Procedūra : 2011/2081(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0176/2013

Pateikti tekstai :

A7-0176/2013

Debatai :

PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

Balsavimas :

PV 13/06/2013 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0274

PRANEŠIMAS     
PDF 352kWORD 792k
20.5.2013
PE 506.205v02-00 A7-0176/2013

dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje

(2011/2081(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Marietje Schaake

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAI
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje

(2011/2081(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnį, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsnį ir į UNESCO Konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 13 straipsnį, kuriame pripažįstama teisė į vaikų saviraiškos laisvę,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 28 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją (Nr. 7/36), kuria išplečiami specialiojo pranešėjo nuomonės ir saviraiškos laisvės skatinimo ir apsaugos klausimais įgaliojimai(1),

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo nuomonės ir saviraiškos laisvės skatinimo ir apsaugos klausimais Franko La Rue pranešimus(2), kuriuose taip pat pabrėžiama, kad internetui, kaip bendravimo priemonei, taikomos tarptautinės žmogaus teisių normos ir standartai, kuriais reglamentuojama nuomonės ir saviraiškos laisvė,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 2012 m. liepos 5 d. rezoliuciją „Žmogaus teisių internete skatinimas, apsauga ir naudojimasis jomis“(3), kurioje pripažįstama žmogaus teisių apsaugos ir laisvo informacijos srauto internete svarba,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių, tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių klausimu Johno Ruggie 2011 m. kovo 21 d. pranešimą „Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai. Jungtinių Tautų programos „Ginti, gerbti ir taisyti“ įgyvendinimas“(4),

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2006 m. gruodžio 23 d. rezoliuciją Nr. S/RES/1738 dėl išpuolių prieš žurnalistus, žiniasklaidos specialistus ir su jais susijusį personalą vykstant ginkluotiems konfliktams(5),

–   atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvenciją(6), visų pirma į jos I papildomo protokolo dėl žurnalistų, vykstančių pavojingų tarnybinių komandiruočių į ginkluotų konfliktų zonas, apsaugos 79 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į JT Sekretoriato vadovų tarybos 2012 m. balandžio 12 d. patvirtintą JT veiksmų planą dėl žurnalistų saugumo ir dėl nebaudžiamumo problemos(7),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2013 m. sausio 24 d. priimtą rezoliuciją Nr. 1920(2013) dėl žiniasklaidos laisvės Europoje padėties,

–   atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) žiniasklaidos laisvės srityje atliktą darbą, visų pirma į jos atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais pranešimus,

–   atsižvelgdamas į nevyriausybinių organizacijų pranešimus dėl žiniasklaidos, pvz., į organizacijos „Žurnalistai be sienų“ spaudos laisvės indeksą, organizacijos „Freedom House“ pranešimą dėl spaudos laisvės ir Tarptautinio spaudos instituto (TSI) pateikiamą mirčių statistiką (angl. Death Watch) ir metinę TSI spaudos laisvės pasaulyje apžvalgą,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją „Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“(8),

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją „Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas“(9),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(10),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rengiamos 2012 m. pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinių telekomunikacijų reglamentų taikymo srities išplėtimo(11),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje(12),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Tarybos priimtą strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje (Nr. 11855/2012),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais(13),

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracijas Europos Sąjungos vardu Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga(14),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Žmogaus teisės ir demokratija – svarbiausias ES išorės veiksmų elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“ (COM(2011) 0886),

–   atsižvelgdamas į Komisijos narės, atsakingos už skaitmeninę darbotvarkę, 2011 m. gruodžio 12 d. pranešimą dėl strategijos „Nenutraukiama prieiga“(15),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681) Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria remiamas demokratijos diegimas(16),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Sąjungos vyriausiosiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ (COM(2011) 0303),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skaitmeniniame pasaulyje(17),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (EDŽTRP)(18), ir į visas kitas ES išorės finansavimo priemones,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose(19),

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl skubių žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų, įskaitant su konkrečiomis šalimis susijusias rezoliucijas, kuriose reiškiamas susirūpinimas dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės, ypač dėl žurnalistų ir tinklaraštininkų įkalinimo,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį, visų pirma į jo nuostatą, kad „turi būti gerbiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas“,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 ir 21 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gaires,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos žmogaus teisių konvenciją ir į vykstančias derybas dėl ES prisijungimo prie jos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0176/2013),

Spaudos ir žiniasklaidos principai ir vaidmuo

A. kadangi teisė į saviraiškos laisvę yra visuotinė žmogaus teisė – ji yra demokratijos pagrindas ir labai svarbi siekiant įgyvendinti kitas teises, kurių siekia žmonės visame pasaulyje, kaip antai teisė į vystymąsi, orumą ir į kiekvieno žmogaus saviraišką;

B.  kadangi saviraiškos laisvės apribojimai turi sunkių pasekmių, jie turėtų būti labai nedideli ir juos galima pateisinti tik teisės aktais, kurie pagal tarptautinę teisę laikomi teisėtais, nustatytomis konkrečiomis ir griežtai apibrėžtomis sąlygomis; kadangi saviraiškos laisvė yra viena iš pagrindinių teisių ir yra glaudžiai susijusi su spaudos ir žiniasklaidos laisve bei pliuralizmu; kadangi Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) pasirašiusios valstybės privalo užtikrinti, kad spauda ir žiniasklaida būtų nepriklausoma, laisva ir pliuralistinė;

C. kadangi žiniasklaidos platformos būtinos siekiant naudotis teise į saviraiškos laisvę; kadangi nepriklausoma spauda, kaip galimybės laisvai reikšti savo nuomonę kolektyvinė išraiška, yra viena iš svarbiausių žiniasklaidos srities veiksnių ir atlieka demokratijos sergėtojos funkciją;

D. kadangi spaudos, žiniasklaidos, skaitmeninio sektoriaus ir žurnalistikos laisvės laikomos viešosiomis gėrybėmis;

E.  kadangi (skaitmeninės) žiniasklaidos platformos vis dažniau yra pasaulinio pobūdžio ir turi vis daugiau vartotojų;

F.  kadangi internetas ir žiniasklaida yra žmogaus teisių gynėjų naudojamos priemonės;

G. kadangi tinklo neutralumas yra svarbiausias atviro interneto principas, kuriuo užtikrinama konkurencija ir skaidrumas, taip pat yra naudingas plėtojant verslo galimybes ir skatina inovacijas, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą;

H. kadangi žodžio ir saviraiškos laisvei, taip pat žiniasklaidos ir žurnalistų laisvei visame pasaulyje kyla grėsmė, o žurnalistai dažnai yra taip pat ir žmogaus teisių gynėjai ir teisės jungtis į asociacijas, teisės į pažiūrų ir tikėjimo laisvę skatintojai; kadangi žurnalistai dažnai yra persekiojami ir įkalinami;

I.   kadangi naujos skaitmeninės ir internetinės žiniasklaidos platformos padėjo didinti įvairovę ir pliuralizmą;

J.   kadangi reikia optimizuoti ES pastangas ir programas, kuriomis skatinama ir ginama spaudos ir žiniasklaidos laisvė visame pasaulyje, remiantis vertingu pilietinės visuomenės ir žurnalistų organizacijų darbu;

