RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Sajjad Karim


Menetlus : 2011/0389(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0171/2013
Esitatud tekstid :
A7-0171/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0778),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 50, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0461/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Slovakkia Rahvuskogu ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. aprilli 2012. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0171/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selleks et audiitorühingud saaksid kasvada, peaksid liikmesriigid lubama neile juurdepääsu väliskapitalile. Seepärast ei peaks liikmesriigid enam nõudma, et audiitorühingus teatav minimaalne osa kapitalist või hääleõigusest oleks vannutatud audiitorite või audiitorühingute omanduses, tingimusel et enamus haldusorgani liikmetest on mis tahes liikmesriigis tunnustatud audiitorühingud või hea mainega vannutatud audiitorid.

välja jäetud

Selgitus

Seotud äriühingute piiramatu osalemise väljajätmisega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Ehkki finantsteabe esitamine peaks olema peamiselt auditeeritava üksuse juhtkonna ülesanne, on audiitorite ülesanne aktiivselt kahelda juhtkonna tegevuses kasutaja vaatenurgast. Seetõttu on auditi kvaliteedi parandamiseks oluline, et audiitorid rakendaksid oma suhtumises auditeeritavasse üksusesse enam kutsealast skeptitsismi. Audiitorid peaksid tunnistama võimalust, et võib esineda pettusest või veast tingitud olulisi ebatäpsusi, olenemata audiitori varasemast kogemusest, et auditeeritava üksuse juhtkond on aus ja ausameelne.

(Määruse COM(2011)0779 põhjenduse 16 esimene osa.)

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Vannutatud audiitorite ja audiitorühingute sõltumatuse suurendamiseks auditeeritavast üksusest kohustuslike auditite teostamisel, peaks mis tahes isik või üksus, kes omab audiitorühingus õigusi, olema auditeerivast üksusest sõltumatu ning ei tohiks olla kaasatud auditeeritava üksuse otsuste tegemise protsessi.

(6) Eelkõige peaksid audiitorid, audiitorühingud ja nende töötajad hoiduma üksuse kohustusliku auditi tegemisest, kui neil on selles üksuses ärihuvi või finantsosalus, ning kauplemisest auditeeritava üksuse poolt emiteeritud, garanteeritud või muul viisil toetatavate finantsinstrumentidega, välja arvatud osalused hajutatud investeerimiskavades. Vannutatud audiitor või audiitorühing peaks keelduma osalemast auditeeritava üksuse sisemises otsustetegemise protsessis. Vannutatud audiitoritel ja nende töötajatel ei tohiks olla võimalik asuda auditeeritud üksuses juhatuse või nõukogu tasandi ametikohale enne, kui asjaomasele üksusele audiitorteenuse osutamise lõppemisest on möödunud asjakohane ajavahemik.

(Määruse COM(2011)0779 põhjendus 9.)

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) On tähtis, et vannutatud audiitorid ja audiitorühingud austaksid oma klientide õigust eraelule ja andmekaitsele. Seepärast peaksid nad järgima rangeid konfidentsiaalsuse ja kutsesaladuse eeskirju, mis ei tohiks siiski takistada käesoleva direktiivi nõuetekohast jõustamist ega koostööd kontserni audiitoriga konsolideeritud raamatupidamisaruannete auditeerimise ajal, kui emaettevõtja asub kolmandas riigis, tingimusel et järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta)1.. Samas ei tohiks need eeskirjad võimaldada vannutatud audiitoril või audiitorühingul teha koostööd kolmanda riigi asutustega väljaspool direktiivi 2006/43/EÜ XI peatükis ette nähtud koostöökanaleid. Kõnealuseid konfidentsiaalsuse eeskirju tuleks kohaldada ka kõigi vannutatud audiitorite või audiitorühingute suhtes, kes ei ole enam konkreetse auditiülesandega seotud.

 

_________________

 

1. ELT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(Määruse COM(2011)0779 põhjendus 14.)

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Vannutatud audiitorite ja audiitorühingute sõltumatust ohustavate riskide vältimisele aitaks kaasa nende asjakohane sisemine töökorraldus. Seega ei tohiks audiitorühingu omanikud ja aktsionärid ega ühingut juhtivad isikud sekkuda kohustusliku auditi tegemisse mis tahes viisil, mis ohustab audiitorühingu nimel auditit läbiviiva vannutatud audiitori sõltumatust ja objektiivsust. Lisaks peaksid vannutatud audiitorid ja audiitorühingud kehtestama oma töötajate ja teiste nende organisatsioonis kohustusliku auditi tegemisega seotud isikute suhtes asjakohased põhimõtted ja menetlused tagamaks, et nad oma õiguspäraseid kohustusi täidaksid. Need põhimõtted ja menetlused peaksid eelkõige olema suunatud kõigi sõltumatust ohustavate riskide vältimisele ja kõrvaldamisele ning kohustusliku auditi kvaliteedi, usaldusväärsuse ja põhjalikkuse tagamisele. Kõnealused põhimõtted ja menetlused peaksid olema proportsionaalsed võrreldes vannutatud audiitori või audiitorühingu tegevuse ulatuse ja keerukusega.

(Määruse COM(2011)0779 põhjendus 8.)

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Kohustusliku auditi tulem on arvamus auditeeritud üksuse raamatupidamisaruannete õigsuse ja õigluse kohta. Sidusrühmad ei pruugi aga olla teadlikud auditi piirangutest (olulisus, valimi koostamise meetodid, audiitori roll pettuse tuvastamisel ning juhtide vastutus), mis võib põhjustada lõhe ootuste ja tegelikkuse vahel. Selleks et seda lõhet vähendada, on tähtis sõnastada selgemalt, milline on kohustusliku auditi ulatus.

(Määruse COM(2011)0779 põhjendus 15.)

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 d) Audititöö korraldamisel ja ülesannete täitmiseks vajalike ressursside eraldamisel peaks põhikriteeriumiks olema auditi kvaliteedi tagamine. Üldsuse usalduse tagamiseks kohustuslike auditite ja finantsturgude suhtes on väga tähtis vannutatud audiitorite, audiitorühingute ja nende töötajate ausameelsus. Seepärast tuleks asjakohaselt hallata iga juhtumit, millel võivad olla tõsised tagajärjed kohustusliku auditi toimingute usaldusväärsusele. Vannutatud audiitor või audiitorühing peaks audititöö asjakohaselt dokumenteerima.

(Määruse COM(2011)0779 põhjenduse 16 teine osa.)

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 e) Auditi head kvaliteeti peaks soodustama iga kohustusliku auditi raames teostatud tööde usaldusväärne sisemine kvaliteedikontrolli ülevaatus. Seepärast ei tohiks vannutatud audiitor või audiitorühing väljastada oma auditiaruannet enne, kui nimetatud sisemine kvaliteedikontrolli ülevaatus on teostatud.

(Määruse COM(2011)0779 põhjendus 18.)

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Oluline on tagada ELis kohustuslike auditite kvaliteet. Seepärast tuleks kõik kohustuslikud auditid teostada rahvusvaheliste auditeerimisstandardite alusel, mis on osa Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) poolt 2009. aastal avaldatud selguse projektist, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised. Liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada täiendavaid siseriiklikke auditimenetlusi või nõudeid üksnes juhul, kui need tulenevad raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest, mis tähendab seda, et need nõuded ei sisaldu vastuvõetud rahvusvahelistes auditeerimisstandardites, või üksnes juhul, kui need suurendavad raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja kvaliteeti ning aitavad kaasa ELi üldsuse heaolule. Komisjon peaks jätkuvalt olema kaasatud IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite sisu ja vastuvõtmisprotsessi jälgimisse.

(7) Oluline on tagada ELis kohustuslike auditite kvaliteet. Seepärast tuleks kõik kohustuslikud auditid teostada rahvusvaheliste auditeerimisstandardite alusel, mis on avaldatud Rahvusvaheline Auditeerimise ja Kindlustandvate Töövõttude Standardite Nõukogu (IAASB) poolt, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised. Liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada täiendavaid siseriiklikke auditimenetlusi või nõudeid üksnes juhul, kui need tulenevad raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide või regulatiivsetest erinõuetest, mis tähendab seda, et need nõuded ei sisaldu vastuvõetud rahvusvahelistes auditeerimisstandardites, või üksnes juhul, kui need suurendavad raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja kvaliteeti. Komisjon peaks jätkuvalt olema kaasatud IAASB rahvusvaheliste auditeerimisstandardite sisu ja vastuvõtmisprotsessi jälgimisse.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Konsolideeritud raamatupidamisaruannete puhul on tähtis, et ülesanded oleksid kontserni eri üksusi auditeerivate vannutatud audiitorite vahel selgelt määratletud. Selleks peaks kontserni audiitor kandma auditiaruande eest täielikku vastutust.

(Määruse COM(2011)0779 põhjendus 17.)

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Vannutatud audiitorite ja audiitorühingute avalik järelevalve hõlmab vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tunnustamist ja registreerimist, standardite vastuvõtmist audiitorühingute kutse-eetika ja sisemise kvaliteedikontrolli kohta, jätkuharidust ning vannutatud audiitorite ja audiitorühingute kvaliteeditagamise, uurimise ja sanktsioonide süsteeme. Audiitorite järelevalve läbipaistvuse ja vastutuse suurendamiseks peaks iga liikmesriik määrama vannutatud audiitorite ja audiitorühingute järelevalve eest vastutavaks ühe asutuse. Selliste avaliku järelevalve asutuste sõltumatus auditi kutsealast on vannutatud audiitorite ja audiitorühingute avaliku järelevalve terviklikkuse, tõhususe ja nõuetekohase toimimise üks tähtsamaid eeldusi. Seepärast peaksid avaliku järelevalve asutusi juhtima audiitoritena mittetöötavad isikud ning liikmesriigid peaksid kehtestama audiitoritena mittetöötavate isikute valimiseks sõltumatud ja läbipaistvad menetlused.

välja jäetud

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Nende vannutatud audiitorite ja audiitorühingute asjakohaseks järelevalveks, kes tegutsevad piiriüleselt või kuuluvad võrgustikku, peavad liikmesriikide avaliku järelevalve asutused vahetama teavet. Selliselt vahetatava teabe konfidentsiaalsuse kaitsmiseks peaksid liikmesriigid kohaldama ametisaladuse hoidmise kohustust mitte üksnes avaliku järelevalve asutuse töötajate suhtes, vaid ka kõigi isikute suhtes, kellele avaliku järelevalve asutus on ülesandeid delegeerinud. Pädeval asutusel peaks olema võimalik delegeerida ülesandeid muudele asutustele või organitele ainult seoses vannutatud audiitorite tunnustamise ja registreerimisega. Sellise delegeerimise suhtes tuleks kohaldada mitut tingimust ning lõplik vastutus peaks lasuma pädeval asutusel.

(11) Nende vannutatud audiitorite ja audiitorühingute asjakohaseks järelevalveks, kes tegutsevad piiriüleselt või kuuluvad võrgustikku, peavad liikmesriikide avaliku järelevalve asutused vahetama teavet. Selliselt vahetatava teabe konfidentsiaalsuse kaitsmiseks peaksid liikmesriigid kohaldama ametisaladuse hoidmise kohustust mitte üksnes avaliku järelevalve asutuse töötajate suhtes, vaid ka kõigi isikute suhtes, kellele avaliku järelevalve asutus on ülesandeid delegeerinud.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Auditeeritava üksuse auditikomiteel või selles üksuses samaväärseid ülesandeid täitval organil on kvaliteetsele kohustuslikule auditile kaasaaitamises otsustav roll. Eriti tähtis on tugevdada auditikomitee sõltumatust ja tehnilist pädevust, nõudes, et enamik selle liikmetest oleksid sõltumatud ning vähemalt ühel komitee liikmel oleks pädevus auditeerimise alal ning veel ühel auditeerimise ja/või raamatupidamisarvestuse alal. Komisjoni 15. veebruari 2005. aasta soovituses noteeritud äriühingute haldusorganite tegevülesanneteta liikmete ja haldus- või järelevalveorgani liikmete ülesannete ning haldus- või järelevalveorgani komisjonide kohta sätestatakse, kuidas auditikomitee tuleks moodustada ja kuidas see peaks toimima. Arvestades aga väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute või väikeste või keskmise suurusega avaliku huvi üksuste nõukogu suurust, oleks asjakohane, kui neis üksustes auditikomiteele või auditeeritavas üksuses samaväärseid ülesandeid täitvale organile määratud ülesandeid täidaks haldus- või järelevalveorgan tervikuna.

(Osa määruse COM(2011)0779 põhjendusest 23.)

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Koormus, mis lasub ELis väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel seoses nende raamatupidamise aastaaruande auditiga, tuleks läbi vaadata, et vähendada seda nii palju kui võimalik ilma investorite kaitset ohtu seadmata. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende auditeerimisstandardite kohaldamine, mille kohaselt teostatakse kõnealuste ettevõtjate raamatupidamise aastaaruande kohustuslikku auditit, on proportsionaalne väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suurusega.

(13) Koormus, mis lasub ELis väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel seoses nende raamatupidamise aastaaruande auditiga, tuleks läbi vaadata, et vähendada seda nii palju kui võimalik ilma investorite kaitset ohtu seadmata. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende auditeerimisstandardite kohaldamine, mille kohaselt teostatakse kõnealuste ettevõtjate raamatupidamise aastaaruande kohustuslikku auditit, on proportsionaalne väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suurusega. Samuti tuleks arvesse võtta asjaolu, et on olemas erineva suurusega väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning lisaks sellele erinevad nad oma tegevuse keerukuselt.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Selleks et säilitada asjaomaste isikute õigused juhul, kui liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, et vahetada teostatud auditi kvaliteedi hindamiseks auditi tööpabereid või muid asjaomaseid dokumente, peaksid liikmesriigid tagama, et nende pädevate asutuste kasutatav töökorraldus, mille alusel selliste dokumentide mis tahes vahetus toimub, sisaldab piisavaid kaitsemeetmeid auditeeritava üksuse ärisaladuste ja ärihuvide, sealhulgas tööstus- ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks.

(15) Selleks et säilitada asjaomaste isikute õigused juhul, kui liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, et vahetada teostatud auditi kvaliteedi hindamiseks auditi tööpabereid või muid asjaomaseid dokumente, peaksid liikmesriigid tagama, et nende pädevate asutuste kasutatav töökorraldus, mille alusel selliste dokumentide mis tahes vahetus toimub, sisaldab piisavaid kaitsemeetmeid auditeeritava üksuse ärisaladuste ja ärihuvide, sealhulgas tööstus- ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks. Liikmesriigid tagavad, et see töökorraldus järgib direktiivi 95/46/EÜ sätteid ja on nendega vastavuses.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tugevdada investorite kaitset seoses ettevõtjate avaldatud raamatupidamisaruannetega, parandades veelgi ELis teostatavate kohustuslike auditite kvaliteeti, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tugevdada investorite usaldust ettevõtjate avaldatud raamatupidamisaruannete õigsuse ja õigluse suhtes, parandades veelgi ELis teostatavate kohustuslike auditite kvaliteeti, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) lisatakse järgmised lõigud:

a) lisatakse järgmised lõigud:

„Avaliku huvi üksuste aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 22, 25 ja 27–30, kui seda ei ole sätestatud määruses (EL) nr [xxx].

„Avaliku huvi üksuste aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikleid 25, 28 ja 29, kui seda ei ole sätestatud määruses (EL) nr [xxx].

Käesoleva direktiivi artikleid 32–36 kohaldatakse avaliku huvi üksuste suhtes sedavõrd, kuivõrd see on seotud artiklites 3–20 sätestatud vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tunnustamise ja registrisse kandmise eeskirjade järgmise järelevalvega.”.

Käesoleva direktiivi artikleid 32–36 kohaldatakse avaliku huvi üksuste suhtes sedavõrd, kuivõrd see on seotud artiklites 3–20 sätestatud vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tunnustamise ja registrisse kandmise eeskirjade järgmise järelevalvega.”.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) on väikeste ettevõtjate poolt vabatahtlikult teostatud;

välja jäetud

Selgitus

Väikeste ettevõtjate vabatahtlikku auditeerimist ei ole vaja reguleerida.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) punkt 5 asendatakse järgmisega:

 

„5. kolmanda riigi audiitor – füüsiline isik, kes auditeerib kolmandas riigis registreeritud äriühingu raamatupidamise aastaaruandeid või konsolideeritud aruandeid, välja arvatud juhul, kui kõnealune isik on vannutatud audiitor või audiitorühing ning kolmandas riigis audiitorteenuse osutamise suhtes kohaldatakse liikmesriigi järelevalvet;”;

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10. „pädevad asutused” – õigusaktidega määratud asutused, kes vastutavad vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tegevuse reguleerimise ja/või järelevalve või nendega seotud konkreetsete aspektide eest; viide pädevale asutusele konkreetses artiklis on viide asutusele, kes vastutab kõnealuses artiklis osutatud ülesannete täitmise eest;”;

„10. „pädevad asutused” – õigusaktidega määratud asutused, kes vastutavad vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tegevuse reguleerimise ja/või järelevalve või nendega seotud konkreetsete aspektide eest; viide pädevale asutusele konkreetses artiklis on viide asutusele või organi(te)le, kes vastutavad kõnealuses artiklis osutatud ülesannete täitmise eest;”;

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) punkt 13 asendatakse järgmisega:

d) punkt 13 asendatakse järgmisega:

„13. „avaliku huvi üksused”:

„13. „avaliku huvi üksused” – ettevõtjad, kes on:

a) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses;

a) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses;

b) krediidiasutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 punkti 1 tähenduses;

b) krediidiasutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) artikli 4 punkti 1 tähenduses, välja arvatud kõnealuse direktiivi (*) artiklis 2 osutatud krediidiasutused,

c) kindlustusandjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (**) artikli 13 tähenduses.

c) kindlustusandjad nõukogu 19. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/674/EMÜ (kindlustusseltside raamatupidamise aastaaruannete kohta) artikli 2 lõike 1 tähenduses või

d) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ (***) artikli 4 punktis 4 määratletud makseasutused, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse kõnealuse direktiivi artikli 15 lõiget 2;

d) liikmesriikide poolt nimetatud avaliku huvi üksused, näiteks ettevõtjad, kes on olulise ühiskondliku tähtsusega seoses nende tegevuse iseloomu, nende suuruse või nende töötajate arvuga;

e) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ (****) artikli 2 punktis 1 määratletud e-raha asutused, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ artikli 15 lõiget 2;

 

f) investeerimisühingud, nagu on määratletud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 punkti 1 alapunktis 1;

 

g) ELi alternatiivsed investeerimisfondid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EÜ (*****) artikli 4 lõike 1 punktis k;

 

h) eurofondid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (******) artikli 1 lõikes 2;

 

i) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, kes on väärtpaberite keskdepositooriumid;

 

j) kesksed vastaspooled, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse X/XXXX (*******) artikli 2 lõikes 1 [vt ettepanek: määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, KOM(2010) 484];

 

(*) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(*) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(**) ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

 

(***) ELT L 319, 5.12.2007, lk 1.

 

(****) ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.

 

(*****) ELT L 174, 1.7.2011, lk 1.

 

(******) ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

 

(*******) ELT L ....'

 

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt i

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) esimese lõigu punkt b jäetakse välja;

välja jäetud

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt iii

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) teine lõik asendatakse järgmisega:

iii) teine lõik jäetakse välja.

„Liikmesriigid ei või seoses nende punktidega kehtestada täiendavaid tingimusi. Liikmesriikidel ei ole lubatud nõuda, et audiitorühingus kuulub teatav minimaalne osa kapitalist või häältest vannutatud audiitoritele või audiitorühingutele.”.

 

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 32 osutatud pädevad asutused teevad koostööd, et saavutada käesolevas artiklis sätestatud nõuete ühtlustamine. Nad teevad koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA) ning [XXX] määruse [XXX] artiklis X osutatud pädevate asutustega, kui selline ühtlustamine on seotud avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga.

Artiklis 32 osutatud pädevad asutused teevad koostööd, et saavutada käesolevas artiklis sätestatud nõuete minimaalne ühtlustamine. Sellise koostöö puhul võtavad pädevad asutused arvesse auditeerimise ja auditi kutseala arengut ning eelkõige lähenemist, mis selle kutseala puhul on juba toimunud.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

b) lõige 3 jäetakse välja.

„Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 48a, et kohandada käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teoreetiliste teadmiste testiga hõlmatavate valdkondade loetelu. Selliste volituste kasutamisel võtab komisjon arvesse auditeerimise ning auditi kutseala arengut.”

 

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohanemisaeg ei ole pikem kui kolm aastat ning selle suhtes toimub hindamine.

Kohanemisaeg ei ole pikem kui kolm aastat ning audititega seotud siseriiklike õigusaktide kohaldamisega saavutatud kutsealase pädevuse suhtes toimub hindamine.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 15 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 15 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

välja jäetud

„Avalikku registrit korraldab artiklis 32 osutatud pädev asutus.”.

 

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 9

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„võimaluse korral see, kas audiitorühing on registreeritud vastavalt artiklitele 3a ja 3b.”.

„võimaluse korral see, kas audiitorühing on registreeritud vastavalt artiklile 3b.”.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

10 a. Artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

 

2 a. Kohustusliku auditi tegemisel säilitab vannutatud audiitor või audiitorühing kogu auditi kestel kutsealase skeptitsismi, tunnistades võimalust, et võib olla olulist väärkajastamist seoses faktide või käitumisega, mis viitavad puudustele, sealhulgas pettusele või veale, olenemata audiitori või ühingu varasemast kogemusest, et auditeeritava üksuse juhtkond ja selle juhtimise eest vastutavad isikud on olnud ausad ja siirad, nagu on nõutud artiklis 26 osutatud rahvusvahelistes auditeerimisstandardites.

 

 

 

„Kutsealase skeptitsismi” all mõistetakse käesoleva artikli kohaldamisel suhtumist, mis kätkeb kahtlevat meelt ning valvsust tingimuste suhtes, mis võivad viidata võimalikule väärkajastamisele seoses vigade või pettusega, ning auditi tõendusmaterjali kriitilist hindamist.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 15.)

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor ja/või audiitorühing ning see, kes omab audiitorühingus mis tahes hääleõigust, on kohustusliku auditi tegemisel auditeeritavast üksusest sõltumatu ega ole mingil viisil seotud auditeeritava üksuse otsuste tegemisega.”

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor või audiitorühing ning mis tahes füüsiline isik, kel on võimalik kohustusliku auditi tulemusi otseselt või kaudselt mõjutada, on kohustusliku auditi tegemisel auditeeritavast üksusest sõltumatu.

 

Sõltumatus on nõutav ajavahemikul, mis hõlmab auditeeritavaid raamatupidamise aastaaruandeid ja kohustusliku auditi tegemist.

 

Vannutatud audiitor või audiitorühing ei tee kohustuslikku auditit, kui järgmiste isikute vahel on finants-, isiklik, äri-, tööalane või muu suhe, millest tingituna võib tekkida oht, et esineb eneseülevaatust, omahuvi, eestkostet, familiaarsust või hirmutamist:

 

– vannutatud audiitor, audiitorühing, selle võrgustik ning mis tahes füüsiline isik, kel on võimalik kohustusliku auditi tulemusi mõjutada, ning

 

– auditeeritav üksus,

 

mille põhjal objektiivne, mõistlik ja informeeritud kolmas isik järeldaks – võttes arvesse kohaldatud kaitsemeetmeid –, et vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatus on ohustatud.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lõike 2 teine lõik jäetakse välja;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Vannutatud audiitoril, audiitorühingul, nende võtmetähtsusega auditeerimispartneritel, nende töötajatel ega mis tahes muudel füüsilistel isikutel, kelle teenuseid asjaomane audiitor või ühing saab kasutada või juhtida ning kes on otseselt seotud kohustusliku auditi toimingutega, ning nendega komisjoni direktiivi 2004/72/EÜ artikli 1 lõike 2 tähenduses lähedalt seotud isikutel ei ole lubatud teha järgmist:

 

a) omada auditeeritava üksuse, auditeeritavat üksust omava emaettevõtja või mis tahes üksuse, kelle finantsandmed on auditeeritava üksuse raamatupidamisaruannetes hõlmatud, mis tahes finantsinstrumente, v.a huvid, mida omatakse kaudselt hajutatud investeerimiskavade kaudu, sh hallatud fondid, nagu pensionifondid või elukindlustus;

 

b) on või on olnud eelneva 12 kuu jooksul mis tahes isiklikke, ärilisi, tööhõivelisi või muid suhteid auditeeritava üksusega, auditeeritavat üksust omava emaettevõtjaga või mis tahes üksusega, kelle finantsandmed on auditeeritava üksuse raamatupidamisaruannetes hõlmatud, mis võivad ohtu seada vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatuse või mida objektiivne, mõistlik ja teavitatud kolmas osapool võib tajuda vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatust ohustavana.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 7.)

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõiked 2 a ja 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) artiklisse 22 lisatakse järgmised lõiked:

 

2 a. Lõikes 2 osutatud isikud ega äriühingud ei tohi paluda ega võtta vastu kingitusi, külalislahkust ega sarnaseid teeneid auditeeritavalt üksuselt, v.a juhul, kui objektiivne, mõistlik ja teavitatud kolmas osapool peaks nende väärtust vähe- või ebatähtsaks.

 

2 b. Kui raamatupidamisaruannetega kaetud perioodi jooksul auditeeritav üksus omandatakse, ühineb või omandab üksuse, mille suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi artikleid 22 ja 22 a ning määruse XX/XX artikleid 9 ja 11, teeb vannutatud audiitor või audiitorühing kindlaks kõik praegused või hiljutised huvid või suhted, sh teenuste osutamisega seotud suhted, selle üksusega, mis kaitsemeetmeid arvesse võttes võiks tema sõltumatuse ja võime kohustuslikku auditit jätkata pärast ühinemise või omandamise jõustumise kuupäeva ohtu seada, ja hindab neid.

 

Vannutatud audiitor või audiitorühing peab nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul kolme kuu jooksul võtma vastavalt vajadusele kõik meetmed, et kaotada mis tahes praegused huvid või katkestada suhted, mis ohustaksid tema sõltumatust, ning võtma võimalusel vastu kaitsemeetmed, et minimeerida mis tahes ohtu tema sõltumatusele, mis tulenevad varasematest ja praegustest huvidest ja suhetest.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 7.)

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) lõige 4 asendatakse järgmisega:

c) lõige 4 jäetakse välja.

„4. Komisjonile antakse volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vastavalt artiklile 48a, et täpsustada järgmine:

 

(a) käesoleva artikli lõikes 2 osutatud ohud ja kaitsemeetmed;

 

(b) olukorrad, kus käesoleva artikli lõikes 2 osutatud ohud on piisavalt suured, et ohustada vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatust.”

 

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a. Lisatakse artikkel 22 a järgmises sõnastuses:

 

Artikkel 22 a (uus)

 

Endiste vannutatud audiitorite või vannutatud audiitori või audiitorühingu töötajate tööle võtmine

 

1. Liikmesriigid tagavad, et audiitorühingu nimel kohustuslikku auditit tegeval vannutatud audiitoril või võtmetähtsusega auditeerimispartneril ei ole lubatud enne vähemalt kahe aasta möödumist tema tagasiastumisest auditiga seotud vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneri kohalt teha järgmist:

 

a) asuda auditeeritud üksuses olulisele juhtivale ametikohale;

 

b) saada auditeeritud üksuse auditikomitee liikmeks ning kui sellist komiteed ei ole, siis auditikomitee ülesannetega samaväärseid ülesandeid täitva organi liikmeks;

 

c) saada auditeeritud üksuse tegevjuhtkonda mittekuuluvaks haldusorgani liikmeks või järelevalveorgani liikmeks.

 

2. Kohustuslikku auditit tegeva vannutatud audiitori või audiitorühingu töötajad ja partnerid, kes ei ole võtmetähtsusega partnerid, ning mis tahes muud füüsilised isikud, kelle teenuseid asjaomane audiitor või ühing saab kasutada või juhtida – juhul kui need töötajad, partnerid või muud füüsilised isikud on ise nimetatud vannutatud audiitoriks –, ei tohi asuda enne vähemalt ühe aasta möödumist sellest, kui nad olid isiklikult otseselt seotud kohustusliku auditiga, ühelegi lõike 1 punktides a, b ja c osutatud ametikohale.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 8.)

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 b (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 23 – lõiked 4 a – 4 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

 

 

 

11 b. Artiklisse 23 lisatakse järgmised lõiked:

 

4 a. Kui vannutatud audiitor või audiitorühing teeb kohustuslikku auditit avaliku huvi üksuses, mis on osa ettevõtete kontsernist, mille emaettevõtja asub kolmandas riigis, ei tohi lõikes 1 osutatud konfidentsiaalsuse ja kutsesaladuse hoidmise eeskirjad takistada vannutatud audiitori või audiitorühingu poolt teostatud audititööd käsitlevate asjakohaste dokumentide üleandmist kolmandas riigis asuvale kontserni audiitorile, kui need dokumendid on vajalikud üksnes emaettevõtja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditi koostamiseks.

 

4 b. Vannutatud audiitor või audiitorühing, kes teeb kohustuslikku auditit avaliku huvi üksuses, mis on emiteerinud väärtpabereid kolmandas riigis või kuulub kontserni, mis esitab seadusjärgseid konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandeid kolmandas riigis, võib edastada auditi töödokumendid või muud tema valduses olevad selle üksuse auditiga seotud dokumendid asjaomase kolmanda riigi pädevatele asutustele ainult vastavalt artiklis 47 sätestatud tingimustele.

 

4 c. Teabe edastamine kolmandas riigis asuvale kontserni audiitorile peab olema kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ IV peatükiga ning kohaldatavate siseriiklike isikuandmete kaitse eeskirjadega.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 13.)

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 c (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 c. Lisatakse artikkel 24 a järgmises sõnastuses:

 

Artikkel 24 a (uus)

 

Kohustuslikku auditit tegevate audiitorühingute sisemine töökorraldus

 

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor või audiitorühing täidavad järgmisi töökorralduslikke nõudeid:

 

a) audiitorühing kehtestab asjakohased tegevuspõhimõtted ja menetlused tagamaks, et selle omanikud või aktsionärid ega audiitorühingu või selle sidusettevõtja haldus-, juhtimis- või järelevalveorganite liikmed ei sekkuks kohustusliku auditi tegemisse viisil, mis ohustab audiitorühingu nimel kohustuslikku auditit läbiviiva vannutatud audiitori sõltumatust ja objektiivsust;

 

b) vannutatud audiitor või audiitorühing on kehtestanud usaldusväärse haldus- ja raamatupidamiskorra, sisekontrolli mehhanismid, mõjusad menetlused riskide hindamiseks ning mõjusa korra infotöötlussüsteemide kontrollimiseks ja kaitsmiseks.

 

Nimetatud sisekontrolli mehhanismid töötatakse välja selleks, et tagada otsuste ja menetluste järgimine kõigil audiitorühingu või vannutatud audiitori toimimisstruktuuri tasanditel.

 

Vanutatud audiitor või audiitorühing võtab kasutusele ja säilitab otsuste tegemise menetlused ja organisatsioonilised struktuurid, millega on selgelt ja dokumenteeritult kindlaks määratud aruandlusahelad ning jaotatud ametiülesanded ja kohustused;

 

c) vannutatud audiitor või audiitorühing kehtestab asjakohased tegevuspõhimõtted ja menetlused tagamaks, et tema töötajatel ja kõigil teistel füüsilistel isikutel, kelle teenuseid ta saab kasutada või juhtida ning kes on otseselt seotud kohustusliku auditi toimingutega, oleksid neile määratud ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;

 

d) vannutatud audiitor või audiitorühing kehtestab asjakohased tegevuspõhimõtted ja menetlused tagamaks, et oluliste auditiülesannete allhanget ei teostataks nii, et see kahjustab vannutatud audiitori või audiitorühingu sisekontrolli kvaliteeti või pädevate asutuste võimet teostada järelevalvet selle üle, kuidas vannutatud audiitor või audiitorühing täidab käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi;

 

e) vannutatud audiitor või audiitorühing kehtestab asjakohase ja tõhusa organisatsioonilise ja halduskorra artikli 22 lõikes 1 osutatud nende sõltumatusele tekkivate ohtude, mida ei tule ette tavapärases äritegevuses, välistamiseks, tuvastamiseks, kõrvaldamiseks või juhtimiseks ja avalikustamiseks;

 

f) vannutatud audiitor või audiitorühing kehtestab asjakohased menetlused ja standardid kohustusliku auditi tegemiseks, töötajate juhendamiseks ning nende tegevuse järelevalveks ja kontrollimiseks ning artikli 25 b lõikes 5 osutatud audititoimiku struktuuri korraldamiseks;

 

g) vannutatud audiitor või audiitorühing kehtestab sisemise kvaliteedikontrolli süsteemi, et tagada kohustusliku auditi kvaliteet. Kvaliteedikontrolli süsteem peab hõlmama vähemalt punktis f kirjeldatud menetlusi ja standardeid. Audiitorühingu puhul vastutab sisemise kvaliteedikontrolli süsteemi eest isik, kes on kvalifitseeritud vannutatud audiitorina;

 

h) vannutatud audiitor või audiitorühing kasutab asjakohaseid süsteeme, ressursse ja menetlusi, et tagada oma kohustusliku auditi toimingute teostamisel pidevus ja regulaarsus;

 

i) samuti kehtestab vannutatud audiitor või audiitorühing asjakohase ja tõhusa organisatsioonilise ja halduskorra tegelemiseks juhtumitega, millel on või võivad olla tõsised tagajärjed tema kohustusliku auditi toimingute usaldusväärsusele, ning selliste juhtumite dokumenteerimiseks;

 

j) vannutatud audiitoril või audiitorühingul on asjakohane tasustamise või kasumi jaotamise poliitika, mis pakub piisavalt stiimuleid tulemuste saavutamiseks, et tagada auditi kvaliteet. Eelkõige ei tohi tulu, mida vannutatud audiitor või audiitorühing auditeeritavalt üksuselt kutsetegevusväliseid teenuseid osutades teenib, moodustada osa mis tahes auditeerimises kaasatud või selle teostamist mõjutada saava isiku töötasust või töö hinnangust;

 

k) vannutatud audiitor või audiitorühing jälgib ja hindab käesoleva direktiivi kohaselt kehtestatud süsteemide ning sisekontrolli ja sisemiste kvaliteedikontrolli mehhanismide ja korra asjakohasust ja tulemuslikkust ning võtab asjakohased meetmed mis tahes puuduste kõrvaldamiseks. Eelkõige teostab vannutatud audiitor või audiitorühing kord aastas punktis g osutatud sisemise kvaliteedikontrolli süsteemi hindamise. Vannutatud audiitor või audiitorühing säilitab andmed selle hindamise tulemuste ning mis tahes väljapakutud meetmete kohta sisemise kvaliteedikontrolli süsteemi muutmiseks.

 

Esimeses lõigus osutatud tegevuspõhimõtted ja menetlused dokumenteeritakse ning neist teavitatakse vannutatud audiitori või audiitorühingu töötajaid.

 

Auditiülesannete mis tahes allhange vastavalt punktile d ei mõjuta vannutatud audiitori või audiitorühingu vastutust auditeeritava üksuse ees.

 

2. Käesoleva artikli lõike 1 nõuete täitmisel võtab vannutatud audiitor või audiitorühing arvesse oma suurust ning tegevuse keerukust.

 

Vannutatud audiitor või audiitorühing peab olema suuteline tõestama pädevale asutusele lõike 1 nõuete täitmist, arvestades nõuetekohaselt esimest lõiku.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 6.)

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 d (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 25 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 d. Lisatakse artikkel 25 a järgmises sõnastuses:

 

Artikkel 25 a

 

Kohustusliku auditi ulatus

 

1. Kohustusliku auditi teostamisel teeb vannutatud audiitor või audiitorühing auditi vastavalt artiklis 26 osutatud rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele.

 

2. Kui auditeeritav üksus on avaliku huvi üksus, võtab vannutatud audiitor või audiitorühing vajalikud meetmed, et kujundada arvamus selle kohta, kas avaliku huvi üksuse raamatupidamise aastaaruanded või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded annavad õige ja õiglase ülevaate üksuse majandustegevusest ja on koostatud vastavalt asjakohasele finantsaruandlusraamistikule.

 

Vannutatud audiitor või audiitorühing kostavad aruande vastavalt määruse (EL) nr XX/XX artiklitele 21–25.

 

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr XX/XX artiklites 22 ja 23 sätestatud aruandlusnõuete kohaldamist, ei hõlma kohustuslik audit kinnitava avalduse esitamist auditeeritava üksuse elujõulisuse kohta tulevikus ega selle kohta, kui tõhusalt või tulemuslikult üksuse juhtkond või haldusorgan üksuse tegevust on juhtinud või edaspidi juhib.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 14.)

