Zpráva - A7-0177/2013Zpráva
A7-0177/2013

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu

29. 8. 2013 - (COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD)) - ***

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Sajjad Karim
Navrhovatelka stanoviska(*):
Kay Swinburne, Hospodářský a měnový výbor
(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu


Postup : 2011/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0177/2013
Předložené texty :
A7-0177/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0779),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0470/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená slovenským a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2012[1],

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0177/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Právní předpisy Evropské unie požadují, aby účetní závěrky, zahrnující roční účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, úvěrových institucí, pojišťoven, emitentů cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu, platebních institucí, SKIPCP, institucí elektronických peněz a alternativních investičních fondů, byly auditovány jednou nebo více osobami oprávněnými provádět takový audit v souladu s právem Evropské unie, a to konkrétně s: článkem 1 odst. 1 směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí, článkem 1 odst. 1 směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven, článkem 4 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na transparentnost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, článkem 15 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, článkem 73 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), článkem 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES a článkem 22 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. Rovněž článek 4 odst. 1 bod 1) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS požaduje, aby roční účetní závěrky investičních společností byly auditovány v případě, že se na ně nevztahuje Čtvrtá Směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, o ročních účetních závěrkách některých forem společností nebo Sedmá Směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách.

vypouští se

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Během nedávné finanční krize mnoho bank odhalilo obrovské ztráty z let 2007 až 2009 v rozvahových i mimorozvahových pozicích. To vedlo nejen k otázce, jak mohli auditoři svým klientům za uvedené období vydávat zprávy auditora bez výhrad, ale také k pochybnostem o vhodnosti a dostatečnosti stávajícího legislativního rámce. Komise vydala dne 13. října 2010 Zelenou knihu Politika v oblasti auditu: poučení z krize, která dala podnět k široké veřejné konzultaci v obecném kontextu regulační reformy finančního trhu o roli a rozsahu auditu a o tom, jak lze posílit funkci auditu s cílem zvýšit finanční stabilitu. Z veřejné konzultace vyplynulo, že pravidla směrnice 2006/43/ES o provádění povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu by mohla být podstatným způsobem vylepšena. Evropský parlament vydal dne 13. září 2011 k Zelené knize zprávu z vlastní iniciativy. Zprávu k Zelené knize přijal také Evropský hospodářský a sociální výbor, a to dne 16. června 2011.

(4) Komise vydala dne 13. října 2010 Zelenou knihu Politika v oblasti auditu: poučení z krize, která dala podnět k široké veřejné konzultaci v obecném kontextu regulační reformy finančního trhu o roli a rozsahu auditu a o tom, jak lze posílit funkci auditu s cílem zvýšit finanční stabilitu. Z veřejné konzultace vyplynulo, že pravidla směrnice 2006/43/ES o provádění povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu by mohla být vylepšena. Evropský parlament vydal dne 13. září 2011 k Zelené knize zprávu z vlastní iniciativy. Zprávu k Zelené knize přijal také Evropský hospodářský a sociální výbor, a to dne 16. června 2011.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Finanční sektor se vyvíjí a právo Unie vytváří nové kategorie finančních institucí. Význam nových subjektů a činností mimo obvyklý bankovní systém roste a s ním i jejich vliv na finanční stabilitu. Je proto vhodné, aby definice subjektu veřejného zájmu zahrnovala i ostatní finanční instituce a subjekty, například investiční společnosti, platební instituce, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), instituce elektronických peněz a alternativní investiční fondy.

(6) Finanční sektor se vyvíjí a v souvislosti s regulačním a technologickým rozvojem vznikly i nové kategorie finančních institucí. Význam nových subjektů a činností mimo tradiční bankovní systém, na úrovni Unie doposud neregulovaných, roste a s ním i jejich vliv na finanční stabilitu. Je proto vhodné, aby definice subjektu veřejného zájmu zahrnovala i ostatní finanční instituce a subjekty, například investiční společnosti, platební instituce a instituce elektronických peněz. Členské státy by tudíž měly být schopny za subjekty veřejného zájmu označit další subjekty, například ty, které jsou důležité z hlediska veřejného zájmu vzhledem k povaze své činnosti, své velikosti nebo počtu svých zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Pokud vnitrostátní právní předpisy povolují nebo požadují, aby družstvo ve smyslu čl. 2 odst. 14 směrnice 2006/43/ES nebo podobný subjekt uvedený v článku 45 směrnice 86/635/EHS, dceřiná společnost či právní nástupce nebo spořitelna či podobný subjekt uvedený v článku 45 směrnice 86/635/EHS byli členy neziskového auditorského subjektu, neměla by objektivní, rozumná a informovaná strana dospět k závěru, že vztah založený na členství ohrožuje nezávislost statutárního auditora, pokud jsou v případě, že takový auditorský subjekt provádí povinný audit u některého ze svých členů, na auditory provádějící audit a na osoby, které by mohly být s to povinný audit ovlivnit, uplatňovány zásady nezávislosti stanovené v hlavě II kapitole I.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s bodem odůvodnění 11 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Dostatečná vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností by měla pomoci předcházet ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či akcionáři auditorské společnosti a její manažeři by proto neměli zasahovat do výkonu povinného auditu způsobem ohrožujícím nezávislost a objektivnost statutárního auditora, který za auditorskou společnost povinný audit provádí. Statutární auditoři a auditorské společnosti by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní politiku a postupy ve vztahu k zaměstnancům a dalším osobám, které se v jejich organizaci na povinném auditu podílejí, a zajistit tak splnění svých zákonných povinností. Tato politika a postupy by se zejména měly snažit předcházet případnému ohrožení jejich nezávislosti a řešit je a měly by zajistit kvalitu, integritu a důkladnost povinného auditu. Tato politika a postupy by měly odpovídat rozsahu a složitosti podniku statutárního auditora či auditorské společnosti.

vypouští se

Bod odůvodnění 8 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Auditoři, auditorské společnosti a jejich zaměstnanci by se měli zdržet zejména provádění povinných auditů u subjektů, v nichž mají obchodní podíl nebo finanční zájem, jakož i obchodování s finančními nástroji emitovanými, zaručenými či jinak podporovanými auditovaným subjektem s výjimkou podílů v diverzifikovaných systémech kolektivního investování. Statutární auditor nebo auditorská společnost by se neměli zapojovat do procesů interního rozhodování auditovaného subjektu. Statutární auditoři a jejich zaměstnanci by neměli mít možnost přijímat povinnosti v auditovaném subjektu na úrovni managementu nebo představenstva po určitou přiměřenou dobu od skončení auditorské zakázky.

vypouští se

Bod odůvodnění 9 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti může ohrozit i výše odměny přijaté od auditovaného subjektu a její struktura. Je proto nezbytné zajistit, aby odměna za audit nezávisela na určité události a aby v případě, kdy je odměna od jednoho klienta značná, byl zaveden konkrétní proces, který zajistí kvalitu auditu. Pokud je závislost na jediném klientovi příliš vysoká, měl by se statutární auditor nebo auditorská společnost výkonu uvedeného povinného auditu zdržet.

(10) Nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti může ohrozit i výše odměny přijaté od auditovaného subjektu a její struktura. Je proto nezbytné zajistit, aby odměna za audit nezávisela na určité události a aby v případě, kdy je odměna od jednoho klienta značná, byl zaveden konkrétní proces, který zajistí kvalitu auditu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Poskytování služeb mimo povinné audity auditovaným subjektům ze strany statutárních auditorů, auditorských společností nebo členů jejich sítí může ohrozit jejich nezávislost. Je proto vhodné požadovat, aby statutární auditor, auditorské společnosti a členové jejich sítí neposkytovali auditovaným subjektům neauditorské služby. Poskytování neauditorských služeb auditorskou společností obchodní společnosti by této auditorské společnosti bránilo provést povinný audit společnosti a snížil by se tak počet auditorských společností schopných povinný audit poskytnout, zejména pokud jde o audit velkých subjektů veřejného zájmu, u nichž je trh koncentrovaný. Proto je v zájmu zajištění alespoň minimálního počtu auditorských společností schopných poskytovat auditorské služby velkým subjektům veřejného zájmu vhodné požadovat, aby velké auditorské společnosti soustředily svou odbornou činnost na výkon povinných auditů a aby jim nebylo dovoleno poskytovat služby nesouvisející s jejich funkcí při povinném auditu, například konzultační či poradenské služby.

(11) Poskytování služeb mimo povinné audity auditovaným subjektům ze strany statutárních auditorů, auditorských společností nebo členů jejich sítí může ohrozit jejich nezávislost. Je proto vhodné požadovat, aby statutární auditor, auditorské společnosti a členové jejich sítí neposkytovali auditovaným subjektům určité neauditorské služby. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli mít možnost poskytovat ověřovací služby, služby daňového poradenství a další neauditorské služby, které nespadají do seznamu zakázaných neauditorských služeb, pokud bylo poskytnutí těchto služeb předem schváleno výborem pro audit a statutární auditor nebo auditorská společnost jsou sami přesvědčeni o tom, že poskytnutí těchto služeb neohrozí nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti v míře, kterou nelze pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby se zabránilo střetu zájmů, je důležité, aby statutární auditor nebo auditorská společnost před přijetím nebo pokračováním v zakázce na povinný audit subjektu veřejného zájmu posoudili, zda jsou splněny požadavky na nezávislost, zejména zda není ohrožena jejich nezávislost v důsledku vztahu s daným subjektem. Aby byla tato nezávislost zachována, je také důležité, aby auditoři vedli záznamy o každém ohrožení jejich nezávislosti a ohrožení, které existuje u jejich zaměstnanců a dalších osob podílejících se na procesu povinného auditu, a o použitých ochranných opatřeních, která mají tyto hrozby omezit. Pokud jsou hrozby i po uplatnění ochranných opatření na jejich omezení příliš závažné, měli by se vzdát nebo zdržet přijetí takové auditorské zakázky. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli každý rok potvrdit svou nezávislost výboru auditovaného subjektu pro audit a projednat s tímto výborem jakékoliv ohrožení jejich nezávislosti a ochranná opatření uplatněná na jejich omezení.

(12) Aby se zabránilo střetu zájmů, je důležité, aby statutární auditor nebo auditorská společnost před přijetím nebo pokračováním v zakázce na povinný audit subjektu veřejného zájmu posoudili, zda jsou splněny požadavky na nezávislost, zejména zda není ohrožena jejich nezávislost v důsledku vztahu s daným subjektem. Pokud jsou hrozby i po uplatnění ochranných opatření na jejich omezení příliš závažné, měli by se vzdát nebo zdržet přijetí takové auditorské zakázky. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli každý rok potvrdit svou nezávislost výboru auditovaného subjektu pro audit a projednat s tímto výborem jakékoliv ohrožení jejich nezávislosti a ochranná opatření uplatněná na jejich omezení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je důležité, aby statutární auditoři a auditorské společnosti respektovali právo na soukromý život a ochranu údajů svých klientů. Měli by proto být vázáni přísnými pravidly důvěrnosti a profesní mlčenlivosti, která by však neměla bránit řádnému vymáhání tohoto nařízení ani spolupráci s auditorem skupiny při provádění auditu konsolidované účetní závěrky, je-li mateřská společnost ve třetí zemi, pokud je dodržena směrnice 95/46/ES. Tato pravidla by však statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti nedovolovala spolupracovat s orgány třetích zemí mimo kanály spolupráce předpokládané v kapitole XI směrnice 2006/43/ES. Tato pravidla důvěrnosti by se také měla vztahovat na všechny statutární auditory a auditorské společnosti, které se již na konkrétní auditorské zakázce nepodílejí.

vypouští se

Bod odůvodnění 14 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Výsledkem povinného auditu je výrok o pravdivosti a věrnosti účetní závěrky auditovaného subjektu. Zúčastněné subjekty však nemusejí vědět o omezeních auditů (významnost, namátkové metody, role auditora při odhalování podvodů a odpovědnost vedoucích pracovníků), což může zapříčinit vznik mezery v očekávání. Pro zúžení této mezery je důležité jasněji uvést, jaký je rozsah povinného auditu.

vypouští se

Bod odůvodnění 15 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Primární odpovědnost za poskytnutí finančních informací by měla ležet na vedení auditovaných subjektů, auditoři však hrají důležitou roli v tom, že aktivně vyzývají vedení z pozice uživatele. Pro zlepšení kvality auditů je tedy důležité, aby byl posílen profesní skepticismus auditorů ve vztahu k auditovaným subjektům. Auditoři by měli uznat, že existuje možnost významných nesprávností z důvodu podvodu či chyby bez ohledu na jejich dřívější zkušenost s poctivostí a integritou vedení auditovaného subjektu. Zajištění kvality auditu by mělo být hlavním kritériem, podle něhož se organizuje auditorská činnost a přidělují se zdroje nezbytné pro provedení úkolu. Integrita statutárního auditora, auditorské společnosti a jejich pracovníků je nezbytná pro zajištění důvěry veřejnosti v povinné audity a finanční trhy. Je proto nezbytné příslušným způsobem řídit jakýkoliv incident, který může mít závažné důsledky pro integritu povinných auditů. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli svou auditorskou činnost řádně zdokumentovat.

vypouští se

Bod odůvodnění 16 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) V případě konsolidované účetní závěrky je důležité, aby byla jasně dána odpovědnost statutárních auditorů, kteří provádějí audit jednotlivých subjektů ve skupině. Pro tento účel by měl nést plnou odpovědnost za zprávu auditora auditor skupiny.

vypouští se

Bod odůvodnění 17 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Vysokou kvalitu auditů by měla zajistit solidní interní kontrola zajištění kvality práce v rámci jednotlivých auditorských zakázek. Statutární auditor nebo auditorská společnost by proto neměli vydávat zprávu auditora, dokud nebyla interní kontrola zajištění kvality provedena.

vypouští se

Bod odůvodnění 18 se přesouvá do směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Výsledky povinného auditu by se měly předkládat zúčastněným stranám ve formě zprávy auditora. Pro zvýšení důvěry zúčastněných stran v účetní závěrky auditovaného subjektu je obzvlášť důležité, aby byla zpráva auditora podložená a řádně zdůvodněná a aby obsahovala i další informace týkající se přímo provedeného auditu. Zpráva auditora by zejména měla obsahovat dostatečné informace o použité auditorské metodě, zejména o tom, jaká část rozvahy byla ověřena přímo a jaká část formou systémové kontroly a kontroly shody, o míře významnosti uplatněné při provádění auditu, o hlavních oblastech rizika významných nesprávností roční a konsolidované účetní závěrky, o tom, zda měl povinný audit odhalit podvod, a v případě výroku s výhradou, záporného výroku nebo odmítnutí výroku také zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

(19) Výsledky povinného auditu by se měly předkládat zúčastněným stranám ve formě zprávy auditora. Pro zvýšení důvěry zúčastněných stran v účetní závěrky auditovaného subjektu je obzvlášť důležité, aby byla zpráva auditora podložená a řádně zdůvodněná a aby obsahovala i další informace týkající se přímo provedeného auditu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Hodnotu povinného auditu pro auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší komunikace mezi statutárním auditorem či auditorskou společností na jedné straně a výborem pro audit na straně druhé. Kromě pravidelného dialogu při provádění povinného auditu je důležité, aby statutární auditor nebo auditorská společnost předložili výboru pro audit dodatečnou a podrobnější zprávu o výsledcích povinného auditu. Mělo by být možné dát tuto dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu, avšak nikoliv veřejnosti.

(20) Hodnotu povinného auditu pro auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší komunikace mezi statutárním auditorem či auditorskou společností na jedné straně a výborem pro audit na straně druhé. Kromě pravidelného dialogu při provádění povinného auditu je důležité, aby statutární auditor nebo auditorská společnost předložili výboru pro audit dodatečnou a podrobnější zprávu o výsledcích povinného auditu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Statutární auditoři nebo auditorské společnosti již předkládají orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu informace o skutečnostech nebo rozhodnutích, která by mohla představovat porušení pravidel, jimiž se řídí činnost auditovaného subjektu, nebo narušení nepřetržitého fungování auditovaného subjektu. Úkoly dohledu by byly rovněž snazší, pokud by dohled nad úvěrovými a finančními institucemi musel navázat pravidelný dialog s jejich statutárními auditory a auditorskými společnostmi.

(21) Statutární auditoři nebo auditorské společnosti již předkládají příslušným orgánům vykonávajícím dohled nad subjekty veřejného zájmu informace o skutečnostech nebo rozhodnutích, která by mohla představovat porušení pravidel, jimiž se řídí činnost auditovaného subjektu, nebo narušení nepřetržitého fungování auditovaného subjektu. Úkoly dohledu by byly rovněž snazší, pokud by orgány dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi a jejich statutární auditoři a auditorské společnosti spolu museli navázat pravidelný dialog.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Pro posílení důvěry ve statutární auditory a auditorské společnosti, které provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu, a pro posílení jejich odpovědnosti je důležité, aby byly posíleny zprávy o transparentnosti podávané statutárními auditory a auditorskými společnostmi. Statutární auditoři a auditorské společnosti by proto měli být povinni sdělovat auditované finanční informace, zejména s uvedením svého celkového obratu rozděleného podle odměn za audity od subjektů veřejného zájmu, odměn za audity od ostatních subjektů a odměn za další služby. Měli by rovněž zveřejňovat finanční informace na úrovni sítě, do které patří. Zprávy o transparentnosti auditorských společností by měly být doplněny výkazem o správě a řízení podniku s cílem prokázat, zda auditorská společnost provádí opatření k zajištění řádné správy a řízení podniku. Další doplňující informace o auditorských odměnách by měly být předkládány příslušným orgánům s cílem umožnit jim výkon dohledu.

(22) Pro posílení důvěry ve statutární auditory a auditorské společnosti, které provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu, a pro posílení jejich odpovědnosti je důležité, aby byly posíleny zprávy o transparentnosti podávané statutárními auditory a auditorskými společnostmi. Statutární auditoři a auditorské společnosti by proto měli být povinni sdělovat auditované finanční informace, zejména s uvedením svého celkového obratu rozděleného podle odměn za audity od subjektů veřejného zájmu, odměn za audity od ostatních subjektů a odměn za další služby. Měli by rovněž zveřejňovat finanční informace na úrovni sítě, do které patří. Další doplňující informace o auditorských odměnách by měly být předkládány příslušným orgánům s cílem umožnit jim výkon dohledu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které v auditovaném subjektu plní tuto funkci, hrají rozhodující úlohu při zajišťování vysoké kvality povinného auditu. Je obzvláště důležité posílit nezávislost a technickou způsobilost výboru pro audit zakotvením požadavku, aby většina jeho členů byla nezávislá a aby alespoň jeden člen výboru měl způsobilost v oblasti auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo účetnictví. Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze stanoví, jak by se měly zakládat a jak by měly fungovat výbory pro audit. Vzhledem k velikosti představenstev společností s nižší tržní kapitalizací a v malých a středně velkých subjektech veřejného zájmu by však bylo vhodné, aby funkce svěřené výboru pro audit těchto subjektů nebo orgánu, který v auditovaném subjektu plní tuto povinnost, mohly být vykonávány celým správním nebo dozorčím orgánem. Subjekty veřejného zájmu, které jsou SKIPCP anebo alternativními investičními fondy, by rovněž měly být zproštěny povinnosti mít výbor pro audit. Tato výjimka zohledňuje skutečnost, že pokud tyto fondy slouží pouze ke sdružování prostředků, není vhodné zaměstnávat výbor pro audit. SKIPCP a alternativní investiční fondy a jejich správcovské společnosti fungují v rámci přísně vymezeného regulačního prostředí a platí pro ně specifické mechanismy správy a řízení, například kontrola vykonávaná jejich depozitářem.

vypouští se

Bod odůvodnění 23 se přesouvá do bodu odůvodnění 11a (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou volbu jedné z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně menších, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

(24) Je důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu a volbu jedné z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně menších, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Právo valné hromady akcionářů nebo členů auditovaného subjektu vybrat si statutárního auditora nebo auditorskou společnost by bylo bezcenné, kdyby auditovaný subjekt měl uzavírat smlouvy se třetími stranami, které by tuto volbu omezovaly. Smluvní ujednání mezi auditovaným subjektem a třetí stranou ohledně jmenování nebo omezení volby určitého auditora nebo auditorské společnosti by se tedy měla považovat za absolutně neplatná.

(25) Právo valné hromady akcionářů nebo členů auditovaného subjektu vybrat si statutárního auditora nebo auditorskou společnost by bylo bezcenné, kdyby auditovaný subjekt měl uzavírat smlouvy se třetími stranami, které by tuto volbu omezovaly. Smluvní ujednání mezi auditovaným subjektem a třetí stranou ohledně jmenování nebo omezení volby na určité auditory nebo auditorské společnosti by se tedy měla považovat za absolutně neplatná.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Jmenování více než jednoho statutárního auditora nebo auditorské společnosti subjekty veřejného zájmu by posílilo profesní skepticismus a přispělo ke zvyšující se kvalitě auditů. Toto opatření spolu s přítomností menších auditorských společností by také umožnilo rozvoj schopností těchto společností, což by přispělo ke nárůstu výběru statutárních auditorů a auditorských společností pro subjekty veřejného zájmu. Ty by tedy měly být povzbuzovány a pobízeny, aby jmenovaly k provedení povinného auditu více než jednoho statutárního auditora nebo auditorskou společnost.

vypouští se

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí ze znalosti subjektu a s cílem posílit nezávislost auditorů a auditorských společností je důležité stanovit maximální možnou délku trvání auditorské zakázky statutárního auditora nebo auditorské společnosti u jednoho auditovaného subjektu. Měl by být také zaveden vhodný mechanismus pro postupné střídání nejvýše postavených pracovníků, kteří se podílejí na povinném auditu, včetně hlavních partnerů, kteří za auditorskou společnost audit provádějí. Je rovněž důležité stanovit příslušné období, po které statutární auditor nebo auditorská společnost nesmějí provádět povinný audit stejného subjektu. Aby byl zaručen hladký přechod, bývalý auditor předává předávací spis s relevantními informacemi nastupujícímu auditorovi.

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí ze znalosti subjektu a s cílem posílit nezávislost auditorů a auditorských společností by mělo být zajištěno postupné střídání nejvýše postavených pracovníků, kteří se podílejí na povinném auditu, včetně hlavních partnerů, kteří za auditorskou společnost audit provádějí.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a) Povinná pravidelná a otevřená výběrová řízení na poskytování auditorských i neauditorských služeb představují pro malé a střední podniky příležitost k prezentaci svých služeb a dovedností v rámci transparentního procesu a zvýšení své viditelnosti jako poskytovatelů služeb pro subjekty veřejného zájmu. Výběrová řízení výrazně motivují výbory pro audit k tomu, aby zvažovaly širší okruh potenciálních poskytovatelů auditorských i neauditorských služeb. Účelem ustanovení o výběrových řízeních v tomto nařízení nicméně není nutit ke střídání poskytovatelů neauditorských služeb a auditorských společností. Jestliže jsou v plném rozsahu splněny podmínky stanovené v uvedených ustanoveních, je opakované jmenování téhož subjektu výslovně povoleno.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Aby byla zajištěna vysoká úroveň důvěry investorů a spotřebitelů ve vnitřní trh a aby se zabránilo střetu zájmů, měli by statutární auditoři a auditorské společnosti podléhat příslušnému dohledu příslušných orgánů, které jsou nezávislé na auditorské profesi a které mají dostatečné schopnosti, odborné znalosti a prostředky. Vnitrostátní příslušné orgány by měly být vybaveny nezbytnými pravomocemi k výkonu dohledu, mimo jiné mít možnost přístupu k dokumentům, možnost požadovat informace od kterékoliv osoby a provádět kontroly. Měly by se specializovat na dohled nad finančními trhy, nad plněním povinností podávat finanční výkazy anebo na dohled nad statutárními auditory. Mělo by však být možné, aby dohled nad plněním povinností subjektů veřejného zájmu vykonával příslušný orgán odpovědný za dohled nad těmito subjekty. Financování příslušných orgánů by mělo být mimo možný dosah nadměrného vlivu statutárních auditorů nebo auditorských společností.

(29) Aby byla zajištěna vysoká úroveň důvěry investorů a spotřebitelů ve vnitřní trh a aby se zabránilo střetu zájmů, měli by statutární auditoři a auditorské společnosti podléhat příslušnému dohledu příslušných orgánů, které jsou nezávislé na auditorské profesi a které mají dostatečné schopnosti, odborné znalosti a prostředky. Vnitrostátní příslušné orgány by měly být vybaveny nezbytnými pravomocemi k výkonu dohledu, mimo jiné mít možnost přístupu k dokumentům, možnost požadovat informace od kterékoliv osoby a provádět kontroly. Měly by se specializovat na dohled nad plněním povinností podávat finanční výkazy anebo na dohled nad statutárními auditory. Mělo by však být možné, aby dohled nad plněním povinností subjektů veřejného zájmu vykonával příslušný orgán odpovědný za dohled nad těmito subjekty. Financování příslušných orgánů by mělo být mimo možný dosah nadměrného vlivu statutárních auditorů nebo auditorských společností.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Vyšetřování pomáhá odhalit, předcházet a napravit nedostatečný výkon povinného auditu subjektů veřejného zájmu. Příslušné orgány by proto měly mít pravomoc vyšetřovat statutární auditory a auditorské společnosti.

(32) Vyšetřování pomáhá odhalit, předcházet a napravit nedostatečný výkon povinného auditu subjektů veřejného zájmu. Příslušné orgány by proto měly mít pravomoc vyšetřovat statutární auditory a auditorské společnosti. V průběhu vyšetřování by měly mít možnost spolupracovat s profesními sdruženími auditorů.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Trh s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu se neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby příslušné orgány sledovaly vývoj na trhu, zejména pokud jde o možný omezený výběr auditorů a riziko, které plyne z vysoké koncentrace trhu.

(33) Trh s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu se neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby příslušné orgány sledovaly vývoj na trhu, zejména pokud jde o dopad poskytnutí ověřovacích služeb, služeb daňového poradenství a dalších neauditorských služeb klientům z řad subjektů veřejného zájmu na důvěru v kvalitu auditorské činnosti, na nezávislost auditorů a na úlohu výborů pro audit při sledování kvality auditorské činnosti a zaručování nezávislosti auditorů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a) Toto nařízení zajišťuje, aby spolupráce mezi příslušnými orgány v rámci celé Unie související s činností statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit účetních závěrek subjektů veřejného zájmu probíhala v rámci orgánu ESMA a byla jím koordinována. Orgán ESMA tak převezme mechanismus spolupráce v rámci celé Unie, která až dosud probíhala pod záštitou Evropské skupiny orgánů pro dohled nad auditory (EGAOB), což je skupina odborníků ustavená rozhodnutím 2005/909/ES1, jíž předsedá Komise, a to vytvořením stálého vnitřního výboru složeného z příslušných orgánů pověřených prováděním úkolů stanovených v tomto nařízení. Příslušné orgány uvedené v článku 32 směrnice 2006/43/ES, které dosud tvořily skupinu EGAOB, jsou řádnými členy uvedeného stálého vnitřního výboru. Cenná práce skupiny EGAOB tak bude pokračovat v rámci stálého vnitřního výboru. Veřejný dohled by se měl nadále uplatňovat na vnitrostátní úrovni.

 

____________________

 

1 Rozhodnutí Komise 2005/909/ES ze dne 14. prosince 2005 o zřízení poradní skupiny odborníků pro Komisi a o zjednodušení spolupráce mezi systémy veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi (Úř. věst. L 329, 16. 12. 2005, s. 38).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Uznáváním způsobilosti statutárních auditorů a auditorských společností k provádění povinných auditů subjektů veřejného zájmu by se měl usnadnit přístup auditorů a společností k ostatním klientům. Je proto důležité umožnit vydávání osvědčení kvality na evropské úrovni, které by měla vyvinout ESMA. Příslušné orgány na vnitrostátní úrovni by se měly podílet na hodnocení žadatelů o osvědčení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Pro hladké fungování kapitálových trhů jsou nutné udržitelná kapacita pro audity a konkurenceschopný trh pro služby povinného auditu, na němž je dostatečný výběr auditorských společností schopných provádět povinné audity subjektů veřejného zájmu. ESMA by měla podat zprávu o změnách, jež do struktury trhu s auditorskými službami přineslo toto nařízení. Při provádění této analýzy by měla ESMA vzít v úvahu dopad vnitrostátních pravidel pro občanskoprávní odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami. Na základě této zprávy a dalších přiměřených důkazů by měla Komise předložit zprávu o dopadu vnitrostátních pravidel pro odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami a měla by učinit v důsledku svých zjištění takové kroky, jaké uzná za vhodné.

(40) Pro hladké fungování kapitálových trhů jsou nutné udržitelná kapacita pro audity a konkurenceschopný trh pro služby povinného auditu, na němž je dostatečný výběr auditorských společností schopných provádět povinné audity subjektů veřejného zájmu. Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) by měla podat zprávu o změnách, jež do struktury trhu s auditorskými službami přineslo toto nařízení. Při provádění této analýzy by měla síť ECN vzít v úvahu dopad vnitrostátních pravidel pro občanskoprávní odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami. Na základě této zprávy a dalších přiměřených důkazů by měla Komise předložit zprávu o dopadu vnitrostátních pravidel pro odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami a měla by učinit v důsledku svých zjištění takové kroky, jaké uzná za vhodné.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Aby se podpořilo dodržování požadavků tohoto nařízení a jak plyne ze sdělení Komise ze dne 9. prosince 2010 s názvem „Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb“, měla by být posílena pravomoc příslušných orgánů přijímat opatření v rámci dohledu a ukládat sankce. Měly by se předvídat správní peněžité sankce ukládané statutárním auditorům, auditorským společnostem a subjektům veřejného zájmu. Příslušné orgány by měly průhledně sdělit, jaké sankce a opatření uplatňují. Při přijímání a zveřejňování sankcí by měla být respektována základní práva stanovení v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7), právo na ochranu osobních údajů (článek 8) a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (článek 47).

(41) Aby se podpořilo dodržování požadavků tohoto nařízení, měly by členské státy pro případy, kdy je zjištěno jejich porušování ze strany statutárních auditorů, auditorských společností a subjektů veřejného zájmu, stanovit uložení správních peněžitých sankcí. Proto by opatření a sankce měly být dostatečně odrazující, přiměřené a důsledně vymáhané. Při přijímání a zveřejňování sankcí by měla být respektována základní práva stanovení v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7), právo na ochranu osobních údajů (článek 8) a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (článek 47). Členské státy by měly zajistit, aby proti rozhodnutím přijatým příslušnými vnitrostátními orgány bylo možné u soudu podat opravný prostředek.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Informátoři mohou příslušným orgánům přinést nové informace, které jim pomohou odhalovat a trestat nesrovnalosti, včetně podvodů. Informátory však může odradit od oznamování informací strach z pomsty nebo nedostatečné pobídky k jejich oznamování. Členské státy by proto měly zajistit zavedení dostatečných opatření, která podpoří informátory v oznamování možných porušení tohoto nařízení a budou je chránit před pomstou. Členské státy mohou rovněž pro tyto případy zavést pobídky; informátoři by však měli mít na takové pobídky nárok pouze tehdy, pokud přinesou nové informace, které nejsou ze zákona povinni oznamovat a pokud oznámení těchto informací vyústí v uložení sankce za porušení tohoto nařízení. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby systémy pro oznamování, které si zavedou, obsahovaly mechanismy umožňující vhodnou ochranu osoby, jíž se oznámení týká, zejména v souvislosti s jejím právem na ochranu osobních údajů a s procesy, které zajistí této osobě právo na obhajobu a na slyšení před přijetím rozhodnutí, které se jí týká, a práva požadovat účinnou právní ochranu před soudem proti rozhodnutí, které se jí týká.

vypouští se

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) V zájmu zohlednění vývoje v oblasti auditů a auditorského trhu by Komise měla mít pravomoc stanovit technické požadavky k obsahu předávacího spisu, který by měl nový statutární auditor nebo auditorská společnost obdržet, a k zavedení evropského osvědčení kvality pro statutární auditory a auditorské společnosti, které provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Aby se zohlednil technický vývoj na finančních trzích, v oblasti auditů a v auditorské profesi a s cílem upřesnit požadavky stanovené tímto nařízením, měla by mít Komise pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Akty v přenesené pravomoci jsou nezbytné zejména při změně seznamu souvisejících auditorských služeb a neauditorských služeb a při stanovení výše odměny, kterou si může ESMA účtovat za udělení Evropského osvědčení kvality statutárním auditorům a auditorským společnostem. Je obzvlášť důležité, aby Komise během přípravných prací provedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a tvorbě aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současný, včasný a vhodný přenos relevantních dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(44) Aby se zohlednil technický vývoj na finančních trzích, v oblasti auditů a v auditorské profesi a s cílem upřesnit požadavky stanovené tímto nařízením, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se změny seznamu souvisejících auditorských služeb a neauditorských služeb. Je obzvlášť důležité, aby Komise během přípravných prací provedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a tvorbě aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současný, včasný a vhodný přenos relevantních dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Pro zajištění právní jistoty a hladkého přechodu na režim zavedený tímto nařízením je nezbytné zavést přechodný režim pro nabytí účinnosti povinnosti střídat auditorské společnosti, povinnosti uspořádat výběrové řízení na auditorskou společnost a přechod auditorských společností na společnosti, které poskytují výhradně auditorské služby.

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou zprostit subjekty veřejného zájmu, které nevydaly převoditelné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, a jejich statutárního auditora či auditory nebo auditorskou společnost či společnosti jednoho nebo více požadavků uvedených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

vypouští se

Velké subjekty veřejného zájmu

 

Pro účely tohoto nařízení se „velkými subjekty veřejného zájmu“ rozumí

 

a) ve vztahu k subjektům definovaným v čl. 2 odst. 13 písm. a) směrnice 2006/43/ES deset největších emitentů akcií v každém členském státě podle tržní kapitalizace na základě údajů na konci roku a v každém případě všichni emitenti akcií, kteří na základě údajů na konci roku dosáhli za předchozí tři kalendářní roky průměrné tržní kapitalizace přesahující jednu miliardu EUR;

 

b) ve vztahu k subjektům definovaným v čl. 2 odst. 13 písm. b) až f) směrnice 2006/43/ES každý subjekt, jehož bilanční suma k rozvahovému dni je vyšší než jedna miliarda EUR;

 

c) ve vztahu k subjektům definovaným v čl. 2 odst. 13 písm. g) a h) směrnice 2006/43/ES každý subjekt, jehož celkový objem spravovaných aktiv k rozvahovému dni je vyšší než jedna miliarda EUR.

 

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost přijmou všechna opatření nutná k tomu, aby se zajistilo, že provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu nebude ovlivněno žádným existujícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo obchodním či jiným vztahem, jehož se účastní statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit a případně také síť, do které auditorská společnost patří, vedoucí pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další fyzické osoby poskytující služby statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti nebo podléhající jejich kontrole nebo osoby přímo či nepřímo napojené na statutárního auditora nebo auditorskou společnost provádějící kontrolu.

Statutární auditor nebo auditorská společnost přijmou všechna odpovídající opatření, jimiž zajistí, že nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti provádějících povinný audit nebude ohrožena finančními, osobními, obchodními, zaměstnaneckými nebo jinými vztahy, do nichž je zapojen statutární auditor, auditorská společnost, síť, do které patří, či jakékoli fyzické osoby, které mohou přímo či nepřímo ovlivnit výsledky povinného auditu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Vnitřní organizace auditorů a auditorských společností

 

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí splňovat tyto organizační požadavky:

 

a) auditorská společnost zavede přiměřené strategie a postupy, kterými zajistí, aby její vlastníci nebo akcionáři a členové správních, řídicích a dozorčích orgánů společnosti nebo sesterské společnosti nezasahovali do provádění povinného auditu žádným způsobem, který by mohl ohrozit nezávislost a objektivitu statutárního auditora, jenž jménem auditorské společnosti povinný audit provádí;

 

b) statutární auditor nebo auditorská společnost musejí používat řádné správní a účetní postupy, mechanismy vnitřní kontroly, účinné postupy pro hodnocení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy zpracování informací.