K. kadangi ES gali būti patikima pasaulinės arenos veikėja tik tuo atveju, jei pačioje Sąjungoje yra saugomos ir gerbiamos spaudos ir žiniasklaidos laisvės;

Naujausi pokyčiai

1.  pripažįsta, kad už spaudos ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimą ir apsaugą visų pirma atsakingos vyriausybės; pabrėžia, kad vyriausybės taip pat visų pirma atsakingos už spaudos ir žiniasklaidos laisvės suvaržymą ir blogiausiais atvejais jos vis dažniau griebiasi teisinio spaudimo tam, kad apribotų minėtą laisvę, pvz., piktnaudžiauja kovos su terorizmu teisės aktais ir nacionalinio saugumo, valstybės išdavimo ar ardomosios veiklos reglamentavimo įstatymais; atkreipia dėmesį, kad, siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir užtikrinti spaudos ir žiniasklaidos nepriklausomumą, reikia nustatyti nacionalinio saugumo užtikrinimo ir informacijos laisvės pusiausvyrą; pripažįsta, kad politikams priklausančios žiniasklaidos imperijos kartais įgaliojamos vykdyti dezinformavimo kampanijas; pabrėžia, jog būtina, kad spauda ir žiniasklaida galėtų veikti nepriklausomai ir kad joms nebūtų daromas spaudimas politinėmis ir finansinėmis priemonėmis; yra sunerimęs, kad, remiantis naujausiais metiniais indeksais ir analitinėmis ataskaitomis (žr. šio pranešimo pabaigoje pridedamame priede pateiktą sąrašą), spaudos ir žiniasklaidos laisvės sąlygos įvairiose Europos šalyse ir už jos ribų nuolat vertinamos vis blogiau;

2.  pabrėžia, kad laisva, nepriklausoma ir pliuralistinė internetinė ir įprasta žiniasklaida yra vienas iš demokratijos ir pliuralizmo pagrindų; pripažįsta, kokie svarbūs informacijos ištekliai – tikrosios laisvės ir žiniasklaidos pliuralizmo užtikrinimo sąlyga; pažymi, kad bendras visų interesas – išlaikyti ir stiprinti žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomumą pasaulyje; atkreipia dėmesį į tai, kad laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos ir laisvo keitimosi informacija vaidmuo itin svarbus vykstant demokratiniams pokyčiams nedemokratinio režimo šalyse;

3.  apgailestauja, kad visame pasaulyje dažnai sužeidžiami ar nužudomi žurnalistai arba šiurkščiai pažeidžiamos jų teisės, o kaltininkai neretai lieka nenubausti; todėl pabrėžia, kad svarbu kovoti su nebaudžiamumu; pabrėžia, kad valdžios institucijos negali spręsti grasinimų ir smurto, nukreiptų prieš žurnalistus, problemų ir užtikrinti žurnalistų saugumo, jei politinės, teisminės ir policijos institucijos nesiims ryžtingų veiksmų prieš tuos, kurie kėsinasi į žurnalistus ir trukdo jų darbui; pažymi, kad nebaudžiamumo padariniai turi įtakos ne tik spaudos laisvei, bet ir kasdieniam žurnalistų darbui, be to, sukuria baimės ir savicenzūros atmosferą; mano, jog ES turėtų priimti tvirtesnę poziciją šalių, kurios nuolat leidžia, kad už tokius veiksmus nebūtų baudžiama, atžvilgiu ir ragina visas valstybes užtikrinti žurnalistų saugumą;

4.  pabrėžia, kad politikų ar kitų prieštaringų interesų turinčių asmenų dispozicijoje esantys įstatymai, teisinio reguliavimo, bauginimų priemonės, baudos ir pernelyg sutelkta nuosavybė – tai veiksniai, kurie gali riboti laisvę gauti informacijos ir su ja susipažinti ir kurie gali kelti grėsmę saviraiškos laisvei;

5.  pabrėžia, kad vyriausybės gali daryti netiesioginį spaudimą spaudai ir žiniasklaidai; mano, kad daugelyje šalių žiniasklaida labai priklausoma nuo valdžios institucijų reklamos, kuri gali tapti spaudimo žiniasklaidai priemone, ir kad licencijų suteikimas ar mokestinės baudos taip pat gali būti naudojamos kritiškos žiniasklaidos veiklai riboti;

6.  apgailestauja, kad daugėja baudžiamosios atsakomybės už saviraišką atvejų; primena, kad visame pasaulyje žurnalistai dažnai įkalinami dėl jų darbo; žino, kad, siekiant įkalinti ar cenzūruoti žurnalistus ir neleisti jiems laisvai reikšti nuomonę, naudojamasi garbės ir orumo įžeidimų, šventvagysčių ir šmeižto įstatymais, taip pat kenkimo šalies įvaizdžiui užsienyje ir su homoseksualumu susijusios propagandos reglamentavimo įstatymais; apgailestauja, kad cenzūra skatina savicenzūrą; ragina liautis priekabiauti prie žurnalistų, kuriems turėtų būti sudarytos sąlygos atlikti savo darbą nepriklausomai, nebijant smurto ir priešpriešinių kaltinimų, ir nedelsiant išlaisvinti už savo darbą neteisėtai įkalintus žurnalistus ir tinklaraštininkus;

7.  griežtai smerkia tai, kad daugelis žurnalistų neturi galimybės gauti teisinę pagalbą, nors jų profesijos atstovai vis dažniau atsiduria pirmose kovos už žmogaus teises gretose ir internete, ir neprisijungus prie interneto;

8.  mano, kad tendencija dideliuose konglomeratuose telkti žiniasklaidos priemonių nuosavybę kelia grėsmę žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui, ypač kai tuo pat metu atsiranda skaitmeninimo galimybės; pabrėžia atviros ir pagrindinėms žiniasklaidos priemonėms galimybes suteikiančios infrastruktūros, taip pat ir nepriklausomų reguliavimo institucijų buvimo svarbą;

9.  pripažįsta privačių fondų ir NVO galimybes remti kokybišką žurnalistiką ir būti varomąja naujovių jėga;

10. pabrėžia, kad, nors globaliai elektroniniu būdu susietame pasaulyje įmonės prisiima naujus įsipareigojimus, joms taip pat kyla naujų iššūkių tose srityse, kurios įprastai priskiriamos valdžios institucijų prerogatyvai; žino, kad dėl valdžios institucijų ribojamųjų nurodymų, turinčių įtakos interneto turiniui ir paslaugoms, daromas spaudimas redakcijos nepriklausomybei ir teikiamų paslaugų tęstinumui;

11. žino, kad pernelyg dažnai žiniasklaida naudojamasi kaip įprasta propagandos priemone ir (arba) ji į šią propagandą įtraukiama ir kad konkrečiai visuomeninės žiniasklaidos atveju labai svarbu, kad ji būtų finansiškai ir politiškai nepriklausoma, taip pat pliuralistinė; pabrėžia, kad laisva ir nepriklausoma viešoji žiniasklaida atlieka itin svarbų vaidmenį įtvirtinant demokratiją, į viešąsias diskusijas ir reikalus kuo labiau įtraukiant pilietinę visuomenę ir suteikiant piliečiams galių siekti demokratijos;

