MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Sajjad Karim


Menettely : 2011/0389(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0171/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0171/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0778),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 50 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0461/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Slovakian parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha‑asioiden valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A7‑0171/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jotta tilintarkastusyhteisöt voisivat kasvaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava niiden hankkia ulkoista pääomaa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden ei pitäisi enää vaatia, että lakisääteisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä olisi oltava tietty vähimmäisosuus tilintarkastusyhteisön pääomasta tai äänioikeuksista, edellyttäen, että hallintoelimen jäsenten enemmistö on missä tahansa jäsenvaltiossa hyväksyttyjä tilintarkastusyhteisöjä tai hyvämaineisia lakisääteisiä tilintarkastajia.

Poistetaan.

Perustelu

Seurausta kaupallisten yritysten rajoittamattoman osallistumisen poistamisesta.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Vaikka ensisijaisen vastuun taloudellisten tietojen toimittamisesta olisikin oltava tarkastettavan yhteisön toimivalla johdolla, tilintarkastajilla on tärkeä tehtävä, kun he haastavat toimivan johdon aktiivisesti käyttäjän näkökulmasta. Sen vuoksi tilintarkastuksen laadun parantamiseksi on tärkeää, että tilintarkastajien ammatillista skeptisyyttä tarkastettavaa yhteisöä kohtaan lujitetaan. Tilintarkastajien olisi tiedostettava väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden mahdollisuus huolimatta aikaisemmasta kokemuksestaan tarkastettavan yhteisön toimivan johdon rehellisyydestä ja vilpittömyydestä.

(Asetuksen johdanto-osan 16 kappaleen alkuosa, COM(2011)0779)

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin lisätä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riippumattomuutta tarkastettavasta yhteisöstä, kun tehdään lakisääteisiä tilintarkastuksia, jokaisen henkilön tai yhteisön, jolla on oikeuksia tilintarkastusyhteisössä, olisi toimittava riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön, eivätkä ne saisi osallistua tarkastettavan yhteisön päätöksentekomenettelyyn.

(6) Tilintarkastajien, tilintarkastusyhteisöjen ja niiden työntekijöiden olisi erityisesti pidätyttävä suorittamasta jonkin yhteisön lakisääteinen tilintarkastus, jos niillä on siinä liiketoiminnallinen tai taloudellinen etu, ja pidätyttävä ryhtymästä kaupankäyntiin tarkastetun yhteisön liikkeeseenlaskemilla, takaamilla tai muutoin tukemilla rahoitusvälineillä, lukuun ottamatta hajauttamiseen perustuvien yhteissijoitusjärjestelmien osuuksia. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön olisi pidätyttävä tarkastettavan yhteisön sisäisistä päätöksentekoprosesseista. Lakisääteisiä tilintarkastajia ja niiden työntekijöitä olisi estettävä ottamasta vastaan tehtäviä tarkastettavan yhteisön toimivassa johdossa tai hallinto- tai valvontaelimessä, kunnes tilintarkastustoimeksiannon päättymisestä on kulunut tarkoituksenmukainen ajanjakso.

(Asetuksen johdanto-osan 9 kappale, COM(2011)0779)

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) On tärkeää, että lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt kunnioittavat asiakkaidensa oikeutta yksityisyyteen ja tietosuojaan. Niiden pitäisi sen vuoksi noudattaa luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevia tiukkoja sääntöjä, mikä ei kuitenkaan saisi haitata tämän direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa tai yhteistyötä konsernin tilintarkastajan kanssa suoritettaessa konsolidoitujen tilinpäätösten tilintarkastusta silloin kun emoyhtiö on kolmannessa maassa, edellyttäen, että yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1 noudatetaan. Tällaiset säännöt eivät kuitenkaan saisi sallia lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tekevän yhteistyötä kolmannen maan viranomaisten kanssa direktiivin 2006/43/EY XI luvussa säädettyjen yhteistyökanavien ulkopuolella. Luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös lakisääteisiin tilintarkastajiin tai tilintarkastusyhteisöihin, jotka eivät enää osallistu tietyn tilintarkastustoimeksiannon suorittamiseen.

 

_________________

 

1. EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(Asetuksen johdanto-osan 14 kappale, COM(2011)0779)

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riittävällä sisäisellä organisoinnilla olisi tarkoitus estää riippumattomuuteen kohdistuvat uhat. Tilintarkastusyhteisön omistajat, osakkeenomistajat tai sen johtoon kuuluvat jäsenet eivät saisi näin ollen osallistua lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseen tavalla, joka vaarantaa tilintarkastusyhteisön puolesta lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuuden ja objektiivisuuden. Lakisääteisillä tilintarkastajilla ja tilintarkastusyhteisöillä olisi lisäksi oltava asianmukaiset sisäiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat lakisääteiseen tilintarkastustoimintaan niiden organisaatiossa osallistuvien työntekijöiden ja muiden henkilöiden suhteen, jotta näille asetettujen lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen voidaan varmistaa. Näillä toimintaperiaatteilla ja menettelytavoilla olisi erityisesti pyrittävä estämään ja poistamaan riippumattomuuteen kohdistuvat uhat ja varmistamaan lakisääteisen tilintarkastuksen laatu, luotettavuus ja perusteellisuus. Toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen olisi oltava oikeassa suhteessa lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön liiketoiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

(Asetuksen johdanto-osan 8 kappale, COM(2011)0779)

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c) Lakisääteisen tilintarkastuksen päätteeksi annetaan lausunto tarkastetun yhteisön tilinpäätöksen totuudenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Sidosryhmät eivät kuitenkaan välttämättä tunne tilintarkastuksen rajoituksia (olennaisuus, tarkastusotantamenetelmät, tilintarkastajan merkitys väärinkäytösten havaitsemisessa ja johdon vastuu), mikä voi aiheuttaa vääriä odotuksia. Tällaisen kuilun kaventamiseksi on tärkeää lisätä selkeyttä siitä, mitä lakisääteinen tilintarkastus kattaa.

(Asetuksen johdanto-osan 15 kappale, COM(2011)0779)

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 d) Tilintarkastuksen laadun varmistamisen olisi oltava tärkein kriteeri tilintarkastustyön organisoinnissa ja tarvittavien resurssien osoittamisessa tehtäviin. Lakisääteisen tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön ja niiden henkilöstön rehellisyys on olennaisen tärkeää, jotta varmistettaisiin suuren yleisön luottamus lakisääteisiin tilintarkastuksiin ja finanssimarkkinoihin. Sen vuoksi olisi tarkoituksenmukaisella tavalla hallittava kaikki tapahtumat, joilla voi olla vakavia seurauksia lakisääteisen tilintarkastuksen luotettavuuteen. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön olisi dokumentoitava tilintarkastustyö tarkoituksenmukaisella tavalla.

(Asetuksen johdanto-osan 16 kappaleen loppuosa, COM(2011)0779)

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 e) Jos kunkin lakisääteisen tilintarkastustoimeksiannon yhteydessä tehtäisiin asianmukainen sisäinen laadunvalvontatarkastus, tilintarkastusten laatua saataisiin parannettua. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ei sen vuoksi pitäisi antaa tilintarkastuskertomustaan ennen kuin tällainen sisäinen laadunvalvontatarkastus on tehty.

(Asetuksen johdanto-osan 18 kappale, COM(2011)0779)

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) On tärkeää varmistaa lakisääteisten tilintarkastusten korkea laatu unionissa. Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset olisi sen vuoksi tehtävä kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 käynnistämään selkeyttämishankkeeseen sisältyvien kansainvälisten tilintarkastusstandardien perusteella siltä osin kuin niillä on merkitystä lakisääteisten tilintarkastusten kannalta. Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä ylimääräisiä kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai ‑vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että ne ovat tarpeen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien kansallisten lakisääteisten erityisvaatimusten vuoksi, jolloin kansainväliset tilintarkastusstandardit eivät kata kyseisiä vaatimuksia, ja vain siinä tapauksessa, että ne parantavat tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuutta ja laatua sekä ovat unionin yleisen edun mukaisia. Komission olisi osallistuttava myös jatkossa valvontaan, jota IFAC kohdistaa kansainvälisten tilintarkastusstandardien sisältöön ja hyväksymismenettelyyn.

(7) On tärkeää varmistaa lakisääteisten tilintarkastusten korkea laatu unionissa. Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset olisi sen vuoksi tehtävä kansainvälisen tilintarkastus- ja varmennusstandardilautakunnan (IAASB) kansainvälisten tilintarkastusstandardien perusteella siltä osin kuin niillä on merkitystä lakisääteisten tilintarkastusten kannalta. Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä ylimääräisiä kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai ‑vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että ne ovat tarpeen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien kansallisten lakisääteisten tai sääntelyyn liittyvien erityisvaatimusten vuoksi, jolloin kansainväliset tilintarkastusstandardit eivät kata kyseisiä vaatimuksia, ja vain siinä tapauksessa, että ne parantavat tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuutta ja laatua. Komission olisi osallistuttava myös jatkossa valvontaan, jota IAASB kohdistaa kansainvälisten tilintarkastusstandardien sisältöön ja hyväksymismenettelyyn.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Konsolidoitujen tilinpäätösten osalta olisi selvästi määriteltävä konserniin kuuluvia eri yhteisöjä tarkastavien lakisääteisten tilintarkastajien vastuualueet. Tätä varten konsernin tilintarkastajan olisi oltava kokonaisvastuussa tilintarkastuskertomuksesta.

(Asetuksen johdanto-osan 17 kappale, COM(2011)0779)

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen julkinen valvonta kattaa lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisen ja rekisteröinnin, ammattietiikkaa ja tilintarkastusyhteisöjen sisäistä laadunvalvontaa koskevien normien antamisen, jatkuvan koulutuksen sekä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laadunvarmistus-, tutkinta- ja seuraamusjärjestelmät. Tilintarkastajien valvonnan avoimuuden parantamiseksi sekä vastuullisuuden lisäämiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi viranomainen, joka on vastuussa lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen julkisesta valvonnasta. Julkisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten riippumattomuus tilintarkastajien ammattialasta on keskeinen ennakkoedellytys sille, että lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen julkinen valvonta on rehellistä ja tehokasta sekä toimii asianmukaisesti. Sen vuoksi henkilöiden, jotka eivät toimi tilintarkastajina, olisi johdettava julkisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten toimintaa ja jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön riippumattomat ja avoimet menettelyt kyseisten henkilöiden valintaa varten.

Poistetaan.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Rajojen yli toimivien tai verkostoihin kuuluvien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riittävä valvonta edellyttää, että jäsenvaltioiden julkisesta valvonnasta vastaavat viranomaiset vaihtavat tietoa keskenään. Mahdollisesti vaihdettavien tietojen luottamuksellisuuden turvaamiseksi jäsenvaltioiden olisi edellytettävä salassapitovelvollisuuden noudattamista julkisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten henkilökunnan lisäksi myös kaikilta henkilöiltä, joille julkisesta valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat siirtäneet tehtäviä. Toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava mahdollisuus siirtää muille viranomaisille tai elimille vain lakisääteisten tilintarkastajien hyväksymiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Tällaiseen tehtävien siirtoon olisi sovellettava tiukkoja ehtoja, ja toimivaltaisen viranomaisen olisi oltava viime kädessä vastuussa siitä.

(11) Rajojen yli toimivien tai verkostoihin kuuluvien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riittävä valvonta edellyttää, että jäsenvaltioiden julkisesta valvonnasta vastaavat viranomaiset vaihtavat tietoa keskenään. Mahdollisesti vaihdettavien tietojen luottamuksellisuuden turvaamiseksi jäsenvaltioiden olisi edellytettävä salassapitovelvollisuuden noudattamista julkisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten henkilökunnan lisäksi myös kaikilta henkilöiltä, joille julkisesta valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat siirtäneet tehtäviä.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Tarkastusvaliokunnilla tai elimillä, joilla on vastaava tehtävä tarkastettavassa yhteisössä, on ratkaiseva asema korkealaatuisen lakisääteisen tilintarkastuksen varmistamisessa. On erityisen tärkeää lujittaa tarkastusvaliokunnan riippumattomuutta ja teknistä osaamista edellyttämällä, että valtaosa sen jäsenistä on riippumattomia ja että ainakin yhdellä valiokunnan jäsenellä on asiantuntemusta tilintarkastuksen ja yhdellä tilintarkastuksen ja/tai laskentatoimen alalla. Helmikuun 15 päivänä 2005 annetussa komission suosituksessa julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai valvontaelimen jäsenten tehtävistä sekä hallinto- tai valvontaelimen komiteoista esitetään, miten tarkastusvaliokunnat olisi perustettava ja miten niiden olisi toimittava. Kun kuitenkin otetaan huomioon hallinto- tai valvontaelinten koko sellaisissa yrityksissä, joilla on vähäinen markkina-arvo, ja yleisen edun kannalta merkittävissä pienissä ja keskisuurissa yhteisöissä, olisi tarkoituksenmukaista, että valvonta- tai hallintoelin kokonaisuudessaan voi hoitaa tehtävät, jotka on osoitettu kyseisten yhteisöjen tarkastusvaliokunnalle tai tarkastettavassa yhteisössä vastaavia tehtäviä hoitavalle elimelle.

(Osa asetuksen johdanto-osan 23 kappaleesta, COM(2011)0779)

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Rasitteita, joita pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuu unionissa niiden tilinpäätösten tarkastamisen yhteydessä, olisi tarkasteltava uudelleen, jotta ne saataisiin rajattua välttämättömään vähimmäismäärään vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden tilintarkastusstandardien soveltaminen, joiden mukaan kyseisten yritysten tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan, toteutetaan siten, että se on oikeassa suhteessa pienten ja keskisuurten yritysten laajuuteen.

(13) Rasitteita, joita pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuu unionissa niiden tilinpäätösten tarkastamisen yhteydessä, olisi tarkasteltava uudelleen, jotta ne saataisiin rajattua välttämättömään vähimmäismäärään vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden tilintarkastusstandardien soveltaminen, joiden mukaan kyseisten yritysten tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan, toteutetaan siten, että se on oikeassa suhteessa pienten ja keskisuurten yritysten laajuuteen. Lisäksi olisi otettava huomioon, että pienten ja keskisuurten yritysten koko ja toiminnan laajuus vaihtelee.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Asianomaisten osapuolten oikeuksien turvaamiseksi, kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tilintarkastukseen liittyvien työpapereiden ja muiden merkityksellisten asiakirjojen vaihtamiseksi arvioidakseen suoritetun tarkastuksen laatua, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden toimivaltaisten viranomaisten sopimat työskentelyjärjestelyt, joiden perusteella kyseisten asiakirjojen vaihto tapahtuu, sisältävät riittävät suojakeinot tarkastettavien yhteisöjen liikesalaisuuksien ja kaupallisten etujen, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, suojelemiseksi.

(15) Asianomaisten osapuolten oikeuksien turvaamiseksi, kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tilintarkastukseen liittyvien työpapereiden ja muiden merkityksellisten asiakirjojen vaihtamiseksi arvioidakseen suoritetun tarkastuksen laatua, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden toimivaltaisten viranomaisten sopimat työskentelyjärjestelyt, joiden perusteella kyseisten asiakirjojen vaihto tapahtuu, sisältävät riittävät suojakeinot tarkastettavien yhteisöjen liikesalaisuuksien ja kaupallisten etujen, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisissä järjestelyissä noudatetaan direktiivin 95/46/EY säännöksiä ja että ne ovat niiden mukaisia.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli sijoittajansuojan vahvistamista yritysten julkistamissa tilinpäätöksissä parantamalla edelleen unionissa tehtävien lakisääteisten tilintarkastusten laatua; se voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(20) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli vahvistaa sijoittajien luottamusta yritysten julkistamien tilinpäätösten totuudenmukaisuuteen ja oikeellisuuteen parantamalla edelleen unionissa tehtävien lakisääteisten tilintarkastusten laatua; se voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) Lisätään seuraavat kohdat:

a) Lisätään seuraavat kohdat:

”Tämän direktiivin 22, 25 ja 27–30 artiklaa ei sovelleta yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteiseen tilintarkastukseen, jollei asiasta säädetä asetuksessa (EU) N:o [xxx].

”Tämän direktiivin 25, 28 ja 29 artiklaa ei sovelleta yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteiseen tilintarkastukseen, jollei asiasta säädetä asetuksessa (EU) N:o [xxx].

Tämän direktiivin 32–36 artiklaa sovelletaan yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin siltä osin kuin on kyse niiden 3–20 artiklassa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta, jotka koskevat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymistä ja rekisteröintiä.”.

Tämän direktiivin 32–36 artiklaa sovelletaan yleisen edun kannalta merkittäviin yhteisöihin siltä osin kuin on kyse niiden 3–20 artiklassa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta, jotka koskevat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymistä ja rekisteröintiä.”.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) pienet yritykset suorittavat vapaaehtoisesti;”.

Poistetaan.

Perustelu

Pienten yritysten vapaaehtoisesti suorittamaa tilintarkastusta ei ole tarpeen säännellä.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Korvataan 5 alakohta seuraavasti:

 

”5. ”kolmannen maan tilintarkastajalla" tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka suorittaa kolmannessa maassa perustetun yhtiön tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten tilintarkastuksia, paitsi jos kyseinen henkilö on lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja jos kolmannen maan tilintarkastustoimeksiantoa valvoo jokin jäsenvaltio;”

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”10. ”toimivaltaisilla viranomaisilla” tarkoitetaan laissa nimettyjä viranomaisia, jotka vastaavat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sääntelystä ja/tai valvonnasta tai niiden tietyistä osa-alueista; viittaus ”toimivaltaiseen viranomaiseen” tietyssä artiklassa tarkoittaa viittausta kyseisessä artiklassa tarkoitetuista tehtävistä vastaavaan viranomaiseen;”.

”10. ”toimivaltaisilla viranomaisilla” tarkoitetaan laissa nimettyjä viranomaisia, jotka vastaavat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sääntelystä ja/tai valvonnasta tai niiden tietyistä osa-alueista; viittaus ”toimivaltaiseen viranomaiseen” tietyssä artiklassa tarkoittaa viittausta kyseisessä artiklassa tarkoitetuista tehtävistä vastaavaan viranomaiseen tai elimeen;”.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) Korvataan 13 alakohta seuraavasti:

d) Korvataan 13 alakohta seuraavasti:

”13. ”yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä” tarkoitetaan

”13. ”yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä” tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat

a) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, joiden direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit otetaan kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla,

a) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, joiden direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit otetaan kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla,

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY(*) 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia,

b) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin(*) 2006/48/EY 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä luottolaitoksia, jotka ovat muita kuin mainitun direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja luottolaitoksia,

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(**) 13 artiklassa tarkoitettuja vakuutusyrityksiä,

c) vakuutusyritysten tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vakuutusyrityksiä, tai

d) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY(***) 4 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä maksulaitoksia, jollei kyseisen direktiivin 15 artiklan 2 kohtaa sovelleta,

d) yhteisöjä, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet yleisen edun kannalta merkittäviksi, kuten yritykset, jotka ovat yleisen edun kannalta tärkeitä liiketoimintansa luonteen, kokonsa tai työntekijämääränsä vuoksi;

e) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY(****) 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksia, jollei direktiivin 2007/64/EY 15 artiklan 2 kohtaa sovelleta,

 

f) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä,

 

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EY(*****) 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa määriteltyjä unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja,

 

h) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(******) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä),

 

i) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, jotka ovat arvopaperikeskuksia,

 

j) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o X/XXXX(*******) 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä keskusvastapuolia [ks. ehdotus asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä, KOM(2010) 484)];

 

(*) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(*) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(**) EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

 

(***) EUVL L 319, 5.12.2007, s.1.

 

(**** EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

(*****) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

 

(******) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32;

 

(*******) EUVL L ….

 

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) Poistetaan ensimmäisen alakohdan b alakohta.

Poistetaan.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

iii) Poistetaan toinen alakohta.

”Jäsenvaltiot eivät voi määrätä näihin alakohtiin liittyviä lisäedellytyksiä. Jäsenvaltioilla ei saa olla mahdollisuutta edellyttää, että lakisääteisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä on oltava tietty vähimmäisosuus tilintarkastusyhteisön pääomasta tai äänioikeuksista.”.

 

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tässä artiklassa säädettyjen vaatimusten lähentämiseksi. Niiden on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) kanssa ja [XXX] annetun asetuksen N:o [XXX] X artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa siltä osin kuin tällainen lähentäminen liittyy yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteiseen tilintarkastukseen.”.

”Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tässä artiklassa säädettyjen vaatimusten lähentämiseksi vähimmäistasolle. Kun nämä toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat tällaiseen yhteistyöhön, niiden on otettava huomioon tilintarkastuksessa ja tilintarkastajien ammattialalla tapahtuva kehitys ja varsinkin ammattialalla jo toteutunut lähentäminen.”.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta – b alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

b) Poistetaan 3 kohta.

”Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun teoriakokeeseen sisällytettävien aihepiirien luettelon mukauttamiseksi. Tällaista valtaa käyttäessään komissio ottaa huomioon tilintarkastuksessa ja tilintarkastajien ammattialalla tapahtuvan kehityksen.”.

 

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sopeutumisaika saa olla enintään kolmen vuoden pituinen, ja se on arvioitava.

Sopeutumisaika saa olla enintään kolmen vuoden pituinen, ja se on arvioitava tilintarkastuksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä soveltaen saavutetun ammatillisen pätevyyden tason perusteella.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

15 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään 15 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava julkista rekisteriä koskevista järjestelyistä.”.

 

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 9 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

17 artikla – 1 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”tarvittaessa se, onko tilintarkastusyhteisö rekisteröity 3 a ja 3 b artiklan mukaisesti.”.

”tarvittaessa se, onko tilintarkastusyhteisö rekisteröity 3 b artiklan mukaisesti.”.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 10 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

21 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

10 a. Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

 

2 a. Lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä ammatillinen skeptisyys koko tilintarkastuksen ajan ja tiedostettava sääntöjenvastaisuuksia, myös väärinkäytöksiä tai virheitä, osoittavista tosiseikoista tai toimintatavoista johtuvan olennaisen virheellisyyden mahdollisuus huolimatta tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön aikaisemmasta kokemuksesta tarkastettavan yhteisön toimivan johdon ja yhteisön hallinnosta huolehtivien henkilöiden rehellisyydestä ja vilpittömyydestä, kuten 26 artiklassa tarkoitetuissa kansainvälisissä standardeissa edellytetään.

 

Tässä artiklassa ’ammatillisella skeptisyydellä’ tarkoitetaan asennoitumista, johon kuuluu kyseenalaistava näkemys, tarkkaavaisuus sellaisten olosuhteiden varalta, jotka saattavat antaa viitteitä virheestä tai väärinkäytöksestä johtuvasta mahdollisesta virheellisyydestä, sekä tilintarkastusevidenssin kriittinen arvioiminen.

(Asetuksen 15 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai tilintarkastusyhteisö sekä mahdollinen äänioikeuksien haltija toimii lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön eikä osallistu sen päätöksentekoon.”.

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö sekä mahdollinen luonnollinen henkilö, joka on sellaisessa asemassa, että pystyy suoraan tai välillisesti vaikuttamaan lakisääteisen tilintarkastuksen tulokseen, toimii lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön.

 

Riippumattomuutta edellytetään ajalta, joka koskee tarkastuksen kohteena olevia tilinpäätöksiä, sekä ajalta, jolloin lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan.

 

Lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei saa suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta, jos tarkastukseen kohdistuu uhkia, jotka liittyvät oman työn tarkastamiseen, omaan etuun, asianajoon, läheisyyteen tai painostukseen, kun seuraavien osapuolten välillä on taloudellinen, henkilökohtainen, liike-, työ- tai muu suhde:

 

– lakisääteinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö, ketju, johon se kuuluu, tai mahdollinen luonnollinen henkilö, joka on sellaisessa asemassa, että pystyy vaikuttamaan lakisääteisen tilintarkastuksen tulokseen, sekä

 

– tarkastettava yhteisö,

 

ja joiden objektiivinen, harkitseva ja asioihin perehtynyt sekä sovelletut varotoimet huomioon ottava kolmas osapuoli voi päätellä vaarantavan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden.”.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – b alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta.

