SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Sajjad Karim


Postup : 2011/0389(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0171/2013
Predkladané texty :
A7-0171/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0778),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0461/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality slovenským a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012[1]

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0171/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom umožniť audítorským spoločnostiam rásť by im členské štáty mali umožniť prístup k externému kapitálu. Členské štáty by už preto nemali vyžadovať, aby minimálnu výšku kapitálu alebo hlasovacích práv v audítorskej spoločností vlastnili štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti za predpokladu, že väčšinu členov správneho orgánu tvoria audítorské spoločnosti schválené v ktoromkoľvek členskom štáte alebo štatutárni audítori s dobrou povesťou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dôsledok vypustenia neobmedzenej účasti obchodných spoločností.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Zatiaľ čo prvotnú zodpovednosť za poskytovanie finančných informácií by mal niesť manažment auditovaných subjektov, audítori zohrávajú úlohu v tom, že aktívne spochybňujú manažment z perspektívy používateľa. Na účel zlepšenia kvality auditu je preto dôležité, aby sa posilnil profesionálny skepticizmus, ktorý audítor uplatňuje voči auditovanému subjektu. Audítori by mali uznať možnosť, že by sa mohla vyskytnúť podstatná nesprávnosť z dôvodu podvodu alebo chyby bez ohľadu na minulé skúsenosti audítora týkajúce sa čestnosti a integrity manažmentu auditovaného subjektu.

(Odôvodnenie 16 časť 1 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom posilniť nezávislosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností od auditovaného subjektu pri výkone štatutárneho auditu by každá osoba alebo subjekt, ktorý má podiel v audítorskej spoločnosti, mal byť nezávislý od auditovaného subjektu a nemal by byť zapojený do procesu rozhodovania v auditovanom subjekte.

(6) Audítori, audítorské spoločnosti a ich zamestnanci by sa najmä mali zdržať vykonávania štatutárneho auditu subjektu, ak v ňom majú obchodný záujem alebo finančný záujem, a angažovania sa v obchodovaní s finančnými nástrojmi vydanými, garantovanými alebo inak podporovanými auditovaným subjektom okrem podielov v diverzifikovaných schémach kolektívneho investovania. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by sa mali zdržať vnútorných rozhodovacích postupov auditovaného subjektu. Štatutárnym audítorom alebo ich zamestnancom by sa malo zakázať preberať povinnosti v auditovanom subjekte na úrovni riadenia alebo predstavenstva, kým neuplynie primeraná lehota od ukončenia audítorskej zákazky.

(Odôvodnenie 9 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Je dôležité, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti rešpektovali práva na súkromný život a ochranu údajov svojich klientov. Preto by mali byť zaviazaní prísnymi pravidlami zachovávania dôvernosti a služobného tajomstva, ktoré by však nemali brániť správnemu presadzovaniu tejto smernice, ani spolupráci s audítorom skupiny počas vykonávania auditu konsolidovaných účtovných závierok, keď je materská spoločnosť v tretej krajine, za predpokladu, že sú dodržané ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1. Tieto pravidlá by však nemali umožňovať štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti, aby spolupracovali s orgánmi tretích krajín mimo kanálov spolupráce, ktoré sú ustanovené v kapitole XI smernice 2006/43/ES. Uvedené pravidlá zachovávania dôvernosti by sa mali vzťahovať na každého štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí ukončili svoje angažovanie v konkrétnej audítorskej úlohe.

 

_________________

 

1. Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31

(Odôvodnenie 14 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Primeraná vnútorná organizácia štatutárnych audítorov a audítorských spoločností by mala pomôcť zabrániť akýmkoľvek rizikám pre ich nezávislosť. Vlastníci alebo akcionári audítorskej spoločnosti, ako aj osoby, ktoré ju riadia, by nemali zasahovať do výkonu štatutárneho auditu žiadnym spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislosť a objektívnosť štatutárneho audítora, ktorý vykonáva štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti. Okrem toho by štatutárni audítori a audítorské spoločnosti mali zaviesť vhodné vnútorné politiky a postupy voči zamestnancom a iným osobám zapojeným do činnosti týkajúcej sa štatutárneho auditu v rámci svojich organizácií na zabezpečenie dodržiavania svojich štatutárnych povinností. Cieľom týchto politík a postupov by malo byť najmä to, aby sa zabránilo akýmkoľvek ohrozeniam nezávislosti a aby sa tieto ohrozenia riešili, a aby sa zabezpečila kvalita, integrita a dôkladnosť štatutárneho auditu. Tieto politiky a postupy by mali byť primerané, pokiaľ ide o rozsah a zložitosť činnosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

(Odôvodnenie 8 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c) Výsledkom štatutárneho auditu je stanovisko o pravdivosti a nestrannosti účtovných závierok auditovaných subjektov. Zainteresované strany si však nemusia byť vedomé hraníc auditu (závažnosť, postupy odberu vzoriek, úloha audítora v zisťovaní podvodu a zodpovednosť manažérov), ktoré môžu viesť k rozdielu medzi očakávaniami a výsledkom. S cieľom zmenšiť tento rozdiel je dôležité jasnejšie vymedziť rozsah štatutárneho auditu.

(Odôvodnenie 15 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6d) Zabezpečovanie kvality auditu by malo byť hlavným kritériom, ktoré sa uplatňuje pri organizovaní audítorskej práce a prideľovaní potrebných zdrojov na úlohy. Integrita štatutárneho audítora, audítorskej spoločnosti a ich zamestnancov je nevyhnutná na zabezpečenie dôvery verejnosti v štatutárne audity a finančné trhy. Z toho dôvodu každá udalosť, ktorá môže mať vážne dôsledky pre integritu činností štatutárneho auditu, by mala byť vhodne riadená. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by mala audítorskú prácu primerane dokladovať.

(Odôvodnenie 16 časť 2 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6e) Riadna previerka vnútornej kontroly kvality týkajúca sa práce vykonanej v každej zákazke štatutárneho auditu by mala prispievať k vysokej kvalite auditu. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť by preto nemala vydať svoju audítorskú správu pred ukončením tejto previerky vnútornej kontroly kvality.

(Odôvodnenie 18 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Je dôležité zabezpečiť vysokú kvalitu štatutárnych auditov v rámci Únie. Všetky štatutárne audity by sa preto mali vykonávať na základe medzinárodných audítorských štandardov, ktoré sú súčasťou „projektu zreteľnosti“ (Clarity Project) vydaného Medzinárodnou federáciou účtovníkov v roku 2009, ak sú pre štatutárne audity relevantné. Členským štátom by sa malo umožniť, aby nariadili doplňujúce vnútroštátne postupy auditu alebo požiadavky len vtedy, ak vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárneho auditu ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok, teda že dané požiadavky nie sú zahrnuté v prijatých medzinárodných audítorských štandardoch, a len vtedy, ak prispievajú k dôveryhodnosti a kvalite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok a k verejnému blahu Únie. Komisia by mala byť naďalej zapojená do monitorovania obsahu procesu schvaľovania medzinárodných audítorských štandardov IFAC.

(7) Je dôležité zabezpečiť vysokú kvalitu štatutárnych auditov v rámci Únie. Všetky štatutárne audity by sa preto mali vykonávať na základe medzinárodných audítorských štandardov, ktoré vydala Medzinárodná rada pre normy auditu a poistenia (IAASB), ak sú pre štatutárne audity relevantné. Členským štátom by sa malo umožniť, aby nariadili doplňujúce vnútroštátne postupy auditu alebo požiadavky len vtedy, ak vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných alebo regulačných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárneho auditu ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok, teda že dané požiadavky nie sú zahrnuté v prijatých medzinárodných audítorských štandardoch, a len vtedy, ak prispievajú k dôveryhodnosti a kvalite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok. Komisia by mala byť naďalej zapojená do monitorovania obsahu a procesu schvaľovania medzinárodných audítorských štandardov IAASB.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) V prípade konsolidovaných účtovných závierok je dôležité, aby existovalo jasné vymedzenie povinností štatutárnych audítorov, ktorí vykonávajú audit rôznych subjektov skupiny. Na tento účel audítor skupiny nesie úplnú zodpovednosť za audítorskú správu.

(Odôvodnenie 17 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Verejný dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami zahŕňa schválenie, registráciu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, schvaľovanie noriem profesijnej etiky a internej kontroly kvality audítorských spoločností, priebežného vzdelávania, ako aj systémov zabezpečenia kvality, prešetrovania a sankcií pre štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti. S cieľom zlepšiť transparentnosť dohľadu nad audítormi a umožniť väčšiu zodpovednosť by mal každý členský štát určiť jeden orgán zodpovedný za verejný dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami. Nezávislosť týchto verejných orgánov pre dohľad od audítorskej profesie je základným predpokladom pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie verejného dohľadu nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami. Z toho dôvodu by orgány verejného dohľadu mali riadiť nepraktizujúce osoby a členské štáty by mali ustanoviť nezávislé a transparentné postupy na výber nepraktizujúcich osôb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Primeraný dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú cezhraničné činnosti alebo sú súčasťou sietí, si vyžaduje, aby si orgány verejného dohľadu členských štátov vymieňali informácie. Na účel ochrany dôvernosti informácií, ktoré sa takto môžu vymieňať, by členské štáty mali zabezpečiť, aby povinnosti zachovávať služobné tajomstvo podliehali nielen zamestnanci orgánov verejného dohľadu, ale aj všetky osoby, ktorým orgány verejného dohľadu delegovali úlohy. Príslušný orgán by mal mať možnosť delegovať úlohy iným orgánom alebo úradom len v prípade schvaľovania a registrácia štatutárnych audítorov. Také delegovanie by malo podliehať viacerým podmienkam a príslušný orgán by mal zaň niesť najvyššiu zodpovednosť.

(11) Primeraný dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú cezhraničné činnosti alebo sú súčasťou sietí, si vyžaduje, aby si orgány verejného dohľadu členských štátov vymieňali informácie. Na účel ochrany dôvernosti informácií, ktoré sa takto môžu vymieňať, by členské štáty mali zabezpečiť, aby povinnosti zachovávať služobné tajomstvo podliehali nielen zamestnanci orgánov verejného dohľadu, ale aj všetky osoby, ktorým orgány verejného dohľadu delegovali úlohy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Výbory pre audit alebo orgány vykonávajúce rovnocennú funkciu v rámci auditovaného subjektu majú rozhodujúcu úlohu pri prispievaní k veľmi kvalitnému štatutárnemu auditu. Je osobitne dôležité posilniť nezávislosť a odbornú kompetenciu výboru pre audit tým, že sa vyžaduje, aby väčšina jeho členov bola nezávislá a aby aspoň jeden člen výboru mal kvalifikáciu v oblasti auditu a druhý v oblasti auditu, resp. v účtovníctve. Odporúčaním Komisie z 15. februára 2005 o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu sa ustanovuje, ako by mali byť výbory pre audit zriadené a ako by mali fungovať. Vzhľadom na veľkosť predstavenstiev v spoločnostiach so zníženou trhovou kapitalizáciou a v malých a stredných subjektoch verejného záujmu by však bolo vhodné, aby funkcie pridelené výboru pre audit v týchto subjektoch, alebo orgánu vykonávajúcemu rovnocenné funkcie v auditovanom subjekte, vykonával správny orgán alebo dozorný orgán ako celok.

(Odôvodnenie 23 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Záťaž pre malé a stredné podniky v rámci Únie v súvislosti s auditom ich účtovných závierok by sa mala preskúmať v minimálnej nevyhnutnej miere bez toho, aby bola ohrozená ochrana investora. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby uplatňovanie audítorských štandardov, podľa ktorých sa vykonáva štatutárny audit účtovných závierok uvedených spoločností, bol primeraný veľkosti malých a stredných podnikov.