12. ragina parengti žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių valdytojų etikos kodeksus siekiant užtikrinti visišką žurnalistų ir žiniasklaidos organų nepriklausomumą; pripažįsta, jog svarbu užtikrinti, įsteigus nepriklausomas reguliavimo įstaigas, kad šių kodeksų būtų laikomasi;

Skaitmeninimas

13. pripažįsta dabartinės vis labiau skaitmeninės žiniasklaidos galimą poveikį ir tai, kad tokia žiniasklaida, didindama informuotumo ir kritinio mąstymo lygį, suteikia asmenims daugiau galių, ir suvokia, kad šie reiškiniai kelia nerimą, ypač autoritariniams režimams;

14. pripažįsta svarbų skaitmeninės ir internetinės žiniasklaidos platformų vaidmenį, kurį jos atliko pastaraisiais metais organizuojant sukilimus prieš diktatorių režimus;

15. pabrėžia, kad galimybė susipažinti su informacija ir internete, ir neprisijungus prie interneto būtina siekiant užtikrinti nuomonių ir saviraiškos raidą, taip pat saviraišką ir turinio perdavimą per žiniasklaidos platformas, nes šie aspektai yra esminės įgaliojimų tikrinimo priemonės;

16. pripažįsta, kad dėl žiniasklaidos ir informacijos skaitmeninimo didėja jų prieinamumas ir poveikis, tačiau taip pat nyksta nedidelė riba tarp informacijos ir nuomonės; pažymi, kad gerokai padaugėjo vartotojų kuriamo turinio ir paplito piliečių žurnalistika;

17. mano, kad skaitmeninant spaudą ir žiniasklaidą atsiranda naujų žiniasklaidos srities lygmenų, dėl kurių kyla klausimų, susijusių su galimybe susipažinti su informacija, jos kokybe, objektyvumu ir apsauga;

18. pabrėžia, kad skaitmeninimas gali padėti žmonėms gauti informacijos, tikrinti pareigūnų veiksmus ir užtikrinti, kad būtų keičiamasi duomenimis ir dokumentais, kad jie būtų platinami ir kad būtų išaiškinami neteisybės ir korupcijos atvejai;

19. pabrėžia, kad siekiant išnaudoti visas IT infrastruktūros galimybes reikalinga pasaulinio lygio sąveika ir tinkamas reguliavimas ir kad šiuos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) elementus reikėtų įtraukti ir į esamą, ir į plėtojamą žiniasklaidos struktūrą kartu su būtinosiomis nepriklausomumo, pliuralizmo ir įvairovės sąlygomis;

20. apgailestauja dėl visų mėginimų sukurti įvairių formų „uždarą internetą“, nes tai yra šiurkštūs teisės į informaciją pažeidimai; ragina visas valdžios institucijas susilaikyti nuo tokių mėginimų;

21. nerimauja dėl masinio stebėjimo, masinės cenzūros ir blokavimo bei filtravimo tendencijų, kurios ne tik daro įtaką žiniasklaidai ir žurnalistų bei tinklaraštininkų darbui, bet taip pat trukdo pilietinei visuomenei siekti svarbių politinių, ekonominių ir socialinių pokyčių; smerkia visus veiksmus ir mėginimus suimti tinklaraštininkus, laikydamas juos išpuoliais prieš žodžio ir nuomonės laisvę;

22. apgailestauja, kad daugybė ES pagamintų technologijų ir sukurtų paslaugų trečiosiose šalyse naudojamos žmogaus teisėms pažeisti – vykdoma informacijos cenzūra, masinis sekimas, kontrolė, piliečių ir jų veiksmų sekimas ir stebėjimas (mobiliųjų) telefonų tinkluose ir internete; primygtinai ragina Komisiją imtis visų reikiamų veiksmų šiai prekybai vadinamaisiais skaitmeniniais ginklais nutraukti;

23. pabrėžia, kad reikia geriau suprasti tarpininkų vaidmenį ir jų įsipareigojimus; mano, kad rinkos reguliavimo institucijos gali padėti išsaugoti konkurenciją, tačiau taip pat būtina ieškoti naujų būdų, skirtų privatiems subjektams įtraukti tam, kad būtų išsaugota informacijos visuomeninė vertė; pripažįsta, kad savireguliacija gali kelti konkrečių pavojų, jeigu nėra demokratinės priežiūros;

24. pabrėžia faktą, kad skaitmeninės ir (kompiuterių) duomenų valdomos platformos ar paslaugos, pvz., paieškos sistemos, yra privačios ir kad jų atžvilgiu būtina užtikrinti skaidrumą, kad būtų išsaugota informacijos visuomeninė vertė ir išvengta apribojimų susipažinti su informacija bei naudotis saviraiškos laisve;

25. pabrėžia, kad reikia užtikrinti informatorių ir informacijos šaltinių apsaugą ir kad ES, siekdama šio tikslo, turi imtis veiksmų pasaulio mastu;

26. griežtai smerkia visus mėginimus naudotis internetu ar kitomis internetinės žiniasklaidos platformomis teroristų veiklai populiarinti ir skatinti; ragina valdžios institucijas šiuo klausimu priimti tvirtą poziciją;

ES politika ir išorės veiksmai

27. pabrėžia, kad, jei ES nori būti laikoma vertybių bendrija, būtina skatinti ir saugoti visuotinę spaudos ir žiniasklaidos laisvę; pabrėžia, kad ES turėtų parodyti kiek įmanoma aktyvesnę politinę lyderystę tam, kad užtikrintų žurnalistų apsaugą visame pasaulyje;

28. mano, jog ES turėtų rodyti pavyzdį užtikrinant, kad žiniasklaida ir toliau būtų nepriklausoma, grindžiama pliuralizmu ir įvairi, taip pat ginant žurnalistų ir tinklaraštininkų padėtį, laisvę ir saugumą; pabrėžia, kad ES, siekdama šio tikslo, turėtų ne kištis į turinį, o verčiau remti palankią aplinką ir prisidėti šalinant visame pasaulyje saviraiškos laisvės apribojimus;

29. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais atliktos kelių žiniasklaidos priemonių, visų pirma ES, patikros dėl jų neetiško ir tariamai neteisėto elgesio; mano, kad ES gali rodyti pavyzdį tik tada, jei šias problemas visų pirma išspręs savo viduje;

30. ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti spaudos ir žiniasklaidos nepriklausomumą valstybėse narėse;

31. mano, kad, nors ES sprendžia spaudos ir žiniasklaidos laisvės problemas įgyvendindama keletą politikos krypčių ir programų, ji spaudos ir žiniasklaidos laisvei neskiria specialaus dėmesio ir stokoja nuoseklios skatinimo vizijos bei gairių;

32. mano, kad neturint visapusiškos strategijos gresia susiskaidymas ir rizikuojama, kad bus nepaisoma svarbių politikos principų – skaidrumo ir atskaitomybės;

