Jelentés - A7-0177/2013Jelentés
A7-0177/2013

JELENTÉS a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó sajátos követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29.8.2013 - (COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Sajjad Karim
A vélemény előadója (*):
Kay Swinburne, Gazdasági és Monetáris Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke


Eljárás : 2011/0359(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0177/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0177/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság által a Parlament és Tanács elé terjesztett javaslatra (COM(2011)0779),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0470/2011),

–  tekintettel az EUMSZ 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a szlovák nemzeti tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 26-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, és a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0177/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az uniós jogszabályok előírják, hogy a hitelintézetek, a biztosítóintézetek, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói, a pénzforgalmi intézmények, az ÁÉKBV-k, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, valamint az alternatív befektetési alapok pénzügyi kimutatásainak (mind az éves beszámolóknak, mind a konszolidált beszámolóknak) a könyvvizsgálatát egy vagy több olyan személy végezze el, akit az ilyen könyvvizsgálat végzésére az uniós jog hatalmaz fel, nevezetesen a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdése, a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 1991. december 19-i 91/674/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdése, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (2) bekezdése, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 73. cikke, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése, és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének (3) bekezdése. Ezenfelül a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdése előírja a befektetési vállalkozások éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát akkor, ha a negyedik, a bizonyos jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK tanácsi irányelv, vagy a hetedik, a konszolidált beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK tanácsi irányelv nem alkalmazandó.

törölve

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A mostani pénzügyi válság során, 2007 és 2009 között számos bank mutatott ki jelentős veszteségeket mérlegen belüli és kívüli pozíciói kapcsán. Ez nemcsak azt a kérdést vetette fel, hogy a könyvvizsgálók miként adhattak ügyfeleiknek korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést ezen időszakokról, hanem a jelenlegi jogszabályi keretek alkalmasságát és megfelelőségét is megkérdőjelezte. A Bizottság 2010. október 13-án zöld könyvet adott ki „Könyvvizsgálati politika: a válság tanulságai” címmel, amely széles körű társadalmi konzultációt indított el a pénzügyi piacok szabályozási reformja általános összefüggésében a könyvvizsgálat szerepéről és hatóköréről, valamint arról, hogy a könyvvizsgálat tökéletesítése miként járulhatna hozzá a pénzügyi stabilitás fokozásához. A nyilvános konzultáció alapján megállapítható, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok éves és konszolidált beszámolóinak jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozóan a 2006/43/EK irányelvben rögzített szabályok jelentős javításra szorulnak. 2011. szeptember 13-án az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést adott ki a zöld könyvről. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 16-án szintén jelentést fogadott el a zöld könyvről.

(4) A Bizottság 2010. október 13-án zöld könyvet adott ki „Könyvvizsgálati politika: a válság tanulságai” címmel, amely széles körű társadalmi konzultációt indított el a pénzügyi piacok szabályozási reformja általános összefüggésében a könyvvizsgálat szerepéről és hatóköréről, valamint arról, hogy a könyvvizsgálat tökéletesítése miként járulhatna hozzá a pénzügyi stabilitás fokozásához. A nyilvános konzultáció alapján megállapítható, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok éves és konszolidált beszámolóinak jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozóan a 2006/43/EK irányelvben rögzített szabályok javításra szorulnak. 2011. szeptember 13-án az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést adott ki a zöld könyvről. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 16-án szintén jelentést fogadott el a zöld könyvről.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A pénzügyi szektor fejlődésével az uniós jog új típusú pénzügyi intézményeket hoz létre. Egyre fontosabbak a szokásos bankrendszeren kívüli új jogalanyok és tevékenységek, és egyre nagyobb hatást gyakorolnak a pénzügyi stabilitásra. Emiatt indokolt a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok meghatározásának kiterjesztése további pénzügyi intézményekre és egyéb jogalanyokra, például a befektetési vállalkozásokra, a pénzforgalmi intézményekre, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV), az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, valamint az alternatív befektetési alapokra.

(6) A pénzügyi szektor fejlődésével és a szabályozási és technológiai fejlődésre válaszul új típusú pénzügyi intézmények jöttek létre. Egyre fontosabbak az uniós szinten korábban szabályozatlan, a hagyományos bankrendszeren kívüli új jogalanyok és tevékenységek, és egyre nagyobb hatást gyakorolnak a pénzügyi stabilitásra. Emiatt indokolt a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok meghatározásának kiterjesztése további pénzügyi intézményekre és egyéb jogalanyokra, például a befektetési vállalkozásokra, a pénzforgalmi intézményekre és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre. Ezért indokolt, hogy a tagállamok más jogalanyokat is közérdeklődésre számot tartó jogalanynak nyilváníthassanak, például az olyan jogalanyokat, amelyek a közérdek szempontjából jelentősek tevékenységük jellege, méretük vagy alkalmazottaik száma miatt.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Amennyiben egy, a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének 14. pontja szerinti szövetkezet vagy a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett hasonló jogalany, vagy a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett leányvállalat vagy jogutód vagy takarékbank vagy hasonló jogalany esetében nemzeti rendelkezések írják elő vagy engedélyezik annak nonprofit jellegű könyvvizsgáló jogalanyban való tagságát, egy pártatlan, ésszerű és tájékozott fél nem jutna arra a következtetésre, hogy a tagságon alapuló viszony csorbítja a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét, feltéve hogy amikor egy ilyen könyvvizsgáló jogalany valamely tagjának kötelező könyvvizsgálatát végzi, a függetlenségre vonatkozóan az I. fejezet II. címében megállapított elveket alkalmazzák a könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálókra, valamint azon személyekre, akik helyzetüknél fogva befolyásolni tudják a kötelező könyvvizsgálatot.

Indokolás

Összehangolás a 2006/43/EK irányelv (11) preambulumbekezdésével.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő belső szervezete hozzájárul a függetlenségüket fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői nem avatkozhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába olyan módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi. Emellett jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső szabályzatokat és eljárásokat kell bevezetniük a szervezetükön belül folytatott jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben részt vevő alkalmazottakra és egyéb személyekre vonatkozóan. Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak különösen arra kell törekedniük, hogy a függetlenséget fenyegető veszélyeket kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat minőségét, feddhetetlenségét és alaposságát. A szabályzatoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenysége terjedelmével és összetettségével.

törölve

A (8) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A könyvvizsgálóknak, könyvvizsgáló cégeknek és alkalmazottaiknak különösen tartózkodniuk kell az olyan jogalany jog szerinti könyvvizsgálatától, amelyhez üzleti vagy pénzügyi érdekük fűződik, továbbá tartózkodniuk kell a vizsgált jogalany által kibocsátott, garantált vagy egyéb módon támogatott pénzügyi eszközzel való kereskedéstől, a diverzifikált kollektív befektetési formákban való részesedések kivételével. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem vehet részt a vizsgált jogalany belső döntéshozatali folyamataiban. Meg kell akadályozni, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy alkalmazottaik a vizsgált jogalanynál vezetői vagy igazgatósági tisztséget töltsenek be a könyvvizsgálói megbízás befejezését követő megfelelő idő letelte előtt.

törölve

A (9) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az egy vizsgált jogalanytól kapott díjak mértéke, valamint a díjstruktúra szintén veszélyeztetheti a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét. Így biztosítani kell azt, hogy a könyvvizsgálói díjak ne függjenek semmilyen feltételtől, továbbá azt, hogy ha az egy ügyféltől kapott könyvvizsgálói díjak mértéke jelentős, akkor speciális eljárást vezessenek be a könyvvizsgálat minőségének fenntartására. Ha az egy ügyféltől való függés túlzott mértékű, akkor a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek tartózkodnia kell az adott jog szerinti könyvvizsgálat elvállalásától.

(10) Az egy vizsgált jogalanytól kapott díjak mértéke, valamint a díjstruktúra szintén veszélyeztetheti a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét. Így biztosítani kell azt, hogy a könyvvizsgálói díjak ne függjenek semmilyen feltételtől, továbbá azt, hogy ha az egy ügyféltől kapott könyvvizsgálói díjak mértéke jelentős, akkor speciális eljárást vezessenek be a könyvvizsgálat minőségének fenntartására.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalany részére a jog szerinti könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatást nyújtanak, az veszélyeztetheti függetlenségüket. Emiatt indokolt annak tiltása, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalanyok részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtsanak. A valamely társaság részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó könyvvizsgáló cég az adott társaság jog szerinti könyvvizsgálatát nem végezheti, ami szűkíti a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére rendelkezésre álló könyvvizsgáló cégek körét, különösen a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok könyvvizsgálata esetében, amelynek a piaca koncentrált. Következésképpen annak érdekében, hogy legyen minimális számú könyvvizsgáló cég, amely a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthat, indokolt annak előírása, hogy a jelentős méretű könyvvizsgáló cégek szakmai tevékenységüket a jog szerinti könyvvizsgálat végzésére összpontosítsák, és ne nyújthassanak a jog szerinti könyvvizsgálati feladataikhoz nem kapcsolódó egyéb, például tanácsadási szolgáltatást.

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalany részére a jog szerinti könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatást nyújtanak, az veszélyeztetheti függetlenségüket. Emiatt indokolt annak tiltása, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalanyok részére bizonyos nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtsanak. A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek lehetőséget kell biztosítani, hogy a tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatások kivételével bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtson, ha e szolgáltatások nyújtását az audit bizottság előzetesen engedélyezte, és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég maga is meggyőződött arról, hogy e szolgáltatások nyújtása nem jelent olyan veszélyt a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségére, amely óvintézkedések alkalmazásával sem csökkenthető elfogadható szintre.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében fontos, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatára szóló megbízás elfogadása vagy folytatása előtt a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég értékelje a függetlenségre vonatkozó követelmények teljesülését, különösen azt, hogy az adott jogalannyal fennálló kapcsolatából eredően veszélybe kerül-e a függetlensége. Függetlenségük megőrzése érdekében fontos továbbá, hogy nyilvántartást vezessenek a saját, valamint alkalmazottaik és a jog szerinti könyvvizsgálat folyamatában részt vevő egyéb személyek függetlenségét fenyegető valamennyi veszélyről, valamint az ilyen veszélyek csökkentése érdekében alkalmazott óvintézkedésekről. Ezenfelül akkor, ha a függetlenségüket fenyegető veszélyek az azok mérséklését célzó óvintézkedéseket követően is jelentősek, vissza kell lépniük vagy tartózkodniuk kell a könyvvizsgálat elvégzésétől. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég évente írásban igazolja függetlenségét a vizsgált jogalany audit bizottságának, továbbá a bizottsággal egyeztet a függetlenségét fenyegető veszélyekről, valamint az azok mérséklésére alkalmazott óvintézkedésekről.

(12) Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében fontos, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatára szóló megbízás elfogadása vagy folytatása előtt a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég értékelje a függetlenségre vonatkozó követelmények teljesülését, különösen azt, hogy az adott jogalannyal fennálló kapcsolatából eredően veszélybe kerül-e a függetlensége. Ezenfelül akkor, ha a függetlenségüket fenyegető veszélyek az azok mérséklését célzó óvintézkedéseket követően is jelentősek, vissza kell lépniük vagy tartózkodniuk kell a könyvvizsgálat elvégzésétől. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég évente írásban igazolja függetlenségét a vizsgált jogalany audit bizottságának, továbbá a bizottsággal egyeztet a függetlenségét fenyegető veszélyekről, valamint az azok mérséklésére alkalmazott óvintézkedésekről.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tiszteletben tartsák ügyfeleik magánélethez és az adatok védelméhez való jogát. Ezért rájuk szigorú titoktartási és szakmai titoktartási szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek azonban nem csorbíthatják ezen rendelet megfelelő végrehajtását vagy – ha az anyavállalat harmadik országban található – a csoportkönyvvizsgálóval a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során való együttműködést, és be kell tartani a 95/46/EK irányelv rendelkezéseit. Ugyanakkor az említett szabályok nem teszik lehetővé a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára azt, hogy harmadik országok hatóságaival a 2006/43/EK irányelv XI. fejezetében előírt együttműködési csatornákon kívül működjön együtt. Ezek a titoktartási szabályok emellett vonatkoznak minden olyan jog szerinti könyvvizsgálóra vagy könyvvizsgáló cégre is, amelyek egy adott könyvvizsgálói feladatot már nem végeznek.

törölve

A (14) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A jog szerinti könyvvizsgálat eredménye az arra vonatkozó vélemény, hogy a vizsgált jogalanyok pénzügyi kimutatásai megfelelnek-e a valóságnak. Előfordulhat azonban, hogy az érdekeltek előtt nem világosak az adott könyvvizsgálat korlátai (a lényegesség elve, a mintavételi módszerek, a könyvvizsgálónak a csalások feltárásával kapcsolatos feladatai és a vezető tisztségviselők felelőssége), ezért túlzott várakozásokat táplálhatnak azzal szemben. A túlzott várakozások mérséklése érdekében fontos egyértelműbben meghatározni a jog szerinti könyvvizsgálat hatókörét.

törölve

A (15) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Noha a pénzügyi információk rendelkezésre bocsátásának elsődleges felelőssége a vizsgált jogalanyok vezetését terheli, a könyvvizsgálók is szerepet vállalnak ebben azzal, hogy a vezetést felhasználói szempontból tevékenyen ösztönzik. A könyvvizsgálat jobb minősége érdekében ezért fontos, hogy a könyvvizsgálók a vizsgált jogalannyal szemben erősebb szakmai szkepticizmussal éljenek. A könyvvizsgálóknak fel kell ismerniük annak lehetőségét, hogy csalásból vagy tévedésből eredő lényeges hibás állítások a könyvvizsgálónak a vizsgált jogalany vezetésének becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatos korábbi tapasztalata ellenére is előfordulhatnak. A könyvvizsgálati munka megszervezésében és a szükséges erőforrások feladatokhoz való rendelésében a fő szempont a könyvvizsgálat minőségének biztosítása kell, hogy legyen. A jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek és személyi állományuk feddhetetlensége alapvető fontosságú a jog szerinti könyvvizsgálatok és a pénzügyi piacok iránti közbizalom megteremtésében. Ezért megfelelően kell kezelni minden olyan eseményt, amely a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenység feddhetetlensége szempontjából súlyos következményekkel járhat. A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek megfelelően dokumentálnia kell a könyvvizsgálati munkát.

törölve

A (16) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A konszolidált pénzügyi kimutatások esetében fontos világosan meghatározni a csoport különböző jogalanyainak vizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók felelősségi körét. Ennek érdekében a csoportkönyvvizsgálónak teljes felelősséget kell vállalnia a könyvvizsgálói jelentésért.

törölve

A (17) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az egyes jog szerinti könyvvizsgálói megbízások keretében végzett munka megbízható belső minőség-ellenőrzése a könyvvizsgálat kiváló minőségét szolgálja. Ezért a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálói jelentését csak a belső minőség-ellenőrzés befejezése után adhatja ki.

törölve

A (18) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelvbe.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit az érdekeltek számára a könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni. Az érdekelteknek a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásai iránti nagyobb bizalma érdekében különösen fontos, hogy a könyvvizsgálói jelentés megalapozott és kellően alátámasztott legyen, továbbá tartalmazzon a végzett könyvvizsgálatra vonatkozó további információkat. A könyvvizsgálói jelentésnek elégséges mértékben ismertetnie kell a könyvvizsgálat során alkalmazott módszertant, különösen azt, hogy a mérleg mekkora részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az ellenőrzés milyen mértékben alapult rendszer- és megfelelőségi teszten; a könyvvizsgálat elvégzése során alkalmazott lényegességi szinteket;

(19) A jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit az érdekeltek számára a könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni. Az érdekelteknek a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásai iránti nagyobb bizalma érdekében különösen fontos, hogy a könyvvizsgálói jelentés megalapozott és kellően alátámasztott legyen, továbbá tartalmazzon a végzett könyvvizsgálatra vonatkozó további információkat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokban előforduló lényeges hibás állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás felderítése volt-e, valamint korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a döntés indokolását. A jog szerinti könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany számára különösen növelné a kommunikáció erősítése a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, valamint az audit bizottság között. A jog szerinti könyvvizsgálat során folytatott rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson be az audit bizottságnak. Lehetővé kell tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeletei megismerhessék, azonban az nyilvánosságra nem hozható.

(20) az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokban előforduló lényeges hibás állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás felderítése volt-e, valamint korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a döntés indokolását. A jog szerinti könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany számára különösen növelné a kommunikáció erősítése a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, valamint az audit bizottság között. A jog szerinti könyvvizsgálat során folytatott rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson be az audit bizottságnak.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek jelenleg is adnak információt a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeleteinek olyan tényekről vagy döntésekről, amelyek a vizsgált jogalany tevékenységére vonatkozó szabályok megsértését, vagy a vizsgált jogalany folyamatos működésének megzavarását jelenthetik. A felügyeleti feladatok ellátását segítené továbbá, ha a hitelintézetek és pénzügyi intézmények felügyeletei számára kötelező lenne a rendszeres párbeszéd kialakítása az ilyen intézményeket vizsgáló jog szerinti könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel.

(21) A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek jelenleg is adnak információt a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak olyan tényekről vagy döntésekről, amelyek a vizsgált jogalany tevékenységére vonatkozó szabályok megsértését, vagy a vizsgált jogalany folyamatos működésének megzavarását jelenthetik. A felügyeleti feladatok ellátását segítené továbbá, ha a hitelintézetek és pénzügyi intézmények felügyeletei és az ilyen intézményeket vizsgáló jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek számára kötelező lenne, hogy egymással rendszeres párbeszédet alakítsanak ki.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek iránti bizalom erősítése, valamint az említettek nagyobb felelőssége érdekében fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek fokozzák átláthatósági jelentési tevékenységüket. Emiatt a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára elő kell írni, hogy auditált pénzügyi információkat tegyenek közzé, amelyekben kimutatják különösen teljes forgalmuk megoszlását a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól kapott könyvvizsgálói díjak, az egyéb jogalanyoktól kapott könyvvizsgálói díjak, valamint az egyéb szolgáltatásokból származó díjbevétel között. Közzé kell tenniük továbbá annak a hálózatnak a pénzügyi információit is, amelyhez tartoznak. A könyvvizsgáló cégek átláthatósági jelentéseit a vállalatirányításra vonatkozó nyilatkozattal kell kiegészíteni, amely bemutatja, hogy a könyvvizsgáló cég fenntart-e intézkedéseket a megbízható vállalatirányítás érdekében. A könyvvizsgálói díjakkal kapcsolatban további kiegészítő információkat kell az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani felügyeleti feladataik ellátásának elősegítésére.

(22) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek iránti bizalom erősítése, valamint az említettek nagyobb felelőssége érdekében fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek fokozzák átláthatósági jelentési tevékenységüket. Emiatt a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára elő kell írni, hogy auditált pénzügyi információkat tegyenek közzé, amelyekben kimutatják különösen teljes forgalmuk megoszlását a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól kapott könyvvizsgálói díjak, az egyéb jogalanyoktól kapott könyvvizsgálói díjak, valamint az egyéb szolgáltatásokból származó díjbevétel között. Közzé kell tenniük továbbá annak a hálózatnak a pénzügyi információit is, amelyhez tartoznak. A könyvvizsgálói díjakkal kapcsolatban további kiegészítő információkat kell az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani felügyeleti feladataik ellátásának elősegítésére.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatot ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló minőségű jog szerinti könyvvizsgálat elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb függetlensége és szakmai felkészültsége érdekében különösen fontos annak előírása, hogy tagjainak többsége független legyen, és a bizottság legalább egy tagja a könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a könyvvizsgálat és/vagy a számvitel területén szaktudással rendelkezzen. A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i bizottsági ajánlás meghatározza, hogyan kell létrehozni az audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell működniük. Figyelemmel azonban az igazgatótanács és a felügyelő bizottság méretére a kis piaci tőkeértékű társaságoknál, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatkört ellátó szervhez rendelt feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő szerv is elláthassa. Az audit bizottság felállítására vonatkozó kötelezettség alól mentesíteni kell továbbá azokat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, amelyek ÁÉKBV-k vagy alternatív befektetési alapok. A mentesítés figyelembe veszi, hogy nem indokolt audit bizottság felállítása akkor, amikor az alap csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja. Az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési alapok, valamint az ezeket kezelő társaságok szigorúan meghatározott szabályozási környezetben működnek, és olyan konkrét irányítási mechanizmusok alá tartoznak, mint a letéteményesük által gyakorolt ellenőrzések.

törölve

A (23) preambulumbekezdés átkerül a 2006/43/EK irányelv (11a) preambulumbekezdésébe (új).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

(24) Fontos, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, ezek egyikének támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése számára biztosított jog a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására értéktelen akkor, ha a vizsgált jogalany harmadik féllel olyan szerződést köt, amely a választást korlátozza. Ezért semmis a vizsgált jogalany és egy harmadik fél között kikötött olyan szerződéses feltétel, amely egy adott jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására vonatkozik, vagy azt korlátozza.

(25) A vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése számára biztosított jog a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására értéktelen akkor, ha a vizsgált jogalany harmadik féllel olyan szerződést köt, amely a választást korlátozza. Ezért semmis a vizsgált jogalany és egy harmadik fél között kikötött olyan szerződéses feltétel, amely a választást adott jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kiválasztására korlátozza.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az egynél több jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közérdeklődésre számot tartó jogalany általi kijelölése megerősíti a szakmai szkepticizmust és hozzájárul a könyvvizsgálat jobb minőségéhez. Emellett ez az intézkedés a kisebb könyvvizsgáló cégek jelenlétével együtt elősegíti az ilyen cégek kapacitásának fejlesztését, javítva ezzel a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok választási lehetőségét a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek között. Ezért a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat bátorítani és ösztönözni kell arra, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére egynél több jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jelöljenek ki.

törölve

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A bizalmi viszony veszélyének kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének erősítése érdekében fontos meghatározni a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált jogalanynál teljesített könyvvizsgálói megbízásának maximális időtartamát. Emellett megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust kell kialakítani a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég megbízásából végző fő könyvvizsgáló partnerekre is. Fontos egy olyan megfelelő időszak előírása is, amelyben a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezhet jog szerinti könyvvizsgálatot ugyanannál a jogalanynál. A zavartalan átmenet érdekében a korábbi könyvvizsgáló a lényeges információkat tartalmazó átadási aktát ad át a belépő könyvvizsgáló részére.

(27) A bizalmi viszony veszélyének kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének erősítése érdekében biztosítani kell a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársak fokozatos rotációját, amely kiterjed a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég megbízásából végző fő könyvvizsgáló partnerekre is.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a) A rendszeres és nyílt kötelező pályáztatás mind a könyvvizsgálói, mind pedig a nem könyvvizsgálói szolgáltatások tekintetében lehetőséget kínál a kis- és középvállalkozások számára arra, hogy átlátható eljárás keretében ajánlják fel szolgáltatásaikat és készségeiket, és növeljék láthatóságukat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok szolgáltatóiként. A pályáztatás határozottan arra ösztönzi az audit bizottságokat, hogy a könyvvizsgálói és nem könyvvizsgálói szolgáltatások lehetséges szolgáltatói szélesebb körének pályázatait vizsgálják meg. Az e rendeletben meghatározottak szerinti pályáztatási eljárásoknak ugyanakkor nem céljuk, hogy kötelezővé tegyék a nem könyvvizsgálati szolgáltatást nyújtó cégek és könyvvizsgálók rotációját. Az ezekben az előírásokban foglalt feltételeknek való teljes megfelelés esetén tehát kifejezetten engedélyezett az újbóli kinevezés.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A belső piac iránti nagyfokú befektetői és fogyasztói bizalom érdekében, amely az összeférhetetlenség elkerülésével teremthető meg, a jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket olyan illetékes hatóságoknak kell felügyelniük, amelyek a könyvvizsgálói szakmától függetlenek, valamint kapacitásuk, szaktudásuk és erőforrásaik megfelelőek. A tagállami illetékes hatóságoknak megfelelő hatáskörrel kell rendelkezniük felügyeleti feladataik ellátásához, ideértve annak lehetőségét, hogy dokumentumokba betekintsenek, bármely személytől tájékoztatást kérjenek, és vizsgálatot folytassanak. A pénzügyi piacok, a pénzügyi beszámolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, vagy a jog szerinti könyvvizsgálat felügyeletére kell szakosodniuk. Lehetővé kell tenni azonban, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat terhelő kötelezettségek teljesítését az ilyen jogalanyok felügyeletéért felelős illetékes hatóságok felügyeljék. Az illetékes hatóságok finanszírozásának mentesnek kell lennie a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nemkívánatos befolyásától.

(29) A belső piac iránti nagyfokú befektetői és fogyasztói bizalom érdekében, amely az összeférhetetlenség elkerülésével teremthető meg, a jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket olyan illetékes hatóságoknak kell felügyelniük, amelyek a könyvvizsgálói szakmától függetlenek, valamint kapacitásuk, szaktudásuk és erőforrásaik megfelelőek. A tagállami illetékes hatóságoknak megfelelő hatáskörrel kell rendelkezniük felügyeleti feladataik ellátásához, ideértve annak lehetőségét, hogy dokumentumokba betekintsenek, bármely személytől tájékoztatást kérjenek, és vizsgálatot folytassanak. A pénzügyi beszámolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, vagy a jog szerinti könyvvizsgálat felügyeletére kell szakosodniuk. Lehetővé kell tenni azonban, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat terhelő kötelezettségek teljesítését az ilyen jogalanyok felügyeletéért felelős illetékes hatóságok felügyeljék. Az illetékes hatóságok finanszírozásának mentesnek kell lennie a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nemkívánatos befolyásától.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) A vizsgálatok segítségével felderíthető, megelőzhető és helyesbíthető a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok nem megfelelően végzett jog szerinti könyvvizsgálata. Az illetékes hatóságokat ezért fel kell hatalmazni a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára.

(32) A vizsgálatok segítségével felderíthető, megelőzhető és helyesbíthető a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok nem megfelelően végzett jog szerinti könyvvizsgálata. Az illetékes hatóságokat ezért fel kell hatalmazni a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára. A vizsgálat elvégzése során lehetőséget kell biztosítani, hogy együttműködhessenek a könyvvizsgálók szakmai testületeivel.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel fejlődik. Emiatt az illetékes hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a piac fejlődését, különös tekintettel a könyvvizsgáló választásának esetleges korlátozására, valamint a nagyfokú piaci koncentrációból eredő kockázatokra.

(33) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel fejlődik. Emiatt az illetékes hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a piac fejlődését, különös tekintettel a bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatások közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára történő nyújtása által a könyvvizsgálói munka minősége iránti bizalomra és a könyvvizsgálók függetlenségére gyakorolt hatásokra, valamint az audit bizottságok szerepére a könyvvizsgálói munka minőségének ellenőrzése és a könyvvizsgálók függetlenségének védelme terén.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a) Ez a rendelet biztosítja, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát végző, jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tekintetében az illetékes hatóságok közötti uniós szintű együttműködés folyjon az EÉPH koordinálása mellett. Így az EÉPH az ezen irányelvben meghatározott feladatok elvégzéséért felelősként kijelölt illetékes hatóságokból álló állandó belső bizottság létrehozása révén felváltja a 2005/909/EK1 határozat által létrehozott, eddig a Bizottság elnökletével működő szakértői csoport, a Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportja (EGAOB) égisze alatti, az Unió egészére kiterjedő együttműködési mechanizmust. A 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett, eddig az EGAOB-ot alkotó illetékes hatóságok az említett állandó belső bizottság teljes jogú tagjai. Így az EGAOB által végzett értékes munka az állandó belső bizottságon belül folytatódik majd. A közfelügyeletet továbbra is nemzeti szinten kell végezni.

 

____________________

 

1 A Bizottság 2005. december 14-i, a Bizottságnak nyújtott tanácsadásra, valamint a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszerei közötti együttműködés elősegítésére szakértői csoport létrehozásáról szóló 2005/909/EK határozata (HL L 329., 2005.12.16., 38. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére való alkalmasságának elismerése elősegíti a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára, hogy új ügyfeleket szerezzenek. Ezért rendelkezni kell az EÉPH által kidolgozandó, európai léptékű minőségi tanúsítványról. A tagállami illetékes hatóságoknak részt kell venniük a tanúsítvány megszerzése iránti kérelmek elbírálásában.

törölve

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A tőkepiacok zavartalan működéséhez fenntartható könyvvizsgálói kapacitásra és a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások versenyképes piacára van szükség, ahol biztosított a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére képes könyvvizsgáló cégek megfelelő választéka. Az EÉPH-nak jelentést kell készítenie a könyvvizsgálati piac szerkezetében e rendelet hatására bekövetkező változásokról. A vizsgálat során az EÉPH-nak figyelembe kell vennie, hogy milyen hatást gyakorolnak a könyvvizsgálati piac szerkezetére a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások. E jelentés és más megfelelő bizonyítékok alapján a Bizottságnak jelentést kell előterjesztenie a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások által a könyvvizsgálati piac szerkezetére gyakorolt hatásról, és megállapításai nyomán meg kell tennie az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

(40) A tőkepiacok zavartalan működéséhez fenntartható könyvvizsgálói kapacitásra és a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások versenyképes piacára van szükség, ahol biztosított a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére képes könyvvizsgáló cégek megfelelő választéka. Az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (ECN) jelentést kell készítenie a könyvvizsgálati piac szerkezetében e rendelet hatására bekövetkező változásokról. A vizsgálat során az ECN-nek figyelembe kell vennie, hogy milyen hatást gyakorolnak a könyvvizsgálati piac szerkezetére a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások. E jelentés és más megfelelő bizonyítékok alapján a Bizottságnak jelentést kell előterjesztenie a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások által a könyvvizsgálati piac szerkezetére gyakorolt hatásról, és megállapításai nyomán meg kell tennie az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) Az e rendeletben foglalt követelményeknek való jobb megfelelés érdekében, és „A szankciórendszerek erősítése a pénzügyi szektorban” című, 2010. december 9-i bizottsági közlemény nyomán ki kell bővíteni a felügyeleti intézkedések elfogadására vonatkozó hatáskört, valamint az illetékes hatóságok szankcionálási hatáskörét. Elő kell írni a meghatározott jogsértésekért a jog szerinti könyvvizsgálókkal, a könyvvizsgáló cégekkel és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokkal szembeni közigazgatási pénzbírság alkalmazását. Az illetékes hatóságoknak a szankciókat és intézkedéseket átlátható módon kell alkalmazniuk. A szankciók alkalmazása és közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió alapjogi chartájában rögzített alapvető jogokat, különösen a magán- és családi élethez való jogot (7. cikk), a személyes adatok védelméhez való jogot (8. cikk), valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot (47. cikk).

(41) Az e rendeletben foglalt követelményeknek való jobb megfelelés érdekében a tagállamoknak elő kell írniuk a meghatározott jogsértésekért a jog szerinti könyvvizsgálókkal, a könyvvizsgáló cégekkel és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokkal szembeni közigazgatási pénzbírság alkalmazását. E célból az intézkedéseknek és a szankcióknak kellő mértékben visszatartó erejűnek, arányosnak kell lenniük és azokat következetesen végre kell hajtani. A szankciók alkalmazása és közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió alapjogi chartájában rögzített alapvető jogokat, különösen a magán- és családi élethez való jogot (7. cikk), a személyes adatok védelméhez való jogot (8. cikk), valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot (47. cikk). A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes nemzeti hatóságok által hozott döntések ellen a bíróságokon fellebbezéssel lehessen élni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42) A visszaélések bejelentői az illetékes hatóságok számára olyan új információkat szolgáltathatnak, amelyek segítik a hatóságokat a szabálytalanságok, ezen belül a csalás felderítésében és szankcionálásában. A bejelentőket azonban visszatarthatja a megtorlástól való félelem vagy az ösztönzők hiánya. A tagállamoknak ezért megfelelő rendszert kell biztosítaniuk, amely ösztönzi a visszaélések bejelentőit arra, hogy a tagállamok figyelmét felhívják a rendelet esetleges megszegésére, ugyanakkor megvédi őket a megtorlástól. A bejelentést a tagállamok ösztönözhetik, a bejelentők azonban csak akkor lehetnek jogosultak ezen ösztönzőkre, ha olyan új információt tárnak fel, amelyet nem jogszabályi kötelezettségük alapján szolgáltatnak, és a feltárt információ az e rendelet megszegéséért alkalmazott szankciót eredményez. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy a bejelentőkre vonatkozóan bevezetett rendszereik tartalmazzanak a bejelentett személy számára megfelelő védelmet biztosító mechanizmusokat is, különös tekintettel az ilyen személynek a személyes adatok védelméhez való jogára, továbbá olyan eljárásokat, amelyek biztosítják a bejelentett személy védelemhez és meghallgatáshoz való jogát az őt érintő döntések meghozatala előtt, valamint azt a jogát, hogy az őt érintő döntések ellen bíróság előtt hatékony jogorvoslattal éljen.

törölve

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) A könyvvizsgálat és a könyvvizsgálati piac fejlődésének figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy technikai követelményeket határozzon meg a belépő könyvvizsgálónak átadandó átadási akta tartalmára, valamint a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára előírt európai minőségi tanúsítvány bevezetésére vonatkozóan.

törölve

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) A pénzügyi piacok, a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma technikai fejlődésének figyelembevétele, továbbá az ezen rendeletben rögzített követelmények pontos meghatározása érdekében a Bizottságot az EUMSZ 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása különösen fontos a kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások és a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének alkalmazásához, valamint azon díj mértékének megállapításához, amelyet az EÉPH az európai minőségi tanúsítvány kiállításáért a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek felszámíthat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(44) A pénzügyi piacok, a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma technikai fejlődésének figyelembevétele, továbbá az e rendeletben rögzített követelmények pontos meghatározása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások és a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének kiigazítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45) A jogbiztonság, valamint az e rendelettel bevezetett szabályokra való zavartalan áttérés érdekében átmeneti szabályokat kell bevezetni a könyvvizsgáló cégek rotációjára vonatkozó kötelezettség hatálybalépésével, a könyvvizsgáló cég kiválasztási eljárásának kötelező megszervezésével, valamint a könyvvizsgáló cégek kizárólag könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó céggé való átalakulásával kapcsolatban.

törölve

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok mentesíthetik az e rendeletben foglalt egy vagy több követelmény alól azokat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, amelyek nem bocsátottak ki a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacon bevezetett átruházható értékpapírokat, illetve e jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálóját/könyvvizsgálóit vagy könyvvizsgáló cégét/cégeit.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

törölve

Nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok

 

E rendelet alkalmazásában a „nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalany” fogalma az alábbiakat foglalja magában:

 

a) a 2006/43/EK irányelv 2. cikke 13. pontjának a) alpontjában meghatározott jogalanyokra vonatkozóan az egyes tagállamokban az év végi jegyzések alapján a tíz legnagyobb piaci tőkeértékű részvénykibocsátót, valamint minden olyan részvénykibocsátót, amely az év végi jegyzések alapján a megelőző három naptári évben 1 000 000 000 EUR-t meghaladó átlagos piaci tőkeértékkel rendelkezett;

 

b) a 2006/43/EK irányelv 2. cikke 13. pontjának b)–f) alpontjában meghatározott jogalanyokra vonatkozóan minden olyan jogalanyt, amelynek mérlegfőösszege a mérleg fordulónapján meghaladta az 1 000 000 000 EUR-t;

 

c) a 2006/43/EK irányelv 2. cikke 13. pontjának g) és h) alpontjában meghatározott jogalanyokra vonatkozóan minden olyan jogalanyt, amely a mérleg fordulónapján 1 000 000 000 EUR-t meghaladó értékű eszközt kezelt.

 

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzését ne befolyásolja olyan fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenség, illetve üzleti vagy egyéb kapcsolat, amelyben érintett a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben annak hálózata, vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói, alkalmazottai, vagy olyan egyéb természetes személy, akinek a szolgáltatásai a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy a jog szerinti könyvvizsgálóhoz vagy könyvvizsgáló céghez irányítás útján közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minden indokolt lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét ne veszélyeztessék olyan pénzügyi, személyes, üzleti, foglalkoztatási vagy egyéb kapcsolatok, amelyekben érintett a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, annak hálózata, vagy olyan természetes személyek, akik helyzetükből adódón közvetlenül vagy közvetetten befolyásolhatják a jog szerinti könyvvizsgálat eredményét.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek belső szervezete

 

(1) A jog szerinti könyvvizsgálóra és könyvvizsgáló cégre az alábbi szervezeti követelmények vonatkoznak:

 

a) a könyvvizsgáló cég megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal biztosítja, hogy tulajdonosai vagy részvényesei, valamint a cég vagy annak kapcsolt vállalkozása ügyviteli, ügyvezető és felügyelő szervei ne avatkozzanak a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába olyan módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi;

 

b) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízható ügyviteli és számviteli folyamatokat, belső ellenőrzési mechanizmusokat, hatékony kockázatelemzési eljárásokat, valamint az információfeldolgozási rendszerekre vonatkozóan hatékony ellenőrzési és óvintézkedéseket alkalmaz.

 

A belső ellenőrzési mechanizmusokat úgy kell megtervezni, hogy a könyvvizsgáló cég, illetve a jog szerinti könyvvizsgáló munkavégzési struktúrája valamennyi szintjén biztosítsa a döntéseknek és az eljárásoknak való megfelelést.