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

2. Lakisääteinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö, niiden avainpartnerit ja työntekijät sekä muut luonnolliset henkilöt, joiden tarjoamat palvelut ovat tällaisen lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka suoraan osallistuvat lakisääteiseen tilintarkastukseen, ja komission direktiivin 2004/72/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa

 

a) omistaa tarkastettavan yhteisön, emoyrityksen, jolle tarkastettava yhteisö on olennainen, tai sellaisen yhteisön, jonka taloudelliset tiedot on sisällytetty tarkastettavan yhteisön tilinpäätökseen, rahoitusvälineitä, lukuun ottamatta etuja, jotka omistetaan välillisesti hajauttamiseen perustuvien yhteissijoitusjärjestelmien kautta, mukaan luettuina hoidetut rahastot, kuten eläkerahastot ja henkivakuutukset,

 

b) eivätkä he saa olla tai 12 edeltävän kuukauden aikana olla olleet sellaisessa henkilökohtaisessa, liike-, työ- tai muussa suhteessa tarkastettavaan yhteisöön, emoyritykseen, jolle tarkastettava yhteisö on olennainen, tai yhteisöön, jonka taloudelliset tiedot on sisällytetty tarkastettavan yhteisön tilinpäätökseen, joka voi vaarantaa tai jonka objektiivinen, harkitseva ja asioihin perehtynyt kolmas osapuoli voi yleisesti katsoa vaarantavan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden.

(Asetuksen 7 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 2 a–2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään 22 artiklaan kohdat seuraavasti:

 

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai tilintarkastusyhteisöt eivät saa tavoitella eivätkä hyväksyä lahjoja, vieraanvaraisuutta tai vastaavia palveluksia tarkastettavalta yhteisöltä, jollei objektiivinen, harkitseva ja asioihin perehtynyt kolmas osapuoli pidä niitä arvoltaan vähäpätöisinä tai merkityksettöminä.

 

2 b. Jos tarkastettava yhteisö tulee tilinpäätöksen kattamalla ajanjaksolla sellaisen yhteisön hankkimaksi tai sulautuu sellaisen yhteisön kanssa tai hankkii itse sellaisen yhteisön, johon sovelletaan tämän direktiivin 22 ja 22 a artiklan ja asetuksen XX/XX 9–11 artiklan säännöksiä, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on tutkittava ja arvioitava, onko kyseisen yhteisön kanssa parhaillaan tai onko sen kanssa lähimenneisyydessä ollut etuja tai suhteita – palvelujen tarjoamiseen liittyvät suhteet mukaan luettuina – jotka voisivat käytettävissä olevat varotoimet huomioon ottaen vaarantaa sen riippumattomuuden ja kyvyn jatkaa lakisääteistä tilintarkastusta sulautuman tai hankinnan toteutumispäivän jälkeen.

 

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kolmen kuukauden sisällä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten nykyisten etujen tai suhteiden päättämiseksi, jotka voisivat vaarantaa sen riippumattomuuden, ja sen on mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön varotoimia, joilla pyritään minimoimaan sen riippumattomuuden vaarantuminen aiempien tai nykyisten etujen ja suhteiden vuoksi.

(Asetuksen 7 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

c) Poistetaan 4 kohta.

”4. Komissiolla on valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti täsmentääkseen

 

a) tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja uhkia ja toimenpiteitä,

 

b) tilanteita, joissa tämän artiklan 2 kohdassa määritellyt uhat ovat niin merkittäviä, että lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuus vaarantuu.”.

 

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

22 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a. Lisätään 22 a artikla seuraavasti:

 

22 a artikla (uusi)

 

Aiempien lakisääteisten tilintarkastajien taikka lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen työntekijöiden ottaminen palvelukseen

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilintarkastusyhteisön puolesta lakisääteistä tilintarkastusta suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai avainpartneri ei ota vastaan seuraavia tehtäviä ennen kuin vähintään kaksi vuotta on kulunut siitä, kun hän luopui lakisääteisenä tilintarkastajana tai avainpartnerina suorittamastaan tilintarkastustoimeksiannosta:

 

a) johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtävät tarkastetussa yhteisössä;

 

b) jäsenyys tarkastetun yhteisön tarkastusvaliokunnassa tai, jos tällaista valiokuntaa ei ole, elimessä, joka suorittaa tarkastusvaliokunnan tehtäviä vastaavia tehtäviä;

 

c) jäsenyys tarkastetun yhteisön hallintoelimessä toimivaan johtoon kuulumattomana tai jäsenyys tarkastetun yhteisön valvontaelimessä.

 

2. Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön työntekijät ja muut partnerit kuin avainpartnerit sekä muut luonnolliset henkilöt, joiden tarjoamat palvelut ovat tällaisen lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön käytettävissä tai määräysvallassa, eivät saa ottaa vastaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä ennen kuin vähintään yksi vuosi on kulunut siitä, kun he suoraan osallistuivat lakisääteistä tilintarkastusta koskevaan toimeksiantoon, jos heidät on henkilökohtaisesti hyväksytty lakisääteisiksi tilintarkastajiksi.

(Asetuksen 8 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 b kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

23 artikla – 4 a–4 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b. Lisätään 23 artiklaan kohdat seuraavasti:

 

4 a. Kun lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö suorittaa sellaisen yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön lakisääteistä tilintarkastusta, joka on osa konsernia, jonka emoyhtiö sijaitsee kolmannessa maassa, 1 kohdassa tarkoitetut luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt eivät saa estää lakisääteistä tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä toimittamasta suoritettua tilintarkastustyötä koskevaa asianomaista dokumentaatiota kolmannessa maassa sijaitsevalle konsernin tilintarkastajalle, jos tällainen dokumentaatio on yksinomaisesti tarpeen emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen tilintarkastuksen valmistelemiseksi.

 

4 b. Kun lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö suorittaa sellaisen yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön lakisääteistä tilintarkastusta, joka on laskenut arvopapereita liikkeeseen kolmannessa maassa tai joka on osa konsernia, joka laatii lakisääteisen konsolidoidun tilinpäätöksen kolmannessa maassa, se voi toimittaa hallussaan olevat kyseisen yhteisön tilintarkastukseen liittyvät työpaperit tai muut asiakirjat ainoastaan asianomaisten kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille 47 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

 

4 c. Tietojen siirtämisen kolmannessa maassa olevalle konsernin tilintarkastajalle on tapahduttava direktiivin 95/46/EY IV luvun ja henkilötietojen suojaa koskevien sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

(Asetuksen 13 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 c kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

24 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 c. Lisätään 24 a artikla seuraavasti:

 

24 a artikla (uusi)

 

Lakisääteisten tilintarkastusyhteisöjen toiminnan sisäinen organisointi

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö noudattaa seuraavia toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia:

 

a) tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön riittävät toimintaperiaatteet ja menettelytavat sen varmistamiseksi, että sen tai sen sidosyrityksen omistajat, osakkeenomistajat tai hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet eivät puutu lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseen tavalla, joka vaarantaa tilintarkastusyhteisön puolesta lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuuden ja objektiivisuuden;

 

b) lakisääteisellä tilintarkastajalla tai tilintarkastusyhteisöllä on oltava moitteettomat hallinto- ja kirjanpitomenettelyt, sisäisen valvonnan mekanismit, tehokkaat riskinarviointimenettelyt sekä tehokkaat valvonta- ja turvajärjestelyt tiedonkäsittelyjärjestelmiä varten.

 

Sisäisen valvonnan mekanismit on suunniteltava niin, että päätösten ja menettelyjen noudattaminen taataan kaikilla tilintarkastusyhteisön tasoilla tai kaikilla lakisääteisen tilintarkastajan työskentelyrakenteen tasoilla.

 

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on sovellettava ja ylläpidettävä päätöksentekomenettelyjä ja organisaatiorakennetta, joista käyvät selvästi ja todennetusti ilmi raportointisuhteet sekä tehtävienjako ja vastuualueet;

 

c) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön riittävät toimintaperiaatteet ja menettelytavat sen varmistamiseksi, että sen työntekijöillä ja muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tarjoamat palvelut ovat sen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka suoraan osallistuvat lakisääteisiin tilintarkastuksiin, on asianmukaiset tiedot ja kokemus heille määrätyistä tehtävistä;

 

d) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön riittävät toimintaperiaatteet ja menettelytavat sen varmistamiseksi, että tärkeiden tilintarkastustoimintojen ulkoistamista ei toteuteta tavalla, joka heikentäisi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön sisäisen valvonnan laatua ja toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia valvoa, miten lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö täyttää tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa;

 

e) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat organisatoriset ja hallinnolliset järjestelyt 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sen riippumattomuuteen kohdistuvien, muiden kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvien uhkien estämiseksi, havaitsemiseksi ja poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi;

 

f) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on otettava käyttöön riittävät menettelytavat ja normit lakisääteisten tilintarkastusten suorittamiseksi, työntekijöiden toiminnan ohjaamiseksi, valvomiseksi ja tarkastamiseksi sekä 25 b artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tilintarkastuskansion rakenteen järjestämiseksi;

 

g) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on luotava sisäinen laadunvalvontajärjestelmä varmistaakseen lakisääteisen tilintarkastuksen laadun. Laadunvalvontajärjestelmän on katettava vähintään f alakohdassa kuvatut menettelytavat ja normit. Jos kyseessä on tilintarkastusyhteisö, vastuun sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä on oltava henkilöllä, joka on pätevä toimimaan lakisääteisenä tilintarkastajana;

 

h) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on käytettävä asianmukaisia järjestelmiä, resursseja ja menettelytapoja, joilla varmistetaan lakisääteisen tilintarkastustoiminnan jatkuvuus ja säännöllisyys;

 

i) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on myös otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat organisatoriset ja hallinnolliset järjestelyt, joilla pystytään käsittelemään ja kirjaamaan tapahtumat, joilla on tai voi olla vakavia seurauksia lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön lakisääteisen tilintarkastustoiminnan luotettavuuteen;

 

j) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on noudatettava riittävää palkka- ja palkkio- tai voitonjakopolitiikkaa, joka tarjoaa riittävät suorituskannustimet tilintarkastusten laadun varmistamiseksi. Sen tuoton määrä, jonka lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö saa muiden kuin varmennuspalvelujen myynnistä tarkastettavalle yhteisölle, ei varsinkaan saa muodostaa osaa sellaisen henkilön tulosarvioinnista ja sellaiselle henkilölle maksettavista korvauksista, joka osallistuu tilintarkastukseen tai jolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen;

 

k) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on seurattava ja arvioitava tämän direktiivin mukaisesti käyttöön ottamiensa järjestelmien, sisäisen valvonnan ja sisäisen laadunvalvonnan mekanismien ja järjestelyjen riittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä toteutettava aiheelliset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on erityisesti vuosittain arvioitava g alakohdassa tarkoitettu sisäinen laadunvalvontajärjestelmä. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä tiedot arvioinnin tuloksista ja mahdollisista sisäisen laadunvalvontajärjestelmän muuttamiseksi ehdotetuista toimenpiteistä.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimintaperiaatteet ja menettelytavat on dokumentoitava ja niistä on tiedotettava lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön työntekijöille.

 

Edellä d alakohdassa tarkoitettu tilintarkastustoimintojen mahdollinen ulkoistaminen ei vaikuta lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön vastuuseen tarkastettavaa yhteisöä kohtaan.

 

2. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on otettava huomioon kokonsa ja toimintojensa laajuus noudattaessaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisia vaatimuksia.

 

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on pystyttävä osoittamaan kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdan vaatimusten noudattaminen ottaen asianmukaisesti huomioon ensimmäisen alakohdan säännökset.

(Asetuksen 6 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 d kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

25 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 d. Lisätään 25 a artikla seuraavasti:

 

25 a artikla

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus

 

1. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on suoritettava lakisääteinen tilintarkastus 26 artiklassa tarkoitettuja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja noudattaen.

 

2. Jos tarkastettava yhteisö on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on toteutettava tarvittavat toimet antaakseen lausunnon siitä, antaako yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön vuositilinpäätös tai konsolidoitu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan ja onko se laadittu asianomaisen tilinpäätössäännöstön mukaisesti.

 

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kertomus esitetään asetuksen (EU) N:o XX/XX 21–25 artiklan mukaisesti.

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuuteen ei sisälly varmennusta tarkastetun yhteisön tulevasta kannattavuudesta eikä siitä, miten tehokkaasti tai tuloksellisesti johto- tai hallintoelin on hoitanut tai hoitaa vastaisuudessa yhteisön asioita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen raportointivaatimusten soveltamista.

(Asetuksen 14 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 e kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

25 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 e. Lisätään 25 b artikla seuraavasti:

 

25 b artikla (uusi)

 

Työn organisoiminen

 

1. Jos lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö, sen on nimettävä vähintään yksi avainpartneri, jolla on asianmukainen pätevyys, valmiudet ja toimivalta hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Tilintarkastusyhteisön on tarjottava nimetylle partnerille / nimetyille partnereille riittävät resurssit ja henkilökunta, jolla on tarvittava pätevyys ja valmiudet hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

 

Keskeiset perusteet tilintarkastusyhteisön valitessa nimettävää avainpartneria / nimettäviä avainpartnereita ovat tilintarkastuksen laadun varmistaminen, riippumattomuus ja pätevyys.

 

Nimetyn partnerin / nimettyjen partnereiden on oltava aktiivisesti mukana lakisääteisen tilintarkastuksen tekemisessä.

 

2. Kun lakisääteinen tilintarkastaja suorittaa lakisääteisen tilintarkastuksen, hänen on käytettävä toimeksiantoon riittävästi aikaa ja osoitettava sitä varten riittävät resurssit työntekijöidensä joukosta suorittaakseen tehtävänsä asianmukaisesti.

 

3. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on sovellettava laadunvalvontamenettelyjä 26 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisella toimeksiannon tasolla.

 

4. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on pidettävä asiakasrekisteriä. Tällaisen rekisterin on sisällettävä kustakin tilintarkastusasiakkaasta seuraavat tiedot:

 

a) nimi, osoite ja toimipaikka;

 

b) jos kyseessä on tilintarkastusyhteisö, avainpartneri(t);

 

c) lakisääteisestä tilintarkastuksesta perityt palkkiot ja muista palveluista perityt palkkiot kullakin tilikaudella.

 

5. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on luotava kustakin suoritetusta lakisääteisestä tilintarkastuksesta tilintarkastuskansio. Tilintarkastuskansion on sisällettävä vähintään 26 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti suoritettua lakisääteistä tilintarkastusta koskevat asiakirjat. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on myös dokumentoitava tämän direktiivin 25 c artiklan ja 25 d artiklan 6 kohdan ja asetuksen (EU) N:o XX/XX 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti säilytetyt tiedot.

 

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä kaikki muut tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen kertomusten tukena ja seurattaessa tämän direktiivin, asetuksen (EU) N:o XX/XX ja muiden sovellettavien oikeudellisten vaatimusten noudattamista.

 

Tilintarkastuskansio on suljettava viimeistään kuudenkymmenen päivän kuluttua asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 artiklassa tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivämäärästä.

 

6. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä tiedot lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta tehdyistä mahdollisista valituksista.

(Asetuksen 16 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 f kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

25 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 f. Lisätään 25 c artikla seuraavasti:

 

25 c artikla

 

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

 

1. Jos lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tulee tietoiseksi jostakin kehityskulusta, jolla on todennäköisesti olennaisia vaikutuksia tilintarkastuslausuntoon, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on

 

a) säilytettävä tiedot kehityskulusta;

 

b) toteutettava tarkoituksenmukaiset asianomaisissa kansainvälisissä tilintarkastusstandardeissa vaaditut toimenpiteet tapahtuman tai kehityskulun johdosta;

 

c) tiedotettava tapahtumasta tai kehityskulusta edelleen asiasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tilintarkastaja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet toteutettuaan edelleen katsoo, että tapahtumalla tai kehityskululla on todennäköisesti olennaisia vaikutuksia tilintarkastuslausuntoon.

 

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen on sisällettävä tapahtumaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet, tiedot asiaan liittyneestä henkilöstä / liittyneistä henkilöistä sekä yksityiskohdat toimenpiteistä, jotka on toteutettu ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti.

 

2. Jos lakisääteisen tilintarkastuksen suorittava lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö epäilee tai sillä on perustellut syyt epäillä, että sääntöjenvastaisuuksia, myös väärinkäytöksiä, osoittavia tosiseikkoja tai toimintatapoja on ilmennyt, ilmenee parhaillaan tai niihin pyritään tarkastettavan yhteisön tilinpäätökseen liittyen, sen on ilmoitettava asiasta tarkastettavalle yhteisölle ja pyydettävä sitä tutkimaan asiaa ja toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet tällaisten sääntöjenvastaisuuksien poistamiseksi ja niiden tulevan toistumisen ehkäisemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2005/60/EY soveltamista.

 

Jos tarkastettava yhteisö ei tutki asiaa eikä toteuta toimenpiteitä tai jos lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö uskoo, että tarkastettavan yhteisön toteuttamat toimenpiteet eivät riitä poistamaan tällaisia sääntöjenvastaisuuksia, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on ilmoitettava tällaisista sääntöjenvastaisuuksista toimivaltaisille viranomaisille.

 

Tietojen ilmaisemista koskevaan sopimukseen tai lainsäädäntöön sisältyvän rajoituksen rikkomisena ei pidetä sitä, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö vilpittömässä mielessä ilmaisee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tosiseikan tai toimintatavan toimivaltaisille viranomaisille, eikä tästä saa aiheutua kyseiselle henkilölle seuraamusvastuuta.

(Asetuksen 17 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 g kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

25 d artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 g. Lisätään 25 d artikla seuraavasti:

 

25 d artikla

 

Sisäinen laadunvalvontatarkastus

 

1. Jos tarkastettava yhteisö on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, ennen asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen kertomusten antamista on tehtävä toimeksiannon laadunvalvontatarkastus sen arvioimiseksi, onko lakisääteinen tilintarkastaja tai avainpartneri kohtuudella arvioituna voinut laatia kyseisten kertomusten luonnoksissa esitetyn lausunnon ja niissä esitetyt päätelmät, 26 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

 

2. Sisäisen laadunvalvontatarkastuksen suorittajan on oltava sisäinen laadunvalvontatarkastaja. Tällaisen tarkastajan on oltava sellainen lakisääteinen tilintarkastaja, joka ei ole mukana suorittamassa sisäisen laadunvalvontatarkastuksen kohteena olevaa lakisääteistä tilintarkastusta.

 

3. Toimeksiannon laadunvalvontatarkastuksen suorittajan on tarkastettava tarkastetut tilinpäätösasiakirjat ja arvioitava puolueettomasti vähintään seuraavat tiedot:

 

a) suulliset ja kirjalliset tiedot, jotka lakisääteinen tilintarkastaja tai avainpartneri on toimittanut toteutettujen tilintarkastusmenettelyjen merkittävien arvioiden ja keskeisten havaintojen ja niiden perusteella tehtyjen päätelmien tueksi, riippumatta siitä, onko ne toimitettu toimeksiannon laadunvalvontatarkastajan pyynnöstä vai ei;

 

b) toteutettujen tilintarkastusmenettelyjen merkittävät arviot ja keskeiset havainnot ja niiden perusteella tehdyt päätelmät;

 

c) lakisääteisen tilintarkastajan tai avainpartnerin kertomukset, sellaisina kuin ne esitetään asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen kertomusten luonnoksessa;

 

4. Sisäisessä laadunvalvontatarkastuksessa on arvioitava vähintään seuraavat osatekijät:

 

a) lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuus tarkastettavasta yhteisöstä;

 

b) merkittävät riskit, jotka lakisääteinen tilintarkastaja tai avainpartneri on havainnut lakisääteisen tilintarkastuksen aikana, ja toimenpiteet, jotka se on toteuttanut näiden riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi;

 

c) lakisääteisen tilintarkastajan tai avainpartnerin perustelut, erityisesti olennaisuuden ja b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien riskien osalta;

 

d) mahdolliset pyynnöt neuvojen saamiseksi ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja tällaisten neuvojen noudattaminen;

 

e) tilintarkastuksen aikana tilinpäätöksessä todettujen korjattujen ja korjaamattomien virheellisyyksien luonne ja laajuus;

 

f) aiheet, joista on keskusteltu tarkastettavan yhteisön tarkastusvaliokunnan sekä johto- ja/tai valvontaelimen kanssa;

 

g) aiheet, joista on keskusteltu toimivaltaisten viranomaisten ja tapauksen mukaan muiden kolmansien osapuolten kanssa;

 

h) ilmaisevatko kansiosta valitut asiakirjat ja tiedot tilintarkastuksessa mukana olleiden työntekijöiden kantaa tyydyttävällä tavalla, ja tukevatko tällaiset asiakirjat ja tiedot lakisääteisen tilintarkastajan tai avainpartnerin lausuntoa, sellaisena kuin se esitetään asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen kertomusten luonnoksessa.

 

5. Sisäisen laadunvalvontatarkastajan on keskusteltava sisäisen laadunvalvontatarkastuksen tuloksista lakisääteisen tilintarkastajan tai avainpartnerin kanssa. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on määriteltävä menettely, jota on noudatettava, jos tarkastaja ja lakisääteinen tilintarkastaja tai avainpartneri eivät ole yksimielisiä laadunvalvontatarkastuksen tuloksista.

 

6. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on säilytettävä tiedot sisäisen laadunvalvontatarkastuksen tuloksista sekä pohdinnat, joihin nämä tulokset perustuvat.

(Asetuksen 19 artikla, COM(2011)0779)

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt noudattavat kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tehdessään lakisääteisiä tilintarkastuksia siltä osin kuin kyseiset standardit ovat tämän direktiivin ja asetuksen N:o XX/XX vaatimusten mukaiset.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt noudattavat 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrätä ylimääräisiä tilintarkastusmenettelyjä tai -vaatimuksia kansainvälisten tilintarkastusstandardien lisäksi vain siinä tapauksessa, että kyseiset tilintarkastusmenettelyt tai -vaatimukset johtuvat lakisääteisten tilintarkastusten laajuuteen liittyvistä kansallisista lakisääteisistä erityisvaatimuksista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset tilintarkastusmenettelyt tai ‑vaatimukset täyttävät seuraavat edellytykset:

Jäsenvaltiot voivat määrätä ylimääräisiä tilintarkastusmenettelyjä tai -vaatimuksia kansainvälisten tilintarkastusstandardien lisäksi vain siinä tapauksessa, että kyseiset tilintarkastusmenettelyt tai -vaatimukset johtuvat lakisääteisten tilintarkastusten laajuuteen liittyvistä kansallisista lakisääteisistä erityisvaatimuksista.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) ne edistävät tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuuden ja laadun korkeaa tasoa tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin [xxxx] 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) ne ovat Euroopan yleisen edun mukaisia.

Poistetaan.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä tilintarkastusmenettelyistä tai ‑vaatimuksista komissiolle EAMV:lle ja muille jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa ”kansainvälisellä tilintarkastusstandardilla” tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 käynnistämään selkeyttämishankkeeseen sisältyviä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (International Standards on Auditing, ISA) ja niihin liittyviä lausuntoja ja standardeja, sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa ”kansainvälisellä tilintarkastusstandardilla” tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastus- ja varmennusstandardilautakunnan (IAASB) vuonna 2012 voimaantulleita kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (International Standards on Auditing, ISA), sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa olevan kansainvälisten tilintarkastusstandardien määritelmän muuttamiseksi. Tätä valtaa käyttäessään komissio ottaa huomioon IFAC:n tekemät muutokset kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, julkisen edun valvontalautakunnan lausunnon kyseisistä muutoksista sekä tilintarkastuksessa ja tilintarkastajien ammattialalla mahdollisesti tapahtuvan kehityksen.”.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten tilintarkastusstandardien hyväksymiseksi tai kumoamiseksi. Tätä valtaa käyttäessään komissio päättää kansainvälisten tilintarkastusstandardien sovellettavuudesta unionissa ottaen huomioon näiden standardien oikeasuhteisuuden. Komissio hyväksyy kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisen unionissa ainoastaan, jos

 

a) ne on kehitetty asiaankuuluvalla huolellisuudella ja avoimesti, niihin on sovellettu julkista valvontaa ja ne ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä; sekä

 

b) ne edistävät tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuuden ja laadun korkeaa tasoa tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin [xxxx] 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti.”.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

27 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a. Korvataan 27 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

c) konsernin tilintarkastaja arvioi kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien tai lakisääteisen tilintarkastajan tai lakisääteisten tilintarkastajien taikka kolmannen maan tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden tai tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastusyhteisöjen konsernin tilintarkastusta varten suorittaman tilintarkastustyön ja dokumentoi, miten, milloin ja missä määrin kyseiset tilintarkastajat ovat osallistuneet työhön, mukaan luettuna tarvittaessa tilintarkastajan suorittama kyseisten tilintarkastajien tilintarkastusasiakirjojen asianomaisten osien tarkastus. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on konsernin tilintarkastajan säilyttämän dokumentaation perusteella voitava tarkastaa konsernin tilintarkastajan suorittama työ.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 b kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b. Lisätään 27 artiklan 1 kohtaan seuraava alakohta:

 

Ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamiseksi konsernin tilintarkastajan on hankittava kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien tai lakisääteisen tilintarkastajan tai lakisääteisten tilintarkastajien taikka kolmannen maan tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden tai tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastusyhteisöjen suostumus asianomaisen dokumentaation toimittamiseen konsolidoidun tilinpäätöksen tilintarkastuksen aikana, jotta se voi käyttää kyseisen kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien tai lakisääteisen tilintarkastajan tai lakisääteisten tilintarkastajien taikka kyseisen kolmannen maan tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden tai tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastusyhteisöjen tekemää työtä.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 c kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

27 artikla – 2–3 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 c. Lisätään 27 artiklaan kaksi uutta kohtaa:

 

2. Jos konsernin tilintarkastaja ei ole tilanteessa, jossa se pystyy noudattamaan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa, sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja ilmoitettava asiasta asetuksen (EU) N:o XX/XX 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä täydentävän lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaminen, joko suoraan tai tällaisia tehtäviä ulkoistamalla, asianomaisessa tytäryhtiössä.

 

3. Jos konsernin tilintarkastajaan kohdistetaan laaduntarkastus tai tutkinta, joka koskee sellaisen konsernin konsolidoidun tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, jonka emoyhtiö on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, konsernin tilintarkastajan on pyydettäessä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville hallussaan oleva asianomainen dokumentaatio, joka liittyy kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien tai lakisääteisen tilintarkastajan tai lakisääteisten tilintarkastajien taikka kolmannen maan tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden tai tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastusyhteisöjen konsernin tilintarkastusta varten suorittamaan tilintarkastustyöhön, mukaan lukien konsernin tilintarkastuksen kannalta merkitykselliset tilintarkastukseen liittyvät työpaperit.

 

Toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä lisädokumentaatiota tilintarkastustyöstä, jonka lakisääteinen tilintarkastaja tai lakisääteiset tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastusyhteisöt on suorittanut tai ovat suorittaneet konsernin tilintarkastusta varten, asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta asetuksen (EU) N:o XX/XX IV osaston III luvun nojalla.

 

Kun konsernin osan tilintarkastuksen suorittaa tai suorittavat kolmannen maan tilintarkastaja tai tilintarkastajat tai tilintarkastusyksikkö tai tilintarkastusyksiköt, toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä lisädokumentaatiota kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien taikka kolmannen maan tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden suorittamasta tilintarkastustyöstä kolmannen maan asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta 47 artiklassa tarkoitettujen työskentelyjärjestelyjen kautta.

 

Poiketen siitä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, kun konsernin osan tilintarkastuksen suorittaa tai suorittavat sellaisen kolmannen maan tilintarkastaja tai tilintarkastajat tai tilintarkastusyksikkö tai tilintarkastusyksiköt, joka ei ole sopinut 47 artiklassa tarkoitetuista työskentelyjärjestelyistä, konsernin tilintarkastajan on pyydettäessä myös vastattava kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien tai tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden suorittamaa tilintarkastustyötä koskevan lisädokumentaation asianmukaisen toimittamisen varmistamisesta, mukaan lukien konsernin tilintarkastuksen kannalta merkitykselliset tilintarkastukseen liittyvät työpaperit. Kyseisen toimittamisen varmistamiseksi konsernin tilintarkastajan on säilytettävä itsellään jäljennökset kyseisestä dokumentaatiosta tai vaihtoehtoisesti sovittava kolmannen maan tilintarkastajan tai tilintarkastajien tai tilintarkastusyksikön tai tilintarkastusyksiköiden kanssa siitä, että sillä on asianmukainen ja rajoittamaton mahdollisuus tutustua pyydettäessä asiakirjoihin, tai ryhdyttävä muihin asianmukaisiin toimiin. Jos oikeudelliset tai muut esteet tekevät mahdottomaksi tilintarkastukseen liittyvien työpapereiden siirtämisen kolmannesta maasta konsernin tilintarkastajalle, tämän säilyttämässä dokumentaatiossa on oltava todiste siitä, että se on ryhtynyt asianmukaisiin menettelyihin saadakseen mahdollisuuden tutustua tilintarkastusdokumentaatioon, ja jos on kyse muista kuin kolmannen maan kansallisesta lainsäädännöstä johtuvista oikeudellisista esteistä, todiste kyseisen esteen olemassaolosta.

(Asetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohta, COM(2011)0779)

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13. Poistetaan 28 artiklan 2 kohta.

13. Korvataan 28 artikla seuraavasti:

 

28 artikla

 

Tilintarkastusraportointi

 

1. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on esitettävä lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset tilintarkastuskertomuksessa, joka on laadittu 26 artiklassa tarkoitettujen, unionin hyväksymien kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

 

2. Tilintarkastuskertomuksessa on oltava:

 

a) johdanto, jossa on yksilöitävä ainakin lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena oleva tilinpäätös sekä tilinpäätöstä laadittaessa noudatettu tilinpäätössäännöstö;

 

b) kuvaus lakisääteisen tilintarkastuksen laajuudesta, jossa on mainittava ainakin ne tilintarkastusstandardit, joiden mukaisesti kyseinen tilintarkastus on suoritettu;

 

c) tilintarkastuslausunto, jonka on oltava vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen lausunto ja jossa on selvästi esitettävä lakisääteisen tilintarkastajan näkemys

 

i) siitä, annetaanko vuositilinpäätöksessä oikea ja riittävä kuva noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti, ja

 

ii) tarvittaessa siitä, täyttääkö vuositilinpäätös lakisääteiset vaatimukset.

 

Jos lakisääteinen tilintarkastaja ei ole voinut antaa tilintarkastuslausuntoa, kertomukseen on sisällytettävä avoin lausunto;

 

d) maininta seikoista, joihin lakisääteinen tilintarkastaja kiinnitti erityistä huomiota liittämättä kuitenkaan tilintarkastuslausuntoon muistutusta;

 

e) tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin XX/XX 34 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu lausunto.

 

Lakisääteisen tilintarkastajan on allekirjoitettava ja päivättävä kertomus. Jos lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö, ainakin tilintarkastusyhteisön puolesta lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan tai suorittavien lakisääteisten tilintarkastajien on allekirjoitettava tilintarkastuskertomus.

 

Poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat säätää, että tätä allekirjoitusta ei tarvitse julkistaa, jos julkistaminen voi johtaa kenen tahansa henkilön henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistuvaan välittömään ja merkittävään uhkaan. Joka tapauksessa kyseisen henkilön (kyseisten henkilöiden) nimen (nimien) on oltava asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten tiedossa.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”a) 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on johdettava laadunvarmistusjärjestelmää, ja järjestelmä on järjestettävä tavalla, joka tekee siitä riippumattoman lakisääteisistä tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä.”

”a) laadunvarmistusjärjestelmä on järjestettävä tavalla, joka tekee siitä riippumattoman lakisääteisistä tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä sekä VIII luvussa säädetyllä tavalla julkisen valvonnan alaisen;

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

29 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on asetettava ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettu kertomus asianomaisten osapuolten saataville näiden pyynnöstä. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että julkistettu kertomus ei vaaranna laaduntarkastuksen kohteena olevan tarkastettavan yhteisön kaupallisia etuja, mukaan lukien sen teollis- ja tekijänoikeudet.”.

”Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettu kertomus. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että julkaistu tai julkistettu kertomus ei vaaranna laaduntarkastuksen kohteena olevan tarkastettavan yhteisön kaupallisia etuja, mukaan lukien sen teollis- ja tekijänoikeudet.”.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

30 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a. Muutetaan 30 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

Jäsenvaltioiden huolehdittava siitä, että tilintarkastajiin tai tilintarkastusyhteisöihin julkisuuden kannalta relevanteissa tapauksissa kohdistuvat toimenpiteet tai seuraamukset julkistetaan aiheellisella tavalla, mukaan luettuina tiedot rikkomuksen tyypistä ja vastuullisten henkilöiden henkilöydestä, mikäli toimenpiteen tai seuraamuksen kohteeksi joutuneen tahon henkilötietojen suojelun ja julkistamiseen liittyvän yleisen edun tapauskohtainen arviointi osoittaa, että jälkimmäinen on merkittävämpi. Yksittäistapausten arvioinnissa on kunnioitettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Yksilöidystä julkistamisesta luovutaan, kun osallisten ilmoittaminen aiheuttaisi suhteettoman suurta vahinkoa tai julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusmarkkinoiden vakauden. Tämä ei vaikuta toimivaltaisten elinten mahdollisuuteen julkistaa toimenpiteet ja seuraamukset anonyymisti. Seuraamuksiin tulisi sisältyä myös mahdollisuus toimiluvan peruuttamiseen.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a. Poistetaan 31 artikla.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

15. Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

”1. Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen julkisesta valvonnasta 2–7 kohdassa vahvistettujen periaatteiden perusteella.”.

 

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

 

”3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, edellyttäen, että asiantuntijat valitaan riippumattoman ja avoimen nimitysmenettelyn mukaisesti. Lakisääteisinä tilintarkastajina toimivien henkilöiden ei voida sallia osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon.”.

 

c) Korvataan 4 kohdan johdantolause seuraavasti:

 

”Toimivaltaisen viranomaisen on oltava viime kädessä vastuussa”.

 

d) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

 

”5. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava tarvittaessa oikeus aloittaa ja tehdä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toimintaan kohdistuvia tutkimuksia sekä oikeus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. Sillä on oltava riittävät resurssit tällaisten tutkimusten aloittamiseksi ja tekemiseksi.

 

Tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi toimivaltaisella viranomaisella on oltava mahdollisuus saada missä tahansa muodossa olevat asiakirjat, jotka lakisääteisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä on hallussaan, sekä mahdollisuus vastaanottaa ja säilyttää itsellään kopio niistä. Sillä on myös oltava oikeus vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi tietojen saamiseksi.”.

 

e) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

 

”6. Toimivaltaisen viranomaisen on oltava avoin. Tähän kuuluu muun muassa vuosittaisten työohjelmien ja toimintakertomusten julkistaminen.”.

 

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

16. Lisätään 32 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen siirtää tehtäviä muille laissa nimetyille viranomaisille tai elimille vain siltä osin kuin on kyse lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisestä ja rekisteröinnistä. Toimivaltaisen viranomaisen on nimenomaisesti siirrettävä tehtävät, jotka muut viranomaiset tai elimet hoitavat. Siirrossa on täsmennettävä siirrettävät tehtävät ja edellytykset, joiden mukaisesti ne on hoidettava. Viranomaiset tai elimet on järjestettävä siten, ettei synny eturistiriitoja. Vastuu tämän direktiivin ja sen nojalla toteutettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamisen valvonnasta kuuluu viime kädessä siirron tekevälle toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä sekä siirrettyjen tehtävien sääntelyn tarkoista edellytyksistä.”.

 

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 18 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

37 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Mahdolliset tarkastettavan yhteisön ja kolmannen osapuolen väliset sopimuslausekkeet, joilla kyseisen yhteisön yhtiökokouksen tai jäsenten kokousten 1 kohdan mukaisesti tekemä valinta, joka koskee tai jolla rajoitetaan tietyn lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön nimittämistä suorittamaan kyseisen yhteisön lakisääteinen tilintarkastus, rajataan tiettyihin luokkiin kuuluviin tai tietyissä luetteloissa mainittuihin lakisääteisiin tilintarkastajiin tai tilintarkastusyhteisöihin, on katsottava mitättömiksi.”.

”3. Mahdolliset tarkastettavan yhteisön ja kolmannen osapuolen väliset sopimuslausekkeet, joilla kyseisen yhteisön yhtiökokouksen tai jäsenten kokousten 1 kohdan mukaisesti tekemä valinta, joka koskee tai jolla rajoitetaan tietyn lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön nimittämistä suorittamaan kyseisen yhteisön lakisääteinen tilintarkastus, rajataan tiettyihin luokkiin kuuluviin tai tietyissä luetteloissa mainittuihin lakisääteisiin tilintarkastajiin tai tilintarkastusyhteisöihin, kielletään. Tällaiset mahdolliset olemassa olevat lausekkeet on katsottava mitättömiksi.”.

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 19 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

Luku X (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a. Lisätään luku seuraavasti:

 

X LUKU

 

TARKASTUSVALIOKUNTA

 

38 a artikla

 

Tarkastusvaliokunta

 

1. Jokaisella yleisen edun kannalta merkittävällä yhteisöllä on oltava tarkastusvaliokunta, joka voi olla erillinen tai muodostaa osan valvontaelimestä. Jäsenvaltioiden on määritettävä, koostuuko tarkastusvaliokunta tarkastettavan yhteisön toimivaan johtoon kuulumattomista hallintoelimen jäsenistä ja/tai tarkastettavan yhteisön valvontaelimen jäsenistä ja/tai tarkastettavan yhteisön yhtiökokouksen nimeämistä jäsenistä tai, kun on kyse yhteisöistä, joissa ei ole osakkeenomistajia, vastaavan elimen nimeämistä jäsenistä.

 

Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen ja/tai tilintarkastusalan asiantuntemusta.

 

Tarkastusvaliokunnan jäsenten edellytetään osallistuvan asianmukaisiin jatkuvan koulutuksen ohjelmiin hankkiakseen teoreettisen tiedon, ammatillisen osaamisen ja ammatillisten arvojen riittävän tason ja/tai ylläpitääkseen sitä.

 

Vähintään yhden tarkastusvaliokunnan jäsenen on oltava riippumaton. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan on oltava aina riippumaton. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tarkastettavan yhteisön yhtiökokous valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosittain.

 

2. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan f ja t alakohdan vaatimukset, tarkastusvaliokunnalle määrätyt tehtävät voidaan uskoa kokonaan hallinto- tai valvontaelimelle, jolloin ehtona on ainakin se, että kyseisen elimen puheenjohtaja ei ole myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, jos hän kuuluu kyseisen elimen johtajistoon.

 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vapauttaa seuraavat yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt velvoitteesta perustaa tarkastusvaliokunta:

 

a) yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, jotka ovat direktiivin 83/349/ETY 1 artiklassa tarkoitettuja tytäryrityksiä, jos ne noudattavat konsernitasolla kyseisen artiklan 1–4 kohdan vaatimuksia;

 

c) yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, joiden ainoana tarkoituksena on laskea liikkeeseen komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyjä omaisuusvakuudellisia arvopapereita;

 

d) direktiivin 2006/48/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luottolaitokset, joiden osakkeita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi minkään jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä ja jotka ovat jatkuvasti tai toistuvasti laskeneet liikkeeseen ainoastaan säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettuja velkapapereita, edellyttäen että kaikkien tällaisten velkapapereiden yhteenlaskettu nimellisarvo on alle 100 000 000 euroa ja että kyseiset luottolaitokset eivät ole julkistaneet direktiivin 2003/71/EY mukaista esitettä.

 

Edellä c alakohdassa tarkoitettujen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen on julkistettava syyt, joiden perusteella ne eivät katso tarvitsevansa tarkastusvaliokuntaa tai tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitavaa hallinto- tai valvontaelintä.

 

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, jolla on tarkastusvaliokunnan tehtäviä vastaavia tehtäviä hoitava elin, joka on perustettu ja joka toimii sen jäsenvaltion voimassa olevien säännösten mukaisesti, jossa tilintarkastuksen kohteena oleva yhteisö on rekisteröity, voi päättää, että sillä ei ole tarkastusvaliokuntaa. Tällöin kyseisen yhteisön on ilmoitettava, mikä elin vastaa näistä tehtävistä ja millainen on sen kokoonpano.

 

Jos tarkastusvaliokunta muodostaa osan valvontaelimestä 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että valvontaelin hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät tästä direktiivistä ja asetuksesta (EU) N:o XX/XX johtuvien velvoitteiden mukaisesti.

 

5. Rajoittamatta hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten tai tarkastettavan yhteisön yhtiökokouksessa nimettyjen muiden jäsenten vastuuta tarkastusvaliokunnan on muun muassa

 

a) seurattava taloudellisen raportoinnin prosessia ja annettava suosituksia tai ehdotuksia sen luotettavuuden varmistamiseksi;

 

b) seurattava yrityksen sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta riippumattomuudesta tinkimättä;

 

c) seurattava vuositilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteistä tilintarkastusta ja valvottava tilintarkastuksen etenemiseen liittyviä seikkoja asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 23 artiklan mukaisesti sekä erityisesti keskusteltava lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kanssa asetuksen (EU) N:o XX/XX 22 ja 33 artiklan mukaisesti laadituista kertomuksista;

 

d) tarkasteltava ja seurattava tämän direktiivin 22, 22 a ja 24 a artiklan ja asetuksen (EU) N:o XX/XX 9–11 artiklan mukaista lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen riippumattomuutta ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XX/XX 10 artiklan mukaista oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhteisölle;

 

d a) valvottava lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen laatua ottaen huomioon toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EU) N:o XX/XX 40 artiklan 6 kohdan mukaisesti tekemät havainnot ja päätelmät;

 

d b) tarkasteltava, onko sisäinen tarkastus ja lakisääteinen tilintarkastus on erotettu täydellisesti toisistaan;

 

e) vastattava lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen valintamenettelystä;

 

f) annettava tapauskohtaisesti hyväksyntänsä sille, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarjoaa tarkastettavalle yhteisölle ja sen määräysvallassa oleville yrityksille unionissa asetuksen (EU) N:o XX/XX 10 artiklassa tarkoitettuja varmennuspalveluja, veroneuvontapalveluja sekä muita tilintarkastuksen oheispalveluja.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 20 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

43 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Pienten ja keskisuurten yritysten yksinkertaistettu tilintarkastus

Keskisuurten yritysten tilintarkastus

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 20 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

43 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilintarkastusstandardien soveltaminen keskisuurten yritysten tilinpäätösten tai konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteiseen tilintarkastukseen on oikeassa suhteessa kyseisten yritysten liiketoiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että niiden lainkäyttöalueella toimivat toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat ammattialaa valvoessaan ja varsinkin tarkastusten yhteydessä, että 26 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastusstandardeja sovelletaan tilinpäätösten tai konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteiseen tilintarkastukseen tavalla, joka on oikeassa suhteessa kyseisten yhteisöjen liiketoiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 20 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

43 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio on antanut säännöt pienten yritysten tilinpäätöksen suppeasta tarkastuksesta lakisääteisen tilintarkastuksen vaihtoehtona, kyseistä jäsenvaltiota ei saa velvoittaa mukauttamaan tilintarkastusstandardeja mainittujen yritysten lakisääteiseen tilintarkastukseen.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sääntöjä pienten yritysten tilinpäätöksen rajoitetun varmuuden antavasta varmennustoimeksiannosta lakisääteisen tilintarkastuksen sijasta.

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 20 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

43 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sovellettaessa tätä artiklaa ’suppealla tarkastuksella’ tarkoitetaan menettelyä, jonka lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö aloittaa havaitakseen virheellisyydet, jotka johtuvat virheestä tai väärinkäytöksestä yhteisön tilinpäätöksessä, ja joka antaa lakisääteistä tilintarkastusta matalamman varmuustason.”.

Sovellettaessa tätä artiklaa 'rajoitetun varmuuden antavalla varmennustoimeksiannolla' tarkoitetaan toimeksiantoa, jonka lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ottaa vastaan ja joka antaa lakisääteistä tilintarkastustoimeksiantoa matalamman varmuustason.”.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 25 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

48 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 26 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan 2 kohdan, 36 artiklan 7 kohdan, 45 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 2 kohdan sekä 47 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].”.

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan, 26 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan 2 kohdan, 36 artiklan 7 kohdan, 45 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 2 kohdan sekä 47 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja konsolidoidaan sen direktiivin kanssa, jota sillä muutetaan, kolmen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

  • [1]  EUVL C 191, 29.6.2012, s. 61.

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.3.2013)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Valmistelija: Kay Swinburne

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Koska yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä on suuri merkitys yleisen edun kannalta niiden liiketoiminnan ulottuvuuden ja laajuuden taikka liiketoiminnan luonteen vuoksi, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastettujen tilinpäätösten uskottavuutta on parannettava. Tämän vuoksi direktiivissä 2006/43/EY säädettyjä erityissäännöksiä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisestä tilintarkastuksesta on kehitetty edelleen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista [XXX] annetussa asetuksessa (EU) N:o [XXX]. Tämän vuoksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevat direktiivin 2006/43/EY säännökset olisi poistettava kyseisestä direktiivistä ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta olisi säänneltävä [XXX] annetulla asetuksella (EU) N:o [XXX].

Poistetaan.

Perustelu

EU:n asetus ei ole sopiva sääntelymuoto etenkään siksi, että komission ehdotus on erittäin yksityiskohtainen ja siinä puututaan asioihin liian laajalti. Siinä on vaihtoehdoton näkökulma, jossa ei oteta huomioon EU:ssa käytössä olevia erilaisia yritysjohdon valvontajärjestelmiä. Asetus heikentäisi yritysjohdon valvontajärjestelmälle asetettuja vaatimuksia joissakin jäsenvaltioissa.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin lisätä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riippumattomuutta tarkastettavasta yhteisöstä, kun tehdään lakisääteisiä tilintarkastuksia, jokaisen henkilön tai yhteisön, jolla on oikeuksia tilintarkastusyhteisössä, olisi toimittava riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön, eivätkä ne saisi osallistua tarkastettavan yhteisön päätöksentekomenettelyyn.

(6) Jotta voitaisiin lisätä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riippumattomuutta tarkastettavasta yhteisöstä, kun tehdään lakisääteisiä tilintarkastuksia, jokaisen henkilön tai yhteisön, jolla on oikeuksia tai omistuksia tilintarkastusyhteisössä, olisi toimittava riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön, eivätkä ne saisi osallistua tarkastettavan yhteisön päätöksentekomenettelyyn.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Rasitteita, joita pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuu unionissa niiden tilinpäätösten tarkastamisen yhteydessä, olisi tarkasteltava uudelleen, jotta ne saataisiin rajattua välttämättömään vähimmäismäärään vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden tilintarkastusstandardien soveltaminen, joiden mukaan kyseisten yritysten tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan, toteutetaan siten, että se on oikeassa suhteessa pienten ja keskisuurten yritysten laajuuteen.

(13) Rasitteita, joita pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuu unionissa niiden tilinpäätösten tarkastamisen yhteydessä, olisi tarkasteltava uudelleen, jotta ne saataisiin rajattua välttämättömään vähimmäismäärään vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden tilintarkastusstandardien soveltaminen, joiden mukaan kyseisten yritysten tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan, toteutetaan siten, että se on oikeassa suhteessa pienten ja keskisuurten yritysten laajuuteen. Lisäksi olisi otettava huomioon, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä on monenkokoisia ja niiden toiminnan monimutkaisuus vaihtelee.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli sijoittajansuojan vahvistamista yritysten julkistamissa tilinpäätöksissä parantamalla edelleen unionissa tehtävien lakisääteisten tilintarkastusten laatua; se voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(20) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli vahvistaa sijoittajien luottamusta yritysten julkistamien tilinpäätösten totuudenmukaisuuteen ja oikeellisuuteen parantamalla edelleen unionissa tehtävien lakisääteisten tilintarkastusten laatua; se voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) suorittamista pienten yritysten osalta edellytetään kansallisessa lainsäädännössä,

Poistetaan.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”10. ”toimivaltaisilla viranomaisilla” tarkoitetaan laissa nimettyjä viranomaisia, jotka vastaavat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sääntelystä ja/tai valvonnasta tai niiden tietyistä osa-alueista; viittaus ”toimivaltaiseen viranomaiseen” tietyssä artiklassa tarkoittaa viittausta kyseisessä artiklassa tarkoitetuista tehtävistä vastaavaan viranomaiseen;”.

”10. ”laissa nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla tai elimillä” tarkoitetaan laissa nimettyjä viranomaisia, jotka vastaavat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sääntelystä ja/tai valvonnasta tai niiden tietyistä osa-alueista; viittaus ”toimivaltaiseen viranomaiseen” tietyssä artiklassa tarkoittaa viittausta kyseisessä artiklassa tarkoitetuista tehtävistä vastaavaan viranomaiseen;”.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, joiden direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit otetaan kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla,

a) jäsenvaltion lainsäädännön alaisia yhteisöjä, joiden direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit otetaan kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (******) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EY (*****) 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa määriteltyjä unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja,

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY(*) 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia,

b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY(*) 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia lukuun ottamatta luottolaitoksia, jotka eivät ole laskeneet liikkeeseen sellaisia direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitettuja siirtokelpoisia arvopapereita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, mikäli niiden varojen arvo ei ole yli 30 miljardia euroa,

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EY(*****) 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa määriteltyjä unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja,

Poistetaan.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(******) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä),

Poistetaan.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii) Poistetaan toinen kohta.

Poistetaan.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

21 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10. Poistetaan 21 artiklan 2 kohta.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai tilintarkastusyhteisö sekä mahdollinen äänioikeuksien haltija toimii lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön eikä osallistu sen päätöksentekoon.”.

”1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai tilintarkastusyhteisö toteuttaa lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että riippumattomuutta ei vaaranna mikään liike- tai työsuhde tai taloudellinen, henkilökohtainen tai muu suhde, joka liittyy lakisääteiseen tilintarkastajaan, tilintarkastusyhteisöön, sen sisaryrityksiin ja ketjuun, johon tämä kuuluu, tai sellaiseen luonnolliseen henkilöön, jolla on mahdollisuus vaikuttaa lakisääteisen tilintarkastuksen lopputulokseen.".

Perustelu

Vaikka yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevat vaatimukset ovat laajemmat, riippumattomuutta koskevien perussääntöjen olisi oltava samat. Tarkistuksella yhdenmukaistetaan siksi direktiivin riippumattomuutta koskeva artikla yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevan asetuksen kanssa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt noudattavat kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tehdessään lakisääteisiä tilintarkastuksia siltä osin kuin kyseiset standardit ovat tämän direktiivin ja asetuksen N:o XX/XX vaatimusten mukaiset.

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt noudattavat kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tehdessään lakisääteisiä tilintarkastuksia.

Perustelu

Kansainväliset tilintarkastusstandardit ovat sisällöltään hyvin yleiset, monitulkintaiset ja usein ristiriidassa jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Komissiolla oli vaikeuksia panna niitä täytäntöön ja jäsenvaltiot joutuisivat samojen ongelmien eteen, jos kansainvälisistä tilintarkastusstandardeista tulisi sitovia. Ongelmien välttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava valita, panevatko ne kansainväliset tilintarkastusstandardit täytäntöön vai eivät.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrätä ylimääräisiä tilintarkastusmenettelyjä tai -vaatimuksia kansainvälisten tilintarkastusstandardien lisäksi vain siinä tapauksessa, että kyseiset tilintarkastusmenettelyt tai ‑vaatimukset johtuvat lakisääteisten tilintarkastusten laajuuteen liittyvistä kansallisista lakisääteisistä erityisvaatimuksista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset tilintarkastusmenettelyt tai ‑vaatimukset täyttävät seuraavat edellytykset:

Jäsenvaltiot voivat myös säätää tarkemmin kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisesta.

Perustelu

Kansainväliset tilintarkastusstandardit ovat sisällöltään hyvin yleiset, monitulkintaiset ja usein ristiriidassa jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Komissiolla oli vaikeuksia panna niitä täytäntöön ja jäsenvaltiot joutuisivat samojen ongelmien eteen, jos kansainvälisistä tilintarkastusstandardeista tulisi sitovia. Ongelmien välttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava valita, panevatko ne kansainväliset tilintarkastusstandardit täytäntöön vai eivät.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) ne edistävät tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuuden ja laadun korkeaa tasoa tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin [xxxx] 4 artiklan 3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) ne ovat Euroopan yleisen edun mukaisia.

Poistetaan.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa olevan kansainvälisten tilintarkastusstandardien määritelmän muuttamiseksi. Tätä valtaa käyttäessään komissio ottaa huomioon IFAC:n tekemät muutokset kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, julkisen edun valvontalautakunnan lausunnon kyseisistä muutoksista sekä tilintarkastuksessa ja tilintarkastajien ammattialalla mahdollisesti tapahtuvan kehityksen.”.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa olevan kansainvälisten tilintarkastusstandardien määritelmän muuttamiseksi. Tätä valtaa käyttäessään komissio ottaa huomioon IAASB:n tekemät muutokset kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, julkisen edun valvontalautakunnan lausunnon kyseisistä muutoksista sekä tilintarkastuksessa ja tilintarkastajien ammattialalla mahdollisesti tapahtuvan kehityksen.”.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 15 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, edellyttäen, että asiantuntijat valitaan riippumattoman ja avoimen nimitysmenettelyn mukaisesti. Lakisääteisinä tilintarkastajina toimivien henkilöiden ei voida sallia osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon.”.

3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, edellyttäen, että asiantuntijat valitaan riippumattoman ja avoimen nimitysmenettelyn mukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä sekä siirrettyjen tehtävien sääntelyn tarkoista edellytyksistä.”.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä sekä siirrettyjen tehtävien sääntelyn tarkoista edellytyksistä.".

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 20 alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

43 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pyytää ammatillisilta järjestöiltä ohjeistusta tilintarkastusstandardien suhteutetusta soveltamisesta keskisuuriin yrityksiin.

Jäsenvaltioiden on pyydettävä ammatillisilta järjestöiltä ohjeistusta tilintarkastusstandardien suhteutetusta soveltamisesta keskisuuriin yrityksiin.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.12.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

13.12.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kay Swinburne

25.10.2011

Valiokuntakäsittely

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

18

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.12.2012)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Valmistelija: Jürgen Creutzmann

LYHYET PERUSTELUT

Komissio pyrkii ehdotuksella asetukseksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista luomaan yksityiskohtaisemmat kehykset yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastukselle, mikä edellyttää tiettyjä muutoksia direktiiviin tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta.

Näiden muutosten lisäksi joitakin säännöksiä tarkistetaan pääasiassa tilintarkastuspalvelujen rajatylittävän tarjoamisen ja julkisen valvonnan kannalta yleisesti, mitä valmistelija pitää tervetulleena.

Valmistelija kuitenkin suosittelee, että vapaaehtoiset tarkastukset suljetaan tilintarkastusta koskevien säännösten soveltamisen ulkopuolelle nykyiseen tapaan, koska komission ehdotus lisäisi erityisesti pienten ja keskisuurten yhteisöjen kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Vaikka pääoman saatavuuden parantaminen voi auttaa pienempiä tilintarkastusyhteisöjä kaventamaan eroa johtaviin kansainvälisiin verkostoihin nähden, valmistelija suhtautuu myös epäillen siihen, että poistetaan vaatimus, joka koskee lakisääteisten tilintarkastajien vähimmäisosuutta äänioikeuksista. Jos kolmansilla osapuolilla voi olla enemmistö äänioikeuksista tilintarkastusyhteisössä, ammattikunnan riippumattomuus saattaa vaarantua.

Vaikka valmistelija ei ole esittänyt asiaa koskevia tarkistuksia, hän kehottaa lisäksi harkitsemaan, voitaisiinko ainakin joitakin asetusehdotuksen osia sisällyttää uudelleen nykyiseen direktiiviin. Kun otetaan huomioon hallinnointi- ja ohjauskehysten erot, asetus ei ehkä ole paras väline, ja direktiivi antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden mukauttaa säännöt kansalliseen lainsäädäntökehykseensä. Näin on erityisesti tarkastusvaliokuntaa koskevien säännösten osalta. Vaikka tilintarkastusta koskevien vaatimusten olisi lisäksi kieltämättä oltava korkeammat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tapauksessa, ainakin molempien säädösten yleiset riippumattomuutta koskevat vaatimukset voitaisiin yhtenäistää.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) On tärkeää varmistaa lakisääteisten tilintarkastusten korkea laatu unionissa. Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset olisi sen vuoksi tehtävä kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 käynnistämään selkeyttämishankkeeseen sisältyvien kansainvälisten tilintarkastusstandardien perusteella siltä osin kuin niillä on merkitystä lakisääteisten tilintarkastusten kannalta. Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä ylimääräisiä kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai ‑vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että ne ovat tarpeen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien kansallisten lakisääteisten erityisvaatimusten vuoksi, jolloin kansainväliset tilintarkastusstandardit eivät kata kyseisiä vaatimuksia, ja vain siinä tapauksessa, että ne parantavat tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuutta ja laatua sekä ovat unionin yleisen edun mukaisia. Komission olisi osallistuttava myös jatkossa valvontaan, jota IFAC kohdistaa kansainvälisten tilintarkastusstandardien sisältöön ja hyväksymismenettelyyn.

(7) On tärkeää varmistaa lakisääteisten tilintarkastusten korkea laatu unionissa. Kaikki lakisääteiset tilintarkastukset olisi sen vuoksi tehtävä kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 käynnistämään selkeyttämishankkeeseen sisältyvien kansainvälisten tilintarkastusstandardien perusteella siltä osin kuin niillä on merkitystä lakisääteisten tilintarkastusten kannalta. Jäsenvaltioiden olisi vältettävä määräämästä ylimääräisiä kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai ‑vaatimuksia mutta tämän olisi oltava sallittua, jos ne ovat tarpeen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien kansallisten lakisääteisten erityisvaatimusten vuoksi, jolloin kansainväliset tilintarkastusstandardit eivät kata kyseisiä vaatimuksia, ja vain siinä tapauksessa, että ne parantavat tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten uskottavuutta ja laatua sekä ovat unionin yleisen edun mukaisia. Komission olisi osallistuttava myös jatkossa valvontaan, jota IFAC kohdistaa kansainvälisten tilintarkastusstandardien sisältöön ja hyväksymismenettelyyn.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotkin jäsenvaltiot ovat korvanneet pienten yritysten lakisääteisen tilintarkastuksen niiden tilinpäätösten suppealla tarkastuksella. On aiheellista antaa näiden jäsenvaltioiden jatkaa tämän käytännön noudattamista sen sijaan, että säädettäisiin tilintarkastusstandardien suhteutetusta soveltamisesta pieniin yrityksiin.

(14) Jotkin jäsenvaltiot ovat korvanneet pienten yritysten lakisääteisen tilintarkastuksen niiden tilinpäätösten suppealla tarkastuksella. On aiheellista antaa näiden jäsenvaltioiden jatkaa tämän käytännön noudattamista sen sijaan, että säädettäisiin tilintarkastusstandardien suhteutetusta soveltamisesta pieniin yrityksiin. Jäsenvaltioiden, joissa pieniltä yrityksiltä vaaditaan edelleen lakisääteisiä tilintarkastusta, olisi arvioitava, voidaanko kyseinen tilintarkastus korvata tilinpäätösten suppealla tarkastuksella.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EY(*****) 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa määriteltyjä unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja,

Poistetaan.

Perustelu

Kyseiset yhteisöt eivät ole tavallisia yrityksiä, vaan investointivälineitä, joita ylläpitävät säilyttäjäpankit (joiden olisi pysyttävä f ja i alakohdan mukaisina yleisen edun kannalta merkittävinä yhteisöinä) ja joita ei näin ollen pitäisi luokitella yleisen edun kannalta merkittäviksi yhteisöiksi. Näiden yhteisöjen tilintarkastuksesta ei myöskään ole suurta yleistä hyötyä, etenkin koska niihin sovelletaan tiukkoja kansallisia säännöksiä: yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta saadaan vain vähän lisäarvoa ja siitä aiheutuu kohtuuttomasti kustannuksia ja byrokratiaa.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

2 artikla – 13 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(******) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä),

Poistetaan.

Perustelu

Kyseiset yhteisöt eivät ole tavallisia yrityksiä, vaan investointivälineitä, joita ylläpitävät säilyttäjäpankit (joiden olisi pysyttävä f ja i alakohdan mukaisina yleisen edun kannalta merkittävinä yhteisöinä) ja joita ei näin ollen pitäisi luokitella yleisen edun kannalta merkittäviksi yhteisöiksi. Näiden yhteisöjen tilintarkastuksesta ei myöskään ole suurta yleistä hyötyä, etenkin koska niihin sovelletaan tiukkoja kansallisia säännöksiä: yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta saadaan vain vähän lisäarvoa ja siitä aiheutuu kohtuuttomasti kustannuksia ja byrokratiaa.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) Poistetaan ensimmäisen alakohdan b alakohta.

Poistetaan.

Perustelu

Vaikka pääoman saatavuuden parantamisella on puolensa, tilintarkastusyhteisöjen olisi tehtäviensä luonteen vuoksi pysyttävä riippumattomina ammattikunnan ulkopuolisista sidosryhmistä. Siksi äänioikeuksien enemmistöä koskeva säännös olisi palautettava.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Jäsenvaltiot eivät voi määrätä näihin alakohtiin liittyviä lisäedellytyksiä. Jäsenvaltioilla ei saa olla mahdollisuutta edellyttää, että lakisääteisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä on oltava tietty vähimmäisosuus tilintarkastusyhteisön pääomasta tai äänioikeuksista.".

 

Perustelu

Jos kolmannella osapuolella on tilintarkastusyhteisössä äänienemmistö ja se valvoo investointeja, tilintarkastusyhteisön riippumattomuus saattaa vaarantua. Siksi tätä koskevia nykyisiä sääntöjä ei pitäisi muuttaa.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön menettelyt, joilla hyväksytään toisissa jäsenvaltioissa hyväksytyt lakisääteiset tilintarkastajat. Näiden menettelyiden on oltava direktiivin 2005/36/EY 11 ja 12 artiklan mukaiset, eivätkä ne saa ylittää kyseisen direktiivin 13 ja 14 artiklassa olevia vaatimuksia.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön menettelyt, joilla hyväksytään toisissa jäsenvaltioissa hyväksytyt lakisääteiset tilintarkastajat. Näiden menettelyiden on oltava direktiivin 2005/36/EY 11 ja 12 artiklan mukaiset, eivätkä ne saa ylittää kyseisen direktiivin 13 ja 14 artiklassa olevia vaatimuksia.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kelpoisuuskoe on suoritettava jollakin kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavassa kielilainsäädännössä sallituista kielistä. Sillä voidaan arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tietämystä ainoastaan niistä kyseisen jäsenvaltion laeista ja muista säännöksistä, joilla on merkitystä lakisääteisien tilintarkastusten kannalta.

Kelpoisuuskoe on suoritettava jollakin vastaanottavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Sillä voidaan arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tietämystä ainoastaan niistä kyseisen jäsenvaltion laeista ja muista säännöksistä, joilla on merkitystä lakisääteisien tilintarkastusten kannalta.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai tilintarkastusyhteisö sekä mahdollinen äänioikeuksien haltija toimii lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan riippumattomasti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön eikä osallistu sen päätöksentekoon.".

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai tilintarkastusyhteisö toteuttaa lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että riippumattomuutta ei vaaranna mikään liike- tai työsuhde tai taloudellinen, henkilökohtainen tai muu suhde, joka liittyy lakisääteiseen tilintarkastajaan, tilintarkastusyhteisöön, sen sisaryrityksiin ja ketjuun, johon tämä kuuluu, tai sellaiseen luonnolliseen henkilöön, jolla on mahdollisuus vaikuttaa lakisääteisen tilintarkastuksen lopputulokseen.".

Perustelu

Vaikka yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevat vaatimukset ovat laajemmat, riippumattomuutta koskevien perusnormien olisi oltava samat. Tarkistuksella yhdenmukaistetaan siksi direktiivin riippumattomuutta koskeva artikla yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevan asetuksen kanssa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei saa suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta, jos objektiivinen, harkitseva ja asioihin perehtynyt kolmas osapuoli katsoisi, että tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuus on vaarantunut. Jos lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuteen kohdistuu uhkia, esimerkiksi oman työn tarkastamisen, oman edun, asianajon, läheisyyden, luottamuksen tai painostuksen uhka, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on sovellettava varotoimia kyseisten uhkien lieventämiseksi. Jos nämä uhat ovat sovellettuihin varotoimiin verrattuina niin merkittäviä, että riippumattomuus vaarantuu, lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ei saa suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta."

Perustelu

Edellistä tarkistusta vastaava muutos, johon sisällytetään 2 kohdasta poistetut elementit.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

26 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa "kansainvälisellä tilintarkastusstandardilla" tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) vuonna 2009 käynnistämään selkeyttämishankkeeseen sisältyviä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (International Standards on Auditing, ISA) ja niihin liittyviä lausuntoja ja standardeja, sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa "kansainvälisellä tilintarkastusstandardilla" tarkoitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) hyväksymiä ja julkaisemia kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (International Standards on Auditing, ISA) ja niihin liittyviä lausuntoja ja standardeja, sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta ja käytettävissä Euroopan unionin työkielillä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

29 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

k) Laaduntarkastusten on oltava asianmukaisia ja oikeassa suhteessa tarkastettavan tilintarkastusyhteisön tai lakisääteisen tilintarkastajan toiminnan laajuuteen ja ulottuvuuteen."

k) Laaduntarkastusten on oltava asianmukaisia ja oikeassa suhteessa tarkastettavan tilintarkastusyhteisön tai lakisääteisen tilintarkastajan ja tarkastettujen yhteisöjen toiminnan laajuuteen ja monimutkaisuuteen."

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto näyttää viittaavan siihen, että suuret tilintarkastusyritykset edellyttävät perusteellisempia laaduntarkastuksia. Ratkaisevaa ei kuitenkaan välttämättä ole tilintarkastusyrityksen koko. Perusteellisempaa laaduntarkastusta saattaisi edellyttää pikemminkin tarkastettujen yhteisöjen koko ja monimutkaisuus, koska tarkastaminen on haastavampaa ja huonolaatuisten tarkastusten seuraukset saattavat olla laajemmat.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

29 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"Jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on asetettava ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettu kertomus asianomaisten osapuolten saataville näiden pyynnöstä. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että julkistettu kertomus ei vaaranna laaduntarkastuksen kohteena olevan tarkastettavan yhteisön kaupallisia etuja, mukaan lukien sen teollis- ja tekijänoikeudet.".

"Jäsenvaltiot voivat vaatia, että jäljempänä 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on asetettava ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettu kertomus asianomaisten osapuolten saataville näiden pyynnöstä. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että julkistettu kertomus ei vaaranna laaduntarkastuksen kohteena olevan tarkastettavan yhteisön kaupallisia etuja, mukaan lukien sen teollis- ja tekijänoikeudet.".

Perustelu

Tarkastuskertomusten sisältö vaihtelee jäsenvaltioittain. Jotkut kertomukset saattavat sisältää arkaluonteisia tietoja, joita ei ole tarkoitus esittää suurelle yleisölle, jolloin käytetään i alakohdassa tarkoitettuja laaduntarkastuksen kokonaistuloksia koko paikallisesta tilintarkastustoiminnasta. Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava mukauttaa tämä säännös kansalliseen kontekstiinsa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 kohta – b alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, edellyttäen, että asiantuntijat valitaan riippumattoman ja avoimen nimitysmenettelyn mukaisesti. Lakisääteisinä tilintarkastajina toimivien henkilöiden ei voida sallia osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon.".

3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoiden, jotka eivät toimi lakisääteisinä tilintarkastajina, osallistua julkisen valvonnan järjestelmän johtoon, edellyttäen, että asiantuntijat valitaan riippumattoman ja avoimen nimitysmenettelyn mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että lakisääteisinä tilintarkastajina toimivilla henkilöillä on vähemmistöedustus julkisen valvonnan järjestelmän johdossa.".

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 kohta – d alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava tarvittaessa oikeus aloittaa ja tehdä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toimintaan kohdistuvia tutkimuksia sekä oikeus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. Sillä on oltava riittävät resurssit tällaisten tutkimusten aloittamiseksi ja tekemiseksi.

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava tarvittaessa oikeus aloittaa ja tehdä lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toimintaan kohdistuvia tutkimuksia sekä oikeus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. Sillä on oltava tällaisten tutkimusten aloittamiseksi ja tekemiseksi riittävät resurssit, joihin lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen olisi mahdollisesti osallistuttava suhteessa niiden tarkastustoiminnan laajuuteen.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 15 kohta – e alakohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on oltava avoin. Tähän kuuluu muun muassa vuosittaisten työohjelmien ja toimintakertomusten julkistaminen.".

6. Toimivaltaisen viranomaisen toiminnan on oltava avointa. Tähän kuuluu muun muassa vuosittaisten työohjelmien ja toimintakertomusten julkistaminen.".

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 16 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

32 a artikla (uusi) – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat sallia 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen siirtää tehtäviä muille laissa nimetyille viranomaisille tai elimille vain siltä osin kuin on kyse lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisestä ja rekisteröinnistä. Toimivaltaisen viranomaisen on nimenomaisesti siirrettävä tehtävät, jotka muut viranomaiset tai elimet hoitavat. Siirrossa on täsmennettävä siirrettävät tehtävät ja edellytykset, joiden mukaisesti ne on hoidettava. Viranomaiset tai elimet on järjestettävä siten, ettei synny eturistiriitoja. Vastuu tämän direktiivin ja sen nojalla toteutettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamisen valvonnasta kuuluu viime kädessä siirron tekevälle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jäsenvaltiot voivat sallia 32 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen siirtää tiettyjä tehtäviä muille laissa nimetyille viranomaisille tai elimille. Toimivaltaisen viranomaisen on nimenomaisesti siirrettävä tehtävät, jotka muut viranomaiset tai elimet hoitavat. Siirrossa on täsmennettävä siirrettävät tehtävät ja edellytykset, joiden mukaisesti ne on hoidettava. Viranomaiset tai elimet on järjestettävä siten, ettei synny eturistiriitoja. Vastuu tämän direktiivin ja sen nojalla toteutettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamisen valvonnasta kuuluu viime kädessä siirron tekevälle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Perustelu

Salliakseen monissa jäsenvaltioissa jo toteutetun valvonnan hajauttamisen toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava siirtää tehtäviä muille viranomaisille tai elimille säilyttäen kuitenkin keskeisen asemansa ja vastuunsa.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 17 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/43/EY

37 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a. Korvataan 37 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Tarkastettavan yhteisön yhtiökokous tai jäsenten kokous nimittää lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön vähintään kolmen vuoden pituista ensimmäistä tilintarkastustoimeksiantoa varten."

Perustelu

Ensimmäisen tilintarkastustoimeksiannon pitempi kesto lisää tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 25 kohta

Direktiivi 2006/43/EY

48 a artikla (uusi) – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 36 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 2 kohdassa sekä 47 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 36 artiklan 7 kohdassa, 45 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 2 kohdassa sekä 47 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Direktiivin kodifiointi

 

Tämä direktiivi kodifioidaan sen direktiivin kanssa, jota sillä muutetaan, kolmen kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.12.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.12.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Valiokuntakäsittely

8.10.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.11.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.12.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Syed Kamall

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.5.2013