(13) Záťaž pre malé a stredné podniky v rámci Únie v súvislosti s auditom ich účtovných závierok by sa mala preskúmať v minimálnej nevyhnutnej miere bez toho, aby bola ohrozená ochrana investora. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby uplatňovanie audítorských štandardov, podľa ktorých sa vykonáva štatutárny audit účtovných závierok uvedených spoločností, bol primeraný veľkosti malých a stredných podnikov. Mala by sa tiež zohľadniť skutočnosť, že malé a stredné podniky majú rôzne veľkosti a že sa líšia aj komplexnosťou svojich činností.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zachovať práva dotknutých strán, keď príslušné orgány členských štátov spolupracujú s príslušnými orgánmi tretích krajín na výmene pracovnej dokumentácie o audite alebo iných relevantných dokumentov na posúdenie kvality vykonaného auditu, by členské štáty mali zabezpečiť, aby pracovné dohody, ktoré ich príslušné orgány uzavreli a na základe ktorých sa uskutočňuje akákoľvek výmena takých dokumentov, obsahovali dostatočné zabezpečenie na ochranu obchodného tajomstva, obchodných záujmov vrátane práv priemyselného a duševného vlastníctva auditovaných subjektov.

(15) S cieľom zachovať práva dotknutých strán, keď príslušné orgány členských štátov spolupracujú s príslušnými orgánmi tretích krajín na výmene pracovnej dokumentácie o audite alebo iných relevantných dokumentov na posúdenie kvality vykonaného auditu, by členské štáty mali zabezpečiť, aby pracovné dohody, ktoré ich príslušné orgány uzavreli a na základe ktorých sa uskutočňuje akákoľvek výmena takých dokumentov, obsahovali dostatočné zabezpečenie na ochranu obchodného tajomstva, obchodných záujmov vrátane práv priemyselného a duševného vlastníctva auditovaných subjektov. Členské štáty zaistia, aby tieto dohody dodržiavali ustanovenia smernice 95/46/ES a boli s nimi v súlade.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Keďže cieľ tejto smernice, a to posilnenie ochrany investora v účtovných závierkach, ktoré podniky zverejňujú, prostredníctvom zlepšovania kvality štatutárnych auditov, ktoré sa vykonávajú v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho vzhľadom na jeho rozsah a vplyvy možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(20) Keďže cieľ tejto smernice, a to posilnenie dôvery investora v pravdivosť a objektívnosť účtovných závierok, ktoré podniky zverejňujú, prostredníctvom zlepšovania kvality štatutárnych auditov, ktoré sa vykonávajú v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho vzhľadom na jeho rozsah a vplyvy možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2006/43/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) dopĺňajú sa tieto odseky:

(a) dopĺňajú sa tieto odseky:

„Články 22, 25 a 27 až 30 tejto smernice sa neuplatňujú na štatutárny audit ročných a konsolidovaných závierok subjektov verejného záujmu, ak to nie je uvedené v nariadení (EÚ) č. [xxx].

„Články 25, 28 a 29 tejto smernice sa neuplatňujú na štatutárny audit ročných a konsolidovaných závierok subjektov verejného záujmu, ak to nie je uvedené v nariadení (EÚ) č. [xxx].

Články 32 až 36 tejto smernice sa uplatňujú so zreteľom na subjekty verejného záujmu, ak súvisia s dohľadom nad dodržiavaním pravidiel o schvaľovaní a registrácii štatutárnych audítorov a audítorských spoločností stanovených v článkoch 3 až 20.“

Články 32 až 36 tejto smernice sa uplatňujú so zreteľom na subjekty verejného záujmu, ak súvisia s dohľadom nad dodržiavaním pravidiel o schvaľovaní a registrácii štatutárnych audítorov a audítorských spoločností stanovených v článkoch 3 až 20.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) ho dobrovoľne vykonávajú malé podniky;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dobrovoľný audit malých podnikov netreba regulovať.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) bod 5 sa nahrádza takto:

 

'5. „audítor z tretej krajiny“ je fyzická osoba, ktorá vykonáva audity ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spoločnosti zaregistrovanej v tretej krajine okrem prípadu, keď je táto osoba štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou a ak vykonanie audítorskej zákazky v tretej krajine podlieha kontrole členského štátu;“;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'10. „príslušné orgány“ sú orgány určené zákonom, ktoré sú zodpovedné za reguláciu a/alebo za dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami alebo ich osobitnými aspektmi; odkaz na „príslušný orgán“ v konkrétnom článku je odkazom na orgán zodpovedný za funkcie, na ktoré sa v uvedenom článku odkazuje;“ ;

'10. „príslušné orgány“ sú orgány určené zákonom, ktoré sú zodpovedné za reguláciu a/alebo za dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami alebo ich osobitnými aspektmi; odkaz na „príslušný orgán“ v konkrétnom článku je odkazom na orgán alebo subjekt či subjekty zodpovedné za funkcie, na ktoré sa v uvedenom článku odkazuje;“;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) bod 13 sa nahrádza takto:

(d) bod 13 sa nahrádza takto:

‘13. „subjekty verejného záujmu“ sú:

‘13. „subjekty verejného záujmu“ sú podniky, ktoré sú:

(a) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES;

(a) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES;

(b) úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES;

(b) úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, a nie sú úverovými inštitúciami uvedenými v článku 2 uvedenej smernice(*);

(c) poisťovne v zmysle článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(**);

(c) poisťovne v zmysle článku 2 ods. 1 smernice Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach poisťovní, alebo

(d) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktoré sú platobnými inštitúciami vymedzenými v článku 4 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES(***), ak sa neuplatňuje článok 15 ods. 2 uvedenej smernice;

(d) subjekty, ktoré určili členské štáty ako subjekty verejného záujmu, napríklad podniky, ktoré sú dôležité z verejného hľadiska z dôvodu povahy ich podnikania, ich veľkosti alebo počtu zamestnancov;

(e) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktoré sú inštitúciami elektronického peňažníctva vymedzenými článku 2 v bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES(***), ak sa neuplatňuje článok 15 ods. 2 smernice 2007/64/ES;

 

(f) investičné spoločnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES;

 

(g) alternatívne investičné fondy EÚ vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

 

(h) podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(******);

 

(i) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktoré sú centrálnymi depozitármi cenných papierov;

 

(j) centrálne zmluvné strany vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady X/XXXX (*******)[pozri návrh nariadenia o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov, KOM(2010)484);

 

(*) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(*) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(**) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.09, s. 1.

 

(***) Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

 

(****) Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

(*****) Ú. v. EÚ L 174, 01.7.2011, s. 1.

 

(******) Ú. v. ES L 302, 17.11.2009, s. 32;

 

(*******) Ú. v. EÚ L ...

 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno b – bod i

Smernica 2006/43/ES

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) v prvom pododseku sa vypúšťa písmeno b);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno b – bod iii

Smernica 2006/43/ES

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii) druhý pododsek sa nahrádza takto:

(iii) druhý pododsek sa vypúšťa;

„Členské štáty nesmú ustanoviť dodatočné podmienky v súvislosti s týmito bodmi. Členským štátom sa nepovoľuje vyžadovať, aby minimálna výška kapitálu alebo hlasovacích práv v audítorskej spoločnosti bola v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.“.

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5

Smernica 2006/43/ES

Článok 6 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány uvedené v článku 32 spolupracujú s cieľom dosiahnuť zblíženie požiadaviek uvedených v tomto článku. Spolupracujú s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) a príslušnými orgánmi podľa článku X nariadenia [XXX] z [XXX], v takej miere, v akej sa toto zbližovanie týka štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu.

„Príslušné orgány uvedené v článku 32 spolupracujú s cieľom dosiahnuť minimálne zblíženie požiadaviek uvedených v tomto článku.“ Pri takejto spolupráci príslušné orgány zohľadňujú vývoj v oblasti vykonávania auditu a audítorskej profesie, najmä zblíženie, ktoré sa už audítorskou profesiou dosiahlo.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 2006/43/ES

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) odsek 3 sa nahrádza takto:

(b) odsek 3 sa vypúšťa

„Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a na účel prispôsobenia zoznamu oblastí, ktoré sa majú zahrnúť do testu teoretických vedomostí uvedených v odseku 1 tohto článku. Pri využívaní týchto právomocí Komisia zohľadňuje vývoj v oblasti vykonávania auditu a audítorskej profesie.“

 

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2006/43/ES

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Adaptačné obdobie nepresahuje 3 roky a je predmetom posúdenia.

Adaptačné obdobie nepresahuje tri roky a je predmetom posúdenia úrovne odborných kompetencií dosiahnutých pri uplatňovaní vnútroštátneho práva v oblasti auditov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2006/43/ES

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 15 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

vypúšťa sa

„Verejný register organizuje príslušný orgán uvedený v článku 32.“.

 

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2006/43/ES

Článok 17 – odsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„prípadne či je audítorská spoločnosť zaregistrovaná podľa článkov 3a a 3b.“.

„prípadne či je audítorská spoločnosť zaregistrovaná podľa článku 3b.“.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 21 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

10a. V článku 21 sa dopĺňa tento odsek:

 

2a. Pri výkone štatutárneho auditu štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zachováva profesionálny skepticizmus počas celého auditu a uznáva možnosť vecných nesprávnych údajov v dôsledku skutočností alebo správania naznačujúceho nezrovnalosti vrátane podvodu alebo chyby bez ohľadu na skúsenosť audítora alebo spoločnosti v minulosti, pokiaľ ide o čestnosť a bezúhonnosť manažmentu auditovaného subjektu a osôb poverených jeho riadením a správou, ako to vyžadujú medzinárodné štandardy uvedené v článku 26 smernice 2006/43/ES.

 

 

 

Na účely tohto článku „profesionálny skepticizmus“ je postoj, ktorý zahŕňa skúmavé rozmýšľanie, citlivosť na okolnosti, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu, a kritické posudzovanie audítorských dôkazov.

(Odôvodnenie 15 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11 – písmeno a

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zaistia, aby bol štatutárny audítor a/alebo audítorská spoločnosť a akýkoľvek držiteľ hlasovacích práv v audítorskej spoločnosti pri výkone štatutárneho auditu nezávislý od auditovaného subjektu a nebol zapojený do rozhodovania v auditovanom subjekte.

1. Členské štáty zaistia, aby bol štatutárny audítor, audítorská spoločnosť alebo akákoľvek fyzická osoba, ktorá môže priamo alebo nepriamo ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu, pri výkone štatutárneho auditu nezávislá od auditovaného subjektu.

 

Nezávislosť sa bude vyžadovať počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú finančné výkazy, ktorých audit sa má vykonať, aj počas obdobia, v ktorom sa vykonáva štatutárny audit.

 

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť nevykoná štatutárny audit, pokiaľ hrozí, že by pri audite mohlo dôjsť k sebahodnoteniu, presadzovaniu vlastných záujmov, vzniku protekčného vzťahu, využívaniu známostí alebo zastrašovania z dôvodu finančných, osobných, obchodných, zamestnaneckých alebo iných vzťahov medzi:

 

– štatutárnym audítorom, audítorskou spoločnosťou, jej sieťou a akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá môže ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu, a

 

– auditovaným subjektom,

 

na základe ktorých by objektívna, rozumná a informovaná tretia strana s prihliadnutím na uplatňované ochranné opatrenia dospela k záveru, že je spochybnená nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11 – písmeno b

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) v odseku 2 sa vypúšťa druhý pododsek;

(b) odsek 2 sa nahrádza takto:

 

2. Štatutárny audítor, audítorská spoločnosť, ich kľúčoví audítorskí partneri, ich zamestnanci, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby sú tomuto audítorovi alebo spoločnosti k dispozícii alebo sú pod jeho kontrolou a ktorá je priamo zapojená do činností týkajúcich sa štatutárneho auditu, a osoby úzko s nimi spojené v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Komisie 2004/72/ES:

 

(a) nevlastnia finančné nástroje auditovaného subjektu, materského podniku, pre ktorý je auditovaný subjekt významný, alebo ktoréhokoľvek subjektu, ktorého finančné informácie sú včlenené do účtovnej závierky auditovaného subjektu, okrem podielov v diverzifikovaných schémach kolektívneho investovania vrátane spravovaných fondov, ako sú dôchodkové fondy alebo životné poistenie;

 

(b) nemajú v súčasnosti alebo nemali počas predchádzajúcich 12 mesiacov akýkoľvek osobný, obchodný pracovný alebo iný vzťah s auditovaným subjektom, materským podnikom, pre ktorý je auditovaný subjekt významný, alebo ktorýmkoľvek subjektom, ktorého finančné informácie sú včlenené do účtovnej závierky auditovaného subjektu, ktorý by mohli ohroziť alebo byť vo všeobecnosti vnímané objektívnou, rozvážnou a informovanou treťou stranou ako ohrozujúci nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

(Odôvodnenie 7 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11 – písmeno ba (nové)

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odseky 2a a 2b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) V článku 22 sa dopĺňajú tieto odseky:

 

2a. Osoby alebo spoločnosti uvedené v odseku 2 nesmú žiadať ani prijímať dary, pohostenie alebo podobné výhody od auditovaného subjektu, iba ak by objektívna, rozumná a informovaná tretia strana považovala ich hodnotu za triviálnu alebo bez dôsledkov.