 

Tyto vnitřní kontrolní mechanismy musí být navrženy tak, aby jejich prostřednictvím bylo zajištěno dosažení souladu s rozhodnutími a postupy na všech úrovních auditorské společnosti nebo pracovní struktury statutárního auditora.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou a budou dodržovat rozhodovací postupy a organizační struktury, které jasným a zdokumentovaným způsobem upřesní hierarchické vztahy subordinace a rozdělí úkoly a odpovědnost;

 

c) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou přiměřené strategie a postupy, prostřednictvím kterých zajistí, aby zaměstnanci statutárního auditora nebo auditorské společnosti a všechny ostatní fyzické osoby, jejichž služeb statutární auditor nebo auditorská společnost využívají nebo které podléhají kontrole statutárního auditora nebo auditorské společnosti a které se přímo podílejí na činnosti související s povinným auditem, disponovaly náležitými znalostmi a zkušenostmi pro provádění zadaných úkolů;

 

d) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou přiměřené strategie a postupy, prostřednictvím kterých zajistí, že v případě outsourcingu důležitých auditorských činností nedojde ke snížení kvality vnitřní kontroly statutárního auditora nebo auditorské společnosti a omezení schopnosti příslušných orgánů vykonávat dozor nad tím, zda statutární auditor nebo auditorská společnost plní povinnosti vyplývající z tohoto nařízení;

 

e) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodná a účinná organizační a správní opatření, prostřednictvím kterých budou zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení nezávislosti uvedenému v čl. 11 odst. 2, a toto ohrožení bude odhalovat, eliminovat, řešit a bude o něm informovat;

 

f) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodné postupy a normy pro provádění povinných auditů subjektů veřejného zájmu, odborné vedení, dozor a přezkum činnosti zaměstnanců a pro organizaci struktury auditorských spisů uvedených v čl. 15 odst. 5;

 

g) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vnitřní systém řízení kvality, pomocí kterého budou zajišťovat kvalitu povinného auditu subjektů veřejného zájmu. Systém řízení kvality se bude vztahovat alespoň na postupy a normy popsané v písmenu f). V případě auditorské společnosti nese odpovědnost za vnitřní systém řízení kvality osoba, která plní roli statutárního auditora;

 

h) statutární auditor nebo auditorská společnost využijí vhodných systémů, zdrojů a postupů, pomocí kterých zajistí kontinuitu a pravidelnost provádění činnosti související s povinným auditem;

 

i) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou strategii, která znemožní účast statutárního auditora nebo auditorské společnosti a účast zaměstnanců statutárního auditora nebo auditorské společnosti na jakékoli trestné činnosti nebo na porušování právních předpisů při výkonu práce. Statutární auditor nebo auditorská společnost také zavedou vhodná a účinná organizační a správní opatření pro zpracovávání a zaznamenávání událostí, které mají nebo by mohly mít vážné důsledky pro věrohodnost činnosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti související s povinným auditem;

 

j) statutární auditor nebo auditorská společnost budou mít vhodnou politiku odměňování, kterou docílí dostatečných výkonnostních pobídek pro zajištění kvality auditu. Zejména odměňování a hodnocení výkonnosti zaměstnanců se nesmí odvíjet od velikosti příjmu, který statutární auditor nebo auditorská společnost získají od auditovaného subjektu;

 

k) statutární auditor nebo auditorská společnost musejí sledovat a hodnotit, nakolik jsou systémy a mechanismy vnitřní kontroly a vnitřního řízení kvality statutárního auditora nebo auditorské společnosti a kroky přijaté v souladu s tímto nařízením vhodné a účinné, a v případě nedostatků přijmout náležitá opatření. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí zejména provádět výroční hodnocení vnitřního systému řízení kvality uvedeného v písmenu g). Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí o závěrech tohoto hodnocení a o případných opatřeních navržených za účelem změny interního systému řízení kvality vést záznamy.

 

Strategie a postupy uvedené v prvním pododstavci budou zdokumentovány a budou o nich informováni zaměstnanci statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

 

Případným outsourcingem auditorských funkcí uvedený v písmenu d) není dotčena odpovědnost statutárního auditora nebo auditorské společnosti vůči auditovanému subjektu.

 

2. Při plnění požadavků odstavce 1 tohoto článku musí statutární auditor nebo auditorská společnost přihlédnout ke své velikosti a složitosti prováděných činností.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí být s to příslušným orgánům uvedeným v čl. 35 odst. 1 doložit, že toto plnění požadavků je úměrné velikosti a složitosti činností statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

 

Článek 6 se přesouvá do článku 24a (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Nezávislost na auditovaném subjektu

 

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost a jakýkoli držitel hlasovacích práv v auditorské společnosti musejí jednat nezávisle na auditovaném subjektu a nesmějí se podílet na rozhodování auditovaného subjektu.

 

2. Statutární auditor, auditorská společnost, jejich klíčoví auditorští partneři, jejich zaměstnanci i případné další fyzické osoby, jejichž služeb auditor nebo společnost využívají nebo které mají pod kontrolou a které se přímo podílejí na činnosti související s povinným auditem, a osoby s nimi úzce propojené ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Komise 2004/72/ES nesmějí kupovat ani prodávat nebo se účastnit jakékoli transakce v rámci finančního nástroje vydaného, jištěného nebo jinak podporovaného auditovaným subjektem v oblasti činností souvisejících s povinným auditem, vyjma podílů ve fondech diverzifikovaného kolektivního investování, včetně spravovaných fondů, jako jsou penzijní fondy nebo životní pojištění.

 

3. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 se nesmějí účastnit vypracovávání povinného auditu žádného konkrétního auditovaného subjektu ani jej jinak ovlivňovat, pokud:

 

a) jsou vlastníky finančních nástrojů auditovaného subjektu vyjma podílů ve fondech diverzifikovaného kolektivního investování;

 

b) jsou vlastníky finančních nástrojů subjektu spřízněného s auditovaným subjektem vyjma podílů ve fondech diverzifikovaného kolektivního investování, protože vlastnictví těchto nástrojů by mohlo vyvolat střet zájmů nebo být takto obecně vnímáno;

 

c) v nedávné době byly s auditovaným subjektem v zaměstnaneckém, obchodním nebo jiném vztahu, který by mohl vyvolat střet zájmů nebo být takto obecně vnímán.

 

4. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 nemohou požadovat ani přijímat peníze, dary nebo jiné výhody od osob, s nimiž má statutární auditor nebo auditorská společnost smluvní vztah.

 

5. Vnitrostátní opatření o profesní etice přijatá podle čl. 21 odst. 1 směrnice 2006/43/ES, která se neslučují s odstavci 2, 3 a 4, se nepoužijí.

 

Článek 7 se přesouvá do článku 22 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

vypouští se

Zaměstnání bývalých statutárních auditorů nebo zaměstnanců statutárních auditorů nebo auditorských společností v subjektech veřejného zájmu

 

1. Statutární auditor nebo klíčový auditorský partner, kteří jménem auditorské společnosti vykonávají povinný audit subjektu veřejného zájmu, nesmějí po dobu nejméně dvou let od ukončení činnosti statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera na auditorské zakázce přijímat tyto úkoly:

 

a) nastoupit na pozici klíčového člena vedení auditovaného subjektu;

 

b) stát se členem výboru pro audit auditovaného subjektu, anebo, v případě, že takový výbor neexistuje, orgánu, který vykonává stejné funkce jako výbor pro audit;

 

c) stát se bez výkonných pravomocí členem správního orgánu nebo členem dozorčího orgánu auditovaného subjektu.

 

2. Zaměstnanci statutárního auditora nebo auditorské společnosti vykonávající povinný audit subjektu veřejného zájmu ani jiné fyzické osoby, jejichž služeb tato auditorská společnost využívá nebo které má pod kontrolou, v případě osobního jmenování těchto zaměstnanců nebo fyzických osob do funkce statutárního auditora nesmějí po období nejméně jednoho roku od doby, kdy se přímo podíleli na činnostech souvisejících s povinným auditem, přijímat úkoly uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c).

 

Článek 8 se přesouvá do článku 22a (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost auditovanému subjektu poskytnou související služby finančního auditu uvedené v čl. 10 odst. 2, odměny za tyto služby budou omezeny na maximálně 10 % odměn, které auditovaný subjekt uhradil za povinný audit.

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že celková výše odměn uhrazených subjektem veřejného zájmu statutárnímu auditorovi představuje ve dvou po sobě následujících letech 15 % nebo více celkových ročních odměn statutárního auditora nebo auditorské společnosti provádějící povinný audit, auditorská společnost musí o této situaci informovat příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 rozhodne na základě objektivních důvodů poskytnutých statutárním auditorem nebo auditorskou společností, zda statární auditor nebo auditorská společnost takového subjektu může nadále vykonávat funkci statutárního auditora nebo auditorské společnosti u daného subjektu po další období, jež v žádném případě nesmí být delší než dva roky.

V případě, že celková výše odměn uhrazených subjektem veřejného zájmu statutárnímu auditorovi představuje ve dvou po sobě následujících letech 15 % nebo více celkových ročních odměn statutárního auditora nebo auditorské společnosti provádějící povinný audit, auditorská společnost musí o této situaci informovat příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 se může na základě objektivních důvodů poskytnutých statutárním auditorem nebo auditorskou společností rozhodnout, zda statutární auditor nebo auditorská společnost takového subjektu může nadále vykonávat funkci statutárního auditora nebo auditorské společnosti u daného subjektu po další období, jež v žádném případě nesmí být delší než dva roky.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. V případech, kdy platí čl. 37 odst. 2 směrnice 2006/43/ES, se nepoužije odstavec 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zákaz poskytování neauditorských služeb

Neauditorské služby

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu smí auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou, poskytovat služby povinného auditu a související služby finančního auditu.

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu smí auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou, poskytovat služby povinného auditu, další ověřovací služby, služby daňového poradenství a další neauditorské služby, které nespadají do seznamu zakázaných neauditorských služeb, pokud bylo poskytnutí těchto služeb schváleno výborem pro audit v souladu s politikou auditu schválenou podle článku 10a a statutární auditor nebo auditorská společnost jsou sami přesvědčeni o tom, že poskytnutí těchto služeb neohrozí nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti v míře, kterou nelze pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je statutární auditor součástí sítě, smí člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou v rámci Unie, žádné služby služby povinného auditu nebo související služby finančního auditu.

Pokud je statutární auditor součástí sítě, smí člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou v rámci Unie, služby povinného auditu, další ověřovací služby, služby daňového poradenství a další neauditorské služby, které nespadají do seznamu zakázaných neauditorských služeb, pokud bylo poskytnutí těchto služeb schváleno výborem pro audit v souladu s politikou auditu schválenou podle článku 10a a statutární auditor nebo auditorská společnost jsou sami přesvědčeni o tom, že poskytnutí těchto služeb neohrozí nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti v míře, kterou nelze pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se souvisejícími službami finančního auditu rozumí:

2. Pro účely tohoto článku se ověřovacími službami, službami daňového poradenství a dalšími neauditorskými službami rozumí zejména:

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) poskytování potvrzení o dodržení daňových požadavků, pokud vnitrostátní právo takové potvrzení vyžaduje;

e) poskytování potvrzení o dodržení daňových požadavků, vyhotovení daňových přiznání, poradenství o nepřímých daních, dani ze mzdy, clech a veřejných podpůrných opatřeních, podpora týkající se daňových kontrol a šetření daňových orgánů;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) poskytování ujištění o provádění a dalším rozvoji elektronických systémů na zpracování údajů;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) jakékoli jiné statutární povinnosti související s auditorskou prací, které statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti ukládají právní předpisy Unie.

f) jakékoli statutární nebo regulační povinnosti, které statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti ukládají právní nebo správní předpisy.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) podávání zpráv nebo jiné služby související s dokumenty, včetně oběžníků pro investory nebo činností, které ukládají auditovanému subjektu právní či správní předpisy v oblasti cenných papírů;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) poskytování ujištění o auditovaném subjektu jiným stranám v souvislosti s finanční nebo podnikovou transakcí.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Statutární auditor nebo auditorská společnost mohou pokračovat v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu pouze v případě, že mohou v souladu s článkem 11 odůvodnit, že toto poskytnutí služeb nemá vliv na profesionální úsudek statutárního auditora nebo auditorské společnosti a na zprávu auditora.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu nesmí přímo ani nepřímo poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá, neauditorské služby.

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu nesmí přímo ani nepřímo poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá, zakázané neauditorské služby.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud statutární auditor patří k síti, žádný člen této sítě nesmí poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá v rámci Unie, neauditorské služby.

Pokud statutární auditor patří k síti, žádný člen této sítě nesmí poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá v rámci Unie, zakázané neauditorské služby.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se neauditorskými službami rozumí:

Pro účely tohoto článku se zakázanými neauditorskými službami rozumí:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 –písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) služby obnášející konflikt zájmů ve všech případech:

a) jakékoli zapojení do řízení či procesu rozhodování subjektu;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) odborné služby nesouvisející s auditem, daňové poradenství, obecné řízení a ostatní poradenské služby;

vypouští se

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek

aa) služby účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) služby mzdového účetnictví;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s vypracováním a/nebo kontrolou informací o financování, které figurují v účetních závěrkách, a poradenství o riziku;

ac) navrhování či zavádění technologických systémů pro vnitřní kontrolu, řízení rizik nebo finanční informace v souvislosti s vypracováním a/nebo kontrolou finančních informací, které figurují v účetních závěrkách, které:

 

i) jsou součástí vnitřní kontroly účetního výkaznictví auditovaného subjektu nebo

 

ii) přinášejí důležité informace pro účetní záznamy nebo účetní závěrky, které jsou předmětem povinného auditu;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv) validační služby, poskytování stanovisek o pravdivosti nebo zpráv o věcných příspěvcích;

ad) validační služby, včetně validací prováděných v souvislosti s pojistně-matematickými službami nebo s pomocí při soudních sporech, u nichž by validace měla samostatně nebo v celku podstatný dopad na účetní závěrku;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v) pojistněmatematické a právní služby, včetně řešení soudních sporů;

ae) právní služby týkající se:

 

i) poskytování všeobecného poradenství,

 

ii) jednání jménem auditovaného klienta nebo

 

iii) advokátní zastupování při řešení soudních sporů;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod vi

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. b) až j) směrnice 2006/43/ES;

vypouští se

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii) účast na vnitřním auditu auditovaného klienta a poskytování služeb souvisejících s funkcí vnitřního auditu;

af) účast na vnitřním auditu auditovaného klienta a poskytování služeb souvisejících s funkcí vnitřního auditu;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ag) výpočet běžných a odložených daní, jehož výsledek by měl podstatný vliv na finanční závěrky, jež mají být auditovány;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a – bod viii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

viii) makléřské nebo dealerské služby, investiční poradenství nebo služby investičního bankovnictví.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ah) podpora akcií auditovaného klienta, obchodování s nimi nebo jejich upisování.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 –písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) služby, jež mohou obnášet konflikt zájmů:

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru vedoucích pracovníků;

ai) služby v oblasti lidských zdrojů týkající se vedoucích pracovníků, kteří mohou mít významný vliv na přípravu účetních záznamů nebo účetních závěrek, které jsou předmětem povinného auditu, přičemž tyto služby zahrnují:

 

i) vyhledávání nebo oslovování uchazečů o tyto pozice nebo

 

ii) ověřování referencí uchazečů o tyto pozice.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) poskytování doporučujících dopisů pro investory v kontextu vydávání cenných papírů daného podniku;

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. a) směrnice 2006/43/ES;

vypouští se

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv) služby hloubkové kontroly poskytované prodejci nebo kupující straně ohledně možných fúzí nebo akvizic a poskytování ujištění o auditovaném subjektu jiným stranám finanční nebo podnikové transakce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. a j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aj) poskytování daňového poradenství, pokud účinnost tohoto poradenství závisí na určitém účetním přístupu nebo výkladu údajů v účetních závěrkách a pokud panují odůvodněné obavy o vhodnosti účetního přístupu a výsledky nebo důsledky poskytnutých rad by tyto účetní závěrky významně ovlivnily.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku smí statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovat služby uvedené v písm. b) bodech iii) a iv) s výhradou předchozího schválení příslušným orgánem podle článku 35 odst. 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku smí statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovat služby uvedené v písm. b) bodech i) a ii) s výhradou předchozího schválení výborem pro audit podle článku 31 tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud člen sítě, jejíž součástí je statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, poskytne neauditorské služby podniku registrovanému v třetí zemi, jenž je pod kontrolou auditovaného subjektu veřejného zájmu, dotčený statutární auditor nebo auditorská společnost posoudí, zda by toto poskytnutí služeb členem sítě neohrozilo nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Patří-li statutární auditor nebo auditorská společnost k síti a jsou-li služby poskytovány podnikům, které jsou zapsány mimo Unii a ovládá je auditovaný subjekt, posoudí statutární auditor nebo auditorská společnost, zda by poskytnutím těchto služeb mohla být ohrožena jejich nezávislost. Pokud lze míru ohrožení nezávislosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti snížit na přijatelnou úroveň pomocí ochranných opatření, statutární auditor nebo auditorská společnost tato ochranná opatření uplatní s cílem zmírnit jakékoli ohrožení nezávislosti způsobené poskytováním těchto služeb.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud dochází k dopadu na nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti, statutární auditor nebo auditorská společnost použijí ochranná opatření, kterými sníží nebezpečí vyvolané poskytnutím služeb v třetí zemi. Statutární auditor nebo auditorská společnost mohou pokračovat v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu pouze v případě, že mohou v souladu s článkem 11 odůvodnit, že toto poskytnutí služeb nemá vliv na profesionální úsudek statutárního auditora nebo auditorské společnosti a na zprávu auditora.

Statutární auditor nebo auditorská společnost mohou pokračovat v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu pouze v případě, že mohou v souladu s článkem 11 odůvodnit, že toto poskytnutí služeb nemá vliv na profesionální úsudek statutárního auditora nebo auditorské společnosti a na zprávu auditora.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účast na rozhodování auditovaného subjektu a poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) bodech ii) a iii) bude v každém případě považováno za skutečnost ovlivňující nezávislost.

Účast na rozhodování auditovaného subjektu bude v každém případě považována za skutečnost ovlivňující nezávislost.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) bodech i) a iv) až viii) se bude předem pokládat za skutečnost ovlivňující tuto nezávislost.

vypouští se

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost se mohou obrátit na příslušný orgán, aby k této otázce vydal stanovisko.

vypouští se

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy auditorská společnost získává více než jednu třetinu svých ročních příjmů z poskytování auditorských služeb velkým subjektům veřejného zájmu a pokud je součástí sítě, jejíž členové dosahují v Evropské unii celkových ročních příjmů z poskytování auditorských služeb přesahujících jednu miliardu pět set milionů EUR, musí splnit tyto podmínky:

vypouští se

a) nesmí přímo ani nepřímo žádnému subjektu veřejného zájmu poskytovat neauditorské služby;

 

b) nesmí být součástí sítě, která v Evropské unii poskytuje neauditorské služby;

 

c) subjekt poskytující služby uvedené v odstavci 3 nesmí přímo či nepřímo držet více než 5 % kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti;

 

d) subjekty poskytující služby uvedené v odstavci 3 nesmí přímo či nepřímo držet dohromady více než 10 % kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti;

 

e) tato auditorská společnost nesmí přímo ani nepřímo držet více než 5 % kapitálu nebo hlasovacích práv ve společnosti poskytující služby uvedené v odstavci 3.

 

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 68 za účelem přizpůsobení seznamu souvisejících služeb finančního auditu uvedených v odstavci 2 a seznamu neauditorských služeb uvedených v odstavci 3 tohoto článku. Při využívání této pravomoci přihlédne Komise k vývoji v provádění auditů a v auditorské profesi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Příslušné orgány mohou na základě důkazů rozšířit seznam zakázaných neauditorských služeb obsažený v odstavci 3 a určený statutárním auditorům a auditorským společnostem, pokud dospějí k závěru, že poskytování těchto služeb ohrožuje nezávislost auditora.

 

Příslušné orgány o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto ustanovení informují ESMA. Toto oznámení doprovodí prohlášení o důvodech, které k uvedenému rozhodnutí vedly.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Schválení neauditorských služeb výborem pro audit

 

1. Výbor pro audit vypracuje doporučení ohledně politiky upravující poskytování ověřovacích služeb, služeb daňového poradenství a dalších neauditorských služeb kromě zakázaných neauditorských služeb definovaných v čl. 10 odst. 3 třetím pododstavci písm. a) statutárním auditorem či auditorskou společností, nebo pokud je statutární auditor součástí sítě, členem této sítě nebo dalšími společnostmi, které mohou být považovány za poskytovatele ověřovacích služeb, služeb daňového poradenství a jiných neauditorských služeb.

 

Doporučení se postoupí správní nebo dozorčí radě, která politiku předloží valné hromadě akcionářů ke schválení.

 

Pokud se rozhodnutí správní nebo dozorčí rady odchyluje od doporučení výboru pro audit, uvedou se v něm důvody, proč se doporučením výboru pro audit neřídí.

 

Členské státy mohou povolit nebo požadovat, aby bylo doporučení předloženo správní či dozorčí radě ke schválení.

 

2. Politika uvedená v odstavci 1 zahrne aspekty týkající se:

 

i) povahy neauditorských služeb a toho, v jaké míře mají být podrobeny otevřenému a transparentnímu výběrovému řízení navrženému výborem pro audit, a

 

ii) přenesení pravomoci pro určité úrovně schvalování.

 

3. Auditovaný subjekt přijatou politiku zveřejní v souladu s odstavcem 1 druhým pododstavcem a předá ji příslušnému orgánu. Auditovaný subjekt zahrne do tohoto sdělení i vysvětlení s odůvodněním své politiky, zejména pokud jde o rozhodnutí přijatá v souvislosti s odstavcem 2 bodem i).

 

4. Výbor pro audit politiku přijatou podle tohoto článku každoročně přezkoumá a v souladu s odstavcem 1 může předložit doporučení správní nebo dozorčí radě.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zda statutární auditor nebo auditorská společnost splňují požadavky na vnitřní organizaci uvedené v článku 6;

vypouští se

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zda statutární auditor nebo auditorská společnost splňují požadavky uvedené v článcích 7, 9 a 10;

– zda statutární auditor nebo auditorská společnost splňují požadavky uvedené v článcích 9 a 10;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena rizikem sebehodnocení nebo existence vlastního zájmu, statutární auditor nebo auditorská společnost nesmějí povinný audit provést.

Pokud je nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti ohrožena rizikem sebehodnocení, statutární auditor nebo auditorská společnost nesmějí povinný audit provést.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí o posouzení uvedeném v odstavcích 1 a 2 vést záznamy a musejí v pracovních materiálech k auditu zdokumentovat všechna významná rizika ohrožení své nezávislosti i ochranná opatření uplatněná za účelem zmírnění těchto rizik.

vypouští se

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) každoročně výboru pro audit písemně potvrzovat svoji nezávislost na auditovaném subjektu;

a) každoročně výboru pro audit písemně potvrzovat, že statutární auditor, auditorská společnost a auditorští partneři, vedoucí pracovníci a pracovníci provádějící povinný audit jsou na auditovaném subjektu nezávislí;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) každoročně výboru pro audit písemně potvrzovat jména auditorských partnerů, vysokého vedoucího pracovníka a vedoucího pracovníka hlavního týmu provádějícího povinný audit a doložit, že nedochází ke střetu zájmů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) požádat o povolení výboru pro audit, pokud hodlá auditovanému subjektu poskytovat neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii);

vypouští se

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) požádat o povolení příslušného orgánu podle čl. 35 odst. 1, pokud hodlá auditovanému subjektu poskytovat neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů iii) a iv);

vypouští se

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

vypouští se

Poskytnutí informací auditorům ze třetích zemí a orgánům ze třetích zemí

 

1. V případě, že statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit subjektu veřejného zájmu, který je součástí skupiny podniků, jejichž mateřský podnik se nachází v třetí zemi, pravidla důvěrnosti a profesního tajemství uvedená v čl. 23 odst. 1 směrnice 2006/43/ES nejsou překážkou tomu, aby statutární auditor nebo auditorská společnost předali příslušnou dokumentaci o prováděné auditorské činnosti auditorovi skupiny, který se nachází ve třetí zemi, v případě, že je tato dokumentace bezpodmínečně nutná pro vypracování auditu konsolidovaných účetních závěrek mateřského podniku.

 

Předávání informací auditorovi skupiny, který se nachází v třetí zemi, musí být v souladu s kapitolou IV směrnice 95/46/ES a platnými vnitrostátními pravidly ochrany osobních údajů.

 

2. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, který vydal cenné papíry ve třetí zemi nebo který je součástí skupiny vydávající povinné konsolidované účetní závěrky ve třetí zemi, mohou pracovní materiály k auditu nebo jiné dokumenty související s auditem daného subjektu, které mají v držení, předat příslušným orgánům příslušných třetích zemí pouze za podmínek uvedených v článku 47 směrnice 2006/43/ES.

 

Článek 13 se přesouvá do článku 23 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

vypouští se

Rozsah povinného auditu

 

1. Při provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu musí statutární auditor nebo auditorská společnost přijmout všechna nezbytná opatření, která umožní zformulovat výrok k tomu, zda roční nebo konsolidované účetní závěrky subjektu veřejného zájmu poskytují věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví, a případně zda tyto roční nebo konsolidované účetní závěrky splňují zákonné požadavky uvedené v článku 22.

 

Tato opatření musejí zahrnovat alespoň požadavky uvedené v článcích 15 až 20.

 

Výrok statutárního auditora nebo auditorské společnosti musí být vyjádřen v souladu s články 21 až 25.

 

2. Aniž jsou dotčeny požadavky na vykazování uvedené v článcích 22 a 23, rozsah statutárního auditu nezahrnuje ujištění ohledně budoucí životaschopnosti auditovaného subjektu ani účinnosti nebo efektivity, s jakou řídicí či správní orgán spravoval nebo bude spravovat záležitosti subjektu.

 

Článek 14 se přesouvá do článku 25a (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Profesní skepticismus

 

Při provádění statutárního auditu subjektu veřejného zájmu musí statutární auditor nebo auditorská společnost po celou dobu auditu zachovávat profesní skepticismus, mít na vědomí možnost významné nesprávnosti způsobené skutečnostmi nebo chováním ukazujícím na nesrovnalosti, včetně podvodu nebo chyby, a to nezávisle na zkušenosti auditora či společnosti z minulosti dokládající poctivost a integritu vedení auditovaného subjektu a osob pověřených jeho řízením.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí zachovávat profesní skepticismus zejména při přezkumu odhadů vedení, pokud jde o reálné hodnoty a ztrátu ze snížení hodnoty goodwillu a jiné nemateriální faktory a budoucí peněžní toky hrající roli při úvahách o trvání podniku.

 

Pro účely tohoto článku se „profesním skepticismem“ rozumí postoj, který obnáší podezřívavost, citlivost na okolnosti, které by mohly ukazovat na možnou nesprávnost způsobenou chybou nebo podvodem, a kritické posuzování důkazních informací.

 

Článek 15 se přesouvá do článku 21 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

vypouští se

Organizace práce

 

1. Pokud povinný audit subjektu veřejného zájmu provádí auditorská společnost, tato auditorská společnost určí alespoň jednoho klíčového auditorského partnera. Auditorská společnost poskytne auditorskému partnerovi (auditorským partnerům) potřebné prostředky k řádnému vykonávání jeho nebo jejich povinností.

 

Hlavním kritériem auditorské společnosti pro výběr klíčového auditorského partnera (partnerů), kterého jmenuje, je zajištění kvality, nezávislosti a odbornosti auditu.

 

Určený auditorský partner (partneři) se musí aktivně zapojovat do provádění povinného auditu.

 

2. Pokud povinný audit subjektu veřejného zájmu provádí statutární auditor, tento auditor musí zakázce věnovat dostatek času a z řad svých zaměstnanců musí vyčlenit dostatečné zdroje, aby zajistil řádné vykonávání svých povinností.

 

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o případech, kdy jejich zaměstnanci nedodrží toto nařízení. Dále musejí vést záznamy o všech důsledcích tohoto nedodržení, včetně opatření přijatých ve vztahu k těmto zaměstnancům a opatření přijatých za účelem změny vnitřního systému řízení kvality. Statutární auditor nebo auditorská společnost sestaví výroční zprávu obsahující přehled všech takových opatření, kterou předloží svým zaměstnancům.

 

Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost využívají poradenství externích expertů, musejí zdokumentovat zaslanou žádost i poskytnuté poradenství.

 

4. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o klientském účtu. Ke každému auditovanému klientovi musejí tyto záznamy obsahovat tyto údaje:

 

a) jméno, adresu a místo podnikání;

 

b) v případě auditorské společnosti klíčového auditorského partnera nebo partnery;

 

c) odměny účtované za povinný audit a odměny účtované za jiné služby v každém účetním období.

 

5. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí pro každý prováděný povinný audit vytvořit auditorský spis. Auditorský spis musí obsahovat alespoň tyto údaje a dokumenty, a to buď v papírové, nebo v elektronické podobě:

 

a) smlouvu mezi statutárním auditorem nebo auditorskou společností a auditovaným subjektem, včetně případných dodatků k této smlouvě;

 

b) korespondenci s auditovaným subjektem související s povinným auditem;

 

c) plán auditu, kterým se stanoví pravděpodobný rozsah a metoda povinného auditu;

 

d) popis povahy a rozsahu prováděné auditované činnosti;

 

e) datum zahájení a ukončení jednotlivých fází auditorských postupů stanovené plánem auditu;

 

f) hlavní zjištění provedených auditorských postupů;

 

g) závěry vyvozené ze zjištění uvedených pod písmenem f);

 

h) výrok statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera doložený návrhy zpráv uvedených v článcích 22 a 23;

 

i) údaje zaznamenané podle čl. 11 odst. 3, čl. 16 odst. 3, článků 17 a 18 a čl. 19 odst. 6;

 

j) jiné důležité údaje a dokumenty, které mají význam pro dokládání zpráv uvedených v článcích 22 a 23 a pro sledování souladu s tímto nařízením a dalšími platnými zákonnými požadavky.

 

Auditorský spis musí být uzavřen nejpozději dva měsíce od data podpisu zprávy auditora uvedené v článku 22.

 

6. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o případných stížnostech v souvislosti s prováděním povinných auditů.

 

Článek 16 se přesouvá do článku 25b (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

vypouští se

Integrita trhu

 

1. V případě, že dojde k incidentu, který má nebo může mít vážné důsledky pro správnost činností souvisejících s povinným auditem statutárního auditora nebo auditorské společnosti, statutární auditor nebo auditorská společnost musejí:

 

a) vést o incidentu záznam;

 

b) přijmout vhodná opatření za účelem zvládnutí důsledků incidentu a zabránění jeho opakování;

 

c) informovat o incidentu příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1.

 

Záznamy uvedené v písmenu a) prvního pododstavce musejí obsahovat fakta a okolnosti incidentu, informace o dotčené osobě nebo osobách a podrobnosti o opatřeních přijatých podle písmene b) tohoto pododstavce.

 

2. Aniž je tím dotčena směrnice 2005/60/ES, v případě, že má statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu podezření nebo přiměřené důvody k podezření, že vyšla najevo fakta nebo došlo k chování, které poukazují na to, že došlo nebo dochází k nesrovnalostem či pokusu o nesrovnalost, včetně podvodu s ohledem na účetní závěrky auditovaného subjektu, musí o tom informovat auditovaný subjekt a vyzvat jej, aby záležitost prošetřil a přijal vhodná opatření za účelem napravení této nesrovnalosti a zajištění toho, aby se tato nesrovnalost do budoucna neopakovala.

 

V případě, že auditovaný subjekt záležitost neprošetří nebo nepřijme žádná opatření, nebo pokud se statutární auditor nebo auditorská společnost domnívají, že opatření přijatá auditovaným subjektem nejsou vhodná pro nápravu této nesrovnalosti, statutární auditor nebo auditorská společnost o této nesrovnalosti informují příslušné orgány pověřené dohledem nad subjekty veřejného zájmu.

 

Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informují příslušné orgány o případných skutečnostech uvedených v prvním pododstavci, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

 

Článek 17 se přesouvá do článku 25c (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

vypouští se

Audit konsolidovaných účetních závěrek

 

V případě povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků, jejímž mateřským podnikem je subjekt veřejného zájmu, musí auditor skupiny:

 

a) nést plnou odpovědnost za zprávu auditora uvedenou v článku 22 a dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23 v souvislosti s konsolidovanými účetními závěrkami;

 

b) zdokumentovat, jakou auditorskou činnost provádí auditor (auditoři) ze třetí země, statutární auditor (auditoři), auditorský subjekt (subjekty) ze třetí země nebo auditorská společnost (společnosti) pro účely auditu skupiny;

 

c) provést přezkum a vést dokumentaci o svém přezkumu auditorské činnosti prováděné jedním nebo více auditory ze třetí země, statutárními auditory, auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny. Dokumentace shromážděná auditorem skupiny umožní odpovídajícímu příslušnému orgánu náležitě přezkoumat činnost auditora skupiny.

 

Pro účely písmene c) prvního pododstavce zajistí auditor skupiny souhlas jednoho nebo více auditorů ze třetí země, statutárních auditorů, auditorských subjektů ze třetí země nebo auditorských společností s předáním příslušné dokumentace při provádění auditu konsolidovaných účetních závěrek, které bude podmínkou toho, aby se auditor skupiny mohl spolehnout na práci tohoto auditora nebo auditorů ze třetí země, statutárních auditorů, auditorských subjektů ze třetí země nebo auditorských společností.

 

2. V případě, že auditor skupiny není schopen zajistit soulad s písmenem c) prvního pododstavce odstavce 1, musí přijmout vhodná opatření a náležitým způsobem informovat příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1.

 

Mezi tato opatření může patřit provedení dodatečné činnosti v oblasti povinného auditu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím outsourcingu těchto úkolů, v příslušné pobočce subjektu veřejného zájmu.

 

3. Pokud je auditor skupiny podroben kontrole zajištění kvality nebo vyšetřování povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, auditor skupiny musí příslušnému orgánu na vyžádání zpřístupnit příslušnou dokumentaci, kterou vede a která se týká auditorské činnosti vykonávané jedním nebo více auditory ze třetí země, statutárními auditory, auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny, včetně pracovních materiálů významných pro audit skupiny.

 

V souladu s hlavou IV kapitolou III tohoto nařízení si příslušný orgán vyžádá další dokumentaci k auditorské činnosti provedené jedním nebo více statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi pro účely auditu skupiny od příslušných orgánů.

 

Je-li součást skupiny podniků auditována jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země, příslušný orgán si vyžádá dodatečnou dokumentaci o auditorské činnosti vykonané jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země od příslušných orgánů třetích zemí prostřednictvím pracovních ujednání uvedených v článku 47 směrnice 2006/43/ES.

 

Odchylně od třetího pododstavce, je-li součást skupiny podniků auditovaná jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země, s níž není uzavřeno pracovní ujednání uvedené v článku 47 směrnice 2006/43/ES, odpovídá auditor skupiny také za to, že bude na vyžádání řádně předložena dodatečná dokumentace o auditorské činnosti provedené jedním nebo více auditory nebo auditorskými subjekty ze třetí země, včetně pracovních materiálů významných pro audit skupiny. Aby zajistil předložení této dokumentace, musí auditor skupiny uchovávat kopii takové dokumentace, dohodnout si s auditorem nebo auditorským subjektem ze třetí země neomezený přístup na požádání nebo provést jiné vhodné opatření. Pokud z právních nebo jiných důvodů nelze pracovní materiály k auditu předat ze třetí země auditorovi skupiny, musí dokumentace, kterou uchovává auditor skupiny, obsahovat důkaz, že provedl náležité úkony, aby k dokumentaci k auditu získal přístup, a v případě jiných než právních překážek vyplývajících z právních předpisů dané země důkaz o takové překážce.

 

Článek 18 se přesouvá do článku 27 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Přezkum vnitřního řízení kvality

 

1. Před vydáním zpráv uvedených v článcích 22 a 23 je nutné provést přezkum vnitřního řízení kvality, při kterém se posoudí, zda statutární auditor nebo klíčový auditorský partner mohl reálně dospět k výroku a závěrům vyjádřeným v návrhu těchto zpráv.

 

2. Přezkumem vnitřního řízení kvality je pověřena osoba provádějící přezkum vnitřního řízení kvality. Touto osobou provádějící přezkum je statutární auditor, který se neúčastní vykonávání povinného auditu, s nímž přezkum vnitřního řízení kvality souvisí.

 

3. Při provádění přezkumu vnitřního řízení kvality zaznamená osoba provádějící přezkum alespoň:

 

a) informace ústně a písemně poskytnuté statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem dokládající hlavní zjištění, k nimž se dospělo v průběhu provedených auditorských postupů a závěry, jež byly z těchto zjištění vyvozeny, ať už tyto informace byly poskytnuty na žádost osoby provádějící přezkum vnitřního řízení kvality, či nikoli.

