ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Имър Костело


Процедура : 2012/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0183/2013

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0617),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0358/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, от Риксдага на Кралство Швеция, Камарата на лордовете и Камарата на общините на Обединеното кралство и германския Бундестаг, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2013 г.[1],

–   след като се консултира с Комитета на регионите,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 1, 24 и 34 от нея;

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0183/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изтъква, че финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, следва да бъде разглеждан като индикативен, а като завършен едва след постигането на споразумение относно многогодишната финансова рамка 2014-2020 г.

3.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко.

(1) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж („Европа 2020“), Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко. Независимо от това, през 2010 г. близо една четвърт от европейците (119,6 милиона) бяха застрашени от бедност или социално изключване, което е с близо 4 милиона души повече от предходната година.. Въпреки това бедността и социалното изключване не важат в еднаква степен за целия Европейски съюз и сериозността на ситуацията се различава в отделните държави членки.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки материални лишения се увеличава, като често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки материални лишения се увеличава и през 2012 г. почти 8 % от гражданите на Съюза живеят в условия на тежки материални лишения. Освен това често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ]

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Жените и децата са свръхпредставени сред нуждаещите се лица, които са в риск от бедност и социално изключване, като жените често са отговорни за продоволствената сигурност и издръжката на семействата. Държавите членки и Комисията следва да предприемат подходящи стъпки за предотвратяване на всякаква дискриминация и следва да гарантират, че на различните етапи от подготовката, планирането, управлението и изпълнението, мониторинга и оценката на Фонда се вземат предвид насърчаването на равенството между мъжете и жените и последователното интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола, както и в кампании за повишаване на осведомеността и информационни кампании и при обмен на най-добри практики.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) В член 2 от Договора за Европейския съюз се подчертава, че „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства“.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) В член 6 от Договора за Европейския съюз се подчертава, че Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) С цел да се предотврати маргинализирането на уязвимите групи и на тези с ниски доходи и да се избегне увеличаването на риска от бедност и социално изключване, е необходимо да се прилагат стратегии, които насърчават активното приобщаване.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък и тежките материални лишения.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Определението ETHOS (Европейската типология на бездомността и жилищното изключване) e възможна отправна точка за разпределяне на Фонда към различни категории от сериозно нуждаещи се лица.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Фондът не следва да замени публичните политики, осъществявани от правителствата на държавите членки за ограничаване на необходимостта от спешна продоволствена помощ и за развитие на устойчиви цели и политики с цел пълното изкореняване на глада, бедността и социалното изключване.

Обосновка

Държавите членки трябва да продължат да развиват дългосрочни и устойчиви проекти за изкореняване на бедността, недоимъка и социалната изолация. Тази отговорност по никакъв начин не може да бъде заменена или намалена чрез използване на средства от Европейския фонд.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) Като се има предвид нарастващият брой на хората в риск от бедност и социално изключване, както и че той ще продължи да нараства през следващите години, е необходимо да се увеличат предвидените ресурси за финансиране на Фонда в рамките на многогодишната финансова рамка.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г) Фондът следва освен това да подкрепя усилията на държавите членки за облекчаване на тежките материални лишения на бездомните.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на продоволствените помощи и основно материално подпомагане за най-нуждаещите се лица.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения и хранителен недоимък, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на оперативните програми.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Тежкият хранителен недоимък в Съюза се съчетава със значително разхищение на храни. Оперативната програма на всяка държава членка следва да включва обяснение как ще бъдат експлоатирани координирано полезните взаимодействия между политиките за намаляване на разхищението на храни и борбата с хранителния недоимък. Оперативната програма на всяка държава членка следва да включва и виждане как ще бъдат преодолявани всякакви административни пречки, които възпрепятстват търговските и нетърговските организации, които желаят да дарят излишни хранителни доставки на организациите с нестопанска цел, ангажирани в борбата с хранителния недоимък.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) С цел ефикасно и ефективно изпълнение на мерките, финансирани от Фонда, е необходимо да се насърчава сътрудничеството между местните и регионални органи и организациите, представляващи гражданското общество. Поради това държавите членки следва да поощряват участието на всички ангажирани страни в изготвянето и прилагането на мерките, финансирани от Фонда.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се увеличи максимално ефективността на Фонда, по-специално по отношение на условията в различните държави членки, е целесъобразно да се определи процедура за евентуални изменения на оперативната програма.

(9) С цел да се увеличи максимално ефективността на Фонда и да се гарантира максимално взаимодействие с мерките на ЕСФ, по-специално по отношение на възможните промени в условията в различните държави членки, е целесъобразно да се определи процедура за евентуалните изменения на оперативната програма.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Принципът на партньорството следва да се прилага на всички етапи на Фонда с цел отговаряне по най-ефективен и адекватен начин на различните потребности на и по-добро достигане до най-нуждаещите се лица.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики има значителна добавена стойност и Комисията следва да допринася за нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики има значителна добавена стойност, защото тя улеснява взаимното обучение и Комисията следва да допринася за и насърчава нейното осъществяване, като търси полезни взаимодействия с обмяната на най-добри практики в контекста на свързаните фондове, в частност ЕСФ.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел проследяване на напредъка в изпълнението на оперативните програми държавите членки следва да изготвят и представят на Комисията годишни и окончателни доклади за изпълнението и така да гарантират наличието на основна и актуална информация. Пак със същата цел Комисията и държавите членки следва да провеждат годишна среща помежду си за двустранен преглед, освен ако не се договорят друго.

(11) С цел проследяване на напредъка в изпълнението на оперативните програми държавите членки, в сътрудничество с участващите неправителствени организации, следва да изготвят и представят на Комисията годишни и окончателни доклади за изпълнението и така да гарантират наличието на основна и актуална информация. Пак със същата цел Комисията и държавите членки следва да провеждат годишна среща помежду си за двустранен преглед, освен ако не се договорят друго.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на оперативните програми и за да бъде оценена ефективността и ефикасността на Фонда, следва да бъдат направени предварителни и последващи оценки. Тези оценки следва да бъдат допълнени с проучвания на най-нуждаещите се лица, ползвали подпомагане от оперативната програма, и ако е необходимо, с оценки в течение на програмния период. В това отношение следва да бъдат определени отговорностите на държавите членки и на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на оперативните програми и за да бъде оценена ефективността и ефикасността на Фонда, следва да бъдат направени предварителни и последващи оценки. Тези оценки следва да бъдат допълнени с проучвания на най-нуждаещите се лица, ползвали подпомагане от оперативната програма, и ако е необходимо, с оценки в течение на програмния период. Тези оценки следва също да зачитат неприкосновеността на личния живот на крайните получатели и да се осъществяват по такъв начин, че да не стигматизират най-нуждаещите се хора В това отношение следва да бъдат определени отговорностите на държавите членки и на Комисията.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Както се подчертава в изследването на Евростат „Измерване на материалните лишения в ЕС - показатели за цялото население и специфични показатели за децата“, бяха осъществени значителни изследвания относно материалните лишения, които позволяват в близко бъдеще да бъдат събирани по-точни данни относно търпящите материални лишения домакинства, хора и деца.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) При извършването на тези оценки, допълнени от проучвания относно най-нуждаещите се лица, следва да се има предвид, че лишението е сложно понятие, което трудно може да се разбере, ако се използват малък брой показатели, тъй като те могат да бъдат подвеждащи и следователно да доведат до неефективни политики.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) Както се подчертава в Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (2012) – „Трето европейско проучване на качеството на живот“, материалните лишения в ЕС следва да се измерват посредством невъзможността за набавяне на стоки, които се считат за основни, независимо от притежанията и доходите на хората. Поради това с цел разработването на показател за лишенията, който да позволи по-точна оценка на материалните лишения на домакинствата, следва да се вземат предвид показатели като равнище на доходите, неравенства в доходите, способност за преживяване, свръхзадлъжнялост и удовлетвореност от жизнения стандарт.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза и какъв резултат се постига с тяхна помощ. За да се осигури разпространяване на широка основа на информация за постиженията на Фонда и да се гарантира достъпът до възможности за финансиране и тяхната прозрачност, следва да бъдат определени подробни правила за информацията и комуникацията, особено по отношение на отговорностите на държавите членки и бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза и какъв резултат се постига с тяхна помощ. За да се осигури разпространяване на широка основа на информация за постиженията на Фонда и да се гарантира достъпът до възможности за финансиране и тяхната прозрачност, следва да бъдат определени подробни правила за информацията и комуникацията, особено по отношение на отговорностите на местните и регионалните органи на държавите членки и бенефициерите.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Необходимо е да се определи максималното равнище на съфинансиране от Фонда за оперативните програми, за да се даде възможност за мултиплициращ ефект от средствата на Съюза, като същевременно се работи за подобряване на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения.

(15) Необходимо е да се определи равнище на съфинансиране от Фонда за оперативните програми, за да се даде възможност за мултиплициращ ефект от средствата на Съюза. Следва да се работи и за подобряване на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В целия Съюз следва да се прилагат единни и справедливи правила относно периода на допустимост, операциите и разходите на Фонда. Условията за допустимост следва да отразяват специфичното естество на целите на Фонда и групите от населението, с които той работи, по-специално чрез адекватни условия относно допустимостта на операциите, формите на подкрепа и правилата и условията за възстановяване на средства.

(16) В целия Съюз следва да се прилагат единни, опростени и справедливи правила относно периода на допустимост, операциите и разходите на Фонда. Условията за допустимост следва да отразяват специфичното естество на целите на Фонда и групите от населението, с които той работи, по-специално чрез адекватни и опростени условия относно допустимостта на операциите, формите на подкрепа и правилата и условията за възстановяване на средства.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“)5 се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчават задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

(17) В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) 5 се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчават задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица. На партньорските организации следва да се позволи да разпределят допълнителни хранителни доставки, произлизащи от други източници, включително от интервенционните запаси, предоставени в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … [ООП].

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Необходимо е да се конкретизират видовете действия, които могат да бъдат предприемани по инициатива на Комисията и на държавите членки като техническа помощ с подкрепата на Фонда.

(18) Необходимо е да се конкретизират видовете действия, които могат да бъдат предприемани по инициатива на Комисията и на държавите членки като техническа помощ с подкрепата на Фонда. Решенията за това кои видове действия да се конкретизират следва да се вземат в тясно сътрудничество с управляващите органи и партньорските организации.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се осигури ефективно управление на програмата, е необходимо да се установят общи норми за исканията за междинни плащания, плащането на годишния остатък и окончателни плащания.

(27) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се осигури ефективно управление на програмата, е необходимо да се установят общи опростени норми за исканията за междинни плащания, плащането на годишния остатък и окончателни плащания.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) С цел да бъдат предпазени финансовите интереси на Съюза следва да съществуват ограничени във времето мерки, които да позволяват на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити да прекъсва плащанията, когато са налице доказателства, сочещи значителни недостатъци в действието на системата за управление и контрол, доказателства за нередности във връзка с дадено заявление за плащане или когато не са били подадени документи за целите на разглеждането и приемането на отчетите.

(30) С цел да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза следва да съществуват ограничени във времето мерки, които да позволяват на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити да прекъсва плащанията, когато са налице доказателства, сочещи значителни недостатъци в действието на системата за управление и контрол, доказателства за нередности във връзка с дадено заявление за плащане, когато не са били подадени документи за целите на разглеждането и приемането на отчетите или когато има значителни забавяния при изпълнението на проектите и ако се констатира, че определените за проектите цели няма да бъдат постигнати.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) С оглед да се гарантира, че разходите, финансирани от бюджета на Съюза през която и да е финансова година, се използват в съответствие с приложимите правила, следва да бъде създадена подходяща рамка за годишно разглеждане и приемане на отчетите. Съгласно тази рамка определените органи следва да представят на Комисията за съответната оперативна програма декларация за управлението, придружена от заверените годишни отчети, годишно обобщение на окончателните одиторски доклади и на извършените проверки и независимо одитно становище и контролен доклад.

(32) С оглед да се гарантира, че разходите, финансирани от бюджета на Съюза през която и да е финансова година, се използват в съответствие с приложимите правила, следва да бъде създадена подходяща и опростена рамка за годишно разглеждане и приемане на отчетите. Съгласно тази рамка определените органи следва да представят на Комисията за съответната оперативна програма декларация за управлението, придружена от заверените годишни отчети, годишно обобщение на окончателните одиторски доклади и на извършените проверки и независимо одитно становище и контролен доклад.

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на мащаба на подкрепата на Съюза от Фонда. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като част от одитна извадка. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган. Освен това при определянето на обхвата на одитите следва да се отчита в пълна степен целта на Фонда и характеристиките на групите от населението, които са целеви за него.

(35) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на мащаба на подкрепата на Съюза от Фонда. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като част от одитна извадка. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган. Освен това при определянето на обхвата на одитите следва да се отчита в пълна степен целта на Фонда и характеристиките на групите от населението, които са целеви за него, както и доброволческият характер на организациите, ползващи Фонда.

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в т.ч. зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминацията. Настоящият регламент трябва да бъде прилага в съответствие с тези права и принципи.

(41) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в т.ч. зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правото на социално подпомагане и жилищно настаняване, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминацията. Настоящият регламент трябва да бъде прилаган в съответствие с тези права и принципи.

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a) Като се вземе предвид датата, до която следва да бъдат обявени поканите за участие в тръжни процедури, сроковете за приемане на настоящия регламент и времето, необходимо за подготовка на оперативните програми, следва да се определят правила, които да позволят плавен преход през 2014 г., с цел да се избегне прекъсване на снабдяването с храна.

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 42 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42б) Следва да се гарантира, че Фондът допълва програмите и действията, финансирани от ЕСФ, и се координира възможно най-тясно с ЕСФ. Следва да се избягва създаването на паралелни структури в борбата срещу бедността, което увеличава административните тежести и затруднява координацията и полезното взаимодействие.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (наричан по-долу „Фондът“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се определят неговите цели, обхвата на подкрепата, която той оказва, наличните финансови средства и критериите за тяхното заделяне и се установяват необходимите правила, за да се гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (наричан по-долу „Фондът“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се определят неговите цели, обхвата на подкрепата, която той оказва, наличните финансови средства и критериите за тяхното заделяне и се установяват необходимите правила, за да се гарантира ефективността и ефикасността на Фонда.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагат се следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, приети от националите компетентни органи или определени от партньорските организации и одобрени от компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, определени от националите компетентни органи в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, или определени от партньорските организации и одобрени от националните компетентни органи;

(2) „партньорски организации“ означава публичноправни организации или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храните или стоките на най-нуждаещите се лица и чиито операции са избрани от управляващия орган в съответствие с член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава публичноправни организации или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храните и/или основно материално подпомагане - в съответствие с критериите за допустимост, посочени в член 24 - на най-нуждаещите се лица и чиито операции са избрани от управляващия орган в съответствие с член 29, параграф 3, буква б);

(3) „национални програми“ означава всякакви програми, чиито цели съвпадат поне отчасти с тези на Фонда и които се изпълняват на национално, регионално или местно ниво от публичноправни организации или от организации с нестопанска цел;

(3) „национални програми“ означава всякакви програми, чиито цели съвпадат поне отчасти с тези на Фонда и които се изпълняват на национално, регионално или местно ниво от публичноправни организации или от организации с нестопанска цел;

(4) „операция“ означава проект, договор или действие, избрани от управляващия орган на съответната оперативна програма или избрани на негова отговорност, който или което допринася за целите на оперативната програма, към която се отнася;

(4) „операция“ означава проект, договор или действие, избрани от управляващия орган на съответната оперативна програма или избрани на негова отговорност, който или което допринася за целите на оперативната програма, към която се отнася;

(5) „приключила операция“ означава операция, която е физически завършена или изцяло изпълнена и по отношение на която всички свързани с нея плащания са направени от бенефициерите, а подкрепата от съответната оперативна програма е платена на бенефициерите;

(5) „приключила операция“ означава операция, която е физически завършена или изцяло изпълнена и по отношение на която всички свързани с нея плащания са направени от бенефициерите, а подкрепата от съответната оперативна програма е платена на бенефициерите;

(6) „бенефициер“ означава публична или частна структура, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции;

(6) „бенефициер“ означава публична или частна структура, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции;

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните или стоките и/или ползващи се от съпътстващите мерки;

(7) „краен получател“ означава хора, страдащи от хранителен недоимък и/или материални лишения, които получават нефинансово подпомагане и/или ползващи се от съпътстващите мерки в рамките на този фонд;

 

(7a) „съпътстващи мерки“ означава мерки извън разпространението на храна и основно материално подпомагане, предприети с цел преодоляване на социалното изключване и справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин;

(8) „публична подкрепа“ означава всякаква финансова подкрепа за дадена операция, която произхожда от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган, от свързания с Фонда бюджет на Съюза, от бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи или организации обекти на публичното право по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

(8) „публична подкрепа“ означава всякаква финансова подкрепа за дадена операция, която произхожда от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган, от свързания с Фонда бюджет на Съюза, от бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи или организации, обекти на публичното право по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

(9) „междинно звено“ означава всяка публична или частна структура, която действа на отговорността на управляващ или сертифициращ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициери;

(9) „междинно звено“ означава всяка публична или частна структура, която действа на отговорността на управляващ или сертифициращ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициери;

(10) „счетоводна година“ означава периодът от 1 юли до 30 юни, с изключение на първата счетоводна година, по отношение на която означава периодът от началната дата за допустимостта на разходите до 30 юни 2015 г., като последната счетоводна година е от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.

(10) „счетоводна година“ означава периодът от 1 юли до 30 юни, с изключение на първата счетоводна година, по отношение на която означава периодът от началната дата за допустимостта на разходите до 30 юни 2015 г., като последната счетоводна година е от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.

(11) „финансова година“ означава периодът от 1 януари до 31 декември.

(11) „финансова година“ означава периодът от 1 януари до 31 декември.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът насърчава социалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда.

1. Фондът насърчава социалното сближаване, повишава социалното приобщаване и се бори с бедността в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване, като същевременно допълва Европейския социален фонд. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени и изкоренени най-тежките форми на бедност, по-конкретно недостиг на храна, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица.

 

2. Фондът допринася за трайното премахване на недостига на храна, като предоставя на повечето най-нуждаещи се лица перспективата за достоен живот. Тази цел и структурното въздействие на фонда получават количествена и качествена оценка.

 

3. Фондът допълва и не замества или намалява националните програми за устойчиво изкореняване на бедността и за социално приобщаване, за които продължават да носят отговорност държавите членки.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и/или основно материално подпомагане, включително първоначални пакети за лично ползване на крайните получатели.

2. Фондът може да оказва подкрепа на съпътстващи мерки, които допълват предоставянето на храни и стоки и допринасят за социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

2. Фондът може да подкрепя съпътстващи мерки, които допълват предоставянето на храни и основно материално подпомагане, като допринася за социално приобщаване и здравословен хранителен режим и намалява зависимостите на най-нуждаещите се лица. Подобни мерки следва да бъдат тясно свързани с дейностите на Европейския социален фонд на местно равнище и с дейностите на организации, насочени към изкореняването на бедността.

 

2a. Фондът може да предоставя на бенефициерите подпомагане с цел по-ефективно използване на местните вериги на доставка на храна, като по този начин увеличава и разнообразява доставката на храна за най-нуждаещите се и същевременно намалява и предотвратява разхищението на храна.

3. Фондът насърчава ученето от опита на другите, изграждането на контакти и разпространяването на добри практики в областта на нефинасовата помощ за най-нуждаещите се лица.

3. На европейско равнище Фондът насърчава ученето от опита на другите, изграждането на контакти и разпространяването на добри практики в областта на нефинасовата помощ за най-нуждаещите се лица. Относимите организации и проекти, които не използват Фонда, също могат да бъдат включени.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Частта от бюджета на Съюза, отпусната на Фонда, се изпълнява в рамките на споделено управление между държавите членки и Комисията в съответствие с член 55, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, с изключение на техническата помощ по инициатива на Комисията, която се изпълнява в рамките на пряко управление в съответствие с член 55, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

1. Частта от бюджета на Съюза, отпусната на Фонда, се изпълнява в рамките на споделено управление между държавите членки и Комисията в съответствие с член 55, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, с изключение на техническата помощ по инициатива на Комисията, която се изпълнява в рамките на пряко управление в съответствие с член 55, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

2. Комисията и държавите членки гарантират, че подкрепата от Фонда е съгласувана с политиките и приоритетите на Съюза и допълва другите инструменти на Съюза.

2. Комисията и държавите членки гарантират, че подкрепата от Фонда е съгласувана с политиките и приоритетите на Съюза и допълва другите инструменти на Съюза.

3. Подкрепата от Фонда се реализира в тясно сътрудничество между Комисията и държавите членки.

3. Подкрепата от Фонда се предоставя в тясно сътрудничество между Комисията и държавите членки, както и компетентните регионални и местни органи и ангажираните партньорски организации.

4. Държавите членки и определените от тях за целта структури отговарят за изпълнението на оперативните програми и за изпълнението на своите задачи по настоящия регламент в съответствие с институционалната, правната и финансовата рамка на държавата членка и при спазване на настоящия регламент.

4. Държавите членки и определените от тях за целта структури или, ако е целесъобразно, компетентните регионални органи отговарят за изпълнението на оперативните програми и за изпълнението на своите задачи по настоящия регламент в съответствие с институционалната, правната и финансовата рамка на държавата членка и при спазване на настоящия регламент.

5. Уредбата за дейността и използването на средствата от Фонда и по-специално финансовите и административните ресурси, необходими във връзка с отчитането, оценяването, управлението и контрола, отчитат принципа на пропорционалност от гледна точка на отпуснатата подкрепа.

5. Уредбата за дейността и използването на средствата от Фонда и по-специално финансовите и административните ресурси, необходими във връзка с отчитането, оценяването, управлението и контрола, отчитат принципа на пропорционалност от гледна точка на отпуснатата подкрепа.

6. В съответствие със съответните им отговорности Комисията и държавите членки осигуряват координацията с Европейския социален фонд и други политики и инструменти на Съюза

6. Съобразно съответните им отговорности и с цел предотвратяване на двойно финансиране, Комисията и държавите членки осигуряват координацията с Европейския социален фонд и други политики и инструменти на Съюза, по-специално дейностите на Съюза в областта на здравеопазването.

7. Комисията, държавите членки и бенефициерите прилагат принципа за добро финансово управление в съответствие с член 26 от Финансовия регламент.

7. Комисията, държавите членки и бенефициерите прилагат принципа за добро финансово управление в съответствие с член 26 от Финансовия регламент.

8. Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда, по-специално чрез мониторинг, докладване и оценка.

8. Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда, по-специално чрез мониторинг, докладване и оценка и чрез тесни и редовни консултации в рамките на оценките на въздействието с местните и регионални органи и с партньорските организации, изпълняващи мерките на Фонда.

9. Комисията и държавите членки изпълняват съответните си роли по отношение на Фонда с цел да намалят административната тежест за бенефициерите.

9. Комисията и държавите членки предприемат действия, за да гарантират ефективността на Фонда и изпълняват съответните си роли по отношение на Фонда с цел да намалят административната тежест за бенефициерите.

10. Комисията и държавите членки гарантират насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола на различните етапи от дейността на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на получаването на достъп до Фонда.

10. Комисията и държавите членки гарантират, че на различните етапи от подготовката, планирането, управлението и изпълнението, мониторинга и оценката на Фонда се вземат предвид насърчаването на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола, както и в кампании за повишаване на осведомеността и информационни кампании, и при обмен на най-добри практики, като при наличие се използват данни, разбити по полов признак. Комисията и държавите членки предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на получаването на достъп до Фонда и свързаните с него програми и операции.

11. Операциите, финансирани от Фонда, съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Фондът може по-специално да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на законодателството на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.

11. Операциите, финансирани от Фонда, съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Фондът може по-специално да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или основно материално подпомагане, които отговорят на законодателството на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.

 

11a. Когато е целесъобразно изборът на хранителни продукти се основава на принципите за балансирано хранене и качество на храната, включително пресни продукти, и следва да допринася за здравословен хранителен режим на крайните получатели.

12. Държавите членки и бенефициерите избират хранителните продукти и стоките въз основа на обективни критерии. При критериите за избор на хранителни продукти и, където е приложимо — на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни.

12. Държавите членки и бенефициерите избират хранителните продукти и основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица.

 

12a. Когато е целесъобразно, следва да се дава предимство на местните и регионалните продукти, като се вземат предвид съображения, свързани с климата и околната среда, по-конкретно с оглед на намаляването на разхищението на храна на всеки етап от веригата на разпространение. Това може да включва партньорства с дружества по цялата хранителна верига в духа на корпоративната социална отговорност.

 

12б. Комисията и държавите членки гарантират, че подпомагането, отпускано в рамките на Фонда, зачита достойнството на най-нуждаещите се лица;

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Глобалните налични средства за поемане на бюджетни задължения от Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение II.

1. Глобалните налични средства за поемане на бюджетни задължения от Фонда за периода 2014—2020 г. са не по-малко в реално изражение от средствата за Европейската програма за подпомагане с храна на нуждаещите се лица за периода 2007—2013 г.

Обосновка

Финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, представлява само ориентир и ще бъде определен окончателно след като бъде постигнато споразумение за регламента относно Многогодишната финансова рамка. Предложеният от Комисията бюджет не отговаря в достатъчна степен на потребностите от помощ на най-нуждаещите се и представлява съществено понижение по отношение на текущия период с оглед на факта, че полето на дейност е разширено. В условията на нарастващи равнища на бедност в ЕС, годишните средства, отпускани за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020 г. следва да бъдат увеличени, за да се гарантира, че разширеното поле на дейност на Фонда, както е предложението на Комисията, може изцяло да бъде приложено.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията приема решение, в което определя годишното разпределение на глобалните средства по държави членки в съответствие с член 84, параграф 5 от Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се засягат разпоредбите на параграф 4 от настоящия член и като се отчитат следните показатели, определени от Евростат:

3. Чрез актове за изпълнение Комисията приема решение, в което определя годишното разпределение на глобалните средства по държави членки в съответствие с член 84, параграф 5 от Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се засягат разпоредбите на параграф 4 от настоящия член, въз основа на най-новите показатели, определени от Евростат относно:

a) население, засегнато от тежки материални лишения;

a) население, засегнато от тежки материални лишения, като процент от цялото население;

б) население, живеещо в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност.

б) промени при населението, живеещо в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

1. В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

 

aa) конкретен размер на дела от отпуснатите средствата, който ще бъде използван;

a) вида(видовете) материално лишение, по които ще се работи в рамките на оперативната програма, мотивация за техния избор, както и описание за всеки от тях на основните характеристики и цели на разпределянето на храни или стоки и на съпътстващите мерки, които ще се предоставят, като се отчитат резултатите от предварителната оценка, извършена в съответствие с член 14;

a) мотивация за избора на вида(видовете) материално лишение, по които ще се работи и описание на основните характеристики на оперативната програма, като се отчитат резултатите от предварителната оценка, извършена в съответствие с член 14;

б) описание на съответната(ните) национална(и) програма(и) за всеки вид материално лишение, по който ще се работи;

б) описание на съответната(ните) национална(и) програма(и) за всеки вид материално лишение, по който ще се работи;

в) описание на механизма, по който ще се определят критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

в) описание на механизма, по който ще се определят критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

г) критериите за подбор на операции и описание на механизма за подбор, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

г) критериите за подбор на операции и описание на механизма за подбор, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

д) критериите за подбор на партньорски организации, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи.

д) критериите за подбор на партньорски организации, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи.

е) описание на механизма, който се използва, за да се гарантира допълващия ефект от дейността на Фонда по отношение на Европейския социален фонд;

е) описание на механизма, който се използва, за да се гарантира допълващия ефект от дейността на Фонда по отношение на Европейския социален фонд, което показва ясно разграничение между дейностите, обхванати от тези два фонда;

 

еа) описание на предвидените конкретни мерки и на отпуснатите средства, за да се приложат принципите, определени в член 5.

ж) описание на разпоредбите за изпълнението на оперативната програма, като в тях се посочва управляващият орган, сертифициращият орган, където е приложимо, одитиращият орган и структурата, към която Комисията ще прави плащания, както и описание на процедурата за мониторинг;

ж) описание на разпоредбите за изпълнението на оперативната програма, като в тях се посочва управляващият орган, сертифициращият орган, където е приложимо, одитиращият орган и структурата, към която Комисията ще прави плащания, както и описание на процедурата за мониторинг;

з) описание на предприетите мерки за привличане при подготовката на оперативната програма на компетентните регионални, местни и други публични органи, както и на структурите, представляващи гражданското общество и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията;

з) описание на предприетите мерки за привличане при подготовката на оперативната програма на компетентните регионални, местни и други публични органи, както и на структурите, представляващи гражданското общество и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията;

и) описание на планираното използване на техническа помощ в съответствие с член 25, параграф 2, включително на действията за укрепване на административния капацитет на бенефициерите във връзка с изпълнението на оперативната програма;

и) описание на планираното използване на техническа помощ в съответствие с член 25, параграф 2, включително на действията за укрепване на административния капацитет на бенефициерите във връзка с изпълнението на оперативната програма;

й) план за финансиране, съдържащ следните таблици:

й) план за финансиране, съдържащ следните таблици:

i) таблица, в която за всяка година в съответствие с член 18 се посочва размерът на бюджетния кредит, предвиден за подкрепата от Фонда, и на съфинансирането в съответствие с член 18;

i) таблица, в която за всяка година в съответствие с член 18 се посочва размерът на бюджетния кредит, предвиден за подкрепата от Фонда, и на съфинансирането в съответствие с член 18;

ii) таблица, в която за целия програмен период се посочва размерът на бюджетните кредити по отношение на подкрепата от оперативната програма за всеки вид материално лишение, по който ще се работи, както и съответстващите съпътстващи мерки.

ii) таблица, в която за целия програмен период се посочва размерът на бюджетните кредити по отношение на подкрепата от оперативната програма за всеки вид материално лишение, по който ще се работи, както и съответстващите съпътстващи мерки.

Партньорските организации, посочени в буква д), които пряко доставят храните или стоките, предприемат от своя страна действия, допълващи предоставянето на материално подпомагане и насочени към социалната интеграция на най-нуждаещите се лица, независимо дали тези действия се подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в буква д), които пряко доставят храните и/или основно материално подпомагане предприемат от своя страна или в сътрудничество с други организации действия, допълващи предоставянето на продоволствени помощи и насочени към социалната интеграция на най-нуждаещите се лица, независимо дали тези действия се подпомагат от Фонда или не.

2. Оперативните програми се изготвят от държавите членки или от орган, определен от тях, в сътрудничество с компетентните регионални, местни и други публични органи, както и със структурите, представляващи гражданското общество, и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията.

2. Оперативните програми се изготвят от държавите членки или от орган, определен от тях, в сътрудничество с компетентните регионални, местни и други публични органи, както и всички заинтересовани страни. Държавите членки гарантират, че оперативните програми са тясно свързани с националните политики за социално приобщаване.

3. Държавите членки изготвят своите оперативни програми в съответствие с образеца, поместен в приложение І.

3. Държавите членки изготвят своите оперативни програми в съответствие с образеца, поместен в приложение І.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавата членка може да представи искане за изменение на оперативната програма. То се придружава от преразгледаната оперативна програма и обосновката на изменението.

1. Дадена държава членка може да представи искане за изменение на оперативната програма. То се придружава от преразгледаната оперативна програма и обосновката на изменението.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Платформа

Обмен на добри практики

Комисията изгражда платформа на равнището на Съюза с цел да улеснява обмяната на опит, изграждането на капацитет и контакти и разпространяването на съответните резултати в областта на нефинасовата помощ за най-нуждаещите се лица.

Комисията улеснява обмяната на опит, изграждането на капацитет и контакти и социалните иновации на равнището на Съюза, като по този начин свързва партньорските организации и други заинтересовани страни от всички държави членки.

Освен това поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, относно изпълнението на подкрепата от Фонда.

Освен това поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, относно изпълнението на подкрепата от Фонда и след това своевременно докладва на Европейския парламент и на Съвета.

 

Комисията също така улеснява онлайн разпространението на значими резултати, доклади и информации във връзка с Фонда.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите членки представят на Комисията до 30 юни всяка година годишен доклад за изпълнението на оперативната програма през предходната финансова година.

1. От 2015 г. до 2022 г. държавите членки представят на Комисията до 30 юни всяка година годишен доклад за изпълнението на оперативната програма през предходната финансова година.

2. Държавите членки изготвят годишния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията, включително със списъка с общите показатели за използваните ресурси и постигнатите резултати.

2. Държавите членки изготвят годишния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията, включително със списъка с общите показатели за използваните ресурси и постигнатите резултати.

 

Тези показатели включват:

 

a) последните промени в изразходването на средства в областта на социалната политика с цел борба срещу тежки материални лишения, в абсолютно изражение, съпоставени с БВП и с общите публични разходи;

 

б) последните промени в законодателството в областта на социалната политика по отношение на достъпа до финансиране за бенефициерите и други организации за борба с тежките материални лишения.

3. Годишните доклади за изпълнението се считат за приемливи, при условие че съдържат цялата информация, изисквана съгласно образеца, посочен в параграф 2, включително и общите показатели. В срок от 15 работни дни от датата на получаването на годишния доклад за изпълнението Комисията уведомява съответната държава членка, ако счита, че той е неприемлив. Ако Комисията не изпрати тази информация в рамките на посочения срок, докладът се счита за приемлив.

3. Годишните доклади за изпълнението се считат за приемливи, при условие че съдържат цялата информация, изисквана съгласно образеца, посочен в параграф 2, включително и общите показатели. В срок от 15 работни дни от датата на получаването на годишния доклад за изпълнението Комисията уведомява съответната държава членка, ако счита, че той е неприемлив. Ако Комисията не изпрати тази информация в рамките на посочения срок, докладът се счита за приемлив.

4. Комисията разглежда годишния доклад за изпълнението и информира държавата членка за своите коментари в срок от два месеца от получаването на годишния доклад за изпълнението.

4. Комисията разглежда годишния доклад за изпълнението и информира държавата членка за своите коментари в срок от два месеца от получаването на годишния доклад за изпълнението.

Ако Комисията не представи коментари в рамките на този срок, докладът се счита за приет.

Ако Комисията не представи коментари в рамките на този срок, докладът се счита за приет.

5. Държавите членки представят окончателен доклад за изпълнението на оперативната програма до 30 септември 2023 г.

5. Държавите членки представят окончателен доклад за изпълнението на оперативната програма до 30 септември 2023 г.

Държавите членки изготвят окончателния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията.

Държавите членки изготвят окончателния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията.

Комисията разглежда окончателния доклад за изпълнението и информира държавата членка за своите коментари в срок от пет месеца от получаването на окончателния доклад.

Комисията разглежда окончателния доклад за изпълнението и информира държавата членка за своите коментари в срок от пет месеца от получаването на окончателния доклад.

Ако Комисията не представи коментари в рамките на този срок, докладът се счита за приет.

Ако Комисията не представи коментари в рамките на този срок, докладът се счита за приет.

6. Чрез акт за изпълнение Комисията приема образец на годишния доклад за изпълнението, включително списък на общите показатели, и образец на окончателния доклад за изпълнението. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

6. Чрез акт за изпълнение Комисията приема образец на годишния доклад за изпълнението, включително списък на общите показатели, и образец на окончателния доклад за изпълнението. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

7. Комисията може да отправи към дадена държава членка коментари относно изпълнението на оперативната програма. Управляващият орган информира Комисията в срок от три месеца за предприетите корективни мерки.

7. Комисията може да отправи към дадена държава членка коментари относно изпълнението на оперативната програма. Управляващият орган информира Комисията в срок от три месеца за предприетите корективни мерки.

8. Управляващият орган публикува обобщение на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението.

8. Управляващият орган публикува обобщение на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението.

 

8a. Комисията своевременно представя обобщение на годишните доклади за изпълнението и окончателните доклади за изпълнението на Европейския Парламент и на Съвета.

 

8б. Процедурата във връзка с докладите за изпълнението не е прекомерна в сравнение с отпуснатите средства и естеството на подкрепата и не поражда ненужни административни тежести.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Двустранна среща за преглед

Двустранни срещи за преглед

1. Освен ако не е договорено друго, Комисията и всяка държава членка се срещат всяка година от 2014 г. до 2022 г., за да направят преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на оперативната програма, като взимат предвид годишния доклад за изпълнението и коментарите на Комисията, посочени в член 11, параграф 7, ако има такива.

1. Освен ако не е договорено друго, Комисията и всяка държава членка се срещат всяка година от 2014 г. до 2022 г., за да направят преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на оперативната програма, като взимат предвид годишния доклад за изпълнението и коментарите на Комисията, посочени в член 11, параграф 7, ако има такива.

2. Двустранната среща за преглед се председателства от Комисията.

2. Двустранната среща за преглед се председателства от Комисията.

3. Държавата членка гарантира, че в отговор на всички коментари на Комисията след срещата са предприети съответни последващи действия.

3. Държавата членка гарантира, че в отговор на всички коментари на Комисията след срещата са предприети съответни последващи действия и ги посочва в доклада за изпълнението за следващата година или, по целесъобразност, години.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително и на данни, свързани с общите показатели, посочени в член 11.

1. Държавите членки осигуряват средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително и на данни, свързани с общите показатели, посочени в член 11.

2. Оценките се извършват от експерти, които са функционално независими от органите, отговарящи за изпълнението на оперативната програма. Всички оценки се правят обществено достояние в тяхната цялост.

2. Оценките се извършват от експерти, които са функционално независими от органите, отговарящи за изпълнението на оперативната програма. Всички оценки се правят обществено достояние в тяхната цялост, но не могат при никакви обстоятелства да включват информация относно самоличността на крайните получатели.

 

2a. Оценките не са прекомерни в сравнение с отпуснатите средства или естеството на подкрепата и не пораждат ненужни административни тежести.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки правят предварителна оценка на оперативната програма.

1. Държавите членки правят предварителна оценка на оперативната програма.

2. Предварителната оценка се извършва на отговорността на органа, който отговаря за подготовката на оперативната програма. Тя се представя на Комисията едновременно с оперативната програма, заедно с резюме.

2. Предварителната оценка се извършва на отговорността на органа, който отговаря за подготовката на оперативната програма. Тя се представя на Комисията едновременно с оперативната програма, заедно с резюме.

3. В предварителните оценки се оценяват следните елементи:

3. В предварителните оценки се оценяват следните елементи:

a) приносът към целта на Съюза за намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона на броя на хората в риск от изпадане в бедност и социална изолация, като се имат предвид избраните видове материални лишения, по които ще се работи, и като се отчита положението, в което се намира държавата членка по отношение на бедността, социалната изолация и материалните лишения;

a) приносът към целта на Съюза за намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона на броя на хората, живеещи в бедност или които се намират в риск от изпадане в бедност и социална изолация, като се имат предвид избраните видове материални лишения, по които ще се работи, и като се отчита положението, в което се намира държавата членка по отношение на бедността, социалната изолация и материалните лишения;

 

аа) приносът за намаляването на разхищението на храни;

б) вътрешната съгласуваност на предложената оперативна програма и връзката с други инструменти, които имат отношение към нея;

б) вътрешната съгласуваност на предложената оперативна програма и връзката с други инструменти, които имат отношение към нея;

в) последователността в разпределянето на бюджетните средства спрямо целта на оперативната програма;

в) последователността в разпределянето на бюджетните средства спрямо целта на оперативната програма;

г) приноса на очакваните крайни продукти към резултатите;

г) приносът на очакваните крайни продукти за целите на Фонда;

 

га) ефективно ангажиране на съответните заинтересовани страни при създаването и изпълнението на оперативната програма;

д) пригодността на процедурите за мониторинг на оперативната програма, както и на процедурата за събирането на данните, необходими за провеждане на оценките.

д) пригодността на процедурите за мониторинг на оперативната програма, както и на процедурата за събирането на данните, необходими за провеждане на оценките.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По време на програмния период управляващият орган може да извършва оценки на ефективността и ефикасността на оперативната програма.

1. По време на програмния период управляващият орган оценява ефективността и ефикасността на оперативната програма.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с образеца, предоставен от Комисията, управляващият орган извършва структурирано проучване на крайните получатели. Комисията приема образеца чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с образеца, предоставен от Комисията, управляващият орган извършва структурирано проучване на крайните получатели. Комисията приема образеца чрез актове за изпълнение след консултации със съответните заинтересовани страни. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

3. Комисията може да прави оценка на оперативните програми по своя собствена инициатива.

3. Комисията може, по своя собствена инициатива, да оценява оперативните програми.

 

3a. Комисията представя средносрочна оценка на Фонда на Европейския парламент и на Съвета най-късно до март 2018 г.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и ефикасността на Фонда и на устойчивостта на постигнатите резултати, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят информация за подкрепяните от Фонда действия и ги популяризират. Информацията е насочена към най-нуждаещите се лица, медиите и широката общественост. В нея се изтъква ролята на Съюза и се гарантира видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Европейската комисия и държавите членки предоставят информация за подкрепяните от Фонда действия и ги популяризират. Информацията, по-специално, е насочена към най-нуждаещите се лица, както и към широката общественост и медиите. В нея се изтъква ролята на Съюза и се гарантира видимостта на приноса на Фонда, на държавите членки и на партньорските организации по отношение на целите за социално сближаване на Съюза без да се стигматизират крайните получатели.

2. С цел да се гарантира прозрачността на подкрепата от Фонда управляващият орган поддържа списък на операциите, подкрепени от Фонда, в CSV или XML формат, като достъпът до списъка става през уебсайт. В списъка се съдържа информация поне за името на бенефициера, неговия адрес и размера на заделеното за него финансиране от Съюза, както и видовете материални лишения, по които той работи.

2. С цел да се гарантира прозрачността на подкрепата от Фонда управляващият орган поддържа списък на операциите, подкрепени от Фонда, в CSV или XML формат, като достъпът до списъка става през уебсайт. В списъка се съдържа информация поне за името на бенефициера, неговия адрес и размера на заделеното за него финансиране от Съюза, както и видовете материални лишения, по които се работи.

Списъкът на операциите се актуализира поне веднъж на всеки дванадесет месеца.

Списъкът на операциите се актуализира поне веднъж на всеки дванадесет месеца.

3. По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, на видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни, стоки и евентуално съпътстващи мерки, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето.

3. По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят или поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, или знамето на Съюза в подходящ размер, на видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни и/или основно материално подпомагане и евентуално съпътстващи мерки, без да се стигматизират крайните получатели, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето.

Бенефициерите и партньорските организации, които имат собствени уебсайтове, публикуват на тях кратко описание на операцията, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовата подкрепа на Съюза.

Бенефициерите и партньорските организации, които имат собствени уебсайтове, публикуват на тях кратко описание на операцията, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовата подкрепа на Съюза.

4. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициера и партньорската организация, се потвърждава подкрепата от Фонда за операцията чрез поставяне на емблемата на Съюза и упоменаване на Европейския съюз и на Фонда.

4. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициера и партньорската организация, се потвърждава подкрепата от Фонда за операцията чрез поставяне на емблемата на Съюза и упоменаване на Европейския съюз и на Фонда.

5. Управляващият орган информира бенефициерите за публикуването на списъка с операциите в съответствие с параграф 2. Управляващият орган предоставя комплекти с информационни материали и материали за осигуряване на публичност, включително образци в електронен формат, за да помогне на бенефициерите и партньорските организации да изпълнят своите задължения, посочени в параграф 3.

5. Управляващият орган информира бенефициерите за публикуването на списъка с операциите в съответствие с параграф 2. Управляващият орган предоставя комплекти с информационни материали и материали за осигуряване на публичност, включително образци в електронен формат, за да помогне на бенефициерите и партньорските организации да изпълнят своите задължения, посочени в параграф 3.

6. При обработката на лични данни в съответствие с настоящия член управляващият орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

6. При обработката на лични данни в съответствие с членове 13–17 управляващият орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ставката на съфинансиране на нивото на оперативната програма не може да надвишава 85% от допустимите публични разходи.

1. Ставката на съфинансиране на нивото на оперативната програма възлиза на 85% от допустимите публични разходи. Тя може да се увеличи в случаите, описани в член 19, параграф 1. Държавите членки са свободни да подкрепят инициативите на Фонда с допълнителни национални ресурси.

 

1a. При никакви обстоятелства операциите на Фонда не се съфинансират от бенефициерите.

2. В решението на Комисията за приемане на оперативната програма се определя ставката на съфинансиране, приложима към оперативната програма, и максималният размер на подкрепата от Фонда.

2. В решението на Комисията за приемане на оперативната програма се определя ставката на съфинансиране, приложима към оперативната програма, и максималният размер на подкрепата от Фонда.

3. Осъществените по инициатива на Комисията или от нейно име мерки за техническа помощ могат да бъдат финансирани на 100 %.

3. Осъществените по инициатива на Комисията или от нейно име мерки за техническа помощ могат да бъдат финансирани на 100 %.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По искане на държава членка междинните и окончателните плащания могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта над ставката на съфинансиране, приложима за оперативната програма. Увеличената ставка, която не може да надвишава 100 %, се прилага към исканията за плащане, отнасящи се до счетоводния период, през който държавата членка е подала своето искане, и през следващите счетоводни периоди, през които държавата членка отговаря на едно от следните условия:

1. По искане на държава членка междинните и окончателните плащания могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта над ставката на съфинансиране, приложима за оперативната програма. Увеличената ставка, която не може да надвишава 100 %, се прилага към исканията за плащане, отнасящи се до счетоводния период, през който държавата членка е подала своето искане, и през следващите счетоводни периоди, през които държавата членка отговаря на едно от следните условия:

a). в случаите, когато съответната държава членка е приела еврото, тя получава макрофинансова помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета;

a) в случаите, когато съответната държава членка е приела еврото, тя получава макрофинансова помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета;

б) в случаите, когато съответната държава членка не е приела еврото, тя получава средносрочна финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета;

б) в случаите, когато съответната държава членка не е приела еврото, тя получава средносрочна финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета;

в) предоставя й се финансова помощ в съответствие с Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност.

в) предоставя й се финансова помощ в съответствие с Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност.

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, подкрепата на Съюза посредством междинните и окончателните плащания не може да надвишава размера на публичната подкрепа и максималния размер на помощта от Фонда, както е определено в решението на Комисията за одобряване на оперативната програма.

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, подкрепата на Съюза посредством междинните и окончателните плащания не може да надвишава размера на публичната и/или частната подкрепа и максималния размер на помощта от Фонда, както е определено в решението на Комисията за одобряване на оперативната програма.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Операциите, подкрепяни от оперативната програма, се извършват в държавата членка, за която се отнася оперативната програма.

1. Операциите, подкрепяни от оперативната програма, се извършват в държавата членка, за която се отнася оперативната програма.

2. Операциите могат да получават подкрепа от оперативната програма, при условие че са избрани в съответствие с честна и прозрачна процедура въз основа на критерии, определени в оперативната програма.

2. Операциите могат да получават подкрепа от оперативната програма, при условие че са избрани в съответствие с честна и прозрачна процедура въз основа на критерии, определени в оперативната програма.

3. Храните и стоките за бездомни лица или за деца могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

3. Храните и/или стоките за основно материално подпомагане за лично ползване на крайните получатели могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

Те могат да бъдат закупувани и от публичен орган и да бъдат предоставяни безвъзмездно на партньорските организации. В такъв случай храните могат да бъдат набавяни посредством използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба, извършена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на партньорските организации. Сумите, получени от трансакции по отношение на тези запаси, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчат задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата, предвидени в член 18 от настоящия регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от публичен орган и да бъдат предоставяни безвъзмездно на партньорските организации. В допълнение партньорските организации могат да разпределят хранителни доставки, произлизащи от други източници, включително от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба, извършена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП).

Комисията прилага процедурите, приети в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕС) № … (ООП), относно използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на настоящия регламент с цел да се гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях..

Комисията прилага процедурите, приети в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕС) № … (ООП), относно използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на настоящия регламент с цел да се гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях..

4. Материалното подпомагане се предоставя на най-нуждаещите се лица безвъзмездно.

4. Храната и/или стоките за основно материално подпомагане се предоставят на най-нуждаещите се лица безвъзмездно, без изключение.

5. Операциите, подкрепяни от Фонда, не могат да получават подкрепа от други инструменти на Съюза.

5. Операциите, подкрепяни от Фонда, не могат да получават подкрепа от други инструменти на Съюза, с цел да бъде избегнато двойното финансиране. При все това бенефициерите имат възможност да кандидатстват за други европейски фондове, като например ЕСФ, за предприемане на допълнителни действия, имащи за цел облекчаването на бедността и социално приобщаване.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Допустими за получаване на подкрепа от оперативната програма са следните разходи:

1. Допустими за получаване на подкрепа от оперативната програма са следните разходи:

a) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и стоки за основно материално подпомагане за лично ползване на крайните получатели;

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на крайните получатели се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките за основно материално подпомагане до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

в) административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на партньорските организации като единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а);

в) административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на партньорските организации като единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а); или  5 % от стойността на хранителните интервенционни запаси, прехвърлени в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП);

 

ва) административните разходи и разходите за транспорт и съхранение на партньорските организации във връзка със събирането на хранителните отпадъци.

г) разходи за дейности за социално приобщаване, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят пряко материалното подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а);

г) разходи за дейности за социално приобщаване, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят пряко или непряко основното материално подпомагане на крайните получатели, под формата на единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а);

д) разходи, направени съгласно член 25.

д) разходи, направени съгласно член 25.

2. Следните разходи не са допустими за получаване на подкрепа от оперативната програма:

2. Следните разходи не са допустими за получаване на подкрепа от оперативната програма:

a) лихви по дългове;

a) лихви по дългове;

б) разходи за стоки втора употреба;

б) разходи за стоки втора употреба;

в) данък върху добавената стойност. Сумите за ДДС обаче са допустими, когато не са възстановими по националното законодателство за облагане с ДДС и са платени от бенефициер, който е различен от данъчно незадължените лица, определени в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета.

в) данък върху добавената стойност. Сумите за ДДС обаче са допустими, когато не са възстановими по националното законодателство за облагане с ДДС и са платени от бенефициер, който е различен от данъчно незадължените лица, определени в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 28 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавата членка определя национален публичен орган или структура, функционално независим(а) от управляващия орган и от сертифициращия орган, който/която да изпълнява ролята на одитиращ орган.

4. Държавата членка определя национален публичен орган или структура, функционално независим(а) от управляващия орган и от сертифициращия орган, който/която да изпълнява ролята на одитиращ орган. Националната институция за контрол или националната Сметна палата може да бъде определена за одитиращ орган.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) изготвя декларацията за управлението и годишното обобщение, посочени в член 56, параграф 5, букви а) и б) от Финансовия регламент.

д) изготвя декларацията за управлението и годишното обобщение, посочени в член 59, параграф 5, букви а) и б) от Финансовия регламент.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. да изготвя годишните отчети, посочени в член 56, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент;

2. да изготвя годишните отчети, посочени в член 59, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент;

Изменение   60

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. да води счетоводство на сумите, подлежащи на събиране, и на сумите, оттеглени в резултат на отмяната на целия или на част от приноса за дадена операция. Събраните суми се внасят повторно в общия бюджет на Съюза преди приключването на оперативната програма, като се приспадат от следващия отчет за разходите.

8. да води счетоводство на сумите, подлежащи на събиране, и на сумите, оттеглени в резултат на отмяната на целия или на част от приноса за дадена операция. Събраните суми се внасят повторно във Фонда преди приключването на оперативната програма, като се приспадат от следващия отчет за разходите.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В шестмесечен срок след приемането на оперативната програма одитиращият орган изготвя одитна стратегия за извършването на одити. В одитната стратегия се определя методологията на одита, метода за подбор на извадка за одити на операции и планирането на одити във връзка с текущата счетоводна година и двете следващи счетоводни години. Одитната стратегия се актуализира ежегодно от 2016 г. до и включително през 2022 г. Одитиращият орган представя одитната стратегия на Комисията при поискване.

4. В шестмесечен срок след приемането на оперативната програма одитиращият орган изготвя одитна стратегия за извършването на одити. В одитната стратегия се определя методологията на одита, метода за подбор на извадка за одити на операции и планирането на одити във връзка с текущата счетоводна година и двете следващи счетоводни години. Одитната стратегия се актуализира ежегодно от 2016 г. до и включително през 2022 г. Одитиращият орган представя одитната стратегия на Комисията. Комисията се оправомощава да изисква от одитиращия орган да направи промени в своята одитна стратегия, които според нея са необходими, за да се гарантира правилното извършване на одитите в съответствие с международно признатите стандарти за одит. При това искане Комисията гарантира, че одитът на изпълнението се взема предвид в достатъчна степен.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

с) одитно становище в съответствие с член 56, параграф 5 от Финансовия регламент;

a) одитно становище в съответствие с член 59, параграф 5 от Финансовия регламент;

Изменение   63

Предложение за регламент

Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да изиска от дадена държава членка да предприеме необходимите действия с оглед осигуряване на ефективното функциониране на нейните системи за управление и контрол или правомерността на разходите в съответствие с настоящия регламент.

3. Комисията изисква от държавите членки да предприемат необходимите действия с оглед осигуряване на ефективното функциониране на техните системи за управление и контрол или правомерността на разходите в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетните задължения на Съюза по отношение на всяка оперативна програма се поемат на годишни вноски в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г. Решението на Комисията за приемане на оперативната програма се явява решение за финансиране по смисъла на член 81, параграф 2 от Финансовия регламент, а след нотифицирането си на засегнатата държава членка — правно задължение по смисъла на посочения регламент.

Бюджетните задължения на Съюза по отношение на всяка оперативна програма се поемат на годишни вноски в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г. Решението на Комисията за приемане на оперативната програма се явява решение за финансиране по смисъла на член 84, параграф 2 от Финансовия регламент, а след нотифицирането си на засегнатата държава членка — правно задължение по смисъла на посочения регламент.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 45 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За всяка година, считано от 2015 г. до и включително 2022 г., до 15 февруари на годината след края на счетоводния период определените органи представят на Комисията следните документи и информация в съответствие с член 56 от Финансовия регламент:

1. За всяка година, считано от 2015 г. до и включително 2022 г., до 15 февруари на годината след края на счетоводния период определените органи представят на Комисията следните документи и информация в съответствие с член 59 от Финансовия регламент:

гг) заверените годишни отчети на съответните структури, определени съгласно член 32 и посочени в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент;

a) заверените годишни отчети на съответните структури, определени съгласно член 32 и посочени в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент;

дд) декларацията за управлението, посочена в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент;

б) декларацията за управлението, посочена в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент;

ее) годишното обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и слабостите, както и на предприетите или планирани корективни действия;

в) годишното обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и слабостите, както и на предприетите или планирани корективни действия;

жж) одитното становище от определения независим одитен орган, посочено в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент, придружено от контролен доклад, в който се представят констатациите от проведените одити за счетоводната година, обхваната в становището.

г) одитното становище от определения независим одитен орган, посочено в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент, придружено от контролен доклад, в който се представят констатациите от проведените одити за счетоводната година, обхваната в становището.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи за операциите са на разположение на Комисията и на Европейската сметна палата при поискване за период от три години. Този тригодишен период започва да тече на 31 декември на годината на решението на Комисията за приемане на отчетите съгласно член 47 или най-късно на датата на окончателното плащане.

1. Управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи за операциите са на разположение на Комисията и на Европейската сметна палата при поискване за период от пет години. Този петгодишен период започва да тече на датата на окончателното плащане.

Този тригодишен период се прекъсва в случай на съдебно или административно производство или при надлежно обосновано искане на Комисията.

Този петгодишен период се прекъсва в случай на съдебно или административно производство или при надлежно обосновано искане на Комисията.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 60 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 60а

 

Преходни разпоредби

 

Комисията и държавите членки гарантират посредством преходни разпоредби, че допустимите за подпомагане дейности могат да започнат от 1 януари 2014 г., дори ако няма все още внесени оперативни програми.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

  • [1]  OВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 62.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В рамките на своята стратегия „Европа 2020“ Европейският съюз си постави целта до 2020 г. да намали с поне 20 милиона броя на хората, изправени пред риск от бедност или социално изключване.

Икономическата и финансовата криза обаче водят до изостряне на бедността и социалното изключване на територията на Съюза. Почти 120 милиона европейци, цифра, която се увеличи с шест милиона за две години и която понастоящем представлява почти една четвърт от цялото население, са били в риск от бедност или социално изключване през 2011 г. Над 40 милиона търпят сериозни материални лишения. Един на всеки десет души на възраст под 60 години живее в домакинство с ниска интензивност на труда.

Един от основните отличителни белези на материалното лишение е невъзможността за достъп до храна в нужното количество и с нужното качество. 43 милиона европейци не могат да си позволят през ден да консумират ястие с месо, пиле или риба (или продукти, които за вегетарианците са еквиваленти на тях) — условие, което се определя като основна потребност от Световната здравна организация. Децата са особено чувствителни към недостига на храна и лошите хранителни модели могат да повлияят отрицателно на развитието на мозъка и на способностите за учене, както и на здравето им занапред.

Особено тежка форма на материално лишение е бездомността. Трудно е да бъдат направени точни изчисления, но според една приблизителна оценка броят на бездомните хора в рамките на Съюза възлиза на 4,1 милиона за 2009/2010 г. Кризата води до увеличаване на размера на бездомността, като семейства с деца, младежи (до 20% в Дания и 15% в Нидерландия) и лица с мигрантски произход все по-често стават бездомни.

Над 25 милиона деца в Съюза са били в риск от бедност и социално изключване през 2011 г. Почти шест милиона не могат да имат нови дрехи (такива, които не са втора употреба), а почти пет милиона нямат два чифта обувки, които да са им по мярка. Колективното социално и икономическо бъдеще на Европа зависи отчасти от способността ни да прекъснем предаването на неравностойното положение от едно поколение на друго, като все пак децата ни са в по-голям риск от бедност или социално изключване от населението като цяло (27,1 % в сравнение с 23,5 %). В едва пет държави членки (Кипър, Дания, Финландия, Словения и Швеция) децата са в по-нисък риск от бедност или социално изключване в сравнение с населението като цяло. В действителност дори в страни, където общият риск от бедност и социално изключване е стабилен, рискът за децата нараства (например в Германия). За децата, засегнати от материални лишения, е по-слабо вероятно, отколкото за по-заможните им връстници да имат добри постижения в училище и да реализират пълния си потенциал.

В същото време икономическата и финансова криза доведе до намаляване на възможностите на много държави членки да подкрепят хората в риск от бедност и социално изключване. През 2011 г. броят на хората в риск е достигнал отново равнищата от 2008 г. и повечето държави членки не отбелязват никакъв напредък в посока към постигане на националните цели за бедността и социалното изключване за 2020 г.

Основният инструмент на Съюза за подпомагане на пригодността за заетост, борба с бедността и насърчаване на приобщаването е и ще продължава да бъде Европейският социален фонд (ЕСФ). Основният принцип на ЕСФ за „активизиране на заетостта“ обаче означава, че лицата с най-значителни потребности често са твърде далеч от пазара на труда (например, деца) или в твърде висока степен са изключени и не могат да се възползват от намесата му (например, бездомни лица).

От 1987 г. насам в ЕС действа програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“, която позволява на държавите членки да освобождават държавни запаси от излишна храна (интервенционни запаси), която да се използва за продоволствена помощ. През 2011 г. почти 19 милиона души се възползваха от тази програма. Броят на участващите държави членки нарасна от девет през 2001 г. до двайсет през 2012 г., като някои държави членки, например Германия, Нидерландия, Обединеното кралство и Дания, които първоначално участваха в програмата, вече не са част от нея. С изключение на някои малки проекти за социално експериментиране, подкрепяни от ЕС, „Помощ за най-нуждаещите се лица“ е понастоящем единствената програма на ЕС, насочена към хората в периферията на обществото. От създаването си насам тя се превърна във важна подкрепа за организациите, които предоставят продоволствена помощ. Макар програмата никога да не е целяла да реши проблема с недостига на храна в държавите членки, организациите, ангажирани с нея и с някои спомагателни услуги, посочват, че „предвидимостта“ на тази подкрепа е от основно значение за дейността им, като позволява мобилизирането на доброволци и улеснява и разширява достъпа до други източници на финансиране и/или принос в натура.

С изчерпването на интервенционните запаси в последните години и очакваната липса на подобни запаси в бъдеще обаче, програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“ загуби първоначалната си обосновка и ще бъде прекратена в края на 2013 г. С оглед на търсенето, прекратяването на програмата в края на настоящата година без нова програма, която да я замести, представлява изключително сериозна заплаха за работата на програмите за продоволствена помощ в много държави членки. Големите благотворителни организации и организации на гражданското общество, които представляват хранителни банки, и организациите, които работят с и от името на деца и бездомни хора, многократно са призовавали за продължаване на подкрепата от ЕС и след 2013 г. Същото се отнася и за Европейския парламент, както и за ЕИСК, Комитета на регионите и регионалните и местни органи в целия Съюз.

Основни елементи на предлагания Фонд.

Правното основание за настоящото предложение е член 175, параграф 3 от ДФЕС. Той предвижда приемането на „специфични действия“, извън рамките на структурния фонд, които водят „до укрепването на неговото [на ЕС] икономическо, социално и териториално сближаване“ (член174, ДФЕС).

Предлаганият Фонд в размер от 2,5 милиарда евро за периода 2014— 2020 г. би създал нов по-широк инструмент, отчасти надграждайки опита по програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“, като подкрепя национални схеми, които вземат мерки по отношение на хранителния недоимък, като същевременно отделя част от ресурсите си за материално подпомагане под формата на нехрантелни стоки за бездомни лица и/или деца, и за съпътстващи мерки, целящи социална реинтеграция на подпомаганите лица.

Фондът ще бъде насочен пряко към най-нуждаещите се лица или домакинства в държавите членки, чиято нужда от подпомагане е установена от националните органи или партньорски организации, или косвено чрез предоставянето на храна и стоки за бездомни лица или деца. Държавите членки ще планират и предоставят подпомагане в съответствие с националните схеми, а за критериите за предоставяне на подпомагане ще отговарят държавите членки или партньорските организации.

Фондът ще се изпълнява чрез споделено управление, въз основа на опростена система за изпълнение на политиката на сближаване (т.е. една седемгодишна оперативна програма за всяка държава членка, използване на опростени възможности по отношение на разходите и рационализирано финансово управление). Партньорските организации ще бъдат публични органи или НПО и ще разпределят подпомагането пряко, като ще предприемат и съпътстващи мерки за социално приобщаване.

Заключение

Подкрепата, предвидена с предлагания Фонд, не следва да бъде възприемана като заместител на всеобхватните политики, необходими за намаляването и в крайна сметка премахването на бедността. Това продължава да бъде предизвикателство както за Съюза, така и за държавите членки.

Освен това ресурсите, предлагани за Фонда, са изключително ограничени и далеч от достатъчни. Според оценките от Фонда ще се възползват два милиона души годишно в целия Съюз, или само една двадесета от населението, което живее в тежки материални лишения (и приблизително четири милиона като се вземе предвид потенциалния ефект на лоста). За сравнение Департаментът по селско стопанство на САЩ изразходва приблизително 100 милиарда долара годишно, за да подпомага имащите право на помощ домакинства, жени, малки деца и деца да посрещнат нуждите си от храна.

В този контекст предложението на Комисията се приветства. Новият Фонд ще позволи на Съюза да продължи да допринася за облекчаването на някои от най-тежките форми на бедност и социално изключване в Европа. В това отношение конкретните предложения на Комисията по отношение на плащанията към бенефициери (член 39) и предварителното финансиране (член 41) са особено добре дошли. Същото се отнася и за усилията да се опростят процедурите за изпълнение: административната тежест, особено по отношение на партньорските организации, следва да бъде сведена до минимум.

Съсредоточаването на вниманието върху хора, които са изложени на риск от материални лишения и недостиг на храна особено бездомните, децата и домакинствата с деца, и върху съпътстващите мерки за социално приобщаване ще вземе мерки по отношение на някои от най-тежките и най-сериозни форми на лишения и също така ще подсили настоящите и планираните усилия на ЕС в тези области.

Предлаганата европейска платформа ще позволи на държавите членки, партньорските организации и на други да се учат помежду си, и ще насърчи по-стратегически подходи за справяне с бедността и социалното изключване.

Тя също така ще допринесе за осъществяването на други политики на ЕС, например в областта на общественото здраве и разхищението на храни.

Като цяло, въпреки ограниченията си, Фондът има потенциал да играе важна роля за подобряването на живота на хора, които са социално маргинализирани, особено бездомните и децата, страдащи от материални лишения, и домакинствата с деца, страдащи от материални лишения, и да им помогне да живеят достоен живот. Той би могъл да помогне на мнозина да тръгнат по пътя на излизане от бедността и, когато е релевантно, по пътя към заетост, като по този начин ще допринесе за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за заетост и социално приобщаване.

С оглед на (нарастващите) равнищата на бедност и социално изключване в целия Съюз и като се вземе предвид фактът, че тази нова инициатива ще предостави добавена европейска стойност, то тя е както необходима, така и напълно обоснована, особено на фона на стратегията „Европа 2020“ и настоящите и бъдещите инициативи във връзка с детската бедност и бездомност.

Според проучване на Евробарометър от 2010 г. след безработицата, за европейските граждани справянето с бедността е най-важното предизвикателство пред Съюза.

Член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) подчертава спазването на човешкото достойнство и солидарността като основни ценности на Съюза. Член 3 от същия Договор посочва, че целта на Съюза е да „насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, и ангажира Съюза да работи за социален прогрес, да се бори за социална справедливост и защитата на правата на детето.

Създаването на нов Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица въз основа на опита от програмата „Помощ за най-нуждаещите се лица“ ще бъде практическо изражение на основните ценности и принципи на Съюза и ясно признаване на факта, че Съюзът е готов да поеме своята роля в борбата с предизвикателствата, които поставят бедността и социалното изключване.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (27.3.2013)

на вниманието на комисия по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Докладчик по становище: Дерек Вон

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага регламент (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица), с който за периода 2014—2020 г. се създава нов инструмент, който да допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките и социално най-разрушителни форми на бедност и недоимък на храна, както и към бездомността и материалните лишения, засягащи децата, като същевременно оказва подкрепа за съпътстващи мерки, насочени към социалната реинтеграция на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Комисията предлага бюджет от 2,5 милиарда евро по цени от 2011 г. за този нов инструмент в следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. Докладчикът приветства създаването на фонда, но изразява загриженост от предложеното равнище, което представлява съкращение в сравнение с текущата програма за продоволствени помощи. Освен това следва да се подчертае, че обхватът на този фонд е разширен, така че да включи и подкрепа за лицата, които страдат от материални лишения и бездомност.

Докладчикът отбелязва, че финансирането за тази програма следва да се осигури от общото финансиране, предоставяно на държавите членки в рамките на структурните фондове и Кохезионния фонд. В резултат на това новият фонд ще се изпълнява в режим на „споделено управление“, съобразно правилата за прилагане, които се използват за структурните фондове и Кохезионния фонд. Някои части от предложението на Комисията изглеждат сложни и биха могли да доведат до увеличаване на административната тежест за бенефициентите, които ще бъдат основно НПО. Въпреки че Комисията е положила усилия за опростяване на тези правила, докладчикът счита, че за регламента е жизненоважно да бъде възможно най-опростен, за да има най-голямо въздействие върху мерките за намаляване на бедността и социалното изключване.

Докладчикът отбелязва, че този фонд заменя програмата за разпределяне на храна, чрез която се разпределяше храна за гражданите на ЕС, като се използваше селскостопанска свръхпродукция, която в противен случай вероятно е щяла да бъде унищожена. С очакваното изчерпване на интервенционните запаси и голямата им непредсказуемост през периода 2011—2020 г. изчезва първоначалното основание за създаването на програмата и в края на 2013 г. тя ще бъде прекратена. Въпреки това, когато е възможно, интервенционните запаси следва да се използват безплатно в полза на най-нуждаещите се лица и следва да бъдат в допълнение към програмата, вместо да се вземат от отпуснатите за държавите членки бюджети.

Докладчикът предлага да се премахне разпоредбата за съфинансиране, която за някои държави членки, най-вече изправените пред сериозни икономически и финансови затруднения, би могла да възпрепятства достъпа до фонда. Помощта за премахване на глада, бездомността и материалните лишения не следва да зависи от способността на държавите членки да участват във финансирането.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко.

(1) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко. При все това броят на хората, изправени пред бедност или социално изключване, безспорно се увеличи от 23,4 % през 2010 г. на 24,2 % през 2011 г.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки, най-вече чрез осигуряването на хранителни доставки, националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения сред децата.

Обосновка

Символичната сума, предлагана в този фонд, следва да се насочи основно към спешните хранителни доставки. Въпреки това Фондът не следва по никакъв начин да се приема от държавите членки като възможност да намалят бюджетите на своите национални програми за изкореняване на бедността и социална реинтеграция, които остават тяхна отговорност.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Фондът не може да замени публичните политики, осъществявани от правителствата на държавите членки за ограничаване на необходимостта от спешна продоволствена помощ и за развитие на устойчиви цели и политики с цел пълно изкореняване на глада, бедността и социалното изключване.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. Достъпът до продоволствена помощ следва да бъде първата форма на лишение, на която да обърнат внимание държавите членки. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на оперативната програма.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Необходимо е да се определи максималното равнище на съфинансиране от Фонда за оперативните програми, за да се даде възможност за мултиплициращ ефект от средствата на Съюза, като същевременно се работи за подобряване на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения.

заличава се

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17. В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“)5 се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчават задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕС) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

(17) В Регламент (ЕС) № на Европейския парламент и на Съвета от …/20хх г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се приспадат от отпуснатия на всяка държава членка бюджет. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕС) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Държавите членки следва да определят управляващ орган, сертифициращ орган и функционално независим одитиращ орган за своите оперативни програми. С цел да се предвиди гъвкавост за държавите членки при изграждането на системите за контрол е целесъобразно да се предвиди възможността функциите на сертифициращия орган да се изпълняват от управляващия орган. Държавите членки следва също така да могат да определят междинни звена, които да изпълняват определени задачи на управляващия или на сертифициращия орган. В такъв случай държавите членки следва да определят ясно техните съответни отговорности и функции.

(21) Държавите членки следва да определят управляващ орган, сертифициращ орган и функционално независим одитиращ орган за своите оперативни програми. С цел да се предвиди гъвкавост за държавите членки при изграждането на системите за контрол е целесъобразно да се предвиди възможността функциите на сертифициращия орган да се изпълняват от управляващия орган. Държавите членки следва също така да могат да определят междинни звена, които да изпълняват определени задачи на управляващия или на сертифициращия орган. В такъв случай държавите членки следва да определят ясно техните съответни отговорности и функции. Държавите членки следва да полагат всички възможни усилия за отстраняване на пречките, пораждани от административните тежести, които евентуално засягат благотворителните организации.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Без да се засягат правомощията на Комисията по отношение на финансовия контрол, следва да се гарантира сътрудничеството между държавите членки и Комисията в рамките на настоящия регламент и да се установят критерии, които да позволят на Комисията да определи в контекста на стратегията си за контрол на националните системи степента на увереност, която тя следва да получи от националните одитиращи органи.

(25) Без да се засягат правомощията на Комисията по отношение на финансовия контрол, следва да се гарантира сътрудничеството между държавите членки и Комисията в рамките на настоящия регламент и да се установят критерии, които да позволят на Комисията да определи в контекста на стратегията си за контрол на националните системи степента на увереност, която тя следва да получи от националните одитиращи органи. Комисията трябва да полага всички възможни усилия, за да гарантира, че критериите не са толкова взискателни, че да увеличават административната тежест за бенефициерите, като се има предвид естеството на Фонда и фактът, че по-голямата част от бенефициерите осъществяват дейността си на доброволни начала.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42а) Като се има предвид датата, на която трябва да бъдат изпратени поканите за представяне на оферти, и сроковете за приемане на настоящия регламент и за изготвяне на оперативните програми, следва да бъдат определени правила, които да способстват гъвкав преход през 2014 г., така че да се избегне прекъсване на доставките.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42а) Ако по някаква причина изглежда, че настоящият регламент не може да започне да се прилага на 1 януари 2014 г., Комисията следва да предприеме преходни мерки, за да предотврати прекъсването или намаляването на помощта от бюджета на ЕС за най-нуждаещите се лица.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Ако по някаква причина изглежда, че настоящият регламент не може да започне да се прилага на 1 януари 2014 г., Комисията следва да предприеме преходни мерки, за да предотврати прекъсването или намаляването на помощта от бюджета на ЕС за най-нуждаещите се лица.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, приети от националите компетентни органи или определени от партньорските организации и одобрени от компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, приети от националите компетентни органи или в сътрудничество с партньорските организации и одобрени от компетентните органи;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните или стоките и/или ползващи се от съпътстващите мерки;

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните или стоките и/или ползващи се от съпътстващите мерки, според определението на държавите членки в съответствие с техните национални критерии;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фондът се използва като допълнение към националните стратегии, а не за да замества или намалява националните дългосрочни и устойчиви програми за изкореняване на бедността и за социално приобщаване, които остават отговорност на държавите членки.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване на крайните получатели.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Глобалните налични средства за поемане на бюджетни задължения от Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение II.

1. Глобалните налични средства за поемане на бюджетни задължения от Фонда за периода 2014—2020 г. са не по-малко в реално изражение от средствата за Европейската програма за подпомагане с храна на нуждаещите се лица за периода 2007—2013 г.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) население, застрашено от бедност

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка, която желае да кандидатства за помощ от Фонда, представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Програмата, която следва да допълва други мерки, предприети на равнището на държавите членки, съдържа следните точки:

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) описание на механизма, който се използва, за да се гарантира допълващия ефект от дейността на Фонда по отношение на Европейския социален фонд;

е) описание на механизма, който се използва, за да се гарантира допълващия ефект от дейността на Фонда по отношение на Европейския социален фонд, което показва ясно разграничение между дейностите, обхванати от тези два фонда;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) таблица, в която за всяка година в съответствие с член 18 се посочва размерът на бюджетния кредит, предвиден за подкрепата от Фонда, и на съфинансирането в съответствие с член 18;

i) таблица, в която за всяка година в съответствие с член 18 се посочва размерът на бюджетния кредит, предвиден за подкрепата от Фонда;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 10 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Платформата включва насърчаване на обмена между всички, които работят за непосредствено облекчаване на материалния недоимък, и организациите, работещи за по-дългосрочна, устойчива социална реинтеграция, и търсене на начини за изграждане на връзки между тези различни цели.

Обосновка

Предоставянето на спешна хранителна помощ е много по-различно от дейността на организациите, които работят за изкореняването на бедността в дългосрочен план, което често изисква специално обучение и/или квалификации. Въпреки това може да се намерят начини, по които различните организации с различни роли биха могли да увеличат своето въздействие, като работят заедно, и Комисията следва да даде възможност за осъществяването на такъв обмен.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. Процедурата във връзка с докладите за изпълнението не е прекомерна в сравнение с отпуснатите средства и естеството на подкрепата и не поражда ненужна административна тежест.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Оценките се извършват от експерти, които са функционално независими от органите, отговарящи за изпълнението на оперативната програма. Всички оценки се правят обществено достояние в тяхната цялост.

2. Оценките се извършват от експерти, които са функционално независими от органите, отговарящи за изпълнението на оперативната програма. Всички оценки се правят обществено достояние в тяхната цялост, но не могат при никакви обстоятелства да включват информация относно самоличността на отделните бенефициери.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Оценките не са прекомерни в сравнение с отпуснатите средства и естеството на подкрепата и не пораждат ненужна административна тежест.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. При обработката на лични данни в съответствие с настоящия член управляващият орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

6. При обработката на лични данни в съответствие с членове 13–17 управляващият орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съфинансиране

Финансиране

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ставката на съфинансиране на нивото на оперативната програма не може да надвишава 85% от допустимите публични разходи.

1. Ставката на финансиране на нивото на оперативната програма е 100 % от допустимите публични разходи. Държавите членки могат да допълват Фонда на доброволна основа, за да оптимизират неговото използване предвид увеличаването на броя на нуждаещите се лица в Европа.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В решението на Комисията за приемане на оперативната програма се определя ставката на съфинансиране, приложима към оперативната програма, и максималният размер на подкрепата от Фонда.

2. В решението на Комисията за приемане на оперативната програма се определя максималният размер на подкрепата от Фонда.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

заличава се

Увеличение на плащанията за държави членки, изпитващи временни бюджетни затруднения

 

1. По искане на държава членка междинните и окончателните плащания могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта над ставката на съфинансиране, приложима за оперативната програма. Увеличената ставка, която не може да надвишава 100 %, се прилага към исканията за плащане, отнасящи се до счетоводния период, през който държавата членка е подала своето искане, и през следващите счетоводни периоди, през които държавата членка отговаря на едно от следните условия:

 

з) в случаите, когато съответната държава членка е приела еврото, тя получава макрофинансова помощ от Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета;

 

и) в случаите, когато съответната държава членка не е приела еврото, тя получава средносрочна финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета;

 

й) предоставя й се финансова помощ в съответствие с Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност.

 

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, подкрепата на Съюза посредством междинните и окончателните плащания не може да надвишава размера на публичната подкрепа и максималния размер на помощта от Фонда, както е определено в решението на Комисията за одобряване на оперативната програма.

 

Обосновка

Според бюджетното проектостановище на г-н Vaughan финансирането следва да бъде в размер на 100 % и следователно член 19 вече не е приложим.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Храните и стоките за бездомни лица или за деца могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

Храните и стоките за крайните получатели могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от публичен орган и да бъдат предоставяни безвъзмездно на партньорските организации. В такъв случай храните могат да бъдат набавяни посредством използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба, извършена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на партньорските организации. Сумите, получени от трансакции по отношение на тези запаси, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчат задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата, предвидени в член 18 от настоящия регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от публичен орган и да бъдат предоставяни безвъзмездно на партньорските организации. В такъв случай храните могат да бъдат набавяни посредством използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба, извършена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на партньорските организации. Сумите, получени от трансакции по отношение на тези запаси, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица. Те са в допълнение към програмата и не се приспадат от отпуснатия за държавите членки бюджет.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца;

а) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на крайните бенефициери;

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на крайните получатели се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В зависимост от наличието на средства Комисията извършва междинното плащане не по-късно от 60 дни след датата, на която заявлението за плащане е регистрирано в Комисията.

5. В зависимост от наличието на средства Комисията извършва междинното плащане не по-късно от 30 дни след датата, на която заявлението за плащане е регистрирано в Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се

Позовавания

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

19.11.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.11.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Derek Vaughan

18.12.2012 г.

Дата на приемане

26.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (24.4.2013)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Докладчик по становище: Теодорос Скилакакис

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки материални лишения се увеличава, като често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки материални лишения се увеличава, като често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ]. Критериите за определянето на тези лица следва да съответстват на променящите се икономически и социални условия.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Съгласно член 317 от Договора и в контекста на споделеното управление следва да бъдат уточнени условията, които позволяват на Комисията да упражнява отговорностите си за изпълнението на общия бюджет на Съюза, както и да бъдат изяснени отговорностите по отношение на сътрудничеството с държавите членки. Тези условия следва да позволят на Комисията да получи увереност, че държавите членки използват Фонда законосъобразно и без нередности и в съответствие с принципа на доброто финансово управление по смисъла на Регламент (ЕС)  […] на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз (наричан по-долу „Финансовият регламент“).

(5) Съгласно член 317 от Договора и в контекста на споделеното управление следва да бъдат уточнени условията, които позволяват на Комисията да упражнява отговорностите си за изпълнението на общия бюджет на Съюза, както и да бъдат изяснени отговорностите по отношение на сътрудничеството с държавите членки. Тези условия следва да позволят на Комисията да получи увереност, че държавите членки използват Фонда законосъобразно и без нередности и в съответствие с принципа на доброто финансово управление по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1 („Финансовият регламент“). При упражняването на своите задължения за изпълнение на бюджета Комисията следва да използва в по-голяма степен одитите на изпълнението и да ги насърчава.

 

____________

 

1ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент и да гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на останалото приложимо законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) С цел да бъдат предпазени финансовите интереси на Съюза следва да съществуват ограничени във времето мерки, които да позволяват на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити да прекъсва плащанията, когато са налице доказателства, сочещи значителни недостатъци в действието на системата за управление и контрол, доказателства за нередности във връзка с дадено заявление за плащане или когато не са били подадени документи за целите на разглеждането и приемането на отчетите.

(30) С цел да бъдат предпазени финансовите интереси на Съюза следва да съществуват ограничени във времето мерки, които да позволяват на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити да прекъсва плащанията, когато са налице доказателства, сочещи значителни недостатъци в действието на системата за управление и контрол, доказателства за нередности във връзка с дадено заявление за плащане, когато не са били подадени документи за целите на разглеждането и приемането на отчетите или когато има значителни забавяния при изпълнението на проектите и ако се констатира, че определените за проектите цели няма да бъдат постигнати.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фондът насърчава социалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда. Фондът се стреми да гарантира, че никой на територията на Съюза не гладува.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за ползване на най-нуждаещите се лица, по-специално бездомни лица и деца.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Частта от бюджета на Съюза, отпусната на Фонда, се изпълнява в рамките на споделено управление между държавите членки и Комисията в съответствие с член 55, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, с изключение на техническата помощ по инициатива на Комисията, която се изпълнява в рамките на пряко управление в съответствие с член 55, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

1. Частта от бюджета на Съюза, отпусната на Фонда, се изпълнява в рамките на споделено управление между държавите членки и Комисията в съответствие с член 58, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент, с изключение на техническата помощ по инициатива на Комисията, която се изпълнява в рамките на пряко управление в съответствие с член 58, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Комисията, държавите членки и бенефициерите прилагат принципа за добро финансово управление в съответствие с член 26 от Финансовия регламент.

7. Комисията, държавите членки и бенефициерите прилагат принципа за добро финансово управление в съответствие с член 30 от Финансовия регламент.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

1. В четиримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) описание на механизма, по който ще се определят критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

в) описание на механизма, по който ще се определят критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи; това описание обхваща отскоро нуждаещите се лица с отрицателни доходи и собствениците на жилища с отрицателен собствен капитал;

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията одобрява чрез акт за изпълнение изменението на оперативната програма не по-късно от пет месеца след официалното му подаване от държавата членка, при условие че евентуалните коментари, направени от Комисията, са били взети предвид в задоволителна степен.

3. Комисията одобрява чрез акт за изпълнение изменението на оперативната програма не по-късно от три месеца след официалното му подаване от държавата членка, при условие че евентуалните коментари, направени от Комисията, са били взети предвид в задоволителна степен.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, относно изпълнението на подкрепата от Фонда.

Освен това поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, относно изпълнението на подкрепата от Фонда. Резултатът от тези консултации се докладва на Европейския парламент.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) приносът към целта на Съюза за намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона на броя на хората в риск от изпадане в бедност и социална изолация, като се имат предвид избраните видове материални лишения, по които ще се работи, и като се отчита положението, в което се намира държавата членка по отношение на бедността, социалната изолация и материалните лишения;

a) приносът към целта на Съюза за намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона на броя на хората в риск от изпадане в бедност и социална изолация, като се имат предвид избраните видове материални лишения, по които ще се работи, и като се отчита положението, в което се намира държавата членка по отношение на бедността, социалната изолация и материалните лишения, хората с отрицателни доходи и собственост, както и най-крайно нуждаещите се лица и тези, които са най-изложени на риск от бедност;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с образеца, предоставен от Комисията, управляващият орган извършва структурирано проучване на крайните получатели. Комисията приема образеца чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с образеца, предоставен от Комисията, управляващият орган извършва структурирано проучване на крайните получатели. Комисията приема образеца чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2. Образецът, който е в съответствие с целите на процеса на оценка, зачита принципа за административно опростяване.

Изменение   15

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда, по отношение на отскоро нуждаещите се лица с отрицателни доходи и собствениците на жилища с отрицателен собствен капитал. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, на видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни, стоки и евентуално съпътстващи мерки, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето.

3. По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, на лесно достъпно и видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни, стоки и евентуално съпътстващи мерки, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето. Бенефициерите и партньорските организации гарантират, че възрастните хора и лицата с увреждания имат достъп до тази информация.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Храните и стоките за бездомни лица или за деца могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

3. Храните и стоките за най-нуждаещите се лица, по-специално за бездомни лица или деца, могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на най-нуждаещите се лица, по-специално бездомни лица или деца;

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

б) когато храните или основните потребителски стоки за ползване на най-нуждаещите се лица, по-специално бездомни лица или деца, се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

Изменение 20

Предложение за регламент

Член 27 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всеки официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва посредством електронна система за обмен на данни, създадена в съответствие с условията и реда, определени от Комисията с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 60, параграф 3.

4. Всеки официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва посредством електронна система за обмен на данни, създадена в съответствие с условията и реда, определени от Комисията с делегиран акт в съответствие с член 59.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 28 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавата членка определя национален публичен орган или структура, функционално независим(а) от управляващия орган и от сертифициращия орган, който/която да изпълнява ролята на одитиращ орган.

4. Държавата членка определя национален публичен орган или структура, функционално независим(а) от управляващия орган и от сертифициращия орган, който/която да изпълнява ролята на одитиращ орган. Националната служба за одит или националната сметна палата може да бъде определена за одитиращ орган.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) изготвя декларацията за управлението и годишното обобщение, посочени в член 56, параграф 5, букви а) и б) от Финансовия регламент.

д) изготвя декларацията за управлението и годишното обобщение, посочени в член 59, параграф 5, букви а) и б) от Финансовия регламент.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. да изготвя годишните отчети, посочени в член 56, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент;

2. да изготвя годишните отчети, посочени в член 59, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент;

Изменение 24

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В шестмесечен срок след приемането на оперативната програма одитиращият орган изготвя одитна стратегия за извършването на одити. В одитната стратегия се определя методологията на одита, метода за подбор на извадка за одити на операции и планирането на одити във връзка с текущата счетоводна година и двете следващи счетоводни години. Одитната стратегия се актуализира ежегодно от 2016 г. до и включително през 2022 г. Одитиращият орган представя одитната стратегия на Комисията при поискване.

4. В шестмесечен срок след приемането на оперативната програма одитиращият орган изготвя одитна стратегия за извършването на одити. В одитната стратегия се определя методологията на одита, метода за подбор на извадка за одити на операции и планирането на одити във връзка с текущата счетоводна година и двете следващи счетоводни години. Одитната стратегия се актуализира ежегодно от 2016 г. до и включително през 2022 г. Одитиращият орган представя одитната стратегия на Комисията. Комисията се оправомощава да изисква от одитиращия орган да направи промени в своята одитна стратегия, които според нея са необходими, за да се гарантира правилното извършване на одитите в съответствие с международно признатите стандарти за одит. При това искане Комисията гарантира, че одитът на изпълнението се взема предвид в достатъчна степен.

Изменение 25

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) одитно становище в съответствие с член 56, параграф 5 от Финансовия регламент;

a) одитно становище в съответствие с член 59, параграф 5 от Финансовия регламент;

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Комисията приема чрез актове за изпълнение образци на одитната стратегия, одитното становище и годишния контролен доклад, както и методология за метода за подбор на извадка, посочен в параграф 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 60, параграф 3.

6. Комисията приема чрез делегирани актове образци на одитната стратегия, одитното становище и годишния контролен доклад, както и методология за метода за подбор на извадка, посочен в параграф 4. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 59.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 33 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да изиска от дадена държава членка да предприеме необходимите действия с оглед осигуряване на ефективното функциониране на нейните системи за управление и контрол или правомерността на разходите в съответствие с настоящия регламент.

3. Комисията изисква от държавите членки да предприемат необходимите действия с оглед осигуряване на ефективното функциониране на техните системи за управление и контрол или правомерността на разходите в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетните задължения на Съюза по отношение на всяка оперативна програма се поемат на годишни вноски в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г. Решението на Комисията за приемане на оперативната програма се явява решение за финансиране по смисъла на член 81, параграф 2 от Финансовия регламент, а след нотифицирането си на засегнатата държава членка — правно задължение по смисъла на посочения регламент.

Бюджетните задължения на Съюза по отношение на всяка оперативна програма се поемат на годишни вноски в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г. Решението на Комисията за приемане на оперативната програма се явява решение за финансиране по смисъла на член 84, параграф 2 от Финансовия регламент, а след нотифицирането си на засегнатата държава членка — правно задължение по смисъла на посочения регламент.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 45 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За всяка година, считано от 2015 г. до и включително 2022 г., до 15 февруари на годината след края на счетоводния период определените органи представят на Комисията следните документи и информация в съответствие с член 56 от Финансовия регламент:

1. За всяка година, считано от 2015 г. до и включително 2022 г., до 15 февруари на годината след края на счетоводния период определените органи представят на Комисията следните документи и информация в съответствие с член 59 от Финансовия регламент:

а) заверените годишни отчети на съответните структури, определени съгласно член 32 и посочени в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент;

a) заверените годишни отчети на съответните структури, определени съгласно член 32 и посочени в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент;

б) декларацията за управлението, посочена в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент;

б) декларацията за управлението, посочена в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент;

в) годишното обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и слабостите, както и на предприетите или планирани корективни действия;

в) годишното обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително анализ на естеството и мащаба на грешките и слабостите, както и на предприетите или планирани корективни действия;

г) одитното становище от определения независим одитен орган, посочено в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент, придружено от контролен доклад, в който се представят констатациите от проведените одити за счетоводната година, обхваната в становището.

г) одитното становище от определения независим одитен орган, посочено в член 59, параграф 5 от Финансовия регламент, придружено от контролен доклад, в който се представят констатациите от проведените одити за счетоводната година, обхваната в становището.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи за операциите са на разположение на Комисията и на Европейската сметна палата при поискване за период от три години. Този тригодишен период започва да тече на 31 декември на годината на решението на Комисията за приемане на отчетите съгласно член 47 или най-късно на датата на окончателното плащане.

1. Управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи за операциите са на разположение на Комисията и на Европейската сметна палата при поискване за период от пет години. Този петгодишен период започва да тече на датата на окончателното плащане.

Този тригодишен период се прекъсва в случай на съдебно или административно производство или при надлежно обосновано искане на Комисията.

Този петгодишен период се прекъсва в случай на съдебно или административно производство или при надлежно обосновано искане на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се

Позовавания

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

19.11.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CONT

19.11.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Теодорос Скилакакис

3.12.2012 г.

Дата на приемане

23.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Зигмантас Балчитис, Зузана Бързобохата, Андреа Чешкова, Тамаш Дойч, Йенс Гайер, Гербен-Ян Гербранди, Ингеборг Гресле, Моника Луиза Маковей, Ян Мьолдер, Ева Ортис Вилеля, Моника Ханс Панайотова, Крешенцио Ривелини, Теодорос Скилакакис, Барт Стас, Михаел Тойрер

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Корнелис де Йонг, Карин Каденбах, Ивайло Калфин, Дерек Вон

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (27.3.2013)

на вниманието на комисия по заетост и социални въпроси

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Докладчик по становище: Юнус Омаржи

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът взема предвид решението на Съда на Европейския съюз от 13 април 2011 г., с което беше прекратена европейската програма за ННЛ, създадена през 1986 г. и съществувала повече от 25 години. Програмата действаше въз основа на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и функционираше посредством преразпределянето на селскостопанските излишъци на най-нуждаещите се лица. Докладчикът отхвърля споразумението на Европейския съвет относно многогодишната финансова рамка от 8 февруари 2013 г., с което този фонд беше намален от 3,5 на 2,5 милиарда евро. Той счита, че запазването на сумата в размера от настоящия период (2007-2013 г.), а именно 3,5 милиарда евро, представлява строг минимум, и че Фондът е трябвало да получи повече от 4,5 милиарда евро, като се има предвид, че приложното поле на програмата в същото време е било разширено както с включване на разпределянето и на стоки, така и с включване на седем нови държави членки. Въпреки това докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за създаване на нов фонд, който ще замести програмата за ННЛ, под наименованието Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Като последица от решението на Съда, предлаганият от Комисията нов фонд понастоящем е включен в обхвата на политиката на сближаване (член 174 от ДФЕС).

Борбата с бедността и социалното изключване са част от междусекторните и основополагащи цели на Европейския съюз (член 9 от ДФЕС и член 3 от Договора за Европейския съюз). Европейският съюз при това си е поставил за цел към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко в държавите членки.

Настоящото положение обаче остава твърде далеч от тази цел. През 2010 г. почти една четвърт от европейците (119,6 милиона) са били заплашени от бедност или социално изключване, а от тях 18 милиона са зависили почти всекидневно от хранителните пакети или безплатната храна, раздавана от доброволчески организации. Броят на лицата, които страдат от хранителни и материални лишения, нараства постоянно и тревожно през последните няколко години. Европейските граждани, които получават хранителна помощ, са все по-многобройни. Финансовата, икономическа и социална криза, която сполетя едновременно държавите членки, изправи Европейския съюз пред отговорност, свързана по-специално, с нарастването на неравенствата между богати и бедни, както в рамките на Европейския съюз като цяло, така и в отделните държави членки.

Основан на член 174 от ДФЕС, Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица цели именно да укрепи социалното сближаване и да се бори с бедността в рамките на Европейския съюз. Съюзът трябва следователно посредством този нов фонд да допринесе за по-качествено социално сближаване в рамките на Европейския съюз, като подкрепи националните схеми, насочени към предоставяне на нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица, като така допринесе за снижаване на предизвикващите все по-голяма тревога равнища на хранителни и материални лишения в рамките на Европейския съюз.

Във връзка с това докладчикът изразява редица резерви по отношение на първоначалното предложение на Европейската комисия.

Съфинансиране

В предложението на Комисията се предвижда държавите или местните органи да допълнят финансирането на програмата за ННЛ със суми в размер на 15%. Въпреки това, както подчертава и Комитетът на регионите, в текущия период на намаляване на публичните разходи е вероятно държавите и местните органи, които изпитват най-големи затруднения, да не бъдат в състояние да съфинансират програмата за ННЛ.

Административна тежест на Фонда

Наред с това, схемата за съфинансиране, както и общата схема за преразпределяне на хранителните продукти и основните материални стоки трябва да остане проста и ясна. Като приоритет на благотворителните организации трябва да бъде предоставена възможност да осъществяват работата си, като се отчете често доброволческият им характер. Регламентът трябва да запази връзка с регламента на програмата за ННЛ, която е в сила за 2012 г. и 2013 г. С оглед на това докладчикът предлага опростяване на Фонда и в частност премахването на сертифициращите органи, управляващите органи и одитиращите органи. Докладчикът предлага и премахване на критериите, които трябва да се определят от всяка държава членки относно това, кой може да бъде бенефициер на Фонда. Европейската комисия трябва да има доверие на държавите членки и доброволните организации, чиито дейности на разпределяне на хранителни и материални стоки са забележителни и могат да служат като пример.

