IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Sajjad Karim


Postupak : 2011/0389(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0171/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0171/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0778),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 50. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0461/2011),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir obrazložena mišljenja slovačkog Nacionalnog vijeća i Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. travnja 2012.[1],

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A7-0171/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se revizijskim društvima omogućio rast, države članice trebaju im dopustiti pristup vanjskom kapitalu. Stoga države članice više ne bi smjele zahtijevati da minimalni iznos kapitala ili glasačkih prava u revizorskom društvu imaju ovlašteni revizori ili revizorska društva, pod uvjetom da većinu članova upravljačkog tijela čine revizorska društva s odobrenjem u bilo kojoj državi članici ili ovlašteni revizori dobrog ugleda.

Briše se.

Obrazloženje

Nastavak na brisanje neograničenog sudjelovanja trgovačkih društava

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Iako glavnu odgovornost za dostavljanje financijskih informacija trebaju imati poslovodstva društava u kojima se provodi revizija, uloga je revizora aktivno preispitivati poslovodstvo iz perspektive korisnika. Kako bi se unaprijedila kvaliteta revizije, važno je poduprijeti profesionalni skepticizam revizora u odnosu na subjekt revizije. Revizori moraju biti svjesni da postoji mogućnost materijalnog krivog navođenja uslijed prijevare ili pogreške bez obzira na prethodno iskustvo revizora o poštenju i integritetu poslovodstva revidiranog subjekta.

Uvodna izjava 16. dio 1. Uredbe COM(2011)0779)

Amandman 3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kako bi se povećala neovisnost ovlaštenih revizora i revizorskih društava u odnosu na subjekt revizije tijekom obavljanja zakonskih revizija, svaka fizička ili pravna osoba koja ima glasačka prava u revizorskom društvu treba biti neovisna od revidiranog subjekta i ne bi smjela sudjelovati u procesu odlučivanja revidiranog subjekta.

(6) Revizori, revizorska društva i njihovi zaposlenici trebali bi se posebno suzdržati od obavljanja zakonske revizije subjekta ako u njemu imaju poslovni ili financijski interes i od trgovanja financijskim instrumentima koje izdaje, za koje jamči i na drugi način podupire subjekt nad kojim se obavlja revizija, osim udjela u diversificiranim sustavima zajedničkih ulaganja. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo trebalo bi se suzdržati od sudjelovanja u internom postupku donošenja odluka subjekta nad kojim se obavlja revizija. Ovlašteni revizori i njihovi zaposlenici trebali bi biti onemogućeni da preuzimaju dužnosti u subjektu nad kojim se obavlja revizija na razini poslovodstva ili uprave dok nije prošlo odgovarajuće vrijeme od kraja revizijskog angažmana.

(Uvodna izjava 9. Uredbe COM(2011(0779)

Amandman  4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Važno je da ovlašteni revizori i revizorska društva poštuju prava na privatni život i zaštitu podataka svojih klijenata. Stoga se na njih trebaju primjenjivati strogi propisi o povjerljivosti i poslovnoj tajni koji, međutim, ne bi smjeli ometati ispravnu primjenu ove Direktive i suradnju s grupnim revizorom tijekom obavljanja revizije konsolidiranih financijskih izvještaja kada je matično društvo u trećoj zemlji pod uvjetom da se poštuje Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka1. Međutim tim se propisima ne bi smjelo dopustiti ovlaštenom revizoru ili revizorskom društvu da surađuje s nadležnim tijelima u trećoj zemlji izvan kanala za suradnju utvrđenih u Poglavlju XI. Direktive 2006/43/EZ. Navedeni bi propisi o povjerljivosti također trebali vrijediti i za sve ovlaštene revizore i revizorska društva koja su se prestala baviti određenim revizijskim nalogom.

 

_________________

 

1. SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(Uvodna izjava 14. Uredbe COM(2011(0779)

Amandman  5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b) Odgovarajuća unutarnja organizacija ovlaštenih revizora i revizorskih društava treba doprinijeti sprečavanju opasnosti za njihovu neovisnost. Stoga se vlasnici ili dioničari revizorskog društva, kao ni njegovo poslovodstvo, ne bi smjeli miješati u obavljanje zakonske revizije na bilo koji način koji ugrožava neovisnost i objektivnost ovlaštenog revizora koji je obavlja u ime revizorskog društva. Osim toga, ovlašteni revizori i revizorska društva trebaju uspostaviti primjerene unutarnje politike i postupke u vezi sa svojim zaposlenicima i ostalim osobama koje sudjeluju u zakonskoj reviziji koju obavlja to društvo kako bi se zajamčilo njihovo poštovanje zakonskih obveza. Tim politikama i postupcima treba naročito nastojati spriječiti i otkloniti sve prijetnje neovisnosti i zajamčiti kvalitetu, točnost i temeljitost zakonske revizije. Te politike i postupci trebaju biti proporcionalne u odnosu na obujam i složenost poslovanja ovlaštenog revizora ili revizorskog društva.

 

(Uvodna izjava 8. Uredbe COM(2011(0779)

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c) Rezultat zakonske revizije je mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskih izvještaja revidiranih subjekata. Međutim, zainteresirane strane možda nisu svjesne ograničenja revizije (materijalnost, tehnike uzorkovanja, uloga revizora u otkrivanju prijevare i odgovornost poslovodstva), što može dovesti do razmimoilaženja u očekivanjima. Da bi se to razmimoilaženje smanjilo, važno je pojasniti što je opseg zakonske revizije.

(Uvodna izjava 15. Uredbe COM(2011(0779)

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6d) Osiguranje kvalitete revizije treba biti glavni kriterij koji se primjenjuje pri organiziranju revizije i dodjeljivanja potrebnih resursa na pojedine poslove. Integritet ovlaštenog revizora, revizorskog društva i njegovog osoblja bitan je za osiguranje povjerenja javnosti u zakonske revizije i financijska tržišta. Stoga svaki incident koji može imati ozbiljne posljedice po integritet aktivnosti zakonske revizije trebalo bi rješavati na odgovarajući način. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo trebaju primjereno dokumentirati revizijske aktivnosti.

(Uvodna izjava 16. dio 2. Uredbe COM(2011(0779)

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6e) Temeljit unutarnji kontrolni pregled kvalitete aktivnosti obavljenih tijekom svake zakonske revizije trebao bi doprinijeti visokoj kvaliteti revizije. Stoga ovlašteni revizor ili revizorsko društvo ne bi smjeli objaviti svoje revizorsko izvješće dok se ne provede unutarnji kontrolni pregled kvalitete.

(Uvodna izjava 18. Uredbe COM(2011(0779)

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Važno je zajamčiti visoku kvalitetu zakonskih revizija unutar Unije. Sve zakonske revizije stoga treba obavljati u skladu s međunarodnim revizorskim standardima koji su dio projekta Clarity koje je 2009. objavila Međunarodna federacija računovođa (IFAC) u mjeri u kojoj su oni relevantni za zakonske revizije. Državama članicama treba biti omogućeno odrediti dodatne nacionalne revizorske postupke ili zahtjeve samo ako oni proizlaze iz posebnih nacionalnih pravnih zahtjeva u vezi s opsegom zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja ili konsolidiranih financijskih izvještaja, što znači da ti zahtjevi nisu obuhvaćeni prihvaćenim međunarodnim revizorskim standardima, te samo ako oni doprinose većoj vjerodostojnosti i kvaliteti godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja i doprinose javnom dobru Unije. Komisija treba i dalje sudjelovati u praćenju sadržaja i procesa usvajanja međunarodnih revizorskih standarda IFAC-a.

(7) Važno je zajamčiti visoku kvalitetu zakonskih revizija unutar Unije. Sve zakonske revizije stoga treba obavljati u skladu s međunarodnim revizorskim standardima koje je objavio Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB) u mjeri u kojoj su oni relevantni za zakonske revizije. Državama članicama treba biti omogućeno odrediti dodatne nacionalne revizorske postupke ili zahtjeve samo ako oni proizlaze iz posebnih nacionalnih pravnih ili regulatornih zahtjeva u vezi s opsegom zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja ili konsolidiranih financijskih izvještaja, što znači da ti zahtjevi nisu obuhvaćeni prihvaćenim međunarodnim revizorskim standardima, te samo ako oni doprinose većoj vjerodostojnosti i kvaliteti godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja. Komisija treba i dalje sudjelovati u praćenju sadržaja i procesa usvajanja međunarodnih revizorskih standarda IAASB-a.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Za konsolidirane financijske izvještaje važno je postojanje jasne definicije odgovornosti ovlaštenih revizora koji obavljaju reviziju različitih sastavnih dijelova grupe. U ovom bi smislu revizor grupe trebao snositi punu odgovornost za revizorsko izvješće.

(Recital 17 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Javni nadzor nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima obuhvaća izdavanje odobrenja, upis ovlaštenih revizora i revizorskih društava, donošenje standarda profesionalne etike i unutarnje kontrole kvalitete revizorskih društava, permanentno obrazovanje kao i sustav osiguranja kvalitete, istragu i kazne za ovlaštene revizore i revizorska društva. Kako bi se poboljšala transparentnost nadzora nad revizorima i osigurala veća odgovornost, svaka država članica treba odrediti jednu tijelo odgovorno za javni nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava. Neovisnost tih tijela za javni nadzor od revizorske struke osnovni je preduvjet integriteta, učinkovitosti ispravnog funkcioniranja javnog nadzora nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima. Stoga tijelima za javni nadzor trebaju upravljati neaktivni revizori, a države članice trebaju uspostaviti neovisne i transparentne psotupke za izbor neaktivnih revizora.

Briše se.

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) U cilju odgovarajućeg nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava koja obavljaju prekogranične aktivnosti ili su dio mreža, tijela za javni nadzor država članica moraju razmjenjivati informacije. Kako bi se zaštitila povjerljivost razmijenjenih informacija, države članice trebaju obvezi čuvanja poslovne tajne podvrgnuti ne samo osoblje tijela za javni nadzor, već i osobe kojima su tijela za javni nadzor delegirala neke zadaće. Nadležnim tijelima treba biti omogućeno delegirati na druga tijela ili organe samo zadaće u vezi s odobravanjem i upisom ovlaštenih revizora. Delegiranje treba podlijegati ispunjenju nekoliko uvjeta, a nadležno tijelo treba imati konačnu odgovornost za to.

(11) U cilju odgovarajućeg nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava koja obavljaju prekogranične aktivnosti ili su dio mreža, tijela za javni nadzor država članica moraju razmjenjivati informacije. Kako bi se zaštitila povjerljivost razmijenjenih informacija, države članice trebaju obvezi čuvanja poslovne tajne podvrgnuti ne samo osoblje tijela za javni nadzor, već i osobe kojima su tijela za javni nadzor delegirala neke zadaće.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Revizorski odbori ili tijela koja obnašaju odgovarajuću funkciju u subjektu nad kojim se obavlja revizija imaju odlučujuću ulogu u osiguranju visoke kvalitete zakonske revizije. Posebno je važno osnažiti neovisnost i stručna znanja revizorskog odbora zahtijevajući da većina njegovih članova budu neovisni te da barem jedan od članova odbora raspolaže stručnim znanjima iz područja revizije, a jedan iz područja revizije i/ili računovodstva. Preporukom Komisije od 15. veljače 2005. o ulozi neizvršnih i nadzornih direktora trgovačkih društava uvrštenih na burzu te o odborima (nadzornog) odbora propisuje se način ustrojavanja i funkcija revizorskog odbora. Međutim, uzimajući u obzir veličinu odborā u društvima s manjom tržišnom kapitalizacijom te u malim i srednjim subjektima od javnog interesa, bilo bi primjereno da funkcije dodijeljene revizorskom odboru tih subjekata ili tijelu koje obavlja odgovarajuće funkcije unutar revidiranog subjekta obavlja administrativno ili nadzorno tijelo kao cjelina.

