Förfarande : 2011/0389(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0171/2013

Ingivna texter :

A7-0171/2013

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar
PV 03/04/2014 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0284

BETÄNKANDE     ***I
PDF 808kWORD 660k
13.5.2012
PE 494.556v03-00 A7-0171/2013

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Sajjad Karim

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0778),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 50 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0461/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverande yttranden från det slovakiska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0171/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att revisionsföretag ska kunna växa bör medlemsstaterna låta dem få tillgång till externt kapital. Därför bör medlemsstaterna inte längre kräva att ett lägsta kapitalbelopp eller en lägsta mängd rösträtter i ett revisionsföretag ska innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag, förutsatt att en majoritet av ledamöterna av förvaltningsorganet är revisionsföretag som är godkända i en medlemsstat eller är lagstadgade revisorer med gott anseende.

utgår

Motivering

Uppföljning av strykningen av bestämmelsen om obegränsat deltagande för affärsdrivande företag.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Det främsta ansvaret för att tillhandahålla finansiell information ligger på de granskade enheternas ledningar, men revisorerna kan fylla en viktig funktion genom att aktivt ifrågasätta ledningens uppgifter ur ett användarperspektiv. För att förbättra kvaliteten på revisionerna är det således viktigt att revisorernas professionella skepticism gentemot den granskade enheten förstärks. Revisorerna bör vara medvetna om att det kan förekomma väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter eller bedrägeri, oberoende av revisorns tidigare erfarenhet av den granskade enhetens ärlighet och integritet.

(Skäl 16 första delen i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att förbättra de lagstadgade revisorernas och revisionsföretagens oberoende i förhållande till den granskade enheten när de utför lagstadgad revision bör varje person eller enhet som innehar rättigheter i ett revisionsföretag vara oberoende av den granskade enheten och bör inte delta i den granskade enhetens beslutsprocess.

(6) Revisorer, revisionsföretag och deras anställda bör särskilt avstå från att utföra en lagstadgad revision av en enhet om de har en andel eller ett affärsintresse i enheten, och från att handla med finansiella instrument som emitteras, garanteras eller stöds på annat sätt av en granskad enhet, med undantag för innehav genom diversifierade fondprogram. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget bör heller inte medverka i den granskade enhetens beslutsprocesser. Det bör dessutom vara förbjudet för lagstadgade revisorer och deras anställda att tillträda befattningar i den granskade enhetens företagsledning eller styrelse till dess att en lämplig tidsperiod har förflutit sedan revisionsuppdraget avslutats.

(Skäl 9 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Det är viktigt att lagstadgade revisorer och revisionsföretag respekterar sina klienters integritet. De bör därför underställas strikta regler om konfidentialitet och tystnadsplikt, vilka dock inte får hindra ett korrekt genomförande av detta direktiv eller samarbete med en koncernrevisor under utförande av en revision av sammanställd redovisning där moderföretaget har sitt säte i ett tredjeland, under förutsättning att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1 följs. Sådana regler bör emellertid inte tillåta en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag att samarbeta med myndigheter i tredjeländer utöver de samarbetsformer som fastställs i kapitel XI i direktiv 2006/43/EG. Bestämmelserna om konfidentialitet bör även vara tillämpliga på lagstadgade revisorer och revisionsföretag som har upphört att medverka i en specifik revisionsuppgift.

 

_________________

 

1.EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(Skäl 14 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) En lämplig intern organisation av lagstadgade revisorer och revisionsföretag bör bidra till att förhindra eventuella hot mot deras oberoende. Ägare eller aktieägare samt ledningen i ett revisionsföretag bör inte ingripa i en lagstadgad revision på ett sätt som äventyrar oberoendet och objektiviteten för en lagstadgad revisor som utför den för ett revisionsföretags räkning. Dessutom bör lagstadgade revisorer och revisionsföretag inrätta lämpliga interna strategier och förfaranden inom sina organisationer för anställda och andra personer som deltar i lagstadgade revisioner för att garantera att de uppfyller de lagstadgade krav som gäller för deras verksamhet. Syftet med sådana strategier och förfaranden bör särskilt vara att förhindra och hantera eventuella hot mot revisorernas oberoende och garantera de lagstadgade revisionernas kvalitet, integritet och grundlighet. Strategierna och förfarandena bör vara proportionella i förhållande till omfattningen av och komplexiteten hos den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets verksamhet.

(Skäl 8 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) En lagstadgad revision leder till ett utlåtande om huruvida de granskade enheternas årsredovisningar ger en sann och rättvisande bild. Intressenterna kanske inte känner till revisionernas begränsningar (väsentlighetsprincipen, urvalsteknik, revisorns roll i avslöjande av bedrägerier och ledningens ansvar), vilket kan ge upphov till en skillnad i förväntningarna. För att minska detta förväntningsgap är det viktigt att tydliggöra omfattningen av lagstadgade revisioner.

(Skäl 15 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6d) Säkerställande av revisionernas kvalitet bör vara det främsta kriteriet när revisionsarbetet organiseras och de nödvändiga resurserna för att utföra uppgifterna fördelas. Integriteten hos lagstadgade revisorer, revisionsföretag och deras anställda är avgörande för att säkerställa allmänhetens förtroende för lagstadgade revisioner och för finansmarknaderna. Alla incidenter som kan ha allvarliga konsekvenser för den lagstadgade revisionsverksamhetens integritet bör därför hanteras på lämpligt sätt. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget bör dessutom dokumentera revisionsarbetet på lämpligt sätt.

(Skäl 16 andra delen i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 6e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6e) Ett sunt internt kvalitetssäkringssystem av det arbete som utförs i varje lagstadgat revisionsuppdrag bör bidra till en hög kvalitet på revisionerna. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget bör därför inte utfärda en revisionsberättelse innan en intern kvalitetssäkring gjorts.

(Skäl 18 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att garantera hög kvalitet i lagstadgade revisioner inom unionen. Alla lagstadgade revisioner bör därför utföras på grundval av de internationella revisionsstandarder som ingår i Internationella revisorsförbundets (International Federation of Accountants, nedan kallat Ifac) Clarity-projekt 2009, i den mån de är relevanta för lagstadgad revision. Medlemsstaterna bör endast få införa ytterligare nationella revisionsförfaranden eller revisionskrav om de härrör från specifika nationella rättsliga krav som gäller omfattningen av lagstadgad revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning, dvs. att de kraven inte täcks genom de antagna internationella redovisningsstandarderna, och endast om de bidrar till trovärdigheten och kvaliteten i årsboksluten och den sammanställda redovisningen och bidrar till det allmänna bästa i unionen. Kommissionen bör även i fortsättningen delta i övervakningen av innehållet i och processen för att anta internationella revisionsstandarder inom Ifac.

(7) Det är viktigt att garantera hög kvalitet i lagstadgade revisioner inom unionen. Alla lagstadgade revisioner bör därför utföras på grundval av de internationella revisionsstandarder som utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), i den mån de är relevanta för lagstadgad revision. Medlemsstaterna bör endast få införa ytterligare nationella revisionsförfaranden eller revisionskrav om de härrör från specifika nationella rättsliga krav eller regleringskrav som gäller omfattningen av lagstadgad revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning, dvs. att de kraven inte täcks genom de antagna internationella redovisningsstandarderna, och endast om de bidrar till trovärdigheten och kvaliteten i årsboksluten och den sammanställda redovisningen. Kommissionen bör även i fortsättningen delta i övervakningen av innehållet i och processen för att anta internationella revisionsstandarder inom IAASB.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I fråga om sammanställd redovisning är det viktigt att det finns en tydlig definition av ansvarsfördelningen mellan de lagstadgade revisorer som reviderar olika delar av koncernen. I detta syfte bör koncernrevisorn bära det fulla ansvaret för revisionsberättelsen.

(Skäl 17 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag omfattar godkännande och registrering av lagstadgade revisorer och revisionsföretag, antagande av standarder för yrkesetiska regler och intern kvalitetskontroll hos revisionsföretag, kontinuerlig utbildning samt system för kvalitetssäkring, utredning och påföljder för lagstadgade revisorer och revisionsföretag. För att öka öppenheten i tillsynen av revisorer och skapa större ansvarsskyldighet bör varje medlemsstat utse en enda myndighet med ansvar för den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag. En grundläggande förutsättning för att den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag ska utföras med integritet och fungera på ett effektivt och ordnat sätt är att dessa offentliga tillsynsmyndigheter är fristående från revisorsyrket. Därför bör de offentliga tillsynsmyndigheterna ledas av personer som inte är yrkesrevisorer och medlemsstaterna bör inrätta oberoende och öppna förfaranden för att välja dessa personer.

utgår

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som har gränsöverskridande verksamhet eller som ingår i nätverk ska fungera tillfredsställande måste medlemsstaternas offentliga tillsynsmyndigheter utbyta information. För att skydda konfidentialiteten i den information som kan komma att utbytas på detta sätt bör medlemsstaterna införa tystnadsplikt inte bara för de anställda vid de offentliga tillsynsmyndigheterna utan även för alla personer som de offentliga tillsynsmyndigheterna kan delegera uppgifter till. Den behöriga myndigheten bör endast kunna delegera uppgifter till andra myndigheter eller organ i fråga om godkännande och registrering av lagstadgade revisorer. En sådan delegering bör omfattas av ett flertal villkor och den behöriga myndigheten bör ha det yttersta ansvaret för den.

(11) För att tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som har gränsöverskridande verksamhet eller som ingår i nätverk ska fungera tillfredsställande måste medlemsstaternas offentliga tillsynsmyndigheter utbyta information. För att skydda konfidentialiteten i den information som kan komma att utbytas på detta sätt bör medlemsstaterna införa tystnadsplikt inte bara för de anställda vid de offentliga tillsynsmyndigheterna utan även för alla personer som de offentliga tillsynsmyndigheterna kan delegera uppgifter till.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Revisionskommittéer eller organ med liknande uppgifter som en revisionskommitté inom den granskade enheten fyller en avgörande funktion genom att bidra till en lagstadgad revision av hög kvalitet. Därför är det särskilt viktigt att förstärka revisionskommitténs oberoende och tekniska kompetens genom att kräva att majoriteten av ledamöterna i revisionskommittén är oberoende, att minst en ledamot har erfarenhet av och kunskap om revision och minst en ledamot har erfarenhet av redovisning och/eller revision. I kommissionens rekommendation av den 15 februari 2005 om uppgifter för företagsexterna styrelseledamöter eller styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer anges hur revisionskommittéer ska inrättas och fungera. Med tanke på storleken på styrelserna för företag med begränsat börsvärde och små och medelstora företag av allmänt intresse, skulle det emellertid vara lämpligt att de uppgifter som tilldelas revisionskommittéer eller organ med liknande uppgifter som en revisionskommitté utförs av förvaltnings- eller ledningsorganet i allmänhet.