Strategija

33. primygtinai ragina Komisiją, ypač Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinį direktoratą (DEVCO) ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) gerinti savo bendradarbiavimą ir programavimo koordinavimą, visų pirma užtikrinant politinės ir diplomatinės veiklos sąveiką ir bendrai panaudojant lėšas bei įgyvendinant projektus, įskaitant bendrą stebėseną ir vertinimą; ragina Komisiją tobulinti savo atliekamą ankstesnių, dabartinių ir būsimų programų analizę ir vertinimą, o rezultatus skelbti viešai;

34. ragina nuo ad hoc projektų finansavimo pereiti prie tvaresnio požiūrio, taip pat įtraukiant privačius paramos teikėjus ir partnerius; pripažįsta, kad reikia specialiai pritaikyto požiūrio į programavimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;

35. primygtinai ragina ES atlikti svarbesnį vaidmenį, ypač šalyse kandidatėse, taip pat artimiausiose pietinėse ir rytinėse kaimyninėse šalyse ir vykstant deryboms dėl prekybos ir asociacijos susitarimų; ragina ES priimti strategiją, siekiant užtikrinti, kad būtų atidžiai stebimi teisės aktų, kuriais ribojama pliuralizmas ir spaudos laisvė trečiosiose šalyse, pokyčiai;

36. pabrėžia, kad, siekiant padėti stiprinti pilietinę visuomenę, turi būti lanksčiai naudojamos esamos išorės finansinės priemonės, kaip antai EDŽTRP, geografinės priemonės ir kt.; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi ir pažangą, atsakomybė vietos lygmeniu ir gebėjimų stiprinimas yra labai svarbūs;

37. pabrėžia, kad ES turėtų remti švietimą ir politikos formuotojų, reguliavimo institucijų, taip pat ir žiniasklaidos mokymą trečiosiose šalyse, siekdama skatinti spaudos ir žiniasklaidos laisvę ir naudotis tinkamais ir technologijų atžvilgiu neutraliais rinkos reguliavimo būdais, ypač turėdama mintyje tai, kad pereinamaisiais laikotarpiais laisvės dažnai ribojamos siekiant užtikrinti stabilumą ir saugumą;

38. pabrėžia, kad ES vykdant dialogą su konkrečia šalimi žiniasklaidos plėtros ir sąlygų naudotis saviraiškos laisve užtikrinimo klausimams reikėtų skirti daugiausia dėmesio; pabrėžia, kad su trečiosiomis šalimis sudarant ES prekybos, partnerystės, bendradarbiavimo ir asociacijos susitarimus ir įgyvendinant pagalbos programas pagal ES sutarties 21 straipsnio nuostatas reikėtų laikytis aiškių gairių ir sąlygų; primygtinai ragina EIVT ir Komisiją atsižvelgti į EP pranešimus ir rekomendacijas deryboms dėl tokių susitarimų; primena, kad, įgyvendinant ir stebint šias pagrindines teises ir žmogaus teises, Parlamento, EIVT ir Komisijos veiklos tarpusavio darna, nuoseklumas, koordinavimas ir skaidrumas turi didžiulę reikšmę ES patikimumui ir jos santykių bei sąveikos su kitomis šalimis ir valstybėmis veiksmingumui;

39. ragina Komisiją kovai su nebaudžiamumu suteikti vieną iš savo įgyvendinamų saviraiškos ir žiniasklaidos laisvės programų prioritetų, be kita ko, teikiant pagalbą nusikaltimams prieš žurnalistus tirti, teisinės gynybos fondams steigti ir reikiamai patirčiai užtikrinti;

40. mano, kad ES finansavimas turėtų būti skiriamas ne vien tik specializuotoms tarptautinėms organizacijoms (tarpininkams), bet taip pat turėtų apimti ir vietos organizacijas;

41. ragina Komisiją persvarstyti žmogaus teisių skatinimo veiklos finansavimui spaudos ir žiniasklaidos srityje taikomas konfidencialumo sąlygas, nes pagal jas sudaromos galimybės diskredituoti žurnalistus, žiniasklaidos priemones ar nevyriausybines organizacijas, o tai taip pat kenkia ES veiklos žmogaus teisių srityje, kuri savaime yra atvira ir skaidri, patikimumui;

42. pabrėžia, kad įgyvendinant spaudos ir žiniasklaidos programas daug dėmesio taip pat reikėtų skirti (valstybės ir teisinių) struktūrų gerinimui ir vietos žiniasklaidos įmonių rėmimui siekiant didinti jų skaidrumą, nepriklausomumą, tvarumo gebėjimus, profesionalumą ir atvirumą; pabrėžia, kad ES žiniasklaidos politikos priemonėmis reikėtų siekti kiek įmanoma didinti pliuralizmą ir įvairovę remiant nepriklausomą žiniasklaidą ir naujai steigiamus žiniasklaidos kanalus,

43. primena, kad saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas, taip pat ir internete, yra pagrindinės Europos vertybės; pabrėžia didžiulę spaudos ir žiniasklaidos laisvės svarbą įgyvendinant ES plėtros politiką, taip pat skaitmeninių laisvių svarbą šiomis aplinkybėmis, nes šias laisves laiko žmogaus teisėmis, tad ir politinių Kopenhagos kriterijų dalimi;

44. mano, kad ES į rinkimams teikiamą paramą turėtų įtraukti paramos spaudai ir žiniasklaidai aspektus, pvz., skatindama rinkimų valdymo organų trečiosiose šalyse ir spaudos atstovų bendradarbiavimą tam, kad padidėtų rinkimų proceso ir rezultatų skaidrumas ir teisėtumas;

45. mano, kad pereinamojo laikotarpio šalyse vykstant susitaikymui ir šalies atstatymui ES daugiausia dėmesio turėtų skirti spaudos ir žiniasklaidos laisvei;

46. giria ir teigiamai vertina svarbų tam tikrų tarptautinių (žurnalistų) organizacijų, ginančių spaudos ir žiniasklaidos laisvę, darbą ir pabrėžia, kad ES šias organizacijas turėtų visapusiškai remti, turint mintyje būtiną jų ryšių palaikomojo darbo pobūdį;

47. ragina EIVT kuo geriau pasinaudoti ES dalyvavimu daugiašaliuose forumuose, kaip antai Europos Taryba, ESBO ir JT forumai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama spaudos, žiniasklaidos ir skaitmeninėms laisvėms;

48. ragina Komisiją, Tarybą ir EIVT įgyvendinant ES užsienio politiką kuo greičiau patvirtinti spaudos ir žiniasklaidos laisvės strategiją, o šiame pranešime pateiktas rekomendacijas įtraukti į būsimas gaires išraiškos laisvės internete ir kitomis priemonėmis;

49. prašo, kad šis pranešimas būtų aiškinamas ir aptariamas atidžiai atsižvelgiant Parlamento rezoliuciją „Skaitmeninės laisvės strategija ES užsienio politikoje“;

50. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Europos išorės veiksmų tarnybai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui, UNESCO, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1)

   http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf.

(2)

  Visų pirma žr. 2011 m. gegužės 16 d. pranešimą (A/HRC/17/27), 2011 m. rugpjūčio 10 d. pranešimą (A/66/290), 2012 m. birželio 4 d. pranešimą (A/HRC/20/17) ir 2012 m. rugsėjo 7 d. pranešimą (A/67/357), kuriuos galima rasti adresu:   http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx.

(3)

   http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement.

