bør have mulighed for at uddelegere opgaver, som kun vedrører godkendelse og registrering af revisorer, til andre myndigheder eller organer. Der stilles visse betingelser for en sådan uddelegering, og den kompetente myndighed bør bære det endelige ansvar herfor.

(11) Tilstrækkeligt tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer, der har grænseoverskridende aktiviteter, eller som udgør en del af netværk, kræver, at der sker en udveksling af oplysninger mellem de offentlige tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne. Med henblik på at beskytte fortroligheden af de oplysninger, der måtte udveksles på denne måde, bør medlemsstaterne sørge for, at ikke alene de ansatte hos tilsynsmyndighederne er omfattet af tavshedspligt, men at dette også gælder for alle personer, som tilsynsmyndighederne har uddelegeret opgaver til.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Revisionsudvalg eller organer, der varetager en tilsvarende funktion i den reviderede virksomhed, spiller en afgørende rolle i udførelsen af lovpligtig revision af høj kvalitet. Det er særligt vigtigt at styrke revisionsudvalgets uafhængighed og tekniske kompetencer ved at kræve, at hovedparten af medlemmerne er uafhængige, og at mindst ét medlem af udvalget har kompetencer inden for revision og et andet inden for revision og/eller regnskab. I Kommissionens henstilling af 15. februar 2005 om den rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet fastsættes det, hvorledes revisionsudvalg bør oprettes og fungere. I betragtning af bestyrelsernes størrelse i selskaber med ringe markedsværdi og i små og mellemstore virksomheder af interesse for offentligheden vil det være hensigtsmæssigt, hvis de funktioner, der påhviler revisionsudvalget for disse virksomheder eller et organ med tilsvarende funktioner i den reviderede virksomhed, udføres af hele bestyrelsen eller hele tilsynsorganet.

(En del af betragtning 23 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De byrder, der belaster små og mellemstore virksomheder i EU i forbindelse med revisionen af deres regnskaber, bør reduceres til det nødvendige minimum uden at gå på kompromis med investorbeskyttelsen. Medlemsstaterne bør sikre, at anvendelsen af revisionsstandarder, i henhold til hvilke den lovpligtige revision af disse virksomheders regnskaber udføres, er forholdsmæssig i forhold til størrelsen af de små og mellemstore virksomheder.

(13) De byrder, der belaster små og mellemstore virksomheder i EU i forbindelse med revisionen af deres regnskaber, bør reduceres til det nødvendige minimum uden at gå på kompromis med investorbeskyttelsen. Medlemsstaterne bør sikre, at anvendelsen af revisionsstandarder, i henhold til hvilke den lovpligtige revision af disse virksomheders regnskaber udføres, er forholdsmæssig i forhold til størrelsen af de små og mellemstore virksomheder. Den kendsgerning, at både små og mellemstore virksomheder findes i forskellige størrelser, og at deres aktiviteter er af varierende kompleksitet, bør ligeledes tages i betragtning.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Med henblik på at bevare de pågældende parters rettigheder, når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder med kompetente tredjelandsmyndigheder om udvekslingen af revisionsarbejdspapirer eller andre relevante dokumenter i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af den udførte revision, bør medlemsstaterne sikre, at de arbejdsaftaler, der er indgået af deres kompetente myndigheder, og på hvilket grundlag enhver udveksling af sådanne dokumenter finder sted, omfatter tilstrækkelige sikkerhedskontroller til at beskytte tavshedspligten, herunder de reviderede virksomheders industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder.

(15) Med henblik på at bevare de pågældende parters rettigheder, når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder med kompetente tredjelandsmyndigheder om udvekslingen af revisionsarbejdspapirer eller andre relevante dokumenter i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af den udførte revision, bør medlemsstaterne sikre, at de arbejdsaftaler, der er indgået af deres kompetente myndigheder, og på hvilket grundlag enhver udveksling af sådanne dokumenter finder sted, omfatter tilstrækkelige sikkerhedskontroller til at beskytte tavshedspligten, herunder de reviderede virksomheders industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder. Medlemsstaterne sikrer sig, at disse aftaler overholder og er forenelige med bestemmelserne i direktiv 95/46/EF.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Målet for dette direktiv, nemlig at styrke investorbeskyttelsen i de regnskaber, som virksomhederne offentliggør, ved yderligere at forbedre kvaliteten af den lovpligtige revision, der udføres i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af dets omfang og virkning, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(20) Målet for dette direktiv, nemlig at styrke investorernes tillid til, at de regnskaber, som virksomhederne offentliggør, er retvisende og korrekte, ved yderligere at forbedre kvaliteten af den lovpligtige revision, der udføres i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af dets omfang og virkning, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Følgende stykker tilføjes:

a) Følgende stykker tilføjes:

"Artikel 22, 25 og 27-30 i dette direktiv finder ikke anvendelse på lovpligtig revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden, medmindre det er angivet i forordning (EU) nr. [xxx].

"Artikel 25, 28 og 29 i dette direktiv finder ikke anvendelse på lovpligtig revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden, medmindre det er angivet i forordning (EU) nr. [xxx].

Artikel 32-36 i dette direktiv gælder i forbindelse med virksomheder af interesse for offentligheden for så vidt angår tilsyn med overholdelsen af de regler om godkendelse og registrering af revisorer og revisionsfirmaer, der er fastsat i artikel 3-20."

Artikel 32-36 i dette direktiv gælder i forbindelse med virksomheder af interesse for offentligheden for så vidt angår tilsyn med overholdelsen af de regler om godkendelse og registrering af revisorer og revisionsfirmaer, der er fastsat i artikel 3-20."

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) foretages frivilligt af små virksomheder"

udgår

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at regulere den frivillige revision af små virksomheder.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Nr. 5 affattes således:

 

"5. "tredjelandsrevisor": fysisk person, som udfører revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for en virksomhed, der er registreret i et tredjeland, undtagen hvis denne person er revisor eller et revisionsfirma, og revisionsopgaven i tredjelandet er genstand for en medlemsstats tilsyn"

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10. "kompetente myndigheder": de myndigheder, der i henhold til lovgivningen har til opgave at regulere og/eller føre tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer eller har specifikke aspekter heraf som opgave; henvisning til "kompetente myndigheder" i en specifik artikel er en henvisning til den eller de myndigheder, der er ansvarlige for de i den pågældende artikel nævnte funktioner"

"10. "kompetente myndigheder": de myndigheder, der i henhold til lovgivningen har til opgave at regulere og/eller føre tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer eller har specifikke aspekter heraf som opgave; henvisning til "kompetente myndigheder" i en specifik artikel er en henvisning til den eller de myndigheder eller organer, der er ansvarlige for de i den pågældende artikel nævnte funktioner"

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Nr. 13 affattes således:

d) Nr. 13 affattes således:

"13. "virksomheder af interesse for offentligheden":

"13. "virksomheder af interesse for offentligheden" er virksomheder, der er:

a) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF

a) underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF

b) Kreditinstitutter, jf. artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF(*)

b) kreditinstitutter, jf. artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, og som ikke er nævnt i artikel 2 i nævnte direktiv

c) Forsikringsselskaber i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(**)

c) forsikringsselskaber i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber, eller

d) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning, som er betalingsinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF(***), medmindre artikel 15, stk. 2, i nævnte direktiv finder anvendelse

d) udpeget af medlemsstaterne som virksomheder af interesse for offentligheden, f.eks. virksomheder med særlig offentlig relevans på grund af arten af deres aktiviteter, deres størrelse eller medarbejderantal

e) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning, som er betalingsinstitutter som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF(****), medmindre artikel 15, stk. 2, i direktiv 2007/64/EF finder anvendelse

 

f) Investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2004/39/EF

 

g) EU-baserede alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EF(*****)

 

h) Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(******)

 

i) Virksomheder, der henhører under en medlemsstats lovgivning, og som er værdipapircentraler

 

j) Centrale modparter som defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning X/XXXX(*******)(jf. forslag til en forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, KOM(2010)484)

 

(*) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(*) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1."

(**) EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

 

(***) EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1.

 

(****) EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7.

 

(*****) EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

 

(******) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32;

 

(*******) OJ L …"

 

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 – litra b – nr. i

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) I første afsnit udgår litra b).

udgår

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 – litra b – nr. iii

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) Andet afsnit affattes således:

iii) Andet afsnit udgår

"Medlemsstaterne kan ikke fastsætte yderligere betingelser for så vidt angår disse litraer. Medlemsstaterne må ikke stille krav om, at en minimumsandel af kapitalen eller af stemmerettighederne i et revisionsfirma indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer."

 

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 5

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 32 samarbejder med henblik på at opnå konvergens i de krav, der er fastsat i nærværende artikel. De samarbejder med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og de kompetente myndigheder, der er nævnt i artikel X i forordning (XXX) af (XXX) for så vidt konvergens vedrører lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

De kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 32 samarbejder med henblik på at opnå en minimumskonvergens i de krav, der er fastsat i nærværende artikel. De kompetente myndigheder tager hensyn til udviklingen inden for revision og revisionsbranchen og især konvergens, der allerede er opnået af erhvervet, når de deltager i et sådant samarbejde.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 6 – litra b

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) stk. 3 affattes således:

b) stk. 3 udgår

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på tilpasning af listen over emner, der skal medtages i den test af den teoretiske viden, der er nævnt i stk. 1. Når Kommissionen anvender sådanne beføjelser, tager den højde for udviklingen inden for revision og revisorprofessionen."

 

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Prøvetiden må ikke overstige tre år og skal underkastes en vurdering.

Prøvetiden må ikke overstige tre år og skal underkastes en vurdering af niveauet af den faglige kompetence opnået gennem anvendelse af national lovgivning vedrørende revision.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I artikel 15, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Det offentlige register organiseres af den kompetente myndighed, der er nævnt i artikel 32."

 

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 9

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 17 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"hvis det er relevant, hvorvidt revisionsfirmaet er registreret i henhold til artikel 3a og 3b."

"hvis det er relevant, hvorvidt revisionsfirmaet er registreret i henhold til artikel 3b."