 

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég döntéshozatali eljárásokat és szervezeti struktúrákat vezet be és tart fenn, amelyek egyértelműen és dokumentáltan meghatározzák a beszámolási útvonalakat, továbbá kijelölik a feladat- és felelősségi köröket;

 

c) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal biztosítja, hogy alkalmazottai, valamint minden olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai a rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, és aki közvetlenül részt vesz a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben, megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezzenek a kijelölt feladatok elvégzéséhez;

 

d) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal biztosítja, hogy a fontos könyvvizsgálati feladatok kiszervezésének módja ne rontsa a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég belső ellenőrzésének minőségét, valamint az illetékes hatóságok képességét annak felügyeletére, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég teljesíti-e az e rendeletben rögzített kötelezettségeit;

 

e) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő és hatékony szervezeti és ügyviteli intézkedéseket hoz a függetlenséget fenyegető, a 11. cikk (2) bekezdésében említett veszélyek megelőzésére, azonosítására, megszüntetésére, illetve kezelésére és közzétételére;

 

f) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő eljárásokat és standardokat vezet be a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére, az alkalmazottak betanítására, valamint tevékenységük felügyeletére és ellenőrzésére, továbbá a 15. cikk (5) bekezdésében említett könyvvizsgálati dosszié felépítésére vonatkozóan;

 

g) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég belső minőség-ellenőrzési rendszer útján biztosítja a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának minőségét. A minőség-ellenőrzési rendszer legalább az f) pontban említett eljárásokat és standardokat foglalja magában. Könyvvizsgáló cég esetében a belső minőség-ellenőrzési rendszerért olyan személy felelős, aki jog szerinti könyvvizsgálónak minősül;

 

h) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő rendszerekkel, erőforrásokkal és eljárásokkal biztosítja az általa végzett jog szerinti könyvvizsgálati tevékenység folyamatosságát és szabályosságát;

 

i) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szabályzat útján zárja ki azt, hogy saját maga vagy bármely alkalmazottja a munkavégzés során bűncselekményben vagy jogsértésben vegyen részt. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég emellett megfelelő és hatékony szervezeti és ügyviteli intézkedéseket hoz az olyan események kezelésére és nyilvántartására, amelyek jog szerinti könyvvizsgálati tevékenysége feddhetetlenségére nézve súlyos következményekkel járnak vagy járhatnak;

 

j) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő javadalmazási politikákat alkalmaz, amelyek elegendő teljesítményösztönzőt nyújtanak a könyvvizsgálat minőségének biztosításához. Mindenekelőtt az alkalmazottak javadalmazása és teljesítményértékelése nem függhet annak a bevételnek a mértékétől, amelyre a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalanytól szert tesz;

 

k) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég figyelemmel kíséri és értékeli az e rendelettel összhangban bevezetett rendszerei, valamint belső ellenőrzési és belső minőség-ellenőrzési mechanizmusai és intézkedései megfelelőségét és hatékonyságát, és megfelelő intézkedéseket hoz a hiányosságok kezelésére. Így a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég évente értékeli mindenekelőtt a g) pontban említett belső minőség-ellenőrzési rendszert. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyilvántartást vezet az értékelés megállapításairól, valamint a belső minőség-ellenőrzési rendszer módosítására javasolt intézkedésekről.

 

Az első albekezdésben említett szabályzatokat és eljárásokat dokumentálni kell, továbbá azokat közölni kell a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég alkalmazottaival.

 

A könyvvizsgálati feladatok d) pontban említett kiszervezése nem érinti a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég felelősségét a vizsgált jogalannyal szemben.

 

(2) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az e cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeket saját mérete, valamint tevékenységének összetettsége figyelembevételével teljesíti.

 

A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek igazolnia kell a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság felé, hogy a követelmények teljesítése arányos a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég méretével, valamint tevékenységének összetettségével.

 

A 6. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 24a. cikkébe (új).

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

törölve

Függetlenség a vizsgált jogalanytól

 

(1) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, valamint a könyvvizsgáló cégben szavazati joggal rendelkező személy független a vizsgált jogalanytól, és a vizsgált jogalany döntéshozatalában nem vesz részt.

 

(2) A jog szerinti könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek, ezek fő könyvvizsgáló partnerei, alkalmazottai, valamint az olyan természetes személyek, akiknek a szolgáltatásai a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, és akik közvetlenül részt vesznek a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben, valamint a 2004/72/EK bizottsági irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerint a velük szoros kapcsolatban lévő személyek nem vásárolhatnak vagy adhatnak el a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységük körében vizsgált jogalany által kibocsátott, garantált vagy egyéb módon támogatott pénzügyi eszközt, továbbá nem vehetnek részt az ilyen eszközzel végrehajtott egyéb ügyletekben, a diverzifikált kollektív befektetési formákban való és a kezelt alapokban – mint például nyugdíjalapokban és életbiztosításban – való részesedések kivételével.

 

(3) A (2) bekezdésben említett személy vagy társaság egy adott vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában nem vehet részt vagy annak meghatározását egyéb módon nem befolyásolhatja, ha a személy vagy társaság:

 

a) a vizsgált jogalany valamely pénzügyi eszközének birtokosa, a diverzifikált kollektív befektetési formákban való részesedések kivételével;

 

b) a vizsgált jogalannyal kapcsolatban álló szervezet valamely pénzügyi eszközének birtokosa, amelynek birtoklása összeférhetetlenséget okozhat vagy általában összeférhetetlenséget okozónak tekinthető, a diverzifikált kollektív befektetési formákban való részesedések kivételével;

 

c) nemrég a vizsgált jogalanynál állt alkalmazásban vagy azzal üzleti, vagy bármely egyéb olyan kapcsolatban állt, amely összeférhetetlenséget okozhat vagy általában összeférhetetlenséget okozónak tekinthető.

 

(4) A (2) bekezdésben említett személyek vagy társaságok nem kérhetnek vagy nem fogadhatnak el pénzt, ajándékot vagy szívességet olyan személytől, akivel a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szerződéses kapcsolatban áll.

 

(5) Nem alkalmazhatók a szakmai etikára vonatkozóan a 2006/43/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdése alapján bevezetett olyan tagállami intézkedések, amelyek nem egyeztethetők össze a (2), (3) és (4) bekezdéssel.

 

A 7. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 22. cikkébe.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

törölve

Korábbi jog szerinti könyvvizsgálók, illetve a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek alkalmazottainak foglalkoztatása a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál

 

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát a könyvvizsgáló cég nevében elvégző jog szerinti könyvvizsgáló, illetve fő könyvvizsgáló partner a könyvvizsgálói megbízástól jog szerinti könyvvizsgálóként vagy fő könyvvizsgáló partnerként történő visszalépését követően legalább két évig:

 

a) nem tölthet be kulcsfontosságú vezető tisztséget a vizsgált jogalanynál;

 

b) nem lehet a vizsgált jogalany audit bizottságának tagja, vagy ilyen bizottság hiányában az audit bizottságnak megfelelő feladatkört ellátó szerv tagja;

 

c) nem lehet a vizsgált jogalany ügyviteli szervének nem ügyvezető tagja, vagy a vizsgált jogalany felügyelő szervének tagja.

 

(2) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég alkalmazottai, valamint az olyan egyéb természetes személyek, akiknek a szolgáltatásai az ilyen könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, akkor, ha az ilyen alkalmazottakat vagy egyéb természetes személyeket jog szerinti könyvvizsgálóként jóváhagyták, a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben való közvetlen részvételüket követően legalább egy évig nem tölthetik be az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett tisztségeket.

 

A 8. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 22a. cikkébe (új).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany részére a 10. cikk (2) bekezdésében említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújt, az ilyen szolgáltatások díja legfeljebb a vizsgált jogalany által a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díjak 10 %-a lehet.

törölve

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy jog szerinti könyvvizsgálat alá vont, közérdeklődésre számot tartó jogalanytól kapott díjak összege két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég teljes éves díjbevételének 15 %-át, akkor a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tájékoztatja a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot erről a helyzetről. A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által adott objektív indokok alapján dönt arról, hogy e jogalany jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cége folytathatja-e a jog szerinti könyvvizsgálatot egy további időszakban, amely semmi esetre sem haladhatja meg a két évet.

Ha egy jog szerinti könyvvizsgálat alá vont, közérdeklődésre számot tartó jogalanytól kapott díjak összege két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég teljes éves díjbevételének 15 %-át, akkor a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tájékoztatja a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot erről a helyzetről. A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által adott objektív indokok alapján dönthet arról, hogy e jogalany jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cége folytathatja-e a jog szerinti könyvvizsgálatot egy további időszakban, amely semmi esetre sem haladhatja meg a két évet.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Amennyiben a 2006/43/EK irányelv 37. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, e cikk (3) bekezdése nem alkalmazható.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának tilalma

Nem könyvvizsgálói szolgáltatások

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat és kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújthat.

1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat, tiltott nem könyvvizsgálati szolgáltatások kivételével bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthat, ha e szolgáltatások nyújtását az audit bizottság a 10a. cikkel összhangban jóváhagyott könyvvizsgálati politikával összhangban engedélyezte, és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég maga is meggyőződött arról, hogy e szolgáltatások nyújtása nem jelent olyan veszélyt a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségére, amely óvintézkedések alkalmazásával sem csökkenthető elfogadható szintre.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat tagja a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat vagy kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújthat.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózathoz tartozik, a hálózat egy tagja nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött Unión belüli vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat, a tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatások kivételével egyéb nem könyvvizsgálói, bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási szolgáltatásokat, ha e szolgáltatások nyújtását az audit bizottság a 10a. cikkel összhangban jóváhagyott könyvvizsgálati politikával összhangban engedélyezte, és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég maga is meggyőződött arról, hogy e szolgáltatások nyújtása nem jelent olyan veszélyt a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségére, amely óvintézkedések alkalmazásával sem csökkenthető elfogadható szintre.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások az alábbiak:

(2) E cikk alkalmazásában bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálati szolgáltatások különösen az alábbiak:

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az adójogszabályok betartásának igazolása, amennyiben a nemzeti jog ilyen igazolást ír elő;

e) az adójogszabályok betartására vonatkozó igazolások kiállítása, adóbevallások elkészítése, tanácsadás a közvetett adókkal, a munkabért terhelő adókkal, a vámokkal és az állami támogatásokkal kapcsolatban, támogatás adóellenőrzés és adóhatósági vizsgálat során;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a megbízhatóság igazolása elektronikus adatfeldolgozó rendszerek megvalósításával és továbbfejlesztésével kapcsolatban;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára uniós jogszabály ír elő.

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos jog szerinti vagy rendeletek által előírt feladat, amelyet a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára jogszabály vagy rendelkezés ír elő.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) dokumentumokhoz kapcsolódó jelentések vagy egyéb szolgáltatások, többek között befektetési tájékoztatók vagy a vizsgált jogalany számára az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok vagy rendeletek által előírt intézkedések;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) a vizsgált jogalannyal kapcsolatos bizonyosság nyújtása más érdekeltek részére pénzügyi vagy társasági ügylettel kapcsolatban.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát csak akkor folytathatja, ha a 11. cikkel összhangban igazolni tudja, hogy a szolgáltatások nyújtása nem befolyásolja szakmai megítélését és a könyvvizsgálói jelentést.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

(3) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata vagy ellenőrzött vállalkozásai részére tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat egyetlen tagja sem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat egyetlen tagja sem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata vagy Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk alkalmazásában nem könyvvizsgálói szolgáltatások az alábbiak:

E cikk alkalmazásában tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatások az alábbiak:

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) minden esetben összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatások:

a) a jogalany döntéshozatali folyamataiban betöltött bármely szerep;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. i. a könyvvizsgálathoz nem kapcsolódó szakértői szolgáltatások, adótanácsadás, általános vezetési és egyéb tanácsadási szolgáltatások;

törölve

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. könyvvitel, valamint számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások készítése;

a a) könyvviteli szolgáltatások, számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások készítése;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a b) bérszámfejtés;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárás kialakítása és végrehajtása a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi információk előkészítésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, valamint kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

a c) belső ellenőrzés, kockázatkezelés, illetve pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és megvalósítása a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi információk előkészítésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, amely

 

i. a vizsgált jogalany pénzügyi beszámolói feletti belső ellenőrzés részét alkotják, vagy

 

ii. olyan információkat eredményeznek, amelyek a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások tekintetében jelentőséggel bírnak;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. értékelési szolgáltatások, méltányossági állásfoglalások, természetbeni hozzájárulásról szóló jelentések készítése;

a d) értékelési szolgáltatások, ideértve az aktuáriusi és bírósági támogató szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett értékelést, ha az értékelés a pénzügyi kimutatások tekintetében – külön vagy összesítve jelentős hatással bír;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v. aktuáriusi és jogi szolgáltatások, ideértve a peres ügyek megoldását is;

a e) az alábbiakkal kapcsolatos jogi szolgáltatások:

 

i. általános jogi tanácsadás.

 

ii. tárgyalás a vizsgált jogalany nevében vagy

 

iii. jogi képviselői szerep betöltése peres ügyek megoldása érdekében;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi. pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK irányelv 2. cikke (13) pontja b)–j) alpontjában említett közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára;

törölve

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii. részvétel a könyvvizsgálati ügyfél belső ellenőrzésében, valamint a belső könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő szolgáltatások nyújtása;

a f) részvétel a könyvvizsgálati ügyfél belső ellenőrzésében, valamint a belső könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő szolgáltatások nyújtása;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a g) folyó és halasztott adók kiszámítása, amennyiben az eredmény jelentős hatást gyakorolna a vizsgálandó pénzügyi kimutatásokra;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – viii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

viii. közvetítői vagy kereskedési, befektetési tanácsadási vagy befektetési banki szolgáltatások;

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a h) részvények népszerűsítése, kereskedelme vagy jegyzése a könyvvizsgálati ügyfél nevében.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) esetleg összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatások:

törölve

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve a felső vezetők felvételét is;

a i) a felső vezetés azon tagjait érintő humánerőforrás-szolgáltatások, akik helyzetükből adódóan jelentős befolyást gyakorolhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások elkészítésére, amennyiben az ilyen szolgáltatások magukban foglalják az alábbiakat:

 

i. az ilyen pozíciók betöltésére alkalmas jelöltek felkutatása vagy megkeresése; vagy

 

ii. az ilyen pozíciókra jelentkező személyek referenciáinak ellenőrzése.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. támogatói nyilatkozat kiadása befektetők részére egy vállalkozás értékpapírjainak kibocsátásával összefüggésben;

törölve

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK irányelv 2. cikke (13) pontja a) alpontjában említett közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára;

törölve

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. az eladói vagy vevői oldalon nyújtott átvilágítási szolgáltatások lehetséges egyesülés vagy felvásárlás esetén és a vizsgált jogalannyal kapcsolatos bizonyosság nyújtása más érdekeltek részére pénzügyi vagy társasági ügylet során;

törölve

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a j (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a j) adóügyi tanácsadás, amennyiben a tanácsadás hatékonysága egy adott elszámolási módszertől vagy a pénzügyi kimutatásokban való megjelenítéstől függ, és amennyiben az elszámolási módszer megfelelőségével kapcsolatban ésszerű kétség merül fel, és a tanácsadás eredménye vagy következménye e pénzügyi kimutatásokat jelentősen befolyásolná.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első és a második albekezdéstől eltérve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont iii. és iv. alpontjában említett szolgáltatásokat a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság előzetes jóváhagyása alapján.

törölve

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első és a második albekezdéstől eltérve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont i. és ii. alpontjában említett szolgáltatásokat az e rendelet 31. cikkében említett audit bizottság előzetes jóváhagyása alapján.

törölve

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha annak a hálózatnak a tagja, amelyhez a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tartozik, a vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalany ellenőrzése alatt álló, harmadik országban bejegyzett vállalkozás részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt, akkor az érintett jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek fel kell mérnie, hogy függetlenségét veszélyeztetik-e a hálózat tagja által nyújtott szolgáltatások.

törölve

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég egy hálózat tagja és szolgáltatásokat nyújt egy Unión kívüli, a vizsgált jogalany által ellenőrzött vállalkozás számára, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég értékeli, hogy az ilyen szolgáltatásnyújtás veszélyeztetheti-e a függetlenségét. Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét veszélyeztető tényezőt óvintézkedések útján elfogadható szintre lehet csökkenteni, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég óvintézkedések útján mérsékli az ilyen szolgáltatások nyújtásából eredő veszélyeket.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az így nyújtott szolgáltatások érintik a függetlenségét, akkor a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég óvintézkedések útján mérsékli a harmadik országban nyújtott szolgáltatásokból eredő veszélyeket. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát csak akkor folytathatja, ha a 11. cikkel összhangban igazolni tudja, hogy a szolgáltatások nyújtása nem befolyásolja szakmai megítélését és a könyvvizsgálói jelentést.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát csak akkor folytathatja, ha a 11. cikkel összhangban igazolni tudja, hogy a szolgáltatások nyújtása nem befolyásolja szakmai megítélését és a könyvvizsgálói jelentést.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vizsgált jogalany döntéshozatalában való részvételt, valamint a (3) bekezdés a) pontjának ii. és iii. alpontjában említett szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, hogy az minden esetben érinti a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét.

A vizsgált jogalany döntéshozatalában való részvételt úgy kell tekinteni, hogy az minden esetben érinti a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (3) bekezdés a) pontjának i., valamint iv–viii. alpontjában említett szolgáltatásnyújtásról feltételezni kell, hogy érinti a függetlenséget.

törölve

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kikérheti az illetékes hatóság ezzel kapcsolatos véleményét.

törölve

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves könyvvizsgálati bevételének több mint egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származik, és a könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz tartozik, amelyben a tagok összesített éves könyvvizsgálati bevétele az Unión belül meghaladja az 1 500 millió EUR-t, akkor teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

törölve

a) közérdeklődésre számot tartó jogalany részére sem közvetlenül, sem közvetetten nem nyújthat nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat;

 

b) nem lehet olyan hálózat tagja, amely az Unión belül nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt;

 

c) a (3) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat nyújtó jogalany sem közvetlenül, sem közvetetten nem birtokolhatja a könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy szavazati jogainak 5 %-ot meghaladó részét;

 

d) a (3) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok sem közvetlenül, sem közvetetten nem birtokolhatják együttesen a könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy szavazati jogainak 10 %-ot meghaladó részét;

 

e) a könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem közvetetten nem birtokolhatja a (3) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat nyújtó jogalany tőkéjének vagy szavazati jogainak 5 %-ot meghaladó részét.

 

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 68. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások, valamint az e cikk (3) bekezdésében említett nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének alkalmazása céljából. E hatáskörében a Bizottság figyelembe veszi a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma fejlődését.

törölve

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az illetékes hatóságok – bizonyítékok alapján – kiegészíthetik a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek számára tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatások (3) bekezdésben foglalt jegyzékét, amennyiben megállapítják, hogy az ilyen szolgáltatások nyújtása veszélyt jelent a könyvvizsgálók függetlenségére nézve.

 

Az illetékes hatóságok értesítik az EÉPH-t az e rendelkezés szerint hozott valamennyi határozatról. Az értesítés mellé nyilatkozatot mellékelnek, amely tartalmazza a szóban forgó határozat alapjául szolgáló indokokat.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások audit bizottság általi jóváhagyása

 

(1) Az audit bizottság a 10. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontjában meghatározott, a jog szerint könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég – vagy ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat tagja vagy egyéb, bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó cég által – nyújtott, a tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatások kivételével bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtására vonatkozó politikára irányuló ajánlást készít.

 

Az ajánlást az ügyviteli vagy felügyelő szervnek kell benyújtani, amely jóváhagyás céljából benyújtja a politikát a részvényesek közgyűlésének.

 

Ha az ügyviteli vagy felügyelő szerv határozata az audit bizottság ajánlásától eltér, az ügyviteli vagy felügyelő szerv nyilatkozatban indokolja az audit bizottság ajánlásától való eltérést.

 

A tagállamok megengedhetik vagy előírhatják, hogy az ajánlást jóváhagyás céljából be lehessen vagy kelljen nyújtani az ügyviteli vagy felügyelő szervnek.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett politika az alábbiakkal kapcsolatos megfontolásokat foglalja magában:

 

i. a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jellege, és hogy azok esetében milyen mértékben kell az audit bizottság által kialakított nyílt és átlátható pályáztatási eljárást kell lefolytatni, valamint

 

ii. a hatáskörök átruházása egyes jóváhagyási szintek tekintetében.

 

(3) A vizsgált jogalany közzéteszi az (1) bekezdés második albekezdése szerint elfogadott politikát, és közli azt az illetékes hatóságokkal. A vizsgált jogalany közleményéhez politikájára vonatkozó indokolással ellátott magyarázatot mellékel, különös tekintettel a (2) bekezdés i) pontjával kapcsolatban hozott határozatokra.

 

(4) Az audit bizottság évente felülvizsgálja az e cikk szerint elfogadott politikát, és az (1) bekezdéssel összhangban ajánlásokat nyújthat be az ügyviteli vagy felügyelő szervnek.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– azt, hogy teljesíti-e a belső szervezetre vonatkozóan a 6. cikkben rögzített követelményeket;

törölve

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– azt, hogy teljesíti-e a 7., 9. és 10. cikkben rögzített követelményeket;

– azt, hogy teljesíti-e a 9. és 10. cikkben rögzített követelményeket;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlensége önellenőrzés vagy önérdek miatt veszélybe kerül, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezheti el a jog szerinti könyvvizsgálatot.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlensége önellenőrzés miatt veszélybe kerül, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezheti el a jog szerinti könyvvizsgálatot.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyilvántartást vezet az (1) és (2) bekezdésben említett értékelésekről, továbbá a könyvvizsgálati munkaanyagokban dokumentálja a függetlenségét fenyegető összes jelentős veszélyt, valamint az e veszélyek csökkentésére alkalmazott óvintézkedéseket.

törölve

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) évente írásban igazolja az audit bizottságnak, hogy független a vizsgált jogalanytól;

a) évente írásban igazolja az audit bizottságnak, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, a könyvvizsgáló partnerek, a felső vezetők és a jog szerinti könyvvizsgálatot végző vezetők függetlenek a vizsgált jogalanytól;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) évente írásban megerősíti az audit bizottságnak a könyvvizsgáló partnerek, valamint a jog szerinti könyvvizsgálatot végző szűkebb csoport felső vezetője vagy vezetője nevét, továbbá tanúsítja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség;

törölve

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) engedélyt kér az audit bizottságtól arra, hogy a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthasson a vizsgált jogalany részére;

törölve

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) engedélyt kér a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságtól arra, hogy a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontja szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthasson a vizsgált jogalany részére;

törölve

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

törölve

Információk közlése harmadik országbeli könyvvizsgálókkal és hatóságokkal

 

(1) Ha egy jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég olyan közérdeklődésre számot tartó jogalanynál végez jog szerinti könyvvizsgálatot, amely egy harmadik országban található anyavállalattal rendelkező vállalkozáscsoport tagja, akkor a 2006/43/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében a bizalmasságra és a szakmai titoktartásra vonatkozóan rögzített szabályok nem akadályozhatják azt, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a végzett könyvvizsgálati munkára vonatkozó dokumentációját átadja a harmadik országban található csoportkönyvvizsgáló részére, ha a dokumentáció kizárólag az anyavállalat konszolidált pénzügyi kimutatásait vizsgáló könyvvizsgálat elkészítéséhez szükséges.

 

Az információknak a harmadik országban található csoportkönyvvizsgáló részére történő átadása a 95/46/EK irányelv IV. fejezetével, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó tagállami szabályokkal összhangban történik.

 

(2) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég olyan közérdeklődésre számot tartó jogalanynál végez jog szerinti könyvvizsgálatot, amely harmadik országban értékpapírt bocsátott ki, vagy amely olyan csoport tagja, amely harmadik országban jogszabályban előírt konszolidált pénzügyi kimutatást ad ki, akkor a birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokat vagy az adott jogalany könyvvizsgálatával kapcsolatos egyéb dokumentumokat csak a 2006/43/EK irányelv 47. cikkében foglalt feltételekkel adhatja át az érintett harmadik országok illetékes hatóságainak.

 

A 13. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 23. cikkébe.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikk

törölve

A jog szerinti könyvvizsgálat hatóköre

 

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálata során a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy véleményt alkosson arról, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak-e a vonatkozó pénzügyi beszámolási kerettel összhangban, és adott esetben arról, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások megfelelnek-e a 22. cikkben említett jog szerinti követelményeknek.

 

E lépések során legalább a 15–20. cikkben rögzített követelményeket teljesíteni kell.

 

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a 21–25. cikkel összhangban nyilvánít véleményt.

 

(2) A 22. és 23. cikkben említett beszámolási követelmények sérelme nélkül a jog szerinti könyvvizsgálat hatóköre nem terjed ki sem a vizsgált jogalany jövőbeli életképességére, sem annak hatékonyságára és eredményességére, ahogyan a vezetés vagy az ügyviteli szerv a jogalany ügyeit a múltban igazgatta vagy a jövőben igazgatja majd.

 

A 14. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 25a. cikkébe (új).

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

törölve

Szakmai szkepticizmus

 

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálata során a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek mindvégig szakmai szkepticizmussal kell élnie, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy szabálytalanságra, ezen belül csalásra vagy tévedésre utaló tényből vagy magatartásból eredő lényeges hibás állítás attól függetlenül előfordulhat, hogy a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a vizsgált jogalany vezetése, valamint az irányításával megbízott személyek becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatban.

 

A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek különösen a valós értékekre, a goodwill és egyéb immateriális javak értékvesztésére, valamint a tevékenység folyamatossága szempontjából lényeges jövőbeni cash flow-kra vonatkozó vezetői becslések vizsgálatakor kell szakmai szkepticizmussal élnie.

 

E cikk alkalmazásában a szakmai szkepticizmus az olyan szakember hozzáállása, aki kételkedik, számít az olyan körülményekre, amelyek tévedésből vagy csalásból eredő hibás állításra utalhatnak, továbbá kritikai értékelésnek veti alá a könyvvizsgálati bizonyítékokat.

 

A 15. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 21. cikkébe.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

törölve

Munkaszervezés

 

(1) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát könyvvizsgáló cég végzi, akkor a könyvvizsgáló cég legalább egy fő könyvvizsgáló partnert jelöl ki. A könyvvizsgáló cég valamennyi kijelölt könyvvizsgáló partner számára elegendő erőforrást biztosít feladatai megfelelő ellátásához.

 

A kijelölendő fő könyvvizsgáló partnerek kiválasztása során a könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálati minőség, a függetlenség és a szaktudás biztosítását tekinti fő szempontnak.

 

A kijelölt fő könyvvizsgáló partnerek tevékenyen részt vesznek a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésében.

 

(2) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát jog szerinti könyvvizsgáló végzi, akkor a könyvvizsgáló elegendő időt fordít a megbízásra, és alkalmazottai számára elegendő erőforrásokat biztosít feladatai megfelelő ellátásához.

 

(3) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyilvántartást vezet azokról az esetekről, amelyekben alkalmazottai nem tartják be ezt a rendeletet. Nyilvántartást vezet továbbá az ilyen esetek következményeiről, ideértve az érintett alkalmazottakkal szembeni intézkedéseket, valamint a belső minőség-ellenőrzési rendszer módosítására hozott intézkedéseket. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég éves jelentésben foglalja össze az e téren meghozott intézkedéseket, amelyet eljuttat az alkalmazottakhoz.

 

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég külső szakértőt kér fel tanácsadásra, akkor dokumentálja a felkérést, valamint a kapott tanácsokat.

 

(4) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég ügyfélnyilvántartást vezet. A nyilvántartás az egyes könyvvizsgálati ügyfelekről az alábbi adatokat tartalmazza:

 

a) az ügyfél nevét, címét és tevékenységének helyét;

 

b) könyvvizsgáló cég esetében a fő könyvvizsgáló partnereket;

 

c) a jog szerinti könyvvizsgálatért, valamint az egyéb szolgáltatásokért az egyes pénzügyi években felszámított díjakat.

 

(5) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég könyvvizsgálati dossziét hoz létre minden elvégzett jog szerinti könyvvizsgálatra vonatkozóan. A könyvvizsgálati dosszié legalább az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza papíralapú vagy elektronikus formátumban:

 

a) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalany közötti szerződést és annak valamennyi módosítását;

 

b) a vizsgált jogalannyal a jog szerinti könyvvizsgálattal kapcsolatban folytatott levelezést;

 

c) a jog szerinti könyvvizsgálat várható hatókörét és módszerét rögzítő könyvvizsgálati tervet;

 

d) az elvégzett könyvvizsgálati tevékenységek jellegének és terjedelmének leírását;

 

e) a könyvvizsgálati tervben rögzített könyvvizsgálati eljárások szakaszainak kezdő és befejező dátumát;

 

f) a végrehajtott könyvvizsgálati eljárások fő megállapításait;

 

g) az f) pontban említett megállapítások alapján levont következtetéseket;

 

h) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner a 22. és 23. cikkben említett jelentések tervezetével alátámasztott véleményét;

 

i) a 11. cikk (3) bekezdése, a 16. cikk (3) bekezdése, 17. és 18. cikk, valamint a 19. cikk (6) bekezdése alapján nyilvántartott adatokat;

 

j) a 22. és 23. cikkben említett jelentéseket alátámasztó, valamint az e rendelet és más vonatkozó jogszabályi előírások betartásának figyelemmel kísérését szolgáló egyéb lényeges adatokat és dokumentumokat.

 

A könyvvizsgálati dossziét a 22. cikkben említett könyvvizsgálói jelentés aláírásának napjától számított két hónapon belül le kell zárni.

 

(6) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyilvántartást vezet a jog szerinti könyvvizsgálatok végzésével kapcsolatos panaszokról.

 

A 16. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 25b. cikkébe (új).

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. cikk

törölve

A piac integritása

 

(1) Olyan esemény előfordulásakor, amely a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységének feddhetetlensége szempontjából súlyos következményekkel jár vagy járhat, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég:

 

a) nyilvántartásba veszi az eseményt;

 

b) megfelelő intézkedéseket hoz az esemény következményeinek kezelésére, valamint az esemény ismételt előfordulásának megelőzésére;

 

c) az eseményről tájékoztatja a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot.

 

Az első albekezdés a) pontjában említett nyilvántartásban szerepeltetni kell az eseménnyel kapcsolatos tényeket és körülményeket, az érintett személyre vagy személyekre vonatkozó információkat, valamint az említett albekezdés b) pontja alapján hozott intézkedések részleteit.

 

(2) A 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül, ha a közérdeklődésre számot tartó jogalanynál jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szabálytalanságra, ezen belül a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásait érintő csalásra utaló tény vagy magatartás előfordulását, illetve elkövetését vagy annak kísérletét feltételezi vagy alapos okkal feltételezheti, akkor erről tájékoztatja a vizsgált jogalanyt, és felkéri a kérdés kivizsgálására, valamint arra, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket a szabálytalanságok kezelésére és a szabálytalanságok ismételt előfordulásának megakadályozására.

 

Ha a vizsgált jogalany az ügyet nem vizsgálja ki vagy nem intézkedik, vagy ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megítélése szerint a vizsgált jogalany által meghozott intézkedések nem megfelelőek az adott szabálytalanságok kezelésére, akkor a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a szabálytalanságokról tájékoztatja a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságokat.

 

Az első albekezdésben említett tények jóhiszemű közlése az illetékes hatóságokkal a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részéről nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

 

A 17. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 25c. cikkébe (új).

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. cikk

törölve

A konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata

 

(1)Az olyan vállalkozáscsoport konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálata esetén, amelynél az anyavállalat közérdeklődésre számot tartó jogalany, a csoportkönyvvizsgáló:

 

a) teljes felelősséggel tartozik a 22. cikkben említett könyvvizsgálói jelentésért, valamint a 23. cikkben említett audit bizottsághoz címzett, a konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos kiegészítő jelentésért;

 

b) dokumentálja, hogy a csoport könyvvizsgálata céljából a könyvvizsgálati munka mely elemeit végzik harmadik országbeli könyvvizsgálók, jog szerinti könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizsgáló jogalanyok és könyvvizsgáló cégek;

 

c) dokumentált felülvizsgálatot végez a harmadik országbeli könyvvizsgálók, jog szerinti könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizsgáló jogalanyok és könyvvizsgáló cégek által a csoport könyvvizsgálata céljából végzett könyvvizsgálati munkáról. A csoportkönyvvizsgáló által megőrzött dokumentációnak lehetővé kell tennie az érintett illetékes hatóság számára, hogy megfelelően áttekinthesse a csoportkönyvvizsgáló munkáját.

 

Az első albekezdés (c) pontjának alkalmazásában a csoportkönyvvizsgáló azzal a feltétellel támaszkodhat harmadik országbeli könyvvizsgáló, jog szerinti könyvvizsgáló, könyvvizsgáló jogalany vagy könyvvizsgáló cég munkájára, hogy megszerzi az adott harmadik országbeli könyvvizsgáló, jog szerinti könyvvizsgáló, könyvvizsgáló jogalany vagy könyvvizsgáló cég hozzájárulását a vonatkozó dokumentációnak a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során való átadásához.

 

(2) Ha a csoportkönyvvizsgáló nincs abban a helyzetben, hogy az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontját betartsa, akkor megfelelő intézkedéseket hoz, és erről tájékoztatja a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot.

 

Ilyen intézkedés lehet további jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése a közérdeklődésre számot tartó jogalany érintett leányvállalatánál akár közvetlenül, akár a feladatok kiszervezése útján.

 

(3) Ha a csoportkönyvvizsgálót minőségbiztosítási ellenőrzés vagy olyan vizsgálat alá vonják, amely egy vállalkozáscsoport konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatára irányul, ahol az anyavállalat közérdeklődésre számot tartó jogalany, akkor a csoportkönyvvizsgáló kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a birtokában lévő dokumentációt a harmadik országbeli könyvvizsgálók, jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló jogalanyok vagy könyvvizsgáló cégek által a csoport könyvvizsgálata céljából végzett könyvvizsgálati munkáról, ideértve a csoport könyvvizsgálatára vonatkozó munkaanyagokat is.

 

Az illetékes hatóság e rendelet IV. címének III. fejezete alapján további dokumentációt kér be arról a könyvvizsgálati munkáról, amelyet a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a csoportos könyvvizsgálat céljából az érintett illetékes hatóságok részére végeznek.

 

Ha a vállalkozáscsoport egy részének könyvvizsgálatát harmadik országbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok végzik, az illetékes hatóság a 2006/43/EK irányelv 47. cikkében említett munkavégzési megállapodások keretében további dokumentációt kér be a harmadik országbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok által a harmadik országbeli illetékes hatóságok részére végzett könyvvizsgálati munkáról.

 

A harmadik albekezdéstől eltérve, ha a vállalkozáscsoport egy részének könyvvizsgálatát olyan harmadik országbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok végzik, amely harmadik országgal nem kötöttek a 2006/43/EK irányelv 47. cikkében említett munkavégzési megállapodást, a csoportkönyvvizsgáló kérésre megfelelően eljuttatja részükre a harmadik országbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló jogalanyok által végzett könyvvizsgálati munka további dokumentációját, ezen belül a csoport könyvvizsgálatára vonatkozó munkaanyagokat. Az eljuttatás biztosítása érdekében a csoportkönyvvizsgáló megőrzi a dokumentáció egy példányát, vagy megállapodik a harmadik országbeli könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló jogalannyal, hogy ezekhez kérelem esetén megfelelően és korlátozásmentesen hozzáférhessen, vagy egyéb megfelelő intézkedést hoz. Ha jogi vagy egyéb okok miatt a könyvvizsgálati munkaanyag nem kerülhet a harmadik országból a csoportkönyvvizsgálóhoz, a csoportkönyvvizsgáló által megőrzött dokumentációnak bizonyítékot kell tartalmaznia arra, hogy a csoportkönyvvizsgáló végrehajtotta a megfelelő eljárásokat ahhoz, hogy hozzáférjen a könyvvizsgálói dokumentációhoz, a harmadik ország jogszabályaiból fakadó jogi akadályokon kívüli akadályok esetén pedig tartalmaznia kell az ilyen akadály meglétét alátámasztó bizonyítékot is.

 

A 18. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 27. cikkébe.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. cikk

törölve

Belső minőség-ellenőrzés

 

(1) A 22. és 23. cikkben említett jelentések kiadása előtt belső minőség-ellenőrzést kell végezni, amely értékeli a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner által a jelentések tervezetében foglalt vélemény és következtetések megalapozottságát.

 

(2) A belső minőség-ellenőrzést belső minőségellenőr végzi. Az ellenőr olyan jog szerinti könyvvizsgáló, aki nem vesz részt abban a jog szerinti könyvvizsgálatban, amelyre a belső minőség-ellenőrzés vonatkozik.

 

(3) A belső minőség-ellenőrzés során az ellenőr legalább a következőket nyilvántartásba veszi:

 

a) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner által a végrehajtott könyvvizsgálati eljárások megállapításait, valamint az azokból levont következtetések alátámasztására adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást, függetlenül attól, hogy azt a belső minőségellenőr kérésére adták vagy sem;

 

b) az auditált pénzügyi kimutatásokat;

 

c) a végrehajtott könyvvizsgálati eljárások megállapításait, valamint az azokból levont következtetéseket;

 

d) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner a 22. és 23. cikkben említett jelentések tervezetében közölt véleményét.

 

(4 A belső minőség-ellenőrzés legalább a következő elemeket értékeli:

 

a) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét a vizsgált jogalanytól;

 

b) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner által a jog szerinti könyvvizsgálat során feltárt jelentős kockázatokat, valamint az általa a feltárt kockázatok megfelelő kezelésére hozott intézkedéseket;

 

c) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner által adott indokolást különösen a lényegességre és a b) pontban említett jelentős kockázatokra vonatkozóan;

 

d) a külső szakértők tanácsadás iránti megkeresését, valamint a kapott tanácsok alkalmazását;

 

e) a könyvvizsgálat során a pénzügyi kimutatásokban feltárt, helyesbített és helyesbítetlen hibás állítások jellegét és hatókörét;

 

f) az audit bizottsággal, valamint a vizsgált jogalany ügyvezető és/vagy felügyelő szerveivel megvitatott kérdéseket;

 

g) az illetékes hatóságokkal és adott esetben egyéb harmadik felekkel megvitatott kérdéseket;

 

h) azt, hogy a dossziéból kiválasztott dokumentumok és információk megfelelően tükrözik-e a könyvvizsgálatba bevont alkalmazottak álláspontját, valamint azt, hogy e dokumentumok és információk alátámasztják-e a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner által a 22. és 23. cikkben említett jelentések tervezetében közölt véleményt.

 

(5) A belső minőségellenőr a belső minőség-ellenőrzés eredményeit megvitatja a jog szerinti könyvvizsgálóval vagy a fő könyvvizsgáló partnerrel. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég meghatározza az akkor követendő eljárást, ha az ellenőr és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner véleménye az ellenőrzés eredményeit illetően eltér.

 

(6) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyilvántartást vezet a belső minőség-ellenőrzés eredményeiről, valamint az eredményeket megalapozó szempontokról.

 

A 19. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 25d. cikkébe (új).

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20. cikk

törölve

Nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazása

 

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi, amennyiben a standardok összhangban állnak az e rendeletben rögzített követelményekkel.

 

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalanynál végzett jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit könyvvizsgálói jelentésben mutatja be.

(1) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalanynál végzett jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően kidolgozott könyvvizsgálói jelentésben mutatja be.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A könyvvizsgálói jelentés írásban készül. A könyvvizsgálói jelentés legalább:

(2) A könyvvizsgálói jelentés írásban és elektronikus formátumban készül. A könyvvizsgálói jelentés legalább:

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) meghatározza az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatásokat, valamint azokat a dátumokat és időszakokat, amelyekre vonatkoznak;

b) azonosítja az egyéni jogalany vagy az összevont csoport éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő minden egyes pénzügyi kimutatás címét, valamint közli azokat a dátumokat vagy időszakokat, amelyekre az egyes pénzügyi kimutatások vonatkoznak;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) további jelentések felülvizsgálata esetén ismerteti a felülvizsgálat hatókörét;

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) véleményt kell adnia (adniuk) arról, hogy:

 

i. a vezetőségi beszámoló összhangban van-e az azonos üzleti évről készített éves beszámolókkal;

 

ii. a vezetőségi beszámoló az alkalmazandó jogi követelményekkel összhangban készült-e;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

 

 

cb) nyilatkozni kell arról, hogy a könyvvizsgálat során a vállalkozásról és környezetéről szerzett ismeretek és tudás alapján a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló cég felfedezett-e bármely jelentősnek tekinthető hibás közlést a vezetőségi beszámolóban, és ha igen, jelezzék, hogy a szóban forgó hibás közlés milyen jellegű;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) meghatározza, hogy a vizsgált jogalanyon belül melyik szerv jelölte ki a jog szerinti könyvvizsgálókat vagy könyvvizsgáló cégeket;

d) amennyiben a vezetőségi beszámolóban vagy az ugyanazon pénzügyi évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásokban még nem tették közzé, közli, hogy ki, illetve melyik szerv jelölte ki a jog szerinti könyvvizsgálókat vagy könyvvizsgáló cégeket;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) közli a kijelölés napját, valamint a folyamatos megbízás teljes időtartamát a korábbi hosszabbításokkal és megújításokkal együtt;

e) amennyiben az ugyanazon pénzügyi évre vonatkozó vezetőségi beszámolóban és éves pénzügyi kimutatásokban még nem tették közzé, közli a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésének napját, valamint a folyamatos megbízás teljes időtartamát a jog szerinti könyvvizsgálóra vagy könyvvizsgáló cégre vonatkozó korábbi hosszabbításokkal és megújításokkal együtt;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) közli, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot a 20.cikkben említett nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban végezték el;

f) közli, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban végezték el;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a könyvvizsgálói záradék támogatásaként a t) pontban meghatározott követelmények szerint benyújtja a következőket:

 

i. a lényeges hibás állítások legfontosabb értékelt kockázatainak leírása, ideértve a csaláshoz kapcsolódó, lényeges hibás állítások értékelt kockázatait;

 

ii. a könyvvizsgáló e kockázatokra adott válaszának összefoglalása; valamint

 

iii. a könyvvizsgálat fő megállapításai.

 

Amennyiben az egyes jelentős könyvvizsgálati kockázatokról szóló vonatkozó könyvvizsgáló jelentésekben foglalt fenti információk tekintetében jelentőséggel bír, egyértelműen hivatkozni kell a pénzügyi kimutatásokban közzétett vonatkozó információkra.

 

A lényeges hibás állítások legfontosabb értékelt kockázatai tekintetében a könyvvizsgálói jelentésbe belefoglalandó, fent említett információkat a jogalany audit bizottságával megtárgyalt kérdések közül választják ki, a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok által támasztott követelményekkel összhangban.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) ismerteti az alkalmazott módszertant, ezen belül azt, hogy a mérleg mekkora részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az ellenőrzés milyen mértékben alapult rendszer- és megfelelőségi teszten;

törölve

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) ismerteti a részletes vizsgálat és megfelelőségi teszt súlyozásának változását az előző évhez képest akkor is, ha az előző évi jog szerinti könyvvizsgálatot más jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezte;

törölve

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) részletezi a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése során figyelembe vett lényegességi szintet;

törölve

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) meghatározza azokat a területeket, amelyeken fennáll annak a kockázata, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások lényeges hibás állítást tartalmaznak, ideértve a kritikus számviteli becsléseket vagy az értékelési bizonytalanság területeit;

törölve

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) nyilatkozatot tartalmaz a vizsgált jogalany helyzetéről, illetve konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetén az anyavállalat és a csoport helyzetéről, különösen arról, hogy a jogalany, illetve az anyavállalat és a csoport képes-e a kötelezettségeit belátható időn belül teljesíteni, és ezáltal biztosított-e tevékenységének folyamatossága;

(l) a következőket tartalmazza:

 

i. arra vonatkozó következtetést, hogy a vezetés megfelelően alkalmazza-e a vállalkozás folytatására vonatkozó feltételezést a pénzügyi beszámolók kidolgozásakor, a vonatkozó pénzügyi beszámolási kerettel összhangban; valamint

 

ii. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló azonosított-e lényeges bizonytalanságot olyan eseményekkel vagy körülményekkel kapcsolatban, amelyek komolyan kétségessé tehetik azt, hogy a jogalany képes-e folytatni a vállalkozást;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) értékeli a jogalany, illetve konszolidált pénzügyi kimutatások esetében az anyavállalat belső ellenőrzési rendszerét és azon belül a jog szerinti könyvvizsgálat során feltárt jelentős belső ellenőrzési hiányosságokat, továbbá a könyvviteli és számviteli rendszert;

törölve

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n) ismerteti, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatnak milyen mértékben volt célja a szabálytalanságok, ezen belül a csalás felderítése;

törölve

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) jelzi és ismerteti a számviteli szabályok, a jogszabályok, a létesítő okiratok megsértését, valamint a számviteli politikai döntéseket és a jogalany irányítása szempontjából jelentős egyéb ügyeket;

törölve

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

oa) a számviteli vagy jogi követelmények olyan megsértésének azonosítása, amely jelentős a jogalany irányítása vagy tevékenységének folyamatossága szempontjából;

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q) nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a 10. cikk (3) bekezdésében említett nem könyvvizsgálói szolgáltatásokra nem került sor, valamint arról, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálat során teljes mértékben megőrizték függetlenségüket. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végezte, a jelentésben azonosítani kell a könyvvizsgálói megbízást teljesítő csoport valamennyi tagját, továbbá meg kell állapítani azt, hogy valamennyi tag teljes mértékben megőrizte függetlenségét, és a vizsgált jogalanyhoz nem fűződött közvetlen vagy közvetett érdeke;

q) nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a 10. cikk (3) bekezdésében említett tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatásokra nem került sor, valamint arról, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálat során megőrizték függetlenségüket; ismerteti a közérdeklődésre számot tartó jogalanynak az audit bizottság jóváhagyása alapján nyújtott, a 10. cikk (2) bekezdésében említett bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végezte, a jelentésben közölni kell, hogy a megbízást teljesítő csoport valamennyi tagja független maradt a vizsgált jogalanytól;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

törölve

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

törölve

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

t) könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, amely egyértelműen tartalmazza a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek arról alkotott véleményét, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások a vonatkozó pénzügyi beszámolási szabályrendszernek megfelelően készültek-e, valamint megbízható és valós képet adnak-e, és adott esetben azt is tartalmazza, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek; a könyvvizsgálói záradék hitelesítő, korlátozott vagy elutasító lehet, illetve ha a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nem tudnak záradékot adni, elutasítják a véleménynyilvánítást. Korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a jelentésben indokolni kell az ilyen döntést;

t) könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, amely egyértelműen tartalmazza a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek arról alkotott véleményét, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak-e az egyéni jogalany vagy összevont csoport pénzügyi helyzetéről, pénzügyi teljesítményéről és pénzmozgásairól a vonatkozó pénzügyi beszámolási szabályrendszerrel összhangban, és megfelelnek-e a jogszabályban előírt számviteli követelményeknek; a könyvvizsgálói záradék módosítás nélküli, korlátozott vagy elutasító lehet, illetve ha a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nem tudnak záradékot adni, elutasítják a véleménynyilvánítást. Korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a jelentésben indokolni kell az ilyen döntést;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u) hivatkozik minden olyan kérdésre, amelyre a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nyomatékosan felhívták a figyelmet anélkül, hogy korlátozott záradékot adtak volna;

u) hivatkozik minden egyéb olyan kérdésre, amelyre a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nyomatékosan felhívták a figyelmet anélkül, hogy módosított záradékot adtak volna;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v) véleményt fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy az éves beszámoló összhangban áll-e az azonos pénzügyi évről készített éves pénzügyi kimutatásokkal;

törölve

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – w pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

w) meghatározza a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek székhelyét.

törölve

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére több jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jelölnek ki, akkor azok megállapodnak a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeiről, és közös jelentést nyújtanak be, amelyet közös záradékkal látnak el. Megállapodás hiányában az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a jelentést külön záradékkal látják el. Ha a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek egyike korlátozott vagy elutasító záradékot ad vagy a véleménynyilvánítást elutasítja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jelentést valamennyi jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég korlátozott vagy elutasító záradékkal látta el, illetve a véleménynyilvánítást elutasította. Az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a nézeteltérést külön bekezdésben indokolják.

(3) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére több jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jelölnek ki, akkor az érintett jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek megállapodnak a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeiről, és közös jelentést nyújtanak be, amelyet közös záradékkal látnak el.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A könyvvizsgálói jelentés terjedelme legfeljebb négy oldal, vagy szóközök nélkül 10 000 karakter. Nem tartalmazhat kereszthivatkozást a 23. cikkben említett, az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentésre.

(4) A könyvvizsgálói jelentés nem tartalmazhat kereszthivatkozást a 23. cikkben említett, az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentésre.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A könyvvizsgálói jelentést a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek aláírják és keltezik. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végzi, akkor a könyvvizsgálói jelentést legalább a könyvvizsgáló cég megbízásából a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgálók írják alá.

(5) A könyvvizsgálói jelentést a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek aláírják és keltezik. Ha könyvvizsgáló cég végzi el a kötelező könyvvizsgálatot, akkor a kötelező könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégző bejegyzett könyvvizsgáló(k)nak alá kell írnia a könyvvizsgálói jelentést.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vállalkozások meghatározott fajtáinak éves pénzügyi kimutatásairól és kapcsolódó beszámolóiról szóló [XXX] irányelv 35. cikke a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokról készült könyvvizsgálói jelentésekre nem vonatkozik.

törölve

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audit bizottság vagy az annak megfelelő feladatkört ellátó szerv jogosult a kiegészítő jelentést a vizsgált jogalany irányító, ügyviteli vagy felügyelő szerve részére átadni.

Az audit bizottság vagy az annak megfelelő feladatkört ellátó szerv a kiegészítő jelentést a vizsgált jogalany irányító, ügyviteli vagy felügyelő szerve részére átadja.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiegészítő jelentés a vizsgált jogalany közgyűlése részére akkor adható át, ha a vizsgált jogalany ügyvezető vagy ügyviteli szerve úgy dönt.

törölve

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 22. cikk (2) bekezdésének q) pontja szerinti függetlenségi nyilatkozatot tartalmaz;

a) függetlenségi nyilatkozatot tartalmaz;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) megjelöli az audit bizottsággal vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatkört ellátó szervvel folytatott megbeszélések napját;

b) ismerteti a vizsgált jogalany audit bizottságával, ügyvezető szervével, valamint az ügyviteli vagy felügyelő szervével folytatott kommunikáció természetét és mértékét, ideértve az ilyen kommunikáció gyakoriságát;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megjelöli a vizsgált jogalany ügyvezető, ügyviteli vagy felügyelő szervével folytatott megbeszélések napját, ha van ilyen;

törölve

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) ismerteti a kijelölési eljárást;

törölve

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) ismerteti a feladatok megoszlását a jog szerinti könyvvizsgálók és/vagy könyvvizsgáló cégek között;

e) leírja a könyvvizsgálat hatókörét és időzítését, és adott esetben ismerteti az alábbiakat:

 

a feladatok megoszlása – és adott esetben rotációja – a jog szerinti könyvvizsgálók és/vagy könyvvizsgáló cégek között; valamint

 

– konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetében jelzi, hogy a könyvvizsgálati munka mely elemeit végezték harmadik országbeli könyvvizsgálók, jog szerinti könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizsgáló jogalanyok vagy könyvvizsgáló cégek;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) tartalmazza a jog szerinti könyvvizsgálat több jelentős megállapítását, többek között az alábbiakat:

 

i. a jog szerinti könyvvizsgálat során észlelt olyan események és körülmények leírása, amelyek komolyan kétségessé tehetik azt, hogy a jogalany képes a vállalkozás folytatására, továbbá annak leírása, hogy az említett események és körülmények súlyos bizonytalanságot jelentenek-e;

 

ii. összefoglaló a vállalkozás folytatásának értékeléséhez felhasznált garanciákról, támogatói nyilatkozatokról, állami intervencióra vonatkozó vállalásokról, valamint egyéb támogató intézkedésekről;

 

iii. a számviteli nyilvántartásokban, az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatásokban és a könyvvizsgálat alá tartozó egyéb jelentésekben – amennyiben azokat alkalmazták és befolyásolták a pénzügyi kimutatásokat – a jog szerinti könyvvizsgálat során feltárt jelentős hibák vagy mulasztások részletei;

 

iv. a jog szerinti könyvvizsgálat során azonosított, törvényi és rendeleti rendelkezések be ne tartásával kapcsolatos kérdések, amennyiben azokat lényegesnek tartják ahhoz, hogy az audit bizottság elláthassa feladatait;

 

v. a belső ellenőrzés azonosított, jelentős hiányosságai. Minden ilyen jelentős hiányosság tekintetében a kiegészítő jelentésnek tartalmaznia kell, hogy a szóban forgó hiányosságot a vezetőség megoldotta-e. Ezenkívül információkat kell tartalmaznia minden olyan kiegészítő könyvvizsgálói eljárásról, amelyet a jogalany belső ellenőrzésében feltárt hiányosság ellensúlyozására hajtottak végre a konkrét érintett területeken;

 

vi. a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek a jogalany számviteli módszereinek lényeges minőségi szempontjaival kapcsolatos nézetei, ideértve a számviteli politikákat, a számviteli becsléseket, az értékeléséket és a pénzügyi kimutatások közzétételeit;

 

vii. a konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetében a konszolidáció elveinek alkalmazásával kapcsolatos meghatározó következtetések;

 

viii. a könyvvizsgálat során észlelt jelentős nehézségek leírása;

 

ix. a könyvvizsgálat kapcsán felmerülő olyan lényeges problémák leírása, amelyeket megvitattak, vagy amelyekről a vezetéssel levelezést folytattak;

 

x. a könyvvizsgálat kapcsán felmerülő minden egyéb probléma leírása, amelyek – a könyvvizsgáló szakmai véleménye alapján – lényegesek a pénzügyi beszámolás folyamatának felügyelete szempontjából;

 

xi. annak leírása, hogy a vizsgált jogalany minden kért magyarázatot és dokumentumot megadott, illetve rendelkezésre bocsátott-e.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) jelzi és ismerteti a lényeges bizonytalansággal kapcsolatos megítéléseket, amelyek kétségessé tehetik azt, hogy a jogalany képes a vállalkozás folytatására;

törölve

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) részletesen meghatározza, hogy a könyvvitel, a számvitel, valamennyi auditált dokumentum, az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások és az esetleges kiegészítő jelentések megfelelőnek ítélhetők-e;

törölve

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) jelzi és részletesen ismerteti az előírások megsértésének valamennyi esetét, ideértve a nem lényeges eseteket is, amennyiben azok az audit bizottság számára fontosnak tekinthetők feladatai ellátásához;

törölve;

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) értékeli az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások különböző tételeire alkalmazott értékelési módszereket, valamint azok változásának hatását;

törölve

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) részletesen ismerteti a vállalkozás folytatásának értékeléséhez felhasznált garanciákat, támogatói nyilatkozatokat, állami intervencióra vonatkozó vállalásokat, valamint egyéb támogató intézkedéseket;

törölve

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) igazolja a leltározás és egyéb fizikai ellenőrzés során való jelenlétet akkor, ha leltározásra vagy fizikai ellenőrzésre sor került;

törölve

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetében közli és ismerteti a konszolidáció elveit;

törölve

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetében jelzi, hogy a könyvvizsgálati munka mely elemeit végzik harmadik országbeli könyvvizsgálók, jog szerinti könyvvizsgálók, harmadik országbeli könyvvizsgáló jogalanyok vagy könyvvizsgáló cégek;

törölve

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n) jelzi, hogy a vizsgált jogalany minden kért magyarázatot és dokumentumot megadott, illetve rendelkezésre bocsátott-e.

törölve

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek aláírják és keltezik. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végzi, akkor az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést legalább a könyvvizsgáló cég megbízásából a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgálók írják alá.

(4) Az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek aláírják és keltezik. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végzi, akkor az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést a könyvvizsgáló cég megbízásából a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgálók írják alá.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Kérésre az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek haladéktalanul az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják.

törölve

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek beszámolnak az audit bizottságnak a jog szerinti könyvvizsgálat során felmerült legfontosabb kérdésekről, különösen a belső ellenőrzés azon lényeges gyengeségeiről, amelyek a pénzügyi beszámolás folyamatát érintik. Bármelyik fél kérésére a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek ezeket a kérdéseket megvitatják az audit bizottsággal.

A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek beszámolnak az audit bizottságnak a jog szerinti könyvvizsgálat során felmerült legfontosabb kérdésekről, különösen a belső ellenőrzés azon jelentős hiányosságairól, amelyek a pénzügyi beszámolás folyamatát érintik. Bármelyik fél kérésére a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek ezeket a kérdéseket megvitatják az audit bizottsággal.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit bizottság felállításának kötelezettsége alól, akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy melyik szerve álljon kapcsolatban a jog szerinti könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel az e cikkben rögzített kötelezettségek teljesítése céljából.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti).

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2004/39/EK irányelv 55. cikkének, a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 53. cikkének, a 2007/64/EK irányelv irányelv 15. cikke (4) bekezdésének, a 2009/65/EK irányelv 106. cikkének, a 2009/110/EK irányelv 3. cikke első bekezdésének, valamint a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 72. cikkének sérelme nélkül a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul beszámolni a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak az adott közérdeklődésre számot tartó jogalanyt érintő olyan tényekről vagy döntésekről, amelyekről a jog szerinti könyvvizsgálat során tudomást szerez, és amelyek az alábbiak bármelyikét eredményezhetik:

(1) A 2004/39/EK irányelv 55. cikkének, a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 53. cikkének, a 2007/64/EK irányelv irányelv 15. cikke (4) bekezdésének, a 2009/65/EK irányelv 106. cikkének, a 2009/110/EK irányelv 3. cikke első bekezdésének, valamint a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 72. cikkének sérelme nélkül a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének 13. pontjában meghatározott közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul beszámolni a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak az adott közérdeklődésre számot tartó jogalanyt érintő olyan információkról, amelyekről a jog szerinti könyvvizsgálat lefolytatása során tudomást szerez, és amelyek az alábbiak bármelyikét eredményezték vagy eredményezhetik:

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a közérdeklődésre számot tartó jogalany folyamatos működésének károsodását;

b) a közérdeklődésre számot tartó jogalany folyamatos működését fenyegető komoly veszély vagy a folyamatos működéssel kapcsolatos súlyos kétségek felmerülését;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a pénzügyi kimutatások hitelesítésének megtagadását, vagy fenntartások kifejezését.

c) a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói záradék kiadásának megtagadását, vagy a véleménynyilvánítást elutasító vagy korlátozott záradék kiadását.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles továbbá beszámolni azokról a tényekről vagy döntésekről, amelyekről az általa jog szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalannyal szoros kapcsolatban álló vállalkozás jog szerinti könyvvizsgálata során szerez tudomást.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles továbbá beszámolni az első albekezdés a), b) vagy c) pontjában említett olyan információkról, amelyekről az általa jog szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalany ellenőrzése alatt álló vállalkozás jog szerinti könyvvizsgálata során szerez tudomást.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelintézeteket és biztosítóintézeteket felügyelő illetékes hatóságoknak rendszeres párbeszédet kell folytatniuk az ilyen vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel.

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak rendszeres párbeszédet kell folytatniuk az ilyen vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel. Az illetékes hatóság és az érintett jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tájékoztatják egymást és a vizsgált jogalanyt az (1) bekezdésben említett lényeges tényekről és döntésekről.

 

Az Európai Rendszerkockázati Testülethez (ERKT) évente legalább egyszer találkozót szervez a Pénzügyi Stabilitási Tanács által rendszerszintű jelentőséggel bíróként azonosított pénzügyi intézmények jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vagy hálózatok részvételével annak érdekében, hogy tájékoztassák az ERKT-t az ágazati fejleményekről, illetve a rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi intézményekkel kapcsolatos jelentős fejleményekről.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett tények vagy döntések, vagy a (2) bekezdésben előírt párbeszéd során bármilyen tény jóhiszemű közlése az illetékes hatóságokkal a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részéről nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

(3) Az (1) bekezdésben említett tények, információk, vélemények vagy döntések, vagy a (2) bekezdésben előírt párbeszéd során felmerülő bármilyen tény, információ vagy vélemény jóhiszemű közlése az illetékes hatóságokkal vagy a pénzügyi stabilitásért felelős szervekkel a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részéről nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók éves eredménykimutatást tesznek közzé.

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók az egyes pénzügyi évek végét követően legkésőbb négy hónapon belül éves eredménykimutatást tesznek közzé.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat meg kell bontani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokért felszámított díjak szerint.

(2) Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat meg kell bontani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott bizonyosságot nyújtó, adótanácsadási és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak szerint.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves pénzügyi beszámoló vagy az éves eredménykimutatás könyvvizsgálatát az e rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.

Az éves pénzügyi beszámolót és az éves eredménykimutatást jog szerinti könyvvizsgálat alá kell vonni.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hálózathoz tartozó jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az éves pénzügyi beszámolóban, illetve az éves eredménykimutatás mellékleteként az alábbi kiegészítő információkat is közzéteszi:

(3) A hálózathoz tartozó jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az éves pénzügyi beszámolóban, illetve az éves eredménykimutatás mellékleteként vagy a 27. cikkben előírt átláthatósági jelentésben az alábbi kiegészítő információkat is közzéteszi:

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a hálózat auditált konszolidált pénzügyi kimutatásait, valamint ha a hálózatot jogi személy irányítja, akkor az ilyen jogi személy auditált, a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban készített pénzügyi kimutatásait.

d) ha a hálózatot jogi személy irányítja, akkor az ilyen jogi személy auditált, a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban készített pénzügyi kimutatásait.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves pénzügyi beszámolót vagy éves eredménykimutatást a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a közzétételt követően legalább öt évig elérhető legyen.

Az éves pénzügyi beszámolót vagy éves eredménykimutatást a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a közzétételt követően legalább a honlapon történő közzététel napjától számított öt évig elérhető legyen.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az egyes pénzügyi évek végét követően legkésőbb három hónapon belül közzéteszi éves átláthatósági jelentését. Az átláthatósági jelentést a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a közzétételt követően legalább öt évig elérhető legyen.

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az egyes pénzügyi évek végét követően legkésőbb négy hónapon belül közzéteszi éves átláthatósági jelentését. Az átláthatósági jelentést a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a közzétételt követően legalább a honlapon történő közzététel napjától számított öt évig elérhető legyen.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közli az EÉPH-val és az illetékes hatóságokkal, hogy az átláthatósági jelentést a honlapján közzétette, vagy adott esetben azt, hogy a jelentést aktualizálta.

törölve

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a könyvvizsgáló cég irányítási struktúrájának leírása;

c) a könyvvizsgáló cég irányítási struktúrájának – többek között az igazgatási, vezetési és felügyeleti testületeknek és azok bizottságai összetételének és működésének – a leírása;

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) azon közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felsorolása, amelyekre nézve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az előző pénzügyi évben jog szerinti könyvvizsgálatot végzett, valamint azoknak a jogalanyoknak a felsorolása, amelyektől a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég éves bevételének 5 %-ot meghaladó része származik;

f) azon közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felsorolása, amelyekre nézve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég az előző pénzügyi évben jog szerinti könyvvizsgálatot végzett;

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) vállalatirányítási nyilatkozat, ha van.

k) hivatkozás legalább a következők egyikére:

 

i. a könyvvizsgáló cégre vonatkozó vállalatirányítási kódex;

 

ii. az a vállalatirányítási kódex, amelynek alkalmazását a könyvvizsgáló cég önkéntesen elhatározta;

 

iii. minden, a nemzeti jogszabályok által előírton túl alkalmazott vállalatirányítási gyakorlatra vonatkozó releváns információ.

 

Az i. és ii. alpontban említett információra való hivatkozáskor a könyvvizsgáló cégnek azt is fel kell tüntetnie, hogy a vonatkozó szövegek hol férhetők hozzá a nyilvánosság számára. A iii. alpontban említett információra való hivatkozáskor a könyvvizsgáló cégnek hozzáférhetővé kell tennie vállalatirányítási gyakorlatait a nyilvánosság számára;

 

Adott esetben a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég mellékeli annak magyarázatát, hogy a könyvvizsgáló cég a nemzeti jogszabályokkal összhangban milyen mértékben tér el az a) pont i. és ii. alpontjában említett vállalatirányítási kódextől. Ha a könyvvizsgáló cég úgy határozott, hogy nem alkalmazza az a) pont i. vagy ii. alpontjában említett vállalatirányítási kódex bármely rendelkezését, azt meg kell indokolnia;

 

Ha a könyvvizsgáló cég nem esik vállalatirányítási kódex hatálya alá és ilyen kódexet önkéntesen sem alkalmaz, erről nyilatkoznia kell.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. cikk

törölve

Vállalatirányítási nyilatkozat

 

(1) Ha egy könyvvizsgáló cég éves könyvvizsgálati bevételének több mint egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származik, akkor vállalatirányítási nyilatkozatot kell közzétennie. Ennek a nyilatkozatnak az átláthatósági jelentés elkülönült részét kell képeznie.

 

(2) A vállalatirányítási nyilatkozat kötelező tartalmi elemei:

 

a) hivatkozás legalább a következők egyikére:

 

i. a könyvvizsgáló cégre vonatkozó vállalatirányítási kódex;

 

ii. az a vállalatirányítási kódex, amelynek alkalmazását a könyvvizsgáló cég önkéntesen elhatározta;

 

iii. minden, a nemzeti jogszabályok által előírton túl alkalmazott vállalatirányítási gyakorlatra vonatkozó releváns információ.

 

Az i. és ii. alpontban említett információra való hivatkozáskor a könyvvizsgáló cégnek azt is fel kell tüntetnie, hogy a vonatkozó szövegek hol férhetők hozzá a nyilvánosság számára. A iii. alpontban említett információra való hivatkozáskor a könyvvizsgáló cégnek hozzáférhetővé kell tennie vállalatirányítási gyakorlatait a nyilvánosság számára;

Ha a könyvvizsgáló cég nem esik vállalatirányítási kódex hatálya alá és ilyen kódexet önkéntesen sem alkalmaz, erről nyilatkoznia kell.

 

b) annak magyarázata, hogy a könyvvizsgáló cég a nemzeti jogszabályokkal összhangban milyen mértékben tér el az a) pont i. és ii. alpontjában említett vállalatirányítási kódextől és annak mely részeitől, illetve az eltérés okainak magyarázata. Ha a könyvvizsgáló cég úgy határozott, hogy nem alkalmazza az a) pont i. vagy ii. alpontjában említett vállalatirányítási kódex bármely rendelkezését, azt meg kell indokolnia;

 

c) leírás a vállalkozás belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek főbb jellemzőiről a pénzügyi beszámolási folyamat összefüggésében;

 

d) az alábbi információk:

 

i. a könyvvizsgáló cég szavazati jogainak jelentős, 5 %-os vagy annál nagyobb arányú, közvetlen vagy közvetett birtoklása, ideértve a piramis jellegű szerkezetben birtokolt szavazati jogokat, valamint a szavazati jogok kölcsönös birtoklását;

 

ii. a különleges irányítási jogokkal rendelkezők azonosítása és az ilyen jogok ismertetése, valamint annak megjelölése, hogy a jogok értékpapír birtoklásán, szerződésen vagy egyéb körülményen alapulnak;

 

iii. a szavazati jogok korlátozása, ezen belül az adott arányú vagy számú szavazattal rendelkezők szavazati jogainak korlátozása, valamint a szavazati jogok gyakorlásának határideje;

 

iv. az igazgatósági tagok kinevezésére és cseréjére, valamint a létesítő okirat módosítására vonatkozó szabályok;

 

v. az igazgatósági tagok jogosultságai;

 

e) a részvényesek vagy szavazati joggal rendelkezők közgyűlésének működése és fő jogosultságai, valamint a részvényesek vagy szavazati joggal rendelkezők jogainak és annak a leírása, hogy azok hogyan gyakorolhatók, kivéve, ha ezen információról a nemzeti jogszabályok vagy rendelkezések teljes mértékben gondoskodnak;

 

f) az ügyviteli, ügyvezető és felügyelő szervek és ezek bizottságainak összetétele és működése.

 

Indokolás

Az állítás, különösen a 27. cikkben említett átláthatósági jelentés tekintetében nem tartalmaz további lényeges információkat. Ez a cikk ezért törölhető.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az illetékes hatóság számára évente megküldi az auditált közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jegyzékét, a tőlük származó díjbevétel szerinti bontásban.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az illetékes hatóság számára évente megküldi az általa auditált közérdeklődésre számot tartó valamennyi jogalany jegyzékét, az egyes közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára nyújtott szolgáltatások és az említett jogalanyok által a szolgáltatásokért fizetett díjak részleteivel együtt.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek a 6. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 16. cikk (2)–(6) bekezdésében, a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 18. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 19. cikk (3)–(6) bekezdésében, a 22., 23. és 24. cikkben, a 25. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 29. cikkben, a 32. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 33. cikk (6) bekezdésében, valamint a 43. cikk (4) bekezdésében említett dokumentumokat és információkat azok keletkezését követően öt évig kötelesek megőrizni.

A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek a 22., 23. és 24. cikkben, a 25. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 29. cikkben, a 32. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 33. cikk (6) bekezdésében, valamint a 43. cikk (4) bekezdésében említett dokumentumokat és információkat azok keletkezését követően öt évig kötelesek megőrizni.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31. cikk

törölve

Audit bizottság

 

(1) Minden közérdeklődésre számot tartó jogalanynak rendelkeznie kell audit bizottsággal. Az audit bizottság az ügyviteli szerv nem ügyvezető tagjaiból és/vagy a vizsgált jogalany felügyelő bizottságának tagjaiból, és/vagy a vizsgált jogalany részvényesi közgyűlése, illetve részvényesek nélküli jogalanyok esetében az annak megfelelő szerv által kinevezett tagokból áll.

 

Az audit bizottság legalább egy tagjának a könyvvizsgálat terén, egy másik tagjának pedig a számvitel és/vagy a könyvvizsgálat terén kell szaktudással rendelkeznie. Összességében a bizottság tagjainak a vizsgált jogalany ágazatával kapcsolatos szaktudással kell rendelkezniük.

 

Az audit bizottság tagjainak többsége független kell, hogy legyen. Az audit bizottság elnöke független, kinevezése a tagok feladata.

 

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve az olyan közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, amelyek teljesítik a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének f) és t) pontjában rögzített feltételeket[2], az audit bizottsághoz rendelt feladatkört összességében az ügyviteli vagy felügyelő szerv is elláthatja legalább azzal a feltétellel, hogy ha az érintett szerv elnöke ügyvezető tag, akkor nem lehet az audit bizottság elnöke.

 

 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve az alábbi közérdeklődésre számot tartó jogalanyok úgy dönthetnek, hogy nem alkalmaznak audit bizottságot:

 

a) azok a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, amelyek a 83/349/EGK irányelv 1. cikke értelmében vett leányvállalatok, ha a jogalany vállalatcsoporti szinten megfelel az említett cikk (1)–(4) bekezdésében foglalt követelményeknek;

 

b) azok a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, amelyek a 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), vagy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alapok (ABA);

 

c) azok a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, amelyek kizárólag a 809/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott eszközökkel fedezett értékpapírok kibocsátójaként működnek;[3]

 

 

d) a 2006/48/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti hitelintézetek, amelyek részvényeit a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerint nem vezették be valamely tagállam szabályozott piacán, és amelyek kizárólag – folyamatos vagy ismétlődő módon – szabályozott piacon bevezetett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsátottak ki, feltéve hogy az ilyen kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok teljes névértéke 100 000 000 EUR alatt marad, továbbá hogy nem adtak ki a 2003/71/EK irányelv szerinti tájékoztatót.

 

A b) és c) pontban említett közérdeklődésre számot tartó jogalany nyilvánosságra hozza azokat az okokat, amelyek miatt nem tartja megfelelőnek sem audit bizottság, sem audit bizottsági feladatkört ellátó ügyviteli vagy felügyelő szerv alkalmazását;

 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve az olyan közérdeklődésre számot tartó jogalany, amely rendelkezik a vizsgálandó jogalany bejegyzése szerinti tagállamban érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően létrehozott és működő, az audit bizottságnak megfelelő feladatkört ellátó testülettel, úgy dönthet, hogy nem alkalmaz audit bizottságot. Ilyen esetben a jogalanynak nyilvánosságra kell hoznia, hogy melyik szerv látja el e feladatkört, továbbá milyen a szerv összetétele.

 

(5) Az ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő szerv tagjainak, illetve a vizsgált jogalany részvényeseinek közgyűlése által kinevezett egyéb tagok felelősségének sérelme nélkül az audit bizottság többek között:

 

a) figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát, és ajánlásokat vagy javaslatokat fogalmaz meg annak feddhetetlensége érdekében;

 

b) figyelemmel kíséri a vállalkozás belső ellenőrzésének, adott esetben belső könyvvizsgálatának és kockázatkezelő rendszereinek hatékonyságát;

 

c) figyelemmel kíséri az éves és konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálatát, továbbá ellenőrzi a könyvvizsgálói jelentéstervezetek teljességét és feddhetetlenségét a 22–23. cikknek megfelelően;

 

d) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét az 5–11. cikkel összhangban, és különösen a vizsgált jogalany részére nyújtott további szolgáltatásokat a 10. cikkel összhangban;

 

e) felelős a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kiválasztási eljárásáért, és javaslatot tesz a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a 32. cikkel összhangban történő kijelölésére;

 

f) eseti alapon engedélyezi a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára az e rendelet 10. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett szolgáltatások nyújtását a vizsgált jogalany részére.

 

 

 

A 31. cikk átkerül a 2006/43/EK irányelv 38a. cikkébe (új).

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2006/43/EK irányelv 37. cikkének alkalmazásában a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok általi kijelölésére az e cikk (2)–(5) bekezdésében rögzített feltételek vonatkoznak.