 

b) auditované účetní závěrky;

 

c) hlavní zjištění provedených auditorských postupů a závěry, jež byly z těchto zjištění vyvozeny;

 

d) výroky statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera vyjádřené v návrhu zpráv uvedených v článcích 22 a 23;

 

4. Přezkum vnitřního řízení kvality musí posuzovat alespoň tyto prvky:

 

(a) nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti na auditovaném subjektu;

 

b) závažná rizika, která zjistil statutární auditor nebo klíčový auditorský partner při provádění povinného auditu, a opatření, která přijal, aby těmto rizikům vhodným způsobem čelil;

 

c) argumentaci statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera, zejména pokud jde o významnost a závažná rizika uvedená v písmenu b);

 

d) případné žádosti o poradenství externích expertů a provádění tohoto poradenství;

 

e) povahu a rozsah napravených i nenapravených nesprávností v účetních závěrkách, které byly zjištěny v průběhu provádění auditu;

 

f) témata projednávaná s výborem pro audit a správními a/nebo dozorčími orgány auditovaného subjektu;

 

g) témata projednávaná s příslušnými orgány a případně s dalšími třetími stranami;

 

h) informace o tom, zda dokumenty a informace vybrané ze spisu uspokojivým způsobem odrážejí postoje, jež zaujímají zaměstnanci účastnící se auditu, a zda tyto dokumenty a informace dokládají výrok statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera vyjádřený v návrhu zpráv uvedených v článcích 22 a 23.

 

5. Osoba provádějící přezkum vnitřního řízení kvality projedná výsledky přezkumu vnitřního řízení kvality se statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem. Statutární auditor nebo auditorská společnost určí postup pro případ, že se osoba provádějící přezkum neshodne se statutárním auditorem nebo klíčovým auditorským partnerem na výsledcích přezkumu.

 

6. Statutární auditor nebo auditorská společnost musejí vést záznamy o výsledcích vnitřního přezkumu řízení kvality a o úvahách, na nichž se tyto výsledky zakládají.

 

Článek 19 se přesouvá do článku 25d (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

vypouští se

Používání mezinárodních standardů pro audit

 

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musejí provádět povinný audit subjektů veřejného zájmu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES za podmínky, že jsou tyto standardy v souladu s požadavky tohoto nařízení.

 

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost uvedou výsledky povinného auditu subjektu veřejného zájmu ve zprávě auditora.

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost uvedou výsledky povinného auditu subjektu veřejného zájmu ve zprávě auditora vypracované v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zpráva auditora musí být vypracována písemně. Zpráva musí obsahovat alespoň:

2. Zpráva auditora musí být vypracována písemně a v elektronické podobě. Zpráva musí obsahovat alespoň:

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) upřesnění ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek a data a období, k němuž se vztahují;

b) název každé účetní závěrky zahrnuté do ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jednotlivých subjektů nebo konsolidované skupiny a data nebo období, k němuž se každá účetní závěrka vztahuje;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) v případě přezkumu dodatečných zpráv vysvětlení rozsahu tohoto přezkumu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) vyjádření názoru na to, zda:

 

i) je zpráva vedení společnosti v souladu s účetními závěrkami za stejné účetní období;

 

ii) byla zpráva vedení společnosti vypracována v souladu s platnými právními požadavky;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

 

cb) vyjádření, zda na základě poznatků a povědomí o podniku a jeho prostředí získaných v průběhu auditu zjistili statutární auditor nebo auditorská společnost ve zprávě vedení společnosti významné nesprávnosti, a upřesnění povahy těchto nesprávností;

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) identifikaci orgánu auditovaného subjektu, který jmenoval statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti);

d) uvedení skutečnosti, kdo nebo který orgán jmenoval statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), není-li tato informace již obsažena ve zprávě vedení společnosti nebo v ročních účetních závěrkách za stejné účetní období;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) datum jmenování a období nepřerušené činnosti včetně dřívějších obnovení a opětovných jmenování;

e) datum jmenování statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti a období nepřerušené činnosti včetně dřívějších obnovení a opětovných jmenování statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti, není-li tato informace již obsažena ve zprávě vedení společnosti nebo v ročních účetních závěrkách za stejné účetní období;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) údaj, že povinný audit byl proveden v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ve smyslu článku 20;

f) údaj, že povinný audit byl proveden v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ve smyslu článku 26 směrnice 2006/43/ES;

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) jako důkazní materiály podporující výrok auditora požadovaný v písm. t) musí zpráva obsahovat:

 

i) popis nejdůležitějších posuzovaných rizik významné nesprávnosti, včetně posuzovaných rizik významné nesprávnosti způsobené podvodem;

 

ii) shrnutí reakce auditora na tato rizika; a

 

iii) hlavní postřehy z této auditorské činnosti.

 

Pokud je to relevantní z hlediska výše uvedených informací obsažených ve zprávě auditora ohledně jednotlivých podstatných auditorských rizik, uvede se jasný odkaz na příslušná zjištění v účetních závěrkách.

 

Informace, které je třeba zveřejnit ve zprávě auditora, jak je uvedeno výše, ohledně nejdůležitějších posuzovaných rizik významné nesprávnosti, se vyberou na podkladě záležitostí projednávaných ve výboru pro audit daného subjektu, v souladu s požadavky stanovenými mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) popis použité metodiky, včetně toho, jaká část rozvahy byla kontrolována přímo a jaká část byla založena na kontrole systému a souladu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) vysvětlení případných rozdílů při zvažování věcné kontroly a kontroly souladu ve srovnání s předchozím rokem, a to i v případě, že byl povinný audit v předchozím roce proveden jiným statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi);

vypouští se

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) výklad podrobností o stupni významnosti použitém při provádění povinného auditu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) určení klíčových oblastí s rizikem významné nesprávnosti ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek, včetně významných účetních odhadů nebo oblastí nejistoty měření;

vypouští se

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) prohlášení o postavení auditovaného subjektu nebo, v případě povinného auditu konsolidovaných finančních závěrek, mateřského podniku a skupiny, zejména pak posouzení schopnosti subjektu nebo mateřského podniku a skupiny v dohledné budoucnosti splnit svoji povinnost, a tím pádem pokračovat v trvání;

l)

 

i) závěr o tom, zda vedení společnosti náležitě využívá předpoklady o dalším trvání podniku při vypracovávání účetních závěrek v souladu s platným rámcem účetního výkaznictví; a

 

ii) prohlášení o tom, zda auditor při auditu zjistil jakoukoli významnou nesprávnost v souvislosti s událostmi či okolnostmi, jež mohou vyvolat podstatné pochybnosti o schopnosti subjektu pokračovat v trvání;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) posouzení systému vnitřní kontroly subjektu nebo, v případě konsolidovaných účetních závěrek, mateřského podniku, včetně závažných nedostatků vnitřní kontroly zjištěných v průběhu povinného auditu, a systému pro účetnictví a výkazy hospodaření;

vypouští se

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) vysvětlení, do jaké míry byl povinný audit navržen k tomu, aby byly jeho prostřednictvím zjištěny nesrovnalosti, včetně podvodů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) popis a vysvětlení případných porušení účetních pravidel nebo porušení právních předpisů či ustanovení, zakládajících aktů, rozhodnutí v účetní oblasti a jiných záležitostí významných pro řízení subjektu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

oa) určení jakéhokoli porušení účetních či právních požadavků, které jsou podstatné pro správu a řízení daného subjektu nebo pro jeho další činnost;

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm.q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q) prohlášení o tom, že nebyly poskytnuty neauditorské služby uvedené v čl. 10 odst. 3 a o tom, že audit byl statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi) proveden zcela nezávisle. V případě, že povinný audit provedla auditorská společnost, ve zprávě by měl být uveden každý člen týmu pracujícího na auditorské zakázce a mělo by zde být uvedeno, že všichni tito členové byli zcela nezávislí a neměli přímé ani nepřímé zájmy v auditovaném subjektu;

q) prohlášení o tom, že nebyly poskytnuty zakázané neauditorské služby uvedené v čl. 10 odst. 3, a o tom, že audit byl statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi) proveden nezávisle; informace o ověřovacích službách, službách daňového poradenství a jiných neauditorských službách uvedených v čl. 10 odst. 2, které byly subjektu veřejného zájmu poskytnuty na základě schválení výboru pro audit. V případě, že povinný audit provedla auditorská společnost, je ve zprávě uvedeno, že všichni členové týmu pracujícího na auditorské zakázce byli na auditovaném subjektu nezávislí ;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r) neauditorské služby ve smyslu čl 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii), které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s) neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů iii) a iv), které příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. t

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

t) výrok, v němž je jasně uveden výrok statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) ohledně toho, zda roční nebo konsolidované účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz a byly vypracovány v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví, a případně zda jsou roční nebo konsolidované účetní závěrky v souladu se zákonnými požadavky; výrok auditora může být buď bez výhrad, s výhradou, záporný anebo, pokud je pro statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti) nemožné vynést auditorský výrok, je vynesení výroku odmítnuto. V případě výroku s výhradami, záporného výroku nebo v případě odmítnutí vynést výrok musí být ve zprávě uvedeno vysvětlení důvodů k takovému rozhodnutí;

t) výrok, v němž je jasně uveden výrok statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) ohledně toho, zda roční nebo konsolidované účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice jednotlivých subjektů nebo konsolidované skupiny a jejich finanční výkonnosti a peněžních toků a zda jsou v souladu se zákonnými účetními požadavky; výrok auditora může být buď nemodifikovaný, s výhradou, záporný anebo, pokud je pro statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti) nemožné vynést auditorský výrok, je vynesení výroku odmítnuto. V případě výroku s výhradami, záporného výroku nebo v případě odmítnutí vynést výrok musí být ve zprávě uvedeno vysvětlení důvodů k takovému rozhodnutí;

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. u

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

u) odkaz na jakékoli záležitosti, na něž statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) zvláštním způsobem upozorňují, aniž by vynesli auditorský výrok s výhradou;

u) odkaz na jakékoli další záležitosti, na něž statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) rovněž zvláštním způsobem upozorňují, aniž by vynesli modifikovaný auditorský výrok;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v) výrok, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné fiskální období, či nikoli;

vypouští se

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. w

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(w) údaje o sídle statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností).

vypouští se

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud byl jmenován více než jeden statutární auditor nebo více než jedna auditorská společnost, aby provedli povinný audit subjektu veřejného zájmu, tito statutární auditoři nebo auditorské společnosti se musejí dohodnout na výsledcích povinného auditu a předložit společnou zprávu a společný výrok. Pokud nedojde ke shodě, každý statutární auditor nebo auditorská společnost předloží samostatně vlastní výrok. Pokud jeden statutární auditor nebo jedna auditorská společnost předloží výrok s výhradami, záporný výrok nebo pokud odmítne vynést výrok, celkový výrok je považován za výrok s výhradami, záporný výrok nebo odmítnutí vynést výrok. Každý statutární auditor nebo auditorská společnost v samostatném odstavci uvedou důvody svého nesouhlasu.

3. Pokud byl jmenován více než jeden statutární auditor nebo více než jedna auditorská společnost, aby provedli povinný audit subjektu veřejného zájmu, uvedení statutární auditoři nebo auditorské společnosti se musejí dohodnout na výsledcích povinného auditu a předložit společnou zprávu a společný výrok.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zpráva auditora nesmí být delší než čtyři stránky nebo 10 000 znaků (bez mezer). Nesmí obsahovat křížové odkazy na dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23.

4. Zpráva auditora nesmí obsahovat křížové odkazy na dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Zpráva auditora musí být opatřena datem a podepsána statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi). V případě, že povinný audit provádí auditorská společnost, zpráva auditora musí být podepsána alespoň statutárním auditorem (auditory), který jménem auditorské společnosti povinný audit provádí.

5. Zpráva auditora musí být opatřena datem a podepsána statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi). V případě, že povinný audit provádí auditorská společnost, zpráva auditora musí být podepsána statutárním auditorem (auditory), který jménem auditorské společnosti povinný audit provádí.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 35 směrnice [XXX] o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých typů podniků se na zprávy auditora subjektů veřejného zájmu nevztahuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor pro audit nebo orgán plnící odpovídající funkci mohou dodatečnou zprávu předat řídicímu, správnímu nebo dozorčímu orgánu auditovaného subjektu.

Výbor pro audit nebo orgán plnící odpovídající funkci předá dodatečnou zprávu řídicímu, správnímu nebo dozorčímu orgánu auditovaného subjektu.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dodatečná zpráva může být zveřejněna na valné hromadě auditovaného subjektu v případě, že se tak rozhodne řídicí nebo správní orgán auditovaného subjektu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) prohlášení o nezávislosti podle čl. 22 odst. 2 písm. q);

a) prohlášení o nezávislosti;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) určení dat jednání s výborem pro audit nebo orgánem plnícím v auditovaném subjektu odpovídající funkci;

b) popis povahy a rozsahu komunikace s výborem pro audit, řídicím orgánem a správním nebo dozorčím orgánem auditovaného subjektu, včetně četnosti této komunikace;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) určení dat případných jednání s řídicím, správním nebo dozorčím orgánem auditovaného subjektu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) popis postupu jmenování;

vypouští se

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) popis rozdělení úkolů mezi statutárním auditorem (auditory) a/nebo auditorskou společností (společnostmi);

e) popis rozsahu a časového rozvrhu auditu, a případně popis:

 

– rozdělení a případně rotačního systému předávání úkolů mezi statutárním auditorem (auditory) a/nebo auditorskou společností (společnostmi); a

 

– rozdělení auditorské činnosti mezi jedním nebo více auditory ze třetí země, statutárními auditory, auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými společnostmi v případě povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek;

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) důležitá zjištění vyplývající z povinného auditu, včetně:

 

i) prohlášení o událostech nebo okolnostech, které byly zjištěny v průběhu povinného auditu a jež by mohly vyvolat podstatné pochybnosti o schopnosti subjektu pokračovat v trvání, a o tom, zda tyto události nebo okolnosti představují významnou nejasnost;

 

ii) souhrnných informací o všech zárukách, doporučujících dopisech, podnicích s veřejnou účastí a dalších podpůrných opatřeních využitých při hodnocení trvání podniku;

 

iii) podrobností o závažných chybách či opomenutích v účetních záznamech, ročních nebo konsolidovaných účetních závěrkách a dalších auditu podléhajících zprávách – jestliže byly použity a měly vliv na účetní závěrku –, jež byly zjištěny v průběhu povinného auditu;

 

iv) záležitostí, které se týkají nesouladu s právními předpisy odhaleného v průběhu povinného auditu, jsou-li pokládány za důležité pro to, aby výbor pro audit mohl plnit své úkoly;

 

v) zjištěných závažných nedostatků ve vnitřní kontrole; u každého z těchto nedostatků se v dodatečné zprávě uvede, zda tyto nedostatky byly vedením vyřešeny; ve zprávě budou dále obsaženy informace o jakýchkoli dalších auditorských postupech, které byly uplatněny s cílem napravit nedostatky ve vnitřní kontrole v daných konkrétních oblastech;

 

vi) stanovisek statutárního auditora nebo auditorské společnosti k významným kvalitativním aspektům účetních postupů subjektu, včetně účetních pravidel, účetních odhadů, validací a zveřejnění účetních závěrek;

 

vii) důležitých posudků dodržování zásad konsolidace v případě povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek;

 

viii) prohlášení o významných potížích, které během auditu vyvstaly;

 

ix) prohlášení o tom, které významné otázky byly v souvislosti s auditem projednávány při rozhovorech nebo v korespondenci s vedením;

 

x) prohlášení o veškerých dalších záležitostech, které vyplynuly z povinného auditu a jež mají dle profesionálního úsudku auditora význam pro dohled nad procesem finančního výkaznictví;

 

xi) prohlášení o tom, zda auditovaný subjekt poskytl všechna požadovaná vysvětlení a dokumenty.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) určení a vysvětlení úsudků ohledně významných nejasností, které by mohly vyvolat pochybnosti o schopnosti subjektu pokračovat v trvání;

vypouští se

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) podrobné určení toho, zda se účetnictví, výkazy hospodaření, všechny auditované dokumenty, roční nebo konsolidované účetní závěrky a případné dodatečné zprávy jeví jako odpovídající;

vypouští se

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) určení a podrobné vysvětlení všech případů nesouladu, včetně méně významných případů, pokud to výbor pro audit považuje za důležité pro plnění svých úkolů;

vypouští se;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) posouzení použitých metod hodnocení jednotlivých položek v ročních nebo konsolidovaných účetních závěrkách včetně případného dopadu jejich změn;

vypouští se

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) veškeré podrobnosti o všech zárukách, doporučujících dopisech, podnicích s veřejnou účastí a dalších podpůrných opatřeních využitých při hodnocení trvání podniku;

vypouští se

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) potvrzení účasti na kontrolách skladových zásob a dalších fyzických kontrolách v případě, že tyto kontroly skladových zásob nebo jiné kontroly proběhly;

vypouští se

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) určení a vysvětlení zásad konsolidace v případě povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek;

vypouští se

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) uvedení auditorské činnosti prováděné jedním nebo více auditory ze třetí země, statutárními auditory, auditorskými subjekty ze třetí země nebo auditorskými společnostmi v případě povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek;

vypouští se

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) informace o tom, zda auditovaný subjekt poskytl všechna požadovaná vysvětlení a dokumenty.

vypouští se

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dodatečná zpráva určená výboru pro audit musí být opatřena datem a podepsána statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi). V případě, že povinný audit provádí auditorská společnost, dodatečná zpráva určená výboru pro audit musí být podepsána alespoň statutárním auditorem (auditory), kteří jménem auditorské společnosti provádí povinný audit.

4. Dodatečná zpráva určená výboru pro audit musí být opatřena datem a podepsána statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi). V případě, že povinný audit provádí auditorská společnost, dodatečná zpráva určená výboru pro audit musí být podepsána statutárním auditorem (auditory), kteří jménem auditorské společnosti provádí povinný audit.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musí dodatečnou zprávu neprodleně zpřístupnit příslušným orgánům, pokud o to požádají.

vypouští se

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musí výboru pro audit podávat hlášení o klíčových záležitostech vyplývajících z povinného auditu, zejména pak o významných nedostatcích vnitřní kontroly ve vztahu k procesu účetního výkaznictví. Na požádání jakékoli strany musí statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) tyto záležitosti projednat s výborem pro audit.

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musí výboru pro audit podávat hlášení o klíčových záležitostech vyplývajících z povinného auditu, zejména pak o závažných nedostatcích vnitřní kontroly ve vztahu k procesu účetního výkaznictví. Na požádání jakékoli strany musí statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) tyto záležitosti projednat s výborem pro audit.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že se na auditovaný subjekt vztahuje výjimka z povinnosti disponovat výborem pro audit, auditovaný subjekt rozhodne, která organizační složka či orgán subjektu bude komunikovat se statutárním auditorem nebo auditorskou společností v zájmu splnění povinností stanovených v tomto článku.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny článek 55 směrnice 2004/39/ES, článek 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, čl. 15 odst. 4 směrnice 2007/64/ES, článek 106 směrnice 2009/65/ES, čl. 3 odst. 1 směrnice 2009/110/ES a článek 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu má povinnost oznámit neprodleně příslušným orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu jakoukoli skutečnost nebo rozhodnutí týkající se subjektu veřejného zájmu, o nichž se dozví při výkonu uvedeného povinného auditu a jež by mohly vyústit v některou z těchto událostí:

1. Aniž jsou dotčeny článek 55 směrnice 2004/39/ES, článek 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES,34 čl. 15 odst. 4 směrnice 2007/64/ES, článek 106 směrnice 2009/65/ES, čl. 3 odst. 1 směrnice 2009/110/ES a článek 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES35, statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, jak je definováno v čl. 2 odst. 13 směrnice 2006/43/ES, má povinnost oznámit neprodleně příslušným orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu jakoukoli informaci týkající se subjektu veřejného zájmu, o níž se dozví při obvyklém průběhu výkonu uvedeného povinného auditu a jež vyústila nebo by mohla vyústit v některou z těchto událostí:

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) znemožnění nepřetržitého fungování subjektu veřejného zájmu;

b) závažné ohrožení nepřetržitého fungování subjektu veřejného zájmu nebo pochybnosti v tomto ohledu;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odmítnutí potvrdit účetní závěrky nebo vyjádření výhrad.

c) odmítnutí vynést výrok auditora k účetním závěrkám nebo vydání záporného výroku či výroku s výhradou.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost mají dále povinnost nahlásit jakákoli fakta nebo rozhodnutí, o nichž se dozvědí při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzké vazby se subjektem veřejného zájmu, pro který statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit.

Statutární auditor nebo auditorská společnost mají dále povinnost nahlásit jakékoli informace uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) nebo c ), o nichž se dozvědí při provádění povinného auditu podniku, jenž je kontrolován subjektem veřejného zájmu, pro který statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vykonávající dozor nad úvěrovými institucemi a pojišťovacími podniky musejí vést pravidelné rozhovory se statutárními auditory a auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit těchto institucí a podniků.

Příslušné orgány vykonávající dozor nad subjekty veřejného zájmu musejí vést pravidelné rozhovory se statutárními auditory a auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit těchto institucí a podniků. Příslušný orgán a statutární auditor nebo daná auditorská společnost si vzájemně sdělují relevantní skutečnosti nebo rozhodnutí uvedená v odstavci 1 a informují o nich i auditovaný subjekt.

 

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) uspořádá nejméně jednou ročně schůzku se statutárními auditory a auditorskými společnostmi nebo sítěmi, které provádějí povinný audit jakýchkoli finančních institucí, jež FSB identifikovala jako systémově významné, s cílem získat od nich informace o odvětvových či jakýchkoli významných změnách, k nimž v těchto institucích dochází.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informují příslušné orgány o případných skutečnostech nebo rozhodnutích uvedených v prvním odstavci nebo o případných skutečnostech zjištěných v průběhu rozhovorů uvedených v odstavci 2, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informují příslušné orgány nebo orgány odpovědné za finanční stabilitu o případných skutečnostech, informacích, stanoviscích nebo rozhodnutích uvedených v prvním odstavci nebo o případných skutečnostech, informacích či stanoviscích, jež zazněly v průběhu rozhovorů stanovených v odstavci 2, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditoři provádějící povinné audity subjektů veřejného zájmu musejí zveřejňovat svůj roční výkaz zisků a ztrát.

Statutární auditoři provádějící povinné audity subjektů veřejného zájmu musejí zveřejňovat svůj roční výkaz zisků a ztrát, a to nejpozději do čtyř měsíců od konce každého účetního období.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ve výroční finanční zprávě a ročním výkazu zisků a ztrát musí být uveden celkový obrat rozdělený na odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a odměny účtované za související služby finančního auditu vymezené v čl. 10 odst. 2.

2. Ve výroční finanční zprávě a ročním výkazu zisků a ztrát musí být uveden celkový obrat rozdělený na odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a odměny účtované za ověřovací služby, služby daňového poradenství a jiné neauditorské služby vymezené v čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční finanční zpráva nebo roční výkaz zisků a ztrát podléhají auditu v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Výroční finanční zprávaroční výkaz zisků a ztrát podléhají povinnému auditu.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě, že je statutární auditor nebo auditorská společnost součástí sítě, statutární auditor nebo auditorská společnost ve výroční zprávě nebo v příloze ročního výkazu zisků a ztrát poskytnou tyto dodatečné informace:

3. V případě, že je statutární auditor nebo auditorská společnost součástí sítě, statutární auditor nebo auditorská společnost ve výroční zprávě, v příloze ročního výkazu zisků a ztrát nebo ve zprávě o transparentnosti podle článku 27 poskytnou tyto dodatečné informace:

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) konsolidované účetní závěrky auditované v rámci sítě a, pokud existuje právní subjekt, který síť řídí, auditované účetní závěrky tohoto právního subjektu v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 2004/109/ES.

d) pokud existuje právní subjekt, který síť řídí, auditované účetní závěrky tohoto právního subjektu v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 2004/109/ES.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční finanční zpráva nebo roční výkaz zisků a ztrát se zveřejňuje na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti a musí být na těchto internetových stránkách dostupný po dobu nejméně pěti let.

Výroční finanční zpráva nebo roční výkaz zisků a ztrát se zveřejňuje na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti a musí být na těchto internetových stránkách dostupný po dobu nejméně pěti let ode dne jeho zveřejnění na těchto internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit (audity) subjektů veřejného zájmu musejí nejpozději tři měsíce od konce každého účetního období zveřejnit výroční zprávu o transparentnosti. Výroční zpráva o transparentnosti se zveřejňuje na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti a musí být na těchto internetových stránkách dostupná po dobu nejméně pěti let.

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit (audity) subjektů veřejného zájmu musejí nejpozději čtyři měsíce od konce každého účetního období zveřejnit výroční zprávu o transparentnosti. Výroční zpráva o transparentnosti se zveřejňuje na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti a musí být na těchto internetových stránkách dostupná po dobu nejméně pěti let ode dne jejího zveřejnění na těchto internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

O zveřejnění nebo případné aktualizaci zprávy o transparentnosti na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti informují statutární auditoři a auditorské společnosti orgán ESMA a příslušné orgány.

vypouští se

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) popis struktury řízení auditorské společnosti;

c) popis struktury řízení auditorské společnosti, včetně popisu složení a činnosti její správy, jejího vedení a orgánů dohledu a jejich výborů;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých byly statutárním auditorem nebo auditorskou společností provedeny audity v předchozím účetním období a seznam subjektů, od nichž statutární auditor nebo auditorská společnost získali více než 5 % svého ročního příjmu;

f) seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých auditorská společnost prováděla audit v předchozím účetním období;

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) případné prohlášení o správě a řízení společnosti.

k) odkaz alespoň na jednu z následujících položek:

 

i) zásady správy a řízení společnosti, které se na auditorskou společnost vztahují;

 

ii) zásady správy a řízení společnosti, které se auditorská společnost dobrovolně rozhodla používat;

 

iii) všechny důležité informace o postupech správy a řízení společnosti používaných nad rámec požadavků podle vnitrostátního práva.

 

V případech, kdy jsou poskytnuty informace uvedené v bodech i) a ii), musí auditorská společnost uvést také informaci o tom, kde jsou příslušné texty veřejně dostupné. V případech, kdy jsou poskytnuty informace uvedené v bodě iii), musí auditorská společnost zpřístupnit veřejnosti své postupy pro správu a řízení společnosti.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost do zprávy o transparentnosti zahrne případně i vysvětlení toho, nakolik se statutární auditor nebo auditorská společnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy odchyluje od zásad správy a řízení společnosti uvedených v písm. a) bodech i) nebo ii). Pokud se společnost rozhodla nepoužívat žádná ustanovení zásad správy a řízení společnosti uvedených v písm. a) bodu i) nebo ii), objasní důvody, které ji k tomu vedly.

 

Pokud auditorská společnost nepodléhá žádným zásadám správy a řízení společnosti ani se žádnými zásadami správy a řízení společnosti dobrovolně neřídí, musí tento fakt uvést.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Prohlášení o správě a řízení společnosti

 

1. V případě, že auditorská společnost získá více než jednu třetinu svých ročních příjmů z poskytování auditorských služeb od velkých subjektů veřejného zájmu, musí zveřejnit prohlášení o správě a řízení společnosti. Toto prohlášení musí být uvedeno jako samostatný oddíl zprávy o transparentnosti.

 

2. Prohlášení o správě a řízení společnosti musí obsahovat alespoň tyto informace:

 

a) odkaz na alespoň jednu z těchto informací:

 

i) zásady správy a řízení společnosti, které se na auditorskou společnost vztahují;

 

ii) zásady správy a řízení společnosti, které se auditorská společnost dobrovolně rozhodla používat;

 

(iii) všechny důležité informace o postupech správy a řízení společnosti používaných nad rámec požadavků podle vnitrostátního práva.

 

V případech, kdy jsou poskytnuty informace uvedené v bodech i) a ii), musí auditorská společnost uvést také informaci o tom, kde jsou příslušné texty veřejně dostupné. V případech, kdy jsou poskytnuty informace uvedené v bodě iii), musí auditorská společnost zpřístupnit veřejnosti své postupy správy a řízení společnosti;

Pokud auditorská společnost nepodléhá žádným zásadám správy a řízení společnosti ani se žádnými zásadami správy a řízení společnosti dobrovolně neřídí, musí tento fakt uvést.

 

b) nakolik se auditorská společnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy odchyluje od zásad správy a řízení společnosti uvedených v písm. a) bodech i) nebo ii), vysvětlení od auditorské společnosti, od kterých částí zásad správy a řízení společnosti se odchýlila a z jakých důvodů. Pokud se společnost rozhodla nepoužívat žádná ustanovení zásad správy a řízení společnosti uvedených v písm. a) bodu i) nebo ii), objasní důvody, které ji k tomu vedly;

 

c) popis hlavních rysů systémů vnitřní kontroly a řízení rizik podniku ve vztahu k procesu účetního výkaznictví;

 

(d) tyto informace:

 

(i) významné přímé a nepřímé držení hlasovacích práv, které se rovná nebo přesahuje 5 % celkových hlasovacích práv v auditorské společnosti, včetně nepřímého držení hlasovacích práv prostřednictvím pyramidových struktur a křížového držení hlasovacích práv;

 

ii) identitu držitelů jakýchkoli zvláštních kontrolních práv a popis těchto práv, informaci, zda tato práva vyplývají z držení jakýchkoli cenných papírů, smluvně či jinak;

 

iii) případná omezení hlasovacích práv, včetně omezení hlasovacích práv držitelů určitého procentního podílu nebo počtu hlasů, lhůty platné pro stávající hlasovací práva,

 

iv) pravidla, jimiž se řídí jmenování a výměna členů představenstva a změna stanov;

 

v) pravomoci představenstva;

 

e) fungování valné hromady akcionářů nebo držitelů hlasovacích práv a její klíčové pravomoci a popis práv akcionářů nebo držitelů hlasovacích práv a možnosti výkonu těchto práv, pokud již tyto informace nejsou zcela stanoveny vnitrostátními právními předpisy;

 

f) složení a fungování správních, řídicích a dozorčích orgánů a jejich výborů.

 

Odůvodnění

Prohlášení neobsahuje další relevantní informace, zejména pokud jde o zprávu o transparentnosti uvedenou v článku 27. Článek lze tudíž vypustit.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost každoročně předloží svému příslušnému orgánu seznam auditovaných subjektů veřejného zájmu podle od nich získaného příjmu.

Statutární auditor nebo auditorská společnost každoročně předloží svému příslušnému orgánu seznam všech subjektů veřejného zájmu, u nichž provedli povinný audit, a uvedou podrobné údaje o poskytnutých službách a o výši odměn, které jim byly každým z těchto subjektů veřejného zájmu vyplaceny.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 30 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditoři a auditorské společnosti musejí uchovávat dokumenty a informace uvedené v čl. 6 odst. 1, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 3 a 4, čl. 16 odst. 2 až 6, čl. 17 odst. 1 a 2, čl. 18 odst. 1 a 3, čl. 19 odst. 3 až 6, článcích 22, 23 a 24, čl. 25 odst. 1 a 2, článku 29, čl. 32 odst. 2, 3, 5 a 6, čl. 33 odst. 6 a čl. 43 odst. 4 po dobu pěti let od vyhotovení těchto dokumentů nebo informací.

Statutární auditoři a auditorské společnosti musejí uchovávat dokumenty a informace uvedené v článcích 22, 23 a 24, čl. 25 odst. 1 a 2, článku 29, čl. 32 odst. 2, 3, 5 a 6, čl. 33 odst. 6 a čl. 43 odst. 4 po dobu pěti let od vyhotovení těchto dokumentů nebo informací.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Výbor pro audit

 

1. Každý subjekt veřejného zájmu musí mít výbor pro audit. Výbor pro audit se skládá z členů správního orgánu bez výkonných pravomocí nebo členů dozorčího orgánu auditovaného subjektu nebo členů jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného subjektu, případně ekvivalentního orgánu u subjektů, které akcionáře nemají.

 

Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít auditorskou kvalifikaci a jiný člen musí mít auditorskou a/nebo účetní kvalifikaci. Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt působí.

 

Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá. Předseda výboru pro audit je jmenován jeho členy a musí být nezávislý.

 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může u subjektů veřejného zájmu, které splňují kritéria stanovená v písmenech f) a t) čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, funkce přidělené výboru pro audit vykonávat správní nebo dozorčí orgán jako celek alespoň za předpokladu, že je-li předseda takového orgánu výkonným členem, není předsedou výboru pro audit.

 

3. Odchylně od odstavce 1 mohou následující subjekty veřejného zájmu rozhodnout, že nebudou mít výbor pro audit:

 

a) jakýkoli subjekt veřejného zájmu, který je dceřiným podnikem ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS, pokud splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 až 4 tohoto článku na úrovni skupiny;

 

b) jakýkoli subjekt veřejného zájmu, který je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

 

c) jakýkoli subjekt veřejného zájmu, jehož jedinou činností je jednat jako emitent cenných papírů zajištěných aktivy ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 809/2004;

 

d) úvěrová instituce ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 2000/48/ES, jejíž podíly nebo akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES a která trvale nebo opakovaně vydává pouze dluhové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu za předpokladu, že je celková jmenovitá hodnota všech takových dluhových cenných papírů nižší než 100 000 000 EUR a že nezveřejnila prospekt podle směrnice 2003/71/ES.

 

Subjekty veřejného zájmu uvedené pod písmeny b) a c) vysvětlí veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít výbor pro audit ani správní či dozorčí orgán pověřený vykonáváním činností výboru pro audit.

 

4. Odchylně od odstavce 1 se může subjekt veřejného zájmu, který má orgán vykonávající rovnocenné funkce jako výbor pro audit, který vznikl a funguje v souladu s předpisy platnými v členském státě, ve kterém je auditovaný subjekt registrován, může rozhodnout nemít výbor pro audit. V takovém případě tento subjekt uvede, který orgán vykonává tyto funkce, a složení tohoto orgánu.

 

5. Aniž je dotčena odpovědnost členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo jiných členů jmenovaných valnou hromadou akcionářů auditovaného subjektu, výbor pro audit mimo jiné:

 

a) sleduje postup účetního výkaznictví a předkládá doporučení nebo návrhy, které zajistí jeho integritu;

 

b) sleduje účinnost vnitřní kontroly podniku, případně vnitřního auditu a systémů řízení rizik;

 

c) sleduje povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek a dohlíží na úplnost a integritu návrhů zprávy auditora v souladu s články 22 až 23;

 

d) posuzuje a sleduje nezávislost statutárních auditorů nebo auditorských společností v souladu s články 5 až 11 a zejména poskytování doplňkových služeb auditovanému subjektu v souladu s článkem 10;

 

e) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) a doporučuje statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), kteří budou jmenováni v souladu s článkem 32;

 

f) povoluje případ od případu, aby statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovali auditovanému subjektu služby uvedené v čl. 10 odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) tohoto nařízení.

 

 

 

Článek 31 se přesouvá do článku 38a (nový) směrnice 2006/43/ES.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely uplatňování článku 37 směrnice 2006/43/ES se na jmenování statutárních auditorů a auditorských společností subjekty veřejného zájmu uplatní podmínky uvedené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

1. Pro účely uplatňování čl. 37 odst. 1 směrnice 2006/43/ES se na jmenování statutárních auditorů a auditorských společností subjekty veřejného zájmu uplatní podmínky uvedené v odstavcích 2 až 6 tohoto článku, může se však uplatnit i článek 9.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě použití čl. 37 odst. 2 směrnice 2006/43/ES bude subjekt veřejného zájmu informovat příslušný orgán o použití alternativních systémů nebo způsobů jmenování uvedených v tomto článku.

V případě použití čl. 37 odst. 2 směrnice 2006/43/ES bude subjekt veřejného zájmu informovat příslušný orgán o použití alternativních systémů nebo způsobů jmenování uvedených v tomto článku. V takových případech se odstavce 2 až 6 tohoto článku nepoužijí.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor pro audit předloží správní nebo dozorčí radě auditovaného subjektu doporučení týkající se jmenování statutárních auditorů a auditorských společností. Výbor pro audit toto doporučení odůvodní.

Výbor pro audit předloží správní nebo dozorčí radě auditovaného subjektu doporučení týkající se jmenování statutárních auditorů a auditorských společností.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se jedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, zohlední výbor pro audit při vypracování svého doporučení veškeré poznatky a závěry týkající se doporučeného statutárního auditora nebo auditorské společnosti uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d).

vypouští se

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve svém doporučení výbor pro audit uvede, že jeho doporučení nebylo vystaveno vlivu třetí strany a že se na něj nevztahuje žádná smluvní doložka uvedená v odstavci 7.