 

2b. Ak počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú účtovné závierky, auditovaný subjekt získal alebo sa spojil so subjektom, na ktorý sa uplatňujú články 22 a 22a tejto smernice a články 9 až 11 nariadenia XX/XX, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť identifikuje a vyhodnotí akékoľvek súčasné alebo nedávne záujmy alebo vzťahy –vrátane vzťahov zahrňujúcich poskytovanie služieb – s tým subjektom, ktorý, s prihliadnutím na dostupné záruky, by mohol ohroziť jeho nezávislosť a schopnosť pokračovať v štatutárnom audite po dátume účinnosti fúzie alebo akvizície.

 

Len čo to bude možné a vo všetkých prípadoch do troch mesiacov štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť prijme všetky kroky, ktoré môžu byť potrebné na ukončenie všetkých súčasných záujmov alebo vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť, a ak je to možné prijme ochranné opatrenia na minimalizáciu akékoľvek ohrozenia svojej nezávislosti vyplývajúce z predchádzajúcich a súčasných záujmov a vzťahov.

(Odôvodnenie 7 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) odsek 4 sa nahrádza takto:

(c) odsek 4 sa vypúšťa

‘4. Komisii je oprávnená prijímať v súlade s článkom 48a delegované akty na účel spresnenia:

 

(a) ohrozenia a ochranných opatrení uvedených v odseku 2 tohto článku;

 

(b) situácií, v ktorých je závažnosť ohrozenia podľa odseku 2 tohto článku taká veľká, že nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti je spochybnená.“

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 22a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a. Vkladá sa tento článok 22a:

 

Článok 22a (nový)

 

Zamestnanie bývalých štatutárnych audítorov alebo zamestnancov štatutárnych audítorov či audítorských spoločností

 

1. Členské štáty zaistia, že štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner, ktorý v mene audítorskej spoločnosti vykonáva štatutárny audit, pred uplynutím aspoň dvojročnej lehoty odvtedy, ako odstúpil z funkcie štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera:

 

(a) neprijme pozíciu v kľúčovom manažmente auditovaného subjektu;

 

(b) sa nestane členom výboru pre audit auditovaného subjektu alebo, keď taký výbor pre audit neexistuje, orgánu vykonávajúceho rovnocenné funkcie ako výbor pre audit;

 

(c) sa nestane nevýkonným členom správneho orgánu alebo členom dozorného orgánu auditovaného subjektu.

 

2. Zamestnanci a partneri iní než kľúčoví audítorskí partneri štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti vykonávajúcej štatutárny audit, ako aj akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby sú takému audítorovi alebo spoločnosti k dispozícii alebo sú pod ich kontrolou, neprijme žiadnu funkciu uvedenú v písmenách (a), (b) a (c) odseku 1, ak sú títo zamestnanci, partneri alebo iné fyzické osoby osobne schválené ako štatutárni audítori, pred uplynutím aspoň ročnej lehoty odvtedy, ako boli priamo zapojené do zákazky štatutárneho auditu.

(Odôvodnenie 8 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11b (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 23 – odseky 4a až 4c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

 

 

 

11b. V článku 23 sa dopĺňajú tieto odseky:

 

4a. V prípade, že štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonáva štatutárny audit subjektu verejného záujmu, ktorý je súčasťou skupiny podnikov, ktorých materská spoločnosť sa nachádza v tretej krajine, pravidlá o dôvernosti informácií a služobnom tajomstve uvedené v odseku 1 nebránia štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v tom, aby relevantnú dokumentáciu o audítorskej práci odovzdali audítorovi skupiny, ktorý sa nachádza v tretej krajine, ak je táto dokumentácia výhradne potrebná na vypracovanie auditu konsolidovaných účtovných závierok materskej spoločnosti.

 

4b. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárny audit subjektu verejného záujmu, ktorý emitoval cenné papiere v tretej krajine alebo ktorý je súčasťou skupiny vydávajúcej štatutárne konsolidované účtovné závierky v tretej krajine, môže príslušným orgánom v relevantných tretích krajinách odovzdať pracovné dokumenty o audite alebo iné dokumenty súvisiace s auditom daného subjektu, ktoré má v držbe, za podmienok ustanovených v článku 47.

 

4c. Odovzdanie informácií audítorovi skupiny nachádzajúcemu sa v tretej krajine musí byť v súlade s kapitolou IV smernice 95/46/ES a príslušnými vnútroštátnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

(Odôvodnenie 13 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11c (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 24a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11c. Vkladá sa tento článok 24a:

 

Článok 24a (nový)

 

Vnútorná organizácia audítorských spoločností vykonávajúcich štatutárny audit

 

1. Členské štáty zaistia, aby štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť spĺňali tieto organizačné podmienky:

 

(a) audítorská spoločnosť zavádza primerané politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby jej majitelia alebo akcionári, ako aj členovia administratívnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti, nezasahovali do vykonávania štatutárneho auditu žiadnym spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislosť a objektívnosť štatutárneho audítora, ktorý vykonáva štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti;

 

(b) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť má primerané administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, účinné postupy na posúdenie rizika a účinné opatrenia na kontrolu a ochranu systémov spracovania informácií.

 

Tieto mechanizmy vnútornej kontroly sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo dodržiavanie súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých úrovniach audítorskej spoločnosti alebo pracovnej štruktúry štatutárneho audítora.

 

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavádzajú a udržiavajú rozhodovacie postupy a organizačné štruktúry, v ktorých sú jasne a dokladovaným spôsobom presne uvedené hierarchické vzťahy a pridelené funkcie a povinnosti;

 

(c) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavádzajú primerané politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby jeho alebo jej zamestnanci a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby sú im k dispozícii alebo pod ich kontrolou a ktoré sú priamo zapojené do činností štatutárneho auditu, mali primerané vedomosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených povinností;

 

(d) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavádzajú primerané politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby sa outsourcing dôležitých audítorských funkcií neuskutočnil tak, že sa zhorší kvalita vnútornej kontroly štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a schopnosť príslušných orgánov vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti stanovených v tejto smernici;

 

(e) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavádzajú vhodné a účinné organizačné a administratívne opatrenia, aby zabránili akýmkoľvek prípadom ohrozenia ich nezávislosti iným, než obvyklému priebehu podnikateľskej činnosti, uvedeným v článku 22 ods. 1, aby ich zistili, odstránili alebo riešili a zverejňovali;

 

(f) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavádzajú vhodné postupy a normy na vykonávanie štatutárneho auditu, odborné vedenie a kontrolu činností zamestnancov a dohľad nad nimi, ako aj na organizovanie štruktúry audítorského spisu uvedeného v článku 25b ods. 5;

 

(g) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavádzajú systém vnútornej kontroly kvality štatutárneho auditu. Systém kontroly kvality zahŕňa aspoň postupy a normy opísané v písmene f). V prípade audítorskej spoločnosti nesie zodpovednosť za systém vnútornej kontroly kvality osoba, ktorá je kvalifikovaná ako štatutárny audítor;

 

(h) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť využívajú primerané systémy, zdroje a postupy na zabezpečenie kontinuity a správnosti vykonávania svojich činností týkajúcich sa štatutárneho auditu;

 

(i) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť takisto zavádzajú vhodné a účinné organizačné a administratívne opatrenia na riešenie a zaznamenávanie udalostí, ktoré majú alebo by mohli mať vážne následky pre integritu ich činností týkajúcich sa štatutárneho auditu;

 

(j) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť majú vhodné politiky odmeňovania alebo rozdeľovania zisku, ktoré slúžia na dostatočnú výkonnostnú motiváciu, aby sa zabezpečila kvalita auditu. Najmä výška príjmov, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť získavajú predajom nepoisťovacích služieb auditovanému subjektu, netvorí súčasť hodnotenia výkonnosti a kompenzácie akejkoľvek osoby podieľajúcej sa na audite alebo majúcej možnosť ovplyvniť priebeh auditu.

 

(k) štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť monitorujú a hodnotia primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútornej kontroly kvality a opatrení zavedených v súlade s touto smernicou a prijímajú vhodné opatrenia na riešenie akýchkoľvek nedostatkov. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť najmä vykonávajú ročné hodnotenie systému vnútornej kontroly kvality uvedeného v písmene g). Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vedú záznamy o zisteniach z tohto hodnotenia a o akomkoľvek navrhovanom opatrení na zmenu systému vnútornej kontroly kvality.

 

Politiky a postupy uvedené v prvom pododseku sa dokumentujú a oznamujú zamestnancom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti.

 

Žiadny outsourcing audítorských funkcií uvedený v písmene d) neovplyvňuje zodpovednosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti voči auditovanému subjektu.

 

2. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zohľadňujú svoju veľkosť a zložitosť činností pri dosahovaní súladu s požiadavkami odseku 1 tohto článku.

 

štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť sú schopní príslušnému orgánu dokázať, že spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1, s riadnym prihliadnutím k prvému pododseku.

(Odôvodnenie 6 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11d (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 25a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11d. Vkladá sa tento článok 25a:

 

Článok 25a

 

Rozsah štatutárneho auditu

 

1. Pri výkone štatutárneho auditu štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uskutočňujú audit v súlade s medzinárodnými štandardami uvedenými v článku 26.

 

2. V prípade, že auditovaným subjektom je subjekt verejného záujmu, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť prijmú potrebné opatrenia s cieľom zaujať stanovisko, pokiaľ ide o to, či ročné alebo konsolidované účtovné závierky subjektu verejného záujmu poskytujú pravdivý a verný pohľad a boli pripravené v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva.

 

Správa štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti sa vypracuje v súlade s článkami 21 až 25 nariadenia (EÚ) č. XX/XX.

 

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na podávanie správ uvedené v článkoch 22 a 23 nariadenia (EÚ) č. XX/XX, rozsah štatutárneho auditu nezahŕňa potvrdenie o budúcej životaschopnosti auditovaného subjektu ani o efektívnosti alebo účinnosti, s ktorou manažment alebo správny orgán riešil alebo bude spravovať záležitosti subjektu.

(Odôvodnenie 14 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11e (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 25b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11e. Vkladá sa tento článok 25b:

 

Článok 25b (nový)

 

Organizácia práce

 

1. Ak štatutárny vykonáva audítorská spoločnosť, táto audítorská spoločnosť určí aspoň jedného kľúčového audítorského partnera s príslušnou, odbornosťou, schopnosťou a autoritou na to, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti. Audítorská spoločnosť poskytne určenému audítorskému partnerovi (partnerom) dostatočné zdroje a personál, ktorý má potrebnú odbornosť a schopnosť na to, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti.

 

Hlavným kritériom audítorskej spoločnosti pri výbere určeného kľúčového audítorského partnera (partnerov) je zabezpečenie kvality auditu, nezávislosti a odbornosti.

 

Určený audítorský partner (partneri) je aktívne zapojený do výkonu štatutárneho auditu.

 

2. Ak štatutárny audit vykonáva štatutárny audítor, venuje dostatok času zákazke a spomedzi svojich zamestnancov vyčlení dostatočné zdroje, aby mohol riadne vykonávať svoje povinnosti.

