Postup : 2011/2081(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0176/2013

Predkladané texty :

A7-0176/2013

Rozpravy :

PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0274

SPRÁVA     
PDF 331kWORD 715k
20.5.2013
PE 506.205v02-00 A7-0176/2013

o slobode tlače a médií vo svete

(2011/2081(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Marietje Schaake

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHY
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o slobode tlače a médií vo svete

(2011/2081(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov,

–  so zreteľom na článok 13 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, v ktorom sa uznáva právo na slobodu prejavu detí,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 28. marca 2008 (7/36), ktorou sa rozšíril mandát osobitného spravodajcu pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu(1),

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN Franka La Rua(2) o podpore a ochrane práva na slobodu presvedčenia a prejavu, v ktorých sa tiež zdôrazňuje uplatniteľnosť medzinárodných noriem a štandardov v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o právo na slobodu presvedčenia a prejavu na internete považovanom za komunikačný prostriedok,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 5. júla 2012 s názvom Presadzovanie, chránenie a uplatňovanie ľudských práv na internete(3), ktorá uznáva dôležitosť ochrany ľudských práv a voľného toku informácií na internete,

–  so zreteľom na správu osobitného zástupcu OSN pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných obchodných spoločností Johna Ruggieho z 21. marca 2011 s názvom Usmerňujúce zásady týkajúce sa podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“(4),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN S/RES/1738 z 23. decembra 2006 o útokoch na novinárov, pracovníkov médií a pomocný personál pri ozbrojených konfliktoch(5),

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z 12. augusta 1949(6), najmä na článok 79 jeho dodatkového protokolu I o ochrane novinárov zúčastňujúcich sa na nebezpečných služobných misiách v oblastiach ozbrojeného konfliktu,

–  so zreteľom na akčný plán OSN týkajúci sa bezpečnosti novinárov a otázky beztrestnosti, ktorý 12. apríla 2012 schválila Výkonná rada OSN(7),

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1920(2013) s názvom „Situácia v oblasti slobody médií v Európe“, ktoré bolo prijaté 24. januára 2013,

–  so zreteľom na činnosť Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v oblasti slobody médií, a najmä na správy jej zástupcu pre slobodu médií,

–  so zreteľom na správy mimovládnych organizácií o médiách, ako napríklad správy organizácií Reportéri bez hraníc (indexy slobody tlače), Freedom House (správy o slobode tlače) a Medzinárodný tlačový inštitút (International Press Institute) (zoznam Death Watch a výročná správa IPI o slobode tlače vo svete),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2013 o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2013 o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ(12),

–  so zreteľom na strategický rámec a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu (11855/2012), ktorý Rada schválila 25. júna 2012,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva(13),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti svetového dňa slobody tlače(14),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ – smerom k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

–  so zreteľom na oznámenie komisára pre digitálnu agendu z 12. decembra 2011 o stratégiách proti odpojeniu(15),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. októbra 2011 s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu demokratizácie(16),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo (COM(2011)0303),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2008 o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete(17),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva)(18), ako aj na všetky ostatné nástroje EÚ pre vonkajšie financovanie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 14. februára 2006 o doložke o ľudských právach a demokracii v dohodách Európskej únie(19),

–  so zreteľom na svoje uznesenia o naliehavých prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu vrátane svojich uznesení týkajúcich sa jednotlivých krajín, ktoré vyvolávajú znepokojenie v súvislosti so slobodou tlače a médií, a najmä s väznením novinárov a blogerov,

–  so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie, a najmä na jej ustanovenie, že sa rešpektuje sloboda a pluralita médií,

–  so zreteľom na články 3 a 21 Zmluvy o Európskej únii a na článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý prijala Rada Európy, a na prebiehajúce rokovania o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0176/2013),

Zásady a úloha tlače a médií

A.  keďže právo na slobodu prejavu je všeobecným ľudským právom, ktoré tvorí základ demokracie a má zásadný význam pre výkon ďalších práv, ktoré sa občania na celom svete snažia získať, ako je rozvoj, dôstojnosť a naplnenie každej ľudskej bytosti;

B.  keďže obmedzovanie slobody prejavu má závažné dôsledky a malo by k nemu dochádzať len vo veľmi obmedzenej miere, a keďže ho možno odôvodniť len za úzko vymedzených a prísnych podmienok stanovených zákonmi, ktoré sú samotné považované za legitímne v zmysle medzinárodného práva; keďže sloboda prejavu je základným právom a úzko súvisí so slobodou a s pluralitou tlače a médií; keďže štáty, ktoré podpísali Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP), sú povinné zaručiť nezávislosť, slobodu a pluralitu tlače a médií;

C.  keďže mediálne platformy sú veľmi dôležité pre výkon práva na slobodu prejavu; keďže nezávislá tlač ako kolektívne vyjadrenie slobody prejavu je jedným z kľúčových aktérov v mediálnom prostredí, pričom pôsobí ako strážkyňa demokracie;

D.  keďže sloboda tlače, médií, digitálneho sektora a žurnalistiky sa považuje za verejný statok;

E.  keďže (digitálne) mediálne platformy nadobúdajú v čoraz väčšej miere globálny charakter a zvyšuje sa aj počet používateľov;

F.  keďže internet a médiá sú nástrojmi obhajcov ľudských práv;

G.  keďže neutralita siete predstavuje základnú zásadu otvoreného internetu, ktorá zabezpečovaním hospodárskej súťaže a transparentnosti podporuje komunikáciu, a je prospešná aj z hľadiska podnikateľských príležitostí a podporuje inovácie, vytváranie pracovných miest a rast;

H.  keďže sloboda slova a prejavu a médií, ako aj sloboda novinárov sú v ohrození na celom svete a keďže novinári sú často obhajcami ľudských práv a presadzujú slobodu združovania, presvedčenia, náboženského vyznania a viery; keďže sú však novinári často prenasledovaní a väznení;

I.  keďže nové digitálne a internetové mediálne platformy prispeli k väčšej rôznorodosti a pluralizmu;

J.  keďže treba optimalizovať úsilie a programy EÚ zamerané na podporu a ochranu slobody tlače a médií na celom svete, pričom by sa malo stavať na cennej práci, ktorú vykonáva občianska spoločnosť a novinárske organizácie;

K.  keďže EÚ môže na svetovej scéne pôsobiť dôveryhodne len vtedy, ak sa sloboda tlače a médií bude chrániť a dodržiavať v rámci samotnej Únie;

Najnovší vývoj

1.  uznáva, že vlády nesú hlavnú zodpovednosť za zaručenie a ochranu slobody tlače a médií; poukazuje na to, že vlády rovnako nesú hlavnú zodpovednosť za obmedzovanie slobody tlače a médií a že v najhorších prípadoch sa čoraz častejšie sa uchyľujú k právnemu nátlaku s cieľom obmedziť slobodu tlače a médií, napríklad prostredníctvom zneužívania právnych predpisov týkajúcich sa boja proti terorizmu alebo extrémizmu a zákonov o národnej bezpečnosti, vlastizrade alebo rozvratnej činnosti ; poznamenáva, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi otázkami národnej bezpečnosti a slobodou informácií s cieľom predchádzať zneužívaniu a zaručiť nezávislosť médií a tlače; uznáva, že mediálne impériá vlastnené politikmi sú niekedy splnomocnené realizovať dezinformačné kampane; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby tlač a médiá mohli fungovať nezávisle a bez toho, aby bol na ne vyvíjaný nátlak prostredníctvom politických a finančných prostriedkov; je znepokojený všeobecným klesajúcim trendom pri hodnotení podmienok pre slobodu tlače a médií v rôznych krajinách tak v rámci Európy, ako aj mimo nej, čo vyplýva z najnovších výročných správ týkajúcich sa indexov a analýz (pozri zoznam v prílohe na konci tejto správy);

2.  zdôrazňuje, že slobodné, nezávislé a pluralitné online a tradičné médiá sú jedným z pilierov demokracie a pluralizmu; uznáva význam informačných zdrojov ako skutočných záruk slobody a plurality médií; pripomína, že zachovanie a posilnenie slobody a nezávislosti médií vo svete je spoločným záujmom; poznamenáva, že slobodné a nezávislé médiá a slobodná výmena informácií zohrávajú zásadnú úlohu pri demokratických zmenách, ku ktorým dochádza v nedemokratických režimoch;

3.  odsudzuje skutočnosť, že na celom svete často dochádza k zraneniam a vraždám novinárov alebo k závažnému zneužívaniu novinárov, pričom páchatelia nezriedka beztrestne uniknú; zdôrazňuje preto význam boja proti beztrestnosti; zdôrazňuje, že orgány sa nemôžu zaoberať hrozbami a násilím voči novinárom ani zaistiť ich bezpečnosť, pokiaľ politické, súdne a policajné orgány neprijmú rozhodné opatrenia proti tým, ktorí útočia na novinárov a ich prácu; poukazuje na to, že dôsledky beztrestnosti majú vplyv nielen na slobodu tlače, ale aj na každodennú prácu novinárov, pričom zároveň vytvárajú atmosféru strachu a autocenzúry; domnieva sa, že EÚ by mala rozhodnejšie zakročiť proti krajinám, v ktorých opakovane dochádza k tomu, že takéto činy zostávajú nepotrestané, a vyzýva všetky štáty, aby zaručili bezpečnosť novinárov;

4.  zdôrazňuje, že zákony, právna úprava, zastrašovanie, pokuty a vysoká koncentrácia vlastníckych podielov v rukách politikov alebo iných osôb s konfliktnými záujmami sú faktory, ktoré môžu obmedzovať slobodu získavania informácií a prístupu k nim alebo viesť k ohrozeniu slobody prejavu;

5.  zdôrazňuje, že nepriamy nátlak na tlač a médiá môžu vyvíjať vlády; domnieva sa, že v mnohých krajinách sú médiá vo veľkej miere závislé od štátnej reklamy, čo sa následne môže stať nástrojom nátlaku na médiá, a že aj licencie alebo daňové pokuty sa môžu stať prostriedkom na obmedzenie fungovania médií vyjadrujúcich kritiku;

6.  odsudzuje skutočnosť, že kriminalizácia prejavu je na vzostupe; pripomína, že novinári na celom svete sú kvôli svojej práci často väznení; je si vedomý toho, že právne predpisy o hanobení, rúhaní, ako aj o „poškvrnení dobrého mena krajiny v zahraničí“ a o „homosexuálnej propagande“ sa využívajú na väznenie alebo cenzúru novinárov a bránenie slobode prejavu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že cenzúra podporuje autocenzúru; požaduje skončenie prenasledovania novinárov, ktorí by mali byť schopní vykonávať svoju prácu nezávislým spôsobom bez strachu pred násilím a obviňovaním, ako aj okamžité prepustenie novinárov a blogerov neprávom uväznených kvôli svojej práci;

7.  dôrazne odsudzuje skutočnosť, že hoci novinárska profesia sa čoraz viac dostáva do prvej línie boja za ľudské práva, či už na internete alebo mimo neho, mnohí novinári nemajú prístup k právnej pomoci;

8.  domnieva sa, že trend koncentrovaného vlastníctva médií vo veľkých konglomerátoch ohrozuje slobodu médií a pluralizmus, a to najmä pri súčasne prebiehajúcej digitalizácii; zdôrazňuje význam otvorenej a podpornej základnej infraštruktúry pre médiá, ako aj existencie nezávislých regulačných orgánov;

9.  berie na vedomie potenciál súkromných nadácií a MVO, ktoré podporujú kvalitnú žurnalistiku a sú hybnou silou inovácie;

10.  zdôrazňuje, že kým podniky majú nové povinnosti v globálne a digitálne prepojenom svete, stretávajú sa tiež s novými výzvami v oblastiach, ktoré boli tradične doménou verejných orgánov; je si vedomý toho, že znemožnenie prístupu k obsahu a službám na internete zo strany vlád vytvorilo tlak na redakčnú nezávislosť a kontinuitu služby;

11.  uvedomuje si, že médiá sa príliš často využívajú ako tradičné nástroje propagandy a/alebo sú do nej zapojené, a že osobitne v prípade verejnoprávnych médií je nevyhnutná finančná a politická nezávislosť, ako aj pluralita; zdôrazňuje, že slobodné a nezávislé verejné média zohrávajú kľúčovú úlohu pri prehlbovaní demokracie, pri čo najväčšom zapojení občianskej spoločnosti do verejných diskusií a záležitostí a pri posilňovaní postavenia občanov na ceste k demokracii;

12.  podporuje vypracovanie etických kódexov pre novinárov, ako aj pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení médií, s cieľom zabezpečiť úplnú nezávislosť novinárov a mediálnych orgánov; uznáva, že je dôležité presadzovať takéto kódexy prostredníctvom zriadenia nezávislých regulačných orgánov;

Digitalizácia

13.  uznáva potenciálny dosah dnešných čoraz viac digitalizovaných médií a ich posilňujúci vplyv na jednotlivcov zvyšovaním miery informácií a kritického myslenia, a je si vedomý toho, že tento vývoj znepokojuje osoby pri moci, najmä pokiaľ ide o autoritárske režimy;

