RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

29.8.2013 - (COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Sajjad Karim
Raportoare pentru aviz (*):
Kay Swinburne, Comisia pentru afaceri economice și monetare
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2011/0359(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0177/2013
Texte depuse :
A7-0177/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0779),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0470/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Slovaciei și Parlamentul Suediei, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 aprilie 2012[1],

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7–0177/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Legislația Uniunii prevede că situațiile financiare, compuse din conturi anuale sau conturi consolidate, ale instituțiilor de credit, societăților de asigurări, emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, instituțiilor de plată, OPCVM-urilor, instituțiilor emitente de monedă electronică și fondurilor de investiții alternative sunt auditate de una sau mai multe persoane autorizate să desfășoare astfel de audituri în conformitate cu legislația Uniunii, mai precis: Articolul 1 alineatul (1) din Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare, articolul 1 alineatul (1) din Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare, articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE, articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE, articolul 73 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE și articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010. În plus, articolul 4 alineatul (1) paragraful 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului prevede, de asemenea, necesitatea auditării situațiilor financiare anuale ale societăților de investiții în cazul în care nu se aplică a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale sau a șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate.

eliminat

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În perioada recentă de criză financiară, multe bănci au confirmat pierderi uriașe înregistrate între 2007 și 2009 din pozițiile bilanțiere și extrabilanțiere pe care le dețineau. Acestea au pus sub semnul întrebării atât modul în care auditorii le-au furnizat clienților rapoarte de audit fără rezerve pentru perioadele respective, cât și gradul de adecvare al cadrului legislativ actual. La 13 octombrie 2010, Comisia a publicat o Carte verde privind Politica de audit: lecțiile crizei, prin care a lansat o consultare publică vastă, în contextul general al reformei cadrului de reglementare a piețelor financiare, asupra rolului și sferei de cuprindere a auditului și asupra modului în care funcția auditului poate fi extinsă pentru a contribui la îmbunătățirea stabilității financiare. În urma consultării publice s-a concluzionat că prevederile Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate ale entităților de interes public pot fi îmbunătățite substanțial. Parlamentul European a publicat un raport din proprie inițiativă privind cartea verde la 13 septembrie 2011. Comitetul Economic și Social European a adoptat, de asemenea, un raport privind această carte verde la 16 iunie 2011.

(4) La 13 octombrie 2010, Comisia a publicat o Carte verde privind Politica de audit: lecțiile crizei, prin care a lansat o consultare publică vastă, în contextul general al reformei cadrului de reglementare a piețelor financiare, asupra rolului și sferei de cuprindere a auditului și asupra modului în care funcția auditului poate fi extinsă pentru a contribui la îmbunătățirea stabilității financiare. În urma consultării publice s-a concluzionat că prevederile Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate ale entităților de interes public ar putea fi îmbunătățite. Parlamentul European a publicat un raport din proprie inițiativă privind cartea verde la 13 septembrie 2011. Comitetul Economic și Social European a adoptat, de asemenea, un raport privind această carte verde la 16 iunie 2011.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Sectorul financiar evoluează continuu, iar dreptul Uniunii creează categorii noi de instituții financiare. Importanța entităților și a activităților noi, din afara sistemului bancar reglementat, este în creștere, la fel ca și impactul acestora asupra stabilității financiare. Prin urmare, este oportun ca definiția entității de interes public să cuprindă și alte instituții și entități financiare, cum ar fi societățile de investiții, instituțiile de plată, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), instituțiile emitente de monedă electronică și fondurile de investiții alternative.

(6) Sectorul financiar evoluează continuu și au fost create categorii noi de instituții financiare ca reacție la evoluțiile din domeniul reglementării și cel tehnologic. Importanța entităților și a activităților noi, din afara sistemului bancar tradițional, care în trecut nu au fost reglementate la nivelul Uniunii, este în creștere, la fel ca și impactul acestora asupra stabilității financiare. Prin urmare, este oportun ca definiția entității de interes public să cuprindă și alte instituții și entități financiare, cum ar fi societățile de investiții, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. În consecință, statele membre ar trebui să poată desemna și alte entități ca fiind entități de interes public, de exemplu, entitățile care au o importanță semnificativă pentru populație prin natura activităților lor, dimensiunea sau numărul lor de angajați.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) În cazul în care unei cooperative în sensul articolului 14 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, sau unei entități similare, menționată la articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, sau unei filiale sau unui succesor legal, sau unei bănci de economii sau unei entități similare, menționată la articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, i se solicită sau i se permite, în temeiul dispozițiilor de drept intern, să fie membru al unei entități de audit nonprofit, o parte obiectivă, informată și rezonabilă nu ar trage concluzia că relația bazată pe calitatea de membru compromite independența auditorului statutar, cu condiția ca, atunci când o astfel de entitate de audit efectuează auditul statutar al unuia dintre membrii săi, principiile de independență stabilite în capitolul I din Titlul II să se aplice auditorilor care efectuează auditul, precum și persoanelor care se pot afla în poziția de a influența auditul statutar.

Justificare

Aliniere la considerentul 11 din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) O organizare corespunzătoare a auditorilor statutari și a societăților de audit statutar va contribui la prevenirea oricăror aspecte care le amenință independența. Astfel, proprietarii sau acționarii unei societăți de audit, precum și cei care o administrează, nu trebuie să intervină în derularea unui audit statutar în niciun mod care ar putea să pericliteze independența și obiectivitatea auditorului care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. În plus, auditorii statutari și societățile de audit trebuie să stabilească politici și proceduri interne corespunzătoare pentru angajați și alte persoane din cadrul organizației care sunt implicate în activitatea de audit statutar, pentru a garanta respectarea obligațiilor statutare. Aceste politici și proceduri trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea și abordarea oricăror amenințări la adresa independenței și să asigure calitatea, integritatea și temeinicia auditului statutar. Politicile și procedurile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și complexitatea activității comerciale desfășurate de auditorul statutar sau societatea de audit.

eliminat

Considerentul 8 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Auditorii, societățile de audit și angajații acestora trebuie să se abțină de la a efectua audituri statutare la o entitate în care dețin interese de afaceri sau financiare și de la a încheia tranzacții cu instrumente financiare emise, garantate sau sprijinite în vreun fel de o entitate auditată, altele decât participațiile la schemele organismelor de plasament colectiv diversificat. Auditorul statutar sau societatea de audit nu trebuie să intervină în procesele decizionale interne ale entității auditate. Trebuie să li se interzică auditorilor statutari sau angajaților acestora să ocupe funcții de conducere sau la nivelul consiliului de administrație al entității auditate până nu se scurge o perioadă corespunzătoare de la finalizarea misiunii de audit.

eliminat

Considerentul 9 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Nivelul și structura onorariilor primite de la o entitate auditată pot, de asemenea, să amenințe independența unui auditor statutar sau a unei societăți de audit. Prin urmare, este important să se garanteze că onorariile de audit nu sunt condiționate în niciun fel, iar în cazul în care onorariile de audit percepute unui singur client au o valoare considerabilă, să se stabilească o procedură specifică de asigurare a calității auditului. Dacă un auditor statutar sau o societate de audit depinde prea mult de un singur client, aceasta trebuie să se abțină de la a efectua auditul statutar în cauză.

(10) Nivelul și structura onorariilor primite de la o entitate auditată pot, de asemenea, să amenințe independența unui auditor statutar sau a unei societăți de audit. Prin urmare, este important să se garanteze că onorariile de audit nu sunt condiționate în niciun fel, iar în cazul în care onorariile de audit percepute unui singur client au o valoare considerabilă, să se stabilească o procedură specifică de asigurare a calității auditului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Independența auditorilor statutari, a societăților de audit sau a membrilor rețelelor din care aceștia fac parte poate fi compromisă prin prestarea altor servicii decât cele de audit statutar către entitățile auditate. Prin urmare, este oportun să li se interzică auditorilor statutari, societăților de audit și membrilor rețelelor din care aceștia fac parte să presteze servicii care nu au legătură cu auditul către entitățile auditate. Dacă o societate de audit prestează servicii care nu au legătură cu auditul către o societate, acea societate de audit nu mai poate efectua auditul statutar al companiei în cauză, reducându-se astfel numărul societăților de audit disponibile pentru derularea de audituri statutare, mai ales în sectorul auditului entităților de interes public de dimensiuni mari, în care piața este concentrată. Drept urmare, pentru a asigura existența unui număr minim de societăți de audit care pot furniza servicii de audit către entitățile de interes public de dimensiuni mari, este oportun să li se impună societăților de audit de dimensiuni mari să își axeze activitatea profesională pe efectuarea de audituri statutare și să li se interzică să presteze alte servicii care nu au legătură cu funcția de auditor statutar, cum ar fi serviciile de consultanță.

(11) Independența auditorilor statutari, a societăților de audit sau a membrilor rețelelor din care aceștia fac parte poate fi compromisă prin prestarea altor servicii decât cele de audit statutar către entitățile auditate. Prin urmare, este oportun să li se interzică auditorilor statutari, societăților de audit și membrilor rețelelor din care aceștia fac parte să presteze anumite servicii de altă natură decât auditul către entitățile auditate. Un auditor statutar sau o firmă de audit ar trebui să poată furniza servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii de altă natură decât auditul, altele decât serviciile de altă natură decât auditul interzise, dacă furnizarea acestor servicii face obiectul unei aprobări prealabile de către comitetul de audit și auditorul statutar sau societatea de audit se declară mulțumiți de faptul că furnizarea acestor servicii nu constituie o amenințare la independența auditorului statutar sau a societății de audit, care nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecție.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În vederea evitării conflictelor de interese, este important ca, înainte de a accepta sau de a continua o misiune de audit statutar la o entitate de interes public, auditorul statutar sau societatea de audit să verifice dacă îndeplinește condițiile de independență și, mai precis, dacă în urma relației cu entitatea respectivă nu apar aspecte care îi periclitează independența. Pentru a-și păstra independența, este de asemenea important să țină o evidență a tuturor aspectelor care ar putea periclita independența lor sau a altor persoane implicate în procesul de audit statutar, dar și a măsurilor de protecție luate pentru a diminua aceste aspecte. Mai mult, în cazul în care aspectele care le periclitează independența rămân semnificative, cu toate că s-au luat măsuri de diminuare, auditorii sau societățile de audit trebuie să demisioneze sau să se abțină de la îndeplinirea misiunii de audit. Auditorul statutar sau societatea de audit trebuie să își confirme anual poziția independentă către comitetul de audit al entității auditate și să discute cu membrii respectivului comitet despre aspectele care i-ar putea periclita independența și despre măsurile luate pentru a diminua aceste aspecte.

(12) În vederea evitării conflictelor de interese, este important ca, înainte de a accepta sau de a continua o misiune de audit statutar la o entitate de interes public, auditorul statutar sau societatea de audit să verifice dacă îndeplinește condițiile de independență și, mai precis, dacă în urma relației cu entitatea respectivă nu apar aspecte care îi periclitează independența. Mai mult, în cazul în care aspectele care le periclitează independența rămân semnificative, cu toate că s-au luat măsuri de diminuare, auditorii sau societățile de audit ar trebui să demisioneze sau să se abțină de la îndeplinirea misiunii de audit. Auditorul statutar sau societatea de audit ar trebui să își confirme anual poziția independentă către comitetul de audit al entității auditate și să discute cu membrii respectivului comitet despre aspectele care i-ar putea periclita independența și despre măsurile luate pentru a diminua aceste aspecte.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Este important ca auditorii statutari și societățile de audit să respecte drepturile clienților la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, aceștia trebuie să se supună unor reguli stricte privind confidențialitatea și păstrarea secretului profesional care să nu împiedice, totuși, aplicarea adecvată a prezentului regulament sau cooperarea cu auditorul grupului în timpul efectuării auditului situațiilor financiare consolidate, în cazul în care societatea-mamă se află într-o țară terță, cu condiția respectării Directivei 95/46/CE. Totuși, aceste norme nu permit unui auditor statutar sau unei societăți de audit să coopereze cu autoritățile din țări terțe în afara canalelor de cooperare prevăzute la Capitolul XI din Directiva 2006/43/CE. Aceste norme de confidențialitate trebuie să fie valabile și pentru orice auditor statutar sau societate de audit care nu mai efectuează o anumită sarcină de audit.

eliminat

Considerentul 14 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Auditul statutar are drept rezultat un aviz privind veridicitatea și corectitudinea situațiilor financiare ale entităților auditate. Posibilitatea ca factorii interesați să nu cunoască limitările unui audit (pragul de semnificație, tehnicile de eșantionare, rolul auditorului în depistarea fraudei și responsabilitatea conducerii) poate antrena un decalaj între realitate și așteptări. Pentru a reduce acest decalaj, este important să se clarifice sfera de cuprindere a auditului statutar.

eliminat

Considerentul 15 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Deși responsabilitatea principală de a furniza informații financiare revine conducerii entităților auditate, auditorii au rolul important de a aduce în mod activ în atenția conducerii probleme din perspectiva utilizatorului. Astfel, pentru a îmbunătăți calitatea auditului, este esențial să se consolideze scepticismul profesional al auditorilor față de entitatea auditată. Auditorii trebuie să admită posibilitatea existenței unei denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii, indiferent de experiența anterioară a auditorului în ceea ce privește onestitatea și integritatea conducerii entității auditate. Asigurarea calității auditului trebuie să reprezinte criteriul principal de organizare a activității de audit, precum și de alocare a resurselor necesare în funcție de sarcini. Integritatea auditorului statutar, a societății de audit și a personalului acestora este esențială pentru a garanta încrederea publicului în auditurile statutare și în piețele financiare. Prin urmare, orice incident care poate avea consecințe grave asupra integrității activității de audit statutar trebuie gestionat corespunzător. Auditorul statutar sau societatea de audit trebuie să își bazeze activitatea de audit pe documente adecvate.

eliminat

Considerentul 16 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În cazul situațiilor financiare consolidate, este important să se definească clar responsabilitățile auditorilor statutari care verifică diferite entități din cadrul grupului. În acest sens, întreaga responsabilitate pentru raportul de audit trebuie să îi revină auditorului grupului.

eliminat

Considerentul 17 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Evaluarea temeinică a controlului intern al calității pentru auditurile efectuate în cadrul fiecărei misiuni va contribui la un audit de înaltă calitate. Drept urmare, auditorul statutar sau societatea de audit trebuie să elaboreze raportul de audit numai după ce a finalizat evaluarea controlului intern al calității.

eliminat

Considerentul 18 este mutat la Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Concluziile auditului statutar trebui să fie prezentate factorilor interesați în raportul de audit. Pentru a spori încrederea factorilor interesați în situațiile financiare ale entității auditate, este foarte important ca raportul de audit să fie bine fondat și justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă și informații suplimentare specifice legate de auditul efectuat. Mai precis, raportul de audit trebuie să includă informații suficiente cu privire la metodologia utilizată, în special proporția în care bilanțul a fost verificat direct și proporția în care a fost analizat din punct de vedere al sistemului și al conformității, pragul de semnificație aplicat la efectuarea auditului, principalele secțiuni din situațiile financiare care pot cuprinde denaturări semnificative, dacă auditul statutar a avut ca scop identificarea fraudelor, iar în cazul unei opinii cu rezerve sau negative sau a unei imposibilități de exprimare a unei opinii, motivele acestei decizii.

(19) Concluziile auditului statutar ar trebui să fie prezentate factorilor interesați în raportul de audit. Pentru a spori încrederea factorilor interesați în situațiile financiare ale entității auditate, este foarte important ca raportul de audit să fie bine fondat și justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă și informații suplimentare specifice legate de auditul efectuat.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre auditorul statutar sau societatea de audit, pe de o parte, și comitetul de audit, pe de altă parte, ar permite îmbunătățirea semnificativă a calității auditului statutar al entității verificate. În plus față de un dialog constant pe parcursul derulării auditului statutar, este important ca auditorul statutar sau societatea de audit să transmită comitetului de audit un raport suplimentar mai detaliat al concluziilor auditului statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai detaliate trebuie să fie disponibile pentru autoritățile de supraveghere ale entităților de interes public, dar nu și pentru publicul larg.

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre auditorul statutar sau societatea de audit, pe de o parte, și comitetul de audit, pe de altă parte, ar permite îmbunătățirea semnificativă a calității auditului statutar al entității verificate. În plus față de un dialog constant pe parcursul derulării auditului statutar, este important ca auditorul statutar sau societatea de audit să transmită comitetului de audit un raport suplimentar mai detaliat al concluziilor auditului statutar.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) În prezent, auditorii statutari sau societățile de audit transmit organismelor de supraveghere a entităților de interes public informații privind fapte sau decizii care ar putea reprezenta încălcări ale normelor care reglementează activitățile entității auditate sau împiedicarea funcționării continue a entității auditate. Și sarcinile de monitorizare ar fi facilitate prin obligarea organismelor de supraveghere ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare să mențină un dialog constant cu auditorii statutari și cu societățile de audit.

(21) În prezent, auditorii statutari sau societățile de audit transmit autorităților competente care supraveghează entitățile de interes public informații privind fapte sau decizii care ar putea reprezenta încălcări ale normelor care reglementează activitățile entității auditate sau împiedicarea funcționării continue a entității auditate. Și sarcinile de monitorizare ar fi facilitate dacă organismele de supraveghere ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare și auditorii statutari și societățile de audit ar trebui să mențină un dialog periodic.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Pentru a crește credibilitatea și responsabilitatea auditorilor statutari și a societăților de audit care derulează audituri statutare la entitățile de interes public, este important să crească și transparența rapoartelor întocmite de auditorii statutari și de societățile de audit. În consecință, auditorilor statutari și societăților de audit trebuie să li se solicite să furnizeze informațiile financiare auditate, reprezentând, în special, cifra de afaceri totală defalcată pe onorarii achitate de entitățile de interes public, onorarii de audit achitate de alte entități și onorarii pentru alte servicii. Auditorii trebuie să furnizeze și informații financiare la nivelul rețelei din care fac parte. Rapoartele de transparență ale societăților de audit trebuie să includă și o declarație privind guvernanța corporativă, care să arate dacă societatea de audit aplică mecanisme pentru o bună guvernanță corporativă. Autoritățile competente trebuie să primească informații suplimentare cu privire la onorariile de audit, în vederea simplificării sarcinilor lor de supraveghere.

(22) Pentru a crește credibilitatea și responsabilitatea auditorilor statutari și a societăților de audit care derulează audituri statutare la entitățile de interes public, este important să crească și transparența rapoartelor întocmite de auditorii statutari și de societățile de audit. În consecință, auditorilor statutari și societăților de audit ar trebui să li se solicite să furnizeze informațiile financiare auditate, reprezentând, în special, cifra de afaceri totală defalcată pe onorarii achitate de entitățile de interes public, onorarii de audit achitate de alte entități și onorarii pentru alte servicii. Auditorii ar trebui să furnizeze și informații financiare la nivelul rețelei din care fac parte. Autoritățile competente ar trebui să primească informații suplimentare cu privire la onorariile de audit, în vederea simplificării sarcinilor lor de supraveghere.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comitetele de audit sau organismele cu funcție echivalentă din cadrul entității auditate au un rol decisiv în efectuarea unor audituri statutare de calitate ridicată. În special, este important să se consolideze independența și competențele tehnice ale comitetului de audit, impunând obligația ca majoritatea membrilor comitetului să fie independenți, iar minimum un membru să aibă competențe în domeniul auditului și alt membru în domeniul auditului și/sau contabilității. În Recomandarea Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor neexecutivi sau al membrilor consiliilor de supraveghere ale societăților cotate la bursă și comitetele consiliului de administrație sau de supraveghere se prevede modul de constituire și de funcționare a comitetelor de audit. Totuși, având în vedere dimensiunile consiliilor de administrație ale societăților cu capitalizare bursieră redusă și ale entităților de interes public mici și mijlocii, ar fi oportun ca atribuțiile comitetului de audit sau ale organismului cu funcții echivalente din cadrul entităților auditate să poată fi îndeplinite în întregime de organismul administrativ sau de supraveghere. De asemenea, entitățile de interes public care sunt OPCVM-uri sau fonduri de investiții alternative trebuie scutite de obligația de a desemna un comitet de audit. Această scutire are în vedere faptul că atunci când aceste fonduri funcționează numai în scopul administrării în comun a activelor, angajarea unui comitet de audit nu este adecvată. OPCVM-urile și fondurile de investiții alternative, precum și societățile care le gestionează, funcționează într-un cadru de reglementare strict definit și fac obiectul unor mecanisme de guvernanță specifice, cum ar fi controalele exercitate de depozitarii acestora.

eliminat

Considerentul 23 este mutat la considerentul 11a (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale trebuie să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit trebuie să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit trebuie să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată trebuie să invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv de dimensiuni mici, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație trebuie să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

(24) Este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale, ar trebui să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit ar trebui să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit și o preferință pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit ar trebui să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată ar trebui să invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv de dimensiuni mici, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație ar trebui să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Dreptul adunării generale a acționarilor sau a membrilor entității auditate de a-și alege auditorul statutar sau societatea de audit nu ar mai avea valoare în cazul în care entitatea auditată ar încheia un contract cu un terț prin care i s-ar restrânge acest drept. În consecință, orice clauză contractuală convenită între entitatea auditată și un terț cu privire la desemnarea sau restrângerea dreptului de a alege un anumit auditor sau o anumită societate de audit trebuie considerată nulă și neavenită.

(25) Dreptul adunării generale a acționarilor sau a membrilor entității auditate de a-și alege auditorul statutar sau societatea de audit nu ar mai avea valoare în cazul în care entitatea auditată ar încheia un contract cu un terț prin care i s-ar restrânge acest drept. În consecință, orice clauză contractuală convenită între entitatea auditată și un terț cu privire la desemnarea sau restrângerea dreptului de a alege anumiți auditori sau anumite societăți de audit ar trebui considerată nulă și neavenită.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Numirea a doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit de către entitățile de interes public ar consolida scepticismul profesional și ar contribui la o calitate mai bună a auditului. De asemenea, această măsură combinată cu prezența societăților mai mici de audit facilitează dezvoltarea capacității acestor societăți și contribuie, astfel, la creșterea alternativelor aflate la dispoziția entităților de interes public în ceea ce privește alegerea auditorilor statutari și a societăților de audit. În consecință, entitățile de interes public de dimensiuni mari trebuie încurajate și stimulate să desemneze mai mulți auditori statutari sau mai multe societăți de audit care să efectueze auditul statutar.

eliminat

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul familiarizării și a consolida, astfel, independența auditorilor statutari și a societăților de audit, este important să se stabilească o durată maximă a misiunii de audit efectuate de un auditor statutar sau de o societate de audit la o anumită entitate auditată. De asemenea, trebuie să se stabilească un mecanism adecvat de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, inclusiv a principalilor parteneri de audit care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. Este de asemenea important să se prevadă o perioadă adecvată în decursul căreia auditorul statutar sau societatea de audit să nu poată efectua auditul statutar al aceleiași entități. Pentru a asigura o tranziție fără probleme, fostul auditor trebuie să îi transmită noului auditor un dosar de predare cu informații pertinente.

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul familiarizării și a consolida, astfel, independența auditorilor statutari și a societăților de audit, ar trebui se asigure o rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, inclusiv a principalilor parteneri de audit care efectuează auditul statutar în numele societății de audit.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a) O procedură obligatorie periodică și deschisă de licitație, atât pentru serviciile de audit, cât și cele de altă natură decât auditul, oferă societăților mici și mijlocii posibilitatea de a-și prezenta serviciile și competențele în cadrul unui proces transparent și de a-și crește vizibilitatea ca furnizori de servicii pentru entitățile de interes public. Licitația încurajează puternic comitetele de audit să ia în considerare o gamă mai largă de posibili furnizori de servicii de audit sau de servicii de altă natură decât auditul. Cu toate acestea, scopul dispozițiilor prevăzute de prezentul regulament nu este totuși forțarea unei rotații a furnizorilor de servicii de altă natură decât auditul și a auditorilor. Redesemnarea repetată este, astfel, explicit permisă în cazul în care condițiile prevăzute în dispozițiile respective sunt pe deplin respectate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) În vederea asigurării unui nivel ridicat de încredere a investitorilor și a consumatorilor în piața internă, prin evitarea conflictelor de interese, auditorii statutari și societățile de audit trebuie supravegheate corespunzător de autorități competente independente de profesia de auditor, care au capacitatea, experiența și resursele necesare. Autoritățile competente interne trebuie să aibă atribuțiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere, inclusiv capacitatea de a accesa documente, de a solicita informații de la orice persoană și de a desfășura inspecții. Aceste autorități trebuie să se specializeze în monitorizarea piețelor financiare sau a respectării obligațiilor de raportare financiară sau în supravegherea auditului statutar. Cu toate acestea, trebuie să existe posibilitatea ca supravegherea respectării obligațiilor impuse autorităților de interes public să fie realizată de autoritățile competente responsabile cu supravegherea acestor entități. Nu trebuie să existe posibilitatea ca auditorii statutari sau societățile de audit să exercite influențe nedorite asupra finanțării autorităților competente.

(29) În vederea asigurării unui nivel ridicat de încredere a investitorilor și a consumatorilor în piața internă, prin evitarea conflictelor de interese, auditorii statutari și societățile de audit ar trebui supravegheate corespunzător de autorități competente independente de profesia de auditor, care au capacitatea, experiența și resursele necesare. Autoritățile competente interne ar trebui să aibă atribuțiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere, inclusiv capacitatea de a accesa documente, de a solicita informații de la orice persoană și de a desfășura inspecții. Aceste autorități ar trebui să se specializeze în monitorizarea respectării obligațiilor de raportare financiară sau în supravegherea auditului statutar. Cu toate acestea, ar trebui să existe posibilitatea ca supravegherea respectării obligațiilor impuse autorităților de interes public să fie realizată de autoritățile competente responsabile cu supravegherea acestor entități. Nu ar trebui să existe posibilitatea ca auditorii statutari sau societățile de audit să exercite influențe nedorite asupra finanțării autorităților competente.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Investigațiile ajută la identificarea, prevenirea și corectarea auditurilor statutare efectuate deficitar ale entităților de interes public. În consecință, autoritățile competente trebuie să fie împuternicite să efectueze investigații ale auditorilor statutari și ale societăților de audit.

(32) Investigațiile ajută la identificarea, prevenirea și corectarea auditurilor statutare efectuate deficitar ale entităților de interes public. În consecință, autoritățile competente ar trebui să fie împuternicite să efectueze investigații ale auditorilor statutari și ale societăților de audit. Atunci când desfășoară investigații, autoritățile ar trebui să poată colabora cu organismele profesionale de auditori.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp. Prin urmare, este necesar ca autoritățile competente să monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce privește posibilitatea existenței unui număr limitat de auditori și riscurile antrenate de un grad ridicat de concentrare a pieței.

(33) Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp. Prin urmare, este necesar ca autoritățile competente să monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce privește efectele furnizării de servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și servicii de altă natură decât auditul clienților care sunt entități de interes public asupra încrederii în calitatea activității de audit, în independența auditorilor și în rolul comitetelor de audit în monitorizarea calității activității de audit și păstrarea independenței auditorilor.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a) Prezentul regulament asigură cooperarea la nivelul Uniunii între autoritățile competente cu privire la activitățile auditorilor statutari și ale societăților de audit care auditează situațiile financiare ale entităților de interes public, precum și coordonarea acestei cooperări de ESMA. Prin urmare, ESMA va prelua mecanismul de cooperare la nivelul Uniunii care a funcționat până în prezent sub egida Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor (GEOSA), un grup de experți înființat prin Decizia 2005/909/CE1 și condus de Comisie, prin crearea unui comitet intern permanent compus din autoritățile competente desemnate să îndeplinească atribuțiile prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile competente menționate la articolul 32 al Directivei 2006/43/CE, care au constituit până în prezent GEOSA, sunt membri cu drepturi depline ale menționatului comitet intern permanent. Prin urmare, activitatea valoroasă a GEOSA va fi continuată în cadrul comitetului intern permanent. Supravegherea publică ar trebui să fie efectuată în continuare la nivel național.

 

____________________

 

1Decizia Comisiei 2005/909/CE din 14 decembrie 2005 de instituire a unui grup de experți pentru consilierea Comisiei și facilitarea cooperării între sistemele publice de supraveghere a auditorilor legali și a cabinetelor de audit (JO L 329, 16.12.2005, p. 38).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Recunoașterea capacității auditorilor statutari și a societăților de audit de a efectua audituri statutare la entitățile de interes public va facilita accesul auditorilor și al societăților la alți clienți. Prin urmare, este important să se prevadă crearea unui certificat de calitate la nivel european, sarcină care ar trebui să revină AEVMP. Autoritățile competente naționale trebuie să se implice în analizarea cererilor de certificare.

eliminat

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a asigura funcționarea în bune condiții a piețelor de capital este necesară o capacitate sustenabilă de furnizare a serviciilor de audit și o piață competitivă a serviciilor de audit, pe care să fie prezente suficiente societăți de audit capabile să efectueze audituri statutare la entități de interes public. AEVMP trebuie să raporteze modificările aduse de prezentul regulament în structura pieței de audit. La realizarea unor astfel de analize, AVMP trebuie să țină seama de impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit. Pe baza acestor rapoarte și a altor dovezi adecvate, Comisia trebuie să prezinte un raport privind impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit și să ia măsurile pe care le consideră necesare în urma constatărilor raportului.

(40) Pentru a asigura funcționarea în bune condiții a piețelor de capital este necesară o capacitate sustenabilă de furnizare a serviciilor de audit și o piață competitivă a serviciilor de audit, pe care să fie prezente suficiente societăți de audit capabile să efectueze audituri statutare la entități de interes public. Rețeaua europeană de concurență (REC) ar trebui să raporteze modificările aduse de prezentul regulament în structura pieței de audit. La realizarea unor astfel de analize, REC ar trebui să țină seama de impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit. Pe baza acestor rapoarte și a altor dovezi adecvate, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit și să ia măsurile pe care le consideră necesare în urma constatărilor raportului.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) În vederea îmbunătățirii respectării dispozițiilor prezentului regulament și în concordanță cu Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2010 „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare“, trebuie consolidate competențele de adoptare de măsuri de supraveghere și competențele de sancționare ale autorităților competente. Trebuie să se prevadă sancțiuni administrative pecuniare aplicabile auditorilor statutari, societăților de audit și entităților de interes public pentru contravențiile identificate. Autoritățile trebuie să aibă o atitudine transparentă în ceea ce privește sancțiunile și măsurile aplicate. Adoptarea și publicarea sancțiunilor trebuie să respecte drepturile fundamentale, după cum sunt stabilite în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8) și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47).

(41) În vederea îmbunătățirii respectării dispozițiilor prezentului regulament, statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni administrative pecuniare, de aplicat auditorilor statutari, societăților de audit și entităților de interes public pentru încălcările constatate. În acest sens, măsurile și sancțiunile ar trebui să fie suficient de disuasive, proporționale și aplicate într-un mod consecvent. Adoptarea și publicarea sancțiunilor ar trebui să respecte drepturile fundamentale, după cum sunt stabilite în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8) și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47). Statele membre ar trebui să ia măsuri astfel încât deciziile luate de autoritățile naționale competente să poată face obiectul unei căi de atac jurisdicționale.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Denunțătorii pot aduce date noi autorităților competente, contribuind la descoperirea și sancționarea neregulilor, inclusiv a fraudelor. Cu toate acestea, denunțătorii pot fi descurajați să facă acest lucru de teama repercusiunilor, sau de lipsa unor stimulente în acest sens. Statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure existența unor proceduri corespunzătoare pentru a încuraja denunțătorii să le înștiințeze cu privire la posibilele încălcări ale prezentului regulament și să le ofere protecție împotriva represaliilor. Statele membre pot oferi stimulente pentru denunțători; totuși, aceștia trebuie să fie eligibili pentru astfel de stimulente numai în cazul în care aduc informații noi, pe care nu aveau obligația statutară de a le notifica, iar aceste informații conduc la aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea prezentului regulament. Statele membre trebuie să se asigure că regimurile privind denunțarea pe care le aplică includ și mecanisme prin care se oferă protecția adecvată persoanei incriminate, în special în ceea ce privește dreptul la protecția datelor sale cu caracter personal și procedurile care asigură dreptul persoanei incriminate la apărare și dreptul de a fi audiată înainte de adoptarea unei decizii care o privește, precum și dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe împotriva unei decizii care o privește.

eliminat

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a ține cont de evoluția activității de audit și a pieței serviciilor de audit, Comisia trebuie să fie abilitată să precizeze cerințe tehnice referitoare la conținutul dosarului de predare pe care noul auditor statutar sau noua societate de audit trebuie să îl primească și la crearea unui certificat european de calitate pentru auditorii statutari și societățile de audit care efectuează audituri statutare la entitățile de interes public.

eliminat

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Pentru a ține seama de progresele tehnice de pe piețele financiare, din domeniul auditului și al profesiei de auditor și pentru a specifica cerințele prezentului regulament, Comisia trebuie să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Utilizarea actelor delegate este necesară mai ales pentru adaptarea listei serviciilor legate de audit și a serviciilor care nu au legătură cu auditul, precum și pentru a stabili nivelul taxelor pe care le poate solicita AEVMP pentru acordarea certificatului european de calitate pentru auditori statutari și societăți de audit. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, în timp util și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(44) Pentru a ține seama de progresele tehnice de pe piețele financiare, din domeniul auditului și al profesiei de auditor și pentru a specifica cerințele prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea listei serviciilor legate de audit și a serviciilor de altă natură decât auditul. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Pentru a asigura siguranța juridică și tranziția fără probleme la sistemul introdus de prezentul regulament, este important să se introducă un regim tranzitoriu în ceea ce privește punerea în aplicare a obligativității rotației societăților de audit, obligația de a organiza o procedură de selecție a societății de audit și transformarea societăților de audit în societăți care prestează numai servicii de audit.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot scuti entitățile de interes public care nu au emis valori mobiliare transferabile admise la tranzacționare pe o piață reglementată în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE și auditorul/auditorii lor statutari sau societatea/societățile lor de audit de la una sau mai multe dintre cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

eliminat

Entități de interes public de dimensiuni mari

 

În sensul prezentului regulament, „entitățile de interes public de dimensiuni mari“ includ următoarele:

 

(a) în legătură cu entitățile definite la articolul 2 punctul 13 litera (a) din Directiva 2006/43/CE, cei mai mari 10 emitenți de acțiuni din fiecare stat membru evaluați în funcție de capitalizarea bursieră pe baza cotațiilor de sfârșit de an și în orice caz, toți emitenții de acțiuni care au înregistrat o capitalizare bursieră medie de peste 1 000 000 000 EUR în decursul celor trei ani calendaristici anteriori, pe baza cotațiilor de sfârșit de an;

 

(b) în legătură cu entitățile definite la articolul 2 punctul 13 literele (b) - (f) din Directiva 2006/43/CE, orice entitate care la data închiderii bilanțului are un bilanț total de peste 1 000 000 000 EUR;

 

(c) în legătură cu entitățile definite la articolul 2 punctul 13 literele (g) și (h) din Directiva 2006/43/CE, orice entitate ale cărei active totale administrate depășesc 1 000 000 000 EUR la data închiderii bilanțului;

 

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că derularea auditului statutar al unei entități de interes public nu este influențată de un conflict de interese existent sau potențial ori de relații de afaceri sau de altă natură care implică auditorul statutar sau societatea de audit care efectuează auditul și după caz, rețeaua din care face parte, personalul de conducere, auditorii, angajații și orice persoană fizică ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului statutar sau a societății de audit sau orice persoană legată direct sau indirect de auditorul statutar sau de societatea de audit printr-o relație de control.

Auditorul statutar sau societatea de audit ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că independența auditorului statutar sau a societății de audit care efectuează auditul statutar nu este compromisă de relații financiare, personale, de afaceri, de muncă sau de altă natură care implică auditorul statutar, societatea de audit, rețeaua sa sau orice persoană fizică care ar putea să influențeze direct sau indirect rezultatul auditului statutar.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Organizarea internă a auditorilor și a societăților de audit

 

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit respectă următoarele cerințe organizaționale:

 

(a) societatea de audit stabilește politici și proceduri corespunzătoare prin care se asigură că proprietarii sau acționarii săi, precum și membrii organismelor administrative, de conducere și de supraveghere ale societății sau ale unei societăți afiliate, nu intervin în derularea auditului statutar astfel încât să pericliteze independența și obiectivitatea auditorului statutar care efectuează auditul statutar în numele societății de audit;

 

(b) auditorul statutar sau societatea de audit aplică proceduri administrative și contabile robuste, mecanisme interne de control, proceduri eficace de evaluare a riscurilor, precum și un control real și măsuri de protecție pentru sistemele de prelucrare a informațiilor.

 

Mecanismele interne de control sunt elaborate astfel încât să garanteze că deciziile și procedurile sunt respectate la toate nivelurile societății de audit sau ale structurii de lucru a auditorului statutar.