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 e (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 25 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 e. Lisatakse artikkel 25 b järgmises sõnastuses:

 

Artikkel 25 b (uus)

 

Töö korraldus

 

1. Kui kohustusliku auditi teeb audiitorühing, määrab audiitorühing vähemalt ühe võtmetähtsusega auditeerimispartneri, kellel on oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks asjakohane pädevus, võimekus ja volitused. Audiitorühing varustab määratud võtmetähtsusega auditeerimispartneri(d) oma ülesannete korrektseks täitmiseks piisavate ressurssidega ja personaliga, kellel on vajalikud pädevused ja võimekus.

 

Ametisse määratava(te) võtmetähtsusega auditeerimispartneri(te) valimisel lähtub audiitorühing peamiselt auditi kvaliteedi tagamise, sõltumatuse ning pädevuse kriteeriumitest.

 

Määratud auditeerimispartner(id) osaleb/osalevad aktiivselt kohustusliku auditi tegemises.

 

2. Kui kohustuslikku auditit teeb vannutatud audiitor, pühendab ta sellele ülesandele piisavalt aega ning tagab oma töötajatele nende ülesannete korrektseks täitmiseks piisavad ressursid.

 

3. Vannutatud audiitor või audiitorühing rakendab kvaliteedikontrolli menetlusi tasemel, mis on vastavuses artiklis 26 osutatud rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

 

4. Vannutatud audiitor või audiitorühing säilitab kliendikonto dokumendid. Nimetatud dokumendid peavad sisaldama iga auditikliendi kohta järgmisi andmeid:

 

a) nimi, aadress ja tegevuskoht;

 

b) audiitorühingu puhul võtmetähtsusega auditeerimispartner(id);

 

c) igal majandusaastal kohustusliku auditi eest võetud tasud ning muude teenuste eest võetud tasud.

 

5. Vannutatud audiitor või audiitorühing koostab iga tehtud kohustusliku auditi kohta audititoimiku. Audititoimik peab sisaldama vähemalt artiklis 26 osutatud rahvusvaheliste auditistandarditega nõutavaid teostatud kohustusliku auditi dokumente. Vannutatud audiitor või audiitorühing dokumenteerib ka käesoleva direktiivi artikli 25 c ja artikli 25 d lõike 6 ning määruse (EL) nr XX/XX artikli 11 lõike 3 kohaselt dokumenteeritud andmed.

 

Vannutatud audiitor või audiitorühing säilitab kõik muud andmed ja dokumendid, mis on olulised toetamaks määruse (EL) nr XX/XXX artiklites 22 ja 23 osutatud aruandeid ning jälgimaks vastavust käesolevale direktiivile, määrusele (EL) nr XX/XX ja muudele kohaldatavate õigusnõuetele.

 

Audititoimik suletakse hiljemalt kuuskümmend päeva pärast määruse (EL) nr XX/XX artiklis 22 osutatud auditiaruande allkirjastamise kuupäeva.

 

6. Vannutatud audiitor või audiitorühing dokumenteerib kõik kaebused kohustuslike auditite teostamise kohta.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 16.)

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 f (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 25 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 f. Lisatakse artikkel 25 c järgmises sõnastuses:

 

Artikkel 25 c

 

Finantsaruandluse usaldusväärsus

 

1. Kui vannutatud audiitor või audiitorühing saab teada mis tahes arengust, millel on tõenäoliselt olulised tagajärjed auditiarvamusele, teeb vannutatud audiitor või audiitorühing järgmist:

 

a) dokumenteerib selle arengu;

 

b) võtab seoses juhtumi või arenguga asjakohaseid meetmeid, nagu on nõutud asjaomaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega;

 

c) teavitab kohe juhtumist või arengust asjaomast pädevat asutust, kui audiitor usub asjakohaste meetmete rakendamise järel, et juhtumil või arengul on tõenäoliselt olulised tagajärjed auditiarvamusele.

 

Esimese lõigu punktis a osutatud dokumendid peavad sisaldama juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid, teavet sellega seotud isiku või isikute kohta ning nimetatud lõigu punkti b kohaselt võetud meetmete üksikasju.

 

2. Ilma et see piiraks direktiivi 2005/60/EÜ kohaldamist, kui kohustuslikku auditit teostav vannutatud audiitor või audiitorühing kahtlustab või tal on põhjendatud alus kahtlustada teatud faktidele või kellegi käitumisele tuginedes eeskirjade rikkumist, sealhulgas seda, et seoses auditeeritava üksuse raamatupidamise aastaaruannetega on toimepanemisel või on toime pandud või üritatud toime panna pettust, teavitab ta sellest auditeeritavat üksust ning palub tal küsimust uurida ja võtta asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada eeskirjade rikkumine ning hoida ära eeskirjade rikkumise kordumine tulevikus.

 

Juhul kui auditeeritav üksus ei uuri seda küsimust ega võta mingeid meetmeid või kui vannutatud audiitor või audiitorühing arvab, et auditeeritava üksuse poolt võetud meetmed ei ole eeskirjade rikkumise kõrvaldamiseks piisavad, teavitab vannutatud audiitor või audiitorühing sellest eeskirjade rikkumisest pädevaid asutusi.

 

Kui vannutatud audiitor või audiitorühing avalikustab pädevatele asutustele heauskselt mis tahes esimeses lõigus osutatud asjaolu või käitumisviisi, ei käsitata seda mis tahes lepingust või õigusnormidest tuleneva teabe avaldamise piirangu rikkumisena ning sellega ei kaasne nimetatud isikutele mingit vastutust.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 17.)

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 g (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 25 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 g. Lisatakse artikkel 25 d järgmises sõnastuses:

 

Artikkel 25 d

 

Sisemine kvaliteedikontrolli ülevaatus

 

1. Kui auditeeritav üksus on avaliku huvi üksus, teostatakse enne määruse (EL) nr XX/XX artiklites 22 ja 23 osutatud aruannete väljastamist audiitorteenuse osutamise kvaliteedikontrolli ülevaatus, et hinnata, kas vannutatud audiitor või võtmetähtsusega auditeerimispartner võis kooskõlas direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 26 osutatud rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega põhjendatult jõuda sellisele arvamusele ja järeldustele, mis on kirjas nende aruannete kavandis.

 

2. Sisemise kvaliteedikontrolli ülevaatuse teostab kvaliteedikontrolli sisemine ülevaataja. Nimetatud ülevaatajaks on vannutatud audiitor, kes ei ole seotud sisemise kvaliteedikontrolli objektiks oleva kohustusliku auditi läbiviimisega.

 

3. Audiitorteenuse osutamise kvaliteedikontrolli ülevaatust läbi viies hindab ülevaataja auditeeritud raamatupidamise aastaaruandeid ja hindab objektiivselt vähemalt järgnevat:

 

a) vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneri poolt suuliselt või kirjalikult esitatud teave toetamaks teostatud auditiprotseduuride käigus tehtud olulisi otsuseid ja peamisi leide ning nende leidude põhjal tehtud järeldusi, sõltumata sellest, kas need on esitatud audiitorteenuse osutamise kvaliteedikontrolli ülevaataja taotlusel või mitte;

 

b) teostatud auditiprotseduuride olulisemad hinnangud ja peamised leiud ja nende leidude alusel tehtud järeldused;

 

c) vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneri aruanded, mis on väljendatud määruse (EL) nr XX/XX artiklites 22 ja 23 osutatud aruannete kavandis.

 

4. Sisemise kvaliteedikontrolli ülevaatuse käigus hinnatakse vähemalt järgmisi aspekte:

 

a) vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatus auditeeritavast üksusest;

 

b) vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneri poolt kohustusliku auditi tegemise käigus kindlaks tehtud märkimisväärsed riskid ning tema poolt nende riskide asjakohaseks juhtimiseks võetud meetmed;

 

c) vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneri põhjendused, eelkõige seoses olulisuse ja punktis b osutatud märkimisväärsete riskidega;

 

d) mis tahes pöördumised väliste ekspertide poole nõuannete saamiseks ning saadud nõuannete rakendamine;

 

e) auditi tegemise käigus raamatupidamisaruannetes kindlaks tehtud parandatud ja parandamata väärkajastamiste olemus ja ulatus;

 

f) auditeeritava üksuse auditikomitee ja juhtkonna ja/või järelevalveorganitega arutatud teemad;

 

g) pädevate asutuste ning vajaduse korral muude kolmandate isikutega arutatud teemad;

 

h) kas toimikust valitud dokumendid ja teave kajastavad rahuldavalt auditi tegemises osalenud töötajate seisukohti ning kas need dokumendid ja teave toetavad vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneri arvamust, mis on väljendatud määruse (EL) nr X/XX artiklites 22 ja 23 osutatud aruannete kavandis.

 

5. Kvaliteedikontrolli sisemine ülevaataja arutab sisemise kvaliteedikontrolli ülevaatuse tulemusi vannutatud audiitori või võtmetähtsusega auditeerimispartneriga. Vannutatud audiitor või audiitorühing määrab kindlaks menetluse, mida järgida juhul, kui ülevaataja ja vannutatud audiitor või võtmetähtsusega auditeerimispartner ei ole seoses ülevaatuse tulemustega ühel meelel.

 

6. Vannutatud audiitor või audiitorühing dokumenteerib sisemise kvaliteedikontrolli ülevaatuse tulemused koos nende tulemuste aluseks olevate kaalutlustega.

(Määruse COM(2011)0779 artikkel 19.)

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitorid ja audiitorühingud järgivad kohustuslike auditite teostamisel rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid sel määral, mil need standardid on kooskõlas käesolevas direktiivis ja määruses XX/XX sätestatud nõuetega.

1. Liikmesriigid nõuavad, et vannutatud audiitorid ja audiitorühingud järgiksid lõike 3 kohaselt vastu võetud rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatus

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lisaks rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele kehtestada täiendavaid auditimenetlusi või nõudeid üksnes juhul, kui need auditimenetlused või nõuded tulenevad kohustuslike auditite ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest. Liikmesriigid tagavad, et kõnealused auditimenetlused või nõuded vastavad järgmistele tingimustele:

Liikmesriigid võivad lisaks rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele kehtestada täiendavaid auditimenetlusi või nõudeid üksnes juhul, kui need auditimenetlused või nõuded tulenevad kohustuslike auditite ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) need aitavad kaasa raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kõrge usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamisele vastavalt direktiivi [xxxx] (teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete kohta) artikli 4 lõikes 3 sätestatud põhimõtetele;

välja jäetud

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) need edendavad Euroopa Liidu üldist heaolu.

välja jäetud

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad kõnealustest auditimenetlustest või nõuetest komisjoni, ESMAt ja teisi liikmesriike.

välja jäetud

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „rahvusvahelised auditeerimisstandardid” rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid (ISAd) ning nendega seotud avaldusi ja standardeid, mis on osa Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) poolt 2009. aastal avaldatud selguse projektist, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised.

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „rahvusvahelised auditeerimisstandardid”rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid (ISAd), mille on avaldanud Rahvusvaheline Auditeerimise ja Kindlustandvate Töövõttude Standardite Nõukogu (IAASB) ja mis hakkasid kehtima 2012. aastast, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 48a, et muuta käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud rahvusvaheliste auditeerimisstandardite määratlust. Selliste volituste kasutamisel võtab komisjon arvesse Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni poolt rahvusvahelistesse auditeerimisstandarditesse tehtud mis tahes muudatusi, avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) arvamust selliste muudatuste kohta ning auditeerimise ja auditi kutseala mis tahes muud arengut.”.

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 48a käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud rahvusvaheliste auditeerimisstandardite vastuvõtmiseks või tühistamiseks. Selliste volituste kasutamisel otsustab komisjon rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaldatavuse üle liidus, võttes arvesse nende standardite proportsionaalsust. Komisjon võtab rahvusvahelised auditeerimisstandardid liidus kohaldamiseks vastu vaid siis, kui need

 

a) on koostatud nõuetekohase hoolikusega, läbipaistvalt, üldsuse järelevalve all ning on rahvusvaheliselt üldiselt aktsepteeritud ning

 

b) aitavad kaasa raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete suure usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamisele vastavalt direktiivi [xxxx] (teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete kohta) artikli 4 lõikes 3 sätestatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a. Artikli 27 lõikes 1 asendatakse punkt c järgmisega:

 

c) kontserni audiitor hindab kontserni auditi jaoks kolmanda riigi audiitori(te) või vannutatud audiitori(te) ja kolmanda riigi auditeeriva(te) üksus(t)e või audiitorühingu(te) poolt teostatud audititööd ning dokumenteerib nende audiitorite töös osalemise iseloomu, ajastuse ja ulatuse, sh võimalusel audiitori ülevaate nende audiitorite auditidokumentide asjakohaste osade kohta. Kontserni audiitori poolt säilitatavad dokumendid võimaldavad asjaomasel pädeval asutusel kontserni audiitori töö üle vaadata.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 b. Artikli 27 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

Esimese lõigu punkti c täitmiseks peab kontserni audiitor saama kolmanda riigi audiitori(te)lt, vannutatud audiitori(te)lt, kolmanda riigi auditeeriva(te)lt üksus(t)elt või audiitorühingu(te)lt nõusoleku asjakohaste dokumentide üleandmiseks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditi tegemise ajal, mis on tingimuseks, et kontserni audiitor võib selle/nende kolmanda riigi audiitori(te), vannutatud audiitori(te), kolmanda riigi auditeeriva(te) üksus(t)e või audiitorühingu(te) tööd kasutada.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12 c (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 27 – lõiked 2 ja 3 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 c. Artiklile 27 lisatakse kaks uut lõiget:

 

2. Juhul kui kontserni audiitor ei suuda lõike 1 esimese lõigu punkti c täita, võtab ta asjakohaseid meetmeid ning teavitab sellest vastavalt määruse (EL) nr XX/XX artikli 35 lõikes 1 osutatud pädevat asutust.

 

Sellisteks meetmeteks võib olla täiendava kohustusliku auditi tegemine asjaomases tütarettevõtjas, tehes seda otseselt ise või tellides sellise teenuse.

 

3. Kui kontserni audiitori suhtes kohaldatakse kvaliteeditagamise ülevaatust või uurimist seoses sellise ettevõtete kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta teostatud kohustusliku auditiga, mille emaettevõtja on avaliku huvi üksus, teeb kontserni audiitor pädevale asutusele viimase taotluse korral kättesaadavaks kontserni audiitori poolt säilitatavad asjakohased dokumendid audititöö kohta, mis on teostatud kolmanda riigi audiitori(te), vannutatud audiitori(te), kolmanda riigi auditeeriva(te) üksus(t)e või audiitorühingu(te) poolt kontserni auditi eesmärgil, sealhulgas kontserni auditi seisukohast olulised töödokumendid.

 

Vastavalt käesoleva määruse (EL) nr XX/XX IV jaotise III peatükile palub pädev asutus täiendavaid dokumente audititöö kohta, mis on teostatud vannutatud audiitori(te) või audiitorühingu(te) poolt kontserni auditeerimiseks, asjaomastelt pädevatelt asutustelt.

 

Kui üht osa ettevõtete kontsernist auditeerib/auditeerivad kolmanda riigi audiitor(id) või auditeeriv(ad) üksus(ed), küsib pädev asutus täiendavaid dokumente audititöö kohta, mis on teostatud kolmanda riigi audiitori(te) või kolmanda riigi auditeeriva(te) üksus(t)e poolt, asjaomastelt kolmanda riigi pädevatelt asutustelt vastavalt artiklis 47 sätestatud töökorraldusele.

 

Erandina kolmandast lõikest, kui üht osa ettevõtete kontsernist auditeerib/auditeerivad audiitor(id) või auditeeriv(ad) üksus(ed) kolmandast riigist, kus puudub artiklis 47 osutatud töökorraldus, tagab kontserni audiitor vastava taotluse korral ka täiendavate dokumentide nõuetekohase esitamise audititöö kohta, mis on teostatud kolmanda riigi audiitori(te) või auditeeriva(te) üksus(t)e poolt, sealhulgas kontserni auditi seisukohast oluliste töödokumentide esitamise. Et tagada nimetatud dokumentide esitamine, jätab kontserni audiitor endale kõnealustest dokumentidest koopia või alternatiivina lepib kolmanda riigi audiitori(te) või auditeeriva(te) üksus(t)ega kokku, et talle võimaldatakse taotluse korral neile dokumentidele nõuetekohane ja piiramatu juurdepääs, või rakendab muid asjakohaseid meetmeid. Kui auditi töödokumente ei ole võimalik õiguslikel või muudel põhjustel kolmandast riigist kontserni audiitorile edastada, peab kontserni audiitor säilitama oma dokumentide hulgas ka tõendusmaterjali selle kohta, et ta on teostanud asjakohased menetlused auditi dokumentidele juurdepääsu saamiseks, ning muude kui vastava kolmanda riigi õigusaktidest tulenevate õiguslike takistuste korral tõendid nende takistuste kohta.

(Määruse COM(2011)0779 artikli 18 lõiked 2 ja 3.)

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 28

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Artikli 28 lõige 2 jäetakse välja.

13. Artikkel 28 asendatakse järgmisega:

 

Artikkel 28

 

Auditeerimisaruandlus

 

1. Vannutatud audiitor või audiitorühing esitab kohustusliku auditi tulemused vastavalt artiklis 26 osutatud liidus vastu võetud rahvusvaheliste auditeerimisstandardite nõuetele koostatud auditiaruandes.

 

2. Auditiaruanne sisaldab järgmist:

 

a) sissejuhatus, kus määratakse kindlaks vähemalt kohustusliku auditeerimise objektiks olevad raamatupidamise aastaaruanded ja nende aruannete koostamisel aluseks võetud finantsaruandluse raamistik;

 

b) kohustusliku auditi ulatuse kirjeldus, mille raames määratakse kindlaks vähemalt auditeerimisstandardid, mille kohaselt kohustuslik audit läbi viidi;

 

c) auditiarvamus, mis on kas märkusteta, märkustega või vastupidine ning milles on selgelt märgitud vannutatud audiitori arvamus seoses järgmisega:

 

i) kas raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kooskõlas asjakohase finantsaruandluse raamistikuga ning

 

ii) vajaduse korral see, kas raamatupidamise aastaaruanded vastavad põhikirjajärgsetele nõuetele.

 

Kui vannutatud audiitoril ei ole võimalik auditiarvamust avaldada, siis peab aruanne sisaldama arvamuse avaldamisest loobumist;

 

d) mis tahes küsimused, millele vannutatud audiitor juhib tähelepanu ilma märkusi lisamata;

 

e) direktiivi XX/XX (teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete kohta) artikli 34 lõike 1 teises lõigus osutatud arvamus ja avaldus.

 

Vannutatud audiitor allkirjastab ja kuupäevastab aruande. Kui kohustusliku auditi teostab audiitorühing, siis peab auditiaruanne olema alla kirjutatud vähemalt audiitorühingu nimel kohustusliku auditi teostanud vannutatud audiitori(te) poolt.

 

Erakorralistel asjaoludel võivad liikmesriigid sätestada, et seda allkirja ei tehta avalikuks, kui on ette näha, et see põhjustab otsest ja märkimisväärset ohtu ükskõik millise isiku julgeolekule. Olenemata sellest peavad asjassepuutuvate isikute nimed olema teada asjaomastele pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a – alapunkt i

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„a) kvaliteeditagamise süsteemi juhib artiklis 32 osutatud pädev asutus ning see süsteem on korraldatud nii, et see on sõltumatu vannutatud audiitoritest ja audiitorühingutest;”;

„a) kvaliteeditagamise süsteem on korraldatud nii, et see on sõltumatu vannutatud audiitoritest ja audiitorühingutest ning selle suhtes kehtib VIII peatükis sätestatud avalik järelevalve;”;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 – alapunkt a – alapunkt iii

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Artiklis 32 osutatud pädev asutus teeb huvitatud isikutele nende taotluse korral kättesaadavaks esimese lõigu punktis g osutatud aruande. Pädev asutus veendub, et avalikustatud aruanne ei kahjusta ülevaadatava auditeeritud üksuse ärihuve, sealhulgas tema tööstus- ja intellektuaalomandit.”;

„Artiklis 32 osutatud pädev asutus avaldab esimese lõigu punktis g osutatud aruande. Pädev asutus veendub, et avaldatud või avalikustatud aruanne ei kahjusta ülevaadatava auditeeritud üksuse ärihuve, sealhulgas tema tööstus- ja intellektuaalomandit.”;

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 30 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 a. Artikli 30 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

 

„Liikmesriigid näevad ette, et vannutatud audiitorite või audiitorühingute suhtes rakendatud meetmed või kehtestatud karistused, sealhulgas andmed rikkumise liigi kohta ja selle eest vastutavate isikute nimed, tehakse avalikku huvi pakkuvatel juhtudel avalikkusele asjakohaselt teatavaks, kui konkreetse juhtumi asjaolude kaalumisel leitakse, et avalik huvi avalikustamise vastu kaalub üle vajaduse kaitsta nende isikute väärikust, kelle suhtes meedet või karistust kohaldatakse. Konkreetse juhtumi asjaolude kaalumisel tuleb arvestada põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eelkõige õigust era- ja perekonnaelu austamisele ning õigust isikuandmete kaitsele. Isikustatud andmete avalikustamist ei toimu, kui niisugune teatavaks tegemine tekitaks asjaomastele isikutele ebaproportsionaalselt suurt kahju või kui avaldamine ohustaks tõsiselt finantsturgude stabiilsust. See ei piira pädevate asutuste võimalust avaldada andmed meetmete ja karistuste kohta anonüümselt. Karistused peaksid võimaldama ka tunnustamist kehtetuks tunnistada.”

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 31

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 a. Artikkel 31 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 15

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15. Artikkel 32 sõnastatakse järgmiselt:

välja jäetud

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

„1. Liikmesriigid määravad pädeva asutuse, kes vastutab lõigetes 2–7 sätestatud põhimõtetele tugineva vannutatud audiitorite ja audiitorühingute avaliku järelevalve eest.”;

 

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

„3. Pädev asutus võib lubada mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on teadmised kohustusliku auditi seisukohast olulistes valdkondades, osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja läbipaistvale ametisse nimetamise menetlusele. Praktiseerivatel isikutel ei ole lubatud osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises.”;

 

c) lõikes 4 asendatakse sissejuhatav lause järgmisega:

 

„Pädeval asutusel on lõplik vastutus järgmise järelevalve üle:”;

 

d) lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

„5. Pädeval asutusel on vajaduse korral õigus algatada ja teostada uurimisi seoses vannutatud audiitorite ja audiitorühingutega ning õigus võtta asjakohaseid meetmeid. Tal peavad olema piisavad vahendid selliste uurimiste algatamiseks ja teostamiseks.

 

Käesoleva direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks on pädeval asutusel juurdepääs mis tahes kujul olevatele kõikidele dokumentidele, mis on vannutatud audiitorite või audiitorühingute omanduses, ning õigus saada ja säilitada neist koopia. Samuti on tal õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja vajaduse korral isik teabe saamiseks välja kutsuda ja teda küsitleda.”;

 

e) lõige 6 asendatakse järgmisega:

 

„6. Pädev asutus peab olema läbipaistev. See hõlmab iga-aastaste tööprogrammide ja tegevusaruannete avaldamist.”.

 

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 16

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16. Lisatakse artikkel 32a järgmises sõnastuses:

välja jäetud

1. Liikmesriigid võivad lubada artiklis 32 osutatud pädeval asutusel delegeerida ülesandeid muudele õigusaktidega määratud asutustele või organitele ainult seoses vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tunnustamise ja registreerimisega. Kui ülesandeid täidavad muud asutused või organid, peavad need alati olema pädeva asutuse poolt selgesõnaliselt delegeeritud. Delegeerimise puhul täpsustatakse delegeeritud ülesanded ning tingimused, mille kohaselt neid tuleb täita. Asutused või organid peavad olema organiseeritud nii, et puudub huvide konflikt. Lõplik vastutus järelevalve teostamise eest käesoleva direktiivi järgimise ja selle alusel vastuvõetud meetmete rakendamise üle lasub delegeerival pädeval asutusel.

 

Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest kokkulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimiseks, sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest tingimustest.

 

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 18

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 37 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Auditeeritava üksuse ja kolmanda isiku vahel sõlmitud mis tahes lepingus sisalduv klausel, millega piiratakse lõike 1 kohast asjaomase üksuse aktsionäride, osanike või liikmete üldkoosoleku valikut teatavate vannutatud audiitorite või audiitorühingute kategooriate või nimekirjadega seoses konkreetse vannutatud audiitori või audiitorühingu ametisse nimetamisega või valiku piiramisega asjaomase üksuse kohustusliku auditi teostamisel, on tühine.”