(1) A 2006/43/EK irányelv 37. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok általi kijelölésére az e cikk (2)–(6) bekezdésében rögzített feltételek vonatkoznak, de a (9) bekezdés rendelkezései is alkalmazhatók.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a 2006/43/EK irányelv 37. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, akkor a közérdeklődésre számot tartó jogalany tájékoztatja az illetékes hatóságot az abban a cikkben említett alternatív rendszerek vagy szabályok alkalmazásáról.

Ha a 2006/43/EK irányelv 37. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, akkor a közérdeklődésre számot tartó jogalany tájékoztatja az illetékes hatóságot az abban a cikkben említett alternatív rendszerek vagy szabályok alkalmazásáról. Ezekben az esetekben e cikk (2)–(6) bekezdése nem alkalmazandó.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audit bizottság ajánlást nyújt be a vizsgált jogalany ügyviteli vagy felügyelő szervének a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kijelölésére vonatkozóan. Az audit bizottságnak az ajánlást indokolnia kell.

Az audit bizottság ajánlást nyújt be a vizsgált jogalany ügyviteli vagy felügyelő szervének a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kijelölésére vonatkozóan.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlás egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, az audit bizottság az ajánlás elkészítése során figyelembe veszi a 40. cikk (6) bekezdésében említett, az ajánlott jog szerinti könyvvizsgálóra vagy könyvvizsgáló cégre vonatkozó megállapításokat és következtetéseket, amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk (d) pontja alapján tesz közzé.

törölve

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ajánlásában az audit bizottság közli, hogy ajánlását harmadik fél nem befolyásolta, továbbá azt, hogy nem köti a (7) bekezdésben említett szerződéses feltétel.

Az audit bizottság közli, hogy ajánlását harmadik fél nem befolyásolta, továbbá azt, hogy nem köti a (7) bekezdésben említett szerződéses feltétel.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, akkor az audit bizottság az e cikk (2) bekezdésében említett ajánlása a vizsgált jogalany által szervezett kiválasztási eljárást követően készül, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

(3) Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, akkor az audit bizottság a (2) bekezdésben említett ajánlása a vizsgált jogalany által szervezett kiválasztási eljárást követően készül, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2) bekezdése nem sérül, és a felkért könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek legalább egyikének az előző naptári évben az érintett tagállamban található nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származó könyvvizsgálói díjbevétele a teljes bevétele legfeljebb 15 %-ának felel meg;

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2) bekezdése nem sérül, és a pályáztatási eljárás megszervezése semmilyen módon nem zárja ki a kiválasztási eljárásban való részvételét azoknak a könyvvizsgálóknak vagy könyvvizsgáló cégeknek a részvételét, amelyek az előző naptári évben az érintett tagállamban található közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származó könyvvizsgálói díjbevétele a teljes bevétele kevesebb, mint 15 %-ának felel meg;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a vizsgált jogalany szabadon megválaszthatja a felkért jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek megkeresésének módját, nem köteles pályázati felhívást közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy tagállami közlönyben vagy napilapban;

törölve

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a vizsgált jogalany a pályázati dokumentációt a meghívott jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek szándéka szerint készíti el. A pályázati dokumentációból a pályázóknak meg kell ismerniük a vizsgált jogalany tevékenységét, valamint az elvégzendő jog szerinti könyvvizsgálat típusát. A pályázati dokumentáció átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási szempontokat tartalmaz, amelyek alapján a vizsgált jogalany a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által benyújtott ajánlatokat értékeli;

c) a vizsgált jogalany a pályázati dokumentációt – amelyet az audit bizottság ellenőrzése alá kell vonni – a meghívott jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek figyelmébe ajánlva készíti el. A pályázati dokumentációból a pályázóknak meg kell ismerniük a vizsgált jogalany tevékenységét, valamint az elvégzendő jog szerinti könyvvizsgálat típusát. A pályázati dokumentáció átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási szempontokat tartalmaz, amelyek alapján a vizsgált jogalany a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által benyújtott ajánlatokat értékeli;

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a vizsgált jogalany a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek által benyújtott ajánlatokat a pályázati dokumentációban előzetesen meghatározott kiválasztási szempontok alapján értékeli. A vizsgált jogalany a kiválasztási eljárás eredményéről jelentést készít, amelyet az audit bizottság hitelesít. A vizsgált jogalany és az audit bizottság figyelembe veszi a 40. cikk (6) bekezdésében említett, a pályázó jog szerinti könyvvizsgálóról vagy könyvvizsgáló cégről szóló ellenőrzési jelentéseket, amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk (d) pontja alapján tesz közzé;

f) a vizsgált jogalany a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek által benyújtott valamennyi ajánlatot a pályázati dokumentációban előzetesen meghatározott kiválasztási szempontok alapján értékeli. A vizsgált jogalany a kiválasztási eljárás eredményéről jelentést készít, amelyet az audit bizottság hitelesít. A vizsgált jogalany és az audit bizottság figyelembe veszi a 40. cikk (7) bekezdésében említett, a pályázó jog szerinti könyvvizsgálóról vagy könyvvizsgáló cégről szóló ellenőrzési jelentéseket, amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk (d) pontja alapján tesz közzé;

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a vizsgált jogalanynak igazolnia kell a 35. cikkben említett illetékes hatóság felé, hogy a kiválasztási eljárást tisztességesen folytatta le.

g) a vizsgált jogalanynak kérésre igazolnia kell a 35. cikkben említett illetékes hatóság felé, hogy a kiválasztási eljárást tisztességesen folytatta le.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audit bizottság felelős az első albekezdésben említett kiválasztási eljárásért.

Az audit bizottság az ügyviteli vagy felügyelő szerv nevében felelős az első albekezdésben említett kiválasztási eljárásért.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság közzéteszi az érintett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek évente aktualizált jegyzékét. A megfelelő számításokat az illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által a 28. cikk szerint megadott információk alapján végzi el.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság közzéteszi az érintett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek évente aktualizált jegyzékét. A megfelelő számításokat az illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által a 29. cikk szerint megadott információk alapján végzi el.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Nem köteles alkalmazni a (3) bekezdésben említett kiválasztási eljárást az olyan közérdeklődésre számot tartó jogalany, amely teljesíti a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének f) és t) pontjában rögzített feltételeket.

(4) (A magyar nyelvi változatot nem érinti).

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ügyviteli vagy felügyelő szerv javaslata az audit bizottság ajánlásától eltér, a javaslatban indokolni kell az audit bizottság ajánlásától való eltérést.

Ha az ügyviteli vagy felügyelő szerv javaslata az audit bizottság ajánlásától eltér, a javaslatban indokolni kell az audit bizottság ajánlásától való eltérést. Mindazonáltal az ügyviteli vagy felügyelő szerv által ajánlott könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgálóknak részt kellett venniük a (3) bekezdésben jellemzett kiválasztási eljáráson.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Hitelintézet vagy biztosítóintézet esetében az ügyviteli vagy felügyelő szerv javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságnak. A 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóság az ajánlásban javasolt választás ellen vétójoggal élhet. Az ilyen kifogást érdemben indokolni kell.

(6) Hitelintézet vagy biztosítóintézet esetében az ügyviteli vagy felügyelő szerv javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságnak, amely továbbítja azt az EÉPH-nak. Az EÉPH konzultációt folytat ezekről a javaslatokról az EBH-val és az EBFH-val. A 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóság az ajánlásban javasolt választás ellen vétójoggal élhet. Az ilyen kifogást érdemben indokolni kell, és közölni kell az EÉPH-val.

Ha az illetékes hatóság az audit bizottság ajánlásának benyújtását követően az előírt határidőn belül nem válaszol, akkor ez az ajánlás hallgatólagos elfogadásának minősül.

Ha az illetékes hatóság vagy az EÉPH az audit bizottság ajánlásának benyújtását követően az előírt határidőn belül nem válaszol, akkor ez az ajánlás hallgatólagos elfogadásának minősül.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany tájékoztatja a 35. cikkben említett illetékes hatóságokat bármely harmadik fél arra irányuló kísérletéről, hogy ilyen szerződéses feltételt kössön ki, vagy egyéb módon befolyásolja a részvényesi közgyűlésnek a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására vonatkozó döntését.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany közvetlenül és haladéktalanul tájékoztatja a 35. cikkben említett illetékes hatóságokat bármely harmadik fél arra irányuló kísérletéről, hogy ilyen szerződéses feltételt kössön ki, vagy egyéb módon befolyásolja a részvényesi közgyűlésnek a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására vonatkozó döntését.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Annak elősegítésére, hogy a vizsgált jogalany ellássa a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésére irányuló kiválasztási eljárás megszervezésével kapcsolatos feladatait, az EBH, az EBFH és az EÉPH az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet, illetve az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatást ad ki a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére a (3) bekezdésben említett kiválasztási eljárásra vonatkozó feltételekről.

törölve

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget az első megbízás keretében legalább kétéves időtartamra jelöli ki.

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget az első megbízás keretében legalább egy évre jelöli ki.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a megbízást csak egyszer hosszabbíthatja meg.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a megbízást meghosszabbíthatja.

A két megbízás együttes időtartama legfeljebb hat év lehet.

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a megbízás együttes időtartama legfeljebb tizennégy év lehessen.

Amennyiben a hatéves folyamatos megbízás időtartama alatt két jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kapott megbízást, az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek megbízásának időtartama nem haladhatja meg a kilenc évet.

Amennyiben a 2006/43/EK irányelv 37. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, e cikk nem alkalmazható.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a közérdeklődésre számot tartó jogalany kivételes esetben kérheti a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot, hogy biztosítsa a meghosszabbítást a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég újbóli kijelöléséhez egy további időszakra. Két jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén ez a harmadik megbízás nem haladhatja meg a három évet. Egy jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén a harmadik megbízás nem haladhatja meg a két évet.

törölve

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok úgy határozhatnak, hogy az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett maximális időtartam kezdődjön újra, ha az alábbiak közül egy vagy több követelmény teljesül:

 

a) a 32. cikk (2)–(6) bekezdésével összhangban a jog szerinti könyvvizsgálatra vonatkozó nyilvános pályázati eljárást folytatnak le;

 

b) az audit bizottság elvégzi az könyvvizsgálati megbízás átfogó értékelését. Az átfogó értékelést átlátható és szisztematikus módon kell elvégezni, és annak ki kell terjednie a könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére irányuló képességére, valamint a vonatkozó etikai előírások és a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok betartására.

 

c) a 32. cikk (9) bekezdésével összhangban két jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésére vagy újbóli kijelölésére kerül sor;

 

Az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett maximális időtartam csak akkor kezdődhet újra, ha az audit bizottság ajánlására az ügyviteli vagy felügyelő szerv – a nemzeti jogszabályokkal összhangban eljárva – azt javasolja a részvényesek közgyűlésének, hogy a megbízást újítsák meg, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadja.

 

Mielőtt a javaslatot a részvényesek közgyűlése elé terjesztené, a vizsgált jogalany tájékoztatja az ajánlásról a 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságot, és kérésre magyarázatot fűz a megállapításaihoz.

 

Egy vagy több eltérés alkalmazása esetén a könyvvizsgálati megbízás teljes időtartama nem haladja meg a 25 évet.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A jog szerinti könyvvizsgálat elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló partner a kijelölés napjától számított hét év leteltét követően beszünteti részvételét a vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában. A fő könyvvizsgáló partner egy legalább hároméves időszak után vehet ismét részt a vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában.

(4) A jog szerinti könyvvizsgálat elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló partner a kijelölés napjától számított legfeljebb hétéves időszak leteltét követően beszünteti részvételét a vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában. A fő könyvvizsgáló partner az attól a naptól számított hároméves időszak leteltét követően vehet ismét részt a vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában, amikor lemondott a könyvvizsgálatban jog szerinti könyvvizsgálóként vagy fő könyvvizsgáló partnerként betöltött szerepéről.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust alakít ki a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed legalább a jog szerinti könyvvizsgálóként nyilvántartásba vett személyekre. A fokozatos rotációs mechanizmust szakaszokban, és az egyéneken, nem pedig egy teljes csapaton alapulva kell megvalósítani. Arányosnak kell lennie a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének terjedelmével.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust alakít ki a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed legalább a jog szerinti könyvvizsgálóként nyilvántartásba vett személyekre. A fokozatos rotációs mechanizmust szakaszokban, és az egyéneken, nem pedig a megbízást teljesítő teljes csapaton alapulva kell megvalósítani. Arányosnak kell lennie a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének terjedelmével.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (6) bekezdésben említett átadási akta tartalmát érintő technikai követelmények meghatározása céljából.

(6). Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (5) bekezdés első albekezdésében említett átadási akta tartalmát érintő technikai követelmények meghatározása céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) bekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban történő elfogadására.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban történő elfogadására.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A 32. cikk (8) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az audit bizottság, egy vagy több részvényes és a 35. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni azt, hogy indokolt esetben valamely tagállami bíróságon a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek felmentése iránti keresetet nyújtsanak be.

(2) Az audit bizottság, a részvénytőke legalább 5%-át képviselő egy vagy több részvényes vagy a 35. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni azt, hogy indokolt esetben valamely tagállami bíróságon a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek felmentése iránti keresetet nyújtsanak be.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy illetékes hatóságot, amely felelős az ebben a rendeletben előírt feladatok végrehajtásáért és azért, hogy e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák.

Minden egyes tagállam kijelöl illetékes hatóságokat, amelyek felelősek az ebben a rendeletben előírt feladatok végrehajtásáért és azért, hogy e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóság az alábbiak egyike kell, hogy legyen:

Az illetékes hatóságoknak az alábbiak egyikének kell lenniük:

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 2004/109/EK irányelv 24. cikke (4) bekezdésének h) pontja;

törölve

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban tájékoztatják egymást, az EBH-t, az EBFH-t és az EÉPH-t, továbbá tájékoztatják a Bizottságot arról, ha e rendelet alkalmazásában illetékes hatóság kijelölésére kerül sor.

A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot arról, ha e rendelet alkalmazásában illetékes hatóság kijelölésére kerül sor.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH a tájékoztatást egységes szerkezetbe foglalja és közzéteszi.

törölve

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen hatóság irányításában nem vehet részt az a személy, aki az előző három évben:

A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság irányításában nem vehet részt az a természetes személy, aki az előző két évben:

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) könyvvizsgáló cég alkalmazásában vagy azzal bármilyen egyéb kapcsolatban állt.

d) könyvvizsgáló cég alkalmazásában állt.

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatóságok finanszírozásának mentesnek kell lennie a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek esetleges nemkívánatos befolyásától.

A hatóságok finanszírozásának mentesnek kell lennie a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nemkívánatos befolyásától.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikkben meghatározott követelményektől eltérve a tagállamok lehetővé tehetik kis számú könyvvizsgáló számára, hogy részt vegyenek a közfelügyeleti rendszer irányításában.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben egy, a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének (14) pontja szerinti szövetkezet vagy a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett hasonló jogalany esetében nemzeti jog írja elő vagy engedélyezi annak nonprofit jellegű könyvvizsgáló jogalanyban való tagságát, a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az e rendeletben megállapított egyes rendelkezések nem alkalmazandók e jogalany jog szerinti könyvvizsgálatára, feltéve, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló és azok a személyek, akik befolyásolhatják a jog szerinti könyvvizsgálatot, megfelelnek a függetlenségre vonatkozóan e rendelet I. fejezetében meghatározott elveknek. Amikor a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság arról dönt, hogy e kivételes helyzetben a rendelet egyes rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra, konzultál a szövetkezetet vagy adott esetben a hasonló jogalanyt felügyelő hatósággal.

(5) Amennyiben egy, a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének 14. pontja szerinti szövetkezet vagy a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett hasonló jogalany, vagy a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett leányvállalat vagy jogutód vagy takarékbank vagy hasonló jogalany esetében nemzeti rendelkezések írják elő vagy engedélyezik annak nonprofit jellegű könyvvizsgáló jogalanyban való tagságát, az érintett tagállam dönthet úgy, hogy ennek a rendeletnek bizonyos előírásai nem alkalmazandók az ilyen jogalany jog szerinti könyvvizsgálatára, feltéve, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló és azok a személyek, akik befolyásolhatják a jog szerinti könyvvizsgálatot, megfelelnek a függetlenségre vonatkozóan e rendelet I. fejezetében meghatározott elveknek.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az illetékes hatóság felelős a minőségbiztosítási rendszerért, és azt az ellenőrzött jog szerinti könyvvizsgálóktól és könyvvizsgáló cégektől függetlenül szervezi meg.

(3) Az illetékes hatóságot terheli a végső felelősség a minőségbiztosítási rendszerért, és azt akképpen szervezi meg, hogy mentes legyen az ellenőrzött jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek általi nemkívánatos befolyástól.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóság szakértőt bízhat meg konkrét ellenőrzések lefolytatásával akkor, ha a hatóságon belül nem áll rendelkezésre elegendő ellenőr. Az illetékes hatóság munkáját szakértők segíthetik továbbá akkor, ha az valamely ellenőrzés szakszerű lebonyolításához szükséges. Ilyen esetben az illetékes hatóságoknak és a szakértőknek az e bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelően kell eljárniuk. A szakértők függetlenek a szakmai szervezetektől és testületektől.

Az illetékes hatóság szakértőt bízhat meg konkrét ellenőrzések lefolytatásával akkor, ha a hatóságon belül nem áll rendelkezésre elegendő ellenőr. Az illetékes hatóság munkáját szakértők segíthetik továbbá akkor, ha az valamely ellenőrzés szakszerű lebonyolításához szükséges. Ilyen esetben az illetékes hatóságoknak és a szakértőknek az e bekezdésben foglalt követelményeknek megfelelően kell eljárniuk.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Piacfelügyelet

A minőség és a verseny felügyelete a piacon

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok rendszeresen figyelemmel kísérik a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piacának fejleményeit.

A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok és az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) rendszeresen figyelemmel kísérik a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott, magas színvonalú jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokkal kapcsolatos fejleményeket.

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok különösen az alábbiakat mérik fel:

Az első albekezdésben említett illetékes hatóságok különösen az alábbiakat mérik fel:

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a nagyfokú koncentrációból eredő kockázatokat, ideértve a jelentős piaci részesedésű könyvvizsgáló cégek bukását, a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásában egy vagy több ágazatot érintően bekövetkező zavarokat, a piaci kockázatok további felhalmozódását, valamint a pénzügyi szektor általános stabilitására gyakorolt hatást;

a) valamely jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minőségi hiányosságainak nagyfokú koncentrációjából eredő kockázatokat, ideértve a könyvvizsgáló céghálózaton belüli rendszerszintű hiányosságokat, amelyek a könyvvizsgáló cégek bukásához vezethetnek, a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásában egy vagy több ágazatot érintően bekövetkező zavarokat, a könyvvizsgálat hiányosságaira vonatkozó kockázatok további felhalmozódását, valamint a pénzügyi szektor általános stabilitására gyakorolt hatást;

Indokolás

Az illetékes hatóságok elsődleges célkitűzésének a könyvvizsgálat minősége megóvásának kell lenni. Ennélfogva helyénvaló az illetékes hatóságok jelentéstételi kötelezettségét a magas könyvvizsgálati minőség felé irányítani.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a piaci koncentráció szintjét, ezen belül egyes ágazatok szintjén is;

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) az audit bizottságok teljesítményét a könyvvizsgálói munka minőségének ellenőrzése és a könyvvizsgálók függetlenségének garantálása terén;

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a fenti kockázatokat csökkentő intézkedések alkalmazásának szükségességét.

b) a fenti kockázatokat csökkentő – akár jogilag kötelező erejű – intézkedések alkalmazásának szükségességét.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] és azt követően legalább kétévente az egyes illetékes hatóságok a kérdésről jelentést készítenek, amelyet benyújtanak az EÉPH, az EBH és az EBFH részére.

ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] és azt követően legalább négyévente az egyes illetékes hatóságok a kérdésről jelentést készítenek, amelyet benyújtanak az EÉPH és a Bizottság részére.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH, az EBH és az EBFH a jelentések alapján közös jelentést készít az uniós helyzetről. A jelentést a Bizottsághoz, az Európai Központi Bankhoz és az Európai Rendszerkockázati Testülethez kell benyújtani.

A Bizottság az EÉPH-val folytatott konzultációt követően a jelentések alapján közös jelentést készít az uniós helyzetről. A jelentést a tagállamokhoz és nemzeti parlamentjeikhez, az Európai Parlamenthez, az Európai Központi Bankhoz és az Európai Rendszerkockázati Testülethez kell benyújtani.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 52. cikk sérelme nélkül a 35. cikk (1) bekezdése szerint kinevezett illetékes hatóságok legalább az egyes tagállamok hat, a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata szempontjából legnagyobb könyvvizsgáló cége számára előírják, hogy készenléti tervet dolgozzanak ki az adott cég folyamatos működését veszélyeztető események kezelésére.

(1) Az 52. cikk sérelme nélkül a 35. cikk (1) bekezdése szerint kinevezett illetékes hatóságok legalább az egyes tagállamok hat, a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata szempontjából legnagyobb könyvvizsgáló cége számára előírják, hogy készenléti tervet dolgozzanak ki az adott cég folyamatos működését veszélyeztető események kezelésére.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóság közzéteszi az első albekezdés által érintett könyvvizsgáló cégek évente aktualizált jegyzékét. A hat legnagyobb könyvvizsgáló cég meghatározásához szükséges számításokat az illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által a 28. cikk szerint megadott információk alapján végzi el.

Az illetékes hatóság közzéteszi az első albekezdés által érintett könyvvizsgáló cégek évente aktualizált jegyzékét. A hat legnagyobb könyvvizsgáló cég meghatározásához szükséges számításokat az illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által a 29. cikk szerint megadott információk alapján végzi el.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságoknak nem kell hivatalosan jóváhagyniuk vagy elfogadniuk a készenléti terveket. A könyvvizsgáló cégek előzetes megkeresésére azonban véleményt nyilváníthatnak a készenléti tervekről vagy azok tervezetéről.

Az illetékes hatóságok tanácsot adnak az EÉPH-nak a készenléti tervek általános állapotának vonatkozásában.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 40. cikk (6) bekezdésében említett ellenőrzési megállapításokat.

d) a 40. cikk (7) bekezdésében említett jelentést.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 41. cikke szerinti állandó belső bizottságot hoz létre. A belső bizottság legalább az e rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokból áll. A 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett illetékes hatóságok meghívást kapnak azokra a belső bizottsági ülésekre, amelyek témája a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos kérdések, valamint a harmadik országokkal fennálló kapcsolatok köre, amennyiben azok a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát érintik.

E célból az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 41. cikke szerinti állandó belső bizottságot hoz létre. A belső bizottság legalább az e rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokból, valamint a 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett illetékes hatóságokból áll, amelyek eddig a 2005/909/EK határozattal létrehozott Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportját (EGAOB) alkották.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EÉPH együttműködik a nemzetközi könyvvizsgálati standardok és a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásához kapcsolódó gyakorlatok kidolgozásában részt vevő nemzetközi szervekkel.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EÉPH az ebben a rendeletben meghatározott esetekben tanácsot ad az illetékes hatóságoknak. Az illetékes hatóságok a tanácsot mérlegelik, mielőtt e rendelet értelmében bármilyen végleges határozatot hoznának.

(2) Az EÉPH az ebben a rendeletben meghatározott esetekben tanácsot ad az illetékes hatóságoknak. Az illetékes hatóságok a tanácsot mérlegelik, mielőtt e rendelet értelmében bármilyen végleges határozatot hoznának (könyvvizsgálattal foglalkozó állandó bizottság). A belső bizottság az illetékes hatóságokból egyedi kollégiumokat hozhat létre a minőségbiztosítás, a vizsgálatok, az ellenőrzések során történő együttműködés, a készenléti tervek kidolgozásának és az igazgatási szankciók elősegítése érdekében.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az EÉPH kapacitás és szakértelem tekintetében rendelkezik elegendő alkalmazottal és a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy az e rendeletben előírt feladatait ellássa.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 22. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról;

a) a 22. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok keretein belül;

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 23. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról;

b) a 23. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról, tiszteletben tartva a nemzeti előírásokból eredő beszámolási kötelezettségeket;

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az audit bizottság 24. cikkben említett felügyeleti tevékenységére vonatkozó közös standardokról;

törölve

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 27. cikkben említett jelentés, ezen belül a 28. cikkben említett nyilatkozat tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

d) a 27. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a 33. cikkben említett fokozatos rotációs mechanizmusra vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

törölve

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a könyvvizsgálók felmentésére, valamint az azt megalapozó, a 34. cikkben említett alapos indokok meglétére vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) az illetékes hatóságok által az e rendeletnek megfelelően végzendő végrehajtási gyakorlatokról és tevékenységekről;

g) az alkalmazandó könyvviteli standardok, különösen az értékvesztési szabályok következetes érvényesítését megkönnyítő közös standardokról és legjobb gyakorlatokról a könyvvitel területén;

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont – bevezető szavak

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a 40. cikk szerinti minőségbiztosítási ellenőrzés lefolytatására vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról, különös tekintettel:

h) a 40. cikk szerinti minőségbiztosítási ellenőrzés lefolytatására vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok keretein belül, különös tekintettel:

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] elkészítendő jelentésben az EÉPH értékeli a könyvvizsgálati piac szerkezetét.

A 20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] elkészítendő jelentésben az EÉPH az Európai Versenyhatóságok Hálózata által adott tanácsokat követve értékeli a könyvvizsgálati piac szerkezetét.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH a 20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 4 év] elkészítendő jelentésben megvizsgálja, hogy a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok rendelkeznek-e a megfelelő felhatalmazással és erőforrásokkal feladataik ellátásához.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés – 6 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH a 20XX.X.X-ig [az átmeneti időszak végét követő 6 év] elkészítendő jelentésben az alábbi kérdéseket vizsgálja:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A rendelet hatálybalépését követő hároméves átmeneti időszak leteltét követően a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben beszámol az EÉPH könyvvizsgálattal és a belső audit bizottság működésével kapcsolatos teljesítményéről. Ez a jelentés tartalmazza az EÉPH fokozott jövőbeli szerepével kapcsolatos megfontolásokat is. A Bizottság értékeli, hogy az EÉPH elegendő erőforrással rendelkezik-e az e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához, és amennyiben szükségesnek véli, a költségvetés bővítésére is javaslatot tesz.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

50. cikk

törölve

Európai minőségi tanúsítvány

 

(1) Az EÉPH európai minőségi tanúsítványt vezet be a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára.

 

Az európai minőségi tanúsítvány megfelel az alábbi követelményeknek:

 

a) az európai minőségi tanúsítványt az EÉPH adja ki, és az Unióban mindenütt érvényes;

 

b) a megfelelő követelményeket teljesítő uniós könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jogosultak az európai minőségi tanúsítvány igénylésére;

 

c) az EÉPH közzéteszi az európai minőségi tanúsítvány megszerzésére vonatkozó követelményeket. A követelményeknek a könyvvizsgálat minőségén, valamint a 2006/43/EK irányelv 30. cikkében és e rendelet 40. cikkében említett minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokon kell alapulnia.

 

d) az EÉPH a kérelmező jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek részére az európai minőségi tanúsítványt díj ellenében állítja ki az e cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal összhangban. A díjnak teljes mértékben fedeznie kell az EÉPH részéről a tanúsítvány kiállításával kapcsolatban indokoltan felmerült kiadásokat, valamint az illetékes hatóságok részéről az e cikk alapján végzett munka során esetlegesen felmerült költségek megtérítését;

 

e) az EÉPH a tanúsítvány kiállítását vagy a kérelem elutasítását köteles megindokolni;

 

f) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég mindenkor megfelel a tanúsítvány első odaítélésére vonatkozó feltételeknek;

 

g) az EÉPH bármely jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére kiállított tanúsítványt valamely illetékes hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére felülvizsgálhat. Figyelembe kell venni a minőségbiztosítási ellenőrzés eredményeit;

 

h) az EÉPH az európai minőségi tanúsítványt visszavonhatja, ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég már nem teljesíti a megszerzésére vonatkozó feltételeket;

 

i) az EÉPH nyilvántartást vezet a tanúsítványt megszerző jog szerinti könyvvizsgálókról és könyvvizsgáló cégekről;

 

j) az európai minőségi tanúsítvány önkéntes jellegű, és nem szabható feltételként a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek számára ahhoz, hogy közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál jog szerinti könyvvizsgálatot végezhessenek, más tagállamban a 2006/43/EK irányelv 14. cikke szerint jóváhagyják őket, vagy más tagállamban az említett irányelv 3a. cikke szerint elismerjék őket.

 

(2) Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek meghatározzák az európai minőségi tanúsítvány megszerzésére vonatkozó eljárást a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára. Az említett technikai standardok megfelelnek a következő elveknek:

 

a) a kérelmeket az EÉPH-hoz kell benyújtani a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jóváhagyása szerinti tagállamban elfogadott nyelven, vagy a nemzetközi pénzügyi gyakorlatban szokásosan használt nyelven.

 

Ha az európai minőségi tanúsítvány iránti kérelmet könyvvizsgáló cégek csoportja nyújtja be, a csoport tagjai megbízhatják a csoport egyik tagját, hogy a csoport nevében az összes kérelmet nyújtsa be;

 

b) a kérelem egy példányát az EÉPH továbbítja a kérelem által érintett tagállamok illetékes hatóságaihoz;

 

c) a kérelem által érintett tagállamok illetékes hatóságai a tanúsítvány iránti kérelmet közösen, az 53. cikkben említett, illetékes hatóságokból álló kollégium keretében bírálják el. Az elbírálás során a kollégium vizsgálja a kérelem teljességét, valamint azt, hogy teljesíti-e a tanúsítvány kiállításának feltételeit. Az elbírálás során fel kell használni az adott kérelmezőre vonatkozó minőségbiztosítási ellenőrzésből nyert információkat;

 

d) a kérelem által érintett tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják az EÉPH-t arról, hogy a kérelmező jogosult-e a tanúsítvány megszerzésére;

 

e) a kérelemről az EÉPH határoz;

 

f) az eljárási lépéseket és a határidőket az EÉPH határozza meg;

 

A b) pont alkalmazásában az érintett tagállam legalább:

 

– ha a kérelmező jog szerinti könyvvizsgáló, akkor az a tagállam, amelyben a jog szerinti könyvvizsgálót a 2006/43/EK irányelv 3. cikke szerint jóváhagyták, valamint adott esetben az a tagállam, amelyben a jog szerinti könyvvizsgálót az említett irányelv 14. cikke szerint jóváhagyták, és/vagy az a tagállam, amelyben a jog szerinti könyvvizsgáló a 2006/43/EK irányelv 14. cikke szerinti alkalmazkodási időszakot tölti;

 

– ha a kérelmező könyvvizsgáló cég, akkor az a tagállam, amelyben a könyvvizsgáló céget a 2006/43/EK irányelv 3. cikke szerint jóváhagyták, valamint adott esetben az a tagállam, amelyben a könyvvizsgáló céget az említett irányelv 3a. cikke szerint elismerték, és/vagy az a tagállam, amelyben a könyvvizsgáló cég ellenőrzött társasága, kapcsolt vállalkozása vagy anyavállalata található.

 

(3) Az EÉPH a (2) bekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [a rendelet hatálybalépését követő 3 év]-ig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság felhatalmazást kap a (2) bekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban történő elfogadására.

 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 68. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdés d) pontjában említett díjak meghatározása céljából.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározzák különösen a díjak fajtáit, a díjköteles ügyeket, a díjak mértékét és a díjfizetés módját, valamint azt, hogy az EÉPH milyen módon téríti meg az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján végzett munkájuk kapcsán felmerült költségeiket.

 

A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek felszámított díj fedez valamennyi igazgatási költséget.

 

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megkereső illetékes hatóság tájékoztatja az EÉPH-t az első és második albekezdésben említett minden kérésről.

A megkereső illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot az első és második albekezdésben említett minden kérésről.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

 

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet előírásainak a mellékletben meghatározott megsértéséért felelős személlyel szemben alkalmazandó közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy alkalmazását biztosítsák. Az előírt szankcióknak és intézkedéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban biztosítják, hogy e rendelet és a 2006/43/EK irányelv rendelkezéseinek megsértéséért a felelős személyekkel szemben legalább megfelelő közigazgatási szankciókat és/vagy intézkedéseket lehessen alkalmazni. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek az a szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

(2) A tagállamok legkésőbb [a rendelet hatálybalépését követő 24 hónap]-ig tájékoztatják a Bizottságot és az EÉPH-t az (1) bekezdésben említett szabályokról. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal és az EÉPH-val az ilyen szabályok későbbi módosításait.

 

(3) E cikk és a 62–66. cikk a tagállami büntetőjog rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandó.

 

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

62. cikk

törölve

Szankcionálási hatáskör

 

(1) Ezt a cikket a rendelet megsértésének a mellékletben felsorolt eseteiben kell alkalmazni.

 

(2) Az illetékes hatóságok 38. cikk szerinti felügyeleti hatáskörének sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett jogsértések bármely esetében az illetékes hatóságok a nemzeti joggal összhangban jogosultak legalább az alábbi közigazgatási intézkedések és szankciók alkalmazására:

 

a) végzés, amely előírja a jogsértésért felelős személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással és tartózkodjon a magatartás megismétlésétől;

 

b) az illetékes hatóságok internetes oldalán közzétett nyilvános nyilatkozat, amely megnevezi a felelős személyt és a jogsértés jellegét;

 

c) a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég vagy a fő könyvvizsgáló partner ideiglenes, az egész Unióra kiterjedő eltiltása a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatától és/vagy a 22. cikk szerinti könyvvizsgálói jelentés aláírásától a jogsértés megszűnéséig;

 

d) a jogsértés megszűnéséig érvényes nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgálói jelentés nem felel meg a 22. cikkben foglalt követelményeknek;

 

e) a könyvvizsgáló cég tagjának, vagy a közérdeklődésre számot tartó jogalany ügyviteli vagy ügyvezető szerve tagjának ideiglenes eltiltása attól, hogy könyvvizsgáló cégnél vagy közérdeklődésre számot tartó jogalanynál tisztséget töltsön be;

 

f) közigazgatási pénzbírság a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszereséig, ha azok meghatározhatók;

 

g) természetes személy esetében közigazgatási pénzbírság legfeljebb 5 000 000 EUR, vagy azokban a tagállamokban, amelyekben nem az euró a hivatalos pénznem, a nemzeti pénznemben e rendelet hatálybalépésének napján ennek megfelelő értékben;

 

h) jogi személy esetében közigazgatási pénzbírság az adott jogi személy előző üzleti évi teljes éves árbevételének legfeljebb 10 %-áig; ha a jogi személy a 83/349/EGK irányelv 1. és 2. cikke szerinti anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó teljes éves árbevétel a végső anyavállalat konszolidált beszámolójából eredő, előző üzleti évi teljes éves árbevétel.

 

(3) A tagállamok az illetékes hatóságokat a (2) bekezdésben említetteken felüli szankcionálási hatáskörrel is felruházhatják, és az említett bekezdésben rögzített mértéket meghaladó közigazgatási pénzbírságot is előírhatnak.

 

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

63. cikk

törölve

A szankciók hatékony alkalmazása

 

(1) A közigazgatási szankciók és intézkedések típusának meghatározásakor az illetékes hatóságok figyelembe vesznek minden lényeges körülményt, többek között:

 

a) a jogsértés súlyosságát és időtartamát;

 

b) a felelős személy felelősségének mértékét;

 

c) a felelős személynek a felelős vállalkozás teljes árbevételében vagy a felelős természetes személy éves jövedelmében kifejezett pénzügyi erejét;

 

d) a felelős személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség jelentőségét, amennyiben ezek meghatározhatók;

 

e) a felelős személynek az illetékes hatósággal való együttműködésének mértékét, amelytől függetlenül az adott személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség visszaszolgáltatásáról gondoskodni kell;

 

f) a felelős személy általi korábbi jogsértéseket.

 

Az illetékes hatóságok a nemzeti jogban meghatározott további körülményeket is figyelembe vehetnek.

 

(2) Az EBH, az EBFH és az EÉPH az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet, illetve az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően az illetékes hatóságoknak címzett közös iránymutatásokat bocsát ki az egyes esetekben a tagállami jogi keretek között alkalmazandó közigazgatási intézkedések és szankciók típusáról és közigazgatási pénzbírságok mértékéről.

 

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

 

Az e rendelet megsértéséért alkalmazott közigazgatási intézkedést vagy szankciót indokolatlan késedelem nélkül közzé kell tenni, ezen belül legalább a jogsértés típusára és jellegére és a felelős személyek azonosságára vonatkozó információkat, kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását. Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, az illetékes hatóságok anonim módon teszik közzé az intézkedéseket és szankciókat.

A tagállamok gondoskodnak az e rendelet és a 2006/43/EK irányelv megsértéséért alkalmazott valamennyi közigazgatási intézkedés vagy szankció indokolatlan késedelem nélküli közzétételéről, kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását. Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az érintett feleknek, az illetékes hatóságok anonim módon teszik közzé az intézkedéseket és szankciókat.

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az EÉPH-t az e rendelet megsértéséért alkalmazott szankciókról és intézkedésekről.