 

Auditorul statutar sau societatea de audit implementează și menține proceduri decizionale și structuri organizatorice care să specifice în mod exact și documentat structurile ierarhice și să repartizeze funcții și responsabilități;

 

(c) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează politici și proceduri adecvate pentru a se asigura că angajații săi și orice alte persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul său și care sunt implicate direct în activitățile de audit statutar dețin cunoștințele și experiența corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile alocate;

 

(d) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează politici și proceduri adecvate pentru a se asigura că externalizarea sarcinilor cheie de audit nu afectează calitatea controlului intern al auditorului statutar sau al societății de audit și nici capacitatea autorităților competente de a verifica dacă auditorul statutar sau societatea de audit respectă obligațiile prevăzute de prezentul regulament;

 

(e) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează sisteme administrative și organizatorice adecvate și eficace pentru a preveni, identifica, elimina sau gestiona și pentru a releva aspectele care îi amenință independența, menționate la articolul 11alineatul (2);

 

(f) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează proceduri și standarde adecvate privind efectuarea auditului statutar al entităților de interes public, consilierea, supravegherea și evaluarea activității angajaților și organizarea structurii dosarului de audit menționat la articolul 15 alineatul (5);

 

(g) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează un sistem intern de control al calității în scopul asigurării calității auditului statutar al entităților de interes public. Sistemul de control al calității acoperă cel puțin procedurile și standardele menționate la litera (f). În cazul unei societăți de audit, responsabilitatea sistemului intern de control al calității revine unei persoane autorizate ca auditor statutar;

 

(h) auditorul statutar sau societatea de audit utilizează sistemele, procedurile și resursele corespunzătoare pentru a asigura continuitatea și consecvența derulării activităților sale de audit statutar;

 

(i) auditorul statutar sau societatea de audit stabilește o politică prin care interzice implicarea sa ori a angajaților săi în infracțiuni sau încălcări ale legii în timpul desfășurării activității. De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit elaborează proceduri organizatorice și administrative corespunzătoare și eficace pentru a gestiona și a ține evidența evenimentelor care au sau pot avea consecințe grave asupra integrității activităților sale de audit statutar;

 

(j) auditorul statutar sau societatea de audit implementează politici de remunerare adecvate prin care oferă suficiente stimulente legate de performanțe astfel încât să asigure calitatea auditului. Recompensarea și evaluarea performanțelor angajaților nu se efectuează în funcție de veniturile pe care le obține auditorul statutar sau societatea de audit de la entitatea auditată;

 

(k) auditorul statutar sau societatea de audit monitorizează și evaluează gradul de adecvare și eficacitatea sistemelor sale, a mecanismelor și a procedurilor de control intern și de control intern al calității, stabilite în conformitate cu prezentul regulament, și ia măsurile necesare pentru soluționarea deficiențelor. În special, auditorul statutar sau societatea de audit realizează o evaluare anuală a sistemului intern de controlul calității menționat la punctul (g). Auditorul statutar sau societatea de audit ține evidența rezultatelor evaluărilor respective și a eventualelor măsuri propuse pentru modificarea sistemului intern de control al calității.

 

Politicile și procedurile menționate în primul paragraf se bazează pe documente și sunt comunicate angajaților auditorului statutar sau ai societății de audit.

 

Eventuala externalizare a funcțiilor de audit, astfel cum se menționează la litera (d), nu afectează răspunderea auditorului statutar sau a societății de audit față de entitatea auditată.

 

(2) La aplicarea dispozițiilor de la alineatul 1 al prezentului articol, auditorul statutar sau societatea de audit ține cont de dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.

 

Auditorul statutar sau societatea de audit trebuie să poată demonstra autorității competente menționate la articolul 35 alineatul (1) că aplică dispozițiile menționate proporțional cu dimensiunile și complexitatea activității sale.

 

Considerentul 6 este mutat la articolul 24a (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Independența față de entitatea auditată

 

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit sau oricine deține drepturi de vot într-o societate de audit trebuie să fie independent de entitatea auditată și să nu ia parte la procesul decizional al entității auditate.

 

(2) Auditorul statutar, societatea de audit, partenerii cheie de audit, angajații acestora și orice persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului statutar sau a societății de audit și care sunt implicate direct în activitățile de audit statutar, precum și persoanele care au legături strânse cu acestea în sensul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2004/72/CE a Comisiei nu au dreptul să achiziționeze, să vândă sau să efectueze orice alte tranzacții cu instrumente financiare emise, garantate sau susținute în vreun fel de o entitate auditată inclusă în activitățile de audit statutar ale acestora, cu excepția participațiilor la organisme de plasament colectiv diversificat, inclusiv fonduri gestionate, cum ar fi fondurile de pensii sau asigurările de viață.

 

(3) Persoanele sau societățile menționate la alineatul (2) nu au dreptul să participe sau să influențeze în alt mod rezultatele unui audit statutar al unei entități auditate, în cazul în care:

 

(a) dețin instrumente financiare ale entității auditate, altele decât participații la organisme de plasament colectiv diversificat;

 

(b) dețin instrumente financiare ale unei entități legate de entitatea auditată, altele decât participații în organisme de plasament colectiv diversificat, fapt care poate constitui un conflict de interese sau poate fi perceput în acest fel;

 

(c) au deținut recent o funcție în cadrul entității auditate sau au avut relații de afaceri sau de altă natură cu entitatea auditată, fapt care poate constitui un conflict de interese sau poate fi perceput în acest fel.

 

(4) Persoanele sau societățile menționate la alineatul (2) nu solicită și nu acceptă bani, daruri sau favoruri de la nicio persoană care are o relație contractuală cu auditorul statutar sau cu societatea de audit.

 

(5) Măsurile naționale privind deontologia adoptate în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, care nu sunt compatibile cu prevederile de la alineatele (2), (3) și (4), nu sunt aplicabile.

 

Considerentul 7 este mutat la articolul 22 din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

eliminat

Angajarea de către entitățile de interes public a foștilor auditori statutari sau a angajaților auditorilor statutari sau ai societăților de audit

 

(1) Auditorul statutar sau partenerul cheie de audit care a derulat un audit statutar la o entitate de interes public în numele unei societăți de audit nu poate ocupa, înainte de trecerea unei perioade de minimum doi ani de când a demisionat din funcția de auditor statutar sau de partener cheie de audit în cadrul misiunii de audit, niciuna din pozițiile următoare:

 

(a) o funcție cheie de conducere în cadrul entității auditate;

 

(b) calitatea de membru al comitetului de audit din cadrul entității auditate sau, dacă nu există un astfel de comitet, calitatea de membru al organismului cu funcție echivalentă cu cea a comitetului de audit;

 

(c) calitatea de membru neexecutiv al organismului administrativ sau de membru al organismului de supraveghere al entității auditate.

 

(2) Angajații auditorului statutar sau ai societății de audit care efectuează auditul statutar al unei entități de interes public, precum și orice persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului sau al societății, atunci când astfel de angajați sau alte persoane fizice sunt autorizate ca auditori statutari, nu pot ocupa, înainte de trecerea a unei perioade de minim un an de când persoana respectivă a fost implicată direct în activitățile de audit statutar, niciuna din pozițiile menționate la alineatul 1 literele (a), (b) și (c).

 

Articolul 8 este mutat la articolul 22a (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care auditorul statutar sau societatea de audit furnizează entității auditate servicii conexe de audit financiar, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2), onorariile aferente acestor servicii sunt limitate la maximum 10 % din onorariile achitate de entitatea auditată pentru auditul statutar.

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când totalul onorariilor încasate de la o entitate de interes public care face obiectul auditului statutar reprezintă, timp de doi ani consecutiv, 15 % sau mai mult din totalul onorariilor încasate anual de auditorul statutar sau de societatea de audit care efectuează auditul statutar, auditorul statutar sau societatea de audit informează autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) despre această situație. Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) decide, pe baza unor motive obiective invocate de auditorul statutar sau de societatea de audit, dacă auditorul statutar sau societatea de audit a unei astfel de entități poate continua să efectueze auditul statutar pentru încă o perioadă, această perioadă neputând în niciun caz să depășească doi ani.

Atunci când totalul onorariilor încasate de la o entitate de interes public care face obiectul auditului statutar reprezintă, timp de doi ani consecutiv, 15 % sau mai mult din totalul onorariilor încasate anual de auditorul statutar sau de societatea de audit care efectuează auditul statutar, auditorul statutar sau societatea de audit informează autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) despre această situație. Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) poate decide, pe baza unor motive obiective invocate de auditorul statutar sau de societatea de audit, dacă auditorul statutar sau societatea de audit a unei astfel de entități poate continua să efectueze auditul statutar pentru încă o perioadă, această perioadă neputând în niciun caz să depășească doi ani.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care se aplică articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, nu se aplică alineatul (3) al prezentului articol.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Interzicerea prestării de servicii care nu au legătură cu auditul

Servicii de altă natură decât auditul

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la entități de interes public poate presta servicii de audit statutar și servicii conexe de audit financiar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la entități de interes public poate presta servicii de audit statutar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta, precum și alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii de altă natură decât auditul, altele decât serviciile de altă natură decât auditul interzise, dacă furnizarea acestor servicii a fost aprobată în prealabil de către comitetul de audit, în conformitate cu politica de audit aprobată în temeiul articolului 10a și dacă auditorul statutar sau societatea de audit se declară mulțumiți de faptul că prestarea acestor servicii nu constituie o amenințare la independența auditorului statutar sau a societății de audit, care nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecție.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care auditorul statutar face parte dintr-o rețea, un membru al rețelei respective poate presta servicii de audit statutar și servicii conexe de audit financiar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

În cazul în care auditorul statutar face parte dintr-o rețea, un membru al rețelei respective poate presta servicii de audit statutar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii, precum și alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii de altă natură decât auditul, altele decât serviciile de altă natură decât auditul interzise, dacă furnizarea acestor servicii a fost aprobată în prealabil de către comitetul de audit, în conformitate cu politica de audit aprobată în temeiul articolului 10a și dacă auditorul statutar sau societatea de audit se declară mulțumiți de faptul că prestarea acestor servicii nu constituie o amenințare la independența auditorului statutar sau a societății de audit, care nu poate fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de protecție.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul prezentului articol, servicii conexe de audit financiar înseamnă:

(2) În sensul prezentului articol, servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii de altă natură decât auditul înseamnă, în special:

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) certificarea respectării obligațiilor fiscale în cazul în care aceasta este impusă de dreptul național;

(e) certificarea respectării obligațiilor fiscale, pregătirea declarațiilor fiscale, consiliere cu privire la impozitele indirecte, impozitele pe salarii, taxele vamale și măsurile de sprijin public, asistență cu privire la inspecțiile fiscale și anchetele autorităților fiscale;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) oferirea de garanții cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemelor electronice de procesare a datelor;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) orice altă sarcină statutară aferentă serviciilor de audit, impusă auditorilor statutari sau societăților de audit în temeiul dreptului Uniunii.

(f) orice sarcină statutară sau reglementară, impusă prin lege sau regulament auditorului statutar sau societății de audit.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) rapoarte sau alte servicii legate de documente, inclusiv circulare de investiții sau măsuri care trebuie luate de entitatea auditată în temeiul legislației sau al reglementărilor privind valorile mobiliare;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) furnizarea de asigurări cu privire la entitatea auditată celorlalte părți în legătură cu o tranzacție financiară sau comercială.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Auditorul statutar sau societatea de audit poate continua auditul statutar al entității de interes public numai în cazul în care poate dovedi, în conformitate cu articolul 11, că prestarea serviciilor nu îi influențează discernământul profesional și nici raportul de audit.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public nu prestează, direct sau indirect, alte servicii decât cele de audit statutar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

(3) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public nu prestează, direct sau indirect, servicii de altă natură decât auditul interzise către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când auditorul statutar aparține unei rețele, niciun membru al acelei rețele nu prestează alte servicii decât cele de audit statutar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

Atunci când auditorul statutar aparține unei rețele, niciun membru al acelei rețele nu prestează servicii de altă natură decât auditul interzise către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului articol, alte servicii decât cele de audit înseamnă:

În sensul prezentului articol, servicii de altă natură decât auditul interzise înseamnă:

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) servicii care antrenează întotdeauna un conflict de interese:

(a) asumarea unui rol în gestiunea sau procesul decizional al unei entități;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) servicii de specialitate fără legătură cu auditul, consultanță fiscală, servicii de administrare cu caracter general și alte servicii de consiliere;

eliminat

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) evidență contabilă și întocmirea registrelor contabile și a situațiilor financiare;

(aa) servicii de evidență contabilă, precum și întocmirea registrelor contabile și a situațiilor financiare;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) servicii de contabilitate salarială;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) conceperea și implementarea procedurilor de control intern sau de gestionare a riscurilor pentru întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare cuprinse în situațiile financiare și consiliere privind riscul;

(ac) conceperea sau implementarea controlului intern, a sistemelor de gestionare a riscurilor sau a sistemelor de tehnologie a informațiilor financiare pentru întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare cuprinse în situațiile financiare care:

 

(i) reprezintă o parte a controlului intern al raportării financiare a entității auditate sau

 

(ii) generează informații care sunt semnificative pentru registrele contabile sau situațiile financiare care fac obiectul auditului statutar;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) servicii de evaluare, opinii privind corectitudinea sau rapoarte privind aportul de capital în natură;

(ad) servicii de evaluare, inclusiv evaluări efectuate în legătură cu servicii actuariale sau de sprijin în caz de litigii, în cazul în care evaluarea ar avea un efect notabil, separat sau în ansamblu, asupra situației financiare;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) servicii juridice și actuariale, inclusiv soluționarea litigiilor;

(ae) servicii juridice privind:

 

(i) furnizarea de consiliere generală;

 

(ii) negocierea în numele clientului auditului sau

 

(iii) reprezentarea în cadrul demersurilor de soluționare a litigiilor;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)conceperea și implementarea sistemelor informatice financiare pentru entitățile de interes public menționate la articolul 2 alineatul (13) literele (b) – (j) din Directiva 2006/43/CE;

eliminat

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii) participarea la auditul intern al clientului auditat și prestarea de servicii conexe funcției de audit intern;

(af) participarea la auditul intern al clientului auditat și prestarea de servicii conexe funcției de audit intern;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera ag (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ag) calcularea impozitelor actuale și amânate, în cazul în care rezultatul ar avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare care urmează să fie auditate;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera a – punctul viii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(viii) servicii de brokeraj sau negociere, consultanță privind investițiile sau servicii bancare de investiții.

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera ah (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ah) promovarea, vânzarea sau subscrierea de acțiuni la clientul auditului.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) servicii care pot antrena un conflict de interese:

eliminat

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) servicii de resurse umane, inclusiv recrutarea personalului din conducerea superioară;

(ai) servicii de resurse umane cu privire la personalul din conducerea superioară în măsură să exerseze o influență semnificativă asupra elaborării rapoartelor contabile sau a situației financiare care fac obiectul auditului statutar, în cazul în care aceste servicii includ:

 

(i) căutarea sau selectarea de candidați pentru aceste poziții; sau

 

(ii) verificarea referințelor candidaților la aceste funcții.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) întocmirea de scrisori administrative (comfort letters) către investitori cu ocazia unei emisiuni de titluri de valoare ale întreprinderii;

eliminat

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) conceperea și implementarea sistemelor informatice financiare pentru entitățile de interes public menționate la articolul 2 alineatul (13) litera (a) din Directiva 2006/43/CE;

eliminat

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) servicii de evaluare prealabilă (due diligence) oferite vânzătorului sau cumpărătorului cu privire la potențiale fuziuni sau achiziții și oferirea de garanții privind entitatea auditată celorlalte părți la o tranzacție financiară sau comercială.

eliminat

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera aj (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aj) acordarea de consultanță fiscală, atunci când eficacitatea acesteia depinde de un tratament contabil sau de o prezentare specială în situațiile financiare și atunci când există îndoieli rezonabile cu privire la corectitudinea tratamentului contabil, iar rezultatul sau consecințele consilierii ar afecta semnificativ aceste situații financiare;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, serviciile menționate la litera (b) punctele (iii) și (iv) pot fi furnizate de auditorul statutar sau de societatea de audit, cu condiția aprobării prealabile din partea autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, serviciile menționate la litera (b) punctele (i) și (ii) pot fi furnizate de auditorul statutar sau de societatea de audit, cu condiția aprobării prealabile din partea comitetului de audit, astfel cum se prevede la articolul 31 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un membru al rețelei din care face parte auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar al unei entități de interes public prestează alte servicii decât cele de audit către o întreprindere înregistrată într-o țară terță și controlată de entitatea de interes public auditată, auditorul statutar sau societatea de audit în cauză analizează dacă serviciile furnizate de membrul rețelei îi compromit independența.

eliminat

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care auditorul statutar sau societatea de audit face parte dintr-o rețea, iar serviciile sunt furnizate întreprinderilor din afara Uniunii, care sunt controlate de entitatea auditată, auditorul statutar sau societatea de audit evaluează dacă independența sa ar putea fi compromisă de furnizarea acestor servicii. Dacă amenințarea la adresa independenței auditorului statutar sau a firmei de audit poate fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea unor măsuri de protecție, auditorul statutar sau societatea de audit aplică aceste măsuri de protecție pentru a reduce orice amenințare provocată de furnizarea acestor servicii.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă independența sa este afectată, auditorul statutar sau societatea de audit ia măsuri de protecție pentru a diminua riscurile generate de serviciile prestate într-o țară terță. Auditorul statutar sau societatea de audit poate continua auditul statutar al entității de interes public numai în cazul în care poate dovedi, în conformitate cu articolul 11, că prestarea serviciilor nu îi influențează discernământul profesional și nici raportul de audit.

Auditorul statutar sau societatea de audit poate continua auditul statutar al entității de interes public numai în cazul în care poate dovedi, în conformitate cu articolul 11, că prestarea serviciilor nu îi influențează discernământul profesional și nici raportul de audit.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea la procesul decizional al entității auditate și prestarea serviciilor menționate la alineatul (3) litera (a) punctele (ii) și (iii) sunt considerate activități care afectează întotdeauna independența auditorului.

Participarea la procesul decizional al entității auditate se consideră o activitate care afectează întotdeauna independența auditorului.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se prezumă că furnizarea serviciilor prevăzute la punctele (i) și (iv) – (viii) de la alineatul (3) litera (a) afectează independența auditorului.

eliminat

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit poate solicita opinia autorității competente referitor la acest aspect.

eliminat

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Dacă o societate de audit încasează mai mult de o treime din veniturile sale anuale din servicii de audit de la entități de interes public de dimensiuni mari și aparține unei rețele ai cărei membri cumulează un venit anual din servicii de audit de peste 1 500 milioane EUR pe teritoriul Uniunii Europene, societatea în cauză trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

eliminat

(a) să nu furnizeze, în mod direct sau indirect, alte servicii decât auditul unei entități de interes public, oricare ar fi aceasta;

 

(b) să nu aparțină unei rețele care furnizează alte servicii decât auditul pe teritoriul Uniunii;

 

(c) entitatea care furnizează serviciile menționate la alineatul (3) să nu dețină direct sau indirect mai mult de 5 % din capitalul sau drepturile de vot ale societății de audit;

 

(d) entitățile care prestează serviciile menționate la alineatul (3) să nu dețină împreună, în mod direct sau indirect, mai mult de 10 % din capitalul sau drepturile de vot ale societății de audit;

 

(e) societatea de audit să nu dețină, în mod direct sau indirect, mai mult de 5 % din capitalul sau drepturile de vot ale unei entități care prestează serviciile menționate la alineatul (3).

 

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 68 în scopul adaptării listei de servicii conexe de audit financiar prevăzute la alineatul (2) și a listei de servicii, altele decât auditul, prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Atunci când exercită aceste competențe, Comisia ține seama de evoluțiile înregistrate în domeniul auditului și al profesiei de auditor.

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Autoritățile competente pot, pe baza dovezilor, să mărească lista de altă natură decât auditul interzise, incluse la alineatul (3), pentru auditorii statutari sau societățile de audit, dacă ajung la concluzia că furnizarea acestor servicii reprezintă o amenințare la adresa independenței auditorului.

 

Autoritățile competente notifică ESMA toate deciziile adoptate în conformitate cu prezenta dispoziție. Această notificare este însoțită de o declarație cu privire la motivele care stau la baza deciziei în cauză.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Aprobarea de către comitetul de audit a serviciilor de altă natură decât auditul

 

(1) Comitetul de audit pregătește o recomandare de politică privind furnizarea serviciilor de asigurare, a serviciilor de consultanță fiscală și a servicii de altă natură decât auditul, altele decât serviciile de altă natură decât auditul interzise, astfel cum sunt definite la articolul 10 alineatul (3) al treilea paragraf litera (a), de către un auditor statutar sau o societate de audit sau, în cazul în care un auditor statutar aparține unei rețele, unui membru al acestei rețele sau altor societăți care pot fi considerate ca furnizoare de servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii de altă natură decât auditul.

 

Recomandarea este transmisă consiliului de administrație sau de supraveghere, care prezintă politica spre aprobare adunării generale a acționarilor.

 

În cazul în care decizia consiliului de administrație sau de supraveghere diferă de recomandarea comitetului de audit, aceasta conține o declarație privind motivele pentru care nu a ținut cont de recomandarea comitetului de audit.

 

Statele membre pot permite sau solicita ca recomandarea să fie transmisă consiliului de administrație sau de supraveghere spre aprobare.

 

(2) Politica menționată la alineatul (1) include observații cu privire la:

 

(i) tipul de servicii de altă natură decât auditul și măsura în care acestea fac obiectul unei proceduri de licitație deschise și transparente, concepută de comitetul de audit, precum și

 

(ii) delegarea autorității pentru anumite niveluri de aprobare.

 

(3) Entitatea auditată publică politica adoptată în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf și o comunică autorității competente. Entitatea auditată include în comunicarea sa o expunere a motivelor politicii sale, în special cu privire la deciziile adoptate cu privire la alineatul (2) litera (i).

 

(4) Comitetul de audit revizuiește anual politica adoptată în conformitate cu prezentul articol și poate prezenta recomandări consiliului de administrație sau de supraveghere, în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– dacă îndeplinește cerințele privind organizarea internă prevăzute la articolul 6;

eliminat

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– dacă îndeplinește dispozițiile prevăzute la articolele 7, 9 și 10;

- dacă îndeplinește dispozițiile prevăzute la articolele 9 și 10;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă independența auditorului statutar sau a societății de audit este afectată de riscuri legate de autoevaluare sau de interesul propriu, auditorul statutar sau societatea de audit nu desfășoară auditul statutar.

Dacă independența auditorului statutar sau a societății de audit este afectată de riscuri legate de autoevaluare, auditorul statutar sau societatea de audit nu desfășoară auditul statutar.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Auditorul statutar sau societatea de audit păstrează o evidență a evaluărilor menționate la alineatele (1) și (2) și consemnează în documentele de audit toate aspectele importante care i-au periclitat independența, precum și măsurile de protecție aplicate pentru a atenua efectele acestora.

eliminat

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) confirmă în scris, anual, comitetului de audit independența sa față de entitatea auditată;

(a) confirmă în scris, anual, comitetului de audit că auditorul statutar, societatea de audit și partenerii de audit, personalul de conducere și managerii care conduc auditul statutar sunt independenți față de entitatea auditată.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) confirmă în scris, anual, comitetului de audit numele partenerilor de audit, al directorului general și al șefului echipei principale care realizează auditul statutar și certifică faptul că nu există conflicte de interese;

eliminat

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) solicită permisiunea comitetului de audit pentru a furniza către entitatea auditată serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii);

eliminat

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) solicită permisiunea autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) pentru a furniza către entitatea auditată serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (iii) și (iv);

eliminat

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Furnizarea de informații auditorilor din țări terțe și autorităților din țări terțe

 

(1) În cazul în care auditorul statutar sau societatea de audit derulează auditul statutar al unei entități de interes public care face parte dintr-un grup de întreprinderi cu societatea-mamă înregistrată într-o țară terță, normele de confidențialitate și de păstrare a secretului profesional prevăzute la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE nu se opun ca auditorul statutar sau societatea de audit să transfere auditorului grupului din țara terță documente relevante privind auditul derulat, dacă aceste documente sunt necesare în mod exclusiv pentru efectuarea auditului situațiilor financiare consolidate ale societății-mamă.

 

Transferul informațiilor către auditorul grupului din țara terță are loc în conformitate cu dispozițiile Capitolului IV din Directiva 95/46/CE și cu reglementările naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

(2) Auditorul statutar sau societatea de audit care efectuează auditul statutar al unei entități de interes public care a emis titluri de valoare într-o țară terță sau care face parte dintr-un grup care depune situațiile financiare statutare consolidate într-o țară terță, poate transfera documente de lucru sau alte documente privind auditul acelei entități numai autorităților competente din țările terțe în cauză, în conform condițiilor prevăzute la articolul 47 din Directiva 2006/43/CE.

 

Articolul 13 este mutat la articolul 23 din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Domeniul de aplicare al auditului statutar

 

(1) Atunci când efectuează auditul statutar al unei entități, de interes public, auditorul statutar sau societatea de audit parcurge etapele necesare pentru a stabili dacă situațiile financiare anuale sau consolidate ale entității de interes public prezintă o imagine reală și corectă în conformitate cu cadrul de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale sau consolidate respectă dispozițiile statutare astfel cum sunt menționate la articolul 22.

 

Aceste etape cuprind cel puțin dispozițiile de la articolele 15 - 20.

 

Avizul auditorului statutar sau al societății de audit este exprimat în conformitate cu articolele 21 - 25.

 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de raportare, astfel cum sunt prevăzute la articolele 22 și 23, sfera de cuprindere a auditului statutar nu include garantarea viabilității în viitor a entității auditate sau a eficienței sau eficacității cu care organul de conducere sau de administrare a gestionat sau va gestiona activitățile entității.

 

Articolul 14 este mutat la articolul 25a (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Scepticismul profesional

 

Atunci când efectuează auditul statutar al unei entități de interes public, auditorul statutar sau societatea de audit își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului și admite posibilitatea existenței unor denaturări semnificative, datorate faptelor sau conduitei, care indică nereguli, inclusiv fraude sau erori, indiferent de experiența anterioară a auditorului statutar sau a societății de audit în ceea ce privește corectitudinea și integritatea personalului de conducere și a persoanelor responsabile cu administrarea entității auditate.

 

Auditorul statutar sau societatea de audit își păstrează scepticismul profesional mai ales atunci când evaluează estimările personalului de conducere privind valorile juste și deprecierea fondului comercial și a altor imobilizări necorporale sau fluxuri de trezorerie viitoare relevante pentru emiterea unei opinii referitoare la capacitatea întreprinderii de a-și continua activitatea.

 

În sensul prezentului articol, „scepticism profesional“ înseamnă o atitudine interogativă, prin care se acordă atenție condițiilor care ar putea indica posibilitatea unei denaturări cauzate de eroare sau fraudă, și o analiză critică a probelor auditului.

 

Considerentul 15 este mutat la articolul 21 din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Organizarea activității

 

(1) Atunci când auditul statutar al unei entități de interes public este efectuat de o societate de audit, societatea de audit în cauză desemnează cel puțin un partener cheie de audit. Societatea de audit pune la dispoziția partenerului sau partenerilor de audit desemnați resurse suficiente pentru a-și îndeplini îndatoririle în mod adecvat.

 

Principalul criteriu pe baza căruia societatea de audit selectează partenerul sau partenerii cheie de audit îl reprezintă asigurarea calității, independenței și competenței auditului.

 

Partenerul sau partenerii de audit desemnați se implică activ în derularea auditului statutar.

 

(2) Atunci când auditul statutar al unei entități de interes public este derulat de un auditor statutar, acesta alocă misiunii destul timp și suficienți angajați care să îndeplinească sarcinile în mod corespunzător.

 

(3) Auditorul statutar sau societatea de audit păstrează o evidență a cazurilor în care angajații lor nu respectă prevederile prezentului regulament. De asemenea, auditorul sau societatea consemnează consecințele unor astfel de cazuri, precum și măsurile aplicate angajaților respectivi și măsurile de remediere a sistemului intern de control al calității. Auditorul statutar sau societatea de audit întocmesc un raport anual care cuprinde o sinteză a măsurilor de acest tip aplicate, pe care îl transmit angajaților.

 

Atunci când auditorul statutar sau societatea de audit apelează la opinia experților externi, păstrează documentele prin care transmit solicitarea, precum și răspunsul primit.

 

(4) Auditorul statutar sau societatea de audit păstrează o evidență a clienților. Pentru fiecare client auditat, în această evidență figurează următoarele:

 

(a) denumirea, adresa și sediul social;

 

(b) în cazul societăților de audit, partenerul sau partenerii cheie de audit;

 

(c) onorariile percepute pentru auditul statutar și onorariile percepute pentru alte servicii, pentru fiecare exercițiu financiar.

 

(5) Auditorul statutar sau societatea de audit creează un dosar nou pentru fiecare audit statutar efectuat. Dosarul de audit cuprinde cel puțin informațiile sau documentele următoare, fie pe hârtie, fie în format electronic:

 

(a) contractul dintre auditorul statutar sau societatea de audit și entitatea auditată, precum și modificările la acesta;

 

(b) corespondența cu entitatea auditată privind auditul statutar;

 

(c) un plan de audit în care sunt stabilite sfera probabilă de cuprindere și metoda probabilă de desfășurare a auditului statutar;

 

(d) o descriere a naturii și a dimensiunii activităților de audit desfășurate;

 

(e) datele de început și de încheiere ale etapelor procedurilor de audit stabilite în planul de audit;

 

(f) principalele constatări în urma procedurilor de audit;

 

(g) concluziile bazate pe constatările menționate la litera (f);

 

(h) avizul auditorului statutar sau al partenerului cheie de audit, astfel cum reiese din proiectele rapoartelor menționate la articolele 22 și 23;

 

(i) informațiile înregistrate în temeiul articolului 11 alineatul (3), al articolului 16 alineatul (3), al articolelor 17, 18 și 19 alineatul (6);

 

(j) alte informații și documente relevante care prezintă importanță deoarece stau la baza rapoartelor menționate la articolele 22 și 23 și permit monitorizarea respectării prevederilor prezentului regulament și a altor cerințele legale aplicabile.

 

Dosarul de audit se închide în termen de două luni de la data semnării raportului de audit menționat la articolul 22.

 

(6) Auditorul statutar sau societatea de audit păstrează o evidență a eventualelor reclamații privind derularea auditurilor statutare.

 

Articolul 16 este mutat la articolul 25b (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

eliminat

Integritatea pieței

 

(1) În cazul unui incident care are sau poate avea consecințe grave asupra integrității activităților de audit statutar desfășurate de un auditor statutar sau de o societate de audit, auditorul statutar sau societatea de audit:

 

(a) păstrează o evidență a incidentului;

 

(b) ia măsurile necesare pentru a gestiona consecințele și a preveni repetarea incidentului;

 

(c) notifică incidentul autorității competente menționate la articolul 35 alineatul (1).

 

Evidența prevăzută la primul punct litera (a) cuprinde faptele și circumstanțele incidentului, informații privind persoana sau persoanele implicate și detalii privind măsurile aplicate conform prevederilor de la primul punct litera (b).

 

(2) Fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2005/60/CE, atunci când auditorul statutar sau societatea de audit care desfășoară auditul statutar al unei entități de interes public suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze fapte sau comportamente care indică neregularități, inclusiv tentative de sau acte de fraudă în legătură cu situațiile financiare ale entității auditate, auditorul sau societatea înștiințează entitatea auditată și o invită să ancheteze problema și să ia măsurile necesare pentru a soluționa neregulile și a preveni repetarea lor în viitor.

 

În cazul în care entitatea auditată nu anchetează problema sau nu ia măsurile necesare, sau dacă auditorul statutar sau societatea de audit consideră că măsurile aplicate de entitatea auditată nu sunt adecvate pentru a soluționa neregulile, auditorul statutar sau societatea de audit înștiințează autoritățile competente de supraveghere a entității de interes public cu privire la nereguli.

 

Furnizarea cu bună-credință, de către auditorul statutar sau societatea de audit către autoritățile competente, a informațiilor menționate la primul punct nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

 

Articolul 17 este mutat la articolul 25c (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

eliminat

Auditul situațiilor financiare consolidate

 

(1) În cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate ale unui grup de întreprinderi a căror societate-mamă este o entitate de interes public, auditorul grupului:

 

(a) este pe deplin responsabil pentru elaborarea raportului de audit menționat la articolul 22 și a raportului suplimentar adresat comitetului de audit menționat la articolul 23, legat de situațiile financiare consolidate;

 

(b) consemnează în scris activitățile desfășurate de auditorul/auditorii din țara terță, auditorul/auditorii statutari, de entitatea/entitățile de audit din țara terță sau de societatea/societățile de audit din țara terță în scopul derulării auditului grupului;

 

(c) evaluează și păstrează documentația rezultată în urma evaluării activităților de audit desfășurate de auditorul/auditorii din țara terță, de auditorul/auditorii statutari, de entitatea/entitățile de audit sau de societatea/societățile de audit din țara terță în scopul derulării auditului grupului; Documentația păstrată de auditorul grupului permite autorității competente să verifice în mod corespunzător activitatea auditorului grupului.

 

În sensul primului punct litera (c), auditorul grupului trebuie să obțină acordul auditorului/auditorilor din țara terță, al auditorului/auditorilor statutari, al entității/entităților de audit sau al societății/societăților de audit din țara terță pentru transferul documentelor relevante în timpul efectuării auditului situațiilor financiare consolidate, putându-se prevala de rezultatele activității depuse de aceștia doar cu această condiție.

 

(2) În cazul în care auditorul grupului nu poate îndeplini condiția de la alineatul (1) punctul 1 litera (c), acesta ia măsurile adecvate și înștiințează autoritatea competentă prevăzută la articolul 35 alineatul (1) în consecință.

 

O astfel de măsură poate fi efectuarea unor activități suplimentare de audit statutar la filiala în cauză a entității de interes public, fie direct de către auditor, fie prin externalizarea acestor servicii.

 

(3) Atunci când auditorul grupului este supus unei verificări de asigurare a calității sau unei anchete privind auditul statutar al situațiilor financiare consolidate ale unui grup de întreprinderi a căror societate-mamă este o entitate de interes public, auditorul grupului pune la dispoziția autorității competente, la cerere, documentația relevantă pe care o deține cu privire la activitatea de audit desfășurată de auditorul/auditorii din țara terță, de auditorul/auditorii statutari, de entitatea/entitățile de audit sau de societatea/societățile de audit din țara terță în scopul derulării auditului grupului, inclusiv documentele de lucru relevante pentru auditul grupului.

 

Autoritatea competentă cere documente suplimentare privind activitatea de audit efectuată de auditorul/auditorii sau societatea/societățile de audit în scopul derulării auditului grupului de la autoritățile competente relevante, conform capitolului III, titlul IV din prezentul regulament.

 

Atunci când o întreprindere care face parte dintr-un grup este auditată de unul sau mai mulți auditori sau de una sau mai multe entități de audit dintr-o țară terță, autoritatea competentă cere documente suplimentare privind activitatea de audit a auditorului/auditorilor sau a entității/entităților de audit din țara terță de la autoritățile competente relevante din țara terță pe baza acordurilor de colaborare menționate la articolul 47 din Directiva 2006/43/CE.

 

Prin derogare de la prevederile punctului 3, în cazul în care o întreprindere care face parte dintr-un grup este auditată de unul sau mai mulți auditori sau de una sau mai multe entități de audit dintr-o țară terță cu care nu a fost încheiat un acord de colaborare, astfel cum se menționează la articolul 47 din Directiva 2006/43/CE, auditorul grupului trebuie să asigure, la cerere, transmiterea corespunzătoare a documentației suplimentare aferente activității de audit desfășurate de auditorul/auditorii sau entitatea/entitățile de audit din țara terță, inclusiv a documentelor de lucru relevante pentru auditul grupului. În acest sens, auditorul grupului păstrează o copie a documentației sau convine cu auditorul/auditorii sau cu entitatea/entitățile de audit din țara terță să i se permită accesul nerestricționat, la cerere, la aceste documente sau aplică alte măsuri adecvate. În cazul în care, din motive juridice sau de altă natură, documentele de lucru ale auditului nu pot fi transferate dintr-o țară terță auditorului grupului, auditorul grupului include în documentația păstrată dovada că a urmat procedurile corespunzătoare pentru a obține accesul la documentele auditului, iar dacă restricțiile nu au fost impuse de legislația țării terțe, include dovezi în acest sens.

 

Considerentul 18 este mutat la articolul 27 din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

eliminat

Evaluarea controlului intern al calității

 

(1) Înainte de emiterea rapoartelor menționate la articolele 22 și 23 se efectuează o evaluare a controlului intern al calității pentru a verifica dacă auditorul statutar sau partenerul cheie de audit ar fi putut ajunge în mod rezonabil la concluziile și opiniile exprimate în proiectele de rapoarte.

 

(2) Evaluarea controlului intern al calității este efectuată de un evaluator al controlului intern al calității. Acest evaluator este un auditor statutar care nu este implicat în derularea auditului statutar care face obiectul evaluării controlului intern al calității.

 

(3) Atunci când evaluează controlul intern al calității, evaluatorul consemnează în scris cel puțin următoarele elemente:

 

(a) informațiile verbale și scrise furnizate, la cerere sau nu, de auditorul statutar sau de partenerul cheie de audit pentru a justifica principalele constatări ale procedurilor de audit derulate și concluziile deduse pe baza acestor constatări;

 

(b) situațiile financiare auditate;

 

(c) principalele constatări ale procedurilor de audit derulate și concluziile deduse pe baza acestora;

 

(d) opiniile exprimate de auditorul statutar sau de partenerul cheie de audit în proiectele de rapoarte menționate la articolele 22 și 23;

 

(4) Evaluarea controlului intern al calității analizează cel puțin următoarele elemente:

 

(a) independența auditorului statutar sau a societății de audit față de entitatea auditată;

 

(b) riscurile semnificative identificate de auditorul statutar sau de societatea de audit în decursul efectuării auditului statutar și măsurile luate pentru a gestiona aceste riscuri în mod corespunzător;

 

(c) raționamentul auditorului statutar sau al partenerului cheie de audit, mai ales în ceea ce privește importanța și riscurile semnificative menționate la litera (b);

 

(d) orice solicitare de consiliere adresată experților externi și modul în care sugestiile acestora au fost puse în aplicare;

 

(e) natura și domeniul denaturărilor, corectate sau nu, identificate în situațiile financiare în timpul auditului;

 

(f) aspectele discutate cu comitetul de audit și cu organismele de conducere și/sau de supraveghere ale entității auditate;

 

(g) aspectele discutate cu autoritățile competente și, după caz, cu terți;

 

(h) dacă documentele și informațiile selecționate din dosar reflectă în mod satisfăcător poziția angajaților care au participat la audit, și dacă aceste documente și informații aduc argumente în favoarea opiniei auditorului statutar sau a partenerului cheie de audit, astfel cum este exprimată în proiectele de rapoarte menționate la articolele 22 și 23.

 

(5) Evaluatorul controlului intern al calității discută rezultatele evaluării controlului intern al calității cu auditorul statutar sau cu partenerul cheie de audit. Auditorul statutar sau societatea de audit stabilesc procedura care va fi urmată în cazul în care evaluatorul și auditorul statutar sau partenerul cheie de audit nu cad de acord asupra rezultatelor evaluării.

 

(6) Auditorul statutar sau societatea de audit păstrează o evidență a rezultatelor evaluării controlului intern al calității, precum și considerentele care au stat la baza acestor rezultate.

 

Articolul 19 este mutat la articolul 25d (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

eliminat

Utilizarea standardelor internaționale de audit

 

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care efectuează auditul statutar al unei entități de interes public respectă standardele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE, în măsura în care aceste standarde sunt conforme cu prevederile prezentului regulament.

 

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit prezintă rezultatele auditului statutar al entității de interes public în cadrul unui raport de audit.

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit prezintă rezultatele auditului statutar al entității de interes public în cadrul unui raport de audit elaborat în conformitate cu normele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Raportul de audit se întocmește în scris. Raportul cuprinde cel puțin următoarele:

(2) Raportul de audit se întocmește în scris și în format electronic. Raportul cuprinde cel puțin următoarele:

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) specifică situațiile financiare anuale sau consolidate și data sau perioada pentru care au fost întocmite;

(b) identifică titlul fiecărei situații financiare incluse în situațiile financiare anuale sau consolidate ale entității individuale sau ale grupului consolidat și declară data sau perioada vizate de fiecare situație financiară;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) în cazul în care au fost evaluate rapoarte suplimentare, precizează aspectele care au făcut obiectul evaluării;

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) exprimă o opinie privind:

 

(i) coerența raportului de gestiune cu situațiile financiare pentru același exercițiu financiar;

 

(ii)dacă raportul de gestiune a fost pregătit în conformitate cu cerințele juridice aplicabile;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

 

(cb) declară dacă, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate și la mediul acesteia, auditorul statutar sau societatea de audit a identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul de gestiune și specifică natura acestor informații eronate;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) indică organul din cadrul entității auditate care a desemnat auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit;

(d) dacă nu figurează deja în raportul de gestiune sau în situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar, declară de către cine sau de care organ a fost desemnat auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) indică data la care a fost desemnat auditorul și durata totală a misiunii desfășurate fără întrerupere, inclusiv reînnoirile anterioare ale contractului sau dacă auditorul a mai fost desemnat anterior;

(e) dacă nu figurează deja în raportul de gestiune sau în situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar, indică data la care a fost desemnat auditorul/auditorii statutari sau societatea de audit și durata totală a misiunii desfășurate fără întrerupere, inclusiv reînnoirile anterioare ale contractului sau dacă auditorul/auditorii statutari sau societatea de audit au mai fost desemnați anterior.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) indică dacă auditul statutar a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit menționate la articolul 20;

(f) indică dacă auditul statutar a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) furnizează, pentru a sprijini opinia de audit, așa cum se solicită la litera (t), următoarele:

 

(i) o descriere a celor mai importante riscuri de inexactitate semnificativă , inclusiv a riscurilor evaluate de inexactitate semnificativă atribuite fraudei;

 

(ii) o sinteză a măsurilor auditorului ca răspuns la aceste riscuri; și

 

(iii) observații-cheie care decurg din audit.

 

În cazul în care este pertinent pentru informațiile menționate mai sus furnizate în raportul de audit cu privire la fiecare risc de audit semnificativ, se face o trimitere clară la informațiile pertinente din situațiile financiare.

 

Informațiile care urmează să figureze în raportul de audit, menționate mai sus, cu privire la cele mai importante riscuri de inexactitate semnificativă sunt alese dintre subiectele discutate cu comitetul de audit al entității, în conformitate cu standardele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) descrie metodologia utilizată, inclusiv proporția în care bilanțul a fost verificat direct și proporția în care a fost analizat din punct de vedere al sistemului și al conformității;

eliminat

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) explică eventualele variații ale ponderii analizei de fond și de conformitate comparativ cu anii precedenți, chiar dacă auditul statutar din anul anterior a fost efectuat de un alt auditor sau alți auditori statutari sau de altă societate sau alte societăți de audit;

eliminat

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) prezintă detaliile pragului de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar;

eliminat

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) identifică principalele secțiuni din situațiile financiare anuale sau consolidate care prezintă un risc de denaturare semnificativă, inclusiv estimările contabile esențiale și secțiunile care conțin estimări incerte;

eliminat

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) prezintă o declarație privind situația entității auditate sau, în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate, a societății-mamă a grupului, mai ales în ceea ce privește capacitatea entității sau a societății-mamă și a grupului de a-și îndeplini obligațiile în viitorul previzibil și deci de a-și continua activitatea;

(l) prezintă:

 

(i) o concluzie cu privire la utilizarea adecvată de către conducere a principiului continuării activității în pregătirea situației financiare, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil; și

 

(ii) o declarație prin care indică dacă, în urma auditului, auditorul a detectat incertitudini substanțiale legate de evenimente sau condiții care ar putea să pună sub semnul îndoielii în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) evaluează sistemul de control intern al entității sau, în cazul situațiilor financiare consolidate, al societății-mamă a grupului, inclusiv deficiențele semnificative identificate în cursul auditului în ceea ce privește controlul intern, precum și evidența contabilă și sistemul contabil;

eliminat

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) explică în ce măsură auditul statutar a fost conceput pentru a identifica neregulile, inclusiv frauda;

eliminat

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) indică și explică orice încălcare a normelor contabile, a legislației sau a statutului, hotărârile privind strategia contabilă și alte aspecte importante pentru guvernanța entității;

eliminat

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera - oa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(oa) identifică orice nerespectare a cerințelor contabile sau legale importante pentru guvernanța entității sau pentru funcționarea ei continuă;

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q) declară că nu a prestat alte servicii decât cele de audit, astfel cum sunt specificate la articolul 10 alineatul (3) și că auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit s-au bucurat de independență deplină pe durata auditului. În cazul în care auditul statutar a fost efectuat de o societate de audit, în raport sunt enumerați toți membrii misiunii de audit și se stipulează faptul că toți membrii au fost pe deplin independenți și nu au avut interese directe sau indirecte în entitatea auditată;

(q) declară că nu a prestat alte servicii decât cele de audit și care sunt interzise, astfel cum sunt specificate la articolul 10 alineatul (3) și că auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit s-au bucurat de independență pe durata auditului; declară serviciile de asigurare, serviciile de consiliere fiscală și alte servicii decât auditul menționate la articolul 10 alineatul (2), furnizate entității de interes public, conform aprobării comitetului de audit. În cazul în care auditul statutar a fost efectuat de o societate de audit, în raport se stipulează faptul că toți membrii echipei de audit au fost independenți față de entitatea auditată.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii), pe care comitetul de audit i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

eliminat

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (iii) și (iv), pe care autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

eliminat

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera t

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(t) emite o opinie care exprimă în mod clar opinia auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit dacă situațiile financiare anuale sau consolidate redau o imagine reală și corectă și dacă au fost întocmite conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale sau consolidate respectă dispozițiile statutare; opinia de audit poate fi fără rezerve, cu rezerve sau negativă sau, în cazul în care auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit nu au putut exprima o opinie de audit, se declară imposibilitatea exprimării unei opinii. În cazul unei opinii cu rezerve sau negative sau a imposibilității de a exprima o opinie, raportul prezintă motivele acestei decizii;

(t) emite o opinie care exprimă în mod clar opinia auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit dacă situațiile financiare anuale sau consolidate redau o imagine reală și corectă a poziției financiare a entității individuale sau a grupului consolidat și a performanței sale financiare și a fluxurilor sale de numerar, și dacă respectă dispozițiile statutare contabile; opinia de audit poate fi nemodificată, cu rezerve sau negativă sau, în cazul în care auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit nu au putut exprima o opinie de audit, se declară imposibilitatea exprimării unei opinii. În cazul unei opinii cu rezerve sau negative sau al imposibilității de a exprima o opinie, raportul prezintă motivele acestei decizii;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u) menționează orice aspect asupra căruia auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit au atras atenția în mod special, fără a include o rezervă în opinia de audit;

(u) menționează orice alt aspect asupra căruia auditorul/auditorii statutar(i) sau societatea/societățile de audit au atras, de asemenea, atenția în mod special, fără a modifica opinia de audit;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) exprimă o opinie privind concordanța raportului de gestiune cu declarațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar;

eliminat

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera w

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(w) indică unde își au sediul auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit.

eliminat

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă au fost numiți doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit pentru efectuarea auditului statutar al entității de interes public, aceștia trebuie să convină asupra rezultatelor auditului statutar și să transmită un raport și o opinie comună. În caz de dezacord, fiecare auditor statutar sau societate de audit își transmite separat opinia. Dacă unul dintre auditorii statutari sau una dintre societățile de audit emite o opinie cu rezerve, negativă sau nu își poate exprima opinia, opinia generală este considerată cu rezerve, negativă sau se consideră că nu s-a putut exprima o opinie. Fiecare auditor statutar sau societate de audit specifică într-un paragraf separat motivele divergenței de opinii.

(3) Dacă au fost numiți doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit pentru efectuarea auditului statutar al entității de interes public, auditorii statutari sau societățile de audit în cauză trebuie să convină asupra rezultatelor auditului statutar și să transmită un raport și o opinie comună.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Raportul de audit nu depășește patru pagini sau 10 000 caractere (fără spații). Nu conține trimiteri la raportul suplimentar către comitetul de audit, prevăzut la articolul 23.

(4) Raportul de audit nu conține trimiteri la raportul suplimentar către comitetul de audit, prevăzut la articolul 23.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Raportul de audit este semnat și datat de auditorul/auditorii statutari sau de societatea/societățile de audit. În cazul în care auditul statutar este derulat de o societate de audit, raportul de audit este semnat cel puțin de auditorul/auditorii statutari care au efectuat auditul în numele societății de audit.

(5) Raportul de audit este semnat și datat de auditorul/auditorii statutar(i) sau de societatea/societățile de audit. În cazul în care auditul statutar este derulat de o societate de audit, raportul de audit este semnat de auditorul/auditorii statutar(i) care au efectuat auditul în numele societății de audit.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35 din Directiva [XXX] privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele aferente ale anumitor tipuri de întreprinderi nu este aplicabil în cazul rapoartelor de audit ale entităților de interes public.

eliminat

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit sau organul cu funcție echivalentă poate transmite raportul suplimentar către organul de conducere, administrativ sau de supraveghere al entității auditate.

Comitetul de audit sau organul cu funcție echivalentă transmite raportul suplimentar către organul de conducere, administrativ sau de supraveghere al entității auditate.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organul de conducere sau organul administrativ al entității auditate poate hotărî transmiterea raportul suplimentar către adunarea generală a entității auditate.

eliminat

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o declarație privind independența astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (2) litera (q);

(a) o declarație privind independența;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) specifică datele la care au avut loc întâlnirile cu comitetul de audit sau cu organul cu funcție echivalentă din cadrul entității auditate;

(b) descrie caracterul și măsura comunicării cu comitetul de audit, organul de conducere și organul administrativ sau de supraveghere al entității auditate, inclusiv frecvența acestei comunicări.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) specifică datele la care au avut loc eventualele întâlniri cu organul de conducere, administrativ sau de supraveghere al entității auditate;

eliminat

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) descrie procedura de desemnare;

eliminat

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) descrie modul în care au fost distribuite sarcinile între auditorul/auditorii statutari și/sau societatea/societățile de audit;

(e) include o descriere a sferei de aplicare și a calendarului auditului și, după caz, descrie:

 

modul în care au fost distribuite sarcinile între auditorul/auditorii statutar(i) și/sau societatea/societățile de audit, și, după caz, rotația acestor sarcini; și

 

– care activități de audit au fost efectuate de auditorul/auditorii din țara terță, de auditorul/auditorii statutar(i), de entitatea/entitățile de audit sau de societatea/societățile de audit din țara terță, în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) include constatările semnificative ale auditului statutar, inclusiv:

 

(i) o declarație privind evenimentele sau condițiile detectate în cursul auditului statutar care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității auditate de a-și continua activitatea și o declarație dacă aceste evenimente sau condiții constituie sau nu o incertitudine semnificativă;

 

(ii) un rezumat al informațiilor privind garanțiile, scrisorile de confort, angajamentele de intervenție publică și alte măsuri de sprijin pe care s-a bazat evaluarea capacității de continuare a activității;

 

(iii) detalii privind erorile sau omisiunile semnificative din registrele contabile, din situațiile financiare anuale sau consolidate și din alte rapoarte care fac obiectul auditului, identificate în cursul auditului statutar, în cazul în care acestea au fost utilizate și au influențat situațiile financiare;

 

(iv) aspecte care implică nerespectarea legilor și a reglementărilor identificate în cursul auditului statutar, în măsura în care sunt considerate relevante pentru a permite comitetului de audit să își îndeplinească sarcinile;

 

(v) orice deficiențe semnificative identificate în controlul intern. Pentru fiecare deficiență semnificativă, raportul suplimentar indică dacă deficiența în cauză a fost sau nu rezolvată de conducere. În plus, include informații cu privire la toate procedurile suplimentare de audit, desfășurate cu scopul de a compensa deficiențele din controlul intern al entității, în domeniile specifice vizate;

 

(vi) opiniile auditorului statutar sau ale societății de audit cu privire la aspectele calitative semnificative ale practicilor de contabilitate ale entității, inclusiv politicile de contabilitate, estimările contabile, evaluările și publicarea situațiilor financiare;

 

(vii) deciziile importante cu privire la aplicarea principiilor de consolidare în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate;

 

(viii) o declarație cu privire la dificultățile semnificative întâmpinate în cursul auditului;

 

(ix) o declarație cu privire la problemele semnificative detectate în cursul auditului care au fost discutate sau care au făcut obiectul unei corespondențe cu conducerea;

 

(x) o declarație cu privire la orice alte probleme detectate în cursul auditului statutar care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;

 

(xi) o declarație privind faptul dacă entitatea auditată a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) prezintă și explică raționamentele privind neclaritățile semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea;

eliminat

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) stabilește în detaliu dacă evidența contabilă, sistemul contabil, toate documentele auditate, situațiile financiare anuale sau consolidate și eventualele rapoarte suplimentare sunt întocmite în mod corespunzător;

eliminat

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) indică și explică în detaliu toate situațiile de neconformitate, inclusiv situațiile de neconformitate minore considerate relevante pentru desfășurarea activității comitetului de audit;

eliminat;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) analizează metodele de evaluare aplicate pentru diferitele elemente din situațiile financiare anuale sau consolidate, inclusiv impactul schimbării acestora;

eliminat

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) oferă detalii complete privind toate garanțiile, scrisorile administrative, angajamentele de intervenție publică și alte măsuri de sprijin pe care s-a bazat evaluarea capacității de continuare a activității;

eliminat

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) confirmă prezența la efectuarea inventarelor sau în alte situații de control fizic, în cazul în care au avut loc asemenea inventare sau controale;

eliminat

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) specifică și explică principiile de consolidare în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate;

eliminat

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) menționează care activități de audit au fost efectuate de auditorul/auditorii din țara terță, de auditorul/auditorii statutari, de entitatea/entitățile de audit sau de societatea/societățile de audit din țara terță, în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate;

eliminat

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) precizează dacă entitatea auditată a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

eliminat

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Raportul suplimentar adresat comitetului de audit se semnează și se datează de către auditorul/auditorii statutari sau de către societatea/societățile de audit. În cazul în care auditul statutar este efectuat de o societate de audit, raportul suplimentar adresat comitetului de audit se semnează cel puțin de către auditorul/auditorii statutari care au efectuat auditul în numele societății.

(4) Raportul suplimentar adresat comitetului de audit se semnează și se datează de către auditorul/auditorii statutar(i) sau de către societatea/societățile de audit. În cazul în care auditul statutar este efectuat de o societate de audit, raportul suplimentar adresat comitetului de audit se semnează de către auditorul/auditorii statutar(i) care au efectuat auditul în numele societății.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La cerere, auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit transmit raportul suplimentar autorităților competente.

eliminat

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit raportează comitetului de audit problemele principale care apar în urma auditului statutar și mai ales, deficiențele semnificative ale controlului intern legate de procesul de raportare financiară. La solicitarea oricărei părți, auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit discută aceste probleme cu comitetul de audit.

Auditorul/auditorii statutar(i) sau societatea/societățile de audit raportează comitetului de audit problemele principale care apar în urma auditului statutar și, mai ales, deficiențele semnificative ale controlului intern legate de procesul de raportare financiară. La solicitarea oricărei părți, auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit discută respectivele probleme cu comitetul de audit.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată decide desemnează un organ al său care să solicite asumarea responsabilității auditorului statutar sau a societății de audit în sensul obligațiilor stabilite în prezentul alineat.

Dacă entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată desemnează un organ al său care să solicite asumarea responsabilității auditorului statutar sau a societății de audit în sensul obligațiilor stabilite în prezentul articol.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 55 din Directiva 2004/39/CE, articolului 53 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului, articolului 15 alineatul 4 din Directiva 2007/64/CE, articolului 106 din Directiva 2009/65/CE, articolului 3 primul alineat din Directiva 2009/110/CE și articolului 72 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public are datoria de a raporta imediat autorităților competente de supraveghere a entităților de interes public orice faptă sau decizie referitoare la entitatea de interes public de care a luat cunoștință în cursul auditului statutar și care poate duce la:

(1) Fără a aduce atingere articolului 55 din Directiva 2004/39/CE, articolului 53 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului, articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2007/64/CE, articolului 106 din Directiva 2009/65/CE, articolului 3 primul paragraf din Directiva 2009/110/CE și articolului 72 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public, conform definiției de la articolul 2 punctul 13 din Directiva 2006/43/CE, are datoria de a raporta imediat autorităților competente de supraveghere a entităților de interes public orice informație referitoare la entitatea de interes public de care a luat cunoștință în cursul desfășurării acțiunilor obișnuite de audit statutar și care a dus sau poate duce la:

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) împiedicarea continuității funcționării respectivei entități de interes public;

(b) o amenințare semnificativă la adresa continuității funcționării respectivei entități de interes public sau o îndoială semnificativă cu privire la aceasta;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) refuzul de a certifica situațiile financiare sau exprimarea unor rezerve.

(c) refuzul de a emite o opinie de audit cu privire la situațiile financiare sau emiterea unei opinii adverse, refuzul exprimării opiniei sau exprimarea unei opinii cu rezerve.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit au datoria de a raporta orice fapte sau decizii de care a luat cunoștință pe parcursul efectuării auditului statutar al unei întreprinderi aflate în relații strânse cu entitatea de interes public la care desfășoară, de asemenea, auditul statutar.

De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit are datoria de a raporta, în conformitate cu primul paragraf literele (a), (b) sau (c), orice informații de care a luat cunoștință pe parcursul efectuării auditului statutar al unei întreprinderi controlate de entitatea de interes public la care desfășoară, de asemenea, auditul statutar.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente care supraveghează instituții de credit și societăți de asigurări comunică în mod regulat cu auditorii statutari și cu societățile de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor și societăților respective.

Autoritățile competente care supraveghează entități de interes public comunică în mod regulat cu auditorii statutari și cu societățile de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor și societăților respective. Autoritatea competentă și auditorul statutar sau societatea de audit se informează reciproc, informând și entitatea auditată, cu privire la faptele sau deciziile relevante menționate la alineatul (1).

 

Cel puțin o dată pe an, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) organizează o reuniune cu auditorii statutari și societățile de audit sau rețelele care efectuează auditul statutar al oricărei instituții financiare identificate de către CSF ca fiind importantă din punct de vedere sistemic pentru a informa CERS cu privire la evoluțiile sectoriale sau la orice evoluții semnificative din cadrul acelor instituții financiare de importanță sistemică.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Informarea cu bună-credință a autorităților competente, de către auditorul statutar sau societatea de audit cu privire la orice fapt sau decizie menționată la alineatul (1) sau la fapte de orice natură, în cursul dialogului prevăzut la alineatul (2) nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

(3) Informarea cu bună-credință a autorităților competente sau a organelor responsabile de stabilitatea financiară, de către auditorul statutar sau societatea de audit cu privire la orice fapt, informație, opinie sau decizie menționată la alineatul (1) sau la fapte de orice natură care apar în cursul dialogului menționat la alineatul (2) nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorii statutari care derulează audituri statutare la entități de interes public își publică declarațiile anuale de venit.

Auditorii statutari care derulează audituri statutare la entități de interes public își publică declarațiile anuale de venit cel târziu la patru luni de la încheierea exercițiului financiar.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Raportul financiar anual și declarația anuală de venit prezintă cifra de afaceri totală grupată pe onorarii percepute pentru auditurile statutare ale situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public și ale entităților care aparțin unui grup al cărei societate-mamă este o entitate de interes public, onorarii percepute pentru audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și onorarii percepute pentru servicii conexe de audit financiar, astfel cum sunt definite la articolul 10 alineatul (2).

(2) Raportul financiar anual și declarația anuală de venit prezintă cifra de afaceri totală grupată pe onorarii percepute pentru auditurile statutare ale situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public și ale entităților care aparțin unui grup al cărei societate-mamă este o entitate de interes public, onorarii percepute pentru audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și onorarii percepute pentru servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și servicii de altă natură decât auditul, astfel cum sunt definite la articolul 10 alineatul (2).

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul financiar anual și declarația anuală de venit sunt auditate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Raportul financiar anual și declarația anuală de venit fac obiectul unui audit statutar.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă auditorul statutar sau societatea de audit aparține unei rețele, auditorul statutar sau societatea de audit prezintă următoarele informații suplimentare în raportul financiar anual sau într-o anexă la declarația anuală de venit:

(3) Dacă auditorul statutar sau societatea de audit aparține unei rețele, auditorul statutar sau societatea de audit prezintă următoarele informații suplimentare în raportul financiar anual sau într-o anexă la declarația anuală de venit sau în raportul privind transparența prevăzut la articolul 27:

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) situațiile financiare consolidate auditate pentru rețea și, dacă există o entitate juridică care conduce rețeaua, situațiile financiare consolidate auditate ale respectivei entități juridice, întocmite în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/109/CE.

(d) dacă există o entitate juridică care conduce rețeaua, situațiile financiare consolidate auditate ale respectivei entități juridice, întocmite în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/109/CE.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul financiar anual sau declarația anuală de venit se publică pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit și rămân disponibile timp de minimum cinci ani pe site-ul respectiv.

Raportul financiar anual sau declarația anuală de venit se publică pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit și rămân disponibile pe site-ul respectiv timp de minimum cinci ani de la data publicării lor pe site.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de trei luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul sau auditurile statutare ale entităților de interes public publică un raport anual de transparență. Raportul anual de transparență se publică pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit și rămâne disponibil timp de minimum cinci ani pe site-ul respectiv.

(1) În termen de patru luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul sau auditurile statutare ale entităților de interes public publică un raport anual de transparență. Raportul anual de transparență se publică pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit și rămâne disponibil timp de minimum cinci ani pe site-ul respectiv de la data publicării sale pe site.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorii statutari și societățile de audit informează AEVMP și autoritățile competente că raportul de transparență a fost publicat pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit sau, după caz, că a fost actualizat.

eliminat

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o descriere a structurii de guvernanță a societății de audit;

(c) o descriere a structurii de guvernanță a societății de audit, inclusiv componența și modul de funcționare a organelor administrative, de conducere și de supraveghere și a comitetelor lor;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) o listă a entităților de interes public la care auditorul statutar sau societatea de audit a derulat audituri statutare în exercițiul financiar precedent și o listă a entităților de la care auditorul statutar sau societatea de audit încasează sume care depășesc 5 % din veniturile sale anuale;

(f) o listă cu entitățile de interes public pentru care auditorul statutar sau societatea de audit a efectuat audituri statutare în cursul exercițiului financiar precedent;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) după caz, o declarație de guvernanță corporativă.

(k) o trimitere la cel puțin unul din următoarele elemente:

 

(i) codul de guvernanță corporativă pe care societatea de audit are obligația să îl aplice;

 

(ii) codul de guvernanță corporativă pe care societatea de audit ar fi putut decide să îl aplice în mod voluntar;

 

(iii) toate informațiile pertinente cu privire la practicile de guvernanță corporativă aplicate, în afara celor impuse de legislația națională.

 

În cazul în care include în declarație informațiile menționate la punctele (i) și (ii), societatea de audit indică și unde sunt accesibile publicului textele relevante. În cazul în care include informațiile menționate la punctul (iii), societatea de audit își publică și practicile de guvernanță corporativă.

 

Dacă este cazul, auditorul statutar sau societatea de audit include o explicație a situațiilor în care, în conformitate cu legislația națională, auditorul statutar sau societatea de audit derogă de la codul de guvernanță corporativă menționat la litera (a) punctele (i) și (ii). Dacă societatea de audit a decis să nu aplice niciuna dintre prevederile codului de guvernanță corporativă menționat la litera (a) punctele (i) și (ii), trebuie să explice motivele acestei decizii.

 

Dacă societatea de audit nu este obligată să aplice niciun cod de guvernanță corporativă și nici nu aplică un astfel de cod în mod voluntar, societatea trebuie să declare acest lucru.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Declarația de guvernanță corporativă

 

(1) Atunci când o societate de audit încasează peste o treime din veniturile sale anuale de la entități de interes public, societatea trebuie să publice o declarație de guvernanță corporativă. Această declarație este inclusă ca secțiune distinctă în raportul de transparență.

 

(2) Declarația de guvernanță corporativă include cel puțin următoarele informații:

 

(a) o trimitere la cel puțin unul din următoarele elemente:

 

(i) codul de guvernanță corporativă pe care societatea de audit are obligația să îl aplice,

 

(ii) codul de guvernanță corporativă pe care societatea de audit ar fi putut decide să îl aplice în mod voluntar;

 

(iii) toate informațiile pertinente cu privire la practicile de guvernanță corporativă aplicate, în afara celor impuse de legislația națională.

 

În cazul în care include în declarație informațiile menționate la punctele (i) și (ii), societatea de audit indică și unde sunt accesibile publicului textele relevante. În cazul în care include informațiile menționate la punctul (iii), societatea de audit își publică și practicile de guvernanță corporativă.

Dacă societatea de audit nu este obligată să aplice niciun cod de guvernanță corporativă și nici nu aplică un astfel de cod în mod voluntar, societatea trebuie să declare acest lucru.

 

(b) în ce măsură societatea de audit, în conformitate cu legislația națională, derogă de la codul de guvernanță corporativă menționat la litera (a) punctele (i) și (ii), o explicație cu privire la părțile din codul de guvernanță corporativă de la care derogă și motivele acestei derogări. Dacă societatea de audit a decis să nu aplice niciuna dintre prevederile codului de guvernanță corporativă menționat la litera (a) punctele (i) și (ii), trebuie să explice motivele acestei decizii;

 

(c) o descriere a caracteristicilor principale ale sistemelor de control intern și de gestiune a riscului în ceea ce privește procesul de raportare financiară;

 

(d) următoarele informații:

 

(i) drepturi de vot semnificative, deținute direct sau indirect, care reprezintă cel puțin 5 % din totalitatea drepturilor de vot ale societății de audit, inclusiv drepturile de vot deținute indirect prin intermediul unor structuri piramidale și deținerea încrucișată de drepturi de vot;

 

(ii) identitatea persoanelor care dețin drepturi speciale de control și descrierea acestor drepturi, precum și dacă aceste drepturi decurg din deținerea de valori mobiliare, prin contract sau în alt mod;

 

(iii) eventuale restricții privind drepturile de vot, inclusiv restrângeri ale drepturilor de vot pentru persoanele care dețin un anumit procent sau număr de voturi, termene pentru exercitarea drepturilor de vot,

 

(iv) normele care reglementează desemnarea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație și modificarea statutului;

 

(v) competențele membrilor consiliului de administrație.

 

(e) dacă informațiile nu sunt disponibile în întregime în legislația sau în reglementările naționale, modul de lucru al adunării generale a acționarilor sau a titularilor de drepturi de vot și competențele de care dispune, precum și o descriere a drepturilor acționarilor sau ale titularilor de drepturi de vot și în ce mod pot fi exercitate;

 

(f) alcătuirea și funcționarea organismelor administrative, de conducere și de supraveghere și a comitetelor acestora.

 

Justificare

Declarația nu include informații suplimentare relevante, în special cu privire la raportul de transparență menționat la articolul 27. Prin urmare, articolul poate fi eliminat.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit furnizează anual autorității sale competente o listă a entităților de interes public auditate, în funcție de veniturile încasate de la acestea.

Auditorul statutar sau societatea de audit furnizează anual autorității sale competente o listă a tuturor entităților de interes public auditate de auditorul statutar respectiv sau de societatea de audit, precum și detaliile privind serviciile furnizate și onorariile plătite de fiecare dintre respectivele entități de interes public.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorii statutari și societățile de audit păstrează documentele și informațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1), articolul 9 alineatul (3), articolul 11 alineatele (3) și (4), articolul 16 alineatele (2) - (6), articolul 17 alineatele (1) și (2), articolul 18 alineatele (1) și (3), articolul 19 alineatele (3) - (6), articolele 22, 23 și 24, articolul 25 alineatele (1) și (2), articolul 29, articolul 32 alineatele (2), (3), (5) și (6), articolul 33 alineatul (6) și articolul 43 alineatul (4) pentru o perioadă de cinci ani de la data la care aceste documente și informații au fost emise.

Auditorii statutari și societățile de audit păstrează documentele și informațiile prevăzute la articolele 22, 23 și 24, articolul 25 alineatele (1) și (2), articolul 29, articolul 32 alineatele (2), (3), (5) și (6), articolul 33 alineatul (6) și articolul 43 alineatul (4) pentru o perioadă de cinci ani de la data la care aceste documente și informații au fost emise.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Comitetul de audit

 

(1) Fiecare entitate de interes public desemnează un comitet de audit. Comitetul de audit este alcătuit din membri fără rol executiv ai organului administrativ și/sau din membri ai organului de supraveghere al entității auditate și/sau din membri desemnați de adunarea generală a acționarilor entității auditate, sau, pentru entitățile care nu au acționari, de un organ echivalent.

 

Cel puțin unul din membrii comitetului de audit are competențe în domeniul auditului statutar și un alt membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului. Comitetul de audit în ansamblu are competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

 

Majoritatea membrilor comitetului de audit sunt independenți. Președintele comitetului de audit este ales de membrii acestuia și este independent.

 

(2) Prin derogare de la prevederile prezentului articol alineatul (1), în cazul entităților de interes public care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) literele (f) și (t) din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului[2], funcțiile atribuite comitetului de audit pot fi îndeplinite de un organ administrativ sau de supraveghere, cu condiția minimă ca, atunci când ca președintele acestui organ este un membru executiv, acesta să nu poată fi președintele comitetului de audit.

 

 

(3) Prin derogare de la prevederile alineatului 1, următoarele entități de interes public pot decide să nu numească un comitet de audit:

 

(a) entitățile de interes public care sunt filiale ale unor întreprinderi în sensul articolului 1 din Directiva 83/349/CEE, dacă îndeplinesc la nivel de grup condițiile de la articolul menționat alineatele (1) – (4);

 

(b) entitățile de interes public care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, sau fonduri de investiții alternative (FIA), astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

 

(c) entitățile de interes public al căror obiect unic de activitate îl constituie emiterea de titluri garantate cu active, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei[3];

 

 

(d) instituțiile de credit în sensul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE ale căror acțiuni nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE și care au emis în mod continuu și repetat numai titluri de creanță admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu condiția ca suma nominală totală a acestor titluri de creanță să nu depășească 100 000 000 EUR și să nu fi publicat un prospect în temeiul Directivei 2003/71/CE.

 

Entitățile de interes public menționate la literele (b) și (c) explică publicului motivele pentru care nu consideră necesar să numească un comitet de audit sau un organ administrativ sau de supraveghere care să îndeplinească rolul unui comitet de audit.

 

(4) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), entitățile de interes public care dispun de un organ cu rol echivalent de comitet de audit și care funcționează în conformitate cu prevederile în vigoare ale statului membru în care entitatea care urmează să fie auditată își are sediul, pot decide să nu numească un comitet de audit. În acest caz, entitatea indică organul care îndeplinește aceste funcții și modul în care este alcătuit.

 

(5) Fără a aduce atingere responsabilităților atribuite membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere, sau altor membri desemnați de adunarea generală a acționarilor entității auditate, comitetul de audit îndeplinește, printre altele, misiunile următoare:

 

(a) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

 

(b) monitorizează eficacitatea controlului intern al întreprinderii, a auditului intern dacă este cazul și a sistemelor de gestionare a riscurilor;

 

(c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate și supraveghează caracterul complet și integritatea proiectelor de rapoarte de audit în conformitate cu articolele 22 - 23;

 

(d) evaluează și monitorizează independența auditorilor statutari sau a societăților de audit în conformitate cu articolele 5 - 11 și, în special, prestarea de servicii suplimentare către entitatea auditată în conformitate cu articolul 10;

 

(e) răspunde de procedura de selecție a auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit și recomandă auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care urmează a fi desemnate în conformitate cu articolul 32.

 

(f) autorizează auditorul statutar sau firma de audit, de la caz la caz, să furnizeze entității auditate serviciile menționate la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii) din prezentul regulament.

 

 

 

Articolul 31 este mutat la articolul 38a (nou) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul aplicării articolului 37 din Directiva 2006/43/CE, pentru desemnarea auditorilor statutari sau a societăților de audit de către entitățile de interes public sunt aplicabile condițiile prevăzute la prezentul articol alineatele (2) – (5).

(1) În scopul aplicării articolului 37 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, pentru desemnarea auditorilor statutari sau a societăților de audit de către entitățile de interes public sunt aplicabile condițiile prevăzute la prezentul articol alineatele (2) – (6), dar pot fi supuse condițiilor de la alineatul (9).

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se aplică articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, entitatea de interes public înștiințează autoritatea competentă asupra faptului că utilizează sistemele sau modalitățile alternative menționate la articolul respectiv.

În cazul în care se aplică articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, entitatea de interes public înștiințează autoritatea competentă asupra faptului că utilizează sistemele sau modalitățile alternative menționate la articolul respectiv. În aceste cazuri, alineatele (2) - (6) din prezentul articol nu se aplică.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit prezintă organului administrativ sau de supraveghere al entității auditate o recomandare în ceea ce privește desemnarea auditorilor statutari sau a societăților de audit. Comitetul de audit își argumentează recomandarea.

Comitetul de audit prezintă organului administrativ sau de supraveghere al entității auditate o recomandare în ceea ce privește desemnarea auditorilor statutari sau a societăților de audit.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care este necesară reînnoirea contractului de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1), comitetul de audit ține seama la elaborarea recomandării sale de rezultatele și concluziile publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit recomandată, astfel cum sunt menționate la articolul 40 alineatul (6).

eliminat

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit stipulează în recomandare că opțiunile sale nu au fost influențate de terți și că nu i s-a impus nicio clauză contractuală, astfel cum se menționează la alineatul (7).

Comitetul de audit stipulează că opțiunile sale nu au fost influențate de terți și că nu i s-a impus nicio clauză contractuală, astfel cum se menționează la alineatul (7).

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care este necesară reînnoirea misiunii de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, recomandarea comitetului de audit menționată la alineatul (2) din prezentul articol este elaborată în urma unei proceduri de selecție organizate de entitatea auditată, care îndeplinește următoarele condiții:

(3) Cu excepția cazului în care este necesară reînnoirea misiunii de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1), recomandarea comitetului de audit menționată la alineatul (2) din prezentul articol este elaborată în urma unei proceduri de selecție organizate de entitatea auditată, care îndeplinește următoarele condiții:

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) entitatea auditată poate să invite orice auditor statutar sau societate de audit să depună oferte pentru prestarea serviciilor de audit statutar, dacă sunt respectate prevederile articolului 33 alineatul (2) și cel puțin unul dintre auditorii invitați sau una dintre societățile invitate nu a generat peste 15 % din onorariile totale de audit încasate de la entități de interes public de dimensiuni mari din statul membru în cauză, în anul calendaristic anterior;

(a) entitatea auditată poate să invite orice auditor statutar sau societate de audit să depună oferte pentru prestarea serviciilor de audit statutar, dacă sunt respectate prevederile articolului 33 alineatul (2) și dacă prin organizarea licitației nu se împiedică în niciun fel participarea la procedura de selecție a societăților care au generat mai puțin de 15 % din onorariile totale de audit încasate de la entități de interes public din statul membru în cauză, în anul calendaristic anterior;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) entitatea auditată poate alege modalitatea de contactare a auditorului/auditorilor statutari invitați sau a societății/societăților de audit invitate și nu este obligată să publice o invitație de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau în ziarele sau publicațiile naționale;

eliminat

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) entitatea auditată întocmește documentația de licitație pentru auditorul/auditorii statutari invitați sau societatea/societățile de audit invitate. Din documentele de licitație respective trebuie să reiasă domeniul de activitate al entității auditate și tipul de audit statutar care va fi efectuat. Documentația de licitație cuprinde criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care vor fi utilizate de entitatea auditată pentru a evalua ofertele transmise de auditorii statutari sau de societățile de audit;

(c) entitatea auditată întocmește documentația de licitație, care trebuie revizuită de comitetul de audit, și o supune atenției auditorului/auditorilor statutari invitați sau a societății/societăților de audit invitate. Din documentele de licitație respective trebuie să reiasă domeniul de activitate al entității auditate și tipul de audit statutar care va fi efectuat. Documentația de licitație cuprinde criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care vor fi utilizate de entitatea auditată pentru a evalua ofertele transmise de auditorii statutari sau de societățile de audit;

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) entitatea auditată evaluează ofertele depuse de auditorii statutari sau de societățile de audit în funcție de criteriile de selecție prestabilite în documentația de licitație. Entitatea auditată întocmește un raport asupra rezultatelor procedurii de selecție, raport validat de comitetul de audit. Entitatea auditată și comitetul de audit țin seama de rapoartele de inspecție publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit ofertantă, astfel cum este menționată la articolul 40 alineatul (6).

(f) entitatea auditată evaluează toate ofertele depuse în funcție de criteriile de selecție prestabilite în documentația de licitație Entitatea auditată întocmește un raport asupra rezultatelor procedurii de selecție, raport validat de comitetul de audit. Entitatea auditată și comitetul de audit țin seama de rapoartele de inspecție publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit ofertantă, astfel cum este menționată la articolul 40 alineatul (7).

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) entitatea auditată trebuie să fie în măsură să demonstreze autorității competente menționate la articolul 35 că procedura de selecție s-a derulat corect.

(g) entitatea auditată trebuie să fie în măsură ca, la cerere, să demonstreze autorității competente menționate la articolul 35 că procedura de selecție s-a derulat corect.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit este responsabil cu procedura de selecție menționată la primul paragraf.

Comitetul de audit este responsabil cu procedura de selecție menționată la primul paragraf în numele consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) publică o listă actualizată anual cu auditorii statutari și societățile de audit în cauză. Autoritatea competentă efectuează calculele relevante pe baza informațiilor furnizate de auditorii statutari și de societățile de audit în temeiul articolului 28.

În sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) publică o listă actualizată anual cu auditorii statutari și societățile de audit în cauză. Autoritatea competentă efectuează calculele relevante pe baza informațiilor furnizate de auditorii statutari și de societățile de audit în temeiul articolului 29.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Entitățile de interes public care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (f) și (t) din Directiva 2003/71/CE nu sunt obligate să aplice procedura de selecție menționată la alineatul (4).

(4) Entitățile de interes public care îndeplinesc condițiile menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (f) și (t) din Directiva 2003/71/CE nu sunt obligate să aplice procedura de selecție menționată la alineatul (3).

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care propunerea consiliului de administrație sau de supraveghere diferă de recomandarea comitetului de audit, propunerea trebuie să conțină motivele pentru care nu a ținut cont de recomandarea comitetului de audit.

În cazul în care propunerea consiliului de administrație sau de supraveghere diferă de recomandarea comitetului de audit, propunerea trebuie să conțină motivele pentru care nu a ținut cont de recomandarea comitetului de audit. Cu toate acestea, auditorul sau auditorii recomandați de consiliul de administrație sau de supraveghere trebuie să fi participat la procedura de selecție descrisă la alineatul (3).

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul instituțiilor de credit sau al societăților de asigurări, consiliul de administrație sau de supraveghere depune proiectul de propunere la autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2). Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) are drept de veto asupra opțiunii recomandate. Această opunere este justificată în mod corespunzător.

(6) În cazul instituțiilor de credit sau al societăților de asigurări, consiliul de administrație sau de supraveghere depune proiectul de propunere la autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2), care îl va transmite către ESMA. ESMA se consultă cu ABE și EIOPA cu privire la aceste propuneri. Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) are drept de veto asupra opțiunii recomandate. Această opunere este justificată în mod corespunzător și notificată ESMA.

În lipsa unui răspuns din partea autorității competente în termenul stabilit de la data depunerii recomandării comitetului de audit, se consideră că recomandarea a fost aprobată tacit.

În lipsa unui răspuns din partea autorității competente sau a ESMA în termenul stabilit de la data depunerii recomandării comitetului de audit, se consideră că recomandarea a fost aprobată tacit.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Entitatea de interes public înștiințează autoritățile competente menționate la articolul 35 despre tentativele terților de a impune astfel de clauze contractuale sau de a influența în alt mod decizia adunării generale a acționarilor privind selecția auditorului statutar sau a societății de audit.

Entitatea de interes public înștiințează direct și fără întârziere autoritățile competente menționate la articolul 35 despre tentativele terților de a impune astfel de clauze contractuale sau de a influența în alt mod decizia adunării generale a acționarilor privind selecția auditorului statutar sau a societății de audit.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a simplifica sarcina entității auditate de a organiza o procedură de selecție în scopul numirii unui auditor statutar sau a unei societăți de audit, ABE, AEAPO și AEVMP publică orientări adresate entităților de interes public privind criteriile care stau la baza procedurii de selecție menționate la alineatul (3), în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

eliminat

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Entitatea de interes public desemnează un auditor statutar sau o societate de audit pentru o primă misiune care nu poate dura mai puțin de doi ani.

(1) Entitatea de interes public desemnează un auditor statutar sau o societate de audit pentru o primă misiune de cel puțin un an.

Entitatea de interes public poate reînnoi această misiune doar o singură dată.

Entitatea de interes public poate reînnoi această misiune.

Durata maximă cumulată a celor două misiuni nu poate depăși 6 ani.

Statele membre se asigură că durata maximă cumulată a misiunilor nu poate depăși 14 ani.

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue cu durata de 6 ani, au fost desemnați doi auditori statutari sau două societăți de audit, durata maximă a misiunii fiecărui auditor statutar sau a fiecărei societăți de audit nu poate depăși 9 ani.

În cazul în care se aplică articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, prezentul articol nu se aplică.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), entitatea de interes public poate, în mod excepțional, să solicite autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) să acorde o prelungire în baza căreia să desemneze același auditor statutar sau aceeași societate de audit pentru încă o misiune. În cazul în care sunt desemnați doi auditori statutari sau două societăți de audit, această a treia misiune nu poate depăși trei ani. În cazul în care este desemnat un singur auditor statutar sau o singură societate de audit, această a treia misiune nu poate depăși doi ani.

eliminat

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre pot prevedea ca durata maximă menționată la al treilea paragraf de la alineatul (1) să reînceapă, cu condiția ca una sau mai multe dintre următoarele cerințe să fie îndeplinite:

 

(a) să se desfășoare o procedură de achiziție publică pentru auditul statutar, în conformitate cu articolul 32 alineatele (2)-(6);

 

(b) comitetul de audit să realizeze o evaluare exhaustivă a misiunii de audit. Evaluarea exhaustivă se efectuează într-un mod transparent și sistematic și include analiza competențelor profesionale ale auditorului sau ale societății de audit, necesare pentru derularea auditului statutar, în conformitate cu cerințele aplicabile de etică și standardele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE.

 

(c) sunt numiți sau renumiți doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit, în conformitate cu articolul 32 alineatul (9).

 

Durata maximă menționată la paragraful al treilea de la alineatul (1) reîncepe numai dacă, la recomandarea comitetului de audit, consiliul administrativ sau de supraveghere, în conformitate cu legislația națională, propune adunării generale a acționarilor ca misiunea să fie reînnoită, iar propunerea este aprobată de adunarea generală.

 

Înainte de prezentarea propunerii în cadrul adunării generale a acționarilor, entitatea auditată comunică recomandarea și explică, la cerere, constatările sale autorității competente menționate la articolul 35 alineatul (2).

 

Atunci când se aplică una sau mai multe excepții, durata totală a misiunii de audit nu depășește 25 de ani.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Partenerul sau partenerii cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar își încetează participarea la auditul statutar al entității auditate după încheierea unei perioade de șapte ani de la data desemnării. Aceștia pot participa din nou la auditul statutar al entității auditate după o perioadă de minimum trei ani.

(4) Partenerul sau partenerii cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar își încetează participarea la auditul statutar al entității auditate după încheierea unei perioade maxime de șapte ani de la data desemnării. Aceștia pot participa din nou la auditul statutar al entității auditate după expirarea unei perioade de minimum trei ani de la data la care aceștia au demisionat din funcția de auditor statutar sau de partener cheie de audit din misiunea de audit.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit stabilesc un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt autorizate ca auditori statutari. Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru toată echipa. Mecanismul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea și complexitatea activității auditorului statutar sau a societății de audit.

Auditorul statutar sau societatea de audit stabilesc un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt autorizate ca auditori statutari. Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru toată echipa de misiune., Mecanismul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea și complexitatea activității auditorului statutar sau a societății de audit.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) AEVMP elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili cerințele tehnice privind conținutul dosarului de predare menționat la alineatul (6).

(6) ESMA elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili cerințele tehnice privind conținutul dosarului de predare menționat la alineatul (5) primul paragraf.

Competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul (6) se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Comisiei i se delegă competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Articolul 32 alineatul (8) se aplică mutatis mutandis.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comitetul de audit, unul sau mai mulți acționari, autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatele (1) sau (2) au dreptul să înainteze o plângere la instanța națională prin care solicită revocarea auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit pe baza unor motive fondate.

(2) Comitetul de audit, unul sau mai mulți acționari care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatele (1) sau (2) au dreptul să înainteze o plângere la instanța națională prin care solicită revocarea auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit pe baza unor motive fondate.

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă responsabilă cu derularea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament și cu verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentului regulament.

Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente responsabile cu derularea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament și cu verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentului regulament.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă este una dintre următoarele:

Autoritățile competente sunt următoarele:

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) articolul 24 alineatul (4) litera (h) din Directiva 2004/109/CE;

eliminat

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se înștiințează reciproc, precum și pe ABE, EIPA (Institutul European de Administrație Publică) și AEVMP, în conformitate cu prevederile relevante din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și informează Comisia asupra desemnării autorităților competente în sensul prezentului regulament.

Statele membre se înștiințează reciproc, precum și Comisia asupra desemnării autorităților competente în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP consolidează aceste informații și le publică.

eliminat

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nu poate face parte din personalul de conducere a acestor autorități orice persoană care în ultimii trei ani:

Nu poate face parte din personalul de conducere a acestor autorități competente, astfel cum au fost definite la articolul 35 alineatul (1), orice persoană fizică care în ultimii doi ani:

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) a fost angajat de sau a avut o relație de asociere cu o societate de audit.

(d) a fost angajat într-o societate de audit.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Finanțarea acestor autorități trebuie să fie sigură și fără niciun fel de influențe nedorite din partea auditorilor statutari și a societăților de audit.

Finanțarea acestor autorități trebuie să fie sigură și fără influențe nedorite din partea auditorilor statutari și a societăților de audit.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 36 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la cerințele prezentului articol, statele membre pot permite unei minorități de practicieni să fie implicați în guvernanța sistemului de control public.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care o cooperativă, în sensul articolului 2 alineatul (14) din Directiva 2006/43/CE, sau o entitate similară, astfel cum prevede articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, este obligată sau are dreptul, în temeiul legislației naționale, să fie membru al unei entități de audit fără scop lucrativ, autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) poate decide ca anumite prevederi stabilite în cadrul prezentului regulament să nu se aplice la auditul statutar al unei asemenea entități, cu condiția respectării principiilor de independență stabilite la capitolul I din prezentul regulament de către auditorul statutar care realizează auditul statutar și de către persoanele susceptibile de a influența auditul statutar. Pentru a determina existența unor astfel de situații excepționale de neaplicare a anumitor prevederi ale prezentului regulament, autoritatea competentă prevăzută la articolul 35 alineatul (1) consultă, după caz, autoritatea de supraveghere a cooperativei sau entitatea similară.

(5) În cazul în care o cooperativă, în sensul articolului 2 punctul 14 din Directiva 2006/43/CE, o bancă de economii sau o entitate similară, astfel cum prevede articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, sau o filială sau un succesor legal al unei astfel de cooperative, bănci de economii sau entități similare este obligată sau are dreptul, în temeiul legislației naționale, să fie membru al unei entități de audit fără scop lucrativ, statul membru în cauză poate decide ca anumite prevederi stabilite în cadrul prezentului regulament să nu se aplice la auditul statutar al unei asemenea entități, cu condiția respectării principiilor de independență stabilite la capitolul I din prezentul regulament de către auditorul statutar care realizează auditul statutar și de către persoanele susceptibile de a influența auditul statutar.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea competentă este responsabilă pentru sistemul de asigurare a calității, pe care îl organizează în mod independent față de sistemele auditorilor statutari și ale societăților de audit verificate.

(3) Autoritatea competentă are responsabilitatea principală pentru sistemul de asigurare a calității, pe care îl organizează liber de orice influență din partea sistemelor auditorilor statutari și ale societăților de audit verificate.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care numărul inspectorilor de care dispune autoritatea competentă nu este suficient, aceasta poate contracta experți pentru a efectua inspecții specifice. De asemenea, autoritatea competentă poate fi asistată de experți atunci când prezența lor este importantă pentru desfășurarea optimă a inspecției. În aceste situații, autoritățile competente și experții respectă dispozițiile prezentului alineat. Experții sunt independenți de asociațiile sau organismele profesionale.

În cazul în care numărul inspectorilor de care dispune autoritatea competentă nu este suficient, aceasta poate contracta experți pentru a efectua inspecții specifice. De asemenea, autoritatea competentă poate fi asistată de experți atunci când prezența lor este importantă pentru desfășurarea optimă a inspecției. În aceste situații, autoritățile competente și experții respectă dispozițiile prezentului alineat.

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 42 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizarea pieței

Monitorizarea calității și a competitivității pieței

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) monitorizează cu regularitate evoluția pieței serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public.

Autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) și Rețeaua europeană de concurență (REC) monitorizează cu regularitate evoluția serviciilor de audit statutar de înaltă calitate furnizate entităților de interes public.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente analizează în special următoarele aspecte:

Autoritățile competente menționate la primul paragraf analizează în special următoarele aspecte:

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) riscurile care decurg dintr-o concentrare mare, inclusiv dispariția societăților de audit cu o cotă de piață semnificativă, perturbarea prestării serviciilor de audit statutar într-un anumit sector sau în mai multe sectoare, cumularea riscurilor pe piață și impactul asupra stabilității generale a sectorului financiar;

(a) riscurile care decurg dintr-o concentrare mare de deficiențe de calitate ale auditorului statutar sau societății de audit, inclusiv deficiențele sistematice din cadrul unei rețele de societăți de audit, care pot duce la dispariția societăților de audit, perturbarea prestării serviciilor de audit statutar într-un anumit sector sau în mai multe sectoare, cumularea riscurilor de deficiențe de audit și impactul asupra stabilității generale a sectorului financiar;

Justificare

Primul obiectiv al autorităților competente este de a fi gardianul calității auditului. Prin urmare, este necesar ca datoria de informare a autorităților competente să se concentreze în direcția obiectivului unui audit de înaltă calitate.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) nivelurile de concentrare a pieței, inclusiv la nivelul anumitor sectoare;

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) activitatea comitetelor de audit în ceea ce privește monitorizarea calității activității de audit și păstrarea independenței auditorilor;

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) necesitatea adoptării de măsuri în vederea diminuării acestor riscuri.

(b) necesitatea adoptării de măsuri care pot avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în vederea diminuării acestor riscuri.

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare autoritate competentă întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite AEVMP, ABE și AEAPO până la X X 20XX [2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și la fiecare doi ani după această dată.

Fiecare autoritate competentă întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite ESMA și Comisiei până la X X 20XX [2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și cel puțin o dată la patru ani după această dată.

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP, ABE și AEAPO utilizează aceste rapoarte pentru a elabora un raport comun privind situația la nivelul Uniunii Europene. Raportul este transmis către Comisie, Banca Centrală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic.

După ce se consultă cu ESMA, Comisia utilizează aceste rapoarte pentru a elabora un raport comun privind situația la nivelul Uniunii. Raportul este transmis către statele membre și parlamentele acestora, Parlamentul European, Banca Centrală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic.

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a duce atingere prevederilor articolului 52, autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 35 alineatul (1) solicită cel puțin celor mai mari șase societăți de audit în ceea ce privește auditul statutar al entităților de interes public din fiecare stat membru să elaboreze un plan de urgență pentru a face față unui posibil eveniment care ar pune în pericol continuarea funcționării societății în cauză.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă publică o listă actualizată anual cu societățile menționate la primul paragraf. Autoritatea competentă calculează care sunt cele mai mari șase societăți de audit utilizând informațiile furnizate de auditorii statutari și de societățile de audit în temeiul articolului 28.

Autoritatea competentă publică o listă actualizată anual cu societățile menționate la primul paragraf. Autoritatea competentă calculează care sunt cele mai mari șase societăți de audit utilizând informațiile furnizate de auditorii statutari și de societățile de audit în temeiul articolului 29.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente nu aprobă sau avizează oficial planurile de urgență. Cu toate acestea, autoritățile pot transmite o opinie cu privire la planurile de urgență sau la proiectele de planuri de urgență, în cazul în care sunt consultate în prealabil de societățile de audit.

Autoritățile competente informează ESMA cu privire la situația generală a planurilor de urgență.

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 44 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) constatările și concluziile în urma inspecțiilor, prevăzute la articolul 40 alineatul (6).

(d) raportul prevăzut la articolul 40 alineatul (7).

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop AEVMP constituie un comitet permanent intern în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Acest comitet intern cuprinde cel puțin autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) din prezentul regulament. Autoritățile competente menționate la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE sunt invitate să participe la ședințele comitetului intern în care se dezbat probleme legate de autorizarea și înregistrarea auditorilor statutari și a societăților de audit și relațiile cu țările terțe, în măsura în care acestea sunt relevante pentru derularea auditurilor statutare ale entităților de interes public.

În acest scop ESMA constituie un comitet permanent intern în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Acest comitet intern cuprinde cel puțin autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) din prezentul regulament și autoritățile competente menționate la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE, care au constituit până în prezent Grupul european al organelor de supraveghere a auditorilor (GEOSA) înființat prin Decizia 2005/909/CE.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ESMA cooperează cu organismele internaționale implicate în elaborarea standardelor și a practicilor internaționale referitoare la efectuarea de audituri statutare.

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) AEVMP oferă consultanță autorităților competente în cazurile prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile competente țin cont de aceste recomandări înainte de luarea unei decizii finale în temeiul prezentului regulament.

(2) ESMA oferă consultanță autorităților competente în cazurile prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile competente țin cont de aceste recomandări înainte de luarea unei decizii finale în temeiul prezentului regulament (comitetul permanent de audit). Comitetul intern poate înființa colegii specifice de autorități competente în vederea facilitării asigurării calității, investigațiilor, cooperării în cadrul inspecțiilor, elaborării de planuri de urgență și a aplicării sancțiunilor administrative.

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) ESMA dispune de personal adecvat în ceea ce privește capacitatea și cunoștințele de specialitate și de resursele necesare pentru a-și putea îndeplini sarcinile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 22;

(a) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 22 în cadrul Standardelor Internaționale de Audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE;

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 23;

(b) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 23, cu respectarea obligațiilor de raportare conform cerințelor naționale;

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) standarde comune privind activitatea de supraveghere a comitetului de audit menționat la articolul 24;

eliminat

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) standarde comune și bune practici privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 27, inclusiv declarația menționată la articolul 28;

(d) standarde comune și bune practici privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 27;

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) standarde comune și bune practici privind mecanismul de rotație treptată menționat la articolul 33;

eliminat

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) standarde comune și bune practici privind revocarea auditorilor, mai ales referitoare la existența unor motive întemeiate pentru această măsură, astfel cum se prevede la articolul 34;

(f) standarde comune și bune practici referitoare la existența unor motive întemeiate pentru revocarea auditorilor, astfel cum se prevede la articolul 34;

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) practici și activități de punere în aplicare care urmează să fie efectuate de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament;

(g) standarde comune și bune practici în domeniul auditului care să faciliteze aplicarea coerentă a normelor contabile aplicabile, în special a normelor privind deprecierea;

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera h – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) standarde comune și bune practici privind desfășurarea verificărilor de asigurare a calității, prevăzute la articolul 40, ținând cont, în special de:

(h) standarde comune și bune practici în cadrul Standardelor Internaționale de Audit, astfel cum se prevede la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE privind desfășurarea verificărilor de asigurare a calității, prevăzute la articolul 40, ținând cont în special de:

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un raport care se elaborează până la X X 20XX [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], AEVMP evaluează structura pieței serviciilor de audit.

Într-un raport care se elaborează până la X X 20XX [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA evaluează, conform recomandărilor Rețelei europene de concurență, structura pieței serviciilor de audit.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un raport al AEVMP care se elaborează până la X X 20XX [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] se analizează dacă autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) dispun de competențe și resurse suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Într-un raport al ESMA care se elaborează până la X X 20XX [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], aceasta analizează dacă autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) dispun de competențe și resurse suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un raport al AEVMP care trebuie întocmit până la X X 20XX [șase ani de la încheierea perioadei de tranzitorii] se analizează următoarele aspecte:

Într-un raport al ESMA care trebuie întocmit până la X X 20XX [șase ani de la încheierea perioadei de tranzitorii] aceasta analizează următoarele aspecte:

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) După expirarea unei perioade de tranziție de trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind performanțele ESMA cu privire la audit și la funcționarea comitetului de audit intern. Raportul ține seama, de asemenea, de orice posibil rol sporit al ESMA. Comisia analizează dacă ESMA dispune de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile prevăzute în prezentul regulament și propune modificări bugetare, dacă este necesar.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 50

eliminat

Certificatul european de calitate

 

(1) AEVMP instituie un certificat european de calitate pentru auditorii statutari și societățile de audit care efectuează audituri statutare la entitățile de interes public.

 

Certificatul european de calitate îndeplinește următoarele condiții:

 

(a) certificatul european de calitate este acordat de AEVMP și este valabil pe teritoriul Uniunii;

 

(b) auditorii și societățile de audit de pe teritoriul Uniunii care îndeplinesc cerințele au dreptul să solicite certificatul european de calitate;

 

(c) AEVMP face publice cerințele care trebuie îndeplinite pentru obținerea certificatului european de calitate. Aceste cerințe au la bază calitatea și experiența sistemelor de asigurare a calității prevăzute la articolul 30 din Directiva 2006/43/CE și la articolul 40 din prezentul regulament;

 

(d) AEVMP percepe o taxă auditorilor statutari și societăților de audit solicitante pentru acordarea certificatului european de calitate în conformitate cu actul delegat menționat în prezentul articol la alineatul (4). Această taxă acoperă toate cheltuielile necesare suportate de AEVMP pentru acordarea certificatului și pentru rambursarea costurilor care ar putea fi suportate de autoritățile competente pentru a efectua activitățile în temeiul prezentului articol;

 

(e) AEVMP precizează motivele pentru care acordă certificatul sau respinge solicitarea;

 

(f) auditorul statutar sau societatea de audit respectă întotdeauna condițiile de acordare inițială a certificatului;

 

(g) AEVMP are dreptul să reexamineze certificatul acordat unui auditor statutar sau unei societăți de audit, fie la solicitarea autorității competente, fie din proprie inițiativă. Se ține cont de verificările de asigurare a calității;

 

(h) AEVMP are dreptul să retragă certificatul european de calitate în cazul în care auditorul statutar sau societatea de audit nu mai întrunește condițiile de obținere a acestuia;

 

(i) AEVMP păstrează o evidență a auditorilor statutari și a societăților care au obținut certificatul;

 

(j) certificatul european de calitate are caracter voluntar și nu reprezintă o condiție pentru ca auditorii statutari sau societățile de audit să poată efectua audituri statutare la entități de interes public, să fie autorizate de un alt stat membru în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2006/43/CE sau să fie recunoscute de un alt stat membru în conformitate cu articolul 3a din directiva menționată.

 

(2) AEVMP elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare prin care specifică procedura de obținere a certificatului european de calitate pentru auditorii statutari și societățile de audit care efectuează audituri statutare la entitățile de interes public. Aceste standarde tehnice îndeplinesc următoarele condiții:

 

(a) solicitările se depun la AEVMP fie într-o limbă acceptată în statul membru în care este autorizat auditorul statutar sau societatea de audit, fie într-o limbă folosită în mod uzual în sfera finanțelor internaționale.

 

În cazul în care solicitarea pentru certificatul european de calitate este depusă de un grup de societăți de audit, membrii grupului pot mandata un membru care să depună solicitările în numele grupului;

 

(b) AEVMP transmite o copie a solicitării autorităților competente din statul membru vizat în solicitare;

 

(c) autoritățile competente din statul membru în cauză analizează în comun solicitarea de acordare a certificatului în cadrul unui colegiu a autorităților competente, prevăzut la articolul 53. Prin această analiză se verifică dacă solicitarea este completă și dacă îndeplinește condițiile de acordare a certificatului. În cadrul acestei analize sunt utilizate informații obținute în urma verificărilor de asigurare a calității referitoare la un anumit solicitant;

 

(d) autoritățile competente din statul membru în cauză transmit AEVMP o recomandare în care specifică dacă solicitantul are dreptul de a primi certificatul;

 

(e) AEVMP ia o decizie cu privire la solicitare;

 

(f) AEVMP stabilește detaliile etapelor procedurii și termenele;

 

În sensul prevederilor de la punctul (ii), acele state membre sunt cel puțin statele membre următoare:

 

– dacă solicitantul este un auditor statutar, statul/statele membre în care auditorul statutar este autorizat în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2006/43/CE și, dacă este cazul, statul/statele membre în care auditorul statutar este autorizat în conformitate cu articolul 14 din directiva respectivă și/sau statul/statele membre în care auditorul statutar se află într-o perioadă de adaptare în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2006/43/CE;

 

– dacă solicitantul este o societate de audit, statul/statele membre în care societatea de audit este autorizată în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2006/43/CE și, dacă este cazul, statul/statele membre în care societatea de audit este autorizată în conformitate cu articolul 3a din directiva menționată și/sau statul/statele membre în care se află societăți aflate sub controlul societății de audit, filiale sau societatea-mamă a acesteia.

 

(3) AEVMP transmite Comisiei proiectul de standarde tehnice de reglementare menționat la alineatul 2 în termen de [3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

 

Competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul (2) se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

 

(4) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 68 cu scopul de a stabili taxele menționate la alineatul (1) litera (d).

 

Prin actele delegate se stabilesc mai ales tipurile de taxe și pentru ce anume se percep, valoarea și modalitatea de plată a acestora, precum și modalitatea prin care AEVMP decontează autorităților competente eventualele costuri ocazionate de desfășurarea activităților în temeiul prezentului articol.

 

Valoarea taxei percepute auditorului statutar sau societății de audit acoperă toate costurile administrative.

 

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă care înaintează astfel de solicitări informează AEVMP cu privire la orice solicitare menționată la paragrafele 1 și 2.

Autoritatea competentă care înaintează astfel de solicitări informează Comisia cu privire la orice solicitare menționată la primul și al doilea paragraf.

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

(1) Statele membre stabilesc normele privind măsurile și sancțiunile administrative aplicabile în cazul în care sunt încălcate prevederile prezentului regulament, astfel cum se precizează în anexă, persoanelor responsabile de încălcările respective, și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile și măsurile prevăzute sunt efective, proporționale și descurajatoare.

În conformitate cu legislația lor națională, statele membre se asigură că pot fi aplicate cel puțin sancțiunile administrative adecvate și/sau măsurile aplicabile persoanelor responsabile de încălcările dispozițiilor prezentului regulament și ale Directivei 2006/43/CE. Statele membre se asigură că sancțiunile respective sunt efective, proporționale și descurajatoare.

(2) În termen de [24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] statele membre transmit Comisiei și AEVMP normele menționate la alineatul (1). Statele membre înștiințează în cel mai scurt timp Comisia și AEVMP dacă intervine orice modificare ulterioară a acestora.

 

(3) Prezentul articol și articolele 62 și 66 nu aduc atingere prevederilor dreptului penal național.

 

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 62

eliminat

Competențe de sancționare

 

(1) Prezentul articol este aplicabil încălcărilor prevederilor prezentului regulament, identificate în anexă.

 

(2) Fără a aduce atingere competențelor de supraveghere ale autorităților competente în conformitate cu articolul 38, în cazul unei încălcări la care se face referire la alineatul (1) autoritățile competente trebuie să poată impune, în conformitate cu legislația națională, cel puțin următoarele măsuri sau sancțiuni administrative:

 

(a) un ordin prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia;

 

(b) o declarație publică în care identifică persoana responsabilă și natura încălcării, publicată pe site-ul autorităților competente;

 

(c) o interdicție temporară adresată auditorului statutar, societății de audit sau partenerului cheie de audit de a mai efectua audituri statutare la entități de interes public și/sau de a semna rapoarte de audit în sensul articolului 22, valabilă pe teritoriul Uniunii până la eliminarea încălcării;

 

(d) o declarație privind faptul că raportul de audit nu respectă dispozițiile articolului 22, până la eliminarea încălcării;

 

(e) o interdicție temporară adresată unui membru al societății de audit sau unui membru al organelor administrative sau de conducere ale entității de interes public de a mai exercita funcții la societăți de audit sau la entități de interes public;

 

(f) sancțiuni pecuniare administrative în valoare de până la dublul profiturilor cumulate sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazurile în care valoarea acestora poate fi stabilită;

 

(g) pentru persoanele fizice, sancțiuni pecuniare administrative de până la 5 000 000 EUR sau, în statele membre în care moneda oficială nu este Euro, valoarea echivalentă în moneda națională la cursul de schimb din data intrării în vigoare a prezentului regulament;

 

(h) pentru persoanele juridice, sancțiuni pecuniare administrative de până la 10 % din cifra de afaceri totală anuală aferentă exercițiului financiar precedent; în cazul în care persoana juridică este filiala unei societăți-mamă, astfel cum este definită la articolele 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE, cifra de afaceri anuală relevantă este cifra de afaceri totală anuală așa cum rezultă din conturile consolidate ale principalei societăți-mamă din exercițiul financiar precedent.

 

(3) Statele membre pot conferi autorităților competente alte competențe de sancționare, în plus față de cele menționate la alineatul (2), și pot stabili un nivel mai ridicat al sancțiunilor pecuniare administrative decât cel stabilit la alineatul respectiv.

 

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 63

eliminat

Aplicarea efectivă a sancțiunilor

 

(1) Atunci când decid tipul măsurilor sau al sancțiunilor administrative, autoritățile competente țin cont de toate circumstanțele relevante, inclusiv de:

 

(a) gravitatea și durata încălcării;

 

(b) gradul de răspundere al persoanei responsabile;

 

(c) capacitatea financiară a persoanei responsabile, indicată de cifra de afaceri totală a întreprinderii responsabile sau de venitul anual al persoanei fizice responsabile;

 

(d) importanța profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana responsabilă, în măsura în care acestea se pot stabili;

 

(e) măsura în care persoana responsabilă cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a confisca profiturile obținute sau veniturile rezultate din evitarea pierderilor de către persoana respectivă;

 

(f) încălcările anterioare comise de persoana responsabilă.

 

Autoritățile competente pot ține cont și de alți factori, dacă acești factori sunt prevăzuți de legislația națională.

 

(2) ABE, AEAPO și AEVMP emit în comun orientări adresate autorităților competente în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 privind tipurile de măsuri și sancțiuni administrative și nivelul sancțiunilor administrative pecuniare aplicabile în cazuri individuale în cadrul legislației naționale.

 

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 64

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

Fiecare măsură sau sancțiune administrativă aplicată pentru încălcarea prezentului regulament este publicată neîntârziat și include cel puțin informații privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanelor responsabile, exceptând situația în care publicarea ar periclita grav stabilitatea piețelor financiare. Dacă publicarea ar cauza părților implicate prejudicii disproporționate, autoritățile competente publică în mod anonim măsurile și sancțiunile.

Statele membre iau măsuri pentru publicarea fără întârzieri nejustificate a fiecărei măsuri sau sancțiuni administrative aplicate pentru încălcarea prezentului regulament și a Directivei 2006/43/CE, exceptând situația în care publicarea ar periclita grav stabilitatea piețelor financiare. Dacă publicarea ar cauza părților implicate prejudicii disproporționate, autoritățile competente publică în mod anonim măsurile și sancțiunile.

Autoritățile competente informează neîntârziat AEVMP cu privire la sancțiunile și măsurile adoptate pentru încălcarea prezentului regulament.

 

Publicarea sancțiunilor respectă drepturile fundamentale, astfel cum sunt stabilite în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Publicarea sancțiunilor respectă drepturile fundamentale, astfel cum sunt stabilite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 66

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 66

eliminat

Raportarea încălcărilor

 

(1) Statele membre adoptă mecanisme eficace pentru a încuraja raportarea încălcărilor prezentului regulament către autoritățile competente.

 

(2) Mecanismele menționate la alineatul (1) includ cel puțin:

 

(a) proceduri specifice de primire a rapoartelor cu privire la încălcări și acțiunile de monitorizare ulterioare;

 

(b) protecție adecvată pentru persoanele care raportează încălcări potențiale sau efective;

 

(c) protecția datelor cu caracter personal, atât ale persoanei care raportează încălcări potențiale sau efective, cât și ale persoanei incriminate în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 95/46/CE;

 

(d) proceduri adecvate de garantare a dreptului persoanei incriminate de a fi audiată înainte de adoptarea unei decizii care o privește și dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe împotriva oricărei decizii sau măsuri care o privește.

 

(3) Societățile de audit și entitățile de interes public adoptă proceduri adecvate care să le permită angajaților lor să raporteze intern încălcările potențiale sau efective ale prevederilor prezentului regulament printr-un canal specific.

 

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 67

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 67

eliminat

Schimbul de informații cu AEVMP

 

(1) Autoritățile competente și autoritățile judiciare furnizează anual către AEVMP informații cumulate referitoare la măsurile, sancțiunile și amenzile aplicate în conformitate cu articolele 61, 62, 63, 64, 65 și 66. AEVMP publică aceste informații într-un raport anual.

 

(2) În cazul în care autoritatea competentă a făcut publice măsuri, sancțiuni și amenzi administrative, acest lucru este raportat cu aceeași ocazie către AEVMP.

 

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 70

eliminat

Dispoziții tranzitorii

 

(1) Prin derogare de la prevederile articolelor 32 și 33, contractelor de prestări de servicii de audit statutar către entități de interes public, în vigoare la [data intrării în vigoare a prezentului regulament] le sunt aplicabile următoarele cerințe:

 

(a) orice contract de audit încheiat înainte de XX/XX/XXXX [data adoptării propunerii Comisiei] încă în vigoare la [data intrării în vigoare a prezentului regulament] rămâne valabil pentru o perioadă de maximum patru ani contabili de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament];

 

(b) orice contract de audit încheiat după XX/XX/XXXX [data adoptării propunerii Comisiei] dar înainte de XX/XX/XXXX [data intrării în vigoare a prezentului regulament] și încă în vigoare rămâne valabil pentru o perioadă de maximum cinci ani contabili de la XX/XX/XXXX [data intrării în vigoare a prezentului regulament];

 

(c) în cazul în care un contract de audit, astfel cum se menționează la literele (a) sau (b) ale prezentului alineat, expiră sau este reziliat, entitatea de interes public poate reînnoi o dată contractul cu același auditor statutar sau societate de audit, fără a se aplica prevederile articolului 31 alineatul (3). Acest contract reînnoit poate avea următoarele durate maxime:

 

(i) 1 an: dacă perioada consecutivă în care auditorul a prestat servicii pentru entitatea auditată depășește 100 de ani;

 

(ii) 2 ani: dacă perioada consecutivă în care auditorul a prestat servicii pentru entitatea auditată este de 51 - 100 de ani;

 

(iv) 3 ani: dacă perioada consecutivă în care auditorul a prestat servicii pentru entitatea auditată este de 21 - 50 de ani;

 

(v) 4 ani: dacă perioada consecutivă în care auditorul a prestat servicii pentru entitatea auditată este de 11 - 20 de ani;

 

(vi) 5 ani: dacă perioada consecutivă în care auditorul a prestat servicii pentru entitatea auditată nu depășește 10 de ani.

 

Prin derogare de la condițiile impuse la litera (c), contractul de audit poate rămâne valabil până la finalul primului exercițiu financiar care se încheie la [2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

 

Prin derogare de la literele (a) - (c), atunci când legislația națională prevede o durată maximă care nu depășește 9 ani pentru relațiile contractuale dintre un auditor statutar sau o societate de audit și entitatea auditată și dispune ca atunci când acea perioadă expiră entitatea auditată să selecteze alt auditor statutar sau altă societate de audit, contractul de audit poate rămâne în vigoare până la finalizarea duratei maxime respective.

 

(2) Articolul 33 este aplicabil contractelor încheiate după [...] [data intrării în vigoare a prezentului regulament] dar înainte de [...] [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

Articolul 32 alineatul (3) este aplicabil în cazul unui astfel de contract numai după ce a expirat sau s-a încheiat perioada aferentă primei reînnoiri a contractului.

 

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 72 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 32 alineatul (7) este aplicabil începând cu [...] [data intrării în vigoare a regulamentului], iar articolul 10 alineatul (5) este aplicabil începând cu [...] [3 ani de la data intrării în vigoare a regulamentului].

Cu toate acestea, articolul 32 alineatul (7) este aplicabil începând cu [...] [data intrării în vigoare a regulamentului].

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Anexă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXĂ

eliminat

I. Încălcări comise de auditorii statutari, societățile de audit sau partenerii cheie de audit

 

A. Încălcări privind conflictele de interese, cerințele organizatorice sau operaționale

 

1. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 6 alineatul (1) prin faptul că nu instituie politici și proceduri adecvate pentru a garanta respectarea cerințelor organizatorice minime, astfel cum se prevede la alineatul (1) literele (a) - (k).

 

2. Auditorul statutar sau partenerul cheie de audit care efectuează un audit statutar în numele unei societăți de audit încalcă articolul 8 alineatul (1) litera (a) prin faptul că acceptă o funcție cheie de conducere în cadrul entității auditate înainte de scurgerea perioadei minime de doi ani de când acesta a demisionat din calitatea de auditor statutar sau de partener cheie de audit în cadrul misiunii de audit.

 

3. Auditorul statutar sau partenerul cheie de audit care efectuează un audit statutar în numele unei societăți de audit încalcă articolul 8 alineatul (1) litera (b) prin faptul că devine membru al comitetului de audit al entității auditate înainte de scurgerea perioadei minime de doi ani de când acesta a demisionat din calitatea de auditor statutar sau de partener cheie de audit în cadrul misiunii de audit.

 

4. Auditorul statutar sau partenerul cheie de audit care efectuează un audit statutar în numele unei societăți de audit încalcă articolul 8 alineatul (1) litera (c) prin faptul că devine membru fără rol executiv în organul administrativ sau membru în organul de supraveghere din cadrul entității auditate înainte de scurgerea perioadei minime de doi ani de când acesta a demisionat din calitatea de auditor statutar sau de partener cheie de audit în cadrul misiunii de audit.

 

5. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 9 alineatul (2) prin faptul că nu s-a asigurat că serviciile conexe de audit financiar pe care le-a furnizat entității auditate nu depășesc 10 % din onorariile achitate de entitatea auditată pentru efectuarea auditului statutar.

 

6. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 10 prin faptul că prestează pentru entitatea auditată alte servicii în afara auditului statutar și a serviciilor conexe de audit financiar.

 

B. Încălcări privind efectuarea auditului statutar

 

7. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 16 alineatul (3) prin faptul că nu păstrează o evidență a situațiilor în care angajații săi nu au respectat prevederile prezentului regulament sau prin faptul că nu elaborează un raport anual privind măsurile aplicate în scopul respectării prevederilor respective.

 

8. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 16 alineatul (4) prin faptul că nu păstrează o evidență a clienților care să cuprindă informațiile solicitate la același alineat literele (a), (b) și (c).

 

9. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 16 alineatul (5) prin faptul că nu creează un dosar pentru fiecare audit statutar efectuat, care să cuprindă informațiile solicitate la același alineat literele (a) - (j).

 

10. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 17 alineatul (1) litera (c) prin faptul că nu notifică autorității competente menționate la articolul 36 incidentele care au sau pot avea consecințe grave asupra integrității propriei activități de audit statutar.

 

11. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 17 alineatul (2) prin faptul că nu notifică autorității competente de supraveghere a entității de interes public actele de fraudă comise sau tentativele de fraudă la adresa situațiilor financiare ale entității auditate.

 

C. Încălcări privind raportul de audit

 

12. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 19 prin faptul că nu efectuează o evaluare a sistemului intern de control al calității în conformitate cu cerințele de la articolul menționat alineatele (2) – (6).

 

13. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 22 prin faptul că nu formulează o opinie de audit în conformitate cu cerințele de la articolul menționat alineatele (2), (3), (4), (5) și (7).

 

14. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 23 prin faptul că nu transmite un raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate în conformitate cu cerințele de la articolul menționat alineatele (2) – (5).

 

15. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 25 prin faptul că nu raportează imediat autorităților competente de supraveghere a entității de interes public evenimentele sau deciziile privind entitatea de interes public de care a luat cunoștință în timpul auditului statutar și care ar putea avea o legătură cu încălcările menționate la articolul 25 alineatul (1) literele (a) - (c).

 

D. Încălcări privind dispozițiile referitoare la comunicarea de informații

 

16. Societatea de audit încalcă articolul 26 alineatul (1) primul paragraf în legătură cu articolul 26 alineatul (4) prin faptul că nu publică pe site-ul său raportul de gestiune financiară în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE în termen de patru luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, iar acest raport nu rămâne la dispoziția publicului pentru cel puțin cinci ani.

 

17. Auditorul statutar încalcă articolul 28 alineatul (2) al doilea paragraf în legătură cu articolul 27 alineatul (1) prin faptul că nu publică pe site-ul său declarația anuală de venit și nu o păstrează la dispoziția publicului pentru minimum cinci ani.

 

18. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 26 alineatul (2) prin faptul că nu indică în declarația anuală de venit, respectiv în raportul financiar anual, onorariile încasate în urma efectuării de audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale entităților de interes public sau ale entităților care aparțin unui grup al cărui societate-mamă este o entitate de interes public, în mod separat față de onorariile încasate pentru efectuarea auditurilor statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și de onorariile percepute pentru servicii conexe de audit financiar, astfel cum sunt definite la articolul 10.

 

19. Auditorul statutar sau societatea de audit care face parte dintr-o rețea încalcă articolul 26 alineatul (3) prin faptul că nu anexează la declarația de venit, respectiv la raportul de financiar anual, informațiile prevăzute la articolul 26 alineatul (3) literele (a) - (d), cu excepția cazurilor în care se aplică derogarea de la același alineat al doilea paragraf.

 

20. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 27 prin faptul că nu publică la timp un raport de transparență cu informațiile specificate la același articol alineatul (2) și, după caz, informațiile specificate la articolul 28.

 

21. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 29 prin faptul că nu furnizează anual autorității sale competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) o listă a entităților de interes public auditate și a veniturilor încasate de la acestea.

 

22. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 30 alineatul (1) prin faptul că nu păstrează evidența documentelor și a informațiilor prevăzute la articolul 30 alineatul (1).

 

E. Încălcări privind desemnarea auditorilor statutari sau a societăților de audit de către entitățile de interes public

 

23. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 34 alineatul (2) prin faptul că efectuează auditul statutar al entității de interes public după ce au expirat cele două misiuni consecutive menționate la articolul 33 alineatul (1) și înainte de expirarea perioadei de patru ani.

 

24. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 33 alineatul (6) prin faptul că nu transmite noului auditor statutar sau noii societăți de audit un dosar de predare la finalul misiunii de audit.

 

F. Încălcări privind asigurarea calității

 

25. Auditorul statutar sau societatea de audit încalcă articolul 40 alineatul (6) prin faptul că nu implementează recomandările efectuate în urma inspecțiilor în termenul stabilit de autoritatea competentă.

 

II. Încălcări comise de entitățile de interes public

 

A. Încălcări privind desemnarea auditorilor statutari sau a societăților de audit

 

1. Fără a aduce atingere articolului 31 alineatele (2), (3) și (4), entitățile de interes public încalcă articolul 31 alineatul (1) prin faptul că nu instituie un comitet de audit și/sau nu desemnează numărul specificat de membri independenți și/sau nu desemnează numărul specificat de membri cu competențe specifice în domeniul contabilității și/sau al auditului.

 

2. Entitățile de interes public încalcă articolul 32 alineatul (1) prin faptul că nu desemnează auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 32 alineatele (2) - (6).

 

3. Entitățile de interes public încalcă articolul 33 prin faptul că angajează același auditor statutar sau aceeași societate de audit pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută la articolul 33.

 

4. Entitățile de interes public încalcă articolul 34 prin faptul că revocă un auditor statutar sau o societate de audit fără a avea motive întemeiate.

 

  • [1]  JO C 191, 29.6.2012, p. 61.
  • [2]    JO L 345, 31.12.2003, p.64.
  • [3]    OJ L 149, 30.4.04, p. 1.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (*) (14.3.2013)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Kay Swinburne

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Acest amendament se aplică întregului text.

Justificare

Un regulament UE nu este forma adecvată de reglementare, în special având în vedere caracterul foarte detaliat și care presupune intervenții importante al propunerii Comisiei. Acesta implică o abordare nediferențiată, care nu ține cont de caracterul diferitelor sisteme de guvernanță corporativă din întreaga UE. Ar duce la scăderea standardelor de guvernanță corporativă în unele state membre.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Sectorul financiar evoluează continuu, iar dreptul Uniunii creează categorii noi de instituții financiare. Importanța entităților și a activităților noi, din afara sistemului bancar reglementat, este în creștere, la fel ca și impactul acestora asupra stabilității financiare. Prin urmare, este oportun ca definiția entității de interes public să cuprindă și alte instituții și entități financiare, cum ar fi societățile de investiții, instituțiile de plată, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), instituțiile emitente de monedă electronică și fondurile de investiții alternative.

(6) Sectorul financiar evoluează continuu și au fost create categorii noi de instituții financiare ca reacție la evoluțiile din domeniul reglementării și cel tehnologic. Importanța entităților și a activităților noi, din afara sistemului bancar tradițional, care în trecut nu au fost reglementate la nivelul Uniunii, este în creștere, la fel ca și impactul acestora asupra stabilității financiare. Prin urmare, este oportun ca definiția entității de interes public să cuprindă și alte instituții și entități financiare, cum ar fi societățile de investiții, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. În consecință, statele membre ar trebui să poată desemna și alte entități ca fiind entități de interes public, de exemplu, entitățile care au o importanță semnificativă pentru populație prin natura activităților lor, dimensiunea sau numărul lor de angajați;

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Implicarea auditorilor în structurarea entităților cu scop special (SPV) din afara bilanțului în cazul instituțiilor financiare constituie o preocupare deosebită. Din cauza acestor entități, poate fi mai dificil pentru investitori și autoritățile de reglementare să tragă la răspundere conducerea instituției respective. De asemenea, dacă se folosesc de instituțiile financiare, SPV-urile pot fi folosite pentru a masca riscurile din sistemul financiar, reducând astfel capacitatea autorităților de supraveghere și a acționarilor de a recunoaște amenințările la adresa stabilității financiare și de acționa în consecință în timp util și în mod eficient. Prin urmare, este necesar să se clarifice faptul că orice implicare în structurarea SPV-urilor de către auditorul unei întreprinderi constituie un caz de verificare a propriei activități și cel mai probabil va reprezenta un tratament contabil inadecvat. În consecință, o astfel de activitate ar trebui interzisă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Auditul situațiilor financiare anuale și consolidate se dorește o măsură de protecție statutară pentru investitori, creditori și partenerii de afaceri care au participații sau interese de afaceri la entități de interes public. Prin urmare, auditorii statutari și societățile de audit statutar trebuie să fie pe deplin independente atunci când efectuează audituri statutare la astfel de entități, iar conflictele de interese trebuie evitate. Pentru a determina gradul de independență al auditorilor și al societăților de audit, se va ține cont de rețeaua în care funcționează auditorii și societățile.

(7) Auditul situațiilor financiare anuale și consolidate se dorește o măsură de protecție statutară pentru investitori, creditori și partenerii de afaceri care au participații sau interese de afaceri la entități de interes public. Prin urmare, auditorii statutari și societățile de audit statutar trebuie să fie pe deplin independente atunci când efectuează audituri statutare la astfel de entități, iar conflictele de interese trebuie evitate. Aceștia ar trebui să poată informa entitatea auditată cu privire la aspectele care decurg din audit, dar ar trebui să se abțină să intervină în procesele decizionale interne ale entității auditate. În cazul în care se găsesc în situația în care importanța amenințărilor la adresa independenței lor, chiar și după aplicarea măsurilor de protecție pentru atenuarea acelor riscuri, este prea mare, aceștia trebuie să demisioneze sau să nu accepte misiunea de audit. Pentru a determina gradul de independență al auditorilor și al societăților de audit, se va ține cont de rețeaua în care funcționează auditorii și societățile.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) O organizare corespunzătoare a auditorilor statutari și a societăților de audit statutar va contribui la prevenirea oricăror aspecte care le amenință independența. Astfel, proprietarii sau acționarii unei societăți de audit, precum și cei care o administrează, nu trebuie să intervină în derularea unui audit statutar în niciun mod care ar putea să pericliteze independența și obiectivitatea auditorului care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. În plus, auditorii statutari și societățile de audit trebuie să stabilească politici și proceduri interne corespunzătoare pentru angajați și alte persoane din cadrul organizației care sunt implicate în activitatea de audit statutar, pentru a garanta respectarea obligațiilor statutare. Aceste politici și proceduri trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea și abordarea oricăror amenințări la adresa independenței și să asigure calitatea, integritatea și temeinicia auditului statutar. Politicile și procedurile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și complexitatea activității comerciale desfășurate de auditorul statutar sau societatea de audit.

(8) O organizare corespunzătoare a auditorilor statutari și a societăților de audit statutar va contribui la prevenirea oricăror aspecte care le amenință independența. Astfel, proprietarii sau acționarii unei societăți de audit, precum și cei care o administrează, nu trebuie să intervină în derularea unui audit statutar în niciun mod care ar putea să pericliteze independența și obiectivitatea auditorului care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. În plus, auditorii statutari și societățile de audit trebuie să stabilească politici și proceduri interne corespunzătoare pentru angajați și alte persoane din cadrul organizației care sunt implicate în activitatea de audit statutar, pentru a garanta respectarea obligațiilor statutare. Aceste politici și proceduri trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea și abordarea oricăror amenințări la adresa independenței și să asigure calitatea, integritatea și temeinicia auditului statutar. Politicile și procedurile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și complexitatea activității comerciale desfășurate de auditorul statutar sau societatea de audit și de entitatea auditată.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Rolul CERS este de a monitoriza acumularea de riscuri sistemice în Uniune. Având în vedere informațiile la care au acces societățile de audit ale instituțiilor financiare de importanță sistemică, experiența lor ar putea ajuta CERS în activitatea sa. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să faciliteze un forum anual și anonim de dialog între acestea la nivel de sector.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comitetele de audit sau organismele cu funcție echivalentă din cadrul entității auditate au un rol decisiv în efectuarea unor audituri statutare de calitate ridicată. În special, este important să se consolideze independența și competențele tehnice ale comitetului de audit, impunând obligația ca majoritatea membrilor comitetului să fie independenți, iar minimum un membru să aibă competențe în domeniul auditului și alt membru în domeniul auditului și/sau contabilității. În Recomandarea Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor neexecutivi sau al membrilor consiliilor de supraveghere ale societăților cotate la bursă și comitetele consiliului de administrație sau de supraveghere se prevede modul de constituire și de funcționare a comitetelor de audit. Totuși, având în vedere dimensiunile consiliilor de administrație ale societăților cu capitalizare bursieră redusă și ale entităților de interes public mici și mijlocii, ar fi oportun ca atribuțiile comitetului de audit sau ale organismului cu funcții echivalente din cadrul entităților auditate să poată fi îndeplinite în întregime de organismul administrativ sau de supraveghere. De asemenea, entitățile de interes public care sunt OPCVM-uri sau fonduri de investiții alternative trebuie scutite de obligația de a desemna un comitet de audit. Această scutire are în vedere faptul că atunci când aceste fonduri funcționează numai în scopul administrării în comun a activelor, angajarea unui comitet de audit nu este adecvată. OPCVM-urile și fondurile de investiții alternative, precum și societățile care le gestionează, funcționează într-un cadru de reglementare strict definit și fac obiectul unor mecanisme de guvernanță specifice, cum ar fi controalele exercitate de depozitarii acestora.

(23) Comitetele de audit sau organismele cu funcție echivalentă din cadrul entității auditate au un rol decisiv în efectuarea unor audituri statutare de calitate ridicată. În special, este important să se consolideze independența și competențele tehnice ale comitetului de audit, impunând obligația ca majoritatea membrilor comitetului să fie independenți, iar minimum un membru să aibă competențe în domeniul auditului și alt membru în domeniul auditului și/sau contabilității. Membrii comitetului de audit ar trebui să ia parte la programe de perfecționare a competențelor, pentru a-și asigura un nivel adecvat de cunoștințe tehnice pentru îndeplinirea sarcinilor lor. În Recomandarea Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor neexecutivi sau al membrilor consiliilor de supraveghere ale societăților cotate la bursă și comitetele consiliului de administrație sau de supraveghere se prevede modul de constituire și de funcționare a comitetelor de audit. Totuși, având în vedere dimensiunile consiliilor de administrație ale societăților cu capitalizare bursieră redusă și ale entităților de interes public mici și mijlocii, ar fi oportun ca atribuțiile comitetului de audit sau ale organismului cu funcții echivalente din cadrul entităților auditate să poată fi îndeplinite în întregime de organismul administrativ sau de supraveghere.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale trebuie să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit trebuie să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit trebuie să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată trebuie să invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv de dimensiuni mici, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație trebuie să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale trebuie să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit trebuie să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit trebuie să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată trebuie să invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv pe cele care nu au o poziție dominantă, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație trebuie să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale trebuie să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit trebuie să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit trebuie să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată trebuie să invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv de dimensiuni mici, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație trebuie să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale trebuie să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Acesta ar trebui, de asemenea, să-și facă cunoscute motivele în cazul în care propune reînnoirea unei misiuni de audit în urma unei proceduri de licitare. Recomandarea comitetului de audit trebuie să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit, o evaluare exhaustivă a ambelor propuneri și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit trebuie să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată trebuie să invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv de dimensiuni mici, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație trebuie să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Atunci când desfășoară procesul de licitație, comitetele de audit ar trebui să analizeze dacă auditul partajat ar fi avantajos. Auditul partajat, prin care filialele unei societăți sunt auditate de o societate de audit, iar responsabilitatea pentru auditul grupului și răspunderea finală revin unui auditor al grupului, ar putea constitui o modalitate utilă de a implica mai multe societăți de audit și de a reduce costurile prin creșterea concurenței.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Atunci când se pune problema reînnoirii unei misiuni de audit, comitetul de audit ar trebui să-și întemeieze periodic recomandarea pe o evaluare exhaustivă a calității auditului efectuat de auditorul statutar sau de societatea de audit. Evaluarea exhaustivă ar trebui să includă o analiză a competenței profesionale a auditorului statutar sau a societății de audit (adică cunoștințele specifice sectorului respectiv, infrastructura, know‑how-ul tehnic, competența în domeniul TI), care poate varia în funcție de dimensiunea și de complexitatea entității auditate. Comitetul de audit ar trebui, de asemenea, să analizeze măsura în care sunt respectate normele și reglementările aplicabile, precum și standardele profesionale. Pentru a facilita procedura de selecție, autoritatea competentă ar trebui să emită orientări privind criteriile de competență profesională.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Numirea a doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit de către entitățile de interes public ar consolida scepticismul profesional și ar contribui la o calitate mai bună a auditului. De asemenea, această măsură combinată cu prezența societăților mai mici de audit facilitează dezvoltarea capacității acestor societăți și contribuie, astfel, la creșterea alternativelor aflate la dispoziția entităților de interes public în ceea ce privește alegerea auditorilor statutari și a societăților de audit. În consecință, entitățile de interes public de dimensiuni mari trebuie încurajate și stimulate să desemneze mai mulți auditori statutari sau mai multe societăți de audit care să efectueze auditul statutar.

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul familiarizării și a consolida, astfel, independența auditorilor statutari și a societăților de audit, este important să se stabilească o durată maximă a misiunii de audit efectuate de un auditor statutar sau de o societate de audit la o anumită entitate auditată. De asemenea, trebuie să se stabilească un mecanism adecvat de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, inclusiv a principalilor parteneri de audit care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. Este de asemenea important să se prevadă o perioadă adecvată în decursul căreia auditorul statutar sau societatea de audit să nu poată efectua auditul statutar al aceleiași entități. Pentru a asigura o tranziție fără probleme, fostul auditor trebuie să îi transmită noului auditor un dosar de predare cu informații pertinente.

eliminat

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a) O procedură obligatorie periodică și deschisă de licitație atât pentru serviciile de audit, cât și cele de altă natură decât cele de audit oferă societăților mici și mijlocii posibilitatea de a-și prezenta serviciile și competențele în cadrul unui proces transparent și de a-și crește vizibilitatea ca furnizori de servicii pentru entitățile de interes public. Licitația încurajează puternic comitetele de audit să ia în considerare o gamă mai largă de posibili furnizori de servicii de audit sau de servicii de altă natură decât cele de audit. Cu toate acestea, scopul dispozițiilor privind licitațiile de la articolele 10a și 33 nu este forțarea unei rotații a furnizorilor de servicii de altă natură decât cele de audit și a auditorilor. Redesemnarea repetată este astfel explicit permisă în cazul în care condițiile prevăzute la articolele menționate mai sus sunt pe deplin respectate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b) Ar trebui, de asemenea, să existe licitații regulate și deschise pentru serviciile conexe de audit financiar și serviciile de altă natură decât cele de audit, deoarece acestea le oferă auditorilor statutari, societăților de audit și furnizorilor de servicii de altă natură decât cele de audit mici și mijlocii posibilitatea de a-și prezenta serviciile și competențele în cadrul unui proces transparent și de a-și crește vizibilitatea în calitate de furnizori de servicii pentru entitățile de interes public. Auditorul adjudecatar nu trebuie să fie obligat să presteze servicii conexe de audit financiar și servicii de altă natură decât cele de audit, procesul de licitație încurajând astfel puternic comitetele de audit să ia în considerare o gamă mai largă de furnizori potențiali de servicii de audit și de altă natură decât cele de audit. Scopul licitării atât a serviciilor conexe de audit financiar, cât și a serviciilor de altă natură decât cele de audit, nu constă numai în evaluarea performanțelor prestatorului adjudecatar, ci și a cerințelor entității auditate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) În vederea asigurării unui nivel ridicat de încredere a investitorilor și a consumatorilor în piața internă, prin evitarea conflictelor de interese, auditorii statutari și societățile de audit trebuie supravegheate corespunzător de autorități competente independente de profesia de auditor, care au capacitatea, experiența și resursele necesare. Autoritățile competente interne trebuie să aibă atribuțiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere, inclusiv capacitatea de a accesa documente, de a solicita informații de la orice persoană și de a desfășura inspecții. Aceste autorități trebuie să se specializeze în monitorizarea piețelor financiare sau a respectării obligațiilor de raportare financiară sau în supravegherea auditului statutar. Cu toate acestea, trebuie să existe posibilitatea ca supravegherea respectării obligațiilor impuse autorităților de interes public să fie realizată de autoritățile competente responsabile cu supravegherea acestor entități. Nu trebuie să existe posibilitatea ca auditorii statutari sau societățile de audit să exercite influențe nedorite asupra finanțării autorităților competente.

(29) În vederea asigurării unui nivel ridicat de încredere a investitorilor și a consumatorilor în piața internă, prin evitarea conflictelor de interese, auditorii statutari și societățile de audit trebuie supravegheate corespunzător de autorități competente independente de profesia de auditor, care au capacitatea, experiența și resursele necesare. Autoritățile competente interne trebuie să aibă atribuțiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile de supraveghere, inclusiv capacitatea de a accesa documente, de a solicita informații de la orice persoană și de a desfășura inspecții. Aceste autorități trebuie să se specializeze în monitorizarea respectării obligațiilor de raportare financiară sau în supravegherea auditului statutar. Cu toate acestea, trebuie să existe posibilitatea ca supravegherea respectării obligațiilor impuse autorităților de interes public să fie realizată de autoritățile competente responsabile cu supravegherea acestor entități. Nu trebuie să existe posibilitatea ca auditorii statutari sau societățile de audit să exercite influențe nedorite asupra finanțării autorităților competente.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp. Prin urmare, este necesar ca autoritățile competente să monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce privește posibilitatea existenței unui număr limitat de auditori și riscurile antrenate de un grad ridicat de concentrare a pieței.

(33) Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp. Prin urmare, este necesar ca autoritățile din domeniul concurenței din Uniune și din statele membre, precum și ESMA să monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce privește posibilitatea existenței unui număr limitat de auditori și riscurile antrenate de un grad ridicat de concentrare a pieței.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a) Prin prezenta directivă se asigură faptul că există o cooperare la nivelul UE între autoritățile competente cu privire la activitățile auditorilor statutari și ale societăților de audit care auditează situațiile financiare ale entităților de interes public și că aceasta este coordonată de ESMA. Prin urmare, ESMA va prelua mecanismul de cooperare la nivelul UE care funcționează în prezent sub egida Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor (GEOSA), un grup de experți înființat și condus de Comisia Europeană, prin crearea unui comitet intern permanent compus din autoritățile competente desemnate să îndeplinească atribuțiile prevăzute în prezenta directivă. Autoritățile competente la care se face referire la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE și care constituie până în prezent Grupul european al organelor de supraveghere a auditorilor (GEOSA) înființat prin Decizia 2005/909/CE sunt membri cu drepturi depline ai comitetului intern permanent respectiv. Prin urmare, activitatea valoroasă a GEOSA va fi continuată în cadrul comitetului intern permanent. Supravegherea publică a auditorului ar trebui să continue să aibă loc la nivel național.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Recunoașterea capacității auditorilor statutari și a societăților de audit de a efectua audituri statutare la entitățile de interes public va facilita accesul auditorilor și al societăților la alți clienți. Prin urmare, este important să se prevadă crearea unui certificat de calitate la nivel european, sarcină care ar trebui să revină AEVMP. Autoritățile competente naționale trebuie să se implice în analizarea cererilor de certificare.

eliminat

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Pentru a asigura funcționarea în bune condiții a piețelor de capital este necesară o capacitate sustenabilă de furnizare a serviciilor de audit și o piață competitivă a serviciilor de audit, pe care să fie prezente suficiente societăți de audit capabile să efectueze audituri statutare la entități de interes public. AEVMP trebuie să raporteze modificările aduse de prezentul regulament în structura pieței de audit. La realizarea unor astfel de analize, AVMP trebuie să țină seama de impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit. Pe baza acestor rapoarte și a altor dovezi adecvate, Comisia trebuie să prezinte un raport privind impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit și să ia măsurile pe care le consideră necesare în urma constatărilor raportului.

(40) Pentru a asigura funcționarea în bune condiții a piețelor de capital este necesară o capacitate sustenabilă de furnizare a serviciilor de audit și o piață competitivă a serviciilor de audit, pe care să fie prezente suficiente societăți de audit capabile să efectueze audituri statutare la entități de interes public. Rețeaua europeană de concurență (REC) trebuie să raporteze modificările aduse de prezentul regulament în structura pieței de audit. La realizarea unor astfel de analize, REC trebuie să țină seama de impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit. Pe baza acestor rapoarte și a altor dovezi adecvate, Comisia trebuie să prezinte un raport privind impactul normelor naționale de răspundere civilă aplicabile auditorilor statutari asupra structurii pieței serviciilor de audit și să ia măsurile pe care le consideră necesare în urma constatărilor raportului.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a ține cont de evoluția activității de audit și a pieței serviciilor de audit, Comisia trebuie să fie abilitată să precizeze cerințe tehnice referitoare la conținutul dosarului de predare pe care noul auditor statutar sau noua societate de audit trebuie să îl primească și la crearea unui certificat european de calitate pentru auditorii statutari și societățile de audit care efectuează audituri statutare la entitățile de interes public.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Pentru a ține seama de progresele tehnice de pe piețele financiare, din domeniul auditului și al profesiei de auditor și pentru a specifica cerințele prezentului regulament, Comisia trebuie să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Utilizarea actelor delegate este necesară mai ales pentru adaptarea listei serviciilor legate de audit și a serviciilor care nu au legătură cu auditul, precum și pentru a stabili nivelul taxelor pe care le poate solicita AEVMP pentru acordarea certificatului european de calitate pentru auditori statutari și societăți de audit. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, în timp util și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(44) Pentru a ține seama de progresele tehnice de pe piețele financiare, din domeniul auditului și al profesiei de auditor și pentru a specifica cerințele prezentului regulament, Comisia trebuie să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Utilizarea actelor delegate este necesară mai ales pentru adaptarea listei serviciilor legate de audit și a serviciilor interzise care nu au legătură cu auditul, precum și pentru a stabili nivelul taxelor pe care le poate solicita ESMA pentru acordarea certificatului european de calitate pentru auditori statutari și societăți de audit. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și cu ESMA. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și în mod adecvat a documentelor relevante către ESMA, Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Pentru a asigura siguranța juridică și tranziția fără probleme la sistemul introdus de prezentul regulament, este important să se introducă un regim tranzitoriu în ceea ce privește punerea în aplicare a obligativității rotației societăților de audit, obligația de a organiza o procedură de selecție a societății de audit și transformarea societăților de audit în societăți care prestează numai servicii de audit.

(45) Pentru a asigura siguranța juridică și tranziția fără probleme la sistemul introdus de prezentul regulament, este important să se introducă un regim tranzitoriu în ceea ce privește punerea în aplicare a anumitor obligații prevăzute în acest regulament.

Justificare

Textul trebuie adaptat pentru a reflecta eliminarea cerințelor în materie de rotație obligatorie a societăților, licitare obligatorie și societăți exclusiv de audit, dar menținându-se principiul măsurilor tranzitorii care pot fi necesare pentru anumite prevederi, pentru a le acorda entităților de interes public și societăților de audit timpul necesar pentru a se adapta.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2006/43/CE, cu excepția definițiilor pentru „raportul de audit“ și „autoritatea competentă“.

În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2006/43/CE, cu excepția definițiilor pentru „raportul de audit“, „autoritatea competentă“ și „entitățile de interes public”.

 

În sensul prezentului regulament, „entități de interes public” înseamnă:

 

(a) entități reglementate de legislația unui stat membru ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a oricărui stat membru în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE, cu excepția organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (******) și a fondurilor de investiții alternative din UE, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2011/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*****);

 

(b) instituții de credit astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului*, cu excepția instituțiilor de credit care nu au emis valori mobiliare transferabile admise la tranzacționare pe o piață reglementată în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE, în afara cazului în care valoarea totală a activelor acestora depășește 30 de miliarde EUR;

 

(c) societăți de asigurări în sensul articolului 13 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului**;

 

(d) entități reglementate de legislația unui stat membru care sunt instituții de plată astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 4 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului***, cu excepția cazului în care se aplică articolul 15 alineatul (2) din directiva respectivă;

 

(e) entități reglementate de legislația unui stat membru care sunt instituții emitente de monedă electronică astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului****, cu excepția cazului în care se aplică articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE;

 

(f) societăți de investiții astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE;

 

(g) entități reglementate de legislația unui stat membru care sunt depozitari centrali de valori mobiliare;

 

(h) contrapartide centrale astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul X/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului******* [a se vedea propunerea de regulament privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții, COM(2010)484)];

 

_________________

 

* JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

 

** JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

 

*** JO L 187, 18.7.2009, p.5.

 

**** JO L 267, 10.10.2009, p. 7.

 

*****

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

eliminat

Entități de interes public de dimensiuni mari

 

În sensul prezentului regulament, „entitățile de interes public de dimensiuni mari“ includ următoarele:

 

(a) în legătură cu entitățile definite la articolul 2 punctul 13 litera (a) din Directiva 2006/43/CE, cei mai mari 10 emitenți de acțiuni din fiecare stat membru evaluați în funcție de capitalizarea bursieră pe baza cotațiilor de sfârșit de an și în orice caz, toți emitenții de acțiuni care au înregistrat o capitalizare bursieră medie de peste 1 000 000 000 EUR în decursul celor trei ani calendaristici anteriori, pe baza cotațiilor de sfârșit de an;

 

(b) în legătură cu entitățile definite la articolul 2 punctul 13 literele (b) - (f) din Directiva 2006/43/CE, orice entitate care la data închiderii bilanțului are un bilanț total de peste 1 000 000 000 EUR;

 

(c) în legătură cu entitățile definite la articolul 2 punctul 13 literele (g) și (h) din Directiva 2006/43/CE, orice entitate ale cărei active totale administrate depășesc 1 000 000 000 EUR la data închiderii bilanțului;

 

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că derularea auditului statutar al unei entități de interes public nu este influențată de un conflict de interese existent sau potențial ori de relații de afaceri sau de altă natură care implică auditorul statutar sau societatea de audit care efectuează auditul și după caz, rețeaua din care face parte, personalul de conducere, auditorii, angajații și orice persoană fizică ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului statutar sau a societății de audit sau orice persoană legată direct sau indirect de auditorul statutar sau de societatea de audit printr-o relație de control.

Auditorul statutar sau societatea de audit ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că independența auditorului statutar sau a societății de audit care desfășoară un audit statutar nu este compromisă de relații financiare, personale, de afaceri, de muncă sau de altă natură care implică auditorul statutar, societatea de audit, rețeaua sau societățile afiliate și orice persoană fizică care ar putea să influențeze rezultatul auditului statutar.

Justificare

Formularea propusă reflectă mai bine natura relației auditorului statutar sau a societății de audit cu entitatea auditată și descrie mai detaliat posibilele amenințări la adresa independenței. În plus, amendamentul este aliniat mai bine la normele internaționale de etică și ar asigura o concurență echitabilă la nivel internațional.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când totalul onorariilor încasate de la o entitate de interes public care face obiectul auditului statutar reprezintă fie peste 20 % fie, pe o perioadă de doi ani consecutivi, peste 15 % din totalul onorariilor încasate anual de auditorul statutar sau societatea de audit care efectuează auditul statutar, respectivul auditor statutar sau respectiva societate de audit înștiințează comitetul de audit că totalul acestor onorarii depășește 20 %, respectiv 15 %, după caz, din totalul onorariilor încasate de societate și încep discuțiile menționate la articolul 11 alineatul (4) litera (d). Înainte de elaborarea raportului de audit, comitetul de audit analizează dacă este nevoie ca un alt auditor statutar sau o altă societate de audit să evalueze sistemul de control al calității misiunii de audit.

eliminat

Atunci când totalul onorariilor încasate de la o entitate de interes public care face obiectul auditului statutar reprezintă, timp de doi ani consecutiv, 15 % sau mai mult din totalul onorariilor încasate anual de auditorul statutar sau de societatea de audit care efectuează auditul statutar, auditorul statutar sau societatea de audit informează autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) despre această situație. Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) decide, pe baza unor motive obiective invocate de auditorul statutar sau de societatea de audit, dacă auditorul statutar sau societatea de audit a unei astfel de entități poate continua să efectueze auditul statutar pentru încă o perioadă, această perioadă neputând în niciun caz să depășească doi ani.

 

Dacă entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată desemnează un organ sau organism al său care solicită asumarea responsabilității auditorului statutar sau a societății de audit în sensul obligațiilor stabilite în prezentul alineat.

 

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la entități de interes public poate presta servicii de audit statutar și servicii conexe de audit financiar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la entități de interes public poate presta servicii de altă natură decât cele de audit către entitatea auditată sau întreprinderile controlate de aceasta numai după ce analizează în mod corespunzător amenințările care îi periclitează independența și posibilele garanții de independență, în conformitate cu articolul 11, și după ce obține acordul comitetului de audit.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care auditorul statutar face parte dintr-o rețea, un membru al rețelei respective poate presta servicii de audit statutar și servicii conexe de audit financiar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

În cazul în care auditorul statutar face parte dintr-o rețea, orice membru al rețelei respective poate presta servicii de altă natură decât cele de audit către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii numai după ce analizează în mod corespunzător amenințările și posibilele garanții de independență, în conformitate cu articolul 11, și după ce obține acordul comitetului de audit.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul prezentului articol, servicii conexe de audit financiar înseamnă:

eliminat

(a) auditul sau verificarea situațiilor financiare intermediare;

 

(b) garantarea veridicității declarațiilor de guvernanță corporativă;

 

(c) garantarea veridicității aspectelor privind responsabilitatea socială corporativă;

 

(d) garantarea sau atestarea respectării obligațiilor statutare de raportare către autoritățile de reglementare ale instituțiilor financiare în afara domeniului auditului statutar, destinate să sprijine autoritățile de reglementare să își exercite funcțiile, cum ar fi cele privind cerințele de capital sau ratele de solvabilitate specifice, pentru a stabili probabilitatea ca o întreprindere să continue să își îndeplinească obligațiile de plată;

 

(e) certificarea respectării obligațiilor fiscale în cazul în care aceasta este impusă de dreptul național;

 

(f) orice altă sarcină statutară aferentă serviciilor de audit, impusă auditorilor statutari sau societăților de audit în temeiul dreptului Uniunii.

 

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului articol, alte servicii decât cele de audit înseamnă:

În sensul prezentului articol, servicii de altă natură decât cele de audit interzise înseamnă servicii prestate în perioada la care se referă situațiile financiare care fac obiectul auditului și în perioada în care se execută misiunea de audit, prestarea acestor servicii ducând la un conflict de interese notabil, cum ar fi:

(a) servicii care antrenează întotdeauna un conflict de interese:

(a) servicii de contabilitate, pregătirea calculării impozitelor curente și restante, precum și pregătirea registrelor contabile și a situațiilor financiare care fac obiectul auditului statutar;

(i) servicii de specialitate fără legătură cu auditul, consultanță fiscală, servicii de administrare cu caracter general și alte servicii de consiliere;

(b) conceperea sau implementarea unor sisteme de control intern, de gestionare a riscurilor sau a unor sisteme informatice financiare care:

(ii) evidență contabilă și întocmirea registrelor contabile și a situațiilor financiare;

(i) reprezintă o parte semnificativă a controlului intern al raportării financiare a entității auditate sau

(iii) conceperea și implementarea procedurilor de control intern sau de gestionare a riscurilor pentru întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare cuprinse în situațiile financiare și consiliere privind riscul;

(ii) generează informații care sunt semnificative pentru registrele contabile sau situațiile financiare care fac obiectul auditului statutar;

(iv) servicii de evaluare, opinii privind corectitudinea sau rapoarte privind aportul de capital în natură;

(c) prestarea de servicii de evaluare, inclusiv în legătură cu servicii actuariale sau de sprijin în caz de litigii, în cazul în care evaluarea ar avea un efect notabil separat sau în ansamblu, asupra situațiilor financiare care fac obiectul auditului statutar;

(v) servicii juridice și actuariale, inclusiv soluționarea litigiilor;

(d) servicii juridice privind:

(vi) conceperea și implementarea sistemelor informatice financiare pentru entitățile de interes public menționate la articolul 2 alineatul (13) literele (b) – (j) din Directiva 2006/43/CE;

(i) furnizarea de consiliere generală;

(vii) participarea la auditul intern al clientului auditat și prestarea de servicii conexe funcției de audit intern;

(ii) negocierea în numele clientului auditului sau

(viii) servicii de brokeraj sau negociere, consultanță privind investițiile sau servicii bancare de investiții.

(iii) reprezentarea în cadrul demersurilor de soluționare a unui litigiu în cazul în care sumele implicate sunt importante pentru situațiile financiare care fac obiectul auditului statutar;

(b) servicii care pot antrena un conflict de interese:

(e) servicii de contabilitate salarială;

(i) servicii de resurse umane, inclusiv recrutarea personalului din conducerea superioară;

(f) promovarea, vânzarea sau subscrierea de acțiuni emise de entitatea auditată;

(ii) întocmirea de scrisori administrative (comfort letters) către investitori cu ocazia unei emisiuni de titluri de valoare ale întreprinderii;

(g) servicii de resurse umane cu privire la membrii conducerii în măsură să exercite o influență semnificativă asupra pregătirii registrelor contabile sau a situațiilor financiare care fac obiectul auditului statutar, în cazul în care aceste servicii includ:

(iii) conceperea și implementarea sistemelor informatice financiare pentru entitățile de interes public menționate la articolul 2 alineatul (13) litera (a) din Directiva 2006/43/CE;

(i) căutarea sau selectarea de candidați pentru aceste poziții sau

(iv) servicii de evaluare prealabilă (due diligence) oferite vânzătorului sau cumpărătorului cu privire la potențiale fuziuni sau achiziții și oferirea de garanții privind entitatea auditată celorlalte părți la o tranzacție financiară sau comercială.

(ii) verificarea referințelor potențialilor candidați la aceste funcții.

 

(h) servicii juridice sau de consultanță fiscală privind tranzacțiile de structurare introduse de auditorul statutar sau de societatea de audit sau de un membru al rețelei sale care implică și altceva decât prezentarea și/sau analizarea alternativelor și care pot avea un impact direct și semnificativ asupra situațiilor financiare care fac obiectul auditului statutar.

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, serviciile menționate la litera (b) punctele (iii) și (iv) pot fi furnizate de auditorul statutar sau de societatea de audit, cu condiția aprobării prealabile din partea autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1).

 

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, serviciile menționate la litera (b) punctele (i) și (ii) pot fi furnizate de auditorul statutar sau de societatea de audit, cu condiția aprobării prealabile din partea comitetului de audit, astfel cum se prevede la articolul 31 din prezentul regulament.

 

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un membru al rețelei din care face parte auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar al unei entități de interes public prestează alte servicii decât cele de audit către o întreprindere înregistrată într-o țară terță și controlată de entitatea de interes public auditată, auditorul statutar sau societatea de audit în cauză analizează dacă serviciile furnizate de membrul rețelei îi compromit independența.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea la procesul decizional al entității auditate și prestarea serviciilor menționate la alineatul (3) litera (a) punctele (ii) și (iii) sunt considerate activități care afectează întotdeauna independența auditorului.

eliminat

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se prezumă că furnizarea serviciilor prevăzute la punctele (i) și (iv) – (viii) de la alineatul (3) litera (a) afectează independența auditorului.

eliminat

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Dacă o societate de audit încasează mai mult de o treime din veniturile sale anuale din servicii de audit de la entități de interes public de dimensiuni mari și aparține unei rețele ai cărei membri cumulează un venit anual din servicii de audit de peste 1 500 milioane EUR pe teritoriul Uniunii Europene, societatea în cauză trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

eliminat

(a) să nu furnizeze, în mod direct sau indirect, alte servicii decât auditul unei entități de interes public, oricare ar fi aceasta;

 

(b) să nu aparțină unei rețele care furnizează alte servicii decât auditul pe teritoriul Uniunii;

 

(c) entitatea care furnizează serviciile menționate la alineatul (3) să nu dețină direct sau indirect mai mult de 5 % din capitalul sau drepturile de vot ale societății de audit;

 

(d) entitățile care prestează serviciile menționate la alineatul (3) să nu dețină împreună, în mod direct sau indirect, mai mult de 10 % din capitalul sau drepturile de vot ale societății de audit;

 

(e) societatea de audit să nu dețină, în mod direct sau indirect, mai mult de 5 % din capitalul sau drepturile de vot ale unei entități care prestează serviciile menționate la alineatul (3).

 

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 68 în scopul adaptării listei de servicii conexe de audit financiar prevăzute la alineatul (2) și a listei de servicii, altele decât auditul, prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Atunci când exercită aceste competențe, Comisia ține seama de evoluțiile înregistrate în domeniul auditului și al profesiei de auditor.

eliminat

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În mod excepțional, statele membre pot face adăugiri la lista de servicii interzise în temeiul alineatului (2) pentru auditorii statutari sau pentru societățile de audit pentru care statul membru respectiv este statul membru de origine. Autoritățile competente informează ESMA cu privire la toate serviciile sau activitățile suplimentare care, în opinia lor, dau naștere unor conflicte de interese.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Aprobarea de către comitetul de audit a serviciilor de altă natură decât cele de audit

 

(1) Comitetul de audit stabilește o politică privind serviciile de altă natură decât cele de audit prin care să se reglementeze dacă auditorul statutar sau societatea de audit sau, în cazul în care auditorul statutar aparține unei rețele, un membru al rețelei respective poate presta pentru entitatea auditată sau întreprinderea controlată de aceasta servicii de altă natură decât cele de audit, cu excepția serviciilor de altă natură decât cele de audit interzise [articolul 10 alineatul (2)]. Această politică include considerații privind:

 

(i) natura serviciilor de altă natură decât cele de audit și dacă acestea sunt permise în general sau dacă necesită o aprobare explicită în funcție de misiune;

 

(ii) nivelurile onorariilor pentru astfel de servicii și legătura dintre aceste onorarii și onorariile de audit, atât în funcție de categoria serviciilor de altă natură decât cele de audit, cât și per total;

 

(iii) delegarea autorității pentru anumite niveluri de aprobare.

 

Deciziile individuale privind aprobarea prestării unui serviciu de altă natură decât cele de audit se iau pe baza politicii privind serviciile de altă natură decât cele de audit, acordându-se atenție următoarelor aspecte:

 

(i) cunoștințele de specialitate și experiența auditorului statutar sau a societății de audit în domeniul serviciului respectiv sau dacă există și alți prestatori de servicii și

 

(ii) dacă s-au luat suficiente măsuri de protecție pentru a elimina sau a reduce la un nivel acceptabil amenințările la adresa independenței auditorului, care ar putea apărea ca urmare a prestării unui serviciu de altă natură decât cele de audit de către auditorul statutar sau societatea de audit.

 

(2) Atunci când își elaborează politicile în materie de servicii de altă natură decât cele de audit menționate la alineatul (1), comitetele de audit trebuie:

 

(a) să urmărească cea mai mare transparență posibilă; și

 

(b) să solicite acționarilor, în cadrul adunării generale anuale, o aprobare anuală a acestei politici privind serviciile de altă natură decât cele de audit.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) solicită permisiunea comitetului de audit pentru a furniza către entitatea auditată serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii);

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) solicită permisiunea autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) pentru a furniza către entitatea auditată serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (iii) și (iv);

eliminat

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un plan de audit în care sunt stabilite sfera probabilă de cuprindere și metoda probabilă de desfășurare a auditului statutar;

(c) un plan de audit în care sunt stabilite sfera probabilă de cuprindere și metoda probabilă de desfășurare a auditului statutar și, atunci când au fost desemnați mai mulți auditori statutari sau mai multe societăți de audit, distribuirea sarcinilor în rândul acestora și planul de rotație stabilit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care efectuează auditul statutar al unei entități de interes public respectă standardele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE, în măsura în care aceste standarde sunt conforme cu prevederile prezentului regulament.

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care efectuează auditul statutar al unei entități de interes public respectă standardele internaționale de audit menționate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE.

Justificare

Auditorii ar trebui să respecte standardele internaționale de audit stabilite de IAASB. Nu ar trebui să existe diferențe între standardele internaționale de audit și acest regulament.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii), pe care comitetul de audit i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

(r) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10, pe care comitetul de audit i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii), pe care comitetul de audit a acordat auditorului statutar sau societății de audit permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

(r) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii), pe care comitetul de audit a acordat auditorului statutar, societății de audit sau furnizorului de servicii de altă natură decât cele de audit permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (iii) și (iv), pe care autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

eliminat

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera t

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(t) emite o opinie care exprimă în mod clar opinia auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit dacă situațiile financiare anuale sau consolidate redau o imagine reală și corectă și dacă au fost întocmite conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale sau consolidate respectă dispozițiile statutare; opinia de audit poate fi fără rezerve, cu rezerve sau negativă sau, în cazul în care auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit nu au putut exprima o opinie de audit, se declară imposibilitatea exprimării unei opinii. În cazul unei opinii cu rezerve sau negative sau a imposibilității de a exprima o opinie, raportul prezintă motivele acestei decizii;

(t) emite o opinie care exprimă în mod clar opinia auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit dacă situațiile financiare anuale sau consolidate redau o imagine reală și corectă și dacă au fost întocmite conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale sau consolidate respectă dispozițiile statutare; în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, opinia de audit poate fi fără rezerve, cu rezerve sau negativă. În cazul unei opinii cu rezerve sau negative, raportul prezintă motivele acestei decizii. În cazul instituțiilor de credit și al societăților de asigurări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, opinia auditorului/auditorilor statutar(i) și a societății/societăților de audit ar trebui să prezinte capacitatea entității audiate de a‑și continua activitatea, atunci când este necesar, și să informeze autoritatea competentă;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u) menționează orice aspect asupra căruia auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit au atras atenția în mod special, fără a include o rezervă în opinia de audit;

(u) menționează, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, orice aspect asupra căruia auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit au atras atenția în mod special, fără a include o rezervă în opinia de audit;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) exprimă o opinie privind concordanța raportului de gestiune cu declarațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar;

(v) exprimă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, o opinie privind concordanța raportului de gestiune cu declarațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă au fost numiți doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit pentru efectuarea auditului statutar al entității de interes public, aceștia trebuie să convină asupra rezultatelor auditului statutar și să transmită un raport și o opinie comună. În caz de dezacord, fiecare auditor statutar sau societate de audit își transmite separat opinia. Dacă unul dintre auditorii statutari sau una dintre societățile de audit emite o opinie cu rezerve, negativă sau nu își poate exprima opinia, opinia generală este considerată cu rezerve, negativă sau se consideră că nu s-a putut exprima o opinie. Fiecare auditor statutar sau societate de audit specifică într-un paragraf separat motivele divergenței de opinii.

(3) Dacă au fost numiți doi sau mai mulți auditori statutari sau societăți de audit pentru efectuarea auditului statutar al entității de interes public, aceștia trebuie să convină asupra rezultatelor auditului statutar și să transmită un raport și o opinie comună. În caz de dezacord, fiecare auditor statutar sau societate de audit își transmite separat opinia. Dacă unul dintre auditorii statutari sau una dintre societățile de audit emite o opinie cu rezerve, negativă sau nu își poate exprima opinia, opinia generală este considerată cu rezerve, negativă sau se consideră că nu s-a putut exprima o opinie, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Fiecare auditor statutar sau societate de audit specifică într-un paragraf separat motivele divergenței de opinii.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Raportul de audit nu depășește patru pagini sau 10 000 caractere (fără spații). Nu conține trimiteri la raportul suplimentar către comitetul de audit, prevăzut la articolul 23.

(4) Raportul de audit nu conține trimiteri la raportul suplimentar către comitetul de audit, prevăzut la articolul 23, și este formulat într-un limbaj clar și lipsit de ambiguități.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit din cadrul entității de interes public monitorizează activitatea auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit care efectuează auditul statutar.

Comitetul de audit din cadrul entității de interes public monitorizează activitatea auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit care efectuează auditul statutar și, atunci când au fost numiți mai mulți auditori statutari sau mai multe societăți de audit, distribuirea sarcinilor în rândul acestora și rotația lor.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit raportează comitetului de audit problemele principale care apar în urma auditului statutar și mai ales, deficiențele semnificative ale controlului intern legate de procesul de raportare financiară. La solicitarea oricărei părți, auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit discută aceste probleme cu comitetul de audit.

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit raportează comitetului de audit problemele principale care apar în urma auditului statutar și mai ales, deficiențele semnificative ale controlului intern legate de procesul de raportare financiară. La solicitarea oricărei părți, auditorul/auditorii statutar(i) sau societatea/societățile de audit discută aceste probleme cu comitetul de audit și, atunci când au fost numiți mai mulți auditori statutari sau mai multe societăți de audit, distribuirea sarcinilor în rândul acestora.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată decide desemnează un organ al său care să solicite asumarea responsabilității auditorului statutar sau a societății de audit în sensul obligațiilor stabilite în prezentul alineat.

În cazul în care entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată decide desemnează un organ al său care să solicite asumarea responsabilității auditorului statutar sau a societății de audit în sensul obligațiilor stabilite la prezentul articol.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit au datoria de a raporta orice fapte sau decizii de care a luat cunoștință pe parcursul efectuării auditului statutar al unei întreprinderi aflate în relații strânse cu entitatea de interes public la care desfășoară, de asemenea, auditul statutar.

De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit au datoria de a raporta orice fapte sau decizii relevante de care a luat cunoștință pe parcursul efectuării auditului statutar al unei întreprinderi aflate în relații strânse cu entitatea de interes public la care desfășoară, de asemenea, auditul statutar.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente care supraveghează instituții de credit și societăți de asigurări comunică în mod regulat cu auditorii statutari și cu societățile de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor și societăților respective.

Autoritățile competente care supraveghează entitățile de interes public menționate la articolul 3 literele (b), (c) și (f) comunică în mod regulat cu auditorii statutari și cu societățile de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor și societăților respective. Autoritatea competentă și auditorul statutar sau societatea de audit se informează reciproc, informând și entitatea auditată, cu privire la faptele sau deciziile relevante menționate la alineatul (1).

 

Cel puțin o dată pe an, CERS organizează o reuniune cu auditorii statutari și societățile de audit sau rețelele care efectuează auditul statutar al oricărei instituții financiare identificate de către CSF ca fiind importantă din punct de vedere sistemic pentru a informa CERS cu privire la evoluțiile sectoriale sau la orice evoluții semnificative din cadrul acelor instituții financiare de importanță sistemică.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Informarea cu bună-credință a autorităților competente, de către auditorul statutar sau societatea de audit cu privire la orice fapt sau decizie menționată la alineatul (1) sau la fapte de orice natură, în cursul dialogului prevăzut la alineatul (2) nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

(3) Informarea cu bună-credință a autorităților competente, de către auditorul statutar sau societatea de audit, nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

Justificare

Un dialog activ bilateral între autoritățile competente și auditorii statutari și societățile de audit contribuie la îmbunătățirea calității auditurilor statutare efectuate la instituțiile financiare. ESMA și Comisia Europeană ar trebui informate cu privire la orientările emise în acest domeniu. Informarea cu bună-credință a autorităților competente ar trebui în general privilegiată.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul financiar anual și declarația anuală de venit prezintă cifra de afaceri totală grupată pe onorarii percepute pentru auditurile statutare ale situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public și ale entităților care aparțin unui grup al cărei societate-mamă este o entitate de interes public, onorarii percepute pentru audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și onorarii percepute pentru servicii conexe de audit financiar, astfel cum sunt definite la articolul 10 alineatul (2).

Raportul financiar anual și declarația anuală de venit prezintă cifra de afaceri totală grupată pe onorarii percepute pentru auditurile statutare ale situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public și ale entităților care aparțin unui grup al cărei societate-mamă este o entitate de interes public, onorarii percepute pentru audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și onorarii percepute pentru servicii conexe auditului și alte servicii de audit de asigurare, astfel cum sunt definite la articolul 10.

Justificare

Modificare apărută în urma eliminării articolului 10 alineatul (2).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorii statutari și societățile de audit informează AEVMP și autoritățile competente că raportul de transparență a fost publicat pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit sau, după caz, că a fost actualizat.

Auditorii statutari și societățile de audit informează autoritățile competente că raportul de transparență a fost publicat pe site-ul auditorului statutar sau al societății de audit sau, după caz, că a fost actualizat.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) o listă a entităților de interes public la care auditorul statutar sau societatea de audit a derulat audituri statutare în exercițiul financiar precedent și o listă a entităților de la care auditorul statutar sau societatea de audit încasează sume care depășesc 5 % din veniturile sale anuale;

(f) o listă a entităților de interes public la care auditorul statutar sau societatea de audit a derulat audituri statutare în exercițiul financiar precedent și o listă a entităților de la care auditorul statutar sau societatea de audit încasează sume care depășesc 5 % din veniturile sale anuale, generate de onorarii pentru servicii de audit statutar și servicii de altă natură decât cele de audit;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit furnizează anual autorității sale competente o listă a entităților de interes public auditate, în funcție de veniturile încasate de la acestea.

Auditorul statutar sau societatea de audit furnizează anual autorității sale competente o listă a entităților de interes public auditate, în funcție de veniturile încasate de la acestea. Lista privește veniturile generate de servicii de audit și de servicii de altă natură decât cele de audit.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel puțin unul din membrii comitetului de audit are competențe în domeniul auditului statutar și un alt membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului. Comitetul de audit în ansamblu are competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

Cel puțin unul din membrii comitetului de audit are competențe în domeniul auditului. Comitetul de audit în ansamblu are competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

Justificare

Cuvintele „și un alt membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului” ar trebui eliminate. Sunt suficiente celelalte cerințe privind competențele comitetului prevăzute la acest alineat. Cerințele suplimentare privind membrii individuali nu au decât rolul de a complica și mai mult problemele legate de recrutarea în consilii, în special pentru întreprinderile de pe piețele mici și/sau pentru consiliile de mici dimensiuni.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Majoritatea membrilor comitetului de audit sunt independenți. Președintele comitetului de audit este ales de membrii acestuia și este independent.

Majoritatea membrilor comitetului de audit sunt independenți. Președintele comitetului de audit este ales anual de adunarea generală a acționarilor entității auditate și este independent. Acesta este subordonat direct acționarilor.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Membrii comitetului de audit iau parte la programe de perfecționare a competențelor pentru asigurarea unui nivel adecvat de cunoștințe tehnice în vederea îndeplinirii sarcinilor lor.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) entitățile de interes public care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE, sau fonduri de investiții alternative (FIA), astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

eliminat

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Entitățile de interes public menționate la literele (b) și (c) explică publicului motivele pentru care nu consideră necesar să numească un comitet de audit sau un organ administrativ sau de supraveghere care să îndeplinească rolul unui comitet de audit.

Entitățile de interes public menționate la litera (c) explică autorității naționale competente motivele pentru care nu consideră necesar să numească un comitet de audit sau un organ administrativ sau de supraveghere care să îndeplinească rolul unui comitet de audit.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) monitorizează calitatea auditorilor statutari sau a societăților de audit, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu articolul 40 alineatul (6);

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) răspunde de procedura de selecție a auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit și recomandă auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care urmează a fi desemnate în conformitate cu articolul 32.

(e) răspunde de procedura de selecție a auditorului/auditorilor statutari sau a societății/societăților de audit și recomandă auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care urmează a fi desemnate de adunarea generală anuală a societăților auditate în conformitate cu articolul 32.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) autorizează auditorul statutar sau firma de audit, de la caz la caz, să furnizeze entității auditate serviciile menționate la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii) din prezentul regulament.

(f) aprobă furnizarea de către auditorul statutar sau firma de audit către entitatea auditată și către întreprinderile controlate de aceasta din Uniune a tuturor serviciilor de altă natură decât cele de audit, cu excepția serviciilor interzise menționate la articolul 10 alineatul (3) și a serviciile conexe auditului și a altor servicii de asigurare menționate la articolul 10 alineatul (2).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepția cazului în care este necesară reînnoirea contractului de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, comitetul de audit recomandă cel puțin doi auditori sau două societăți pentru misiunea de audit și își justifică în mod corespunzător preferința pentru una dintre acestea.

În cazul desemnării inițiale a auditorului/auditorilor statutar(i) sau a societății/societăților de audit sau al reînnoirii misiunii de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf care are loc după ce a trecut o perioadă de 7 ani de misiuni de audit combinate, recomandarea conține cel puțin două opțiuni pentru misiunea de audit, iar comitetul de audit își justifică în mod corespunzător preferința pentru una dintre acestea.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care este necesară reînnoirea contractului de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1), comitetul de audit ține seama la elaborarea recomandării sale de rezultatele și concluziile publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit recomandată, astfel cum sunt menționate la articolul 40 alineatul (6).

Recomandarea comitetului de audit se bazează pe o evaluare exhaustivă a calității auditului.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit stipulează în recomandare că opțiunile sale nu au fost influențate de terți și că nu i s-a impus nicio clauză contractuală, astfel cum se menționează la alineatul (7).

Evaluarea exhaustivă se efectuează într‑un mod transparent și sistematic și include analiza competențelor profesionale ale auditorului sau ale societății de audit, necesare pentru derularea auditului statutar în conformitate cu cerințele de etică și standardele internaționale de audit în vigoare menționate la articolul 20. În evaluare se ține seama de constatările și de concluziile privind auditorul statutar recomandat sau societatea de audit recomandată menționate la articolului 40 alineatul (6) și publicate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 44 litera (d).

 

Comitetul de audit stipulează în recomandare că opțiunile sale nu au fost influențate de terți și că nu i s-a impus nicio clauză contractuală, astfel cum se menționează la alineatul (7).

Justificare

Amendamentul stabilește conținutul evaluării calității auditului.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepția cazului în care este necesară reînnoirea misiunii de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, recomandarea comitetului de audit menționată la alineatul (2) din prezentul articol este elaborată în urma unei proceduri de selecție organizate de entitatea auditată, care îndeplinește următoarele condiții:

Recomandarea comitetului de audit menționată la alineatul (2) din prezentul articol este elaborată în urma unei proceduri de selecție organizate de entitatea auditată, care îndeplinește următoarele condiții:

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) entitatea auditată poate să invite orice auditor statutar sau societate de audit să depună oferte pentru prestarea serviciilor de audit statutar, dacă sunt respectate prevederile articolului 33 alineatul (2) și cel puțin unul dintre auditorii invitați sau una dintre societățile invitate nu a generat peste 15 % din onorariile totale de audit încasate de la entități de interes public de dimensiuni mari din statul membru în cauză, în anul calendaristic anterior;

(a) entitatea auditată poate să invite orice auditor statutar sau societate de audit să depună oferte pentru prestarea serviciilor de audit statutar, dacă sunt respectate prevederile articolului 33 alineatul (2) și se asigură că se acordă atenția cuvenită prestatorilor de servicii mici și mijlocii;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) entitatea auditată poate alege modalitatea de contactare a auditorului/auditorilor statutari invitați sau a societății/societăților de audit invitate și nu este obligată să publice o invitație de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau în ziarele sau publicațiile naționale;

eliminat

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) publică o listă actualizată anual cu auditorii statutari și societățile de audit în cauză. Autoritatea competentă efectuează calculele relevante pe baza informațiilor furnizate de auditorii statutari și de societățile de audit în temeiul articolului 28.

În sensul primului paragraf litera (a), autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) publică o listă actualizată anual cu auditorii statutari și societățile de audit în cauză.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul instituțiilor de credit sau al societăților de asigurări, consiliul de administrație sau de supraveghere depune proiectul de propunere la autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2). Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) are drept de veto asupra opțiunii recomandate. Această opunere este justificată în mod corespunzător.

(6) În cazul instituțiilor de credit sau al societăților de asigurări, consiliul de administrație sau de supraveghere depune proiectul de propunere la autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2), care îl va transmite către ESMA. ESMA se consultă cu ABE și EIOPA cu privire la aceste propuneri. Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) are drept de veto asupra opțiunii recomandate. Această opunere este justificată în mod corespunzător și notificată ESMA.

În lipsa unui răspuns din partea autorității competente în termenul stabilit de la data depunerii recomandării comitetului de audit, se consideră că recomandarea a fost aprobată tacit.

În lipsa unui răspuns din partea autorității competente sau a ESMA în termenul stabilit de la data depunerii recomandării comitetului de audit, se consideră că recomandarea a fost aprobată tacit.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Entitatea de interes public înștiințează autoritățile competente menționate la articolul 35 despre tentativele terților de a impune astfel de clauze contractuale sau de a influența în alt mod decizia adunării generale a acționarilor privind selecția auditorului statutar sau a societății de audit.

Entitatea de interes public înștiințează direct și fără întârziere autoritățile competente menționate la articolul 35 despre tentativele terților de a impune astfel de clauze contractuale sau de a influența în alt mod decizia adunării generale a acționarilor privind selecția auditorului statutar sau a societății de audit.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a simplifica sarcina entității auditate de a organiza o procedură de selecție în scopul numirii unui auditor statutar sau a unei societăți de audit, ABE, AEAPO și AEVMP publică orientări adresate entităților de interes public privind criteriile care stau la baza procedurii de selecție menționate la alineatul (3), în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

eliminat

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Entitatea de interes public desemnează un auditor statutar sau o societate de audit pentru o primă misiune care nu poate dura mai puțin de doi ani.

Entitatea de interes public desemnează unul sau mai mulți auditori statutari sau una sau mai multe societăți de audit pentru o primă misiune care nu poate dura mai mult de șapte ani.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Entitatea de interes public poate reînnoi această misiune doar o singură dată.

Entitatea de interes public poate reînnoi această misiune cu condiția ca reînnoirea să fie recomandată de comitetul de audit. La adunarea generală anuală, acționarii aprobă în mod oficial misiunea auditorului statutar.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Durata maximă cumulată a celor două misiuni nu poate depăși 6 ani.

eliminat

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue cu durata de 6 ani, au fost desemnați doi auditori statutari sau două societăți de audit, durata maximă a misiunii fiecărui auditor statutar sau a fiecărei societăți de audit nu poate depăși 9 ani.

eliminat

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) După expirarea duratei maxime permise a misiunii, prevăzute la alineatul (1), auditorul statutar sau societatea de audit sau membrii rețelei acesteia de pe teritoriul Uniunii, dacă este cazul, nu mai pot efectua auditul statutar al entității de interes public în cauză pentru o perioadă de cel puțin patru ani.

eliminat

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), entitatea de interes public poate, în mod excepțional, să solicite autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) să acorde o prelungire în baza căreia să desemneze același auditor statutar sau aceeași societate de audit pentru încă o misiune. În cazul în care sunt desemnați doi auditori statutari sau două societăți de audit, această a treia misiune nu poate depăși trei ani. În cazul în care este desemnat un singur auditor statutar sau o singură societate de audit, această a treia misiune nu poate depăși doi ani.

eliminat

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Partenerul sau partenerii cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar își încetează participarea la auditul statutar al entității auditate după încheierea unei perioade de șapte ani de la data desemnării. Aceștia pot participa din nou la auditul statutar al entității auditate după o perioadă de minimum trei ani.

eliminat

Auditorul statutar sau societatea de audit stabilesc un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt autorizate ca auditori statutari. Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru toată echipa. Mecanismul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea și complexitatea activității auditorului statutar sau a societății de audit.

 

Auditorul statutar sau societatea de audit trebuie să fie în măsură să demonstreze autorității competente că mecanismul este aplicat efectiv și este adaptat la dimensiunile și complexitatea activității auditorului statutar sau a societății de audit.

 

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) AEVMP elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili cerințele tehnice privind conținutul dosarului de predare menționat la alineatul (6).

ESMA elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili cerințele tehnice privind conținutul dosarului de predare menționat la alineatul (2) primul paragraf.

Competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul (6) se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la alineatul (2) primul paragraf se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) articolul 24 alineatul (4) litera (h) din Directiva 2004/109/CE;

eliminat

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP consolidează aceste informații și le publică.

Comisia consolidează aceste informații și le publică.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 42 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizarea pieței

Monitorizarea calității și a competitivității pieței

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) monitorizează cu regularitate evoluția pieței serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public.

Autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) și Rețeaua europeană de concurență (REC) monitorizează cu regularitate evoluția serviciilor de audit statutar de înaltă calitate furnizate entităților de interes public.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente analizează în special următoarele aspecte:

Autoritățile competente menționate la primul paragraf analizează în special următoarele aspecte:

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) riscurile care decurg dintr-o concentrare mare, inclusiv dispariția societăților de audit cu o cotă de piață semnificativă, perturbarea prestării serviciilor de audit statutar într-un anumit sector sau în mai multe sectoare, cumularea riscurilor pe piață și impactul asupra stabilității generale a sectorului financiar;

(a) riscurile care decurg dintr-o concentrare mare de deficiențe de calitate ale auditorului statutar sau ale societății de audit, inclusiv deficiențele sistematice din cadrul unei rețele de societăți de audit, care pot duce la dispariția societăților de audit cu o cotă de piață semnificativă, perturbarea prestării serviciilor de audit statutar într-un anumit sector sau în mai multe sectoare, cumularea riscurilor de deficiențe de audit și impactul asupra stabilității generale a sectorului financiar;

Justificare

Primul obiectiv al autorităților competente este de a fi gardianul calității auditului. Prin urmare, este necesar ca datoria de informare a autorităților competente să se concentreze în direcția obiectivului unui audit de înaltă calitate.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) nivelurile de concentrare a pieței, inclusiv la nivelul anumitor sectoare;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) activitatea comitetelor de audit în ceea ce privește monitorizarea calității activității de audit și păstrarea independenței auditorilor;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) necesitatea adoptării de măsuri în vederea diminuării acestor riscuri.

(b) necesitatea adoptării de măsuri care pot avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în vederea diminuării acestor riscuri.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare autoritate competentă întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite AEVMP, ABE și AEAPO până la X X 20XX [2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și la fiecare doi ani după această dată.

Fiecare autoritate competentă întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite ESMA și Comisiei până la X X 20XX [2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și cel puțin o dată la patru ani după această dată.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP, ABE și AEAPO utilizează aceste rapoarte pentru a elabora un raport comun privind situația la nivelul Uniunii Europene. Raportul este transmis către Comisie, Banca Centrală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic.

După ce se consultă cu ESMA, Comisia utilizează aceste rapoarte pentru a elabora un raport comun privind situația la nivelul Uniunii. Raportul este transmis către statele membre și parlamentele acestora, Parlamentul European, Banca Centrală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile competente informează ESMA cu privire la situația generală a planurilor de urgență.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop AEVMP constituie un comitet permanent intern în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Acest comitet intern cuprinde cel puțin autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) din prezentul regulament. Autoritățile competente menționate la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE sunt invitate să participe la ședințele comitetului intern în care se dezbat probleme legate de autorizarea și înregistrarea auditorilor statutari și a societăților de audit și relațiile cu țările terțe, în măsura în care acestea sunt relevante pentru derularea auditurilor statutare ale entităților de interes public.

În acest scop, ESMA constituie un comitet permanent intern în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Acest comitet intern cuprinde cel puțin autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) din prezentul regulament și autoritățile competente menționate la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE, care au constituit până în prezent Grupul european al organelor de supraveghere a auditorilor (GEOSA) înființat prin Decizia 2005/909/CE.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ESMA cooperează cu organismele internaționale implicate în elaborarea standardelor și a practicilor internaționale referitoare la efectuarea de audituri statutare.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) AEVMP oferă consultanță autorităților competente în cazurile prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile competente țin cont de aceste recomandări înainte de luarea unei decizii finale în temeiul prezentului regulament.

(2) ESMA oferă consultanță autorităților competente în cazurile prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile competente țin cont de aceste recomandări înainte de luarea unei decizii finale în temeiul prezentului regulament (comitetul permanent de audit). Comitetul intern poate înființa colegii specifice de autorități competente în vederea facilitării asigurării calității, investigațiilor, Certificatului european de calitate menționat la articolul 50, cooperării în cadrul inspecțiilor, elaborării de planuri de urgență și a aplicării sancțiunilor administrative.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) ESMA dispune de personal adecvat în ceea ce privește capacitatea și cunoștințele de specialitate și de resursele necesare pentru a-și putea îndeplini sarcinile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 22;

(a) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 22 în cadrul Standardelor Internaționale de Audit menționate la articolul 20;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 23;

(b) standarde comune privind conținutul și prezentarea raportului menționat la articolul 23, cu respectarea obligațiilor de raportare ce reies ca urmare a cerințelor naționale;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) standarde comune privind activitatea de supraveghere a comitetului de audit menționat la articolul 24;

(c) standarde comune privind independența activității de supraveghere a comitetului de audit menționat la articolul 24, având în vedere riscurile care rezultă ca urmare a unei relații directe sau indirecte de natură financiară, de afaceri, a unui raport de muncă sau a unei relații de altă natură dintre membrii comitetului de audit și conducerea entității auditate;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) standarde comune și bune practici privind mecanismul de rotație treptată menționat la articolul 33;

eliminat

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) standarde comune și bune practici privind revocarea auditorilor, mai ales referitoare la existența unor motive întemeiate pentru această măsură, astfel cum se prevede la articolul 34;

(f) standarde comune și bune practici privind existența unor motive întemeiate de revocare a auditorilor, astfel cum se prevede la articolul 34;

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) practici și activități de punere în aplicare care urmează să fie efectuate de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament;

(g) standarde comune și bune practici în domeniul auditului care să faciliteze aplicarea coerentă a normelor contabile aplicabile, în special a normelor privind deprecierea;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) standarde comune și bune practici privind desfășurarea verificărilor de asigurare a calității, prevăzute la articolul 40, ținând cont, în special de:

(h) standarde comune și bune practici în cadrul Standardelor Internaționale de Audit astfel cum se prevede la articolul 20 privind desfășurarea verificărilor de asigurare a calității, prevăzute la articolul 40, ținând cont, în special de:

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un raport care se elaborează până la X X 20XX [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], AEVMP evaluează structura pieței serviciilor de audit.

Într-un raport care se elaborează până la X X 20XX [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ESMA evaluează, conform recomandărilor Rețelei europene de concurență, structura pieței serviciilor de audit.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un raport al AEVMP care se elaborează până la X X 20XX [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] se analizează dacă autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) dispun de competențe și resurse suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Într-un raport al ESMA care se elaborează până la X X 20XX [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], aceasta analizează dacă autoritățile competente menționate la articolul 35 alineatul (1) dispun de competențe și resurse suficiente pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4 – paragraful 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-un raport al AEVMP care trebuie întocmit până la X X 20XX [șase ani de la încheierea perioadei de tranzitorii] se analizează următoarele aspecte:

Într-un raport al ESMA care trebuie întocmit până la X X 20XX [șase ani de la încheierea perioadei de tranzitorii] aceasta analizează următoarele aspecte:

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) După o perioadă de tranziție de 3 ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind performanțele ESMA cu privire la audit și la funcționarea comitetului intern de audit, precum și la posibilitatea de a consolida în viitor rolul ESMA. Comisia analizează dacă ESMA dispune de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile prevăzute în prezentul regulament și propune modificări bugetare, dacă este necesar.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă care înaintează astfel de solicitări informează AEVMP cu privire la orice solicitare menționată la paragrafele 1 și 2.

Autoritatea competentă care înaintează astfel de solicitări informează Comisia cu privire la orice solicitare menționată la paragrafele 1 și 2.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de 15 zile lucrătoare de la înființarea colegiului autorităților competente cu privire la o anumită rețea, membrii colegiului aleg un mediator. În cazul în care membrii nu ajung la o înțelegere, AEVMP numește un mediator.

În termen de 15 zile lucrătoare de la înființarea colegiului autorităților competente cu privire la o anumită rețea, membrii colegiului aleg un mediator.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 69 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Până la X.X.20XX [doi ani de la intrarea în vigoare a directivei], Comisia analizează dacă onorariile percepute de auditorii statutari sau de societățile de audit pentru realizarea de audituri statutare sau de societățile de audit pentru realizarea de audituri statutare ale entităților de interes public sunt adecvate, precum și impactul acestora asupra structurii pieței de audit și prezintă un raport. În lumina acestui raport, dacă consideră că este cazul, Comisia adoptă măsuri pentru a soluționa eventualele probleme identificate.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 69a

 

Raport privind ESMA

 

Până la X X (cinci ani de la încheierea perioadei de tranziție), Comisia întocmește un raport cu privire la rolul actual și viitor al ESMA. Comisia evaluează dacă ESMA dispune de resurse suficiente pentru a-și putea îndeplini sarcinile în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 72 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

eliminat

Justificare

Un regulament UE nu este forma adecvată de reglementare, în special având în vedere caracterul foarte detaliat și care presupune intervenții importante al propunerii Comisiei. Acesta implică o abordare nediferențiată, care nu ține cont de caracterul diferitelor sisteme de guvernanță corporativă din întreaga UE. Acesta ar duce la scăderea standardelor de guvernanță corporativă în unele state membre.

EXPUNERE DE MOTIVE

La elaborarea acestui aviz, s-a ținut cont în mod corespunzător de problemele legate de îmbunătățirea calității serviciilor de audit, de creșterea concurenței pe piața de audit și de armonizarea standardelor de practică în întreaga UE. Cu toate acestea, s-a acordat atenție și costurilor pe care le presupune acest lucru pentru întreprinderi și investitori, pentru utilizatorii de servicii de audit, considerându-se extrem de importantă realizarea unui echilibru între costurile și beneficiile implementării, deoarece întreprinderile fac față cu greu actualei situației economice dificile.

De aceea, deși Comisia subliniază câteva puncte rezonabile în ceea ce privește concurența, unele dintre propuneri ar constitui o sarcină excesivă pentru întreprinderi și ar introduce costuri suplimentare cu beneficii incerte. În primul rând, orice reformă trebuie să vizeze calitatea auditului, acționarii și investitorii trebuind să aibă încredere în raportul de audit pentru a continua să investească în societăți.

Organizarea de licitații și auditul partajat

Ultima reformă a profesiei de audit a avut loc prin a 8-a directivă privind dreptul societăților comerciale și impunea rotația obligatorie a partenerilor cel puțin o dată la 7 ani, dar rezultatele acestei reforme privind independența și calitatea auditului nu se pot vedea încă în UE, deoarece nu a trecut suficient timp pentru a evalua cu adevărat efectul lor. Prin urmare, s-ar părea că propunerea Comisiei de a crește în mod semnificativ la 7 ani perioada de rotație obligatorie pentru întreaga societate de audit este prematură și se poate dovedi a fi inutilă.

Obligația de a organiza o procedură de licitație din 7 în 7 ani ar crea un cadru pentru un control mai puternic exercitat de comitetul de audit asupra serviciilor de audit furnizate de auditorul actual și ar elimina orice speculații pe piață atunci când o misiune de audit face obiectul unei licitații. O procedură planificată de licitație pentru serviciile de audit nu va provoca un răspuns negativ al pieței. Deși o procedură completă de licitație poate antrena creșterea costurilor pentru întreprinderi, aceasta ar trebui să contribuie la creșterea concurenței în domeniul auditului, oferind mai multor societăți de audit un calendar previzibil pentru pregătirile de licitație, precum și certitudinea că acestea vor fi luate în considerare.

În prezent, unele întreprinderi optează pentru auditul partajat, prin care anumite filiale sunt auditate de către o firmă diferită de cea care face auditul grupului. Această abordare evită problema răspunderii în solidar și a costurilor suplimentare pentru entitatea auditată, pentru că auditorul grupului păstrează responsabilitatea pentru întregul audit, verificând condițiile de audit al filialei și apoi evaluând rezultatele. Raportoarea a hotărât să nu confere acestui serviciu un caracter obligatoriu, deoarece nu ar fi potrivit pentru toate întreprinderile. Cu toate acestea, comitetele de audit ar trebui să-i acorde atenția cuvenită, mai ales atunci când lansează procedura obișnuită de licitație propusă.

Servicii de altă natură decât cele de audit

Veniturile din servicii de altă natură decât cele de audit au devenit la fel de importante pentru societățile de audit ca și funcția lor de auditor statutar. Dacă uneori este mult mai eficient să se încredințeze auditorului statutar unele servicii de altă natură decât cele de audit, nu este nici pe departe întotdeauna cazul. În consecință, raportoarea dorește să încurajeze comitetele de audit să își asume un rol mai activ în deciziile cu privire la furnizorii de servicii de altă natură decât cele de audit.

În primul rând, comitetul de audit ar trebui să fie consultat cu privire la furnizarea tuturor serviciilor de altă natură decât cele de audit, pentru a putea identifica cel mai bun furnizor al serviciilor respective și a stabili dacă utilizarea acestora ar afecta independența auditorului statutar.

În al doilea rând, toate serviciile de altă natură decât cele de audit cu o valoare monetară semnificativă ar trebui să fie scoase la licitație. Valoarea unui astfel de prag ar trebui propusă de comitetul de audit al întreprinderii și publicată anual. Se poate ca societățile de audit mici să nu fie în măsură să auditeze entități mari, globale, dar să poată să-și creeze competențe specializate în domenii specifice de servicii de altă natură decât cele de audit dacă se așteaptă să fie în măsură să ofere aceste servicii. Acest lucru, împreună cu posibilitatea realizării unui audit partajat, ar trebui să furnizeze comitetelor de audit mai multă experiență în folosirea societăților mai mici de audit și să consolideze în timp concurența pe piața de audit din UE.

Supravegherea la nivel european - GEOSA

Comisia propune ca ESMA să fie desemnată organismul adecvat la nivelul UE pentru a coordona acțiunile organismelor naționale și a elabora standardele tehnice de reglementare și orientările referitoare la audituri, dar raportoarea este preocupată de faptul că doar 5 dintre autoritățile de supraveghere a sectorului valorilor mobiliare din UE au responsabilitatea de a supraveghea societățile de audit și serviciile de audit și, prin urmare, nu au împreună experiența necesară în acest domeniu. În plus, ca urmare a angajamentelor G20, ESMA a primit numeroase sarcini în domeniul său de responsabilitate directă, iar acestea vor trebui să fie prioritare. Din aceste motive, raportoarea susține că Grupul european al organelor de supraveghere a auditorilor (GEOSA) poate gestiona mai bine aceste sarcini. Având în vedere statutul său juridic actual, Grupul va trebui să îndeplinească această misiune sub forma unor recomandări adresate Comisiei Europene; cu toate acestea, trebuie discutată posibilitatea de a-l transforma într-un comitet de nivelul 3, pentru a putea coordona în mod corespunzător supravegherea serviciilor de audit pe piața unică și a participa activ și direct la viitoarea elaborare a actelor delegate și a orientărilor.

Definiția entității de interes public

În cadrul dezbaterilor din Parlament s-au exprimat îngrijorări cu privire la propunerea de a face distincția între auditul entităților financiare și auditul entităților nefinanciare. Pentru a garanta claritatea acestui rol statutar important în toate întreprinderile din UE, ar fi preferabil ca toate auditurile să fie identice, indiferent de sectorul vizat. Astfel, raportoarea a considerat oportun să elimine dispozițiile referitoare la marile entități de interes public.

Includerea OPCVM-urilor și a fondurilor de investiții alternative în definiția EIP este foarte îngrijorătoare pentru raportoare, deoarece multe dintre dispozițiile din regulament, precum și viitoarele utilizări ale definiției nu ar fi proporționale cu multitudinea fondurilor vizate. Deși raportoarea susține necesitatea de a audita integral fondurile și activitățile administratorilor de fonduri, ca urmare a unor cazuri binecunoscute de activitate frauduloasă, aceasta consideră că modalitatea cea mai bună de a asigura controlul este legată de funcția de depozitar din Directiva privind gestionarea fondurilor de investiții alternative și de viitoarea revizuire a OPCVM-urilor.

Dialogul cu autoritățile naționale de reglementare și cu CERS

Auditorii instituțiilor financiare de importanță sistemică au un acces privilegiat la aceste întreprinderi și, adesea, o perspectivă la nivel sectorial care ar putea fi importantă pentru organismele de supraveghere financiară. Autoritățile de reglementare naționale din multe state membre au impus întotdeauna auditorilor obligația de a semnala punctele care creează preocupări pentru organismele de reglementare națională, dar acest lucru nu a fost aplicat în multe țări. Prin urmare, ar trebui să fie instituit un forum de dialog regulat, astfel încât să se poată discuta evoluțiile observate pe piață. Deși este acceptat faptul că auditorii nu sunt autorități de supraveghere, ei pot deveni parteneri utili pentru autoritățile competente.

CERS a fost creat pentru a supraveghea acumularea de riscuri sistemice la nivelul întregii UE, și ar fi, așadar, util ca auditorii celor mai mari entități din UE să aibă un dialog periodic și anonim cu CERS în legătură cu evoluțiile sectoriale din cadrul instituțiilor financiare de importanță sistemică. Acest schimb ar trebui să constituie un veritabil dialog ce ar ajuta ambele părți să-și îndeplinească responsabilitățile.

Raportul de audit și funcția de audit sunt esențiale pentru încrederea investitorilor și a publicului larg; prin urmare, raportoarea, pentru a îmbunătăți calitatea auditului în întreaga UE, propune o publicare mai detaliată a deciziilor comitetului de audit și a politicilor adoptate în consecință de întreprinderi cu privire la furnizorii de servicii de audit și de servicii de altă natură decât cele de audit, o procedură oficială de licitație pentru aceste servicii, precum și îmbunătățirea dialogului dintre societățile care auditează instituțiile financiare ce prezintă un risc sistemic pentru sistemul financiar din UE și autoritățile de reglementare și de supraveghere financiară.

PROCEDURĂ

Titlu

Cerințe specifice aplicabile auditului legal al entităților de interes public

Referințe

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

15.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ECON

15.12.2011

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Kay Swinburne

25.10.2011

Examinare în comisie

15.10.2012

 

 

 

Data adoptării

11.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

17

3

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (3.12.2012)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Raportor pentru aviz: Jürgen Creutzmann

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Criza financiară din 2008 a pus sub semnul întrebării buna funcționare a sistemului de audit statutar european, în special în ceea ce privește entitățile de interes public. Deși deficiențele din sectorul bancar au fost fără îndoială cauzate de lipsa unei supravegheri adecvate și a unor garanții legale corespunzătoare, s-a solicitat în repetate rânduri să se îmbunătățească sistemul de audit statutar pentru a consolida protecția investitorilor în situațiile financiare publicate de întreprinderi. Este discutabil dacă sau în ce măsură existența unor norme mai apte privind auditul ar fi putut împiedica criza. Este clar însă că un proces de audit mai solid și o piața a auditului mai dinamică prezintă o valoare adăugată. În acest sens, raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei.

Proiectul de aviz se concentrează asupra creșterii calității auditului, a independenței auditorului și a protecției investitorilor. Relația dintre auditorul entității auditate și un comitet de audit mai puternic, care să reprezinte investitorii, trebuie subliniată în mod special. Raportorul pentru aviz nu dorește să intre într-o dezbatere privind posibilitatea ca regulamentul să fie mai degrabă integrat în directiva în vigoare. Cu toate acestea, raportorul subliniază interconexiunile cu guvernanța corporativă, ceea ce poate justifica o strategie mai flexibilă de a lăsa statelor membre marja pentru a adapta dispozițiile la cadrele legislative naționale.

Analizele arată că piața auditului este foarte concentrată până într-acolo încât, în unele state membre, opțiunile existente sunt reduse pentru că una sau două mari societăți de audit domină piața. Raportorul pentru aviz se arată sceptic în ceea ce privește posibilitatea ca propunerea Comisiei să poată, într-adevăr, schimba actuala situație a pieței și să elimine oligopolurile existente. Numai intervențiile drastice asupra pieței pot atinge acest obiectiv. Cu toate acestea, este discutabil dacă astfel de măsuri ar fi proporționale. În plus, unele dintre măsurile propuse pot determina o și mai mare concentrare a pieței și, prin urmare, ar trebui examinate cu atenție.

Raportorul pentru aviz sprijină măsurile pentru creșterea calității auditurilor și pentru consolidarea independenței auditorilor. Cu toate acestea, subliniază că orice astfel de măsuri trebuie să fie proporționale cu obiectivele care trebuie atinse. Din acest motiv, raportorul pentru aviz propune să se revizuiască sau cel puțin să se ajusteze intervențiile cele mai importante asupra pieței prevăzute în propunere, cum ar fi, de exemplu, limitarea serviciilor conexe de audit financiar și conceptul de rotație externă obligatorie. Deși cel din urmă prezintă unele avantaje, precum o independență sporită a auditorilor, acesta prezintă totuși, în forma sa actuală, și riscul unei și mai mari concentrări a pieței, al reducerii numărului de societăți de audit și al unei calități mai scăzute a auditurilor în primii ani care urmează rotației. Prin urmare, raportorul pentru aviz propune extinderea duratei maxime a perioadei de numire a auditorilor.

Raportorul pentru aviz propune să se consolideze în mod semnificativ poziția comitetului de audit. În primul rând, din 7 în 7 ani, ar trebui desfășurată o procedură publică de ofertare pentru selecția unui auditor, ceea ce ar permite tuturor auditorilor sau societăților de audit interesați să-și ofere serviciile, făcând astfel procesul de selecție mult mai transparent și oferind comitetului de audit o gamă mai largă de selecție, precum și posibilitatea de a alege societatea cea mai calificată. Pe parcursul întregului proces de selecție a auditorului, comitetul de audit este reprezentantul entității auditate și desfășoară negocierile. În plus, poziția investitorilor ar trebui consolidată prin supunerea tuturor serviciilor conexe auditului unui proces de aprobare prealabilă de către comitetul de audit, ceea ce reduce riscurile la adresa independenței auditorilor.

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit și organului de supraveghere este salutat în mod deosebit de raportorul pentru aviz pentru că sporește cantitatea de informații oferită și reprezintă locul cel mai potrivit pentru a aborda chestiunile esențiale precum aplicarea principiului continuării activității, a lacunelor din sistemele de control intern și a situațiilor de neconformitate. În acest raport trebuie să se analizeze în detaliu calitatea situațiilor financiare ale conducerii. Din acest motiv, raportorul pentru aviz propune să mute câteva aspecte din raportul de audit public în raportul suplimentar, pentru că interesele investitorilor sunt cel mai bine reprezentate atunci când se oferă mai multe informații organelor care îi reprezintă și când dispun de cunoștințele necesare cu privire la entitatea respectivă, decât atunci când informațiile sunt puse la dispoziția publicului, care nu cunoaște entitatea.

În principiu, se poate lua în calcul limitarea serviciilor oferite entității auditate în plus față de simplul audit statutar, pentru că amenință să pună în pericol independența auditorilor dacă onorariile suplimentare sunt disproporționate comparativ cu valoarea onorariilor de audit. Cu toate acestea, unele dintre serviciile menționate sunt strâns legate de munca de audit și pot fi prestate în modul cel mai eficient sau, în unele cazuri, pot fi prestate numai de auditor. De aceea, ar fi disproporționat să se stabilească o limită aleatorie care să nu poată fi ajustată în funcție de situațiile concrete sau de complexitatea entității în raport cu onorariile de audit. În schimb, raportorul pentru aviz propune să se interzică serviciile de altă natură decât auditul și să se supună serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare menționate în mod expres unui proces de aprobare prealabilă de către comitetul de audit. În plus, auditorilor li se cere să evite orice punere în pericol a independenței și să ia măsuri de protecție adecvate. Pentru a permite existența a noi servicii în viitor, atât lista serviciilor interzise, cât și lista serviciilor permise nu ar trebui să fie închise.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) O organizare corespunzătoare a auditorilor statutari și a societăților de audit statutar va contribui la prevenirea oricăror aspecte care le amenință independența. Astfel, proprietarii sau acționarii unei societăți de audit, precum și cei care o administrează, nu trebuie să intervină în derularea unui audit statutar în niciun mod care ar putea să pericliteze independența și obiectivitatea auditorului care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. În plus, auditorii statutari și societățile de audit trebuie să stabilească politici și proceduri interne corespunzătoare pentru angajați și alte persoane din cadrul organizației care sunt implicate în activitatea de audit statutar, pentru a garanta respectarea obligațiilor statutare. Aceste politici și proceduri trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea și abordarea oricăror amenințări la adresa independenței și să asigure calitatea, integritatea și temeinicia auditului statutar. Politicile și procedurile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și complexitatea activității comerciale desfășurate de auditorul statutar sau societatea de audit.

(8) O organizare corespunzătoare a auditorilor statutari și a societăților de audit statutar va contribui la prevenirea oricăror aspecte care le amenință independența. Astfel, proprietarii sau acționarii unei societăți de audit, precum și cei care o administrează, nu trebuie să intervină în derularea unui audit statutar în niciun mod care ar putea să pericliteze independența și obiectivitatea auditorului care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. În plus, auditorii statutari și societățile de audit trebuie să stabilească politici și proceduri interne corespunzătoare pentru angajați și alte persoane din cadrul organizației care sunt implicate în activitatea de audit statutar, pentru a garanta respectarea obligațiilor statutare. Aceste politici și proceduri trebuie să vizeze în special preîntâmpinarea și abordarea oricăror amenințări la adresa independenței și să asigure calitatea, integritatea și temeinicia auditului statutar. Politicile și procedurile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și complexitatea activității comerciale desfășurate de auditorul statutar sau societatea de audit și ale entităților auditate.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Independența auditorilor statutari, a societăților de audit sau a membrilor rețelelor din care aceștia fac parte poate fi compromisă prin prestarea altor servicii decât cele de audit statutar către entitățile auditate. Prin urmare, este oportun să li se interzică auditorilor statutari, societăților de audit și membrilor rețelelor din care aceștia fac parte să presteze servicii care nu au legătură cu auditul către entitățile auditate. Dacă o societate de audit prestează servicii care nu au legătură cu auditul către o societate, acea societate de audit nu mai poate efectua auditul statutar al companiei în cauză, reducându-se astfel numărul societăților de audit disponibile pentru derularea de audituri statutare, mai ales în sectorul auditului entităților de interes public de dimensiuni mari, în care piața este concentrată. Drept urmare, pentru a asigura existența unui număr minim de societăți de audit care pot furniza servicii de audit către entitățile de interes public de dimensiuni mari, este oportun să li se impună societăților de audit de dimensiuni mari să își axeze activitatea profesională pe efectuarea de audituri statutare și să li se interzică să presteze alte servicii care nu au legătură cu funcția de auditor statutar, cum ar fi serviciile de consultanță.

(11) Independența auditorilor statutari, a societăților de audit sau a membrilor rețelelor din care aceștia fac parte poate fi compromisă prin prestarea altor servicii decât cele de audit statutar către entitățile auditate. Prin urmare, este oportun să li se interzică auditorilor statutari, societăților de audit și membrilor rețelelor din care aceștia fac parte să presteze servicii care nu au legătură cu auditul către entitățile auditate. Dacă o societate de audit prestează servicii care nu au legătură cu auditul către o societate, acea societate de audit nu mai poate efectua auditul statutar al companiei în cauză, reducându-se astfel numărul societăților de audit disponibile pentru derularea de audituri statutare, mai ales în sectorul auditului entităților de interes public de dimensiuni mari, în care piața este concentrată. Drept urmare, pentru a asigura existența unui număr minim de societăți de audit care pot furniza servicii de audit către entitățile de interes public de dimensiuni mari, este oportun să li se impună societăților de audit de dimensiuni mari fie să își axeze activitatea profesională pe efectuarea de audituri statutare și să li se interzică să presteze alte servicii care nu au legătură cu funcția de auditor statutar, cum ar fi serviciile de consultanță, fie să colaboreze cu alte societăți de audit în cadrul unor audituri comune dacă doresc să își extindă în continuare activitățile comerciale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Auditul statutar are drept rezultat un aviz privind veridicitatea și corectitudinea situațiilor financiare ale entităților auditate. Posibilitatea ca factorii interesați să nu cunoască limitările unui audit (pragul de semnificație, tehnicile de eșantionare, rolul auditorului în depistarea fraudei și responsabilitatea conducerii) poate antrena un decalaj între realitate și așteptări. Pentru a reduce acest decalaj, este important să se clarifice sfera de cuprindere a auditului statutar.

(15) Auditul statutar are drept rezultat un aviz privind veridicitatea și corectitudinea situațiilor financiare ale entităților auditate. Posibilitatea ca factorii interesați să nu cunoască limitările unui audit (pragul de semnificație, tehnicile de eșantionare, rolul auditorului în depistarea fraudei și responsabilitatea conducerii) poate antrena un decalaj între realitate și așteptări. Pentru a reduce acest decalaj, este important să se clarifice sfera de cuprindere a auditului statutar, fără a distrage atenția factorilor interesați de la conținutul efectiv al opiniei de audit.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Deși responsabilitatea principală de a furniza informații financiare revine conducerii entităților auditate, auditorii au rolul important de a aduce în mod activ în atenția conducerii probleme din perspectiva utilizatorului. Astfel, pentru a îmbunătăți calitatea auditului, este esențial să se consolideze scepticismul profesional al auditorilor față de entitatea auditată. Auditorii trebuie să admită posibilitatea existenței unei denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii, indiferent de experiența anterioară a auditorului în ceea ce privește onestitatea și integritatea conducerii entității auditate. Asigurarea calității auditului trebuie să reprezinte criteriul principal de organizare a activității de audit, precum și de alocare a resurselor necesare în funcție de sarcini. Integritatea auditorului statutar, a societății de audit și a personalului acestora este esențială pentru a garanta încrederea publicului în auditurile statutare și în piețele financiare. Prin urmare, orice incident care poate avea consecințe grave asupra integrității activității de audit statutar trebuie gestionat corespunzător. Auditorul statutar sau societatea de audit trebuie să își bazeze activitatea de audit pe documente adecvate.

Deși responsabilitatea principală de a furniza informații financiare revine conducerii entităților auditate, auditorii au rolul important de a aduce în mod activ în atenția conducerii probleme din perspectiva utilizatorului. Astfel, pentru a îmbunătăți calitatea auditului, este esențial să se consolideze scepticismul profesional al auditorilor față de entitatea auditată. Auditorii ar trebui să admită posibilitatea existenței unei denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii, indiferent de experiența anterioară a auditorului în ceea ce privește onestitatea și integritatea conducerii entității auditate. Asigurarea calității auditului ar trebui să reprezinte criteriul principal de organizare a activității de audit, precum și de alocare a resurselor necesare în funcție de sarcini. Integritatea auditorului statutar, a societății de audit și a personalului acestora este esențială pentru a garanta încrederea publicului în auditurile statutare și în piețele financiare. Prin urmare, orice incident care poate avea consecințe grave asupra integrității activității de audit statutar ar trebui gestionat corespunzător. Auditorul statutar sau societatea de audit ar trebui să își bazeze activitatea de audit pe documente adecvate.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Concluziile auditului statutar trebui să fie prezentate factorilor interesați în raportul de audit. Pentru a spori încrederea factorilor interesați în situațiile financiare ale entității auditate, este foarte important ca raportul de audit să fie bine fondat și justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă și informații suplimentare specifice legate de auditul efectuat. Mai precis, raportul de audit trebuie să includă informații suficiente cu privire la metodologia utilizată, în special proporția în care bilanțul a fost verificat direct și proporția în care a fost analizat din punct de vedere al sistemului și al conformității, pragul de semnificație aplicat la efectuarea auditului, principalele secțiuni din situațiile financiare care pot cuprinde denaturări semnificative, dacă auditul statutar a avut ca scop identificarea fraudelor, iar în cazul unei opinii cu rezerve sau negative sau a unei imposibilități de exprimare a unei opinii, motivele acestei decizii.

(19) Concluziile auditului statutar trebui să fie prezentate factorilor interesați în raportul de audit. Pentru a spori încrederea factorilor interesați în situațiile financiare ale entității auditate, este foarte important ca raportul de audit să fie bine fondat și justificat, iar conținutul trebuie să cuprindă și informații suplimentare cu privire la entitatea auditată, specifice legate de auditul efectuat. Mai precis, raportul de audit ar trebui să includă informații cu privire la metodologia utilizată, la chestiunile din situațiile financiare care sunt fundamentale pentru înțelegerea utilizatorului, la eventualitatea în care auditul statutar a avut ca scop identificarea fraudelor, iar în cazul unei opinii cu rezerve sau negative sau a unei imposibilități de exprimare a unei opinii, motivele acestei decizii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre auditorul statutar sau societatea de audit, pe de o parte, și comitetul de audit, pe de altă parte, ar permite îmbunătățirea semnificativă a calității auditului statutar al entității verificate. În plus față de un dialog constant pe parcursul derulării auditului statutar, este important ca auditorul statutar sau societatea de audit să transmită comitetului de audit un raport suplimentar mai detaliat al concluziilor auditului statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai detaliate trebuie să fie disponibile pentru autoritățile de supraveghere ale entităților de interes public, dar nu și pentru publicul larg.

(20) Îmbunătățirea comunicării dintre auditorul statutar sau societatea de audit, pe de o parte, și comitetul de audit, pe de altă parte, ar permite îmbunătățirea semnificativă a calității auditului statutar al entității verificate. Acest lucru ar contribui la sporirea transparenței și la consolidarea responsabilității și a eticii profesionale. În plus față de un dialog constant pe parcursul derulării auditului statutar, este important ca auditorul statutar sau societatea de audit să transmită comitetului de audit un raport suplimentar mai detaliat al concluziilor auditului statutar. Aceste rapoarte suplimentare mai detaliate ar trebui să fie disponibile pentru autoritățile de supraveghere ale entităților de interes public și, dacă este posibil, în măsura în care nu privesc secretele comerciale ale entității auditate, pentru publicul larg.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comitetele de audit sau organismele cu funcție echivalentă din cadrul entității auditate au un rol decisiv în efectuarea unor audituri statutare de calitate ridicată. În special, este important să se consolideze independența și competențele tehnice ale comitetului de audit, impunând obligația ca majoritatea membrilor comitetului să fie independenți, iar minimum un membru să aibă competențe în domeniul auditului și alt membru în domeniul auditului și/sau contabilității. În Recomandarea Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor neexecutivi sau al membrilor consiliilor de supraveghere ale societăților cotate la bursă și comitetele consiliului de administrație sau de supraveghere se prevede modul de constituire și de funcționare a comitetelor de audit. Totuși, având în vedere dimensiunile consiliilor de administrație ale societăților cu capitalizare bursieră redusă și ale entităților de interes public mici și mijlocii, ar fi oportun ca atribuțiile comitetului de audit sau ale organismului cu funcții echivalente din cadrul entităților auditate să poată fi îndeplinite în întregime de organismul administrativ sau de supraveghere. De asemenea, entitățile de interes public care sunt OPCVM-uri sau fonduri de investiții alternative trebuie scutite de obligația de a desemna un comitet de audit. Această scutire are în vedere faptul că atunci când aceste fonduri funcționează numai în scopul administrării în comun a activelor, angajarea unui comitet de audit nu este adecvată. OPCVM-urile și fondurile de investiții alternative, precum și societățile care le gestionează, funcționează într-un cadru de reglementare strict definit și fac obiectul unor mecanisme de guvernanță specifice, cum ar fi controalele exercitate de depozitarii acestora.

(23) Comitetele de audit sau organismele cu funcție echivalentă din cadrul entității auditate au un rol decisiv în efectuarea unor audituri statutare de calitate ridicată. În special, este important să se consolideze independența și competențele tehnice ale comitetului de audit, impunând obligația ca majoritatea membrilor comitetului să fie independenți, iar minimum un membru să aibă competențe în domeniul auditului și alt membru în domeniul auditului și/sau contabilității. Membrii comitetului de audit ar trebui să ia parte la programe de perfecționare a competențelor pentru a-și asigura un nivel adecvat de cunoștințe tehnice pentru îndeplinirea sarcinilor lor. În Recomandarea Comisiei din 15 februarie 2005 privind rolul directorilor neexecutivi sau al membrilor consiliilor de supraveghere ale societăților cotate la bursă și comitetele consiliului de administrație sau de supraveghere se prevede modul de constituire și de funcționare a comitetelor de audit. Totuși, având în vedere dimensiunile consiliilor de administrație ale societăților cu capitalizare bursieră redusă și ale entităților de interes public mici și mijlocii, ar fi oportun ca atribuțiile comitetului de audit sau ale organismului cu funcții echivalente din cadrul entităților auditate să poată fi îndeplinite în întregime de organismul administrativ sau de supraveghere. De asemenea, entitățile de interes public care sunt OPCVM-uri sau fonduri de investiții alternative trebuie scutite de obligația de a desemna un comitet de audit. Această scutire are în vedere faptul că atunci când aceste fonduri funcționează numai în scopul administrării în comun a activelor, angajarea unui comitet de audit nu este adecvată. OPCVM-urile și fondurile de investiții alternative, precum și societățile care le gestionează, funcționează într-un cadru de reglementare strict definit și fac obiectul unor mecanisme de guvernanță specifice, cum ar fi controalele exercitate de depozitarii acestora.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale trebuie să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit trebuie să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit trebuie să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecție organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată trebuie invite la procedura de selecție auditori statutari sau societăți de audit, inclusiv de dimensiuni mici, care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație trebuie să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de selecție ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

(24) De asemenea, este important să se consolideze rolul comitetului de audit în desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei noi societăți de audit, pentru ca adunarea generală a acționarilor sau a membrilor entității auditate să decidă în cunoștință de cauză. Acest lucru ar duce la o mai mare transparență în cadrul procedurii de selecție și la consolidarea responsabilității față de acționari. Astfel, atunci când consiliul de administrație înaintează o propunere adunării generale ar trebui să menționeze dacă propunerea dă curs recomandării comitetului de audit, iar dacă nu, care sunt motivele. Acesta ar trebui, de asemenea, să furnizeze motive dacă propune reînnoirea unei misiuni de audit în urma unei proceduri de ofertare. Recomandarea comitetului de audit ar trebui să includă cel puțin două opțiuni posibile pentru misiunea de audit, o evaluare exhaustivă a ambelor opțiuni și o preferință justificată corespunzător pentru una dintre ele, astfel încât adunarea generală să aibă o posibilitate reală de a alege. Pentru ca recomandarea să furnizeze o justificare corectă și adecvată, comitetul de audit ar trebui să utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de ofertare organizate de entitatea auditată, prin comitetul de audit. Entitatea auditată ar trebui să publice o invitație de participare la procedura de ofertare pentru auditori sau societăți de audit care să prezinte oferte pentru misiunea de audit. Documentația procedurii de licitație ar trebui să cuprindă criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care să fie utilizate la evaluarea ofertelor. Cu toate acestea, având în vedere că o astfel de procedură de ofertare ar presupune costuri pentru societățile cu o capitalizare bursieră redusă sau pentru entitățile de interes public mici și mijlocii, având în vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de entități să fie scutite de această obligație.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul familiarizării și a consolida, astfel, independența auditorilor statutari și a societăților de audit, este important să se stabilească o durată maximă a misiunii de audit efectuate de un auditor statutar sau de o societate de audit la o anumită entitate auditată. De asemenea, trebuie să se stabilească un mecanism adecvat de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, inclusiv a principalilor parteneri de audit care efectuează auditul statutar în numele societății de audit. Este de asemenea important să se prevadă o perioadă adecvată în decursul căreia auditorul statutar sau societatea de audit să nu poată efectua auditul statutar al aceleiași entități. Pentru a asigura o tranziție fără probleme, fostul auditor trebuie să îi transmită noului auditor un dosar de predare cu informații pertinente.

(27) Pentru a preîntâmpina pericolul familiarizării și a consolida, astfel, independența auditorilor statutari și a societăților de audit, este important să se stabilească o durată maximă a misiunii de audit efectuate de un auditor statutar sau de o societate de audit la o anumită entitate auditată. În plus, ar trebui să se prezinte în mod periodic și adecvat o evaluare detaliată, transparentă și independentă a calității auditului. Această evaluare detaliată ar trebui să reprezinte baza pentru selecția auditorilor de către adunarea generală în urma unei proceduri de ofertare, cel puțin la fiecare șapte ani. Mai mult, ar trebui să se stabilească un mecanism adecvat de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, inclusiv a principalilor parteneri de audit care efectuează auditul statutar în numele societății de audit.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp. Prin urmare, este necesar ca autoritățile competente să monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce privește posibilitatea existenței unui număr limitat de auditori și riscurile antrenate de un grad ridicat de concentrare a pieței.

(33) Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp. Prin urmare, este necesar ca statele membre să monitorizeze evoluțiile pieței, mai ales în ceea ce privește posibilitatea existenței unui număr limitat de auditori și riscurile antrenate de un grad ridicat de concentrare a pieței.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a ține cont de evoluția activității de audit și a pieței serviciilor de audit, Comisia trebuie să fie abilitată să precizeze cerințe tehnice referitoare la conținutul dosarului de predare pe care noul auditor statutar sau noua societate de audit trebuie să îl primească și la crearea unui certificat european de calitate pentru auditorii statutari și societățile de audit care efectuează audituri statutare la entitățile de interes public.

(43) Pentru a ține cont de evoluția activității de audit și a pieței serviciilor de audit, Comisia ar trebui să fie abilitată să precizeze cerințe tehnice referitoare la crearea unui certificat european de calitate pentru auditorii statutari și societățile de audit care efectuează audituri statutare la entitățile de interes public.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că derularea auditului statutar al unei entități de interes public nu este influențată de un conflict de interese existent sau potențial ori de relații de afaceri sau de altă natură care implică auditorul statutar sau societatea de audit care efectuează auditul și după caz, rețeaua din care face parte, personalul de conducere, auditorii, angajații și orice persoană fizică ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului statutar sau a societății de audit sau orice persoană legată direct sau indirect de auditorul statutar sau de societatea de audit printr-o relație de control.

Auditorul statutar sau societatea de audit ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că independența auditorului statutar sau a societății de audit care desfășoară un audit statutar nu este compromisă de relații financiare, personale, de afaceri, de muncă sau de altă natură care implică auditorul statutar, societatea de audit, rețeaua sau societățile afiliate și orice persoană fizică care ar putea să influențeze rezultatul auditului statutar.

Justificare

Amendamentul propus reflectă mai bine natura relației auditorului statutar sau a societății de audit față de entitatea auditată și descrie într-un mod mai detaliat posibilele riscuri la adresa independenței. În plus, amendamentul este aliniat mai bine la normele internaționale de etică și ar asigura o concurență echitabilă la nivel internațional.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează sisteme administrative și organizatorice adecvate și eficace pentru a preveni, identifica, elimina sau gestiona și pentru a releva aspectele care îi amenință independența, menționate la articolul 11alineatul (2);

(e) auditorul statutar sau societatea de audit elaborează sisteme administrative și organizatorice adecvate și eficace pentru a preveni, identifica, elimina sau gestiona și pentru a informa comitetul de audit al entității auditate cu privire la aspectele care îi amenință independența, menționate la articolul 11 alineatul (2);

Justificare

Ar trebui să se precizeze clar că, în aceste cazuri, cel care ar trebui informat este comitetul de audit al entității auditate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Persoanele sau societățile menționate la alineatul (2) nu solicită și nu acceptă bani, daruri sau favoruri de la nicio persoană care are o relație contractuală cu auditorul statutar sau cu societatea de audit.

(4) Persoanele sau societățile menționate la alineatul (2) nu solicită și nu acceptă daruri sau favoruri de la entitatea auditată, cu excepția cazului în care un terț obiectiv, rezonabil și informat ar considera valoarea acestora nesemnificativă.

Justificare

Definiția „darurilor” sau „favorurilor” include în mod evident termenul de „bani”, motiv pentru care acest element este redundant. În plus, obiectivul propunerii este de a crește independența auditorului sau a societății de audit față de entitatea auditată, motiv pentru care extinderea dispoziției de mai sus la relațiile cu terții este disproporționată și nu prezintă nicio valoare adăugată. Favorurile sau darurile nesemnificative care nu pot avea în mod rezonabil o influență asupra auditului ar trebui excluse.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la entități de interes public poate presta servicii de audit statutar și servicii conexe de audit financiar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

(1) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la entități de interes public poate presta, pentru entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta, pe lângă servicii de audit statutar, alte servicii care fac obiectul unei aprobări prealabile de către comitetul de audit și atât timp cât aceste servicii nu reprezintă un risc pentru independența auditorului, care să nu poată fi redus la un nivel acceptabil prin aplicarea de măsuri de protecție.

În cazul în care auditorul statutar face parte dintr-o rețea, un membru al rețelei respective poate presta servicii de audit statutar și servicii conexe de audit financiar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

În cazul în care auditorul statutar face parte dintr-o rețea, un membru al rețelei respective poate presta pentru entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii servicii de audit statutar și alte servicii, cu condiția să fie aprobate în prealabil de către comitetul de audit și să nu reprezinte un risc pentru independența auditorului, care să nu poată fi redus la un nivel acceptabil prin aplicarea de măsuri de protecție.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul prezentului articol, servicii conexe de audit financiar înseamnă:

(2) În sensul prezentului articol, servicii conexe auditului și alte servicii de asigurare înseamnă în special:

Justificare

Lista modificată nu este o listă închisă, ci doar o listă orientativă. Prin urmare, pot fi aprobate și alte servicii, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) certificarea respectării obligațiilor fiscale în cazul în care aceasta este impusă de dreptul național;

(e) certificarea respectării obligațiilor fiscale, pregătirea declarațiilor fiscale, consiliere cu privire la impozitele indirecte, impozitele pe salarii, prețurile de transfer, taxele vamale și măsurile de sprijin public, asistență cu privire la inspecțiile fiscale și anchetele autorităților fiscale;

Justificare

Auditorii sunt cei mai în măsură să realizeze certificarea respectării obligațiilor fiscale. Mai ales în cazul entităților de interes public de dimensiuni mici, acesta este un serviciu important care ar trebui autorizat întotdeauna, indiferent dacă certificarea este obligatorie prin lege sau nu.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) auditul sistemelor informatice, procedura de control intern sau de gestionare a riscurilor legată de pregătirea și/sau verificarea informațiilor financiare cuprinse în situațiile financiare și consiliere privind riscurile;

Justificare

Deși conceperea și implementarea unor astfel de sisteme și proceduri de control și gestionare a riscurilor ar trebui interzise, auditarea unui astfel de sistem ar trebui permisă pentru că auditorul sau societatea de audit trebuie să se poată baza pe corectitudinea informațiilor oferite prin aceste sisteme.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) oferirea de garanții cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemelor electronice de procesare a datelor;

Justificare

Acest amendament se referă exclusiv la serviciile de asigurare și nu la implementarea efectivă a sistemelor de procesare de date.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec) auditarea sistemelor de pensii ocupaționale și a obligațiilor de pensie;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) orice altă sarcină statutară aferentă serviciilor de audit, impusă auditorilor statutari sau societăților de audit în temeiul dreptului Uniunii.

(f) orice altă sarcină statutară aferentă serviciilor de audit, impusă auditorilor statutari sau societăților de audit în temeiul dreptului Uniunii și/sau al legislațiilor naționale;

Justificare

Există diferite dispoziții legislative naționale de care auditorul sau societatea de audit ar trebui în mod evident să țină seama.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) întocmirea de scrisori administrative către investitori cu ocazia unei emisiuni de titluri de valoare ale întreprinderii și opinii privind corectitudinea sau rapoarte privind aportul de capital în natură;

Justificare

Auditorul sau societatea de audit ai unei entități auditate sunt de obicei cei mai în măsură să ofere aceste servicii, un eventual conflict de interese fiind improbabil.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public nu prestează, direct sau indirect, alte servicii decât cele de audit statutar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

(3) Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public nu prestează, direct sau indirect, servicii interzise către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta.

Atunci când auditorul statutar aparține unei rețele, niciun membru al acelei rețele nu prestează alte servicii decât cele de audit statutar către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

Atunci când auditorul statutar aparține unei rețele, niciun membru al acelei rețele nu prestează servicii interzise către entitatea auditată, societatea-mamă a acesteia sau întreprinderile controlate de aceasta pe teritoriul Uniunii.

În sensul prezentului articol, alte servicii decât cele de audit înseamnă:

În sensul prezentului articol, servicii interzise înseamnă:

(a) servicii care antrenează întotdeauna un conflict de interese:

(a) orice servicii în cazul cărora un auditor statutar sau o societate de audit își asumă o responsabilitate de gestionare, cum ar fi formularea unor hotărâri importante sau luarea de decizii în numele entității auditate;

(i) servicii de specialitate fără legătură cu auditul, consultanță fiscală, servicii de administrare cu caracter general și alte servicii de consiliere;

 

(ii) evidență contabilă și întocmirea registrelor contabile și a situațiilor financiare;

(b) contabilitatea și ținerea registrelor, inclusiv servicii de contabilitate salarială și pregătirea registrelor contabile și a situațiilor financiare;

 

(c) servicii juridice și actuariale, inclusiv soluționarea unei dispute sau a unui litigiu;

(iii) conceperea și implementarea procedurilor de control intern sau de gestionare a riscurilor pentru întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare cuprinse în situațiile financiare și consiliere privind riscul;

(d) conceperea sau implementarea sistemelor informatice, a procedurilor de control intern sau de gestionare a riscurilor legate de întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare cuprinse în situațiile financiare și consiliere privind riscul;

(iv) servicii de evaluare, opinii privind corectitudinea sau rapoarte privind aportul de capital în natură;

(e) servicii de evaluare;

(v) servicii juridice și actuariale, inclusiv soluționarea litigiilor;

 

(vi) conceperea și implementarea sistemelor informatice financiare pentru entitățile de interes public menționate la articolul 2 alineatul (13) literele (b) – (j) din Directiva 2006/43/CE;

(f) conceperea sau implementarea sistemelor informatice financiare;

(vii) participarea la auditul intern al clientului auditat și prestarea de servicii conexe funcției de audit intern;

(g) participarea la auditul intern al clientului auditat și prestarea de servicii conexe funcției de audit intern;

(viii) servicii de brokeraj sau negociere, consultanță privind investițiile sau servicii bancare de investiții.

(h) servicii de brokeraj sau negociere, consultanță privind investițiile sau servicii bancare de investiții, inclusiv furnizarea de servicii de evidență financiară a întreprinderilor implicând promovarea, negocierea sau subscrierea acțiunilor clientului auditat;

(b) servicii care pot antrena un conflict de interese:

 

(i) servicii de resurse umane, inclusiv recrutarea personalului din conducerea superioară;

(i) servicii de resurse umane, inclusiv recrutarea personalului din conducerea superioară;

(ii) întocmirea de scrisori administrative (comfort letters) către investitori cu ocazia unei emisiuni de titluri de valoare ale întreprinderii;

 

(iii) conceperea și implementarea sistemelor informatice financiare pentru entitățile de interes public menționate la articolul 2 alineatul (13) litera (a) din Directiva 2006/43/CE;

 

(iv) servicii de evaluare prealabilă (due diligence) oferite vânzătorului sau cumpărătorului cu privire la potențiale fuziuni sau achiziții și oferirea de garanții privind entitatea auditată celorlalte părți la o tranzacție financiară sau comercială.

(j) servicii de evaluare prealabilă (due diligence) oferite vânzătorului sau cumpărătorului cu privire la potențiale fuziuni sau achiziții și oferirea de garanții privind entitatea auditată celorlalte părți la o tranzacție financiară sau comercială.

 

(k) servicii juridice și fiscale care implică și altceva decât prezentarea alternativelor; servicii fiscale pentru persoanele fizice care joacă un rol important în activitățile de raportare financiară pentru entitatea auditată și comercializarea sistemelor de programare fiscală;

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, serviciile menționate la litera (b) punctele (iii) și (iv) pot fi furnizate de auditorul statutar sau de societatea de audit, cu condiția aprobării prealabile din partea autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1).

 

Prin derogare de la primul și al doilea paragraf, serviciile menționate la litera (b) punctele (i) și (ii) pot fi furnizate de auditorul statutar sau de societatea de audit, cu condiția aprobării prealabile din partea comitetului de audit, astfel cum se prevede la articolul 31 din prezentul regulament.

 

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care un membru al rețelei din care face parte auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar al unei entități de interes public prestează alte servicii decât cele de audit către o întreprindere înregistrată într-o țară terță și controlată de entitatea de interes public auditată, auditorul statutar sau societatea de audit în cauză analizează dacă serviciile furnizate de membrul rețelei îi compromit independența.

(4) În cazul în care un membru al rețelei din care face parte auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar al unei entități de interes public prestează alte servicii decât cele de audit către o întreprindere înregistrată într-o țară terță și controlată de entitatea de interes public auditată, auditorul statutar sau societatea de audit în cauză analizează dacă serviciile furnizate de membrul rețelei îi compromit independența.

Dacă independența sa este afectată, auditorul statutar sau societatea de audit ia măsuri de protecție pentru a diminua riscurile generate de serviciile prestate într-o țară terță. Auditorul statutar sau societatea de audit poate continua auditul statutar al entității de interes public numai în cazul în care poate dovedi, în conformitate cu articolul 11, că prestarea serviciilor nu îi influențează discernământul profesional și nici raportul de audit.

Dacă independența sa este afectată, auditorul statutar sau societatea de audit ia măsuri de protecție pentru a diminua riscurile generate de serviciile prestate într-o țară terță. Auditorul statutar sau societatea de audit poate continua auditul statutar al entității de interes public numai în cazul în care poate dovedi, în conformitate cu articolul 11, că prestarea serviciilor nu îi influențează discernământul profesional și nici raportul de audit.

Participarea la procesul decizional al entității auditate și prestarea serviciilor menționate la alineatul (3) litera (a) punctele (ii) și (iii) sunt considerate activități care afectează întotdeauna independența auditorului.

Participarea la procesul decizional al entității auditate și prestarea serviciilor interzise, menționate la alineatul (3) sunt considerate activități care afectează întotdeauna independența auditorului.

Se prezumă că furnizarea serviciilor prevăzute la punctele (i) și (iv) – (viii) de la alineatul (3) litera (a) afectează independența auditorului.

 

Auditorul statutar sau societatea de audit poate solicita opinia autorității competente referitor la acest aspect.

Auditorul statutar sau societatea de audit poate solicita opinia autorității competente referitor la acest aspect.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Dacă o societate de audit încasează mai mult de o treime din veniturile sale anuale din servicii de audit de la entități de interes public de dimensiuni mari și aparține unei rețele ai cărei membri cumulează un venit anual din servicii de audit de peste 1 500 milioane EUR pe teritoriul Uniunii Europene, societatea în cauză trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(5) Dacă o societate de audit încasează mai mult de o treime din veniturile sale anuale din servicii de audit de la entități de interes public de dimensiuni mari și aparține unei rețele ai cărei membri cumulează un venit anual din servicii de audit de peste 1 500 milioane EUR pe teritoriul Uniunii Europene, în timp ce veniturile generate de audituri pentru care au fost numite mai multe societăți de audit nu sunt luate în calcul la stabilirea respectivelor praguri, societatea în cauză trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Justificare

Așa-numitul concept al societăților care prestează doar servicii de audit pare disproporționat. Prin urmare, cu scopul de a încuraja auditurile comune, se propune acordarea posibilității de a colabora cu alte societăți de audit pentru societățile de audit foarte mari în cazul în care acestea urmăresc să își extindă în continuare activitatea lor de audit. Acest lucru oferă, de asemenea, o oportunitate pentru societățile de audit mai mici de a fi angajate de entități auditate mai mari împreună cu o societate parteneră mare din cadrul rețelei. Acest lucru ar asigura cel puțin unele audituri comune pe piață fără a le face, în general, obligatorii.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 68 în scopul adaptării listei de servicii conexe de audit financiar prevăzute la alineatul (2) și a listei de servicii, altele decât auditul, prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Atunci când exercită aceste competențe, Comisia ține seama de evoluțiile înregistrate în domeniul auditului și al profesiei de auditor.

(6) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 68 în scopul adaptării listei altor servicii prevăzute la alineatul (2) și a listei de servicii interzise, prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Atunci când exercită aceste competențe, Comisia ține seama de evoluțiile înregistrate în domeniul auditului și al profesiei de auditor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– integritatea entității de interes public, fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2005/60/CE.

– integritatea membrilor organului de administrație, de conducere sau de supraveghere al entității de interes public, fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2005/60/CE.

Justificare

Amendamentul reflectă mai bine sarcina de îndeplinit și vizează personalul responsabil cu administrarea entității auditate.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată desemnează un organ sau organism al său care să îndeplinească funcțiile atribuite comitetului de audit în prezentul alineat.

În cazul în care entitatea auditată este scutită de obligația de a avea un comitet de audit, entitatea auditată desemnează un organ sau organism al său care să îndeplinească funcțiile atribuite comitetului de audit în prezentul alineat cu scopul de a evita conflictele de interes și de a asigura independența și etica profesională.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când efectuează auditul statutar al unei entități de interes public, auditorul statutar sau societatea de audit își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului și admite posibilitatea existenței unor denaturări semnificative, datorate faptelor sau conduitei, care indică nereguli, inclusiv fraude sau erori, indiferent de experiența anterioară a auditorului statutar sau a societății de audit în ceea ce privește corectitudinea și integritatea personalului de conducere și a persoanelor responsabile cu administrarea entității auditate.

Atunci când efectuează auditul statutar al unei entități de interes public, auditorul statutar sau societatea de audit își păstrează scepticismul profesional pe tot parcursul auditului și admite posibilitatea existenței unor denaturări semnificative, datorate faptelor sau conduitei, care indică nereguli, inclusiv fraude sau erori, indiferent de experiența anterioară a auditorului statutar sau a societății de audit în ceea ce privește corectitudinea și integritatea personalului de conducere și a persoanelor responsabile cu administrarea entității auditate, astfel cum prevăd normele internaționale de audit, prevăzute la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE.

Justificare

Există norme internaționale generale de audit care oferă indicații ample cu privire la scepticismul profesional.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) corespondența cu entitatea auditată privind auditul statutar;

(b) corespondența semnificativă cu entitatea auditată privind auditul statutar;

Justificare

Întreaga corespondență legată de auditul statutar este un concept prea amplu, care ar avea ca rezultat o cantitate de date lipsită de utilitate la o dată ulterioară și care ar crește în mod inutil costurile și sarcina administrativă a auditurilor statutare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) datele de început și de încheiere ale etapelor procedurilor de audit stabilite în planul de audit;

(e) datele de început și de încheiere ale auditurilor statutare;

Justificare

Natura auditurilor statutare nu permite existența unor date clare pentru etapele individuale pentru că este vorba de un proces iterativ, conceput să conducă la o opinie finală de audit.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) avizul auditorului statutar sau al partenerului cheie de audit, astfel cum reiese din proiectele rapoartelor menționate la articolele 22 și 23;

(h) avizul auditorului statutar sau al partenerului cheie de audit, astfel cum reiese din rapoartele menționate la articolele 22 și 23;

Justificare

În final, doar rapoartele finale reflectă opinia partenerilor-cheie, motiv pentru care referirea la proiectele de rapoarte cu eventualele greșeli sau cel puțin incomplete nu prezintă cu adevărat o valoare adăugată.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) descrie metodologia utilizată, inclusiv proporția în care bilanțul a fost verificat direct și proporția în care a fost analizat din punct de vedere al sistemului și al conformității;

(h) descrie metodologia utilizată;

Justificare

Aceste informații nu ar trebui detaliate într-un raport public, ci într-un raport suplimentar adresat comitetului de audit / consiliului de supraveghere.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) explică eventualele variații ale ponderii analizei de fond și de conformitate comparativ cu anii precedenți, chiar dacă auditul statutar din anul anterior a fost efectuat de un alt auditor sau alți auditori statutari sau de altă societate sau alte societăți de audit;

eliminat

Justificare

Normele internaționale existente ar trebui să fie suficiente în acest sens și orice aspect complex suplimentar ar putea să creeze probleme în practică. În plus, este discutabil dacă o parte terță care nu este familiarizată cu chestiunile tehnice poate înțelege informațiile suplimentare oferite, iar comitetul de audit ar trebui de obicei informat cu privire la punctele‑cheie ale auditului, motiv pentru care acest element a fost adăugat la raportul suplimentar.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) prezintă detaliile pragului de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar;

eliminat

Justificare

În termeni practici, aceste informații prezintă o valoare adăugată infimă pentru părțile terțe nefamiliarizate cu contextul, în special având în vedere că nivelurile pragului de semnificație sunt diferite într‑un raport. Menționarea nivelurilor pragului de semnificație nu numai că ar face raportul mai complex, dar ar conduce în mod implicit la concluzii privind pragurile absolute de semnificație fără a ține seama de circumstanțele generale. Pentru că informațiile sunt în continuarea relevante, acestea sunt adăugate la raportul suplimentar.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) identifică principalele secțiuni din situațiile financiare anuale sau consolidate care prezintă un risc de denaturare semnificativă, inclusiv estimările contabile esențiale și secțiunile care conțin estimări incerte;

(k) atrage atenția, atunci când este cazul, asupra aspectelor evidențiate în situațiile financiare care, din punctul de vedere al auditorului, sunt fundamentale pentru înțelegerea respectivelor situații financiare de către utilizatori;

Justificare

Normele IFSR impune deja informarea comitetului de audit cu privire la punctele menționate la acest alineat. O formulare mai apropiată de standardele internaționale de audit este mai adecvată. Mai multe informații ar putea fi oferite în raportul suplimentar.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) prezintă o declarație privind situația entității auditate sau, în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate, a societății-mamă a grupului, mai ales în ceea ce privește capacitatea entității sau a societății-mamă și a grupului de a-și îndeplini obligațiile în viitorul previzibil și deci de a-și continua activitatea;

(l) prezintă o concluzie cu privire la evaluarea realizată de auditorul statutar sau de societatea de audit cu privire la adecvarea utilizării de către conducere a principiului continuării activității în pregătirea situației financiare și la faptul că au fost identificate incertitudini substanțiale în legătură cu continuarea activității.

Justificare

Un auditor verifică doar adecvarea utilizării principiului continuării activității și a incertitudinilor substanțiale în acest sens. Principiul în sine este totuși aplicat de conducerea entității auditate. Sarcina auditorului nu este să evalueze principiului continuării activității în sine.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) evaluează sistemul de control intern al entității sau, în cazul situațiilor financiare consolidate, al societății-mamă a grupului, inclusiv deficiențele semnificative identificate în cursul auditului în ceea ce privește controlul intern, precum și evidența contabilă și sistemul contabil;

eliminat

Justificare

Comitetul de audit ar trebui informat cu privire la orice lacună în sistemele de control intern. O evaluare detaliată a unor astfel de lacune ar crește în mod considerabil costurile și povara unui audit. În plus, orice informații cu privire la astfel de lacune adresate unor părți terțe nu sunt relevante atât timp cât nu au condus la o opinie calificată.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) confirmă faptul că opinia de audit este conformă cu raportul suplimentar adresat comitetul de audit menționat la articolul 23;

eliminat

Justificare

Ar trebui să se limiteze la schimburile dintre comitetul de audit și auditor. Pentru că publicul nu are acces la raportul suplimentar, orice referință la acesta nu prezintă o valoare adăugată și ar putea conduce chiar la neînțelegeri, de exemplu în cazul în care există diferențe între cele două rapoarte.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q) declară că nu a prestat alte servicii decât cele de audit, astfel cum sunt specificate la articolul 10 alineatul (3) și că auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit s-au bucurat de independență deplină pe durata auditului. În cazul în care auditul statutar a fost efectuat de o societate de audit, în raport sunt enumerați toți membrii misiunii de audit și se stipulează faptul că toți membrii au fost pe deplin independenți și nu au avut interese directe sau indirecte în entitatea auditată;

(q) declară că auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit s-au bucurat de independență deplină pe durata auditului. În cazul în care auditul statutar a fost efectuat de o societate de audit, în raport sunt enumerați toți membrii misiunii de audit și se stipulează faptul că toți membrii au fost pe deplin independenți și nu au avut interese directe sau indirecte în entitatea auditată;

Justificare

Ceea ce este relevant pentru public este faptul că auditorul a efectuat un audit în condiții de independență deplină, fapt evaluat de comitetul de audit. Normele de guvernanța corporativă prevăd că comitetul de audit verifică independența auditorului. În plus, se sugerează limitarea listei serviciilor de altă natură decât auditul.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (i) și (ii), pe care comitetul de audit i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

(r) indică serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare prevăzute la articolul 10, pe care comitetul de audit i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

Justificare

Întrucât toate serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare ar trebui să facă obiectul aprobării de către comitetul de audit, iar serviciile de altă natură decât auditul sunt interzise, trebuie menționate numai primele.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s) indică serviciile, altele decât cele de audit, prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) punctele (iii) și (iv), pe care autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (1) i-a acordat permisiunea să le furnizeze către entitatea auditată;

eliminat

Justificare

Caduc pentru că toate serviciile conexe auditului și alte servicii de asigurare trebuie menționate potrivit literei anterioare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Raportul de audit nu depășește patru pagini sau 10 000 caractere (fără spații). Nu conține trimiteri la raportul suplimentar către comitetul de audit, prevăzut la articolul 23.

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care derulează audituri statutare la entități de interes public depun un raport suplimentar la comitetul de audit al entității respective.

Auditorul/auditorii statutari sau societatea/societățile de audit care derulează audituri statutare la entități de interes public depun un raport suplimentar la comitetul de audit și la consiliul de conducere, de administrație sau de supraveghere al entității respective.

Justificare

În cazul sistemelor organizate pe două niveluri care conțin un consiliu de supraveghere, formularea inițială ar putea avea ca efect reducerea informațiilor prezentate consiliului de supraveghere comparativ cu practica din prezent.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit sau organul cu funcție echivalentă poate transmite raportul suplimentar către organul de conducere, administrativ sau de supraveghere al entității auditate.

eliminat

Justificare

Paragraf redundant în cazul în care raportul suplimentar este transmis în mod automat organului de conducere, de administrație sau de supraveghere.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organul de conducere sau organul administrativ al entității auditate poate hotărî transmiterea raportul suplimentar către adunarea generală a entității auditate.

Organul de supraveghere sau organul administrativ al entității auditate poate hotărî transmiterea raportului suplimentar către adunarea generală a entității auditate.

Justificare

Având în vedere că raportul suplimentar este adresat în primul rând organului administrativ sau organului de supraveghere, decizia privind publicarea sa nu ar trebui lăsată la latitudinea conducerii.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) descrie modul în care au fost distribuite sarcinile între auditorul/auditorii statutari și/sau societatea/societățile de audit;

(e) descrie modul în care au fost distribuite sarcinile între auditorul/auditorii statutari și/sau societatea/societățile de audit și include o descriere a domeniului și a calendarului auditului și a constatărilor semnificative ale auditului statutar efectuat, inclusiv lacunele semnificative existente în sistemul de control intern al entității auditate; abordează dificultățile importante întâlnite pe parcursul auditului și orice altă problemă detectată în cursul auditului statutar și care, în opinia profesională a auditorului sau a societății de audit, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;

Justificare

Simpla distribuție a sarcinilor între auditori nu este suficientă, iar comitetul de audit ar trebui să primească informații suplimentare cu privire la elementele adăugate.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) prezintă și explică raționamentele privind neclaritățile semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea;

(f) prezintă și explică modul în care evenimentele sau condițiile care au fost detectate în cursul auditului statutar ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității auditate de a-și continua activitatea și dacă aceste evenimente sau condiții constituie sau nu o incertitudine substanțială;

Justificare

Este important ca comitetul de audit să cunoască modul în care anumite evenimente și condiții pot genera îndoieli și nu modul în care auditorul a ajuns la această concluzie.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) explică eventualele variații ale ponderii analizei de fond și de conformitate comparativ cu anii precedenți, chiar dacă auditul statutar din anul anterior a fost efectuat de un alt auditor statutar sau alți auditori statutari sau de altă societate sau alte societăți de audit;

Justificare

Acest text a fost eliminat din raportul de audit pentru că această informație tehnică ar trebui adresată comitetului de audit.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) prezintă detaliile pragului de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar;

Justificare

Această literă a fost eliminată din raportul de audit pentru că această informație este mai degrabă relevantă pentru comitetul de audit.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) identifică principalele secțiuni din situațiile financiare anuale sau consolidate care prezintă un risc de denaturare semnificativă, inclusiv estimările contabile esențiale și secțiunile care conțin estimări incerte;

Justificare

Această literă a fost eliminată din raportul de audit.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) stabilește în detaliu dacă evidența contabilă, sistemul contabil, toate documentele auditate, situațiile financiare anuale sau consolidate și eventualele rapoarte suplimentare sunt întocmite în mod corespunzător;

(g) oferă detalii privind erorile sau omisiunile semnificative din evidența contabilă, sistemul contabil, situațiile financiare anuale sau consolidate și alte rapoarte, identificate în cursul auditului statutar;

Justificare

Cantitatea de informații adresate comitetului de audit ar trebui să fie rezonabilă și, prin urmare, să se concentreze pe chestiunile semnificative și să nu ofere un nivel copleșitor de detalii care riscă să deturneze atenția de la aspectele-cheie.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) descrie metodologia utilizată, inclusiv proporția în care bilanțul a fost verificat direct și proporția în care a fost analizat din punct de vedere al sistemului și al conformității;

Justificare

Această informație ar trebui adresată comitetului de audit și, prin urmare, a fost eliminată din raportul de audit.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) evaluează sistemul de control intern al entității sau, în cazul situațiilor financiare consolidate, al societății-mamă a grupului, inclusiv deficiențele semnificative identificate în cursul auditului statutar în ceea ce privește controlul intern, precum și evidența contabilă și sistemul contabil;

Justificare

Această informație ar trebui adresată comitetului de audit și, prin urmare, a fost eliminată din articolul privind raportul de audit.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) indică și explică în detaliu toate situațiile de neconformitate, inclusiv situațiile de neconformitate minore considerate relevante pentru desfășurarea activității comitetului de audit;

(h) indică și explică situațiile de neconformitate, inclusiv situațiile de neconformitate minore, identificate în cursul auditului statutar, considerate relevante pentru îndeplinirea funcției comitetului de audit;

Justificare

Comitetul de audit nu ar trebui supraîncărcat cu detalii privind situațiile minore de neconformitate pentru ca acesta să se poată concentra asupra aspectelor-cheie.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) analizează metodele de evaluare aplicate pentru diferitele elemente din situațiile financiare anuale sau consolidate, inclusiv impactul schimbării acestora;

(i) analizează aspectele calitative semnificative ale practicilor contabile ale entității auditate, inclusiv politicile contabile, estimările contabile, evaluările și informațiile divulgate în situațiile financiare și impactul semnificativ al schimbării acestora;

Justificare

În loc să se ofere o simplă opinie cu privire la metodele de evaluare, ar trebui să se furnizeze mai multe detalii cu privire la aspectele calitative. Din nou, auditorul ar trebui să contribuie la gestionarea informațiilor destinate comitetului de audit prin sublinierea aspectelor-cheie.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) specifică și explică principiile de consolidare în cazul auditului statutar al situațiilor financiare consolidate;

eliminat

Justificare

Informația este deja prezentată în situațiile financiare ale societății.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 55 din Directiva 2004/39/CE, articolului 53 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului, articolului 15 alineatul 4 din Directiva 2007/64/CE, articolului 106 din Directiva 2009/65/CE, articolului 3 primul alineat din Directiva 2009/110/CE și articolului 72 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public are datoria de a raporta imediat autorităților competente de supraveghere a entităților de interes public orice faptă sau decizie referitoare la entitatea de interes public de care a luat cunoștință în cursul auditului statutar și care poate duce la:

Auditorul statutar sau societatea de audit care derulează auditul statutar la o entitate de interes public raportează imediat comitetului de audit, organului administrativ și de supraveghere orice faptă sau decizie referitoare la entitatea de interes public de care a luat cunoștință în cursul auditului statutar. Raportarea duce la:

Justificare

În general, este mai adecvat să se canalizeze comunicarea prin intermediul responsabililor cu administrarea entității auditate. O comunicare directă și necoordonată a auditorului statutar sau a societății de audit cu autoritatea de supraveghere poate duce la dublarea comunicării incidentelor și poate crea confuzii.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) refuzul de a certifica situațiile financiare sau exprimarea unor rezerve.

(c) refuzul de a emite un raport de audit sau emiterea unei opinii de audit adverse sau a unei opinii cu rezerve.

Justificare

Clarificarea cerinței.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit au datoria de a raporta orice fapte sau decizii de care a luat cunoștință pe parcursul efectuării auditului statutar al unei întreprinderi aflate în relații strânse cu entitatea de interes public la care desfășoară, de asemenea, auditul statutar.

De asemenea, auditorul statutar sau societatea de audit au datoria de a raporta, în conformitate cu primul paragraf literele (a), (b) sau (c), orice fapte sau decizii de care a luat cunoștință pe parcursul efectuării unui audit statutar al unei întreprinderi controlate de entitatea de interes public la care desfășoară, de asemenea, auditul statutar.

 

Comitetul de audit, organul administrativ și de supraveghere vor lua măsurile necesare pentru a informa imediat autoritățile competente care supraveghează entitățile de interes public cu privire la faptele și deciziile raportate.

Justificare

Textul adăugat stabilește o obligație pentru persoanele responsabile cu administrarea entității auditate de a găsi o modalitate adecvată de raportare imediată a deciziilor și faptelor către autoritatea de supraveghere.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Informarea cu bună-credință a autorităților competente, de către auditorul statutar sau societatea de audit cu privire la orice fapt sau decizie menționată la alineatul (1) sau la fapte de orice natură, în cursul dialogului prevăzut la alineatul (2) nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

(3) Informarea cu bună-credință a autorităților competente, de către auditorul statutar sau societatea de audit, cu privire la orice fapt, în cursul dialogului prevăzut la alineatul (2) nu constituie o încălcare a prevederilor contractuale sau legale privind furnizarea de informații și nu angajează în niciun fel răspunderea acestor persoane.

Justificare

Acest amendament reflectă noua strategie privind raportarea către autoritățile de supraveghere pentru toate entitățile de interes public. Abordarea specifică pentru auditorii statutari și societățile de audit a instituțiilor de credit și a instituțiilor de asigurări rămâne neschimbată.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Raportul financiar anual și declarația anuală de venit prezintă cifra de afaceri totală grupată pe onorarii percepute pentru auditurile statutare ale situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public și ale entităților care aparțin unui grup al cărei societate-mamă este o entitate de interes public, onorarii percepute pentru audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și onorarii percepute pentru servicii conexe de audit financiar, astfel cum sunt definite la articolul 10 alineatul (2).

(2) Raportul financiar anual și declarația anuală de venit prezintă cifra de afaceri totală grupată pe onorarii percepute pentru auditurile statutare ale situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public și ale entităților care aparțin unui grup al cărei societate-mamă este o entitate de interes public, onorarii percepute pentru audituri statutare ale situațiilor financiare anuale sau consolidate ale altor entități și onorarii percepute pentru servicii conexe auditului și alte servicii de asigurare, astfel cum sunt definite la articolul 10.

Justificare

Amendament determinat de modificările aduse articolului 10.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Membrii comitetului de audit iau parte la programe de perfecționare a competențelor pentru asigurarea unui nivel adecvat de cunoștințe tehnice în vederea îndeplinirii sarcinilor lor.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care este necesară reînnoirea contractului de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, comitetul de audit ține seama la elaborarea recomandării sale de rezultatele și concluziile publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit recomandată, astfel cum sunt menționate la articolul 40 alineatul (6).

În cazul în care este necesară reînnoirea contractului de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, comitetul de audit își întemeiază recomandarea pe o evaluare detaliată a calității auditului efectuat de auditorul statutar sau societatea de audit după o perioadă de trei ani consecutivi. Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) poate ajusta calendarul în funcție de perioada națională de numire.

Justificare

După o perioadă de trei ani, comitetul de audit ar trebui să evalueze calitatea auditului. Calendarul poate fi ajustat, având în vedere că perioada de numire variază de la un stat la altul. Reevaluările obligatorii ale calității auditorului sau societății de audit vor crește transparența privind procesul decizional, în legătură cu raportarea către adunarea acționarilor și autoritatea competentă, precum și dreptul de veto al autorității competente.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Evaluarea detaliată se efectuează într-un mod transparent și sistematic și include analiza competențelor profesionale ale auditorului sau ale societății de audit, necesare pentru efectuarea auditului statutar în conformitate cu cerințele de etică aplicabile și standardele internaționale privind auditul menționate la articolul 20. Evaluarea ține seama de constatările și concluziile privind auditorul statutar recomandat sau societatea de audit recomandată, menționate la articolului 40 alineatul (6) și publicate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 44 litera (d).

Justificare

Amendamentul stabilește conținutul evaluării calității auditului.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cu excepția cazului în care este necesară reînnoirea misiunii de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, recomandarea comitetului de audit menționată la alineatul (2) din prezentul articol este elaborată în urma unei proceduri de selecție organizate de entitatea auditată, care îndeplinește următoarele condiții:

(3) Cu excepția cazului în care este necesară reînnoirea misiunii de audit în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf, recomandarea comitetului de audit menționată la alineatul (2) din prezentul articol este elaborată în urma unei proceduri de achiziții organizate de entitatea auditată, care îndeplinește următoarele condiții:

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) entitatea auditată poate să invite orice auditor statutar sau societate de audit să depună oferte pentru prestarea serviciilor de audit statutar, dacă sunt respectate prevederile articolului 33 alineatul (2) și cel puțin unul dintre auditorii invitați sau una dintre societățile invitate nu a generat peste 15 % din onorariile totale de audit încasate de la entități de interes public de dimensiuni mari din statul membru în cauză, în anul calendaristic anterior;

(a) orice auditor statutar sau societate de audit poate să depună oferte pentru prestarea serviciilor de audit statutar, dacă sunt respectate prevederile articolului 33 alineatul (2);

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) entitatea auditată poate alege modalitatea de contactare a auditorului/auditorilor statutari invitați sau a societății/societăților de audit invitate și nu este obligată să publice o invitație de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau în ziarele sau publicațiile naționale;

(b) entitatea auditată publică o invitație de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau în ziarele sau publicațiile naționale;

Justificare

Cu toate că entitatea auditată poate să reînnoiască mandatul auditorului o dată, aceasta ar trebui să organizeze o procedură de ofertare la încheierea perioadei maxime de două numiri consecutive ale unui auditor sau ale unei societăți de audit. Aceasta va favoriza concurența și un proces de selecție mai transparent.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) entitatea auditată întocmește documentația de licitație pentru auditorul/auditorii statutari invitați sau societatea/societățile de audit invitate. Din documentele de licitație respective trebuie să reiasă domeniul de activitate al entității auditate și tipul de audit statutar care va fi efectuat. Documentația de licitație cuprinde criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care vor fi utilizate de entitatea auditată pentru a evalua ofertele transmise de auditorii statutari sau de societățile de audit;

(c) comitetul de audit întocmește documentația de licitație pentru auditorul/auditorii statutari invitați sau societatea/societățile de audit invitate. Din documentele de licitație respective trebuie să reiasă domeniul de activitate al entității auditate și tipul de audit statutar care va fi efectuat. Documentația de licitație cuprinde criterii de selecție transparente și nediscriminatorii care vor fi utilizate de entitatea auditată pentru a evalua ofertele transmise de auditorii statutari sau de societățile de audit;

Justificare

Comitetul de audit ar trebui să fie organismul responsabil de procedura de selecție a auditorului.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) entitatea auditată poate alege procedura de selecție și poate organiza în cadrul procedurilor negocieri directe cu ofertanții interesați;

(d) comitetul de audit poate alege procedura de selecție și poate organiza în cadrul procedurilor negocieri directe cu ofertanții interesați;

Justificare

Comitetul de audit ar trebui să fie organismul responsabil de procedura de selecție a auditorului.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) entitatea auditată evaluează ofertele depuse de auditorii statutari sau de societățile de audit în funcție de criteriile de selecție prestabilite în documentația de licitație. Entitatea auditată întocmește un raport asupra rezultatelor procedurii de selecție, raport validat de comitetul de audit. Entitatea auditată și comitetul de audit țin seama de rapoartele de inspecție publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit ofertantă, astfel cum este menționată la articolul 40 alineatul (6).

(f) comitetul de audit realizează o evaluare detaliată a ofertelor depuse de auditorii statutari sau de societățile de audit într-un mod transparent și sistematic, care include analizarea competențelor profesionale ale auditorului sau societății de audit necesare pentru efectuarea auditului statutar în conformitate cu cerințele de etică aplicabile și cu standardele internaționale privind auditul menționate la articolul 20. Entitatea auditată și comitetul de audit țin seama de rapoartele de inspecție publicate de autoritatea competentă în temeiul articolului 44 litera (d) în ceea ce privește auditorul statutar sau societatea de audit ofertantă, astfel cum este menționată la articolul 40 alineatul (6);

Justificare

Competențele profesionale ale auditorului sau ale societății de audit, necesare pentru a derula auditul statutar în conformitate cu cerințele de etică aplicabile și standardele internaționale privind auditul menționate la articolul 20 ar trebui deja analizate în procesul de ofertare. În sfârșit, ar trebui să fie clar că responsabilitatea deplină privind toate etapele procedurii de selecție revine comitetului de audit.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) entitatea auditată trebuie să fie în măsură să demonstreze autorității competente menționate la articolul 35 că procedura de selecție s-a derulat corect.

(g) comitetul de audit trebuie să fie în măsură să demonstreze autorității competente menționate la articolul 35 că procedura de selecție s-a derulat corect.

Justificare

Comitetul de audit ar trebui să fie organismul responsabil de procedura de selecție a auditorului.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de audit este responsabil cu procedura de selecție menționată la primul paragraf.

eliminat

Justificare

Comitetul de audit este acum menționat în mod expres în toate etapele procedurii de selecție.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Propunerea transmisă de consiliul de administrație sau de supraveghere adunării generale a acționarilor sau a membrilor entității auditate în scopul desemnării auditorilor statutari sau a societăților de audit cuprinde și recomandarea comitetului de audit.

(5) Propunerea transmisă de consiliul de administrație sau de supraveghere adunării generale a acționarilor sau a membrilor entității auditate în scopul desemnării auditorilor statutari sau a societăților de audit cuprinde și recomandarea comitetului de audit. Propunerea transmisă adunării generale este însoțită de rezultatele evaluării detaliate menționate la alineatele (2) și (3).

Justificare

Aceasta sporește transparența procesului de selecție.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care propunerea consiliului de administrație sau de supraveghere diferă de recomandarea comitetului de audit, propunerea trebuie să conțină motivele pentru care nu a ținut cont de recomandarea comitetului de audit.

În cazul în care propunerea consiliului de administrație sau de supraveghere diferă de recomandarea comitetului de audit, propunerea trebuie să conțină motivele pentru care nu a ținut cont de recomandarea comitetului de audit. Propunerea justifică, de asemenea, motivele pentru care este propusă reînnoirea unei misiuni de audit în cazul în care această reînnoire este propusă în urma unei proceduri de ofertare menționate la alineatul (3).

Justificare

În mod similar cu principiul „respectă sau explică”, ar trebui prezentate motivele pentru care se propune reînnoirea misiunii auditorului angajat până în acel moment, în ciuda efectuării unei licitații. Acest lucru subliniază din nou faptul că alternativele disponibile ar trebui examinate în detaliu.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul instituțiilor de credit sau al societăților de asigurări, consiliul de administrație sau de supraveghere depune proiectul de propunere la autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2). Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) are drept de veto asupra opțiunii recomandate. Această opunere este justificată în mod corespunzător.

(6) Consiliul de administrație sau de supraveghere depune proiectul de propunere la autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2). Proiectul de propunere este însoțit de rezultatele evaluării detaliate menționate la alineatele (2) și (3). Autoritatea competentă menționată la articolul 35 alineatul (2) are drept de veto asupra opțiunii recomandate. Această opunere este justificată în mod corespunzător.

Justificare

Evaluarea ar trebui pusă la dispoziția autorității competente. Toate autoritățile competente, nu numai cele din sectorul financiar, ar trebui să dispună de aceste informații și de dreptul de veto aferent pentru a aborda eventualele lacune din procesul de numire a auditorilor pentru auditurile statutare ale tuturor entităților de interes public.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Entitatea de interes public desemnează un auditor statutar sau o societate de audit pentru o primă misiune care nu poate dura mai puțin de doi ani.

(1) Entitatea de interes public desemnează un auditor statutar sau o societate de audit pentru o primă misiune care nu poate dura mai puțin de trei ani.

Entitatea de interes public poate reînnoi această misiune doar o singură dată.

Entitatea de interes public poate reînnoi această misiune doar o singură dată.

Durata maximă cumulată a celor două misiuni nu poate depăși 6 ani.

Durata maximă cumulată a misiunilor nu depășește 12 ani. La cel târziu șase ani după efectuarea unor misiuni de audit reînnoite, se organizează o procedură de achiziții publice.

Dacă, pe parcursul unei misiuni continue cu durata de 6 ani, au fost desemnați doi auditori statutari sau două societăți de audit, durata maximă a misiunii fiecărui auditor statutar sau a fiecărei societăți de audit nu poate depăși 9 ani.

Dacă au fost desemnați cel puțin doi auditori statutari sau două societăți de audit, durata maximă a misiunilor cumulate nu poate depăși 15 ani.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), entitatea de interes public poate, în mod excepțional, să solicite autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) să acorde o prelungire în baza căreia să desemneze același auditor statutar sau aceeași societate de audit pentru încă o misiune. În cazul în care sunt desemnați doi auditori statutari sau două societăți de audit, această a treia misiune nu poate depăși trei ani. În cazul în care este desemnat un singur auditor statutar sau o singură societate de audit, această a treia misiune nu poate depăși doi ani.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), entitatea de interes public poate, în mod excepțional, să solicite autorității competente prevăzute la articolul 35 alineatul (1) să acorde o prelungire în baza căreia să desemneze același auditor statutar sau aceeași societate de audit pentru încă o misiune. În cazul în care sunt desemnați cel puțin doi auditori statutari sau două societăți de audit, această a treia misiune nu poate depăși trei ani. În cazul în care este desemnat un singur auditor statutar sau o singură societate de audit, această a treia misiune nu poate depăși doi ani.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditorul statutar sau societatea de audit stabilesc un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt autorizate ca auditori statutari. Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru toată echipa. Mecanismul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea și complexitatea activității auditorului statutar sau a societății de audit.

Auditorul statutar sau societatea de audit stabilesc un mecanism corespunzător de rotație treptată a personalului implicat de cel mai mult timp în auditul statutar, incluzând cel puțin persoanele care sunt autorizate ca auditori statutari. Mecanismul de rotație treptată se aplică în etape, preferabil individual, și nu pentru întreaga echipă a misiunii de audit. Mecanismul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea și complexitatea activității auditorului statutar sau a societății de audit.

Justificare

Clarifică formularea pentru a respecta standardele internaționale aplicabile.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Dacă auditorul statutar sau societatea de audit este înlocuită de un alt auditor statutar sau de o altă societate de audit, fostul auditor statutar sau fosta societate de audit transmite un dosar de predare noului auditor statutar sau noii societăți de audit. Acest dosar cuprinde informații relevante privind entitatea auditată, în măsura în care pot fi necesare în mod rezonabil pentru a înțelege activitatea și organizarea internă a entității auditate și pentru a permite continuitatea auditului statutar și comparabilitatea cu auditurile efectuate în anii anteriori.

(5) Dacă auditorul statutar sau societatea de audit este înlocuită de un alt auditor statutar sau de o altă societate de audit, fostul auditor statutar sau fosta societate de audit transmite noului auditor statutar sau noii societăți de audit informațiile prevăzute de lege și de articolul 23 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, fostul auditor statutar sau fosta societate de audit pune la dispoziția noului auditor statutar sau a noii societăți de audit rapoartele suplimentare adresate comitetului de audit în anii precedenți, menționate la articolul 23, și orice informații transmise autorităților competente în temeiul articolelor 25 și 27.

De asemenea, fostul auditor statutar sau fosta societate de audit pune la dispoziția noilor auditori statutari sau a noilor societăți de audit rapoartele suplimentare adresate comitetului de audit în ultimii trei ani, menționate la articolul 23, și orice informații transmise autorităților competente în temeiul articolelor 25 și 27.

Justificare

Pentru a oferi un calendar rezonabil pentru transmiterea acestor informații și pentru a reflecta eventualitatea ca auditorul precedent să nu fi îndeplinit acest rol în ce trei ani precedenți.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) AEVMP elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili cerințele tehnice privind conținutul dosarului de predare menționat la alineatul (6).

eliminat