(Delar av skäl 23 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Bördorna för små och medelstora företag inom unionen i samband med revisionen av deras räkenskaper bör minskas till vad som är absolut nödvändigt utan att göra avkall på investerarskyddet. Medlemsstaterna bör se till att tillämpningen av revisionsstandarderna för lagstadgad revision av dessa företags räkenskaper står i proportion till de små och medelstora företagens storlek.

(13) Bördorna för små och medelstora företag inom unionen i samband med revisionen av deras räkenskaper bör minskas till vad som är absolut nödvändigt utan att göra avkall på investerarskyddet. Medlemsstaterna bör se till att tillämpningen av revisionsstandarderna för lagstadgad revision av dessa företags räkenskaper står i proportion till de små och medelstora företagens storlek. Man bör också ta hänsyn till att både små och medelstora företag kan vara olika stora och dessutom till att deras verksamhet varierar i komplexitet.

Ändring  15

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att skydda de berörda parternas rättigheter när de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbetar med behöriga myndigheter i tredjeländer genom informationsutbyte om revisionshandlingar eller andra handlingar som är relevanta för att bedöma revisionens kvalitet, bör medlemsstaterna se till att de överenskommelser som deras behöriga myndigheter gör och som ligger till grund för utbytet av sådana handlingar omfattar tillräckliga garantier för skyddet av de granskade enheternas affärshemligheter och affärsintressen, däribland industriella och immateriella rättigheter.

(15) För att skydda de berörda parternas rättigheter när de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbetar med behöriga myndigheter i tredjeländer genom informationsutbyte om revisionshandlingar eller andra handlingar som är relevanta för att bedöma revisionens kvalitet, bör medlemsstaterna se till att de överenskommelser som deras behöriga myndigheter gör och som ligger till grund för utbytet av sådana handlingar omfattar tillräckliga garantier för skyddet av de granskade enheternas affärshemligheter och affärsintressen, däribland industriella och immateriella rättigheter. Medlemsstaterna bör se till att dessa överenskommelser respekterar och är förenliga med bestämmelserna i direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att stärka investerarskyddet i de räkenskaper som företag offentliggör genom att ytterligare förbättra kvaliteten i de lagstadgade revisioner som utförs inom unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att stärka investerarnas förtroende för att de räkenskaper som företag offentliggör ger en sann och rättvisande bild genom att ytterligare förbättra kvaliteten i de lagstadgade revisioner som utförs inom unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Följande stycken ska läggas till:

a) Följande stycken ska läggas till:

”Artiklarna 22, 25 samt 27–30 i detta direktiv ska inte tillämpas på lagstadgad revision av och sammanställd redovisning för företag av allmänt intresse, förutsatt att inte annat anges i förordning (EU) nr [xxx].

”Artiklarna 25, 28 och 29 i detta direktiv ska inte tillämpas på lagstadgad revision av och sammanställd redovisning för företag av allmänt intresse, förutsatt att inte annat anges i förordning (EU) nr [xxx].

Artiklarna 32–36 i detta direktiv ska tillämpas på företag av allmänt intresse i den mån de avser tillsyn av efterlevnaden av de regler för godkännande och registrering av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som anges i artiklarna 3‑20.”

Artiklarna 32–36 i detta direktiv ska tillämpas på företag av allmänt intresse i den mån de avser tillsyn av efterlevnaden av de regler för godkännande och registrering av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som anges i artiklarna 3‑20.”

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) utförs frivilligt av små företag.”

utgår

Motivering

Revision som utförs frivilligt av små företag behöver inte regleras.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

5. revisor från ett tredjeland: en fysisk person som utför revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning för ett bolag som har sitt säte i ett tredjeland, utom i de fall då denna person är en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag och revisionsuppdraget i tredjelandet är föremål för tillsyn av en medlemsstat.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. behöriga myndigheter: genom lag utsedda myndigheter som ansvarar för reglering och/eller tillsyn av lagstadgade revisorer och revisionsföretag eller för särskilda aspekter därav. Hänvisningen till ”behörig myndighet” i en viss artikel innebär en hänvisning till den myndighet som har ansvaret för de funktioner som avses i artikeln.”

”10. behöriga myndigheter: genom lag utsedda myndigheter som ansvarar för reglering och/eller tillsyn av lagstadgade revisorer och revisionsföretag eller för särskilda aspekter därav. Hänvisningen till ”behörig myndighet” i en viss artikel innebär en hänvisning till den myndighet eller det eller de organ som har ansvaret för de funktioner som avses i artikeln.”

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Punkt 13 ska ersättas med följande:

d) Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13. företag av allmänt intresse:

”13. företag av allmänt intresse: företag som

a) företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG,

a) omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG,

b) kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG(*),

b) är kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och inte avses i artikel 2 i det direktivet(*),

c) försäkringsföretag enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(**),

c) är försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 2.1 i rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, eller

d) enhet som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat som är ett betalningsinstitut enligt definitionen i artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG(***), förutsatt att artikel 15.2 i det direktivet inte är tillämplig,

d) är utsedda av medlemsstaterna till företag av allmänt intresse, till exempel företag som är av betydande allmänt intresse på grund av arten av sin verksamhet, sin storlek eller antalet anställda.

e) enhet som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat som är ett institut för elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG(****), förutsatt att artikel 15.2 i direktiv 2007/64/EG inte är tillämplig,

 

f) värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2004/39/EG,

 

g) Unionsbaserad AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EG(*****),

 

h) företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(*****),

 

i) enheter som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och som är värdepapperscentraler,

 

j) centrala motparter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning X/XXX(*******) [se förslag till förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, KOM(2010)484 slutlig)],

 

(*) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(*) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.”

(**) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

 

(***) EUT L 319, 5.12.2007, s.1.

 

(****) EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

(*****) EUT L 174, 1.7.2011, s.1.

 

(******) EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

 

(*******) EUT L ….”

 

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 1– led 3 – led b – led i

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Led b i första stycket ska utgå.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 1– led 3 – led b – led iii

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Andra stycket ska ersättas med följande:

iii) Andra stycket ska utgå.

”Medlemsstaterna får inte fastställa ytterligare villkor i fråga om dessa punkter. Medlemsstaterna får inte kräva att ett lägsta kapitalbelopp eller antal rösträtter i ett revisionsföretag innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.”

 

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”De behöriga myndigheter som avses i artikel 32 ska samarbeta för att skapa konvergens i de krav som anges i den här artikeln. De ska samarbeta med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och med de behöriga myndigheter som avses i förordning [XXX] av den [XXX] i den mån konvergensen berör lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.”

”De behöriga myndigheter som avses i artikel 32 ska samarbeta för att skapa minimikonvergens i de krav som anges i den här artikeln. När de behöriga myndigheterna deltar i sådant samarbete ska de ta hänsyn till utvecklingen inom revisionsarbetet och revisionsyrket, särskilt den konvergens som redan har uppnåtts inom yrket.”

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

b) Punkt 3 ska utgå.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att anpassa förteckningen över de ämnesområden som ska ingå i det teoretiska kunskapsprov som avses i punkt 1 i denna artikel. När kommissionen antar dessa genomförandeåtgärder ska den beakta utvecklingen inom revision och revisorsyrket.”

 

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anpassningsperioden ska vara högst tre år och ska omfattas av en utvärdering.

Anpassningsperioden ska vara högst tre år och ska omfattas av en utvärdering av den yrkeskompetensnivå som har uppnåtts genom tillämpningen av nationell revisionslagstiftning.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 15 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 15.1 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Det offentliga registret ska organiseras av den behöriga myndighet som avses i artikel 32.”

 

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 17 – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”I tillämpliga fall, huruvida revisionsföretaget är registrerat i enlighet med artiklarna 3a och 3b.”

”I tillämpliga fall, huruvida revisionsföretaget är registrerat i enlighet med artikel 3b.”

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 10a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

10a. I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

 

2a. När en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag utför en lagstadgad revision ska de agera med professionell skepticism under revisionsuppdraget och vara medvetna om att det kan förekomma väsentliga felaktigheter beroende på fakta eller beteende som visar på oegentligheter, inklusive bedrägeri eller fel, oberoende av revisorns eller revisionsföretagets tidigare erfarenhet av ledningens och de ledningsansvariga personernas ärlighet och integritet, i enlighet med kraven i de internationella standarder som avses i artikel 26.

 

I denna artikel avses med professionell skepticism en ifrågasättande inställning, att vara uppmärksam på förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av bedrägeri eller oegentligheter och att göra en kritisk bedömning av revisionsunderlag.

(Artikel 15 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led a

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och/eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision och alla innehavare av rösträtter i revisionsföretaget är oberoende av den granskade enheten och inte medverkar i den granskade enhetens beslutsprocess.”

1. Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag och varje fysisk person som direkt eller indirekt kan påverka resultatet av den lagstadgade revisionen är oberoende av den granskade enheten.

 

Oberoende ska krävas under dels perioden för de räkenskaper som ska revideras, dels den period under vilken den lagstadgade revisionen utförs.

 

Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska inte utföra någon lagstadgad revision om det finns någon som helst risk för självgranskning, egenintresse, partiskhet, förtrolighet eller tillit eller skrämsel som orsakats av ekonomiska, personliga, affärsmässiga, anställningsrelaterade eller andra förhållanden mellan

 

– den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget, dess nätverk och varje fysisk person som kan påverka resultatet av den lagstadgade revisionen och

 

– den granskade enheten,

 

där en objektiv, förnuftig och informerad tredje part med beaktande av de tillämpade skyddsåtgärderna skulle dra slutsatsen att den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende är hotat.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led b

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Punkt 2 andra stycket ska utgå.

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

2. Varje lagstadgad revisor, revisionsföretag, deras huvudsansvariga revisorer samt anställda och andra fysiska personer vars tjänster ställts till förfogande för den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget eller som står under dess kontroll och som direkt medverkar i lagstadgad revision och deras närstående i den mening som avses i artikel 1.2 i kommissionens direktiv 2004/72/EG, får inte

 

a) äga finansiella instrument i den granskade enheten, moderföretag för vilka den granskade enheten är av väsentlig betydelse, eller enheter vilkas finansiella information ingår i den granskade enhetens årsredovisning, utöver intressen som ägs indirekt genom diversifierade fondprogram, såsom pensionsfonder och livförsäkring,

 

b) ha eller under de senaste tolv månaderna ha haft någon personlig, affärsmässig, anställningsrelaterad eller annan anknytning till den granskade enheten, moderföretag för vilka den granskade enheten är av väsentlig betydelse, eller enheter vilkas finansiella information ingår i den granskade enhetens årsredovisning som kan äventyra den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende eller som generellt enligt en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part kan anses äventyra den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende.

(Artikel 7 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkterna 2a–2b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) I artikel 22 ska följande punkter läggas till:

 

2a. De personer eller företag som avses i punkt 2 får inte begära eller ta emot gåvor, gästfrihet eller liknande förmåner från den granskade enheten såvida inte en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part anser att deras värde är ringa eller obetydligt.

 

2b. Om en granskad enhet under den period som omfattas av årsboksluten förvärvas av, slås samman med eller förvärvar en enhet på vilken artiklarna 22 och 22a i detta direktiv och artiklarna 911 i förordning XX/XX är tillämpliga, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget identifiera och utvärdera eventuella aktuella eller nyliga intressen i eller anknytningar – inklusive anknytningar som inbegriper tillhandahållande av tjänster – till denna enhet vilka med beaktande av tillgängliga skyddsåtgärder skulle kunna äventyra dess oberoende och dess förmåga att fortsätta med den lagstadgade revisionen efter sammanslagningens eller förvärvets ikraftträdande.

 

Så snart som möjligt, och under alla omständigheter inom tre månader, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget vidta alla åtgärder som krävs för att avsluta eventuella aktuella intressen eller anknytningar som skulle äventyra dess oberoende, och ska om möjligt införa skyddsåtgärder för att minimera eventuella hot mot dess oberoende vilka är ett resultat av tidigare eller aktuella intressen eller anknytningar.

(Artikel 7 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

c) Punkt 4 ska utgå.

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a i för att närmare fastställa

 

a) de hot och skyddsåtgärder som avses i punkt 2 i denna artikel,

 

b) de situationer där arten av hoten enligt punkt 2 i denna artikel är sådan att den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende äventyras.”

 

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Följande artikel ska införas som artikel 22a:

 

Artikel 22a

 

Anställning av före detta lagstadgade revisorer eller anställda hos lagstadgade revisorer eller revisionsföretag

 

1. Medlemsstaterna ska se till att den lagstadgade revisorn, eller den huvudansvariga revisorn som för ett revisionsföretags räkning utför en lagstadgad revision, inte får tillträda någon av följande befattningar i den granskade enheten innan minst två år har förflutit sedan han eller hon lämnade uppdraget som lagstadgad revisor eller huvudansvarig revisor:

 

a) En ledande befattning i den granskade enheten.

 

b) En befattning som ledamot av den granskade enhetens revisionskommitté, eller om en sådan revisionskommitté inte finns, som ledamot av det organ som utför liknande funktioner som en revisionskommitté.

 

c) En befattning som icke arbetande ledamot av den granskade enhetens förvaltnings- eller kontrollorgan.

 

2. Anställda och andra partner än de huvudansvariga revisorerna hos en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför lagstadgad revision och andra fysiska personer vars tjänster ställts till förfogande för den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget eller som står under dess kontroll får, när sådana anställda, partner eller fysiska personer personligen godkänts som lagstadgade revisorer, inte tillträda någon av de befattningar som avses i leden a–c i punkt 1 innan minst två år har förflutit sedan han eller hon direkt medverkade i lagstadgad revision.

(Artikel 8 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11b (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 23 – punkterna 4a–4c (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b. I artikel 23 ska följande punkter läggas till:

 

4a. När en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag utför en lagstadgad revision av ett företag av allmänt intresse som tillhör en koncern vars moderföretag är beläget i ett tredjeland, ska de bestämmelser om konfidentialitet och tystnadsplikt som anges i punkt 1 inte hindra den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget från att överlämna relevant dokumentation om det revisionsarbete som utförts till en koncernrevisor i ett tredjeland om sådan dokumentation uteslutande är nödvändig för förberedelse av en revision av moderföretagets sammanställda redovisning.

 

4b. En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför en lagstadgad revision av ett företag av allmänt intresse som har emitterat värdepapper i ett tredjeland eller ingår i en koncern som utfärdar lagstadgade sammanställda redovisningar i ett tredjeland får endast överlämna de revisionshandlingar eller andra handlingar som är relaterade till revisionen av den enheten som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget innehar till de behöriga myndigheterna i det tredjelandet enligt de villkor som anges i artikel 47.

 

4c. Överlämnande av information till en koncernrevisor i ett tredjeland ska ske i enlighet med kapitel IV i direktiv 95/46/EG samt tillämpliga nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter.

(Artikel 13 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 24a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11c. Följande artikel ska införas som artikel 24a:

 

Artikel 24a

 

Intern organisation av lagstadgade revisionsföretag

 

1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer eller revisionsföretag ska uppfylla följande organisatoriska krav:

 

a) Ett revisionsföretag ska införa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att se till att dess delägare eller aktieägare, eller ledamöter i företagets eller ett anknutet företags förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan, inte ingriper i revisionsarbetet på sätt som äventyrar den lagstadgade revisorns oberoende och objektivitet när denne utför lagstadgad revision för revisionsföretagets räkning.

 

b) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska tillämpa sunda förfaranden för förvaltning och redovisning och ha mekanismer för internkontroll och effektiva riskbedömningsmetoder samt effektiva kontroll- och skyddssystem för sina informationsbehandlingssystem.

 

Dessa interna kontrollmekanismer ska vara utformade för att säkerställa efterlevnad av beslut och förfaranden på samtliga nivåer i revisionsföretaget eller i den lagstadgade revisorns arbetsstruktur.

 

Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska tillämpa och upprätthålla beslutsförfaranden och organisationsstrukturer där rapporteringsvägar anges klart och tydligt och på ett dokumenterat sätt samt funktioner och ansvarsområden fördelas.

 

c) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska införa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att se till att dess anställda och andra fysiska personer vars tjänster ställts till förfogande för den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget eller som står under dess kontroll och som direkt medverkar i lagstadgad revision har tillfredsställande kompetens och erfarenhet av de uppgifter de tilldelas.

 

d) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska införa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att se till att utkontraktering av viktiga revisionsfunktioner inte sker på ett sådant sätt att det väsentligt försämrar kvaliteten på den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets interna kontroll och de behöriga myndigheternas möjligheter att bevaka att den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

 

e) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska införa lämpliga och effektiva organisatoriska och administrativa arrangemang för att förebygga, upptäcka, undanröja, hantera och rapportera de eventuella hot mot dess oberoende – utanför den normala verksamheten – som avses i artikel 22.1.

 

f) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska införa lämpliga förfaranden och normer för att utföra lagstadgad revision, styra, övervaka och utvärdera de anställdas arbete och utforma den revisionsdokumentation som avses i artikel 25b.5.

 

g) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska upprätta ett internt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa hög kvalitet i lagstadgade revisioner. Kvalitetssäkringssystemet ska minst omfatta de förfaranden och normer som anges i led f. När det gäller revisionsföretag ska en person som kvalificerar sig som lagstadgad revisor ha ansvaret för det interna kvalitetssäkringssystemet.

 

h) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska använda lämpliga system, resurser och förfaranden för att säkerställa kontinuitet och regelbundenhet i utförandet av lagstadgade revisioner.

 

i) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska också införa lämpliga och effektiva organisatoriska och administrativa arrangemang för att hantera och registrera händelser som har eller kan få allvarliga konsekvenser för integriteten i den lagstadgade revisionen.

 

j) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska ha en lämplig löne- eller vinstdelningspolitik med tillräckliga resultatincitament för att säkerställa kvalitet i revisionen. I synnerhet ska den inkomst som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget erhåller från försäljning av andra tjänster än revisionsförklaringar till den granskade enheten inte utgöra en del av ersättningen till personer som medverkar i eller kan påverka utförandet av revisionen och inte heller en del av bedömningen av dessa personers arbetsprestationer.

 

k) Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska övervaka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i sina system, interna kontrollmekanismer, interna kvalitetssäkringssystem och övriga rutiner som upprättats i enlighet med detta direktiv och vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska särskilt göra en årlig utvärdering av det interna kvalitetssäkringssystem som avses i led g. De ska dokumentera resultaten av dessa utvärderingar samt eventuella föreslagna åtgärder för att ändra det interna kvalitetssäkringssystemet.

 

De riktlinjer och förfaranden som avses i första stycket ska dokumenteras och meddelas den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets anställda.

 

Eventuell utkontraktering av revisionsfunktioner enligt led d får inte påverka den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets ansvar.

 

2. Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska beakta verksamhetens omfattning och komplexitet när det gäller uppfyllandet av de krav som anges i punkt 1 i denna artikel.

 

Varje lagstadgad revisor eller revisionsföretag ska för den berörda behöriga myndigheten kunna visa att uppfyllandet av kraven i punkt 1 sker med vederbörlig hänsyn till första stycket.

(Artikel 6 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11d (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 25a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11d. Följande artikel ska införas som artikel 25a:

 

Artikel 25a

 

Den lagstadgade revisionens omfattning

 

1. När en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag utför en lagstadgad revision, ska de utföra revisionen i enlighet med de internationella revisionsstandarder som avses i artikel 26.

 

2. Om den granskade enheten är ett företag av allmänt intresse, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget vidta nödvändiga åtgärder för att bilda sig en uppfattning om huruvida årsbokslutet eller den sammanställda redovisningen för företaget av allmänt intresse ger en sann och rättvisande bild och har utarbetats i enlighet med den relevanta föreställningsramen för den finansiella rapporteringen.

 

Den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets revisionsberättelse ska utformas i enlighet med artiklarna 21–25 i förordning (EU) nr XX/XX.

 

Utan att det påverkar de rapporteringskrav som avses i artiklarna 22 och 23 i förordning (EU) nr XX/XX, ska den lagstadgade revisionen inte omfatta försäkringar om den granskade enhetens framtida lönsamhet eller hur effektivt och ändamålsenligt enhetens lednings- eller förvaltningsorgan har bedrivit eller kommer att bedriva enhetens verksamhet.

(Artikel 14 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11e (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 25b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11e. Följande artikel ska införas som artikel 25b:

 

Artikel 25b

 

Organisation av arbetet

 

1. När ett revisionsföretag utför en lagstadgad revision ska det utse minst en huvudansvarig revisor med lämplig kompetens, förmåga och befogenhet att utföra sina uppgifter på lämpligt sätt. Revisionsföretaget ska förse den eller de revisorer som är huvudansvariga med tillräckliga resurser och med personal som har den kompetens och förmåga som krävs för att utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

 

Att säkerställa revisionens kvalitet, oberoende och kompetens ska vara de huvudsakliga kriterierna när revisionsföretaget väljer den eller de huvudansvariga revisorerna.

 

Den eller de huvudsakliga revisorerna ska delta aktivt i den lagstadgade revisionen.

 

2. När en lagstadgad revision utförs av en lagstadgad revisor, ska han eller hon ägna tillräckligt med tid för uppdraget och anslå tillräckliga resurser för sina anställda så att de kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

 

3. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska tillämpa kvalitetssäkringsförfaranden på uppdragsnivå som är förenliga med de internationella revisionsstandarder som avses i artikel 26.

 

4. En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska föra ett klientregister. Registret ska innehålla följande uppgifter för varje revisionsklient:

 

a) Namn, adress och etableringsort.

 

b) Om det är ett revisionsföretag, den eller de huvudansvariga revisorerna.

 

c) De arvoden som erhållits för lagstadgad revision och de arvoden som erhållits för andra tjänster än revision under ett räkenskapsår.

 

5. En lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag ska upprätta en revisionshandling för varje lagstadgad revision som utförs. Revisionshandlingen ska minst innehålla den dokumentation för den utförda lagstadgade revisionen som krävs enligt de internationella revisionsstandarder som avses i artikel 26. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska också dokumentera de uppgifter som registrerats i enlighet med artiklarna 25c och 25d.6 i detta direktiv och artikel 11.3 i förordning (EU) nr XX/XX.

 

Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska behålla eventuella övriga uppgifter och dokument som är viktiga för att styrka de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23 i förordning (EU) nr XX/XX samt för att övervaka efterlevnaden av detta direktiv, förordning (EU) nr XX/XX och andra tillämpliga rättsliga krav.

 

Revisionshandlingarna ska avslutas senast 60 dagar efter dagen för undertecknandet av den revisionsberättelse som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr XX/XX.

 

6. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska dokumentera alla klagomål på utförandet av lagstadgade revisioner.

(Artikel 16 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11f (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 25c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11f. Följande artikel ska införas som artikel 25c:

 

Artikel 25c

 

Den finansiella rapporteringens tillförlitlighet

 

1. Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget får kännedom om någon utveckling som förmodas få väsentliga följder för revisionsuttalandet ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget

 

a) dokumentera utvecklingen,

 

b) vidta lämpliga åtgärder i enlighet med de relevanta internationella revisionsstandarderna, som ett svar på händelsen eller utvecklingen i fråga,

 

c) omedelbart informera den berörda behöriga myndigheten om händelsen eller utvecklingen, om revisorn efter att ha vidtagit lämpliga åtgärder fortfarande anser att händelsen eller utvecklingen förmodligen kommer att få väsentliga följder för revisionsuttalandet.

 

Den dokumentation som avses i punkt 1a ska innehålla fakta om och omständigheterna kring händelsen, uppgifter om den eller de involverade personerna och uppgifter om de åtgärder som har vidtagits enligt punkt 1b.

 

2. Utan att det påverkar direktiv 2005/60/EG ska en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som utför lagstadgad revision och som misstänker eller har goda grunder att misstänka att uppgifter eller beteende som tyder på oegentligheter, inklusive bedrägeri, med avseende på den granskade enhetens årsredovisning begås eller har begåtts, informera den granskade enheten och uppmana den att utreda frågan samt vidta lämpliga åtgärder för att hantera sådana oegentligheter och förhindra att de upprepas i framtiden.

 

Om den granskade enheten inte utreder frågan eller inte vidtar några åtgärder, eller om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget anser att de åtgärder som vidtagits av den granskade enheten inte är lämpliga för att hantera sådana oegentligheter, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget informera de behöriga myndigheterna om dessa oegentligheter.

 

Om en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag i god tro överlämnar sådana uppgifter eller beteenden som avses i första stycket ska detta inte anses utgöra en överträdelse av eventuella avtalsmässiga eller rättsliga begränsningar för offentliggörande av information, och ska inte medföra något ansvar för de berörda personerna.

(Artikel 17 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11g (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 25d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11g. Följande artikel ska införas som artikel 25d:

 

Artikel 25d

 

Intern kvalitetssäkringskontroll

 

1. Om den granskade enheten är ett företag av allmänt intresse ska en kvalitetssäkringskontroll av uppdragen utföras innan de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23 i förordning (EU) nr XX/XX utfärdas, för att bedöma om den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn på ett rimligt sätt och i enlighet med de internationella revisionsstandarder som avses i artikel 26 har kommit fram till de utlåtanden och slutsatser som anges i utkastet till dessa revisionsberättelser.

 

2. Den interna kvalitetssäkringskontrollen ska utföras av en person som ansvarar för sådana kontroller. En sådan person ska vara en lagstadgad revisor som inte deltar i utförandet av den lagstadgade revision som den interna kvalitetssäkringskontrollen avser.

 

3. Vid kvalitetssäkringskontrollen av uppdraget ska den ansvariga personen granska de reviderade årsredovisningarna och göra en objektiv utvärdering av åtminstone följande:

 

a) Muntlig och skriftlig information som lämnats av den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn för att styrka de betydande omdömena från och huvudsakliga resultaten av de revisionsförfaranden som utförts samt de slutsatser som dragits av dessa resultat, vare sig den person som ansvarar för kvalitetssäkringen av uppdraget begär detta eller inte.

 

b) De betydande omdömena från och de huvudsakliga resultaten av de revisionsförfaranden som utförts och de slutsatser som dragits av dessa resultat.

 

c) De revisionsberättelser som utfärdats av den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn enligt utkastet till de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23 i förordning (EU) nr XX/XX.

 

4. Under den interna kvalitetssäkringskontrollen ska åtminstone följande element bedömas:

 

a) Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget är oberoende från den granskade enheten.

 

b) Betydande hot som den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn har påvisat under utförandet av den lagstadgade revisionen och de åtgärder som har vidtagits för att på ett lämpligt sätt hantera dessa hot.

 

c) Den lagstadgade revisorns eller den huvudansvariga revisorns slutledningar, särskilt rörande väsentlighetsprincipen och de betydande risker som avses i led b.

 

d) Eventuella förfrågningar om råd från externa sakkunniga och genomförandet av sådana råd.

 

e) Arten och omfattningen av korrigerade och okorrigerade felaktigheter i årsbokslutet som upptäcktes under utförandet av revisionen.

 

f) De frågor som diskuteras med den granskade enhetens revisionskommitté, ledningsorgan och/eller kontrollorgan.

 

g) De frågor som diskuteras med behöriga myndigheter och, i förekommande fall, med andra tredje parter.

 

h) Om de handlingar och uppgifter som valts från revisionshandlingarna på ett tillfredsställande sätt avspeglar uppfattningarna hos de anställda som deltar i revisionen, och om sådana dokument och uppgifter styrker den lagstadgade revisorns eller den huvudansvariga revisorns utlåtande i utkastet till de revisionsberättelser som avses i artiklarna 22 och 23 i förordning (EU) nr XX/XX.

 

5. Den person som utför den interna kvalitetssäkringskontrollen ska diskutera resultaten av denna med den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn. De ska i sin tur fastställa det förfarande som ska följas i de fall där den person som ansvarar för kvalitetssäkringskontrollen och den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn inte är eniga om resultaten av kvalitetssäkringskontrollen.

 

6. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska dokumentera resultaten av interna kvalitetssäkringskontroller tillsammans med de överväganden som ligger till grund för resultaten.

(Artikel 19 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och revisionsföretag följer internationella revisionsstandarder när de utför lagstadgad revision, så länge dessa standarder är förenliga med kraven i detta direktiv och i förordning XX/XX.

1. Medlemsstaterna ska kräva att lagstadgade revisorer och revisionsföretag följer de internationella revisionsstandarder som antagits i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast införa revisionsförfaranden eller revisionskrav i tillägg till de internationella revisionsstandarderna om dessa förfaranden eller krav härrör från specifika nationella rättsliga krav som avser omfattningen för lagstadgade revisioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådana revisionsförfaranden eller revisionskrav uppfyller följande villkor:

Medlemsstaterna får endast införa revisionsförfaranden eller revisionskrav i tillägg till de internationella revisionsstandarderna om dessa förfaranden eller krav härrör från specifika nationella rättsliga krav som avser omfattningen för lagstadgade revisioner.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De bidrar till en hög trovärdighet för och kvalitet i årsboksluten eller den sammanställda redovisningen i enlighet med de principer som anges i artikel 4.3 i direktiv [xxxx] om årsbokslut och sammanställd redovisning för vissa typer av företag.

utgår

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) De bidrar till unionens gemensamma bästa.

utgår

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Esma och övriga medlemsstater om dessa revisionsförfaranden eller revisionskrav.

utgår

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med internationella revisionsstandarder de internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) med tillhörande förklaring och standarder som ingår i det Clarity-projekt som inleddes av International Federation of Accountants (Ifac) 2009, i den mån de är relevanta för lagstadgad revision.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med internationella revisionsstandarder de internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) som utfärdats av Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) och som enligt standarderna träder i kraft 2012, i den mån de är relevanta för lagstadgad revision.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att ändra definitionen av internationella revisionsstandarder i punkt 2 i denna artikel. När kommissionen utövar sina befogenheter ska den ta hänsyn till eventuella ändringar i de internationella revisionsstandarderna som har gjorts av Ifac, yttrandet från Public Interest Oversight Board om dessa ändringar samt all annan utveckling inom revision och revisionsyrket.”

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 48a med avseende på att anta eller upphäva internationella revisionsstandarder i punkt 2 i denna artikel. När kommissionen utövar sina befogenheter ska den besluta om tillämpligheten av internationella revisionsstandarder inom unionen, med hänsyn till deras proportionalitet. Kommissionen ska endast anta internationella revisionsstandarder för tillämpning i unionen om dessa

 

a) har utarbetats med vederbörlig omsorg, på ett öppet sätt under offentlig tillsyn och är allmänt godtagna på internationell nivå, och

 

b) bidrar till en hög trovärdighet för och kvalitet i årsboksluten eller den sammanställda redovisningen i enlighet med de principer som anges i artikel 4.3 i direktiv [xxxx] om årsbokslut och sammanställd redovisning för vissa typer av företag.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 27 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. Artikel 27.1 c ska ersättas med följande:

 

c) koncernrevisorn utvärderar det revisionsarbete som utförts av tredjelandets revisorer eller lagstadgade revisorer och revisionsenheter eller revisionsföretag för koncernrevisionens ändamål och dokumenterar typen, tidpunkten och omfattningen med avseende på delaktigheten i det arbete som utförts av dessa revisorer, i tillämpliga fall även revisorns granskning av relevanta delar av dessa revisorers revisionsdokumentation. Den dokumentation som bevarats av koncernrevisorn ska vara sådan att den relevanta behöriga myndigheten ska kunna genomföra en granskning av koncernrevisorns arbete.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12b (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 27 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12b. I artikel 27.1 ska följande stycke läggas till:

 

Med avseende på led c i första stycket ska koncernrevisorn avtala med tredjelandets revisorer, lagstadgade revisorer, revisionsenheter eller revisionsföretag att de ska överlämna relevant dokumentation under revisioner av sammanställda redovisningar, som ett villkor för att koncernrevisorn ska använda sig av tredjelandets revisorers, lagstadgade revisorers, revisionsenheters eller revisionsföretags arbete.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12c (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 27 – punkterna 2 och 3 (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12c. I artikel 27 ska två nya punkter läggas till:

 

2. Om koncernrevisorn inte kan uppfylla kravet i punkt 1 första stycket c ska han eller hon vidta lämpliga åtgärder och underrätta den behöriga myndighet som avses i artikel 35.1 i förordning (EU) nr XX/XX om detta.

 

Sådana åtgärder kan omfatta kompletterande revisionsarbete hos det berörda dotterföretaget, vilket utförs antingen direkt eller genom utkontraktering.

 

3. Om koncernrevisorn är föremål för en kvalitetssäkringskontroll eller en undersökning av lagstadgad revision av koncerners sammanställda redovisning där moderföretaget är ett företag av allmänt intresse, ska koncernrevisorn på begäran till den behöriga myndigheten överlämna den relevanta dokumentation som han eller hon innehar rörande det revisionsarbete som utförts av tredjelandets revisorer, lagstadgade revisorer, revisionsenheter eller revisionsföretag i samband med koncernrevisionen, däribland de arbetsdokument som berör revisionshandlingar som är relevanta för koncernrevisionen.

 

Den behöriga myndigheten ska begära kompletterande dokumentation om det revisionsarbete som utförts av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag rörande koncernrevisionen från de relevanta behöriga myndigheterna i enlighet med kapitel III i avdelning IV i förordning (EU) nr XX/XX.

 

När en del av en koncern revideras av revisorer eller revisionsföretag från ett tredjeland ska den behöriga myndigheten begära kompletterande dokumentation om det revisionsarbete som utförts av revisorer eller revisionsföretag från ett tredjeland enligt de samarbetsformer som avses i artikel 47.

 

I undantagsfall och med avvikelse från tredje stycket ska koncernrevisorn när en del av en koncern revideras av revisorer eller revisionsföretag från ett tredjeland där samarbetsformer enligt artikel 47 saknas, också bära ansvaret för att de offentliga tillsynsmyndigheterna på begäran korrekt tillställs kompletterande dokumentation om revisionsarbete som utförts av tredjelandets revisorer eller revisionsföretag, inbegripet arbetsdokument som berör koncernrevisionen. För att säkerställa detta överlämnande ska koncernrevisorn behålla en kopia av dokumentationen eller, alternativt, avtala med tredjelandets revisorer eller revisionsföretag om att han eller hon på begäran ska ges vederbörlig och obegränsad åtkomst till denna eller vidta andra lämpliga åtgärder. Om revisionshandlingarna på grund av rättsliga eller andra hinder inte kan överlämnas från ett tredjeland till koncernrevisorn ska den dokumentation som bevarats av koncernrevisorn innehålla bevis på att han eller hon har vidtagit lämpliga åtgärder för att få åtkomst till revisionsdokumentationen samt, om det finns andra än rättsliga hinder som följer av landets lagstiftning, bevis för sådana hinder.

(Artikel 18.2 och 18.3 i förordning COM(2011)0779.)

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 13

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. I artikel 28 ska punkt 2 utgå.

13. Artikel 28 ska ersättas med följande:

 

Artikel 28

 

Revisionsberättelse

 

1. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska redovisa resultaten av en lagstadgad revision i en revisionsberättelse som har utarbetats i enlighet med kraven i de internationella revisionsstandarder som unionen antagit och som avses i artikel 26.

 

2. Revisionsberättelsen ska innehålla

 

a) en inledning som minst ska innehålla identifikationsuppgifter för de finansiella rapporter som omfattas av den lagstadgade revisionen, tillsammans med den föreställningsram för den finansiella rapporteringen som följts när de har utarbetats,

 

b) en beskrivning av den lagstadgade revisionens omfattning, i vilken det minst ska anges vilka revisionsstandarder som har tillämpats vid den lagstadgade revisionen,

 

c) ett revisionsuttalande, som ska lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening, i vilket klart ska anges den lagstadgade revisorns uppfattning om

 

i) huruvida årsbokslutet ger en sann och rättvisande bild i enlighet med den relevanta föreställningsramen för den finansiella rapporteringen som följts, och

 

ii) när det är tillämpligt, huruvida årsbokslutet uppfyller de lagstadgade kraven;

 

om den lagstadgade revisorn inte har kunnat uttala sig ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om att tillräckligt underlag för ett uttalande saknas,

 

d) en hänvisning till varje förhållande som den lagstadgade revisorn fäst särskild uppmärksamhet på utan att det föranlett att revisionsuttalandet lämnats med reservation, och

 

e) det revisionsuttalande och den angivelse som avses i artikel 34.1 andra stycket i direktiv XX/XX om årsbokslut och sammanställd redovisning för vissa typer av företag.

 

Revisionsberättelsen ska dateras och undertecknas av den lagstadgade revisorn. Om ett revisionsföretag utför den lagstadgade revisionen, ska revisionsberättelsen undertecknas åtminstone av den eller de lagstadgade revisorer som utför den lagstadgade revisionen för revisionsföretagets räkning.

 

Medlemsstaterna får under särskilda omständigheter föreskriva att detta undertecknande inte behöver offentliggöras om någons personliga säkerhet därigenom kan hotas på ett överhängande och betydande sätt. Trots detta ska den eller de medverkande personernas namn under alla omständigheter vara kända av de berörda behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1– led 14 – led a – led i

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a) Kvalitetssäkringssystemet ska ledas av den behöriga myndighet som avses i artikel 32 och ska organiseras på ett sådant sätt att det är oberoende av de lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen.”

”a) Kvalitetssäkringssystemet ska organiseras på ett sådant sätt att det är oberoende av de lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen och omfattas av offentlig tillsyn enligt kapitel VIII.”

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1– led 14 – led a – led iii

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Den behöriga myndighet som avses i artikel 32 ska på begäran ge berörda parter tillgång till den rapport som avses i led g i första stycket. Den behöriga myndigheten ska se till att rapporter som lämnas ut inte skadar den granskade enhetens kommersiella affärsintressen, däribland enhetens industriella och immateriella rättigheter.”

”Den behöriga myndighet som avses i artikel 32 ska offentliggöra den rapport som avses i led g i första stycket. Den behöriga myndigheten ska se till att rapporter som offentliggörs eller lämnas ut inte skadar den granskade enhetens kommersiella affärsintressen, däribland enhetens industriella och immateriella rättigheter.”

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 30 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14a. Artikel 30.3 ska ändras på följande sätt:

 

”Medlemsstaterna ska se till att vidtagna åtgärder eller utdömda påföljder mot lagstadgade revisorer och revisionsföretag offentliggörs på lämpligt sätt när dessa är relevanta för allmänheten, tillsammans med uppgifter om vilken typ av överträdelse det rör sig om och vilka som gjort sig skyldiga till den, såvida det i det enskilda fallet framgår att allmänhetens intresse av ett offentliggörande väger tyngre än skyddet för den personliga integriteten hos dem som berörs av åtgärden eller påföljden. Sådana avvägningar ska i varje enskilt fall ske i enlighet med de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet respekten för privatlivet och familjelivet och rätten till skydd av personuppgifter. Medlemsstaterna ska avstå från ett individualiserat offentliggörande om offentliggörandet skulle åsamka de berörda personerna oproportionerligt stor skada eller offentliggörandet allvarligt skulle hota stabiliteten på finansmarknaderna. Detta ska inte påverka de behöriga myndigheternas möjlighet att offentliggöra åtgärder och påföljder i avidentifierad form. Bland påföljderna ska möjligheten finnas att återkalla ett godkännande.”

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14a. Artikel 31 ska utgå.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15. Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

utgår

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet som ska ansvara för den offentliga tillsynen av lagstadgade revisorer och revisionsföretag med utgångspunkt i de principer som anges i punkterna 2–7.”

 

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

”3. Den behöriga myndigheten får tillåta att personer som inte är yrkesrevisorer men som har kunskaper på områden av relevans för lagstadgad revision ingår i ledningen av det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att de väljs genom ett oberoende och öppet utnämningsförfarande. Yrkesrevisorer ska inte få delta i ledningen av det offentliga tillsynssystemet.”

 

c) I punkt 4 ska den inledande meningen ersättas med följande:

 

”Den behöriga myndigheten ska ha det yttersta ansvaret för tillsynen av”

 

d) Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

”5. Den behöriga myndigheten ska ha rätt att vid behov inleda och göra utredningar beträffande lagstadgade revisorer och revisionsföretag och vidta lämpliga åtgärder. Den ska ha tillräckliga resurser för att inleda och genomföra sådana utredningar.

 

För att fullgöra sina uppgifter enligt detta direktiv ska den behöriga myndigheten få tillgång varje slag av handling hos lagstadgade revisorer och revisionsföretag och ska ha rätt att få och behålla kopior av dessa handlingar. Den behöriga myndigheten ska också ha rätt att begära upplysningar från personer och vid behov kalla och höra personer för att inhämta upplysningar.”

 

e) Punkt 6 ska ersättas med följande:

 

”6. För den behöriga myndigheten ska öppenhet och insyn gälla. Offentliggörande av årliga arbetsprogram och verksamhetsrapporter ska även ingå.”

 

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16. Följande artikel ska införas som artikel 32a:

utgår

1. Medlemsstaterna får endast tillåta den behöriga myndighet som avses i artikel 32 att delegera uppgifter till andra myndigheter och organ i fråga om godkännande och registrering av lagstadgade revisorer och revisionsföretag. Varje uppgift som utförs av andra myndigheter eller organ ska vara uttryckligen delegerad av den behöriga myndigheten. I delegeringen ska det anges vilka uppgifter som delegeras och på vilka villkor de ska utföras. Myndigheterna eller organen ska vara organiserade på ett sådant sätt att det inte uppstår några intressekonflikter. Det yttersta ansvaret för övervakningen av efterlevnaden av detta direktiv och de genomförandeåtgärder som antas enligt detta direktiv ska ligga hos den delegerande behöriga myndigheten.

 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om alla överenskommelser som har gjorts i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkoren för regleringen av delegeringarna.”

 

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 18

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 37 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Alla avtalsklausuler som den granskade enheten överenskommer med en tredje part och som begränsar bolagsstämmans valfrihet eller valfriheten för ledamöter av den enheten i enlighet med punkt 1 till vissa kategorier eller förteckningar över lagstadgade revisorer eller revisionsföretag när det gäller utseende av lagstadgad revisor eller revisionsföretag eller som begränsar valet av en viss lagstadgad revisor eller ett visst revisionsföretag för att utföra den lagstadgade revisionen av den enheten ska vara ogiltiga.”

”3. Alla avtalsklausuler som den granskade enheten överenskommer med en tredje part och som begränsar bolagsstämmans valfrihet eller valfriheten för ledamöter av den enheten i enlighet med punkt 1 till vissa kategorier eller förteckningar över lagstadgade revisorer eller revisionsföretag när det gäller utseende av lagstadgad revisor eller revisionsföretag eller som begränsar valet av en viss lagstadgad revisor eller ett visst revisionsföretag för att utföra den lagstadgade revisionen av den enheten ska förbjudas. Alla sådana befintliga klausuler ska vara ogiltiga.”

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 19a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

KAPITEL X (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19a. Följande kapitel ska införas:

 

KAPITEL X

 

REVISIONSKOMMITTÉ

 

Artikel 38a

 

Revisionskommitté

 

1. Alla företag av allmänt intresse ska inrätta en revisionskommitté, antingen som en separat kommitté eller som en kommitté inom kontrollorganet. Medlemsstaterna ska besluta om revisionskommittén ska bestå av icke arbetande ledamöter av den granskade enhetens förvaltningsorgan och/eller ledamöter av dess kontrollorgan, och/eller av ledamöter utsedda av den granskade enhetens bolagsstämma, eller för enheter som inte har aktieägare, av ett likvärdigt organ.

 

Minst en ledamot av revisionskommittén ska ha redovisnings- och/eller revisionskompetens.

 

Ledamöterna av revisionskommittén ska vara skyldiga att delta i lämpliga fortbildningsprogram för att uppnå och/eller bibehålla tillräckliga teoretiska kunskaper, yrkeskunnande och yrkesetik.

 

Minst en ledamot av revisionskommittén ska vara oberoende. Revisionskommitténs ordförande ska under alla omständigheter vara oberoende. Medlemsstaterna får kräva att revisionskommitténs ordförande ska väljas varje år av den granskade enhetens bolagsstämma.

 

2. Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får de funktioner som tilldelas revisionskommittén utföras av förvaltnings- eller kontrollorganet i dess helhet i företag av allmänt intresse som uppfyller kraven i artikel 2.1 f och t i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG, förutsatt att ordföranden för ett sådant organ inte är ordförande för revisionskommittén om han eller hon tillhör företagsledningen.

 

3. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna undanta följande typer av företag av allmänt intresse från skyldigheten att ha en revisionskommitté:

 

a) Varje företag av allmänt intresse som enligt artikel 1 i direktiv 83/349/EEG är ett dotterbolag, om företaget följer kraven i punkterna 1–4 i den artikeln på koncernnivå.

 

b) Varje företag av allmänt intresse, vars enda uppgift är att utfärda värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet enligt definitionen i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004.

 

c) Varje kreditinstitut i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2006/48/EG, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG och som fortlöpande eller vid upprepade tillfällen endast har gett ut skuldinstrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att det sammanlagda nominella beloppet av alla dessa skuldinstrument ligger under 100 000 000 EUR och att det inte har offentliggjort något prospekt i enlighet med direktiv 2003/71/EG.

 

De företag av allmänt intresse som avses i led c ska offentligt förklara orsakerna till att de anser att det inte är lämpligt att ge antingen en revisionskommitté eller ett förvaltnings- eller kontrollorgan i uppgift att utföra en revisionskommittés uppgifter.

 

4. Genom undantag från punkt 1 får företag av allmänt intresse som har ett organ med liknande uppgifter som en revisionskommitté och som är inrättat och fungerar i enlighet med bestämmelser i den medlemsstat där den enhet som ska granskas är registrerad, besluta att inte ha en revisionskommitté. I sådana fall ska enheten lämna uppgifter om vilket organ som utför dessa uppgifter och hur det är sammansatt.

 

Om en revisionskommitté utgör en del av kontrollorganet i enlighet med punkt 1, får medlemsstaterna tillåta eller kräva att kontrollorganet utför revisionskommitténs uppgifter enligt detta direktiv och förordning (EU) nr XX/XX.

 

5. Utan att det påverkar ansvarsområdet för ledamöterna i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganet eller för andra ledamöter utsedda av den granskade enhetens stämma ska revisionskommittén bland annat

 

a) övervaka den finansiella rapporteringen och lämna rekommendationer eller förslag för att säkerställa dess integritet,

 

b) övervaka effektiviteten i företagets interna kontrollsystem, eventuella internrevisionssystem samt riskhanteringssystem utan att bryta mot företagets oberoende,

 

c) övervaka den lagstadgade revisionen av årsbokslut och sammanställd redovisning och övervaka faktorerna i samband med revisionsutvecklingen i enlighet med artiklarna 22–23 i förordning (EU) nr XX/XX, och särskilt med den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget diskutera de revisionsberättelser som har utarbetats i enlighet med artiklarna 22 och 33 i förordning (EU) nr XX/XX,

 

d) granska och övervaka de lagstadgade revisorernas eller revisionsföretagens oberoende i enlighet med artiklarna 22, 22a och 24a i detta direktiv och artiklarna 9–11 i förordning (EU) nr XX/XX, och särskilt tillhandahållandet av kompletterande tjänster till den granskade enheten i enlighet med artikel 10 i förordning XX/XX,

 

da) övervaka de lagstadgade revisorernas eller revisionsföretagens kvalitet med beaktande av den behöriga myndighetens resultat och slutsatser enligt artikel 40.6 i förordning (EU) nr XX/XX,

 

db) kontrollera om det råder en total åtskillnad mellan internrevisionen och den lagstadgade revisionen,

 

e) ansvara för urvalsförfarandet vid val av en eller flera lagstadgade revisorer eller revisionsföretag,

 

f) från fall till fall godkänna att lagstadgade revisorer eller revisionsföretag tillhandahåller den granskade enheten och dess kontrollerade företag i unionen sådana försäkringstjänster, skatterådgivningstjänster och andra tjänster än revisionstjänster som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr XX/XX.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 20

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 43a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förenklad revision av medelstora företag

Revision av medelstora företag

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 20

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 43a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att tillämpningen av revisionsstandarder på lagstadgad revision av medelstora företags årsbokslut eller sammanställda redovisning står i proportion till storleken av och komplexiteten i verksamheten hos dessa företag.

Medlemsstaterna ska kräva att de behöriga myndigheterna inom deras jurisdiktion, när de utövar tillsyn av revisionsyrket och särskilt i samband med inspektioner, ser till att de revisionsstandarder som antagits i enlighet med artikel 26 tillämpas på lagstadgad revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning på ett sätt som står i proportion till storleken av och komplexiteten i verksamheten hos enheten.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 20

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 43b – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat har infört regler för begränsad revision av små företags räkenskaper som alternativ till lagstadgad revision ska denna medlemsstat inte vara skyldig att anpassa revisionsstandarderna för den lagstadgade revisionen av dessa företag.

Medlemsstaterna får införa regler för begränsade revisionsuppdrag (”limited assurance engagement”) när det gäller små företags räkenskaper i stället för en lagstadgad revision.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 20

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 43b – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel avses med begränsad revision en granskning som utförs av en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag för att upptäcka felaktiga uppgifter som beror på misstag eller bedrägeri i en enhets räkenskaper och som ger en lägre grad av trygghet än lagstadgad revision.

Vid tillämpningen av denna artikel avses med begränsat revisionsuppdrag ett uppdrag som utförs av en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag som ger en lägre grad av trygghet än ett uppdrag som rör lagstadgad revision.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 25

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 48a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i enlighet med artiklarna 8.3, 22.4, 26.3, 29.2, 36.7, 45.6, 46.2, 47.3 och 47.5 träder i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom [två månader] från det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löper ut, båda har underrättat kommissionen om att de inte har några invändningar. Denna period kan förlängas med [två månader] på begäran av Europaparlamentet eller rådet.”

5. En delegerad akt som antagits i enlighet med artiklarna 8.3, 22.4, 26.3, 29.2, 36.7, 45.6, 46.2, 47.3 och 47.5 träder i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom fyra månader från det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löper ut, båda har underrättat kommissionen om att de inte har några invändningar. Denna period kan förlängas med två månader på begäran av Europaparlamentet eller rådet.”

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och konsolideras med det direktiv som det ändrar inom tre månader efter sitt ikraftträdande.

(1)

EUT C 191, 29.6.2012, s. 61.


YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (13.3.2013)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Föredragande: Kay Swinburne

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Eftersom företag av allmänt intresse har stor betydelse för allmänheten på grund av deras verksamhets storlek och omfattning eller på grund av verksamhetens art, måste trovärdigheten i de granskade räkenskaperna från företag av allmänt intresse förbättras. Därför har de särskilda bestämmelserna för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse som fastställs i direktiv 2006/43/EG vidareutvecklats i förordning (EU) nr [XXX] av den [XXX] om särskilda krav avseende revision av företag av allmänt intresse. Följaktligen bör bestämmelserna om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse i direktiv 2006/43/EG utgå ur det direktivet och bör i stället regleras genom förordning (EU) nr [XXX] av den [XXX].

utgår

Motivering

En EU-förordning är inte en lämplig form av reglering, i synnerhet med tanke på det mycket detaljerade och ingripande förslaget från kommissionen. Det återspeglar en strategi som ska fungera för alla situationer och som inte tar hänsyn till egenskaperna hos de olika företagsstyrningssystem som förekommer inom EU. Detta skulle leda till att vissa medlemsstater finge sänka sina företagsstyrningsnormer.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att förbättra de lagstadgade revisorernas och revisionsföretagens oberoende i förhållande till den granskade enheten när de utför lagstadgad revision bör varje person eller enhet som innehar rättigheter i ett revisionsföretag vara oberoende av den granskade enheten och bör inte delta i den granskade enhetens beslutsprocess.

(6) För att förbättra de lagstadgade revisorernas och revisionsföretagens oberoende i förhållande till den granskade enheten när de utför lagstadgad revision bör varje person eller enhet som innehar rättigheter eller är delägare i ett revisionsföretag vara oberoende av den granskade enheten och bör inte delta i den granskade enhetens beslutsprocess.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Bördorna för små och medelstora företag inom unionen i samband med revisionen av deras räkenskaper bör minskas till vad som är absolut nödvändigt utan att göra avkall på investerarskyddet. Medlemsstaterna bör se till att tillämpningen av revisionsstandarderna för lagstadgad revision av dessa företags räkenskaper står i proportion till de små och medelstora företagens storlek.

(13) Bördorna för små och medelstora företag inom unionen i samband med revisionen av deras räkenskaper bör minskas till vad som är absolut nödvändigt utan att göra avkall på investerarskyddet. Medlemsstaterna bör se till att tillämpningen av revisionsstandarderna för lagstadgad revision av dessa företags räkenskaper står i proportion till de små och medelstora företagens storlek. Man bör också ta hänsyn till att både små och medelstora företag kan vara olika stora och dessutom att deras verksamhet varierar i komplexitet.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att stärka investerarskyddet i de räkenskaper som företag offentliggör genom att ytterligare förbättra kvaliteten i de lagstadgade revisioner som utförs inom unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF‑fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att stärka investerarnas förtroende för att de räkenskaper som företag offentliggör är sanningsenliga och korrekta genom att ytterligare förbättra kvaliteten i de lagstadgade revisioner som utförs inom unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på unionsnivå, får EU vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led a

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) föreskrivs i nationell lagstiftning för små företag,

utgår

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led b

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. behöriga myndigheter: genom lag utsedda myndigheter som ansvarar för reglering och/eller tillsyn av lagstadgade revisorer och revisionsföretag eller för särskilda aspekter därav. Hänvisningen till ”behörig myndighet” i en viss artikel innebär en hänvisning till den myndighet som har ansvaret för de funktioner som avses i artikeln.

10. behöriga myndigheter eller organ som utsetts lagenligen: genom lag utsedda myndigheter som ansvarar för reglering och/eller tillsyn av lagstadgade revisorer och revisionsföretag eller för särskilda aspekter därav. Hänvisningen till ”behörig myndighet” i en viss artikel innebär en hänvisning till den myndighet som har ansvaret för de funktioner som avses i artikeln.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 13 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG,

a) företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG, utom företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (******) och EU‑baserade AIF-fonder enligt definitionen i artikel 4.1.k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (*****),

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 13 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG(*),

b) kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG(*), utom kreditinstitut som inte har emitterat överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG såvida inte det totala värdet av institutets tillgångar överskrider 30 miljarder euro,

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 13 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Unionsbaserad AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EG(*****),

utgår

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – led 13 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(*****),

utgår

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 3 – led a – led ii

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Andra stycket ska utgå.

utgår

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 10

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 21 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. I artikel 21 ska punkt 2 utgå.

utgår

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 11 – led a

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och/eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision och alla innehavare av rösträtter i revisionsföretaget är oberoende av den granskade enheten och inte medverkar i den granskade enhetens beslutsprocess.

1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och/eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att oberoendet inte äventyras av en ekonomisk, personlig, affärsmässig, anställningsmässig eller annan anknytning som omfattar den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget, dess anknutna företag och nätverk eller fysiska personer som skulle kunna påverka resultatet av den lagstadgade revisionen.

Motivering

Även om kraven för lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse är mer omfattande bör de grundläggande kraven på oberoende vara lika. Ändringsförslaget kopplar därför samman oberoendeartikeln i direktivet med den motsvarande ändrade artikeln i PIE-förordningen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och revisionsföretag följer internationella revisionsstandarder när de utför lagstadgad revision, så länge dessa standarder är förenliga med kraven i detta direktiv och i förordning XX/XX.

Medlemsstaterna får kräva att lagstadgade revisorer och revisionsföretag följer internationella revisionsstandarder när de utför lagstadgad revision.

Motivering

Innehållet i de internationella revisionsstandarderna är väldigt generellt, mångtydigt och strider ofta mot medlemsstaternas lagstiftning. Kommissionen stötte på problem när man skulle försöka tillämpa dem, och medlemsstaterna skulle få samma problem om de blev bindande standard. För att undvika detta bör medlemsstaterna kunna välja huruvida de vill införa internationella revisionsstandarder.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast införa revisionsförfaranden eller revisionskrav i tillägg till de internationella revisionsstandarderna om dessa förfaranden eller krav härrör från specifika nationella rättsliga krav som avser omfattningen för lagstadgade revisioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådana revisionsförfaranden eller revisionskrav uppfyller följande villkor:

Medlemsstaterna får också mer detaljerat föreskriva hur de internationella revisionsstandarderna ska tillämpas.

Motivering

Innehållet i de internationella revisionsstandarderna är väldigt generellt, mångtydigt och strider ofta mot medlemsstaternas lagstiftning. Kommissionen stötte på problem när man skulle försöka tillämpa dem, och medlemsstaterna skulle få samma problem om de blev bindande standard. För att undvika detta bör medlemsstaterna kunna välja huruvida de vill införa internationella revisionsstandarder.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) De bidrar till en hög trovärdighet för och kvalitet i årsboksluten eller den sammanställda redovisningen i enlighet med de principer som anges i artikel 4.3 i direktiv [xxxx] om årsbokslut och sammanställd redovisning för vissa typer av företag.

utgår

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De bidrar till unionens gemensamma bästa.

utgår

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att ändra definitionen av internationella revisionsstandarder i punkt 2 i denna artikel. När kommissionen utövar sina befogenheter ska den ta hänsyn till eventuella ändringar i de internationella revisionsstandarderna som har gjorts av Ifac, yttrandet från Public Interest Oversight Board om dessa ändringar samt all annan utveckling inom revision och revisionsyrket.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att ändra definitionen av internationella revisionsstandarder i punkt 2 i denna artikel. När kommissionen utövar sina befogenheter ska den ta hänsyn till eventuella ändringar i de internationella revisionsstandarderna som har gjorts av IASB, yttrandet från Public Interest Oversight Board om dessa ändringar samt all annan utveckling inom revision och revisionsyrket.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 15 – led b

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får tillåta att personer som inte är yrkesrevisorer men som har kunskaper på områden av relevans för lagstadgad revision ingår i ledningen av det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att de väljs genom ett oberoende och öppet utnämningsförfarande. Yrkesrevisorer ska inte få delta i ledningen av det offentliga tillsynssystemet.”

3. Den behöriga myndigheten får tillåta att personer som inte är yrkesrevisorer men som har kunskaper på områden av relevans för lagstadgad revision ingår i ledningen av det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att de väljs genom ett oberoende och öppet utnämningsförfarande.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 16

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om alla överenskommelser som har gjorts i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkoren för regleringen av delegeringarna.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Esma och de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om alla överenskommelser som har gjorts i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkoren för regleringen av delegeringarna.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1 – punkt 20

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 43a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får begära vägledning från yrkesorganisationer om hur revisionsstandarderna kan tillämpas på ett proportionerligt sätt på medelstora företag.

Medlemsstaterna ska begära vägledning från yrkesorganisationer om hur revisionsstandarderna kan tillämpas på ett proportionerligt sätt på medelstora företag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

Referensnummer

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kay Swinburne

25.10.2011

Behandling i utskott

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Antagande

11.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

18

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (4.12.2012)

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Föredragande: Jürgen Creutzmann

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse syftar till att skapa mer detaljerade regler för revision av företag av allmänt intresse. Detta kräver vissa ändringar av direktivet om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning.

Utöver dessa ändringar ändras vissa bestämmelser, särskilt de som rör gränsöverskridande revisionstjänster och offentlig tillsyn i allmänhet, vilket föredraganden välkomnar.

Föredraganden rekommenderar dock att frivillig revision undantas från tillämpningen av revisionsbestämmelserna, vilket för närvarande är fallet. Kommissionens förslag skulle nämligen öka kostnaderna och den administrativa bördan, särskilt för små och medelstora företag. En ökad tillgång till kapital kan visserligen hjälpa mindre revisionsföretag att överbrygga klyftan till de ledande internationella nätverken, men föredraganden är skeptisk till förslaget om att avskaffa kraven på att lagstadgade revisorer ska ha röstmajoritet. Om man gör det möjligt för tredje parter att ha röstmajoritet i revisionsföretag riskerar man att undergräva yrkets oberoende.

Föredraganden har inte lagt fram några ändringsförslag om detta men efterlyser en omprövning av huruvida åtminstone vissa delar av den föreslagna förordningen inte bör återinföras i det befintliga direktivet. Mot bakgrunden av de olika företagsstyrningssystemen kan det hända att en förordning inte är det bästa instrumentet, och direktivet skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa reglerna till sina nationella regelverk. Detta gäller framför allt bestämmelserna om revisionskommittén. Även om revisionskraven bör vara högre för företag av allmänt intresse bör man åtminstone jämka samman de båda rättsakternas allmänna krav på oberoende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att garantera hög kvalitet i lagstadgade revisioner inom unionen. Alla lagstadgade revisioner bör därför utföras på grundval av de internationella revisionsstandarder som ingår i Internationella revisorsförbundets (International Federation of Accountants, nedan kallat Ifac) Clarity-projekt 2009, i den mån de är relevanta för lagstadgad revision. Medlemsstaterna bör endast få införa ytterligare nationella revisionsförfaranden eller revisionskrav om de härrör från specifika nationella rättsliga krav som gäller omfattningen av lagstadgad revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning, dvs. att de kraven inte täcks genom de antagna internationella redovisningsstandarderna, och endast om de bidrar till trovärdigheten och kvaliteten i årsboksluten och den sammanställda redovisningen och bidrar till det allmänna bästa i unionen. Kommissionen bör även i fortsättningen delta i övervakningen av innehållet i och processen för att anta internationella revisionsstandarder inom Ifac.

(7) Det är viktigt att garantera hög kvalitet i lagstadgade revisioner inom unionen. Alla lagstadgade revisioner bör därför utföras på grundval av de internationella revisionsstandarder som ingår i Internationella revisorsförbundets (International Federation of Accountants, nedan kallat Ifac) Clarity-projekt 2009, i den mån de är relevanta för lagstadgad revision. Medlemsstaterna bör undvika att införa ytterligare nationella revisionsförfaranden eller revisionskrav, något som bör vara tillåtet endast om dessa revisionsförfaranden eller revisionskrav härrör från specifika nationella rättsliga krav som gäller omfattningen av lagstadgad revision av årsbokslut eller sammanställd redovisning, dvs. att de kraven inte täcks genom de antagna internationella redovisningsstandarderna, och endast om de bidrar till trovärdigheten och kvaliteten i årsboksluten och den sammanställda redovisningen och bidrar till det allmänna bästa i unionen. Kommissionen bör även i fortsättningen delta i övervakningen av innehållet i och processen för att anta internationella revisionsstandarder inom Ifac.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Vissa medlemsstater har ersatt lagstadgad revision av småföretag med en begränsad granskning av deras räkenskaper. Det är lämpligt att låta dessa medlemsstater behålla denna praxis i stället för att föreskriva en proportionerlig tillämpning av revisionsstandarder för småföretag.

(14) Vissa medlemsstater har ersatt lagstadgad revision av småföretag med en begränsad granskning av deras räkenskaper. Det är lämpligt att låta dessa medlemsstater behålla denna praxis i stället för att föreskriva en proportionerlig tillämpning av revisionsstandarder för småföretag. Medlemsstater som fortfarande kräver lagstadgad revision av småföretag bör undersöka möjligheterna att ersätta denna med en begränsad granskning av deras räkenskaper.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – punkt 13 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Unionsbaserad AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EG(*****),

utgår

Motivering

Dessa enheter är inga vanliga företag, utan investeringsinstrument som innehas av depåbanker (vilka bör förbli företag av allmänt intresse enligt leden f och i och därför inte bör klassificeras som företag av allmänt intresse). Dessutom är det allmänna intresset för revisioner av dessa enheter ganska begränsat, inte minst eftersom de omfattas av strikta regler på nationell nivå. Mervärdet av revisioner av företag av allmänt intresse är därför begränsat och oproportionerligt med hänsyn till de kostnader och administrativa bördor detta skulle medföra.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 2 – punkt 13 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(*****),

utgår

Motivering

Dessa enheter är inga vanliga företag, utan investeringsinstrument som innehas av depåbanker (vilka bör förbli företag av allmänt intresse enligt leden f och i och därför inte bör klassificeras som företag av allmänt intresse). Dessutom är det allmänna intresset för revisioner av dessa enheter ganska begränsat, inte minst eftersom de omfattas av strikta regler på nationell nivå. Mervärdet av revisioner av företag av allmänt intresse är därför begränsat och oproportionerligt med hänsyn till de kostnader och administrativa bördor detta skulle medföra.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b – led i

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Led b i första stycket ska utgå.

utgår

Motivering

Möjligheten till ökad kapitaltillgång har visserligen sina fördelar, men revisionsföretagen bör – med tanke på de uppgifter de utför – förbli oberoende i förhållande till aktörer utanför yrket. Bestämmelsen om röstmajoritet bör därför återinföras.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b – led iii

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) Andra stycket ska ersättas med följande:

utgår

”Medlemsstaterna får inte fastställa ytterligare villkor i fråga om dessa punkter. Medlemsstaterna får inte kräva att ett lägsta kapitalbelopp eller antal rösträtter i ett revisionsföretag innehas av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.”

 

Motivering

Om tredje parter kontrollerar rösträtten och investeringarna i revisionsföretag skulle dessa företags oberoende kunna hotas. De befintliga reglerna om detta bör därför inte ändras.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som avses i artikel 32 ska införa godkännandeförfaranden för lagstadgade revisorer som godkänts i andra medlemsstater. Dessa förfaranden ska vara förenliga med artiklarna 11 och 12 i direktiv 2005/36/EG och ska inte gå utöver de krav som fastställs i artiklarna 13 och 14 i det direktivet.

1. Medlemsstaterna ska införa godkännandeförfaranden för lagstadgade revisorer som godkänts i andra medlemsstater. Dessa förfaranden ska vara förenliga med artiklarna 11 och 12 i direktiv 2005/36/EG och ska inte gå utöver de krav som fastställs i artiklarna 13 och 14 i det direktivet.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lämplighetsprovet ska genomföras på ett språk som är tillåtet enligt den berörda medlemsstatens språkregler. Det ska endast omfatta den lagstadgade revisorns kännedom om lagar och andra författningar i den medlemsstaten i den mån de är relevanta för lagstadgad revision.

Lämplighetsprovet ska genomföras på ett av värdmedlemsstatens officiella språk. Det ska endast omfatta den lagstadgade revisorns kännedom om lagar och andra författningar i den medlemsstaten i den mån de är relevanta för lagstadgad revision.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led a

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och/eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision och alla innehavare av rösträtter i revisionsföretaget är oberoende av den granskade enheten och inte medverkar i den granskade enhetens beslutsprocess.”

”1. Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och/eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att oberoendet inte äventyras av en ekonomisk, personlig, affärsmässig, anställningsrelaterad eller annan anknytning som omfattar den lagstadgade revisorn, revisionsföretaget, dess anknutna företag och nätverk eller fysiska personer som befinner sig i en position där de kan påverka resultatet av den lagstadgade revisionen.”

Motivering

Även om kraven på lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse är mer omfattande bör de grundläggande standarderna för oberoende vara desamma. Genom detta ändringsförslag anpassas därför direktivets artikel om oberoende till den ändrade motsvarande artikeln i förordningen om företag av allmänt intresse.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska se till att en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag inte utför lagstadgad revision om en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part skulle anse att den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende äventyras. Om en lagstadgad revisors eller ett revisionsföretags oberoende är utsatt för hot, såsom självgranskning, egenintresse, partiskhet, förtrolighet eller tillit eller skrämsel, ska den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget vidta skyddsåtgärder för att minska dessa hot. Om hoten jämfört med vidtagna skyddsåtgärder är av sådan art att revisorns eller revisionsföretagets oberoende äventyras, får den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget inte utföra den lagstadgade revisionen.”

Motivering

Ändring i enlighet med det föregående ändringsförslaget där de inslag som strukits från punkt 2 ingår.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med internationella revisionsstandarder de internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) med tillhörande förklaring och standarder som ingår i det Clarity-projekt som inleddes av International Federation of Accountants (Ifac) 2009, i den mån de är relevanta för lagstadgad revision.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med internationella revisionsstandarder de internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) med tillhörande förklaringar och standarder som antagits och offentliggjorts av International Federation of Accountants (Ifac), i den mån de är relevanta för lagstadgad revision och finns tillgängliga på Europeiska unionens arbetsspråk.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led a – led ii

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 29 – punkt 1 – led k

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”k) Kvalitetssäkringskontroller ska vara ändamålsenliga och stå i proportion till omfattningen och storleken av det granskade revisionsföretagets eller den granskade lagstadgade revisorns verksamhet.”

”k) Kvalitetssäkringskontroller ska vara ändamålsenliga och stå i proportion till omfattningen av och komplexiteten hos det granskade revisionsföretaget eller den granskade lagstadgade revisorn och de granskade enheterna.”

Motivering

Den ursprungliga lydelsen tycks tyda på att större revisionsföretag skulle behöva grundligare kvalitetskontroller. Det är emellertid inte nödvändigtvis revisionsföretagets storlek som bör vara avgörande. Tvärtom är det de granskade enheternas storlek och komplexitet som skulle motivera en utförligare kvalitetssäkringskontroll, eftersom revisionen är mer krävande och konsekvenserna av lågkvalitativa revisioner kan bli mer genomgripande.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14 – led a – led iii

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Den behöriga myndighet som avses i artikel 32 ska på begäran ge berörda parter tillgång till den rapport som avses i led g i första stycket. Den behöriga myndigheten ska se till att rapporter som lämnas ut inte skadar den granskade enhetens kommersiella affärsintressen, däribland enhetens industriella och immateriella rättigheter.”

Medlemsstaterna får begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 32 på begäran ska ge berörda parter tillgång till den rapport som avses i led g i första stycket. Den behöriga myndigheten ska se till att rapporter som lämnas ut inte skadar den granskade enhetens kommersiella affärsintressen, däribland enhetens industriella och immateriella rättigheter.”

Motivering

Innehållet i inspektionsrapporterna skiljer sig från en medlemsstat till en annan. Vissa rapporter kan innehålla känslig information som inte får offentliggöras; i detta fall används samlad rapportering om kvalitetssäkringskontroller för hela det lokala revisorsyrket enligt led i. Medlemsstaterna bör därför kunna anpassa denna bestämmelse till sina nationella förhållanden.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15 – led b

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Den behöriga myndigheten får tillåta att personer som inte är yrkesrevisorer men som har kunskaper på områden av relevans för lagstadgad revision ingår i ledningen av det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att de väljs genom ett oberoende och öppet utnämningsförfarande. Yrkesrevisorer ska inte få delta i ledningen av det offentliga tillsynssystemet.”

”3. Den behöriga myndigheten får tillåta att personer som inte är yrkesrevisorer men som har kunskaper på områden av relevans för lagstadgad revision ingår i ledningen av det offentliga tillsynssystemet, förutsatt att de väljs genom ett oberoende och öppet utnämningsförfarande. Medlemsstaterna får dock tillåta att en minoritet yrkesrevisorer deltar i ledningen av det offentliga tillsynssystemet.”

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15 – led d

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32 – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Den behöriga myndigheten ska ha rätt att vid behov inleda och göra utredningar beträffande lagstadgade revisorer och revisionsföretag och vidta lämpliga åtgärder. Den ska ha tillräckliga resurser för att inleda och genomföra sådana utredningar.”

”5. Den behöriga myndigheten ska ha rätt att vid behov inleda och göra utredningar beträffande lagstadgade revisorer och revisionsföretag och vidta lämpliga åtgärder. Den ska ha tillräckliga resurser för att inleda och genomföra sådana utredningar, som kan anta formen av obligatoriska bidrag från lagstadgade revisorer och revisionsföretag i proportion till deras revisionsverksamhet.”

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 15 – led e

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. För den behöriga myndigheten ska öppenhet och insyn gälla. Offentliggörande av årliga arbetsprogram och verksamhetsrapporter ska även ingå.”

”6. För den behöriga myndighetens verksamhet ska öppenhet och insyn gälla. Offentliggörande av årliga arbetsprogram och verksamhetsrapporter ska även ingå.”

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 16

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 32a (ny) – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får endast tillåta den behöriga myndighet som avses i artikel 32 att delegera uppgifter till andra genom lag utsedda myndigheter och organ i fråga om godkännande och registrering av lagstadgade revisorer och revisionsföretag. Varje uppgift som utförs av andra myndigheter eller organ ska vara uttryckligen delegerad av den behöriga myndigheten. I delegeringen ska det anges vilka uppgifter som delegeras och på vilka villkor de ska utföras. Myndigheterna eller organen ska vara organiserade på ett sådant sätt att det inte uppstår några intressekonflikter. Det yttersta ansvaret för övervakningen av efterlevnaden av detta direktiv och de genomförandeåtgärder som antas enligt detta direktiv ska ligga hos den delegerande behöriga myndigheten.

Medlemsstaterna får tillåta den behöriga myndighet som avses i artikel 32 att delegera vissa uppgifter till andra genom lag utsedda myndigheter och organ. Varje uppgift som utförs av andra myndigheter eller organ ska vara uttryckligen delegerad av den behöriga myndigheten. I delegeringen ska det anges vilka uppgifter som delegeras och på vilka villkor de ska utföras. Myndigheterna eller organen ska vara organiserade på ett sådant sätt att det inte uppstår några intressekonflikter. Det yttersta ansvaret för övervakningen av efterlevnaden av detta direktiv och de genomförandeåtgärder som antas enligt detta direktiv ska ligga hos den delegerande behöriga myndigheten.

Motivering

För att beakta de decentraliserade tillsynssystem som redan finns i ett flertal medlemsstater bör den behöriga myndigheten kunna delegera uppgifter till andra myndigheter och organ, men fortfarande utgöra en knutpunkt och vara ansvarig.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 17a (nytt)

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 37 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

17a. I artikel 37 ska punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget ska utses av bolagsstämman eller av ledamöter i den granskade enheten, för ett inledande uppdrag på minst tre år.”

Motivering

En längre period för det inledande revisionsuppdraget stärker revisorns oberoende.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 25

Direktiv 2006/43/EG

Artikel 48a (ny) - punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3, 22.4, 26.3, 29.2, 36.7, 45.6, 46.2, 47.3 och 47.5 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [datum för ikraftträdandet av detta direktiv].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3, 22.4, 26.3, 29.2, 36.7, 45.6, 46.2, 47.3 och 47.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [datum för ikraftträdandet av detta direktiv].

 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Kodifiering av direktivet

 

Det föreliggande direktivet ska kodifieras med det direktiv som det ändrar inom tre månader efter direktivets ikraftträdande.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

Referensnummer

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Behandling i utskott

8.10.2012

 

 

 

Antagande

29.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

Referensnummer

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Tidigare föredragande

Syed Kamall

 

 

 

Behandling i utskott

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Antagande

25.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Ingivande

14.5.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy