SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Sajjad Karim


Procedura : 2011/0389(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0171/2013
Teksty złożone :
A7-0171/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0778),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 50 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0461/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Słowacji i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.[1],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0171/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Aby umożliwić rozwój firmom audytorskim, państwa członkowskie powinny zezwolić im na uzyskanie dostępu do kapitału zewnętrznego. Państwa członkowskie nie powinny zatem wymagać, aby określone minimum kapitału lub praw głosu w firmie audytorskiej znajdowało się w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich, pod warunkiem że większość członków organu administracyjnego stanowią firmy audytorskie zatwierdzone w dowolnym państwie członkowskim lub biegli rewidenci cieszący się dobrą reputacją.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia nieograniczonego udziału spółek handlowych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Podczas gdy główna odpowiedzialność za dostarczenie informacji finansowych powinna spoczywać na kierownictwie badanych jednostek, rola biegłych rewidentów polega na aktywnym podważaniu informacji od kierownictwa z perspektywy użytkownika. Jest zatem ważne, aby dla podniesienia jakości badań wzmocnić zawodowy sceptycyzm stosowany przez biegłych rewidentów wobec jednostki badanej. Biegli rewidenci powinni uznawać możliwość zaistnienia istotnych zniekształceń z powodu nadużyć lub błędów, bez względu na wcześniejsze doświadczenia biegłego rewidenta dotyczące uczciwości i etyki kierownictwa badanej jednostki.

(Motyw 16 część pierwsza z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich od jednostki badanej przy przeprowadzaniu badań ustawowych, każda osoba lub jednostka uprawniona w ramach firmy audytorskiej powinna być niezależna od badanej jednostki i nie powinna uczestniczyć w procesach decyzyjnych badanej jednostki.

(6) Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz ich pracownicy powinni w szczególności powstrzymywać się od przeprowadzania badania ustawowego, jeżeli mają w danej jednostce interes ekonomiczny lub interes finansowy, a także od angażowania się w obrót instrumentami finansowymi wyemitowanymi, gwarantowanymi lub w inny sposób wspieranymi przez jednostkę badaną, z wyjątkiem jednostek uczestnictwa w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania. Biegły rewident lub firma audytorska powinni powstrzymywać się od udziału w wewnętrznych procesach decyzyjnych jednostki badanej. Biegłym rewidentom oraz ich pracownikom należy uniemożliwić przyjmowanie obowiązków w jednostce badanej na szczeblu kierownictwa lub zarządu przed upływem odpowiedniego okresu od zakończenia zlecenia na przeprowadzenie badania.

(Motyw 9 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Ważne jest, aby biegli rewidenci i firmy audytorskie przestrzegali praw do życia prywatnego i ochrony danych swoich klientów. Powinni oni zatem być związani rygorystycznymi przepisami w zakresie poufności i tajemnicy zawodowej, które jednak nie powinny zakłócać właściwego egzekwowania przepisów niniejszej dyrektywy ani współpracy z biegłym rewidentem grupy w trakcie wykonywania badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku, gdy jednostka dominująca znajduje się w państwie trzecim, pod warunkiem, że przestrzegane są przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1. Przepisy te nie powinny jednak zezwalać biegłemu rewidentowi ani firmie audytorskiej na współpracę z organami państwa trzeciego poza kanałami współpracy przewidzianymi w rozdziale XI dyrektywy 2006/43/WE. Te przepisy o poufności powinny być również stosowane do wszystkich biegłych rewidentów lub firm audytorskich, którzy zaprzestali uczestniczenia w określonym zadaniu związanym z badaniem.

 

_________________

 

1. Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31

(Motyw 14 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Odpowiednia organizacja wewnętrzna biegłych rewidentów i firm audytorskich powinna przyczynić się do przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom dla ich niezależności. Tym samym właściciele lub wspólnicy firmy audytorskiej, jak również osoby nią zarządzające, nie powinni ingerować w przeprowadzanie badania ustawowego w żaden sposób zagrażający niezależności i obiektywizmowi biegłego rewidenta, który przeprowadza je w imieniu firmy audytorskiej. Ponadto biegli rewidenci i firmy audytorskie powinni ustanowić właściwą politykę i właściwe procedury wewnętrzne w odniesieniu do pracowników i innych osób uczestniczących w czynnościach badania ustawowego w ramach ich organizacji, aby zapewnić zgodność z obowiązkami ustawowymi. Te zasady polityki i procedury powinny w szczególności służyć przeciwdziałaniu wszystkim zagrożeniom dla niezależności oraz ich eliminowaniu i zapewniać jakość, integralność i dokładność badania ustawowego. Te zasady polityki i procedury powinny być proporcjonalne ze względu na skalę i stopień złożoności działalności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.

(Motyw 8 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) Badanie ustawowe kończy się wyrażeniem opinii co do prawdziwości i rzetelności sprawozdań finansowych badanych jednostek. Zainteresowane strony mogą jednak nie być świadome ograniczeń badania (istotność, techniki doboru próby, rola biegłego rewidenta w wykrywaniu nadużyć oraz odpowiedzialność kierownictwa), co może prowadzić do rozbieżności w zakresie oczekiwań. Dla zmniejszenia tych rozbieżności ważne jest, aby zapewnić większą jasność co do zakresu badania ustawowego.

(Motyw 15 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6d) Zapewnienie jakości badania powinno być głównym kryterium przy organizacji pracy rewizyjnej oraz przydzielaniu niezbędnych środków do zadań. Etyka biegłego rewidenta, firmy audytorskiej oraz ich pracowników jest niezbędnym warunkiem zaufania społecznego do badań ustawowych i rynków finansowych. Należy zatem odpowiednio postępować w przypadku każdego incydentu mogącego mieć poważne skutki dla integralności czynności związanych z badaniem ustawowym. Biegły rewident lub firma audytorska powinni odpowiednio dokumentować pracę rewizyjną.

(Motyw 16 część druga z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6e) Należyta wewnętrzna kontrola zapewnienia jakości pracy prowadzonej w ramach każdego zlecenia na badanie ustawowe powinna sprzyjać wysokiej jakości badania. Biegły rewident lub firma audytorska nie powinni zatem przedstawiać swojego sprawozdania z badania aż do zakończenia wewnętrznej kontroli zapewnienia jakości.

(Motyw 18 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Ważne jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych w Unii. Wszystkie badania ustawowe powinny zatem być przeprowadzane na podstawie międzynarodowych standardów rewizji finansowej, stanowiących część projektu „Jasność” („Clarity Project”) i wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych. Państwom członkowskim powinno się zezwolić na nakładanie dodatkowych krajowych procedur lub wymogów w zakresie rewizji finansowej wyłącznie w przypadku, gdy wynikają one ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, co oznacza, że wymogi te nie zostały uwzględnione w przyjętych międzynarodowych standardach rewizji finansowej, oraz tylko w przypadku, gdy podnoszą one wiarygodność i jakość rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprzyjają pożytkowi publicznemu w Unii. Komisja powinna nadal angażować się w monitorowanie treści i procesu przyjmowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej przez IFAC.

(7) Ważne jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych w Unii. Wszystkie badania ustawowe powinny zatem być przeprowadzane na podstawie międzynarodowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych. Państwom członkowskim powinno się zezwolić na nakładanie dodatkowych krajowych procedur lub wymogów w zakresie rewizji finansowej wyłącznie w przypadku, gdy wynikają one ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych lub regulacyjnych dotyczących zakresu badań ustawowych rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, co oznacza, że wymogi te nie zostały uwzględnione w przyjętych międzynarodowych standardach rewizji finansowej, oraz tylko w przypadku, gdy podnoszą one wiarygodność i jakość rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Komisja powinna nadal angażować się w monitorowanie treści i procesu przyjmowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej przez IAASB.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych ważne jest jasne określenie obowiązków biegłych rewidentów badających różne jednostki grupy. W tym celu biegły rewident grupy powinien ponosić pełną odpowiedzialność za sprawozdanie z badania.

(Motyw 17 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi obejmuje zatwierdzanie i rejestrację biegłych rewidentów i firm audytorskich, przyjmowanie standardów etyki zawodowej i wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich, ustawiczne kształcenie, jak również systemy zapewniania jakości, dochodzenia oraz kary dla biegłych rewidentów i firm audytorskich. W celu wzmocnienia przejrzystości nadzoru nad biegłymi rewidentami oraz zwiększenia zakresu odpowiedzialności, każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć jeden organ odpowiedzialny za publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Niezależność takich publicznych organów nadzoru od zawodu biegłego rewidenta jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i sprawnego funkcjonowania publicznego nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Publiczne organy nadzoru powinny być zatem zarządzane przez osoby niewykonujące zawodu, a państwa członkowskie powinny ustanowić niezależne i przejrzyste procedury wyboru osób niewykonujących zawodu.

skreślony

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Odpowiedni nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi prowadzącymi działalność transgraniczną lub należącymi do sieci wymaga wymiany informacji między publicznymi organami nadzoru z poszczególnych państw członkowskich. Aby chronić poufność informacji, które mogą być w związku z tym wymieniane, państwa członkowskie powinny nałożyć obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie tylko na pracowników publicznych organów nadzoru, ale także na wszystkie osoby, którym publiczne organy nadzoru przekazały zadania. Właściwe władze powinny mieć możliwość przekazywania zadań innym władzom lub organom wyłącznie w zakresie zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów. Takie przekazywanie zadań powinno podlegać określonym warunkom, a ostateczną odpowiedzialność z tytułu przekazywania zadań powinny ponosić właściwe władze.

(11) Odpowiedni nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi prowadzącymi działalność transgraniczną lub należącymi do sieci wymaga wymiany informacji między publicznymi organami nadzoru z poszczególnych państw członkowskich. Aby chronić poufność informacji, które mogą być w związku z tym wymieniane, państwa członkowskie powinny nałożyć obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie tylko na pracowników publicznych organów nadzoru, ale także na wszystkie osoby, którym publiczne organy nadzoru przekazały zadania.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Komitety ds. audytu lub organy pełniące równoważną funkcję w jednostce badanej mają decydującą rolę dla zapewniania wysokiej jakości badań ustawowych. Szczególnie ważne jest wzmocnienie niezależności i fachowych kompetencji komitetu ds. audytu poprzez nałożenie wymogu, aby większość jego członków była niezależna oraz aby przynajmniej jeden członek komitetu posiadał kompetencje w zakresie rewizji finansowej, a inny członek – w zakresie rewizji finansowej lub rachunkowości. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) określa sposób tworzenia i funkcjonowania komitetów ds. audytu. Biorąc jednak pod uwagę wielkość rad (nadzorczych) w spółkach o niższej kapitalizacji rynkowej oraz w małych i średnich jednostkach interesu publicznego, właściwe byłoby, aby funkcje przypisane komitetowi ds. audytu w przypadku tych jednostek lub organowi pełniącemu równoważne funkcje w jednostce badanej były wykonywane przez organ administracyjny lub nadzorczy jako całość.

(Część motywu 23 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obciążenia spoczywające na małych i średnich jednostkach w Unii w związku z badaniem ich sprawozdań finansowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, jednak bez naruszania ochrony inwestorów. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby stosowanie standardów rewizji finansowej, zgodnie z którymi wykonywane jest badanie ustawowe sprawozdań finansowych tych jednostek, było proporcjonalne do skali małych i średnich jednostek.

(13) Obciążenia spoczywające na małych i średnich jednostkach w Unii w związku z badaniem ich sprawozdań finansowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, jednak bez naruszania ochrony inwestorów. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby stosowanie standardów rewizji finansowej, zgodnie z którymi wykonywane jest badanie ustawowe sprawozdań finansowych tych jednostek, było proporcjonalne do skali małych i średnich jednostek. Należy również wziąć pod uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa różnią się między sobą wielkością oraz że ich działalność jest bardzo różnorodna.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Dla ochrony praw zainteresowanych stron przy współpracy właściwych władz państw członkowskich z właściwymi władzami państw trzecich w zakresie wymiany dokumentacji roboczej z badania lub innych dokumentów w celu oceny jakości wykonanego badania, państwa członkowskie powinny dopilnować, aby ustalenia robocze poczynione przez ich właściwe władze, w oparciu o które odbywa się taka wymiana dokumentacji, uwzględniały dostateczne zabezpieczenia mające na celu ochronę tajemnicy handlowej i interesów handlowych, w tym praw własności przemysłowej i intelektualnej badanych jednostek.

(15) Dla ochrony praw zainteresowanych stron przy współpracy właściwych władz państw członkowskich z właściwymi władzami państw trzecich w zakresie wymiany dokumentacji roboczej z badania lub innych dokumentów w celu oceny jakości wykonanego badania, państwa członkowskie powinny dopilnować, aby ustalenia robocze poczynione przez ich właściwe władze, w oparciu o które odbywa się taka wymiana dokumentacji, uwzględniały dostateczne zabezpieczenia mające na celu ochronę tajemnicy handlowej i interesów handlowych, w tym praw własności przemysłowej i intelektualnej badanych jednostek. Państwa członkowskie zapewniają, że ustalenia te spełniają przepisy dyrektywy 95/46/WE oraz są z nimi zgodne.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie wzmocnienie ochrony inwestorów w związku ze sprawozdaniami finansowymi publikowanymi przez spółki dzięki dalszej poprawie jakości badań ustawowych wykonywanych w Unii, nie może zostać w zadowalający sposób osiągnięty przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na rozmiary i skutki działań, możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zwiększenie zaufania inwestorów do prawdziwości i uczciwości sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki dzięki dalszej poprawie jakości badań ustawowych wykonywanych w Unii, nie może zostać w zadowalający sposób osiągnięty przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na rozmiary i skutki działań, możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dodaje się następujące akapity:

a) dodaje się następujące akapity:

„Artykułów 22, 25 i 27–30 niniejszej dyrektywy nie stosuje się do ustawowego badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, chyba że zostało to określone w rozporządzeniu (UE) nr [xxx].

„Artykułów 25, 28 i 29 niniejszej dyrektywy nie stosuje się do ustawowego badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, chyba że zostało to określone w rozporządzeniu (UE) nr [xxx].

Artykuły 32–36 niniejszej dyrektywy stosuje się do jednostek interesu publicznego w zakresie, w jakim dotyczą nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich, o czym mowa w art. 3–20.”;

Artykuły 32–36 niniejszej dyrektywy stosuje się do jednostek interesu publicznego w zakresie, w jakim dotyczą nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich, o czym mowa w art. 3–20.”;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jest ono przeprowadzane dobrowolnie przez małe jednostki;”;

skreślona

Uzasadnienie

Dobrowolne badanie małych przedsiębiorstw nie musi być regulowane.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) punkt 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. „»biegły rewident z państwa trzeciego« oznacza osobę fizyczną, która przeprowadza badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki, zarejestrowanej w państwie trzecim, chyba że osoba ta jest biegłym rewidentem lub firmą audytorską, zaś zlecenie badania wydane przez państwo trzecie podlega kontroli państwa członkowskiego”;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10) „właściwe władze” oznaczają wyznaczone przepisami prawa władze, którym powierzono regulację w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich lub ich szczególnych aspektów lub sprawowanie nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi bądź nad ich szczególnymi aspektami; odniesienie do „właściwych władz” w konkretnym artykule oznacza odniesienie do władz odpowiedzialnych za funkcje, o których mowa w tym artykule;”;

„10) „właściwe władze” oznaczają wyznaczone przepisami prawa władze, którym powierzono regulację w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich lub ich szczególnych aspektów lub sprawowanie nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi bądź nad ich szczególnymi aspektami; odniesienie do „właściwych władz” w konkretnym artykule oznacza odniesienie do władz lub organu(-ów) odpowiedzialnych za funkcje, o których mowa w tym artykule;”

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) punkt 13 otrzymuje brzmienie:

d) punkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) „jednostki interesu publicznego” oznaczają:

„13) „jednostki interesu publicznego” oznaczają:

a) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE;

a) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE;

b) instytucje kredytowe określone w art. 4 pkt 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*);

b) instytucje kredytowe określone w art. 4 pkt 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, inne niż instytucje, o których mowa w art.2 tej dyrektywy(*),

c) zakłady ubezpieczeń w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(**);

c) zakłady ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 91/674/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, lub

d) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, które są instytucjami płatniczymi określonymi w art. 4 pkt 4 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(***), chyba że ma zastosowanie art. 15 ust. 2 tej dyrektywy;

d) jednostki wyznaczone przez państwa członkowskie jako jednostki interesu publicznego, na przykład jednostki o istotnym znaczeniu publicznym ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników;

e) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, które są instytucjami pieniądza elektronicznego określonymi w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(****), chyba że ma zastosowanie art. 15 ust. 2 dyrektywy 2007/64/WE;

 

f) firmy inwestycyjne określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE;

 

g) AFI z UE określone w art. 4 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2011/61/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(*****);

 

h) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) określone w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(******);

 

i) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, które są centralnymi depozytami papierów wartościowych;

 

j) partnerzy centralny określeni w art. 2 pkt 1 rozporządzenia X/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady(*******)[zob. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, COM(2010) 484];

 

(*) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(*) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(**) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

 

(***) Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.

 

(****) Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

 

(*****) Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1.

 

(******) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32;

 

(*******) Dz.U. L […] z […], s. […].”;

 

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) w pierwszym akapicie skreśla się lit. b);

skreślony

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt iii

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(iii) skreśla się akapit drugi;

„Państwa członkowskie nie mogą ustanawiać dodatkowych warunków w odniesieniu do wymogów określonych w powyższych literach. Państwa członkowskie nie mogą nakładać wymogu, zgodnie z którym określony minimalny udział w kapitale lub prawach głosu w firmie audytorskiej musi należeć do biegłych rewidentów lub firm audytorskich.”;

 

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 6 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe władze, o których mowa w art. 32, współpracują w celu osiągnięcia zbieżności wymogów określonych w niniejszym artykule. Współpracują one z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) oraz właściwymi organami, o których mowa w art. X rozporządzenia [XXX] z dnia [XXX] r., w zakresie, w jakim zbieżność ta dotyczy ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.”;

Właściwe władze, o których mowa w art. 32, współpracują w celu osiągnięcia minimalnej zbieżności wymogów określonych w niniejszym artykule. Podejmując taką współpracę, te właściwe władze uwzględniają zmiany w rewizji finansowej i zawodzie biegłego rewidenta, a w szczególności zbieżność, która już w tym zawodzie została osiągnięta.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6 – litera b

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

b) skreśla się ust. 3

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu dostosowania wykazu przedmiotów, które są objęte sprawdzeniem wiedzy teoretycznej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Korzystając z tych uprawnień, Komisja uwzględnia zmiany w rewizji finansowej i zawodzie biegłego rewidenta.”;

 

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Staż adaptacyjny nie przekracza trzech lat i podlega ocenie.

Staż adaptacyjny nie przekracza trzech lat i podlega ocenie poziomu kompetencji zawodowych uzyskanych dzięki stosowaniu prawa krajowego dotyczącego rewizji finansowej.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w art. 15 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreślony

„Rejestr publiczny jest organizowany przez właściwe władze, o których mowa w art. 32.”;

 

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„jeśli ma to zastosowanie, informację, czy firma audytorska została zarejestrowana zgodnie z art. 3a i 3b.”;

„jeśli ma to zastosowanie, informację, czy firma audytorska została zarejestrowana zgodnie z art. 3b.”;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

10a) w art. 21 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

2a. Przeprowadzając badanie ustawowe, biegły rewident lub firma audytorska zachowują zawodowy sceptycyzm przez cały okres badania, uznając możliwość zaistnienia istotnych zniekształceń wskutek faktów lub zachowań wskazujących na nieprawidłowości, w tym nadużycia lub błędy, bez względu na wcześniejsze doświadczenia biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej dotyczące uczciwości i etyki kierownictwa jednostki badanej oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie tą jednostką, zgodnie z międzynarodowymi standardami, o których mowa w art. 26.

 

 

 

Na potrzeby niniejszego artykułu „zawodowy sceptycyzm” oznacza postawę polegającą na krytycznym nastawieniu, czujności wobec warunków mogących wskazywać ewentualne zniekształcenia spowodowane błędem lub nadużyciem oraz krytyczną ocenę dowodów wykorzystywanych w badaniu.

(Artykuł 15 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 – litera a

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby biegły rewident i/lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe oraz każdy posiadacz praw głosu w firmie audytorskiej byli niezależni od badanej jednostki i nie uczestniczyli w procesach decyzyjnych badanej jednostki.”;

1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby biegły rewident lub firma audytorska czy jakakolwiek osoba fizyczna mogąca bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na wynik badania ustawowego, przeprowadzający badanie ustawowe, byli niezależni od badanej jednostki.

 

Niezależność jest wymagana zarówno w okresie objętym badanym sprawozdaniem finansowym, jak i w okresie przeprowadzania badania ustawowego.

 

Biegły rewident lub firma audytorska nie przeprowadzają badania ustawowego, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo kontroli własnej działalności lub własnego interesu, występowania w czyimś interesie, znajomości badanej jednostki lub zastraszenia, spowodowanych stosunkiem finansowym, osobistym, biznesowym, zatrudnienia lub innym pomiędzy:

 

– biegłym rewidentem, firmą audytorską, jej siecią czy jakąkolwiek osobą fizyczną mogącą wpłynąć na wynik badania ustawowego, oraz

 

– badaną jednostką;

 

z którego obiektywna, racjonalna i poinformowana osoba trzecia mogłaby wnioskować, przy uwzględnieniu stosowanych gwarancji, że podważona jest niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 – litera b

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w ust. 2 skreśla się akapit drugi;

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Biegły rewident, firma audytorska, kluczowi partnerzy firmy audytorskiej, ich pracownicy oraz każda osoba fizyczna, z której usług korzysta lub które kontroluje biegły rewident lub firma audytorska, i która bierze bezpośredni udział w czynnościach związanych z badaniem ustawowym, a także osoby będące z nimi w bliskich stosunkach w rozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy Komisji 2004/72/WE, nie:

 

a) posiadają jakichkolwiek instrumentów finansowych badanej jednostki, jednostki dominującej, dla której badana jednostka jest istotna, lub jakiejkolwiek jednostki, której informacje finansowe są częścią sprawozdań finansowych jednostki badanej, innych niż udziały posiadane pośrednio w ramach zdywersyfikowanych programów zbiorowego inwestowania, w tym zarządzanych funduszy, takich jak fundusze emerytalne lub ubezpieczenia na życie;

 

b) posiadają lub nie posiadali w ciągu minionych 12 miesięcy jakichkolwiek osobistych, zawodowych, wynikających z zatrudnienia lub innych powiązań z badaną jednostką, jednostką dominującą, dla której badana jednostka jest istotna, lub jakąkolwiek jednostką, której informacje finansowe są częścią sprawozdań finansowych badanej jednostki, które mogą zagrozić niezależności lub zostać odebrane przez obiektywną, racjonalnie działającą i poinformowaną stronę trzecią jako zagrażające niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.

(Artykuł 7 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustępy 2 a i 2 b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) W art. 22 dodaje się ustępy w brzmieniu:

 

2a. Osoby lub firmy, o których mowa w ust. 2, nie żądają ani nie przyjmują prezentów, gościnności ani podobnych przysług od badanej jednostki, chyba że obiektywna, racjonalnie działająca i poinformowana strona trzecia uznałaby ich wartość za niewielką lub nieistotną.