(4)

   Nr. A/HRC/17/31, galima rasti adresu: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf.

(5)

   http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/60/PDF/N0668160.pdf?OpenElement.

(6)

   http://www.un-documents.net/gc-p1.htm.

(7)

 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pdf.

(8)

   Priimti tekstai, P7_TA(2013)0050.

(9)

   Priimti tekstai, P7_TA(2013)0049.

(10)

  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0503.

(11)

  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0451.

(12)

  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.

(13)

  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0250.

(14)

   http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/20120503_world_press_freedom_day_en.htm.

    http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-181_en.htm.

(15)

  http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-human-rights-guidance.

(16)

  Priimti tekstai, P7_TA(2011)0334.

(17)

  OL C 45 E, 2010 2 23, p. 9.

(18)

  OL L 386, 2006 12 29, p. 1.

(19)

  OL C 290 E, 2006 11 29, p. 107.


PRIEDAI

Nepriklausomų organizacijų, turinčių tinkamą patirtį, sudaryti šalių spaudos ir žiniasklaidos laisvės reitingai

Organizacijos „Žurnalistai be sienų“ parengtas

2013 m. pasaulio spaudos laisvės indeksas(1)

Eilės nr.

Šalis:

Pastaba:

Diferencialas

1

Suomija

6,38

0 (1)

2

Nyderlandai

6,48

+1 (3)

3

Norvegija

6,52

-2 (1)

4

Liuksemburgas

6,68

+2 (6)

5

Andora

6,82

-

6

Danija

7,08

+4 (10)

7

Lichtenšteinas

7,35

-

8

Naujoji Zelandija

8,38

+5 (13)

9

Islandija

8,49

-3 (6)

10

Švedija

9,23

+2 (12)

11

Estija

9,26

-8 (3)

12

Austrija

9,40

-7 (5)

13

Jamaika

9,88

+3 (16)

14

Šveicarija

9,94

-6 (8)

15

Airija

10,06

0 (15)

16

Čekijos Respublika

10,17

-2 (14)

17

Vokietija

10,24

-1 (16)

18

Kosta Rika

12,08

+1 (19)

19

Namibija

12,50

+1 (20)

20

Kanada

12,69

-10 (10)

21

Belgija

12,94

-1 (20)

22

Lenkija

13,11

+2 (24)

23

Slovakija

13,25

+2 (25)

24

Kipras

13,83

-8 (16)

25

Žaliasis Kyšulys

14,33

-16 (9)

26

Australija

15,24

+4 (30)

27

Urugvajus

15,92

+5 (32)

28

Portugalija

16,75

+5 (33)

29

Jungtinė Karalystė

16,89

-1 (28)

30

Gana

17,27

+11 (41)

31

Surinamas

18,19

-9 (22)

32

Jungtinės Amerikos Valstijos

18,22

+15 (47)

33

Lietuva

18,24

-3 (30)

34

Rytų Karibų Valstybių Organizacija (RKVO)

19,72

-9 (25)

35

Slovėnija

20,49

+1 (36)

36

Ispanija

20,50

+3 (39)

37

Prancūzija

21,60

+1 (38)

38

Salvadoras

22,86

-1 (37)

39

Latvija

22,89

+11 (50)

40

Botsvana

22,91

+2 (42)

41

Papua Naujoji Gvinėja

22,97

-6 (35)

42

Rumunija

23,05

+5 (47)

43

Nigeris

23,08

-14 (29)

44

Trinidadas ir Tobagas

23,12

+6 (50)

45

Мalta

23,30

+13 (58)

46

Burkina Fasas

23,70

+22 (68)

47

Taivanas

23,82

-2 (45)

48

Samoa

23,84

+6 (54)

49

Haitis

24,09

+3 (52)

50

Pietų Korėja

24,48

-6 (44)

51

Komorai

24,52

-6 (45)

52

Pietų Afrika

24,56

-10 (42)

53

Japonija

25,17

-31 (22)

54

Argentina

25,67

-7 (47)

55

Moldova

26,01

-2 (53)

56

Vengrija

26,09

-16 (40)

57

Italija

26,11

+4 (61)

58

Honkongas

26,16

-4 (54)

59

Senegalas

26,19

+16 (75)

60

Čilė

26,24

+20 (80)

61

Siera Leonė

26,35

+2 (63)

62

Mauricijus

26,47

-8 (54)

63

Serbija

26,59

+17 (80)

64

Kroatija

26,61

+4 (68)

65

Centrinės Afrikos Respublika

26,61

-3 (62)

66

Tonga

26,70

-3 (63)

67

Mauritanija

26,76

0 (67)

68

Bosnija ir Hercegovina

26,86

-10 (58)

69

Gajana

27,08

-11 (58)

70

Tanzanija

27,34

-36 (34)

71

Kenija

27,80

+13 (84)

72

Zambija

27,93

+14 (86)

73

Mozambikas

28,01

-7 (66)

74

Armėnija

28,04

+3 (77)

75

Malavis

28,18

+71 (146)

76

Kongo Respublika

28,20

+14 (90)

77

Kuveitas

28,28

+1 (78)

78

Nikaragva

28,31

-6 (72)

79

Beninas

28,33

+12 (91)

80

Dominikos Respublika

28,34

+15 (95)

81

Lesotas

28,36

-18 (63)

82

Butanas

28,42

-12 (70)

83

Togas

28,45

-4 (79)

84

Graikija

28,46

-14 (70)

85

Kosovas

28,47

+1 (86)

86

Gvinėja

28,49

0 (86)

87

Bulgarija

28,58

-7 (80)

88

Madagaskaras

28,62

-4 (84)

89

Gabonas

28,69

+12 (101)

90

Rytų Timoras

28,72

-4 (86)

91

Paragvajus

28,78

-11 (80)

92

Bisau Gvinėja

28,94

-17 (75)

93

Seišeliai

29,19

-20 (73)

94

Šiaurės Kipras

29,34

+8 (102)

95

Gvatemala

29,39

+2 (97)

96

Dramblio Kaulo Krantas

29,77

+63 (159)

97

Liberija

29,89

+13 (110)

98

Mongolija

29,93

+2 (100)

99

Malis

30,03

-74 (25)

100

Gruzija

30,09

+4 (104)

101

Libanas

30,15

-8 (93)

102

Albanija

30,88

-6 (96)

103

Maldyvai

31,10

-30 (73)

104

Uganda

31,69

+35 (139)

105

Peru

31,87

+10 (115)

106

Kirgizija

32,20

+2 (108)

107

Fidžis

32,69

+10 (117)

108

Brazilija

32,75

-9 (99)

109

Bolivija

32,80

-1 (108)

110

Kataras

32,86

+4 (114)

111

Panama

32,95

+2 (113)

112

Izraelis

32,97

-20 (92)

113

Juodkalnija

32,97

-6 (107)

114

Jungtiniai Arabų Emyratai

33,49

-2 (112)

115

Nigerija

34,11

+11 (126)

116

Makedonija

34,27

-22 (94)

117

Venesuela

34,44

0 (117)

118

Nepalas

34,61

-12 (106)

119

Ekvadoras

34,69

-15 (104)

120

Kamerūnas

34,78

-23 (97)

121

Čadas

34,87

-18 (103)