(Part of Recital 23 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Opterećenje malih i srednjih poduzeća na području Unije u vezi s revizijom njihovih financijskih izvještaja trebalo bi svesti na najnižu neophodnu razinu, a da se pritom ne ugrozi zaštita ulagača. Države članice trebaju zajamčiti da primjena revizorskih standarda prema kojima se obavlja zakonska revizija financijskih izvještaja tih poduzeća bude razmjerna veličini malih i srednjih poduzeća.

(13) Opterećenje malih i srednjih poduzeća na području Unije u vezi s revizijom njihovih financijskih izvještaja trebalo bi svesti na najnižu neophodnu razinu, a da se pritom ne ugrozi zaštita ulagača. Države članice trebaju zajamčiti da primjena revizorskih standarda prema kojima se obavlja zakonska revizija financijskih izvještaja tih poduzeća bude razmjerna veličini malih i srednjih poduzeća. Trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu da mala i srednja poduzeća postoje u različitim veličinama i da se osim toga njihove operacije razlikuju u složenosti.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi se zaštitila prava dotičnih subjekata prilikom suradnje nadležnih tijela država članica i nadležnih tijela trećih zemalja na razmjeni radnih revizorskih dokumenata ili drugih dokumenata relevantnih za ocjenu kvalitete obavljene revizije, države članice trebaju zajamčiti da radni dogovori koje su sklopila njihova nadležna tijela i na temelju kojih se obavlja svaka razmjena takvih dokumenata sadrže dostatne mjere zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa revidiranog subjekta, uključjujući prava industrijskog i intelektualnog vlasništva.

(15) Kako bi se zaštitila prava dotičnih subjekata prilikom suradnje nadležnih tijela država članica i nadležnih tijela trećih zemalja na razmjeni radnih revizorskih dokumenata ili drugih dokumenata relevantnih za ocjenu kvalitete obavljene revizije, države članice trebaju zajamčiti da radni dogovori koje su sklopila njihova nadležna tijela i na temelju kojih se obavlja svaka razmjena takvih dokumenata sadrže dostatne mjere zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa revidiranog subjekta, uključujući prava industrijskog i intelektualnog vlasništva. Države članice osiguravaju da se dogovori pridržavaju odredbi Direktive 95/46/EZ i da su usklađeni s njima.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Budući da cilj ove Direktive, tj. jačanje zaštite ulagača u financijskim izvještajima koje objavljuju poduzeća daljnjim poboljšanjem kvalitete zakonskih revizija koje se obavljaju na području Unije, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri te budući da on može biti bolje ostvaren na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Direktiva ne prelazi nužne okvire koji su potrebni za postizanje navedenog cilja.

(20) Budući da cilj ove Direktive, tj. jačanje povjerenja ulagača u istinitost i pravednost financijskih izvještaja koje objavljuju poduzeća daljnjim poboljšanjem kvalitete zakonskih revizija koje se obavljaju na području Unije, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri te budući da on može biti bolje ostvaren na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Direktiva ne prelazi nužne okvire koji su potrebni za postizanje navedenog cilja.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Dodaju se sljedeći stavci:

(a) Dodaju se sljedeći stavci:

„Članci 22., 25. i 27. do 30. ove Direktive ne primjenjuju se na zakonsku reviziju godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa ako to nije utvrđeno u Uredbi (EU) br. [xxx].

„Članci 25., 28. i 29. ove Direktive ne primjenjuju se na zakonsku reviziju godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa ako to nije utvrđeno u Uredbi (EU) br. [xxx].

Članci 32. do 36. ove Direktive primjenjuju se na subjekte od javnog interesa ako se odnose na nadzor poštovanja propisa o odobrenju i upisu ovlaštenih revizora i revizorskih društava, kao što je utvrđeno u člancima 3. do 20.

Članci 32. do 36. ove Direktive primjenjuju se na subjekte od javnog interesa ako se odnose na nadzor poštovanja propisa o odobrenju i upisu ovlaštenih revizora i revizorskih društava, kao što je utvrđeno u člancima 3. do 20.ˮ

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 2. – točka 1. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) dobrovoljno obavila mala poduzeća;

Briše se.

Obrazloženje

Dobrovoljnu reviziju malih poduzeća nije potrebno regulirati.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 2. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) Točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

 

'5. „revizor iz treće zemlje” znači fizička osoba koja obavlja revizije godišnjih ili konsolidiranih financijskih izvještaja društva osnovanog u trećoj zemlji osim ako ta osoba nije ovlašteni revizor ili revizorsko društvo, a revizorska aktivnost u trećoj zemlji podliježe nadzoru države članice;”;

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 2. – točka 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

'10. „nadležna tijela” znače zakonom određena tijela ili organi koji su nadležni za reguliranje i/ili nadzor ovlaštenih revizora ili revizorskih društava ili posebne vidove njihovog reguliranja i/ili nadzora; izraz „nadležno tijelo” u konkretnom članku znači tijelo koje je odgovorno za funkcije iz tog članka;”;

'10. „nadležna tijela” znače zakonom određena tijela koja su nadležna za reguliranje i/ili nadzor ovlaštenih revizora ili revizorskih društava ili posebne vidove njihovog reguliranja i/ili nadzora; izraz „nadležno tijelo” u konkretnom članku znači tijelo ili organ/i koji su nadležni za funkcije iz tog članka;”;

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka d

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 2. – točka 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) Točka 13. zamjenjuje se sljedećim:

(d) Točka 13. zamjenjuje se sljedećim:

13. „subjekti od javnog interesa” znači:

13. „subjekti od javnog interesa” znače poduzeća koja su:

(a) subjekti koje regulira zakonodavstvo države članice i čijim se prenosivim vrijednosnicama trguje na reguliranom tržištu bilo koje države članice u smislu točke 14. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

(a) subjekti koje regulira zakonodavstvo države članice i čijim se prenosivim vrijednosnicama trguje na reguliranom tržištu bilo koje države članice u smislu točke 14. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

(b) kreditne institucije utvrđene u točci 1. članka 4. Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

(b) kreditne institucije utvrđene u točci 1. članka 4. Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. koje se odnose na početak obavljanja i obavljanje djelatnosti kreditnih institucija osim onih koje su navedene u članku 2. navedene Direktive(*);

(c) osiguravajuća društva u smislu članka 13. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (**);

(c) osiguravajuća društva u smislu članka 2. stavka 1. Direktive Vijeća 91/674/EEZ od 19. prosinca 1991. o godišnjim izvještajima osiguravajućih društava, ili;

(d) subjekti koje regulira zakonodavstvo države članice koji su institucije platnog prometa utvrđene u točci 4. članka 4. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (***), osim ako se primjenjuje članak 15. stavak 2. te Direktive;

(d) države članice odredile subjektima od javnog interesa, primjerice poduzeća koja su od velikog javnog značaja zbog prirode svojeg poslovanja, veličine ili broja djelatnika;

(e) subjekti koje regulira zakonodavstvo države članice koji su institucije za izdavanje elektronskog novca utvrđene u točci 1. članka 2. Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (****), osim ako se primjenjuje članak 15. stavak 2. Direktive 2007/64/EZ;

 

(f) investicijska društva utvrđena u točci 1. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

 

(g) alternativni investicijski fondovi u EU-u utvrđeni u članku 4. stavku 1. točci k Direktive 2011/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*****);

 

(h) subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) utvrđeni u članku 1. stavku 2. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (******);

 

(i) subjekti koje regulira zakonodavstvo države članice koji su središnji depozitoriji vrijednosnih papira;

 

(j) središnje druge ugovorne strane utvrđene u članku 2. stavku 1. Uredbe X/XXXX Europskog parlamenta i Vijeća (*******) [vidi prijedlog Uredbe o izvedenicama izvan uređenog tržišta, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima, COM(2010)484);

 

(*) SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

(*) SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

(**) SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

 

(***) SL L 319, 5.12.2007., str. 1.

 

(****) SL L 267, 10.10.2009., str. 7.

 

(*****) SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

 

(******) SL L 302, 17.11.2009., str. 32.;

 

 

(*******) SL L ….”

 

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka i

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) u prvom podstavku briše se točka (b);

briše se

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 3. – podtočka b – podtočka iii

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

(iii) drugi podstavak se briše

„Države članice ne smiju postavljati dodatne uvjete u vezi s ovim točkama. Državama članicama nije dopušteno zahtijevati da minimalni iznos kapitala ili glasačkih prava u revizorskom društvu imaju ovlašteni revizori ili revizorska društva.”.

 

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 5.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležno tijelo navedeno u članku 32. surađuje imajući u vidu ostvarenje konvergencije zahtjeva iz ovog članka. Oni surađuju s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) i nadležnim tijelima iz članka 10. Uredbe [XXX] od [XXX] u mjeri u kojoj se ta konvergencija odnosi na zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa.

Nadležno tijelo navedeno u članku 32. surađuje u cilju ostvarenja minimalne konvergencije zahtjeva iz ovog članka. Pri takvoj suradnji ta nadležna tijela uzimaju u obzir promjene u obavljanju revizije i revizijskoj struci, a posebno konvergenciju koju je struka već ostvarila.

Amandman  25

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6. – podtočka b

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

(b) stavak 3. se briše

„Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 48.a u svrhu prilagođavanja popisa subjekata koje se uključuje u test teorijskog znanja iz stavka 1. ovog članka. Pri donošenju upotrebi takvih ovlasti Komisija u obzir uzima promjene u obavljanju revizije i revizijskoj struci.

 

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razdoblje prilagodbe ne traje dulje od tri godine i podliježe procjeni.

Razdoblje prilagodbe ne traje dulje od tri godine i podliježe procjeni razine stručne osposobljenosti ostvarene primjenom nacionalnog prava o reviziji.

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članku 15. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

Briše se.

„Nadležno tijelo iz članka 32. dužno je uspostaviti javni registar.ˮ.

 

Amandman  28

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 17. – stavak 1. – točka j

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„ako je primjenjivo, je li revizorsko društvo registrirano u skladu s člancima 3.a i 3.b.”.

„ako je primjenjivo, je li revizorsko društvo registrirano u skladu s člankom 3.b.”.

Amandman  29

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.a (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

 

10a. U članku 21. dodaje se sljedeći stavak:

 

2a. Pri obavljanju zakonske revizije ovlašteni revizor ili revizorsko društvo održavaju profesionalni skepticizam tijekom cijele revizije, prepoznavajući mogućnost materijalnog krivog navođenja zbog činjenica i ponašanja koje ukazuje na nepravilnosti, uključujući prijevaru ili pogrešku, bez obzira na prethodno iskustvo revizora ili društva s poslovodstvom revidiranog subjekta i osobama koje njime upravljaju, kako zahtijevaju međunarodni standardi iz članka 26.

 

 

 

Za potrebe ovog članka „profesionalni skepticizamˮ znači pristup koji sadržava kritično mišljenje, pažljivost u uočavanju situacija koje mogu označiti moguće krivo navođenje zbog greške ili prijevare te kritična procjena revizijskih dokaza.

(Article 15 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 11. – podtočka a

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 22. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice prilikom obavljanja zakonske revizije osiguravaju neovisnost ovlaštenog revizora i/ili revizorskog društva i bilo kojeg nositelja glasačkog prava u revizorskom društvu o subjektu nad kojim se obavlja revizija, kao i njihovu neuključenost u odlučivanju subjekta nad kojim se obavlja revizija.

1. Države članice prilikom obavljanja zakonske revizije osiguravaju neovisnost o subjektu nad kojim se obavlja revizija ovlaštenog revizora i/ili revizorskog društva i bilo koje fizičke osobe koja je u položaju da izravno ili neizravno utječe na ishod zakonske revizije.

 

Neovisnost se zahtijeva i tijekom razdoblja koje obuhvaćaju financijski izvještaji koji će se revidirati, i tijekom razdoblja u kojem se zakonska revizija obavlja.

