Procedūra : 2011/0389(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0171/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0171/2013

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi
PV 03/04/2014 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0284

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1143kWORD 821k
13.5.2013
PE 494.556v03-00 A7-0171/2013

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Sajjad Karim

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Ekonomikas un monetārā komitejaS ATZINUMS
 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0778),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0461/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Slovākijas parlaments un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 26. aprīļa atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0171/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai ļautu revīzijas uzņēmumiem augt, dalībvalstīm jāļauj tiem piekļūt ārējam kapitālam. Tādējādi dalībvalstīm vairs nevajadzētu prasīt, lai revīzijas uzņēmumā minimālo kapitāla apjomu vai balsošanas tiesības turētu pilnvarotie revidenti vai revīzijas uzņēmumi, ar nosacījumu, ka administratīvās struktūras locekļu vairākums ir revīzijas uzņēmumi, kas apstiprināti jebkurā dalībvalstī, vai revidenti ar labu reputāciju.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, jo ir svītrots noteikums par komercuzņēmumu neierobežotu līdzdalību.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Lai gan galvenajai atbildībai par finanšu informācijas sniegšanu joprojām vajadzētu būt revidēto struktūru vadībai, revidentu loma ir aktīvi pārbaudīt vadību no lietotāja perspektīvas. Tāpēc, lai uzlabotu revīzijas kvalitāti, ir svarīgi pastiprināt revidentu profesionālo skepticismu attiecībā uz revidēto struktūru. Revidentiem būtu jāapzinās iespēja, ka var pastāvēt būtiska nepatiesa informācija, kas radusies krāpšanas vai kļūdas dēļ, neraugoties uz revidenta iepriekšējo pieredzi saistībā ar revidētās struktūras vadības godprātību.

(Regulas COM(2011)0779 16. apsvēruma 1. daļa)

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai uzlabotu obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu neatkarību no revidējamās struktūras, veicot obligāto revīziju, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kam ir tiesības revīzijas uzņēmumā, jābūt neatkarīgai no revidējamās struktūras un tā nevar būt iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā par revidējamo struktūru.

(6) Revidentiem, revīzijas uzņēmumiem un to darbiniekiem būtu īpaši jāatturas no obligātās revīzijas veikšanas struktūrā, ja tiem ir ar to saistītas uzņēmējdarbības vai finanšu intereses, un no iesaistīšanās revidētās struktūras emitētu, nodrošinātu vai citādi atbalstītu finanšu instrumentu tirdzniecībā, kas nav īpašumu daļas dažādotās kolektīvā ieguldījuma shēmās. Pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumam būtu jāatturas no piedalīšanās iekšēju lēmumu pieņemšanas procesos revidētajā struktūrā. Pilnvarotie revidenti un to darbinieki nedrīkstētu uzņemties saistības revidētajā struktūrā vadības vai valdes līmenī, kamēr nav pagājis atbilstošs laika periods kopš revīzijas saistību beigām.

(Regulas COM(2011)0779 9. apsvērums)

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Ir svarīgi, lai pilnvarotie revidenti un revīzijas uzņēmumi ievērotu savu klientu tiesības uz privāto dzīvi un datu aizsardzību. Tāpēc tiem būtu jāievēro stingri konfidencialitātes un dienesta noslēpuma noteikumi, kas tomēr nedrīkstētu ietekmēt pareizu šīs direktīvas īstenošanu vai sadarbību ar grupas revidentu konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas veikšanas laikā, ja mātesuzņēmums atrodas trešā valstī, ar noteikumu, ka ir ievēroti noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti1. Tomēr šādi noteikumi nedrīkstētu ļaut pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumam sadarboties ar trešo valstu iestādēm pa citiem sadarbības kanāliem, kas nav minēti Direktīvas 2006/43/EK XI nodaļā. Minētie konfidencialitātes noteikumi būtu jāievēro arī jebkuram pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumiem, kas vairs nav iesaistīti attiecīgās revīzijas veikšanā.

 

_________________

 

1. OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(Regulas COM(2011)0779 14. apsvērums)

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Atbilstoši pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu iekšējai organizācijai vajadzētu palīdzēt novērst draudus to neatkarībai. Tāpēc revīzijas uzņēmuma īpašniekiem vai akcionāriem, kā arī tās pārvaldniekiem nevajadzētu iejaukties obligātās revīzijas veikšanā jebkādā veidā, kas apdraud tā pilnvarotā revidenta neatkarību un objektivitāti, kurš to veic revīzijas uzņēmuma vārdā. Turklāt pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem būtu jāizveido atbilstoša iekšējā politika un procedūras attiecībā uz darbiniekiem un citām personām, kas to organizācijās ir iesaistītas obligātās revīzijas darbībā, lai nodrošinātu to atbilstību tiesību aktu prasībām. Šajās politikās un procedūrās būtu īpaši jāmēģina novērst jebkādi draudi neatkarībai un nodrošināt obligātās revīzijas kvalitāti, godīgumu un pamatīgumu. Šīm politikām un procedūrām būtu jābūt proporcionālām pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma uzņēmējdarbības apjomam un sarežģītībai.

(Regulas COM(2011)0779 8. apsvērums)

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c) Obligātā revīzija noslēdzas ar atzinumu par revidēto struktūru finanšu pārskatu patiesumu un precizitāti. Tomēr ieinteresētās personas varētu nezināt par revīzijas ierobežojumiem (būtiskums, izlases veidošanas metodes, revidenta loma krāpšanas atklāšanā un vadības atbildība), kas var radīt neattaisnotas cerības. Lai attaisnotu šīs cerības, ir svarīgi ieviest lielāku skaidrību par obligātās revīzijas darbības jomu.

(Regulas COM(2011)0779 15. apsvērums)

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

6.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6d) Revīzijas kvalitātes nodrošināšanai būtu jābūt galvenajam kritērijam, ko piemēro, organizējot revīzijas darbu un piešķirot vajadzīgos līdzekļus uzdevumu veikšanai. Pilnvarotā revidenta, revīzijas uzņēmuma un tā darbinieku godprātība ir būtiska, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos obligātajām revīzijām un finanšu tirgiem. Tāpēc būtu atbilstoši jānovērš jebkādi notikumi, kas var būtiski ietekmēt obligātās revīzijas darbības godīgumu. Pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumam būtu atbilstoši jādokumentē revīzijas darbs.

(Regulas COM(2011)0779 16. apsvēruma 2. daļa)

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

6.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6e) Pareizai katra veiktā obligātās revīzijas uzdevuma iekšējās kvalitātes pārbaudei būtu jāsekmē augsta revīzijas kvalitāte. Tāpēc pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums nedrīkstētu izdot savu revīzijas ziņojumu, kamēr nav pabeigta šī iekšējās kvalitātes pārbaude.

(Regulas COM(2011)0779 18. apsvērums)

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstas kvalitātes obligāto revīziju. Visas obligātās revīzijas tādēļ būtu jāveic, pamatojoties uz starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ir daļa no "Skaidrības projekta", ko 2009. gadā izdevusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām. Dalībvalstīm būtu jāļauj piemērot papildu valsts revīzijas procedūras vai prasības tikai tad, ja tās izriet no īpašām valsts tiesiskām prasībām attiecībā uz gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu obligātās revīzijas apjomu, kas nozīmē, ka šīs prasības nav ietvertas pieņemtajos starptautiskajos revīzijas standartos, un tikai gadījumā, ja tās gada finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem pievieno ticamību un kvalitāti un palielinās labums Savienības sabiedrībai. Komisijai būtu jāturpina iesaistīties IFAC starptautisko revīzijas standartu satura pārraudzībā un pieņemšanas procesā.

(7) Ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstas kvalitātes obligāto revīziju. Visas obligātās revīzijas tādēļ būtu jāveic, pamatojoties uz starptautiskajiem revīzijas standartiem, ko 2009. gadā izdevusi Starptautiskā Revīzijas un apliecinājuma standartu padome (IAASB), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām. Dalībvalstīm būtu jāļauj piemērot papildu valsts revīzijas procedūras vai prasības tikai tad, ja tās izriet no īpašām valsts tiesiskām vai regulatīvām prasībām attiecībā uz gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu obligātās revīzijas apjomu, kas nozīmē, ka šīs prasības nav ietvertas pieņemtajos starptautiskajos revīzijas standartos, un tikai gadījumā, ja tās gada finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem pievieno ticamību un kvalitāti. Komisijai būtu jāturpina iesaistīties IAASB starptautisko revīzijas standartu satura pārraudzībā un pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Attiecībā uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem ir svarīgi skaidri noteikt to pilnvaroto revidentu atbildību, kas revidē vienas grupas dažādas struktūras. Līdz ar to grupas revidentam būtu jābūt pilnībā atbildīgam par revīzijas ziņojumu.

(Regulas COM(2011)0779 17. apsvērums)

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskā pārraudzība ietver pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu apstiprināšanu, reģistrāciju, standartu pieņemšanu saistībā ar profesionālo ētiku un revīzijas uzņēmumu iekšējo kvalitātes kontroli, tālākizglītību, kā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, izmeklēšanu un sodus pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem. Lai palielinātu revidenta pārraudzības pārredzamību un nodrošinātu lielāku atbildību, katrai dalībvalstij būtu jāizraugās tikai viena iestāde, kas atbild par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu publisko pārraudzību. Šādu publiskās pārraudzības iestāžu neatkarība no revīzijas profesijas ir galvenais priekšnoteikums integritātei, efektivitātei un pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības pienācīgai darbībai. Tāpēc publiskās pārraudzības iestādes būtu jāvada personām, kas nav praktizējoši revidenti, un dalībvalstīm būtu jāizveido neatkarīgas un pārredzamas procedūras nepraktizējoša revidenta izvēlei.

svītrots

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Atbilstoša to pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu pārraudzība, kuri veic pārrobežu darbības vai ir daļa no tīkla, prasa dalībvalstu publiskās pārraudzības iestādēm apmainīties ar informāciju. Lai aizsargātu tās informācijas konfidencialitāti, ar kuru var šādi apmainīties, dalībvalstīm būtu jānosaka pienākums glabāt dienesta noslēpumu ne tikai publiskās pārraudzības iestāžu darbiniekiem, bet arī visām personām, kurām publiskās pārraudzības iestādes ir deleģējušas pienākumus. Kompetentajai iestādei būtu jābūt iespējai deleģēt uzdevumus citām iestādēm vai struktūrām tikai attiecībā uz pilnvaroto revidentu apstiprināšanu un reģistrāciju. Šādai deleģēšanai būtu jābūt atkarīgai no vairākiem nosacījumiem, un kompetentajai iestādei būtu jāuzņemas galīgā atbildība par to.

(11) Atbilstoša to pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu pārraudzība, kuri veic pārrobežu darbības vai ir daļa no tīkla, prasa dalībvalstu publiskās pārraudzības iestādēm apmainīties ar informāciju. Lai aizsargātu tās informācijas konfidencialitāti, ar kuru var šādi apmainīties, dalībvalstīm būtu jānosaka pienākums glabāt dienesta noslēpumu ne tikai publiskās pārraudzības iestāžu darbiniekiem, bet arī visām personām, kurām publiskās pārraudzības iestādes ir deleģējušas pienākumus.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Revīzijas komitejām vai struktūrām, kas veic līdzvērtīgu funkciju revidētajā struktūrā, ir izšķiroša loma obligātās revīzijas kvalitātes paaugstināšanā. Ir īpaši svarīgi stiprināt revīzijas komitejas neatkarību un tehnisko kompetenci, nosakot prasību, ka lielākajai tās locekļu daļai jābūt neatkarīgiem un vismaz vienam komitejas loceklim jābūt zināšanām revīzijā un vienam citam komitejas loceklim — revīzijā un/vai grāmatvedībā. Komisijas 2005. gada 15. februāra Ieteikumā par biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vai padomes locekļu un (direktoru) padomes komiteju lomu noteikta revīzijas komitejas izveidošana un darbība. Tomēr, ņemot vērā padomes apjomu uzņēmumos ar mazāku tirgus kapitālu un maza un vidēja lieluma sabiedriskas nozīmes struktūrās, šo struktūru revīzijas komitejām vai padomei, kas veic līdzvērtīgas funkcijas revidētajā struktūrā, uzticētās funkcijas būtu jāvar veikt visai administratīvajai vai uzraudzības struktūrai.

(Regulas COM(2011)0779 23. apsvēruma daļa)

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Slogs, kas Savienībā gulstas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem saistībā ar finanšu pārskatu revīziju, ir jāpārskata līdz nepieciešamajam minimumam, neapdraudot ieguldītāju aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka revīzijas standartu piemērošana, saskaņā ar kuriem veic minēto uzņēmumu finanšu pārskatu obligāto revīziju, ir proporcionāla mazo un vidējo uzņēmumu mērogam.