 

2b. Jeżeli w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi badana jednostka zostanie przejęta przez jednostkę, do której mają zastosowanie art. 22 i 22a niniejszej dyrektywy oraz art. 9–11 rozporządzenia XX/XX, połączy się z nią lub ją przejmie, biegły rewident lub firma audytorska określają i oceniają wszelkie obecne lub niedawne interesy lub powiązania z tą jednostką, w tym powiązania obejmujące świadczenie usług, które, przy uwzględnieniu dostępnych zabezpieczeń, mogłyby zagrozić ich niezależności i zdolności do kontynuowania badania ustawowego po rzeczywistej dacie połączenia lub przejęcia.

 

Najszybciej jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu trzech miesięcy, biegły rewident lub firma audytorska podejmują wszelkie konieczne kroki dla zakończenia wszelkich obecnych interesów lub powiązań, które zagrażałyby ich niezależności, oraz w miarę możliwości przyjmują zabezpieczenia mające na celu ograniczenie do minimum zagrożeń niezależności wynikających z uprzednich i obecnych interesów i powiązań.

(Artykuł 7 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

c) skreśla się ust. 4

„4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu określenia:

 

a) zagrożeń i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

 

b) sytuacji, w których zagrożenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, są na tyle poważne, że zagrażają niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.”;

 

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a) Dodaje się art. 22a w brzmieniu:

 

Artykuł 22 (nowy)

 

Zatrudnianie byłych biegłych rewidentów bądź pracowników biegłych rewidentów lub firm audytorskich

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że biegły rewident lub kluczowy partner firmy audytorskiej, przeprowadzający badanie ustawowe w imieniu firmy audytorskiej, nie przyjmuje na siebie żadnego z następujących obowiązków przed upływem przynajmniej dwóch lat od ustąpienia z funkcji biegłego rewidenta lub kluczowego partnera firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie:

 

a) zajęcie kluczowego stanowiska kierowniczego w jednostce badanej;

 

b) objęcie funkcji członka komitetu ds. audytu jednostki badanej lub, w przypadku braku takiego komitetu, organu pełniącego funkcje równorzędne do funkcji komitetu ds. audytu;

 

c) objęcie funkcji niewykonawczego członka organu administracyjnego lub członka organu nadzorczego jednostki badanej.

 

2. Pracownicy i partnerzy inni niż kluczowi partnerzy biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzający badanie ustawowe, jak również inne osoby fizyczne, z których usług korzysta lub które kontroluje biegły rewident lub firma audytorska, nie mogą przyjmować na siebie żadnych obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), jeżeli pracownicy ci, partnerzy lub inne osoby fizyczne są osobiście zatwierdzeni jako biegli rewidenci, przed upływem przynajmniej jednego roku od bezpośredniego udziału tych osób w zobowiązaniach związanych z badaniem ustawowym.

(Artykuł 8 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 23 – ustępy 4 - 4 c (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

 

 

11b) W art. 23 dodaje się ustępy w brzmieniu:

 

4a. W przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska przeprowadza badanie ustawowe jednostki interesu publicznego należącej do grupy przedsiębiorstw, której jednostka dominująca znajduje się w państwie trzecim, zasady dotyczące poufności i tajemnicy zawodowej, o których mowa w ust. 1, nie stanowią przeszkody dla przekazywania przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską odnośnej dokumentacji wykonanej pracy rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy w państwie trzecim, jeżeli dokumentacja ta jest konieczna wyłącznie do przygotowania badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej.

 

4b. Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe jednostki interesu publicznego, która przeprowadziła emisję papierów wartościowych w państwie trzecim lub która jest częścią grupy publikującej wymagane ustawowo skonsolidowane sprawozdania finansowe w państwie trzecim, mogą przekazać posiadaną dokumentację roboczą z badania lub inne posiadane dokumenty związane z badaniem tej jednostki do właściwych organów w odnośnych państwach trzecich przy zachowaniu warunków określonych w art. 47.

 

4c. Przekazywanie informacji biegłemu rewidentowi grupy w państwie trzecim jest zgodne z przepisami rozdziału IV dyrektywy 95/46/WE i z obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

(Artykuł 13 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 24 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11c) Wprowadza się art. 24a w brzmieniu:

 

Artykuł 24 a (nowy)

 

Organizacja wewnętrzna firm audytorskich

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że biegły rewident lub firma audytorska spełniają następujące wymogi organizacyjne:

 

a) firma audytorska ustanawia odpowiednie strategie i procedury, aby zapewnić, że jej właściciele lub udziałowcy, jak również członkowie organów administracyjnych, kierowniczych i nadzorczych tej firmy lub firmy powiązanej, nie ingerują w przeprowadzanie badania ustawowego w sposób zagrażający niezależności i obiektywizmowi biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie ustawowe w imieniu firmy audytorskiej;

 

b) biegły rewident lub firma audytorska posiadają solidne procedury administracyjne i rachunkowe, mechanizmy kontroli wewnętrznej, skuteczne procedury oceny ryzyka oraz skuteczne rozwiązania w zakresie kontroli i zabezpieczeń na potrzeby systemów przetwarzania informacji.

 

Te mechanizmy kontroli wewnętrznej są zaprojektowane w sposób zapewniający przestrzeganie decyzji i procedur na wszystkich szczeblach firmy audytorskiej lub struktury roboczej biegłego rewidenta.

 

Biegły rewident lub firma audytorska wdrażają i utrzymują procedury decyzyjne i struktury organizacyjne, które w jasny i udokumentowany sposób określają zależności służbowe oraz wyznaczają funkcje i zakresy odpowiedzialności;

 

c) biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają odpowiednie strategie i procedury dla zapewnienia, aby ich pracownicy i inne osoby fizyczne, z których usług korzystają lub które kontrolują i które biorą bezpośredni udział w czynnościach badania ustawowego, posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przydzielonych im obowiązków;

 

d) biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają odpowiednie strategie i procedury, aby zapewnić, że zlecanie ważnych funkcji rewizyjnych w ramach outsourcingu nie odbywa się w sposób pogarszający jakość kontroli wewnętrznej biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej oraz ograniczający możliwość sprawowania przez właściwe organy nadzoru nad przestrzeganiem przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską obowiązków ustanowionych w niniejszej dyrektywie;

 

e) biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają odpowiednie i skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne dla przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom dla niezależności – innym niż wynikające z normalnego prowadzenia działalności – o których mowa w art. 22 ust. 1, a także dla ich wykrywania i eliminowania lub zarządzania nimi oraz ich ujawniania;

 

f) biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają odpowiednie procedury i standardy przeprowadzania ustawowych badań, coachingu, nadzorowania i oceniania działań pracowników oraz organizowania struktury zbioru dokumentacji z badania, o której mowa w art. 25b ust. 5;

 

g) biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają wewnętrzny system kontroli jakości dla zapewnienia jakości ustawowych badań. System kontroli jakości obejmuje przynajmniej procedury i standardy opisane w lit. f). W przypadku firmy audytorskiej odpowiedzialność za wewnętrzny system kontroli jakości spoczywa na osobie posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta;

 

h) biegły rewident lub firma audytorska wykorzystują odpowiednie systemy, zasoby i procedury dla zapewnienia ciągłości i regularności w wykonywaniu czynności związanych z badaniem ustawowym;

 

i) biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają także odpowiednie i skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne dotyczące postępowania w przypadku incydentów i dokumentowania incydentów mających lub mogących mieć poważne skutki dla integralności czynności podejmowanych przez nich w ramach badania ustawowego;

 

j) biegły rewident lub firma audytorska posiadają odpowiednie zasady wynagradzania lub dzielenia zysków, zapewniające dostateczne zachęty do osiągania lepszych wyników celem zapewnienia jakości rewizji finansowej. W szczególności kwota przychodów, które biegły rewident lub firma audytorska uzyskuje ze sprzedaży usług innych niż usługi zabezpieczające badanej jednostce nie stanowi części oceny wyników i wynagradzania jakiejkolwiek osoby zaangażowanej w prowadzenie badania lub mogącej na nie wpłynąć;

 

k) biegły rewident lub firma audytorska monitorują i oceniają adekwatność i skuteczność swoich systemów, mechanizmów kontroli wewnętrznej i wewnętrznej kontroli jakości oraz rozwiązań stworzonych zgodnie z niniejszą dyrektywą, a także podejmują odpowiednie środki dla wyeliminowania uchybień. W szczególności biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzają coroczną ocenę wewnętrznego systemu kontroli jakości, o którym mowa w lit. g). Biegły rewident lub firma audytorska przechowują dokumentację ustaleń z tej oceny oraz proponowanych środków mających na celu zmianę wewnętrznego systemu kontroli jakości.

 

Zasady i procedury, o których mowa w akapicie pierwszym, są dokumentowane i przekazywane pracownikom biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej.

 

Fakt zlecania funkcji rewizyjnych w ramach outsourcingu, o czym mowa w lit. d), nie ma wpływu na odpowiedzialność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej wobec badanej jednostki.

 

2. Przy przestrzeganiu wymogów określonych w akapicie pierwszym niniejszego artykułu biegły rewident lub firma audytorska biorą pod uwagę swoją wielkość i stopień złożoności wykonywanych czynności.

 

Biegły rewident lub firma audytorska są w stanie wykazać wobec właściwych organów zgodność z wymogami z ust. 1, z należytym uwzględnieniem akapitu pierwszego.

(Artykuł 6 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 d (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 25 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11d) dodaje się artykuł 25a w brzmieniu:

 

Artykuł 25a

 

Zakres badania ustawowego

 

1. Przeprowadzając badanie ustawowe, biegły rewident lub firma audytorska przeprowadza kontrolę zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, o których mowa w artykule 26.

 

2. Jeżeli badana jednostka jest jednostką interesu publicznego, biegły rewident lub firma audytorska podejmują niezbędne kroki dla sformułowania opinii odnośnie do tego, czy roczne lub skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostki interesu publicznego przedstawiają rzetelny i jasny obraz oraz zostały sporządzone zgodnie z odnośnymi ramami sprawozdawczości finansowej.

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej jest sporządzane zgodnie z art. 21–25 rozporządzenia (UE) nr XX/XX.

 

Z zastrzeżeniem wymogów w zakresie sprawozdawczości, o których mowa w art. 22 i 23 rozporządzenia (UE) nr XX/XX, zakres badania ustawowego nie obejmuje zapewnienia odnośnie do przyszłej rentowności jednostki badanej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez jej kierownictwo lub organ administracyjny obecnie lub w przyszłości.

(Artykuł 14 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 e (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 25 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11e) Dodaje się artykuł 25b w brzmieniu:

 

Artykuł 25b (nowy)

 

Organizacja pracy

 

1. W przypadku gdy badanie ustawowe jest przeprowadzane przez firmę audytorską, firma ta wyznacza przynajmniej jednego swojego kluczowego partnera posiadającego odpowiednie kompetencje, możliwości i upoważnienia do właściwego wykonywania swoich obowiązków. Firma audytorska zapewnia swojemu(-im) wyznaczonemu(-ym) partnerowi(-om) dostateczne środki i personel posiadający konieczne kompetencje i możliwości dla właściwego wykonania swoich obowiązków.

 

Zapewnienie jakości badania, niezależności i kompetencji to główne kryteria, którymi kieruje się firma audytorska przy wyborze i wyznaczaniu swojego(-ich) kluczowego(-ych) partnera(-ów).

 

Wyznaczony partner firmy audytorskiej bierze czynny udział w przeprowadzaniu badania ustawowego.

 

2. W przypadku gdy badanie ustawowe jest przeprowadzane przez biegłego rewidenta, poświęca on dostateczny czas na wykonanie zlecenia i przeznacza dostateczne zasoby spośród swoich pracowników dla właściwego wykonania obowiązków.

 

3. Biegły rewident lub firma audytorska wdrażają procedury kontroli jakości na poziomie zlecenia, zgodne z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, o których mowa w art. 26.

 

4. Biegły rewident lub firma audytorska przechowują dokumentację obsługi klienta. Dokumentacja ta obejmuje następujące dane dla każdego klienta, na rzecz którego świadczone są usługi biegłych rewidentów:

 

a) nazwa, adres i miejsce prowadzenia działalności;

 

b) w przypadku firmy audytorskiej – kluczowy(-i) partner(-zy) firmy audytorskiej;

 

c) wynagrodzenie pobrane z tytułu przeprowadzenia badania ustawowego oraz wynagrodzenie pobrane z tytułu innych usług w każdym roku finansowym.

 

5. Biegły rewident lub firma audytorska tworzą zbiór dokumentacji z badania dla każdego przeprowadzonego badania ustawowego. Zbiór dokumentacji z badania zawiera przynajmniej dokumenty dotyczące badania ustawowego przeprowadzonego zgodnie z wymogami zawartymi w międzynarodowych standardach rewizji finansowej, o których mowa w art. 26. Biegły rewident lub firma audytorska dokumentują dane zarejestrowane zgodnie z art. 25c i 25d ust. 6 niniejszej dyrektywy oraz art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr XX/XX.

 

Biegły rewident lub firma audytorska przechowują inne dane i dokumenty mające znaczenie dla uzupełnienia sprawozdań, o których mowa w art. 22 i 23 rozporządzenia nr XX/XX, oraz dla monitorowania zgodności z niniejszą dyrektywą, rozporządzeniem (UE) nr XX/XX oraz z innymi stosownymi wymogami prawnymi.

 

Zbiór dokumentacji z badania jest zamykany nie później niż sześćdziesiąt dni po podpisaniu sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr XX/XX.

 

6. Biegły rewident lub firma audytorska przechowują dokumentację wszystkich skarg dotyczących przeprowadzania badań ustawowych.

(Artykuł 16 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 f (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 25 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11f) Dodaje się artykuł 25c w brzmieniu:

 

Artykuł 25c

 

Integralność sporządzania sprawozdań finansowych

 

1. W przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska dowiadują się o jakichkolwiek okolicznościach, które mogą mieć istotne konsekwencje dla opinii z badania, biegły rewident lub firma audytorska:

 

a) przechowują dokumentację dotyczącą tych okoliczności;

 

b) podejmują – w odpowiedzi na zdarzenie lub okoliczność odpowiednie środki zgodnie z wymogami właściwych międzynarodowych standardów rewizji finansowej;

 

c) niezwłocznie informują o zdarzeniu lub okolicznościach właściwe organy, jeśli – po podjęciu odpowiednich środków – rewident nadal uważa, że zdarzenie bądź okoliczności mogą mieć istotne konsekwencje dla opinii z badania.

 

Dokumentacja, o której mowa w akapicie pierwszym lit. a), obejmuje fakty i okoliczności incydentu, informacje o uczestniczącej w nim osobie lub osobach oraz szczegółowe informacje o środkach podjętych zgodnie z lit. b) tego akapitu.

 

2. Bez uszczerbku dla dyrektywy 2005/60/WE, jeżeli biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że fakty lub zachowania wskazują na nieprawidłowości, w tym próbę popełnienia nadużycia lub popełnienie nadużycia w odniesieniu do sprawozdań finansowych, informują o tym jednostkę badaną oraz zwracają się do niej o zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich środków w celu zajęcia się tymi nieprawidłowościami i zapobieżenia ponownemu pojawieniu się takich nieprawidłowości w przyszłości.

 

Jeżeli jednostka badana nie dokonuje zbadania sprawy lub nie podejmuje żadnych środków bądź gdy biegły rewident lub firma audytorska sądzą, że środki podjęte przez jednostkę badaną nie są adekwatne w przypadku takich nieprawidłowości, biegły rewident lub firma audytorska informują o tych nieprawidłowościach właściwe organy.

 

Dokonane w dobrej wierze przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską ujawnienie właściwym organom faktu lub zachowania, o których mowa w akapicie pierwszym, nie stanowi naruszenia ograniczeń umownych ani prawnych odnoszących się do ujawniania informacji i nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności dla tych osób.

(Artykuł 17 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 g (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 25 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11g) Dodaje się artykuł 25d w brzmieniu:

 

Artykuł 25d

 

Wewnętrzna kontrola zapewnienia jakości

 

1. Jeżeli badana jednostka jest jednostką interesu publicznego, przed wydaniem sprawozdań, o których mowa w art. 22 i 23 rozporządzenia (UE) nr XX/XX, przeprowadza się wewnętrzną kontrolę zapewnienia jakości, aby ocenić, czy biegły rewident lub kluczowy partner firmy audytorskiej mogli w sposób racjonalny dojść do opinii i wniosków wyrażonych w projektach tych sprawozdań zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, o których mowa w art. 26.

 

2. Wewnętrzną kontrolę zapewnienia jakości przeprowadza wewnętrzny kontroler ds. zapewnienia jakości. Kontroler ten jest biegłym rewidentem niebiorącym udziału w przeprowadzaniu badania ustawowego, którego dotyczy wewnętrzna kontrola jakości.

 

3. Przeprowadzając wewnętrzną kontrolę zapewnienia jakości, badający sprawdza zbadane sprawozdania finansowe oraz przeprowadza obiektywną ocenę przynajmniej następujących elementów:

 

a) ustne i pisemne informacje przekazywane przez biegłego rewidenta lub kluczowego partnera firmy audytorskiej dla uzasadnienia istotnych osądów i głównych ustaleń z wykonanych procedur badania oraz wnioski wyciągnięte na podstawie tych ustaleń, bez względu na to, czy są one przekazywane na żądanie kontrolera jakości wykonania zlecenia czy nie;

 

b) istotne osądy i główne ustalenia z wykonanych procedur badania oraz wnioski wyciągnięte na podstawie tych ustaleń;

 

c) sprawozdania biegłego rewidenta lub kluczowego partnera firmy audytorskiej, wyrażone w projektach sprawozdań, o których mowa w art. 22 i 23 rozporządzenia (UE) nr XX/XX.

 

4. W ramach wewnętrznej kontroli zapewnienia jakości ocenia się przynajmniej następujące elementy:

 

a) niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej od badanej jednostki;

 

b) znaczące zagrożenia zidentyfikowane przez biegłego rewidenta lub kluczowego partnera firmy audytorskiej w trakcie przeprowadzania badania ustawowego oraz środki podjęte przez nich w celu odpowiedniego przeciwdziałania tym zagrożeniom;

 

c) rozumowanie biegłego rewidenta lub kluczowego partnera firmy audytorskiej, w szczególności w odniesieniu do istotności oraz znaczących zagrożeń, o których mowa w lit. b);

 

d) ewentualne zapytania do zewnętrznych ekspertów o poradę oraz wdrażanie otrzymanych porad;

 

e) charakter i zakres skorygowanych i nieskorygowanych zniekształceń w sprawozdaniach finansowych, zidentyfikowanych w trakcie badania;

 

f) tematy omawiane z komitetem ds. audytu oraz organami zarządzającymi lub nadzorczymi jednostki badanej;

 

g) tematy omawiane z właściwymi organami oraz, tam gdzie to stosowne, z innymi stronami trzecimi;

 

h) czy dokumenty i informacje wybrane z dokumentacji dostatecznie odzwierciedlają stanowiska zajmowane przez pracowników biorących udział w badaniu oraz czy te dokumenty i informacje potwierdzają opinię biegłego rewidenta lub kluczowego partnera firmy audytorskiej wyrażoną w projektach sprawozdań, o których mowa w art. 22 i 23 rozporządzenia (UE) nr XX/XX.

 

5. Wewnętrzny kontroler ds. zapewnienia jakości omawia wyniki wewnętrznej kontroli zapewnienia jakości z biegłym rewidentem lub kluczowym partnerem firmy audytorskiej. Biegły rewident lub firma audytorska określają procedurę, którą należy realizować w sytuacji, gdy kontroler i biegły rewident lub kluczowy partner firmy audytorskiej nie zgadzają się co do wyników kontroli.

 

6. Biegły rewident lub firma audytorska przechowują dokumentację wyników wewnętrznej kontroli zapewnienia jakości wraz z przesłankami leżącymi u podstaw jej wyników.

(Artykuł 19 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby biegli rewidenci oraz firmy audytorskie przestrzegały międzynarodowych standardów rewizji finansowej przy wykonywaniu badań ustawowych, o ile standardy te są zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy oraz rozporządzenia XX/XX.

1. Państwa członkowskie wymagają, by biegli rewidenci oraz firmy audytorskie przestrzegały międzynarodowych standardów rewizji finansowej przyjętych zgodnie z ust. 3.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej w uzupełnieniu międzynarodowych standardów rewizji finansowej wyłącznie w przypadku, gdy takie wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej wynikają ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych. Państwa członkowskie zapewniają, aby wprowadzone wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej były zgodne z następującymi warunkami:

Państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej w uzupełnieniu międzynarodowych standardów rewizji finansowej wyłącznie w przypadku, gdy takie wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej wynikają ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyczyniają się one do osiągnięcia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 3 dyrektywy [xxxx] w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek;

skreślona

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) sprzyjają pożytkowi publicznemu w Unii.

skreślona

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przekazują te wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej do Komisji, EUNGiPW i innych państw członkowskich.

skreślony

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1 „międzynarodowe standardy rewizji finansowej” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) oraz związane z nimi oświadczenia i standardy stanowiące element projektu „Jasność” („Clarity Project”), wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych.

2. Do celów ust. 1 „międzynarodowe standardy rewizji finansowej” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) wydane w 2012 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), które obowiązują od daty w nich określonej, w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu zmiany definicji międzynarodowych standardów rewizji finansowej w ust. 2 niniejszego artykułu. Korzystając z tych uprawnień, Komisja bierze pod uwagę zmiany wprowadzone przez IFAC do MSRF, opinię Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (Public Interest Oversight Board, PIOB) w sprawie takich zmian oraz inne zmiany w rewizji finansowej i zawodzie biegłego rewidenta.”;

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 48a, które przyjmują lub uchylają międzynarodowe standardy rewizji finansowej w ust. 2 niniejszego artykułu. Korzystając z tych uprawnień, Komisja podejmuje decyzję w sprawie stosowania w Unii międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, mając na uwadze ich proporcjonalność Komisja przyjmuje międzynarodowe standardy rewizji finansowej, które mają być stosowane w Unii, jedynie w przypadku gdy:

 

a) zostały opracowane z zachowaniem należytej staranności w sposób przejrzysty, pod nadzorem publicznym i są ogólnie przyjęte na arenie międzynarodowej; oraz

 

b) przyczyniają się do osiągnięcia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 3 dyrektywy [xxxx] w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a. Art. 27 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

 

c) biegły rewident grupy ocenia pracę rewizyjną wykonaną przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) z państwa trzeciego lub biegłego(-ych) rewidenta(-ów) i jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego lub firmę(-y) audytorską(-ie) do celów badania grupy, a także dokumentuje charakter, terminy i zakres zaangażowania w pracę tych rewidentów, w tym w stosownych przypadkach dokonany przez rewidenta przegląd odpowiednich części dokumentacji z badania tych rewidentów. Dokumentacja zachowywana przez biegłego rewidenta grupy pozwala odnośnym właściwym organom na ocenę pracy biegłego rewidenta grupy.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b. W art. 27 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Do celów akapitu pierwszego lit. c) biegły rewident grupy pozyskuje zgodę wyrażoną przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) z państwa trzeciego, biegłego(-ych) rewidenta(-ów), jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego lub firmę(-y) audytorską(-ie) na przekazanie odnośnej dokumentacji w trakcie przeprowadzania badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jako warunek umożliwiający biegłemu rewidentowi grupy wykorzystanie wyników prac wykonanych przez tego biegłego(-ych) rewidenta(-ów) z państwa trzeciego, biegłego(-ych) rewidenta(-ów), jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego lub firmę(-y) audytorską(-ie).