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. I artikel 21 indsættes følgende stykke:

 

2a. Når revisoren eller revisionsfirmaet udfører lovpligtig revision, skal de udvise professionel skepsis under hele revisionen og anerkende muligheden for, at der forekommer væsentlig fejlinformation som følge af forhold eller adfærd, der vidner om uregelmæssigheder, herunder svig eller fejl, uanset revisorens eller revisionsfirmaets tidligere erfaringer med den reviderede virksomheds ledelses og de ledende medarbejderes ærlighed og integritet som krævet i de internationale revisionsstandarder, der henvises til i artikel 26.

 

I denne artikel betyder "professionel skepsis" en holdning, der indbefatter en problematiserende tilgang, og at revisor skal være opmærksom på, at der kan forekomme omstændigheder, som kan medføre, at regnskabet indeholder fejlinformation som følge af fejl eller svig, samt en kritisk vurdering af revisionsbeviset.

(Artikel 15 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 – litra a

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, og enhver stemmeberettiget i et revisionsfirma, er uafhængig af den virksomhed, der revideres, og ikke er involveret i dennes beslutningsproces."

1. Medlemsstaterne sikrer, at en revisor eller et revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, og enhver fysisk person, der direkte eller indirekte kan påvirke resultatet af den lovpligtige revision, er uafhængig af den virksomhed, der revideres.

 

Der kræves uafhængighed både i den periode, som årsregnskabet, der skal revideres, dækker og i den periode, hvor den lovpligtige revision udføres.

 

Revisoren eller revisionsfirmaet må ikke udføre en lovpligtig revision, hvis der er nogen som helst risiko for selvrevision, egeninteresse, partiskhed, fortrolighed eller intimidering som følge af finansielle, personlige, forretnings- eller ansættelses- eller andre forhold mellem:

 

– revisoren, revisionsfirmaet, dets netværk samt enhver fysisk person, som har mulighed for at påvirke den lovpligtige revision, og

 

– den virksomhed, der revideres

 

om hvilken en objektiv, fornuftig og velinformeret tredjepart, under hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, ville konkludere, at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed er bragt i fare.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 – litra b

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Stk. 2, andet afsnit, udgår.

b) stk. 2 affattes således:

 

2. En revisor eller et revisionsfirma, deres ledende revisionspartnere, deres ansatte samt enhver anden fysisk person, hvis tjenester stilles til rådighed for eller under kontrol af revisoren eller revisionsfirmaet, og som er direkte involveret i lovpligtige revisionsaktiviteter, og personer med tæt tilknytning til disse som defineret i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens direktiv 2004/72/EF, må ikke:

 

a) eje andre finansielle instrumenter i den reviderede virksomhed, den modervirksomhed, som den reviderede virksomhed er væsentlig for, eller virksomheder, hvis finansielle oplysninger indgår i den reviderede virksomheds regnskaber, end de interesser, der ejes indirekte gennem diversificerede kollektive investeringsordninger, herunder forvaltede midler såsom pensionskasser og livsforsikring

 

b) have eller i de seneste 12 måneder have haft personlige, forretningsmæssige, ansættelsesmæssige eller andre relationer med den reviderede virksomhed, den modervirksomhed, som den reviderede virksomhed er væsentlig for, eller virksomheder, hvis finansielle oplysninger indgår i den reviderede virksomheds regnskaber, som kan bringe eller generelt kunne få en objektiv, fornuftig og velinformeret tredjepart til at konkludere, at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed er bragt i fare.

(Artikel 7 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 2 a og 2 b (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) I artikel 22 indsættes følgende stykker:

 

2a. De personer eller firmaer, der er omhandlet i stk. 2, må ikke anmode om eller modtage gaver, erkendtligheder eller lignende fordele fra den reviderede virksomhed, medmindre en objektiv, rimelig og informeret tredjepart vil betragte værdien deraf som ubetydelig eller uvæsentlig.

 

2b. Hvis en revideret virksomhed i regnskabsperioden overtages af, fusionerer med eller overtager en virksomhed, som er omfattet af artikel 22 og 22a i dette direktiv og af artikel 9 til 11 i forordning XX/XX, identificerer og evaluerer revisoren eller revisionsfirmaet alle aktuelle eller nylige interesser eller relationer, herunder relationer, der omfatter levering af tjenesteydelser, til den pågældende virksomhed under hensyntagen til tilgængelige sikkerhedsforanstaltninger, der kan bringe deres uafhængighed i fare, samt deres evne til at fortsætte den lovpligtige revision efter fusions- eller opkøbsdatoen.

 

Revisoren eller revisionsfirmaet træffer hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest inden for tre måneder alle de foranstaltninger, som er nødvendige for at afslutte aktuelle interesser eller relationer, som kan kompromittere deres uafhængighed, og vedtager om muligt sikkerhedsforanstaltninger for at minimere eventuelle trusler mod denne uafhængighed som følge af tidligere og aktuelle interesser og relationer.

(Artikel 7 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) stk. 4 affattes således:

c) stk. 4 udgår

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at fastsætte:

 

a) de trusler og sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 2

 

b) de situationer, hvor de i stk. 2 omhandlede trusler er af et sådant omfang, at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed bringes i fare."

 

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Som artikel 22a indsættes:

 

Artikel 22a (ny)

 

Ansættelse af tidligere revisorer eller revisorers eller revisionsfirmaers ansatte

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor eller ledende revisionspartner, som udfører den lovpligtige revision på revisionsfirmaets vegne, ikke før to år efter fratrædelsen som revisor eller ledende revisionspartner i forbindelse med revisionsopgaven påtager sig nogen af følgende opgaver:

 

a) påtage sig en ledende stilling i den reviderede virksomhed

 

b) blive medlem af revisionsudvalget i den reviderede virksomhed eller, hvis der ikke findes et sådant udvalg, et organ, der varetager de samme funktioner som et revisionsudvalg

 

c) blive bestyrelsesmedlem, der ikke indgår i direktionen, eller medlem af tilsynsorganet i den reviderede virksomhed.

 

2. Ansatte og andre partnere end ledende revisionspartnere hos en revisor eller et revisionsfirma, som udfører lovpligtig revision, samt enhver anden fysisk person, hvis tjenester stilles til rådighed for eller under kontrol af revisoren eller revisionsfirmaet, må ikke, hvis sådanne ansatte, partnere eller andre fysiske personer er personligt godkendt som revisorer, påtage sig nogen af de opgaver, der er omhandlet i litra a), b) og c) i stk. 1, før mindst et år efter, at vedkommende var direkte involveret i de lovpligtige revisionsopgaver.

(Artikel 8 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11b (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 23 – stk. 4 a til 4 c (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b. I artikel 23 indsættes følgende stykker:

 

4a. Hvis en revisor eller et revisionsfirma udfører lovpligtig revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, som indgår i en koncern, hvis modervirksomhed har hjemsted i et tredjeland, må reglerne om fortrolighed og tavshedspligt i stk. 1 ikke forhindre, at revisoren eller revisionsfirmaet udleverer relevant dokumentation for det udførte revisionsarbejde til koncernrevisoren i et tredjeland, hvis sådan dokumentation er nødvendig for forberedelserne til revisionen af modervirksomhedens konsoliderede regnskaber.

 

4b. En revisor eller et revisionsfirma, som udfører den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, der har udstedt værdipapirer i et tredjeland, eller som indgår i en koncern, der udarbejder lovpligtige konsoliderede regnskaber i et tredjeland, må kun udlevere revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter vedrørende revisionen af den pågældende virksomhed, der indehaves af dem, til de kompetente myndigheder i de relevante tredjelande på de betingelser, der er fastsat i artikel 47.

 

4c. Udleveringen af oplysninger til koncernrevisoren i et tredjeland sker i overensstemmelse med kapitel IV i direktiv 95/46/EF og de gældende nationale regler om beskyttelse af personoplysninger.

(Artikel 13 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 c (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11c. Følgende artikel 24a indsættes:

 

Artikel 24a (ny)

 

Revisionsfirmaers interne organisation

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at revisoren eller revisionsfirmaets overholder følgende organisatoriske krav:

 

a) Et revisionsfirma fastsætter fyldestgørende politikker og procedurer for at sikre, at ejerne eller aktionærerne samt medlemmerne af firmaets eller et tilknyttet firmas bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan ikke griber ind i en lovpligtig revision på nogen måde, der kan skabe tvivl om, hvorvidt den revisor, der udfører den lovpligtige revision på revisionsfirmaets vegne, er uafhængig og objektiv.

 

b) En revisor eller et revisionsfirma skal have en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis, interne kontrolmekanismer, effektive procedurer til risikovurdering og effektive kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger for informationsbehandlingssystemer.

 

Disse interne kontrolmekanismer skal udarbejdes for at sikre, at afgørelser og procedurer på alle niveauer i revisionsfirmaet eller i revisorens arbejdsstruktur overholdes.

 

En revisor eller et revisionsfirma skal gennemføre og til enhver tid have beslutningsprocedurer og organisatoriske strukturer, der klart og på en dokumenteret måde angiver rapporteringsvejene og fordeler funktioner og ansvarsområder.

 

c) En revisor eller et revisionsfirma fastsætter fyldestgørende politikker og procedurer for at sikre, at deres ansatte samt enhver anden fysisk person, hvis tjenester stilles til rådighed for eller er under deres kontrol, og som er direkte involveret i lovpligtige revisionsaktiviteter, besidder en passende viden og erfaring i forhold til de opgaver, de udfører.

 

d) En revisor eller et revisionsfirma fastsætter fyldestgørende politikker og procedurer for at sikre, at vigtige revisionsfunktioner ikke overlades til tredjemand på en sådan måde, at kvaliteten af revisorens eller revisionsfirmaets interne kontrol og de kompetente myndigheders mulighed for at føre tilsyn med, om revisoren eller revisionsfirmaet opfylder alle deres forpligtelser i henhold til dette direktiv, forringes.

 

e) En revisor eller et revisionsfirma fastsætter fyldestgørende og effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger til at forebygge, identificere, eliminere eller håndtere og offentliggøre de i artikel 22, stk. 1, omhandlede trusler mod deres uafhængighed, som ikke følger af normal forretningsgang.