Výbor pro audit uvede, že jeho doporučení nebylo vystaveno vlivu třetí strany a že se na něj nevztahuje žádná smluvní doložka uvedená v odstavci 7.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, bude vypracováno doporučení výboru pro audit uvedené v odstavci 2 tohoto článku na základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný subjekt v souladu s následujícími kritérii:

3. Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, bude vypracováno doporučení výboru pro audit uvedené v odstavci 2 na základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný subjekt v souladu s následujícími kritérii:

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) auditovaný subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 33 odst. 2 a že alespoň jeden z vyzvaných auditorů nebo společností nezískal v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce více než 15 % celkových odměn za audit od velkých subjektů veřejného zájmu;

a) auditovaný subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 33 odst. 2 a že pořádání výběrového řízení žádným způsobem nezamezí účasti společností, které získaly v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce méně než 15 % celkových odměn za audit od subjektů veřejného zájmu;

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) auditovaný subjekt musí mít možnost zvolit si, jakým způsobem kontaktuje vyzvaného statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), a nebude povinen zveřejnit výzvu k podání nabídek v Úředním věstníku Evropské unie a/nebo ve vnitrostátních věstnících nebo novinách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) auditovaný subjekt vypracuje zadávací dokumentaci týkající se záměru vyzvaného statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností). Tato zadávací dokumentace jim musí umožnit pochopit činnost auditovaného subjektu a typ povinného auditu, který má být proveden. Zadávací dokumentace musí obsahovat průhledná a nediskriminační kritéria výběru, která auditovaný subjekt použije pro hodnocení návrhů ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností;

c) auditovaný subjekt vypracuje a výbor pro audit následně zkontroluje zadávací dokumentaci určenou vyzvanému statutárnímu auditorovi (auditorům) nebo auditorské společnosti (společností). Tato zadávací dokumentace jim musí umožnit pochopit činnost auditovaného subjektu a typ povinného auditu, který má být proveden. Zadávací dokumentace musí obsahovat průhledná a nediskriminační kritéria výběru, která auditovaný subjekt použije pro hodnocení návrhů ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností;

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) auditovaný subjekt vyhodnotí nabídky statutárních auditorů nebo auditorských společností v souladu s kritérii výběru zadanými předem v zadávací dokumentaci. Auditovaný subjekt vypracuje zprávu o závěrech výběrového řízení a výbor pro audit ji schválí. Auditovaný subjekt a výbor pro audit musí zohlednit všechny inspekční zprávy týkající se statutárního auditora nebo auditorské společnosti účastnících se výběrového řízení uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d);

f) auditovaný subjekt vyhodnotí všechna výběrová řízení v souladu s kritérii výběru zadanými předem v zadávací dokumentaci Auditovaný subjekt vypracuje zprávu o závěrech výběrového řízení a výbor pro audit ji schválí. Auditovaný subjekt a výbor pro audit musí zohlednit všechny inspekční zprávy týkající se statutárního auditora nebo auditorské společnosti účastnících se výběrového řízení uvedené v čl. 40 odst. 7 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d);

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) auditovaný subjekt musí být schopen prokázat příslušnému orgánu uvedenému v článku 35, že výběrové řízení proběhlo spravedlivě.

g) auditovaný subjekt musí být schopen na vyžádání prokázat příslušnému orgánu uvedenému v článku 35, že výběrové řízení proběhlo spravedlivě.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor pro audit je odpovědný za výběrové řízení podle prvního pododstavce.

Výbor pro audit je odpovědný za výběrové řízení podle prvního pododstavce jménem správní a dozorčí rady.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely bodu a) prvního pododstavce zveřejní příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 seznam dotčených auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován. Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 28 k provedení příslušných výpočtů.

Pro účely bodu a) prvního pododstavce zveřejní příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 seznam dotčených auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován. Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 29 k provedení příslušných výpočtů.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Subjekty veřejného zájmu, které splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) směrnice 2003/71/ES, nejsou povinny uplatňovat výběrové řízení uvedené v odstavci 4.

4. Subjekty veřejného zájmu, které splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. f) a t) směrnice 2003/71/ES, nejsou povinny uplatňovat výběrové řízení uvedené v odstavci 3.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady odchyluje od doporučení výboru pro audit, bude návrh obsahovat vysvětlení důvodů, proč se neřídí doporučením výboru pro audit.

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady odchyluje od doporučení výboru pro audit, bude návrh obsahovat vysvětlení důvodů, proč se neřídí doporučením výboru pro audit. Auditor či auditoři doporučení správní nebo dozorčí radou se však musí zúčastnit výběrového řízení popsaného v odstavci 3.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě úvěrové instituce nebo pojišťovny musí správní nebo dozorčí rada předložit návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo volbu navrhovanou v tomto doporučení vetovat. Každá taková námitka musí být řádně odůvodněna.

6. V případě úvěrové instituce nebo pojišťovny musí správní nebo dozorčí rada předložit návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2, jenž jej předloží orgánu ESMA. ESMA tyto návrhy zkonzultuje s EBA a EIOPA. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo volbu navrhovanou v tomto doporučení vetovat. Každá taková námitka musí být řádně odůvodněna a oznámena orgánu ESMA.

Pokud příslušný orgán nezareaguje ve stanovené lhůtě po předložení doporučení výboru pro audit, bude to považováno za konkludentní souhlas s tímto doporučením.

Pokud příslušný orgán nebo ESMA nezareaguje ve stanovené lhůtě po předložení doporučení výboru pro audit, bude to považováno za konkludentní souhlas s tímto doporučením.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu musí informovat příslušné orgány uvedené v článku 35 o jakémkoli pokusu třetí strany zavést takovou smluvní doložku nebo jinak ovlivnit rozhodnutí valné hromady akcionářů o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Subjekt veřejného zájmu musí přímo a neprodleně informovat příslušné orgány uvedené v článku 35 o jakémkoli pokusu třetí strany zavést takovou smluvní doložku nebo jinak ovlivnit rozhodnutí valné hromady akcionářů o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Za účelem usnadnění úkolu auditovaného subjektu uspořádat výběrové řízení na jmenování statutárního auditora nebo auditorské společnosti vydají EBA, EIOPA a ESMA pokyny určené subjektům veřejného zájmu týkající se kritérií pro výběrové řízení uvedených v odstavci 3 v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

vypouští se

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje statutárního auditora nebo auditorskou společnost na první zakázku, která nesmí být kratší než dva roky.

1. Subjekt veřejného zájmu jmenuje statutárního auditora nebo auditorskou společnost na první zakázku na dobu alespoň jednoho roku.

Subjekt veřejného zájmu může tuto zakázku obnovit pouze jednou.

Subjekt veřejného zájmu může tuto zakázku obnovit.

Maximální délka trvání obou těchto zakázek společně nesmí přesáhnout 6 let.

Členské státy zajistí, že maximální délka trvání obou těchto zakázek společně nepřesáhne 14 let.

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 6 let byly jmenováni dva statutární auditoři nebo auditorské společnosti, maximální délka trvání zakázky každého statutárního auditora nebo statutární společnosti nesmí přesáhnout 9 let.

V případech, kdy platí čl. 37 odst. 2 směrnice 2006/43/ES, se tento článek nepoužije.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 výjimečně platí, že subjekt veřejného zájmu může požádat příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 o přiznání prodloužení ke znovujmenování daného statutárního auditora nebo auditorskou společnost na další zakázku. V případě jmenování dvou statutárních auditorů nebo auditorských společností nesmí tato třetí zakázka přesáhnout tři roky V případě jmenování jednoho statutárního auditora nebo auditorské společnosti nesmí tato třetí zakázka přesáhnout dva roky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou členské státy umožnit, aby se maximální délka trvání zakázky uvedená v odst. 1 třetím pododstavci obnovila pod podmínkou splnění jednoho nebo vícera z následujících požadavků:

 

a) veřejné výběrové řízení pro zadání zakázky na statutární audit je vedeno v souladu s čl. 32 odst. 2 až 6;

 

b) výbor pro audit provede komplexní posouzení auditorské zakázky; toto komplexní hodnocení se provádí transparentně a systematicky a zahrnuje posouzení profesionálních schopností auditora nebo auditorské společnosti pro provedení povinného auditu v souladu s příslušnými etickými požadavky a mezinárodními standardy auditu uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES;

 

c) dva nebo více statutárních auditorů nebo dvě či více auditorských společností je jmenováno nebo znovujmenováno podle čl. 32 odst. 9;

 

Maximální délka trvání zakázky uvedená v odst. 1 třetím pododstavci může být obnovena, pouze pokud na doporučení výboru pro audit navrhne správní nebo dozorčí rada jednající v souladu s vnitrostátními právními předpisy toto prodloužení valné hromadě akcionářů a ta tento návrh schválí;

 

Před předložením návrhu valné hromadě akcionářů sdělí auditovaný subjekt doporučení a na vyžádání vysvětlí svá zjištění příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2.

 

Při uplatňování jedné či více odchylek nesmí celková délka trvání auditorské zakázky přesáhnout 25 let.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Klíčový auditorský partner (partneři) odpovědný za provádění povinného auditu ukončí účast na povinném auditu auditovaného subjektu po uplynutí sedmi let ode dne jmenování. Tento partner (partneři) se může opět zapojit do povinného auditu auditovaného subjektu po uplynutí nejméně tří let.

4. Klíčový auditorský partner (partneři) odpovědný za provádění povinného auditu ukončí účast na povinném auditu auditovaného subjektu po uplynutí maximálně sedmi let ode dne jmenování. Tento partner (partneři) se může opět zapojit do povinného auditu auditovaného subjektu po uplynutí nejméně tří let od ukončení činnosti statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera na auditorské zakázce.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodný mechanismus postupného pravidelného střídání nejvyšších pracovníků podílejících se na povinném auditu, který bude zahrnovat alespoň osoby registrované jako statutární auditoři. Tento mechanismus postupného pravidelného střídání probíhá ve fázích, přičemž jsou obměňováni jednotlivci, nikoli celý tým. Musí být přiměřený vzhledem k rozsahu a rozměru činnosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodný mechanismus postupného pravidelného střídání nejvyšších pracovníků podílejících se na povinném auditu, který bude zahrnovat alespoň osoby registrované jako statutární auditoři. Tento mechanismus postupného pravidelného střídání probíhá ve fázích, přičemž jsou obměňováni jednotlivci, nikoli celý tým, který na zakázce pracuje. Musí být přiměřený vzhledem k rozsahu a rozměru činnosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem specifikovat technické požadavky týkající se obsahu předávacího spisu uvedeného v odstavci 6.

6. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem specifikovat technické požadavky týkající se obsahu předávacího spisu uvedeného v odst. 5 prvním pododstavci.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v odstavci 6 v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Ustanovení čl. 32 odst. 8 se použije obdobně.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výbor pro audit, jeden nebo více akcionářů a příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 nebo v čl. 35 odst. 2 musejí mít možnost v řádně odůvodněných případech podat žalobu u vnitrostátního soudu pro odvolání statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností).

2. Výbor pro audit, jeden nebo více akcionářů držících celkem alespoň pět procent akciového kapitálu nebo příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 nebo v čl. 35 odst. 2 musejí mít možnost v řádně odůvodněných případech podat žalobu u vnitrostátního soudu pro odvolání statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností).

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí příslušný orgán odpovědný za provádění úkolů stanovených v tomto nařízení a za zajištění uplatňování tohoto nařízení.

Každý členský stát určí příslušné orgány odpovědné za provádění úkolů stanovených v tomto nařízení a za zajištění uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušným orgánem bude jeden z následujících orgánů:

Příslušné orgány budou jedny z následujících orgánů:

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) čl. 24 odst. 4 písm. h) směrnice 2004/109/ES;

vypouští se

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy informují sebe navzájem, EBA, EIOPA a ESMA v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010, a uvědomí Komisi o jmenování příslušných orgánů pro účely tohoto nařízení.

Členské státy informují sebe navzájem a Komisi o jmenování příslušných orgánů pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESMA tyto informace zkonsoliduje a zveřejní.

vypouští se

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do řízení těchto orgánů nesmí být zapojena žádná osoba, která v průběhu předchozích tří let:

Do řízení příslušných orgánů uvedených v čl. 35 odst. 1 nesmí být zapojena žádná fyzická osoba, která v průběhu předchozích dvou let:

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) byla zaměstnána nebo jinak spojena s auditorskou společností.

d) byla zaměstnána auditorskou společností.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Financování těchto orgánů je bezpečné a není vystaveno žádnému nepatřičnému vlivu ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností;

Financování těchto orgánů je bezpečné a není vystaveno nepatřičnému vlivu ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností;

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od požadavků uvedených v tomto článku mohou členské státy povolit, aby se na řízení systému veřejného dohledu podíleli v menšinové míře i auditoři.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí

    Pozměňovací návrh

5. Pokud družstvo ve smyslu čl. 2 odst. 14 směrnice 2006/43/ES nebo podobný subjekt ve smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS musí nebo smí být podle vnitrostátního práva členem neziskového auditorského subjektu, příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 může rozhodnout, že některá ustanovení tohoto nařízení se nepoužijí na povinný audit takového subjektu za podmínky, že zásady nezávislosti podle kapitoly I tohoto nařízení jsou splněny ze strany statutárního auditora vykonávajícího povinný audit a ze strany osob, které mohou být s to ovlivnit povinný audit. Pro účely rozhodování o takových výjimečných situacích nepoužití některých ustanovení tohoto nařízení konzultuje případně příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 dozorčí orgán daného družstva nebo podobného subjektu.

5. Pokud družstvo ve smyslu čl. 2 odst. 14 směrnice 2006/43/ES, spořitelna nebo podobný subjekt ve smyslu článku 45 směrnice 86/635/EHS nebo pobočka či právní nástupce takového družstva, spořitelny nebo podobného subjektu musí nebo smí být podle vnitrostátního práva členem neziskového auditorského subjektu, mohou příslušné členské státy rozhodnout, že toto nařízení se nepoužije na povinný audit takového subjektu za podmínky, že zásady nezávislosti podle kapitoly I tohoto nařízení jsou splněny ze strany statutárního auditora vykonávajícího povinný audit a ze strany osob, které mohou být s to ovlivnit povinný audit.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán odpovídá za systém zajištění kvality a organizuje ho takovým způsobem, aby fungoval nezávisle na kontrolovaných statutárních auditorech a auditorských společnostech.

3. Příslušný orgán má konečnou odpovědnost za systém zajištění kvality a organizuje ho takovým způsobem, aby nebyl vystaven nepatřičnému vlivu kontrolovaných statutárních auditorů a auditorských společností.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má příslušný orgán nedostatečný počet kontrolorů, může uzavřít smlouvu s odborníky na provádění konkrétních kontrol. Příslušnému orgánu mohou být rovněž nápomocni odborníci, pokud je to nezbytné pro řádný průběh kontroly. V takových případech budou příslušné orgány a odborníci postupovat v souladu s požadavky tohoto odstavce. Odborníci musí být nezávislí na profesních sdruženích a subjektech.

Pokud má příslušný orgán nedostatečný počet kontrolorů, může uzavřít smlouvu s odborníky na provádění konkrétních kontrol. Příslušnému orgánu mohou být rovněž nápomocni odborníci, pokud je to nezbytné pro řádný průběh kontroly. V takových případech budou příslušné orgány a odborníci postupovat v souladu s požadavky tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 42 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sledování trhu

Sledování kvality a konkurenceschopnosti trhu

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 budou pravidelně sledovat vývoj na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu.

Příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 a Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) budou pravidelně sledovat vývoj v oblasti poskytování vysoce kvalitních služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány budou posuzovat zejména následující skutečnosti:

Příslušné orgány uvedené v prvním pododstavci budou posuzovat zejména následující skutečnosti:

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) rizika vyplývající z vysoké koncentrace včetně zániku auditorských společností s významným podílem na trhu, přerušení poskytování služeb povinného auditu v konkrétních odvětvích i napříč odvětvími, další hromadění rizik na trhu a dopad na celkovou stabilitu finančního sektoru;

a) rizika vyplývající z vysoké koncentrace nedostatků v kvalitě práce statutárního auditora nebo auditorské společnosti, včetně systémových nedostatků v rámci sítě auditorských společností, které mohou vést k zániku auditorských společností, přerušení poskytování služeb povinného auditu v konkrétních odvětvích i napříč odvětvími, dalšímu hromadění rizik, jež spočívají v nedostatcích auditů, a mohou mít dopad na celkovou stabilitu finančního sektoru;

Odůvodnění

Hlavním cílem příslušných orgánů je dbát na kvalitu auditu. Proto je nezbytné znovu se zaměřit na povinnost příslušných orgánů a na cíl, jenž spočívá v dosažení vysoké kvality auditů.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) úroveň koncentrace trhu, včetně úrovně jeho koncentrace v konkrétních odvětvích;

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) práci výborů pro audit při kontrole kvality auditorské činnosti a zachování nezávislosti auditorů;

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) potřebu přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik.

b) potřebu přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik, jež mohou být právně závazná;

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do X X 20XX [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost], a nadále nejméně s dvouletou frekvencí vypracuje každý příslušný orgán zprávu o této otázce, a předloží ji ESMA, EBA a EIOPA.

Do X X 20XX [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost], a nadále nejméně s čtyřletou frekvencí vypracuje každý příslušný orgán zprávu o této otázce a předloží ji ESMA a Komisi.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESMA, EBA a EIOPA použijí tyto zprávy k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Unie. Tato zpráva se předkládá Komisi, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika.

Komise v návaznosti na konzultace s orgánem ESMA použije tyto zprávy k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Unie. Tato zpráva se předkládá členským státům a jejich národním parlamentům, Evropskému parlamentu, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 52, budou příslušné orgány určené podle čl. 35 odst. 1 vyžadovat, aby alespoň šest největších auditorských společností v oblasti povinného auditu velkých subjektů veřejného zájmu v každém členském státě vypracovalo krizový plán řešení případné události ohrožující kontinuitu provozu dotyčné společnosti.

1. Aniž je dotčen článek 52, budou příslušné orgány určené podle čl. 35 odst. 1 vyžadovat, aby alespoň šest největších auditorských společností v oblasti povinného auditu subjektů veřejného zájmu v každém členském státě vypracovalo krizový plán řešení případné události ohrožující kontinuitu provozu dotyčné společnosti.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný úřad zveřejní seznam společností, jichž se týká první pododstavec, a bude jej každoročně aktualizovat. Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 28 k provedení výpočtů určujících těchto šest největších auditorských společností.

Příslušný úřad zveřejní seznam společností, jichž se týká první pododstavec, a bude jej každoročně aktualizovat. Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 29 k provedení výpočtů určujících těchto šest největších auditorských společností.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány pohotovostní plány formálně neschvalují ani nepotvrzují. Mohou však vyjádřit stanovisko k pohotovostním plánům nebo k návrhům pohotovostních plánů, pokud je s nimi auditorské společnosti budou konzultovat předem.

Příslušné orgány poskytnou ESMA informace ohledně všeobecného statusu pohotovostních plánů.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 44 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zjištění a závěry z kontrol uvedené v čl. 40 odst. 6.

d) zprávu uvedenou v čl. 40 odst. 7.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESMA za tímto účelem vytvoří stálý vnitřní výbor v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010. Tento vnitřní výbor se bude skládat nejméně z příslušných orgánů uvedených v čl. 35 odst. 1 tohoto nařízení. Příslušné orgány uvedené v článku 32 směrnice 2006/43/ES musí být přizvány k účasti na jednání tohoto vnitřního výboru o otázkách týkajících se schvalování a registrace statutárních auditorů a auditorských společností a vztahů se třetími zeměmi v míře nezbytné z hlediska povinného auditu subjektů veřejného zájmu.

ESMA za tímto účelem vytvoří stálý vnitřní výbor v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010. Tento vnitřní výbor se bude skládat nejméně z příslušných orgánů uvedených v čl. 35 odst. 1 tohoto nařízení a příslušných orgánů uvedených v článku 32 směrnice 2006/43/ES, jež doposud tvoří Evropskou skupinu orgánů pro dohled nad auditory (EGAOB) zřízenou rozhodnutím 2005/909/ES.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ESMA spolupracuje s mezinárodními subjekty, jež se podílejí na vývoji mezinárodních standardů a postupů týkajících se provádění povinných auditů.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. ESMA bude poskytovat poradenství příslušným orgánům v případech stanovených v tomto nařízení. Příslušné orgány jeho rady zváží před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí podle tohoto nařízení.

2. ESMA bude poskytovat poradenství příslušným orgánům v případech stanovených v tomto nařízení. Příslušné orgány jeho rady zváží před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí podle tohoto nařízení (stálý výbor pro audit). Vnitřní výbor může vytvořit zvláštní kolegium příslušných orgánů s cílem usnadnit zajištění kvality, přezkoumání, spolupráci při kontrolách, pohotovostní plánování a uplatňování správních sankcí.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. ESMA musí být vybaven dostatečnými personálními zdroji s ohledem na kapacitu a odbornost a musí mít prostředky nutné k tomu, aby mohl plnit své úkoly stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 22;

a) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 22, v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES;

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 23;

b) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 23 při dodržení povinností stanovených vnitrostátními právními předpisy pro podávání zpráv;

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) společných standardech pro dohled nad činností výboru pro audit podle článku 24;

vypouští se

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) společných standardech a osvědčených postupech pro obsah a formu zpráv podle článku 27 včetně prohlášení uvedeného v článku 28;

d) společných standardech a osvědčených postupech pro obsah a formu zprávy podle článku 27;

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) společných standardech a osvědčených postupech mechanismu postupného střídání uvedeného v článku 33;

vypouští se

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) společných standardech a osvědčených postupech odvolávání auditorů a zejména o existenci řádných důvodů pro toto odvolání, jak je uvedeno v článku 34;

f) společných standardech a osvědčených postupech odvolávání auditorů na základě existence řádných důvodů pro toto odvolání, jak je uvedeno v článku 34;

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) postupech a činnostech v oblasti vymáhání, které mají být prováděny příslušnými orgány podle tohoto nařízení;

g) společných standardech a osvědčených postupech v oblasti auditů usnadňujících důsledné vymáhání dodržování platných účetních standardů, a zejména pravidel pro snížení hodnoty;

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 –písm. h – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) společných standardech a osvědčených postupech pro provádění přezkumů zajištění kvality podle článku 40 s přihlédnutím zejména k:

h) společných standardech a osvědčených postupech v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES pro provádění přezkumů zajištění kvality podle článku 40 s přihlédnutím zejména k:

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve zprávě, která bude vypracována do X X 20XX [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], provede ESMA vyhodnocení struktury trhu s auditorskými službami.

Ve zprávě, která bude vypracována do X X 20XX [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], provede ESMA v návaznosti na doporučení poskytnutá Evropskou sítí pro hospodářskou soutěž (ECN) vyhodnocení struktury trhu s auditorskými službami.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve zprávě, kterou ESMA vypracuje do X X 20XX [čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], posoudí, zda příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 mají dostatečné pravomoci a dostatečné zdroje pro plnění svých úkolů.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve zprávě, kterou ESMA vypracuje do X X 20XX [šest let po skončení přechodného období ], posoudí tyto otázky:

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Po uplynutí tříletého přechodného období od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o auditorské činnosti orgánu ESMA, pokud jde o audit a fungování vnitřního výboru pro audit. Tato zpráva se bude rovněž zabývat možností úlohu ESMA do budoucna posílit. Komise posoudí, zda má ESMA dostatečné zdroje pro plnění svých úkolů stanovených v tomto nařízení a bude-li to považovat za nutné, navrhne jakoukoli úpravu jeho rozpočtu.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Článek 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 50

vypouští se

Evropský certifikát kvality

 

1. ESMA zřídí evropský certifikát kvality pro statutární auditory a auditorské společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu.

 

Evropský certifikát kvality musí splňovat následující podmínky:

 

a) evropský certifikát kvality vydává ESMA a platí v celé Unii;

 

b) o evropský certifikát kvality jsou oprávněni žádat auditoři a auditorské společnosti z Unie splňující příslušné požadavky;

 

c) ESMA zveřejní požadavky na získání evropského certifikátu kvality. Tyto požadavky budou založeny na kvalitě auditu a na zkušenostech se systémy zajištění kvality uvedenými v článku 30 směrnice 2006/43/ES a článku 40 tohoto nařízení;

 

d) ESMA vybírá poplatky od statutárních auditorů a auditorských společností, kteří žádají o poskytnutí evropského certifikátu kvality, v souladu s aktem v přenesené pravomoci uvedeným v odstavci 4 tohoto článku. Tyto poplatky plně pokryjí nezbytné výdaje ESMA na poskytnutí certifikátu a náhradu veškerých nákladů, které příslušným orgánům případně vzniknou při provádění prací podle tohoto článku.

 

e) ESMA uvede důvody pro poskytnutí certifikátu nebo zamítnutí žádosti;

 

f) statutární auditor nebo auditorská společnost musejí po celou dobu splňovat podmínky původního poskytnutí certifikátu;

 

g) ESMA je oprávněn znovu přezkoumat veškerá osvědčení udělená kterémukoli statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti, a to buď na žádost příslušného orgánu, nebo z vlastního podnětu. Musí být zohledněny výsledky přezkumu zajištění kvality;

 

h) ESMA je oprávněn odejmout evropský certifikát kvality v případě, že statutární auditor nebo auditorská společnost již nesplňují podmínky pro jeho získání;

 

i) ESMA povede registr statutárních auditorů a společností, kterým byl tento certifikát udělen;

 

j) Evropský certifikát kvality má dobrovolný charakter a nemůže být podmínkou pro to, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti mohli provádět povinný audit subjektů veřejného zájmu, aby byli schvalováni v jiném členském státě podle článku 14 směrnice 2006/43/ES, nebo uznáváni v jiném členském státě podle článku 3a výše uvedené směrnice.

 

2. ESMA vypravuje návrhy regulačních technických norem s cílem specifikovat postupy, na jejichž základě mohou statutární auditoři a auditorské společnosti provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu získat evropský certifikát kvality. Tyto technické normy musí být v souladu s těmito zásadami:

 

a) žádosti se předkládají ESMA buď v jazyce, který je akceptován v členském státě, kde je statutární auditor, nebo auditorská společnost schvalován, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

 

V případě, že o evropský certifikát kvality požádá skupina auditorských společností, mohou členové této skupiny pověřit jednoho ze svých členů, aby předložil všechny žádosti jménem této skupiny;

 

b) ESMA předá kopii žádosti příslušným orgánům členských států, jichž se žádost týká;

 

c) příslušné orgány členských států, jichž se žádost týká, společně posoudí žádost o certifikát v rámci kolegia příslušných orgánů uvedeného v článku 53. Toto přezkoumání se týká úplnosti žádosti a toho, zda žádost splňuje podmínky pro vydání certifikátu. Při tomto přezkoumání budou použity informace o konkrétním žadateli získané při přezkumu zajištění kvality;

 

d) příslušné orgány členských států, kterých se žádost týká, poskytnou ESMA poradenství ohledně toho, zda má žadatel nárok na udělení certifikátu;

 

e) ESMA přijme rozhodnutí o žádosti;

 

f) ESMA stanoví procesní postup a lhůty;

 

Pro účely bodu ii) budou těmito členskými státy alespoň:

 

– pokud je žadatel statutárním auditorem, členský stát (státy), kde je statutární auditor schválen v souladu s článkem 3 směrnice 2006/43/ES a případně členský stát (státy), v němž je statutární auditor schválen podle článku 14 této směrnice a/nebo členský stát (státy), kde probíhá adaptační období statutárního auditora podle článku 14 směrnice 2006/43/ES;

 

– pokud je žadatel auditorskou společností, členský stát (státy), kde je auditorská společnost schválena v souladu s článkem 3 směrnice 2006/43/ES a případně členský stát (státy), v němž je auditorská společnost uznána podle článku 3a této směrnice a/nebo členský stát (státy), kde má auditorská společnost ovládané společnosti, pobočky nebo mateřskou společnost.

 

3. ESMA předloží návrh regulačních technických norem uvedených v odstavci 2 Komisi do [3 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v odstavci 2 v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

 

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 68 pro účely stanovení poplatků uvedených v odst. 1 písm. d).

 

Akty v přenesené pravomoci stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků, způsob jejich úhrady a způsob, jakým ESMA poskytne příslušným orgánům náhradu nákladů, jež jim mohou vzniknout na základě provedení prací podle tohoto článku.

 

Výše poplatku účtovaného statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti pokrývá veškeré správní náklady.

 

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán, který takovou žádost vznesl, bude informovat ESMA o všech žádostech uvedených v prvním a druhém pododstavci.

Příslušný orgán, který takovou žádost vznesl, bude informovat Komisi o všech žádostech uvedených v prvním a druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Článek 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

1. Členské státy stanoví pravidla pro správní sankce a opatření vůči osobám odpovědným za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí, že budou přijata alespoň přiměřená sankční opatření a/nebo opatření vůči osobám odpovědným za porušení ustanovení tohoto nařízení a směrnice 2006/43/ES. Členské státy zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.

2. Do [24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] oznámí členské státy pravidla uvedená v prvním pododstavci Komisi a ESMA. Neprodleně také oznámí Komisi a ESMA všechny následné změny těchto pravidel.

 

3. Tento článek a články 62 až 66 platí, aniž jsou dotčena ustanovení vnitrostátního trestního práva.

 

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Článek 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 62

vypouští se

Sankční pravomoci

 

1. Tento článek se použije na porušení ustanovení tohoto nařízení uvedená v příloze.

 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci dohledu příslušných orgánů v souladu s článkem 38, v případě porušení uvedeného v odstavci 1 mají příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy pravomoc ukládat nejméně následující správní opatření a sankce:

 

a) příkaz, aby osoba odpovědná za toto porušení upustila od tohoto chování a jeho opakování;

 

b) veřejné prohlášení, které označuje odpovědnou osobu a povahu tohoto porušení, zveřejněné na internetových stránkách příslušných orgánů;

 

c) dočasný zákaz pro statutárního auditora, auditorskou společnost nebo klíčového auditorského partnera provádět povinný audit subjektů veřejného zájmu a/nebo podepisovat zprávy o auditu ve smyslu článku 22 s platností v celé Unii, dokud není porušování ukončeno;

 

d) prohlášení, že zpráva o auditu nesplňuje požadavky článku 22, dokud není porušování ukončeno;

 

e) dočasný zákaz člena auditorské společnosti nebo správního nebo řídícího orgánu subjektu veřejného zájmu vykonávat funkce v auditorských společnostech nebo subjektech veřejného zájmu;

 

f) správní peněžitou sankci ve výši až dvojnásobku výše zisku získaného díky porušení, nebo ztráty, které se porušením dotyčná osoba vyhnula, lze-li jejich výši určit;

 

g) v případě fyzické osoby správní peněžité sankce ve výši až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, kde euro není úřední měnou, odpovídající hodnotu ve vnitrostátní měně k datu vstupu tohoto nařízení v platnost;

 

h) v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve výši až 10 % jejího celkového ročního obratu v předchozím hospodářském roce; je-li tato právnická osoba dceřiným podnikem mateřského podniku ve smyslu článků 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat vyplývající z konsolidované účetní závěrky daného mateřského podniku v předchozím hospodářském roce.

 

3. Členské státy mohou udělit příslušným orgánům vedle sankčních pravomocí uvedených v odstavci 2 i jiné sankční pravomoci a mohou zvýšit správní peněžité sankce, které jsou vymezeny v tomto odstavci.

 

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Článek 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 63

vypouští se

Účinné ukládání sankcí

 

1. Při stanovení typu správních sankcí a opatření zohlední příslušné orgány všechny příslušné okolnosti, mimo jiné:

 

a) závažnost a dobu trvání porušení;

 

b) stupeň odpovědnosti odpovědné osoby;

 

c) finanční situaci odpovědné osoby vyplývající z celkového obratu odpovědného podniku nebo z ročního příjmu odpovědné fyzické osoby;

 

d) význam zisku nabytého odpovědnou osobou nebo ztráty, které se odpovědná osoba vyhnula, pokud je lze stanovit;

 

e) úroveň spolupráce odpovědné osoby s příslušným orgánem, aniž je dotčena nutnost zajistit zpětnou úhradu zisku nabytého danou osobou nebo ztráty, které se daná osoba vyhnula;

 

f) předchozí porušení ze strany odpovědné osoby.

 

Příslušné orgány mohou vzít v úvahu i další faktory, pokud jsou specifikovány ve vnitrostátním právu.

 

2. EBA, EIOPA a ESMA společně vydají pokyny určené příslušným orgánům v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č.1095/2010 o typech správních opatření a sankcí a o výši správních peněžitých sankcí, které mají být použity v jednotlivých případech v rámci vnitrostátního práva.

 

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Článek 64

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

Každé správní opatření nebo sankce za porušení tohoto nařízení bude neprodleně zveřejněno včetně nejméně informace o typu a povaze porušení a totožnosti osob odpovědných za porušení, pokud takové zveřejnění vážně neohrozí stabilitu finančních trhů. Pokud by zveřejnění způsobilo zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, zveřejní příslušné orgány tato opatření a sankce anonymně.

Členské státy stanoví, že každé správní opatření nebo sankce za porušení tohoto nařízení a směrnice 2006/43/ES budou neprodleně zveřejněny, pokud takové zveřejnění vážně neohrozí stabilitu finančních trhů. Pokud by zveřejnění způsobilo zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, zveřejní příslušné orgány tato opatření a sankce anonymně.

Příslušné orgány budou neprodleně informovat ESMA o veškerých sankcích nebo opatřeních uložených za porušení tohoto nařízení.

 

Zveřejnění sankcí bude ctít základní práva stanovená v Listině základních práv EU, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů.

Zveřejnění sankcí bude ctít základní práva stanovená v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Článek 66

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 66

vypouští se

Hlášení porušení

 

1. Členské státy zavedou účinné mechanismy na podporu hlášení případů, kdy bylo porušeno toto nařízení, příslušným orgánům.

 

2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat alespoň:

 

a) konkrétní postupy pro přijímání hlášení porušení a jejich následnou kontrolu;

 

b) vhodnou ochranu pro osoby, které ohlásí potenciální nebo skutečné porušení;

 

c) ochranu osobních údajů týkajících se osoby, která ohlásí potenciální nebo skutečné porušení, i obviněné osoby v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 95/46/ES;

 

d) vhodné postupy zajišťující právo obviněné osoby na obhajobu a na to, aby byla vyslechnuta před přijetím rozhodnutí, které se jí týká, a právo usilovat o účinné právní prostředky nápravy jakéhokoli rozhodnutí nebo opatření, které se jí týká, před soudem.

 

3. Auditorské společnosti a subjekty veřejného zájmu zavedou vhodné postupy umožňující jejich zaměstnancům interní hlášení skutečných nebo domnělých porušení tohoto nařízení prostřednictvím zvláštního komunikačního kanálu.

 

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Článek 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 67

vypouští se

Výměna informací s ESMA

 

1. Příslušné a soudní orgány poskytnou ESMA každoročně souhrnné informace o všech správních opatřeních, sankcích a pokutách uložených v souladu s články 61, 62, 63, 64, 65 a 66. ESMA zveřejní tuto informaci ve výroční zprávě.

 

2. V případě, že příslušný orgán zveřejní správní opatření, sankce a pokuty, oznámí tuto skutečnost zároveň ESMA.

 

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Článek 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 70

vypouští se

Přechodné ustanovení

 

1. Odchylně od článků 32 a 33 se na smlouvy o poskytování povinného auditu subjektům veřejného zájmu, které jsou v platnosti k [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], vztahují tyto požadavky:

 

a) auditorská smlouva uzavřená před datem XX/XX/XXXX [datum přijetí návrhu Komise] která je stále v platnosti k datu [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] zůstává v platnosti po dobu nejvýše čtyř účetních období po datu [datum vstupu tohoto nařízení v platnost];

 

b) auditorská smlouva uzavřená po datu XX/XX/XXX [přijetí návrhu Komise] ale před datem XX/XX/XXXX [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a která je stále v platnosti, zůstane v platnosti po dobu nejvýše pěti účetních období po datu XX/XX/XXXX [datum vstupu tohoto nařízení v platnost];

 

c) v případě, že vyprší platnost auditorské smlouvy uvedené v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce nebo je tato smlouva ukončena, může subjekt veřejného zájmu tuto smlouvu jednou obnovit se stejným statutárním auditorem nebo auditorskou společností, aniž by se na ni vztahovala ustanovení čl. 31 odst. 3. Taková obnovená smlouva může být uzavřena nejvýše na:

 

i) 1 rok: v případě, že auditor poskytuje auditovanému subjektu služby souvisle po dobu více než 100 let;

 

ii) 2 let: v případě, že auditor poskytuje auditovanému subjektu služby souvisle po dobu 51 až 100 let;

 

iv) 3 let: v případě, že auditor poskytuje auditovanému subjektu služby souvisle po dobu 21 až 50 let;

 

v) 4 let: v případě, že auditor poskytuje auditovanému subjektu služby souvisle po dobu 11 až 20 let;

 

vi) 5 let: v případě, že auditor poskytuje auditovanému subjektu služby souvisle po dobu nepřesahující 10 let.

 

Odchylně od kritérií uvedených v písmenu c) může auditorská smlouva zůstat v platnosti až do konce prvního účetního období, které skončí po datu [2 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Odchylně od písmen a) až c), pokud vnitrostátní pravidla stanoví maximální dobu trvání smluvního vztahu mezi statutárním auditorem nebo auditorskou společností a auditovaným subjektem, která nepřesáhne 9 let, a vyžadují, aby auditovaný subjekt po dosažení této maximální doby zvolil jiného statutárního auditora nebo auditorskou společnost, může auditorská smlouva zůstat v platnosti až do konce této maximální doby trvání.

 

2. Článek 33 se vztahuje na všechny auditorské smlouvy uzavřené po datu […] [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], ale před datem […] [2 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Čl. 32 odst. 3 se bude na tuto smlouvu vztahovat pouze po vypršení nebo ukončení prvního prodloužení této smlouvy.

 

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čl. 32 odst. 7 se však použije ode dne […] [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a čl. 10 odst. 5 se použije ode dne […] [3 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Čl. 32 odst. 7 se však použije ode dne […] [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Příloha

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA

vypouští se

I. Porušení ze strany statutárních auditorů, auditorských společností nebo klíčových auditorských partnerů

 

A. Porušení související se střetem zájmů a organizačními nebo provozními požadavky

 

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 6 odst. 1, pokud nezavedou přiměřené strategie a postupy pro zajištění souladu s minimálními organizačními požadavky, jak je uvedeno v odst. 1 písm. a) až k).

 

2. Statutární auditor nebo klíčový auditorský partner, který jménem auditorské společnosti vykonává povinný audit, porušují čl. 8 odst. 1 písm. a), pokud nastoupí na pozici klíčového člena vedení auditovaného subjektu před uplynutím nejméně dvou let od ukončení své činnosti jako statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera na auditorské zakázce.

 

3. Statutární auditor nebo klíčový auditorský partner, který jménem auditorské společnosti vykonává povinný audit, porušují čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud se stanou členem výboru pro audit auditovaného subjektu nebo rovnocenného orgánu před uplynutím nejméně dvou let od ukončení své činnosti jako statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera na auditorské zakázce.

 

4. Statutární auditor nebo klíčový auditorský partner, který jménem auditorské společnosti vykonává povinný audit, porušují čl. 8 odst. 1 písm. c), pokud se stanou bez výkonných pravomocí členem správního orgánu nebo členem dozorčího orgánu auditovaného subjektu před uplynutím nejméně dvou let od ukončení své činnosti jako statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera na auditorské zakázce.

 

5. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 9 odst. 2, pokud nezajistí, aby odměny za související služby finančního auditu poskytované auditovanému subjektu nepřesáhly 10 % odměn, které auditovaný subjekt uhradil za povinný audit.

 

6. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek 10, pokud poskytnou auditovanému subjektu jiné služby než služby povinného auditu nebo související služby finančního auditu.

 

B. Porušení související s výkonem povinného auditu

 

7. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 16 odst. 3, pokud nevedou záznamy o případech, kdy jejich zaměstnanci nedodrželi ustanovení tohoto nařízení, nebo nesestaví výroční zprávu o opatřeních přijatých za účelem zajištění souladu s těmito ustanoveními.

 

8. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 16 odst. 4, pokud nevedou záznamy o klientském účtu, který obsahuje údaje uvedené v písmenech a), b) a c) téhož odstavce.

 

9. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 16 odst. 5, pokud nevytvářejí spis auditora ke každému prováděnému povinnému auditu, který obsahuje informace uvedené v písmenech a) až j) téhož odstavce.

 

10. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 17 odst. 1 písm. c), pokud neinformují příslušný orgán uvedený v článku 35 o incidentu, který má nebo může mít vážné následky pro integritu činnosti, kterou vykonávají v souvislosti s povinným auditem.

 

11. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 17 odst. 2, pokud neinformují příslušný orgán dohledu nad subjekty veřejného zájmu o jakémkoli podvodu nebo pokusu o podvod v souvislosti s účetní závěrkou auditovaného subjektu. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek.

 

C. Porušení související se zprávami auditora

 

12. 19, pokud nezajistí provedení interního přezkumu řízení kvality podle požadavků uvedených v odstavcích 2 až 6 uvedeného článku.

 

13. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek 22, pokud neposkytnou výrok auditora vypracovaný v souladu s požadavky uvedenými v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 7 tohoto článku.

 

14. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek 23, pokud nepředloží výboru pro audit auditovaného subjektu dodatečnou zprávu vypracovanou v souladu s požadavky uvedenými v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

 

15. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek 25, pokud neohlásí neprodleně příslušným orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu jakoukoli skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného subjektu veřejného zájmu, které zjistili při provádění tohoto povinného auditu a které by mohlo souviset s porušením uvedeným v čl. 25 odst. 1 písm. a) až c).

 

D. Porušení související s ustanoveními o zveřejňování

 

16. Auditorská společnost porušuje čl. 26 odst. 1 první pododstavec ve spojení s čl. 26 odst. 4, pokud nezveřejní na svých internetových stránkách svoji výroční finanční zprávu ve smyslu čl. 4 odst. 2 směrnice 2004/109/ES nejpozději do čtyř měsíců po skončení každého účetního období a nezpřístupní ji po dobu nejméně pěti let.

 

17. Statutární auditor porušuje čl. 28 odst. 2 druhý pododstavec ve spojení s čl. 27 odst. 1, pokud nezveřejní na svých internetových stránkách svůj roční výkaz zisků a ztrát a nezpřístupní ho po dobu nejméně pěti let.

 

18. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 26 odst. 2, pokud nevykážou ve svém ročním výkazu zisků a ztrát nebo ve své výroční zprávě odměny, které obdrželi za povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odděleně od odměn za povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a plateb účtovaných za související služby finančního auditu vymezené v článku 10.

 

19. Statutární auditor nebo auditorská společnost, kteří jsou součástí sítě, porušují čl. 26 odst. 3, pokud neposkytnou jako přílohu k výkazu zisků a ztrát nebo k výroční finanční zprávě informace uvedené čl. 26 odst. 3 písm. a) až d), pokud se nepoužije výjimka uvedená v druhém pododstavci uvedeného odstavce.

 

20. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek 27, pokud nezveřejní zprávu o transparentnosti včetně informací uvedených v odstavci 2 tohoto článku a případně informací uvedených v článku 28, nebo ji nezveřejní včas.

 

21. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují článek 29, pokud každoročně nepředloží svému příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 1 seznam auditovaných subjektů veřejného zájmu podle příjmů, které od nich získali.

 

22. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 30 odst. 1, pokud neuchovávají doklady a informace uvedené v čl. 30 odst. 1.

 

E. Porušení související se jmenováním statutárních auditorů a auditorských společností subjekty veřejného zájmu

 

23. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 33 odst. 2, pokud provedou povinný audit subjektu veřejného zájmu po uplynutí dvou po sobě jdoucích zakázek uvedených v čl. 33 odst. 1 před uplynutím období čtyř let.

 

24. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 33 odst. 6, pokud po skončení auditorské zakázky nepředloží kompletní předávací spis novému statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti.

 

F. Porušení týkající se zajištění kvality

 

25. Statutární auditor nebo auditorská společnost porušují čl. 40 odst. 6, pokud nedodržují doporučení vyplývající z kontrol v době, kterou určí příslušný orgán.

 

II. Porušení ze strany subjektů veřejného zájmu

 

A. Porušení související se jmenováním statutárních auditorů a auditorských společností

 

1. Aniž je dotčen čl. 31 odst. 2, 3 a 4, porušuje subjekt veřejného zájmu čl. 31 odst. 1, pokud nezřídí výbor pro audit a/nebo nejmenuje potřebný počet nezávislých členů a/nebo potřebný počet členů, kteří mají konkrétní kvalifikaci v oblasti účetnictví a/nebo auditu.

 

2. Subjekt veřejného zájmu porušuje čl. 32 odst. 1, pokud nejmenuje statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti) v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 32 odst. 2 až 6.

 

3. Velký subjekt veřejného zájmu porušuje čl. 33, pokud zaměstnává stejného statutárního auditora nebo auditorskou společnost po delší dobu, než která je uvedena v článku 33.

 

4. Subjekt veřejného zájmu porušuje článek 34, pokud odvolá statutárního auditora nebo auditorskou společnost bez řádného důvodu.

 

  • [1]  Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 61.

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU (*) (14. 3. 2013)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Navrhovatelka(*): Kay Swinburne

(*)  Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu

o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

 

Tato změna se týká celého textu.

Odůvodnění

Nařízení EU není vhodným typem předpisu, zejména s ohledem na velmi podrobnou a intervenční povahu návrhu Komise. Představuje přístup „jednoho řešení pro všechny“, který nezohledňuje povahu rozdílných systémů správy a řízení podniků v rámci EU. V některých členských státech by vedl ke snížení standardů týkajících se správy a řízení podniků.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Finanční sektor se vyvíjí a právo Unie vytváří nové kategorie finančních institucí. Význam nových subjektů a činností mimo obvyklý bankovní systém roste a s ním i jejich vliv na finanční stabilitu. Je proto vhodné, aby definice subjektu veřejného zájmu zahrnovala i ostatní finanční instituce a subjekty, například investiční společnosti, platební instituce, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), instituce elektronických peněz a alternativní investiční fondy.

(6) Finanční sektor se vyvíjí a v souvislosti s regulačním a technologickým rozvojem vznikly i nové kategorie finančních institucí. Význam nových subjektů a činností mimo tradiční bankovní systém, na úrovni Unie doposud neregulovaných, roste a s ním i jejich vliv na finanční stabilitu. Je proto vhodné, aby definice subjektu veřejného zájmu zahrnovala i ostatní finanční instituce a subjekty, například investiční společnosti, platební instituce a instituce elektronických peněz. Členské státy by proto měly být schopny za subjekty veřejného zájmu označit další subjekty, například ty, které jsou důležité z hlediska veřejného zájmu vzhledem k povaze své činnosti, své velikosti nebo počtu svých zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Zvláštní problém představuje účast auditorů na strukturování mimobilančních účelově založených společností (SPV) pro finanční instituce. Tyto společnosti mohou investorům a regulačním orgánům komplikovat snahu o vymáhání odpovědnosti u vedení. Pokud je finanční instituce využívají, mohou být účelově založené společnosti zneužity k zakrývání rizik existujících uvnitř finančního systému, a omezovat tak schopnost orgánů dohledu a akcionářů rozpoznat ohrožení finanční stability a jednat v takovém případě včas a účinným způsobem. Je proto třeba jasně stanovit, že jakákoli účast podnikového auditora na strukturování účelově založené společnosti představuje případ interní kontroly a bude se s největší pravděpodobností jednat o nepatřičný účetní postup. Taková činnost by proto měla být zakázána.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek má sloužit jako zákonná pojistka pro investory, věřitele a obchodní partnery, kteří mají určitý zájem nebo obchodní podíl v subjektu veřejného zájmu. Statutární auditoři a auditorské společnosti by proto měli být při výkonu povinného auditu těchto subjektů naprosto nezávislí a měli by se vyhnout střetu zájmů. Při rozhodování o nezávislosti auditorů a auditorských společností se vezme v úvahu koncept sítě, v níž auditoři a společnosti působí.

(7) Audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek má sloužit jako zákonná pojistka pro investory, věřitele a obchodní partnery, kteří mají určitý zájem nebo obchodní podíl v subjektu veřejného zájmu. Statutární auditoři a auditorské společnosti by proto měli být při výkonu povinného auditu těchto subjektů naprosto nezávislí a měli by se vyhnout střetu zájmů. Měli by mít možnost informovat auditovaný subjekt o skutečnostech zjištěných při auditu, ale měli by se zdržet zásahů do vnitřních rozhodovacích procesů auditovaného subjektu. Pokud by se dostali do situace, kdy je ohrožení jejich nezávislosti i po uplatnění ochranných opatření ke zmírnění takového ohrožení příliš závažné, měli by se vzdát nebo zdržet přijetí auditorské zakázky. Při rozhodování o nezávislosti auditorů a auditorských společností se vezme v úvahu koncept sítě, v níž auditoři a společnosti působí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Dostatečná vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností by měla pomoci předcházet ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či akcionáři auditorské společnosti a její manažeři by proto neměli zasahovat do výkonu povinného auditu způsobem ohrožujícím nezávislost a objektivnost statutárního auditora, který za auditorskou společnost povinný audit provádí. Statutární auditoři a auditorské společnosti by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní politiku a postupy ve vztahu k zaměstnancům a dalším osobám, které se v jejich organizaci na povinném auditu podílejí, a zajistit tak splnění svých zákonných povinností. Tato politika a postupy by se zejména měly snažit předcházet případnému ohrožení jejich nezávislosti a řešit je a měly by zajistit kvalitu, integritu a důkladnost povinného auditu. Tato politika a postupy by měly odpovídat rozsahu a složitosti podniku statutárního auditora či auditorské společnosti.

(8) Dostatečná vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností by měla pomoci předcházet ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či akcionáři auditorské společnosti a její manažeři by proto neměli zasahovat do výkonu povinného auditu způsobem ohrožujícím nezávislost a objektivnost statutárního auditora, který za auditorskou společnost povinný audit provádí. Statutární auditoři a auditorské společnosti by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní politiku a postupy ve vztahu k zaměstnancům a dalším osobám, které se v jejich organizaci na povinném auditu podílejí, a zajistit tak splnění svých zákonných povinností. Tato politika a postupy by se zejména měly snažit předcházet případnému ohrožení jejich nezávislosti a řešit je a měly by zajistit kvalitu, integritu a důkladnost povinného auditu. Tato politika a postupy by měly odpovídat rozsahu a složitosti podniku statutárního auditora či auditorské společnosti a auditovaných subjektů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Úkolem Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) je monitorovat růst systémových rizik v Unii. Zkušenosti auditorských společností systémově významných finančních institucí by vzhledem k informacím, k nimž mají tyto společnosti přístup, mohly ESRB pomoci v její práci. Toto nařízení by tudíž mělo usnadnit vznik každoročního fóra pro dialog mezi nimi, které by se konalo na odvětvovém a anonymizovaném základě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které v auditovaném subjektu plní tuto funkci, hrají rozhodující úlohu při zajišťování vysoké kvality povinného auditu. Je obzvláště důležité posílit nezávislost a technickou způsobilost výboru pro audit zakotvením požadavku, aby většina jeho členů byla nezávislá a aby alespoň jeden člen výboru měl způsobilost v oblasti auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo účetnictví. Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze26 stanoví, jak by se měly zakládat a jak by měly fungovat výbory pro audit. Vzhledem k velikosti představenstev společností s nižší tržní kapitalizací a v malých a středně velkých subjektech veřejného zájmu by však bylo vhodné, aby funkce svěřené výboru pro audit těchto subjektů nebo orgánu, který v auditovaném subjektu plní tuto povinnost, mohly být vykonávány celým správním nebo dozorčím orgánem. Subjekty veřejného zájmu, které jsou SKIPCP anebo alternativními investičními fondy, by rovněž měly být zproštěny povinnosti mít výbor pro audit. Tato výjimka zohledňuje skutečnost, že pokud tyto fondy slouží pouze ke sdružování prostředků, není vhodné zaměstnávat výbor pro audit. SKIPCP a alternativní investiční fondy a jejich správcovské společnosti fungují v rámci přísně vymezeného regulačního prostředí a platí pro ně specifické mechanismy správy a řízení, například kontrola vykonávaná jejich depozitářem.

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které v auditovaném subjektu plní tuto funkci, hrají rozhodující úlohu při zajišťování vysoké kvality povinného auditu. Je obzvláště důležité posílit nezávislost a technickou způsobilost výboru pro audit zakotvením požadavku, aby většina jeho členů byla nezávislá a aby alespoň jeden člen výboru měl způsobilost v oblasti auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo účetnictví. Členové výboru pro audit by se měli účastnit programů zaměřených na zvyšování znalostí s cílem zajistit patřičnou úroveň jejich technických znalostí, a umožnit jim tak plnit své úkoly. Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze stanoví, jak by se měly zakládat a jak by měly fungovat výbory pro audit. Vzhledem k velikosti představenstev společností s nižší tržní kapitalizací a v malých a středně velkých subjektech veřejného zájmu by však bylo vhodné, aby funkce svěřené výboru pro audit těchto subjektů nebo orgánu, který v auditovaném subjektu plní tuto povinnost, mohly být vykonávány celým správním nebo dozorčím orgánem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou volbu jedné z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně menších, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou volbu jedné z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně těch nemajících dominantní postavení, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou volbu jedné z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně menších, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Mělo by také uvést důvody, pokud se na základě výběrového řízení rozhodne obnovit auditorskou zakázku. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu, souhrnné posouzení obou návrhů a řádně zdůvodněnou volbu jednoho z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně menších, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Výbory pro audit by měly při výběrovém řízení vzít v úvahu, zda může mít přínos sdílený audit. Sdílený audit, kdy audit dceřiných subjektů určité společnosti provádí jedna auditorská společnost, zatímco odpovědnost za skupinový audit a konečnou odpovědnost má jeden skupinový auditor, by mohl představovat užitečný způsob, jak přizvat více auditorských společností a na základě větší hospodářské soutěže snížit náklady.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Pokud se jedná o prodloužení auditorské zakázky, měl by výbor pro audit založit své doporučení pravidelně na komplexním hodnocení kvality auditů statutárního auditora nebo auditorské společnosti. Komplexní hodnocení by mělo zahrnovat posouzení odborných schopností statutárního auditora nebo auditorské společnosti (tj. znalost odvětví, infrastruktura, technické know-how, způsobilost v oblasti IT), které se mohou lišit s ohledem na velikost a složitost auditovaného subjektu. Výbor pro audit by měl rovněž posoudit dodržování příslušných předpisů a nařízení a odborných norem. Příslušný orgán by měl vydat pokyny ohledně kritérií odborných schopností s cílem usnadnit výběrové řízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Jmenování více než jednoho statutárního auditora nebo auditorské společnosti subjekty veřejného zájmu by posílilo profesní skepticismus a přispělo ke zvyšující se kvalitě auditů. Toto opatření spolu s přítomností menších auditorských společností by také umožnilo rozvoj schopností těchto společností, což by přispělo ke nárůstu výběru statutárních auditorů a auditorských společností pro subjekty veřejného zájmu. Ty by tedy měly být povzbuzovány a pobízeny, aby jmenovaly k provedení povinného auditu více než jednoho statutárního auditora nebo auditorskou společnost.

vypouští se

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí ze znalosti subjektu a s cílem posílit nezávislost auditorů a auditorských společností je důležité stanovit maximální možnou délku trvání auditorské zakázky statutárního auditora nebo auditorské společnosti u jednoho auditovaného subjektu. Měl by být také zaveden vhodný mechanismus pro postupné střídání nejvýše postavených pracovníků, kteří se podílejí na povinném auditu, včetně hlavních partnerů, kteří za auditorskou společnost audit provádějí. Je rovněž důležité stanovit příslušné období, po které statutární auditor nebo auditorská společnost nesmějí provádět povinný audit stejného subjektu. Aby byl zaručen hladký přechod, bývalý auditor předává předávací spis s relevantními informacemi nastupujícímu auditorovi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2 a) Povinná pravidelná a otevřená výběrová řízení na poskytování auditorských i neauditorských služeb představují pro malé a střední podniky příležitost k prezentaci svých služeb a schopností v rámci transparentního procesu a ke zvýšení jejich viditelnosti coby poskytovatelů služeb pro subjekty veřejného zájmu. Výběrová řízení výrazně motivují výbory pro audit k tomu, aby zvažovaly možnost využití širšího okruhu potenciálních poskytovatelů auditorských i neauditorských služeb. Účelem ustanovení článků 10a a 33 o výběrových řízeních nicméně není nutit ke střídání poskytovatelů neauditorských služeb a auditorů. Za předpokladu, že jsou v plném rozsahu splněny podmínky stanovené ve výše uvedených článcích, je opakované jmenování téhož subjektu výslovně povoleno.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b) Měla by rovněž probíhat pravidelná a otevřená výběrová řízení na poskytování souvisejících služeb finančního auditu i neauditorských služeb, neboť malým a středním statutárním auditorům, auditorským společnostem a poskytovatelům neauditorských služeb umožňují představit své služby a schopnosti v rámci transparentního procesu a více se zviditelnit jako poskytovatelé služeb pro subjekty veřejného zájmu. Stávající auditor nemusí nutně poskytovat související služby finančního auditu a neauditorské služby, výběrová řízení proto výrazně motivují výbory pro audit k tomu, aby zvažovaly možnost využití širšího okruhu potenciálních poskytovatelů auditorských i neauditorských služeb. Cílem výběrového řízení na služby související s finančním auditem a na neauditorské služby je nejen posoudit výkon stávajícího auditora, ale rovněž požadavky auditovaného subjektu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Aby byla zajištěna vysoká úroveň důvěry investorů a spotřebitelů ve vnitřní trh a aby se zabránilo střetu zájmů, měli by statutární auditoři a auditorské společnosti podléhat příslušnému dohledu příslušných orgánů, které jsou nezávislé na auditorské profesi a které mají dostatečné schopnosti, odborné znalosti a prostředky. Vnitrostátní příslušné orgány by měly být vybaveny nezbytnými pravomocemi k výkonu dohledu, mimo jiné mít možnost přístupu k dokumentům, možnost požadovat informace od kterékoliv osoby a provádět kontroly. Měly by se specializovat na dohled nad finančními trhy, nad plněním povinností podávat finanční výkazy anebo na dohled nad statutárními auditory. Mělo by však být možné, aby dohled nad plněním povinností subjektů veřejného zájmu vykonával příslušný orgán odpovědný za dohled nad těmito subjekty. Financování příslušných orgánů by mělo být mimo možný dosah nadměrného vlivu statutárních auditorů nebo auditorských společností.

(29) Aby byla zajištěna vysoká úroveň důvěry investorů a spotřebitelů ve vnitřní trh a aby se zabránilo střetu zájmů, měli by statutární auditoři a auditorské společnosti podléhat příslušnému dohledu příslušných orgánů, které jsou nezávislé na auditorské profesi a které mají dostatečné schopnosti, odborné znalosti a prostředky. Vnitrostátní příslušné orgány by měly být vybaveny nezbytnými pravomocemi k výkonu dohledu, mimo jiné mít možnost přístupu k dokumentům, možnost požadovat informace od kterékoliv osoby a provádět kontroly. Měly by se specializovat na dohled nad plněním povinností podávat finanční výkazy anebo na dohled nad statutárními auditory. Mělo by však být možné, aby dohled nad plněním povinností subjektů veřejného zájmu vykonával příslušný orgán odpovědný za dohled nad těmito subjekty. Financování příslušných orgánů by mělo být mimo možný dosah nadměrného vlivu statutárních auditorů nebo auditorských společností.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Trh s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu se neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby příslušné orgány sledovaly vývoj na trhu, zejména pokud jde o možný omezený výběr auditorů a riziko, které plyne z vysoké koncentrace trhu.

(33) Trh s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu se neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby orgány Unie a členských států pro hospodářskou soutěž a orgán ESMA sledovaly vývoj na trhu, zejména pokud jde o možný omezený výběr auditorů a riziko, které plyne z vysoké koncentrace trhu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a) Tato směrnice zajišťuje, aby spolupráce mezi příslušnými orgány v rámci EU související s činností statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit účetních závěrek subjektů veřejného zájmu probíhala v rámci orgánu ESMA a byla jím koordinována. Orgán ESMA tak převezme mechanismus spolupráce v rámci EU, která v současnosti probíhá pod záštitou Evropské skupiny orgánů pro dohled nad auditory (EGAOB), což je skupina odborníků, kterou ustavila Evropská komise a jíž Komise rovněž předsedá, a to vytvořením stálého vnitřního výboru složeného z příslušných orgánů pověřených prováděním úkolů stanovených v této směrnici. Příslušné orgány uvedené v článku 32 směrnice 2006/43/ES, které dosud tvořily Evropskou skupinu orgánů pro dohled nad auditory (EGAOB) zřízenou rozhodnutím 2005/909/ES, budou řádnými členy tohoto stálého vnitřního výboru. Cenná práce skupiny EGAOB tak bude pokračovat v rámci stálého vnitřního výboru. Veřejný dohled nad auditory by se měl nadále uplatňovat na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Uznáváním způsobilosti statutárních auditorů a auditorských společností k provádění povinných auditů subjektů veřejného zájmu by se měl usnadnit přístup auditorů a společností k ostatním klientům. Je proto důležité umožnit vydávání osvědčení kvality na evropské úrovni, které by měla vyvinout ESMA. Příslušné orgány na vnitrostátní úrovni by se měly podílet na hodnocení žadatelů o osvědčení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Pro hladké fungování kapitálových trhů jsou nutné udržitelná kapacita pro audity a konkurenceschopný trh pro služby povinného auditu, na němž je dostatečný výběr auditorských společností schopných provádět povinné audity subjektů veřejného zájmu. ESMA by měla podat zprávu o změnách, jež do struktury trhu s auditorskými službami přineslo toto nařízení. Při provádění této analýzy by měla ESMA vzít v úvahu dopad vnitrostátních pravidel pro občanskoprávní odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami. Na základě této zprávy a dalších přiměřených důkazů by měla Komise předložit zprávu o dopadu vnitrostátních pravidel pro odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami a měla by učinit v důsledku svých zjištění takové kroky, jaké uzná za vhodné.

(40) Pro hladké fungování kapitálových trhů jsou nutné udržitelná kapacita pro audity a konkurenceschopný trh pro služby povinného auditu, na němž je dostatečný výběr auditorských společností schopných provádět povinné audity subjektů veřejného zájmu. Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) by měla podat zprávu o změnách, jež do struktury trhu s auditorskými službami přineslo toto nařízení. Při provádění této analýzy by měla síť ECN vzít v úvahu dopad vnitrostátních pravidel pro občanskoprávní odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami. Na základě této zprávy a dalších přiměřených důkazů by měla Komise předložit zprávu o dopadu vnitrostátních pravidel pro odpovědnost u statutárních auditorů na strukturu trhu s auditorskými službami a měla by učinit v důsledku svých zjištění takové kroky, jaké uzná za vhodné.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) V zájmu zohlednění vývoje v oblasti auditů a auditorského trhu by Komise měla mít pravomoc stanovit technické požadavky k obsahu předávacího spisu, který by měl nový statutární auditor nebo auditorská společnost obdržet, a k zavedení evropského osvědčení kvality pro statutární auditory a auditorské společnosti, které provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Aby se zohlednil technický vývoj na finančních trzích, v oblasti auditů a v auditorské profesi a s cílem upřesnit požadavky stanovené tímto nařízením, měla by mít Komise pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Akty v přenesené pravomoci jsou nezbytné zejména při změně seznamu souvisejících auditorských služeb a neauditorských služeb a při stanovení výše odměny, kterou si může ESMA účtovat za udělení Evropského osvědčení kvality statutárním auditorům a auditorským společnostem. Je obzvlášť důležité, aby Komise během přípravných prací provedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a tvorbě aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současný, včasný a vhodný přenos relevantních dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(44) Aby se zohlednil technický vývoj na finančních trzích, v oblasti auditů a v auditorské profesi a s cílem upřesnit požadavky stanovené tímto nařízením, měla by mít Komise pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Akty v přenesené pravomoci jsou nezbytné zejména při změně seznamu souvisejících auditorských služeb a zakázaných neauditorských služeb a při stanovení výše odměny, kterou si může ESMA účtovat za udělení Evropského osvědčení kvality statutárním auditorům a auditorským společnostem. Je obzvlášť důležité, aby Komise během přípravných prací provedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni a s orgánem ESMA. Komise by při přípravě a tvorbě aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné, včasné a vhodné předávání relevantních dokumentů orgánu ESMA, Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Pro zajištění právní jistoty a hladkého přechodu na režim zavedený tímto nařízením je nezbytné zavést přechodný režim pro nabytí účinnosti povinnosti střídat auditorské společnosti, povinnosti uspořádat výběrové řízení na auditorskou společnost a přechod auditorských společností na společnosti, které poskytují výhradně auditorské služby.

(45) Pro zajištění právní jistoty a hladkého přechodu na režim zavedený tímto nařízením je nezbytné zavést přechodný režim pro nabytí účinnosti některých povinností uvedených v tomto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bude upraven s ohledem na vypuštění požadavků na povinné střídání auditorských společností, povinné výběrové řízení a poskytování výhradně auditorských služeb auditorskými společnostmi; je však třeba zachovat zásadu přechodných opatření, které mohou být potřebné kvůli určitým ustanovením a poskytnou subjektům veřejného zájmu a auditorským společnostem čas na přizpůsobení se.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 2006/43/ES, s výjimkou definic výrazů „zpráva auditora“ a „příslušný orgán“.

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 2006/43/ES, s výjimkou definic výrazů „zpráva auditora“, „příslušný orgán“ a „subjekty veřejného zájmu“.

 

Pro účely tohoto nařízení se „subjekty veřejného zájmu“ rozumí:

 

a) subjekty, které se řídí právem členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, vyjma subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (******), a unijních alternativních investičních fondů, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ES (*****);

 

b) úvěrové instituce, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES*; s výjimkou těch úvěrových institucí, které nevydaly převoditelné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, pokud celková hodnota jejich aktiv nepřesahuje 30 miliard EUR;

 

c) pojišťovny ve smyslu článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES**;

 

d) subjekty, které se řídí právem členského státu a které jsou platebními institucemi, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES***, pokud se na ně nevztahuje čl. 15 odst. 2 této směrnice;

 

e) subjekty, které se řídí právem členského státu a které jsou institucemi elektronických peněz, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES****, pokud se na ně nevztahuje čl. 15 odst. 2 směrnice 2007/64/ES;

 

f) investiční podniky, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES;

 

g) subjekty, které se řídí právem členského státu a které jsou centrálními depozitáři cenných papírů;

 

h) ústřední protistrany, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady X/XXXX***** [viz návrh nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, COM (2010) 484)];

 

_________________

 

* Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

 

** Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

 

*** Úř. věst. L 187, 18.7.2009, s. 5.

 

**** Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

*****

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

vypouští se

Velké subjekty veřejného zájmu

 

Pro účely tohoto nařízení se „velkými subjekty veřejného zájmu“ rozumí

 

a) ve vztahu k subjektům definovaným v čl. 2 odst. 13 písm. a) směrnice 2006/43/ES deset největších emitentů akcií v každém členském státě podle tržní kapitalizace na základě údajů na konci roku a v každém případě všichni emitenti akcií, kteří na základě údajů na konci roku dosáhli za předchozí tři kalendářní roky průměrné tržní kapitalizace přesahující jednu miliardu EUR;

 

b) ve vztahu k subjektům definovaným v čl. 2 odst. 13 písm. b) až f) směrnice 2006/43/ES každý subjekt, jehož bilanční suma k rozvahovému dni je vyšší než jedna miliarda EUR;

 

c) ve vztahu k subjektům definovaným v čl. 2 odst. 13 písm. g) a h) směrnice 2006/43/ES každý subjekt, jehož celkový objem spravovaných aktiv k rozvahovému dni je vyšší než jedna miliarda EUR.

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost přijmou všechna opatření nutná k tomu, aby se zajistilo, že provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu nebude ovlivněno žádným existujícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo obchodním či jiným vztahem, jehož se účastní statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit a případně také síť, do které auditorská společnost patří, vedoucí pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další fyzické osoby poskytující služby statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti nebo podléhající jejich kontrole nebo osoby přímo či nepřímo napojené na statutárního auditora nebo auditorskou společnost provádějící kontrolu.

Statutární auditor nebo auditorská společnost přijmou všechna opatření nutná k tomu, aby se zajistilo, že nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti provádějící povinný audit nebude ohrožena finančními, osobními, obchodními, zaměstnaneckými nebo jinými vztahy, jichž se účastní statutární auditor, auditorská společnost, její pobočky a síť či jakékoli další fyzické osoby, které mohou ovlivnit výsledky povinného auditu.

Odůvodnění

Navrhované znění lépe odráží povahu vztahu statutárního auditora nebo auditorské společnosti k auditovanému subjektu a postihuje souhrnněji možné ohrožení jejich nezávislosti. Je rovněž více v souladu se stávajícími mezinárodními etickými normami a zajistilo by rovné podmínky na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě, že celkové množství odměn od subjektu veřejného zájmu, u něhož je povinný audit prováděn, přesáhne buď 20 %, nebo ve dvou po sobě následujících letech 15 % odměn vyplacených statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za provedení povinného auditu, tento statutární auditor nebo auditorská společnost informují výbor pro audit o tom, že celkové množství odměn představuje více než 20 % nebo případně 15 % celkového množství odměn přijatých společností, a jsou zahájeny diskuse uvedené v čl. 11 odst. 4 písm. d). Výbor pro audit uváží, zda bude auditorská zakázka podléhat přezkumu jiným statutárním auditorem nebo auditorskou společností v rámci kontroly kvality před tím, než bude vydána zpráva auditora.

vypouští se

V případě, že celková výše odměn uhrazených subjektem veřejného zájmu statutárnímu auditorovi představuje ve dvou po sobě následujících letech 15 % nebo více celkových ročních odměn statutárního auditora nebo auditorské společnosti provádějící povinný audit, auditorská společnost musí o této situaci informovat příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 rozhodne na základě objektivních důvodů poskytnutých statutárním auditorem nebo auditorskou společností, zda statární auditor nebo auditorská společnost takového subjektu může nadále vykonávat funkci statutárního auditora nebo auditorské společnosti u daného subjektu po další období, jež v žádném případě nesmí být delší než dva roky.

 

V případě, že se na auditovaný subjekt vztahuje výjimka z povinnosti disponovat výborem pro audit, auditovaný subjekt rozhodne, která organizační složka či orgán subjektu bude komunikovat se statutárním auditorem nebo auditorskou společností v zájmu splnění povinností stanovených v tomto odstavci.

 

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu smí auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou, poskytovat služby povinného auditu a související služby finančního auditu.

Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu smí auditovanému subjektu nebo podnikům, které má pod kontrolou, poskytovat neauditorské služby pouze po řádném posouzení hrozeb a případných opatření na ochranu nezávislosti podle článku 11 a po obdržení souhlasu výboru pro audit.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je statutární auditor součástí sítě, smí člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou v rámci Unie, žádné služby služby povinného auditu nebo související služby finančního auditu.

Pokud je statutární auditor součástí sítě, smí kterýkoli člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou v rámci Unie, neauditorské služby pouze po řádném posouzení hrozeb a případných opatření na ochranu nezávislosti podle článku 11 a po obdržení souhlasu výboru pro audit.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se souvisejícími službami finančního auditu rozumí:

vypouští se

a) audit nebo přezkum mezitímních účetních závěrek;

 

b) poskytování ujištění k prohlášením o správě a řízení společnosti;

 

c) poskytování ujištění v otázkách společenské odpovědnosti podniků;

 

d) poskytování ujištění nebo potvrzování regulačních výkazů regulátorům finančních institucí nad rámec povinného auditu za účelem pomoci regulátorům plnit jejich roli, například pokud jde o kapitálové požadavky nebo konkrétní ukazatele solventnosti, které určují, jaká je pravděpodobnost, že určitý podnik bude nadále plnit své dluhové povinnosti;

 

e) poskytování potvrzení o dodržení daňových požadavků, pokud vnitrostátní právo takové potvrzení vyžaduje;

 

f) jakékoli jiné statutární povinnosti související s auditorskou prací, které statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti ukládají právní předpisy Unie.