 

A szankciók közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió alapjogi chartájában rögzített alapvető jogokat, különösen a magán- és családi élethez való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot.

A szankciók közzététele során tiszteletben kell tartani az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokat, különösen a magán- és családi élethez való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot.

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

66. cikk

törölve

A jogsértések jelentése

 

(1) A tagállamok e rendelet megsértésének az illetékes hatóságoknál történő bejelentését hatékony mechanizmusok bevezetésével ösztönzik.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett mechanizmusok közé tartoznak legalább a következők:

 

a) a jogsértésekről szóló jelentések átvételére és nyomon követésére vonatkozó konkrét eljárások;

 

b) a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyek megfelelő védelme;

 

c) a személyes adatok védelme a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyt és a bejelentett személyt érintően egyaránt, a 95/46/EK irányelvben meghatározott elveknek megfelelően;

 

d) megfelelő eljárások, amelyek biztosítják a bejelentett személynek a védelemhez és a meghallgatáshoz való jogát az őt érintő döntések meghozatala előtt, valamint azt a jogát, hogy az őt érintő döntések és intézkedések ellen bíróság előtt hatékony jogorvoslattal éljen.

 

(3) A könyvvizsgáló cégek és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok megfelelő eljárásokat vezetnek be, amelyek keretében alkalmazottaik speciális belső csatornán bejelenthetik az e rendelet lehetséges vagy tényleges megsértését.

 

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

67. cikk

törölve

Információcsere az EÉPH-val

 

(1) Az illetékes hatóságok és igazságügyi szervek minden évben összesített információkat bocsátanak az EÉPH rendelkezésére a 61., 62., 63., 64., 65 és 66. cikkel összhangban alkalmazott valamennyi közigazgatási intézkedésről, szankcióról és bírságról. Az EÉPH a kapott információkat éves jelentésben teszi közzé.

 

(2) Az illetékes hatóság a közigazgatási intézkedés, szankció vagy bírság nyilvános közzétételével egyidejűleg az EÉPH-t is értesíti.

 

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

70. cikk

törölve

Átmeneti rendelkezés

 

(1) A 32. és 33. cikktől eltérve az alábbi követelmények vonatkoznak a közérdeklődésre számot tartó jogalanynál végzett jog szerinti könyvvizsgálatról szóló, [a rendelet hatálybalépésének napja]-án/-én hatályban lévő szerződésekre:

 

a) az olyan, XXXX.XX.XX. [a bizottsági javaslat elfogadásának napja] előtt kötött könyvvizsgálói szerződés, amely [a rendelet hatálybalépésének napja]-án/-én hatályban van, [a rendelet hatálybalépésének napja]-át/-ét követően legfeljebb négy pénzügyi évig maradhat hatályban;

 

b) a XXXX.XX.XX. [a bizottsági javaslat elfogadásának napja] után és XXXX.XX.XX [a rendelet hatálybalépésének napja] előtt kötött, hatályos könyvvizsgálói szerződés XXXX.XX.XX [a rendelet hatálybalépésének napja]-át/-ét követően legfeljebb öt pénzügyi évig maradhat hatályban;

 

c) a fenti a) vagy b) pontban említett, lejárt vagy megszüntetett könyvvizsgálói szerződést a közérdeklődésre számot tartó jogalany ugyanazzal a jog szerinti könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel a 31. cikk (3) bekezdésének alkalmazása nélkül, egy alkalommal megújíthatja. A megújított szerződés maximális időtartama:

 

i. 1 év, ha a könyvvizsgáló a vizsgált jogalany részére több mint 100 egymást követő éven keresztül nyújtott szolgáltatást;

 

ii. 2 év, ha a könyvvizsgáló a vizsgált jogalany részére 51–100 egymást követő éven keresztül nyújtott szolgáltatást;

 

iv. 3 év, ha a könyvvizsgáló a vizsgált jogalany részére 21–50 egymást követő éven keresztül nyújtott szolgáltatást;

 

v. 4 év, ha a könyvvizsgáló a vizsgált jogalany részére 11–20 egymást követő éven keresztül nyújtott szolgáltatást;

 

vi. 5 év, ha a könyvvizsgáló a vizsgált jogalany részére legfeljebb tíz egymást követő éven keresztül nyújtott szolgáltatást.

 

A c) pontban rögzített feltételektől eltérve, a könyvvizsgálói szerződés a [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] után végződő első pénzügyi év végéig hatályban maradhat.

 

Az a)–c) ponttól eltérve akkor, ha a tagállami szabályok a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalany közötti szerződéses jogviszony maximális időtartamát legfeljebb kilenc évben határozzák meg, és a maximális időtartam kitöltését követően előírják, hogy a vizsgált jogalany más jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget válasszon, a könyvvizsgálói szerződés az így meghatározott maximális időtartam végéig hatályban maradhat.

 

(2) A 33. cikk minden olyan könyvvizsgálói szerződés esetében alkalmazandó, amely [...] [a rendelet hatálybalépésének napja] után és [...] [a rendelet hatálybalépésének napját követő 2 év] előtt jött létre.

 

A 32. cikk (3) bekezdése az ilyen szerződésre csak akkor alkalmazandó, ha az első megújítást követően a szerződés lejárt vagy azt megszüntették.

 

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 32. cikk (7) bekezdését azonban [...] [a rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től, a 10. cikk (5) bekezdését [...] [a rendelet hatálybalépésének napját követő 3 év]-tól/-től kell alkalmazni.

A 32. cikk (7) bekezdését azonban [...] [a rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

MELLÉKLET

törölve

I. A jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek és fő könyvvizsgáló partnerek által elkövetett jogsértések

 

A. Összeférhetetlenséggel és szervezeti vagy működési követelményekkel kapcsolatos jogsértések

 

(1) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem alkalmaz megfelelő szabályzatokat és eljárásokat a 6. cikk (1) bekezdésének a)–k) pontjában foglalt szervezeti minimumkövetelmények teljesítésére, azzal megsérti a 6. cikk (1) bekezdését.

 

(2) Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégző jog szerinti könyvvizsgáló, illetve fő könyvvizsgáló partner a könyvvizsgálatban jog szerinti könyvvizsgálóként vagy fő könyvvizsgáló partnerként betöltött szerepéről történő lemondását követő két éven belül kulcsfontosságú vezető tisztséget tölt be a vizsgált jogalanynál, azzal megsérti a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontját.

 

(3) Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégző jog szerinti könyvvizsgáló, illetve fő könyvvizsgáló partner a könyvvizsgálatban jog szerinti könyvvizsgálóként vagy fő könyvvizsgáló partnerként betöltött szerepéről történő lemondását követő két éven belül a vizsgált jogalany audit bizottságában vagy annak megfelelő szervében tagságot vállal, azzal megsérti a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontját.

 

(4) Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégző jog szerinti könyvvizsgáló, illetve fő könyvvizsgáló partner a könyvvizsgálatban jog szerinti könyvvizsgálóként vagy fő könyvvizsgáló partnerként betöltött szerepéről történő lemondását követő két éven belül a vizsgált jogalany ügyviteli szervében nem ügyvezető tagságot, vagy felügyelő szervében tagságot vállal, azzal megsérti a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontját.

 

(5) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem gondoskodik arról, hogy a vizsgált jogalany részére nyújtott kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokból származó díjbevétele ne haladja meg a vizsgált jogalany által a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díj 10 %-át, azzal megsérti a 9. cikk (2) bekezdését.

 

(6) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany részére a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokon és a kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatást nyújt, azzal megsérti a 10. cikket.

 

B. A jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésével kapcsolatos jogsértések

 

(7) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem vezet nyilvántartást azokról az esetekről, amelyekben alkalmazottai nem tartják be az e rendeletben foglaltakat, vagy nem készít éves jelentést a rendeletben foglaltak betartatására hozott intézkedésekről, azzal megsérti a 16. cikk (3) bekezdését.

 

(8) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem vezet a 16. cikk (4) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett adatokat tartalmazó ügyfélnyilvántartást, azzal megsérti a 16. cikk (4) bekezdését.

 

(9) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem állít össze a 16. cikk (5) bekezdésének a)–j) pontjában említett információkat tartalmazó könyvvizsgálati dossziét az egyes általa végzett jog szerinti könyvvizsgálatra vonatkozóan, azzal megsérti a 16. cikk (5) bekezdését.

 

(10) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem tájékoztatja a 36. cikkben említett illetékes hatóságot az olyan eseményről, amely jog szerinti könyvvizsgálati tevékenysége feddhetetlenségére nézve súlyos következményekkel jár vagy járhat, azzal megsérti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontját.

 

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem tájékoztatja a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeletét ellátó illetékes hatóságot a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásaival kapcsolatban elkövetett vagy megkísérelt csalásról, azzal megsérti a 17. cikk (2) pontját.

 

C. A könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos jogsértések

 

(12) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem gondoskodik a belső minőség-ellenőrzésnek a 19. cikk (2)–(6) bekezdésében foglalt követelmények szerinti lefolytatásáról, azzal megsérti a 19. cikket.

 

(13) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem ad a 22. cikk (2), (3), (4), (5) és (7) bekezdésében foglalt követelmények szerint elkészített könyvvizsgálói záradékot, azzal megsérti a 22. cikket.

 

(14) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem nyújt be a 23. cikk (2)–(5) bekezdésében foglalt követelmények szerint elkészített kiegészítő jelentést a vizsgált jogalany audit bizottsága részére, azzal megsérti a 23. cikket.

 

(15) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem számol be haladéktalanul a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak az adott közérdeklődésre számot tartó jogalanyt érintő olyan tényekről vagy döntésekről, amelyekről a jog szerinti könyvvizsgálat során tudomást szerez, és amelyek a 25. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában felsorolt jogsértések valamelyikéhez kapcsolódhatnak, azzal megsérti a 25. cikket.

 

D. A közzétételi szabályokkal kapcsolatos jogsértések

 

(16) Ha a könyvvizsgáló cég az egyes pénzügyi évek végét követően legkésőbb négy hónapon belül a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint a honlapján nem teszi közzé éves pénzügyi beszámolóját és ahhoz legalább öt éven keresztül nem biztosít hozzáférést, azzal megsérti a 26. cikk (1) bekezdésének első albekezdését és azzal összefüggésben a 26. cikk (4) bekezdését.

 

(17) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló a honlapján nem teszi közzé eredménykimutatását és ahhoz legalább öt éven keresztül nem biztosít hozzáférést, azzal megsérti a 28. cikk (2) bekezdésének második albekezdését és azzal összefüggésben a 27. cikk (1) bekezdését.

 

(18) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az éves pénzügyi beszámolóban, illetve az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat nem bontja meg a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikkben meghatározott kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokért felszámított díjak szerint, azzal megsérti a 26. cikk (2) bekezdését.

 

(19) Ha a hálózathoz tartozó jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az eredménykimutatás, illetve az éves pénzügyi beszámoló mellékleteként nem adja meg a 26. cikk (3) bekezdésének a)–d) pontjában említett információkat és az említett bekezdés második albekezdése szerinti eltérés nem alkalmazható, azzal megsérti a 26. cikk (3) bekezdését.

 

(20) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem vagy késve teszi közzé a 27. cikk (2) bekezdésében, valamint adott esetben a 28. cikkben foglalt információkat tartalmazó átláthatósági jelentést, azzal megsérti a 27. cikket.

 

(21) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság számára évente nem küldi meg a közérdeklődésre számot tartó, auditált jogalanyok jegyzékét a tőlük származó díjbevétel szerinti bontásban, azzal megsérti a 29. cikket.

 

(22) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem őrzi meg a 30. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat és információkat, azzal megsérti a 30. cikk (1) bekezdését.

 

E. A jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál való kijelölésével kapcsolatos jogsértések

 

(23) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a 33. cikk (1) bekezdésében említett két egymást követő megbízás lejártát követő négy éven belül jog szerinti könyvvizsgálatot végez a közérdeklődésre számot tartó jogalanynál, azzal megsérti a 33. cikk (2) bekezdését.

 

(24) Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálói megbízás végével nem adja át a teljes átadási aktát a belépő jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, azzal megsérti a 33. cikk (6) bekezdését.

 

F. A minőségbiztosítással kapcsolatos jogsértések

 

(25). Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az ellenőrzési ajánlásokat az illetékes hatóság által szabott határidőn belül nem teljesíti, azzal megsérti a 40. cikk (6) bekezdését.

 

II. A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok által elkövetett jogsértések

 

A. A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek kijelölésével kapcsolatos jogsértések

 

(1) A 31. cikk (2), (3) és (4) cikkének sérelme nélkül, ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany nem hoz létre audit bizottságot és/vagy nem jelöli ki az előírt számú független tagot, és/vagy az előírt számban nem jelöl ki a számvitel és/vagy a könyvvizsgálat terén szaktudással rendelkező tagokat, azzal megsérti a 31. cikk (1) bekezdését.

 

(2). Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany nem jelöl ki jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget a 32. cikk (2)–(6) bekezdésében foglalt feltételek szerint, azzal megsérti a 32. cikk (1) bekezdését.

 

(3) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany a 33. cikkben említett időszakot meghaladóan ugyanazt a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget foglalkoztatja, azzal megsérti a 33. cikket.

 

(4) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget alapos ok hiányában menti fel, azzal megsérti a 34. cikket.

 

  • [1]  HL C 191., 2012.6.29., 61. o.
  • [2]   HL L 345., 2003.12.31., 64. o.
  • [3]   HL L 149., 2004.04.30., 1. o.

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (14.3.2013)

a Jogi Bizottság részére

a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Előadó (*): Kay Swinburne

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről

a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

 

Ez a módosítás a teljes szövegre alkalmazandó.

Indokolás

Az uniós rendelet nem a megfelelő szabályozási forma, különösen a bizottsági javaslat rendkívül részletes és beavatkozó jellegére való tekintettel. Olyan uniformizált megközelítést testesít meg, amely nem veszi figyelembe az EU-szerte működő különböző vállalatirányítási rendszerek jellegét. Ez egyes tagállamokban a vállalatirányítási normák romlásához vezetne.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A pénzügyi szektor fejlődésével az uniós jog új típusú pénzügyi intézményeket hoz létre. Egyre fontosabbak a szokásos bankrendszeren kívüli új jogalanyok és tevékenységek, és egyre nagyobb hatást gyakorolnak a pénzügyi stabilitásra. Emiatt indokolt a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok meghatározásának kiterjesztése további pénzügyi intézményekre és egyéb jogalanyokra, például a befektetési vállalkozásokra, a pénzforgalmi intézményekre, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV), az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, valamint az alternatív befektetési alapokra.

(6) A pénzügyi szektor fejlődésével és a szabályozási és technológiai fejlődésre válaszul új típusú pénzügyi intézmények jöttek létre. Egyre fontosabbak az uniós szinten korábban szabályozatlan, a hagyományos bankrendszeren kívüli új jogalanyok és tevékenységek, és egyre nagyobb hatást gyakorolnak a pénzügyi stabilitásra. Emiatt indokolt a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok meghatározásának kiterjesztése további pénzügyi intézményekre és egyéb jogalanyokra, például a befektetési vállalkozásokra, a pénzforgalmi intézményekre és az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre. Ezért indokolt, hogy a tagállamok más jogalanyokat is közérdeklődésre számot tartó jogalanynak nyilváníthassanak, például az olyan jogalanyokat, amelyek a közérdek szempontjából jelentősek tevékenységük jellege, méretük vagy alkalmazottaik száma miatt;

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Különösen aggályosnak tekinthető a könyvvizsgálók pénzügyi intézmények mérlegen kívüli különleges célú gazdasági egységeinek strukturálásában való részvétele. Ezek az egységek megnehezíthetik a befektetők és a szabályozók számára a vezetés elszámoltatását. Ezenfelül – pénzügyi intézmények általi alkalmazásuk esetén – a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok elfedése érdekében vissza lehet élni az említett egységekkel, ezzel csökkentve annak esélyét, hogy a felügyelők és a részvényesek kellő időben és hatékonyan felismerjék a pénzügyi stabilitást érintő fenyegetéseket és fellépjenek azokkal szemben. Ezért pontosítani kell, hogy egy cég könyvvizsgálójának különleges célú gazdasági egységek strukturálásában való részvétele önellenőrzést jelent, és valószínűleg helytelen könyvelési gyakorlatot képez. E tevékenységet ezért tiltani kell.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az éves és konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja, hogy jogi biztosítékot nyújtson az olyan befektetőknek, hitelezőknek és üzletfeleknek, amelyeknek részesedésük van a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokban, vagy azokhoz üzleti érdekük fűződik. Ennélfogva a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek az ilyen jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata során teljes mértékben függetlennek kell lenniük, és kerülniük kell az összeférhetetlenséget. A könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének megállapítása érdekében figyelembe kell venni a könyvvizsgálót és könyvvizsgáló céget magában foglaló hálózat fogalmát.

(7) Az éves és konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja, hogy jogi biztosítékot nyújtson az olyan befektetőknek, hitelezőknek és üzletfeleknek, amelyeknek részesedésük van a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokban, vagy azokhoz üzleti érdekük fűződik. Ennélfogva a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek az ilyen jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata során teljes mértékben függetlennek kell lenniük, és kerülniük kell az összeférhetetlenséget. Indokolt, hogy tájékoztathassák a vizsgált jogalanyt a könyvvizsgálat során felmerült kérdésekről, de nem vehetnek részt a jogalany belső döntéshozatali folyamataiban. Ha olyan helyzetbe kerülnek, amelyben a függetlenségüket sértő veszély még az ennek csökkentése érdekében alkalmazott óvintézkedések ellenére is túl nagy, vissza kell lépniük vagy tartózkodniuk kell a könyvvizsgálat elvállalásától. A könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének megállapítása érdekében figyelembe kell venni a könyvvizsgálót és könyvvizsgáló céget magában foglaló hálózat fogalmát.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő belső szervezete hozzájárul a függetlenségüket fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői nem avatkozhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába olyan módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi. Emellett jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső szabályzatokat és eljárásokat kell bevezetniük a szervezetükön belül folytatott jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben részt vevő alkalmazottakra és egyéb személyekre vonatkozóan. Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak különösen arra kell törekedniük, hogy a függetlenséget fenyegető veszélyeket kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat minőségét, feddhetetlenségét és alaposságát. A szabályzatoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenysége terjedelmével és összetettségével.

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő belső szervezete hozzájárul a függetlenségüket fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői nem avatkozhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába olyan módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi. Emellett jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső szabályzatokat és eljárásokat kell bevezetniük a szervezetükön belül folytatott jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben részt vevő alkalmazottakra és egyéb személyekre vonatkozóan. Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak különösen arra kell törekedniük, hogy a függetlenséget fenyegető veszélyeket kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat minőségét, feddhetetlenségét és alaposságát. A szabályzatoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalanyok tevékenysége terjedelmével és összetettségével.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21 a) Az ERKT szerepe, hogy figyelemmel kísérje az Unióban a rendszerszintű kockázatok kialakulását. Mivel a rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi intézmények könyvvizsgálatát ellátó cégek fontos információkhoz férhetnek hozzá, tapasztalataik segíthetik az ERKT munkáját. E rendeletnek ezért elő kell segítenie az érintett szereplők közötti ágazati, anonim alapon zajló párbeszéd keretéül szolgáló éves fórum létrehozását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatot ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló minőségű jog szerinti könyvvizsgálat elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb függetlensége és szakmai felkészültsége érdekében különösen fontos annak előírása, hogy tagjainak többsége független legyen, és a bizottság legalább egy tagja a könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a könyvvizsgálat és/vagy a számvitel területén szaktudással rendelkezzen. A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i bizottsági ajánlás26 meghatározza, hogyan kell létrehozni az audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell működniük. Figyelemmel azonban az igazgatótanács és a felügyelő bizottság méretére a kis piaci tőkeértékű társaságoknál, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatkört ellátó szervhez rendelt feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő szerv is elláthassa. Az audit bizottság felállítására vonatkozó kötelezettség alól mentesíteni kell továbbá azokat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, amelyek ÁÉKBV-k vagy alternatív befektetési alapok. A mentesítés figyelembe veszi, hogy nem indokolt audit bizottság felállítása akkor, amikor az alap csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja. Az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési alapok, valamint az ezeket kezelő társaságok szigorúan meghatározott szabályozási környezetben működnek, és olyan konkrét irányítási mechanizmusok alá tartoznak, mint a letéteményesük által gyakorolt ellenőrzések.

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatot ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló minőségű jog szerinti könyvvizsgálat elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb függetlensége és szakmai felkészültsége érdekében különösen fontos annak előírása, hogy tagjainak többsége független legyen, és a bizottság legalább egy tagja a könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a könyvvizsgálat és/vagy a számvitel területén szaktudással rendelkezzen. Az audit bizottság tagjainak a feladatuk ellátásához szükséges megfelelő szintű technikai tudás biztosítása érdekében készségfejlesztő programokon kell részt venniük. A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i bizottsági ajánlás meghatározza, hogyan kell létrehozni az audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell működniük. Figyelemmel azonban az igazgatótanács és a felügyelő bizottság méretére a kis piaci tőkeértékű társaságoknál, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatkört ellátó szervhez rendelt feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő szerv is elláthassa.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük az erőfölénnyel nem rendelkezőket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Azt is indokolnia kell, ha pályázati eljárást követően meg kívánja hosszabbítani a könyvvizsgálói megbízást. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, mindkét javaslat átfogó értékelésével együtt, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) Az audit bizottságoknak a pályázati eljárás lefolytatásakor meg kell vizsgálniuk, hogy előnyös-e számukra az osztott könyvvizsgálat. Az osztott könyvvizsgálat – amelynek esetében egy társaság leányvállalatainak könyvvizsgálatát egyetlen könyvvizsgáló cég látja el úgy, hogy a csoportkönyvvizsgálatért viselt felelősség, illetve a végső felelősség egyetlen csoportkönyvvizsgálót terhel – hasznos módját jelentheti több könyvvizsgáló cég megbízásának és a költségek fokozott verseny révén történő csökkentésének.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) Valamely könyvvizsgálói megbízás megújítása esetén az audit bizottságnak ajánlását rendszeres időközönként, a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által elvégzett könyvvizsgálat minőségének átfogó értékelése alapján kell megtennie. Az átfogó értékelésnek ki kell terjednie a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szakmai képességeinek (pl. az ágazat ismerete, az infrastruktúra, a technikai know-how, az IT-készségek) felmérésére, amelyek a vizsgált jogalany méretétől és összetettségétől függően eltérőek lehetnek. Az audit bizottságnak vizsgálnia kell a vonatkozó szabályok és szabályozások, valamint szakmai normák betartását is. Az illetékes hatóságnak a kiválasztási eljárás megkönnyítése érdekében iránymutatásokat kell kiadnia a szakmai képességekre vonatkozó kritériumokról.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az egynél több jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közérdeklődésre számot tartó jogalany általi kijelölése megerősíti a szakmai szkepticizmust és hozzájárul a könyvvizsgálat jobb minőségéhez. Emellett ez az intézkedés a kisebb könyvvizsgáló cégek jelenlétével együtt elősegíti az ilyen cégek kapacitásának fejlesztését, javítva ezzel a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok választási lehetőségét a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek között. Ezért a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat bátorítani és ösztönözni kell arra, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére egynél több jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jelöljenek ki.

törölve

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A bizalmi viszony veszélyének kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének erősítése érdekében fontos meghatározni a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált jogalanynál teljesített könyvvizsgálói megbízásának maximális időtartamát. Emellett megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust kell kialakítani a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég megbízásából végző fő könyvvizsgáló partnerekre is. Fontos egy olyan megfelelő időszak előírása is, amelyben a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezhet jog szerinti könyvvizsgálatot ugyanannál a jogalanynál. A zavartalan átmenet érdekében a korábbi könyvvizsgáló a lényeges információkat tartalmazó átadási aktát ad át a belépő könyvvizsgáló részére.

törölve

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a) A mind a könyvvizsgálói, mind pedig a nem könyvvizsgálói szolgáltatások rendszeres és nyílt kötelező pályáztatása lehetőséget kínál a kis- és középvállalkozások számára arra, hogy átlátható eljárás keretében ajánlják fel szolgáltatásaikat és készségeiket, és növeljék láthatóságukat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok szolgáltatóiként. A pályáztatás határozottan arra ösztönzi az audit bizottságokat, hogy a könyvvizsgálói és nem könyvvizsgálói szolgáltatások lehetséges szolgáltatói szélesebb körének pályázatait vizsgálják meg. A 10a. és 33. cikk szerinti pályáztatási eljárásoknak ugyanakkor nem céljuk, hogy kötelezővé tegyék a nem könyvvizsgálati szolgáltatást nyújtó cégek és könyvvizsgálók rotációját. A fent említett cikkekben foglalt feltételeknek való teljes megfelelés esetén tehát kifejezetten engedélyezett az újbóli kinevezés.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27b) A kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat és nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat szintén rendszeresen és nyíltan meg kell pályáztatni, mivel ez lehetőséget nyújt a kis és középméretű, jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek és a nem könyvvizsgálattal foglalkozó szolgáltatók számára szolgáltatásaik és készségeik átlátható folyamat során való bemutatására, és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok szolgáltatóiként láthatóságuk növelésére. A meglévő könyvvizsgálónak nem feltétlenül kell kapcsolódó pénzügyi ellenőrzést és nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat ellátnia, és így a pályáztatási folyamat határozottan arra ösztönzi az audit bizottságokat, hogy a könyvvizsgálói és nem könyvvizsgálói szolgáltatások lehetséges szolgáltatói szélesebb körének pályázatait vizsgálják meg. A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és a nem könyvvizsgálói szolgáltatások kötelező pályáztatásának célja nemcsak a meglévő szolgáltató teljesítményének értékelése, hanem a vizsgált jogalany követelményeié is egyben.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A belső piac iránti nagyfokú befektetői és fogyasztói bizalom érdekében, amely az összeférhetetlenség elkerülésével teremthető meg, a jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket olyan illetékes hatóságoknak kell felügyelniük, amelyek a könyvvizsgálói szakmától függetlenek, valamint kapacitásuk, szaktudásuk és erőforrásaik megfelelőek. A tagállami illetékes hatóságoknak megfelelő hatáskörrel kell rendelkezniük felügyeleti feladataik ellátásához, ideértve annak lehetőségét, hogy dokumentumokba betekintsenek, bármely személytől tájékoztatást kérjenek, és vizsgálatot folytassanak. A pénzügyi piacok, a pénzügyi beszámolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, vagy a jog szerinti könyvvizsgálat felügyeletére kell szakosodniuk. Lehetővé kell tenni azonban, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat terhelő kötelezettségek teljesítését az ilyen jogalanyok felügyeletéért felelős illetékes hatóságok felügyeljék. Az illetékes hatóságok finanszírozásának mentesnek kell lennie a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nemkívánatos befolyásától.

(29) A belső piac iránti nagyfokú befektetői és fogyasztói bizalom érdekében, amely az összeférhetetlenség elkerülésével teremthető meg, a jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket olyan illetékes hatóságoknak kell felügyelniük, amelyek a könyvvizsgálói szakmától függetlenek, valamint kapacitásuk, szaktudásuk és erőforrásaik megfelelőek. A tagállami illetékes hatóságoknak megfelelő hatáskörrel kell rendelkezniük felügyeleti feladataik ellátásához, ideértve annak lehetőségét, hogy dokumentumokba betekintsenek, bármely személytől tájékoztatást kérjenek, és vizsgálatot folytassanak. A pénzügyi beszámolással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, vagy a jog szerinti könyvvizsgálat felügyeletére kell szakosodniuk. Lehetővé kell tenni azonban, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat terhelő kötelezettségek teljesítését az ilyen jogalanyok felügyeletéért felelős illetékes hatóságok felügyeljék. Az illetékes hatóságok finanszírozásának mentesnek kell lennie a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nemkívánatos befolyásától.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel fejlődik. Emiatt az illetékes hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a piac fejlődését, különös tekintettel a könyvvizsgáló választásának esetleges korlátozására, valamint a nagyfokú piaci koncentrációból eredő kockázatokra.

(33) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel fejlődik. Emiatt az uniós és tagállami versenyhatóságoknak, valamint az EÉPH-nak figyelemmel kell kísérniük a piac fejlődését, különös tekintettel a könyvvizsgáló választásának esetleges korlátozására, valamint a nagyfokú piaci koncentrációból eredő kockázatokra.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a) Ez az irányelv biztosítja, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát végző, jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tekintetében az illetékes hatóságok közötti uniós szintű együttműködés folyjon az EÉPH koordinálása mellett. Így az EÉPH az ezen irányelvben meghatározott feladatok elvégzéséért felelősként kijelölt illetékes hatóságokból álló állandó belső bizottság létrehozása révén felváltja a jelenleg az Európai Bizottság elnökletével működő szakértői csoport, a Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportja (EGAOB) égisze alatti, az Unió egészére kiterjedő együttműködési mechanizmust. A 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett, az eddig a 2005/909/EK határozattal létrehozott Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportját (EGAOB) alkotó illetékes hatóságok az említett állandó belső bizottság teljes jogú tagjai. Így az EGAOB által végzett értékes munka az állandó belső bizottságon belül folytatódik majd. A könyvvizsgálók közfelügyeletét továbbra is nemzeti szinten kell végezni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére való alkalmasságának elismerése elősegíti a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára, hogy új ügyfeleket szerezzenek. Ezért rendelkezni kell az EÉPH által kidolgozandó, európai léptékű minőségi tanúsítványról. A tagállami illetékes hatóságoknak részt kell venniük a tanúsítvány megszerzése iránti kérelmek elbírálásában.

törölve

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) A tőkepiacok zavartalan működéséhez fenntartható könyvvizsgálói kapacitásra és a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások versenyképes piacára van szükség, ahol biztosított a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére képes könyvvizsgáló cégek megfelelő választéka. Az EÉPH-nak jelentést kell készítenie a könyvvizsgálati piac szerkezetében e rendelet hatására bekövetkező változásokról. A vizsgálat során az EÉPH-nak figyelembe kell vennie, hogy milyen hatást gyakorolnak a könyvvizsgálati piac szerkezetére a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások. E jelentés és más megfelelő bizonyítékok alapján a Bizottságnak jelentést kell előterjesztenie a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások által a könyvvizsgálati piac szerkezetére gyakorolt hatásról, és megállapításai nyomán meg kell tennie az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

(40) A tőkepiacok zavartalan működéséhez fenntartható könyvvizsgálói kapacitásra és a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások versenyképes piacára van szükség, ahol biztosított a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére képes könyvvizsgáló cégek megfelelő választéka. Az Európai Versenyhatóságok Hálózatának (ECN) jelentést kell készítenie a könyvvizsgálati piac szerkezetében e rendelet hatására bekövetkező változásokról. A vizsgálat során az ECN-nek figyelembe kell vennie, hogy milyen hatást gyakorolnak a könyvvizsgálati piac szerkezetére a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások. E jelentés és más megfelelő bizonyítékok alapján a Bizottságnak jelentést kell előterjesztenie a jog szerinti könyvvizsgálókra vonatkozó nemzeti polgári jogi felelősségi előírások által a könyvvizsgálati piac szerkezetére gyakorolt hatásról, és megállapításai nyomán meg kell tennie az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) A könyvvizsgálat és a könyvvizsgálati piac fejlődésének figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy technikai követelményeket határozzon meg a belépő könyvvizsgálónak átadandó átadási akta tartalmára, valamint a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára előírt európai minőségi tanúsítvány bevezetésére vonatkozóan.

törölve

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) A pénzügyi piacok, a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma technikai fejlődésének figyelembevétele, továbbá az ezen rendeletben rögzített követelmények pontos meghatározása érdekében a Bizottságot az EUMSZ 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása különösen fontos a kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások és a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének alkalmazásához, valamint azon díj mértékének megállapításához, amelyet az EÉPH az európai minőségi tanúsítvány kiállításáért a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek felszámíthat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(44) A pénzügyi piacok, a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma technikai fejlődésének figyelembevétele, továbbá az ezen rendeletben rögzített követelmények pontos meghatározása érdekében a Bizottságot az EUMSZ 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása különösen fontos a kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások és a tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének alkalmazásához, valamint azon díj mértékének megállapításához, amelyet az EÉPH az európai minőségi tanúsítvány kiállításáért a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek felszámíthat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten és az EÉPH-val. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az EÉPH-hoz, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45) A jogbiztonság, valamint az e rendelettel bevezetett szabályokra való zavartalan áttérés érdekében átmeneti szabályokat kell bevezetni a könyvvizsgáló cégek rotációjára vonatkozó kötelezettség hatálybalépésével, a könyvvizsgáló cég kiválasztási eljárásának kötelező megszervezésével, valamint a könyvvizsgáló cégek kizárólag könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó céggé való átalakulásával kapcsolatban.

(45) A jogbiztonság, valamint az e rendelettel bevezetett szabályokra való zavartalan áttérés érdekében átmeneti szabályokat kell bevezetni az e rendeletben foglalt egyes kötelezettségek hatálybalépésével kapcsolatban.

Indokolás

Helyesbíteni kell a kötelező cégváltásra, a kötelező pályáztatásra és a kizárólag könyvvizsgálattal foglalkozó cégekre vonatkozó előírások törlésének következtében, valamint az átmeneti rendelkezések elvének megőrzése érdekében, amelyekre egyes rendelkezések esetében szükség lehet ahhoz, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok és a könyvvizsgáló cégek időt kapjanak az átállásra.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 2006/43/EK irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a „könyvvizsgálói jelentés” és az „illetékes hatóság” meghatározása kivételével.

E rendelet alkalmazásában a 2006/43/EK irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a „könyvvizsgálói jelentés”, az „illetékes hatóság” és a „közérdeklődésre számot tartó jogalany” meghatározása kivételével.

 

E rendelet alkalmazásában a „közérdeklődésre számot tartó jogalanyok”:

 

a) azok a valamely tagállami jogszabály hatálya alá tartozó jogalanyok, amelyeknek átruházható értékpapírjait valamely tagállam szabályozott piacán a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében kereskedésre bevezették, kivéve a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(******) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokat (ÁÉKBV) és a 2011/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*****) 4. cikke (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott alternatív befektetési alapokat;

 

b) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 4. cikkének 1. pontjában meghatározott hitelintézetek; azon hitelintézetek kivételével, amelyek nem bocsátottak ki valamely tagállam szabályozott piacán a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében kereskedésre bevezetett átruházható értékpapírokat, kivéve, ha teljes eszközállományuk meghaladja a 30 milliárd eurót;

 

c) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv** 13. cikke szerinti biztosítók;

 

d) azok a valamely tagállami jogszabály hatálya alá tartozó jogalanyok, amelyek a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv*** 4. cikkének 4. pontjában meghatározott pénzforgalmi intézmények, kivéve ha az irányelv 15. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó;

 

e) azok a valamely tagállami jogszabály hatálya alá tartozó jogalanyok, amelyek a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv**** 2. cikkének 1. pontjában meghatározott elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, kivéve ha a 2007/64/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó;

 

f) a 2004/39/EK irányelv 4. cikkének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozások;

 

g) azok a valamely tagállami jogszabály hatálya alá tartozó jogalanyok, amelyek központi értéktárak;

 

h) a(z) X/XXXX európai parlamenti és tanácsi rendelet***** 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott központi szerződő felek [lásd a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, COM(2010)0484];

 

_________________

 

* HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

 

** HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

 

*** HL L 187., 2009.7.18., 5. o.

 

**** HL L 267., 2009.10.10., 7. o.

 

*****

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

törölve

Nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok

 

E rendelet alkalmazásában a „nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalany” fogalma az alábbiakat foglalja magában:

 

a) a 2006/43/EK irányelv 2. cikke 13. pontjának a) alpontjában meghatározott jogalanyokra vonatkozóan az egyes tagállamokban az év végi jegyzések alapján a tíz legnagyobb piaci tőkeértékű részvénykibocsátót, valamint minden olyan részvénykibocsátót, amely az év végi jegyzések alapján a megelőző három naptári évben 1 000 000 000 EUR-t meghaladó átlagos piaci tőkeértékkel rendelkezett;

 

b) a 2006/43/EK irányelv 2. cikke 13. pontjának b)–f) alpontjában meghatározott jogalanyokra vonatkozóan minden olyan jogalanyt, amelynek mérlegfőösszege a mérleg fordulónapján meghaladta az 1 000 000 000 EUR-t;

 

c) a 2006/43/EK irányelv 2. cikke 13. pontjának g) és h) alpontjában meghatározott jogalanyokra vonatkozóan minden olyan jogalanyt, amely a mérleg fordulónapján 1 000 000 000 EUR-t meghaladó értékű eszközt kezelt.

 

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzését ne befolyásolja olyan fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenség, illetve üzleti vagy egyéb kapcsolat, amelyben érintett a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben annak hálózata, vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói, alkalmazottai, vagy olyan egyéb természetes személy, akinek a szolgáltatásai a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy a jog szerinti könyvvizsgálóhoz vagy könyvvizsgáló céghez irányítás útján közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét ne veszélyeztessék olyan pénzügyi, személyes, üzleti, foglalkoztatási vagy egyéb kapcsolatok, amelyekben érintett a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, annak kapcsolt vállalkozásai és hálózata, vagy olyan természetes személyek, akik helyzetükből adódóan befolyásolhatják a jog szerinti könyvvizsgálat eredményét.