(13) Slogs, kas Savienībā gulstas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem saistībā ar finanšu pārskatu revīziju, ir jāpārskata līdz nepieciešamajam minimumam, neapdraudot ieguldītāju aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka revīzijas standartu piemērošana, saskaņā ar kuriem veic minēto uzņēmumu finanšu pārskatu obligāto revīziju, ir proporcionāla mazo un vidējo uzņēmumu mērogam. Būtu jāņem vērā arī tas, ka atšķiras gan mazo un vidējo uzņēmumu lielums, gan arī to darbības sarežģītības pakāpe.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai saglabātu attiecīgo pušu tiesības, kad dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas ar trešu valstu kompetentajām iestādēm par revīzijas darba dokumentu vai citu attiecīgo dokumentu apmaiņu, lai novērtētu veikto revīziju kvalitāti, dalībvalstīm jānodrošina, ka to kompetento iestāžu noslēgtajās darba vienošanās, uz kurām pamatojoties notiek katra šāda dokumentu apmaiņa, ietverti pietiekami drošības pasākumi, lai aizsargātu komercnoslēpumu, komerciālās intereses, tai skaitā revidējamās struktūras rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības.

(15) Lai saglabātu attiecīgo pušu tiesības, kad dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas ar trešu valstu kompetentajām iestādēm par revīzijas darba dokumentu vai citu attiecīgo dokumentu apmaiņu, lai novērtētu veikto revīziju kvalitāti, dalībvalstīm jānodrošina, ka to kompetento iestāžu noslēgtajās darba vienošanās, uz kurām pamatojoties notiek katra šāda dokumentu apmaiņa, ietverti pietiekami drošības pasākumi, lai aizsargātu komercnoslēpumu, komerciālās intereses, tai skaitā revidējamās struktūras rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Dalībvalstis nodrošina, lai minētās vienošanās atbilstu Direktīvai 95/46/EK un būtu ar to saderīgas.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, — proti, stiprināt investoru aizsardzību uzņēmumu publicētajos finanšu pārskatos, turpmāk veicinot tādas obligātās revīzijas kvalitāti, kuru veic Savienībā, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(20) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, — proti, stiprināt investoru paļāvību uz uzņēmumu publicēto finanšu pārskatu patiesumu un precizitāti, turpmāk veicinot tādas obligātās revīzijas kvalitāti, kuru veic Savienībā, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pievieno šādus punktus:

a) pievieno šādus punktus:

"Šīs direktīvas 22., 25. un 27. līdz 30. pants neattiecas uz sabiedriskas nozīmes struktūru gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligāto revīziju, ja vien nav norādīts Regulā (ES) Nr. [xxx].

"Šīs direktīvas 25., 28. un 29. pants neattiecas uz sabiedriskas nozīmes struktūru gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligāto revīziju, ja vien nav norādīts Regulā (ES) Nr. [xxx].

Šīs direktīvas 32. līdz 36. pantu piemēro attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūrām, ciktāl tas attiecas uz pārraudzību par atbilstību noteikumiem par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu apstiprināšanu un reģistrāciju, kas izklāstīti 3. līdz 20. pantā.".

Šīs direktīvas 32. līdz 36. pantu piemēro attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūrām, ciktāl tas attiecas uz pārraudzību par atbilstību noteikumiem par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu apstiprināšanu un reģistrāciju, kas izklāstīti 3. līdz 20. pantā.".

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) to brīvprātīgi veic mazie uzņēmumi;";

svītrots

Pamatojums

Revīzija, ko brīvprātīgi veic mazie uzņēmumi, nav jāreglamentē.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

 

"5. "trešās valsts revidents" ir fiziska persona, kas veic trešā valstī reģistrēta uzņēmuma gada pārskatu un konsolidēto pārskatu revīzijas, izņemot gadījumus, kuros šī persona ir pilnvarots revidents vai revīzijas uzņēmums un trešās valsts revīzijas darbības ir jākontrolē kādai no dalībvalstīm;";

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"10. "Kompetentās iestādes" ir ar tiesību aktiem noteiktas iestādes, kas ir atbildīgas par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu reglamentēšanu un/vai pārraudzību vai par īpašiem aspektiem, kas ar to saistīti; atsauce uz "kompetento iestādi" konkrētā pantā nozīmē atsauci uz iestādi, kas ir atbildīga par attiecīgajā pantā minētajām darbībām;";

"10. "Kompetentās iestādes" ir ar tiesību aktiem noteiktas iestādes, kas ir atbildīgas par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu reglamentēšanu un/vai pārraudzību vai par īpašiem aspektiem, kas ar to saistīti; atsauce uz "kompetento iestādi" konkrētā pantā nozīmē atsauci uz iestādi vai struktūru/-ām, kas ir atbildīga par attiecīgajā pantā minētajām darbībām;";

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 13. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) panta 13. punktu aizstāj ar šādu:

d) panta 13. punktu aizstāj ar šādu:

"13. "Sabiedriskas nozīmes struktūras" ir:

"13. "Sabiedriskas nozīmes struktūras" ir:

a) struktūras, ko regulē tiesību akti dalībvalstī, kuru pārvedamos vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū jebkurā dalībvalstī Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē;

a) sabiedrības, ko regulē tiesību akti dalībvalstī, kuru pārvedamos vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū jebkurā dalībvalstī Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē;

b) kredītiestādes, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK(*) 4. panta 1. punktā;

b) kredītiestādes, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK (*) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu 4. panta 1. punktā un kas nav šīs direktīvas 2. pantā minētās iestādes;

c) apdrošināšanas sabiedrības Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK(**) 13. panta nozīmē;

c) apdrošināšanas sabiedrības Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvas 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem 2. panta 1. punkta nozīmē vai

d) iestādes, ko reglamentē dalībvalsts tiesību akti, kuras ir maksājumu iestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/64/EK(***) 4. panta 4. punktā, izņemot, ja piemēro minētās direktīvas 15. panta 2. punktu;

d) struktūras, ko dalībvalstis izraudzījušās par sabiedriskas nozīmes struktūrām, piemēram, uzņēmumi, kam ir ievērojama sabiedriska nozīme to uzņēmējdarbības rakstura, struktūras apjoma vai darbinieku skaita dēļ;

(e) iestādes, ko reglamentē dalībvalsts tiesību akti, kuras ir elektroniskās naudas iestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK(****) 2. panta 1. punktā, izņemot, ja piemēro Direktīvas 2007/64/EK 15. panta 2. punktu;

 

(f) ieguldījumu sabiedrības Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta nozīmē;

 

(g) ES alternatīvie ieguldījumu fondi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/EK(*****) 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā;

 

(h) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK(******) 1. panta 2. punktā;

 

(i) struktūras, ko reglamentē dalībvalsts tiesību akti, kuras ir centrālie vērtspapīru depozitāriji;

 

(j) centrālie darījumu starpnieki, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas X/XXXX (**) 2. panta 1. punktā [sk. priekšlikumu regulai par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem, COM(2010) 484)];

 

(*) OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(*) OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp."

(**) OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

 

(***) OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

 

(****) OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.

 

(*****) OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.

 

(******) OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

 

(*******) OV L …."

 

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Direktīva 2006/43/EK

3. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) pirmās daļas b) punktu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Direktīva 2006/43/EK

3. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii) otro daļu aizstāj ar šādu:

(iii) otrā daļa ir svītrota;

"Dalībvalstis nedrīkst paredzēt papildu nosacījumus saistībā ar šiem punktiem. Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt, lai pilnvarotiem revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem būtu minimālais kapitāls vai balsstiesības kādā revīzijas uzņēmumā.".

 

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2006/43/EK

6. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentās iestādes, kas minētas 32. pantā, sadarbojas, lai sasniegtu adaptācijas perioda un kvalifikācijas atbilstības pārbaudes prasību konverģenci. Tās sadarbojas ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un kompetentajām iestādēm, kas minētas [XXX] Regulas [XXX] [XXX]. pantā, tiktāl, cik šāda konverģence attiecas uz sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju.

Kompetentās iestādes, kas minētas 32. pantā, sadarbojas, lai sasniegtu šajā pantā izklāstīto prasību minimālo konverģenci. Sākot minēto sadarbību, šīs kompetentās iestādes ņem vērā sasniegumus revīzijas jomā un revidenta profesijā un jo īpaši šajā profesijā jau panākto konverģenci.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

(b) panta 3. punktu svītro;

"Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu, lai pielāgotu to disciplīnu sarakstu, kas jāiekļauj teorētisko zināšanu pārbaudē, kas minēta šā panta 1. punktā. Izmantojot šādas pilnvaras, Komisija ņem vērā attīstību revīzijas un revidenta profesijas jomā."

 

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Direktīva 2006/43/EK

14. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Adaptācijas periods nepārsniedz trīs gadus un ir pakļauts novērtējumam.

Adaptācijas periods nepārsniedz trīs gadus, un to novērtē no tāda profesionālās kompetences līmeņa viedokļa, kas sasniegts, piemērojot revīzijas jomu reglamentējošus valstu tiesību aktus.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Direktīva 2006/43/EK

15. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 15. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

svītrots

"Publisko reģistru veido kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā.".

 

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Direktīva 2006/43/EK

17. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"attiecīgā gadījumā — vai revīzijas uzņēmums ir reģistrēts saskaņā ar 3.a un 3.b pantu.".

"attiecīgā gadījumā — vai revīzijas uzņēmums ir reģistrēts saskaņā ar 3.b pantu.".

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 10.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

21. pants – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

10.a Direktīvas 21. pantā pievieno šādu daļu:

 

2.a Veicot obligāto revīziju, pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums visā revīzijas veikšanas laikā saglabā profesionālo skepticismu, apzinoties iespēju, ka var būt ieviesusies būtiska nepatiesa informācija nepareizu faktu vai rīcības, tostarp krāpšanas vai kļūdas, dēļ, neraugoties uz revidenta vai uzņēmuma iepriekšējo pieredzi saistībā ar revidētās struktūras vadības un personu, kam uzticēta tās pārvaldība, godprātību, kā tas prasīts 26. pantā minētajos starptautiskajos revīzijas standartos.

 

 

 

Šajā pantā "profesionālais skepticisms" ir attieksme, kas ietver kritisku pieeju, modrību attiecībā uz apstākļiem, kas var norādīt uz iespējamu nepatiesu informāciju, kas radusies krāpšanas vai kļūdas dēļ, un kritisku revīzijas konstatējumu novērtēšanu.

(Regulas COM(2011)0779 15. apsvērums)

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās revīzijas laikā pilnvarotais revidents un/vai revīzijas uzņēmums un jebkurš balsstiesīgais revīzijas uzņēmumā ir neatkarīgs no revidējamās struktūras un nav saistīts ar lēmumu pieņemšanu revidējamajā struktūrā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās revīzijas laikā pilnvarots revidents vai revīzijas uzņēmums un fiziska persona, kas var tieši vai netieši ietekmēt obligātās revīzijas iznākumu, ir neatkarīgi no revidējamās struktūras.

 

Neatkarība ir jānodrošina gan attiecībā uz revidējamos finanšu pārskatos atspoguļoto periodu, gan uz periodu, kurā tiek veikta obligātā revīzija.

 

Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums neveic obligāto revīziju, ja pastāv iespēja, ka tā varētu būt pašpārbaude, interešu konfliktā veikta pārbaude, aizstāvība, familiaritāte vai iebiedēšana, ko radītu finanšu, personālas, darījumu, nodarbinātības vai cita veida attiecības starp:

 

– pilnvaroto revidentu, revīzijas uzņēmumu, to tīklu un ikvienu fizisko personu, kas var ietekmēt obligātās revīzijas iznākumu, un

 

– revidēto struktūru;

 

attiecībā uz kuru neatkarīga, pieskaitāma un informēta trešā persona, ņemot vērā piemērotās garantijas, varētu secināt, ka pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarība nav ievērota.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

Article 1 – point 11 - point b

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) panta 2. punkta otro daļu svītro;

b) šā panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

2. Pilnvarotiem revidentiem, revīzijas uzņēmumiem, to galvenajiem revīzijas partneriem, to darbiniekiem vai jebkādām citām fiziskām personām, kuru sniegtos pakalpojumus minētie revidenti vai uzņēmumi izmanto vai kontrolē, un kuras ir tiešā veidā iesaistītas obligātās revīzijas darbībās, un ar minētajiem subjektiem cieši saistītām personām Komisijas Direktīvas 2004/72/EK 1. panta 2. punkta nozīmē nedrīkst:

 

a) piederēt neviens tāds finanšu instruments, kas saistīts ar revidējamo struktūru, mātesuzņēmumu, kuram revidējamā struktūra ir būtiska, vai jebkuru citu struktūru, kuras finanšu informācija ir iekļauta revidētās struktūras finanšu pārskatos, un kurš nav daļas, kuru netiešās īpašnieces ir dažādotās kolektīvā ieguldījuma shēmas, tostarp tādi pārvaldītie fondi kā pensiju fondi vai dzīvības apdrošināšanas fondi;

 

b) nedz tagad, nedz iepriekšējo 12 mēnešu laikā būt bijušas personiskas, uzņēmējdarbības, amata vai citas attiecības ar revidēto struktūru, mātesuzņēmumu, kuram revidētā struktūra ir būtiska, vai jebkuru citu struktūru, kuras finanšu informācija ir iekļauta revidētās struktūras finanšu pārskatos, ja šādas attiecības varētu apdraudēt pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarību vai arī objektīva, saprātīga un informēta trešā persona varētu secināt, ka pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarība ir apšaubāma.