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12 c (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 27 – ustępy 2 i 3 (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12c. W art. 22 dodaje się dwa nowe ustępy w brzmieniu:

 

2. W przypadku gdy biegły rewident grupy nie ma możliwości przestrzegania przepisów ust. 1 akapit pierwszy lit. c), podejmuje on odpowiednie środki i odpowiednio informuje właściwe organy, o których mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XX/XX.

 

Środki te mogą obejmować przeprowadzenie dodatkowej pracy rewizyjnej w ramach badania ustawowego, bezpośrednio lub poprzez zlecenie takich zadań w ramach outsourcingu, w odnośnej jednostce zależnej.

 

3. W przypadku gdy biegły rewident grupy podlega kontroli zapewnienia jakości lub dochodzeniu dotyczącemu badania ustawowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy przedsiębiorstw, w której jednostka dominująca jest jednostką interesu publicznego, biegły rewident grupy na żądanie udostępnia właściwym organom prowadzoną przez siebie odnośną dokumentację dotyczącą pracy rewizyjnej wykonanej przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) z państwa trzeciego, biegłego(-ych) rewidenta(-ów), jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego lub firmę(-y) audytorską(-ie) do celów badania sprawozdań finansowych grupy, w tym dokumentację roboczą odnoszącą się do badania sprawozdań finansowych grupy.

 

Właściwe organy zwracają się o dodatkową dokumentację, dotyczącą pracy rewizyjnej wykonanej przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub firmę(-y) audytorską(-ie) do celów badania grupy, do właściwych organów zgodnie z tytułem IV rozdział III rozporządzenia (UE) nr XX/XX.

 

W przypadku gdy podmiot należący do grupy przedsiębiorstw jest badany przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego, właściwe organy zwracają się o dodatkową dokumentację pracy rewizyjnej wykonanej przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego do właściwych organów z państw trzecich w ramach ustaleń roboczych, o których mowa w art. 47.

 

W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego, w przypadku gdy podmiot należący do grupy przedsiębiorstw jest badany przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego nieposiadającego ustaleń roboczych, o których mowa w art. 47, biegły rewident grupy na żądanie zapewnia należyte dostarczenie dodatkowej dokumentacji pracy rewizyjnej wykonanej przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub jednostkę(-i) audytorską(-ie) z państwa trzeciego, w tym dokumentacji roboczej odnoszącej się do badania grupy. W celu zapewnienia dostarczenia takich dokumentów biegły rewident grupy zatrzymuje egzemplarz takiej dokumentacji bądź też uzgadnia z biegłym(-i) rewidentem(-ami) lub jednostką(-ami) audytorską(-imi) z państwa trzeciego swój odpowiedni i nieograniczony do niej dostęp na żądanie lub podejmuje wszelkie inne stosowne działania. W przypadku, gdy dokumentacja robocza z badania nie może zostać przekazana z państwa trzeciego do biegłego rewidenta grupy z powodów prawnych lub z innych przyczyn, dokumentacja zachowana przez biegłego rewidenta grupy powinna zawierać dowody, że podjął on odpowiednie procedury w celu uzyskania dostępu do dokumentacji badania, a w przypadku przeszkód innych niż przeszkody prawne wynikające z ustawodawstwa państwa trzeciego – dowody na istnienie takiej przeszkody.

(Artykuł 18 ust. 2 i 3 z rozporządzenia COM(2011)0779)

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 13

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13) w art. 28 skreśla się ust. 2;

13) artykuł 28 otrzymuje brzmienie:

 

Artykuł 28

 

Sprawozdawczość z badania

 

1. Biegły rewident lub firma audytorska przedstawiają wyniki badania ustawowego w sprawozdaniu z badania sporządzonym zgodnie z przyjętymi przez Unię międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, o których mowa w art. 26.

 

2. Sprawozdanie z badania obejmuje:

 

a) wstęp, w którym co najmniej określone jest sprawozdanie finansowe będące przedmiotem badania ustawowego oraz ramy sprawozdawczości finansowej zastosowane podczas jego sporządzania;

 

b) opis zakresu badania ustawowego, w którym co najmniej określa się standardy rewizji finansowej, zgodnie z którymi przeprowadzono badanie ustawowe;

 

c) opinię z badania, która jest bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami lub negatywna i w której jasno przedstawia się opinię biegłego rewidenta:

 

(i) o tym, czy roczne sprawozdanie finansowe daje prawdziwy i rzetelny obraz zgodnie z odpowiednimi ramami sprawozdawczości finansowej, oraz

 

(ii) w stosownych przypadkach, o tym, czy roczne sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymogami ustawowymi.

 

jeżeli biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii z badania, sprawozdanie zawiera odmowę wydania opinii;

 

d) odniesienie do wszelkich kwestii, na które biegły rewident zwraca uwagę, podkreślając je, bez zgłaszania zastrzeżeń w opinii z badania;

 

e) opinię i oświadczenie, o których mowa w art. 34 ust. 1 akapit drugi dyrektywy XX/XX w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów jednostek.

 

Biegły rewident podpisuje sprawozdanie i opatruje je datą. W przypadku gdy firma audytorska przeprowadza badanie ustawowe, sprawozdanie z badania jest podpisywane przynajmniej przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów), przeprowadzającego(-ych) badanie ustawowe w imieniu firmy audytorskiej.

 

W wyjątkowych okolicznościach Państwa Członkowskie mogą postanowić, że podpis ten nie musi być ujawniany opinii publicznej, jeżeli takie ujawnienie mogłoby prowadzić do bezpośredniego i znaczącego zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego jakiejkolwiek osoby. Niezależnie od tego nazwisko(-a) danej(-ych) osoby(-ób) zaangażowanej(-ych) w badanie musi(-szą) być podane odpowiednim właściwym organom.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 – litera a – podpunkt i

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„a) system zapewniania jakości jest zarządzany przez właściwe władze, o których mowa w art. 32, i jest zorganizowany w sposób gwarantujący jego niezależność od biegłych rewidentów i firm audytorskich;”;

„a) system zapewniania jakości jest zorganizowany w sposób gwarantujący jego niezależność od biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz podlega nadzorowi publicznemu przewidzianemu w rozdziale VIII;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 – litera a – podpunkt iii

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Właściwe władze, o których mowa w art. 32, udostępniają stronom zainteresowanym, na ich wniosek, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. g). Właściwe władze zapewniają, aby ujawnione sprawozdanie nie naruszało interesów handlowych badanej jednostki, w tym jej praw własności przemysłowej i intelektualnej.”;

„Właściwe władze, o których mowa w art. 32, publikują sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. g). Właściwe władze zapewniają, aby opublikowane lub ujawnione sprawozdanie nie naruszało interesów handlowych jakiejkolwiek badanej jednostki, w tym jej praw własności przemysłowej i intelektualnej.”;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 30 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a. artykuł 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Państwa członkowskie dopilnowują, by w sprawach istotnych dla opinii publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec biegłych rewidentów lub firm audytorskich lub nakładanych na nie karach były odpowiednio upublicznione. Dotyczy to również informacji na temat rodzaju naruszenia i tożsamości osób odpowiedzialnych, jeżeli po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku okazuje się, że z punktu widzenia interesu publicznego skutki takiego upublicznienia są ważniejsze niż ochrona osoby, której dotyczą te działania bądź kary. Indywidualne rozpatrywanie każdego przypadku nie narusza praw podstawowych określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony danych osobowych. Jeżeli upublicznienie danego przypadku przyniosłoby danej osobie nieproporcjonalnie dużą szkodę lub poważnie zagroziłoby stabilności rynków finansowych, odstępuje się od niego. Nie ma to wpływu na możliwość ogłoszenia informacji o środkach i karach przez właściwe władze na zasadzie anonimowości. Kary powinny również obejmować możliwość cofnięcia zatwierdzenia.”

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a. Skreśla się art. 31.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 15

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15. w art. 32 wprowadza się następujące zmiany:

skreślony

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe władze odpowiedzialne za nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w oparciu o zasady zawarte w ust. 2–7.”;

 

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Właściwe władze mogą zezwolić osobom niewykonującym zawodu i posiadającym wiedzę w dziedzinach istotnych dla badania ustawowego na udział w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego, pod warunkiem że osoby te są wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą wyboru. Osoby wykonujące zawód nie mogą być dopuszczone do udziału w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego.”;

 

c) zdanie wprowadzające w ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„Do właściwych władz należy ostateczna odpowiedzialność za nadzór nad:”;

 

d) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. W stosownych przypadkach właściwe władze mają prawo inicjowania i przeprowadzania dochodzeń w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich, jak również prawo do podejmowania stosownych działań. Posiadają one odpowiednie zasoby umożliwiające inicjowanie i przeprowadzanie takich dochodzeń.

 

Aby wykonywać zadania określone w niniejszej dyrektywie, właściwe władze mają prawo dostępu do wszelkich dokumentów, niezależnie od ich formy, znajdujących się w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich oraz prawo otrzymywania i zachowywania ich kopii. Mają one również prawo żądania informacji od każdej osoby, a w razie potrzeby – do wezwania osoby i zadawania jej pytań w celu uzyskania informacji.”;

 

e) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

 

„6. Właściwe władze przestrzegają zasady przejrzystości. Obejmuje to między innymi publikowanie rocznych programów prac i sprawozdań z działalności.”;

 

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 16

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16. dodaje się art. 32a w brzmieniu:

skreślony

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić właściwym władzom, o których mowa w art. 32, na przekazywanie zadań innym władzom lub organom wyznaczonym przez prawo jedynie w odniesieniu do zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich. Realizacja zadań przez inne władze lub organy odbywa się po ich wyraźnym przekazaniu przez właściwe władze. Przy przekazywaniu określa się przekazywane zadania oraz warunki ich wykonywania. Władze lub organy są zorganizowane w sposób wykluczający konflikty interesów. Ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszej dyrektywy oraz środków wykonawczych przyjętych zgodnie z nią ponoszą właściwe władze dokonujące przekazania zadań.

 

Państwa członkowskie informują Komisję i właściwe władze innych państw członkowskich o ustaleniach dokonanych w odniesieniu do przekazywania zadań, w tym o dokładnych warunkach regulujących przekazywanie zadań.”;

 

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 18

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 37 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Za nieważne uznaje się wszelkie klauzule w umowach zawartych między badaną jednostką a stroną trzecią ograniczające możliwość wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, na potrzeby wykonania badania ustawowego tej jednostki, przez walne zgromadzenie wspólników lub członków badanej jednostki zgodnie z ust. 1, do określonych kategorii bądź wykazów biegłych rewidentów lub firm audytorskich, lub do konkretnego biegłego rewidenta lub konkretnej firmy audytorskiej.”;

„3. Zakazuje się wszelkich klauzul w umowach zawartych między badaną jednostką a stroną trzecią ograniczających możliwość wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, na potrzeby wykonania badania ustawowego tej jednostki, przez walne zgromadzenie wspólników lub członków badanej jednostki zgodnie z ust. 1, do określonych kategorii bądź wykazów biegłych rewidentów lub firm audytorskich, lub do konkretnego biegłego rewidenta lub konkretnej firmy audytorskiej. Wszelkie takie zawarte klauzule są nieważne.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Rozdział X (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a) Dodaje się rozdział w brzmieniu:

 

ROZDZIAŁ X

 

KOMITET DS. AUDYTU

 

Artykuł 38 a

 

Komitet ds. audytu

 

1. Każda jednostka interesu publicznego powołuje komitet ds. audytu jako oddzielny komitet albo jako komitet w ramach organu nadzorczego. Państwa członkowskie określają, czy komitety ds. audytu składają się z członków niewykonawczych organu administracyjnego lub członków organu nadzorczego jednostki badanej lub członków powołanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników jednostki badanej lub, w przypadku jednostek nieposiadających akcjonariuszy lub wspólników, przez równoważny organ.

 

Przynajmniej jeden członek komitetu ds. audytu posiada kompetencje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej.

 

Od członków komitetu ds. audytu wymaga się udziału w odpowiednich programach kształcenia ustawicznego w celu zdobywania wiedzy teoretycznej, umiejętności i wartości zawodowych lub utrzymywania ich na wystarczająco wysokim poziomie.

 

Przynajmniej jeden członek komitetu ds. audytu jest niezależny. W każdym przypadku przewodniczący komitetu ds. audytu jest niezależny. Państwa członkowskie mogą wymagać, by przewodniczący komitetu ds. audytu był wybierany co rok przez walne zgromadzenie udziałowców badanej jednostki.

 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, w jednostkach interesu publicznego spełniających kryteria określone w art. 2 ust. 1 lit. f) i t) dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, funkcje przypisane komitetowi ds. audytu mogą być wykonywane przez organ administracyjny lub nadzorczy jako całość, przy czym jeżeli przewodniczący takiego organu jest członkiem wykonawczym, nie może on być jednocześnie przewodniczącym komitetu ds. audytu.

 

3. W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie mogą zwolnić następujące jednostki interesu publicznego z obowiązku posiadania komitetu ds. audytu:

 

a) jednostkę interesu publicznego, która jest jednostką zależną w rozumieniu art. 1 dyrektywy 83/349/EWG, jeżeli spełnia ona wymogi określone w ust. 1–4 tego artykułu na poziomie grupy;

 

c) jednostkę interesu publicznego, której jedyna działalność polega na pełnieniu roli emitenta papierów wartościowych opartych na aktywach określonych w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004;

 

d) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE, której akcje nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym dowolnego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE i która, w sposób ciągły lub powtarzalny, wyemitowała wyłącznie dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem, że całkowita wartość nominalna wszystkich tych dłużnych papierów wartościowych nie przekracza 100 000 000 EUR i że instytucja ta nie opublikowała prospektu emisyjnego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE.

 

Jednostki interesu publicznego, o których mowa w lit. c), przedstawiają do wiadomości publicznej powody uznania, że w ich przypadku nie jest właściwe posiadanie komitetu ds. audytu lub organu administracyjnego bądź nadzorczego, któremu powierzono pełnienie funkcji komitetu ds. audytu.

 

4. W drodze odstępstwa od ust. 1, jednostka interesu publicznego posiadająca organ wykonujący funkcje równoważne do funkcji komitetu ds. audytu, ustanowiony i funkcjonujący zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym zarejestrowana została jednostka mająca podlegać badaniu, może zdecydować o nieposiadaniu komitetu ds. audytu. W takim przypadku jednostka ta ujawnia, który organ wypełnia te funkcje i jaki jest jego skład.

 

Jeżeli komitet ds. audytu jest częścią organu nadzorczego zgodnie z ust. 1, państwa członkowskie mogą zezwolić lub wymagać, by organ nadzorczy pełnił funkcje komitetu ds. audytu na potrzeby zobowiązań przewidzianych w niniejszej dyrektywie i rozporządzeniu (UE) nr XX/XX.

 

5. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności członków organów administracyjnych, kierowniczych lub nadzorczych bądź innych członków powołanych przez walne zgromadzenie wspólników jednostki badanej, komitet ds. audytu między innymi:

 

a) monitoruje proces sprawozdawczości finansowej i przedkłada zalecenia lub propozycje w celu zapewnienia jego integralności;

 

b) monitoruje skuteczność istniejących w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego (w stosownych przypadkach) oraz zarządzania ryzykiem bez naruszania niezależności tego przedsiębiorstwa;

 

c) monitoruje badanie ustawowe rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz nadzoruje elementy związane z procesem audytu zgodnie z art. 22-23 rozporządzenia (UE) nr XX/XX, w szczególności przedyskutowuje z biegłym rewidentem lub firmą audytorską sprawozdania sporządzone zgodnie z art. 22 i 33 rozporządzenia (UE) nr XX/XX;

 

d) kontroluje i monitoruje niezależność biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z art. 22, 22a i 24a niniejszej dyrektywy i art. 9–11 rozporządzenia (UE) nr XX/XX, a w szczególności świadczenie usług dodatkowych na rzecz jednostki badanej zgodnie z art. 10 rozporządzenia XX/XX;

 

da) kontroluje jakość biegłych rewidentów lub firm audytorskich z uwzględnieniem ustaleń i wniosków właściwego organu zgodnie z art. 40 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XX/XX;

 

db) dokonuje przeglądu w celu sprawdzenia, czy kontrola wewnętrzna i badanie ustawowe są od siebie całkowicie oddzielone;

 

e) jest odpowiedzialny za procedurę wyboru biegłego(-ych) rewidenta(-ów) lub firm(-y) audytorskiej(-ich);

 

f) zatwierdza w odniesieniu do każdego poszczególnego przypadku świadczenie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską usług zabezpieczających, usług doradztwa podatkowego i innych usług niezwiązanych z badaniem, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr XX/XX, na rzecz jednostki badanej i jej przedsiębiorstw kontrolowanych na terytorium Unii.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 43 a – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uproszczone badanie średnich jednostek

Badanie średnich jednostek

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 43 a – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie standardów rewizji finansowej w przypadku ustawowego badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych średnich jednostek proporcjonalnie do skali i stopnia złożoności działalności tych jednostek.

Państwa członkowskie wymagają od właściwych organów zapewnienia, w swojej jurysdykcji i w ramach nadzoru zawodu i w szczególności w związku z dochodzeniami, że standardy rewizji finansowej przyjęte zgodnie z art. 26 są stosowane w przypadku ustawowego badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych w sposób, który jest proporcjonalny do skali i stopnia złożoności działalności danej jednostki.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 43 b – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku, gdy państwo członkowskie ustanowiło przepisy dotyczące przeprowadzania ograniczonego przeglądu sprawozdań finansowych małych jednostek będącego rozwiązaniem alternatywnym względem badania ustawowego, państwo członkowskie nie ma obowiązku dostosowywania standardów rewizji finansowej do potrzeb badania ustawowego tych jednostek.

Państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy dotyczące przeprowadzania badania o ograniczonej gwarancji sprawozdań finansowych małych jednostek zamiast badania ustawowego.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 20

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 43 b – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego artykułu ograniczony przegląd” oznacza procedurę podejmowaną przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską w celu wykrycia zniekształceń spowodowanych błędem lub nadużyciem w sprawozdaniach finansowych jednostki, która zapewnia niższy poziom pewności niż badanie ustawowe.”;

Do celów niniejszego artykułu badanie o ograniczonej gwarancji” oznacza badanie podejmowane przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską, w którym osiąga się niższy poziom pewności niż w badaniu ustawowym.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 25

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 48 a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 2, art. 36 ust. 7, art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 3 i art. 47 ust. 5 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 2, art. 36 ust. 7, art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 3 i art. 47 ust. 5 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie czterech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zostaje skonsolidowana ze zmienianą przez nią dyrektywą w ciągu trzech miesięcy od jej wejścia w życie.

  • [1]  Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 61.

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (13.3.2013)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kay Swinburne

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Ze względu na doniosłe znaczenie publiczne jednostek interesu publicznego, wynikające ze skali i wielkości ich działalności gospodarczej lub z charakteru ich działalności, należy wzmocnić wiarygodność badanych sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Szczególne przepisy dotyczące badań ustawowych jednostek interesu publicznego ustanowione w dyrektywie 2006/43/WE zostały zatem rozwinięte w ramach rozporządzenia (UE) nr [XXX] z dnia [XXX] r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań jednostek interesu publicznego. W konsekwencji przepisy dotyczące ustawowych badań jednostek interesu publicznego zawarte w dyrektywie 2006/43/WE należy usunąć z tej dyrektywy, a badania ustawowe jednostek interesu publicznego powinno regulować rozporządzenie (UE) nr [XXX] z dnia [XXX] r.

skreślony

Uzasadnienie

Rozporządzenie UE nie jest odpowiednią formą dla tych przepisów, zwłaszcza ze względu na bardzo szczegółowy i ingerencyjny charakter wniosku Komisji. Reprezentuje on „uniwersalne” podejście, które nie uwzględnia specyficznych cech różnych systemów ładu korporacyjnego występujących w UE. Mogłoby to skutkować obniżeniem standardów ładu korporacyjnego w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich od jednostki badanej przy przeprowadzaniu badań ustawowych, każda osoba lub jednostka uprawniona w ramach firmy audytorskiej powinna być niezależna od badanej jednostki i nie powinna uczestniczyć w procesach decyzyjnych badanej jednostki.

(6) Aby wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich od jednostki badanej przy przeprowadzaniu badań ustawowych, każda osoba lub jednostka uprawniona w ramach firmy audytorskiej lub posiada w niej udziały, powinna być niezależna od badanej jednostki i nie powinna uczestniczyć w procesach decyzyjnych badanej jednostki.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obciążenia spoczywające na małych i średnich jednostkach w Unii w związku z badaniem ich sprawozdań finansowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum,, jednak bez naruszania ochrony inwestorów. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby stosowanie standardów rewizji finansowej, zgodnie z którymi wykonywane jest badanie ustawowe sprawozdań finansowych tych jednostek, było proporcjonalne do skali małych i średnich jednostek.

(13) Obciążenia spoczywające na małych i średnich jednostkach w Unii w związku z badaniem ich sprawozdań finansowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum,, jednak bez naruszania ochrony inwestorów. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby stosowanie standardów rewizji finansowej, zgodnie z którymi wykonywane jest badanie ustawowe sprawozdań finansowych tych jednostek, było proporcjonalne do skali małych i średnich jednostek. Należy również wziąć pod uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa różnią się między sobą wielkością oraz że ich działalność jest bardzo różnorodna.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie wzmocnienie ochrony inwestorów w związku ze sprawozdaniami finansowymi publikowanymi przez spółki dzięki dalszej poprawie jakości badań ustawowych wykonywanych w Unii, nie może zostać w zadowalający sposób osiągnięty przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na rozmiary i skutki działań, możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zwiększenie zaufania inwestorów do prawdziwości i uczciwości sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki dzięki dalszej poprawie jakości badań ustawowych wykonywanych w Unii, nie może zostać w zadowalający sposób osiągnięty przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na rozmiary i skutki działań, możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wymaga tego prawo krajowe w odniesieniu do małych jednostek;

skreślona

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) „właściwe władze” oznaczają wyznaczone przepisami prawa władze, którym powierzono regulację w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich lub ich szczególnych aspektów lub sprawowanie nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi bądź nad ich szczególnymi aspektami; odniesienie do „właściwych władz” w konkretnym artykule oznacza odniesienie do władz odpowiedzialnych za funkcje, o których mowa w tym artykule;”;

10) „właściwe władze lub organy wyznaczone przepisami prawa” oznaczają wyznaczone przepisami prawa władze, którym powierzono regulację w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich lub ich szczególnych aspektów lub sprawowanie nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi bądź nad ich szczególnymi aspektami; odniesienie do „właściwych władz” w konkretnym artykule oznacza odniesienie do władz odpowiedzialnych za funkcje, o których mowa w tym artykule;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 13 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE;

a) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE, z wyjątkiem przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) określonych w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (******) i alternatywnych funduszy inwestycyjnych z UE określonych w art. 4 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2011/61/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(*****);

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 13 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) instytucje kredytowe określone w art. 4 pkt 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*);

b) instytucje kredytowe określone w art. 4 pkt 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), z wyjątkiem tych instytucji kredytowych, które nie wyemitowały zbywalnych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE, chyba że całkowita wartość ich aktywów przekracza 30 mld EUR;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 13 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) AFI z UE określone w art. 4 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2011/61/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(*****);

skreślona

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – punkt 13 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) określone w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(******);

skreślona

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt ii

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) skreśla się akapit drugi;

skreślony

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 21 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) w art. 21 skreśla się ust. 2;

skreślony

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera a

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby biegły rewident i/lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe oraz każdy posiadacz praw głosu w firmie audytorskiej byli niezależni od badanej jednostki i nie uczestniczyli w procesach decyzyjnych badanej jednostki.”;

1. Państwa członkowskie dbają o to, by biegły rewident i/lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe podęli wszystkie konieczne kroki w celu dopilnowania, aby niezależność nie była zagrożona z powodu finansowych, osobistych, zawodowych, wynikających z zatrudnienia lub innych powiązań wiążących biegłego rewidenta, firmę audytorską, jej jednostki zależne i sieć oraz każdą inną osobę fizyczną, która może wpłynąć na wynik badania ustawowego.

Uzasadnienie

Chociaż wymogi dotyczące badania ustawowego jednostek interesu publicznego są obszerniejsze, podstawowe normy w odniesieniu do niezależności powinny być takie same. W związku z tym poprawka dostosowuje artykuł poświęcony niezależności w dyrektywie do odpowiadającego mu artykułu w rozporządzeniu JIP.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby biegli rewidenci oraz firmy audytorskie przestrzegały międzynarodowych standardów rewizji finansowej przy wykonywaniu badań ustawowych, o ile standardy te są zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy oraz rozporządzenia XX/XX.

Państwa członkowskie mogą wymagać, aby biegli rewidenci oraz firmy audytorskie przestrzegały międzynarodowych standardów rewizji finansowej przy wykonywaniu badań ustawowych.

Uzasadnienie

Treść międzynarodowych standardów rewizji finansowej jest bardzo ogólna, niejednoznaczna i często sprzeczna z ustawodawstwem państw członkowskich. Próbując wdrożyć te standardy, Komisja napotkała problemy, zaś państwa członkowskie miałyby podobne problemy, gdyby uczynić te standardy wiążącymi. Aby tego uniknąć, państwa członkowskie powinny mieć możliwość dobrowolnego wdrażania międzynarodowych standardów rewizji finansowej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej w uzupełnieniu międzynarodowych standardów rewizji finansowej wyłącznie w przypadku, gdy takie wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej wynikają ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych. Państwa członkowskie zapewniają, aby wprowadzone wymogi lub procedury dotyczące rewizji finansowej były zgodne z następującymi warunkami:

Państwa członkowskie mogą także ustalić bardziej szczegółowe zasady dotyczące stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej.

Uzasadnienie

Treść międzynarodowych standardów rewizji finansowej jest bardzo ogólna, niejednoznaczna i często sprzeczna z ustawodawstwem państw członkowskich. Próbując wdrożyć te standardy, Komisja napotkała problemy, zaś państwa członkowskie miałyby podobne problemy, gdyby uczynić te standardy wiążącymi. Aby tego uniknąć, państwa członkowskie powinny mieć możliwość dobrowolnego wdrażania międzynarodowych standardów rewizji finansowej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyczyniają się one do osiągnięcia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 3 dyrektywy [xxxx] w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek;

skreślona

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) sprzyjają pożytkowi publicznemu w Unii.

skreślona

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu zmiany definicji międzynarodowych standardów rewizji finansowej w ust. 2 niniejszego artykułu. Korzystając z tych uprawnień, Komisja bierze pod uwagę zmiany wprowadzone przez IFAC do MSRF, opinię Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (Public Interest Oversight Board, PIOB) w sprawie takich zmian oraz inne zmiany w rewizji finansowej i zawodzie biegłego rewidenta.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu zmiany definicji międzynarodowych standardów rewizji finansowej w ust. 2 niniejszego artykułu. Korzystając z tych uprawnień, Komisja bierze pod uwagę zmiany wprowadzone przez RMSR do MSRF, opinię Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (Public Interest Oversight Board, PIOB) w sprawie takich zmian oraz inne zmiany w rewizji finansowej i zawodzie biegłego rewidenta.”;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 – litera b

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe władze mogą zezwolić osobom niewykonującym zawodu i posiadającym wiedzę w dziedzinach istotnych dla badania ustawowego na udział w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego, pod warunkiem że osoby te są wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą wyboru. Osoby wykonujące zawód nie mogą być dopuszczone do udziału w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego.

3. Właściwe władze mogą zezwolić osobom niewykonującym zawodu i posiadającym wiedzę w dziedzinach istotnych dla badania ustawowego na udział w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego, pod warunkiem że osoby te są wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą wyboru.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 a – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję i właściwe władze innych państw członkowskich o ustaleniach dokonanych w odniesieniu do przekazywania zadań, w tym o dokładnych warunkach regulujących przekazywanie zadań.”;

Państwa członkowskie informują Komisję, EUNGiPW i właściwe władze innych państw członkowskich o ustaleniach dokonanych w odniesieniu do przekazywania zadań, w tym o dokładnych warunkach regulujących przekazywanie zadań.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 43 a – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zwrócić się do organizacji zawodowych o wskazówki odnośnie do proporcjonalnego stosowania standardów rewizji finansowej w przypadku średnich jednostek.

Państwa członkowskie zwracają się do organizacji zawodowych o wskazówki odnośnie do proporcjonalnego stosowania standardów rewizji finansowej w przypadku średnich jednostek.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2006/43/WE dotyczącej badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Odsyłacze

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.12.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kay Swinburne

25.10.2011

Rozpatrzenie w komisji

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Data przyjęcia

11.3.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

18

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (4.12.2012)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jürgen Creutzmann

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dzięki rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań jednostek interesu publicznego (JIP) Komisja dąży do stworzenia bardziej szczegółowych ram dla rewizji finansowej JIP, co wymaga pewnych poprawek do dyrektywy w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Oprócz tych zmian niektóre przepisy zostały zmienione głównie w odniesieniu do ponadgranicznego świadczenia usług rewizji finansowej i kontroli publicznej ogólnie, co sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem.

Jednak sprawozdawca komisji opiniodawczej zaleca wyłączenie dobrowolnych badań ze stosowania przepisów dotyczących rewizji finansowej, tak jak to ma miejsce obecnie, ponieważ wniosek Komisji spowodowałby wyższe koszty i dodatkowe obciążenia administracyjne, zwłaszcza dla małych i średnich jednostek. Poza tym, o ile dodatkowy dostęp do kapitału może pomóc drobnym firmom audytorskim w przybliżeniu się do wiodących sieci międzynarodowych, to sprawozdawca komisji opiniodawczej pozostaje sceptycznie nastawiony do zniesienia wymogu w zakresie posiadania większości praw głosu przez biegłych rewidentów. Pozwolenie stronom trzecim na posiadanie większości praw głosu w firmie audytorskiej zagraża niezależności tego zawodu.

Wreszcie, mimo iż sprawozdawca komisji opiniodawczej nie złożył żadnych poprawek w tym względzie, usilnie nalega on na ponowne rozważenie, czy choć części proponowanego rozporządzenia nie powinny zostać włączone do obowiązującej dyrektywy. W kontekście różnorodnych ram ładu korporacyjnego rozporządzenie niekoniecznie jest najlepszym instrumentem, dyrektywa umożliwiłaby państwom członkowskim dostosowanie zasad do krajowych ram prawnych. Dotyczy to w szczególności przepisów odnoszących się do komitetu ds. audytu. Ponadto chociaż wymogi w zakresie rewizji finansowej powinny być zapewne ostrzejsze w przypadku jednostek interesu publicznego, to przynajmniej ogólne wymogi w zakresie niezależności mogłyby zostać dostosowane w przypadku obydwu instrumentów.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Ważne jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych w Unii. Wszystkie badania ustawowe powinny zatem być przeprowadzane na podstawie międzynarodowych standardów rewizji finansowej, stanowiących część projektu „Jasność” („Clarity Project”) i wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych. Państwom członkowskim powinno się zezwolić na nakładanie dodatkowych krajowych procedur lub wymogów w zakresie rewizji finansowej wyłącznie w przypadku, gdy wynikają one ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, co oznacza, że wymogi te nie zostały uwzględnione w przyjętych międzynarodowych standardach rewizji finansowej, oraz tylko w przypadku, gdy podnoszą one wiarygodność i jakość rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprzyjają pożytkowi publicznemu w Unii. Komisja powinna nadal angażować się w monitorowanie treści i procesu przyjmowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej przez IFAC.

(7) Ważne jest zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych w Unii. Wszystkie badania ustawowe powinny zatem być przeprowadzane na podstawie międzynarodowych standardów rewizji finansowej, stanowiących część projektu „Jasność” („Clarity Project”) i wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych. Państwa członkowskie powinny unikać nakładania dodatkowych krajowych procedur lub wymogów, z zastrzeżeniem że jest to dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy wynikają one ze szczegółowych krajowych wymogów prawnych dotyczących zakresu badań ustawowych rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, co oznacza, że wymogi te nie zostały uwzględnione w przyjętych międzynarodowych standardach rewizji finansowej, oraz tylko w przypadku, gdy podnoszą one wiarygodność i jakość rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprzyjają pożytkowi publicznemu w Unii. Komisja powinna nadal angażować się w monitorowanie treści i procesu przyjmowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej przez IFAC.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Niektóre państwa członkowskie zastąpiły badania ustawowe małych jednostek ograniczonym przeglądem ich sprawozdań finansowych. Należy zezwolić tym państwom członkowskim na utrzymanie tej praktyki zamiast wprowadzania przepisów o proporcjonalnym stosowaniu standardów rewizji finansowej do małych jednostek.

(14) Niektóre państwa członkowskie zastąpiły badania ustawowe małych jednostek ograniczonym przeglądem ich sprawozdań finansowych. Należy zezwolić tym państwom członkowskim na utrzymanie tej praktyki zamiast wprowadzania przepisów o proporcjonalnym stosowaniu standardów rewizji finansowej do małych jednostek. Państwa członkowskie, na których terytorium wciąż istnieje ustawowy wymóg badania w odniesieniu do małych jednostek, powinny dokonać oceny możliwości zastąpienia go ograniczonym przeglądem ich sprawozdań finansowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – ustęp 13 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) AFI z UE określone w art. 4 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2011/61/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(*****);

skreślona

Uzasadnienie

Podmioty te nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, lecz inwestycyjnymi spółkami celowymi będącymi w posiadaniu banków depozytariuszy (które zgodnie z lit. f) i i) powinny pozostać jednostkami interesu publicznego) i wobec tego nie należy ich klasyfikować jako jednostek interesu publicznego. Ponadto publiczny interes w badaniu tych jednostek jest raczej ograniczony, przede wszystkim dlatego, że nie istnieją szczegółowe przepisy krajowe je regulujące, w związku z czym wartość dodana badań ustawowych JIP jest ograniczona i nieproporcjonalna w stosunku do kosztów i obciążeń administracyjnych, z jakimi się wiąże.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 2 – ustęp 13 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) określone w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(******);

skreślona

Uzasadnienie

Jednostki te nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, lecz instrumentami inwestycyjnymi realizowanymi przez banki powiernicze (które powinny pozostać JIP zgodnie z lit. f) i i)), a zatem nie należy ich zaliczać do JIP. Ponadto publiczny interes w badaniu tych jednostek jest raczej ograniczony, przede wszystkim dlatego, że nie istnieją szczegółowe przepisy krajowe je regulujące, w związku z czym wartość dodana badań ustawowych JIP jest ograniczona i nieproporcjonalna w stosunku do kosztów i obciążeń administracyjnych, z jakimi się wiąże.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt i

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) w pierwszym akapicie skreśla się lit. b);

skreślona

Uzasadnienie

O ile możliwość zwiększonego dostępu do kapitału może mieć swoje zalety, to firmy audytorskie – z uwagi na charakter swoich działań – powinny zachować niezależność od zainteresowanych stron spoza swojej grupy zawodowej. Dlatego należy przywrócić przepisy dotyczące większości praw głosu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b – podpunkt ii

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

skreślony

Państwa członkowskie nie mogą ustanawiać dodatkowych warunków w odniesieniu do wymogów określonych w powyższych literach. Państwa członkowskie nie mogą nakładać wymogu, zgodnie z którym określony minimalny udział w kapitale lub prawach głosu w firmie audytorskiej musi należeć do biegłych rewidentów lub firm audytorskich.

 

Uzasadnienie

Kontrolowanie praw głosu i inwestycji w firmie audytorskiej przez stronę trzecią mogłoby zagrozić niezależności firmy. Dlatego nie należy zmieniać zasad obowiązujących w tym względzie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe władze, o których mowa w art. 32, ustanawiają procedury zatwierdzania biegłych rewidentów, którzy zostali zatwierdzeni w innych państwach członkowskich. Procedury te są zgodne z przepisami art. 11 i 12 dyrektywy 2005/36/WE i nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 13 i 14 tej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie ustanawiają procedury zatwierdzania biegłych rewidentów, którzy zostali zatwierdzeni w innych państwach członkowskich. Procedury te są zgodne z przepisami art. 11 i 12 dyrektywy 2005/36/WE i nie mogą wykraczać poza wymogi określone w art. 13 i 14 tej dyrektywy.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Test umiejętności jest przeprowadzany w jednym z języków dopuszczonych przepisami dotyczącymi języka obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Obejmuje on wyłącznie odpowiednią wiedzę biegłego rewidenta w zakresie przepisów ustawowych i wykonawczych tego państwa członkowskiego w zakresie, w jakim dotyczą one badań ustawowych.

Test umiejętności jest przeprowadzany w jednym z języków urzędowych przyjmującego państwa członkowskiego. Obejmuje on wyłącznie odpowiednią wiedzę biegłego rewidenta w zakresie przepisów ustawowych i wykonawczych tego państwa członkowskiego w zakresie, w jakim dotyczą one badań ustawowych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 – litera a

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby biegły rewident i/lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe oraz każdy posiadacz praw głosu w firmie audytorskiej byli niezależni od badanej jednostki i nie uczestniczyli w procesach decyzyjnych badanej jednostki.

1. Państwa członkowskie dbają o to, by biegły rewident i/lub firma audytorska przeprowadzający badanie ustawowe podęli wszystkie konieczne kroki w celu dopilnowania, aby niezależność nie była zagrożona z powodu finansowych, osobistych, zawodowych, wynikających z zatrudnienia lub innych powiązań wiążących biegłego rewidenta, firmę audytorską, jej jednostki zależne i sieć oraz każdą inną osobę fizyczną, która może wpłynąć na wynik badania ustawowego.

Uzasadnienie

Chociaż wymogi dotyczące badania ustawowego jednostek interesu publicznego są obszerniejsze, podstawowe normy w odniesieniu do niezależności powinny być takie same. W związku z tym poprawka dostosowuje artykuł poświęcony niezależności w dyrektywie do odpowiadającego mu artykułu w rozporządzeniu JIP.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 11 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„Państwa członkowskie dopilnowują, by biegły rewident lub firma audytorska nie przeprowadzali badania ustawowego, jeżeli obiektywna, racjonalnie działająca i poinformowana strona trzecia wyciągnęłaby wniosek, że niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej jest zagrożona. Jeżeli na niezależność biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej mają wpływ zagrożenia, takie jak kontrola własnej działalności, interes własny, występowanie w czyimś interesie, zażyłość lub zaufanie bądź groźba, to dany biegły rewident lub firma audytorska musi zastosować zabezpieczenia w celu złagodzenia tych zagrożeń. Jeżeli ze względu na powagę zagrożeń niezależność pozostaje zagrożona mimo zastosowanych zabezpieczeń, biegły rewident lub firma audytorska nie przeprowadzają badania ustawowego.”

Uzasadnienie

Zmiana zgodnie z poprzedzającą poprawką, gdzie uwzględniono elementy usunięte z ust. 2.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1 „międzynarodowe standardy rewizji finansowej” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) oraz związane z nimi oświadczenia i standardy stanowiące element projektu „Jasność” („Clarity Project”), wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych.

2. Do celów ust. 1 „międzynarodowe standardy rewizji finansowej” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) oraz związane z nimi oświadczenia i standardy przyjęte i opublikowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) w 2009 r., w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań ustawowych i są dostępne w językach roboczych Unii Europejskiej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 – litera a – podpunkt ii

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera k

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) kontrole zapewnienia jakości są właściwe i proporcjonalne dla skali i wielkości działalności kontrolowanej firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta.

k) kontrole zapewnienia jakości są właściwe i proporcjonalne dla skali i złożoności kontrolowanej firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta oraz badanych jednostek.

Uzasadnienie

Oryginalne sformułowanie wydaje się sugerować, że większe firmy audytorskie wymagałyby gruntowniejszych kontroli jakości. Jednak to niekoniecznie rozmiar firmy audytorskiej powinien być decydujący. Wręcz przeciwnie, to rozmiar i złożoność badanych jednostek mogłyby zagwarantować gruntowniejszą kontrolę zapewnienia jakości, ponieważ badanie stawia większe wymagania a konsekwencje słabej jakości badań mogą być bardziej dalekosiężne.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 14 – litera a – podpunkt iii

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe władze, o których mowa w art. 32, udostępniają stronom zainteresowanym, na ich wniosek, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. g). Właściwe władze zapewniają, aby ujawnione sprawozdanie nie naruszało interesów handlowych badanej jednostki, w tym jej praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Państwa członkowskie mogą nałożyć wymóg, zgodnie z którym właściwe władze, o których mowa w art. 32, udostępniają stronom zainteresowanym, na ich wniosek, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. g). Właściwe władze zapewniają, aby ujawnione sprawozdanie nie naruszało interesów handlowych badanej jednostki, w tym jej praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Uzasadnienie

Treść sprawozdań z kontroli różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre sprawozdania mogą zawierać drażliwe informacje, które nie powinny być podawane do publicznej wiadomości, w którym to przypadku stosuje się zagregowaną metodę sprawozdawczą w odniesieniu do kontroli zapewnienia jakości dla całej lokalnej grupy zawodowej biegłych rewidentów, jak zapisano w pkt (i). Państwa członkowskie powinny mieć możliwość dostosowania tego przepisu zgodnie ze swoim kontekstem krajowym.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 15 – litera b

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe władze mogą zezwolić osobom niewykonującym zawodu i posiadającym wiedzę w dziedzinach istotnych dla badania ustawowego na udział w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego, pod warunkiem że osoby te są wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą wyboru. Osoby wykonujące zawód nie mogą być dopuszczone do udziału w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego.

3. Właściwe władze mogą zezwolić osobom niewykonującym zawodu i posiadającym wiedzę w dziedzinach istotnych dla badania ustawowego na udział w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego, pod warunkiem że osoby te są wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą wyboru. Państwa członkowskie mogą jednak dopuścić, by w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego uczestniczyły w mniejszości osoby wykonujące zawód.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 15 – litera d

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach właściwe władze mają prawo inicjowania i przeprowadzania dochodzeń w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich, jak również prawo do podejmowania stosownych działań. Posiadają one odpowiednie zasoby umożliwiające inicjowanie i przeprowadzanie takich dochodzeń.

W stosownych przypadkach właściwe władze mają prawo inicjowania i przeprowadzania dochodzeń w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm audytorskich, jak również prawo do podejmowania stosownych działań. Posiadają one odpowiednie zasoby umożliwiające inicjowanie i przeprowadzanie takich dochodzeń, które mogą przybierać formę obowiązkowego wkładu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich proporcjonalnie do ich działalności w zakresie rewizji finansowej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 15 – litera e

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Właściwe władze przestrzegają zasady przejrzystości. Niezbędne jest publikowanie rocznych programów prac i sprawozdań z działalności systemu.

6. Działalnośc właściwych władz jest przejrzysta. Niezbędne jest publikowanie rocznych programów prac i sprawozdań z działalności systemu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 16

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 32 a (nowy) – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić właściwym władzom, o których mowa w art. 32, na przekazywanie zadań innym władzom lub organom wyznaczonym przez prawo jedynie w odniesieniu do zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich. Realizacja zadań przez inne władze lub organy odbywa się po ich wyraźnym przekazaniu przez właściwe władze. Przy przekazywaniu określa się przekazywane zadania oraz warunki ich wykonywania. Władze lub organy są zorganizowane w sposób wykluczający konflikty interesów. Ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszej dyrektywy oraz środków wykonawczych przyjętych zgodnie z nią ponoszą właściwe władze dokonujące przekazania zadań.

Państwa członkowskie mogą zezwolić właściwym władzom, o których mowa w art. 32, na przekazywanie pewnych zadań innym władzom lub organom wyznaczonym przez prawo. Realizacja zadań przez inne władze lub organy odbywa się po ich wyraźnym przekazaniu przez właściwe władze. Przy przekazywaniu określa się przekazywane zadania oraz warunki ich wykonywania. Władze lub organy są zorganizowane w sposób wykluczający konflikty interesów. Ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszej dyrektywy oraz środków wykonawczych przyjętych zgodnie z nią ponoszą właściwe władze dokonujące przekazania zadań.

Uzasadnienie

W celu umożliwienia zdecentralizowanych systemów nadzoru, istniejących obecnie w niektórych państwach członkowskich, właściwy organ powinien móc przekazywać zadania innym władzom i organom, choć sam pozostanie najważniejszy i będzie ponosił odpowiedzialność.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 37 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17a) W art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Biegłego rewidenta lub firmę audytorską wyznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy lub wspólników badanej jednostki, udzielając pierwszego zlecenia na badanie na okres nie krótszy niż trzy lata.”.

Uzasadnienie

Dłuższy okres, na który udzielane jest pierwsze zlecenie dotyczące badania, jest korzystny z punktu widzenia niezależności rewidenta.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 25

Dyrektywa 2006/43/WE

Artykuł 48 a (nowy) – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 2, art. 36 ust. 7, art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 3 i art. 47 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 2, art. 36 ust. 7, art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 3 i art. 47 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Ujednolicenie dyrektywy

 

W ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejsza dyrektywa zostaje ujednolicona z dyrektywą, do której wprowadza ona zmiany.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Odsyłacze

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.12.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2012

 

 

 

Data przyjęcia

29.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2006/43/WE dotyczącej badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Odsyłacze

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.12.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Syed Kamall

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Data przyjęcia

25.4.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Data złożenia

14.5.2013