14.  berie na vedomie rozhodujúcu úlohu, ktorú digitálne a online mediálne platformy zohrali v povstaniach proti diktátorským režimom v nedávnych rokoch;

15.  zdôrazňuje, že prístup k informáciám na internete i mimo neho je nevyhnutný na rozvíjanie názoru a prejavu, ako aj na vyjadrovanie a oznamovanie obsahu prostredníctvom mediálnych platforiem, pretože ide o dôležité faktory kontroly moci;

16.  uznáva, že digitalizácia médií a informácií zväčšila ich dosah a vplyv, ale zároveň stiera tenkú hranicu medzi informáciou a názorom; berie na vedomie výrazný nárast obsahu vytvoreného používateľmi a občianskej žurnalistiky;

17.  domnieva sa, že digitalizácia tlače a médií pridáva do mediálneho prostredia nové vrstvy, pričom vyvstávajú otázky týkajúce sa prístupu k informáciám a ich kvality, objektívnosti a ochrany;

18.  zdôrazňuje, že digitalizácia môže ľuďom uľahčiť prístup k informáciám a kontrolu štátnych úradníkov, a že zabezpečuje sprístupňovanie a šírenie údajov a dokumentov, ako aj odhaľovanie prípadov neprávosti alebo korupcie;

19.  zdôrazňuje, že na uvoľnenie úplného potenciálu infraštruktúry IT je potrebná globálna interoperabilita a primeraná regulácia, a že tieto prvky IKT by sa mali zapracovať do existujúceho aj vyvíjajúceho sa mediálneho prostredia, a to v spojení so základnými podmienkami nezávislosti, plurality a rozmanitosti;

20.  odsudzuje všetky pokusy o vytvorenie rôznych foriem „uzatvoreného internetu“, pretože ide o vážne porušenie práva na informácie; nalieha na všetky orgány, aby upustili od takýchto pokusov;

21.  vyjadruje znepokojenie nad masovým dohľadom a cenzúrou, ako aj nad tendenciou blokovať a filtrovať informácie, čo má vplyv nielen na médiá a prácu novinárov a blogerov, ale narúša tiež prácu občianskej spoločnosti pri uskutočňovaní dôležitých politických, hospodárskych a sociálnych zmien; odsudzuje všetky zatknutia a pokusy o zatknutia blogerov a považuje takéto opatrenia za útok na slobodu prejavu a presvedčenia;

22.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohé technológie a služby využívané v tretích krajinách na porušovanie ľudských práv prostredníctvom cenzúry informácií, masovej kontroly, monitorovania a sledovania a vyhľadávania občanov a informácií o ich aktivitách prostredníctvom (mobilných) telefónnych sietí a internetu pochádzajú z EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zastavenie tohto obchodu s digitálnymi zbraňami;

23.  zdôrazňuje, že je potrebné väčšie porozumenie pre úlohu a povinnosti sprostredkovateľov; domnieva sa, že orgány na reguláciu trhu môžu pomôcť udržiavať hospodársku súťaž, ale zároveň je nevyhnutné skúmať nové spôsoby zapojenia súkromných aktérov s cieľom zachovať verejnú hodnotu informácií; uznáva, že samoregulácia môže zahŕňať určité riziká v prípade, že chýba (demokratický) dohľad;

24.  zdôrazňuje skutočnosť, že digitálne a (počítačové) platformy alebo služby založené na dátach, ako napríklad vyhľadávače, sú v súkromných rukách a vyžadujú transparentnosť, aby sa zachovala verejná hodnota informácií a zabránilo sa obmedzeniu prístupu k informáciám a slobody prejavu;

25.  zdôrazňuje, že je potrebné chrániť informátorov a zdroje a že EÚ musí v tomto zmysle konať v celosvetovom rozsahu;

26.  dôrazne odsudzuje všetky pokusy o využívanie internetu alebo iných online mediálnych platforiem na podporu alebo posilňovanie teroristických činností; nalieha na orgány, aby v tejto súvislosti zaujali pevný postoj;

Politiky a vonkajšia činnosť EÚ

27.  zdôrazňuje, že pokiaľ má byť EÚ považovaná za spoločenstvo hodnôt, je nevyhnutné podporovať a chrániť slobodu tlače a médií na celom svete; zdôrazňuje, že EÚ by mala v maximálnej miere preukázať politické vodcovstvo v záujme zabezpečenia ochrany novinárov v celosvetovom rozsahu;

28.  vyjadruje presvedčenie, že EÚ by mala prevziať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby médiá zostali nezávislé, pluralistické a rozmanité, a pri bránení postavenia, slobody a bezpečnosti novinárov a blogerov; zdôrazňuje, že na tento účel by EÚ nemala zasahovať do obsahu, ale skôr podporovať priaznivé prostredie a zrušiť obmedzenia slobody prejavu v celosvetovom meradle;

29.  poznamenáva so znepokojením, že v posledných rokoch sa niektoré médiá samotné, najmä v EÚ, stali kvôli svojmu neetickému a údajne nezákonnému správaniu predmetom prešetrovania; domnieva sa, že EÚ môže ísť príkladom len vtedy, ak tieto otázky vyrieši v rámci svojich hraníc;

30.  nabáda Komisiu, aby naďalej dôkladne sledovala nezávislosť tlače a médií v členských štátoch

31.  domnieva sa, že hoci EÚ sa slobodou tlače a médií zaoberá prostredníctvom viacerých politík a programov, chýba jej celkové špecifické zameranie na túto problematiku, ako aj súdržná vízia, ktorá by ju poháňala, a referenčné hodnoty;

32.  domnieva sa, že neexistencia komplexnej stratégie vedie k fragmentácii a vzniká riziko, že sa upustí od dôležitých politických zásad ako transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa;

Stratégia

33.  naliehavo žiada Komisiu, predovšetkým GR DEVCO, a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zlepšili svoju spoluprácu a koordináciu pri tvorbe programov, najmä zabezpečením súčinnosti politických a diplomatických aktivít a spoločnou realizáciou financovania a projektov, a to aj prostredníctvom monitorovania a vyhodnocovania; vyzýva Komisiu, aby zlepšila analýzu a hodnotenie predchádzajúcej, súčasnej a budúcej tvorby programov a zverejnila výsledky;

34.  požaduje prechod z financovania projektov ad hoc na udržateľnejší prístup, ktorý bude zapájať aj súkromných darcov a partnerov; uznáva, že pri tvorbe programov na celoštátnej aj regionálnej úrovni je potrebný individuálny prístup;

35.  nalieha na EÚ, aby hrala významnejšiu úlohu najmä v kandidátskych krajinách, a tiež pokiaľ ide o jej bezprostredné južné a východné susedstvo, ako aj pri rokovaniach o obchodných dohodách a dohodách o pridružení; vyzýva EÚ, aby prijala stratégiu, ktorá zabezpečí dôkladné monitorovanie a reagovanie na zmeny v právnych predpisoch, ktoré obmedzujú pluralitu a slobodu médií v tretích krajinách;

36.  zdôrazňuje, že existujúce vonkajšie finančné nástroje, ako je európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, geografické nástroje a ďalšie, treba využívať flexibilne s cieľom prispieť k posilneniu občianskej spoločnosti; zdôrazňuje, že miestna zodpovednosť a budovanie kapacít majú zásadný význam pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a pokroku;

37.  zdôrazňuje, že EÚ by mala podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu politikov, zástupcov regulačných orgánov, ako aj médií v tretích krajinách, aby tak podporila slobodu tlače a médií a vhodné a technologicky neutrálne formy regulácie trhu, pričom pripomína predovšetkým to, že v prechodnom období sa slobody často obmedzujú v mene stability a bezpečnosti;

38.  zdôrazňuje, že otázky týkajúce sa rozvoja médií a umožnenie slobody prejavu by mali byť dôležitou súčasťou dialógu EÚ na úrovni štátov; zdôrazňuje, že v dohodách EÚ s tretími krajinami o obchode, partnerstve, spolupráci a pridružení, ako aj v programoch pomoci by sa v súlade s článkom 21 ZEÚ mali dodržiavať jasné kritériá a podmienky; naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pri rokovaniach o takýchto dohodách rešpektovali a uplatňovali správy a odporúčania Parlamentu; pripomína, že pre dôveryhodnosť a efektívnosť EÚ v jej vzťahoch a interakcii s tretími krajinami má zásadný význam súdržnosť, konzistentnosť, koordinácia a transparentnosť medzi Parlamentom, ESVČ a Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie a monitorovanie týchto základných ľudských práv;

39.  vyzýva Komisiu, aby vo svojich programoch zameraných na slobodu prejavu a médií stanovila ako jednu z priorít boj proti beztrestnosti vrátane toho, že ponúkne pomoc pri vyšetrovaní trestných činov spáchaných na novinároch, vyčlení finančné prostriedky na právnu ochranu a poskytne odborné znalosti;

40.  domnieva sa, že financovanie EÚ by sa nemalo obmedzovať na špecializované medzinárodné organizácie (sprostredkovateľov), ale malo by zahŕňať aj miestne organizácie;

41.  vyzýva Komisiu, aby znovu zvážila doložky o dôvernosti pri poskytovaní finančných prostriedkov na podporu ľudských práv v súvislosti s tlačou a médiami, pretože takéto doložky dávajú priestor pre diskreditáciu novinárov, médií alebo mimovládnych organizácií, čo zároveň poškodzuje dôveryhodnosť aktivít EÚ v oblasti ľudských práv, ktoré samotné sú otvorené a transparentné;

42.  zdôrazňuje, že programy v oblasti tlače a médií by sa mali zameriavať aj na zlepšenie (štátnych a právnych) štruktúr a podporu miestnych mediálnych spoločností a podnikov s cieľom zvýšiť ich transparentnosť, nezávislosť, schopnosť udržateľnosti, profesionality a otvorenosti; zdôrazňuje, že mediálna politika EÚ by sa mala snažiť o maximalizáciu pluralizmu a rôznorodosti podporovaním nezávislých médií a začínajúcich spoločností;

43.  pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií vrátane internetu predstavujú základné európske hodnoty; podčiarkuje zásadný význam slobody tlače a médií v politike rozširovania EÚ a v tejto súvislosti aj dôležitosť digitálnych slobôd, pričom tieto slobody považuje za ľudské práva, a teda za neoddeliteľnú súčasť kodanských politických kritérií;

44.  domnieva sa, že EÚ by mala do svojej volebnej pomoci zahrnúť zložky na podporu tlače a médií, a to napríklad prostredníctvom podpory spolupráce medzi orgánmi zodpovednými za priebeh volieb v tretích krajinách a tlačou s cieľom zvýšiť transparentnosť a legitimitu volebných procesov a výsledkov;

45.  domnieva sa, že v krajinách prechádzajúcich transformáciou by sa EÚ mala zameriavať na slobodu tlače a médií v súvislosti s procesom zmierenia a obnovy, ako aj v kontexte tohto procesu;

46.  schvaľuje a víta dôležitú prácu mnohých medzinárodných (novinárskych) organizácií zaoberajúcich sa slobodou tlače a médií a zdôrazňuje, že EÚ by tieto organizácie mala v plnom rozsahu podporovať, keďže kontakty týchto organizácií majú podstatný význam;

47.  vyzýva ESVČ, aby optimálne využívala angažovanie EÚ v mnohostranných fórach, ktoré sa zameriavajú na slobodu tlače a médií a digitálne slobody a medzi ktoré patrí Rada Európy, OBSE, ako aj v rámci OSN;

48.  vyzýva Komisiu, Radu a ESVČ, aby v rámci zahraničnej politiky EÚ čo najskôr prijali stratégiu v oblasti slobody tlače a médií a odporúčania uvedené v tejto správe zapracovali do nadchádzajúcich usmernení týkajúcich sa slobody prejavu online a offline;

49.  žiada, aby sa táto správa vykladala a zvažovala v úzkej súvislosti s uznesením Parlamentu s názvom „Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ“;

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, organizácii UNESCO, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

  http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf.

(2)

  Najmä správy zo 16. mája 2011 (A/HRC/17/27), 10. augusta 2011 (A/66/290), 4. júna 2012 (A/HRC/20/17) a 7.   septembra 2012 (A/67/357), ktoré sú dostupné na stránke:

  http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx.

(3)

  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement.

(4)

  A/HRC/17/31, ktorá je dostupná na stránke: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf.

(5)

  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/681/60/PDF/G1214710.pdf?OpenElement.

(6)

  http://www.un-documents.net/gc-p1.htm.

(7)

.http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pdf.

(8)

  Prijaté texty, P7_TA(2013)0050.

(9)

  Prijaté texty, P7_TA(2013)0049.

(10)

  Prijaté texty, P7_TA(2012)0503.

(11)

  Prijaté texty, P7_TA(2012)0451.

(12)

  Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.

(13)

  Prijaté texty, P7_TA(2012)0250.

(14)

  http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/20120503_world_press_freedom_day_en.htm.

  http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-181_sk.htm.

(15)

  http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-human-rights-guidance.

(16)

  Prijaté texty, P7_TA(2011)0334.

(17)

  Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 9.

(18)

  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.

(19)

  Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 107.


PRÍLOHY

Hodnotenia krajín v oblasti slobody tlače a médií vypracované nezávislými organizáciami s požadovanými odbornými poznatkami

Reportéri bez hraníc

Index slobody tlače vo svete za rok 2013(1)

PORADIE

Krajina

Poznámka

Rozdiel

1

Fínsko

6,38

0 (1)

2

Holandsko

6,48

+1 (3)

3

Nórsko

6,52

-2 (1)

4

Luxembursko

6,68

+2 (6)

5

Andorra

6,82

-

6

Dánsko

7,08

+4 (10)

7

Lichtenštajnsko

7,35

-

8

Nový Zéland

8,38

+5 (13)

9

Island

8,49

-3 (6)

10

Švédsko

9,23

+2 (12)

11

Estónsko

9,26

-8 (3)

12

Rakúsko

9,40

-7 (5)

13

Jamajka

9,88

+3 (16)

14

Švajčiarsko

9,94

-6 (8)

15

Írsko

10,06

0 (15)

16

Česká republika

10,17

-2 (14)

17

Nemecko

10,24

-1 (16)

18

Kostarika

12,08

+1 (19)

19

Namíbia

12,50

+1 (20)

20

Kanada

12,69

-10 (10)

21

Belgicko

12,94

-1 (20)

22

Poľsko

13,11

+2 (24)

23

Slovensko

13,25

+2 (25)

24

Cyprus

13,83

-8 (16)

25

Kapverdy

14,33

-16 (9)

26

Argentína

15,24

+4 (30)

27

Uruguaj

15,92

+5 (32)

28

Portugalsko

16,75

+5 (33)

29

Spojené kráľovstvo

16,89

-1 (28)

30

Ghana

17,27

+11 (41)

31

Surinam

18,19

-9 (22)

32

Spojené štáty americké

18,22

+15 (47)

33

Litva

18,24

-3 (30)

34

Organizácia východných karibských štátov (OECS)

19,72

-9 (25)

35

Slovinsko

20,49

+1 (36)

36

Španielsko

20,50

+3 (39)

37

Francúzsko

21,60

+1 (38)

38

Salvádor

22,86

-1 (37)

39

Lotyšsko

22,89

+11 (50)

40

Botswana

22,91

+2 (42)

41

Papua-Nová Guinea

22,97

-6 (35)

42

Rumunsko

23,05

+5 (47)

43

Niger

23,08

-14 (29)

44

Trinidad a Tobago

23,12

+6 (50)

45

Malta,

23,30

+13 (58)

46

Burkina Faso

23,70

+22 (68)

47

Taiwan

23,82

-2 (45)

48

Samoa

23,84

+6 (54)

49

Haiti

24,09

+3 (52)

50

Južná Kórea

24,48

-6 (44)

51

Komory

24,52

-6 (45)

52

Južná Afrika

24,56

-10 (42)

53

Japonsko

25,17

-31 (22)

54

Argentína

25,67

-7 (47)

55

Moldavsko

26,01

-2 (53)

56

Maďarsko

26,09

-16 (40)

57

Taliansko

26,11

+4 (61)

58

Hongkong

26,16

-4 (54)

59

Senegal

26,19

+16 (75)

60

Čile

26,24

+20 (80)

61

Sierraleonská republika

26,35

+2 (63)

62

Maurícius

26,47

-8 (54)

63

Srbsko

26,59

+17 (80)

64

Chorvátsko

26,61

+4 (68)

65

Stredoafrická republika

26,61

-3 (62)

66

Tonga

26,70

-3 (63)

67

Mauritánia

26,76

0 (67)

68

Bosna a Hercegovina

26,86

-10 (58)

69

Guyana

27,08

-11 (58)

70

Tanzánia

27,34

-36 (34)

71

Keňa

27,80

+13 (84)

72

Zambia

27,93

+14 (86)

73

Mozambik

28,01

-7 (66)

74

Arménsko

28,04

+3 (77)

75

Malawi

28,18

+71 (146)

76

Konžská republika

28,20

+14 (90)

77

Kuvajt

28,28

+1 (78)

78

Nikaragua

28,31

-6 (72)

79

Benin

28,33

+12 (91)

80

Dominikánska republika

28,34

+15 (95)

81

LESOTHO

28,36

-18 (63)

82

Bhután

28,42

-12 (70)

83

Togo

28,45

-4 (79)

84

Grécko

28,46

-14 (70)

85

Kosovo

28,47

+1 (86)

86

Guinea

28,49

0 (86)

87

Bulharsko

28,58

-7 (80)

88

Madagaskar

28,62

-4 (84)

89

Gabon

28,69

+12 (101)

90

Východný Timor

28,72

-4 (86)

91

Paraguaj

28,78

-11 (80)

92

Guinea-Bissau

28,94

-17 (75)

93

Seychely

29,19

-20 (73)

94

Severný Cyprus

29,34

+8 (102)

95

Guatemala

29,39

+2 (97)

96

Pobrežie Slonoviny

29,77

+63 (159)

97

Libéria

29,89

+13 (110)

98

Mongolsko

29,93

+2 (100)

99

Mali

30,03

-74 (25)

100

Gruzínsko

30,09

+4 (104)

101

Libanon

30,15

-8 (93)

102

Albánsko

30,88

-6 (96)

103

Maldivy

31,10

-30 (73)

104

Uganda

31,69

+35 (139)

105

Peru

31,87

+10 (115)

106

Kirgizsko

32,20

+2 (108)

107

Fidži

32,69

+10 (117)

108

Brazília

32,75

-9 (99)

109

Bolívia

32,80

-1 (108)

110

Katar

32,86

+4 (114)

111

Panama

32,95

+2 (113)

112

Izrael

32,97

-20 (92)

113

Čierna Hora

32,97

-6 (107)

114

Spojené arabské emiráty

33,49

-2 (112)

115

Nigéria

34,11

+11 (126)

116

Macedónska republika

34,27

-22 (94)

117

Venezuela

34,44

0 (117)

118

Nepál

34,61

-12 (106)

119

Ekvádor

34,69

-15 (104)

120

Kamerun

34,78

-23 (97)

121

Čad

34,87

-18 (103)

122

Brunej

35,45

+3 (125)

123

Tadžikistan

35,71

-1 (122)

124

Južný Sudán

36,20

-13 (111)

125

Alžírsko

36,54

-3 (122)

126

Ukrajina

36,79

-10 (116)

127

Honduras

36,92

+8 (135)

128

Afganistan

37,36

+22 (150)

129

Kolumbia

37,48

+14 (143)

130

Angola

37,80

+2 (132)

131

Líbya

37,86

+23 (154)

132

Burundi

38,02

-2 (130)

133

Zimbabwe

38,12

-16 (117)

134

Jordánsko

38,47

-6 (128)

135

Thajsko

38,60

+2 (137)

136

Maroko

39,04

+2 (138)

137

Etiópia

39,57

-10 (127)

138

Tunisko

39,93

-4 (134)

139

Indonézia

41,05

+7 (146)

140

India

41,22

-9 (131)

141

Omán

41,51

-24 (117)

142

Konžská demokratická republika

41,66

+3 (145)

143

Kambodža

41,81

-26 (117)

144

Bangladéš

42,01

-15 (129)

145

Malajzia

42,73

-23 (122)

146

Palestína

43,09

+7 (153)

147

Filipíny

43,11

-7 (140)

148

Rusko

43,42

-6 (142)

149

Singapur

43,43

-14 (135)

150

Irak

44,67

+2 (152)

151

Barma

44,71

+18 (169)

152

Gambia

45,09

-11 (141)

153

Mexiko

45,30

-4 (149)

154

Turecko

46,56

-6 (148)

155

Svazijsko

46,76

-11 (144)

156

Azerbajdžan

47,73

+6 (162)

157

Bielorusko

48,35

+11 (168)

158

Egypt

48,66

+8 (166)

159

Pakistan

51,31

-8 (151)

160

Kazachstan

55,08

-6 (154)

161

Rwanda

55,46

-5 (156)

162

Srí Lanka

56,59

+1 (163)

163

Saudská Arábia

56,88

-5 (158)

164

Uzbekistan

60,39

-7 (157)

165

Bahrajn

62,75

+8 (173)

166

Rovníková Guinea

67,20

-5 (161)

167

Džibutsko

67,40

-8 (159)

168

Laos

67,99

-3 (165)

169

Jemen

69,22

+2 (171)

170

Sudán

70,06

0 (170)

171

Kuba

71,64

-4 (167)

172

Vietnam

71,78

0 (172)

173

Čína

73,07

+1 (174)

174

Irán

73,40

+1 (175)

175

Somálsko

73,59

-11 (164)

176

Sýria

78,53

0 (176)

177

Turkménsko

79,14

0 (177)

178

Severná Kórea

83,90

0 (178)

179

Eritrea

84,83

0 (179)

Výbor na ochranu novinárov

Index beztrestnosti 2012, štatistická tabuľka(2)

Nevyriešené vraždy novinárov na 1 milión obyvateľov za obdobie 2002 – 2011. Zahrnuté sú len krajiny s minimálne piatimi nevyriešenými prípadmi. Prípady sú považované za nevyriešené, pokiaľ nedošlo k odsúdeniu.

 

 

Poradie

 

 

Krajina

 

Nevyriešené prípady

Počet obyvateľov

(v miliónoch)

 

Výpočet

 

 

Hodnotenie

 

1

 

Irak

 

93

 

32

 

93/32

 

2.906

 

2

 

Somálsko

 

11

 

9.3

 

11/9.3

 

1.183

 

3

 

Filipíny

 

55

 

93.3

 

55/93.3

 

0.589

 

4

 

Srí Lanka

 

9

 

20.9

 

9/20.9

 

0.431

 

5

 

Kolumbia

 

8

 

46.3

 

8/46.3

 

0.173

 

6

 

Nepál

 

5

 

30

 

5/30

 

0.167

 

7

 

Afganistan

 

5

 

34.4

 

5/34.4

 

0.145

 

8

 

Mexiko

 

15

 

113.4

 

15/113.4

 

0.132

 

9

 

Rusko

 

16

 

141.8

 

16/141.8

 

0.113

 

10

 

Pakistan

 

19

 

173.6

 

19/173.6

 

0.109

 

11

 

Brazília

 

5

 

194.9

 

5/194.9

 

0.026

 

12

 

India

 

6

 

1,170.9

 

6/1170.9

 

0.005

Ukazovatele svetového rozvoja (World Development Indicators), Svetová banka, 2010.

FREEDOM HOUSE

SLOBODA VO SVETE 2013: BILANCIA POKROKU SMEROM K DEMOKRACII(3)

Nezávislé krajiny

Krajina

Miera slobody slobody

PP

OS

Smerovanie vývoja

Afganistan

neslobodný

6

6

 

Albánsko *

čiastočne slobodné

3

3

 

Alžírsko

neslobodné

6

5

 

Andorra*

slobodná

1

1

 

Angola

neslobodná

6

5

 

Antigua a Barbuda*

slobodné

2 ▲

2

 

Argentína*

slobodná

2

2

 

Arménsko

čiastočne slobodné

5 ▲

4

 

Austrália*

slobodná

1

1

 

Rakúsko*

slobodné

1

1

 

Azerbajdžan

neslobodný

6

5

 

Bahamy*

slobodné

1

1

 

Bahrajn

neslobodný

6

6

 

Bangladéš*

čiastočne slobodný

3

4

 

Barbados*

slobodný

1

1

 

Bielorusko

neslobodné

7

6

 

Belgicko*

slobodné

1

1

 

Belize*

slobodné

1

2

 

Benin*

slobodný

2

2

 

Bhután*

čiastočne slobodný

4

5

Bolívia*

čiastočne slobodné

3

3

 

Bosna a Hercegovina (*)

čiastočne slobodné

3 ▲

3

 

Botswana*

slobodná

3

2

 

Brazília*

slobodná

2

2

 

Brunej;

neslobodný

6

5

 

Bulharsko*

slobodné

2

2

 

Burkina Faso

čiastočne slobodné

5

3

 

Barma

neslobodná

6 ▲

5 ▲

 

Burundi

čiastočne slobodné

5

5

 

Kambodža

neslobodná

6

5

 

Kamerun

neslobodný

6

6

 

Kanada*

slobodná

1

1

 

Kapverdy*

slobodné

1

1

 

Stredoafrická republika

čiastočne slobodná

5

5

Čad

neslobodný

7

6

 

Čile*

slobodné

1

1

 

Čína

neslobodná

7

6

 

Kolumbia*

čiastočne slobodná

3

4

 

Komory*

čiastočne slobodné

3

4

 

Kongo (Brazzaville)

neslobodné

6

5

 

Kongo (Kinshasa)

neslobodné

6

6

 

Kostarika*

slobodná

1

1

 

Pobrežie slonoviny

čiastočne slobodné ▲

5 ▲

5 ▲

 

Chorvátsko*

slobodné

1

2

 

Kuba

neslobodná

7

6

 

Cyprus*

slobodný

1

1

 

Česká republika*

slobodná

1

1

 

Dánsko*

slobodné

1

1

 

Džibutsko

neslobodné

6

5

 

Dominika*

slobodná

1

1

 

Dominikánska republika*

slobodná

2

2

 

