BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Emer Costello


Procedure : 2012/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0617),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0358/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, Det Forenede Kongeriges Overhus og Underhus og den tyske Forbundsdag, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. februar 2013[1],

–   der efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 1, 24 og 34,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelserne fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0183/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  påpeger, at den finansieringsramme, som er anført i lovforslaget, først bør betragtes som vejledende og afsluttet, når der er opnået enighed om den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020.

(1) I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (Europa 2020-strategien) blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020. I 2010 var næsten en fjerdedel af europæerne (119,6 millioner) truet af fattigdom eller social udstødelse, hvilket er næsten 4 millioner flere end i det foregående år. Graden af fattigdom og social udstødelse er dog ikke den samme i hele Unionen, og situationens alvor varierer imellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og næsten 8 % af Unionens borgere levede i 2012 under forhold præget af alvorlige materielle afsavn. Desuden er disse personer ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Kvinder og børn er overrepræsenterede blandt dårligt stillede personer truet af fattigdom eller social udstødelse, samtidig med at kvinder ofte er ansvarlige for fødevaresikkerhed og familiers underhold. Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe passende foranstaltninger til at forebygge enhver forskelsbehandling og sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og sammenhængende integrering af kønsaspektet på alle stadier i udarbejdelsen, programmeringen, forvaltningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fonden såvel som i forbindelse med informations- og oplysningskampagner samt udveksling af bedste praksis.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde understreges, at Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) I artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union understreges, at Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d) For at forhindre marginalisering af sårbare grupper og lavindkomstgrupper og undgå en øget risiko for fattigdom og social udstødelse er der behov for strategier til fremme af aktiv inklusion.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at udrydde fødevaremangel og afhjælpe alvorlige materielle afsavn.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) ETHOS-definitionen (europæisk typologi over hjemløshed) er et muligt udgangspunkt for fordeling af fondens midler til forskellige kategorier af socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Fonden bør ikke erstatte medlemsstaternes offentlige politikker, der har til formål at mindske behovet for fødevarehjælp i nødsituationer og udvikle bæredygtige mål og politikker for fuldstændig udryddelse af sult, fattigdom og social udstødelse.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat udvikle langsigtede, bæredygtige projekter med henblik på at udrydde fattigdom, afsavn og social udstødelse. Dette ansvar kan på ingen måde erstattes eller mindskes ved at anvende midler fra Den Europæiske Fond.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c) Da antallet af personer, der risikerer fattigdom og social udstødelse, er stigende og fortsat vil stige de kommende år, er det nødvendigt at øge fondens midler under den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d) Fonden bør også støtte medlemsstaternes indsats for at afhjælpe det akutte materielle afsavn hos hjemløse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af fødevarer og den elementære materielle bistand til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

 

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for fødevaremæssige og materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af de operationelle programmer.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Det alvorlige fødevaremæssige afsavn i Unionen eksisterer sideløbende med et betydeligt fødevarespild. Det operationelle program for hver medlemsstat bør indeholde en beskrivelse af, hvordan den vil udnytte synergier mellem politikker for at reducere fødevarespild og bekæmpe fødevaremæssige afsavn på en koordineret måde. Det operationelle program for hver medlemsstat bør også indeholde en beskrivelse af, hvordan den vil tage fat på de administrative hindringer, som er til gene for kommercielle og ikke-kommercielle organisationer, der er villige til at donere overskydende fødevareforsyninger til nonprofitorganisationer, der beskæftiger sig med at bekæmpe fødevaremæssige afsavn.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, som finansieres af fonden, bør samarbejdet fremmes mellem de regionale og lokale myndigheder og de organer, som repræsenterer civilsamfundet. Medlemsstaterne bør derfor fremme deltagelsen af alle de aktører, som er involveret i udarbejdelsen og gennemførelsen af de foranstaltninger, som fonden finansierer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at sikre at gennemførelsen af fonden får den størst mulig virkning, navnlig under hensyntagen til de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program.

(9) For at sikre, at gennemførelsen af fonden får den størst mulige virkning og den størst mulige synergi med ESF's foranstaltninger, navnlig under hensyntagen til mulige ændringer i de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Partnerskabsprincippet bør anvendes i alle faser af fondens aktiviteter for at kunne imødekomme de forskellige behov så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt og for at få en mere direkte kontakt til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste praksis er forbundet med betydelig merværdi, og Kommissionen bør fremme en sådan udveksling.

(10) Udveksling af erfaringer og bedste praksis er forbundet med betydelig merværdi, idet de fremmer gensidig læring, og Kommissionen bør lette og fremme en sådan udveksling, samtidig med at den stræber efter synergier med hensyn til udveksling af bedste praksis i forbindelse med de relevante fonde, navnlig ESF.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at overvåge fremskridt i gennemførelsen af de operationelle programmer bør medlemsstaterne udarbejde årlige og endelige gennemførelsesrapporter, som forelægges Kommissionen for at sikre, at denne altid har væsentlige og ajourførte oplysninger til sin rådighed. Med samme mål for øje bør Kommissionen og hver medlemsstat hvert år mødes til et bilateralt statusmøde, medmindre andet aftales.

(11) For at overvåge fremskridt i gennemførelsen af de operationelle programmer bør medlemsstaterne i samarbejde med de relevante civilsamfundsorganisationer udarbejde årlige og endelige gennemførelsesrapporter, som forelægges Kommissionen for at sikre, at denne altid har væsentlige og ajourførte oplysninger til sin rådighed. Med samme mål for øje bør Kommissionen og hver medlemsstat hvert år mødes til et bilateralt statusmøde, medmindre andet aftales.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Disse evalueringer bør også respektere de endelige modtageres privatliv og gennemføres og på en sådan måde, at socialt dårligst stillede personer ikke stigmatiseres. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Som fremhævet i Eurostats undersøgelse om materielle afsavn i EU "Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators" er der forsket indgående i materielle afsavn, hvilket i den nærmeste fremtid vil muliggøre en mere detaljeret dataindsamling om husstande, voksne og børn med materielle afsavn.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Ved gennemførelsen af disse evalueringer og supplerende undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer bør der tages højde for, at afsavn er et sammensat begreb, som er svært at indfange, når der kun anvendes et mindre antal indikatorer, idet disse kan være vildledende og derfor kan føre til ineffektive politikker.

 

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) Som det er blevet påpeget i den tredje europæiske undersøgelse af livskvalitet (Eurofound 2012), bør materielt afsavn i Unionen måles, når folk ikke har råd til at købe artikler, som regnes for elementære, uanset hvor meget folk ejer, og hvor meget de tjener. Med henblik på at udvikle et afsavnsindeks, som muliggør en mere detaljeret vurdering af husstandes materielle afsavn, bør der derfor tages hensyn til indikatorer som indkomstniveau, indkomstforskelle, evnen til at få det til at løbe rundt, for stor gældsætning og tilfredshed med levestandard.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår medlemsstaternes og støttemodtagernes ansvar.

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår ansvaret hos medlemsstaternes lokale og regionale myndigheder og støttemodtagerne.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et niveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt. Der bør også tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af forenklede og passende kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.

(16) Ensartede, enkle og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af passende og enkle kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)5 foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede. Partnerorganisationerne bør have lov til at uddele yderligere fødevareforsyninger, der kommer fra andre kilder, herunder interventionslagre, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. ... [CMO].

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke typer foranstaltninger der kan træffes på Kommissionens og medlemsstaternes initiativ i form af teknisk bistand, som støttes fonden.

(18) Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke typer foranstaltninger der kan træffes på Kommissionens og medlemsstaternes initiativ i form af teknisk bistand, som støttes af fonden. Fastlæggelsen af typerne af foranstaltninger bør ske i tæt samarbejde med forvaltningsmyndigheder og partnerorganisationer.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles enkle regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør der kunne træffes midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede at afbryde betalinger, hvis der er tegn på, at der er alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemets funktion, tegn på uregelmæssigheder i forbindelse med en betalingsanmodning eller manglende fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskaberne.

(30) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør der kunne træffes midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede at afbryde betalinger, hvis der er tegn på, at der er alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemets funktion, tegn på uregelmæssigheder i forbindelse med en betalingsanmodning eller manglende fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskaberne eller betydelige forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af projekterne med overbevisende dokumentation for, at de mål, der er opstillet for de pågældende projekter, ikke vil kunne opfyldes.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, der finansieres af EU-budgettet i et givet finansår, anvendes i overensstemmelse med de gældende regler, bør der opstilles passende rammer for den årlige gennemgang og godkendelse af regnskaberne. I henhold til sådanne rammer bør de udpegede organer for hvert operationelt program forelægge Kommissionen en forvaltningserklæring ledsaget af et attesteret årsregnskab, en årlig oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller og en uafhængig revisionsudtalelse og kontrolrapport.

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, der finansieres af EU-budgettet i et givet finansår, anvendes i overensstemmelse med de gældende regler, bør der opstilles passende og enkle rammer for den årlige gennemgang og godkendelse af regnskaberne. I henhold til sådanne rammer bør de udpegede organer for hvert operationelt program forelægge Kommissionen en forvaltningserklæring ledsaget af et attesteret årsregnskab, en årlig oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller og en uafhængig revisionsudtalelse og kontrolrapport.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål og målgruppers karakteristika.

(35) Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål og målgruppers karakteristika såvel som til den frivillige karakter af de organer, der modtager bistand fra fonden.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder respekt for den menneskelige værdighed og for privatliv og familieliv, ret til beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, ældres rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(41) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder respekt for den menneskelige værdighed og for privatliv og familieliv, ret til beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, ret til social bistand og bolig, ældres rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Under hensyntagen til datoen for offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag, tidsfristerne for vedtagelse af denne forordning og den tid, der er nødvendig til forberedelsen af de operationelle programmer, bør der indføres regler, som muliggør en smidig overgang i 2014 for at undgå en afbrydelse af fødevareleverancerne.

 

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42b) Det bør sikres, at fonden udgør et supplement til programmer og tiltag, der finansieres under ESF, og i så høj grad som muligt samordnes med ESF. Det bør undgås at oprette parallelle strukturer i kampen mod fattigdom, idet disse vil øge de administrative byrder og gøre det vanskeligt at samordne og skabe synergier.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre, at fonden fungerer effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre fondens effektivitet og virkning.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved:

I denne forordning forstås ved:

(1) "socialt dårligt stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder fastsætter i samarbejde med relevante interessenter, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne, og som er godkendt af de pågældende nationale myndigheder

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og/eller elementær materiel bistand i overensstemmelse med kriterierne for støtteberettigelse i artikel 24 til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

(3) "nationale ordninger": enhver ordning, som i det mindste delvist har det samme formål som fonden, og som gennemføres på nationalt, regionalt eller lokalt plan enten af offentlige organer eller af almennyttige organisationer

(3) "nationale ordninger": enhver ordning, som i det mindste delvist har det samme formål som fonden, og som gennemføres på nationalt, regionalt eller lokalt plan enten af offentlige organer eller af almennyttige organisationer

(4) "operation": et projekt, en kontrakt eller en aktion, som er udvalgt af forvaltningsmyndigheden for det pågældende operationelle program eller under dens ansvar, og som bidrager til at opfylde målene for det operationelle program, som operationen vedrører

(4) "operation": et projekt, en kontrakt eller en aktion, som er udvalgt af forvaltningsmyndigheden for det pågældende operationelle program eller under dens ansvar, og som bidrager til at opfylde målene for det operationelle program, som operationen vedrører

(5) "fuldført operation": en operation, der er fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og for hvilken alle betalinger er blevet foretaget af støttemodtagerne, og bidraget fra det relevante operationelle program er blevet betalt til støttemodtagerne

(5) "fuldført operation": en operation, der er fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og for hvilken alle betalinger er blevet foretaget af støttemodtagerne, og bidraget fra det relevante operationelle program er blevet betalt til støttemodtagerne

(6) "støttemodtager": et offentligt organ eller en almennyttig organisation, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": et offentligt organ eller en almennyttig organisation, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer

(7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne og/eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": personer, der lider fødevaremæssigt eller materielt afsavn og modtager ikke-finansiel bistand og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne inden for rammerne af denne fond

 

(7a) "ledsageforanstaltninger": foranstaltninger, der går ud over uddeling af fødevarer og elementær materiel bistand med henblik på at bekæmpe social udstødelse og at håndtere sociale nødsituationer på en mere myndiggørende og bæredygtig måde

(8) "offentlig støtte": enhver finansiel støtte til en operation, som hidrører fra nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheders budget, EU-budgettet i forbindelse med fonden, budgettet for offentlige myndigheder eller sammenslutninger af offentlige myndigheder eller ethvert offentligretligt organ som defineret i artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF

(8) "offentlig støtte": enhver finansiel støtte til en operation, som hidrører fra nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheders budget, EU-budgettet i forbindelse med fonden, budgettet for offentlige myndigheder eller sammenslutninger af offentlige myndigheder eller ethvert offentligretligt organ som defineret i artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt eller privat organ, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt organ eller almennyttig organisation, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer

(10) "regnskabsår": perioden fra den 1. juli til den 30. juni, undtagen for det første regnskabsår, hvor perioden regnes fra begyndelsesdatoen for udgifternes støtteberettigelse til den 30. juni 2015, og det sidste regnskabsår er perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023

(10) "regnskabsår": perioden fra den 1. juli til den 30. juni, undtagen for det første regnskabsår, hvor perioden regnes fra begyndelsesdatoen for udgifternes støtteberettigelse til den 30. juni 2015, og det sidste regnskabsår er perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023

(11) "finansår": perioden fra den 1. januar til den 31. december.

 

(11) "finansår": perioden fra den 1. januar til den 31. december.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

1. Fonden fremmer social samhørighed, styrker social inklusion og bekæmper fattigdom i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, samtidig med at den supplerer Den Europæiske Socialfond. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe og udrydde de værste former for fattigdom, navnlig fødevarefattigdom ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.

 

2. Fonden bidrager til en bæredygtig udryddelse af fødevarefattigdom ved at give de socialt dårligst stillede udsigten til et værdigt liv.

 

3. Fonden supplerer og erstatter ikke eller reducerer bæredygtige programmer til udryddelse af fattigdom og social inklusion, der forsat henhører under medlemsstaternes ansvarsområde.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og/eller elementær materiel bistand, herunder startpakker til personlig brug for de endelige modtagere til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

2. Fonden kan støtte ledsageforanstaltninger, som supplerer uddelingen af fødevarer og varer, og som bidrager til social inklusion af de socialt dårligst stillede personer.

2. Fonden kan støtte ledsageforanstaltninger, som supplerer uddelingen af fødevarer og elementær materiel bistand, som bidrager til social inklusion af og en sund kost og mindsker afhængigheden for de socialt dårligst stillede personer. Disse foranstaltninger bør nøje sammenkædes med Den Europæiske Socialfonds lokale aktiviteter og aktiviteterne i de organisationer, som fokuserer på udryddelse af fattigdom.

 

2a. Fonden kan yde bistand til støttemodtagerne med det formål at gøre mere effektiv brug af lokale forsyningskæder og dermed øge og diversificere forsyningen af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer samt at reducere og forebygge fødevarespild.

3. Fonden fremmer gensidig læring, netværksarbejde og udbredelse af god praksis på området ikke-finansiel bistand til socialt dårligt stillede personer.

3. Fonden fremmer på europæisk plan gensidig læring, netværksarbejde og udbredelse af god praksis på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Relevante organisationer og projekter, som endnu ikke anvender fonden, kan også medtages.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til fonden, gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 1, litra b), i finansforordningen, dog ikke hvad angår teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som gennemføres ved direkte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra a).

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til fonden, gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 1, litra b), i finansforordningen, dog ikke hvad angår teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som gennemføres ved direkte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra a).

2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger for sammenhæng mellem på den ene side fondens støtte og på den anden side Unionens politikker og prioriteter og komplementaritet med andre af Unionens instrumenter.

2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger for sammenhæng mellem på den ene side fondens støtte og på den anden side Unionens politikker og prioriteter og komplementaritet med andre af Unionens instrumenter.

3. Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

3. Støtte fra fonden skal tildeles i tæt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de kompetente regionale og lokale myndigheder og berørte partnerorganisationer.

4. Medlemsstaterne og de organer, de har udpeget i dette øjemed, er ansvarlige for gennemførelsen af de operationelle programmer og udfører deres opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med medlemsstatens institutionelle, retlige og finansielle rammer og i overensstemmelse med denne forordning.

4. Medlemsstaterne og de organer, de har udpeget i dette øjemed, og om nødvendigt de kompetente regionale myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af de operationelle programmer og udfører deres opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med medlemsstatens institutionelle, retlige og finansielle rammer og i overensstemmelse med denne forordning.

5. Ordninger om gennemførelse og anvendelse af fonden, navnlig de økonomiske og administrative ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med rapportering, evaluering, forvaltning og kontrol, skal tage højde for proportionalitetsprincippet under hensyntagen til det tildelte støtteniveau.

5. Ordninger om gennemførelse og anvendelse af fonden, navnlig de økonomiske og administrative ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med rapportering, evaluering, forvaltning og kontrol, skal tage højde for proportionalitetsprincippet under hensyntagen til det tildelte støtteniveau.

6. Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive ansvar for koordination mellem fonden og Den Europæiske Socialfond og med andre EU-politikker og -instrumenter.

6. Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive ansvar for koordination mellem fonden og Den Europæiske Socialfond og med andre EU-politikker og -instrumenter, især EU-foranstaltninger inden for sundhed, samt for at modvirke dobbeltfinansiering.

7. Kommissionen og medlemsstaterne og støttemodtagerne anvender princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 26.

7. Kommissionen og medlemsstaterne og støttemodtagerne anvender princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 26.

8. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering.

8. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering samt gennem tæt og regelmæssig høring af de lokale og regionale myndigheder og de partnerorganisationer, der skal gennemføre fondens foranstaltninger, i forbindelse med konsekvensanalyserne.

9. Kommissionen og medlemsstaterne varetager deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne.

9. Kommissionen og medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre fondens effektivitet og varetager deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne.

10. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.

10. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at der tages hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet i de forskellige faser i forbindelse med forberedelsen, programmeringen, forvaltningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fonden såvel som i informations- og oplysningskampagner og udveksling af bedste praksis, samtidig med at der gøres brug af data opdelt efter køn, hvis det er relevant. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden og relaterede programmer og operationer.

11. Operationer, der finansieres af fonden, skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Fonden anvendes kun til at støtte uddelingen af fødevarer og varer, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende forbrugersikkerhed.

11. Operationer, der finansieres af fonden, skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Fonden anvendes kun til at støtte uddelingen af fødevarer eller elementær materiel bistand, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende forbrugersikkerhed.

 

11a. Valget af fødevarerne baseres, hvis det er relevant, på principperne om en afbalanceret ernæring og kvalitetsfødevarer, herunder friske produkter og bør bidrage til en sund kost for de endelige modtagere.

12. Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og varerne på grundlag af objektive kriterier. Der tages hensyn til klimatiske og miljømæssige forhold i udvælgelseskriterierne for fødevarer og varer, hvor det er relevant, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og den elementære materielle bistand på grundlag af objektive kriterier i relation til behovene hos de socialt dårligst stillede.

 

12a. Hvis det er relevant, prioriteres lokale og regionale produkter under hensyntagen til klima- og miljøforhold, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild i hvert enkelt led af distributionskæden. Dette kan omfatte partnerskaber med virksomheder i hele fødevarekæden i en ånd, der er kendetegnet ved virksomhedernes sociale ansvar.

 

12b. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at bistand, der ydes inden for rammerne af denne fond, tager hensyn til de socialt dårligst stillede personers værdighed.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er 2 500 000 000 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag II.

1. De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er ikke mindre i faste priser end tildelingen for 2007-2013 til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

Begrundelse

Den finansieringsramme, der er angivet i det lovgivningsmæssige forslag, er kun vejledende og vil blive endeligt fastsat, når der er opnået enighed om forordningen om den flerårige finansielle ramme. Det budget, som Kommissionen foreslår, opfylder ikke i tilstrækkelig grad behovene for støtte til de dårligst socialt stillede og udgør en væsentlig reduktion i forhold til den aktuelle periode, idet operationernes anvendelsesområde skal udvides. Med en stigende fattigdom i EU bør det årlige beløb, der afsættes til fonden for bistand til de socialt dårligst stillede i perioden 2014-2020, forhøjes for at sikre, at fondens udvidede anvendelsesområde, som Kommissionen har foreslået, fuldt ud kan gennemføres.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, under hensyntagen til følgende indikatorer, som er fastlagt af Eurostat:

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, på grundlag af de seneste indikatorer, som er fastlagt af Eurostat vedrørende:

a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn, udtrykt som en procentdel af den samlede befolkning

b) andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet.

b) ændringer i den andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

1. Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

 

aa) en specifikation af beløbet i forhold til den tildelte andel, der skal anvendes

a) en udpegning af og en begrundelse for udvælgelsen af, hvilke former for materielle afsavn det operationelle program skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver enkelt type behandlet materielt afsavn og de vigtigste karakteristika for og mål med uddelingen af fødevarer og varer og de ledsageforanstaltninger, der gennemføres, under hensyntagen til resultaterne af den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14

a) en begrundelse for udvælgelsen af, hvilke former for materielle afsavn, der skal afhjælpes, samt en beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved det operationelle program under hensyntagen til resultaterne af den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14

b) en beskrivelse af de(n) modsvarende nationale ordning(er) for hver type behandlet materielt afsavn

b) en beskrivelse af de(n) modsvarende nationale ordning(er) for hver type behandlet materielt afsavn

c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

d) kriterierne for udvælgelse af operationer og en beskrivelse af udvælgelsesmekanismerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

d) kriterierne for udvælgelse af operationer og en beskrivelse af udvælgelsesmekanismerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

e) kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

e) kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond

f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond, der klart afgrænser de aktiviteter, der dækkes af de to fonde

 

fa) en beskrivelse af de konkrete foranstaltninger og tildelte midler til overholdelse af principperne i artikel 5

g) en beskrivelse af det operationelle programs gennemførelsesbestemmelser, som indeholder udpegning af forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, revisionsmyndigheden og det organ, hvortil betalinger foretages af Kommissionen, samt en beskrivelse af overvågningsproceduren

g) en beskrivelse af det operationelle programs gennemførelsesbestemmelser, som indeholder udpegning af forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, revisionsmyndigheden og det organ, hvortil betalinger foretages af Kommissionen, samt en beskrivelse af overvågningsproceduren

h) en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes for at inddrage kompetente regionale, lokale og andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af det operationelle program

h) en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes for at inddrage kompetente regionale, lokale og andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af det operationelle program

i) en beskrivelse af den planlagte anvendelse af teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, herunder foranstaltninger til styrkelse af støttemodtagernes administrative kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program

i) en beskrivelse af den planlagte anvendelse af teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2,herunder foranstaltninger til styrkelse af støttemodtagernes administrative kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program

j) en finansieringsplan opstillet i to tabeller:

j) en finansieringsplan opstillet i følgende tabeller:

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden og fra medfinansiering i overensstemmelse med artikel 18

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden og fra medfinansiering i overensstemmelse med artikel 18

ii) en tabel med angivelse for hele programmeringsperioden af den samlede støttebevilling fra det operationelle program for hver type behandlet materielt afsavn samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.

ii) en tabel med angivelse for hele programmeringsperioden af den samlede støttebevilling fra det operationelle program for hver type behandlet materielt afsavn samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra e), og som direkte uddeler fødevarer eller varer, gennemfører selv aktiviteter, som supplerer den materielle bistand, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

 

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra e), og som direkte uddeler fødevarer og/eller elementær materiel bistand, gennemfører selv eller i samarbejde med andre organisationer aktiviteter, som supplerer fødevarehjælpen, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

2. Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

2. Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og alle relevante interessenter. Medlemsstaterne sikrer, at de operationelle programmer er tæt knyttet til nationale politikker for social inklusion.

3. Medlemsstaten udarbejder deres udkast til det operationelle program i henhold til den model, som er anført i bilag I.

3. Medlemsstaten udarbejder deres udkast til det operationelle program i henhold til den model, som er anført i bilag I.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaten kan forelægge en anmodning om ændring af det operationelle program. Denne anmodning ledsages af det ændrede operationelle program og en begrundelse for ændringen.

1. En medlemsstat kan forelægge en anmodning om ændring af det operationelle program. Denne anmodning ledsages af det ændrede operationelle program og en begrundelse for ændringen.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Platform

Udveksling af god praksis

Kommissionen etablerer en EU-platform med henblik på at lette erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning og netværksarbejde samt formidling af relevante resultater på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.

Kommissionen fremmer erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning og netværkssamarbejde og social innovation på EU-plan og forbinder dermed partnerorganisationer og andre relevante interessenter fra alle medlemsstater.

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte og aflægger efterfølgende rettidigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

Kommissionen fremmer også online-formidling af de relevante resultater, rapporter og oplysninger i forbindelse med fonden.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 2022 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig rapport om gennemførelsen af det operationelle program i det foregående finansår.

1. Inden den 30. juni hvert år fra 2015 til 2022 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig rapport om gennemførelsen af det operationelle program i det foregående finansår.

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.

 

Disse indikatorer omfatter:

 

a) de seneste ændringer i udgifterne til socialpolitik, der er rettet mod alvorlige materielle afsavn, både i absolutte tal, i forhold til BNP og i forhold til de samlede offentlige udgifter

 

b) de seneste ændringer i den socialpolitiske lovgivning vedrørende adgangen til finansiering for støttemodtagere og andre organisationer, der beskæftiger sig med alvorlige materielle afsavn

3. Den årlige gennemførelsesrapport betragtes som tilfredsstillende, hvis den indeholder alle de oplysninger, som kræves i henhold til den i stk. 2 omhandlede model og de fælles indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat, hvis rapporten ikke er tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden den anførte frist ikke har fremsendt denne oplysning, betragtes rapporten som tilfredsstillende.

3. Den årlige gennemførelsesrapport betragtes som tilfredsstillende, hvis den indeholder alle de oplysninger, som kræves i henhold til den i stk. 2 omhandlede model og de fælles indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat, hvis rapporten ikke er tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden den anførte frist ikke har fremsendt denne oplysning, betragtes rapporten som tilfredsstillende.

4. Kommissionen behandler den årlige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest to måneder efter modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport.

4. Kommissionen behandler den årlige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest to måneder efter modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

5. Medlemsstaterne forelægger en endelig gennemførelsesrapport om det operationelle program senest den 30. september 2023.

5. Medlemsstaterne forelægger en endelig gennemførelsesrapport om det operationelle program senest den 30. september 2023.

Medlemsstaterne udarbejder den endelige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager.

Medlemsstaterne udarbejder den endelige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager.

Kommissionen behandler den endelige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest fem måneder efter modtagelsen af den endelige gennemførelsesrapport.

Kommissionen behandler den endelige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest fem måneder efter modtagelsen af den endelige gennemførelsesrapport.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden den anførte frist, anses rapporten for at være godkendt.

6. Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og listen over fælles indikatorer samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

6. Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og listen over fælles indikatorer samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

7. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program. Forvaltningsmyndigheden underretter inden for tre måneder Kommissionen om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

7. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program. Forvaltningsmyndigheden underretter inden for tre måneder Kommissionen om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør et resumé af indholdet af alle årlige og endelige gennemførelsesrapporter.

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør et resumé af indholdet af alle årlige og endelige gennemførelsesrapporter.

 

8a. Kommissionen forelægger rettidigt et sammendrag af de årlige gennemførelsesrapporter og de endelige gennemførelsesrapporter for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

8b. Proceduren vedrørende gennemførelsesrapporter må ikke være for omfattende i sammenligning med de tildelte midler og støttens art og må ikke skabe unødvendige administrative byrder.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilaterale statusmøder

Bilaterale statusmøder

1. Kommissionen og hver enkelt medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 2022, medmindre andet aftales, for at behandle fremskridt i gennemførelsen af det operationelle program under hensyntagen til den årlige gennemførelsesrapport og Kommissionens bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 7, hvor det er relevant.

1. Kommissionen og hver enkelt medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 2022, medmindre andet aftales, for at behandle fremskridt i gennemførelsen af det operationelle program under hensyntagen til midtvejsrapporten om gennemførelsen og Kommissionens bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 7, hvor det er relevant.

2. De bilaterale årlige statusmøder ledes af Kommissionen.

2. De bilaterale årlige statusmøder ledes af Kommissionen.

3. Medlemsstaterne sikrer en passende opfølgning på eventuelle bemærkninger fra Kommissionen efter mødet.

3. Medlemsstaterne sikrer en passende opfølgning på eventuelle bemærkninger fra Kommissionen efter mødet og henviser dertil i gennemførelsesrapporten for det eller eventuelt de efterfølgende år.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne, herunder oplysninger vedrørende fælles indikatorer i henhold til artikel 11.

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne, herunder oplysninger vedrørende fælles indikatorer i henhold til artikel 11.

2. Evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige af de myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af det operationelle program. Alle evalueringer offentliggøres i deres helhed.

2. Evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige af de myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af det operationelle program. Alle evalueringer offentliggøres i deres helhed, men må under ingen omstændigheder omfatte oplysninger om de endelige modtageres identitet.

 

2a. Evalueringerne må ikke være for omfattende i sammenligning med de tildelte midler og støttens art og må ikke skabe unødvendige administrative byrder

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaten foretager en forhåndsevaluering af det operationelle program.

1. Medlemsstaten foretager en forhåndsevaluering af det operationelle program.

2. Forhåndsevalueringen foretages under ansvar af den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen af det operationelle program. Den forelægges for Kommissionen samtidig med det operationelle program sammen med et resumé.

2. Forhåndsevalueringen foretages under ansvar af den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen af det operationelle program. Den forelægges for Kommissionen samtidig med det operationelle program sammen med et resumé.

3. Ved forhåndsevalueringer bedømmes følgende elementer:

3. Ved forhåndsevalueringer bedømmes følgende elementer:

a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse for så vidt angår det udvalgte materielle afsavn, som skal afhjælpes, under hensyntagen til de nationale forhold for så vidt angår fattigdom og social udstødelse og materielle afsavn

a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom eller uden for risiko for fattigdom og social udstødelse for så vidt angår det udvalgte materielle afsavn, som skal afhjælpes, under hensyntagen til de nationale forhold for så vidt angår fattigdom og social udstødelse og materielle afsavn

 

aa) bidraget til reduktion af fødevarespild

b) det foreslåede operationelle programs indre sammenhæng og tilknytning til andre relevante finansielle instrumenter

b) det foreslåede operationelle programs indre sammenhæng og tilknytning til andre relevante finansielle instrumenter

c) sammenhængen mellem tildelingen af budgetmidler og målene for det operationelle program

c) sammenhængen mellem tildelingen af budgetmidler og målene for det operationelle program

d) hvordan de forventede output bidrager til resultaterne

d) hvordan de forventede output bidrager til fondens mål

 

da) de relevante interessenters effektive engagement i udformningen og gennemførelsen af det operationelle program

e) om procedurerne for overvågning af det operationelle program og for indsamling af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage evalueringer, er formålstjenlige.

e) om procedurerne for overvågning af det operationelle program og for indsamling af de oplysninger, der er nødvendige for at foretage evalueringer, er formålstjenlige.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.

1. Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager denne metodologi ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende denne metodologi efter høring af de relevante interessenter. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

3. Kommissionen kan på eget initiativ foretage evalueringer af operationelle programmer.

 

3. Kommissionen kan på eget initiativ evaluere operationelle programmer.

 

3a. Kommissionen forelægger senest i marts 2018 Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevaluering af fonden.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af fondens effektivitet og virkning samt holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være rettet mod de socialt dårligst stillede personer, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten fra fonden synliggøres.

1. Kommissionen og medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være særligt rettet mod de socialt dårligst stillede personer samt mod den brede offentlighed og medierne. De skal fokusere på EU's rolle og sikre en synliggørelse af støtten fra fonden, medlemsstaterne og partnerorganisationerne vedrørende Unionens mål om social samhørighed synliggøres uden at stigmatisere de endelige modtagere.

2. Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal mindst indeholde informationer om støttemodtagerens navn, adresse og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.

2. Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal mindst indeholde informationer om støttemodtagerens navn, adresse og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.

Listen over operationer ajourføres mindst hver tolvte måned.

Listen over operationer ajourføres mindst hver tolvte måned.

3. Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.

3. Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden enten ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra Unionen eller et EU-flag af passende størrelse på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer og/eller elementær materiel bistand og gennemføres ledsageforanstaltninger uden at stigmatisere de endelige modtagere, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.

De støttemodtagere og partnerorganisationer, som har et websted, giver desuden en kort beskrivelse af operationen og dens mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra EU.

De støttemodtagere og partnerorganisationer, som har et websted, giver desuden en kort beskrivelse af operationen og dens mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra Unionen.

4. Støttemodtagerne og partnerorganisationerne anerkender i alle deres informations- og kommunikationsforanstaltninger fondens støtte til operationen ved at vise EU-symbolet og henvise til EU og fonden.

4. Støttemodtagerne og partnerorganisationerne anerkender i alle deres informations- og kommunikationsforanstaltninger fondens støtte til operationen ved at vise EU-symbolet og henvise til Unionen og fonden.

5. Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

5. Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

6. Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.

6. Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af artikel 13-17.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program må højst udgøre 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

1. Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program udgør 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter. Den kan forhøjes under de forhold, der er nævnt i artikel 19, stk. 1. Medlemsstater kan frit støtte fondens foranstaltninger med yderligere nationale midler.

 

1a. Støttemodtagerne skal under ingen omstændigheder medfinansiere fondens operationer.

2. Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den medfinansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.

2. Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den medfinansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.

3. Foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen, kan finansieres med en sats på 100 %.

3. Foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen, kan finansieres med en sats på 100 %.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der finder anvendelse på det operationelle program. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der finder anvendelse på det operationelle program. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:

a). hvis den pågældende medlemsstat har indført euroen, skal den modtage makrofinansiel støtte fra Unionen i henhold Rådets forordning (EU) nr. 407/2010

a) hvis den pågældende medlemsstat har indført euroen, skal den modtage makrofinansiel støtte fra Unionen i henhold Rådets forordning (EU) nr. 407/2010

b) hvis den pågældende medlemsstat ikke har indført euroen, skal den modtage mellemfristet finansiel støtte i henhold Rådets forordning (EF) nr. 332/2002

b) hvis den pågældende medlemsstat ikke har indført euroen, skal den modtage mellemfristet finansiel støtte i henhold Rådets forordning (EF) nr. 332/2002

c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme

c) medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme

2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo dog ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fonden som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo dog ikke være højere end det offentlige og/eller private bidrag og den maksimale støtte fra fonden som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Operationer med støtte fra det operationelle program skal gennemføres i den medlemsstat, som er omfattet af det operationelle program.

1. Operationer med støtte fra det operationelle program skal gennemføres i den medlemsstat, som er omfattet af det operationelle program.

2. Operationer kan modtage støtte fra det operationelle program, hvis de er blevet udvalgt efter en rimelig og gennemsigtig procedure på grundlag af kriterierne i det operationelle program.

2. Operationer kan modtage støtte fra det operationelle program, hvis de er blevet udvalgt efter en rimelig og gennemsigtig procedure på grundlag af kriterierne i det operationelle program.

3. Fødevarer og varer til hjemløse eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

3. Fødevarer og/eller artikler til elementær materiel bistand til personlig brug for endelige modtagere kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer og må ikke svække medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet i henhold til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. Partnerorganisationerne kan herudover uddele fødevareforsyninger, der kommer fra andre kilder, herunder interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. ... [CMO].

Kommissionen anvender procedurerne i artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO], i henhold til hvilke varerne fra interventionslagrene kan anvendes, forarbejdes eller sælges med henblik på denne forordning for at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri.

Kommissionen anvender procedurerne i artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO], i henhold til hvilke varerne fra interventionslagrene kan anvendes, forarbejdes eller sælges med henblik på denne forordning for at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri.

4. Den materielle bistand uddeles gratis til de socialt dårligst stillede personer.

4. Fødevarerne og/eller artiklerne til den materielle bistand uddeles uden undtagelse gratis til de socialt dårligst stillede personer.

5. En operation, som støttes af fonden, kan ikke modtage støtte fra andre EU-instrumenter.

5. En operation, som støttes af fonden, kan ikke modtage støtte fra andre EU-instrumenter for at undgå dobbeltfinansiering. Støttemodtagerne skal dog ikke hindres i at gøre brug af andre EU-fonde, f.eks. ESF, til at gennemføre supplerende aktioner med henblik på fattigdomsbekæmpelse og social inklusion.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Følgende udgifter er berettiget til støtte fra det operationelle program:

1. Følgende udgifter er berettiget til støtte fra det operationelle program:

a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn

a) udgifter til indkøb af fødevarer og artikler til elementær materiel bistand til personlig brug for endelige modtagere

b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

b) udgifter til transport af fødevarer eller artiklerne til elementær materiel bistand til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige modtagere og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

c) administrative udgifter, transport- og lagerudgifter, som bæres af partnerorganisationerne som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

c) administrative udgifter, transport- og lagerudgifter, som bæres af partnerorganisationerne som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a) eller 5 % af værdien af interventionslagrene af fødevarer, der overføres i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. .../.... [CMO]

 

ca) administrative udgifter, transport- og lagerudgifter, som bæres af partnerorganisationerne i forbindelse med indsamling af fødevareaffald

d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte yder materiel bistand til socialt dårligt stillede personer som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte eller indirekte yder elementær materiel bistand til de endelige modtagere som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

e) udgifter i medfør af artikel 25

e) udgifter i medfør af artikel 25

2. Følgende udgifter er ikke berettiget til støtte fra det operationelle program:

2. Følgende udgifter er ikke berettiget til støtte fra det operationelle program:

a) renter af gæld

a) renter af gæld

b) udgifter til genbrugsvarer

b) udgifter til genbrugsvarer

c) moms. Momsbeløb er dog støtteberettigede, når de ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning og er betalt af andre støttemodtagere end en ikke-afgiftspligtig person, som defineret i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF.

c) moms. Momsbeløb er dog støtteberettigede, når de ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning og er betalt af andre støttemodtagere end en ikke-afgiftspligtig person, som defineret i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed.

4. Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed. Den nationale kontrolinstitution eller den nationale revisionsret kan udpeges som revisionsmyndighed.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a) og b).

e) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a) og b).

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a) og b).

2. udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a).

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. føre regnskab over beløb, som skønnes at kunne inddrives, og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation. Inddrevne beløb betales tilbage til Den Europæiske Unions almindelige budget, inden det operationelle program afsluttes, ved at trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.

8. føre regnskab over beløb, som skønnes at kunne inddrives, og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation. Inddrevne beløb betales tilbage til fonden, inden det operationelle program afsluttes, ved at trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen efter anmodning.

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen. Kommissionen er bemyndiget til at anmode om, at revisionsmyndigheden gennemfører ændringer i sin revisionsstrategi, som efter Kommissionens opfattelse er nødvendige for at sikre, at revisionen gennemføres på en korrekt måde i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsstandarder. I den forbindelse sikrer Kommissionen, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til forvaltningsrevision.

 

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med artikel finansforordningens artikel 56, stk. 5

a) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med finansforordningens artikel 59, stk. 5

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan kræve, at en medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.

3. Kommissionen kræver, at medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med hvert operationelt program indgås i årlige rater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningens artikel 81, stk. 2, og når den er meddelt den pågældende medlemsstat, udgør den en retlig forpligtelse i finansforordningens forstand.

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med hvert operationelt program indgås i årlige rater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningens artikel 84, stk. 2, og når den er meddelt den pågældende medlemsstat, udgør den en retlig forpligtelse i finansforordningens forstand.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 forelægger de udpegede organer senest den 15. januar i året efter afslutningen af et regnskabsår Kommissionen følgende dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 56:

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 forelægger de udpegede organer senest den 15. januar i året efter afslutningen af et regnskabsår Kommissionen følgende dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 59:

a) de attesterede årsregnskaber fra de relevante organer udpeget i henhold til artikel 32, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5

a) de attesterede årsregnskaber fra de relevante organer udpeget i henhold til artikel 32, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5

b) forvaltningserklæringen, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5

b) forvaltningserklæringen, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5

c) en årligt oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller, herunder en analyse af fejl og svagheder og deres art og omfang samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

c) en årligt oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller, herunder en analyse af fejl og svagheder og deres art og omfang samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

d) en revisionsudtalelse fra det udpegede uafhængige revisionsorgan, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, ledsaget af en kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget vedrørende det regnskabsår, udtalelsen vedrører.

d) en revisionsudtalelse fra det udpegede uafhængige revisionsorgan, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, ledsaget af en kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget vedrørende det regnskabsår, udtalelsen vedrører.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på tre år. Denne periode på tre år løber fra den 31. december i det år, hvor Kommissionens afgørelse om godkendelse af regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, eller senest fra datoen for betaling af den endelige saldo.

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på fem år. Denne periode på fem år løber fra datoen for betaling af den endelige saldo.

Denne periode på tre år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

Denne periode på fem år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 60a

 

Overgangsbestemmelser

 

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer ved hjælp af overgangsbestemmelser, at aktiviteter, der er berettiget til støtte, kan iværksættes den 1. januar 2014, selv om de operationelle programmer endnu ikke er blevet forelagt.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 61

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

  • [1]  EUT C 133 af 9.5.2013, s. 62.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union har som led i sin Europa 2020-strategi sat sig det mål at mindske antallet af personer, som risikerer fattigdom eller social udstødelse, med mindst 20 millioner inden 2020.

Den økonomiske og finansielle krise øger imidlertid fattigdommen og risikoen for social udstødelse i hele Unionen. Næsten 120 millioner europæere – en stigning på seks millioner på to år og nu næsten en fjerdedel af den samlede befolkning – risikerede fattigdom eller social udstødelse i 2011. Over 40 millioner lider store materielle afsavn. Én ud af ti under 60 år bor i husstande med lav arbejdsintensitet.

Et af de vigtigste tegn på materielt afsavn er manglende adgang til fødevarer af passende kvantitet og kvalitet. 43 millioner europæere har ikke råd til et måltid indeholdende kød, kylling eller fisk (eller et tilsvarende vegetarisk indhold) hver anden dag, hvilket af Verdenssundhedsorganisationen betragtes som et grundlæggende behov. Børn er særlig følsomme over for fødevarefattigdom, og dårlige spisevaner kan skade hjernens udvikling, indlæringsevnen og helbredet fremover.

En særlig alvorlig form for materielt afsavn er hjemløshed. Det er svært at sætte tal på hjemløshed, men det skønnes, at der var 4,1 millioner hjemløse i hele Unionen i 2009/10. Krisen øger antallet af hjemløse, og familier med børn, unge (en forøgelse på 20 % i Danmark og 15 % i Nederlandene) og personer med indvandrerbaggrund udgør en større og større andel af de hjemløse.

I 2011 risikerede over 25 millioner børn fattigdom eller social udstødelse i Unionen. Næsten seks millioner børn går aldrig i nyt tøj (som ikke er genbrugstøj), og næsten fem millioner har ikke to par sko i den rigtige størrelse. Hele Europas sociale og økonomiske fremtid afhænger blandt andet af vores evne til at sikre, at forarmelse ikke går i arv fra generation til generation, og alligevel er risikoen for fattigdom eller social udstødelse større for vores børn end for befolkningen for helhed (27,1 % sammenlignet med 23,5 %). I kun fem medlemsstater (Cypern, Danmark, Finland, Slovenien og Sverige) var børns risiko for fattigdom eller social udstødelse lavere end for befolkningen som helhed. Selv i de medlemsstater, hvor den generelle risiko for fattigdom eller social udstødelse er stabil, er børns risiko stigende (f.eks. i Tyskland). Børn, som lider materielle afsavn, har færre chancer end deres bedrestillede jævnaldrende for at klare sig godt i skolen og realisere deres fulde potentiale.

Samtidig har den økonomiske og finansielle krise forringet mange medlemsstaters mulighed for at støtte de mennesker, der risikerer fattigdom og social udstødelse. I 2011 var antallet af mennesker i risikogruppen nået op på 2008-niveau, og de fleste medlemsstater gør ikke fremskridt hen imod deres nationale 2020-mål for fattigdom og social udstødelse.

Det vigtigste EU-instrument til fremme af beskæftigelsesegnetheden, bekæmpelse af fattigdom og fremme af social inklusion er og vil fortsat være Den Europæiske Socialfond (ESF). Men på grund af ESF's "beskæftigelsesaktiveringsrationale" er de, der har de mest grundlæggende behov, ofte for langt fra arbejdsmarkedet (f.eks. børn) eller så udstødte, at de ikke kan drage fordel af fondens interventioner (f.eks. hjemløse).

Unionen har siden 1987 gennemført programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, hvorigennem medlemsstaterne har kunnet overdrage offentlige lagre af overskydende fødevarer (interventionslagre) til distribution som fødevarehjælp. Næsten 19 millioner mennesker nød godt af programmet i 2011. Antallet af deltagende medlemsstater er steget fra ni i 2001 til 20 i 2012, om end en række medlemsstater, herunder Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Danmark, ikke længere deltager i programmet. Ud over en række mindre socialpolitiske eksperimenter, som støttes af EU, er programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer aktuelt det eneste EU-program, der når ud til dem, der lever på kanten af samfundet. Programmet er siden oprettelsen blevet en vigtig støttekilde for organisationer, der yder fødevarehjælp. Selv om programmet aldrig har haft til formål at afskaffe fødevarefattigdommen i medlemsstaterne, anfører organisationer, der beskæftiger sig med programmet og hjælpeydelser, at støttens "forudsigelighed" er afgørende for, at de kan afvikle deres aktiviteter, mobilisere frivillige og få adgang til andre finansieringskilder og/eller bidrag i naturalier.

Men med de seneste års reduktion af interventionslagrene og udsigten til, at sådanne lagre vil forsvinde, har programmet mistet sit oprindelige grundlag, og det vil blive afsluttet ved udgangen af 2013. I lyset af efterspørgslen medfører programmets ophør ved udgangen af indeværende år – eftersom det ikke umiddelbart afløses af et nyt program – en alvorlig risiko for, at mange medlemsstater ikke kan fortsætte deres fødevarehjælpeprogrammer som hidtil. Store velgørenhedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer, som repræsenterer fødevarebanker, og organisationer, der arbejder med og på vegne af børn og hjemløse, har gentagne gange understreget behovet for fortsat EU-støtte efter 2013. Det samme har Europa-Parlamentet, EØSU, Regionsudvalget og regionale og lokale myndigheder i hele Unionen.

Den foreslåede fonds hovedelementer

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 175, stk. 3, i TEUF. Artiklen giver mulighed for at vedtage "særlige aktioner" ud over strukturfondene med det formål at "styrke [EU's] økonomiske, sociale og territoriale samhørighed" (artikel 174 i TEUF)".

Med de foreslåede 2,5 mia. EUR til fonden for perioden 2014-2020 etableres et nyt, bredere instrument, som bygger delvis på erfaringerne fra programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, idet nationale ordninger til afhjælpning af fødevaremangel støttes, mens en andel af programmets ressourcer afsættes til materiel bistand i form af nonfoodprodukter til hjemløse og/eller børn og til ledsageforanstaltninger til reintegration af de personer, der har fået bistand.

Fonden skal være rettet direkte mod de socialt dårligst stillede personer eller husstande i medlemsstaterne, hvis behov for bistand er blevet fastslået af de nationale myndigheder eller partnerorganisationer, eller indirekte gennem uddeling af fødevarer og varer til hjemløse eller børn. Medlemsstaterne skal planlægge og yde bistand i overensstemmelse med deres nationale ordninger, ligesom de eller partnerorganisationerne skal fastlægge kriterierne for støttetildelingen.

Fonden gennemføres ved delt forvaltning baseret på et forenklet samhørighedspolitisk gennemførelsessystem (dvs. et syvårigt operationelt program pr. medlemsstat med forenklede omkostningsmuligheder og strømlinet økonomisk forvaltning). Partnerorganisationerne udgøres af offentlige organer eller ngo'er, som skal distribuere bistanden direkte og endvidere gennemføre ledsageforanstaltninger til social inklusion.

Konklusion

Støtten, der skal ydes af den foreslåede fond, bør ikke ses som en erstatning for de omfattende politikker, der er nødvendige for at mindske og på sigt udrydde fattigdom. Dette er fortsat en udfordring for både Unionen og medlemsstaterne.

Desuden er de ressourcer, der foreslås afsat til denne fond, yderst begrænsede og langt fra tilstrækkelige. Det anslås, at fonden årligt vil kunne hjælpe to millioner mennesker på EU-plan, hvilket er blot en tyvendedel af den andel af befolkningen, der er alvorligt materielt dårligt stillet, (mens ca. fire millioner anslås at få gavn af den potentielle løftestangseffekt). Til sammenligning bruger det amerikanske landbrugsministerium årligt ca. 100 milliarder USD på at dække fødevarebehovet hos støtteberettigede husstande, kvinder, spædbørn og børn.

Når det er sagt, hilses Kommissionens forslag velkommen. Gennem den nye fond kan Unionen fortsætte arbejdet med at afhjælpe nogle af de alvorligste former for fattigdom og social udstødelse i Europa. I denne forbindelse hilses Kommissionens konkrete forslag vedrørende betalinger til støttemodtagere (artikel 39) og forfinansiering (artikel 41) særligt velkommen. Det samme gælder bestræbelserne på at forenkle gennemførelsesprocedurerne: Den administrative byrde, navnlig for partnerorganisationer, bør minimeres mest muligt.

Fokusset på personer, der risikerer materielle afsavn og fødevaremangel, navnlig hjemløse, børn og husstande med børn, og på ledsageforanstaltninger til social inklusion vil løse nogle af de værste og mest alvorlige former for afsavn og desuden styrke Unionens igangværende og planlagte indsats på disse områder.

Ved hjælp af den foreslåede EU-platform kan medlemsstaterne, partnerorganisationerne og andre aktører lære af hinanden og anlægge mere strategiske tilgange til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Den vil også bidrage til opfyldelsen af andre EU-politikker, herunder på områderne for folkesundhed og fødevarespild.

Alt i alt har fonden trods sine begrænsninger potentiale til at spille en vigtig rolle i forbedringen af livet for mennesker på kanten af samfundet, navnlig de hjemløse og børn med materielle afsavn samt husstande med børn med materielle afsavn, og give dem et værdigt liv. Den vil kunne hjælpe mange ud af fattigdom og eventuelt i beskæftigelse, hvorved den så også vil bidrage til at opfylde Europa 2020-strategiens mål for beskæftigelse og social inklusion.

Dette nye initiativ er i lyset af den (stigende) fattigdom og sociale udstødelse i hele Unionen og den kendsgerning, at det vil tilføre europæisk merværdi, både nødvendigt og fuldt ud berettiget, især set på baggrund af Europa 2020-strategien samt de igangværende og fremtidige initiativer i forhold til børnefattigdom og hjemløshed.

Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2010 ser EU's borgere næst efter arbejdsløshed bekæmpelse af fattigdom som Unionens største udfordring.

Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fremhæver respekten for den menneskelige værdighed og solidaritet som EU's grundlæggende værdier. Traktatens artikel 3 fastsætter, at Unionens mål er at "fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd", og forpligter Unionen til at arbejde for at sikre sociale fremskridt, fremme social retfærdighed og beskytte børns rettigheder.

En ny europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede, som tager udgangspunkt i erfaringerne fra programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, vil være en udmøntning af Unionens grundlæggende værdier og principper og en konkret anerkendelse af, at Unionen er parat til at gøre sit for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (27.3.2013)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede) om oprettelse af et nyt instrument for perioden 2014-2020, som skal supplere de eksisterende samhørighedsinstrumenter og især Den Europæiske Socialfond ved at imødegå de værste og mest socialt belastende former for fattigdom, fødevaremangel samt hjemløshed og materielle afsavn hos børn, samtidig med at det understøtter ledsageforanstaltninger, der tager sigte på genintegrering af de socialt dårligst stillede personer i Unionen.

Kommissionen foreslår et budget på 2,5 mia. EUR i 2011-priser til dette nye instrument i den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020. Ordføreren glæder sig over oprettelsen af fonden, men er bekymret over det foreslåede niveau, som udgør en nedskæring i forhold til det nuværende fødevarehjælpsprogram. Det bør endvidere understreges, at anvendelsesområdet for denne fond er blevet udvidet for at støtte de mennesker, som lider under materielle afsavn og hjemløshed.

Ordføreren noterer sig, at de finansielle midler til dette program bør komme fra medlemsstaternes samlede budgettildelinger under struktur- og samhørighedsfondene. Som en konsekvens heraf vil denne nye fond blive gennemført ved delt forvaltning under anvendelse af de gennemførelsesbestemmelser, der anvendes i forbindelse med struktur- og samhørighedsfondene. På visse punkter er Kommissionens forslag lidt kompliceret, hvilket eventuelt kan resultere i øgede administrative byrder for støttemodtagerne, som hovedsageligt vil være ngo'er. Selv om Kommissionen har gjort sig visse bestræbelser på at forenkle disse regler, mener ordføreren, at det er af afgørende betydning for forordningen, at den er så simpel som mulig for at kunne have størst mulig indvirkning på begrænsningen af fattigdom og social udstødelse.

Ordføreren noterer sig, at fonden erstatter fødevaredistributionsprogrammet, som distribuerede fødevarer til EU-borgere ved at udnytte det landbrugsoverskud, som sandsynligvis ellers ville være blevet tilintetgjort. På grund af den forventede reduktion af interventionslagrene og deres højst usikre fremtid i perioden 2011-2020 har programmet mistet sit oprindelige grundlag og vil blive afsluttet ved udgangen af 2013. Anvendelsen af interventionslagrene bør – når det er muligt – imidlertid være gratis til fordel for de socialt dårligst stillede personer og være et supplement til programmet frem for at blive taget fra medlemsstaternes budgettildelinger.

Ordføreren foreslår at fjerne bestemmelsen om medfinansiering, som for visse medlemsstater, navnlig dem der står over for alvorlige økonomiske og finansielle vanskeligheder, ville kunne vise sig at være en hindring for at få adgang til fonden. Muligheden for at bidrage til at udrydde sult, hjemløshed og materielle afsavn bør ikke afhænge af medlemsstaternes medfinansieringsevne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020.

(1) I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020. Det må imidlertid konstateres, at antallet af mennesker, der var udsat for fattigdom eller social udstødelse, utvivlsomt steg fra 23,4 % i 2010 til 24,2 % i 2011.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, især gennem fødevareforsyning, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

Begrundelse

Det symbolske beløb, der tilbydes med denne fond, bør primært fokusere på uddeling af fødevarenødhjælp. Fonden bør imidlertid på ingen måde af medlemsstaterne betragtes som en mulighed for at reducere deres egne budgetter til nationale programmer til bekæmpelse af fattigdom og social reintegration, der fortsat henhører under medlemsstaternes ansvarsområde.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Fonden kan ikke erstatte offentlige politikker, der gennemføres af medlemsstaternes regeringer for at begrænse behovet for fødevarenødhjælp og udvikle bæredygtige mål og politikker til fuldstændig udryddelse af sult, fattigdom og social udstødelse.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Adgangen til fødevarehjælp bør være det første afsavn, som medlemsstaterne koncentrerer sig om. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

udgår

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. … af …/20.. om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og bør ikke mindske budgettildelingen pr. medlemsstat. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en forvaltningsmyndighed, en attesteringsmyndighed og en funktionelt uafhængig revisionsmyndighed for deres operationelle program. For at give medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn til etablering af kontrolsystemer bør det være muligt at lade attesteringsmyndighedens funktioner blive varetaget af forvaltningsmyndigheden. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udpege bemyndigede organer, der skal udføre visse af forvaltningsmyndighedens eller attesteringsmyndighedens opgaver. Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere disses respektive ansvarsområder og funktioner.

(21) Medlemsstaterne bør udpege en forvaltningsmyndighed, en attesteringsmyndighed og en funktionelt uafhængig revisionsmyndighed for deres operationelle program. For at give medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn til etablering af kontrolsystemer bør det være muligt at lade attesteringsmyndighedens funktioner blive varetaget af forvaltningsmyndigheden. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udpege bemyndigede organer, der skal udføre visse af forvaltningsmyndighedens eller attesteringsmyndighedens opgaver. Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere disses respektive ansvarsområder og funktioner. Medlemsstaterne bør gøre deres yderste for at fjerne hindringer, der skyldes administrative byrder, som eventuelt påvirker velgørenhedsorganisationer.

 

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør der sikres samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af denne forordning, og der bør fastsættes kriterier, som gør det muligt for Kommissionen som led i sin strategi for kontrol af nationale systemer at fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos de nationale revisionsorganer.

(25) Uden at Kommissionens beføjelser vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør der sikres samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af denne forordning, og der bør fastsættes kriterier, som gør det muligt for Kommissionen som led i sin strategi for kontrol af nationale systemer at fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos de nationale revisionsorganer. Kommissionen skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kriterierne ikke er så krævende, at de øger støttemodtagernes administrative byrde, under hensyntagen til fondens natur og til, at støttemodtagerne hovedsageligt er frivillige.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Der bør under hensyntagen til datoen for indkaldelse af forslag, fristen for vedtagelse af denne forordning og forberedelsen af de operationelle programmer udarbejdes regler med henblik på at lette en fleksibel overgang i 2014 for at undgå afbrydelser i fødevareforsyningerne.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Hvis det viser sig, at denne forordning ikke kan blive operationel den 1. januar 2014, bør Kommissionen iværksætte overgangsforanstaltninger med henblik på forhindre en afbrydelse eller reducering af støtte fra EU-budgettet til de socialt dårligst stillede.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis det viser sig, at denne forordning ikke kan blive operationel den 1. januar 2014, bør Kommissionen iværksætte overgangsforanstaltninger med henblik på forhindre en afbrydelse eller reducering af støtte fra EU-budgettet til de socialt dårligst stillede.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne

1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt i samarbejde med partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne

7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne som defineret af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale kriterier

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fonden anvendes til at supplere de nationale strategier og ikke til at erstatte eller reducere nationale, langsigtede, bæredygtige programmer til udryddelse af fattigdom og social inklusion, der forsat henhører under medlemsstaternes ansvarsområde.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige modtagere, og distribueres til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er 2 500 000 000 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag II.

1. De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er i faste priser ikke færre end tildelingen for 2007-2013 til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) den del af befolkningen, der er truet af fattigdom

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater, der ønsker at ansøge om støtte fra fonden, forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Programmet, som bør supplere andre foranstaltninger iværksat på medlemsstatsplan, indeholder følgende:

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond

f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond, der klart afgrænser de aktiviteter, der dækkes af de to fonde

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden og fra medfinansiering i overensstemmelse med artikel 18

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne platform omfatter tilskyndelse til udveksling mellem dem, der arbejder med at afhjælpe umiddelbare materielle afsavn, og organisationer, der arbejder med langsigtet og bæredygtig social reintegration, og undersøger, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem disse forskellige målsætninger.

Begrundelse

Leveringen af fødevarenødhjælp adskiller sig i høj grad fra det arbejde, som udføres af organisationer, der arbejder med langsigtet udryddelse af fattigdom, og kræver ofte en særlig uddannelse og/eller særlige kvalifikationer. Der kan imidlertid meget vel findes måder, hvorpå forskellige organisationer med forskellige roller gennem samarbejde kan øge deres indvirkning, og Kommissionen bør skabe forudsætningerne for, at sådanne udvekslinger kan finde sted.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. Proceduren vedrørende gennemførelsesrapporter må ikke være uforholdsmæssig i forhold til de tildelte midler og støttens art og ikke medføre unødvendige administrative byrder.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige af de myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af det operationelle program. Alle evalueringer offentliggøres i deres helhed.

2. Evalueringer skal foretages af eksperter, der er funktionelt uafhængige af de myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af det operationelle program. Alle evalueringer offentliggøres i deres helhed, men må under ingen omstændigheder omfatte oplysninger om de enkelte støttemodtageres identitet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Evalueringerne må ikke være uforholdsmæssige i forhold til de tildelte midler og støttens art og må ikke medføre unødvendige administrative byrder

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.

6. Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af artikel 13-17.

 

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medfinansiering

Finansiering

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program må højst udgøre 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

1. Finansieringssatsen for hvert operationelt program udgør 100 % af de støtteberettigede offentlige udgifter. Medlemsstaterne kan yde finansiel støtte til fonden på frivillig basis med henblik på at optimere anvendelsen heraf i betragtning af det øgede antal mennesker i Europa, der har behov for hjælp.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den medfinansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.

2. Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den maksimale støtte fra fonden.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

udgår

Forhøjelse af betalinger til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer

 

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der finder anvendelse på det operationelle program. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:

 

(h) Hvis den pågældende medlemsstat har indført euroen, skal den modtage makrofinansiel støtte fra Unionen i henhold Rådets forordning (EU) nr. 407/2010.

 

(i) Hvis den pågældende medlemsstat ikke har indført euroen, skal den modtage mellemfristet finansiel støtte i henhold Rådets forordning (EF) nr. 332/2002.

 

(j) Medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme.

 

2. Uanset stk. 1 må EU-støtten i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo dog ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fonden som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

 

Begrundelse

Ifølge Vaughans forslag til udtalelse om budgettet bør finansieringen være på 100 %, og artikel 19 er derfor ikke længere anvendelig.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fødevarer og varer til hjemløse eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Fødevarer og varer til de endelige modtagere kan indkøbes af partnerorganisationerne selv

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – andet afsnit

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer og må ikke svække medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet i henhold til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer. Beløbet skal udgøre et supplement til programmet og må ikke mindske medlemsstaternes budgettildelinger.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn

a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige modtagere

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige modtagere og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Forudsat at der er midler til rådighed, foretager Kommissionen de mellemliggende betalinger senest 60 dage efter, at betalingsanmodningen er registreret hos Kommissionen.

5. Forudsat at der er midler til rådighed, foretager Kommissionen de mellemliggende betalinger senest 30 dage efter, at betalingsanmodningen er registreret hos Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede

Referencer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.11.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Derek Vaughan

18.12.2012

Dato for vedtagelse

26.3.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (24.4.2013)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Ordfører for udtalelse: Theodoros Skylakakis

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF]. Kriterierne for at udpege sådanne personer skal være i overensstemmelse med de skiftende økonomiske og sociale betingelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Som led i princippet om delt forvaltning bør betingelserne for, at Kommissionen kan udøve sine beføjelser til at gennemføre Unionens almindelige budget, fastlægges, jf. traktatens artikel 317, og medlemsstaternes ansvar for så vidt angår samarbejde bør klarlægges. Kommissionen bør på baggrund af disse betingelser kunne få sikkerhed for, at medlemsstaterne bruger fonden lovligt og formelt rigtigt samt i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. […] om finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (i det følgende benævnt "finansforordningen).

(5) Som led i princippet om delt forvaltning bør betingelserne for, at Kommissionen kan udøve sine beføjelser til at gennemføre Unionens almindelige budget, fastlægges, jf. traktatens artikel 317, og medlemsstaternes ansvar for så vidt angår samarbejde bør klarlægges. Kommissionen bør på baggrund af disse betingelser kunne få sikkerhed for, at medlemsstaterne bruger fonden lovligt og formelt rigtigt samt i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (i det følgende benævnt "finansforordningen). Under udøvelsen af sit ansvar for gennemførelsen af budgettet bør Kommissionen i højere grad gøre brug af forvaltningsrevision.

 

____________

 

1EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser bør desuden være i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen og sikre, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør der kunne træffes midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede at afbryde betalinger, hvis der er tegn på, at der er alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemets funktion, tegn på uregelmæssigheder i forbindelse med en betalingsanmodning eller manglende fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskaberne.

(30) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør der kunne træffes midlertidige foranstaltninger, som gør det muligt for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede at afbryde betalinger, hvis der er tegn på, at der er alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemets funktion, tegn på uregelmæssigheder i forbindelse med en betalingsanmodning eller manglende fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med gennemgang og godkendelse af regnskaberne eller betydelige forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, og hvis det på behørig vis kan godtgøres, at de mål, der er opstillet for projekterne, ikke vil kunne opfyldes.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden. Den sikrer, at ingen person, der befinder sig på Unionens område, sulter.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til brug for de socialt dårligst stillede, herunder især hjemløse, eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den del af EU-budgettet, der er afsat til fonden, gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 55, stk. 1, litra b), i finansforordningen, dog ikke hvad angår teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som gennemføres ved direkte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 55, stk. 1, litra a).

1. Den del af EU-budgettet, der er afsat til fonden, gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 58, stk. 1, litra b), i finansforordningen, dog ikke hvad angår teknisk bistand på Kommissionens initiativ, som gennemføres ved direkte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 58, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Kommissionen og medlemsstaterne og støttemodtagerne anvender princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 26.

7. Kommissionen og medlemsstaterne og støttemodtagerne anvender princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 30.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

1. Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn; beskrivelsen skal tage højde for personer med negativ indkomst, der for nylig er kommet i vanskeligheder, og husejere med negativ egenkapital;

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt anmodningen om ændring af det operationelle program senest fem måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt den, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis.

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt anmodningen om ændring af det operationelle program senest tre måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt den, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte. Der skal udarbejdes en rapport til Europa-Parlamentet vedrørende resultatet af disse høringer.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse for så vidt angår det udvalgte materielle afsavn, som skal afhjælpes, under hensyntagen til de nationale forhold for så vidt angår fattigdom og social udstødelse og materielle afsavn

(a) bidraget til Unionens mål om inden 2020 at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse for så vidt angår det udvalgte materielle afsavn, som skal afhjælpes, under hensyntagen til de nationale forhold for så vidt angår fattigdom og social udstødelse og materielle afsavn og personer med negativ indkomst og egenkapital samt de socialt dårligst stillede personer og dem, der er i størst risiko for fattigdom;

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager denne metodologi ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager denne metodologi ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2. Modellen overholder princippet om forenkling, samtidig med at den er i overensstemmelse med målene for evaluering.

Ændringsforslag   15

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi for så vidt angår personer, som for nylig er kommet i vanskeligheder med negativ indkomst og husejere med negativ egenkapital. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.

3. Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt og tilgængeligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen. Støttemodtagerne og partnerorganisationerne skal sikre, at ældre og handicappede har adgang til denne information.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fødevarer og varer til hjemløse eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

3. Fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede, herunder især hjemløse, eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for de socialt dårligst stillede, herunder især hjemløse, eller for børn;

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(p) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

(b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til brug for de socialt dårligst stillede, herunder især hjemløse, eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a:

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Al officiel udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregår ved brug af et elektronisk dataudvekslingssystem, som er oprettet i overensstemmelse med vilkår og betingelser, som Kommissionen har fastlagt ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 3.

4. Al officiel udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregår ved brug af et elektronisk dataudvekslingssystem, som er oprettet i overensstemmelse med vilkår og betingelser, som Kommissionen har fastlagt ved hjælp af en delegeret retsakt, jf. artikel 59.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed.

4. Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed. Den nationale kontrolinstitution eller den nationale revisionsret kan udpeges som revisionsmyndighed.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a) og b).

(e) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a) og b).

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a)

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, litra a)

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen efter anmodning.

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen. Kommissionen er bemyndiget til at anmode om, at revisionsmyndigheden gennemfører ændringer i sin revisionsstrategi, som efter Kommissionens opfattelse er nødvendige for at sikre, at revisionen gennemføres på en korrekt måde i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsstandarder. I den forbindelse sikrer Kommissionen, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til forvaltningsrevision.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(r) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med artikel finansforordningens 56, stk. 5

(a) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med artikel finansforordningens 59, stk. 5

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter modellerne for revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og den årlige kontrolrapport samt metodologien for den stikprøvemetode, der er omhandlet i stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 3.

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter modellerne for revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og den årlige kontrolrapport samt metodologien for den stikprøvemetode, der er omhandlet i stk. 4. Disse delegerede retsakter vedtages efter proceduren i artikel 59.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan kræve, at en medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.

3. Kommissionen skal pålægge medlemsstaterne at træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med hvert operationelt program indgås i årlige rater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningens artikel 81, stk. 2, og når den er meddelt den pågældende medlemsstat, udgør den en retlig forpligtelse i finansforordningens forstand.

Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med hvert operationelt program indgås i årlige rater i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020. Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningens artikel 84, stk. 2, og når den er meddelt den pågældende medlemsstat, udgør den en retlig forpligtelse i finansforordningens forstand.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 forelægger de udpegede organer senest den 15. februar i året efter afslutningen af et regnskabsår Kommissionen følgende dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 56:

1. Hvert år fra 2015 til og med 2022 forelægger de udpegede organer senest den 15. februar i året efter afslutningen af et regnskabsår Kommissionen følgende dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 59:

(dd) de attesterede årsregnskaber fra de relevante organer udpeget i henhold til artikel 32, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5

(a) de attesterede årsregnskaber fra de relevante organer udpeget i henhold til artikel 32, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5

(ee) forvaltningserklæringen, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5

(b) forvaltningserklæringen, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5

(ff) en årligt oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller, herunder en analyse af fejl og svagheder og deres art og omfang samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

(c) en årligt oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller, herunder en analyse af fejl og svagheder og deres art og omfang samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

(gg) en revisionsudtalelse fra det udpegede uafhængige revisionsorgan, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, ledsaget af en kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget vedrørende det regnskabsår, udtalelsen vedrører.

(d) en revisionsudtalelse fra det udpegede uafhængige revisionsorgan, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 5, ledsaget af en kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget vedrørende det regnskabsår, udtalelsen vedrører.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på tre år. Denne periode på tre år løber fra den 31. december i det år, hvor Kommissionens afgørelse om godkendelse af regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, eller senest fra datoen for betaling af den endelige saldo.

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på fem år. Denne periode på fem år løber fra datoen for betaling af den endelige saldo

Denne periode på tre år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

Denne periode på fem år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

PROCEDURE

Titel

Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede

Referencer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

19.11.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Dato for vedtagelse

23.4.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (27.3.2013)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Ordfører for udtalelse: Younous Omarjee

BEGRUNDELSE

Ordføreren har taget den dom til efterretning, som EU-Domstolen afsagde den 13. april 2011, som nedlægger EU-programmet for hjælp til de socialt dårligst stillede personer (fødevarehjælpeprogrammet), der blev oprettet i 1986 og har eksisteret i de sidste 25 år. Fødevarehjælpeprogrammet var baseret på EU’s fælles landbrugspolitik og fungerede ud fra et rationale om at dele ud af landbrugsoverskuddet til de socialt dårligst stillede personer. Ordføreren tager afstand fra aftalen med Det Europæiske Råd om den flerårige finansielle ramme af 8. februar 2013, hvormed denne fond er blevet reduceret fra 3,5 til 2,5 mia. EUR. Det er ordførerens vurdering, at en fastholdelse af beløbet for den nuværende periode (2007-2003) på 3,5 mia. EUR udgør et absolut minimum, og at fonden burde være blevet forhøjet til 4,5 mia. EUR i betragtning af, at programmets anvendelsesområde er blevet udvidet til at omfatte både fordeling af materielle fornødenheder såvel som syv nye medlemsstater. Ordføreren glæder sig dog over Kommissionens forslag om oprettelse af en ny fond til afløsning af fødevarehjælpeprogrammet, benævnt Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (bistandsfonden). Som konsekvens af EU-Domstolens dom er den nye fond, som Kommissionen har foreslået, på nuværende tidspunkt indarbejdet i samhørighedspolitikkens område (artikel 174 TEUF).

Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse er en del af de tværgående og grundlæggende målsætninger for Den Europæiske Union (artikel 9 i TEUF og artikel 3 i TEU). EU har endvidere stillet sig som mål at nedbringe antallet af personer, der er truet af fattigdom og social udstødelse i medlemsstaterne med 20 millioner inden 2020.

Dette mål ligger langt fra den nuværende situation. I 2010 var næsten en fjerdedel af europæerne (119,6 millioner) truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder mere end 18 millioner europæere som næsten dagligt var afhængige af fødevarepakker eller måltider uddelt af frivillige organisationer. Antallet af personer der lider fødevaremæssigt eller materielt afsavn har endvidere været i konstant stigning i de senere år. Omfanget af europæiske borgere, der må ty til fødevarehjælp, er i tiltagende. Den situation, der er skabt af den finansielle, økonomiske og sociale krise, som har ramt alle medlemsstaterne, efterlader EU med ansvaret for håndteringen af især uddybningen af kløften mellem rig og fattig inden for Unionen som helhed og inden for de enkelte medlemsstater.

På grundlag af artikel 174 i TEUF har bistandsfonden således til sigte at forstærke den sociale samhørighed og dermed bekæmpe fattigdommen inden for EU. EU skal derfor med denne nye fond bidrage til en bedre social samhørighed inden for EU gennem sin støtte til de nationale foranstaltninger, der yder ikke-finansiel hjælp til de socialt dårligst stillede og dermed afhjælpe det stadig mere alarmerende høje niveau af fødevaremæssigt og materielt afsavn inden for Unionen.

Ordføreren gør derfor et stort antal forbehold gældende over for Kommissionens oprindelige forslag.

Medfinansiering

Der opereres i Kommissionens forslag med, at den enkelte stat eller lokalmyndighederne supplerer finansieringen af bistandsfonden med 15 %. Som også Regionsudvalget har påpeget, er det imidlertid sandsynligt, at de stater og lokalmyndigheder, der i den nuværende situation med besparelser på de offentlige udgifter oplever de største vanskeligheder, ikke vil være i stand til at medfinansiere bistandsprogrammet.

Fondens administrative omfang

Medfinansieringsforanstaltningen såvel som den samlede mekanisme til omfordeling af fødevarer og grundlæggende materielle fornødenheder bør endvidere forblive enkle og klare. Det skal som prioritet gøres muligt for velgørenhedsorganisationer at varetage deres arbejde, under hensyntagen til at disse ofte fungerer på et frivilligt grundlag. Forordningen bør sikre en kontinuitet med forordningen om fødevarehjælpeprogrammet, der var i kraft i 2012-2013. Det er i denne optik, at ordføreren foreslår en forenkling af fonden, herunder navnlig nedlæggelse af certificerings-, forvaltnings- og revisionsagenturerne. Ordføreren foreslår derudover en ophævelse af de kriterier, der skal fastsættes af hver medlemsstat til bestemmelse af, hvem fondsmidlerne vil kunne komme til gode. Kommissionen bør have tillid til medlemsstaterne og de frivillige organisationer, der i kraft af deres arbejde med uddeling af fødevarer og materielle fornødenheder foregår med et strålende eksempel.

Målene for bistandsfonden

Inddragelsen af fordeling af materiel bistand er velbegrundet, eftersom de socialt dårligst stillede mennesker i Europa ikke blot mangler mad, men også lider materielle afsavn. Såfremt det budget, som statscheferne har afsat til bistandsfonden, ikke muliggør en sådan udvidelse, bør fødevarehjælpen i videst mulig omfang være mekanismens prioritet, først og fremmest for at undgå en spredning af midler, som vil skade fondens effektivitet og mål. Det at spise sig mæt er et grundlæggende middel til at kunne være socialt integreret, og netop derfor er fødevarehjælpen en ufravigelig betingelse for enhver politik til bekæmpelse af udstødelse. Ordføreren forfægter således den opfattelse, at bistandsfonden fortrinsvist er forankret i fødevareuddeling.

Da solidaritet er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, er denne fond et symbol på den retning, som de europæiske borgere udstikker for det europæiske projekt. Der vil ikke være forståelse for, at Unionen vender ryggen til de mest sårbare borgere, og en fjernelse af substansen i denne hjælp til de socialt dårligst stillede vil give næring til den voksende desillusion, som borgerne føler over for EU-institutionerne.

Ordføreren er overbevist om, at Europa-Parlamentet må handle i fællesskab med organisationerne om at gøre fonden effektiv og først og fremmest stille den til rådighed for de socialt dårligst stillede mennesker og de velgørenhedsorganisationer, der dagligt arbejder iblandt dem.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020.

(1) Eftersom levering af fødevarer og landbrugsprodukter er af stor værdi og til stor hjælp for de socialt dårligst stillede personer, og under henvisning til konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risikoen for fattigdom og social udstødelse inden 2020.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) EU har siden 1987, efter en usædvanlig streng vinter ramte Europa, ydet de socialt dårligst stillede borgere fødevarehjælp direkte fra landbrugsinterventionslagrene gennem velgørende organisationer. Den på daværende tidspunkt midlertidige hjælp blev videreført ved en EU-forordning: Programmet for hjælp til de socialt dårligst stillede personer. Sideløbende hermed udvikledes der andre tilførselskilder, såsom overskydende varer fra lokale og regionale supermarkeder og partnerskaber med lokale landbrugere, restauranter, solidaritetssammenslutninger af købmandsbutikker osv.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Den 29. oktober 1992 blev EU's hjælpeprogram for de socialt dårligst stillede konsolideret ved en gennemførelsesforordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) I EU var der i 2010 næsten 119,6 millioner mennesker, heraf 25 millioner børn, der var i fare for social udstødelse eller levede i fattigdom, og hvoraf 40 millioner led af alvorlige materielle afsavn og 4,1 millioner var uden bolig, hvilket udgør en stigning på næsten 4 millioner i forhold til det foregående år. Ud af disse 119, 6 millioner mennesker var 18 millioner næsten dagligt afhængige af fødevarepakker eller gratis måltider fra frivillige hjælpeorganisationer.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Der henvises til, at der er sket en stigning i hjemløshed og i antallet af personer, som lider alvorlige materielle og/eller fødevaremæssige afsavn i Unionen, og at disse personer ofte er så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") har til formål at styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen og den sociale udstødelse i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe alle former for afsavn og fattigdom.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Fødevaresikkerhed er en grundlæggende menneskeret, som konkret manifesteres i form af tilgængelighed, anvendelse og tidsmæssig stabilitet af en sund, tilstrækkelig, passende og nærende kost samt adgang hertil.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer og fødevarer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Fondens bestemmelser sikrer sammenhæng med de strategier og foranstaltninger, der har til formål at mindske fødevarespild gennem hele forsyningskæden, at forbedre de lokale fødevarekæders effektivitet og højne offentlighedens bevidsthed om dette vigtige spørgsmål, således som Parlamentet vedtog i sin beslutning af 19. januar 2012.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle rammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig fordeling af de samlede ressourcer pr. medlemsstat efter en objektiv og gennemsigtig metode, som afspejler forskellene mellem medlemsstaterne for så vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle rammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig fordeling af de samlede ressourcer pr. medlemsstat efter en objektiv og gennemsigtig metode, som afspejler udviklingsforskellene mellem regionerne og ulighederne, for så vidt angår den fattigdom, relative fattigdom og de fødevaremæssige og materielle afsavn, som eksisterer i de enkelte medlemsstater, under hensyntagen til det antal personer i den enkelte medlemsstat, der kan betragtes som socialt dårligst stillede, og under hensyntagen til de ressourcer, der var tildelt de medlemsstater, som deltog i fødevarehjælpeprogrammet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for fødevaremæssige og/eller materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv, hurtig og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program, særlig hvad angår bekæmpelse af fødevarespild.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Medlemsstaterne bør have mulighed for at give fortrinsret til produkter, der har oprindelse i EU.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, som finansieres af fonden, bør samarbejdet fremmes mellem de regionale og lokale myndigheder og de organer, som repræsenterer civilsamfundet. Medlemsstaterne bør derfor tilskynde alle de aktører, som er involveret i udarbejdelsen og anvendelsen af de foranstaltninger, som fonden finansierer, til at deltage.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at sikre at gennemførelsen af fonden får den størst mulig virkning, navnlig under hensyntagen til de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program.

(9) For at sikre at gennemførelsen af fonden får den størst mulig virkning, navnlig under hensyntagen til de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program og ligeledes tage hensyn til holdningen hos de ikke-statslige organisationer, der er involveret i gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Udveksling af erfaringer og bedste praksis er forbundet med betydelig merværdi, og Kommissionen bør fremme en sådan udveksling.

(10) Udveksling af erfaringer og bedste praksis såvel som social innovation tilfører en betydelig merværdi, og Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør sikre og fremme en sådan udveksling, bl.a. ved at tilrettelægge uddannelsesforanstaltninger og opstille en samarbejdsplatform på EU-niveau, der inddrager alle interessehaverne.

 

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres evalueringer.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår medlemsstaternes og støttemodtagernes ansvar.

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre bredt offentligt kendskab til og en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes enkle bestemmelser om information og kommunikation, offentligt kendskab og medlemsstaternes lokale og regionale myndigheders og støttemodtagernes ansvarsområder desangående.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, og sikre fleksibilitet ved at skabe løsninger for medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af passende kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.

(16) Ensartede, rimelige og enkle regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af enkle og passende kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne fortsat er en økonomisk mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør som supplement til den nuværende fond anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning, salg til en fordelagtig pris og/eller donation af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

 

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) For at sikre bred støtte til de socialt dårligst stillede bør medlemsstaterne sørge for at fjerne eventuelle unødvendige hindringer for virksomheders donation af fødevarer og andre basale fornødenheder til nonprofitorganisationer, hvis hovedaktivitet består i at hjælpe de socialt dårligst stillede.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning bør medlemsstaterne via deres forvaltnings- og kontrolsystemer have hovedansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med deres operationelle program.

(19) I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning bør medlemsstaterne via deres forvaltnings- og kontrolsystemer have hovedansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med deres operationelle program, idet de konstant tilstræber effektivitet og søger at begrænse bureaukratiet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en forvaltningsmyndighed, en attesteringsmyndighed og en funktionelt uafhængig revisionsmyndighed for deres operationelle program. For at give medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn til etablering af kontrolsystemer bør det være muligt at lade attesteringsmyndighedens funktioner blive varetaget af forvaltningsmyndigheden. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udpege bemyndigede organer, der skal udføre visse af forvaltningsmyndighedens eller attesteringsmyndighedens opgaver. Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere disses respektive ansvarsområder og funktioner.

(21) Medlemsstaterne bør for deres operationelle program udpege de kompetente myndigheder med ansvar for forsvarlig forvaltning af fondene. Medlemsstaterne bør foretage hensigtsmæssig administrativ og fysisk kontrol og indføre sanktioner til anvendelse i tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne gennemføres efter de gældende regler.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Forvaltningsmyndigheden har hovedansvaret for en effektiv gennemførelse af fonden, og den varetager i den forbindelse en lang række funktioner vedrørende forvaltning og overvågning af det operationelle program, finansiel forvaltning og kontrol samt projektudvælgelse. Dens ansvarsområder og funktioner bør fastsættes.

udgår

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Attesteringsmyndigheden bør udarbejde betalingsanmodninger og forelægge dem for Kommissionen. Den bør udarbejde årsregnskaberne, attestere, at årsregnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne angivet i regnskaberne er i overensstemmelse med de gældende EU-regler og nationale regler. Dens ansvarsområder og funktioner bør fastsættes.

udgår

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at der foretages revision af forvaltnings- og kontrolsystemerne, af et passende udsnit af operationer og af årsregnskaberne. Dens ansvarsområder og funktioner bør fastsættes.

udgår

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør der sikres samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af denne forordning, og der bør fastsættes kriterier, som gør det muligt for Kommissionen som led i sin strategi for kontrol af nationale systemer at fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos de nationale revisionsorganer.

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Kommissionens beføjelser og ansvar med hensyn til at verificere, om forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt, og til at kræve foranstaltninger fra medlemsstaternes side bør fastsættes. Kommissionen bør endvidere have beføjelse til at foretage revisioner, der fokuserer på emner vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning med henblik på at drage konklusioner om fondens resultater.

udgår

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles, enkle regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål og målgruppers karakteristika.

(35) Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål, målgruppers karakteristika og til modtagerorganisationernes frivillige karakter.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a) For at undgå en brat reduktion af fødevarehjælpen i tilfælde af, at gennemførelsen af nærværende forordning i begyndelsen af 2014 forsinkes, træffer Kommissionen de nødvendige overgangsforanstaltninger for at garantere, at personer, der er afhængige af fødevarehjælpen, ikke rammes af fødevarefattigdom.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre, at fonden fungerer effektivt.

1. Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre, at fonden fungerer effektivt og enkelt.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået af de nationale, regionale eller lokale kompetente myndigheder i samarbejde med partnerorganisationerne

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer eller varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og/eller varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller privat organ, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": en nonprofitorganisation eller et offentligt eller privat organ med undtagelse af erhvervsvirksomheder, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne og/eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt eller privat organ, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer

(9) "bemyndiget organ": enhver nonprofitorganisation eller ethvert offentligt eller privat organ med undtagelse af erhvervsvirksomheder, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social og territorial samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer og ved at udvikle lokale og regionale fødevareforsyningskæder til gavn for de socialt dårligst stillede. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale, regionale og lokale ordninger for uddeling af fødevarer, der opfylder kvalitetskrav, til de socialt dårligst stillede personer og af elementære forbrugsgoder til de socialt dårligst stillede personers personlige brug. Uddelingen gennemføres af partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne, og hvis foreningsmæssige og/eller frivillige aktiviteter delvist vedrører distributionen af fødevarer og/eller landbrugsprodukter til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Støtte fra fonden skal gennemføres i tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

3. Støtte fra fonden gennemføres af medlemsstaterne i tæt samarbejde med Kommissionen.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ordninger om gennemførelse og anvendelse af fonden, navnlig de økonomiske og administrative ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med rapportering, evaluering, forvaltning og kontrol, skal tage højde for proportionalitetsprincippet under hensyntagen til det tildelte støtteniveau.

5. Ordninger om gennemførelse og anvendelse af fonden, navnlig de økonomiske og administrative ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med rapportering, evaluering, forvaltning og kontrol, skal tage højde for proportionalitetsprincippet under hensyntagen til det tildelte støtteniveau og den særlige karakter af fondens mål.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering.

8. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden i programmeringsfasen og derefter i forbindelse med overvågning, rapportering og evaluering. De tilsikrer endvidere enkelthed i gennemførelsen for partnerorganisationer og støttemodtagere såvel som information til offentligheden vedrørende etableringen og anvendelsen af fonden.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne varetager deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne.

9. Eftersom hjælp til de socialt dårligst stillede er en aktivitet af velgørende og ofte frivillig karakter, varetager Kommissionen og medlemsstaterne deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med permanent henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne og at opstille enkle regler, der i videst muligt omfang forenkler det forvaltningsapparat, der tynger partnerorganisationerne og/eller støttemodtagerne, og dermed giver dem let og hurtig adgang til støtten.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.

10. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden og til tilhørende programmer eller aktioner.

 

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12. Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og varerne på grundlag af objektive kriterier. Der tages hensyn til klimatiske og miljømæssige forhold i udvælgelseskriterierne for fødevarer og varer, hvor det er relevant, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild.

12. Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og varerne på grundlag af objektive kriterier, der svarer til normerne for kvalitet. Udvælgelseskriterierne for fødevarer sigter mod at tilgodese lokale produkter. De organisationer eller foreninger, der forestår fødevareuddelingen, drager i størst mulig grad omsorg for en sund og afbalanceret kost til de endelige støttemodtagere og for, at målene for folkesundhed og fødevaresikkerhed efterleves. Der tages hensyn til klimatiske og miljømæssige forhold i udvælgelseskriterierne for fødevarer og varer, hvor det er relevant, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild i hvert enkelt led i distributionskæden.

 

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. De lokale og regionale myndigheder kan i samarbejde med ikke-statslige organisationer etablere lokale, regionale og grænseoverskridende forvaltningsnet med henblik på at anvende de regionale produkter, uanset om de er letfordærvelige eller ej, der ikke markedsføres i fødevarekæderne.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn

(a) andel af befolkningen, som er ramt af fødevarefattigdom

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet.

(b) andel af befolkningen, som lever i husstande med et meget lavt indkomstniveau eller meget lav arbejdsintensitet.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) den befolkning, der lever under den relative fattigdomsgrænse, dvs. den procentdel af befolkningen, der lever i en husstand, som ikke råder over en indtægt på mindst 60 % af den nationale medianindkomst

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Alle medlemsstater forelægger Kommissionen et operationelt program udarbejdet i tæt samarbejde med de kompetente regionale og lokale myndigheder og andre offentlige instanser såvel som med organisationer, der er berørt eller repræsenterer civilsamfundet, bekæmper fattigdom og fremmer ikke-forskelsbehandling, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) en udpegning af og en begrundelse for udvælgelsen af, hvilke former for materielle afsavn det operationelle program skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver enkelt type behandlet materielt afsavn og de vigtigste karakteristika for og mål med uddelingen af fødevarer og varer og de ledsageforanstaltninger, der gennemføres, under hensyntagen til resultaterne af den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14

(a) en udpegning af, hvilke former for fødevaremæssige og/eller materielle afsavn det operationelle program skal afhjælpe, såvel som en beskrivelse af de vigtigste karakteristika for og mål med uddelingen af sunde, kvalitetsrigtige fødevarer og varer samt af de ledsageforanstaltninger, der gennemføres

 

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) en handlingsplan for udviklingen af lokale og regionale fødevareforsyningskæder til gavn for de socialt dårligst stillede

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab) en handlingsplan for en begrænsning af fødevarespild

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) en beskrivelse af de(n) modsvarende nationale ordning(er) for hver type behandlet materielt afsavn

(b) en beskrivelse af de(n) modsvarende nationale ordning(er) for hver type behandlet fødevaremæssigt og/eller materielt afsavn

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) en beskrivelse af kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

(c) en beskrivelse af kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) kriterierne for udvælgelse af operationer og en beskrivelse af udvælgelsesmekanismerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond

udgår

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g) en beskrivelse af det operationelle programs gennemførelsesbestemmelser, som indeholder udpegning af forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, revisionsmyndigheden og det organ, hvortil betalinger foretages af Kommissionen, samt en beskrivelse af overvågningsproceduren

udgår

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h) en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes for at inddrage kompetente regionale, lokale og andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af det operationelle program

(h) en beskrivelse af deltagelsen af de kompetente regionale og lokale myndigheder, deres repræsentative organisationer og andre offentlige instanser og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, i udarbejdelsen af det operationelle program

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j – underpunkt ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) en tabel med angivelse for hele programmeringsperioden af den samlede støttebevilling fra det operationelle program for hver type behandlet materielt afsavn samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.

(ii) en tabel med angivelse for hele programmeringsperioden af den samlede støttebevilling fra det operationelle program for hver type behandlet fødevaremæssigt og/eller materielt afsavn samt de tilhørende ledsageforanstaltninger.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra e), og som direkte uddeler fødevarer eller varer, gennemfører selv aktiviteter, som supplerer den materielle bistand, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra ba), og som direkte uddeler fødevarer eller dem der uddeler fødevarer og/eller varer, gennemfører selv aktiviteter, som supplerer den materielle bistand, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

 

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

2. Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale og lokale myndigheder, deres repræsentative organisationer, andre offentlige instanser, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaten udarbejder deres udkast til det operationelle program i henhold til den model, som er anført i bilag I.

udgår

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen mellem det operationelle program og denne forordning og dets bidrag til fondens mål under hensyntagen til den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14.

1. Kommissionen vurderer under hensyntagen til de udvælgelseskriterier, medlemsstaterne har accepteret, sammenhængen mellem det operationelle program og denne forordning og dets bidrag til fondens mål.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest tre måneder efter forelæggelsen af det operationelle program. Medlemsstaten forelægger Kommissionen alle nødvendige supplerende oplysninger og, hvor det er relevant, ændrer det foreslåede operationelle program.

2. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest to måneder efter forelæggelsen af det operationelle program. Medlemsstaten forelægger Kommissionen alle nødvendige supplerende oplysninger og, hvor det er relevant, ændrer det foreslåede operationelle program.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt, det operationelle program senest seks måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt det, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen i overensstemmelse med stk. 2 er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis, dog tidligst fra den 1. januar 2014.

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt, det operationelle program senest tre måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt det, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen i overensstemmelse med stk. 2 er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis, dog tidligst fra den 1. januar 2014.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer oplysningerne i henhold til stk. 1 under hensyntagen til den begrundelse, som medlemsstaten forelægger. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger, og medlemsstaten skal give Kommissionen alle nødvendige yderligere oplysninger.

2. Kommissionen vurderer oplysningerne i henhold til stk. 1 under hensyntagen til den begrundelse, som medlemsstaten forelægger. Kommissionen kan inden for en frist på to måneder fremsætte bemærkninger, og medlemsstaten skal give Kommissionen alle nødvendige yderligere oplysninger.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt anmodningen om ændring af det operationelle program senest fem måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt den, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis.

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt anmodningen om ændring af det operationelle program senest tre måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt den, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen etablerer en EU-platform med henblik på at lette erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning og netværksarbejde samt formidling af relevante resultater på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.

Kommissionen etablerer en EU-platform med henblik på at lette udveksling af erfaringer og ekspertise, kapacitetsopbygning og netværksarbejde, udbredelse af distributionsnettet til hele Unionens område og især de områder i hver enkelt medlemsstat, der lider mest under fattigdom og udstødelse, udvikling af tværnationale og grænseoverskridende aktiviteter, samt formidling af relevante og innovative resultater inden for uddeling af fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede personer. Kommissionen skal inden for denne platform integrere og skabe forbindelse mellem de organisationer, der repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, samt partner- og modtagerorganisationerne i hver medlemsstat. Den opretter og forvalter et offentligt websted specielt tilegnet denne platform. Dette websted skal bl.a. indeholde en præsentation af de forskellige partnerorganisationer, deres aktiviteter og hvor de opererer i hele Europa, herunder i regionerne i den yderste periferi. Det indeholder også alle dokumenter og oplysninger, der er relevante for driften af platformen og dens arbejde.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, om gennemførelsen af fondens støtte.

Desuden hører Kommissionen mindst en gang om året de organisationer, som repræsenterer partnerorganisationerne på EU-plan, og de vigtigste partnerorganisationer på medlemsstatsplan om gennemførelsen og brugervenligheden af fondens støtte. Den opregner forløbet og resultaterne af denne høring på platformens webside.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.

udgår

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport betragtes som tilfredsstillende, hvis den indeholder alle de oplysninger, som kræves i henhold til den i stk. 2 omhandlede model og de fælles indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat, hvis rapporten ikke er tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden den anførte frist ikke har fremsendt denne oplysning, betragtes rapporten som tilfredsstillende.

udgår

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder den endelige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager.

udgår

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen behandler den endelige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest fem måneder efter modtagelsen af den endelige gennemførelsesrapport.

Kommissionen behandler den endelige gennemførelsesrapport og underretter medlemsstaten om sine bemærkninger senest tre måneder efter modtagelsen af den endelige gennemførelsesrapport.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og listen over fælles indikatorer samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

6. Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program. Forvaltningsmyndigheden underretter inden for tre måneder Kommissionen om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

7. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør et resumé af indholdet af alle årlige og endelige gennemførelsesrapporter.

udgår

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne, herunder oplysninger vedrørende fælles indikatorer i henhold til artikel 11.

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

udgår

Evaluering i programmeringsperioden

 

1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.

 

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager denne metodologi ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

 

3. Kommissionen kan på eget initiativ foretage evalueringer af operationelle programmer.

 

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af programmernes effektivitet og letheden ved forvaltningen af dem, for så vidt angår de begrænsninger, der gør sig gældende ved gennemførelsen af de opstillede mål og de opnåede resultater, de finansielle behov, der er indberettet af partner- og modtagerorganisationer i forbindelse med uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, samt af fondens merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være rettet mod de socialt dårligst stillede personer, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten fra fonden synliggøres.

1. Kommissionen og medlemsstaterne drager omsorg for at udbrede information om etableringen af fonden og reglerne for anvendelse og foretager fremstød for de foranstaltninger, som støttes af fonden, især via platformen eller ved at oprette informationsskranker på lokalt og regionalt niveau. Informationerne skal være rettet mod de socialt dårligst stillede personer, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på EU’s rolle, sikre, at støtten fra fonden synliggøres og fremhæve de endelige støttemodtagere og de frivillige i partner- og modtagerorganisationerne.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal mindst indeholde informationer om støttemodtagerens navn, adresse og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.

Den kompetente myndighed skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Listen over operationer ajourføres mindst hver tolvte måned.

Listen over operationer ajourføres mindst hver sjette måned.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.

Under gennemførelsen af en operation opsætter støttemodtagerorganisationerne og partnerorganisationerne enten et EU-flag eller en plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3), herunder med omtale af den finansielle støtte fra Unionen.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne og partnerorganisationerne anerkender i alle deres informations- og kommunikationsforanstaltninger fondens støtte til operationen ved at vise EU-symbolet og henvise til EU og fonden.

4. Støttemodtagerne og partnerorganisationerne anerkender i deres informations- og kommunikationsforanstaltninger, som har forbindelse til en aktion finansieret af Unionen, fondens støtte til operationen ved at vise EU-symbolet og henvise til EU og fonden.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

5. Den kompetente myndighed underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner og klistermærker med EU-flaget, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.

6. Den kompetente myndighed, støttemodtagerne og partnerorganisationerne er forpligtet til at overholde bestemmelserne om databeskyttelse og direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program må højst udgøre 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

1. Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program må ikke overstige

 

a) 85 % af de samlede udgifter

 

b) 95 % af de samlede udgifter i tilfælde af støtte i medlemsstater, der er støtteberettigede under den finansielle stabilitetsmekanisme (EFSF), den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) eller Samhørighedsfonden.

 

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Udgifter er berettiget til støtte fra det operationelle program, hvis de er afholdt og betalt af en støttemodtager mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2022.

1. Udgifter er berettiget til støtte fra det operationelle program, hvis de er afholdt og betalt af en støttemodtager mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2023.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra det operationelle program, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under det operationelle program er forelagt af støttemodtageren for forvaltningsmyndigheden, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget af støttemodtageren.

2. Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra det operationelle program, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under det operationelle program er forelagt af støttemodtageren for den kompetente myndighed, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget af støttemodtageren.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fødevarer og varer til hjemløse eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer og må ikke svække medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet i henhold til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer og må ikke svække medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet i henhold til denne forordnings artikel 18, og tilgår som supplement til fondens budget.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til de socialt dårligst stillede personer.

4. Hvis de endelige støttemodtagere afkræves en pris, må beløbet ikke overstige 10 % af markedsprisen.

 

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige støttemodtagere

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

(b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige støttemodtagere og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte yder materiel bistand til de socialt dårligst stillede personer som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte eller indirekte yder fødevaremæssig og/eller materiel bistand til de endelige støttemodtagere som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forvaltnings- og kontrolsystemer skal omfatte:

udgår

a) en beskrivelse af de funktioner, der udføres af de enkelte forvaltnings- og kontrolorganer, og fordeling af funktionerne inden for hvert organ

 

b) overholdelse af princippet om adskillelse af funktioner mellem og inden for sådanne organer

 

c) procedurer til sikring af, at de udgifter, der anmeldes, er korrekte og formelt rigtige

 

d) edb-systemer til regnskabsføring, oplagring og overførsel af finansielle data og data om indikatorer med henblik på overvågning og rapportering

 

e) rapporterings- og overvågningssystemer, når det ansvarlige organ uddelegerer udførelse af opgaver til et andet organ

 

f) ordninger for revision af forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion

 

g) systemer og procedurer til sikring af et passende revisionsspor

 

h) forebyggelse, afsløring og korrigering af uregelmæssigheder, herunder svig, og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle renter.

 

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26a

 

Medlemsstaterne foretager administrative og fysiske kontroller for at sikre, at de operationelle programmer gennemføres i henhold til de gældende regler, og fastsætter, hvilke sanktioner der finder anvendelse i tilfælde af uregelmæssigheder.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Medlemsstaternes ansvarsområder

 

1. Medlemsstaterne opfylder deres forvaltnings-, kontrol- og revisionsforpligtelser og påtager sig det deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne om delt forvaltning i finansforordningen og denne forordning. I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning har medlemsstaterne ansvaret for forvaltningen og kontrollen af de operationelle programmer.

 

2.

 

Medlemsstaterne forebygger, afslører og korrigerer uregelmæssigheder og inddriver uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle morarenter. De giver Kommissionen meddelelse om sådanne uregelmæssigheder og holder den underrettet om udviklingen med hensyn til administrative og retlige skridt i den forbindelse.

 

Når beløb, der er udbetalt uretmæssigt til en støttemodtager, ikke kan inddrives, og det ikke kan tilskrives fejl eller forsømmelse fra en medlemsstats side, er medlemsstaten ansvarlig for, at de pågældende beløb tilbagebetales til Den Europæiske Unions almindelige budget.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 vedrørende nærmere bestemmelser om de medlemsstatsforpligtelser, der er fastsat i dette stykke.

 

3. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører en procedure for uafhængig undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende udvælgelsen og gennemførelsen af operationer, der medfinansieres af fonden. Medlemsstaterne indberetter resultaterne af sådanne undersøgelser til Kommissionen efter anmodning.

 

4. Al officiel udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregår ved brug af et elektronisk dataudvekslingssystem, som er oprettet i overensstemmelse med vilkår og betingelser, som Kommissionen har fastlagt ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 3.

 

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Udpegning og organisering af forvaltnings- og kontrolorganer

 

1. Medlemsstaten udpeger en national offentlig myndighed eller et tilsvarende organ til forvaltningsmyndighed.

 

2. Medlemsstaten udpeger en national offentlig myndighed eller et tilsvarende organ til attesteringsmyndighed, jf. dog stk. 3.

 

3. Medlemsstaten kan udpege en forvaltningsmyndighed, som også udfører attesteringsmyndighedens funktioner.

 

4. Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed.

 

5. Forudsat at princippet om adskillelse af funktionerne er overholdt, kan forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, og revisionsmyndigheden være en del af samme offentlige myndighed eller organ.

 

6. Medlemsstaten kan udpege et eller flere bemyndigede organer til at udføre nogle af forvaltningsmyndighedens eller attesteringsmyndighedens opgaver under denne myndigheds ansvar. De relevante ordninger mellem forvaltningsmyndigheden eller attesteringsmyndigheden og de bemyndigede organer registreres formelt og skriftligt.

 

7. Medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden kan overdrage forvaltningen af en del af det operationelle program til et bemyndiget organ ved en skriftlig aftale mellem det bemyndigede organ og medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden. Det bemyndigede organ giver garantier for sin solvens og sin kompetence på det pågældende område samt med hensyn til administrativ og finansiel forvaltning.

 

8. Medlemsstaten fastsætter skriftligt bestemmelser om sine forbindelser med forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden og revisionsmyndigheden, de indbyrdes forbindelser mellem disse myndigheder og forbindelserne mellem disse myndigheder og Kommissionen.

 

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

udgår

Procedure for udpegning af forvaltnings- og attesteringsmyndigheder

 

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om datoen og formen for udpegning af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, senest seks måneder efter vedtagelsen af afgørelsen om godkendelse af det operationelle program.

 

2. Udpegningen omhandlet i stk. 1 skal være baseret på en rapport og en udtalelse fra et uafhængigt revisionsorgan, der vurderer forvaltnings- og kontrolsystemet, herunder den rolle, de bemyndigede organer har i den forbindelse, og dets overensstemmelse med artikel 26, 27, 29 og 30 i henhold til de kriterier vedrørende interne forhold, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, som Kommissionen fastlægger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59.

 

3. Det uafhængige revisionsorgan udfører sit arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder.

 

4. Medlemsstater kan beslutte, at en forvaltningsmyndighed eller en attesteringsmyndighed, som er blevet udpeget i forbindelse med et operationelt program, som medfinansieres af ESF, jf. forordning (EU) nr. [CPR], betragtes som udpeget med henblik på denne forordning.

 

Kommissionen kan inden to måneder efter modtagelsen af den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, anmode om rapporten og udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan og beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemet.

 

Kommissionen kan fremsætte bemærkninger inden to måneder efter modtagelsen af disse dokumenter.

 

5. Medlemsstaten superviserer det udpegede organ og trækker udpegningen tilbage ved en formel afgørelse, hvis et eller flere af de kriterier, der er omhandlet i stk. 2, ikke længere er opfyldt, medmindre organet træffer de fornødne korrigerende foranstaltninger inden for en undersøgelsesperiode, der fastlægges af medlemsstaten på grundlag af problemets omfang. Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om fastsættelse af en undersøgelsesperiode for et udpeget organ og om en eventuel afgørelse om tilbagetrækning.

 

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

udgår

Samarbejde med revisionsmyndigheder

 

1. Kommissionen samarbejder med revisionsmyndighederne med henblik på at samordne deres respektive revisionsplaner og -metoder og udveksler omgående resultaterne af de revisioner, der er foretaget af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

 

2. Kommissionen og revisionsmyndigheden mødes regelmæssigt og mindst én gang om året, medmindre andet er aftalt, for at gennemgå den årlige kontrolrapport, revisionsudtalelsen og revisionsstrategien og for at udveksle synspunkter om spørgsmål vedrørende forbedring af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

 

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen refunderer som mellemliggende betalinger 90 % af det beløb, der fremkommer ved at anvende medfinansieringssatsen, der er fastsat i afgørelsen om godkendelse af det operationelle program, svarende til de støtteberettigede offentlige udgifter inkluderet i betalingsanmodningen. Den fastsætter den årlige saldo i overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

1. Kommissionen refunderer som mellemliggende betalinger 100 % af det beløb, der fremkommer ved at anvende medfinansieringssatsen, der er fastsat i afgørelsen om godkendelse af det operationelle program, svarende til de støtteberettigede offentlige udgifter inkluderet i betalingsanmodningen. Den fastsætter den årlige saldo i overensstemmelse med artikel 47, stk. 2.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at støttemodtagerne i forbindelse med tilskud til partnerorganisationer modtager en pengestrøm, der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt gennemførelse af operationerne.

1. Den kompetente myndighed sikrer, at støttemodtagerne i forbindelse med tilskud til partnerorganisationer modtager en pengestrøm, der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt gennemførelse af operationerne.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Attesteringsmyndigheden sender regelmæssigt en anmodning om mellemliggende betaling, som dækker beløb opført på dens regnskab som offentlig støtte, der er udbetalt til støttemodtagerne i det regnskabsår, der slutter den 30. juni.

1. Den kompetente myndighed sender regelmæssigt en anmodning om mellemliggende betaling, som dækker beløb opført på dens regnskab som offentlig støtte, der er udbetalt til støttemodtagerne i det regnskabsår, der slutter den 30. juni.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden fremlægger den endelige anmodning om mellemliggende betaling senest den 31. juli efter afslutningen af det foregående regnskabsår og under alle omstændigheder inden den første mellemliggende betalingsanmodning for det næste regnskabsår.

2. Den kompetente myndighed fremlægger den endelige anmodning om mellemliggende betaling senest den 31. juli efter afslutningen af det foregående regnskabsår og under alle omstændigheder inden den første mellemliggende betalingsanmodning for det næste regnskabsår.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den første anmodning om mellemliggende betaling kan ikke fremlægges inden Kommissionen får meddelelse om udpegning af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1.

3. Den første anmodning om mellemliggende betaling kan ikke fremlægges inden Kommissionen får meddelelse om udpegning af de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 43

udgår

Afbrydelse af betalingsfrister

 

1. Betalingsfristen for en mellemliggende betalingsanmodning kan afbrydes af den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede som omhandlet i finansforordningen i en periode på højst ni måneder, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 

(a) Ifølge oplysningerne fra et nationalt revisionsorgan eller et EU-revisionsorgan er der begrundet mistanke om, at der er alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet.

 

(b) Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede skal foretage supplerende verificering som følge af oplysninger, han modtager, og hvorved han bliver opmærksom på, at der til udgifterne i en betalingsanmodning knytter sig en uregelmæssighed med alvorlige finansielle konsekvenser.

 

(c) Et af de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 45, stk. 1, er ikke forelagt.

 

2. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede kan lade afbrydelsen omfatte kun den del af udgifterne, som er omfattet af den betalingsanmodning, der er berørt af de i stk. 1 omhandlede elementer. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede underretter straks medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden om årsagen til afbrydelsen og beder dem rette op på situationen. Afbrydelsen bringes til ophør af den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, så snart de fornødne foranstaltninger er truffet.

 

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 44

udgår

Suspension af betalinger

 

1. Alle eller en del af de mellemliggende betalinger kan suspenderes af Kommissionen, når:

 

(a) der er en alvorlig mangel ved forvaltnings- og kontrolsystemet for det operationelle program, og der ikke er truffet korrigerende foranstaltninger herfor

 

(b) udgifterne i en udgiftsoversigt er behæftet med en uregelmæssighed med alvorlige finansielle konsekvenser, der ikke er korrigeret

 

(c) medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på den situation, der gav anledning til en afbrydelse i henhold til artikel 43

 

(d) der er en alvorlig mangel i kvaliteten og pålideligheden af overvågningssystemet eller i dataene om indikatorer.

 

2. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte at suspendere alle eller en del af de mellemliggende betalinger efter at have givet medlemsstaten mulighed for at fremsætte bemærkninger.

 

3. Kommissionen bringer suspensionen af alle eller en del af de mellemliggende betalinger til ophør, når medlemsstaten har truffet de nødvendige foranstaltninger, som gør det muligt at ophæve suspensionen.

 

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskab som beløb, støttemodtagerne har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og den modsvarende offentlige støtte, som er betalt til støttemodtagerne

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i den kompetente myndigheds regnskab som beløb, støttemodtagerne har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og den modsvarende offentlige støtte, som er betalt til støttemodtagerne

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden kan i regnskabet fastlægge en reserve,der ikke må overstige 5 % af de samlede udgifter i de betalingsanmodninger, der er indgivet for et givent regnskabsår, hvor vurderingen af lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne er genstand for en igangværende procedure med revisionsmyndigheden.

Det pågældende beløb medregnes ikke i det samlede beløb for støtteberettigede udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). Disse beløb medregnes endeligt i eller udelades endeligt fra årsregnskabet for det følgende år.

2. Den kompetente myndighed kan i regnskabet fastlægge en reserve,der ikke må overstige 5 % af de samlede udgifter i de betalingsanmodninger, der er indgivet for et givent regnskabsår, hvor vurderingen af lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne er genstand for en igangværende procedure med revisionsmyndigheden.

Det pågældende beløb medregnes ikke i det samlede beløb for støtteberettigede udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). Disse beløb medregnes endeligt i eller udelades endeligt fra årsregnskabet for det følgende år.

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 48

udgår

Adgang til bilag

 

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på tre år. Denne periode på tre år løber fra den 31. december i det år, hvor Kommissionens afgørelse om godkendelse af regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, eller senest fra datoen for betaling af den endelige saldo.

 

Denne periode på tre år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

 

2. Bilagene opbevares enten i de originale udgaver eller i udgaver, der er attesteret som værende i overensstemmelse med de originale udgaver, eller på almindeligt anerkendte datamedier, herunder elektroniske udgaver af originaldokumenter eller dokumenter, der kun findes i elektronisk udgave.

 

3. Alle bilagene skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, eller de formål, hvortil de senere behandles.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 med henblik på at fastsætte, hvilke datamedier der kan betragtes som almindeligt anerkendte.

 

5. Proceduren til attestering af, at dokumenter på almindeligt anerkendte datamedier stemmer overens med de originale udgaver, fastlægges af de nationale myndigheder og skal sikre, at de udgaver, der opbevares, opfylder nationale lovkrav og kan anvendes til revisionsformål.

 

6. Hvis dokumenter kun foreligger i elektronisk udgave, skal de anvendte edb-systemer opfylde anerkendte sikkerhedsstandarder, som sikrer, at de dokumenter, der opbevares, opfylder nationale lovkrav og kan anvendes til revisionsformål.

 

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaten foretager de finansielle korrektioner, der er nødvendige i forbindelse med enkeltstående eller systembetingede uregelmæssigheder, som afsløres i forbindelse med aktiviteter eller det operationelle program. Finansielle korrektioner består i helt eller delvis at annullere det offentlige bidrag til en operation eller et operationelt program. Medlemsstaten tager hensyn til uregelmæssighedernes art og betydning og det økonomiske tab for fonden og foretager en forholdsmæssig korrektion. De finansielle korrektioner registreres i årsregnskabet af forvaltningsmyndigheden for det regnskabsår, i hvilket annulleringen besluttes.

udgår

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De fondsbidrag, der annulleres i henhold til stk. 2, kan genanvendes af medlemsstaten inden for det pågældende operationelle program, jf. dog stk. 4.

udgår

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Et bidrag, som er annulleret i henhold til stk. 2, kan ikke genanvendes til nogen af de operationer, som var genstand for korrektionen, eller, hvis der foretages en finansiel korrektion i forbindelse med en systembetinget uregelmæssighed, til nogen af de operationer, der er berørt af den systembetingede uregelmæssighed.

udgår

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En finansiel korrektion foretaget af Kommissionen berører ikke medlemsstatens forpligtelse til at foretage inddrivelser i henhold til denne artikel.

udgår

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 51

udgår

Kommissionens finansielle korrektioner

 

1. Kommissionen foretager ved en gennemførelsesretsakt finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af EU-bidraget til et operationelt program og foretage inddrivelse fra medlemsstaten for at udelukke udgifter, som overtræder gældende EU-ret og national ret, fra EU-finansiering, idet dette også omfatter mangler ved medlemsstaterne forvaltnings- og kontrolsystemer, der er konstateret af Kommissionen eller Den Europæiske Revisionsret.

 

2. En overtrædelse af gældende EU-ret eller national ret medfører kun en finansiel korrektion, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

(a) Overtrædelsen har eller kunne have påvirket forvaltningsmyndighedens valg af en operation til at modtage støtte fra fonden

 

(b) Overtrædelsen har eller kunne have påvirket størrelsen af de udgifter, som er anmeldt med henblik på refusion fra EU-budgettet.

 

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 53

udgår

Procedure for Kommissionens finansielle korrektioner

 

1. Inden Kommissionen træffer afgørelse om finansiel korrektion, indleder den proceduren ved at meddele medlemsstaten de foreløbige konklusioner af sin undersøgelse og anmode den om at fremsætte sine bemærkninger inden to måneder.

 

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel korrektion på grundlag af en ekstrapolation eller til en fast takst, skal medlemsstaten have mulighed for via en gennemgang af de pågældende dokumenter at påvise, at uregelmæssighedens faktiske omfang er mindre end det, der fremgår af Kommissionens vurdering. Efter aftale med Kommissionen kan medlemsstaten begrænse omfanget af denne gennemgang til en passende andel eller stikprøve af de pågældende dokumenter. Medmindre det drejer sig om behørigt begrundede tilfælde, må den tid, der anvendes til denne gennemgang, ikke overstige en yderligere periode på to måneder efter den i stk. 1 nævnte periode på to måneder.

 

3. Kommissionen tager hensyn til alle beviser, som medlemsstaten forelægger inden for fristerne i stk. 1 og 2.

 

4. Hvis medlemsstaten ikke godtager Kommissionens foreløbige konklusioner, indbyder Kommissionen medlemsstaten til en høring for at sikre, at alle relevante oplysninger og bemærkninger foreligger som grundlag for Kommissionens konklusioner om anvendelsen af den finansielle korrektion.

 

5. For at anvende finansielle korrektioner træffer Kommissionen en afgørelse i form af gennemførelsesretsakter senest seks måneder efter høringsdatoen eller efter datoen for modtagelse af supplerende oplysninger, når medlemsstaten indvilliger i at fremlægge sådanne yderligere oplysninger efter høringen. Kommissionen tager hensyn til alle de oplysninger og bemærkninger, der er fremkommet under proceduren. Hvis der ikke finder nogen høring sted, begynder fristen på seks måneder to måneder efter modtagelsen af Kommissionens indbydelse til høringen.

 

6. Hvis Kommissionen eller Den Europæiske Revisionsret konstaterer uregelmæssigheder, der påvirker det årsregnskab, Kommissionen har fået tilsendt, skal den deraf følgende finansielle korrektion reducere støtten fra fonden til det operationelle program.

 

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 54

udgår

Tilbagebetaling til EU-budgettet – inddrivelser

 

1. Enhver skyldig tilbagebetaling til Den Europæiske Unions almindelige budget foretages før den forfaldsdato, der er anført i indtægtsordren, som er udstedt i henhold til finansforordningens artikel 77. Forfaldsdatoen er den sidste dag i den anden måned efter indtægtsordrens udstedelse.

 

2. Enhver forsinkelse i tilbagebetalingen giver anledning til morarenter fra forfaldsdatoen indtil datoen for den faktiske betaling. Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender i sine vigtigste refinansieringstransaktioner den første arbejdsdag i den måned, hvor beløbet forfalder til betaling, forhøjet med 1 1/2 procentpoint.

 

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 56

udgår

Bestemmelser om frigørelse

 

1. Kommissionen frigør enhver del af det beløb, der er beregnet i henhold til andet afsnit, i forbindelse med et operationelt program, og som ikke er blevet anvendt til betaling af forfinansiering, mellemliggende betalinger og den årlige saldo, senest den 31. december i det andet finansår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under det operationelle program, eller for hvilken der ikke i overensstemmelse med artikel 42 er fremlagt en betalingsanmodning udfærdiget i overensstemmelse med artikel 38.

 

Med henblik på frigørelsen beregner Kommissionen beløbet ved at tilføje en sjettedel af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2014 til hver af budgetforpligtelserne for 2015-2020.

 

2. Uanset stk. 1, første afsnit, finder fristen for frigørelse ikke anvendelse på den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2014.

 

3. Hvis den første årlige budgetforpligtelse vedrører det samlede årlige bidrag for 2015, finder fristen for frigørelse, uanset stk. 1, ikke anvendelse på den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2015. I sådanne tilfælde beregner Kommissionen beløbet i stk. 1, første afsnit, ved at tilføje en femtedel af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2015 til hver af budgetforpligtelserne for 2016-2020.

 

4. Den del af forpligtelserne, som stadig ikke er indgået den 31. december 2022, frigøres, hvis nogen af de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 47, stk. 2, ikke er forelagt for Kommissionen senest den 30. september 2023.

 

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57

udgår

Undtagelse fra frigørelsen

 

1. Det beløb, frigørelsen berører, nedsættes med de beløb, som det ansvarlige organ ikke har været i stand til at anmelde til Kommissionen på grund af:

 

(a) operationer, der er suspenderet af en retlig procedure eller en administrativ klage med opsættende virkning, eller

 

(b) force majeure, der i væsentlig grad berører gennemførelsen af hele eller en del af det operationelle program. De nationale myndigheder, som påberåber sig force majeure, skal påvise dens direkte konsekvenser for gennemførelsen af hele eller en del af det operationelle program

 

(c) Der kan anmodes om nedsættelse én gang, hvis suspensionen eller force majeure-forholdet har varet indtil et år, eller flere gange svarende til varigheden af force majeure-forholdet eller antallet af år mellem datoen for den retlige eller administrative beslutning om at suspendere gennemførelsen af operationen og datoen for den endelige retlige eller administrative beslutning.

 

2. Senest den 31. januar sender medlemsstaten Kommissionen oplysninger om de undtagelser, der er omhandlet i stk. 1, for det beløb, der anmeldes ved udgangen af foregående år.

 

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 58

udgår

Procedure for frigørelse

 

1. Kommissionen underretter medlemsstaten og forvaltningsyndigheden i god tid, når der er risiko for frigørelse i overensstemmelse med artikel 56.

 

2. På grundlag af de oplysninger, Kommissionen har pr. 31. januar, underretter den medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden om frigørelsesbeløbet på grundlag af de oplysninger, som den er i besiddelse af.

 

3. Medlemsstaten har to måneder til at godkende frigørelsesbeløbet eller fremsætte sine bemærkninger.

 

4. Senest den 30. juni forelægger medlemsstaten Kommissionen en revideret finansieringsplan, der afspejler det nedsatte støttebeløb til det operationelle program for det pågældende finansår. Hvis en sådan forelæggelse ikke finder sted, reviderer Kommissionen finansieringsplanen ved at reducere bidraget fra fonden for det pågældende finansår.

 

5. Kommissionen ændrer ved hjælp af en gennemførelsesretsakt afgørelsen om godkendelse af det operationelle program senest den 30. september.

 

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den delegerede retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Den delegerede retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 4 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 60 a

 

Overgangsbestemmelser

 

Kommissionen træffer de nødvendige finansielle og lovgivningsmæssige bestemmelser, om nødvendigt ved en omfordeling af budgettet, fremrykning af forfinansieringen eller ved at forlænge forordning (EU) nr. 121/2012, for at sikre, at EU's program for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer kan videreføres mellem 2013 og 2014 i tilfælde af, at gennemførelsen af denne forordning forsinkes.

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Bilag 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

PROCEDURE

Titel

Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede

Referencer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

19.11.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Younous Omarjee

27.11.2012

Behandling i udvalg

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Dato for vedtagelse

19.3.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

5

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (28.3.2013)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Ordfører for udtalelse: Marc Tarabella

KORT BEGRUNDELSE

I. Sammendrag af Kommissionens forslag

Den Europæiske Union har som led sin Europa 2020-strategi sat sig det mål at mindske antallet af personer, som lever i eller risikerer fattigdom eller social udstødelse, med mindst 20 millioner inden 2020. I 2010 var næsten en fjerdedel af europæerne (116 millioner) truet af fattigdom eller social udstødelse. Som Kommissionen ganske rigtigt minder om, forværres denne situation hver eneste dag og berører i alle EU-landene flere og flere befolkningsgrupper og nye samfundsgrupper såsom fattige arbejdstagere og pensionister med en lav indkomst. En del af denne befolkningsgruppe, dvs. 43 millioner mennesker, lider store materielle afsavn og finder det umuligt at opfylde de mest elementære overlevelsesbehov, da de ikke kan få adgang til fødevarer af passende kvantitet og kvalitet. De mest udsatte blandt disse befinder sig endvidere så langt væk fra arbejdsmarkedet, at de ikke kan drage fordel af ESF's foranstaltninger vedrørende social inklusion.

Kommissionen foreslår en europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede som erstatning for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, som visse medlemsstater har sat spørgsmålstegn ved, fordi de mener, at denne problemstilling er et socialt problem, der hører medlemsstaternes eneansvar. Denne nye fond, som bør fungere efter reglerne for strukturfondene, er rettet mod afhjælpning af fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn. Den yder støtte til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug samt ledsageforanstaltninger, der tager sigte på social inklusion. Fonden er knyttet til EU-politikkerne for økonomisk, social og territorial samhørighed, og den finansieres udelukkende af ESF.

II. Kritiske bemærkninger til Kommissionens forslag

1) Midlerne er langt fra tilstrækkelige

a) For perioden 2014 - 2020 er de budgetmidler, Kommissionen foreslår, på 2,5 milliarder. Det svarer til at reducere støtten med 1 milliard i forhold til det, der iværksættes nu med hensyn til fødevarehjælp alene ydet til 20 medlemsstater, der deltager i programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer. De nuværende forhandlinger mellem stats- og regeringscheferne har ført til en forhøjelse af disse midler til 2,1 milliarder. Der skal her mindes om, at der i det nuværende program for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer var afsat 3,5 milliarder for den foregående flerårige periode. På et tidspunkt, hvor situationen forværres, er det særligt chokerende, at midlerne til de socialt dårligst stillede reduceres. Mange borgere forstår det ikke, og det forstærker deres modstand mod EU.

b) Forslaget er begrænset til visse befolkningsgrupper og er derfor i strid med målet med Europa 2020-strategien. Fordelingskriterierne tager kun hensyn til to af de fire indikatorer, der anvendes i Europa 2020-strategien for at imødegå fattigdom og udstødelse, nemlig befolkningsgrupper, der oplever materielle afsavn, og personer, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet. Disse to kriterier udelukker en hel befolkningsgruppe, der enten oplever social udstødelse eller lever i fattigdom og er stærkt udstødelsestruede. Artikel 4 omtaler hovedsageligt hjemløse og børn.

c) Ud over uddeling af fødevarer kan en del af fonden anvendes til at indkøbe elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn (tøj). Fonden kan også støtte aktiviteter med henblik på social inklusion.

Ordføreren mener, at man i betragtning af de utilstrækkelige midler, der tildeles til fødevarer til de socialt dårligst stillede, ikke bør sprede midlerne for meget til andre områder end fødevarer. Den nødvendige sociale inklusion behandles allerede, da medlemsstaterne i deres kommende nationale programmering skal afsætte 20 % af ESF-midlerne hertil.

2) Gennemførelsesbestemmelserne for fonden er meget ufleksible og indviklede

Størstedelen af de foreslåede bestemmelser for fonden er baseret på reglerne for de nuværende strukturfonde og er præget af uforholdsmæssigt tunge administrative procedurer. De beskrevne forvaltningsbestemmelser er ikke i overensstemmelse med formålet med fonden, som kræver fleksibilitet og tilpasning i forbindelse med nødsituationer. Hertil kommer, at det er nødvendigt at forudbetale de beløb, der skal bruges til at gennemføre foranstaltninger, hvilket kan sætte nogle medlemsstater i en vanskelig situation.

En så tung iværksættelse kan efter ordførerens mening føre til ineffektivitet og den paradoksale situation, at midlerne er til stede, men ikke bliver anvendt.

3) 2014 bliver et problematisk overgangsår

I lyset af den komplekse gennemførelse af fonden er det mere end sandsynligt, at den først kan anvendes i efteråret 2014. Det vil være for sent til at opfylde de socialt dårligst stillede personers elementære behov for 2014.

III. Ordførerens forslag

Vedrørende budgettet og principperne:

•   De økonomiske midler skal fastholdes på det nuværende niveau, dvs. 3,5 milliarder euro over syv år

•   Personer, der opfylder de fire EU-indikatorer i Europa 2020-strategien, skal være en støtteberettiget befolkningsgruppe.

•   Fødevarer, der opfylder de socialt dårligst stilledes basale behov, skal prioriteres, og det skal samtidig være op til den enkelte medlemsstat at vælge at yde hjælpen til de mest trængende grupper.

•   EU skal ud fra et ønske om effektivitet lade indsatsen indgå i en global og omfattende strategi for bekæmpelse af fattigdom og udstødelse, som omfatter den enkeltes behov. Det er derfor nødvendigt at mobilisere alle EU-politikkerne og alle de tilgængelige midler: ESF, ELFUL, EFRU osv.

•   Interventionslagrene med varer kan stadig anvendes til uddeling blandt de socialt dårligst stillede. Ordføreren ønsker imidlertid at understrege, at værdien af disse lagre ikke skal fratrækkes de midler, der er bevilget til fonden.

•   Der skal også opfordres til at give fødevaredonationer.

Vedrørende overgangsåret 2014:

•   Der bør foreslås en overgangsløsning. Der kan på grundlag af modellen med programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer stilles EU-finansiering fra forskellige fonde til rådighed for den enkelte medlemsstat, således at denne kan iværksætte sit program.

IV. Der er mulighed for bidrag fra den fælles landbrugspolitik som supplement til fonden - ordførerens forslag

a) Fremme af fødevaredonationer samtidig med en begrænsning af fødevarespildet

Det er efter ordførerens mening nødvendigt at bekæmpe fødevarespildet, som er en veritabel svøbe i Europa. Kommissionen og Parlamentet har (i sin beslutning af 19. januar 2012[1] - betænkning af Caronna) anslået, at fødevarespildet i hele fødevarekæden andrager ca. 190 kg om året pr. europæer.

Derfor foreslår ordføreren at:

•   informere forbrugerne om visse sundhedsrelaterede angivelser, som er et resultat af EU-lovgivningen, og som er anført på landbrugsprodukter og fødevarer, som f.eks. "sidste anvendelsesdato" og "mindst holdbar til", da de giver anledning til stor forvirring hos forbrugerne og et stort fødevarespild

•   revidere EU-lovgivningen om kravene til markedsføring af landbrugsprodukter (navnlig frugt- og grøntsagssektoren) for at fremme udbuddet af usorteret frugt og usorterede grøntsager

•   tillade etablering og udnyttelse af de store distributionskæder på den udtrykkelige betingelse, at de donerer usolgte fødevarer.

b) Mobilisering af midler fra ELFUL

Der findes foranstaltninger, som hører under to prioriterede områder for udvikling af landdistrikterne i reformen, som kan bidrage til at sikre en bedre forsyning til de socialt dårligst stillede:

- Prioritet 3: fremme af organiseringen af fødevarekæden og særlig korte forsyningskæder. Ved at reducere mellemleddene og skabe en social forbindelse giver disse kæder landbrugeren mulighed for at sælge sine produkter korrekt og til en pris, der er overkommelig for forbrugerne. Endvidere kan der investeres i logistiske platforme og i forarbejdning af usolgte varer, som oplagres.

- Prioritet 6: fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling.

c) Anvendelse af den kommende reform af den fælles markedsordning for frugt og grøntsager

De befolkningsgrupper, som fonden er rettet mod, skal have adgang til varierede måltider med en god næringsværdi. Frugt og grøntsager er vigtige produkter i et måltid. De gældende bestemmelser giver mulighed for at uddele disse produkter gratis til velgørende institutioner, stiftelser, der er godkendt af medlemsstaterne, og til offentlige institutioner (hospitaler, skoler, hospicer osv.). Fondens partnerorganisationer skal i højere grad være modtagere heraf.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, har Unionen og medlemsstaterne sat sig som mål, at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020.

(1) Levering af fødevarer og landbrugsprodukter og hjælp til de socialt dårligst stillede personer er tvingende nødvendig, og Unionen og medlemsstaterne har i overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev vedtaget, sat sig som mål at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse inden 2020.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) Antallet af personer, som lider materielle og fødevaremæssige eller endog alvorlige materielle og fødevaremæssige afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I 2010 var næsten en fjerdedel af europæerne (119,6 millioner) truet af fattigdom eller social udstødelse i Unionen, hvilket er næsten 4 millioner flere end i 2009. Ud af de 119,6 millioner personer var 18 millioner næsten dagligt afhængige af fødevarepakker eller gratis måltider fra frivillige hjælpeorganisationer.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel, hjemløshed og materielle afsavn hos børn.

(4) Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden") bør styrke den sociale samhørighed og dermed bidrage til at reducere fattigdommen i Unionen ved, primært gennem fødevareforsyning, at støtte nationale ordninger, som yder ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer med henblik på at afhjælpe fødevaremangel og materielle afsavn, navnlig hos hjemløse og børn.

Begrundelse

Det symbolske beløb, som fonden stiller til rådighed, bør primært være rettet mod fødevarehjælp. Medlemsstaterne bør imidlertid ikke betragte fonden som en mulighed for at reducere budgetterne for deres nationale fattigdomsudryddelses- og genintegreringsprogrammer, der fortsat vil falde inden for medlemsstaternes ansvarsområde.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Fonden kan ikke erstatte de offentlige politikker, som medlemsstaternes regeringer gennemfører for at begrænse behovet for akut fødevarehjælp og udvikle bæredygtige mål og politikker med henblik på fuldstændigt at udrydde hungersnød, fattigdom og social udstødelse.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat udvikle langsigtede, bæredygtige projekter til udryddelse af fattigdom, afsavn og social udstødelse. Dette ansvar kan på ingen måde erstattes eller reduceres ved at anvende ressourcer fra Den Europæiske Fond.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

(6) Disse bestemmelser sikrer endvidere, at de støttede operationer overholder bestemmelserne i gældende EU-ret og national lovgivning, navnlig for så vidt angår sikkerheden af de varer og kvaliteten af de fødevarer, som uddeles til de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestemmelserne bør også sikre fondens overensstemmelse med Unionens social- og miljøpolitikker såsom bekæmpelsen af fødevarespild.

Begrundelse

Fødevarespild er en stor europæisk skandale, som Unionen har besluttet at gøre noget ved. Alle fondens aktører bør integrere værktøjer og mekanismer for at bidrage til at bekæmpe fødevarespild.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle rammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig fordeling af de samlede ressourcer pr. medlemsstat efter en objektiv og gennemsigtig metode, som afspejler forskellene mellem medlemsstaterne for så vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle rammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig fordeling af de samlede ressourcer pr. medlemsstat efter en objektiv og gennemsigtig metode, som afspejler forskellene mellem medlemsstaterne for så vidt angår fattigdom og materielle afsavn, såsom den relative fattigdomsgrænse, og som tager hensyn til de mennesker, der i hver medlemsstat kan betragtes som "mest fattige".

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Adgangen til fødevarer bør være det første afsavn, som medlemsstaterne tager fat på. Programmet bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse dette.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres evalueringer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår medlemsstaternes og støttemodtagernes ansvar.

(13) Borgerne har ret til at vide, hvordan Unionens finansielle midler investeres og med hvilken virkning. For at sikre en bred formidling af oplysninger om fondens resultater og sikre tilgængelighed og gennemsigtighed med hensyn til finansieringsmuligheder bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om information og kommunikation, navnlig for så vidt angår medlemsstaternes og støttemodtagernes ansvar, uden at dette skader støttemodtagernes værdighed.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

(15) Minimumsniveauet for finansiering fra fonden til de operationelle programmer bør være 85 %. Det er endvidere passende, at tage hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer med henblik på at sikre størst mulig anvendelse af fonden.

 

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Ensartede og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af passende kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.

(16) Enkle, ensartede og rimelige regler for støtteberettigelsesperioden, operationerne og fondens udgifter bør finde anvendelse i hele Unionen. Kriterierne for støtteberettigelse bør afspejle den særlige karakter af fondens mål og målgrupper, bl.a. gennem fastsættelse af enkle og passende kriterier for, hvilke operationer og støtteformer der er berettigede til støtte, samt regler og betingelser for refusion.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) En stor del af det arbejde, der varetages i organisationer, der beskæftiger sig med fødevareforsyning til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, foretages af frivillige. Derfor bør proceduren for at ansøge om støtte fra fonden ikke være for kompliceret.

Begrundelse

Selv om det er af afgørende betydning, at der gennemføres en forholdsmæssig kontrol af de europæiske fonde for at sikre, at de anvendes korrekt, er det også meget vigtigt, at de personer, der har behov for hjælp, kan få adgang til de midler, der er til rådighed. Af denne grund må proceduren for at søge om midler fra fonden ikke være for kompliceret.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede og må ikke føre til en svækkelse af medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

(17) [Forslag til] Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) foreskriver, at produkter, der opkøbes ved offentlig intervention, kan stilles til rådighed for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, hvis det er tilladt under det pågældende program. I betragtning af at anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra disse lagre alt efter omstændighederne kan være den økonomiske mest fordelagtige mulighed for at tilvejebringe fødevarer, er det hensigtsmæssigt at åbne mulighed herfor i denne forordning. Beløbene fra transaktioner vedrørende lagrene bør anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede som supplement til fondens midler, uden at anvendelsesomkostningerne fratrækkes de tildelte bevillinger. For at sikre den mest effektive anvendelse af interventionslagrene og produkterne heri bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, litra e), i forordning (EU) nr. [CMO] vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger procedurerne for anvendelse, forarbejdning og salg af produkterne i interventionslagrene med henblik på programmet for de socialt dårligst stillede.

Begrundelse

Interventionslagrene bør, når de eksisterer, tilføjes og ikke fratrækkes de tildelte midler for at sikre partnerorganisationerne forudsigelighed i de tildelte bevillinger.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Anvendelse af interventionslagre og fødevarer, der ellers ville blive smidt ud, udelukker ikke behovet for god udbudsstyring og fornuftig forvaltning af fødevarekæden, idet systematiske strukturelle overskud derved undgås, og det sikres, at europæisk produktion tilpasses efterspørgslen.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b) Med henblik på at opnå bred opbakning i samfundet til de socialt dårligst stillede personer og bekæmpe fødevarespild bør medlemsstaterne fjerne hindringer for virksomheders donation af fødevarer eller elementære forbrugsgoder til fødevarebanker, civilsamfundsorganisationer og andre involverede aktører.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning bør medlemsstaterne via deres forvaltnings- og kontrolsystemer have hovedansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med deres operationelle program.

(19) I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning bør medlemsstaterne via deres forvaltnings- og kontrolsystemer have hovedansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med deres operationelle program under konstant hensyntagen til effektivitet og en nedbringelse af bureaukratiet.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør udpege en forvaltningsmyndighed, en attesteringsmyndighed og en funktionelt uafhængig revisionsmyndighed for deres operationelle program. For at give medlemsstaterne fleksibilitet med hensyn til etablering af kontrolsystemer bør det være muligt at lade attesteringsmyndighedens funktioner blive varetaget af forvaltningsmyndigheden. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udpege bemyndigede organer, der skal udføre visse af forvaltningsmyndighedens eller attesteringsmyndighedens opgaver. Medlemsstaterne bør i så tilfælde præcisere disses respektive ansvarsområder og funktioner.

(21) Medlemsstaterne bør udpege de kompetente myndigheder til sikring af fondens forsvarlige forvaltning for deres operationelle program. Medlemsstaterne bør desuden foretage administrativ og fysisk kontrol og indføre sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder med henblik på at sikre, at de operationelle programmer gennemføres efter de gældende regler.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Forvaltningsmyndigheden har hovedansvaret for en effektiv gennemførelse af fonden, og den varetager i den forbindelse en lang række funktioner vedrørende forvaltning og overvågning af det operationelle program, finansiel forvaltning og kontrol samt projektudvælgelse. Dens ansvarsområder og funktioner bør fastsættes.

udgår

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Attesteringsmyndigheden bør udarbejde betalingsanmodninger og forelægge dem for Kommissionen. Den bør udarbejde årsregnskaberne, attestere, at årsregnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne angivet i regnskaberne er i overensstemmelse med de gældende EU-regler og nationale regler. Dens ansvarsområder og funktioner bør fastsættes.

udgår

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Revisionsmyndigheden bør sikre, at der foretages revision af forvaltnings- og kontrolsystemerne, af et passende udsnit af operationer og af årsregnskaberne. Dens ansvarsområder og funktioner bør fastsættes.

udgår

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Uden at Kommissionens beføjelser vedrørende finanskontrol indskrænkes, bør der sikres samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af denne forordning, og der bør fastsættes kriterier, som gør det muligt for Kommissionen som led i sin strategi for kontrol af nationale systemer at fastlægge, hvilket sikkerhedsniveau den kan opnå hos de nationale revisionsorganer.

udgår

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Kommissionens beføjelser og ansvar med hensyn til at verificere, om forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt, og til at kræve foranstaltninger fra medlemsstaternes side bør fastsættes. Kommissionen bør endvidere have beføjelse til at foretage revisioner, der fokuserer på emner vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning med henblik på at drage konklusioner om fondens resultater.

udgår

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.

(27) EU-budgetforpligtelserne bør indgås årligt. For at sikre effektiv programforvaltning skal der fastlægges fælles, enkle regler for anmodninger om mellemliggende betalinger, betaling af den årlige saldo og den endelige saldo.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, der finansieres af EU-budgettet i et givet finansår, anvendes i overensstemmelse med de gældende regler, bør der opstilles passende rammer for den årlige gennemgang og godkendelse af regnskaberne. I henhold til sådanne rammer bør de udpegede organer for hvert operationelt program forelægge Kommissionen en forvaltningserklæring ledsaget af et attesteret årsregnskab, en årlig oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller og en uafhængig revisionsudtalelse og kontrolrapport.

(32) Med henblik på at sikre, at udgifter, der finansieres af EU-budgettet i et givet finansår, anvendes i overensstemmelse med de gældende regler, bør der opstilles passende og enkle rammer for den årlige gennemgang og godkendelse af regnskaberne. I henhold til sådanne rammer bør de udpegede organer for hvert operationelt program forelægge Kommissionen en forvaltningserklæring ledsaget af et attesteret årsregnskab, en årlig oversigt over de endelige revisionsrapporter og udførte kontroller og en uafhængig revisionsudtalelse og kontrolrapport.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål og målgruppers karakteristika.

(35) Hyppigheden af revisioner af operationer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen af EU-støtten fra fonden. Antallet af revisioner bør nedsættes, hvis de samlede støtteberettigede udgifter til en operation ikke overstiger 100 000 EUR. Det bør dog være muligt at foretage revisioner på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der er bevis for en uregelmæssighed eller svig eller som led i en revisionsstikprøve. For at sikre, at niveauet for Kommissionens revisioner står i et rimeligt forhold til risikoen, bør Kommissionen kunne reducere sin revisionsindsats vedrørende operationelle programmer, hvor der ikke er væsentlige mangler, eller hvor der ikke er tvivl om revisionsmyndighedens pålidelighed. Desuden bør omfanget af revisioner fuldt ud tage hensyn til fondens mål, målgruppers karakteristika og til modtagerorganisationernes frivillige karakter.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder respekt for den menneskelige værdighed og for privatliv og familieliv, ret til beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, ældres rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(41) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder respekt for den menneskelige værdighed og for privatliv og familieliv, ret til beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, ret til social bistand og bolig, ældres rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen bør for at undgå en kraftig nedgang i fødevarehjælpen i tilfælde af forsinkelser i gennemførelsen af nærværende forordning i begyndelsen af 2014 træffe de nødvendige overgangsforanstaltninger for at sikre, at de personer, der modtager fødevarer, ikke rammes af fødevaremangel.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre, at fonden fungerer effektivt.

Ved denne forordning oprettes for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (i det følgende benævnt "fonden"), og fondens mål, anvendelsesområdet for dens støtte, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler fastsættes, og der fastlægges regler, som er nødvendige for at sikre, at fonden fungerer effektivt og enkelt.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, der er fastsat af de nationale kompetente myndigheder i samarbejde med partnerorganisationerne, navnlig de nationale, regionale eller lokale organisationer, som allerede arbejder inden for distribution af fødevarer til de mest udsatte, eller som yder hjælp til hjemløse og personer berørt af fattigdom eller social udelukkelse

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer eller varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) "støttemodtager": et offentligt eller privat organ, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer

(6) "støttemodtager": en almennyttig organisation, et offentligt eller privat organ med undtagelse af kommercielle virksomheder, der har ansvaret for at iværksætte eller for at iværksætte og gennemføre operationer

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne eller varerne og/eller nyder godt af ledsageforanstaltningerne

(7) "endelige modtagere": de socialt dårligst stillede personer, som modtager fødevarerne eller varerne og nyder godt af eventuelle ledsageforanstaltninger

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) "bemyndiget organ": ethvert offentligt eller privat organ, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer

(9) "bemyndiget organ": enhver almennyttig organisation, ethvert offentligt eller privat organ, med undtagelse af kommercielle virksomheder, der handler under en forvaltnings- eller attesteringsmyndigheds ansvar eller udfører opgaver på dennes vegne i forhold til støttemodtagere, som gennemfører operationer

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social og territorial samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen, blandt disse i første omgang fødevareusikkerheden, ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer gennem lokale og regionale fødevareforsyningskæder, der er til gavn for de socialt dårligst stillede personer, og ved at give dem nærende og sunde fødevarer af høj kvalitet med behørig vægt på friske produkter samt sæsonprodukter. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden, og anvendelsen af lokale og regionale fødevareforsyningsnet.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fonden anvendes til at supplere nationale strategier, ikke til at erstatte eller reducere nationale, langsigtede, bæredygtige programmer for fattigdomsudryddelse og social inklusion, der fortsat er medlemsstaternes ansvar.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat udvikle langsigtede, bæredygtige projekter til udryddelse af fattigdom, afsavn og social udstødelse. Dette ansvar kan på ingen måde erstattes eller reduceres ved at anvende ressourcer fra Den Europæiske Fond.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

1. Fonden støtter nationale ordninger, hvor sunde fødevarer uddeles først og herefter elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive ansvar for koordination mellem fonden og Den Europæiske Socialfond og med andre EU-politikker og -instrumenter.

(6) Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive ansvar for koordination mellem fonden og Den Europæiske Socialfond og med andre EU-politikker og -instrumenter, såsom Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne under prioritet 3 (fremme af forvaltningen af fødevarekæden) og prioritet 6 (fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom) i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. XXX/XXXX om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Begrundelse

EU skal ud fra et ønske om effektivitet lade indsatsen indgå i en global og sammenhængende strategi for bekæmpelse af fattigdom og udstødelse, som omfatter den enkeltes behov. Det er derfor nødvendigt at mobilisere alle EU-politikkerne og alle de tilgængelige midler, herunder ELFUL.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering.

(8) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering. De sørger ligeledes for at informere offentligheden om fondens arbejde og om brugen af de disponible bevillinger.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Kommissionen og medlemsstaterne varetager deres respektive funktioner i forbindelse med fonden med henblik på at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering. De skal også sikre, at det er nemt for partnerorganisationer og modtagere at anvende fonden.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.

(10) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, bopæl, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.

Begrundelse

Det bør sikres, at bopælsstedet, især i fjerntliggende landdistrikter, ikke hindrer adgangen til fondens midler.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Operationer, der finansieres af fonden, skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Fonden anvendes kun til at støtte uddelingen af fødevarer og varer, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende forbrugersikkerhed.

(11) Operationer, der finansieres af fonden, skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national lovgivning. Fonden anvendes kun til at støtte uddelingen af fødevarer og varer, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen vedrørende forbrugersikkerhed. For at undgå fødevarespild og fremme uddeling af usolgte og ubrugte fødevarer synes det af hensyn til overholdelsen af udløbsdatoerne vigtigt, at Kommissionen sørger for en præcisering over for distributører og forbrugere vedrørende definitionen af sidste anvendelsesdato og mindst holdbar til som fastsat i EU-lovgivningen, således at det kan undgås, at fødevarer, der set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, stadig er spiselige smides ud.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) De foranstaltninger, der finansieres af fonden, kan ligeledes vedrøre transformationen af visse let fordærvelige landbrugsprodukter til en længere holdbarhed med henblik på at uddele dem til de socialt dårligst stillede og ved samme lejlighed forhindre et fødevarespild. Disse produkter er enten landbrugsprodukter, som producenterne ikke har høstet, eller landbrugsprodukter, som ikke er solgt af distributørerne. De kan ligeledes vedrøre producentgruppers tilbagekøb af frugt og grøntsager gennem deres driftsfonde og således en afsætning i henhold til den aktuelle lovgivning gennem tilrådighedsstillelse fra velgørende organisationer eller fonde, der er godkendt i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og varerne på grundlag af objektive kriterier. Der tages hensyn til klimatiske og miljømæssige forhold i udvælgelseskriterierne for fødevarer og varer, hvor det er relevant, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild.

(12) Medlemsstater og støttemodtagere udvælger fødevarerne og varerne på grundlag af objektive og retfærdige kriterier, som sikrer prioritering af uddeling af fødevarer og elementære goder. Udvælgelseskriterierne for fødevarer prioriterer europæiske produkter. Udvælgelseskriterierne for fødevarer fastlægges med henblik på at bidrage til, at de endelige modtagere får en sund og varieret kost. Der tages hensyn til klimatiske og miljømæssige forhold i udvælgelseskriterierne for fødevarer og varer, hvor det er relevant, navnlig med henblik på reduktion af fødevarespild.

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Kommissionen, medlemsstaterne og partnerorganisationerne bidrager til bekæmpelsen af fødevarespild i hvert led af fødevareforsyningskæden, navnlig gennem foranstaltninger til genanvendelse af fødevarer, der stadig sagtens kan spises, men ikke længere kan sælges. Desuden bør vejledning af modtagerne også bidrage til, at fødevarespild undgås.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Kommissionen sikrer, at momslovgivningen fortolkes ens hele Unionen, således at donationer af fødevarer til partnerorganisationer kan gennemføres uden at straffe de potentielle givere.

Begrundelse

Moms er en skat, som forbrugerne betaler. Når en distributionsvirksomhed beslutter sig for at yde donationer til partnerorganisationer, som sikrer uddeling til de socialt dårligst stillede, skal denne betale moms af en vare, som der ikke betalt moms for. Dette skaber en række vanskeligheder i medlemsstaterne, navnlig hvad angår fortolkningen af EU-lovgivningen inden for moms. Kommissionen skal præcisere loven over for medlemsstaterne, således at den ensartede anvendelse af denne lovgivning fremmes med henblik på at skabe incitament for donationer af fødevarer.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er 2 500 000 000 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag II.

1. De samlede midler, der er til rådighed til fondenes budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er 3 500 000 000 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er fastlagt i bilag II.

Begrundelse

Det budget, Kommissionen har foreslået, betyder en reduktion af støtten med 1 milliard i forhold til det, der iværksættes nu med hensyn til fødevarehjælp alene ydet til 20 medlemsstater, der deltager i programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede. Den finansieringsramme, der er fastsat for programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede på 3,5 milliarder euro over syv år, skal som minimum bevares.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Størrelsen af de disponible midler kan ændres efter anmodning fra Kommissionen som følge af konsekvenserne af den økonomiske situations udvikling for levestandarden.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, under hensyntagen til følgende indikatorer, som er fastlagt af Eurostat:

3.Kommissionen vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, i forordning (EU) nr. … (CPR), jf. dog stk. 4 i nærværende artikel, under hensyntagen til følgende indikatorer, som er fastlagt af Eurostat:

 

-a) andel af befolkningen, som er ramt af fødevarefattigdom

(a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn

(b) andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet.

b) andel af befolkningen, som lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet

 

ba) den relative fattigdomsgrænse, dvs. den procentdel af befolkningen, der lever i en husholdning, med en indkomst på under 60 % af den nationale medianindkomst.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle medlemsstater forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Medlemsstater, der ikke har eksisterende nationale programmer, og som vælger at gennemføre fonden, forelægger et operationelt program for Kommissionen, som dækker perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, og som indeholder følgende:

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) en udpegning af og en begrundelse for udvælgelsen af, hvilke former for materielle afsavn det operationelle program skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver enkelt type behandlet materielt afsavn og de vigtigste karakteristika for og mål med uddelingen af fødevarer og varer og de ledsageforanstaltninger, der gennemføres, under hensyntagen til resultaterne af den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14

a) en udpegning af, hvilke former for materielle afsavn det operationelle program skal afhjælpe, samt en beskrivelse af hver enkelt type behandlet materielt afsavn og de vigtigste karakteristika for og mål med uddelingen af fødevarer og varer og eventuelt de ledsageforanstaltninger, der gennemføres

Begrundelse

Forsyningen med fødevarer og elementære goder skal prioriteres i forhold til andre foranstaltninger, således at de næsten 43 millioner europæere, som ikke kan ernære sig i tilstrækkelig eller passende grad, i det mindste har adgang til det livsvigtige minimum.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) partnerorganisationerne og de kompetente myndigheder

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) en beskrivelse af, hvilke mekanismer der anvendes til at fastlægge kriterierne for udpegning af de socialt dårligst stillede personer, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) kriterierne for udvælgelse af operationer og en beskrivelse af udvælgelsesmekanismerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) kriterierne for udvælgelse af partnerorganisationerne, om nødvendigt opdelt efter behandlet type materielt afsavn

udgår

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) en beskrivelse af mekanismerne til sikring af komplementaritet med Den Europæiske Socialfond

udgår

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j, nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden og fra medfinansiering i overensstemmelse med artikel 18

i) en tabel med angivelse for hvert år, jf. artikel 18, af den bevilling, der påtænkes afsat som bidrag fra fonden

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Partnerorganisationerne, der er omhandlet i litra e), og som direkte uddeler fødevarer eller varer, gennemfører selv aktiviteter, som supplerer den materielle bistand, og som tager sigte på social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, uanset om disse aktiviteter støttes af fonden eller ej.

udgår

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaten udarbejder deres udkast til det operationelle program i henhold til den model, som er anført i bilag I.

udgår

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer sammenhængen mellem det operationelle program og denne forordning og dets bidrag til fondens mål under hensyntagen til den forhåndsevaluering, som gennemføres i henhold til artikel 14.

1. Kommissionen vurderer sammenhængen mellem det operationelle program og denne forordning og dets bidrag til fondens mål.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt anmodningen om ændring af det operationelle program senest fem måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt den, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis.

3. Kommissionen godkender ved en gennemførelsesretsakt anmodningen om ændring af det operationelle program senest tre måneder efter, at medlemsstaten formelt har forelagt den, forudsat at eventuelle bemærkninger fra Kommissionen er blevet taget i betragtning på tilfredsstillende vis.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesrapporter og -indikatorer

Gennemførelsesrapporter

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.

udgår

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den årlige gennemførelsesrapport betragtes som tilfredsstillende, hvis den indeholder alle de oplysninger, som kræves i henhold til den i stk. 2 omhandlede model og de fælles indikatorer. Senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af den årlige gennemførelsesrapport underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat, hvis rapporten ikke er tilfredsstillende. Hvis Kommissionen inden den anførte frist ikke har fremsendt denne oplysning, betragtes rapporten som tilfredsstillende.

udgår

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder den endelige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager.

udgår

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport og listen over fælles indikatorer samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

6. Kommissionen vedtager modellen for den årlige gennemførelsesrapport samt modellen for den endelige gennemførelsesrapport ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program. Forvaltningsmyndigheden underretter inden for tre måneder Kommissionen om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

7. Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til en medlemsstat vedrørende gennemførelsen af det operationelle program.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Forvaltningsmyndigheden offentliggør et resumé af indholdet af alle årlige og endelige gennemførelsesrapporter.

udgår

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen og hver enkelt medlemsstat mødes hvert år fra 2014 til 2022, medmindre andet aftales, for at behandle fremskridt i gennemførelsen af det operationelle program under hensyntagen til den årlige gennemførelsesrapport og Kommissionens bemærkninger i henhold til artikel 11, stk. 7, hvor det er relevant.

1. Kommissionen og hver enkelt medlemsstat mødes om nødvendigt for at behandle fremskridt i gennemførelsen af det operationelle program.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De bilaterale årlige statusmøder ledes af Kommissionen.

udgår

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer en passende opfølgning på eventuelle bemærkninger fra Kommissionen efter mødet.

udgår

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne, herunder oplysninger vedrørende fælles indikatorer i henhold til artikel 11.

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de midler, der er nødvendige for gennemførelsen af evalueringer, og sikrer, at der er indført procedurer til at fremstille og indsamle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringerne.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden kan foretage evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.

1. Den kompetente myndighed kan foretage evalueringer i programmeringsperioden med henblik på at vurdere det operationelle programs effektivitet og virkninger.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden gennemfører en struktureret undersøgelse af de endelige modtagere i 2017 og i 2021 i henhold til den metodologi, som udarbejdes af Kommissionen. Kommissionen vedtager denne metodologi ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan på eget initiativ foretage evalueringer af operationelle programmer.

3. Kommissionen kan på eget initiativ foretage evalueringer af operationelle programmer, når den har beviser for en uregelmæssighed i gennemførelsen.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og holdbarheden af de opnåede resultater og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

På eget initiativ og i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemfører Kommissionen med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af effektiviteten og af, hvor enkelt det er at forvalte programmerne, holdbarheden af de opnåede resultater, partnerorganisationernes overførte behov og med henblik på at måle fondes merværdi. Den efterfølgende evaluering skal være afsluttet den 31. december 2023.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være rettet mod de socialt dårligst stillede personer, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten fra fonden synliggøres.

1. Kommissionen og medlemsstaterne fremlægger information om og fremmer foranstaltninger, som støttes af fonden. Informationerne skal være rettet mod de socialt dårligst stillede personer, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på EU's rolle og sikre, at støtten fra fonden, partnerorganisationerne og deres bidragydere synliggøres.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal mindst indeholde informationer om støttemodtagerens navn, adresse og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.

Den kompetente myndighed skal for at sikre gennemsigtighed i støtten fra fonden føre en liste over operationer, som støttes af fonden, i csv- eller xml-format, som skal være tilgængelig via et websted. Listen skal for hver støttet operation mindst indeholde antallet af støttemodtagere og støttebeløbet fra EU, samt hvilken type materielt afsavn der behandles.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.

Under gennemførelsen af en operation informerer støttemodtagerne og partnerorganisationerne offentligheden om den støtte, der er opnået fra fonden enten ved at opsætte mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3) med omtale af den finansielle støtte fra EU på et sted, som er umiddelbart synligt for offentligheden, på alle steder, hvor der uddeles fødevarer, varer og gennemføres ledsageforanstaltninger, eller ved at opsætte et europæisk flag, undtagen hvis dette ikke kan lade sig gøre på grund af særlige forhold ved distributionen.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De støttemodtagere og partnerorganisationer, som har et websted, giver desuden en kort beskrivelse af operationen og dens mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra EU.

Støttemodtagere og partnerorganisationer skal endvidere give offentligheden adgang til alle oplysninger om de aktiviteter, de udfører, dog ikke oplysninger om de endelige modtageres identitet, idet den finansielle støtte fra EU fremhæves.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

5. Den kompetente myndighed underretter støttemodtagerne om offentliggørelsen af listen over operationer i henhold til stk. 2. Forvaltningsmyndigheden sørger for information og pr-materiale, herunder elektroniske skabeloner, for at hjælpe støttemodtagerne og partnerorganisationerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Forvaltningsmyndigheden og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.

6. Den kompetente myndighed og støttemodtagerne og partnerorganisationerne overholder databeskyttelsesbestemmelserne og bestemmelserne i direktiv 95/46/EF i forbindelse med behandling af personoplysninger i medfør af denne artikel.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Medfinansiering

Finansiering

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert operationelt program må højst udgøre 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

1. Finansieringssatsen for hvert operationelt program skal mindst udgøre 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter og kan udgøre op til 100 %.

 

Fonden anvendes til at supplere nationale strategier, ikke til at erstatte det ansvar, som medlemsstaternes myndigheder har for at udrydde fattigdom og social udstødelse, især ved gennemførelse af langsigtede, bæredygtige programmer, der er rettet mod social genintegrering i stedet for afhjælpning af øjeblikkelig fødevaremangel og materielle behov.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den medfinansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.

2. Kommissionens afgørelse om godkendelse af et operationelt program fastsætter den finansieringssats, som finder anvendelse på det operationelle program, og den maksimale støtte fra fonden.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Foranstaltninger vedrørende teknisk bistand, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen, kan finansieres med en sats på 100 %.

udgår

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Foranstaltninger vedrørende fordeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i landdistrikterne kan finansieres med en sats på 100 %.

Begrundelse

Meget ofte er det netop i landdistrikterne, at mange mennesker lever under fattigdomsgrænsen. En finansieringssats på 100 % vil sandsynligvis gøre det lettere for de lokale myndigheder at nå ud til så mange potentielle støttemodtagere af fonden som muligt.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger og betalinger af den endelige saldo forhøjes med 10 procentpoint over den medfinansieringssats, der finder anvendelse på det operationelle program. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:

1. Medlemsstater med midlertidige budgetproblemer kan efter anmodning opnå en finansieringssats på 100 %. Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger, der vedrører det regnskabsår, hvor medlemsstaten har forelagt sin anmodning, og i efterfølgende regnskabsår, hvor medlemsstaten opfylder en af følgende betingelser:

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra det operationelle program, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under det operationelle program er forelagt af støttemodtageren for forvaltningsmyndigheden, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget af støttemodtageren.

2. Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra det operationelle program, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under det operationelle program er forelagt af støttemodtageren for den kompetente myndighed, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget af støttemodtageren.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fødevarer og varer til hjemløse eller til børn kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Fødevarer og varer til de endelige støttemodtagere kan indkøbes af partnerorganisationerne selv.

Begrundelse

Fonden er rettet mod de socialt dårligst stillede personer, som er en større kategori af personer, der har brug for hjælp. Bl.a. artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3 og 21, stk. 4, henviser udtrykkeligt til de socialt dårligst stillede. Dette ændringsforslag har derfor til formål at skabe større overensstemmelse i denne forordning.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer og må ikke svække medlemsstaternes forpligtelse til medfinansiering af programmet i henhold til denne forordnings artikel 18.

De kan også indkøbes af et offentligt organ og stilles gratis til rådighed for partnerorganisationerne. I dette tilfælde kan fødevarerne tilvejebringes ved anvendelse, forarbejdning eller salg af varer fra interventionslagrene, som stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. [CMO], forudsat at dette er den økonomisk mest fordelagtige mulighed og ikke unødigt forsinker leveringen af fødevarer til partnerorganisationerne. Ethvert beløb fra transaktioner vedrørende disse lagre skal anvendes til fordel for de socialt dårligst stillede personer som supplement til fondens midler, uden at anvendelsesomkostningerne fratrækkes de tildelte bevillinger.

Begrundelse

Interventionslagrene bør, når de eksisterer, tilføjes og ikke fratrækkes de tildelte midler for at sikre partnerorganisationerne forudsigelighed i de tildelte bevillinger.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Den materielle bistand kan ydes i form af værdikuponer, som udelukkende kan anvendes til køb af fødevarer.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den materielle bistand uddeles gratis til de socialt dårligst stillede personer.

4. Den materielle bistand uddeles gratis til de socialt dårligst stillede personer eller til en pris, der ikke overstiger 10 % af markedsprisen, og som ikke overstiger de udgifter, som uddelingen medfører for de pågældende organisationer.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udgifter til indkøb af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn

a) udgifter til indkøb af fødevarer under hensyntagen til fødevarernes kvalitet og sikkerhed og elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige modtagere.

Begrundelse

Fonden er rettet mod de socialt dårligst stillede personer, som er en større kategori af personer, der har brug for hjælp. Bl.a. artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3 og 21, stk. 4, henviser udtrykkeligt til de socialt dårligst stillede. Dette ændringsforslag har derfor til formål at skabe større overensstemmelse i denne forordning.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

b) udgifter til transport af fødevarer eller varer til partnerorganisationernes lagre, hvis det er et offentligt organ, som indkøber fødevarerne eller de elementære forbrugsgoder til personlig brug for de endelige støttemodtagere og stiller disse til rådighed for partnerorganisationer, som en fast takst på 1 % af udgifterne i litra a)

Begrundelse

Fonden er rettet mod de socialt dårligst stillede, som er en større kategori af personer, der har brug for hjælp. Bl.a. artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3 og 21, stk. 4, henviser udtrykkeligt til de socialt dårligst stillede. Dette ændringsforslag har derfor til formål at skabe større overensstemmelse i denne forordning.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) udgifter til de produkter, som flere gange og beviseligt ikke har været det mest økonomiske valg for så vidt angår forholdet mellem kvalitet og pris (og i givet fald holdbarhed) blandt de disponible varer/goder

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) udgifter til aktiviteter med henblik på social inklusion, som gennemføres og anmeldes af de partnerorganisationer, der direkte yder materiel bistand til de socialt dårligst stillede personer som en fast takst på 5 % af udgifterne i litra a)

udgår

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) moms.

Begrundelse

Frygten for at skulle betale moms afskrækker mange donorer fra at give fødevarer og andre artikler til de socialt dårligst stillede. Dette gælder især for små virksomheder og foreninger. Moms bør derfor gøres til en støtteberettiget omkostning.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) moms. Momsbeløb er dog støtteberettigede, når de ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning og er betalt af andre støttemodtagere end en ikke-afgiftspligtig person, som defineret i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF.

udgår

Begrundelse

Udgår som følge af ændringerne i stk. 1.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 25a

 

1. Medlemsstaterne foretager administrativ og fysisk kontrol for at sikre, at de operationelle programmer gennemføres i henhold til de gældende regler, og fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder.

 

2. Medlemsstaterne opfylder deres forvaltnings-, kontrol- og revisionsforpligtelser og påtager sig det deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne om delt forvaltning i finansforordningen og denne forordning.

 

3. Medlemsstaterne forebygger, afslører og korrigerer uregelmæssigheder og inddriver uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle morarenter.

 

4. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører en procedure for uafhængig undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende udvælgelsen og gennemførelsen af operationer, der medfinansieres af fonden.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26

udgår

Generelle principper for medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer

 

Forvaltnings- og kontrolsystemer skal omfatte:

 

(a) en beskrivelse af de funktioner, der udføres af de enkelte forvaltnings- og kontrolorganer, og fordeling af funktionerne inden for hvert organ

 

(b) overholdelse af princippet om adskillelse af funktioner mellem og inden for sådanne organer

 

(c) procedurer til sikring af, at de udgifter, der anmeldes, er korrekte og formelt rigtige

 

(d) edb-systemer til regnskabsføring, oplagring og overførsel af finansielle data og data om indikatorer med henblik på overvågning og rapportering

 

(e) rapporterings- og overvågningssystemer, når det ansvarlige organ uddelegerer udførelse af opgaver til et andet organ

 

(f) ordninger for revision af forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion

 

(g) systemer og procedurer til sikring af et passende revisionsspor

 

(h) forebyggelse, afsløring og korrigering af uregelmæssigheder, herunder svig, og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle renter.

 

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Medlemsstaternes ansvarsområder

 

1. Medlemsstaterne opfylder deres forvaltnings-, kontrol- og revisionsforpligtelser og påtager sig det deraf følgende ansvar som fastsat i reglerne om delt forvaltning i finansforordningen og denne forordning. I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning har medlemsstaterne ansvaret for forvaltningen og kontrollen af de operationelle programmer.

 

2. Medlemsstaterne forebygger, afslører og korrigerer uregelmæssigheder og inddriver uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle morarenter. De giver Kommissionen meddelelse om sådanne uregelmæssigheder og holder den underrettet om udviklingen med hensyn til administrative og retlige skridt i den forbindelse.

 

Når beløb, der er udbetalt uretmæssigt til en støttemodtager, ikke kan inddrives, og det ikke kan tilskrives fejl eller forsømmelse fra en medlemsstats side, er medlemsstaten ansvarlig for, at de pågældende beløb tilbagebetales til Den Europæiske Unions almindelige budget.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 vedrørende nærmere bestemmelser om de medlemsstatsforpligtelser, der er fastsat i dette stykke.

 

3. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører en procedure for uafhængig undersøgelse og tvistbilæggelse vedrørende udvælgelsen og gennemførelsen af operationer, der medfinansieres af fonden. Medlemsstaterne indberetter resultaterne af sådanne undersøgelser til Kommissionen efter anmodning.

 

4. Al officiel udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregår ved brug af et elektronisk dataudvekslingssystem, som er oprettet i overensstemmelse med vilkår og betingelser, som Kommissionen har fastlagt ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 3.

 

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Udpegning og organisering af forvaltnings- og kontrolorganer

 

1. Medlemsstaten udpeger en national offentlig myndighed eller et tilsvarende organ til forvaltningsmyndighed.

 

2. Medlemsstaten udpeger en national offentlig myndighed eller et tilsvarende organ til attesteringsmyndighed, jf. dog stk. 3.

 

3. Medlemsstaten kan udpege en forvaltningsmyndighed, som også udfører attesteringsmyndighedens funktioner.

 

4. Medlemsstaten udpeger en national, regional eller lokal offentlig myndighed eller et tilsvarende organ, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, til revisionsmyndighed.

 

5. Forudsat at princippet om adskillelse af funktionerne er overholdt, kan forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, og revisionsmyndigheden være en del af samme offentlige myndighed eller organ.

 

6. Medlemsstaten kan udpege et eller flere bemyndigede organer til at udføre nogle af forvaltningsmyndighedens eller attesteringsmyndighedens opgaver under denne myndigheds ansvar. De relevante ordninger mellem forvaltningsmyndigheden eller attesteringsmyndigheden og de bemyndigede organer registreres formelt og skriftligt.

 

7. Medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden kan overdrage forvaltningen af en del af det operationelle program til et bemyndiget organ ved en skriftlig aftale mellem det bemyndigede organ og medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden. Det bemyndigede organ giver garantier for sin solvens og sin kompetence på det pågældende område samt med hensyn til administrativ og finansiel forvaltning.

 

8. Medlemsstaten fastsætter skriftligt bestemmelser om sine forbindelser med forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden og revisionsmyndigheden, de indbyrdes forbindelser mellem disse myndigheder og forbindelserne mellem disse myndigheder og Kommissionen.

 

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

udgår

Forvaltningsmyndighedens funktioner

 

1. Forvaltningsmyndigheden har ansvaret for forvaltning af det operationelle program i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

 

2. Hvad angår det operationelle programs forvaltning skal forvaltningsmyndigheden:

 

(a) udarbejde og forelægge Kommissionen årlige og endelige gennemførelsesrapporter

 

(b) give de bemyndigede organer og støttemodtagerne adgang til oplysninger, som er relevante for henholdsvis udførelsen af deres opgaver og gennemførelsen af operationer

 

(c) etablere et system til registrering og lagring i edb-form af data, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision

 

(d) sikre, at de data, der er nævnt i litra c), indsamles, indlæses og lagres i systemet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/46/EF.

 

3. Hvad angår udvælgelse af operationer skal forvaltningsmyndigheden:

 

(a) udarbejde og anvende relevante udvælgelsesprocedurer og -kriterier, som er ikke-diskriminerende og gennemsigtige

 

(b) sikre, at den udvalgte operation:

 

(i) falder ind under fondens og det operationelle programs anvendelsesområde

 

(ii) opfylder de kriterier, der er fastlagt i det operationelle program og i artikel 20, 21 og 24

 

tager hensyn til principperne i artikel 5, stk. 10, 11 og 12.

 

(c) give støttemodtageren et dokument, der fastlægger betingelserne for støtte til hver enkelt operation, herunder specifikke krav vedrørende de varer eller tjenesteydelser, der skal leveres i henhold til operationen, finansieringsplanen og fristen for gennemførelse

 

(d) sikre sig, at støttemodtageren har administrativ, finansiel og operationel kapacitet til at opfylde de betingelser, der er fastsat i litra c), før operationen godkendes

 

(e) sikre sig, at hvis operationen er påbegyndt før indgivelse til forvaltningsmyndigheden af en støtteanmodning, er EU-regler og nationale regler for operationen blevet overholdt

 

(f) bestemme, hvilken type materiel bistand udgifterne under en operation skal afsættes til.

 

4. Hvad angår den finansielle forvaltning og kontrol af det operationelle program skal forvaltningsmyndigheden:

 

(a) verificere, at medfinansierede varer og tjenesteydelser er blevet leveret, og at de udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt, er blevet betalt af dem og er i overensstemmelse med EU-reglerne og de nationale regler, det operationelle program og betingelserne for støtte til operationen

 

(b) sikre, at støttemodtagere, der medvirker ved gennemførelsen af operationer, der refunderes i henhold til artikel 23, stk. 1, litra a), enten har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til en operation

 

(c) indføre effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici

 

(d) etablere procedurer til sikring af, at alle udgifts- og revisionsbilag, som er nødvendige for at sikre et passende revisionsspor, opbevares i overensstemmelse med kravene i artikel 26, litra g)

 

(e) udarbejde forvaltningserklæringen og den årlige oversigt, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a) og b).

 

5. Verificering i henhold til stk. 4, litra a), skal omfatte følgende procedurer:

 

(a) administrativ verificering af alle støttemodtageres anmodninger om refusion

 

(b) verificering på stedet af operationer.

 

Hyppighed og dækning af verificeringen på stedet skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen af den offentlige støtte til en operation og det risikoniveau, der efter denne verificering og revisionsmyndighedens revisioner er konstateret for forvaltnings- og kontrolsystemet som helhed.

 

6. Verificering på stedet af individuelle operationer i henhold til stk. 5, litra b), kan udføres på grundlag af stikprøver.

 

7. Hvis forvaltningsmyndigheden også er støttemodtager under det operationelle program, skal særlige ordninger for den i stk. 4, litra a), omhandlede verificering sikre den fornødne adskillelse af funktionerne.

 

8. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 vedrørende nærmere bestemmelser om udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 2, litra c).

 

9. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 vedrørende bestemmelserne om revisionssporet, der er omhandlet i stk. 4, litra d).

 

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter modellen for den forvaltningserklæring, der er omhandlet i stk. 4, litra e). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 60, stk. 2.

 

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 30

udgår

Attesteringsmyndighedens funktioner

 

Attesteringsmyndigheden har navnlig til opgave at:

 

1. udarbejde og forelægge Kommissionen betalingsanmodninger og at attestere, at disse resultater følger af pålidelige regnskabssystemer, er baseret på kontrollerbare bilag og er verificeret af forvaltningsmyndigheden

 

2. udfærdige årsregnskaberne, jf. finansforordningens artikel 56, stk. 5, litra a)

 

3. attestere, at årsregnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne angivet i regnskaberne er i overensstemmelse med de gældende EU-regler og nationale regler og er afholdt i forbindelse med operationer, der er udvalgt til finansiering i overensstemmelse med de gældende kriterier for det operationelle program og EU-reglerne og de nationale regler

 

4. sikre, at der findes et system til elektronisk registrering og lagring af regnskabsregistreringer for hver operation, og som understøtter alle data, som kræves til udarbejdelse af betalingsanmodninger og årsregnskaber, herunder registreringer af beløb, som skønnes at kunne inddrives, inddrevne beløb og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation eller det operationelle program

 

5. sikre, at den med henblik på udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger har modtaget relevante oplysninger fra forvaltningsmyndigheden om procedurer og verificering, der er gennemført i forbindelse med udgifterne

 

6. tage hensyn til resultaterne af alle revisioner, der er foretaget af revisionsmyndigheden eller under dennes ansvar, når den udarbejder og forelægger betalingsanmodninger

 

7. opbevare regnskabsregistreringer i elektronisk form for så vidt angår de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, og den modsvarende offentlige støtte, som er udbetalt til støttemodtagerne

 

8. føre regnskab over beløb, som skønnes at kunne inddrives, og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation. Inddrevne beløb betales tilbage til Den Europæiske Unions almindelige budget, inden det operationelle program afsluttes, ved at trække dem fra i den næste udgiftsoversigt.

 

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Revisionsmyndighedens funktioner

 

1. Revisionsmyndigheden sikrer, at der foretages revision af forvaltnings- og kontrolsystemer, af et passende udsnit af operationer og af årsregnskaberne.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 med henblik på at fastsætte, hvilke betingelser sådanne revisioner skal opfylde.

 

2. Hvis revisionerne foretages af et andet organ end revisionsmyndigheden, sikrer revisionsmyndigheden, at de pågældende organer besidder den nødvendige funktionelle uafhængighed.

 

3. Revisionsmyndigheden sikrer, at der i revisionsarbejdet tages hensyn til internationalt anerkendte revisionsstandarder.

 

4. Revisionsmyndigheden skal senest seks måneder efter vedtagelsen af det operationelle program udarbejde en revisionsstrategi for gennemførelsen af revisioner. I revisionsstrategien fastlægges revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår. Revisionsstrategien ajourføres årligt fra 2016 til og med 2022. Revisionsmyndigheden forelægger revisionsstrategien for Kommissionen efter anmodning.

 

5. Revisionsmyndigheden udarbejder:

 

(a) en revisionsudtalelse i overensstemmelse med artikel finansforordningens 56, stk. 5

 

(b) en årlig kontrolrapport med angivelse af resultaterne af de revisioner, der er foretaget i løbet af det foregående regnskabsår.

 

Rapporten omhandlet i litra b) skal beskrive de mangler, der er konstateret ved forvaltnings- og kontrolsystemet, og eventuelle korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller foreslås truffet.

 

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter modellerne for revisionsstrategien, revisionsudtalelsen og den årlige kontrolrapport samt metodologien for den stikprøvemetode, der er omhandlet i stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 3.

 

7. Kommissionen vedtager efter undersøgelsesproceduren i artikel 60, stk. 3, gennemførelsesbestemmelser om anvendelsen af data indsamlet under revisioner foretaget af tjenestemænd ved Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter.

 

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

udgår

Procedure for udpegning af forvaltnings- og attesteringsmyndigheder

 

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om datoen og formen for udpegning af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, hvis en sådan findes, senest seks måneder efter vedtagelsen af afgørelsen om godkendelse af det operationelle program.

 

2. Udpegningen omhandlet i stk. 1 skal være baseret på en rapport og en udtalelse fra et uafhængigt revisionsorgan, der vurderer forvaltnings- og kontrolsystemet, herunder den rolle, de bemyndigede organer har i den forbindelse, og dets overensstemmelse med artikel 26, 27, 29 og 30 i henhold til de kriterier vedrørende interne forhold, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, som Kommissionen fastlægger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59.

 

3. Det uafhængige revisionsorgan udfører sit arbejde i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder.

 

4. Medlemsstater kan beslutte, at en forvaltningsmyndighed eller en attesteringsmyndighed, som er blevet udpeget i forbindelse med et operationelt program, som medfinansieres af ESF, jf. forordning (EU) nr. [CPR], betragtes som udpeget med henblik på denne forordning.

 

Kommissionen kan inden to måneder efter modtagelsen af den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, anmode om rapporten og udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan og beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemet.

 

Kommissionen kan fremsætte bemærkninger inden to måneder efter modtagelsen af disse dokumenter.

 

5. Medlemsstaten superviserer det udpegede organ og trækker udpegningen tilbage ved en formel afgørelse, hvis et eller flere af de kriterier, der er omhandlet i stk. 2, ikke længere er opfyldt, medmindre organet træffer de fornødne korrigerende foranstaltninger inden for en undersøgelsesperiode, der fastlægges af medlemsstaten på grundlag af problemets omfang. Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om fastsættelse af en undersøgelsesperiode for et udpeget organ og om en eventuel afgørelse om tilbagetrækning.

 

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 33

udgår

Kommissionens beføjelser og ansvarsområder

 

1. Kommissionen sikrer sig på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder oplysningerne om udpegning af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden, den årlige forvaltningserklæring, de årlige kontrolrapporter, den årlige revisionsudtalelse, den årlige gennemførelsesrapport og revisioner foretaget af nationale organer og EU-organer, at medlemsstaterne har indført forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i overensstemmelse med denne forordning, og at disse systemer fungerer effektivt under gennemførelsen af operationelle programmer.

 

2. Uden at dette berører medlemsstaternes revisioner, kan tjenestemænd ved Kommissionen eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter efter at have givet et passende varsel herom foretage revisioner eller kontrol på stedet. Sådanne revisioner eller kontroller kan bl.a. omfatte verificering af, om forvaltnings- og kontrolsystemerne i et operationelt program eller en del heraf og operationer fungerer effektivt, og en vurdering af, om den finansielle forvaltning af operationer eller operationelle programmer er forsvarlig. Medlemsstatens embedsmænd eller bemyndigede repræsentanter kan deltage i sådanne revisioner.

 

Kommissionens tjenestemænd eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter, der har den behørige beføjelse til at foretage revision på stedet, skal have adgang til alle fortegnelser, dokumenter og metadata, uanset hvilket medium de er lagret på, vedrørende operationer støttet af fonden eller forvaltnings- og kontrolsystemerne. Medlemsstaterne udleverer genparter af disse fortegnelser, dokumenter og metadata til Kommissionen efter anmodning.

 

Beføjelserne fastsat i dette stykke berører ikke anvendelsen af nationale bestemmelser, ifølge hvilke visse handlinger er forbeholdt myndighedspersoner, der er specifikt udpeget efter national lov. Kommissionens tjenestemænd eller bemyndigede kommissionsrepræsentanter deltager bl.a. ikke i besøg på privat bopæl eller formel udspørgning af personer inden for rammerne af national lovgivning. De skal dog have adgang til de oplysninger, der således tilvejebringes.

 

3. Kommissionen kan kræve, at en medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, eller at udgifterne er korrekte, i overensstemmelse med denne forordning.

 

4. Kommissionen kan kræve, at en medlemsstat undersøger en klage indgivet til Kommissionen vedrørende gennemførelsen af operationer, der medfinansieres af fonden, eller forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde.

 

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

udgår

Samarbejde med revisionsmyndigheder

 

1. Kommissionen samarbejder med revisionsmyndighederne med henblik på at samordne deres respektive revisionsplaner og -metoder og udveksler omgående resultaterne af de revisioner, der er foretaget af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

 

2. Kommissionen og revisionsmyndigheden mødes regelmæssigt og mindst én gang om året, medmindre andet er aftalt, for at gennemgå den årlige kontrolrapport, revisionsudtalelsen og revisionsstrategien og for at udveksle synspunkter om spørgsmål vedrørende forbedring af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

 

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at støttemodtagerne i forbindelse med tilskud til partnerorganisationer modtager en pengestrøm, der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt gennemførelse af operationerne.

1. Den kompetente myndighed sikrer, at støttemodtagerne i forbindelse med tilskud til partnerorganisationer modtager en pengestrøm, der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt gennemførelse af operationerne.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at støttemodtagerne modtager det fulde offentlige støttebeløb så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder, før de modsvarende udgifter medtages i betalingsanmodningen. Der foretages ikke fradrag eller tilbageholdelse af noget beløb, og der pålægges ikke nogen specifik afgift eller andre afgifter med tilsvarende virkning, der kan nedsætte beløbene til støttemodtagerne.

2. Den kompetente myndighed sikrer, at støttemodtagerne modtager det fulde offentlige støttebeløb så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder, før de modsvarende udgifter medtages i betalingsanmodningen. Der foretages ikke fradrag eller tilbageholdelse af noget beløb, og der pålægges ikke nogen specifik afgift eller andre afgifter med tilsvarende virkning, der kan nedsætte beløbene til støttemodtagerne.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter at Kommissionen har truffet afgørelse om godkendelse af det operationelle program, udbetaler Kommissionen et forfinansieringsbeløb på 11 % af fondens samlede bidrag til det pågældende operationelle program.

1. Efter at Kommissionen har truffet afgørelse om godkendelse af det operationelle program, udbetaler Kommissionen et forfinansieringsbeløb på 20 % af fondens samlede bidrag til det pågældende operationelle program.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Attesteringsmyndigheden sender regelmæssigt en anmodning om mellemliggende betaling, som dækker beløb opført på dens regnskab som offentlig støtte, der er udbetalt til støttemodtagerne i det regnskabsår, der slutter den 30. juni.

1. Den kompetente myndighed sender regelmæssigt en anmodning om mellemliggende betaling, som dækker beløb opført på dens regnskab som offentlig støtte, der er udbetalt til støttemodtagerne i det regnskabsår, der slutter den 30. juni.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden fremlægger den endelige anmodning om mellemliggende betaling senest den 31. juli efter afslutningen af det foregående regnskabsår og under alle omstændigheder inden den første mellemliggende betalingsanmodning for det næste regnskabsår.

2. Den kompetente myndighed fremlægger den endelige anmodning om mellemliggende betaling senest den 31. juli efter afslutningen af det foregående regnskabsår og under alle omstændigheder inden den første mellemliggende betalingsanmodning for det næste regnskabsår.

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den første anmodning om mellemliggende betaling kan ikke fremlægges inden Kommissionen får meddelelse om udpegning af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1.

3. Den første anmodning om mellemliggende betaling kan ikke fremlægges, inden Kommissionen får meddelelse om udpegning af de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 43

udgår

Afbrydelse af betalingsfrister

 

1. Betalingsfristen for en mellemliggende betalingsanmodning kan afbrydes af den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede som omhandlet i finansforordningen i en periode på højst ni måneder, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 

(a) Ifølge oplysningerne fra et nationalt revisionsorgan eller et EU-revisionsorgan er der begrundet mistanke om, at der er alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet.

 

(b) Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede skal foretage supplerende verificering som følge af oplysninger, han modtager, og hvorved han bliver opmærksom på, at der til udgifterne i en betalingsanmodning knytter sig en uregelmæssighed med alvorlige finansielle konsekvenser.

 

(c) Et af de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 45, stk. 1, er ikke forelagt.

 

2. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede kan lade afbrydelsen omfatte kun den del af udgifterne, som er omfattet af den betalingsanmodning, der er berørt af de i stk. 1 omhandlede elementer. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede underretter straks medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden om årsagen til afbrydelsen og beder dem rette op på situationen. Afbrydelsen bringes til ophør af den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, så snart de fornødne foranstaltninger er truffet.

 

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 44

udgår

Suspension af betalinger

 

1. Alle eller en del af de mellemliggende betalinger kan suspenderes af Kommissionen, når:

 

(a) der er en alvorlig mangel ved forvaltnings- og kontrolsystemet for det operationelle program, og der ikke er truffet korrigerende foranstaltninger herfor

 

(b) udgifterne i en udgiftsoversigt er behæftet med en uregelmæssighed med alvorlige finansielle konsekvenser, der ikke er korrigeret

 

(c) medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på den situation, der gav anledning til en afbrydelse i henhold til artikel 43

 

(d) der er en alvorlig mangel i kvaliteten og pålideligheden af overvågningssystemet eller i dataene om indikatorer.

 

2. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte at suspendere alle eller en del af de mellemliggende betalinger efter at have givet medlemsstaten mulighed for at fremsætte bemærkninger.

 

3. Kommissionen bringer suspensionen af alle eller en del af de mellemliggende betalinger til ophør, når medlemsstaten har truffet de nødvendige foranstaltninger, som gør det muligt at ophæve suspensionen.

 

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskab som beløb, støttemodtagerne har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og den modsvarende offentlige støtte, som er betalt til støttemodtagerne.

(a) de samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i den kompetente myndigheds regnskab som beløb, støttemodtagerne har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, og den modsvarende offentlige støtte, som er betalt til støttemodtagerne

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Attesteringsmyndigheden kan i regnskabet fastlægge en reserve, der ikke må overstige 5 % af de samlede udgifter i de betalingsanmodninger, der er indgivet for et givent regnskabsår, hvor vurderingen af lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne er genstand for en igangværende procedure med revisionsmyndigheden. Det pågældende beløb medregnes ikke i det samlede beløb for støtteberettigede udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). Disse beløb medregnes endeligt i eller udelades endeligt fra årsregnskabet for det følgende år.

2. Den kompetente myndighed kan i regnskabet fastlægge en reserve, der ikke må overstige 5 % af de samlede udgifter i de betalingsanmodninger, der er indgivet for et givent regnskabsår, hvor vurderingen af lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne er genstand for en igangværende procedure med revisionsmyndigheden. Det pågældende beløb medregnes ikke i det samlede beløb for støtteberettigede udgifter, der er omhandlet i stk. 1, litra a). Disse beløb medregnes endeligt i eller udelades endeligt fra årsregnskabet for det følgende år.

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 48

udgår

Adgang til bilag

 

1. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alle bilag vedrørende operationer efter anmodning stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret i en periode på tre år. Denne periode på tre år løber fra den 31. december i det år, hvor Kommissionens afgørelse om godkendelse af regnskaberne, jf. artikel 47, er vedtaget, eller senest fra datoen for betaling af den endelige saldo.

 

Denne periode på tre år afbrydes, hvis der indledes retlige eller administrative procedurer, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

 

2. Bilagene opbevares enten i de originale udgaver eller i udgaver, der er attesteret som værende i overensstemmelse med de originale udgaver, eller på almindeligt anerkendte datamedier, herunder elektroniske udgaver af originaldokumenter eller dokumenter, der kun findes i elektronisk udgave.

 

3. Alle bilagene skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, eller de formål, hvortil de senere behandles.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 med henblik på at fastsætte, hvilke datamedier der kan betragtes som almindeligt anerkendte.

 

5. Proceduren til attestering af, at dokumenter på almindeligt anerkendte datamedier stemmer overens med de originale udgaver, fastlægges af de nationale myndigheder og skal sikre, at de udgaver, der opbevares, opfylder nationale lovkrav og kan anvendes til revisionsformål.

 

6. Hvis dokumenter kun foreligger i elektronisk udgave, skal de anvendte edb-systemer opfylde anerkendte sikkerhedsstandarder, som sikrer, at de dokumenter, der opbevares, opfylder nationale lovkrav og kan anvendes til revisionsformål.

 

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaten foretager de finansielle korrektioner, der er nødvendige i forbindelse med enkeltstående eller systembetingede uregelmæssigheder, som afsløres i forbindelse med aktiviteter eller det operationelle program. Finansielle korrektioner består i helt eller delvis at annullere det offentlige bidrag til en operation eller et operationelt program. Medlemsstaten tager hensyn til uregelmæssighedernes art og betydning og det økonomiske tab for fonden og foretager en forholdsmæssig korrektion. De finansielle korrektioner registreres i årsregnskabet af forvaltningsmyndigheden for det regnskabsår, i hvilket annulleringen besluttes.

udgår

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De fondsbidrag, der annulleres i henhold til stk. 2, kan genanvendes af medlemsstaten inden for det pågældende operationelle program, jf. dog stk. 4.

udgår

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Et bidrag, som er annulleret i henhold til stk. 2, kan ikke genanvendes til nogen af de operationer, som var genstand for korrektionen, eller, hvis der foretages en finansiel korrektion i forbindelse med en systembetinget uregelmæssighed, til nogen af de operationer, der er berørt af den systembetingede uregelmæssighed.

udgår

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En finansiel korrektion foretaget af Kommissionen berører ikke medlemsstatens forpligtelse til at foretage inddrivelser i henhold til denne artikel.

udgår

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 51

udgår

Kommissionens finansielle korrektioner

 

1. Kommissionen foretager ved en gennemførelsesretsakt finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af EU-bidraget til et operationelt program og foretage inddrivelse fra medlemsstaten for at udelukke udgifter, som overtræder gældende EU-ret og national ret, fra EU-finansiering, idet dette også omfatter mangler ved medlemsstaterne forvaltnings- og kontrolsystemer, der er konstateret af Kommissionen eller Den Europæiske Revisionsret.

 

2. En overtrædelse af gældende EU-ret eller national ret medfører kun en finansiel korrektion, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

(a) Overtrædelsen har eller kunne have påvirket forvaltningsmyndighedens valg af en operation til at modtage støtte fra fonden.

 

(b) Overtrædelsen har eller kunne have påvirket størrelsen af de udgifter, som er anmeldt med henblik på refusion fra EU-budgettet.

 

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 52

udgår

Betingelser for Kommissionens finansielle korrektioner

 

1. Kommissionen foretager finansielle korrektioner, hvis den efter den nødvendige gennemgang konkluderer, at:

 

(a) der er alvorlige mangler ved det operationelle programs forvaltnings- og kontrolsystem, som har bragt det EU-bidrag, der allerede er betalt til programmet, i fare

 

(b) en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til artikel 50 før indledningen af korrektionsproceduren i henhold til dette stykke

 

(c) udgifterne i en betalingsanmodning er ukorrekte og ikke er blevet korrigeret af medlemsstaten før indledningen af korrektionsproceduren i henhold til dette stykke.

 

Kommissionen baserer sine finansielle korrektioner på konstaterede individuelle uregelmæssigheder og tager hensyn til, om en uregelmæssighed er systembetinget. Hvis det ikke er muligt præcist at fastslå størrelsen af uregelmæssighederne med udgiftsvirkning for fonden, anvender Kommissionen en fast takst eller en ekstrapoleret finansiel korrektion.

 

2. Når Kommissionen fastsætter korrektionens størrelse, jf. stk. 1, tager den hensyn til uregelmæssighedens art og betydning og omfanget og de finansielle virkninger af de mangler i forvaltnings- og kontrolsystemerne, der er konstateret ved det operationelle program.

 

3. Hvis Kommissionen baserer sin holdning på rapporter fra andre revisorer end revisorerne i sine egne tjenestegrene, drager den sine egne konklusioner om de finansielle følger efter at have undersøgt de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat har truffet i henhold til artikel 50, stk. 2, de meddelelser, der er forelagt i henhold til artikel 27, stk. 2, og medlemsstatens eventuelle svar.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 vedrørende kriterierne for at fastlægge, hvilket niveau af finansiel korrektion der skal anvendes.

 

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 53

udgår

Procedure for Kommissionens finansielle korrektioner

 

1. Inden Kommissionen træffer afgørelse om finansiel korrektion, indleder den proceduren ved at meddele medlemsstaten de foreløbige konklusioner af sin undersøgelse og anmode den om at fremsætte sine bemærkninger inden to måneder.

 

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel korrektion på grundlag af en ekstrapolation eller til en fast takst, skal medlemsstaten have mulighed for via en gennemgang af de pågældende dokumenter at påvise, at uregelmæssighedens faktiske omfang er mindre end det, der fremgår af Kommissionens vurdering. Efter aftale med Kommissionen kan medlemsstaten begrænse omfanget af denne gennemgang til en passende andel eller stikprøve af de pågældende dokumenter. Medmindre det drejer sig om behørigt begrundede tilfælde, må den tid, der anvendes til denne gennemgang, ikke overstige en yderligere periode på to måneder efter den i stk. 1 nævnte periode på to måneder.

 

3. Kommissionen tager hensyn til alle beviser, som medlemsstaten forelægger inden for fristerne i stk. 1 og 2.

 

4. Hvis medlemsstaten ikke godtager Kommissionens foreløbige konklusioner, indbyder Kommissionen medlemsstaten til en høring for at sikre, at alle relevante oplysninger og bemærkninger foreligger som grundlag for Kommissionens konklusioner om anvendelsen af den finansielle korrektion.

 

5. For at anvende finansielle korrektioner træffer Kommissionen en afgørelse i form af gennemførelsesretsakter senest seks måneder efter høringsdatoen eller efter datoen for modtagelse af supplerende oplysninger, når medlemsstaten indvilliger i at fremlægge sådanne yderligere oplysninger efter høringen. Kommissionen tager hensyn til alle de oplysninger og bemærkninger, der er fremkommet under proceduren. Hvis der ikke finder nogen høring sted, begynder fristen på seks måneder to måneder efter modtagelsen af Kommissionens indbydelse til høringen.

 

6. Hvis Kommissionen eller Den Europæiske Revisionsret konstaterer uregelmæssigheder, der påvirker det årsregnskab, Kommissionen har fået tilsendt, skal den deraf følgende finansielle korrektion reducere støtten fra fonden til det operationelle program.

 

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 54

udgår

Tilbagebetaling til EU-budgettet – inddrivelser

 

1. Enhver skyldig tilbagebetaling til Den Europæiske Unions almindelige budget foretages før den forfaldsdato, der er anført i indtægtsordren, som er udstedt i henhold til finansforordningens artikel 77. Forfaldsdatoen er den sidste dag i den anden måned efter indtægtsordrens udstedelse.

 

2. Enhver forsinkelse i tilbagebetalingen giver anledning til morarenter fra forfaldsdatoen indtil datoen for den faktiske betaling. Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender i sine vigtigste refinansieringstransaktioner den første arbejdsdag i den måned, hvor beløbet forfalder til betaling, forhøjet med 1 1/2 procentpoint.

 

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 55

udgår

Proportional kontrol af operationelle programmer

 

1. Operationer, for hvilke de samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger 100 000 EUR, må ikke underkastes mere end én revision af enten revisionsmyndigheden eller Kommissionen før gennemgangen af alle udgifter i henhold til artikel 47. Andre operationer må ikke underkastes mere end én revision pr. regnskabsår af revisionsmyndigheden og Kommissionen forud for gennemgangen af alle udgifter i henhold til artikel 47. Disse bestemmelser tilsidesætter ikke stk. 5 og 6.

 

2. Revision af en operation kan omfatte alle gennemførelsesfaser og alle niveauer i distributionskæden undtagen kontrol af de endelige modtagere, medmindre en risikovurdering viser, at der en specifik risiko for uregelmæssigheder eller svig.

 

3. Hvis den seneste revisionsudtalelse om det operationelle program viser, at der ikke er nogen væsentlige mangler, kan Kommissionen på det efterfølgende møde, der er omhandlet i artikel 34, stk. 2, aftale med revisionsmyndigheden, at niveauet for det krævede revisionsarbejde kan nedsættes, således at det står i forhold til den konstaterede risiko. I sådanne tilfælde vil Kommissionen ikke foretage egne revisioner på stedet, medmindre der er tegn på mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemet, som påvirker udgifter, der er anmeldt til Kommissionen i et regnskabsår, for hvilket regnskaberne er blevet godkendt.

 

4. For et operationelt program, hvorom Kommissionen konkluderer, at revisionsmyndighedens udtalelse er pålidelig, kan Kommissionen aftale med revisionsmyndigheden at begrænse sine egne revisioner på stedet til en revision af revisionsmyndighedens arbejde, medmindre der er beviser på mangler i revisionsmyndighedens arbejde vedrørende et regnskabsår, for hvilket regnskaberne er blevet godkendt.

 

5. Revisionsmyndigheden og Kommissionen kan til enhver tid foretage revisioner af operationer, hvis en risikovurdering viser, at der er en specifik risiko for uregelmæssigheder eller svig, i tilfælde af dokumentation for alvorlige mangler ved det operationelle programs forvaltnings- og kontrolsystem og i de tre år, der følger efter godkendelsen af alle udgifterne til en operation i henhold til artikel 47, som led i en revisionsstikprøve.

 

6. Kommissionen kan til enhver tid foretage revisioner af operationer for at vurdere det arbejde, der er foretaget af en revisionsmyndighed, ved en gentagelse af dens revisionsvirksomhed.

 

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 56

udgår

Bestemmelser om frigørelse

 

1. Kommissionen frigør enhver del af det beløb, der er beregnet i henhold til andet afsnit, i forbindelse med et operationelt program, og som ikke er blevet anvendt til betaling af forfinansiering, mellemliggende betalinger og den årlige saldo, senest den 31. december i det andet finansår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under det operationelle program, eller for hvilken der ikke i overensstemmelse med artikel 42 er fremlagt en betalingsanmodning udfærdiget i overensstemmelse med artikel 38.

 

Med henblik på frigørelsen beregner Kommissionen beløbet ved at tilføje en sjettedel af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2014 til hver af budgetforpligtelserne for 2015-2020.

 

2. Uanset stk. 1, første afsnit, finder fristen for frigørelse ikke anvendelse på den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2014.

 

3. Hvis den første årlige budgetforpligtelse vedrører det samlede årlige bidrag for 2015, finder fristen for frigørelse, uanset stk. 1, ikke anvendelse på den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2015. I sådanne tilfælde beregner Kommissionen beløbet i stk. 1, første afsnit, ved at tilføje en femtedel af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2015 til hver af budgetforpligtelserne for 2016-2020.

 

4. Den del af forpligtelserne, som stadig ikke er indgået den 31. december 2022, frigøres, hvis nogen af de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 47, stk. 2, ikke er forelagt for Kommissionen senest den 30. september 2023.

 

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57

udgår

Undtagelse fra frigørelsen

 

1. Det beløb, frigørelsen berører, nedsættes med de beløb, som det ansvarlige organ ikke har været i stand til at anmelde til Kommissionen på grund af:

 

(a) operationer, der er suspenderet af en retlig procedure eller en administrativ klage med opsættende virkning, eller

 

(b) force majeure, der i væsentlig grad berører gennemførelsen af hele eller en del af det operationelle program. De nationale myndigheder, som påberåber sig force majeure, skal påvise dens direkte konsekvenser for gennemførelsen af hele eller en del af det operationelle program

 

(c) Der kan anmodes om nedsættelse én gang, hvis suspensionen eller force majeure-forholdet har varet indtil et år, eller flere gange svarende til varigheden af force majeure-forholdet eller antallet af år mellem datoen for den retlige eller administrative beslutning om at suspendere gennemførelsen af operationen og datoen for den endelige retlige eller administrative beslutning.

 

2. Senest den 31. januar sender medlemsstaten Kommissionen oplysninger om de undtagelser, der er omhandlet i stk. 1, for det beløb, der anmeldes ved udgangen af foregående år.

 

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 58

udgår

Procedure for frigørelse

 

1. Kommissionen underretter medlemsstaten og forvaltningsyndigheden i god tid, når der er risiko for frigørelse i overensstemmelse med artikel 56.

 

2. På grundlag af de oplysninger, Kommissionen har pr. 31. januar, underretter den medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden om frigørelsesbeløbet på grundlag af de oplysninger, som den er i besiddelse af.

 

3. Medlemsstaten har to måneder til at godkende frigørelsesbeløbet eller fremsætte sine bemærkninger.

 

4. Senest den 30. juni forelægger medlemsstaten Kommissionen en revideret finansieringsplan, der afspejler det nedsatte støttebeløb til det operationelle program for det pågældende finansår. Hvis en sådan forelæggelse ikke finder sted, reviderer Kommissionen finansieringsplanen ved at reducere bidraget fra fonden for det pågældende finansår.

 

5. Kommissionen ændrer ved hjælp af en gennemførelsesretsakt afgørelsen om godkendelse af det operationelle program senest den 30. september.

 

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 60a

 

1. Der er for 2014 indgået aftale om en overgangsordning, som muliggør uddeling af fødevarer til de dårligst stillede personer i Unionen af de organisationer, der er udpeget af medlemsstaterne, dog ikke kommercielle virksomheder. Denne ordning for uddeling af fødevarer omfatter tilrådighedsstillelse af varer fra interventionslagre eller – hvis der ikke findes passende interventionslagre under ordningen for uddeling af fødevarer – indkøb af fødevarer på markedet.

 

2. De medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen for uddeling af fødevarer som anført i stk. 1, fremlægger et program for fødevareuddeling for Kommissionen, som indeholder følgende oplysninger.

 

a) programmernes karakteristika og hovedmål

 

b) de udpegede organisationer

 

c) anmodningerne om de mængder fødevarer, der ønskes tilladelse til i 2014, og andre relevante oplysninger.

 

Medlemsstaterne vælger fødevarerne ud fra objektive kriterier, herunder den ernæringsmæssige værdi og deres egnethed til uddeling. I den forbindelse kan medlemsstaterne give forrang til produkter med EU-oprindelse.

 

3. Kommissionen vedtager 2014-planen på grundlag af anmodningerne og andre relevante oplysninger som anført i stk. 2, afsnit 1, litra c), og som præsenteret af medlemsstaterne inden for rammerne af deres program for uddeling af fødevarer. EU's bevillingsramme pr. medlemsstat fastsættes herefter.

 

Hvis fødevarer, der er omfattet af 2014-planen, ikke er tilgængelige på interventionslagrene i de medlemsstater, hvor disse produkter er påkrævet, fastsætter Kommissionen overførsel af disse varer til de pågældende medlemsstater fra medlemsstater, hvor produkterne kan tilvejebringes fra interventionslagrene.

 

4. Fødevarerne udleveres gratis til de udvalgte organisationer. Fødevarerne uddeles til de socialt dårligst stillede personer:

 

a) gratis, eller

 

b) til en pris, der under ingen omstændigheder må overstige et niveau, der er begrundet ud fra de udgifter, uddelingen medfører for de pågældende organisationer, og som ikke er udgifter, der er støtteberettigede i henhold til stk. 7, afsnit 2, litra a) og b).

 

5. De medlemsstater, der deltager i en ordning for uddeling af fødevarer som fastsat i stk. 1:

 

a) fremsender en rapport vedrørende gennemførelsen af programmet for uddeling af fødevarer til Kommissionen

 

b) holder Kommissionen rettidigt underrettet om ændringer, der har konsekvenser for gennemførelsen af programmet for uddeling af fødevarer.

 

6. Unionen finansierer de udgifter, der er støtteberettigede under ordningen. Denne finansiering er i overensstemmelse med driftsprogrammet for perioden 2014-2020.

 

7. Følgende udgifter er støtteberettigede inden for rammerne af ordningen:

 

a) udgifterne til fødevarer, der frigives fra interventionslagrene

 

b) udgifterne til fødevarer, der opkøbes på markedet og

 

c) udgifterne til transport mellem medlemsstaterne af fødevarer fra interventionslagrene.

 

Inden for de disponible finansielle midler til gennemførelse af 2014-planen i hver medlemsstat kan de nationale kompetente myndigheder betragte følgende udgifter som støtteberettigede:

 

a) udgifter til transport af fødevarer til de udpegede organisationers lagre

 

b) følgende udgifter, der afholdes af de udpegede organisationer i det omfang, de er direkte forbundet med 2014-planens gennemførelse:

 

i) administrative omkostninger

 

ii) udgifter til transport mellem de udpegede organisationers lagre og de endelige uddelingssteder og

 

iii) lageromkostninger.

 

8. Medlemsstaterne foretager administrative og fysiske kontroller for at sikre, at 2014-planen gennemføres efter de gældende regler, og fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes, hvis der konstateres uregelmæssigheder.

 

9. De emballager, der anvendes til fødevarer, som uddeles i henhold til 2014-planen, og uddelingsstederne skal være tydeligt mærket med betegnelsen "EU-bistand" og EU- logoet.

 

10. Ordningen for uddeling af fødevarer som fastsat i stk. 1 berører ikke de nationale ordninger til distribution af fødevarer til de socialt dårligst, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

 

11. Denne artikel finder anvendelse indtil udløbet af 2014-planen".

Begrundelse

Den nye bestemmelse træder i kraft den 1. januar 2014. Den foreløbige retroplanlægning for gennemførelse gør, at bestemmelsen skal være operationel i medlemsstaterne omkring 10 måneder på forhånd. Dette er imidlertid umuligt, da forordningen først kan vedtages medio 2013. Der skal således udarbejdes en forenklet overgangsordning for 2014, som udelukkende vedrører bistand med fødevarer, hvilket udgør den absolutte prioritet. Ordningen som brugt i programmet for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede skal således genindføres, idet dette integreres i dette forslag (således med finansiering fra ESF).

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Bilag 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette bilag udgår

PROCEDURE

Titel

Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede

Referencer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

19.11.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Marc Tarabella

3.12.2012

Behandling i udvalg

21.2.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.3.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (8.4.2013)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Ordfører for udtalelse: Marije Cornelissen

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede er relevant for kvinder af mindst to årsager. For det første er der en overrepræsentation af kvinder blandt de socialt dårligst stillede personer i EU. Det, at fattigdommen i stigende grad rammer kvinder, forværres som følge af den økonomiske afmatning. Blandt de personer, der lever i fattigdom, er der mange ældre kvinder med lave pensioner, enlige mødre, fraskilte kvinder og kvinder i lavtlønnede eller usikre job.

For det andet har kvinder fortsat hovedansvaret for familien. Det er dem, der står for indkøb, madlavning og alle de ting, der har med det, at familien får noget at spise, at gøre.

Hvis husstandsindkomsten falder, er det ofte kvinderne, der henvender sig til et madudleveringssted eller en anden hjælpeorganisation, når husstandsindkomsten ikke rækker til at brødføde familien. På denne baggrund har jeg fremsat en række forslag, der rækker videre end ligestillingsaspektet, og som nødvendiggør data opdelt efter køn. Det er af afgørende betydning for kvinderne, at EU's fødevarehjælp ikke stopper brat den 1. januar 2014, når det nuværende program, der anvendes af 19 medlemsstater, ophører. Med henblik på at sikre, at fonden tager højde for den afhængighed af programmet, der er blevet skabt i løbet af 25 år, er det nødvendigt at foretage justeringer med hensyn til fordelingen af EU-midler i medlemsstaterne, og der skal også tages hensyn til nogle af de vigtigste forbehold, som de negativt indstillede medlemsstater har fremsat i Rådet.

Fordelingen mellem medlemsstaterne

Under det nuværende program modtager 19 medlemsstater hvert år i alt 500 mio. EUR i støtte. For perioden 2014-2020 foreslog Kommissionen, at der blev afsat 2,5 mia. EUR til den nye fond. Rådet har i skrivende stund reduceret dette beløb til 2,1 mia. EUR i forbindelse med FFR-forhandlingerne, hvilket udgør en betydelig reduktion. Ifølge det nuværende forslag er alle medlemsstater forpligtede til at deltage, hvilket betyder, at de reducerede midler vil blive fordelt på flere lande, og at lande, der for øjeblikket ikke benytter sig af EU's fødevarehjælp og potentielt heller ikke ønsker at gøre det af forskellige årsager, herunder eksempelvis allerede eksisterende uafhængige strukturer, også vil modtage støtte. Såfremt forslaget til denne fond ikke ændres, vil de lande, der for øjeblikket er afhængige af programmet, i fremtiden modtage betydeligt mindre støtte.

Jeg har derfor fremsat adskillige forslag for at sikre, at EU påtager sig et ansvar for, at mange for øjeblikket er afhængige af EU's fødevarehjælp:

Medlemsstaterne bør ikke være forpligtede til at deltage, men kan vælge at gøre det eller ej.

Indikatorerne for fordeling af midlerne bør være procentdelen af de personer i et land, der lider store materielle afsavn, og mere opdaterede data om de seneste ændringer i den andel af befolkningen, der lever i husstande med meget lav arbejdsintensitet. Der bør tages hensyn til graden af afhængighed af de tidligere fødevarehjælpeprogrammer.

Medfinansieringssatsen bør differentieres på grundlag af velstandsniveauerne i medlemsstaterne for at sikre, at fonden hovedsageligt når ud til de personer, der har størst behov for støtte.

Medlemsstater, der i princippet modsætter sig fonden, vil ikke blive tvunget til at deltage mod deres vilje, hvilket potentielt vil reducere deres modvilje.

Styrkelse af lokale fødevareforsyningskæder og udveksling af god praksis

For mange hjælpeorganisationer er EU's fødevarehjælp ikke den eneste kilde til fødevarer, og i mange medlemsstater fungerer madudleveringssteder uden offentlig støtte ved at modtage fødevarer fra lokale fødevarekæder.

Det bør være muligt for hjælpeorganisationer i alle medlemsstater at gøre mere brug af fødevarer, der ellers ville blive kasseret, inden for grænserne for fødevaresikkerhed og hygiejne. Med henblik på at opbygge strukturelle forbindelser med producenter, supermarkeder, landmænd, restauranter osv. har hjælpeorganisationer behov for bestemte faciliteter, såsom fødevaretransport, ikt-faciliteter og logistiske færdigheder, offentlige bevidstgørelseskampagner for at skaffe private bidragydere, færdigheder og certifikater for håndtering af fødevarer inden for gældende sundhedsbestemmelser osv. Fonden bør tilføre hjælpeorganisationer midler til at udvikle og fremme strukturelle forbindelser til dem, som donerer fødevarer og økonomiske midler. Det tjener et dobbelt formål, nemlig forebyggelse af fødevarespild samtidig med, at hjælpeorganisationer får mulighed for at blive mindre afhængige af direkte fødevarehjælp fra EU.

Endvidere bør fonden fremme udveksling af god praksis på tværs af EU, mellem hjælpeorganisationer, der er afhængige af EU's fødevarehjælp, og mellem dem, der ikke er afhængige heraf, og formidling af social innovation hvad angår hjælp til de socialt dårligst stillede personer.

Forhindring af nye og reduktion af eksisterende afhængighedsstrukturer

Det vigtigste aspekt med hensyn til fonden er at sikre, at de personer, der er afhængige af tidligere EU-programmer, ikke med ét står uden fødevarer i 2014. Chancerne for, at Rådet godkender fonden, vil øges, hvis fonden sigter mod gradvist at reducere afhængigheden af direkte EU-fødevarehjælp og undgår, at der skabes nye afhængighedsstrukturer. Hjælpeorganisationer kan modtage hjælp til alle faciliteter, materialer og anden støtte, som de har behov for med henblik på gradvist at skifte til lokale fødevareforsyningskæder, såsom supermarkeder, producenter, landmænd osv., således at de socialt dårligst stillede personer ikke afskæres fra at modtage fødevarehjælp, hverken nu eller i fremtiden.

Sammenhæng med bekæmpelse af strukturel fattigdom

Det endelige mål med politikkerne til bekæmpelse af fattigdom skal være at hjælpe de socialt dårligst stillede personer ud af fattigdom. Derfor er det ikke kun vigtigt, at de hjælpeorganisationer, der deltager i fonden, også udøver aktiviteter for social inklusion, og at den er tæt forbundet med nationale programmer til udryddelse af fattigdom, men også, at hjælpeorganisationerne evt. udvikler aktiviteter for social inklusion i forbindelse med ESF-midler, dog således at dobbeltfinansiering af de samme bistandsaktiviteter undgås.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF].

(2) I 2011 blev ca. 24,2 % af den europæiske befolkning (ifølge Eurostats skøn 119,6 mio. personer i EU27, hvoraf 25 mio. var børn) anset for at være i fare for at blive fattige og/eller socialt udstødte som defineret i 2020-strategien. Antallet af personer, som lider materielle eller endog alvorlige materielle afsavn i Unionen, navnlig i de lande, som er hårdest ramt af krisen og er ved at gennemføre finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger, er stigende, og disse personer er ofte så udstødte, at de ikke kan drage fordel af aktiveringsforanstaltningerne under forordning (EU) nr. […CPR], og navnlig under forordning (EU) nr. […ESF]. Der henviser til, at denne udvikling er i modstrid med og en trussel mod et af de vigtigste Europa 2020-mål – målet om at mindske antallet af fattige i Unionen med 20 mio. mennesker startende med de socialt dårligst stillede personer, hvoraf størstedelen er kvinder og børn.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Ifølge tallene for 2011 var andelen af fattige kvinder i EU27 næsten 17 %, hvilket bl.a. skyldes arbejdsløsheden blandt kvinder, lønforskelle og at det er kvinder, som har deltidsarbejde.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og sammenhængende integrering af kønsaspektet på alle stadier i udarbejdelsen, planlægningen og gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de fonde, der er omfattet af den fælles strategiske ramme (FSR-fondene), ved hjælp af metoder til vurdering af kønsbudgettering.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Unionen har siden 1987 ydet direkte fødevarehjælp fra lagrene af landbrugsprodukter til de socialt dårligst stillede borgere, hvoraf størstedelen er kvinder. Dette har medført, at de socialt dårligst stillede personer er blevet afhængige af den direkte fødevarehjælp fra Unionen til de socialt dårligst stillede. Mange modtagere af Unionens fødevarehjælp får også hjælp fra andre bidragydere, f.eks. lokale eller regionale supermarkeder, landmænd, producenter, restauranter osv. Fonden bør yde støtte til udvikling eller fremme af disse lokale forsyningskæder.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) For at gøre den ikke-finansielle bistand til de socialt dårligst stillede personer så effektiv som muligt bør medlemsstaterne som en del af ledsageforanstaltningerne, hvor det er hensigtsmæssigt, støtte fremskaffelsen af indkvartering og/eller sociale boliger til hjemløse.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c) Det er nødvendigt med en indsats på EU-plan i betragtning af niveauet af fattigdom og social udstødelse i Unionen (i 2010 var en fjerdedel af EU-borgerne, dvs. 116 mio. mennesker, hvoraf langt størstedelen var kvinder, i fare for at blive fattige eller socialt udstødte). Dette er blevet yderligere forværret af den økonomiske krise, der har reduceret visse medlemsstaters evne til at opretholde det offentliges sociale udgifter og investeringer på et tilstrækkeligt niveau til at sikre, at den sociale samhørighed ikke forringes yderligere, og at målsætningerne i Europa 2020-strategien nås.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d) Strategierne for og udvejene ud af fattigdom og elendighed bør tage højde for, at problemet for de socialt dårligst stillede først og fremmest består i, at de mister deres værdighed og uafhængighed som mennesker og som borgere, hvilket gør dem og deres familier endnu mere sårbare og endnu mere udsat for forskelsbehandling, og har alvorlige følger for kvinder og børn.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e) Det er først og fremmest kvinderne, der nyder godt af fonden, ikke blot fordi de er de mest udsatte for fattigdom og social udstødelse, men også fordi de ofte bærer ansvaret for deres families underhold.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4f) Medlemsstaterne bør tage initiativ til at vurdere behovene hos de socialt dårligst stillede af deres borgere. Fonden bør derfor undgå at skabe nye strukturer, der fører til afhængighed for de personer, som modtager hjælp som defineret i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Disse bestemmelser bør også sikre fondens overensstemmelse med Unionens social- og miljøpolitikker såsom bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling i planlægningen, gennemførelsen og adgangen til støtten samt bekæmpelse af fødevarespild, bl.a. ved hjælp af oplysningskampagner, hvor kvinderne kan spille en strategisk rolle.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at udstikke passende finansielle rammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig fordeling af de samlede ressourcer pr. medlemsstat efter en objektiv og gennemsigtig metode, som afspejler forskellene mellem medlemsstaterne for så vidt angår fattigdom og materielle afsavn.

(7) For at udstikke passende finansielle rammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en årlig fordeling af de samlede ressourcer pr. medlemsstat efter en objektiv og gennemsigtig metode, som afspejler forskellene mellem medlemsstaterne for så vidt angår fattigdom og materielle afsavn, såsom absolutte og relative fattigdomsgrænser.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Disse bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

(8) Det bør i det operationelle program for hver medlemsstat udpeges og begrundes, hvilke former for materielle afsavn der skal afhjælpes, og der bør redegøres for, hvad der er målet med, og hvilke elementer der indgår i den bistand til de socialt dårligst stillede personer, som ydes gennem støtten til de nationale ordninger. Adgangen til fødevarer bør være det første afsavn, som medlemsstaterne tager fat på. Programmet bør desuden omfatte elementer, som er nødvendige for at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af det operationelle program.

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at sikre at gennemførelsen af fonden får den størst mulig virkning, navnlig under hensyntagen til de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program.

(9) For at sikre at gennemførelsen af fonden får den størst mulige virkning, navnlig under hensyntagen til de nationale forhold, er det hensigtsmæssigt at fastlægge en procedure for eventuelle ændringer af det operationelle program. Denne procedure bør inddrage sociale organisationer, som aktivt hjælper de socialt dårligst stillede personer, eller som repræsenterer de fattige direkte, samtidig med at man sikrer passende tilstedeværelse af kvinder.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Medlemsstaterne bør endvidere give mulighed for en afbalanceret deltagelse af kvinder og mænd i forvaltningen og gennemførelsen af operationelle programmer på lokalt, regionalt og nationalt niveau og rapportere om fremskridt i forbindelse med dette anliggende.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Adgangen til støtte fra fonden bør omfatte en reel adgangsmulighed for dem, der af en eller anden årsag, f.eks. alder, helbredstilstand eller fordi de bor et fjernt beliggende sted, ikke selv har mulighed for at hente fødevarepakker. Det er derfor meget vigtigt at styrke de strukturelle forbindelser mellem hjælpeorganisationerne og fødevareleverandørerne.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c) Medlemsstaterne og Kommissionen bør træffe passende foranstaltninger for at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller køn under udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne, idet der tages særligt hensyn til dem, der er udsat for flere former for forskelsbehandling. Tilgængeligheden for handicappede bør være et af de kriterier, som skal overholdes ved fastlæggelsen af, hvilke operationer der medfinansieres af fondene, og som der skal tages hensyn til på de forskellige gennemførelsesstadier.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og, hvis det er nødvendigt, af evalueringer, som gennemføres i løbet af programmeringsperioden. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.

(12) For at forbedre kvaliteten og udformningen af det enkelte operationelle program og evaluere fondens effektivitet og virkning bør der gennemføres forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer, hvor man også inddrager de socialt dårligst stillede personer, som er dem, disse foranstaltninger først og fremmest vedrører. Disse evalueringer bør suppleres af undersøgelser – herunder data opdelt efter køn og alder, og under hensyntagen til Eurostats undersøgelse "Measuring material deprivation in the EU" – om de socialt dårligst stillede personer, som har modtaget bistand under det operationelle program, og af evalueringer samt af screening af alle politikker for at vurdere de forskellige virkninger heraf på kvinder og mænd i løbet af programmeringsperioden. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i denne henseende bør præciseres.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre, at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte et passende maksimumsniveau for medfinansiering fra fonden til de operationelle programmer for at sikre solidaritet, og at EU-midlerne udøver en løftestangseffekt, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstater med midlertidige budgetproblemer.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller som er fastlagt af partnerorganisationerne og godkendt af myndighederne

1) "de socialt dårligst stillede personer": fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, familier, husstande eller sammenslutninger af sådanne personer, hvis behov for bistand er blevet fastslået i overensstemmelse med objektive kriterier, som vedtages af de nationale kompetente myndigheder i samarbejde med partnerorganisationerne, og som godkendes af disse nationale myndigheder

Begrundelse

Der bør sikres større klarhed og mere dialog mellem de kompetente nationale myndigheder og partnerorganisationerne for at fremme effektiviteten.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer eller varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

2) "partnerorganisationer": offentlige organer eller almennyttige organisationer, som direkte eller via partnerorganisationer uddeler fødevarer og varer til de socialt dårligst stillede personer, og hvis operationer er blevet udvalgt af forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 29, stk. 3, litra b)

Begrundelse

Fødevarer er det mest elementære behov, som giver partnerorganisationerne og medlemsstaterne mulighed for at få kontakt med disse personer, som er udelukket fra det sociale liv. Dette er den bedste måde at sikre fondens effektivitet på.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden.

Fonden fremmer social samhørighed i Unionen ved at bidrage til virkeliggørelsen af målet for bekæmpelse af fattigdom, nemlig at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål at afhjælpe og udrydde de værste former for fattigdom i Unionen ved at yde ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer som et supplement til og ikke en erstatning af nationale fattigdomsbekæmpelsespolitikker med sigte på at mindske disse personers afhængighed og hjælpe dem med at udøve deres grundlæggende rettigheder. Opfyldelsen af dette mål vurderes på grundlag af antallet af personer, som modtager bistand fra fonden, og ved kvalitativt og kvantitativt at evaluere de strukturmæssige forbedringer, som er et resultat af denne bistand, for de endelige støttemodtagere, opdelt efter køn og alder. Fonden fremmer lokale og regionale fødevareforsyningskæder til fordel for de socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fonden reducerer gradvist støttemodtagernes afhængighed af direkte, ikke-finansiel bistand fra Unionen som anført i artikel 4, stk. 1, i løbet af gennemførelsesperioden.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fonden støtter nationale ordninger for uddeling af fødevarer og elementære forbrugsgoder til personlig brug for hjemløse eller for børn til de socialt dårligst stillede personer via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne.

1. Fonden kan efter anmodning fra en medlemsstat støtte nationale ordninger for uddeling af fødevarer, tøj og elementære forbrugsgoder til personlig brug til de socialt dårligst stillede personer, navnlig hjemløse og børn, via partnerorganisationer, som er udvalgt af medlemsstaterne, i hvilken forbindelse der tages hensyn til kvinders, mænds, børns og handicappedes særlige behov, og regionale og lokale myndigheder inddrages.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fonden kan støtte ledsageforanstaltninger, som supplerer uddelingen af fødevarer og varer, og som bidrager til social inklusion af de socialt dårligst stillede personer.

2. Fonden kan efter anmodning fra en medlemsstat støtte foranstaltninger, som bidrager til social inklusion af de socialt dårligst stillede personer, idet der samtidigt tages højde for kvinders og mænds særlige behov, som man får kendskab til via deres aktive inddragelse.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen, medlemsstaterne og partnerorganisationerne bidrager til bekæmpelsen af fødevarespild i alle distributionskædens led. Fonden kan yde bistand til støttemodtagerne med det formål at gøre mere brug af eller gøre mere effektiv brug af lokale forsyningskæder og dermed forhindre fødevarespild og øge forsyningen af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer uafhængigt af fonden.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Fonden kan støtte aktioner og foranstaltninger, der tager sigte på at øge og forbedre de endelige modtageres adgang til de lokale forsyningskæder – også ved hjælp af værdikuponer eller andre mekanismer – at reducere fødevarespild og at iværksætte informations- og undervisningskampagner, der først og fremmest er rettet mod kvinderne i deres egenskab af strategiske aktører, også i samarbejde med lokale skoler og medier.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fonden fremmer gensidig læring, netværksarbejde og udbredelse af god praksis på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer.

3. 3. Fonden fremmer gensidig læring, netværksarbejde og udbredelse af god praksis på området ikke-finansiel bistand til de socialt dårligst stillede personer, og tager i den forbindelse hensyn til kønsaspektet, navnlig ved at inddrage kvindeorganisationer. Medlemsstater, der ikke deltager i denne fond, bør tilskyndes til at samarbejde om formidling af god praksis.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering.

8. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en effektiv udnyttelse af fonden, bl.a. gennem overvågning, rapportering og evaluering, og opstiller indikatorer opdelt efter køn og alder.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med gennemførelsen af fonden. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.

9. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet fremmes i alle faser af gennemførelsen af fonden, herunder ved den efterfølgende evaluering. Kommissionen og medlemsstaterne tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn

a) andel af befolkningen, som lider alvorlige materielle afsavn, i procent af den samlede befolkning og opdelt på køn

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tager højde for omfanget af de socialt dårligst stillede personers afhængighed af Unionens fødevareprogrammer for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer som følge af en medlemsstats deltagelse i programmer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 121/2012.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) en strategi, der beskriver, hvordan støtteforanstaltningerne fremmer udviklingen af lokale og regionale fødevareforsyningskæder til fordel for de socialt dårligst stillede personer

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) en beskrivelse af de personer, som programmet først og fremmest skal være rettet mod, idet der tages højde for særlige lokale og/eller sociale behov, også i lyset af den forskellige fordeling af, hvem der lider alvorlige materielle afsavn, på alder og køn.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja) en strategi, der beskriver, hvordan der kan opnås et gradvist fald i støttemodtageres afhængighed af den i artikel 4, stk. 1, omhandlede bistand fra opkøb på markedet i løbet af gennemførelsesperioden.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

2. Det operationelle program udarbejdes af medlemsstaten eller enhver anden myndighed, som er udpeget af denne, i samarbejde med kompetente regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder og organer, som repræsenterer civilsamfundet, samt organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikke-forskelsbehandling, med henblik på at finde frem til de procedurer, målsætninger og resultater, der forventes vedrørende nedbringelse af fattigdommen, idet der tages højde for territoriale, sociale, generationsmæssige og kønsrelaterede forskelle. Medlemsstaterne sikrer, at de operationelle programmer er tæt knyttet til nationale politikker for social inklusion og bekæmpelse af, at fattigdom i stigende grad rammer kvinder, og af, at den breder sig blandt etniske mindretal.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterne udarbejder den årlige gennemførelsesrapport i henhold til den model, som Kommissionen vedtager, og listen over fælles input- og resultatindikatorer.

 

Disse indikatorer omfatter:

 

a) de seneste ændringer i udgifterne til socialpolitik, der er rettet mod store materielle afsavn, både i absolutte tal, i forhold til BNP og i forhold til de samlede offentlige udgifter

 

b) de seneste ændringer i den socialpolitiske lovgivning, der drejer sig om adgangen til støtte i forbindelse med store materielle afsavn.

Begrundelse

Med henblik på at undgå den uheldige virkning, at en medlemsstat anvender denne fond til at undslå sig sit socialpolitiske ansvar, er det af afgørende betydning, at Kommissionen kan måle denne fonds indvirkning på en medlemsstats politik, der har til sigte at gøre noget ved store materielle afsavn.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag