ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Emer Costello


Διαδικασία : 2012/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0183/2013

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0617),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0358/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag), τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag), στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2013[1],

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως τα άρθρα 1, 24 και 34,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0183/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική και να οριστικοποιηθεί μόλις επιτευχθεί συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, («Στρατηγική της Ευρώπης 2020») η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. Ωστόσο, το 2010, σχεδόν ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 4 εκατομμύρια άτομα περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία στην Ένωση και η σοβαρότητα της κατάστασης ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται και το 2012 σχεδόν το 8% των πολιτών της Ένωσης ζούσε υπό συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης. Επιπλέον, πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτρέπουν οιαδήποτε διάκριση και να εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την συνεπή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Ταμείου, καθώς και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Προκειμένου να προληφθεί η περιθωριοποίηση ευάλωτων ομάδων και ομάδων χαμηλού εισοδήματος και να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αναγκαία η έγκριση στρατηγικών που θα προωθούν την ενεργό ενσωμάτωση.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφισή τους από τη στέρηση τροφής και τη σοβαρή υλική στέρηση.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Ο ορισμός της ευρωπαϊκής τυπολογίας για την έλλειψη στέγης (ETHOS) συνιστά δυνητική αφετηρία για την κατανομή των πόρων του Ταμείου σε διάφορες κατηγορίες απόρων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Το Ταμείο δεν πρέπει να αντικαταστήσει δημόσιες πολιτικές που ασκούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να περιορίσουν την ανάγκη έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας και να αναπτύξουν βιώσιμους στόχους και πολιτικές για την πλήρη εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα για την εξάλειψη της φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί ή να μειωθεί μέσω της χρήσης πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ) Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και το ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων για τη χρηματοδότηση του Ταμείου στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ) Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στις προσπάθειες των κρατών μελών για ανακούφιση των αστέγων από τη οξεία υλική στέρηση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια της επισιτιστικής βοήθειας και της βασικής υλικής συνδρομής προς τους απόρους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές έλλειψης τροφίμων και υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Η σοβαρή στέρηση τροφής στην Ένωση συμπίπτει με σημαντική σπατάλη τροφίμων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους πρέπει να περιλαμβάνει μνεία σχετικά με το πώς θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί συνέργειες μεταξύ πολιτικών για την μείωση τηςσπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της στέρησης τροφίμων, κατά τρόπο συντονισμένο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μνεία σχετικά με το πώς θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει οιαδήποτε διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν εμπορικές και μη εμπορικές οργανώσεις οι οποίες επιθυμούν να δωρίσουν πλεονάσματα ειδών διατροφής σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της στέρησης τροφίμων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να διευκολύνουν τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων που ασχολούνται με τη θέσπιση και την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο μέτρων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

(9) Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου και τη διασφάλιση της μέγιστης συνέργειας με τα μέτρα του ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά πιθανές αλλαγές στις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Προκειμένου να ανταποκρίνεται το Ταμείο κατά τον πλέον αποτελεσματικό και ενδεδειγμένο τρόπο στις διάφορες ανάγκες και να είναι περισσότερο προσιτό στους απόρους, η αρχή της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδιά του.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία διότι διευκολύνουν την αμοιβαία ενημέρωση και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει και να προωθήσει αυτή τη διάδοση, επιδιώκοντας παράλληλα συνέργειες με την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο των σχετικών Ταμείων, ιδίως του ΕΚΤ.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

(11) Για να παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα πρέπει να εκπονούν και να παρέχουν στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα ουσιαστικών και επίκαιρων πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει με κάθε κράτος μέλος κάθε χρόνο με σκοπό τη διμερή ανασκόπηση, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα πρέπει επίσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή των τελικών αποδεκτών και να διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να μην στιγματίζονται οι άποροι. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Όπως επισημαίνεται στη μελέτη της Eurostat με τίτλο «Μέτρηση της υλικής στέρησης στην ΕΕ - Δείκτες για το σύνολο του πληθυσμού και δείκτες ειδικά για παιδιά», έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές έρευνες σχετικά με την υλική στέρηση που επιτρέπουν τη συλλογή ακριβέστερων στοιχείων στο εγγύς μέλλον σχετικά με νοικοκυριά, ενήλικες και παιδιά που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Κατά τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων, οι οποίες συμπληρώνονται από έρευνες για τους απόρους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η στέρηση είναι μια περίπλοκη έννοια, η οποία είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή όταν χρησιμοποιείται μικρός αριθμός δεικτών, διότι ενδέχεται να είναι παραπλανητικοί και να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικές πολιτικές.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Όπως επισημαίνεται στην έρευνα Eurofound (2012) -Τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής, η υλική στέρηση στην Ένωση πρέπει να μετράται με την αδυναμία απόκτησης αγαθών τα οποία θεωρούνται βασικά, ανεξάρτητα από την περιουσία ή το εισόδημα των ατόμων. Κατά συνέπεια, για την ανάπτυξη ενός δείκτη στέρησης ο οποίος θα επιτρέπει την πιο λεπτομερή εκτίμηση της υλικής στέρησης των νοικοκυριών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δείκτες όπως το επίπεδο εισοδήματος, η ανισότητα εισοδήματος, η ικανότητα βιοπορισμού, η υπερχρέωση και η ικανοποίηση με το βιοτικό επίπεδο.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και με τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη και με τους δικαιούχους.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί το επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης. Πρέπει επίσης να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι, απλοί και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων και απλοποιημένων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους. Θα πρέπει να επιτραπεί στις οργανώσεις εταίρους να παρέχουν πρόσθετο επισιτιστικό εφοδιασμό ο οποίος προέρχεται από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων παρέμβασης που είναι διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ…. [ΚΟΑ]·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα είδη των δράσεων που μπορούν να αναληφθούν με πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών ως τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το Ταμείο.

(18) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα είδη των δράσεων που μπορούν να αναληφθούν με πρωτοβουλία της Επιτροπής και των κρατών μελών ως τεχνική βοήθεια που υποστηρίζεται από το Ταμείο. Τα είδη των προς διευκρίνιση δράσεων θα πρέπει να αποφασίζονται σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών.

(30) Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής, στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών ή σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και εφόσον διαπιστωθεί με πειστικά στοιχεία ότι οι στόχοι των προγραμμάτων δεν επετεύχθησαν.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο και απλό πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου.

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου και ο εθελοντικός χαρακτήρας των οργανώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από αυτό.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και το δικαίωμα στην κατοικία, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42a) Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να προκηρυχθεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών, τις προθεσμίες έγκρισης του παρόντος κανονισμού και τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση κανόνων που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στο 2014 ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού σε τρόφιμα.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42β) Πρέπει να διασφαλισθεί ότι το Ταμείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και θα συνεργάζεται όσο πιο στενά γίνεται με το ΕΚΤ. Πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία παράλληλων δομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες αυξάνουν τον διοικητικό φόρτο και δυσχεραίνουν τον συντονισμό και τις συνέργειες.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που όρισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, ή τις οργανώσεις-εταίρους και που ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή- σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο Άρθρο 24- άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(3) ως «εθνικό σύστημα» ορίζεται κάθε σύστημα που έχει, τουλάχιστον εν μέρει, τους ίδιους στόχους με το Ταμείο και το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις·

(3) ως «εθνικό σύστημα» ορίζεται κάθε σύστημα που έχει, τουλάχιστον εν μέρει, τους ίδιους στόχους με το Ταμείο και το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από δημόσιους φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις·

(4) ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται·

(4) ως «πράξη» ορίζεται έργο, σύμβαση ή δράση που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της και που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με το οποίο συνδέεται·

(5) ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η στήριξη από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα·

(5) ως «περατωθείσα πράξη» ορίζεται πράξη που έχει ολοκληρωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η στήριξη από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα·

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται το άτομο που υποφέρει από στέρηση τροφίμων και/ή υλική στέρηση και λαμβάνει μη οικονομική συνδρομή και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο του παρόντος ταμείου·

 

(7a) ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο·

(8) ως «δημόσια στήριξη» ορίζεται κάθε οικονομική υποστήριξη που χορηγείται σε πράξη και η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό των κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, από τον προϋπολογισμό φορέων δημοσίου δικαίου ή από τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οποιουδήποτε οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(8) ως «δημόσια στήριξη» ορίζεται κάθε οικονομική υποστήριξη που χορηγείται σε πράξη και η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό των κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με το Ταμείο, από τον προϋπολογισμό φορέων δημοσίου δικαίου ή από τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οποιουδήποτε οργανισμού δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

(10) ως «λογιστική χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, για την οποία ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015, η δε τελευταία λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023·

(10) ως «λογιστική χρήση» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, για την οποία ορίζεται η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου 2015, η δε τελευταία λογιστική χρήση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023·

(11) ως «οικονομικό έτος» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

(11) ως «οικονομικό έτος» ορίζεται η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

1. Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά τη φτώχεια στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», συμπληρώνοντας παράλληλα τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση και την εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας, ιδίως της επισιτιστικής ένδειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους.

 

2. Το Ταμείο συμβάλλει στην βιώσιμη εξάλειψη της επισιτιστικής ένδειας, προσφέροντας στους απόρους την προοπτική μιας αξιοπρεπούς ζωής. Ο στόχος αυτός και οι διαρθρωτικές επιπτώσεις του ταμείου αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά.

 

3. Το Ταμείο συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά ή μειώνει τα βιώσιμα εθνικά προγράμματα εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και/ή βασική υλική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων δεμάτων με αγαθά πρώτης ανάγκης, για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και αγαθών και συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

2. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει συνοδευτικά μέτρα, που συμπληρώνουν την παροχή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και υγιεινή διατροφή και μειώνουν τις εξαρτήσεις των απόρων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνδέονται στενά με τις τοπικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τις δραστηριότητες οργανώσεων που εστιάζουν στην εξάλειψη της φτώχειας.

 

2a. Το Ταμείο μπορεί να παράσχει συνδρομή στους δικαιούχους ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό και διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό των απόρων σε τρόφιμα, καθώς επίσης μειώνοντας και προλαμβάνοντας τη σπατάλη τροφίμων.

3. Το Ταμείο προάγει την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

3. Το Ταμείο προάγει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σχετικές οργανώσεις και σχέδια που δεν κάνουν χρήση του Ταμείου.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η στήριξη από το Ταμείο είναι σύμφωνη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η στήριξη από το Ταμείο είναι σύμφωνη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

3. Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

3. Η στήριξη από το Ταμείο παρέχεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις εμπλεκόμενες οργανώσεις εταίρους.

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό ή, κατά περίπτωση, οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές, είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

5. Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, με δεδομένη τη χορηγούμενη στήριξη.

5. Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, με δεδομένη τη χορηγούμενη στήριξη.

6. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.

6. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους,και προκειμένου να αποφευχεί η διπλή χρηματοδότηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, ιδίως δε με δράσεις τις Ένωσης στον τομέα της υγείας.

7. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.

7. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.

8. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης.

8. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης και μέσω της στενής και τακτικής διαβούλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων-εταίρων που εφαρμόζουν τα μέτρα του ταμείου στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούν.

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση για να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, και εκτελούν τις αποστολές τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους·

10. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

10. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Ταμείου, καθώς και σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο, όπου είναι διαθέσιμα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο, και σε σχετικά προγράμματα και δράσεις.

11. Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

11. Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή βασικής υλικής συνδρομής που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

 

11a. Κατά περίπτωση, η επιλογή των τροφίμων βασίζεται στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και των τροφίμων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των νωπών προϊόντων, και πρέπει να συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή των τελικών αποδεκτών.

12. Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των απορριμάτων τροφών.

12. Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και την βασική υλική συνδρομή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν τις ανάγκες των απόρων.

 

12a. Κατά περίπτωση, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, ιδίως με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διανομής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμπράξεις με εταιρείες σε όλη την αλυσίδα τροφίμων με ένα πνεύμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

12β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χορηγούμενη στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού βοήθεια να παρέχεται με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των απόρων·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 δεν είναι λιγότεροι σε πραγματικούς όρους από το ποσό που διατέθηκε για την περίοδο 2007-2013 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που καθορίζεται στη νομοθετική πρόταση αποτελεί απλώς ένδειξη και θα οριστικοποιηθεί αφ' ης στιγμής επιτευχθεί συμφωνία στον κανονισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι ανάλογος με τις ανάγκες ενίσχυσης των απόρων και, δεδομένου ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο δράσης των δραστηριοτήτων, ισοδυναμεί με δραστική περικοπή σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο. Με την αύξηση των επιπέδων φτώχειας στην ΕΕ, το ετήσιο ποσό που διατίθεται στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να αυξηθεί ώστε να εξασφαλισθεί ότι το διευρυμένο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, πεδίο του Ταμείου θα μπορεί να υλοποιηθεί στο ακέραιο.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και βάσει των πλέον πρόσφατων δεικτών που καθόρισε η Eurostat σχετικά με:

(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·

(α) τον πληθυσμό που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού·

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

(β) μεταβολές στον πληθυσμό που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(aa) προσδιορισμό του ποσού του κατανεμημένου σε αυτό μεριδίου που θα χρησιμοποιηθεί·

(α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και περιγραφή, για κάθε είδος υλικής στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής τροφίμων ή αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·

(a) αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί(ούν) και περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·

(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·

(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·

(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τα δύο αυτά Ταμεία·

 

(στα) περιγραφή των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων και των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τη συμμόρφωση με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5.

(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·

(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·

(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·

(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·

(θ) περιγραφή της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·

(θ) περιγραφή της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων σε σχέση με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·

(ι) σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:

(ι) σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:

(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·

(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·

(ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

(ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότηες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα και/ή την βασική υλική συνδρομή, αναλαμβάνουν οι ίδιες ή σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις δραστηριότητες που συμπληρώνουν την επισιτιστική βοήθεια, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

2. Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και από φορείς αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

2. Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να συνδέονται στενά με τις εθνικές πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης.

3. Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

3. Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση της τροποποίησης.

1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδεύεται από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αιτιολόγηση της τροποποίησης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πλατφόρμα

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την δικτύωση και την κοινωνική καινοτομία σε ενωσιακό επίπεδο, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τις οργανώσεις εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους από όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο και στη συνέχεια υποβάλει εκ νέου εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω.

 

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την επιγραμμική διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, εκθέσεων και πληροφοριών σε σχέση με το Ταμείο.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

1. Από το 2015 έως το 2022 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.

 

Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

 

(a) πρόσφατες μεταβολές των δαπανών της κοινωνικής πολιτικής για την σοβαρή υλική στέρηση, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με το ΑΕγχΠ και τις συνολικές δημόσιες δαπάνες·

 

(β) πρόσφατες μεταβολές της νομοθεσίας κοινωνικής πολιτικής που αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση δικαιούχων και άλλων οργανισμών που εργάζονται για την αντιμετώπιση της σοβαρής υλικής στέρησης·

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

4. Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.

4. Η Επιτροπή εξετάζει την ετήσια έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

5. Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

5. Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές.

6. Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

7. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.

7. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

 

8a. Η Επιτροπή υποβάλλει σύνοψη των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω.

 

8β. Η διαδικασία σχετικά με τις εκθέσεις υλοποίησης δεν πρέπει να είναι υπερβολική σε σύγκριση με τους διατιθέμενους πόρους και τη φύση της υποστήριξης και δεν πρέπει να συνεπάγεται περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διμερής συνεδρίαση ανασκόπησης

Διμερείς συνεδριάσεις ανασκόπησης

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει με το κάθε κράτος μέλος μία φορά ετησίως από το 2014 έως το 2022, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά, για την εξέταση της προόδου στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση υλοποίησης και, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7.

2. Στη διμερή συνεδρίαση ανασκόπησης προεδρεύει η Επιτροπή.

2. Στη διμερή συνεδρίαση ανασκόπησης προεδρεύει η Επιτροπή.

3. Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη συνεδρίαση.

3. Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δίνεται η απαραίτητη συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής μετά τη συνεδρίαση και αναφέρεται σε αυτήν στην έκθεση υλοποίησης του επόμενου έτους ή, κατά περίπτωση, των επόμενων ετών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.

2. Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες.

2. Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.

 

2a. Οι αξιολογήσεις δεν πρέπει να είναι υπερβολικές σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους ή τη φύση της υποστήριξης και δεν πρέπει να συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

1. Τα κράτη μέλη διεξάγουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με συνοπτική παρουσίαση.

2. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της αρχής που είναι αρμόδια για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Υποβάλλεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μαζί με συνοπτική παρουσίαση.

3. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:

3. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις εκτιμούν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·

(α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που υποφέρουν από φτώχεια και εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·

 

(aa) τη συμβολή στην μείωση των απορριμμάτων τροφίμων·

(β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχέση του με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα·

(β) την εσωτερική συνοχή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχέση του με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα·

(γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος·

(γ) τη συνέπεια της χορήγησης πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος·

(δ) τη συμβολή των προσδοκώμενων υλοποιήσεων στα αποτελέσματα·

(δ) τη συμβολή της αναμενόμενης απόδοσης στους στόχους του Ταμείου·

 

(δα) την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος·

(ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

(ε) την καταλληλότητα των διαδικασιών για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια των αξιολογήσεων.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί αξιολογήσεις για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού προγράμματος.

1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του επιχειρησιακού προγράμματος.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν το εν λόγω υπόδειγμα κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί, με δική της πρωτοβουλία, τα επιχειρησιακά προγράμματα.

 

3a. Η Επιτροπή υποβάλλει μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του Ταμείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τον Μάρτιο του 2018 το αργότερο.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου καθώς και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται, ιδίως, στους απόρους, καθώς και στο ευρύτερο κοινό και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου, των κρατών μελών και των οργανώσεων εταίρων στους στόχους κοινωνικής συνοχής της Ένωσης χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες.

2. Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.

2. Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να διατηρείται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.

Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

3. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.

3. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον είτε μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, είτε σημαία της Ένωσης σε λογικό μέγεθος, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική συνδρομή και, ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.

Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

Οι εν λόγω δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι που διαθέτουν δικτυακούς τόπους παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της πράξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

4. Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.

4. Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.

5. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-17, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται στο 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης. Μπορεί να προσαυξηθεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του Ταμείου με πρόσθετους εθνικούς πόρους.

 

1a. Οι δικαιούχοι σε καμία περίπτωση δεν συγχρηματοδοτούν τις πράξεις του Ταμείου.

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

3. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.

3. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α). εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·

(α). εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·

(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·

(β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·

(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

(γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια και/ή ιδιωτική στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η τοποθεσία των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

1. Η τοποθεσία των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2. Οι πράξεις λαμβάνουν στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μόνον εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2. Οι πράξεις λαμβάνουν στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μόνον εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

3. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

3. Τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά βασικής υλικής βοήθειας για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Οι οργανώσεις εταίροι μπορούν, επιπλέον, να διανέμουν τρόφιμα που προέρχονται από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ…. [ΚΟΑ]·

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων.

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται δωρεάν στους απόρους.

4. Τα τρόφιμα και/ή τα αγαθά της βασικής υλικής βοήθειας διανέμονται δωρεάν στους απόρους, χωρίς καμία εξαίρεση.

5. Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από άλλο μέσο της Ένωσης.

5. Μια πράξη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από άλλο μέσο της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται στους δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση για την χρησιμοποίηση άλλων ευρωπαϊκών ταμείων όπως το ΕΚΤ προκειμένου να αναλάβουν συμπληρωματικές δράσεις με στόχο την ανακούφιση από τη φτώχεια καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

1. Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών·

(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και αγαθών βασικής υλικής βοήθειας για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών·

(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των τελικών δικαιούχων αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών για βασική υλική βοήθεια στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(γ) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 5% της αξίας των τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης που μεταφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ…/… [ΚΟΑ]·

 

(γα) οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης που επωμίζονται οι οργανώσεις-εταίροι σε σχέση με τη συλλογή αποβλήτων τροφίμων.

(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας ή εμμέσως την βασική υλική βοήθεια στους τελικούς αποδέκτες, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(ε) οι δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 25.

(ε) οι δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 25.

2. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:

2. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:

(α) τόκοι χρέους·

(α) τόκοι χρέους·

(β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών·

(β) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών·

(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του μη υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου.

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου. Το εθνικό όργανο ελέγχου ή το εθνικό Ελεγκτικό συνέδριο δύνανται να ορίζονται ως ελεγκτικές αρχές.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·

2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ολική ή μερική ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.

8. την τήρηση λογαριασμών για τα προς ανάκτηση ποσά και τα ποσά που αποσύρονται μετά από ολική ή μερική ακύρωση της συμμετοχής σε μια πράξη. Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στο Ταμείο πριν από το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση δαπανών.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ζητήσει από την αρχή ελέγχου να επιφέρει αλλαγές στην στρατηγική της λογιστικού ελέγχου, οι οποίες, κατά την άποψή της, είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή των ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ο έλεγχος των επιδόσεων.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

(a) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων του διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3. Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού:

(δ) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

(a) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

(ε) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

(β) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

(στ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·

(γ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·

(ζ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

(δ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

 

 

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης αποδοχής των λογαριασμών από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 ή, το αργότερο, από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα πέντε ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η πενταετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Η εν λόγω πενταετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 60α

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν μέσω μεταβατικών διατάξεων ώστε οι επιλέξιμες για στήριξη δραστηριότητες να μπορούν να αρχίσουν από 1ης Ιανουαρίου 2014, ακόμη και εάν δεν έχουν ακόμη υποβληθεί επιχειρησιακά προγράμματα.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • [1]  ΕΕ C 133, της 9.5.2013, σ. 62.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έθεσε ως στόχο της να μειώσει τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

Ωστόσο, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την Ένωση. Το 2011, σχεδόν 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σημειώνοντας άνοδο κατά έξι εκατομμύρια μέσα σε μία διετία και φθάνοντας πλέον σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από σοβαρή υλική στέρηση. Ένα στα δέκα άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών ζει σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υλικής στέρησης είναι η αδυναμία πρόσβασης σε κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα τροφίμων. 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αδυνατούν οικονομικά να εξασφαλίσουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή το χορτοφαγικό ισοδύναμο) μέρα παρά μέρα, κάτι που ορίζεται ως βασική ανάγκη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στην επισιτιστική ένδεια και οι κακές διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την ικανότητα μάθησης, καθώς και τη μελλοντική υγεία τους.

Μια ιδιαιτέρως σοβαρή μορφή υλικής στέρησης είναι η έλλειψη στέγης. Η έκταση αυτού του φαινομένου δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, την περίοδο 2009/2010 ο αριθμός των αστέγων στην Ένωση ανερχόταν σε 4,1 εκατομμύρια. Η κρίση οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των αστέγων και έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην εν λόγω κατηγορία ολοένα περισσότερο οικογένειες με παιδιά, νεαροί ενήλικες (αύξηση κατά 20% στη Δανία και κατά 15% στις Κάτω Χώρες) και άνθρωποι που προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών.

Το 2011, πάνω από 25 εκατομμύρια παιδιά στην Ένωση διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σχεδόν έξι εκατομμύρια στερούνται τα καινούργια ρούχα (δηλαδή τα μη μεταχειρισμένα) και σχεδόν πέντε εκατομμύρια δεν έχουν δύο ζευγάρια παπούτσια στο σωστό μέγεθος. Το συλλογικό κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται εν μέρει από την ικανότητά μας να ανακόψουμε τη μεταβίβαση της μειονεκτικής θέσης από γενιά σε γενιά, ωστόσο τα παιδιά μας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από ό,τι το σύνολο του πληθυσμού (27,1% σε σύγκριση προς 23,5%). Το ποσοστό των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν χαμηλότερο από το σύνολο του πληθυσμού σε πέντε μόνο κράτη μέλη (Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, Σλοβενία και Σουηδία). Για την ακρίβεια, ακόμα και σε χώρες όπου ο συνολικός κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι σταθερός, ο κίνδυνος για τα παιδιά αυξάνεται (π.χ. Γερμανία). Τα παιδιά που υποφέρουν από υλική στέρηση έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους συνομηλίκους τους που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση να σημειώσουν καλές επιδόσεις στο σχολείο και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.

Ταυτόχρονα, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει μειώσει την ικανότητα πολλών κρατών μελών να παρέχουν στήριξη σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2011, ο αριθμός των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο αυξήθηκε, φτάνοντας και πάλι στα επίπεδα του 2008, και τα περισσότερα κράτη μέλη δεν σημειώνουν καμία πρόοδο σε σχέση με τους στόχους τους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο για το 2020 όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το βασικό μέσο της Ένωσης για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προαγωγή της ενσωμάτωσης είναι και θα παραμείνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ωστόσο, το σκεπτικό του ΕΚΤ για την «ενεργοποίηση της απασχόλησης» σημαίνει ότι άτομα που αντιμετωπίζουν τις πλέον θεμελιώδεις ανάγκες είναι συχνά υπερβολικά απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας (π.χ. τα παιδιά) ή υπερβολικά αποκλεισμένα ώστε να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις του (π.χ. οι άστεγοι).

Από το 1987, η ΕΕ εκτελεί το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) με σκοπό να επιτρέψει στα κράτη μέλη να διαθέτουν τα κρατικά πλεονάσματα τροφίμων (αποθέματα παρέμβασης) ως επισιτιστική βοήθεια. Το 2011, σχεδόν 19 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από το ΠΔΤΑ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κρατών μελών αυξήθηκε σε είκοσι το 2012 από εννέα το 2001, ενώ αρκετά κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, που αρχικά συμμετείχαν, αποσύρθηκαν από αυτό. Εκτός από ορισμένα μικρής κλίμακας σχέδια κοινωνικού πειραματισμού που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ, το ΠΔΤΑ αποτελεί επί του παρόντος το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Αφότου θεσπίστηκε, το ΠΔΤΑ έχει μετατραπεί σε σημαντικό στήριγμα οργανώσεων που παρέχουν επισιτιστική βοήθεια. Παρότι το πρόγραμμα δεν επεδίωξε ποτέ να εξαλείψει την επισιτιστική ένδεια στα κράτη μέλη, οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο ΠΔΤΑ και σε βοηθητικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η «προβλεψιμότητα» της εν λόγω στήριξης συνιστά θεμελιώδη παράγοντα για τις δραστηριότητές τους, επιτρέποντας την κινητοποίηση εθελοντών αλλά και διευκολύνοντας και ασκώντας πίεση για την πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης και/ή συνεισφορές σε είδος.

Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και η προβλεπόμενη έλλειψη τέτοιων αποθεμάτων στο μέλλον στερούν από το ΠΔΤΑ τον αρχικό λόγο ύπαρξής του και η λειτουργία του αναμένεται να διακοπεί στο τέλος του 2013. Ενόψει της ζήτησης, η διακοπή του ΠΔΤΑ στο τέλος του τρέχοντος έτους χωρίς αντικατάστασή του από νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει εξαιρετικά σοβαρή απειλή για τη λειτουργία των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας σε πολλά κράτη μέλη. Μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τράπεζες τροφίμων, όπως επίσης και οργανώσεις που ασχολούνται με παιδιά και αστέγους ή δρουν για λογαριασμό τους, έχουν απευθύνει επανειλημμένα έκκληση για συνέχιση της στήριξης της ΕΕ και μετά το 2013. Το ίδιο έχει πράξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η ΕΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών και περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση.

Βασικά στοιχεία του προτεινόμενου Ταμείου

Νομική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το άρθρο 175 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η θέσπιση «ειδικών δράσεων» πέρα από τα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων που οδηγούν στην «ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής [της ΕΕ]» (άρθρο 174 της ΣΛΕΕ).

Το προτεινόμενο Ταμείο, το οποίο θα διαθέτει προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, θα καθιερώσει ένα νέο, ευρύτερο μέσο που θα βασίζεται εν μέρει στην εμπειρία του ΠΔΤΑ παρέχοντας στήριξη στα εθνικά συστήματα που ασχολούνται με προβλήματα στέρησης τροφής, ενώ ταυτόχρονα θα αφιερώνει μέρος των πόρων του για παροχή υλικής βοήθειας με τη μορφή άλλων αγαθών, πέραν των τροφίμων, σε αστέγους και/ή παιδιά, και για συνοδευτικά μέτρα με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ατόμων στα οποία θα παρέχει βοήθεια.

Το Ταμείο θα απευθύνεται είτε άμεσα σε απόρους ή σε νοικοκυριά στα κράτη μέλη, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια αναγνωρίζεται από εθνικές αρχές ή οργανώσεις-εταίρους, είτε έμμεσα μέσω της παροχής τροφίμων και αγαθών σε αστέγους ή παιδιά. Τα κράτη μέλη θα σχεδιάζουν και θα παρέχουν βοήθεια σύμφωνα με τα εθνικά συστήματά τους, ενώ τα κριτήρια για την κατανομή της βοήθειας θα εναπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ή των οργανώσεων-εταίρων.

Το Ταμείο θα τεθεί σε εφαρμογή με επιμερισμένη διαχείριση βάσει ενός απλοποιημένου συστήματος υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή (ήτοι επταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά κράτος μέλος, χρήση επιλογών απλουστευμένου κόστους και εξορθολογισμένη δημοσιονομική διαχείριση). Οι οργανώσεις-εταίροι θα είναι δημόσιοι φορείς ή ΜΚΟ και θα παρέχουν βοήθεια άμεσα, ενώ θα αναλαμβάνουν επίσης συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης. .

Συμπέρασμα

Η στήριξη που επιδιώκεται από αυτό το προτεινόμενο Ταμείο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο των ολοκληρωμένων πολιτικών που απαιτούνται για τη μείωση και, τελικά, την εξάλειψη της φτώχειας. Τούτο εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση τόσο για την Ένωση όσο και για τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, οι πόροι που προτείνονται για το εν λόγω Ταμείο είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και κάθε άλλο παρά επαρκείς. Εκτιμάται ότι από το Ταμείο θα επωφελούνται δύο εκατομμύρια άτομα ετησίως σε ολόκληρη την Ένωση, δηλαδή μόλις το ένα εικοστό του πληθυσμού που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση (και ένας εκτιμώμενος αριθμός τεσσάρων εκατομμυρίων ατόμων με δεδομένα τα ενδεχόμενα αποτελέσματα μόχλευσης). Χάριν σύγκρισης αναφέρεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ καταβάλλει 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, κατά προσέγγιση, για να βοηθήσει επιλέξιμα νοικοκυριά, γυναίκες, βρέφη και παιδιά να καλύψουν τις επισιτιστικές ανάγκες τους.

Κατόπιν τούτου, η πρόταση της Επιτροπής είναι αξιέπαινη. Το νέο Ταμείο θα επιτρέψει στην Ένωση να συνεχίσει να συμβάλλει στον μετριασμό ορισμένων από τις χειρότερες μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Εν προκειμένω, είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες οι ειδικές προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις πληρωμές προς δικαιούχους (άρθρο 39) και την προχρηματοδότηση (άρθρο 41). Το ίδιο ισχύει και για τις προσπάθειες απλούστευσης των διαδικασιών υλοποίησης: η διοικητική επιβάρυνση, ιδιαιτέρως των οργανώσεων-εταίρων, θα πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο.

Η εστίαση σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο υλικής στέρησης και στέρησης τροφής, και ειδικότερα στους άστεγους, τα παιδιά και τα νοικοκυριά με παιδιά, καθώς και σε συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης θα αντιμετωπίσει ορισμένες από τις χειρότερες και πλέον σοβαρές μορφές στέρησης και, επίσης, θα ενισχύσει τις υφιστάμενες και τις σχεδιαζόμενες προσπάθειες της ΕΕ στους εν λόγω τομείς.

Η προτεινόμενη ευρωπαϊκή πλατφόρμα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις οργανώσεις-εταίρους και σε άλλους να ανταλλάξουν γνώσεις και να προαγάγουν περισσότερο στρατηγικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίσης, θα συμβάλει στην επίτευξη άλλων πολιτικών της ΕΕ, όπως στον τομέα της δημόσιας υγείας και των απορριμμάτων τροφών.

Γενικά, παρά τους περιορισμούς του, το Ταμείο διαθέτει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, ειδικότερα των αστέγων και των παιδιών που υποφέρουν από υλική στέρηση, όπως επίσης και των νοικοκυριών με παιδιά που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση, καθώς και να τους βοηθήσει να διάγουν αξιοπρεπή βίο. Θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς να ξεφύγουν από τη φτώχεια και, ενδεχομένως, να ενταχθούν στην απασχόληση, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Με δεδομένα τα (αυξανόμενα) επίπεδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε ολόκληρη την Ένωση και δεδομένου ότι θα παράσχει προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, η νέα αυτή πρωτοβουλία είναι τόσο αναγκαία όσο και πλήρως αιτιολογημένη, ιδίως με φόντο τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις υφιστάμενες και προσεχείς πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την παιδική φτώχεια και την έλλειψη στέγης.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2010, μετά την ανεργία, οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν την καταπολέμηση της φτώχειας την πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επισημαίνει τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την αλληλεγγύη ως βασικές αξίες της Ένωσης. Το άρθρο 3 της ίδιας Συνθήκης αναφέρει ότι η Ένωση έχει σκοπό «να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της» και δεσμεύει την Ένωση να εργάζεται για την κοινωνική πρόοδο, να καταπολεμά την κοινωνική δικαιοσύνη και να προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού.

Βασιζόμενο στην εμπειρία του ΠΔΤΑ, ένα νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους συνιστά έμπρακτη έκφραση των βασικών αξιών και αρχών της Ένωσης και απτή αναγνώριση του γεγονότος ότι η Ένωση είναι πρόθυμη να αναλάβει τον ρόλο της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (27.3.2013)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) ο οποίος θεσπίζει για την περίοδο 2014-2020 ένα νέο μέσο, που αναμένεται να συμπληρώσει τα υφιστάμενα μέσα συνοχής και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αντιμετωπίζοντας τις χειρότερες και περισσότερο κοινωνικά διαβρωτικές μορφές φτώχειας, στέρησης τροφής, καθώς και έλλειψης στέγης και υλικής στέρησης των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίξει συνοδευτικά μέτρα για την κοινωνική επανένταξη των απόρων της Ένωσης.

Η Επιτροπή προτείνει ένα προϋπολογισμό ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε τιμές 2011 για το νέο αυτό μέσο στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τη δημιουργία του Ταμείου, αλλά εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το προτεινόμενο επίπεδο χρηματοδότησης, το οποίο ισοδυναμεί με περικοπή συγκρινόμενο με το τρέχον πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας. Εξάλλου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το φάσμα που καλύπτει το Ταμείο αυτό έχει διευρυνθεί προκειμένου να υποστηρίξει όσους υποφέρουν από υλικές στερήσεις και είναι άστεγοι.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού πρέπει να προέλθει από τη συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής. Κατά συνέπεια, το νέο αυτό ταμείο θα λειτουργεί υπό «κοινή διαχείριση», ακολουθώντας κανόνες εφαρμογής που χρησιμοποιούνται για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής. Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται, κατά διαστήματα, περίπλοκη και θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων, που θα είναι κυρίως ΜΚΟ. Αν και η Επιτροπή κατέβαλε ορισμένες προσπάθειες προκειμένου να απλοποιήσει τους κανόνες αυτούς, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία ο κανονισμός να είναι όσο το δυνατό πιο απλός προκειμένου να συμβάλει τα μέγιστα στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι το Ταμείο αυτό αντικαθιστά το πρόγραμμα διανομής τροφίμων, το οποίο ήταν αρμόδιο να διανέμει τρόφιμα σε πολίτες της ΕΕ αξιοποιώντας τα γεωργικά πλεονάσματα που διαφορετικά θα καταστρέφονταν. Η αναμενόμενη εξάντληση και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας των αποθεμάτων παρέμβασης κατά την περίοδο 2011-2020 στέρησαν από το πρόγραμμα αυτό το αρχικό σκεπτικό στο οποίο στηριζόταν και έτσι το πρόγραμμα θα διακοπεί στο τέλος του 2013. Ωστόσο, εφόσον είναι δυνατό, τα αποθέματα παρέμβασης πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση προς όφελος των απόρων και πρέπει να προστίθενται στο πρόγραμμα αντί να επιβαρύνουν τα κονδύλια που διατίθενται στα κράτη μέλη.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αφαιρεθεί η διάταξη περί συγχρηματοδότησης η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για την πρόσβαση στο Ταμείο ορισμένων κρατών μελών, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και χρηματοδοτικές δυσκολίες. Η συμβολή στην εξάλειψη των φαινομένων πείνας, έλλειψης στέγης και υλικής στέρησης δεν πρέπει να εξαρτάται από την ικανότητα συγχρηματοδότησης των κρατών μελών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που είναι αντιμέτωποι με την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε αναμφισβήτητα από το 23,4% το 2010 στο 24,2% το 2011.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη, κυρίως μέσω της παροχής τροφίμων, εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.

Αιτιολόγηση

Το συμβολικό ποσό που προσφέρεται στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού πρέπει να εστιάζει κυρίως στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, το Ταμείο δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρείται από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία για να μειώσουν τους προϋπολογισμούς των εθνικών προγραμμάτων τους για την εξάλειψη της φτώχειας και την κοινωνική επανένταξη, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη των κρατών μελών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Το Ταμείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει δημόσιες πολιτικές που ασκούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να περιορίσουν την ανάγκη έκτακτης βοήθειας σε αγαθά και να αναπτύξουν βιώσιμους στόχους και πολιτικές για την πλήρη εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα τη στέρηση τροφίμων παρέχοντας πρόσβαση στην επισιτιστική βοήθεια. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

(17) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων της …/20 xx (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και να μην μειώνουν τα κονδύλια που διατίθενται ανά κράτος μέλος. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης και μια λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης και μια λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εξάλειψη των εμποδίων που συνδέονται με το διοικητικό φόρτο ο οποίος ενδεχομένως επιβαρύνει τα φιλανθρωπικά σωματεία.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου.

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου. Η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια δεν είναι τόσο απαιτητικά ώστε να αυξάνουν τα διοικητικά βάρη των δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του Ταμείου και το γεγονός ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι ενεργούν σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α) Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης των προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών και τις προθεσμίες για την έγκριση του παρόντος κανονισμού και για την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που θα διευκολύνουν μια ευέλικτη μετάβαση το 2014, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διακοπή του εφοδιασμού σε τρόφιμα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α) Εάν για οιονδήποτε λόγο διαφανεί ότι ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή πρέπει να λάβει μεταβατικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη διακοπή ή τη μείωση της βοήθειας που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στους απόρους.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Εάν για οιονδήποτε λόγο διαφανεί ότι ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή πρέπει να λάβει μεταβατικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη διακοπή ή τη μείωση της βοήθειας που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στους απόρους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εθνικά τους κριτήρια·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Ταμείο χρησιμοποιείται για να συμπληρώνει τις εθνικές στρατηγικές και όχι για να αντικαθιστά ή να μειώνει εθνικά προγράμματα για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη εξάλειψη της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, τα οποία παραμένουν υπό την ευθύνη των κρατών μελών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 δεν είναι λιγότεροι, σε πραγματικές τιμές, από το ποσό που διατέθηκε για την περίοδο 2007-2013 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να ζητήσει βοήθεια από το Ταμείο υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα, το οποίο συμπληρώνει άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί σε επίπεδο κράτους μέλους, περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τα δύο αυτά Ταμεία·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·

i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η εν λόγω πλατφόρμα, ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, την επικοινωνία μεταξύ όλων εκείνων που εργάζονται για την άμεση άμβλυνση της υλικής στέρησης και των οργανώσεων που εργάζονται για τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη κοινωνική επανένταξη, και αναζητεί τρόπους ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των διαφορετικών αυτών στόχων.

Αιτιολόγηση

Η παροχή επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας διαφέρει πολύ από το έργο που αναλαμβάνουν οι οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μακροπρόθεσμη εξάλειψη της φτώχειας, που συχνά απαιτεί ειδική κατάρτιση και/ή προσόντα. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να αυξηθεί ο αντίκτυπος διαφορετικών οργανώσεων με διαφορετικούς ρόλους εάν συνεργαστούν μεταξύ τους και η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία αυτή.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α. Η διαδικασία που αφορά τις εκθέσεις εφαρμογής δεν είναι υπερβολική σε σχέση με τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους και τη φύση της υποστήριξης και δεν συνεπάγεται περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες.

2. Οι αξιολογήσεις γίνονται από εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται ολόκληρες αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των δικαιούχων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι αξιολογήσεις δεν είναι υπερβολικές σε σχέση με τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους και τη φύση της υποστήριξης και δεν συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως και 17, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συγχρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το ποσοστό χρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται στο 100% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθελοντική βάση, να παρέχουν συμπληρωματική χρηματοδοτική υποστήριξη στο Ταμείο, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του σε μια συγκυρία αύξησης του αριθμού των απόρων στην Ευρώπη.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

2. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζει το ανώτατο ποσοστό στήριξης από το Ταμείο.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

διαγράφεται

Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες

 

1. Μετά από αίτηση κράτους μέλους, τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αυξημένο ποσοστό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών που αφορούν τη λογιστική περίοδο κατά την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε την αίτησή του και μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·

 

β) εάν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου·

 

γ) η χρηματοδοτική συνδρομή τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

 

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η στήριξη της Ένωσης με μορφή ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι υψηλότερη από τη δημόσια στήριξη και το ανώτατο ποσό της στήριξης από το Ταμείο, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σχέδιο γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό του κ. Vaughan, η χρηματοδότηση πρέπει να ανέρχεται στο 100% και συνεπώς το άρθρο 19 δεν ισχύει πλέον.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους τελικούς αποδέκτες μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων. Τα ποσά αυτά προστίθενται στο πρόγραμμα και δεν μειώνουν τα κονδύλια που διατίθενται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών·

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης πληρωμής από την Επιτροπή.

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης πληρωμής από την Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ταμείο ενίσχυσης των απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.11.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Derek Vaughan

18.12.2012

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Catherine Trautmann, Γεώργιος Σταυρακάκης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (24.4.2013)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Σκυλακάκης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ]. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ατόμων αυτών πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Βάσει του άρθρου 317 της Συνθήκης και στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές της η Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες συνεργασίας των κρατών μελών. Οι όροι αυτοί εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αποκτήσει τη βεβαιότητα ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους πόρους του Ταμείου με νόμιμο και κανονικό τρόπο και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. […] του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («δημοσιονομικός κανονισμός»).

(5) Βάσει του άρθρου 317 της Συνθήκης και στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές της η Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες συνεργασίας των κρατών μελών. Οι όροι αυτοί εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αποκτήσει τη βεβαιότητα ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους πόρους του Ταμείου με νόμιμο και κανονικό τρόπο και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης1 («δημοσιονομικός κανονισμός»). Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο, και να προωθεί, ελέγχους των επιδόσεων.

 

____________

 

1 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και να εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με τη λοιπή εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών.

(30) Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που να επιτρέπουν στον κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν αίτηση πληρωμής, στοιχεία για μη υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την εξέταση και αποδοχή λογαριασμών ή σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και εφόσον διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι οι στόχοι των προγραμμάτων δεν επιτυγχάνονται.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο. Το Ταμείο μεριμνά ώστε να μην πεινάσει κανείς στην επικράτεια της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά προς χρήση των απόρων και ιδιαίτερα των αστέγων και των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(1) Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χορηγείται στο Ταμείο εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία εκτελείται στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(7) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 30 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης· στην περιγραφή λαμβάνονται υπόψη τα άτομα που κατέστησαν άπορα πρόσφατα και έχουν αρνητικό εισόδημα, καθώς και οι ιδιοκτήτες κατοικιών με αρνητική καθαρή θέση·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο εντός πέντε μηνών από την επίσημη υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο εντός τριών μηνών από την επίσημη υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών υποβάλλεται με έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση·

α) τη συμβολή στον στόχο της Ένωσης για μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, σε συνάρτηση με το είδος υλικής στέρησης που έχει επιλεγεί ως αντικείμενο του προγράμματος και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υλική στέρηση, τα άτομα με αρνητικό εισόδημα και αρνητική ιδιοκτησία, καθώς επίσης τους πλέον ενδεείς και τους περισσότερο εκτεθειμένους στον κίνδυνο της φτώχειας·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2. Το υπόδειγμα είναι σύμφωνο με την αρχή της απλούστευσης, και ταυτόχρονα συμβατό με τους στόχους της αξιολόγησης.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που κατέστησαν πρόσφατα άποροι με αρνητικό εισόδημα, και τους ιδιοκτήτες κατοικιών με αρνητική καθαρή θέση. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.

3. Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, σε σημείο εύκολα προσβάσιμο και ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, ενδεχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής. Οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι εξασφαλίζουν ότι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

3. Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους απόρους και ιδιαίτερα τους αστέγους ή τα παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών·

α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των πλέον απόρων και ιδιαίτερα των αστέγων ή των παιδιών·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για χρήση των πλέον απόρων και ιδιαίτερα των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που καθιερώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3.

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που καθιερώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 59.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου.

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου. Ως ελεγκτική αρχή μπορεί να οριστεί το εθνικό όργανο ελέγχου ή το εθνικό ελεγκτικό συνέδριο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια συνοπτική παρουσίαση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·

2. την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

4. Η αρχή ελέγχου καταρτίζει, εντός έξι μηνών από την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική λογιστικού ελέγχου για τη διενέργεια των λογιστικών ελέγχων. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους πράξεων και τον προγραμματισμό των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές χρήσεις. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 2016 μέχρι και το 2022. Η αρχή ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ζητήσει από την αρχή ελέγχου να επιφέρει αλλαγές στην στρατηγική λογιστικού ελέγχου, οι οποίες, κατά την άποψή της, είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή των ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ο έλεγχος των επιδόσεων.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

α) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, υποδείγματα για τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου καθώς και για τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υποδείγματα για τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου καθώς και για τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων του διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3. Η Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων του διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, συνιστά νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2022, οι φορείς που ορίστηκαν υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της λήξης της λογιστικής περιόδου, τα ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού:

α) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

α) τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των οικείων φορέων που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

β) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

β) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

γ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·

γ) ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, συνοδευόμενη από ανάλυση του είδους και της έκτασης των σφαλμάτων και των αδυναμιών, καθώς και των διορθωτικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή σχεδιάζονται·

δ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

δ) γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου του ανεξάρτητου φορέα ελέγχου που έχει οριστεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα πορίσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης αποδοχής των λογαριασμών από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 ή, το αργότερο, από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα πέντε ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η πενταετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

Η εν λόγω πενταετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

19.11.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Θεόδωρος Σκυλακάκης

3.12.2012

Ημερομηνία έγκρισης

23.4.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bart Staes, Michael Theurer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (27.3.2013)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Younous Omarjee

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής λαμβάνει γνώση της από 13 Απριλιου 2011 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έθεσε τέλος στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (PEAD), που είχε δημιουργηθεί το 1986, και που λειτούργησε για 25 έτη. Το PEAD είχε ως θεμέλιο την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούσε με μια λογική αναδιανομής των γεωργικών πλεονασμάτων στους απόρους. Ο εισηγητής απορρίπτει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η οποία μείωσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα από 3,5 σε 2,5 δις ευρώ. Ο εισηγητής εκτιμά ότι η διατήρηση του ποσού της τρέχουσας περιόδου (2007-2013), ήτοι των 3,5 δις ευρώ, αποτελεί το απολύτως ελάχιστο, τη στιγμή που οι πόροι του προγράμματος θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί σε πάνω από 4,5 δις ευρώ λόγω του ότι το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει ταυτόχρονα τη διανομή υλικών αγαθών καθώς και τα 7 νέα κράτη μέλη. Ο εισηγητής επικροτεί πάντως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ίδρυσης ενός νέου Ταμείου προς αντικατάσταση του PEAD και που θα φέρει την ονομασία "Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους" (FEAD). Με βάση τα διδάγματα από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο ταμείο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγράφεται στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής (άρθρο 174 ΣΛΕΕ).

Ο αγώνας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν μέρος των διατομεακών ("εγκάρσιων") και των ιδρυτικών σκοπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 9 ΣΛΕΕ και άρθρο 3 ΣΕΕ). Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να μειώσει μέχρι το 2020 στα κράτη μέλη τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια άτομα τον αριθμό των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η σημερινή κατάσταση όμως απέχει πολύ από αυτό το σημείο. Το 2010, το ενα τέταρτο περίπου των ευρωπαίων (ήτοι 119,6 εκατομμύρια) ήταν υπό την απειλή της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού και, ανάμεσά τους, πάνω από 18 εκατομμύρια ευρωπαίοι υπολογίζεται ότι εξαρτώνταν σχεδόν καθημερινά από τα δέματα τροφίμων ή από τα γεύματα που διανέμονται από ενώσεις εθελοντών. Ο αριθμός ατόμων που υποφέρουν από τροφική και υλική στέρηση αφετέρου αυξάνεται συνεχώς και κατά τρόπο ανησυχητικό τα τελευταία χρόνια. Οι ευρωπαίοι πολίτες που προσφεύγουν στην επισιτιστική βοήθεια είναι όλο και περισσότεροι. Η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει όλα τα κράτη μέλη θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ευθυνών της, λόγω ιδίως της επιδείνωσης των ανισοτήτων μεταξύ πλουσίων και πτωχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός των κρατών μελών της.

Θεμελιωμένο στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, το FEAD επιδιώκει λοιπόν ακριβώς να ενσιχύσει την κοινωνική συνοχή και να πολεμήσει έτσι τη φτώχεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ αναμένεται επομένως ότι θα συμβάλει μέσω αυτού του νέου Ταμείου στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής στους κόλπους της προσφέροντας την υποστήριξή της στους εθνικούς μηχανισμούς παροχής βοήθειας μη χρηματοπιστωτικής φύσης στους απόρους, για τη μείωση των όλο και πιο ανησυχητικών επιπέδων τροφικής και υλικής στέρησης εντός της ΕΕ.

Ο εισηγητής έχει στο πλαίσιο αυτό πολλές επιφυλάξεις για την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγχρηματοδότηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι τα κράτη ή η τοπική αυτοδιοίκηση θα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του FEAD σε ποσοστό 15%. Όμως, όπως τονίζει και η Επιτροπή των Περιφερειών, αυτή την περίοδο των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, είναι πολύ πιθανό ότι τα κράτη εκείνα και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες δεν θα μπορέσουν να συγχρηματοδοτήσουν τα προγράμματα του FEAD.

Διοικητική δυσκινησία του Ταμείου

Επί πλέον, ο μηχανισμός συγχρηματοδότησης, όπως και ο συνολικός μηχανισμός αναδιανομής των τροφίμων και των βασικών υλικών αγαθών πρέπει να παραμείνουν απλοί και ξεκάθαροι. Οφείλουν κατά προτεραιότητα να δίνουν τη δυνατότητα στις φιλανθρωπικές οργανώσεις να συνεχίσουν το έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ συχνά εθελοντική φύση τους. Ο κανονισμός οφείλει να κρατήσει μια σχέση συνέχειας με τον κανονισμό του PEAD που ίσχυε για τα έτη 2012 και 2013. Με αυτή την προοπτική προτείνει ο εισηγητής μια απλοποίηση του Ταμείου, και ειδικά την κατάργηση των οργανισμών πιστοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου. Ο εισηγητής προτείνει επίσης την κατάργηση των κριτηρίων βάσει των οποίων το κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να ορίζει ως προς τους επιλέξιμους για λήψη της βοήθειας του Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να έχει εμπιστοσύνη στα κράτη μέλη και στις ενώσεις εθελοντών που, με τις δραστηριότητες διανομής τροφίμων και υλικών αγαθών, επιτελούν ένα αξιοσημείωτο και υποδειγματικό έργο.

Σκοποί του FEAD

Η συμπερίληψη της υλικής βοήθειας στο πεδίο του Ταμείου δικαιολογείται από το ότι οι άποροι στην Ευρώπη όχι μόνο στερούνται τροφής αλλά και αντιμετωπίζουν υλικές στερήσεις. Εάν ο προϋπολογισμός που οι αρχηγοί κρατών ενέκριναν για το FEAD δεν επιτρέπει αυτό το διπλό προσανατολισμό, τότε η επισιτιστική βοήθεια θα πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα του μηχανισμού, στο μέτρο του δυνατού, και τούτο ιδίως με σκοπό να αποφευχθεί μια διασπορά δυνάμεων σε βάρος της αποτελεσματικότητας του Ταμείου και των στόχων του. Διότι ακριβώς επειδή η σίτιση είναι ένα μέσον στοιχειώδους κοινωνικής ένταξης, αποτελεί η επισιτιστική βοήθεια βασική προϋπόθεση κάθε πολιτικής για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού. Ο εισηγητής είναι λοιπόν υπέρ της ιδέας του να είναι το FEAD προσανατολισμένο κατά προτεραιότητα στη διανομή τροφίμων.

Αφού η αλληλεγγύη αποτελεί ιδρυτική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο έχει αξία συμβόλου υπό την έννοια που οι ευρωπαίοι πολίτες αποδίδουν στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Θα ήταν ακατανόητο να στρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πλάτη στους πιο αδύναμους, ενώ το να καταστεί κενή ουσίας αυτή η βοήθεια υπέρ των απόρων θα οδηγούσε σε υποδαύλιση της αυξανόμενης ψυχρότητας των λαών απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να ενεργήσει μαζί με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις ώστε το Ταμείο να καταστεί αποτελεσματικό και να τεθεί στην υπηρεσία των απόρων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων που αγωνίζονται στο πλευρό τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

(1) Επειδή η προσφορά τροφίμων και γεωργικών προϊόντων έχει μεγάλη αξία και αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους απόρους, και εκτιμώντας ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α) Από το 1987, μετά από έναν ιδιαίτερα δριμύ χειμώνα στην Ευρώπη, η Ένωση παρέχει στους άπορους πολίτες της άμεση επισιτιστική βοήθεια από τα γεωργικά αποθέματά της μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η προσωρινή τότε βοήθεια μονιμοποιήθηκε με έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων στους Απόρους. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν κι άλλες πηγές εφοδιασμού, όπως πλεονάσματα τοπικών ή περιφερειακών σούπερ μάρκετ, συμπράξεις με γεωργούς της εκάστοτε περιοχής, εστιατόρια και παντοπωλεία αλληλεγγύης κ.λπ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 β) Στις 29 Οκτωβρίου 1992, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων στους Απόρους (ΠΔΤΑ) παγιώθηκε με ένα κανονισμό εφαρμογής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 γ ) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2010, κάπου 119,6 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια παιδιά, διέτρεχαν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχειας, ενώ μεταξύ αυτών των ανθρώπων 40 εκατομμύρια υπέφεραν από σοβαρή υλική στέρηση και 4,1 εκατομμύρια δεν διέθεταν στέγη, αριθμοί που αντιπροσωπεύουν μια αύξηση κατά περίπου 4 εκατομμύρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μεταξύ αυτών των 119,6 εκατομμυρίων ατόμων, τα 18 εκατομμύρια εξαρτώνται σχεδόν καθημερινά από τα δέματα τροφίμων ή από τα γεύματα που διανέμουν οι ενώσεις εθελοντών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των αστέγων και των ατόμων που υποφέρουν από τροφική και υλική στέρηση ή ακόμη και από σοβαρή τροφική και/ή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αποσκοπεί στο να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ένωση προσφέροντας υποστήριξη στα εθνικά συστήματα που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση από όλες τις μορφές της στέρησης και της φτώχειας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) H επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που υλοποιείται με τη διάθεση, τη χρήση και τη διαχρονική σταθερότητα υγιεινών, επαρκών, κατάλληλων και θρεπτικών τροφίμων και με τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα τρόφιμα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και των τροφίμων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α)Οι διατάξεις του Ταμείου διασφαλίζουν τη συνοχή με τις στρατηγικές και τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας, και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα, βάσει των όσων εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μια ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος με μια αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μια ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος με μια αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να αντανακλά τις αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ περιφερειών και τις διαφορές στη φτώχεια, στο σχετικό βαθμό φτώχειας και στην τροφική και υλική στέρηση που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε κράτος μέλος τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να θεωρηθούν άπορα, και λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που ελάμβαναν τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στο ΠΔΤΑ.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές τροφικής και/ή υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής, ταχείας και αποδοτικής εφαρμογής του, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α) Κρίνεται σκόπιμο να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προτιμούν προϊόντα ενωσιακής προέλευσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των φορέων που έχουν αναλάβει να εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των φορέων που ασχολούνται με την επεξεργασία και την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο μέτρων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

(9) Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές περιστάσεις, ενδείκνυται να θεσπιστεί μια διαδικασία για την πιθανή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένης μεταξύ άλλων υπόψη της γνώμης των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει αυτή τη διάδοση.

(10) Οι ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών και η κοινωνική καινοτομία έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλίσουν αυτή τη διάδοση και προαγωγή, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση δράσεων κατάρτισης και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται αξιολογήσεις.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και με τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία δημοσιότητα και διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν απλοί κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία και τη δημοσιότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών των κρατών μελών και των δικαιούχων στο θέμα αυτό.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ευελιξία για την εξεύρεση λύσεων για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ισότιμοι, ενιαίοι και απλοί κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό απλών και κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων παραμένει μια συμφέρουσα επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων σαν συμπλήρωμα του παρόντος ταμείου και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται, να πωλούνται σε συμφέρουσες τιμές και/ή να προσφέρονται δωρεάν τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

 

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Για να διασφαλιστεί μια ευρεία υποστήριξη υπέρ των απόρων, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εξάλειψη κάθε φραγμού ικανού να εμποδίσει άσκοπα τα τρόφιμα ή τα βασικά είδη που οι επιχειρήσεις δωρίζουν στις επισιτιστικές τράπεζες και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή βοήθειας στους απόρους.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού τους προγράμματος.

(19) Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού τους προγράμματος, επιδιώκοντας πάντοτε την επίτευξη αποτελεσματικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης και μια λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν, για το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν στους κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμίσεις.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η διαχειριστική αρχή φέρει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Ταμείου και, συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό λειτουργιών που έχουν σχέση με τη διαχείριση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος, τη δημοσιονομική διαχείριση και τους ελέγχους καθώς και την επιλογή των έργων. Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής. Θα πρέπει να καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, να πιστοποιεί την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών και να βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που καταχωρίζονται στους λογαριασμούς συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους ετήσιους λογαριασμούς. Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής να επαληθεύει την ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και να απαιτεί τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να έχει την εξουσία να διεξάγει ελέγχους για θέματα σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για τις επιδόσεις του Ταμείου.

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου.

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου, και ο εθελοντικός χαρακτήρας των οργανώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από αυτό.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

41a. Προκειμένου να αποφευχθεί η απότομη μείωση της επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις αρχές του έτους 2014, η Επιτροπή θα λάβει μεταβατικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα άτομα που εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα υποφέρουν από επισιτιστική ένδεια.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του.

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της απλότητάς του. .

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα, οικογένειες ή ομάδες τέτοιων προσώπων , των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα και/ή άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται μη κερδοσκοπική οργάνωση, δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εξαιρουμένων των εμπορικών επιχειρήσεων, υπεύθυνη/ος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα και/ή αγαθά και/ή επωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε μη κερδοσκοπική οργάνωση, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εξαιρουμένων των εμπορικών επιχειρήσεων, που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους και δημιουργώντας τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού σε τρόφιμα προς όφελος των απόρων. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά, περιφερειακά και τοπικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους ποιοτικά τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική τους χρήση. Η διανομή διασφαλίζεται μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από τα κράτη μέλη και των οποίων η δράση έγκειται εν μέρει τουλάχιστον στη διανομή τροφίμων και/ή γεωργικών προϊόντων στους απόρους.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

(3) Η στήριξη από το Ταμείο εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, με δεδομένη τη χορηγούμενη στήριξη.

(5) Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση του Ταμείου και ιδίως των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, με δεδομένη τη χορηγούμενη στήριξη και την ιδιαίτερη φύση των στόχων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης.

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου κατά το στάδιο του προγραμματισμού και, στη συνέχεια, της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης. Μεριμνούν επίσης για έναν απλό τρόπο λειτουργίας για τις οργανώσεις-εταίρους και τους δικαιούχους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την υλοποίηση και χρήση του Ταμείου.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

(9) Λόγω της φιλανθρωπικής φύσης και του εθελοντικού συχνά χαρακτήρα της βοήθειας υπέρ των απόρων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση με το Ταμείο, με μόνιμο σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους, την έκδοση απλών κανόνων λειτουργίας, ώστε να απλοποιηθούν στο μέγιστο τα συστήματα διαχείρισης που βαρύνουν τις οργανώσεις-εταίρους και/ή τους δικαιούχους και να έχουν έτσι εύκολη και ταχεία πρόσβαση στη βοήθεια.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο και στα προγράμματα ή τις δράσεις που συνδέονται με αυτό.

 

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των απορριμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής των τροφίμων αποσκοπούν στην προώθηση των τοπικών προϊόντων. Οι οργανώσεις ή ενώσεις που έχουν αναλάβει τη διανομή των τροφίμων μεριμνούν όσο είναι δυνατό για την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή των τελικών αποδεκτών και για την τήρηση των σκοπών της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση της σπατάλης σε κάθε κρίκο της αλυσίδας διανομής.

 

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορούν να δημιουργούν δίκτυα τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής διαχείρισης με στόχο την αξιοποίηση των ευπαθών ή μη τροφίμων των περιφερειών, τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά μέσω αλυσίδων εφοδιασμού.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·

(α) πληθυσμός που υποφέρει από επισιτιστική ένδεια

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό εισόδημα ή χαμηλή ένταση εργασίας.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) πληθυσμός που ζει κάτω από τα όρια της σχετικής φτώχειας, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριό το εισόδημα του οποίου είναι χαμηλότερο ή ίσο του 60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, καταρτισμένο σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές καθώς και με τους ενδιαφερόμενους φορείς ή εκείνους που έχουν αναλάβει να εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, να αγωνίζονται κατά της φτώχειας και να προάγουν την ίση μεταχείριση, και το οποίο καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και περιγραφή, για κάθε είδος υλικής στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής τροφίμων ή αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·

(α) ταυτοποίηση του είδους (ειδών) τροφικής και/ή υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων και αγαθών και των προβλεπόμενων συνοδευτικών μέτρων ·

 

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

σχέδιο δράσης υπέρ της δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού σε τρόφιμα για τους απόρους·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(α β) σχέδιο δράσης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·

(β) περιγραφή του αντίστοιχου εθνικού συστήματος (συστημάτων) για κάθε είδος τροφικής και/ή υλικής στέρησης που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) περιγραφή των κριτηρίων επιλογής των οργανώσεων-εταίρων, με διαχωρισμό, εάν είναι απαραίτητο, ανά είδος υλικής στέρησης·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

(γ) περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) περιγραφή των διατάξεων για την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιέχουν την ταυτοποίηση της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου και του φορέα στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της Επιτροπής και περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·

(η) περιγραφή της συμμετοχής των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, άλλων δημόσιων αρχών, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και φορέων που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων στην προετοιμασία του επιχειρησιακού προγράμματος·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

ii) πίνακα που προσδιορίζει, για όλη την προγραμματική περίοδο, το ποσό των συνολικών πιστώσεων στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος τροφικής και/ή υλικής στέρησης που στοχεύεται από το πρόγραμμα, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά μέτρα.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο β α), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα, και εκείνες που διανέμουν τρόφιμα και/ή αγαθά, αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

 

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και από φορείς αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

2. Επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από κράτη μέλη ή από οποιαδήποτε αρχή οριστεί από αυτά σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους φορείς εκπροσώπησής τους και λοιπές δημόσιες αρχές, καθώς και από φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και αρμόδιους για την προαγωγή της ισότητας και για τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

διαγράφεται

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια του επιχειρησιακού προγράμματος με τον παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του στους στόχους του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη της την εκ των προτέρων αξιολόγηση που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, αξιολογεί τη συνέπεια του επιχειρησιακού προγράμματος με τον παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του στους στόχους του Ταμείου.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα που πρότεινε.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος. Το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά περίπτωση, αναθεωρεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα που πρότεινε.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο έξι μήνες μετά την επίσημη υποβολή του από το κράτος μέλος αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

3. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο τρεις μήνες μετά την επίσημη υποβολή του από το κράτος μέλος αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες που της παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες που της παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών και το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο εντός πέντε μηνών από την επίσημη υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο εντός τριών μηνών από την επίσημη υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, καθώς και η διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους.

Η Επιτροπή δημιουργεί πλατφόρμα σε ενωσιακό επίπεδο για να διευκολυνθούν η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η δικτύωση, η ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και ειδικότερα στις περιοχές εκείνες εντός των κρατών μελών όπου παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και αποκλεισμού, η ανάπτυξη διεθνικών και διασυνοριακών δραστηριοτήτων, καθώς και η διάδοση των σχετικών και καινοτόμων αποτελεσμάτων στον τομέα της διανομής τροφίμων και αγαθών στους απόρους. Η Επιτροπή ενσωματώνει σε αυτή την πλατφόρμα και διασυνδέει μεταξύ τους τις οργανώσεις που εκπροσωπούν οργανώσεις-εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και οργανώσεις-εταίρους και δικαιούχους σε επίπεδο κράτους μέλους. Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα δημόσιο διαδικτυακό τόπο αφιερωμένο αποκλειστικά στην ανωτέρω πλατφόρμα. Ο διαδικτυακός τόπος παρουσιάζει ειδικότερα τις διάφορες οργανώσεις-εταίρους, τις δράσεις τους και την ανάπτυξή τους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των υπεραπόκεντρων περιφερειών. Παρουσιάζει επίσης το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν τον παρουσιαστή και τη δουλειά της πλατφόρμας.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της στήριξης από το Ταμείο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω πλατφόρμας, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις οργανώσεις-εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης και με τις κυριότερες οργανώσεις-εταίρους σε επίπεδο κράτους μέλους σχετικά με την υλοποίηση και την ευκολία υλοποίησης της στήριξης που προσφέρεται από το Ταμείο. Η Επιτροπή παρουσιάζει τον απολογισμό και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής στο διαδικτυακό τόπο της που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στην πλατφόρμα.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.

διαγράφεται

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συντάσσουν την τελική έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση υλοποίησης και ενημερώνει το κράτος μέλος για τις παρατηρήσεις της εντός τριών μηνών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου κοινών δεικτών, και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή εγκρίνει το υπόδειγμα για την ετήσια έκθεση υλοποίησης καθώς και το υπόδειγμα για την τελική έκθεση υλοποίησης μέσω εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.

7. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σε κράτος μέλος σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει περίληψη του περιεχομένου κάθε ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τους κοινούς δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 11.

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν οι διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού

 

1. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή μπορεί να διενεργεί αξιολογήσεις για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

2. Η διαχειριστική αρχή διεξάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2021, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει το εν λόγω υπόδειγμα μέσω της έκδοσης εκτελεστικής πράξης. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.

 

3. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική της πρωτοβουλία, αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν καθώς και για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διαχειριστικής απλότητας των προγραμμάτων, της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, των οικονομικών αναγκών που αναφέρθηκαν από τις οργανώσεις-εταίρους, και των δικαιούχων, σε ό,τι αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους, καθώς και της προστιθέμενης αξίας του Ταμείου. Αυτή η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. Η ενημέρωση απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου και τους τρόπους χρήσης των πιστώσεων και προάγουν τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, κυρίως μέσω της πλατφόρμας ή μέσω της δημιουργίας θυρίδων ενημέρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ενημέρωση απευθύνεται στους απόρους, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο ευρύτερο κοινό. Τονίζει τον ρόλο της Ένωσης, εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου και προβάλλει τους εθελοντές των δικαιούχων οργανώσεων και των οργανώσεων-εταίρων.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για το όνομα του δικαιούχου, τη διεύθυνσή του και το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και το είδος υλικής στέρησης που στοχεύεται από τη χρηματοδότηση.

Η αρμόδια αρχή διατηρεί κατάλογο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, προσβάσιμο μέσω δικτυακού τόπου, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

Ο κατάλογος των πράξεων επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, σε κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται τα τρόφιμα, τα αγαθά και, ενδοχομένως, τα συνοδευτικά μέτρα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της διανομής.

Κατά την εκτέλεση μιας πράξης, οι δικαιούχοι οργανώσεις και οι οργανώσεις-εταίροι τοποθετούν είτε μια ευρωπαϊκή σημαία είτε μία αφίσα με στοιχεία σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ένωση.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.

4. Τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι και που συνδέονται με κάποια δράση χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους για τη δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διαχειριστική αρχή παρέχει τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή και αυτοκόλλητα με τη σημαία της Ένωσης, για να βοηθήσει τους δικαιούχους και τις οργανώσεις-εταίρους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η διαχειριστική αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η αρμόδια αρχή, καθώς και οι δικαιούχοι και οι οργανώσεις-εταίροι σέβονται τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπερβαίνει το 85% της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης.

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος δεν υπερβαίνει:

 

(α) το 85% της συνολικής δαπάνης

 

(β) το 95% της συνολικής δαπάνης σε περίπτωση παροχής στήριξης σε κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή των Ταμείων Συνοχής (ΚΣΠ).

 

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εάν έχει πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από δικαιούχο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2022.

1. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εάν έχει πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από δικαιούχο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεις που έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

2. Δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεις που έχουν περατωθεί υλικά ή εκτελεστεί εξ ολοκλήρου πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στην αρμόδια αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για αστέγους ή για παιδιά μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τα τρόφιμα και τα αγαθά για τους τελικούς δικαιούχους μπορούν να αγοράζονται από τις ίδιες τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα.

Μπορούν να αγοράζονται επίσης από δημόσιο φορέα και να διατίθενται δωρεάν στις οργανώσεις-εταίρους. Στην περίπτωση αυτή τα τρόφιμα μπορούν να λαμβάνονται από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση των προϊόντων από αποθέματα παρέμβασης τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ], υπό τον όρο ότι πρόκειται για την προσφορότερη, από οικονομική άποψη, επιλογή και ότι δεν καθυστερείται αδικαιολόγητα η παράδοση τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα εν λόγω αποθέματα αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού, να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα και είναι συμπληρωματικά προς τον προϋπολογισμό του Ταμείου.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η υλική αυτή βοήθεια διανέμεται δωρεάν στους απόρους.

4.·Όταν οι τελικοί αποδέκτες καλούνται να καταβάλουν ένα αντίτιμο, αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της τιμής που ισχύει στην αγορά.

 

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών·

(α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών για την προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(β) εάν τα τρόφιμα ή τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση των τελικών αποδεκτών αγοράζονται από δημόσιο φορέα ο οποίος τα παρέχει στη συνέχεια σε οργανώσεις-εταίρους, το κόστος μεταφοράς των τροφίμων ή των αγαθών στις αποθήκες των οργανώσεων-εταίρων βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 1% των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

(δ) οι δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης οι οποίες αναλαμβάνονται και δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν απευθείας ή έμμεσα την επισιτιστική και/ή υλική βοήθεια στους τελικούς αποδέκτες, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού 5% επί των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

(α) περιγραφή των καθηκόντων κάθε αρμόδιου φορέα σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου και την κατανομή αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του κάθε φορέα·

 

(β) συμμόρφωση με την αρχή του διαχωρισμού των λειτουργιών μεταξύ των φορέων και στο εσωτερικό των εν λόγω φορέων·

 

(γ) διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών·

 

(δ) πληροφορικά συστήματα για την τήρηση λογιστικών στοιχείων, την αποθήκευση και διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων και δεδομένων για τους δείκτες, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων·

 

(ε) συστήματα για τη σύνταξη εκθέσεων και την παρακολούθηση, όταν ο αρμόδιος φορέας αναθέτει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλο φορέα·

 

(στ) ρυθμίσεις για τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·

 

(ζ) συστήματα και διαδικασίες για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου·

 

(η) πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μαζί με τους ενδεχόμενους τόκους.

 

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 26α

 

Τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους για να διασφαλίσουν την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και καθορίζουν ποινές για τις περιπτώσεις παρατυπιών.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 27

διαγράφεται

Αρμοδιότητες των κρατών μελών

 

1. Τα κράτη μέλη εκτελούν τις υποχρεώσεις διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου και αναλαμβάνουν τις συνακόλουθες αρμοδιότητες που ορίζονται στους κανόνες περί επιμερισμένης διαχείρισης, οι οποίοι ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

2.

 

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς και τόκους υπερημερίας. Κοινοποιούν τις παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την πρόοδο των σχετικών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

 

Όταν δεν είναι εφικτή η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε έναν δικαιούχο εξαιτίας παράλειψης ή αμέλειας από πλευράς ενός κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επιστροφή των σχετικών ποσών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 59 που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών οι οποίες προσδιορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

 

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασία για την ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την εφαρμογή πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που καθιερώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3.

 

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28

διαγράφεται

Ορισμός και οργάνωση των φορέων διαχείρισης και ελέγχου

 

1. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική αρχή.

 

2. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα ως αρχή πιστοποίησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

 

3. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει μια διαχειριστική αρχή η οποία να εκτελεί συμπληρωματικά και τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης.

 

4. Το κράτος μέλος ορίζει μια εθνική δημόσια αρχή ή φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη(-ο) από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, ως αρχή ελέγχου.

 

5. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής του διαχωρισμού των λειτουργιών, η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης, κατά περίπτωση, και η αρχή ελέγχου μπορούν να αποτελούν μέρος της ίδιας δημόσιας αρχής ή φορέα.

 

6. Το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης υπό την ευθύνη της εν λόγω αρχής. Οι σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων καταγράφονται σε επίσημο έγγραφο.

 

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους του επιχειρησιακού προγράμματος σε έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής. Ο ενδιάμεσος φορέας παρέχει εγγυήσεις της φερεγγυότητας και των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα καθώς και της διοικητικής και δημοσιονομικής του διαχείρισης.

 

8. Το κράτος μέλος ορίζει εγγράφως τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις του με τη διαχειριστική αρχή, την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου, τις σχέσεις μεταξύ των εν λόγω αρχών και τις σχέσεις αυτών των αρχών με την Επιτροπή.

 

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 32

διαγράφεται

Διαδικασία ορισμού της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης

 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ημερομηνία και τη μορφή ορισμού της διαχειριστικής αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής πιστοποίησης, εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

2. Ο ορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε έκθεση και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα, που αξιολογεί το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ενδιάμεσων φορέων σ’ αυτό, και τη συμμόρφωσή του με τα άρθρα 26, 27, 29 και 30, σύμφωνα με τα κριτήρια για το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την παρακολούθηση, τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 59.

 

3. Ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.

 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι μια διαχειριστική αρχή ή μια αρχή πιστοποίησης που ορίστηκε για επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] θεωρείται ότι ορίστηκε για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 κοινοποίησης, την έκθεση και τη γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα και την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

 

Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.

 

5. Τα κράτη μέλη εποπτεύουν τον φορέα που ορίστηκε και αποσύρουν τον ορισμό του με επίσημη απόφαση, εάν παύσουν να πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εκτός εάν ο φορέας λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός περιόδου συμμόρφωσης που ορίζει το κράτος μέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως την έναρξη δοκιμαστικής περιόδου για έναν φορέα που ορίζει και τυχόν απόφαση απόσυρσης.

 

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 34

διαγράφεται

Συνεργασία με την αρχή ελέγχου

 

1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρχές ελέγχου για τον συντονισμό των σχεδίων και των μεθόδων τους λογιστικού ελέγχου και ανταλλάσσει αμέσως τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

 

2. Η Επιτροπή και η αρχή ελέγχου συνεδριάζουν τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκτός εάν καταλήξουν σε διαφορετική απόφαση μεταξύ τους, για να εξετάζουν από κοινού την ετήσια έκθεση ελέγχου, τη γνωμοδότηση και τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου και να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

 

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες πληρωμές το 90% του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην απόφαση για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες πληρωμές το 100% του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην απόφαση για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, όταν παρέχονται επιχορηγήσεις προς τις οργανώσεις-εταίρους, οι δικαιούχοι διαθέτουν επαρκή ρευστότητα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων.

1. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι, όταν παρέχονται επιχορηγήσεις προς τις οργανώσεις-εταίρους, οι δικαιούχοι διαθέτουν επαρκή ρευστότητα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει σε τακτά διαστήματα αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής που καλύπτει ποσά τα οποία εγγράφονται στους λογαριασμούς της ως δημόσια συνεισφορά που καταβάλλεται σε δικαιούχους κατά τη λογιστική χρήση που λήγει την 30ή Ιουνίου.

1. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει σε τακτά διαστήματα αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής που καλύπτει ποσά τα οποία εγγράφονται στους λογαριασμούς της ως δημόσια συνεισφορά που καταβάλλεται σε δικαιούχους κατά τη λογιστική χρήση που λήγει την 30ή Ιουνίου.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρχή πιστοποίησης υποβάλλει την τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έως τις 31 Ιουλίου μετά τη λήξη της προηγούμενης λογιστικής χρήσης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για την επόμενη λογιστική χρήση.

2. Η αρμόδια αρχή υποβάλλει την τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής έως τις 31 Ιουλίου μετά τη λήξη της προηγούμενης λογιστικής χρήσης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για την επόμενη λογιστική χρήση.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του ορισμού της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1.

3. Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής δεν υποβάλλεται πριν από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του ορισμού των αρμοδίων αρχών.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 43

διαγράφεται

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

 

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 

(α) με βάση τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από έναν εθνικό ή ενωσιακό φορέα λογιστικού ελέγχου, υπάρχουν ενδείξεις σημαντικών ανεπαρκειών στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου·

 

(β) ο κύριος διατάκτης οφείλει να διενεργεί πρόσθετες επαληθεύσεις όταν περιέρχονται σε γνώση του πληροφορίες ότι οι δαπάνες που περιέχονται σε μια αίτηση πληρωμής συνδέονται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες·

 

(γ) δεν υποβάλλεται κάποιο από τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 1.

 

2. Ο κύριος διατάκτης μπορεί να περιορίσει τη διακοπή στο μέρος της δαπάνης που καλύπτεται από την αίτηση πληρωμής την οποία αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο κύριος διατάκτης ενημερώνει το κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή αμέσως για τον λόγο της διακοπής και τους ζητά να διορθώσουν την κατάσταση. Ο κύριος διατάκτης τερματίζει τη διακοπή της προθεσμίας πληρωμής μόλις ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

 

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 44

διαγράφεται

Αναστολή πληρωμών

 

1. Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών μπορεί να αναστέλλεται από την Επιτροπή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του επιχειρησιακού προγράμματος για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·

 

(β) δαπάνη που περιλαμβάνεται σε δήλωση δαπανών συνδέεται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες και η οποία δεν έχει διορθωθεί·

 

(γ) το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία της διακοπής βάσει του άρθρου 43·

 

(δ) υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης ή των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.

 

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει μέσω εκτελεστικών πράξεων την αναστολή όλων ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών, αφού προηγουμένως δώσει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

 

3. Η Επιτροπή τερματίζει την αναστολή όλων ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών όταν το κράτος μέλος έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καταστήσει δυνατή την άρση της αναστολής.

 

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης ως δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση των πράξεων, το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που έχει πραγματοποιηθεί κατά την υλοποίηση των πράξεων και την αντίστοιχη επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους·

(α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς της αρμόδιας αρχής ως δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί από τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση των πράξεων, το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που έχει πραγματοποιηθεί κατά την υλοποίηση των πράξεων και την αντίστοιχη επιλέξιμη δημόσια συνεισφορά που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους·

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρχή πιστοποίησης μπορεί να εγγράφει στους λογαριασμούς πρόβλεψη που δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών δαπανών στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση, εάν η αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών υπόκειται σε εν εξελίξει διαδικασία της αρχής ελέγχου. Το καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται οριστικά από τους ετήσιους λογαριασμούς το επόμενο έτος.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγγράφει στους λογαριασμούς πρόβλεψη που δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών δαπανών στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση, εάν η αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών υπόκειται σε εν εξελίξει διαδικασία της αρχής ελέγχου. Το καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται οριστικά από τους ετήσιους λογαριασμούς το επόμενο έτος.

 

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 48

διαγράφεται

Διαθεσιμότητα εγγράφων

 

1. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης αποδοχής των λογαριασμών από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 ή, το αργότερο, από την ημερομηνία πληρωμής του τελικού υπολοίπου.

 

Η εν λόγω τριετής περίοδος διακόπτεται είτε σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών είτε με δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής.

 

2. Τα έγγραφα τηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

 

3. Τα έγγραφα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα ή για τους οποίους υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 59, για να καθορίσει τους φορείς δεδομένων που μπορούν να θεωρούνται κοινά αποδεκτοί.

 

5. Η διαδικασία πιστοποίησης της αντιστοιχίας των εγγράφων που διατηρούνται σε κοινά αποδεκτούς φορείς δεδομένων με τα πρωτότυπα έγγραφα ορίζεται από τις εθνικές αρχές και εξασφαλίζει ότι οι διατηρούμενες εκδόσεις τηρούν τις εθνικές νομικές απαιτήσεις και είναι αξιόπιστες για τους σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.

 

6. Όταν τα έγγραφα υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, τα πληροφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν τα αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι τα διατηρούμενα έγγραφα τηρούν τις εθνικές νομικές απαιτήσεις και είναι αξιόπιστα για τους σκοπούς του λογιστικού ελέγχου.

 

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όσον αφορά τις μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες που διαπιστώνονται σε πράξεις ή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις συνίστανται στην ακύρωση ολόκληρης ή μέρους της δημόσιας συνεισφοράς σε μια πράξη ή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παρατυπιών και την οικονομική απώλεια του Ταμείου και εφαρμόζει αναλογική διόρθωση. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς από τη διαχειριστική αρχή για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.

διαγράφεται

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το ποσό της συνεισφοράς του Ταμείου που ακυρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος στο εσωτερικό του ίδιου επιχειρησιακού προγράμματος με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.

διαγράφεται

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η συνεισφορά που ακυρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί για καμία πράξη που αποτέλεσε αντικείμενο διόρθωσης ούτε, στην περίπτωση που η δημοσιονομική διόρθωση πραγματοποιείται λόγω συστημικής παρατυπίας, για πράξη που επηρεάστηκε από τη συστημική παρατυπία.

διαγράφεται

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η δημοσιονομική διόρθωση της Επιτροπής δεν επηρεάζει την υποχρέωση του κράτους μέλους να επιδιώξει ανακτήσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 51

διαγράφεται

Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή

 

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις δημοσιονομικές διορθώσεις, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ακυρώνοντας συνολικά ή εν μέρει τη συνεισφορά της Ένωσης σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και προβαίνοντας σε ανάκτηση από το κράτος μέλος, με στόχο να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών που εντοπίστηκαν από Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

2. Παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας συνεπάγεται δημοσιονομική διόρθωση μόνον όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:

 

(α) η παράβαση επηρέασε ή θα μπορούσε να επηρεάσει την επιλογή μιας πράξης από τη διαχειριστική αρχή για τη στήριξη από το Ταμείο·

 

(β) η παράβαση επηρέασε ή θα μπορούσε να έχει επηρεάσει το ποσό της δαπάνης που δηλώθηκε για επιστροφή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

 

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 53

διαγράφεται

Διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτροπή

 

1. Πριν λάβει απόφαση για τη δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το κράτος μέλος για τα προσωρινά συμπεράσματα της εξέτασής της και ζητώντας από το κράτος μέλος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών.

 

2. Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά παρέκταση ή κατ’ αποκοπήν δημοσιονομική διόρθωση, παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να αποδείξει, μέσω εξέτασης των συναφών εγγράφων, ότι η πραγματική έκταση της παρατυπίας είναι μικρότερη από την εκτίμηση της Επιτροπής. Το κράτος μέλος, σε συμφωνία με την Επιτροπή, μπορεί να περιορίσει το εύρος της εξέτασης αυτής σε ένα κατάλληλο ποσοστό ή δείγμα των συναφών εγγράφων. Εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρονική παράταση που χορηγείται για την εξέταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί περαιτέρω περίοδο δύο μηνών μετά τη δίμηνη περίοδο πού αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

3. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που υποβάλλει το κράτος μέλος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2.

 

4. Όταν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα προσωρινά συμπεράσματα της Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες και παρατηρήσεις που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δημοσιονομικής διόρθωσης.

 

5. Για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει σχετική απόφαση, με εκτελεστική πράξη, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης ή από την ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το κράτος μέλος δεχθεί να υποβάλει τα εν λόγω συμπληρωματικά στοιχεία μετά την ακρόαση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ακρόαση, ο υπολογισμός της εξάμηνης περιόδου ξεκινά δύο μήνες από την ημερομηνία της προσκλητήριας επιστολής της Επιτροπής.

 

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζουν παρατυπίες που επηρεάζουν τους ετήσιους λογαριασμούς που αποστέλλονται στην Επιτροπή, η συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 54

διαγράφεται

Επιστροφές στον προϋπολογισμό της Ένωσης - Ανακτήσεις

 

1. Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 77 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η προθεσμία αυτή είναι η τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την έκδοση του εντάλματος.

 

2. Οποιαδήποτε καθυστέρηση της επιστροφής συνεπάγεται την πληρωμή τόκων υπερημερίας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της πραγματικής πληρωμής. Το επιτόκιο αυτών των τόκων είναι κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές πράξεις της αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

 

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 56

διαγράφεται

Κανόνες για την αποδέσμευση

 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού επιχειρησιακού προγράμματος, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της προχρηματοδότησης, των ενδιάμεσων πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου οικονομικού έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 42 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 38.

 

Για τους σκοπούς της αποδέσμευσης, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό προσθέτοντας το ένα έκτο της ετήσιας δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων σχετικά με την ετήσια συνεισφορά για το 2014 σε καθεμία από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τα έτη 2015 έως 2020.

 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι προθεσμίες για την αποδέσμευση δεν ισχύουν για την ετήσια δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων που αφορά τη συνολική ετήσια συνεισφορά για το 2014.

 

3. Εάν η πρώτη ετήσια δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων αφορά τη συνολική ετήσια ανάληψη υποχρεώσεων για το 2015, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι προθεσμίες για την αποδέσμευση δεν εφαρμόζονται στην ετήσια δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων που αφορά τη συνολική ετήσια συνεισφορά του 2015. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο με την προσθήκη του ενός πέμπτου της ετήσιας δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων που αφορά το συνολικό ετήσιο ποσό συνεισφοράς του 2015 σε καθεμία από τις δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2020.

 

4. Το συγκεκριμένο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων που είναι ακόμη ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αποδεσμεύεται εάν κάποιο από τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2 δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 57

διαγράφεται

Εξαίρεση από την αποδέσμευση

 

1. Από το ποσό το οποίο αφορά η αποδέσμευση αφαιρούνται τα ποσά που δεν ήταν σε θέση να δηλώσει στην Επιτροπή ο αρμόδιος οργανισμός εξαιτίας:

 

(α) αναστολής πράξεων με δικαστική διαδικασία ή με διοικητική ένσταση η οποία είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα· ή

 

(β) λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν σοβαρά την υλοποίηση ολόκληρου ή μέρους του επιχειρησιακού προγράμματος. Οι εθνικές αρχές που προβάλλουν λόγους ανωτέρας βίας αποδεικνύουν τις άμεσες επιπτώσεις της ανωτέρας βίας στην υλοποίηση ολόκληρου ή μέρους του επιχειρησιακού προγράμματος·

 

(γ) η μείωση του ποσού μπορεί να ζητηθεί μία φορά, εάν η διάρκεια της αναστολής ή της κατάστασης ανωτέρας βίας ήταν έως και ένα έτος, ή περισσότερες φορές, για διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια της κατάστασης ανωτέρας βίας ή στον αριθμό των ετών μεταξύ της ημερομηνίας της δικαστικής ή διοικητικής απόφασης για την αναστολή της υλοποίησης της πράξης και της ημερομηνίας έκδοσης της οριστικής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

 

2. Το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου, στοιχεία για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξαιρέσεις για το ποσό που έπρεπε να δηλωθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.

 

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 58

διαγράφεται

Διαδικασία για τις αποδεσμεύσεις

 

1. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή όποτε υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής της αποδέσμευσης βάσει του άρθρου 56.

 

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει στις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή ανακοινώνει στο κράτος μέλος και στη διαχειριστική αρχή το ποσό της αποδέσμευσης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της.

 

3. Το κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο μηνών να αποδεχθεί το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

 

4. Το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης που αποτυπώνει για το εξεταζόμενο οικονομικό έτος το μειωμένο ποσό της στήριξης που παρέχεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εάν δεν το πράξει, η Επιτροπή αναθεωρεί το σχέδιο χρηματοδότησης μειώνοντας τη συνεισφορά του Ταμείου για το εξεταζόμενο οικονομικό έτος.

 

5. Η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση για την έγκριση του προγράμματος, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες.

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 4 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 60α

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Η Επιτροπή θεσπίζει τις απαραίτητες χρηματοδοτικές και κανονιστικές διατάξεις, κατά περίπτωση μέσω αναδιάταξης του προϋπολογισμού, εσπευσμένης προχρηματοδότησης ή παράτασης της ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 121/2012, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος ΠΔΤΑ από το 2013 έως το 2014 σε περίπτωση καθυστέρησης στην έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ταμείο ενίσχυσης των απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

19.11.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Younous Omarjee

27.11.2012

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.3.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

5

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Rosa Estaràs Ferragut, Νικος Χρυσόγελος, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (28.3.2013)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marc Tarabella

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής

Η ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Ευρώπη 2020», έθεσε ως στόχο της να μειώσει τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020. Το 2010 σχεδόν το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (116 εκατομμύρια) διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως ακριβώς υπενθυμίζει η Επιτροπή, η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται καθημερινά, πλήττοντας σε όλες τις χώρες της Ένωσης ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και νέες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι φτωχοί εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα. Ένα μέρος αυτού του πληθυσμού, τα 43 εκατομμύρια, ζει κάτω από ακραίες συνθήκες υλικής στέρησης και δεν είναι σε θέση να καλύψει ούτε τις στοιχειωδέστερες ανάγκες επιβίωσης, καθώς αδυνατεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε επαρκή και ποιοτική τροφή. Επίσης, οι πιο ευάλωτοι μεταξύ αυτών έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την αγορά εργασίας για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης του ΕΚΤ.

Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) που θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα διανομής τροφίμων προς τους απόρους (ΠΔΤΑ), το οποίο αμφισβητούν ορισμένα κράτη μέλη με το πρόσχημα ότι το εν λόγω πρόβλημα αποτελεί κοινωνικό ζήτημα που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό το νέο Ταμείο, που πρόκειται να λειτουργήσει βάσει των κανόνων των διαρθρωτικών ταμείων, θα ασχοληθεί με προβλήματα στέρησης τροφής, έλλειψης στέγης και υλικής στέρησης των παιδιών. Θα χρηματοδοτεί την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών προσωπικής χρήσης, καθώς και συνοδευτικά μέτρα υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το Ταμείο συνδέεται με τις πολιτικές οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ και η χρηματοδότησή του προέρχεται αποκλειστικά από το ΕΚΤ.

ΙΙ. Κριτική επί της πρότασης της Επιτροπής

1) Η χρηματοδότηση είναι τραγικά ανεπαρκής

α) Για την περίοδο 2014-2020, οι δημοσιονομικοί πόροι που προτείνει η Επιτροπή ανέρχονται σε 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό συνεπάγεται μείωση της βοήθειας κατά 1 δισεκατομμύριο σε σύγκριση με το ποσό που χορηγείται επί του παρόντος μόνο για την επισιτιστική βοήθεια στα 20 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ΠΔΤΑ. Κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 2,1 δισεκατομμύρια. Υπενθυμίζουμε ότι το τρέχον ΠΔΤΑ προέβλεπε 3,5 δισεκατομμύρια για την προηγούμενη πολυετή περίοδο. Όταν η κατάσταση επιδεινώνεται, προκαλεί ιδιαίτερα δυσμενή εντύπωση το γεγονός ότι τα κονδύλια που χορηγούνται στους απόρους μειώνονται. Αυτό είναι κάτι που πολλοί δεν κατανοούν, γεγονός που ενισχύει ένα αντιευρωπαϊκό αίσθημα μεταξύ των πολιτών.

β) Η πρόταση αφορά συγκεκριμένο μόνο τμήμα του πληθυσμού και αντιβαίνει στον ίδιο τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κριτήρια διανομής της βοήθειας περιέχουν μόνο δύο από τους τέσσερις δείκτες που χρησιμοποιεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την εκτίμηση του βαθμού φτώχειας και αποκλεισμού, δηλαδή αφορούν τον πληθυσμό που υποφέρει από υλική στέρηση και τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Αυτά τα δύο κριτήρια αποκλείουν εκ των πραγμάτων τον πληθυσμού που είτε βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού είτε σε κατάσταση φτώχειας με έντονο τον κίνδυνο αποκλεισμού. Πράγματι, το άρθρο 4 αναφέρεται μόνο στους αστέγους και στα παιδιά.

γ) Εκτός από τη διανομή τροφίμων, ένα τμήμα του Ταμείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά βασικών καταναλωτικών αγαθών για αστέγους ή παιδιά (ρουχισμό). Το Ταμείο μπορεί επίσης να στηρίζει δραστηριότητες υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι, δεδομένης της ανεπάρκειας των πόρων που προβλέπονται για τη σίτιση των απόρων, θα ήταν καλύτερο να αποφευχθεί η υπέρμετρη διασπορά των πόρων σε άλλους τομείς εκτός της σίτισης. Κρίνει δε ότι η κοινωνική ενσωμάτωση, που είναι αναγκαία, ήδη καλύπτεται από άλλο μέτρο: στο πλαίσιο του επόμενου εθνικού προγραμματισμού, τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν το 20% των πόρων του ΕΚΤ στην κοινωνική ενσωμάτωση.

2) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Ταμείου είναι εξαιρετικά άκαμπτες και περίπλοκες

Η πλειονότητα των κανονιστικών προτάσεων για το Ταμείο βασίζονται στους κανόνες των υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων και χαρακτηρίζονται από υπέρμετρο διοικητικό φόρτο. Οι λεπτομέρειες διαχείρισης που περιγράφονται δεν είναι ανάλογες του στόχου του Ταμείου, ο οποίος απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του. Σε αυτό προστίθεται η αναγκαιότητα προκαταβολής των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση των δράσεων, γεγονός που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση ορισμένα κράτη μέλη.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εκτιμά ότι μια τόσο αυστηρή εφαρμογή ενδέχεται να καταστήσει αναποτελεσματικό το εγχείρημα και να προκαλέσει το παράδοξο να διατίθενται μεν οι πόροι, αλλά να μένουν αχρησιμοποίητοι.

3) Το 2014 θα είναι ένα προβληματικό μεταβατικό έτος

Δεδομένης της περίπλοκης εφαρμογής του Ταμείου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί σε λειτουργία μόλις το φθινόπωρο του 2014. Ως εκ τούτου, τότε θα είναι ήδη πολύ αργά για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των απόρων για το 2014.

ΙΙΙ. Προτάσεις του συντάκτη της γνωμοδότησης

Σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις αρχές:

•  Διατήρηση των χρηματοδοτικών μέσων στο σημερινό επίπεδο, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για 7 έτη.

•  Διατήρηση των ατόμων που πληρούν τους 4 δείκτες που έχει εγκρίνει η ΕΕ στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» ως επιλέξιμου πληθυσμού για τη βοήθεια.

•  Προτεραιότητα στη σίτιση, η οποία καλύπτει τις ζωτικές ανάγκες των απόρων, αφήνοντας σε κάθε κράτος μέλος την επιλογή να χορηγήσει τη βοήθεια στα άτομα με τις περισσότερες ανάγκες ανά περίπτωση.

•  Μεριμνώντας για την αποδοτικότητα, η Ένωση θα πρέπει να εντάξει τη δράση της σε μια καθολική και συνεκτική προσέγγιση της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού, που θα συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του ατόμου. Στις παρούσες συνθήκες κρίνεται απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των πολιτικών της Ένωσης και όλων των διαθέσιμων μέσων: ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΠΑ ...

•  Το απόθεμα παρέμβασης διαφόρων προϊόντων θα πρέπει να συνεχίσει να είναι αξιοποιήσιμο ώστε να διανέμεται στους απόρους. Εντούτοις, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η αξία αυτών των αποθεμάτων δεν θα πρέπει να αφαιρείται από τους πόρους που χορηγούνται στο Ταμείο.

•  Επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνονται και οι δωρεές τροφίμων.

Σχετικά με το μεταβατικό έτος 2014:

•  Θα έπρεπε να προταθεί μια μεταβατική λύση. Βάσει του μοντέλου του ΠΔΤΑ, θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση κάθε κράτους μέλους ευρωπαϊκές πιστώσεις από διάφορα ταμεία, ώστε κάθε κράτος να εκκινήσει το πρόγραμμά του.

IV. Είναι δυνατές οι συμπληρωματικές συνεισφορές της ΚΓΠ στο Ταμείο – Προτάσεις του συντάκτη της γνωμοδότησης

α) Διευκόλυνση των δωρεών τροφίμων μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης κρίνει απαραίτητη την καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, που είναι μια πραγματική μάστιγα στην Ευρώπη. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012[1] – έκθεση Caronna) εκτίμησαν ότι η σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα ανέρχεται σε περίπου 190 κιλά ετησίως ανά ευρωπαίο πολίτη.

Για τον σκοπό αυτό, προτείνουμε τα εξής:

•  Ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ορισμένες υγειονομικές επισημάνσεις που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία και βρίσκονται σε γεωργικά και διατροφικά προϊόντα, όπως η τελική ημερομηνία ανάλωσης και η τελική ημερομηνία βέλτιστης χρήσης, διότι οι επισημάνσεις αυτές προκαλούν μεγάλη σύγχυση στην ψυχολογία των καταναλωτών, η οποία ευθύνεται για μεγάλο μέρος των απορριμμάτων.

•  Επανεξέταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προτύπων εμπορίας γεωργικών προϊόντων (κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών), προκειμένου να προωθηθεί η θέση σε εμπορία μη ταξινομημένων οπωροκηπευτικών.

•  Θέσπιση του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος εκμετάλλευσης των μεγάλων εταιρειών διανομής με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν δωρεάν τα μη πωληθέντα τρόφιμα.

β) Κινητοποίηση των πόρων του ΕΓΤΑΑ

Υπάρχουν μέτρα που αφορούν δύο από τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αγροτικής ανάπτυξης που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη σίτιση των απόρων:

- Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της τροφικής αλυσίδας και ειδικότερα των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού. Μειώνοντας τους μεσάζοντες και δημιουργώντας κοινωνικούς δεσμούς, αυτές οι βραχείες αλυσίδες επιτρέπουν στον γεωργό να πωλεί τα προϊόντα του με ορθό τρόπο και σε τιμή προσιτή για τους καταναλωτές. Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε κέντρα εφοδιαστικής και μεταποίησης μη πωληθέντων και συντηρημένων προϊόντων.

- Προτεραιότητα 6: Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης.

γ) Αξιοποίηση της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών

Οι πληθυσμοί στους οποίους απευθύνεται το Ταμείο πρέπει να μπορούν να τρέφονται με ισορροπημένα γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας. Τα νωπά φρούτα και λαχανικά είναι σημαντικά συστατικά ενός γεύματος. Οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν τη δωρεάν διανομή αυτών των προϊόντων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα εγκεκριμένα από τα κράτη μέλη ή σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, σχολεία, γηροκομεία...). Οι οργανώσεις-εταίροι του Ταμείου θα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες των προϊόντων αυτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

(1) Επειδή η προσφορά τροφίμων και γεωργικών προϊόντων και η βοήθεια προς τους απόρους είναι υψίστης ανάγκης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, με τα οποία εγκρίθηκε η στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη έθεσαν ως στόχο τους να μειώσουν τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από υλική στέρηση ή ακόμη και σοβαρή υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

(2) Ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από στέρηση τροφής και υλική στέρηση ή ακόμη και από σοβαρή στέρηση τροφής και υλική στέρηση στην Ένωση αυξάνεται· μάλιστα πολλές φορές τα άτομα αυτά στερούνται επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα μέτρα ενεργοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και, ιδίως, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […ΕΚΤ].

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) Το 2010, σχεδόν το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (119,6 εκατομμύρια) διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου 4 εκατομμύρια περισσότεροι σε σύγκριση με το 2009. Μεταξύ αυτών των 119,6 εκατομμυρίων ατόμων, τα 18 εκατομμύρια εξαρτώνται σχεδόν καθημερινά από τα δέματα τροφίμων ή από τα γεύματα που διανέμουν οι ενώσεις εθελοντών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής, της έλλειψης στέγης και της υλικής στέρησης των παιδιών.

(4) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («Ταμείο») αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας στην Ένωση με την υποστήριξη, κυρίως μέσω της παροχής τροφίμων, εθνικών συστημάτων που παρέχουν μη οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της υλικής στέρησης, κυρίως μεταξύ των αστέγων και των παιδιών.

Αιτιολόγηση

Το συμβολικό ποσό που προσφέρεται στο πλαίσιο του Ταμείου αυτού θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στην έκτακτης ανάγκης παροχή τροφίμων. Ωστόσο, το Ταμείο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρείται από τα κράτη μέλη ως ευκαιρία για να μειώσουν τους προϋπολογισμούς των εθνικών προγραμμάτων τους για την εξάλειψη της φτώχειας και την κοινωνική επανένταξη, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη του κράτους μέλους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α) Το Ταμείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να περιορίσουν την ανάγκη για επείγουσα επισιτιστική βοήθεια και να αναπτύξουν βιώσιμους στόχους και πολιτικές με σκοπό την πλήρη εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα για την εξάλειψη της φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αντικατασταθεί ή να μειωθεί με τη χρήση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

(6) Αυτές οι διατάξεις εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πράξεις που λαμβάνουν υποστήριξη συμβαδίζουν με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και την ποιότητα των τροφίμων τα οποία διανέμονται στους απόρους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α) οι διατάξεις θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη συμβατότητα του Ταμείου με την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, όπως είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σημαντικό σκάνδαλο ευρωπαϊκών διαστάσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναλάβει δράση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του Ταμείου καλούνται να αξιοποιήσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που διατίθενται ώστε να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μια ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος με μια αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και στην υλική στέρηση.

(7) Η Επιτροπή, για να ορίσει κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να καθιερώσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μια ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος με μια αντικειμενική και διαφανή μέθοδο που να αντανακλά τις διαφορές στη φτώχεια και στην υλική στέρηση, όπως το όριο σχετικής φτώχειας και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων που υπάγονται σε κάθε κράτος μέλος στην κατηγορία των «απόρων».

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος.

(8) Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσδιορίζει και να δικαιολογεί τις μορφές υλικής στέρησης τις οποίες θα καταπολεμά και να περιγράφει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας προς τους απόρους, που θα παρασχεθεί μέσω της στήριξης εθνικών συστημάτων. Η στέρηση πρόσβασης στην τροφή θα πρέπει να είναι η πρώτη στέρηση που θα αντιμετωπιστεί από τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής του.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από έρευνες επισκόπησης για τους απόρους οι οποίοι επωφελήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και, εάν είναι απαραίτητο, από αξιολογήσεις κατά την περίοδο του προγράμματος. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(12) Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του σχεδιασμού κάθε επιχειρησιακού προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ταμείου, θα πρέπει να διενεργούνται αξιολογήσεις.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και με τους δικαιούχους.

(13) Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και με τους δικαιούχους, χωρίς να προσβάλλεται η αξιοπρέπεια των τελικών αποδεκτών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να οριστεί μέγιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πόρων της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

(15) Το κατώτατο επίπεδο χρηματοδότησης από το Ταμείο στα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να είναι 85%. Πέραν τούτου, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η κατάσταση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή απορρόφηση του Ταμείου.

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.

(16) Σε όλη την Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται απλοί, ενιαίοι και ισότιμοι κανόνες για την περίοδο επιλεξιμότητας, για τις πράξεις και τις δαπάνες για το Ταμείο. Οι όροι επιλεξιμότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα των στόχων του Ταμείου και των στοχευόμενων πληθυσμών, ιδίως με τον καθορισμό απλών και κατάλληλων όρων επιλεξιμότητας των πράξεων καθώς και μορφών στήριξης και κανόνων και όρων επιστροφής.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16 α) Το μεγαλύτερο μέρος του έργου των συλλόγων που ασχολούνται με την παροχή τροφίμων στους απόρους της Ευρώπης το αναλαμβάνουν εθελοντές. Επομένως, η διαδικασία για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Ταμείο δεν πρέπει να είναι απαγορευτικά πολύπλοκη.

Αιτιολόγηση

Παρόλο που είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά ταμεία να ελέγχονται αναλογικά προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται σωστά, είναι επίσης σημαντικό όσοι βρίσκονται σε ανάγκη να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Επομένως, η διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Ταμείο δεν πρέπει να είναι απαγορευτικά πολύπλοκη.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

(17) [Η πρόταση κανονισμού] Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) προβλέπει ότι τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με δημόσια παρέμβαση μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε απόρους της Ένωσης, εάν αυτό προβλέπεται από το εν λόγω καθεστώς. Δεδομένου ότι, ανάλογα και με τις περιστάσεις, η εξασφάλιση τροφίμων από τη χρήση, την επεξεργασία ή την πώληση αυτών των αποθεμάτων μπορεί να είναι από οικονομική άποψη η προσφορότερη επιλογή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί αυτή δυνατότητα στον παρόντα κανονισμό. Τα ποσά που προκύπτουν από συναλλαγή που αφορά τα αποθέματα θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των απόρων συμπληρωματικά προς τους πόρους του Ταμείου, χωρίς να αφαιρείται το κόστος χρήσης από τις χορηγούμενες πιστώσεις. Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρήση των αποθεμάτων παρέμβασης και των σχετικών εισπράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΟΑ] εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να πωλούνται τα προϊόντα των αποθεμάτων παρέμβασης για τους σκοπούς του προγράμματος για τους απόρους.

Αιτιολόγηση

Τα αποθέματα παρέμβασης, όταν υπάρχουν, θα πρέπει να προστίθενται στους χορηγούμενους πόρους και όχι να αφαιρούνται από αυτούς, προκειμένου να είναι προβλέψιμες οι πιστώσεις από τις οργανώσεις-εταίρους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 α) Ωστόσο, η χρήση αποθεμάτων παρέμβασης και τροφίμων που διαφορετικά θα απορρίπτονταν στα σκουπίδια δεν αποκλείει την ανάγκη για ορθή διαχείριση εφοδιασμού και συνετή διαχείριση της αλυσίδας τροφίμων που αποφεύγει συστηματικά διαρθρωτικά πλεονάσματα και αντιστοιχίζει την ευρωπαϊκή παραγωγή με τη ζήτηση.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία κοινωνική στήριξη υπέρ των απόρων και να καταπολεμηθεί η σπατάλη τροφίμων, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τους φραγμούς που συνδέονται με τις δωρεές των τροφίμων ή των βασικών καταναλωτικών αγαθών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις σε τράπεζες τροφίμων, σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε άλλους σχετικούς φορείς.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού τους προγράμματος.

(19) Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού τους προγράμματος, έχοντας πάντα ως γνώμονα την αποτελεσματικότητα και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης και μια λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στη διαχειριστική αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής ή της αρχής πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενδιάμεσων φορέων.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν στους κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμίσεις.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η διαχειριστική αρχή φέρει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Ταμείου και, συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό λειτουργιών που έχουν σχέση με τη διαχείριση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος, τη δημοσιονομική διαχείριση και τους ελέγχους καθώς και την επιλογή των έργων. Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η αρχή πιστοποίησης θα πρέπει να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής. Θα πρέπει να καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, να πιστοποιεί την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών και να βεβαιώνει ότι οι δαπάνες που καταχωρίζονται στους λογαριασμούς συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες. Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους ετήσιους λογαριασμούς. Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και να θεσπιστούν κριτήρια που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να καθορίσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων, το επίπεδο αξιοπιστίας που θα πρέπει να λαμβάνει από τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου.

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής να επαληθεύει την ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και να απαιτεί τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να έχει την εξουσία να διεξάγει ελέγχους για θέματα σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για τις επιδόσεις του Ταμείου.

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

(27) Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος είναι απαραίτητο να θεσπιστούν απλοί κοινοί κανόνες για τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών, για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

(32) Για να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο και απλό πλαίσιο για την ετήσια εξέταση και αποδοχή λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι φορείς που έχουν οριστεί θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση συνοδευόμενη από τους πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, από ετήσια συνοπτική παρουσίαση των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που διενεργήθηκαν, καθώς και γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου.

(35) Η συχνότητα των λογιστικών ελέγχων των πράξεων θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος της ενωσιακής στήριξης που παρέχεται από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργούμενων λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας λογιστικών ελέγχων ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο δείγματος ελέγχου. Για να είναι το επίπεδο των λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά των στοχευόμενων πληθυσμών του Ταμείου και ο εθελοντικός χαρακτήρας των φορέων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από αυτό.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

(41) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και το δικαίωμα στην κατοικία, τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, την ισότητα γυναικών και ανδρών και την απαγόρευση διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα μ’ αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(41 α) Προκειμένου να αποφευχθεί η απότομη μείωση της επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση καθυστέρησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις αρχές του 2014, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μεταβατικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που εξαρτώνται από την επισιτιστική βοήθεια δεν θα υποφέρουν από επισιτιστική ένδεια.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του.

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («το Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζονται οι στόχοι του Ταμείου, το πεδίο εφαρμογής της στήριξής του, οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι και τα κριτήρια χορήγησής τους και ορίζονται οι απαραίτητοι κανόνες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της απλότητάς του.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές·

(1) ως «άποροι» ορίζονται φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους, ιδίως με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις που ασχολούνται ήδη με τη διανομή τροφίμων στους απόρους ή που παρέχουν βοήθεια στους αστέγους και στα άτομα που πλήττονται από φαινόμενα φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα ή άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

(2) ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα και άλλα αγαθά άμεσα ή μέσω άλλων οργανώσεων-εταίρων σε απόρους και των οποίων οι πράξεις έχουν επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

Αιτιολόγηση

Η τροφή είναι η βασική ανάγκη που επιτρέπει στις οργανώσεις-εταίρους και στα κράτη μέλη να έρχονται σε επαφή με αυτά τα άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό βίο. Αυτό είναι το καλύτερο μέσο διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του Ταμείου.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

(6) ως «δικαιούχος» ορίζεται ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εξαιρουμένων των εμπορικών επιχειρήσεων, που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εκτέλεση πράξεων·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά καιεπωφελείται από συνοδευτικά μέτρα·

(7) ως «τελικός αποδέκτης» ορίζεται ο άπορος που λαμβάνει τρόφιμα ή αγαθά και επωφελείται ενδεχομένως από συνοδευτικά μέτρα·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

(9) ως «ενδιάμεσος φορέας» ορίζεται κάθε ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, εξαιρουμένων των εμπορικών επιχειρήσεων, που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής έναντι δικαιούχων που εκτελούν πράξεις·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο.

Το Ταμείο προάγει την κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για μείωση της φτώχειας κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση, μεταξύ των οποίων η επισιτιστική ανασφάλεια, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους και μέσω τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων από τις οποίες επωφελούνται οι άποροι, παρέχοντάς τους θρεπτικά, υγιεινά, ποιοτικά τρόφιμα και δίνοντας τη δέουσα έμφαση στα φρέσκα και τα εποχιακά προϊόντα. Ο στόχος μετριέται με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια από το Ταμείο και τη χρήση των τοπικών και περιφερειακών δικτύων εφοδιασμού τροφίμων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Ταμείο χρησιμοποιείται για να συμπληρώνει τις εθνικές στρατηγικές, όχι για να αντικαθιστά ή να μειώνει εθνικά, μακροπρόθεσμα, βιώσιμα προγράμματα για την εξάλειψη της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την ευθύνη των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα έργα για την εξάλειψη της φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αντικατασταθεί ή να μειωθεί με τη χρήση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά για την προσωπική χρήση των αστέγων ή των παιδιών, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

1. Το Ταμείο υποστηρίζει εθνικά συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται κατά προτεραιότητα υγιή τρόφιμα στους απόρους και βασικά καταναλωτικά αγαθά για προσωπική χρήση, μέσω οργανώσεων-εταίρων που επιλέγονται από κράτη μέλη.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης.

(6) Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το πνεύμα των προτεραιοτήτων 3 (προώθηση της οργάνωσης της τροφικής αλυσίδας) και 6 (προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μείωσης της φτώχειας) του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Αιτιολόγηση

Μεριμνώντας για την αποδοτικότητα, η Ένωση θα πρέπει να εντάξει τη δράση της σε μια καθολική και συνεκτική προσέγγιση της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού, που θα συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του ατόμου. Στις παρούσες συνθήκες κρίνεται απαραίτητη η κινητοποίηση όλων των πολιτικών της Ένωσης και όλων των διαθέσιμων μέσων, μεταξύ των οποίων και το ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης.

(8) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης. Μεριμνούν επίσης για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα επιτεύγματα του Ταμείου και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων στήριξης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τους αντίστοιχους ρόλους τους σε σχέση με το Ταμείο, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, ιδίως μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης. Μεριμνούν επίσης να είναι απλή η εφαρμογή για τις οργανώσεις-εταίρους και για τους δικαιούχους.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

(10) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ταμείου. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, του τόπου κατοικίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε ο τόπος κατοικίας, ειδικά σε περιπτώσεις απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, να μην αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

(11) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να υποστηριχθεί η διανομή τροφίμων ή αγαθών που συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και να ευνοηθεί η δωρεά των τροφίμων που δεν πωλούνται και δεν καταναλώνονται λόγω τήρησης των ημερομηνιών λήξης, κρίνεται σημαντική η παροχή αποσαφηνίσεων στους καταναλωτές εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με τους ορισμούς της τελικής ημερομηνίας ανάλωσης και της ημερομηνίας βέλτιστης κατανάλωσης που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, ούτως ώστε να αποτρέπεται η απόρριψη τροφίμων που εξακολουθούν να είναι καταναλώσιμα από πλευράς υγιεινής.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 α) Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο πράξεις ενδέχεται επίσης να αφορούν τη μεταποίηση ορισμένων εξαιρετικά ευαλλοίωτων γεωργικών προϊόντων με σκοπό τη συντήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τη διανομή τους κατόπιν στους απόρους, αποφεύγοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων. Τα προϊόντα αυτά είναι είτε γεωργικά προϊόντα που δεν συλλέγονται από τους παραγωγούς είτε γεωργικά προϊόντα που δεν πωλούνται από τους διανομείς. Μπορεί επίσης να συνδέονται με την απόσυρση οπωροκηπευτικών από ενώσεις παραγωγών, μέσω των επιχειρησιακών τους ταμείων, και η διάθεση των οποίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιτρέπει τη δωρεάν διανομή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ή σε ιδρύματα εγκεκριμένα από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων τροφών.

(12) Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν τα τρόφιμα και τα άλλα αγαθά βάσει αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων, τα οποία εξασφαλίζουν την προτεραιότητα που δίνεται στην παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών. Τα κριτήρια επιλογής των τροφίμων δίνουν προτεραιότητα στα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής των τροφίμων καταρτίζονται κατά τρόπο που να συμβάλλουν στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή των τελικών αποδεκτών. Στα κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και κατά περίπτωση για τα αγαθά, εξετάζονται επίσης οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων τροφών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών έναντι άλλων δράσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σχεδόν 43 εκατομμύρια Ευρωπαίων που αδυνατούν να σιτιστούν με επαρκή ή κατάλληλο τρόπο μπορούν να έχουν τουλάχιστον πρόσβαση στο κατώτατο όριο διαβίωσης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι οργανώσεις-εταίροι συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διανομής, ειδικότερα με τη λήψη μέτρων για τη συλλογή των τροφίμων που είναι ακόμη απολύτως εδώδιμα, αλλά δεν μπορούν πλέον να διατεθούν προς πώληση. Επιπλέον, η κατάλληλη εκπαίδευση των δικαιούχων μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της σπατάλης τροφίμων.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 β) Η Επιτροπή μεριμνά για την ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας σχετικά με τον ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ένωση, ούτως ώστε οι δωρεές τροφίμων στις οργανώσεις-εταίρους να πραγματοποιούνται χωρίς να επιβαρύνονται οι δυνητικοί δωρητές.

Αιτιολόγηση

Ο ΦΠΑ είναι φόρος που καταβάλλεται από τον καταναλωτή. Αφ’ ης στιγμής μια επιχείρηση διανομής αποφασίζει να κάνει δωρεές σε οργανώσεις-εταίρους που αναλαμβάνουν τη διανομή προϊόντων στους απόρους, η επιχείρηση αυτή υποχρεούται να καταβάλει τον ΦΠΑ του προϊόντος για το οποίο δεν έχει εισπράξει η ίδια ΦΠΑ. Η κατάσταση αυτή εγείρει δυσκολίες στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει διευκρινίσεις στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ενιαία εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, με σκοπό την παροχή κινήτρων για τη δωρεά τροφίμων.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 2 500 000 000 ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο για την περίοδο 2014-2020 ανέρχονται σε 3.500.000.000 ευρώ σε τιμές 2011, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός που πρότεινε η Επιτροπή προϋποθέτει μείωση της βοήθειας κατά 1 δισεκατομμύριο σε σύγκριση με το ποσό που χορηγείται επί του παρόντος μόνο για την επισιτιστική βοήθεια στα 20 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ΠΔΤΑ. Θα πρέπει, τουλάχιστον, να διατηρηθεί το προβλεπόμενο κονδύλιο για το ΠΔΤΑ, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για επτά έτη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Το ποσό των διαθέσιμων μέσων μπορεί να αναθεωρηθεί με πρωτοβουλία της Επιτροπής ανάλογα με τις συνέπειες της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης στο βιοτικό επίπεδο.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει

την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ.… (κανονισμός για τις κοινές διατάξεις), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων δεικτών που καθόρισε η Eurostat:

 

(-α) πληθυσμός που υποφέρει από επισιτιστική ένδεια·

(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·

(α) πληθυσμός που υποφέρει από σοβαρή υλική στέρηση·

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

(β) πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας·

 

(β α) τα όρια της σχετικής φτώχειας, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριό που διαθέτει εισόδημα χαμηλότερο ή ίσο του 60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εθνικά προγράμματα και επιλέγουν να θέσουν σε εφαρμογή το Ταμείο, υποβάλλουν στην Επιτροπή ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το οποίο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ταυτοποίηση και αιτιολόγηση της επιλογής του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και περιγραφή, για κάθε είδος υλικής στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής τροφίμων ή αγαθών και των συνοδευτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14·

(α) ταυτοποίηση του είδους (ειδών) υλικής στέρησης που θα αποτελέσει(-ουν) αντικείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος και περιγραφή, για κάθε είδος υλικής στέρησης, των κύριων χαρακτηριστικών και των στόχων της διανομής τροφίμων ή αγαθών και, ενδεχομένως, των συνοδευτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παροχή τροφίμων και βασικών αγαθών έναντι άλλων δράσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σχεδόν 43 εκατομμύρια Ευρωπαίων που αδυνατούν να σιτιστούν με επαρκή ή κατάλληλο τρόπο μπορούν να έχουν τουλάχιστον πρόσβαση στο κατώτατο όριο διαβίωσης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α) φορείς εταίρους και αρμόδιες αρχές·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των απόρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) κριτήρια επιλογής πράξεων και περιγραφή του μηχανισμού επιλογής, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) κριτήρια για την επιλογή των οργανώσεων-εταίρων, με διαφοροποίηση, εάν είναι απαραίτητο, κατά είδος υλικής στέρησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) περιγραφή του μηχανισμού που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

διαγράφεται

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι – υποσημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο και της συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 18·

i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε έτος, σύμφωνα με το άρθρο 18, το ποσό των προβλεπόμενων πιστώσεων στήριξης από το Ταμείο·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), οι οποίες προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα ή τα αγαθά, αναλαμβάνουν οι ίδιες δραστηριότητες που συμπληρώνουν την παροχή υλικής βοήθειας, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν υποστηρίζονται.

διαγράφεται

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια του επιχειρησιακού προγράμματος με τον παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του στους στόχους του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη της την εκ των προτέρων αξιολόγηση που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια του επιχειρησιακού προγράμματος με τον παρόντα κανονισμό και τη συμβολή του στους στόχους του Ταμείου.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο εντός πέντε μηνών από την επίσημη υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, την τροποποίηση επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο εντός τριών μηνών από την επίσημη υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκθέσεις υλοποίησης και δείκτες

Εκθέσεις υλοποίησης

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συντάσσουν την ετήσια έκθεση υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και τον κατάλογο των κοινών δεικτών εισροών και εκροών.

διαγράφεται

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης είναι αποδεκτές εφόσον περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δεικτών. Εάν η ετήσια έκθεση υλοποίησης δεν είναι αποδεκτή, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης. Εάν η Επιτροπή δεν έχει διαβιβάσει την πληροφορία αυτή εντός της προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

διαγράφεται

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2