 

f) En revisor eller et revisionsfirma fastsætter fyldestgørende procedurer og standarder for udførelse af lovpligtig revision, coaching, tilsyn og kontrol med de ansattes aktiviteter og opbygning af den i artikel 25b, stk. 5, omhandlede revisionsfil.

 

g) En revisor eller et revisionsfirma fastsætter et internt kvalitetskontrolsystem for at sikre kvaliteten af den lovpligtige revision. Kvalitetskontrolsystemet skal mindst omfatte de procedurer og standarder, der er beskrevet i litra f). For et revisionsfirmas vedkommende ligger ansvaret for det interne kvalitetskontrolsystem hos en person, som er revisor.

 

h) En revisor eller et revisionsfirma anvender passende systemer, ressourcer og procedurer for at sikre kontinuiteten og regelmæssigheden i gennemførelsen af sine lovpligtige revisionsaktiviteter.

 

i) En revisor eller et revisionsfirma træffer også passende og effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger til at håndtere og registrere hændelser, som har eller kan få alvorlige konsekvenser for deres lovpligtige revisionsaktiviteters integritet.

 

j) En revisor eller et revisionsfirma fastsætter en passende aflønnings- eller overskudsdelingspolitik, der omfatter tilstrækkelige konkurrenceincitamenter til at sikre revisionskvaliteten. Især gælder det, at den indtægt, som revisoren eller revisionsfirmaet får fra salg af ikke-kontroltjenesteydelser til den reviderede virksomhed, ikke må indgå i præstationsevalueringen eller i aflønningen af personer, der deltager i eller er i stand til at påvirke revisionens forløb.

 

k) En revisor eller et revisionsfirma overvåger og evaluerer hensigtsmæssigheden og effektiviteten af deres systemer, interne kontrol- og interne kvalitetskontrolmekanismer og ordninger, der etableres i overensstemmelse med dette direktiv, samt træffer passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler. En revisor eller et revisionsfirma udfører navnlig en årlig evaluering af det interne kvalitetskontrolsystem, der er omtalt i litra g). En revisor eller et revisionsfirma fører fortegnelser over resultaterne af evalueringen samt eventuelle foreslåede foranstaltninger til ændring af det interne kvalitetskontrolsystem.

 

De i første afsnit omhandlede politikker og procedurer dokumenteres og formidles til revisorens eller revisionsfirmaets ansatte.

 

Hvis revisionsfunktioner overlades til tredjemand, som omtalt i litra d), berører dette ikke revisorens eller revisionsfirmaets ansvar over for den reviderede virksomhed.

 

2. Revisoren eller revisionsfirmaet tager højde for deres størrelse og kompleksiteten af deres aktiviteter i forbindelse med opfyldelsen af kravene i stk. 1 i denne artikel.

 

Revisoren eller revisionsfirmaet skal kunne dokumentere over for den relevante kompetente myndighed, at de opfylder kravene i stk. 1, under behørig hensyntagen til første afsnit.

(Artikel 6 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 d (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11d. Følgende indsættes som artikel 25a:

 

Artikel 25a

 

Den lovpligtige revisions omfang

 

1. Når revisoren eller revisionsfirmaet udfører en lovpligtig revision, udføres denne i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, der henvises til i artikel 26.

 

2. Når revisoren eller revisionsfirmaet udfører lovpligtig revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, træffer de de nødvendige foranstaltninger til at kunne tage stilling til, om årsregnskabet eller det konsoliderede regnskab for virksomheden af interesse for offentligheden giver et retvisende og korrekt billede og er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler for regnskabsaflæggelse.

 

Revisorens eller revisionsfirmaets revisionspåtegning afgives i overensstemmelse med artikel 21 til 25 i forordning (EU) nr. XX/XX.

 

Med forbehold af rapporteringskravene i artikel 22 og 23 i forordning (EU) nr. XX/XX omfatter den lovpligtige revision ikke en erklæring om den reviderede virksomheds fremtidige rentabilitet eller om effektiviteten af direktionens eller bestyrelsens nuværende eller fremtidige ledelse af virksomheden.

(Artikel 14 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 e (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 25 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11e. Følgende indsættes som artikel 25b:

 

Artikel 25b (ny)

 

Tilrettelæggelse af arbejdet

 

1. Hvis den lovpligtige revision udføres af et revisionsfirma, udpeger dette revisionsfirma mindst én ledende revisionspartner, som har de rigtige kompetencer, evner og beføjelser til at udføre deres opgaver korrekt. Revisionsfirmaet giver den eller de udpegede revisionspartnere tilstrækkelige ressourcer samt personale, der har de nødvendige kompetencer og evner til at udføre deres opgaver korrekt.

 

Sikring af revisionskvalitet, uafhængighed og kompetence er de vigtigste kriterier for revisionsfirmaets udpegelse af den eller de ledende revisionspartnere.

 

Den eller de udpegede revisionspartnere involveres aktivt i udførelsen af den lovpligtige revision.

 

2. Hvis den lovpligtige revision udføres af en revisor, skal denne afsætte tilstrækkelig tid til opgaven samt afsætte tilstrækkelige ressourcer i form af medarbejdere til at udføre opgaven korrekt.

 

3. Revisoren eller revisionsfirmaet gennemfører kvalitetskontrolprocedurer for opgaverne, som stemmer overens med de internationale revisionsstandarder, der henvises til i artikel 26.

 

4. En revisor eller et revisionsfirma opretter et stamkort for hver kunde. Stamkortet omfatter følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 

a) navn, adresse og hjemsted

 

b) for et revisionsfirmas vedkommende, den eller de ledende revisionspartnere

 

c) honoraret for den lovpligtige revision og honoraret for andre ydelser i et givent regnskabsår.

 

5. En revisor eller et revisionsfirma opretter en revisionsfil for hver enkelt lovpligtig revision, der er udført. Revisionsfilen indeholder mindst dokumentationen for den udførte lovpligtige revision som krævet i de internationale revisionsstandarder, der henvises til i artikel 26. Revisoren eller revisionsfirmaet skal endvidere levere dokumentation for de data, der er registreret i medfør af artikel 25c og 25d, stk. 6, i dette direktiv og artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. XX/XX.

 

Revisoren eller revisionsfirmaet bevarer alle andre data og dokumenter, der er af betydning for revisionspåtegningen og ‑protokollatet, der henvises til i artikel 22 og 23 i forordning (EU) nr. XX/XX, og for overvågningen af overholdelsen af dette direktiv, forordning (EU) nr. XX/XX og andre gældende lovkrav.

 

Revisionsfilen lukkes senest 60 dage efter underskrivelsen af den i artikel 22 i forordning (EU) nr. XX/XX omhandlede revisionspåtegning.

 

6. Revisoren eller revisionsfirmaet fører registre over eventuelle klager over udførelsen af lovpligtige revisioner.

(Artikel 16 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 f (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 25 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11f. Følgende indsættes som artikel 25c:

 

Artikel 25c

 

Regnskabsaflæggelsens integritet

 

1. I tilfælde af, at revisoren eller revisionsfirmaet bliver bekendt med en udvikling, som sandsynligvis vil få væsentlige konsekvenser for revisionspåtegningen, skal revisoren eller revisionsfirmaet:

 

a) registrere udviklingen

 

b) træffe passende foranstaltninger som påkrævet i de relevante internationale revisionsstandarder som reaktion på hændelsen eller udviklingen

 

c) straks underrette den kompetente myndighed om hændelsen eller udviklingen, såfremt revisoren efter at have truffet passende foranstaltninger fortsat mener, at hændelsen eller udviklingen sandsynligvis vil få væsentlige konsekvenser for revisionspåtegningen.

 

Registret i første afsnit i litra a) skal indeholde omstændighederne omkring og nærmere oplysninger om hændelsen, oplysninger om den eller de involverede personer og nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til første afsnits litra b).

 

2. Med forbehold af direktiv 2005/60/EF skal en revisor eller et revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at mene, at oplysninger eller adfærd, der vidner om uregelmæssigheder, herunder at der er eller bliver begået eller gøres forsøg på at begå svig med hensyn til den reviderede virksomheds regnskaber, underrette den reviderede virksomhed og opfordre den til at undersøge sagen og træffe passende foranstaltninger til at håndtere sådanne uregelmæssigheder samt forhindre, at det sker igen.

 

Hvis den reviderede virksomhed ikke undersøger sagen eller træffer foranstaltninger, eller hvis revisoren eller revisionsfirmaet mener, at de foranstaltninger, som den reviderede virksomhed har truffet, ikke er tilstrækkelige til at håndtere sådanne uregelmæssigheder, underretter revisoren eller revisionsfirmaet de kompetente myndigheder om sådanne uregelmæssigheder.

 

Hvis revisoren eller revisionsfirmaet i god tro meddeler eventuelle forhold eller eventuel adfærd som omhandlet i første afsnit til de kompetente myndigheder, udgør dette ikke en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller lovmæssig begrænsning af retten til at videregive oplysninger, ligesom videregivelsen ikke på nogen måde vil være ansvarspådragende for de pågældende personer.

(Artikel 17 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 g (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 25 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11g. Følgende indsættes som artikel 25d:

 

Artikel 25d

 

Intern kvalitetsstyringskontrol

 

1. Hvis den reviderede virksomhed er en virksomhed af interesse for offentligheden, udføres der, før revisionspåtegningen og ‑protokollatet, jf. artikel 22 og 23 i forordning (EU) nr. XX/XX, udstedes, en kvalitetsstyringskontrol for at vurdere, om revisorens eller den ledende revisionspartners erklæring i udkastene er rimelig, jf. de internationale revisionsstandarder, der henvises til i artikel 26.

 

2. Den interne kvalitetsstyringskontrol udføres af en intern kvalitetsstyringskontrollant. Kontrollanten skal være en revisor, som ikke er involveret i udførelsen af den lovpligtige revision, som den interne kvalitetskontrol vedrører.

 

3. I forbindelse med udførelsen kvalitetsstyringskontrollen skal kontrollanten kontrollere de reviderede regnskaber og gennemføre en objektiv evaluering af mindst følgende:

 

a) de mundtlige og skriftlige oplysninger, som revisoren eller den ledende revisionspartner har afgivet til støtte for de væsentlige skøn og vigtigste resultater af de udførte revisionsprocedurer samt konklusionerne af disse resultater, uanset om dette er sket på anmodning fra kvalitetsstyringskontrollanten

 

b) de væsentlige skøn og vigtigste resultater af de udførte revisionsprocedurer og konklusionerne af disse resultater

 

c) revisorens eller den ledende revisionspartners rapporter som fremlagt i udkastene til revisionspåtegningen og ‑protokollatet, jf. artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. XX/XX.

 

4. Den interne kvalitetsstyringskontrol skal mindst vurdere følgende:

 

a) revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed af den reviderede virksomhed

 

b) de væsentlige risici, som revisoren eller den ledende revisionspartner har identificeret i forbindelse med udførelsen af den lovpligtige revision, og de foranstaltninger, disse har truffet for at styre disse risici

 

c) revisorens eller den ledende revisionspartners begrundelser, herunder især med hensyn til væsentlighed og de væsentlige risici, der er omtalt i litra b)

 

d) enhver anmodning om rådgivning til eksterne eksperter og anvendelsen af denne rådgivning

 

e) arten og omfanget af korrigeret og ikke-korrigeret fejlinformation i regnskabet, der blev identificeret i revisionen

 

f) de spørgsmål, der er blevet drøftet med revisionsudvalget og bestyrelsen og/eller tilsynsorganerne i den reviderede virksomhed

 

g) de spørgsmål, der er blevet drøftet med kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, andre tredjeparter

 

h) hvorvidt de dokumenter og oplysninger, der er udvalgt fra filen, på tilfredsstillende vis afspejler de i revisionen involverede ansattes holdninger, og hvorvidt sådanne dokumenter og oplysninger understøtter revisorens eller den ledende revisionspartners erklæring i udkastene til revisionspåtegningen og ‑protokollatet, jf. artikel 22 og 23 i forordning (EU) nr. XX/XX.

 

5. Den interne kvalitetsstyringskontrollant drøfter resultaterne af den interne kvalitetsstyringskontrol med revisoren eller den ledende revisionspartner. Revisoren eller revisionsfirmaet udarbejder proceduren for de tilfælde, hvor kontrollanten og revisoren eller den ledende revisionspartner ikke er enige om resultaterne af kontrollen.

 

6. Revisoren eller revisionsfirmaet fører register over resultaterne af den interne kvalitetsstyringskontrol samt overvejelserne bag disse resultater.

(Artikel 19 fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at revisorer og revisionsfirmaer overholder internationale revisionsstandarder, når de udfører lovpligtig revision, så længe disse standarder er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og i forordning XX/XX.

1. Medlemsstaterne kræver, at revisorer og revisionsfirmaer overholder internationale revisionsstandarder, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 3.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kun indføre revisionsprocedurer eller ‑krav, der er mere vidtgående end de internationale revisionsstandarder, hvis disse revisionsprocedurer eller ‑krav skyldes specifikke nationale retskrav som følge af den lovpligtige revisions omfang. Medlemsstaterne sikrer, at disse revisionsprocedurer eller ‑krav opfylder følgende betingelser:

Medlemsstaterne kan kun indføre revisionsprocedurer eller ‑krav, der er mere vidtgående end de internationale revisionsstandarder, hvis disse revisionsprocedurer eller ‑krav skyldes specifikke nationale retskrav som følge af den lovpligtige revisions omfang.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de bidrager til at give årsregnskabet eller det konsoliderede regnskab en høj grad af troværdighed og kvalitet i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 3, i direktiv (xxxx) om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse typer af virksomheder

udgår

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) er i Europas offentlige interesse.

udgår

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler disse revisionsprocedurer eller ‑krav til Kommissionen; ESMA eller andre medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås der ved "internationale revisionsstandarder" internationale revisionsstandarder (ISA) og relaterede regnskaber og standarder, der er en del af det såkaldte Clarity-projekt, som er udviklet af Den Internationale Revisorsammenslutning (IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås der ved "internationale revisionsstandarder" internationale revisionsstandarder (ISA), som er udviklet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) i 2012 med angivelse af en ikrafttrædelsesdato, for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 48a med henblik på at ændre definitionen af internationale revisionsstandarder i nærværende artikels stk. 2. Ved anvendelsen af disse beføjelser tager Kommissionen højde for eventuelle ændringer af de internationale revisionsstandarder, som IAASB foretager, PIOB's holdning (Public Interest Oversight Board) til sådanne ændringer samt enhver anden udvikling inden for revision og revisorprofessionen."

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 48a, der vedtager eller ophæver de internationale revisionsstandarder i nærværende artikels stk. 2. Ved anvendelsen af disse beføjelser træffer Kommissionen afgørelse om anvendeligheden af internationale revisionsstandarder i Unionen under hensyntagen til deres proportionalitet. Kommissionen vedtager kun internationale revisionsstandarder til brug i Unionen, såfremt disse:

 

a) er udarbejdet med passende omhu, på en gennemsigtig måde, under offentligt tilsyn og er almindeligt accepteret på internationalt plan og

 

b) bidrager til at give årsregnskabet eller det konsoliderede regnskab en høj grad af troværdighed og kvalitet i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 3, i direktiv [xxxx] om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse typer af virksomheder.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 27 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. Artikel 27, stk. 1, litra c), affattes således:

 

c) Koncernrevisor evaluerer det revisionsarbejde, der er udført af tredjelandsrevisorer eller revisorer og tredjelandsrevisionsfirmaer eller revisionsfirmaer med henblik på koncernrevisionen og dokumenterer arten af, tidsplanen for og omfanget af deltagelsen i det arbejde, som de pågældende revisorer udfører, herunder eventuelt revisorens gennemgang af relevante dele af de pågældende revisorers revisionsdokumentation. Den dokumentation, koncernrevisoren fører, skal gøre det muligt for den relevante kompetente myndighed at foretage en gennemgang af koncernrevisorens arbejde.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b. I artikel 27, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

Med henblik på første afsnit, litra c), fremskaffer koncernrevisoren samtykke fra tredjelandsrevisorer, revisorer, tredjelandsrevisionsfirmaer eller revisionsfirmaer til videregivelse af relevant dokumentation under udførelsen af revisionen af konsoliderede regnskaber som betingelse for, at koncernrevisoren kan anvende de pågældende tredjelandsrevisorers, revisorers, tredjelandsrevisionsfirmaers eller revisionsfirmaers arbejde.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12 c (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 27 – stk. 2 og stk. 3 (nye)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12c. I artikel 27 indsættes følgende 2 stykker:

 

2. Hvis koncernrevisoren ikke er i stand til at opfylde stk. 1, første afsnit, litra c), skal denne træffe passende foranstaltninger og underrette den i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. XX/XX nævnte kompetente myndighed derom.

 

Sådanne foranstaltninger kan omfatte, at koncernrevisoren selv udfører eller lader udføre yderligere lovpligtigt revisionsarbejde i den relevante dattervirksomhed.

 

3. Hvis koncernrevisoren underkastes en kvalitetsstyringskontrol eller en undersøgelse vedrørende den lovpligtige revision af en koncerns konsoliderede regnskaber, hvor modervirksomheden er en virksomhed af interesse for offentligheden, skal koncernrevisoren på anmodning stille den relevante dokumentation, som vedkommende er i besiddelse af om det revisionsarbejde, der er udført af tredjelandsrevisorer, revisorer, tredjelandsrevisionsfirmaer eller revisionsfirmaer i forbindelse med koncernrevisionen, til rådighed for den kompetente myndighed, herunder arbejdspapirer, der har relevans for koncernrevisionen.

 

Den kompetente myndighed anmoder om supplerende dokumentation om det revisionsarbejde, der er udført af revisorer eller revisionsfirmaer i forbindelse med koncernrevisionen, til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med kapitel III i afsnit IV i forordning (EU) nr. XX/XX.

 

Hvis en del af en koncern revideres af en eller flere revisorer eller revisionsfirmaer fra et tredjeland, anmoder den kompetente myndighed om supplerende dokumentation om det revisionsarbejde, der er udført af tredjelandsrevisorer eller tredjelandsrevisionsfirmaer, fra de relevante kompetente myndigheder fra tredjelande gennem de samarbejdsaftaler, der henvises til i artikel 47.

 

Uanset tredje afsnit gælder det, at når en del af en koncern revideres af en eller flere revisorer eller revisionsfirmaer fra et tredjeland, der ikke har nogen samarbejdsaftale som omhandlet i artikel 47, er koncernrevisor også ansvarlig for efter anmodning at sikre tilvejebringelse af fyldestgørende supplerende dokumentation for det revisionsarbejde, der er udført af tredjelandsrevisorer eller revisionsfirmaer, herunder arbejdspapirer, der har relevans for koncernrevisionen. For at sikre dette bevarer koncernrevisoren en kopi af dokumentationen eller træffer som et alternativ aftale med tredjelandsrevisorerne eller tredjelandsrevisionsfirmaerne om fyldestgørende og ubegrænset adgang til dokumentationen efter anmodning eller træffer andre passende foranstaltninger. Kan revisionsarbejdspapirer af juridiske eller andre årsager ikke sendes fra et tredjeland til koncernrevisoren, skal den dokumentation, koncernrevisor er i besiddelse af, omfatte dokumentation for, at denne har truffet de relevante foranstaltninger til at få adgang til revisionsdokumentationen, samt, når der er tale om andre end juridiske hindringer som følge af lovgivningen i tredjelandet, dokumentation for sådanne hindringer.

(Artikel 18, stk. 2 og 3, fra forordningen COM(2011)0779)

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 13

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13. Artikel 28, stk. 2, udgår.

13. Artikel 28 affattes således:

 

Artikel 28

 

Revisionspåtegning

 

1. Revisoren eller revisionsfirmaet fremlægger resultaterne af den lovpligtige revision i en revisionspåtegning, der udarbejdes i overensstemmelse med kravene i de internationale revisionsstandarder vedtaget af Unionen, jf. artikel 26.