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se neauditorskými službami rozumí:

Pro účely tohoto článku se zakázanými neauditorskými službami rozumí veškeré služby poskytované v období, na něž se vztahují účetní závěrky podléhající auditu, a v období, kdy je auditorská zakázka prováděna, pokud je poskytování těchto služeb zdrojem zásadního střetu zájmů, včetně:

a) služby obnášející konflikt zájmů ve všech případech:

a) služeb účetnictví, přípravy výpočtu běžných a odložených daní a přípravy účetních podkladů a účetních závěrek, které podléhají povinnému auditu;

i) odborné služby nesouvisející s auditem, daňové poradenství, obecné řízení a ostatní poradenské služby;

b) koncipování a zavádění postupů vnitřní kontroly, systémů řízení rizik nebo technologických systémů pro finanční informace, které:

ii) účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek

i) tvoří podstatnou součást vnitřní kontroly účetního výkaznictví auditovaného subjektu nebo

iii) navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s vypracováním a/nebo kontrolou informací o financování, které figurují v účetních závěrkách, a poradenství o riziku;

ii) přináší důležité informace pro účetní záznamy nebo účetní závěrky, které podléhají povinnému auditu;

iv) validační služby, poskytování stanovisek o pravdivosti nebo zpráv o věcných příspěvcích;

c) poskytování validačních služeb, včetně validací prováděných v souvislosti s pojistně matematickými službami nebo s pomocí při soudních sporech, u nichž by validace měla samostatně nebo v celku zásadní dopad na účetní závěrku podléhající povinnému auditu;

v) pojistněmatematické a právní služby, včetně řešení soudních sporů;

d) právních služeb týkajících se:

vi) koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. b) až j) směrnice 2006/43/ES;

i) poskytování všeobecného poradenství,

vii) účast na vnitřním auditu auditovaného klienta a poskytování služeb souvisejících s funkcí vnitřního auditu;

ii) jednání jménem auditovaného klienta nebo

viii) makléřské nebo dealerské služby, investiční poradenství nebo služby investičního bankovnictví.

iii) advokátní zastupování při řešení soudních sporů, pokud jsou dotčené částky podstatné s ohledem na účetní závěrky podléhající povinnému auditu;

b) služby, jež mohou obnášet konflikt zájmů:

e) služeb mzdového účetnictví;

i) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru vedoucích pracovníků;

f) propagace akcií auditovaného subjektu, obchodování s nimi a jejich upisování;

ii) poskytování doporučujících dopisů pro investory v kontextu vydávání cenných papírů daného podniku;

g) služeb v oblasti lidských zdrojů týkajících se vedoucích pracovníků, kteří mohou mít z titulu své pozice významný vliv na přípravu účetních podkladů či účetních závěrek, jež podléhají povinnému auditu, přičemž tyto služby zahrnují:

iii) koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. a) směrnice 2006/43/ES;

i) vyhledávání nebo shánění uchazečů o tyto pozice; nebo

v) služby hloubkové kontroly poskytované prodejci nebo kupující straně ohledně možných fúzí nebo akvizic a poskytování ujištění o auditovaném subjektu jiným stranám finanční nebo podnikové transakce.

ii) kontrolu referencí potenciálních uchazečů o tyto pozice.

 

h) poradenských služeb v právní nebo daňové oblasti, které se týkají strukturování transakcí zaváděné statutárním auditorem nebo auditorskou společností nebo členem její sítě, které se neomezuje na pouhou prezentaci anebo analýzu alternativ a jež by mohlo mít přímý a zásadní dopad na účetní závěrky podléhající povinnému auditu.

Odchylně od ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku smí statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovat služby uvedené v písm. b) bodech iii) a iv) s výhradou předchozího schválení příslušným orgánem podle článku 35 odst. 1.

 

Odchylně od ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku smí statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovat služby uvedené v písm. b) bodech i) a ii) s výhradou předchozího schválení výborem pro audit podle článku 31 tohoto nařízení.

 

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud člen sítě, jejíž součástí je statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, poskytne neauditorské služby podniku registrovanému v třetí zemi, jenž je pod kontrolou auditovaného subjektu veřejného zájmu, dotčený statutární auditor nebo auditorská společnost posoudí, zda by toto poskytnutí služeb členem sítě neohrozilo nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účast na rozhodování auditovaného subjektu a poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) bodech ii) a iii) bude v každém případě považováno za skutečnost ovlivňující nezávislost.

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) bodech i) a iv) až viii) se bude předem pokládat za skutečnost ovlivňující tuto nezávislost.

vypouští se

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy auditorská společnost získává více než jednu třetinu svých ročních příjmů z poskytování auditorských služeb velkým subjektům veřejného zájmu a pokud je součástí sítě, jejíž členové dosahují v Evropské unii celkových ročních příjmů z poskytování auditorských služeb přesahujících jednu miliardu pět set milionů EUR, musí splnit tyto podmínky:

vypouští se

(a) nesmí přímo ani nepřímo žádnému subjektu veřejného zájmu poskytovat neauditorské služby;

 

(b) nesmí být součástí sítě, která v Evropské unii poskytuje neauditorské služby;

 

(c) subjekt poskytující služby uvedené v odstavci 3 nesmí přímo či nepřímo držet více než 5 % kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti;

 

(d) subjekty poskytující služby uvedené v odstavci 3 nesmí přímo či nepřímo držet dohromady více než 10 % kapitálu nebo hlasovacích práv v auditorské společnosti;

 

(e) tato auditorská společnost nesmí přímo ani nepřímo držet více než 5 % kapitálu nebo hlasovacích práv ve společnosti poskytující služby uvedené v odstavci 3.

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise má pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 68 za účelem přizpůsobení seznamu souvisejících služeb finančního auditu uvedených v odstavci 2 a seznamu neauditorských služeb uvedených v odstavci 3 tohoto článku. Při využívání této pravomoci přihlédne Komise k vývoji v provádění auditů a v auditorské profesi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy mohou seznam služeb zakázaných na základě výše uvedeného odstavce 2 výjimečně rozšířit, a to v případě statutárních auditorů nebo auditorských společností, pro něž je příslušný členský stát domovským členským státem. Příslušné orgány informují orgán ESMA o jakýchkoli dodatečných službách či aktivitách, které podle nich vyvolávají střet zájmů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Souhlas výboru pro audit s neauditorskými službami

 

1. Výbor pro audit vytvoří opatření pro neauditorské služby, která stanoví, zda může statutární auditor či auditorská společnost nebo v případech, kdy je statutární auditor součástí sítě, člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu nebo podniku, nad kterým má kontrolu, neauditorské služby jiného typu než zakázané neauditorské služby (čl. 10 odst. 2). Tato opatření vezmou v úvahu následující body:

 

i) povahu neauditorských služeb a fakt, zda jsou povoleny nebo zda vyžadují výslovný souhlas na základě dohody zúčastněných stran,

 

ii) související výši poplatků za tyto služby a skutečnost, jak se tyto poplatky vztahují k odměnám za audit, a to v oblasti neauditorských služeb poskytovaných samostatně i vcelku,

 

iii) pověření orgánu udělováním určitých úrovní schválení.

 

Jednotlivá rozhodnutí o schválení ustanovení o neauditorské službě vycházejí z opatření pro neauditorské služby a zároveň přitom přihlížejí k následujícím možnostem:

 

i) odbornosti a zkušenostem statutárního auditora nebo auditorské společnosti pro danou oblast služby či skutečnost, zda jsou k dispozici jiní poskytovatelé služeb, a

 

ii) zda existují dostatečné záruky pro odstranění nebo snížení hrozeb pro nezávislost auditorů na přijatelnou úroveň, přičemž tuto hrozbu může představovat poskytování neauditorské služby statutárním auditorem nebo auditorskou firmou.

 

2. Při vytváření návrhu svých opatření pro neauditorské služby uvedené v odstavci 1 musí výbory pro audit:

 

a) usilovat o co největší transparentnost; a

 

b) zajistit každoroční schválení těchto opatření pro neauditorské služby akcionáři na výroční valné hromadě.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) požádat o povolení výboru pro audit, pokud hodlá auditovanému subjektu poskytovat neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii);

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) požádat o povolení příslušného orgánu podle čl. 35 odst. 1, pokud hodlá auditovanému subjektu poskytovat neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů iii) a iv);

vypouští se

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) plán auditu, kterým se stanoví pravděpodobný rozsah a metoda povinného auditu;

(c) plán auditu, kterým se stanoví pravděpodobný rozsah a metoda povinného auditu, a pokud je jmenován více než jeden statutární auditor či auditorská společnost, rozdělení úkolů mezi jmenované statutární auditory či auditorské společnosti spolu s plánem jejich postupného střídání stanoveném v souladu s čl. 33 odst. 1.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musejí provádět povinný audit subjektů veřejného zájmu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES za podmínky, že jsou tyto standardy v souladu s požadavky tohoto nařízení.

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musejí provádět povinný audit subjektů veřejného zájmu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 26 směrnice 2006/43/ES.

Odůvodnění

Auditoři by měli postupovat v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vydanými Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). Mezi mezinárodními auditorskými standardy a tímto nařízením by neměl být činěn rozdíl.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(r) neauditorské služby ve smyslu čl 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii), které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

r) neauditorské služby ve smyslu článku 10, které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(r) neauditorské služby ve smyslu čl 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii), které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

r) neauditorské služby ve smyslu čl 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii), které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi, auditorské společnosti nebo poskytovateli neauditorských služeb poskytnout auditovanému subjektu;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(s) neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů iii) a iv), které příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. t

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(t) výrok, v němž je jasně uveden výrok statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) ohledně toho, zda roční nebo konsolidované účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz a byly vypracovány v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví, a případně zda jsou roční nebo konsolidované účetní závěrky v souladu se zákonnými požadavky; výrok auditora může být buď bez výhrad, s výhradou, záporný anebo, pokud je pro statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti) nemožné vynést auditorský výrok, je vynesení výroku odmítnuto. V případě výroku s výhradami, záporného výroku nebo v případě odmítnutí vynést výrok musí být ve zprávě uvedeno vysvětlení důvodů k takovému rozhodnutí;

t) výrok, v němž je jasně uveden výrok statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) ohledně toho, zda roční nebo konsolidované účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz a byly vypracovány v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví, a případně zda jsou roční nebo konsolidované účetní závěrky v souladu se zákonnými požadavky; v souladu s mezinárodními auditorskými standardy může být výrok auditora buď bez výhrad, s výhradou nebo záporný. V případě výroku s výhradami nebo záporného výroku musí být ve zprávě uvedeno vysvětlení důvodů k takovému rozhodnutí. V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 a nařízení (EU) č. 1094/2010 musí v případě úvěrových institucí nebo pojišťoven výrok statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) případně uvést „schopnost trvání“ auditovaného subjektu a informovat příslušný orgán;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. u

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(u) odkaz na jakékoli záležitosti, na něž statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) zvláštním způsobem upozorňují, aniž by vynesli auditorský výrok s výhradou;

u) odkaz v souladu s mezinárodními auditorskými standardy na jakékoli záležitosti, na něž statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) zvláštním způsobem upozorňují, aniž by vynesli auditorský výrok s výhradou;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(v) výrok o tom, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné fiskální období, či nikoli;

v) výrok v souladu s mezinárodními auditorskými standardy o tom, zda je výroční zpráva v souladu s roční účetní závěrkou za stejné fiskální období, či nikoli;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud byl jmenován více než jeden statutární auditor nebo více než jedna auditorská společnost, aby provedli povinný audit subjektu veřejného zájmu, tito statutární auditoři nebo auditorské společnosti se musejí dohodnout na výsledcích povinného auditu a předložit společnou zprávu a společný výrok. Pokud nedojde ke shodě, každý statutární auditor nebo auditorská společnost předloží samostatně vlastní výrok. Pokud jeden statutární auditor nebo jedna auditorská společnost předloží výrok s výhradami, záporný výrok nebo pokud odmítne vynést výrok, celkový výrok je považován za výrok s výhradami, záporný výrok nebo odmítnutí vynést výrok. Každý statutární auditor nebo auditorská společnost v samostatném odstavci uvedou důvody svého nesouhlasu.

3. Pokud byl jmenován více než jeden statutární auditor nebo více než jedna auditorská společnost, aby provedli povinný audit subjektu veřejného zájmu, tito statutární auditoři nebo auditorské společnosti se musejí dohodnout na výsledcích povinného auditu a předložit společnou zprávu a společný výrok. Pokud nedojde ke shodě, každý statutární auditor nebo auditorská společnost předloží samostatně vlastní výrok. Pokud jeden statutární auditor nebo jedna auditorská společnost předloží výrok s výhradami, záporný výrok nebo pokud odmítne vynést výrok, celkový výrok je považován za výrok s výhradami, záporný výrok nebo odmítnutí vynést výrok v souladu s mezinárodními standardy pro audit. Každý statutární auditor nebo auditorská společnost v samostatném odstavci uvedou důvody svého nesouhlasu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zpráva auditora nesmí být delší než čtyři stránky nebo 10 000 znaků (bez mezer). Nesmí obsahovat křížové odkazy na dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23.

4. Zpráva auditora nesmí obsahovat křížové odkazy na dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23 a je psána jasným a jednoznačným jazykem.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Činnost statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) provádějících povinný audit musí být monitorována výborem pro audit subjektů veřejného zájmu.

Výbor pro audit subjektů veřejného zájmu monitoruje činnost statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) provádějících povinný audit, a pokud byl jmenován více než jeden statutární auditor nebo auditorská společnost, rozdělení úkolů mezi těmito jmenovanými subjekty a jejich střídání.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musí výboru pro audit podávat hlášení o klíčových záležitostech vyplývajících z povinného auditu, zejména pak o významných nedostatcích vnitřní kontroly ve vztahu k procesu účetního výkaznictví. Na požádání jakékoli strany musí statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) tyto záležitosti projednat s výborem pro audit.

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) musí výboru pro audit podávat hlášení o klíčových záležitostech vyplývajících z povinného auditu, zejména pak o významných nedostatcích vnitřní kontroly ve vztahu k procesu účetního výkaznictví. Na žádost jakékoli strany musí statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) tyto záležitosti projednat s výborem pro audit, a pokud byl jmenován více než jeden statutární auditor nebo auditorská společnost, také rozdělení úkolů mezi těmito jmenovanými subjekty.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že se na auditovaný subjekt vztahuje výjimka z povinnosti disponovat výborem pro audit, auditovaný subjekt rozhodne, která organizační složka či orgán subjektu bude komunikovat se statutárním auditorem nebo auditorskou společností v zájmu splnění povinností stanovených v tomto článku.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost mají dále povinnost nahlásit jakákoli fakta nebo rozhodnutí, o nichž se dozvědí při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzké vazby se subjektem veřejného zájmu, pro který statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit.

Statutární auditor nebo auditorská společnost mají dále povinnost nahlásit jakákoli relevantní fakta nebo rozhodnutí, o nichž se dozvědí při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzké vazby se subjektem veřejného zájmu, pro který statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vykonávající dozor nad úvěrovými institucemi a pojišťovacími podniky musejí vést pravidelné rozhovory se statutárními auditory a auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit těchto institucí a podniků.

Příslušné orgány vykonávající dozor nad subjekty veřejného zájmu podle čl. 3 písm. b), c) a f) musejí vést pravidelné rozhovory se statutárními auditory a auditorskými společnostmi provádějícími povinný audit těchto institucí a podniků. Příslušný orgán a statutární auditor nebo auditorská společnost se vzájemně informují o relevantních skutečnostech nebo rozhodnutích uvedených v odstavci 1.

 

ESRB uspořádá nejméně jednou ročně schůzku se statutárními auditory a auditorskými společnostmi nebo sítěmi, které provádějí povinný audit veškerých finančních institucí, jež FSB identifikovala jako systémově významné, s cílem získat od nich informace o odvětvových či jakýchkoli významných změnách, k nimž v těchto systémově významných institucích dochází.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informují příslušné orgány o případných skutečnostech nebo rozhodnutích uvedených v prvním odstavci nebo o případných skutečnostech zjištěných v průběhu rozhovorů uvedených v odstavci 2, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost sdělí příslušným orgánům v dobré víře nějaké informace, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

Odůvodnění

Aktivní oboustranný dialog mezi příslušnými orgány a statutárními auditory a auditorskými společnostmi pomáhá zlepšovat kvalitu povinných auditů finančních institucí. ESMA a Evropská komise by měly být informovány o veškerých obecných pokynech, které jsou v této konkrétní oblasti vydány. Na sdělení informací příslušným orgánům v dobré víře by se obecně neměla vztahovat obvyklá pravidla.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve výroční finanční zprávě a ročním výkazu zisků a ztrát musí být uveden celkový obrat rozdělený na odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a odměny účtované za související služby finančního auditu vymezené v čl. 10 odst. 2.

Ve výroční finanční zprávě a ročním výkazu zisků a ztrát musí být uveden celkový obrat rozdělený na odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a odměny účtované za služby související s auditem a jiné kontrolní auditorské služby poskytující ujištění vymezené v čl. 10 odst. 2.

Odůvodnění

Změna související s vypuštěním čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

O zveřejnění nebo případné aktualizaci zprávy o transparentnosti na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti informují statutární auditoři a auditorské společnosti orgán ESMA a příslušné orgány.

O zveřejnění nebo případné aktualizaci zprávy o transparentnosti na internetových stránkách statutárního auditora nebo auditorské společnosti informují statutární auditoři a auditorské společnosti příslušné orgány.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(f) seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých byly statutárním auditorem nebo auditorskou společností provedeny audity v předchozím účetním období a seznam subjektů, od nichž statutární auditor nebo auditorská společnost získali více než 5 % svého ročního příjmu;

(f) seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých byly statutárním auditorem nebo auditorskou společností provedeny audity v předchozím účetním období, a seznam subjektů, od nichž statutární auditor nebo auditorská společnost získali více než 5 % svého ročního příjmu pocházejícího z odměn za povinný audit a neauditorské služby;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost každoročně předloží svému příslušnému orgánu seznam auditovaných subjektů veřejného zájmu podle od nich získaného příjmu.

Statutární auditor nebo auditorská společnost každoročně předloží svému příslušnému orgánu seznam auditovaných subjektů veřejného zájmu podle od nich získaného příjmu. Tento seznam se týká příjmu získaného za auditorské a neauditorské služby.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít auditorskou kvalifikaci a jiný člen musí mít auditorskou a/nebo účetní kvalifikaci. Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt působí.

Alespoň jeden člen výboru pro audit musí mít auditorskou kvalifikaci. Členové výboru jako celek musí mít odbornou způsobilost relevantní pro odvětví, ve kterém auditovaný subjekt působí.

Odůvodnění

Slova „a jiný člen musí mít auditorskou a/nebo účetní kvalifikaci“ by měla být vypuštěna. Zbývající požadavky na kvalifikaci výboru obsažené v tomto odstavci jsou dostačující. Další požadavky na jednotlivé členy pouze dále komplikují problémy při sestavování správních rad, zejména u společností působících na malých trzích a/nebo u malých správních rad.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá. Předseda výboru pro audit je jmenován jeho členy a musí být nezávislý.

Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá. Předseda/předsedkyně výboru pro audit je každoročně volen(a) valnou hromadou akcionářů auditovaného subjektu a musí být nezávislý/nezávislá. Předseda/předsedkyně se zodpovídá přímo akcionářům.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členové výboru pro audit se účastní programů na zvyšování znalostí, aby byla zajištěna patřičná úroveň jejich odborných znalostí a mohli plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) jakýkoli subjekt veřejného zájmu, který je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES nebo alternativním investičním fondem ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekty veřejného zájmu uvedené pod písmeny b) a c) vysvětlí veřejnosti důvody, proč nepovažují za vhodné mít výbor pro audit ani správní či dozorčí orgán pověřený vykonáváním činností výboru pro audit.

Subjekty veřejného zájmu uvedené pod písmenem c) vysvětlí příslušnému vnitrostátnímu orgánu důvody, proč nepovažují za vhodné mít výbor pro audit ani správní či dozorčí orgán pověřený vykonáváním činností výboru pro audit.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) sleduje kvalitu statutárních auditorů nebo auditorských společností, přičemž zohledňuje veškerá zjištění a závěry příslušného orgánu podle čl. 40 odst. 6;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(e) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) a doporučuje statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), kteří budou jmenováni v souladu s článkem 32;

e) odpovídá za postup při výběru statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) a doporučuje statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), kteří budou jmenováni výroční valnou hromadou auditovaných společností v souladu s článkem 32;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(f) povoluje případ od případu, aby statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovali auditovanému subjektu služby uvedené v čl. 10 odst. 3 písm. b) bodech i) a ii) tohoto nařízení.

f) schvaluje, aby statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovali veškeré neauditorské služby s výjimkou těch, jež jsou zakázány v čl. 10 odst. 3, a ty služby související s auditem a jiné auditorské služby poskytující ujištění uvedené v čl. 10 odst. 2 auditovanému subjektu a podnikům, které má pod kontrolou v Unii.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, bude doporučení obsahovat alespoň dvě možnosti auditorské zakázky a výbor pro audit musí vyjádřit řádně odůvodněnou preferenci jedné z nich.

Pokud se jedná o původní jmenování statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností) nebo o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1, k němuž dojde po skončení sedmileté společné auditorské zakázky, bude doporučení obsahovat alespoň dvě možnosti auditorské zakázky a výbor pro audit musí vyjádřit řádně odůvodněnou preferenci jedné z nich.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se jedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, zohlední výbor pro audit při vypracování svého doporučení veškeré poznatky a závěry týkající se doporučeného statutárního auditora nebo auditorské společnosti uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d).

Výbor pro audit vychází při vypracování svého doporučení z komplexního hodnocení kvality auditu.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve svém doporučení výbor pro audit uvede, že jeho doporučení nebylo vystaveno vlivu třetí strany a že se na něj nevztahuje žádná smluvní doložka uvedená v odstavci 7.

Komplexní hodnocení se provádí transparentně a systematicky a zahrnuje posouzení profesionálních schopností auditora nebo auditorské společnosti, které jsou zapotřebí pro provedení povinného auditu v souladu s příslušnými etickými požadavky a mezinárodními standardy auditu uvedenými v článku 20. Zohlední jakákoli zjištění a závěry týkající se doporučeného statutárního auditora nebo auditorské společnosti uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d).

 

Ve svém doporučení výbor pro audit uvede, že jeho doporučení nebylo vystaveno vlivu třetí strany a že se na něj nevztahuje žádná smluvní doložka uvedená v odstavci 7.

Odůvodnění

Tímto se stanoví obsah hodnocení kvality auditu.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, bude vypracováno doporučení výboru pro audit uvedené v odstavci 2 tohoto článku na základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný subjekt v souladu s následujícími kritérii:

Doporučení výboru pro audit uvedené v odstavci 2 tohoto článku bude vypracováno na základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný subjekt v souladu s následujícími kritérii:

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) auditovaný subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 33 odst. 2 a že alespoň jeden z vyzvaných auditorů nebo společností nezískal v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce více než 15 % celkových odměn za audit od velkých subjektů veřejného zájmu;

a) auditovaný subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 33 odst. 2, a zajistit, aby byli řádným způsobem zohledněni malí a střední poskytovatelé služeb;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) auditovaný subjekt musí mít možnost zvolit si, jakým způsobem kontaktuje vyzvaného statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), a nebude povinen zveřejnit výzvu k podání nabídek v Úředním věstníku Evropské unie a/nebo ve vnitrostátních věstnících nebo novinách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely bodu a) prvního pododstavce zveřejní příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 seznam dotčených auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován. Příslušný orgán využije informace poskytnuté statutárními auditory a auditorskými společnostmi na základě článku 28 k provedení příslušných výpočtů.

Pro účely bodu a) prvního pododstavce zveřejní příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 1 seznam dotčených auditorů a auditorských společností, který bude každoročně aktualizován.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě úvěrové instituce nebo pojišťovny musí správní nebo dozorčí rada předložit návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo volbu navrhovanou v tomto doporučení vetovat. Každá taková námitka musí být řádně odůvodněna.

6. V případě úvěrové instituce nebo pojišťovny musí správní nebo dozorčí rada předložit návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2, jenž jej předloží orgánu ESMA. ESMA tyto návrhy zkonzultuje s EBA a EIOPA. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo volbu navrhovanou v tomto doporučení vetovat. Každá taková námitka musí být řádně odůvodněna a oznámena orgánu ESMA.

Pokud příslušný orgán nezareaguje ve stanovené lhůtě po předložení doporučení výboru pro audit, bude to považováno za konkludentní souhlas s tímto doporučením.

Pokud příslušný orgán nebo ESMA nezareaguje ve stanovené lhůtě po předložení doporučení výboru pro audit, bude to považováno za konkludentní souhlas s tímto doporučením.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu musí informovat příslušné orgány uvedené v článku 35 o jakémkoli pokusu třetí strany zavést takovou smluvní doložku nebo jinak ovlivnit rozhodnutí valné hromady akcionářů o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Subjekt veřejného zájmu musí přímo a neprodleně informovat příslušné orgány uvedené v článku 35 o jakémkoli pokusu třetí strany zavést takovou smluvní doložku nebo jinak ovlivnit rozhodnutí valné hromady akcionářů o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Za účelem usnadnění úkolu auditovaného subjektu uspořádat výběrové řízení na jmenování statutárního auditora nebo auditorské společnosti vydají EBA, EIOPA a ESMA pokyny určené subjektům veřejného zájmu týkající se kritérií pro výběrové řízení uvedených v odstavci 3 v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

vypouští se

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu jmenuje statutárního auditora nebo auditorskou společnost na první zakázku, která nesmí být kratší než dva roky.

Subjekt veřejného zájmu jmenuje jednoho nebo více statutárních auditorů nebo jednu nebo více auditorských společností na první zakázku, která nesmí přesáhnout sedm let.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subjekt veřejného zájmu může tuto zakázku obnovit pouze jednou.

Subjekt veřejného zájmu může tuto zakázku obnovit, pokud výbor pro audit toto obnovení doporučí. Akcionáři zakázku pro statutárního auditora formálně schvalují na výroční valné hromadě.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Maximální délka trvání obou těchto zakázek společně nesmí přesáhnout 6 let.

vypouští se

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud během nepřetržité zakázky v délce 6 let byly jmenováni dva statutární auditoři nebo auditorské společnosti, maximální délka trvání zakázky každého statutárního auditora nebo statutární společnosti nesmí přesáhnout 9 let.

vypouští se

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Po uplynutí maximální doby trvání zakázky uvedené v odstavci 1 nesmí statutární auditor nebo auditorská společnost nebo jakýkoli z členů její sítě provádět povinný audit dotčeného subjektu veřejného zájmu, dokud neuplyne období nejméně čtyř let.

vypouští se

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 výjimečně platí, že subjekt veřejného zájmu může požádat příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 o přiznání prodloužení ke znovujmenování daného statutárního auditora nebo auditorskou společnost na další zakázku. V případě jmenování dvou statutárních auditorů nebo auditorských společností nesmí tato třetí zakázka přesáhnout tři roky V případě jmenování jednoho statutárního auditora nebo auditorské společnosti nesmí tato třetí zakázka přesáhnout dva roky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Klíčový auditorský partner (partneři) odpovědný za provádění povinného auditu ukončí účast na povinném auditu auditovaného subjektu po uplynutí sedmi let ode dne jmenování. Tento partner (partneři) se může opět zapojit do povinného auditu auditovaného subjektu po uplynutí nejméně tří let.

vypouští se

Statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodný mechanismus postupného pravidelného střídání nejvyšších pracovníků podílejících se na povinném auditu, který bude zahrnovat alespoň osoby registrované jako statutární auditoři. Tento mechanismus postupného pravidelného střídání probíhá ve fázích, přičemž jsou obměňováni jednotlivci, nikoli celý tým. Musí být přiměřený vzhledem k rozsahu a rozměru činnosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnosti musejí být schopni prokázat příslušnému orgánu, že tento mechanismus je účinně uplatňován a přizpůsoben rozsahu a rozměru činnosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

 

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem specifikovat technické požadavky týkající se obsahu předávacího spisu uvedeného v odstavci 6.

ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem specifikovat technické požadavky týkající se obsahu předávacího spisu uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v odstavci 6 v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v odst. 2 prvním pododstavci postupem podle článku 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) čl. 24 odst. 4 písm. h) směrnice 2004/109/ES;

vypouští se

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESMA tyto informace zkonsoliduje a zveřejní.

Komise tyto informace zkonsoliduje a zveřejní.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 42 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sledování trhu

Sledování kvality a konkurenceschopnosti trhu

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 budou pravidelně sledovat vývoj na trhu poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu.

Příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 a Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) budou pravidelně sledovat vývoj v oblasti poskytování vysoce kvalitních služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány budou posuzovat zejména následující skutečnosti:

Orgány uvedené v prvním pododstavci budou posuzovat zejména následující skutečnosti:

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) rizika vyplývající z vysoké koncentrace včetně zániku auditorských společností s významným podílem na trhu, přerušení poskytování služeb povinného auditu v konkrétních odvětvích i napříč odvětvími, další hromadění rizik na trhu a dopad na celkovou stabilitu finančního sektoru;

a) rizika vyplývající z vysoké koncentrace nedostatečné kvality statutárního auditora nebo auditorské společnosti, včetně systémových nedostatků v rámci sítě auditorských společností, které mohou vést k zániku auditorských společností, přerušení poskytování služeb povinného auditu v konkrétních odvětvích i napříč odvětvími, dalšímu hromadění rizik, jež spočívají v nedostatcích auditů, a mohou mít dopad na celkovou stabilitu finančního sektoru;

Odůvodnění

Hlavním cílem příslušných orgánů je dbát na kvalitu auditu. Proto je nezbytné znovu se zaměřit na povinnost příslušných orgánů a na cíl, jenž spočívá v dosažení vysoké kvality auditů.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) úroveň koncentrace trhu, včetně úrovně konkrétního odvětví;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) práce výborů pro audit při kontrole kvality auditorské činnosti a zachování nezávislosti auditorů;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) potřebu přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik.

b) potřebu přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik, jež mohou být právně závazná;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do X X 20XX [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost], a nadále nejméně s dvouletou frekvencí vypracuje každý příslušný orgán zprávu o této otázce, a předloží ji ESMA, EBA a EIOPA.

Do X X 20XX [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost], a nadále nejméně s čtyřletou frekvencí vypracuje každý příslušný orgán zprávu o této otázce a předloží ji ESMA a Komisi.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESMA, EBA a EIOPA použijí tyto zprávy k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Unie. Tato zpráva se předkládá Komisi, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika.

Komise v návaznosti na konzultace s orgánem ESMA použije tyto zprávy k vypracování společné zprávy o situaci na úrovni Unie. Tato zpráva se předkládá členským státům a jejich parlamentům, Evropskému parlamentu, Evropské centrální bance a Evropské radě pro systémová rizika.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příslušné orgány poskytnou ESMA informace ohledně všeobecného statusu pohotovostních plánů.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ESMA za tímto účelem vytvoří stálý vnitřní výbor v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010. Tento vnitřní výbor se bude skládat nejméně z příslušných orgánů uvedených v čl. 35 odst. 1 tohoto nařízení. Příslušné orgány uvedené v článku 32 směrnice 2006/43/ES musí být přizvány k účasti na jednání tohoto vnitřního výboru o otázkách týkajících se schvalování a registrace statutárních auditorů a auditorských společností a vztahů se třetími zeměmi v míře nezbytné z hlediska povinného auditu subjektů veřejného zájmu.

ESMA za tímto účelem vytvoří stálý vnitřní výbor v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010. Tento vnitřní výbor se bude skládat nejméně z příslušných orgánů uvedených v čl. 35 odst. 1 tohoto nařízení a příslušných orgánů uvedených v čl. 32 směrnice 2006/43/ES, jež doposud představuje Evropská skupina orgánů pro dohled nad auditory (EGAOB) zřízená rozhodnutím 2005/909/ES.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ESMA spolupracuje s vnitrostátními subjekty, jež se podílejí na vývoji mezinárodních standardů a postupů týkajících se provádění povinných auditů.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. ESMA bude poskytovat poradenství příslušným orgánům v případech stanovených v tomto nařízení. Příslušné orgány jeho rady zváží před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí podle tohoto nařízení.

2. ESMA bude poskytovat poradenství příslušným orgánům v případech stanovených v tomto nařízení. Příslušné orgány jeho rady zváží před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí podle tohoto nařízení (stálý výbor pro audit). Vnitřní výbor může vytvořit zvláštní kolegium příslušných orgánů s cílem usnadnit zajištění kvality, přezkoumání, Evropský certifikát kvality podle článku 50, spolupráci při kontrolách, pohotovostní plánování a správní sankce.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. ESMA musí být vybaven dostatečnými personálními zdroji s ohledem na kapacitu a odbornost a musí mít odpovídající zdroje, aby mohl plnit své úkoly stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 22;

a) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 22, v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 20;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 23;

b) společných standardech pro obsah a formu zprávy podle článku 23 při dodržení povinností daných vnitrostátními právními předpisy pro podávání výkazů;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) společných standardech pro dohled nad činností výboru pro audit podle článku 24;

c) společných standardech pro nezávislost dohledu nad činností výboru pro audit podle článku 24 způsobených rizikem plynoucím z jakéhokoli přímého či nepřímého finančního, obchodního, pracovního či jiného vztahu mezi členy výboru pro audit a vedením auditovaného subjektu;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) společných standardech a osvědčených postupech mechanismu postupného střídání uvedeného v článku 33;

vypouští se

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) společných standardech a osvědčených postupech odvolávání auditorů a zejména o existenci řádných důvodů pro toto odvolání, jak je uvedeno v článku 34;

f) společných standardech a osvědčených postupech odvolávání auditorů na základě existence řádných důvodů pro toto odvolání, jak je uvedeno v článku 34;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) postupech a činnostech v oblasti vymáhání, které mají být prováděny příslušnými orgány podle tohoto nařízení;

g) společných standardech a osvědčených postupech v oblasti auditů usnadňujících jednotné vymáhání platných účetních standardů, zejména pravidel pro snížení hodnoty;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) společných standardech a osvědčených postupech pro provádění přezkumů zajištění kvality podle článku 40 s přihlédnutím zejména k:

h) společných standardech a osvědčených postupech v souladu s mezinárodními auditorskými standardy uvedenými v článku 20 pro provádění přezkumů zajištění kvality podle článku 40 s přihlédnutím zejména k:

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve zprávě, která bude vypracována do X X 20XX [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], provede ESMA vyhodnocení struktury trhu s auditorskými službami.

Ve zprávě, která bude vypracována do X X 20XX [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], provede ESMA v návaznosti na rady poskytnuté Evropskou sítí pro hospodářskou soutěž (ECN) vyhodnocení struktury trhu s auditorskými službami.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve zprávě, kterou ESMA vypracuje do X X 20XX [čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], posoudí, zda příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 mají dostatečné pravomoci a dostatečné zdroje pro plnění svých úkolů.

Ve zprávě, kterou ESMA vypracuje do X X 20XX [čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost], bude posouzeno, zda příslušné orgány uvedené v čl. 35 odst. 1 mají dostatečné pravomoci a dostatečné zdroje pro plnění svých úkolů.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 4 – pododstavec 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve zprávě, kterou ESMA vypracuje do X X 20XX [šest let po skončení přechodného období ], posoudí tyto otázky:

Ve zprávě, kterou ESMA vypracuje do X X 20XX [šest let po skončení přechodného období ], budou posouzeny tyto otázky:

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Komise po uplynutí přechodného období 3 let předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o auditorské činnosti orgánu ESMA a o fungování vnitřního výboru pro audit a rovněž zváží posílení úlohy orgánu ESMA v budoucnu. Komise posoudí, zda má ESMA dostatečné zdroje pro plnění svých úkolů stanovených v tomto nařízení a případně navrhne zvýšení rozpočtu.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán, který takovou žádost vznesl, bude informovat ESMA o všech žádostech uvedených v prvním a druhém pododstavci.

Příslušný orgán, který takovou žádost vznesl, bude informovat Komisi o všech žádostech uvedených v prvním a druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do patnácti pracovních dnů od zřízení kolegia příslušných orgánů s ohledem na konkrétní síť vyberou jeho členové koordinátora. Nedojde-li k dohodě, jmenuje koordinátora ESMA.

Do patnácti pracovních dnů od zřízení kolegia příslušných orgánů s ohledem na konkrétní síť vyberou jeho členové koordinátora.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Před X. X. 20XX [dva roky po vstupu této směrnice v platnost] ohodnotí Komise přiměřenost odměn, které si účtují statutární auditoři nebo auditorské společnosti za provádění povinných auditů nebo které si účtují auditorské společnosti za provádění povinných auditů subjektů veřejného zájmu, a dále ohodnotí jejich dopad na strukturu auditorského trhu a předloží zprávu. Pokud to bude považovat za vhodné, přijme Komise na základě této zprávy opatření pro vypořádání se s případnými určenými problémy.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 69a

 

Zpráva o ESMA

 

Komise do X X (pět let po skončení přechodného období) vypracuje zprávu o stávající a budoucí úloze ESMA. Komise posoudí, zda má ESMA k dispozici dostatečné zdroje, aby mohl plnit své úkoly v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

vypouští se

Odůvodnění

Nařízení EU není vhodným typem předpisu, zejména s ohledem na velmi podrobnou a intervenční povahu návrhu Komise. Představuje přístup „jednoho řešení pro všechny“, který nezohledňuje povahu rozdílných systémů správy a řízení podniků v rámci EU. V některých členských státech by vedl ke snížení standardů týkajících se správy a řízení podniků.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Při vytváření návrhu tohoto stanoviska byly řádně zohledněny otázky týkající zlepšování kvality auditorských služeb, zvyšování úrovně hospodářské soutěže na trhu s auditorskými službami a harmonizace norem práce v celé EU. Pozornost byla nicméně věnována i nákladům podniků a investorů; s ohledem na velké úsilí, které společnosti vynakládají na zvládání současné obtížné hospodářské situace, mají nesmírně velký význam uživatelé auditorských služeb a rovnováha mezi náklady a přínosy, které má pro ně jejich provádění.