 

Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo ne obavlja zakonsku reviziju ako postoji bilo kakva opasnost od samopregleda, koristoljublja, zagovaranja, familijarnosti, povjerenja ili zastrašivanja, koja je rezultat financijskih, osobnih, poslovnih, zaposleničkihh ili drugih odnosa između:

 

– ovlaštenog revizora, revizorskog društva, njegove mreže i bilo koje fizičke osobe koja je u položaju da utječe na ishod zakonske revizije i

 

– subjekta nad kojim se obavlja revizija;

 

za koji bi, uzimajući u obzir primijenjene zaštitne mjere, objektivna, razumna i obaviještena treća strana zaključila da je neovisnost ovlaštenog revizora ili revizorskog društva ugrožena.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 11. – podtočka b

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 22. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) u drugom stavku drugi podstavak se briše;

(b) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

2. Ovlašteni revizor, revizorsko društvo, njihovi glavni revizijski partneri, kao i sve ostale fizičke osobe čije usluge su stavljene na raspolaganje ili pod kontrolu takvog revizora ili društva i koje su izravno uključene u aktivnosti zakonske revizije, te osobe usko povezane s njima u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2004/72/EZ ne smiju:

 

(a) posjedovati bilo koje financijske instrumente subjekta nad kojim se obavlja revizija, matičnog društva za koji je subjekt nad kojim se obavlja revizija od materijalnog značaja, ili bilo kojeg subjekta čije su financijske informacije uključene u financijske izvještaje subjekta nad kojim se obavlja revizija, osim interesa u neizravnom posjedu putem diversificiranih sustava zajedničkih ulaganja, uključujući upravljane fondove, poput mirovinskih fondova ili životnog osiguranja;

 

(b) trenutno ili u prethodnih 12 mjeseci imati bilo kakav osobni, poslovni, zaposlenički ili drugi odnos sa subjektom nad kojim se obavlja revizija, matičnim društvom za koje je subjekt nad kojim se obavlja revizija od materijalnog značaja ili bilo kojim subjektom čije su financijske informacije uključene u financijske izvještaje subjekta nad kojim se obavlja revizija, koji može ugroziti neovisnost ovlaštenog revizora ili revizorskog društva ili ga objektivna, razumna i obaviještena treća strana može smatrati ugrožavajućim za njihovu neovisnost.

(Article 7 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  32

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 22. – stavci 2.a i 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) U članku 22. dodaju se sljedeći stavci:

 

2a. Osobe ili društva iz stavka 2. ne smiju tražiti ili primati darove, gostoprimstvo ili slične usluge od tijela nad kojim se obavlja revizija osim ako bi objektivna, razumna i obaviještena treća strana njihovu vrijednost smatrala beznačajnom ili nevažnom.

 

2b. Ako tijekom razdoblja obuhvaćenog financijskim izvještajima subjekt na koji se primjenjuju članci 22. i 22.a ove Direktive i članci 9. i 11. Uredbe XX/XX preuzme subjekt nad kojim se obavlja revizija ili se s njim spoji ili je od njega preuzet, ovlašteni revizor ili revizorsko društvo utvrđuju i procjenjuju sve trenutne ili nedavne interese ili odnose – uključujući odnose pružanja usluga – s tim subjektom koji bi, uzimajući u obzir raspoložive zaštitne mjere, mogli ugroziti njegovu neovisnost i sposobnost nastavka zakonske revizije nakon datuma stupanja na snagu spajanja ili preuzimanja.

 

Što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od tri mjeseca, ovlašteni revizor ili revizorsko društvo poduzimaju sve potrebne korake kako bi prekinuli sve trenutne interese i odnose koji bi ugrozili njegovu neovisnost te, po mogućnosti, usvaja zaštitne mjere kojima se umanjuje svaka prijetnja njegovoj neovisnosti koja proizlazi iz prethodnih ili trenutnih interesa i odnosa.

(Article 7 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  33

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 22. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

(c) stavak 4. se briše

‘4. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a za potrebe utvrđivanja:

 

(a) prijetnji i zaštitnih mjera iz stavka 2. ovog članka;

 

(b) situacija u kojima je značaj prijetnji iz stavka 2. ovog članka takav da dovodi u pitanje neovisnost ovlaštenog revizora ili revizorskog društva;

 

Amandman  34

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 22.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11a. Umeće se sljedeći članak 22.a:

 

Članak 22.a (novi)

 

Zapošljavanje bivših ovlaštenih revizora ili zaposlenika ovlaštenih revizora ili revizorskih društava

 

1. Države članice osiguravaju da ovlašteni revizor ili glavni revizorski partner koji obavlja zakonsku reviziju u ime revizorskog društva prije isteka razdoblja od dvije godine nakon što je prestao njegov angažman ovlaštenog revizora ili glavnog revizijskog partnera ne smije preuzeti nijednu od sljedećih dužnosti:

 

(a) ključnu poslovodnu poziciju u subjektu nad kojim se provodi revizija;

 

(b) člana revizorskog odbora subjekta nad kojim se provodi revizija ili, ako takav odbor ne postoji, tijela koje obavlja ekvivalentne funkcije;

 

(c) neizvršnog člana upravnog tijela ili člana nadzornog tijela subjekta nad kojim se provodi revizija.

 

2. Zaposlenici i partneri, izuzev glavnih revizijskih partnera, ovlaštenog revizora ili revizorskog društva koji vrše zakonsku reviziju, kao i sve druge fizičke osobe čije su usluge stavljene na raspolaganje ili pod kontrolu takvog revizora ili društva ne smiju, kad su takvi zaposlenici, partneri ili druge fizičke osobe osobno odobreni kao ovlašteni revizori, prije isteka razdoblja od najmanje jedne godine od njihovog izravnog sudjelovanja u angažmanu zakonske revizije preuzeti nijednu od dužnosti navedenih u točkama (a), (b) i (c) stavka 1.

(Article 8 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  35

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.b (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 23. – stavci 4.a do 4.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

 

 

 

11b. U članku 23. dodaju se sljedeći stavci:

 

4a. Ako ovlašteni revizor ili revizorsko društvo obavljaju zakonsku reviziju subjekta od javnog interesa koji je dio grupe poduzeća čije je matično poduzeće smješteno u trećoj zemlji, pravila o povjerljivosti i poslovnoj tajni iz stavka 1. ne smiju ometati prijenos relevantne dokumentacije provedene revizije od strane ovlaštenog revizora ili revizorskog društva revizoru grupe smještenom u trećoj zemlji ako je takva dokumentacija isključivo potrebna za pripremu revizije konsolidiranih financijskih izvještaja matičnog poduzeća.

 

4b. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekta od javnog interesa koji je izdao vrijednosne papire u trećoj zemlji ili koji sačinjava dio grupe koja objavljuje zakonske konsolidirane financijske izvještaje u trećoj zemlji može prenijeti samo radne dokumente revizije ili druge dokumente povezane s revizijom tog subjekta u svojem posjedu nadležnim tijelima u dotičnim trećim zemljama prema uvjetima iz članka 47.

 

4c. Prijenos informacija revizoru grupe smještenom u trećoj zemlji pridržava se poglavlja IV. Direktive 95/46/EZ i primjenjivih nacionalnih pravila o zaštiti osobnih podataka.

(Article 13 from the Regulation COM (2011)0779)

Amandman  36

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.c (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 24.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11c. Umeće se sljedeći članak 24.a:

 

Članak 24.a (novi)

 

Unutarnja organizacija ovlaštenih revizorskih društava

 

1. Države članice osiguravaju da se ovlašteni revizor ili revizorsko društvo pridržavaju sljedećih organizacijskih zahtjeva:

 

(a) revizorsko društvo uspostavlja odgovarajuće politike i postupke kako bi osiguralo da se vlasnici ili dioničari revizorskog društva kao i članovi upravnih, poslovodnih i nadzornih tijela tog društva ili povezanog društva ne miješaju u provođenje zakonske revizije na bilo koji način kojim se dovodi u opasnost neovisnost i objektivnost ovlaštenog revizora koji provodi zakonsku reviziju u ime revizorskog društva.

 

(b) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo moraju imati dobre upravne i računovodstvene postupke, mehanizme unutarnje kontrole, učinkovite postupke procjene rizika te djelotvorne kontrolne i zaštitne mjere za sustave obrade informacija.

 

Ti mehanizmi unutarnje kontrole izrađuju se kako bi osigurali pridržavanje odluka i postupaka na svim razinama revizorskog društva ili radne strukture ovlaštenog revizora.

 

Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo provode i održavaju postupke donošenja odluka i organizacijske strukture koje jasno i na dokumentirani način određuju linije izvještavanja i dodjeljuju funkcije i odgovornosti;

 

(c) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo uspostavljaju odgovarajuće politike i postupke kako bi osigurali da njihovi zaposlenici i sve druge fizičke osobe čije su usluge stavljene na njihovo raspolaganje ili pod njihovu kontrolu i koji su izravno uključeni u aktivnosti zakonske revizije imaju odgovarajuća znanja i iskustva za dodijeljene zadaće;

 

(d) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo uspostavljaju odgovarajuće politike i postupke kako bi osigurali da se vanjsko izvršavanje važnih revizijskih funkcija ne obavlja na način kojim bi se oslabila kvaliteta unutarnje kontrole ovlaštenog revizora ili revizorskog društva te spososbnost nadležnih tijela da nadziru pridržavaju li se ovlašteni revizor ili revizorsko društvo obveza iz ove Direktive;

 

(e) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo uspostavljaju odgovarajuće i učinkovite organizacijske i upravne mjere za sprečavanje, utvrđivanje, uklanjanje, upravljanje i otkrivanje prijetnji njihovoj neovisnosti osim u uobičajenom poslovanju, kako je navedeno u članku 22. stavku 1.

 

(f) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo uspostavljaju odgovarajuće postupke i standarde za obavljanje zakonske revizije, izobrazbe, nadzora i revizije aktivnosti zaposlenika te organiziranje strukture revizorskog spisa navedenog u članku 25.b stavku 5.;

 

(g) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo uspostavljaju sustav unutarnje kontrole kvalitete kako bi osigurali kvalitetu zakonske revizije. Sustav kontrole kvalitete obuhvaća barem postupke i standarde iz točke (f). U slučaju revizorskog društva odgovornost za sustav unutarnje kontrole kvalitete ima osoba koja je kvalificirana kao ovlašteni revizor;

 

(h) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo koriste se odgovarajućim sustavima, resursima i postupcima kako bi osigurali kontinuitet i regularnost u obavljanju svojih aktivnosti zakonske revizije;

 

(i) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo također uspostavljaju odgovarajuće i učinkovite organizacijske i upravne mjere za rješavanje i bilježenje incidenata koji imaju ili mogu imati ozbiljne posljedice za integritet njihovih aktivnosti zakonske revizije;

 

(j) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo imaju odgovarajuće politike plaćanja ili dijeljenja dobiti kojima se daju dostatni poticaji za uspješnost i osigurava kvaliteta revizije. Prije svega iznos prihoda koje ovlašteni revizor ili revizorsko društvo steknu iz prodaje usluga koje nisu usluge izražavanja uvjerenja subjektu nad kojim se obavlja revizija ne smiju sačinjavati dio ocjene uspješnosti i naknade bilo koje osobe koja je uključena ili može utjecati na provođenje revizije;

 

(k) ovlašteni revizor ili revizorsko društvo nadzire i ocjenjuje primjerenost i učinkovitost sustava, mehanizama i mjera unutarnje kotrole i unutarnje kontrole kvalitete uspostavljenih u skladu s ovom Direktivom i poduzima odgovarajuće mjere da riješi bilo kakve nedostatke. ovlašteni revizor ili revizorsko društvo posebno izvršava godišnju procjenu sustava unutarnje kontrole kvalitete iz točke (g). Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo bilježi rezultate ove procjene i sve predložene mjere za promjenu unutarnjeg sustava kontrole kvalitete.

 

Politike i postupci iz prvog podstvaka dokumentiraju se i priopćavaju zaposlenicima ovlaštenog revizora ili revizorskog društva.

 

Svako vanjsko izvršavanje revizijskih funkcija iz točke (d) ne utječe na odgovornost ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prema subjektu nad kojim se provodi revizija.

 

2. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo uzimaju u obzir svoju veličinu i složenost pri pridržavanju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

 

Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo moraju biti u mogućnosti pokazati odgovarajućim nadležnim tijelima pridržavanje zahtjeva iz stavka 1., uz poštovanje prvog podstavka.

(Article 6 from the Regulation COM(2011)0779)

Amandman  37

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.d (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 25.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.d Umeće se sljedeći članak 25.a:

 

Članak 25.a

 

Opseg zakonske revizije

 

1. Prilikom provođenja zakonske revizije ovlašteni revizor ili revizorsko društvo reviziju provodi u skladu s međunarodnim revizijskim standardima iz članka 26.

 

2. Kada je revidirani subjekt subjekt od javnog interesa, ovlašteni revizor ili revizorsko društvo poduzima potrebne korake s ciljem donošenja mišljenja daju li godišnji ili konsolidirani financijski izvještaji subjekta od javnog interesa točan i pošten pregled te jesu li izrađeni u skladu s mjerodavnim okvirom financijskog izvještavanja.

 

Izvješće ovlaštenog revizora ili revizorskog društva izrađuje se u skladu s člancima 21. i 25. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve glede izvješćivanja iz članaka 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX, opseg zakonske revizije ne obuhvaća osiguranje u pogledu buduće održivosti revidiranog subjekta niti u pogledu učinkovitosti ili djelotvornosti s kojom je upravljačko ili upravno tijelo vodilo ili će voditi poslove subjekta.

(Članak 14. Uredbe COM(2011)0779)

Amandman  38

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.e (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 25.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.e Umeće se sljedeći članak 25.b:

 

Članak 25.b (novi)

 

Organizacija posla

 

1. Kada zakonsku reviziju provodi revizorsko društvo, revizorsko će društvo odrediti barem jednog glavnog revizijskog partnera s odgovarajućom stručnošću, sposobnostima i ovlastima za provođenje njegovih, njezinih ili njihovih dužnosti na prikladan način. Revizorsko društvo određenom revizijskom partneru ili određenim revizijskim partnerima osigurava dovoljne resurse i broj zaposlenika koji imaju potrebnu stručnost i sposobnosti za provođenje njegovih, njezinih ili njihovih dužnosti na prikladan način.

 

Osiguravanje kvalitete, neovisnosti i stručnosti revizije za revizorsko je društvo glavni kriterij odabira za određivanje glavnog revizijskog partnera ili glavnih revizijskih partnera.

 

Određeni revizijski partner(i) aktivno su uključeni u provođenje zakonske revizije.

 

2. Kada zakonsku reviziju provodi ovlašteni revizor, on ili ona posvećuje dovoljno vremena zadatku i dodjeljuje dovoljno resursa svojim zaposlenicima za provođenje njihovih dužnosti na prikladan način.

 

3. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo primjenjuje postupke za kontrolu kvalitete na razini zadatka koji su dosljedni međunarodnim revizijskim standardima iz članka 26.

 

4. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo vodi evidenciju klijenata. Takva evidencija obuhvaća sljedeće podatke za svakog klijenta kojemu se pruža usluga revizije:

 

(a) naziv, adresa i mjesto društva;

 

(b) u slučaju revizorskog društva, glavni revizijski partner(i);

 

(c) naknade naplaćene za zakonsku reviziju i naknade naplaćene za druge usluge u bilo kojoj financijskoj godini;

 

5. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo izrađuje revizorski spis za svaku provedenu zakonsku reviziju. Revizorski spis sadrži barem dokumentaciju za zakonsku reviziju provedenu prema zahtjevima međunarodnih revizijskih standarda iz članka 26. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo također čuva podatke zabilježene prema članku 25.c i članku 25.d stavku 6. ove Direktive i članku 11. stavku 3. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo zadržava sve druge podatke i dokumente koji su važni za potkrjepu izvješća iz članaka 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX i za praćenje sukladnosti s tom Direktivom, Uredbom (EU) br. XX/XX i drugim primjenjivim zakonskim propisima.

 

Revizorski spis zatvara se najkasnije 60 dana nakon datuma potpisivanja revizorskog izvješća iz članka 22. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

6. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo čuva evidenciju svih pritužbi na provođenje zakonskih revizija.

(Članak 16. Uredbe COM(2011)0779)

Amandman  39

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.f (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 25.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.f Umeće se sljedeći članak 25.c:

 

Članak 25.c

 

Cjelovitost financijskih izvještaja

 

1. Kada ovlašteni revizor ili revizorsko društvo primijeti bilo kakav razvoj događaja koji će vjerojatno imati materijalne posljedice po revizorsko mišljenje, ovlašteni revizor ili revizorsko društvo:

 

(a) prati razvoj događaja;

 

(b) kao odgovor na događaj ili razvoj događaja poduzima odgovarajuće mjere prema zahtjevima međunarodnih revizijskih standarda;

 

(c) odmah obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo o događaju ili razvoju događaja ako nakon poduzimanja odgovarajućih mjera revizor i dalje smatra da će događaj ili razvoj događaja vjerojatno imati materijalnih posljedica po revizorsko mišljenje.

 

Evidencija iz točke (a) prvog podstavka obuhvaća činjenice i okolnosti pritužbe, informacije o uključenoj osobi ili uključenim osobama i pojedinosti o mjerama koje su poduzete u skladu s točkom (b) tog podstavka.

 

2. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2005/60/EZ kada ovlašteni revizor ili revizorsko društvo pri provođenju zakonske revizije sumnja ili ima opravdane razloge sumnjati u činjenice ili ponašanje koje otkriva nepravilnosti, uključujući čin ili pokušaj prijevare u pogledu financijskih izvještaja revidiranih subjekata, on, ona ili ono obavješćuju revidirani subjekt i pozivaju ga da istraži pitanje te poduzme odgovarajuće mjere za razračunavanje s takvim nepravilnostima i za sprečavanje svakog budućeg ponavljanja takvih nepravilnosti.

 

Kada revidirani subjekt ne istraži pitanje ili ne poduzme nikakve mjere ili kada ovlašteni revizor ili revizorsko društvo smatra da mjere koje je poduzeo revidirani subjekt nisu prikladne za razračunavanje s takvim nepravilnostima, ovlašteni revizor ili revizorsko društvo o takvim nepravilnostima obavješćuje nadležna tijela.

 

Dobronamjerno obavješćivanje nadležnih tijela od strane ovlaštenog revizora ili revizorskog društva o svakoj činjenici ili svakom ponašanju iz prvog podstavka ne čini kršenje bilo kakvih ugovornih ili pravnih ograničenja o objavljivanju informacija i njime se takve osobe ne pozivaju na bilo kakvu odgovornost.

(Članak 17. Uredbe COM(2011)0779)

Amandman  40

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.g (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 25.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.g Umeće se sljedeći članak 25.d:

 

Članak 25.d

 

Unutarnje ispitivanje kontrole kvalitete

 

1. Kada je revidirani subjekt subjekt od javnog interesa, prije no što se izdaju izvješća iz članaka 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX provodi se ispitivanje kontrole kvalitete zadatka radi ocjene je li ovlašteni revizor ili glavni revizijski partner donio svoje mišljenje na odgovarajući način te jesu li zaključci iz nacrta tih izvješća u skladu s međunarodnim revizijskim standardima iz članka 26.

 

2. Unutarnje ispitivanje kontrole kvalitete provodi unutarnji ispitivač kontrole kvalitete. Takav ispitivač je ovlašteni revizor koji nije uključen u provođenje zakonske revizije na koju se odnosi unutarnje ispitivanje kontrole.

 

3. Prilikom provođenja ispitivanja kontrole kvalitete zadatka, ispitivač ispituje revidirane financijske izvještaje i provodi objektivnu ocjenu barem sljedećeg:

 

(a) usmenih i pisanih informacija ovlaštenog revizora ili glavnog revizijskog partnera koje potkrjepljuju važne prosudbe i glavne nalaze provedenih revizijskih postupaka i zaključke tih nalaza, bili oni ili ne na zahtjev ispitivača kontrole kvalitete zadatka;

 

(b) važnih prosudbi i glavnih nalaza provedenih revizijskih postupaka te zaključaka tih nalaza;

 

(c) izvješća ovlaštenog revizora ili glavnog revizijskog partnera prema nacrtu izvješća iz članaka 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

4. Unutarnjim ispitivanjem kontrole kvalitete ocjenjuju se barem sljedeći elementi:

 

(a) neovisnost ovlaštenog revizora ili revizorskog društva od revidiranog subjekta;

 

(b) važni rizici koje je ovlašteni revizor ili glavni revizijski partner utvrdio tijekom provođenja zakonske revizije te mjere koje je poduzeo radi prikladnog upravljanja tim rizicima;

 

(c) razmišljanja ovlaštenog revizora ili glavnog revizijskog partnera, posebno u pogledu materijalnosti i važnih rizika iz točke (b);

 

(d) svaki zahtjev za savjet vanjskih stručnjaka i primjena takvog savjeta;

 

(e) narav i opseg ispravljenih i neispravljenih krivih navoda u financijskim izvještajima koji su utvrđeni tijekom provođenja revizije;

 

(f) subjekti o kojima se raspravljalo s odborom za reviziju i upravom i/ili nadzornim tijelima revidiranog subjekta;

 

(g) subjekti o kojima se raspravljalo s nadležnim tijelima i, po potrebi, s trećim stranama;

 

(h) odražavaju li dokumenti i informacije odabrani iz spisa na zadovoljavajući način stajališta zaposlenika koji su uključeni u reviziju te potkrjepljuju li dokumenti i informacije mišljenje ovlaštenog revizora ili glavnog revizijskog partnera prema nacrtu izvješća iz članaka 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

5. Unutarnji ispitivač kontrole kvalitete s ovlaštenim revizorom ili glavnim revizijskim partnerom raspravlja o ishodima unutarnjeg ispitivanja kontrole kvalitete. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo utvrđuje postupak koji treba slijediti kada ispitivač i ovlašteni revizor ili glavni revizijski partner nisu suglasni oko ishoda ispitivanja.

 

6. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo čuvaju evidenciju ishoda unutarnjeg ispitivanja kontrole kvalitete zajedno s razmatranjima koja su osnova tih ishoda.

(Članak 19. Uredbe COM(2011)0779)

Amandman  41

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice dužne su osigurati da ovlašteni revizori i revizijske tvrtke primjenjuju međunarodne revizijske norme pri vršenju zakonom propisanih revizija sve dok su te norme u skladu sa zahtjevima ove Direktive i Uredbe XX/XX.

1. Države članice zahtijevaju da ovlašteni revizori i revizorska društva primjenjuju međunarodne revizijske standarde usvojene u skladu sa stavkom 3.

Amandman  42

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodne riječi

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu uvesti revizijske postupke ili zahtjeve uz međunarodne revizijske norme samo kada ti revizijski postupci ili zahtjevi proizlaze iz određenih nacionalnih zakonskih propisa koji se odnose na opseg zakonom propisanih revizija. Države članice dužne su osigurati sukladnost tih revizorskih postupaka ili zahtjeva sa sljedećim uvjetima:

Države članice mogu uvesti revizorske postupke ili zahtjeve uz međunarodne revizijske standarde samo kada ti revizorski postupci ili zahtjevi proizlaze iz određenih nacionalnih zakonskih propisa koji se odnose na opseg zakonskih revizija.

Amandman  43

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) pridonose visokoj razini vjerodostojnosti i kvalitete godišnjih ili konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s načelima utvrđenima u članku 3. stavku 4. Direktive [xxxx] o godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim financijskim izvješćima određene vrste trgovačkih društava;

Briše se..

Amandman  44

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) doprinose javnom dobru Unije.

Briše se.

Amandman  45

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dužne su o tim revizorskim postupcima ili propisima obavijestiti Komisiju, ESMA-u i druge države članice.

Briše se.

Amandman  46

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U svrhu stavka 1. „međunarodne revizijske norme” znači Međunarodne norme za reviziju (ISAs) i srodnu Izjavu i norme koje su dio projekta Clarity, koje je izdala Međunarodna federacija račuinovođa (IFAC) 2009. godine u mjeri u kojoj se odnose na zakonom propisanu reviziju.

2. U svrhu stavka 1. „međunarodni revizijski standardi” znače međunarodne revizijske standarde (ISAs) koje je izdao Odbor za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB) s navedenim datumom stupanja na snagu 2012. u mjeri u kojoj se odnose na zakonsku reviziju.

Amandman  47

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 26. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a u svrhu izmjene definicije međunarodnih revizorskih normi iz stavka 2. ovog članka. Pri provedbi tih ovlasti, Komisija je dužna uzeti u obzir sve izmjene ISAs od strane IFAC-a, mišljenje Nadzornog odbora za javni interes o tim izmjenama kao i sva nova kretanja iz područja vršenja revizije i revizorske struke.

3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a kojima se izmjenjuju ili opozivaju međunarodni revizijski standardi iz stavka 2. ovog članka. Pri provedbi tih ovlasti, Komisija odlučuje o primjenjivosti međunarodnih revizijskih standarda unutar Unije, uzimajući u obzir njihovu proporcionalnost. Komisija usvaja međunarodne revizijske standarde za primjenu u Uniji samo ako su oni:

 

(a) izrađeni s propisanom dužnom pažnjom na transparentan način pod javnim nadzorom i općenito su međunarodno prihvaćeni i

 

(b) pridonose visokoj razini vjerodostojnosti i kvalitete godišnjih ili konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s načelima utvrđenima u članku 3. stavku 4. Direktive [xxxx] o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima određene vrste trgovačkih društava.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 12.a (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 27. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12.a U članku 27. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

 

(c) revizor grupe ocjenjuje revizorski rad revizora iz treće zemlje ili ovlaštenog/ovlaštenih revizora i revizorskog tijela/revizorskih tijela iz treće zemlje ili revizorskog društva/revizorskih društava u svrhu revizije grupe te radi bilježenja naravi, vremenskog rasporeda i opsega rada koji su izvršili ti revizori, uključujući, ako je primjenjivo, revizorsko ispitivanje važnih dijelova revizorske dokumentacije tih revizora. Dokumentacija koju zadržava revizor grupe mora mjerodavnom nadležnom tijelu omogućiti da izvrši ispitivanje rada revizora grupe.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 12.b (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 27. – stavak 1. – podstavak 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12.b U članku 27. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

U svrhu točke (c) prvog podstavka, revizor grupe osigurava suglasnost revizora iz treće zemlje, ovlaštenog/ovlaštenih revizora, revizorskog/revizorskih tijela iz treće zemlje ili revizorskog društva/revizorskih društava za prijenos važne dokumentacije tijekom provođenja revizije konsolidiranih financijskih izvještaja kao uvjeta da revizor grupe upotrebljava rad tog/tih revizora iz treće zemlje, ovlaštenog/ovlaštenih revizora, revizorskog/revizorskih tijela iz treće zemlje ili revizorskog društva/revizorskih društava.

Amandman  50

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 12.c (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 27. – stavci 2. i 3. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12.c Dvoje novih stavaka dodaju se članku 27.:

 

2. Kada revizor grupe nije u mogućnost pridržavati se točke (c) prvog podstavka stavka 1., on, ona ili ono poduzima potrebne mjere te u skladu s tim obavješćuje nadležno tijelo iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

Takve mjere mogu uključivati provođenje dodatne zakonske revizije, bilo izravno bilo povjeravanjem zadaća vanjskim izvršiteljima u relevantnim društvima kćerima.

 

3. Kada revizor grupe podliježe ispitivanju osiguranja kvalitete ili istrazi u vezi sa zakonskom revizijom konsolidiranih financijskih izvještaja grupe trgovačkih društava čije je matično društvo subjekt od javnog interesa, revizor grupe, kada je to zatraženo, nadležnim tijelima na raspolaganje stavlja relevantnu dokumentaciju o revizorskom radu koji je izvršio/su izvršili revizor(i) iz treće zemlje, ovlašteni revizor(i), revizorsko tijelo/revizorska tijela iz treće zemlje ili revizorsko društvo/revizorska društva u svrhu revizije grupe, uključujući radne materijale koji su važni za reviziju grupe.

 

Nadležno tijelo zahtijeva dodatnu dokumentaciju o revizorskom radu koji je/su obavili ovlašteni revizor(i) ili revizorsko društvo/revizorska društva u svrhu revizije grupe nadležnim tijelima u skladu s poglavljem III. glave IV. Uredbe (EU) br. XX/XX.

 

Kada reviziju određenog dijela grupe trgovačkih društava obavlja(ju) revizor(i) ili revizorsko tijelo/revizorska tijela iz treće zemlje, nadležno tijelo zahtijeva dodatnu dokumentaciju o revizorskom radu koji je izvršio/su izvršili revizor(i) iz treće zemlje ili revizorsko tijelo/revizorska tijela iz treće zemlje mjerodavnim nadležnim tijelima iz treće zemlje praktičnim dogovorima iz članka 47.

 

Odstupanjem od trećeg podstavka, kada reviziju određenog dijela grupe trgovačkih društava obavlja(ju) revizor(i) ili revizorsko tijelo/revizorska tijela iz treće zemlje koji/koja nema(ju) praktični dogovor iz članka 47., revizor grupe također je odgovoran za osiguranje primjerene isporuke, na zahtjev, nadležnim tijelima za javni nadzor, dodatne dokumentacije o revizorskom radu koji je izvršio/su izvršili revizor(i) iz treće zemlje ili revizorsko tijelo/revizorska tijela iz treće zemlje, uključujući radnu dokumentaciju koja je važna za reviziju grupe. Kako bi se osigurala takva isporuka, revizor grupe dužan je zadržati primjerak takve dokumentacije ili dogovoriti s revizorom/revizorima ili revizorskim tijelom/tijelima iz treće zemlje njegov, njezin ili njihov primjeren i neometan pristup na zahtjev ili poduzeti bilo koju drugu primjerenu mjeru. Kada zakonski ili neki drugi razlozi onemogućuju da se revizorska radna dokumentacija prenosi iz treće zemlje revizoru grupe, dokumentacija koju zadržava revizor grupe mora sadržavati dokaz da je on ili ona poduzeo/poduzela primjerene postupke za dobivanje pristupa revizorskoj dokumentaciji, i, u slučaju ograničenja koja ne proizlaze iz zakonodavstva treće zemlje, dokaze o postojanju takvih ograničenja.

(Članak 18., stavci 2. i 3. Uredbe COM(2011)0779)

Amandman  51

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13. U članku 28. stavak 2. se briše.

13. Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

 

Članak 28.

 

Revizorska izvješća

 

1. Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo ishode zakonske revizije podnosi u revizorskom izvješću u skladu sa zahtjevima međunarodnih revizijskih standarda koje je usvojila Unija, prema članku 26.

 

2. Revizorsko izvješće obuhvaća:

 

(a) uvod u kojem se utvrđuju barem financijski izvještaji koji su predmet zakonske revizije, zajedno s okvirom financijskog izvještavanja koji je primijenjen tijekom njihove izrade;

 

(b) opis opsega zakonske revizije koji barem utvrđuje revizijske standarde u skladu s kojima je provedena zakonska revizija;

 

(c) revizorsko mišljenje koje je pozitivno, uvjetno ili negativno i jasno navodi mišljenje ovlaštenog revizora u pogledu:

 

i. daju li godišnji financijski izvještaji točan i pošten pregled u skladu s mjerodavnim okvirom financijskoj izvještavanja i,

 

ii. po potrebi, jesu li godišnji financijski izvještaji u skladu sa zakonskim propisima.

 

Ako ovlašteni revizor nije u mogućnosti dati revizorsko mišljenje, mišljenje se uskraćuje u izvješću;

 

(d) uputu na sva pitanja na koja ovlašteni revizor obraća pozornost naglašavanjem bez preciziranja revizorskog mišljenja;

 

(e) mišljenje i izjavu iz članka 34. stavka 1. podstavka 2. Direktive br. XX/XX o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima određene vrste trgovačkih društava.

 

Ovlašteni revizor potpisuje izvješće i označuje ga datumom. U slučaju kada revizorsko društvo provodi zakonsku reviziju, revizorsko izvješće mora nositi potpis barem ovlaštenog/ovlaštenih revizora koji provodi/provode zakonsku reviziju u ime revizorskog društva.

 

U iznimnim situacijama, države članice mogu propisati da se taj potpis ne mora javno objaviti, ako bi takva objava mogla dovesti do neposredne i znatne prijetnje za osobnu sigurnost bilo koje osobe. Neovisno o tome, ime(na) te osobe/tih osoba mora(ju) biti poznato/poznata nadležnim tijelima.

Amandman  52

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14. – podtočka a – točka i.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(a) sustavom osiguranja kvalitete upravlja nadležno tijelo iz članka 32. i organizira ga na način da je neovisno od ovlaštenih revizora i revizorskih društava.”;

„(a) sustav osiguranja kvalitete organiziran je na način da je neovisan od ovlaštenih revizora i revizorskih društava te podliježe javnom nadzoru u skladu s poglavljem VIII.”;

Amandman  53

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14. – podtočka b – podtočka iii.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Nadležno tijelo iz članka 32. dužno je predmetnim strankama, na zahtjev, predati na uvid izvješće iz točke (g) prvog podstavka. Nadležno tijelo osigurava da prikazano izvješće ne ugrožava trgovinske interese subjekta nad kojim je izvršena revizija u okviru kontrole, uključujući pravo industrijskog i intelektualnog vlasništva.”;

„Nadležno tijelo iz članka 32. objavljuje izvješće iz točke (g) prvog podstavka. Nadležno tijelo osigurava da objavljeno ili prikazano izvješće ne ugrožava trgovinske interese revidiranog subjekta u okviru kontrole, uključujući pravo industrijskog i intelektualnog vlasništva.”;

Amandman  54

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 30. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

14.a Članak 30. stavak 3. izmjenjuje se kako slijedi:

 

„Države članice osiguravaju da se mjere poduzete glede ovlaštenih revizora ili revizorskih društava ili njima nametnute kazne u slučaju javnog interesa na prikladan način objave s pojedinostima o naravi prekršaja i identitetu odgovornih, pod uvjetom da je u ocjeni pojedinačnog slučaja donesen zaključak da je javni interes objavljivanja važniji od potrebe za zaštitom osobnog dostojanstva onih nad kojima je nametnuta mjera ili kazna. Ocjenom svakog slučaja vodi se računa o temeljnim pravima utvrđenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno o pravu na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravu na zaštitu osobnih podataka. Pojedinačni detalji ne objavljuju se kada bi identifikacija uključenih osoba imala za posljedicu nerazmjernu štetu po njih ili kada bi objava ozbiljno ugrozila stabilnost financijskih tržišta. Ovo se ne odnosi na slobodnu ocjenu nadležnih tijela da objavljuju pojedinosti o mjerama i kaznama na temelju anonimnosti. Kazne bi trebale obuhvaćati mogućnost oduzimanja dozvola.”

Amandman  55

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 14.a (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

14.a Članak 31. briše se.

Amandman  56

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 15.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15. Članak 32. izmjenjuje se kako slijedi:

Briše se.

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

 

„1. Države članice uspostavljaju nadležno tijelo odgovorno za javni nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava na temelju načela utvrđenih u stavcima 2. do 7.”;

 

(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

 

„3. Nadležno tijelo može dopustiti osobama koje ne vrše revizijsku djelatnost, a posjeduju znanje iz područja relevantnih za zakonom propisanu reviziju uključivanje u upravljanje sustavom javnog nadzora, pod uvjetom da se odaberu u skladu s neovisnim i transparentnim postupkom imenovanja. Osobama koje vrše revizijsku djelatnost nije dopuštena uključenost u upravljanje sustavom javnog nadzora.”;

 

(c) u stavku 4. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

 

„Nadležno tijelo ima krajnju odgovornost za nadzor:”;

 

(d) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

 

„5. Nadležno tijelo ima pravo, prema potrebi, pokrenuti i izvršiti istražne radnje vezano uz ovlaštene revizore i revizorska društva i pravo na poduzimanje primjerenih mjera. Nadležno tijelo ima odgovarajuće resurse za pokretanje i provedbu takvih istražnih radnji.

 

Kako bi izvršilo svoje zadaće iz okvira ove Direktive, nadležno tijelo mora imati pristup svim dokumentima u bilo kojem obliku koji su u posjedu ovlaštenih revizora ili revizorskih društava te primiti i zadržati primjerak navedenih dokumenata. Nadležno tijelo također ima pravo zatražiti informacije od svih osoba te, ako je potrebno, pozvati osobu na ispitivanje s ciljem pribavljanja informacija.”;

 

(e) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

 

„6. Nadležno tijelo mora biti transparentno. To uključuje objavljivanje godišnjih programa rada i izvješća o aktivnostima.”.

 

Amandman  57

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 16.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 32.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16. Umeće se sljedeći članak 32.a:

Briše se.

1. Države članice mogu nadležnom tijelu iz članka 32. dopustiti delegiranje poslova drugim tijelima ili organima isključivo propisanima zakonom vezano uz davanje odobrenja i upisa u registar ovlaštenih revizora i revizorskih društava. Svako izvršavanje zadaća od strane drugih tijela ili organa izričito delegira nadležno tijelo. Delegiranje utvrđuje delegirane zadaće i uvjete prema kojima ih treba izvršiti. Tijela ili organi organizirani su na način kojim se sprečava sukob interesa. Krajnju odgovornost za nadzor usklađenosti s ovom Direktivom i u skladu s njom donesenim provedbenim mjerama snosi nadležno tijelo koje provodi delegaciju.

 

Države članice obavješćuju Komisiju i nadležna tijela drugih država članica o svim aranžmanima koje su sklopile u vezi s delegiranjem zadaća, uključujući i detaljne uvjete kojima se uređuje delegiranje.

 

Amandman  58

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 18.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 37. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3. Svaka ugovorna odredba s kojom su suglasni subjekt nad kojim se vrši revizija i treća strana koja ograničava izbor dioničara ili članova tog subjekta na općoj skupštini sukladno stavku 1. na određene kategorije ili popise ovlaštenih revizora ili revizorskih društava vezano uz imenovanje ili ograničavanje izbora određenog ovlaštenog revizora ili revizijskog društva za vršenje zakonom propisane revizije tog subjekta je nevažeća.”

„3. Svaka ugovorna odredba s kojom su suglasni revidirani subjekt i treća strana koja ograničava izbor dioničara ili članova tog subjekta na općoj skupštini sukladno stavku 1. na određene kategorije ili popise ovlaštenih revizora ili revizorskih društava u vezi s imenovanjem ili ograničavanjem izbora određenog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva za vršenje zakonske revizije tog subjekta zabranjena je. Sve takve postojeće klauzule nevažeće su.”

Amandman  59

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 19.a (nova)

Direktiva 2006/43/EZ

Poglavlje X. (novo)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

19.a Umeće se sljedeće poglavlje:

 

POGLAVLJE X.

 

ODBOR ZA REVIZIJU

 

Članak 38.a

 

Odbor za reviziju

 

1. Svaki subjekt od javnog interesa osniva odbor za reviziju bilo kao odvojeni odbor bilo kao odbor nadzornog tijela. Države članice određuju hoće li odbore za reviziju činiti neizvršni članovi upravnog tijela i/ili članovi nadzornog tijela revidiranog subjekta i/ili članovi izabrani na glavnoj skupštini dioničara revidiranog subjekta ili, za subjekte koji nemaju dioničare, koje je izabralo jednakovrijedno tijelo.

 

Najmanje jedan član odbora za reviziju mora imati znanja na područjima računovodstva i/ili revizije.

 

Od članova odbora za reviziju zahtijeva se da sudjeluju u odgovarajućim programima stalnog obrazovanja radi stjecanja i/ili održavanja na dovoljno visokoj razini teoretskog znanja i stručnih vještina te vrijednosti.

 

Najmanje jedan član odbora za reviziju mora biti neovisan. U svakom slučaju predsjednik odbora za reviziju mora biti neovisan. Države članice mogu zahtijevati da se predsjednik odbora za reviziju bira godišnje na glavnoj skupštini dioničara revidiranog subjekta.

 

2. Odstupajući od stavka 1. ovog članka, u subjektima od javnog interesa koji ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 2. stavku 1. točkama (f) i(t) Direktive 2003/71/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća, funkcije koje su dane odboru za reviziju obavlja upravno ili nadzorno tijelo kao cjelina, pod uvjetom da u slučaju kada je predsjednik takvog tijela izvršni član, on ili ona ne može istodobno biti i predsjednik odbora za reviziju.

 

3. Odstupajući od stavka 1., države članice mogu sljedeće subjekte od javnog interesa izuzeti od obveze sazivanja odbora za reviziju:

 

(a) svaki subjekt od javnog interesa koji je ovisno društvo u smislu članka 1. Direktive 83/349/EEZ ako se taj subjekt pridržava zahtjeva iz stavaka 1. do 4. tog članka na razini grupe;

 

(c) svaki subjekt od javnog interesa čiji se jedini posao sastoji od izdavanja vrijednosnica koje su osigurane imovinom u skladu s definicijom iz članka 2. stavka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004;

 

(d) svaka kreditna institucija u smislu članka 1. stavka 1. Direktive 2006/48/EZ čije dionice nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu bilo koje države članice u smislu točke 14. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ i koja je, kontinuirano i opetovano, izdavala samo dužničke vrijednosnice koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, pod uvjetom da ukupni nominalni iznos tih vrijednosnica ne prelazi iznos od 100 000 000 EUR i da ona nije izdala prospekt u smislu Direktive 2003/71/EZ.

 

Subjekti od javnog interesa iz točke (c) moraju javnosti objasniti razloge zbog kojih smatraju da nije primjereno imati odbor za reviziju ili upravno ili nadzorno tijelo sa zadaćom obavljanja funkcija odbora za reviziju.

 

4. Odstupajući od stavka 1. subjekt od javnog interesa koje ima tijelo s funkcijama jednakovrijednim onima odbora za reviziju te koje je osnovano i funkcionira u skladu s odredbama na snazi u državi članici u kojoj je subjekt nad kojim će se provesti revizija registriran može odlučiti da ne saziva odbor za reviziju. U takvom slučaju, subjekt objavljuje koje tijelo izvršava te funkcije i koji je sastav tog tijela.

 

Kada odbor za reviziju čini dio nadzornog odbora u skladu sa stavkom 1., države članice mogu dozvoliti ili zahtijevati da nadzorni odbor izvršava funkcije odbora za reviziju za potrebe obveza utvrđenih ovom Direktivom i Uredbom (EU) br. XX/XX.

 

5. Ne dovodeći u pitanje odgovornost članova upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela, ili drugih članova koji su postavljeni na glavnoj skupštini dioničara revidiranog subjekta, odbor za reviziju, među ostalim:

 

(a) prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegove cjelovitosti;

 

(b) prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole trgovačkog društva, sustava unutarnje revizije, gdje postoji, i sustava za upravljanje rizicima bez povrede njihove neovisnosti;

 

(c) prati zakonsku reviziju godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja te nadzire točke u vezi s napredovanjem revizije u skladu s člancima 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX, a posebno s ovlaštenim revizorom ili revizorskim društvom raspravlja o izvješćima pripremljenim u skladu s člancima 22. i 23. Uredbe (EU) br. XX/XX;

 

(d) ispituje i prati neovisnost ovlaštenih revizora ili revizorskih društava u skladu s člancima 22., 22.a i 24. ove Direktive i člancima 9. do 11. Uredbe (EU) br. XX/XX, a posebno pružanje dodatnih usluga revidiranom subjektu u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. XX/XX;

 

(da) prati kvalitetu ovlaštenih revizora ili revizorskih društava, uzimajući u obzir nalaze i zaključke nadležnih tijela prema članku 40. stavku 6. Uredbe (EU) br. XX/XX;

 

(db) ispituje postoji li potpuno razdvajanje unutarnje revizije i zakonske revizije;

 

(e) odgovoran je za postupak izbora ovlaštenog/ovlaštenih revizora ili revizorskog društva/revizorskih društava;

 

(f) za svaki pojedinačni slučaj odobrava pružanje usluga ovlaštenog revizora ili revizorskog društva, a to su usluge izražavanja uvjerenja, usluge poreznog savjetovanja i ostale nerevizorske usluge iz članka 10. Uredbe (EU) br. XX/XX revidiranom subjektu i trgovačkim društvima u Uniji pod njegovom kontrolom.

Amandman  60

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 20.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 43.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pojednostavljena revizija za trgovačka društva srednje veličine

Revizija za trgovačka društva srednje veličine

Amandman  61

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 20.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 43.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dužne su osigurati da je primjena revizorskih normi na zakonom propisanu reviziju godišnjih ili konsolidiranih financijskih izvješća srednjih poduzeća proporcionalna području primjene i složenosti poslovanja tih poduzeća

Države članice zahtijevaju da nadležna tijela u okviru svoje nadležnosti prepoznavanja prilikom pregleda struke, a posebno u vezi s inspekcijama, osiguraju da se revizorski standardi usvojeni u skladu s člankom 26. primjenjuju na zakonsku reviziju godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja na način da koji je proporcionalan području primjene i složenosti poslovanja subjekta.

Amandman  62

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 20.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 43.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada država članica ima uređena pravila izvršavanja ograničene kontrole financijskih izvješća malih poduzeća umjesto zakonom propisane revizije, ta država članica nije obvezna izvršiti prilagodbu revizorskih normi zakonom propisanoj reviziji tih poduzeća.

Državama članicama dozvoljeno je imati uređena pravila izvršavanja ograničenog angažmana s izražavanjem uvjerenja o financijskim izvještajima malih trgovačkih društava umjesto zakonske revizije.

Amandman  63

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 20.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 43.b – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svrhu ovog članka, „ograničena kontrola” znači postupak koji provodi ovlašteni revizor ili revizorska tvtrka s ciljem otkrivanja krivog prikaza zbog pogreške ili prijevare u financijskim izvješćima nekog subjekta, koji pruža nižu razinu osiguranja od zakonom propisane revizije.

U svrhu ovog članka, „ograničeni angažman s izražavanjem uvjerenja” znači angažman ovlaštenog revizora ili revizorskog društva kojim se dobiva niža razina osiguranja nego u angažmanu sa zakonskom revizijom.

Amandman  64

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 25.

Direktiva 2006/43/EZ

Članak 48.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 8. stavkom 3, člankom 22. stavkom 4., člankom 26. stavkom 3., člankom 29. stavkom 2., člankom 36. stavkom 7., člankom 45. stavkom 6., člankom 46. stavkom 2., člankom 47. stavkom 3. i člankom 47. stavkom 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne ulože nikakav prigovor u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću, odnosno, ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 8. stavkom 3., člankom 22. stavkom 4., člankom 26. stavkom 3., člankom 29. stavkom 2., člankom 36. stavkom 7., člankom 45. stavkom 6., člankom 46. stavkom 2., člankom 47. stavcima 3. i 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne ulože nikakav prigovor u roku od četiri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću, odnosno, ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman  65

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i u roku od tri mjeseca nakon njezina stupanja na snagu sastavlja se pročišćeni tekst s Direktivom koju izmjenjuje.

  • [1]  SL C 191, 29.6.2012., str. 61.

OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs (13.3.2013)

for the Committee on Legal Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Rapporteur: Kay Swinburne

AMENDMENTS

The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Legal Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a directive

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2) Because of the significant public relevance of public-interest entities, which arises from the scale and dimension of their business or from the nature of their business, the credibility of the audited financial statements of public-interest entities needs to be reinforced. Therefore, the special provisions for the statutory audits of public-interest entities set out in Directive 2006/43/EC have been further developed in Regulation (EU) No [XXX] of [XXX] on specific requirements for the audit of public interest entities. As a consequence, the provisions on the statutory audits of public-interest entities of Directive 2006/43/EC should be deleted from that Directive and statutory audits of public-interest entities should be regulated by Regulation (EU) No [XXX] of [XXX].

deleted

Justification

An EU Regulation is not a suitable format of regulation, in particular in view of the highly detailed and intervening nature of the Commission’s proposal. It represents an “one-size-fits-all” approach that is not taken the nature of different corporate governance systems throughout the EU into account. It would lead to decreased corporate governance standards in some Member States.

Amendment  2

Proposal for a directive

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6) In order to enhance the independence of statutory auditors and audit firms from the audited entity when carrying out statutory audits, any person or entity that holds rights in an audit firm should be independent of the audited entity and should not be involved in the process of decision making of the audited entity.

(6) In order to enhance the independence of statutory auditors and audit firms from the audited entity when carrying out statutory audits, any person or entity that holds rights or has ownership in an audit firm should be independent of the audited entity and should not be involved in the process of decision making of the audited entity.

Amendment  3

Proposal for a directive

Recital 13

Text proposed by the Commission

Amendment

(13) The burdens weighing on small and medium-sized undertakings within the Union in connection to the audit of their financial statements should be reviewed to the necessary minimum without compromising investor protection. Member States should ensure that the application of auditing standards according to which the statutory audit of the financial statements of those undertakings is performed is proportionate to the scale of small and medium-sized undertakings.

(13) The burdens weighing on small and medium-sized undertakings within the Union in connection to the audit of their financial statements should be reviewed to the necessary minimum without compromising investor protection. Member States should ensure that the application of auditing standards according to which the statutory audit of the financial statements of those undertakings is performed is proportionate to the scale of small and medium-sized undertakings. It should also be taken into account that both small and medium-sized undertakings exist in different sizes and that, moreover, their operations vary in complexity.

Amendment  4

Proposal for a directive

Recital 20

Text proposed by the Commission

Amendment

(20) Since the objective of this Directive, namely reinforcing investor protection in the financial statements published by undertakings by further enhancing the quality of statutory audits that are performed within the Union cannot be sufficiently achieved by Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

(20) Since the objective of this Directive, namely reinforcing investor confidence in the truthfulness and fairness of the financial statements published by undertakings by further enhancing the quality of statutory audits that are performed within the Union cannot be sufficiently achieved by Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

Amendment  5

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point a

Directive 2006/43/EC

Article 2 – point 1 – point b

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) required by national law as regards small undertakings;

deleted

Amendment  6

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point b

Directive 2006/43/EC

Article 2 – point 10

 

Text proposed by the Commission

Amendment

10. “competent authorities” means the authorities designated by law that are in charge of the regulation and/or oversight of statutory auditors and audit firms or of specific aspects thereof; the reference to “competent authority” in a specific Article means a reference to the authority responsible for the functions referred to in that Article;

10. “competent authorities or bodies designated by law” means the authorities designated by law that are in charge of the regulation and/or oversight of statutory auditors and audit firms or of specific aspects thereof; the reference to “competent authority” in a specific Article means a reference to the authority responsible for the functions referred to in that Article;

Amendment  7

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 2 – point 13 – point a

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) entities governed by the law of a Member State whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any Member State within the meaning of point 14 of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC;

(a) entities governed by the law of a Member State whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any Member State within the meaning of point 14 of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC excluding undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council(******) and EU alternative investment funds as defined in Article 4(1)(k) of Directive 2011/61/EC of the European Parliament and of the Council(*****);

Amendment  8

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 2 – point 13 – point b

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) credit institutions as defined in point 1 of Article 4 of Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council(*);

(b) credit institutions as defined in point 1 of Article 4 of Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council(*) excluding those credit institutions which have not issued transferable securities admitted to trading on a regulated market within the meaning of point 14 of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC unless the total value of its assets exceeds EUR 30 billion;

Amendment  9

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 2 – point 13 – point g

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(g) EU alternative investment funds as defined in Article 4(1)(k) of Directive 2011/61/EC of the European Parliament and of the Council(*****);

deleted

Amendment  10

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 2 – point 13 – point h

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(h) undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council(******);

deleted

Amendment  11

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 3 – point a – point ii

Directive 2006/43/EC

Article 3 – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(ii) the second paragraph is deleted;

deleted

Amendment  12

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 10

Directive 2006/43/EC

Article 21 – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

10. In Article 21, paragraph 2 is deleted.

deleted

Amendment  13

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 11 – point a

Directive 2006/43/EC

Article 22 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall ensure that when carrying out a statutory audit, the statutory auditor and/or the audit firm and any holder of voting rights in the audit firm is independent of the audited entity and is not involved in the decision-taking of the audited entity.

1. Member States shall ensure that when carrying out a statutory audit, the statutory auditor and/or the audit firm takes all necessary steps to ensure that the independence is not compromised by financial, personal, business, employment or other relationships involving the statutory auditor, the audit firm, its affiliate firms and network, and any natural person in a position to influence the outcome of the statutory audit.

Justification

Although requirements for statutory audits of public interest entities are more extensive, the basic standards for independence should be the same. The amendment therefore aligns the independence article in the Directive with the amended corresponding article in the PIE Regulation.

Amendment  14

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 12

Directive 2006/43/EC

Article 26 – paragraph 1 – subparagraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall ensure that statutory auditors and audit firms comply with international auditing standards when carrying out statutory audits as long as those standards are in conformity with the requirements of this Directive and of Regulation XX/XX.

Member States may require that statutory auditors and audit firms comply with international auditing standards when carrying out statutory audits.

Justification

The content of ISAs is highly general, ambiguous and often contradictory with Member States' legislation. The Commission encountered problems when trying to implement them, and the Member States would have similar problems if ISAs were binding standards. To avoid this, Member States should be able to choose whether or not to implement the ISAs.

Amendment  15

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 12

Directive 2006/43/EC

Article 26 – paragraph 1 – subparagraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States may impose audit procedures or requirements in addition to the international auditing standards only if those audit procedures or requirements stem from specific national legal requirements relating to the scope of statutory audits. Member States shall ensure that those audit procedures or requirements comply with the following conditions:

Member States may also stipulate in more detail about the application of the international auditing standards.

Justification

The content of ISAs is highly general, ambiguous and often contradictory with Member States' legislation. The Commission encountered problems when trying to implement them, and the Member States would have similar problems if ISAs were binding standards. To avoid this, Member States should be able to choose whether or not to implement the ISAs or not.

Amendment  16

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 12

Directive 2006/43/EC

Article 26 – paragraph 1 – point a

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) they contribute a high level of credibility and quality to the annual or consolidated financial statements in conformity with the principles set out in Article 4(3) of Directive [xxxx] on the annual financial statements and the consolidated financial statements of certain types of undertakings;

deleted

Amendment  17

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 12

Directive 2006/43/EC

Article 26 – paragraph 1 – point b

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) are conducive to the Union public good.

deleted

Amendment  18

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 12

Directive 2006/43/EC

Article 26 – paragraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48a for the purpose of amending the definition of international auditing standards in paragraph 2 of this Article. When using such powers, the Commission shall take into account any amendments brought to the ISAs by the IFAC, the opinion of the Public Interest Oversight Board on such amendments as well as any other developments in auditing and the audit profession.

3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48a for the purpose of amending the definition of international auditing standards in paragraph 2 of this Article. When using such powers, the Commission shall take into account any amendments brought to the ISAs by the IASB, the opinion of the Public Interest Oversight Board on such amendments as well as any other developments in auditing and the audit profession.

Amendment  19

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 15 – point b

Directive 2006/43/EC

Article 32 – paragraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The competent authority may allow non-practitioners who are knowledgeable in the areas relevant to statutory audit to be involved in the governance of the public oversight system, provided that they are selected in accordance with an independent and transparent nomination procedure. Practitioners shall not be allowed to be involved in the governance of the public oversight system.

3. The competent authority may allow non-practitioners who are knowledgeable in the areas relevant to statutory audit to be involved in the governance of the public oversight system, provided that they are selected in accordance with an independent and transparent nomination procedure.

Amendment  20

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 16

Directive 2006/43/EC

Article 32a – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall inform the Commission and the competent authorities of the other Member States of any arrangement entered into with regard to the delegation of tasks, including the precise conditions for regulating the delegations

Member States shall inform the Commission, ESMA and the competent authorities of the other Member States of any arrangement entered into with regard to the delegation of tasks, including the precise conditions for regulating the delegations

Amendment  21

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – point 20

Directive 2006/43/EC

Article 43a – paragraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States may request professional bodies to provide guidance on the proportionate application of the auditing standards to medium-sized undertakings.

Member States shall request professional bodies to provide guidance on the proportionate application of the auditing standards to medium-sized undertakings.

PROCEDURE

Title

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

References

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

JURI

13.12.2011

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

ECON

13.12.2011

Rapporteur

       Date appointed

Kay Swinburne

25.10.2011

Discussed in committee

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Date adopted

11.3.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

29

18

0

Members present for the final vote

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Substitute(s) present for the final vote

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

OPINION of the Committee on Industry, Research and Energy (4.12.2012)

for the Committee on Legal Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Rapporteur: Jürgen Creutzmann

SHORT JUSTIFICATION

The Commission seeks with the proposed Regulation on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities (PIE) to create a more detailed framework for PIE audits, which requires certain amendments to the Directive on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts.

Along with these changes, certain provisions are amended mostly as to cross-border provision of audit services and public oversight in general, which the draftsman welcomes.

However, the draftsman recommends excluding voluntary audits from the application of the audit provisions, as is currently the case, since the Commission's proposal would result in higher costs and additional administrative burden especially for small and medium-sized entities. Also, while additional access to capital may help smaller audit firms to close the gap to the leading international networks, the draftsman is sceptical as to the removal of requirements on majority voting rights to be held by statutory auditors. Allowing for third parties to have majority voting rights in audit firms risks compromising the independence of the profession.

Finally, while the draftsman has not tabled any amendments in this regard, he urges to reconsider whether at least parts of the proposed Regulation should not be reintegrated into the existing Directive. Against the background of differing corporate governance frameworks a Regulation may not be the best instrument and the Directive would allow Member States to adapt the rules to their national legal framework. This is in particular the case for the provisions on the audit committee. Furthermore, although audit requirements should arguably be higher in the case of public interest entities, at least the general independence requirements in both instruments could be aligned.

AMENDMENTS

The Committee on Industry, Research and Energy calls on the Committee on Legal Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a directive

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7) It is important to ensure high quality statutory audits within the Union. All statutory audits should therefore be carried out on the basis of the international auditing standards which are part of the Clarity Project issued by the International Federation of Accountants (IFAC) in 2009 insofar as they are relevant to statutory audits. Member States should be allowed to impose additional national audit procedures or requirements only if they stem from specific national legal requirements relating to the scope of the statutory audit of annual or consolidated financial statements, meaning that those requirements have not been covered by the adopted international auditing standards, and only if they add to the credibility and quality of annual financial statements and consolidated financial statements and are conducive to the Union public good. The Commission should continue to be involved in the monitoring of the content and adoption process of the international auditing standards by the IFAC.

(7) It is important to ensure high quality statutory audits within the Union. All statutory audits should therefore be carried out on the basis of the international auditing standards which are part of the Clarity Project issued by the International Federation of Accountants (IFAC) in 2009 insofar as they are relevant to statutory audits. Member States should avoid imposing additional national audit procedures or requirements, with the provision that this should be permissible only if they stem from specific national legal requirements relating to the scope of the statutory audit of annual or consolidated financial statements, meaning that those requirements have not been covered by the adopted international auditing standards, and only if they add to the credibility and quality of annual financial statements and consolidated financial statements and are conducive to the Union public good. The Commission should continue to be involved in the monitoring of the content and adoption process of the international auditing standards by the IFAC.

Amendment  2

Proposal for a directive

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14) Some Member States have replaced the statutory audit of small undertakings with a limited review of their financial statements. It is appropriate to allow those Member States to maintain this practice instead of providing for a proportionate application of auditing standards to small undertakings.

(14) Some Member States have replaced the statutory audit of small undertakings with a limited review of their financial statements. It is appropriate to allow those Member States to maintain this practice instead of providing for a proportionate application of auditing standards to small undertakings. Member States within whose territory a statutory audit requirement still exists for small undertakings should assess possibilities of replacing it with a limited review of their financial statements.

Amendment  3

Proposal for a directive

Article 1 – point 2 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 2 – paragraph 13 – point g

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(g) EU alternative investment funds as defined in Article 4(1)(k) of Directive 2011/61/EC of the European Parliament and of the Council(*****);

deleted

Justification

These entities are no ordinary companies but investment vehicles which are held by custodian banks (which should remain public-interest entities (PIEs) according to letter f) and i)) and should therefore not be classified as PIEs. Moreover the public interest in audits of these entities is rather limited, not least since there is strict national regulation of these, which is why the added value of PIE audits is limited and disproportionate with a view to the costs and administrative burden this would entail.

Amendment  4

Proposal for a directive

Article 1 – point 2 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 2 – paragraph 13 – point h

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(h) undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council(******);

deleted

Justification

These entities are no ordinary companies but investment vehicles which are held by custodian banks (which should remain PIEs according to letter f) and i)) and should therefore not be classified as PIEs. Moreover the public interest in audits of these entities is rather limited, not least since there is strict national regulation of these, which is why the added value of PIE audits is limited and disproportionate with a view to the costs and administrative burden this would entail.

Amendment  5

Proposal for a directive

Article 1 – point 3 – point b – point i

Directive 2006/43/EC

Article 3 – paragraph 4 – first subparagraph – point b

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(i) in the first subparagraph, point (b) is deleted;

deleted

Justification

While the possibility of increased capital access has its virtues, audit firms, due to the nature of their tasks, should remain independent from stakeholders outside the profession. Therefore, the provision regarding the majority of voting rights should be reinstated.

Amendment  6

Proposal for a directive

Article 1 – point 3 – point b – point iii

Directive 2006/43/EC

Article 3 – paragraph 4 – subparagraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(iii) the second subparagraph is replaced by the following:

deleted

Member States may not set additional conditions in relation to these points. Member States shall not be allowed to require that a minimum amount of capital or of voting rights in an audit firm is held by statutory auditors or audit firms.

 

Justification

Third party controlling voting rights and investment in audit firms could compromise their independence. Therefore, the existing rules in this regard should not be changed.

Amendment  7

Proposal for a directive

Article 1 – point 7

Directive 2006/43/EC

Article 14 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The competent authorities referred to in Article 32 shall establish procedures for the approval of statutory auditors who have been approved in other Member States. Those procedures shall comply with Articles 11 and 12 of Directive 2005/36/EC and shall not go beyond the requirements contained in Articles 13 and 14 of that Directive.

1. The Member States shall establish procedures for the approval of statutory auditors who have been approved in other Member States. Those procedures shall comply with Articles 11 and 12 of Directive 2005/36/EC and shall not go beyond the requirements contained in Articles 13 and 14 of that Directive.

Amendment  8

Proposal for a directive

Article 1 – point 7

Directive 2006/43/EC

Article 14 – paragraph 2 – subparagraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

The aptitude test shall be conducted in one of the languages permitted by the language rules applicable in the Member State concerned. It shall cover only the statutory auditor’s adequate knowledge of the laws and regulations of that Member State in so far as it is relevant to statutory audits.

The aptitude test shall be conducted in one of the official languages of the host Member State. It shall cover only the statutory auditor’s adequate knowledge of the laws and regulations of that Member State in so far as it is relevant to statutory audits.

Amendment  9

Proposal for a directive

Article 1 – point 11 – point a

Directive 2006/43/EC

Article 22 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall ensure that when carrying out a statutory audit, the statutory auditor and/or the audit firm and any holder of voting rights in the audit firm is independent of the audited entity and is not involved in the decision-taking of the audited entity.

1. Member States shall ensure that when carrying out a statutory audit, the statutory auditor and/or the audit firm takes all necessary steps to ensure that the independence is not compromised by financial, personal, business, employment or other relationships involving the statutory auditor, the audit firm, its affiliate firms and network, and any natural person in a position to influence the outcome of the statutory audit.

Justification

Although requirements for statutory audits of public interest entities are more extensive, the basic standards for independence should be the same. The amendment therefore aligns the independence article in the Directive with the amended corresponding article in the PIE Regulation.

Amendment  10

Proposal for a directive

Article 1 – point 11 – point a a (new)

Directive 2006/43/EC

Article 22 – paragraph 2 – first subparagraph

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(aa) in paragraph 2, the first subparagraph is replaced by the following:

 

´Member States shall ensure that a statutory auditor or an audit firm shall not carry out a statutory audit if an objective, reasonable and informed third party would conclude that the statutory auditor's or audit firm's independence is compromised. If the statutory auditor's or audit firm's independence is affected by threats, such as self-review, self-interest, advocacy, familiarity or trust or inti­midation, the statutory auditor or audit firm must apply safeguards in order to mitigate those threats. If the significance of the threats compared to the safeguards applied is such that his, her or its inde­pendence is compromised, the statutory auditor or audit firm shall not carry out the statutory audit.´

Justification

Change in accordance with the preceding amendment where the elements deleted from paragraph 2 are included.

Amendment  11

Proposal for a directive

Article 1 – point 12

Directive 2006/43/EC

Article 26 – paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

2. For the purposes of paragraph 1, 'international auditing standards' means International Standards on Auditing (ISAs) and related Statement and Standards which are part of the Clarity Project issued by the International Federation of Accountants (IFAC) in 2009 insofar as they are relevant to the statutory audit.

2. For the purposes of paragraph 1, 'international auditing standards' means International Standards on Auditing (ISAs) and related Statements and Standards adopted and published by the International Federation of Accountants (IFAC) insofar as they are relevant to the statutory audit and are available in the working languages of the European Union.

Amendment  12

Proposal for a directive

Article 1 – point 14 – point a – point ii

Directive 2006/43/EC

Article 29 – paragraph 1 – point k

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(k) quality assurance reviews shall be appropriate and proportionate in view of the scale and dimension of the activity of the reviewed audit firm or statutory auditor.

(k) quality assurance reviews shall be appropriate and proportionate in view of the scale and complexity of the reviewed audit firm or statutory auditor and the entities audited.

Justification

The original wording appears to suggest that larger audit firms would require more thorough quality reviews. However, it is not necessarily the size of the audit firm that should be decisive. On the contrary, it is the size and complexity of the audited entities that could warrant a more thorough quality assurance review as the audit is more challenging and the consequences of low quality audits can be more extensive.

Amendment  13

Proposal for a directive

Article 1 – point 14 – point a – point iii

Directive 2006/43/EC

Article 29 – paragraph 1 – subparagraph 1a

 

Text proposed by the Commission

Amendment

The competent authority referred to in Article 32 shall make available to interested parties, upon their request, the report referred to in point (g) of the first subparagraph. The competent authority shall make sure that the report disclosed does not undermine the commercial interests of the audited entity under review, including its industrial and intellectual property.

Member States may require that the competent authority referred to in Article 32 shall make available to interested parties, upon their request, the report referred to in point (g) of the first subparagraph. The competent authority shall make sure that the report disclosed does not undermine the commercial interests of the audited entity under review, including its industrial and intellectual property.

Justification

The content of inspection reports differs from Member State to Member State. Some reports may contain sensitive information not be disclosed to the public, in which case recourse is made to aggregated reporting on quality assurance reviews of the whole local audit profession as laid down under (i). Member States should therefore be able to adapt this provision according to their national context.

Amendment  14

Proposal for a directive

Article 1 – point 15 – point b

Directive 2006/43/EC

Article 32 – paragraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

3. The competent authority may allow non-practitioners who are knowledgeable in the areas relevant to statutory audit to be involved in the governance of the public oversight system, provided that they are selected in accordance with an independent and transparent nomination procedure. Practitioners shall not be allowed to be involved in the governance of the public oversight system.

3. The competent authority may allow non-practitioners who are knowledgeable in the areas relevant to statutory audit to be involved in the governance of the public oversight system, provided that they are selected in accordance with an independent and transparent nomination procedure. Member States may, however, allow a minority of practitioners to be involved in the governance of the public oversight system.

Amendment  15

Proposal for a directive

Article 1 – point 15 – point d

Directive 2006/43/EC

Article 32 – paragraph 5

 

Text proposed by the Commission

Amendment

The competent authority shall have the right, where necessary, to initiate and conduct investigations in relation to statutory auditors and audit firms and the right to take appropriate action. It shall have adequate resources to initiate and conduct such investigations.

The competent authority shall have the right, where necessary, to initiate and conduct investigations in relation to statutory auditors and audit firms and the right to take appropriate action. It shall have adequate resources to initiate and conduct such investigations, which may take the form of a compulsory contribution by statutory auditors and audit firms in proportion to their audit activity.

Amendment  16

Proposal for a directive

Article 1 – point 15 – point e

Directive 2006/43/EC

Article 32 – paragraph 6

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(6) The competent authority shall be transparent. This shall include the publication of annual work programmes and activity reports.

(6) The activities of the competent authority shall be transparent. This shall include the publication of annual work programmes and activity reports.

Amendment  17

Proposal for a directive

Article 1 – point 16

Directive 2006/43/EC

Article 32 a (new) – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States may allow the competent authority referred to in Article 32 to delegate tasks to other authorities or bodies designated by law only as regards the approval and registration of statutory auditors and audit firms. Any execution of tasks by other authorities or bodies shall be expressly delegated by the competent authority. The delegation shall specify the delegated tasks and the conditions under which they are to be carried out. The authorities or bodies shall be organized in such a manner that there are no conflicts of interest. The ultimate responsibility for supervising compliance with this Directive and the implementing measures adopted pursuant thereto shall lie with the delegating competent authority.

Member States may allow the competent authority referred to in Article 32 to delegate certain tasks to other authorities or bodies designated by law. Any execution of tasks by other authorities or bodies shall be expressly delegated by the competent authority. The delegation shall specify the delegated tasks and the conditions under which they are to be carried out. The authorities or bodies shall be organized in such a manner that there are no conflicts of interest. The ultimate responsibility for supervising compliance with this Directive and the implementing measures adopted pursuant thereto shall lie with the delegating competent authority.

Justification

To allow for decentralized oversight systems as currently exist in a number of Member States, the competent authority, while remaining the focal point and responsible, should be able to delegate tasks to other authorities and bodies.

Amendment  18

Proposal for a directive

Article 1 – point 17 a (new)

Directive 2006/43/EC

Article 37 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

17a. In Article 37, paragraph 1 is replaced by the following:

 

'1. The statutory auditor or audit firm shall be appointed by the general meeting of shareholders or members of the audited entity for an initial engagement that shall not be shorter than three years.'

Justification

A longer initial audit engagement period strengthens the auditor's independence.

Amendment  19

Proposal for a directive

Article 1 – point 25

Directive 2006/43/EC

Article 48 a (new) - paragraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(2) The power to adopt delegated acts referred to in Articles 8(3), 22(4), 26(3), 29(2), 36(7), 45(6), 46(2), 47(3) and 47(5) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of entry into force of this Directive].

(2) The power to adopt delegated acts referred to in Articles 8(3), 22(4), 26(3), 29(2), 36(7), 45(6), 46(2), 47(3) and 47(5) shall be conferred on the Commission for five years from [date of entry into force of this Directive].

 

The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five- year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.

Amendment  20

Proposal for a directive

Article 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 2a

 

Codification of the Directive

 

This Directive shall be codified with the Directive which it amends within three months of its entry into force.

PROCEDURE

Title

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

References

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

JURI

13.12.2011

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

ITRE

13.12.2011

Rapporteur

       Date appointed

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Discussed in committee

8.10.2012

 

 

 

Date adopted

29.11.2012

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

42

5

2

Members present for the final vote

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Substitute(s) present for the final vote

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

Referentni dokumenti

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.11.2011

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.12.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Prethodni izvjestitelj(i)

Syed Kamall

 

 

 

Razmatranje u odboru

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Datum usvajanja

25.4.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju (čl. 187. st. 2.)

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Datum podnošenja

14.5.2013