„3. Auditeeritava üksuse ja kolmanda isiku vahel sõlmitud mis tahes lepingus sisalduv klausel, millega piiratakse lõike 1 kohast asjaomase üksuse aktsionäride, osanike või liikmete üldkoosoleku valikut teatavate vannutatud audiitorite või audiitorühingute kategooriate või nimekirjadega seoses konkreetse vannutatud audiitori või audiitorühingu ametisse nimetamisega või valiku piiramisega asjaomase üksuse kohustusliku auditi teostamisel, on keelatud. Kõik sellised olemasolevad klauslid on tühised.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 19 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

X peatükk (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 a. Lisatakse järgmine peatükk:

 

X PEATÜKK

 

AUDITIKOMITEE

 

Artikkel 38 a

 

Auditikomitee

 

1. Iga avaliku huvi üksus asutab auditikomitee kas eraldi komiteena või järelevalveorgani komiteena. Liikmesriigid otsustavad, kas auditikomitee koosneb auditeeritava üksuse haldusorgani liikmetest, kes ei kuulu tegevjuhtkonda, ja/või auditeeritava üksuse järelevalveorgani liikmetest ja/või liikmetest, kelle nimetab liikmeks auditeeritava üksuse aktsionäride üldkoosolek, või üksuste puhul, millel ei ole aktsionäre, samaväärne organ.

 

Vähemalt üks auditikomitee liige peab olema pädev raamatupidamisarvestuses ja/või auditeerimises.

 

Auditikomitee liikmed peavad võtma osa asjakohastest täiendushariduse programmidest, et omandada teoreetilisi teadmisi, kutseoskusi ja väärtusi piisavalt heal tasemel ja/või neid sellisena hoida.

 

Vähemalt üks auditikomitee liige peab olema sõltumatu. Auditikomitee esimees peab igal juhul olema sõltumatu. Liikmesriigid võivad nõuda, et auditikomitee esimees valitakse igal aastal auditeeritava üksuse aktsionäride üldkoosolekul.

 

2. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ artikli 2 lõike 1 punktide f ja t kriteeriumidele vastavate avaliku huvi üksuste puhul haldus- või järelevalveorgan tervikuna täita auditikomiteele määratud ülesandeid, kui on täidetud vähemalt see tingimus, et kui sellise organi esimees kuulub tegevjuhtkonda, ei ole ta auditikomitee esimees.

 

3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid vabastada järgmised avaliku huvi üksused kohustusest omada auditikomiteed:

 

a) avaliku huvi üksused, mis on tütarettevõtjad direktiivi 83/349/EMÜ artikli 1 tähenduses, kui üksus vastab kontserni tasandil kõnealuse artikli lõigete 1–4 nõuetele;

 

c) avaliku huvi üksused, mille ainsaks äritegevuseks on tegutseda komisjoni määruse (EÜ) nr 809/2004 artikli 2 lõikes 5 määratletud varaga tagatud väärtpaberite emitendina;

 

d) krediidiasutused direktiivi 2006/48/EÜ artikli 1 lõike 1 tähenduses, mille aktsiad ei ole lubatud kauplemisele ühegi liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses ning mis on jätkuvalt või korduvalt emiteerinud ainult võlaväärtpabereid, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul, tingimusel et kõigi nende võlaväärtpaberite nominaalväärtus kokku jääb alla 100 000 000 euro ning et nad ei ole avaldanud emissiooniprospekti vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ.

 

Punktis c osutatud avaliku huvi üksused selgitavad avalikkusele põhjusi, miks nad ei pea asjakohaseks moodustada auditikomiteed ega usaldada auditikomitee ülesannete täitmist haldus- või järelevalveorganile.

 

4. Erandina lõikest 1 võib avaliku huvi üksus, millel on auditikomiteega samaväärseid ülesandeid täitev organ, mis on loodud ja tegutseb selle liikmesriigi kehtivate õigusnormide kohaselt, kus auditeeritav üksus on registreeritud, otsustada auditikomiteed mitte moodustada. Sellisel juhul avalikustab üksus, milline organ neid ülesandeid täidab ja kuidas see organ on moodustatud.

 

Kui auditikomitee kuulub lõike 1 kohaselt järelevalveorgani juurde, võivad liikmesriigid lubada või nõuda, et järelevalveorgan täidaks auditikomitee ülesandeid käesolevas direktiivis ja määruses (EL) nr XX/XX kestestatud kohustuste täitmise eesmärgil.

 

5. Ilma et see piiraks haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikmete või muude auditeeritava üksuse aktsionäride või osanike üldkoosoleku määratud liikmete vastutust, peab auditikomitee muu hulgas:

 

a) jälgima finantsaruandluse protsessi ning esitama soovitusi või ettepanekuid, et tagada selle usaldusväärsus;

 

b) jälgima ettevõtja sisekontrollisüsteemide ja vajaduse korral siseauditi ja riskijuhtimise süsteemide mõjusust tema sõltumatust rikkumata;

 

c) jälgima raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit ning teostama järelevalvet auditiprotsessiga seotud asjaolude üle kooskõlas määruse (EL) nr XX/XX artiklitega 22 ja 23, eelkõige arutama vannutatud audiitori või audiitorühinguga määruse (EL) nr XX/XX artiklite 22 ja 33 kohaselt koostatud aruandeid;

 

d) kontrollima ja jälgima vannutatud audiitorite või audiitorühingute sõltumatust vastavalt käesoleva direktiivi artiklitele 22, 22 a ja 24 a ning määruse (EL) nr XX/XX artiklitele 9–11 ning eelkõige lisateenuste osutamist auditeeritavale üksusele vastavalt määruse (EL) nr XX/XX artiklile 10;

 

d a) jälgima vannutatud audiitorite või audiitorühingute kvaliteeti, võttes arvesse pädeva asutuse kõiki leide ja järeldusi vastavalt määruse (EL) nr XX/XX artikli 40 lõikele 6;

 

d b) kontrollima, kas siseaudit ja kohustuslik audit on teineteisest täielikult eraldatud;

 

e) vastutama vannutatud audiitori(te) või audiitorühingu(te) valiku menetluse eest;

 

f) kiitma juhtumipõhiselt heaks, et vannutatud audiitor või audiitorühing osutab auditeeritavale üksusele ja tema kontrollitavatele ELis tegutsevatele ettevõtjatele kindlustunnet andvaid teenuseid, maksunõustamisteenuseid ja muid määruse (EL) nr XX/XX artiklis 10 osutatud auditiväliseid teenuseid.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 20

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 43a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lihtsustatud audit keskmise suurusega ettevõtjate puhul

Audit keskmise suurusega ettevõtjate puhul

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 20

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 43 a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et auditeerimisstandardite kohaldamine keskmise suurusega ettevõtjate raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustusliku auditi suhtes on proportsionaalne nende ettevõtjate äritegevuse ulatuse ja keerukusega.

Liikmesriigid nõuavad, et nende jurisdiktsioonis olevad pädevad asutused tunnistaksid kutseala üle järelevalve teostamisel ning eelkõige seoses kontrollidega, et artikli 26 kohaselt vastu võetud auditeerimisstandardeid kohaldatakse ettevõtjate raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustusliku auditi suhtes viisil, mis on proportsionaalne üksuse äritegevuse ulatuse ja keerukusega.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 20

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 43 b – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriik on kehtestanud kohustusliku auditi alternatiivina eeskirjad väikeste ettevõtjate aruannete piiratud ülevaatuse teostamise kohta, ei ole sellisel liikmesriigil kohustust kohandada auditistandardeid kõnealuste ettevõtjate kohustusliku auditi jaoks.

Liikmesriikidel on lubatud kehtestada kohustusliku auditi asemel eeskirjad väikeste ettevõtjate aruannete piiratud kindlust andva menetluse kohta.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 20

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 43 b – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „piiratud ülevaatus” vannutatud audiitori või audiitorühingu teostatavat menetlust, mille eesmärk on teha kindlaks veast või pettusest tulenevad väärkajastamised üksuse raamatupidamise aastaaruandes ning mis annab vähem kindlust kui kohustuslik audit.”.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „piiratud kindlust andev menetlus” audiitori või audiitorühingu teostatavat menetlust, mis annab vähem kindlust kui kohustuslik audit.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 25

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 48 a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artikli 8 lõikega 3, artikli 22 lõikega 4, artikli 26 lõikega 3, artikli 29 lõikega 2, artikli 36 lõikega 7, artikli 45 lõikega 6, artikli 46 lõikega 2, artikli 47 lõikega 3 ja artikli 47 lõikega 5, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid [kahe kuu] jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel [kahe kuu] võrra.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artikli 8 lõikega 3, artikli 22 lõikega 4, artikli 26 lõikega 3, artikli 29 lõikega 2, artikli 36 lõikega 7, artikli 45 lõikega 6, artikli 46 lõikega 2, artikli 47 lõikega 3 ja artikli 47 lõikega 5, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid nelja kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja konsolideeritakse muudetava direktiiviga kolme kuu jooksul alates selle jõustumisest.

  • [1]  ELT C 191, 29.6.2012, lk. 61.

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (13.3.2013)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Arvamuse koostaja: Kay Swinburne

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Kuna avaliku huvi üksused on ühiskondlikult olulised, mis tuleneb nende tegevuse mahust ja ulatusest või nende tegevuse olemusest, on vaja tugevdada avaliku huvi üksuste auditeeritud raamatupidamisaruannete usaldusväärsust. Seepärast on avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi puhul direktiivis 2006/43/EÜ sätestatud erisätteid edasi arendatud [XXX] määruses (EL) nr [XXX] avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi kohta. Sellest tulenevalt tuleks avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit käsitlevad direktiivi 2006/43/EÜ sätted sellest direktiivist välja jätta ning avaliku huvi üksuste kohustuslikke auditeid tuleks reguleerida [XXX] määrusega (EL) nr [XXX].

välja jäetud

Selgitus

ELi määrus ei ole sobiv reguleerimisviis, eriti arvestades komisjoni ettepaneku väga üksikasjalikku ja sekkuvat iseloomu. See kujutab endast üks-kõigile-lähenemisviisi, mis ei võta arvesse ELi erinevaid äriühingute juhtimise süsteeme. Mõnes liikmesriigis tooks see kaasa madalamad äriühingute juhtimise standardid.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Vannutatud audiitorite ja audiitorühingute sõltumatuse suurendamiseks auditeeritavast üksusest kohustuslike auditite teostamisel, peaks mis tahes isik või üksus, kes omab audiitorühingus õigusi, olema auditeerivast üksusest sõltumatu ning ei tohiks olla kaasatud auditeeritava üksuse otsuste tegemise protsessi.

(6) Vannutatud audiitorite ja audiitorühingute sõltumatuse suurendamiseks auditeeritavast üksusest kohustuslike auditite teostamisel, peaks mis tahes isik või üksus, kes omab audiitorühingus õigusi või osalust, olema auditeerivast üksusest sõltumatu ning ei tohiks olla kaasatud auditeeritava üksuse otsuste tegemise protsessi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Koormus, mis lasub ELis väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel seoses nende raamatupidamise aastaaruande auditiga, tuleks läbi vaadata, et vähendada seda nii palju kui võimalik ilma investorite kaitset ohtu seadmata. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende auditeerimisstandardite kohaldamine, mille kohaselt teostatakse kõnealuste ettevõtjate raamatupidamise aastaaruande kohustuslikku auditit, on proportsionaalne väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suurusega.

(13) Koormus, mis lasub ELis väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel seoses nende raamatupidamise aastaaruande auditiga, tuleks läbi vaadata, et vähendada seda nii palju kui võimalik ilma investorite kaitset ohtu seadmata. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende auditeerimisstandardite kohaldamine, mille kohaselt teostatakse kõnealuste ettevõtjate raamatupidamise aastaaruande kohustuslikku auditit, on proportsionaalne väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suurusega. Samuti tuleks arvesse võtta, et on olemas erineva suurusega väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning lisaks sellele erinevad nad oma tegevuse keerukuselt.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tugevdada investorite kaitset seoses ettevõtjate avaldatud raamatupidamisaruannetega, parandades veelgi ELis teostatavate kohustuslike auditite kvaliteeti, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(20) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tugevdada investorite usku ettevõtjate avaldatud raamatupidamisaruannete õigsusesse ja aususesse, parandades veelgi ELis teostatavate kohustuslike auditite kvaliteeti, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) on väikeste ettevõtjate puhul nõutud siseriikliku õigusega;

välja jäetud

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. pädevad asutused – õigusaktidega määratud asutused, kes vastutavad vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tegevuse reguleerimise ja/või järelevalve või nendega seotud konkreetsete aspektide eest; viide pädevale asutusele konkreetses artiklis on viide asutusele, kes vastutab kõnealuses artiklis osutatud ülesannete täitmise eest;

10) õigusaktidega määratud pädevad asutused või organid – õigusaktidega määratud asutused, kes vastutavad vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tegevuse reguleerimise ja/või järelevalve või nendega seotud spetsiifiliste aspektide eest; viide pädevale asutusele konkreetses artiklis on viide asutusele, kes vastutab kõnealuses artiklis osutatud ülesannete täitmise eest;

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 13 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses;

a) liikmesriigi õigusega reguleeritud üksused, mille vabalt kaubeldavate väärtpaberitega on lubatud kaubelda mis tahes liikmesriigi reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (******) artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjad (eurofondid) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EÜ (*****) artikli 4 lõike 1 punktis k määratletud ELi alternatiivsed investeerimisfondid;

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 13 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) krediidiasutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ (*) artikli 4 punkti 1 tähenduses;

b) krediidiasutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ (*) artikli 4 punkti 1 tähenduses, välja arvatud krediidiasutused, kes ei ole emiteerinud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, välja arvatud juhul, kui selle varade koguväärtus ületab 30 miljardit eurot;

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 13 – alapunkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) ELi alternatiivsed investeerimisfondid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EÜ (*****) artikli 4 lõike 1 punktis k;

välja jäetud

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – punkt 13 – alapunkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) eurofondid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (******) artikli 1 lõikes 2;

välja jäetud

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii) teine lõik jäetakse välja;

välja jäetud

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Artikli 21 lõige 2 jäetakse välja.

välja jäetud

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor ja/või audiitorühing ning see, kes omab audiitorühingus mis tahes hääleõigust, on kohustusliku auditi tegemisel auditeeritavast üksusest sõltumatu ega ole mingil viisil seotud auditeeritava üksuse otsuste tegemisega.

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor ja/või audiitorühing võtab kohustusliku auditi tegemisel kõik meetmed, mis on vajalikud selle tagamiseks, et sõltumatust ei ohustaks mingi finants-, isiklik, äri-, töö- või muu suhe, mis on seotud vannutatud audiitori, auditeerimisühingu, selle sidusettevõtja ja võrgustikuga ning mis tahes füüsilise isikuga, kellel on võimalus kohustusliku auditi tulemust mõjutada.

Selgitus

Kuigi avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi nõuded on ulatuslikumad, peaksid sõltumatuse põhistandardid olema samad. Seetõttu ühtlustatakse muudatusettepanekuga sõltumatust käsitlev direktiivi artikkel vastava muudetud artikliga avaliku huvi üksuste määruses.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitorid ja audiitorühingud järgivad kohustuslike auditite teostamisel rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid sel määral, mil need standardid on kooskõlas käesolevas direktiivis ja määruses XX/XX sätestatud nõuetega.

Liikmesriigid võivad nõuda, et vannutatud audiitorid ja audiitorühingud järgivad kohustuslike auditite teostamisel rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid.

Selgitus

Rahvusvaheliste auditeerimisstandardite sisu on väga üldsõnaline, mitmeti mõistetav ja sageli vastuolus liikmesriikide õigusaktidega. Komisjonil tekkis neid rakendada püüdes probleeme ning liikmesriikidel tekiksid samasugused probleemid, kui rahvusvahelised auditeerimisstandardid oleksid siduvad. Selle vältimiseks peaks liikmesriikidel olema võimalik valida, kas rakendada rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid või mitte.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lisaks rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele kehtestada täiendavaid auditimenetlusi või nõudeid üksnes juhul, kui need auditimenetlused või nõuded tulenevad kohustuslike auditite ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest. Liikmesriigid tagavad, et kõnealused auditimenetlused või nõuded vastavad järgmistele tingimustele:

Liikmesriigid võivad rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaldamise üksikasjalikumalt sätestada.

Selgitus

Rahvusvaheliste auditeerimisstandardite sisu on väga üldsõnaline, mitmeti mõistetav ja sageli vastuolus liikmesriikide õigusaktidega. Komisjonil tekkis neid rakendada püüdes probleeme ning liikmesriikidel tekiksid samasugused probleemid, kui rahvusvahelised auditeerimisstandardid oleksid siduvad. Selle vältimiseks peaks liikmesriikidel olema võimalik valida, kas rakendada rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid või mitte.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) need aitavad kaasa raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kõrge usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamisele vastavalt direktiivi [xxxx] (teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete kohta) artikli 4 lõikes 3 sätestatud põhimõtetele;

välja jäetud

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) need edendavad Euroopa Liidu üldist heaolu.

välja jäetud

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 48a, et muuta käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud rahvusvaheliste auditeerimisstandardite määratlust. Selliste volituste kasutamisel võtab komisjon arvesse Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni poolt rahvusvahelistesse auditeerimisstandarditesse tehtud mis tahes muudatusi, avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) arvamust selliste muudatuste kohta ning auditeerimise ja auditi kutseala mis tahes muud arengut.

3. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklile 48a, et muuta käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud rahvusvaheliste auditeerimisstandardite määratlust. Selliste volituste kasutamisel võtab komisjon arvesse Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) poolt rahvusvahelistesse auditeerimisstandarditesse tehtud mis tahes muudatusi, avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) arvamust selliste muudatuste kohta ning auditeerimise ja auditi kutseala mis tahes muud arengut.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädev asutus võib lubada mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on teadmised kohustusliku auditi seisukohast olulistes valdkondades, osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja läbipaistvale ametisse nimetamise menetlusele. Praktiseerivatel isikutel ei ole lubatud osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises.

3. Pädev asutus võib lubada mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on teadmised kohustusliku auditi seisukohast olulistes valdkondades, osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja läbipaistvale ametisse nimetamise menetlusele.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest kokkulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimiseks, sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest tingimustest.

Liikmesriigid teatavad komisjonile, ESMA-le ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest kokkulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimiseks, sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest tingimustest.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 43a – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad taotleda kutseorganitelt, et nad esitaksid suunised auditeerimisstandardite proportsionaalse kohaldamise kohta keskmise suurusega ettevõtjate suhtes.

Liikmesriigid taotlevad kutseorganitelt, et nad esitaksid suunised auditeerimisstandardite proportsionaalse kohaldamise kohta keskmise suurusega ettevõtjate suhtes.

MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2006/43/EÜ (mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit) muutmine

Viited

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.12.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

13.12.2011

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Kay Swinburne

25.10.2011

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.3.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

18

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (art 187 lg 2)

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (4.12.2012)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Arvamuse koostaja: Jürgen Creutzmann

LÜHISELGITUS

Komisjon püüab määruse ettepanekuga avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta luua avaliku huvi üksuste auditeerimise üksikasjalikuma raamistiku, mis eeldab teatud muudatuste tegemist direktiivis, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit.

Koos nende muudatustega muudetakse teatud sätteid, peamiselt audiitorteenuste piiriülese osutamise ja avaliku järelevalve osas üldiselt, mida arvamuse koostaja tervitab.

Arvamuse koostaja soovitab siiski jätta vabatahtliku audiitortegevuse auditeerimist käsitlevatest sätetest välja, nii nagu see praegu on, kuna komisjoni ettepanek tooks kaasa suuremad kulud ja täiendava halduskoormuse, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Kuigi kapitalile juurdepääsu parandamine võib aidata väiksematel audiitorühingutel vähendada vahet juhtivate rahvusvaheliste võrgustikega, on arvamuse koostaja skeptiline selles suhtes, et kaotada nõue, mis puudutab vannutatud audiitorite häälteenamust. Kui lubada kolmandatel isikutel omada häälteenamust auditeerimisühingutes, võidakse seada ohtu selle kutseala sõltumatus.

Kuigi arvamuse koostaja ei ole esitanud vastavat muudatusettepanekut, ta siiski nõuab, et kaalutaks seda, kas kavandatava määruse peaks vähemalt osaliselt liitma kehtiva direktiiviga. Ettevõtte juhtimise erinevaid raamistikke arvestades ei pruugi määrus olla parim vahend ning direktiiv võimaldaks liikmesriikidel kohaldada eeskirju vastavalt oma siseriiklikule õigusele. See kehtib eriti auditikomiteed puudutavate sätete puhul. Ja kuigi auditinõuded peaksid vaieldamatult olema avaliku huvi üksuste puhul rangemad, tuleks vähemalt üldised sõltumatuse nõuded mõlemas õigusaktis ühtlustada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Oluline on tagada ELis kohustuslike auditite kvaliteet. Seepärast tuleks kõik kohustuslikud auditid teostada rahvusvaheliste auditeerimisstandardite alusel, mis on osa Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) poolt 2009. aastal avaldatud selguse projektist, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised. Liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada täiendavaid siseriiklikke auditimenetlusi või nõudeid üksnes juhul, kui need tulenevad raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest, mis tähendab seda, et need nõuded ei sisaldu vastuvõetud rahvusvahelistes auditeerimisstandardites, või üksnes juhul, kui need suurendavad raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja kvaliteeti ning aitavad kaasa ELi üldsuse heaolule. Komisjon peaks jätkuvalt olema kaasatud IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite sisu ja vastuvõtmisprotsessi jälgimisse.

(7) Oluline on tagada ELis kohustuslike auditite kvaliteet. Seepärast tuleks kõik kohustuslikud auditid teostada rahvusvaheliste auditeerimisstandardite alusel, mis on osa Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) poolt 2009. aastal avaldatud selguse projektist, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised. Liikmesriigid peaksid vältima täiendavate siseriiklike auditimenetluste või nõuete kehtestamist tingimusel, et need peaksid olema lubatud üksnes juhul, kui need tulenevad raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi ulatusega seotud siseriiklike õigusaktide erinõuetest, mis tähendab seda, et need nõuded ei sisaldu vastuvõetud rahvusvahelistes auditeerimisstandardites, või üksnes juhul, kui need suurendavad raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja kvaliteeti ning aitavad kaasa ELi üldsuse heaolule. Komisjon peaks jätkuvalt olema kaasatud IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite sisu ja vastuvõtmisprotsessi jälgimisse.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Mõni liikmesriik on asendanud väikeste ettevõtjate kohustusliku auditi nende raamatupidamise aastaaruande piiratud ülevaatusega. Asjakohane on lasta neil liikmesriikidel jätkata seda tava ning mitte näha ette auditeerimisstandardite proportsionaalset kohaldamist väikeste ettevõtjate suhtes.

(14) Mõni liikmesriik on asendanud väikeste ettevõtjate kohustusliku auditi nende raamatupidamise aastaaruande piiratud ülevaatusega. Asjakohane on lasta neil liikmesriikidel jätkata seda tava ning mitte näha ette auditeerimisstandardite proportsionaalset kohaldamist väikeste ettevõtjate suhtes. Liikmesriigid, kelle territooriumil nõutakse väikestelt ettevõtjatelt veel ikka kohustuslikku auditit, peaksid kaaluma selle asendamist nende raamatupidamise aastaaruande piiratud ülevaatusega.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – lõige 13 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) ELi alternatiivsed investeerimisfondid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EÜ (*****) artikli 4 lõike 1 punktis k;

välja jäetud

Selgitus

Kõnealused üksused ei ole tavapärased äriühingud, vaid investeerimisvahendid, mida juhivad depoopangad (mis peaksid jääma avaliku huvi üksusteks vastavalt alapunktidele f ja i), ning seega ei tohiks neid avaliku huvi üksusteks pidada. Peale selle on avalik huvi nende üksuste auditeerimise vastu üsna väike, ja mitte ainult põhjusel, et nende tegevus on riiklikul tasandil rangelt reguleeritud, mistõttu on avaliku huvi üksuste auditeerimise lisandväärtus piiratud ja ebaproportsionaalne kulude ja halduskoormuse seisukohast.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 2 – lõige 13 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) eurofondid, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (******) artikli 1 lõikes 2;

välja jäetud

Selgitus

Kõnealused üksused ei ole tavapärased äriühingud, vaid investeerimisvahendid, mida juhivad depoopangad (mis peaksid jääma avaliku huvi üksusteks vastavalt alapunktidele f ja i), ning seega ei tohiks neid avaliku huvi üksusteks pidada. Peale selle on avalik huvi nende üksuste auditeerimise vastu üsna väike, ja mitte ainult põhjusel, et nende tegevus on riiklikul tasandil rangelt reguleeritud, mistõttu on avaliku huvi üksuste auditeerimise lisandväärtus piiratud ja ebaproportsionaalne kulude ja halduskoormuse seisukohast.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) esimese lõigu punkt b jäetakse välja;

välja jäetud

Selgitus

Kuigi võimalusel parandada kapitalile juurdepääsu on oma eelised, peaksid audiitorühingud oma ülesannete iseloomust tulenevalt jääma selle kutseala välistest sidusrühmadest sõltumatuks. Seetõttu tuleks häälteenamust käsitlev säte taastada.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii) teine lõik asendatakse järgmisega:

välja jäetud

Liikmesriigid ei või seoses nende punktidega kehtestada täiendavaid tingimusi. Liikmesriikidel ei ole lubatud nõuda, et audiitorühingus kuulub teatav minimaalne osa kapitalist või häältest vannutatud audiitoritele või audiitorühingutele.

 

Selgitus

Kui kolmandal isikul on auditeerimisühingus häälteenamus ning ta juhib investeeringuid, võib see seada ohtu ühingu sõltumatuse. Seetõttu ei tuleks praegu kehtivaid eeskirju selles osas muuta.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artiklis 32 osutatud pädevad asutused kehtestavad menetlused teistes liikmesriikides tunnustatud vannutatud audiitorite tunnustamiseks. Kõnealused menetlused peavad olema kooskõlas direktiivi 2005/36/EÜ artiklitega 11 ja 12 ning ei tohi minna kaugemale kõnealuse direktiivi artiklites 13 ja 14 sätestatud nõuetest.

1. Liikmesriigid kehtestavad menetlused teistes liikmesriikides tunnustatud vannutatud audiitorite tunnustamiseks. Kõnealused menetlused peavad olema kooskõlas direktiivi 2005/36/EÜ artiklitega 11 ja 12 ning ei tohi minna kaugemale kõnealuse direktiivi artiklites 13 ja 14 sätestatud nõuetest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sobivustest viiakse läbi ühes sellistest keeltest, mis on asjaomases liikmesriigis kohaldatavate keelenõuete kohaselt lubatud. Sobivustest hõlmab vannutatud audiitori teadmisi asjaomase liikmesriigi õigusnormide kohta ainult sellisel määral, mis on vajalik kohustusliku auditi teostamiseks.

Sobivustest viiakse läbi ühes vastuvõtva liikmesriigi ametlikest keeltest. Sobivustest hõlmab vannutatud audiitori teadmisi asjaomase liikmesriigi õigusnormide kohta ainult sellisel määral, mis on vajalik kohustusliku auditi teostamiseks.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor ja/või audiitorühing ning see, kes omab audiitorühingus mis tahes hääleõigust, on kohustusliku auditi tegemisel auditeeritavast üksusest sõltumatu ega ole mingil viisil seotud auditeeritava üksuse otsuste tegemisega.

1. Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor ja/või audiitorühing võtab kohustusliku auditi tegemisel kõik meetmed, mis on vajalikud selleks, et sõltumatust ei ohustaks mingi finants-, isiklik, äri-, töö- või muu suhe, mis on seotud vannutatud audiitori, audiitorühingu, selle sidusettevõtja ja võrgustikuga ning füüsilise isikuga, kellel on võimalus kohustusliku auditi tulemust mõjutada.

Selgitus

Kuigi avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi nõuded on ulatuslikumad, peaksid sõltumatuse põhistandardid olema samad. Seetõttu ühtlustatakse muudatusettepanekuga sõltumatust käsitlev direktiivi artikkel vastava muudetud artikliga avaliku huvi üksuste määruses.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid tagavad, et vannutatud audiitor või audiitorühing ei tee kohustuslikku auditit, kui objektiivne, kaalutlev ja informeeritud kolmas isik võiks järeldada, et vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatus on ohus. Kui vannutatud audiitori või audiitorühingu sõltumatust mõjutavad sellised ohud nagu eneseülevaatus, omahuvi, huvide kaitsmine, lähitutvus või usalduslikud suhted või hirmutamine, peab vannutatud audiitor või audiitorühing kohaldama kaitsemeetmeid nende ohtude vähendamiseks. Kui ohtude ulatus kohaldatud kaitsemeetmetega võrreldes on nii suur, et sõltumatus satub ohtu, siis vannutatud audiitor või audiitorühing kohustuslikku auditit ei tee.”

Selgitus

Eelnenud muudatusettepanekule vastav muudatus, millele lisatakse lõikest 2 välja jäetud elemendid.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „rahvusvahelised auditeerimisstandardid” rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid (ISAd) ning nendega seotud avaldusi ja standardeid, mis on osa Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC) poolt 2009. aastal avaldatud selguse projektist, kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised.

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „rahvusvahelised auditeerimisstandardid” rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid (ISAd) ning nendega seotud avaldusi ja standardeid, mille on vastu võtnud ja avaldanud Rahvusvaheline Arvestusekspertide Föderatsioon (IFAC), kuivõrd need on kohustusliku auditi seisukohast olulised ning on kättesaadavad Euroopa Liidu töökeeltes.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 14 – punkt a – alapunkt ii

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt k

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) kvaliteeditagamise ülevaatused on asjakohased ja proportsionaalsed, arvestades ülevaadatava audiitorühingu või vannutatud audiitori tegevuse ulatust ja mahtu.

k) kvaliteeditagamise ülevaatused on asjakohased ja proportsionaalsed, arvestades ülevaadatava audiitorühingu või vannutatud audiitori ning auditeeritavate üksuste tegevuse ulatust ja keerukust.

Selgitus

Esialgne sõnastus tundub viitavat sellele, et suuremad audiitorühingud eeldaksid põhjalikumat kvaliteeditagamise ülevaatust. Otsustavaks ei peaks siiski tingimata saama audiitorühingu suurus. Õigupoolest on auditeeritava üksuse suurus ja keerukus see, mis võiks õigustada põhjalikumat kvaliteeditagamise ülevaatust, kuna selline audit on palju keerulisem ning halva kvaliteediga auditi tagajärjed võivad olla ulatuslikumad.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 14 – punkt a – alapunkt iii

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 32 osutatud pädev asutus teeb huvitatud isikutele nende taotluse korral kättesaadavaks esimese lõigu punktis g osutatud aruande. Pädev asutus veendub, et avalikustatud aruanne ei kahjusta ülevaadatava auditeeritud üksuse ärihuve, sealhulgas tema tööstus- ja intellektuaalomandit.

Liikmesriigid võivad nõuda, et artiklis 32 osutatud pädev asutus teeb huvitatud isikutele nende taotluse korral kättesaadavaks esimese lõigu punktis g osutatud aruande. Pädev asutus veendub, et avalikustatud aruanne ei kahjusta ülevaadatava auditeeritud üksuse ärihuve, sealhulgas tema tööstus- ja intellektuaalomandit.

Selgitus

Kontrolliaruannete sisu on liikmesriigiti erinev. Mõned aruanded võivad sisaldada tundlikku teavet, mida ei saa üldsusele avaldada, sellisel juhul kasutatakse alapunktis i sätestatud kogu kohaliku auditeerimistegevuse kvaliteeditagamise koondaruandlust. Seetõttu peaks liikmesriikidel olema võimalik seda sätet vastavalt oma riigi oludele kohandada.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt b

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädev asutus võib lubada mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on teadmised kohustusliku auditi seisukohast olulistes valdkondades, osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja läbipaistvale ametisse nimetamise menetlusele. Praktiseerivatel isikutel ei ole lubatud osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises.

3. Pädev asutus võib lubada mittepraktiseerivatel isikutel, kellel on teadmised kohustusliku auditi seisukohast olulistes valdkondades, osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises, tingimusel et nad on valitud vastavalt sõltumatule ja läbipaistvale ametisse nimetamise menetlusele. Liikmesriigid võivad siiski lubada praktiseerivate isikute vähemusel osaleda avaliku järelevalve süsteemi juhtimises.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt d

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädeval asutusel on vajaduse korral õigus algatada ja teostada uurimisi seoses vannutatud audiitorite ja audiitorühingutega ning õigus võtta asjakohaseid meetmeid. Tal peavad olema piisavad vahendid selliste uurimiste algatamiseks ja teostamiseks.

Pädeval asutusel on vajaduse korral õigus algatada ja teostada uurimisi seoses vannutatud audiitorite ja audiitorühingutega ning õigus võtta asjakohaseid meetmeid. Tal peavad olema selliste uurimiste algatamiseks ja teostamiseks piisavad vahendid, kuhu vannutatud audiitorid ja audiitorühingud peavad tulevikus võib-olla panustama vastavalt nende audititegevuse ulatusele.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 15 – alapunkt e

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Pädev asutus peab olema läbipaistev. See hõlmab iga-aastaste tööprogrammide ja tegevusaruannete avaldamist.

6. Pädeva asutuse tegevus peab olema läbipaistev. See hõlmab iga-aastaste tööprogrammide ja tegevusaruannete avaldamist.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 16

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 32 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lubada artiklis 32 osutatud pädeval asutusel delegeerida ülesandeid muudele õigusaktidega määratud asutustele või organitele ainult seoses vannutatud audiitorite ja audiitorühingute tunnustamise ja registreerimisega. Kui ülesandeid täidavad muud asutused või organid, peavad need alati olema pädeva asutuse poolt selgesõnaliselt delegeeritud. Delegeerimise puhul täpsustatakse delegeeritud ülesanded ning tingimused, mille kohaselt neid tuleb täita. Asutused või organid peavad olema organiseeritud nii, et puudub huvide konflikt. Lõplik vastutus järelevalve teostamise eest käesoleva direktiivi järgimise ja selle alusel vastuvõetud meetmete rakendamise üle lasub delegeerival pädeval asutusel.

Liikmesriigid võivad lubada artiklis 32 osutatud pädeval asutusel delegeerida teatavaid ülesandeid muudele õigusaktidega määratud asutustele või organitele. Kui ülesandeid täidavad muud asutused või organid, peavad need alati olema pädeva asutuse poolt selgesõnaliselt delegeeritud. Delegeerimise puhul täpsustatakse delegeeritud ülesanded ning tingimused, mille kohaselt neid tuleb täita. Asutused või organid peavad olema organiseeritud nii, et puudub huvide konflikt. Lõplik vastutus järelevalve teostamise eest käesoleva direktiivi järgimise ja selle alusel vastuvõetud meetmete rakendamise üle lasub delegeerival pädeval asutusel.

Selgitus

Selleks et järelevalve süsteem oleks detsentraliseeritud, nagu mõnedes liikmesriikides praegu, peaks pädeval asutusel, kes jääb ise tegevuse keskpunktiks ja selle eest vastutavaks, olema võimalik delegeerida ülesandeid teistele asutustele ja organitele.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 17 a (uus)

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 37 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

17 a. Artikli 37 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

„1. Vannutatud audiitori või audiitorühingu nimetab auditeeritava üksuse aktsionäride, osanike või liikmete üldkoosolek esimeseks vähemalt kolme aasta pikkuseks audiitorteenuse osutamise perioodiks.”

Selgitus

Pikem esimene audiitorteenuse osutamise periood tugevdab audiitori sõltumatust.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 25

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 48 a (uus) – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast] määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 8 lõikes 3, artikli 22 lõikes 4, artikli 26 lõikes 3, artikli 29 lõikes 2, artikli 36 lõikes 7, artikli 45 lõikes 6, artikli 46 lõikes 2, artikli 47 lõikes 3 ja artikli 47 lõikes 5 osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast] viieks aastaks õigus võtta vastu artikli 8 lõikes 3, artikli 22 lõikes 4, artikli 26 lõikes 3, artikli 29 lõikes 2, artikli 36 lõikes 7, artikli 45 lõikes 6, artikli 46 lõikes 2, artikli 47 lõikes 3 ja artikli 47 lõikes 5 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Direktiivi kodifitseerimine

 

Käesolevat direktiivi kodifitseeritakse selle direktiiviga, mida see muudab kolme kuu jooksul pärast selle jõustumist.

MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2006/43/EÜ (mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit) muutmine

Viited

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.12.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

13.12.2011

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Arutamine parlamendikomisjonis

8.10.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.11.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit

Viited

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.11.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.12.2011

 

 

 

Nõuandev komisjon / Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Arvamuse esitamisest loobumine

  otsuse kuupäev

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Syed Kamall

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.4.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

10

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

(art 187 lg 2)

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Esitamise kuupäev

14.5.2013