Komise tak sice poukazuje na některé důležité momenty týkající se hospodářské soutěže, některé z jejích návrhů by však pro podniky představovaly nepřiměřenou zátěž a vedly k dodatečným nákladům s nejistým přínosem. V popředí pozornosti jakékoli reformy musí být především kvalita auditů; akcionáři a investoři musí mít ve zprávy auditorů důvěru, aby mohly i nadále investovat do společností.

Výběrová řízení a sdílené audity

Poslední reforma auditorské profese proběhla na základě 8. směrnice v oblasti práva společností a vyžadovala povinné střídání partnerů, k němuž mělo dojít nejméně jednou za 7 let. Dopady této reformy na nezávislost auditů a jejich kvalitu nejsou v EU zatím vidět, protože k tomu, aby bylo možné je náležitě vyhodnotit, neuplynulo dost času. Může se proto zdát, že návrh Komise, aby byl tento požadavek ještě výrazně zpřísněn a každých 7 let docházelo k povinnému vystřídání celé auditorské společnosti, je předčasný a možná se ukáže, že není nutný.

Výběrové řízení, které by se povinně konalo vždy jednou za 7 let, by vytvořilo rámec umožňující větší kontrolu auditorských služeb poskytovaných stávajícím auditorem, kterou by prováděl výbor pro audit, a vyloučilo by na trhu spekulace o tom, kdy proběhne výběrové řízení o pověření k provádění auditu. Plánované výběrové řízení na poskytování auditorských služeb nevyvolá negativní reakci trhu. Celý proces výběrového řízení může sice společnostem zvýšit náklady, měl by však přispět ke zvýšení hospodářské soutěže v oblasti auditorských služeb, protože by díky němu měl větší počet auditorských společností předvídatelný čas na přípravu na toto řízení i jistotu, že budou brány v úvahu.

Některé společnosti dávají v současnosti přednost sdíleným auditům, kdy v některých dceřiných společnostech provádí audit jiná společnost, než která provádí audit skupiny. Auditovanému subjektu tak nevzniká problém ohledně společné odpovědnosti ani zvláštní náklady, protože skupinový auditor nese odpovědnost za celý audit, přičemž dohlíží na dodržení podmínek auditu dceřiné společnosti a hodnotí jeho výsledky. Navrhovatelka se rozhodla neukládat tuto službu jako povinnost, protože pro některé společnosti by nebyla vhodná, ale výbory pro audit by ji měly náležitě zvážit, a to zejména v případě provádění navrhovaného pravidelného výběrového řízení.

Neauditorské služby

Výnosy z neauditorských služeb jsou pro auditorské společnosti v současnosti stejně významné jako funkce povinného auditu, a i když je v některých případech účelnější, aby některé neauditorské služby prováděl statutární auditor, neplatí to rozhodně zcela všeobecně. Navrhovatelka by proto chtěla výbory pro audit motivovat k tomu, aby převzaly aktivnější roli v rozhodování o tom, kdo má být poskytovatelem neauditorských služeb.

Zaprvé by s výborem pro audit mělo být konzultováno poskytování veškerých neauditorských služeb, tak aby mohl náležitým způsobem zvážit, kdo je nejlepším poskytovatelem dané služby a zda by mohlo mít vliv na nezávislost statutárního auditora, pokud by právě on byl vybrán.

Zadruhé by měly být veškeré neauditorské služby, které mají významnou peněžní hodnotu, předmětem výběrového řízení. Výši této hranice by měl navrhnout výbor pro audit dané společnosti a tato hodnota by měla být každoročně zveřejněna. Menší auditorské společnosti nemusí být schopny provádět audity velkých globálních subjektů, mohou si však v určitých oblastech neauditorských služeb vybudovat soubor specializovaných dovedností, u kterých budou moci reálně očekávat, že je mohou nabízet. Tato možnost by společně s možností sdílených auditů měla výborům pro audit přinést více zkušeností s využíváním menších auditorských společností a vést postupem času na trhu EU v oblasti auditorských služeb ke zvýšení hospodářské soutěže.

Dohled na evropské úrovni − EGAOB

Komise navrhuje jako vhodný orgán, který má na úrovni EU koordinovat opatření vnitrostátních orgánů a psát regulační technické normy a pokyny týkající se poskytování auditorských služeb, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Navrhovatelka je však znepokojena tím, že z evropských orgánů dohledu pro cenné papíry jich pouze pět nějakým způsobem odpovídá za dohled nad auditorskými společnostmi a auditorskými službami, a jako skupina tudíž nemají v této oblasti nezbytné zkušenosti. Orgán ESMA je navíc v souvislosti se závazky G20 pověřen velkým množstvím úkolů, které jsou v oblasti jeho přímé odpovědnosti a jež bude muset řešit přednostně. Navrhovatelka proto navrhuje, že orgánem lépe vybaveným ke zvládání těchto úkolů by byla Evropská skupina orgánů pro dohled nad auditory (EGAOB). Vzhledem k jeho současnému právnímu postavení bude nutné, aby tyto úkoly plnil formou poradenství, které by poskytoval Evropské komisi; je nicméně třeba zvážit, jestli by se z tohoto orgánu neměl stát plnohodnotný výbor na třetí úrovni, aby mohl náležitým způsobem koordinovat dohled nad auditorskými službami v rámci celého jednotného trhu a aby mohl v budoucnu aktivně a přímo formulovat akty v přenesené pravomoci a pokyny.

Definice subjektu veřejného zájmu

Při jednání v Parlamentu se objevily výhrady proti návrhu rozlišovat mezi auditem finančních subjektů a auditem subjektů nefinančních. Skutečnost, že ve všech společnostech v rámci EU je tato důležitá statutární funkce jednoznačná, svědčí spíše pro to, že veškeré audity by měly probíhat stejně, bez ohledu na odvětví, a navrhovatelka proto považovala za vhodné ustanovení týkající se velkých subjektů veřejného zájmu vypustit.

Velké výhrady má navrhovatelka k tomu, aby definice subjektů veřejného zájmu zahrnovala i subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní investiční fondy (AIF), neboť mnoho ustanovení tohoto nařízení a způsoby budoucího používání této definice by nebyly přiměřené k velkému množství fondů, na něž by se vztahovaly. Navrhovatelka sice podporuje myšlenku, že s ohledem na případy podvodné činnosti prováděné ve velkém měřítku je třeba provádět úplné audity fondů a aktivit jejich správců, domnívá se však, že toho lze nejlépe dosáhnout v rámci depozitorní funkce ve smyslu směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFM) a nadcházející revize SKIPCP.

Dialog s vnitrostátními regulačními orgány a Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB)

Auditoři systémově významných finančních institucí mají o vnitřním fungování těchto společností přehled, jaký ostatní mít nemohou, a v mnoha případech i přehled o fungování celého odvětví, což má význam pro orgány finančního dohledu. V řadě členských států měli auditoři vždy povinnost oznamovat vnitrostátním regulačním orgánům problémové oblasti, v mnoha členských státech však nebylo vyžadováno její plnění. Mělo by proto vzniknout fórum pro pravidelný dialog, v jehož rámci by se konaly diskuse o momentálním vývoji trhu. Jakkoli je třeba uznat, že auditoři neplní funkci orgánů dohledu, mohou být příslušným orgánům užitečnými partnery, díky nimž mohou dosáhnout lepších výsledků.

ESRB byla zřízena kvůli tomu, aby v rámci celé EU sledovala růst systémového rizika. Auditorům velkých subjektů v EU by proto mohlo pomoci, kdyby s ESRB udržovali pravidelný anonymní dialog o vývoji odvětví v systémově významných finančních institucích. Tento dialog by měl probíhat obousměrně, aby oběma stranám napomáhal v plnění jejich úkolů.

Zprávy auditorů a funkce auditu mají rozhodující význam pro důvěru investorů a širší veřejnosti. Navrhovatelka proto navrhuje, aby byly zveřejňovány podrobnější informace o rozhodnutích výborů pro audit a o výsledné politice společnosti ve vztahu k poskytovatelům auditorských a neauditorských služeb, aby bylo zavedeno formalizované výběrové řízení vztahující se na poskytování služeb a aby byl zahájen lépe fungující dialog, jehož by se účastnily subjekty provádějící audity finančních institucí, které představují systémové riziko pro finanční systém EU, a spolu s nimi i orgány pro regulaci finančních trhů a příslušné orgány dohledu, to vše jako přiměřená odpověď, jež zvýší kvalitu auditů v rámci celé EU.

POSTUP

Název

Specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu

Referenční údaje

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.12.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.12.2011

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

20.4.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Kay Swinburne

25.10.2011

Projednání ve výboru

15.10.2012

 

 

 

Datum přijetí

11.3.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

17

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (3. 12. 2012)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Navrhovatel: Jürgen Creutzmann

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Finanční krize v roce 2008 vnesla pochybnosti ohledně řádného fungování evropského systému povinného auditu, zejména s ohledem na subjekty veřejného zájmu. Zatímco nedostatky bankovního sektoru lze pravděpodobně přičíst nedostatku řádného dohledu a odpovídajících regulačních záruk, objevily se výzvy ke zlepšení systému povinného auditu s cílem posílit ochranu investorů v účetních závěrkách zveřejňovaných podniky. Bylo by možné diskutovat o tom, zda či do jaké míry by vhodnější pravidla pro audit mohla krizi předejít. Zde je přínosem robustnější proces auditu a dynamičtější trh s audity. V tomto ohledu navrhovatel vítá návrh Komise.

Návrh stanoviska se soustřeďuje na zvýšení kvality auditu, nezávislosti auditorů a ochranu investorů. Zvláště je třeba zdůraznit vztah mezi auditorem daného auditovaného subjektu a posíleným výborem pro audit zastupujícím investory. Navrhovatel by se nerad pouštěl do debaty o tom, zda by nemělo být toto nařízení spíše začleněno do stávající směrnice, avšak zdůrazňuje propojení s řízením společností, které možná vyžaduje pružnější přístup, aby byla členským státům ponechána možnost přizpůsobit příslušná ustanovení svému vnitrostátnímu rámci.

Analýza ukazuje, že trh auditů je velmi koncentrovaný, a to až do té míry, že jsou v některých členských státech značně omezené možnosti volby, protože jedna nebo dvě velké firmy trh ovládají. Navrhovatel je skeptický k tomu, že by návrh Komise mohl nyní změnit současnou situaci na trhu a rozbít stávající oligopoly. Tohoto cíle může být dosaženo pouze razantními zásahy na trhu, avšak je sporé, zda by taková popatření byla přiměřená. Kromě toho by některá navrhovaná opatření by v současnosti mohla přinést větší koncentraci trhu, a je tedy třeba pečlivě zvážit.

Navrhovatel podporuje opatření na zvýšení kvality auditů a posílení nezávislosti auditorů. Zdůrazňuje nicméně, že veškerá taková opatření musí být přiměřená cíli, jehož mají dosáhnout. Z tohoto důvodu navrhovatel navrhuje znovu zvážit či přinejmenším upravit nejrozsáhlejší zásahy do trhu obsažené v návrhu . tj. omezení souvisejících služeb finančního auditu a pojetí povinného externího střídání auditorů. I když by toto střídání mohlo mít své výhody, jako je větší nezávislost auditorů, v navrhované podobě rovněž obsahuje riziko další koncentrace trhu, snížený výběr auditorských společností a nižší kvalitu v auditu v prvních letech po střídání. Navrhovatel proto navrhuje prodloužit maximální trvání auditorských smluv.

Navrhovatel navrhuje podstatně posílit postavení výboru pro audit. Především by se veřejné výběrové řízení na výběr auditora mělo konat každých sedm let, což by umožnilo všech auditorů, nebo auditorským firmám, které o to projeví zájem, nabídnout své služby, a tak učinit postup výběru transparentnějším a dát výboru pro audit větší možnosti výběru mezi nejlépe kvalifikovanými firmami. Během celého procesu výběru auditora bude výbor pro audit zastupovat auditovaný subjekt a povede příslušná jednání. Kromě toho by mělo být posíleno postavení investorů například tím, že veškeré služby s auditem spojené budou podléhat předběžnému schválení výborem pro audit, což sníží hrozby pro nezávislost auditorů

Navrhovatel výslovně vítá podávání další zprávy výboru pro audit a dozornému orgánu, neboť to zvyšuje informovanost a je nejlepším způsobem.jak řešit kritické body, jako je uplatňování zásady pochybnosti o schopnosti subjektu pokračovat v trvání, slabost vnitřního kontrolního systému a záležitosti nesouladu. Podrobněji je třeba si v této zprávě všímat kvality finanční závěrky vypracované vedením. Proto zpravodaj navrhuje přesunout některé další body z veřejné auditní zprávy do dodatečné zprávy, aby se investorům dostalo lepších služeb tím, že orgány, které je zastupují, obdrží více informací a tím, že získají požadované znalosti daného subjektu, aniž by naopak byly informace bez dohody s tímto subjektem zveřejněny.

V zásadě by bylo možné zvážit omezení služeb poskytovaných auditovanému subjektu mimo čistě povinný audit, protože tyto služby by mohly ohrozit nezávislost auditora, pokud by byly dodatečné výdaje nepřiměřené výdajům za audit. Některé z výše uvedených služeb jsou však úzce spojeny s prací auditora a mohou být účinněji, či v některých případech výlučně, provedeny auditorem. Bylo by proto nepřiměřené stanovovat nějaké umělé omezení, jež by bylo v nesouladu s konkrétní situací nebo složitostí daného subjektu ve vztahu k částce za audit. Namísto toho navrhovatel navrhuje zakázat neauditorské služby a pro služby spojené s auditem a další výslovně uvedené kontrolní služby požadovat předchozí schválení výborem pro audit. Kromě toho se požaduje, aby se samotný auditor vyhýbal jakýmkoli ohrožením své nezávislosti a přijal vhodné záruky. S cílem umožnit v budoucnu nové služby by ani seznam zakázaných, ani seznam povolených služeb neměl být uzavřený.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Dostatečná vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností by měla pomoci předcházet ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či akcionáři auditorské společnosti a její manažeři by proto neměli zasahovat do výkonu povinného auditu způsobem ohrožujícím nezávislost a objektivnost statutárního auditora, který za auditorskou společnost povinný audit provádí. Statutární auditoři a auditorské společnosti by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní politiku a postupy ve vztahu k zaměstnancům a dalším osobám, které se v jejich organizaci na povinném auditu podílejí, a zajistit tak splnění svých zákonných povinností. Tato politika a postupy by se zejména měly snažit předcházet případnému ohrožení jejich nezávislosti a řešit je a měly by zajistit kvalitu, integritu a důkladnost povinného auditu. Tato politika a postupy by měly odpovídat rozsahu a složitosti podniku statutárního auditora či auditorské společnosti.

(8) Dostatečná vnitřní organizace statutárních auditorů a auditorských společností by měla pomoci předcházet ohrožení jejich nezávislosti. Vlastníci či akcionáři auditorské společnosti a její manažeři by proto neměli zasahovat do výkonu povinného auditu způsobem ohrožujícím nezávislost a objektivnost statutárního auditora, který za auditorskou společnost povinný audit provádí. Statutární auditoři a auditorské společnosti by si rovněž měli zavést vhodnou vnitřní politiku a postupy ve vztahu k zaměstnancům a dalším osobám, které se v jejich organizaci na povinném auditu podílejí, a zajistit tak splnění svých zákonných povinností. Tato politika a postupy by se zejména měly snažit předcházet případnému ohrožení jejich nezávislosti a řešit je a měly by zajistit kvalitu, integritu a důkladnost povinného auditu. Tato politika a postupy by měly odpovídat rozsahu a složitosti podniku statutárního auditora či auditorské společnosti a auditovaných subjektů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Poskytování služeb mimo povinné audity auditovaným subjektům ze strany statutárních auditorů, auditorských společností nebo členů jejich sítí může ohrozit jejich nezávislost. Je proto vhodné požadovat, aby statutární auditor, auditorské společnosti a členové jejich sítí neposkytovali auditovaným subjektům neauditorské služby. Poskytování neauditorských služeb auditorskou společností obchodní společnosti by této auditorské společnosti bránilo provést povinný audit společnosti a snížil by se tak počet auditorských společností schopných povinný audit poskytnout, zejména pokud jde o audit velkých subjektů veřejného zájmu, u nichž je trh koncentrovaný. Proto je v zájmu zajištění alespoň minimálního počtu auditorských společností schopných poskytovat auditorské služby velkým subjektům veřejného zájmu vhodné požadovat, aby velké auditorské společnosti soustředily svou odbornou činnost na výkon povinných auditů a aby jim nebylo dovoleno poskytovat služby nesouvisející s jejich funkcí při povinném auditu, například konzultační či poradenské služby.

(11) Poskytování služeb mimo povinné audity auditovaným subjektům ze strany statutárních auditorů, auditorských společností nebo členů jejich sítí může ohrozit jejich nezávislost. Je proto vhodné požadovat, aby statutární auditor, auditorské společnosti a členové jejich sítí neposkytovali auditovaným subjektům neauditorské služby. Poskytování neauditorských služeb auditorskou společností obchodní společnosti by této auditorské společnosti bránilo provést povinný audit společnosti a snížil by se tak počet auditorských společností schopných povinný audit poskytnout, zejména pokud jde o audit velkých subjektů veřejného zájmu, u nichž je trh koncentrovaný. Proto je v zájmu zajištění alespoň minimálního počtu auditorských společností schopných poskytovat auditorské služby velkým subjektům veřejného zájmu vhodné požadovat, aby velké auditorské společnosti buď soustředily svou odbornou činnost na výkon povinných auditů a aby jim nebylo dovoleno poskytovat služby nesouvisející s jejich funkcí při povinném auditu, například konzultační či poradenské služby, nebo aby spolupracovaly s ostatními auditorskými společnostmi na společných auditech, pokud chtějí dál rozvíjet své obchodní činnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Výsledkem povinného auditu je výrok o pravdivosti a věrnosti účetní závěrky auditovaného subjektu. Zúčastněné subjekty však nemusejí vědět o omezeních auditů (významnost, namátkové metody, role auditora při odhalování podvodů a odpovědnost vedoucích pracovníků), což může zapříčinit vznik mezery v očekávání. Pro zúžení této mezery je důležité jasněji uvést, jaký je rozsah povinného auditu.

(15) Výsledkem povinného auditu je výrok o pravdivosti a věrnosti účetní závěrky auditovaného subjektu. Zúčastněné subjekty však nemusejí vědět o omezeních auditů (významnost, namátkové metody, role auditora při odhalování podvodů a odpovědnost vedoucích pracovníků), což může zapříčinit vznik mezery v očekávání. Pro zúžení této mezery je důležité jasněji uvést, jaký je rozsah povinného auditu, aniž bychom odvraceli pozornost zúčastněných stran od skutečného obsahu auditorského výroku.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Primární odpovědnost za poskytnutí finančních informací by měla ležet na vedení auditovaných subjektů, auditoři však hrají důležitou roli v tom, že aktivně vyzývají vedení z pozice uživatele. Pro zlepšení kvality auditů je tedy důležité, aby byl posílen profesní skepticismus auditorů ve vztahu k auditovaným subjektům. Auditoři by měli uznat, že existuje možnost významných nesprávností z důvodu podvodu či chyby bez ohledu na jejich dřívější zkušenost s poctivostí a integritou vedení auditovaného subjektu. Zajištění kvality auditu by mělo být hlavním kritériem, podle něhož se organizuje auditorská činnost a přidělují se zdroje nezbytné pro provedení úkolu. Integrita statutárního auditora, auditorské společnosti a jejich pracovníků je nezbytná pro zajištění důvěry veřejnosti v povinné audity a finanční trhy. Je proto nezbytné příslušným způsobem řídit jakýkoliv incident, který může mít závažné důsledky pro integritu povinných auditů. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli svou auditorskou činnost řádně zdokumentovat.

(16) Primární odpovědnost za poskytnutí finančních informací leží na vedení auditovaných subjektů, auditoři však hrají důležitou roli v tom, že aktivně vyzývají vedení z pozice uživatele. Pro zlepšení kvality auditů je tedy důležité, aby byl posílen profesní skepticismus auditorů ve vztahu k auditovaným subjektům. Auditoři by měli uznat, že existuje možnost významných nesprávností z důvodu podvodu či chyby bez ohledu na jejich dřívější zkušenost s poctivostí a integritou vedení auditovaného subjektu. Zajištění kvality auditu by mělo být hlavním kritériem, podle něhož se organizuje auditorská činnost a přidělují se zdroje nezbytné pro provedení úkolu. Integrita statutárního auditora, auditorské společnosti a jejich pracovníků je nezbytná pro zajištění důvěry veřejnosti v povinné audity a finanční trhy. Je proto nezbytné příslušným způsobem řídit jakýkoliv incident, který může mít závažné důsledky pro integritu povinných auditů. Statutární auditor nebo auditorská společnost by měli svou auditorskou činnost řádně zdokumentovat.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Výsledky povinného auditu by se měly předkládat zúčastněným stranám ve formě zprávy auditora. Pro zvýšení důvěry zúčastněných stran v účetní závěrky auditovaného subjektu je obzvlášť důležité, aby byla zpráva auditora podložená a řádně zdůvodněná a aby obsahovala i další informace týkající se přímo provedeného auditu. Zpráva auditora by zejména měla obsahovat dostatečné informace o použité auditorské metodě, zejména o tom, jaká část rozvahy byla ověřena přímo a jaká část formou systémové kontroly a kontroly shody, o míře významnosti uplatněné při provádění auditu, o hlavních oblastech rizika významných nesprávností roční a konsolidované účetní závěrky, o tom, zda měl povinný audit odhalit podvod, a v případě výroku s výhradou, záporného výroku nebo odmítnutí výroku také zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

(19) Výsledky povinného auditu by se měly předkládat zúčastněným stranám ve formě zprávy auditora. Pro zvýšení důvěry zúčastněných stran v účetní závěrky auditovaného subjektu je obzvlášť důležité, aby byla zpráva auditora podložená a řádně zdůvodněná a aby obsahovala i další informace o auditovaném subjektu týkající se přímo provedeného auditu. Zpráva auditora by zejména měla obsahovat informace o použité auditorské metodě, o věcech obsažených v účetní závěrce, jež jsou zásadní pro uživatelovo porozumění, o tom, zda měl povinný audit odhalit podvod, a v případě výroku s výhradou, záporného výroku nebo odmítnutí výroku také zdůvodnění tohoto rozhodnut

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Hodnotu povinného auditu pro auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší komunikace mezi statutárním auditorem či auditorskou společností na jedné straně a výborem pro audit na straně druhé. Kromě pravidelného dialogu při provádění povinného auditu je důležité, aby statutární auditor nebo auditorská společnost předložili výboru pro audit dodatečnou a podrobnější zprávu o výsledcích povinného auditu. Mělo by být možné dát tuto dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu, avšak nikoliv veřejnosti.

(20) Hodnotu povinného auditu pro auditovaný subjekt by velmi zvýšila lepší komunikace mezi statutárním auditorem či auditorskou společností na jedné straně a výborem pro audit na straně druhé. To by přispělo ke zvýšené transparentnosti, posílené odpovědnosti a profesní etice. Kromě pravidelného dialogu při provádění povinného auditu je důležité, aby statutární auditor nebo auditorská společnost předložili výboru pro audit dodatečnou a podrobnější zprávu o výsledcích povinného auditu. Mělo by být možné dát tuto dodatečnou auditorskou zprávu k dispozici orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu a pokud možno i veřejnosti, pokud se netýká obchodních tajemství auditovaného subjektu.

 

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které v auditovaném subjektu plní tuto funkci, hrají rozhodující úlohu při zajišťování vysoké kvality povinného auditu. Je obzvláště důležité posílit nezávislost a technickou způsobilost výboru pro audit zakotvením požadavku, aby většina jeho členů byla nezávislá a aby alespoň jeden člen výboru měl způsobilost v oblasti auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo účetnictví. Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze stanoví, jak by se měly zakládat a jak by měly fungovat výbory pro audit. Vzhledem k velikosti představenstev společností s nižší tržní kapitalizací a v malých a středně velkých subjektech veřejného zájmu by však bylo vhodné, aby funkce svěřené výboru pro audit těchto subjektů nebo orgánu, který v auditovaném subjektu plní tuto povinnost, mohly být vykonávány celým správním nebo dozorčím orgánem. Subjekty veřejného zájmu, které jsou SKIPCP anebo alternativními investičními fondy, by rovněž měly být zproštěny povinnosti mít výbor pro audit. Tato výjimka zohledňuje skutečnost, že pokud tyto fondy slouží pouze ke sdružování prostředků, není vhodné zaměstnávat výbor pro audit. SKIPCP a alternativní investiční fondy a jejich správcovské společnosti fungují v rámci přísně vymezeného regulačního prostředí a platí pro ně specifické mechanismy správy a řízení, například kontrola vykonávaná jejich depozitářem.

(23) Výbory pro audit nebo orgány, které v auditovaném subjektu plní tuto funkci, hrají rozhodující úlohu při zajišťování vysoké kvality povinného auditu. Je obzvláště důležité posílit nezávislost a technickou způsobilost výboru pro audit zakotvením požadavku, aby většina jeho členů byla nezávislá a aby alespoň jeden člen výboru měl způsobilost v oblasti auditu a jiný v oblasti auditu a/nebo účetnictví. Členové výboru pro audit by se měli účastnit programů zaměřených na zvyšování znalostí, aby byla zajištěna patřičná úroveň jejich technických znalostí a mohli tak plnit své úlohy. Doporučení Komise ze dne 15. února 2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze stanoví, jak by se měly zakládat a jak by měly fungovat výbory pro audit. Vzhledem k velikosti představenstev společností s nižší tržní kapitalizací a v malých a středně velkých subjektech veřejného zájmu by však bylo vhodné, aby funkce svěřené výboru pro audit těchto subjektů nebo orgánu, který v auditovaném subjektu plní tuto povinnost, mohly být vykonávány celým správním nebo dozorčím orgánem. Subjekty veřejného zájmu, které jsou SKIPCP anebo alternativními investičními fondy, by rovněž měly být zproštěny povinnosti mít výbor pro audit. Tato výjimka zohledňuje skutečnost, že pokud tyto fondy slouží pouze ke sdružování prostředků, není vhodné zaměstnávat výbor pro audit. SKIPCP a alternativní investiční fondy a jejich správcovské společnosti fungují v rámci přísně vymezeného regulačního prostředí a platí pro ně specifické mechanismy správy a řízení, například kontrola vykonávaná jejich depozitářem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu a řádně zdůvodněnou volbu jedné z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl vyzvat statutární auditory anebo auditorské společnosti, včetně menších, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

(24) Je také důležité posilovat úlohu výboru pro audit při výběru nového statutárního auditora nebo auditorské společnosti s cílem dosáhnout informovanějšího rozhodování na valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu. To by vedlo k větší transparentnosti ve výběrovém řízení a k posílené odpovědnosti vůči akcionářům. Při předkládání návrhu valné hromadě by proto představenstvo mělo vysvětlit, zda se řídí doporučením výboru pro audit a pokud nikoliv, proč. Mělo by také uvést důvody, pokud se na základě výběrového řízení rozhodne obnovit auditorskou zakázku. Doporučení výboru pro audit by mělo obsahovat nejméně dvě možnosti pro zadání auditu, souhrnné posouzení obou návrhů a řádně zdůvodněnou volbu jednoho z nich, aby se valná hromada mohla skutečně rozhodovat. Aby výbor pro audit zajistil spravedlivé a řádné zdůvodnění svého doporučení, měl by použít výsledky povinného výběrového řízení uspořádaného auditovaným subjektem, v rámci odpovědnosti výboru pro audit. V tomto výběrovém řízení by auditovaný subjekt měl zveřejnit výzvu auditorům nebo auditorským společnostem, aby předložili nabídky na auditorskou zakázku. Zadávací dokumentace by měla obsahovat průhledná a nediskriminační výběrová kritéria, která budou použita při hodnocení nabídek. Vzhledem k tomu, že takové výběrové řízení by pro společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo malé a střední subjekty veřejného zájmu mohlo vzhledem k jejich velikosti znamenat neúměrné náklady, je vhodné tyto subjekty této povinnosti zprostit.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí ze znalosti subjektu a s cílem posílit nezávislost auditorů a auditorských společností je důležité stanovit maximální možnou délku trvání auditorské zakázky statutárního auditora nebo auditorské společnosti u jednoho auditovaného subjektu. Měl by být také zaveden vhodný mechanismus pro postupné střídání nejvýše postavených pracovníků, kteří se podílejí na povinném auditu, včetně hlavních partnerů, kteří za auditorskou společnost audit provádějí. Je rovněž důležité stanovit příslušné období, po které statutární auditor nebo auditorská společnost nesmějí provádět povinný audit stejného subjektu. Aby byl zaručen hladký přechod, bývalý auditor předává předávací spis s relevantními informacemi nastupujícímu auditorovi.

(27) Za účelem vyřešení hrozby plynoucí ze znalosti subjektu a s cílem posílit nezávislost auditorů a auditorských společností je důležité stanovit maximální možnou délku trvání auditorské zakázky statutárního auditora nebo auditorské společnosti u jednoho auditovaného subjektu. Kromě toho by mělo být pravidelně a vhodně dokumentováno komplexní, transparentní a nezávislé hodnocení kvality auditu. Toto souhrnné hodnocení by mělo představovat základ pro volbu auditora valným shromážděním na základě výběrového řízení alespoň jednou za sedm let. Měl by být také zaveden vhodný mechanismus pro postupné střídání nejvýše postavených pracovníků, kteří se podílejí na povinném auditu, včetně hlavních partnerů, kteří za auditorskou společnost audit provádějí.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Trh s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu se neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby příslušné orgány sledovaly vývoj na trhu, zejména pokud jde o možný omezený výběr auditorů a riziko, které plyne z vysoké koncentrace trhu.

(33) Trh s poskytováním služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu se neustále vyvíjí. Je proto nezbytné, aby členské státy sledovaly vývoj na trhu, zejména pokud jde o možný omezený výběr auditorů a riziko, které plyne z vysoké koncentrace trhu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) V zájmu zohlednění vývoje v oblasti auditů a auditorského trhu by Komise měla mít pravomoc stanovit technické požadavky k obsahu předávacího spisu, který by měl nový statutární auditor nebo auditorská společnost obdržet, a k zavedení evropského osvědčení kvality pro statutární auditory a auditorské společnosti, které provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu.

(43) V zájmu zohlednění vývoje v oblasti auditů a auditorského trhu by Komise měla mít pravomoc stanovit technické požadavky na zavedení evropského osvědčení kvality pro statutární auditory a auditorské společnosti, které provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost přijmou všechna opatření nutná k tomu, aby se zajistilo, že provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu nebude ovlivněno žádným existujícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo obchodním či jiným vztahem, jehož se účastní statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit a případně také síť, do které auditorská společnost patří, vedoucí pracovníci, auditoři, zaměstnanci a další fyzické osoby poskytující služby statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti nebo podléhající jejich kontrole nebo osoby přímo či nepřímo napojené na statutárního auditora nebo auditorskou společnost provádějící kontrolu.

Statutární auditor nebo auditorská společnost přijmou všechna opatření nutná k tomu, aby se zajistilo, že nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti provádějící povinný audit nebude ohrožena finančními, osobními, obchodními, zaměstnaneckými nebo jinými vztahy, jichž se účastní statutární auditor nebo auditorská společnost, její pobočky a sítě či jakékoli další fyzické osoby, které mohou přímo či nepřímo ovlivnit výsledky povinného auditu.

Odůvodnění

Navrhované znění lépe odráží povahu vztahu statutárního auditora nebo auditorské společnosti k auditovanému subjektu a postihuje souhrnněji možné ohrožení jejich nezávislosti. Je rovněž více v souladu se stávajícími etickými normami a mělo by zajistit rovné podmínky na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodná a účinná organizační a správní opatření, prostřednictvím kterých budou zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení nezávislosti uvedenému v čl. 11 odst. 2, a toto ohrožení bude odhalovat, eliminovat, řešit a bude o něm informovat;

e) statutární auditor nebo auditorská společnost zavedou vhodná a účinná organizační a správní opatření, prostřednictvím kterých budou zajišťovat, aby nedošlo k ohrožení nezávislosti uvedenému v čl. 11 odst. 2, a toto ohrožení bude odhalovat, eliminovat, řešit a bude o něm informovat výbor pro audit auditovaného subjektu;

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že v těchto případech by měl být informován výbor pro audit auditovaného subjektu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 nemohou požadovat ani přijímat peníze, dary nebo jiné výhody od osob, s nimiž má statutární auditor nebo auditorská společnost smluvní vztah.

4. Osoby nebo společnosti uvedené v odstavci 2 nemohou požadovat ani přijímat dary, nebo jiné výhody od auditovaného subjektu, kromě případů, kdy rozumná a informovaná třetí strana označí hodnotu takových darů či výhod za nepatrnou.

Odůvodnění

Definice darů nebo výhod v sobě jasné zahrnuje „peníze“; proto je tento výraz nadbytečný. Kromě toho je cílem tohoto návrhu, aby se auditor nebo auditorská společnost staly nezávislejšími na auditovaném subjektu, a proto je nepřiměřené a nepřináší žádný další přínos rozšiřovat uvedené pravidlo i na vztahy se třetími stranami. Je třeba z návrhu vyloučit nepatrné výhody nebo dary, o nichž lze rozumně předpokládat, že nemají žádný vliv na audit.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu smí auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou, poskytovat služby povinného auditu a související služby finančního auditu.

1. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu smí auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou, kromě služby povinného auditu poskytovat jiné služby na základě předchozího schválení výboru pro audit za podmínky, že tyto služby neohrozí nezávislost v míře, kterou nelze pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň.

Pokud je statutární auditor součástí sítě, smí člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou v rámci Unie, služby povinného auditu nebo související služby finančního auditu.

Pokud je statutární auditor součástí sítě, smí člen této sítě poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku a podnikům, které má pod kontrolou v rámci Unie, kromě služeb povinného auditu jiné služby za podmínky, že tyto služby neohrozí nezávislost v míře, kterou nelze pomocí ochranných opatření snížit na přijatelnou úroveň.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se souvisejícími službami finančního auditu rozumí:

2. Pro účely tohoto článku se souvisejícími auditorskými a jinými kontrolními službami rozumí zejména:

Odůvodnění

Pozměňovaný výčet není uzavřený, ale je pouze orientační. Pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, mohou tak být povoleny další služby.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) poskytování potvrzení o dodržení daňových požadavků, pokud vnitrostátní právo takové potvrzení vyžaduje;

e) poskytování potvrzení o dodržení daňových požadavků, vyhotovení daňových přiznání, poradenství ohledně nepřímých daní, daně ze mzdy, poplatků za převod, cel a opatření veřejné podpory, podpora týkající se daňových kontrol a šetření daňových orgánů;

Odůvodnění

Auditoři mají nejlepší podmínky pro poskytování potvrzení k daňový účelům. Zejména pro malé subjekty veřejného zájmu jde o důležitou službu, která by měly být vždy povoleny, ať již jde o potvrzení požadovaná ze zákona, či nikoli.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) audit technologických systémů, vnitřní kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s vypracováním a/nebo kontrolou informací o financování, které figurují v účetních závěrkách, a poradenství o riziku;

Odůvodnění

Zatímco navrhování a zavádění takového systému kontroly a řízení rizika a příslušných postupů by měl být zakázán, audit takového systému by měl být povolen, protože auditor nebo auditorská společnost se musí spoléhat na správnost informací poskytovaných těmito systémy.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) poskytování kontroly provádění a dalšího rozvoje elektronických systémů na zpracování údajů;

Odůvodnění

Týká se to pouze kontrolních služeb, a nikoli faktického zavádění systémů na zpracování údajů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec) audit systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních závazků;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) jakékoli jiné statutární povinnosti související s auditorskou prací, které statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti ukládají právní předpisy Unie.

f) jakékoli jiné statutární povinnosti související s auditorskou prací, které statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti ukládají právní předpisy Unie a / nebo vnitrostátní právní předpisy.

Odůvodnění

Zůstávají zde různé vnitrostátní právní požadavky, které by auditor nebo auditorská společnost samozřejmě měli mít možnost vykonávat.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) poskytování doporučujících dopisů pro investory v souvislosti s vydáváním cenných papírů daného podniku, stanovisek o pravdivosti nebo zpráv o věcných příspěvcích.

Odůvodnění

Auditor nebo auditorská společnost auditovaného subjektu je obvykle nejvhodnější pro poskytování těchto služeb a možný střet zájmů není pravděpodobný.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu nesmí přímo ani nepřímo poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá, neauditorské služby.

3. Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu nesmí přímo ani nepřímo poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá, zakázané služby.

Pokud statutární auditor patří k síti, žádný člen této sítě nesmí poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá v rámci Unie, neauditorské služby.

Pokud statutární auditor patří k síti, žádný člen této sítě nesmí poskytovat auditovanému subjektu, jeho mateřskému podniku ani podnikům, které ovládá v rámci Unie, zakázané služby.

Pro účely tohoto článku se neauditorskými službami rozumí:

Pro účely tohoto článku se zakázanými službami rozumí:

a) služby obnášející konflikt zájmů ve všech případech:

a) veškeré služby, při nichž statutární auditor nebo auditorská společnost přejímá řídící úkoly, jako je přijímání důležitých úsudků a rozhodnutí;

(i) odborné služby nesouvisející s auditem, daňové poradenství, obecné řízení a ostatní poradenské služby;

 

(ii) účetnictví a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek

b) účetnictví, včetně služeb mzdového účetnictví, a sestavování účetních záznamů a účetních závěrek

 

c) pojistněmatematické a právní služby, včetně řešení neshod nebo soudních sporů;

(iii) navrhování a zavádění postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s vypracováním a/nebo kontrolou informací o financování, které figurují v účetních závěrkách, a poradenství o riziku;

d) navrhování nebo zavádění technologických systémů, postupů vnitřní kontroly nebo řízení rizik v souvislosti s vypracováním a/nebo kontrolou informací o financování, které figurují v účetních závěrkách, a poradenství o riziku;

(iv) validační služby, poskytování stanovisek o pravdivosti nebo zpráv o věcných příspěvcích;

e) validační služby;

(v) pojistněmatematické a právní služby, včetně řešení soudních sporů;

 

(vi) koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. b) až j) směrnice 2006/43/ES;

f) koncipování nebo zavádění technologických systémů pro finanční informace;

(vii) účast na vnitřním auditu auditovaného klienta a poskytování služeb souvisejících s funkcí vnitřního auditu;

g) účast na vnitřním auditu auditovaného klienta a poskytování služeb souvisejících s funkcí vnitřního auditu;

(viii) makléřské nebo dealerské služby, investiční poradenství nebo služby investičního bankovnictví.

h) makléřské nebo dealerské služby, investiční poradenství nebo služby investičního bankovnictví, včetně poskytování služeb v oblasti podnikových financí zahrnujících podporu akcií klienta, obchodování s nimi nebo jejich upisování;

b) služby, jež mohou obnášet konflikt zájmů:

 

(i) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru vedoucích pracovníků;

i) služby v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru vedoucích pracovníků;

(ii) poskytování doporučujících dopisů pro investory v kontextu vydávání cenných papírů daného podniku;

 

(iii) koncipování a zavádění technologických systémů pro finanční informace pro subjekty veřejného zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 13 písm. a) směrnice 2006/43/ES;

 

(iv) služby hloubkové kontroly poskytované prodejci nebo kupující straně ohledně možných fúzí nebo akvizic a poskytování ujištění o auditovaném subjektu jiným stranám finanční nebo podnikové transakce.

j) služby hloubkové kontroly poskytované prodejci nebo kupující straně ohledně možných fúzí nebo akvizic a poskytování ujištění o auditovaném subjektu jiným stranám finanční nebo podnikové transakce.

 

k) právní a daňové služby, které překračují předkládání alternativ; daňové služby pro fyzické osoby, které hrají významnou úlohu v účetním výkaznictví auditovaného subjektu a v obchodování s koncepty daňového plánování;

Odchylně od ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku smí statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovat služby uvedené v písm. b) bodech iii) a iv) s výhradou předchozího schválení příslušným orgánem podle článku 35 odst. 1.

 

Odchylně od ustanovení prvního a druhého odstavce tohoto článku smí statutární auditor nebo auditorská společnost poskytovat služby uvedené v písm. b) bodech i) a ii) s výhradou předchozího schválení výborem pro audit podle článku 31 tohoto nařízení.

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud člen sítě, jejíž součástí je statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, poskytne neauditorské služby podniku registrovanému v třetí zemi, jenž je pod kontrolou auditovaného subjektu veřejného zájmu, dotčený statutární auditor nebo auditorská společnost posoudí, zda by toto poskytnutí služeb členem sítě neohrozilo nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

4. Pokud člen sítě, jejíž součástí je statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu, poskytne neauditorské služby podniku registrovanému v třetí zemi, jenž je pod kontrolou auditovaného subjektu veřejného zájmu, dotčený statutární auditor nebo auditorská společnost posoudí, zda by toto poskytnutí služeb členem sítě neohrozilo nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti.

Pokud dochází k dopadu na nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti, statutární auditor nebo auditorská společnost použijí ochranná opatření, kterými sníží nebezpečí vyvolané poskytnutím služeb v třetí zemi. Statutární auditor nebo auditorská společnost mohou pokračovat v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu pouze v případě, že mohou v souladu s článkem 11 odůvodnit, že toto poskytnutí služeb nemá vliv na profesionální úsudek statutárního auditora nebo auditorské společnosti a na zprávu auditora.

Pokud dochází k dopadu na nezávislost statutárního auditora nebo auditorské společnosti, statutární auditor nebo auditorská společnost použijí ochranná opatření, kterými sníží nebezpečí vyvolané poskytnutím služeb v třetí zemi. Statutární auditor nebo auditorská společnost mohou pokračovat v provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu pouze v případě, že mohou v souladu s článkem 11 odůvodnit, že toto poskytnutí služeb nemá vliv na profesionální úsudek statutárního auditora nebo auditorské společnosti a na zprávu auditora.

Účast na rozhodování auditovaného subjektu a poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) bodech ii) a iii) bude v každém případě považováno za skutečnost ovlivňující nezávislost.

Účast na rozhodování auditovaného subjektu a poskytování zakázaných služeb uvedených v odstavci 3 bude v každém případě považováno za skutečnost ovlivňující nezávislost.

Poskytování služeb uvedených v odst. 3 písm. a) bodech i) a iv) až viii) se bude předem pokládat za skutečnost ovlivňující tuto nezávislost.

 

Statutární auditor nebo auditorská společnost se mohou obrátit na příslušný orgán, aby k této otázce vydal stanovisko.

Statutární auditor nebo auditorská společnost se mohou obrátit na příslušný orgán, aby k této otázce vydal stanovisko.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy auditorská společnost získává více než jednu třetinu svých ročních příjmů z poskytování auditorských služeb velkým subjektům veřejného zájmu a pokud je součástí sítě, jejíž členové dosahují v Evropské unii celkových ročních příjmů z poskytování auditorských služeb přesahujících jednu miliardu pět set milionů EUR, musí splnit tyto podmínky:

5. V případech, kdy auditorská společnost získává více než jednu třetinu svých ročních příjmů z poskytování auditorských služeb velkým subjektům veřejného zájmu a pokud je součástí sítě, jejíž členové dosahují v Evropské unii celkových ročních příjmů z poskytování auditorských služeb přesahujících jednu miliardu pět set milionů EUR– do výpočtu těchto limitů se nezapočítávají příjmy z auditů, k jejichž provedení byla jmenována více než jedna auditorská společnost– musí splnit tyto podmínky:

Odůvodnění

Koncepce takzvaných čistě auditorských firem se zdá být nepřiměřená. Z tohoto důvodu a také proto, aby byly motivovány ke společným auditům, se navrhuje, aby skutečně velké auditorské společnosti měly možnost spolupracovat s ostatními auditorskými společnostmi, pokud usilují o další expanzi svých auditorských činností. To také poskytne menším auditorským společnostem příležitost, aby si je velké auditované subjekty najaly spolu s velkou partnerskou společností v rámci sítě. Tím by se zajistily alespoň nějaké společné audity na trhu, aniž by se staly obecně povinnými.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise má pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 68 za účelem přizpůsobení seznamu souvisejících služeb finančního auditu uvedených v odstavci 2 a seznamu neauditorských služeb uvedených v odstavci 3 tohoto článku. Při využívání této pravomoci přihlédne Komise k vývoji v provádění auditů a v auditorské profesi.

6. Komise má pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 68 za účelem přizpůsobení seznamu dalších služeb uvedených v odstavci 2 a seznamu zakázaných služeb uvedených v odstavci 3 tohoto článku. Při využívání této pravomoci přihlédne Komise k vývoji v provádění auditů a v auditorské profesi.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– aniž je dotčena směrnice 2005/60/ES, zda je subjekt veřejného zájmu bezúhonný.

– aniž je dotčena směrnice 2005/60/ES, zda jsou členové správního, řídícího nebo dozorčího orgánu subjektu veřejného zájmu bezúhonní.

Odůvodnění

Pozměněné znění lépe odráží kroky, které je třeba provést, a je zaměřeno na ty, jež zodpovídají za správu auditovaného subjektu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že se na auditovaný subjekt vztahuje výjimka z povinnosti disponovat výborem pro audit, auditovaný subjekt rozhodne, která organizační složka či orgán subjektu bude plnit povinnosti uložené výboru pro audit v tomto odstavci.

V případě, že se na auditovaný subjekt vztahuje výjimka z povinnosti disponovat výborem pro audit, auditovaný subjekt rozhodne, která organizační složka či orgán subjektu bude plnit povinnosti uložené výboru pro audit v tomto odstavci, aby se tak zabránilo střetu zájmů, zajistila nezávislost a profesní etika.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při provádění statutárního auditu subjektu veřejného zájmu musí statutární auditor nebo auditorská společnost po celou dobu auditu zachovávat profesní skepticismus, mít na vědomí možnost významné nesprávnosti způsobené skutečnostmi nebo chováním ukazujícím na nesrovnalosti, včetně podvodu nebo chyby, a to nezávisle na zkušenosti auditora či společnosti z minulosti dokládající poctivost a integritu vedení auditovaného subjektu a osob pověřených jeho řízením.

Při provádění statutárního auditu subjektu veřejného zájmu musí statutární auditor nebo auditorská společnost po celou dobu auditu zachovávat profesní skepticismus, mít na vědomí možnost významné nesprávnosti způsobené skutečnostmi nebo chováním ukazujícím na nesrovnalosti, včetně podvodu nebo chyby, a to nezávisle na zkušenosti auditora či společnosti z minulosti dokládající poctivost a integritu vedení auditovaného subjektu a osob pověřených jeho řízením, což odpovídá mezinárodním auditorským standardům uvedeným v článku 26 směrnice 2006/43/ES.

Odůvodnění

Existují všeobecné mezinárodní auditorské standardy, které stanoví podrobnosti o profesionálním skepticismu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) korespondenci s auditovaným subjektem související s povinným auditem;

b) důležitou korespondenci s auditovaným subjektem související s povinným auditem;

Odůvodnění

Veškerá korespondence související s povinným auditem je příliš širokým pojmem, jehož následkem by byla získáno mnoho nepotřebných údajů a dále by neúčelně vzrostly náklady a administrativní zátěž povinného auditu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) datum zahájení a ukončení jednotlivých fází auditorských postupů stanovené plánem auditu;

e) datum zahájení a ukončení povinného auditu;

Odůvodnění

Povaha povinného auditu nezohledňuje jasná data jednotlivých fází, neboť se jedná o opakující se proces, který má vést k závěrečnému auditorskému výroku.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) výrok statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera doložený návrhy zpráv uvedených v článcích 22 a 23;

h) výrok statutárního auditora nebo klíčového auditorského partnera doložený zprávami uvedenými v článcích 22 a 23;

Odůvodnění

Pouze závěrečné zprávy nakonec odrážejí stanoviska klíčových partnerů, vycházet z návrhů s možnými chybami nebo z nedokončených návrhů proto není užitečné.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) popis použité metodiky, včetně toho, jaká část rozvahy byla kontrolována přímo a jaká část byla založena na kontrole systému a souladu;

h) popis použité metodiky;

Odůvodnění

Tyto informace by neměly být popsány ve veřejné zprávě, nýbrž v dodatečné zprávě určené pro výbor pro audit / dozorčí radu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 22 – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) vysvětlení případných rozdílů při zvažování věcné kontroly a kontroly souladu ve srovnání s předchozím rokem, a to i v případě, že byl povinný audit v předchozím roce proveden jiným statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi);

vypouští se

Odůvodnění

V této oblasti již existují mezinárodní standardy, které by měly být dostatečné, a jakákoli další komplikace by v praxi mohla způsobit problémy. Je navíc otázkou, zda by třetí strana, která není seznámena s technickými záležitostmi, mohla rozumět dodatečně poskytnutým informacím, a výbor pro audit by měl být obvykle informován o zaměření auditu, proto byl tento prvek doplněn v dodatečné zprávě.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) výklad podrobností o stupni významnosti použitém při provádění povinného auditu;

vypouští se

Odůvodnění

V praxi je tato informace pro neobeznámené třetí strany málo přínosná, zejména proto, že významnost se může ve zprávě lišit. Zmínka o významnosti by zprávu nejen zkomplikovala, ale zároveň by mohla vést i k implicitním závěrům, jako jsou absolutní prahové hodnoty, aniž by byly brány v potaz celkové okolnosti. Vzhledem k tomu, že se i tak jedná o podstatnou informaci, je doplněna v dodatečné zprávě.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) určení klíčových oblastí s rizikem významné nesprávnosti ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek, včetně významných účetních odhadů nebo oblastí nejistoty měření;

k) případné zviditelnění záležitostí obsažených v účetních závěrkách, které jsou podle názoru auditora zásadní pro to, aby účetní závěrky pochopil uživatel;

Odůvodnění

IFSR na výboru pro audit již požaduje, aby byl informován o bodech uvedených v tomto odstavci. Znění více odpovídající mezinárodním auditorským standardům je vhodnější. Podrobnější informace by mohly být uvedeny v dodatečné zprávě.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) prohlášení o postavení auditovaného subjektu nebo, v případě povinného auditu konsolidovaných finančních závěrek, mateřského podniku a skupiny, zejména pak posouzení schopnosti subjektu nebo mateřského podniku a skupiny v dohledné budoucnosti splnit svoji povinnost, a tím pádem pokračovat v trvání;

l) závěr o hodnocení statutárního auditora nebo auditorské společnosti o tom, zda vedení společnosti náležitě využívá předpoklady o dalším trvání podniku při vypracovávání účetních závěrek a zda významné nejasnosti týkající se předpokladů o dalším trvání podniku byly objasněny;

Odůvodnění

Auditor pouze ověří, zda jsou předpoklady o dalším trvání podniku náležitě využívány, a zjistí významné nejasnosti v tomto ohledu. Předpoklady samotné jsou nicméně využívány vedením auditovaného subjektu. Úkolem auditora není posuzovat samotný předpoklad o dalším trvání podniku.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) posouzení systému vnitřní kontroly subjektu nebo, v případě konsolidovaných účetních závěrek, mateřského podniku, včetně závažných nedostatků vnitřní kontroly zjištěných v průběhu povinného auditu, a systému pro účetnictví a výkazy hospodaření;

vypouští se

Odůvodnění

Výbor pro audit by měl být informován o jakýchkoli nedostatcích systémů vnitřní kontroly. Kompletní hodnocení těchto nedostatků by značně zvýšilo náklady a zátěž spojenou s auditem. Jakékoli informace o těchto nedostatcích poskytnuté třetím stranám nejsou relevantní, pokud nevedly k výroku s výhradou.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) potvrzení, že auditorský výrok souhlasí s dodatečnou zprávou určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23;

vypouští se

Odůvodnění

To by mělo být omezeno na výměny mezi výborem pro audit a auditorem. Vzhledem k tomu, že veřejnost nemá k dodatečné zprávě přístup, jakékoli odkazy na ní nejsou účelné a mohly by dokonce vést k nedorozumění, např. v případě, že mezi oběma zprávami jsou jasné rozdíly.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q) prohlášení o tom, že nebyly poskytnuty neauditorské služby uvedené v čl. 10 odst. 3 a o tom, že audit byl statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi) proveden zcela nezávisle. V případě, že povinný audit provedla auditorská společnost, ve zprávě by měl být uveden každý člen týmu pracujícího na auditorské zakázce a mělo by zde být uvedeno, že všichni tito členové byli zcela nezávislí a neměli přímé ani nepřímé zájmy v auditovaném subjektu;

q) prohlášení o tom, že audit byl statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi) proveden zcela nezávisle. V případě, že povinný audit provedla auditorská společnost, ve zprávě by měl být uveden každý člen týmu pracujícího na auditorské zakázce a mělo by zde být uvedeno, že všichni tito členové byli zcela nezávislí a neměli přímé ani nepřímé zájmy v auditovaném subjektu;

Odůvodnění

Veřejnost zajímá skutečnost, zda auditor provedl audit zcela nezávisle, a tato nezávislost je hodnocena výborem pro audit. Pravidla správy a řízení společností stanoví, že auditorovu nezávislost ověří výbor pro audit. Doporučuje se navíc, aby byl zakázán omezený seznam neauditorských služeb.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r) neauditorské služby ve smyslu čl 10 odst. 3 písm. b) bodů i) a ii), které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

r) související auditorské a jiné kontrolní služby ve smyslu článku 10, které výbor pro audit povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že veškeré související auditorské a jiné kontrolní služby by měly podléhat schválení výboru pro audit a neauditorské služby jsou zakázány, měly by zde být uvedeny jen ty původní.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s) neauditorské služby ve smyslu čl. 10 odst. 3 písm. b) bodů iii) a iv), které příslušný orgán podle čl. 35 odst. 1 povolil statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti poskytnout auditovanému subjektu;

vypouští se

Odůvodnění

Podle předchozího odstavce by měly být uvedeny veškeré související auditorské služby a jiné kontrolní služby, znění je proto zastaralé.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zpráva auditora nesmí být delší než čtyři stránky nebo 10 000 znaků (bez mezer). Nesmí obsahovat křížové odkazy na dodatečnou zprávu určenou výboru pro audit uvedenou v článku 23.

vypouští se

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu předloží dodatečnou zprávu výboru pro audit auditovaného subjektu.

Statutární auditor (auditoři) nebo auditorská společnost (společnosti) provádějící povinný audit subjektů veřejného zájmu předloží dodatečnou zprávu výboru pro audit a správní, řídicí a dozorčí radě auditovaného subjektu.

Odůvodnění

Ve dvouúrovňovém systému s dozorčí radou by ve srovnání se současnou praxí mělo původní ustanovení snížit množství informací poskytovaných dozorčí radě.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor pro audit nebo orgán plnící odpovídající funkci mohou dodatečnou zprávu předat řídicímu, správnímu nebo dozorčímu orgánu auditovaného subjektu.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je nadbytečný, zohledníme-li skutečnost, že dodatečná zpráva je automaticky zasílána správnímu, řídícímu nebo dozorčímu orgánu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dodatečná zpráva může být zveřejněna na valné hromadě auditovaného subjektu v případě, že se tak rozhodne řídicí nebo správní orgán auditovaného subjektu.

Dodatečná zpráva může být zveřejněna na valné hromadě auditovaného subjektu v případě, že se tak rozhodne dozorný nebo správní orgán auditovaného subjektu.

Odůvodnění

Dodatečná zpráva je nejprve zaslána správnímu a dozornému orgánu, rozhodnutí o jejím zveřejnění by nemělo být ponecháno na řídícím orgánu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) popis rozdělení úkolů mezi statutárním auditorem (auditory) a/nebo auditorskou společností (společnostmi);

e) popis rozdělení úkolů mezi statutárním auditorem (auditory) a/nebo auditorskou společností (společnostmi) zahrnující popis účelu a harmonogram auditu a důležité poznatky o provedeném statutárním auditu, včetně závažných nedostatků v systému vnitřní kontroly auditovaného subjektu; musí se zabývat problémy zjištěnými při auditu a jinými záležitostmi vyplývajícími ze statutárního auditu, které jsou podle názoru statutárního auditora nebo auditorské společnosti důležité z hlediska celkového přehledu o procesu finančního výkaznictví;

Odůvodnění

Pouhé rozdělení úkolů mezi auditory nestačí a výbor pro audit by měl obdržet dodatečné informace o přidaných prvcích.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) určení a vysvětlení úsudků ohledně významných nejasností, které by mohly vyvolat pochybnosti o schopnosti subjektu pokračovat v trvání;

f) určení a vysvětlení toho, jakým způsobem události nebo okolnosti, které byly zjištěny v průběhu povinného auditu, mohou vyvolat podstatné pochybnosti o schopnosti auditovaného subjektu pokračovat v trvání, a určení a vysvětlení toho, zda tyto události nebo okolnosti představují významnou nejasnost;

Odůvodnění

Pro výbor pro audit je důležité, aby věděl, jakým způsobem některé události nebo okolnosti mohou vyvolat pochybnosti, nikoli aby věděl o tom, jakým způsobem k tomuto úsudku auditor došel.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) vysvětlení případných rozdílů při zvažování věcné kontroly a kontroly souladu ve srovnání s předchozím rokem, a to i v případě, že byl povinný audit v předchozím roce proveden jiným statutárním auditorem (auditory) nebo auditorskou společností (společnostmi);

Odůvodnění

Tato část byla ze zprávy auditora vyňata, neboť tato technická informace by měla být určena výboru pro audit.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) výklad podrobností o stupni významnosti použitém při provádění povinného auditu;

Odůvodnění

Tato položka byla ze zprávy auditora odstraněna, neboť se jedná o informaci, která je určena spíše pro výbor pro audit.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc) určení klíčových oblastí s rizikem významné nesprávnosti ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek, včetně významných účetních odhadů nebo oblastí nejistoty měření;

Odůvodnění

Položka byla ze zprávy auditora odstraněna.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 23 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) podrobné určení toho, zda se účetnictví, výkazy hospodaření, všechny auditované dokumenty, roční nebo konsolidované účetní závěrky a případné dodatečné zprávy jeví jako odpovídající;

g) podrobnosti o veškerých závažných chybách či opomenutích v účetních záznamech, ročních nebo konsolidovaných účetních závěrkách a dalších zprávách, jež byly zjištěny v průběhu povinného auditu;

Odůvodnění

Množství informací poskytnutých výboru pro audit by mělo být přiměřené, a informace by proto měly být zaměřeny na závažné body a neměly by zahrnovat příliš mnoho detailů, které by mohly odvést pozornost od klíčových záležitostí.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) popis použité metodiky, včetně toho, jaká část rozvahy byla kontrolována přímo a jaká část byla založena na kontrole systému a souladu;

Odůvodnění

Tato informace by měla být určena výboru pro audit, a byla proto ze zprávy o auditu odstraněna.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb) posouzení systému vnitřní kontroly subjektu nebo, v případě konsolidovaných účetních závěrek, mateřského podniku, včetně závažných nedostatků vnitřní kontroly zjištěných v průběhu povinného auditu, a systému pro účetnictví a výkazy hospodaření;

Odůvodnění

Tato informace by měla být určena výboru pro audit, a byla proto z článku o zprávě o auditu odstraněna.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) určení a podrobné vysvětlení všech případů nesouladu, včetně méně významných případů, pokud to výbor pro audit považuje za důležité pro plnění svých úkolů;

h) určení a vysvětlení všech případů nesouladu, včetně méně významných případů, které byly odhaleny v průběhu povinného auditu, pokud to výbor pro audit považuje za důležité pro plnění svého úkolu;

Odůvodnění

Výbor pro audit by neměl být zatěžován detaily o nevýznamných případech nesouladu, a mohl se tak zaměřit na klíčové aspekty.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 23 – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) posouzení použitých metod hodnocení jednotlivých položek v ročních nebo konsolidovaných účetních závěrkách včetně případného dopadu jejich změn;

i) posouzení významných kvalitativních aspektů účetních postupů subjektu, včetně účetních pravidel, účetních odhadů, validací a zveřejnění účetních závěrek a jakéhokoli významného dopadu jejich změn;

Odůvodnění

Namísto pouhého posouzení použitých metod by mělo být poskytnuto více informací o kvalitativních aspektech. Pokud jde o informace auditor by měl napomoci výboru pro audit tím, že zdůrazní klíčové aspekty.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) určení a vysvětlení zásad konsolidace v případě povinného auditu konsolidovaných účetních závěrek;

vypouští se

Odůvodnění

Tato informace je již uvedena v účetních závěrkách společnosti.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny článek 55 směrnice 2004/39/ES, článek 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, čl. 15 odst. 4 směrnice 2007/64/ES, článek 106 směrnice 2009/65/ES, čl. 3 odst. 1 směrnice 2009/110/ES a článek 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES,35 statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu má povinnost oznámit neprodleně příslušným orgánům dohledu nad subjekty veřejného zájmu jakoukoli skutečnost nebo rozhodnutí týkající se subjektu veřejného zájmu, o nichž se dozví při výkonu uvedeného povinného auditu a jež by mohly vyústit v některou z těchto událostí:

Statutární auditor nebo auditorská společnost provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu neprodleně oznámí výboru pro audit a správnímu a dozorčímu orgánu jakoukoli skutečnost nebo rozhodnutí týkající se subjektu veřejného zájmu, o nichž se dozví při výkonu uvedeného povinného auditu. Toto oznámení vyústí v některou z těchto událostí:

Odůvodnění

Obecně je vhodnější, aby byly informace sdělovány prostřednictvím těch, jež zodpovídají za správu auditovaného subjektu. Přímá a nekoordinovaná komunikace statutárního auditora nebo auditorské společnosti s dozorčím orgánem může způsobit přesahy a nejasnosti ohledně proběhlých událostí.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 25 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odmítnutí potvrdit účetní závěrky nebo vyjádření výhrad.

c) odmítnutí vydat zprávu o auditu nebo vydání záporného výroku nebo výroku s výhradou.

Odůvodnění

Objasnění požadavku.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statutární auditor nebo auditorská společnost mají dále povinnost nahlásit jakákoli fakta nebo rozhodnutí, o nichž se dozvědí při provádění povinného auditu podniku, jenž má úzké vazby se subjektem veřejného zájmu, pro který statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit.

Statutární auditor nebo auditorská společnost mají dále povinnost nahlásit jakákoli fakta nebo rozhodnutí v souladu písm. a), b) nebo c ) prvního pododstavce, o nichž se dozvědí při provádění povinného auditu podniku, jenž je kontrolován subjektem veřejného zájmu, pro který statutární auditor nebo auditorská společnost provádějí povinný audit.

 

Výbor pro audit a správní a dozorčí orgán podniknou náležité kroky s cílem neprodleně informovat o uvedených nahlášených skutečnostech a rozhodnutích příslušné orgány, které na subjekty veřejného zájmu dohlížejí.

Odůvodnění

Doplněné znění vyžaduje, aby se ti, jež zodpovídají za správu auditovaného subjektu, náležitě snažili o okamžité nahlášení rozhodnutí a skutečností svému dozorčímu orgánu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informují příslušné orgány o případných skutečnostech nebo rozhodnutích uvedených v prvním odstavci nebo o případných skutečnostech zjištěných v průběhu rozhovorů uvedených v odstavci 2, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

3. Pokud statutární auditor nebo auditorská společnost v dobré víře informují příslušné orgány o případných skutečnostech zjištěných v průběhu rozhovorů uvedených v odstavci 2, nejedná se o porušení žádných smluvních ani zákonných omezení zveřejňování informací a tyto osoby v daném ohledu nenesou žádnou odpovědnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží přístup veškerých subjektů veřejného zájmu k podávání zpráv orgánům dohledu. Konkrétní přístup statutárních auditorů a auditorských společností, pokud jde o pojištění úvěru a pojišťovací podniky, zůstává stejný.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ve výroční finanční zprávě a ročním výkazu zisků a ztrát musí být uveden celkový obrat rozdělený na odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a odměny účtované za související služby finančního auditu vymezené v čl. 10 odst. 2.

2. Ve výroční finanční zprávě a ročním výkazu zisků a ztrát musí být uveden celkový obrat rozdělený na odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek subjektů veřejného zájmu a subjektů patřících do skupiny podniků, jejichž mateřský podnik je subjektem veřejného zájmu, odměny z povinného auditu ročních nebo konsolidovaných účetních závěrek jiných subjektů a odměny účtované za související auditorské a jiné kontrolní služby vymezené v čl. 10 odst. 2.

Odůvodnění

Změna související s úpravami článku 10.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členové výboru pro audit se účastní programů na zvyšování znalostí, aby byla zajištěna patřičná úroveň jejich odborných znalostí a mohli plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se jedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, zohlední výbor pro audit při vypracování svého doporučení veškeré poznatky a závěry týkající se doporučeného statutárního auditora nebo auditorské společnosti uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d).

Pokud se jedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, založí výbor pro audit své doporučení na komplexním hodnocení kvality auditů statutárního auditora nebo auditorské společnosti za období posledních tří po sobě jdoucích let. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 může upravit harmonogram v souladu s vnitrostátním jmenovacím obdobím.

Odůvodnění

Po třech letech by měl výbor pro audit posoudit kvalitu auditu. Harmonogram může být upraven, neboť jmenovací období nejsou v rámci Evropy jednotná. Spolu s předkládáním zpráv valné hromadě akcionářů a příslušnému orgánu a spolu s právem veta příslušného orgánu povinné hodnocení kvality auditora nebo auditorské společnosti posílí transparentnost rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komplexní hodnocení se provádí transparentně a systematicky a zahrnuje posouzení profesionálních schopností auditora nebo auditorské společnosti, které jsou zapotřebí pro provedení povinného auditu v souladu s příslušnými etickými požadavky a mezinárodními standardy auditu uvedenými v článku 20. Zohlední jakákoli zjištění a závěry týkající se doporučeného statutárního auditora nebo auditorské společnosti uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d).

Odůvodnění

Tímto se stanoví obsah hodnocení kvality auditu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, bude vypracováno doporučení výboru pro audit uvedené v odstavci 2 tohoto článku na základě výběrového řízení, které uspořádá auditovaný subjekt v souladu s následujícími kritérii:

1. Pokud se nejedná o prodloužení auditorské zakázky podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, bude vypracováno doporučení výboru pro audit uvedené v odstavci 2 tohoto článku na základě nabídkového řízení, které uspořádá auditovaný subjekt v souladu s následujícími kritérii:

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) auditovaný subjekt musí mít možnost vyzvat kteréhokoli statutárního auditora nebo auditorskou společnost k předložení nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 33 odst. 2 a že alespoň jeden z vyzvaných auditorů nebo společností nezískal v dotyčném členském státě v předchozím kalendářním roce více než 15 % celkových odměn za audit od velkých subjektů veřejného zájmu;

a) jakýkoli statutární auditor nebo auditorská společnost může předložit nabídky na poskytování služeb povinného auditu za předpokladu, že bude dodržen čl. 33 odst. 2;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) auditovaný subjekt musí mít možnost zvolit si, jakým způsobem kontaktuje vyzvaného statutárního auditora (auditory) nebo auditorskou společnost (společnosti), a nebude povinen zveřejnit výzvu k podání nabídek v Úředním věstníku Evropské unie a/nebo ve vnitrostátních věstnících nebo novinách;

b) auditovaný subjekt zveřejní výzvu k podání nabídek v Úředním věstníku Evropské unie a/nebo ve vnitrostátních věstnících nebo novinách;

Odůvodnění

Auditovaný subjekt může jmenování auditora obnovit jednou, bylo-li dosaženo maximálního počtu dvou jmenování téhož auditora nebo auditorské společnosti, měl by zveřejnit výzvu k podání nabídek. Zaručí se tím větší konkurence a transparentnější proces výběru.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) auditovaný subjekt vypracuje zadávací dokumentaci týkající se záměru vyzvaného statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností). Tato zadávací dokumentace jim musí umožnit pochopit činnost auditovaného subjektu a typ povinného auditu, který má být proveden. Zadávací dokumentace musí obsahovat průhledná a nediskriminační kritéria výběru, která auditovaný subjekt použije pro hodnocení návrhů ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností;

c) výbor pro audit vypracuje zadávací dokumentaci týkající se záměru vyzvaného statutárního auditora (auditorů) nebo auditorské společnosti (společností). Tato zadávací dokumentace jim musí umožnit pochopit činnost auditovaného subjektu a typ povinného auditu, který má být proveden. Zadávací dokumentace musí obsahovat průhledná a nediskriminační kritéria výběru, která auditovaný subjekt použije pro hodnocení návrhů ze strany statutárních auditorů nebo auditorských společností;

Odůvodnění

Za výběrové řízení pro auditory by měl být zodpovědný výbor pro audit.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) auditovaný subjekt musí mít možnost definovat výběrové řízení a v průběhu tohoto řízení vést přímá jednání se zainteresovanými uchazeči;

d) výbor pro audit musí mít možnost definovat výběrové řízení a v průběhu tohoto řízení vést přímá jednání se zainteresovanými uchazeči;

Odůvodnění

Za výběrové řízení pro auditory by měl být zodpovědný výbor pro audit.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) auditovaný subjekt vyhodnotí nabídky statutárních auditorů nebo auditorských společností v souladu s kritérii výběru zadanými předem v zadávací dokumentaci. Auditovaný subjekt vypracuje zprávu o závěrech výběrového řízení a výbor pro audit ji schválí. Auditovaný subjekt a výbor pro audit musí zohlednit všechny inspekční zprávy týkající se statutárního auditora nebo auditorské společnosti účastnících se výběrového řízení uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d);

f) výbor pro audit provede transparentně a systematicky komplexní hodnocení nabídek statutárních auditorů nebo auditorských společností, které bude zahrnovat posouzení profesionálních schopností auditora nebo auditorské společnosti, které jsou zapotřebí pro provedení auditu v souladu s příslušnými etickými požadavky a mezinárodními standardy auditu uvedenými v článku 20. Auditovaný subjekt a výbor pro audit musí zohlednit všechny inspekční zprávy týkající se statutárního auditora nebo auditorské společnosti účastnících se výběrového řízení uvedené v čl. 40 odst. 6 a vydané příslušným orgánem podle čl. 44 písm. d);

Odůvodnění

Odborné schopnosti auditora nebo auditorské společnosti, které jsou zapotřebí pro provedení povinného auditu v souladu s příslušnými etickými požadavky a mezinárodními standardy auditu uvedenými v článku 20, by měly být posouzeny už ve výběrovém řízení. Konečně by mělo být jasné, že za veškeré části výběrového řízení nese odpovědnost výbor pro audit.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) auditovaný subjekt musí být schopen prokázat příslušnému orgánu uvedenému v článku 35, že výběrové řízení proběhlo spravedlivě.

g) výbor pro audit musí být schopen prokázat příslušnému orgánu uvedenému v článku 35, že výběrové řízení proběhlo spravedlivě.

Odůvodnění

Za výběrové řízení pro auditory by měl být zodpovědný výbor pro audit.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výbor pro audit je odpovědný za výběrové řízení podle prvního pododstavce.

vypouští se

Odůvodnění

Výbor pro audit je nyní jasně uveden ve všech částech výběrového řízení.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Návrh správní nebo dozorčí rady valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu na jmenování statutárních auditorů nebo auditorských společností zahrnuje doporučení výboru pro audit.

5. Návrh správní nebo dozorčí rady valné hromadě akcionářů nebo členů auditovaného subjektu na jmenování statutárních auditorů nebo auditorských společností zahrnuje doporučení výboru pro audit. Návrh valné hromadě bude doplněn o výsledky komplexního hodnocení uvedeného v článcích 2 a 3.

Odůvodnění

Posílí se tak transparentnost výběrového řízení.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady odchyluje od doporučení výboru pro audit, bude návrh obsahovat vysvětlení důvodů, proč se neřídí doporučením výboru pro audit.

Pokud se návrh správní nebo dozorčí rady odchyluje od doporučení výboru pro audit, bude návrh obsahovat vysvětlení důvodů, proč se neřídí doporučením výboru pro audit. V případě, že se po výběrovém řízení uvedeném v odstavci 3 navrhuje obnovení auditorské zakázky, je to také třeba zdůvodnit.

Odůvodnění

Podobně jako v případě zásady„ dodržet nebo vysvětlit“ je třeba uvést důvody, pokud se i přes výběrové řízení navrhuje obnovení zakázky pro stávajícího auditora. Tím se znovu zdůrazňuje, že je třeba pečlivě zvážit dostupné alternativy.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě úvěrové instituce nebo pojišťovny musí správní nebo dozorčí rada předložit návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo volbu navrhovanou v tomto doporučení vetovat. Každá taková námitka musí být řádně odůvodněna.

6. Správní nebo dozorčí rada předloží návrh příslušnému orgánu uvedenému v čl. 35 odst. 2. Návrh příslušnému orgánu musí být doplněn o výsledky komplexního hodnocení uvedeného v článcích 2 a 3. Příslušný orgán uvedený v čl. 35 odst. 2 má právo volbu navrhovanou v tomto doporučení vetovat. Každá taková námitka musí být řádně odůvodněna.

Odůvodnění

Hodnocení by mělo být k dispozici příslušnému orgánu. Tyto informace a s ním spojené právo veta by měly být k dispozici všem příslušným orgánům, a nikoli jen příslušným orgánům z finan