POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa

29.8.2013 - (COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Sajjad Karim
Pripravljavka mnenja(*):
Kay Swinburne, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
(*) Pridruženi odbori – Člen 50 Poslovnika


Postopek : 2011/0359(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0177/2013
Predložena besedila :
A7-0177/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0779),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0470/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj slovaškega državnega sveta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. aprila 2012[1],

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0177/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Zakonodaja Unije določa, da mora računovodske izkaze, ki zajemajo letne ali konsolidirane računovodske izkaze, kreditnih institucij, zavarovalnic, izdajateljev vrednostnih papirjev, sprejetih v trgovanje na organiziranem trgu, plačilnih institucij, KNPVP, institucij za izdajo elektronskega denarja in alternativnih investicijskih skladov revidirati ena ali več oseb, ki lahko izvajajo takšne revizije v skladu z zakonodajo Unije, in sicer: členom 1(1) Direktive Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij, členom 1(1) Direktive Sveta 91/674/EGS z dne 19. decembra 1991 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic, členom 4(4) Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES, členom 15(2) Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES, členom 73 Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), členom 3(1) Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES ter členom 22(3) Direktive 2011/61/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010. Poleg tega člen 4(1)(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS določa, da se letni računovodski izkazi investicijskih podjetij revidirajo, kadar se ne uporablja Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb ali Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih.

črtano

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Veliko bank je med nedavno finančno krizo med letoma 2007 in 2009 razkrilo velike izgube bilančnih in zunajbilančnih postavk. Ob tem so bili poleg vprašanja, kako so lahko revizorji svojim strankam za navedena obdobja predložili revizijska poročila brez pridržka, izraženi tudi dvomi o ustreznosti in primernosti sedanjega zakonodajnega okvira. Komisija je 13. oktobra 2010 objavila zeleno knjigo z naslovom Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize, s katero je v okviru splošne regulativne reforme finančnega trga začela obsežno javno posvetovanje o vlogi in obsegu revizije ter o krepitvi funkcije revizije, ki bi lahko prispevala k večji finančni stabilnosti. Na podlagi javnega posvetovanja je bilo ugotovljeno, da je mogoče pravila iz Direktive 2006/43/ES v zvezi z izvajanjem obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa znatno izboljšati. Evropski parlament je 13. septembra 2011 izdal samoiniciativno poročilo o zeleni knjigi. Poleg tega je Evropski ekonomsko-socialni odbor poročilo o zadevni zeleni knjigi sprejel 16. junija 2011.

(4) Komisija je 13. oktobra 2010 objavila zeleno knjigo z naslovom Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize, s katero je v okviru splošne regulativne reforme finančnega trga začela obsežno javno posvetovanje o vlogi in obsegu revizije ter o krepitvi funkcije revizije, ki bi lahko prispevala k večji finančni stabilnosti. Na podlagi javnega posvetovanja je bilo ugotovljeno, da je mogoče pravila iz Direktive 2006/43/ES v zvezi z izvajanjem obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa znatno izboljšati. Evropski parlament je 13. septembra 2011 izdal samoiniciativno poročilo o zeleni knjigi. Poleg tega je Evropski ekonomsko-socialni odbor poročilo o zadevni zeleni knjigi sprejel 16. junija 2011.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Finančni sektor se razvija, poleg tega v skladu z zakonodajo Unije nastajajo nove kategorije finančnih institucij. Novi subjekti in dejavnosti zunaj običajnega bančnega sistema so vedno bolj pomembni, pri čemer se je povečal njihov vpliv na finančno stabilnost. Zato je primerno, da opredelitev subjekta javnega interesa zajema tudi druge finančne institucije in subjekte, kot so investicijska podjetja, plačilne institucije, kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), institucije za izdajo elektronskega denarja in alternativni investicijski skladi.

(6) Finančni sektor se razvija, poleg tega so se v odgovor na regulativni in tehnološki razvoj razvile nove kategorije finančnih institucij. Novi subjekti in dejavnosti zunaj tradicionalnega bančnega sistema, ki so bili pred tem na ravni Unije neregulirani, so vedno bolj pomembni, pri čemer se je povečal njihov vpliv na finančno stabilnost. Zato je primerno, da opredelitev subjekta javnega interesa zajema tudi druge finančne institucije in subjekte, kot so investicijska podjetja, plačilne institucije in institucije za izdajo elektronskega denarja. Države članice bi zato morale imeti možnost, da za subjekte javnega interesa imenujejo druge družbe, na primer subjekte, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih velik javni pomen.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Kadar določbe nacionalne zakonodaje zahtevajo ali dopuščajo, da je zadruga v smislu iz člena 14(2) Direktive 2006/43/ES ali podoben subjekt iz člena 45 Direktive 86/653/EGS, odvisno podjetje ali pravni naslednik ali hranilnica ali podoben subjekt iz člena 45 Direktive 86/653/ES član neprofitnega revizijskega subjekta, bi objektivna, razumna in informirana stranka ne mogla sklepati, da odnos, ki temelji na članstvu, ogroža neodvisnost zakonitega revizorja, pod pogojem, da ta revizijski subjekt ob izvajanju revizije v enem od svojih članov poskrbi, da revizorji, ki opravljajo revizijo, in tiste osebe, ki bi zaradi svojega položaja lahko vplivale na obvezno revizijo, ravnajo po načelih neodvisnosti iz poglavja I naslova II.

Obrazložitev

Uskladitev besedila z uvodno izjavo 11 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Z ustrezno notranjo organizacijo zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij je treba prispevati k preprečevanju kakršnih koli nevarnosti za njihovo neodvisnost. Zato lastniki ali delničarji revizijskega podjetja in osebe, ki ga upravljajo, ne smejo posegati v izvajanje obvezne revizije na kakršen koli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost zakonitega revizorja, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Poleg tega morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja oblikovati ustrezne notranje politike in postopke za zaposlene in druge osebe, ki so vključene v dejavnost obvezne revizije v njihovi organizaciji, da zagotovijo izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Namen navedenih politik in postopkov mora biti zlasti preprečevanje in odpravljanje kakršnih koli nevarnosti za neodvisnost ter zagotavljanje kakovosti, integritete in temeljitosti obvezne revizije. Navedene politike in postopki morajo biti sorazmerni z obsegom in zapletenostjo poslovanja zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

črtano

Uvodno izjavo 8 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Revizorji, revizijska podjetja in njihovi zaposleni ne smejo izvajati obvezne revizije subjekta, v katerem imajo poslovni ali finančni interes, ali trgovati s finančnimi instrumenti, ki jih izda, zanje jamči ali jih drugače podpira revidirani subjekt, razen če gre za deleže v razpršenih kolektivnih naložbenih shemah. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje se mora vzdržati sodelovanja v postopkih notranjega odločanja v revidiranem subjektu. Zakoniti revizorji ali njihovi zaposleni ne smejo opravljati nalog na poslovodni ali upravni ravni v revidiranem subjektu do preteka ustreznega obdobja od konca revizijskega posla.

črtano

Uvodno izjavo 9 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja lahko ogrozita tudi višina plačil, prejetih od enega revidiranega subjekta, in struktura plačil. Zato je treba zagotoviti, da plačila za revizijske storitve niso odvisna od kakršnih koli pogojev in da se vzpostavi poseben postopek za zagotovitev kakovosti revizije, kadar so plačila za revizijske storitve ene stranke znatna. Če je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje odvisno zlasti od ene stranke, mora opustiti izvajanje zadevne obvezne revizije.

(10) Neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja lahko ogrozita tudi višina plačil, prejetih od enega revidiranega subjekta, in struktura plačil. Zato je treba zagotoviti, da plačila za revizijske storitve niso odvisna od kakršnih koli pogojev in da se vzpostavi poseben postopek za zagotovitev kakovosti revizije, kadar so plačila za revizijske storitve ene stranke znatna.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Zakoniti revizorji, revizijska podjetja ali člani njihovih mrež lahko z opravljanjem storitev, razen obvezne revizije, za revidirane subjekte ogrozijo svojo neodvisnost. Zato je primerno določiti, da zakoniti revizor, revizijsko podjetje in člani njihove mreže ne smejo za svoje revidirane subjekte opravljati nerevizijskih storitev. Če bi revizijsko podjetje opravljalo nerevizijske storitve za družbo, ne bi smelo izvajati obvezne revizije navedene družbe, zato bi se zmanjšalo število revizijskih podjetij, ki bi lahko izvajala obvezno revizijo, zlasti revizijo velikih subjektov javnega interesa, kjer je trg koncentriran. Zato je primerno, da se za zagotovitev minimalnega števila revizijskih podjetij, ki lahko opravljajo revizijske storitve za velike subjekte javnega interesa, določi, da velika revizijska podjetja v okviru svojega poslovanja izvajajo zlasti obvezno revizijo, opravljanje drugih storitev, ki niso povezane z njihovo obvezno revizijsko funkcijo, kot so svetovalne storitve, pa je treba prepovedati.

(11) Zakoniti revizorji, revizijska podjetja ali člani njihovih mrež lahko z opravljanjem storitev, razen obvezne revizije, za revidirane subjekte ogrozijo svojo neodvisnost. Zato je primerno določiti, da zakoniti revizor, revizijsko podjetje in člani njihove mreže ne smejo za svoje revidirane subjekte opravljati nerevizijskih storitev. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje bi morala biti sposobna zagotavljati storitve predložitve zagotovil, davčne svetovalne storitve in druge nerevizijske storitve, ki niso prepovedane, če je zagotavljanje teh storitev vnaprej odobrila revizijska komisija ter če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sama menita, da nudenje teh storitev ne predstavlja grožnje za njuno neodvisnost, ki je z zaščitnimi ukrepi ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Za preprečitev nasprotja interesov je pomembno, da zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pred sprejetjem posla obvezne revizije subjekta javnega interesa ali njegovim nadaljevanjem oceni, ali so zahteve glede neodvisnosti izpolnjene in zlasti ali je zaradi razmerja z navedenim subjektom neodvisnost ogrožena. Prav tako je pomembno, da za ohranjanje te neodvisnosti vodi evidence vseh nevarnosti za svojo neodvisnost in neodvisnost svojih zaposlenih ter drugih oseb, vključenih v postopek obvezne revizije, ter uporabljenih zaščitnih ukrepov za omilitev navedenih nevarnosti. Če so nevarnosti za njegovo neodvisnost celo po uporabi zaščitnih ukrepov za omilitev navedenih nevarnosti prevelike, mora odstopiti od revizijskega posla ali ga zavrniti. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje mora vsako leto revizijski komisiji revidiranega subjekta potrditi svojo neodvisnost ter s takšno komisijo razpravljati o kakršnih koli nevarnostih za svojo neodvisnost in uporabljenih zaščitnih ukrepih za omilitev navedenih nevarnosti.

(12) Za preprečitev nasprotja interesov je pomembno, da zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pred sprejetjem posla obvezne revizije subjekta javnega interesa ali njegovim nadaljevanjem oceni, ali so zahteve glede neodvisnosti izpolnjene in zlasti ali je zaradi razmerja z navedenim subjektom neodvisnost ogrožena. Če so nevarnosti za njegovo neodvisnost celo po uporabi zaščitnih ukrepov za omilitev navedenih nevarnosti prevelike, mora odstopiti od revizijskega posla ali ga zavrniti. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje mora vsako leto revizijski komisiji revidiranega subjekta potrditi svojo neodvisnost ter s takšno komisijo razpravljati o kakršnih koli nevarnostih za svojo neodvisnost in uporabljenih zaščitnih ukrepih za omilitev navedenih nevarnosti.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Pomembno je, da zakoniti revizorji in revizijska podjetja spoštujejo pravico do zasebnega življenja in pravico do varstva podatkov svojih strank. Zato jih morajo zavezovati stroga pravila o zaupnosti in poslovni skrivnosti, ki pa ne smejo ovirati pravilnega izvajanja te uredbe ali sodelovanja z revizorjem skupine med izvajanjem revizije konsolidiranih računovodskih izkazov, kadar je nadrejeno podjetje v tretji državi, če je to v skladu z Direktivo 95/46/ES. Vendar v skladu s takšnimi pravili zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne sme sodelovati z organi tretjih držav zunaj okvirov sodelovanja iz poglavja XI Direktive 2006/43/ES. Navedena pravila o zaupnosti morajo veljati tudi za vsakega zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje, ki ne sodeluje več pri posamezni revizijski nalogi.

črtano

Uvodno izjavo 14 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Na podlagi obvezne revizije se pripravi mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov revidiranih subjektov. Ker zainteresirane strani morda ne poznajo omejitev revizije (pomembnost, tehnike vzorčenja, vloga revizorja pri odkrivanju goljufij in odgovornost poslovodnega osebja), se lahko pričakovanja razlikujejo. Za zmanjšanje takšnih razlik je treba jasneje opredeliti obseg obvezne revizije.

črtano

Uvodno izjavo 15 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Čeprav mora biti za zagotavljanje finančnih podatkov odgovorno zlasti vodstvo revidiranih družb, pa revizorji svojo vlogo opravljajo tudi tako, da so s stališča uporabnikov kritični do vodstva. Zato je treba za izboljšanje kakovosti revizije okrepiti strokovno skrbnost revizorjev do revidiranega subjekta. Revizorji se morajo ne glede na svoje pretekle izkušnje v zvezi s poštenostjo in integriteto vodstva revidiranega subjekta zavedati, da so možne pomembne napačne navedbe, ne glede na to, ali so posledica goljufije ali napake. Zagotavljanje kakovostne revizije mora biti glavno merilo pri organiziranju revizijskega dela in dodelitvi potrebnih sredstev za naloge. Integriteta zakonitega revizorja, revizijskega podjetja in njihovega osebja je bistvenega pomena za zagotavljanje zaupanja javnosti v obvezne revizije in finančne trge. Zato je treba vsak dogodek, ki lahko resno ogrozi integriteto dejavnosti obvezne revizije, primerno obravnavati. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje mora revizijsko delo ustrezno dokumentirati.

črtano

Uvodno izjavo 16 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) V primeru konsolidiranih računovodskih izkazov je treba jasno opredeliti odgovornosti zakonitih revizorjev, ki revidirajo različne subjekte skupine. Zato mora biti revizor skupine v celoti odgovoren za revizijsko poročilo.

črtano

 

Uvodno izjavo 17 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Zanesljiv pregled notranjega obvladovanja kakovosti dela, opravljenega v okviru vsakega posla obvezne revizije, mora prispevati k visoki kakovosti revizije. Zato zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne sme izdati svojega revizijskega poročila, dokler takšen pregled notranjega obvladovanja kakovosti ni končan.

črtano

Uvodno izjavo 18 se prestavi v Direktivo 2006/43/ES.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Rezultate obvezne revizije je treba zainteresiranim stranem predložiti v revizijskem poročilu. Za povečanje zaupanja zainteresiranih strani v računovodske izkaze revidiranega subjekta je zlasti pomembno, da je revizijsko poročilo dobro zasnovano in trdno utemeljeno ter vključuje dodatne informacije, povezane z izvedeno revizijo. Revizijsko poročilo mora vsebovati predvsem dovolj informacij o uporabljeni metodologiji, zlasti v kakšnem obsegu je bila bilanca stanja preverjena neposredno ter v kakšnem obsegu je bilo izvedeno preskušanje sistema in skladnosti, o stopnjah pomembnosti, uporabljenih za izvajanje revizije, o ključnih področjih tveganja za pomembne napačne navedbe letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, o tem, ali je bila obvezna revizija namenjena odkrivanju goljufije, ter v primeru mnenja s pridržkom, negativnega mnenja ali odklonitve mnenja o razlogih za takšno odločitev.

(19) Rezultate obvezne revizije je treba zainteresiranim stranem predložiti v revizijskem poročilu. Za povečanje zaupanja zainteresiranih strani v računovodske izkaze revidiranega subjekta je zlasti pomembno, da je revizijsko poročilo dobro zasnovano in trdno utemeljeno ter vključuje dodatne informacije, povezane z izvedeno revizijo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Vrednost obvezne revizije za revidirani subjekt bi se povečala, če bi se okrepilo sodelovanje med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem na eni strani in revizijsko komisijo na drugi strani. Poleg rednega dialoga med izvajanjem obvezne revizije je pomembno, da zakoniti revizor ali revizijsko podjetje revizijski komisiji predloži dodatno in podrobnejše poročilo o rezultatih obvezne revizije. Takšna dodatna podrobna poročila morajo biti na voljo nadzornikom subjektov javnega interesa, vendar ne javnosti.

(20) Vrednost obvezne revizije za revidirani subjekt bi se povečala, če bi se okrepilo sodelovanje med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem na eni strani in revizijsko komisijo na drugi strani. Poleg rednega dialoga med izvajanjem obvezne revizije je pomembno, da zakoniti revizor ali revizijsko podjetje revizijski komisiji predloži dodatno in podrobnejše poročilo o rezultatih obvezne revizije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja nadzornike subjektov javnega interesa že obveščajo o dejstvih in odločitvah, ki lahko kršijo pravila glede dejavnosti revidiranega subjekta ali ogrozijo nemoteno poslovanje revidiranega subjekta. Izvajanje nadzornih nalog bi bilo lažje tudi, če bi morali nadzorniki kreditnih in finančnih institucij vzpostaviti reden dialog s svojimi zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji.

(21) Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja pristojne organe, ki nadzirajo subjekte javnega interesa, že obveščajo o dejstvih in odločitvah, ki lahko kršijo pravila glede dejavnosti revidiranega subjekta ali ogrozijo nemoteno poslovanje revidiranega subjekta. Izvajanje nadzornih nalog bi bilo lažje tudi, če bi morali nadzorniki kreditnih in finančnih institucij ter njihovi zakoniti revizorji in revizijska podjetja vzpostaviti reden dialog.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Za povečanje zaupanja v zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezno revizijo subjektov javnega interesa, ter njihove odgovornosti morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja izboljšati pregledno poročanje. Zato morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja razkriti revidirane finančne informacije, zlasti skupni promet, razdeljen na plačila za revizijske storitve, ki jih plačajo subjekti javnega interesa, plačila za revizijske storitve, ki jih plačajo drugi subjekti, in plačila za druge storitve. Razkriti morajo tudi finančne informacije na ravni mreže, v katero so vključeni. Revizijska podjetja morajo pregledna poročila dopolniti z izjavo o upravljanju, iz katere je razvidno, ali je v revizijskem podjetju vzpostavljena ureditev dobrega upravljanja podjetja. Pristojnim organom morajo predložiti dodatne dopolnilne informacije o plačilih za revizijske storitve, da jim olajšajo izvajanje nadzornih nalog.

(22) Za povečanje zaupanja v zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezno revizijo subjektov javnega interesa, ter njihove odgovornosti morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja izboljšati pregledno poročanje. Zato morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja razkriti revidirane finančne informacije, zlasti skupni promet, razdeljen na plačila za revizijske storitve, ki jih plačajo subjekti javnega interesa, plačila za revizijske storitve, ki jih plačajo drugi subjekti, in plačila za druge storitve. Razkriti morajo tudi finančne informacije na ravni mreže, v katero so vključeni. Pristojnim organom morajo predložiti dodatne dopolnilne informacije o plačilih za revizijske storitve, da jim olajšajo izvajanje nadzornih nalog.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Revizijske komisije ali organi, ki opravljajo enako funkcijo v revidiranem subjektu, odločilno prispevajo k visokokakovostni obvezni reviziji. Za okrepitev neodvisnosti in strokovnosti revizijske komisije je treba določiti, da mora biti večina njenih članov neodvisna ter da je vsaj en član komisije usposobljen za revizijo, drug član pa za revizijo in/ali računovodstvo. Priporočilo Komisije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta določa, kako se ustanovijo in delujejo revizijske komisije. Vendar je ob upoštevanju velikosti upravnih odborov in nadzornih svetov v družbah z zmanjšano tržno kapitalizacijo ter v malih in srednje velikih subjektih javnega interesa primerno, da lahko funkcije, dodeljene revizijski komisiji za navedene subjekte ali organu, ki v revidiranem subjektu opravlja enake funkcije, izvaja upravni ali nadzorni organ kot celota. Subjekti javnega interesa, ki so KNPVP ali alternativni investicijski skladi, morajo biti oproščeni obveznosti, da imajo revizijsko komisijo. Pri tej izjemi je upoštevano dejstvo, da kadar ti skladi delujejo le za namen združevanja sredstev, vzpostavitev revizijske komisije ni primerna. KNPVP in alternativni investicijski skladi ter njihove družbe za upravljanje delujejo v strogo določenem zakonodajnem okolju ter jih upravljajo posebni mehanizmi, kot so kontrole, ki jih izvajajo njihovi skrbniki.

črtano

Uvodno izjavo 23 se prestavi v uvodno izjavo 11 a (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi manjša, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

(24) Okrepiti je treba vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi manjša, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Pravica skupščine delničarjev ali članov revidiranega subjekta, da izberejo zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje, ne bi bila pomembna, če bi revidirani subjekt s tretjo osebo sklenil pogodbo, ki bi omejevala takšno izbiro. Zato je treba vse pogodbene klavzule, ki jih sprejmeta revidirani subjekt in tretja oseba v zvezi z imenovanjem ali omejitvijo izbire posameznega revizorja ali revizijskega podjetja, šteti za nične in neveljavne.

(25) Pravica skupščine delničarjev ali članov revidiranega subjekta, da izberejo zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje, ne bi bila pomembna, če bi revidirani subjekt s tretjo osebo sklenil pogodbo, ki bi omejevala takšno izbiro. Zato je treba vse pogodbene klavzule, ki jih sprejmeta revidirani subjekt in tretja oseba v zvezi z imenovanjem ali omejitvijo izbire na določene revizorje ali revizijska podjetja, šteti za nične in neveljavne.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Imenovanje več kot enega zakonitega revizorja oziroma revizijskega podjetja s strani subjektov javnega interesa bi okrepilo izvajanje strokovne skrbnosti in prispevalo k vedno večji kakovosti revizije. Ta ukrep bi, v kombinaciji z vključenostjo manjših revizijskih podjetij, tudi spodbudil razvoj zmogljivosti takšnih podjetij ter tako prispeval k čedalje večji izbiri zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij za subjekte javnega interesa. Zato bi slednje bilo treba spodbujati in motivirati, naj imenujejo več kot enega zakonitega revizorja oziroma revizijsko podjetje za izvajanje obvezne revizije.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Za obravnavanje nevarnosti domačnosti in s tem za krepitev neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba določiti najdaljše trajanje revizijskega posla, ki ga zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za posamezni revidirani subjekt. Vzpostaviti je treba tudi ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno s ključnimi revizijskimi partnerji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Določiti je treba tudi ustrezno obdobje, v katerem takšen zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne sme izvajati obvezne revizije istega subjekta. Da se zagotovi nemoten prehod, mora prejšnji revizor novemu revizorju predložiti dokument o primopredaji z ustreznimi informacijami.

(27) Za obravnavanje nevarnosti domačnosti in s tem za krepitev neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba zagotoviti postopno menjavo osebja, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno s ključnimi revizijskimi partnerji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a) Redni in odprti obvezni razpisi za revizijske in nerevizijske storitve zagotavljajo malim in srednjim podjetjem priložnost, da predstavijo svoje storitve ter znanja in veščine v preglednem procesu ter povečajo svojo prepoznavnost kot ponudniki storitev za subjekte javnega interesa. Z razpisi se revizijske komisije močno spodbuja k obravnavi širšega nabora možnih ponudnikov revizijskih in nerevizijskih storitev. Namen razpisnih določb iz te uredbe pa ni prisilno menjavanje ponudnikov nerevizijskih storitev in revizorjev. Večkratno ponovno imenovanje je torej izrecno dovoljeno, če so v celoti izpolnjeni pogoji iz teh določb.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Da se s preprečevanjem nasprotij interesov zagotovi visoka raven zaupanja vlagateljev in potrošnikov v notranji trg, morajo pristojni organi, ki so neodvisni od revizijske stroke in imajo ustrezno zmogljivost, strokovno znanje in vire, ustrezno nadzirati zakonite revizorje in revizijska podjetja. Nacionalni pristojni organi morajo imeti potrebna pooblastila za opravljanje nadzornih nalog, vključno s pravico dostopa do dokumentov, zahteve za informacije od katere koli osebe in izvajanja inšpekcijskih pregledov. Specializirati se morajo za nadzor finančnih trgov, izpolnjevanja obveznosti računovodskega poročanja ali za nadzor obvezne revizije. Vendar je treba omogočiti, da nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih za subjekte javnega interesa, izvajajo pristojni organi, ki so odgovorni za nadzor navedenih subjektov. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne smejo kakor koli neprimerno vplivati na financiranje pristojnih organov.

(29) Da se s preprečevanjem nasprotij interesov zagotovi visoka raven zaupanja vlagateljev in potrošnikov v notranji trg, morajo pristojni organi, ki so neodvisni od revizijske stroke in imajo ustrezno zmogljivost, strokovno znanje in vire, ustrezno nadzirati zakonite revizorje in revizijska podjetja. Nacionalni pristojni organi morajo imeti potrebna pooblastila za opravljanje nadzornih nalog, vključno s pravico dostopa do dokumentov, zahteve za informacije od katere koli osebe in izvajanja inšpekcijskih pregledov. Specializirati se morajo za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti računovodskega poročanja ali za nadzor obvezne revizije. Vendar je treba omogočiti, da nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih za subjekte javnega interesa, izvajajo pristojni organi, ki so odgovorni za nadzor navedenih subjektov. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne smejo kakor koli neprimerno vplivati na financiranje pristojnih organov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Preiskave prispevajo k odkrivanju, preprečevanju in popravljanju neustreznega izvajanja obvezne revizije subjektov javnega interesa. Zato morajo biti pristojni organi pooblaščeni za preiskovanje zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij.

(32) Preiskave prispevajo k odkrivanju, preprečevanju in popravljanju neustreznega izvajanja obvezne revizije subjektov javnega interesa. Zato morajo biti pristojni organi pooblaščeni za preiskovanje zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij. Pri izvajanju preiskave bi morali imeti možnost sodelovanja s strokovnimi organi revizorjev.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Trg storitev na področju obvezne revizije subjektov javnega interesa se postopno razvija. Zato morajo pristojni organi spremljati dogajanje na trgu, zlasti morebitno omejeno izbiro revizorja in tveganja, ki so posledica visoke koncentracije na trgu.

(33) Trg storitev na področju obvezne revizije subjektov javnega interesa se postopno razvija. Zato morajo pristojni organi spremljati dogajanje na trgu, zlasti glede vpliva zagotavljanja storitev predložitve zagotovil, davčnih svetovalnih storitev in drugih nerevizijskih storitev strankam, ki so subjekti javnega interesa, na zaupanje v kakovost revizijskega dela, neodvisnost revizorjev in vlogo revizijskih komisij pri spremljanju kakovosti revizijskega dela in varovanju neodvisnosti revizorjev.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a) Ta uredba zagotavlja, da bo sodelovanje med organi, pristojnimi za dejavnosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij, ki revidirajo računovodske izkaze subjektov javnega interesa, po vsej Uniji potekalo in bo usklajeno v okviru organa ESMA. Slednji bo tako nadomestil mehanizem sodelovanja na ravni Unije, ki je doslej deloval v okviru Evropske skupine organov za nadzor revizorjev, tj. strokovne skupine, ki je bila ustanovljena s Sklepom 2005/909/ES1 in ki ji predseduje Evropska komisija, in sicer z ustanovitvijo stalnega notranjega odbora, ki ga bodo sestavljali pristojni organi, imenovani za opravljanje nalog iz te uredbe. Pristojni organi iz člena 32 Direktive 2006/43/ES, ki so doslej tvorili Evropsko skupino organov za nadzor revizorjev, so polnopravni člani omenjenega stalnega notranjega odbora. Na ta način se bo dragoceno delo, ki ga je opravljala Evropska skupina organov za nadzor revizorjev, nadaljevalo v okviru stalnega notranjega odbora. Javni nadzor pa bi se moral še naprej izvajati na nacionalni ravni.

 

____________________

 

1 Sklep Komisije z dne 14. decembra 2005 o ustanovitvi skupine strokovnjakov, ki bo svetovala Komisiji ter olajšala sodelovanje med sistemi javnega nadzora nad zakonsko določenimi revizorji in revizijskimi družbami (UL L 329, 16.12.2005, str. 38).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) S priznavanjem sposobnosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij za izvajanje obveznih revizij subjektov javnega interesa je treba olajšati dostop revizorjev in podjetij do drugih strank. Zato je treba vzpostaviti evropsko potrdilo o kakovosti, ki ga mora razviti ESMA. Nacionalni pristojni organi bi morali sodelovati pri presoji kandidatov za dodelitev certifikata.

 

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov so potrebni trajnostne revizijske zmogljivosti in konkurenčen trg za storitve obvezne revizije, ki ponuja dovolj izbire med revizijskimi podjetji, zmožnimi opraviti obvezno revizijo subjektov javnega interesa. ESMA mora poročati o spremembah, ki jih v strukturo revizijskega trga vnaša ta uredba. Pri tovrstni analizi mora ESMA upoštevati učinek, ki ga imajo nacionalne ureditve civilne odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga. Komisija bi morala na podlagi takega poročila in drugih ustreznih dokazil predložiti poročilo o učinku nacionalnih ureditev odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga in sprejeti ukrepe, ki se ji na podlagi izsledkov poročila zdijo ustrezni.

(40) Za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov so potrebni trajnostne revizijske zmogljivosti in konkurenčen trg za storitve obvezne revizije, ki ponuja dovolj izbire med revizijskimi podjetji, zmožnimi opraviti obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Evropska mreža za konkurenco bi morala poročati o spremembah, ki jih v strukturo revizijskega trga vnaša ta uredba. Pri tovrstni analizi bi morala Evropska mreža za konkurenco upoštevati učinek, ki ga imajo nacionalne ureditve civilne odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga. Komisija bi morala na podlagi takega poročila in drugih ustreznih dokazil predložiti poročilo o učinku nacionalnih ureditev odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga in sprejeti ukrepe, ki se ji na podlagi izsledkov poročila zdijo ustrezni.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41) Za zagotovitev večje skladnosti z zahtevami iz te uredbe in v skladu s sporočilom Komisije z dne 9. decembra 2010 z naslovom Krepitev sistemov sankcij v sektorju finančnih storitev je treba pristojnim organom zagotoviti večja pooblastila za sprejemanje nadzornih ukrepov in izrekanje sankcij. Določiti je treba upravne denarne sankcije za zakonite revizorje, revizijska podjetja in subjekte javnega interesa, ki storijo opredeljene kršitve. Pristojni organi morajo sankcije in ukrepe izvajati pregledno. Pri sprejetju in objavi sankcij je treba spoštovati temeljne pravice v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8) ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47).

(41) Za večjo skladnost z zahtevami te uredbe bi morale države članice za ugotovljene kršitve predpisati upravne denarne kazni za zakonite revizorje, revizijska podjetja in subjekte javnega interesa. V ta namen bi morali biti ukrepi in kazni ustrezno odvračilni, sorazmerni in dosledno izvrševani. Pri sprejetju in objavi sankcij je treba spoštovati temeljne pravice v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8) ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (člen 47). Države članice morajo zagotoviti, da je zoper odločitve pristojnih nacionalnih organov možna pritožba na sodišču.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42) Prijavitelji nepravilnosti lahko pristojne organe opozorijo na nove informacije, ki jim lahko pomagajo pri odkrivanju in sankcioniranju nepravilnosti, vključno z goljufijo. Vendar lahko prijavitelje nepravilnosti od tega odvrne strah pred povračilnimi ukrepi ali pomanjkanje spodbud. Države članice morajo zato zagotoviti ustrezne ureditve, ki bodo prijavitelje nepravilnosti spodbudile k obveščanju pristojnih organov o morebitnih kršitvah te uredbe in jih zaščitile pred povračilnimi ukrepi. Države članice jih lahko k temu tudi spodbujajo, vendar morajo biti prijavitelji nepravilnosti do takšnih spodbud upravičeni le, kadar zagotovijo nove informacije, ki jih niso dolžni posredovati v skladu z zakonom, in kadar te informacije omogočijo sankcioniranje kršitve te uredbe. Države članice morajo zagotoviti tudi, da sistemi za prijavljanje nepravilnosti, ki jih izvajajo, vključujejo mehanizme za ustrezno zaščito prijavljene osebe, zlasti kar zadeva njeno pravico do varstva osebnih podatkov, ter postopke, ki zagotavljajo pravico prijavljene osebe do obrambe in zaslišanja pred sprejetjem odločitve v zvezi z njo ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem zoper odločitev v zvezi z njo.

črtano

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Za upoštevanje razvoja na področju revizije in revizijskem trgu je treba Komisijo pooblastiti, da določi tehnične zahteve v zvezi z vsebino dokumenta o primopredaji, ki mora biti predložen novemu zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju, in v zvezi z uvedbo evropskega potrdila o kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa.