122

Brunėjus

35,45

+3 (125)

123

Tadžikistanas

35,71

-1 (122)

124

Pietų Sudanas

36,20

-13 (111)

125

Alžyras

36,54

-3 (122)

126

Ukraina

36,79

-10 (116)

127

Hondūras

36,92

+8 (135)

128

Afganistanas

37,36

+22 (150)

129

Kolumbija

37,48

+14 (143)

130

Angola

37,80

+2 (132)

131

Libija

37,86

+23 (154)

132

Burundis

38,02

-2 (130)

133

Zimbabvė

38,12

-16 (117)

134

Jordanija

38,47

-6 (128)

135

Tailandas

38,60

+2 (137)

136

Marokas

39,04

+2 (138)

137

Etiopija

39,57

-10 (127)

138

Tunisas

39,93

-4 (134)

139

Indonezija

41,05

+7 (146)

140

Indija

41,22

-9 (131)

141

Omanas

41,51

-24 (117)

142

Kongo Demokratinė Respublika

41,66

+3 (145)

143

Kambodža

41,81

-26 (117)

144

Bangladešas

42,01

-15 (129)

145

Malaizija

42,73

-23 (122)

146

Palestina.

43,09

+7 (153)

147

Filipinai

43,11

-7 (140)

148

Rusija

43,42

-6 (142)

149

Singapūras

43,43

-14 (135)

150

Irakas

44,67

+2 (152)

151

Birma

44,71

+18 (169)

152

Gambija

45,09

-11 (141)

153

Meksika

45,30

-4 (149)

154

Turkija

46,56

-6 (148)

155

Svazilandas

46,76

-11 (144)

156

Azerbaidžanas

47,73

+6 (162)

157

Baltarusija

48,35

+11 (168)

158

Egiptas

48,66

+8 (166)

159

Pakistanas

51,31

-8 (151)

160

Kazachstanas

55,08

-6 (154)

161

Ruanda

55,46

-5 (156)

162

Šri Lanka

56,59

+1 (163)

163

Saudo Arabija

56,88

-5 (158)

164

Uzbekistanas

60,39

-7 (157)

165

Bahreinas

62,75

+8 (173)

166

Pusiaujo Gvinėja

67,20

-5 (161)

167

Džibutis

67,40

-8 (159)

168

Laosas

67,99

-3 (165)

169

Jemenas

69,22

+2 (171)

170

Sudanas

70,06

0 (170)

171

Kuba

71,64

-4 (167)

172

Vietnamas

71,78

0 (172)

173

Kinija

73,07

+1 (174)

174

Iranas

73,40

+1 (175)

175

Somalis

73,59

-11 (164)

176

Sirija

78,53

0 (176)

177

Turkmėnistanas

79,14

0 (177)

178

Šiaurės Korėja

83,90

0 (178)

179

Eritrėja

84,83

0 (179)

Žurnalistų Apsaugos Komitetas

2012 m. nebaudžiamumo indeksas, statistikos duomenų lentelė(2)

Neišaiškintų žurnalistų žmogžudysčių atvejai 1 mln. gyventojų 2002–2011 m. laikotarpiu. Įrašytos šalys, kuriose neišaiškintų atvejų buvo 5 ar daugiau. Atvejai laikomi neišaiškintais, kai nebuvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

 

 

Eilės nr.

 

 

Valstybė

 

Neišaiškinti atvejai

Gyventojų skaičius

(milijonai)

 

Apskaičiavimas

 

 

Reitingas

 

1

 

Irakas

 

93

 

32

 

93/32

 

2,906

 

2

 

Somalis

 

11

 

9.3

 

11/9.3

 

1,183

 

3

 

Filipinai

 

55

 

93.3

 

55/93.3

 

0,589

 

4

 

Šri Lanka

 

9

 

20.9

 

9/20.9

 

0,431

 

5

 

Kolumbija

 

8

 

46.3

 

8/46.3

 

0,173

 

6

 

Nepalas

 

5

 

30

 

5/30

 

0,167

 

7

 

Afganistanas

 

5

 

34.4

 

5/34.4

 

0,145

 

8

 

Meksika

 

15

 

113.4

 

15/113.4

 

0,132

 

9

 

Rusija

 

16

 

141.8

 

16/141.8

 

0,113

 

10

 

Pakistanas

 

19

 

173.6

 

19/173.6

 

0,109

 

11

 

Brazilija

 

5

 

194.9

 

5/194.9

 

0,026

 

12

 

Indija

 

6

 

1,170.9

 

6/1170.9

 

0,005

gyventojų skaičiaus šaltinis: 2010 m. pasaulio vystymosi rodikliai, pasaulio bankas.

ORGANIZACIJA „FREEDOM HOUSE“

LAISVĖ PASAULYJE 2013 M. DEMOKRATINIAI PUSIAUSVYROS PERVERSMAI(3)

Nepriklausomos šalys

Šalis

Laisvės padėtis

PT

PL

Tendencijos kryptis

Afganistanas

Nelaisva

6

6

 

Albanija*

Iš dalies laisva

3

3

 

Alžyras

Nelaisva

6

5

 

Andora*

Laisva

1

1

 

Angola

Nelaisva

6

5

 

Antigva ir Barbuda*

Laisva

2 ▲

2

 

Argentina*

Laisva

2

2

 

Armėnija

Iš dalies laisva

5 ▲

4

 

Australija*

Laisva

1

1

 

Austrija*

Laisva

1

1

 

Azerbaidžanas

Nelaisva

6

5

 

Bahamos*

Laisva prieiga

1

1

 

Bahreinas

Nelaisva

6

6

 

Bangladešas*

Iš dalies laisva

3

4

 

Barbadosas*

Laisva

1

1

 

Baltarusija

Nelaisva

7

6

 

Belgija*

Laisva

1

1

 

Belizas*

Laisva

1

2

 

Beninas*

Laisva prieiga

2

2

 

Butanas*

Iš dalies laisva

4

5

Bolivija*

Iš dalies laisva

3

3

 

Bosnija ir Hercegovina*

Iš dalies laisva

3 ▲

3

 

Botsvana*

Laisva prieiga

3

2

 

Brazilija*

Laisva prieiga

2

2

 

Brunėjus

Nelaisva

6

5

 

Bulgarija*

Laisva prieiga

2

2

 

Burkina Fasas

Iš dalies laisva

5

3

 

Birma

Nelaisva

6 ▲

5 ▲

 

Burundis

Iš dalies laisva

5

5

 

Kambodža

Nelaisva

6

5

 

Kamerūnas

Nelaisva

6

6

 

Kanada*

Laisva prieiga

1

1

 

Žaliasis Kyšulys*

Laisva prieiga

1

1

 

Centrinės Afrikos Respublika

Iš dalies laisva

5

5

Čadas

Nelaisva

7

6

 

Čilė*

Laisva

1

1

 

Kinija

Nelaisva

7

6

 

Kolumbija*

Iš dalies laisva

3

4

 

Komorai*

Iš dalies laisva

3

4

 

Kongas (Brazavilis)

Nelaisva

6

5

 

Kongas (Kinšasa)

Nelaisva

6

6

 

Kosta Rika*

Laisva

1

1

 