 

3. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zavedú postupy kontroly kvality na úrovni, ktorá je v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi uvedenými v článku 26.

 

4. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vedú záznam o klientovom účte. Tento záznam obsahuje o každom klientovi auditu tieto informácie:

 

(a) názov, adresu a miesto podnikania;

 

(b) v prípade audítorskej spoločnosti kľúčového audítorského partnera (partnerov);

 

(c) poplatky účtované za štatutárny audit a poplatky účtované za ostatné služby v ktoromkoľvek rozpočtovom roku.

 

5. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vytvorí audítorský spis pre každý vykonaný štatutárny audit. Audítorský spis obsahuje aspoň dokumentáciu pre štatutárny audit vykonaný tak, ako to vyžadujú medzinárodné audítorské štandardy uvedené v článku 26. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť tiež dokumentujú zaznamenané údaje v súlade s článkami 25c a 25d ods. 6 tejto smernice a článkom 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. XX/XX.

 

Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť si ponechávajú akékoľvek ďalšie údaje a dokumenty, ktoré sú dôležité pri podávaní správ, ako sa uvádza v článkoch 22 a 23 nariadenia (EÚ) č. XX/XX a na monitorovanie dodržiavania tejto smernice, nariadenia (EÚ) č. XX/XX a ďalších uplatniteľných zákonných požiadaviek.

 

Audítorský spis sa uzatvára najneskôr šesťdesiat dní po dátume podpísania audítorskej správy uvedenej v článku 22 nariadenia (EÚ) č. XX/XX.

 

6. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uchovávajú záznamy o akýchkoľvek sťažnostiach týkajúcich sa výkonu štatutárnych auditov.

(Odôvodnenie 16 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11f (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 25c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11f. Vkladá sa tento článok 25c:

 

Článok 25c

 

Integrita finančného výkazníctva

 

1. V prípade , že štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť zistia vývoj, ktorý môže mať pravdepodobne významné dôsledky pre stanovisko audítora, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť:

 

(a) vedú záznam o vývoji;

 

(b) prijmú vhodné opatrenia požadované podľa príslušných medzinárodných audítorských noriem v reakcii na udalosť alebo vývoj;

 

(c) informujú o udalosti alebo vývoji príslušný orgán, ak po prijatí príslušných opatrení sa audítor naďalej domnieva, že udalosť alebo vývoj mať pravdepodobne významné dôsledky pre stanovisko audítora.

 

Záznam uvedený v písmene (a) prvého pododseku zahŕňa skutočnosti a okolnosti udalosti, informácie o zapojenej osobe alebo osobách a podrobnosti o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa písmena (b) uvedeného pododseku.

 

2. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2005/60/ES, keď štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vykonávajúci štatutárny audit majú podozrenie alebo majú opodstatnené dôvody na podozrenie, že došlo ku skutočnostiam alebo správaniu naznačujúcemu nezrovnalosti vrátane podvodu v súvislosti s účtovnou závierkou auditovaného subjektu, alebo že došlo k ich pokusu, informujú auditovaný subjekt a vyzvú ho na prešetrenie záležitosti a prijmú primerané opatrenia na riešenie takýchto nezrovnalostí a na to, aby sa zabránilo akémukoľvek opätovnému výskytu takýchto nezrovnalostí v budúcnosti.

 

V prípade, že auditovaný subjekt neprešetrí záležitosť alebo neprijme žiadne opatrenia alebo v prípade, že štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť sú presvedčení, že opatrenia, ktoré auditovaný subjekt prijal, nie sú primerané na riešenie týchto nezrovnalostí, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť o týchto nezrovnalostiach informujú príslušné orgány dohľadu.

 

Poskytnutie akejkoľvek skutočnosti alebo správania uvedených v prvom pododseku príslušným orgánom, ktoré štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uskutočnia v dobrej viere, nepredstavuje porušenie žiadneho zmluvného ani právneho obmedzenia týkajúceho sa sprístupňovania informácií a nezakladá zodpovednosť týchto osôb.

(Odôvodnenie 17 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11g (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 25d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11g. Vkladá sa tento článok 25d:

 

Článok 25d

 

Vnútorná previerka kontroly kvality

 

1. V prípade, že auditovaným subjektom je subjekt verejného záujmu, pred tým, ako sa vydajú správy uvedené v článkoch 22 a 23 nariadenia (EÚ) č. XX/XX, vykoná sa previerka kontroly kvality práce s cieľom posúdiť, či štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner mohli reálne dospieť k stanovisku a záverom vyjadreným v návrhu týchto správ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi uvedenými v článku 26.

 

2. Vnútornú previerku kontroly kvality vykoná revízor vnútornej kontroly kvality. Týmto revízorom je štatutárny audítor, ktorý nie je zapojený do vykonávania štatutárneho auditu, ku ktorému sa vnútorná previerka kontroly kvality viaže.

 

3. Pri vykonávaní previerky kontroly kvality práce revízor preverí auditované účtovné závierky a vykonáva objektívne hodnotenie aspoň tohto:

 

(a) ústne a písomné informácie, ktoré štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner poskytli na doloženie významných posúdení a hlavných zistení ku ktorým sa dospelo počas vykonaných audítorských postupov, a závery, ktoré sa z týchto zistení vyvodili, bez ohľadu na to, či tieto informácie boli alebo neboli poskytnuté na žiadosť revízora kontroly kvality práce;

 

(b) významné posúdenia a hlavné zistenia použitých audítorských postupov a závery vyvodené z týchto zistení;

 

(c) správy štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera, ako je vyjadrené v návrhu správ uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia (EÚ) č. XX/XX;

 

4. V previerke vnútornej kontroly kvality sa hodnotia aspoň tieto prvky:

 

(a) nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti od auditovaného subjektu;

 

(b) podstatné riziká, ktoré štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner zistili počas výkonu štatutárneho auditu, a opatrenia, ktoré prijali na primerané riadenie týchto rizík;

 

(c) argumentácia štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera, najmä pokiaľ ide o významnosť a podstatné riziká uvedené v písmene (b);

 

(d) akákoľvek žiadosť o radu od externých expertov a uplatnenie tejto rady;

 

(e) povaha a oblasť opravených a neopravených nesprávností v účtovnej závierke, ktoré boli zistené počas výkonu auditu;

 

(f) otázky prerokované s výborom pre audit a riadiacim a/alebo dozorným orgánom auditovaného subjektu;

 

(g) otázky prerokované s príslušnými orgánmi a prípadne s ďalšími tretími stranami;

 

(h) či dokumenty a informácie vybrané zo spisu uspokojivo odzrkadľujú stanoviská zamestnancov zapojených do auditu a či tieto dokumenty a informácie dokladajú stanovisko štatutárneho audítora alebo kľúčového audítorského partnera, ako je vyjadrené v návrhu správ uvedených v článkoch 22 a 23 nariadenia (EÚ) č. XX/XX.

 

5. Revízor vnútornej kontroly kvality prerokuje výsledky previerky vnútornej kontroly kvality so štatutárnym audítorom alebo kľúčovým audítorským partnerom. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť určia postup, ktorý sa má dodržiavať, ak revízor a štatutárny audítor alebo kľúčový audítorský partner nesúhlasia s výsledkami previerky.

 

6. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť vedú záznamy o výsledkoch previerky vnútornej kontroly kvality a o úvahách, ktoré sú podkladom pre uvedené výsledky.

(Odôvodnenie 19 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zaistia, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti dodržiavali pri výkone štatutárnych auditov medzinárodné audítorské štandardy, pokiaľ sú uvedené štandardy v súlade s požiadavkami tejto smernice a nariadenia XX/XX.

1. Členské štáty požadujú, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti dodržiavali medzinárodné audítorské štandardy prijaté v súlade s odsekom 3.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodné slová

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu okrem medzinárodných audítorských štandardov predpísať audítorské postupy alebo požiadavky, len ak uvedené audítorské postupy alebo požiadavky vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárnych auditov. Členské štáty zaistia, aby uvedené audítorské postupy a požiadavky spĺňali nasledujúce podmienky:

Členské štáty môžu okrem medzinárodných audítorských štandardov predpísať audítorské postupy alebo požiadavky, len ak uvedené audítorské postupy alebo požiadavky vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárnych auditov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prispievajú k vysokej miere dôveryhodnosti a ku kvalite ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok v súlade so zásadami ustanovenými v článku 4 ods. 3 smernice [xxxx] o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach určitých typov spoločností;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) prispievajú k verejnému blahu v Únii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú o uvedených audítorských postupoch alebo požiadavkách Komisiu, ESMA a ostatné členské štáty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sú „medzinárodnými audítorskými štandardmi“ Medzinárodné audítorské štandardy (International Standards on Auditing, ISA) a súvisiace vyhlásenie a štandardy, ktoré sú súčasťou „projektu jasnosti“ vydaného Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) v roku 2009, v miere, v ktorej sú relevantné pre štatutárne audity.

2. Na účely odseku 1 sú „medzinárodnými audítorskými štandardmi“ Medzinárodné audítorské štandardy (International Standards on Auditing, ISA) vydané Medzinárodnou radou pre normy auditu a poistenia (IAASB) s uvedenou účinnosťou od roku 2012, v miere, v ktorej sú relevantné pre štatutárne audity.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a na účel zmeny a doplnenia vymedzenia medzinárodných audítorských štandardov uvedených v odseku 2 tohto článku. Pri využívaní týchto právomocí Komisia zohľadní akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré v ISA uskutoční Medzinárodná federácia účtovníka, stanovisko Rady pre dohľad nad verejným záujmom k týmto zmenám a doplneniam, ako aj ďalší vývoj v audítorstve a povolaní audítora.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijímať delegované akty, ktorými sa prijímajú alebo odvolávajú medzinárodné audítorské štandardy uvedené v odseku 2 tohto článku. Pri využívaní tejto právomoci Komisia rozhoduje o uplatniteľnosti medzinárodných audítorských štandardov v rámci Únie, pričom zohľadňuje ich primeranosť. Komisia prijme medzinárodné audítorské štandardy s cieľom uplatňovať ich v rámci Únie iba vtedy, ak:

 

(a) boli vyvinuté transparentným spôsobom s náležitou pozornosťou, pod verejným dohľadom, a ak sú všeobecne prijaté na medzinárodnej úrovni; a

 

(b) prispievajú k vysokej miere dôveryhodnosti a ku kvalite ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok v súlade so zásadami ustanovenými v článku 4 ods. 3 smernice [xxxx] o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach určitých typov spoločností.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 12a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a. V článku 27 odsek 1 sa písmeno (c) nahrádza takto:

 

(c) audítor skupiny vyhodnocuje audítorskú prácu, ktorú na účel auditu skupiny vykonal audítor (audítori) z tretej krajiny alebo štatutárny audítor (audítori) a audítorský subjekt (subjekty) z tretej krajiny alebo audítorská spoločnosť (spoločnosti) z tretej krajiny a dokumentuje povahu, čas a rozsah účasti na práci týchto audítorov vrátane v prípade potreby audítorovej previerky príslušných častí tejto audítorskej dokumentácie auditu. Dokumentáciou, ktorú audítor skupiny zachová, sa príslušnému orgánu musí umožniť preskúmať prácu audítora skupiny.

 

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 12b (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 27 – odsek 1 – pododsek 2 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b. V článku 27 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

Na účel písmena (c) prvého pododseku audítor skupiny zabezpečí súhlas audítora (audítorov) z tretej krajiny, štatutárneho audítora (audítorov), audítorského subjektu (subjektov) alebo audítorskej spoločnosti (spoločností) z tretej krajiny s prenosom relevantnej dokumentácie počas vykonávania auditu konsolidovanej účtovnej závierky ako podmienku na to, aby audítor skupiny mohol využívať prácu tohto audítora (audítorov) z tretej krajiny, štatutárneho audítora (audítorov), audítorského subjektu (subjektov) alebo audítorskej spoločnosti (spoločností) z tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12c (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 27 – odseky 2 a 3 (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12c. V článku 27 sa dopĺňajú dva nové odseky:

 

2. Ak audítor skupiny nedokáže splniť ustanovenie písmena (c) prvého pododseku odseku 1, prijme vhodné opatrenia a náležite o tom informuje príslušný orgán uvedený v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XX/XX.

 

Tieto opatrenia môžu obsahovať vykonanie ďalšej práce týkajúcej sa štatutárneho auditu, a to priamo alebo outsourcingom týchto úloh v príslušnej dcérskej spoločnosti.

 

3. Ak je audítor skupiny predmetom previerky zabezpečenia kvality alebo prešetrenia týkajúceho sa štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky skupiny podnikov, v ktorej je materská spoločnosť subjektom verejného záujmu, skupinový audítor na požiadanie sprístupní príslušnému orgánu relevantnú dokumentáciu, ktorú má o audítorskej práci, ktorú vykonal audítor (audítori) tretej krajiny, štatutárny audítor (audítori), audítorský subjekt (subjekty) alebo audítorská spoločnosť (spoločnosti) tretej krajiny na účel auditu skupiny, vrátane pracovných dokumentov relevantných pre audit skupiny.

 

Príslušný orgán požiada podľa kapitoly III hlavy IV nariadenia (EÚ) č. XX/XX príslušné orgány o dodatočnú dokumentáciu o audítorskej práci vykonanej štatutárnym audítorom (audítormi) alebo audítorskou spoločnosťou (spoločnosťami) na účel auditu skupiny.

 

Ak v zložke skupiny podnikov vykonáva audit audítor (audítori) alebo audítorská spoločnosť (spoločnosti) z tretej krajiny, príslušný orgán požiada o dodatočnú dokumentáciu o audítorskej práci vykonanej audítorom (audítormi) z tretej krajiny alebo audítorským subjektom (subjektmi) z tretej krajiny príslušné orgány z tretích krajín prostredníctvom dohôd o spolupráci uvedených v článku 47.

 

Odchylne od tretieho pododseku v prípade, že v zložke skupiny podnikov vykonáva audit audítor (audítori) alebo audítorský subjekt (subjekty) z tretej krajiny, ktorá nemá dohodu o spolupráci podľa článku 47, audítor skupiny je na požiadanie zodpovedný aj za zabezpečenie riadneho dodania dodatočnej dokumentácie o audítorskej práci vykonanej audítorom (audítormi) alebo audítorským subjektom (subjektmi) z tretej krajiny vrátane pracovných dokumentov relevantných pre audit skupiny. S cieľom zaistiť dodanie týchto dokumentov si audítor skupiny ponechá kópiu tejto dokumentácie alebo sa s audítorom (audítormi) alebo audítorským subjektom (subjektmi) tretej krajiny dohodne, že k nej na požiadanie bude mať riadny a neobmedzený prístup, alebo prijme akékoľvek iné vhodné opatrenie. V prípade, že prenos audítorských pracovných dokumentov z tretej krajiny k audítorovi skupiny nie je z právnych alebo iných dôvodov možný, dokumentácia, ktorú audítor skupiny uchováva, zahŕňa dôkazy o tom, že uplatnil primerané postupy s cieľom získať prístup k audítorskej dokumentácii a v prípade iných ako právnych prekážok vyplývajúcich z právnych predpisov tretej krajiny dôkazy o týchto prekážkach.

(Odôvodnenie 18 ods. 2 z nariadenia COM(2011)0779).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – bod 13

Smernica 2006/43/ES

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13. V článku 28 sa vypúšťa odsek 2.

13. Článok 28 sa nahrádza takto:

 

Článok 28

 

Audítorská správa

 

1. Štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť predstavia výsledky štatutárneho auditu v audítorskej správe pripravenej v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi prijatými Úniou, ako sa stanovuje v článku 26.

 

2. Audítorská správa obsahuje:

 

(a) úvod, ktorý obsahuje aspoň určenie účtovnej závierky, ktorá je predmetom štatutárneho auditu, spolu s rámcom finančného výkazníctva, ktorý sa použil pri ich zostavovaní;

 

(b) opis rozsahu štatutárneho auditu, v ktorom sa aspoň identifikujú audítorské štandardy, podľa ktorých sa štatutárny audit vykonal;

 

(c) audítorské stanovisko, ktoré je buď bezvýhradné, podmienečné alebo zamietavé a v ktorom sa jasne uvádza stanovisko štatutárneho audítora k tomu:

 

(i) či ročná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný pohľad v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva, a

 

(ii) či je v relevantných prípadoch ročná účtovná závierka v súlade so štatutárnymi požiadavkami.

 

ak štatutárny audítor nevydá audítorské stanovisko, správa obsahuje odmietnutie vydania stanoviska;

 

(d) odkaz na akékoľvek záležitosti, na ktoré štatutárny audítor dôrazne upozorňuje bez toho, aby vydal podmienečné audítorské stanovisko;

 

(e) stanovisko a vyhlásenie ako je stanovené v článku 34 ods. 1 podods. 2 smernice XX/XX o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach určitých typov spoločností.

 

Štatutárny audítor správu podpíše a uvedie jej dátum. Ak štatutárny audit vykonáva audítorská spoločnosť, audítorskú správu podpíše minimálne štatutárny audítor (audítori) vykonávajúci štatutárny audit v mene audítorskej spoločnosti.

 

Vo výnimočných prípadoch môžu členské štáty stanoviť, že tento podpis nie je potrebné zverejniť, ak by jeho zverejnenie mohlo viesť k bezprostrednému a závažnému ohrozeniu osobnej bezpečnosti ktorejkoľvek osoby. Napriek tomu musí byť meno zainteresovanej osoby známe relevantným príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 – písmeno a – bod i)

Smernica 2006/43/ES

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

‘(a) systém zabezpečenia kvality riadi príslušný orgán uvedený v článku 32 a je organizovaný tak, aby bol nezávislý od štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.“;

„(a) systém zabezpečenia kvality je organizovaný tak, aby bol nezávislý od štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a aby podliehal verejnému dohľadu, ako je ustanovené v kapitole VIII“;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 – písmeno a – bod iii)

Smernica 2006/43/ES

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Príslušný orgán uvedený v článku 32 zainteresovaným stranám na ich žiadosť sprístupní správu uvedenú v písmene g) prvého pododseku. Príslušný orgán zabezpečí, aby zverejnenie správy neohrozilo obchodné záujmy preverovaného auditovaného subjektu vrátane jeho priemyselného a duševného vlastníctva.“;

„Príslušný orgán uvedený v článku 32 zverejní správu uvedenú v písmene g) prvého pododseku. Príslušný orgán zabezpečí, aby zverejnenie správy neohrozilo obchodné záujmy preverovaného auditovaného subjektu vrátane jeho priemyselného a duševného vlastníctva.“;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 30 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a. Článok 30 ods. 3 sa nahrádza takto:

 

„Členské štáty zabezpečia primerané zverejňovanie informácií týkajúcich sa prijatých opatrení a sankcií uložených štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam v prípadoch významných pre verejnosť, a to vrátane údajov o povahe porušenia predpisov a totožnosti zodpovedných osôb, pokiaľ sa v konkrétnych prípadoch ukáže, že pri zvažovaní medzi ochranou osobnosti osôb, ktorých sa týka príslušné opatrenie alebo príslušná sankcia, a medzi verejným záujmom na zverejnení prevažuje verejný záujem. Pri hodnotení jednotlivých prípadov sankcií sa rešpektujú základné práva ustanovené v Charte základných práv EÚ, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov. Jednotlivé prípady sa nezverejňujú, ak by zverejnenie zúčastneným stranám spôsobilo neprimeranú škodu alebo ak by zverejnenie závažne ohrozilo stabilitu finančných trhov. Nie je tým dotknutá možnosť príslušných orgánov zverejniť opatrenia a sankcie anonymne. Sankcie by mali zahŕňať aj možnosť odňatia schválenia.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a. Článok 31 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – bod 15

Smernica 2006/43/ES

Článok 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15. Článok 32 sa mení a dopĺňa takto:

vypúšťa sa

(a) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

‘1. Členské štáty menujú príslušný orgán zodpovedný za verejný dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami na základe zásad uvedených v odsekoch 2 až 7.“

 

(b) odsek 3 sa nahrádza takto:

 

‘3. Príslušný orgán môže umožniť nepraktizujúcim osobám, ktoré majú znalosti v oblastiach relevantných pre štatutárny audit, aby sa zapojili do správy a riadenia systému verejného dohľadu za predpokladu, že sú vybraní v súlade s nezávislým a transparentným postupom nominácie. Praktizujúcim osobám sa nedovoľuje zapájať sa do správy a riadenia systému verejného dohľadu.“;

 

(c) v odseku 4 sa úvodná veta nahrádza takto:

 

„Príslušný orgán má najvyššiu zodpovednosť za dohľad nad:“;

 

(d) odsek 5 sa nahrádza takto:

 

‘5. Príslušný orgán má v prípade potreby právo začať a vykonávať prešetrenia súvisiace so štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami a právo prijímať primerané opatrenia. Má primerané zdroje na začatie a vedenie týchto prešetrovaní.

 

S cieľom vykonávať svoje úlohy podľa tejto smernice má príslušný orgán prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme, ktorý je vo vlastníctve štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, a dostať alebo ponechať si z neho kópiu. Takisto má právo požadovať informácie od akejkoľvek osoby a v prípade potreby predvolať a vypočuť určitú osobu s cieľom získať informácie.“;

 

(e) odsek 6 sa nahrádza takto:

 

‘6. Príslušný orgán je transparentný. Táto transparentnosť zahŕňa uverejňovanie každoročných programov práce a správ o činnosti“.

 

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – bod 16

Smernica 2006/43/ES

Článok 32a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16. Vkladá sa tento článok 32a:

vypúšťa sa

1. Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgnámu uvedenému v článku 32 delegovať úlohy na iné orgány alebo úrady určené zákonom, len pokiaľ ide o schvaľovanie a registráciu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Akékoľvek vykonávanie úloh inými orgánmi alebo úradmi príslušný orgán výslovne deleguje. Uvedie pritom delegované úlohy a podmienky, za ktorých sa majú vykonávať. Orgány alebo úrady sú organizované tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Najvyššiu zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním súladu s touto smernicou a nad vykonávacími opatreniami prijatými podľa nej nesie delegujúci príslušný orgán.

 

Členské štáty informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o každej dohode, ktorú uzavreli v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie.

 

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – bod 18

Smernica 2006/43/ES

Článok 37 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

‘3. Akékoľvek ustanovenie zmluvy uzavretej medzi auditovaným subjektom a treťou stranou, ktorým sa obmedzuje výber valného zhromaždenia akcionárov alebo spoločníkov daného subjektu podľa odseku 1 na určité kategórie alebo zoznamy štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, pokiaľ ide o menovanie, alebo obmedzuje výber na konkrétneho štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá má vykonať štatutárny audit uvedeného subjektu, je neplatné.“

‘3. Akékoľvek ustanovenie zmluvy uzavretej medzi auditovaným subjektom a treťou stranou, ktorým sa obmedzuje výber valného zhromaždenia akcionárov alebo spoločníkov daného subjektu podľa odseku 1 na určité kategórie alebo zoznamy štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, pokiaľ ide o menovanie, alebo sa obmedzuje výber na konkrétneho štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorá má vykonať štatutárny audit uvedeného subjektu, je zakázané. Každé takéto ustanovenie je neplatné.“

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – bod 19a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Kapitola X (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19a. Vkladá sa táto kapitola:

 

KAPITOLA X

 

VÝBOR PRE AUDIT

 

Článok 38a

 

Výbor pre audit

 

1. Každý subjekt verejného záujmu zriadi výbor pre audit, ktorý je alebo oddeleným výborom alebo výborom dozorného orgánu. Členské štáty určia, či sa majú výbory pre audit sa skladať z iných ako výkonných členov správneho orgánu a/alebo členov dozorného orgánu auditovaného subjektu a/alebo z členov menovaných valným zhromaždením akcionárov auditovaného subjektu alebo v prípade subjektov bez akcionárov rovnocenným orgánom.

 

Aspoň jeden člen výboru pre audit má kvalifikáciu v oblasti účtovníctva a/alebo auditu.

 

Členovia výboru pre audit sú povinní zúčastňovať sa na vhodných programoch priebežného vzdelávania, aby získali a/alebo si udržali teoretické vedomosti, odborné zručnosti a hodnoty na dostatočne vysokej úrovni.

 

Aspoň jeden člen výboru pre audit je nezávislý. Vo všetkých prípadoch je predseda výboru pre audit nezávislý. Členské štáty môžu požadovať, aby bol predseda výboru pre audit zvolený každoročne valným zhromaždením akcionárov auditovaného subjektu.

 

2. Odchylne od odseku 1 tohto článku, v subjektoch verejného záujmu, ktoré spĺňajú kritériá článku 2 ods. 1 písmeno f) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/71/ES , môžu funkcie zverené výboru pre audit vykonávať správne orgány alebo orgány verejného dohľadu ako celok, za minimálneho predpokladu, že ak je predseda takéhoto orgánu výkonným členom, nebude predsedom výboru pre audit.

 

3. Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu oslobodiť od povinnosti mať výbor pre audit tieto subjekty verejného záujmu:

 

(a) akýkoľvek subjekt verejného záujmu, ktorý je dcérskou spoločnosťou v zmysle článku 1 smernice 83/349/EHS, ak subjekt spĺňa požiadavky odsekov 1 až 4 uvedeného článku na úrovni skupiny;

 

(c) akýkoľvek subjekt verejného záujmu, ktorého jediným predmetom činnosti je emisia cenných papierov zabezpečených aktívami vymedzených v článku 2 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004;

 

(d) akúkoľvek úverovú inštitúciu v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2006/48/ES, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu žiadneho členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES a ktorá nepretržite alebo opakovane vydáva iba dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu za predpokladu, že celková nominálna hodnota všetkých týchto dlhových cenných papierov nepresahuje hodnotu 100 000 000 EUR a že táto inštitúcia nevydala prospekt podľa smernice.

 

Subjekty verejného záujmu uvedené v písmene (c) vysvetlia verejnosti dôvody, pre ktoré nepovažujú za vhodné poveriť výkonom funkcií výboru pre audit výbor pre audit alebo správny alebo dozorný orgán.

 

4. Odchylne od odseku 1 môže subjekt verejného záujmu, ktorý má orgán vykonávajúci rovnocenné funkcie ako výbor pre audit, ustanovený a fungujúci podľa ustanovení platných v členskom štáte, v ktorom je zaregistrovaný subjekt, ktorý má byť predmetom auditu, rozhodnúť o tom, že nebude mať výbor pre audit. V takom prípade tento subjekt zverejní, ktorý orgán tieto funkcie plní a aké je jeho zloženie.

 

V prípadoch, keď je v súlade s odsekom 1 výbor pre audit súčasťou dozorného orgánu, členské štáty môžu povoliť alebo požadovať, aby dozorný orgán vykonával funkcie výboru pre audit na účel plnenia povinností stanovených v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. XX/XX.

 

5. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu alebo ostatných členov, ktorí sú menovaní valným zhromaždením akcionárov auditovaného subjektu, výbor pre audit okrem iného:

 

(a) monitoruje proces finančného výkazníctva a predkladá odporúčania alebo návrhy na zabezpečenie jeho integrity;

 

(b) monitoruje účinnosť systémov vnútornej kontroly podniku, prípadne systémov vnútorného auditu, ako aj systémov riadenia rizík bez toho, aby narušil jeho nezávislosť;

 

(c) monitoruje štatutárne audity ročných a konsolidovaných účtovných závierok a dohliada nad bodmi týkajúcimi sa procesu vývoja auditu v súlade s článkami 22 až 23 nariadenia (EÚ) č. XX/XX, a predovšetkým prediskutuje so štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou správy pripravené v súlade s článkami 22 a 33 nariadenia (EÚ) č. XX/XX;

 

(d) preveruje a monitoruje nezávislosť štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností v súlade s článkami 22, 22a a 24a tejto smernice a článkami 9 až 11 nariadenia (EÚ) č. XX/XX, a predovšetkým poskytovanie ďalších služieb auditovanému subjektu v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. XX/XX;

 

(da) monitoruje kvalitu služieb štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností, pričom zohľadňuje akékoľvek zistenia a závery príslušného orgánu podľa článku 40 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. XX/XX;

 

(db) preveruje, či sú interný audit a štatutárny audit úplne oddelené;

 

(e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora (audítorov) alebo audítorskej spoločnosti (spoločností);

 

(f) schvaľuje od prípadu k prípadu poskytovanie poisťovacích služieb, služieb v oblasti daňového poradenstva a ďalších neaudítorských služieb uvedených v článku 10 nariadenia (EÚ) č. XX/XX auditovanému subjektu a ním kontrolovaným spoločnostiam v rámci Únie štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – bod 20

Smernica 2006/43/ES

Článok 43a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zjednodušený audit pre stredné podniky

Audit pre stredné podniky

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – bod 20

Smernica 2006/43/ES

Článok 43a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby uplatňovanie audítorských štandardov na štatutárny audit výročných alebo konsolidovaných účtovných závierok stredných podnikov bol primeraný rozsahu a zložitosti podnikania daných podnikov.

Členské štáty požiadajú príslušné orgány vo svojej jurisdikcii, aby zaistili, aby sa pri kontrole tejto profesie a najmä v súvislosti s inšpekciami dodržiavali audítorské štandardy prijaté v súlade s článkom 26 na štatutárny audit výročných alebo konsolidovaných účtovných závierok spôsobom primeraným rozsahu a zložitosti podnikania subjektu.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – bod 20

Smernica 2006/43/ES

Článok 43b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Keď členský štát ustanovil pravidlá o vykonávaní obmedzenej previerky účtovnej závierky malých podnikov ako alternatívu k štatutárnemu auditu, tento členský štát nie je povinný prispôsobiť audítorské štandardy štatutárnemu auditu uvedených podnikov.

Členským štátom sa povolí ustanoviť pravidlá o vykonávaní zákaziek na audit účtovnej závierky malých pod, ktoré poskytujú obmedzenú istotu, namiesto štatutárneho auditu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – bod 20

Smernica 2006/43/ES

Článok 43b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto článku „obmedzená previerka“ je postup, ktorý štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť uplatní s cieľom odhaliť nesprávnosti spôsobené chybou alebo podvodom v účtovných závierkach subjektu, a ktorý poskytuje nižšiu úroveň uistenia ako štatutárny audit..

Na účely tohto článku „zákazka s obmedzenou istotou“ je zákazka vykonávaná štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, v ktorej sa dosiahne nižšia úroveň uistenia ako v zákazke štatutárneho auditu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – bod 25

Smernica 2006/43/ES

Článok 48a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 22 ods. 4, 26 ods. 3, 29 ods. 2, 36 ods. 7, 45 ods. 6, 46 ods. 2, 47 ods. 3 a 47 ods. 5 nadobudne účinnosť len vtedy, ak v období [dvoch mesiacov] od oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade Európsky parlament ani Rada nevznesú voči nemu žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o [dva mesiace].“.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8 ods. 3, 22 ods. 4, 26 ods. 3, 29 ods. 2, 36 ods. 7, 45 ods. 6, 46 ods. 2, 47 ods. 3 a 47 ods. 5 nadobudne účinnosť len vtedy, ak v období štyroch mesiacov od oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade Európsky parlament ani Rada nevznesú voči nemu žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o dva mesiace.“.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a konsoliduje sa smernicou, ktorú mení, a to do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 61.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (13.3.2013)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kay Swinburne

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Vzhľadom na podstatný verejný význam subjektov verejného záujmu, ktorý vyplýva z rozsahu a druhu ich činnosti alebo z povahy ich činnosti, je potrebné posilniť dôveryhodnosť auditovaných účtovných závierok subjektov verejného záujmu. Z toho dôvodu sú osobitné ustanovenia o štatutárnom audite subjektov verejného záujmu uvedené v smernici 2006/43/ES ďalej rozvinuté v nariadení (EÚ) č. [XXX] z [XXX] o osobitných požiadavkách týkajúcich sa auditu subjektov verejného záujmu. V dôsledku toho by sa mali ustanovenia týkajúce sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu v smernici 2006/43/ES z uvedenej smernice vypustiť a štatutárny audit subjektov verejného záujmu by sa mal riadiť nariadením (EÚ) č. [XXX] z [XXX].

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nariadenie EÚ nie je vhodnou formou právneho predpisu, najmä s ohľadom na veľmi podrobnú a intervenčnú povahu návrhu Komisie. Je založené na univerzálnom prístupe, ktorý nezohľadňuje rozdiely jednotlivých systémov správy a riadenia spoločností uplatňovaných v EÚ. V niektorých členských štátoch by viedlo k oslabeniu noriem v oblasti správy a riadenia spoločností.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom posilniť nezávislosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností od auditovaného subjektu pri výkone štatutárneho auditu by každá osoba alebo subjekt, ktorý má podiel v audítorskej spoločnosti, mal byť nezávislý od auditovaného subjektu a nemal by byť zapojený do procesu rozhodovania v auditovanom subjekte.

(6) S cieľom posilniť nezávislosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností od auditovaného subjektu pri výkone štatutárneho auditu by každá osoba alebo subjekt, ktorý má práva alebo podiel v audítorskej spoločnosti, mal byť nezávislý od auditovaného subjektu a nemal by byť zapojený do procesu rozhodovania v auditovanom subjekte.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Záťaž pre malé a stredné podniky v rámci Únie v súvislosti s auditom ich účtovných závierok by sa mala preskúmať v minimálnej nevyhnutnej miere bez toho, aby bola ohrozená ochrana investora. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby uplatňovanie audítorských štandardov, podľa ktorých sa vykonáva štatutárny audit účtovných závierok uvedených spoločností, bolo primerané veľkosti malých a stredných podnikov.

(13) Záťaž pre malé a stredné podniky v rámci Únie v súvislosti s auditom ich účtovných závierok by sa mala preskúmať v minimálnej nevyhnutnej miere bez toho, aby bola ohrozená ochrana investora. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby uplatňovanie audítorských štandardov, podľa ktorých sa vykonáva štatutárny audit účtovných závierok uvedených spoločností, bolo primerané veľkosti malých a stredných podnikov. Malo by sa tiež zohľadniť, že malé a stredné podniky majú rôzne veľkosti a že sa líšia aj komplexnosťou svojich činností.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Keďže cieľ tejto smernice, a to posilnenie ochrany investora v účtovných závierkach, ktoré podniky zverejňujú, prostredníctvom zlepšovania kvality štatutárnych auditov, ktoré sa vykonávajú v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho vzhľadom na jeho rozsah a vplyvy možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(20) Keďže cieľ tejto smernice, a to posilnenie dôvery investora v pravdivosť a objektívnosť účtovných závierok, ktoré podniky zverejňujú, prostredníctvom zlepšovania kvality štatutárnych auditov, ktoré sa vykonávajú v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho vzhľadom na jeho rozsah a vplyvy možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) sa vyžaduje vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ ide o malé podniky;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. „príslušné orgány“ sú orgány určené zákonom, ktoré sú zodpovedné za reguláciu a/alebo za dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami alebo ich osobitnými aspektmi; odkaz na „príslušný orgán“ v konkrétnom článku je odkazom na orgán zodpovedný za funkcie, na ktoré sa v uvedenom článku odkazuje;

10. „príslušné orgány alebo orgány určené zákonom“ sú orgány určené zákonom, ktoré sú zodpovedné za reguláciu a/alebo za dohľad nad štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami alebo ich osobitnými aspektmi; odkaz na „príslušný orgán“ v konkrétnom článku je odkazom na orgán zodpovedný za funkcie, na ktoré sa v uvedenom článku odkazuje;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 13 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES;

(a) subjekty, ktoré sa riadia právom členského štátu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES, okrem podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) vymedzených v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady(******) 2009/65/ES a alternatívnych investičných fondov EÚ vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 13 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES(*);

(b) úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES(*) okrem tých úverových inštitúcií, ktoré nevydali prevoditeľné cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES, ak celková hodnota ich aktív nepresiahne 30 miliárd EUR;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 13 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) alternatívne investičné fondy EÚ vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – bod 13 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(******);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – bod ii

Smernica 2006/43/ES

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii) druhý odsek sa vypúšťa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Smernica 2006/43/ES

Článok 21 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. V článku 21 sa odsek 2 vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zaistia, aby bol štatutárny audítor a/alebo audítorská spoločnosť a akýkoľvek držiteľ hlasovacích práv v audítorskej spoločnosti pri výkone štatutárneho auditu nezávislý od auditovaného subjektu a nebol zapojený do rozhodovania v auditovanom subjekte.

1. Členské štáty zaistia, aby štatutárny audítor a/alebo audítorská spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu prijali všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby nezávislosť nebola ohrozená finančnými, osobnými, podnikateľskými, zamestnaneckými alebo inými vzťahmi zahŕňajúcimi štatutárneho audítora, audítorskú spoločnosť, jej pridružené spoločnosti a sieť a akúkoľvek fyzickú osobu v pozícii, v ktorej môže ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu.

Odôvodnenie

Hoci sú požiadavky na štatutárne audity subjektov verejného záujmu rozsiahlejšie, základné normy nezávislosti by mali ostať rovnaké. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa tak článok tejto smernice o nezávislosti uvádza do súladu s príslušným zmeneným článkom nariadenia o subjektoch verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zaistia, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti dodržiavali pri výkone štatutárnych auditov medzinárodné audítorské štandardy, pokiaľ sú uvedené štandardy v súlade s požiadavkami tejto smernice a nariadenia XX/XX.

Členské štáty môžu požadovať, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti dodržiavali pri výkone štatutárnych auditov medzinárodné audítorské štandardy.

Odôvodnenie

Obsah medzinárodných audítorských štandardov je veľmi všeobecný, nejednoznačný a často v rozpore s právnymi predpismi členských štátov. Komisia narazila na problémy, keď sa ich snažila uplatňovať, pričom členské štáty by mali rovnaké problémy, ak by boli medzinárodné audítorské štandardy záväzné. V záujme toho, aby sa tomu predišlo, by členské štáty mali byť schopné rozhodnúť sa, či medzinárodné audítorské štandardy vykonávať alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu okrem medzinárodných audítorských štandardov predpísať audítorské postupy alebo požiadavky, len ak uvedené audítorské postupy alebo požiadavky vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárnych auditov. Členské štáty zaistia, aby uvedené audítorské postupy a požiadavky spĺňali nasledujúce podmienky:

Členské štáty môžu tiež stanoviť podrobnejšie pravidlá uplatňovania medzinárodných audítorských štandardov.

Odôvodnenie

Obsah medzinárodných audítorských štandardov je veľmi všeobecný, nejednoznačný a často v rozpore s právnymi predpismi členských štátov. Komisia narazila na problémy, keď sa ich snažila uplatňovať, pričom členské štáty by mali rovnaké problémy, ak by boli medzinárodné audítorské štandardy záväzné. V záujme toho, aby sa tomu predišlo, by členské štáty mali byť schopné rozhodnúť sa, či medzinárodné audítorské štandardy vykonávať alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) prispievajú k vysokej miere dôveryhodnosti a ku kvalite ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok v súlade so zásadami ustanovenými v článku 4 ods. 3 smernice [xxxx] o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach určitých typov spoločností;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) prispievajú k verejnému blahu v Únii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a na účel zmeny a doplnenia vymedzenia medzinárodných audítorských štandardov uvedených v odseku 2 tohto článku. Pri využívaní týchto právomocí Komisia zohľadní akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré v ISA uskutoční Medzinárodná federácia účtovníka, stanovisko Rady pre dohľad nad verejným záujmom k týmto zmenám a doplneniam, ako aj ďalší vývoj v audítorstve a povolaní audítora.

3. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a na účel zmeny a doplnenia vymedzenia medzinárodných audítorských štandardov uvedených v odseku 2 tohto článku. Pri využívaní týchto právomocí Komisia zohľadní akékoľvek zmeny a doplnenia, ktoré v ISA uskutoční Rada pre medzinárodné účtovné štandardy, stanovisko Rady pre dohľad nad verejným záujmom k týmto zmenám a doplneniam, ako aj ďalší vývoj v audítorstve a povolaní audítora

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno b

Smernica 2006/43/ES

Článok 32 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán môže umožniť nepraktizujúcim osobám, ktoré majú znalosti v oblastiach relevantných pre štatutárny audit, aby sa zapojili do správy a riadenia systému verejného dohľadu za predpokladu, že sú vybraní v súlade s nezávislým a transparentným postupom nominácie. Praktizujúcim osobám sa nedovoľuje zapájať sa do správy a riadenia systému verejného dohľadu.

3. Príslušný orgán môže umožniť nepraktizujúcim osobám, ktoré majú znalosti v oblastiach relevantných pre štatutárny audit, aby sa zapojili do správy a riadenia systému verejného dohľadu za predpokladu, že sú vybraní v súlade s nezávislým a transparentným postupom nominácie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16

Smernica 2006/43/ES

Článok 32a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov o každej dohode, ktorú uzavreli v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie

Členské štáty informujú Komisiu, ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov o každej dohode, ktorú uzavreli v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie“.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 20

Smernica 2006/43/ES

Článok 43a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu požiadať profesionálne orgány, aby poskytli usmernenie o primeranom uplatňovaní audítorských štandardov na stredné podniky.

Členské štáty požiadajú profesionálne orgány, aby poskytli usmernenie o primeranom uplatňovaní audítorských štandardov na stredné podniky.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

Referenčné čísla

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.12.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Kay Swinburne

25.10.2011

Prerokovanie vo výbore

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Dátum prijatia

11.3.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

29

18

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (4.12.2012)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jürgen Creutzmann

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia chce navrhnutým nariadením o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (SVZ) vytvoriť podrobnejší rámec pre audity SVZ, ktorý si vyžaduje určité zmeny v smernici o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok.

Popri týchto zmenách sa určité ustanovenia menia najmä so zreteľom na cezhraničné poskytovanie audítorských služieb a verejný dohľad vo všeobecnosti, čo spravodajca víta.

Spravodajca však odporúča vylúčiť dobrovoľné audity z uplatňovania ustanovení o audite, ako je to v súčasnosti, keďže návrh Komisie by viedol k vyšším nákladom a ďalšej administratívnej záťaži najmä pre malé a stredné podniky. Takisto, zatiaľ čo rozšírený prístup ku kapitálu môže pomôcť menším audítorským spoločnostiam priblížiť sa popredným medzinárodným sieťam, spravodajca je skeptický, pokiaľ ide o odstránenie požiadaviek týkajúcich sa väčšinových hlasovacích práv, ktoré majú mať štatutárni audítori. Ak by sa umožnilo tretím stranám získať väčšinu hlasovacích práv v audítorských spoločnostiach, vzniklo by riziko straty nezávislosti ich profesie.

Spravodajca síce nepredložil v tejto súvislosti žiadne pozmeňujúce návrhy, ale naliehavo žiada, aby sa znova zvážilo, či by sa aspoň časti navrhnutého nariadenia nemali opäť zapracovať do platnej smernice. Vzhľadom na rôznorodosť rámcov správy a riadenia spoločností nariadenie nemusí byť najlepším nástrojom a smernica by umožnila členským štátom prijať pravidlá podľa ich vnútroštátneho právneho rámca. To je najmä prípad ustanovení o výbore audítorov. Okrem toho aj keď požiadavky na audit by mali byť nepochybne vyššie v prípade subjektov verejného záujmu, aspoň všeobecné požiadavky na nezávislosť by sa mohli v oboch nástrojoch zosúladiť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Je dôležité zabezpečiť vysokú kvalitu štatutárnych auditov v rámci Únie. Všetky štatutárne audity by sa preto mali vykonávať na základe medzinárodných audítorských štandardov, ktoré sú súčasťou „projektu zreteľnosti“ (Clarity Project) vydaného Medzinárodnou federáciou účtovníkov v roku 2009, ak sú pre štatutárne audity relevantné. Členským štátom by sa malo umožniť, aby nariadili doplňujúce vnútroštátne postupy auditu alebo požiadavky len vtedy, ak vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárneho auditu ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok, teda že dané požiadavky nie sú zahrnuté v prijatých medzinárodných audítorských štandardoch, a len vtedy, ak prispievajú k dôveryhodnosti a kvalite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok a k verejnému blahu Únie. Komisia by mala byť naďalej zapojená do monitorovania obsahu procesu schvaľovania medzinárodných audítorských štandardov IFAC.

(7) Je dôležité zabezpečiť vysokú kvalitu štatutárnych auditov v rámci Únie. Všetky štatutárne audity by sa preto mali vykonávať na základe medzinárodných audítorských štandardov, ktoré sú súčasťou „projektu zreteľnosti“ (Clarity Project) vydaného Medzinárodnou federáciou účtovníkov v roku 2009, ak sú pre štatutárne audity relevantné. Členské štáty by nemali nariaďovať doplňujúce vnútroštátne postupy auditu alebo požiadavky s výnimkou prípadov, keď tieto postupy alebo požiadavky vyplývajú z osobitných vnútroštátnych zákonných požiadaviek týkajúcich sa rozsahu štatutárneho auditu ročných alebo konsolidovaných účtovných závierok, teda za predpokladu, že dané požiadavky nie sú zahrnuté v prijatých medzinárodných audítorských štandardoch, a len vtedy, ak prispievajú k dôveryhodnosti a kvalite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok a k verejnému blahu Únie. Komisia by mala byť naďalej zapojená do monitorovania obsahu a procesu schvaľovania medzinárodných audítorských štandardov IFAC.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Niektoré členské štáty nahradili štatutárny audit malých podnikov obmedzeným preskúmaním ich účtovných závierok. Je vhodné umožniť týmto členským štátom, aby zachovali tento postup namiesto toho, aby ustanovili primerané uplatňovanie audítorských štandardov na malé podniky.

(14) Niektoré členské štáty nahradili štatutárny audit malých podnikov obmedzeným preskúmaním ich účtovných závierok. Je vhodné umožniť týmto členským štátom, aby zachovali tento postup namiesto toho, aby ustanovili primerané uplatňovanie audítorských štandardov na malé podniky. Členské štáty, v ktorých sa na malé podniky stále vzťahuje povinnosť vykonať štatutárny audit, by mali posúdiť možnosti jeho nahradenia obmedzeným preskúmaním ich účtovných závierok.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – odsek 13 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) alternatívne investičné fondy EÚ vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES(*****);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto subjekty nie sú bežné spoločnosti, ale investičné nástroje vo vlastníctve depozitných bánk (ktoré by mali ostať subjektmi verejného záujmu (SVZ) podľa písmen f) a i)), a preto by sa nemali označovať ako SVZ. Okrem toho je verejný záujem na auditoch týchto subjektov pomerne obmedzený, v neposlednom rade z toho dôvodu, že tieto subjekty podliehajú prísnym vnútroštátnym regulačným predpisom, takže audity SVZ by nepredstavovali výraznejší prínos a boli by neprimerané z hľadiska nákladov a administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 2 – odsek 13 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(******);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto subjekty nie sú bežné spoločnosti, ale investičné nástroje vo vlastníctve depozitných bánk (ktoré by mali ostať SVZ podľa písmen f) a i)), a preto by sa nemali označovať ako SVZ. Okrem toho je verejný záujem na auditoch týchto subjektov pomerne obmedzený, v neposlednom rade z toho dôvodu, že tieto subjekty podliehajú prísnym vnútroštátnym regulačným predpisom, takže audity SVZ by nepredstavovali výraznejší prínos a boli by neprimerané z hľadiska nákladov a administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno b – bod i

Smernica 2006/43/ES

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) v prvom pododseku sa vypúšťa písmeno b);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zatiaľ čo možnosť širšieho prístupu ku kapitálu má svoje výhody, audítorské spoločnosti by vzhľadom na povahu svojich úloh mali ostať nezávislé od zainteresovaných strán mimo ich profesie. Preto treba obnoviť ustanovenie o väčšine hlasovacích práv.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 – písmeno b – bod iii

Smernica 2006/43/ES

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii) druhý pododsek sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Členské štáty nesmú ustanoviť dodatočné podmienky v súvislosti s týmito bodmi. Členským štátom sa nepovoľuje vyžadovať, aby minimálna výška kapitálu alebo hlasovacích práv v audítorskej spoločnosti bola v držbe štatutárnych audítorov alebo audítorských spoločností.“

 

Odôvodnenie

Kontrolné hlasovacie právo a investícia tretej strany v audítorských spoločnostiach by mohli ohroziť ich nezávislosť. Preto by sa nemali meniť platné pravidlá v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2006/43/ES

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány uvedené v článku 32 zavedú postupy schvaľovania štatutárnych audítorov, ktorí boli schválení v iných členských štátoch. Uvedené postupy musia byť v súlade s článkami 11 a 12 smernice 2005/36/ES a nepresahujú rámec požiadaviek uvedených v článkoch 13 a 14 uvedenej smernice.

1. Členské štáty zavedú postupy schvaľovania štatutárnych audítorov, ktorí boli schválení v iných členských štátoch. Uvedené postupy musia byť v súlade s článkami 11 a 12 smernice 2005/36/ES a nepresahujú rámec požiadaviek uvedených v článkoch 13 a 14 uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2006/43/ES

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skúška spôsobilosti sa vykonáva v jednom z jazykov, ktoré sú povolené na základe jazykových predpisov uplatniteľných v príslušnom členskom štáte. Týka sa len primeraných znalostí štatutárneho audítora v oblasti zákonov a predpisov daného členského štátu v rozsahu, ktorý je relevantný pre štatutárne audity.

Skúška spôsobilosti sa vykonáva v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu. Týka sa len primeraných znalostí štatutárneho audítora v oblasti zákonov a predpisov daného členského štátu v rozsahu, ktorý je relevantný pre štatutárne audity.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11 – písmeno a

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zaistia, aby bol štatutárny audítor a/alebo audítorská spoločnosť a akýkoľvek držiteľ hlasovacích práv v audítorskej spoločnosti pri výkone štatutárneho auditu nezávislý od auditovaného subjektu a nebol zapojený do rozhodovania v auditovanom subjekte.

1. Členské štáty zaistia, aby štatutárny audítor a/alebo audítorská spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu prijali všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby nezávislosť nebola ohrozená finančnými, osobnými, podnikateľskými, zamestnaneckými alebo inými vzťahmi zahŕňajúcimi štatutárneho audítora, audítorskú spoločnosť, jej pridružené spoločnosti a sieť a akúkoľvek fyzickú osobu v pozícii, v ktorej môže ovplyvniť výsledok štatutárneho auditu.

Odôvodnenie

Hoci sú požiadavky na štatutárne audity subjektov verejného záujmu rozsiahlejšie, základné normy nezávislosti by mali ostať rovnaké. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa tak článok tejto smernice o nezávislosti uvádza do súladu s príslušným zmeneným článkom nariadenia o subjektoch verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11 – písmeno aa (nové)

Smernica 2006/43/ES

Článok 22 – odsek 2 – prvý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

„Členské štáty zabezpečia, aby štatutárny audítor ani audítorská spoločnosť nevykonávali štatutárny audit, ak by objektívna, rozumná a informovaná tretia strana skonštatovala, že nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti je ohrozená. Ak je nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti ohrozená napríklad samohodnotením, existenciou vlastných záujmov, zastupovaním, využívaním známostí alebo dôvernosti alebo zastrašovaním, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť musia prijať ochranné opatrenia na zníženie tohto ohrozenia. Ak je ohrozenie nezávislosti štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v porovnaní s prijatými ochrannými opatreniami také, že spochybňuje ich nezávislosť, štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť štatutárny audit nevykonajú.“

Odôvodnenie

Zmena je v súlade s predchádzajúcim PN, v ktorom sú zahrnuté prvky vypustené z odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2006/43/ES

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sú „medzinárodnými audítorskými štandardmi“ Medzinárodné audítorské štandardy (International Standards on Auditing, ISA) a súvisiace vyhlásenie a štandardy, ktoré sú súčasťou „projektu jasnosti“ vydaného Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) v roku 2009, v miere, v ktorej sú relevantné pre štatutárne audity.

2. Na účely odseku 1 sú „medzinárodnými audítorskými štandardmi“ Medzinárodné audítorské štandardy (International Standards on Auditing, ISA) a súvisiace vyhlásenia a štandardy, ktoré prijala a zverejnila Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC), v miere, v ktorej sú relevantné pre štatutárne audity. Tieto štandardy sú dostupné v pracovných jazykoch Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 – písmeno a – bod ii

Smernica 2006/43/ES

Článok 29 – odsek 1 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k) previerky zabezpečenia kvality musia sú a primerané vzhľadom na veľkosťrozsah činnosti preverovanej audítorskej spoločnosti alebo štatutárneho audítora.

k) previerky zabezpečenia kvality sú adekvátne a primerané veľkostizložitosti preverovanej audítorskej spoločnosti alebo štatutárneho audítora a auditovaných subjektov.

Odôvodnenie

Pôvodné znenie naznačuje, že väčšie audítorské spoločnosti by si vyžadovali prísnejšie previerky kvality. Veľkosť audítorskej spoločnosti však nie je nevyhnutne rozhodujúca. Práve naopak, je to veľkosť a zložitosť auditovaných subjektov, ktoré by mohli zaručiť dôkladnejšie previerky zabezpečenia kvality, keďže audit je náročnejší a dôsledky auditov nižšej kvality môžu byť vážnejšie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – bod 14 – písmeno a – bod iii

Smernica 2006/43/ES

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán uvedený v článku 32 zainteresovaným stranám na ich žiadosť sprístupní správu uvedenú v písmene g) prvého pododseku. Príslušný orgán zabezpečí, aby zverejnenie správy neohrozilo obchodné záujmy preverovaného auditovaného subjektu vrátane jeho priemyselného a duševného vlastníctva.

Členské štáty môžu požadovať, aby príslušný orgán uvedený v článku 32 zainteresovaným stranám na ich žiadosť sprístupnil správu uvedenú v písmene g) prvého pododseku. Príslušný orgán zabezpečí, aby zverejnenie správy neohrozilo obchodné záujmy preverovaného auditovaného subjektu vrátane jeho priemyselného a duševného vlastníctva.

Odôvodnenie

Obsah správ o previerkach sa v jednotlivých členských štátoch líši. Niektoré správy môžu obsahovať citlivé informácie, ktoré sa nesmú zverejniť, a vtedy sa používajú súhrnné správy o previerkach zabezpečenia kvality celej miestnej audítorskej profesie v súlade s bodom i). Členské štáty by preto mali byť schopné prispôsobiť toto ustanovenie svojim vnútroštátnym podmienkam.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 15 – písmeno b

Smernica 2006/43/ES

Článok 32 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán môže umožniť nepraktizujúcim osobám, ktoré majú znalosti v oblastiach relevantných pre štatutárny audit, aby sa zapojili do správy a riadenia systému verejného dohľadu za predpokladu, že sú vybraní v súlade s nezávislým a transparentným postupom nominácie. Praktizujúcim osobám sa nedovoľuje zapájať sa do správy a riadenia systému verejného dohľadu.

3. Príslušný orgán môže umožniť nepraktizujúcim osobám, ktoré majú znalosti v oblastiach relevantných pre štatutárny audit, aby sa zapojili do správy a riadenia systému verejného dohľadu za predpokladu, že sú vybraní v súlade s nezávislým a transparentným postupom nominácie. Členské štáty však môžu umožniť menšine praktizujúcich osôb, aby sa zapojili do riadenia systému verejného dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 15 – písmeno d

Smernica 2006/43/ES

Článok 32 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný orgán má v prípade potreby právo začať a vykonávať prešetrenia súvisiace so štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami a právo prijímať primerané opatrenia. Má primerané zdroje na začatie a vedenie týchto prešetrovaní.

Príslušný orgán má v prípade potreby právo začať a vykonávať prešetrenia súvisiace so štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami a právo prijímať primerané opatrenia. Má primerané zdroje na začatie a vedenie týchto prešetrovaní, ktoré môžu mať formu povinných príspevkov štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré by sa určovali podľa rozsahu ich audítorských činností.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 15 – písmeno e

Smernica 2006/43/ES

Článok 32 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Príslušný orgán je transparentný. Táto transparentnosť zahŕňa uverejňovanie každoročných programov práce a správ o činnosti.

6. Činnosti príslušného orgánu sú transparentné. Táto transparentnosť zahŕňa uverejňovanie ročných pracovných programov a správ o činnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 16

Smernica 2006/43/ES

Článok 32a (nový) – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgnámu uvedenému v článku 32 delegovať úlohy na iné orgány alebo úrady určené zákonom, len pokiaľ ide o schvaľovanie a registráciu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Akékoľvek vykonávanie úloh inými orgánmi alebo úradmi príslušný orgán výslovne deleguje. Uvedie pritom delegované úlohy a podmienky, za ktorých sa majú vykonávať. Orgány alebo úrady sú organizované tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Najvyššiu zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním súladu s touto smernicou a nad vykonávacími opatreniami prijatými podľa nej nesie delegujúci príslušný orgán.

Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgánu uvedenému v článku 32 delegovať určité úlohy na iné orgány alebo úrady určené zákonom. Akékoľvek vykonávanie úloh inými orgánmi alebo úradmi príslušný orgán výslovne deleguje. Uvedie pritom delegované úlohy a podmienky, za ktorých sa majú vykonávať. Orgány alebo úrady sú organizované tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Najvyššiu zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním súladu s touto smernicou a nad vykonávacími opatreniami prijatými podľa nej nesie delegujúci príslušný orgán.

Odôvodnenie

S cieľom umožniť vytvorenie decentralizovaných systémov dohľadu, ktoré už existujú v niekoľkých členských štátoch, by mal mať príslušný orgán možnosť delegovať úlohy na iné orgány alebo subjekty za predpokladu, že ostane hlavným kontaktným miestom a naďalej bude niesť zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 17a (nový)

Smernica 2006/43/ES

Článok 37 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a. V článku 37 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť menuje valné zhromaždenie akcionárov alebo členov auditovaného subjektu na úvodnú zákazku, ktorá nesmie byť kratšia ako tri roky.“

Odôvodnenie

Dlhšia doba úvodnej audítorskej zákazky posilňuje nezávislosť audítora.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 25

Smernica 2006/43/ES

Článok 48a (nový) – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 ods. 3, 22 ods. 4, 26 ods. 3, 29 ods. 2, 36 ods. 7, 45 ods. 6, 46 ods. 2, 47 ods. 3 a 47 ods. 5 sa na Komisiu prenáša na neurčité obdobie od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 8 ods. 3, 22 ods. 4, 26 ods. 3, 29 ods. 2, 36 ods. 7, 45 ods. 6, 46 ods. 2, 47 ods. 3 a 47 ods. 5 sa na Komisiu prenáša na päť rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

 

Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlží o rovnaké obdobie, ak Európsky parlament alebo Rada najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia nepodajú námietku proti takémuto predĺženiu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Kodifikácia smernice

 

Táto smernica sa kodifikuje smernicou, ktorá ju mení a dopĺňa, a to do troch mesiacov od jej vstupu do platnosti.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

Referenčné čísla

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.12.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Prerokovanie vo výbore

8.10.2012

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

POSTUP

Názov

Zmena smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

Referenčné čísla

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Dátum predloženia v EP

30.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.12.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Syed Kamall

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Dátum predloženia

14.5.2013