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Komisijo je treba pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih, na področju revizije in v revizorski stroki ter se opredelijo zahteve iz te uredbe. Delegirane akte je treba uporabiti zlasti za prilagoditev seznama povezanih revizijskih in nerevizijskih storitev ter za določitev višine plačil, ki jih lahko ESMA zaračuna zakonitim revizorjem in revizijskim podjetjem za izdajo evropskega potrdila o kakovosti. Predvsem je pomembno, da Komisija med pripravami izvede ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(44) Komisijo je treba pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s prilagoditvijo seznama povezanih revizijskih in nerevizijskih storitev, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih, na področju revizije in v revizorski stroki ter se opredelijo zahteve iz te uredbe. Predvsem je pomembno, da Komisija pri pripravah izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) Za zagotovitev pravne varnosti in nemotenega prehoda na ureditev iz te uredbe je treba uvesti prehodno ureditev glede začetka veljavnosti obveznosti v zvezi z menjavo revizijskih podjetij, organizacijo postopka izbire revizijskega podjetja in preoblikovanjem revizijskih podjetij v podjetja, ki izvajajo samo revizijske storitve.

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko subjekte javnega interesa, ki niso izdali prenosljivih vrednostnih papirjev, s katerimi se lahko trguje na reguliranem trgu v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, in njihovega zakonitega revizorja/njihove zakonite revizorje ali revizijsko podjetje/revizijska podjetja oprostijo ene ali več zahtev iz te uredbe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

črtano

Veliki subjekti javnega interesa

 

V tej uredbi „veliki subjekti javnega interesa“ zajemajo:

 

(a) v zvezi s subjekti iz člena 2(13)(a) Direktive 2006/43/ES največjih 10 izdajateljev delnic v vsaki državi članici glede na tržno kapitalizacijo na podlagi kotacij ob zaključku leta in v vsakem primeru vse izdajatelje delnic, ki so imeli povprečno tržno kapitalizacijo več kot 1 000 000 000 EUR na podlagi kotacij ob zaključku leta za prejšnja tri koledarska leta;

 

(b) v zvezi s subjekti iz člena 2(13)(b) do (f) Direktive 2006/43/ES vsak subjekt, katerega bilančna vsota na datum bilance stanja tega subjekta presega 1 000 000 000 EUR;

 

(c) v zvezi s subjekti iz člena 2(13)(g) in (h) Direktive 2006/43/ES vsak subjekt, katerega skupna upravljana sredstva na datum bilance stanja tega subjekta presegajo 1 000 000 000 EUR.

 

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme vse potrebne ukrepe, da na izvedbo obvezne revizije subjekta javnega interesa ne vpliva nobeno obstoječe ali morebitno nasprotje interesov ali poslovni ali drug odnos, ki vključuje zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, ali, kadar je ustrezno, njegovo mrežo, poslovodno osebje, revizorje, zaposlene, katere koli druge fizične osebe, katerih storitve so dane na voljo ali so pod nadzorom zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ali katero koli osebo, ki je z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem neposredno ali posredno povezana z obvladovanjem.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme vse razumne ukrepe, da na neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ki izvaja obvezno revizijo, ne vplivajo finančni, osebni, poslovni, zaposlitveni ali drugi odnosi z zakonitim revizorjem, revizijskim podjetjem, njegovo mrežo ali katero koli fizično osebo, ki je na položaju, s katerega bi lahko neposredno ali posredno vplivala na izid obvezne revizije.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Notranja organizacija revizorjev in revizijskih podjetij

 

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izpolnjuje naslednje organizacijske zahteve:

 

(a) revizijsko podjetje oblikuje ustrezne politike in postopke, s katerimi zagotovi, da njegovi lastniki ali delničarji ter člani upravnih, poslovodnih in nadzornih organov takšnega podjetja ali pridruženega podjetja ne posegajo v izvajanje obvezne revizije na kakršen koli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost zakonitega revizorja, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja;

 

(b) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ima zanesljive upravne in računovodske postopke, mehanizme notranjega kontroliranja, učinkovite postopke za oceno tveganja ter učinkovite nadzorne in zaščitne ukrepe za sisteme obdelovanja informacij.

 

Namen navedenih mehanizmov notranjega kontroliranja je zagotoviti skladnost z odločitvami in postopki na vseh ravneh revizijskega podjetja ali delovne strukture zakonitega revizorja.

 

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvaja in vzdržuje postopke odločanja in organizacijske strukture, ki jasno in na dokumentiran način določajo, kaj mora biti navedeno v poročilu, ter razporejajo funkcije in odgovornosti;

 

(c) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oblikuje ustrezne politike in postopke, s katerimi zagotovi, da imajo njegovi zaposleni in katere koli druge fizične osebe, katerih storitve so na voljo zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju ali so pod njegovim nadzorom in ki so neposredno vključene v dejavnosti obvezne revizije, ustrezno znanje in izkušnje za izvajanje dodeljenih nalog;

 

(d) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oblikuje ustrezne politike in postopke, s katerimi zagotovi, da zunanje izvajanje pomembnih revizijskih funkcij ni opravljeno na način, ki poslabša kakovost notranjega kontroliranja zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in zmožnost pristojnih organov, da nadzirajo, kako zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izpolnjuje obveznosti iz te uredbe;

 

(e) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi primerno in učinkovito organizacijsko in upravno ureditev za preprečevanje, ugotavljanje, odpravljanje ali obvladovanje in razkritje nevarnosti za neodvisnost iz člena 11(2);

 

(f) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oblikuje ustrezne postopke in standarde za izvajanje obveznih revizij subjektov javnega interesa, usposabljanje, nadzor in pregled dejavnosti zaposlenih ter organiziranje strukture revizijskega spisa iz člena 15(5);

 

(g) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi sistem notranjega obvladovanja kakovosti, da zagotovi kakovostno obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Sistem obvladovanja kakovosti zajema vsaj postopke in standarde iz točke (f). V primeru revizijskega podjetja je za sistem notranjega obvladovanja kakovosti odgovorna oseba, ki izpolnjuje pogoje za zakonitega revizorja;

 

(h) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje uporablja ustrezne sisteme, vire in postopke za zagotavljanje stalnosti in pravilnosti pri izvajanju svojih dejavnosti obvezne revizije;

 

(i) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oblikuje politiko, ki njemu in njegovim zaposlenim pri opravljanju dela prepoveduje udeležbo pri kakršnem koli kaznivem dejanju ali kršitvi zakonodaje. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi tudi primerno in učinkovito organizacijsko in upravno ureditev za ukrepanje v primeru dogodkov, ki imajo ali lahko imajo resne posledice za integriteto njegovih dejavnosti obvezne revizije, in za evidentiranje teh dogodkov;

 

(j) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje uvede ustrezne politike prejemkov, ki z zadostnimi spodbudami za učinkovitost zagotavljajo kakovostno revizijo. Plačila in ocene učinkovitosti zaposlenih niso odvisni od višine prihodkov, ki jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje prejme od revidiranega subjekta;

 

(k) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje spremlja in ocenjuje primernost in učinkovitost svojih sistemov, mehanizmov notranjega kontroliranja, notranjega obvladovanja kakovosti in ureditev, vzpostavljenih v skladu s to uredbo, ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvaja zlasti letno ocenjevanje sistema notranjega obvladovanja kakovosti iz točke (g). Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vodi evidenco o ugotovitvah navedenega ocenjevanja in vseh predlaganih ukrepih za spremembo sistema notranjega obvladovanja kakovosti.

 

Politike in postopki iz prvega pododstavka se dokumentirajo in posredujejo zaposlenim pri zakonitem revizorju ali v revizijskem podjetju.

 

Zunanje izvajanje revizijskih funkcij iz točke (d) ne vpliva na odgovornost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja do revidiranega subjekta.

 

2. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pri izpolnjevanju zahtev iz odstavka 1 tega člena upošteva obseg in zapletenost svojih dejavnosti.

 

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje lahko pristojnemu organu iz člena 35(1) dokaže, da je taka skladnost sorazmerna z obsegom in zapletenostjo dejavnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

 

Člen 6 se prestavi v člen 24a (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Neodvisnost od revidiranega subjekta

 

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ter vsi imetniki glasovalnih pravic v revizijskem podjetju so neodvisni od revidiranega subjekta in niso vključeni v sprejemanje odločitev revidiranega subjekta.

 

2. Zakoniti revizor, revizijsko podjetje, njegovi ključni revizijski partnerji, njihovi zaposleni ter katera koli druga fizična oseba, katere storitve so na voljo takemu revizorju ali podjetju ali so pod njegovim nadzorom in ki je neposredno vključena v dejavnosti obvezne revizije, ter osebe, ki so tesno povezane z njimi, kot je navedeno v členu 1(2) Direktive Komisije 2004/72/ES, ne sodelujejo pri nakupu, prodaji ali sklepanju poslov v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom, ki ga izda, zanj jamči ali ga drugače podpira kateri koli revidirani subjekt, s področja njihovih dejavnosti obvezne revizije, razen če gre za deleže v razpršenih kolektivnih naložbenih shemah, vključno z upravljanimi skladi, kot so pokojninski skladi ali življenjska zavarovanja.

 

3. Osebe ali podjetja iz odstavka 2 ne sodelujejo pri določanju ali drugače vplivajo na določanje obvezne revizije katerega koli revidiranega subjekta, če so:

 

(a) lastniki finančnih instrumentov revidiranega subjekta, razen deležev v razpršenih kolektivnih naložbenih shemah;

 

(b) lastniki finančnih instrumentov katerega koli subjekta, povezanega z revidiranim subjektom, katerih lastništvo bi lahko povzročilo ali se na splošno obravnavalo kot vzrok za nasprotje interesov, razen če gre za deleže v razpršenih kolektivnih naložbenih shemah;

 

(c) nedavno bili zaposleni ali imeli poslovni odnos ali kakršen koli drug odnos z revidiranim subjektom, ki bi lahko povzročil ali se na splošno obravnaval kot vzrok za nasprotje interesov.

 

4. Osebe ali podjetja iz odstavka 2 ne zahtevajo ali sprejemajo denarja, daril ali uslug od katere koli osebe, s katero je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v pogodbenem razmerju.

 

5. Nacionalni ukrepi v zvezi s poklicno etiko, sprejeti v skladu s členom 21(1) Direktive 2006/43/ES, ki niso združljivi z odstavki 2, 3 in 4, se ne uporabljajo.

 

Člen 7 se prestavi v člen 22 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

črtano

Zaposlovanje nekdanjih zakonitih revizorjev ali zaposlenih pri zakonitih revizorjih ali v revizijskem podjetju s strani subjektov javnega interesa

 

1. Zakoniti revizor ali ključni revizijski partner, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa v imenu revizijskega podjetja, pred pretekom najmanj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot zakoniti revizor ali ključni revizijski partner, ne sme prevzeti naslednjih funkcij:

 

(a) prevzeti ključnega vodstvenega položaja v revidiranem subjektu;

 

(b) postati član revizijske komisije revidiranega subjekta ali, kadar taka komisija ne obstaja, organa, ki opravlja enake funkcije kot revizijska komisija;

 

(c) postati neizvršni član upravnega organa ali član nadzornega organa revidiranega subjekta.

 

2. Zaposleni pri zakonitem revizorju ali v revizijskem podjetju, ki izvaja obvezno revizijo, ali katera koli druga fizična oseba, katere storitve so dane na voljo ali so pod nadzorom zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, kadar so ti zaposleni ali druge fizične osebe osebno imenovane za zakonitega revizorja, ne smejo pred pretekom najmanj enega leta po tem, ko so prenehali neposredno sodelovati pri dejavnostih obvezne revizije, prevzeti funkcij iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1.

 

Člen 8 se prestavi v člen 22a (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar zakoniti revizor ali revizijsko podjetje za revidirani subjekt opravi povezane storitve finančne revizije iz člena 10(2), plačilo za te storitve ne presega 10 % plačil, ki jih revidirani subjekt plača za obvezno revizijo.

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar skupni znesek plačil, ki jih zagotovi subjekt javnega interesa, za katerega velja obvezna revizija, za dve zaporedni leti znaša najmanj 15 % skupnih letnih plačil, ki jih prejme zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, revizor ali podjetje o teh okoliščinah obvesti pristojni organ iz člena 35(1). Pristojni organ iz člena 35(1) se na podlagi objektivnih dejstev, ki mu jih predloži zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, odloči, ali zakoniti revizor oziroma revizijsko podjetje takega subjekta lahko še naprej opravlja obvezno revizijo za dodatno obdobje, ki v nobenem primeru ne sme biti daljše od dveh let.

Kadar skupni znesek plačil, ki jih zagotovi subjekt javnega interesa, za katerega velja obvezna revizija, za dve zaporedni leti znaša najmanj 15 % skupnih letnih plačil, ki jih prejme zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, revizor ali podjetje o teh okoliščinah obvesti pristojni organ iz člena 35(1). Pristojni organ iz člena 35(1) se na podlagi objektivnih dejstev, ki mu jih predloži zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, lahko odloči, ali zakoniti revizor oziroma revizijsko podjetje takega subjekta lahko še naprej opravlja obvezno revizijo za dodatno obdobje, ki v nobenem primeru ne sme biti daljše od dveh let.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar se uporablja člen 37(2) Direktive 2006/43/ES, se odstavek 3 tega člena ne uporablja.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prepoved opravljanja nerevizijskih storitev

Nerevizijske storitve

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, lahko za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja opravlja storitve obvezne revizije in povezane storitve finančne revizije.

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, lahko za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja opravlja storitve obvezne revizije, storitve predložitve zagotovil, davčne svetovalne storitve in druge nerevizijske storitve, ki niso prepovedane, kadar je zagotavljanje teh storitev vnaprej odobrila revizijska komisija v skladu z revizijsko politiko, potrjeno skladno s členom 10a, ter če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sama menita, da nudenje teh storitev ne predstavlja grožnje za neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ki je z zaščitnimi ukrepi ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, lahko član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji opravlja storitve obvezne revizije ali povezane storitve finančne revizije.

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, lahko član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji opravlja storitve obvezne revizije, druge storitve predložitve zagotovil, davčne svetovalne storitve in druge nerevizijske storitve, ki niso prepovedane, kadar je zagotavljanje teh storitev vnaprej odobrila revizijska komisija v skladu z revizijsko politiko, potrjeno skladno s členom 10a, ter če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sama menita, da nudenje teh storitev ne predstavlja grožnje za neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ki je z zaščitnimi ukrepi ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V tem členu povezane storitve finančne revizije pomenijo:

2. V tem členu storitve predložitve zagotovil, davčne svetovalne storitve in druge nerevizijske storitve pomenijo zlasti:

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka (e)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) potrdilo o izpolnjevanju davčnih zahtev, kadar tako potrdilo zahteva nacionalno pravo;

(e) predložitev potrdil o izpolnjevanju davčnih zahtev, pripravo davčnih napovedi, svetovanje o posrednih davkih, davkih na izplačane plače, carinah in ukrepih javne podpore ter podporo pri davčnih inšpekcijah in preiskavah davčnih organov;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka (e a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) predložitev zagotovil o izvajanju in nadaljnjem razvoju elektronskih sistemov za obdelavo podatkov;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) morebitne druge zakonske obveznosti v zvezi z revizijskim delom, ki jih za zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje določa zakonodaja Unije.

(f) morebitne zakonske ali regulativne obveznosti, ki jih za zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje določajo zakoni ali predpisi.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka (f a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) poročila ali druge storitve, povezane z dokumenti, vključno z okrožnicami o naložbah ali ukrepih, ki jih mora revidirani subjekt sprejeti v skladu z zakoni ali predpisi o vrednostnih papirjih;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka (f b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) predložitev zagotovil glede revidiranega subjekta drugim strankam v zvezi s finančnimi ali poslovnimi transakcijami.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje lahko še naprej izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa le, če lahko v skladu s členom 11 utemelji, da tovrstno opravljanje storitev ne vpliva na njegovo strokovno presojo in revizijsko poročilo.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki opravlja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje ali odvisna podjetja ne opravlja neposredno ali posredno nerevizijskih storitev.

3. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki opravlja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje ali odvisna podjetja ne opravlja neposredno ali posredno prepovedanih nerevizijskih storitev.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, noben član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji ne sme opravljati nikakršnih nerevizijskih storitev.

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, noben član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje ali odvisna podjetja v Uniji ne sme opravljati nobenih prepovedanih nerevizijskih storitev.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene tega člena nerevizijske storitve pomenijo:

Za namene tega člena prepovedane nerevizijske storitve pomenijo:

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) storitve, ki v vsakem primeru pomenijo navzkrižje interesov:

(a) kakršnokoli vlogo pri upravljanju subjekta ali v njegovem procesu odločanja;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) strokovne storitve, ki niso povezane z revizijo, davčnim svetovanjem, splošnim upravljanjem in drugimi storitvami svetovanja;

črtano

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) knjigovodenje in priprava računovodskih evidenc in izkazov;

(a a) knjigovodske storitve ter priprava računovodskih evidenc in izkazov;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a b) obračunavanje plač;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (a) – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) zasnova in izvajanje notranjega kontroliranja ali postopka za obvladovanje tveganj v zvezi s pripravo in/ali nadzorom finančnih informacij, ki so vključene v računovodske izkaze, ter nasvetov v zvezi s tveganjem;

(a c) zasnova ali izvajanje notranjega kontroliranja, obvladovanje tveganj ali finančnih informacijskih tehnoloških sistemov v zvezi s pripravo in/ali nadzorom finančnih informacij, ki so vključene v računovodske izkaze, ki;

 

(i) predstavljajo del notranjega kontroliranja finančnega poročanja revidiranega subjekta ali

 

(ii) ustvarjajo podatke, ki so pomembni za računovodske evidence ali izkaze, za katere je revizija obvezna;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka iv

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) storitve vrednotenja, zagotavljanje mnenj o poštenosti ali poročil o stvarnih vložkih;

(a d) storitve vrednotenja, vključno z vrednotenjem v zvezi z aktuarskimi storitvami ali podpornimi storitvami v pravdnih sporih, kjer bi ločeno ali skupno vrednotenje pomembno vplivalo na računovodske izkaze;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka v

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) aktuarske in pravne storitve, vključno z reševanjem pravdnih sporov;

(a e) pravne storitve v zvezi z:

 

(i) splošnim svetovanjem

 

(ii) pogajanjem v imenu revidirane stranke ali

 

(iii) delovanjem v vlogi odvetnika pri reševanju pravdnih sporov;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka vi

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi)zasnova in uvedba finančnih informacijskih tehnoloških sistemov za subjekte javnega interesa iz člena 2(13)(b) do (j) Direktive 2006/43/ES.

črtano

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka vii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii) sodelovanje pri notranji reviziji revidirane stranke in opravljanje storitev v zvezi z notranjo revizijo;

(a f) sodelovanje pri notranji reviziji revidirane stranke in opravljanje storitev v zvezi z notranjo revizijo;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a g) izračun tekočih in odloženih davkov, kjer bi rezultat pomembno vplival na računovodske izkaze, ki bodo revidirani;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – točka vii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(viii) borzno posredovanje ali prodaja, naložbeno svetovanje ali storitve na področju investicijskega bančništva.

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (a h) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a h) oglaševanje delnic revidirane stranke, trgovanje z njimi ali njihov odkup.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka b – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) storitve, ki lahko pomenijo navzkrižje interesov:

črtano

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (b) – točka (i)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) kadrovske storitve, vključno z zaposlovanjem višjih vodstvenih delavcev;

(a i) kadrovske storitve z zvezi z višjimi vodstvenimi delavci, ki so na položaju, s katerega lahko znatno vplivajo na pripravo računovodskih evidenc ali izkazov, ki so predmet zakonite revizije, če takšne storitve zajemajo:

 

(i) iskanje kandidatov za ta delovna mesta ali

 

(ii) preverjanje referenc kandidatov za ta delovna mesta.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (b) – točka (ii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) priprava patronatskih izjav za vlagatelje v okviru izdajanja vrednostnih papirjev podjetja;

črtano

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (a) – točka (iii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) zasnova in uvedba finančnih informacijskih tehnoloških sistemov za subjekte javnega interesa iz člena 2(13)(a) Direktive 2006/43/ES;

črtano

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka b – točka iv

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) storitve na področju skrbnega pregleda poslovanja za prodajalca ali kupca v primeru morebitnih združitev in prevzemov in predložitev zagotovila o revidiranem subjektu za druge strani v finančni ali poslovni transakciji.

črtano

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka (a j) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a j) zagotavljanje davčnega svetovanja, če je učinkovitost svetovanja odvisna od posebne računovodske obravnave ali predstavitve računovodskih izkazov in če obstaja razumni dvom o ustreznosti računovodske obravnave in bi rezultat ali posledice svetovanja pomembno vplivali na take računovodske izkaze.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na prvi in drugi pododstavek lahko zakoniti revizor ali revizijsko podjetje zagotavlja storitve iz točke (b)(iii) in (iv) pod pogojem, da to predhodno odobri pristojni organ iz člena 35(1) te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na prvi in drugi pododstavek lahko zakoniti revizor ali revizijsko podjetje zagotavlja storitve iz točk (b)(i) in (ii) pod pogojem, da to predhodno odobri revizijska komisija iz člena 31 te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar član mreže, v katero je vključen zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, za podjetje s sedežem v tretji državi, ki ga obvladuje revidirani subjekt javnega interesa, opravlja nerevizijske storitve, zadevni zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oceni, ali je zaradi takšnega opravljanja storitev s strani člana mreže ogrožena njegova neodvisnost.

črtano

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vključeno v mrežo in se storitve zagotavljajo podjetjem izven Unije, ki jih obvladujejo revidirani subjekti, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oceni, ali bi bila lahko njegova neodvisnost ogrožena zaradi opravljanja takšnih storitev. Če je mogoče grožnjo za neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja z zaščitnimi ukrepi zmanjšati na sprejemljivo raven, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme te ukrepe za omilitev grožnje, ki je posledica opravljanja teh storitev.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če to vpliva na njegovo neodvisnost, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme zaščitne ukrepe za omilitev tveganj, ki so posledica takega opravljanja storitev v tretji državi. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje lahko še naprej izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa le, če lahko v skladu s členom 11 utemelji, da tako opravljanje storitev ne vpliva na njegovo strokovno presojo in revizijsko poročilo.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje lahko še naprej izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa le, če lahko v skladu s členom 11 utemelji, da tako opravljanje storitev ne vpliva na njegovo strokovno presojo in revizijsko poročilo.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za sodelovanje pri sprejemanju odločitev revidiranega subjekta in opravljanje storitev iz točk (ii) in (iii) odstavka 3(a) se vedno šteje, da vplivata na neodvisnost.

Za sodelovanje pri sprejemanju odločitev revidiranega subjekta se vedno šteje, da vpliva na neodvisnost.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za opravljanje storitev iz točk (i) in (iv) do (viii) odstavka 3(a) se šteje, da vpliva na takšno neodvisnost.

črtano

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje lahko za mnenje o tem zaprosi pristojni organ.

črtano

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar revizijsko podjetje ustvari več kot eno tretjino svojih letnih prihodkov od revizije z revizijo velikih subjektov javnega interesa in je del mreže, katere člani na leto skupaj ustvarijo več kot 1 500 milijonov EUR prihodkov od revizije v Evropski uniji, izpolnjuje naslednje pogoje:

črtano

(a) za noben subjekt javnega interesa ne opravlja nerevizijskih storitev;

 

(b) ni del mreže, ki znotraj Unije opravlja nerevizijske storitve;

 

(c) noben subjekt, ki opravlja storitve iz odstavka 3, nima neposredno ali posredno več kot 5 % kapitala ali glasovalnih pravic v revizijskem podjetju;

 

(d) subjekti, ki opravljajo storitve iz odstavka 3, skupaj nimajo neposredno ali posredno več kot 10 % kapitala ali glasovalnih pravic v revizijskem podjetju;

 

(e) tako revizijsko podjetje nima neposredno ali posredno več kot 5 % kapitala ali glasovalnih pravic v nobenem podjetju, ki opravlja storitve iz odstavka 3.

 

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija je v skladu s členom 68 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za prilagajanje seznama povezanih storitev finančne revizije iz odstavka 2 in seznama nerevizijskih storitev iz odstavka 3 tega člena. Pri uporabi teh pooblastil Komisija upošteva razvoj na področju revizije in v revizijski stroki.

črtano

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Pristojni organi lahko na podlagi dokazov na seznam nerevizijskih storitev, ki so prepovedane za zakonite revizorje in revizijska podjetja, iz odstavka 3 dodajo storitve, za katere ugotovijo, da bi njihovo izvajanje ogrozilo neodvisnost revizorjev.

 

Pristojni organi organ ESMA obvestijo o vseh odločitvah, sprejetih v skladu s to določbo. K obvestilu je priložena izjava o podlagi, na kateri je bila odločitev sprejeta.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Odobritev nerevizijskih storitev s strani revizijske komisije

 

1. Revizijska komisija oblikuje priporočilo za politiko glede storitev predložitve zagotovil, davčnih svetovalnih storitev in drugih nerevizijskih storitev, ki niso prepovedane, iz točke (a) tretjega pododstavka tretjega odstavka člena 10, ki jih opravljajo zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ali, če je zakoniti revizor član mreže, član te mreže, ali druga podjetja, ki lahko veljajo za ponudnike storitev predložitve zagotovil, davčnih svetovalnih storitev in drugih nerevizijskih storitev.

 

Priporočilo je predloženo upravnemu ali nadzornemu odboru, ki predstavi politiko, podano v odobritev skupščini delničarjev.

 

Če upravni ali nadzorni odbor sprejme odločitev, ki odstopa od priporočila revizijske komisije, predloži pojasnilo, zakaj priporočilu ni sledil.

 

Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da se priporočilo predloži upravnemu ali nadzornemu odboru v odobritev.

 

2. Pri politiki iz prvega odstavka se upošteva:

 

(i) naravo nerevizijskih storitev in v kolikšnem obsegu se mora za njih uporabljati odprt in pregleden razpisni postopek, ki ga pripravi revizijska komisija, in

 

(ii) prenos pristojnosti za določene ravni odobritve.

 

3. Revidirani subjekt objavi politiko, sprejeto v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka in o njej obvesti pristojni organ. Revidirani subjekt sporočilu priloži obrazložitev svoje politike, zlasti glede odločitev, sprejetih v zvezi s točko (i) drugega odstavka.

 

4. Revizijska komisija preuči politiko, ki je na letni ravni sprejeta v skladu s tem členom, in lahko poda priporočila upravnemu ali nadzornemu odboru v skladu s prvim odstavkom.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – prva alinea

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– ali izpolnjuje zahteve v zvezi z notranjo organizacijo iz člena 6;

črtano

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – druga alinea

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– ali izpolnjuje zahteve iz členov 7, 9 in 10;

– ali izpolnjuje zahteve iz členov 9 in 10;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja ogrožena zaradi nevarnosti samopregledovanja ali koristoljubja, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne izvede obvezne revizije.

Če je neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja ogrožena zaradi nevarnosti samopregledovanja, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne izvede obvezne revizije.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje evidentira ocene iz odstavkov 1 in 2 ter v revizijskih delovnih papirjih dokumentira vse pomembne nevarnosti za svojo neodvisnost in uporabljene zaščitne ukrepe za omilitev navedenih nevarnosti.

črtano

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vsako leto revizijski komisiji pisno potrdi svojo neodvisnost od revidiranega subjekta;

(a) vsako leto revizijski komisiji pisno potrdi, da so zakoniti revizor, revizijsko podjetje, revizijski partnerji, višji vodstveni delavci in vodstveni delavci, ki opravljajo obvezno revizijo, neodvisni od revidiranega subjekta;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vsako leto revizijski komisiji pisno potrdi imena revizijskih partnerjev, višjega vodje in vodje ožje skupine, ki izvaja obvezno revizijo, pri čemer potrdi, da ni nasprotja interesov;

črtano

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zaprosi revizijsko komisijo za dovoljenje, da za revidirani subjekt opravi nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b) (i) ali (ii);

črtano

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zaprosi pristojni organ iz člena 35(1) za dovoljenje, da za revidirani subjekt opravi nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b) (iii) in (iv);

črtano

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

črtano

Razkritje informacij revizorjem iz tretjih držav in organom tretjih držav

 

1. Kadar zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, ki je del skupine podjetij, katerih nadrejeno podjetje je v tretji državi, pravila o zaupnosti in poslovni skrivnosti iz člena 23(1) Direktive 2006/43/ES zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju ne preprečujejo, da ustrezno dokumentacijo o opravljenem revizijskem delu predloži revizorju skupine v tretji državi, če je taka dokumentacija izrecno potrebna za pripravo revizije konsolidiranih računovodskih izkazov nadrejenega podjetja.

 

Informacije se revizorju skupine v tretji državi posredujejo v skladu s poglavjem IV Direktive 95/46/ES in veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

 

2. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, ki je izdal vrednostne papirje v tretji državi ali je del skupine, ki izdaja obvezne konsolidirane računovodske izkaze v tretji državi, lahko revizijske delovne papirje ali druge dokumente, povezane z revizijo navedenega subjekta, s katerimi razpolaga, pristojnim organom zadevnih tretjih držav predloži le pod pogoji iz člena 47 Direktive 2006/43/ES.

 

Člen 13 se prestavi v člen 23 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Obseg obvezne revizije

 

1. Pri izvajanju obvezne revizije subjekta javnega interesa zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme potrebne ukrepe za pripravo mnenja, ali letni ali konsolidirani računovodski izkazi subjekta javnega interesa zagotavljajo resničen in pošten vpogled v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja in, kadar je ustrezno, ali so taki letni ali konsolidirani računovodski izkazi v skladu z zakonskimi zahtevami iz člena 22.

 

Ti ukrepi izpolnjujejo vsaj zahteve iz členov 15 do 20.

 

Mnenje zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja je predloženo v skladu s členi 21 do 25.

 

2. Brez poseganja v zahteve o poročanju iz členov 22 in 23 obvezna revizija ne vključuje zagotovila o prihodnji sposobnosti preživetja revidiranega subjekta ali navedbe o pretekli ali prihodnji učinkovitosti ali uspešnosti vodenja poslovanja subjekta s strani upravnega ali poslovodnega organa.

 

Člen 14 se prestavi v člen 25a (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Strokovna skrbnost

 

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pri izvajanju obvezne revizije subjekta javnega interesa med celotno revizijo ohrani strokovno skrbnost, pri čemer se ne glede na svoje pretekle izkušnje v zvezi s poštenostjo in integriteto vodstva revidiranega subjekta in oseb, ki so odgovorne za upravljanje subjekta, zaveda, da so možne pomembne napačne navedbe zaradi dejstev ali ravnanj, ki nakazujejo nepravilnosti, vključno z goljufijo ali napakami.

 

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje strokovno skrbnost ohrani zlasti pri pregledovanju ocen vodstva v zvezi s poštenimi vrednostmi in oslabitvijo dobrega imena ter z drugimi neopredmetenimi in prihodnjimi denarnimi tokovi, ki so pomembni za obravnavo časovne neomejenosti poslovanja.

 

V tem členu „strokovna skrbnost“ pomeni odnos, ki vključuje dvomljivost, pozornost na okoliščine, ki lahko kažejo na morebitne napačne navedbe ne glede na to, ali so posledica napake ali goljufije, in kritično oceno revizijskih dokazov.

 

Člen 15 se prestavi v člen 21 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

črtano

Organizacija dela

 

1. Kadar obvezno revizijo subjekta javnega interesa izvaja revizijsko podjetje, navedeno revizijsko podjetje imenuje vsaj enega ključnega revizijskega partnerja. Revizijsko podjetje imenovanim revizijskim partnerjem zagotovi zadostne vire za ustrezno opravljanje nalog.

 

Glavna merila, na podlagi katerih revizijsko podjetje izbere ključne revizijske partnerje, so zagotavljanje kakovostne revizije, neodvisnosti in usposobljenosti.

 

Imenovani revizijski partnerji dejavno sodelujejo pri izvajanju obvezne revizije.

 

2. Kadar obvezno revizijo subjekta javnega interesa izvaja zakoniti revizor, poslu nameni dovolj časa in med svojimi zaposlenimi dodeli dovolj virov, da ustrezno opravi svoje naloge.

 

3. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje evidentira primere, v katerih njegovi zaposleni ne upoštevajo te uredbe. Prav tako evidentira morebitne posledice neupoštevanja, vključno z ukrepi zoper navedene zaposlene in ukrepe za spremembo sistema notranjega obvladovanja kakovosti. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pripravi letno poročilo s pregledom vseh takih sprejetih ukrepov in ga posreduje zaposlenim.

 

Kadar zakoniti revizor ali revizijsko podjetje za nasvet zaprosi zunanje strokovnjake, to zahtevo in prejeti nasvet dokumentira.

 

4. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vodi računovodsko evidenco stranke. Taka evidenca za vsako revidirano stranko vključuje naslednje podatke:

 

(a) ime, naslov in kraj poslovanja;

 

(b) v primeru revizijskega podjetja ključne revizijske partnerje;

 

(c) zaračunana plačila za obvezno revizijo in plačila za druge storitve v vsakem poslovnem letu.

