ZPRÁVA o organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva)

17. 5. 2013 - (2012/2117(INI))

Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz
Zpravodaj: Salvatore Iacolino


Postup : 2012/2117(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0175/2013

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva)

(2012/2117(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. března 2012 o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, početním složení a funkčním období, které bylo přijato podle článku 184 jednacího řádu,

–   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 11. prosince 2012 o prodloužení mandátu zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz do 30. září 2013,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii, na článek 67, kapitolu 4 (články 82–86) a kapitolu 5 (články 87–89) hlavy V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie a na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její články 5, 6, 8, 32, 38, 41, hlavu VI (články 47–50) a na článek 52,

–   s ohledem na závěry Rady o vytvoření a provádění politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, na jehož základě se zavádí víceletý proces, jehož cílem je konsistentním způsobem bojovat proti nejzávažnějším hrozbám v oblasti trestné činnosti prostřednictvím optimální spolupráce mezi členskými státy, EU a třetími zeměmi,

–   s ohledem na závěry Rady, jimiž se stanoví priority EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období let 2011 až 2013,

–   s ohledem na Stockholmský program v oblasti svobody, bezpečnosti a práva[1], na sdělení Komise nazvané „Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům: Akční plán provádění Stockholmského programu“ (COM(2010)0171) a na sdělení Komise „Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě“ (COM(2010)0673),

–   s ohledem na protidrogovou strategii Evropské unie (2005–2012) a na akční plán EU v oblasti boje proti drogám (2009–2012),

–   s ohledem na Úmluvu OSN o nadnárodním organizovaném zločinu přijatou Valným shromážděním dne 15. listopadu 2000 (rezoluce 55/25) a otevřenou k podpisu v Palermu dne 12. prosince 2000 a na její protokoly,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti korupci (UNCAC) otevřenou k podpisu v Méridě dne 9. prosince 2003,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodování s omamnými a psychotropními látkami, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 20. prosince 1988 (rezoluce 1988/8) a která byla otevřena k podpisu od 20. prosince 1988 do 28. února 1989 ve Vídni a poté do 20. prosince 1989 v New Yorku,

–   s ohledem na Trestněprávní úmluvu proti korupci otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 27. ledna 1999 a Občanskoprávní úmluvu proti korupci otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 4. listopadu 1999 a na rezoluce (98) 7 a (99) 5 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy ve dnech 5. května 1998 a 1. května 1999, kterými byla ustavena Skupina států proti korupci (GRECO),

–   s ohledem na akt Rady ze dne 26. května 1997, kterým se na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie[2],

–   s ohledem na Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která byla otevřena k podpisu v Paříži dne 17. prosince 1997, a na následné dodatky,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a financování terorizmu, která byla otevřena k podpisu ve Varšavě dne 16. května 2005, a na rezoluci CM/Res (2010)12 Výboru ministrů Rady Evropy o statutu Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (MONEYVAL) ze dne 13. října 2010,

–   s ohledem na 40 doporučení a na 9 zvláštních doporučení pracovní skupiny pro finanční činnost FATF/GAFI pro boj proti praní peněz a proti financování terorismu a šíření zbraní,

–   s ohledem na práci Basilejského výboru pro bankovní dohled,

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti[3],

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. ledna 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní[4], rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii[5], rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti[6] a rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci[7],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností[8] a s ohledem na zprávu Evropské komise COM(2011)0176 podle článku 8 výše uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy[9] ve znění pozdějších úprav,

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech[10] a na zprávu Komise o provedení uvedeného rámcového rozhodnutí (COM(2004)0858),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN)[11],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV[12], a na sdělení Komise s názvem „Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“ (COM(2012)0286),

–   s ohledem na Listinu základních práv a na skutečnost, že prioritní otázkou by vždy měl být nejlepší zájem dětí, jichž se týká obchodování s lidmi a migrace,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování uvedené směrnice (COM(2012)0168),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící[13],

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekurzorech drog[14],

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků[15],

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru[16] a na zprávu Komise Radě na základě 9. rámcového rozhodnutí (COM(2007)0328),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb[17] a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ve znění pozdějších změn[18],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/25/SVV[19],

–   s ohledem na návrh Komise (COM(2013)0045) týkající se směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu,

–   s ohledem na návrh Komise (COM(2012)0085) týkající se směrnice o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii,

–   s ohledem na návrh Komise (COM(2010)0517) týkající se směrnice o útocích proti informačním systémům a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV,

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům“ (COM(2012)0722),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „První výroční zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie“ (COM(2011)0790),

–   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Řešení trestné činnosti v digitálním věku: zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě“ (COM(2012)140),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Mapování trestné činnosti v Evropské unii: Akční plán pro statistiku na období 2011–2015 (COM(2011)0713),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o konkrétních způsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to rovněž ve vztahu ke třetím zemím (COM(2012)0351),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Na cestě k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění účinného provádění politik EU prostřednictvím trestního práva“ (COM(2011)0573),

–   s ohledem na zprávu Komise Radě o způsobech účasti Evropské unie ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy ze dne 6. června 2011 (COM(2011)0307).

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Výnosy z organizované trestné činnosti: zajištění skutečnosti, že „zločin se nevyplácí“ (COM(2008)0766),

–   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o předcházení firemní organizované trestné činnosti ve finančním sektoru a boji proti ní (COM(2004)0262),

–   s ohledem na doporučení Komise 2007/425 ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o daních a rozvoji – Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti[20],

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci[21], ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii[22] a ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu[23],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o boji proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni – úloha EU[24],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu[25],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o správním právu procesním Evropské unie[26],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2005 obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k boji proti financování terorismu[27],

–   s ohledem na zprávu o posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti za rok 2013 (SOCTA) vypracovanou Europolem,

–   s ohledem na závěry veřejných slyšení, diskusí k pracovním dokumentům a dialogu s předními osobnostmi, jakož i misí, které vykonaly delegace zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz,

–   s ohledem na odpovědi z dotazníku zaslaného vnitrostátním parlamentům ohledně jejich úlohy a zkušeností v boji proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz,

–   s ohledem na tematické příspěvky poslanců Ayala Senderové, Díaze de Mera García Consuegry, McClarkinové a Mitchella k organizovanému zločinu,

–   s ohledem na tematické příspěvky poslanců de Jonga, Gabrielové, Skylakakise a Weilerové ke korupci,

–   s ohledem na tematické příspěvky poslanců Borghezia a Tavarese k praní peněz,

–   s ohledem na článek 48 svého jednacího řádu,

–   s ohledem na průběžnou zprávu Zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (A7-0000/2013),

Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz

A.  vzhledem k tomu, že zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz byl pověřen, aby s podporou nejlepších dostupných hodnocení hrozeb prozkoumal rozsah organizované trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz a aby navrhl vhodná opatření, kterými by EU mohla těmto hrozbám předcházet a bojovat proti nim na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni;

B.   vzhledem k tomu, že tradiční zločinecké organizace postupně rozšířily svou oblast působnosti v mezinárodním měřítku, k čemuž využily možností, jež nabízí otevření vnitřních hranic Evropské unie a také hospodářská globalizace a nové technologie, a uzavřely spojenectví se zločineckými skupinami z jiných zemí (jako v případě jihoamerických drogových kartelů a rusky hovořících organizovaných zločineckých skupin) s cílem rozdělit si trhy a oblasti vlivu; vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny stále více diverzifikují svou činnost, a tudíž vznikají vazby mezi obchodem s drogami, obchodem s lidmi, zprostředkováváním nedovoleného přistěhovalectví a nedovoleným obchodem se zbraněmi; vzhledem ke stále systematičtějšímu propojení mezi terorismem a organizovanou trestnou činností;

C.  vzhledem k tomu, že celosvětová hospodářská krize je nejen živnou půdou pro rozšíření nezákonné činnosti některých jedinců, ale vede také ke vzniku nových druhů organizované trestné činnosti, jako jsou podvody a korupce v profesionálním sportu, padělání spotřebního zboží každodenní potřeby, jako jsou potraviny a léky, nezákonný obchod s levnou pracovní silou a obchodování s lidmi; vzhledem k tomu, že tím, že organizovaná trestná činnost, podvody a praní špinavých peněz pronikají do legálního hospodářství, mají ničivý dopad na členské státy;

D.  vzhledem k tomu, že se jen velmi zřídka stává, aby organizované zločinecké skupiny neměly přeshraniční rozměr, což pro bezpečnost a prosperitu evropských občanů, kteří nebyli informováni o dramatickém nárůstu přeshraniční trestné činnosti nebo o neschopnosti orgánů činných v trestním řízení v jednotlivých členských státech bojovat s tímto fenoménem jinde, než v rámci vlastních hranic, představuje největší neviditelnou hrozbu;

E.   vzhledem k tomu, že lze sledovat rostoucí tendenci, kdy se různé zločinecké organizace i díky své mezinárodní struktuře a diverzifikaci své činnosti stále více spoléhají na vzájemnou pomoc, což jim v době celosvětové hospodářské krize umožňuje překonávat jazykové a etnické rozdíly nebo různé obchodní zájmy a nalézat styčné body pro společné obchody, snižovat náklady a zvyšovat zisky na maximum;

F.   vzhledem k tomu, že Europol ve zprávě SOCTA 2013 odhaduje, že v EU v současnosti působí přibližně 3600 organizací trestné činnosti, a konstatuje, že mezi nejrozšířenějšími znaky těchto organizací jsou jejich působení v sítích a přístup spolupráce, jejich výrazná přítomnost v legální mezinárodní ekonomice, jejich tendence zaměřit se, a to zejména v případě větších organizací, na různé trestné činnosti současně a skutečnost, že až 70 % stávajících organizací má členy různých národností, což poukazuje na nadnárodní charakter tohoto fenoménu;

G.  vzhledem k tomu, že chudoba představuje živnou půdu pro organizovanou trestnou činnost, neboť zločinecké organizace chudobu využívají;

H.  vzhledem k tomu, že je zásadně důležité vymýtit chudobu a zlepšit přístup lidí k zaměstnání a sociální ochraně;

I.    vzhledem k tomu, že obchod s lidmi a lidskými orgány, nucená prostituce, zotročování a zakládání pracovních táborů často řídí nadnárodní zločinecké organizace; vzhledem k tomu, že je nezbytné a naléhavě nutné soustavně sledovat mezinárodní obchodování s orgány a jeho spojení se zločineckými organizacemi; vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je druhem zločinu a rychle se měnícím fenoménem, který každoročně vytváří zisky řádově kolem 25 miliard a dotýká se všech členských států;

J.    vzhledem k tomu, že celkový počet nucených pracovníků v členských státech se odhaduje na 880 000, z nichž podle odhadů 30 % tvoří oběti sexuálního vykořisťování a 70 % oběti využívané k nucené práci, přičemž většinu obětí v EU představují ženy; vzhledem k tomu, že nucená práce je pro organizovanou trestnou činnost velmi výnosná, vede k sociálnímu dumpingu a způsobuje újmu společnosti v podobě ušlých daňových výnosů;

K.  vzhledem k tomu, že oběti obchodování s lidmi pocházejí jak z Evropské unie, tak i ze zemí mimo EU;

L.   vzhledem k tomu, že oběti obchodu s lidmi jsou rekrutovány, dopravovány a přechovávány násilím, pod nátlakem či podvodem, a to za účelem sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného poskytování služeb, včetně žebrání, zotročování, nevolnictví, vykonávání trestné činnosti, služby v domácnosti, adopce a sňatku z donucení či odstranění orgánů; vzhledem k tomu, že tyto oběti jsou vykořisťovány a naprosto podrobeny svým překupníkům či vykořisťovatelům, jsou nuceny jim splácet obrovské dluhy, často jsou jim zabaveny průkazy totožnosti, jsou drženy pod zámkem a v izolaci a jsou zastrašovány, žijí ve strachu z odplaty a bez peněžních prostředků, že byly naučeny obávat se místních orgánů a ztrácejí jakoukoli naději na útěk či návrat do normálního života;

M.  vzhledem k tomu, že není možné neprodyšně uzavřít vnější hranice EU;

N.  vzhledem k tomu, že ve Středomoří každoročně umírá při pokusu o vstup do EU 2 000 lidí;

O.  vzhledem k tomu, že ačkoli s měnícími se socioekonomickými poměry dochází k vývoji v oblasti obchodování s lidmi, pocházejí oběti především ze zemí a regionů, které se potýkají s hospodářským a sociálním strádáním a kde se faktory zranitelnosti po léta nezměnily; vzhledem k tomu, že ostatní případy obchodování s lidmi souvisejí s boomem sexuálního průmyslu a s poptávkou po levné pracovní síle a levných výrobcích, a vzhledem k tomu, že společným faktorem, kvůli němuž se lidé stávají oběťmi překupníků, jsou obecně příslib lepší kvality života a existence pro tyto osoby nebo jejich rodiny;

P.   vzhledem k tomu, že bezpečnostně orientovaný přístup k nedovolenému přistěhovalectví vede jen k ještě větší ilegalitě migrantů, což posiluje moc zločineckých organizací a vede k tomu, že se překupníci s lidmi stávají jakožto prostředek, jak se dostat do EU, pro migranty ještě zajímavějšími, čímž se jakékoli bezpečnostní úsilí stává kontraproduktivním;

Q.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s lidmi a lidskými orgány, se zbraněmi, s drogami, včetně chemických, biologických, radiologických a jaderných látek a jejich prekurzorů a také léků na předpis, s volně žijícími druhy a částmi jejich těl, s cigaretami a tabákem, s uměleckými díly a dalšími produkty a jejich pašování má různý původ, zásobuje nové trhy spojené s trestnou činností v celé Evropě, nabízí zločineckým organizacím ohromné možnosti zisku a představuje hrozbu pro bezpečnost hranic Evropské unie a členských států a také pro jednotný trh a finanční zájmy EU;

R.   vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny diverzifikovaly trasy pro obchod s narkotiky a začaly obchodovat i s jinými komoditami; vzhledem k tomu, že internet představuje nástroj a novou cestu jak pro zásobování surovinami potřebnými k výrobě omamných látek, tak i pro distribuci psychotropních látek; vzhledem k tomu, že obchod se surovinami pro výrobu omamných látek, jako je efedrin, pseudoefedrin a anhydrid kyseliny octové, není v Unii dostatečně kontrolován a představuje závažné nebezpečí;

S.   vzhledem k tomu, že kontrola chemických surovin a vybavení používaného k výrobě syntetických drog je klíčovým prvkem pro omezení dodávek omamných látek;

T.   vzhledem k tomu, že chemické látky používané k legálním účelům mohou být zločineckými organizacemi získány z legálního obchodu a zneužívány pro výrobu drog; vzhledem k tomu, že v roce 2008 bylo 75 % celosvětově zabaveného anhydridu kyseliny octové, hlavní suroviny pro výrobu heroinu, zabaveno v EU, a vzhledem k tomu, že výroční zprávy Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek OSN nadále upozorňují na nedostatečně přísná opatření EU, jejichž cílem je předcházet získávání této chemické suroviny z legálního obchodu a zabránit jejímu zneužívání pro ilegální účely;

U.  vzhledem k tomu, že mnoho občanů Unie žije v chudobě a nezaměstnanosti, zatímco přeshraniční trestná činnost rok od roku narůstá;

V.  vzhledem k tomu, že počet legitimních pracovních míst, o něž Unie přišla v důsledku ilegální činnosti zločineckých skupin, nelze přesně spočítat, jelikož zločinci nezveřejňují zprávy, nicméně jejich počet lze odhadovat řádově na desítky milionů;

W. vzhledem k tomu, že stejně tak lze ztrátu daňových výnosů vlád členských států a Unie jen odhadovat, nicméně je pravděpodobné, že se každoročně pohybují v řádu stovek miliard eur a jejich objem se stále zvyšuje;

X.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s cigaretami způsobuje každoročně ztrátu na daních přibližně ve výši 10 miliard EUR; vzhledem k tomu, že objem celosvětového nezákonného obchodu s lehkými zbraněmi se odhaduje na 170 až 320 milionů USD ročně a že v Evropě je v oběhu více než 10 milionů nelegálně držených zbraní, což představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost občanů i prosazování práva; vzhledem k tomu, že uvedené obchody mohou představovat ztrátu státních příjmů a poškozovat výrobní podniky a že usnadňují šíření dalších forem organizované trestné činnosti, které pak mohou představovat vážnou sociální hrozbu, jelikož se tento fenomén může snadno stát zdrojem financování terorizmu;

Y.  vzhledem k tomu, že roční příjmy z nezákonného obchodování s volně žijícími druhy a částmi jejich těl se odhadují na 18 až 26 miliard EUR a že EU je nejdůležitějším cílovým trhem na světě;

Z.   vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování způsobuje ztrátu státních příjmů, poškozuje výrobní podniky a má negativní dopad na pracovní místa, veřejnost a sociální prostředí;

AA. vzhledem k tomu, že dochází k rozvoji schopnosti zločineckých organizací pronikat do dalších oblastí, neboť dnes jsou již aktivní i v takových odvětvích, jako jsou veřejné stavební projekty, doprava, velkodistribuce, řízení odpadového hospodářství, obchodování s volně žijícími druhy a s přírodními zdroji, veřejná bezpečnosti, zábava dospělých a mnoho dalších, většina z nichž spadá pod politickou kontrolu a politické rozhodování; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost se tak stále více podobá globálnímu hospodářskému subjektu, neboť má zřetelnou podnikatelskou povahu, specializuje se na souběžné dodávání různých druhů nezákonného, ale stále častěji i legálního zboží a služeb, a ovlivňuje evropské i celosvětové hospodářství, přičemž podniky takto každoročně přicházejí o 870 miliard USD;

AB. vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost a činnost mafiánského typu související se životním prostředím, která se projevuje v různých podobách nelegálního obchodování s odpady, likvidace odpadů a ničení přírodního, krajinného, uměleckého a kulturního dědictví, nyní získala mezinárodní rozměr, který vyžaduje, aby všechny evropské země společně usilovaly o dosažení větší efektivity společných opatření s cílem předcházet vzniku tzv. ekomafií a bojovat proti nim;

AC. vzhledem k tomu, že obrovské peněžní výnosy organizované trestné činnosti a sítí mafie jsou směřovány do bank a na finanční trhy v samotné Evropské unii, čímž se z těchto trhů stávají spolupachatelé praní špinavých peněz;

AD. vzhledem k tomu, že mezinárodní banky hrají podstatnou úlohu, pokud jde o umožňování praní špinavých peněz, a že byly přímo zapojeny do praní špinavých peněz získaných z organizované trestné činnosti;

AE. vzhledem k tomu, že ve zprávě SOCTA zveřejněné Europolem v roce 2013 se poukazuje na to, že padělání komodit a nelegální obchod se zbožím je nově vznikající trh spojený s trestnou činností, který z důvodu hospodářské krize zaznamenal růst; vzhledem k tomu, že obchod s drogami zůstává nadále největším trhem spojeným s trestnou činností; vzhledem k tomu, že nelegální obchodování s odpady a podvody s energií představují nové vznikající hrozby vyžadující zvláštní pozornost;

AF. vzhledem k tomu, že účinný boj proti organizované trestné činnosti ve všech jejích podobách vyžaduje vypracování a uplatňování opatření zaměřených na to, jak připravit zločinecké organizace o jejich finanční zdroje tím, že by bylo v případě potřeby zrušeno bankovní tajemství;

AG. vzhledem k tomu, že zločinecké organizace mohou využívat šedou zónu, do níž patří tajné dohody s dalšími subjekty, které se pro účely určitých operací spojují s „bílými límečky“ (podnikateli, úředníky veřejné správy na všech úrovních rozhodování, politiky, bankami, odborníky atd.), jež sice samy o sobě nepatří do struktury zločineckých organizací, jsou s nimi však propojeny vztahy v rámci vzájemně finančně výhodných obchodů;

AH. vzhledem k tomu, že v některých evropských zemích, které nejsou členskými státy EU, zůstává velká část společnosti v šedé zóně a často žije z trestné činnosti; vzhledem k tomu, že se to týká hlavně mladých lidí;

AI. vzhledem k tomu, že mezi typické formy organizované trestné činnosti patří v současné době nejen násilí, zastrašování a terorizmus, ale i korupce; vzhledem k tomu, že praní špinavých peněz jako takové může být spojeno nejen s aktivitami typickými pro organizovanou trestnou činnost, ale i pro korupci a daňovou trestnou činnost; vzhledem k tomu, že jednou z příčin korupce a podvodů může být střet zájmů; vzhledem k tomu, že přestože jsou organizovaná trestná činnost, korupce a praní špinavých peněz samostatnými jevy, často dochází k jejich vzájemnému propojení; vzhledem k tomu, že v rámci organizované trestné činnosti lze jako zástěrky pro korupci a praní špinavých peněz využívat organizací soukromého sektoru, včetně neziskových organizací;

AJ. vzhledem k tomu, že zásadní úlohu při odhalování korupce, podvodů a organizované trestné činnosti hrají investigativní novináři, kteří jsou tudíž obzvláště vystaveni finančním a bezpečnostním hrozbám; vzhledem k tomu, že ve 27 členských státech bylo například během pěti let zveřejněno celkem 233 investigativních zpráv o podvodech souvisejících se zneužíváním prostředků EU[28]; vzhledem k tomu, že pro podporu a další rozvoj investigativní žurnalistiky je nezbytné, aby Komise a další mezinárodní instituce poskytly dodatečné finanční prostředky;

AK.    vzhledem k tomu, že praní špinavých peněz, korupce a organizovaná trestná činnost, jichž se dopouštějí evropské subjekty, vážně poškozují rozvojové země a představují překážku pro jejich rozvoj, neboť plení jejich přírodní zdroje, omezují fiskální zdroje a zvyšují veřejný dluh;

AL. vzhledem k tomu, že internet umožňuje zločineckým skupinám jednat rychleji a ve větším měřítku, a že tedy změnil vzorce trestné činnosti; vzhledem k rostoucí hrozbě počítačové trestné činnosti, zejména ve formě podvodů a zneužívání dětí, a vzhledem k tomu, že zločinecké organizace využívají internetové sázení na sportovní utkání coby nástroje k vytváření zisku a k praní špinavých peněz na celém světě;

AM. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů je novou formou trestné činnosti s vysokými příjmy, nízkými tresty a z důvodu nízké míry odhalování také lukrativní podnikatelskou branží zločinců;

Ochrana občanů a zákonného hospodářství

AN.    vzhledem k tomu, že ochrana občanů a legálního konkurenceschopného hospodářství vyžaduje politickou vůli na všech úrovních, rozhodný boj proti organizované trestné činnosti, obchodování s lidmi, korupci a praní špinavých peněz, tedy jevům, které způsobují vážné společenské škody a ohrožují zejména přežití poctivých podnikatelů, bezpečnost občanů a spotřebitelů a základní demokratické zásady státu;

AO.    vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny využívají moderních technologií, prostředí a příležitostí odrážejících zákonné obchodní příležitosti a cíle; vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny jsou na vysoké úrovni odbornosti, organizace, zkušeností a erudice, což je podpořeno větší mobilitou, lepším propojením a snazším cestováním; vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je v důsledku méně lokalizovaná a že existuje větší pravděpodobnost, že bude těžit z rozdílů mezi právními systémy a z rozdílů mezi vnitrostátními judikaturami;

AP. vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) představují příjmy z nezákonné činnosti na celosvětové úrovni přibližně 3,6 % celosvětového HDP a objem toků vypraných peněz na celém světě se dnes odhaduje přibližně na 2,7 % celosvětového HDP; vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise představují náklady spojené s korupcí jen v Evropské unii přibližně 120 miliard EUR ročně, tedy 1 % jejího HDP; vzhledem k tomu, že hospodářský a sociální rozvoj, veřejné finance a blaho občanů jsou tak ochuzeny o značné prostředky;

AQ.    vzhledem k tomu, že výnosy z nezákonné činnosti a systémů na praní špinavých peněz mají negativní dopad na hospodářství EU, protože podporují spekulace a finanční bubliny, které škodí reálné ekonomice;

AR. vzhledem k tomu, že korupce představuje v některých zemích vážnou hrozbu pro demokracii a je překážkou účinného a spravedlivého vládnutí; vzhledem k tomu, že odrazuje od investic, má negativní vliv na fungování vnitřního trhu, brání poctivé hospodářské soutěži mezi podniky a v konečném důsledku ohrožuje i samotný hospodářský vývoj tím, že vede k nesprávnému přidělování prostředků, zejména na úkor veřejných služeb obecně a konkrétně na úkor sociálních služeb; vzhledem k tomu, že složité byrokratické mechanizmy, které jsou dále komplikovány velkým počtem zbytečných a nepotřebných předběžných povolení, mohou odrazovat od podnikání, bránit zákonné hospodářské činnosti a poskytovat podněty k podplácení úředníků nebo vést k jiným formám korupce;

AS. vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech a vymáhání práva, pokud jde o podplácení úředníků veřejné správy, negativně ovlivňují vnitřní trh, a to nejen proto, že společnosti nemají rovné podmínky, ale také proto, že k tomuto podplácení dochází i v rámci Evropské unie, kdy společnosti se sídlem v jednom členském státě podplácejí úředníky veřejné správy v jiném členském státě, čímž narušují fungování trhů;

AT. vzhledem k tomu, že 74 % evropských občanů vnímá korupci ve vlastní zemi i v jiných zemích jako zásadní problém[29], zatímco k případům korupce dochází zcela zjevně ve všech oblastech společnosti; vzhledem k tomu, že korupce podkopává důvěru občanů v demokratické instituce a v účinné fungování zvolených vlád při zajišťování právního státu, jelikož vede k vytváření privilegií, a tím i k sociální nespravedlnosti; vzhledem k tomu, že v časech vážné hospodářské krize narůstá nedůvěra k politikům;

AU. vzhledem k tomu, že oblastmi s vyšší ohlášenou drobnou korupcí, co se týče procenta případů podplácení v poměru ke kontaktům, jsou v průměru lékařská péče 6,2 %, pozemkové služby 5 %, celnice 4,8 %, soudnictví 4,2 %, policie 3,8 %, matrika a získávání povolení 3,8 %, vzdělávací systém 2,5 %, veřejné služby 2,5 % a daňové příjmy 1,9 %;

AV. vzhledem k tomu, že v oblastech s vysokou mírou kriminality se prostředků místního hospodářství nezákonně zmocňuje organizovaná trestná činnost, a běžní podnikatelé jsou tak odrazováni od podnikání a ostatní státy od investování; vzhledem k tomu, že v těchto oblastech dochází v důsledku zvýšených nákladů a přísnějších záruk, které banky požadují, k nižší dostupnosti úvěrů pro zdravé podniky; vzhledem k tomu, že aby získaly úvěr na investice, jsou podniky v ekonomických potížích někdy nuceny obrátit se na zločinecké organizace;

AW. vzhledem k tomu, že lokálně působící organizované zločinecké skupiny využívají mezer v zákonném hospodářství a mohou se stát významnými hráči, pokud jde o dodávku každodenního zboží; vzhledem k tomu, že kromě vydírání a zastrašování, které je hrozbou pro místní společenství, to vede k podkopávání zákonného hospodářství a společnosti jako celku, pokud jde o bezpečnost podnikání a občanů; vzhledem k tomu, že počítačová trestná činnost, padělání a nezákonný internetový obchod s tvůrčím obsahem, s dětskou pornografií, s farmaceutickými produkty, s legálními psychotropními látkami a látkami pro výrobu drog, se součástkami, s náhradními díly a s dalšími výrobky pro každodenní běžné použití a dále problémy spojené s příslušnými právy a licencemi ohrožují zdraví občanů, bezpečnost, zaměstnanost a sociální stabilitu a mohou podnikům v daných odvětvích způsobit značné škody, a to až do té míry, že je ohrožena jejich další existence;

AX. vzhledem k tomu, že vzrůstající počet případů trestné činnosti páchaných v zemědělsko-potravinářském odvětví nejen vážně ohrožuje zdraví evropských občanů, ale také způsobuje značnou škodu zemím, jejichž silnou stránkou je silné postavení v potravinářské oblasti;

AY. vzhledem k tomu, že pohlavní vykořisťování prostřednictvím internetu a dětská pornografie představují mimořádnou hrozbu; vzhledem k tomu, že počítačová trestná činnost, a zejména ta, která je motivována ziskem, a neoprávněný přístup k informačním systémům jsou často spojeny s finančními podvody; vzhledem k tomu, že dochází k rozšiřování počítačové trestné činnosti provozované formou poskytování služeb a k dramatickému nárůstu množství škodlivého softwaru; vzhledem k tomu, že je nutné evropským orgánům zabývajícím se touto problematikou poskytnout další finanční prostředky;

AZ. vzhledem k tomu, že způsoby praní špinavých peněz jsou stále složitější a je obtížné je vysledovat; vzhledem k tomu, že za účelem praní špinavých peněz zločinecké organizace stále více využívají nelegální, ale někdy i legální sázení a manipulaci s výsledky sportovních utkání, zejména na internetu, a také banky v zemích, v nichž bankovní převody nejsou sledovány dostatečně na to, aby se zabránilo praní špinavých peněz a daňovým únikům; vzhledem k tomu, že manipulaci se sportovními výsledky je nutné považovat za lukrativní formu organizované trestné činnosti; vzhledem k tomu, že zákonné sázení jakožto výraz podnikatelské činnosti by se mělo podporovat na základě zásady subsidiarity a proporcionality;

BA. vzhledem k tomu, že často dochází k falšování účetních dokladů podniků, v důsledku čehož se vytváří neoficiální likvidita, čímž se snižuje se zdanitelný základ a otvírá možnost korupce nebo praní peněz a zároveň narušují podmínky spravedlivé hospodářské soutěže a snižuje schopnost státu vykonávat řádnou sociální funkci;

BB. vzhledem k tomu, že v dnešní době úsporných opatření se odhaduje, že daňové podvody stojí členské státy až 1 000 miliard EUR ročně; vzhledem k tomu, že obcházení daňových povinností a daňové úniky se neomezují jen na černý trh, ale dochází k nim i v rámci reálné ekonomiky mezi známými podniky;

Nutnost společného přístupu na evropské úrovni

BC. vzhledem k tomu, že na evropské úrovni již byla učiněna určitá opatření s cílem vytvořit vyvážený regulační a právní rámec pro oblast organizované trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz;

BD. vzhledem k tomu, že zejména v případě přeshraniční trestné činnosti mohou vést rozmanité přístupy členských států, které uplatňují v oblasti trestné činnosti, a rozdíly v oblasti hmotného a procesního trestního práva ke vzniku mezer a nedostatků v trestních, občanských a daňových právních systémech v celé Evropské unii; vzhledem k tomu, že praní špinavých peněz ze strany organizovaného zločinu probíhá především v daňových rájích, v zemích s volnou bankovní politikou a v separatistických státech bez pevné ústřední správy;

BE. vzhledem k tomu, že zločinecké skupiny mají často strukturu mezinárodní sítě, a že tato mezinárodní struktura tím pádem vyžaduje přeshraniční odezvu, a to včetně účinné a komplexní komunikace a sdílení informací mezi odpovídajícími vnitrostátními a mezinárodními orgány;

BF. vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů EU a eura musí být prioritou, pokud jde o sledování stále častěji se vyskytujícího fenoménu, kdy zločinecké organizace zpronevěřují evropské finanční prostředky formou tzv. podvodů s dopadem na Společenství a také paděláním eura;

BG. vzhledem k tomu, že byly na evropské úrovni za účelem ochrany finančních zájmů EU a boje proti nadnárodní a přeshraniční trestné a nezákonné činnosti vyvinuty programy jako Hercule, Fiscalis, Clo a Pericles;

BH. vzhledem k tomu, že hlavním nepřítelem eurozóny je rozdíl růstu produktivity mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že tento rozdíl ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vytváří rozdíly v konkurenceschopnosti, které nemohou být řešeny devalvací měny, a vede k přísným a politicky neudržitelným úsporným opatřením zaměřeným na vnitřní devalvaci; vzhledem k tomu, že systémová korupce ve veřejném sektoru, která působí jako hlavní překážka efektivity, přímých zahraničních investic a inovace, tudíž brání náležitému fungování měnové unie;

BI. vzhledem k tomu, že ve veřejném sektoru v EU existuje nejméně 20 milionů případů drobné korupce a že je zřejmé, že tento jev se také přelévá do těch částí veřejné správy členských států (a dotýká se příslušných politických činitelů), které jsou odpovědné za spravování fondů EU a jiných finančních zájmů;

BJ. vzhledem k tomu, že v Evropě existuje podstatný rozdíl ve výši daní a že se v EU kvůli daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem ročně ztratí odhadem 1 000 miliard EUR z veřejných příjmů, což pro každého občana EU představuje roční náklad kolem 2000 EUR;

BK. vzhledem k tomu, že pro boj s organizovanou trestnou činností musejí být zákonodárci v členských státech schopni pohotově a účinně reagovat na měnící se struktury a nové podoby trestné činnosti, a to tím spíše, že podle Lisabonské smlouvy musejí všechny členské státy zajistit nejen Unii svobody, ale také Unii bezpečnosti a spravedlnosti;

BL. vzhledem k tomu, že evropský přístup v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz se nemůže obejít bez nejlepšího možného vyhodnocení hrozby, bez prohloubení soudní a policejní spolupráce, která by se rozšířila také na třetí země, bez společné definice trestných činů, jako je účast na zločinném spolčení a praní špinavých peněz samotnými zločinci, bez uvalení trestního postihu na všechny formy korupce, bez sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých mechanizmů procesního práva, jako je institut promlčení, bez vytvoření účinných způsobů zabavování majetku a výnosů organizované trestné činnosti a korupce, bez stanovení větší odpovědnosti veřejné správy, politiků, právníků, notářů, realitních makléřů, pojišťovacích společností a dalších podniků, bez vzdělávání soudců a policejních složek a bez výměny osvědčených postupů v oblasti příslušných preventivních nástrojů;

BM. vzhledem k tomu, že vzájemné uznávání je základní zásadou, na které stojí soudní spolupráce mezi členskými státy EU v otázkách občanského a trestního práva;

BN. zhledem k tomu, že boj proti obchodu s lidmi je pro EU prioritou, jelikož od devadesátých let byla vyvinuta řada iniciativ, opatření a programů financování a pro tuto oblast byl vypracován i právní rámec, vzhledem k tomu, že článek 5 Listiny základních práv Evropské unie obchod s lidmi výslovně zakazuje;

BO. vzhledem k tomu, že mají-li členské státy spolupracovat v boji proti trestné činnosti, aby zaručily funkci svých soudních systémů, je zapotřebí vzájemná důvěra mezi soudními orgány v EU; vzhledem k tomu, že zásada vzájemné důvěry vyžaduje zavedení minimálních norem ochrany, které budou na co nejvyšší úrovni;

BP. vzhledem k tomu, že systémy trestního a procesního práva se v členských státech vyvíjely po celá staletí; vzhledem k tomu, že každý členský stát má vlastní specifika a zvláštní rysy, a vzhledem k tomu, že v důsledku toho musí být klíčové oblasti trestního práva ponechány v působnosti členských států;

BQ. s ohledem na zásadní rozdíl mezi svědky a informátory; s ohledem na hlavní povinnost členských států a Evropské unie bránit a chránit ty, kteří se rozhodli postavit se proti organizované trestné činnosti a mafii, čímž ohrožují své životy i životy svých blízkých;

BR. vzhledem k tomu, že přestože jsou nabídky v rámci veřejných zakázek přísně sledovány, následné vynakládání prostředků není vůbec transparentní a že v jednotlivých členských státech panuje značná rozmanitost, pokud jde o prohlášení o zájmech;

Homogenní a soudržný legislativní rámec

1.   domnívá se, že je nezbytné připravit náležitou politickou odezvu za účelem boje proti přítomnosti zločineckých organizací a mafií na úrovni EU, a to tak, že bude vypracován podrobný a dobře načasovaný plán, který stanoví legislativní i nelegislativní opatření zaměřená na rozbití těchto organizací a určení a znovuzískání všech forem majetku, které jsou s nimi přímo nebo nepřímo spojeny;

2.   je přesvědčen, že má-li se zvítězit nad organizovanou a mafiánskou trestnou činností a mají-li se vymýtit jevy jako korupce a praní špinavých peněz, které celkově vzato omezují svobodu, práva a bezpečnost občanů EU a budoucích generací, je nutné nejen na tuto trestnou činnost reagovat, ale také vyvinout úsilí za účelem její prevence;

3.   vyzývá Komisi, aby navrhla společné právní standardy a způsoby integrace a spolupráce mezi členskými státy; vyzývá ji zejména k tomu, aby na základě hodnotící zprávy o uplatňování rámcového rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti a v návaznosti na nejpokrokovější právní předpisy členských států předložila legislativní návrh obsahující obecnou definici organizované trestné činnosti, která by obsahovala mj. trestný čin spolčování v organizaci mafiánského typu, přičemž by byl kladen důraz na podnikatelskou povahu těchto skupin a na jejich zastrašovací sílu a přihlíželo by se k článku 2a Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu; zdůrazňuje, že návrhy v oblasti ustanovení unijního trestního práva hmotného musejí přihlížet k základním právům a k zásadě subsidiarity a proporcionality a také ke stanoviskům vyjádřeným v usnesení Parlamentu ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu;

4.   vyzývá Komisi, aby vytvořila společnou definici korupce s cílem vypracovat jednotnou celosvětovou politiku proti korupci; doporučuje Komisi, aby do své zprávy o opatřeních proti korupci přijatých členskými státy, která má být zveřejněna v roce 2013, zahrnula všechny formy korupce ve veřejném i v soukromém sektoru, včetně neziskových organizací, a poukázala na nejlepší zkušenosti v boji proti ní a aby vypracovala přesnou metodiku jejího měření, tak aby tato zpráva obsahovala úplný přehled oblastí náchylných ke korupci, a to podle jednotlivých zemí; vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament a konferenci států, které jsou stranami Úmluvy OSN proti korupci (UNCAC), o krocích, které podnikají členské státy i EU, a aby odpovídajícím způsobem novelizovala stávající evropské právní předpisy;

5.   konstatuje, že účinný právní rámec v oblasti praní špinavých peněz musí řádně zohledňovat vzájemné působení mezi předpisy proti praní špinavých peněz a základním právem na ochranu osobních údajů, aby se problematika praní špinavých peněz neřešila na úkor snížení zavedených norem v oblasti ochrany osobních údajů; v této souvislosti vítá systém na ochranu údajů, který používá Europol;

6.   žádá Komisi, aby do svého návrhu na harmonizaci trestního práva v oblasti praní špinavých peněz, který má být předložen v roce 2013, zapracovala obecnou definici trestného činu praní špinavých peněz samotnými zločinci založenou na osvědčené praxi členských států a aby za predikativní trestný čin považovala jakýkoli trestný čin, který je závažný a který může pachateli přinést zisk;

7.   vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh na rozpracování článku 18 směrnice o obchodování s lidmi tak, aby se v něm členské státy vybízely k tomu, aby trestně stíhaly využívání obětí veškerých forem čerpání užitku z obchodování s lidmi, ať už jde o využívání sexuální či pracovní;

8.   doporučuje, aby členské státy ve spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem a s podporou ze strany Europolu, Eurojustu a Agentury pro základní práva vypracovaly ukazatele na úrovni EU, které by byly co nejhomogennější a nejjednotnější a sloužily by alespoň k měření rozsahu, nákladů a sociálních škod organizované trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz v EU;

9.   žádá Evropskou komisi a Radu, aby se zabývaly zřízením evropského seznamu zločineckých organizací po vzoru evropského seznamu organizací považovaných za teroristické;

10. doporučuje, aby byla zřízena evropská síť propojující různé vysokoškolské instituce zabývající se tématem organizované trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz s cílem podpořit vysokoškolský výzkum v této oblasti;

11. trvá na nezbytnosti uplatňování všech stávajících nástrojů vzájemného uznávání rozsudků a evropských právních předpisů, které by zajistily rychlou a okamžitou vykonatelnost rozsudků a příkazů ke konfiskaci na území jiného členského státu než toho, v němž byly tyto akty vydány; domnívá se, že by měla být zlepšena vzájemná právní pomoc a vzájemné uznávání důkazů mezi členskými státy;

12. je přesvědčen, že se opatření pro boj proti obchodování s lidmi a proti nucené práci musí zaměřovat na klíčové příčiny, jako jsou nerovnosti na celosvětové úrovni; vyzývá proto členské státy, aby dostály svým závazkům v oblasti rozvojové pomoci a rozvojových cílů tisíciletí;

13. vyzývá Komisi a ESVČ, aby posílily vnější rozměr opatření a programů, včetně dvoustranných dohod, na boj proti obchodování s lidmi prostřednictvím preventivních opatření v zemích původu a tranzitu a aby přitom věnovaly zvláštní pozornost nezletilým osobám a dětem bez doprovodu;

14. vyzývá Komisi, aby v rámci EU vyvinula spolehlivý monitorovací systém za účelem efektivnějšího sledování pohybu obchodníků s lidmi a obětí tohoto obchodování;

15. vyzývá Komisi, aby provedla doporučení uvedená ve strategii EU pro vymýcení obchodování s lidmi na období 2012–2016;

16. vyzývá Komisi, aby splnila podmínky nutné pro dokončení evropské tísňové linky pro oběti obchodování s lidmi, a pomohla tak v šíření povědomí o právech těchto obětí;

17. vyzývá Komisi, aby vyčlenila více prostředků na boj s využíváním sociálních sítí a počítačové trestné činnosti při obchodování s lidmi;

18. vyzývá Komisi, aby posílila přeshraniční soudní a policejní spolupráci mezi členskými státy a agenturami EU s ohledem na to, že se trestný čin obchodování s lidmi neomezuje jen na jeden členský stát;

19. hluboce lituje skutečnosti, že stávající právní předpisy neumožňují propojení databází úřadu OLAF a Europolu;

20. vyzývá k posílení sankcí proti bankovním a finančním institucím, které nesou část viny na přechovávání výnosů z organizované trestné činnosti a/nebo na jejich „praní“;

Potírání a prevence organizované trestné činnosti a korupce opatřeními proti získávání výnosů a majetku z této činnosti

21. pokud jde o konfiskaci, vyzývá členské státy, aby na základě nepokrokovějších právních předpisů uvažovaly o zavedení modelu zabavení majetku podle občanského práva, a to na základě povolení soudu v případech, kdy lze s převažující mírou pravděpodobnosti konstatovat, že předmětný majetek pochází z trestné činnosti nebo je k trestné činnosti využíván; domnívá se, že v souladu s ústavními národními zárukami a aniž je dotčeno právo na majetek a právo na obhajobu, by se mělo po rozhodnutí soudu uvažovat o preventivních způsobech zabavení majetku; vybízí navíc členské státy k tomu, aby propagovaly využívání majetku pocházejícího z trestné činnosti k sociálním účelům; navrhuje uvolňovat finanční prostředky na financování zákroků na ochranu majetku s cílem zachovat jeho celistvost;

22. doporučuje, aby byl hospodářský subjekt vyloučen z účasti na veřejných zakázkách v celé EU alespoň na pět let, pokud byl pravomocně odsouzen za účast na zločinném spolčení, za praní špinavých peněz nebo financování terorizmu, za podíl na obchodování s lidmi a dětské práci, za korupci nebo jakýkoli jiný trestný čin proti veřejnému zájmu, pokud tento trestný čin vedl ke ztrátě daňových příjmů nebo ke společenským škodám, nebo pokud byl pravomocně odsouzen za jakýkoli jiný mimořádně závažný trestný čin přeshraničního charakteru, jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 SFEU (tzv. „eurozločiny“), a aby toto ustanovení platilo i v případě, že se důvody pro vyloučení z veřejných zakázek zjistí až při jejím přidělování; domnívá se, že postup zadávání veřejných zakázek by se měl zakládat na zásadě zákonnosti a že by se mělo v tomto rámci definovat kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídky s cílem zajistit transparentnost (čehož by se mělo dosáhnout v neposlední řadě na základě elektronického zadávání veřejných zakázek) a zabránit podvodům, korupci a dalším závažným nesrovnalostem; vyzývá příslušné útvary Komise, aby vytvořily strukturu nebo schémata spolupráce pro zajištění celostního přístupu k boji proti korupci v souvislosti s veřejnými zakázkami;

23. konstatuje, že existuje propojení mezi dovolenými a nedovolenými obchodními aktivitami a že v některých případech oprávněné zájmy slouží jako zdroj prostředků pro nedovolenou činnost; zdůrazňuje, že monitorování toku oprávněných zájmů může napomoci při zjišťování majetku pocházejícího z trestné činnosti;

24. domnívá se, že aby bylo možné bojovat proti obchodování s omamnými látkami a proti dalším trestným činům, které jsou výrazem organizované trestné činnosti, měla by činnost soudních a policejních orgánů využívat nejen spolupráce s Eurojustem a Europolem, ale také spolupráce s podniky v oblasti dopravy a logistiky, s chemickým průmyslem, s poskytovateli internetových služeb a s bankami a finančními institucemi, a to jak v členských státech, tak i v zemích mimo EU, aniž by přitom docházelo k porušení povinností týkajících se zachování důvěrnosti; zdůrazňuje, že je důležité řešit přísun drog přísnou kontrolou drogových prekurzorů, a vítá návrh Komise na změnu nařízení (ES) č. 273/2004, kterým se stanovují způsoby prevence zneužívání anhydridu kyseliny octové v rámci obchodu uvnitř EU například rozšířením požadavků na jeho registraci;

25. vyjadřuje své znepokojení nad neúčinností vyšetřovacích nástrojů, které mají k dispozici orgány v rámci jednotlivých vnitrostátních právních řádů, jež nepřisuzují dostatečnou důležitost tomu, že pro boj proti zločineckým organizacím a mafiím je nutno zajistit přiměřené a specifické prostředky; znovu opakuje svoji žádost Evropské komisi, kterou již vyjádřil ve svém usnesení ze dne 25. října 2011, tj. aby byla provedena srovnávací studie zvláštních vyšetřovacích technik používaných v současnosti v různých členských státech, jež by poskytla základ pro příslušné kroky na úrovni EU s cílem poskytnout příslušným orgánům potřebné vyšetřovací nástroje založené nejlepších existujících postupech;

26. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, aby přijaly prakticky zaměřené kroky na zlepšení vysledovatelnosti výrobků (např. na základě označování země původu u zemědělských produktů a potravin, osvědčení CIP u střelných zbraní nebo digitálních kódů k daňové identifikaci cigaret, alkoholických nápojů a léků na předpis) s cílem chránit zdraví spotřebitelů, zvýšit bezpečnost občanů, odradit od pašování a účinněji bojovat proti nezákonnému obchodování s těmito komoditami; vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nechtěly zařadit vysledovatelnost do modernizovaného celního kodexu Unie;

27. žádá Komisi a členské státy, aby prohloubily vzájemnou spolupráci v námořní oblasti s cílem zlikvidovat obchodování s lidmi a příliv drog, nelegálního zboží a padělků přes vnitřní a vnější námořní hranice Unie; je si vědom toho, že správa hranic má i přistěhovalecký rozměr spojený se základními právy přistěhovalců, příp. včetně práva na azyl, a s ochranou obětí obchodování s lidmi nebo nucené práce, zejména v případě nezletilých, a s pomocí, která je jim poskytována;

28. domnívá se, že je nutné neodkladně vypracovat akční plán, jehož cílem by bylo vytvoření celoevropského právního rámce pro trestní soudnictví a zavedení operativních nástrojů pro boj s počítačovou kriminalitou za podpory Evropského centra pro boj proti počítačové kriminalitě (EC3), aby bylo dosaženo větší mezinárodní spolupráce a aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti pro občany, zejména pro ohrožené občany, a pro podniky a veřejné orgány, aniž by přitom došlo k ohrožení svobody informací a ochrany údajů;

29. se znepokojením bere na vědomí, že mezi organizovanou trestnou činností a terorizmem, pokud jde o financování nezákonné činnosti teroristických skupin ze zisků z mezinárodního nezákonného obchodování, existuje vazba, na kterou upozornily soudní orgány a policie; vyzývá členské státy, aby posílily svá opatření v boji proti této činnosti;

30. vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost stále rozsáhleji využívá kybernetický prostor a jeho nezákonné nástroje, vyzývá členské státy, aby bezodkladně přijaly své vnitrostátní strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti;

31. vyzývá Komisi, aby vypracovala Chartu EU o ochraně obětí obchodování s lidmi a pomoci těmto obětem s cílem shromáždit všechny stávající ukazatele, opatření, programy a zdroje soudržnějším, účinnějším a pro všechny zúčastněné strany užitečnějším způsobem za účelem posílení ochrany obětí; vybízí Komisi, aby zřídila linku pomoci pro oběti obchodování s lidmi;

32. připomíná Komisi, že k dětem, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, by se mělo přistupovat zvláštním způsobem a že je zapotřebí zlepšit ochranu nezletilých osob bez doprovodu nebo dětí, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, ze strany jejich vlastních rodin (případy, které je nutno zohlednit, pokud se uvažuje o návratu do země původu, identifikace poručníků atd.); zdůrazňuje, že je zapotřebí postupovat nejen s ohledem na specifické potřeby jednotlivých pohlaví, ale rovněž na zdravotní problémy a postižení;

Posílení soudní a policejní spolupráce na evropské a mezinárodní úrovni

33. zdůrazňuje význam intenzivnější spolupráce a zvýšení transparentnosti na základě efektivní komunikace a výměny informací mezi soudními orgány a orgány činnými v trestním řízení mezi členskými státy, Europolem, Eurojustem a úřady OLAF a ENISA a s příslušnými orgány v zemích mimo EU, zejména v zemích sousedících s EU, s cílem zkvalitnit systémy shromažďování důkazů a umožnit účinné zpracování a účinnou výměnu údajů a informací, které mohou napomoci vyšetřování trestných činů včetně trestných činů proti finančním zájmům EU, a to při plném respektování zásad subsidiarity a proporcionality a základních práv Evropské unie; vyzývá v této souvislosti příslušné orgány v členských státech, aby uplatnily přijaté nástroje v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech, které jsou důležité pro zajištění efektivního boje proti přeshraniční organizované trestné činnosti; vyzývá Komisi, aby vypracovala plán pro ještě užší soudní a policejní spolupráci, v němž by se počítalo s vytvořením orgánu pro vyšetřování trestné činnosti a vnitřní zpravodajské služby, jež by měla vyšetřovací pravomoci týkající se přestupků a trestných činů v EU;

34. vyzývá Komisi, aby v rámci svých dohod o přidružení a obchodních dohod se třetími zeměmi zvážila s ohledem na boj proti nezákonnému obchodování páchanému skupinami organizované trestné činnosti a skupinami určenými na praní špinavých peněz zvláštní doložky o spolupráci; bere na vědomí nedostatek mezinárodní spolupráce, zejména se zeměmi tranzitu či původu, které nejsou součástí EU; uznává, že je zapotřebí přijmout rozhodná diplomatická opatření, která by tyto země přiměla k uzavření dohody o spolupráci a k dodržování dohod, které podepsaly; zdůrazňuje význam systému žádostí o právní pomoc;

35. zdůrazňuje, že stávající síť vnitrostátních protikorupčních kontaktních míst by měla být posílena a měly by jí napomáhat agentury EUROPOL, EUROJUST a CEPOL; podtrhuje, že by neměla sloužit pouze jako místo pro výměnu informací, ale že by tyto kontaktní body měly být rovněž využívány ke zlepšování dvoustranné spolupráce v konkrétních případech uplácení zahraničních státních zaměstnanců; doporučuje, aby se tato kontaktní místa zabývala rozdíly ve stanovování priorit, zdrojích a odborných znalostech a aby hlásila všechny případné problémy, které z těchto rozdílů plynou; zdůrazňuje, že by tato síť měla podporovat koordinovanou činnost, pokud k samotnému uplácení došlo v jednom členském státě na úrovni dceřiné společnosti, jejíž mateřská nebo holdingová společnost jsou usazeny v jiném členském státě;

36. vyzývá členské státy, aby stávající právní předpisy EU uplatňovaly rychle a v plném rozsahu, a umožnily tak Unii přijímat soudržná opatření v boji proti trestné činnosti;

37. vyzývá všechny členské státy, aby se zavázaly k plnému využívání agentur Europol a Eurojust, jejichž činnost a výsledky jsou, navzdory probíhajícím reformám a zlepšením, která je nutné uskutečnit, velmi závislé na míře účasti, důvěry a spolupráce ze strany vnitrostátních vyšetřovacích a soudních orgánů;

38. zdůrazňuje, že má-li být potírána organizovaná trestná činnost, je nezbytné zaujmout k boji proti tomuto typu trestné činnosti a korupci základní přístup na evropské úrovni, včetně výcviku a zapojování policistů a policejních ředitelů, zejména za účelem zvyšování povědomí o vznikajících a méně viditelných formách trestné činnosti; konstatuje, že trestná činnost na místní úrovni často přispívá k trestné činnosti na úrovni mezinárodní;

39. vyzývá členské státy EU, aby vypracovaly pokyny pro vymáhání právních předpisů v souvislosti s korupcí a praním špinavých peněz; doporučuje, aby tyto pokyny obsahovaly osvědčené postupy (např. pokud jde o potřebu disponovat specializovanými zaměstnanci, potřebu spolupráce mezi vyšetřovacími orgány a soudnictvím či metod pro řešení častých problémů při shromažďování důkazů), aby v nich byla určena kritická úroveň lidských a jiných zdrojů potřebných pro účinné trestní stíhání a vymezena opatření usnadňující mezinárodní spolupráci;

40. domnívá se, že je životně důležité využívat v plné míře stávající synergii mezi Evropskou soudní sítí a Eurojustem s cílem dosáhnout velmi vysoké úrovně soudní spolupráce v rámci Evropy;

41. zdůrazňuje, že při vytváření legislativních a regulačních rámců je důležité vést konzultace s regionálními a vnitrostátními donucovacími subjekty a s občanskou společností;

42. konstatuje, že je důležité, aby měly členské státy v partnerství s Evropskou unií a mezinárodními subjekty silný a dlouhodobý strategický plán týkající se místních a celosvětových otázek souvisejících s organizovanou trestnou činností, a to za účelem identifikace nových hrozeb, zranitelných míst na trhu a rizikových faktorů a za účelem vytvoření strategie EU, jež by byla založena na plánování, nikoli pouze na reakci;

43. žádá členské státy a Komisi, aby posílily úlohu soudců, státních žalobců a prokurátorů a styčných pracovníků a aby poskytly odbornou přípravu pracovníkům v oblasti soudnictví, a umožnily jim tak potírat všechny formy organizované trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz, včetně počítačové kriminality, především prostřednictvím využití agentury CEPOL a Evropské sítě pro justiční vzdělávání a za pomoci plného využití takových finančních nástrojů, jako je Fond pro vnitřní bezpečnost, který umožňuje finanční podporu policejní spolupráce, nebo program Herkules III; navrhuje podporovat v rámci výcviku policejních sil a odborné přípravy soudního sboru výuky cizích jazyků s cílem usnadnit mezinárodní spolupráci; vyzývá k propagaci výměny osvědčených postupů v rámci EU a k podpoře školicího programu pro soudce, státní zástupce a prokurátory a pro policejní složky;

44. vyzývá členské státy a Komisi, aby i nadále společně usilovaly o dokončení jednání o návrhu směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech, která zjednodušuje shromažďování důkazů v přeshraničních případech, a jako taková je důležitým krokem na cestě k jednotnému prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

45. vyzývá k posílení spolupráce v oblasti boje proti padělání dokladů a podvodům a ke spolupráci při hledání možností, jak zvýšit úroveň spolehlivosti a ověřování zdrojových dokumentů;

46. zasazuje se o to, aby byla na vnitrostátní úrovni zřízena zařízení, která se budou zabývat vyšetřováním činnosti kriminálních a mafiánských organizací a jejich potíráním, s možností vytvořit – za podpory Europolu – neformální a efektivně fungující „operační síť pro boj s mafií“ za účelem výměny informací o strukturální povaze stávajících mafií a jejich zločinných a finančních plánů, lokalizaci jejich majetku a jejich pokusech o infiltraci do projektů veřejných zakázek;

47. vyjadřuje přesvědčení, že globalizace organizované trestné činnosti vyžaduje užší spolupráci mezi členskými státy na úrovní EU i na mezinárodní úrovni; vybízí k větší interakci Evropské unie s OSN, OBSE a Radou Evropy v boji proti organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz s cílem vzájemně propojit příslušnou politiku a vytvořit společné pracovní definice; podporuje úsilí Finančního akčního výboru (FATF) o podporu politik potírajících praní špinavých peněz; vyzývá členské státy, aby ratifikovaly a bez omezení uplatňovaly všechny existující mezinárodní nástroje v těchto oblastech; vyzývá Komisi, aby efektivně podporovala úsilí členských států v boji proti organizované trestné činnosti; doporučuje, aby se Evropská unie stala řádným členem Skupiny států proti korupci v rámci Rady Evropy (GRECO);

48. doporučuje společnou akci za účelem prevence a boje proti nezákonným činnostem spojeným s životním prostředím, které souvisejí s organizovanou trestnou činností organizovaného a mafiánského druhu nebo z této činnosti vyplývají, a to i prostřednictvím posílení evropských orgánů, jako jsou Europol a Eurojust, a mezinárodních orgánů, např. Interpolu a Institutu OSN pro výzkum meziregionální trestné činnosti a justice (UNICRI), jakož i sdílení pracovních metod a informací, jimiž disponují členské státy, které se nejvíce podílejí na boji proti této formě trestné činnosti, s cílem úspěšně vytvořit společný akční plán;

49. vyzývá Radu a členské státy, aby ratifikovaly a důsledně uplatňovaly Úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích; zdůrazňuje negativní dopad, který má podplácení zahraničních úředníků na základní práva Unie, životní prostředí a rozvojové politiky;

50. vybízí k posílení nástrojů boje s nadnárodní organizovanou trestnou činností, jako jsou evropský vyšetřovací příkaz a společné vyšetřovací týmy; vyzývá k užší spolupráci se zeměmi sousedícími s EU za účelem boje proti organizované trestné činnosti, která do Evropské unie proniká;

51. vyzývá členské státy, aby vytvořily příslušné strategie celosvětové výměny informací v rámci svých zpravodajských služeb a vypracovaly analýzy s cílem zjistit, jaké nové tendence vznikají v rámci organizovaného zločinu;

52. zdůrazňuje nutnost posílení spolupráce mezi službami EU v oblasti potírání podvodů, k nimž dochází na úkor EU na všech státních úrovních, včetně regionální a obecní, v souvislosti s jejich klíčovou úlohu při správě finančních prostředků EU;

Efektivní veřejná správa odolná vůči korupci

53. je přesvědčen, že bez jednotného postupu v boji proti korupci nelze dosáhnout faktické unie hospodářské a daňové;

54. domnívá se, že chaotické a netransparentní byrokratické systémy a složité postupy nejenže potenciálně snižují účinnost fungování správních orgánů, ale mohou ohrožovat také transparentnost rozhodovacích procesů, obtěžovat ty, kterých se správní řízení týká, a skýtat tak úrodnou půdu pro korupci; domnívá se, že neproniknutelné bankovní a obchodní tajemství může vést ke skrývání nezákonných zisků plynoucích z korupce, praní špinavých peněz a organizované trestné činnosti;

55. poukazuje na Úmluvu OSN proti korupci podepsanou v Méridě v roce 2003 a zdůrazňuje, že je nutné, aby se na osoby, které vykonávají vysoký úřad nebo disponují značným majetkem, vztahovaly příslušné kontroly, mj. ze strany daňových úřadů, a aby byly tyto kontroly prosazovány s cílem zajistit spravedlivé a účinné služby pro společnost a bojovat proti daňovým podvodům; doporučuje zejména, aby osoby zastávající veřejné funkce předkládaly prohlášení o svém majetku, příjmech, závazcích a kapitálových podílech; vyzývá k přijetí opatření, která by zvýšila transparentnost a zajistila prevenci na základě uceleného systému správních právních předpisů, kterými by se řídily veřejné výdaje a přístup k dokumentům, a dále k vytvoření nezbytných rejstříků;

56. doporučuje posílit mechanizmy transparentnosti a odstraňování byrokracie ve vládních úřadech, na ministerstvech a v dalších veřejných orgánech, a to na základě zaručení práva občanů na přístup k dokumentům (přičemž začít by se mělo ve velmi choulostivé oblasti veřejných nabídkových řízení); povzbuzuje k posilování kultury legálnosti a bezúhonnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a to i prostřednictvím účinné ochrany ohlašovatelů nezákonných praktik;

57. podporuje kroky Komise, jejichž cílem je uznat úlohu investigativní žurnalistiky při odhalování skutečností spjatých s organizovanou trestnou činností, korupcí a s praním špinavých peněz a při podávání zpráv o těchto skutečnostech;

58. domnívá se, že je nutné v rámci zásady právního státu, za demokratické kontroly a za dodržování příslušných právních předpisů členských států využívat prostředky, které jsou k dispozici pro tajné operace za účelem snazšího odhalování korupce ve veřejné správě;

59. vyzývá členské státy, aby posílily úlohu státních úředníků při předcházení nebezpečí podvodu a korupce, informování o něm a při řešení této problematiky;

60. vyzývá k tomu, aby byly v rámci Kodexu chování vytvořeny jasné a přiměřené předpisy, které by doplňovaly systémy prosazování práva a systémy sledování uplatňování právních předpisů, aby se zabránilo tzv. fenoménu „otočných dveří“, a podle nichž by úředníci veřejné správy s určitou rozhodovací a hmotnou odpovědností měli zakázáno přejít do soukromého sektoru před uplynutím určité doby od chvíle, kdy veřejnou funkci opustí, pokud existuje konflikt zájmů s touto předchozí funkcí; domnívá se rovněž, že kdykoli by existoval konflikt zájmů, měly by se na osoby přecházející ze soukromého do veřejného sektoru vztahovat podobná omezení;

61. vyzývá Komisi, aby co nejdříve a v souladu s doporučeními Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2013 předložila návrh právních předpisů Evropské unie týkajících se správních postupů;

62. domnívá se, že rejstřík lobbyistů je užitečným nástrojem pro zajištění transparentnosti; vyzývá členské státy, aby tento nástroj, pokud jím dosud nedisponují, zavedly; dále vybízí vlády a orgány veřejné správy, aby registraci v rejstříku lobbyistů stanovily jako podmínku pro schůzky s podnikatelskými, zájmovými či lobbyistickými uskupeními;

63. poukazuje na to, že samoregulace se jako standardní mechanismus pro potírání korupce ve sportu a sportovním sázení neosvědčila; zdůrazňuje, že orgány, ať už na úrovni státní, regionální či místní správy, patří k nejvýznamnějším sponzorům sportu; vyzývá členské státy, aby navázaly transparentní pracovní vztahy se zástupci světa sportu a aby jejich vnitrostátní vládní orgány nechaly provést komplexní a nezávislé šetření zaměřené na korupci ve sportu a aby o jeho výsledcích informovaly;

64. domnívá se, že naprostá transparentnost všech administrativních úkonů na všech úrovních veřejné správy je klíčovým prvkem boje proti trestné činnosti a ochrany občanů před veškerými formami špatné správy věcí veřejných; odmítá jakoukoli formu námitek orgánů veřejné správy proti tomu, aby občané a zástupci tisku sledovali veškeré aktivity hrazené z veřejných finančních prostředků a prováděné v obecném zájmu; je toho názoru, že EU a jednotlivé členské státy by se měly konkrétně zavázat k tomu, že účinným způsobem a na základě stávajících osvědčených postupů zajistí naprostou transparentnost a budou účinně rozvíjet různé formy otevřené správy věcí veřejných;

65. zdůrazňuje, že podplácení by se nemělo skrývat za špatnou interpretaci „odměny za urychlení vyřízení“, kterou úmluva OECD považuje za určitých konkrétních okolností za přijatelnou (malé částky, např. za povolení vyložit zboží v přístavu); vyzývá členské státy, aby se shodly na tom, že tento výraz nebudou používat nebo že jej budou používat jen ve výjimečných případech, a vyzývá k vypracování pokynů pro jednotný výklad tohoto termínu v celé EU; zdůrazňuje, že ani uplácení, ani odměnu za urychlení vyřízení nelze odečíst z daní;

66. podporuje provádění pravidelných auditů ohledně dodržování pravidel/kodexů chování týkajících se bezúhonnosti a přidělování dostatečných finančních prostředků na školení státních úředníků týkající se bezúhonnosti;

Odpovědnější politika

67. poukazuje na to, že navrhování kandidátů či sestavování volebních kandidátek na všech úrovních je úkolem politických stran, které musejí na kvalitu kandidátů dohlížet i tím, že po nich budou vyžadovat, aby dodržovali přísný etický kodex, včetně kodexu chování, který by měl obsahovat také jasná a transparentní pravidla týkající se darů a politických stran;

68. hájí zásadu, podle níž nemohou být do Evropského parlamentu voleni ti, kdo byli pravomocně odsouzeni za trestné činy v oblasti organizované trestné činnosti, praní špinavých peněz, korupce a dalších závažných trestných činů v oblasti hospodářské a finanční kriminality zaměřené proti veřejnému zájmu, a podle níž tyto osoby nesmějí pracovat pro jiný orgán, instituci či subjekt EU; s řádným ohledem na zásadu proporcionality vyzývá k zavedení obdobné zásady pro parlamenty členských států a pro další volené funkce;

69. doporučuje, aby členské státy v rámci systému postihů zavedly a účinně uplatňovaly možnost zákazu kandidatury v případě odsouzení za korupci; domnívá se, že tento postih by se měl uplatňovat alespoň po dobu pěti let, aby se vztahoval na všechny druhy voleb; doporučuje rovněž stanovit zákaz pracovat po tuto dobu ve vládních funkcích na všech úrovních, i na úrovni EU;

70. doporučuje zakotvení možnosti ztráty politických funkcí (vládních a jim podobných) a vedoucích a správních funkcí v důsledku pravomocného odsouzení za organizovanou trestnou činnost, trestné činy korupce nebo praní špinavých peněz;

71. uznává, že imunita, které požívají některé kategorie osob vykonávajících veřejné funkce a volených zástupců, je hlavní překážkou v boji proti korupci; vyzývá Komisi a členské státy, aby značně zredukovaly počet kategorií osob, které imunity požívají;

72. podporuje zavedení etických kodexů pro politické strany a posílení transparentnosti rozpočtů těchto stran; navrhuje, aby byly zpřísněny kontroly veřejného financování politických stran a aby se zabránilo zneužívání těchto prostředků a jejich plýtvání a aby bylo sledováno a kontrolováno také soukromé financování politických stran, tak aby byla zajištěna odpovědnost politických stran a jejich dárců;

73. vyzývá členské státy, aby zakázaly a trestaly kupčení s volebními hlasy a zohlednily přitom zejména, že výhoda poskytnutá za slíbené hlasy může být nejen peněžní, ale i jiné povahy, včetně nemateriálních výhod a výhod poskytovaných třetím osobám, které nejsou do nelegální dohody přímo zapojeny;

74. domnívá se, že zveřejňování příjmů a finančních zájmů poslanců Evropského parlamentu je osvědčeným postupem, který by se měl rozšířit na vnitrostátní parlamenty a volené zástupce;

Důvěryhodnější trestní soudnictví

75. doporučuje, aby členské státy zavedly účinné, účelné, odpovědné a vyvážené systémy trestního soudnictví, které by zaručily také zachování práva na obhajobu v souladu s Evropskou listinou základních práv; doporučuje rovněž, aby byl na evropské úrovni vytvořen mechanizmus kontroly účinnosti systémů trestního soudnictví v boji proti korupci, v jehož rámci by se pravidelně vypracovávala hodnocení a zveřejňovala doporučení;

76. vybízí Komisi a členské státy, aby zvážily také možnost přijmout nelegislativní opatření, jež by upevnila vzájemnou důvěru mezi rozdílnými právními systémy členských států, posílila soudržnost a podpořila vytvoření společné právní kultury EU v oblasti boje proti trestné činnosti;

77. vybízí Komisi, aby předložila legislativní návrh, který by stanovil odpovědnost právnických osob v oblasti finanční trestné činnosti, a zejména odpovědnost holdingových a mateřských společností za dceřiné společnosti; zdůrazňuje, že tento návrh by měl vyjasnit odpovědnost fyzických osob za trestné činy spáchané společností nebo její dceřinou společností, za které mohou být tyto částečně nebo zcela odpovědné;

78. domnívá se, že opatření na sblížení právních předpisů týkajících se korupce by se měla zabývat rozdíly v zákonných promlčecích lhůtách mezi členskými státy s cílem přihlédnout jak k potřebě obhajoby, tak i k nutnosti účinného a účelného trestního stíhání a odsouzení a že tyto promlčecí lhůty by měly být rozfázovány podle procesních etap nebo příslušné instance, tak aby byl trestný čin promlčen pouze v případě, že etapa nebo stupeň, v němž se příslušné řízení nachází, nebyla ukončena v určitém stanoveném časovém rozmezí; domnívá se také, že v souladu se zásadou proporcionality a právního státu by korupční kauzy neměly být promlčeny, dokud trestní řízení skutečně probíhá;

79.  je toho názoru, že boj proti organizovanému zločinu musí spojovat účinné a odrazující mechanizmy konfiskace výnosů z trestné činnosti, úsilí, jehož cílem je postavit před soud ty, kdo se úmyslně vyhýbají vyšetřování, a zabránit tomu, aby uvěznění bossové zločineckých skupin dále řídili svou organizaci tím, že by dávali rozkazy jejím členům i přes to, že jsou uvězněni, aniž by byly porušovány základní zásady týkající se práv zatčených;

80. vyzývá členské státy, aby zavedly odrazující a účinné tresty a sankce – jak trestní postih, tak pokuty, včetně vysokých pokut – za všechny závažné trestné činy, které způsobí škodu na zdraví nebo ohrozí bezpečnost občanů, a doporučuje, aby byly tyto pokuty harmonizovány;

81. aniž je dotčen článek 80, zdůrazňuje význam předcházení trestné činnosti a organizovanému zločinu a naléhavě vyzývá členské státy, aby v případech, kdy je to povoleno a s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně málo závažné povahy trestného činu, vypracovaly a zavedly účinné právní nástroje a tresty, které by byly alternativou k trestu odnětí svobody, jako jsou pokuty nebo obecně prospěšné práce;

Zdravější podnikatelské prostředí

82. doporučuje, aby podniky provozovaly samoregulaci a zajišťovaly transparentnost pomocí kodexů chování a aby zavedly kontrolní postupy, včetně interního a externího auditu a veřejného registru lobbistů působících u různých orgánů, aby se zabránilo korupci, tajným dohodám a konfliktu zájmů mezi veřejným a soukromým sektorem a zamezilo nespravedlivé hospodářské soutěži; doporučuje rovněž transparentnost, pokud jde o oblasti, cíle a finanční informace, a to jak na úrovni členských států, tak i na úrovni EU;

83. vyzývá k vytvoření seznamů společností akreditovaných u veřejných orgánů a seznamů společností, které je nutné z akreditace vyloučit; domnívá se, že seznam vyloučených společností se uplatní v případě podniků se zásadními nedostatky, pokud jde o smluvní požadavky, a v případě konfliktu zájmů, ať už v členských státech nebo na úrovni EU;

84. vyzývá členské státy, aby na základě prevence a omezení nejčastějších rizik spojených s praním špinavých peněz ve světě podnikání a na základě poskytování příslušných informací posílily úlohu obchodních komor a bez omezení uplatňovaly akční plán Komise s cílem posílit boj proti daňovým podvodům a vyhýbání se daním;

85. připomíná, že investigativní novináři, nevládní organizace a akademická obec zabývající se otázkami činnosti veřejné správy a podniků mají klíčový přínos pro odhalování případů podvodu, korupce nebo jiných přestupků;

86. vyzývá podniky, aby zajistily uplatňování interních pravidel pro veřejné zakázky s cílem zaručit dodržování právních předpisů a maximální transparentnost při nabídkových řízeních na veřejné zakázky, aby nejednaly se smluvními subjekty či dodavateli, o kterých je známo, že uplácejí, nebo kteří jsou z uplácení důvodně podezříváni, aby s náležitou pečlivostí hodnotily budoucí smluvní subjekty a dodavatele s ohledem na existenci účinných protikorupčních programů, aby seznámily smluvní subjekty a dodavatele s protikorupčními politikami, aby monitorovaly důležité smluvní subjekty a dodavatele v rámci pravidelného hodnocení svých kontaktů s nimi a aby měly právo tyto kontakty ukončit v případě, že subjekty či dodavatelé uplácejí nebo jednají způsobem neslučitelným s protikorupčním programem podniku;

Transparentnější systém bank a finančních profesí

87. žádá, aby byla ve všech členských státech a ve vztazích se třetími zeměmi posílena spolupráce s bankovním systémem a s profesními odvětvími včetně finančních a transparentnost, a to zejména proto, aby byly stanoveny IT nástroje a legislativní a správní opatření, které by bylo možné použít ke sledování finančních toků a ke zjišťování trestné činnosti, a aby byly stanoveny způsoby hlášení případných trestných činů;

88. vyzývá Komisi a další dozorčí orgány, aby přijaly opatření zaměřená na hloubkovou kontrolu klientů a souvisejících rizikových profilů ze strany bank, pojišťovacích společností a úvěrových institucí, aby bylo zajištěno, že podniky nebo právnické osoby v členských státech obdrží přiměřené, přesné a aktuální informace o svých skutečných vlastnících, včetně vlastníků z daňových rájů, a že dojde k pravidelné aktualizaci rejstříků podniků a ke kontrole jejich kvality; domnívá se, že transparentnost informací zajišťovaná mj. prostřednictvím zveřejňování rejstříků skutečných vlastníků pro jednotlivé země a na základě přeshraniční spolupráce může přispívat k boji proti takovým jevům, jako je praní špinavých peněz, financování terorizmu, daňové podvody a vyhýbání se daním;

89. vyzývá členské státy, aby do svých obchodních rejstříků zavedly pojem „faktického vlastníka“ a aby usilovaly o globální uplatňování této koncepce a využívání mechanismů pro výměnu informací;

90. vyzývá Komisi, aby vypracovala společný soubor zásad a administrativních pokynů pro odpovídající používání převodních cen;

91. plně podporuje návrh Komise výslovně uvádět daňovou trestnou činnost mezi hlavními trestnými činy spojenými s praním špinavých peněz, v souladu s doporučením Finančního akčního výboru z roku 2012; naléhavě vyzývá EU, aby zvýšila transparentnost informací o faktickém vlastnictví a postupů pro hloubkovou kontrolu klienta v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz; vyslovuje se pro celoevropskou harmonizaci v oblasti trestného činu praní špinavých peněz a vyzývá k plnému provádění standardů Finančního akčního výboru prostřednictvím aktivního monitorování a úměrných sankcí a na základě přesvědčivých záruk;

92. doporučuje pečlivě vyhodnocovat rizika spojená s novými bankovními a finančními produkty v případě, že umožňují anonymitu nebo správu na dálku; vyzývá kromě toho k vytvoření společné definice daňových rájů, protože je často využívají zločinecké organizace k vydávání dluhopisů soukromými společnostmi nebo bankami, jejichž skutečné vlastnictví je obtížné zjistit;

93. přeje si taková operativní řešení, která při respektování předpisů na ochranu osobních údajů umožní finančním a úvěrovým subjektům zjistit totožnost subjektu, který žádá o provedení případné transakce, neboť předstupněm praní špinavých peněz jsou mnohdy podvody spojené s krádeží totožnosti; vítá proto vytvoření bankovní unie;

94. doporučuje zrušit koncept bankovního tajemství;

Aby se trestná činnost nevyplácela

95. vyzývá všechny zúčastněné subjekty, veřejné i soukromé, aby zahájily rozhodný boj proti praní špinavých peněz, vyzývá k zajištění řádného plnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz ze strany odborníků, k podpoře mechanismů pro hlášení podezřelých transakcí a kodexů chování, které by se vztahovaly na profesní a odborová sdružení;

96. poukazuje na zásadní úlohu finančních informačních jednotek při zajišťování vysokých mezinárodních norem při praní špinavých peněz; je si vědom důležitosti evropských nástrojů na vysledovatelnost finančních toků a předávání jmenné evidence cestujících s cílem bojovat proti hrozbám, jako je počítačová trestná činnost, praní špinavých peněz a financování terorizmu;

97. doporučuje systematicky zjišťovat totožnost hráčů hazardních her a provádět jejich kontroly, zakázat anonymní způsoby úhrady sázek na internetu a zamezit anonymitě při internetových hazardních hrách tím, že by se umožnila identifikace serverů, které jsou hostiteli těchto her, a vyvinuly informační systémy, které by umožnily úplné vysledování pohybů hotovosti při hrách na internetu i mimo něj;

98. vítá skutečnost, že oblast působnosti navržená v tzv. čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz byla rozšířena i na oblast hazardních her; vyzývá členské státy, aby vytvořily legislativní rámec a příslušná opatření pro boj proti praní špinavých peněz souvisejících se sázkami, zejména u sázek na sportovní soutěže, definovaly nové trestné činy, jako je ovlivňování výsledků zápasů, a stanovily odpovídající výši sankcí a podpořily systémy sledování, které by zahrnovaly sportovní svazy, sdružení a subjekty na internetu i mimo něj a v případě potřeby i orgány členských států; naléhavě vyzývá sportovní organizace, aby pro všechny zaměstnance vytvořily kodex chování, který by zahrnoval jasný zákaz ovlivňování výsledků zápasů pro účely sázení či jiné účely, zákaz sázení na vlastní zápasy a povinnost ohlašovat informace o ovlivňování výsledků zápasů a jehož součástí by byl i vhodný mechanizmus pro ochranu oznamovatelů;

99. konstatuje, že praní špinavých peněz, k němuž dochází prostřednictvím organizovaných sázek při sportovních akcích, je často součástí organizované trestné činnosti; vyzývá proto Komisi, aby předložila legislativní návrh na společnou definici korupce a podvodu ve sportu; vyzývá členské státy, aby nepovolovaly sázky na zápasy bez sportovního aspektu a aby zakázaly nejrizikovější formy sázení na sportovní soutěže; dále doporučuje, aby členské státy zřídily mechanismy umožňující nahlásit podezření na korupci ve sportu (po vzoru mechanismů vytvořených pro účely odhalování případů praní špinavých peněz), kterými se budou muset řídit provozovatelé her na internetu i mimo něj a všechny subjekty působící v odvětví sportu;

100.     zdůrazňuje, že je třeba posílit spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy, jejich regulačními orgány, Europolem a Eurojustem s cílem potírat přeshraniční trestnou činnost v oblasti hazardních her na internetu;

101.     bere na vědomí, že hazardní hry provozované na internetu se stávají čím dál častěji prostředkem k praní špinavých peněz, že výhry v této oblasti jsou často nezdaněné, že v důsledku vysokého objemu transakcí se daří špinavé peníze odhalit jen velmi obtížně a že celý systém navíc komplikuje velké množství subjektů, které se podílejí na zpracování plateb; vyzývá k vytvoření regulačního rámce pro boj proti praní špinavých peněz, k němuž dochází prostřednictvím jakékoli formy hazardních her provozovaných na internetu;

102.     naléhavě vyzývá členské státy, aby zahrnuly harmonizovanou definici ovlivňování výsledků zápasů do trestního práva a aby vytvořily právní nástroj, kterým se bude proti tomuto jevu bojovat; dále členské státy vyzývá k tomu, aby stanovily sankce za ovlivňování výsledků zápasů, včetně pokut a zabavení majetku, a aby v rámci donucovacích orgánů vytvořily zvláštní útvar pro boj proti ovlivňování výsledků zápasů, který by fungoval jako platforma pro komunikaci a spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami, další vyšetřování a postupování kauz orgánům činným v trestním řízení;

103.     vyzývá k lepší spolupráci na evropské úrovni, jejíž koordinaci zajistí Komise, s cílem identifikovat a zakázat provozovatele hazardních her na internetu, kteří jsou zapojeni do ovlivňování výsledků zápasů a dalších nezákonných činností;

104.     vyzývá řídící sportovní orgány, členské státy a Evropskou komisi, aby investovaly do kampaní na zvyšování povědomí sportovců o fenoménu ovlivňování výsledků zápasů, o právních důsledcích tohoto trestného činu a jeho škodlivém vlivu na integritu sportovních soutěží;

105.     požaduje, aby se harmonizovala úloha útvarů, které v jednotlivých členských států zajišťují finanční informace, aby se rozšířily jejich pravomoci a zlepšily mechanismy jejich vzájemné spolupráce;

106.     navrhuje, aby členské státy přistupovaly jednotně k odsuzování pachatelů a k výši trestů a aby uplatňovaly jednotný přístup i v souvislosti s vězeňskými systémy a školením zaměstnanců vězeňských zařízení;

107.     navrhuje vytvořit dostatečné záruky k tomu, aby donucovací orgány mohly shromažďovat veškeré osobní údaje potřebné pro vyšetřování organizované trestné činnosti a aby údaje o zadržovaných a vyšetřovaných osobách mohly být předávány jiným členským státům;

108.     doporučuje posilovat v souvislosti s praním špinavých peněz úlohu dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a jednotného mechanizmu dohledu na evropské úrovni, mj. s cílem vytvořit skutečnou evropskou bankovní unii, která by byla schopna účinně bojovat proti korupci a praní špinavých peněz, a to prostřednictvím účinných opatření přijatých na základě harmonizovaných předpisů týkajících se konfliktu zájmů a monitorovacích systémů; trvá na tom, že zároveň je třeba zvyšovat kapacity dohledu, rozšiřovat odborné poznatky a posilovat odhodlání na úrovni jednotlivých členských států s cílem zajistit užší spolupráci mezi státními orgány;

109.     podporuje přijetí minimálních pravidel řádné správy v oblasti daní, zejména prostřednictvím společných iniciativ členských států ohledně příslušných vztahů s územími, které mají povahu daňových rájů, a to mimo jiné s cílem usnadnit přístup k informacím o majitelích případných fiktivních společností, které v nich mají sídlo; poukazuje na význam uvedeného sdělení Komise ze dne 6. prosince 2012, které se týká prohloubení spojitosti mezi politikou boje proti podvodům EU a rozvojovou, daňovou a obchodní politikou;

110.     vyzývá Evropskou unii, aby přijala účinná opatření na mezinárodní scéně, například na summitech zemí skupin G8 a G20, k odstranění trestné činnosti související s daňovými ráji;

111.     zdůrazňuje, že zásady zdanění by měly být sladěny s doporučeními OECD obsaženými ve zprávě nazvané „Eroze daňové základny a přesouvání zisků“, tj. tak, aby platila obecná zásada, podle níž mají být příjmy zdaněny v místě, kde se ekonomická činnost, při níž uvedené příjmy vznikly, uskutečnila, tedy zásada „původu příjmů“;

112.     domnívá se, že zásada původu příjmů usnadňuje daňovým orgánům účinné vybíraní daní a brání daňovým únikům; je toho názoru, že spravedlivý daňový systém je nezbytný, a to zejména v dobách krize, kdy daňové zatížení pociťují především malé podniky a domácnosti, a že za daňové úniky jsou částečně odpovědné daňové ráje, které existují uvnitř EU;

113.     zdůrazňuje, že zintenzivnění boje proti daňovým podvodům a únikům je pro podporu udržitelného růstu v EU klíčovým předpokladem; vyzdvihuje skutečnost, že menší míra podvodů a úniků by posílila růstový potenciál hospodářství tím, že by se veřejné finance staly zdravějšími a podniky by si konkurovaly za spravedlivých a rovných podmínek;

114.     vyzývá auditorské firmy a právní poradce, aby upozornili vnitrostátní daňové úřady na jakékoli známky agresivního daňového plánování společnosti, v níž audit či poradenství provádějí;

115.     vítá závazek Komise, že bude podporovat automatickou výměnu informací; nicméně znovu vyzývá k uzavření mezinárodně závazné vícestranné dohody o automatické výměně daňových informací, která by se měla vztahovat i na trusty a nadace a zahrnovat sankce pro jurisdikce, které odmítají spolupracovat, a pro finanční instituce, které spolupracují s daňovými ráji; vyzývá EU, aby přijala opatření podobná americkému zákonu, jehož cílem je učinit přítrž zneužívání daňových rájů (Stop Tax Havens Abuse Act), a aby posoudila možnost odebrání bankovní licence finančním institucím, které s daňovými ráji spolupracují; vyzývá Komisi, aby navrhla sestavit evropskou černou listinu daňových rájů založenou na přísných kritériích a aby navrhla evropské systémy sankcí v případě nedodržení předpisů nebo uplatnila model posílené spolupráce, pokud by přístup EU nebyl možný;

116.     vyzývá členské státy a Evropský parlament, aby rychle dosáhly dohody o směrnicích EU týkajících se transparentnosti a ročních závěrek; vyzývá k tomu, aby oblast působnosti těchto směrnic byla v budoucnosti rozšířena tak, aby se týkaly všech velkých podniků bez ohledu na odvětví, ve kterém působí;

117.     vyzývá Komisi, aby vytvořila spolehlivá kritéria pro stanovení podstaty podnikání s cílem zabránit vzniku fiktivních nebo krycích společností, které napomáhají zákonným a nezákonným praktikám obcházení daňových povinností a daňových úniků;

118.     vyzývá Komisi, aby provedla hodnocení stávajících daňových úmluv uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi, které by mohly být považovány za daňové ráje; dále žádá Komisi, aby v zájmu řešení tohoto problému předložila návrhy, a to i na přezkum jakékoli z výše uvedených dohod; vyzývá Komisi, aby o výsledcích hodnocení a o svých návrzích informovala nejpozději do konce roku 2013 Evropský parlament;

Nové technologie ve službách boje proti organizované trestné činnosti

119.     domnívá se, že evropské satelitní systémy pro pozemní pozorování by mohly přispět k zachycení tras lodí, které tajně provádějí dopravu, vykládku nebo překládku nelegálního zboží; vyzývá proto soudní orgány, aby v této oblasti podpořily používání nových technologií, včetně satelitního pozorování, protože tyto technologie mohou přispět k boji proti činnosti organizovaných zločineckých skupin;

120.     konstatuje, že vlivem celkového nárůstu využívání internetu vznikají nové příležitosti pro počítačovou trestnou činnost, k níž patří mj. krádeže předmětů duševního vlastnictví, prodej a nákup padělaných výrobků a zneužití totožnosti, které ohrožují hospodářství, bezpečnost a zdraví evropských občanů;

121.     konstatuje, že k řešení narůstajícího problému kyberkriminality je zapotřebí vzdělávání, zvyšování povědomí o této problematice a veřejné informační kampaně; zdůrazňuje, že nedostatečné povědomí veřejnosti a nedostatek potřebných dovedností posilují schopnost organizovaných zločineckých skupin zneužívat internet a možnosti, které nabízí;

122.     vítá vytvoření Evropského centra Europolu pro boj proti počítačové kriminalitě (EC3) a podporuje další rozvoj této agentury zejména s cílem bojovat proti organizovanému zločinu, a to na přeshraničním základě a ve spolupráci se třetími zeměmi;

123.     zdůrazňuje, že je naléhavě potřeba vytvořit a odsouhlasit přesnou koncepci termínu „kyberkriminalita“, která by platila ve všech členských státech Evropské unie;

124.     navrhuje podporovat používání elektronických platebních nástrojů, a zajistit tak vysledovatelnost transakcí, včetně finančních, a jejich napojení na bankovní účet, který má souvislost s určitou fyzickou osobou nebo společností, za dodržování ustanovení týkajících se zachování soukromí, přičemž začít by se mělo s účty uvedenými v databázi Eurojustu v souvislosti s dohodou o programu sledování financování terorizmu, databázi agentury OLAF nebo v souvislosti s jinými příslušnými orgány členských států;

125.     nabádá k podpoře výzkumu ohledně využívání nových technologií v různých kontrolních systémech, které členské státy uplatňují, a k usnadnění jejich využívání; jedná se například o internetový monitorovací a registrační systém pro daňovou, celní i jinou kontrolu, využívaný centralizovanými útvary pro boj proti korupci;

126.     nabádá k vytvoření jednotného systému podávání zpráv a přístupné evropské databáze obsahující veškeré vyšetřované případy podvodu a korupce, přičemž je nutno dbát na dostatečnou ochranu osobních údajů a respektovat presumpci neviny;

Závěrečná doporučení

127.     trvá na vytvoření úřadu evropského veřejného žalobce podle článku 86 SFEU, a to zejména za účelem boje proti trestným činům, které poškozují finanční zájmy Unie, a proti závažným trestným činům přeshraniční povahy a za účelem jejich vyšetřování, stíhání a vynesení rozsudku; doporučuje, aby budoucí úřad evropského veřejného žalobce měl účinnou a účelnou strukturu a aby mezi jeho úkoly patřila koordinace a vydávání podnětů vnitrostátním orgánům s cílem zaručit na základě jednotných procesních pravidel větší ucelenost vyšetřování; za klíčové považuje, aby Komise předložila před zářím 2013 návrh, který by jasně definoval strukturu úřadu evropského veřejného žalobce, jeho odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a zejména jeho součinnost s Europolem, Eurojustem, úřadem OLAF a s Agenturou pro základní práva, a aby byl tomuto úřadu poskytnut jasný rámec procesních práv a aby byly jasně definovány trestné činy, které spadají pod jeho odpovědnost;

128.     je toho názoru, že Eurojust by se mohl nadále zabývat trestnými činy uvedenými v čl. 83 odst. 1 SFEU a v případě potřeby i komplementárními trestnými činy v souvislosti s prováděním politik Unie, jak stanoví odstavec 2 tohoto článku, přičemž je třeba v rámci nadcházejícího přezkumu zaručit odpovědnost, pokud jde o dodržování demokratických a základních práv;

129.     naléhavě vyzývá členské státy, aby z krátkodobých ekonomických důvodů nesnižovaly rozpočet Unie, nýbrž aby poskytly dodatečné zdroje Europolu, Eurojustu, agentuře Frontex a budoucímu úřadu evropského veřejného žalobce, neboť jejich úspěch má multiplikační účinek na snižování fiskálních ztrát členských států;

130.     zasazuje se o vytvoření výcvikového střediska, které by pro Unii připravovalo nové informační analytiky;

131.     doufá, že dojde k dohodě s Lichtenštejnskem, která umožní bojovat proti mezinárodní trestné činnosti;

132.     rozhodně žádá členské státy, aby co nejdříve provedly směrnici 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu; žádá Komisi, aby dohlédla na to, aby provedení této směrnice ve vnitrostátním právu bylo vykonáno řádně; naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby dokončily plán pro postup v oblasti práv osob podezřelých a obviněných z trestných činů a aby vypracovaly směrnici o vyšetřovací vazbě;

133.     vyzývá k zavedení přísnějších trestů za členství v organizovaných zločineckých skupinách a za trestné činy související s obchodováním s drogami, s lidmi a s lidskými orgány;

134.     naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu s doporučeními Úmluvy OSN proti korupci přijaly legislativní a jiná opatření pro klasifikaci nezákonného obohacování, tedy výrazného navýšení aktiv veřejného činitele, která nemůže rozumně vysvětlit v souvislosti se svými zákonnými příjmy, jako trestného činu, byl-li spáchán úmyslně;

135.     vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že ačkoli nejrůznější druhy tzv. nových trestných činů, mezi něž patří nedovolené obchodování s odpady, nedovolené obchodování s uměleckými díly a chráněnými druhy a padělání zboží, jsou pro zločinecké organizace mimořádně výnosné, mají obzvláště negativní sociální, hospodářský a environmentální dopad a vyznačují se svou výrazně nadnárodní povahou, nejsou zařazeny mezi „evropské trestné činy“; domnívá se, že tyto trestné činy by měly být řádně zohledněny v rozhodnutích přijatých na úrovni EU, a navrhuje proto Radě, aby v souladu se svými pravomocemi podle čl. 83 odst. 1 SFEU přijala rozhodnutí o identifikaci jiných oblastí trestné činnosti včetně výše uvedených trestných činů;

136.     vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrh na přijetí účinného evropského programu na ochranu oznamovatelů, co se týče přeshraniční korupce a korupce související s finančními zájmy EU, a na ochranu svědků a osob spolupracujících se soudní mocí, který by umožnil zejména řešení jejich složité životní situace, od nebezpečí odplaty po rozpad rodinných pout a od vykořenění z oblasti bydliště po sociální a profesní vyloučení;

137.     domnívá se, že způsob nakládání se svědky a řízení programů ochrany nemohou záviset na rozpočtových omezeních, neboť zaručit bezpečnost a ochranu občanů, zejména těch, jimž se život převrátil naruby kvůli tomu, že stáli na straně státu, je povinností, kterou státní a evropské orgány nemohou přehlížet; vyzývá všechny členské státy, aby přijaly nezbytná opatření (legislativní i jiná), která svědkům a jejich rodinám zaručí fyzickou bezpečnost a právo na důstojný společenský, profesní, rodinný a ekonomický život, s vhodnou podporou ze strany institucí (včetně opatření pro přijímání svědků do veřejné správy);

138.     vyzývá Komisi, aby co nejdříve provedla veškerá opatření a nástroje uvedené ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016“ (COM(2012)286 v konečném znění);

139.     doporučuje zřídit v Evropském parlamentu stálý podvýbor pro boj proti organizované trestné činnosti;

140.     vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 88 odst. 2 SFEU předložila legislativní návrh o Europolu s cílem zvýšit efektivitu jeho činnosti v oblasti boje proti závažné a organizované trestné činnosti; zdůrazňuje, že budoucí reforma této agentury by neměla bránit Evropské policejní akademii sehrávat jedinečnou úlohu v rámci odborné přípravy EU v oblasti potírání zločinu;

141.     připomíná všem členským státům, aby urychleně provedly veškeré stávající evropské a mezinárodní právní nástroje ve svých vnitrostátních právních předpisech, a reagovaly tak zejména na četné upomínky Evropské komise s ohledem na správné provedení řady platných rámcových rozhodnutí;

142.     zdůrazňuje, že je třeba propagovat kulturu zákonnosti a zvyšovat povědomí občanů o praktikách mafie; v této souvislosti uznává zásadní význam kulturních, rekreačních a sportovních sdružení pro zvyšování povědomí veřejnosti o boji proti organizované trestné činnosti a podporu legitimity a spravedlnosti;

143.     vyzývá Komisi, aby vytvořila evropský akční plán proti obchodování s volně žijícími živočichy, v němž uvede jednoznačné cíle, jichž je třeba v Evropské unii i mimo ni dosáhnout, aby se omezil nezákonný obchod s volně žijícími druhy a částmi jejich těl; vyzývá Komisi a Radu, aby využily svých nástrojů obchodní a rozvojové politiky k vytvoření specifických a dostatečně financovaných programů, aby posílily provádění úmluvy CITES a poskytly zdroje pro budování kapacit proti pytlačení a obchodování, zejména prostřednictvím podpory, posílení a rozšíření iniciativ v oblasti prosazování práva, jako jsou ASEAN-WEN a HA-WEN, jejichž cílem je vytvořit regionální odborná centra a poskytnout vzor pro spolupráci v boji proti trestné činnosti související s volně žijícími živočichy;

144.     požaduje harmonizované a přísné sankce za pašování divokých živočichů a částí jejich těl a vzácných rostlin a stromů do Unie;

145.     pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vnitrostátním parlamentům, Evropské policejní akademii (CEPOL), Europolu, Eurojustu, úřadu OLAF, Radě Evropy, OECD, Interpolu, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Světové bance a skupině FATF/GAFI.

  . 

 • [1]  Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.
 • [2]  Úř. věst. C 195, 25.6.97, s. 1.
 • [3]  Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s .42.
 • [4]  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s.1
 • [5]  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45.
 • [6]  Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49.
 • [7]  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59.
 • [8]  Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103.
 • [9]  Úř. věst. L 190, 18.07.2002, s.1
 • [10]  Úř. věst. L 162, 20.06.2002, s.1
 • [11]  Úř. věst. L 321, 8.12.2009, s .44.
 • [12]  Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s.1
 • [13]  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9.
 • [14]  Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s.1
 • [15]  Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s .1.
 • [16]  Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54.
 • [17]  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s.1
 • [18]  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
 • [19]  Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
 • [20]  Přijaté texty, P7_TA(2011)0082
 • [21]  Přijaté texty, P7_TA(2011)0388.
 • [22]  Přijaté texty, P7_TA(2011)0459.
 • [23]  Přijaté texty, P7_TA(2012)0208.
 • [24]  Přijaté texty, P7_TA(2011)0516.
 • [25]  Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.
 • [26]  Přijaté texty, P7_TA(2013)0004.
 • [27]  Přijaté texty, P6_TA(2005)0222.
 • [28]  Studie Evropského parlamentu na téma „Odrazování od podvodů s prostředky EU prostřednictvím investigativní žurnalistiky v EU-27“ (PE 490.663) ze 17. října 2012.
 • [29]  Zvláštní Eurobarometr 374 o korupci, únor 2012.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Organizovaná trestná činnost již není historicky a územně ohraničeným jevem. Tradiční organizace mafiánského typu existující v některých regionech jižní Evropy postupně rozšířily oblasti svého vlivu, využívají možnosti, jež nabízí hospodářská globalizace a nové technologie, a uzavírají spojenectví se zločineckými skupinami v jiných zemích i na jiných kontinentech, aby si mohly rozdělit trhy a oblasti vlivu, a to v prostředí charakteristickém nesčetnými kriminálními aktivitami a příležitostmi k zisku.

Vliv těchto struktur na hospodářství, na společnost a na místní orgány je stále hmatatelnější i v různých jiných zeměpisných šířkách. Organizovaná trestná činnost se dnes stala globálním hospodářským subjektem, který využívá ohromné nelegální konkurenční výhody a pomocí podvodů kontaminuje zákonnou ekonomiku.

Mezi typické formy organizované trestné činnosti patří v současné době nejen násilí a zastrašování, ale i korupce. Častým doplňkem aktivit, které jsou typické pro organizovanou trestnou činnost, a také jevem, který velmi úzce souvisí s korupcí, s daňovými podvody a s daňovými úniky, je pak praní špinavých peněz. Z toho vyplývá, že organizovaná trestná činnost, korupce a praní špinavých peněz tak sice zůstávají samostatnými jevy, ale často je pro ně typické objektivní vzájemné propojení.

Tváří v tvář projevům globalizované trestné činnosti musí mít reakce na ně stejný dosah a tato rukavice je hozena Evropské unii. Nové rafinované formy organizované trestné činnosti, korupce a praní špinavých peněz vyžadují obnovené politické odhodlání na nejvyšší úrovni a nové sociální modely a modely boje proti organizované trestné činnosti.

Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, který byl zřízen Evropským parlamentem dne 14. března 2012, se ke dni, kdy byl vypracován tento návrh zprávy, sešel na 13 schůzích a uspořádal 9 veřejných slyšení. Setkal se s komisařkou Malmströmovou a s komisařem Šemetou, vyslechl přibližně 90 odborníků, mezi nimi i zástupce orgánů a agentur Unie, OSN, Světové banky, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací, jakož i představitele akademického světa, soudů, policejních sil, vnitrostátních správních orgánů a občanské společnosti. Uskutečnil studijní návštěvy v Bělehradu, Miláně, Palermu, Římě a Haagu, kde vyslechl celkem více než 100 osobností a odborníků z řad vnitrostátních parlamentů, soudců, státních zástupců, prefektů, pořádkových služeb, celních orgánů, novinářů, svědků spolupracujících se soudní mocí, nevládních organizací a různých jiných subjektů různým způsobem zapojených do boje proti trestné činnosti, a to i na mezinárodní úrovni.

Zpravodaj chce tímto nabídnout orientační nástroj pro účinnější evropské a vnitrostátní právní předpisy v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz, přičemž se inspiroval cennými poznatky, které vyplynuly z výše uvedených slyšení a rozhovorů, a před touto zprávou připravil též tři rozsáhlé pracovní dokumenty. Pokusil se především nastínit homogenní a soudržný legislativní rámec, který by zasáhl hospodářské srdce organizované trestné činnosti a posílil soudní a policejní spolupráci na evropské a mezinárodní úrovni. Dále se snaží podpořit pružnější veřejnou správu, která by méně podléhala korupci, odpovědnější politiku, rychlejší a důvěryhodnější trestní soudnictví, zdravější podnikatelské prostředí, transparentnější systém bank a finančních profesí a vhodná opatření proti praní špinavých peněz, která by bránila tomu, aby trestná činnost byla výnosná a poškozovala legální ekonomiku, podnikatele a poctivé občany.

Nové technologie a možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva, by mohly k dosažení tohoto cíle žádoucím způsobem dopomoci.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.5.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Theodoros Skylakakis, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares, Anna Záborská, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Heinz K. Becker, Preslav Borissov, Christian Ehler, Gabriel Mato Adrover, Ivari Padar, Carl Schlyter, Peter Šťastný, Salvatore Tatarella, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Catherine Bearder, Fiona Hall, Peter Jahr, Roberta Metsola, Judith Sargentini