Dramblio Kaulo Krantas

Iš dalies laisva ▲

5 ▲

5 ▲

 

Kroatija*

Laisva

1

2

 

Kuba

Nelaisva

7

6

 

Kipras*

Laisva

1

1

 

Čekijos Respublika*

Laisva

1

1

 

Danija*

Laisva

1

1

 

Džibutis

Nelaisva

6

5

 

Dominika*

Laisva

1

1

 

Dominikos Respublika*

Laisva

2

2

 

Rytų Timoras*

Iš dalies laisva

3

4

 

Ekvadoras*

Iš dalies laisva

3

3

Egiptas

Iš dalies laisva ▲

5 ▲

5

 

Salvadoras*

Laisva

2

3

 

Pusiaujo Gvinėja

Nelaisva

7

7

 

Eritrėja

Nelaisva

7

7

 

Estija*

Laisva

1

1

 

Etiopija

Nelaisva

6

6

 

Fidžis

Iš dalies laisva

6

4

 

Suomija*

Laisva

1

1

 

Prancūzija*

Laisva

1

1

 

Gabonas

Nelaisva

6

5

 

Gambija

Nelaisva

6

6 ▼

 

Gruzija*

Iš dalies laisva

3 ▲

3

 

Vokietija*

Laisva

1

1

 

Gana*

Laisva

1

2

 

Graikija*

Laisva

2

2

Grenada*

Laisva

1

2

 

Gvatemala*

Iš dalies laisva

3

4

 

Gvinėja

Iš dalies laisva

5

5

Bisau Gvinėja

Nelaisva ▼

6 ▼

5 ▼

 

Gajana*

Laisva

2

3

 

Haitis

Iš dalies laisva

4

5

 

Hondūras

Iš dalies laisva

4

4

 

Vengrija*

Laisva

1

2

 

Islandija*

Laisva

1

1

 

Indija*

Laisva

2

3

 

Indonezija*

Laisva

2

3

 

Iranas

Nelaisva

6

6

 

Irakas

Nelaisva

6 ▼

6

 

Airija*

Laisva

1

1

 

Izraelis*

Laisva

1

2

 

Italija*

Laisva

2 ▼

1

 

Jamaika*

Laisva

2

3

 

Japonija*

Laisva

1

2

 

Jordanija

Nelaisva

6

5

Kazachstanas

Nelaisva

6

5

Kenija

Iš dalies laisva

4

4 ▼

 

Kiribatis*

Laisva

1

1

 

Kosovas

Iš dalies laisva

5

4

 

Kuveitas

Iš dalies laisva

5 ▼

5

 

Kirgizija

Iš dalies laisva

5

5

 

Laosas

Nelaisva

7

6

 

Latvija*

Laisva

2

2

 

Libanas

Iš dalies laisva

5

4

Lesotas*

Laisva ▲

2 ▲

3

 

Liberija*

Iš dalies laisva

3

4

 

Libija*

Iš dalies laisva ▲

4 ▲

5 ▲

 

Lichtenšteinas*

Laisva

1

1

 

Lietuva*

Laisva

1

1

 

Liuksemburgas*

Laisva

1

1

 

Makedonija*

Iš dalies laisva

3

3

 

Madagaskaras

Iš dalies laisva

6

4

Malavis*

Iš dalies laisva

3

4

Malaizija

Iš dalies laisva

4

4

 

Maldyvai

Iš dalies laisva

5 ▼

4

 

Malis

Nelaisva ▼

7 ▼

5 ▼

 

Malta*

Laisva

1

1

 

Maršalo Salos*

Laisva

1

1

 

Mauritanija

Nelaisva

6

5

 

Mauricijus*

Laisva

1

2

 

Meksika*

Iš dalies laisva

3

3

 

Mikronezija*

Laisva

1

1

 

Moldova*

Iš dalies laisva

3

3

 

Monakas*

Laisva

2

1

 

Mongolija*

Laisva

1 ▲

2

 

Juodkalnija*

Laisva

3

2

 

Marokas

Iš dalies laisva

5

4

 

Mozambikas

Iš dalies laisva

4

3

 

Namibija*

Laisva

2

2

 

Nauru*

Laisva

1

1

 

Nepalas

Iš dalies laisva

4

4

 

Nyderlandai*

Laisva

1

1

 

Naujoji Zelandija*

Laisva

1

1

 

Nikaragva

Iš dalies laisva

5

4

 

Nigeris*

Iš dalies laisva

3

4

 

Nigerija

Iš dalies laisva

4

4

Šiaurės Korėja

Nelaisva

7

7

 

Norvegija*

Laisva

1

1

 

Omanas

Nelaisva

6

5

Pakistanas

Iš dalies laisva

4

5

 

Palau*

Laisva

1

1

 

Panama*

Laisva

1

2

 

Papua ir Naujoji Gvinėja*

Iš dalies laisva

4

3

 

Paragvajus*

Iš dalies laisva

3

3

‑‑

Peru*

Laisva

2

3

 

Filipinai*

Iš dalies laisva

3

3

 

Lenkija*

Laisva

1

1

 

Portugalija*

Laisva

1

1

 

Kataras

Nelaisva

6

5

 

Rumunija*

Laisva

2

2

 

Rusija

Nelaisva

6

5

Ruanda

Nelaisva

6

6 ▼

 

Sent Kitsas ir Nevis*

Laisva

1

1

 

Sent Lusija*

Laisva

1

1

 

Sent Vinsentas ir Grenadinai*

Laisva

1

1

 

Samoa*

Laisva

2

2

 

San Marinas*

Laisva

1

1

 

San Tomė ir Prinsipė*

Laisva

2

2

 

Saudo Arabija

Nelaisva

7

7

 

Senegalas*

Laisva ▲

2 ▲

3

 

Serbija*

Laisva

2

2

 

Seišeliai*

Iš dalies laisva

3

3

 

Siera Leonė*

Laisva ▲

2 ▲

3

 

Singapūras

Iš dalies laisva

4

4

 

Slovakija*

Laisva

1

1

 

Slovėnija*

Laisva

1

1

 

Saliamono Salos

Iš dalies laisva

4

3

 

Somalis

Nelaisva

7

7

 

Pietų Afrika*

Laisva

2

2

 

Pietų Korėja*

Laisva

1

2

 

Pietų Sudanas

Nelaisva

6

5

 

Ispanija*

Laisva

1

1

 

Šri Lanka

Iš dalies laisva

5

4

Sudanas

Nelaisva

7

7

 

Surinamas*

Laisva

2

2

Svazilandas

Nelaisva

7

5

 

Švedija*

Laisva

1

1

 

Šveicarija*

Laisva

1

1

 

Sirija

Nelaisva

7

7

Taivanas*

Laisva

1

2

 

Tadžikistanas

Nelaisva

6

6 ▼

 

Tanzanija*

Iš dalies laisva

3

3

 

Tailandas*

Iš dalies laisva

4

4

 

Togas

Iš dalies laisva

5

4

 

Tonga*

Laisva ▲

3

2 ▲

 

Trinidadas ir Tobagas*

Laisva

2

2

 

Tunisas*

Iš dalies laisva

3

4

 

Turkija*

Iš dalies laisva

3

4 ▼

 

Turkmėnistanas

Nelaisva

7

7

 

Tuvalu*

Laisva

1

1

 

Uganda

Iš dalies laisva

5

4

Ukraina*

Iš dalies laisva

4

3

Jungtiniai Arabų Emyratai

Nelaisva

6

6

Jungtinė Karalystė*

Laisva

1

1

 

Jungtinės Valstijos*

Laisva

1

1

 

Urugvajus*

Laisva

1

1

 

Uzbekistanas

Nelaisva

7

7

 

Vanuatu*

Laisva

2

2

 

Venesuela

Iš dalies laisva

5

5

 

Vietnamas

Nelaisva

7

5

 

Jemenas

Nelaisva

6

6

 

Zambija*

Iš dalies laisva

3

4

 

Zimbabvė

Nelaisva

6

6

 

* žymi šalies, kaip rinkiminės demokratijos, statusą.