 

5. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pripravi revizijski spis za vsako obvezno revizijo, ki jo izvede. Revizijski spis vsebuje vsaj naslednje podatke in dokumente v papirni ali elektronski obliki:

 

(a) pogodbo med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem in revidiranim subjektom ter morebitne spremembe te pogodbe;

 

(b) korespondenco z revidiranim subjektom v zvezi z obvezno revizijo;

 

(c) načrt revizije, ki določa verjetni obseg obvezne revizije in metodo za njeno izvedbo;

 

(d) opis vrste in obsega izvedenih revizijskih dejavnosti;

 

(e) datume začetka in konca posameznih faz revizijskih postopkov, določenih v načrtu revizije;

 

(f) glavne ugotovitve izvedenih revizijskih postopkov;

 

(g) sklepe na podlagi ugotovitev iz točke (f);

 

(h) mnenje zakonitega revizorja ali ključnega revizijskega partnerja, ki je evidentirano v osnutkih poročil iz členov 22 in 23;

 

(i) podatke, evidentirane v skladu s členoma 11(3) in 16(3), členoma 17 in 18 ter členom 19(6);

 

(j) druge ustrezne podatke in dokumente, ki so pomembni za utemeljitev poročil iz členov 22 in 23 ter za spremljanje skladnosti s to uredbo in drugimi veljavnimi zakonskimi zahtevami.

 

Revizijski spis se zaključi najpozneje dva meseca po datumu podpisa revizijskega poročila iz člena 22.

 

6. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje evidentira vse pritožbe v zvezi z izvajanjem obveznih revizij.

 

Člen 16 se prestavi v člen 25b (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

črtano

Integriteta trga

 

1. V primeru dogodka, ki ima ali lahko ima resne posledice za integriteto dejavnosti obvezne revizije zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje:

 

(a) evidentira dogodek;

 

(b) sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje posledic dogodka in preprečitev ponovitve takšnega dogodka;

 

(c) o dogodku obvesti pristojni organ iz člena 35(1).

 

V evidenci iz točke (a) prvega pododstavka so navedeni dejstva in okoliščine dogodka, informacije o vpletenih osebah in podrobnosti o ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu s točko (b) navedenega pododstavka.

 

2. Brez poseganja v Direktivo 2005/60/ES zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, v primeru suma ali utemeljenih razlogov za sum, da gre ali je šlo v zvezi z računovodskimi izkazi revidiranega subjekta za dejstva ali ravnanje, ki nakazuje nepravilnosti, vključno z goljufijo, ali za poskus takšnega ravnanja, o tem obvesti revidirani subjekt in ga pozove, naj zadevo razišče in sprejme ustrezne ukrepe v zvezi s takimi nepravilnostmi ter prepreči ponovitev takih nepravilnosti v prihodnje.

 

Kadar revidirani subjekt zadeve ne razišče ali ne sprejme ukrepov ali kadar zakoniti revizor ali revizijsko podjetje meni, da revidirani subjekt ni sprejel ustreznih ukrepov za obravnavo takšnih nepravilnosti, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje o takih nepravilnostih obvesti pristojne organe, ki nadzirajo subjekte javnega interesa.

 

Če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v dobri veri pristojnemu organu razkrije kakršno koli dejstvo iz prvega pododstavka, se takšno razkritje ne šteje za kršitev katere koli pogodbene ali pravne omejitve glede razkritja informacij in zaradi njega take osebe na noben način ne postanejo odgovorne.

 

Člen 17 se prestavi v člen 25c (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

črtano

Revizija konsolidiranih računovodskih izkazov

 

1. V primeru obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov skupine podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, revizor skupine:

 

(a) v celoti prevzame odgovornost za revizijsko poročilo iz člena 22 in za dodatno poročilo revizijski komisiji iz člena 23 v zvezi s konsolidiranimi računovodskimi izkazi;

 

(b) dokumentira, katero revizijsko delo so za namen revizije skupine opravili revizorji tretjih držav, zakoniti revizorji, revizijski subjekti tretjih držav ali revizijska podjetja;

 

(c) pregleda revizijsko delo, ki so ga za namen revizije skupine opravili revizorji tretjih držav, zakoniti revizorji, revizijski subjekti tretjih držav ali revizijska podjetja, in hrani dokumentacijo svojega pregleda. Dokumentacija, ki jo hrani revizor skupine, ustreznemu pristojnemu organu omogoča, da ustrezno pregleda delo revizorja skupine.

 

Za namene točke (c) prvega pododstavka se revizor skupine z revizorji tretjih držav, zakonitimi revizorji, revizijskimi subjekti tretjih držav ali revizijskimi podjetji dogovori, da mu med izvajanjem revizije konsolidiranih računovodskih izkazov predložijo ustrezno dokumentacijo, da se lahko revizor skupine opre na delo navedenih revizorjev tretjih držav, zakonitih revizorjev, revizijskih subjektov tretjih držav ali revizijskih podjetij.

 

2. Kadar revizor skupine ne more izpolniti zahteve iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1, sprejme ustrezne ukrepe in o tem obvesti pristojni organ iz člena 35(1).

 

Taki ukrepi lahko vključujejo neposredno ali zunanje izvajanje dodatnih dejavnosti obvezne revizije v ustreznem odvisnem podjetju subjekta javnega interesa.

 

3. Kadar se za revizorja skupine izvede pregled zagotavljanja kakovosti ali preiskava v zvezi z obvezno revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov skupine podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, revizor skupine na zahtevo predloži pristojnemu organu ustrezno dokumentacijo, ki jo hrani v zvezi z revizijskim delom, ki so ga za namen revizije skupine opravili revizorji tretjih držav, zakoniti revizorji, revizijski subjekti tretje države ali revizijska podjetja, vključno z delovnimi papirji v zvezi z revizijo skupine.

 

Pristojni organ dodatno dokumentacijo v zvezi z revizijskim delom, ki so ga za namen revizije skupine opravili zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, zahteva od ustreznih pristojnih organov v skladu s poglavjem III naslova IV te uredbe.

 

Kadar revizijo dela skupine podjetij izvajajo revizorji ali revizijski subjekti iz tretje države, pristojni organ dodatno dokumentacijo v zvezi z revizijskim delom, ki so ga opravili revizorji tretje države ali revizijski subjekti tretje države, zahteva od ustreznih pristojnih organov iz tretjih držav na podlagi delovnih dogovorov iz člena 47 Direktive 2006/43/ES.

 

Ne glede na tretji pododstavek je v primeru, v katerem revizijo sestavnega dela skupine podjetij izvedejo revizorji ali revizijski subjekti iz tretje države, s katero ni bil sklenjen delovni dogovor iz člena 47 Direktive 2006/43/ES, revizor skupine odgovoren tudi za to, da na zahtevo ustrezno zagotovi dodatno dokumentacijo o revizijskem delu, ki so ga opravili revizorji ali revizijski subjekti iz tretje države, vključno z delovnimi papirji v zvezi z revizijo skupine. Da bi to lahko zagotovil, hrani revizor skupine kopijo takšne dokumentacije ali se dogovori z revizorji ali revizijskimi subjekti tretjih držav o primernem in neomejenem dostopu na zahtevo ali sprejme druge ustrezne ukrepe. Če je prenos delovnih papirjev iz tretje države revizorju skupine preprečen zaradi pravnih ali drugih razlogov, vključuje dokumentacija, ki jo hrani revizor skupine, dokazila, da je izvedel ustrezne postopke za pridobitev dostopa do revizijske dokumentacije, ter v primeru ovir, ki niso pravne in izhajajo iz zakonodaje tretje države, dokazila o takšni oviri.

 

Člen 18 se prestavi v člen 27 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

črtano

Pregled notranjega obvladovanja kakovosti

 

1. Pred izdajo poročil iz členov 22 in 23 se izvede pregled notranjega obvladovanja kakovosti, da se ugotovi, ali je priprava mnenja in sklepov, ki jih je zakoniti revizor ali ključni revizijski partner podal v osnutkih teh poročil, ustrezna.

 

2. Pregled notranjega obvladovanja kakovosti izvede pregledovalec notranjega obvladovanja kakovosti. Tak pregledovalec je zakoniti revizor, ki ne sodeluje pri izvajanju obvezne revizije, s katero je pregled notranjega obvladovanja kakovosti povezan.

 

3. Pri pregledu notranjega obvladovanja kakovosti pregledovalec evidentira vsaj:

 

(a) ustne in pisne informacije, s katerimi zakoniti revizor ali ključni revizijski partner utemelji glavne ugotovitve izvedenih revizijskih postopkov in sklepe na podlagi navedenih ugotovitev, pri čemer te informacije zagotovi na lastno pobudo ali na zahtevo pregledovalca notranjega obvladovanja kakovosti;

 

(b) revidirane računovodske izkaze;

 

(c) glavne ugotovitve izvedenih revizijskih postopkov in sklepe na podlagi navedenih ugotovitev;

 

(d) mnenja zakonitega revizorja ali ključnega revizijskega partnerja, ki so navedena v osnutkih poročil iz členov 22 in 23.

 

4. Pri pregledu notranjega obvladovanja kakovosti se ocenijo vsaj naslednji elementi:

 

(a) neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja od revidiranega subjekta;

 

(b) pomembna tveganja, ki jih je med izvajanjem obvezne revizije opredelil zakoniti revizor ali ključni revizijski partner, in ukrepi, ki jih je sprejel za ustrezno obvladovanje navedenih tveganj;

 

(c) obrazložitev zakonitega revizorja ali ključnega revizijskega partnerja, zlasti v zvezi z vsebino in pomembnimi tveganji iz točke (b);

 

(d) vse zahteve za svetovanje zunanjih strokovnjakov in upoštevanje takega svetovanja;

 

(e) vrsta in obseg odpravljenih in neodpravljenih napačnih navedb v računovodskih izkazih, ki so bile ugotovljene med izvajanjem revizije;

 

(f) teme razprav z revizijsko komisijo ter z upravnimi in/ali nadzornimi organi revidiranega subjekta;

 

(g) teme razprav s pristojnimi organi in, kadar je ustrezno, z drugimi tretjimi osebami;

 

(h) ali izbrani dokumenti in informacije iz spisa zadostno izražajo stališča zaposlenih, ki so sodelovali pri reviziji, in ali taki dokumenti in informacije utemeljujejo mnenje zakonitega revizorja ali ključnega revizijskega partnerja, ki je podano v osnutkih poročil iz členov 22 in 23.

 

5. Pregledovalec notranjega obvladovanja kakovosti o rezultatih pregleda notranjega obvladovanja kakovosti razpravlja z zakonitim revizorjem ali ključnim revizijskim partnerjem. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje določi postopek, ki se izvede, kadar se pregledovalec in zakoniti revizor ali ključni revizijski partner ne strinjata o rezultatih pregleda.

 

6. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje evidentira rezultate pregleda notranjega obvladovanja kakovosti in podatke, ki so podlaga za navedene rezultate.

 

Člen 19 se prestavi v člen 25d (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 20

črtano

Uporaba mednarodnih revizijskih standardov

 

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja pri izvajanju obvezne revizije subjektov javnega interesa upoštevajo mednarodne revizijske standarde iz člena 26 Direktive 2006/43/ES, če so navedeni standardi v skladu z zahtevami iz te uredbe.

 

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje predloži rezultate obvezne revizije subjekta javnega interesa v revizijskem poročilu.

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje predloži rezultate obvezne revizije subjekta javnega interesa v revizijskem poročilu, ki je pripravljeno v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi iz člena 26 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Revizijsko poročilo je v pisni obliki. V njem je treba vsaj:

2. Revizijsko poročilo je v pisni in v elektronski obliki. V njem je treba vsaj:

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podrobno opredeliti letne ali konsolidirane računovodske izkaze ter datum in obdobje, ki ga zajemajo;

(b) opredeliti naslov vsakega računovodskega izkaza, vključenega v letne ali konsolidirane računovodske izkaze posameznega subjekta ali konsolidirane skupine, ter navesti datum vsakega računovodskega izkaza in obdobje, ki ga zajema:

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) če so bila pregledana dodatna poročila, pojasniti obseg takšnega pregleda;

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) podati mnenje o tem:

 

(i) ali je poslovno poročilo usklajeno z računovodskimi izkazi za isto poslovno leto;

 

(ii)ali je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 22 –odstavek 2 – točka (c b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

 

 

(cb) navesti, ali so bile glede na poznavanje in razumevanje podjetja in njegovega okolja, ki sta ga zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pridobila med revizijo, ugotovljene bistvene napačne navedbe v poslovnem poročilu, pri čemer je treba navesti naravo morebitnih napačnih navedb;

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (d)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) opredeliti, kateri organ revidiranega subjekta je imenoval zakonite revizorje ali revizijska podjetja;

(d) navesti, kdo ali kateri organ je imenoval zakonite revizorje ali revizijska podjetja, če to že ni razkrito v poslovnem poročilu ali letnih računovodskih izkazih za isto poslovno leto;

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (e)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) navesti datum imenovanja in celotno obdobje neprekinjenega posla, vključno s prejšnjimi obnovitvami in ponovnimi imenovanji;

(e) navesti datum imenovanja zakonitih revizorjev ali revizijskega podjetja in celotno obdobje neprekinjenega posla, vključno s prejšnjimi obnovitvami in ponovnimi imenovanji zakonitih revizorjev ali revizijskega podjetja, če to že ni razkrito v poslovnem poročilu ali letnih računovodskih izkazih za isto poslovno leto;

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) navesti, da je bila obvezna revizija opravljena v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi iz člena 20;

(f) navesti, da je bila obvezna revizija opravljena v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi iz člena 26 Direktive 2006/43/ES;

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (f a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) v podporo mnenju revizorja, kot določa točka (t), predložiti:

 

(i) opis najpomembnejših ocenjenih tveganj za pomembne napačne navedbe, vključno z ocenjenimi tveganji za pomembne napačne navedbe zaradi goljufij;

 

(ii) povzetek odgovora revizorja na taka tveganja; ter

 

(iii) ključne ugotovitve iz tega revizijskega dela.

 

V računovodskih izkazih se jasno navede ustrezna razkritja, kadar je to potrebno zaradi zgoraj navedenih informacij iz poročila revizorja o posameznem znatnem revizijskem tveganju.

 

Zgoraj navedene informacije o najpomembnejših ocenjenih tveganjih za pomembne napačne navedbe, ki bodo razkrite v revizijskem poročilu, se izberejo izmed zadev, o katerih se je razpravljalo z revizijsko komisijo subjekta v skladu z zahtevami mednarodnih revizijskih standardov iz člena 26 Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) opisati uporabljeno metodologijo, vključno z obsegom, v katerem je bila bilanca stanja preverjena neposredno ter v katerem je bilo izvedeno preskušanje sistema in skladnosti;

črtano

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (i)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) pojasniti vsa odstopanja pri vrednotenju preskušanja podatkov in skladnosti v primerjavi s prejšnjim letom, tudi če so prejšnje leto obvezno revizijo opravili drugi zakoniti revizorji ali revizijska podjetja;

črtano

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (j)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) določiti podrobnosti v zvezi s stopnjo pomembnosti, uporabljeno za izvajanje obvezne revizije;

črtano

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (k)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) opredeliti ključna področja tveganja glede pomembne napačne navedbe v letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazih, vključno s pomembnimi računovodskimi ocenami ali področji negotovosti merjenja;

črtano

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) zagotoviti navedbo položaja revidiranega subjekta ali, v primeru obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov, nadrejenega podjetja in skupine, zlasti oceno sposobnosti subjekta ali nadrejenega podjetja in skupine za izpolnitev svojih obveznosti v bližnji prihodnosti ter s tem za časovno neomejenost poslovanja;

(l) predložiti:

 

(i) sklep o ustreznosti predpostavke vodstva o delujočem podjetju pri pripravi računovodskih izkazov v skladu z okvirom računovodskega poročanja, ki se uporablja; in

 

(ii) izjavo o tem, ali je revizor na podlagi revizije odkril pomembne negotovosti v zvezi z dogodki ali pogoji, ki lahko povzročijo znaten dvom v sposobnost subjekta za časovno neomejeno poslovanje,

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (m)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) oceniti sistem notranjega kontroliranja subjekta ali, v primeru konsolidiranih računovodskih izkazov, nadrejenega podjetja, vključno s pomembnimi pomanjkljivostmi notranjega kontroliranja, ki so bile ugotovljene med obvezno revizijo, ter sistem knjigovodenja in računovodenja;

črtano

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) pojasniti, v kakšnem obsegu je bila obvezna revizija zasnovana za ugotavljanje nepravilnosti, vključno z goljufijami;

črtano

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka o

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) navesti in pojasniti vse kršitve računovodskih pravil ali kršitve zakonov ali akta o ustanovitvi, odločitev v zvezi z računovodsko politiko in drugih zadev, ki so bistvene za upravljanje subjekta;

črtano

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (oa) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(oa) opredeliti vse kršitve računovodskih ali zakonskih zahtev, ki so pomembne za upravljanje subjekta ali njegovo nadaljnje poslovanje;

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka q

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q) izjaviti, da nerevizijske storitve iz člena 10(3) niso bile opravljene in da so bili zakoniti revizorji ali revizijska podjetja pri izvajanju revizije popolnoma neodvisni. Kadar je obvezno revizijo izvedlo revizijsko podjetje, je v poročilu opredeljen vsak član skupine za revizijski posel ter navedena izjava, da so bili vsi člani popolnoma neodvisni in niso imeli neposrednih ali posrednih interesov v zvezi z revidiranim subjektom;

(q) izjaviti, da prepovedane nerevizijske storitve iz člena 10(3) niso bile opravljene in da so bili zakoniti revizorji ali revizijska podjetja pri izvajanju revizije popolnoma neodvisni; navesti storitve predložitve zagotovil, davčne svetovalne storitve in druge nerevizijske storitve iz člena 10(2), ki so bile opravljene za subjekt javnega interesa, kot je to odobrila revizijska komisija. Kadar je obvezno revizijo izvedlo revizijsko podjetje, je v poročilu navedeno, da so bili vsi člani skupine za revizijski posel neodvisni od revidiranega subjekta;

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka r

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r) navesti nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b)(i) in (ii), za katere je revizijska komisija dovolila, da jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za revidirani subjekt;

črtano

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka s

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) navesti nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b)(iii) in (iv), za katere je pristojni organ iz člena 35(1) dovolil, da jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za revidirani subjekt;

črtano

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka t

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(t) predložiti mnenje, ki jasno navaja mnenje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij o tem, ali letni ali konsolidirani finančni izkazi zagotavljajo resničen in pošten vpogled ter ali so pripravljeni v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja in, če je to ustrezno, ali so letni ali konsolidirani računovodski izkazi v skladu z zakonskimi zahtevami; revizijsko mnenje je brez pridržka, s pridržkom ali negativno ali, če zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne morejo podati revizijskega mnenja, odklonitev mnenja; V primeru mnenja s pridržkom, negativnega mnenja ali odklonitve mnenja so v poročilu pojasnjeni razlogi za takšno odločitev;

(t) predložiti mnenje, ki jasno navaja mnenje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij o tem, ali letni ali konsolidirani finančni izkazi zagotavljajo resničen in pošten vpogled v finančni položaj posameznega subjekta ali konsolidirane skupine ter v njegovo finančno uspešnost in denarne tokove v skladu z zakonskimi računovodskimi zahtevami; revizijsko mnenje je s pridržkom ali negativno ali, če zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne morejo podati revizijskega mnenja, odklonitev mnenja; V primeru mnenja s pridržkom, negativnega mnenja ali odklonitve mnenja so v poročilu pojasnjeni razlogi za takšno odločitev;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka u

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u) navesti morebitne zadeve, na katere zakoniti revizorji ali revizijska podjetja posebej opozarjajo, ne da bi se zato spremenilo revizijsko mnenje;

(u) navesti morebitne druge zadeve, na katere zakoniti revizorji ali revizijska podjetja prav tako posebej opozarjajo, ne da bi se zato spremenilo revizijsko mnenje;

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (v)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) predložiti mnenje glede skladnosti letnega poročila z letnimi računovodskimi izkazi za isto poslovno leto;

črtano

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka w

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(w) opredeliti sedež zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij.

črtano

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je za izvajanje obvezne revizije subjekta javnega interesa imenovan več kot en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, se ti dogovorijo o rezultatih obvezne revizije ter predložijo skupno poročilo in mnenje. V primeru nestrinjanja vsak zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ločeno predloži svoje mnenje. Če en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje predloži mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali odklonitev mnenja, se skupno mnenje šteje kot mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali odklonitev mnenja. V posebnem odstavku vsak zakoniti revizor ali revizijsko podjetje navede razloge za nestrinjanje.

3. Če je za izvajanje obvezne revizije subjekta javnega interesa imenovan več kot en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, se ti zakoniti revizorji ali revizijska podjetja dogovorijo o rezultatih obvezne revizije ter predložijo skupno poročilo in mnenje.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Revizijsko poročilo ni daljše od štirih strani ali 10 000 znakov (brez presledkov). Ne vključuje sklicevanj na dodatno poročilo revizijski komisiji iz člena 23.

4. Revizijsko poročilo ne vključuje sklicevanj na dodatno poročilo revizijski komisiji iz člena 23.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Revizijsko poročilo podpišejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja in ga opremijo z datumom. Kadar revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo, podpišejo revizijsko poročilo vsaj zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

5. Revizijsko poročilo podpišejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja in ga opremijo z datumom. Kadar revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo, podpišejo revizijsko poročilo zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 35 Direktive [XXX] o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročil nekaterih oblik podjetij se ne uporablja za revizijska poročila v zvezi s subjekti javnega interesa.

črtano

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revizijska komisija ali organ, ki izvaja enake funkcije, sme dodatno poročilo predložiti poslovodnemu, upravnemu ali nadzornemu organu revidiranega subjekta.

Revizijska komisija ali organ, ki izvaja enake funkcije, dodatno poročilo predloži poslovodnemu, upravnemu ali nadzornemu organu revidiranega subjekta.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dodatno poročilo se razkrije na skupščini delničarjev revidiranega subjekta, če tako odloči poslovodni ali upravni organ revidiranega subjekta.

črtano

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vključiti izjavo o neodvisnosti v skladu s členom 22(2)(q);

(a) vključiti izjavo o neodvisnosti;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opredeliti datume srečanj z revizijsko komisijo ali organom, ki v revidiranem subjektu izvaja enake funkcije;

(b) opisati naravo in obseg komunikacije z revizijsko komisijo, poslovodnimi organi in upravnimi ali nadzornimi organi revidiranega subjekta, tudi glede pogostosti takšne komunikacije;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) opredeliti datume morebitnih srečanj s poslovodnim, upravnim ali nadzornim organom revidiranega subjekta;

črtano

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (d)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) opisati postopek imenovanja;

črtano

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (e)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) opisati porazdelitev nalog med zakonite revizorje in/ali revizijska podjetja;

(e) vključiti opis obsega in časovnega okvira revizije in po potrebi opisati:

 

– porazdelitev in, če je primerno, menjavo nalog med zakonite revizorje in/ali revizijska podjetja; ter

 

– katero revizijsko delo so v primeru obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov opravili revizorji iz tretjih držav, zakoniti revizorji, revizijski subjekti iz tretjih držav ali revizijska podjetja;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) vključiti pomembne ugotovitve iz obvezne revizije, med drugim tudi:

 

(i) izjavo o dogodkih ali stanjih, ugotovljenih med obvezno revizijo, ki bi lahko povzročili znaten dvom v sposobnost revidiranega subjekta za časovno neomejenost poslovanja in ali ti dogodki ali stanja predstavljajo pomembno negotovost;

 

(ii) povzetek informacij o vseh jamstvih, patronatskih izjavah, zavezah o javni intervenciji in drugih podpornih ukrepih, na podlagi katerih je bila narejena ocena o časovni neomejenosti poslovanja;

 

(iii) podrobnosti, ugotovljene med obvezno revizijo, o kakršnih koli pomembnih napakah ali izpustitvah v računovodskih evidencah, letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazih in drugih poročilih, ki se revidirajo, če so bila uporabljena in so vplivala na računovodske izkaze;

 

(iv) zadeve, povezane z nespoštovanjem zakonov in predpisov, ugotovljene med obvezno revizijo, v kolikor se zanje meni, da so pomembne za revizijsko komisijo pri izpolnjevanju njenih nalog;

 

(v) ugotovljene pomembne pomanjkljivosti v notranjem kontroliranju. Za vsako takšno znatno pomanjkljivost se v dodatnem poročilu navede, ali jo je vodstvo odpravilo. Poleg tega vsebuje informacije o kakršnem koli dodatnem revizijskem postopku, ki se ga opravi na določenih zadevnih področjih kot nadomestilo za pomanjkljivosti v notranjem kontroliranju subjekta;

 

(vi) mnenje obveznega revizorja ali revizijskega podjetja o pomembnih kvalitativnih vidikih računovodske prakse subjekta, tudi o računovodski politiki, računovodskih ocenah, vrednotenjih in razkritjih v računovodskih izkazih;

 

(vii) pomembne presoje o uporabi načela konsolidacije v primeru obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov;

 

(viii) izjavo o pomembnih težavah, ki so se pojavile med revizijo;

 

(ix) izjavo o pomembnih zadevah, ki izhajajo iz revizije in o katerih se je razpravljalo ali izmenjevalo dopise z vodstvom;

 

(x) izjavo o vseh drugih zadevah, ki izhajajo is obvezne revizije in so po strokovni presoji revizorja pomembne za nadzor postopka računovodskega poročanja;

 

(xi) izjavo o tem, ali je revidirani subjekt predložil vse zahtevane obrazložitve in dokumentacijo.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) navesti in pojasniti presoje o pomembni negotovosti, zaradi katere je lahko vprašljiva sposobnost subjekta za časovno neomejenost poslovanja;

črtano

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) natančno določiti, ali so knjigovodenje, računovodenje, vsi revidirani dokumenti, letni ali konsolidirani finančni izkazi in morebitna dodatna poročila ustrezni;

črtano

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) navesti in natančno pojasniti vse primere neskladnosti, vključno s primeri nepomembnih navedb, če se štejejo kot pomembne za izpolnjevanje nalog revizijske komisije;

črtano

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) oceniti metode vrednotenja, uporabljene pri različnih postavkah letnih ali konsolidiranih računovodskih izkazov, vključno z vplivom njihovih sprememb;

črtano

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) zagotoviti vse podrobnosti o vseh jamstvih, patronatskih izjavah, zavezah o javni intervenciji in drugih podpornih ukrepih, na katerih temelji ocena o časovni neomejenosti poslovanja;

črtano

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) potrditi navzočnost pri analizi in drugih primerih fizičnega preverjanja, če so bile takšne analize ali preverjanja izvedeni;

črtano

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) navesti in pojasniti načela konsolidacije v primeru obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov;

črtano

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka (m)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) navesti, katero revizijsko delo so opravili revizorji tretjih držav, zakoniti revizorji, revizijski subjekti tretjih držav ali revizijska podjetja v primeru obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov;

črtano

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) navesti, ali je revidirani subjekt predložil vse zahtevane obrazložitve in dokumente.

črtano

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Dodatno poročilo revizijski komisiji podpišejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja in ga opremijo z datumom. Kadar revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo, podpišejo dodatno poročilo revizijski komisiji vsaj zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

4. Dodatno poročilo revizijski komisiji podpišejo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja in ga opremijo z datumom. Kadar revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo, podpišejo dodatno poročilo revizijski komisiji zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja na zahtevo nemudoma zagotovijo dodatno poročilo pristojnim organom.

črtano

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja poročajo revizijski komisiji o ključnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo, zlasti o pomembnih pomanjkljivostih notranjega kontroliranja v zvezi s postopkom računovodskega poročanja. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja na zahtevo katere koli stranke razpravljajo o teh zadevah z revizijsko komisijo.

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja poročajo revizijski komisiji o ključnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo, zlasti o občutnih pomanjkljivostih notranjega kontroliranja v zvezi s postopkom računovodskega poročanja. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja na zahtevo katere koli stranke razpravljajo o teh zadevah z revizijsko komisijo.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je revidirani subjekt oproščen obveznosti, da ima revizijsko komisijo, revidirani subjekt odloči, kateri organ subjekta sodeluje z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem zaradi izpolnjevanja obveznosti iz tega odstavka.

Kadar je revidirani subjekt oproščen obveznosti, da ima revizijsko komisijo, revidirani subjekt odloči, kateri organ subjekta sodeluje z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem zaradi izpolnjevanja obveznosti iz tega člena.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 55 Direktive 2004/39/ES, člen 53 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, člen 15(4) Direktive 2007/64/ES, člen 106 Direktive 2009/65/ES, prvi odstavek člena 3 Direktive 2009/110/ES in člen 72 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, dolžan pristojnim organom, ki nadzorujejo subjekte javnega interesa, takoj poročati o vsakem dejstvu ali sklepu v zvezi z navedenim subjektom javnega interesa, ki ga odkrije med izvajanjem navedene obvezne revizije in ki bi lahko pomenil kar koli od naslednjega:

1. Brez poseganja v člen 55 Direktive 2004/39/ES, člen 53 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, člen 15(4) Direktive 2007/64/ES, člen 106 Direktive 2009/65/ES, prvi odstavek člena 3 Direktive 2009/110/ES in člen 72 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, kot je opredeljen v točki 13 člena 2 Direktive 2006/43/ES, dolžan pristojnim organom, ki nadzorujejo subjekte javnega interesa, takoj poročati o vsaki informaciji v zvezi z navedenim subjektom javnega interesa, ki ga odkrije med izvajanjem obvezne revizije in ki pomeni ali bi lahko pomenil kar koli od naslednjega:

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ogrožanje nemotenega poslovanja subjekta javnega interesa;

(b) stvarno ogrožanje nemotenega poslovanja subjekta javnega interesa ali dvom glede njegovega nemotenega poslovanja;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zavrnitev potrditve računovodskih izkazov ali izražanje zadržkov.

(c) zavrnitev izdaje revizijskega mnenja o računovodskih izkazih ali izdaja negativnega ali odklonilnega mnenja ali mnenja s pridržkom.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje je dolžno poročati tudi o vseh dejstvih in sklepih, ki jih odkrije med izvajanjem obvezne revizije podjetja, ki je tesno povezano s subjektom javnega interesa, za katerega prav tako izvaja obvezno revizijo.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje je dolžno poročati tudi o vseh informacijah iz točk (a), (b) ali (c) prvega pododstavka, ki jih odkrije med izvajanjem obvezne revizije podjetja, ki ga nadzoruje subjekt javnega interesa, za katerega prav tako izvaja obvezno revizijo.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi, ki nadzorujejo kreditne institucije in zavarovalnice, vzpostavijo reden dialog z zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji, ki izvajajo obvezno revizijo navedenih institucij in zavarovalnic.

Pristojni organi, ki nadzorujejo subjekte javnega interesa, vzpostavijo reden dialog z zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji, ki izvajajo obvezno revizijo navedenih institucij in podjetij. Pristojni organ in zadevni zakoniti revizor ali revizijsko podjetje obvestita drug drugega in revidirani subjekt o pomembnih dejstvih ali sklepih iz odstavka 1.

 

Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) vsaj enkrat letno organizira sestanek z zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji ali mrežami, ki opravljajo obvezno revizijo katere koli finančne institucije, ki jo je Odbor za finančno stabilnost opredelil kot sistemsko pomembno, na katerem ga obvestijo o razvoju dogodkov v sektorju in o vsakem pomembnem razvoju dogodkov v teh sistemsko pomembnih finančnih institucijah.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v dobri veri pristojnemu organu razkrije kakršno koli dejstvo ali sklep iz odstavka 1 ali kakršno koli dejstvo med dialogom iz odstavka 2, se takšno razkritje ne šteje za kršitev katere koli pogodbene ali pravne omejitve glede razkritja informacij in zaradi njega take osebe na noben način ne postanejo odgovorne.

3. Če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v dobri veri pristojnemu organu ali organom, pristojnim za finančno stabilnost, razkrije kakršno koli dejstvo, informacijo, mnenje ali sklep iz odstavka 1 ali kakršno koli dejstvo, informacijo ali mnenje, ki se pojavi med dialogom iz odstavka 2, se takšno razkritje ne šteje za kršitev katere koli pogodbene ali pravne omejitve glede razkritja informacij in zaradi njega take osebe na noben način ne postanejo odgovorne.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa, objavijo svoj letni izkaz poslovnega izida.

Zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa, objavijo svoj letni izkaz poslovnega izida najpozneje štiri mesece po koncu vsakega poslovnega leta.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V letnem finančnem poročilu in letnem izkazu poslovnega izida je naveden skupni promet, razdeljen na plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa ter subjektov, ki so vključeni v skupino podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov ter plačila za povezane storitve finančne revizije iz člena 10(2).

2. V letnem finančnem poročilu in letnem izkazu poslovnega izida je naveden skupni promet, razdeljen na plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa ter subjektov, ki so vključeni v skupino podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov ter plačila za storitve predložitve zagotovil, storitve davčnega svetovanja in druge nerevizijske storitve iz člena 10(2).

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letno finančno poročilo ali letni izkaz poslovnega izida se revidira v skladu z določbami te uredbe.

Obvezna je revizija letnega finančnega poročila in letnega izkaza poslovnega izida.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vključeno v mrežo, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v letnem finančnem poročilu ali kot prilogo k letnemu izkazu poslovnega izida zagotovi naslednje dodatne informacije:

3. Kadar je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vključeno v mrežo, zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v letnem finančnem poročilu ali kot prilogo k letnemu izkazu poslovnega izida ali v preglednem poročilu iz člena 27 zagotovi naslednje dodatne informacije:

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) revidirane konsolidirane računovodske izkaze za mrežo in, kadar mrežo upravlja pravna oseba, revidirane računovodske izkaze te pravne osebe, ki so pripravljeni v skladu s členom 4(3) Direktive 2004/109/ES.

(d) kadar mrežo upravlja pravna oseba, revidirane računovodske izkaze te pravne osebe, ki so pripravljeni v skladu s členom 4(3) Direktive 2004/109/ES.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letno finančno poročilo ali letni izkaz poslovnega izida se objavi na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in je na navedeni spletni strani na voljo vsaj pet let.

Letno finančno poročilo ali letni izkaz poslovnega izida se objavi na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in je na navedeni spletni strani na voljo vsaj pet let od dneva objave na njej.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezne revizije subjektov javnega interesa, objavi letno poročilo o preglednosti najpozneje tri mesece po koncu vsakega poslovnega leta. Letno poročilo o preglednosti se objavi na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in je na navedeni spletni strani na voljo vsaj pet let.

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezne revizije subjektov javnega interesa, objavi letno poročilo o preglednosti najpozneje štiri mesece po koncu vsakega poslovnega leta. Letno poročilo o preglednosti se objavi na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in je na navedeni spletni strani na voljo vsaj pet let od dneva objave na njej.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji in revizijska podjetja sporočijo ESMA in pristojnim organom, da je poročilo o preglednosti objavljeno na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja ali da je posodobljeno, če je primerno.

črtano

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) opis upravne strukture revizijskega podjetja;

(c) opis upravne strukture revizijskega podjetja, vključno s sestavo in delovanjem njegovih upravnih, poslovodnih in nadzornih organov ter njihovih odborov;

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) seznam subjektov javnega interesa, za katere je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvedlo obvezne revizije v prejšnjem poslovnem letu, in seznam subjektov, od katerih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje prejema več kot 5 % letnih prihodkov;

(f) seznam subjektov javnega interesa, za katere je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvedlo obvezne revizije v prejšnjem poslovnem letu;

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) po potrebi izjavo o upravljanju.

(k) sklicevanje na vsaj enega od naslednjih dokumentov:

 

i) kodeks o upravljanju podjetja, ki velja za revizijsko podjetje;

 

(ii) kodeks o upravljanju podjetja, ki ga revizijsko podjetje prostovoljno uporablja;

 

(iii) vse ustrezne informacije o praksi upravljanja podjetja, ki presega zahteve nacionalne zakonodaje.

 

Kadar so vključene informacije iz točk (i) in (ii), revizijsko podjetje navede tudi, kje so ustrezna besedila javno dostopna. Kadar so vključene informacije iz točke (iii), revizijsko podjetje objavi svoje prakse upravljanja podjetja.

 

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, kadar je ustrezno, vključi pojasnilo o tem, v kakšnem obsegu zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v skladu z nacionalnim pravom odstopa od kodeksa o upravljanju podjetja iz točk (a) (i) ali (ii). Kadar se revizijsko podjetje odloči, da ne bo uporabljalo nobene določbe kodeksa o upravljanju podjetja iz točke (a)(i) ali (ii), pojasni razloge za tako ravnanje.

 

Če za revizijsko podjetje ne velja kodeks o upravljanju podjetja in ga ne uporablja prostovoljno, to dejstvo navede.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Izjava o upravljanju

 

1. Kadar revizijsko podjetje ustvari več kot eno tretjino svojih letnih prihodkov od revizije z revizijo subjektov javnega interesa, objavi izjavo o upravljanju. Navedena izjava se kot poseben oddelek vključi v poročilo o preglednosti.

 

2. Izjava o upravljanju vključuje vsaj naslednje informacije:

 

(a) sklicevanje na vsaj enega od naslednjih dokumentov:

 

(i) kodeks o sodelovanju pri upravljanju, ki velja za revizijsko podjetje;

 

(ii) kodeks o sodelovanju pri upravljanju, ki ga revizijsko podjetje prostovoljno uporablja;

 

(iii) vse ustrezne informacije o praksi sodelovanja pri upravljanju, ki presega zahteve nacionalne zakonodaje.

 

Kadar so vključene informacije iz točk (i) in (ii), revizijsko podjetje navede tudi, kje so ustrezna besedila javno dostopna. Kadar so vključene informacije iz točke (iii), revizijsko podjetje objavi svoje prakse sodelovanja pri upravljanju.

Če za revizijsko podjetje ne velja kodeks o sodelovanju pri upravljanju in ga ne uporablja prostovoljno, to dejstvo navede;

 

(b) obseg, v katerem revizijsko podjetje v skladu z nacionalno zakonodajo odstopa od kodeksa o sodelovanju pri upravljanju iz točke (a)(i) ali (ii), obrazložitev revizijskega podjetja, od katerih delov kodeksa o sodelovanju pri upravljanju odstopa, in o razlogih za odstopanje. Kadar se revizijsko podjetje odloči, da ne bo uporabljalo nobene določbe kodeksa o sodelovanju pri upravljanju iz točke (a)(i) ali (ii), pojasni razloge za tako ravnanje;

 

(c) opis glavnih značilnosti sistemov notranjega kontroliranja in obvladovanja tveganj v podjetju v povezavi s postopkom računovodskega poročanja;

 

(d) naslednje informacije:

 

(i) pomembne neposredne in posredne deleže glasovalnih pravic, ki znašajo najmanj 5 % vseh glasovalnih pravic v revizijskem podjetju, vključno s posrednimi deleži glasovalnih pravic prek piramidnih struktur in navzkrižnimi deleži glasovalnih pravic;

 

(ii) opredelitev imetnikov vseh posebnih kontrolnih pravic in opis navedenih pravic, ne glede na to, ali te pravice izhajajo iz katerih koli vrednostnih papirjev, pogodbe ali drugih virov;

 

(iii) vse omejitve v zvezi z glasovalnimi pravicami, vključno z omejitvami glasovalnih pravic imetnikov posameznega deleža ali števila glasov, rokov za uveljavljanje glasovalnih pravic;

 

(iv) predpise, ki urejajo imenovanje in zamenjavo članov uprave ter spremembe statuta;

 

(v) pooblastila članov uprave;

 

(e) delovanje skupščine delničarjev ali imetnikov glasovalnih pravic in njihova ključna pooblastila ter opis pravic delničarjev ali imetnikov glasovalnih pravic in kako jih lahko uveljavljajo, razen če je to že v celoti opredeljeno z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi;

 

(f) sestava in delovanje upravnih, poslovodnih in nadzornih organov ter njihovih odborov.

 

Obrazložitev

Izjava ne vključuje dodatnih pomembnih informacij, zlasti v zvezi s poročilom o preglednosti iz člena 27. Ta člen se torej lahko črta.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vsako leto zagotovi svojemu pristojnemu organu seznam revidiranih subjektov javnega interesa glede na prihodek, ki ga ustvarjajo.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vsako leto zagotovi svojemu pristojnemu organu seznam vseh revidiranih subjektov javnega interesa, ki jih je ta zakoniti revizor ali revizijsko podjetje revidiralo, skupaj s podrobnostmi o storitvah, ki jih je opravilo za vsak posamezni subjekt javnega interesa, ter o plačilih teh subjektov.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 30 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji in revizijska podjetja hranijo dokumente in informacije iz člena 6(1), člena 9(3), člena 11(3) in (4), člena 16(2) do (6), člena 17(1) in (2), člena 18(1) in (3), člena 19(3) do (6), členov 22, 23 in 24, člena 25(1) in (2), člena 29, člena 32(2), (3), (5) in (6), člena 33(6) ter člena 43(4) pet let po njihovi pripravi.

Zakoniti revizorji in revizijska podjetja hranijo dokumente in informacije iz členov 22, 23 in 24, člena 25(1) in (2), člena 29, člena 32(2), (3), (5) in (6), člena 33(6) ter člena 43(4) pet let po njihovi pripravi.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

črtano

Revizijska komisija

 

1. Vsi subjekti javnega interesa imajo revizijsko komisijo. Revizijsko komisijo sestavljajo neizvršni člani upravnega organa in/ali člani nadzornega organa revidiranega subjekta in/ali člani, ki jih imenuje skupščina delničarjev revidiranega subjekta ali, pri subjektih brez delničarjev, enakovredni organ.

 

Vsaj en član revizijske komisije je usposobljen za računovodstvo, drug član pa za računovodstvo in/ali revizijo. Vsi člani komisije so ustrezno usposobljeni za področje delovanja revidiranega subjekta.

 

Večina članov revizijske komisije je neodvisnih. Predsednika revizijske komisije imenujejo njeni člani in je neodvisen.

 

2. Ne glede na odstavek 1 tega člena lahko v subjektih javnega interesa, ki izpolnjujejo merila iz točk (f) in (t) člena 2(1) Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta, izvaja funkcije, dodeljene revizijski komisiji, upravni ali nadzorni organ kot celota, pri čemer predsednik takšnega organa, če je izvršni član, ni predsednik revizijske komisije.

 

3. Ne glede na odstavek 1 se lahko naslednji subjekti javnega interesa odločijo, da ne bodo imeli revizijske komisije:

 

(a) vsak subjekt javnega interesa, ki je odvisno podjetje v skladu s členom 1 Direktive 83/349/EGS, če subjekt izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1 do 4 navedenega člena na ravni skupine;

 

(b) vsak subjekt javnega interesa, ki je kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz člena 1(2) Direktive 2009/65/ES ali alternativni investicijski sklad (AIF) iz člena 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU;

 

(c) vsak subjekt javnega interesa, katerega izključna poslovna dejavnost je izdajanje s premoženjem zavarovanih vrednostnih papirjev iz člena 2(5) Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004;

 

(d) vsaka kreditna institucija v skladu s členom 1(1) Direktive 2006/48/ES, katere delnice niso uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice v skladu s točko 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES in ki je na stalen ali ponavljajoč način izdajala le dolžniške vrednostne papirje, uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu, če je skupna nominalna vrednost vseh takšnih dolžniških vrednostnih papirjev manj kot 100 000 000 EUR in ni objavila prospekta v skladu z Direktivo 2003/71/ES.

 

Subjekti javnega interesa iz točk (b) in (c) javnosti pojasnijo razloge, zaradi katerih meni, da ni ustrezno imeti revizijske komisije ali upravnega ali nadzornega organa, pooblaščenega za izvajanje funkcij revizijske komisije.

 

4. Ne glede na odstavek 1 se lahko subjekt javnega interesa, ki ima organ, ki opravlja enake funkcije kot revizijska komisija ter je bil ustanovljen in deluje v skladu z določbami, veljavnimi v državi članici, v kateri je subjekt, ki ga je treba revidirati, registriran, odloči, da ne bo imel revizijske komisije. V takem primeru subjekt razkrije, kateri organ izvaja navedene funkcije in kako je sestavljen.

 

5. Brez poseganja v odgovornost članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa ali drugih članov, ki jih imenuje skupščina delničarjev revidiranega subjekta, revizijska komisija med drugim:

 

(a) spremlja postopek računovodskega poročanja in pripravi priporočila ali predloge za zagotovitev njegove celovitosti;

 

(b) spremlja učinkovitost sistemov notranjega kontroliranja v podjetju, notranje revizije, če obstaja, in obvladovanja tveganja;

 

(c) spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter nadzoruje popolnost in celovitost osnutkov revizijskih poročil v skladu s členoma 22 in 23;

 

(d) pregleduje in spremlja neodvisnost zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij v skladu s členi 5 do 11, zlasti opravljanje dodatnih storitev za revidirani subjekt v skladu s členom 10;

 

(e) odgovarja za postopek izbire zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij in priporoči zakonite revizorje ali revizijska podjetja, ki so imenovana v skladu s členom 32;

 

(f) po preučitvi vsakega posameznega primera za zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje odobri opravljanje storitev iz člena 10(3)(b)(i) in (ii) te uredbe revidiranemu subjektu.

 

 

 

Člen 31 je prestavljen k členu 38a (novo) Direktive 2006/43/ES.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za uporabo člena 37 Direktive 2006/43/ES se za imenovanje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij s strani subjektov javnega interesa uporabljajo pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

1. Za uporabo člena 37(1) Direktive 2006/43/ES se za imenovanje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij s strani subjektov javnega interesa uporabljajo pogoji iz odstavkov 2 do 6 tega člena, lahko pa se zanje uporablja tudi odstavek 9.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se uporablja člen 37(2) Direktive 2006/43/ES, subjekt javnega interesa obvesti pristojni organ o uporabi drugih sistemov ali načinov iz navedenega člena.

Kadar se uporablja člen 37(2) Direktive 2006/43/ES, subjekt javnega interesa obvesti pristojni organ o uporabi drugih sistemov ali načinov iz navedenega člena. V takšnih primerih se ne uporabljajo odstavki 2 do 6 tega člena.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revizijska komisija predloži upravnemu ali nadzornemu odboru revidiranega subjekta priporočilo za imenovanje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij. Revizijska komisija utemelji svoje priporočilo.

Revizijska komisija predloži upravnemu ali nadzornemu odboru revidiranega subjekta priporočilo za imenovanje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar priporočilo zadeva obnovitev revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1), revizijska komisija pri pripravi priporočila upošteva vse ugotovitve in sklepe o priporočenem zakonitem revizorju ali revizijskem podjetju iz člena 40(6), ki jih je pristojni organ objavil v skladu s členom 44(d).

črtano

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revizijska komisija v priporočilu navede, da na njeno priporočilo ni vplivala nobena tretja oseba in da v zvezi z njim ni sprejeta pogodbena klavzula iz odstavka 7.

Revizijska komisija navede, da na njeno priporočilo ni vplivala nobena tretja oseba in da v zvezi z njim ni sprejeta pogodbena klavzula iz odstavka 7.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če priporočilo revizijske komisije iz odstavka 2 tega člena ne zadeva obnovitve revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1), se pripravi na podlagi postopka izbire, ki ga organizira revidirani subjekt ob upoštevanju naslednjih meril:

3. Če priporočilo revizijske komisije iz odstavka 2 ne zadeva obnovitve revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1), se pripravi na podlagi postopka izbire, ki ga organizira revidirani subjekt ob upoštevanju naslednjih meril:

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) revidirani subjekt lahko pozove katere koli zakonite revizorje ali revizijska podjetja, naj predložijo ponudbe za opravljanje storitev obvezne revizije, če se upošteva člen 33(2) in vsaj eden od pozvanih revizorjev ali podjetij v prejšnjem koledarskem letu ni prejel več kot 15 % vseh plačil za revizijske storitve od velikih subjektov javnega interesa v zadevni državi članici;

(a) revidirani subjekt lahko pozove katere koli zakonite revizorje ali revizijska podjetja, naj predložijo ponudbe za opravljanje storitev obvezne revizije, če se upošteva člen 33(2) in organizacija postopka razpisa na noben način ne izključuje sodelovanja v izbirnem postopku za podjetja, ki so v prejšnjem koledarskem letu prejela manj kot 15 % vseh plačil za revizijske storitve od subjektov javnega interesa v zadevni državi članici;

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) revidirani subjekt lahko izbere način komunikacije s povabljenimi zakonitimi revizorji ali revizijskimi podjetji, pri čemer mu ni treba objaviti javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije in/ali nacionalnih uradnih listih ali časopisih;

črtano

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) revidirani subjekt pripravi razpisno dokumentacijo za povabljene zakonite revizorje ali revizijska podjetja. Navedena razpisna dokumentacija omogoča razumevanje poslovanja revidiranega subjekta in vrsto obvezne revizije, ki jo je treba izvesti. Razpisna dokumentacija vključuje pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki jih revidirani subjekt uporabi za oceno ponudb zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij;

(c) revidirani subjekt pripravi razpisno dokumentacijo, ki jo pregleda revizijska komisija, v vednost povabljenih zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij. Navedena razpisna dokumentacija omogoča razumevanje poslovanja revidiranega subjekta in vrsto obvezne revizije, ki jo je treba izvesti. Razpisna dokumentacija vključuje pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki jih revidirani subjekt uporabi za oceno ponudb zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij;

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) revidirani subjekt oceni ponudbe zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij v skladu z merili za izbor, ki so predhodno določena v razpisni dokumentaciji. Revidirani subjekt pripravi poročilo o rezultatih izbirnega postopka, ki ga ovrednoti revizijska komisija. Revidirani subjekt in revizijska komisija upoštevata vsa poročila o inšpekcijskem pregledu prijavljenega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja iz člena 40(6), ki jih objavijo pristojni organi v skladu s členom 44(d);

(f) revidirani subjekt oceni vse ponudbe v skladu z merili za izbor, ki so predhodno določena v razpisni dokumentaciji. Revidirani subjekt pripravi poročilo o rezultatih izbirnega postopka, ki ga ovrednoti revizijska komisija. Revidirani subjekt in revizijska komisija upoštevata vsa poročila o inšpekcijskem pregledu prijavljenega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja iz člena 40(7), ki jih objavijo pristojni organi v skladu s členom 44(d);

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) revidirani subjekt lahko pristojnemu organu iz člena 35 dokaže, da je bil postopek izbire izveden pravično.

(g) revidirani subjekt lahko pristojnemu organu iz člena 35 na zahtevo dokaže, da je bil postopek izbire izveden pravično.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revizijski odbor je odgovoren za postopek izbire iz prvega pododstavka.

Revizijski odbor je odgovoren za postopek izbire iz prvega pododstavka v imenu upravnega ali nadzornega odbora.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (a) prvega pododstavka pristojni organ iz člena 35(1) objavi seznam zadevnih revizorjev in revizijskih podjetij, ki se vsako leto posodobi. Za ustrezne izračune pristojni organ uporabi informacije, ki jih v skladu s členom 28 predložijo zakoniti revizorji in revizijska podjetja.

Za namene točke (a) prvega pododstavka pristojni organ iz člena 35(1) objavi seznam zadevnih revizorjev in revizijskih podjetij, ki se vsako leto posodobi. Za ustrezne izračune pristojni organ uporabi informacije, ki jih v skladu s členom 29 predložijo zakoniti revizorji in revizijska podjetja.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Subjektom javnega interesa, ki izpolnjujejo merila iz točk (f) in (t) člena 2(1) Direktive 2003/71/ES, ni treba uporabiti postopka izbire iz odstavka 4.

4. Subjektom javnega interesa, ki izpolnjujejo merila iz točk (f) in (t) člena 2(1) Direktive 2003/71/ES, ni treba uporabiti postopka izbire iz odstavka 3.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se predlog upravnega ali nadzornega odbora razlikuje od priporočila revizijske komisije, se v predlogu utemeljijo razlogi za neupoštevanje priporočila revizijske komisije.

Če se predlog upravnega ali nadzornega odbora razlikuje od priporočila revizijske komisije, se v predlogu utemeljijo razlogi za neupoštevanje priporočila revizijske komisije. Revizorji, ki jih priporoči upravni ali nadzorni odbor, so se morali udeležiti postopka izbire, opisanega v odstavku 3.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V primeru kreditne institucije ali zavarovalnice upravni ali nadzorni odbor predloži osnutek predloga pristojnemu organu iz člena 35(2). Pristojni organ iz člena 35(2) ima pravico do veta na možnost, predlagano v priporočilu. Vsako tako nasprotovanje se ustrezno utemelji.

6. V primeru kreditne institucije ali zavarovalnice upravni ali nadzorni odbor predloži osnutek predloga pristojnemu organu iz člena 35(2), ki ga predloži in organu ESMA. Ta se o takšnih predlogih posvetuje z Evropskim bančnim organom in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine. Pristojni organ iz člena 35(2) ima pravico do veta na možnost, predlagano v priporočilu. Vsako tako nasprotovanje se ustrezno utemelji in se o njem obvesti ESMA.

Če pristojni organ v predpisanem obdobju po predložitvi priporočila revizijske komisije ne odgovori, se domneva, da se s priporočilom strinja.

Če pristojni organ ali ESMA v predpisanem obdobju po predložitvi priporočila revizijske komisije ne odgovori, se domneva, da se s priporočilom strinja.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Subjekt javnega interesa obvesti pristojne organe iz člena 35 o vsakem poskusu tretje osebe, da bi uvedla takšno pogodbeno klavzulo ali drugače vplivala na odločitev skupščine delničarjev o izbiri zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

Subjekt javnega interesa neposredno in nemudoma obvesti pristojne organe iz člena 35 o vsakem poskusu tretje osebe, da bi uvedla takšno pogodbeno klavzulo ali drugače vplivala na odločitev skupščine delničarjev o izbiri zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Za lažje izvajanje naloge revidiranega subjekta v zvezi z organizacijo postopka izbire za imenovanje zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, EBA, EIOPA in ESMA v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 izdajo smernice za subjekte javnega interesa o merilih, ki urejajo postopek izbire iz odstavka 3.

črtano

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Subjekt javnega interesa imenuje zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje za začetni posel, ki ni krajši od dveh let.

1. Subjekt javnega interesa imenuje zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje za začetni posel za vsaj eno leto.

Subjekt javnega interesa lahko ta posel obnovi le enkrat.

Subjekt javnega interesa lahko ta posel obnovi.

Oba združena posla nista daljša od 6 let.

Države članice zagotovijo, da skupno trajanje poslov ni daljše od 14 let.

Kadar sta bili za posel, ki je trajal neprekinjenih 6 let, imenovana dva zakonita revizorja oziroma dve revizijski podjetji, lahko posel vsakega zakonitega revizorja oziroma revizijskega podjetja traja največ 9 let.

Kadar se uporablja člen 37(2) Direktive 2006/43/ES, se ta člen ne uporablja.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko subjekt javnega interesa izjemoma zaprosi pristojni organ iz člena 35(1), naj odobri podaljšanje za ponovno imenovanje zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja za dodatni posel. Če sta imenovana dva zakonita revizorja ali dve revizijski podjetji, ta tretji posel ne sem trajati več kot tri leta. Če je imenovan en zakoniti revizor oziroma eno revizijsko podjetje, ta tretji posel ne sme trajati več kot dve leti.

črtano

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Države članice lahko z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 predpišejo, da se najdaljše trajanje iz tretjega pododstavka odstavka 1 začne na novo, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih zahtev:

 

(a) postopek javnega razpisa za obvezno revizijo se izvede v skladu s členom 32(2) do (6);

 

(b) revizijska komisija opravi celovito oceno revizijskega posla. Celovita ocena se opravi na pregleden in sistematičen način ter vključuje obravnavo strokovne usposobljenosti revizorja ali revizijskega podjetja za opravljanje obvezne revizije in izpolnjevanje ustreznih etičnih zahtev in mednarodnih revizijskih standardov iz člena 26 Direktive 2006/43/ES;

 

(c) vsaj dva zakonita revizorja ali dve revizijski podjetji sta imenovani v skladu s členom 32(9) oziroma sta ponovno imenovana ali imenovani.

 

Najdaljše trajanje iz tretjega pododstavka odstavka 1 se začne na novo, če upravni ali nadzorni odbor, ki deluje v skladu z nacionalno zakonodajo, na priporočilo revizijske komisije skupščini delničarjev priporoči obnovitev posla, skupščina delničarjev pa ta predlog odobri.

 

Preden se skupščini delničarjev poda ta predlog, revidirani subjekt pristojnemu organu iz člena 35(2) posreduje priporočilo in – na zahtevo – pojasni svoje ugotovitve.

 

Če se uporabi eno ali več odstopanj, skupno trajanje revizijskega posla ni daljše od 25 let.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ključni revizijski partnerji, odgovorni za izvajanje obvezne revizije, prekinejo sodelovanje pri obvezni reviziji revidiranega subjekta po sedmih letih od datuma imenovanja. Pri obvezni reviziji revidiranega subjekta lahko ponovno sodelujejo po najmanj treh letih.

4. Ključni revizijski partnerji, odgovorni za izvajanje obvezne revizije, prekinejo sodelovanje pri obvezni reviziji revidiranega subjekta po največ sedmih letih od datuma imenovanja. Pri obvezni reviziji revidiranega subjekta lahko ponovno sodelujejo po tem, ko so minila najmanj tri leta od datuma, ko so prenehali sodelovati pri revizijskem poslu kot zakoniti revizor ali ključni revizijski partner.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno vsaj z osebami, ki so registrirane kot zakoniti revizorji. Mehanizem postopne menjave se izvaja po posameznih stopnjah na podlagi menjave posameznikov in ne na podlagi menjave celotne skupine. Mehanizem je sorazmeren glede na obseg in razsežnost dejavnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno vsaj z osebami, ki so registrirane kot zakoniti revizorji. Mehanizem postopne menjave se izvaja po posameznih stopnjah na podlagi menjave posameznikov in ne na podlagi menjave celotne skupine za posel. Mehanizem je sorazmeren glede na obseg in razsežnost dejavnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da določi tehnične zahteve za vsebino dokumenta o primopredaji iz odstavka 6.

6. ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da določi tehnične zahteve za vsebino dokumenta o primopredaji iz prvega pododstavka odstavka 5.

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 sprejme regulativne tehnične standarde iz odstavka 6.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Smiselno se uporabi člen 32(8).

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Revizijska komisija, en ali več delničarjev in pristojni organi iz člena 35(1) ali 35(2) lahko pri nacionalnem sodišču vložijo zahtevek za razrešitev zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

2. Revizijska komisija, en ali več delničarjev, ki zastopajo vsaj 5 odstotkov delniškega kapitala, ali pristojni organi iz člena 35(1) ali 35(2) lahko pri nacionalnem sodišču vložijo zahtevek za razrešitev zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica imenuje pristojni organ, ki je odgovoren za izvajanje nalog iz te uredbe in za zagotavljanje, da se uporabljajo določbe te uredbe.

Vsaka država članica imenuje pristojne organe, ki so odgovorni za izvajanje nalog iz te uredbe in za zagotavljanje, da se uporabljajo določbe te uredbe.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ je eden od naslednjih organov:

Pristojni organi so katerikoli od naslednjih organov:

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) člena 24(4)(h) Direktive 2004/109/ES;

črtano

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice o imenovanju pristojnih organov za namene te uredbe obvestijo druga drugo, EBA, EIPA in ESMA v skladu z ustreznimi določbami uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter Komisijo.

Države članice o imenovanju pristojnih organov za namene te uredbe obvestijo druga drugo in Komisijo.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA te informacije združi in jih objavi.

črtano

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oseba ne sodeluje pri upravljanju navedenih organov, če je v prejšnjih treh letih:

Fizična oseba ne sodeluje pri upravljanju pristojnih organov iz člena 35(1), če je v prejšnjih dveh letih:

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) bila zaposlena v revizijskem podjetju ali bila z njim drugače povezana.

(d) bila zaposlena v revizijskem podjetju.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Financiranje navedenih organov je varno, pri čemer zakoniti revizorji ali revizijska podjetja nanj nimajo neprimernega vpliva.

Financiranje navedenih organov je varno in zakoniti revizorji ali revizijska podjetja nanj nimajo neprimernega vpliva.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko z odstopanjem od zahtev iz tega člena manjšini aktivnih revizorjev dovolijo, da sodelujejo pri upravljanju sistema javnega nadzora.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar se v skladu z nacionalnim pravom zahteva ali dovoli, da je zadruga v smislu iz člena 2(14) Direktive 2006/43/ES ali drug podoben subjekt iz člena 45 Direktive 86/635/EGS član neprofitnega revizijskega subjekta, lahko pristojni organ iz člena 35(1) odloči, da se za obvezno revizijo takega subjekta ne uporabljajo določene določbe iz te uredbe pod pogojem, da zakoniti revizor, ki opravlja obvezno revizijo, in osebe, ki bi zaradi svojega položaja lahko vplivale na obvezno revizijo, izpolnjujejo načela neodvisnosti iz Poglavja I te uredbe. Pri sprejemanju odločitve v zvezi s takimi izjemnimi primeri neuporabe določenih določb iz te uredbe se, če je to ustrezno, pristojni organ iz člena 35(1) posvetuje z nadzornim organom zadruge ali podobnim subjektom.

5. Kadar se v skladu z nacionalnim pravom zahteva ali dovoli, da je zadruga v smislu iz člena 2(14) Direktive 2006/43/ES, hranilnica ali drug podoben subjekt iz člena 45 Direktive 86/635/EGS ali odvisno podjetje ali pravni naslednik ali takšna zadruga, hranilnica ali podoben subjekt član neprofitnega revizijskega subjekta, lahko zadevna država članica odloči, da se za obvezno revizijo takega subjekta ne uporabljajo določene določbe iz te uredbe pod pogojem, da zakoniti revizor, ki opravlja obvezno revizijo, in osebe, ki bi zaradi svojega položaja lahko vplivale na obvezno revizijo, izpolnjujejo načela neodvisnosti iz Poglavja I te uredbe.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organ je odgovoren za sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga organizira tako, da je neodvisen od pregledanih zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij.

3. Pristojni organ je nosi končno odgovornost za sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga organizira tako, da pregledani zakoniti revizorji in revizijska podjetja nanj nimajo neprimernega vpliva.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če pristojni organ nima dovolj inšpektorjev, lahko za izvajanje posameznih inšpekcijskih pregledov pogodbeno zaposli strokovnjake. Prav tako lahko strokovnjaki pristojnim organom pomagajo, ko je to nujno za pravilno izvedbo inšpekcijskega pregleda. V takih primerih pristojni organi in strokovnjaki izpolnjujejo zahteve iz tega odstavka. Strokovnjaki so neodvisni od strokovnih združenj in organov.

Če pristojni organ nima dovolj inšpektorjev, lahko za izvajanje posameznih inšpekcijskih pregledov pogodbeno zaposli strokovnjake. Prav tako lahko strokovnjaki pristojnim organom pomagajo, ko je to nujno za pravilno izvedbo inšpekcijskega pregleda. V takih primerih pristojni organi in strokovnjaki izpolnjujejo zahteve iz tega odstavka.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 42 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremljanje trga

Spremljanje kakovosti trga in konkurenčnosti

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi iz člena 35(1) redno spremljajo razvoj na trgu za zagotavljanje storitev obvezne revizije subjektom javnega interesa.

Pristojni organi iz člena 35(1) in Evropska mreža za konkurenco redno spremljajo razvoj za zagotavljanje visokokakovostnih storitev obvezne revizije subjektom javnega interesa.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi ocenijo zlasti:

Pristojni organi iz prvega pododstavka ocenijo zlasti:

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) tveganja zaradi visoke koncentracije, vključno s propadom revizijskih podjetij z znatnim tržnim deležem, motnjami pri zagotavljanju storitev obvezne revizije v posameznem sektorju ali na medsektorski ravni, dodatnim kopičenjem tveganja na trgu in vplivom na splošno stabilnost finančnega sektorja;

(a) tveganja zaradi visoke koncentracije pomanjkljivosti v zvezi s kakovostjo zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, vključno s sistemskimi pomanjkljivostmi v mreži revizijskega podjetja, ki lahko vodijo v propad revizijskih podjetij, motnjami pri zagotavljanju storitev obvezne revizije v posameznem sektorju ali na medsektorski ravni, dodatnim kopičenjem tveganja pomanjkljivih revizij in vplivom na splošno stabilnost finančnega sektorja;

Obrazložitev

Prvi cilj pristojnih organov je, da varujejo kakovost revizij. Zato je treba obveznost poročanja pristojnih organov ponovno osredotočiti na cilj visokokakovostne revizije.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) ravni tržnih koncentracij, tudi na ravni posameznih sektorjev;

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) uspešnost revizijskih komisij pri spremljanju kakovosti revizijskega dela in varovanju neodvisnosti revizorjev;

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) potrebo po sprejetju ukrepov za omilitev navedenih tveganj.

(b) potrebo po sprejetju ukrepov za omilitev navedenih tveganj, ki so lahko pravno zavezujoči.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak pristojni organ do X. X. 20XX [2 leti po začetku veljavnosti Uredbe] in potem vsaj vsaki dve leti pripravi poročilo o tem vprašanju ter ga predloži ESMA, EBA in EIOPA.

Vsak pristojni organ do X. X. 20XX [2 leti po začetku veljavnosti Uredbe] in potem vsaj vsaka štiri leta pripravi poročilo o tem vprašanju ter ga predloži ESMA in Komisiji.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA, EBA in EIOPA na podlagi navedenih poročil pripravijo skupno poročilo o stanju na ravni Unije. Poročilo predložijo Komisiji, Evropski centralni banki in Evropskemu odboru za sistemska tveganja.

Komisija po posvetovanju z ESMA na podlagi navedenih poročil pripravi skupno poročilo o stanju na ravni Unije. Poročilo se predloži državam članicam in njihovim nacionalnim parlamentom, Evropskemu parlamentu, Evropski centralni banki in Evropskemu odboru za sistemska tveganja.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 52 pristojni organi, imenovani v skladu s členom 35(1), določijo, da mora vsaj šest največjih revizijskih podjetij v smislu obveznih revizij velikih subjektov javnega interesa v vsaki državi članici pripraviti načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za primere, ki lahko ogrozijo nemoteno delovanje zadevnega podjetja.