Indokolás

A javasolt szöveg jobban tükrözi a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalany kapcsolatának jellegét, és átfogóbban írja le a függetlenséget fenyegető, lehetséges veszélyeket. Ezenkívül a javasolt szöveg jobban összhangban áll a meglévő nemzetközi etikai normákkal, és nemzetközi szinten egyenlő feltételeket biztosítana.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha egy jog szerinti könyvvizsgálat alá vont, közérdeklődésre számot tartó jogalanytól kapott díjak összege meghaladja a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég teljes éves díjbevételének 20 %-át, vagy két egymást követő évben 15 %-át, akkor a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közli az audit bizottsággal, hogy a kapott díjak összege meghaladja teljes díjbevételének 20 %-át, illetve 15 %-át, és a 11. cikk (4) bekezdésének d) pontja szerinti egyeztetést le kell folytatni. Az audit bizottság mérlegeli, hogy a könyvvizsgálói jelentés kiadása előtt elvégezteti-e a könyvvizsgálói megbízás minőség-ellenőrzését más jog szerinti könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel.

törölve

Ha egy jog szerinti könyvvizsgálat alá vont, közérdeklődésre számot tartó jogalanytól kapott díjak összege két egymást követő évben eléri vagy meghaladja a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég teljes éves díjbevételének 15 %-át, akkor a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tájékoztatja a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot erről a helyzetről. A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég által adott objektív indokok alapján dönt arról, hogy e jogalany jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cége folytathatja-e a jog szerinti könyvvizsgálatot egy további időszakban, amely semmi esetre sem haladhatja meg a két évet.

 

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit bizottság felállításának kötelezettsége alól, akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy melyik szerve álljon kapcsolatban a jog szerinti könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel az e bekezdésben rögzített kötelezettségek teljesítése céljából.

 

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat és kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújthat.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, illetve annak ellenőrzött vállalkozásai részére csak azt követően nyújthat nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, hogy a 11. cikkel összhangban megfelelően értékelte a függetlenséggel kapcsolatos veszélyeket és a lehetséges biztosítékokat, és megszerezte az audit bizottság jóváhagyását.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat tagja a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat vagy kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújthat.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat bármely tagja a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére csak azt követően nyújthat nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, hogy a 11. cikkel összhangban megfelelően értékelte a függetlenséggel kapcsolatos veszélyeket és a lehetséges biztosítékokat, és megszerezte az audit bizottság jóváhagyását.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások az alábbiak:

törölve

a) az évközi pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata vagy ellenőrzése;

 

b) bizonyosság nyújtása a vállalatirányítási nyilatkozatokkal kapcsolatban;

 

c) bizonyosság nyújtása a társadalmi szerepvállalás kérdéseivel kapcsolatban;

 

d) a jog szerinti könyvvizsgálat hatókörén kívül a szabályozói feladatellátás segítése érdekében bizonyosság nyújtása vagy igazolás a pénzügyi intézmények szabályozói részére történő adatszolgáltatásról, például a tőkekövetelményekre vagy szolvenciamutatókra vonatkozóan, amelyek alapján megállapítható annak valószínűsége, hogy a vállalkozás továbbra is teljesíti hitelkötelezettségeit;

 

e) az adójogszabályok betartásának igazolása, amennyiben a nemzeti jog ilyen igazolást ír elő;

 

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára uniós jogszabály ír elő.

 

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk alkalmazásában nem könyvvizsgálói szolgáltatások az alábbiak:

E cikk alkalmazásában a tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatások a könyvvizsgálat alá vont pénzügyi kimutatások által lefedett időszakban és a könyvvizsgálói megbízás teljesítésének időszaka alatt nyújtott bármilyen szolgáltatás, és ahol e szolgáltatás nyújtása lényeges összeférhetetlenséget okoz, beleértve az alábbiakat:

a) minden esetben összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatások:

a) könyvviteli szolgáltatások, a folyó és halasztott adók kiszámítása, valamint számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások készítése;

i. i. a könyvvizsgálathoz nem kapcsolódó szakértői szolgáltatások, adótanácsadás, általános vezetési és egyéb tanácsadási szolgáltatások;

b) belső ellenőrzés, kockázatkezelési rendszerek, illetve pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és megvalósítása, amelyek:

ii. könyvvitel, valamint számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások készítése;

i. a vizsgált jogalany pénzügyi beszámolói feletti belső ellenőrzés fontos részét alkotják, vagy

iii. belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárás kialakítása és végrehajtása a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi információk előkészítésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, valamint kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

ii. olyan információkat eredményeznek, amelyek a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások tekintetében jelentőséggel bírnak;

iv. értékelési szolgáltatások, méltányossági állásfoglalások, természetbeni hozzájárulásról szóló jelentések készítése;

c) értékelési szolgáltatások nyújtása, ideértve az aktuáriusi és a jogvitákkal kapcsolatos támogató szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett értékelést is, ha az értékelés a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont pénzügyi kimutatások tekintetében külön vagy összesítve jelentős hatással bír;

v. aktuáriusi és jogi szolgáltatások, ideértve a peres ügyek megoldását is;

d) az alábbiakkal kapcsolatos jogi szolgáltatások:

vi. pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK irányelv 2. cikke (13) pontja b)–j) alpontjában említett közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára;

i. általános jogi tanácsadás.

vii. részvétel a könyvvizsgálati ügyfél belső ellenőrzésében, valamint a belső könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő szolgáltatások nyújtása;

ii. tárgyalás a vizsgált jogalany nevében vagy

viii. közvetítői vagy kereskedési, befektetési tanácsadási vagy befektetési banki szolgáltatások;

iii. jogi képviselői szerep betöltése olyan peres ügy megoldása érdekében, amelyben az érintett összeg lényegesen befolyásolja a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont pénzügyi kimutatásokat;

b) esetleg összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatások:

e) bérszámfejtés;

i. i. humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve a felső vezetők felvételét is;

f) a vizsgált jogalany részvényeinek bevezetése, kereskedése vagy jegyzése;

ii. támogatói nyilatkozat kiadása befektetők részére egy vállalkozás értékpapírjainak kibocsátásával összefüggésben;

g) a felső vezetés azon tagjait érintő humánerőforrás-szolgáltatások, akik helyzetükből adódóan jelentős befolyást gyakorolhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások elkészítésére, amennyiben e szolgáltatások magukban foglalják az alábbiakat:

iii. pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK irányelv 2. cikke (13) pontja a) alpontjában említett közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára;

i. az ilyen pozíciók betöltésére alkalmas jelöltek felkutatása vagy megkeresése; vagy

iv. az eladói vagy vevői oldalon nyújtott átvilágítási szolgáltatások lehetséges egyesülés vagy felvásárlás esetén és a vizsgált jogalannyal kapcsolatos bizonyosság nyújtása más érdekeltek részére pénzügyi vagy társasági ügylet során;

ii. az ilyen pozíciókra jelentkező személyek referenciáinak ellenőrzése.

 

h) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég vagy hálózatának egy tagja által bevezetett tranzakciók strukturálására vonatkozó jogi vagy adótanácsadási szolgáltatások, amelyek túllépnek az alternatívák bemutatásán és/vagy elemzésén, és amelyek közvetlen és lényeges hatást gyakorolnának a jog szerinti könyvvizsgálat alá vont pénzügyi kimutatásokra.

Az első és a második albekezdéstől eltérve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont iii. és iv. alpontjában említett szolgáltatásokat a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság előzetes jóváhagyása alapján.

 

Az első és a második albekezdéstől eltérve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont i. és ii. alpontjában említett szolgáltatásokat az e rendelet 31. cikkében említett audit bizottság előzetes jóváhagyása alapján.

 

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha annak a hálózatnak a tagja, amelyhez a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tartozik, a vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalany ellenőrzése alatt álló, harmadik országban bejegyzett vállalkozás részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt, akkor az érintett jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek fel kell mérnie, hogy függetlenségét veszélyeztetik-e a hálózat tagja által nyújtott szolgáltatások.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vizsgált jogalany döntéshozatalában való részvételt, valamint a (3) bekezdés a) pontjának ii. és iii.alpontjában említett szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, hogy az minden esetben érinti a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét.

törölve

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (3) bekezdés a) pontjának i., valamint iv–viii. alpontjában említett szolgáltatásnyújtásról feltételezni kell, hogy érinti a függetlenséget.

törölve

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves könyvvizsgálati bevételének több mint egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származik, és a könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz tartozik, amelyben a tagok összesített éves könyvvizsgálati bevétele az Unión belül meghaladja az 1 500 millió EUR-t, akkor teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

törölve

a) közérdeklődésre számot tartó jogalany részére sem közvetlenül, sem közvetetten nem nyújthat nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat;

 

b) nem lehet olyan hálózat tagja, amely az Unión belül nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt;

 

c) a (3) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat nyújtó jogalany sem közvetlenül, sem közvetetten nem birtokolhatja a könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy szavazati jogainak 5 %-ot meghaladó részét;

 

d) a (3) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok sem közvetlenül, sem közvetetten nem birtokolhatják együttesen a könyvvizsgáló cég tőkéjének vagy szavazati jogainak 10 %-ot meghaladó részét;

 

e) a könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem közvetetten nem birtokolhatja a (3) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokat nyújtó jogalany tőkéjének vagy szavazati jogainak 5 %-ot meghaladó részét.

 

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 68. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások, valamint az e cikk (3) bekezdésében említett nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének alkalmazása céljából. E hatáskörében a Bizottság figyelembe veszi a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma fejlődését.

törölve

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tagállamok a területükön bejegyzett jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek esetében kivételes esetben kiegészíthetik a (2) bekezdés értelmében tiltott szolgáltatások jegyzékét. Az illetékes hatóságok értesítik az EÉPH-t azokról a további szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, amelyek véleményük szerint összeférhetetlenséget eredményeznek.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások audit bizottság általi jóváhagyása

 

(1) Az audit bizottság nem könyvvizsgálói szolgáltatásokkal kapcsolatos politikát alakít ki, amely szabályozza, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég – illetve, ha a jog szerinti könyvvizsgáló valamely hálózat tagja, e hálózat valamely tagja – nyújthat-e a vizsgált jogalanynak a tiltott nem könyvvizsgálói szolgáltatásoktól (10. cikk (2) bekezdése) eltérő más nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat. E politika az alábbiakra vonatkozó megfontolásokat tartalmaz:

 

i. a nem könyvvizsgálói szolgáltatások jellege, és hogy azok általánosan engedélyezhetők, vagy megbízásonként kifejezett jóváhagyást igényelnek-e;

 

ii. e szolgáltatások kapcsolódó díjainak szintje, és hogy ezek a díjak – a nem könyvvizsgálati szolgáltatások kategóriája szerint és összességében – miként aránylanak a könyvvizsgálati díjakhoz;

 

iii. a hatáskörök átruházása egyes jóváhagyási szintek tekintetében.

 

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos egyedi határozatoknak a nem könyvvizsgálói szolgáltatásokkal kapcsolatos politikán kell alapulniuk, és a döntés során figyelembe kell venni a következőket:

 

i. a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szakértelme és tapasztalata az adott szolgáltatás területén, illetve hogy rendelkezésre állnak-e alternatív szolgáltatók, valamint

 

ii. vannak-e megfelelő biztosítékok a nem könyvvizsgálói szolgáltatás jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég általi nyújtásából származó, a könyvvizsgálói függetlenséget fenyegető veszélyek kiküszöbölésére vagy elfogadható szintre mérséklésére.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokkal kapcsolatos politikáik kialakításakor az audit bizottságoknak:

 

a) a lehető legnagyobb átláthatóságra kell törekedniük; valamint

 

b) az éves közgyűlésen évente kérniük kell e nem könyvvizsgálói szolgáltatásokkal kapcsolatos politika részvényesek általi jóváhagyását.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) engedélyt kér az audit bizottságtól arra, hogy a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthasson a vizsgált jogalany részére;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) engedélyt kér a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságtól arra, hogy a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontja szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthasson a vizsgált jogalany részére;

törölve

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a jog szerinti könyvvizsgálat várható hatókörét és módszerét rögzítő könyvvizsgálati tervet;

c) a jog szerinti könyvvizsgálat várható hatókörét és módszerét rögzítő könyvvizsgálati tervet, valamint több jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén a feladatok jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek közötti megosztását és a 33. cikk (1) bekezdése szerint megállapított rotációs tervet;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi, amennyiben a standardok összhangban állnak az e rendeletben rögzített követelményekkel.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi.

Indokolás

A könyvvizsgálóknak meg kell felelniük az IAASB által kiadott nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak. A nemzetközi könyvvizsgálati standardok és a rendelet között nem lehetnek eltérések.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

r) felsorolja a 10. cikkben említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

r) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég vagy nem könyvvizsgálói szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

törölve

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

t) könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, amely egyértelműen tartalmazza a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek arról alkotott véleményét, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások a vonatkozó pénzügyi beszámolási szabályrendszernek megfelelően készültek-e, valamint megbízható és valós képet adnak-e, és adott esetben azt is tartalmazza, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek; a könyvvizsgálói záradék hitelesítő, korlátozott vagy elutasító lehet, illetve ha a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nem tudnak záradékot adni, elutasítják a véleménynyilvánítást. Korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a jelentésben indokolni kell az ilyen döntést;

t) könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, amely egyértelműen tartalmazza a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek arról alkotott véleményét, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások a vonatkozó pénzügyi beszámolási szabályrendszernek megfelelően készültek-e, valamint megbízható és valós képet adnak-e, és adott esetben azt is tartalmazza, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek; a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban a könyvvizsgálói záradék hitelesítő, korlátozott vagy elutasító lehet. Korlátozott vagy elutasító záradék esetén a jelentésben indokolni kell az ilyen döntést; Hitelintézetek és biztosítóintézetek esetében a 1093/2010/EU rendelet, illetve a 1094/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek záradékának szükség esetén meg kell állapítania a vállalkozás folyamatos működőképességét, és tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u) hivatkozik minden olyan kérdésre, amelyre a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nyomatékosan felhívták a figyelmet anélkül, hogy korlátozott záradékot adtak volna;

u) a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hivatkozik minden olyan kérdésre, amelyre a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek nyomatékosan felhívták a figyelmet anélkül, hogy korlátozott záradékot adtak volna;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v) véleményt fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy az éves beszámoló összhangban áll-e az azonos pénzügyi évről készített éves pénzügyi kimutatásokkal;

v) a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban véleményt fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy az éves beszámoló összhangban áll-e az azonos pénzügyi évről készített éves pénzügyi kimutatásokkal;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére több jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jelölnek ki, akkor azok megállapodnak a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeiről, és közös jelentést nyújtanak be, amelyet közös záradékkal látnak el. Megállapodás hiányában az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a jelentést külön záradékkal látják el. Ha a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek egyike korlátozott vagy elutasító záradékot ad vagy a véleménynyilvánítást elutasítja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jelentést valamennyi jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég korlátozott vagy elutasító záradékkal látta el, illetve a véleménynyilvánítást elutasította. Az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a nézeteltérést külön bekezdésben indokolják.

(3) Ha a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzésére több jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jelölnek ki, akkor azok megállapodnak a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeiről, és közös jelentést nyújtanak be, amelyet közös záradékkal látnak el. Megállapodás hiányában az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a jelentést külön záradékkal látják el. Ha a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek egyike korlátozott vagy elutasító záradékot ad vagy a véleménynyilvánítást elutasítja, akkor a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban úgy kell tekinteni, hogy a jelentést valamennyi jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég korlátozott vagy elutasító záradékkal látta el, illetve a véleménynyilvánítást elutasította. Az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a nézeteltérést külön bekezdésben indokolják.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A könyvvizsgálói jelentés terjedelme legfeljebb négy oldal, vagy szóközök nélkül 10 000 karakter. Nem tartalmazhat kereszthivatkozást a 23. cikkben említett, az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentésre.

(4) A könyvvizsgálói jelentés nem tartalmazhat kereszthivatkozást a 23. cikkben említett, az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentésre, továbbá nyelvezetének világosnak és egyértelműnek kell lennie.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany audit bizottsága nyomon követi a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek munkáját.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany audit bizottsága nyomon követi a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek munkáját, valamint – több jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén – a feladatok ezek közötti megoszlását és rotációját.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek beszámolnak az audit bizottságnak a jog szerinti könyvvizsgálat során felmerült legfontosabb kérdésekről, különösen a belső ellenőrzés azon lényeges gyengeségeiről, amelyek a pénzügyi beszámolás folyamatát érintik. Bármelyik fél kérésére a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek ezeket a kérdéseket megvitatják az audit bizottsággal.

A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek beszámolnak az audit bizottságnak a jog szerinti könyvvizsgálat során felmerült legfontosabb kérdésekről, különösen a belső ellenőrzés azon lényeges gyengeségeiről, amelyek a pénzügyi beszámolás folyamatát érintik. Bármelyik fél kérésére a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek ezeket a kérdéseket – több jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén pedig a közöttük történő feladatmegosztást – megvitatják az audit bizottsággal.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit bizottság felállításának kötelezettsége alól, akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy melyik szerve álljon kapcsolatban a jog szerinti könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel az e cikkben rögzített kötelezettségek teljesítése céljából.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles továbbá beszámolni azokról a tényekről vagy döntésekről, amelyekről az általa jog szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalannyal szoros kapcsolatban álló vállalkozás jog szerinti könyvvizsgálata során szerez tudomást.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles továbbá beszámolni azokról a lényeges tényekről vagy döntésekről, amelyekről az általa jog szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalannyal szoros kapcsolatban álló vállalkozás jog szerinti könyvvizsgálata során szerez tudomást.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hitelintézeteket és biztosítóintézeteket felügyelő illetékes hatóságoknak rendszeres párbeszédet kell folytatniuk az ilyen vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel.

A 3. cikk b), c) és f) pontjában említett, közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak rendszeres párbeszédet kell folytatniuk az ilyen vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel. Az illetékes hatóság és a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tájékoztatják egymást és a vizsgált jogalanyt az (1) bekezdésben említett lényeges tényekről és döntésekről.

 

Az ERKT évente legalább egyszer találkozót szervez a Pénzügyi Stabilitási Tanács által rendszerszintű jelentőséggel bíróként azonosított pénzügyi intézmények jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vagy hálózatok részvételével annak érdekében, hogy tájékoztassák az ERKT-t az ágazati fejleményekről, illetve a rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi intézményekkel kapcsolatos jelentős fejleményekről.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett tények vagy döntések, vagy a (2) bekezdésben előírt párbeszéd során bármilyen tény jóhiszemű közlése az illetékes hatóságokkal a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részéről nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

(3) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég illetékes hatóságok felé irányuló jóhiszemű közlése nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

Indokolás

Az illetékes hatóságok és a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek közötti aktív, kétirányú párbeszéd elősegíti a pénzügyi intézmények jog szerinti könyvvizsgálata minőségének javítását. Az EÉPH-t és az Európai Bizottságot tájékoztatni kell az e területen kiadott valamennyi iránymutatásról. Az illetékes hatóságokkal való jóhiszemű közlést általában is kiemelten kell kezelni.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat meg kell bontani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokért felszámított díjak szerint.

Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat meg kell bontani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikkben meghatározott könyvvizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatásokért és egyéb bizonyosságot nyújtó ellenőrzési szolgáltatásokért felszámított díjak szerint.

Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdésének törléséből következő módosítás.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közli az EÉPH-val és az illetékes hatóságokkal, hogy az átláthatósági jelentést a honlapján közzétette, vagy adott esetben azt, hogy a jelentést aktualizálta.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közli az illetékes hatóságokkal, hogy az átláthatósági jelentést a honlapján közzétette, vagy adott esetben azt, hogy a jelentést aktualizálta.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) azon közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felsorolása, amelyekre nézve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az előző pénzügyi évben jog szerinti könyvvizsgálatot végzett, valamint azoknak a jogalanyoknak a felsorolása, amelyektől a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég éves bevételének 5 %-ot meghaladó része származik;

f) azon közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felsorolása, amelyekre nézve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az előző pénzügyi évben jog szerinti könyvvizsgálatot végzett, valamint azoknak a jogalanyoknak a felsorolása, amelyektől a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jog szerinti könyvvizsgálat és nem könyvvizsgálói szolgáltatások után befolyó díjakból származó éves bevételének 5 %-ot meghaladó része származik;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az illetékes hatóság számára évente megküldi az auditált közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jegyzékét, a tőlük származó díjbevétel szerinti bontásban.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az illetékes hatóság számára évente megküldi az auditált közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jegyzékét, a tőlük származó díjbevétel szerinti bontásban. E jegyzék a könyvvizsgálói és nem könyvvizsgálói szolgáltatásokból származó bevételeket érinti.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audit bizottság legalább egy tagjának a könyvvizsgálat terén, egy másik tagjának pedig a számvitel és/vagy a könyvvizsgálat terén kell szaktudással rendelkeznie. Összességében a bizottság tagjainak a vizsgált jogalany ágazatával kapcsolatos szaktudással kell rendelkezniük.

Az audit bizottság legalább egy tagjának a könyvvizsgálat terén szaktudással kell rendelkeznie. Összességében a bizottság tagjainak a vizsgált jogalany ágazatával kapcsolatos szaktudással kell rendelkezniük.

Indokolás

Törölni kell az „egy másik tagjának pedig a számvitel és/vagy a könyvvizsgálat terén” szöveget. A bekezdésben a bizottság szaktudása vonatkozásában megfogalmazott fennmaradó követelmények elegendők. Az egyes tagokra vonatkozó további előírások csak tovább bonyolítják a vezető testületek összetételével kapcsolatos problémákat, különösen a kis piacokon működő vállalatok és/vagy a kisebb vezető területek esetében.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audit bizottság tagjainak többsége független kell, hogy legyen. Az audit bizottság elnöke független, kinevezése a tagok feladata.

Az audit bizottság tagjainak többsége független kell, hogy legyen. Az audit bizottság elnöke, akit a vizsgált jogalany részvényesi közgyűlése évente választ meg, független. Az elnök közvetlenül a részvényeseknek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az audit bizottság tagjai a feladataik ellátásához szükséges megfelelő szintű technikai tudás biztosítása érdekében szakmai továbbképzési programokban vesznek részt.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azok a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, amelyek a 2009/65/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV), vagy a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alapok (ABA);

törölve

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) és c) pontban említett közérdeklődésre számot tartó jogalany nyilvánosságra hozza azokat az okokat, amelyek miatt nem tartja megfelelőnek sem audit bizottság, sem audit bizottsági feladatkört ellátó ügyviteli vagy felügyelő szerv alkalmazását;

A c) pontban említett, közérdeklődésre számot tartó jogalany magyarázatot ad az illetékes nemzeti hatóság számára azokról az okokról, amelyek miatt nem tartja megfelelőnek sem audit bizottság, sem audit bizottsági feladatkört ellátó ügyviteli vagy felügyelő szerv alkalmazását;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) figyelemmel kíséri a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek minőségét, figyelembe véve az illetékes hatóság 40. cikk (6) bekezdése szerinti megállapításait és következtetéseit;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) felelős a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kiválasztási eljárásáért, és javaslatot tesz a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a 32. cikkel összhangban történő kijelölésére;

e) felelős a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek kiválasztási eljárásáért, és javaslatot tesz a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a 32. cikkel összhangban a vizsgált vállalat éves közgyűlése által történő kijelölésére;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) eseti alapon engedélyezi a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára az e rendelet 10. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett szolgáltatások nyújtását a vizsgált jogalany részére.

f) jóváhagyja a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára a 10. cikk (3) bekezdésében említett tiltott szolgáltatásoktól és a 10. cikk (2) bekezdésében említett, könyvvizsgálathoz kapcsolódó és más bizonyosságot nyújtó szolgáltatásoktól eltérő nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtását a vizsgált jogalany és az Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, akkor az ajánlásnak legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, amelyek egyikét az audit bizottság kellő megalapozottsággal támogatja.

A jog szerinti könyvvizsgáló(k) vagy könyvvizsgáló cég(ek) első kijelölése, illetve a könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti, összességében 7 éves könyvvizsgálói megbízás lejártát követő meghosszabbítása esetén az ajánlásnak legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, amelyek egyikét az audit bizottság kellő megalapozottsággal támogatja.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlás egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, az audit bizottság az ajánlás elkészítése során figyelembe veszi a 40. cikk (6) bekezdésében említett, az ajánlott jog szerinti könyvvizsgálóra vagy könyvvizsgáló cégre vonatkozó megállapításokat és következtetéseket, amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk (d) pontja alapján tesz közzé.

Az audit bizottság ajánlása a könyvvizsgálat minőségének átfogó értékelésén alapul.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ajánlásában az audit bizottság közli, hogy ajánlását harmadik fél nem befolyásolta, továbbá azt, hogy nem köti a (7) bekezdésben említett szerződéses feltétel.

Az átfogó értékelést átlátható és szisztematikus megközelítéssel kell elvégezni, és annak ki kell terjednie a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég azon szakmai kompetenciáinak vizsgálatára, amelyek a jog szerinti könyvvizsgálatnak a vonatkozó etikai előírások és a 20. cikkben említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerinti elvégzéséhez szükségesek. Az értékelés figyelembe veszi a 40. cikk (6) bekezdésében említett, az ajánlott jog szerinti könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel kapcsolatos megállapításokat és következtetéseket, amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk (d) pontja alapján tesz közzé.

 

Ajánlásában az audit bizottság közli, hogy ajánlását harmadik fél nem befolyásolta, továbbá azt, hogy nem köti a (7) bekezdésben említett szerződéses feltétel.

Indokolás

E módosítás meghatározza a könyvvizsgálat minősége értékelésének tartalmát.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, akkor az audit bizottság az e cikk (2) bekezdésében említett ajánlása a vizsgált jogalany által szervezett kiválasztási eljárást követően készül, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Az audit bizottság az e cikk (2) bekezdésében említett ajánlása a vizsgált jogalany által szervezett kiválasztási eljárást követően készül, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2) bekezdése nem sérül, és a felkért könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek legalább egyikének az előző naptári évben az érintett tagállamban található nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származó könyvvizsgálói díjbevétele a teljes bevétele legfeljebb 15 %-ának felel meg;

a) a vizsgált jogalany bármely jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget felkérhet arra, hogy tegyen ajánlatot a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatás nyújtására akkor, ha a 33. cikk (2) bekezdése nem sérül, és a kis és közepes szolgáltatók kellő figyelembe vétele biztosított.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a vizsgált jogalany szabadon megválaszthatja a felkért jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek megkeresésének módját, nem köteles pályázati felhívást közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy tagállami közlönyben vagy napilapban;

törölve

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság közzéteszi az érintett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek évente aktualizált jegyzékét. A megfelelő számításokat az illetékes hatóság a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által a 28. cikk szerint megadott információk alapján végzi el.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság közzéteszi az érintett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek évente aktualizált jegyzékét.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Hitelintézet vagy biztosítóintézet esetében az ügyviteli vagy felügyelő szerv javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságnak. A 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóság az ajánlásban javasolt választás ellen vétójoggal élhet. Az ilyen kifogást érdemben indokolni kell.

(6) Hitelintézet vagy biztosítóintézet esetében az ügyviteli vagy felügyelő szerv javaslattervezetet nyújt be a 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságnak, amely továbbítja azt az EÉPH-nak. Az EÉPH konzultációt folytat ezekről a javaslatokról az EBH-val és az EBFH-val. A 35. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóság az ajánlásban javasolt választás ellen vétójoggal élhet. Az ilyen kifogást érdemben indokolni kell, és közölni kell az EÉPH-val.

Ha az illetékes hatóság az audit bizottság ajánlásának benyújtását követően az előírt határidőn belül nem válaszol, akkor ez az ajánlás hallgatólagos elfogadásának minősül.

Ha az illetékes hatóság vagy az EÉPH az audit bizottság ajánlásának benyújtását követően az előírt határidőn belül nem válaszol, akkor ez az ajánlás hallgatólagos elfogadásának minősül.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany tájékoztatja a 35. cikkben említett illetékes hatóságokat bármely harmadik fél arra irányuló kísérletéről, hogy ilyen szerződéses feltételt kössön ki, vagy egyéb módon befolyásolja a részvényesi közgyűlésnek a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására vonatkozó döntését.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany közvetlenül és haladéktalanul tájékoztatja a 35. cikkben említett illetékes hatóságokat bármely harmadik fél arra irányuló kísérletéről, hogy ilyen szerződéses feltételt kössön ki, vagy egyéb módon befolyásolja a részvényesi közgyűlésnek a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztására vonatkozó döntését.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Annak elősegítésére, hogy a vizsgált jogalany ellássa a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésére irányuló kiválasztási eljárás megszervezésével kapcsolatos feladatait, az EBH, az EBFH és az EÉPH az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet, illetve az 1095/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatást ad ki a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére a (3) bekezdésben említett kiválasztási eljárásra vonatkozó feltételekről.

törölve

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget az első megbízás keretében legalább kétéves időtartamra jelöli ki.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany az első megbízás keretében legfeljebb hétéves időtartamra egy vagy több jog szerinti könyvvizsgálót vagy egy vagy több könyvvizsgáló céget jelöli ki.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany a megbízást csak egyszer hosszabbíthatja meg.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany meghosszabbíthatja ezt a megbízást, amennyiben a hosszabbítást az audit bizottság ajánlja. A részvényesek az éves közgyűlésen hivatalosan is jóváhagyják a jog szerinti könyvvizsgáló megbízását.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A két megbízás együttes időtartama legfeljebb hat év lehet.

törölve

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a hatéves folyamatos megbízás időtartama alatt két jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kapott megbízást, az egyes jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek megbízásának időtartama nem haladhatja meg a kilenc évet.

törölve

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett megbízás maximális időtartamának lejárta után a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben hálózatának bármely Unión belüli tagja a közérdeklődésre számot tartó jogalanynál legalább négy évig nem végezhet jog szerinti könyvvizsgálatot.

törölve

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a közérdeklődésre számot tartó jogalany kivételes esetben kérheti a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot, hogy biztosítsa a meghosszabbítást a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég újbóli kijelöléséhez egy további időszakra. Két jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén ez a harmadik megbízás nem haladhatja meg a három évet. Egy jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölése esetén a harmadik megbízás nem haladhatja meg a két évet.

törölve

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A jog szerinti könyvvizsgálat elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló partner a kijelölés napjától számított hét év leteltét követően beszünteti részvételét a vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában. A fő könyvvizsgáló partner egy legalább hároméves időszak után vehet ismét részt a vizsgált jogalany jog szerinti könyvvizsgálatában.

törölve

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust alakít ki a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed legalább a jog szerinti könyvvizsgálóként nyilvántartásba vett személyekre. A fokozatos rotációs mechanizmust szakaszokban, és az egyéneken, nem pedig egy teljes csapaton alapulva kell megvalósítani. Arányosnak kell lennie a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének terjedelmével.

 

A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek igazolnia kell az illetékes hatóság felé, hogy a mechanizmust eredményesen alkalmazzák, és az igazodik a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenységének terjedelméhez.

 

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (6) bekezdésben említett átadási akta tartalmát érintő technikai követelmények meghatározása céljából.

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (2) bekezdés első albekezdésében említett átadási akta tartalmát érintő technikai követelmények meghatározása céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap a (6) bekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban történő elfogadására.

A Bizottság felhatalmazást kap a (2) bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban történő elfogadására.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 2004/109/EK irányelv 24. cikke (4) bekezdésének h) pontja;

törölve

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH a tájékoztatást egységes szerkezetbe foglalja és közzéteszi.

A Bizottság a tájékoztatást egységes szerkezetbe foglalja és közzéteszi.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Piacfelügyelet

A minőség és a verseny felügyelete a piacon

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok rendszeresen figyelemmel kísérik a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piacának fejleményeit.

A 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok és az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) rendszeresen figyelemmel kísérik a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott, magas színvonalú jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokkal kapcsolatos fejleményeket.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok különösen az alábbiakat mérik fel:

Az első albekezdésben említett illetékes hatóságok különösen az alábbiakat mérik fel:

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a nagyfokú koncentrációból eredő kockázatokat, ideértve a jelentős piaci részesedésű könyvvizsgáló cégek bukását, a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásában egy vagy több ágazatot érintően bekövetkező zavarokat, a piaci kockázatok további felhalmozódását, valamint a pénzügyi szektor általános stabilitására gyakorolt hatást;

a) valamely jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minőségi hiányosságainak nagyfokú koncentrációjából eredő kockázatokat, ideértve a könyvvizsgáló céghálózaton belüli rendszerszintű hiányosságokat, amelyek a könyvvizsgáló cégek bukásához vezethetnek, a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásában egy vagy több ágazatot érintően bekövetkező zavarokat, a könyvvizsgálat hiányosságaira vonatkozó kockázatok további felhalmozódását, valamint a pénzügyi szektor általános stabilitására gyakorolt hatást;

Indokolás

Az illetékes hatóságok elsődleges célkitűzésének a könyvvizsgálat minősége megóvásának kell lenni. Ennélfogva helyénvaló az illetékes hatóságok jelentéstételi kötelezettségét a magas könyvvizsgálati minőség felé irányítani.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a piaci koncentráció szintjét, ezen belül egyes ágazatok szintjén is;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) az audit bizottságok teljesítményét a könyvvizsgálói munka minőségének ellenőrzése és a könyvvizsgálók függetlenségének garantálása terén;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a fenti kockázatokat csökkentő intézkedések alkalmazásának szükségességét.

b) a fenti kockázatokat csökkentő – akár jogilag kötelező erejű – intézkedések alkalmazásának szükségességét.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] és azt követően legalább kétévente az egyes illetékes hatóságok a kérdésről jelentést készítenek, amelyet benyújtanak az EÉPH, az EBH és az EBFH részére.

20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] és azt követően legalább négyévente az egyes illetékes hatóságok a kérdésről jelentést készítenek, amelyet benyújtanak az EÉPH és a Bizottság részére.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH, az EBH és az EBFH a jelentések alapján közös jelentést készít az uniós helyzetről. A jelentést a Bizottsághoz, az Európai Központi Bankhoz és az Európai Rendszerkockázati Testülethez kell benyújtani.

A Bizottság az EÉPH-val folytatott konzultációt követően a jelentések alapján közös jelentést készít az uniós helyzetről. A jelentést a tagállamokhoz és parlamentjeikhez, az Európai Parlamenthez, az Európai Központi Bankhoz és az Európai Rendszerkockázati Testülethez kell benyújtani.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az illetékes hatóságok tanácsot adnak az EÉPH-nak a készenléti tervek általános állapotának vonatkozásában.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 41. cikke szerinti állandó belső bizottságot hoz létre. A belső bizottság legalább az e rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokból áll. A 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett illetékes hatóságok meghívást kapnak azokra a belső bizottsági ülésekre, amelyek témája a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek jóváhagyásával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos kérdések, valamint a harmadik országokkal fennálló kapcsolatok köre, amennyiben azok a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát érintik.

E célból az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 41. cikke szerinti állandó belső bizottságot hoz létre. A belső bizottság legalább az e rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokból, valamint a 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett illetékes hatóságokból áll, amelyek eddig a 2005/909/EK határozattal létrehozott Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportját (EGAOB) alkották.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EÉPH együttműködik a nemzetközi könyvvizsgálati standardok és a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásához kapcsolódó gyakorlatok kidolgozásában részt vevő nemzetközi szervekkel.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EÉPH az ebben a rendeletben meghatározott esetekben tanácsot ad az illetékes hatóságoknak. Az illetékes hatóságok a tanácsot mérlegelik, mielőtt e rendelet értelmében bármilyen végleges határozatot hoznának.

(2) Az EÉPH az ebben a rendeletben meghatározott esetekben tanácsot ad az illetékes hatóságoknak. Az illetékes hatóságok a tanácsot mérlegelik, mielőtt e rendelet értelmében bármilyen végleges határozatot hoznának (könyvvizsgálattal foglalkozó állandó bizottság). A belső bizottság az illetékes hatóságokból egyedi kollégiumokat hozhat létre a minőségbiztosítás, a vizsgálatok, az 50. cikkben említett európai minőségi tanúsítvány, az ellenőrzések során történő együttműködés, a készenléti tervek kidolgozásának és az igazgatási szankciók elősegítése érdekében.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a

(2a) Az EÉPH kapacitás és szakértelem tekintetében rendelkezik elegendő alkalmazottal és a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy az e rendeletben előírt feladatait ellássa.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 22. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról;

a) a 22. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról a 20. cikkben említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok keretein belül;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 23. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról;

b) a 23. cikkben említett jelentés tartalmi és formai követelményeire vonatkozó közös standardokról, tiszteletben tartva a nemzeti előírásokból eredő beszámolási kötelezettségeket;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az audit bizottság 24. cikkben említett felügyeleti tevékenységére vonatkozó közös standardokról;

c) az audit bizottság 24. cikkben említett felügyeleti tevékenységének függetlenségére vonatkozó közös standardokról – az audit bizottság és a vizsgált jogalany vezetősége közötti bármilyen közvetett vagy közvetlen pénzügyi, üzleti, munkáltatói vagy más kapcsolatból eredő kockázatok miatt;

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a 33. cikkben említett fokozatos rotációs mechanizmusra vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

törölve

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a könyvvizsgálók felmentésére, valamint az azt megalapozó, a 34. cikkben említett alapos indokok meglétére vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

f) a könyvvizsgálók felmentésére vonatkozó, a 34. cikkben említett alapos indokok meglétére vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) az illetékes hatóságok által az e rendeletnek megfelelően végzendő végrehajtási gyakorlatokról és tevékenységekről;

g) az alkalmazandó könyvviteli standardok, különösen az értékvesztési szabályok következetes érvényesítését megkönnyítő közös standardokról és legjobb gyakorlatokról a könyvvitel területén;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a 40. cikk szerinti minőségbiztosítási ellenőrzés lefolytatására vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról, különös tekintettel:

h) a 40. cikk szerinti minőségbiztosítási ellenőrzés lefolytatására vonatkozó közös standardokról és legjobb gyakorlatokról a 20. cikkben említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok keretein belül, különös tekintettel:

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] elkészítendő jelentésben az EÉPH értékeli a könyvvizsgálati piac szerkezetét.

A 20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 2 év] elkészítendő jelentésben az EÉPH az Európai Versenyhatóságok Hálózata által adott tanácsokat követve értékeli a könyvvizsgálati piac szerkezetét.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH a 20XX.X.X-ig [a rendelet hatálybalépését követő 4 év] elkészítendő jelentésben megvizsgálja, hogy a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok rendelkeznek-e a megfelelő felhatalmazással és erőforrásokkal feladataik ellátásához.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés – 6 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÉPH a 20XX.X.X-ig [az átmeneti időszak végét követő 6 év] elkészítendő jelentésben az alábbi kérdéseket vizsgálja:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság egy 3 éves átmeneti időszakot követően jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben beszámol az EÉPH könyvvizsgálattal és a belső audit bizottság működésével kapcsolatos teljesítményéről, valamint az EÉPH jövőbeli szerepének esetleges bővítésére irányuló megfontolásokról. A Bizottság értékeli, hogy az EÉPH elegendő erőforrással rendelkezik-e az e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához, és szükség esetén a költségvetés bővítésére tesz javaslatot.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megkereső illetékes hatóság tájékoztatja az EÉPH-t az első és második albekezdésben említett minden kérésről.

A megkereső illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot az első és második albekezdésben említett minden kérésről.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adott hálózatra vonatkozóan létrehozott, illetékes hatóságokból álló kollégium létrehozását követő 15 munkanapon belül a kollégium tagjai szervezőt választanak. Megállapodás hiányában a szervezőt az EÉPH jelöli ki.

Az adott hálózatra vonatkozóan létrehozott, illetékes hatóságokból álló kollégium létrehozását követő 15 munkanapon belül a kollégium tagjai szervezőt választanak.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság 20XX.X.X-ig (az irányelv hatálybalépése után két évvel) értékeli a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek által a jog szerinti könyvvizsgálatért, illetve a könyvvizsgáló cégek által a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatáért felszámított díjak megfelelőségét, valamint ezek hatását a könyvvizsgálati piac szerkezetére, és minderről jelentést készít. E jelentés fényében a Bizottság – amennyiben úgy ítéli meg – intézkedéseket hoz a meghatározott potenciális problémák kezelésére.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

69a. cikk

 

Jelentés az EÉPH-ról

 

A Bizottság X. X.-ig (5 évvel az átmeneti időszak végét követően) jelentést készít az EÉPH aktuális és jövőbeli szerepéről. A Bizottság értékeli, hogy az EÉPH elegendő erőforrással rendelkezik-e az e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

törölve

Indokolás

Az uniós rendelet nem a megfelelő szabályozási forma, különösen a bizottsági javaslat rendkívül részletes és beavatkozó jellegére való tekintettel. Olyan, uniformizált megközelítést testesít meg, amely nem veszi figyelembe az EU-szerte működő különböző vállalatirányítási rendszerek jellegét. Ez egyes tagállamokban a vállalatirányítási normák romlásához vezetne.

INDOKOLÁS

E vélemény készítésekor kellő figyelmet fordítottunk olyan kérdésekre mint a könyvvizsgálói szolgáltatások minőségének javítása, a könyvvizsgálói piacon megvalósítandó fokozott verseny, valamint Unió-szerte a gyakorlati előírások harmonizálása. Figyelmet fordítottunk ugyanakkor a vállalkozásokat és a befektetőket terhelő költségekre is; a könyvvizsgálói szolgáltatások igénybevevői számára elsődleges fontosságú a végrehajtás költségei és hasznai közötti egyensúlyi helyzet, hiszen a társaságoknak nagy küzdelmet jelent a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet kezelése.

Ezért – bár a Bizottság rámutat a versenyhelyzettel kapcsolatos bizonyos ésszerű elemekre – a javaslatok egy része indokolatlan terhet róna a vállalkozásokra, és bizonytalan előnyök mellett vezet be többletköltségeket. A reformnak mindenekelőtt a könyvvizsgálat minőségére kell összpontosítania, a részvényeseknek és a befektetőknek ugyanis bízniuk kell a könyvvizsgálói jelentésben ahhoz, hogy továbbra is befektessenek a társaságokba.

Pályáztatás és osztott könyvvizsgálat

A könyvvizsgálói szakma legutóbbi reformjára a társasági jogról szóló nyolcadik irányelv keretében került sor: e reform előírta a partnerek legalább hétévente történő kötelező rotációját; e reformnak a könyvvizsgálat függetlensége és minősége tekintetében elért eredményei csak ezután tapasztalhatóak majd az Unióban, hiszen most telt el elegendő idő hatásának valódi értékeléséhez. Ezért úgy tűnik, hogy a teljes könyvvizsgáló cégre vonatkozó rotációs idő jelentős, hét évre történő emelésére vonatkozó bizottsági javaslat túl korai, és szükségtelennek bizonyulhat.

A hétévente történő kötelező pályáztatási eljárás adná az aktuális könyvvizsgáló által nyújtott könyvvizsgálói szolgáltatások audit bizottság általi fokozott ellenőrzésének keretét, és minden piaci spekulációt kizárna a könyvvizsgálói megbízatás megpályáztatásából . A könyvvizsgálat tervezett pályáztatási eljárása nem vált majd ki kedvezőtlen piaci visszhangot. Bár a teljes pályáztatási eljárás növelheti a társaságokra háruló költségeket, egyúttal segítheti a fokozott verseny kialakulását a könyvvizsgálati piacon, mivel több könyvvizsgáló cég rendelkezik majd belátható idővel a pályázatra való felkészülésre és számíthat biztosan pályázatának megvizsgálására.

Egyes társaságok jelenleg az osztott könyvvizsgálatot választják, amelynek keretében egyes leányvállalatok könyvvizsgálatát a csoportkönyvvizsgálat részeként különböző cégek végzik el. Ezzel elkerülhető az egyetemleges felelősség és a vizsgált jogalanyra háruló többletköltségek problémája, mivel továbbra is a csoportkönyvvizsgáló visel felelősséget a könyvvizsgálat egészéért, valamint felügyeleti szerepet tölt be a leányvállalatról készült könyvvizsgálatban foglaltak tekintetében, majd az eredmények értékelésében. Az előadó ezért e szolgáltatás kötelező jellegének elvetése mellett foglal állást, mivel ez nem felelne meg valamennyi társaság igényeinek; az audit bizottságoknak ugyanakkor alaposan át kell gondolniuk ennek alkalmazását, különösen a javasolt rendszeres pályáztatási eljárás lefolytatásakor.

Nem könyvvizsgálói szolgáltatások

A nem könyvvizsgálói szolgáltatások a könyvvizsgálói cégek számára éppoly fontos bevételeket termelnek, mint a jog szerinti könyvvizsgálói feladatok, és bár egyes esetekben hatékonyabb, ha a jog szerinti könyvvizsgáló végez bizonyos nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, ez korántsem tekinthető általánosságban igaznak. Az előadó így arra bátorítja az audit bizottságokat, hogy vállaljanak aktívabb szerepet a nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtókkal kapcsolatos határozatok meghozatalában.

Először is, valamennyi nem könyvvizsgálói szolgáltatás esetében konzultálni kell az audit bizottsággal annak érdekében, hogy mérlegelhessék, ki tudná e szolgáltatásokat a legmegfelelőbben nyújtani, és hogy – amennyiben ilyen személyeket választanak – ez nem befolyásolná-e a jog szerinti könyvvizsgáló függetlenségét.

Másodszor, a jelentős összeget képviselő összes nem könyvvizsgálói szolgáltatás esetén pályázatot kell kiírni. Egy ilyen küszöb értékére a társaság audit bizottságának kell javaslatot tennie, és ezt évente közzé kell tenni. Bár a kisebb könyvvizsgáló cégek talán nincsenek abban a helyzetben, hogy ellássák a nagyméretű, világszintű jogalanyok könyvvizsgálatát, képesek viszont a nem könyvvizsgáló szolgáltatások egyes szakterületein külön szakképességeket kialakítani, feltéve, hogy okkal számolhatnak azzal, hogy képesek lesznek e szolgáltatások nyújtására. Mindennek – és az osztott könyvvizsgálat alkalmazása megvizsgálásának – köszönhetően az audit bizottságok nagyobb tapasztalattal rendelkeznének a kisebb könyvvizsgáló cégek igénybevétele terén, és idővel fokozódna a verseny az uniós könyvvizsgálói piacon.

Európai szintű felügyelet – az EGAOB

Bár a Bizottság javaslata szerint az EÉPH lenne a megfelelő szerv a nemzeti hatóságok tevékenységeinek uniós szintű koordinálására és a könyvvizsgálattal kapcsolatos rendszeres szabályozástechnikai standardok és iránymutatások kidolgozására, az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az uniós értékpapír-piaci felügyelők közül mindössze ötnek feladata a könyvvizsgáló cégek és könyvvizsgálói szolgáltatások felügyelete, ezért e területen együttesen nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal. Ezenfelül az EÉPH – a közvetlenül rá ruházott hatáskörön belül – már így is számos feladatot lát el a G20-ak kötelezettségvállalásainak eredményeként, amelyeknek minden más feladattal szemben elsőbbséget kell élvezniük, ezért az előadó javaslata szerint a Könyvvizsgálók Felügyeleti Testületei Európai Csoportja (EGAOB) alkalmasabb e feladatok ellátására. Jelenlegi jogi felállása miatt ennek szükségszerűen az Európai Bizottságnak nyújtott tanácsadás révén kell történnie; alaposan át kell ugyanakkor gondolni, hogy az egységes piacon a könyvvizsgálói szolgáltatások felügyeletének megfelelő koordinálása, valamint a jövőbeli, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és iránymutatások kidolgozásában való aktív és közvetlen részvétele érdekében a csoport teljes jogú 3. szintű bizottsággá váljon-e.

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok fogalommeghatározása

A Parlamentben folytatott viták során aggályok merültek fel azzal a javaslattal kapcsolatban, miszerint különbséget kell tenni a pénzügyi szervezetek és a nem pénzügyi szervezetek könyvvizsgálata között. Mivel egy ilyen fontos könyvvizsgálói feladat kérdésében valamennyi uniós társaság esetén egyértelmű helyzetnek kell fennállnia, és a könyvvizsgálatot ágazattól függetlenül egyformán kell elvégezni, az előadó szerint törölni kell a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyokkal kapcsolatos rendelkezéseket.

Az ÁÉKBV-k és ABA-k közérdeklődésre számot tartó jogalanyok fogalmába való felvétele aggodalommal tölti el az előadót, mivel a rendelet számos rendelkezése és a fogalom jövőbeli alkalmazása – a rendelet hatálya alá tartozó alapok változatosságára tekintettel – nem lenne arányos. Bár az előadó szerint a csalárd tevékenységek nagy volumenű eseteit követően szükség van az alapok és az alapkezelők tevékenységeinek teljes könyvvizsgálatára, véleménye szerint ez legjobban az ABAK-irányelven belüli letétkezelői feladatok és az ÁÉKBV-k közelgő felülvizsgálatának keretében érhető el.

A nemzeti szabályozókkal és az ERKT-val folytatott párbeszéd

A rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi intézmények könyvvizsgálói privilegizált betekintéssel rendelkeznek e társaságokba, és számos alkalommal a pénzügyi felügyeleti hatóságok számára fontos ágazati kérdésekbe is. Jóllehet a könyvvizsgálók számára számos tagállamban mindig is állandó kötelezettséget jelentett az aggodalomra okot adó kérdések nemzeti szabályozók felé való jelzése, ez sok országban még nincs így. Ezért életre kell hívni egy, a rendszeres párbeszéd számára keretet adó fórumot, amelynek keretében sor kerülhet az aktuális piaci fejlemények megvitatására. Bár általánosan elfogadott, hogy a könyvvizsgálók nem tekinthetők felügyelőknek, hasznos partnerei lehetnek a fejleményekkel lépést tartani kívánó illetékes hatóságoknak.

Az ERKT-t azzal a céllal hozták létre, hogy az Unió egészében megvizsgálja a rendszerkockázatok kialakulását, ezért az ERKT-val folytatott, a rendszerszintű jelentőséggel bíró pénzügyi intézményekkel kapcsolatos ágazati fejleményekről névtelen alapon zajló párbeszéd nagyban segítené a legnagyobb uniós jogalanyok könyvvizsgálóit. Mindennek egy kétirányú párbeszéd formáját kell öltenie, amely mindkét felet segíti feladatainak teljesítésében.

A könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálat kritikus fontosságú a befektetői bizalom és a szélesebb közönség szempontjából, ezért az előadó javaslata szerint részletesebb tájékoztatást kellene nyújtani az audit bizottság határozatairól és az azokból következő, könyvvizsgálói és nem könyvvizsgálói szolgáltatásokkal kapcsolatos vállalati politikáról; az előadó javasolja továbbá a szolgáltatások hivatalos pályáztatási eljárásának kialakítását, valamint és az uniós pénzügyi rendszerre rendszerszintű kockázatot jelentő pénzügyi intézmények könyvvizsgálatát végzők és a pénzügyi szabályozók és felügyelők közötti fokozott párbeszédet, ami Unió-szerte arányos választ jelentene a könyvvizsgálat minőségének javítására.

ELJÁRÁS

Cím

A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelmények

Hivatkozások

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.12.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.12.2011

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

20.4.2012

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Kay Swinburne

25.10.2011

Vizsgálat a bizottságban

15.10.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.3.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

17

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (3.12.2012)

a Jogi Bizottság részére

a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Előadó: Jürgen Creutzmann

RÖVID INDOKOLÁS

A 2008-as pénzügyi válság – különösen a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok tekintetében – kétséget ébresztett aziránt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat európai rendszere jól működik. Bár kétségtelen, hogy a banki szektorban észlelt hiányosságok oka a megfelelő ellenőrzés és szabályozási óvintézkedések hiánya volt, a jog szerinti könyvvizsgálat rendszerének javítását is szorgalmazni kezdték annak érdekében, hogy a befektetővédelmet a vállalkozások által közzétett pénzügyi kimutatásokban megerősítsék. Lehetne vitatkozni arról, hogy a válság megelőzhető lett volna-e szakszerűbb könyvvizsgálati szabályokkal, és ha igen, milyen mértékig. Mindazonáltal egy erőteljesebb könyvvizsgálati eljárás és egy dinamikusabb könyvvizsgálói piac hozzáadott értéket hordoz. E tekintetben az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát.

A véleménytervezet a könyvvizsgálat minőségének javítását, a könyvvizsgáló függetlenségének növelését és a befektetők fokozott védelmét állítja a középpontba. Különösen ki kell emelni a vizsgált jogalany könyvvizsgálója és a befektetőket képviselő, megerősített audit bizottság közötti kapcsolatot. Az előadó nem szeretné megnyitni a vitát arról, hogy a rendeletet inkább be kellene-e illeszteni a meglévő irányelvbe, kiemeli azonban a vállalatirányítással való kapcsolatot, ami rugalmasabb megközelítést indokolhat annyiban, hogy a tagállamok számára mozgásteret kellene hagyni, hogy a rendelkezéseket a saját nemzeti keretrendszerükhöz igazítsák.

Az elemzés tanúsága szerint a könyvvizsgálói piac rendkívüli mértékben koncentrálódott – egészen addig, hogy néhány tagállamban nagyon szűk a választék, hiszen egy-két nagyobb könyvvizsgáló cég uralja a piacot. Az előadó szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a bizottsági javaslat valóban képes lesz-e változtatni a jelenlegi piaci helyzeten, és feltöri-e a meglévő oligopóliumokat. Ez a cél csakis drasztikus piaci beavatkozásokkal érhető el, megkérdőjelezhető azonban, hogy az ilyen intézkedések arányosak lennének-e. Ezenfelül, a javasolt intézkedések némelyike éppenséggel nagyobb piaci koncentrációt eredményezhet, ezért alaposan mérlegelni kell.

Az előadó támogatja a könyvvizsgálatok minőségének javítására és a könyvvizsgálói függetlenség erősítésére irányuló intézkedéseket. Kiemeli azonban, hogy minden ilyen intézkedésnek az elérendő céllal arányban kell állnia. Ezért az előadó javasolja a javaslatban szereplő legszélesebb körű piaci beavatkozások, azaz a kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások korlátozása és a kötelező külső rotáció koncepciója újratárgyalását vagy legalábbis kiigazítását. Bár az utóbbinak lehetnek pozitívumai, például a nagyobb könyvvizsgálói függetlenség, a javasolt formában a további piaci koncentráció, a könyvvizsgáló cégek csökkenő választéka és a rotációt követő első években a könyvvizsgálatok minőségromlásának veszélyét egyaránt magában hordozza. Az előadó ezért a könyvvizsgálói kinevezések maximális időtartamának meghosszabbítását javasolja.

Az előadó az audit bizottság pozíciójának jelentős erősítését javasolja. Először is, a könyvvizsgáló kiválasztása céljából hétévente nyilvános pályázati eljárást kellene lefolytatni, ami minden érintett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára lehetővé tenné, hogy felkínálják szolgáltatásaikat, ami átláthatóbbá tenné a kiválasztási eljárást, és az audit bizottság szélesebb körből választhatná ki a legjobban képzett céget. A könyvvizsgáló kiválasztására irányuló egész eljárás alatt az audit bizottság lesz a vizsgált jogalany képviselője, és ő folytatja le a tárgyalásokat. Ezenkívül a befektetőket azzal is erősíteni kell, hogy pl. a könyvvizsgálattal kapcsolatos összes szolgáltatást az audit bizottság előzetes jóváhagyásához kötnek, ami csökkenti a könyvvizsgálók függetlenségét fenyegető veszélyeket.

Az előadó kifejezetten üdvözli az audit bizottsághoz és a felügyelő szervhez benyújtandó kiegészítő jelentést, mivel a jelentés bővíti az átadott információk körét, és a legjobb eszköz olyan kritikus kérdések kezelésére, mint pl. a vállalkozás folytatása elvének alkalmazása, a belső ellenőrzési rendszerekben mutatkozó gyengeségek és az előírások megsértésének esetei. E jelentésben részletesen foglalkozni kell a vezetőség által készített pénzügyi kimutatás minőségével. A fenti okok miatt az előadó javasolja számos szempontnak a nyilvános könyvvizsgálói jelentésből a kiegészítő jelentésbe történő áthelyezését, hiszen a befektetők érdekét nem az szolgálja a legjobban, ha a jogalanyt nem ismerő nagyközönség számára elérhetővé teszik az információkat, hanem ha a befektetőket képviselő és a jogalanyról a szükséges ismeretekkel rendelkező szervek több információt kapnak.

Elvileg mérlegelhető, hogy korlátozzák a vizsgált jogalany részére a jog szerinti könyvvizsgálaton felül nyújtott szolgáltatások körét, mivel e szolgáltatások veszélyeztethetik a könyvvizsgáló függetlenségét, ha a további díjak a könyvvizsgálatért fizetendő összeghez képest aránytalanul magasak. Az említett szolgáltatások némelyike azonban szorosan kapcsolódik a könyvvizsgálói munkához, és a leghatékonyabban – sőt egyes esetekben csakis – a könyvvizsgáló tudja azokat elvégezni. Ezért aránytalan egy önkényes korlát megállapítása a könyvvizsgálati díjakkal kapcsolatban, amely nem igazítható a jogalany konkrét helyzetéhez vagy összetettségéhez. Az előadó ehelyett a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának tiltását, valamint a könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásoknak és a kifejezetten említett egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásoknak az audit bizottság előzetes jóváhagyásához kötését javasolja. Ezenkívül maga a könyvvizsgáló is köteles elkerülni a függetlenségét fenyegető veszélyeket, és megtenni a megfelelő óvintézkedéseket. Annak érdekében, hogy a jövőben új szolgáltatások nyújtása is lehetséges legyen, sem a tiltott, sem az engedélyezett szolgáltatások jegyzékét nem szabad lezárni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő belső szervezete hozzájárul a függetlenségüket fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői nem avatkozhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába olyan módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi. Emellett jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső szabályzatokat és eljárásokat kell bevezetniük a szervezetükön belül folytatott jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben részt vevő alkalmazottakra és egyéb személyekre vonatkozóan. Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak különösen arra kell törekedniük, hogy a függetlenséget fenyegető veszélyeket kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat minőségét, feddhetetlenségét és alaposságát. A szabályzatoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tevékenysége terjedelmével és összetettségével.

(8) A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek megfelelő belső szervezete hozzájárul a függetlenségüket fenyegető veszélyek kiküszöböléséhez. Így a könyvvizsgáló cég tulajdonosai vagy részvényesei, valamint az ilyen cég vezetői nem avatkozhatnak a jog szerinti könyvvizsgálat végrehajtásába olyan módon, hogy az veszélyeztesse annak a jog szerinti könyvvizsgálónak a függetlenségét és pártatlanságát, aki a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében végzi. Emellett jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében a jog szerinti könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek megfelelő belső szabályzatokat és eljárásokat kell bevezetniük a szervezetükön belül folytatott jog szerinti könyvvizsgálati tevékenységben részt vevő alkalmazottakra és egyéb személyekre vonatkozóan. Ezeknek a szabályzatoknak és eljárásoknak különösen arra kell törekedniük, hogy a függetlenséget fenyegető veszélyeket kiküszöböljék, illetve kezeljék, továbbá biztosítsák a jog szerinti könyvvizsgálat minőségét, feddhetetlenségét és alaposságát. A szabályzatoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalanyok tevékenysége terjedelmével és összetettségével.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalany részére a jog szerinti könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatást nyújtanak, az veszélyeztetheti függetlenségüket. Emiatt indokolt annak tiltása, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalanyok részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtsanak. A valamely társaság részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó könyvvizsgáló cég az adott társaság jog szerinti könyvvizsgálatát nem végezheti, ami szűkíti a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére rendelkezésre álló könyvvizsgáló cégek körét, különösen a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok könyvvizsgálata esetében, amelynek a piaca koncentrált. Következésképpen annak érdekében, hogy legyen minimális számú könyvvizsgáló cég, amely a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthat, indokolt annak előírása, hogy a jelentős méretű könyvvizsgáló cégek szakmai tevékenységüket a jog szerinti könyvvizsgálat végzésére összpontosítsák, és ne nyújthassanak a jog szerinti könyvvizsgálati feladataikhoz nem kapcsolódó egyéb, például tanácsadási szolgáltatást.

(11) Ha a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalany részére a jog szerinti könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatást nyújtanak, az veszélyeztetheti függetlenségüket. Emiatt indokolt annak tiltása, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek vagy hálózatuk tagjai a vizsgált jogalanyok részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtsanak. A valamely társaság részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó könyvvizsgáló cég az adott társaság jog szerinti könyvvizsgálatát nem végezheti, ami szűkíti a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére rendelkezésre álló könyvvizsgáló cégek körét, különösen a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok könyvvizsgálata esetében, amelynek a piaca koncentrált. Következésképpen annak érdekében, hogy legyen minimális számú könyvvizsgáló cég, amely a nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújthat, indokolt annak előírása, hogy a jelentős méretű könyvvizsgáló cégek szakmai tevékenységüket vagy a jog szerinti könyvvizsgálat végzésére összpontosítsák, és ne nyújthassanak a jog szerinti könyvvizsgálati feladataikhoz nem kapcsolódó egyéb, például tanácsadási szolgáltatást, vagy – amennyiben tevékenységi körüket bővíteni kívánják , más könyvvizsgáló cégekkel partnerségre lépve végezzenek közös auditálást.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A jog szerinti könyvvizsgálat eredménye az arra vonatkozó vélemény, hogy a vizsgált jogalanyok pénzügyi kimutatásai megfelelnek-e a valóságnak. Előfordulhat azonban, hogy az érdekeltek előtt nem világosak az adott könyvvizsgálat korlátai (a lényegesség elve, a mintavételi módszerek, a könyvvizsgálónak a csalások feltárásával kapcsolatos feladatai és a vezető tisztségviselők felelőssége), ezért túlzott várakozásokat táplálhatnak azzal szemben. A túlzott várakozások mérséklése érdekében fontos egyértelműbben meghatározni a jog szerinti könyvvizsgálat hatókörét.

(15) A jog szerinti könyvvizsgálat eredménye az arra vonatkozó vélemény, hogy a vizsgált jogalanyok pénzügyi kimutatásai megfelelnek-e a valóságnak. Előfordulhat azonban, hogy az érdekeltek előtt nem világosak az adott könyvvizsgálat korlátai (a lényegesség elve, a mintavételi módszerek, a könyvvizsgálónak a csalások feltárásával kapcsolatos feladatai és a vezető tisztségviselők felelőssége), ezért túlzott várakozásokat táplálhatnak azzal szemben. A túlzott várakozások mérséklése érdekében fontos egyértelműbben meghatározni a jog szerinti könyvvizsgálat hatókörét anélkül, hogy elvonnák az érdekeltek figyelmét a könyvvizsgálói vélemény tényleges tartalmáról.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Noha a pénzügyi információk rendelkezésre bocsátásának elsődleges felelőssége a vizsgált jogalanyok vezetését terheli, a könyvvizsgálók is szerepet vállalnak ebben azzal, hogy a vezetést felhasználói szempontból tevékenyen ösztönzik. A könyvvizsgálat jobb minősége érdekében ezért fontos, hogy a könyvvizsgálók a vizsgált jogalannyal szemben erősebb szakmai szkepticizmussal éljenek. A könyvvizsgálóknak fel kell ismerniük annak lehetőségét, hogy csalásból vagy tévedésből eredő lényeges hibás állítások a könyvvizsgálónak a vizsgált jogalany vezetésének becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatos korábbi tapasztalata ellenére is előfordulhatnak. A könyvvizsgálati munka megszervezésében és a szükséges erőforrások feladatokhoz való rendelésében a fő szempont a könyvvizsgálat minőségének biztosítása kell, hogy legyen. A jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek és személyi állományuk feddhetetlensége alapvető fontosságú a jog szerinti könyvvizsgálatok és a pénzügyi piacok iránti közbizalom megteremtésében. Ezért megfelelően kell kezelni minden olyan eseményt, amely a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenység feddhetetlensége szempontjából súlyos következményekkel járhat. A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek megfelelően dokumentálnia kell a könyvvizsgálati munkát.

(16) Noha a pénzügyi információk rendelkezésre bocsátásának elsődleges felelőssége a vizsgált jogalanyok vezetését terheli, a könyvvizsgálók is szerepet vállalnak ebben azzal, hogy a vezetést felhasználói szempontból tevékenyen ösztönzik. A könyvvizsgálat jobb minősége érdekében ezért fontos, hogy a könyvvizsgálók a vizsgált jogalannyal szemben erősebb szakmai szkepticizmussal éljenek. A könyvvizsgálóknak fel kell ismerniük annak lehetőségét, hogy csalásból vagy tévedésből eredő lényeges hibás állítások a könyvvizsgálónak a vizsgált jogalany vezetésének becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatos korábbi tapasztalata ellenére is előfordulhatnak. A könyvvizsgálati munka megszervezésében és a szükséges erőforrások feladatokhoz való rendelésében a fő szempont a könyvvizsgálat minőségének biztosítása kell, hogy legyen. A jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek és személyi állományuk feddhetetlensége alapvető fontosságú a jog szerinti könyvvizsgálatok és a pénzügyi piacok iránti közbizalom megteremtésében. Ezért megfelelően kell kezelni minden olyan eseményt, amely a jog szerinti könyvvizsgálati tevékenység feddhetetlensége szempontjából súlyos következményekkel járhat. A jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek megfelelően dokumentálnia kell a könyvvizsgálati munkát.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit az érdekeltek számára a könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni. Az érdekelteknek a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásai iránti nagyobb bizalma érdekében különösen fontos, hogy a könyvvizsgálói jelentés megalapozott és kellően alátámasztott legyen, továbbá tartalmazzon a végzett könyvvizsgálatra vonatkozó további információkat. A könyvvizsgálói jelentésnek elégséges mértékben ismertetnie kell a könyvvizsgálat során alkalmazott módszertant, különösen azt, hogy a mérleg mekkora részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az ellenőrzés milyen mértékben alapult rendszer- és megfelelőségi teszten; a könyvvizsgálat elvégzése során alkalmazott lényegességi szinteket;

(19) A jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit az érdekeltek számára a könyvvizsgálói jelentésben kell bemutatni. Az érdekelteknek a vizsgált jogalany pénzügyi kimutatásai iránti nagyobb bizalma érdekében különösen fontos, hogy a könyvvizsgálói jelentés megalapozott és kellően alátámasztott legyen, továbbá tartalmazzon a végzett könyvvizsgálatra vonatkozó, a vizsgált jogalanyt érintő további információkat. A könyvvizsgálói jelentésnek ismertetnie kell a könyvvizsgálat során alkalmazott módszertant, a pénzügyi kimutatásokban szereplő, a felhasználók számára alapvető kérdéseket, azt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás felderítése volt-e, valamint korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a döntés indokolását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokban előforduló lényeges hibás állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás felderítése volt-e, valamint korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a döntés indokolását. A jog szerinti könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany számára különösen növelné a kommunikáció erősítése a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, valamint az audit bizottság között. A jog szerinti könyvvizsgálat során folytatott rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson be az audit bizottságnak. Lehetővé kell tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeletei megismerhessék, azonban az nyilvánosságra nem hozható.

(20) az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokban előforduló lényeges hibás állítás kockázatának fő területeit; azt, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat célja csalás felderítése volt-e, valamint korlátozott vagy elutasító záradék, illetve a véleménynyilvánítás elutasítása esetén a döntés indokolását. Ezáltal javulna az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a szakmai etika színvonala. A jog szerinti könyvvizsgálat értékét a vizsgált jogalany számára különösen növelné a kommunikáció erősítése a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, valamint az audit bizottság között. A jog szerinti könyvvizsgálat során folytatott rendszeres párbeszéden túl fontos, hogy a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a jog szerinti könyvvizsgálat eredményeit tartalmazó részletesebb kiegészítő jelentést nyújtson be az audit bizottságnak. Lehetővé kell tenni, hogy a részletes kiegészítő jelentést a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeletei megismerhessék, és hogy azt – amennyiben az a vizsgált jogalany üzleti titkait nem érinti – nyilvánosságra hozzák.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatot ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló minőségű jog szerinti könyvvizsgálat elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb függetlensége és szakmai felkészültsége érdekében különösen fontos annak előírása, hogy tagjainak többsége független legyen, és a bizottság legalább egy tagja a könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a könyvvizsgálat és/vagy a számvitel területén szaktudással rendelkezzen. A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i bizottsági ajánlás meghatározza, hogyan kell létrehozni az audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell működniük. Figyelemmel azonban az igazgatótanács és a felügyelő bizottság méretére a kis piaci tőkeértékű társaságoknál, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatkört ellátó szervhez rendelt feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő szerv is elláthassa. Az audit bizottság felállítására vonatkozó kötelezettség alól mentesíteni kell továbbá azokat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, amelyek ÁÉKBV-k vagy alternatív befektetési alapok. A mentesítés figyelembe veszi, hogy nem indokolt audit bizottság felállítása akkor, amikor az alap csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja. Az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési alapok, valamint az ezeket kezelő társaságok szigorúan meghatározott szabályozási környezetben működnek, és olyan konkrét irányítási mechanizmusok alá tartoznak, mint a letéteményesük által gyakorolt ellenőrzések.

(23) Az audit bizottság vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatot ellátó szerv döntő szerepet játszik a kiváló minőségű jog szerinti könyvvizsgálat elősegítésében. Az audit bizottság nagyobb függetlensége és szakmai felkészültsége érdekében különösen fontos annak előírása, hogy tagjainak többsége független legyen, és a bizottság legalább egy tagja a könyvvizsgálat, egy másik tagja pedig a könyvvizsgálat és/vagy a számvitel területén szaktudással rendelkezzen. Az audit bizottság tagjainak a feladatuk ellátásához szükséges megfelelő szintű technikai tudás biztosítása érdekében készségfejlesztő programokon kell részt venniük. A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i bizottsági ajánlás meghatározza, hogyan kell létrehozni az audit bizottságokat, és azoknak hogyan kell működniük. Figyelemmel azonban az igazgatótanács és a felügyelő bizottság méretére a kis piaci tőkeértékű társaságoknál, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, indokolt az, hogy az ilyen jogalanyoknál az audit bizottsághoz vagy a vizsgált jogalanynál annak megfelelő feladatkört ellátó szervhez rendelt feladatokat az ügyviteli vagy felügyelő szerv is elláthassa. Az audit bizottság felállítására vonatkozó kötelezettség alól mentesíteni kell továbbá azokat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat, amelyek ÁÉKBV-k vagy alternatív befektetési alapok. A mentesítés figyelembe veszi, hogy nem indokolt audit bizottság felállítása akkor, amikor az alap csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja. Az ÁÉKBV-k és az alternatív befektetési alapok, valamint az ezeket kezelő társaságok szigorúan meghatározott szabályozási környezetben működnek, és olyan konkrét irányítási mechanizmusok alá tartoznak, mint a letéteményesük által gyakorolt ellenőrzések.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező kiválasztási eljárás eredményeit. A kiválasztási eljárás során a vizsgált jogalanynak jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket, köztük kisebbeket is, a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre kell felhívniuk. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a kiválasztási eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

(24) Fontos továbbá, hogy az audit bizottság nagyobb szerepet kapjon az új jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kiválasztásakor annak érdekében, hogy a vizsgált jogalany részvényeseinek vagy tagjainak közgyűlése megalapozottabb döntést hozhasson. Ezáltal nagyobb lenne az átláthatóság a kiválasztási folyamat során, valamint javulna a részvényesek felé történő elszámoltathatóság. A közgyűlésnek szóló javaslattételkor ezért az igazgatótanácsnak ismertetnie kell, hogy az audit bizottság ajánlása alapján jár-e el, és ha nem, ennek indokait. Azt is indokolnia kell, ha a pályázati eljárást követően meg kívánja hosszabbítani a könyvvizsgálói megbízást. Annak érdekében, hogy a közgyűlés érdemben dönthessen, az audit bizottság ajánlásának legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, mindkét javaslat átfogó értékelésével együtt, ezek egyikének kellően megalapozott támogatásával. Ajánlásának tisztességes és megfelelő alátámasztására az audit bizottságnak saját felelősségi körében fel kell használnia a vizsgált jogalany által szervezett kötelező pályázati eljárás eredményeit. A pályázati eljárás során a vizsgált jogalanynak felhívást kell közzétennie könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó ajánlattételre. A pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási feltételeket kell tartalmaznia az ajánlatok értékeléséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázati eljárás méretüknél fogva aránytalan költségekkel járhat a kis piaci tőkeértékű társaságok, valamint a kis- és közepes méretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára, indokolt az ilyen jogalanyok felmentése e kötelezettség alól.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A bizalmi viszony veszélyének kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének erősítése érdekében fontos meghatározni a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált jogalanynál teljesített könyvvizsgálói megbízásának maximális időtartamát. Emellett megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust kell kialakítani a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég megbízásából végző fő könyvvizsgáló partnerekre is. Fontos egy olyan megfelelő időszak előírása is, amelyben a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nem végezhet jog szerinti könyvvizsgálatot ugyanannál a jogalanynál. A zavartalan átmenet érdekében a korábbi könyvvizsgáló a lényeges információkat tartalmazó átadási aktát ad át a belépő könyvvizsgáló részére.

(27) A bizalmi viszony veszélyének kezelése és ezáltal a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek függetlenségének erősítése érdekében fontos meghatározni a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég egy adott vizsgált jogalanynál teljesített könyvvizsgálói megbízásának maximális időtartamát. Ezenkívül rendszeresen és megfelelően dokumentálva el kell végezni a könyvvizsgálat minőségének átfogó, átlátható és független értékelését. A közgyűlésnek ezen átfogó értékelés alapján, pályázati eljárást követően kell legalább hétévente kiválasztania a könyvvizsgálót. Ezenfelül megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust kell kialakítani a jog szerinti könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb beosztású munkatársakra vonatkozóan, amely kiterjed a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég megbízásából végző fő könyvvizsgáló partnerekre is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel fejlődik. Emiatt az illetékes hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a piac fejlődését, különös tekintettel a könyvvizsgáló választásának esetleges korlátozására, valamint a nagyfokú piaci koncentrációból eredő kockázatokra.