 

2. Revisionspåtegningen skal omfatte:

 

a) en indledning, hvori det som minimum oplyses, hvilket årsregnskab der er genstand for den lovpligtige revision, samt hvilket system for regnskabsaflæggelse der er anvendt ved dets udarbejdelse

 

b) en beskrivelse af revisionens art og omfang, hvor der som minimum oplyses om, hvilke revisionsstandarder der er anvendt ved revisionen

 

c) en udtalelse, som skal være enten uden forbehold, med forbehold eller negativ, og hvori det klart anføres, hvorvidt revisor finder:

 

i) at årsregnskabet giver et retvisende og korrekt billede i overensstemmelse med det relevante system for regnskabsaflæggelse, og

 

ii) i givet fald, om årsregnskabet opfylder de lovbestemte krav.

 

Såfremt revisor ikke er i stand til at fremsætte en udtalelse, skal revisionspåtegningen indeholde revisors nægtelse af revisionspåtegning

 

d) en omtale af eventuelle forhold, som revisor særligt har påpeget uden at have taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen

 

e) den udtalelse og erklæring, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, andet afsnit, i direktiv XX/XX om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse typer af virksomheder.

 

Revisionspåtegningen underskrives og dateres af revisor. Når et revisionsfirma udfører den lovpligtige revision, underskrives revisionspåtegningen som minimum af den eller de revisorer, der udfører den lovpligtige revision på revisionsfirmaets vegne.

 

Under ekstraordinære omstændigheder kan medlemsstaterne bestemme, at denne underskrift ikke behøver at blive offentliggjort, hvis offentliggørelsen kunne betyde en overhængende og væsentlig trussel mod nogens personlige sikkerhed. Dog skal de relevante kompetente myndigheder have kendskab til den eller de involverede personers navne.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 14 – litra a – nr. i

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"a) kvalitetssikringssystemet hører under den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 32 og organiseres således, at det er uafhængigt af revisorer og revisionsfirmaer".

"a) kvalitetssikringssystemet organiseres således, at det er uafhængigt af revisorer og revisionsfirmaer og underlægges offentligt tilsyn som beskrevet i kapitel VIII."

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 14 – litra a – nr. iii

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Den kompetente myndighed, der er nævnt i artikel 32, skal på begæring stille den i første afsnit, litra g), omhandlede rapport til rådighed for interesserede. Den kompetente myndighed sørger for, at den offentliggjorte rapport ikke underminerer de erhvervsmæssige interesser for den reviderede virksomhed, der er genstand for kontrollen, herunder dens industrielle og intellektuelle ejendom."

"Den kompetente myndighed, der er nævnt i artikel 32, skal offentliggøre den i første afsnit, litra g), omhandlede rapport. Den kompetente myndighed sørger for, at den offentliggjorte rapport ikke underminerer de erhvervsmæssige interesser for den reviderede virksomhed, der er genstand for kontrollen, herunder dens industrielle og intellektuelle ejendom."

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 30 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a. Artikel 30, stk. 3, affattes således:

 

"Medlemsstaterne sørger for, at foranstaltninger og sanktioner over for revisorer og revisionsfirmaer offentliggøres på passende vis, når disse er relevante for offentligheden, herunder oplysninger om overtrædelsens art og de ansvarlige personers identitet, i den udstrækning, at hensynet til den offentlige interesse efter en afvejning i det enkelte tilfælde vejer tungere end hensynet til beskyttelsen af den pågældende enkeltpersons privatliv, som berøres af foranstaltningen eller sanktionen. Ved afvejningen i det enkelte tilfælde tages der højde for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder især retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger. En individualiseret offentliggørelse finder ikke sted, såfremt offentliggørelse ville forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade eller udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeders stabilitet. Dette berører ikke de kompetente myndigheders mulighed for at offentliggøre foranstaltningerne og sanktionerne anonymt. Blandt sanktionerne bør der indgå mulighed for fratagelse af godkendelse."

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a. Artikel 31 udgår.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 15

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15. Artikel 32 ændres således:

udgår

a) stk. 1 affattes således:

 

"1. Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed, der har ansvaret for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer på grundlag af principperne i stk. 2-7."

 

b) stk. 3 affattes således:

 

"3. Den kompetente myndighed kan tillade, at ikke-revisorer med viden om de relevante områder inden for lovpligtig revision deltager i styringen af det offentlige tilsynssystem under forudsætning af, at de udvælges efter en uafhængig og gennemsigtig udpegelsesprocedure. Personer, der virker som revisorer, må ikke deltage i styringen af det offentlige tilsynssystem."

 

c) Den indledende tekst i stk. 4 affattes således:

 

"Den kompetente myndighed har det endelige ansvar for tilsynet med:"

 

d) stk. 5 affattes således:

 

"5. Den kompetente myndighed har i nødvendigt omfang ret til at indlede og gennemføre undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer og ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Den skal have tilstrækkelige ressourcer til at indlede og gennemføre sådanne undersøgelser.

 

Med henblik på at udføre sine opgaver under dette direktiv skal den kompetente myndighed have adgang til et hvilket som helst dokument, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, og til at modtage og beholde en kopi af det. Den skal også have ret til at kræve oplysninger af enhver person og om nødvendigt indkalde og høre en person for at indhente oplysninger."

 

e) stk. 6 affattes således:

 

"6. Den kompetente myndighed skal være gennemsigtig. Heri indgår offentliggørelse af årlige arbejdsprogrammer og beretninger."

 

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 16

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16. Som artikel 32a indsættes:

udgår

"1. Medlemsstaterne kan tillade, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 32 kan uddelegere opgaver til andre myndigheder eller organer, som er udpeget ved lov, for så vidt angår godkendelse og registrering af revisorer og revisionsfirmaer. Enhver udførelse af opgaver af andre myndigheder eller organer skal udtrykkeligt uddelegeres af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal angive de uddelegerede opgaver og betingelserne for udførelsen heraf. Myndighederne eller organerne organiseres således, at der ikke er nogen interessekonflikter. Det endelige ansvar for tilsyn med overholdelsen af dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget i henhold hertil ligger hos den delegerende kompetente myndighed.

 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA, og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om alle ordninger vedrørende uddelegering af opgaver med angivelse af de nøjagtige vilkår for regulering af uddelegeringen."

 

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 18

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 37 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Enhver kontraktbestemmelse, der er indgået mellem den reviderede virksomhed og tredjemand, som begrænser valgmulighederne for generalforsamlingen af aktionærer eller medlemmer af denne virksomhed i henhold til stk. 1 til bestemte kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer med hensyn til udnævnelse eller begrænsning af valget af en bestemt revisor eller et bestemt revisionsfirma, som skal udføre den lovpligtige revision af denne virksomhed, er ugyldig."

"3. Enhver kontraktbestemmelse, der er indgået mellem den reviderede virksomhed og tredjemand, som begrænser valgmulighederne for generalforsamlingen af aktionærer eller medlemmer af denne virksomhed i henhold til stk. 1 til bestemte kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer med hensyn til udnævnelse eller begrænsning af valget af en bestemt revisor eller et bestemt revisionsfirma, som skal udføre den lovpligtige revision af denne virksomhed, forbydes. Eventuelle eksisterende klausuler er ugyldige."

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 19 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Kapitel X (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a. Følgende kapitel indsættes:

 

KAPITEL X

 

REVISIONSUDVALG

 

Artikel 38a

 

Revisionsudvalg

 

1. Hver virksomhed af interesse for offentligheden nedsætter et revisionsudvalg, enten som et særskilt udvalg eller som et udvalg under tilsynsorganet. Medlemsstaterne fastlægger, hvorvidt revisionsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, der ikke indgår i direktionen, og/eller medlemmer af den reviderede virksomheds tilsynsorgan og/eller medlemmer valgt på den reviderede virksomheds generalforsamling eller et tilsvarende organ for virksomheder uden aktionærer.

 

Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal have kompetencer inden for regnskab og/eller revision.

 

Medlemmerne af revisionsudvalget skal deltage i passende efteruddannelsesprogrammer for at tilegne sig og/eller fastholde deres teoretiske viden og deres faglige færdigheder og værdier på et tilstrækkeligt højt plan.

 

Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængigt. Formanden for revisionsudvalget skal i alle tilfælde være uafhængig. Medlemsstaterne kan kræve, at formanden for revisionsudvalget vælges årligt af den reviderede virksomheds generalforsamling.

 

2. Uanset stk. 1 i denne artikel kan revisionsudvalgets funktioner i virksomheder af interesse for offentligheden, som opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 1, litra f) og t), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, udøves af hele bestyrelsen eller hele tilsynsorganet, forudsat i det mindste, at formanden for dette organ, når vedkommende er direktionsmedlem, ikke samtidig er formand for revisionsudvalget.

 

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne fritage følgende virksomheder af interesse for offentligheden fra kravet om at nedsætte et revisionsudvalg:

 

a) virksomheder af interesse for offentligheden, der er dattervirksomheder som defineret i artikel 1 i direktiv 83/349/EØF, såfremt virksomheden på koncernniveau opfylder kravene i stk. 1-4 i den artikel

 

c) virksomheder af interesse for offentligheden, hvis eneste formål er at udstede værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver som defineret i artikel 2, nr. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004

 

d) kreditinstitutter, som defineret i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/48/EF, hvis aktier ikke er optaget til handel på nogen medlemsstats regulerede marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF, og som løbende eller gentagne gange kun har udstedt obligationer, der er optaget på handel på et reguleret marked, forudsat at den samlede nominelle værdi af sådanne obligationer er på under 100 000 000 EUR, og de ikke har offentliggjort noget prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF.

 

De i litra c) omhandlede virksomheder af interesse for offentligheden skal offentligt redegøre for årsagerne til, at de ikke finder det hensigtsmæssigt hverken at have et revisionsudvalg eller en bestyrelse eller et tilsynsorgan med ansvar for at udøve et revisionsudvalgs funktioner.

 

4. Uanset stk. 1 kan en virksomhed af interesse for offentligheden, som har et organ med funktioner svarende til et revisionsudvalg, der er nedsat og arbejder i henhold til gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor den virksomhed, der skal revideres, er registreret, beslutte ikke have et revisionsudvalg. I så tilfælde oplyser den pågældende virksomhed, hvilket organ der udøver de pågældende funktioner, og hvorledes det er sammensat.

 

Når et revisionsudvalg er en del af tilsynsorganet jf. stk. 1, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at tilsynsorganet varetager revisionsudvalgets opgaver for så vidt angår de forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv og i forordning (EU) nr. XX/XX.

 

5. Uden at det berører det ansvar, der påhviler medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller tilsynsorganet eller andre medlemmer udnævnt af den reviderede virksomheds generalforsamling, indgår det blandt revisionsudvalgets opgaver:

 

a) at overvåge regnskabsaflæggelsesproceduren og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten

 

b) at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, i givet fald interne revisionssystemer og risikostyringssystemer, fungerer effektivt, uden at det krænker dets uafhængighed

 

c) at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og føre tilsyns med punkter vedrørende revisionsudviklingsprocessen, jf. artikel 22 og 23 i forordning (EU) nr. XX/XX, og navnlig med revisoren eller revisionsfirmaet at drøfte de udarbejdede revisionspåtegninger og ‑protokollater, jf. artikel 22 og 33 i forordning (EU) nr. XX/XX

 

d) at kontrollere og overvåge revisorers eller revisionsfirmaers afhængighed, jf. artikel 22, 22a og 24a i dette direktiv og artikel 9 til 11 i forordning (EU) nr. XX/XX, og navnlig udførelsen af supplerende ydelser for den reviderede virksomhed, jf. artikel 10 i forordning (EU) nr. XX/XX

 

da) at kontrollere revisorers og revisionsfirmaers kvalitet i henhold til artikel 40, stk. 6, i forordning (EU) nr. XX/XX under hensyntagen til den kompetente myndigheds resultater og konklusioner

 

db) at kontrollere, hvorvidt der er fuldstændig adskillelse mellem den interne revision og den lovpligtige revision

 

e) at være ansvarlig for proceduren for udvælgelse af revisorer eller revisionsfirmaer

 

f) at godkende fra sag til sag revisorens eller revisionsfirmaets udførelse af erklæringsydelser, skatterådgivningsmæssige ydelser, og andre ikke-revisionsrelaterede tjenester, jf. artikel 10 i forordning (EU) nr. XX/XX for den reviderede virksomhed og de af denne kontrollerede virksomheder i Unionen.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 43 a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forenklet revision af mellemstore virksomheder

Revision af mellemstore virksomheder

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 43 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at anvendelsen af revisionsstandarder i forbindelse med den lovpligtige revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for mellemstore virksomheder er forholdsmæssig i forhold til omfanget og kompleksiteten af disse virksomheders forretninger.

Medlemsstaterne kræver, at de kompetente myndigheder i deres jurisdiktion erkender, når de udøver tilsyn med erhvervet og navnlig i forbindelse med kontroller, og sikrer, at de revisionsstandarder der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 26, anvendes på den lovpligtige revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber på en måde, der er forholdsmæssig i forhold til omfanget og kompleksiteten af virksomhedens forretninger.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 43 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat har fastsat regler om gennemførelse af en begrænset kontrol med små virksomheders regnskaber som et alternativ til lovpligtig revision, er medlemsstaten ikke forpligtet til at tilpasse revisionsstandarderne til den lovpligtige revision for disse virksomheder.

Medlemsstater kan fastsætte regler om en begrænset revision ("assurance engagement") for små virksomheders regnskaber i stedet for lovpligtig revision.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 20

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 43 b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved "begrænset revision" en procedure, der udføres af en revisor eller et revisionsfirma med henblik på afdækning af fejlangivelser, der skyldes fejl eller svig i en virksomheds regnskaber, og som giver en lavere sikkerhed for pålidelighed end lovpligtig revision."

I denne artikel forstås ved "begrænset revision" en revision, der udføres af en revisor eller et revisionsfirma, i hvilken der opnås lavere sikkerhed for pålidelighed end ved en lovpligtig revision."

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 25

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 48 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 4, artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 2, artikel 36, stk. 7, artikel 45, stk. 6, artikel 46, stk. 2, samt artikel 47, stk. 3 og 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på (2 måneder) fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 4, artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 2, artikel 36, stk. 7, artikel 45, stk. 6, artikel 46, stk. 2, samt artikel 47, stk. 3 og 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på fire måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og konsolideres med det direktiv, som det ændrer, senest tre måneder efter direktivets ikrafttræden.

  • [1]  EUT C 191 af 29.6.2012, s. 61.

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (13.3.2013)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Ordfører for udtalelse: Kay Swinburne

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) På grund af den væsentlige offentlige relevans, som virksomheder af interesse for offentligheden har, og som er afledt af omfanget og dimensionen af deres aktiviteter eller af deres virksomhedsform, er der behov for at styrke troværdigheden af de reviderede regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden. Derfor er de særlige bestemmelser om lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden i henhold til direktiv 2006/43/EF blevet udviklet yderligere i forordning (EU) nr. [XXX] af [XXX] om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden. Som en konsekvens heraf bør bestemmelserne om lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden i direktiv 2006/43/EF udgå af direktivet, og lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden bør reguleres i forordning (EU) nr. [XXX] af [XXX].

udgår

Begrundelse

En EU-forordning er ikke et passende format, navnlig under hensyntagen til den meget detaljerede og gennemgribende karakter, der kendetegner Kommissionens forslag. Den repræsenterer en standardtilgang, der ikke tager hensyn til de forskellige selskabsledelsessystemer i EU. Den ville føre til forringede selskabsledelsesstandarder i visse medlemsstater.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Med henblik på at øge revisorernes og revisionsfirmaernes uafhængighed af den reviderede virksomhed, når de udfører lovpligtig revision, bør enhver person eller virksomhed, der har stemmerettigheder i et revisionsfirma, være uafhængig af den reviderede virksomhed og ikke være involveret i beslutningsprocessen i den reviderede virksomhed.

(6) Med henblik på at øge revisorernes og revisionsfirmaernes uafhængighed af den reviderede virksomhed, når de udfører lovpligtig revision, bør enhver person eller virksomhed, der har stemmerettigheder eller ejerskab i et revisionsfirma, være uafhængig af den reviderede virksomhed og ikke være involveret i beslutningsprocessen i den reviderede virksomhed.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De byrder, der belaster små og mellemstore virksomheder i EU i forbindelse med revisionen af deres regnskaber, bør reduceres til det nødvendige minimum uden at gå på kompromis med investorbeskyttelsen. Medlemsstaterne bør sikre, at anvendelsen af revisionsstandarder, i henhold til hvilke den lovpligtige revision af disse virksomheders regnskaber udføres, er forholdsmæssig i forhold til størrelsen af de små og mellemstore virksomheder.

(13) De byrder, der belaster små og mellemstore virksomheder i EU i forbindelse med revisionen af deres regnskaber, bør reduceres til det nødvendige minimum uden at gå på kompromis med investorbeskyttelsen. Medlemsstaterne bør sikre, at anvendelsen af revisionsstandarder, i henhold til hvilke den lovpligtige revision af disse virksomheders regnskaber udføres, er forholdsmæssig i forhold til størrelsen af de små og mellemstore virksomheder. Der bør også tages hensyn til, at både små og mellemstore virksomheder findes i forskellige størrelser, og at deres aktiviteter er af varierende kompleksitet.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Målet for dette direktiv, nemlig at styrke investorbeskyttelsen i de regnskaber, som virksomhederne offentliggør, ved yderligere at forbedre kvaliteten af den lovpligtige revision, der udføres i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af dets omfang og virkning, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(20) Målet for dette direktiv, nemlig at styrke investorernes tillid til, at de regnskaber, som virksomhederne offentliggør, er retvisende og korrekte, ved yderligere at forbedre kvaliteten af den lovpligtige revision, der udføres i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af dets omfang og virkning, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) kræves i henhold til national lovgivning for så vidt angår små virksomheder

udgår

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) "kompetente myndigheder": de myndigheder, der i henhold til lovgivningen har til opgave at regulere og/eller føre tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer eller har specifikke aspekter heraf som; henvisning til "kompetente myndigheder" i en specifik artikel er en henvisning til den eller de myndigheder, der er ansvarlige for de i den pågældende artikel nævnte funktioner

10) "kompetente myndigheder eller organer, som er udpeget ved lov": de myndigheder, der i henhold til lovgivningen har til opgave at regulere og/eller føre tilsyn med revisorer og revisionsfirmaer eller har specifikke aspekter heraf som; henvisning til "kompetente myndigheder" i en specifik artikel er en henvisning til den eller de myndigheder, der er ansvarlige for de i den pågældende artikel nævnte funktioner

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 13 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF

a) Virksomheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning og har udstedt omsættelige værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF, med undtagelse af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(******) og EU-baserede alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EF(******)

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 13 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Kreditinstitutter, jf. artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF(*)

b) Kreditinstitutter, jf. artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF(*), med undtagelse af de kreditinstitutter, der ikke har udstedt værdipapirer, der er optaget til omsætning på et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF, medmindre den samlede værdi af instituttets aktiver overstiger 30 mia. EUR;

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 13 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) EU-baserede alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EF(*****)

udgår

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – nr. 13 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(******)

udgår

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) Andet afsnit udgår.

udgår

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 21 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Artikel 21, stk. 2, udgår.

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, er uafhængig af den virksomhed, der revideres, og ikke er involveret i dennes beslutningsproces.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at uafhængigheden ikke kompromitteres af økonomiske, personlige, forretningsmæssige, ansættelsesmæssige eller andre relationer, der omfatter revisoren, revisionsfirmaet, affilierede virksomheder og netværk, eller enhver anden fysisk person, der kan påvirke resultatet af den lovpligtige revision.

Begrundelse

Selv om kravene til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden er mere omfattende, bør de grundlæggende standarder for uafhængighed være de samme. Med ændringsforslaget bringes artiklen om uafhængighed i direktivet således i overensstemmelse med den ændrede tilsvarende artikel i forordningen om virksomheder af interesse for offentligheden.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at revisorer og revisionsfirmaer overholder internationale revisionsstandarder, når de udfører lovpligtig revision, så længe disse standarder er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og i forordning XX/XX.

Medlemsstaterne kan kræve, at revisorer og revisionsfirmaer overholder internationale revisionsstandarder, når de udfører lovpligtig revision.

Begrundelse

Indholdet af de internationale revisionsstandarder er ofte meget generelt og tvetydigt og i strid med medlemsstaternes lovgivning. Kommissionen oplevede problemer, da den forsøgte at gennemføre dem, og medlemsstaterne ville få lignende problemer, hvis de internationale revisionsstandarder var bindende standarder. For at undgå dette bør medlemsstaterne kunne vælge, om de ønsker at gennemføre de internationale revisionsstandarder.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kun indføre revisionsprocedurer eller ‑krav, der er mere vidtgående end de internationale revisionsstandarder, hvis disse revisionsprocedurer eller ‑krav skyldes specifikke nationale retskrav som følge af den lovpligtige revisions omfang. Medlemsstaterne sikrer, at disse revisionsprocedurer eller ‑krav opfylder følgende betingelser:

Medlemsstaterne kan også fastsætte mere detaljerede bestemmelser for anvendelsen af de internationale revisionsstandarder.

Begrundelse

Indholdet af de internationale revisionsstandarder er ofte meget generelt og tvetydigt og i strid med medlemsstaternes lovgivning. Kommissionen oplevede problemer, da den forsøgte at gennemføre dem, og medlemsstaterne ville få lignende problemer, hvis de internationale revisionsstandarder var bindende standarder. For at undgå dette bør medlemsstaterne kunne vælge, om de ønsker at gennemføre de internationale revisionsstandarder.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de bidrager til at give årsregnskabet eller det konsoliderede regnskab en høj grad af troværdighed og kvalitet i overensstemmelse med principperne i artikel 4, stk. 3, i direktiv (xxxx) om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse typer af virksomheder

udgår

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) er i Europas offentlige interesse.

udgår

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 48a med henblik på at ændre definitionen af internationale revisionsstandarder i nærværende artikels stk. 2. Ved anvendelsen af disse beføjelser tager Kommissionen højde for eventuelle ændringer af de internationale revisionsstandarder, som IFAC foretager, PIOB's holdning (Public Interest Oversight Board) til sådanne ændringer samt enhver anden udvikling inden for revision og revisorprofessionen.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 48a med henblik på at ændre definitionen af internationale revisionsstandarder i nærværende artikels stk. 2. Ved anvendelsen af disse beføjelser tager Kommissionen højde for eventuelle ændringer af de internationale revisionsstandarder, som IASB foretager, PIOB's holdning (Public Interest Oversight Board) til sådanne ændringer samt enhver anden udvikling inden for revision og revisorprofessionen.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed kan tillade, at ikke-revisorer med viden om de relevante områder inden for lovpligtig revision deltager i styringen af det offentlige tilsynssystem under forudsætning af, at de udvælges efter en uafhængig og gennemsigtig udpegelsesprocedure. Personer, der virker som revisorer, må ikke deltage i styringen af det offentlige tilsynssystem.

3. Den kompetente myndighed kan tillade, at ikke-revisorer med viden om de relevante områder inden for lovpligtig revision deltager i styringen af det offentlige tilsynssystem under forudsætning af, at de udvælges efter en uafhængig og gennemsigtig udpegelsesprocedure.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om alle ordninger vedrørende uddelegering af opgaver med angivelse af de nøjagtige vilkår for regulering af uddelegeringen."

Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om alle ordninger vedrørende uddelegering af opgaver med angivelse af de nøjagtige vilkår for regulering af uddelegeringen."

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 43a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anmode erhvervssammenslutninger om at give vejledning vedrørende den forholdsmæssige anvendelse af revisionsstandarderne på mellemstore virksomheder.

Medlemsstaterne anmoder erhvervssammenslutninger om at give vejledning vedrørende den forholdsmæssige anvendelse af revisionsstandarderne på mellemstore virksomheder.

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Referencer

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.12.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.12.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Kay Swinburne

25.10.2011

Behandling i udvalg

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Dato for vedtagelse

11.3.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

18

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (4.12.2012)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Ordfører for udtalelse: Jürgen Creutzmann

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen forsøger med forslaget til forordning om særlige krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden at skabe en mere omfattende ramme for revision af virksomheder af interesse for offentligheden, som kræver visse ændringer af direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

Samtidig med disse ændringer ændres visse bestemmelser, hovedsageligt i forbindelse med grænseoverskridende revisionsydelser og offentligt tilsyn generelt, som ordføreren bifalder.

Ordføreren anbefaler imidlertid, at frivillige revisioner udelukkes fra anvendelsesområdet for revisionsbestemmelser, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt, eftersom Kommissionens forslag vil resultere i højere omkostninger og yderligere administrativ byrde, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Ordføreren er endvidere skeptisk over for fjernelse af krav til flertal af stemmerettigheder for revisorerne. Hvis tredjeparter er indehavere af et flertal af stemmerettigheder i revisionsfirmaer, er der risiko for begrænsning af professionens uafhængighed.

Endelig opfordrer ordføreren indtrængende til endnu en gang at overveje, om i det mindste dele af forslaget til forordning ikke reintegreres i det eksisterende direktiv, selv om ordføreren ikke har fremsat ændringsforslag i denne sammenhæng. På grundlag af de forskellige rammer for virksomhedsledelse er en forordning muligvis ikke det bedste instrument, og direktivet vil gøre det muligt for medlemsstaterne at tilpasse reglerne til deres nationale retsgrundlag. Dette gælder navnlig bestemmelserne om revisionsudvalget. Derudover kan de generelle krav om uafhængighed i begge instrumenter i det mindste rettes ind, selv om revisionskravene formentlig bør være højere for virksomheder af offentlig interesse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i forbindelse med den lovpligtige revision i EU. Al lovpligtig revision bør derfor udføres på grundlag af internationale revisionsstandarder, som er en del af Clarity-projektet, der er udviklet af International Federation of Accountants (IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision. Medlemsstaterne bør kun kunne indføre mere vidtgående nationale revisionsprocedurer eller ‑krav, hvis disse skyldes specifikke nationale lovkrav i forbindelse med omfanget af den lovpligtige revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber, for så vidt som disse krav ikke omfattes af de vedtagne internationale revisionsstandarder, og kun hvis de bidrager til pålideligheden og kvaliteten af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og er i Europas offentlige interesse. Kommissionen bør fortsat være involveret i overvågningen af indholdet og vedtagelsen af de internationale revisionsstandarder, som varetages af IFAC.

(7) Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i forbindelse med den lovpligtige revision i EU. Al lovpligtig revision bør derfor udføres på grundlag af internationale revisionsstandarder, som er en del af Clarity-projektet, der er udviklet af International Federation of Accountants (IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision. Medlemsstaterne bør undgå at indføre mere vidtgående nationale revisionsprocedurer eller ‑krav, med det forbehold, at dette kun bør være tilladt, hvis disse skyldes specifikke nationale lovkrav i forbindelse med omfanget af den lovpligtige revision af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber, for så vidt som disse krav ikke omfattes af de vedtagne internationale revisionsstandarder, og kun hvis de bidrager til pålideligheden og kvaliteten af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og er i Europas offentlige interesse. Kommissionen bør fortsat være involveret i overvågningen af indholdet og vedtagelsen af de internationale revisionsstandarder, som varetages af IFAC.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Nogle medlemsstater har erstattet den lovpligtige revision for små virksomheder med en begrænset kontrol af deres regnskaber. Disse medlemsstater bør få mulighed for at opretholde denne praksis i stedet for at foreskrive en forholdsmæssig anvendelse af revisionsstandarder for små virksomheder.

(14) Nogle medlemsstater har erstattet den lovpligtige revision for små virksomheder med en begrænset kontrol af deres regnskaber. Disse medlemsstater bør få mulighed for at opretholde denne praksis i stedet for at foreskrive en forholdsmæssig anvendelse af revisionsstandarder for små virksomheder. Medlemsstater, på hvis område der stadig gælder et krav om lovpligtig revision for små virksomheder, bør overveje mulighederne for at erstatte en sådan revision med en begrænset kontrol af deres regnskaber.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – stk. 13 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g) EU-baserede alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra k), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EF(*****)

udgår

Begrundelse

Disse enheder er ikke almindelige virksomheder, men investeringsinstrumenter, der ejes af depotbanker (som bør forblive virksomheder af interesse for offentligheden), jf. litra f) og i), og derfor ikke bør klassificeres som virksomheder af offentlig interesse. Offentlighedens interesse i revision af disse virksomheder er temmelig begrænset, ikke mindst da disse er underlagt streng national regulering, hvilket betyder, at merværdien af revision af virksomheder af interesse for offentligheden er begrænset og uforholdsmæssig med henblik på de omkostninger og den administrative byrde, dette ville medføre.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 2 – stk. 13 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(******)

udgår

Begrundelse

Disse enheder er ikke almindelige virksomheder, men investeringsinstrumenter, der ejes af depotbanker (som bør forblive virksomheder af interesse for offentligheden), jf. litra f) og i), og derfor ikke bør klassificeres som virksomheder af offentlig interesse. Offentlighedens interesse i revision af disse virksomheder er temmelig begrænset, ikke mindst da disse er underlagt streng national regulering, hvilket betyder, at merværdien af revision af virksomheder af interesse for offentligheden er begrænset og uforholdsmæssig med henblik på de omkostninger og den administrative byrde, dette ville medføre.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 – litra b – led i

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) I første afsnit udgår litra b).

udgår

Begrundelse

Selv om muligheden for stigende kapitaladgang har fordele, bør revisionsfirmaer på grund af deres opgavers art fortsat være uafhængige af interessenter uden for professionen. Derfor skal bestemmelsen med hensyn til flertallet af stemmerettigheder genindføres.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 – litra b – led iii

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) Andet afsnit affattes således:

udgår

Medlemsstaterne kan kun fastsætte yderligere betingelser, for så vidt angår disse punkter. Medlemsstaterne må ikke stille krav om, at en minimumsandel af kapitalen eller af stemmerettighederne i et revisionsfirma indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer.

 

Begrundelse

Tredjeparter med kontrol over stemmerettigheder i revisionsfirmaer kan begrænse firmaernes uafhængighed. Derfor bør de eksisterende regler i denne sammenhæng ikke ændres.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 32 fastlægger procedurer for godkendelse af revisorer, som er godkendt i andre medlemsstater. Disse procedurer skal være i overensstemmelse med artikel 11 og 12 i direktiv 2005/36/EF og må ikke gå ud over kravene i artikel 13 og 14 i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne fastlægger procedurer for godkendelse af revisorer, som er godkendt i andre medlemsstater. Disse procedurer skal være i overensstemmelse med artikel 11 og 12 i direktiv 2005/36/EF og må ikke gå ud over kravene i artikel 13 og 14 i dette direktiv.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Egnethedsprøven skal gennemføres på et af de sprog, der er tilladt i henhold til sprogreglerne i den pågældende medlemsstat. Den må kun omfatte revisorens fyldestgørende kendskab til love og bestemmelser i denne medlemsstat, for så vidt den er relevant for lovpligtig revision.

Egnethedsprøven skal gennemføres på et af de officielle sprog i værtsmedlemsstaten. Den må kun omfatte revisorens fyldestgørende kendskab til love og bestemmelser i denne medlemsstat, for så vidt den er relevant for lovpligtig revision.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 – litra a

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, er uafhængig af den virksomhed, der revideres, og ikke er involveret i dennes beslutningsproces.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører lovpligtig revision, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at uafhængigheden ikke kompromitteres af økonomiske, personlige, forretningsmæssige, ansættelsesmæssige eller andre relationer, der omfatter revisoren, revisionsfirmaet, affilierede virksomheder og netværk, eller enhver anden fysisk person, der kan påvirke resultatet af den lovpligtige revision.

Begrundelse

Selv om kravene til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden er mere omfattende, bør de grundlæggende standarder for uafhængighed være de samme. Med ændringsforslaget bringes artiklen om uafhængighed i direktivet således i overensstemmelse med den ændrede tilsvarende artikel i forordningen om virksomheder af interesse for offentligheden.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 22 – stk. 2 – første afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

 

Medlemsstaterne sikrer, at en revisor eller et revisionsfirma ikke udfører en lovpligtig revision, hvis en objektiv, fornuftig og velinformeret tredjepart konkluderer, at revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed er kompromitteret. I tilfælde af trusler mod revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed, såsom selvrevision, egeninteresse, partiskhed, fortrolighed, tillid eller intimidering, skal revisoren eller revisionsfirmaet træffe sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne trusler. Er truslen af en sådan art i forhold til de trufne sikkerhedsforanstaltninger, at deres uafhængighed er kompromitteret, må revisoren eller revisionsfirmaet ikke udføre den lovpligtige revision.

Begrundelse

Ændringer i overensstemmelse med det foregående ændringsforslag, hvor de elementer, der blev slettet i stk. 2, inkluderes.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 12

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås der ved "internationale revisionsstandarder" internationale revisionsstandarder (ISA) og relaterede regnskaber og standarder, der er en del af det såkaldte Clarity-projekt, som er udviklet af Den Internationale Revisorsammenslutning (IFAC) i 2009, for så vidt de er relevante for den lovpligtige revision.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås der ved "internationale revisionsstandarder" internationale revisionsstandarder (ISA) og relaterede regnskaber og standarder, der er vedtaget og offentliggjort af Den Internationale Revisorsammenslutning (IFAC), for så vidt som de er relevante for den lovpligtige revision og foreligger på Den Europæiske Unions arbejdssprog.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 14 – litra a – nr. ii

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 29 – stk. 1 – litra k

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) kvalitetskontroller skal være hensigtsmæssige og forholdsmæssige med hensyn til omfanget og dimensionen af den aktivitet, som det reviderede revisionsfirma eller revisoren udfører.

k) kvalitetskontroller skal være hensigtsmæssige og forholdsmæssige med hensyn til omfanget og kompleksiteten af det reviderede revisionsfirma eller revisoren og de reviderede virksomheder.

Begrundelse

I den oprindelige formulering indikeres det, at større revisionsfirmaer kræver mere kvalitetskontrol. Det er imidlertid ikke nødvendigvis revisionsfirmaets omfang, der er afgørende. Derimod er det omfanget og kompleksiteten af de reviderede firmaer, der kan berettige mere omfattende kvalitetskontrol, da revisionen er mere udfordrende, og da konsekvenserne af revisioner af lavere kvalitet er større.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 14 – litra a – nr. iii

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed, der er nævnt i artikel 32, skal på begæring stille den i første afsnit, litra g), omhandlede rapport til rådighed for interesserede. Den kompetente myndighed sørger for, at den offentliggjorte rapport ikke underminerer de erhvervsmæssige interesser for den reviderede virksomhed, der er genstand for kontrollen, herunder dens industrielle og intellektuelle ejendom.

Medlemsstaterne kan kræve, at den kompetente myndighed, der er nævnt i artikel 32, skal på begæring stille den i første afsnit, litra g), omhandlede rapport til rådighed for interesserede. Den kompetente myndighed sørger for, at den offentliggjorte rapport ikke underminerer de erhvervsmæssige interesser for den reviderede virksomhed, der er genstand for kontrollen, herunder dens industrielle og intellektuelle ejendom.

Begrundelse

Indholdet af inspektionsrapporterne varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Nogle rapporter kan indeholde følsomme oplysninger, der ikke skal offentliggøres, og hvor der derfor anvendes en aggregeret rapporteringsmetode vedrørende kvalitetskontrol af hele den lokale revisionsprofession som fastsat i i). Medlemsstaterne bør derfor kunne tilpasse denne bestemmelse i forhold til deres nationale forhold.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 15 – litra b

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed kan tillade, at ikke-revisorer med viden om de relevante områder inden for lovpligtig revision deltager i styringen af det offentlige tilsynssystem under forudsætning af, at de udvælges efter en uafhængig og gennemsigtig udpegelsesprocedure. Personer, der virker som revisorer, må ikke deltage i styringen af det offentlige tilsynssystem.

3. Den kompetente myndighed kan tillade, at ikke-revisorer med viden om de relevante områder inden for lovpligtig revision deltager i styringen af det offentlige tilsynssystem under forudsætning af, at de udvælges efter en uafhængig og gennemsigtig udpegelsesprocedure. Medlemsstaterne kan imidlertid tillade et mindretal af revisorer at deltage i styringen af det offentlige tilsynssystem.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 15 – litra d

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed har i nødvendigt omfang ret til at indlede og gennemføre undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer og ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Den skal have tilstrækkelige ressourcer til at indlede og gennemføre sådanne undersøgelser.

Den kompetente myndighed har i nødvendigt omfang ret til at indlede og gennemføre undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer og ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Den skal have tilstrækkelige ressourcer til at indlede og gennemføre sådanne undersøgelser, som kan antage form af et obligatorisk bidrag fra revisorer og revisionsfirmaer i forhold til deres revisionsvirksomhed.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 15 – litra e

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den kompetente myndighed skal være gennemsigtig. Heri indgår offentliggørelse af årlige arbejdsprogrammer og beretninger.

(6) Den kompetente myndigheds aktiviteter skal være gennemsigtige. Heri indgår offentliggørelse af årlige arbejdsprogrammer og beretninger.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 16

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 32 a (ny) – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tillade, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 32 kan uddelegere opgaver til andre myndigheder eller organer, som er udpeget ved lov, for så vidt angår godkendelse og registrering af revisorer og revisionsfirmaer. Enhver udførelse af opgaver af andre myndigheder eller organer skal udtrykkeligt uddelegeres af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal angive de uddelegerede opgaver og betingelserne for udførelsen heraf. Myndighederne eller organerne organiseres således, at der ikke er nogen interessekonflikter. Det endelige ansvar for tilsyn med overholdelsen af dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget i henhold hertil ligger hos den delegerende kompetente myndighed.

Medlemsstaterne kan tillade, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 32 kan uddelegere visse opgaver til andre myndigheder eller organer, som er udpeget ved lov. Enhver udførelse af opgaver af andre myndigheder eller organer skal udtrykkeligt uddelegeres af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal angive de uddelegerede opgaver og betingelserne for udførelsen heraf. Myndighederne eller organerne organiseres således, at der ikke er nogen interessekonflikter. Det endelige ansvar for tilsyn med overholdelsen af dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget i henhold hertil ligger hos den delegerende kompetente myndighed.

Begrundelse

Den kompetente myndighed, der fortsat skal fungere som det ansvarlige omdrejningspunkt, bør være i stand til at delegere opgaver til andre myndigheder og organer for at give plads til de decentraliserede tilsynssystemer, som allerede findes i en række medlemsstater.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 37 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a. Artikel 37, stk. 1, affattes således:

 

1. Revisorer eller revisionsfirmaer udnævnes af generalforsamlingen af aktionærer eller medlemmer af den reviderede virksomhed for en indledende engagementsperiode, der ikke må være kortere end tre år.

Begrundelse

En længere indledende engagementsperiode styrker revisorernes uafhængighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 25

Direktiv 2006/43/EF

Artikel 48a (nyt) – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) De delegerede beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 4, artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 2, artikel 36, stk. 7, artikel 45, stk. 6, artikel 46, stk. 2, artikel 47, stk. 3, og artikel 47, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [dette direktivs ikrafttrædelse].

(2) De delegerede beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, artikel 22, stk. 4, artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 2, artikel 36, stk. 7, artikel 45, stk. 6, artikel 46, stk. 2, artikel 47, stk. 3, og artikel 47, stk. 5, tillægges Kommissionen for fem år fra den [dette direktivs ikrafttrædelse].

 

Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelserne forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Kodifikation af direktivet

 

Dette direktiv kodificeres med det direktiv, som det ændrer, senest tre måneder efter direktivets ikrafttræden.

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Referencer

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.12.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.12.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Behandling i udvalg

8.10.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Referencer

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Dato for høring af EP

30.11.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.12.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Oprindelig ordfører

Syed Kamall

 

 

 

Behandling i udvalg

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.4.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Dato for indgivelse

14.5.2013