1. Brez poseganja v člen 52 pristojni organi, imenovani v skladu s členom 35(1), določijo, da mora vsaj šest največjih revizijskih podjetij v smislu obveznih revizij subjektov javnega interesa v vsaki državi članici pripraviti načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za primere, ki lahko ogrozijo nemoteno delovanje zadevnega podjetja.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ objavi seznam podjetij, ki jih zadeva prvi pododstavek, in ga vsako leto posodobi. Pri opredelitvi šestih največjih revizijskih podjetij pristojni organ uporabi informacije, ki mu jih predložijo zakoniti revizorji in revizijska podjetja v skladu s členom 28.

Pristojni organ objavi seznam podjetij, ki jih zadeva prvi pododstavek, in ga vsako leto posodobi. Pri opredelitvi šestih največjih revizijskih podjetij pristojni organ uporabi informacije, ki mu jih predložijo zakoniti revizorji in revizijska podjetja v skladu s členom 29.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih ne uradno odobrijo ali potrdijo. Vendar lahko predložijo mnenje o načrtih ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih ali o osnutkih teh načrtov, če se revizijska podjetja z njimi vnaprej posvetujejo.

Pristojni organi svetujejo ESMA o splošnem stanju načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 44 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ugotovitve in sklepe inšpekcijskih pregledov iz člena 40(6).

(d) poročilo iz člena 40(7).

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA za ta namen ustanovi stalni notranji odbor v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1095/2010. Takšen notranji odbor je sestavljen vsaj iz pristojnih organov iz člena 35(1) te uredbe. Pristojni organi iz člena 32 Direktive 2006/43/ES so povabljeni na srečanja tega notranjega odbora v zvezi z zadevami glede podeljevanja dovoljenj in registracije zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij ter odnosov s tretjimi državami, če je to pomembno za obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

ESMA za ta namen ustanovi stalni notranji odbor v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1095/2010. Takšen notranji odbor je sestavljen vsaj iz pristojnih organov iz člena 35(1) te uredbe in pristojnih organov iz člena 32 Direktive 2006/43/ES, ki tvorijo Evropsko skupino organov za nadzor revizorjev, ustanovljeno s Sklepom št. 2005/909/ES.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ESMA sodeluje z mednarodnimi organi, ki sodelujejo pri razvoju mednarodnih standardov in praks, povezanih z izvajanjem obveznih revizij.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. ESMA svetuje pristojnim organom v primerih, predvidenih v tej uredbi. Pristojni organi upoštevajo te nasvete, preden sprejmejo kakršno koli končno odločitev v skladu s to uredbo.

2. ESMA svetuje pristojnim organom v primerih, predvidenih v tej uredbi. Pristojni organi upoštevajo te nasvete, preden sprejmejo kakršno koli končno odločitev v skladu s to uredbo (stalni revizijski odbor). Notranji odbor lahko ustanovi posebne kolegije pristojnih organov za zagotavljanja kakovosti, omogočanje preiskav, sodelovanja pri inšpekcijskem nadzoru, načrtovanja za nujne primere in upravnih sankcij.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. ESMA ima zagotovljeno zadostno število ustrezno strokovno usposobljenega osebja in potrebne vire, da bo zmožna izpolnjevati naloge iz te uredbe.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 22;

(a) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 22, v okviru mednarodnih revizijskih standardov iz člena 26 Direktive 2006/43/ES;

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 23;

(b) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 23, ki upoštevajo obveznosti poročanja, ki izhajajo iz nacionalnih zahtev;

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) skupnih standardih za nadzorno dejavnost revizijske komisije iz člena 24;

črtano

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) skupnih standardih in najboljših praksah v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 27, vključno z izjavo iz člena 28;

(d) skupnih standardih in najboljših praksah v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 27;

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) skupnih standardih in najboljših praksah v zvezi z mehanizmom postopne menjave iz člena 33;

črtano

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) skupnih standardih in najboljših praksah v zvezi z razrešitvijo revizorjev, zlasti o obstoju utemeljenih razlogov za razrešitev iz člena 34;

(f) skupnih standardih in najboljših praksah glede obstoja utemeljenih razlogov za razrešitev revizorjev iz člena 34;

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) praksah izvrševanja in dejavnostih, ki jih opravljajo pristojni organi v skladu s to uredbo;

(g) skupnih standardih in najboljših praksah na področju revizij, ki omogočajo dosledno izvrševanje računovodskih standardov, ki se uporabljajo, zlasti pravil o oslabitvi;

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka h – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) skupnih standardih in najboljših praksah za izvajanje pregledov zagotavljanja skladnosti iz člena 40, pri čemer se upoštevajo zlasti:

(h) skupnih standardih in najboljših praksah v okviru mednarodnih revizijskih standardov iz člena 26 Direktive 2006/43/ES za izvajanje pregledov zagotavljanja skladnosti iz člena 40, pri čemer se upoštevajo zlasti:

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu, ki ga je treba pripraviti do X. X. 20XX [dve leti po začetku veljavnosti Uredbe], ESMA opravi oceno strukture revizijskega trga.

V poročilu, ki ga je treba pripraviti do X. X. 20XX [dve leti po začetku veljavnosti Uredbe], ESMA na podlagi nasvetov Evropske mreže za konkurenco opravi oceno strukture revizijskega trga.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA v poročilu, ki ga mora pripraviti do X. X. 20XX [štiri leta po začetku veljavnosti Uredbe], oceni, ali imajo pristojni organi iz člena 35(1) zadostna pooblastila in ustrezna sredstva za opravljanje svojih nalog.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4 – pododstavek 6 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA v poročilu, ki ga mora pripraviti do X. X. 20XX [šest let po koncu prehodnega obdobja], obravnava naslednja vprašanja:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Po preteku prehodnega obdobja treh let od začetka veljavnosti te uredbe Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uspešnosti ESMA kar zadeva revizijo in delovanje notranje revizijske komisije. V poročilu se obravnava tudi morebitna okrepljena vloga ESMA v prihodnosti. Komisija oceni, ali ima ESMA dovolj virov za opravljanje svojih nalog, določenih v tej uredbi, in predlaga morebitne prilagoditve proračuna, ki jih šteje za potrebne.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 50

črtano

Evropsko potrdilo o kakovosti

 

1. ESMA uvede evropsko potrdilo o kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa.

 

Evropsko potrdilo o kakovosti izpolnjuje naslednje pogoje:

 

(a) evropsko potrdilo o kakovosti izda ESMA in velja v celotni Uniji;

 

(b) revizorji in revizijska podjetja v Uniji, ki izpolnjujejo ustrezne zahteve, lahko predložijo vlogo za evropsko potrdilo o kakovosti;

 

(c) ESMA objavi zahteve za pridobitev evropskega potrdila o kakovosti. Te zahteve temeljijo na kakovosti revizije in izkušnjah sistemov zagotavljanja kakovosti iz člena 30 Direktive 2006/43/ES in člena 40 te uredbe;

 

(d) ESMA zakonitim revizorjem in revizijskim podjetjem, ki predložijo vlogo, zaračuna pristojbine za izdajo evropskega potrdila o kakovosti v skladu z delegiranim aktom iz odstavka 4 tega člena. Z navedenimi pristojbinami se v celoti krijejo nujni odhodki ESMA v zvezi z izdajo potrdila in povračilom kakršnih koli stroškov, ki jih pristojni organi morda imajo pri opravljanju dela v skladu s tem členom;

 

(e) ESMA navede razloge za izdajo potrdila ali zavrnitev vloge;

 

(f) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vedno izpolnjuje pogoje za prvotno podelitev potrdila;

 

(g) ESMA lahko na zahtevo pristojnega organa ali na lastno pobudo ponovno preuči vsako potrdilo, ki ga je podelil kateremu koli zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju. Pri tem se upoštevajo rezultati pregledov zagotavljanja kakovosti;

 

(h) ESMA lahko razveljavi evropsko potrdilo o kakovosti, kadar zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne izpolnjuje več pogojev za njegovo pridobitev;

 

(i) ESMA vodi register zakonitih revizorjev in podjetij, ki so prejeli potrdilo;

 

(j) evropsko potrdilo o kakovosti je prostovoljno in ni pogoj za to, da lahko zakoniti revizorji ali revizijska podjetja izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa, da pridobijo dovoljenje v drugi državi članici v skladu s členom 14 Direktive 2006/43/ES ali da so priznani v drugi državi članici v skladu s členom 3a navedene direktive.

 

2. ESMA pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov za opredelitev postopka, po katerem zakoniti revizorji in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa, pridobijo evropsko potrdilo o kakovosti. Navedeni tehnični standardi so v skladu z naslednjimi načeli:

 

(a) vloge se predložijo ESMA v jeziku, sprejemljivem v državi članici, v kateri ima zakoniti revizor ali revizijsko podjetje dovoljenje, ali v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ.

 

Kadar vlogo za evropsko potrdilo o kakovosti predloži skupina revizijskih podjetij, lahko člani skupine pooblastijo enega od članov, da predloži vse vloge v imenu skupine;

 

(b) ESMA predloži kopijo vloge pristojnim organom držav članic, ki jih zadeva vloga;

 

(c) pristojni organi držav članic, ki jih zadeva vloga, v okviru kolegija pristojnih organov iz člena 53 skupaj preučijo vlogo za potrdilo. Pri tem preverijo, ali je vloga popolna in ali izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila. Pri preučitvi upoštevajo informacije o posameznem vlagatelju, pridobljene s pregledi zagotavljanja kakovosti;

 

(d) pristojni organi držav članic, ki jih zadeva vloga, svetujejo ESMA v zvezi z upravičenostjo vlagatelja do pridobitve potrdila;

 

(e) ESMA sprejme odločitev o vlogi;

 

(f) ESMA določi natančna procesna dejanja in roke.

 

Za namene točke (ii) so navedene države članice vsaj:

 

– države članice, v katerih ima zakoniti revizor dovoljenje v skladu s členom 3 Direktive 2006/43/ES, in, če je ustrezno, države članice, v katerih ima zakoniti revizor dovoljenje v skladu s členom 14 navedene direktive, in/ali države članice, v katerih zakoniti revizor izvaja prilagoditveno obdobje v skladu s členom 14 Direktive 2006/43/ES, če je vlagatelj zakoniti revizor;

 

– države članice, v katerih ima revizijsko podjetje dovoljenje v skladu s členom 3 Direktive 2006/43/ES, in, če je ustrezno, države članice, v katerih je revizijsko podjetje priznano v skladu s členom 3a navedene direktive, in/ali države članice, v katerih ima revizijsko podjetje odvisna podjetja, pridružena podjetja ali nadrejeno podjetje, če je vlagatelj revizijsko podjetje.

 

3. ESMA predloži Komisiji osnutek regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 2 do [3 leta po začetku veljavnosti te uredbe].

 

Na Komisijo se prenesejo pooblastila, da v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 sprejme regulativne tehnične standarde iz odstavka 2.

 

4. Komisija je v skladu s členom 68 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za določitev pristojbin iz odstavka 1(d).

 

Delegirani akti določajo zlasti vrste pristojbin in zadeve, v zvezi s katerimi se pristojbine zaračunajo, znesek pristojbin, način njihovega plačila ter način, na katerega ESMA povrne pristojnim organom vse stroške, ki jih morda imajo pri opravljanju dela v skladu s tem členom.

 

Z zneskom pristojbine, ki se zaračuna zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju, se krijejo vsi upravni stroški.

 

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ, ki predloži tako zahtevo, ESMA obvesti o vsaki zahtevi iz prvega in drugega pododstavka.

Pristojni organ, ki predloži tako zahtevo, Komisijo obvesti o vsaki zahtevi iz prvega in drugega pododstavka.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

 

1. Države članice določijo pravila za upravne sankcije in ukrepe, ki se v primeru kršitev določb te uredbe, opredeljenih v Prilogi, uporabljajo za osebe, odgovorne za te kršitve, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene sankcije in ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.

Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se lahko naložijo vsaj ustrezne upravne sankcije in/ali ukrepi, in sicer proti osebam, ki so odgovorne za kršitve določb te uredbe in Direktive 2006/43/ES. Države članice zagotovijo, da so te sankcije učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice do [24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo in ESMA o pravilih iz odstavka 1. Komisijo in ESMA takoj uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah teh pravil.

 

3. Ta člen in členi 62 do 66 ne posegajo v določbe nacionalne kazenske zakonodaje.

 

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 62

črtano

Pooblastila za sankcioniranje

 

1. Ta člen se uporablja za kršitve določb te uredbe iz Priloge.

 

2. Brez poseganja v nadzorna pooblastila pristojnih organov v skladu s členom 38 imajo pristojni organi v primeru kršitve iz odstavka 1 v skladu z nacionalno zakonodajo pooblastilo za uvedbo vsaj naslednjih upravnih ukrepov in sankcij:

 

(a) odredbe, v skladu s katero mora oseba, odgovorna za kršitev, prenehati z ravnanjem in ga ne ponovi več;

 

(b) javne izjave, v kateri je navedena odgovorna oseba in narava kršitve in ki se objavi na spletni strani pristojnih organov;

 

(c) začasne prepovedi, da zakoniti revizor, revizijsko podjetje ali ključni revizijski partner izvaja obvezne revizije subjektov javnega interesa in/ali podpisuje revizijska poročila v skladu s členom 22 in ki velja v celotni Uniji, dokler se kršitev ne odpravi;

 

(d) razglasitve, da revizijsko poročilo ne izpolnjuje zahtev člena 22, dokler se kršitev ne odpravi;

 

(e) začasne prepovedi izvajanja funkcij v revizijskih podjetjih ali subjektih javnega interesa za člana upravnega ali poslovodnega organa revizijskega podjetja ali subjekta javnega interesa;

 

(f) upravnih denarnih sankcij v višini do dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti;

 

(g) v primeru fizične osebe upravnih denarnih sankcij v višini do 5 000 000 EUR ali ustrezne vrednosti v nacionalni valuti države članice, v kateri euro ni uradna valuta, na datum začetka veljavnosti te uredbe;

 

(h) v primeru pravne osebe upravnih denarnih sankcij v višini do 10 % skupnega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu; kadar je pravna oseba odvisno podjetje nadrejenega podjetja iz členov 1 in 2 Direktive 83/349/EGS, je zadevni skupni letni promet skupni letni promet iz konsolidiranega računovodskega izkaza končnega nadrejenega podjetja v predhodnem poslovnem letu.

 

3. Države članice lahko pristojnim organom poleg pooblastil iz odstavka 2 podelijo druga pooblastila za sankcioniranje ter lahko zagotovijo višje stopnje upravnih denarnih sankcij od sankcij iz navedenega odstavka.

 

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 63

črtano

Učinkovita uporaba sankcij

 

1. Pristojni organi pri določanju vrste upravnih sankcij in ukrepov upoštevajo vse pomembne okoliščine, vključno z:

 

(a) resnostjo in trajanjem kršitve;

 

(b) stopnjo odgovornosti odgovorne osebe;

 

(c) finančno trdnostjo odgovorne osebe, kakor je prikazana s skupnim prometom odgovornega podjetja ali letnim prihodkom odgovorne fizične osebe;

 

(d) pomenom pridobljenih dobičkov ali preprečenih izgub s strani odgovorne osebe, če jih je mogoče opredeliti;

 

(e) stopnjo sodelovanja odgovorne osebe s pristojnim organom, brez poseganja v potrebo po zagotovitvi povrnitve pridobljenega dobička ali preprečene izgube s strani navedene osebe;

 

(f) prejšnjimi kršitvami odgovorne osebe.

 

Pristojni organi lahko upoštevajo dodatne dejavnike, če so ti dejavniki opredeljeni v nacionalni zakonodaji.

 

2. EBA, EIOPA in ESMA v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 skupaj izdajo smernice za pristojne organe o vrstah upravnih ukrepov in sankcij ter stopnji upravnih denarnih sankcij, ki se uporabljajo v posameznih primerih v nacionalnem pravnem okviru.

 

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

 

Vsak upravni ukrep ali sankcija, ki se uvede zaradi kršitve te uredbe, se takoj objavi, pri čemer so vključene vsaj informacije o vrsti in naravi kršitve ter identiteti odgovornih oseb, razen če bi taka objava resno ogrozila stabilnost finančnih trgov. Kadar bi objava vpletenim stranem povzročila nesorazmerno škodo, pristojni organi ukrepe in sankcije objavijo anonimno.

Države članice zagotovijo, da se brez nepotrebnega odlašanja objavi vsak upravni ukrep ali sankcija, ki se uvede zaradi kršitve te uredbe in Direktive 2006/43/ES, razen če bi taka objava resno ogrozila stabilnost finančnih trgov. Kadar bi objava vpletenim stranem povzročila nesorazmerno škodo, pristojni organi ukrepe in sankcije objavijo anonimno.

Pristojni organi o vsaki sankciji ali ukrepu, ki se sprejme zaradi kršitve te uredbe, takoj obvestijo ESMA.

 

Pri objavi sankcij se spoštujejo temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravica do varstva osebnih podatkov.

Pri objavi sankcij se spoštujejo temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravica do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 66

črtano

Poročanje o kršitvah

 

1. Države članice vzpostavijo učinkovite mehanizme za spodbujanje poročanja pristojnim organom o kršitvah te uredbe.

 

2. Mehanizmi iz odstavka 1 vključujejo vsaj:

 

(a) posebne postopke za prejem poročil o kršitvah in njihovo nadaljnje spremljanje;

 

(b) ustrezno varstvo oseb, ki poročajo o morebitnih ali dejanskih kršitvah;

 

(c) varstvo osebnih podatkov o osebi, ki prijavi morebitne ali dejanske kršitve, in obtoženi osebi v skladu z načeli iz Direktive 95/46/ES;

 

(d) ustrezne postopke za zagotavljanje pravice obtožene osebe do obrambe in zaslišanja pred sprejetjem odločitve v zvezi z njo ter pravice do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem zoper odločitev ali ukrep v zvezi z njo.

 

3. Revizijska podjetja in subjekti javnega interesa uvedejo ustrezne postopke, ki zaposlenim omogočajo notranje poročanje o morebitnih ali dejanskih kršitvah te uredbe po posebni poti.

 

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 67

črtano

Izmenjava informacij z ESMA

 

1. Pristojni in pravosodni organi vsako leto posredujejo ESMA združene informacije o vseh upravnih ukrepih, sankcijah in kaznih, izrečenih v skladu s členi 61, 62, 63, 64, 65, in 66. ESMA te informacije objavi v letnem poročilu.

 

2. Kadar pristojni organ razkrije upravne ukrepe, sankcije in kazni javnosti, o tem hkrati obvesti ESMA.

 

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 70

črtano

Prehodna določba

 

1. Z odstopanjem od členov 32 in 33 za pogodbe za izvajanje obvezne revizije subjektov javnega interesa, ki so veljavne na [datum začetka veljavnosti te uredbe], se uporabljajo naslednje zahteve:

 

(a) vse revizijske pogodbe, sklenjene pred XX. XX. XXXX [datum sprejetja predloga Komisije], ki še vedno veljajo na [datum začetka veljavnosti te uredbe], se uporabljajo največ štiri poslovna leta po [datum začetka veljavnosti te uredbe];

 

(b) vse revizijske pogodbe, sklenjene po XX. XX. XXXX [sprejetje predloga Komisije], vendar pred XX. XX. XXXX [datum začetka veljavnosti te uredbe], ki še vedno veljajo, se uporabljajo največ pet poslovnih let po XX. XX. XXXX [datum začetka veljavnosti te uredbe];

 

(c) kadar se revizijska pogodba iz točke (a) ali (b) tega odstavka izteče ali preneha, lahko subjekt javnega interesa tako pogodbo z istim zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem enkrat obnovi, pri čemer se ne uporabljajo določbe člena 31(3). Taka obnovljena pogodba ne traja dlje kot:

 

(i) 1 leto: če revizor opravlja storitve za revidirani subjekt v zaporednem obdobju, ki presega 100 let;

 

(ii) 2 let: če revizor opravlja storitve za revidirani subjekt v zaporednem obdobju, ki traja od 51 do 100 let;

 

(iv) 3 let: če revizor opravlja storitve za revidirani subjekt v zaporednem obdobju, ki traja od 21 do 50 let;

 

(v) 4 let: če revizor opravlja storitve za revidirani subjekt v zaporednem obdobju, ki traja od 11 do 20 let;

 

(vi) 5 let: če revizor opravlja storitve za revidirani subjekt v zaporednem obdobju, ki ne presega 10 let.

 

Ne glede na merila iz točke (c) lahko revizijska pogodba velja do konca prvega poslovnega leta, ki se konča po [2 leti po začetku veljavnosti te uredbe].

 

Ne glede na točke (a) do (c), kadar nacionalni predpisi določajo najdaljše trajanje pogodbenega razmerja med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem in revidiranim subjektom, ki ne presega 9 let, in od revidiranega subjekta zahtevajo izbiro drugega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, kadar se tako najdaljše trajanje doseže, lahko revizijska pogodba velja do izteka navedenega obdobja najdaljšega trajanja.

 

2. Člen 33 se uporablja za vse revizijske pogodbe, sklenjene po […] [datum začetka veljavnosti te uredbe], vendar pred […] [2 leti po začetku veljavnosti te uredbe].

 

Člen 32(3) se za tako pogodbo uporabljata le po izteku ali prenehanju prve obnovitve take pogodbe.

 

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar se člen 32(7) uporablja od […] [datum začetka veljavnosti Uredbe], člen 10(5) pa od […] [3 leta po začetku veljavnosti Uredbe].

Vendar se člen 32(7) uporablja od […] [datum začetka veljavnosti Uredbe].

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA

črtano

I. Kršitve zakonitih revizorjev, revizijskih podjetij ali ključnih revizijskih partnerjev

 

A. Kršitve v zvezi z nasprotjem interesov, organizacijskimi ali operativnimi zahtevami

 

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 6(1), če ne oblikuje ustreznih politik in postopkov za zagotovitev skladnosti z minimalnimi organizacijskimi zahtevami iz odstavka 1(a) do (k).

 

2. Zakoniti revizor ali ključni revizijski partner, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja, krši člen 8(1)(a), če prevzame pomemben vodstveni položaj v revidiranem subjektu pred pretekom vsaj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot zakoniti revizor ali ključni revizijski partner.

 

3. Zakoniti revizor ali ključni revizijski partner, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja, krši člen 8(1)(b), če postane član revizijske komisije revidiranega subjekta ali enakovrednega organa pred pretekom vsaj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot zakoniti revizor ali ključni revizijski partner.

 

4. Zakoniti revizor ali ključni revizijski partner, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja, krši člen 8(1)(c), če postane neizvršni član upravnega organa ali član nadzornega organa revidiranega subjekta pred pretekom vsaj dveh let po tem, ko je prenehal sodelovati pri revizijskem poslu kot zakoniti revizor ali ključni revizijski partner.

 

5. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 9(2), če ne zagotovi, da povezane storitve finančne revizije, ki se opravijo za revidirani subjekt, ne presegajo 10 % plačil, ki jih revidirani subjekt plača za obvezno revizijo.

 

6. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 10, če za revidirani subjekt opravi storitve, ki niso storitve obvezne revizije ali povezane storitve finančne revizije.

 

B. Kršitve v zvezi z izvajanjem obvezne revizije

 

7. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 16(3), če ne evidentira primerov, v katerih njegovi zaposleni ne upoštevajo določb iz te uredbe, ali ne pripravi letnega poročila o sprejetih ukrepih za zagotavljanje skladnosti z navedenimi določbami.

 

8. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 16(4), če ne vodi računovodske evidence stranke, ki zajema podatke iz točk (a), (b) in (c) navedenega odstavka.

 

9. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 16(5), če za vsako izvedeno obvezno revizijo ne ustvari revizijskega spisa, ki zajema informacije iz točk (a) do (j) navedenega odstavka.

 

10. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 17(1)(c), če pristojnega organa iz člena 36 ne obvesti o dogodku, ki ima ali lahko ima resne posledice za integriteto njegovih dejavnosti obvezne revizije.

 

11. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 17(2), če pristojnega organa, ki nadzoruje subjekte javnega interesa, ne obvesti o kakršni koli storitvi ali poskusu goljufije v zvezi z računovodskimi izkazi revidiranega subjekta.

 

C. Kršitve v zvezi z revizijskim poročanjem

 

12. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 19, če ne zagotovi, da se pregled notranjega obvladovanja kakovosti izvede v skladu z zahtevami iz odstavkov 2 do 6 navedenega člena.

 

13. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 22, če ne predloži revizijskega mnenja, pripravljenega v skladu z zahtevami iz odstavkov 2, 3, 4, 5 in 7 navedenega člena.

 

14. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 23, če revizijski komisiji revidiranega subjekta ne predloži dodatnega poročila, pripravljenega v skladu z zahtevami iz odstavkov 2 do 5 navedenega člena.

 

15. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 25, če pristojnim organom, ki nadzorujejo subjekte javnega interesa, ne poroča takoj o vsakem dejstvu ali sklepu v zvezi z navedenim subjektom javnega interesa, ki ga odkrije med izvajanjem navedene obvezne revizije in ki je lahko povezan s katero koli kršitvijo iz točk (a) do (c) prvega odstavka člena 25.

 

D. Kršitve v zvezi z določbami o razkritju

 

16. Revizijsko podjetje krši prvi pododstavek člena 26(1) v povezavi s členom 26(4), če na svoji spletni strani najpozneje štiri mesece po koncu vsakega poslovnega leta ne objavi letnega finančnega poročila v skladu z odstavkom 2 člena 4 Direktive 2004/109/ES, ki mora biti na voljo vsaj pet let.

 

17. Zakoniti revizor krši drugi pododstavek člena 28(2) v povezavi s členom 27(1), če na svoji spletni strani ne objavi letnega izkaza poslovnega izida, ki mora biti na voljo vsaj pet let.

 

18. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 26(2), če v letnem izkazu poslovnega izida ali letnem finančnem poročilu plačil, prejetih za obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa in subjektov, ki so vključeni v skupino podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, ne navede ločeno od plačil, prejetih za obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov, ter plačil za povezane storitve finančne revizije iz člena 10.

 

19. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki je vključeno v mrežo, krši člen 26(3), če informacij iz točk (a) do (d) člena 26(3) ne predloži kot priloge k letnemu izkazu poslovnega izida ali letnemu finančnemu poročilu, razen če se uporablja odstopanje iz drugega pododstavka navedenega odstavka.

 

20. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 27, če ne objavi preglednega poročila ali ga ne objavi pravočasno, vključno z informacijami iz odstavka 2 navedenega člena in po potrebi z informacijami iz člena 28.

 

21. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 29, če svojemu pristojnemu organu iz člena 35(1) vsako leto ne predloži seznama revidiranih subjektov javnega interesa glede na prihodek, ki ga ustvarijo.

 

22. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 30(1), če ne hrani dokumentov in informacij iz člena 30(1).

 

E. Kršitve v zvezi z imenovanjem zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij s strani subjektov javnega interesa

 

23. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 33(2), če po preteku dveh zaporednih poslov iz člena 33(1) izvede obvezno revizijo subjekta javnega interesa pred pretekom vsaj štirih let.

 

24. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 33(6), če novemu zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju na koncu revizijskega posla ne predloži popolnega dokumenta o primopredaji z ustreznimi informacijami.

 

F. Kršitve v zvezi z zagotavljanjem kakovosti

 

25. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje krši člen 40(6), če v obdobju, ki ga določi pristojni organ, ne upošteva priporočil inšpekcijskih pregledov.

 

II. Kršitve subjektov javnega interesa

 

A. Kršitve v zvezi z imenovanjem zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij

 

1. Brez poseganja v člen 31(2), (3) in (4) subjekt javnega interesa krši člen 31(1), če ne ustanovi revizijske komisije in/ali ne imenuje zahtevanega števila neodvisnih članov in/ali ne imenuje zahtevanega števila članov, posebej usposobljenih na področju računovodstva in/ali revizije.

 

2. Subjekt javnega interesa krši člen 32(1), če ne imenuje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij v skladu s pogoji iz člena 32(2) do (6).

 

3. Subjekt javnega interesa krši člen 33, če isti zakoniti revizor ali revizijsko podjetje zanj izvaja revizije za obdobje, daljše od obdobja navedenega v členu 33.

 

4. Subjekt javnega interesa krši člen 34, če zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje razreši brez utemeljenih razlogov.

 

  • [1]  UL C 191, 29.6.2012, str. 61.

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (*) (14.3.2013)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Kay Swinburne

(*)  Postopek s pridruženim odborom – člen 50 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa

o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo velja za EGP)

 

Predlog spremembe velja za celotno besedilo

Obrazložitev

Uredba EU ni primerna oblika ureditve, zlasti glede na zelo podroben predlog Komisije in njegovo obsežno poseganje. Pomeni namreč enotni pristop za vse, pri katerem se ne upošteva narave različnih sistemov upravljanja gospodarskih družb v EU in bi v nekaterih državah članicah povzročil zmanjšanje standardov upravljanja gospodarskih družb.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Finančni sektor se razvija, poleg tega v skladu z zakonodajo Unije nastajajo nove kategorije finančnih institucij. Novi subjekti in dejavnosti zunaj običajnega bančnega sistema so vedno bolj pomembni, pri čemer se je povečal njihov vpliv na finančno stabilnost. Zato je primerno, da opredelitev subjekta javnega interesa zajema tudi druge finančne institucije in subjekte, kot so investicijska podjetja, plačilne institucije, kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), institucije za izdajo elektronskega denarja in alternativni investicijski skladi.

(6) Finančni sektor se razvija, poleg tega pa so se v odgovor na regulativni in tehnološki razvoj razvile nove kategorije finančnih institucij. Novi subjekti in dejavnosti zunaj tradicionalnega bančnega sistema, ki so bili pred tem na ravni Unije neregulirani, so vedno bolj pomembni, pri čemer se je povečal njihov vpliv na finančno stabilnost. Zato je primerno, da opredelitev subjekta javnega interesa zajema tudi druge finančne institucije in subjekte, kot so investicijska podjetja, plačilne institucije in institucije za izdajo elektronskega denarja. Države članice bi zato morale imeti možnost, da za subjekte javnega interesa imenujejo druge družbe, na primer subjekte, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih velik javni pomen.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6 a) Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti sodelovanju revizorjev pri oblikovanju zunajbilančnih družb za posebne namene za finančne institucije. Te družbe za posebne namene lahko vlagateljem in regulatorjem otežujejo zagotavljanje odgovornosti vodstva. Poleg tega se lahko te družbe, če jih uporabljajo finančne institucije, zlorabijo za prikritje tveganj v finančnem sistemu, zaradi česar imajo nadzorniki in delničarji manj možnosti, da pravočasno in učinkovito prepoznajo grožnje finančni stabilnosti ter ukrepajo. Zato je primerno pojasniti, da sodelovanje revizorja podjetja pri oblikovanju zunajbilančnih družb za posebne namene pomeni samopregled in najverjetneje predstavlja neprimerno računovodsko obravnavo. Tovrstno dejavnost bi bilo torej treba prepovedati.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Revizija letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov je določena kot obvezen zaščitni ukrep za vlagatelje, posojilodajalce in poslovne partnerje, ki imajo delež ali poslovni interes v subjektih javnega interesa. Zato morajo biti zakoniti revizorji in revizijska podjetja pri izvajanju obveznih revizij takšnih subjektov popolnoma neodvisni, pri čemer se morajo izogibati nasprotjem interesov. Za določanje neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba upoštevati koncept mreže, v kateri delujejo revizorji in revizijska podjetja.

(7) Revizija letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov je določena kot obvezen zaščitni ukrep za vlagatelje, posojilodajalce in poslovne partnerje, ki imajo delež ali poslovni interes v subjektih javnega interesa. Zato morajo biti zakoniti revizorji in revizijska podjetja pri izvajanju obveznih revizij takšnih subjektov popolnoma neodvisni, pri čemer se morajo izogibati nasprotjem interesov. Imeti bi morali možnost, da revidirani subjekt obveščajo o zadevah, ki izhajajo iz revizije, vendar pa bi se morali vzdržati sodelovanja v postopkih notranjega odločanja v revidiranem subjektu. Če bi se znašli v položaju, ko je njihova neodvisnost preveč ogrožena, tudi po uporabi varoval za omilitev te nevarnosti, bi morali od revizijskega posla odstopiti ali pa ga zavrniti. Za določanje neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba upoštevati koncept mreže, v kateri delujejo revizorji in revizijska podjetja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Z ustrezno notranjo organizacijo zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij je treba prispevati k preprečevanju kakršnih koli nevarnosti za njihovo neodvisnost. Zato lastniki ali delničarji revizijskega podjetja in osebe, ki ga upravljajo, ne smejo posegati v izvajanje obvezne revizije na kakršen koli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost zakonitega revizorja, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Poleg tega morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja oblikovati ustrezne notranje politike in postopke za zaposlene in druge osebe, ki so vključene v dejavnost obvezne revizije v njihovi organizaciji, da zagotovijo izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Namen navedenih politik in postopkov mora biti zlasti preprečevanje in odpravljanje kakršnih koli nevarnosti za neodvisnost ter zagotavljanje kakovosti, integritete in temeljitosti obvezne revizije. Navedene politike in postopki morajo biti sorazmerni z obsegom in zapletenostjo poslovanja zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

(8) Z ustrezno notranjo organizacijo zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij je treba prispevati k preprečevanju kakršnih koli nevarnosti za njihovo neodvisnost. Zato lastniki ali delničarji revizijskega podjetja in osebe, ki ga upravljajo, ne smejo posegati v izvajanje obvezne revizije na kakršen koli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost zakonitega revizorja, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Poleg tega morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja oblikovati ustrezne notranje politike in postopke za zaposlene in druge osebe, ki so vključene v dejavnost obvezne revizije v njihovi organizaciji, da zagotovijo izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Namen navedenih politik in postopkov mora biti zlasti preprečevanje in odpravljanje kakršnih koli nevarnosti za neodvisnost ter zagotavljanje kakovosti, integritete in temeljitosti obvezne revizije. Navedene politike in postopki morajo biti sorazmerni z obsegom in zapletenostjo poslovanja zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in revidiranih subjektov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21 a) Vloga ESRB je spremljati kopičenje sistemskega tveganja v Uniji. Revizijska podjetja sistemsko pomembnih finančnih institucij bi lahko glede na informacije, do katerih imajo dostop, s svojimi izkušnjami pomagale ESRB pri delu. Zato bi morala ta uredba omogočiti letni forum za dialog med njimi na sektorski, anonimizirani osnovi.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Revizijske komisije ali organi, ki opravljajo enako funkcijo v revidiranem subjektu, odločilno prispevajo k visokokakovostni obvezni reviziji. Za okrepitev neodvisnosti in strokovnosti revizijske komisije je treba določiti, da mora biti večina njenih članov neodvisna ter da je vsaj en član komisije usposobljen za revizijo, drug član pa za revizijo in/ali računovodstvo. Priporočilo Komisije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta določa, kako se ustanovijo in delujejo revizijske komisije. Vendar je ob upoštevanju velikosti upravnih odborov in nadzornih svetov v družbah z zmanjšano tržno kapitalizacijo ter v malih in srednje velikih subjektih javnega interesa primerno, da lahko funkcije, dodeljene revizijski komisiji za navedene subjekte ali organu, ki v revidiranem subjektu opravlja enake funkcije, izvaja upravni ali nadzorni organ kot celota. Subjekti javnega interesa, ki so KNPVP ali alternativni investicijski skladi, morajo biti oproščeni obveznosti, da imajo revizijsko komisijo. Pri tej izjemi je upoštevano dejstvo, da kadar ti skladi delujejo le za namen združevanja sredstev, vzpostavitev revizijske komisije ni primerna. KNPVP in alternativni investicijski skladi ter njihove družbe za upravljanje delujejo v strogo določenem zakonodajnem okolju ter jih upravljajo posebni mehanizmi, kot so kontrole, ki jih izvajajo njihovi skrbniki.

(23) Revizijske komisije ali organi, ki opravljajo enako funkcijo v revidiranem subjektu, odločilno prispevajo k visokokakovostni obvezni reviziji. Za okrepitev neodvisnosti in strokovnosti revizijske komisije je treba določiti, da mora biti večina njenih članov neodvisna ter da je vsaj en član komisije usposobljen za revizijo, drug član pa za revizijo in/ali računovodstvo. Člani revizijske komisije bi se morali udeleževati programov za poglobitev strokovnega znanja, da bi imeli ustrezno raven tehničnega znanja za opravljanje nalog. Priporočilo Komisije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta določa, kako se ustanovijo in delujejo revizijske komisije. Vendar je ob upoštevanju velikosti upravnih odborov in nadzornih svetov v družbah z zmanjšano tržno kapitalizacijo ter v malih in srednje velikih subjektih javnega interesa primerno, da lahko funkcije, dodeljene revizijski komisiji za navedene subjekte ali organu, ki v revidiranem subjektu opravlja enake funkcije, izvaja upravni ali nadzorni organ kot celota.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi manjša, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi tista, ki nimajo prevladujočega položaja, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi manjša, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Prav tako bi moral navesti razloge, če predlaga obnovitev revizijskega posla po razpisnem postopku. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in celovito oceno obeh predlogov ter ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi manjša, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24 a) Revizijske komisije bi morale razmisliti, ali je deljena revizija lahko koristna pri izvajanju razpisnega postopka. Deljena revizija, pri kateri podrejene družbe revidira eno revizijsko podjetje, odgovornost za revizijo skupine in končno odgovornost pa nosi en revizor skupine, bi lahko zagotovila koristen način sodelovanja z več revizijskimi podjetji in zaradi večje konkurence znižala stroške.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a) Revizijska komisija bi morala pri obnovitvi revizijskega posla svoja priporočila redno utemeljevati s celovito oceno kakovosti revizije zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja. Celovita ocena bi morala vključevati obravnavo strokovne usposobljenosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja (tj. poznavanje sektorja, infrastruktura, tehnično znanje in izkušnje, sposobnosti na področju informacijske tehnologije), ki se lahko razlikuje glede na velikost in zapletenost strukture revidiranega subjekta. Revizijska komisija bi morala obravnavati tudi izpolnjevanje ustreznih pravil in predpisov ter strokovnih standardov. Za olajšanje postopka izbire bi moral pristojni organ izdati smernice o merilih strokovne sposobnosti.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Imenovanje več kot enega zakonitega revizorja oziroma revizijskega podjetja s strani subjektov javnega interesa bi okrepilo izvajanje strokovne skrbnosti in prispevalo k vedno večji kakovosti revizije. Ta ukrep bi, v kombinaciji z vključenostjo manjših revizijskih podjetij, tudi spodbudil razvoj zmogljivosti takšnih podjetij ter tako prispeval k čedalje večji izbiri zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij za subjekte javnega interesa. Zato bi slednje bilo treba spodbujati in motivirati, naj imenujejo več kot enega zakonitega revizorja oziroma revizijsko podjetje za izvajanje obvezne revizije.

črtano

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Za obravnavanje nevarnosti domačnosti in s tem za krepitev neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba določiti najdaljše trajanje revizijskega posla, ki ga zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za posamezni revidirani subjekt. Vzpostaviti je treba tudi ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno s ključnimi revizijskimi partnerji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Določiti je treba tudi ustrezno obdobje, v katerem takšen zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne sme izvajati obvezne revizije istega subjekta. Da se zagotovi nemoten prehod, mora prejšnji revizor novemu revizorju predložiti dokument o primopredaji z ustreznimi informacijami.

črtano

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27 a) Redni in odprti obvezni razpisi za revizijske in nerevizijske storitve nudijo malim in srednjim podjetjem priložnost, da predstavijo svoje storitve ter znanja in veščine v preglednem procesu ter povečajo svojo prepoznavnost kot ponudniki storitev za subjekte javnega interesa. Z razpisi se revizijske komisije močno spodbuja k obravnavi širšega nabora možnih ponudnikov revizijskih in nerevizijskih storitev. Vendar pa namen razpisnih določb iz členov 10a in 33 ni prisilno menjavanje ponudnikov nerevizijskih storitev in revizorjev. Večkratno ponovno imenovanje je torej izrecno dovoljeno, če so v celoti izpolnjeni pogoji iz zgoraj navedenih členov.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27b) Izvajati bi bilo treba tudi redne in javne razpise za povezane storitve finančne revizije in nerevizijske storitve, saj bi to malim in srednjim zakonitim revizorjem, revizijskim podjetjem in ponudnikom nerevizijskih storitev omogočilo, da svoje storitve ter znanja in veščine predstavijo v okviru preglednega postopka in povečajo svojo prepoznavnost kot ponudniki storitev za subjekte javnega interesa. Ni nujno, da obstoječi revizor opravlja povezane storitve finančne revizije in nerevizijske storitve, zato se z razpisnim postopkom revizijsko komisijo zelo spodbuja k razmisleku o širšem spektru možnih ponudnikov revizijskih in nerevizijskih storitev. Namen razpisa za povezane storitve finančne revizije in nerevizijske storitve ni le oceniti delo obstoječega ponudnika, temveč tudi zahteve revidiranega subjekta.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Da se s preprečevanjem nasprotij interesov zagotovi visoka raven zaupanja vlagateljev in potrošnikov v notranji trg, morajo pristojni organi, ki so neodvisni od revizijske stroke in imajo ustrezno zmogljivost, strokovno znanje in vire, ustrezno nadzirati zakonite revizorje in revizijska podjetja. Nacionalni pristojni organi morajo imeti potrebna pooblastila za opravljanje nadzornih nalog, vključno s pravico dostopa do dokumentov, zahteve za informacije od katere koli osebe in izvajanja inšpekcijskih pregledov. Specializirati se morajo za nadzor finančnih trgov, izpolnjevanja obveznosti računovodskega poročanja ali za nadzor obvezne revizije. Vendar je treba omogočiti, da nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih za subjekte javnega interesa, izvajajo pristojni organi, ki so odgovorni za nadzor navedenih subjektov. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne smejo kakor koli neprimerno vplivati na financiranje pristojnih organov.

(29) Da se s preprečevanjem nasprotij interesov zagotovi visoka raven zaupanja vlagateljev in potrošnikov v notranji trg, morajo pristojni organi, ki so neodvisni od revizijske stroke in imajo ustrezno zmogljivost, strokovno znanje in vire, ustrezno nadzirati zakonite revizorje in revizijska podjetja. Nacionalni pristojni organi morajo imeti potrebna pooblastila za opravljanje nadzornih nalog, vključno s pravico dostopa do dokumentov, zahteve za informacije od katere koli osebe in izvajanja inšpekcijskih pregledov. Specializirati se morajo za nadzor izpolnjevanja obveznosti računovodskega poročanja ali za nadzor obvezne revizije. Vendar je treba omogočiti, da nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih za subjekte javnega interesa, izvajajo pristojni organi, ki so odgovorni za nadzor navedenih subjektov. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne smejo kakor koli neprimerno vplivati na financiranje pristojnih organov.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Trg storitev na področju obvezne revizije subjektov javnega interesa se postopno razvija. Zato morajo pristojni organi spremljati dogajanje na trgu, zlasti morebitno omejeno izbiro revizorja in tveganja, ki so posledica visoke koncentracije na trgu.

(33) Trg storitev na področju obvezne revizije subjektov javnega interesa se postopno razvija. Zato morajo organi Unije, držav članic in ESMA, pristojni za konkurenco, spremljati dogajanje na trgu, zlasti morebitno omejeno izbiro revizorja in tveganja, ki so posledica visoke koncentracije na trgu.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a) Ta direktiva zagotavlja, da bo sodelovanje med organi, pristojnimi za dejavnosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij, ki revidirajo računovodske izkaze subjektov javnega interesa, po vsej Evropski uniji potekalo v okviru organa ESMA. Slednji bo tako nadomestil sedanji mehanizem sodelovanja na ravni Evropske unije v okviru Evropske skupine organov za nadzor revizorjev, tj. strokovne skupine, ki ji predseduje Evropska komisija, in sicer z ustanovitvijo stalnega notranjega odbora, ki ga bodo sestavljali pristojni organi, imenovani za opravljanje nalog iz te direktive. Pristojni organi iz člena 32 Direktive 2006/43/ES, ki tvorijo Evropsko skupino organov za nadzor revizorjev, ustanovljeno s Sklepom 2005/909/ES, so polnopravni člani omenjenega stalnega notranjega odbora. Na ta način se bo dragoceno delo, ki ga je opravljala Evropska skupina organov za nadzor revizorjev, nadaljevalo v okviru stalnega notranjega odbora. Javni nadzor revizorjev pa bi se moral še naprej izvajati na nacionalni ravni.

 

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) S priznavanjem sposobnosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij za izvajanje obveznih revizij subjektov javnega interesa je treba olajšati dostop revizorjev in podjetij do drugih strank. Zato je treba vzpostaviti evropsko potrdilo o kakovosti, ki ga mora razviti ESMA. Nacionalni pristojni organi bi morali sodelovati pri presoji kandidatov za dodelitev certifikata.

črtano

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov so potrebni trajnostne revizijske zmogljivosti in konkurenčen trg za storitve obvezne revizije, ki ponuja dovolj izbire med revizijskimi podjetji, zmožnimi opraviti obvezno revizijo subjektov javnega interesa. ESMA mora poročati o spremembah, ki jih v strukturo revizijskega trga vnaša ta uredba. Pri tovrstni analizi mora ESMA upoštevati učinek, ki ga imajo nacionalne ureditve civilne odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga. Komisija bi morala na podlagi takega poročila in drugih ustreznih dokazil predložiti poročilo o učinku nacionalnih ureditev odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga in sprejeti ukrepe, ki se ji na podlagi izsledkov poročila zdijo ustrezni.

(40) Za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov so potrebni trajnostne revizijske zmogljivosti in konkurenčen trg za storitve obvezne revizije, ki ponuja dovolj izbire med revizijskimi podjetji, zmožnimi opraviti obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Evropska mreža za konkurenco (ECN) bi morala poročati o spremembah, ki jih v strukturo revizijskega trga vnaša ta uredba. Pri tovrstni analizi bi morala ECN upoštevati učinek, ki ga imajo nacionalne ureditve civilne odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga. Komisija bi morala na podlagi takega poročila in drugih ustreznih dokazil predložiti poročilo o učinku nacionalnih ureditev odgovornosti za zakonite revizorje na strukturo revizijskega trga in sprejeti ukrepe, ki se ji na podlagi izsledkov poročila zdijo ustrezni.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Za upoštevanje razvoja na področju revizije in revizijskem trgu je treba Komisijo pooblastiti, da določi tehnične zahteve v zvezi z vsebino dokumenta o primopredaji, ki mora biti predložen novemu zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju, in v zvezi z uvedbo evropskega potrdila o kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa.

črtano

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Komisijo je treba pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih, na področju revizije in v revizorski stroki ter se opredelijo zahteve iz te uredbe. Delegirane akte je treba uporabiti zlasti za prilagoditev seznama povezanih revizijskih in nerevizijskih storitev ter za določitev višine plačil, ki jih lahko ESMA zaračuna zakonitim revizorjem in revizijskim podjetjem za izdajo evropskega potrdila o kakovosti. Predvsem je pomembno, da Komisija med pripravami izvede ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(44) Komisijo je treba pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih, na področju revizije in v revizorski stroki ter se opredelijo zahteve iz te uredbe. Delegirane akte je treba uporabiti zlasti za prilagoditev seznama povezanih revizijskih in prepovedanih nerevizijskih storitev ter za določitev višine plačil, ki jih lahko ESMA zaračuna zakonitim revizorjem in revizijskim podjetjem za izdajo evropskega potrdila o kakovosti. Predvsem je pomembno, da Komisija med pripravami izvede ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na ravni strokovnjakov in z organom ESMA. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti organu ESMA, Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) Za zagotovitev pravne varnosti in nemotenega prehoda na ureditev iz te uredbe je treba uvesti prehodno ureditev glede začetka veljavnosti obveznosti v zvezi z menjavo revizijskih podjetij, organizacijo postopka izbire revizijskega podjetja in preoblikovanjem revizijskih podjetij v podjetja, ki izvajajo samo revizijske storitve.

(45) Za zagotovitev pravne varnosti in nemotenega prehoda na ureditev iz te uredbe bi bilo treba uvesti prehodno ureditev glede začetka veljavnosti nekaterih obveznosti iz te uredbe.

Obrazložitev

Prilagoditev z namenom, da se upošteva odprava zahtev o obvezni menjavi podjetij, obveznem razpisu in zgolj revizijskih podjetjih in da se nenazadnje ohrani načelo prehodnih ukrepov, ki utegnejo biti nujni za nekatere določbe, da bodo imeli subjekti javnega interesa in revizijska podjetja dovolj časa za prilagoditev.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 2006/43/ES, razen opredelitev pojmov „revizijsko poročilo“ in „pristojni organ“.

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 2006/43/ES, razen opredelitev pojmov „revizijsko poročilo“, „pristojni organ“ in „subjekti javnega interesa“.

 

Za namene te uredbe so „subjekti javnega interesa“:

 

(a) subjekti, ki jih ureja zakonodaja države članice in ki lahko trgujejo z vrednostnimi papirji na reguliranem trgu katere koli države članice v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, z izjemo kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kot so opredeljeni v členu 1(2) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (******), in alternativnih investicijskih skladov EU, kot so opredeljeni v členu 4(1)(k) Direktive 2011/61/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*****);

 

(b) kreditne institucije iz točke (1) člena 4 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta*, z izjemo kreditnih institucij, ki niso izdale prenosljivih vrednostnih papirjev, s katerimi se lahko trguje na reguliranem trgu v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, razen če skupna vrednost njihovih sredstev presega 30 milijard evrov;

 

(c) zavarovalnice v smislu člena 13 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta**;

 

(d) subjekti, ki jih ureja zakonodaja države članice in so plačilne institucije iz točke 4 člena 4 Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta***, razen če velja člen 15(2) navedene direktive;

 

(e) subjekti, ki jih ureja zakonodaja države članice in so institucije za izdajo elektronskega denarja iz točke 1 člena 2 Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta****, razen če velja člen 15(2) Direktive 2007/64/ES;

 

(f) investicijska podjetja iz točke 1 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES;

 

(g) subjekti, ki jih ureja zakonodaja države članice in so centralni registri vrednostnih papirjev;

 

(h) centralne nasprotne stranke iz člena 2(1) Uredbe X/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta *****[glej predlog Uredbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, COM(2010)0484].

 

_________________

 

* UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

 

** UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

 

*** UL L 187, 18.7.2009, str. 5

 

**** UL L 267, 10.10.2009, str. 7

 

*****

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

črtano

Veliki subjekti javnega interesa

 

V tej uredbi „veliki subjekti javnega interesa“ zajemajo:

 

(a) v zvezi s subjekti iz člena 2(13)(a) Direktive 2006/43/ES največjih 10 izdajateljev delnic v vsaki državi članici glede na tržno kapitalizacijo na podlagi kotacij ob zaključku leta in v vsakem primeru vse izdajatelje delnic, ki so imeli povprečno tržno kapitalizacijo več kot 1 000 000 000 EUR na podlagi kotacij ob zaključku leta za prejšnja tri koledarska leta;

 

(b) v zvezi s subjekti iz člena 2(13)(b) do (f) Direktive 2006/43/ES vsak subjekt, katerega bilančna vsota na datum bilance stanja tega subjekta presega 1 000 000 000 EUR;

 

(c) v zvezi s subjekti iz člena 2(13)(g) in (h) Direktive 2006/43/ES vsak subjekt, katerega skupna upravljana sredstva na datum bilance stanja tega subjekta presegajo 1 000 000 000 EUR.

 

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme vse potrebne ukrepe, da na izvedbo obvezne revizije subjekta javnega interesa ne vpliva nobeno obstoječe ali morebitno nasprotje interesov ali poslovni ali drug odnos, ki vključuje zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, ali, kadar je ustrezno, njegovo mrežo, poslovodno osebje, revizorje, zaposlene, katere koli druge fizične osebe, katerih storitve so dane na voljo ali so pod nadzorom zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ali katero koli osebo, ki je z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem neposredno ali posredno povezana z obvladovanjem.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da neodvisnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ki izvaja obvezno revizijo, ne bodo ogrožala finančna, osebna, poslovna, zaposlitvena ali druga razmerja zakonitega revizorja, revizijskega podjetja, njegovih pridruženih podjetij ali mreže ali katere koli fizične osebe, ki bi zaradi svojega položaja lahko vplivala na rezultat obvezne revizije.

Obrazložitev

Predlagano besedilo bolje izraža naravo razmerja med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem in revidiranim subjektom ter celoviteje predstavlja morebitne nevarnosti za neodvisnost. Poleg tega je bolj usklajeno z veljavnimi mednarodnimi etičnimi standardi in bi zagotovilo enake konkurenčne pogoje na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar skupni znesek plačil, ki jih zagotovi subjekt javnega interesa, za katerega velja obvezna revizija, presega 20 % ali za dve zaporedni leti presega 15 % skupnih letnih plačil, ki jih prejme zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, tak revizor ali podjetje revizijski komisiji razkrije dejstvo, da skupna plačila presegajo 20 % ali 15 % skupnih plačil, ki jih je podjetje prejelo, pri čemer se izvede razprava v skladu s členom 11(4)(d). Revizijska komisija odloči, ali drug zakoniti revizor ali revizijsko podjetje pred izdajo revizijskega poročila izvede pregled obvladovanja kakovosti revizijskega posla.

črtano

Kadar skupni znesek plačil, ki jih zagotovi subjekt javnega interesa, za katerega velja obvezna revizija, za dve zaporedni leti znaša najmanj 15 % skupnih letnih plačil, ki jih prejme zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, revizor ali podjetje o teh okoliščinah obvesti pristojni organ iz člena 35(1). Pristojni organ iz člena 35(1) se na podlagi objektivnih dejstev, ki mu jih predloži zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, odloči, ali zakoniti revizor oziroma revizijsko podjetje takega subjekta lahko še naprej opravlja obvezno revizijo za dodatno obdobje, ki v nobenem primeru ne sme biti daljše od dveh let.

 

Kadar je revidirani subjekt oproščen obveznosti, da ima revizijsko komisijo, revidirani subjekt odloči, kateri organ subjekta sodeluje z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem zaradi izpolnjevanja obveznosti iz tega odstavka.

 

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, lahko za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja opravlja storitve obvezne revizije in povezane storitve finančne revizije.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, lahko za revidirani subjekt ali njegova odvisna podjetja nerevizijske storitve opravlja samo po ustrezno izvedeni oceni nevarnosti in morebitnih varoval za neodvisnost v skladu s členom 11 ter po prejetju odobritve revizijske komisije.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, lahko član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji opravlja storitve obvezne revizije ali povezane storitve finančne revizije.

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, lahko vsak član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji nerevizijske storitve opravlja samo po ustrezno izvedeni oceni nevarnosti in morebitnih varoval za neodvisnost v skladu s členom 11 ter po prejetju odobritve revizijske komisije

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V tem členu povezane storitve finančne revizije pomenijo:

črtano

(a) revizijo ali pregled medletnih računovodskih izkazov;

 

(b) predložitev zagotovil glede izjav o upravljanju;

 

(c) predložitev zagotovila glede zadev na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb;

 

(d) zagotovila ali potrdila o regulativnem poročanju regulativnim organom za finančne institucije, ki presega obseg obvezne revizije in je namenjeno podpori regulativnim organom pri izvajanju njihovih nalog, npr. poročanje o kapitalskih zahtevah ali posameznih stopnjah solventnosti, ki določajo, kolikšna je verjetnost, da bo podjetje še naprej izpolnjevalo svoje neplačane obveznosti;

 

(e) potrdilo o izpolnjevanju davčnih zahtev, kadar tako potrdilo zahteva nacionalno pravo;

 

(f) morebitne druge zakonske obveznosti v zvezi z revizijskim delom, ki jih za zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje določa zakonodaja Unije.

 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene tega člena nerevizijske storitve pomenijo:

Za namene tega člena so prepovedane nerevizijske storitve vse storitve, opravljene v obdobju, ki je zajeto v računovodskih izkazih, ki jih je treba revidirati, in v obdobju, v katerem se opravlja revizijski posel, kadar opravljanje teh storitev povzroči materialno navskrižje interesov, v kar so zajete:

(a) storitve, ki v vsakem primeru pomenijo navzkrižje interesov:

a) knjigovodske storitve, priprava izračunov tekočih in odloženih davkov ter priprava računovodskih evidenc in izkazov, za katere je revizija obvezna;

(i) strokovne storitve, ki niso povezane z revizijo, davčnim svetovanjem, splošnim upravljanjem in drugimi storitvami svetovanja;

(b) zasnova ali izvajanje sistemov notranjega kontroliranja, sistemov obvladovanja tveganj ali finančnih informacijskih tehnoloških sistemov, ki:

(ii) knjigovodenje in priprava računovodskih evidenc in izkazov;

i) predstavljajo znaten del notranjega kontroliranja finančnega poročanja revidiranega subjekta ali

(iii) zasnova in izvajanje notranjega kontroliranja ali postopka za obvladovanje tveganj v zvezi s pripravo in/ali nadzorom finančnih informacij, ki so vključene v računovodske izkaze, ter nasvetov v zvezi s tveganjem;

(ii) ustvarjajo informacije, ki so pomembne za računovodske evidence in izkaze, za katere je revizija obvezna;

(iv) storitve vrednotenja, zagotavljanje mnenj o poštenosti ali poročil o stvarnih vložkih;

(c) opravljanje storitev vrednotenja, vključno z vrednotenjem, opravljenim v zvezi z aktuarskimi storitvami ali podpornimi storitvami v pravdnih sporih, če bi vrednotenje posamično ali skupno pomembno vplivalo na računovodske izkaze, za katere je revizija obvezna;

(v) aktuarske in pravne storitve, vključno z reševanjem pravdnih sporov;

(d) pravne storitve v zvezi z

(vi) zasnova in uvedba finančnih informacijskih tehnoloških sistemov za subjekte javnega interesa iz člena 2(13)(b) do (j) Direktive 2006/43/ES.

(i) splošnim svetovanjem

(vii) sodelovanje pri notranji reviziji revidirane stranke in opravljanje storitev v zvezi z notranjo revizijo;

(ii) pogajanjem v imenu revidirane stranke ali

(viii) borzno posredovanje ali prodaja, naložbeno svetovanje ali storitve na področju investicijskega bančništva.

(iii) ukrepanjem v vlogi odvetnika pri reševanju pravdnih sporov, če zadevni zneski vplivajo na računovodske izkaze, za katere je revizija obvezna;

(b) storitve, ki lahko pomenijo navzkrižje interesov:

(e) obračunavanje plač;

(i) kadrovske storitve, vključno z zaposlovanjem višjih vodstvenih delavcev;

(f) oglaševanje delnic revidiranega subjekta, trgovanje z njimi ali njihov odkup;

(ii) priprava patronatskih izjav za vlagatelje v okviru izdajanja vrednostnih papirjev podjetja;

(g) kadrovske storitve z zvezi z višjimi vodstvenimi delavci, ki lahko znatno vplivajo na pripravo računovodskih evidenc ali finančnih izkazov, za katere je revizija obvezna, če te storitve zajemajo:

(iii) zasnova in uvedba finančnih informacijskih tehnoloških sistemov za subjekte javnega interesa iz člena 2(13)(a) Direktive 2006/43/ES;

(i) iskanje kandidatov za ta delovna mesta ali

(iv) storitve na področju skrbnega pregleda poslovanja za prodajalca ali kupca v primeru morebitnih združitev in prevzemov in predložitev zagotovila o revidiranem subjektu za druge strani v finančni ali poslovni transakciji.

(ii) preverjanje referenc možnih kandidatov za ta delovna mesta.

 

h) pravne ali davčne svetovalne storitve v zvezi s sestavo poslov, ki jih uvede zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ali član njihove mreže, kadar te storitve presegajo predstavitev in/ali analizo nadomestnih možnosti in bi lahko imele neposreden in pomemben učinek na računovodske izkaze, za katere je revizija obvezna.

Ne glede na prvi in drugi pododstavek lahko zakoniti revizor ali revizijsko podjetje zagotavlja storitve iz točke (b)(iii) in (iv) pod pogojem, da to predhodno odobri pristojni organ iz člena 35(1) te uredbe.

 

Ne glede na prvi in drugi pododstavek lahko zakoniti revizor ali revizijsko podjetje zagotavlja storitve iz točk (b)(i) in (ii) pod pogojem, da to predhodno odobri revizijska komisija iz člena 31 te uredbe.

 

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar član mreže, v katero je vključen zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjekta javnega interesa, za podjetje s sedežem v tretji državi, ki ga obvladuje revidirani subjekt javnega interesa, opravlja nerevizijske storitve, zadevni zakoniti revizor ali revizijsko podjetje oceni, ali je zaradi takšnega opravljanja storitev s strani člana mreže ogrožena njegova neodvisnost.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za sodelovanje pri sprejemanju odločitev revidiranega subjekta in opravljanje storitev iz točk (ii) in (iii) odstavka 3(a) se vedno šteje, da vplivata na neodvisnost.

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za opravljanje storitev iz točk (i) in (iv) do (viii) odstavka 3(a) se šteje, da vpliva na takšno neodvisnost.

črtano

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar revizijsko podjetje ustvari več kot eno tretjino svojih letnih prihodkov od revizije z revizijo velikih subjektov javnega interesa in je del mreže, katere člani na leto skupaj ustvarijo več kot 1 500 milijonov EUR prihodkov od revizije v Evropski uniji, izpolnjuje naslednje pogoje:

črtano

(a) za noben subjekt javnega interesa ne opravlja nerevizijskih storitev;

 

(b) ni del mreže, ki znotraj Unije opravlja nerevizijske storitve;

 

(c) noben subjekt, ki opravlja storitve iz odstavka 3, nima neposredno ali posredno več kot 5 % kapitala ali glasovalnih pravic v revizijskem podjetju;

 

(d) subjekti, ki opravljajo storitve iz odstavka 3, skupaj nimajo neposredno ali posredno več kot 10 % kapitala ali glasovalnih pravic v revizijskem podjetju;

 

(e) tako revizijsko podjetje nima neposredno ali posredno več kot 5 % kapitala ali glasovalnih pravic v nobenem podjetju, ki opravlja storitve iz odstavka 3.

 

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 68 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za prilagajanje seznama povezanih storitev finančne revizije iz odstavka 2 in seznama nerevizijskih storitev iz odstavka 3 tega člena. Pri uporabi teh pooblastil Komisija upošteva razvoj na področju revizije in v revizijski stroki.

črtano

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Države članice lahko na seznam prepovedanih storitev iz odstavka 2 izjemoma dodajo storitve za zakonite revizorje ali revizijska podjetja, katerih zadevna država članica je domača država članica. Pristojni organi obvestijo organ ESMA o vseh dodatnih storitvah ali dejavnostih, ki po njihovem mnenju predstavljajo navzkrižje interesov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10 a

 

Odobritev nerevizijskih storitev s strani revizijske komisije

 

1. Revizijska komisija oblikuje politiko nerevidiranih storitev, s katero določi, če sme zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ali, če je zakoniti revizor vključen v mrežo, član te mreže revidiranemu subjektu ali odvisnemu podjetju nuditi nerevizijske storitve, ki niso prepovedane (člen 10 (2)). Pri tej politiki se upošteva:

 

(i) značaj nerevizijskih storitev ter ali so na splošno dovoljene oziroma je za njih potrebna izrecna odobritev za posamezen posel;

 

(ii) višino plačil za te storitve in kakšna so ta plačila v razmerju do plačil za revizijske storitve, tako po kategorijah nerevizijskih storitev kakor tudi skupno;

 

(iii) prenos pristojnosti za določene ravni odobritve.

 

Posamezne odločitve o tem, ali odobriti nudenje nerevizijskih storitev, temeljijo na politiki za nerevizijske storitve, pri čemer se nadalje upošteva:

 

(i) znanje in izkušnje zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja na zadevnem področju storitev in ali so na voljo drugi ponudniki storitev ter

 

(ii) ali obstajajo ustrezna varovala, s katerimi bi grožnje za neodvisnost revizorja, ki nastanejo pri nudenju nerevizijskih storitev s strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, odpravili ali zmanjšali na sprejemljivo raven.

 

2. Pri določanju politike za nerevizijske storitve iz odstavka 1 si morajo revizijske komisije:

 

(a) prizadevati za čim večjo preglednost ter

 

(b) zanjo pridobiti letno odobritev delničarjev na njihovi letni skupščini.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zaprosi revizijsko komisijo za dovoljenje, da za revidirani subjekt opravi nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b) (i) ali (ii);

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zaprosi pristojni organ iz člena 35(1) za dovoljenje, da za revidirani subjekt opravi nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b) (iii) in (iv);

črtano

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) načrt revizije, ki določa verjetni obseg obvezne revizije in metodo za njeno izvedbo;

(c) načrt revizije, ki določa verjetni obseg obvezne revizije in metodo za njeno izvedbo in, če je imenovano več zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, razdelitev nalog med imenovane zakonite revizorje ali revizijska podjetja in načrt menjave, pripravljen v skladu s členom 33(1).

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja pri izvajanju obvezne revizije subjektov javnega interesa upoštevajo mednarodne revizijske standarde iz člena 26 Direktive 2006/43/ES, če so navedeni standardi v skladu z zahtevami iz te uredbe.

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja pri izvajanju obvezne revizije subjektov javnega interesa upoštevajo mednarodne revizijske standarde iz člena 26 Direktive 2006/43/ES.

Obrazložitev

Revizorji bi morali izpolnjevati mednarodne revizijske standarde, ki jih izda Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Med mednarodnimi revizijskimi standardi in uredbo ne sme biti razlik.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r) navesti nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b)(i) in (ii), za katere je revizijska komisija dovolila, da jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za revidirani subjekt;

(r) navesti nerevizijske storitve iz člena 10, za katere je revizijska komisija dovolila, da jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za revidirani subjekt;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r) navesti nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b)(i) in (ii), za katere je revizijska komisija dovolila, da jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za revidirani subjekt;

(r) navesti nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b)(i) in (ii), za katere je revizijska komisija dovolila, da jih zakoniti revizor, revizijsko podjetje ali ponudnik nerevizijskih storitev opravlja za revidirani subjekt;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) navesti nerevizijske storitve iz člena 10(3)(b)(iii) in (iv), za katere je pristojni organ iz člena 35(1) dovolil, da jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za revidirani subjekt;

črtano

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(t) predložiti mnenje, ki jasno navaja mnenje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij o tem, ali letni ali konsolidirani finančni izkazi zagotavljajo resničen in pošten vpogled ter ali so pripravljeni v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja in, če je to ustrezno, ali so letni ali konsolidirani računovodski izkazi v skladu z zakonskimi zahtevami; revizijsko mnenje je brez pridržka, s pridržkom ali negativno ali, če zakoniti revizorji ali revizijska podjetja ne morejo podati revizijskega mnenja, odklonitev mnenja; V primeru mnenja s pridržkom, negativnega mnenja ali odklonitve mnenja so v poročilu pojasnjeni razlogi za takšno odločitev;

(t) predložiti mnenje, ki jasno navaja mnenje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij o tem, ali letni ali konsolidirani finančni izkazi zagotavljajo resničen in pošten vpogled ter ali so pripravljeni v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja in, če je to ustrezno, ali so letni ali konsolidirani računovodski izkazi v skladu z zakonskimi zahtevami; revizijsko mnenje je v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi brez pridržka, s pridržkom ali negativno; V primeru mnenja s pridržkom ali negativnega mnenja so v poročilu pojasnjeni razlogi za takšno odločitev; V primeru kreditnih institucij in zavarovalnic mnenje zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij v skladu členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 in Uredbe (EU) št. 1094/2010 po potrebi navaja časovno neomejenost delovanja revidiranega subjekta in se o njem obvesti pristojni organ;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u) navesti morebitne zadeve, na katere zakoniti revizorji ali revizijska podjetja posebej opozarjajo, ne da bi se zato spremenilo revizijsko mnenje;

(u) v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi navesti morebitne zadeve, na katere zakoniti revizorji ali revizijska podjetja posebej opozarjajo, ne da bi se zato spremenilo revizijsko mnenje;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) predložiti mnenje glede skladnosti letnega poročila z letnimi računovodskimi izkazi za isto poslovno leto;

(v) v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi predložiti mnenje o skladnosti letnega poročila z letnimi računovodskimi izkazi za isto poslovno leto;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je za izvajanje obvezne revizije subjekta javnega interesa imenovan več kot en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, se ti dogovorijo o rezultatih obvezne revizije ter predložijo skupno poročilo in mnenje. V primeru nestrinjanja vsak zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ločeno predloži svoje mnenje. Če en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje predloži mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali odklonitev mnenja, se skupno mnenje šteje kot mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali odklonitev mnenja. V posebnem odstavku vsak zakoniti revizor ali revizijsko podjetje navede razloge za nestrinjanje.

3. Če je za izvajanje obvezne revizije subjekta javnega interesa imenovan več kot en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, se ti dogovorijo o rezultatih obvezne revizije ter predložijo skupno poročilo in mnenje. V primeru nestrinjanja vsak zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ločeno predloži svoje mnenje. Če en zakoniti revizor ali revizijsko podjetje predloži mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali odklonitev mnenja, se v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi skupno mnenje šteje kot mnenje s pridržkom, negativno mnenje ali odklonitev mnenja. V posebnem odstavku vsak zakoniti revizor ali revizijsko podjetje navede razloge za nestrinjanje.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Revizijsko poročilo ni daljše od štirih strani ali 10 000 znakov (brez presledkov). Ne vključuje sklicevanj na dodatno poročilo revizijski komisiji iz člena 23.

4. Revizijsko poročilo ne vključuje sklicevanj na dodatno poročilo revizijski komisiji iz člena 23 in je napisano v jasnem in nedvoumnem jeziku.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revizijska komisija subjekta javnega interesa spremlja delo zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, ki izvajajo obvezno revizijo.

Revizijska komisija subjekta javnega interesa spremlja delo zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, ki izvajajo obvezno revizijo, in v primeru, ko je imenovano več zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, porazdelitev nalog mednje in njihovo menjavo.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja poročajo revizijski komisiji o ključnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo, zlasti o pomembnih pomanjkljivostih notranjega kontroliranja v zvezi s postopkom računovodskega poročanja. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja na zahtevo katere koli stranke razpravljajo o teh zadevah z revizijsko komisijo.

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja poročajo revizijski komisiji o ključnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo, zlasti o pomembnih pomanjkljivostih notranjega kontroliranja v zvezi s postopkom računovodskega poročanja. Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja na zahtevo katere koli stranke razpravljajo o teh zadevah z revizijsko komisijo in v primeru, ko je imenovano več zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij, o porazdelitvi nalog mednje.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je revidirani subjekt oproščen obveznosti, da ima revizijsko komisijo, revidirani subjekt odloči, kateri organ subjekta sodeluje z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem zaradi izpolnjevanja obveznosti iz tega odstavka.

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja na zahtevo katere koli stranke razpravljajo o teh zadevah z revizijsko komisijo, kakor tudi, kadar je imenovan več kot en revizor ali revizijsko podjetje, o medsebojni porazdelitvi nalog. črtano Ne zadeva slovenske jezikovne različice.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje je dolžno poročati tudi o vseh dejstvih in sklepih, ki jih odkrije med izvajanjem obvezne revizije podjetja, ki je tesno povezano s subjektom javnega interesa, za katerega prav tako izvaja obvezno revizijo.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje je dolžno poročati tudi o vseh ustreznih dejstvih in sklepih, ki jih odkrije med izvajanjem obvezne revizije podjetja, ki je tesno povezano s subjektom javnega interesa, za katerega prav tako izvaja obvezno revizijo.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi, ki nadzorujejo kreditne institucije in zavarovalnice, vzpostavijo reden dialog z zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji, ki izvajajo obvezno revizijo navedenih institucij in zavarovalnic.

Pristojni organi, ki nadzorujejo subjekte javnega interesa iz člena 3(b), (c) in (f), vzpostavijo reden dialog z zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji, ki izvajajo obvezno revizijo navedenih institucij in zavarovalnic. Pristojni organi in zakoniti revizor ali revizijska podjetja se medsebojno obveščajo in obvestijo revidirani subjekt o ustreznih dejstvih ali sklepih iz odstavka 1.

 

ESRB vsaj enkrat letno organizira sestanek z zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji ali mrežami, ki opravljajo obvezno revizijo katere koli finančne institucije, ki jo je Odbor za finančno stabilnost opredelil kot sistemsko pomembno, na katerem ga obvestijo o razvoju dogodkov v sektorju in o vsakem pomembnem razvoju dogodkov v teh sistemsko pomembnih finančnih institucijah.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v dobri veri pristojnemu organu razkrije kakršno koli dejstvo ali sklep iz odstavka 1 ali kakršno koli dejstvo med dialogom iz odstavka 2, se takšno razkritje ne šteje za kršitev katere koli pogodbene ali pravne omejitve glede razkritja informacij in zaradi njega take osebe na noben način ne postanejo odgovorne.

3. Razkritje pristojnemu organu, ki ga zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravi v dobri veri, se ne šteje za kršitev katere koli pogodbene ali pravne omejitve glede razkritja informacij in zaradi njega take osebe na noben način ne postanejo odgovorne.

Obrazložitev

Dejaven dvostranski dialog med pristojnimi organi in zakonitimi revizorji in revizijskimi podjetji pomaga okrepiti kakovost obveznih revizij finančnih institucij. ESMA in Evropska komisija bi morali biti seznanjeni o vseh smernicah, ki so izdane na tem področju. Na splošno bi bilo treba dati prednost razkritju pristojnim organom v dobri veri.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V letnem finančnem poročilu in letnem izkazu poslovnega izida je naveden skupni promet, razdeljen na plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa ter subjektov, ki so vključeni v skupino podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov ter plačila za povezane storitve finančne revizije iz člena 10(2).

V letnem finančnem poročilu in letnem izkazu poslovnega izida je naveden skupni promet, razdeljen na plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov javnega interesa ter subjektov, ki so vključeni v skupino podjetij, katerih nadrejeno podjetje je subjekt javnega interesa, plačila za obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov drugih subjektov ter plačila za storitve, povezane z revizijo, in druge storitve predložitve zagotovil iz člena 10.

Obrazložitev

Sprememba po črtanju člena 10(2).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizorji in revizijska podjetja sporočijo ESMA in pristojnim organom, da je poročilo o preglednosti objavljeno na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja ali da je posodobljeno, če je primerno.

Zakoniti revizorji in revizijska podjetja sporočijo pristojnim organom, da je poročilo o preglednosti objavljeno na spletni strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja ali da je posodobljeno, če je primerno.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) seznam subjektov javnega interesa, za katere je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvedlo obvezne revizije v prejšnjem poslovnem letu, in seznam subjektov, od katerih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje prejema več kot 5 % letnih prihodkov;

(f) seznam subjektov javnega interesa, za katere je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje izvedlo obvezne revizije v prejšnjem poslovnem letu, in seznam subjektov, od katerih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje prejema več kot 5 % letnih prihodkov iz plačil za obvezne revizijske in nerevizijske storitve;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vsako leto zagotovi svojemu pristojnemu organu seznam revidiranih subjektov javnega interesa glede na prihodek, ki ga ustvarjajo.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vsako leto zagotovi svojemu pristojnemu organu seznam revidiranih subjektov javnega interesa glede na prihodek, ki ga ustvarjajo. Seznam se nanaša na prihodke, ki jih ustvarijo revizijske in nerevizijske storitve.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaj en član revizijske komisije je usposobljen za računovodstvo, drug član pa za računovodstvo in/ali revizijo. Vsi člani komisije so ustrezno usposobljeni za področje delovanja revidiranega subjekta.

Vsaj en član revizijske komisije je usposobljen za revizijo. Vsi člani komisije so ustrezno usposobljeni za področje delovanja revidiranega subjekta.

Obrazložitev

Besedilo „drug član pa za računovodstvo in/ali revizijo“ bi bilo treba črtati. Preostale zahteve o usposobljenosti komisije v tem odstavku zadoščajo. Dodatne zahteve za posamezne člane zgolj dodatno zapletajo problematiko iskanja članov komisije, zlasti za podjetja na malih trgih in/ali male odbore.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Večina članov revizijske komisije je neodvisnih. Predsednika revizijske komisije imenujejo njeni člani in je neodvisen.

Večina članov revizijske komisije je neodvisnih. Predsednika revizijske komisije vsako leto izvoli skupščina delničarjev revidiranega subjekta. Predsednik je neodvisen. Predsednik poroča neposredno delničarjem.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člani revizijske komisije se udeležujejo programov za okrepitev strokovnega znanja, da bi imeli ustrezno raven tehničnega znanja za izvajanje svojih nalog.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vsak subjekt javnega interesa, ki je kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz člena 1(2) Direktive 2009/65/ES ali alternativni investicijski sklad (AIF) iz člena 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU;

črtano

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Subjekti javnega interesa iz točk (b) in (c) javnosti pojasnijo razloge, zaradi katerih meni, da ni ustrezno imeti revizijske komisije ali upravnega ali nadzornega organa, pooblaščenega za izvajanje funkcij revizijske komisije.

Subjekti javnega interesa iz točke (c) nacionalnemu pristojnemu organu pojasnijo razloge, zaradi katerih menijo, da ni ustrezno imeti revizijske komisije ali upravnega ali nadzornega organa, pooblaščenega za izvajanje funkcij revizijske komisije.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 31 - odstavek 5 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) spremlja kakovost revizorjev ali revizijskih podjetij ob upoštevanju ugotovitev in sklepov pristojnega organa v skladu s členom 40(6);

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) odgovarja za postopek izbire zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij in priporoči zakonite revizorje ali revizijska podjetja, ki so imenovana v skladu s členom 32;

(e) odgovarja za postopek izbire zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij in priporoči zakonite revizorje ali revizijska podjetja, ki so imenovani na letni skupščini revidiranih družb v skladu s členom 32;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) po preučitvi vsakega posameznega primera za zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje odobri opravljanje storitev iz člena 10(3)(b)(i) in (ii) te uredbe revidiranemu subjektu.

(f) odobri zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju, da za revidirani subjekt ali njegova odvisna podjetja v Uniji opravlja vse nerevizijske storitve, ki niso prepovedane storitve iz člena 10(3), ter z revizijo povezane storitve in druge storitve predložitve zagotovil iz člena 10(2).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priporočilo vsebuje vsaj dve možnosti za revizijski posel, pri čemer revizijska komisija ustrezno utemelji izbiro ene od možnosti, razen če priporočilo zadeva obnovitev revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1).

Priporočilo za prvo imenovanje zakonitega revizorja in/ali revizijskega podjetja ali obnovitev revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1) potem, ko je poteklo sedem let združenih revizijskih poslov, vsebuje vsaj dve možnosti za revizijski posel, pri čemer revizijska komisija ustrezno utemelji izbiro ene od možnosti.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar priporočilo zadeva obnovitev revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1), revizijska komisija pri pripravi priporočila upošteva vse ugotovitve in sklepe o priporočenem zakonitem revizorju ali revizijskem podjetju iz člena 40(6), ki jih je pristojni organ objavil v skladu s členom 44(d).

Revizijski odbor pripravi svoje priporočilo na podlagi obsežne ocene o kakovosti revizij.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Revizijska komisija v priporočilu navede, da na njeno priporočilo ni vplivala nobena tretja oseba in da v zvezi z njim ni sprejeta pogodbena klavzula iz odstavka 7.

Celovita ocena se izvede na pregleden in sistematičen način ter vključuje obravnavo strokovne usposobljenosti revizorja ali revizijskega podjetja, potrebne za izvedbo obvezne revizije v skladu z ustreznimi etičnimi zahtevami in mednarodnimi revizijskimi standardi iz člena 20. V oceni se upoštevajo morebitne ugotovitve in sklepi o priporočljivem zakonitem revizorju ali revizijskem podjetju iz člena 40(6), ki jih objavijo pristojni organi v skladu s členom 44(d).

 

Revizijska komisija v priporočilu navede, da na njeno priporočilo ni vplivala nobena tretja oseba in da v zvezi z njim ni sprejeta pogodbena klavzula iz odstavka 7.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa vsebino ocene o kakovosti revizije.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če priporočilo revizijske komisije iz odstavka 2 tega člena ne zadeva obnovitve revizijskega posla v skladu z drugim pododstavkom člena 33(1), se pripravi na podlagi postopka izbire, ki ga organizira revidirani subjekt ob upoštevanju naslednjih meril:

Priporočilo revizijske komisije iz odstavka 2 tega člena se pripravi na podlagi izbirnega postopka, ki ga organizira revidirani subjekt ob upoštevanju naslednjih meril:

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) revidirani subjekt lahko pozove katere koli zakonite revizorje ali revizijska podjetja, naj predložijo ponudbe za opravljanje storitev obvezne revizije, če se upošteva člen 33(2) in vsaj eden od pozvanih revizorjev ali podjetij v prejšnjem koledarskem letu ni prejel več kot 15 % vseh plačil za revizijske storitve od velikih subjektov javnega interesa v zadevni državi članici;

(a) revidirani subjekt lahko pozove katere koli zakonite revizorje ali revizijska podjetja, naj predložijo ponudbe za opravljanje storitev obvezne revizije, če se upošteva člen 33(2), ter zagotovi, da se ustrezno obravnava male in srednje ponudnike storitev;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) revidirani subjekt lahko izbere način komunikacije s povabljenimi zakonitimi revizorji ali revizijskimi podjetji, pri čemer mu ni treba objaviti javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije in/ali nacionalnih uradnih listih ali časopisih;

črtano

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (a) prvega pododstavka pristojni organ iz člena 35(1) objavi seznam zadevnih revizorjev in revizijskih podjetij, ki se vsako leto posodobi. Za ustrezne izračune pristojni organ uporabi informacije, ki jih v skladu s členom 28 predložijo zakoniti revizorji in revizijska podjetja.

Za namene točke (a) prvega pododstavka pristojni organ iz člena 35(1) objavi seznam zadevnih revizorjev in revizijskih podjetij, ki se vsako leto posodobi.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V primeru kreditne institucije ali zavarovalnice upravni ali nadzorni odbor predloži osnutek predloga pristojnemu organu iz člena 35(2). Pristojni organ iz člena 35(2) ima pravico do veta na možnost, predlagano v priporočilu. Vsako tako nasprotovanje se ustrezno utemelji.

6. V primeru kreditne institucije ali zavarovalnice upravni ali nadzorni odbor predloži osnutek predloga pristojnemu organu iz člena 35(2), ki ga predloži in organu ESMA. Ta se o takšnih predlogih posvetuje z Evropskim bančnim organom in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine. Pristojni organ iz člena 35(2) ima pravico do veta na možnost, predlagano v priporočilu. Vsako tako nasprotovanje se ustrezno utemelji in se o njem obvesti ESMA.

Če pristojni organ v predpisanem obdobju po predložitvi priporočila revizijske komisije ne odgovori, se domneva, da se s priporočilom strinja.

Če pristojni organ ali ESMA v predpisanem obdobju po predložitvi priporočila revizijske komisije ne odgovori, se domneva, da se s priporočilom strinja.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Subjekt javnega interesa obvesti pristojne organe iz člena 35 o vsakem poskusu tretje osebe, da bi uvedla takšno pogodbeno klavzulo ali drugače vplivala na odločitev skupščine delničarjev o izbiri zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

Subjekt javnega interesa neposredno in brez odlašanja obvesti pristojne organe iz člena 35 o vsakem poskusu tretje osebe, da bi uvedla takšno pogodbeno klavzulo ali drugače vplivala na odločitev skupščine delničarjev o izbiri zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Za lažje izvajanje naloge revidiranega subjekta v zvezi z organizacijo postopka izbire za imenovanje zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, EBA, EIOPA in ESMA v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 izdajo smernice za subjekte javnega interesa o merilih, ki urejajo postopek izbire iz odstavka 3.

črtano

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Subjekt javnega interesa imenuje zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje za začetni posel, ki ni krajši od dveh let.

Subjekt javnega interesa imenuje enega ali več zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij za začetni posel, ki ni daljši kot sedem let.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Subjekt javnega interesa lahko ta posel obnovi le enkrat.

Subjekt javnega interesa lahko ta posel obnovi, pod pogojem, da obnovitev priporoči revizijska komisija. Delničarji na letni generalni skupščini uradno potrdijo posel zakonitega revizorja.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oba združena posla nista daljša od 6 let.

črtano

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar sta bili za posel, ki je trajal neprekinjenih 6 let, imenovana dva zakonita revizorja oziroma dve revizijski podjetji, lahko posel vsakega zakonitega revizorja oziroma revizijskega podjetja traja največ 9 let.

črtano

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Po izteku najdaljšega dovoljenega trajanja poslov iz odstavka 1 zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ali kateri koli član njegovega omrežja v Uniji, kjer je ustrezno, ne izvede obvezne revizije zadevnega subjekta javnega interesa najmanj štiri leta.

črtano

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko subjekt javnega interesa izjemoma zaprosi pristojni organ iz člena 35(1), naj odobri podaljšanje za ponovno imenovanje zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja za dodatni posel. Če sta imenovana dva zakonita revizorja ali dve revizijski podjetji, ta tretji posel ne sem trajati več kot tri leta. Če je imenovan en zakoniti revizor oziroma eno revizijsko podjetje, ta tretji posel ne sme trajati več kot dve leti.

črtano

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ključni revizijski partnerji, odgovorni za izvajanje obvezne revizije, prekinejo sodelovanje pri obvezni reviziji revidiranega subjekta po sedmih letih od datuma imenovanja. Pri obvezni reviziji revidiranega subjekta lahko ponovno sodelujejo po najmanj treh letih.

črtano

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno vsaj z osebami, ki so registrirane kot zakoniti revizorji. Mehanizem postopne menjave se izvaja po posameznih stopnjah na podlagi menjave posameznikov in ne na podlagi menjave celotne skupine. Mehanizem je sorazmeren glede na obseg in razsežnost dejavnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

 

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje lahko pristojnemu organu dokaže, da se takšen mehanizem učinkovito uporablja ter je prilagojen obsegu in razsežnosti dejavnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

 

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da določi tehnične zahteve za vsebino dokumenta o primopredaji iz odstavka 6.

ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da določi tehnične zahteve za vsebino dokumenta o primopredaji iz prvega pododstavka odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 sprejme regulativne tehnične standarde iz odstavka 6.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka odstavka 2 v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) člena 24(4)(h) Direktive 2004/109/ES;

črtano

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA te informacije združi in jih objavi.

Komisija te informacije združi in jih objavi.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 42 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremljanje trga

Spremljanje kakovosti trga in konkurenčnosti

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi iz člena 35(1) redno spremljajo razvoj na trgu za zagotavljanje storitev obvezne revizije subjektom javnega interesa.

Pristojni organi iz člena 35(1) in Evropska mreža za konkurenco redno spremljajo razvoj za zagotavljanje visokokakovostnih storitev obvezne revizije subjektom javnega interesa.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi ocenijo zlasti:

Organi iz prvega pododstavka ocenijo zlasti:

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) tveganja zaradi visoke koncentracije, vključno s propadom revizijskih podjetij z znatnim tržnim deležem, motnjami pri zagotavljanju storitev obvezne revizije v posameznem sektorju ali na medsektorski ravni, dodatnim kopičenjem tveganja na trgu in vplivom na splošno stabilnost finančnega sektorja;

(a) tveganja zaradi visoke koncentracije pomanjkljivosti v zvezi s kakovostjo zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, vključno s sistemskimi pomanjkljivostmi v mreži revizijskega podjetja, ki lahko vodijo v propad revizijskih podjetij, motnje pri zagotavljanju storitev obvezne revizije v posameznem sektorju ali na medsektorski ravni, dodatno kopičenje tveganja pomanjkljivih revizij in vpliva na splošno stabilnost finančnega sektorja;

Obrazložitev

Prvi cilj pristojnih organov je, da varujejo kakovost revizij. Zato je treba obveznost poročanja pristojnih organov ponovno osredotočiti na cilj visokokakovostne revizije.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) ravni tržnih koncentracij, vključno na ravno določenih sektorjev,

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) uspešnost revizijskih komisij pri spremljanju kakovosti revizijskega dela in varovanju neodvisnosti revizorjev;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) potrebo po sprejetju ukrepov za omilitev navedenih tveganj.

(b) potrebo po sprejetju ukrepov za omilitev navedenih tveganj, ki so lahko pravno zavezujoči,

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak pristojni organ do X. X. 20XX [2 leti po začetku veljavnosti Uredbe] in potem vsaj vsaki dve leti pripravi poročilo o tem vprašanju ter ga predloži ESMA, EBA in EIOPA.

Vsak pristojni organ do X. X. 20XX [2 leti po začetku veljavnosti Uredbe] in potem vsaj vsaka štiri leta pripravi poročilo o tem vprašanju ter ga predloži organu ESMA in Komisiji.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA, EBA in EIOPA na podlagi navedenih poročil pripravijo skupno poročilo o stanju na ravni Unije. Poročilo predložijo Komisiji, Evropski centralni banki in Evropskemu odboru za sistemska tveganja.

Komisija po posvetovanju z ESMA na podlagi navedenih poročil pripravi skupno poročilo o stanju na ravni Unije. Poročilo predloži državam članicam in njihovim parlamentom, Evropskemu parlamentu, Evropski centralni banki in Evropskemu odboru za sistemska tveganja.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojni organi svetujejo ESMA o splošnem stanju načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA za ta namen ustanovi stalni notranji odbor v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1095/2010. Takšen notranji odbor je sestavljen vsaj iz pristojnih organov iz člena 35(1) te uredbe. Pristojni organi iz člena 32 Direktive 2006/43/ES so povabljeni na srečanja tega notranjega odbora v zvezi z zadevami glede podeljevanja dovoljenj in registracije zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij ter odnosov s tretjimi državami, če je to pomembno za obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

ESMA za ta namen ustanovi stalni notranji odbor v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1095/2010. Takšen notranji odbor je sestavljen vsaj iz pristojnih organov iz člena 35(1) te uredbe in pristojnih organov iz člena 32 Direktive 2006/43/ES, ki tvorijo Evropsko skupino organov za nadzor revizorjev, ustanovljeno s Sklepom št. 2005/909/ES.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ESMA sodeluje z mednarodnimi organi, ki sodelujejo pri razvoju mednarodnih standardov in praks, povezanih z izvajanjem obveznih revizij.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. ESMA svetuje pristojnim organom v primerih, predvidenih v tej uredbi. Pristojni organi upoštevajo te nasvete, preden sprejmejo kakršno koli končno odločitev v skladu s to uredbo.

2. ESMA svetuje pristojnim organom v primerih, predvidenih v tej uredbi. Pristojni organi upoštevajo te nasvete, preden sprejmejo kakršno koli končno odločitev v skladu s to uredbo (stalni revizijski odbor). Notranji odbor lahko ustanovi posebne kolegije pristojnih organov za zagotavljanja kakovosti, omogočanje preiskav, evropskega potrdila o kakovosti iz člena 50, sodelovanja pri inšpekcijskem nadzoru, načrtovanja za nujne primere in upravnih sankcij.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. ESMA ima zagotovljeno zadostno število strokovno usposobljenega osebja in potrebne vire, da se ji omogoči izpolnjevanje njenih nalog iz te uredbe.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 22;

(a) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 22, v okviru mednarodnih revizijskih standardov iz člena 20;

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 23;

(b) skupnih standardih v zvezi z vsebino in predložitvijo poročila iz člena 23, ki upoštevajo obveznosti poročanja, ki izhajajo iz nacionalnih zahtev;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) skupnih standardih za nadzorno dejavnost revizijske komisije iz člena 24;

(c) skupnih standardih o neodvisnosti nadzorne dejavnosti revizijske komisije iz člena 24 zaradi tveganj, ki so posledica neposrednih ali posrednih finančnih, poslovnih, zaposlitvenih ali drugih razmerij med člani revizijske komisije in vodstvom revidiranega subjekta;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) skupnih standardih in najboljših praksah v zvezi z mehanizmom postopne menjave iz člena 33;

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek – pododstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) skupnih standardih in najboljših praksah v zvezi z razrešitvijo revizorjev, zlasti o obstoju utemeljenih razlogov za razrešitev iz člena 34;

(f) skupnih standardih in najboljših praksah glede obstoja utemeljenih razlogov v zvezi z razrešitvijo revizorjev iz člena 34;

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) praksah izvrševanja in dejavnostih, ki jih opravljajo pristojni organi v skladu s to uredbo;

(g) skupnih standardih in najboljših praksah na področju revizij, ki omogočajo dosledno izvrševanje računovodskih standardov, ki se uporabljajo, zlasti pravil o oslabitvi,

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) skupnih standardih in najboljših praksah za izvajanje pregledov zagotavljanja skladnosti iz člena 40, pri čemer se upoštevajo zlasti:

(h) skupnih standardih in najboljših praksah v okviru mednarodnih revizijskih standardov iz člena 20 za izvajanje pregledov zagotavljanja skladnosti iz člena 40, pri čemer se upoštevajo zlasti:

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poročilu, ki ga je treba pripraviti do X. X. 20XX [dve leti po začetku veljavnosti Uredbe], ESMA opravi oceno strukture revizijskega trga.

V poročilu, ki ga je treba pripraviti do X. X. 20XX [dve leti po začetku veljavnosti Uredbe], ESMA na podlagi nasvetov Evropske mreže za konkurenco opravi oceno strukture revizijskega trga.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA v poročilu, ki ga mora pripraviti do X. X. 20XX [štiri leta po začetku veljavnosti Uredbe], oceni, ali imajo pristojni organi iz člena 35(1) zadostna pooblastila in ustrezna sredstva za opravljanje svojih nalog.

ESMA v poročilu, ki ga mora pripraviti do X. X. 20XX [štiri leta po začetku veljavnosti Uredbe], preuči, ali imajo pristojni organi iz člena 35(1) zadostna pooblastila in ustrezna sredstva za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4 – pododstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESMA v poročilu, ki ga mora pripraviti do X. X. 20XX [šest let po koncu prehodnega obdobja], obravnava naslednja vprašanja:

ESMA v poročilu, ki ga mora pripraviti do X. X. 20XX [šest let po koncu prehodnega obdobja], preuči naslednja vprašanja:

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Komisija po izteku prehodnega obdobja treh let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o delovanju ESMA v zvezi z revizijo in delovanjem notranje revizijske komisije ter o možnostih za okrepljeno vlogo ESMA v prihodnosti. Komisija ceni, ali ima ESMA dovolj virov za izpolnjevanje svojih nalog, določenih v tej uredbi, in po potrebi predlaga prilagoditve proračuna.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ, ki predloži tako zahtevo, ESMA obvesti o vsaki zahtevi iz prvega in drugega pododstavka.

Pristojni organ, ki predloži tako zahtevo, Komisijo obvesti o vsaki zahtevi iz prvega in drugega pododstavka.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani kolegija pristojnih organov v zvezi s posebno mrežo v 15 delovnih dneh po ustanovitvi kolegija izberejo povezovalca. Če se člani kolegija o povezovalcu ne dogovorijo, ga imenuje ESMA.

Člani kolegija pristojnih organov v zvezi s posebno mrežo v 15 delovnih dneh po ustanovitvi kolegija izberejo povezovalca.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pred X. X. 20XX [dve leti po začetku veljavnosti direktive] opravi ovrednotenje ustreznosti plačil, ki jih zaračunava zakoniti revizor ali revizijsko podjetje za zagotavljanje obveznih revizij subjektov javnega interesa, ter njihovega vpliva na strukturo revizijskega trga in pripravi poročilo. Komisija na podlagi tega poročila po potrebi sprejme ukrepe za odpravo ugotovljenih možnih težav.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 69 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 69a

 

Poročilo o ESMA

 

Komisija pripravi do X X (pet let po izteku prehodnega obdobja) poročilo o tekoči in prihodnji vlogi ESMA. Komisija oceni, ali ima ESMA dovolj sredstev, da opravlja svoje naloge v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

črtano

Obrazložitev

Uredba EU ni primerna oblika ureditve, zlasti glede na zelo podroben predlog Komisije in njegovo obsežno poseganje. Pomeni namreč enotni pristop za vse, pri katerem se ne upošteva narava različnih sistemov upravljanja gospodarskih družb v EU, in bi v nekaterih državah članicah povzročil zmanjšanje standardov upravljanja gospodarskih družb.

OBRAZLOŽITEV

Pri pripravi tega mnenja so bila primerno upoštevana vprašanja, kako izboljšati kakovost revizijskih storitev, povečati konkurenco na revizijskem trgu ter uskladiti standarde in prakse v EU. Upoštevani pa so bili tudi stroški za podjetja in vlagatelje; za uporabnike revizijskih storitev je bistvenega pomena ravnovesje med stroški in koristmi izvajanja v času, ko se podjetja soočajo s sedanjimi težkimi gospodarskimi razmerami.

Zato bi kljub temu, da Komisija izpostavlja nekaj smiselnih točk v zvezi s konkurenco, nekateri predlogi predstavljali nerazumno breme za podjetja in uvedli dodatne stroške, pri čemer koristi ne bi bile gotove. V ospredju vsakršne reforme mora biti zlasti kakovost revizije, delničarji in vlagatelji pa morajo zaupati v revizijsko poročilo, da bodo še naprej vlagali v podjetja.

Izvajanje razpisov in deljena revizija

Zadnja reforma revizijske stroke je bila opravljena z osmo direktivo o pravu družb in je zahtevala obvezno menjavo partnerjev vsaj vsakih sedem let, njene učinke na neodvisnost in kakovost revizije v EU pa bo še treba ugotoviti, saj še ni minilo dovolj časa, da bi lahko dejansko ocenili učinek. Zato je videti, da je predlog Komisije, da bi bilo treba to zahtevo precej zaostriti na sedemletno obvezno menjavo celotne revizijske družbe, preuranjen in bi se lahko izkazal za nepotrebnega.

Obvezni sedemletni razpisni postopek bi zagotovil okvir za povečan nadzor revizijskih storitev sedanjega revizorja, ki bi ga izvajala revizijska komisija in bi odpravil špekulacije na trgu pri razpisu za revizijski mandat. Načrtovani postopek razpisa za revizijo ne bo povzročil negativnega odziva na trgu. Celovit postopek razpisa bi sicer lahko povečal stroške, ki jih imajo podjetja, vendar bi moral tudi pomagati povečati konkurenco na področju revizij, saj bi več revizijskim podjetjem omogočil predvidljiv časovni okvir za pripravo na razpis in jim zagotovil, da bodo obravnavana.

Trenutno se nekatera podjetja odločajo za deljeno revizijo, pri čemer revizijo nekaterih podrejenih družb opravljajo druga podjetja kakor revizijo skupine. S tem obidejo problem skupne odgovornosti in dodatnih stroškov za revidirani subjekt, saj je revizor skupine odgovoren za celotno revizijo in ima nadzorno vlogo pri reviziji podrejene družbe, potem pa ocenjuje rezultate. Pripravljavka mnenja se je odločila, da te storitve ne bo predpisala, ker to ne bi bilo primerno za vse družbe, vendar pa jo morajo revizijske komisije ustrezno obravnavati, zlasti kadar izvajajo predlagani redni razpisni postopek.