Susijusios teritorijos

 

Teritorija

 

 

Laisvės padėtis

 

 

PT

 

 

PL

 

 

Tendencijos kryptis

 

Honkongas

Iš dalies laisva

5

2

 

Puerto Rikas

Laisva

1

2

 

Ginčytinos teritorijos

 

Teritorija

 

 

Laisvės padėtis

 

 

PT

 

 

PL

 

 

Tendencijos kryptis

 

Abchazija

Iš dalies laisva

4 ▲

5

 

Gazos Ruožas

Nelaisva

6

6

 

Indijos Kašmyras

Iš dalies laisva

4

4

Kalnų Karabachas

Iš dalies laisva ▲

5 ▲

5

 

Šiaurės Kipras

Laisva

2

2

 

Pakistano Kašmyras

Nelaisva

6

5

 

Somalilandas

Iš dalies laisva

4

5

 

Pietų Osetija

Nelaisva

7

6

 

Tibetas

Nelaisva

7

7

 

Padniestrė

Nelaisva

6

6

 

Vakarų Krantas

Nelaisva

6

5

 

Vakarų Sachara

Nelaisva

7

7

 

PT ir PL reiškia atitinkamai politines teises ir pilietines laisves. 1 žymi laisviausią šalį, o 7 – mažiausiai laisvą šalį.

▲ ▼ į viršų ar į apačią nukreiptas smaigalys rodo reitingų pagerėjimą ar pablogėjimą, palyginti su ankstesne apžvalga.

  į viršų ar į apačią nukreiptos rodyklės rodo teigiamų ar neigiamų pokyčių tendenciją, kuri buvo nustatyta, bet jos nepakako politinių teisių ar pilietinių laisvių reitingų pokyčiui pasiekti.

* žymi šalies, kaip rinkiminės demokratijos, statusą.

PASTABA. Reitingai parengti atsižvelgiant į pasaulio įvykius nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Organizacija „Freedom house“

Laisvė internete(4)

„Laisvė internete“ (angl. Freedom on the Net) yra naujausias organizacijos „Freedom House“ indeksas, įvertinantis interneto ir skaitmeninės žiniasklaidos laisvę visame pasaulyje. Per kelerius metus nuo jo sukūrimo, „Laisvė internete“ tapo vienu iš svarbiausių informacijos šaltinių politikos formuotojams, žurnalistams ir šios didėjančios ir vis svarbesnės žmogaus teisių srities aktyvistams.

2012 m. leidinys

2012 m. rugsėjo 24 d. organizacija „Freedom House“ paskelbė naujausią „Laisvė internete“ ataskaitą. Naujajame leidinyje pateikiamos išsamios šalių ataskaitos ir unikalus skaitmeninis indeksas, apimantis 47 šalis šešiuose geografiniuose regionuose. Be to, analitinė apžvalga ir pridedama grafinė medžiaga paryškina pagrindinius duomenis ir kylantį pavojų skaitmeninės žiniasklaidos laisvei pasaulyje.

Apie apžvalgą

Per pastarąjį dešimtmetį sparčiai išaugo interneto, kaip informacijos skleidimo ir esamos žiniasklaidos kontrolės išmėginimo priemonės, įtaka. Kaip galima spręsti iš 2011 m. įvykių Artimuosiuose Rytuose, internetas taip pat pasirodė esąs būtina priemonė, kuria naudodamiesi piliečiai gali susitelkti ir propaguoti politinę, socialinę ir ekonominę reformą. Autoritarinės valstybės, bijodamos naujų technologijų galimybių, parengė vos pastebimus ir ne tokius rafinuotus interneto filtravimo, stebėsenos ir kitokius būdus, skirtus interneto atvirumui trukdyti ar juo manipuliuoti.

Net kai kurios demokratinės valstybės, reaguodamos į galimus naujosios žiniasklaidos teisinius, ekonominius ir saugumo iššūkius, svarstė įvairius suvaržymus ar juos įgyvendino.

Organizacija „Freedom House“, siekdama pabrėžti šiuos naujai atsirandančius pavojus ir nustatyti interneto laisvės galimybes, parengė pirmą išsamų, palyginamąjį ir skaitmeninį rodiklių rinkinį, skirtą interneto laisvei stebėti ir analizuoti. Organizacija „Freedom House“, konsultuodamasi su labiausiai patyrusiais ekspertais, parengė unikalų, sistemingą ir naujovišką interneto laisvės įvertinimo įvairių tipų šalyse būdą. Šis metodas pirmą kartą buvo išbandytas 15 šalių ir 2009 m. paskelbtas organizacijos „Freedom House“ bandomajame ataskaitos „Laisvė internete“ leidinyje. Vėliau 2011 m. buvo paskelbtas antras leidimas, o trečiasis turėjo būti paskelbtas 2012 m. rugsėjo mėn.

Kiekvienos šalies įvertinimą sudaro išsami aprašomoji ataskaita ir skaitmeninis įvertinimas, paremtas unikalia organizacijos „Freedom House“ metodika.

Pagal šią metodiką, naudojant toliau nurodytų trijų ramsčių metodą, nustatoma interneto ir IRT laisvė:

§ prieigos kliūtys — įskaitant infrastruktūrines ir ekonomines prieigos kliūtis, teisinę ir nuosavybe pagrįstą interneto paslaugų teikėjų (IPT) kontrolę, taip pat reguliavimo įstaigų nepriklausomumą;

§ turinio ribojimas — įskaitant teisines nuostatas dėl turinio, techninį filtravimą ir interneto svetainių blokavimą, savicenzūrą, interneto naujienų žiniasklaidos gyvumą / įvairumą ir IRT naudojimą visuomenei sutelkti;

§ vartotojų teisių pažeidimas — įskaitant sekimą, privatumą ir veiklos internete pasekmes, kaip antai įkalinimas, neteisėtas priekabiavimas arba kibernetinės atakos.

(1)

           Pateikta adresu: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html.

(2)

           Pateikta adresu: http://www.cpj.org/reports/2012/04/impunity-index-2012.php.

(3)

 Pateikta adresu: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013.

(4)

 Pateikta adresu: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.5.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Knut Fleckenstein, Elisabeth Jeggle, Emilio Menéndez del Valle, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

José Manuel Fernandes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pablo Zalba Bidegain

Teisinė informacija - Privatumo politika