Цели на програмата за ННЛ

Включването на материалното подпомагане е обосновано от факта, че най-нуждаещите се лица в Европа не само се нуждаят от храни, а са изправени и пред материални лишения. Ако предоставеният от държавните ръководители бюджет за програмата за ННЛ не позволява това, хранителните помощи трябва да останат при възможност приоритетът на схемата, по-специално с цел да се избегне разширяване на приложното поле, което би навредило на ефикасността на Фонда и неговите цели. Всъщност тъй като възможността за прехрана е средство за елементарна социална интеграция, хранителната помощ е съществена предпоставка за всички политики на борба срещу изключването. Във връзка с това докладчикът защитава идеята, че програмата за ННЛ приоритетно трябва да се съсредоточи върху разпределянето на хранителни продукти.

Тъй като солидарността е основна ценност на Европейския съюз, Фондът има стойност на символ във връзка със значението, което европейските граждани придават на Европейския съюз. Ако той обърне гръб на най-уязвимите и лиши от смисъл идеята за помощ за най-нуждаещите се, ще бъде подхранен нарастващият скептицизъм на хората по отношение на европейските институции.

Докладчикът е убеден, че Европейският парламент трябва да си сътрудничи с организациите, за да може Фондът да бъде ефективен и преди всичко в помощ на най-нуждаещите се лица и за благотворителните организации, които ежедневно работят за тях.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко.

(1) Като се има предвид, че снабдяването с хранителни стоки и земеделски продукти има голяма стойност и представлява значителна помощ за най-нуждаещите се лица и като се вземе предвид, че в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) От 1987 г. насам, след особено сурова зима в Европа, Съюзът предоставя на най-нуждаещите се граждани пряка хранителна помощ от селскостопанските запаси чрез благотворителни организации. Временната помощ от този период е утвърден с европейски регламент, а именно Европейската програма за помощ на най-нуждаещите се. Успоредно се нея се развиват други източници на продоволствено осигуряване, като например местните или регионалните супермаркети, партньорства с местните селскостопански производители, солидарни ресторанти и бакалии и др.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) На 29 октомври 1992 г. програмата за помощ за най-нуждаещите се лица (PEAD) беше консолидирана с правилник за прилагане

Изменение 4

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в) В Европейския съюз през 2010 г. близо 119,6 милиона лица, от които 25 милиона деца, са се намирали в риск от социално изключване или от бедност, 40 милиона от тези хора са жертви на тежки материални лишения, а 4,1 милиона нямат жилище, което представлява увеличение с почти 4 милиона души в сравнение с предишната година. От тези 119,6 милиона души, 18 милиона зависят почти всекидневно от хранителните пакети или безплатната храна, раздавана от доброволчески организации.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки материални лишения се увеличава, като често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

(2) Като взема предвид разрастването на бездомността и на броя на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки хранителни и/или материални лишения, както и че често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) има за цел да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността и социалното изключване в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на всички форми на лишения и бедност.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Продоволствената сигурност е основно право на човека, което се осъществява чрез наличието, използването и стабилността във времето на здравословна, достатъчна, подходяща и питателна храна и достъпа до такава храна;

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките и на храните, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Разпоредбите за Фонда, във вида, в който са приети от Европейския парламент в резолюцията му от 19 януари 2012 г., гарантират съгласуваност със стратегиите и мерките, предназначени за намаляване на разхищаването на храни по цялата верига на доставки, за подобряване на ефикасността на всички стъпала по веригата и за повишаване на обществената информираност по този важен въпрос.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да определи целесъобразна финансова рамка, Комисията следва да установи чрез актове за изпълнение годишно разпределение на глобалните средства по държави членки, като използва обективен и прозрачен метод, който отразява различията по отношение на бедността и материалните лишения.

(7) За да определи целесъобразна финансова рамка, Комисията следва да установи чрез актове за изпълнение годишно разпределение на глобалните средства по държави членки, като използва обективен и прозрачен метод, който отразява различията в развитието на регионите, по отношение на бедността, относителната бедност и материалните и/или хранителни лишения, които съществуват в рамките на всяка държава членка, като във всяка държава членка се вземат предвид броят на лицата, които могат да се считат за най-нуждаещи се, и сумите, предоставени на държавите членки, участващи в програмата за най-нуждаещите се лица.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на хранителни и/или материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното, бързо и ефикасно изпълнение на оперативната програма, най-вече по отношение на борбата с разхищаването на храни.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Държавите членки следва да имат възможност да отдават предпочитание на продукти с произход от Съюза.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) С цел ефикасно и ефективно изпълнение на мерките, финансирани от Фонда, е необходимо да се насърчава сътрудничеството между местните и регионални власти и организациите, представляващи гражданското общество. Поради това държавите членки следва да поощряват участието на всички заинтересовани страни в изготвянето и прилагането на мерките, финансирани от Фонда.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се увеличи максимално ефективността на Фонда, по-специално по отношение на условията в различните държави членки, е целесъобразно да се определи процедура за евентуални изменения на оперативната програма.

(9) С цел да се увеличи максимално ефективността на Фонда, по-специално по отношение на условията в различните държави членки, е целесъобразно да се определи процедура за евентуални изменения на оперативната програма, като в същото време се вземат предвид становищата на неправителствените организации, свързани с работата на програмата.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Обмяната на опит и добри практики има значителна добавена стойност и Комисията следва да допринася за нейното осъществяване.

(10) Обмяната на опит и добри практики, както и социалните иновации имат значителна добавена стойност и Комисията и компетентните органи на държавите членки следва да гарантират тяхното осъществяване и насърчаване, включително като организират дейности на обучение и като развият платформа на сътрудничество на равнището на Съюза, която включва всички заинтересовани страни.

.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на оперативните програми и за да бъде оценена ефективността и ефикасността на Фонда, следва да бъдат направени предварителни и последващи оценки. Тези оценки следва да бъдат допълнени с проучвания на най-нуждаещите се лица, ползвали подпомагане от оперативната програма, и ако е необходимо, с оценки в течение на програмния период. В това отношение следва да бъдат определени отговорностите на държавите членки и на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на оперативните програми и за да бъде оценена ефективността и ефикасността на Фонда, следва да бъдат направени оценки.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза и какъв резултат се постига с тяхна помощ. За да се осигури разпространяване на широка основа на информация за постиженията на Фонда и да се гарантира достъпът до възможности за финансиране и тяхната прозрачност, следва да бъдат определени подробни правила за информацията и комуникацията, особено по отношение на отговорностите на държавите членки и бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза и какъв резултат се постига с тяхна помощ. За да се осигури публичност и разпространяване на широка основа на информация за постиженията на Фонда и да се гарантира достъпът до възможности за финансиране и тяхната прозрачност, следва да бъдат определени опростени правила за информацията, комуникацията и рекламата, както и отговорностите на местните и регионалните органи в държавите членки и бенефициерите в това отношение.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Необходимо е да се определи максималното равнище на съфинансиране от Фонда за оперативните програми, за да се даде възможност за мултиплициращ ефект от средствата на Съюза, като същевременно се работи за подобряване на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения.

(15) Необходимо е да се определи максималното равнище на съфинансиране от Фонда за оперативните програми, за да се даде възможност за мултиплициращ ефект от средствата на Съюза, като същевременно се гарантира гъвкавост при работата за подобряване на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В целия Съюз следва да се прилагат единни и справедливи правила относно периода на допустимост, операциите и разходите на Фонда. Условията за допустимост следва да отразяват специфичното естество на целите на Фонда и групите от населението, с които той работи, по-специално чрез адекватни условия относно допустимостта на операциите, формите на подкрепа и правилата и условията за възстановяване на средства.

(16) В целия Съюз следва да се прилагат единни, справедливи и опростени правила относно периода на допустимост, операциите и разходите на Фонда. Условията за допустимост следва да отразяват специфичното естество на целите на Фонда и групите от населението, с които той работи, по-специално чрез опростени и адекватни условия относно допустимостта на операциите, формите на подкрепа и правилата и условията за възстановяване на средства.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчават задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

(17) В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси остава благоприятен вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани, в допълнение към настоящия Фонд, в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчават задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка, продажба на по-ниски цени и/или даряването им за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

 

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а) С цел осигуряване на широка подкрепа за най-нуждаещите се лица, държавите членки следят за премахването на всички пречки, които могат ненужно да ограничат даренията на храна или на основни стоки от предприятия за хранителните банки и организациите с нестопанска цел, чиято основна дейност е помощ за най-нуждаещите се.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В съответствие с принципа на споделеното управление държавите членки следва да носят основната отговорност — чрез своите системи за управление и контрол — за изпълнението и контрола на своите оперативни програми.

(19) В съответствие с принципа на споделеното управление държавите членки следва да носят основната отговорност — чрез своите системи за управление и контрол — за изпълнението и контрола на своите оперативни програми, като се стремят постоянно да гарантират ефикасност и намаляване на бюрокрацията.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Държавите членки следва да определят управляващ орган, сертифициращ орган и функционално независим одитиращ орган за своите оперативни програми. С цел да се предвиди гъвкавост за държавите членки при изграждането на системите за контрол е целесъобразно да се предвиди възможността функциите на сертифициращия орган да се изпълняват от управляващия орган. Държавите членки следва също така да могат да определят междинни звена, които да изпълняват определени задачи на управляващия или на сертифициращия орган. В такъв случай държавите членки следва да определят ясно техните съответни отговорности и функции.

(21) Държавите членки следва да определят за своите оперативни програми компетентни органи, които да гарантират добро управление на Фонда. Държавите членки следва да предприемат подходящи административни и физически проверки и да предвидят санкции в случай на нередности, така че да гарантират, че оперативните програми функционират в съответствие с приложимите правила.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на Фонда и следователно изпълнява значителен брой функции, свързани с управлението на оперативната програма и нейния мониторинг, финансово управление и контрол, както и с подбора на проекти. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

заличава се

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Сертифициращият орган следва да изготвя и подава до Комисията заявления за плащане. Той следва да изготвя годишните отчети и да сертифицира тяхната пълнота, точност и достоверност, както и че записаните в отчетите разходи съответстват на приложимите правила на Съюза и на националните правила. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

заличава се

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Одитиращият орган следва да гарантира провеждането на одити на системите за управление и контрол, на подходяща извадка от операции и на годишните отчети. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

заличава се

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Без да се засягат правомощията на Комисията по отношение на финансовия контрол, следва да се гарантира сътрудничеството между държавите членки и Комисията в рамките на настоящия регламент и да се установят критерии, които да позволят на Комисията да определи в контекста на стратегията си за контрол на националните системи степента на увереност, която тя следва да получи от националните одитиращи органи.

заличава се

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Следва да бъдат определени правомощията и отговорностите на Комисията да проверява ефективното действие на системите за управление и контрол и да изисква от държавите членки действия. Комисията следва да има и правомощието да провежда одити, съсредоточаващи се върху въпроси във връзка с доброто финансово управление, с цел да прави изводи относно резултатите от дейността на Фонда.

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се осигури ефективно управление на програмата, е необходимо да се установят общи норми за исканията за междинни плащания, плащането на годишния остатък и окончателни плащания.

(27) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се осигури ефективно управление на програмата, е необходимо да се установят общи опростени норми за исканията за междинни плащания, плащането на годишния остатък и окончателни плащания.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на мащаба на подкрепата на Съюза от Фонда. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като част от одитна извадка. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган. Освен това при определянето на обхвата на одитите следва да се отчита в пълна степен целта на Фонда и характеристиките на групите от населението, които са целеви за него.

(35) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на мащаба на подкрепата на Съюза от Фонда. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като част от одитна извадка. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган. Освен това при определянето на обхвата на одитите следва да се отчита в пълна степен целта на Фонда, характеристиките на групите от населението, които са целеви за него и доброволческият характер на организациите бенефициери.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41а) С цел да се избегне рязкото намаляване на хранителната помощ в случай на забавяне на влизането в сила на настоящия регламент в началото на 2014 г., Комисията предприема необходимите временни мерки, за да гарантира, че лицата, които зависят от хранителните помощи, няма да пострадат от недостиг на храна.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (наричан по-долу „Фондът“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се определят неговите цели, обхвата на подкрепата, която той оказва, наличните финансови средства и критериите за тяхното заделяне и се установяват необходимите правила, за да се гарантира ефективността на Фонда.

1. С настоящия регламент се създава Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (наричан по-долу „Фондът“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се определят неговите цели, обхвата на подкрепата, която той оказва, наличните финансови средства и критериите за тяхното заделяне и се установяват необходимите правила, за да се гарантира ефикасността и опростеното функциониране на Фонда. .

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, приети от националите компетентни органи или определени от партньорските организации и одобрени от компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена от националните, регионални и местни компетентни органи в сътрудничество с партньорските организации;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „партньорски организации“ означава публичноправни организации или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храните или стоките на най-нуждаещите се лица и чиито операции са избрани от управляващия орган в съответствие с член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава публичноправни организации или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храните и/или стоките на най-нуждаещите се лица и чиито операции са избрани от управляващия орган в съответствие с член 29, параграф 3, буква б);

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „бенефициер“ означава публична или частна структура, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции;

(6) „бенефициер“ означава организация с нестопанска цел, публична или частна структура, с изключение на търговско предприятие, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции;

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните или стоките и/или ползващи се от съпътстващите мерки;

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните и/или стоките и/или ползващи се от съпътстващите мерки;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „междинно звено“ означава всяка публична или частна структура, която действа на отговорността на управляващ или сертифициращ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициери;

(9) „междинно звено“ означава всяка организация с нестопанска цел, всяка публична или частна структура, с изключение на търговско предприятие, която действа на отговорността на управляващ или сертифициращ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициери;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фондът насърчава социалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното и териториалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица и развива местните и регионални вериги за хранителни доставки в полза на най-нуждаещите се. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални, регионални и местни програми, чрез които на най-нуждаещите се лица се разпределят хранителни продукти, които отговарят на изисквания за качество, и основни потребителски стоки за лично ползване на най-нуждаещите се. Разпределянето се осигурява от партньорски организации, избрани от държавите членки, като поне част от тяхната дейност се основава на разпределянето на хранителни и/или селскостопански продукти на най-нуждаещите се.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Подкрепата от Фонда се реализира в тясно сътрудничество между Комисията и държавите членки.

(3) Подкрепата от Фонда се реализира от държавите членки в тясно сътрудничество с Комисията.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Уредбата за дейността и използването на средствата от Фонда и по-специално финансовите и административните ресурси, необходими във връзка с отчитането, оценяването, управлението и контрола, отчитат принципа на пропорционалност от гледна точка на отпуснатата подкрепа.

(5) Уредбата за дейността и използването на средствата от Фонда и по-специално финансовите и административните ресурси, необходими във връзка с отчитането, оценяването, управлението и контрола, отчитат принципа на пропорционалност от гледна точка на отпуснатата подкрепа и конкретния характер на целите.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда, по-специално чрез мониторинг, докладване и оценка.

(8) Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда по време на етапа на планиране, както и после в етапа на мониторинг, докладване и оценка. Наред с това те следят за лекотата на неговото прилагане за партньорските организации и за бенефициерите, както и за информирането на населението относно изпълнението и използването на Фонда.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията и държавите членки изпълняват съответните си роли по отношение на Фонда с цел да намалят административната тежест за бенефициерите.

(9) С оглед на благотворителния и често доброволен характер на подпомагането за най-нуждаещите се, Комисията и държавите членки изпълняват съответните си роли по отношение на Фонда с постоянна цел да намалят административната тежест за бенефициерите, да установят прости правила за функциониране, с цел опростяване във възможно най-голяма степен на системите на управление, които са в тежест за партньорските организации и/или бенефициерите, и да им осигурят лесен и бърз достъп до помощите.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Комисията и държавите членки гарантират насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола на различните етапи от дейността на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на получаването на достъп до Фонда.

(10) Комисията и държавите членки гарантират насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола на различните етапи от дейността на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на пол, етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на получаването на достъп до Фонда и свързаните програми или операции.

 

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите избират хранителните продукти и стоките въз основа на обективни критерии. При критериите за избор на хранителни продукти и, където е приложимо — на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите избират хранителните продукти и стоките въз основа на обективни критерии, които отговарят на стандартите за качество. Критериите за избор на хранителни продукти имат за цел да подпомогнат местните продукти. Организациите или асоциациите, които отговарят за разпространението на храни, следят доколкото това е възможно за здравословното и балансирано хранене на крайните бенефициери, както и за целите на общественото здраве и продоволствената сигурност. При критериите за избор на хранителни продукти и, където е приложимо — на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни на всеки етап от веригата на доставки.

 

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Местните и регионални органи, в партньорство с неправителствени организации, могат да създадат мрежи на местно, регионално и трансгранично управление с цел използване на регионалните хранителни продукти, трайни и нетрайни, които не се предлагат на пазара от хранителните вериги.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) население, засегнато от тежки материални лишения;

a) население, засегнато от недостиг на храни

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) население, засегнато от тежки материални лишения

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) население, живеещо в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност.

б) население, живеещо в домакинства с много ниски доходи и нисък интензитет на икономическа активност.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) населението, което живее под прага на относителната бедност, т.е. процентът от населението, живеещо в домакинства, които не разполагат с доходи, равни на поне 60% от средния национален доход;

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма - разработена в тясно сътрудничество с компетентните регионални и местни органи и други публични органи, както и организации, ангажирани или натоварени да представляват гражданското общество, да се борят срещу бедността и да насърчават недискриминацията - обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) вида(видовете) материално лишение, по които ще се работи в рамките на оперативната програма, мотивация за техния избор, както и описание за всеки от тях на основните характеристики и цели на разпределянето на храни или стоки и на съпътстващите мерки, които ще се предоставят, като се отчитат резултатите от предварителната оценка, извършена в съответствие с член 14;

a) вида(видовете) хранително и/или материално лишение, по които ще се работи в рамките на оперативната програма, както и основните характеристики и цели на разпределянето на здравословни и качествени храни и стоки и на съпътстващите мерки,

 

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) план за действие в полза на развитието на местни и регионални вериги на хранителни доставки в полза на най-нуждаещите се;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) план за действие в полза на намаляването на разхищението на храни;

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) описание на съответната(ните) национална(и) програма(и) за всеки вид материално лишение, по който ще се работи;

б) описание на съответната(ните) национална(и) програма(и) за всеки вид хранително и/или материално лишение, по който ще се работи;

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) критериите за подбор на партньорски организации, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) описание на механизма, по който ще се определят критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

в) описание на критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) критериите за подбор на операции и описание на механизма за подбор, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

заличава се

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) критериите за подбор на партньорски организации, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи.

заличава се

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) описание на механизма, който се използва, за да се гарантира допълващия ефект от дейността на Фонда по отношение на Европейския социален фонд;

заличава се

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) описание на разпоредбите за изпълнението на оперативната програма, като в тях се посочва управляващият орган, сертифициращият орган, където е приложимо, одитиращият орган и структурата, към която Комисията ще прави плащания, както и описание на процедурата за мониторинг;

заличава се

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) описание на предприетите мерки за привличане при подготовката на оперативната програма на компетентните регионални, местни и други публични органи, както и на структурите, представляващи гражданското общество и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията;

з) описание на участието при подготовката на оперативната програма на компетентните регионални и местни органи, на представителните им организации и други публични органи, както и на структурите, представляващи гражданското общество и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията;

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1– буква й) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) таблица, в която за целия програмен период се посочва размерът на бюджетните кредити по отношение на подкрепата от оперативната програма за всеки вид материално лишение, по който ще се работи, както и съответстващите съпътстващи мерки.

ii) таблица, в която за целия програмен период се посочва размерът на бюджетните кредити по отношение на подкрепата от оперативната програма за всеки вид хранително и/или материално лишение, по който ще се работи, както и съответстващите съпътстващи мерки.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Партньорските организации, посочени в буква д), които пряко доставят храните или стоките, предприемат от своя страна действия, допълващи предоставянето на материално подпомагане и насочени към социалната интеграция на най-нуждаещите се лица, независимо дали тези действия се подпомагат от Фонда или не.

Партньорските организации, посочени в буква б а), които пряко доставят храните и тези, които разпространяват храните и/или стоките, предприемат от своя страна действия, допълващи предоставянето на материално подпомагане и насочени към социалната интеграция на най-нуждаещите се лица, независимо дали тези действия се подпомагат от Фонда или не.

 

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Оперативните програми се изготвят от държавите членки или от орган, определен от тях, в сътрудничество с компетентните регионални, местни и други публични органи, както и със структурите, представляващи гражданското общество, и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията.

2. Оперативните програми се изготвят от държавите членки или от орган, определен от тях, в сътрудничество с компетентните регионални и местни органи, на представителните им организации и други публични органи, както и със структурите, представляващи гражданското общество, и структурите, отговарящи за насърчаване на равенството и недискриминацията.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки изготвят своите оперативни програми в съответствие с образеца, поместен в приложение І.

заличава се

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията прави оценка на съгласуваността на оперативната програма с настоящия регламент и на нейния принос към целите на Фонда, като има предвид предварителната оценка, извършена в съответствие с член 14.

1. Комисията, като има предвид критериите за подбор, приети от държавите членки, прави оценка на съгласуваността на оперативната програма с настоящия регламент и на нейния принос към целите на Фонда.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До три месеца след датата на подаване на оперативната програма Комисията може да направи коментари. Държавата членка предоставя на Комисията цялата необходима допълнителна информация и, когато е целесъобразно, преразглежда предложената оперативна програма.

2. До два месеца след датата на подаване на оперативната програма Комисията може да направи коментари. Държавата членка предоставя на Комисията цялата необходима допълнителна информация и, когато е целесъобразно, преразглежда предложената оперативна програма.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При условие че евентуалните коментари, направени от Комисията в съответствие с параграф 2, са отчетени в задоволителна степен, Комисията одобрява с акт за изпълнение оперативната програма не по-късно от шест месеца след официалното й предаване от държавата членка, но не по-рано от 1 януари 2014 г.

3. При условие че евентуалните коментари, направени от Комисията в съответствие с параграф 2, са отчетени в задоволителна степен, Комисията одобрява с акт за изпълнение оперативната програма не по-късно от три месеца след официалното й предаване от държавата членка, но не по-рано от 1 януари 2014 г.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията оценява информацията, предоставена в съответствие с параграф 1, като взема предвид представената от държавата членка мотивация. Комисията може да направи коментари, като държавата членка предоставя на Комисията цялата необходима допълнителна информация.

2. Комисията оценява информацията, предоставена в съответствие с параграф 1, като взема предвид представената от държавата членка мотивация. Комисията може, в срок от два месеца, да направи коментари, като държавата членка предоставя на Комисията цялата необходима допълнителна информация.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията одобрява чрез акт за изпълнение изменението на оперативната програма не по-късно от пет месеца след официалното му подаване от държавата членка, при условие че евентуалните коментари, направени от Комисията, са били взети предвид в задоволителна степен.

3. Комисията одобрява чрез акт за изпълнение изменението на оперативната програма не по-късно от три месеца след официалното му подаване от държавата членка, при условие че евентуалните коментари, направени от Комисията, са били взети предвид в задоволителна степен.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията изгражда платформа на равнището на Съюза с цел да улеснява обмяната на опит, изграждането на капацитет и контакти и разпространяването на съответните резултати в областта на нефинансовата помощ за най-нуждаещите се лица.

Комисията изгражда платформа на равнището на Съюза с цел да улеснява обмяната на опит и ноу-хау, изграждането на капацитет и контакти, въвеждането на дистрибуторски мрежи на цялата европейска територия и в частност в зоните на територията на всяка държава членка с най-висока степен на бедност и изключване, развитието на транснационални и трансгранични дейности, както и разпространяването на съответните иновативни резултати в областта на разпределянето на хранителни продукти и стоки за най-нуждаещите се лица. Тя използва платформата, за да интегрира и да създаде контакти между организации, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, както и партньорските организации и бенефициерите на равнището на всяка държава членка. Тя създава и управлява публичен интернет сайт, който е специално посветен на тази платформа. Сайтът представя в частност различните партньорски организации, техните дейности и действия на цялата европейска територия, включително в най-отдалечените региони. Сайтът представя също така всички документи и данни, свързани с дейностите и работата на платформата.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, относно изпълнението на подкрепата от Фонда.

Освен това поне веднъж годишно Европейската комисия провежда консултации с организациите, които представляват партньорските организации на равнището на Съюза, и с основните партньорски организации на равнището на всяка държава членка относно изпълнението и лесното ползване на подкрепата от Фонда. Тя прави равносметка и представя резултатите от тези консултации на интернет сайта, посветен на платформата.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изготвят годишния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията, включително със списъка с общите показатели за използваните ресурси и постигнатите резултати.

заличава се

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Годишните доклади за изпълнението се считат за приемливи, при условие че съдържат цялата информация, изисквана съгласно образеца, посочен в параграф 2, включително и общите показатели. В срок от 15 работни дни от датата на получаването на годишния доклад за изпълнението Комисията уведомява съответната държава членка, ако счита, че той е неприемлив. Ако Комисията не изпрати тази информация в рамките на посочения срок, докладът се счита за приемлив.

заличава се

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изготвят окончателния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията.

заличава се

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията разглежда окончателния доклад за изпълнението и информира държавата членка за своите коментари в срок от пет месеца от получаването на окончателния доклад.

Комисията разглежда окончателния доклад за изпълнението и информира държавата членка за своите коментари в срок от три месеца от получаването на окончателния доклад.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Чрез акт за изпълнение Комисията приема образец на годишния доклад за изпълнението, включително списък на общите показатели, и образец на окончателния доклад за изпълнението. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

6. Чрез акт за изпълнение Комисията приема образец на годишния доклад за изпълнението и образец на окончателния доклад за изпълнението. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Комисията може да отправи към дадена държава членка коментари относно изпълнението на оперативната програма. Управляващият орган информира Комисията в срок от три месеца за предприетите корективни мерки.

7. Комисията може да отправи към дадена държава членка коментари относно изпълнението на оперативната програма.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Управляващият орган публикува обобщение на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението.

заличава се

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително и на данни, свързани с общите показатели, посочени в член 11.

1. Държавите членки осигуряват средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

заличава се

Оценка по време на програмния период

 

1. По време на програмния период управляващият орган може да извършва оценки на ефективността и ефикасността на оперативната програма.

 

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с образеца, предоставен от Комисията, управляващият орган извършва структурирано проучване на крайните получатели. Комисията приема образеца чрез акт за изпълнение. Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

 

3. Комисията може да прави оценка на оперативните програми по своя собствена инициатива.

 

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и на опростеността на управлението на програмите по отношение на ограниченията върху изпълнението им, на поставените цели и на постигнатите резултати, на финансовите нужди, представени от партньорските организации и бенефициерите във връзка с разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят информация за подкрепяните от Фонда действия и ги популяризират. Информацията е насочена към най-нуждаещите се лица, медиите и широката общественост. В нея се изтъква ролята на Съюза и се гарантира видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Европейската комисия и държавите членки предоставят информация за изпълнението на Фонда и начините за използване на фондовете и популяризират финансираните от Фонда действия, по-специално посредством платформата или създаването на място на информационни пунктове на местно и регионално равнище. Информацията е насочена към най-нуждаещите се лица, медиите и широката общественост. В нея се изтъква ролята на Съюза, гарантира се видимостта на подкрепата от Фонда и се подчертава ролята на доброволците от организациите бенефициери и партньори.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се гарантира прозрачността на подкрепата от Фонда управляващият орган поддържа списък на операциите, подкрепени от Фонда, в CSV или XML формат, като достъпът до списъка става през уебсайт. В списъка се съдържа информация поне за името на бенефициера, неговия адрес и размера на заделеното за него финансиране от Съюза, както и видовете материални лишения, по които той работи.

С цел да се гарантира прозрачността на подкрепата от Фонда компетентният орган поддържа списък на операциите, подкрепени от Фонда, в CSV или XML формат, като достъпът до списъка става през уебсайт.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Списъкът на операциите се актуализира поне веднъж на всеки дванадесет месеца.

Списъкът на операциите се актуализира поне веднъж на всеки шест месеца.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, на видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни, стоки и евентуално съпътстващи мерки, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето.

По време на изпълнението на дадена операция организациите бенефициери и партньорските организации поставят или европейско знаме, или плакат (поне с размер А3) с информация относно операцията, включително относно финансовата подкрепа, предоставена от Европейския съюз.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициера и партньорската организация, се потвърждава подкрепата от Фонда за операцията чрез поставяне на емблемата на Съюза и упоменаване на Европейския съюз и на Фонда.

4. При мерките за информация и комуникация, предприети от бенефициера и партньорската организация и свързани с финансова операция на Европейския съюз, се потвърждава подкрепата от Фонда за операцията чрез поставяне на емблемата на Съюза и упоменаване на Европейския съюз и на Фонда.

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управляващият орган информира бенефициерите за публикуването на списъка с операциите в съответствие с параграф 2. Управляващият орган предоставя комплекти с информационни материали и материали за осигуряване на публичност, включително образци в електронен формат, за да помогне на бенефициерите и партньорските организации да изпълнят своите задължения, посочени в параграф 3.

5. Компетентният орган информира бенефициерите за публикуването на списъка с операциите в съответствие с параграф 2. Компетентният орган предоставя комплекти с информационни материали и материали за осигуряване на публичност, включително образци в електронен формат и стикери с изображение на знамето на Съюза, за да помогне на бенефициерите и партньорските организации да изпълнят своите задължения, посочени в параграф 3.

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. При обработката на лични данни в съответствие с настоящия член управляващият орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

6. При обработката на лични данни в съответствие с настоящия член компетентният орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват правилата за защита на личните данни и разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ставката на съфинансиране на нивото на оперативната програма не може да надвишава 85% от допустимите публични разходи.

1. Ставката на съфинансиране на нивото на оперативната програма не надвишава:

 

a) 85% от общите разходи;

 

б) 95% от общите разходи в случай на подкрепа в държавите членки, които отговарят на условията за това, от Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF), Европейския механизъм за стабилност (ESM) или Кохезионния фонд.

 

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Даден разход е допустим за получаване на подкрепа от оперативната програма, ако той е направен и платен от бенефициер между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2022 г.

1. Даден разход е допустим за получаване на подкрепа от оперативната програма, ако той е направен и платен от бенефициер между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Не се избират за финансиране от оперативната програма операции, които са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на заявление за финансиране по оперативната програма от страна на бенефициера до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициера или не.

2. Не се избират за финансиране от оперативната програма операции, които са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на заявление за финансиране по оперативната програма от страна на бенефициера до компетентния орган, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициера или не.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Храните и стоките за бездомни лица или за деца могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

Храните и стоките за най-нуждаещите се лица могат да бъдат закупувани от самите партньорски организации.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те могат да бъдат закупувани и от публичен орган и да бъдат предоставяни безвъзмездно на партньорските организации. В такъв случай храните могат да бъдат набавяни посредством използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба, извършена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на партньорските организации. Сумите, получени от трансакции по отношение на тези запаси, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчат задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата, предвидени в член 18 от настоящия регламент.

Те могат да бъдат закупувани и от публичен орган и да бъдат предоставяни безвъзмездно на партньорските организации. В такъв случай храните могат да бъдат набавяни посредством използването на продукти от интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба, извършена в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № … (ООП), при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на партньорските организации. Сумите, получени от транзакции по отношение на тези запаси, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчат задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата, предвидени в член 18 от настоящия регламент, и допълват бюджета на Фонда.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Материалното подпомагане се предоставя на най-нуждаещите се лица безвъзмездно.

4. Когато се изисква цена от крайните бенефициери, тя не може да надвишава 10% от пазарната цена.

 

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца;

a) разходи за закупуване на храни и основни потребителски стоки за лично ползване на крайните бенефициери;

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица или на деца се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

б) когато храните или основните потребителски стоки за лично ползване на крайните бенефициери се закупуват от публичен орган и се предоставят на партньорски организации, разходи за транспортирането на храните и стоките до складовете на партньорските организации под формата на единна ставка в размер на 1 % от разходите, посочени в буква а);

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) разходи за дейности за социално приобщаване, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят пряко материалното подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а);

г) разходи за дейности за социално приобщаване, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят пряко или непряко хранително и/или материално подпомагане на крайните бенефициери, под формата на единна ставка в размер на 5 % от разходите, посочени в буква а);

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системите за управление и контрол осигуряват:

заличава се

a) описание на функциите на всяка структура, участваща в управлението и контрола, и разпределението на функциите в рамките на всяка структура;

 

б) спазване на принципа на разделение на функциите в рамките на тези структури и между тях;

 

в) процедури за гарантиране на правомерността и редовността на декларираните разходи;

 

г) компютризирани системи за счетоводство, съхраняване и предаване на финансови данни и данни за показателите с цел мониторинг и докладване;

 

д) системи за докладване и мониторинг, в случаите, в които отговорната структура е възложила изпълнението на задачи на друга структура;

 

е) механизми за извършване на одит на функционирането на системите за управление и контрол;

 

ж) системи и процедури за осигуряване на надеждна одитна следа;

 

з) предотвратяване, откриване и коригиране на нередности, включително и на измами, и събиране на неправомерно платени суми, заедно с всички дължими лихви.

 

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26 а

 

Държавите членки извършват административни и физически проверки, за да гарантират изпълнението на оперативните програми в съответствие с приложимите правила, и определят санкциите, приложими в случаи на нередности.

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 27

заличава се

Отговорности на държавите членки

 

1. Държавите членки изпълняват задълженията си по отношение на управлението, контрола и одита и поемат произтичащите от това отговорности, определени в правилата относно съвместното управление, съдържащи се във Финансовия регламент и в настоящия регламент. В съответствие с принципа за съвместно управление държавите членки са отговорни за управлението и контрола на програмите.

 

2.

 

Държавите членки предотвратяват, откриват и коригират нередностите и събират неправомерно изплатените суми, заедно с лихвите за просрочени плащания. Те съобщават за тези нередности на Комисията и я информират редовно за напредъка на свързаните административни и съдебни производства.

 

Когато неправомерно платените на даден бенефициер суми не могат да бъдат събрани и това е в резултат на грешка или на небрежност от страна на държава членка, държавата членка отговаря за възстановяването на съответните суми към общия бюджет на Съюза.

 

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 59, определящ подробни правила относно задълженията на държавите членки, посочени в настоящия параграф.

 

3. Държавите членки създават и прилагат процедура за независимо разглеждане и разрешаване на жалби във връзка с подбора и изпълнението на съфинансираните от Фонда операции. Държавите членки съобщават резултатите от такива разглеждания на Комисията при поискване.

 

4. Всеки официален обмен на информация между държавите членки и Комисията се извършва посредством електронна система за обмен на данни, създадена в съответствие с условията и реда, определени от Комисията с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 60, параграф 3.

 

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

заличава се

Определяне и организация на структурите за управление и контрол

 

1. Държавата членка определя национален публичен орган или структура за управляващ орган.

 

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, държавата членка определя национален публичен орган или структура за сертифициращ орган.

 

3. Държавата членка може да определи управляващ орган, който изпълнява в допълнение функциите на сертифициращия орган.

 

4. Държавата членка определя национален публичен орган или структура, функционално независим(а) от управляващия орган и от сертифициращия орган, който/която да изпълнява ролята на одитиращ орган.

 

5. При условие че е спазен принципът за разделение на функциите, управляващият орган, сертифициращият орган, когато е приложимо, и одитиращият орган могат да бъдат част от един и същ публичен орган или структура.

 

6. Държавата членка може да определи едно или няколко междинни звена, които да извършват определени задачи на управляващия или на сертифициращия орган на отговорността на този орган. Съответните договорености между управляващия орган или сертифициращия орган и междинните звена се оформят официално в писмена форма.

 

7. Държавата членка или управляващият орган може да повери управлението на част от оперативна програма на междинно звено чрез споразумение в писмена форма между междинното звено и държавата членка или управляващия орган. Междинното звено предоставя гаранции за платежоспособността си и компетенциите си в съответната област, както и за своето административно и финансово управление.

 

8. Държавата членка определя писмено правила, уреждащи нейните отношения с управляващия орган, сертифициращия орган и одитиращия орган, отношенията между тези органи и отношенията на тези органи с Комисията.

 

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 32

заличава се

Процедури за определяне на управляващи и сертифициращи органи

 

1. В шестмесечен срок от приемането на решението за приемане на оперативната програма държавите членки нотифицират Комисията за датата, на която е определен управляващият орган и — когато е приложимо — сертифициращият орган, и за формата, под която е станало това.

 

2. Определянето на органи, посочено в параграф 1, се основава на доклад и становище от независим одитен орган, който оценява системата за управление и контрол, включително ролята на междинните звена в нея, и нейното съответствие с членове 26, 27, 29 и 30 в съответствие с критерии относно вътрешната среда, дейностите за контрол, информация и комуникация и мониторинга, определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 59.

 

3. Независимият орган провежда дейността си в съответствие с международно признатите стандарти за одит.

 

4. Държавите членки могат да вземат решение управляващ орган или сертифициращ орган, който е бил определен за такъв във връзка със съфинансирана от ЕСФ оперативна програма съгласно Регламент (ЕС) № [РОР], да се счита за определен за такъв орган за целите на настоящия регламент.

 

В двумесечен срок от получаване на нотификацията, посочена в параграф 1, Комисията може да поиска доклада и становището на независимия одитен орган и описанието на системата за управление и контрол.

 

Комисията може да представи коментари в срок от два месеца от получаването на тези документи.

 

5. Държавата членка наблюдава дейността на определения за управляващ или сертифициращ орган и прекратява статута му на такъв орган с официално решение, ако той вече не отговаря на един или повече от критериите, посочени в параграф 2, освен ако органът не предприеме необходимите корективни действия в рамките на изпитателен период, който следва да бъде определен от държавата членка в зависимост от сериозността на проблема. Държавата членка незабавно нотифицира Комисията за определянето на изпитателен период по отношение на определения за управляващ или сертифициращ орган, както и за всяко свое решение за оттегляне на неговия статут като такъв орган.

 

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 34

заличава се

Сътрудничество с одитиращия орган

 

1. Комисията си сътрудничи с одитиращите органи за координацията на техните одитни планове и методи и незабавно обменя резултатите от проведените одити на системите за управление и контрол.

 

2. Комисията и одитиращият орган заседават редовно и най-малко веднъж годишно, освен ако не е договорено друго, за да разгледат годишния контролен доклад, становището и одитната стратегия, както и да обменят възгледи по въпроси, свързани с подобряването на системите за управление и контрол.

 

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията възстановява под формата на междинни плащания 90 % от сумата, която се получава при прилагане на ставката на съфинансиране, определена в решението за приемане на оперативната програма, към допустимите публични разходи, включени в заявлението за плащане. Тя определя годишното салдо в съответствие с член 47, параграф 2.

1. Комисията възстановява под формата на междинни плащания 100 % от сумата, която се получава при прилагане на ставката на съфинансиране, определена в решението за приемане на оперативната програма, към допустимите публични разходи, включени в заявлението за плащане. Тя определя годишното салдо в съответствие с член 47, параграф 2.

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управляващите органи гарантират, че в случай на предоставяне на безвъзмездни средства на партньорски организации на бенефициерите се осигурява паричен поток, който е достатъчен, за да се гарантира правилното изпълнение на операциите.

1. Компетентните органи гарантират, че в случай на предоставяне на безвъзмездни средства на партньорски организации на бенефициерите се осигурява паричен поток, който е достатъчен, за да се гарантира правилното изпълнение на операциите.

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Сертифициращият орган представя редовно заявление за междинно плащане, обхващащо сумите, вписани в неговите сметки като публична подкрепа, която е изплатена на бенефициерите през счетоводната година, завършваща на 30 юни.

1. Компетентният орган представя редовно заявление за междинно плащане, обхващащо сумите, вписани в неговите сметки като публична подкрепа, която е изплатена на бенефициерите през счетоводната година, завършваща на 30 юни.

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сертифициращият орган предава окончателното заявление за междинно плащане до 31 юли след края на предходната счетоводна година и във всеки случай преди първото заявление за междинно плащане за следващата счетоводна година.

2. Компетентният орган предава окончателното заявление за междинно плащане до 31 юли след края на предходната счетоводна година и във всеки случай преди първото заявление за междинно плащане за следващата счетоводна година.

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Първото заявление за междинно плащане не се изпраща преди Комисията да е нотифицирана за определянето на управляващия орган и сертифициращия орган в съответствие с член 32, параграф 1.

3. Първото заявление за междинно плащане не се изпраща преди Комисията да е нотифицирана за определянето на компетентните органи.

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 43

заличава се

Прекъсване на срока за плащане

 

1. Срокът за изплащане на искане за междинно плащане може да бъде прекъснат от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити по смисъла на Финансовия регламент за максимален срок от девет месеца, ако са изпълнени следните условия:

 

a) въз основа на сведенията, предоставени от национален одитен орган или одитен орган на Съюза, са налице доказателства, които говорят за съществуването на съществен недостатък във функционирането на системата за управление и контрол;

 

б) оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити трябва да направи допълнителни проверки, когато на вниманието му се постави информация, че разходите, посочени в дадено искане за плащане, са свързани с нередност със значителни финансови последици;

 

в) не е представен някой от документите, изисквани по силата на член 45, параграф 1.

 

2. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити може да ограничи прекъсването само до частта от разходите, обхваната от искането за плащане, до която се отнасят обстоятелствата, посочени в параграф 1. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити незабавно информира държавата членка и управляващия орган за причините за прекъсването и ги приканва да коригират ситуацията. Оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити слага край на прекъсването веднага след като бъдат предприети необходимите мерки.

 

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 44

заличава се

Спиране на плащанията

 

1. Всички или част от междинните плащания могат да бъдат спрени от Комисията, когато:

 

a) е налице сериозен недостатък в системата за управление и контрол на оперативната програма, за чието отстраняване не са били предприети мерки;

 

б) разходите в даден отчет за разходите са свързани с нередност със сериозни финансови последици, която не е отстранена;

 

в) държавата членка не е успяла да предприеме необходимите действия за коригиране на ситуацията, довела до прекъсването по член 43;

 

г) налице е сериозен недостатък в качеството и надеждността на системата за мониторинг или на данните за показателите;

 

2. Комисията може да реши чрез акт за изпълнение да спре всички или част от междинните плащания, след като даде на държавата членка възможност да представи своите коментари.

 

3. Комисията отменя спирането на всички междинни плащания или на част от тях, когато държавата членка е предприела необходимите мерки, за да даде възможност за отмяна на спирането.

 

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) общия размер на допустимите разходи, записани в отчетите на сертифициращия орган като направени и платени от бенефициерите за изпълнение на операциите, общия размер на допустимите публични разходи, направени за изпълнение на операциите, както и съответния допустим публичен принос, платен на бенефициерите;

a) общия размер на допустимите разходи, записани в отчетите на компетентния орган като направени и платени от бенефициерите за изпълнение на операциите, общия размер на допустимите публични разходи, направени за изпълнение на операциите, както и съответния допустим публичен принос, платен на бенефициерите;

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сертифициращият орган може да укаже в отчетите резерв, чийто размер не надвишава 5 % от общите разходи в заявленията за плащане, представени за дадена счетоводна година, в случаите, в които оценката на законосъобразността и редовността на разходите е обект на текуща процедура пред oдитиращия орган. Сумата, за която става въпрос, се изключва от общия размер на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква а). Тези суми биват окончателно включени във или изключени от годишните отчети за следващата година.

2. Компетентният орган може да укаже в отчетите резерв, чийто размер не надвишава 5 % от общите разходи в заявленията за плащане, представени за дадена счетоводна година, в случаите, в които оценката на законосъобразността и редовността на разходите е обект на текуща процедура пред oдитиращия орган. Сумата, за която става въпрос, се изключва от общия размер на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква а). Тези суми биват окончателно включени в или изключени от годишните отчети за следващата година.

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 48

заличава се

Наличност на документи

 

1. Управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи за операциите са на разположение на Комисията и на Европейската сметна палата при поискване за период от три години. Този тригодишен период започва да тече на 31 декември на годината на решението на Комисията за приемане на отчетите съгласно член 47 или най-късно на датата на окончателното плащане.

 

Този тригодишен период се прекъсва в случай на съдебно или административно производство или при надлежно обосновано искане на Комисията.

 

2. Документите се съхраняват под формата на оригинали или заверени копия на оригиналите или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна версия.

 

3. Документите се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на самоличността на субектите на данните в продължение на период, чиято продължителност не надвишава необходимата за целите, за които данните са събрани или обработени впоследствие.

 

4. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 59 с оглед определяне на видовете носители на данни, които могат да се считат за общоприети.

 

5. Процедурата, по която се удостоверява, че документите, съхранявани на общоприети носители на данни, са верни с оригиналния документ, се определя от националните органи и чрез нея се гарантира, че съхраняваните версии отговарят на националните законови изисквания и на тях може да се разчита за целите на одита.

 

6. Когато документите съществуват единствено в електронна версия, използваните компютърни системи трябва да отговарят на приетите стандарти за сигурност, които гарантират, че съхраняваните документи отговарят на националните законови изисквания и на тях може да се разчита за целите на одита.

 

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавата членка прави финансовите корекции, необходими във връзка с единични или системни нередности, открити в операциите или оперативната програма. Финансовите корекции се изразяват в отмяната на целия публичен принос за дадена операция или оперативна програма или на част от него. Държавата членка взема предвид характера и сериозността на нередностите и финансовата загуба за Фонда и прилага пропорционална корекция. Финансовите корекции се вписват в годишните отчети от управляващия орган за счетоводната година, през която е взето решението за отмяна.

заличава се

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Отмененият в съответствие с параграф 2 принос от Фонда може да бъде повторно използван от държавата членка в рамките на съответната оперативна програма при условията, посочени в параграф 4.

заличава се

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Отмененият в съответствие с параграф 2 принос не може да бъде повторно използван за операция, която е предмет на корекции, или — когато финансовата корекция се извършва за системна нередност — за всяка операция, засегната от системната нередност.

заличава се

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Финансовата корекция, направена от Комисията, не засяга задължението на държавата членка за събиране на вземанията по настоящия член.

заличава се

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 51

заличава се

Финансови корекции от страна на Комисията

 

1. Комисията прави финансови корекции, като чрез актове за изпълнение отменя целия приноса на Съюза в дадена оперативна програма или част от него и извършва събиране от държавата членка с цел изключване от финансиране от Съюза на разходи, които са направени в нарушение на приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство, включително във връзка с недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки, открити от Комисията или от Европейската сметна палата.

 

2. Дадено нарушение на приложимото законодателство на Съюза или на приложимото национално законодателство води до финансова корекция само когато е изпълнено едно от следните условия:

 

a) нарушението е повлияло или е могло да повлияе върху избора на управляващия орган на операция за получаване на подкрепа от Фонда;

 

б) нарушението е повлияло или е могло да повлияе върху размера на разходите, декларирани за възстановяване от бюджета на Съюза.

 

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 53

заличава се

Процедура за финансови корекции от страна на Комисията

 

1. Преди да вземе решение за финансова корекция, Комисията открива процедурата, като информира държавата членка за предварителните заключения от своята проверка и изисква от държавата членка да представи коментарите си в срок от два месеца.

 

2. Когато Комисията предлага финансова корекция въз основа на екстраполация или на единна ставка, на държавата членка се предоставя възможност да докаже чрез проверка на съответната документация, че действителната степен на нередност е по-ниска от преценката на Комисията. Със съгласието на Комисията държавата членка може да ограничи обхвата на тази проверка до подходяща част или извадка от съответната документация. Освен в надлежно обосновани случаи, срокът, който се предоставя за тази проверка, не може да надвишава два месеца след двумесечния период, посочен в параграф 1.

 

3. Комисията взема предвид евентуалните доказателства, представени от държавата членка в сроковете, определени в параграфи 1 и 2.

 

4. В случай че държавата членка не приеме предварителните заключения на Комисията, държавата членка се кани на изслушване от Комисията с цел да се гарантира, че цялата информация, която е от значение, и всички коментари са налице като основа за заключенията на Комисията относно прилагането на финансовата корекция.

 

5. С оглед извършване на финансови корекции Комисията взема решение чрез актове за изпълнение в срок от шест месеца от датата на изслушването, или от датата на получаване на допълнителна информация, когато държавата членка се съгласи да представи такава допълнителна информация след изслушването. Комисията взима предвид цялата информация и коментарите, предоставени в хода на процедурата. Ако не се проведе изслушване, шестмесечният период започва да тече два месеца след датата на писмото за покана за изслушване, изпратено от Комисията.

 

6. Когато Комисията или Европейската сметна палата констатира нередности, засягащи годишните отчети, изпратени на Комисията, произтичащата от това финансова корекция води до намаляване на подкрепата от Фонда за оперативната програма.

 

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 54

заличава се

Възстановяване на суми в бюджета на Съюза — събиране

 

1. Дължимо възстановяване на суми в общия бюджет на Съюза се извършва преди крайната дата, посочена в нареждането за събиране, изготвено в съответствие с член 77 от Финансовия регламент. Датата, на която плащането е дължимо, е последният ден от втория месец след издаването на нареждането.

 

2. Всяко забавяне на възстановяването поражда лихва за просрочено плащане, която започва да тече от датата, на която то е дължимо, и приключва на датата на действителното плащане. Размерът на тази лихва е един и половина процентни пункта над прилагания от Европейската централна банка лихвен процент спрямо основните й операции за рефинансиране в първия работен ден от месеца, в който попада датата, на която плащането е дължимо.

 

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 56

заличава се

Правила относно отмяната

 

1. Комисията отменя частта от сумата, изчислена в съответствие с втора алинея за дадена оперативна програма, която не е била използвана за плащане на първоначалното предварително финансиране, междинните плащания и годишното салдо до 31 декември на втората финансова година след годината на бюджетното задължение по оперативната програма, или за която изготвено в съответствие с член 38 заявление за плащане не е било представено в съответствие с член 42.

 

За целите на отмяната Комисията изчислява размера на сумата, като прибавя една шеста от годишното бюджетно задължение, свързано с общия размер на годишния принос за финансовата 2014 г., към всяко от бюджетните задължения за финансовите години от 2015 до 2020 г.

 

2. Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея сроковете за отмяна не се прилагат за годишното бюджетно задължение, свързано с общата сума на годишния принос за 2014 г.

 

3. Ако първото годишно бюджетно задължение е свързано с общия размер на годишния принос за 2015 г., чрез дерогация от параграф 1 сроковете за отмяна не се прилагат за годишното бюджетно задължение, свързано с общия годишен принос за 2015 г. В такива случаи Комисията изчислява съответната сума съгласно параграф 1, първа алинея като прибавя една пета от годишното бюджетно задължение, свързано с общия размер на приноса за 2015 г., към бюджетните задължения за всяка година от 2016 г. до 2020 г.

 

4. Частта от задълженията, която все още е неприключена към 31 декември 2022 г., се отменя, ако някой от документите, изисквани по член 47, параграф 2, не е бил внесен в Комисията до 30 септември 2023 г.

 

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 57

заличава се

Изключване от отмяна

 

1. Засегнатата от отмяната сума се намалява със сумите, които отговорната структура не е успяла да декларира пред Комисията поради:

 

a) спиране на операциите поради съдебно производство или обжалване по административен ред, което има суспензивно действие; или

 

б) причини, дължащи се на форсмажорни обстоятелства, които сериозно засягат изпълнението на цялата оперативната програма или на част от нея. Националните органи, които твърдят, че са били налице форсмажорни обстоятелства, доказват преките последствия от форсмажорните обстоятелства върху изпълнението на цялата оперативната програма или на част от нея;

 

в) Намалението може да бъде поискано веднъж, в случай че спирането или форсмажорните обстоятелства са продължили до една година, или няколко пъти, в зависимост от продължителността на форсмажорните обстоятелства или броя на годините между датата на съдебното или административно решение, спиращо изпълнението на операцията, и датата на окончателното съдебно или административно решение.

 

2. До 31 януари държавата членка предава на Комисията информация относно посочените в параграф 1 изключения за сумата, която е трябвало да бъде декларирана към края на предходната година.

 

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 58

заличава се

Процедура за отмяна

 

1. Комисията своевременно информира държавата членка и управляващия орган, когато е налице риск от прилагане на отмяна по член 56.

 

2. Въз основа на информацията, с която разполага към 31 януари, Комисията уведомява държавата членка и управляващия орган относно размера на отмяната, до която е довела информацията, с която тя разполага.

 

3. Държавата членка разполага с два месеца, за да се съгласи със сумата, която трябва да бъде отменена, или да представи коментари.

 

4. До 30 юни държавата членка представя на Комисията преразгледан план за финансиране, отразяващ за съответната финансова година намаления размер на подкрепата по оперативната програма. Ако планът не бъде представен, Комисията преразглежда плана за финансиране, като намалява приноса на Фонда за съответната финансова година.

 

5. Не по-късно от 30 септември Комисията изменя решението за приемане на оперативната програма чрез акт за изпълнение.

 

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегираните актове влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 2 месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Делегираните актове влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 4 месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 60 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 60 а

 

Преходни разпоредби

 

Комисията предприема необходимите финансови и нормативни мерки, ако е необходимо чрез преразпределение на бюджета, предварително финансиране или удължаване на срока на действие на Регламент (ЕС) № 121/2012, за да гарантира непрекъснатостта на програмата за ННЛ между 2013 и 2014 г. в случай на забавяне на прилагането на настоящия регламент.

Изменение  134

Предложение за регламент

Приложение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се

Позовавания

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

19.11.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

19.11.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Younous Omarjee

27.11.2012 г.

Разглеждане в комисия

23.1.2013 г.

19.2.2013 г.

 

 

Дата на приемане

19.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

5

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (28.3.2013)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Докладчик по становище: Марк Тарабела

КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Обобщение на предложението на Европейската комисия

В рамките на своята стратегия „Европа 2020“ ЕС си постави целта до 2020 г. да намали с поне 20 милиона броя на хората, изпаднали в състояние на бедност или социално изключване или изправени пред риск от бедност или социално изключване. През 2010 г. почти една четвърт от всички европейци(или 116 милиона души) са били в действителност изправени пред риск от бедност или социално изключване. Както припомня Комисията, това положение се влошава с всеки изминал ден, засягайки във всички държави членки все по-широки групи население и нови социални категории, като например бедните работници и пенсионерите с ниски доходи. Част от тези населения, а именно 43 милиона души, живеят в крайна материална нищета и им е невъзможно да задоволят най-елементарните си нужди за оцеляване, тъй като са лишени от достъп до достатъчна и качествена храна. Впрочем най-уязвимите сред тях са твърде откъснати от пазара на труда, за да се ползват от мерките за социално приобщаване на ЕСФ.

Комисията предлага Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който да замести програмата за подпомагане на най-нуждаещите се лица, поставена под въпрос от някои държави членки под претекст, че става дума за проблеми, представляващи социален въпрос от изключителната отговорност на държавите членки. Този нов фонд, който следва да функционира според правилата на структурните фондове, е насочен към проблемите на хранителният недоимък, бездомността и материалните лишения, засягащи децата.Той би финансирал закупуването на хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване, както и съпътстващи мерки, насочени към социалното приобщаване. Фондът се свързва с политиките на икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС и неговото финансиране произлиза единствено от ЕСФ.

II. Критики по отношение на предложението на Комисията

1) Средствата са твърде недостатъчни

a) За периода 2014 - 2020 г. предложените от Комисията бюджетни средства са в размер на 2,5 милиарда. Това би довело до намаляване на помощта с 1 милиард с оглед предприетото понастоящем само за хранителните помощи, предоставяни на 20 държави членки, участващи в програмата за ННЛ. Текущите преговори между държавните и правителствените ръководители даже сведоха тези средства до 2,1 милиарда. Нека припомним, че настоящата програма за ННЛ бе предвидила 3,5 милиарда за предходния многогодишен период. Особено шокиращо е, че предоставеният за най-нуждаещите се бюджет намалява в момент, когато положението се влошава. Голяма част от гражданите не разбират добре това, и така се засилват антиевропейските настроения сред населението.

б) Ограничено до определени групи от обществеността, предложението дори е в противоречие с целта на стратегията Европа 2020. Критериите за разпределяне запазват само 2 от 4 показателите, използвани в Европа 2020, за да обхванат бедността и изключването, а именно населенията, засегнати от тежки материални лишения и населенията, живеещи в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност. Тези два критерия всъщност изключват населенията, намиращи се в положение на изолация или в положение на бедност с висок риск от изолация. Всъщност член 4 посочва основно бездомните и децата.

в) Извън разпределянето на хранителни продукти, една част от Фонда може да бъде използвана за закупуването на основни потребителски стоки за бездомните лица и децата (облекло). Фондът може също така да подкрепя дейности по социалното приобщаване.

Докладчикът счита, че предвид недостатъчния размер на средствата, предназначени за храна на най-нуждаещите се, би било уместно да не бъдат разпръсквани твърде много средства извън целите на прехраната. Той счита, че необходимото социално приобщаване вече е обект на действия: в следващото си национално планиране държавите членки ще бъдат задължени да му заделят 20% от средствата на ЕСФ.

2) Условията за прилагане на Фонда са твърде сложни и лишени от гъвкавост

По-голямата част от предложенията в регламента са заимствани от сегашните правила за структурните фондове и се отличават с прекомерна административна тежест. Описаните условия за управление не съответстват на целите на Фонда, който се нуждае от гъвкавост и приспособяване спрямо неотложни ситуации. Към това се прибавя и необходимостта от авансово предоставяне на необходимите за осъществяването на дейностите кредити, което може да създаде затруднения за някои от държавите членки.

Докладчикът счита, че едно така тромаво прилагане има опасност да доведе до неефикасност и до парадоксалното положение, при което средства ще има, но те няма да бъдат използвани.

3) 2014 г. ще бъде година на един труден преход

Предвид сложността на изпълнението на Фонда, по-вероятно е той да не влезе в действие до есента на 2014 г. Тогава ще е твърде късно да се отговори на основните нужди на най-нуждаещите се лица за тази 2014 г.

III. Предложения на докладчика

Относно бюджета и принципите:

•   Финансовите средства да бъдат запазени на сегашното си ниво, т.е. 3,5 милиарда евро за период от 7 години.

•   За определяне на групите от населението, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, да бъдат запазени четирите критерия, възприети от ЕС в стратегията Европа 2020.

•   Да се даде предимство на прехраната, която отговаря на жизнените нужди на най-нуждаещите се, като се остави на всяка държава членка да предоставя помощта в зависимост от това кои са най-нуждаещите се групи.

•   С цел постигането на ефикасност Съюза трябва да провежда дейностите си в рамките на един глобален и последователен подход на борба с бедността и изолацията, включващ нуждите на отделните хора. В тези условия изглежда необходимо да бъдат мобилизирани всички политики на Съюза и всички налични средства: ЕСФ, ЕЗФРСР, ЕФРР ...

•   Интервенционните запаси ще продължат да могат да бъдат използвани за разпределяне сред най-нуждаещите се лица. При все това докладчикът държи да подчертае, че стойността да тези запаси не следва да се приспада от предоставяните на фонда средства.

•   Следва също така да бъдат насърчавани даренията на храни.

Относно 2014 г. като година на преход:

•   Следва да се предложи временно решение. Въз основа на модела на програмата за ННЛ произлизащите от различни европейски фондове кредити биха могли да бъдат предоставени на всяка държава членки, за да може да започне програмата си.

IV. Възможни са допълнителни вноски във Фонда от ОСП - Предложения на докладчика

a) Улесняване на даренията на храна при ограничаване на разхищенията

Докладчикът счита за необходимо да бъде водена борба срещу разхищенията на храна, които са истински бич за Европа. По данни на Комисията и Европейския парламент (с резолюция от 19 януари 2012 г.[1] - доклад Caronna) разхищението на храна по веригата възлиза на около 190 кг на година и за всеки европеец.

За тази цел докладчикът предлага:

•   да бъдат информирани потребителите относно някои санитарни указания, които произтичат от правилата на ЕС и се отбелязват върху селскостопанските и хранителните продукти, като напр. „краен срок на годност“ и „най-добър до дата“, тъй като тези формулировки създават сериозно объркване сред потребителите и стават причина значителни разхищения;

•   да се преразгледат правилата на ЕС относно стандартите за пускане на пазара на селскостопанските продукти (по-специално в сектора на плодовете и зеленчуците) с цел да се насърчи предлагането на неоразмерени плодове и зеленчуци;

•   да се разрешава правото на установяване и правото на осъществяване на дейност на големи дистрибутори при изричното условие, че те ще даряват непродадените хранителни продукти.

б) Мобилизиране на средствата по ЕЗФРСР

Съществуват определени мерки по два от приоритетите за развитие на селските райони, които биха могли да спомогнат за по-добро изхранване на най-нуждаещите се лица:

- Приоритет 3: Насърчаване на организацията на хранителната верига, по-специално чрез къси вериги на доставка. Чрез намаляване броя на посредниците и създаване на социални връзки тези къси вериги на доставка ще създадат възможност за земеделските стопани да продават своите продукти коректно, на цени, достъпни за потребителите. Освен това би могло да се инвестира в логистичните платформи и в преработката и консервирането на непродадени продукти.

Приоритет 6: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие.

в) Оползотворяване на следващата реформа на ООП за плодовете и зеленчуците

Групите от населението, към които е насочен Фондът, следва да имат възможността да се хранят балансирано и с продукти с добри хранителни качества. Плодовете и зеленчуците са важна част от храненето. Настоящата регулация позволява тези продукти за бъдат разпространявани безплатно сред благотворителни организации, фондации, управлявани от държавите членки или публични органи (болници, училища, хосписи и т.н.). Организациите партньори на Фонда следва в по-голяма степен да бъдат вземани предвид като получатели.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко.

(1) Тъй като има особено голяма нужда от снабдяване с хранителни и земеделски продукти и помощ за най-нуждаещите се лица, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки си поставиха целта към 2020 г. хората в риск от бедност и социално изключване да бъдат поне с 20 милиона по-малко.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални и дори в тежки материални лишения се увеличава, като често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

(2) Броят на хората в Съюза, живеещи в материални лишения и хранителен недоимък и дори в тежки материални лишения и хранителен недоимък, се увеличава, като често пъти степента им на социално изключване е твърде голяма, за да могат да се възползват от мерките за активизиране съгласно Регламент (ЕС) № […..РОР], и по-специално съгласно Регламент (ЕС) № […ЕСФ].

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 a) През 2010 г. близо четвърт от европейците (119,6 милиона) в Европейския съюз бяха застрашени от бедност или социално изключване, което е с близо 4 милиона души повече от 2009 г. Сред тези 119,6 милиона души, 18 милиона зависят почти всекидневно от хранителните пакети или безплатната храна, раздавана от доброволчески организации.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения сред децата.

(4) Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-долу „Фондът“) следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността в Съюза, подпомагайки, най-вече чрез осигуряване на хранителни доставки, националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел облекчаване на материалния и хранителния недоимък, най-вече сред бездомните и децата.

Обосновка

Символичната сума, предлагана в този фонд, следва да се насочи основно към спешни хранителни доставки. Въпреки това Фондът не следва по никакъв начин да се приема от държавите членки като възможност да намалят бюджетите на своите национални програми за изкореняване на бедността и социална реинтеграция, които остават тяхна отговорност.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 а) Фондът не може да замени публичните политики, осъществявани от правителствата на държавите членки за ограничаване на необходимостта от спешна хранителна помощ и за развитие на устойчиви цели и политики с цел пълното изкореняване на глада, бедността и социалното изключване.

Обосновка

Държавите членки трябва да продължат да развиват дългосрочни и устойчиви проекти за изкореняване на бедността, лишенията и социалната изолация. Тази отговорност по никакъв начин не може да бъде заменена или намалена чрез използване на средства от Европейския фонд.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

(6) Тези разпоредби гарантират също така, че подкрепените операции съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните законодателства, по-специално по отношение на безопасността на стоките и качеството на храните, които се разпределят на най-нуждаещите се лица.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6 а) Разпоредбите следва също така да гарантират съответствието на Фонда с политиките на Съюза в областта на социалните въпроси и околната среда, както например борбата с разхищението на храни.

Обосновка

Разхищението на храни е един голям европейски скандал, срещу който Европейският съюз е решил да предприеме действия. Всички участници във Фонда следва да включат инструменти и механизми, които да допринесат в борбата срещу разхищението на храни.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) За да определи целесъобразна финансова рамка, Комисията следва да установи чрез актове за изпълнение годишно разпределение на глобалните средства по държави членки, като използва обективен и прозрачен метод, който отразява различията по отношение на бедността и материалните лишения.

(7) За да определи целесъобразна финансова рамка, Комисията следва да установи чрез актове за изпълнение годишно разпределение на глобалните средства по държави членки, като използва обективен и прозрачен метод, който отразява различията по отношение на бедността и материалните лишения, като например относителния праг на бедността и като се отчете броят на хората, спадащи към групата на "най-нуждаещите се" във всяка държава членка.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. В тях следва да се включат и елементите, необходими за гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на оперативната програма.

(8) В оперативната програма на всяка държава членка следва да се посочват формите на материални лишения, по които ще се работи, и да се мотивира този избор, да се описват целите и характеристиките на подпомагането за най-нуждаещите се лица, което ще се предостави чрез подкрепата на съществуващите национални програми. Първият вид лишения, който трябва да бъдат третиран от държавите членки, следва да бъде свързаният с достъпа до храна. Програмата следва да включва и елементите, необходими за гарантиране на ефективното й и ефикасно изпълнение.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на оперативните програми и за да бъде оценена ефективността и ефикасността на Фонда, следва да бъдат направени предварителни и последващи оценки. Тези оценки следва да бъдат допълнени с проучвания на най-нуждаещите се лица, ползвали подпомагане от оперативната програма, и ако е необходимо, с оценки в течение на програмния период. В това отношение следва да бъдат определени отговорностите на държавите членки и на Комисията.

(12) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на оперативните програми и за да бъде оценена ефективността и ефикасността на Фонда, следва да бъдат направени оценки.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза и какъв резултат се постига с тяхна помощ. За да се осигури разпространяване на широка основа на информация за постиженията на Фонда и да се гарантира достъпът до възможности за финансиране и тяхната прозрачност, следва да бъдат определени подробни правила за информацията и комуникацията, особено по отношение на отговорностите на държавите членки и бенефициерите.

(13) Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза и какъв резултат се постига с тяхна помощ. За да се осигури разпространяване на широка основа на информация за постиженията на Фонда и да се гарантира достъпът до възможности за финансиране и тяхната прозрачност, следва да бъдат определени подробни правила за информацията и комуникацията, особено по отношение на отговорностите на държавите членки и бенефициерите, без да се накърнява достойнството на крайните бенефициери.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Необходимо е да се определи максималното равнище на съфинансиране от Фонда за оперативните програми, за да се даде възможност за мултиплициращ ефект от средствата на Съюза, като същевременно се работи за подобряване на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения.

(15) Минималното равнище на финансиране от Фонда за оперативните програми следва да бъде 85%. Освен това е уместно да обърне внимание на положението на държавите членки, изправени пред временни бюджетни затруднения, за да се гарантира възможно най-висока степен на усвояване на Фонда.

 

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В целия Съюз следва да се прилагат единни и справедливи правила относно периода на допустимост, операциите и разходите на Фонда. Условията за допустимост следва да отразяват специфичното естество на целите на Фонда и групите от населението, с които той работи, по-специално чрез адекватни условия относно допустимостта на операциите, формите на подкрепа и правилата и условията за възстановяване на средства.

(16) В целия Съюз следва да се прилагат прости, единни и справедливи правила относно периода на допустимост, операциите и разходите на Фонда. Условията за допустимост следва да отразяват специфичното естество на целите на Фонда и групите от населението, с които той работи, по-специално чрез прости и адекватни условия относно допустимостта на операциите, формите на подкрепа и правилата и условията за възстановяване на средства.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 а) Голяма част от дейностите, извършвани от сдружения, работещи по предоставянето на храна за най-нуждаещите се в Европа, се осъществява от доброволци. Следователно процесът на кандидатстване за получаване на помощ от Фонда не трябва да бъде прекалено сложен.

Обосновка

Въпреки че е от съществено значение европейските фондове да бъдат контролирани в необходимата степен, за да се гарантира, че се използват правилно, изключително важно е също така хората, които са в нужда, да имат възможност за достъп до наличното финансиране. Следователно процесът на кандидатстване за участие във Фонда не трябва да бъде прекалено сложен.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица и следва да не се използват по такъв начин, че да се облекчават задълженията на държавите членки за съфинансиране на програмата. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

(17) В [предложението за] Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) се предвижда, че продуктите, закупени в рамките на публични интервенции, могат да бъдат оползотворявани, като бъдат предоставяни на програмата за разпределяне на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, при условие че в нея се предвижда такава възможност. Като се има предвид, че в зависимост от обстоятелствата получаването на храни посредством използването, преработката или продажбата на такива запаси може да бъде икономически най-благоприятният вариант, е целесъобразно такава възможност да се предвиди в настоящия регламент. Сумите, получени от трансакции със запасите, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица, в допълнение към средствата от Фонда, без разходите по използването да бъдат приспадани от разпределените кредити. С цел да гарантира възможно най-ефикасно използване на интервенционните запаси и на средствата, получени от тях, Комисията следва в съответствие с член 19, буква д) от Регламент (ЕО) № … (ООП) да приеме актове за изпълнение за определяне на процедури за използването на интервенционните запаси, тяхната преработка или продажба за целите на програмата за най-нуждаещите се лица.

Обосновка

Интервенционните запаси, когато такива съществуват, следва да бъдат прибавяни към разпределяните средства, а не приспадани, за да се осигури предсказуемостта за партньорските организации по отношение на предоставените кредити.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17 а) Въпреки това използването на интервенционни запаси и храни, които иначе биха били ненужни, не изключва необходимостта от добро управление на доставките и разумно управление на хранителната верига, прие което се избягват системни структурни излишъци и европейското производство съответства на търсенето.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17 б) За да се гарантира широка подкрепа сред обществото за най-нуждаещите се лица и да се води борба с разхищението на храни, държавите членки следва да премахнат пречките, свързани с даряването на храни или основни потребителски стоки от страна на предприятията в полза на хранителните банки, организациите на гражданското общество и другите заинтересовани участници.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) В съответствие с принципа на споделеното управление държавите членки следва да носят основната отговорност — чрез своите системи за управление и контрол — за изпълнението и контрола на своите оперативни програми.

(19) В съответствие с принципа на споделеното управление държавите членки следва да носят основната отговорност — чрез своите системи за управление и контрол — за изпълнението и контрола на своите оперативни програми и да имат постоянна грижа за осигуряване на ефективност и намаляване на бюрокрацията.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Държавите членки следва да определят управляващ орган, сертифициращ орган и функционално независим одитиращ орган за своите оперативни програми. С цел да се предвиди гъвкавост за държавите членки при изграждането на системите за контрол е целесъобразно да се предвиди възможността функциите на сертифициращия орган да се изпълняват от управляващия орган. Държавите членки следва също така да могат да определят междинни звена, които да изпълняват определени задачи на управляващия или на сертифициращия орган. В такъв случай държавите членки следва да определят ясно техните съответни отговорности и функции.

(21) Държавите членки следва да определят за своите оперативни програми компетентните органи, които да осигурят доброто управление на фонда. Държавите членки следва да предприемат подходящи административни и физически проверки и да предвидят санкции в случай на нередности, за да гарантират изпълнението на оперативните програми в съответствие с приложимите правила.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на Фонда и следователно изпълнява значителен брой функции, свързани с управлението на оперативната програма и нейния мониторинг, финансово управление и контрол, както и с подбора на проекти. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

заличава се

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Сертифициращият орган следва да изготвя и подава до Комисията заявления за плащане. Той следва да изготвя годишните отчети и да сертифицира тяхната пълнота, точност и достоверност, както и че записаните в отчетите разходи съответстват на приложимите правила на Съюза и на националните правила. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

заличава се

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Одитиращият орган следва да гарантира провеждането на одити на системите за управление и контрол, на подходяща извадка от операции и на годишните отчети. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

заличава се

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Без да се засягат правомощията на Комисията по отношение на финансовия контрол, следва да се гарантира сътрудничеството между държавите членки и Комисията в рамките на настоящия регламент и да се установят критерии, които да позволят на Комисията да определи в контекста на стратегията си за контрол на националните системи степента на увереност, която тя следва да получи от националните одитиращи органи.

заличава се

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Следва да бъдат определени правомощията и отговорностите на Комисията да проверява ефективното действие на системите за управление и контрол и да изисква от държавите членки действия. Комисията следва да има и правомощието да провежда одити, съсредоточаващи се върху въпроси във връзка с доброто финансово управление, с цел да прави изводи относно резултатите от дейността на Фонда.

заличава се

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се осигури ефективно управление на програмата, е необходимо да се установят общи норми за исканията за междинни плащания, плащането на годишния остатък и окончателни плащания.

(27) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се осигури ефективно управление на програмата, е необходимо да се установят общи опростени норми за исканията за междинни плащания, плащането на годишния остатък и окончателни плащания.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) С оглед да се гарантира, че разходите, финансирани от бюджета на Съюза през която и да е финансова година, се използват в съответствие с приложимите правила, следва да бъде създадена подходяща рамка за годишно разглеждане и приемане на отчетите. Съгласно тази рамка определените органи следва да представят на Комисията за съответната оперативна програма декларация за управлението, придружена от заверените годишни отчети, годишно обобщение на окончателните одиторски доклади и на извършените проверки и независимо одитно становище и контролен доклад.

(32) С оглед да се гарантира, че разходите, финансирани от бюджета на Съюза през която и да е финансова година, се използват в съответствие с приложимите правила, следва да бъде създадена подходяща и опростена рамка за годишно разглеждане и приемане на отчетите. Съгласно тази рамка определените органи следва да представят на Комисията за съответната оперативна програма декларация за управлението, придружена от заверените годишни отчети, годишно обобщение на окончателните одиторски доклади и на извършените проверки и независимо одитно становище и контролен доклад.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на мащаба на подкрепата на Съюза от Фонда. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като част от одитна извадка. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган. Освен това при определянето на обхвата на одитите следва да се отчита в пълна степен целта на Фонда и характеристиките на групите от населението, които са целеви за него.

(35) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на мащаба на подкрепата на Съюза от Фонда. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като част от одитна извадка. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган. Освен това при определянето на обхвата на одитите следва да се отчита в пълна степен целта на Фонда, характеристиките на групите от населението, които са целеви за него и доброволческият характер на организациите бенефициери.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в т.ч. зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминацията. Настоящият регламент трябва да бъде прилага в съответствие с тези права и принципи.

(41) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в т.ч. зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правото на социална помощ и жилищно настаняване, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминацията. Настоящият регламент трябва да бъде прилага в съответствие с тези права и принципи.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41 а) За да се избегне рязкото намаляване на хранителните помощи в случай на забавяне на прилагането на настоящия регламент в началото на 2014 г., Комисията следва да вземе необходимите преходни мерки, за да гарантира, че лицата, зависими от хранителните помощи, не страдат от недостиг на храни.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (наричан по-долу „Фондът“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се определят неговите цели, обхвата на подкрепата, която той оказва, наличните финансови средства и критериите за тяхното заделяне и се установяват необходимите правила, за да се гарантира ефективността на Фонда.

С настоящия регламент се създава Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (наричан по-долу „Фондът“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и се определят неговите цели, обхвата на подкрепата, която той оказва, наличните финансови средства и критериите за тяхното заделяне и се установяват необходимите правила, за да се гарантира ефективността и опростеното функциониране на Фонда.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, приети от националите компетентни органи или определени от партньорските организации и одобрени от компетентните органи;

(1) „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, определени от националите компетентни органи в сътрудничество с партньорските организации, включително национални, регионални или местни организации, вече работещи в областта на разпространяването на хранителни продукти сред най-нуждаещите се лица или чрез предоставяне на помощ на бездомните лица и на хората застрашени от бедност и социално изключване;

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „партньорски организации“ означава публичноправни организации или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храните или стоките на най-нуждаещите се лица и чиито операции са избрани от управляващия орган в съответствие с член 29, параграф 3, буква б);

(2) „партньорски организации“ означава публичноправни организации или организации с нестопанска цел, които пряко или чрез други партньорски организации доставят храните и стоките на най-нуждаещите се лица и чиито операции са избрани от управляващия орган в съответствие с член 29, параграф 3, буква б);

Обосновка

Изхранването е най-основната нужда, която позволява на партньорските организации и на държавите членки да влязат в контакт с хората, изключени от социалния живот. Това е най-добрият начин за обезпечаване ефикасността на Фонда.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „бенефициер“ означава публична или частна структура, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции;

(6) „бенефициер“ означава сдружение с нестопанска цел, публична или частна структура, с изключение на търговски предприятия, която отговаря за започването или за започването и изпълнението на операции;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните или стоките и/или ползващи се от съпътстващите мерки;

(7) „краен получател“ означава най-нуждаещите се лица, получаващи храните или стоките и ползващи се от евентуални съпътстващи мерки;

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) „междинно звено“ означава всяка публична или частна структура, която действа на отговорността на управляващ или сертифициращ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициери;

(9) „междинно звено“ означава всяко сдружение с нестопанска цел, всяка публична или частна структура, с изключение на търговски предприятия, която действа на отговорността на управляващ или сертифициращ орган или която изпълнява задължения от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициери;

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фондът насърчава социалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда.

Фондът насърчава социалното и териториалното сближаване в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ с поне 20 милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване. Фондът допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени най-тежките форми на бедност в Съюза, сред които на първо място продоволствената несигурност, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица, както и чрез местните и регионалните вериги за доставка на храни, които са в полза на най-нуждаещите се лица, като ги снабдяват с питателна, здравословна и качествена храна, давайки предимство на пресните и сезонни продукти. Тази цел се измерва с броя на хората, получаващи подпомагане от Фонда, и с използването на местни и регионални мрежи за доставка на хранителни стоки.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Фондът се използва като допълнение на националните стратегии, а не за да замества или намалява националните, дългосрочните и устойчиви програми за изкореняване на бедността и за социална интеграция, които остават отговорност на държавите членки.

Обосновка

Държавите членки трябва да продължат да развиват дългосрочни и устойчиви проекти за изкореняване на бедността, лишенията и социалната изолация. Тази отговорност по никакъв начин не може да бъде заменена или намалена чрез използване на средства от Европейския фонд.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят хранителни продукти и основни потребителски стоки за лично ползване на бездомни лица и за лично ползване на деца.

1. Фондът подпомага национални програми, чрез които на най-нуждаещите се лица чрез партньорски организации, избрани от държавите членки, се разпределят приоритетно здравословни хранителни продукти и след това основни потребителски стоки за лично ползване.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В съответствие със съответните им отговорности Комисията и държавите членки осигуряват координацията с Европейския социален фонд и други политики и инструменти на Съюза.

(6) В съответствие със съответните им отговорности Комисията и държавите членки осигуряват координацията с Европейския социален фонд и други политики и инструменти на Съюза като Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез насоките на приоритети 3 (насърчаване на организацията на хранителната верига) и 6 (насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността) на член 5 от Регламент (ЕО) № XXX/XXXX на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обосновка

С цел постигането на ефикасност Съюзът трябва да провежда дейностите си в рамките на един глобален и последователен подход на борба с бедността и изолацията, включващ нуждите на отделните хора. В тези условия изглежда необходимо да бъдат мобилизирани всички политики на Съюза и всички налични средства, сред които и ЕЗФРСР.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда, по-специално чрез мониторинг, докладване и оценка.

(8) Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда, по-специално чрез мониторинг, докладване и оценка. Те се стараят също така да информират широката общественост за постиженията на Фонда и за използването на разполагаемите кредити.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията и държавите членки изпълняват съответните си роли по отношение на Фонда с цел да намалят административната тежест за бенефициерите.

(9) Комисията и държавите членки гарантират ефективността на Фонда, по-специално чрез мониторинг, докладване и оценка. Те следят също изпълнението му да бъде опростено за партньорските организации и бенефициерите.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Комисията и държавите членки гарантират насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола на различните етапи от дейността на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на получаването на достъп до помощта от Фонда.

(10) Комисията и държавите членки гарантират насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола на различните етапи от дейността на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, местоживеене, възраст или сексуална ориентация по отношение на получаването на достъп до Фонда.

Обосновка

Трябва да се положат усилия местожителството, особено в отдалечени селски райони, да не бъде пречка за достъпа до средствата от Фонда.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Операциите, финансирани от Фонда, съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Фондът може по-специално да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на законодателството на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.

(11) Операциите, финансирани от Фонда, съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на приложимото национално законодателство. Фондът може по-специално да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на законодателството на Съюза относно безопасността на потребителските продукти. С цел да се избегне разхищението и да се улесни даряването на непродадените и неизползвани хранителни продукти, с оглед спазване срока на годност, е от значение Комисията да направи, от гледна точка на безопасността за здравето, разяснения за дистрибуторите и потребителите относно определенията за „краен срок на годност“ и „най-добър до дата“, предвидени в разпоредбите на Общността, за да се избегне изхвърлянето на все още годни за консумация храни.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. Операциите, финансирани от Фонда, могат да включват и преработването на някои бързо развалящи се селскостопански продукти с цел съхранението им за по-дълъг срок на годност, за да се разпределят на най-нуждаещите се лица, като едновременно с това се предотвратява разхищението. Тези продукти са или селскостопански продукти, които производителите не са събрали, или селскостопански продукти, непродадени при разпространението им. Това може да се отнася и за изтеглени от пазара плодове и зеленчуци, произведени от групи производители, чрез техните оперативни фондове, и за които действащото законодателство позволява предоставянето им на благотворителни организации или фондации, одобрени от държавите членки.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Държавите членки и бенефициерите избират хранителните продукти и стоките въз основа на обективни критерии. При критериите за избор на хранителни продукти и където е приложимо — на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни.

(12) Държавите членки и бенефициерите избират хранителните продукти и стоките въз основа на обективни и справедливи критерии, като се гарантира даването на приоритет за предоставянето на храни и основни стоки. При критериите за избор на хранителни продукти се отдава приоритет на продуктите с европейски произход. Критериите за избор на хранителни продукти се определят по такъв начин, че да допринасят за здравословното и балансирано хранене на крайните получатели. При критериите за избор на хранителни продукти и където е приложимо — на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни.

Обосновка

Предоставянето на храни и основни стоки трябва да има приоритет пред другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, ще могат поне да имат достъп до жизнения минимум.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а. Комисията, държавите членки и партньорските организации допринасят за борбата срещу разхищението на храни на всеки етап от веригата за разпределяне, и по-конкретно чрез мерки за възстановяване на храни, все още напълно годни за консумация, но вече непродаваеми. Освен това образоването на бенефициерите трябва също така да допринася, за да се избягва разхищението на храни.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12б. Комисията гарантира, че нормативните актове относно ДДС се тълкуват по един и същи начин в рамките на целия Съюз, така че да могат да бъдат правени дарения на хранителни продукти в полза на партньорски организации, без да се санкционират потенциалните дарители.

Обосновка

ДДС е данък, плащан от потребителя. Когато дадено дистрибуторско предприятие реши да направи дарение на партньорски организации, които гарантират разпределението на най-нуждаещите се лица, същото е длъжно да начисли ДДС за продукт, за който то не е получило ДДС. Това създава трудности в държавите членки, най-вече при тълкуването на законодателството на ЕС по отношение на ДДС. Комисията следва да внесе някои уточнения за държавите членки, за да съдейства за еднаквото прилагане на това законодателство с цел да се насърчават даренията на храна.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Глобалните налични средства за поемане на бюджетни задължения от Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в размер на 2 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение II.

1. Глобалните налични средства за поемане на бюджетни задължения от Фонда за периода 2014 — 2020 г. са в размер на 3 500 000 000 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение II.

Обосновка

Предложеният от Комисията бюджет би довел до намаляване на помощта с 1 милиард спрямо предприетото понастоящем само за хранителните помощи, предоставяни на 20 държави членки, участващи в програмата за ННЛ. Следва най-малкото да бъде запазен предвиденият за ННЛ пакет, т.е. 3,5 милиарда за 7 години.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Размерът на наличните средства може да бъде преразгледан по инициатива на Комисията в зависимост от последиците от развитието на икономическата ситуация върху жизненото равнище.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията приема решение, в което определя годишното разпределение на глобалните средства по държави членки в съответствие с член 84, параграф 5 от Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се засягат разпоредбите на параграф 4 от настоящия член и като се отчитат следните показатели, определени от Евростат:

3. Чрез актове за изпълнение Комисията приема решение, в което определя годишното разпределение на глобалните средства по държави членки в съответствие с член 84, параграф 5 от Регламент (ЕО) № … (РОР), без да се засягат разпоредбите на параграф 4 от настоящия член и като се отчитат следните показатели, определени от Евростат:

 

-а) население, засегнато от недостиг на храни;

а) население, засегнато от тежки материални лишения;

а) население, засегнато от тежки материални лишения;

б) население, живеещо в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност.

б) население, живеещо в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност;

 

ба) прагът на относителната бедност, т.е. процентът от населението, живеещо в домакинства, които не разполагат с доходи, поне равни на 60% от средния национален доход.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

В тримесечен срок след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки без съществуващи национални програми, които решават да приложат Фонда, представят на Комисията оперативна програма, обхващаща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. и съдържаща следните точки:

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) вида(видовете) материално лишение, по които ще се работи в рамките на оперативната програма, мотивация за техния избор, както и описание за всеки от тях на основните характеристики и цели на разпределянето на храни или стоки и на съпътстващите мерки, които ще се предоставят, като се отчитат резултатите от предварителната оценка, извършена в съответствие с член 14;

а) вида(видовете) материално лишение, по които ще се работи в рамките на оперативната програма, и описание за всеки от тях на основните характеристики и цели на разпределянето на храни или стоки, както и евентуално на съпътстващите мерки, които ще се предоставят;

Обосновка

Предоставянето на храни и основни стоки трябва да има приоритет пред другите действия, за да се гарантира, че близо 43-те милиона европейци, които не успяват да се изхранват в достатъчна или подходяща степен, ще могат поне да имат достъп до жизнения минимум.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) партньорските организации и компетентните органи;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) описание на механизма, по който ще се определят критериите за допустимост по отношение на най-нуждаещите се лица, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

заличава се

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) критериите за подбор на операции и описание на механизма за подбор, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи;

заличава се

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) критериите за подбор на партньорски организации, като се диференцира, ако е необходимо, по вид материално лишение, по който ще се работи.

заличава се

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) описание на механизма, който се използва, за да се гарантира допълващия ефект от дейността на Фонда по отношение на Европейския социален фонд;

заличава се

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) таблица, в която за всяка година в съответствие с член 18 се посочва размерът на бюджетния кредит, предвиден за подкрепата от Фонда, и на съфинансирането по член 18;

i) таблица, в която за всяка година в съответствие с член 18 се посочва размерът на бюджетния кредит, предвиден за подкрепата от Фонда;

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Партньорските организации, посочени в буква д), които пряко доставят храните или стоките, предприемат от своя страна действия, допълващи предоставянето на материално подпомагане и насочени към социалната интеграция на най-нуждаещите се лица, независимо дали тези действия се подпомагат от Фонда или не.

заличава се

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки изготвят своите оперативни програми в съответствие с образеца, поместен в приложение І.

заличава се

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията прави оценка на съгласуваността на оперативната програма с настоящия регламент и на нейния принос към целите на Фонда, като има предвид предварителната оценка, извършена в съответствие с член 14.

1. Комисията прави оценка на съгласуваността на оперативната програма с настоящия регламент и на нейния принос към целите на Фонда.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията одобрява чрез акт за изпълнение изменението на оперативната програма не по-късно от пет месеца след официалното му подаване от държавата членка, при условие че евентуалните коментари, направени от Комисията, са били взети предвид в задоволителна степен.

3. Комисията одобрява чрез акт за изпълнение изменението на оперативната програма не по-късно от три месеца след официалното му подаване от държавата членка, при условие че евентуалните коментари, направени от Комисията, са били взети предвид в задоволителна степен.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доклади за изпълнението и показатели

Доклади за изпълнението

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изготвят годишния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията, включително със списъка с общите показатели за използваните ресурси и постигнатите резултати.

заличава се

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Годишните доклади за изпълнението се считат за приемливи, при условие че съдържат цялата информация, изисквана съгласно образеца, посочен в параграф 2, включително и общите показатели. В срок от 15 работни дни от датата на получаването на годишния доклад за изпълнението Комисията уведомява съответната държава членка, ако счита, че той е неприемлив. Ако Комисията не изпрати тази информация в рамките на посочения срок, докладът се счита за приемлив.

заличава се

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изготвят окончателния доклад за изпълнението в съответствие с образеца, приет от Комисията.

заличава се

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Чрез акт за изпълнение Комисията приема образец на годишния доклад за изпълнението и списък на общите показатели, както и образец на окончателния доклад за изпълнението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

6. Чрез акт за изпълнение Комисията приема образец на годишния доклад за изпълнението и образец на окончателния доклад за изпълнението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Комисията може да отправи към дадена държава членка коментари относно изпълнението на оперативната програма. Управляващият орган информира Комисията в срок от три месеца за предприетите корективни мерки.

7. Комисията може да отправи към дадена държава членка коментари относно изпълнението на оперативната програма.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Управляващият орган публикува обобщение на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението.

заличава се

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Освен ако не е договорено друго, Комисията и всяка държава членка се срещат всяка година от 2014 г. до 2022 г., за да направят преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на оперативната програма, като взимат предвид годишния доклад за изпълнението и коментарите на Комисията, посочени в член 11, параграф 7, ако има такива.

1. При нужда Комисията и всяка държава членка се срещат, за да направят преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на оперативната програма.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Двустранната среща за преглед се председателства от Комисията.

заличава се

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавата членка гарантира, че в отговор на всички коментари на Комисията след срещата са предприети съответни последващи действия.

заличава се

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително и на данни, свързани с общите показатели, посочени в член 11.

1. Държавите членки осигуряват средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По време на програмния период управляващият орган може да извършва оценки на ефективността и ефикасността на оперативната програма.

1. По време на програмния период компетентният орган може да извършва оценки на ефективността и ефикасността на оперативната програма.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. През 2017 и 2021 г. в съответствие с образеца, предоставен от Комисията, управляващият орган извършва структурирано проучване на крайните получатели. Комисията приема образеца чрез акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 60, параграф 2.

заличава се

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да прави оценка на оперативните програми по своя собствена инициатива.

3. Комисията може да прави оценка на оперативните програми по своя собствена инициатива от момента, в който разполага с доказателства, които подсказват за нередности при изпълнението им.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията, със съдействието на външни експерти, прави последваща оценка на ефективността и на простотата на управление на програмите, на устойчивостта на постигнатите резултати и на нуждите, съобщени от партньорските организации, чиято цел също така е и да се определи каква е добавената стойност на Фонда. Последващата оценка приключва до 31 декември 2023 г.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят информация за подкрепяните от Фонда действия и ги популяризират. Информацията е насочена към най-нуждаещите се лица, медиите и широката общественост. В нея се изтъква ролята на Съюза и се гарантира видимостта на подкрепата от Фонда.

1. Европейската комисия и държавите членки предоставят информация за подкрепяните от Фонда действия и ги популяризират. Информацията е насочена към най-нуждаещите се лица, медиите и широката общественост. В нея се изтъква ролята на Съюза и се гарантира видимостта на подкрепата от Фонда, партньорските организации и техните доброволци.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се гарантира прозрачността на подкрепата от Фонда управляващият орган поддържа списък на операциите, подкрепени от Фонда, в CSV или XML формат, като достъпът до списъка става през уебсайт. В списъка се съдържа информация поне за името на бенефициера, неговия адрес и размера на заделеното за него финансиране от Съюза, както и видовете материални лишения, по които той работи.

С цел да се гарантира прозрачността на подкрепата от Фонда компетентният орган поддържа списък на операциите, подкрепени от Фонда, в CSV или XML формат, като достъпът до списъка става през уебсайт. В списъка се съдържа информация поне за броя бенефициери за всяка подкрепена операция и размера на заделеното финансиране от Съюза, както и видовете материални лишения, по които се работи.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, на видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни, стоки и евентуално съпътстващи мерки, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето.

По време на изпълнението на дадена операция бенефициерите и партньорските организации информират обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставят или поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за финансовата подкрепа от Съюза, или европейското знаме на видно за обществеността място във всеки пункт, където се предоставят храни, стоки и евентуално съпътстващи мерки, освен в случаите когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бенефициерите и партньорските организации, които имат собствени уебсайтове, публикуват на тях кратко описание на операцията, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовата подкрепа на Съюза.

Бенефициерите и партньорските организации са длъжни да предоставят на широката общественост достъп до цялата информация във връзка с развиваните от тях дейности, с изключение на тази, която се отнася до самоличността на крайните получатели на помощите, като открояват финансовата подкрепа на Съюза.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управляващият орган информира бенефициерите за публикуването на списъка с операциите в съответствие с параграф 2. Той предоставя комплекти с информационни материали и материали за осигуряване на публичност, включително образци в електронен формат, за да помогне на бенефициерите и партньорските организации да изпълнят своите задължения, посочени в параграф 3.

5. Компетентният орган информира бенефициерите за публикуването на списъка с операциите в съответствие с параграф 2. Той предоставя комплекти с информационни материали и материали за осигуряване на публичност, включително образци в електронен формат, за да помогне на бенефициерите и партньорските организации да изпълнят своите задължения, посочени в параграф 3.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. При обработката на лични данни в съответствие с настоящия член управляващият орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

6. При обработката на лични данни в съответствие с настоящия член компетентният орган, както и бенефициерите и партньорските организации спазват правилата за защита на личните данни и разпоредбите на Директива 95/46/ЕО.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Съфинансиране

Финансиране

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ставката на съфинансиране на нивото на оперативната програма не може да надвишава 85% от допустимите публични разходи.  

1. Ставката на финансиране на оперативната програма е поне 85% от допустимите публични разходи и може да достигне 100%.

 

Фондът се използва като допълнение на националните стратегии, а не замества отговорностите на органите на държавите членки за изкореняване на бедността и социалното изключване, по-скоро чрез предоставяне на дългосрочни и устойчиви програми, насочени към социална реинтеграция, отколкото чрез непосредствено облекчаване на хранителния недоимък и материалните нужди.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В решението на Комисията за приемане на оперативната програма се определя ставката на съфинанси