(Regulas COM(2011)0779 7. pants)

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 2.a punkts un 2.b punkts (jauni)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) Lēmuma 22. pantu papildina ar šādiem punktiem:

 

2.a Šā panta 2. punktā minētās personas vai uzņēmumi nelūdz un nepieņem, dāvanas, viesmīlību vai līdzīgu labvēlību no revidējamās struktūras, izņemot, ja objektīva, saprātīga un informēta trešā puse varētu uzskatīt tās vērtību par nenozīmīgu vai par tādu, kas nerada nekādas sekas.

 

2.b Ja periodā, uz kuru attiecas finanšu pārskati, revidējamo struktūru iegādājas cita struktūra, tā tiek apvienota ar citu struktūru vai pati iegādājas citu struktūru, kurai piemēro šīs direktīvas 22. un 22.a pantu un Regulas Nr. ../.. 9.–11. pantu, pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums konstatē un novērtē jebkādas konkrētajā vai nesenajā periodā attiecībā uz minēto struktūru pastāvējušas intereses vai attiecības ar to, — tostarp pakalpojumu sniegšanas attiecības, — kuras, ņemot vērā pieejamos aizsardzības pasākumus, varētu apdraudēt tās neatkarību un tās spēju turpināt obligāto revīziju pēc datuma, kad stājās spēkā apvienošanās vai iegāde.

 

Iespējami īsā laikā un visos gadījumos ne vēlāk kā trijos mēnešos pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums veic visus pasākumus, kas var būt nepieciešami, lai izbeigtu tās esošās intereses vai attiecības, kuras varētu apdraudēt tā neatkarību, un, ja iespējams, pieņem aizsardzības pasākumus, ar kuriem maksimāli samazina apdraudējumu tā neatkarībai, kurš radies iepriekšējo vai esošo interešu un attiecību dēļ.

(Regulas COM(2011)0779 7. pants)

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11. punkts

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

c) panta 4. punktu svītro;

"4. Saskaņā ar šīs direktīvas 48.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus nolūkā precizēt:

 

(a) šā panta 2. punktā minētos draudus un aizsardzības pasākumus;

 

(b) situācijas, kurās šā panta 2. punktā minēto draudu nozīmība ir tāda, ka pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarība ir apdraudēta."

 

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

22.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Pievieno šādu 220.a pantu:

 

22.c pants (jauns)

 

Bijušo pilnvaroto revidentu vai revidentu vai revīzijas uzņēmumu darbinieku pieņemšana darbā

 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai pilnvarotais revidents vai galvenais revīzijas partneris, kas veic obligāto revīziju revīzijas uzņēmuma vārdā, vismaz divus gadus pēc pilnvarotā revidenta vai galvenā revīzijas partnera revīzijas saistību beigšanas nepildītu šādus pienākumus:

 

a) revidētajā struktūrā neieņemtu svarīgu pārvaldības amatu;

 

b) nekļūtu par revidētās struktūras revīzijas komitejas locekli vai, ja šāda komiteja nepastāv, — par tās struktūrvienības locekli, kas veic revīzijas komitejai līdzvērtīgas funkcijas;

 

c) nekļūtu par revidētās struktūras administratīvās vai uzraudzības struktūras locekli bez izpildpilnvarām.

 

2. Tā pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma darbinieki un ne galvenie partneri, kas veic obligāto revīziju, kā arī jebkuras citas fiziskas personas, kuru sniegtos pakalpojumus izmanto vai kontrolē šis revidents vai uzņēmums, ja šie darbinieki, partneri vai citas fiziskās personas ir personiski apstiprināti kā pilnvarotie revidenti, vismaz vienu gadu pēc tam, kad pārtraukta tieša iesaistīšanās obligātās revīzijas darbībās, nedrīkst veikt nekādus 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos pienākumus.

(Regulas COM(2011)0779 8. pants)

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.b punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

23. pants – 4.a – 4.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

 

 

Direktīvas 23. pantā pievieno šādus punktus:

 

4.a Ja pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums veic obligāto revīziju sabiedriskas nozīmes struktūrā, kas ir daļa no uzņēmumu grupas, kuras mātesuzņēmums atrodas trešā valstī, 1. punktā minētie konfidencialitātes un dienesta noslēpuma noteikumi neietekmē pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma attiecīgo dokumentu nosūtīšanu par veikto revīzijas darbu grupas revidentam, kas atrodas trešā valstī, ja šie dokumenti ir īpaši vajadzīgi konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas sagatavošanai mātesuzņēmumā.

 

4.b Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums, kas veic obligāto revīziju sabiedriskas nozīmes struktūrā, kura ir emitējusi vērtspapīrus trešā valstī vai kura ir daļa no grupas, kas izdod obligātos konsolidētos finanšu pārskatus trešā valstī, var pārsūtīt tā rīcībā esošos revīzijas darba dokumentus vai citus dokumentus, kas attiecas uz konkrētās struktūras revīziju, kompetentajām iestādēm attiecīgajās trešās valstīs tikai saskaņā ar 47. panta nosacījumiem.

 

4.c Informāciju nosūta grupas revidentam, kas atrodas trešā valstī, ievērojot Direktīvas 95/46/EK IV nodaļas noteikumus un piemērojamos valstu noteikumus par personas datu aizsardzību.

(Regulas COM(2011)0779 13. pants)

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.c punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

24.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.c Iekļauj šādu 24.a pantu:

 

24.a pants (jauns)

 

Pilnvaroto revīzijas uzņēmumu iekšējā organizācija

 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai pilnvaroti revidenti vai revīzijas uzņēmumi ievērotu šādas organizāciju reglamentējošas prasības:

 

a) revīzijas uzņēmums izveido atbilstošas politikas un procedūras, lai nodrošinātu, ka tā vai saistītā uzņēmuma īpašnieki vai akcionāri, kā arī uzņēmuma administratīvās, vadības un uzraudzības struktūru locekļi nekādā veidā neiejaucas obligātās revīzijas veikšanā, kas apdraud tā pilnvarotā revidenta neatkarību un objektivitāti, kurš veic obligāto revīziju revīzijas uzņēmuma vārdā;

 

b) pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumam ir pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras, iekšējie kontroles mehānismi, efektīvas riska novērtēšanas procedūras un efektīvi kontroles pasākumi un informācijas apstrādes sistēmu aizsargpasākumi.

 

Šos iekšējās kontroles mehānismus izveido, lai nodrošinātu atbilstību lēmumiem un procedūrām visos revīzijas uzņēmuma vai pilnvarotā revidenta darbības struktūras līmeņos.

 

Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums īsteno un uztur lēmumu pieņemšanas procedūras un organizatoriskās struktūras, kuras skaidri un dokumentētā veidā nosaka ziņojumu sniegšanas kārtību un piešķir funkcijas un pienākumus;

 

c) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido atbilstošas politikas un procedūras, lai nodrošinātu, ka tā darbiniekiem un jebkurām citām fiziskām personām, kuru pakalpojumus tas izmanto vai kontrolē un kuri ir tieši iesaistīti obligātās revīzijas darbībās, ir veicamajiem pienākumiem piemērotas zināšanas un pieredze;

 

d) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido atbilstošas politikas un procedūras, lai nodrošinātu, ka būtisku revīzijas darbību piesaistīšana nenotiek tādā veidā, kas pasliktina pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma iekšējās kontroles kvalitāti un kompetento iestāžu spēju uzraudzīt pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma atbilstību šajā direktīvā noteiktajām saistībām;

 

e) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums ievieš atbilstīgus un efektīvus organizatoriskus un administratīvus pasākumus papildus tiem, kas plānoti parastā uzņēmējdarbības gaitā, lai novērstu, konstatētu, likvidētu vai risinātu un publiskotu visus draudus 22. panta 1. punktā minētajai neatkarībai;

 

f) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido atbilstošas procedūras un standartus obligātās revīzijas veikšanai, darbinieku apmācībām, darbinieku rīcības uzraudzībai un pārbaudēm un 25.b panta 5. punktā minētās revīzijas lietas struktūras izveidošanai;

 

g) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu, lai nodrošinātu obligātās revīzijas kvalitāti. Kvalitātes kontroles sistēma ietver vismaz f) apakšpunktā minētās procedūras un standartus. Revīzijas uzņēmumā par iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu ir atbildīga persona, kuras kvalifikācija ir pilnvarotais revidents;

 

h) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izmanto atbilstošas sistēmas, resursus un procedūras, lai nodrošinātu savu obligātās revīzijas darbību veikšanas nepārtrauktību un sistemātiskumu;

 

i) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido arī atbilstīgus un efektīvus organizatoriskos un administratīvos pasākumus, lai novērstu un reģistrētu notikumus, kam ir vai var būt nopietna ietekme uz tā obligātās revīzijas darbību godīgumu;

 

j) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido atbilstošu atalgojuma vai peļņas sadales politiku, paredzot pietiekamus darbības stimulus, lai nodrošinātu revīzijas kvalitāti. Jo īpaši ienākuma apjoms, ko pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums saņem par pakalpojumiem, kuri nav ticamības apliecinājuma sniegšana un kurus sniedz revidētajai struktūrai, neveido daļu no darbības novērtējuma vai kompensācijas jebkurai personai, kas iesaistīta revīzijā vai kas spēj ietekmēt revīzijas veikšanu.

 

k) pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums pārrauga un novērtē savu sistēmu, iekšējās kontroles un iekšējās kvalitātes kontroles mehānismu, un to pasākumu, kuri ieviesti saskaņā ar šo direktīvu, piemērotību un efektivitāti un piemēro atbilstīgus pasākumus, lai risinātu trūkumus. Īpaši pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums veic ikgadējo iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas novērtēšanu, kas minēta g) apakšpunktā. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums kārto uzskaiti par šo novērtējumu konstatējumiem un jebkādiem ieteiktajiem pasākumiem, lai izdarītu izmaiņas iekšējā kvalitātes kontroles sistēmā.

 

Šā punkta pirmajā daļā minēto politiku un procedūras dokumentē un paziņo obligātā auditora vai revīzijas uzņēmuma darbiniekiem.

 

Jebkādu d) apakšpunktā minēto revīzijas darbību piesaistīšana nedrīkst ietekmēt pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma atbildību pret revidēto struktūru.

 

2. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums, pildot šā panta 1. punktā minētās prasības, ņem vērā savu apjomu un darbību sarežģītību.

 

Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums var pierādīt attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tas ievēro 1. punkta prasības, pienācīgu vērību pievēršot tā pirmajai daļai.

(Regulas COM(2011)0779 6. pants)

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

1. pants — 11.d punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

25.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.d Iekļauj šādu 25.a pantu:

 

25.a pants

 

Obligātās revīzijas darbības joma

 

1. Veicot obligāto revīziju, pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums ievēro 26. pantā minētos starptautiskos revīzijas standartus.

 

2. Ja revidētā struktūra ir sabiedriskas nozīmes struktūra, pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums veic vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu atzinumu par to, vai sabiedriskas nozīmes struktūras gada pārskati vai konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar atbilstošo finanšu pārskata sistēmu.

 

Pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma ziņojumu sagatavo atbilstoši Regulas (ES) Nr. ../.. 21.–25. pantam.

 

Neskarot Regulas (ES) Nr. ../.. 22. un 23. pantā minētās prasības attiecībā uz ziņojumiem, obligātās revīzijas darbības joma neietver nodrošinājumu par revidētās struktūras dzīvotspēju nākotnē vai pārvaldības vai administratīvās struktūras darbības efektivitāti vai lietderību iepriekš vai turpmāk.

(Regulas COM(2011)0779 14. pants)

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.e punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

25.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11e. Iekļauj šādu 25.b pantu:

 

25.b pants (jauns)

 

Darba organizācija

 

1. Ja obligāto revīziju veic revīzijas uzņēmums, tas ieceļ vismaz vienu galveno revīzijas partneri, kuram ir atbilstīga kompetence, spējas un autoritāte, lai pienācīgi veiktu savus pienākumus. Revīzijas uzņēmums piešķir ieceltajam(-iem) revīzijas partnerim(-iem) pietiekamus resursus un nodrošina personālu, kuram ir nepieciešamā kompetence un spējas pienācīgai savu uzdevumu izpildei.

 

Revīzijas kvalitātes nodrošināšana, neatkarība un kompetence ir galvenie kritēriji, pēc kuriem revīzijas uzņēmums ieceļ galveno(-os) revīzijas partneri(-us).

 

Ieceltais(-ie) revīzijas partneris(-i) tiek aktīvi iesaistīts(-i) obligātās revīzijas veikšanā.

 

2. Ja obligāto revīziju veic pilnvarotais revidents, viņš velta pietiekami daudz laika šo saistību veikšanai un piešķir pietiekamus resursus saviem darbiniekiem pienācīgai to uzdevumu veikšanai.

 

3. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums īsteno kvalitātes kontroles procedūras tādā saistību līmenī, kas atbilst 26. pantā minētajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem.

 

4. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums veic uzskaiti par klienta pārskatiem. Tajā tiek ietverti šādi dati par katru revidēto klientu:

 

a) nosaukums, juridiskā adrese un uzņēmējdarbības veikšanas vieta;

 

b) revīzijas uzņēmuma gadījumā — galvenais(-ie) revīzijas partneris(-i);

 

c) par obligāto revīziju un citiem pakalpojumiem iekasētās maksas katrā finanšu gadā.

 

5. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izveido revīzijas lietu par katru veikto obligāto revīziju. Revīzijas lietā iekļauj vismaz dokumentus par obligāto revīziju, ko veic atbilstīgi 26. pantā minētajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums iekļauj arī datus, kas reģistrēti saskaņā ar šīs direktīvas 25.c pantu un 25.d panta 6. punktu un Regulas (ES) Nr. ../..11. panta 3. punktu.

 

Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums saglabā visus citus datus un dokumentus, kas ir svarīgi, lai apstiprinātu Regulas (ES) Nr. ../.. 22. un 23. pantā minēto ziņojumu secinājumus un uzraudzītu šīs direktīvas, Regulas (ES) Nr. ../.. un citu piemērojamo normatīvo prasību ievērošanu.

 

Revīzijas lietu pabeidz sagatavot ne vēlāk kā sešdesmit dienas pēc Regulas (ES) Nr. ../.. 22. pantā minētā revīzijas ziņojuma parakstīšanas datuma.

 

6. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums veic uzskaiti par jebkādām sūdzībām attiecībā uz obligāto revīziju veikšanu.

(Regulas COM(2011)0779 16. pants)

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.f punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

25.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.f Iekļauj šādu 25.c pantu:

 

25.c pants

 

Finanšu pārskatu godīgums

 

1. Ja pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums atklāj kādu procesu, kuram varētu būt būtiska ietekme uz revīzijas atzinumu, pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums:

 

a) par šo procesu kārto uzskaiti reģistrā;

 

b) veic vajadzīgos pasākumus, kādi prasīti attiecīgajos starptautiskajos revīzijas standartos, reaģējot uz konkrēto notikumu vai procesu;

 

c) nekavējoties informē minēto kompetento iestādi par notikumu vai procesu, ja pēc attiecīgu pasākumu veikšanas revidents joprojām ir pārliecināts, ka šim notikumam vai procesam varētu būt būtiska ietekme uz revidenta atzinumu.

 

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajā reģistrā ietver faktus par šo gadījumu un tā apstākļus, informāciju par iesaistīto personu vai personām un to pasākumu aprakstu, kas veikti saskaņā ar šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu.

 

2. Neskarot Direktīvas 2005/60/EK noteikumus, ja pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumam, kas veic obligāto revīziju, ir aizdomas vai pamatotas aizdomas, ka pastāv fakti vai rīcība, kas norāda uz pārkāpumiem, tostarp krāpšanu, kuri veikti vai kurus mēģināts veikt attiecībā uz revidētās struktūras finanšu pārskatu, tas informē par to revidēto struktūru un aicina to izmeklēt šo jautājumu un piemērot vajadzīgos pasākumus, lai novērstu šos pārkāpumus un jebkādu to atkārtošanos nākotnē.

 

Ja revidētā struktūra neizmeklē jautājumu un nepiemēro nekādus pasākumus vai ja pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums uzskata, ka revidētās struktūras veiktie pasākumi nav atbilstoši pārkāpumu novēršanai, pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums informē par šiem pārkāpumiem kompetentās iestādes.

 

Ja pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums godprātīgi atklāj kompetentajām iestādēm jebkuru šā punkta pirmajā daļā minēto faktu vai rīcību, tas nepārkāpj informācijas atklāšanas ierobežojumu, kas noteikts līgumā vai tiesību aktos, un tam nav jāuzņemas atbildība.

(Regulas COM(2011)0779 17. pants)

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11.g punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

25.d pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.g Iekļauj šādu 25.d pantu:

 

25.d pants

 

Iekšējās kvalitātes pārbaude

 

1. Gadījumos, kad revidētā struktūra ir sabiedriskas nozīmes struktūra, pirms tiek pieņemti Regulas (ES) ../.. 22. un 23. pantā minētie ziņojumi, tiek veikta saistību kvalitātes kontroles pārbaude, lai novērtētu to, vai pilnvarotais revidentam vai galvenajam revīzijas partnerim bija saprātīgs pamats saskaņā ar 26. pantā minētajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem izdarīt šo ziņojumu projektos iekļautos atzinumus un secinājumus.

 

2. Iekšējās kvalitātes pārbaudi veic iekšējās kvalitātes kontrolieris. Šis kontrolieris ir pilnvarotais revidents, kas nav iesaistīts tās obligātās revīzijas veikšanā, uz kuru attiecas iekšējās kvalitātes pārbaude.

 

3. Veicot saistību kvalitātes kontroles pārbaudi, kontrolierim jāpārbauda revidētie finanšu pārskati un objektīvi jāizvērtē vismaz turpmāk minētais:

 

a) pilnvarotā revidenta vai galvenā revīzijas partnera sniegtā mutiskā un rakstiskā informācija, kas pamato veikto revīzijas procedūru svarīgus vērtējumus un galvenos konstatējumus un no šiem konstatējumiem izdarītos secinājumus, neatkarīgi no tā, vai to ir pieprasījis saistību kvalitātes kontrolieris;

 

b) veikto revīzijas procedūru svarīgi vērtējumi un galvenie konstatējumi un no šiem konstatējumiem izdarītie secinājumi;

 

c) pilnvarotā revidenta vai galvenā revīzijas partnera informācija, kas sniegta Regulas (ES) Nr. ../.. 22. un 23. pantā minētajos ziņojuma projektos.

 

4. Iekšējās kvalitātes pārbaudē novērtē vismaz:

 

a) pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarību no revidētās struktūras;

 

b) būtiskus riskus, ko pilnvarotais revidents vai galvenais revīzijas partneris ir atklājis obligātās revīzijas veikšanas laikā, un tā veiktos pasākumus šo risku atbilstošai mazināšanai;

 

c) pilnvarotā revidenta vai galvenā revīzijas partnera spriedumu, īpaši attiecībā uz būtiskumu un b) apakšpunktā minētajiem būtiskiem riskiem;

 

d) jebkādas konsultācijas pieprasījumu ārējiem ekspertiem un šīs konsultācijas ieteikumu ieviešanu;

 

e) revīzijas veikšanas laikā finanšu pārskatos atklātās izlabotās un neizlabotās nepatiesās informācijas raksturu un jomu;

 

f) ar revidētās struktūras revīzijas komiteju un vadību un/vai uzraudzības iestādēm apspriestos tematus;

 

g) ar kompetentām iestādēm un vajadzības gadījumā ar trešām pusēm apspriestos tematus;

 

h) to, vai no revīzijas lietas izvēlētie dokumenti un informācija apmierinoši atspoguļo revīzijā iesaistīto darbinieku ieņemtās pozīcijas un vai šie dokumenti un informācija apstiprina pilnvarotā revidenta vai galvenā revīzijas partnera atzinumu, kas izteikts Regulas (ES) ../.. 22. un 23. pantā minētajos ziņojumu projektos.

 

5. Iekšējās kvalitātes kontrolieris apspriež iekšējās kvalitātes pārbaudes rezultātus ar pilnvaroto revidentu vai galveno revīzijas partneri. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums nosaka procedūru, kas jāpiemēro, ja kontrolieris un pilnvarotais revidents vai galvenais revīzijas partneris nav vienisprātis par pārbaudes rezultātiem.

 

6. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums kārto uzskaiti par iekšējās kvalitātes pārbaudes rezultātiem kopā ar apsvērumiem par šiem rezultātiem.

(Regulas COM(2011)0779 19. pants)

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotie revidenti un revīzijas uzņēmumi, veicot obligātās revīzijas, ievēro starptautiskos revīzijas standartus, ja vien šie standarti atbilst šīs direktīvas un Regulas XX/XX prasībām.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai pilnvarotie revidenti un revīzijas uzņēmumi ievērotu starptautiskos revīzijas standartus, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievadfrāze

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var paredzēt revīzijas procedūras vai prasības papildus starptautiskajiem revīzijas standartiem vienīgi tad, ja šādas procedūras vai prasības izriet no attiecīgās valsts specifiskām tiesību aktu prasībām attiecībā uz obligāto revīziju jomu. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs revīzijas procedūras vai prasības atbilst šādiem nosacījumiem:

Dalībvalstis var paredzēt revīzijas procedūras vai prasības papildus starptautiskajiem revīzijas standartiem vienīgi tad, ja šādas procedūras vai prasības izriet no attiecīgās valsts specifiskām tiesību aktu prasībām attiecībā uz obligāto revīziju jomu.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 2. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) tās veicina gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu augsta līmeņa ticamību un kvalitāti saskaņā ar principiem, kas izklāstīti Direktīvas [XXXX] par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem 4. panta 3). punktā.

svītrots

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 2. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tās atbilst Savienības sabiedrības interesēm.

svītrots

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paziņo šīs revīzijas procedūras vai prasības Komisijai, EVTI un citām dalībvalstīm.

svītrots

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saistībā ar 1. punkta vajadzībām "starptautiskie revīzijas standarti" ir Starptautiskie revīzijas standarti (SRS) un saistītie pārskati un standarti, kas ir daļa no "Skaidrības projekta", ko 2009. gadā izdevusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām.

2. Šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkā "starptautiskie revīzijas standarti" ir Starptautiskās revīzijas un apliecinājuma standartu padomes (IAASB) izdotie Starptautiskie revīzijas standarti (SRS), kuri stājās spēkā 2012. gadā, ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu nolūkā grozīt starptautisko revīzijas standartu definīcijas šā panta 2. punktā. Izmantojot šādas pilnvaras, Komisija ņem vērā jebkurus grozījumus, ko SRS izdarījusi IFAC, un Sabiedrības interešu pārraudzības padomes atzinumu par šādiem grozījumiem, kā arī jebkurus citus jaunumus revīzijas un revidenta profesijas jomā.".

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu nolūkā pieņemt vai atcelt šā panta 2. punktā minētos starptautiskos revīzijas standartus. Izmantojot šādas pilnvaras, Komisija lemj par starptautisko revīzijas standartu piemērošanu Savienībā, ņemot vērā šo standartu samērīgumu. Komisija pieņem starptautiskos revīzijas standartus piemērošanas Savienībā nolūkā vienīgi tad, ja tie:

 

a) ir izstrādāti ar pienācīgu rūpību, ir pārredzami, ir publisko iestāžu uzraudzīti un starptautiski vispārpieņemti un

 

b) veicina gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu augsta līmeņa ticamību un kvalitāti saskaņā ar principiem, kas izklāstīti Direktīvas [..] par noteiktu veidu uzņēmumu gada un konsolidētajiem finanšu pārskatiem 4. panta 3. punktā;

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

1. pants – 12.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

27. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a direktīvas 27. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

c) grupas revidents grupas revīzijas veikšanas nolūkā novērtē trešās valsts revidenta(-u) vai pilnvarotā(-o) revidenta(-u) un trešās valsts revīzijas struktūras(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u) veikto darbu un dokumentē šādu revidentu veiktā darba veidu, laika grafiku un apmēru, tostarp attiecīgā gadījumā šādu revidentu dokumentu atbilstīgu daļu pārskatīšanu, ko veic revidents. Grupas revidenta saglabātajiem dokumentiem jābūt tādiem, lai attiecīgā kompetentā iestāde varētu pārbaudīt grupas revidenta darbu.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

1. pants – 12.b punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

27. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.b lēmuma 27. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

 

Šā panta pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkā grupas revidents nodrošina, lai trešās valsts revidents(-i), pilnvarotais(-ie) revidents(-i), trešās valsts revīzijas struktūra(-as) vai revīzijas uzņēmums(-i) apņemtos pārsūtīt attiecīgos dokumentus konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas veikšanas laikā kā nosacījumu attiecīgā trešās valsts revidenta(-u), pilnvarotā(-o) revidenta(-u), trešās valsts revīzijas struktūras(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u) izmantošanai grupas revidenta darbā.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12.c punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

27. pants – 2. un 3. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.c 27. pantam pievienot divus jaunus punktus

 

2. Ja grupas revidents nespēj veikt 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minētās darbības, tas veic vajadzīgos pasākumus un attiecīgi informē par to kompetento iestādi, kas minēta Regulas (ES) Nr. ../.. 35. panta 1. punktā .

 

Šie pasākumi var ietvert papildu obligātās revīzijas darba veikšanu meitasuzņēmumā patstāvīgi vai piesaistot citas struktūras.

 

3. Ja grupas revidentam tiek veikta kvalitātes nodrošināšanas pārbaude vai izmeklēšana saistībā ar tādas uzņēmumu grupas konsolidēto finanšu pārskatu obligāto revīziju, kuras mātesuzņēmums ir sabiedriskas nozīmes struktūra, grupas revidents pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei attiecīgos dokumentus, ko tas glabā attiecībā uz trešās valsts revidenta(-u), pilnvarotā(-o) revidenta(-u), trešās valsts revīzijas struktūras(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u) veikto revīzijas darbu grupas revīzijas ietvaros, tostarp darba dokumentus, kas attiecas uz grupas revīziju.

 

Kompetentā iestāde pieprasa attiecīgajām kompetentajām iestādēm papildu dokumentus par pilnvarotā(-o) revidenta(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u) veikto revīzijas darbu revīzijas grupas ietvaros saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. IV sadaļas III nodaļu.

 

Ja kādas uzņēmumu grupas daļas revīziju veic trešās valsts revidents(-i) vai revīzijas struktūra(-as), kompetentā iestāde pieprasa attiecīgajām trešo valstu kompetentajām iestādēm papildu dokumentus par trešās valsts revidenta(-u) vai trešās valsts revīzijas struktūras(-u) veikto revīzijas darbu, piemērojot 47. pantā minētos sadarbības pasākumus.

 

Nosakot izņēmumu šā punkta trešajā daļā, ja kādas uzņēmumu grupas daļas revīziju veic revidents(-i) vai revīzijas struktūra (-as) no trešās valsts, ar kuru netiek īstenoti 47. pantā minētie sadarbības pasākumi, grupas revidents ir atbildīgs arī par trešās valsts revidenta(-u) vai revīzijas struktūras(-u) veiktā revīzijas darba papildu dokumentu, tostarp darba dokumentu attiecībā uz grupas revīziju, iesniegšanu pēc pieprasījuma. Lai nodrošinātu šādu iesniegšanu, grupas revidents saglabā šādu dokumentu kopijas vai arī vienojas ar trešās valsts revidentu(-iem) vai revīzijas struktūru(-ām) par atbilstošu un neierobežotu piekļuvi šai informācijai pēc pieprasījuma, vai arī citādi atbilstoši rīkojas. Ja juridiski vai citādi šķēršļi liedz grupas revidentam no trešās valsts saņemt revīzijas darba dokumentus, tad grupas revidenta saglabātajiem dokumentiem pievieno apliecinājumu, ka revidents ir veicis atbilstošās procedūras, lai piekļūtu revīzijas dokumentiem, un tādu šķēršļu gadījumā, kas nav saistīti ar valsts tiesību aktiem, apliecinājumu par šādu šķēršļu esamību.

(Regulas COM(2011)0779 18. panta 2. un 3. punkts)

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 13. punkts

Direktīva 2006/43/EK

28. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. 28. panta 2. punktu svītro.

13. Direktīvas 28. pantu aizstāj ar šādu pantu:

 

28. pants

 

Revīzijas ziņojumi

 

1. Pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums izklāsta obligātās revīzijas rezultātus revīzijas ziņojumā, kas izstrādāts saskaņā ar Savienības pieņemto to starptautisko revīzijas standartu prasībām, kas minēti 26. pantā.

 

2. Revīzijas ziņojumā ietver:

 

a) ievadu, kurā vismaz nosauc obligātā kārtā revidējamos finanšu pārskatus un finanšu pārskata sistēma, kas ir piemērota to sagatavošanā;

 

b) aprakstu par obligātās revīzijas darbības jomu, kurā vismaz norāda revīzijas standartus, saskaņā ar kuriem ir veikta obligātā revīzija;

 

c) revīzijas atzinumu, kurš ir vai nu atzinums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm, vai negatīvs atzinums un kurā skaidri izteikts pilnvarotā revidenta atzinums attiecībā uz to:

 

i) vai gada finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar attiecīgo finanšu pārskatu sistēmu un

 

ii) attiecīgā gadījumā — vai gada finanšu pārskati atbilst obligātajām prasībām.

 

Ja pilnvarotais revidents nav spējīgs sniegt revīzijas atzinumu, ziņojumā iekļauj paziņojumu par atzinuma sniegšanas neiespējamību;

 

d) norādi uz jebkuru jautājumu, kam pilnvarotais revidents pievērš uzmanību un īpaši uzsver, bet nesniedz revīzijas atzinumu ar piezīmēm;

 

e) atzinumu un paziņojumu, kas minēti Direktīvas ../.. par noteiktu veidu uzņēmumu gada un konsolidētajiem finanšu pārskatiem 34. panta 1. punkta otrajā daļā.

 

Ziņojumu paraksta un datē pilnvarotais revidents. Gadījumos, kad revīzijas uzņēmums veic obligāto revīziju, revīzijas ziņojumu paraksta vismaz pilnvarotais(-ie) revidents(-i), kas obligāto revīziju veic revīzijas uzņēmuma vārdā.

 

Izņēmuma gadījumos dalībvalstis var noteikt, ka šis paraksts nav jāpublisko, ja šāda publiskošana varētu paredzamā laikposmā nopietni apdraudēt kādas personas drošību. Jebkurā gadījumā revīzijā iesaistītās(-o) personas(-u) vārdu(-s) dara zināmus attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Direktīva 2006/43/EK

29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"a) kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vada tā kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā un organizēta tādā veidā, ka tā ir neatkarīga no pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem.";

"a) kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir organizēta tādā veidā, ka tā ir neatkarīga no pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem un ka uz to attiecas publiskā pārraudzība, kas paredzēta VIII nodaļā."

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Direktīva 2006/43/EK

29. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"Kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā, dara pieejamu ieinteresētajām pusēm pēc to pieprasījuma, ziņojumu, kas minēts pirmās daļas g) apakšpunktā. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka ziņojuma publicēšana neapdraud revidējamās struktūras, uz kuru attiecas pārskatīšana, komerciālās intereses, tostarp tās rūpniecisko un intelektuālo īpašumu.";

"Kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā, publicē ziņojumu, kas minēts pirmās daļas g) apakšpunktā. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka ziņojuma publicēšana vai tā satura atklāšana neapdraud tās revidējamās struktūras komerciālās intereses, tostarp tās rūpniecisko un intelektuālo īpašumu, uz kuru attiecas pārskatīšana."

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

30. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a Direktīvas 30. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„Dalībvalstis paredz, ka pilnvarotajiem revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem piemērotie soda mēri vai sankcijas sabiedriski nozīmīgos gadījumos tiek pienācīgi publiskotas, tajā skaitā sniedzot informāciju par pārkāpuma veidu un atbildīgo personu identitāti, ja izvērtējot katru atsevišķu gadījumu, tiek konstatēts, ka sabiedrības ieguvums no publiskošanas ir lielāks par vajadzību aizsargāt ar soda mēru vai sankciju sodītās personas cieņu. Izvērtējot katru gadījumu, tiek ievērotas pamattiesības, kas noteiktas ES Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un tiesības uz personas datu aizsardzību. Personu identitāti neatklāj, ja šāda identitātes atklāšana iesaistītajām personām nodarītu neproporcionālu kaitējumu vai publiskošana varētu nopietni apdraudēt finanšu tirgu stabilitāti. Tas neskar kompetento iestāžu tiesības paziņot par soda mēriem un sankcijām, saglabājot iesaistīto personu anonimitāti. Soda sankcijās jāietver arī iespēja anulēt apstiprinājumu.”

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

31. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a regulas 31. pantu svītro.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 15. punkts

Direktīva 2006/43/EK

32. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15. Direktīvas 32. pantu groza šādi:

svītrots

(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

‘1. Dalībvalstis norāda kompetento iestādi, kas ir atbildīga par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu darba pārraudzību, ņemot vērā 2. līdz 7. punktā noteiktos principus.";

 

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

‘3. Kompetentā iestāde var atļaut nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu izvirzīšanas procedūru. Praktizējošiem revidentiem nav atļauts iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā.";

 

(c) panta 4. punktā ievadteikumu aizstāj ar šādu:

 

"Kompetentajai iestādei ir jābūt galīgajai atbildībai par šādu darbību pārraudzību:";

 

(d) panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

‘5. Kompetentā iestāde ir tiesīga vajadzības gadījumā uzsākt un veikt izmeklēšanu attiecībā uz pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem un atbilstīgi rīkoties. Tai ir pietiekami resursi, lai uzsāktu un veiktu šādu izmeklēšanu.

 

Lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu, kompetentā iestāde var piekļūt jebkuram dokumentam jebkādā formātā, kuru turētāji ir pilnvarotie revidenti vai revīzijas uzņēmumi, un saņemt un paturēt to kopijas. Tai ir arī tiesības pieprasīt informāciju no jebkuras personas un vajadzības gadījumā izsaukt un nopratināt personu, lai gūtu informāciju.";

 

(e) panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

‘6. "6. kompetentā iestāde ir pārredzama. Te ietverta ikgadējās darba programmas un darbības pārskatu publicēšana."

 

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 16. punkts

Direktīva 2006/43/EK

32.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. Direktīvā iekļauj šādu 32.a pantu:

svītrots

1. Dalībvalstis var atļaut kompetentajai iestādei, kas minēta 32. pantā, deleģēt uzdevumus citām iestādēm vai struktūrām, ko paredz tiesību akti, tikai attiecībā uz pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu apstiprināšanu un reģistrāciju. Jebkuru uzdevumu, ko veic citas iestādes vai struktūras, kompetentā iestāde ir skaidri deleģējusi. Deleģējot norāda deleģētos uzdevumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tie jāveic. Kompetento iestāžu darbību organizē tā, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Galīgo atbildību par atbilstības šai direktīvai pārraudzību un īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar to, uzņemas deleģējošā kompetentā iestāde.

 

Dalībvalstis informē Komisiju un citu dalībvalstu kompetentās iestādes par jebkādu vienošanos, ko tās ir noslēgušas attiecībā uz uzdevumu deleģēšanu, tostarp par precīziem nosacījumiem, ar ko reglamentē uzdevumu deleģēšanu.

 

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 18. punkts

Direktīva 2006/43/EK

37. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Nav spēkā jebkurš tāda starp pārbaudāmo uzņēmumu un trešo personu noslēgta līguma noteikums, kas ierobežo akcionāru vai struktūras dalībnieku pilnsapulces izvēli saskaņā ar 1. punktu līdz noteiktām obligāto revidentu vai revīzijas uzņēmumu kategorijām vai sarakstiem attiecībā uz iecelšanu vai ierobežo konkrētā pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma izvēli, lai veiktu attiecīgā uzņēmuma obligāto revīziju.

3. Ir aizliegts jebkurš tāda starp pārbaudāmo uzņēmumu un trešo personu noslēgta līguma noteikums, kas ierobežo akcionāru vai struktūras dalībnieku pilnsapulces izvēli saskaņā ar 1. punktu līdz noteiktām obligāto revidentu vai revīzijas uzņēmumu kategorijām vai sarakstiem attiecībā uz iecelšanu vai ierobežo konkrētā pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma izvēli, lai veiktu attiecīgā uzņēmuma obligāto revīziju. Neviena šāda pieņemtā norma nav spēkā.

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 19.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

X nodaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

19.a Iekļauj šādu nodaļu:

 

X NODAĻA

 

REVĪZIJAS KOMITEJA

 

38.a pants

 

Revīzijas komiteja

 

1. Visas sabiedriskas nozīmes struktūras izveido revīzijas komiteju vai nu kā atsevišķu komiteju vai kā uzraudzības struktūrvienības komiteju. Dalībvalstis nosaka, vai revīzijas komitejas sastāvā ietilpst revidētās struktūras administratīvā struktūrvienības locekļi bez izpildpilnvarām un/vai uzraudzības struktūras locekļi un/vai revidētās struktūras akcionāru pilnsapulcē iecelti locekļi vai attiecībā uz struktūru, kurai nav akcionāru,— līdzvērtīgas struktūras iecelti locekļi.

 

Vismaz vienam revīzijas komitejas loceklim ir zināšanas grāmatvedībā un/vai revīzijā.

 

Revīzijas komitejas locekļiem nosaka pienākumu piedalīties attiecīgās tālākizglītības programmās, lai apgūtu un/vai uzturētu pienācīgi augstu teorētisko zināšanu, kā arī profesionālo prasmju un vērtību līmeni.

 

Vismaz viens revīzijas komitejas loceklis ir neatkarīgs. Revīzijas komitejas priekšsēdētājs neatkarīgs ir vienmēr. Dalībvalstīm ir tiesības pieprasīt, lai revīzijas komitejas priekšsēdētājs tiktu katru gadu ievēlēts revidētās struktūras akcionāru pilnsapulcē.

 

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, sabiedriskas nozīmes struktūrās, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK 2. panta 1. punkta f) un t) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, revīzijas komitejai uzticētos uzdevumus var pilnībā īstenot administratīvs vai uzraudzības struktūra, taču ar vismaz vienu nosacījumu, ka tad, ja šādas struktūras priekšsēdētājs ir izpildvaras loceklis, viņš nepilda revīzijas komitejas priekšsēdētāja pienākumus.

 

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, dalībvalstīm ir tiesības atbrīvot no revīzijas komitejas izveides pienākuma šādas sabiedriskas nozīmes struktūras:

 

a) ikvienu sabiedriskas nozīmes struktūru, kas ir meitasuzņēmums Direktīvas 83/349/EEK 1. panta nozīmē, ja struktūra grupas līmenī atbilst šā panta 1.−4. punkta prasībām;

 

b) ikvienu sabiedriskas nozīmes struktūru, kuras vienīgā uzņēmējdarbība ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 809/2004 2. panta 5. punktā definēto uz aktīviem balstīto vērtspapīru emisija;

 

c) ikvienu kredītiestādi Direktīvas 2006/48/EK 1. panta 1. punkta nozīmē, kuras akcijas netiek pieņemtas tirdzniecībai nevienas dalībvalsts regulētā tirgū, kā tas definēts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunktā, un kura pastāvīgi vai atkārtoti ir emitējusi vienīgi parāda vērtspapīrus, kurus ir atļauts tirgot regulētā tirgū, ar nosacījumu, ka visu šo parāda vērtspapīru kopējā nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000 000 un ka attiecīgā kredītiestāde nav publicējusi prospektu saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK.

 

Sabiedriskas nozīmes struktūras, kas minētas c) apakšpunktā, publisko to iemeslu skaidrojumu, kuru dēļ tās uzskata, ka tām nav jāveido revīzijas komiteja vai administratīvs vai nav jāpilnvaro uzraudzības struktūru veikt revīzijas komitejas funkcijas.

 

 

4. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, sabiedriskas nozīmes struktūra, kurai ir struktūrvienība, kas veic revīzijas komitejas pienākumiem līdzvērtīgus pienākumus, un kura ir izveidota un darbojas saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem, kurā revidējamā struktūra ir reģistrēta, var izlemt neveidot revīzijas komiteju. Šādā gadījumā struktūra dara zināmu, kura tās struktūrvienība veic šos pienākumus un kāds ir tās personālsastāvs.

 

Ja revīzijas komiteja saskaņā ar šā panta 1. punktu ir iekļauta uzraudzības struktūras sastāvā, dalībvalstis ir tiesīgas atļaut vai prasīt, lai uzraudzības struktūra veiktu revīzijas komitejas funkcijas nolūkā izpildīt šajā direktīvā un Regulā (ES) Nr. ../.. noteiktās saistības.

 

5. Neskarot administratīvās, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu atbildību vai citu to locekļu atbildību, kurus iecēlusi revidētās struktūras akcionāru pilnsapulce, revīzijas komiteja veic arī šādus pienākumus:

 

a) uzrauga finanšu pārskatu sniegšanas procesu un iesniedz ieteikumus vai priekšlikumus, lai uzlabotu tā godīgumu;

 

b) uzrauga uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas, vajadzības gadījumā iekšējās revīzijas sistēmas, un riska pārvaldības sistēmas efektivitāti, nepārkāpjot savu neatkarību;

 

c) uzrauga gada un konsolidēto finanšu pārskatu obligāto revīziju un kontrolē ar revīzijas virzības procesu saistītus aspektus, ievērojot Regulas (ES) Nr. ../.. 22. un 23. pantu, un jo īpaši ar pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem apspriež saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. 22. un 23. pantu sagatavotos ziņojumus;

 

d) pārbauda un uzrauga pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu neatkarību saskaņā ar šīs direktīvas 22. 22.a un 24.a pantu un Regulas (ES) Nr. ../.. 9.–11. pantu, jo īpaši papildu pakalpojumu sniegšanu revidētajai struktūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. 10. pantu;

 

da) uzrauga pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu kvalitāti, ņemot vērā visus kompetentās iestādes konstatējumus un secinājumus, kas izdarīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. 40. panta 6. punktu;

 

db) nodrošina pilnīgu iekšējās revīzijas un obligātās revīzijas nošķirtību;

 

e) ir atbildīga par pilnvarotā(-o) revidenta(-u) vai revīzijas uzņēmuma(-u) atlases procedūru;

 

f) katrā atsevišķā gadījumā apstiprina pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma sniegtos ticamības apliecinājuma pakalpojumus, nodokļu konsultāciju pakalpojumus un citus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. ../.. 10. pantā un kurus izmanto revidētā struktūra un tai piederošie Savienībā esošie uzņēmumi.

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 20. punkts

Direktīva 2006/43/EK

43.a pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vidējo uzņēmumu vienkāršota revīzija

Uzņēmumu vienkāršota revīzija

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 20. punkts

Direktīva 2006/43/EK

43.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai vidējo uzņēmumu gada finanšu pārskatu, konsolidēto finanšu pārskatu obligātās revīzijas standartu piemērošana būtu samērīga ar šo uzņēmumu apjomu un uzņēmējdarbības sarežģītību.

Dalībvalstis prasa, lai to jurisdikcijā esošās kompetentās iestādes, pārraugot profesiju un jo īpaši veicot pārbaudes, nodrošinātu, ka saskaņā ar 26. pantu pieņemtie revīzijas standarti tiek piemēroti gada vai konsolidēto finanšu pārskatu obligātajai revīzijai tādā veidā, kas ir samērīgs ar attiecīgās struktūras apjomu un uzņēmējdarbības sarežģītību.

Grozījums Nr.  62

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 20. punkts

Direktīva 2006/43/EK

43.b pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts ir izstrādājusi noteikumus par mazo uzņēmumu ierobežotu pārskatu veikšanu kā alternatīvu obligātajai revīzijai, šai dalībvalstij nav pienākuma pielāgot šo uzņēmumu revīzijas standartus obligātajai revīzijai.

Dalībvalstīm ir tiesības paredzēt noteikumus par to, ka obligātās revīzijas vietā tiek ierobežotā apmērā apliecināta mazo uzņēmumu pārskatu ticamība.

Grozījums Nr.  63

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 20. punkts

Direktīva 2006/43/EK

43.b pants – 3. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta nolūkā "ierobežots pārskats" nozīmē procedūru, ko veic pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums nolūkā atklāt nepareizus apgalvojumus, ko radījusi kļūda vai krāpšana uzņēmuma finanšu pārskatos, un kura nodrošina mazāku ticamības līmeni nekā obligātā revīzija.

Šā panta piemērošanas nolūkā „ierobežots apliecinājumsir tādu saistību izpilde, ko apņemas veikt pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums, kura apliecinājumam ir zemāks ticamības līmenis nekā tam, ko nodrošina obligātā revīzija.

Grozījums Nr.  64

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 25. punkts

Direktīva 2006/43/EK

48.a pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 22. panta 4. punktu, 26. panta 3. punktu, 29. panta 2. punktu, 36. panta 7. punktu, 45. panta 6. punktu, 46. panta 2. punktu, 47. panta 3. punktu un 47. panta 5. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par [diviem mēnešiem].

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 22. panta 4. punktu, 26. panta 3. punktu, 29. panta 2. punktu, 36. panta 7. punktu, 45. panta 6. punktu, 46. panta 2. punktu, 47. panta 3. punktu un 47. panta 5. punktu stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome četru mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.  65

Direktīvas priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un trīs mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā šo direktīvu un tās grozīto direktīvu konsolidē.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Ekonomikas un monetārā komitejaS ATZINUMS (13.3.2013)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

Atzinumu sagatavoja: Kay Swinburne

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Sakarā ar sabiedriskas nozīmes struktūru būtisko sabiedrisko nozīmi, kas izriet no to uzņēmējdarbības mēroga un apjoma vai no to uzņēmējdarbības rakstura, jāstiprina sabiedriskas nozīmes struktūru revidēto finanšu pārskatu uzticamība. Tāpēc īpašie noteikumi par sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju, kas paredzēti Direktīvā 2006/43/EK, ir turpmāk jāattīsta [XXX] Regulā (ES) Nr. [XXX] par īpašām prasībām sabiedriskas nozīmes struktūru obligātajai revīzijai. Tā rezultātā Direktīvas 2006/43/EK noteikumi par sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju ir jāsvītro no minētās direktīvas un sabiedriskas nozīmes struktūru obligātā revīzija jāregulē ar [XXX] Regulu (ES) Nr. [XXX].

svītrots

Pamatojums

ES regula nav tas piemērotākais noteikumu veids, jo īpaši, ņemot vērā to, ka Komisijas priekšlikumi ir ļoti detalizēts un paredz iejaukšanos. Tajā tiek izmantota pieeja „viens der visiem”, neņemot vērā dažādo korporatīvās vadības sistēmu raksturu ES valstīs. Tas novestu pie korporatīvās vadības standartu pazemināšanās dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai uzlabotu obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu neatkarību no revidējamās struktūras, veicot obligāto revīziju, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kam ir tiesības revīzijas uzņēmumā, jābūt neatkarīgai no revidējamās struktūras un tā nevar būt iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā par revidējamo struktūru.

(6) Lai uzlabotu obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu neatkarību no revidējamās struktūras, veicot obligāto revīziju, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kam ir tiesības vai īpašumtiesības revīzijas uzņēmumā, jābūt neatkarīgai no revidējamās struktūras un tā nevar būt iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā par revidējamo struktūru.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Slogs, kas Savienībā gulstas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem saistībā ar finanšu pārskatu revīziju, ir jāpārskata līdz nepieciešamajam minimumam, neapdraudot ieguldītāju aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka revīzijas standartu piemērošana, saskaņā ar kuriem veic minēto uzņēmumu finanšu pārskatu obligāto revīziju, ir proporcionāla mazo un vidējo uzņēmumu mērogam.

(13) Slogs, kas Savienībā gulstas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem saistībā ar finanšu pārskatu revīziju, būtu jāpārskata līdz nepieciešamajam minimumam, neapdraudot ieguldītāju aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka revīzijas standartu piemērošana, saskaņā ar kuriem veic minēto uzņēmumu finanšu pārskatu obligāto revīziju, ir proporcionāla mazo un vidējo uzņēmumu mērogam. Būtu jāņem vērā arī tas, ka atšķiras gan mazo un vidējo uzņēmumu lielums, gan arī to darbības sarežģītības pakāpe.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi,  proti, stiprināt investoru aizsardzību uzņēmumu publicētajos finanšu pārskatos, turpmāk veicinot tādas obligātās revīzijas kvalitāti, kuru veic Savienībā,  nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(20) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, stiprināt investoru uzticēšanos uzņēmumu publicēto finanšu pārskatu pareizībai un godīgumam, turpmāk veicinot tādas obligātās revīzijas kvalitāti, kuru veic Savienībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) to pieprasa valsts tiesību akti attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem;

svītrots

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. "Kompetentās iestādes" ir ar tiesību aktiem noteiktas iestādes, kas ir atbildīgas par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu reglamentēšanu un/vai pārraudzību vai par īpašiem aspektiem, kas ar to saistīti; atsauce uz "kompetento iestādi" konkrētā pantā nozīmē atsauci uz iestādi, kas ir atbildīga par attiecīgajā pantā minētajām darbībām;

10. „Ar tiesību aktiem noteiktas kompetentās iestādes vai struktūras” ir ar tiesību aktiem noteiktas iestādes, kas ir atbildīgas par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu reglamentēšanu un/vai pārraudzību vai par īpašiem aspektiem, kas ar to saistīti; atsauce uz „kompetento iestādi” konkrētā pantā nozīmē atsauci uz iestādi, kas ir atbildīga par attiecīgajā pantā minētajām darbībām;

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants –13. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) struktūras, ko regulē tiesību akti dalībvalstī, kuru pārvedamos vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū jebkurā dalībvalstī Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē;

a) struktūras, ko regulē tiesību akti dalībvalstī, kuru pārvedamos vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū jebkurā dalībvalstī Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē, izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes (******) Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā definētos pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus (PVKIU) un Eiropas Parlamenta un Padomes (******) Direktīvas 2011/61/EK 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā definētos alternatīvos ieguldījumu fondus;

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants –13. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) kredītiestādes, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK(*) 4. panta 1. punktā;

b) kredītiestādes, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK(*) 4. panta 1. punktā, izņemot kredītiestādes, kas nav emitējušas pārvedamus vērtspapīrus, kurus atļauts tirgot regulētā tirgū Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē, ja vien to aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 30 miljardus;

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants –13. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) ES alternatīvie ieguldījumu fondi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/EK(*****) 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā;

svītrots

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants –13. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK(******) 1. panta 2. punktā;

svītrots

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Direktīva 2006/43/EK

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) otro daļu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Direktīva 2006/43/EK

21. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. 21. panta 2. punktu svītro.

svītrots

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās revīzijas laikā pilnvarotais revidents un/vai revīzijas uzņēmums un jebkurš balsstiesīgais revīzijas uzņēmumā ir neatkarīgs no revidējamās struktūras un nav saistīts ar lēmumu pieņemšanu revidējamajā struktūrā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās revīzijas laikā pilnvarotais revidents un/vai revīzijas uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā neatkarību neapdraud finansiālas, personiskas, darījumu, darba vai cita veida attiecības, kurās ir iesaistīts pilnvarotais revidents, revīzijas uzņēmums, tā pievienotie uzņēmumi un tīkls un jebkuras fiziskas personas, kas var ietekmēt obligātās revīzijas iznākumu.

Pamatojums

Lai gan prasības attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju ir daudz plašākas, neatkarības pamatprincipiem vajadzētu būt tiem pašiem. Tādēļ ar šo grozījumu direktīvas pants par neatkarību tiek saskaņots ar attiecīgo grozīto pantu regulā par sabiedriskas nozīmes struktūrām.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotie revidenti un revīzijas uzņēmumi, veicot obligātās revīzijas, ievēro starptautiskos revīzijas standartus, ja vien šie standarti atbilst šīs direktīvas un Regulas XX/XX prasībām.

Dalībvalstis var pieprasīt, lai pilnvarotie revidenti un revīzijas uzņēmumi, veicot obligātās revīzijas, ievērotu starptautiskos revīzijas standartus.

Pamatojums

Starptautiskie revīzijas standarti ir ļoti vispārēji, nenoteikti un nereti ir pretrunā dalībvalstu tiesību aktiem. Komisija, cenšoties tos ieviest, saskārās ar problēmām, un dalībvalstīm būtu līdzīgas problēmas, ja šos standartus noteiktu par saistošiem. Lai to novērstu, būtu jānodrošina dalībvalstīm iespēja izvēlēties, ieviest šos standartus vai ne.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var paredzēt revīzijas procedūras vai prasības papildus starptautiskajiem revīzijas standartiem vienīgi tad, ja šādas procedūras vai prasības izriet no attiecīgās valsts specifiskām tiesību aktu prasībām attiecībā uz obligāto revīziju jomu. Dalībvalstis nodrošina, ka šīs revīzijas procedūras vai prasības atbilst šādiem nosacījumiem:

Dalībvalstis var arī pieņemt sīkākus noteikumus par starptautisko revīzijas standartu piemērošanu.

Pamatojums

Starptautiskie revīzijas standarti ir ļoti vispārēji, nenoteikti un nereti ir pretrunā dalībvalstu tiesību aktiem. Komisija, cenšoties tos ieviest, saskārās ar problēmām, un dalībvalstīm būtu līdzīgas problēmas, ja šos standartus noteiktu par saistošiem. Lai to novērstu, būtu jānodrošina dalībvalstīm iespēja izvēlēties, ieviest šos standartus vai ne.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) tās veicina gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu augsta līmeņa ticamību un kvalitāti saskaņā ar principiem, kas izklāstīti Direktīvas [XXXX] par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem 4. panta 3). punktā.

svītrots

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tās atbilst Savienības sabiedrības interesēm.

svītrots

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu nolūkā grozīt starptautisko revīzijas standartu definīcijas šā panta 2. punktā. Izmantojot šādas pilnvaras, Komisija ņem vērā jebkurus grozījumus, ko SRS izdarījusi IFAC, un Sabiedrības interešu pārraudzības padomes atzinumu par šādiem grozījumiem, kā arī jebkurus citus jaunumus revīzijas un revidenta profesijas jomā.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu nolūkā grozīt starptautisko revīzijas standartu definīcijas šā panta 2. punktā. Izmantojot šādas pilnvaras, Komisija ņem vērā jebkurus grozījumus, ko SRS izdarījusi IASB, un Sabiedrības interešu pārraudzības padomes atzinumu par šādiem grozījumiem, kā arī jebkurus citus jaunumus revīzijas un revidenta profesijas jomā.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

32. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kompetentā iestāde var atļaut nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu izvirzīšanas procedūru. Praktizējošiem revidentiem nav atļauts iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā.

3. Kompetentā iestāde var atļaut nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu izvirzīšanas procedūru.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts

Direktīva 2006/43/EK

32.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis informē Komisiju un citu dalībvalstu kompetentās iestādes par jebkādu vienošanos, ko tās ir noslēgušas attiecībā uz uzdevumu deleģēšanu, tostarp par precīziem nosacījumiem, ar ko reglamentē uzdevumu deleģēšanu.

Dalībvalstis informē Komisiju, EVTI un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par jebkādu vienošanos, ko tās ir noslēgušas attiecībā uz uzdevumu deleģēšanu, tostarp par precīziem nosacījumiem, ar ko reglamentē uzdevumu deleģēšanu.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts

Direktīva 2006/43/EK

43.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt profesionālām struktūrām sniegt norādījumus par samērīgu revīzijas standartu piemērošanu vidējiem uzņēmumiem.

Dalībvalstis pieprasa profesionālām struktūrām sniegt norādījumus par samērīgu revīzijas standartu piemērošanu vidējiem uzņēmumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

Atsauces

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.12.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.12.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Kay Swinburne

25.10.2011

Izskatīšana komitejā

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Pieņemšanas datums

11.3.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

18

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka


Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (4.12.2012)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jürgen Creutzmann

ĪSS PAMATOJUMS

Ar ierosināto regulu par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās (SNS) Komisija vēlas izveidot detalizētāku SNS revīziju sistēmu, tādēļ ir jāizdara daži grozījumi direktīvā par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātajām revīzijām.

Papildus šīm izmaiņām ir izdarīti grozījumi galvenokārt noteikumos par pārrobežu revīzijas pakalpojumu sniegšanu un par publisko pārraudzību kopumā, un atzinuma sagatavotājs tos vērtē atzinīgi.

Tomēr pretēji tam, kā noteikts pašreizējā direktīvas priekšlikumā, atzinuma sagatavotājs iesaka neattiecināt revīzijas noteikumus uz brīvprātīgi veiktām revīzijām, jo šāds Komisijas priekšlikums varētu radīt lielākas izmaksas un papildu administratīvo slogu, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt, lai gan kapitāla papildu pieejamība var palīdzēt mazākiem revīzijas uzņēmumiem mazināt nošķirtību no vadošajiem starptautiskajiem tīkliem, atzinuma sagatavotājs skeptiski vērtē to, ka tiek atceltas prasības par vairākuma balsstiesībām, kas pieder obligātajiem revidentiem. Ja revīzijas uzņēmumos trešām personām piešķir vairākuma balsstiesības, var tikt apdraudēta profesijas neatkarība.

Visbeidzot, lai gan atzinuma sagatavotājs šajā sakarībā nav iesniedzis nekādus grozījumus, viņš mudina apsvērt, vai nevajadzētu pašreizējā direktīvā iekļaut vismaz noteiktas daļas no ierosinātās regulas. Ņemot vērā to, ka pastāv atšķirīgas uzņēmumu vadības sistēmas, regula var nebūt vislabākais instruments, savukārt direktīva ļautu dalībvalstīm pielāgot noteikumus valstu tiesiskajām sistēmām. Tas jo īpaši attiecas uz noteikumiem par revīzijas komiteju. Turklāt, lai gan sabiedriskas nozīmes struktūru gadījumā revīzijas prasībām pamatoti vajadzētu būt augstākām, abos dokumentos varētu saskaņot vismaz vispārējās prasības par neatkarību.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstas kvalitātes obligāto revīziju. Visas obligātās revīzijas tādēļ būtu jāveic, pamatojoties uz starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ir daļa no "Skaidrības projekta", ko 2009. gadā izdevusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām. Dalībvalstīm būtu jāļauj piemērot papildu valsts revīzijas procedūras vai prasības tikai tad, ja tās izriet no īpašām valsts tiesiskām prasībām attiecībā uz gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu obligātās revīzijas apjomu, kas nozīmē, ka šīs prasības nav ietvertas pieņemtajos starptautiskajos revīzijas standartos, un tikai gadījumā, ja tās gada finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem pievieno ticamību un kvalitāti un palielinās labums Savienības sabiedrībai. Komisijai būtu jāturpina iesaistīties IFAC starptautisko revīzijas standartu satura pārraudzībā un pieņemšanas procesā.

(7) Ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstas kvalitātes obligāto revīziju. Visas obligātās revīzijas tādēļ būtu jāveic, pamatojoties uz starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ir daļa no Skaidrības projekta, ko 2009. gadā izdevusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām. Dalībvalstīm būtu jāizvairās piemērot papildu valsts revīzijas procedūras vai prasības, tomēr tas būtu pieļaujams tikai tad, ja tās izriet no īpašām valsts tiesiskām prasībām attiecībā uz gada pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu obligātās revīzijas apjomu, kas nozīmē, ka šīs prasības nav ietvertas pieņemtajos starptautiskajos revīzijas standartos, un tikai gadījumā, ja tās gada finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem pievieno ticamību un kvalitāti un palielinās labums Savienības sabiedrībai. Komisijai būtu jāturpina iesaistīties IFAC starptautisko revīzijas standartu satura pārraudzībā un pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Dažas dalībvalstis mazajiem uzņēmumiem ir aizstājušas obligāto revīziju ar to finanšu pārskatu ierobežotu apskatu. Ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm saglabāt šo praksi, nevis noteikt proporcionālu revīzijas standartu piemērošanu maziem uzņēmumiem.

(14) Dažas dalībvalstis mazajiem uzņēmumiem ir aizstājušas obligāto revīziju ar to finanšu pārskatu ierobežotu apskatu. Ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm saglabāt šo praksi, nevis noteikt proporcionālu revīzijas standartu piemērošanu maziem uzņēmumiem. Dalībvalstīm, kuru teritorijā joprojām pastāv prasība pēc obligātās revīzijas mazajiem uzņēmumiem, būtu jāizvērtē iespējas to aizstāt ar finanšu pārskatu ierobežotu apskatu.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 13. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) ES alternatīvie ieguldījumu fondi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/EK(*****) 4. panta 1. punkta k) apakšpunktā;

svītrots

Pamatojums

Šīs struktūras nav parasti uzņēmumi, bet ieguldījumu instrumenti, kuri ir pārvaldītājbanku rīcībā (kam būtu jāpaliek sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) atbilstoši f) un i) apakšpunktiem un kas nebūtu klasificējami kā SNS). Turklāt sabiedriskā interese veikt šo struktūru revīziju ir diezgan neliela, vēl jo vairāk tāpēc, ka to darbība tiek stingri reglamentēta, un tādēļ sabiedriskas nozīmes struktūru revīziju pievienotā vērtība ir neliela un nav samērīga ar izmaksām un administratīvo slogu, ko tās radītu.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

2. pants – 13. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK(******) 1. panta 2. punktā;

svītrots

Pamatojums

Šīs struktūras nav parasti uzņēmumi, bet ieguldījumu instrumenti, kuri ir pārvaldītājbanku rīcībā (kam būtu jāpaliek sabiedriskas nozīmes struktūrām (SNS) atbilstoši f) un i) apakšpunktiem un kas nebūtu klasificējami kā SNS). Turklāt sabiedriskā interese veikt šo struktūru revīziju ir diezgan neliela, vēl jo vairāk tāpēc, ka to darbība tiek stingri reglamentēta, un tādēļ sabiedriskas nozīmes struktūru revīziju pievienotā vērtība ir neliela un nav samērīga ar izmaksām un administratīvo slogu, ko tās radītu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Direktīva 2006/43/EK

3. pants – 4. punkts – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) pirmās daļas b) punktu svītro;

svītrots

Pamatojums

Lai gan iespējai iegūt papildu pieejamību kapitālam ir savas priekšrocības, revīzijas uzņēmumiem savu pienākumu īpatnības dēļ būtu jāsaglabā neatkarība no ieinteresētām personām, kas nav profesionāļi revīzijas jomā. Tādēļ būtu jāatjauno noteikums par balsstiesību vairākumu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Direktīva 2006/43/EK

3. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii) otro daļu aizstāj ar šādu:

svītrots

Dalībvalstis nedrīkst paredzēt papildu nosacījumus saistībā ar šiem punktiem. Dalībvalstis nedrīkst pieprasīt, lai pilnvarotiem revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem būtu minimālais kapitāls vai balsstiesības kādā revīzijas uzņēmumā.

 

Pamatojums

Ja revīzijas uzņēmumos balsstiesības un ieguldījumi ir trešo personu kontrolē, varētu tikt apdraudēta šo uzņēmumu neatkarība. Tādēļ attiecībā uz šo jautājumu pašreizējie noteikumi nebūtu jāmaina.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Direktīva 2006/43/EK

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kompetentās iestādes, kas minētas 32. pantā, nosaka procedūras, lai apstiprinātu pilnvarotos revidentus, kas apstiprināti citās dalībvalstīs. Šīs procedūras atbilst Direktīvas 2005/36/EK 11. un 12. pantam un nepārsniedz prasības, kas ietvertas minētās direktīvas 13. un 14. pantā.

1. Dalībvalstis nosaka procedūras, lai apstiprinātu obligātos revidentus, kas apstiprināti citās dalībvalstīs. Šīs procedūras atbilst Direktīvas 2005/36/EK 11. un 12. pantam un nepārsniedz prasības, kas ietvertas minētās direktīvas 13. un 14. pantā.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Direktīva 2006/43/EK

14. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes veic kādā no valodām, kuras pieļauj attiecīgajā dalībvalstī piemērojamie noteikumi par valodu. Tās ietver vienīgi pilnvarotā revidenta pietiekamas zināšanas par attiecīgās dalībvalsts likumiem un noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic kādā no oficiālajām uzņēmējas dalībvalsts valodām. Tās ietver vienīgi obligātā revidenta pietiekamas zināšanas par attiecīgās dalībvalsts likumiem un noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās revīzijas laikā pilnvarotais revidents un/vai revīzijas uzņēmums un jebkurš balsstiesīgais revīzijas uzņēmumā ir neatkarīgs no revidējamās struktūras un nav saistīts ar lēmumu pieņemšanu revidējamajā struktūrā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka obligātās revīzijas laikā obligātais revidents un/vai revīzijas uzņēmums veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā neatkarību neapdraud finansiālas, personiskas, darījumu, darba vai cita veida attiecības, kurās ir iesaistīts obligātais revidents, revīzijas uzņēmums, ar to saistītie uzņēmumi un tīkls un jebkuras fiziskas personas, kas var ietekmēt obligātās revīzijas iznākumu.

Pamatojums

Lai gan prasības attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju ir daudz plašākas, neatkarības pamatprincipiem vajadzētu būt tiem pašiem. Tādēļ ar šo grozījumu direktīvas pants par neatkarību tiek saskaņots ar attiecīgo grozīto pantu regulā par sabiedriskas nozīmes struktūrām.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 11. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

 

„Dalībvalstis nodrošina, ka obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums neveic obligāto revīziju, ja objektīva, pieņemama un informēta trešā persona secina, ka obligātā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarība ir apdraudēta. Ja obligātā revidenta vai revīzijas uzņēmuma neatkarību ietekmē tādi draudi kā pašrevīzija, personiska ieinteresētība, propaganda, pazīšanās vai uzticēšanās, vai iebaidīšana, obligātajam revidentam vai revīzijas uzņēmumam jāveic drošības pasākumi šo draudu mazināšanai. Ja draudi ir nopietnāki nekā veiktie drošības pasākumi un apdraud neatkarību, obligātais revidents vai revīzijas uzņēmums obligāto revīziju neveic.”

Pamatojums

Izmaiņas izdarītas atbilstoši iepriekšējam grozījumam, iekļaujot elementus, kas 2. punktā tika svītroti.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Direktīva 2006/43/EK

26. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saistībā ar 1. punkta vajadzībām "starptautiskie revīzijas standarti" ir Starptautiskie revīzijas standarti (SRS) un saistītie pārskati un standarti, kas ir daļa no "Skaidrības projekta", ko 2009. gadā izdevusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām.

2. Saskaņā ar 1. punktu starptautiskie revīzijas standarti ir Starptautiskie revīzijas standarti (SRS) un saistītie pārskati un standarti, kurus pieņēmusi un publicējusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC), ciktāl tie attiecas uz obligātajām revīzijām un ir pieejami Eiropas Savienības darba valodās.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Direktīva 2006/43/EK

29. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes ir atbilstīgas un samērīgas, ņemot vērā vērtējamā revīzijas uzņēmuma vai pilnvarotā revidenta darbības mērogu un apjomu.

k) kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes ir atbilstīgas un samērīgas, ņemot vērā vērtējamā revīzijas uzņēmuma vai obligātā revidenta un revidēto struktūru lielumu un sarežģītību.

Pamatojums

Teksta sākotnējā redakcija liek domāt, ka lielākiem revīzijas uzņēmumiem būtu vajadzīgas daudz rūpīgākas kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes. Taču revīzijas uzņēmuma lielumam nevajadzētu obligāti būt noteicošajam faktoram. Tieši pretēji — to struktūru lielums un sarežģītība, kurās veikta revīzija, varētu garantēt rūpīgāku kvalitātes nodrošināšanas pārbaudi, jo revīziju veikt ir daudz grūtāk un zemas kvalitātes revīzijas var radīt sekas ar daudz plašāku ietekmi.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Direktīva 2006/43/EK

29. pants – 1. punkts – 1.a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā, dara pieejamu ieinteresētajām pusēm pēc to pieprasījuma, ziņojumu, kas minēts pirmās daļas g) apakšpunktā. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka ziņojuma publicēšana neapdraud revidējamās struktūras, uz kuru attiecas pārskatīšana, komerciālās intereses, tostarp tās rūpniecisko un intelektuālo īpašumu.

Dalībvalstis var prasīt, lai kompetentā iestāde, kas minēta 32. pantā, darītu pieejamu ieinteresētajām personām pēc to pieprasījuma ziņojumu, kas minēts pirmās daļas g) apakšpunktā. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka ziņojuma publicēšana neapdraud revidējamās struktūras, uz kuru attiecas pārskatīšana, komerciālās intereses, tostarp tās rūpniecisko un intelektuālo īpašumu.

Pamatojums

Pārbaužu ziņojumu saturs katrā dalībvalstī atšķiras. Dažos ziņojumos var būt ietverta sensitīva informācija, kuru nedrīkst publiskot, un šajā gadījumā atsauce ir norādīta uz apkopojošu ziņojumu par kvalitātes nodrošināšanas pārskatiem attiecībā uz visiem, kas nodarbojas ar revidenta profesiju, kā noteikts i) punktā. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu spēt pielāgot šo noteikumu atbilstoši apstākļiem katrā valstī.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

32. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kompetentā iestāde var atļaut nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu izvirzīšanas procedūru. Praktizējošiem revidentiem nav atļauts iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā.

3. Kompetentā iestāde var atļaut nepraktizējošiem revidentiem, kuri ir kompetenti jomās, kas saistītas ar obligāto revīziju, iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas vadībā, ar nosacījumu, ka tie ir izvēlēti saskaņā ar neatkarīgu un atklātu izvirzīšanas procedūru. Dalībvalstis tomēr var atļaut nelielai daļai praktizējošu revidentu iesaistīties publiskās pārraudzības sistēmas pārvaldībā.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 15. punkts – d apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

32. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentā iestāde ir tiesīga vajadzības gadījumā uzsākt un veikt izmeklēšanu attiecībā uz pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem un atbilstīgi rīkoties. Tai ir pietiekami resursi, lai uzsāktu un veiktu šādu izmeklēšanu.

Kompetentā iestāde ir tiesīga vajadzības gadījumā sākt un veikt izmeklēšanu attiecībā uz obligātajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem un atbilstīgi rīkoties. Tai ir pietiekami resursi, lai sāktu un veiktu šādu izmeklēšanu, un tos var veidot obligātas iemaksas, ko obligātie revidenti un revīzijas uzņēmumi veic proporcionāli savai revīzijas darbībai.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 15. punkts – e apakšpunkts

Direktīva 2006/43/EK

32. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Kompetentā iestāde ir pārredzama. Te ietverta ikgadējās darba programmas un darbības pārskatu publicēšana.

6. Kompetentās iestādes darbība ir pārredzama. Te ietverta ikgadējās darba programmas un darbības pārskatu publicēšana.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 16. punkts

Direktīva 2006/43/EK

32.a pants (jauns) – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var atļaut kompetentajai iestādei, kas minēta 32. pantā, deleģēt uzdevumus citām iestādēm vai struktūrām, ko paredz tiesību akti, tikai attiecībā uz pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu apstiprināšanu un reģistrāciju. Jebkuru uzdevumu, ko veic citas iestādes vai struktūras, kompetentā iestāde ir skaidri deleģējusi. Deleģējot norāda deleģētos uzdevumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tie jāveic. Kompetento iestāžu darbību organizē tā, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Galīgo atbildību par atbilstības šai direktīvai pārraudzību un īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar to, uzņemas deleģējošā kompetentā iestāde.

Dalībvalstis var atļaut kompetentajai iestādei, kas minēta 32. pantā, deleģēt noteiktus uzdevumus citām iestādēm vai struktūrām, ko paredz tiesību akti. Jebkuru uzdevumu, ko veic citas iestādes vai struktūras, kompetentā iestāde ir skaidri deleģējusi. Deleģējumā norāda deleģētos uzdevumus un nosacījumus, ar kuriem saskaņā tie jāveic. Kompetento iestāžu darbību organizē tā, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Galīgo atbildību par atbilstības šai direktīvai pārraudzību un īstenošanas pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar to, uzņemas deleģējošā kompetentā iestāde.

Pamatojums

Lai varētu darboties vairākās dalībvalstīs spēkā esošās decentralizētās pārraudzības sistēmas, kompetentajai iestādei būtu jāspēj deleģēt uzdevumus citām iestādēm un struktūrām, vienlaikus paliekot galvenajai un atbildīgajai iestādei.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 17.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/43/EK

37. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a Direktīvas 37. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„1. Lēmumu par obligātā revidenta vai revīzijas uzņēmuma iecelšanu pieņem revidējamā uzņēmuma akcionāru vai dalībnieku pilnsapulcē, nosakot sākotnējo saistību izpildes laiku, kas nav īsāks par trim gadiem.”

Pamatojums

Ilgāks sākotnējais saistību izpildes laiks ļauj nostiprināt revidenta neatkarību.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 25. punkts

Direktīva 2006/43/EK

48.a pants (jauns) – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Uz neierobežotu laiku pēc [šīs regulas stāšanās spēkā datums] Komisiju pilnvaro pieņemt 8. panta 3. punktā, 22. panta 4. punktā, 26. panta 3. punktā, 29. panta 2. punktā, 36. panta 7. punktā, 45. panta 6. punktā, 46. panta 2. punktā, 47. panta 3. punktā un 47. panta 5. punktā minētos deleģētos tiesību aktus.

2. Uz pieciem gadiem pēc [šīs regulas stāšanās spēkā datums] Komisiju pilnvaro pieņemt 8. panta 3. punktā, 22. panta 4. punktā, 26. panta 3. punktā, 29. panta 2. punktā, 36. panta 7. punktā, 45. panta 6. punktā, 46. panta 2. punktā, 47. panta 3. punktā un 47. panta 5. punktā minētos deleģētos tiesību aktus.

 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Direktīvas kodifikācija

 

Šo direktīvu trīs mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā kodificē ar tās grozīto direktīvu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

Atsauces

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.12.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.12.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Izskatīšana komitejā

8.10.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

5

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas

Atsauces

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.11.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.12.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Syed Kamall

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.4.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

10

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Iesniegšanas datums

14.5.2013

Juridisks paziņojums - Privātuma politika