(33) A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok részére nyújtott jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatások piaca idővel fejlődik. Emiatt a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük a piac fejlődését, különös tekintettel a könyvvizsgáló választásának esetleges korlátozására, valamint a nagyfokú piaci koncentrációból eredő kockázatokra.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) A könyvvizsgálat és a könyvvizsgálati piac fejlődésének figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy technikai követelményeket határozzon meg a belépő könyvvizsgálónak átadandó átadási akta tartalmára, valamint a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára előírt európai minőségi tanúsítvány bevezetésére vonatkozóan.

(43) A könyvvizsgálat és a könyvvizsgálati piac fejlődésének figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy technikai követelményeket határozzon meg a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára előírt európai minőségi tanúsítvány bevezetésére vonatkozóan.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatának elvégzését ne befolyásolja olyan fennálló vagy lehetséges összeférhetetlenség, illetve üzleti vagy egyéb kapcsolat, amelyben érintett a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, vagy adott esetben annak hálózata, vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói, alkalmazottai, vagy olyan egyéb természetes személy, akinek a szolgáltatásai a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég rendelkezésére vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy a jog szerinti könyvvizsgálóhoz vagy könyvvizsgáló céghez irányítás útján közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a jog szerinti könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét ne veszélyeztessék olyan pénzügyi, személyes, üzleti, foglalkoztatási vagy egyéb kapcsolatok, amelyekben érintett a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, annak kapcsolt vállalkozásai és hálózata, vagy olyan természetes személyek, akik helyzetükből adódóan befolyásolhatják a jog szerinti könyvvizsgálat eredményét.

Indokolás

A javasolt szöveg jobban tükrözi a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég és a vizsgált jogalany kapcsolatának jellegét, és átfogóbban írja le a függetlenséget fenyegető, lehetséges veszélyeket. Ezenkívül a javasolt szöveg jobban összhangban áll a meglévő nemzetközi etikai normákkal, és nemzetközi szinten egyenlő feltételeket biztosítana.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő és hatékony szervezeti és ügyviteli intézkedéseket hoz a függetlenséget fenyegető, a 11. cikk (2) bekezdésében említett veszélyek megelőzésére, azonosítására, megszüntetésére, illetve kezelésére és közzétételére;

e) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megfelelő és hatékony szervezeti és ügyviteli intézkedéseket hoz a függetlenséget fenyegető, a 11. cikk (2) bekezdésében említett veszélyek megelőzésére, azonosítására, megszüntetésére, illetve kezelésére és a vizsgált jogalany audit bizottságával való közlésére;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ilyen esetben a vizsgált jogalany audit bizottságát kell tájékoztatni.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett személyek vagy társaságok nem kérhetnek vagy nem fogadhatnak el pénzt, ajándékot vagy szívességet olyan személytől, akivel a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szerződéses kapcsolatban áll.

(4) A (2) bekezdésben említett személyek vagy társaságok nem kérhetnek vagy nem fogadhatnak el ajándékot vagy szívességet a vizsgált jogalanytól, kivéve ha egy ésszerű és tájékozott harmadik fél azokat csekély értékűnek tartaná.

Indokolás

Az ajándék vagy szívesség fogalmába beletartozik a „pénz”, ezért ez az elem fölösleges. Ezenkívül a javaslat célja a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég fokozott függetlenítése a vizsgált jogalanytól, ezért aránytalan és semmiféle hozzáadott értéket nem hordoz, ha a fenti előírást harmadik felekkel fennálló kapcsolatokra is kiterjesztik. Ki kell zárni azokat a jelentéktelen szívességeket és ajándékokat, amelyekről ésszerűen nem feltételezhető, hogy befolyásolnák a könyvvizsgálatot.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat és kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújthat.

(1) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokon túlmenően egyéb, az audit bizottság előzetes jóváhagyását igénylő szolgáltatásokat is nyújthat mindaddig, amíg a szóban forgó szolgáltatások nem jelentenek olyan veszélyt a függetlenségre, amely óvintézkedések alkalmazásával sem csökkenthető elfogadható szintre.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat tagja a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokat vagy kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokat nyújthat.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat tagja a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére a jog szerinti könyvvizsgálati szolgáltatásokon túlmenően egyéb, az audit bizottság előzetes jóváhagyását igénylő szolgáltatásokat is nyújthat mindaddig, amíg a szóban forgó szolgáltatások nem jelentenek olyan veszélyt a függetlenségre, amely óvintézkedések alkalmazásával sem csökkenthető elfogadható szintre.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások az alábbiak:

(2) E cikk alkalmazásában a könyvvizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatások és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások különösen az alábbiak:

Indokolás

A módosított jegyzék nem lezárt, csupán tájékoztató jellegű. Ennek megfelelően más szolgáltatások is megengedettek, ha az (1) bekezdésben rögzített feltételek teljesülnek.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az adójogszabályok betartásának igazolása, amennyiben a nemzeti jog ilyen igazolást ír elő;

e) az adójogszabályok betartásának igazolása, adónyilatkozatok elkészítése, tanácsadás a közvetett adókkal, a munkabért terhelő adókkal, a transzferárakkal, a vámokkal és az állami támogatásokkal kapcsolatban, támogatás adóellenőrzés és adóhatósági vizsgálat során;

Indokolás

A könyvvizsgálók a legalkalmasabbak adóügyi előírásokkal kapcsolatos igazolások kiadására. Különösen a közérdeklődésre számot tartó kisebb jogalanyok számára fontos ez a szolgáltatás, amit mindenkor engedélyezni kell – függetlenül attól, hogy az igazolást jogszabály írja-e elő.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a beszámolókban szerepeltetett pénzügyi információk előkészítése és/vagy ellenőrzése során felhasznált technológiai rendszerek és belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárások vizsgálata, valamint kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

Indokolás

Bár az ilyen belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerek és eljárások kialakítását és megvalósítását tiltani kell, e rendszerek ellenőrzését engedélyezni kellene, mivel a könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek támaszkodnia kell az e rendszereken keresztül átadott információk helyességére.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) a megbízhatóság igazolása elektronikus adatfeldolgozó rendszerek megvalósításával és továbbfejlesztésével kapcsolatban;

Indokolás

Ez az alpont csak a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat említi, nem pedig az adatfeldolgozó rendszerek tényleges bevezetését.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec) foglalkoztatási nyugdíjrendszerek és nyugdíjkötelezettségek könyvvizsgálata;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára uniós jogszabály ír elő.

f) a könyvvizsgálati munkával kapcsolatos egyéb jog szerinti feladat, amelyet a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára uniós és/vagy nemzeti jogszabály ír elő.

Indokolás

Vannak még különféle nemzeti jogszabályi követelmények, amelyek teljesítését nyilvánvalóan lehetővé kell tenni a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég számára.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) támogatói nyilatkozat kiadása befektetők részére egy vállalkozás értékpapírjainak kibocsátásával, valamint a méltányossági állásfoglalásokkal vagy a természetbeni hozzájárulásról szóló jelentésekkel összefüggésben;

Indokolás

Általában egy vizsgált jogalany könyvvizsgálója vagy könyvvizsgáló cége tudja e szolgáltatásokat a legeredményesebben nyújtani, az összeférhetetlenség pedig nem valószínű.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

(3) A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és ellenőrzött vállalkozásai részére tiltott szolgáltatásokat.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat egyetlen tagja sem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

Ha a jog szerinti könyvvizsgáló egy hálózat tagja, akkor a hálózat egyetlen tagja sem nyújthat a vizsgált jogalany, annak anyavállalata és Unión belüli ellenőrzött vállalkozásai részére tiltott szolgáltatásokat.

E cikk alkalmazásában nem könyvvizsgálói szolgáltatások az alábbiak:

E cikk alkalmazásában a tiltott szolgáltatások az alábbiak:

a) minden esetben összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatások:

a) minden olyan szolgáltatás, amelynek során a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég vezetői felelősséget vállal, például az auditált ügyfél nevében jelentős megállapításokat tesz vagy döntéseket hoz;

i. a könyvvizsgálathoz nem kapcsolódó szakértői szolgáltatások, adótanácsadás, általános vezetési és egyéb tanácsadási szolgáltatások;

 

ii. könyvvitel, valamint számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások készítése;

b) számvitel és könyvvitel, ideértve a bérszámfejtést is, valamint számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások készítése;

 

c) aktuáriusi és jogi szolgáltatások, ideértve a viták vagy peres ügyek megoldását is;

iii. belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárás kialakítása és végrehajtása a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi információk előkészítésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, valamint kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

d) technológiai rendszerek, belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárás kialakítása vagy végrehajtása a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett pénzügyi információk előkészítésére és/vagy ellenőrzésére vonatkozóan, valamint kockázattal kapcsolatos tanácsadás;

iv. értékelési szolgáltatások, méltányossági állásfoglalások, természetbeni hozzájárulásról szóló jelentések készítése;

e) értékelési szolgáltatások;

v. aktuáriusi és jogi szolgáltatások, ideértve a peres ügyek megoldását is;

 

vi. pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK irányelv 2. cikke (13) pontja b)–j) alpontjában említett közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára;

f) pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása vagy végrehajtása;

vii. részvétel a könyvvizsgálati ügyfél belső ellenőrzésében, valamint a belső könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő szolgáltatások nyújtása;

g) részvétel a könyvvizsgálati ügyfél belső ellenőrzésében, valamint a belső könyvvizsgálati feladatkörrel összefüggő szolgáltatások nyújtása;

viii. közvetítői vagy kereskedési, befektetési tanácsadási vagy befektetési banki szolgáltatások;

h) közvetítői vagy kereskedési, befektetési tanácsadási vagy befektetési banki szolgáltatások, ideértve a könyvvizsgálati ügyfél részvényeinek bevezetését, az azokkal való kereskedést vagy azok jegyzését érintő átfogó vállalati pénzügyi szolgáltatásokat is;

b) esetleg összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatások:

 

i. humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve a felső vezetők felvételét is;

i) humánerőforrás-szolgáltatások, ideértve a felső vezetők felvételét is;

ii. támogatói nyilatkozat kiadása befektetők részére egy vállalkozás értékpapírjainak kibocsátásával összefüggésben;

 

iii. pénzügyi informatikai rendszerek kialakítása és végrehajtása a 2006/43/EK irányelv 2. cikke (13) pontja a) alpontjában említett közérdeklődésre számot tartó jogalanyok számára;

 

iv. az eladói vagy vevői oldalon nyújtott átvilágítási szolgáltatások lehetséges egyesülés vagy felvásárlás esetén és a vizsgált jogalannyal kapcsolatos bizonyosság nyújtása más érdekeltek részére pénzügyi vagy társasági ügylet során;

j) az eladói vagy vevői oldalon nyújtott átvilágítási szolgáltatások lehetséges egyesülés vagy felvásárlás esetén és a vizsgált jogalannyal kapcsolatos bizonyosság nyújtása más érdekeltek részére pénzügyi vagy társasági ügylet során;

 

k) az alternatívák ismertetésén túlmutató jogi és adóügyi szolgáltatások; adóügyi szolgáltatások a vizsgált jogalanynál a pénzügyi beszámolás terén jelentős szerepet betöltő természetes személyek részére, valamint adótervezési elképzelések értékesítése.

Az első és a második albekezdéstől eltérve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont iii. és iv. alpontjában említett szolgáltatásokat a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság előzetes jóváhagyása alapján.

 

Az első és a második albekezdéstől eltérve a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég nyújthat a b) pont i. és ii. alpontjában említett szolgáltatásokat az e rendelet 31. cikkében említett audit bizottság előzetes jóváhagyása alapján.

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha annak a hálózatnak a tagja, amelyhez a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tartozik, a vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalany ellenőrzése alatt álló, harmadik országban bejegyzett vállalkozás részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt, akkor az érintett jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek fel kell mérnie, hogy függetlenségét veszélyeztetik-e a hálózat tagja által nyújtott szolgáltatások.

(4) Ha annak a hálózatnak a tagja, amelyhez a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég tartozik, a vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalany ellenőrzése alatt álló, harmadik országban bejegyzett vállalkozás részére nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt, akkor az érintett jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek fel kell mérnie, hogy függetlenségét veszélyeztetik-e a hálózat tagja által nyújtott szolgáltatások.

Ha az így nyújtott szolgáltatások érintik a függetlenségét, akkor a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég óvintézkedések útján mérsékli a harmadik országban nyújtott szolgáltatásokból eredő veszélyeket. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát csak akkor folytathatja, ha a 11. cikkel összhangban igazolni tudja, hogy a szolgáltatások nyújtása nem befolyásolja szakmai megítélését és a könyvvizsgálói jelentést.

Ha az így nyújtott szolgáltatások érintik a függetlenségét, akkor a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég óvintézkedések útján mérsékli a harmadik országban nyújtott szolgáltatásokból eredő veszélyeket. A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát csak akkor folytathatja, ha a 11. cikkel összhangban igazolni tudja, hogy a szolgáltatások nyújtása nem befolyásolja szakmai megítélését és a könyvvizsgálói jelentést.

A vizsgált jogalany döntéshozatalában való részvételt, valamint a (3) bekezdés a) pontjának ii. és iii. alpontjában említett szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, hogy az minden esetben érinti a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét.

A vizsgált jogalany döntéshozatalában való részvételt, valamint a (3) bekezdésben említett tiltott szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, hogy az minden esetben érinti a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég függetlenségét.

A (3) bekezdés a) pontjának i., valamint iv–viii. alpontjában említett szolgáltatásnyújtásról feltételezni kell, hogy érinti a függetlenséget.

 

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kikérheti az illetékes hatóság ezzel kapcsolatos véleményét.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kikérheti az illetékes hatóság ezzel kapcsolatos véleményét.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves könyvvizsgálati bevételének több mint egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származik, és a könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz tartozik, amelyben a tagok összesített éves könyvvizsgálati bevétele az Unión belül meghaladja az 1 500 millió EUR-t, akkor teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

(5) Ha egy könyvvizsgáló cég éves könyvvizsgálati bevételének több mint egyharmada nagyméretű, közérdeklődésre számot tartó jogalanyoktól származik, és a könyvvizsgáló cég olyan hálózathoz tartozik, amelyben a tagok összesített éves könyvvizsgálati bevétele az Unión belül meghaladja az 1 500 millió EUR-t (a több mint egy könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálatokból származó bevételt a küszöbérték számításakor nem kell figyelembe venni), akkor teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

Indokolás

Az ún. kizárólag könyvvizsgálattal foglalkozó cégek fogalma aránytalan. Emiatt, valamint a közös könyvvizsgálat ösztönzése érdekében javaslatunk az, hogy a nagyon nagy könyvvizsgáló cégek szabadon dönthessenek arról, hogy – amennyiben tevékenységi körüket bővíteni kívánják – más könyvvizsgáló cégekkel partnerségre lépve végezzenek közös auditálást. Így a kisebb könyvvizsgáló cégek is lehetőséghez jutnak, hogy egy nagy hálózat részeként működő könyvvizsgáló cégekkel együtt részt vegyenek egy-egy nagyobb ügyfél auditálásában. Ez biztosítaná, hogy kötelezővé tétel nélkül létrejöjjön legalább néhány közös auditálás a piacon.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 68. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások, valamint az e cikk (3) bekezdésében említett nem könyvvizsgálói szolgáltatások jegyzékének alkalmazása céljából. E hatáskörében a Bizottság figyelembe veszi a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma fejlődését.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 68. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett egyéb szolgáltatások, valamint az e cikk (3) bekezdésében említett tiltott szolgáltatások jegyzékének alkalmazása céljából. E hatáskörében a Bizottság figyelembe veszi a könyvvizsgálat és a könyvvizsgálói szakma fejlődését.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- a 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül a közérdeklődésre számot tartó jogalany feddhetetlenségét.

- a 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül a közérdeklődésre számot tartó jogalany igazgatási, irányítási vagy felügyeleti szerve tagjainak feddhetetlenségét.

Indokolás

A módosított szöveg jobban tükrözi az ellátandó feladatot, és inkább a vizsgált jogalany irányításával megbízott személyekre irányul.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit bizottság felállításának kötelezettsége alól, akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy melyik szerve lássa el az e bekezdésben az audit bizottság részére kijelölt feladatkört.

Ha a vizsgált jogalany mentesül az audit bizottság felállításának kötelezettsége alól, akkor a vizsgált jogalany eldönti, hogy az összeférhetetlenség elkerülése, illetve a pártatlanság és a szakmai etika biztosítása érdekében melyik szerve lássa el az e bekezdésben az audit bizottság részére kijelölt feladatkört.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálata során a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek mindvégig szakmai szkepticizmussal kell élnie, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy szabálytalanságra, ezen belül csalásra vagy tévedésre utaló tényből vagy magatartásból eredő lényeges hibás állítás attól függetlenül előfordulhat, hogy a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a vizsgált jogalany vezetése, valamint az irányításával megbízott személyek becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatban.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálata során a jog szerinti könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek mindvégig szakmai szkepticizmussal kell élnie, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy szabálytalanságra, ezen belül csalásra vagy tévedésre utaló tényből vagy magatartásból eredő lényeges hibás állítás attól függetlenül előfordulhat, hogy a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég milyen korábbi tapasztalattal rendelkezik a vizsgált jogalany vezetése, valamint az irányításával megbízott személyek becsületességével és feddhetetlenségével kapcsolatban, a 2006/43/EK irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardok követelményeivel összhangban.

Indokolás

Átfogó nemzetközi könyvvizsgálati standardok léteznek, amelyek bőven okot adnak a szakmai szkepticizmusra.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a vizsgált jogalannyal a jog szerinti könyvvizsgálattal kapcsolatban folytatott levelezést;

b) a vizsgált jogalannyal a jog szerinti könyvvizsgálattal kapcsolatban folytatott jelentős levelezést;

Indokolás

A jog szerinti könyvvizsgálattal kapcsolatos teljes levelezés túlságosan tág kategória, ami olyan mennyiségű adatot jelentene, hogy az a későbbiekben kevéssé lenne használható, és feleslegesen megnövelné a jog szerinti könyvvizsgálat költségét és adminisztratív terhét.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a könyvvizsgálati tervben rögzített könyvvizsgálati eljárások szakaszainak kezdő és befejező dátumát;

e) a jog szerinti könyvvizsgálatok kezdő és befejező dátumát;

Indokolás

A jog szerinti könyvvizsgálat jellege nem teszi lehetővé pontos dátum megadását az egyes szakaszokra vonatkozóan, mivel a végső könyvvizsgálói vélemény kialakítására irányuló, iteratív folyamatról van szó.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner a 22. és 23. cikkben említett jelentések tervezetével alátámasztott véleményét;

h) a jog szerinti könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner a 22. és 23. cikkben említett jelentésekkel alátámasztott véleményét;

Indokolás

Végső fokon csak a végleges jelentések tükrözik a fő könyvvizsgáló partnerek véleményét, így kevéssé lenne hasznos, ha esetlegesen hibákat tartalmazó vagy legalábbis nem teljes tervezetekre támaszkodnának.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) ismerteti az alkalmazott módszertant, ezen belül azt, hogy a mérleg mekkora részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az ellenőrzés milyen mértékben alapult rendszer- és megfelelőségi teszten;

h) ismerteti az alkalmazott módszertant;

Indokolás

Ezeket az információkat nem egy nyilvános jelentésben kell részletezni, hanem inkább a kiegészítő jelentésben, az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak címezve.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) ismerteti a részletes vizsgálat és megfelelőségi teszt súlyozásának változását az előző évhez képest akkor is, ha az előző évi jog szerinti könyvvizsgálatot más jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezte;

törölve

Indokolás

Léteznek nemzetközi standardok, amelyeknek e téren elegendőnek kell lenniük; minden további bonyolítás csak problémát okozhat a gyakorlatban. Ezenkívül kérdéses, hogy egy harmadik személy, aki nincs tisztában a technikai kérdésekkel, értelmezni tudná az átadott kiegészítő információkat; rendszerint az audit bizottságot tájékoztatni kell a könyvvizsgálat főbb irányairól, ezért egészítették ki a kiegészítő jelentést ezzel az elemmel.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) részletezi a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése során figyelembe vett lényegességi szintet;

törölve

Indokolás

A gyakorlatban az ilyen információk csak csekély hozzáadott értéket képviselnek be nem avatott harmadik személyek számára, különösen mivel egy jelentésen belül a lényegességi szintek eltérőek lehetnek. A lényegességi szintek említése nemcsak bonyolítaná a jelentést, hanem implicit következtetésekhez is vezethetne abszolút értékküszöbök tekintetében anélkül, hogy az összes körülményt figyelembe venné. Mivel az információk ettől még lényegesek, a kiegészítő jelentésbe kerülnek.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) meghatározza azokat a területeket, amelyeken fennáll annak a kockázata, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások lényeges hibás állítást tartalmaznak, ideértve a kritikus számviteli becsléseket vagy az értékelési bizonytalanság területeit;

k) indokolt esetben felhívja a figyelmet a pénzügyi beszámolóban szereplő olyan kérdésekre, amelyek a könyvvizsgáló megítélése szerint alapvető fontosságúak a pénzügyi beszámoló értelmezéséhez;

Indokolás

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) már előírják, hogy tájékoztatni kell az audit bizottságot az ebben a bekezdésben említett pontokról. A nemzetközi könyvvizsgálati standardokhoz (ISA) közelebb álló szövegezés helyénvalóbb. Ezzel kapcsolatban további információkat a kiegészítő jelentés tartalmazhat.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) nyilatkozatot tartalmaz a vizsgált jogalany helyzetéről, illetve konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetén az anyavállalat és a csoport helyzetéről, különösen arról, hogy a jogalany, illetve az anyavállalat és a csoport képes-e a kötelezettségeit belátható időn belül teljesíteni, és ezáltal biztosított-e tevékenységének folyamatossága;

l) következtetést von le a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég azon értékeléséből, hogy a tevékenység folyamatosságának feltételezését a vállalatvezetés megfelelően használta-e fel a pénzügyi kimutatások elkészítése során, és hogy azonosítottak-e lényeges bizonytalanságokat a tevékenység folyamatosságának feltételezésével kapcsolatban;

Indokolás

A könyvvizsgáló csak a tevékenység folyamatosságának feltételezése alkalmazásának megfelelőségét és az ezzel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat vizsgálja. Magát a feltételezést azonban a vizsgált jogalany vezetése alkalmazza. A könyvvizsgálónak nem feladata a tevékenység folyamatosságának felmérése.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) értékeli a jogalany, illetve konszolidált pénzügyi kimutatások esetében az anyavállalat belső ellenőrzési rendszerét és azon belül a jog szerinti könyvvizsgálat során feltárt jelentős belső ellenőrzési hiányosságokat, továbbá a könyvviteli és számviteli rendszert;

törölve

Indokolás

Az audit bizottságot tájékoztatni kell a belső ellenőrzési rendszerekben mutatkozó gyengeségekről. Az ilyen hiányosságok teljes körű értékelése jelentősen növelné a könyvvizsgálat költségeit és terhét. Ezenkívül az ilyen gyengeségekről harmadik személyeknek adott tájékoztatás mindaddig nem releváns, amíg a kérdésről fenntartásos vélemény nem készül.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p) megerősíti, hogy a könyvvizsgálói vélemény összhangban áll a 23. cikkben említett, az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentéssel;

törölve

Indokolás

Ennek az audit bizottság és a könyvvizsgáló közötti információcserére kell korlátozódnia. Mivel a kiegészítő jelentés nyilvánosan nem hozzáférhető, az arra való hivatkozás csekély hozzáadott értékkel bír, sőt esetleg félreértésekhez is vezethet, pl. ha a két jelentés között valóban van eltérés.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q) nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a 10. cikk (3) bekezdésében említett nem könyvvizsgálói szolgáltatásokra nem került sor, valamint arról, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálat során teljes mértékben megőrizték függetlenségüket. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végezte, a jelentésben azonosítani kell a könyvvizsgálói megbízást teljesítő csoport valamennyi tagját, továbbá meg kell állapítani azt, hogy valamennyi tag teljes mértékben megőrizte függetlenségét, és a vizsgált jogalanyhoz nem fűződött közvetlen vagy közvetett érdeke;

q) nyilatkozatot tartalmaz arról, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgálat során teljes mértékben megőrizték függetlenségüket. Ha a jog szerinti könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végezte, a jelentésben azonosítani kell a könyvvizsgálói megbízást teljesítő csoport valamennyi tagját, továbbá meg kell állapítani azt, hogy valamennyi tag teljes mértékben megőrizte függetlenségét, és a vizsgált jogalanyhoz nem fűződött közvetlen vagy közvetett érdeke;

Indokolás

A nagyközönség számára az a tény a fontos, hogy a könyvvizsgáló teljesen függetlenül végezte el a könyvvizsgálatot, amit az audit bizottságnak kell felmérnie. A vállalatirányítási szabályok értelmében a könyvvizsgáló függetlenségét az audit bizottság ellenőrzi. Ezenkívül javasolt a nem könyvvizsgálói szolgáltatások korlátozott jegyzékének tiltása.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

r) felsorolja a 10. cikkben említett azon, könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan az audit bizottság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

Indokolás

Mivel a könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat az audit bizottságnak minden esetben jóvá kell hagynia, és mivel a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása tilos, csak az előbbieket kell itt megemlíteni.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) felsorolja a 10. cikk (3) bekezdése b) pontjának iii. és iv. alpontjában említett azon nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a 35. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság engedélyezte a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részére, hogy azokat a vizsgált jogalany számára nyújtsa;

törölve

Indokolás

Elavult, mivel a könyvvizsgálattal kapcsolatos és az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat az előző bekezdés szerint meg kell említeni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A könyvvizsgálói jelentés terjedelme legfeljebb négy oldal, vagy szóközök nélkül 10 000 karakter. Nem tartalmazhat kereszthivatkozást a 23. cikkben említett, az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentésre.

törölve

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany audit bizottsága részére kiegészítő jelentést nyújt be.

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég a vizsgált jogalany audit bizottsága, valamint ügyvezető, ügyviteli vagy felügyelő szerve részére kiegészítő jelentést nyújt be.

Indokolás

A kétszintű rendszereknél, ahol felügyelőbizottság is van, az eredeti rendelkezés következtében a jelenlegi gyakorlathoz képest csökkenhetne a felügyelőbizottságnak megadott információk köre.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audit bizottság vagy az annak megfelelő feladatkört ellátó szerv jogosult a kiegészítő jelentést a vizsgált jogalany irányító, ügyviteli vagy felügyelő szerve részére átadni.

törölve

Indokolás

Fölösleges bekezdés, ha a kiegészítő jelentést automatikusan megküldik az ügyvezető, az ügyviteli vagy felügyelő szervnek.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiegészítő jelentés a vizsgált jogalany közgyűlése részére akkor adható át, ha a vizsgált jogalany ügyvezető vagy ügyviteli szerve úgy dönt.

A kiegészítő jelentés a vizsgált jogalany közgyűlése részére akkor adható át, ha a vizsgált jogalany felügyelő vagy ügyviteli szerve úgy dönt.

Indokolás

Mivel a kiegészítő jelentés címzettje elsősorban az ügyviteli vagy a felügyeleti szerv, a közzétételre vonatkozó döntést nem szabad az irányító szervre hagyni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) ismerteti a feladatok megoszlását a jog szerinti könyvvizsgálók és/vagy könyvvizsgáló cégek között;

e) ismerteti a feladatok megoszlását a jog szerinti könyvvizsgálók és/vagy könyvvizsgáló cégek között, továbbá leírja a könyvvizsgálat hatókörét és időtartamát, valamint az elvégzett jog szerinti könyvvizsgálat lényeges megállapításait, köztük a vizsgált jogalany belső ellenőrzési rendszerének jelentős hiányosságait; kezeli a könyvvizsgálat folyamán talált jelentős nehézségeket és a jog szerinti könyvvizsgálatból fakadó egyéb olyan kérdéseket, amelyek a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég szakmai megítélése szerint a pénzügyi beszámolás folyamatának ellenőrzése szempontjából jelentősek;

Indokolás

A feladatoknak a könyvvizsgálók közötti puszta felosztása nem elegendő, és az audit bizottságnak kiegészítő információkat kell kapnia a további elemekről.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) jelzi és ismerteti a lényeges bizonytalansággal kapcsolatos megítéléseket, amelyek kétségessé tehetik azt, hogy a jogalany képes a vállalkozás folytatására;

f) jelzi és ismerteti, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat során észlelt események és körülmények hogyan támaszthatnak komoly kétséget azzal kapcsolatban, hogy a vizsgált jogalany képes a vállalkozás folytatására, továbbá hogy az említett események és körülmények súlyos bizonytalanságot jelentenek-e;

Indokolás

Az audit bizottság számára az a fontos, hogy tudja, bizonyos események és körülmények miként ébreszthetnek kétségeket, nem pedig az, hogy a könyvvizsgáló hogyan jutott erre a megállapításra.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) ismerteti a részletes vizsgálat és megfelelőségi teszt súlyozásának változását az előző évhez képest akkor is, ha az előző évi jog szerinti könyvvizsgálatot más jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég végezte;

Indokolás

Ezt kivették a könyvvizsgálói jelentésből, mivel az ilyen technikai információkat az audit bizottsághoz kellene benyújtani.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) részletezi a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése során figyelembe vett lényegességi szintet;

Indokolás

Ezt a tételt kivették a könyvvizsgálói jelentésből, mert ez az információ inkább az audit bizottság számára fontos.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) meghatározza azokat a területeket, amelyeken fennáll annak a kockázata, hogy az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások lényeges hibás állítást tartalmaznak, ideértve a kritikus számviteli becsléseket vagy az értékelési bizonytalanság területeit;

Indokolás

A könyvvizsgálói jelentésből kivett elemek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) részletesen meghatározza, hogy a könyvvitel, a számvitel, valamennyi auditált dokumentum, az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások és az esetleges kiegészítő jelentések megfelelőnek ítélhetők-e;

g) részletesen leírja a jog szerinti könyvvizsgálat folyamán a könyvviteli, a számviteli kimutatásokban, éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatásokban és egyéb jelentésekben található lényeges hibákat vagy kihagyásokat;

Indokolás

Az audit bizottságnak átadott információ mennyiségének kezelhetőnek kell lennie, ezért a jelentős kérdésekre kell összpontosítania, nem szabad túlzottan részletes adatokat átadni, ami elterelheti a figyelmet a legfontosabb szempontokról.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) ismerteti az alkalmazott módszertant, ezen belül azt, hogy a mérleg mekkora részét ellenőrizték közvetlenül, illetve az ellenőrzés milyen mértékben alapult rendszer- és megfelelőségi teszten;

Indokolás

Ezt az információt az audit bizottsághoz kell benyújtani, ezért törölték a könyvvizsgálói jelentésből.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) értékeli a jogalany, illetve konszolidált pénzügyi kimutatások esetében az anyavállalat belső ellenőrzési rendszerét és azon belül a jog szerinti könyvvizsgálat során feltárt jelentős belső ellenőrzési hiányosságokat, továbbá a könyvviteli és számviteli rendszert;

Indokolás

Az audit bizottsághoz benyújtandó információ, törölve a könyvvizsgálói jelentésről szóló cikkből.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) jelzi és részletesen ismerteti az előírások megsértésének valamennyi esetét, ideértve a nem lényeges eseteket is, amennyiben azok az audit bizottság számára fontosnak tekinthetők feladatai ellátásához;

h) jelzi és ismerteti az előírások megsértésének eseteit, ideértve a jog szerinti könyvvizsgálat folyamán azonosított nem lényeges eseteket is, amennyiben azok az audit bizottság számára fontosnak tekinthetők feladata ellátásához;

Indokolás

Nem szabad az audit bizottságot túlterhelni az előírások megsértése kevéssé jelentős eseteivel kapcsolatos részletekkel, hogy a legfontosabb szempontokra összpontosíthasson.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) értékeli az éves vagy konszolidált pénzügyi kimutatások különböző tételeire alkalmazott értékelési módszereket, valamint azok változásának hatását;

i) értékeli a vizsgált jogalany számviteli gyakorlatainak lényeges minőségi szempontjait, ideértve a számviteli politikákat, számviteli becsléseket, értékeléseket és a pénzügyi kimutatások közzétételét, valamint azok jelentős változásának hatását;

Indokolás

Ahelyett, hogy pusztán ítéletet mondanának az értékelési módszerekről, részletesebben is ki kell fejteni a minőségi szempontokat. A könyvvizsgálónak itt is segítenie kell az audit bizottságot az információk kezelésében azzal, hogy rámutat a legfontosabb szempontokra.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) konszolidált pénzügyi kimutatások jog szerinti könyvvizsgálata esetében közli és ismerteti a konszolidáció elveit;

törölve

Indokolás

Ez az információ a társaság pénzügyi kimutatásaiban már fel van tüntetve.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2004/39/EK irányelv 55. cikkének, a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 53. cikkének, a 2007/64/EK irányelv 15. cikke (4) bekezdésének, a 2009/65/EK irányelv 106. cikkének, a 2009/110/EK irányelv 3. cikke első bekezdésének, valamint a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 72. cikkének sérelme nélkül a közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul beszámolni a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságoknak az adott közérdeklődésre számot tartó jogalanyt érintő olyan tényekről vagy döntésekről, amelyekről a jog szerinti könyvvizsgálat során tudomást szerez, és amelyek az alábbiak bármelyikét eredményezhetik:

A közérdeklődésre számot tartó jogalany jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul beszámolni az audit bizottságnak, az ügyviteli és felügyelő szervnek az adott közérdeklődésre számot tartó jogalanyt érintő olyan tényekről vagy döntésekről, amelyekről a jog szerinti könyvvizsgálat során tudomást szerez. A beszámolás az alábbiak bármelyikét eredményezheti:

Indokolás

Általában helyénvalóbb, ha az információk a vizsgált jogalany irányításáért felelős személyeken keresztül futnak át. Ha a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég közvetlenül és koordinálatlanul kommunikál a felügyeleti hatósággal, az átfedésekhez és az eseményekkel kapcsolatos, zavaró kommunikációhoz vezethet.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a pénzügyi kimutatások hitelesítésének megtagadását, vagy fenntartások kifejezését.

c) a könyvvizsgálói jelentés kiadásának, illetve kedvezőtlen vagy korlátozott könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának megtagadását;

Indokolás

Az előírás pontosítása.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles továbbá beszámolni azokról a tényekről vagy döntésekről, amelyekről az általa jog szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalannyal szoros kapcsolatban álló vállalkozás jog szerinti könyvvizsgálata során szerez tudomást.

A jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles továbbá beszámolni az első albekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti olyan tényekről vagy döntésekről, amelyekről az általa jog szerinti könyvvizsgálat keretében vizsgált közérdeklődésre számot tartó jogalany ellenőrzése alatt álló vállalkozás jog szerinti könyvvizsgálata során szerez tudomást.

 

Az audit bizottság, az ügyviteli és a felügyelő szerv megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy azonnal tájékoztassa a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat felügyelő illetékes hatóságokat a beszámolóban szereplő fenti tényekről és döntésekről.

Indokolás

A kiegészítés arra kötelezi a vizsgált jogalany irányításával megbízott személyeket, hogy találjanak módot arra, hogy azonnal beszámoljanak a döntésekről és tényekről a felügyeleti hatóságuknak.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett tények vagy döntések, vagy a (2) bekezdésben előírt párbeszéd során bármilyen tény jóhiszemű közlése az illetékes hatóságokkal a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részéről nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

(3) A (2) bekezdésben előírt párbeszéd során bármilyen tény jóhiszemű közlése az illetékes hatóságokkal a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég részéről nem képezi az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korlátozások megszegését, és nem alapozza meg e személyek bárminemű felelősségét.

Indokolás

A módosítás a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok felügyeleti hatóságainak történő beszámolással kapcsolatos új megközelítést tükrözi. A hitelbiztosítók és a biztosítóintézetek jog szerinti könyvvizsgálóinak és könyvvizsgáló cégeinek egyedi megközelítése továbbra is fennáll.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat meg kell bontani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott kapcsolódó pénzügyi ellenőrzési szolgáltatásokért felszámított díjak szerint.

(2) Az éves pénzügyi beszámolóban és az éves eredménykimutatásban a teljes forgalmat meg kell bontani a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, valamint az anyavállalatként közérdeklődésre számot tartó jogalannyal rendelkező vállalkozáscsoportok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, az egyéb jogalanyok éves és konszolidált pénzügyi kimutatásainak jog szerinti könyvvizsgálatából származó díjbevétel, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokért és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított díjak szerint.

Indokolás

A 10. cikk módosítását követő változtatás.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az audit bizottság tagjai a feladataik ellátásához szükséges megfelelő szintű technikai tudás biztosítása érdekében készségfejlesztő programokban vesznek részt.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ajánlás egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, az audit bizottság az ajánlás elkészítése során figyelembe veszi a 40. cikk (6) bekezdésében említett, az ajánlott jog szerinti könyvvizsgálóra vagy könyvvizsgáló cégre vonatkozó megállapításokat és következtetéseket, amelyeket az illetékes hatóság a 44. cikk d) pontja alapján tesz közzé.

Ha az ajánlás egy könyvvizsgálói megbízás 33. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, az audit