Nerevizijske storitve

Prihodki iz nerevizijskih storitev so postali za revizijska podjetja enako pomembni kakor obvezna revizijska funkcija, in čeprav je v nekaterih primeru učinkoviteje, da zakoniti revizor opravi nekatere nerevizijske storitve, ni vedno tako. Pripravljavka mnenja bi želela spodbuditi revizijske komisije, naj bodo aktivneje udeležene v odločanju v zvezi z izvajalci nerevizijskih storitev.

Prvič, z revizijsko komisijo bi se bilo treba posvetovati glede izvajanja vseh nerevizijskih storitev, da bi lahko ustrezno pretehtala, kdo je najboljši ponudnik storitve, in ali bi storitev vplivala na neodvisnost zakonitega revizorja, če bi se odločili za njegovo uporabo.

Drugič, za vse nerevizijske storitve velike denarne vrednosti bi bilo treba izvesti razpis. Vrednost praga bi morala predlagati revizijska komisija družbe in ga letno objaviti. Medtem ko mala revizijska podjetja morda ne morejo revidirati velikih globalnih subjektov, pa lahko vzpostavijo specializirane skupine strokovnjakov na določenih področjih nerevizijskih storitev, če upravičeno pričakujejo, da bodo zmogla opravljati navedene storitve. To, skupaj z upoštevanjem deljenih revizij, bi moralo revizijskim komisijam sčasoma zagotoviti več izkušenj pri uporabi manjših revizijskih podjetij in povečati konkurenco na revizijskem trgu EU.

Nadzor na evropski ravni – Evropska skupina organov za nadzor revizorjev (EGAOB)

Medtem ko Komisija predlaga Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) kot ustrezni organ za ravni EU za usklajevanje ukrepov nacionalnih organov in za pripravo regulativnih tehničnih standardov in smernic za izvajanje revizije, pripravljavko mnenja skrbi, da je za nadzor revizijskih podjetij in revizijskih storitev odgovornih samo pet nadzornikov vrednostnih papirjev EU, zato ni nujno, da imajo vsi skupaj potrebne izkušnje na tem področju. Poleg tega je ESMA na svojem neposrednem področju pristojnosti prejel številne naloge na podlagi sprejetih obvez skupine G-20, ki bodo morale imeti prednost, zato pripravljavka mnenja predlaga, da je za vodenje teh nalog bolj primerna Evropska skupina organov za nadzor revizorjev (EGAOB). Zaradi njene sedanje pravne oblike bo to treba izvesti v obliki svetovanja Evropski komisiji; vendar bi bilo treba razmisliti, ali ne bi postala polnopravni odbor tretje stopnje, da bi lahko ustrezno usklajevala nadzor revizijskih storitev na enotnem trgu ter aktivno in neposredno oblikovala prihodnje delegirane akte in smernice.

Opredelitev subjektov javnega interesa

Razprave v Parlamentu kažejo pomisleke pri predlogu razlikovanja med revizijo finančnih subjektov v nasprotju z nefinančnimi. Jasnost v vseh družbah EU pri tako pomembni zakonski funkciji zahteva, da bi morale biti vse revizije enake, ne glede na sektor, zato pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba črtati določbe glede velikih subjektov javnega interesa.

Vključitev kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in alternativnih investicijskih skladov v opredelitev subjektov javnega interesa je po mnenju pripravljavke mnenja zelo pomembna, saj številne določbe uredbe ter prihodnja uporaba opredelitve ne bi bile sorazmerne, če bi se nanašale na veliko število zajetih skladov. Čeprav pripravljavka mnenja po odmevnih primerih goljufij podpira potrebo po popolni reviziji skladov in dejavnosti upraviteljev skladov, je prepričana, da se to lahko najbolje doseže v okviru funkcije depozitarja v direktivi o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in v prihodnji reviziji KNPVP.

Dialog z nacionalnimi regulatorji in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB)

Revizorji sistemsko pomembnih finančnih institucij so v privilegiranem položaju glede vpogleda v ta podjetja in v številnih primerih tudi v sektor, ki je pomemben za finančne nadzorne organe. Čeprav je za revizorje vedno veljala obveznost, da poročajo o problematičnih področjih, ki so pomembna za nacionalne regulatorje v številnih državah članicah, to v številnih ni bilo vzpostavljeno. Zato bi bilo treba oblikovati forum za reden dialog, na katerem bi potekale razprave o tekočih dogajanjih na trgu. Čeprav se priznava, da revizorji niso nadzorniki, pa so lahko pristojnim organom koristni partnerji pri nadaljnjem delu.

ESRB je bil ustanovljen za spremljanje nastajanja sistemskega tveganja v vsej EU, zato bi revizorjem največjih subjektov EU pomagalo, če bi bili v rednem dialogu z ESRB v zvezi z dogajanji v sektorju pri sistemsko pomembnih finančnih institucijah, pri čemer bi ta dialog potekal na anonimni osnovi. To bi moral biti dvosmerni dialog, ki bi obema stranema pomagal pri izvajanju njihovih pristojnosti.

Revizijsko poročilo in revizijska funkcija sta bistvenega pomena za zaupanje vlagateljev in širšo javnost, zato pripravljavka mnenja kot sorazmeren odgovor na potrebo po izboljšanju kakovosti revizij v celotni EU predlaga podrobnejše razkritje sklepov revizijskih komisij in posledične politike družb v zvezi s ponudniki revizijskih in nerevizijskih storitev, formalni razpisni postopek za storitve ter izboljšani dialog med revizorji tistih finančnih institucij, ki predstavljajo sistemsko tveganje za finančni sistem EU, in finančnimi regulatorji in nadzorniki.

POSTOPEK

Naslov

Posebne zahteve v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa

Referenčni dokumenti

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.12.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.12.2011

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

20.4.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Kay Swinburne

25.10.2011

Obravnava v odboru

15.10.2012

 

 

 

Datum sprejetja

11.3.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

17

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (3.12.2012)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Poročevalec: Jürgen Creutzmann

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Finančna kriza leta 2008 je vzbudila dvome o dobrem delovanju evropskega sistema obveznih revizij, zlasti v zvezi s subjekti javnega interesa. Ker naj bi pomanjkljivosti v bančnem sektorju nastale zaradi pomanjkanja ustreznega nadzora in regulativnih zaščitnih ukrepov, so bili izraženi pozivi za izboljšanje sistema obveznih revizij, da bi okrepili zaščito vlagateljev v zvezi z računovodskimi izkazi, ki jih objavijo podjetja. Lahko bi razpravljali o tem, ali bi lahko bolje dodelana pravila o reviziji preprečila krizo in v kolikšnem obsegu. Kakorkoli že, zanesljivejši postopek revizije in bolj dinamičen revizijski trg imata vsekakor dodano vrednost. V zvezi s tem pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije.

Poudarek osnutka mnenja je na izboljšanju kakovosti revizij, povečanju neodvisnosti revizorjev in krepitvi zaščite vlagateljev. Zlasti je treba poudariti razmerje med revizorjem revidiranega subjekta in okrepljeno revizijsko komisijo, ki zastopa vlagatelje. Pripravljavec mnenja ne želi razpravljati o tem, ali bi bilo bolje združiti uredbo z obstoječo direktivo, vendar poudarja povezave z upravljanjem podjetij, ki bi lahko državam članicam zagotovile večjo stopnjo prožnosti pri prilagajanju določb nacionalnim okvirom.

Analize kažejo, da je revizijski trg zelo koncentriran, tako da je v nekaterih državah članicah izbira zelo majhna, saj na trgu prevladuje eno ali dve večji revizijski podjetji. Pripravljavec mnenja dvomi, da bo lahko predlog Komisije dejansko spremenil sedanje razmere na trgu in odpravil obstoječe oligopole. To bi lahko dosegli le z drastičnimi posegi v trg, vendar je pri tem vprašljiva njihova sorazmernost. Poleg tega bi lahko nekateri od predlaganih ukrepov povzročili večjo koncentracijo na trgu, zato jih je treba skrbno pretehtati.

Pripravljavec mnenja podpira ukrepe za izboljšanje kakovosti revizij in povečanje neodvisnosti revizorjev. Vendar poudarja, da mora biti vsak tak ukrep sorazmeren s ciljem, ki ga je treba doseči. Zato pripravljavec mnenja predlaga, da se ponovno pretehtajo ali vsaj prilagodijo najobsežnejši posegi v trg, ki so navedeni v predlogu, tj. omejitev povezanih storitev finančne revizije in pojem obvezne zunanje menjave. Čeprav obvezna zunanja menjava prinaša koristi, kot je večja neodvisnost revizorjev, v predlagani obliki prinaša tudi tveganje povečevanja tržne koncentracije, manjše izbire revizijskih podjetij in slabše kakovosti revizij v prvih letih po menjavi. Zato pripravljavec mnenja predlaga podaljšanje najdaljšega trajanja mandata revizorjev.

Pripravljavec mnenja predlaga znatno okrepitev položaja revizijske komisije. Postopek javnega razpisa za izbiro revizorja bi bilo treba izvajati vsakih 7 let, kar bi omogočilo vsem zainteresiranim revizorjem ali revizijskim podjetjem, da ponudijo svoje storitve, s čimer bi postopek izbire postal preglednejši in zagotovil revizijski komisiji večje možnosti za izbiro najbolj usposobljenega podjetja. Revizijska komisija zastopa revidirani subjekt in vodi pogajanja med celotnim postopkom izbire revizorja. Poleg tega bi bilo treba okrepiti vlogo vlagateljev, npr. tako, da bi vse storitve, povezane z revizijo, predhodno odobrila revizijska komisija, kar bi zmanjšalo grožnje za neodvisnost revizorjev.

Pripravljavec mnenja izrecno pozdravlja predložitev dodatnega poročila revizijski komisiji in nadzornemu organu, saj povečuje količino posredovanih informacij in je najustreznejši način za obravnavanje pomembnih vprašanj, kot so uporaba načela časovne neomejenosti poslovanja, slabosti sistemov notranjega kontroliranja in primeri neskladnosti. To poročilo mora natančno obravnavati kakovost računovodskih izkazov vodstva. Zato pripravljavec mnenja predlaga, da se več vidikov namesto v javnem revizijskem poročilu obravnava v dodatnem poročilu, saj je za interese vlagateljev mogoče najbolje poskrbeti s posredovanjem več informacij organom, ki jih zastopajo in imajo potrebno znanje o revidiranem subjektu, v nasprotju z zagotavljanjem informacij javnosti, ki subjekta ne pozna.

Načeloma bi lahko preučili možnost omejitve storitev za revidirani subjekt, ki presegajo obvezno revizijo, saj te lahko ogrozijo neodvisnost revizorja, če so dodatna plačila nesorazmerna v primerjavi s plačili za revizijske storitve. Vendar so nekatere od omenjenih storitev tesno povezane z revizijskim delom, zato jih lahko najučinkoviteje izvede revizor, v nekaterih primerih pa je revizor edini, ki lahko izvaja te storitve. Zato bi bila samovoljna določitev omejitve, ki ni prilagojena konkretnim razmeram ali zapletenosti subjekta v zvezi s plačili za revizijske storitve, nesorazmerna. Namesto tega pripravljavec mnenja predlaga, da se prepovejo nerevizijske storitve ter uvede predhodna odobritev izrecno navedenih storitev, povezanih z revizijo, in drugih storitev predložitve zagotovil s strani revizijske komisije. Poleg tega se mora revizor izogibati vsemu, kar bi ogrožalo njegovo neodvisnost, in sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe. Seznam prepovedanih in dovoljenih storitev ne sme biti zaključen, da bi se lahko v prihodnosti zagotavljale nove storitve.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Z ustrezno notranjo organizacijo zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij je treba prispevati k preprečevanju kakršnih koli nevarnosti za njihovo neodvisnost. Zato lastniki ali delničarji revizijskega podjetja in osebe, ki ga upravljajo, ne smejo posegati v izvajanje obvezne revizije na kakršen koli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost zakonitega revizorja, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Poleg tega morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja oblikovati ustrezne notranje politike in postopke za zaposlene in druge osebe, ki so vključene v dejavnost obvezne revizije v njihovi organizaciji, da zagotovijo izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Namen navedenih politik in postopkov mora biti zlasti preprečevanje in odpravljanje kakršnih koli nevarnosti za neodvisnost ter zagotavljanje kakovosti, integritete in temeljitosti obvezne revizije. Navedene politike in postopki morajo biti sorazmerni z obsegom in zapletenostjo poslovanja zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

(8) Z ustrezno notranjo organizacijo zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij je treba prispevati k preprečevanju kakršnih koli nevarnosti za njihovo neodvisnost. Zato lastniki ali delničarji revizijskega podjetja in osebe, ki ga upravljajo, ne smejo posegati v izvajanje obvezne revizije na kakršen koli način, ki bi ogrozil neodvisnost in nepristranskost zakonitega revizorja, ki izvaja obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Poleg tega morajo zakoniti revizorji in revizijska podjetja oblikovati ustrezne notranje politike in postopke za zaposlene in druge osebe, ki so vključene v dejavnost obvezne revizije v njihovi organizaciji, da zagotovijo izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Namen navedenih politik in postopkov mora biti zlasti preprečevanje in odpravljanje kakršnih koli nevarnosti za neodvisnost ter zagotavljanje kakovosti, integritete in temeljitosti obvezne revizije. Navedene politike in postopki morajo biti sorazmerni z obsegom in zapletenostjo poslovanja zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja in revidiranih subjektov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Zakoniti revizorji, revizijska podjetja ali člani njihovih mrež lahko z opravljanjem storitev, razen obvezne revizije, za revidirane subjekte ogrozijo svojo neodvisnost. Zato je primerno določiti, da zakoniti revizor, revizijsko podjetje in člani njihove mreže ne smejo za svoje revidirane subjekte opravljati nerevizijskih storitev. Če bi revizijsko podjetje opravljalo nerevizijske storitve za družbo, ne bi smelo izvajati obvezne revizije navedene družbe, zato bi se zmanjšalo število revizijskih podjetij, ki bi lahko izvajala obvezno revizijo, zlasti revizijo velikih subjektov javnega interesa, kjer je trg koncentriran. Zato je primerno, da se za zagotovitev minimalnega števila revizijskih podjetij, ki lahko opravljajo revizijske storitve za velike subjekte javnega interesa, določi, da velika revizijska podjetja v okviru svojega poslovanja izvajajo zlasti obvezno revizijo, opravljanje drugih storitev, ki niso povezane z njihovo obvezno revizijsko funkcijo, kot so svetovalne storitve, pa je treba prepovedati.

(11) Zakoniti revizorji, revizijska podjetja ali člani njihovih mrež lahko z opravljanjem storitev, razen obvezne revizije, za revidirane subjekte ogrozijo svojo neodvisnost. Zato je primerno določiti, da zakoniti revizor, revizijsko podjetje in člani njihove mreže ne smejo za svoje revidirane subjekte opravljati nerevizijskih storitev. Če bi revizijsko podjetje opravljalo nerevizijske storitve za družbo, ne bi smelo izvajati obvezne revizije navedene družbe, zato bi se zmanjšalo število revizijskih podjetij, ki bi lahko izvajala obvezno revizijo, zlasti revizijo velikih subjektov javnega interesa, kjer je trg koncentriran. Zato je primerno, da se za zagotovitev minimalnega števila revizijskih podjetij, ki lahko opravljajo revizijske storitve za velike subjekte javnega interesa, določi, da velika revizijska podjetja v okviru svojega poslovanja bodisi izvajajo zlasti obvezno revizijo, opravljanje drugih storitev, ki niso povezane z njihovo obvezno revizijsko funkcijo, kot so svetovalne storitve, pa je treba prepovedati, bodisi sklenejo partnerstva z drugimi revizijskimi podjetji pri skupnih revizijah, če hočejo dodatno razširiti svoje poslovne dejavnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Na podlagi obvezne revizije se pripravi mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov revidiranih subjektov. Ker zainteresirane strani morda ne poznajo omejitev revizije (pomembnost, tehnike vzorčenja, vloga revizorja pri odkrivanju goljufij in odgovornost poslovodnega osebja), se lahko pričakovanja razlikujejo. Za zmanjšanje takšnih razlik je treba jasneje opredeliti obseg obvezne revizije.

(15) Na podlagi obvezne revizije se pripravi mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov revidiranih subjektov. Ker zainteresirane strani morda ne poznajo omejitev revizije (pomembnost, tehnike vzorčenja, vloga revizorja pri odkrivanju goljufij in odgovornost poslovodnega osebja), se lahko pričakovanja razlikujejo. Za zmanjšanje takšnih razlik je treba jasneje opredeliti obseg obvezne revizije, pri tem pa mora pozornost zainteresiranih strani ostati osredotočena na dejansko vsebino revizijskega mnenja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Čeprav mora biti za zagotavljanje finančnih podatkov odgovorno zlasti vodstvo revidiranih družb, pa revizorji svojo vlogo opravljajo tudi tako, da so s stališča uporabnikov kritični do vodstva. Zato je treba za izboljšanje kakovosti revizije okrepiti strokovno skrbnost revizorjev do revidiranega subjekta. Revizorji se morajo ne glede na svoje pretekle izkušnje v zvezi s poštenostjo in integriteto vodstva revidiranega subjekta zavedati, da so možne pomembne napačne navedbe, ne glede na to, ali so posledica goljufije ali napake. Zagotavljanje kakovostne revizije mora biti glavno merilo pri organiziranju revizijskega dela in dodelitvi potrebnih sredstev za naloge. Integriteta zakonitega revizorja, revizijskega podjetja in njihovega osebja je bistvenega pomena za zagotavljanje zaupanja javnosti v obvezne revizije in finančne trge. Zato je treba vsak dogodek, ki lahko resno ogrozi integriteto dejavnosti obvezne revizije, primerno obravnavati. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje mora revizijsko delo ustrezno dokumentirati.

(16) Čeprav je za zagotavljanje finančnih podatkov odgovorno zlasti vodstvo revidiranih družb, pa revizorji svojo vlogo opravljajo tudi tako, da so s stališča uporabnikov kritični do vodstva. Zato je treba za izboljšanje kakovosti revizije okrepiti strokovno skrbnost revizorjev do revidiranega subjekta. Revizorji se morajo ne glede na svoje pretekle izkušnje v zvezi s poštenostjo in integriteto vodstva revidiranega subjekta zavedati, da so možne pomembne napačne navedbe, ne glede na to, ali so posledica goljufije ali napake. Zagotavljanje kakovostne revizije mora biti glavno merilo pri organiziranju revizijskega dela in dodelitvi potrebnih sredstev za naloge. Integriteta zakonitega revizorja, revizijskega podjetja in njihovega osebja je bistvenega pomena za zagotavljanje zaupanja javnosti v obvezne revizije in finančne trge. Zato je treba vsak dogodek, ki lahko resno ogrozi integriteto dejavnosti obvezne revizije, primerno obravnavati. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje mora revizijsko delo ustrezno dokumentirati.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Rezultate obvezne revizije je treba zainteresiranim stranem predložiti v revizijskem poročilu. Za povečanje zaupanja zainteresiranih strani v računovodske izkaze revidiranega subjekta je zlasti pomembno, da je revizijsko poročilo dobro zasnovano in trdno utemeljeno ter vključuje dodatne informacije, povezane z izvedeno revizijo. Revizijsko poročilo mora vsebovati predvsem dovolj informacij o uporabljeni metodologiji, zlasti v kakšnem obsegu je bila bilanca stanja preverjena neposredno ter v kakšnem obsegu je bilo izvedeno preskušanje sistema in skladnosti, o stopnjah pomembnosti, uporabljenih za izvajanje revizije, o ključnih področjih tveganja za pomembne napačne navedbe letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, o tem, ali je bila obvezna revizija namenjena odkrivanju goljufije, ter v primeru mnenja s pridržkom, negativnega mnenja ali odklonitve mnenja o razlogih za takšno odločitev.

(19) Rezultate obvezne revizije je treba zainteresiranim stranem predložiti v revizijskem poročilu. Za povečanje zaupanja zainteresiranih strani v računovodske izkaze revidiranega subjekta je zlasti pomembno, da je revizijsko poročilo dobro zasnovano in trdno utemeljeno ter vključuje dodatne informacije o revidiranem subjektu, povezane z izvedeno revizijo. Revizijsko poročilo mora vsebovati predvsem informacije o metodologiji, ki se je uporabljala pri reviziji, o zadevah v računovodskih izkazih, ki so bistvene za razumevanje uporabnikov, o tem, ali je bila obvezna revizija namenjena odkrivanju goljufije, ter v primeru mnenja s pridržkom, negativnega mnenja ali odklonitve mnenja o razlogih za takšno odločitev.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Vrednost obvezne revizije za revidirani subjekt bi se povečala, če bi se okrepilo sodelovanje med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem na eni strani in revizijsko komisijo na drugi strani. Poleg rednega dialoga med izvajanjem obvezne revizije je pomembno, da zakoniti revizor ali revizijsko podjetje revizijski komisiji predloži dodatno in podrobnejše poročilo o rezultatih obvezne revizije. Takšna dodatna podrobna poročila morajo biti na voljo nadzornikom subjektov javnega interesa, vendar ne javnosti.

(20) Vrednost obvezne revizije za revidirani subjekt bi se povečala, če bi se okrepilo sodelovanje med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem na eni strani in revizijsko komisijo na drugi strani. To bi prispevalo k večji preglednosti ter okrepilo odgovornost in poklicno etiko. Poleg rednega dialoga med izvajanjem obvezne revizije je pomembno, da zakoniti revizor ali revizijsko podjetje revizijski komisiji predloži dodatno in podrobnejše poročilo o rezultatih obvezne revizije. Takšna dodatna podrobna poročila morajo biti na voljo nadzornikov subjektov javnega interesa in po možnosti tudi javnosti, v kolikor ne zadevajo poslovnih skrivnosti revidiranega subjekta.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Revizijske komisije ali organi, ki opravljajo enako funkcijo v revidiranem subjektu, odločilno prispevajo k visokokakovostni obvezni reviziji. Za okrepitev neodvisnosti in strokovnosti revizijske komisije je treba določiti, da mora biti večina njenih članov neodvisna ter da je vsaj en član komisije usposobljen za revizijo, drug član pa za revizijo in/ali računovodstvo. Priporočilo Komisije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta določa, kako se ustanovijo in delujejo revizijske komisije. Vendar je ob upoštevanju velikosti upravnih odborov in nadzornih svetov v družbah z zmanjšano tržno kapitalizacijo ter v malih in srednje velikih subjektih javnega interesa primerno, da lahko funkcije, dodeljene revizijski komisiji za navedene subjekte ali organu, ki v revidiranem subjektu opravlja enake funkcije, izvaja upravni ali nadzorni organ kot celota. Subjekti javnega interesa, ki so KNPVP ali alternativni investicijski skladi, morajo biti oproščeni obveznosti, da imajo revizijsko komisijo. Pri tej izjemi je upoštevano dejstvo, da kadar ti skladi delujejo le za namen združevanja sredstev, vzpostavitev revizijske komisije ni primerna. KNPVP in alternativni investicijski skladi ter njihove družbe za upravljanje delujejo v strogo določenem zakonodajnem okolju ter jih upravljajo posebni mehanizmi, kot so kontrole, ki jih izvajajo njihovi skrbniki.

(23) Revizijske komisije ali organi, ki opravljajo enako funkcijo v revidiranem subjektu, odločilno prispevajo k visokokakovostni obvezni reviziji. Za okrepitev neodvisnosti in strokovnosti revizijske komisije je treba določiti, da mora biti večina njenih članov neodvisna ter da je vsaj en član komisije usposobljen za revizijo, drug član pa za revizijo in/ali računovodstvo. Člani revizijske komisije bi se morali udeleževati programov za okrepitev strokovnega znanja, da bi imeli ustrezno raven tehničnega znanja za izvajanje svojih nalog. Priporočilo Komisije z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta določa, kako se ustanovijo in delujejo revizijske komisije. Vendar je ob upoštevanju velikosti upravnih odborov in nadzornih svetov v družbah z zmanjšano tržno kapitalizacijo ter v malih in srednje velikih subjektih javnega interesa primerno, da lahko funkcije, dodeljene revizijski komisiji za navedene subjekte ali organu, ki v revidiranem subjektu opravlja enake funkcije, izvaja upravni ali nadzorni organ kot celota. Subjekti javnega interesa, ki so KNPVP ali alternativni investicijski skladi, morajo biti oproščeni obveznosti, da imajo revizijsko komisijo. Pri tej izjemi je upoštevano dejstvo, da kadar ti skladi delujejo le za namen združevanja sredstev, vzpostavitev revizijske komisije ni primerna. KNPVP in alternativni investicijski skladi ter njihove družbe za upravljanje delujejo v strogo določenem zakonodajnem okolju ter jih upravljajo posebni mehanizmi, kot so kontrole, ki jih izvajajo njihovi skrbniki.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku izbire mora revidirani subjekt pozvati zakonite revizorje ali revizijska podjetja, tudi manjša, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka izbire nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

(24) Okrepiti je treba tudi vlogo revizijske komisije pri izbiranju novega zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, da lahko skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta sprejmejo bolj utemeljeno odločitev. To bi privedlo do večje preglednosti postopka izbire ter okrepilo odgovornost v odnosu do delničarjev. Zato mora odbor ali svet ob predložitvi predloga skupščini pojasniti, ali upošteva priporočilo revizijske komisije oziroma zakaj ne. Ravno tako mora predložiti utemeljitev, če po razpisnemu postopku predlaga obnovitev revizijskega posla. Revizijska komisija mora v priporočilu predstaviti vsaj dve možnosti revizijskega posla in celovito oceno obeh predlogov ter ustrezno utemeljiti izbiro ene od možnosti, da lahko skupščina sprejme ustrezno odločitev. Da lahko revizijska komisija v priporočilu zagotovi pravično in ustrezno utemeljitev, mora uporabiti rezultate obveznega postopka izbire, ki ga pod vodstvom revizijske komisije izvede revidirani subjekt. Pri takšnem postopku javnega razpisa mora revidirani subjekt objaviti poziv zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem, da predložijo predloge za revizijski posel. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedena pregledna in nediskriminacijska merila za izbor, ki se uporabijo pri ocenjevanju predlogov. Vendar je ob upoštevanju dejstva, da bi lahko imele družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo ali mali in srednje veliki subjekti javnega interesa zaradi takšnega postopka javnega razpisa nesorazmerne stroške glede na svojo velikost, primerno, da se takšne subjekte oprosti te obveznosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Za obravnavanje nevarnosti domačnosti in s tem za krepitev neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba določiti najdaljše trajanje revizijskega posla, ki ga zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za posamezni revidirani subjekt. Vzpostaviti je treba tudi ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno s ključnimi revizijskimi partnerji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. Določiti je treba tudi ustrezno obdobje, v katerem takšen zakoniti revizor ali revizijsko podjetje ne sme izvajati obvezne revizije istega subjekta. Da se zagotovi nemoten prehod, mora prejšnji revizor novemu revizorju predložiti dokument o primopredaji z ustreznimi informacijami.

(27) Za obravnavanje nevarnosti domačnosti in s tem za krepitev neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij je treba določiti najdaljše trajanje revizijskega posla, ki ga zakoniti revizor ali revizijsko podjetje opravlja za posamezni revidirani subjekt. Poleg tega bi bilo treba redno in ustrezno dokumentirati celovito, pregledno in neodvisno oceno kakovosti revizij. Ta celovita ocena bi morala biti podlaga za izbiranje revizorja s strani generalne skupščine, ki sledi razpisnemu postopku, vsaj na vsakih 7 let. Poleg tega je treba vzpostaviti ustrezen mehanizem postopne menjave za osebje, ki najdlje sodeluje pri obvezni reviziji, vključno s ključnimi revizijskimi partnerji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Trg storitev na področju obvezne revizije subjektov javnega interesa se postopno razvija. Zato morajo pristojni organi spremljati dogajanje na trgu, zlasti morebitno omejeno izbiro revizorja in tveganja, ki so posledica visoke koncentracije na trgu.

(33) Trg storitev na področju obvezne revizije subjektov javnega interesa se postopno razvija. Zato morajo države članice spremljati dogajanje na trgu, zlasti morebitno omejeno izbiro revizorja in tveganja, ki so posledica visoke koncentracije na trgu.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Za upoštevanje razvoja na področju revizije in revizijskem trgu je treba Komisijo pooblastiti, da določi tehnične zahteve v zvezi z vsebino dokumenta o primopredaji, ki mora biti predložen novemu zakonitemu revizorju ali revizijskemu podjetju, in v zvezi z uvedbo evropskega potrdila o kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa.

(43) Za upoštevanje razvoja na področju revizije in revizijskem trgu je treba Komisijo pooblastiti, da določi tehnične zahteve v zvezi z uvedbo evropskega potrdila o kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki izvajajo obvezne revizije subjektov javnega interesa.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme vse potrebne ukrepe, da na izvedbo obvezne revizije subjekta javnega interesa ne vpliva nobeno obstoječe ali morebitno nasprotje interesov ali poslovni ali drug odnos, ki vključuje zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo, ali, kadar je ustrezno, njegovo mrežo, poslovodno osebje, revizorje, zaposlene, katere koli druge fizične osebe, katerih storitve so dane na voljo ali so pod nadzorom zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ali katero koli osebo, ki je z zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem neposredno ali posredno povezana z obvladovanjem.

Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da neodvisnosti zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja, ki izvaja obvezno revizijo, ne ogrožajo finančna, osebna, poslovna, zaposlitvena ali druga razmerja zakonitega revizorja, revizijskega podjetja, njegovih pridruženih podjetij ali mreže ali katere koli fizične osebe, ki bi zaradi svojega položaja lahko vplivala na rezultat obvezne revizije.

Obrazložitev

Predlagano besedilo bolje izraža naravo razmerja med zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem in revidiranim subjektom ter celoviteje predstavlja morebitne nevarnosti za neodvisnost. Poleg tega je bolj usklajeno z veljavnimi mednarodnimi etičnimi standardi in bi zagotovilo enake konkurenčne pogoje na mednarodni ravni.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi primerno in učinkovito organizacijsko in upravno ureditev za preprečevanje, ugotavljanje, odpravljanje ali obvladovanje in razkritje nevarnosti za neodvisnost iz člena 11(2);

(e) zakoniti revizor ali revizijsko podjetje vzpostavi primerno in učinkovito organizacijsko in upravno ureditev za preprečevanje, ugotavljanje, odpravljanje ali obvladovanje in razkritje nevarnosti za neodvisnost iz člena 11(2) revizijski komisiji revidiranega subjekta;

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da bi morala biti v teh primerih obveščena revizijska komisija revidiranega subjekta.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Osebe ali podjetja iz odstavka 2 ne zahtevajo ali sprejemajo denarja, daril ali uslug od katere koli osebe, s katero je zakoniti revizor ali revizijsko podjetje v pogodbenem razmerju.

4. Osebe ali podjetja iz odstavka 2 ne zahtevajo ali sprejemajo daril ali uslug od revidiranega subjekta, razen če bi razumna in obveščena tretja stran menila, da je njihova vrednost nepomembna.

Obrazložitev

Opredelitev daril ali uslug jasno vključuje „denar“, zato je ta element nepotreben. Poleg tega je cilj predloga povečati neodvisnost revizorja ali revizijskega podjetja od revidiranega subjekta, zato je razširitev zgoraj omenjenega pravila na razmerja s tretjimi stranmi nesorazmerna in ne prinaša dodane vrednosti. Izključiti je treba nepomembne usluge ali darila, za katera ni mogoče razumno sklepati, da vplivajo na revizijo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, lahko za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja opravlja storitve obvezne revizije in povezane storitve finančne revizije.

1. Zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja obvezno revizijo subjektov javnega interesa, lahko za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja opravlja storitve obvezne revizije, poleg storitev, povezanih z revizijo, in druge storitve predložitve zagotovil, če jih predhodno odobri revizijska komisija in če te storitve ne ogrožajo neodvisnosti, ki je z zaščitnimi ukrepi ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven.

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, lahko član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji opravlja storitve obvezne revizije ali povezane storitve finančne revizije.

Kadar je zakoniti revizor vključen v mrežo, lahko član take mreže za revidirani subjekt, njegovo nadrejeno podjetje in odvisna podjetja v Uniji, poleg storitev obvezne revizije opravlja tudi druge storitve, če jih predhodno odobri revizijska komisija in če te storitve ne povzročajo groženj za neodvisnost, ki jih z zaščitnimi ukrepi ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V tem členu povezane storitve finančne revizije pomenijo:

2. V tem členu storitve, povezane z revizijo, in druge storitve predložitve zagotovil, pomenijo zlasti:

Obrazložitev

Spremenjen seznam ni zaprt, ampak le okviren. Zato se lahko druge storitve dovolijo, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) potrdilo o izpolnjevanju davčnih zahtev, kadar tako potrdilo zahteva nacionalno pravo;

(e) potrdilo o izpolnjevanju davčnih zahtev, pripravo davčnih napovedi, svetovanje o posrednih davkih, davkih na izplačane plače, transfernih cenah, carinah in ukrepih javne podpore, podporo pri davčnih inšpekcijah in preiskavah davčnih organov;

Obrazložitev

Revizorji lahko najustrezneje potrdijo izpolnjevanje davčnih zahtev. Ta storitev je zlasti pomembna za male subjekte javnega interesa, zato mora biti vedno dovoljena, ne glede na to, ali zakonodaja tako potrdilo zahteva ali ne.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija