Postup : 2012/0295(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0183/2013

Předložené texty :

A7-0183/2013

Rozpravy :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Hlasování :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Vysvětlení hlasování
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

ZPRÁVA     ***I
PDF 2099kWORD 2189k
30. 5. 2013
PE 504.202v02-00 A7-0183/2013

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodajka: Emer Costello

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0617),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0358/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená švédským parlamentem, Sněmovnou lordů a Dolní sněmovnou Spojeného království a německým Spolkovým sněmem v rámci protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2013(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na Listinu základních práv, zejména na články 1, 24 a 34 této listiny;

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0183/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  zdůrazňuje, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu by se mělo považovat za orientační a mělo by být stanoveno až po dosažení dohody o víceletém finančním rámci na období 2014–2020;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění („strategie Evropa 2020“), si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Přesto byla v roce 2010 téměř jedna čtvrtina Evropanů (119,6 milionů) ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením, což je přibližně o 4 miliony osob více než v předchozím roce. Míra chudoby a sociálního vyloučení však není ve všech částech Unie stejná a jejich závažnost se v různých členských státech liší.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou materiální deprivací, v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF].

(2) Počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou materiální deprivací, v Unii neustále narůstá, takže v roce 2012 žilo v podmínkách vážné materiální deprivace téměř 8 % občanů Unie. Tyto osoby jsou navíc často natolik vyloučeny, že nemohu využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. [...nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. [...ESF].

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Ženy a děti jsou mezi nejchudšími osobami ohroženými chudobou a sociálním vyloučením zastoupeny nadprůměrně, přičemž na ženách často spočívá úkol zabezpečit potraviny a obživu rodin. Členské státy a Komise by měly přijmout vhodná opatření, která by zabránila diskriminaci, a měly by zajistit rovnost žen a mužů a systematické začleňování hlediska rovnosti do všech fází přípravy, plánování, řízení a provádění, sledování a hodnocení fondu, do informačních a osvětových kampaní a do výměny osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Článek 2 Smlouvy o Evropské unii zdůrazňuje, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Článek 6 Smlouvy o Evropské unii zdůrazňuje, že Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) S cílem předcházet marginalizaci zranitelných skupin a skupin s nízkými příjmy a zabránit zvyšování rizika chudoby a sociálního vyloučení je třeba přijmout strategie, které podporují aktivní začleňování.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí.

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin a vážnou materiální deprivaci.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Výchozím bodem pro přidělování finančních prostředků různým kategoriím osob, které trpí vážnou deprivací, může být definice podle evropské typologie bezdomovectví ETHOS.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Fond by neměl nahrazovat veřejné politiky vlád členských států zaměřené na omezování potřeby nouzové potravinové pomoci a vypracovávání udržitelných cílů a politik orientovaných na úplné vymýcení hladu, chudoby a sociálního vyloučení.

Odůvodnění

Členské státy musí nadále vypracovávat dlouhodobé udržitelné projekty k vymýcení chudoby, deprivace a sociálního vyloučení. Tato povinnost nemůže být v žádném případě nahrazena nebo omezena využíváním zdrojů z evropského fondu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) S ohledem na vzrůstající počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením a na skutečnost, že tento počet bude i v příštích letech nadále růst, je třeba navýšit finanční zdroje pro financování fondu v rámci víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Fond by měl rovněž podporovat úsilí členských států o zmírnění kritické materiální deprivace bezdomovců.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost potravin distribuovaných nejchudším osobám.

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, aby byly podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost potravinové pomoci a základní materiální pomoci poskytovaných nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit a vysvětlit formy dotčené materiální deprivace a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného a efektivního provádění operačního programu.

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit a vysvětlit formy dotčené potravinové a materiální deprivace a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného a efektivního provádění operačních programů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Vážná deprivace v oblasti potravin je v Unii doprovázena značnými potravinovými ztrátami. Operační program každého členského státu by měl obsahovat zmínku o tom, jak hodlá členský stát usilovat o koordinované využívání synergií mezi omezováním potravinových ztrát a bojem proti deprivaci v oblasti potravin. Operační program každého členského státu by měl rovněž obsahovat zmínku o tom, jak hodlá členský stát odstranit administrativní překážky, které brání komerčním i nekomerčním organizacím poskytnout přebytečné potraviny neziskovým organizacím, jež působí v oblasti boje proti deprivaci v oblasti potravin.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) V zájmu účinného a efektivního provádění opatření financovaných z fondu je třeba podporovat spolupráci mezi místními a regionálními orgány a subjekty zastupujícími občanskou společnost. Členské státy by proto měly podporovat účast všech aktérů, jež se podílejí na vytváření a provádění opatření financovaných z fondu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) S cílem co nejvíce zvýšit účinnost fondu, zejména pokud jde o okolnosti v konkrétním členském státě, je vhodné zřídit postup pro případné změny operačního programu.

(9) S cílem co nejvíce zvýšit účinnost fondu a zaručit maximální synergii s opatřeními přijatými v rámci ESF, zejména pokud jde o případné změny okolností v konkrétním členském státě, je vhodné zřídit postup pro případné změny operačního programu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) S cílem co nejefektivněji a nejpřiměřeněji reagovat na různé potřeby a zlepšit pomoc nejchudším osobám by se ve všech fázích provádění fondu měla uplatňovat zásada partnerství.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Značný přínos má výměna zkušeností a osvědčených postupů a Komise by měla takové šíření usnadnit.

(10) Značný přínos má výměna zkušeností a osvědčených postupů, protože umožňují vzájemné učení, a Komise by měla takové šíření usnadňovat a podporovat a zároveň hledat synergie s výměnou osvědčených postupů v souvislosti se souvisejícími fondy, zejména ESF.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) S cílem sledovat pokrok při provádění operačních programů by měly členské státy vypracovat výroční a závěrečné zprávy o provádění a poskytnout je Komisi, aby se tak zajistilo, že budou k dispozici důležité a aktuální informace. Z téhož důvodu by se měla Komise a každý členský stát každoročně setkat ke dvoustrannému posouzení, nedohodnou-li se jinak.

(11) S cílem sledovat pokrok při provádění operačních programů by měly členské státy ve spolupráci se zúčastněnými organizacemi občanské společnosti vypracovat výroční a závěrečné zprávy o provádění a poskytnout je Komisi, aby se tak zajistilo, že budou k dispozici důležité a aktuální informace. Z téhož důvodu by se měla Komise a každý členský stát každoročně setkat ke dvoustrannému posouzení, nedohodnou-li se jinak.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího vypracování každého operačního programu a posouzení účinnosti a efektivity fondu by se měla vypracovat předběžná a následná hodnocení. Tato hodnocení by měly doplňovat průzkumy prováděné u nejchudších osob, jež čerpají pomoc z operačního programu, a v případě potřeby hodnocení v průběhu programového období. Měly by být stanoveny oblasti odpovědnosti členských států a Komise v tomto ohledu.

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího vypracování každého operačního programu a posouzení účinnosti a efektivity fondu by se měla vypracovat předběžná a následná hodnocení. Tato hodnocení by měly doplňovat průzkumy prováděné u nejchudších osob, jež čerpají pomoc z operačního programu, a v případě potřeby hodnocení v průběhu programového období. Hodnocení by měla rovněž respektovat soukromí konečných příjemců a měla by být prováděna takovým způsobem, aby nejchudší osoby nebyly stigmatizovány. Měly by být stanoveny oblasti odpovědnosti členských států a Komise v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Jak zdůrazňuje studie Eurostatu s názvem „Měření materiální deprivace v EU – Ukazatele pro celou populaci a specifické ukazatele pro děti“, na téma materiální deprivace proběhl rozsáhlý výzkum, který v blízké budoucnosti umožní získat přesnější údaje o domácnostech, dospělých a dětech zasažených materiální deprivací.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Během přípravy těchto hodnocení doplněných průzkumy prováděnými u nejchudších osob by se měla brát v potaz skutečnost, že pojem deprivace je značně složitý a jen stěží jej lze vystihnout pomocí malého počtu ukazatelů, které mohou být ostatně zavádějící a mohou vést k přijímání neúčinných politik.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) Jak zdůrazňuje třetí studie nadace Eurofound na téma kvality života v Evropě z roku 2012, materiální deprivace v Evropské unii by měla být měřena neschopností zajistit si zboží, které je považováno za životně důležité bez ohledu na výši příjmů dotčených osob a na jejich stávající majetek. Při vytváření indexu deprivace, který umožňuje co nejpřesněji posoudit míru materiální deprivace domácností, by proto měly být zohledněny takové ukazatele, jako je výše příjmů, nerovnost příjmů, schopnost vyjít s penězi, nadměrné zadlužení a spokojenost s životní úrovní.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Občané mají právo vědět, jak a s jakým účinkem jsou finanční zdroje Unie investovány. Pro účely zajištění většího rozšíření informací o tom, čeho fond dosáhl, a zajištění dostupnosti a transparentnosti příležitostí pro financování by měla být stanovena podrobná pravidla o informačních a komunikačních činnostech, zejména v souvislosti s odpovědnostmi členských států a příjemců.

(13) Občané mají právo vědět, jak a s jakým účinkem jsou finanční zdroje Unie investovány. Pro účely zajištění většího rozšíření informací o tom, čeho fond dosáhl, a zajištění dostupnosti a transparentnosti příležitostí pro financování by měla být stanovena podrobná pravidla o informačních a komunikačních činnostech, zejména v souvislosti s odpovědnostmi místních a regionálních orgánů členských států a odpovědnostmi příjemců.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň spolufinancování z fondu na operační programy, aby se zajistil multiplikační účinek unijních zdrojů, a současně by se měla řešit situace členských států, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými nesnázemi.

(15) Je třeba stanovit úroveň spolufinancování z fondu na operační programy, aby se zajistil multiplikační účinek unijních zdrojů. Měla by se řešit rovněž situace členských států, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými potížemi.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) V celé Unii by se měla používat jednotná a nestranná pravidla ohledně období způsobilosti, způsobilých operací a výdajů fondu. Podmínky způsobilosti by měly odrážet specifickou povahu cílů a cílové populace fondu, zejména prostřednictvím vhodných podmínek způsobilosti operací a forem podpory a pravidel a podmínek pro úhrady.

(16) V celé Unii by se měla používat jednotná, jednoduchá a nestranná pravidla ohledně období způsobilosti, způsobilých operací a výdajů fondu. Podmínky způsobilosti by měly odrážet specifickou povahu cílů a cílové populace fondu, zejména prostřednictvím vhodných a zjednodušených podmínek způsobilosti operací a forem podpory a pravidel a podmínek pro úhrady.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů)5, stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

(17) [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů)5, stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám. Partnerské organizace by měly mít možnost distribuovat další dodávky potravin pocházející z jiných zdrojů, včetně intervenčních zásob zpřístupněných podle článku 15 nařízení (EU) č. ... [nařízení o společné jednotné organizaci trhů].

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné určit druhy činností, které lze provádět z podnětu Komise a členských států jakožto technickou pomoc s podporou fondu.

(18) Je nezbytné určit druhy činností, které lze provádět z podnětu Komise a členských států jakožto technickou pomoc s podporou fondu. O tom, které druhy činností budou takto určeny, by mělo být rozhodnuto v úzké spolupráci s řídícími orgány a partnerskými organizacemi.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Rozpočtové závazky Unie by se měly proplácet každý rok. Aby bylo zajištěno účelné řízení programů, je nutno stanovit společná pravidla pro žádosti o průběžné platby, vyplacení ročního zůstatku a vyplacení konečného zůstatku.

(27) Rozpočtové závazky Unie by se měly proplácet každý rok. Aby bylo zajištěno účelné řízení programů, je nutno stanovit jednoduchá společná pravidla pro žádosti o průběžné platby, vyplacení ročního zůstatku a vyplacení konečného zůstatku.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla existovat časově omezená opatření umožňující, aby pověřený schvalující úředník přerušil platby v případě, že existují důkazy o možných významných nedostatcích ve fungování systému řízení a kontroly, důkazy o pochybení souvisejícím s žádostí o platbu nebo nedodržení povinnosti předložit dokumenty pro účely kontroly a schválení účetní závěrky.

(30) Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla existovat časově omezená opatření umožňující, aby pověřený schvalující úředník přerušil platby v případě, že existují důkazy o možných významných nedostatcích ve fungování systému řízení a kontroly, důkazy o pochybení souvisejícím s žádostí o platbu nebo nedodržení povinnosti předložit dokumenty pro účely kontroly a schválení účetní závěrky, nebo v případě značného zpoždění v provádění projektů a budou-li zjištěny přesvědčivé důkazy o tom, že cíle stanovené pro dotčené projekty nebudou splněny.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Aby se zajistilo, že výdaje spolufinancované z rozpočtu Unie v kterémkoli daném rozpočtovém roce se použijí v souladu s platnými pravidly, měl by být vytvořen vhodný rámec pro roční kontrolu a schválení účetní závěrky. Na základě tohoto rámce by měly určené orgány předložit Komisi za každý operační program prohlášení řídícího subjektu doplněné ověřenou roční účetní závěrkou, roční souhrnnou závěrečnou zprávou o auditu a provedených kontrolách, výrokem nezávislého auditora a kontrolní zprávou.

(32) Aby se zajistilo, že výdaje spolufinancované z rozpočtu Unie v kterémkoli daném rozpočtovém roce se použijí v souladu s platnými pravidly, měl by být vytvořen vhodný a jednoduchý rámec pro roční kontrolu a schválení účetní závěrky. Na základě tohoto rámce by měly určené orgány předložit Komisi za každý operační program prohlášení řídícího subjektu doplněné ověřenou roční účetní závěrkou, roční souhrnnou závěrečnou zprávou o auditu a provedených kontrolách, výrokem nezávislého auditora a kontrolní zprávou.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Četnost auditů operací by měla odpovídat rozsahu podpory Unie z fondu. Zejména by se měl snížit počet provedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by nicméně být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo v rámci auditního vzorku. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v souvislosti s operačními programy, pokud nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. Kromě toho by rozsah auditů měl plně zohlednit cíl a charakter cílové populace fondu.

(35) Četnost auditů operací by měla odpovídat rozsahu podpory Unie z fondu. Zejména by se měl snížit počet provedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by nicméně být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo v rámci auditního vzorku. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v souvislosti s operačními programy, pokud nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. Kromě toho by rozsah auditů měl plně zohlednit cíl, charakter cílové populace fondu a dobrovolnický charakter přijímajících subjektů.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie, včetně úcty k lidské důstojnosti a soukromému a rodinnému životu, práva na ochranu osobních údajů, práv dítěte, práv starších osob, rovnosti mezi ženami a muži a zákazu diskriminace. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(41) Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie, včetně úcty k lidské důstojnosti a soukromému a rodinnému životu, práva na ochranu osobních údajů, práv dítěte, práva na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, práv starších osob, rovnosti mezi ženami a muži a zákazu diskriminace. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a) S ohledem na datum, k němuž musí být vyhlášena výběrová řízení, na lhůty pro přijetí tohoto nařízení a na dobu potřebnou k přípravě operačních programů je třeba zavést pravidla, která umožní plynulý přechod během roku 2014, s cílem zabránit výpadkům v dodávkách potravin.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42b) Mělo by se zajistit, aby fond doplňoval programy a činnosti financované v rámci ESF a aby fungoval na základě co nejužší koordinace s tímto fondem. Mělo by se zabránit vytváření paralelních struktur v boji proti chudobě, které by mohly zvýšit administrativní zátěž a ztížit koordinaci a součinnost.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) na období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020 a stanoví se cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a kritéria pro přidělení a také pravidla nezbytná pro zajištění účinného fungování fondu.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) na období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020 a stanoví se cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a kritéria pro přidělení a také pravidla nezbytná pro zajištění účinného a efektivního fungování fondu.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použijí se tyto definice:

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež určily kompetentní vnitrostátní orgány nebo definovaly partnerské organizace a jež schválily příslušné orgány;

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež určily kompetentní vnitrostátní orgány ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty, nebo definovaly partnerské organizace a jež schválily příslušné vnitrostátní orgány;

2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí veřejné subjekty nebo neziskové organizace, jež poskytují potraviny či zboží přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací nejchudším osobám a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. b);

2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí veřejné subjekty nebo neziskové organizace, jež poskytují potraviny nebo základní materiální pomoc – v souladu s kritérii způsobilosti uvedenými v článku 24 – přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací nejchudším osobám a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. b);

3) „vnitrostátními systémy“ se rozumí jakýkoli systém, jenž má, alespoň částečně, stejné cíle jako fond a který je prováděn na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni veřejnými subjekty nebo neziskovými organizacemi;

3) „vnitrostátními systémy“ se rozumí jakýkoli systém, jenž má, alespoň částečně, stejné cíle jako fond a který je prováděn na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni veřejnými subjekty nebo neziskovými organizacemi;

4) „operací“ se rozumí projekt, smlouva nebo opatření, které bylo vybráno řídícím orgánem dotčeného operačního programu nebo z jeho pověření a které přispívá k dosažení cílů operačního programu, k němuž se vztahuje;

4) „operací“ se rozumí projekt, smlouva nebo opatření, které bylo vybráno řídícím orgánem dotčeného operačního programu nebo z jeho pověření a které přispívá k dosažení cílů operačního programu, k němuž se vztahuje;

5) „dokončenou operací“ se rozumí operace, která je fyzicky dokončena nebo zcela provedena a v souvislosti s níž příjemci provedli všechny příslušné platby a byla jim vyplacena podpora z odpovídajícího operačního programu;

5) „dokončenou operací“ se rozumí operace, která je fyzicky dokončena nebo zcela provedena a v souvislosti s níž příjemci provedli všechny příslušné platby a byla jim vyplacena podpora z odpovídajícího operačního programu;

6) „příjemcem“ se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací;

6) „příjemcem“ se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací;

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží a/nebo jež využívají doprovodných opatření;

7) „konečným příjemcem“ se rozumí osoby trpící deprivací v oblasti potravin nebo materiální deprivací, jež obdrží nefinanční pomoc nebo využívají doprovodných opatření v rámci tohoto fondu;

 

7a) „doprovodnými opatřeními“ se rozumí opatření, která přesahují rámec distribuce potravin a základní materiální pomoci, přijatá s cílem překonávat sociální vyloučení a řešit odpovědnějším a trvalejším způsobem naléhavé sociální situace;

8) „podporou z veřejných zdrojů“ se rozumí jakákoli finanční podpora poskytnutá určité operaci, jež pochází z rozpočtu celostátních, regionálních nebo místních orgánů veřejné správy, z rozpočtu Unie pro fond, z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo z rozpočtu sdružení orgánů veřejné správy nebo jakéhokoli subjektu, na který se vztahuje veřejné právo ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES;

8) „podporou z veřejných zdrojů“ se rozumí jakákoli finanční podpora poskytnutá určité operaci, jež pochází z rozpočtu celostátních, regionálních nebo místních orgánů veřejné správy, z rozpočtu Unie pro fond, z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo z rozpočtu sdružení orgánů veřejné správy nebo jakéhokoli subjektu, na který se vztahuje veřejné právo ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES;

9) „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá řídící nebo certifikační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti související s prováděním operací příjemci;

9) „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá řídící nebo certifikační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti související s prováděním operací příjemci;

10) „účetním obdobím“ se rozumí období od 1. července do 30. června, s výjimkou prvního účetního období, jímž se rozumí období od počátečního data způsobilosti výdajů do 30. června 2015, přičemž poslední účetní období je od 1. července 2022 do 30. června 2023;

10) „účetním obdobím“ se rozumí období od 1. července do 30. června, s výjimkou prvního účetního období, jímž se rozumí období od počátečního data způsobilosti výdajů do 30. června 2015, přičemž poslední účetní období je od 1. července 2022 do 30. června 2023;

11) „rozpočtovým rokem“ se rozumí období od 1. ledna do 31. prosince.

11) „rozpočtovým rokem“ se rozumí období od 1. ledna do 31. prosince.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu.

1. Fond podporuje sociální soudržnost, posiluje sociální začlenění a bojuje proti chudobě v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů, a doplňuje Evropský sociální fond. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění a odstranění nejhorších forem chudoby, zejména nedostatku potravin, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy.

 

2. Fond přispívá k trvalému vymýcení nedostatku potravin a poskytuje nejchudším osobám šanci na slušný život. Tento cíl a strukturovaný dopad fondu se posuzuje z kvalitativního i kvantitativního hlediska.

 

3. Fond doplňuje, avšak nenahrazuje nebo neomezuje vnitrostátní programy k trvalému vymýcení chudoby a sociálního vyloučení, za něž mají členské státy nadále zodpovědnost.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny nebo základní materiální pomoc včetně startovacích balíčků pro osobní spotřebu konečných příjemců.

2. Fond může podporovat doprovodná opatření, jež doplňují poskytování potravin a zboží, s cílem zlepšit sociální začleňování nejchudších osob.

2. Fond může podporovat doprovodná opatření, jež doplňují poskytování potravin a základní materiální pomoci, s cílem zlepšit sociální začleňování a zdravé stravování a snížit závislost nejchudších osob. Tato opatření by měla být úzce spojena s činností Evropského sociálního fondu na místní úrovni a s činností organizací, jež se zaměřují na vymýcení chudoby.

 

2a. Fond může poskytovat příjemcům pomoc s cílem účinněji využívat místní dodavatelské řetězce, a tím zvýšit a rozrůznit dodávky potravin nejchudším osobám a omezit nebo zabránit potravinovým ztrátám.

3. Fond podporuje vzájemné učení, vytváření sítí a šíření osvědčených postupů v oblasti pomoci nefinanční povahy nejchudším osobám.

3. Fond podporuje na evropské úrovni vzájemné učení, vytváření sítí a šíření osvědčených postupů v oblasti pomoci nefinanční povahy nejchudším osobám. Mohou být začleněny také příslušné organizace a projekty, které nečerpají podporu z fondu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Část rozpočtu Unie přidělená fondu je plněna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy a Komise, v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. b) finančního nařízení, s výjimkou technické pomoci z podnětu Komise, která se provádí v rámci přímého řízení v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

1. Část rozpočtu Unie přidělená fondu je plněna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy a Komise, v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. b) finančního nařízení, s výjimkou technické pomoci z podnětu Komise, která se provádí v rámci přímého řízení v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla podpora z fondu v souladu s politikami a prioritami Unie a vzájemně se doplňovala s dalšími nástroji Unie.

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla podpora z fondu v souladu s politikami a prioritami Unie a vzájemně se doplňovala s dalšími nástroji Unie.

3. Podpora z fondu se provádí v úzké spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

3. Podpora z fondu se poskytuje v úzké spolupráci mezi Komisí, členskými státy a příslušnými místními a regionálními orgány a zapojenými partnerskými organizacemi.

4. Členské státy a subjekty určené členskými státy pro tento účel zodpovídají za provádění operačních programů a plní své úkoly podle tohoto nařízení v souladu s institucionálním, právním a finančním rámcem dotčeného členského státu, pokud jsou v souladu s tímto nařízením.

4. Členské státy a subjekty určené členskými státy pro tento účel, nebo v případě potřeby příslušné regionální orgány, zodpovídají za provádění operačních programů a plní své úkoly podle tohoto nařízení v souladu s institucionálním, právním a finančním rámcem dotčeného členského státu, pokud jsou v souladu s tímto nařízením.

5. Opatření pro provádění a využívání fondu a zejména finanční a správní zdroje potřebné v souvislosti s podáváním zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou musí zohlednit zásadu proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory.

5. Opatření pro provádění a využívání fondu a zejména finanční a správní zdroje potřebné v souvislosti s podáváním zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou musí zohlednit zásadu proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory.

6. Komise a členské státy v souladu se svými povinnostmi zajišťují koordinaci mezi Evropským sociálním fondem a dalšími politikami a nástroji Unie.

6. Komise a členské státy v souladu se svými povinnostmi a s cílem zamezit dvojímu financování zajišťují koordinaci mezi Evropským sociálním fondem a dalšími politikami a nástroji Unie, zejména opatřeními Unie v oblasti zdraví.

7. Komise, členské státy a příjemci uplatňují zásadu řádného finančního řízení v souladu s článkem 26 finančního nařízení.

7. Komise, členské státy a příjemci uplatňují zásadu řádného finančního řízení v souladu s článkem 26 finančního nařízení.

8. Komise a členské státy zajistí účinnost fondu, zejména prostřednictvím sledování, podávání zpráv a hodnocení.

8. Komise a členské státy zajistí účinnost fondu, zejména prostřednictvím sledování, podávání zpráv a hodnocení, a také prostřednictvím důsledných a pravidelných konzultací s místními a regionálními orgány a partnerskými organizacemi provádějícími opatření fondu při hodnocení dopadu.

9. Komise a členské státy plní své úlohy v souvislosti s fondem s cílem snížit administrativní zátěž pro příjemce.

9. Komise a členské státy podniknou kroky k zajištění účinnosti fondu a plní své úlohy v souvislosti s fondem s cílem snížit administrativní zátěž pro příjemce.

10. Komise a členské státy zajistí podporu rovnosti mezi ženami a muži a začlenění hlediska rovnosti pohlaví do různých etap provádění fondu. Komise a členské státy přijmou vhodná opatření, aby v získání přístupu k fondu nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

10. Komise a členské státy zajistí, aby byly rovnost mezi ženami a muži a začlenění hlediska rovnosti pohlaví brány v úvahu v různých etapách přípravy, plánování, řízení a provádění, sledování a hodnocení fondu, stejně jako v informačních a osvětových kampaních a výměnách osvědčených postupů, kdy budou využívána dostupná data rozčleněná podle pohlaví. Komise a členské státy přijmou vhodná opatření, aby v získání přístupu k fondu a k souvisejícím programům a operacím nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

11. Operace financované z fondu musí být v souladu s platným právem Unie a jednotlivých členských států. Fondu lze využít pouze na podporu distribuce potravin nebo zboží, které je v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se bezpečnosti spotřebních výrobků.

11. Operace financované z fondu musí být v souladu s platným právem Unie a jednotlivých členských států. Fondu lze využít pouze na podporu distribuce potravin nebo základní materiální pomoci, které jsou v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se bezpečnosti spotřebních výrobků.

 

11a. Výběr potravin případně vychází ze zásad vyvážené stravy a kvalitních potravin, včetně čerstvosti výrobků, a měl by přispívat ke zdravému stravování konečných příjemců.

12. Členské státy a příjemci vybírají potraviny a zboží na základě objektivních kritérií. Kritéria výběru potravin, a případně také zboží, rovněž zohledňují klimatické a environmentální aspekty, zejména s ohledem na omezení plýtvání potravinami.

12. Členské státy a příjemci vybírají potraviny a základní materiální pomoc na základě objektivních kritérií odvozených od potřeb nejchudších osob.

 

12a. Pokud je to vhodné, mohly by být upřednostněny místní a regionální výrobky s přihlédnutím ke klimatickým a environmentálním aspektům, zejména s ohledem na omezení potravinových ztrát v každé fázi distribučního řetězce. To může zahrnovat partnerské vztahy s podniky ze všech částí potravinového řetězce v duchu sociální odpovědnosti podniků.

 

12b. Komise a členské státy zajistí, aby byla při poskytování pomoci v rámci tohoto fondu respektována důstojnost nejchudších osob.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, činí 2 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze II.

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, nesmí být v reálných hodnotách nižší než zdroje přidělené na evropský program potravinové pomoci nejchudším osobám v letech 2007–2013.

Odůvodnění

Finanční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze vodítkem a nemůže být pevně stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o nařízení o víceletém finančním rámci. Rozpočet navržený Komisí neodpovídá potřebám pomoci nejchudším osobám a vzhledem k rozšířené působnosti představuje značný pokles ve srovnání se stávajícím obdobím. Navíc s ohledem na zvýšení míry chudoby v EU by měla být roční částka stanovená pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám na období 2014–2020 zvýšena, aby bylo možno zajistit plné uplatňování rozšířené působnost fondu, jak navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozdělení celkových prostředků v členění podle členských států v souladu s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež stanovil Eurostat:

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozdělení celkových prostředků v členění podle členských států v souladu s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. … [nařízení o společných ustanoveních], aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku. Toto rozhodnutí bude vycházet z nejaktuálnějších ukazatelů, jež stanovil Eurostat, pokud jde o:

a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální deprivací;

a) procentuální podíl obyvatelstva trpícího závažnou materiální deprivací k celkovému počtu obyvatel;

b) obyvatelstvo žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce.

b) změny počtu obyvatel žijících v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

1. Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

 

aa) výši přidělené částky, která má být použita;

a) stanovení a vysvětlení výběru typu či typů materiální deprivace, jichž se opatření v rámci operačního programu týkají, a popis každého typu dotčené materiální deprivace, hlavních charakteristik a cílů distribuce potravin nebo zboží a doprovodných opatření, jež mají být provedena, s ohledem na výsledky předběžného hodnocení provedeného v souladu s článkem 14;

a) vysvětlení výběru typu či typů materiální deprivace, jichž se opatření týkají, a popis hlavních charakteristik operačního programu, s ohledem na výsledky předběžného hodnocení provedeného v souladu s článkem 14;

b) popis odpovídajících vnitrostátních režimů pro každý typ dotčené materiální deprivace;

b) popis odpovídajících vnitrostátních režimů pro každý typ dotčené materiální deprivace;

c) popis mechanismu, kterým se stanoví kritéria způsobilosti nejchudších osob případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

c) popis mechanismu, kterým se stanoví kritéria způsobilosti nejchudších osob případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

d) kritéria výběru operací a popis mechanismu pro výběr případně rozdělené podle typu dotčené materiální deprivace;

d) kritéria výběru operací a popis mechanismu pro výběr případně rozdělené podle typu dotčené materiální deprivace;

e) kritéria pro výběr partnerských organizací případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

e) kritéria pro výběr partnerských organizací případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

f) popis mechanismu použitého k zajištění doplňkovosti s Evropským sociálním fondem;

f) popis mechanismu použitého k zajištění doplňkovosti s Evropským sociálním fondem, kde by byly jasně rozlišeny činnosti financované z těchto dvou fondů;

 

fa) popis konkrétních opatření a přidělených finančních zdrojů, aby byly splněny zásady stanovené v článku 5;

g) popis opatření pro provádění operačního programu včetně stanovení řídícího orgánu, případně certifikačního orgánu, auditního orgánu a subjektu, kterému bude Komise vyplácet finanční částky, a popis postupu sledování;

g) popis opatření pro provádění operačního programu včetně stanovení řídícího orgánu, případně certifikačního orgánu, auditního orgánu a subjektu, kterému bude Komise vyplácet finanční částky, a popis postupu sledování;

h) popis opatření zapojujících příslušné regionální, místní a jiné orgány veřejné správy a subjekty zastupující občanskou společnost a subjekty odpovědné za podporu rovnosti a nediskriminace při přípravě operačního programu;

h) popis opatření zapojujících příslušné regionální, místní a jiné orgány veřejné správy a subjekty zastupující občanskou společnost a subjekty odpovědné za podporu rovnosti a nediskriminace při přípravě operačního programu;

i) popis plánovaného využití technické pomoci v souladu s čl. 25 odst. 2, včetně kroků vedoucích k posílení správní kapacity příjemců ve vztahu k provádění operačního programu;

i) popis plánovaného využití technické pomoci v souladu s čl. 25 odst. 2, včetně kroků vedoucích k posílení správní kapacity příjemců ve vztahu k provádění operačního programu;

j) plán financování obsahující následující tabulky:

j) plán financování obsahující následující tabulky:

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s článkem 18 uvede výše předpokládaných finančních prostředků na podporu z fondu a spolufinancování v souladu s článkem 18;

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s článkem 18 uvede výše předpokládaných finančních prostředků na podporu z fondu a spolufinancování v souladu s článkem 18;

ii) tabulku, ve které se pro celé programové období uvede celková výše finančních prostředků na podporu z operačního programu podle typu dotčené materiální deprivace a na odpovídající doplňující opatření.

ii) tabulku, ve které se pro celé programové období uvede celková výše finančních prostředků na podporu z operačního programu podle typu dotčené materiální deprivace a na odpovídající doplňující opatření.

Partnerské organizace uvedené v písmeni e), jež dodávají přímo potraviny nebo zboží, samy provádějí činnosti doplňující poskytování materiální pomoci s cílem zlepšit sociální začleňování nejchudších osob, a to bez ohledu na to, zda tyto činnosti dostávají podporu z fondu.

Partnerské organizace uvedené v písmenu e), jež dodávají přímo potraviny, příp. základní materiální pomoc, provádějí činnosti doplňující poskytování potravinové pomoci samy nebo ve spolupráci s jinými organizacemi s cílem zlepšit sociální začleňování nejchudších osob, a to bez ohledu na to, zda tyto činnosti dostávají podporu z fondu.

2. Operační programy vypracovávají členské státy nebo jimi určené orgány ve spolupráci s příslušnými regionálními, místními a jinými orgány veřejné správy a subjekty zastupujícími občanskou společnost a subjekty odpovědnými za podporu rovnosti a nediskriminace.

2. programy vypracovávají členské státy nebo jimi určené orgány ve spolupráci s příslušnými regionálními, místními a jinými orgány veřejné správy a příslušnými zainteresovanými stranami. Členské státy zajistí, aby byly operační programy úzce spojeny s jejich vlastní politikou sociálního začleňování.

3. Členské státy vypracují návrh svých operačních programů v souladu se vzorem stanoveným v příloze I.

3. Členské státy vypracují návrh svých operačních programů v souladu se vzorem stanoveným v příloze I.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podávat žádosti o změnu operačního programu. Spolu s nimi se předkládá upravený operační program a odůvodnění změny.

1. Členský stát může podat žádost o změnu operačního programu. Spolu s  se předkládá upravený operační program a odůvodnění změny.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platforma

Výměna osvědčených postupů

Komise zřídí platformu na úrovni Unie pro snadnější výměnu zkušeností, budování kapacit a sítí a šíření podstatných výstupů v oblasti pomoci nefinanční povahy nejchudším osobám.

Komise umožní snadnější výměnu zkušeností, budování kapacit a sítí a sociální inovace na úrovni Unie, aby došlo k navázání kontaktů mezi partnerskými organizacemi a dalšími příslušnými zainteresovanými stranami ze všech členských států.

Komise kromě toho alespoň jednou za rok konzultuje organizace, jež zastupují partnerské organizace na úrovni Unie ohledně provádění podpory z fondu.

Komise kromě toho alespoň jednou za rok konzultuje organizace, jež zastupují partnerské organizace na úrovni Unie ohledně provádění podpory z fondu, a následně včas podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

 

Komise usnadňuje také šíření příslušných výsledků, zpráv a informací týkajících se fondu prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Od roku 2015 do roku 2022 předkládají členské státy Komisi vždy do 30. června každého roku výroční zprávu o provádění operačního programu v předchozím rozpočtovém roce.

1. Od roku 2015 do roku 2022 předkládají členské státy Komisi vždy do 30. června každého roku výroční zprávu o provádění operačního programu v předchozím rozpočtovém roce.

2. Členské státy vypracují výroční zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí, včetně seznamu společných ukazatelů pro měření vstupů a výsledků.

2. Členské státy vypracují výroční zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí, včetně seznamu společných ukazatelů pro měření vstupů a výsledků.

 

Mezi tyto ukazatele patří:

 

a) aktuální změny ve výdajích na sociální politiku zaměřené na boj proti závažné materiální deprivaci, a to jak pokud jde o absolutní hodnoty ve vztahu k HNP, tak i pokud jde o poměr k celkovým veřejným výdajům;

 

b) aktuální změny v právních předpisech týkajících se sociální politiky zaměřených na zpřístupnění finančních prostředků příjemcům a ostatním organizacím bojujícím proti závažné materiální deprivaci.

3. Výroční zprávy o provádění jsou přijatelné, obsahují-li všechny požadované informace podle vzoru uvedeného v odstavci 2 a také společné ukazatele. Není-li určitá výroční zpráva o provádění přijatelná, vyrozumí o tom Komise dotčený členský stát do 15 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Pokud Komise své připomínky ve stanovené lhůtě nesdělí, považuje se zpráva za přijatelnou.

3. Výroční zprávy o provádění jsou přijatelné, obsahují-li všechny požadované informace podle vzoru uvedeného v odstavci 2 a také společné ukazatele. Není-li určitá výroční zpráva o provádění přijatelná, vyrozumí o tom Komise dotčený členský stát do 15 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Pokud Komise své připomínky ve stanovené lhůtě nesdělí, považuje se zpráva za přijatelnou.

4. Komise výroční zprávy o provádění posoudí a uvědomí členský stát o svých připomínkách do dvou měsíců od jejího obdržení.

4. Komise výroční zprávy o provádění operačního programu posoudí a uvědomí členský stát o svých připomínkách do dvou měsíců od jejího obdržení.

Pokud Komise nesdělí své připomínky v této lhůtě, považují se zprávy za schválené.

Pokud Komise nesdělí své připomínky v této lhůtě, považují se zprávy za schválené.

5. Závěrečnou zprávu o provádění operačního programu předloží členské státy do 30. září 2023.

5. Závěrečnou zprávu o provádění operačního programu předloží členské státy do 30. září 2023.

Členské státy vypracují závěrečnou zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí.

Členské státy vypracují závěrečnou zprávu o provádění operačního programu v souladu se vzorem schváleným Komisí.

Komise závěrečné zprávy o provádění posoudí a uvědomí členský stát o svých připomínkách do pěti měsíců od jejího obdržení.

Komise závěrečné zprávy o provádění operačního programu posoudí a uvědomí členský stát o svých připomínkách do pěti měsíců od jejího obdržení.

Pokud Komise nesdělí své připomínky v této lhůtě, považují se zprávy za schválené.

Pokud Komise nesdělí své připomínky v této lhůtě, považují se zprávy za schválené.

6. Komise schválí vzor výroční zprávy o provádění včetně seznamu společných ukazatelů a rovněž vzor závěrečné zprávy o provádění prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

6. Komise schválí vzor výroční zprávy o provádění operačního programu včetně seznamu společných ukazatelů a rovněž vzor závěrečné zprávy o provádění prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

7. Komise může členskému státu zaslat připomínky k provádění operačního programu. Řídící orgán vyrozumí Komisi do tří měsíců o přijetí nápravných opatřeních.

7. Komise může členskému státu zaslat připomínky k provádění operačního programu. Řídící orgán vyrozumí Komisi do tří měsíců o přijetí nápravných opatřeních.

8. Řídící orgán zveřejní souhrn obsahu výroční a závěrečné zprávy o provádění.

8. Řídící orgán zveřejní souhrn obsahu výroční a závěrečné zprávy o provádění operačního programu.

 

8a. Komise předloží včas shrnutí výročních a závěrečných zpráv o provádění operačního programu Evropskému parlamentu a Radě.

 

8b. Postup týkající se zpráv o provádění operačního programu nesmí být ve srovnání s přidělenými finančními prostředky a charakterem podpory nepřiměřený a nesmí vést ke zbytečné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dvoustranné přezkumné jednání

Dvoustranná přezkumná jednání

1. Každoročně od roku 2014 do roku 2022 se uskuteční jednání mezi Komisí a každým členským státem, není-li dohodnuto jinak, za účelem posouzení pokroku při provádění operačního programu s ohledem na výroční zprávu o provádění a na případné připomínky Komise zmíněné v čl. 11 odst. 7.

1. Každoročně od roku 2014 do roku 2022 se uskuteční jednání mezi Komisí a každým členským státem, není-li dohodnuto jinak, za účelem posouzení pokroku při provádění operačního programu s ohledem na výroční zprávu o jeho provádění a na případné připomínky Komise zmíněné v čl. 11 odst. 7.

2. Dvoustrannému přezkumnému jednání předsedá Komise.

2. Dvoustrannému přezkumnému jednání předsedá Komise.

3. Členské státy zajistí, aby byla po skončení jednání přijata vhodná opatření v reakci na připomínky Komise.

3. Členské státy zajistí, aby byla po skončení jednání přijata vhodná opatření v reakci na připomínky Komise a aby byla uvedena ve zprávě o provádění operačního programu vypracované následující rok nebo případně další roky.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné k provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných k hodnocení, včetně údajů týkajících se společných ukazatelů zmíněných v článku 11.

1. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné k provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných k hodnocení, včetně údajů týkajících se společných ukazatelů zmíněných v článku 11.

2. Hodnocení provádějí odborníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídících orgánech, které jsou odpovědné za provádění operačního programu. Všechna hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují.

2. Hodnocení provádějí odborníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídících orgánech, které jsou odpovědné za provádění operačního programu. Všechna hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují, v žádném případě však nesmějí obsahovat informace o totožnosti koncových příjemců pomoci.

 

2a. Tato hodnocení nesmějí být ve srovnání s přidělenými finančními prostředky a charakterem podpory nepřiměřená a nesmějí vést ke zbytečné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí předběžné hodnocení operačního programu.

1. Členské státy provádějí předběžné hodnocení operačního programu.

2. Provádění předběžných hodnocení je povinností orgánu odpovědného za přípravu operačních programů. Předběžná hodnocení se předkládají Komisi současně s operačním programem a se shrnutím.

2. Provádění předběžných hodnocení je povinností orgánu odpovědného za přípravu operačních programů. Předběžná hodnocení se předkládají Komisi současně s operačním programem a se shrnutím.

3. V rámci předběžných hodnocení se posuzují tyto prvky:

3. V rámci předběžných hodnocení se posuzují tyto prvky:

a) přínos k cíli Unie, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů, s ohledem na vybraný typ materiální deprivace, jenž je třeba řešit, a s přihlédnutím k okolnostem, pokud jde o chudobu, sociální vyloučení a materiální deprivaci v konkrétním členském státě;

a) přínos k cíli Unie, jímž je snížení počtu osob trpících chudobou a počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů, s ohledem na vybraný typ materiální deprivace, jenž je třeba řešit, a s přihlédnutím k okolnostem, pokud jde o chudobu, sociální vyloučení a materiální deprivaci v konkrétním členském státě;

 

aa) přínos k omezení plýtvání potravinami;

b) vnitřní soudržnost navrhovaného operačního programu a jeho návaznost na ostatní příslušné finanční nástroje;

b) vnitřní ucelenost navrhovaného operačního programu a jeho návaznost na ostatní příslušné finanční nástroje;

c) soulad mezi přidělováním rozpočtových prostředků a cíli operačního programu;

c) soulad mezi přidělováním rozpočtových prostředků a cíli operačního programu;

d) přínos očekávaných výstupů k výsledkům;

d) způsob, jímž očekávané výstupy přispějí ke splnění cílů fondu;

 

da) účinné zapojení příslušných zúčastněných stran do vypracování a provádění operačního programu;

e) vhodnost postupů pro sledování operačního programu a shromažďování údajů nezbytných k provádění hodnocení.

e) vhodnost postupů pro sledování operačního programu a shromažďování údajů nezbytných k provádění hodnocení.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán může během programového období provádět hodnocení účinnostiefektivity operačního programu.

1. Řídící orgán během programového období hodnotí účinnost a efektivitu operačního programu.

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 2021 strukturovaný průzkum u koncových uživatelů v souladu se vzorem, jenž poskytne Komise. Komise vzor schválí prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 2021 strukturovaný průzkum u koncových uživatelů v souladu se vzorem, jenž poskytne Komise. Komise po konzultaci s příslušnými zainteresovanými stranami přijme prováděcí akty, jimiž stanoví vzor. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

3. Komise může hodnocení operačních programů provádět z vlastního podnětu.

3. Komise může hodnotit operační programy z vlastního podnětu.

 

3a. Nejpozději do března 2018 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení fondu v polovině období.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a udržitelnost dosažených výsledků, a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a účelnost fondu a udržitelnost dosažených výsledků, a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují informace týkající se opatření podporovaných z fondu a propagují tato opatření. Informace jsou určeny nejchudším osobám, sdělovacím prostředkům a širší veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění příspěvku z fondu.

1. Evropská komise a členské státy poskytují informace týkající se opatření podporovaných z fondu a propagují tato opatření. Informace jsou určeny především nejchudším osobám a rovněž širší veřejnosti a sdělovacím prostředkům. Mají zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění příspěvku z fondu a příspěvku členských států a partnerských organizací, pokud jde o splnění cílů Unie v oblasti sociální soudržnosti, aniž by docházelo ke stigmatizaci koncových příjemců pomoci.

2. V zájmu zajištění transparentního přidělování podpory z fondu zřídí řídící orgány seznam operací, které fond podporuje, ve formátu CSV nebo XML dostupný na internetových stránkách. Na seznamu jsou uvedeny přinejmenším informace o jménu příjemce, jeho adrese a částce přidělené z finančních prostředků Unie a také typ dotčené materiální deprivace.

2. V zájmu zajištění transparentního přidělování podpory z fondu zřídí řídící orgány seznam operací, které fond podporuje, ve formátu CSV nebo XML dostupný na internetových stránkách. Na seznamu jsou uvedeny přinejmenším informace o jménu příjemce, jeho adrese a částce přidělené z finančních prostředků Unie a také typ dotčené materiální deprivace.

Seznam operací se aktualizuje nejméně jednou za dvanáct měsíců.

Seznam operací se aktualizuje nejméně jednou za dvanáct měsíců.

3. Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, zboží a doprovodná opatření, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují.

3. Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí buď alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, nebo vlajku Unie o přiměřené velikosti na místě snadno viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, příp. základní materiální pomoc a doprovodná opatření, aniž by docházelo ke stigmatizaci koncových příjemců pomoci, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují.

Příjemci a partnerské organizace, které mají internetové stránky, rovněž poskytnou stručný popis operace včetně jejích cílů a výsledků a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora Unie.

Příjemci a partnerské organizace, které mají internetové stránky, rovněž poskytnou stručný popis operace včetně jejích cílů a výsledků a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora Unie.

4. Všechny informační a komunikační činnosti příjemce a partnerských organizací zmiňují podporu operace z fondu tak, že zobrazí znak Unie a odkaz na Unii a fond.

4. Všechny informační a komunikační činnosti příjemce a partnerských organizací zmiňují podporu operace z fondu tak, že zobrazí znak Unie a odkaz na Unii a fond.

5. Řídící orgán informuje příjemce o tom, že zveřejnil seznam operací v souladu s odstavcem 2. Řídící orgán poskytne soubory informačních a propagačních materiálů, včetně šablon v elektronické podobě, jež mají příjemcům a partnerským organizacím pomoci, aby splnili své povinnosti stanovené v odstavci 3.

5. Řídící orgán informuje příjemce o tom, že zveřejnil seznam operací v souladu s odstavcem 2. Řídící orgán poskytne soubory informačních a propagačních materiálů, včetně šablon v elektronické podobě, jež mají příjemcům a partnerským organizacím pomoci, aby splnili své povinnosti stanovené v odstavci 3.

6. Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto článku řídící orgán, příjemci a partnerské organizace dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

6. Při zpracovávání osobních údajů podle článků 13–17 řídící orgán, příjemci a partnerské organizace dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Míra spolufinancování na úrovni operačního programu nesmí být vyšší než 85 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů.

1. Míra financování na úrovni operačního programu činí 85 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů. V případech uvedených v čl. 19 odst. 1 ji lze zvýšit. Členské státy mohou podporovat činnost fondu vlastními dodatečnými prostředky.

 

1a. Na spolufinancování operací v rámci tohoto fondu se v žádném případě nesmějí podílet příjemci pomoci.

2. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví míra spolufinancování pro operační program a maximální výše podpory z fondu.

2. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví míra spolufinancování pro operační program a maximální výše podpory z fondu.

3. Opatření v oblasti technické pomoci prováděná z podnětu nebo z pověření Komise lze financovat ve 100% výši.

3. Opatření v oblasti technické pomoci prováděná z podnětu nebo z pověření Komise lze financovat ve 100% výši.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost členského státu mohou být průběžné platby a platby konečného zůstatku navýšeny o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro operační program. Navýšená míra, která nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v případě žádostí o platby za účetní období, ve kterém členský stát podal svou žádost, a v následujících účetních obdobích, v jejichž průběhu členský stát splňuje jednu z následujících podmínek:

1. Na žádost členského státu mohou být průběžné platby a platby konečného zůstatku navýšeny o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro operační program. Navýšená míra, která nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v případě žádostí o platby za účetní období, ve kterém členský stát podal svou žádost, a v následujících účetních obdobích, v jejichž průběhu členský stát splňuje jednu z následujících podmínek:

a) pokud dotyčný členský stát přijal euro, dostává makrofinanční pomoc od Unie v souladu s nařízením Rady (EU) č. 407/2010;

a) pokud dotyčný členský stát přijal euro, dostává makrofinanční pomoc od Unie v souladu s nařízením Rady (EU) č. 407/2010;

b) pokud dotyčný členský stát nepřijal euro, dostává střednědobou finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002;

b) pokud dotyčný členský stát nepřijal euro, dostává střednědobou finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002;

c) členskému státu je dána k dispozici finanční pomoc v souladu se Smlouvou o založení Evropského mechanismu stability.

c) členskému státu je dána k dispozici finanční pomoc v souladu se Smlouvou o založení Evropského mechanismu stability.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, nesmí být podpora Unie vyplacená prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než podpora z veřejných zdrojů a maximální výše podpory z fondu, jak stanoví rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, nesmí být podpora Unie vyplacená prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než podpora z veřejných, příp. soukromých zdrojů a maximální výše podpory z fondu, jak stanoví rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Operace podporované z operačního programu se provádějí v členském státě, na který se operační program vztahuje.

1. Operace podporované z operačního programu se provádějí v členském státě, na který se operační program vztahuje.

2. Operace mohou obdržet podporu z operačního programu, pokud byly vybrány na základě spravedlivého a transparentního postupu na základě kritérií stanovených v operačním programu.

2. Operace mohou obdržet podporu z operačního programu, pokud byly vybrány spravedlivým a transparentním postupem na základě kritérií stanovených v operačním programu.

3. Potraviny a zboží pro osoby bez domova nebo děti mohou nakupovat samy partnerské organizace.

3. Potraviny, příp. předměty základní materiální pomoci pro osobní potřebu koncových příjemců mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob a nesmí se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto nařízení.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. Partnerské organizace kromě toho mohou distribuovat zásoby potravin pocházejících a jiných zdrojů, mj. z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních].

Komise použije postupy přijaté podle čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely tohoto nařízení, aby se zajistilo co nejúčinnější využití intervenčních zásob a výnosu z nich.

Komise použije postupy přijaté podle čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely tohoto nařízení, aby se zajistilo co nejúčinnější využití intervenčních zásob a výnosu z nich.

4. Materiální pomoc se nejchudším osobám distribuuje bezplatně.

4. Potravinová pomoc a předměty základní materiální pomoci se nejchudším osobám distribuují bez výjimky bezplatně.

5. Operace podporovaná z fondu nesmí čerpat podporu z jiného nástroje Unie.

5. Operace podporovaná z fondu nesmí čerpat podporu z jiného nástroje Unie, aby nedocházelo k duplicitnímu financování. Příjemci pomoci však mohou požádat o využívání jiných evropských fondů, například Evropského sociálního fondu, na podporu doprovodných opatření zaměřených na zmírňování chudoby a na prosazování sociálního začleňování.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výdaje způsobilé pro podporu z operačního programu jsou:

1. Výdaje způsobilé pro podporu z operačního programu jsou:

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin a předmětů základní materiální pomoci pro osobní potřebu koncových příjemců;

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu koncových příjemců veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo předmětů základní materiální pomoci do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

c) administrativní výdaje a výdaje na dopravu a skladování, které vznikly partnerské organizaci v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a);

c) administrativní výdaje a výdaje na dopravu a skladování, které vznikly partnerské organizaci v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a) nebo 5 % hodnoty potravin z intervenčních zásob převedených v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. …/… [nařízení o společných ustanoveních];

 

ca) náklady na správu, dopravu a skladování, které nesou partnerské organizace v souvislosti se sběrem potravinového odpadu.

d) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování, jež podnikají a vykazují partnerské organizace, jež poskytují materiální pomoc přímo nejchudším osobám, v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a);

d) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování, jež podnikají a vykazují partnerské organizace, které poskytují základní materiální pomoc přímo nebo nepřímo koncovým příjemcům, v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a);

e) výdaje vynaložené podle článku 25.

e) výdaje vynaložené podle článku 25.

2. Výdaje nezpůsobilé pro podporu z operačního programu jsou:

2. Výdaje nezpůsobilé pro podporu z operačního programu jsou:

a) úroky z dlužných částek;

a) úroky z dlužných částek;

b) výdaje za zboží z druhé ruky;

b) výdaje za zboží z druhé ruky;

c) daň z přidané hodnoty. Částky DPH jsou nicméně způsobilé, pokud jsou podle vnitrostátních právních předpisů o DPH neodečitatelné a pokud je uhradil jiný příjemce než osoba nepovinná k dani podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice Rady 2006/112/ES.

c) daň z přidané hodnoty. Částky DPH jsou nicméně způsobilé, pokud jsou podle vnitrostátních právních předpisů o DPH neodečitatelné a pokud je uhradil jiný příjemce než osoba nepovinná k dani podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice Rady 2006/112/ES.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu jakožto auditní orgán.

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu jakožto auditní orgán. Auditním orgánem může být určen vnitrostátní kontrolní orgán nebo vnitrostátní účetní dvůr.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) vypracovává prohlášení řídícího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok podle čl. 56 odst. 5 písm. a) a b) finančního nařízení.

e) vypracovává prohlášení řídícího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok podle čl. 59 odst. 5 písm. a) a b) finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. vypracovává roční účetní závěrky zmíněné v čl. 56 odst. 5 písm. a) finančního nařízení;

2. vypracovává roční účetní závěrky zmíněné v čl. 59 odst. 5 písm. a) finančního nařízení;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. vede záznamy o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části. Částky získané zpět se vracejí do souhrnného rozpočtu Unie před uzavřením operačního programu tak, že se odečtou z příštího výkazu výdajů.

8. vede záznamy o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části. Částky získané zpět se vracejí do fondu před uzavřením operačního programu tak, že se odečtou z příštího výkazu výdajů.

Pozměňovací návrh  61

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do šesti měsíců od schválení operačního programu vypracuje auditní orgán auditní strategii pro provádění auditů. Auditní strategie stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní strategie každoročně aktualizuje. Na žádost předkládá auditní orgán auditní strategii Komisi.

4. Do šesti měsíců od schválení operačního programu vypracuje auditní orgán auditní strategii pro provádění auditů. Auditní strategie stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní strategie každoročně aktualizuje. Auditní orgán předkládá auditní strategii Komisi. Komise je oprávněna požadovat, aby auditní orgán provedl ve své auditní strategii změny, které jsou podle jejího názoru nezbytné k zajištění toho, aby byly audity prováděny náležitým způsobem a v souladu s mezinárodně přijatými auditními standardy. Tímto krokem Komise zajistí, aby byl vzat v patřičné míře v úvahu audit výkonnosti.

Pozměňovací návrh  62

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r) výrok auditora v souladu s čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

a) výrok auditora v souladu s čl. 59 odst. 5 finančního nařízení;

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může požádat členský stát, aby přijal opatření nezbytná k zajištění účinného fungování systémů řízení a kontroly nebo správnosti výdajů v souladu s tímto nařízením.

3. Komise požádá členské státy, aby přijaly opatření nezbytná k zajištění účinného fungování systémů řízení a kontroly nebo správnosti výdajů v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozpočtové závazky Unie týkající se jednotlivých operačních programů jsou přijímány v ročních splátkách v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 81 odst. 2 finančního nařízení, a jakmile je oznámeno dotčenému členskému státu, je právním závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.

Rozpočtové závazky Unie týkající se jednotlivých operačních programů jsou přijímány v ročních splátkách v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 84 odst. 2 finančního nařízení, a jakmile je oznámeno dotčenému členskému státu, je právním závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vždy do 15. února roku následujícího po skončení účetního období za každý rok v období 2015 až 2022 včetně předávají určené orgány Komisi následující dokumenty a informace v souladu s článkem 56 finančního nařízení:

1. Vždy do 15. února roku následujícího po skončení účetního období za každý rok v období 2015 až 2022 včetně předávají určené orgány Komisi následující dokumenty a informace v souladu s článkem 59 finančního nařízení:

dd) ověřenou roční účetní závěrku příslušných subjektů určených podle článku 32, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

a) ověřenou roční účetní závěrku příslušných subjektů určených podle článku 32, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení;

ee) prohlášení řídícího subjektu, jak je zmíněno v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

b) prohlášení řídícího subjektu, jak je zmíněno v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení;

ff) roční souhrn závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol, včetně analýzy povahy a rozsahu chyb a nedostatků a rovněž přijatá či plánovaná nápravná opatření;

c) roční souhrn závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol, včetně analýzy povahy a rozsahu chyb a nedostatků a rovněž přijatá či plánovaná nápravná opatření;

gg) výrok auditora, který vyhotovil určený nezávislý auditorský subjekt, jak je zmíněn v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení, a ke kterému je přiložena kontrolní zpráva obsahující závěry provedených auditů za účetní období, kterého se výrok auditora týká.

d) výrok auditora, který vyhotovil určený nezávislý auditorský subjekt, jak je zmíněn v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení, a ke kterému je přiložena kontrolní zpráva obsahující závěry provedených auditů za účetní období, kterého se výrok auditora týká.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu tří let byly všechny doklady o operacích dány na požádání k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Toto tříleté období začíná 31. prosince roku, ve kterém je vydáno rozhodnutí o schválení účetní závěrky Komisí v souladu s článkem 47, nebo nejpozději dnem zaplacení konečného zůstatku.

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu pěti let byly všechny doklady o operacích dány na požádání k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Toto pětileté období začíná dnem zaplacení konečného zůstatku.

Toto tříleté období se přeruší buď v případě soudního nebo správního řízení nebo na základě řádně odůvodněné žádosti Komise.

Toto pětileté období se přeruší buď v případě soudního nebo správního řízení, nebo na základě řádně odůvodněné žádosti Komise.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Článek 60 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 60a

 

Přechodná ustanovení

 

Komise a členské státy na základě přechodných ustanovení zajistí, aby mohla být opatření s nárokem na podporu zahájena dne 1. ledna 2014, a to i v případě, že operační programy ještě nebyly předloženy.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Článek 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(1)

Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 62


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve strategii Evropa 2020 si Evropská unie stanovila cíl snížit počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

Hospodářská a finanční krize však chudobu a sociální vyloučení v celé Unii prohlubuje. V roce 2011 bylo 120 milionů Evropanů ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, což je nárůst o šest milionů v průběhu dvou let, a nyní je to téměř čtvrtina z celkového počtu obyvatel. Celkem 40 milionů obyvatel trpí závažnou materiální deprivací. Každá desátá osoba ve věku méně než 60 let žije v domácnosti s velmi nízkou intenzitou práce.

Jednou z hlavních charakteristik materiální deprivace je nemožnost dosáhnout potřebného množství kvalitních potravin. Celkem 43 milionů Evropanů si nemůže každý druhý den dovolit jídlo obsahující maso, drůbež nebo ryby (nebo ekvivalent pro vegetariány), což je dle Světové zdravotnické organizace základní potřeba. Nedostatek potravin může poškodit především děti, neboť nedostatečné stravování může mít nepříznivý dopad na vývoj mozku, na schopnost učit se a na jejich zdraví v budoucnu.

Obzvláště závažnou formou materiální deprivace je bezdomovectví. Jeho rozsah lze těžko vyčíslit, ale dle jednoho z odhadů žilo v letech 2009–2010 v Unii celkem 4,1 milionu osob bez domova. V důsledku krize se bezdomovectví rozšiřuje a bez domova se stále více ocitají rodiny s dětmi, mladí lidé (až 20 % v Dánsku a 15 % v Nizozemsku) a lidé z prostředí migrantů.

V roce 2011 bylo v Unii více než 25 milionů dětí ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. Téměř 6 milionů dětí nemá nové oblečení (tedy nikoli oblečení z druhé ruky) a téměř 5 milionů dětí nevlastní ani dva páry správně padnoucí obuvi. Společná sociální a hospodářská budoucnost Evropy částečně závisí na tom, do jaké míry budeme schopni zastavit mezigenerační přenos znevýhodnění, nicméně naše děti jsou vystaveny většímu riziku chudoby nebo sociálního vyloučení než celková populace (27,1 % oproti 23,5 %). Pouze v pěti členských státech (Dánsko, Finsko, Kypr, Slovinsko a Švédsko) bylo riziko chudoby nebo sociálního vyloučení u dětí nižší než u širších vrstev obyvatelstva. Dokonce i když je riziko chudoby nebo sociálního vyloučení z celkového hlediska stabilní, u dětí stále roste (např. Německo). Děti trpící materiální deprivací mají v porovnání se svými movitějšími vrstevníky menší šanci uspět ve škole a později plně využít svého potenciálu.

Současně se v důsledku hospodářské a finanční krize snížila schopnost mnoha členských států podporovat osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. V roce 2011 se počet ohrožených osob vrátil na úroveň z roku 2008 a většina členských států nečiní žádný pokrok v plnění vnitrostátních cílů v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení do roku 2020.

Hlavním nástrojem Unie v oblasti podpory zaměstnatelnosti, boje proti chudobě a prosazování sociálního začlenění je a i nadále bude Evropský sociální fond (ESF). Nicméně kvůli odůvodnění podporou zaměstnanosti z jeho intervencí nemohou těžit lidé s nejzákladnějšími potřebami, kteří jsou často příliš vzdáleni od trhu práce (např. děti) nebo příliš vyloučeni (např. bezdomovci).

Od roku 1987 provozuje EU program pomoci nejchudším osobám, který členským státům umožňuje uvolnit veřejné zásoby přebytků potravin (intervenční zásoby) na distribuci v rámci potravinové pomoci. V roce 2011 tento program využilo téměř 19 milionů osob. Počet zúčastněných členských států se z devíti v roce 2001 rozrostl na dvacet v roce 2012, přičemž některé členské státy, jako je Německo, Nizozemsko, Velká Británie a Dánsko, se připojily na počátku a posléze ve své účasti nepokračovaly. Program pomoci nejchudším osobám je vedle řady experimentálních sociálních projektů menšího rozsahu, jež EU podporuje, v současné době jediným programem EU, který se zaměřuje na osoby žijící na okraji společnosti. Od svého založení významně pomáhá organizacím, které poskytují potravinovou pomoc. Cílem programu nikdy nebylo vyřešit nedostatek potravin v členských státech, nicméně organizace, které s ním spolupracují a poskytují doplňkové služby, poukazují na to, že pro jejich činnost je klíčová předvídatelnost této podpory, jelikož umožňuje zapojení dobrovolníků a usnadňuje a zvyšuje přístup k dalším zdrojům finančních prostředků nebo věcných dávek.

V posledních letech však dochází k úbytku intervenčních zásob a očekává se, že v budoucnu již nebudou k dispozici vůbec, a tento program tudíž ztrácí svůj původní smysl a na konci roku 2013 bude ukončen. Vzhledem k poptávce by jeho ukončení na konci tohoto roku bez náhrady novým programem v řadě členských států velmi závažným způsobem ohrozilo fungování programů potravinové pomoci. Velké charitativní organizace, organizace občanské společnosti zastupující potravinové banky a organizace, které pracují s dětmi a s osobami bez domova a vystupují jejich jménem, opakovaně vyzývají k tomu, aby EU pokračovala v podpoře i po roce 2013. Vyzývá k tomu rovněž Evropský parlament, EHSV, Výbor regionů a regionální a místní orgány v celé Unii.

Hlavní prvky navrženého fondu

Právním základem tohoto návrhu je čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Ten umožňuje schválení „specifických činností“ mimo strukturální fondy, které vedou k „upevňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ (článek 175 SFEU).

S navrženým rozpočtem na období 2014–2020 ve výši 2,5 miliard EUR by byl vytvořen nový nástroj s širší působností, který by částečně vycházel ze zkušeností programu pomoci nejchudším osobám a podporoval by vnitrostátní systémy zabývající se deprivací v oblasti potravin a současně by část svých prostředků vyčlenil na materiální pomoc ve formě nepotravinářského zboží určeného osobám bez domova a dětem a na doprovodná opatření zaměřená na opětovné začlenění podporovaných nejchudších osob do společnosti.

Fond by se zaměřil přímo na nejchudší osoby nebo domácnosti v členských státech, u nichž je potřeba pomoci prokázána orgány členských států nebo partnerskými organizacemi, nebo by působil nepřímo tak, že by poskytoval potraviny a zboží osobám bez domova nebo dětem. Členské státy by připravovaly a poskytovaly podporu v souladu s vnitrostátními systémy a kritéria pro poskytování pomoci by byla v příslušnosti členských států nebo partnerských organizací.

Fond by působil prostřednictvím sdíleného řízení na základě zjednodušeného systému provádění politiky soudržnosti (tj. sedmiletý operační program jednotlivých členských států, využití možnosti zjednodušených nákladů a efektivnější finanční správa). Partnerskými organizacemi by byly veřejné subjekty nebo nevládní organizace, které poskytují pomoc přímo a které by také prováděly doprovodná opatření v oblasti sociálního začleňování.

Závěr

Podporu, která se v rámci navrhovaného fondu předpokládá, nelze považovat za náhradu ucelených politik, které jsou nutné ke snížení a případně odstranění chudoby. To je i nadále úkolem Unie a členských států.

Prostředky, které jsou pro tento fond navrženy, jsou ostatně značně omezené a zdaleka nepostačují. Podle odhadů by fond měl pomoci dvěma milionům osob ročně v celé Unii, což je pouze jedna dvacetina obyvatel vážně zasažených materiální deprivací (a vzhledem k případnému pákovému efektu se odhadují celkem čtyři miliony). Pro srovnání, Ministerstvo zemědělství USA ročně vynaloží přibližně 100 miliard dolarů na pomoc v oblasti potravinových potřeb poskytovanou domácnostem, ženám a dětem, které na ni mají nárok.

Bez ohledu na to je návrh Komise vítán. Nový fond by Unii umožnil i nadále přispívat ke zmírňování nejhorších forem chudoby a sociálního vyloučení v Evropě. V tomto ohledu jsou obzvláště vítány konkrétní návrhy Komise týkající se plateb příjemcům podpory (článek 39) a předběžných plateb (článek 41). Stejně tak je vítáno úsilí o zjednodušení prováděcích postupů: administrativní zátěž je třeba omezit na minimum, zejména u partnerských organizací.

Zaměření na osoby ohrožené materiální deprivací a deprivací v oblasti potravin, zejména na lidi bez domova, děti a domácnosti s dětmi, a na doprovodná opatření v oblasti sociálního začlenění by řešilo nejhorší a nejzávažnějších formy deprivace a rovněž podpořilo stávající a budoucí úsilí EU v těchto oblastech.

Navrhovaná evropská platforma by členským státům, partnerským organizacím a dalším subjektům umožnila vzájemné předávání poznatků a podnítila by je ke strategičtějšímu přístupu k řešení chudoby a sociálního vyloučení.

Mimo to by přispěla k provádění dalších politik EU, jako je například politika v oblasti veřejného zdraví a plýtvání potravinami.

Celkově vzato má fond jistá omezení, nicméně může významným způsobem přispět ke zlepšení životních podmínek osob žijících na okraji společnosti, především osob bez domova a dětí a domácností s dětmi zasažených materiální deprivací, a pomoci jim k důstojnému životu. Mnohým může pomoci k nalezení cesty z chudoby a případně k nalezení zaměstnání, čímž přispěje k plnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění.

Vzhledem k (rostoucí) míře chudoby a sociálního vyloučení v celé Unii a ke svému přínosu, který jakožto unijní iniciativa má, je tato nová iniciativa nezbytná a zcela odůvodněná, především v souvislosti se strategií Evropa 2020 a s iniciativami, které v oblasti chudoby dětí a bezdomovectví probíhají nebo teprve budou uskutečněny.

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2010 vnímají evropští občané řešení problematiky chudoby hned po nezaměstnanosti jako nejdůležitější výzvu Unie.

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii zdůrazňuje úctu k lidské důstojnosti a solidaritu jako klíčové hodnoty Unie. V článku 3 stejné smlouvy je stanoveno, že cílem Unie je „podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“, a je v něm obsažen závazek Unie k úsilí o sociální pokrok, k boji proti sociální nespravedlnosti a k ochraně práv dítěte.

V návaznosti na zkušenosti z programu pomoci nejchudším osobám by byl nový Fond evropské pomoci nejchudším osobám praktickým vyjádřením hlavních hodnot a zásad Unie a hmatatelným způsobem by doložil skutečnost, že Unie je ochotna ujmout se své úlohy v boji proti problémům v oblasti chudoby a sociálního vyloučení.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (27. 3. 2013)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Navrhovatel: Derek Vaughan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila návrh nařízení (Fond evropské pomoci nejchudším osobám), které na období 2014–2020 vytváří nový nástroj, jenž by měl doplnit stávající nástroje soudržnosti a zejména Evropský sociální fond tím, že by se zabýval nejhoršími a ze sociálního hlediska nejzhoubnějšími formami chudoby, nedostatku jídla a bezdomovectví a také materiálním nedostatkem postihujícím děti a zároveň by podporoval doprovodná opatření zaměřená na znovuzačlenění nejchudších osob Unie do společnosti.

Komise na tento nový nástroj navrhuje v příštím víceletém finančním rámci na období let 2014–2020 rozpočet ve výši 2,5 milionu EUR v cenách roku 2011. Navrhovatel vítá vytvoření tohoto fondu, je však znepokojen navrhovaným množstvím finančních prostředků, které ve srovnání se stávajícím programem potravinové pomoci představuje snížení. Navíc je nutné upozornit na to, že působnost tohoto fondu byla rozšířena tak, aby zahrnovala i osoby trpící materiálním nedostatkem a bezdomovectvím.

Navrhovatel konstatuje, že finanční prostředky pro tento fond by měly pocházet z celkových finančních prostředků přidělených členským státům v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V důsledku toho se bude tento nový fond uplatňovat v rámci „sdíleného řízení“ za použití prováděcích předpisů, které se používají v případě strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Návrh Komise se místy zdá příliš složitý a mohl by v případě příjemců pomoci, což budou především nevládní organizace, vést k vyšší administrativní zátěži. Přestože se Komise snažila tato pravidla zjednodušit, navrhovatel se domnívá, že je naprosto nezbytné, aby bylo nařízení co nejjednodušší, aby mohlo mít co největší vliv na snižování chudoby a sociálního vyloučení.

Navrhovatel podotýká, že tento fond nahrazuje program rozdělování potravin, v jehož rámci se občanům EU rozdělovaly potraviny získané na základě zemědělských přebytků, které by jinak mohly být zničeny. Kvůli očekávanému vyčerpání a značné nepředvídatelnosti intervenčních zásob v letech 2011–2020 ztrácí tento program své původní opodstatnění, takže bude koncem roku 2013 ukončen. Intervenční zásoby by se však měly podle možnosti používat bezplatně ve prospěch nejchudších osob a měly by být spíše doplňkem tohoto programu, než aby se hradily z rozpočtu přiděleného členským státům.

Navrhovatel navrhuje, aby se z nařízení odstranilo ustanovení o spolufinancování, které by mohlo v případě některých členských států, zejména těch, které čelí závažným hospodářským potížím, znemožnit přístup k fondu. Pomoc při odstraňování hladu, bezdomovectví a materiálního nedostatku by neměla záviset na schopnosti členských států tato opatření spolufinancovat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Počet osob potýkajících se s chudobou nebo sociálním vyloučením však nepopiratelně vzrostl ze 23,4 % v roce 2010 na 24,2 % v roce 2011.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí.

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí.

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí, a to zejména na základě poskytování potravinových zásob.

Odůvodnění

Symbolická částka nabízená v rámci tohoto fondu by se měla zaměřovat především na poskytování potravin v nouzové situaci. Členské státy by však v žádném případě neměly na fond pohlížet jako na možnost, jak snížit vlastní rozpočet věnovaný na vymýcení chudoby a na sociální reintegrační programy, které jsou i nadále úkolem členských států.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Fond nemůže být náhradou veřejné politiky vlád členských států při omezování potřeby nouzové potravinové pomoci a vypracovávání udržitelných cílů a koncepcí zaměřených na úplné vymýcení hladu, chudoby a sociálního vyloučení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit a vysvětlit formy dotčené materiální deprivace a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného a efektivního provádění operačního programu.

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit a vysvětlit formy dotčené materiální deprivace a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. První deprivací, kterou se budou členské státy zabývat, by měl být přístup k potravinové pomoci. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného a efektivního provádění operačního programu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň spolufinancování z fondu na operační programy, aby se zajistil multiplikační účinek unijních zdrojů, a současně by se měla řešit situace členských států, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými nesnázemi.

vypouští se

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů)5, stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …ze dne …/20xx, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů), stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by vést ke snížení rozpočtových prostředků přidělených jednotlivým členským státům. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly určit pro svůj operační program řídící orgán, certifikační orgán a funkčně nezávislý auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita pro členské státy při zřizování jejich systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby funkce certifikačního orgánu mohl vykonávat i řídící orgán. Členské státy by měly mít rovněž možnost určit zprostředkující subjekty, které mají provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo certifikačního orgánu. Členské státy by měly v takovém případě jasně stanovit jejich povinnosti a funkce.

(21) Členské státy by měly určit pro svůj operační program řídící orgán, certifikační orgán a funkčně nezávislý auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita pro členské státy při zřizování jejich systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby funkce certifikačního orgánu mohl vykonávat i řídící orgán. Členské státy by měly mít rovněž možnost určit zprostředkující subjekty, které mají provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo certifikačního orgánu. Členské státy by měly v takovém případě jasně stanovit jejich povinnosti a funkce. Členské státy by se měly vynasnažit o odstranění překážek způsobených administrativní zátěží, které by mohly postihovat dobročinné organizace.

 

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, pokud jde o finanční kontrolu, měla by se zajistit spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci tohoto nařízení a měla by být stanovena kritéria, jež Komisi umožní, aby v souvislosti se svou strategií kontroly vnitrostátních systémů určila úroveň ujištění, kterou by jí měly poskytovat vnitrostátní auditní subjekty.

(25) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, pokud jde o finanční kontrolu, měla by se zajistit spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci tohoto nařízení a měla by být stanovena kritéria, jež Komisi umožní, aby v souvislosti se svou strategií kontroly vnitrostátních systémů určila úroveň ujištění, kterou by jí měly poskytovat vnitrostátní auditní subjekty. Vzhledem k povaze fondu a k tomu, že většina příjemců pomoci funguje na bázi dobrovolnosti, se Komise musí vynasnažit zajistit, aby kritéria nebyla natolik náročná, aby pro příjemce představovala další administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a) Vzhledem k datu, kdy musejí být vydány výzvy k výběrovému řízení, a ke lhůtám pro přijetí tohoto nařízení a pro vypracování operačních programů by měla být sestavena pravidla, která by umožnila v roce 2014 flexibilní přechod, aby nedošlo k žádnému přerušení dodávek potravin.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(42a) Pokud by se z jakéhokoli důvodu zdálo, že toto nařízení nebude moci být dne 1. ledna 2014 funkční, měla by Komise přijmout přechodná opatření, která by zabránila přerušení nebo omezení pomoci nejchudším osobám, která jim plyne z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud by se z jakéhokoli důvodu zdálo, že toto nařízení nebude moci být dne 1. ledna 2014 funkční, měla by Komise přijmout přechodná opatření, která by zabránila přerušení nebo omezení pomoci nejchudším osobám, která jim plyne z rozpočtu EU.

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež určily kompetentní vnitrostátní orgány nebo definovaly partnerské organizace a jež schválily příslušné orgány;

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež určily kompetentní vnitrostátní orgány nebo jež byla určena ve spolupráci s partnerskými organizacemi a jež schválily příslušné orgány;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží a/nebo jež využívají doprovodných opatření;

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží a jež případně využívají doprovodných opatření, jak je definovaly členské státy v souladu se svými vlastními kritérii;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Fond se používá jako doplněk strategie členských států a neměl by vést k nahrazení nebo omezení dlouhodobých programů členských států zaměřených na udržitelné vymýcení chudoby a sociálního vyloučení, což je i nadále úkolem členských států.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu konečných příjemců.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, činí 2 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze II.

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, nesmí být v reálných hodnotách nižší než zdroje přidělené na evropský program potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu v letech 2007–2013.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) obyvatelstvo, které je ohroženo chudobou.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Každý členský stát, který chce požádat o pomoc z fondu, pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Program, který by měl doplňovat jiná opatření přijímaná na úrovni členských států, obsahuje tyto prvky:

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) popis mechanismu použitého k zajištění doplňkovosti s Evropským sociálním fondem;

f) popis mechanismu použitého k zajištění doplňkovosti s Evropským sociálním fondem, kde by byly jasně rozlišeny činnosti financované z těchto dvou fondů;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. j – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s článkem 18 uvede výše předpokládaných finančních prostředků na podporu z fondu a spolufinancování v souladu s článkem 18;

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s článkem 18 uvede výše předpokládaných finančních prostředků na podporu z fondu;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 10 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Mezi činnost této platformy patří podpora spolupráce mezi všemi, kdo pracují na okamžitém zmírnění materiální deprivace, a organizacemi, které se snaží o dlouhodobou a udržitelnou sociální reintegraci, přičemž se tato platforma musí snažit o propojení těchto různých cílů.

Odůvodnění

Poskytování nouzové potravinové pomoci se velmi liší od činnosti, kterou se zabývají organizace pracující na dlouhodobém odstranění chudoby, a často vyžaduje zvláštní odbornou přípravu, příp. kvalifikaci. Mohou však v každém případě existovat způsoby, jak by mohly různé organizace s odlišnou úlohou zvýšit dopad své činnosti tím, že by spolupracovaly, přičemž Komise by měla tuto výměnu zkušeností umožnit.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 11. – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Postup týkající se zpráv o provádění nařízení nesmí být ve srovnání s přidělenými finančními prostředky a charakterem podpory nepřiměřený a nesmí vést ke zbytečné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hodnocení provádějí odborníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídících orgánech, které jsou odpovědné za provádění operačního programu. Všechna hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují.

2. Hodnocení provádějí odborníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídících orgánech, které jsou odpovědné za provádění operačního programu. Všechna hodnocení se v plném rozsahu zveřejňují, v žádném případě však nesmějí obsahovat informace o totožnosti jednotlivých příjemců pomoci.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 13. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Tato hodnocení nesmějí být ve srovnání s přidělenými finančními prostředky a charakterem podpory nepřiměřená a nesmějí vést ke zbytečné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto článku řídící orgán, příjemci a partnerské organizace dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

6. Při zpracovávání osobních údajů podle článků 13–17 řídící orgán, příjemci a partnerské organizace dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

 

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 18 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolufinancování

Financování

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Míra spolufinancování na úrovni operačního programu nesmí být vyšší než 85 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů.

1. Míra financování na úrovni operačního programu činí 100 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu, že počet osob, které potřebují pomoc, v Evropě roste, mohou členské státy fond doplňovat na dobrovolném základě s cílem optimalizovat jeho využití.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví míra spolufinancování pro operační program a maximální výše podpory z fondu.

2. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví maximální výše podpory z fondu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Zvýšení plateb pro členské státy s dočasnými rozpočtovými problémy

 

1. Na žádost členského státu mohou být průběžné platby a platby konečného zůstatku navýšeny o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro operační program. Navýšená míra, která nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v případě žádostí o platby za účetní období, ve kterém členský stát podal svou žádost, a v následujících účetních obdobích, v jejichž průběhu členský stát splňuje jednu z následujících podmínek:

 

h) pokud dotyčný členský stát přijal euro, dostává makrofinanční pomoc od Unie v souladu s nařízením Rady (EU) č. 407/2010;

 

i) pokud dotyčný členský stát nepřijal euro, dostává střednědobou finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002;

 

j) členskému státu je dána k dispozici finanční pomoc v souladu se Smlouvou o založení Evropského mechanismu stability.

 

2. Aniž je dotčen odstavec 1, nesmí být podpora Unie vyplacená prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než podpora z veřejných zdrojů a maximální výše podpory z fondu, jak stanoví rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

 

Odůvodnění

Podle stanoviska pana Vaughana k návrhu rozpočtu by mělo financování dosahovat 100 %, a článek 19 se proto již neuplatní.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Potraviny a zboží pro osoby bez domova nebo děti mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Potraviny a zboží pro konečné příjemce mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob a nesmí se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto nařízení.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob. Jedná se o doplnění programu, nikoli o snižování rozpočtových prostředků přidělených členským státům.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu konečných příjemců;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 24 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu konečných příjemců veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V závislosti na dostupných finančních prostředcích provede Komise průběžnou platbu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla žádost o platbu zaregistrována u Komise.

5. V závislosti na dostupných finančních prostředcích provede Komise průběžnou platbu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost o platbu zaregistrována u Komise.

POSTUP

Název

Evropský fond pomoci nejchudším osobám

Referenční údaje

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.11.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Derek Vaughan

18.12.2012

Datum přijetí

26.3.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (24. 4. 2013)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Navrhovatel: Theodoros Skylakakis

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou materiální deprivací, v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF].

(2) Počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou materiální deprivací, v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF]. Kritéria pro určení takových osob by měla odpovídat měnícím se hospodářským a sociálním podmínkám.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci sdíleného řízení by měly být stanoveny podmínky umožňující Komisi vykonávat své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu Unie a rovněž by měly být vyjasněny oblasti odpovědnosti v rámci spolupráce členských států. Tyto podmínky by měly Komisi umožnit, aby získala ujištění, že členské státy využívají fondu zákonným a řádným způsobem a v souladu se zásadou řádného finančního řízení ve smyslu nařízení Rady č. […], kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen „finanční nařízení“).

(5) Podle článku 317 Smlouvy a v rámci sdíleného řízení by měly být stanoveny podmínky umožňující Komisi vykonávat své úkoly při plnění souhrnného rozpočtu Unie a rovněž by měly být vyjasněny oblasti odpovědnosti v rámci spolupráce členských států. Tyto podmínky by měly Komisi umožnit, aby získala ujištění, že členské státy využívají fondu zákonným a řádným způsobem a v souladu se zásadou řádného finančního řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie1 („finanční nařízení“). Při výkonu svých povinností souvisejících s plněním rozpočtu by měla Komise ve zvýšené míře využívat a prosazovat audity výkonnosti.

 

____________

 

1L 298, 26.10.2012, s. 1

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost potravin distribuovaných nejchudším osobám.

(6) Tato ustanovení by měla být v souladu s ustanoveními finančního nařízení a rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s dalšími platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost potravin distribuovaných nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla existovat časově omezená opatření umožňující, aby pověřený schvalující úředník přerušil platby v případě, že existují důkazy o možných významných nedostatcích ve fungování systému řízení a kontroly, důkazy o pochybení souvisejícím s žádostí o platbu nebo nedodržení povinnosti předložit dokumenty pro účely kontroly a schválení účetní závěrky.

(30) Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla existovat časově omezená opatření umožňující, aby pověřený schvalující úředník přerušil platby v případě, že existují důkazy o možných významných nedostatcích ve fungování systému řízení a kontroly, důkazy o pochybení souvisejícím s žádostí o platbu nebo nedodržení povinnosti předložit dokumenty pro účely kontroly a schválení účetní závěrky, nebo v případě značného zpoždění v provádění projektů a budou-li zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cíle stanovené pro projekty nebudou splněny.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu.

Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu. Fond dbá na to, aby žádná osoba, která se nachází na území Unie, netrpěla hladem.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro potřebu nejchudších osob, zejména lidí bez domova nebo dětí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Část rozpočtu Unie přidělená fondu je plněna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy a Komise, v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. b) finančního nařízení, s výjimkou technické pomoci z podnětu Komise, která se provádí v rámci přímého řízení v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

1. Část rozpočtu Unie přidělená fondu je plněna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy a Komise, v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. b) finančního nařízení, s výjimkou technické pomoci z podnětu Komise, která se provádí v rámci přímého řízení v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18) Komise, členské státy a příjemci uplatňují zásadu řádného finančního řízení v souladu s článkem 26 finančního nařízení.

7. Komise, členské státy a příjemci uplatňují zásadu řádného finančního řízení v souladu s článkem 30 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

1. Každý členský stát pošle Komisi do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) popis mechanismu, kterým se stanoví kritéria způsobilosti nejchudších osob případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

c) popis mechanismu, kterým se stanoví kritéria způsobilosti nejchudších osob případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace; popis zohlední osoby nově postižené materiální deprivací se záporným příjmem a vlastníky nemovitostí, jejichž hypoteční dluhy převyšují hodnotu nemovitosti;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jsou-li případné připomínky Komise uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů změnu operačního programu schválí nejpozději pět měsíců poté, co ji členský stát formálně předložil.

3. Jsou-li případné připomínky Komise uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů změnu operačního programu schválí nejpozději tří měsíců poté, co ji členský stát formálně předložil.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise kromě toho alespoň jednou za rok konzultuje organizace, jež zastupují partnerské organizace na úrovni Unie ohledně provádění podpory z fondu.

Komise kromě toho alespoň jednou za rok konzultuje organizace, jež zastupují partnerské organizace na úrovni Unie ohledně provádění podpory z fondu. Výsledek těchto konzultací bude sdělen formou zprávy předložené Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přínos k cíli Unie, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů, s ohledem na vybraný typ materiální deprivace, jenž je třeba řešit, a s přihlédnutím k okolnostem, pokud jde o chudobu, sociální vyloučení a materiální deprivaci v konkrétním členském státě;

a) přínos k cíli Unie, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů, s ohledem na vybraný typ materiální deprivace, jenž je třeba řešit, a s přihlédnutím k okolnostem, pokud jde o chudobu, sociální vyloučení a materiální deprivaci v konkrétním členském státě, a dále osob se zápornými příjmy či majetkem, nejchudších osob a osob nejvíce ohrožených chudobou;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 2021 strukturovaný průzkum u koncových uživatelů v souladu se vzorem, jenž poskytne Komise. Komise vzor schválí prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 2021 strukturovaný průzkum u koncových uživatelů v souladu se vzorem, jenž poskytne Komise. Komise vzor schválí prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2. Tento vzor respektuje zásadu zjednodušení v oblasti administrativy a zároveň je v souladu s cíli hodnocení.

Pozměňovací návrh  15

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a udržitelnost dosažených výsledků, a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a udržitelnost dosažených výsledků, a měří přínos fondu, pokud jde o nově nejchudší osoby se zápornými příjmy a vlastníky domů se záporným vlastním kapitálem. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, zboží a doprovodná opatření, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují.

3. Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, na místě snadno přístupném a viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, zboží a doprovodná opatření, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují. Příjemci podpory a partnerské organizace zajistí přístup k těmto informacím pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Potraviny a zboží pro osoby bez domova nebo děti mohou nakupovat samy partnerské organizace.

3. Potraviny a zboží pro nejchudší osoby, zejména osoby bez domova nebo děti, mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro potřebu nejchudších osob, zejména osob bez domova a dětí;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro potřebu nejchudších osob, zejména osob bez domova a dětí veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Pozměňovací návrh  20

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Všechny úřední výměny informací mezi členskými státy a Komisí se provádějí za použití systému pro elektronickou výměnu dat zřízeného v souladu s podmínkami stanovenými Komisí prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

4. Všechny úřední výměny informací mezi členskými státy a Komisí se provádějí za použití systému pro elektronickou výměnu dat zřízeného v souladu s podmínkami stanovenými Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 59.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu jakožto auditní orgán.

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu jakožto auditní orgán. Auditním orgánem může být určen vnitrostátní kontrolní orgán nebo vnitrostátní účetní dvůr.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) vypracovává prohlášení řídícího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok podle čl. 56 odst. 5 písm. a) a b) finančního nařízení.

e) vypracovává prohlášení řídícího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok podle čl. 59 odst. 5 písm. a) a b) finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. vypracovává roční účetní závěrky zmíněné v čl. 56 odst. 5 písm. a) finančního nařízení;

2. vypracovává roční účetní závěrky zmíněné v čl. 59 odst. 5 písm. a) finančního nařízení;

Pozměňovací návrh  24

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do šesti měsíců od schválení operačního programu vypracuje auditní orgán auditní strategii pro provádění auditů. Auditní strategie stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní strategie každoročně aktualizuje. Na žádost předkládá auditní orgán auditní strategii Komisi.

4. Do šesti měsíců od schválení operačního programu vypracuje auditní orgán auditní strategii pro provádění auditů. Auditní strategie stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní strategie každoročně aktualizuje. Auditní orgán předkládá auditní strategii Komisi. Komise je oprávněna požadovat, aby auditní orgán provedl ve své auditní strategii změny, které jsou podle jejího názoru nezbytné pro zajištění toho, aby byly audity prováděny náležitým způsobem a v souladu s mezinárodně přijatými auditními standardy. Tímto krokem Komise zajistí, aby byl audit výkonnosti vzat v patřičné míře v úvahu.

Pozměňovací návrh  25

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r) výrok auditora v souladu s čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

a) výrok auditora v souladu s čl. 59 odst. 5 finančního nařízení;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Prostřednictvím prováděcích aktů Komise přijme vzory pro auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu, jakož i metodiku pro způsob výběru vzorků podle odstavce 4. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

6. Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci Komise přijme vzory pro auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu, jakož i metodiku pro způsob výběru vzorků podle odstavce 4. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přijímány v souladu s postupem uvedeným v článku 59.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může požádat členský stát, aby přijal opatření nezbytná k zajištění účinného fungování systémů řízení a kontroly nebo správnosti výdajů v souladu s tímto nařízením.

3. Komise požádá členské státy, aby přijaly opatření nezbytná k zajištění účinného fungování systémů řízení a kontroly nebo správnosti výdajů v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozpočtové závazky Unie týkající se jednotlivých operačních programů jsou přijímány v ročních splátkách v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 81 odst. 2 finančního nařízení, a jakmile je oznámeno dotčenému členskému státu, je právním závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.

Rozpočtové závazky Unie týkající se jednotlivých operačních programů jsou přijímány v ročních splátkách v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 84 odst. 2 finančního nařízení, a jakmile je oznámeno dotčenému členskému státu, je právním závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vždy do 15. února roku následujícího po skončení účetního období za každý rok v období 2015 až 2022 včetně předávají určené orgány Komisi následující dokumenty a informace v souladu s článkem 56 finančního nařízení:

1. Vždy do 15. února roku následujícího po skončení účetního období za každý rok v období 2015 až 2022 včetně předávají určené orgány Komisi následující dokumenty a informace v souladu s článkem 59 finančního nařízení:

dd) ověřenou roční účetní závěrku příslušných subjektů určených podle článku 32, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

a) ověřenou roční účetní závěrku příslušných subjektů určených podle článku 32, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení;

ee) prohlášení řídícího subjektu, jak je zmíněno v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

b) prohlášení řídícího subjektu, jak je zmíněno v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení;

ff) roční souhrn závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol, včetně analýzy povahy a rozsahu chyb a nedostatků a rovněž přijatá či plánovaná nápravná opatření;

c) roční souhrn závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol, včetně analýzy povahy a rozsahu chyb a nedostatků a rovněž přijatá či plánovaná nápravná opatření;

gg) výrok auditora, který vyhotovil určený nezávislý auditorský subjekt, jak je zmíněn v čl. 56 odst. 5 finančního nařízení, a ke kterému je přiložena kontrolní zpráva obsahující závěry provedených auditů za účetní období, kterého se výrok auditora týká.

d) výrok auditora, který vyhotovil určený nezávislý auditorský subjekt, jak je zmíněn v čl. 59 odst. 5 finančního nařízení, a ke kterému je přiložena kontrolní zpráva obsahující závěry provedených auditů za účetní období, kterého se výrok auditora týká.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu tří let byly všechny doklady o operacích dány na požádání k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Toto tříleté období začíná 31. prosince roku, ve kterém je vydáno rozhodnutí o schválení účetní závěrky Komisí v souladu s článkem 47, nebo nejpozději dnem zaplacení konečného zůstatku.

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu pěti let byly všechny doklady o operacích dány na požádání k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Toto pětileté období začíná dnem zaplacení konečného zůstatku.

Toto tříleté období se přeruší buď v případě soudního nebo správního řízení nebo na základě řádně odůvodněné žádosti Komise.

Toto pětileté období se přeruší buď v případě soudního nebo správního řízení nebo na základě řádně odůvodněné žádosti Komise.

POSTUP

Název

Evropský fond pomoci nejchudším osobám

Referenční údaje

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

19.11.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Datum přijetí

23.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (27. 3. 2013)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Navrhovatel: Younous Omarjee

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj bere na vědomí rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. dubna 2011, který ukončil program evropské pomoci nejchudším osobám (PEAD), jenž vznikl v roce 1986 a existoval déle než 25 let. Program PEAD se zakládal na společné zemědělské politice Evropské unie a fungoval na principu přerozdělování zemědělských přebytků nejchudším osobám. Zpravodaj odmítá akceptovat dohodu Evropské rady na víceletém finančním rámci ze dne 8. února 2013, která vedla ke snížení prostředků tohoto fondu z 3,5 na 2,5 miliard eur. Domnívá se, že částka ve výši 3,5 miliard eur představuje pro současné období (2007-2013) nezbytné minimum a že prostředky fondu měly být naopak navýšeny, a to na více než 4,5 miliard eur, aby se zohlednila skutečnost, že působnost programu byla rozšířena na distribuci zboží a sedm nových členských států. Zpravodaj nicméně vítá návrh Evropské komise na vytvoření nového fondu, který nahradí program PEAD a který má název Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie je nový fond navržený Komisí v současnosti zahrnut do oblasti působnosti politiky soudržnosti (článek 174 SFEU).

Boj proti chudobě a sociální vyloučení jsou součástí průřezových a výchozích cílů Evropské unie (článek 9 SFEU a článek 3 SEU). Evropská unie si kromě toho vytyčila cíl snížit počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v členských státech do roku 2020 alespoň o 20 milionů.

Stávající situace je však tomuto cíli velmi daleko. V roce 2010 byla téměř čtvrtina Evropanů (119,6 milionů) ohrožena chudobu nebo sociálním vyloučením, z nichž více než 18 milionů bylo téměř denně odkázaných na potravinové balíčky či jídlo distribuované dobročinnými sdruženími. Počet osob vystavených potravinové a materiální deprivaci v posledních letech navíc nadále znepokojivě stoupá a roste i počet evropských občanů, kteří jsou závislí na potravinové pomoci. Finanční, hospodářská a sociální krize, která zasáhla všechny členské státy, klade na Evropskou unii odpovědnost v souvislosti s rostoucí propastí mezi bohatými a chudými patrné nejen v Evropské unii, ale i uvnitř samotných členských států.

Cílem FEAD je posílit na základě článku 174 SFEU sociální soudržnost, a bojovat tak proti chudobě v Evropské unii. Prostřednictvím tohoto nového fondu musí tedy Unie přispět k lepší sociální soudržnosti na svém území tím, že podpoří mechanismy jednotlivých členských států zaměřené na poskytování nefinanční pomoci nejchudším obyvatelům, čímž napomůže zmírnit míru potravinové a materiální deprivace, která v Evropské unii nadále znepokojivě stupá.

Na základě těchto skutečností má zpravodaj k původnímu návrhu Evropské komise řadu výhrad.

Spolufinancování

Komise ve svém návrhu stanoví, aby se státy či správní celky podílely na financování FEAD 15 %. Jak ovšem zdůrazňuje i Výbor regionů, je pravděpodobné, že při současném snižování veřejných výdajů nebudou členské státy a správní celky, které se nachází v nejobtížnější situaci, schopny se na spolufinancování programu FEAD podílet.

Byrokratická povaha fondu

Mechanismus spolufinancování i celkový systém přerozdělování základních potravin a zboží musí navíc zůstat jednoduchý a jasný a musí v první řadě umožnit dobročinným organizacím vykonávat svou práci a zohlednit skutečnost, že tuto činnost vykonávají velmi často na dobrovolném základě. Nařízení musí navazovat na nařízení týkající se programu PEAD platného na období let 2012 a 2013. V této souvislosti navrhuje zpravodaj provádění fondu zjednodušit, zejména zrušením certifikačních, řídících a auditních agentur. Dále navrhuje zrušit kritéria, která musí stanovit každý členský stát k určení toho, kdo může z fondu těžit. Evropská komise musí členským státům a dobrovolným sdružením důvěřovat, neboť distribuce potravin a zboží, které se věnují, je exemplární a záslužná činnost.

Cíle FEAD

Rozšíření programu na materiální pomoc je opodstatněno tím, že nejchudším Evropanům scházejí nejen potraviny, ale čelí i materiální deprivaci. Pokud rozpočet odsouhlasený vedoucími představiteli států takové navýšení prostředků FEAD neumožní, musí zůstat prioritou mechanismu pokud možno potravinová pomoc, aby se především zabránilo roztříštěnosti, která by narušila účinnost fondu a jeho cíle. Vzhledem k tomu, že obživa je základním prostředkem k sociální integraci, je potravinová pomoc zásadní podmínkou všech politik boje proti vyloučení. Zpravodaj proto hájí myšlenku, aby FEAD byl přednostně zaměřen na distribuci potravin.

Vzhledem k tomu, že solidarita je jednou z hodnot, na nichž Evropská unie stojí, je tento fond symbolem smyslu, který evropští občané přikládají budování Evropy. Je nemyslitelné, aby se Evropská unie obrátila ke svým nejzranitelnějším občanům zády, a ztráta podstaty této pomoci by přispěla k rostoucí nevraživosti mezi občany a evropskými orgány.

Zpravodaj je přesvědčen, že Evropský parlament se musí společně se sdruženími zasadit o to, aby tento fond plnil svůj účel a aby sloužil především nejchudším osobám a dobročinným organizacím, které každodenně pracují v jejich prospěch.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

(1) Vzhledem k tomu, že dodávky potravin a zemědělských produktů mají pro nejchudší osoby mimořádný význam a jsou významným zdrojem pomoci, a vzhledem k tomu, že v souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Od roku 1987, v reakci na mimořádně krutou zimu, která Evropu zasáhla, poskytuje Unie svým nejchudším občanům prostřednictvím dobročinných organizací přímou potravinovou pomoc ze zemědělských zásob. Tato pomoc, která byla zprvu poskytována provizorně, byla upravena evropským nařízením - programem evropské pomoci nejchudším osobám. Současně se vytvořily další zdroje dodávek potravin - docházelo k distribuci přebytků z místních či regionálních supermarketů, vznikala partnerství s místními zemědělci, restauracemi a s malými obchody s potravinami atd.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Dne 29. října 1992 byl pomocí prováděcího nařízení konsolidován Program evropské pomoci nechudším osobám (PEAD).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c) V roce 2010 bylo v Evropské unii téměř 119,6 milionů osob, z nichž 25 milionů dětí, ohroženo sociálním vyloučením nebo chudobou, 40 milionů se stalo oběťmi vážné materiální deprivace a 4,1 milionu osob nemělo domov, což představuje nárůst přibližně o 4 miliony osob ve srovnání s předchozím rokem. Osmnáct milionů z těchto 119,6 milionů osob je téměř každodenně odkázaných na potravinové balíčky nebo na jídlo vydávaném dobrovolnickými organizacemi.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou materiální deprivací, v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF].

(2) Vzhledem k tomu, že počet lidí bez domova a počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou potravinovou nebo materiální deprivací, v Unii narůstá a že tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF].

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí.

(4) Cílem fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) je posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby a sociálního vyloučení v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak veškeré formy deprivace a chudoby.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Zajišťování potravin je základním lidským právem, které se uskutečňuje prostřednictvím dostupnosti, požívání a stálosti zdravé, dostatečné, přiměřené a hodnotné stravy a přístupu k ní.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost potravin distribuovaných nejchudším osobám.

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost zboží a potravin distribuovaných nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Ustanovení fondu zajišťují soudržnost se strategiemi a opatřeními zaměřenými na snížení plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci, na zlepšení účinnosti odvětví a zvýšení povědomí veřejnosti o tomto důležitém tématu, jak je stanoveno v usnesení Evropského parlamentu přijatém dne 19. ledna 2012.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec by měla Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovit roční rozdělení celkových zdrojů podle členských států za použití objektivních a transparentních metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o chudobu a materiální deprivaci.

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec by měla Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovit roční rozdělení celkových zdrojů podle členských států za použití objektivních a transparentních metod, jež zohlední rozdíly v rozvoji mezi regiony a rozdíly, pokud jde o chudobu, relativní chudobupotravinovou a materiální deprivaci, které existují v každém členském státě, počet osob, které je možno považovat za nejchudší občany daného státu, a částky, které byly přiděleny členským státům účastnícím se programu PEAD.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit a vysvětlit formy dotčené materiální deprivace a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného a efektivního provádění operačního programu.

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit a vysvětlit formy dotčené potravinové nebo materiální deprivace a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného, rychlého a efektivního provádění operačního programu, zejména pokud jde o boj proti plýtvání potravinami.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Je vhodné, aby členské státy měly možnost dát přednost produktům pocházejícím z Unie.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) V zájmu účinného a efektivního provádění opatření financovaných fondem je třeba podporovat spolupráci mezi místními a regionálními orgány a subjekty zastupujícími občanskou společnost. Členské státy by proto měly podporovat účast všech aktérů, jež se podílejí na vytváření a provádění opatření financovaných z fondu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) S cílem co nejvíce zvýšit účinnost fondu, zejména pokud jde o okolnosti v konkrétním členském státě, je vhodné zřídit postup pro případné změny operačního programu.

(9) S cílem co nejvíce zvýšit účinnost fondu, zejména pokud jde o okolnosti v konkrétním členském státě, je vhodné zřídit postup pro případné změny operačního programu, přičemž se rovněž zohlední stanoviska nevládních organizací zapojených do provádění programu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Značný přínos má výměna zkušeností a osvědčených postupů a Komise by měla takové šíření usnadnit.

(10) Značný přínos má výměna zkušeností a osvědčených postupů i sociální inovace a Komise a příslušné orgány členských států by měly takové šíření a propagaci zajistit, mj. pořádáním vzdělávacích akcí a vytvořením platformy pro spolupráci na úrovni Unie, do níž se zapojí všechny zúčastněné strany.

.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího vypracování každého operačního programu a posouzení účinnosti a efektivity fondu by se měla vypracovat předběžná a následná hodnocení. Tato hodnocení by měly doplňovat průzkumy prováděné u nejchudších osob, jež čerpají pomoc z operačního programu, a v případě potřeby hodnocení v průběhu programového období. Měly by být stanoveny oblasti odpovědnosti členských států a Komise v tomto ohledu.

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího vypracování každého operačního programu a posouzení účinnosti a efektivity fondu by se měla vypracovat hodnocení.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Občané mají právo vědět, jak a s jakým účinkem jsou finanční zdroje Unie investovány. Pro účely zajištění většího rozšíření informací o tom, čeho fond dosáhl, a zajištění dostupnosti a transparentnosti příležitostí pro financování by měla být stanovena podrobná pravidla o informačních a komunikačních činnostech, zejména v souvislosti s odpovědnostmi členských států a příjemců.

(13) Občané mají právo vědět, jak a s jakým účinkem jsou finanční zdroje Unie investovány. Pro účely zajištění lepší propagace a většího rozšíření informací o tom, čeho fond dosáhl, a zajištění dostupnosti a transparentnosti příležitostí pro financování by měla být stanovena jednoduchá pravidla o informačních a komunikačních činnostech a o propagaci a měly by být vymezeny odpovědnosti, které mají v této souvislosti místní a regionální orgány v členských státech a příjemci.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň spolufinancování z fondu na operační programy, aby se zajistil multiplikační účinek unijních zdrojů, a současně by se měla řešit situace členských států, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými nesnázemi.

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň spolufinancování z fondu na operační programy, aby se zajistil multiplikační účinek unijních zdrojů a aby byla zaručena pružnost při hledání řešení pro členské státy, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými nesnázemi.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) V celé Unii by se měla používat jednotná a nestranná pravidla ohledně období způsobilosti, způsobilých operací a výdajů fondu. Podmínky způsobilosti by měly odrážet specifickou povahu cílů a cílové populace fondu, zejména prostřednictvím vhodných podmínek způsobilosti operací a forem podpory a pravidel a podmínek pro úhrady.

(16) V celé Unii by se měla používat jednotná, nestranná a jednoduchá pravidla ohledně období způsobilosti, způsobilých operací a výdajů fondu. Podmínky způsobilosti by měly odrážet specifickou povahu cílů a cílové populace fondu, zejména prostřednictvím jednoduchých a vhodných podmínek způsobilosti operací a forem podpory a pravidel a podmínek pro úhrady.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů), stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

(17) [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů), stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech zůstává získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob výhodnou možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být jako doplněk tohoto fondu použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat za výhodné ceny nebo je bezplatně darovat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Aby se nejchudším osobám dostalo široké podpory, odstraní členské státy veškeré překážky, které by zbytečně bránily podnikům poskytovat základní potraviny či zboží potravinovým bankám a neziskovým organizacím, jejichž hlavní činností je pomoc nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V souladu se zásadami sdíleného řízení by za provádění a kontrolu operačního programu měly v prvé řadě zodpovídat členské státy prostřednictvím svých systémů řízení a kontroly.

(19) V souladu se zásadami sdíleného řízení by za provádění a kontrolu operačního programu měly v prvé řadě zodpovídat členské státy prostřednictvím svých systémů řízení a kontroly, přičemž by měly mít neustále na paměti účinnost a snížení administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly určit pro svůj operační program řídící orgán, certifikační orgán a funkčně nezávislý auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita pro členské státy při zřizování jejich systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby funkce certifikačního orgánu mohl vykonávat i řídící orgán. Členské státy by měly mít rovněž možnost určit zprostředkující subjekty, které mají provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo certifikačního orgánu. Členské státy by měly v takovém případě jasně stanovit jejich povinnosti a funkce.

(21) Členské státy by měly určit pro svůj operační program příslušné orgány zajišťující řádné řízení fondu. Členské státy by měly vykonávat odpovídající správní a fyzické kontroly a stanovit sankce pro případ, že dojde k nesrovnalostem, aby se zajistilo provádění operačních programů v souladu s platnými pravidly.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Řídící orgán má hlavní odpovědnost za účinné a efektivní provádění fondu, a proto plní mnoho funkcí souvisejících s řízením a sledováním operačního programu, finančním řízením a kontrolami a rovněž výběrem projektu. Měly by být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Certifikační orgán by měl vypracovávat a předkládat Komisi žádosti o platby. Měl by vypracovávat roční účetní závěrky, osvědčovat úplnost, přesnost a pravdivost ročních účetních závěrek a to, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy. Měly by být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Auditní orgán by měl zajišťovat, aby se prováděly audity systémů řízení a kontroly za použití vhodného vzorku operací a roční účetní závěrky. Měly by být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, pokud jde o finanční kontrolu, měla by se zajistit spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci tohoto nařízení a měla by být stanovena kritéria, jež Komisi umožní, aby v souvislosti se svou strategií kontroly vnitrostátních systémů určila úroveň ujištění, kterou by jí měly poskytovat vnitrostátní auditní subjekty.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Měly by být stanoveny pravomoci a odpovědnosti Komise, aby mohla ověřit účinnost fungování systémů řízení a kontroly a požadovat zásah ze strany členského státu. Komise by rovněž měla mít pravomoc provádět audity zaměřené na otázky související s řádným finančním řízením, aby mohla vyvodit závěry o výkonnosti fondu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Rozpočtové závazky Unie by se měly proplácet každý rok. Aby bylo zajištěno účelné řízení programů, je nutno stanovit společná pravidla pro žádosti o průběžné platby, vyplacení ročního zůstatku a vyplacení konečného zůstatku.

(27) Rozpočtové závazky Unie by se měly proplácet každý rok. Aby bylo zajištěno účelné řízení programů, je nutno stanovit jednoduchá společná pravidla pro žádosti o průběžné platby, vyplacení ročního zůstatku a vyplacení konečného zůstatku.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Četnost auditů operací by měla odpovídat rozsahu podpory Unie z fondu. Zejména by se měl snížit počet provedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by nicméně být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo v rámci auditního vzorku. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v souvislosti s operačními programy, pokud nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. Kromě toho by rozsah auditů měl plně zohlednit cíl a charakter cílové populace fondu.

(35) Četnost auditů operací by měla odpovídat rozsahu podpory Unie z fondu. Zejména by se měl snížit počet provedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by nicméně být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo v rámci auditního vzorku. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v souvislosti s operačními programy, pokud nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. Kromě toho by rozsah auditů měl plně zohlednit cíl a charakter cílové populace fondu a povahu subjektů přijímajících pomoc, které svou činnost vykonávají na dobrovolném základě.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a) Aby nedošlo k náhlému omezení potravinové pomoci v případě, že by na začátku roku 2014 došlo ke zpoždění v uplatnění tohoto nařízení, přijme Komise nezbytná přechodná opatření, aby zaručila, že osoby odkázané na potravinovou pomoc nebudou trpět nedostatkem potravin.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) na období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020 a stanoví se cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a kritéria pro přidělení a také pravidla nezbytná pro zajištění účinného fungování fondu.

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) na období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020 a stanoví se cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a kritéria pro přidělení a také pravidla nezbytná pro zajištění účinného a jednoduchého fungování fondu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež určily kompetentní vnitrostátní orgány nebo definovaly partnerské organizace a jež schválily příslušné orgány;

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena příslušnými státními, regionálními a místními orgány ve spolupráci s partnerskými organizacemi;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí veřejné subjekty nebo neziskové organizace, jež poskytují potraviny či zboží přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací nejchudším osobám a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. b);

2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí veřejné subjekty nebo neziskové organizace, jež poskytují potraviny anebo zboží přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací nejchudším osobám a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. b);

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „příjemcem“ se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací;

6) „příjemcem“ se rozumí neziskové sdružení či veřejný nebo soukromý subjekt s vyloučením obchodních podniků, odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží a/nebo jež využívají doprovodných opatření;

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží nebo jež využívají doprovodných opatření;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9) „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá řídící nebo certifikační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti související s prováděním operací příjemci;

9) „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí jakékoli neziskové sdružení, jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt s vyloučením obchodních podniků, za jehož činnost odpovídá řídící nebo certifikační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti související s prováděním operací příjemci;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu.

Fond podporuje sociální a územní soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy a rozvíjí místní a regionální řetězce dodávek potravin nejchudším osobám. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje státní, regionální a místní systémy, jež distribuují nejchudším osobám potraviny splňující požadavky na kvalitu a základní spotřební zboží pro jejich osobní spotřebu. Distribuci zajišťují partnerské organizace vybrané členskými státy, mezi jejichž činnost patří i distribuce potravin nebo zemědělských produktů nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Podpora z fondu se provádí v úzké spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

3) Podpora z fondu se provádí členskými státy v úzké spolupráci s Komisí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) Opatření pro provádění a využívání fondu a zejména finanční a správní zdroje potřebné v souvislosti s podáváním zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou musí zohlednit zásadu proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory.

5) Opatření pro provádění a využívání fondu a zejména finanční a správní zdroje potřebné v souvislosti s podáváním zpráv, hodnocením, řízením a kontrolou musí zohlednit zásadu proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory a na zvláštní povahu cílů.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Komise a členské státy zajistí účinnost fondu, zejména prostřednictvím sledování, podávání zpráv a hodnocení.

8) Komise a členské státy zajistí účinnost fondu během fáze plánování a také během sledování, podávání zpráv a hodnocení. Dbají také na to, aby využívání fondu bylo pro partnerské organizace a příjemce jednoduché a aby bylo obyvatelstvo informováno o provádění a využívání fondu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9) Komise a členské státy plní své úlohy v souvislosti s fondem s cílem snížit administrativní zátěž pro příjemce.

9) S ohledem na dobročinnou povahu pomoci nejchudším osobám a na skutečnost, že tato pomoc je často poskytována zdarma, plní Komise a členské státy své úlohy v souvislosti s fondem s cílem neustále snižovat administrativní zátěž pro příjemce, stanovit jednoduchá pravidla fungování tak, aby se co nejvíce zjednodušily systémy řízení, které zatěžují partnerské organizace nebo příjemce, a aby jim tak byl umožněn snadný a rychlý přístup k pomoci..

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10) Komise a členské státy zajistí podporu rovnosti mezi ženami a muži a začlenění hlediska rovnosti pohlaví do různých etap provádění fondu. Komise a členské státy přijmou vhodná opatření, aby v získání přístupu k fondu nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

10) Komise a členské státy zajistí podporu rovnosti mezi ženami a muži a začlenění hlediska rovnosti pohlaví do různých etap provádění fondu. Komise a členské státy přijmou vhodná opatření, aby v získání přístupu k fondu a k souvisejícím programům nebo operacím nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

 

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12) Členské státy a příjemci vybírají potraviny a zboží na základě objektivních kritérií. Kritéria výběru potravin, a případně také zboží, rovněž zohledňují klimatické a environmentální aspekty, zejména s ohledem na omezení plýtvání potravinami.

12) Členské státy a příjemci vybírají potraviny a zboží na základě objektivních kritérií odpovídajících kvalitativním standardům. Kritéria výběru potravin upřednostňují místní produkty. Organizace nebo sdružení, která mají na starost distribuci potravin, dbají v maximální možné míře na zdravou a vyváženou výživu konečných příjemců a zohledňují cíle veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Kritéria výběru potravin, a případně také zboží, rovněž zohledňují klimatické a environmentální aspekty, zejména s ohledem na omezení plýtvání potravinami v každé fázi distribučního řetězce.

 

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) Místní a regionální orgány mohou ve spolupráci s nevládními organizacemi vytvořit sítě místního, regionálního a přeshraničního řízení s cílem využít regionální potravinové výrobky, ať už podléhající rychlé zkáze či ne, které neprodávají potravinové řetězce.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální deprivací;

a) obyvatelstvo trpící potravinovou chudobou;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) obyvatelstvo trpící závažnou materiální deprivací;

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) obyvatelstvo žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce.

b) obyvatelstvo žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce nebo velmi nízkými příjmy.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) populace, která žije pod hranicí relativní chudoby, což je procentní podíl populace žijící v domácnostech s příjmem nižším než 60 % celostátního mediánu příjmů;

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program, vypracovaný v úzké spolupráci s příslušnými regionálními a místními orgány a jinými orgány veřejné správy a také dotčenými organizacemi nebo organizacemi zastupujícími občanskou společnost, bojujícími proti chudobě a podporujícími nediskriminaci, na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) stanovení a vysvětlení výběru typu či typů materiální deprivace, jichž se opatření v rámci operačního programu týkají, a popis každého typu dotčené materiální deprivace, hlavních charakteristik a cílů distribuce potravin nebo zboží a doprovodných opatření, jež mají být provedena, s ohledem na výsledky předběžného hodnocení provedeného v souladu s článkem 14;

a) stanovení typu či typů potravinové nebo materiální deprivace, jichž se opatření v rámci operačního programu týkají, a také hlavních charakteristik a cílů distribuce zdravých a kvalitních potravin nebo zboží a doprovodných opatření, jež mají být provedena;

 

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) akční plán pro rozvoj místních a regionálních řetězců dodávek potravin nejchudším osobám;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) akční plán pro omezení plýtvání potravinami;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) popis odpovídajících vnitrostátních režimů pro každý typ dotčené materiální deprivace;

b) popis odpovídajících vnitrostátních režimů pro každý typ dotčené potravinové nebo materiální deprivace;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) popis kritérií pro výběr partnerských organizací, případně rozdělených podle typu dotčené materiální deprivace;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) popis mechanismu, kterým se stanoví kritéria způsobilosti nejchudších osob případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

c) popis kritérií způsobilosti nejchudších osob případně rozdělených podle typu dotčené materiální deprivace;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kritéria výběru operací a popis mechanismu pro výběr případně rozdělené podle typu dotčené materiální deprivace;

vypouští se

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) kritéria pro výběr partnerských organizací případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) popis mechanismu použitého k zajištění doplňkovosti s Evropským sociálním fondem;

vypouští se

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) popis opatření pro provádění operačního programu včetně stanovení řídícího orgánu, případně certifikačního orgánu, auditního orgánu a subjektu, kterému bude Komise vyplácet finanční částky, a popis postupu sledování;

vypouští se

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) popis opatření zapojujících příslušné regionální, místní a jiné orgány veřejné správy a subjekty zastupující občanskou společnost a subjekty odpovědné za podporu rovnosti a nediskriminace při přípravě operačního programu;

h) popis účasti příslušných regionálních a místních orgánů, jejich zastupujících organizací a jiných orgánů veřejné správy a subjektů zastupujících občanskou společnost a subjektů odpovědných za podporu nediskriminace při přípravě operačního programu;

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. j – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) tabulku, ve které se pro celé programové období uvede celková výše finančních prostředků na podporu z operačního programu podle typu dotčené materiální deprivace a na odpovídající doplňující opatření.

ii) tabulku, ve které se pro celé programové období uvede celková výše finančních prostředků na podporu z operačního programu podle typu dotčené potravinové nebo materiální deprivace a na odpovídající doplňující opatření.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Partnerské organizace uvedené v písmeni e), jež dodávají přímo potraviny nebo zboží, samy provádějí činnosti doplňující poskytování materiální pomoci s cílem zlepšit sociální začleňování nejchudších osob, a to bez ohledu na to, zda tyto činnosti dostávají podporu z fondu.

Partnerské organizace uvedené v písmeni ba), jež dodávají přímo potraviny, a ty, které dodávají potraviny nebo zboží, samy provádějí činnosti doplňující poskytování materiální pomoci s cílem zlepšit sociální začleňování nejchudších osob, a to bez ohledu na to, zda tyto činnosti dostávají podporu z fondu.

 

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Operační programy vypracovávají členské státy nebo jimi určené orgány ve spolupráci s příslušnými regionálními, místními a jinými orgány veřejné správy a subjekty zastupujícími občanskou společnost a subjekty odpovědnými za podporu rovnosti a nediskriminace.

2. Operační programy vypracovávají členské státy nebo jimi určené orgány ve spolupráci s příslušnými regionálními a místními orgány, jejich zastupujícími organizacemi a jinými orgány veřejné správy a subjekty zastupujícími občanskou společnost a subjekty odpovědnými za podporu rovnosti a nediskriminace.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy vypracují návrh svých operačních programů v souladu se vzorem stanoveným v příloze I.

vypouští se

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí soulad operačního programu s tímto nařízením a jeho přínos k cílům fondu a přihlédne rovněž k předběžnému hodnocení provedenému v souladu s článkem 14.

1. Omarjee (52), Matula (210), Sanchez-Schmid Hortefeux (211)

Komise posoudí s ohledem na výběrová kritéria použitá členskými státy soulad operačního programu s tímto nařízením a jeho přínos k cílům fondu.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může vyjádřit své připomínky do tří měsíců od data předložení operačního programu. Členský stát poskytne Komisi veškeré nezbytné dodatečné informace a případně navrhovaný operační program upraví.

2. Komise může vyjádřit své připomínky do dvou měsíců od data předložení operačního programu. Členský stát poskytne Komisi veškeré nezbytné dodatečné informace a případně navrhovaný operační program upraví.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jsou-li případné připomínky Komise v souladu s odstavcem 2 uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů operační program schválí nejpozději šest měsíců poté, co jej členský stát formálně předložil, ale nejdříve 1. ledna 2014.

3. Jsou-li případné připomínky Komise v souladu s odstavcem 2 uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů operační program schválí nejpozději tři měsíce poté, co jej členský stát formálně předložil, ale nejdříve 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise informace poskytnuté v souladu s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému členským státem. Komise může vznést připomínky a členský stát poskytne Komisi všechny nezbytné dodatečné informace.

2. Komise informace poskytnuté v souladu s odstavcem 1 posoudí s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému členským státem. Komise může ve lhůtě dvou měsíců vznést připomínky a členský stát poskytne Komisi všechny nezbytné dodatečné informace.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jsou-li případné připomínky Komise uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů změnu operačního programu schválí nejpozději pět měsíců poté, co ji členský stát formálně předložil.

3. Jsou-li případné připomínky Komise uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů změnu operačního programu schválí nejpozději tři měsíce poté, co ji členský stát formálně předložil.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise zřídí platformu na úrovni Unie pro snadnější výměnu zkušeností, budování kapacit a sítí a šíření podstatných výstupů v oblasti pomoci nefinanční povahy nejchudším osobám.

Komise zřídí platformu na úrovni Unie pro snadnější výměnu zkušeností a znalostí, budování kapacit a sítí, rozvoj distribučních sítí na území celé Evropy, zejména v oblastech, kde je v každém členském státě nejvyšší míra chudoby a sociálního vyloučení, rozvoj nadnárodních a přeshraničních aktivit a šíření podstatných a inovačních výstupů v oblasti distribuce potravin a zboží nejchudším osobám. V rámci této platformy integruje a propojuje ty organizace, které představují partnerské organizace na úrovni Unie, a partnerské organizace a příjemce na úrovni každého členského státu. Vytvoří a spravuje veřejné internetové stránky věnované konkrétně této platformě. Na stránce jsou uvedeny především jednotlivé partnerské organizace, jejich činnost a jejich rozšíření po celém území Evropy, včetně nejvzdálenějších regionů. Na stránce jsou rovněž k dispozici veškeré dokumenty a informace spojené s organizací činnosti a s prací platformy.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise kromě toho alespoň jednou za rok konzultuje organizace, jež zastupují partnerské organizace na úrovni Unie ohledně provádění podpory z fondu.

Evropská komise kromě toho alespoň jednou za rok konzultuje organizace, jež zastupují partnerské organizace na úrovni Unie, a hlavní partnerské organizace na úrovni každého členského státu ohledně provádění a usnadnění provádění podpory z fondu. Hodnocení a výsledky těchto konzultací zveřejňuje na internetových stránkách věnovaných této platformě.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují výroční zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí, včetně seznamu společných ukazatelů pro měření vstupů a výsledků.

vypouští se

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výroční zprávy o provádění jsou přijatelné, obsahují-li všechny požadované informace podle vzoru uvedeného v odstavci 2 a také společné ukazatele. Není-li určitá výroční zpráva o provádění přijatelná, vyrozumí o tom Komise dotčený členský stát do 15 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Pokud Komise své připomínky ve stanovené lhůtě nesdělí, považuje se zpráva za přijatelnou.

vypouští se

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují závěrečnou zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise závěrečné zprávy o provádění posoudí a uvědomí členský stát o svých připomínkách do pěti měsíců od jejího obdržení.

Komise závěrečné zprávy o provádění posoudí a uvědomí členský stát o svých připomínkách do tří měsíců od jejího obdržení.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise schválí vzor výroční zprávy o provádění včetně seznamu společných ukazatelů a rovněž vzor závěrečné zprávy o provádění prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

6. Komise schválí vzor výroční zprávy o provádění a rovněž vzor závěrečné zprávy o provádění prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Komise může členskému státu zaslat připomínky k provádění operačního programu. Řídící orgán vyrozumí Komisi do tří měsíců o přijetí nápravných opatřeních.

7. Komise může členskému státu zaslat připomínky k provádění operačního programu.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Řídící orgán zveřejní souhrn obsahu výroční a závěrečné zprávy o provádění.

vypouští se

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné k provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných k hodnocení, včetně údajů týkajících se společných ukazatelů zmíněných v článku 11.

1. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné k provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných k hodnocení.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Hodnocení během programového období

 

1. Řídící orgán může během programového období provádět hodnocení účinnosti a efektivity operačního programu.

 

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 2021 strukturovaný průzkum u koncových uživatelů v souladu se vzorem, jenž poskytne Komise. Komise vzor schválí prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

 

3. Komise může hodnocení operačních programů provádět z vlastního podnětu.

 

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a udržitelnost dosažených výsledků, a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a snadnost řízení programů z hlediska překážek bránících jejich provádění, předpokládaných cílů a dosažených výsledků, finanční potřeby partnerských organizací a příjemců v souvislosti s distribucí potravin nejchudším osobám, a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují informace týkající se opatření podporovaných z fondu a propagují tato opatření. Informace jsou určeny nejchudším osobám, sdělovacím prostředkům a širší veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění příspěvku z fondu.

1. Evropská komise a členské státy poskytují informace týkající se provádění fondu a podmínek využívání jeho prostředků a propagují opatření financovaná z fondu, zejména prostřednictvím platformy nebo vytvořením informačních míst na místní a regionální úrovni. Informace jsou určeny nejchudším osobám, sdělovacím prostředkům a širší veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie, zajistit zviditelnění příspěvku z fondu a informovat o dobrovolnících působících v organizacích přijímajících pomoc a v partnerských organizacích.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění transparentního přidělování podpory z fondu zřídí řídící orgány seznam operací, které fond podporuje, ve formátu CSV nebo XML dostupný na internetových stránkách. Na seznamu jsou uvedeny přinejmenším informace o jménu příjemce, jeho adrese a částce přidělené z finančních prostředků Unie a také typ dotčené materiální deprivace.

V zájmu zajištění transparentního přidělování podpory z fondu zřídí příslušné orgány seznam operací, které fond podporuje, ve formátu CSV nebo XML, dostupný na internetových stránkách.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam operací se aktualizuje nejméně jednou za dvanáct měsíců.

Seznam operací se aktualizuje nejméně jednou za šest měsíců.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, zboží a doprovodná opatření, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují.

Během provádění operace umístí organizace přijímající pomoc a partnerské organizace evropskou vlajku nebo plakát (minimální velikost A3) s informacemi o daném opatření, včetně informací o finanční podpoře od Evropské unie.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Všechny informační a komunikační činnosti příjemce a partnerských organizací zmiňují podporu operace z fondu tak, že zobrazí znak Unie a odkaz na Unii a fond.

4. Informační a komunikační činnosti příjemce a partnerských organizací související s operací financovanou Evropskou unií zmiňují podporu operace z fondu tak, že zobrazí znak Unie a odkaz na Unii a fond.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Řídící orgán informuje příjemce o tom, že zveřejnil seznam operací v souladu s odstavcem 2. Řídící orgán poskytne soubory informačních a propagačních materiálů, včetně šablon v elektronické podobě, jež mají příjemcům a partnerským organizacím pomoci, aby splnili své povinnosti stanovené v odstavci 3.

5. Příslušný orgán informuje příjemce o tom, že zveřejnil seznam operací v souladu s odstavcem 2. Příslušný orgán poskytne soubory informačních a propagačních materiálů, včetně šablon v elektronické podobě a nálepek zobrazujících vlajku Unie, jež mají příjemcům a partnerským organizacím pomoci, aby splnili své povinnosti stanovené v odstavci 3.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto článku řídící orgán, příjemci a partnerské organizace dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

6. Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto článku příslušný orgán, příjemci a partnerské organizace respektují předpisy na ochranu údajů a dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

Amendment  91

Proposal for a regulation

Čl. 18 – odst. 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Míra spolufinancování na úrovni operačního programu nesmí být vyšší než 85 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů.

1. Míra spolufinancování na úrovni operačního programu nesmí překročit:

 

a) 85 % celkových výdajů;

 

b) 95 % celkových výdajů v případě podpory v členských státech, které mohou získat podporu v rámci nástroje finanční stability, evropského mechanismu stability nebo Fondu soudržnosti.

 

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výdaje jsou způsobilé pro podporu z operačního programu, pokud jsou vynaloženy a zaplaceny příjemcem v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2022.

1. Výdaje jsou způsobilé pro podporu z operačního programu, pokud jsou vynaloženy a zaplaceny příjemcem v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z operačního programu, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předloží žádost o financování v rámci operačního programu řídícímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl všechny související platby, či nikoli.

2. Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z operačního programu, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předloží žádost o financování v rámci operačního programu příslušnému orgánu, a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl všechny související platby, či nikoli.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Potraviny a zboží pro osoby bez domova nebo děti mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Potraviny a zboží pro nejchudší osoby mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob a nesmí se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto nařízení.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob a nesmí se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto nařízení, a jedná se o dodatečné prostředky nad rámec rozpočtu fondu.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Materiální pomoc se nejchudším osobám distribuuje bezplatně.

4. Pokud musí koneční příjemci za pomoc platit, nesmí daná cena překročit 10 % tržní ceny.

 

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu koncových příjemců;

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu koncových příjemců veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování, jež podnikají a vykazují partnerské organizace, jež poskytují materiální pomoc přímo nejchudším osobám, v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a);

d) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování, jež podnikají a vykazují partnerské organizace, jež poskytují potravinovou nebo materiální pomoc přímo nebo nepřímo konečným příjemcům, v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systémy řízení a kontroly musí zajistit:

vypouští se

a) popis funkcí jednotlivých subjektů zapojených do řízení a kontroly a rozdělení funkcí v rámci jednotlivých subjektů;

 

b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjekty a v rámci takových subjektů;

 

c) postupy pro zajištění správnosti a řádnosti vykazovaných výdajů;

 

d) počítačové systémy pro účetnictví, ukládání a přenos finančních údajů a údajů o ukazatelích, sledování a podávání zpráv;

 

e) systémy podávání zpráv a sledování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt;

 

f) opatření pro audit fungování systémů řízení a kontroly;

 

g) systémy a postupy pro zabezpečení odpovídající auditní stopy;

 

h) předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, jejich odhalování a nápravu a vymáhání neoprávněně vyplacených částek spolu s případnými úroky.

 

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26 a

 

Členské státy provádějí správní a fyzické kontroly s cílem zajistit provádění operačních programů v souladu s platnými pravidly a stanoví sankce pro případ nesrovnalostí.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Povinnosti členských států

 

1. Členské státy plní povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu a nesou z toho vyplývající odpovědnost, kterou stanoví pravidla sdíleného řízení obsažená ve finančním nařízení a v tomto nařízení. Členské státy nesou odpovědnost za řízení a kontrolu operačních programů v souladu se zásadou sdíleného řízení.

 

2.

 

Členské státy předcházejí nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují jejich nápravu a vymáhají neoprávněně vyplacené částky spolu s případnými úroky z prodlení. Oznamují tyto nesrovnalosti Komisi a průběžně ji informují o postupu souvisejících správních a soudních řízení.

 

Nelze-li částky neoprávněně vyplacené příjemci získat zpět v důsledku pochybení nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá za uhrazení dotčených částek zpět do souhrnného rozpočtu Unie členský stát.

 

Komise je v souladu s článkem 59 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které stanoví podrobná pravidla týkající se povinností členských států uvedených v tomto odstavci.

 

3. Členské státy vypracují a zavedou postup pro nezávislé šetření a vyřizování stížností týkajících se výběru či provádění operací spolufinancovaných z fondu. Členské státy na žádost vyrozumí o výsledcích těchto šetření Komisi.

 

4. Všechny úřední výměny informací mezi členskými státy a Komisí se provádějí za použití systému pro elektronickou výměnu dat zřízeného v souladu s podmínkami stanovenými Komisí prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

 

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Určení a organizace řídících a kontrolních subjektů

 

1. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt jakožto řídící orgán.

 

2. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt jakožto certifikační orgán, aniž je dotčen odstavec 3.

 

3. Členský stát může určit řídící orgán, který navíc plní i funkce certifikačního orgánu.

 

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu jakožto auditní orgán.

 

5. Za předpokladu, že je dodržena zásada oddělení funkcí, mohou být řídící orgán, případně certifikační orgán, jakož i auditní orgán součástí stejného orgánu veřejné správy nebo veřejného subjektu.

 

6. Členský stát může určit jeden nebo více zprostředkujících subjektů pro výkon některých úkolů řídícího nebo certifikačního orgánu z pověření tohoto orgánu. Příslušná ujednání mezi řídícím orgánem nebo certifikačním orgánem a zprostředkujícími subjekty musí být oficiálně písemně zaznamenána.

 

7. Členský stát nebo řídící orgán může pověřit řízením části operačního programu zprostředkující subjekt, a to písemnou dohodou mezi zprostředkujícím subjektem a členským státem nebo řídícím orgánem. Zprostředkující subjekt poskytne záruky své solventnosti a způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v oblasti správního a finančního řízení.

 

8. Členský stát stanoví písemně pravidla upravující jeho vztahy s řídícím orgánem, certifikačním orgánem a auditním orgánem, vztahy mezi těmito orgány navzájem a vztahy těchto orgánů s Komisí.

 

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Článek 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Článek 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 32

vypouští se

Postup určení řídícího a certifikačního orgánu

 

1. Členské státy oznámí Komisi datum a způsob určení řídícího a případně certifikačního orgánu do šesti měsíců od přijetí rozhodnutí o schválení operačního programu.

 

2. Určení uvedené v odstavci 1 vychází ze zprávy a stanoviska nezávislého auditního subjektu, která hodnotí systém řízení a kontroly, včetně úlohy zprostředkujících subjektů v rámci tohoto systému, a jeho soulad s články 26, 27, 29 a 30, za dodržení kritérií pro vnitřní prostředí, kontrolní činnosti, informační a komunikační činnosti a kritérií pro sledování stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 59.

 

3. Tento nezávislý subjekt vykonává svou činnost v souladu s mezinárodně uznávanými auditními standardy.

 

4. Členské státy mohou rozhodnout, že řídící nebo certifikační orgán, jenž byl určen v souvislosti s operačním programem spolufinancovaným s ESF podle nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], se považuje za určený pro účely tohoto nařízení.

 

Komise může do dvou měsíců od obdržení oznámení zmíněného v odstavci 1 požádat o zprávu a stanovisko nezávislého auditního subjektu a popis systému řízení a kontroly.

 

Komise může vznést připomínky do dvou měsíců od obdržení těchto dokumentů.

 

5. Členský stát dohlíží na určený subjekt a určení mu na základě oficiálního rozhodnutí zruší, pokud tento subjekt již nesplňuje jedno nebo více kritérií uvedených v odstavci 2, neučiní-li subjekt nezbytná nápravná opatření ve zkušební době, kterou členský stát určí podle závažnosti problému. Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o stanovení zkušební doby pro určený subjekt a o každém rozhodnutí o zrušení akreditace.

 

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Článek 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 34

vypouští se

Spolupráce s auditním orgánem

 

1. Komise spolupracuje s auditními orgány za účelem koordinace jejich plánů a metod auditu a neprodleně sděluje výsledky auditů zaměřených na systémy řízení a kontroly.

 

2. Komise a auditní orgány se scházejí pravidelně nejméně jednou za rok, není-li dohodnuto jinak, aby posoudily výroční kontrolní zprávu, výrok auditora a auditní strategii a vyměnily si názory na otázky týkající se zlepšení systémů řízení a kontroly.

 

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 90 % z částky vyplývající z uplatnění míry spolufinancování stanovené v rozhodnutí o přijetí operačního programu odpovídající způsobilým výdajům z veřejných zdrojů uvedeným v žádosti o platbu. Komise určí roční zůstatek v souladu s čl. 47 odst. 2.

1. Jako prozatímní platbu uhradí Komise 100 % z částky vyplývající z uplatnění míry spolufinancování stanovené v rozhodnutí o přijetí operačního programu odpovídající způsobilým výdajům z veřejných zdrojů uvedeným v žádosti o platbu. Komise určí roční zůstatek v souladu s čl. 47 odst. 2.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zajistí, aby v případě grantů pro partnerské organizace měli příjemci k dispozici dostatečný finanční tok k zajištění řádného provádění operací.

1. Příslušný orgán zajistí, aby v případě grantů pro partnerské organizace měli příjemci k dispozici dostatečný finanční tok k zajištění řádného provádění operací.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Certifikační orgán podává pravidelně žádosti o průběžné platby k pokrytí částek uvedených v účetní závěrce jako podpora z veřejných zdrojů, jež byla vyplacena příjemcům v účetním roce končícím 30. června.

1. Příslušný orgán podává pravidelně žádosti o průběžné platby k pokrytí částek uvedených v účetní závěrce jako podpora z veřejných zdrojů, jež byla vyplacena příjemcům v účetním roce končícím 30. června.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Certifikační orgán předloží konečné žádosti o průběžnou platbu do 31. července po konci předchozího účetního roku a v každém případě před první žádostí o průběžnou platbu na další účetní rok.

2. Příslušný orgán předloží konečné žádosti o průběžnou platbu do 31. července po konci předchozího účetního roku a v každém případě před první žádostí o průběžnou platbu na další účetní rok.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. První žádost o průběžnou platbu nesmí být podána dříve, než Komise obdrží oznámení o určení řídícího a certifikačního orgánu v souladu s čl. 32 odst. 1.

3. První žádost o průběžnou platbu nesmí být podána dříve, než Komise obdrží oznámení o určení příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Článek 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 43

vypouští se

Přerušení platební lhůty

 

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu finančního nařízení může na dobu nejvýše devíti měsíců přerušit platební lhůtu týkající se žádosti o průběžnou platbu, jsou-li splněny tyto podmínky:

 

a) informace poskytnuté auditorským subjektem členského státu nebo Unie naznačují možnost významných nedostatků ve fungování systému řízení a kontroly;

 

b) pověřená schvalující osoba musí provést dodatečná ověření poté, co obdrží informaci, která ji upozorní na skutečnost, že určitý výdaj uvedený v žádosti o platbu je spojen s nesrovnalostí, která má vážné finanční následky;

 

c) nebyl předložen jeden z dokumentů požadovaných podle čl. 45 odst. 1.

 

2. Pověřená schvalující osoba může omezit přerušení platební lhůty pouze na tu část výdajů, na něž se vztahuje žádost o platbu ovlivněná situacemi uvedenými v odstavci 1. Pověřená schvalující osoba okamžitě informuje členský stát a řídící orgán o důvodu přerušení platební lhůty a vyzve je k nápravě situace. Pověřená schvalující osoba přerušení platební lhůty ukončí, jakmile jsou přijata nezbytná opatření.

 

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Článek 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 44

vypouští se

Pozastavení plateb

 

1. Komise může pozastavit všechny průběžné platby nebo jejich část, pokud:

 

a) v systému řízení a kontroly operačního programu existuje závažný nedostatek, v souvislosti s nímž nebyla přijata opatření k nápravě;

 

b) určitý výdaj ve výkazu výdajů je spojen s nesrovnalostí, jež má závažné finanční důsledky a která nebyla napravena;

 

c) členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která vedla k přerušení platební lhůty podle článku 43;

 

d) existují závažné nedostatky v kvalitě a spolehlivosti systému sledování nebo údajů o ukazatelích.

 

2. Komise se může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout pozastavit všechny průběžné platby nebo jejich část poté, co poskytla členskému státu příležitost, aby předložil své připomínky.

 

3. Komise ukončí pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části, pokud členský stát přijme nezbytná opatření, která umožňují pozastavení zrušit.

 

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v účetnictví certifikačního orgánu jakožto částka, která byla vynaložena a zaplacena jednotlivými příjemci při provádění operací, celková částka způsobilých výdajů z veřejných zdrojů vynaložených při provádění operací a odpovídající způsobilý příspěvek z veřejných zdrojů, jenž byl vyplacen příjemcům;

a) celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v účetnictví příslušného orgánu jakožto částka, která byla vynaložena a zaplacena jednotlivými příjemci při provádění operací, celková částka způsobilých výdajů z veřejných zdrojů vynaložených při provádění operací a odpovídající způsobilý příspěvek z veřejných zdrojů, jenž byl vyplacen příjemcům;

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Certifikační orgán může v účetnictví stanovit rezervu, která nesmí překročit 5 % celkových výdajů uvedených v žádostech o platbu předložených v daném účetním období a u níž je posouzení zákonnosti a správnosti výdajů předmětem probíhajícího řízení u auditního orgánu. Příslušná částka je vyloučena z celkové výše způsobilých výdajů podle odst. 1 písm. a). Tyto částky se s konečnou platností začlení do roční účetní závěrky následujícího roku, nebo se z ní naopak vyloučí.

2. Příslušný orgán může v účetnictví stanovit rezervu, která nesmí překročit 5 % celkových výdajů uvedených v žádostech o platbu předložených v daném účetním období a u níž je posouzení zákonnosti a správnosti výdajů předmětem probíhajícího řízení u auditního orgánu. Příslušná částka je vyloučena z celkové výše způsobilých výdajů podle odst. 1 písm. a). Tyto částky se s konečnou platností začlení do roční účetní závěrky následujícího roku, nebo se z ní naopak vyloučí.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Článek 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 48

vypouští se

Dostupnost dokladů

 

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu tří let byly všechny doklady o operacích dány na požádání k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Toto tříleté období začíná 31. prosince roku, ve kterém je vydáno rozhodnutí o schválení účetní závěrky Komisí v souladu s článkem 47, nebo nejpozději dnem zaplacení konečného zůstatku.

 

Toto tříleté období se přeruší buď v případě soudního nebo správního řízení nebo na základě řádně odůvodněné žádosti Komise.

 

2. Doklady se uchovávají buď ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické podobě.

 

3. Tyto doklady se uchovávají ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány.

 

4. Komise je v souladu s článkem 59 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení, které nosiče dat lze považovat za běžné.

 

5. Postup ověřování souladu dokladů uchovávaných na běžných nosičích dat s originály dokladů stanoví vnitrostátní orgány, přičemž tento postup zajistí, aby uchovávané verze splňovaly podmínky vnitrostátních právních předpisů a byly dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

 

6. Pokud doklady existují pouze v elektronické podobě, musí používané počítačové systémy splňovat uznávané bezpečnostní normy, které zajistí, že uchovávané doklady splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů a jsou dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

 

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členský stát provádí finanční opravy požadované v souvislosti s jednotlivými nebo systémovými nesrovnalostmi zjištěnými u operací nebo operačního programu. Finanční opravy spočívají ve zrušení celého příspěvku na operaci nebo operační program z veřejných zdrojů nebo jeho části. Členský stát zohlední povahu a závažnost nesrovnalostí a finanční ztrátu, která fondu vznikla, a uplatní přiměřenou opravu. Finanční opravy zaznamená řídící orgán do roční účetní závěrky za účetní období, ve kterém se o zrušení rozhodlo.

vypouští se

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příspěvek z fondu zrušený podle odstavce 2 může členský stát znovu použít v rámci daného operačního programu s výhradou odstavce 4.

vypouští se

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příspěvek zrušený podle odstavce 2 nelze znovu použít na žádnou operaci, která byla předmětem opravy nebo – pokud je finanční oprava provedena z důvodu systémové nesrovnalosti – na žádnou operaci ovlivněnou touto systémovou nesrovnalostí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Finanční opravou Komise není dotčena povinnost členského státu získávat zpět vyplacené částky podle tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Článek 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 51

vypouští se

Finanční opravy prováděné Komisí

 

1. Komise provádí finanční opravy prostřednictvím prováděcího aktu úplným nebo částečným zrušením příspěvku Unie na daný operační program a získáním částky zpět od členského státu s cílem vyloučit z financování Unie výdaje, které jsou v rozporu s platnými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, a to i pokud jde o nedostatky v systémech řízení a kontroly členských států, které odhalila Komise nebo Evropský účetní dvůr.

 

2. Porušení platných předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů vede k finanční opravě, pouze pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

 

a) porušení ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr operace řídícím orgánem k podpoře z fondu;

 

b) porušení ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výši výdajů, které mají být uhrazeny z rozpočtu Unie.

 

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Článek 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Článek 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 53

vypouští se

Postup pro finanční opravy prováděné Komisí

 

1. Před přijetím rozhodnutí o finanční opravě zahájí Komise řízení oznámením předběžných závěrů svého šetření členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky.

 

2. Navrhuje-li Komise finanční opravu na základě extrapolace nebo paušální sazby, dostane členský stát příležitost prokázat přezkoumáním příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nesrovnalosti je menší, než jak byl posouzen Komisí. Po dohodě s Komisí může členský stát omezit rozsah tohoto přezkumu na vhodnou část nebo vzorek příslušné dokumentace. S výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí doba povolená pro takové přezkoumání překročit další dva měsíce od uplynutí lhůty dvou měsíců uvedené v odstavci 1.

 

3. Komise zohlední veškeré důkazy předložené členským státem ve lhůtách uvedených v odstavcích 1 a 2.

 

4. Nepřijme-li členský stát předběžné závěry Komise, pozve ho Komise na slyšení, aby se zaručilo, že jsou k vyvození závěru Komise ohledně uplatnění finanční opravy k dispozici všechny důležité informace a zjištění.

 

5. V zájmu uplatnění finančních oprav přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí do šesti měsíců ode dne slyšení nebo ode dne obdržení dalších informací, pokud členský stát souhlasil s tím, že tyto dodatečné informace po slyšení předloží. Komise vezme v úvahu veškeré informace a připomínky předložené v průběhu řízení. Pokud se slyšení neuskuteční, začíná šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, kdy Komise odeslala pozvánku ke slyšení.

 

6. Zjistí-li Komise nebo Evropský účetní dvůr, že došlo k nesrovnalostem týkajícím se účetní závěrky zaslané Komisi, výsledná finanční oprava sníží podporu z fondu na daný operační program.

 

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Článek 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 54

vypouští se

Vrácení platby do rozpočtu Unie - částky získané zpět

 

1. Každá částka, která má být vrácena do souhrnného rozpočtu Unie, se uhrazuje přede dnem splatnosti uvedeným v příkazu k úhradě vydaném v souladu s článkem 77 finančního nařízení. Dnem splatnosti je poslední den druhého měsíce po vydání příkazu.

 

2. Každým prodlením při navracení částky vzniká nárok na úrok z prodlení ode dne splatnosti až do dne uskutečnění platby. Sazba tohoto úroku z prodlení je o jeden a půl procentního bodu vyšší než sazba používaná Evropskou centrální bankou při jejích hlavních refinančních operacích v první pracovní den měsíce, do kterého spadá den splatnosti.

 

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Článek 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Článek 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 56

vypouští se

Pravidla pro zrušení závazku

 

1. Komise zruší jakýkoli díl částky vypočtené podle druhého pododstavce v operačním programu, který nebyl použit pro výplatu předběžného financování, průběžných plateb a ročního zůstatku do 31. prosince druhého rozpočtového období následujícího po roce, v němž byl přijat rozpočtový závazek v rámci operačního programu nebo v souvislosti s nímž nebyla v souladu s článkem 42 předložena žádost o platbu podle článku 38.

 

Pro účely takového zrušení závazku vypočítá Komise příslušnou částku tak, že ke každému z rozpočtových závazků na roky 2015 až 2020 připočte jednu šestinu ročního rozpočtového závazku týkajícího se celkového ročního příspěvku na rok 2014.

 

2. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce se lhůty pro zrušení závazků nevztahují na roční rozpočtový závazek týkající se celkového ročního příspěvku za rok 2014.

 

3. Pokud se první roční rozpočtový závazek týká celkového ročního příspěvku na rok 2015, lhůty pro zrušení závazku se odchylně od odstavce 1 nepoužijí pro roční rozpočtový závazek týkající se celkového ročního příspěvku na rok 2015. V takových případech Komise vypočte částku podle odst. 1 prvního pododstavce přičtením jedné pětiny ročního rozpočtového závazku týkajícího se celkového ročního příspěvku na rok 2015 ke každému z rozpočtových závazků na období let 2016 až 2020.

 

4. Ta část závazků, které zůstanou otevřené ke dni 31. prosince 2022, se zruší, pokud nebude do 30. září 2023 předložen Komisi některý z dokladů požadovaných podle čl. 47 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Článek 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 57

vypouští se

Výjimka ze zrušení závazku

 

1. Částka, jíž se zrušení týká, se snižuje o částky, které odpovědný subjekt nebyl schopen vykázat Komisi:

 

a) v důsledku toho, že operace byly pozastaveny soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem nebo

 

b) z důvodů vyšší moci, které vážně ovlivnily provádění operačního programu nebo jeho části. Vnitrostátní orgány, které se na vyšší moc odvolávají, musí prokázat její přímé důsledky pro provádění operačního programu nebo jeho části;

 

c) o toto snížení lze požádat jednou, pokud pozastavení nebo vyšší moc trvaly nejdéle jeden rok, nebo několikrát podle trvání vyšší moci nebo počtu let, které uběhnou mezi dnem soudního nebo správního rozhodnutí o pozastavení provádění dané operace a dnem nabytí právní moci konečného soudního nebo správního rozhodnutí.

 

2. Do 31. ledna zašle členský stát Komisi informace o výjimkách podle odstavce 1 v souvislosti s částkou, která se měla vykázat do konce předcházejícího roku.

 

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Článek 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 58

vypouští se

Postup pro zrušení závazku

 

1. Komise uvědomí členský stát a řídící orgán s dostatečným předstihem vždy, když hrozí nebezpečí uplatnění ustanovení o zrušení závazku podle článku 56.

 

2. Komise na základě informací, které má ke dni 31. ledna, informuje členský stát a řídící orgán o výši zrušeného závazku podle údajů, které má k dispozici.

 

3. Členský stát má dva měsíce, aby odsouhlasil částku, která má být zrušena, nebo předložil své připomínky.

 

4. Do 30. června předloží členský stát Komisi revidovaný plán financování zohledňující snížení částky podpory na dotčený rozpočtový rok pro operační program. Pokud jej nepředloží, Komise upraví plán financování snížením příspěvku z fondu na dotčený rozpočtový rok.

 

5. Komise prostřednictvím prováděcího aktu pozmění rozhodnutí o přijetí operačního programu nejpozději do 30. září.

 

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě čtyř měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Článek 60 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 60 a

 

Přechodná ustanovení

 

Komise přijme nezbytná finanční ustanovení a předpisy, v případě potřeby na základě přesunů v rozpočtu, předběžného financování nebo prodloužení nařízení (EU) č. 121/2012, aby byla zajištěna kontinuita programu pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby v letech 2013 a 2014 v případě, že dojde ke zpoždění v uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Příloha 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

POSTUP

Název

Evropský fond pomoci nejchudším osobám

Referenční údaje

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

19.11.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Younous Omarjee

27.11.2012

Projednání ve výboru

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Datum přijetí

19.3.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

5

9

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (28. 3. 2013)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Navrhovatel: Marc Tarabella

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Shrnutí návrhu Komise

V rámci strategie Evropa 2020 si EU stanovila cíl snížit počet osob postižených či ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. V roce 2010 byla téměř jedna čtvrtina Evropanů (116 milionů) ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením. Komise správně připomíná, že tato situace je každým dnem horší, dotýká se všech zemí Unie a zasahuje stále větší část obyvatel a také nové sociální kategorie, jako jsou pracující osoby trpící chudobou nebo důchodci s nízkými příjmy. Část z nich, 43 milionů, trpí závažnou materiální deprivací a není schopna uspokojit své nejzákladnější potřeby nezbytné pro přežití, neboť nemá přístup ke kvalitním potravinám v dostatečném množství. Mimo to jsou ti nejzranitelnější z nich natolik vzdáleni pracovnímu trhu, že nemohou využívat opatření Evropského sociálního fondu určená k podpoře začleňování.

Komise navrhuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám, který nahradí program pomoci nejchudším osobám, jejž některé členské státy zpochybňují, přičemž uvádějí, že se zde jedná o sociální problematiku spadající do výhradní odpovědnosti členských států. Tento nový fond by měl fungovat podle pravidel strukturálních fondů a zaměřuje se na deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí. Bude poskytovat finanční prostředky na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní použití a na doprovodná opatření v oblasti sociálního začleňování. Fond je propojen s politikami hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU a je financován pouze z Evropského sociálního fondu (ESF).

II. Hodnocení návrhu Komise

1) Zcela nedostačující prostředky

a) Na období 2014–2020 Komise navrhla rozpočtové prostředky ve výši 2,5 miliardy. To znamená snížení podpory o 1 miliardu v porovnání s tím, co je v současné době poskytováno dvaceti členským státům v rámci programu pomoci nejchudším osobám pouze na potravinovou pomoc. V důsledku probíhajících jednání hlav států a předsedů vlád byly dokonce tyto prostředky sníženy na 2,1 miliardy. Pro připomenutí, stávající program pomoci nejchudším osobám vyčlenil na předchozí víceleté období 3,5 miliardy. V době, kdy se situace stále zhoršuje, je obzvlášť šokující, že rozpočet na pomoc nejchudším klesá. Řada občanů to nechápe, což mezi obyvateli vzbuzuje antagonistické postoje vůči Evropě.

b) Návrh se omezuje na určitou část veřejnosti a je v přímém rozporu s cílem strategie Evropa 2020. Kritéria pro rozdělování prostředků odpovídají pouze dvěma ze čtyř ukazatelů strategie Evropa 2020 v oblasti boje s chudobou a vyloučením, tedy ukazatelům týkajícím se obyvatel trpících závažnou materiální deprivací a osob žijících v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce. Tato dvě kritéria vylučují značnou část obyvatel, kteří jsou zasaženi sociálním vyloučením nebo chudobou s vysokým rizikem vyloučení. Článek 4 totiž hovoří především o osobách bez domova a o dětech.

c) Fond lze využít nejen na distribuci potravin, ale i na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí. Může tedy rovněž podporovat činnosti v oblasti sociálního začleňování.

Navrhovatel se domnívá, že vzhledem k nedostatečné výši prostředků vyčleněných na potraviny pro nejchudší osoby by bylo lépe prostředky mimo oblast potravin příliš nevydávat. Dle jeho názoru je nezbytné sociální začlenění již ošetřeno – v příštím programovacím období budou členské státy povinny koncipovat své vnitrostátní programy tak, aby bylo 20 % prostředků ESF vyčleněno na sociální začlenění.

2) Prováděcí pravidla Fondu jsou velmi nepružná a složitá

Většina toho, co se navrhuje pro řízení fondu, vychází z pravidel nynějších strukturálních fondů a je poznamenáno nadměrnou administrativní zátěží. Popsané postupy řízení neodpovídají cíli fondu, který vzhledem k naléhavosti situace vyžaduje flexibilitu a přizpůsobivost. S tím souvisí nutnost uvolňovat finanční prostředky nezbytné k provádění činností předem, což může řadě členských států způsobit potíže.

Navrhovatel se domnívá, že tato těžkopádnost může vést k tomu, že provádění bude neúčinné a že prostředky, které budou dispozici, paradoxně nebude možné využít.

3) Problematické přechodné období v roce 2014

Provádění fondu je natolik složité, že s velkou pravděpodobností bude možné jej využít až na podzim roku 2014. To je příliš pozdě na to, aby v tomto roce uspokojil základní potřeby nejchudších osob.

III. Návrhy navrhovatele:

Co se týče rozpočtu a zásad:

•   Zachovat výši finančních prostředků na současné úrovni, tedy 3,5 miliardy EUR na 7 let.

•   Jako osoby způsobilé pro pomoc ponechat všechny osoby, které odpovídají čtyřem ukazatelům stanoveným ve strategii Evropa 2020.

•   Upřednostnit potravinovou pomoc, tedy uspokojení základních potřeb chudých osob, a každému členskému státu ponechat možnost poskytnout další pomoc podle toho, které skupiny obyvatel ji nejvíce potřebují.

•   Mají-li být opatření Unie účinná, musí být tato pomoc součástí celkového konsistentního přístupu k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který zohlední veškeré potřeby dotčených osob. Za této situace je pravděpodobně nezbytné využít všechny politiky Unie a uvolnit veškeré dostupné prostředky: ESF, EZFRV, EFRR...

•   I nadále bude možné využít intervenční zásoby produktů k distribuci nejchudším osobám. Navrhovatel však zdůrazňuje, že hodnota těchto zásob by neměla být odečítána z finančních prostředků vyčleněných na fond.

•   Dále je třeba podporovat potravinové dary.

Co se týče přechodového roku 2014:

•   Je nutné zajistit přechodné řešení situace. Podle vzoru programu pomoci nejchudším osobám by mohly být každému členskému státu poskytnuty evropské prostředky z různých fondů, aby mohly členské státy zahájit vlastní program.

IV. Je možné získat další příspěvky do fondu ze SZP – návrhy navrhovatele

a) Usnadnit potravinové dary a zároveň omezit plýtvání potravinami

Navrhovatel se domnívá, že je nezbytné bojovat proti plýtvání potravinami, které je skutečnou metlou Evropy. Komise a Evropský parlament (ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2012, zpráva Salvatora Caronny(1)) došly k odhadům, že plýtvání potravinami v celém řetězci vychází přibližně na 190 kg za rok na jednoho Evropana.

V této souvislosti navrhovatel navrhuje:

•   Informovat spotřebitele o určitých hygienických označeních, která byla zavedena právními předpisy Společenství a jsou uváděna na zemědělských a potravinářských produktech, jako je datum použitelnosti a optimální datum spotřeby, jelikož tato označení jsou pro spotřebitele matoucí a způsobují značné plýtvání.

•   Přehodnotit nařízení EU o obchodních normách pro zemědělské produkty (především pro ovoce a zeleninu) tak, aby byla podpořena nabídka netříděného ovoce a zeleniny.

•   Povolit právo zahájení a provozování činnosti v oblasti velkých maloobchodních řetězců pod výslovnou podmínkou, že daný subjekt bude neprodané potraviny poskytovat darem.

b) Uvolnit prostředky EZFRV

K lepšímu zásobení nejchudších osob potravinami lze využít opatření, která vycházejí ze dvou priorit týkajících se rozvoje venkova, jež jsou součástí reformy SZP:

– Priorita 3: Podporovat organizaci potravinového řetězce a především krátké dodavatelské řetězce. Dojde-li ke snížení počtu zprostředkovatelů a k vytvoření sociálních vazeb, vzniknou krátké řetězce, které zemědělci umožní, aby své výrobky prodával řádně a za cenu přijatelnou pro spotřebitele. Mimo to je možné využít investice do logistických center, do zpracování neprodaného zboží a do případné konzervace.

– Priorita 6: Podporovat sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj.

c) Využít budoucí reformy společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Cílová skupina fondu musí mít možnost konzumovat vyváženou stravu s vysokou nutriční hodnotou. Její důležitou součást tvoří ovoce a zelenina. Stávající pravidla umožňují bezplatnou distribuci těchto produktů dobročinným organizacím, nadacím v členských státech nebo veřejnoprávním subjektům (nemocnice, školy, hospicy). Tím více musí být jejich příjemci partnerské organizace fondu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

(1) Pomoc nejchudším osobám a dodávky potravin a zemědělských produktů jsou nanejvýš potřebné, proto v souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, si Unie a členské státy vytyčily cíl, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Počet osob, jež trpí materiální či dokonce vážnou materiální deprivací, v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF].

(2) Počet osob, jež trpí potravinovou a materiální či dokonce vážnou potravinovou a materiální deprivací, v Unii neustále narůstá a tyto osoby jsou často natolik vyloučeny, že nemohou využívat aktivačních opatření podle nařízení (EU) č. […nařízení o společných ustanoveních] a zejména nařízení (EU) č. […ESF].

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) V roce 2010 byla téměř čtvrtina obyvatel Evropské unie (119,6 milionů) ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením, což je téměř o čtyři miliony osob více než v roce 2009. Osmnáct milionů z těchto 119,6 milionů osob je téměř každodenně závislých na potravinových balíčcích nebo na jídle vydávaném dobrovolnickými organizacemi.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak deprivaci v oblasti potravin, bezdomovectví a materiální deprivaci dětí.

(4) Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) by měl posílit sociální soudržnost, a tím přispět ke snížení chudoby v Unii prostřednictvím podpory, především pomocí dodávek potravin, vnitrostátních systémů, jež poskytují pomoc nefinanční povahy nejchudším osobám, a zmírňují tak materiální deprivaci a deprivaci v oblasti potravin, zejména u osob bez domova a dětí.

Odůvodnění

Symbolická částka, kterou tento fond nabízí, by se měla soustředit především na poskytování potravin v nouzových situacích. Členské státy by však ve fondu neměly spatřovat možnost, jak snížit rozpočty, které věnují na vnitrostátní programy boje s chudobou a na programy opětovného sociálního zapojení, za něž nadále odpovídají.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Fond nemůže nahradit veřejné politiky prováděné vládami členských států s cílem snížit potřebu naléhavé potravinové pomoci a rozvíjet udržitelné cíle a politiky v zájmu úplného odstranění hladu, chudoby a sociálního vyloučení.

Odůvodnění

Členské státy musí nadále rozvíjet dlouhodobé udržitelné projekty k odstranění chudoby, deprivace a sociálního vyloučení. Tato povinnost nemůže být v žádném případě nahrazena nebo omezena využíváním zdrojů z Fondu evropské pomoci.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost potravin distribuovaných nejchudším osobám.

(6) Tato ustanovení rovněž zajišťují, že budou podporované operace v souladu s platnými právními předpisy Unie a členských států, zejména s ohledem na bezpečnost a kvalitu potravin distribuovaných nejchudším osobám.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Nařízení by rovněž mělo zajistit, aby byl fond v souladu se sociální a environmentální politikou Unie, jako je boj proti plýtvání potravinami.

Odůvodnění

Plýtvání potravinami v Evropě dosahuje skandálních rozměrů a Evropská unie se rozhodla proti němu zakročit. Všechny subjekty fondu by měly zahrnout nástroje a mechanismy, které k tomuto boji proti plýtvání potravinami přispějí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec by měla Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovit roční rozdělení celkových zdrojů podle členských států za použití objektivních a transparentních metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o chudobu a materiální deprivaci.

(7) S cílem zřídit vhodný finanční rámec by měla Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovit roční rozdělení celkových zdrojů podle členských států za použití objektivních a transparentních metod, jež zohlední rozdíly, pokud jde o chudobu a materiální deprivaci, jako je hranice relativní chudoby, a zároveň zohlednit počet osob, které lze v každém členském státě označit za „nejchudší osoby“ .

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit formy dotčené materiální deprivace, odůvodnit jejich výběr a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. Měl by rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění účinného a efektivního provádění operačního programu.

(8) Operační program každého členského státu by měl stanovit formy dotčené materiální deprivace, odůvodnit jejich výběr a popsat cíle a rysy pomoci nejchudším osobám, která bude poskytnuta prostřednictvím podpory vnitrostátních systémů. První problém, který by členské státy měly řešit, se týká přístupu k potravinám. Program by měl rovněž zahrnovat prvky nezbytné k zajištění jeho účinného a efektivního provádění.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího vypracování každého operačního programu a posouzení účinnosti a efektivity fondu by se měla vypracovat předběžná a následná hodnocení. Tato hodnocení by měly doplňovat průzkumy prováděné u nejchudších osob, jež čerpají pomoc z operačního programu, a v případě potřeby hodnocení v průběhu programového období. Měly by být stanoveny oblasti odpovědnosti členských států a Komise v tomto ohledu.

(12) V zájmu vyšší kvality a lepšího vypracování každého operačního programu a posouzení účinnosti a efektivity fondu by se měla vypracovat hodnocení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Občané mají právo vědět, jak a s jakým účinkem jsou finanční zdroje Unie investovány. Pro účely zajištění většího rozšíření informací o tom, čeho fond dosáhl, a zajištění dostupnosti a transparentnosti příležitostí pro financování by měla být stanovena podrobná pravidla o informačních a komunikačních činnostech, zejména v souvislosti s odpovědnostmi členských států a příjemců.

(13) Občané mají právo vědět, jak a s jakým účinkem jsou finanční zdroje Unie investovány. Pro účely zajištění většího rozšíření informací o tom, čeho fond dosáhl, a zajištění dostupnosti a transparentnosti příležitostí pro financování by měla být stanovena podrobná pravidla o informačních a komunikačních činnostech, zejména v souvislosti s odpovědnostmi členských států a příjemců, aniž by byla poškozena důstojnost konečných příjemců.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Je třeba stanovit maximální úroveň spolufinancování z fondu na operační programy, aby se zajistil multiplikační účinek unijních zdrojů, a současně by se měla řešit situace členských států, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými nesnázemi.

(15) Minimální úroveň financování z fondu na operační programy by měla činit 85 %. Dále je vhodné řešit situaci členských států, jež se potýkají s dočasnými rozpočtovými nesnázemi, aby se zajistilo co možná největší uplatnění fondu.

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) V celé Unii by se měla používat jednotná a nestranná pravidla ohledně období způsobilosti, způsobilých operací a výdajů fondu. Podmínky způsobilosti by měly odrážet specifickou povahu cílů a cílové populace fondu, zejména prostřednictvím vhodných podmínek způsobilosti operací a forem podpory a pravidel a podmínek pro úhrady.

(16) V celé Unii by se měla používat jednoduchá, jednotná a nestranná pravidla ohledně období způsobilosti, způsobilých operací a výdajů fondu. Podmínky způsobilosti by měly odrážet specifickou povahu cílů a cílové populace fondu, zejména prostřednictvím jednoduchých a vhodných podmínek způsobilosti operací a forem podpory a pravidel a podmínek pro úhrady.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Značnou část činnosti sdružení zabývajících se poskytováním potravin pro nejchudší osoby v Evropě vykonávají dobrovolníci. Proces žádosti umožňující stát se příjemcem pomoci z fondu tak nesmí být příliš komplikovaný.

Odůvodnění

Přestože je důležité, aby evropské finanční prostředky byly přiměřeně kontrolovány a aby tak bylo zajištěno jejich řádné využívání, je rovněž důležité, aby potřebné osoby měly k finančním prostředkům, jež jsou k dispozici, přístup. Proces žádosti o účast na fondu tak nesmí být příliš komplikovaný.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů), stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob, a neměly by se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

(17) [Návrh] nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů), stanoví, že produkty zakoupené v rámci veřejné intervence mohou být poskytnuty pro režim distribuce potravin nejchudším osobám v Unii, umožňuje-li to dotčený režim. Vzhledem k tomu, že v závislosti na okolnostech může být získání potravin z použití, zpracování nebo prodeje takových zásob ekonomicky nejvýhodnější možností, je vhodné stanovit takovou možnost v nařízení. Částky pocházející z prodeje dotčených zásob by měly být použity ve prospěch nejchudších osob a doplnit prostředky z fondu, aniž by se náklady na využití odečítaly z přidělených finančních prostředků. V zájmu zajištění co nejúčinnějšího využití intervenčních zásob a výnosu z nich by měla Komise v souladu s čl. 19 písm. e) nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních] přijmout prováděcí akty stanovící postupy, podle nichž lze výrobky z intervenčních zásob použít, zpracovat či prodat pro účely programu pomoci nejchudším osobám.

Odůvodnění

Jsou-li k dispozici intervenční zásoby, je třeba je přičíst k přiděleným prostředkům, a nikoli je odečíst, aby partnerské organizace mohly předvídat výši přidělených finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) To, že se využívají intervenční zásoby a potraviny, s nimiž by se jinak plýtvalo, však neznamená, že neexistuje nutnost řádného řízení dodávek a rozumného řízení potravinového řetězce tak, aby systematicky nevznikaly strukturální přebytky a aby byla evropská produkce sladěna s poptávkou.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b) Aby byla zaručena široká společenská podpora nejchudších osob a boj proti plýtvání potravinami, je třeba, aby členské státy odstranily překážky, na něž naráží podniky při předávání potravin nebo základního spotřebního zboží potravinovým bankám, organizacím občanské společnosti a dalším zúčastněným subjektům.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V souladu se zásadami sdíleného řízení by za provádění a kontrolu operačního programu měly v prvé řadě zodpovídat členské státy prostřednictvím svých systémů řízení a kontroly.

(19) V souladu se zásadami sdíleného řízení by za provádění a kontrolu operačního programu měly v prvé řadě zodpovídat členské státy prostřednictvím svých systémů řízení a kontroly a měly by přitom neustále usilovat o efektivnost a omezování byrokracie.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly určit pro svůj operační program řídící orgán, certifikační orgán a funkčně nezávislý auditní orgán. Aby se zajistila flexibilita pro členské státy při zřizování jejich systémů kontroly, je vhodné umožnit, aby funkce certifikačního orgánu mohl vykonávat i řídící orgán. Členské státy by měly mít rovněž možnost určit zprostředkující subjekty, které mají provádět určité úkoly řídícího orgánu nebo certifikačního orgánu. Členské státy by měly v takovém případě jasně stanovit jejich povinnosti a funkce.

(21) Členské státy by měly určit pro svůj operační program příslušné orgány zajišťující řádné řízení fondu. Je vhodné, aby členské státy vykonávaly odpovídající správní a fyzické kontroly a v případě nesrovnalostí udělovaly sankce, aby se zajistilo provádění operačních programů v souladu s platnými pravidly.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Řídící orgán má hlavní odpovědnost za účinné a efektivní provádění fondu, a proto plní mnoho funkcí souvisejících s řízením a sledováním operačního programu, finančním řízením a kontrolami a rovněž výběrem projektu. Měly by být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Certifikační orgán by měl vypracovávat a předkládat Komisi žádosti o platby. Měl by vypracovávat roční účetní závěrky, osvědčovat úplnost, přesnost a pravdivost ročních účetních závěrek a to, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy. Měly by být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Auditní orgán by měl zajišťovat, aby se prováděly audity systémů řízení a kontroly za použití vhodného vzorku operací a roční účetní závěrky. Měly by být stanoveny jeho oblasti odpovědnosti a funkce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise, pokud jde o finanční kontrolu, měla by se zajistit spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci tohoto nařízení a měla by být stanovena kritéria, jež Komisi umožní, aby v souvislosti se svou strategií kontroly vnitrostátních systémů určila úroveň ujištění, kterou by jí měly poskytovat vnitrostátní auditní subjekty.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Měly by být stanoveny pravomoci a odpovědnosti Komise, aby mohla ověřit účinnost fungování systémů řízení a kontroly a požadovat zásah ze strany členského státu. Komise by rovněž měla mít pravomoc provádět audity zaměřené na otázky související s řádným finančním řízením, aby mohla vyvodit závěry o výkonnosti fondu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Rozpočtové závazky Unie by se měly proplácet každý rok. Aby bylo zajištěno účelné řízení programů, je nutno stanovit společná pravidla pro žádosti o průběžné platby, vyplacení ročního zůstatku a vyplacení konečného zůstatku.

(27) Rozpočtové závazky Unie by se měly proplácet každý rok. Aby bylo zajištěno účelné řízení programů, je nutno stanovit jednoduchá společná pravidla pro žádosti o průběžné platby, vyplacení ročního zůstatku a vyplacení konečného zůstatku.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Aby se zajistilo, že výdaje spolufinancované z rozpočtu Unie v kterémkoli daném rozpočtovém roce se použijí v souladu s platnými pravidly, měl by být vytvořen vhodný rámec pro roční kontrolu a schválení účetní závěrky. Na základě tohoto rámce by měly určené orgány předložit Komisi za každý operační program prohlášení řídícího subjektu doplněné ověřenou roční účetní závěrkou, roční souhrnnou závěrečnou zprávou o auditu a provedených kontrolách, výrokem nezávislého auditora a kontrolní zprávou.

(32) Aby se zajistilo, že výdaje financované z rozpočtu Unie v kterémkoli daném rozpočtovém roce se použijí v souladu s platnými pravidly, měl by být vytvořen vhodný a jednoduchý rámec pro roční kontrolu a schválení účetní závěrky. Na základě tohoto rámce by měly určené orgány předložit Komisi za každý operační program prohlášení řídícího subjektu doplněné ověřenou roční účetní závěrkou, roční souhrnnou závěrečnou zprávou o auditu a provedených kontrolách, výrokem nezávislého auditora a kontrolní zprávou.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Četnost auditů operací by měla odpovídat rozsahu podpory Unie z fondu. Zejména by se měl snížit počet provedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by nicméně být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo v rámci auditního vzorku. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v souvislosti s operačními programy, pokud nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. Kromě toho by rozsah auditů měl plně zohlednit cíl a charakter cílové populace fondu.

(35) Četnost auditů operací by měla odpovídat rozsahu podpory Unie z fondu. Zejména by se měl snížit počet provedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 100 000 EUR. Mělo by nicméně být možné provádět audity kdykoli, pokud existuje důkaz o nesrovnalosti nebo podvodu, nebo v rámci auditního vzorku. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná riziku, měla by Komise mít možnost snížit úroveň auditní činnosti v souvislosti s operačními programy, pokud nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. Kromě toho by rozsah auditů měl plně zohlednit cíl, charakter cílové populace fondu a dobrovolnický charakter subjektů, které jsou příjemci finančních prostředků z fondu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie, včetně úcty k lidské důstojnosti a soukromému a rodinnému životu, práva na ochranu osobních údajů, práv dítěte, práv starších osob, rovnosti mezi ženami a muži a zákazu diskriminace. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(41) Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie, včetně úcty k lidské důstojnosti a soukromému a rodinnému životu, práva na ochranu osobních údajů, práv dítěte, práva na sociální pomoc a na bydlení, práv starších osob, rovnosti mezi ženami a muži a zákazu diskriminace. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a) Má-li se zabránit prudkému poklesu potravinové pomoci v případě, že dojde k prodlevám v provádění tohoto nařízení na začátku roku 2014, měla by Komise přijmout přechodná opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby bylo zaručeno, že osoby závislé na této pomoci nebudou trpět nedostatkem potravin.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) na období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020 a stanoví se cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a kritéria pro přidělení a také pravidla nezbytná pro zajištění účinného fungování fondu.

Tímto nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) na období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2020 a stanoví se cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a kritéria pro přidělení a také pravidla nezbytná pro zajištění účinného a jednoduchého fungování fondu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež určily kompetentní vnitrostátní orgány nebo definovaly partnerské organizace a jež schválily příslušné orgány;

1) „nejchudšími osobami“ se rozumí fyzické osoby, ať již jednotlivci, rodiny, domácnosti nebo skupiny takových osob, jejichž potřeba pomoci byla stanovena v souladu s objektivními kritérii, jež definovaly kompetentní vnitrostátní orgány ve spolupráci s partnerskými organizacemi, zejména vnitrostátními, regionálními nebo místními organizacemi, které již působí v oblasti rozdělování potravin nejchudším osobám nebo pomáhají lidem bez domova a osobám postiženým chudobou či sociálním vyloučením;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí veřejné subjekty nebo neziskové organizace, jež poskytují potraviny či zboží přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací nejchudším osobám a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. b);

2) „partnerskými organizacemi“ se rozumí veřejné subjekty nebo neziskové organizace, jež poskytují potraviny a zboží přímo nebo prostřednictvím jiných partnerských organizací nejchudším osobám a jejichž operace byly vybrány řídícím orgánem v souladu s čl. 29 odst. 3 písm. b);

Odůvodnění

Potraviny jsou nejzákladnější potřebou, která partnerským organizacím a členským státům umožňuje navázat kontakty s dotčenými osobami, které jsou vyloučeny ze života společnosti. Je to nejlepší způsob, jak zajistit účinnost fondu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „příjemcem“ se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací;

6) „příjemcem“ se rozumí neziskové sdružení, veřejný nebo soukromý subjekt, s vyloučením obchodních podniků, odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží a/nebo jež využívají doprovodných opatření;

7) „konečným příjemcem“ se rozumí nejchudší osoby, jež obdrží potraviny nebo zboží a jež využívají případných doprovodných opatření;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9) „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá řídící nebo certifikační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti související s prováděním operací příjemci;

9) „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí jakékoli neziskové sdružení, veřejný nebo soukromý subjekt, s vyloučením obchodních podniků, za jehož činnost odpovídá řídící nebo certifikační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti související s prováděním operací příjemci;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fond podporuje sociální soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu.

Fond podporuje sociální a územní soudržnost v Unii, neboť přispívá k dosažení cíle strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond pomáhá plnit specifický cíl, jímž je zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii, a to především nedostatečné zajišťování potravin, tím, že poskytuje nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy, a prostřednictvím místních a regionálních potravinových dodavatelských řetězců, které přispívají nejchudším osobám tak, že je zásobují výživnými, zdravými a kvalitními potravinami s důrazem na čerstvé a sezonní produkty. Tento cíl bude měřen počtem osob, které obdrží z fondu podporu, a využíváním místních a regionálních potravinových dodavatelských sítí.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Fond se použije k doplnění vnitrostátních strategií, a nikoli k jejich náhradě či k omezení dlouhodobých a udržitelných vnitrostátních programů k odstranění chudoby a sociálního vyloučení, za něž nadále odpovídají členské státy.

Odůvodnění

Členské státy musí nadále vypracovávat dlouhodobé udržitelné projekty k odstranění chudoby, deprivace a sociálního vyloučení. Tato povinnost nemůže být v žádném případě nahrazena nebo omezena využíváním zdrojů z Fondu evropské pomoci.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí bez domova nebo dětí.

1. Fond podporuje vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám v první řadě zdravé potraviny a základní spotřební zboží pro osobní spotřebu lidí bez domova nebo dětí.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) Komise a členské státy v souladu se svými povinnostmi zajišťují koordinaci mezi Evropským sociálním fondem a dalšími politikami a nástroji Unie.

6) Komise a členské státy v souladu se svými povinnostmi zajišťují koordinaci mezi Evropským sociálním fondem a dalšími politikami a nástroji Unie, jako je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova v duchu třetí (podporovat organizaci potravinového řetězce) a šesté (podporovat sociální začlenění a snižování chudoby) priority článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. XXX/XXXX o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Odůvodnění

Mají-li být opatření Unie účinná, musí být tato pomoc součástí celkového konzistentního přístupu k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který zohlední veškeré potřeby dotčených osob. Za této situace je pravděpodobně nezbytné využít všechny politiky Unie a uvolnit veškeré dostupné prostředky, mimo jiné i EZFRV.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Komise a členské státy zajistí účinnost fondu, zejména prostřednictvím sledování, podávání zpráv a hodnocení.

8) Komise a členské státy zajistí účinnost fondu, zejména prostřednictvím sledování, podávání zpráv a hodnocení. Zajistí rovněž informovanost široké veřejnosti o činnosti fondu a o využívání dostupných prostředků.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9) Komise a členské státy plní své úlohy v souvislosti s fondem s cílem snížit administrativní zátěž pro příjemce.

9) Komise a členské státy zajistí účinnost fondu, zejména prostřednictvím sledování, podávání zpráv a hodnocení. Zajistí rovněž jeho jednoduché provádění pro partnerské organizace a příjemce.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10) Komise a členské státy zajistí podporu rovnosti mezi ženami a muži a začlenění hlediska rovnosti pohlaví do různých etap provádění fondu. Komise a členské státy přijmou vhodná opatření, aby v získání přístupu k fondu nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

10) Komise a členské státy zajistí podporu rovnosti mezi ženami a muži a začlenění hlediska rovnosti pohlaví do různých etap provádění fondu. Komise a členské státy přijmou vhodná opatření, aby v získání přístupu k fondu nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, místa bydliště, věku nebo sexuální orientace.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby místo bydliště, zejména v zapadlých venkovských oblastech, nepředstavovalo překážku v přístupu ke zdrojům z fondu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) Operace financované z fondu musí být v souladu s platným právem Unie a jednotlivých členských států. Fondu lze využít pouze na podporu distribuce potravin nebo zboží, které je v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se bezpečnosti spotřebních výrobků.

11) Operace financované z fondu musí být v souladu s platným právem Unie a jednotlivých členských států. Fondu lze využít pouze na podporu distribuce potravin nebo zboží, které je v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se bezpečnosti spotřebních výrobků. Aby nedocházelo k plýtvání a aby se podporovalo darování potravinářských výrobků neprodaných a nespotřebovaných z důvodu zohlednění jejich doby minimální trvanlivosti, je důležité, aby Komise objasnila distributorům a spotřebitelům definice data spotřeby a optimálního data spotřeby, které stanoví právní předpisy Společenství, a zabránila tak vyhazování potravin, které jsou ze zdravotního hlediska stále poživatelné.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) Operace financované z fondu se mohou týkat i zpracování některých zemědělských produktů, které rychle podléhají zkáze, s cílem jejich delšího uchování a distribuce nejchudším osobám tak, aby nedocházelo k plýtvání. Jedná se buď o zemědělské produkty, které producenti nesklidili, nebo o zemědělské produkty, které distributoři neprodali. Může se jednat i o ovoce a zeleninu, které stáhla sdružení producentů prostřednictvím svých provozních fondů a které mohou podle stávajících právních předpisů členské státy nabídnout charitativním organizacím nebo nadacím schváleným členskými státy.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12) Členské státy a příjemci vybírají potraviny a zboží na základě objektivních kritérií. Kritéria výběru potravin, a případně také zboží, rovněž zohledňují klimatické a environmentální aspekty, zejména s ohledem na omezení plýtvání potravinami.

12) Členské státy a příjemci vybírají potraviny a zboží na základě objektivních a spravedlivých kritérií, která zaručí, že přednost budou mít dodávky základních potravin a zboží. Kritéria výběru potravin upřednostní potraviny evropského původu. Kritéria výběru potravin se stanoví tak, aby přispívala ke zdravé a vyvážené výživě konečných příjemců. Kritéria výběru potravin, a případně také zboží, rovněž zohledňují klimatické a environmentální aspekty, zejména s ohledem na omezení plýtvání potravinami.

Odůvodnění

Dodávky základních potravin a zboží musí mít přednost před ostatními kroky, aby bylo zaručeno, že oněch téměř 43 milionů občanů Evropy, kteří nejsou schopni zajistit si dostatečnou a vhodnou výživu, bude moci dosáhnout alespoň na životní minimum.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) Komise, členské státy a partnerské organizace přispívají k boji proti plýtvání potravinami ve všech etapách potravinového dodavatelského řetězce, zejména pomocí opatření na podporu zužitkování naprosto poživatelných potravin, které však již nelze prodávat. K zabránění plýtvání potravinami musí také přispět výchova příjemců.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12b) Komise zajistí, aby právní úprava DPH byla v celé Unii jednotně vykládána tak, že dary v podobě potravin ve prospěch partnerských organizací je možno poskytovat, aniž by případní dárci byli penalizováni.

Odůvodnění

DPH je daň, kterou platí spotřebitelé. Pokud se distribuční podnik rozhodne poskytnout dar partnerským organizacím, které zajišťují distribuci nejchudším osobám, je povinen vyrovnat DPH za produkt, u něhož ji nevybral. Tato situace působí v členských státech potíže, zejména pokud jde o výklad právních předpisů EU v oblasti DPH. Komise by měla poskytnout členským státům taková upřesnění, aby napomohla jednotnému uplatňování těchto právních předpisů s cílem podpořit potravinové dary.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, činí 2 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze II.

1. Celkové finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, činí 3 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze II.

Odůvodnění

Rozpočet navržený Komisí by znamenal snížení podpory o 1 miliardu v porovnání s tím, co je v současné době dvaceti členským státům v rámci programu pomoci nejchudším osobám poskytováno pouze na potravinovou pomoc. Je vhodné zachovat alespoň výši finančních prostředků stanovenou pro program pomoci nejchudším osobám, tedy 3,5 miliard EUR na 7 let.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V závislosti na dopadech hospodářské situace na životní úroveň může být objem dostupných prostředků z iniciativy Komise přezkoumán.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozdělení celkových prostředků v členění podle členských států v souladu s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež stanovil Eurostat:

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví

roční rozdělení celkových prostředků v členění podle členských států v souladu s čl. 84 odst. 5 nařízení (EU) č. …, aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, s přihlédnutím k těmto ukazatelům, jež stanovil Eurostat:

 

-a) obyvatelstvo trpící nedostatkem potravin;

a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální deprivací;

a) obyvatelstvo trpící závažnou materiální deprivací;

b) obyvatelstvo žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce.

b) obyvatelstvo žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce;

 

ba) hranice relativní chudoby, tj. procento obyvatelstva žijící v domácnostech, jejichž příjem nečiní alespoň 60 % celostátního mediánu příjmů.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát pošle Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Členské státy, které nemají vnitrostátní programy a které se rozhodnou využít fond, předloží Komisi do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost operační program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 obsahující tyto prvky:

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) stanovení a vysvětlení výběru typu či typů materiální deprivace, jichž se opatření v rámci operačního programu týkají, a popis každého typu dotčené materiální deprivace, hlavních charakteristik a cílů distribuce potravin nebo zboží a doprovodných opatření, jež mají být provedena, s ohledem na výsledky předběžného hodnocení provedeného v souladu s článkem 14;

a) stanovení typu či typů materiální deprivace, jichž se opatření v rámci operačního programu týkají, a popis každého typu dotčené materiální deprivace, hlavních charakteristik a cílů distribuce potravin nebo zboží a případně doprovodných opatření, jež mají být provedena;

Odůvodnění

Dodávky základních potravin a zboží musí mít přednost před ostatními kroky, aby bylo zaručeno, že oněch téměř 43 milionů občanů Evropy, kteří nejsou schopni zajistit si dostatečnou a vhodnou výživu, bude moci dosáhnout alespoň na životní minimum.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) partnerské organizace a příslušné orgány;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) popis mechanismu, kterým se stanoví kritéria způsobilosti nejchudších osob případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

vypouští se

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kritéria výběru operací a popis mechanismu pro výběr případně rozdělené podle typu dotčené materiální deprivace;

vypouští se

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) kritéria pro výběr partnerských organizací případně rozdělená podle typu dotčené materiální deprivace;

vypouští se

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) popis mechanismu použitého k zajištění doplňkovosti s Evropským sociálním fondem;

vypouští se

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. j – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s článkem 18 uvede výše předpokládaných finančních prostředků na podporu z fondu a spolufinancování v souladu s článkem 18;

i) tabulku, ve které se pro jednotlivé roky v souladu s článkem 18 uvede výše předpokládaných finančních prostředků na podporu z fondu;

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Partnerské organizace uvedené v písmeni e), jež dodávají přímo potraviny nebo zboží, samy provádějí činnosti doplňující poskytování materiální pomoci s cílem zlepšit sociální začleňování nejchudších osob, a to bez ohledu na to, zda tyto činnosti dostávají podporu z fondu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy vypracují návrh svých operačních programů v souladu se vzorem stanoveným v příloze I.

vypouští se

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise posoudí soulad operačního programu s tímto nařízením a jeho přínos k cílům fondu a přihlédne rovněž k předběžnému hodnocení provedenému v souladu s článkem 14.

1. Komise posoudí soulad operačního programu s tímto nařízením a jeho přínos k cílům fondu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jsou-li případné připomínky Komise uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů změnu operačního programu schválí nejpozději pět měsíců poté, co ji členský stát formálně předložil.

3. Jsou-li případné připomínky Komise uspokojivě zohledněny, Komise formou prováděcích aktů změnu operačního programu schválí nejpozději tři měsíce poté, co ji členský stát formálně předložil.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zprávy o provádění a ukazatele provádění

Zprávy o provádění

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují výroční zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí, včetně seznamu společných ukazatelů pro měření vstupů a výsledků.

vypouští se

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výroční zprávy o provádění jsou přijatelné, obsahují-li všechny požadované informace podle vzoru uvedeného v odstavci 2 a také společné ukazatele. Není-li určitá výroční zpráva o provádění přijatelná, vyrozumí o tom Komise dotčený členský stát do 15 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Pokud Komise své připomínky ve stanovené lhůtě nesdělí, považuje se zpráva za přijatelnou.

vypouští se

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují závěrečnou zprávu o provádění v souladu se vzorem schváleným Komisí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise schválí vzor výroční zprávy o provádění včetně seznamu společných ukazatelů a rovněž vzor závěrečné zprávy o provádění prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

6. Komise schválí vzor výroční zprávy o provádění a rovněž vzor závěrečné zprávy o provádění prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Komise může členskému státu zaslat připomínky k provádění operačního programu. Řídící orgán vyrozumí Komisi do tří měsíců o přijetí nápravných opatřeních.

7. Komise může členskému státu zaslat připomínky k provádění operačního programu.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Řídící orgán zveřejní souhrn obsahu výroční a závěrečné zprávy o provádění.

vypouští se

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každoročně od roku 2014 do roku 2022 se uskuteční jednání mezi Komisí a každým členským státem, není-li dohodnuto jinak, za účelem posouzení pokroku při provádění operačního programu s ohledem na výroční zprávu o provádění a na případné připomínky Komise zmíněné v čl. 11 odst. 7.

1. Podle potřeby se uskuteční jednání mezi Komisí a každým členským státem za účelem posouzení pokroku při provádění operačního programu.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Dvoustrannému přezkumnému jednání předsedá Komise.

vypouští se

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byla po skončení jednání přijata vhodná opatření v reakci na připomínky Komise.

vypouští se

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné k provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných k hodnocení, včetně údajů týkajících se společných ukazatelů zmíněných v článku 11.

1. Členské státy poskytnou zdroje nezbytné k provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných k hodnocení.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán může během programového období provádět hodnocení účinnosti a efektivity operačního programu.

1. Příslušný orgán může během programového období provádět hodnocení účinnosti a efektivity operačního programu.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán provede v letech 2017 a 2021 strukturovaný průzkum u koncových uživatelů v souladu se vzorem, jenž poskytne Komise. Komise vzor schválí prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 60 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může hodnocení operačních programů provádět z vlastního podnětu.

3. Komise může hodnocení operačních programů provádět z vlastního podnětu, má-li důkazy svědčící o jejich nesprávném provádění.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a udržitelnost dosažených výsledků, a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Komise provádí z vlastní iniciativy a v úzké spolupráci s členskými státy za pomoci externích odborníků následné hodnocení, které zhodnotí účinnost a snadnost řízení programů, udržitelnost dosažených výsledků a potřeby vykázané partnerskými organizacemi a měří přínos fondu. Následné hodnocení se dokončí do 31. prosince 2023.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují informace týkající se opatření podporovaných z fondu a propagují tato opatření. Informace jsou určeny nejchudším osobám, sdělovacím prostředkům a širší veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění příspěvku z fondu.

1. Evropská komise a členské státy poskytují informace týkající se opatření podporovaných z fondu a propagují tato opatření. Informace jsou určeny nejchudším osobám, sdělovacím prostředkům a širší veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie a zajistit zviditelnění příspěvku z fondu, partnerských organizací a jejich dobrovolníků.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění transparentního přidělování podpory z fondu zřídí řídící orgány seznam operací, které fond podporuje, ve formátu CSV nebo XML dostupný na internetových stránkách. Na seznamu jsou uvedeny přinejmenším informace o jménu příjemce, jeho adrese částce přidělené z finančních prostředků Unie a také typ dotčené materiální deprivace.

V zájmu zajištění transparentního přidělování podpory z fondu zřídí příslušné orgány seznam operací, které fond podporuje, ve formátu CSV nebo XML dostupný na internetových stránkách. Na seznamu je uveden u každé podporované operace přinejmenším počet příjemců a částka přidělená z finančních prostředků Unie a také typ dotčené materiální deprivace.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, zboží a doprovodná opatření, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují.

Během provádění operace jsou příjemci podpory a partnerské organizace povinni informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že umístí alespoň jeden plakát s informacemi o operaci (minimální velikost A3), včetně informací o finanční podpoře od Unie, nebo evropskou vlajku na místě snadno viditelném pro veřejnost na každém místě, kde se poskytují potraviny, zboží a doprovodná opatření, kromě případů, kdy to okolnosti distribuce neumožňují.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příjemci a partnerské organizace, které mají internetové stránky, rovněž poskytnou stručný popis operace včetně jejích cílů a výsledků a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora Unie.

Příjemci a partnerské organizace jsou povinni umožnit široké veřejnosti přístup ke všem informacím týkajícím se jejich činnosti, s výjimkou informací, které se týkají totožnosti konečných příjemců, přičemž zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora Unie.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Řídící orgán informuje příjemce o tom, že zveřejnil seznam operací v souladu s odstavcem 2. Řídící orgán poskytne soubory informačních a propagačních materiálů, včetně šablon v elektronické podobě, jež mají příjemcům a partnerským organizacím pomoci, aby splnili své povinnosti stanovené v odstavci 3.

5. Příslušný orgán informuje příjemce o tom, že zveřejnil seznam operací v souladu s odstavcem 2. Řídící orgán poskytne soubory informačních a propagačních materiálů, včetně šablon v elektronické podobě, jež mají příjemcům a partnerským organizacím pomoci, aby splnili své povinnosti stanovené v odstavci 3.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto článku řídící orgán, příjemci a partnerské organizace dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

6. Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto článku příslušný orgán, příjemci a partnerské organizace respektují předpisy na ochranu osobních údajů a dodržují ustanovení směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Spolufinancování

Financování

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Míra spolufinancování na úrovni operačního programu nesmí být vyšší než 85 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů.

1. Míra financování operačního programu činí alespoň 85 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů a může dosahovat až 100 %.

 

Fond se použije k doplnění vnitrostátních strategií, a nikoli jako náhrada za povinnosti orgánů členských států v oblasti odstraňování chudoby a sociálního vyloučení. Tyto strategie jsou plněny zejména formou dlouhodobých udržitelných programů zaměřených na spíše na sociální reintegraci než na zmírnění bezprostředního nedostatku potravin a materiálních potřeb.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví míra spolufinancování pro operační program a maximální výše podpory z fondu.

2. V rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu se stanoví míra financování pro operační program a maximální výše podpory z fondu.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Opatření v oblasti technické pomoci prováděná z podnětu nebo z pověření Komise lze financovat ve 100% výši.

vypouští se

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Opatření spočívající v rozdělování potravin nejchudším osobám ve venkovských oblastech mohou být financována ve 100% výši.

Odůvodnění

Právě ve venkovských oblastech žije často řada osob pod prahem chudoby. Stoprocentní financování umožní, aby místní orgány co nejvíce rozšířily počet potenciálních příjemců pomoci z fondu.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost členského státu mohou být průběžné platby a platby konečného zůstatku navýšeny o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro operační program. Navýšená míra, která nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v případě žádostí o platby za účetní období, ve kterém členský stát podal svou žádost, a v následujících účetních obdobích, v jejichž průběhu členský stát splňuje jednu z následujících podmínek:

1. Členský stát, který přechodně čelí rozpočtovým obtížím může požádat o financování až ve 100% výši . Navýšená míra, která nesmí přesáhnout 100 %, se uplatňuje v případě žádostí o platby za účetní období, ve kterém členský stát podal svou žádost, a v následujících účetních obdobích, v jejichž průběhu členský stát splňuje jednu z následujících podmínek:

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z operačního programu, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předloží žádost o financování v rámci operačního programu řídícímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl všechny související platby, či nikoli.

2. Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z operačního programu, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předloží žádost o financování v rámci operačního programu příslušnému orgánu, a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl všechny související platby, či nikoli.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Potraviny a zboží pro osoby bez domova nebo děti mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Potraviny a zboží pro konečné příjemce mohou nakupovat samy partnerské organizace.

Odůvodnění

Fond je určen nejchudším osobám, což je širší kategorie osob, které potřebují pomoc. O nejchudších osobách jasně hovoří mimo jiné čl. 2 odst. 1 a 7, článek 3 a čl. 21 odst. 4; cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy větší soudržnost v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob a nesmí se použít ke snížení povinné částky ke spolufinancování programu členskými státy, jak je stanoveno v článku 18 tohoto nařízení.

Může je nakupovat rovněž veřejnoprávní subjekt a bezplatně je poskytovat partnerským organizacím. V takovém případě mohou být potraviny získány z použití, zpracování nebo prodeje výrobků z intervenčních zásob, které se poskytnou v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], jedná-li se o ekonomicky nejvýhodnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin partnerským organizacím. Veškeré částky získané z transakce zahrnující tyto zásoby se použijí ve prospěch nejchudších osob a doplní prostředky z fondu, aniž by se náklady na využití odečítaly z přidělených finančních prostředků.

Odůvodnění

Jsou-li k dispozici intervenční zásoby, je třeba je přičíst k přiděleným prostředkům, a nikoli je odečíst, aby partnerské organizace mohly předvídat výši příspěvků.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Materiální pomoc může být poskytována formou poukázek určených výhradně k nákupu potravin.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Materiální pomoc se nejchudším osobám distribuuje bezplatně.

4. Materiální pomoc se nejchudším osobám distribuuje bezplatně nebo za cenu nepřesahující 10 % tržní ceny a nepřesahující náklady vzniklé určeným orgánům při její distribuci.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výdaje na nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí;

a) výdaje na nákup potravin, přičemž je třeba důsledně dbát na požadavky týkající se kvality a zabezpečení dodávek, jakož i základního spotřebního zboží pro osobní potřebu konečných příjemců;

Odůvodnění

Fond je určen nejchudším osobám, což je širší kategorie osob, které potřebují pomoc. O nejchudších osobách jasně hovoří mimo jiné čl. 2 odst. 1 a 7, článek 3 a čl. 21 odst. 4; cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy větší soudržnost v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu osob bez domova a dětí veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

b) provádí-li nákup potravin a základního spotřebního zboží pro osobní potřebu konečných příjemců veřejný subjekt a poskytuje je partnerským organizacím, výdaje za dopravu potravin nebo zboží do skladu partnerské organizace v paušální výši 1 % výdajů zmíněných v písmeni a);

Odůvodnění

Fond je určen nejchudším osobám, což je širší kategorie osob, které potřebují pomoc. O nejchudších osobách jasně hovoří mimo jiné čl. 2 odst. 1 a 7, článek 3 a čl. 21 odst. 4; cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy větší soudržnost v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) výdaje na nákup výrobků, které opakovaně a doloženě nepředstavují z hlediska poměru kvality a ceny (případně i trvanlivosti) nejlevnější dostupné výrobky/zboží;

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) výdaje na činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování, jež podnikají a vykazují partnerské organizace, jež poskytují materiální pomoc přímo nejchudším osobám, v paušální výši 5 % výdajů zmíněných v písmeni a);

vypouští se

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) daň z přidané hodnoty (DPH).

Odůvodnění

Obava z placení příslušné DPH odrazuje řadu dárců, kteří by nejchudším osobám mohli dodávat potraviny nebo jiné zboží. Týká se to zvláště malých podnikatelů a sdružení. DPH by tedy měla být považována za výdaj plně způsobilý pro podporu z programu.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) daň z přidané hodnoty. Částky DPH jsou nicméně způsobilé, pokud jsou podle vnitrostátních právních předpisů o DPH neodečitatelné a pokud je uhradil jiný příjemce než osoba nepovinná k dani podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice Rady 2006/112/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění v důsledku změny v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 25a

 

1. Členské státy provádějí správní a fyzické kontroly s cílem zajistit provádění operačních programů v souladu s platnými pravidly a stanoví sankce pro případ nesrovnalostí.

 

2. Členské státy plní povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu a nesou z toho vyplývající odpovědnost, kterou stanoví pravidla sdíleného řízení obsažená ve finančním nařízení a v tomto nařízení.

 

3. Členské státy předcházejí nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují jejich nápravu a vymáhají neoprávněně vyplacené částky spolu s případnými úroky z prodlení.

 

4. Členské státy vypracují a zavedou postup pro nezávislé šetření a vyřizování stížností týkajících se výběru či provádění operací spolufinancovaných z fondu.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 26

vypouští se

Obecné zásady řídicích a kontrolních systémů členských států

 

Systémy řízení a kontroly musí zajistit:

 

a) popis funkcí jednotlivých subjektů zapojených do řízení a kontroly a rozdělení funkcí v rámci jednotlivých subjektů;

 

b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjekty a v rámci takových subjektů;

 

c) postupy pro zajištění správnosti a řádnosti vykazovaných výdajů;

 

d) počítačové systémy pro účetnictví, ukládání a přenos finančních údajů a údajů o ukazatelích, sledování a podávání zpráv;

 

e) systémy podávání zpráv a sledování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt;

 

f) opatření pro audit fungování systémů řízení a kontroly;

 

g) systémy a postupy pro zabezpečení odpovídající auditní stopy;

 

h) předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, jejich odhalování a nápravu a vymáhání neoprávněně vyplacených částek spolu s případnými úroky.

 

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Povinnosti členských států

 

1. Členské státy plní povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu a nesou z toho vyplývající odpovědnost, kterou stanoví pravidla sdíleného řízení obsažená ve finančním nařízení a v tomto nařízení. Členské státy nesou odpovědnost za řízení a kontrolu operačních programů v souladu se zásadou sdíleného řízení.

 

2. Členské státy předcházejí nesrovnalostem, odhalují je a zajišťují jejich nápravu a vymáhají neoprávněně vyplacené částky spolu s případnými úroky z prodlení. Oznamují tyto nesrovnalosti Komisi a průběžně ji informují o postupu souvisejících správních a soudních řízení.

 

Nelze-li částky neoprávněně vyplacené příjemci získat zpět v důsledku pochybení nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá za uhrazení dotčených částek zpět do souhrnného rozpočtu Unie členský stát.

 

Komise je v souladu s článkem 59 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které stanoví podrobná pravidla týkající se povinností členských států uvedených v tomto odstavci.

 

3. Členské státy vypracují a zavedou postup pro nezávislé šetření a vyřizování stížností týkajících se výběru či provádění operací spolufinancovaných z fondu. Členské státy na žádost vyrozumí o výsledcích těchto šetření Komisi.

 

4. Všechny úřední výměny informací mezi členskými státy a Komisí se provádějí za použití systému pro elektronickou výměnu dat zřízeného v souladu s podmínkami stanovenými Komisí prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

 

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Určení a organizace řídících a kontrolních subjektů

 

1. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt jakožto řídící orgán.

 

2. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt jakožto certifikační orgán, aniž je dotčen odstavec 3.

 

3. Členský stát může určit řídící orgán, který navíc plní i funkce certifikačního orgánu.

 

4. Členský stát určí vnitrostátní orgán veřejné správy nebo veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu jakožto auditní orgán.

 

5. Za předpokladu, že je dodržena zásada oddělení funkcí, mohou být řídící orgán, případně certifikační orgán, jakož i auditní orgán součástí stejného orgánu veřejné správy nebo veřejného subjektu.

 

6. Členský stát může určit jeden nebo více zprostředkujících subjektů pro výkon některých úkolů řídícího nebo certifikačního orgánu z pověření tohoto orgánu. Příslušná ujednání mezi řídícím orgánem nebo certifikačním orgánem a zprostředkujícími subjekty musí být oficiálně písemně zaznamenána.

 

7. Členský stát nebo řídící orgán může pověřit řízením části operačního programu zprostředkující subjekt, a to písemnou dohodou mezi zprostředkujícím subjektem a členským státem nebo řídícím orgánem. Zprostředkující subjekt poskytne záruky své solventnosti a způsobilosti v dotčeném oboru, jakož i v oblasti správního a finančního řízení.

 

8. Členský stát stanoví písemně pravidla upravující jeho vztahy s řídícím orgánem, certifikačním orgánem a auditním orgánem, vztahy mezi těmito orgány navzájem a vztahy těchto orgánů s Komisí.

 

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 29

vypouští se

Funkce řídícího orgánu

 

1. Řídící orgán zodpovídá za řízení operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

 

2. Pokud jde o řízení operačního programu, řídící orgán:

 

a) vypracovává výroční a závěrečné zprávy o provádění a předkládá je Komisi;

 

b) zpřístupňuje zprostředkujícím subjektům informace, které jsou důležité pro plnění jejich úkolů, a příjemcům informace potřebné pro provádění operací;

 

c) zřizuje systém pro zaznamenávání a uchovávání počítačových údajů, které jsou nezbytné pro sledování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit;

 

d) zajišťuje, aby údaje uvedené v písmeni c) byly shromažďovány, zadávány a ukládány v systému v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/ES.

 

3. Pokud jde o výběr operací, řídící orgán:

 

a) vypracovává a uplatňuje vhodné postupy a kritéria výběru, jež jsou nediskriminační a transparentní;

 

b) zajišťuje, aby vybraná operace:

 

i) spadala do působnosti fondu a operačního programu;

 

ii) splňovala kritéria stanovená v operačním programu a článcích 20, 21 a 24;

 

iii) zohledňovala obecné zásady stanovené v čl. 5 odst. 10, 11 a 12;

 

c) poskytne příjemci dokument, který stanoví podmínky podpory pro každou operaci, včetně zvláštních požadavků týkajících se produktů nebo služeb, jež mají být dodány v rámci operace, plánu financování a lhůty pro provedení;

 

d) před schválením operace se přesvědčí, že příjemce má správní, finanční a provozní způsobilost ke splnění podmínek stanovených v písmeni c);

 

e) přesvědčí se, že pokud operace začala před podáním žádosti o financování řídícímu orgánu, byly dodrženy unijní a vnitrostátní předpisy vztahující se na danou operaci;

 

f) určí druh materiální pomoci, na niž jsou určeny výdaje operace.

 

4. Pokud jde o finanční řízení a kontrolu operačního programu, řídící orgán:

 

a) ověřuje, že spolufinancované produkty a služby byly dodány a že výdaje, jež příjemci vykázali, také skutečně zaplatili, a že je dodržen soulad s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy, operačním programem a podmínkami podpory operace;

 

b) zajišťuje, aby příjemci zapojení do provádění operací hrazených podle čl. 23 odst. 1 písm. a) vedli buď oddělený účetní systém nebo používali vhodný účetní kód pro všechny transakce související s operací;

 

c) zavádí účinná a přiměřená opatření proti podvodům s přihlédnutím ke zjištěným rizikům;

 

d) stanoví postupy k zajištění toho, aby všechny doklady týkající se výdajů a auditů, jež jsou nezbytné pro zajištění odpovídající auditní stopy, byly uchovávány v souladu s požadavky čl. 26 písm. g);

 

e) vypracovává prohlášení řídícího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok podle čl. 56 odst. 5 písm. a) a b) finančního nařízení.

 

5. Ověřování podle odst. 4 písm. a) musí zahrnovat tyto postupy:

 

a) správní ověření každé žádosti o úhradu předložené příjemcem,

 

b) ověření operací na místě.

 

Frekvence a rozsah ověření na místě musí být úměrné výši podpory z veřejných zdrojů poskytnuté na danou operaci a úrovni rizika zjištěného při těchto ověřeních a auditech prováděných auditním orgánem u systému řízení a kontroly jako celku.

 

6. Ověření jednotlivých operací na místě podle odst. 5 písm. b) lze provádět na základě výběru vzorků.

 

7. Pokud je v rámci operačního programu řídící orgán rovněž příjemcem, je třeba přijmout pro ověření uvedená v odst. 4 písm. a) taková opatření, která zajistí odpovídající oddělení funkcí.

 

8. Komise v souladu s článkem 59 přijme akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví způsob výměny informací uvedených v odst. 2 písm. c).

 

9. Komise v souladu s článkem 59 přijme akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví pravidla ujednání pro auditní stopu uvedenou v odst. 4 písm. d).

 

10. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme vzor prohlášení řídícího subjektu uvedeného v odst. 4 písm. e). Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 60 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Článek 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 30

vypouští se

Funkce certifikačního orgánu

 

Certifikační orgán je pověřen výkonem zejména těchto úkolů:

 

1. vypracovává a předkládá žádosti o platbu Komisi a potvrzuje, že tyto žádosti pocházejí ze spolehlivých účetních systémů, zakládají se na ověřitelných podkladech a byly ověřeny řídícím orgánem;

 

2. vypracovává roční účetní závěrky zmíněné v čl. 56 odst. 5 písm. a) finančního nařízení;

 

3. potvrzuje úplnost, přesnost a věrohodnost roční účetní závěrky a osvědčuje, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro financování podle kritérií platných pro daný operační program a v souladu s unijními a vnitrostátními předpisy;

 

4. zajišťuje, že je zaveden systém, který v počítačové podobě zaznamenává a ukládá účetní záznamy za každou operaci a který umožňuje zaznamenávat a ukládat všechny údaje potřebné k vypracování žádostí o platby a roční účetní závěrky, včetně záznamů o částkách, jež mají být získány zpět, částkách získaných zpět a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci či operační program nebo části tohoto příspěvku;

 

5. zajišťuje, aby pro účely vypracování a předkládání žádostí o platbu obdržel od řídícího orgánu přiměřené informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji;

 

6. při vypracování a předkládání žádostí o platbu zohledňuje výsledky všech auditů provedených auditním orgánem nebo z jeho pověření;

 

7. vede v počítačové podobě účetní záznamy o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům;

 

8. vede záznamy o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části. Částky získané zpět se vracejí do souhrnného rozpočtu Unie před uzavřením operačního programu tak, že se odečtou z příštího výkazu výdajů.

 

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Funkce auditního orgánu

 

1. Auditní orgán zajišťuje, aby se prováděly audity systémů řízení a kontroly za použití vhodného vzorku operací a roční účetní závěrky.

 

Komise je v souladu s článkem 59 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení podmínek, jež musí tyto audity splňovat.

 

2. Provádí-li audity jiný subjekt než auditní orgán, zajistí auditní orgán, aby měl takový subjekt nezbytnou funkční nezávislost.

 

3. Auditní orgán zajistí, aby byly při auditní činnosti zohledněny mezinárodně uznávané auditní normy.

 

4. Do šesti měsíců od schválení operačního programu vypracuje auditní orgán auditní strategii pro provádění auditů. Auditní strategie stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími účetními roky. Od roku 2016 do roku 2022 včetně se auditní strategie každoročně aktualizuje. Na žádost předkládá auditní orgán auditní strategii Komisi.

 

5. Auditní orgán vypracovává:

 

a) výrok auditora v souladu s čl. 56 odst. 5 finančního nařízení;

 

b) výroční kontrolní zprávu uvádějící zjištění auditů provedených během předchozího účetního roku.

 

Ve zprávě podle písmene b) se uvádějí všechny nedostatky zjištěné v systému řízení a kontroly a přijatá nebo navrhovaná opatření k jejich nápravě.

 

6. Prostřednictvím prováděcích aktů Komise přijme vzory pro auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu, jakož i metodiku pro způsob výběru vzorků podle odstavce 4. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 60 odst. 3.

 

7. Prováděcí pravidla týkající se používání údajů shromážděných během auditů prováděných úředníky Komise nebo pověřenými zástupci Komise přijme Komise v souladu s přezkumným postupem podle čl. 60 odst. 3.

 

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Článek 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 32

vypouští se

Postup určení řídícího a certifikačního orgánu

 

1. Členské státy oznámí Komisi datum a způsob určení řídícího a případně certifikačního orgánu do šesti měsíců od přijetí rozhodnutí o schválení operačního programu.

 

2. Určení uvedené v odstavci 1 vychází ze zprávy a stanoviska nezávislého auditního subjektu, která hodnotí systém řízení a kontroly, včetně úlohy zprostředkujících subjektů v rámci tohoto systému, a jeho soulad s články 26, 27, 29 a 30, za dodržení kritérií pro vnitřní prostředí, kontrolní činnosti, informační a komunikační činnosti a kritérií pro sledování stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 59.

 

3. Tento nezávislý subjekt vykonává svou činnost v souladu s mezinárodně uznávanými auditními standardy.

 

4. Členské státy mohou rozhodnout, že řídící nebo certifikační orgán, jenž byl určen v souvislosti s operačním programem spolufinancovaným s ESF podle nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], se považuje za určený pro účely tohoto nařízení.

 

Komise může do dvou měsíců od obdržení oznámení zmíněného v odstavci 1 požádat o zprávu a stanovisko nezávislého auditního subjektu a popis systému řízení a kontroly.

 

Komise může vznést připomínky do dvou měsíců od obdržení těchto dokumentů.

 

5. Členský stát dohlíží na určený subjekt a určení mu na základě oficiálního rozhodnutí zruší, pokud tento subjekt již nesplňuje jedno nebo více kritérií uvedených v odstavci 2, neučiní-li subjekt nezbytná nápravná opatření ve zkušební době, kterou členský stát určí podle závažnosti problému. Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o stanovení zkušební doby pro určený subjekt a o každém rozhodnutí o zrušení akreditace.

 

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Článek 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 33

vypouští se

Pravomoci a odpovědnosti Komise

 

1. Komise se na základě dostupných informací, včetně informací o určení řídícího a certifikačního orgánu, výročního prohlášení řídícího subjektu, výročních kontrolních zpráv, výročního výroku auditora, výroční zprávy o provádění a na základě auditů provedených subjekty členských států a subjekty Unie přesvědčí, že členské státy zavedly systémy řízení a kontroly, které jsou v souladu s tímto nařízením, a že tyto systémy během provádění operačního programu účinně fungují.

 

2. Aniž jsou dotčeny audity prováděné členskými státy, mohou úředníci nebo pověření zástupci Komise provádět audity nebo kontroly na místě, které náležitě předem oznámí. Rozsah takových auditů nebo kontrol může zahrnovat zejména ověření účinného fungování systémů řízení a kontroly v rámci operačního programu nebo jeho části a posouzení řádného finančního řízení operací nebo operačního programu. Těchto auditů se mohou účastnit úředníci nebo pověření zástupci členského státu.

 

Úředníci nebo pověření zástupci Komise řádně zplnomocnění k provádění auditů na místě mají přístup ke všem záznamům, dokladům a metadatům, které se týkají operací podporovaných z fondu nebo systémů řízení a kontroly, a to bez ohledu na médium, na němž jsou uloženy. Na žádost poskytnou členské státy kopie takových záznamů, dokladů a metadat Komisi.

 

Pravomocemi stanovenými v tomto odstavci není dotčeno uplatňování vnitrostátních ustanovení, jež vyhrazují některé úkony činitelům zvlášť určeným vnitrostátními právními předpisy. Úředníci a pověření zástupci Komise se neúčastní mimo jiné domovních prohlídek ani úředních výslechů osob podle vnitrostátních právních předpisů. Mají však přístup k takto získaným informacím.

 

3. Komise může požádat členský stát, aby přijal opatření nezbytná k zajištění účinného fungování systémů řízení a kontroly nebo správnosti výdajů v souladu s tímto nařízením.

 

4. Komise může požádat členský stát, aby přezkoumal stížnost předloženou Komisi ohledně provádění operací spolufinancovaných z fondu nebo ohledně fungování systému řízení a kontroly.

 

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 34

vypouští se

Spolupráce s auditním orgánem

 

1. Komise spolupracuje s auditními orgány za účelem koordinace jejich plánů a metod auditu a neprodleně sděluje výsledky auditů zaměřených na systémy řízení a kontroly.

 

2. Komise a auditní orgány se scházejí pravidelně nejméně jednou za rok, není-li dohodnuto jinak, aby posoudily výroční kontrolní zprávu, výrok auditora a auditní strategii a vyměnily si názory na otázky týkající se zlepšení systémů řízení a kontroly.

 

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán zajistí, aby v případě grantů pro partnerské organizace měli příjemci k dispozici dostatečný finanční tok k zajištění řádného provádění operací.

1. Příslušný orgán zajistí, aby v případě grantů pro partnerské organizace měli příjemci k dispozici dostatečný finanční tok k zajištění řádného provádění operací.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Řídící orgány zajistí, aby příjemci obdrželi celkovou částku podpory z veřejných zdrojů co nejrychleji a v plné výši a v každém případě před zahrnutím odpovídajících výdajů do žádosti o platbu. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené příjemcům.

2. Příslušný orgán zajistí, aby příjemci obdrželi celkovou částku podpory z veřejných zdrojů co nejrychleji a v plné výši a v každém případě před zahrnutím odpovídajících výdajů do žádosti o platbu. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené příjemcům.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na základě rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu Komise vyplatí předběžnou platbu ve výši 11 % celkového příspěvku fondu pro dotčený operační program.

1. Na základě rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu Komise vyplatí předběžnou platbu ve výši 20 % celkového příspěvku fondu pro dotčený operační program.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Certifikační orgán podává pravidelně žádosti o průběžné platby k pokrytí částek uvedených v účetní závěrce jako podpora z veřejných zdrojů, jež byla vyplacena příjemcům v účetním roce končícím 30. června.

1. Příslušný orgán podává pravidelně žádosti o průběžné platby k pokrytí částek uvedených v účetní závěrce jako podpora z veřejných zdrojů, jež byla vyplacena příjemcům v účetním roce končícím 30. června.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Certifikační orgán předloží konečné žádosti o průběžnou platbu do 31. července po konci předchozího účetního roku a v každém případě před první žádostí o průběžnou platbu na další účetní rok.

2. Příslušný orgán předloží konečné žádosti o průběžnou platbu do 31. července po konci předchozího účetního roku a v každém případě před první žádostí o průběžnou platbu na další účetní rok.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. První žádost o průběžnou platbu nesmí být podána dříve, než Komise obdrží oznámení o určení řídícího a certifikačního orgánu v souladu s čl. 32 odst. 1.

3. První žádost o průběžnou platbu nesmí být podána dříve, než Komise obdrží oznámení o určení příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Článek 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 43

vypouští se

Přerušení platební lhůty

 

1. Pověřená schvalující osoba ve smyslu finančního nařízení může na dobu nejvýše devíti měsíců přerušit platební lhůtu týkající se žádosti o průběžnou platbu, jsou-li splněny tyto podmínky:

 

a) informace poskytnuté auditorským subjektem členského státu nebo Unie naznačují možnost významných nedostatků ve fungování systému řízení a kontroly;

 

b) pověřená schvalující osoba musí provést dodatečná ověření poté, co obdrží informaci, která ji upozorní na skutečnost, že určitý výdaj uvedený v žádosti o platbu je spojen s nesrovnalostí, která má vážné finanční následky;

 

c) nebyl předložen jeden z dokumentů požadovaných podle čl. 45 odst. 1.

 

2. Pověřená schvalující osoba může omezit přerušení platební lhůty pouze na tu část výdajů, na něž se vztahuje žádost o platbu ovlivněná situacemi uvedenými v odstavci 1. Pověřená schvalující osoba okamžitě informuje členský stát a řídící orgán o důvodu přerušení platební lhůty a vyzve je k nápravě situace. Pověřená schvalující osoba přerušení platební lhůty ukončí, jakmile jsou přijata nezbytná opatření.

 

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Článek 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 44

vypouští se

Pozastavení plateb

 

1. Komise může pozastavit všechny průběžné platby nebo jejich část, pokud:

 

a) v systému řízení a kontroly operačního programu existuje závažný nedostatek, v souvislosti s nímž nebyla přijata opatření k nápravě;

 

b) určitý výdaj ve výkazu výdajů je spojen s nesrovnalostí, jež má závažné finanční důsledky a která nebyla napravena;

 

c) členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která vedla k přerušení platební lhůty podle článku 43;

 

d) existují závažné nedostatky v kvalitě a spolehlivosti systému sledování nebo údajů o ukazatelích.

 

2. Komise se může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout pozastavit všechny průběžné platby nebo jejich část poté, co poskytla členskému státu příležitost, aby předložil své připomínky.

 

3. Komise ukončí pozastavení všech průběžných plateb nebo jejich části, pokud členský stát přijme nezbytná opatření, která umožňují pozastavení zrušit.

 

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v účetnictví certifikačního orgánu jakožto částka, která byla vynaložena a zaplacena jednotlivými příjemci při provádění operací, celková částka způsobilých výdajů z veřejných zdrojů vynaložených při provádění operací a odpovídající způsobilý příspěvek z veřejných zdrojů, jenž byl vyplacen příjemcům;

a) celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v účetnictví příslušného orgánu jakožto částka, která byla vynaložena a zaplacena jednotlivými příjemci při provádění operací, celková částka způsobilých výdajů z veřejných zdrojů vynaložených při provádění operací a odpovídající způsobilý příspěvek z veřejných zdrojů, jenž byl vyplacen příjemcům;

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Certifikační orgán může v účetnictví stanovit rezervu, která nesmí překročit 5 % celkových výdajů uvedených v žádostech o platbu předložených v daném účetním období a u níž je posouzení zákonnosti a správnosti výdajů předmětem probíhajícího řízení u auditního orgánu. Příslušná částka je vyloučena z celkové výše způsobilých výdajů podle odst. 1 písm. a). Tyto částky se s konečnou platností začlení do roční účetní závěrky následujícího roku, nebo se z ní naopak vyloučí.

2. Příslušný orgán může v účetnictví stanovit rezervu, která nesmí překročit 5 % celkových výdajů uvedených v žádostech o platbu předložených v daném účetním období a u níž je posouzení zákonnosti a správnosti výdajů předmětem probíhajícího řízení u auditního orgánu. Příslušná částka je vyloučena z celkové výše způsobilých výdajů podle odst. 1 písm. a). Tyto částky se s konečnou platností začlení do roční účetní závěrky následujícího roku, nebo se z ní naopak vyloučí.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Článek 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 48

vypouští se

Dostupnost dokladů

 

1. Řídící orgán zajistí, aby po dobu tří let byly všechny doklady o operacích dány na požádání k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru. Toto tříleté období začíná 31. prosince roku, ve kterém je vydáno rozhodnutí o schválení účetní závěrky Komisí v souladu s článkem 47, nebo nejpozději dnem zaplacení konečného zůstatku.

 

Toto tříleté období se přeruší buď v případě soudního nebo správního řízení nebo na základě řádně odůvodněné žádosti Komise.

 

2. Doklady se uchovávají buď ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů nebo dokladů existujících pouze v elektronické podobě.

 

3. Tyto doklady se uchovávají ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje shromážděny nebo ke kterým jsou dále zpracovávány.

 

4. Komise je v souladu s článkem 59 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení, které nosiče dat lze považovat za běžné.

 

5. Postup ověřování souladu dokladů uchovávaných na běžných nosičích dat s originály dokladů stanoví vnitrostátní orgány, přičemž tento postup zajistí, aby uchovávané verze splňovaly podmínky vnitrostátních právních předpisů a byly dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

 

6. Pokud doklady existují pouze v elektronické podobě, musí používané počítačové systémy splňovat uznávané bezpečnostní normy, které zajistí, že uchovávané doklady splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů a jsou dostatečně spolehlivé pro účely auditu.

 

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členský stát provádí finanční opravy požadované v souvislosti s jednotlivými nebo systémovými nesrovnalostmi zjištěnými u operací nebo operačního programu. Finanční opravy spočívají ve zrušení celého příspěvku na operaci nebo operační program z veřejných zdrojů nebo jeho části. Členský stát zohlední povahu a závažnost nesrovnalostí a finanční ztrátu, která fondu vznikla, a uplatní přiměřenou opravu. Finanční opravy zaznamená řídící orgán do roční účetní závěrky za účetní období, ve kterém se o zrušení rozhodlo.

vypouští se

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příspěvek z fondu zrušený podle odstavce 2 může členský stát znovu použít v rámci daného operačního programu s výhradou odstavce 4.

vypouští se

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příspěvek zrušený podle odstavce 2 nelze znovu použít na žádnou operaci, která byla předmětem opravy nebo – pokud je finanční oprava provedena z důvodu systémové nesrovnalosti – na žádnou operaci ovlivněnou touto systémovou nesrovnalostí.

vypouští se

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Finanční opravou Komise není dotčena povinnost členského státu získávat zpět vyplacené částky podle tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Článek 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 51

vypouští se

Finanční opravy prováděné Komisí

 

1. Komise provádí finanční opravy prostřednictvím prováděcího aktu úplným nebo částečným zrušením příspěvku Unie na daný operační program a získáním částky zpět od členského státu s cílem vyloučit z financování Unie výdaje, které jsou v rozporu s platnými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, a to i pokud jde o nedostatky v systémech řízení a kontroly členských států, které odhalila Komise nebo Evropský účetní dvůr.

 

2. Porušení platných předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů vede k finanční opravě, pouze pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

 

a) porušení ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr operace řídícím orgánem k podpoře z fondu;

 

b) porušení ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výši výdajů, které mají být uhrazeny z rozpočtu Unie.

 

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Článek 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 52

vypouští se

Kritéria pro finanční opravy prováděné Komisí

 

1. Komise provádí finanční opravy, pokud po nezbytném přezkoumání dospěje k závěru, že:

 

a) v systému řízení a kontroly operačního programu se vyskytují závažné nedostatky, které ohrožují příspěvek Unie již vyplacený na daný operační program;

 

b) členský stát nesplnil před zahájením opravného řízení podle tohoto odstavce své povinnosti podle článku 50.

 

c) výdaje uvedené v žádosti o platbu nejsou správné a nebyly členským státem opraveny před zahájením opravného řízení podle tohoto odstavce.

 

Komise při svých finančních opravách vychází z jednotlivých případů zjištěných nesrovnalostí, přičemž přihlíží k tomu, zda se jedná o systémovou nesrovnalost. Pokud nelze přesně vyčíslit výši nesprávných výdajů uplatněných u fondu, použije Komise finanční opravu na základě paušální sazby nebo extrapolace.

 

2. Při rozhodování o výši opravy podle odstavce 1 zohlední Komise povahu a závažnost nesrovnalostí a rozsah a finanční důsledky nedostatků zjištěných v systému řízení a kontroly daného operačního programu.

 

3. Jestliže Komise zakládá své stanovisko na výrocích jiných auditorů než auditorů svých vlastních útvarů, vypracuje vlastní závěry ohledně finančních důsledků po posouzení opatření přijatých dotyčným členským státem podle čl. 50 odst. 2, oznámení zaslaných podle čl. 27 odst. 2 a případných odpovědí členského státu.

 

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 59, jimiž se stanoví kritéria, která slouží k určení výše finančních oprav, jež mají být použity.

 

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Článek 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 53

vypouští se

Postup pro finanční opravy prováděné Komisí

 

1. Před přijetím rozhodnutí o finanční opravě zahájí Komise řízení oznámením předběžných závěrů svého šetření členskému státu spolu s výzvou, aby členský stát do dvou měsíců předložil své připomínky.