Pranešimas - A7-0171/2013Pranešimas
A7-0171/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Sajjad Karim


Procedūra : 2011/0389(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0171/2013
Pateikti tekstai :
A7-0171/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0778),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0461/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Slovakijos parlamento ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdami į 2012 m. balandžio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7-0171/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

1.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) kad audito įmonės galėtų augti, valstybės narės turėtų sudaryti joms sąlygas gauti išorės kapitalo. Todėl valstybės narės nebeturėtų reikalauti, kad audito įmonės minimalią kapitalo arba balsavimo teisių dalį turėtų teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba audito įmonės, su sąlyga, kad dauguma administracinio organo narių yra audito įmonės, kurios yra patvirtintos bet kurioje valstybėje narėje, arba geros reputacijos teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Tolesni veiksmai, kurių imtasi išbraukus komercinių įmonių galimybę dalyvauti be apribojimų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) nors pagrindinė atsakomybė už finansinės informacijos pateikimą tenka audituojamų įmonių vadovybei, auditoriaus pareiga aktyviai, kaip informacijos naudotojui, prašyti vadovybės pateikti informaciją. Todėl, siekiant pagerinti audito kokybę, svarbu, kad auditoriai laikytųsi didesnio profesinio skepticizmo audituojamos įmonės atžvilgiu. Auditoriai, nepaisydami to, kad ankstesnė patirtis rodo, jog audituojamos įmonės vadovybė yra sąžininga ir principinga, neturėtų atmesti galimybės, kad dėl klaidos arba sukčiavimo informacijoje gali būti reikšmingų netikslumų.

(Reglamento COM(2011)0779 16 konstatuojamosios dalies 1 dalis)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant padidinti teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumą nuo audituojamo subjekto atliekant teisės aktų nustatytą auditą, bet kuris asmuo ar subjektas, turintis teisių audito įmonėje, turėtų būti nepriklausomas nuo audituojamo subjekto ir neturėtų dalyvauti audituojamam subjektui priimant sprendimus;

(6) auditoriai, audito įmonės ir jų darbuotojai visų pirma turėtų atsisakyti atlikti įmonės teisės aktų nustatytą auditą, jei joje turi verslo arba finansinių interesų, nedalyvauti prekyboje finansinėmis priemonėmis, kurias išleido, garantavo arba kitaip parėmė audituojama įmonė, išskyrus investicijas pagal diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė turėtų nedalyvauti audituojamos įmonės vidaus sprendimų priėmimo procese. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams arba jų darbuotojams turėtų būti neleidžiama imtis vadovaujančių pareigų audituojamoje įmonėje arba pareigų audituojamos įmonės valdyboje, jei po audito nepraėjo atitinkamas laikotarpis;

(Reglamento COM(2011)0779 9 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) svarbu, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės gerbtų savo klientų teises į privatumą ir duomenų apsaugą. Todėl jie turėtų laikytis griežtų konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, kurios vis dėlto neturėtų kliudyti tinkamai vykdyti šią direktyvą arba bendradarbiauti su grupės auditoriumi, kai atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas ir kai patronuojančioji įmonė yra trečiojoje šalyje, jei laikomasi 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Tačiau pagal tokias taisykles teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam auditoriui arba audito įmonei neturėtų būti leidžiama bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, kurios nepriklauso Direktyvos 2006/43/EB XI skyriuje numatytiems bendradarbiavimo kanalams. Tos konfidencialumo taisyklės taip pat turėtų būti taikomos bet kuriam teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam auditoriui arba audito įmonei, kuris (-i) nebedalyvauja vykdant konkrečias audito funkcijas;

 

_________________

 

1. OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(Reglamento COM(2011)0779 14 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) tinkama teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių vidaus organizacinė struktūra turėtų prisidėti prie visų grėsmių jų nepriklausomumui prevencijos. Taigi audito įmonės savininkai arba akcininkai, taip pat jos vadovai neturėtų kištis į teisės aktų nustatytą auditą jokiu būdu, galinčiu pakenkti audito įmonės vardu teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus nepriklausomumui ir objektyvumui. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės taip pat turėtų įdiegti tinkamą vidaus politiką ir procedūras, skirtas darbuotojams ir kitiems asmenims, kurie jų organizacijose dalyvauja teisės aktų nustatyto audito veikloje, siekdami užtikrinti, kad jie laikytųsi teisės aktuose jiems nustatytų prievolių. Šia politika ir procedūromis visų pirma turėtų būti siekiama užkirsti kelią visoms grėsmėms nepriklausomumui ir jas šalinti bei užtikrinti teisės aktų nustatyto audito kokybę, teisingumą ir kruopštumą. Ta politika ir procedūros turėtų būti proporcingos teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės veiklos mastui ir sudėtingumui;

(Reglamento COM(2011)0779 8 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c) atlikus teisės aktų nustatytą auditą parengiama nuomonė apie audituojamos įmonės finansinių ataskaitų tikrumą ir teisingumą. Tačiau suinteresuotieji subjektai gali nežinoti apie audito apribojimus (reikšmingumą, atrankos metodus, auditorių vaidmenį nustatant sukčiavimo atvejus ir vadovybės atsakomybę), todėl gali atsirasti lūkesčių skirtumų. Siekiant tuos skirtumus sumažinti svarbu aiškiau nustatyti teisės aktų nustatyto audito apimtį;

(Reglamento COM(2011)0779 15 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6d) Audito kokybės užtikrinimas turėtų būti pagrindinis kriterijus, taikomas organizuojant audito darbą ir paskirstant užduotims atlikti reikalingus išteklius. Teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus, audito įmonės ir jų darbuotojų sąžiningumas yra svarbus veiksnys užtikrinant visuomenės pasitikėjimą teisės aktų nustatytu auditu ir finansų rinkomis. Todėl bet kokį incidentą, kuris gali turėti svarbių padarinių teisės aktų nustatyto audito veiklos teisingumui, reikėtų tinkamai spręsti. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė audito darbą turėtų tinkamai dokumentuoti;

(Reglamento COM(2011)0779 16 konstatuojamosios dalies 2 dalis)

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6e) aukštą audito kokybę turėtų padėti užtikrinti patikimos kiekvieno teisės aktų nustatyto audito vidaus kokybės kontrolės peržiūros. Todėl teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė neturėtų teikti savo audito išvados, kol nebus atlikta tokia vidaus kokybės kontrolės peržiūra;

(Reglamento COM(2011)0779 18 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) taip pat svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje būtų atliekamas aukštos kokybės teisės aktų nustatytas auditas. Todėl visus teisės aktų nustatytus auditus reikėtų atlikti remiantis tarptautiniais audito standartais, kurie yra Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2009 m. parengto Aiškumo projekto dalis, tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytais auditais. Valstybėms narėms turėtų būti leista taikyti papildomas nacionalines audito procedūras ar reikalavimus tik tuo atveju, jei jie atsiranda dėl konkrečių nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių su metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto audito apimtimi, kai tų reikalavimų nenumato tarptautiniai audito standartai, ir tik tuo atveju, jei dėl to padidėtų metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumas ir kokybė ir tai reikalinga Sąjungos gyventojų gerovei užtikrinti. Komisija turėtų ir toliau stebėti Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) rengiamų tarptautinių audito standartų turinį ir jų priėmimo procesą;

(7) taip pat svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje būtų atliekamas aukštos kokybės teisės aktų nustatytas auditas. Todėl visus teisės aktų nustatytus auditus reikėtų atlikti remiantis Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) parengtais tarptautiniais audito standartais tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytais auditais. Valstybėms narėms turėtų būti leista taikyti papildomas nacionalines audito procedūras ar reikalavimus tik tuo atveju, jei jie atsiranda dėl konkrečių nacionalinės teisės ar reguliavimo reikalavimų, susijusių su metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto audito apimtimi, kai tų reikalavimų nenumato tarptautiniai audito standartai, ir tik tuo atveju, jei dėl to padidėtų metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumas ir kokybė. Komisija turėtų ir toliau stebėti Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) rengiamų tarptautinių audito standartų turinį ir jų priėmimo procesą;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) kai atliekamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas, svarbu aiškiai apibrėžti atskirose įmonių grupės įmonėse teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių atsakomybę. Tokiu atveju visa atsakomybė už audito išvadą turėtų tekti grupės auditoriui;

(Reglamento COM(2011)0779 17 konstatuojamoji dalis)

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra apima teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių patvirtinimą ir registraciją, profesinės etikos ir audito įmonės vidaus kokybės kontrolės standartų priėmimą, tęstinį mokymą, taip pat kokybės užtikrinimo, veiklos tyrimo ir sankcijų taikymo teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams ir audito įmonėms sistemas. Siekiant padidinti auditorių priežiūros skaidrumą ir užtikrinti daugiau atskaitomybės, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti vieną instituciją, atsakingą už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. Tokių viešosios priežiūros institucijų nepriklausomumas nuo audito profesijos yra pagrindinė būtina sąlyga siekiant teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros sistemos vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus veikimo. Todėl viešosios priežiūros institucijoms turėtų vadovauti nepraktikuojantys asmenys ir valstybės narės turėtų parengti nepriklausomas ir skaidrias nepraktikuojančių asmenų atrankos procedūras;

Išbraukta.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) tam, kad tarpvalstybinę veiklą vykdantys arba tinklui priklausantys teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės būtų tinkamai prižiūrimi, reikia, kad valstybių narių viešosios priežiūros institucijos keistųsi informacija. Siekiant užtikrinti informacijos, kuria gali būti keičiamasi, konfidencialumą, valstybės narės įpareigojimą saugoti profesinę paslaptį turėtų taikyti ne tik viešosios priežiūros institucijų darbuotojams, bet ir visiems asmenims, kuriems viešosios priežiūros institucijos perdavė savo užduotis. Kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę kitoms institucijoms ar įstaigoms perduoti tik tas užduotis, kurios susijusios su teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių patvirtinimu ir registracija. Tokiam užduočių perdavimui taikomos tam tikros sąlygos, o galutinė atsakomybė turėtų tekti kompetentingai institucijai;

(11) tam, kad tarpvalstybinę veiklą vykdantys arba tinklui priklausantys teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės būtų tinkamai prižiūrimi, reikia, kad valstybių narių viešosios priežiūros institucijos keistųsi informacija. Siekiant užtikrinti informacijos, kuria gali būti keičiamasi, konfidencialumą, valstybės narės įpareigojimą saugoti profesinę paslaptį turėtų taikyti ne tik viešosios priežiūros institucijų darbuotojams, bet ir visiems asmenims, kuriems viešosios priežiūros institucijos perdavė savo užduotis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) audito komitetas arba lygiavertes funkcijas vykdantis audituojamos įmonės organas turi lemiamą vaidmenį užtikrinant aukštą teisės aktų nustatyto audito kokybę. Ypač svarbu stiprinti audito komiteto nepriklausomumą ir techninę kompetenciją ir tuo tikslu reikalauti, kad dauguma jo narių būtų nepriklausomi, bent vienas komiteto narys turėtų kompetencijos audito srityje, o kitas – audito ir (arba) apskaitos srityje. 2005 m. vasario 15 d. Komisijos rekomendacijoje dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų nurodoma, kaip turėtų būti sudaromas audito komitetas ir kaip jis turėtų veikti. Tačiau atsižvelgiant į įmonių, kurių rinkos kapitalizacija yra mažesnė, mažųjų ir vidutinių įmonių valdybų veiklos mastą, būtų tikslinga, jei įmonių audito komitetui arba lygiareikšmes funkcijas audituojamoje įmonėje vykdančiam organui pavestas funkcijas vykdytų administracinis ar priežiūros organas kaip visuma.

(Reglamento COM(2011)0779 23 konstatuojamosios dalies dalis)

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) reikėtų peržiūrėti Sąjungos mažąsias ir vidutines įmones slegiančią naštą, patiriamą dėl jų finansinių ataskaitų audito, ir ją sumažinti iki būtino minimumo kartu nemažinant investuotojų apsaugos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad audito standartai, kuriais vadovaujantis atliekamas tokių įmonių finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytas auditas, būtų taikomi proporcingai mažųjų ir vidutinių įmonių dydžiui;

(13) reikėtų peržiūrėti Sąjungos mažąsias ir vidutines įmones slegiančią naštą, patiriamą dėl jų finansinių ataskaitų audito, ir ją sumažinti iki būtino minimumo kartu nemažinant investuotojų apsaugos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad audito standartai, kuriais vadovaujantis atliekamas tokių įmonių finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytas auditas, būtų taikomi proporcingai mažųjų ir vidutinių įmonių dydžiui. Derėtų taip pat atsižvelgti į tai, kad tiek mažosios, tiek vidutinės įmonės būna įvairaus dydžio, be to, skiriasi jų veiklos sudėtingumas;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) siekiant apsaugoti atitinkamų šalių teises valstybių narių kompetentingoms institucijoms bendradarbiaujant su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, kai bendradarbiavimas apima keitimąsi audito darbo dokumentais ar kitais svarbiais dokumentais, reikalingais vertinant atlikto audito kokybę, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų kompetentingų institucijų sudarytuose darbo susitarimuose, kuriais grindžiamas keitimasis tokiais dokumentais, numatyta pakankamai apsaugos priemonių, kad būtų apsaugotas verslo slaptumas ir komerciniai interesai, įskaitant audituojamų subjektų pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises;

(15) siekiant apsaugoti atitinkamų šalių teises valstybių narių kompetentingoms institucijoms bendradarbiaujant su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, kai bendradarbiavimas apima keitimąsi audito darbo dokumentais ar kitais svarbiais dokumentais, reikalingais vertinant atlikto audito kokybę, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų kompetentingų institucijų sudarytuose darbo susitarimuose, kuriais grindžiamas keitimasis tokiais dokumentais, numatyta pakankamai apsaugos priemonių, kad būtų apsaugotas verslo slaptumas ir komerciniai interesai, įskaitant audituojamų subjektų pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises. Valstybės narės užtikrina, kad šiais susitarimais būtų laikomasi Direktyvos 95/46/EB nuostatų ir kad jie būtų su jomis suderinami;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. stiprinti investuotojų apsaugą, kiek ji susijusi su įmonių skelbiamomis finansinėmis ataskaitomis, toliau gerinant Sąjungoje atliekamų teisės aktų nustatytų auditų kokybę, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(20) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. stiprinti investuotojų pasitikėjimą įmonių skelbiamų finansinių ataskaitų teisingumu ir sąžiningumu, toliau gerinant Sąjungoje atliekamų teisės aktų nustatytų auditų kokybę, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto a papunktis

Direktyva 2006/43/EB

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) įtraukiamos šios pastraipos:

a) įtraukiamos šios pastraipos:

22, 25 ir 27–30 šios direktyvos straipsniai netaikomi atliekant viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą, nebent Reglamente (ES) Nr. [xxx] nurodyta kitaip.

„25, 28 ir 29 šios direktyvos straipsniai netaikomi atliekant viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą, nebent Reglamente (ES) Nr. [xxx] nurodyta kitaip.

32–36 šios direktyvos straipsniai taikomi viešojo intereso įmonėms tiek, kiek tai susiję su priežiūra, kaip laikomasi 3–20 straipsniuose nustatytų taisyklių dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių patvirtinimo ir registravimo.“.

32–36 šios direktyvos straipsniai taikomi viešojo intereso įmonėms tiek, kiek tai susiję su priežiūra, kaip laikomasi 3–20 straipsniuose nustatytų taisyklių dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių patvirtinimo ir registravimo.“.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 1 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) mažosios įmonės jį atlieka savanoriškai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nereikia reguliuoti savanoriškai atliekamo mažųjų įmonių audito.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 5 punktas pakeičiamas taip:

 

„5. „trečiosios šalies auditorius“ – tai fizinis asmuo, kuris atlieka trečiojoje šalyje įregistruotos įmonės metinės finansinės atskaitomybės arba konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą, išskyrus atvejus, kai tas asmuo yra teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė ir trečiosios šalies audito veiklą prižiūri valstybė narė;“;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 10 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10. „kompetentingos institucijos“ – tai įstatymu paskirtos institucijos, atsakingos už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių arba konkrečių jų veiklos aspektų reguliavimą ir (arba) priežiūrą; „kompetentinga institucija“ konkrečiame straipsnyje reiškia nuorodą į instituciją, atsakingą už tame straipsnyje nurodytų funkcijų vykdymą;“;

„10. „kompetentingos institucijos“ – tai įstatymu paskirtos institucijos, atsakingos už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių arba konkrečių jų veiklos aspektų reguliavimą ir (arba) priežiūrą; „kompetentinga institucija“ konkrečiame straipsnyje reiškia nuorodą į instituciją arba įstaigą (-as), atsakingą (-as) už tame straipsnyje nurodytų funkcijų vykdymą;“;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) 13 punktas pakeičiamas taip:

d) 13 punktas pakeičiamas taip:

„13. „viešojo intereso įmonės“ – tai:

„13. „viešojo intereso įmonės“ – tai įmonės, kurios yra:

a) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

a) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

b) kredito įstaigos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 punkte;

b) kredito įstaigos, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo 4 straipsnio 1 punkte, išskyrus tos direktyvos (*) 2 straipsnyje nurodytas įstaigas,

c) draudimo įmonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(**) 13 straipsnyje;

c) draudimo įmonės, kaip apibrėžta 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės 2 straipsnio 1 dalyje, arba

d) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurios yra mokėjimo įstaigos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB(***) 4 straipsnio 4 punkte, išskyrus atvejus, kai taikoma tos direktyvos 15 straipsnio 2 dalis;

d) valstybės narės priskirtos viešojo intereso įmonės, pavyzdžiui, įmonės, kurios yra svarbios visuomenei dėl jų verslo pobūdžio, dydžio arba jų darbuotojų skaičiaus;

e) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurios yra elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB(****) 1 straipsnio 2 punkte, išskyrus atvejus, kai taikoma Direktyvos 2007/64/EB 15 straipsnio 2 dalis;

 

f) investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

 

g) ES alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/EB(*****) 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

 

h) kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(******) 1 straipsnio 2 dalyje;

 

i) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurios yra centriniai vertybinių popierių depozitoriumai;

 

j) pagrindinės sandorio šalys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento X/XXXX(*******) [žr. Reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų pasiūlymą, COM(2010) 484] 2 straipsnio 1 dalyje;

 

(*) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(*) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(**) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

 

(***) OL L 319, 2007 12 5, p. 1.

 

(****) OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

 

(*****) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

 

(******) OL L 302, 2009 11 17, р. 32.

 

(*******) OL L ….“

 

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto b papunkčio i papunktis

Direktyva 2006/43/EB

3 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pirmos pastraipos b punktas išbraukiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto b papunkčio iii papunktis

Direktyva 2006/43/EB

3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) antra pastraipa pakeičiama taip:

iii) antra pastraipa išbraukiama.

„Valstybės narės negali nustatyti papildomų sąlygų dėl šių punktų. Valstybės narės negali reikalauti, kad audito įmonės minimalią kapitalo arba balsavimo teisių dalį turėtų teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba audito įmonės.“.

 

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punktas

Direktyva 2006/43/EB

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos bendradarbiauja siekdamos šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų konvergencijos. Jos bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) ir [XXXX] Reglamento [XXX] X straipsnyje nurodytomis kompetentingomis institucijomis tiek, kiek tokia konvergencija susijusi su viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytu auditu.

32 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos bendradarbiauja siekdamos šiame straipsnyje minimalios nustatytų reikalavimų konvergencijos. Taip bendradarbiaudamos šios kompetentingos institucijos atsižvelgia į audito ir audito profesijos pokyčius, visų pirma į jau pasiektą profesijos konvergenciją.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punkto b papunktis

Direktyva 2006/43/EB

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 3 dalis pakeičiama taip:

b) 3 dalis išbraukiama.

„Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų keičiamas dalykų, kuriuos reikia įtraukti į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą teorinių žinių testą, sąrašas. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija atsižvelgia į audito ir audito profesijos pokyčius.“

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punktas

Direktyva 2006/43/EB

14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Adaptacijos laikotarpis neviršija trejų metų ir atliekamas jo vertinimas.

Adaptacijos laikotarpis neviršija trejų metų ir atliekamas jo vertinimas, siejamas su profesinės kompetencijos lygiu, pasiektu taikant su auditais susijusią nacionalinę teisę.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2006/43/EB

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

Išbraukta.

„Viešąjį registrą tvarko kompetentinga institucija, nurodyta 32 straipsnyje.“.

 

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2006/43/EB

17 straipsnio 1 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„jei tinkama, nurodoma, ar audito įmonė registruota pagal 3a ir 3b straipsnius.“.

„jei tinkama, nurodoma, ar audito įmonė registruota pagal 3b straipsnį.“

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

10a. 21 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

2a. Atlikdami teisės aktų nustatytą auditą, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė per visą auditą laikosi profesinio skepticizmo principo, pripažindamas (-a) reikšmingų netikslumų informacijoje galimybę dėl faktų arba elgesio, rodančių (-ios), kad padaryta pažeidimų, įskaitant sukčiavimą ir klaidas, nepaisydamas (-a) to, kad ankstesnė auditoriaus arba įmonės patirtis rodo, jog audituojamos įmonės vadovybė ir už įmonės valdymą atsakingi asmenys buvo sąžiningi ir principingi, kaip reikalaujama pagal tarptautinius standartus, nurodytus 26 straipsnyje.

 

 

 

Šiame straipsnyje „profesinis skepticizmas“ – tai požiūris, kurio laikantis abejojama, atsargiai vertinamos sąlygos, galinčios rodyti, kad informacija gali būti neteisinga dėl klaidų arba dėl sukčiavimo, ir kritiškai vertinami audito įrodymai.

(Reglamento COM(2011)0779 15 straipsnis)

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto a papunktis

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą auditorius ir (arba) audito įmonė ir bet kuris audito įmonės balsavimo teisių turintis asmuo nebūtų priklausomi nuo audituojamo subjekto ir nedalyvautų priimant sprendimus audituojamame subjekte.

1. Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą auditorius arba audito įmonė ir bet kuris fizinis asmuo, galintis daryti tiesioginį ar netiesioginį poveikį teisės aktų nustatyto audito rezultatams, nebūtų priklausomi nuo audituojamo subjekto.

 

Jie turi būti nepriklausomi laikotarpiu, kurį apima finansinės ataskaitos, kurios bus audituojamos, ir laikotarpiu, kurį atliekamas teisės aktų nustatytas auditas.

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė neatlieka teisės aktų nustatyto audito, jei esama savikontrolės, savanaudiškų interesų, tarpininkavimo, draugiškų santykių ar bauginimo rizikos, kuri atsiranda dėl finansinių, asmeninių, verslo, darbinių ar kitų ryšių tarp:

 

– teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus, audito įmonės, jos tinklo ir bet kurio fizinio asmens, galinčio daryti poveikį teisės aktų nustatyto audito rezultatams, ir

 

– audituojamo subjekto;

 

ir dėl kurios objektyvi, supratinga ir gerai informuota trečioji šalis, atsižvelgdama į taikomas apsaugos priemones, padarytų išvadą, jog kilo pavojus teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito įmonės nepriklausomumui.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto b papunktis

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2 dalies antra pastraipa išbraukiama;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė, jų pagrindiniai audito partneriai, darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja toks auditorius arba įmonė ir kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant teisės aktų nustatytą auditą, taip pat su jais artimais ryšiais susiję asmenys, kaip yra nurodyta Komisijos direktyvos 2004/72/EB 1 straipsnio 2 dalyje, negali:

 

a) turėti jokių audituojamos įmonės, įmonės filialo, kuriam audituojama įmonė svarbi, arba kokios nors įmonės, kurios finansinė informacija įtraukiama į audituojamos įmonės finansines ataskaitas, finansinių priemonių, išskyrus netiesiogiai pagal diversifikuoto kolektyvinio investavimo schemas turimas akcijas, įskaitant valdomus fondus, pavyzdžiui, pensijų arba gyvybės draudimo fondus;

 

b) turėti ar būti turėjęs per pastaruosius 12 mėnesių su audituojama įmone, patronuojančia įmone, kuriai audituojama įmonė svarbi, arba bet kokia kita įmone, kurios finansinė informacija įtraukiama į audituojamos įmonės finansines ataskaitas, jokių asmeninių, verslo, darbo ar kitų santykių, kurie, objektyvaus, tinkamo ir informuoto trečiojo asmens nuomone, gali kelti grėsmę ar kurie iš esmės gali būti laikomais keliančiais grėsmę teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumui.

(Reglamento COM(2011)0779 7 straipsnis)

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) 22 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

 

2a. 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės negali tarpininkauti arba priimti dovanų, vaišių arba panašių paslaugų iš audituojamos įmonės, nebent objektyvaus, tinkamo ir informuoto trečiojo asmens nuomone jų vertė būtų nereikšminga ir neesminė.

 

2b. Jei laikotarpiu, kurį apima finansinės ataskaitos, audituojamą įmonę įsigyja ar prisijungia įmonė, kuriai taikomi šios direktyvos 22 ir 22a straipsniai ir Reglamento XX/XX 9–11 straipsniai, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė nustato ir įvertina visus esamus ar neseniai buvusius interesus ir santykius – įskaitant santykius, susijusius su paslaugų teikimu – su ta įmone, kuri, atsižvelgiant į taikomas apsaugos priemones, galėtų kelti grėsmę jos nepriklausomumui ir gebėjimui tęsti teisės aktų nustatytą auditą po faktinės prijungimo ar įsigijimo datos.

 

Kiek įmanoma greičiau ir visais atvejais per tris mėnesius teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė imasi visų veiksmų, kurie gali būti reikalingi bet kokiems dabartiniams interesams ar santykiams, galintiems kelti grėsmę jo (jos) nepriklausomumui, nutraukti, ir, kai įmanoma, priima apsaugos priemones siekiant bet kokiai grėsmei jo (jos) nepriklausomumui, kylančiai dėl ankstesnių ir dabartinių interesų ir santykių, sumažinti.

(Reglamento COM(2011)0779 7 straipsnis)

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punktas

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 4 dalis pakeičiama taip:

c) 4 dalis išbraukiama.

„4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:

 

a) šio straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės ir apsaugos priemonės;

 

b) situacijos, kurioms esant grėsmių, kaip numatyta šio straipsnio 2 dalyje, reikšmingumas yra toks didelis, kad kyla pavojus teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumui.“

 

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

22 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a. Įterpiamas 22a straipsnis:

 

22a straipsnis (naujas)

 

Buvusių teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių arba teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių arba audito įmonių darbuotojų įdarbinimas

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba pagrindinis audito partneris, kuris audito įmonės vardu atlieka teisės aktų nustatytą auditą, ne trumpiau kaip dvejus metus nuo to laiko, kai jis nebeatlieka teisės aktų nustatyto audito arba atsistatydino kaip pagrindinis audito partneris, negali imtis jokių iš toliau išvardytų pareigų:

 

a) užimti vadovaujamų pareigų audituojamoje įmonėje;

 

b) tapti audituojamos įmonės audito komiteto arba, jei tokio komiteto nėra, organo, kuris vykdo audito komiteto funkcijoms prilygstančias funkcijas, nariu;

 

c) tapti nevykdomuoju audituojamos įmonės administracinio arba priežiūros organo nariu.

 

2. Teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės darbuotojai, taip pat joks kitas fizinis asmuo, kurio paslaugomis toks auditorius arba įmonė naudojasi arba kurio paslaugas kontroliuoja, kai tokie darbuotojai arba kiti fiziniai asmenys yra asmeniškai patvirtinti kaip teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai, negali jokių 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų pareigų imtis anksčiau negu po vienų metų nuo to laiko, kai tiesiogiai dalyvavo teisės aktų nustatyto audito veikloje.

(Reglamento COM(2011)0779 8 straipsnis)

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

23 straipsnio 4 – 4 c dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

 

 

11b. 23 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

 

4a. Kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė atlieka viešojo intereso įmonės, priklausančios įmonių grupei, kurios patronuojančioji įmonė yra trečiojoje šalyje, teisės aktų nustatytą auditą, 1 dalyje nustatytos konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklės neturi trukdyti teisės aktų nustatytą auditą atliekančiam auditoriui arba audito įmonei perduoti atitinkamų atlikto darbo dokumentų grupės auditoriui, kuris yra trečiojoje šalyje, jei tie dokumentai yra ypač reikalingi rengiantis patronuojančiosios įmonės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui.

 

4b. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, kuris (-i) atlieka viešojo intereso įmonės, trečiojoje šalyje išleidusios vertybinius popierius arba priklausančios grupei, kuri teisės aktų nustatytas konsoliduotąsias finansines ataskaitas rengia trečiojoje šalyje, teisės aktų nustatytą auditą, atitinkamoms trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms gali perduoti audito darbo dokumentus arba kitus turimus su tos įmonės auditu susijusius dokumentus tik 4 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

4c. Perduodant informaciją trečiojoje šalyje esančiam grupės auditoriui reikia laikytis Direktyvos 95/46/EB VI skyriaus taisyklių ir taikomų nacionalinių asmens duomenų apsaugos taisyklių.

(Reglamento COM(2011)0779 13 straipsnis)

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 c punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

24 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11c. Įterpiamas 24a straipsnis:

 

24 a straipsnis (naujas)

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekančių audito įmonių vidaus organizacinė struktūra

 

1. Valstybės narės užtikrinta, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė atitiktų šiuos organizacinės struktūros reikalavimus:

 

a) audito įmonė įdiegia tinkamą politiką ir procedūras, siekdama užtikrinti, kad jos savininkai ir akcininkai, taip pat tokios įmonės arba su ja susijusios įmonės administracinio, valdymo ir priežiūros organų nariai nedalyvautų atliekant teisės aktų nustatytą auditą jokiu būdu, kuris galėtų pakenkti audito įmonės vardu teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus nepriklausomumui ir objektyvumui;

 

b) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė turi patikimas administracines ir finansinės apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras, veiksmingą informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos tvarką.

 

Tie vidaus kontrolės mechanizmai sukurti tam, kad būtų užtikrintas sprendimų ir procedūrų laikymasis visais audito įmonės lygmenimis ar visoje teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus darbo struktūroje.

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė įdiegia ir taiko tokias sprendimų priėmimo procedūras ir tokią organizacinę struktūrą, kurioje aiškiai nustatyti ir dokumentuose įforminti atskaitomybės ryšiai, paskirstytos funkcijos ir pareigos;

 

c) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė sukuria tinkamą politiką ir procedūras, siekdamas (-a) užtikrinti, kad jo (jos) darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jis (ji) naudojasi, kurių paslaugas kontroliuoja arba kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant teisės aktų nustatytą auditą, turėtų pakankamai žinių ir patirties paskirtoms pareigoms vykdyti;

 

d) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė įdiegia tinkamą politiką ir procedūras, siekdamas (-a) užtikrinti, kad svarbios audito funkcijos nebūtų perkamos iš trečiųjų šalių jokiu būdu, kuris pakenktų teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės vidaus kontrolės kokybei arba kompetentingų institucijų gebėjimui prižiūrėti, kaip teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė laikosi šioje direktyvoje nustatytų prievolių;

 

e) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis autorius arba audito įmonė įdiegia tinkamą ir veiksmingą organizacinę ir administracinę tvarką, kad užkirstų kelią bet kokiai grėsmei, kuri kyla jų nepriklausomumui, kaip numatyta 22 straipsnio 1 dalyje, tą grėsmę, kurios įprastomis darbo sąlygomis nėra, nustatytų, pašalintų arba valdytų ir atskleistų;

 

f) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė įdiegia tinkamas teisės aktų nustatyto audito atlikimo, darbuotojų mokymo, jų darbo peržiūros ir 25b straipsnio 5 dalyje nurodytos audito bylos sudarymo procedūras ir standartus;

 

g) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė įdiegia vidaus kokybės kontrolės sistemą, kad užtikrintų teisės aktų nustatyto audito kokybę. Kokybės kontrolės sistema apima bent jau f punkte apibūdintas procedūras ir standartus. Audito įmonės atveju atsakomybė už vidaus kokybės kontrolės sistemą tenka asmeniui, kuris turi teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus statusą;

 

h) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė naudoja tinkamas sistemas, išteklius ir procedūras, kad užtikrintų savo vykdomos teisės aktų nustatyto audito veiklos tęstinumą ir reguliarumą;

 

i) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė taip pat įdiegia tinkamą ir veiksmingą organizacinę ir administracinę tvarką, skirtą spręsti ir registruoti incidentus, kurie turi arba gali turėti svarbių pasekmių jo (jos) teisės aktų nustatyto audito veiklos teisingumui;

 

j) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė taiko tinkamą atlyginimų ar pelno dalijimosi politiką, kuria suteikia pakankamai paskatų užtikrinti audito kokybę. Visų pirma pajamų, kurias teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė, parduodami ne patikinimo paslaugas, gauna iš audituojamos įmonės, suma negali įeiti į jokio asmens, dalyvaujančio audite ar galinčio daryti įtakos audito eigai, darbo vertinimą ir atlyginimą;

 

k) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė stebi ir vertina pagal šią direktyvą sukurtų savo sistemų, vidaus kontrolės ir vidaus kokybės kontrolės mechanizmų ir tvarkos tinkamumą ir veiksmingumą ir imasi visų reikiamų priemonių visiems trūkumams pašalinti. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė visų pirma atlieka metinį g punkte nurodytos savo vidaus kokybės kontrolės sistemos vertinimą. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė saugo dokumentus apie per tą vertinimą nustatytus faktus ir siūlomas priemones vidaus kokybės kontrolės sistemai pakeisti.

 

Pirmoje pastraipoje nurodyta politika ir procedūros įforminamos dokumentuose ir paviešinamos teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės darbuotojams.

 

Jokios d punkte nurodytos iš trečiųjų šalių perkamos audito funkcijos neturi paveikti teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės įsipareigojimų audituojamai įmonei.

 

2. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, vykdydamas (-a) šio straipsnio 1 dalies reikalavimus, atsižvelgia į savo dydį ir veiklos sudėtingumą.

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė atitinkamai kompetentingai institucijai turi gebėti įrodyti, kad laikosi 1 dalies reikalavimų, deramai atsižvelgiant į pirmą pastraipą.

(Reglamento COM(2011)0779 6 straipsnis)

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 d punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

25 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11d. Įterpiamas 25a straipsnis:

 

25a straipsnis

 

Teisės aktų nustatyto audito apimtis

 

1. Atlikdami teisės aktų nustatytą auditą, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė auditą atlieka pagal tarptautinius audito standartus, nurodytus 26 straipsnyje.

 

2. Kai audituojama įmonė yra viešojo intereso įmonė, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė imasi reikiamų veiksmų, kad susidarytų nuomonę, ar viešojo intereso įmonės metinės finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą ir ar jos parengtos pagal atitinkamą finansinės atskaitomybės tvarką.

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės ataskaita pateikiama pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 21–25 straipsnius.

 

Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 ir 23 straipsniuose nustatytų išvadų ir ataskaitų rengimo reikalavimų, teisės aktų nustatytas auditas negali apimti patikinimo dėl audituojamos įmonės gyvybingumo ateityje, ar to, kaip veiksmingai ir efektyviai valdymo arba administracinis organas tvarkė ar tvarkys įmonės reikalus.

(Reglamento COM(2011)0779 14 straipsnis)

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 e punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

25 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11e. Įterpiamas 25b straipsnis:

 

25b straipsnis

 

Darbo organizavimas

 

1. Kai teisės aktų nustatytą auditą atlieka audito įmonė, ta audito įmonė paskiria bent vieną pagrindinį audito partnerį, turintį tinkamą kompetenciją, gebėjimų ir įgaliojimus savo pareigoms tinkamai atlikti. Audito įmonė paskirtam (-iems) audito parteriui (-iams) suteikia pakankamai išteklių ir darbuotojų, turinčių reikiamos kompetencijos ir gebėjimų, kad jis (jie) galėtų tinkamai atlikti savo pareigas.

 

Audito kokybės užtikrinimas, nepriklausomumas ir kompetencija yra pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos audito įmonė pasirenka, ką paskirti pagrindiniu (-iais) audito partneriu (-iais).

 

Paskirtas (-i) audito partneris (-iai) aktyviai dalyvauja atliekant teisės aktų nustatytą auditą.

 

2. Kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius atlieka teisės aktų nustatytą auditą, jis tam skiria pakankamai laiko ir savo darbuotojams paskirsto pakankamai išteklių, kad tinkamai atliktų savo pareigas.

 

3. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, vykdydami audito užduotį, įgyvendina kokybės kontrolės procedūras, kurios atitinka tarptautinius audito standartus, nurodytus 26 straipsnyje.

 

4. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė saugo duomenis apie klientą. Duomenis apie kiekvieną klientą sudaro šie duomenys:

 

a) pavadinimas, verslo adresas ir vieta;

 

b) audito įmonės atveju – pagrindinis (-iai) audito partneris (-iai);

 

c) už teisės aktų nustatytą auditą nustatyti mokesčiai ir už kitas paslaugas bet kuriais finansiniais metais nustatyti mokesčiai.

 

5. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė sudaro kiekvieno atlikto teisės aktų nustatyto audito bylą. Audito byloje popierine arba elektronine forma saugomi bent dokumentai, skirti teisės aktų nustatytam auditui atlikti, kaip reikalaujama pagal tarptautinius audito standartus, nurodytus EB 26 straipsnyje. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė dokumentuoja pagal šios direktyvos 25c straipsnį ir 25d straipsnio 6 dalį ir Reglamento (ES) Nr. XX/XX 11 straipsnio 3 dalį užregistruotus duomenis.

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė laiko bet kokius kitus duomenis ir dokumentus, kurie svarbūs pagrindžiant Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 ir 23 straipsniuose nurodytas ataskaitas, ir svarbūs vykdant stebėseną, kaip laikomasi šios direktyvos, Reglamento (ES) Nr. XX/XX ir kitų galiojančių teisinių reikalavimų.

 

Audito byla baigiama pildyti ne vėliau kaip po šešiasdešimt dienų nuo Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 straipsnyje nurodytos audito išvados pasirašymo dienos.

 

6. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė saugo duomenis apie visus skundus dėl teisės aktų nustatyto audito atlikimo.

(Reglamento COM(2011)0779 16 straipsnis)

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 f punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

25 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11f. Įterpiamas 25c straipsnis:

 

25c straipsnis

 

Finansinės atskaitomybės vientisumas

 

1. Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė sužino apie kokias nors aplinkybes, kurios gali turėti didelį poveikį audito nuomonei, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė:

 

a) saugo duomenis apie tas aplinkybes;

 

b) reaguodama į tą įvykį ar aplinkybes, imasi reikiamų priemonių, kaip reikalaujama pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus;

 

c) nedelsiant informuoja atitinkamą kompetentingą instituciją apie įvykį ar aplinkybes, jei po to, kai buvo imtasi atitinkamų priemonių, auditorius ir toliau mano, kad įvykis ar aplinkybės gali turėti didelį poveikį audito nuomonei.

 

Pirmos dalies a punkte nurodytus duomenis sudaro incidento faktai ir aplinkybės, informacija apie jame dalyvavusį asmenį arba asmenis ir duomenys apie priemones, kurių buvo imtasi pagal tos dalies b punktą.

 

2. Nepažeidžiant Direktyvos 2005/60/EB, kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, atliekantis (-i) teisės aktų nustatytą auditą, įtaria arba turi pakankamą pagrindą įtarti, kad faktai arba elgesys rodo, kad daromas, padarytas arba bandytas padaryti pažeidimas, įskaitant sukčiavimą dėl audituojamos įmonės finansinių ataskaitų, jis (ji) apie tai praneša audituojamai įmonei ir pasiūlo jai ištirti tą atvejį bei imtis reikiamų priemonių tiems pažeidimams pašalinti bei užkirsti kelią tokiems pažeidimams pasikartoti ateityje.

 

Jei audituojama įmonė atvejo netiria arba nesiima priemonių arba jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė mano, kad priemonės, kurių ėmėsi audituojama įmonė, nepakankamos, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė apie tuos pažeidimus praneša kompetentingoms institucijoms.

 

Tai, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė gera valia informuoja kompetentingas institucijas apie visus pirmoje pastraipoje nurodytus faktus ar elgesį, nėra sutartinių arba teisinių apribojimų atskleisti informaciją pažeidimas, ir tokiems asmenims už tai netaikoma jokia atsakomybė.

(Reglamento COM(2011)0779 17 straipsnis)

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 g punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

25 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11g. Įterpiamas 25b straipsnis:

 

25d straipsnis

 

Vidaus kokybės kontrolės peržiūra

 

1. Kai audituojama įmonė yra viešojo intereso įmonė, prieš pateikiant Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 ir 23 straipsniuose nurodytas išvadas ir ataskaitas, atliekama audito užduoties kokybės kontrolės peržiūra, per kurią vertinama, ar teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba pagrindinis audito partneris tų ataskaitų projektuose pateikė pagrįstą nuomonę ir išvadas, kaip reikalaujama pagal tarptautinius audito standartus, nurodytus EB 26 straipsnyje.

 

2. Vidaus kokybės kontrolės peržiūrą atlieka vidaus kokybės kontrolės peržiūros vykdytojas. Toks peržiūros vykdytojas – tai teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, kuris nedalyvavo atliekant teisės aktų nustatytą auditą, kurio kokybės vidaus peržiūra atliekama.

 

3. Atlikdamas audito užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, peržiūros vykdytojas peržiūri audituotas finansines ataskaitas ir objektyviai įvertina bent jau šiuos duomenis:

 

a) žodžiu ir raštu teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba pagrindinio audito partnerio pateiktą informaciją, kuria pagrindžiami svarbūs sprendimai ir pagrindiniai per atliktas audito procedūras nustatyti faktai ir pagrindinės pagal tuos nustatytus faktus padarytos išvados, nepaisant to, ar tą informaciją audito užduoties kokybės kontrolės peržiūros vykdytojas prašė pateikti;

 

b) svarbius sprendimus ir pagrindinius per atliktas audito procedūras nustatytus faktus ir remiantis tais nustatytais faktais padarytas išvadas;

 

c) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba pagrindinio audito partnerio išvadas ir ataskaitas, pateiktas Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 ir 23 straipsniuose nurodytų išvadų ir ataskaitų projektuose.

 

4. Per vidaus kokybės kontrolės peržiūrą vertinami bent šie aspektai:

 

a) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumas nuo audituojamos įmonės;

 

b) reikšmingi rizikos veiksniai, kuriuos nustatė teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba pagrindinis audito partneris, atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą, ir priemonės, kurių jis (ji) ėmėsi, kad tinkamai valdytų tuos rizikos veiksnius;

 

c) teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba pagrindinio audito partnerio argumentacija dėl reikšmingumo ir b punkte nurodytų reikšmingų rizikos veiksnių;

 

d) bet koks išorės ekspertų patarimo prašymas ir to patarimo įgyvendinimas;

 

e) ištaisytos ir neištaisytos klaidingos finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos, kuri buvo aptikta atliekant auditą, pobūdis ir apimtis;

 

f) su audituojamos įmonės audito komitetu ir valdymo ir (arba) priežiūros organais aptartos temos;

 

g) su kompetentingomis institucijomis ir, jei yra, kitomis trečiosiomis šalimis aptartos temos;

 

h) tai, ar iš bylos atrinkti dokumentai ir informacija tinkamai atspindi audite dalyvavusių darbuotojų pozicijas ir ar tokie dokumentai ir informacija pagrindžia teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba pagrindinio audito partnerio nuomonę, pateiktą Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 ir 23 straipsniuose nurodytų išvadų ir ataskaitų projektuose.

 

5. Vidaus kokybės kontrolės peržiūros vykdytojas vidaus kokybės kontrolės peržiūros rezultatus aptaria su teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu auditoriumi arba pagrindiniu audito partneriu. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė nustato, kokios tvarkos laikytis, kai peržiūros vykdytojas ir teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba pagrindinis audito partneris nesutaria dėl peržiūros rezultatų.

 

6. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė saugo duomenis apie vidaus kokybės kontrolės peržiūrą kartu su šiuos rezultatus pagrindžiančiais argumentais.

(Reglamento COM(2011)0779 19 straipsnis)

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės atlikdami teisės aktų nustatytą auditą laikosi tarptautinių audito standartų, jei tie standartai atitinka šios direktyvos ir Reglamento XX/XX reikalavimus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės atlikdami teisės aktų nustatytą auditą laikytųsi tarptautinių audito standartų, priimtų pagal 3 dalį.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be tarptautinių audito standartų, valstybės narės gali įvesti papildomas audito procedūras arba nustatyti papildomus reikalavimus tik tuo atveju, jei tos audito procedūros arba reikalavimai reikalingi dėl konkrečių nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių su teisės aktų nustatyto audito apimtimi. Valstybės narės užtikrina, kad tos papildomos audito procedūros arba reikalavimai atitiktų šias sąlygas:

Be tarptautinių audito standartų, valstybės narės gali įvesti papildomas audito procedūras arba nustatyti papildomus reikalavimus tik tuo atveju, jei tos audito procedūros arba reikalavimai reikalingi dėl konkrečių nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių su teisės aktų nustatyto audito apimtimi.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jais prisidedama prie aukšto metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumo ir kokybės lygio vadovaujantis principais, nustatytais Direktyvos [xxxx] dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 4 straipsnio 3 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jais prisidedama prie Sąjungos visuomenės gerovės kūrimo.

Išbraukta.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apie tas audito procedūras arba reikalavimus valstybės narės praneša Komisijai, EVPRI ir kitoms valstybėms narėms.

Išbraukta.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį tarptautiniai audito standartai reiškia tarptautinius audito standartus ir susijusius pareiškimus ir standartus, kurie yra dalis Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2009 m. parengto Aiškumo projekto, tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytu auditu.

2. Taikant 1 dalį tarptautiniai audito standartai reiškia Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) parengtus tarptautinius audito standartus, įsigaliojusius 2012 m., tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytu auditu.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiama šio straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių audito standartų apibrėžtis. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija atsižvelgia į visus Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) pateiktus tarptautinių audito standartų pakeitimus, Viešojo intereso priežiūros tarybos nuomonę apie tokius pakeitimus ir bet kokius kitus audito ir audito profesijos pokyčius..

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais priimami arba panaikinami šio straipsnio 2 dalyje nurodyti tarptautiniai audito standartai. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija priima sprendimą dėl tarptautinių audito standartų taikymo Sąjungoje žinodama apie jų proporcingumą. Komisija patvirtina tarptautinių audito standartų taikymą Sąjungoje tik tuo atveju, jei jie:

 

a) parengti labai atidžiai, skaidriai, prižiūrint visuomenei ir yra apskritai priimami tarptautiniu mastu ir

 

 

b) jais padedama užtikrinti aukštą metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumo ir kokybės lygį vadovaujantis principais, nustatytais Direktyvos [xxxx] dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 4 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

27 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a. 27 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

 

c) grupės auditorius įvertina grupės audito darbą, kurį atliko trečiosios šalies auditorius (-iai) ar teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai) ir trečiosios šalies audito subjektas (-ai) arba audito įmonė (-ės), ir dokumentais patvirtina tų auditorių atlikto darbo pobūdį, audito laiką ir darbo apimtį, prireikus, pateikia auditoriaus atliktą tų auditorių susijusių audito dokumentų apžvalgą. Grupės auditoriaus saugomi dokumentai atitinkamai kompetentingai institucijai leidžia patikrinti grupės auditoriaus darbą.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 b punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b. 27 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

Pagal pirmos pastraipos c punktą grupės auditorius sudaro susitarimą su trečiosios šalies auditoriumi (-iais), teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu (-iais) auditoriumi (-iais), trečiosios šalies audito subjektu (-ais) arba audito įmone (-ėmis) dėl atitinkamų dokumentų perdavimo atliekant konsoliduotųjų finansinių atskaitų auditą – tai grupės auditoriaus naudojimosi to trečiosios šalies auditoriaus (-ių), teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-ių) auditoriaus (-ių), trečiosios šalies audito subjekto (-ų) arba audito įmonės (-ių) darbu sąlyga.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 c punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

27 straipsnio 2 ir 3 dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12c. 27 straipsnis papildomas dviem naujomis dalimis:

 

2. Jei grupės auditorius negali laikytis 1 dalies pirmos pastraipos c punkto reikalavimų, jis imasi atitinkamų priemonių ir apie tai informuoja Reglamento (ES) Nr. XX/XX 35 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją.

 

Tokios priemonės gali būti papildomas atitinkamos patronuojamosios įmonės teisės aktų nustatyto audito darbas; jis gali būti atliekamas tiesiogiai arba perkamas iš trečiųjų šalių.

 

3. Jei atliekama grupės auditoriaus darbo kokybės užtikrinimo peržiūra arba tyrimas dėl įmonių grupės, kurios patronuojančioji įmonė yra viešojo intereso įmonė, konsoliduotųjų finansinių atskaitų teisės aktų nustatyto audito, grupės auditorius paprašytas kompetentingai institucijai pateikia visus atitinkamus dokumentus, kuriuos turi ir kurie yra susiję su trečiosios šalies auditoriaus (-ių), teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus (-ių), trečiosios šalies audito subjekto (-ų) arba audito įmonės (-ių) atliktu grupės audito darbu, įskaitant grupės auditui svarbius darbo dokumentus.

 

Kompetentinga institucija prašo Reglamento (ES) Nr. XX/XX IV antraštinės dalies III skyriuje nurodytoms kompetentingoms institucijoms pateikti papildomus dokumentus apie grupės audito darbą, kurį atliko teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai) arba audito įmonė (-ės).

 

Kai atskirą įmonių grupės komponentą tikrina trečiosios šalies auditorius (-iai) ar audito subjektas (-ai), kompetentinga institucija prašo pateikti papildomą informaciją apie trečiosios šalies auditoriaus (-ių) arba trečiosios šalies audito subjekto (-ų) atliktą audito darbą trečiosios šalies kompetentingoms institucijoms pagal darbo susitarimą, nurodytą 47 straipsnyje.

 

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, kai atskirą įmonių grupės komponentą tikrina trečiosios šalies auditorius (-iai) ar audito subjektas (-ai), kurie nėra sudarę darbo susitarimo, numatyto 47 straipsnyje, grupės auditorius paprašytas taip pat atsako už tai, kad būtų tinkamai pateikti papildomi dokumentai apie audito darbą, kurį atliko trečiosios šalies auditorius (-iai) arba audito subjektas (-ai), įskaitant grupės auditui svarbius darbo dokumentus. Kad grupės auditorius galėtų pateikti reikiamus dokumentus, jis pasilieka tokių dokumentų kopijas arba susitaria su trečiosios šalies auditoriumi (-iais) ar audito subjektu (-ais), kad pareikalavus galėtų tinkamai ir nevaržomai gauti tuos dokumentus, arba imasi bet kurių kitų tinkamų veiksmų. Jei dėl teisinių ar kitų kliūčių audito darbo dokumentų iš trečiosios šalies negalima perduoti grupės auditoriui, dokumentuose, likusiuose pas grupės auditorių, pateikiami įrodymai, jog jis ėmėsi atitinkamų procedūrų, kad gautų audito dokumentus, o neteisinių kliūčių, kylančių pagal trečiosios šalies teisės aktus, atveju – tokių kliūčių buvimo įrodymai.

(Reglamento COM (2011)0779 18 straipsnio 2 ir 3 dalys)

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punktas

Direktyva 2006/43/EB

28 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13. 28 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

13. 28 straipsnis pakeičiamas taip:

 

28 straipsnis

 

Audito ataskaitos

 

1. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė teisės aktų nustatyto audito rezultatus pateikia audito ataskaitoje, parengtoje pagal Sąjungoje priimtų tarptautinių audito standartų reikalavimus, kaip nurodyta 26 straipsnyje.

 

2. Audito ataskaitoje pateikiama:

 

a) įžanga, kurioje bent jau nurodomos finansinės ataskaitos, kurių teisės aktų nustatytas auditas atliktas, kartu su finansinės atskaitomybės tvarka, kuri buvo taikoma jas rengiant;

 

b) teisės aktų nustatyto audito taikymo srities aprašas, kuriame bent jau nurodomi audito standartai, kurių laikantis atliktas teisės aktų nustatytas auditas;

 

c) audito nuomonė, kuri yra besąlyginė, sąlyginė ar neigiama ir kuria teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius aiškiai pareiškia:

 

i) ar metinėse finansinėse ataskaitose parodytas tikras ir teisingas vaizdas pagal atitinkamą finansinės atskaitomybės tvarką ir

 

ii) kai tinka, ar metinės finansinės ataskaitos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius negali pareikšti audito nuomonės, išvadoje pateikiamas atsisakymas pareikšti nuomonę;

 

d) nuoroda į bet kokius dalykus, į kuriuos teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius atkreipia dėmesį juos pabrėždamas, bet nepateikdamas sąlyginės nuomonės;

 

e) Direktyvos XX/XX dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 34 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta nuomonė ir pareiškimas.

 

Teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius pasirašo ataskaitą ir nurodo jos datą. Kai audito įmonė atlieka teisės aktų nustatytą auditą, audito ataskaitą pasirašo bent jau teisės aktų nustatytą auditą atliekantis (-ys) auditorius (-iai), atliekantis (-ys) auditą audito įmonės vardu.

 

Išimtinėmis aplinkybėmis valstybės narės gali numatyti, kad šis parašas neturi būti atskleistas visuomenei, jei toks atskleidimas galėtų sukelti neišvengiamą ir didelį pavojų bet kurio asmens asmeniniam saugumui. Nepaisant to, įtraukto asmens (-ų) vardas (-ai) pranešamas (-i) atitinkamoms kompetentingoms valdžios institucijoms.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punkto a papunkčio i papunktis

Direktyva 2006/43/EB

29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„a) kokybės užtikrinimo sistemą valdo 32 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija ir ji organizuojama taip, kad būtų nepriklausoma nuo teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių;“;

„a) kokybės užtikrinimo sistema organizuota taip, kad ji būtų nepriklausoma nuo teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių ir jai būtų taikoma viešoji priežiūra, kaip numatyta VIII skyriuje;“;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punkto a papunkčio iii papunktis

Direktyva 2006/43/EB

29 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„32 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija suinteresuotiesiems subjektams paprašius pateikia jiems pirmos pastraipos g punkte nurodytą ataskaitą. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atskleidus ataskaitą nepažeidžiami tikrinamo audituojamo subjekto komerciniai interesai, įskaitant jo pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises.“;

„32 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija paskelbia pirmos pastraipos g punkte nurodytą ataskaitą. Kompetentinga institucija užtikrina, kad paskelbus ar atskleidus ataskaitą nepažeidžiami tikrinamo audituojamo subjekto komerciniai interesai, įskaitant jo pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises.“;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

30 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a. 30 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

 

„Valstybės narės numato, kad priemonės, kurių buvo imtasi, ir nuobaudos, paskirtos teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams ir audito įmonėms, visuomenei svarbiais atvejais būtų tinkamai paskelbtos visuomenei, įskaitant duomenis apie nusižengimo pobūdį ir atsakingų asmenų tapatybę, jei apsvarsčius konkretų atvejį paaiškėja, kad svarbiau ne asmenų, kuriems pritaikyta ta priemonė ar nuobauda, asmenybės apsauga, o visuomenės interesas, kad šie asmenys būtų paviešinti. Apsvarstant konkretų atvejį reikia atsižvelgti į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas pagrindines teises, visų pirma į teisę į privatų ir šeiminį gyvenimą ir į teisę į asmens duomenų apsaugą. Asmenų tapatybė neviešinama, jei tuo jiems būtų padaryta neproporcingai didelė žala arba jei dėl tokio paskelbimo kiltų didelė grėsmė finansų rinkų stabilumui. Ši nuostata nedaro poveikio kompetentingų institucijų galimybei priemones ir nuobaudas paviešinti anonimiškai. Nuobaudos turėtų apimti galimybę panaikinti patvirtinimą.“

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

31 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a. 31 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 15 punktas

Direktyva 2006/43/EB

32 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15. 32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a) 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1. Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, grindžiamą 2–7 dalyse išdėstytais principais.“;

 

b) 3 dalis pakeičiama taip:

 

„3. Kompetentinga institucija gali leisti nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų nustatytu auditu, dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią paskyrimo procedūrą. Praktikuojantiems auditoriams neleidžiama dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą.“;

 

c) 4 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

 

„Kompetentinga institucija galutinai atsako už toliau išvardytų dalykų priežiūrą:“;

 

d) 5 dalis pakeičiama taip:

 

„5. Kompetentinga institucija turi teisę, kai būtina, inicijuoti ir atlikti teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tyrimus bei imtis atitinkamų veiksmų. Ji turi pakankamai išteklių tokiems tyrimams inicijuoti ir vykdyti.

 

Kad galėtų vykdyti savo užduotis pagal šią direktyvą, kompetentinga institucija turi teisę susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma, kurį turi teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ar audito įmonės, taip pat gauti ir pasilikti sau jo kopiją. Ji taip pat turi teisę reikalauti iš bet kurio asmens suteikti informaciją ir prireikus iškviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos.“;

 

e) 6 dalis pakeičiama taip:

 

„6. Kompetentinga institucija veikia skaidriai. Tai apima kasmetinių darbo programų bei veiklos ataskaitų skelbimą.“

 

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 16 punktas

Direktyva 2006/43/EB

32 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16. Įterpiamas 32a straipsnis:

Išbraukta.

1. Valstybės narės gali leisti 32 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai perduoti užduotis, susijusias su teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių patvirtinimu ir registracija, kitoms pagal įstatymus paskirtoms institucijoms ar įstaigoms. Kitos institucijos ar įstaigos užduotis gali vykdyti tik kompetentingai institucijai aiškiai perdavus joms tas užduotis. Perduodant konkrečiai nurodoma, kokios užduotys buvo perduotos ir kokiomis sąlygomis jas reikia vykdyti. Institucijos ar įstaigos sudaromos taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Galutinė atsakomybė už atitikties šiai direktyvai ir pagal ją priimtoms įgyvendinimo priemonėms priežiūrą tenka užduotis perdavusiai kompetentingai institucijai.

 

Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie bet kokius susitarimus, sudarytus siekiant perduoti užduotis, įskaitant tikslias tokį perdavimą reglamentuojančias sąlygas.

 

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 18 punktas

Direktyva 2006/43/EB

37 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

‘3. Bet kokia tarp audituojamo subjekto ir trečiosios šalies sutarties nuostata, kuria apribojama to subjekto visuotinio akcininkų arba narių susirinkimo pasirinkimo galimybė pagal 1 dalį ir leidžiama rinktis tik iš tam tikrų teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių kategorijų arba sąrašų, iš kurių turi būti paskirtas konkretus teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė to subjekto teisės aktų nustatytam auditui atlikti, laikoma negaliojančia.“

‘3. Bet kokia tarp audituojamo subjekto ir trečiosios šalies sutarties nuostata, kuria apribojama to subjekto visuotinio akcininkų arba narių susirinkimo pasirinkimo galimybė pagal 1 dalį ir leidžiama rinktis tik iš tam tikrų teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių kategorijų arba sąrašų, iš kurių turi būti paskirtas konkretus teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė to subjekto teisės aktų nustatytam auditui atlikti, yra draudžiama. Bet kokios esamos tokios nuostatos laikomos negaliojančiomis.“

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

X skyrius (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a. Įterpiamas šis skyrius:

 

X SKYRIUS

 

AUDITO KOMITETAS

 

38 a straipsnis

 

Audito komitetas

 

1. Kiekviena viešojo intereso įmonė įsteigia audito komitetą kaip atskirą komitetą arba kaip priežiūros organo komitetą. Valstybės narės nustato, ar audito komitetas sudaromas iš audituojamos įmonės administracinio organo nevykdomųjų narių ir (arba) priežiūros organo narių, ir (arba) iš audituojamos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo arba, jei įmonė akcininkų neturi, lygiaverčio organo paskirtų narių.

 

Bent vienas audito komiteto narys turi būti kompetentingas apskaitos ir (arba) audito srityje.

 

Reikalaujama, kad audito komiteto nariai dalyvautų atitinkamose nuolatinio mokymosi programose tam, kad galėtų įgyti gana aukšto lygio teorinių žinių, profesinių įgūdžių ir vertybių ir (arba) juos išlaikytų.

 

Bent vienas audito komiteto narys yra nepriklausomas. Bet kokiu atveju audito komiteto pirmininkas yra nepriklausomas. Valstybės narės gali reikalauti, kad audito komiteto pirmininkas kiekvienais metais būtų renkamas audituojamos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, viešojo intereso įmonėse, atitinkančiose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies f ir t punktų kriterijus, audito komitetui priskirtas funkcijas gali atlikti visas administracinis ar priežiūros organas, jeigu, bent tuo atveju, kai tokio organo pirmininkas yra vykdantysis narys, jis negali būti audito komiteto pirmininkas.

 

3. Nukrypstant nuo 1 dalies narės valstybės gali atleisti nuo prievolės turėti audito komitetą šias viešojo intereso įmones:

 

a) bet kurią viešojo intereso įmonę, kuri yra patronuojamoji įmonė, apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnyje, jei įmonė grupės lygmeniu atitinka to straipsnio 1–4 dalyse nustatytus reikalavimus;

 

c) bet kurią viešojo intereso įmonę, kurios vienintelė veikla – būti turtu garantuotų vertybinių popierių, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 809/2004 2 straipsnio 5 dalyje, emitentu;

 

d) bet kuri kredito įstaiga, apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 1 straipsnio 1 dalyje, kurios akcijomis neleidžiama prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, ir kuri nuolat leidžia ar yra ne kartą išleidusi tik skolos vertybinius popierius, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jeigu bendra nominali visų tokių skolos vertybinių popierių vertė neviršija 100 000 000 EUR ir jeigu ji nėra paskelbusi prospekto pagal Direktyvą 2003/71/EB.

 

Viešojo intereso įmonės, nurodytos c punkte, visuomenei paaiškina priežastis, dėl kurių mano, kad turėti audito komitetą arba administraciniam ar priežiūros organui pavesti audito komiteto funkcijas nėra tikslinga.

 

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, viešojo intereso įmonė, kuri turi audito komiteto funkcijoms lygiavertes funkcijas vykdantį organą, įsteigtą ir veikiantį pagal valstybėje narėje, kurioje įregistruota audituojama įmonė, galiojančias nuostatas, gali nuspręsti neturėti audito komiteto. Tokiu atveju ta įmonė nurodo, koks organas vykdo tas funkcijas ir kaip jis yra sudarytas.

 

Kai audito komitetas sudaro priežiūros organo dalį pagal 1 straipsnį, valstybės narė gali leisti arba reikalauti, kad priežiūros organas atliktų audito komiteto funkciją vykdant šioje direktyvoje ir Reglamente (ES) Nr. XX/XX nustatytas prievoles.

 

5. Nepažeisdamas administracinio, valdymo arba priežiūros organo narių arba kitų narių, kuriuos paskyrė audituojamos įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas, atsakomybės, audito komitetas, inter alia:

 

a) stebi finansinės atskaitomybės procesą ir teikia rekomendacijas arba pasiūlymus jo vientisumui užtikrinti;

 

b) stebi įmonės vidaus kontrolės sistemų ir, kai tinka, vidaus audito sistemų, taip pat rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, nepažeisdamas jos nepriklausomumo;

 

c) stebi metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytą auditą ir prižiūri klausimus, susijusius su audito rengimo procesu, pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22–23 straipsnius, visų pirma su teisės aktų nustatytą auditą atliekančiu auditoriumi arba audito įmone aptaria ataskaitas, parengtas pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 22 ir 33 straipsnius;

 

d) peržiūri ir stebi teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą pagal šios direktyvos 22, 22a ir 24a straipsnius ir Reglamento (ES) Nr. XX/XX 9–11 straipsnius, visų pirma papildomų paslaugų teikimą audituojamai įmonei pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 10 straipsnį;

 

da) stebi auditorių ar audito įmonių darbo kokybę pasitelkdamas kompetentingos institucijos faktus ir išvadas pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 40 straipsnio 6 dalį;

 

db) peržiūri, ar visiškai atskirtas vidaus auditas ir teisės aktų nustatytas auditas;

 

e) atsako už teisės aktų nustatytą auditą atliekančio (-ių) auditoriaus (-ių) arba audito įmonės (-ių) atrankos procedūrą;

 

f) kiekvienu atveju atskirai patvirtina, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė gali audituojamai įmonei teikti Reglamento (ES) Nr. XX/XX 10 straipsnyje nurodytas patikinimo paslaugas, konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos ir kitas ne audito paslaugas.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2006/43/EB

43 a straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Supaprastinta tvarka atliekamas vidutinių įmonių auditas

Vidutinių įmonių auditas

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2006/43/EB

43 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad audito standartai, kuriais vadovaujantis atliekamas teisės aktų nustatytas vidutinių įmonių metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas, būtų taikomi proporcingai tų įmonių veiklos mastui ir sudėtingumui.

Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje prižiūrėdamos profesijas, visų pirma susijusias su tikrinimais, užtikrintų, kad pagal 26 straipsnį priimti audito standartai, kuriais vadovaujantis atliekamas teisės aktų nustatytas metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas, būtų taikomi proporcingai įmonės veiklos mastui ir sudėtingumui.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2006/43/EB

43 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai valstybė narė yra nustačiusi taisykles dėl ribotos mažųjų įmonių finansinių ataskaitų peržiūros, vykdomos kaip alternatyva teisės aktų nustatytam auditui, tokia valstybė nėra įpareigojama pritaikyti audito standartus tų įmonių teisės aktų nustatytam auditui.

Valstybėms narėms leidžiama nustatyti taisykles dėl riboto mažųjų įmonių finansinių ataskaitų patikrinimo, vykdomo vietoj teisės aktų nustatyto audito.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 20 punktas

Direktyva 2006/43/EB

43 b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant šį straipsnį, ribota peržiūra reiškia procedūrą, kurią atlieka teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė siekiant subjekto finansinėse ataskaitose aptikti netikslumų, atsiradusių dėl klaidos ar sukčiavimo, ir kurios patikimumo lygis žemesnis negu teisės aktų nustatyto audito.

Taikant šį straipsnį, ribotas patikimumo patikrinimas reiškia patikrinimą, kurį atlieka teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė ir kurio patikimumo lygis žemesnis negu teisės aktų nustatyto audito patikrinimas.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 25 punktas

Direktyva 2006/43/EB

48 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 4 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, 29 straipsnio 2 dalį, 36 straipsnio 7 dalį, 45 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 3 dalį ir 47 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].“

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 4 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, 29 straipsnio 2 dalį, 36 straipsnio 7 dalį, 45 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 3 dalį ir 47 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per keturis mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir per tris mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos ji turi būti konsoliduota su direktyva, kurią ji iš dalies keičia.

  • [1]  OL C 191, 2012 6 29, p. 61.

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (13.3.2013)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Nuomonės referentė: Kay Swinburne

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) kadangi viešojo intereso įmonės yra svarbios visuomenei dėl jų vykdomos veiklos masto arba pobūdžio, reikia padidinti viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito patikimumą. Todėl Direktyvoje 2006/43/EB nustatytos specialios nuostatos dėl teisės aktų nustatyto viešojo intereso įmonių audito buvo toliau išplėtotos Reglamente (ES) Nr. [XXX] [XXXX] dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų. Dėl šios priežasties Direktyvos 2006/43/EB nuostatos dėl teisės aktų nustatyto viešojo intereso įmonių audito turėtų būti išbrauktos iš tos direktyvos ir teisės aktų nustatytas viešojo intereso įmonių auditas turėtų būti reglamentuojamas [XXXX] Reglamentu (ES) Nr. [XXX];

Išbraukta.

Pagrindimas

ES reglamentas nėra tinkama reguliavimo forma, ypač dėl to, kad Komisijos pasiūlymas yra labai išsamus ir intervencinis. Jis atspindi „vieno kurpalio“ metodiką, kurioje neatsižvelgta į įvairių ES egzistuojančių įmonių valdymo sistemų pobūdį. Dėl jos taikymo suprastėtų įmonių valdymo standartai kai kuriose valstybėse narėse.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant padidinti teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumą nuo audituojamo subjekto atliekant teisės aktų nustatytą auditą, bet kuris asmuo ar subjektas, turintis teisių audito įmonėje, turėtų būti nepriklausomas nuo audituojamo subjekto ir neturėtų dalyvauti audituojamam subjektui priimant sprendimus;

(6) siekiant padidinti teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumą nuo audituojamo subjekto atliekant teisės aktų nustatytą auditą, bet kuris asmuo ar subjektas, turintis nuosavybės ar kitų teisių audito įmonėje, turėtų būti nepriklausomas nuo audituojamo subjekto ir neturėtų dalyvauti audituojamam subjektui priimant sprendimus;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) reikėtų peržiūrėti Sąjungos mažąsias ir vidutines įmones slegiančią naštą, patiriamą dėl jų finansinių ataskaitų audito, ir ją sumažinti iki būtino minimumo kartu nemažinant investuotojų apsaugos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad audito standartai, kuriais vadovaujantis atliekamas tokių įmonių finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytas auditas, būtų taikomi proporcingai mažųjų ir vidutinių įmonių dydžiui;

(13) reikėtų peržiūrėti Sąjungos mažąsias ir vidutines įmones slegiančią naštą, patiriamą dėl jų finansinių ataskaitų audito, ir ją sumažinti iki būtino minimumo kartu nemažinant investuotojų apsaugos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad audito standartai, kuriais vadovaujantis atliekamas tokių įmonių finansinių ataskaitų teisės aktų nustatytas auditas, būtų taikomi proporcingai mažųjų ir vidutinių įmonių dydžiui. Derėtų taip pat atsižvelgti į tai, kad tiek mažosios, tiek vidutinės įmonės būna įvairaus dydžio, be to, skiriasi jų veiklos sudėtingumas;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. stiprinti investuotojų apsaugą, kiek ji susijusi su įmonių skelbiamomis finansinėmis ataskaitomis, toliau gerinant Sąjungoje atliekamų teisės aktų nustatytų auditų kokybę, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(20) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. stiprinti investuotojų pasitikėjimą įmonių skelbiamų finansinių ataskaitų teisingumu ir sąžiningumu, toliau gerinant Sąjungoje atliekamų teisės aktų nustatytų auditų kokybę, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 1 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jį reikalaujama atlikti pagal nacionalinę teisę mažųjų įmonių atveju;

Išbraukta.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 10 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. „kompetentingos institucijos“ – tai įstatymu paskirtos institucijos, atsakingos už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių arba konkrečių jų veiklos aspektų reguliavimą ir (arba) priežiūrą; „kompetentinga institucija“ konkrečiame straipsnyje reiškia nuorodą į instituciją, atsakingą už tame straipsnyje nurodytų funkcijų vykdymą;

10. „kompetentingos institucijos ar įstatymu paskirtos įstaigos“ – tai įstatymu paskirtos institucijos arba įstaigos, atsakingos už teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių arba konkrečių jų veiklos aspektų reguliavimą ir (arba) priežiūrą; „kompetentinga institucija“ konkrečiame straipsnyje reiškia nuorodą į instituciją, atsakingą už tame straipsnyje nurodytų funkcijų vykdymą;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

a) valstybės narės teisės reguliuojamos įmonės, kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, išskyrus kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(******) 1 straipsnio 2 dalyje ir ES alternatyvaus investavimo fondus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/EB(*****) 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 punkto b papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kredito įstaigos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB(*) 4 straipsnio 1 punkte;

b) kredito įstaigos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB(*) 4 straipsnio 1 punkte, išskyrus kredito įstaigas, kurios neišleido vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, nebent atitinkamos kredito įstaigos turto bendra vertė viršytų 30 mlrd. EUR;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 punkto g papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) ES alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/EB(*****) 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

Išbraukta.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 punkto h papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(******) 1 straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio ii punktas

Direktyva 2006/43/EB

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) antra pastraipa išbraukiama;

Išbraukta.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Direktyva 2006/43/EB

21 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. 21 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą auditorius ir (arba) audito įmonė ir bet kuris audito įmonės balsavimo teisių turintis asmuo nebūtų priklausomi nuo audituojamo subjekto ir nedalyvautų priimant sprendimus audituojamame subjekte.

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ir (arba) audito įmonė atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą imtųsi visų reikalingų veiksmų siekdami užtikrinti, kad nepriklausomumui nedarytų poveikio jokie finansiniai, asmeniniai, verslo, darbo ar kiti santykiai, kuriuose dalyvauja teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė, su ja susijusios įmonės ar tinklas arba bet koks kitas fizinis asmuo, galintis daryti poveikį teisės aktų nustatyto audito rezultatams.

Pagrindimas

Nors viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimai yra platesni, pagrindiniai nepriklausomumo reikalavimai turėtų būti tie patys. Todėl šiuo pakeitimu direktyvos straipsnis dėl nepriklausomumo suderinamas su iš dalies pakeistu atitinkamu Reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų straipsniu.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės atlikdami teisės aktų nustatytą auditą laikosi tarptautinių audito standartų, jei tie standartai atitinka šios direktyvos ir Reglamento XX/XX reikalavimus.

Valstybės narės gali reikalauti, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės atlikdami teisės aktų nustatytą auditą laikytųsi tarptautinių audito standartų.

Pagrindimas

Tarptautinių audito standartų turinys labai bendro pobūdžio, neaiškus ir dažnai prieštarauja valstybių narių teisės aktams. Komisija patyrė sunkumų bandydama juos įgyvendinti, o valstybės narės turėtų panašių sunkumų, jei tarptautiniai audito standartai taptų privalomi. Siekiant to išvengti, valstybės narės turėtų galėti pačios spręsti, ar įgyvendinti tarptautinius audito standartus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be tarptautinių audito standartų, valstybės narės gali įvesti papildomas audito procedūras arba nustatyti papildomus reikalavimus tik tuo atveju, jei tos audito procedūros arba reikalavimai reikalingi dėl konkrečių nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių su teisės aktų nustatyto audito apimtimi. Valstybės narės užtikrina, kad tos papildomos audito procedūros arba reikalavimai atitiktų šias sąlygas:

Valstybės narės taip pat gali išdėstyti išsamesnes nuostatas dėl tarptautinių audito standartų taikymo.

Pagrindimas

Tarptautinių audito standartų turinys labai bendro pobūdžio, neaiškus ir dažnai prieštarauja valstybių narių teisės aktams. Komisija patyrė sunkumų bandydama juos įgyvendinti, o valstybės narės turėtų panašių sunkumų, jei tarptautiniai audito standartai taptų privalomi. Siekiant to išvengti, valstybės narės turėtų galėti pačios spręsti, ar įgyvendinti tarptautinius audito standartus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jais prisidedama prie aukšto metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumo ir kokybės lygio vadovaujantis principais, nustatytais Direktyvos [xxxx] dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 4 straipsnio 3 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jais prisidedama prie Sąjungos visuomenės gerovės kūrimo.

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiama šio straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių audito standartų apibrėžtis. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija atsižvelgia į visus Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) pateiktus tarptautinių audito standartų pakeitimus, Viešojo intereso priežiūros tarybos nuomonę apie tokius pakeitimus ir bet kokius kitus audito ir audito profesijos pokyčius.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 48a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiama šio straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių audito standartų apibrėžtis. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija atsižvelgia į visus Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. IASB) pateiktus tarptautinių audito standartų pakeitimus, Viešojo intereso priežiūros tarybos nuomonę apie tokius pakeitimus ir bet kokius kitus audito ir audito profesijos pokyčius.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto b papunktis

Direktyva 2006/43/EB

32 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali leisti nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų nustatytu auditu, dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią paskyrimo procedūrą. Praktikuojantiems auditoriams neleidžiama dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą.

3. Kompetentinga institucija gali leisti nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų nustatytu auditu, dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią paskyrimo procedūrą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Direktyva 2006/43/EB

32 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės informuoja Komisiją ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie bet kokius susitarimus, sudarytus siekiant perduoti užduotis, įskaitant tikslias tokį perdavimą reglamentuojančias sąlygas.

Valstybės narės informuoja Komisiją, EVPRI ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie bet kokius susitarimus, sudarytus siekiant perduoti užduotis, įskaitant tikslias tokį perdavimą reglamentuojančias sąlygas.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Direktyva 2006/43/EB

43 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali kreiptis į profesines organizacijas, kad šios pateiktų gaires, kaip proporcingai taikyti audito standartus vidutinėms įmonėms.

Valstybės narės kreipiasi į profesines organizacijas, kad šios pateiktų gaires, kaip proporcingai taikyti audito standartus vidutinėms įmonėms.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kay Swinburne

25.10.2011

Svarstymas komitete

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Priėmimo data

11.3.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

18

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (4.12.2012)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Nuomonės referentas: Jürgen Creutzmann

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomu Reglamentu dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų Komisija siekia sukurti išsamesnę viešojo intereso įmonių audito sistemą, todėl reikia iš dalies pakeisti Direktyvą dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito.

Kartu su šiais pakeitimais pakeistos kai kurios nuostatos, susijusios su tarpvalstybinių audito paslaugų teikimu ir viešąja priežiūra apskritai. Nuomonės referentas pritaria šiems pakeitimams.

Vis dėlto nuomonės referentas rekomenduoja audito nuostatų kaip ir dabar netaikyti savanoriškam auditui, nes priėmus tokį Komisijos pasiūlymą atsiras didesnės sąnaudos ir papildoma administracinė našta, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Be to, nors papildomos galimybės gauti kapitalo gali padėti mažesnėms audito įmonėms priartėti prie pirmaujančių tarptautinių tinklų lygio, nuomonės referentas skeptiškai vertina pasiūlymą panaikinti reikalavimus dėl daugumos balsavimo teisių, tenkančių teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams. Leidus trečiosioms šalims audito įmonėse turėti daugumą balsavimo teisių kiltų pavojus šios profesijos nepriklausomumui.

Pagaliau, nepaisant to, kad nuomonės referentas šiuo klausimu nepateikė jokių pakeitimų, jis ragina persvarstyti, ar nereikėtų bent jau pasiūlyto reglamento dalių iš naujo įtraukti į esamą direktyvą. Atsižvelgiant į tai, jog įmonių valdymo sistemos yra skirtingos, reglamentas negali būti tinkamiausia priemonė, o ši direktyva sudarytų sąlygas valstybėms narėms į savo nacionalinę teisinę sistemą įtraukti atitinkamas taisykles. Ypač atkreiptinas dėmesys į nuostatas dėl audito komiteto. Be to, nors audito reikalavimai be abejonės turėtų būti griežtesni viešojo intereso įmonių atveju, abiejose priemonėse galėtų būti suderinti bent bendrieji nepriklausomumo reikalavimai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) taip pat svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje būtų atliekamas aukštos kokybės teisės aktų nustatytas auditas. Todėl visus teisės aktų nustatytus auditus reikėtų atlikti remiantis tarptautiniais audito standartais, kurie yra Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2009 m. parengto Aiškumo projekto dalis, tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytais auditais. Valstybėms narėms turėtų būti leista taikyti papildomas nacionalines audito procedūras ar reikalavimus tik tuo atveju, jei jie atsiranda dėl konkrečių nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių su metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto audito apimtimi, kai tų reikalavimų nenumato tarptautiniai audito standartai, ir tik tuo atveju, jei dėl to padidėtų metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumas ir kokybė ir tai reikalinga Sąjungos gyventojų gerovei užtikrinti. Komisija turėtų ir toliau stebėti Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) rengiamų tarptautinių audito standartų turinį ir jų priėmimo procesą;

(7) taip pat svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje būtų atliekamas aukštos kokybės teisės aktų nustatytas auditas. Todėl visus teisės aktų nustatytus auditus reikėtų atlikti remiantis tarptautiniais audito standartais, kurie yra Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2009 m. parengto Aiškumo projekto dalis, tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytais auditais. Valstybės narės turėtų vengti taikyti papildomas nacionalines audito procedūras ar reikalavimus, su sąlyga, kad juos turėtų būti leidžiama taikyti tik tuo atveju, jei jie atsiranda dėl konkrečių nacionalinės teisės reikalavimų, susijusių su metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisės aktų nustatyto audito apimtimi, kai tų reikalavimų nenumato tarptautiniai audito standartai, ir tik tuo atveju, jei dėl to padidėtų metinių arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų patikimumas ir kokybė ir tai reikalinga Sąjungos gyventojų gerovei užtikrinti. Komisija turėtų ir toliau stebėti Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) rengiamų tarptautinių audito standartų turinį ir jų priėmimo procesą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) mažųjų įmonių atžvilgiu kai kurios valstybės narės atlieka ne teisės aktų nustatytą auditą, o ribotą jų finansinių ataskaitų peržiūrą. Toms valstybėms narėms tikslinga leisti ir toliau taikyti šią praktiką, o ne numatyti proporcingą audito standartų taikymą mažosioms įmonėms;

(14) mažųjų įmonių atžvilgiu kai kurios valstybės narės atlieka ne teisės aktų nustatytą auditą, o ribotą jų finansinių ataskaitų peržiūrą. Toms valstybėms narėms tikslinga leisti ir toliau taikyti šią praktiką, o ne numatyti proporcingą audito standartų taikymą mažosioms įmonėms; Valstybės narės, kurių teritorijoje mažosioms įmonėms vis dar taikomas teisės aktų nustatytas audito reikalavimas, turėtų įvertinti galimybes jį pakeisti ribota finansinių ataskaitų peržiūra;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) ES alternatyvaus investavimo fondai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/EB(*****) 4 straipsnio 1 dalies k punkte;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios įmonės nėra įprastos bendrovės, bet investicinės priemonės, priklausančios depozito bankams (jos turėtų išlikti viešojo intereso įmonėmis pagal f ir i punktus), todėl neturėtų būti klasifikuojamos kaip viešojo intereso įmonės. Be to, su šių įmonių auditu susijęs viešasis interesas gana ribotas, taip pat ir dėl to, kad jos griežtai reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu, vadinasi, dėl šios priežasties viešojo intereso įmonių audito pridėtinė vertė ribota ir neproporcinga atsižvelgiant į sąnaudas ir administracinę naštą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

2 straipsnio 13 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(******) 1 straipsnio 2 dalyje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios įmonės nėra įprastos bendrovės, bet investicinės priemonės, priklausančios depozito bankams (jos turėtų išlikti viešojo intereso įmonėmis pagal f ir i punktus), todėl neturėtų būti klasifikuojamos kaip viešojo intereso įmonės. Be to, su šių įmonių auditu susijęs viešasis interesas gana ribotas, taip pat ir dėl to, kad jos griežtai reguliuojamos nacionaliniu lygmeniu, vadinasi, dėl šios priežasties viešojo intereso įmonių audito pridėtinė vertė ribota ir neproporcinga atsižvelgiant į sąnaudas ir administracinę naštą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto b papunkčio i papunktis

Direktyva 2006/43/EB

3 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) pirmos pastraipos b punktas išbraukiamas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nors didesnės galimybės gauti kapitalo turi savo privalumų, audito įmonės dėl jiems tenkančių užduočių pobūdžio turėtų likti nepriklausomos nuo jų veiklai nepriklausančių suinteresuotųjų subjektų. Todėl reikia grąžinti nuostatą dėl didžiosios dalies balsavimo teisių.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punkto b papunkčio iii papunktis

Direktyva 2006/43/EB

3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) antra pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

Valstybės narės negali nustatyti papildomų sąlygų dėl šių punktų. Valstybės narės negali reikalauti, kad audito įmonės minimalią kapitalo dalį turėtų teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai arba audito įmonės.

 

Pagrindimas

Leidus trečiosioms šalims audito įmonėse kontroliuoti balsavimo teises ir investicijas kiltų pavojus šių įmonių nepriklausomumui. Todėl galiojančios taisyklės šiuo klausimu neturėtų būti keičiamos.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punktas

Direktyva 2006/43/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 32 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos nustato teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių, kurie yra patvirtinti kitose valstybėse narėse, patvirtinimo tvarką. Ši tvarka atitinka Direktyvos 2005/36/EB 11 ir 12 straipsnius ir neviršija tos direktyvos 13 ir 14 straipsniuose pateiktų reikalavimų.

1. Valstybės narės nustato teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių, kurie yra patvirtinti kitose valstybėse narėse, patvirtinimo tvarką. Ši tvarka atitinka Direktyvos 2005/36/EB 11 ir 12 straipsnius ir neviršija tos direktyvos 13 ir 14 straipsniuose pateiktų reikalavimų.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punktas

Direktyva 2006/43/EB

14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kvalifikacinis egzaminas arba testas vyksta viena iš kalbų, leidžiamų vartoti pagal atitinkamos valstybės narės priimtas kalbų vartojimo taisykles. Tikrinamos tik teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus žinios apie atitinkamos valstybės narės įstatymus ir kitus teisės aktus, kiek jie gali būti svarbūs atliekant teisės aktų nustatytą auditą.

Kvalifikacinis egzaminas arba testas vyksta viena iš priimančiosios valstybės narės valstybinių kalbų. Tikrinamos tik teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus žinios apie atitinkamos valstybės narės įstatymus ir kitus teisės aktus, kiek jie gali būti svarbūs atliekant teisės aktų nustatytą auditą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto a papunktis

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą auditorius ir (arba) audito įmonė ir bet kuris audito įmonės balsavimo teisių turintis asmuo nebūtų priklausomi nuo audituojamo subjekto ir nedalyvautų priimant sprendimus audituojamame subjekte.“

1. Valstybės narės užtikrina, kad atlikdamas teisės aktų nustatytą auditą auditorius ir (arba) audito įmonė imtųsi visų reikalingų veiksmų siekdami užtikrinti, kad nepriklausomumui nedarytų poveikio jokie finansiniai, asmeniniai, verslo, darbo ar kiti santykiai, kuriuose dalyvauja teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, audito įmonė, su ja susijusios įmonės ar tinklas arba bet koks kitas fizinis asmuo, galintis daryti poveikį teisės aktų nustatyto audito rezultatams.

Pagrindimas

Nors viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimai yra platesni, pagrindiniai nepriklausomumo reikalavimai turėtų būti tie patys. Todėl šiuo pakeitimu direktyvos straipsnis dėl nepriklausomumo suderinamas su pakeistu atitinkamu Reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų straipsniu.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

„Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė neatliktų teisės aktų nustatyto audito, jei objektyvaus, tinkamo ir informuoto trečiojo asmens nuomone, gali kilti grėsmė teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės nepriklausomumui. Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito įmonės nepriklausomumui iškilo grėsmė, pvz., dėl savikontrolės, savanaudiškų interesų, tarpininkavimo, draugiškų santykių, pasitikėjimo ar įbauginimo, teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė privalo taikyti apsaugos priemones, kad sumažintų šią grėsmę. Jei teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito įmonės nepriklausomumui iškilusi grėsmė išlieka reikšminga nepaisant taikomų apsaugos priemonių, toks auditorius arba audito įmonė negali atlikti teisės aktų nustatyto audito.“

Pagrindimas

Teikiant šį pakeitimą vadovautasi ankstesniu pakeitimu, į kurį įtrauktos 2 dalyje išbraukti elementai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2006/43/EB

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį tarptautiniai audito standartai reiškia tarptautinius audito standartus ir susijusius pareiškimus ir standartus, kurie yra dalis Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) 2009 m. parengto Aiškumo projekto, tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytu auditu.

2. Taikant 1 dalį tarptautiniai audito standartai reiškia tarptautinius audito standartus ir susijusius pareiškimus ir standartus, kuriuos patvirtino ir paskelbė Tarptautinė buhalterių federacija (IFAC), tiek, kiek jie susiję su teisės aktų nustatytu auditu ir yra prieinami Europos Sąjungos darbo kalbomis.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punkto a papunkčio ii papunktis

Direktyva 2006/43/EB

29 straipsnio 1 dalies k punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) kokybės užtikrinimo peržiūros yra tinkamos ir proporcingos atsižvelgiant į tikrinamos audito įmonės arba teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus veiklos mastą.

k) kokybės užtikrinimo peržiūros yra tinkamos ir proporcingos atsižvelgiant į tikrinamos audito įmonės arba teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ir audituojamų įmonių mastą ir sudėtingumą.

Pagrindimas

Panašu, jog pagal priminį tekstą turėtų būti atliekama kruopštesnė didesnių audito įmonių kokybės peržiūra. Vis dėlto nebūtinai audito įmonės dydis turėtų būti lemiamas veiksnys. Priešingai, kruopštesnį kokybės užtikrinimą galėtų užtikrinti tokie kriterijai kaip audituojamos įmonės dydis ir sudėtingumas, nes tokiu atveju auditas yra sunkesnis, o prastos kokybės padariniai gali būti gerokai rimtesni.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punkto a papunkčio iii papunktis

Direktyva 2006/43/EB

29 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija suinteresuotiesiems subjektams paprašius pateikia jiems pirmos pastraipos g punkte nurodytą ataskaitą. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atskleidus ataskaitą nepažeidžiami tikrinamo audituojamo subjekto komerciniai interesai, įskaitant jo pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises.

Valstybės narės gali reikalauti, kad 32 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija suinteresuotiesiems subjektams paprašius pateiktų jiems pirmos pastraipos g punkte nurodytą ataskaitą. Kompetentinga institucija užtikrina, kad atskleidus ataskaitą nebūtų pažeidžiami tikrinamo audituojamo subjekto komerciniai interesai, įskaitant jo pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises.

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse patikrinimų ataskaitų turinys skirtingas. Kai kurias ataskaitas gali sudaryti tam tikra viešai neskelbtina informacija. Tokiu atveju naudojamasi suvestinėmis visos vietos audito veiklos kokybės užtikrinimo peržiūrų ataskaitomis, kaip nustatyta i punkte. Todėl valstybės narės turėtų sugebėti priimti šią nuostatą atsižvelgdamos į savo nacionalines sąlygas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 15 punkto b papunktis

Direktyva 2006/43/EB

32 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali leisti nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų nustatytu auditu, dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią paskyrimo procedūrą. Praktikuojantiems auditoriams neleidžiama dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą.

3. Kompetentinga institucija gali leisti nepraktikuojantiems asmenims, kurie gerai nusimano srityse, susijusiose su teisės aktų nustatytu auditu, dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą, jeigu jie atrenkami pagal nepriklausomą ir skaidrią paskyrimo procedūrą. Tačiau valstybės narės gali leisti nedidelei daliai praktikuojančių auditorių dalyvauti valdant viešosios priežiūros sistemą

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 15 punkto d papunktis

Direktyva 2006/43/EB

32 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentinga institucija turi teisę, kai būtina, inicijuoti ir atlikti teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tyrimus bei imtis atitinkamų veiksmų. Ji turi pakankamai išteklių tokiems tyrimams inicijuoti ir vykdyti.

Kompetentinga institucija turi teisę, kai būtina, inicijuoti ir atlikti teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tyrimus bei imtis atitinkamų veiksmų. Ji turi pakankamai išteklių tokiems tyrimams inicijuoti ir vykdyti. Tai gali būti privalomos teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių arba audito įmonių įmokos, proporcingos jų vykdomai audito veiklai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 15 punkto e papunktis

Direktyva 2006/43/EB

32 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Kompetentinga institucija veikia skaidriai. Tai apima kasmetinių darbo programų bei veiklos ataskaitų skelbimą.

6. Kompetentingos institucijos veikla turi būti skaidri. Tai apima kasmetinių darbo programų bei veiklos ataskaitų skelbimą.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 16 punktas

Direktyva 2006/43/EB

32 a straipsnio (naujo) 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti 32 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai perduoti užduotis, susijusias su teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių patvirtinimu ir registracija, kitoms pagal įstatymus paskirtoms institucijoms ar įstaigoms. Kitos institucijos ar įstaigos užduotis gali vykdyti tik kompetentingai institucijai aiškiai perdavus joms tas užduotis. Perduodant konkrečiai nurodoma, kokios užduotys buvo perduotos ir kokiomis sąlygomis jas reikia vykdyti. Institucijos ar įstaigos sudaromos taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Galutinė atsakomybė už atitikties šiai direktyvai ir pagal ją priimtoms įgyvendinimo priemonėms priežiūrą tenka užduotis perdavusiai kompetentingai institucijai.

Valstybės narės gali leisti 32 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai perduoti tam tikras užduotis kitoms pagal įstatymus paskirtoms institucijoms ar įstaigoms. Kitos institucijos ar įstaigos užduotis gali vykdyti tik kompetentingai institucijai aiškiai perdavus joms tas užduotis. Perduodant konkrečiai nurodoma, kokios užduotys buvo perduotos ir kokiomis sąlygomis jas reikia vykdyti. Institucijos ar įstaigos sudaromos taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Galutinė atsakomybė už atitikties šiai direktyvai ir pagal ją priimtoms įgyvendinimo priemonėms priežiūrą tenka užduotis perdavusiai kompetentingai institucijai.

Pagrindimas

Siekiant taikyti decentralizuotas priežiūros sistemas, veikiančias kai kuriose valstybėse narėse, kompetentingai institucijai turėtų būti suteikta galimybė deleguoti užduotis kitoms institucijoms ar įstaigoms, tačiau ji ir toliau būtų pagrindinis punktas ir jai tektų galutinė atsakomybė.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 17 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/43/EB

37 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a. 37 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių ar audito įmonę skiria audituojamo subjekto visuotinis akcininkų arba narių susirinkimas pradiniam audito atlikimo laikotarpiui, kuris negali būti trumpesnis kaip treji metai.“

Pagrindimas

Ilgesnis pradinis audito atlikimo laikotarpis sustiprina auditoriaus nepriklausomybę.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 25 punktas

Direktyva 2006/43/EB

48 a straipsnio (naujo) 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 29 straipsnio 2 dalyje, 36 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje, 47 straipsnio 3 dalyje ir 47 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo].

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 29 straipsnio 2 dalyje, 36 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje, 47 straipsnio 3 dalyje ir 47 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo].

 

Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Direktyvos kodifikavimas

 

Per tris mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo ji turi būti kodifikuota su direktyva, kurią ji iš dalies keičia.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Svarstymas komitete

8.10.2012

 

 

 

Priėmimo data

29.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.11.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Syed Kamall

 

 

 

Svarstymas komitete

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Pateikimo data

14.5.2013