Východný Timor*

čiastočne slobodný

3

4

 

Ekvádor*

čiastočne slobodný

3

3

Egypt

čiastočne slobodný ▲

5 ▲

5

 

Salvádor*

slobodný

2

3

 

Rovníková Guinea

neslobodná

7

7

 

Eritrea

neslobodná

7

7

 

Estónsko*

slobodné

1

1

 

Etiópia

neslobodná

6

6

 

Fidži

čiastočne slobodné

6

4

 

Fínsko*

slobodné

1

1

 

Francúzsko*

slobodné

1

1

 

Gabon

neslobodné

6

5

 

Gambia

neslobodná

6

6 ▼

 

Gruzínsko*

čiastočne slobodné

3 ▲

3

 

Nemecko*

slobodné

1

1

 

Ghana*

slobodná

1

2

 

Grécko*

slobodné

2

2

Grenada*

slobodná

1

2

 

Guatemala*

čiastočne slobodná

3

4

 

Guinea

čiastočne slobodná

5

5

Guinea-Bissau

neslobodná

6 ▼

5 ▼

 

Guyana*

slobodná

2

3

 

Haiti

čiastočne slobodné

4

5

 

Honduras

čiastočne slobodný

4

4

 

Maďarsko*

slobodné

1

2

 

Island*

slobodný

1

1

 

India*

slobodná

2

3

 

Indonézia*

slobodná

2

3

 

Irán

neslobodný

6

6

 

Irak

neslobodný

6 ▼

6

 

Írsko*

slobodné

1

1

 

Izrael*

slobodný

1

2

 

Taliansko*

slobodné

2 ▼

1

 

Jamajka*

slobodná

2

3

 

Japonsko*

slobodné

1

2

 

Jordánsko

neslobodné

6

5

Kazachstan

neslobodný

6

5

Keňa

čiastočne slobodná

4

4 ▼

 

Kiribati*

slobodné

1

1

 

Kosovo

čiastočne slobodné

5

4

 

Kuvajt

čiastočne slobodný

5 ▼

5

 

Kirgizsko

čiastočne slobodné

5

5

 

Laos

neslobodný

7

6

 

Lotyšsko*

slobodné

2

2

 

Libanon

čiastočne slobodný

5

4

Lesotho*

slobodné ▲

2 ▲

3

 

Libéria*

čiastočne slobodná

3

4

 

Líbya*

čiastočne slobodná ▲

4 ▲

5 ▲

 

Lichtenštajnsko*

slobodné

1

1

 

Litva*

slobodná

1

1

 

Luxembursko*

slobodné

1

1

 

Macedónia*

čiastočne slobodná

3

3

 

Madagaskar

čiastočne slobodný

6

4

Malawi*

čiastočne slobodné

3

4

Malajzia

čiastočne slobodná

4

4

 

Maldivy

čiastočne slobodné

5 ▼

4

 

Mali

neslobodné

7 ▼

5 ▼

 

Malta*

slobodná

1

1

 

Marshallove ostrovy*

slobodné

1

1

 

Mauritánia

neslobodná

6

5

 

Maurícius*

slobodný

1

2

 

Mexiko*

čiastočne slobodné

3

3

 

Mikronézia*

slobodná

1

1

 

Moldavsko*

čiastočne slobodné

3

3

 

Monako*

slobodné

2

1

 

Mongolsko*

slobodné

1 ▲

2

 

Čierna Hora*

slobodná

3

2

 

Maroko

čiastočne slobodné

5

4

 

Mozambik

čiastočne slobodný

4

3

 

Namíbia*

slobodná

2

2

 

Nauru*

slobodné

1

1

 

Nepál

čiastočne slobodný

4

4

 

Holandsko*

slobodné

1

1

 

Nový Zéland*

slobodný

1

1

 

Nikaragua

čiastočne slobodná

5

4

 

Niger*

čiastočne slobodný

3

4

 

Nigéria

čiastočne slobodná

4

4

Severná Kórea

neslobodná

7

7

 

Nórsko*

slobodné

1

1

 

Omán

neslobodný

6

5

Pakistan

čiastočne slobodný

4

5

 

Palau*

slobodné

1

1

 

Panama*

slobodná

1

2

 

Papua – Nová Guinea*

čiastočne slobodná

4

3

 

Paraguaj*

čiastočne slobodný

3

3

Peru*

slobodné

2

3

 

Filipíny*

čiastočne slobodné

3

3

 

Poľsko*

slobodné

1

1

 

Portugalsko*

slobodné

1

1

 

Katar

neslobodný

6

5

 

Rumunsko*

slobodné

2

2

 

Rusko

neslobodné

6

5

Rwanda

neslobodná

6

6 ▼

 

Svätý Krištof a Nevis*

slobodné

1

1

 

Svätá Lucia*

slobodná

1

1

 

Svätý Vincent a Grenadíny*

slobodné

1

1

 

Samoa*

slobodná

2

2

 

San Maríno*

slobodné

1

1

 

Svätý Tomáš a Princov ostrov*

slobodné

2

2

 

Saudská Arábia

neslobodná

7

7

 

Senegal*

slobodný ▲

2 ▲

3

 

Srbsko*

slobodné

2

2

 

Seychely*

čiastočne slobodné

3

3

 

Sierra Leone*

slobodná ▲

2 ▲

3

 

Singapur

čiastočne slobodný

4

4

 

Slovensko*

slobodné

1

1

 

Slovinsko*

slobodné

1

1

 

Šalamúnove ostrovy

čiastočne slobodné

4

3

 

Somálsko

neslobodné

7

7

 

Južná Afrika*

slobodná

2

2

 

Južná Kórea*

slobodná

1

2

 

Južný Sudán

neslobodný

6

5

 

Španielsko*

slobodné

1

1

 

Srí Lanka

čiastočne slobodná

5

4

Sudán

neslobodný

7

7

 

Surinam*

slobodný

2

2

Svazijsko

neslobodné

7

5

 

Švédsko*

slobodné

1

1

 

Švajčiarsko*

slobodné

1

1

 

Sýria

neslobodná

7

7

Taiwan*

slobodný

1

2

 

Tadžikistan

neslobodný

6

6 ▼

 

Tanzánia*

čiastočne slobodná

3

3

 

Thajsko*

čiastočne slobodná

4

4

 

Togo

čiastočne slobodné

5

4

 

Tonga*

slobodná ▲

3

2 ▲

 

Trinidad a Tobago*

slobodné

2

2

 

Tunisko*

čiastočne slobodné

3

4

 

Turecko*

čiastočne slobodné

3

4 ▼

 

Turkménsko

neslobodné

7

7

 

Tuvalu*

slobodné

1

1

 

Uganda

čiastočne slobodná

5

4

Ukrajina*

čiastočne slobodná

4

3

Spojené arabské emiráty

neslobodné

6

6

Spojené kráľovstvo*

slobodné

1

1

 

Spojené štáty*

slobodné

1

1

 

Uruguaj*

slobodný

1

1

 

Uzbekistan

neslobodný

7

7

 

Vanuatu*

slobodné

2

2

 

Venezuela

čiastočne slobodná

5

5

 

Vietnam

neslobodný

7

5

 

Jemen

neslobodný

6

6

 

Zambia*

čiastočne slobodná

3

4

 

Zimbabwe

neslobodné

6

6

 

* znamená, že krajina má štatút volebnej demokracie.

Súvisiace územia

 

Územie

 

 

Miera slobody

 

 

PP

 

 

OS

 

 

Smerovanie vývoja

 

Hongkong

čiastočne slobodný

5

2

 

Portoriko

slobodné

1

2

 

Sporné územia

 

Územie

 

 

Miera slobody

 

 

PP

 

 

OS

 

 

Smerovanie vývoja

 

Abcházsko

čiastočne slobodné

4 ▲

5

 

Pásmo Gazy

neslobodné

6

6

 

Indický Kašmír

čiastočne slobodný

4

4

Náhorný Karabach

čiastočne slobodný ▲

5 ▲

5

 

Severný Cyprus

slobodný

2

2

 

Pakistanský Kašmír

neslobodný

6

5

 

Somaliland

čiastočne slobodný

4

5

 

Južné Osetsko

neslobodné

7

6

 

Tibet

neslobodné

7

7

 

Podnestersko

neslobodné

6

6

 

Predjordánsko

neslobodné

6

5

 

Západná Sahara

neslobodná

7

7

 

Skratky PP a OS znamenajú politické práva a občianske slobody; číslo 1 v poradí hodnotenia miery slobody predstavuje príslušnú krajinu ako najslobodnejšiu a číslo 7 ako najmenej slobodnú.

Značky ▲ ▼ smerom nahor alebo nadol naznačujú, či v príslušnej krajine došlo od posledného prieskumu k zlepšeniu alebo k zhoršeniu situácie v oblasti slobody.

Šípky smerom   nahor alebo nadol znamenajú, že zmeny, ku ktorým došlo, predstavujú pozitívny alebo negatívny vývoj, ale že tieto zmeny nepostačovali na to, aby spôsobili zmenu v oblasti politických práv alebo občianskych slobôd.

* znamená, že krajina má štatút volebnej demokracie.

POZNÁMKA: Hodnotenie odráža celosvetové udalosti od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Freedom House

Sloboda internetu(4)

Sloboda internetu“ je novým indexom organizácie Freedom House, ktorým sa hodnotí miera slobody pri používaní internetu a digitálnych médií na celom svete. „Sloboda internetu“ sa v krátkom čase od svojho zavedenia stala pre politikov, novinárov a aktivistov jedným z najdôležitejších ukazovateľov v súvislosti s týmto novovznikajúcim a čoraz významnejším rozmerom ľudských práv.

Vydanie 2012

Organizácia Freedom House 24. septembra 2012 zverejnila svoju najnovšiu správu o slobode internetu. Nové vydanie obsahuje podrobné správy týkajúce sa jednotlivých krajín a osobitný číselný index, ktorý pojíma 47 krajín v šiestich zemepisných oblastiach. Analytická súhrnná správa, ktorá je doplnená o grafickú mapu, okrem toho poukáže na najdôležitejšie zistenia a novovznikajúce ohrozenia v oblasti slobody digitálnych médií na celom svete.

 

O prieskume

V priebehu minulého desaťročia sa vplyv internetu ako prostriedku na šírenie informácií, ktorý predstavuje výzvu pre existujúce médiá, mimoriadne rýchlo rozšíril. Ako vyplýva z udalostí na Blízkom východe, ku ktorým došlo v roku 2011, internet sa takisto stal kľúčovým prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa občania môžu mobilizovať a zasadiť sa o politickú, sociálnu a hospodársku reformu. Autoritárske štáty zo strachu pred vplyvom nových technológií vymysleli rafinované, ale aj menej sofistikované spôsoby, ako filtrovať, monitorovať a inak blokovať alebo manipulovať otvorenosť internetu.

Dokonca aj niekoľko demokratických štátov vzalo do úvahy alebo zaviedlo rôzne opatrenia proti potenciálnym právnym, hospodárskym a bezpečnostným problémom vyvolaným novými médiami.

Organizácia Freedom House s cieľom poukázať na tieto nové hrozby a určiť príležitosti na zlepšenie slobody internetu vypracovala prvý komplexný, porovnávací a číselný súbor ukazovateľov na monitorovanie a analýzu slobody internetu. V spolupráci s poprednými odborníkmi navrhla jedinečný, systematický a inovatívny spôsob hodnotenia slobody internetu v rámci celého spektra rôznych typov krajín. Táto metodika bola po prvýkrát vyskúšaná na 15 krajinách v rámci úvodného vydania správy „Sloboda internetu“ organizácie Freedom House, ktorá bola uverejnená v roku 2009. Odvtedy bolo v roku 2011 uverejnené druhé vydanie a tretie vydanie malo byť zverejnené v septembri 2012.

Hodnotenie každej krajiny zahŕňa podrobnú dôvodovú správu a číselné hodnotenie založené na jedinečnej metodike Freedom House.

Táto metodika využíva na zachytenie miery slobody internetu a IKT prístup založený na troch pilieroch:

§prekážky prístupu – zahŕňajú infraštrukturálne a hospodárske prekážky prístupu, právnu kontrolu nad poskytovateľmi internetových služieb a kontrolu z hľadiska vlastníctva, ako aj nezávislosť regulačných orgánov;

§obmedzenie obsahu – zahŕňa právne predpisy týkajúce sa obsahu, technického filtrovania a blokovanie internetových stránok, autocenzúry, dynamiku/rozmanitosť online spravodajských médií, ako aj využívanie IKT na mobilizáciu občanov;

§porušovanie užívateľských práv – zahŕňa dohľad, súkromie a dôsledky týkajúce sa online činností ako uväznenie, mimozákonné obťažovanie alebo kybernetické útoky.

(1)

  K dispozícii na stránke: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html.

(2)

  K dispozícii na stránke: http://www.cpj.org/reports/2012/04/impunity-index-2012.php.

(3)

  K dispozícii na stránke: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013.

(4)

  K dispozícii na stránke: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.5.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Knut Fleckenstein, Elisabeth Jeggle, Emilio Menéndez del Valle, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Manuel Fernandes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pablo Zalba Bidegain

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia