MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Emer Costello


Menettely : 2012/0295(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0183/2013

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0617),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0358/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Ruotsin kuningaskunnan valtiopäivien, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen ja alahuoneen sekä Saksan liittopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. helmikuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 24 ja 34 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0183/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitettyjä määrärahoja on pidettävä suuntaa-antavina ja että niiden määrä vahvistetaan vasta, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on päästy sopimukseen;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia (Eurooppa 2020), ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Tästä huolimatta vuonna 2010 lähes neljäsosaa eurooppalaisista (119,6 miljoonaa) uhkasi köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen, ja tämä on noin 4 miljoonaa ihmistä enemmän kuin edellisenä vuonna. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä kaikkialla unionissa, ja vakavuus vaihtelee jäsenvaltioittain.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja vuonna 2012 lähes 8 prosenttia unionin kansalaisista eli vakavassa aineellisessa puutteessa. Lisäksi nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Naiset ja lapset ovat yliedustettuina köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhkaamien vähävaraisten joukossa samalla kun naiset ovat usein vastuussa perheiden elintarviketurvasta ja toimeentulosta. Jäsenvaltioiden ja komission olisi toteutettava aiheellisia toimenpiteitä kaikkinaisen syrjinnän estämiseksi sekä varmistettava miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja sukupuolinäkökulman johdonmukainen huomioon ottaminen kaikissa rahaston valmistelun, ohjelmoinnin, täytäntöönpanon, valvonnan ja arvioinnin vaiheissa sekä tiedotuskampanjoissa ja tietoisuutta lisäävissä kampanjoissa sekä parhaiden käytäntöjen vaihdossa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa korostetaan, että "unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina".

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa korostetaan, että unioni tunnustaa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, vapaudet ja periaatteet.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 d) Heikossa asemassa olevien ja pienituloisten ryhmien syrjäytymisen estämiseksi sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaaran lisääntymisen torjumiseksi on toteutettava strategioita, jotka edistävät aktiivista osallistamista.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta ja vakavaa aineellista puutetta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Asunnottomien typologiaa koskeva ETHOS-määritelmä (European Typology of Homelessness) on mahdollinen lähtökohta varojen kohdentamiseen erittäin vähävaraisten henkilöiden eri ryhmille.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Rahaston ei pitäisi korvata jäsenvaltioiden toimia, joilla pyritään vähentämään elintarvikehätäavun tarvetta ja kehittämään kestäviä tavoitteita ja toimintalinjoja nälän, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi kokonaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kehitettävä edelleen kestäviä pitkän aikavälin hankkeita köyhyyden, puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi. EU:n rahaston varojen käyttäminen ei saa millään tavalla korvata tai vähentää tätä vastuuta.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c) Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa elävien henkilöiden määrän kasvu, jonka odotetaan jatkuvan tulevina vuosina, edellyttää rahastoa varten monivuotisessa rahoituskehyksessä varattujen varojen lisäämistä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 d) Rahastosta olisi myös tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä lievittää kodittomien akuuttia aineellista puutetta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia etenkin vähävaraisimmille jaettavien elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden turvallisuuden osalta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava ruoan ja aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Unionissa vallitsee vakava puute ruoasta samaan aikaan kun ruokaa haaskataan merkittävästi. Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelman olisi sisällettävä maininta siitä, miten jäsenvaltio aikoo johdonmukaisella tavalla pyrkiä hyödyntämään ruoan haaskauksen vähentämiseen ja ruoan puutteen torjumiseen tähtäävien toimintalinjojen synergioita. Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelman olisi myös sisällettävä maininta siitä, miten jäsenvaltio aikoo puuttua mahdollisiin hallinnollisiin esteisiin, jotka haittaavat kaupallisia ja ei-kaupallisia organisaatioita, jotka haluavat lahjoittaa ylimääräisiä elintarvikkeita ruoan puutetta torjuville voittoa tavoittelemattomille organisaatioille.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Jotta rahastosta rahoitettavien toimenpiteiden tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon tavoite voidaan saavuttaa, on edistettävä alue- ja paikallisviranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten välistä yhteistyötä. Jäsenvaltioiden olisi siksi edistettävä rahastosta rahoitettavien toimenpiteiden laatimisessa ja toteuttamisessa mukana olleiden toimijoiden osallistumista.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin kansallisiin olosuhteisiin nähden olisi mahdollisimman suuri, on aiheellista vahvistaa menettely toimenpideohjelman mahdollista muuttamista varten.

(9) Jotta rahaston vaikutus olisi mahdollisimman suuri ja jotta voitaisiin varmistaa paras mahdollinen yhteisvaikutus ESR:n toimenpiteiden kanssa etenkin kansallisten olosuhteiden mahdollisiin muutoksiin nähden, on aiheellista vahvistaa menettely toimenpideohjelman mahdollista muuttamista varten.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jotta eri tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja tavoitetaan vähävaraisimmat henkilöt, kumppanuusperiaatetta olisi sovellettava kaikissa rahaston käytön vaiheissa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa tällainen tietojen vaihto.

(10) Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa lisäarvoa, koska ne mahdollistavat vastavuoroisen oppimisen, ja komission tulisi mahdollistaa tällainen tietojen vaihto ja edistää sitä siten, että samalla etsitään synergioita asiaan liittyviä rahastoja ja erityisesti ESR:ää koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdon kanssa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta toimintaohjelmien täytäntöönpanon edistymistä voidaan seurata, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja toimitettava komissiolle vuotuiset ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset, joilla varmistetaan olennaisten ja ajantasaisten tietojen saatavuus. Samoista syistä komission ja kunkin jäsenvaltion olisi pidettävä vuosittain kahdenvälinen tarkastelukokous, jolleivät ne muuta sovi.

(11) Jotta toimenpideohjelmien täytäntöönpanon edistymistä voidaan seurata, jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa laadittava ja toimitettava komissiolle vuotuiset ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset, joilla varmistetaan olennaisten ja ajantasaisten tietojen saatavuus. Samoista syistä komission ja kunkin jäsenvaltion olisi pidettävä vuosittain kahdenvälinen tarkastelukokous, jolleivät ne muuta sovi.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi täsmennettävä.

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden aikana suoritettavilla arvioinneilla. Arvioinneissa olisi myös kunnioitettava avunsaajien yksityisyyttä ja ne olisi toteutettava siten, että vähävaraisimpia ihmisiä ei stigmatisoida. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi täsmennettävä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Kuten aineellisen puutteen mittaamista EU:ssa ja koko väestöä sekä erityisesti lapsia koskevia indikaattoreita koskevassa Eurostatin tutkimuksessa "Measuring material deprivation in the EU – Indicators for the whole population and child-specific indicators" korostetaan, aineellista puutetta on tutkittu huomattavan paljon, minkä ansiosta lähitulevaisuudessa voidaan kerätä yksityiskohtaisempia tietoja aineellista puutetta kärsivistä kotitalouksista, aikuisista ja lapsista.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b) Kun suoritetaan näitä arviointeja, joita täydennetään vähävaraisimpiin kohdistuvilla haastattelututkimuksilla, olisi muistettava, että puute on monimutkainen käsite, jota on hankala ymmärtää käyttämällä vain harvoja indikaattoreita, koska ne voivat olla harhaanjohtavia, mikä voi siten johtaa tehottomiin politiikkoihin.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 c) Kuten Eurofoundin kolmannessa eurooppalaisessa elämänlaatukyselyssä 2012 on korostettu, aineellista puutetta unionissa olisi mitattava kyvyttömyydellä hankkia hyödykkeitä, jotka katsotaan välttämättömiksi riippumatta siitä, mitä ihmiset omistavat tai kuinka paljon he ansaitsevat. Jotta voidaan kehittää puuteindeksi, joka mahdollistaa kotitalouksien aineellisen puutteen tarkemman arvioinnin, huomioon on siten otettava tulotason, tulojen eriarvoisuuden, rahojen riittämisen, ylivelkaantuneisuuden ja elinolosuhteita koskevan tyytyväisyyden kaltaisia indikaattoreita.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin varmistaa rahaston saavutuksia koskevan tiedon laaja jakelu ja rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat etenkin jäsenvaltioiden ja edunsaajien velvoitteita.

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin varmistaa rahaston saavutuksia koskevan tiedon laaja jakelu ja rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat etenkin jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisten sekä tuensaajien velvoitteita.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen enimmäistaso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimenpideohjelmille myönnettävän osarahoituksen taso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus. Olisi myös otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja menoja koskevia yhtenäisiä ja tasapuolisia sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja kohderyhmien erityisluonne etenkin toimien asianmukaisten tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja menoja koskevia yhtenäisiä, yksinkertaisia ja tasapuolisia sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja kohderyhmien erityisluonne etenkin toimien asianmukaisten ja yksinkertaistettujen tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja ‑ehtojen osalta.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan sovellettavan jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitteen pienentämisen perusteena. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan sovellettavan jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitteen pienentämisen perusteena. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa. Kumppaniorganisaatioiden olisi voitava jakaa lisää elintarvikkeita, jotka ovat peräisin muista lähteistä, mukaan luettuina asetuksen (EU) N:o ... [YMJ] 15 artiklan mukaisesti saataville asetetut interventiovarastot.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) On tarpeen määrittää, minkä tyyppisiä toimia voidaan toteuttaa komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta teknisenä tukena, jota tuetaan rahastosta.

(18) On tarpeen määrittää, minkä tyyppisiä toimia voidaan toteuttaa komission ja jäsenvaltioiden aloitteesta teknisenä tukena, jota tuetaan rahastosta. Määritettävistä toimista olisi päätettävä tiiviissä yhteistyössä hallintoviranomaisten ja kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi toteutettava vuosittain. Ohjelman hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon maksamista sekä loppumaksun maksamista koskevat yhteiset säännöt.

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi toteutettava vuosittain. Ohjelman hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon maksamista sekä loppumaksun maksamista koskevat yksinkertaiset yhteiset säännöt.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden avulla valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai maksatushakemukseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista taikka jos asiakirjojen toimittaminen tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten on laiminlyöty.

(30) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden avulla valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai maksatushakemukseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista taikka jos asiakirjojen toimittaminen tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten on laiminlyöty tai jos hankkeiden täytäntöönpanossa on merkittäviä viipeitä ja on perusteltua näyttöä siitä, että hankkeille asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin talousarviosta varainhoitovuonna rahoitetut menot käytetään sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi luotava asianmukaiset puitteet vuotuista tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa toimitettava komissiolle toimenpideohjelman osalta hallinnollinen vahvistuslausuma, varmennetut tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista, riippumaton tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin talousarviosta varainhoitovuonna rahoitetut menot käytetään sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi luotava asianmukaiset ja yksinkertaiset puitteet vuotuista tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa toimitettava komissiolle toimenpideohjelman osalta hallinnollinen vahvistuslausuma, varmennetut tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista, riippumaton tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen määrään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite ja kohderyhmien erityisominaisuudet.

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen määrään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite, kohderyhmien erityisominaisuudet ja tuensaajaorganisaatioiden vapaaehtoinen luonne.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen suojaan, lapsen oikeudet, ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto. Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen suojaan, lapsen oikeudet, oikeus sosiaaliturvaan ja asuntoon, ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto. Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Kun otetaan huomioon päivämäärä, johon mennessä tarjouspyynnöt on tehtävä, tämän asetuksen hyväksymistä koskevat määräajat ja toimenpideohjelmien valmisteluun tarvittava aika, olisi laadittava säännöt, joiden perusteella sujuva siirtyminen olisi mahdollista vuonna 2014, jotta elintarvikkeiden jakelu ei keskeydy.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 b) Olisi varmistettava, että rahaston avulla täydennetään ESR:n varoista rahoitettavia ohjelmia ja toimenpiteitä ja että rahastoa koordinoidaan mahdollisimman tiiviisti yhdessä ESR:n kanssa. Olisi vältettävä luomasta köyhyyden torjuntaan liittyviä rinnakkaisia rakenteita, jotka lisäävät hallinnollista taakkaa ja vaikeuttavat koordinointia ja yhteisvaikutusten hyödyntämistä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä ’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, määritellään rahaston tavoitteet, siitä myönnettävän tuen soveltamisala ja käytettävissä olevat varat ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä ’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, määritellään rahaston tavoitteet, siitä myönnettävän tuen soveltamisala ja käytettävissä olevat varat ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein tai kumppaniorganisaatioiden määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin perustein;

1) 'vähävaraisimmilla' tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu käyttäen objektiivisia perusteita, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat asettaneet yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa tai jotka kumppaniorganisaatiot ovat määrittäneet ja jotka kyseiset kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet tai tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

2) 'kumppaniorganisaatioilla' tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet ja/tai perushyödykkeet 24 artiklassa asetettujen tukikelpoisuusperusteiden mukaisesti vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

3) ’kansallisilla ohjelmilla’ tarkoitetaan ohjelmia, joilla on ainakin osittain samat tavoitteet kuin rahastolla ja joita julkisia elimet tai voittoa tavoittelemattomat organisaatiot toteuttavat kansallis-, alue- tai paikallistasolla;

3) ’kansallisilla ohjelmilla’ tarkoitetaan ohjelmia, joilla on ainakin osittain samat tavoitteet kuin rahastolla ja joita julkisia elimet tai voittoa tavoittelemattomat organisaatiot toteuttavat kansallis-, alue- tai paikallistasolla;

4) ’toimella’ tarkoitetaan hanketta, sopimusta tai toimenpidettä, jonka kyseisen toimenpideohjelman hallintoviranomainen on valinnut tai joka on valittu hallintoviranomaisen valvonnassa ja jolla edistetään siihen liittyvän toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista;

4) ’toimella’ tarkoitetaan hanketta, sopimusta tai toimenpidettä, jonka kyseisen toimenpideohjelman hallintoviranomainen on valinnut tai joka on valittu hallintoviranomaisen valvonnassa ja jolla edistetään siihen liittyvän toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista;

5) ’päätökseen saadulla toimella’ tarkoitetaan toimea, joka on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ja jonka osalta tuensaajat ovat maksaneet kaikki asiaankuuluvat maksut ja tuensaajille on maksettu tuki vastaavasta toimenpideohjelmasta;

5) ’päätökseen saadulla toimella’ tarkoitetaan toimea, joka on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ja jonka osalta tuensaajat ovat maksaneet kaikki asiaankuuluvat maksut ja tuensaajille on maksettu tuki vastaavasta toimenpideohjelmasta;

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa;

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa;

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan ruoan puutteesta ja/tai aineellisesta puutteesta kärsiviä henkilöitä, jotka vastaanottavat muuta kuin taloudellista tukea ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä tämän rahaston puitteissa;

 

7 a) 'liitännäistoimenpiteillä' tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka menevät elintarvikkeiden jakelua ja perushyödykkeiden tarjoamista pitemmälle ja joiden tavoitteena on torjua sosiaalista syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia hätätilanteita voimaannuttavammalla ja kestävämmällä tavalla;

8) ’julkisella tuella’ tarkoitetaan toimelle annettavaa rahoitustukea, joka on peräisin kansallisten tai alue- tai paikallisviranomaisten talousarviovaroista, rahastoa varten varatuista unionin talousarviovaroista, julkisoikeudellisten yhteisöjen talousarviovaroista taikka viranomaisten tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen julkisoikeudellisten laitosten muodostamien yhteenliittymien talousarviovaroista;

8) ’julkisella tuella’ tarkoitetaan toimelle annettavaa rahoitustukea, joka on peräisin kansallisten tai alue- tai paikallisviranomaisten talousarviovaroista, rahastoa varten varatuista unionin talousarviovaroista, julkisoikeudellisten yhteisöjen talousarviovaroista taikka viranomaisten tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen julkisoikeudellisten laitosten muodostamien yhteenliittymien talousarviovaroista;

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan julkista tai yksityistä yhteisöä, joka toimii hallinto- tai todentamisviranomaisen alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan julkista tai yksityistä yhteisöä, joka toimii hallinto- tai todentamisviranomaisen alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

10) ’tilivuodella’ tarkoitetaan 1 päivänä heinäkuuta alkavaa ja 30 päivänä kesäkuuta päättyvää jaksoa, lukuun ottamatta ensimmäistä tilivuotta, jonka osalta sillä tarkoitetaan menojen tukikelpoisuuden alkamispäivänä alkavaa ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvää jaksoa; viimeinen tilivuosi on 1 päivänä heinäkuuta 2022 alkava ja 30 päivänä kesäkuuta 2023 päättyvä jakso;

10) ’tilivuodella’ tarkoitetaan 1 päivänä heinäkuuta alkavaa ja 30 päivänä kesäkuuta päättyvää jaksoa, lukuun ottamatta ensimmäistä tilivuotta, jonka osalta sillä tarkoitetaan menojen tukikelpoisuuden alkamispäivänä alkavaa ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 päättyvää jaksoa; viimeinen tilivuosi on 1 päivänä heinäkuuta 2022 alkava ja 30 päivänä kesäkuuta 2023 päättyvä jakso;

11) ’varainhoitovuodella’ tarkoitetaan tammikuun 1 päivänä alkavaa ja joulukuun 31 päivänä päättyvää jaksoa.

11) ’varainhoitovuodella’ tarkoitetaan tammikuun 1 päivänä alkavaa ja joulukuun 31 päivänä päättyvää jaksoa.

 

 

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä.

1. Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tehostetaan sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan Euroopan sosiaalirahastoa täydentäen. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen ja erityisesti ruokaköyhyyden lieventämistä ja poistamista tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea.

 

2. Rahastolla pyritään osaltaan ruokaköyhyyden kestävään poistamiseen ja tarjoamaan vähävaraisimmille mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Tämän tavoitteen ja rahaston rakenteellisen vaikutuksen saavuttamista mitataan laadullisella ja määrällisellä arvioinnilla.

 

3. Rahaston on määrä täydentää kansallisia strategioita. Sen avulla ei ole tarkoitus korvata tai vähentää köyhyyden poistamista ja sosiaalista osallisuutta koskevia kestäviä kansallisia ohjelmia, joista jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja elintarvikkeita ja/tai perushyödykkeitä, mukaan luettuina aloituspakkaukset, jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

2. Rahastosta voidaan tukea liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja edistetään vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan tukea liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään elintarvike- ja perushyödykeavun jakamista ja edistetään vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta ja terveellistä ravitsemusta ja vähennetään heidän riippuvaisuuttaan. Tällaiset toimenpiteet on kytkettävä tiiviisti Euroopan sosiaalirahaston paikallisiin toimintoihin ja köyhyyden poistamiseen keskittyvien järjestöjen toimintaan.

 

2 a. Rahastosta voidaan tarjota tuensaajille tukea paikallisten elintarvikeketjujen tehokkaampaan hyödyntämiseen, jonka myötä lisätään ja monipuolistetaan vähävaraisimpien elintarvikkeiden saantia ja vähennetään ja ehkäistään elintarvikkeiden haaskausta.

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille annettavan muun kuin rahoitustuen alaan liittyvää keskinäistä oppimista, verkottumista ja hyvien toimintatapojen levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan unionin tasolla vähävaraisimmille annettavan muun kuin rahoitustuen alaan liittyvää keskinäistä oppimista, verkottumista ja hyvien toimintatapojen levittämistä. Tähän voidaan sisällyttää myös asiaankuuluvat järjestöt ja hankkeet, jotka eivät hyödynnä rahastoa.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastolle kohdennettu unionin talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea, joka toteutetaan suoran hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

1. Rahastolle kohdennettu unionin talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea, joka toteutetaan suoran hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että rahaston tuki on unionin politiikkojen ja prioriteettien mukaista ja että se täydentää unionin muita välineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että rahaston tuki on unionin politiikkojen ja prioriteettien mukaista ja että se täydentää unionin muita välineitä.

3. Rahastosta annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden välillä.

3. Rahaston tukea annetaan tiiviissä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden välillä ja yhteistyössä sekä toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten että osallistuvien kumppaniorganisaatioiden kanssa.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten nimeämät elimet vastaavat toimenpideohjelmien täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamisesta jäsenvaltion institutionaalisen, oikeudellisen ja rahoituskehyksen mukaisesti edellyttäen, ettei tämän asetuksen noudattamisesta muuta johdu.

4. Jäsenvaltiot ja niiden tätä varten nimeämät elimet tai tarvittaessa toimivaltaiset alueelliset viranomaiset vastaavat toimenpideohjelmien täytäntöönpanosta sekä tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamisesta jäsenvaltion institutionaalisen, oikeudellisen ja rahoituskehyksen mukaisesti edellyttäen, ettei tämän asetuksen noudattamisesta muuta johdu.

5. Rahaston täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien järjestelyjen ja erityisesti raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja valvontaan liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten resurssien osalta on otettava huomioon suhteellisuusperiaate kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5. Rahaston täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien järjestelyjen ja erityisesti raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja valvontaan liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten resurssien osalta on otettava huomioon suhteellisuusperiaate kohdennettavan tuen määrän suhteen.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat kukin oman vastuualueensa mukaisesti yhteensovittamisen Euroopan sosiaalirahaston sekä unionin muiden politiikkojen ja välineiden välillä.

6. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat kukin oman vastuualueensa mukaisesti ja päällekkäisen rahoituksen estämiseksi yhteensovittamisen Euroopan sosiaalirahaston sekä unionin muiden politiikkojen ja välineiden ja erityisesti unionin terveyden alalla toteuttamien toimien välillä.

7. Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat noudattavat moitteettoman varainhoidon periaatetta varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

7. Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat noudattavat moitteettoman varainhoidon periaatetta varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

8. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta.

8. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta ja kuulemalla vaikutustenarviointien yhteydessä säännöllisesti ja tiiviisti rahaston täytäntöönpanosta vastaavia paikallis- ja alueviranomaisia ja kumppaniorganisaatioita.

9. Suorittaessaan rahastoon liittyviä tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät tuensaajien hallinnollisen rasituksen vähentämiseen.

9. Suorittaessaan yhteisen strategiakehyksen rahastoihin liittyviä tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat toimia rahaston vaikuttavuuden takaamiseksi ja pyrkivät tuensaajien hallinnollisen rasituksen vähentämiseen.

10. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

10. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottaminen otetaan huomioon rahaston valmistelun, ohjelmoinnin, täytäntöönpanon, valvonnan ja arvioinnin eri vaiheissa sekä tiedotuskampanjoissa ja tietoisuutta lisäävissä kampanjoissa sekä parhaiden käytäntöjen vaihdossa siten, että käytetään sukupuolikohtaisesti jaoteltuja tietoja silloin, kun niitä on saatavilla. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta ja siihen liittyvistä ohjelmista ja toimista saatavilla olevan tuen osalta.

11. Rahastosta rahoitettavien toimien on oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön mukaisia.

11. Rahastosta rahoitettavien toimien on oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain sellaisten elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön mukaisia.

 

11 a. Elintarvikkeiden valinnan on tarvittaessa perustuttava tasapainoisen ravitsemuksen ja laadukkaiden elintarvikkeiden periaatteisiin, mukaan luettuna tuoretuotteet, ja edistettävä loppukäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.

12. Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on valittava elintarvikkeet ja tavarat objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan tavaroihin – sovellettavissa valintaperusteissa on myös otettava huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen määrää.

12. Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on valittava laadukkaat elintarvikkeet ja perushyödykkeet vähävaraisimpien henkilöiden tarpeisiin liittyvin objektiivisin perustein.

 

12 a. Etusijalle olisi tarvittaessa asetettava paikalliset ja alueelliset tuotteet siten, että otetaan huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen määrää jakeluketjun jokaisessa vaiheessa. Tämä voi sisältää kumppanuudet elintarvikeketjun eri toimijoiden kanssa yritysten yhteiskuntavastuun hengessä.

 

12 b. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että tämän rahaston puitteissa jaettava tuki kunnioittaa vähävaraisimpien ihmisarvoa.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 ovat 2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä II vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 eivät saa olla reaaliarvoltaan pienempiä kuin Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan myönnetyt määrärahat kaudella 2007–2013.

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on vain ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa ennen kuin on päästy sopimukseen monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta. Komission ehdottamat määrärahat eivät riitä kattamaan vähävaraisimpien tukitarpeita, ja ne merkitsevät laajalle toiminta-alueelle huomattavaa laskua nykyiseen jaksoon verrattuna. Kun otetaan huomioon köyhyyden lisääntyminen EU:ssa, vähävaraisimmille suunnatulle eurooppalaisen avun rahastolle ajanjaksolla 2014−2020 varattavaa vuotuista summaa olisi korotettava, jotta varmistetaan, että komission ehdottama rahaston soveltamisalan laajentaminen voidaan toteuttaa täysimääräisenä.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista; tässä otetaan huomioon seuraavat Eurostatin vahvistamat indikaattorit:

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista; tämän perustan muodostavat tuoreimmat Eurostatin vahvistamat indikaattorit, jotka koskevat seuraavia:

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan väestön osuus koko väestöstä;

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävän väestön muutokset.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

 

a a) sille kohdennettavasta osuudesta käytettävän summan määrittely;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat aineellisen puutteen tyypit ja perustelut niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin kohteena olevasta aineellisen puutteen tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat aineellisen puutteen tyypit ja niiden valintaperustelut sekä toimenpideohjelman pääpiirteiden kuvaus ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun ennakkoarvioinnin tulokset;

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena olevaan aineellisen puutteen tyyppiin kohdistuvista vastaavista kansallisista ohjelmista;

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena olevaan aineellisen puutteen tyyppiin kohdistuvista vastaavista kansallisista ohjelmista;

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien tukikelpoisuusperusteiden vahvistamismenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien tukikelpoisuusperusteiden vahvistamismenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

d) toimien valintaperusteet ja kuvaus valintamenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

d) toimien valintaperusteet ja kuvaus valintamenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

e) kumppaniorganisaatioiden valintaperusteet, jotka on tarvittaessa eriytetty toiminnan kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

e) kumppaniorganisaatioiden valintaperusteet, jotka on tarvittaessa eriytetty toiminnan kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan keskinäinen täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa;

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan keskinäinen täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa siten, että siitä käy selvästi ilmi näiden kahden rahaston kattamien toimien välinen ero;

 

f a) kuvaus erityisistä toimenpiteistä ja varoista, jotka on määrä osoittaa 5 artiklassa säädettyjen periaatteiden noudattamista varten;

g) kuvaus toimenpideohjelman täytäntöönpanosäännöksistä, joihin sisältyvät hallintoviranomaisen, soveltuvissa tapauksissa todentamisviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja sen elimen tunnistetiedot, jolle komissio suorittaa maksut, sekä kuvaus seurantamenettelystä;

g) kuvaus toimenpideohjelman täytäntöönpanosäännöksistä, joihin sisältyvät hallintoviranomaisen, soveltuvissa tapauksissa todentamisviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja sen elimen tunnistetiedot, jolle komissio suorittaa maksut, sekä kuvaus seurantamenettelystä;

h) kuvaus toteutettavista toimenpiteistä, joilla pyritään saamaan toimivaltaiset alue-, paikallis- ja muut viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet mukaan toimenpideohjelman valmisteluun;

h) kuvaus toteutettavista toimenpiteistä, joilla pyritään saamaan toimivaltaiset alue-, paikallis- ja muut viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet mukaan toimenpideohjelman valmisteluun;

i) kuvaus siitä, miten 25 artiklan 2 kohdan mukaista teknistä tukea aiotaan käyttää, mukaan lukien toimenpiteet, joilla lisätään tuensaajien hallinnollisia valmiuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanon osalta;

i) kuvaus siitä, miten 25 artiklan 2 kohdan mukaista teknistä tukea aiotaan käyttää, mukaan lukien toimenpiteet, joilla lisätään tuensaajien hallinnollisia valmiuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanon osalta;

j) rahoitussuunnitelma, jossa on seuraavat taulukot:

j) rahoitussuunnitelma, jossa on seuraavat taulukot:

i) taulukko, jossa eritellään vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti rahastosta annettavaan tukeen varatut määrärahat ja 18 artiklan mukainen osarahoitus;

i) taulukko, jossa eritellään vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti rahastosta annettavaan tukeen varatut määrärahat ja 18 artiklan mukainen osarahoitus;

ii) taulukko, jossa täsmennetään koko ohjelmakauden osalta toimenpideohjelmasta kuhunkin aineellisen puutteen tyyppiin kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet.

ii) taulukko, jossa täsmennetään koko ohjelmakauden osalta toimenpideohjelmasta kuhunkin aineellisen puutteen tyyppiin kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet.

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeita tai tavaroita suoraan jakavien kumppaniorganisaatioiden on sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeita ja/tai perushyödykkeitä suoraan jakavien kumppaniorganisaatioiden on itse tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten alue-, paikallis- ja muiden viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elimien ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien elimien kanssa.

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten alueellisten, paikallisten ja muiden viranomaisten sekä asianomaisten sidosryhmien kanssa. Jäsenvaltiot varmistavat, että toimenpideohjelmat ovat tiiviisti sidoksissa sosiaalista osallisuutta edistäviin kansallisiin politiikkoihin.

3. Jäsenvaltioiden on laadittava toimenpideohjelmansa liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on laadittava toimenpideohjelmansa liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi esittää toimenpideohjelman muuttamista koskevan pyynnön. Sen mukana on oltava tarkistettu toimenpideohjelma ja muutoksen perustelut.

1. Kukin jäsenvaltio voi esittää toimenpideohjelman muuttamista koskevan pyynnön. Sen mukana on oltava tarkistettu toimenpideohjelma ja muutoksen perustelut.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tietojenvaihtofoorumi

Hyvien käytäntöjen vaihto

Komissio perustaa EU-tason foorumin, jolla helpotetaan vähävaraisimmille annettavaa muuta tukea kuin rahoitustukea koskevaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista sekä aiheeseen liittyvien tulosten levittämistä.

Komissio helpottaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista, verkottumista ja sosiaalista innovointia unionin tasolla ja kytkee täten toisiinsa kumppaniorganisaatioita ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä kaikista jäsenvaltioista.

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavia organisaatioita rahastosta annettavan tuen täytäntöönpanosta.

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavia organisaatioita rahastosta annettavan tuen täytäntöönpanosta ja tiedottaa siitä sen jälkeen asianmukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

Komissio helpottaa myös rahastoon liittyvien asiaankuuluvien tulosten, raporttien ja tietojen välittämistä verkossa.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022 toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta toimenpideohjelman vuotuinen täytäntöönpanokertomus edelliseltä varainhoitovuodelta.

1. Jäsenvaltioiden on vuosina 2015–2022 toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta toimenpideohjelman vuotuinen täytäntöönpanokertomus edelliseltä varainhoitovuodelta.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana on oltava yhteisten panos- ja tulosindikaattoreiden luettelo.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana on oltava yhteisten panos- ja tulosindikaattoreiden luettelo.

 

Näihin indikaattoreihin kuuluvat

 

a) viimeaikaiset muutokset sosiaalimenoissa, joilla puututaan vakavaan aineelliseen puutteeseen absoluuttisesti, suhteessa BKT:hen ja suhteessa kaikkiin julkisiin menoihin,

 

b) viimeaikaiset muutokset sosiaalipolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä, jossa käsitellään tuensaajien ja muiden vakavan aineellisen puutteen ratkaisemiseen pyrkivien organisaatioiden rahoituksen saantia.

3. Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset katsotaan hyväksyttäviksi, jos ne sisältävät kaikki 2 kohdassa tarkoitetussa mallissa vaaditut tiedot yhteiset indikaattorit mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän epäämisestä 15 työpäivän kuluessa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen vastaanottamispäivästä. Mikäli komissio ei ole lähettänyt ilmoitusta tämän määräajan kuluessa, kertomus katsotaan hyväksyttäväksi.

3. Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset katsotaan hyväksyttäviksi, jos ne sisältävät kaikki 2 kohdassa tarkoitetussa mallissa vaaditut tiedot yhteiset indikaattorit mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän epäämisestä 15 työpäivän kuluessa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen vastaanottamispäivästä. Mikäli komissio ei ole lähettänyt ilmoitusta tämän määräajan kuluessa, kertomus katsotaan hyväksyttäväksi.

4. Komissio tarkastelee vuotuista täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen vastaanottamisesta.

4. Komissio tarkastelee vuotuista täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen vastaanottamisesta.

Mikäli komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Mikäli komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi.

5. Jäsenvaltion on toimitettava toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen täytäntöönpanokertomus viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023.

5. Jäsenvaltion on toimitettava toimenpideohjelmaa koskeva lopullinen täytäntöönpanokertomus viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023.

Jäsenvaltioiden on laadittava lopullinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on laadittava lopullinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti.

Komissio tarkastelee lopullista täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa viiden kuukauden kuluessa lopullisen kertomuksen vastaanottamisesta.

Komissio tarkastelee lopullista täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa viiden kuukauden kuluessa lopullisen kertomuksen vastaanottamisesta.

Mikäli komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi.

Mikäli komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi.

6. Komissio hyväksyy vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallin, yhteisten indikaattoreiden luettelo mukaan luettuna, ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6. Komissio hyväksyy vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallin, yhteisten indikaattoreiden luettelo mukaan luettuna, ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

7. Komissio voi esittää jäsenvaltiolle huomautuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen on ilmoitettava toteutetuista korjaavista toimenpiteistä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

7. Komissio voi esittää jäsenvaltiolle huomautuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen on ilmoitettava toteutetuista korjaavista toimenpiteistä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

8. Hallintoviranomaisen on julkaistava tiivistelmä kunkin vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen sisällöstä.

8. Hallintoviranomaisen on julkaistava tiivistelmä kunkin vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen sisällöstä.

 

8 a. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvedon vuotuisista täytäntöönpanokertomuksista ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset.

 

8 b. Täytäntöönpanokertomuksia koskeva menettely ei saa olla kohtuuton myönnettyihin varoihin ja tuen luonteeseen nähden, eikä se saa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kahdenvälinen tarkastelukokous

Kahdenväliset tarkastelukokoukset

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta sovita, tarkastellakseen toimenpideohjelman täytäntöönpanon edistymistä ottaen soveltuvin osin huomioon vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen sekä 11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut komission huomautukset.

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta sovita, tarkastellakseen toimenpideohjelman täytäntöönpanon edistymistä ottaen soveltuvin osin huomioon vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen sekä 11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut komission huomautukset.

2. Kahdenvälisen tarkastelukokouksen puheenjohtajana toimii komissio.

2. Kahdenvälisen tarkastelukokouksen puheenjohtajana toimii komissio.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että komission kokouksessa esittämien huomioiden seurauksena toteutetaan asiamukaisia jatkotoimia.

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että komission kokouksessa esittämien huomioiden seurauksena toteutetaan asiamukaisia jatkotoimia, ja mainittava ne seuraavan vuoden tai tarvittaessa seuraavien vuosien täytäntöönpanokertomuksessa.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 11 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin liittyvät tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 11 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin liittyvät tiedot.

2. Arvioinnit on annettava sellaisten asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta vastaavista viranomaisista. Kaikki arvioinnit on julkaistava kokonaisuudessaan.

2. Arvioinnit on annettava sellaisten asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta vastaavista viranomaisista. Kaikki arvioinnit on julkaistava kokonaisuudessaan, mutta ne eivät missään tapauksessa saa sisältää tietoja loppukäyttäjien henkilöllisyydestä.

 

2 a. Arvioinnit eivät saa olla kohtuuttomia myönnettyihin varoihin tai tuen luonteeseen nähden eivätkä ne saa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpideohjelmaa koskeva ennakkoarviointi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpideohjelmaa koskeva ennakkoarviointi.

2. Ennakkoarviointi on toteutettava toimenpideohjelmien valmistelusta vastaavan viranomaisen vastuulla. Se on esitettävä komissiolle samanaikaisesti toimenpideohjelman kanssa, ja mukaan on liitettävä tiivistelmä.

2. Ennakkoarviointi on toteutettava toimenpideohjelmien valmistelusta vastaavan viranomaisen vastuulla. Se on esitettävä komissiolle samanaikaisesti toimenpideohjelman kanssa, ja mukaan on liitettävä tiivistelmä.

3. Ennakkoarvioinneissa on arvioitava seuraavia seikkoja:

3. Ennakkoarvioinneissa on arvioitava seuraavia seikkoja:

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien kohteeksi valittu aineellisen puutteen tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja aineellista puutetta koskevat kansalliset olosuhteet;

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla köyhyydessä elävien taikka köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien kohteeksi valittu aineellisen puutteen tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja aineellista puutetta koskevat kansalliset olosuhteet;

 

a a) myötävaikutus elintarvikejätteen vähentämiseen;

b) ehdotetun toimenpideohjelman sisäinen johdonmukaisuus ja suhde muihin asiaan liittyviin rahoitusvälineisiin;

b) ehdotetun toimenpideohjelman sisäinen johdonmukaisuus ja suhde muihin asiaan liittyviin rahoitusvälineisiin;

c) talousarviomäärärahojen jaon ja toimenpideohjelman tavoitteiden keskinäinen vastaavuus;

c) talousarviomäärärahojen jaon ja toimenpideohjelman tavoitteen keskinäinen vastaavuus;

d) odotettujen tuotosten vaikutus tuloksiin;

d) odotettujen tuotosten vaikutus rahaston tavoitteisiin;

 

d a) asiaankuuluvien sidosryhmien tehokas osallistuminen toimenpideohjelman suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

e) toimenpideohjelman seurannassa ja arvioinneissa tarvittavien tietojen keräämisessä sovellettavien menettelyjen soveltuvuus.

e) toimenpideohjelman seurannassa ja arvioinneissa tarvittavien tietojen keräämisessä sovellettavien menettelyjen soveltuvuus.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoviranomainen voi ohjelmakauden aikana toteuttaa arviointeja, joissa arvioidaan toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

1. Hallintoviranomaisen on ohjelmakauden aikana arvioitava toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla malli luodaan. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3. Komissio voi toteuttaa omasta aloitteestaan toimenpideohjelmien arvioinnin.

3. Komissio voi arvioida toimenpideohjelmia oma-aloitteisesti.

 

3 a. Komissio esittää rahastoa koskevan väliarvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle maaliskuuhun 2018 mennessä.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja saatujen tulosten kestävyyttä sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja laajemmalle yleisölle. Siinä on korostettava unionin roolia ja varmistettava, että rahastosta myönnettävä tuki saa näkyvyyttä.

1. Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat rahastosta rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava erityisesti vähävaraisimmille sekä laajemmalle yleisölle ja tiedotusvälineille. Niissä on korostettava unionin roolia ja varmistettava, että rahaston, jäsenvaltioiden ja kumppaniorganisaatioiden unionin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta varten myöntämä tuki saa näkyvyyttä stigmatisoimatta loppukäyttäjiä.

2. Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden varmistamiseksi hallintoviranomaisen on pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-muodossa ja johon voi tutustua verkkosivuston kautta. Luettelossa on oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan nimi ja osoite, myönnetyn unionin rahoituksen määrä sekä toimien kohteena oleva aineellisen puutteen tyyppi.

2. Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden varmistamiseksi hallintoviranomaisen on pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-muodossa ja johon voi tutustua verkkosivuston kautta. Luettelossa on oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan nimi ja osoite, myönnetyn unionin rahoituksen määrä sekä toimien kohteena oleva aineellisen puutteen tyyppi.

 

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä vähintään joka kahdestoista kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä vähintään joka kahdestoista kuukausi.

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla joko vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) tai kohtuullisen kokoinen unionin lippu jokaiselle elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle loppukäyttäjiä stigmatisoimatta siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Mikäli tuensaajalla ja kumppaniorganisaatioilla on verkkosivustot, niiden on myös esitettävä kyseisillä verkkosivustoilla lyhyt kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista korostaen Euroopan unionilta saatua rahoitustukea.

Mikäli tuensaajalla ja kumppaniorganisaatioilla on verkkosivustot, niiden on myös esitettävä kyseisillä verkkosivustoilla lyhyt kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista korostaen Euroopan unionilta saatua rahoitustukea.

4. Kaikessa tuensaajan ja kumppaniorganisaatioiden tiedotuksessa ja viestinnässä on tuotava esiin rahastosta saatu tuki toimelle lisäämällä materiaaliin unionin tunnus sekä viittaus unioniin ja rahastoon.

4. Kaikessa tuensaajan ja kumppaniorganisaatioiden tiedotuksessa ja viestinnässä on tuotava esiin rahastosta saatu tuki toimelle lisäämällä materiaaliin unionin tunnus sekä viittaus unioniin ja rahastoon.

5. Hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien luettelossa. Hallintoviranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit sähköisessä muodossa olevine malleineen auttaakseen tuensaajia ja kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

5. Hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien luettelossa. Hallintoviranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit sähköisessä muodossa olevine malleineen auttaakseen tuensaajia ja kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja tämän artiklan nojalla.

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja 13–17 artiklan nojalla.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman osarahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman osarahoitusosuus on 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista. Sitä voidaan korottaa 19 artiklan 1 kohdassa kuvatuissa tilanteissa. Jäsenvaltiot voivat vapaasti tukea rahaston aloitteita täydentävillä kansallisilla varoilla.

 

1 a. Tuensaajat eivät missään tapauksessa saa yhteisrahoittaa rahastosta toteutettavia toimintoja.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettavassa komission päätöksessä vahvistetaan toimenpideohjelmaan sovellettava osarahoitusosuus ja rahastosta myönnettävän tuen enimmäismäärä.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettavassa komission päätöksessä vahvistetaan toimenpideohjelmaan sovellettava osarahoitusosuus ja rahastosta myönnettävän tuen enimmäismäärä.

3. Komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavat teknisen tuen toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

3. Komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavat teknisen tuen toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:

a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron käyttöön, saa unionilta neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista makrotaloudellista rahoitusapua;

a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron käyttöön, saa unionilta neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista makrotaloudellista rahoitusapua;

b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaista keskipitkän ajan rahoitustukea;

b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaista keskipitkän ajan rahoitustukea;

c) sen saataville on asetettu rahoitustukea Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

c) sen saataville on asetettu rahoitustukea Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin julkinen ja/tai yksityinen tuki ja rahastosta myönnetyn tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

21 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimenpideohjelmasta tuettavat toimet on toteutettava sen jäsenvaltion alueella, jota toimenpideohjelma koskee.

1. Toimenpideohjelmasta tuettavat toimet on toteutettava sen jäsenvaltion alueella, jota toimenpideohjelma koskee.

2. Toimet voivat saada tukea toimenpideohjelmasta, jos ne on valittu oikeudenmukaisella ja avoimella menettelyllä toimenpideohjelmassa vahvistettujen perusteiden pohjalta.

2. Toimet voivat saada tukea toimenpideohjelmasta, jos ne on valittu oikeudenmukaisella ja avoimella menettelyllä toimenpideohjelmassa vahvistettujen perusteiden pohjalta.

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut elintarvikkeet ja/tai perushyödykkeet.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Kumppaniorganisaatiot voivat lisäksi jakaa elintarvikkeita, jotka ovat peräisin muista lähteistä, mukaan luettuina asetuksen (EU) N:o ... [YMJ] 15 artiklan mukaisesti saataville asetetut interventiovarastot.

Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan nojalla hyväksyttyjä menettelyjä sen osalta, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä tämän asetuksen soveltamiseksi.

Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan nojalla hyväksyttyjä menettelyjä sen osalta, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä tämän asetuksen soveltamiseksi.

4. Aineellinen apu on jaettava vähävaraisimmille maksutta.

4. Elintarvikkeet ja/tai perushyödykkeet on poikkeuksetta jaettava vähävaraisimmille maksutta.

5. Rahastosta tuettava toimi ei voi saada tukea muusta unionin välineestä.

5. Rahastosta tuettava toimi ei voi saada tukea muusta unionin välineestä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi. Tuensaajia ei kuitenkaan estetä hakemasta varoja ESR:n kaltaisista muista unionin rahastoista köyhyyden lieventämiseen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvien toimien toteuttamiseen.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

24 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimenpideohjelmasta voidaan myöntää tukea seuraaviin kustannuksiin:

1. Toimenpideohjelmasta voidaan myöntää tukea seuraaviin kustannuksiin:

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut elintarvikkeet tai peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

c) kumppaniorganisaatioille aiheutuvat hallinto-, kuljetus- ja varastointikustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

c) kumppaniorganisaatioille aiheutuvat hallinto-, kuljetus- ja varastointikustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista; tai 5 prosenttia asetuksen (EU) N:o .../... [YMJ] 15 artiklan mukaisesti interventiovarastosta siirrettyjen elintarvikkeiden arvosta;

 

c a) elintarvikejätteen keruusta kumppaniorganisaatioille aiheutuvat hallinto-, kuljetus- ja varastointikustannukset.

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat aineellisen avun suoraan vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat perushyödykkeet suoraan tai välillisesti loppukäyttäjille;

e) jäljempänä olevan 25 artiklan nojalla aiheutuneet kustannukset.

e) jäljempänä olevan 25 artiklan nojalla aiheutuneet kustannukset.

2. Toimenpideohjelmasta ei myönnetä tukea seuraaviin kustannuksiin:

2. Toimenpideohjelmasta ei myönnetä tukea seuraaviin kustannuksiin:

a) lainojen korot;

a) lainojen korot;

b) käytettyinä hankittujen tavaroiden kustannukset;

b) käytettyinä hankittujen tavaroiden kustannukset;

c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen alv-lainsäädännön mukaan ovat palautukseen oikeuttamattomia ja jos niiden maksajana on tuensaaja, joka ei ole neuvoston direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevan määritelmän mukainen verovelvollinen.

c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen alv-lainsäädännön mukaan ovat palautukseen oikeuttamattomia ja jos niiden maksajana on tuensaaja, joka ei ole neuvoston direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevan määritelmän mukainen verovelvollinen.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion on nimettävä tarkastusviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti riippumaton.

4. Jäsenvaltion on nimettävä tarkastusviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti riippumaton. Tarkastusviranomaiseksi voidaan nimetä kansallinen tarkastusvirasto tai kansallinen tilintarkastustuomioistuin.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o) laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hallinnollinen vahvistuslausuma ja vuotuinen tiivistelmä.

e) laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hallinnollinen vahvistuslausuma ja vuotuinen tiivistelmä.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilinpäätös;

2. laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilinpäätös;

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8. pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä ja määristä, jotka on poistettu johonkin toimeen osoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen johdosta. Takaisin perityt määrät palautetaan unionin yleiseen talousarvioon ennen toimenpideohjelman päättämistä vähentämällä ne seuraavasta menoilmoituksesta.

8. pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä ja määristä, jotka on poistettu johonkin toimeen osoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen johdosta. Takaisin perityt määrät palautetaan rahastoon ennen toimenpideohjelman päättämistä vähentämällä ne seuraavasta menoilmoituksesta.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä laadittava tarkastusten toimittamista koskeva tarkastusstrategia. Tarkastusstrategiassa on vahvistettava tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa tarkastuksissa sovellettava otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden ja kahden seuraavan tilivuoden tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun. Tarkastusviranomaisen on toimitettava tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä laadittava tarkastusten toimittamista koskeva tarkastusstrategia. Tarkastusstrategiassa on vahvistettava tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa tarkastuksissa sovellettava otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden ja kahden seuraavan tilivuoden tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun. Tarkastusviranomaisen on toimitettava tarkastusstrategia komissiolle. Komissiolle annetaan valta pyytää tarkastusviranomaista tekemään tarkastusstrategiaansa muutoksia, jotka sen mielestä ovat tarpeen varmistamaan, että tarkastukset tehdään asianmukaisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjä tarkastusstandardeja noudattaen. Näin tehdessään komissio varmistaa, että toiminnantarkastus on otettu riittävästi huomioon.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan tai menojen oikeellisuuden varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

3. Komissio vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan tai menojen oikeellisuuden varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan kunkin toimenpideohjelman osalta vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettu komission päätös muodostaa varainhoitoasetuksen 81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun rahoituspäätös on annettu tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen asetuksen mukaisen oikeudellisen sitoumuksen.

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan kunkin toimenpideohjelman osalta vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettu komission päätös muodostaa varainhoitoasetuksen 84 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun rahoituspäätös on annettu tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen asetuksen mukaisen oikeudellisen sitoumuksen.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–2022 toimitettava jokaiselta vuodelta komissiolle viimeistään tilikauden loppumista seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot varainhoitoasetuksen 56 artiklan mukaisesti:

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–2022 toimitettava jokaiselta vuodelta komissiolle viimeistään tilikauden loppumista seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti:

d d) asianomaisten 32 artiklan nojalla nimettyjen elinten varmennetut tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on määritelty varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdassa;

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla nimettyjen elinten varmennetut tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on määritelty varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa;

e e) hallinnollinen vahvistuslausuma sellaisena kuin se on määritelty varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdassa;

b) hallinnollinen vahvistuslausuma sellaisena kuin se on määritelty varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa;

f f) lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista laadittu vuotuinen yhteenveto, johon sisältyy analyysi virheiden ja puutteiden luonteesta ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet;

c) lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista laadittu vuotuinen yhteenveto, johon sisältyy analyysi virheiden ja puutteiden luonteesta ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet;

g g) nimetyn riippumattoman tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään lausunnon kohteena olevan tilivuoden osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

d) nimetyn riippumattoman tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään lausunnon kohteena olevan tilivuoden osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki toimia koskevat tositteet ovat pyynnöstä komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen vuoden määräaika alkaa 47 artiklan mukaisen tilien hyväksymistä koskevan komission päätöksen antamisvuoden joulukuun 31 päivänä tai viimeistään loppumaksun suorittamispäivänä.

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki toimia koskevat tositteet ovat pyynnöstä komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla viiden vuoden ajan. Kyseinen viiden vuoden määräaika alkaa loppumaksun suorittamispäivänä.

Mainittu kolmen vuoden määräaika lakkaa kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn johdosta tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

Mainittu viiden vuoden määräaika lakkaa kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn johdosta tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

60 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

60 a artikla

 

Siirtymäsäännökset

 

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat siirtymäsäännöksin, että tukikelpoiset toimet voivat käynnistyä 1 päivänä tammikuuta 2014 vaikka toimenpideohjelmia ei ole vielä esitetty.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

61 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  • [1]  EUVL C 133, 9.5.2013, s. 62.

PERUSTELUT

Euroopan unioni on Eurooppa 2020 -strategiassa asettanut tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla niiden ihmisten määrää, jotka kärsivät köyhyydestä tai sosiaalisesta syrjäytymisestä tai elävät köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla.

Talous- ja rahoituskriisi kuitenkin lisää köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä kaikkialla unionissa. Köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen uhkasi vuonna 2011 lähes 120:tä miljoonaa unionin kansalaista, mikä on kuusi miljoonaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten ja lähes neljäsosa koko väestöstä. Yli 40 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta aineellisesta puutteesta. Yksi kymmenestä alle 60-vuotiaasta elää alhaisen työssäkäyntiasteen kotitaloudessa.

Yksi aineellisen puutteen keskeisistä piirteistä on se, ettei ihmisellä ole mahdollisuuksia saada riittävää määrää riittävän laadukasta ruokaa. Unionin kansalaisista 43 miljoonalla ei ole varaa hankkia lihaa, kanaa tai kalaa sisältävää ateriaa tai vastaavaa kasvisateriaa, joka on WHO:n määrittelemä perustarve. Lapset ovat erityisen herkkiä ruokaköyhyydelle, ja huonot ruokailutottumukset voivat vaikuttaa haitallisesti heidän aivojensa kehittymiseen ja oppimiskykyynsä sekä terveyteensä tulevaisuudessa.

Yksi erityisen vakava aineellisen puutteen muoto on asunnottomuus. Sitä on vaikea arvioida määrällisesti, mutta erään arvion mukaan unionissa oli 4,1 miljoonaa asunnotonta vuosina 2009–2010. Kriisi lisää asunnottomuutta, ja perheiden, joissa on lapsia, nuorten aikuisten (jopa 20 prosenttia Tanskassa ja 15 prosenttia Alankomaissa) ja maahanmuuttajien osuus asunnottomista on entistä suurempi.

Vuonna 2011 yli 25:ttä miljoonaa lasta unionissa uhkasi köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Lähes kuuden miljoonan ihmisen on pärjättävä ilmaan uusia vaatteita (ei-käytettyjä), ja lähes viidellä miljoonalla ihmisellä ei ole kahta sopivan kokoista kenkäparia. Euroopan unionin yhteinen sosiaalinen ja taloudellinen tulevaisuus on osin riippuvainen valmiudestamme katkaista huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle, ja lisäksi lastemme köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on entistä suurempi kuin koko väestön (27,1 prosenttia verrattuna 23,5 prosenttiin). Vain viidessä jäsenvaltiossa (Kyproksessa, Ruotsissa, Sloveniassa, Suomessa ja Tanskassa) lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski oli pienempi kuin koko väestön. Niissäkin jäsenvaltioissa, joissa köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen kokonaisriski on vakaa, lapsilla niiden riski on kasvanut (esimerkiksi Saksassa). Aineellista puutetta kärsivät lapset eivät todennäköisesti menesty koulussa yhtä hyvin kuin parempiosaiset ikätoverinsa, eivätkä he pääse hyödyntämään kaikkia kykyjään.

Samanaikaisesti talous- ja rahoituskriisi on heikentänyt monien jäsenvaltioiden kykyä tukea köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevia ihmisiä. Vuonna 2011 heidän määränsä oli palannut vuoden 2008 tasoille, ja useimmat jäsenvaltiot eivät edisty lainkaan kansallisten vuoden 2020 köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevien tavoitteidensa saavuttamisessa.

Unionin tärkein väline työllisyyden tukemisessa, köyhyyden torjumisessa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä on nyt ja tulevaisuudessakin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). ESR:n perustana on kuitenkin "työllisyyden edistäminen", joten ihmiset, joilla on kaikkein perustavinta laatua olevia tarpeita, ovat usein liian kaukana työmarkkinoista (esimerkiksi lapset) tai liian syrjäytyneitä hyötyäkseen sen toimenpiteistä (esimerkiksi asunnottomat).

EU:lla on ollut vuodesta 1987 lähtien vähävaraisimmille suunnatun avun ohjelma (elintarvikejakeluohjelma), jonka tarkoituksena on ollut mahdollistaa se, että jäsenvaltiot luovuttavat elintarvikkeiden julkiset ylijäämävarastot (interventiovarastot) jaettavaksi elintarvikeapuna. Vuonna 2011 elintarvikejakeluohjelmasta hyötyi lähes 19 miljoonaa ihmistä. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden määrä on kasvanut vuoden 2001 yhdeksästä jäsenvaltiosta kahteenkymmeneen vuonna 2012, kun taas osa alussa mukana olleista maista, kuten Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska, eivät enää ole mukana. Lukuun ottamatta EU:n tukemia pienen mittakaavan sosiaalisia kokeiluhankkeita elintarvikejakeluohjelma on tällä hetkellä ainoa EU:n ohjelma, joka tavoittaa yhteiskunnan marginalisoituneet ihmiset. Elintarvikejakeluohjelma on perustamisestaan lähtien ollut tärkeä tuki elintarvikeapua jakaville järjestöille. Ohjelmalla ei ole koskaan pyritty ratkaisemaan jäsenvaltioiden ruokaköyhyyttä, ja siihen sekä liitännäistoimintoihin osallistuvat järjestöt ovat ilmaisseet, että tämän tuen "ennustettavuus" on niiden toiminnan kannalta olennaista, koska se mahdollistaa vapaaehtoisten käytön ja helpottaa ja tehostaa muiden rahoituksen saamista muista lähteistä ja/tai luontoissuoritusten saamista.

Koska interventiovarastot on viime vuosina käytetty loppuun eikä tällaisia varastoja oletettavasti ole tulevaisuudessa, elintarvikejakeluohjelmalla ei enää ole alkuperäistä perustetta eikä sitä jatketa enää vuoden 2013 päättymisen jälkeen. Kysynnän huomioon ottaen elintarvikejakelunohjelman loppuminen tämän vuoden lopussa ilman uutta korvaavaa ohjelmaa aiheuttaisi vakavan uhkan elintarvikeapuohjelmien toiminnalle monissa jäsenvaltioissa. Ruokapankkeja edustavat suuret hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöt sekä lasten ja asunnottomien parissa työskentelevät järjestöt ovat toistuvasti tuoneet esiin EU:n tuen jatkumisen tarpeen vuoden 2013 jälkeen. Samoin ovat tehneet Euroopan parlamentti ja ETSK, alueiden komitea sekä alueelliset ja paikalliset viranomaiset eri puolilla unionia.

Ehdotetun rahaston pääpiirteet

Tämän ehdotuksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 175 artiklan 3 kohta. Siinä vahvistetaan rakennerahastojen ulkopuolisten "erityistoimien" hyväksyminen niin, että "unioni kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi" (SEUT-sopimuksen 174 artikla).

Ehdotettu 2,5 miljardin euron rahasto jaksolle 2014–2020 olisi uusi, laajempi väline, joka perustuisi osittain elintarvikejakeluohjelmasta saatuihin kokemuksiin tukemalla kansallisia järjestelmiä, joiden toiminnan kohteena on ruoan puute. Rahasto käyttäisi osan varoistaan asunnottomille ja/tai lapsille annettavaan aineelliseen apuun muiden kuin elintarvikkeiden muodossa ja liitännäistoimenpiteisiin, jotka kohdistettaisiin apua saavien henkilöiden sopeuttamiseen uudelleen yhteiskuntaan.

Rahaston apu kohdistettaisiin suoraan jäsenvaltioiden vähävaraisimmille henkilöille tai kotitalouksille, joiden avuntarpeen kansalliset viranomaiset tai kumppaniorganisaatiot ovat todentaneet, tai välillisesti jakamalla elintarvikkeita ja tavaroita asunnottomille henkilöille tai lapsille. Jäsenvaltiot suunnittelisivat ja toimittaisivat apua kansallisten järjestelmiensä mukaisesti, ja avun jakamisen perusteet olisivat jäsenvaltioiden tai kumppaniorganisaatioiden vastuulla.

Rahasto pantaisiin täytäntöön yhteisellä hallinnoinnilla, joka perustuisi yksinkertaistettuun koheesiopolitiikan täytäntöönpanojärjestelmään (yksi seitsemänvuotinen toimenpideohjelma kussakin jäsenvaltiossa, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö ja rationalisoitu varainhoito). Kumppaniorganisaatiot olisivat julkisia elimiä tai kansalaisjärjestöjä ja jakaisivat apua suoraan sekä toteuttaisivat myös sosiaalista osallisuutta lisääviä liitännäistoimenpiteitä.

Päätelmä

Tämän ehdotetun rahaston tarjoamaa tukea ei pitäisi nähdä korvikkeena kattaville politiikoille, joita tarvitaan köyhyyden vähentämiseen ja lopulta poistamiseen. Se on edelleen haaste sekä unionille että jäsenvaltioille.

Lisäksi rahastolle ehdotetut varat ovat erittäin pienet ja kaukana riittävistä. On arvioitu, että rahastosta hyötyisi vuosittain kaksi miljoonaa ihmistä ympäri unionia, mikä tarkoittaa vain yhtä kahdeskymmenesosaa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivästä väestöstä (ja arviolta neljää miljoona, jos otetaan huomioon mahdollinen vipuvaikutus). Vertailun vuoksi todettakoon, että Yhdysvaltojen maatalousministeriö käyttää noin 100 miljardia dollaria vuodessa tukeen oikeutettujen kotitalouksien, naisten, imeväisten ja lasten elintarviketarpeiden täyttämiseen.

Näin ollen komission ehdotukseen on suhtauduttava myönteisesti. Uusi rahasto mahdollistaisi myös sen, että unioni voisi jatkaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen pahimpien muotojen lieventämisen edistämistä Euroopassa. Siinä suhteessa olemme erityisen tyytyväisiä varsinkin komission ehdotuksiin tuensaajille maksettavista maksuista (39 artikla) ja ennakkomaksuista (41 artikla). Kannatettavia ovat myös pyrkimykset yksinkertaistaa täytäntöönpanomenettelyjä: erityisesti kumppaniorganisaatioiden hallinnollisten rasitteiden määrä olisi pidettävä mahdollisimman pienenä.

Keskittyminen henkilöihin, joita uhkaa aineellinen puute tai ruoan puute, erityisesti asunnottomiin, lapsiin ja kotitalouksiin, joissa on lapsia, sekä sosiaalista osallisuutta lisääviin liitännäistoimenpiteisiin auttaisi puuttumaan joihinkin vähävaraisuuden pahimpiin ja vakavimpiin muotoihin ja vahvistaisi myös nykyisiä ja suunniteltuja EU:n toimia näillä alueilla.

Ehdotettu unionin tietojenvaihtofoorumi mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot, kumppaniorganisaatiot ja muut oppisivat muiden kokemuksista, ja edistäisi strategisempia lähestymistapoja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan.

Lisäksi se edistäisi EU:n muiden politiikkojen toteuttamista esimerkiksi kansanterveyden ja elintarvikejätteiden alalla.

Kaiken kaikkiaan rahaston avulla on sen rajoituksista huolimatta mahdollisuus parantaa merkittävällä tavalla yhteiskunnan marginalisoituneiden ihmisten, erityisesti asunnottomien ja vähävaraisten lasten sekä vähävaraisten kotitalouksien, joissa on lapsia, elämänlaatua ja auttaa heitä elämään ihmisarvoista elämää. Se voisi auttaa monia pääsemään irti köyhyydestä ja mahdollisesti työllistymään, mikä edistäisi Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Koska köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat lisääntymässä kaikkialla unionissa ja koska tämä uusi aloite tuottaisi unionille lisäarvoa, se on sekä tarpeellinen että täysin perusteltu varsinkin Eurooppa 2020 -strategian sekä lasten köyhyyttä ja asunnottomuutta koskevien nykyisten ja tulevien aloitteiden taustaa vasten.

Vuoden 2010 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan unionin kansalaiset pitävät köyhyyden torjumista unionin tärkeimpänä haasteena työttömyyden jälkeen.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa korostetaan ihmisarvon ja yhteisvastuun kunnioittamista unionin perustana olevina arvoina. Saman sopimuksen 3 artiklassa todetaan, että unionin päämääränä on "edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia", ja velvoitetaan unioni pyrkimään sosiaaliseen edistykseen, edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja suojelemaan lapsen oikeuksia.

Elintarvikejakeluohjelman kokemuksiin perustuva uusi vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto olisi käytännön ilmaus unionin perustana olevista arvoista ja käsin kosketeltava osoitus siitä, että unioni haluaa osaltaan vastata köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen haasteisiin.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.3.2013)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Valmistelija: Derek Vaughan

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut asetusta (vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta), jolla perustetaan vuosiksi 2014–2020 uusi väline, joka täydentää nykyisiä koheesiopolitiikan välineitä ja etenkin Euroopan sosiaalirahastoa pureutumalla pahimpiin ja sosiaalisia mahdollisuuksia eniten heikentäviin köyhyyden muotoihin, toisin sanoen ruoan puutteeseen sekä asunnottomuuteen ja aineelliseen puutteeseen lasten osalta. Samalla tuetaan liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan unionin vähävaraisimmat henkilöt uudelleen yhteiskuntaan.

Komissio ehdottaa 2,5 miljardin euron talousarviota vuoden 2011 hintoina tälle uudelle välineelle seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kaudeksi 2014–2020. Valmistelija suhtautuu myönteisesti rahaston perustamiseen, mutta on huolestunut siitä, että ehdotettu taso merkitsee leikkausta nykyiseen elintarvikeohjelmaan verrattuna. Lisäksi olisi korostettava, että rahaston toiminta-alaa on laajennettu aineellisesta puutteesta ja asunnottomuudesta kärsiviin henkilöihin.

Valmistelija huomauttaa, että ohjelman rahoituksen olisi tultava jäsenvaltioille rakenne- ja koheesiorahastoista jäsenvaltioille myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Tämän seurauksena uusi rahasto pannaan täytäntöön toteuttamalla hallinnointi ”yhteistyössä” jäsenvaltioiden kanssa ja noudattamalla rakenne- ja koheesiorahastoihin käytettäviä soveltamissääntöjä. Komission ehdotus vaikuttaa ajoittain mutkikkaalta, ja se saattaa lisätä hallinnollista rasitetta edunsaajille, jotka ovat pääasiassa kansalaisjärjestöjä. Vaikka komissio on joillakin toimilla pyrkinyt yksinkertaistamaan näitä sääntöjä, valmistelija katsoo, että on tärkeää, että asetus on mahdollisimman yksinkertainen, jotta sillä on mahdollisimman suuri vaikutus köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen.

Valmistelija huomauttaa, että rahasto korvaa elintarvikejakeluohjelman, joka on vastannut elintarvikkeiden jakelusta EU:n kansalaisille hyödyntämällä maatalouden ylijäämiä, jotka olisi muuten voitu tuhota. Interventiovarastojen odotetun tyhjentymisen ja niiden erittäin huonon ennustettavuuden vuoksi vuosina 2011–2020 ohjelman alkuperäisiä perusteita ei enää ole olemassa, ja ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa. Interventiovarastoja olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksutta vähävaraisimpien eduksi ohjelman lisäksi sen sijaan, että ne vähennetään jäsenvaltioille kohdennetuista määrärahoista.

Valmistelija ehdottaa, että poistetaan osarahoitusta koskeva säännös, joka voisi olla rahaston käytön este erityisesti sellaisille jäsenvaltioille, joilla on vakavia taloudellisia ja rahoitukseen liittyviä vaikeuksia. Nälän, asunnottomuuden ja aineellisen puutteen poistamisen ei pitäisi olla riippuvainen jäsenvaltion osarahoituskyvystä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Sellaisten ihmisten määrä, joita uhkaa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen, on kuitenkin kasvanut 23,4 prosentista vuonna 2010 24,2 prosenttiin vuonna 2011.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla ensisijaisesti elintarviketoimitusten avulla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten aineellista puutetta.

Perustelu

Tämän rahaston tarjoama symbolinen määrä olisi kohdistettava ensisijaisesti elintarvikkeiden toimittamiseen hätätilanteissa. Jäsenvaltiot eivät saa kuitenkaan pitää rahastoa tilaisuutena vähentää kansallisten köyhyyden poistamiseen ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamiseen tähtäävien ohjelmien talousarvioita, vaan nämä ovat edelleen jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Rahasto ei voi korvata jäsenvaltioiden toimia, joilla vähennetään elintarvikehätäavun tarvetta ja kehitetään kestäviä tavoitteita ja toimintalinjoja nälän, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi kokonaan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Elintarvikeavun saatavuus on ensimmäinen puute, johon jäsenvaltioiden olisi keskityttävä. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen enimmäistaso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

Poistetaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)5 säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan sovellettavan jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitteen pienentämisen perusteena. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

(17) Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ... päivänä ...kuuta ... annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o .../... (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niiden perusteella saisi vähentää jäsenvaltioille kohdennettuja määrärahoja. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä hallintoviranomainen, todentamisviranomainen ja toiminnallisesti riippumaton tarkastusviranomainen toimenpideohjelmaansa varten. Jotta jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti perustaessaan valvontajärjestelmiään, on asianmukaista säätää siitä mahdollisuudesta, että hallintoviranomainen suorittaa myös todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet ja tehtävät.

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä hallintoviranomainen, todentamisviranomainen ja toiminnallisesti riippumaton tarkastusviranomainen toimenpideohjelmaansa varten. Jotta jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti perustaessaan valvontajärjestelmiään, on asianmukaista säätää siitä mahdollisuudesta, että hallintoviranomainen suorittaa myös todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet ja tehtävät. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa poistaakseen hallinnollisiin rasitteisiin liittyvät esteet, jotka voivat vaikuttaa hyväntekeväisyysjärjestöihin.

 

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa komission toimivaltaa rajoittamatta olisi varmistettava jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö tämän asetuksen puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden mukaisesti komissio voi kansallisten järjestelmien valvontastrategiansa puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat takeet sen olisi saatava kansallisilta tarkastuslaitoksilta.

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa komission toimivaltaa rajoittamatta olisi varmistettava jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö tämän asetuksen puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden mukaisesti komissio voi kansallisten järjestelmien valvontastrategiansa puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat takeet sen olisi saatava kansallisilta tarkastuslaitoksilta. Komission olisi pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että perusteet eivät ole niin tiukat, että ne aiheuttavat tuensaajille ylimääräistä hallinnollista rasitetta, kun otetaan huomioon rahaston luonne ja se, että tuensaajien toiminta perustuu etupäässä vapaaehtoisuuteen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Kun otetaan huomioon tarjouspyyntöjen määräaika, tämän asetuksen hyväksymisen määräaika ja toimintaohjelmien valmistelu, olisi laadittava säännöt joustavan siirtymisen helpottamiseksi vuonna 2014, jotta voidaan välttää elintarviketoimitusten katkeaminen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Jos jostain syystä vaikuttaa siltä, että tämä asetus ei ole toimintakykyinen 1 päivänä tammikuuta 2014, komissio toteuttaa siirtymätoimenpiteitä, jotta vältetään EU:n talousarviosta vähävaraisimmille myönnettävän tuen katkeaminen tai väheneminen.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jos jostain syystä vaikuttaa siltä, että tämä asetus ei ole toimintakykyinen 1 päivänä tammikuuta 2014, komissio toteuttaa siirtymätoimenpiteitä, jotta vältetään EU:n talousarviosta vähävaraisimmille myönnettävän tuen katkeaminen tai väheneminen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein tai kumppaniorganisaatioiden määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein tai yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin perustein;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden kansallisten perusteitten mukaisesti määrittelemiä vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Rahastolla täydennetään kansallisia strategioita, eikä sillä korvata tai vähennetä kestävään köyhyyden poistamiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen tähtääviä pitkän aikavälin kansallisia ohjelmia, jotka ovat edelleen jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 ovat 2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä II vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 eivät saa olla reaaliarvoltaan pienempiä kuin Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan myönnetyt määrärahat kaudella 2007–2013.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) köyhyysvaarassa oleva väestö.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Kunkin jäsenvaltion, joka haluaa hakea tukea rahastosta, on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma. Ohjelmaan, jonka olisi täydennettävä muita jäsenvaltion tasolla toteutettavia toimenpiteitä, olisi sisällytettävä seuraavat seikat:

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan keskinäinen täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa;

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan keskinäinen täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa ja josta käy selvästi ilmi näiden kahden rahaston kattamien toimien välinen ero;

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) taulukko, jossa eritellään vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti rahastosta annettavaan tukeen varatut määrärahat ja 18 artiklan mukainen osarahoitus;

i) taulukko, jossa eritellään vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti rahastosta annettavaan tukeen varatut määrärahat;

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Foorumin olisi kannustettava välittömän aineellisen puutteen lievittämiseksi toimivia tahoja ja pitkän aikavälin kestävän uudelleen yhteiskuntaan sopeuttamisen hyväksi työskenteleviä organisaatioita vaihtamaan tietoja ja tarkastelemaan tapoja, joilla näiden eri tavoitteiden välisiä yhteyksiä voitaisiin kehittää.

Perustelu

Elintarvikehätäavun toimittaminen on hyvin erilaista kuin työ, jota pitkän aikavälin köyhyyden poistamisen hyväksi työskentelevät organisaatiot tekevät ja joka edellyttää usein erityiskoulutusta ja/tai -pätevyyttä. Eri tehtävissä toimivat organisaatiot voisivat kuitenkin lisätä vaikutustaan tekemällä yhteistyötä, ja komission olisi mahdollistettava tällainen toiminta.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a. Täytäntöönpanokertomuksia koskeva menettely ei saa olla kohtuuton myönnettyihin varoihin ja tuen luonteeseen nähden, eikä se saa aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvioinnit on annettava sellaisten asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta vastaavista viranomaisista. Kaikki arvioinnit on julkaistava kokonaisuudessaan.

2. Arvioinnit on annettava sellaisten asiantuntijoiden tehtäväksi, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta vastaavista viranomaisista. Kaikki arvioinnit on julkaistava kokonaisuudessaan, mutta ne eivät missään tapauksessa saa sisältää tietoja yksittäisten tuensaajien henkilöllisyydestä.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Arvioinnit eivät saa olla kohtuuttomia myönnettyihin varoihin ja tuen luonteeseen nähden, eivätkä ne saa aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja tämän artiklan nojalla.

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja 13–17 artiklan nojalla.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Osarahoitus

Rahoitus

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman osarahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman rahoitusosuuden on oltava 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista. Jäsenvaltiot voivat täydentää rahastoa vapaaehtoisesti sen käytön optimoimiseksi, sillä vähävaraisten määrä EU:ssa on kasvanut.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettavassa komission päätöksessä vahvistetaan toimenpideohjelmaan sovellettava osarahoitusosuus ja rahastosta myönnettävän tuen enimmäismäärä.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettavassa komission päätöksessä vahvistetaan rahastosta myönnettävän tuen enimmäismäärä.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

Poistetaan.

Maksujen korottaminen tilapäisistä talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden osalta

 

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:

 

a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron käyttöön, saa unionilta neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista makrotaloudellista rahoitusapua;

 

b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaista keskipitkän ajan rahoitustukea;

 

c) sen saataville on asetettu rahoitustukea Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä.

 

Perustelu

Derek Vaughanin laatiman budjettivaliokunnan lausuntoluonnoksen mukaan rahoituksen olisi oltava 100 prosenttia, joten 19 artiklaa ei enää tarvita.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja loppukäyttäjille tarkoitetut tavarat.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi. Niillä on täydennettävä ohjelmaa eikä niiden perusteella saa vähentää jäsenvaltioille kohdennettuja määrärahoja.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio suorittaa välimaksun käytettävissä olevien varojen rajoissa viimeistään 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu komissiossa.

5. Komissio suorittaa välimaksun käytettävissä olevien varojen rajoissa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu komissiossa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Viiteasiakirjat

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.11.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Derek Vaughan

18.12.2012

Hyväksytty (pvä)

26.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.4.2013)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Valmistelija: Theodoros Skylakakis

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä. Kyseisten henkilöiden määrittämistä koskevien kriteerien olisi vastattava muuttuvia taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Perussopimuksen 317 artiklan mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin puitteissa edellytykset, joilla komissio voi toteuttaa unionin yleisen talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään, olisi täsmennettävä ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät olisi selkeytettävä. Näiden edellytysten avulla komission olisi voitava saada varmuus siitä, että jäsenvaltiot käyttävät rahastoa laillisesti ja asianmukaisesti ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o […], jäljempänä ’varainhoitoasetus’, tarkoitettua moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen.

(5) Perussopimuksen 317 artiklan mukaisesti ja yhteisen hallinnoinnin puitteissa edellytykset, joilla komissio voi toteuttaa unionin yleisen talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään, olisi täsmennettävä ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät olisi selkeytettävä. Näiden edellytysten avulla komission olisi voitava saada varmuus siitä, että jäsenvaltiot käyttävät rahastoa laillisesti ja asianmukaisesti ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (’varainhoitoasetus’) tarkoitettua moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen. Toteuttaessaan talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään komission olisi käytettävä enemmän toiminnantarkastuksia ja edistettävä niitä.

 

____________

 

1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisten säännösten olisi oltava varainhoitoasetuksen säännösten mukaisia ja niillä olisi myös varmistettava, että tuettavat toimet ovat muun sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden osalta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden avulla valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai maksatushakemukseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista taikka jos asiakirjojen toimittaminen tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten on laiminlyöty.

(30) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi voitava toteuttaa ajallisesti rajattuja toimenpiteitä, joiden avulla valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi keskeyttää maksatuksen, jos on näyttöä merkittävistä puutteista hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnassa tai maksatushakemukseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista taikka jos asiakirjojen toimittaminen tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten on laiminlyöty tai jos hankkeiden täytäntöönpanossa on merkittäviä viiveitä ja on perusteltua näyttöä siitä, että hankkeille asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä. Rahaston avulla pyritään varmistamaan, ettei kukaan unionissa näe nälkää.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja vähävaraisimpien, etenkin asunnottomien ja lasten, käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) Rahastolle kohdennettu unionin talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea, joka toteutetaan suoran hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

1) Rahastolle kohdennettu unionin talousarvion osa toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission yhteisen hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea, joka toteutetaan suoran hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7) Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat noudattavat moitteettoman varainhoidon periaatetta varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

7) Komissio ja jäsenvaltiot sekä tuensaajat noudattavat moitteettoman varainhoidon periaatetta varainhoitoasetuksen 30 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien tukikelpoisuusperusteiden vahvistamismenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien tukikelpoisuusperusteiden vahvistamismenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan; kuvauksessa on otettava huomioon äskettäin varattomiksi joutuneet henkilöt, joiden tulot ovat negatiiviset, ja asunnonomistajat, joiden velat ylittävät omaisuuden arvon;

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpideohjelman muutoksen viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpideohjelman muutoksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavia organisaatioita rahastosta annettavan tuen täytäntöönpanosta.

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavia organisaatioita rahastosta annettavan tuen täytäntöönpanosta. Kuulemisten tuloksista ilmoitetaan Euroopan parlamentille.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien kohteeksi valittu aineellisen puutteen tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja aineellista puutetta koskevat kansalliset olosuhteet;

a) myötävaikutus unionin tavoitteeseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää, ottaen huomioon toimien kohteeksi valittu aineellisen puutteen tyyppi sekä köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja aineellista puutetta koskevat kansalliset olosuhteet sekä ihmiset, joilla on negatiiviset tulot ja joiden velat ylittävät varallisuuden arvon, kaikkein vähävaraisimmat ja ne, jotka ovat suurimmassa vaarassa joutua köyhyyteen;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Malli on arvioinnin tavoitteiden mukainen ja siinä noudatetaan hallinnon yksinkertaistamisen periaatetta.

Tarkistus   15

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo ottaen huomioon äskettäin varattomiksi joutuneet henkilöt, joiden tulot ovat negatiiviset, ja asunnonomistajat, joiden velat ylittävät omaisuuden arvon. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

3. Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden helppopääsyiselle toteutuspaikalle siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi. Tuensaajien ja kumppanijärjestöjen on varmistettava, että nämä tiedot ovat ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden saatavilla.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa vähävaraisimmille ja erityisesti asunnottomille tai lapsille tarkoitetut elintarvikkeet ja tavarat.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) vähävaraisimpien ja erityisesti asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden ja peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai vähävaraisimpien ja erityisesti asunnottomien tai lasten käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto on kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on otettu käyttöön komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto on kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on otettu käyttöön komission delegoidulla säädöksellä 59 artiklan mukaisesti vahvistamien periaatteiden ja ehtojen mukaisesti.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion on nimettävä tarkastusviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti riippumaton.

4. Jäsenvaltion on nimettävä tarkastusviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti riippumaton. Tarkastusviranomaiseksi voidaan nimetä kansallinen tarkastusvirasto tai kansallinen tilintarkastustuomioistuin.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hallinnollinen vahvistuslausuma ja vuotuinen tiivistelmä.

e) laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hallinnollinen vahvistuslausuma ja vuotuinen tiivistelmä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilinpäätös;

2. laatia varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilinpäätös;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä laadittava tarkastusten toimittamista koskeva tarkastusstrategia. Tarkastusstrategiassa on vahvistettava tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa tarkastuksissa sovellettava otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden ja kahden seuraavan tilivuoden tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun. Tarkastusviranomaisen on toimitettava tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä laadittava tarkastusten toimittamista koskeva tarkastusstrategia. Tarkastusstrategiassa on vahvistettava tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa tarkastuksissa sovellettava otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden ja kahden seuraavan tilivuoden tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun. Tarkastusviranomaisen on toimitettava tarkastusstrategia komissiolle. Komissiolle annetaan valta pyytää, että tarkastusviranomainen tekee tarkastusstrategiaansa muutoksia, jotka sen mielestä ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että tarkastukset tehdään asianmukaisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjä tarkastusstandardeja noudattaen. Näin tehdessään komissio varmistaa, että toiminnantarkastus on otettu riittävästi huomioon.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja vuotuisen tarkastuskertomuksen mallit sekä 4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja vuotuisen tarkastuskertomuksen mallit sekä 4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän. Delegoidut säädökset hyväksytään 59 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan tai menojen oikeellisuuden varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

3. Komissio vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan tai menojen oikeellisuuden varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan kunkin toimenpideohjelman osalta vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettu komission päätös muodostaa varainhoitoasetuksen 81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun rahoituspäätös on annettu tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen asetuksen mukaisen oikeudellisen sitoumuksen.

Unionin talousarviositoumukset toteutetaan kunkin toimenpideohjelman osalta vuotuisina erinä 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettu komission päätös muodostaa varainhoitoasetuksen 84 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen ja, sen jälkeen kun rahoituspäätös on annettu tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle, kyseisen asetuksen mukaisen oikeudellisen sitoumuksen.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–2022 toimitettava jokaiselta vuodelta komissiolle viimeistään tilikauden loppumista seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot varainhoitoasetuksen 56 artiklan mukaisesti:

1. Nimettyjen elinten on vuosina 2015–2022 toimitettava jokaiselta vuodelta komissiolle viimeistään tilikauden loppumista seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä seuraavat asiakirjat ja tiedot varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisesti:

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla nimettyjen elinten varmennetut tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on määritelty varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdassa;

a) asianomaisten 32 artiklan nojalla nimettyjen elinten varmennetut tilinpäätöstiedot sellaisina kuin ne on määritelty varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa;

b) hallinnollinen vahvistuslausuma sellaisena kuin se on määritelty varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdassa;

b) hallinnollinen vahvistuslausuma sellaisena kuin se on määritelty varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa;

c) lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista laadittu vuotuinen yhteenveto, johon sisältyy analyysi virheiden ja puutteiden luonteesta ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet;

c) lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista laadittu vuotuinen yhteenveto, johon sisältyy analyysi virheiden ja puutteiden luonteesta ja laajuudesta sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet;

d) nimetyn riippumattoman tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään lausunnon kohteena olevan tilivuoden osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

d) nimetyn riippumattoman tarkastuselimen antama tarkastuslausunto, jota tarkoitetaan varainhoitoasetuksen 59 artiklan 5 kohdassa, sekä lausuntoon liittyvä tarkastuskertomus, jossa esitetään lausunnon kohteena olevan tilivuoden osalta tehtyjen tarkastusten havainnot.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki toimia koskevat tositteet ovat pyynnöstä komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen vuoden määräaika alkaa 47 artiklan mukaisen tilien hyväksymistä koskevan komission päätöksen antamisvuoden joulukuun 31 päivänä tai viimeistään loppumaksun suorittamispäivänä.

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki toimia koskevat tositteet ovat pyynnöstä komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla viiden vuoden ajan. Kyseinen viiden vuoden määräaika alkaa loppumaksun suorittamispäivänä.

Mainittu kolmen vuoden määräaika lakkaa kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn johdosta tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

Mainittu viiden vuoden määräaika lakkaa kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn johdosta tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Viiteasiakirjat

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

19.11.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Hyväksytty (pvä)

23.4.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.3.2013)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Valmistelija: Younous Omarjee

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee merkille 13. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen, jonka nojalla lopetettiin vuonna 1986 perustettu vähävaraisimmille tarkoitettu elintarvikkeiden jakeluohjelma, joka on ollut toiminnassa 25 vuotta. Vähävaraisimmille tarkoitettu elintarvikkeiden jakeluohjelma perustui Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen toiminta perustui maatalouden ylijäämän uudelleen jakamiseen vähävaraisimmille. Valmistelija torjuu 8. helmikuuta 2013 tehdyn Eurooppa-neuvoston sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä. jolla tämän rahaston määrärahoja vähennetään 3 500 miljoonasta eurosta 2 500 miljoonaan euroon. Valmistelija katsoo, että nykyisen kauden (2007–2013) 3 500 miljoonan euron määrän säilyttäminen on ehdoton minimi ja että rahastoa olisi pitänyt kasvattaa 4 500 miljoonaan euroon, koska ohjelman soveltamisalaa on laajennettu samanaikaisesti aineellisten hyödykkeiden jakeluun ja seitsemään uuteen jäsenvaltioon. Valmistelija on silti tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka mukaisesti perustetaan uusi rahasto, joka korvaa vähävaraisimmille tarkoitetun elintarvikkeiden jakeluohjelman ja joka on nimeltään vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto. Jotta otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, komission ehdottama uusi rahasto kuuluu nykyään koheesiopolitiikan soveltamisalaan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artikla).

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta ovat osa Euroopan unionin laaja-alaisia ja perustavaa laatua olevia tavoitteita (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artikla ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla). Euroopan unioni on myös asettanut tavoitteekseen vähentää ainakin 20 miljoonalla jäsenvaltioissa köyhtymisen ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien henkilöiden määrän vuoteen 2020 mennessä.

Nykyinen tilanne on kuitenkin kaukana siitä. Vuonna 2010 noin neljännestä eurooppalaisista (119,6 miljoonaa) uhkasi köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, ja heidän joukossaan yli 18 miljoonaa eurooppalaista on miltei päivittäin riippuvaisia elintarvikepaketeista tai ruoasta, jota hyväntekeväisyysjärjestöt jakelevat. Elintarvikkeiden ja aineellisesta puutteesta kärsivien henkilöiden lukumäärä on lisäksi kasvanut jatkuvasti ja hälyttävästi viime vuosina. Elintarvikeapuun turvautuvien kansalaisten määrä Euroopassa kasvaa jatkuvasti. Kaikkiin jäsenvaltioihin vaikuttavan rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin vuoksi Euroopan unioni on vastuussa erityisesti rikkaiden ja köyhien välisen eriarvoisuuden kasvusta Euroopan unionissa sekä sen jäsenvaltioissa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan perusteella vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto on tarkoitettu sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen a sitä kautta köyhyyden torjuntaan Euroopan unionissa. Tämän vuoksi unionin on edistettävä tällä uudella rahastolla sosiaalista yhteenkuuluvuutta entisestään Euroopan unionissa ja annettava muuta kuin taloudellista apua vähävaraisimmille sekä lievennettävä yhä hälyttävämpää elintarvikkeiden ja aineellisen puutteen tasoa Euroopan unionissa.

Valmistelija suhtautuu tämän vuoksi monessa suhteessa varauksella komission alkuperäiseen ehdotukseen.

Osarahoitus

Komission ehdotuksessa esitetään, että valtiot tai paikalliset yhteisöt täydentävät vähävaraisimmille suunnattua eurooppalaisen avun rahaston rahoitusta jopa 15 prosentilla. Näin ollen, kuten alueiden komitea myös korostaa, nykyisellä julkisten menojen vähentämisen kaudella on mahdollista, että valtiot ja paikalliset yhteisöt, joilla on suurimpia vaikeuksia, eivät voi osarahoittaa vähävaraisimmille suunnattua eurooppalaisen avun rahastoa.

Rahaston hallinnollinen mutkikkuus

Lisäksi osarahoitusmekanismin, kuten elintarvikkeiden ja aineellisten perushyödykkeiden yleisen jakelujärjestelmän, on oltava yksinkertainen ja selkeä. Sen on ensisijaisesti mahdollistettava hyväntekeväisyysjärjestöjen työn jatkuminen ja otettava huomioon niiden hyvin usein vapaaehtoisuuteen perustuva luonne. Säännöillä on säilytettävä jatkuvuus voimassa olevan vähävaraisimpia henkilöitä koskevan asetuksen kanssa varainhoitovuosina 2012 ja 2013. Tässä suhteessa valmistelija ehdottaa yksinkertaistamaan rahastoa ja erityisesti poistamaan todentamisesta, hallinnosta ja tilintarkastuksesta vastaavat viranomaiset. Valmistelija ehdottaa myös poistamaan perusteet, joiden mukaisesti jokaisen jäsenvaltion on määriteltävä rahaston edunsaajat. Komission on luotettava jäsenvaltioihin ja vapaaehtoisjärjestöihin, jotka elintarvikkeiden ja aineellisten hyödykkeiden jakelua hoitaessaan tekevät tärkeää ja mallikelpoista työtä.

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen rahaston tavoitteet

Materiaalisen avun laajentaminen on perustelua siksi, että vähävaraisimmilta henkilöiltä Euroopassa ei puutu ainoastaan elintarvikkeita, vaan he kärsivät myös aineellista puutetta. Jos valtioiden päämiesten rahastolle hyväksymä talousarvio ei salli tätä budjettivaikutusta, elintarvikeavun on edelleen oltava mahdollisuuksien mukaan rahaston ensisijainen tavoite erityisesti siksi, että vältetään hajaantuminen, joka haittaisi rahaston ja sen tavoitteiden tehokkuutta. Itse asiassa, koska syöminen on perustavaa laatua oleva sosiaalisen yhteenkuuluvuuden menetelmä, elintarvikeapu on kaikkien köyhyyden torjuntaa koskevien politiikkojen ennakkoehto. Valmistelija kannattaa siksi ajatusta, että vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston ensisijaisena tehtävänä on elintarvikkeiden jakelu.

Ottaen huomioon, että solidaarisuus on arvo, jolle Euroopan unioni perustuu, tällä rahastolla on symbolista arvoa suunnalle, jonka unionin kansalaiset antavat Euroopan rakentamiselle. Ei olisi ymmärrettävää, että Euroopan unioni kääntäisi selkänsä heikoimmille, ja jos tällä avulla ei olisi merkitystä vähävaraisimmille, se ruokkisi kasvavaa välinpitämättömyyttä kansojen ja unionin toimielinten keskuudessa.

Valmistelija on vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin on toimittava järjestöjen kanssa, jotta tämä apu olisi tehokasta ja jotta se voisi ennen kaikkea olla vähävaraisimpien henkilöiden ja niiden hyväntekeväisyysjärjestöjen käytettävissä, jotka työskentelevät päivittäin sen rinnalla.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

(1) Koska elintarvikkeiden ja maataloushyödykkeiden toimittaminen on erittäin arvokasta ja suuri apu vähävaraisimmille ja koska Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Unioni on vuodesta 1987 lähtien toimittanut Euroopassa vallinneen ankaran talven jälkeen suoraa elintarvikeapua maatalousvarastoista vähävaraisimmille kansalaisilleen hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Kyseisen ajankohdan tilapäistä apua on ylläpidetty vähävaraisimmille suunnattua eurooppalaista apua koskevalla unionin asetuksella. Sen ohella on kehitetty muita hankintalähteitä kuten solidaaristen paikallisten tai alueellisten supermarkettien, paikallisten viljelijöiden, ravintoloiden ja kauppojen kanssa perustettujen solidaaristen kumppanuuksien ylijäämät jne.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Vähävaraisimmille suunnattu elintarvikeapuohjelma vahvistettiin täytäntöönpanoasetuksella 29 päivänä lokakuuta 1992.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c) Vuonna 2010 Euroopan unionissa oli noin 119,6 miljoonaa köyhyys- tai syrjäytymisuhan alaisena elävää henkilöä, joista 25 miljoonaa oli lapsia, ja näistä henkilöistä 40 miljoonaa kärsi vakavasta aineellisesta puutteesta ja 4,1 miljoonalla ei ollut asuntoa, mikä merkitsee 4 miljoonan lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä 119,6 miljoonasta 18 miljoonaa on lähes päivittäin riippuvaisia ruokapaketeista tai hyväntekeväisyysjärjestöjen jakamista aterioista.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Asunnon sekä ruoan puutteesta tai aineellisesta puutteesta tai jopa vakavasta ruoan puutteesta tai aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) N:o […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, pyrkii lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan kaikenlaista puutetta ja köyhyyttä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Elintarviketurva on ihmiskunnan perusoikeus, joka toteutuu terveellisen, riittävän, sopivan ja ravitsevan ruoan saatavuuden, saannin, käytön ja ajallisen pysyvyyden kautta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden ja elintarvikkeiden osalta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Rahaston säännöksillä varmistetaan johdonmukaisuus niiden strategioiden ja toimenpiteiden kanssa, joiden tarkoituksena on vähentää elintarvikehävikkiä koko hankintaketjussa, parantaa verkostojen tehokkuutta ja tiedottaa kansalaisille tästä tärkeästä aiheesta Euroopan parlamentin 19 päivänä tammikuuta 2012 antaman päätöslauselman mukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, komission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomioon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, komission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomioon alueelliset kehityserot sekä kaikissa jäsenvaltioissa ilmenevän köyhyyden, suhteellisen köyhyyden ja elintarvikkeiden ja aineellisen puutteen erot ja kussakin jäsenvaltioissa niiden ihmisten lukumäärä, joita voidaan pitää vähävaraisimpina, sekä rahoituksen määrä, jota vähävaraisimmille suunnattuun elintarvikeapuohjelmaan osallistuville jäsenvaltioille jaettiin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava ruoan ja/tai aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas, nopea ja vaikuttava täytäntöönpano erityisesti ruoan haaskauksen torjumiseksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus asettaa etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Jotta rahastosta rahoitettavien toimenpiteiden tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon tavoite voidaan saavuttaa, on edistettävä alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä. Sen vuoksi on tarpeen, että jäsenvaltiot edistävät rahastosta rahoitettavien toimenpiteiden laatimisessa ja toteuttamisessa mukana olleiden toimijoiden osallistumista.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin kansallisiin olosuhteisiin nähden olisi mahdollisimman suuri, on aiheellista vahvistaa menettely toimenpideohjelman mahdollista muuttamista varten.

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin kansallisiin olosuhteisiin nähden olisi mahdollisimman suuri, on aiheellista vahvistaa menettely toimenpideohjelman mahdollista muuttamista varten ja ottaa huomioon myös ohjelman täytäntöönpanossa mukana olevien kansalaisjärjestöjen mielipide.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihto tuo huomattavaa lisäarvoa, ja komission tulisi mahdollistaa tällainen tietojen vaihto.

(10) Kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihto ja sosiaalinen innovointi tuovat huomattavaa lisäarvoa, ja komission sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa tällainen tietojen lisääminen ja vaihto, mukaan luettuina koulutuksen järjestäminen ja kaikkia asianosaisia koskevan unionin tasoisen yhteistyöfoorumin kehittäminen.

.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi täsmennettävä.

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava arviointeja.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin varmistaa rahaston saavutuksia koskevan tiedon laaja jakelu ja rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat etenkin jäsenvaltioiden ja edunsaajien velvoitteita.

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin varmistaa rahaston saavutuksia koskevan tiedon laaja julkistaminen ja jakelu ja rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista, viestintää ja julkistamista koskevat yksinkertaiset säännöt ja jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten ja edunsaajien asiaan liittyvät velvoitteet.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen enimmäistaso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen enimmäistaso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, ja varmistaa joustavuus tarjoamalla väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsiville jäsenvaltioille ratkaisuja.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja menoja koskevia yhtenäisiä ja tasapuolisia sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja kohderyhmien erityisluonne etenkin toimien asianmukaisten tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja menoja koskevia yhtenäisiä, tasapuolisia ja yksinkertaisia sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja kohderyhmien erityisluonne etenkin toimien yksinkertaisten ja asianmukaisten tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan sovellettavan jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitteen pienentämisen perusteena. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet ovat olosuhteista riippuen edelleen suotuisa vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä tätä rahastoa täydentäen vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan sovellettavan jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitteen pienentämisen perusteena. Jotta varmistetaan interventiovarastojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä, myydä edulliseen hintaan ja/tai lahjoittaa ilmaiseksi vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

 

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Jotta voidaan taata laajan tuen antaminen vähävaraisimmille, jäsenvaltiot varmistavat, että poistetaan kaikki esteet, jotka voivat hillitä turhaan yritysten tekemiä elintarvike- tai perushyödykelahjoituksia elintarvikepankeille tai voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, joiden toiminta keskittyy ennen kaikkea avun antamiseen vähävaraisimmille.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti vastuun jäsenvaltion toimenpideohjelman täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltiolle sen hallinto- ja valvontajärjestelmän kautta.

(19) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti vastuun jäsenvaltion toimenpideohjelman täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltiolle sen hallinto- ja valvontajärjestelmän kautta siten, että pyritään jatkuvasti tehokkuuteen ja vähentämään byrokratiaa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä hallintoviranomainen, todentamisviranomainen ja toiminnallisesti riippumaton tarkastusviranomainen toimenpideohjelmaansa varten. Jotta jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti perustaessaan valvontajärjestelmiään, on asianmukaista säätää siitä mahdollisuudesta, että hallintoviranomainen suorittaa myös todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet ja tehtävät.

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimenpideohjelmaansa varten toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat rahastojen moitteettoman hallinnon. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä riittäviä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan täytäntöön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Päävastuu rahaston vaikuttavasta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta on hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä on merkittävä määrä toimenpideohjelman hallintoon ja seurantaan, varainhoitoon ja valvontaan sekä hankkeiden valintaan liittyviä tehtäviä. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Todentamisviranomaisen olisi laadittava maksatushakemukset ja toimitettava ne komissiolle. Sen olisi laadittava tilinpäätökset ja todennettava tilinpäätöstietojen täydellisyys, oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, että tileihin kirjatut menot ovat sovellettavien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaiset. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Tarkastusviranomaisen olisi varmistettava, että tehdään hallinto- ja valvontajärjestelmää, toimista poimittua asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä koskevia tarkastuksia. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa komission toimivaltaa rajoittamatta olisi varmistettava jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö tämän asetuksen puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden mukaisesti komissio voi kansallisten järjestelmien valvontastrategiansa puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat takeet sen olisi saatava kansallisilta tarkastuslaitoksilta.

Poistetaan.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Olisi säädettävä komission vallasta ja vastuusta tarkistaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnan tosiasiallinen tehokkuus ja vaatia jäsenvaltiolta toimien toteuttamista. Jotta komissio voisi tehdä päätelmiä rahaston tuloksellisuudesta, sillä olisi myös oltava valta tehdä tarkastuksia, joissa keskitytään moitteettomaan varainhoitoon liittyviin seikkoihin.

Poistetaan.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi toteutettava vuosittain. Ohjelman hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon maksamista sekä loppumaksun maksamista koskevat yhteiset säännöt.

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi toteutettava vuosittain. Ohjelman hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon maksamista sekä loppumaksun maksamista koskevat yksinkertaiset yhteiset säännöt.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen määrään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite ja kohderyhmien erityisominaisuudet.

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen määrään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite, rahaston kohderyhmien erityisominaisuudet ja se, että rahaston edunsaajaorganisaatiot ovat vapaaehtoisorganisaatioita.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a) Jotta vältetään elintarvikeavun jyrkkä väheneminen siinä tapauksessa, että tätä asetusta ei panna täytäntöön vuoden 2014 alkuun mennessä, komissio toteuttaa tarvittavat siirtymätoimenpiteet varmistaakseen, että elintarvikeavusta riippuvaiset henkilöt eivät kärsi ruokaköyhyydestä.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä ’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, määritellään rahaston tavoitteet, siitä myönnettävän tuen soveltamisala ja käytettävissä olevat varat ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden varmistamiseksi.

1. Tällä asetuksella perustetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä ’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, määritellään rahaston tavoitteet, siitä myönnettävän tuen soveltamisala ja käytettävissä olevat varat ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden ja yksinkertaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein tai kumppaniorganisaatioiden määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu alueellisten ja paikallisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimesta yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet tai tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet ja/tai tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa;

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan voittoa tavoittelematonta yhdistystä, toimien käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa, kaupallisia yrityksiä lukuun ottamatta;

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

(7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita ja/tai tavaroita ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan julkista tai yksityistä yhteisöä, joka toimii hallinto- tai todentamisviranomaisen alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan voittoa tavoittelematonta yhdistystä, julkista tai yksityistä yhteisöä, kaupallisia yrityksiä lukuun ottamatta, joka toimii hallinto- tai todentamisviranomaisen alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea ja kehittämällä paikallisia ja alueellisia elintarvikkeiden hankintaketjuja vähävaraisimpien eduksi. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmia, joiden puitteissa laadukkaita elintarvikkeita ja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille henkilökohtaiseen käyttöön. Jäsenvaltioiden valitsemat kumppaniorganisaatiot, joiden toiminnasta ainakin osa perustuu elintarvikkeiden ja/tai maataloustuotteiden jakamiseen vähävaraisimmille, ovat vastuussa elintarvikkeiden jakamisesta.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3) Rahastosta annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden välillä.

3) Jäsenvaltiot panevat rahastosta annettavan tuen täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission kanssa.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5) Rahaston täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien järjestelyjen ja erityisesti raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja valvontaan liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten resurssien osalta on otettava huomioon suhteellisuusperiaate kohdennettavan tuen määrän suhteen.

5) Rahaston täytäntöönpanoon ja käyttöön liittyvien järjestelyjen ja erityisesti raportointiin, arviointiin, hallinnointiin ja valvontaan liittyvien taloudellisten ja hallinnollisten resurssien osalta on otettava huomioon suhteellisuusperiaate kohdennettavan tuen määrän ja tavoitteiden erityisen luonteen suhteen.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta.

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden ohjelmasuunnitteluvaiheessa ja sen jälkeen seurannan, raportoinnin ja arvioinnin avulla. Ne varmistavat myös rahaston yksinkertaisen toteuttamisen kumppaniorganisaatioiden ja edunsaajien kannalta sekä sen, että yleisölle tiedotetaan rahaston täytäntöönpanosta ja käytöstä.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9) Suorittaessaan rahastoon liittyviä tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät tuensaajien hallinnollisen rasituksen vähentämiseen.

9) Ottaen huomioon vähävaraisimmille suunnatun avun monesti vapaaehtoisen luonteen rahastoon liittyviä tehtäviä suorittaessaan komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät vähentämään pysyvästi tuensaajien hallinnollista rasitusta, laatimaan yksinkertaiset toimintasäännöt siten, että yksinkertaistetaan mahdollisimman paljon kumppaniorganisaatioille ja/tai edunsaajille raskaita hallinnollisia järjestelmiä sekä mahdollistetaan myös tukien helppo ja nopea saanti.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen, ohjelmiin osallistumisen tai näihin liittyvien toimien osalta.

 

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on valittava elintarvikkeet ja tavarat objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan tavaroihin – sovellettavissa valintaperusteissa on myös otettava huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on valittava elintarvikkeet ja tavarat objektiivisin ja laatustandardeja vastaavin perustein. Elintarvikkeisiin sovellettavissa valintaperusteissa pyritään suosimaan paikallisia tuotteita. Elintarvikkeiden jakelusta vastuussa olevat järjestöt tai yhdistykset varmistavat mahdollisuuksien mukaan lopullisten tuensaajien terveellisen ja tasapainoisen ravinnon sekä kansanterveyttä ja elintarviketurvaa koskevat tavoitteet. Elintarvikkeisiin sovellettavissa valintaperusteissa on myös otettava huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen määrää jakeluketjun jokaisessa vaiheessa.

 

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a) Paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat perustaa yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa paikallisia, alueellisia ja rajat ylittäviä hallintaverkostoja voidakseen hyödyntää sekä tuoretavaroita että muita alueellisia elintarvikkeita, joita elintarvikeketjut eivät pidä kaupan.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

a) ruokaköyhyydestä kärsivä väestö;

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivä väestö;

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen tulotason tai työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) suhteellisen köyhyysrajan alapuolella elävä väestö, eli sen väestönosan prosentuaalinen osuus, joka elää kotitalouksissa, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta;

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa sekä sellaisten järjestöjen kanssa, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa, torjuvat köyhyyttä ja edistävät syrjimättömyyttä, ja joka sisältää seuraavat seikat:

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimenpideohjelman kohteena olevat aineellisen puutteen tyypit ja perustelut niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin kohteena olevasta aineellisen puutteen tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat elintarvikkeiden ja/tai aineellisen puutteen tyypit sekä kuvaus terveellisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden tai tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista liitännäistoimenpiteistä;

 

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) vähävaraisimpien eduksi käytettävien paikallisten ja alueellisten elintarvikkeiden hankintaketjun kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma;

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) ruoan haaskauksen vähentämistä koskeva toimintasuunnitelma;

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena olevaan aineellisen puutteen tyyppiin kohdistuvista vastaavista kansallisista ohjelmista;

b) kuvaus kuhunkin toimien kohteena olevaan ruoan ja/tai aineellisen puutteen tyyppiin kohdistuvista vastaavista kansallisista ohjelmista;

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) kuvaus kumppaniorganisaatioiden valintaperusteista, jotka on tarvittaessa eriytetty toiminnan kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien tukikelpoisuusperusteiden vahvistamismenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavista tukikelpoisuusperusteista vahvistamismenettelyistä, jotka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) toimien valintaperusteet ja kuvaus valintamenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Poistetaan.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) kumppaniorganisaatioiden valintaperusteet, jotka on tarvittaessa eriytetty toiminnan kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Poistetaan.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan keskinäinen täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa;

Poistetaan.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) kuvaus toimenpideohjelman täytäntöönpanosäännöksistä, joihin sisältyvät hallintoviranomaisen, soveltuvissa tapauksissa todentamisviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja sen elimen tunnistetiedot, jolle komissio suorittaa maksut, sekä kuvaus seurantamenettelystä;

Poistetaan.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) kuvaus toteutettavista toimenpiteistä, joilla pyritään saamaan toimivaltaiset alue-, paikallis- ja muut viranomaiset sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet mukaan toimenpideohjelman valmisteluun;

h) kuvaus toimivaltaisten alue-, paikallis- ja muiden viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien elinten osallistumisesta toimenpideohjelman valmisteluun;

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta– ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) taulukko, jossa täsmennetään koko ohjelmakauden osalta toimenpideohjelmasta kuhunkin aineellisen puutteen tyyppiin kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet.

ii) taulukko, jossa täsmennetään koko ohjelmakauden osalta toimenpideohjelmasta kuhunkin ruoan puutteen ja/tai aineellisen puutteen tyyppiin kohdistettavan tuen kokonaismäärärahat sekä vastaavat liitännäistoimenpiteet.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeita tai tavaroita suoraan jakavien kumppaniorganisaatioiden on sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

2. Edellä b a alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeita ja elintarvikkeita ja/tai tavaroita suoraan jakavien kumppaniorganisaatioiden on sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

 

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten alue-, paikallis- ja muiden viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elimien ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien elimien kanssa.

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja muiden viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elimien ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien elimien kanssa.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on laadittava toimenpideohjelmansa liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio arvioi toimenpideohjelman johdonmukaisuuden tähän asetukseen nähden ja sen, miten toimenpideohjelma edistää rahaston tavoitteiden toteuttamista, ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun ennakkoarvioinnin.

1. Komissio arvioi ottaen huomioon jäsenvaltioiden noudattamat valintakriteerit toimenpideohjelman johdonmukaisuuden tähän asetukseen nähden ja sen, miten toimenpideohjelma edistää rahaston tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa toimenpideohjelman toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava ehdotettua toimenpideohjelmaa.

2. Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman toimittamispäivästä. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava ehdotettua toimenpideohjelmaa.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy toimenpideohjelman täytäntöönpanosäädöksellä aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ohjelmaehdotuksensa, edellyttäen että komission 2 kohdan mukaisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

3. Komissio hyväksyy toimenpideohjelman täytäntöönpanosäädöksellä aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ohjelmaehdotuksensa, edellyttäen että komission 2 kohdan mukaisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat perustelut. Komissio voi esittää huomautuksia, ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset lisätiedot.

2. Komissio arvioi 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot ottaen huomioon jäsenvaltion toimittamat perustelut. Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa, ja jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kaikki tarpeelliset lisätiedot.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpideohjelman muutoksen viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpideohjelman muutoksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio perustaa EU-tason foorumin, jolla helpotetaan vähävaraisimmille annettavaa muuta tukea kuin rahoitustukea koskevaa kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista sekä aiheeseen liittyvien tulosten levittämistä.

Komissio perustaa EU-tason foorumin, jolla helpotetaan vähävaraisimmille jaettavien elintarvikkeiden ja tavaroiden alaa koskevaa kokemusten ja osaamisen vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista, jakeluverkostojen hyödyntämistä koko Euroopan alueella ja erityisesti niillä kunkin jäsenvaltion alueilla, joilla köyhyys ja syrjäytyminen on suurinta, monikansallisen ja rajatylittävän toimintojen kehittämistä sekä aiheeseen liittyvien ja innovatiivisten tulosten levittämistä. Komissio ottaa mukaan tähän foorumiin kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavat organisaatiot sekä kussakin jäsenvaltiossa vaikuttavat kumppaniorganisaatiot ja edunsaajat ja luo niiden välille yhteyden. Komissio perustaa nimenomaisesti tähän foorumiin keskittyvän verkkosivuston, jota se hallinnoi. Sivustolla esitellään erityisesti kumppaniorganisaatioita, niiden toimintaa ja niiden käyttöä koko EU:n alueella, myös syrjäisimmillä alueilla. Sivustolla on esillä myös kaikki foorumin toimintaan ja työhön liittyvät asiakirjat ja tiedot.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavia organisaatioita rahastosta annettavan tuen täytäntöönpanosta.

Lisäksi komissio kuulee vähintään kerran vuodessa kumppaniorganisaatioita unionin tasolla edustavia organisaatioita sekä tärkeimpiä kussakin jäsenvaltiossa vaikuttavia kumppaniorganisaatioita rahastosta annettavan tuen täytäntöönpanosta ja käytön helppoudesta. Komissio ilmoittaa kuulemisen tuloksista foorumin verkkosivustolla.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana on oltava yhteisten panos- ja tulosindikaattoreiden luettelo.

Poistetaan.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset katsotaan hyväksyttäviksi, jos ne sisältävät kaikki 2 kohdassa tarkoitetussa mallissa vaaditut tiedot yhteiset indikaattorit mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän epäämisestä 15 työpäivän kuluessa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen vastaanottamispäivästä. Mikäli komissio ei ole lähettänyt ilmoitusta tämän määräajan kuluessa, kertomus katsotaan hyväksyttäväksi.

Poistetaan.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava lopullinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tarkastelee lopullista täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa viiden kuukauden kuluessa lopullisen kertomuksen vastaanottamisesta.

Komissio tarkastelee lopullista täytäntöönpanokertomusta ja ilmoittaa jäsenvaltiolle huomautuksensa kolmen kuukauden kuluessa lopullisen kertomuksen vastaanottamisesta.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio hyväksyy vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallin, yhteisten indikaattoreiden luettelo mukaan luettuna, ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6. Komissio hyväksyy vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallin ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään noudattaen 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio voi esittää jäsenvaltiolle huomautuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen on ilmoitettava toteutetuista korjaavista toimenpiteistä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

7. Komissio voi esittää jäsenvaltiolle huomautuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Hallintoviranomaisen on julkaistava tiivistelmä kunkin vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen sisällöstä.

Poistetaan.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 11 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin liittyvät tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

Poistetaan.

Arviointi ohjelmakauden aikana

 

1. Hallintoviranomainen voi ohjelmakauden aikana toteuttaa arviointeja, joissa arvioidaan toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

 

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

3. Komissio voi toteuttaa omasta aloitteestaan toimenpideohjelmien arvioinnin.

 

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan ohjelmien vaikuttavuutta ja hallinnoinnin yksinkertaisuutta, ottaen huomioon niiden täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet, asetetut tavoitteet, ja saatujen tulosten kestävyyttä ja kumppaniorganisaatioiden ja edunsaajien kertomaan perustuvaa elintarvikkeiden jakamiseen vähävaraisimmille tarvittavaa rahoitusta sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja laajemmalle yleisölle. Siinä on korostettava unionin roolia ja varmistettava, että rahastosta myönnettävä tuki saa näkyvyyttä.

1. Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat rahaston täytäntöönpanosta ja varojen käyttötavoista ja edistävät rahastosta rahoitettavia toimia erityisesti foorumin avulla tai perustamalla paikallisia ja alueellisia tiedotuspisteitä. Tiedotustoimet on suunnattava vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja laajemmalle yleisölle. Niissä korostetaan unionin roolia, varmistetaan, että rahastosta myönnettävä tuki saa näkyvyyttä ja kerrotaan hyväntekeväisyys- ja kumppaniorganisaatioiden vapaaehtoistyöntekijöistä.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden varmistamiseksi hallintoviranomaisen on pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-muodossa ja johon voi tutustua verkkosivuston kautta. Luettelossa on oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan nimi ja osoite, myönnetyn unionin rahoituksen määrä sekä toimien kohteena oleva aineellisen puutteen tyyppi.

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden varmistamiseksi toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-muodossa ja johon voi tutustua verkkosivuston kautta.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä vähintään joka kahdestoista kuukausi.

Toimet käsittävää luetteloa on päivitettävä vähintään joka kuudes kuukausi.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaaja- ja kumppaniorganisaatioiden on asetettava esille joko Euroopan unionin lippu tai juliste (vähimmäiskoko A3), jossa esitetään toimea koskevia tietoja ja kerrotaan muun muassa Euroopan unionin antamasta rahoitustuesta.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kaikessa tuensaajan ja kumppaniorganisaatioiden tiedotuksessa ja viestinnässä on tuotava esiin rahastosta saatu tuki toimelle lisäämällä materiaaliin unionin tunnus sekä viittaus unioniin ja rahastoon.

4. Tuensaajan ja kumppaniorganisaatioiden Euroopan unionin rahoittamaan toimeen liittyvässä tiedotuksessa ja viestinnässä on tuotava esiin rahastosta saatu tuki toimelle lisäämällä materiaaliin unionin tunnus sekä viittaus unioniin ja rahastoon.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien luettelossa. Hallintoviranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit sähköisessä muodossa olevine malleineen auttaakseen tuensaajia ja kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien luettelossa. Hallintoviranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit sähköisessä muodossa olevine malleineen ja sisällytettävä niihin unionin lippua esittäviä tarroja auttaakseen tuensaajia ja kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja tämän artiklan nojalla.

6. Toimivaltaisen viranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY sekä kunnioitettava henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä käsitellessään henkilötietoja tämän artiklan nojalla.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman osarahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman osarahoitusosuus saa olla enintään

 

a) 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista kokonaismenoista;

 

b) 95 prosenttia Euroopan rahoitusvakausvälineestä, Euroopan vakausmekanismista tai koheesiorahastosta rahoitettavista tukikelpoisten jäsenvaltioiden kokonaismenoista.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimenpideohjelmasta voidaan myöntää tukea menoihin, jotka ovat aiheutuneet ja jotka tuensaaja on maksanut 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana.

1. Toimenpideohjelmasta voidaan myöntää tukea menoihin, jotka ovat aiheutuneet ja jotka tuensaaja on maksanut 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä aikana.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimia ei valita toimenpideohjelman tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja on jättänyt toimenpideohjelmaan liittyvän rahoitushakemuksen hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, onko tuensaaja maksanut kaikki asiaankuuluvat maksut.

2. Toimia ei valita toimenpideohjelman tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja on jättänyt toimenpideohjelmaan liittyvän rahoitushakemuksen toimivaltaiselle viranomaiselle, siitä riippumatta, onko tuensaaja maksanut kaikki asiaankuuluvat maksut.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

3. Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja vähävaraisimmille tarkoitetut tavarat.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitetta pienennetään, vaan niillä täydennetään rahaston talousarviota.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava vähävaraisimmille maksutta.

4. Kun lopullisilta tuensaajilta peritään maksu, se saa olla korkeintaan 10 prosenttia markkinahinnasta.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat aineellisen avun suoraan vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat ruoka-avun ja/tai aineellisen avun suoraan tai välillisesti loppukäyttäjille;

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Hallinto- ja valvontajärjestelmien on sisällettävä säännökset seuraavista:

Poistetaan.

a) kunkin hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavan elimen tehtävien kuvaus samoin kuin tehtävien jako kunkin elimen sisällä;

 

b) tehtävien erottamista koskevan periaatteen noudattaminen kyseisten elinten välillä ja kunkin elimen sisällä;

 

c) menettelyt ilmoitettujen menojen oikeellisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi;

 

d) sähköiset tietojärjestelmät kirjanpitoa, taloudellisten tietojen ja indikaattoreita koskevien tietojen säilyttämistä ja siirtämistä sekä seurantaa ja raportointia varten;

 

e) raportointi- ja seurantajärjestelmät, jos vastuuelin siirtää tehtävien suorittamisen toiselle elimelle;

 

f) järjestelyt hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan tarkastamiseksi;

 

g) järjestelmät ja menettelyt asianmukaisen jäljitysketjun turvaamiseksi;

 

h) sääntöjenvastaisuuksien sekä petosten ehkäisy, toteaminen ja oikaisu sekä aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä mahdolliset korot mukaan luettuina.

 

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

26 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

Jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia varmistaakseen, että toimintaohjelmat on pantu täytäntöön sovellettavia sääntöjä noudattaen ja säädettävä sääntöjenvastaisuustapauksissa sovellettavista seuraamuksista.

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

 

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen mukaisissa yhteistä hallinnointia koskevissa säännöissä vahvistetut hallinnointi-, valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti toimenpideohjelmien hallinnointi ja valvonta kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle.

 

2.

 

Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä perittävä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa perittävä viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tiedotettava komissiolle tapauksiin liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä.

 

Jos tuensaajalle aiheettomasti maksettuja määriä ei saada perittyä takaisin jäsenvaltion virheen tai laiminlyönnin vuoksi, jäsenvaltio vastaa menetettyjen määrien korvaamisesta unionin yleiseen talousarvioon.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tässä kohdassa määritetyistä jäsenvaltioiden velvoitteista.

 

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja otettava käyttöön menettely rahastosta osarahoitettujen toimien valintaa tai toteutusta koskevien kantelujen riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näiden tutkimusten tulokset komissiolle pyynnöstä.

 

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto on kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on otettu käyttöön komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Hallinto- ja valvontaelinten nimeäminen ja organisaatio

 

1. Jäsenvaltion on nimettävä hallintoviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin.

 

2. Jäsenvaltion on nimettävä todentamisviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

 

3. Jäsenvaltio voi nimetä hallintoviranomaisen, joka suorittaa lisäksi todentamisviranomaisen tehtävät.

 

4. Jäsenvaltion on nimettävä tarkastusviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti riippumaton.

 

5. Hallintoviranomainen, tapauksen mukaan todentamisviranomainen sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että tehtävien erottamista koskevaa periaatetta noudatetaan.

 

6. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai useamman välittävän elimen, joka suorittaa tietyt hallinto- tai todentamisviranomaisen tehtävät kyseisen viranomaisen vastuulla. Asianmukaiset järjestelyt hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen ja välittävien elinten välillä on vahvistettava kirjallisessa muodossa.

 

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi antaa toimenpideohjelman osan hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, että mainitun välittävän elimen ja jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja mainitun elimen välillä tehdään kirjallinen sopimus. Välittävän elimen on osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä alaa koskeva sekä hallinnollinen ja varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

 

8. Jäsenvaltion on vahvistettava kirjalliset säännöt, jotka koskevat sen suhteita hallintoviranomaiseen, todentamisviranomaiseen ja tarkastusviranomaiseen, kyseisten viranomaisten välisiä suhteita sekä kyseisten viranomaisten suhteita komissioon.

 

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

Komission teksti

Tarkistus

32 artikla

Poistetaan.

Hallinto- ja todentamisviranomaisten nimeämismenettely

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle hallintoviranomaisen ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen nimeämisen päivämäärä ja muoto kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun nimeämisen on perustuttava riippumattoman tarkastuselimen antamaan kertomukseen ja lausuntoon, joissa esitetään arviointi hallinto- ja valvontajärjestelmästä, myös välittävien elinten osuudesta kyseisessä järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko järjestelmä 26, 27, 29 ja 30 artiklan mukainen, niiden sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa koskevien hyväksymisperusteiden mukaisesti, jotka komissio on vahvistanut delegoidulla säädöksellä 59 artiklan mukaisesti.

 

3. Riippumattoman elimen on tehtäviään suorittaessaan noudatettava kansainvälisesti hyväksyttyjä tarkastusstandardeja.

 

4. Jäsenvaltiot voivat päättää, että asetuksen (EU) N:o [CPR] nojalla ESR:sta osarahoitetun toimenpideohjelman yhteydessä nimetyn hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen katsotaan olevan nimetty tämän asetuksen soveltamiseksi.

 

Komissio voi pyytää kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta riippumattoman tarkastuselimen kertomuksen ja lausunnon sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen.

 

Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa kyseisten asiakirjojen vastaanottamisesta.

 

5. Jäsenvaltion on valvottava nimettyä elintä ja peruutettava nimeäminen virallisella päätöksellä, jos yksi tai useampi 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista ei enää täyty, ellei kyseinen elin toteuta tarvittavia korjaavia toimenpiteitä koeaikana, jonka jäsenvaltio määrittää ongelman vakavuuden mukaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä mahdollisesta nimetylle elimelle määritetystä koeajasta ja mahdollisesta peruuttamista koskevasta päätöksestä.

 

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

34 artikla

Poistetaan.

Yhteistyö tarkastusviranomaisen kanssa

 

1. Komissio tekee yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa niiden tarkastussuunnitelmien ja -menetelmien keskinäiseksi yhteensovittamiseksi ja vaihtaa viipymättä tietoja hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastusten tuloksista.

 

2. Komissio ja tarkastusviranomainen tapaavat säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, jolleivät ne muuta sovi, tarkastellakseen yhdessä vuotuista tarkastuskertomusta, lausuntoa ja tarkastusstrategiaa ja vaihtaakseen näkemyksiä hallinto- ja valvontajärjestelmien parantamiseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuina 90 prosenttia määrästä, joka saadaan sovellettaessa toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta julkisiin tukikelpoisiin menoihin, jotka on ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se määrittää vuotuisen saldon 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1. Komissio maksaa välimaksuina 100 prosenttia määrästä, joka saadaan sovellettaessa toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta julkisiin tukikelpoisiin menoihin, jotka on ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se määrittää vuotuisen saldon 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on kumppaniorganisaatioille myönnettävien avustusten tapauksessa varmistettava, että tuensaajille tarjotaan riittävä rahoitusvirta, jolla varmistetaan toimien asianmukainen täytäntöönpano.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on kumppaniorganisaatioille myönnettävien avustusten tapauksessa varmistettava, että tuensaajille tarjotaan riittävä rahoitusvirta, jolla varmistetaan toimien asianmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Todentamisviranomaisen on esitettävä säännöllisesti välimaksupyyntö, joka kattaa kyseisen viranomaisen kirjanpitoon viedyt, tuensaajille maksettua julkista tukea vastaavat määrät 30 päivänä kesäkuuta päättyvältä tilivuodelta.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä säännöllisesti välimaksupyyntö, joka kattaa kyseisen viranomaisen kirjanpitoon viedyt, tuensaajille maksettua julkista tukea vastaavat määrät 30 päivänä kesäkuuta päättyvältä tilivuodelta.

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Todentamisviranomaisen on esitettävä välimaksua koskeva lopullinen maksupyyntö viimeistään edellisen tilivuoden päätymistä seuraavan heinäkuun 31 päivänä, ja joka tapauksessa ennen kuin se esittää ensimmäisen välimaksupyynnön seuraavalta tilivuodelta.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä välimaksua koskeva lopullinen maksupyyntö viimeistään edellisen tilivuoden päätymistä seuraavan heinäkuun 31 päivänä, ja joka tapauksessa ennen kuin se esittää ensimmäisen välimaksupyynnön seuraavalta tilivuodelta.

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ensimmäinen välimaksupyyntö voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen nimeämisestä on ilmoitettu komissiolle 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Ensimmäinen välimaksupyyntö voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä on ilmoitettu komissiolle.

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

43 artikla

Komission teksti

Tarkistus

43 artikla

Poistetaan.

Maksun määräajan kulumisen keskeyttäminen

 

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi keskeyttää välimaksupyynnön maksumääräajan kulumisen enintään yhdeksällä kuukaudella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 

a) kansallisen tai unionin tarkastuselimen toimittamien tietojen mukaan on olemassa näyttöä, joka viittaa huomattaviin puutteisiin hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnassa;

 

b) kyseisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on tehtävä lisätarkistuksia saatuaan tietoonsa tietoja, joiden perusteella hän epäilee, että maksupyyntöön sisältyvät menot liittyvät sääntöjenvastaisuuteen, jolla on vakavia taloudellisia seurauksia;

 

c) jokin 45 artiklan 1 kohdassa vaadituista asiakirjoista on jätetty toimittamatta.

 

2. Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi rajata keskeytyksen koskemaan ainoastaan sitä osaa maksupyynnön menoista, johon 1 kohdassa tarkoitetut seikat vaikuttavat. Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on ilmoitettava jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle viipymättä keskeyttämisen syistä ja pyydettävä niitä korjaamaan tilanne. Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on päätettävä keskeyttäminen heti, kun tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.

 

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

44 artikla

Komission teksti

Tarkistus

44 artikla

Poistetaan.

Maksujen keskeyttäminen

 

1. Komissio voi keskeyttää välimaksujen maksamisen kokonaan tai osittain, kun

 

a) toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmässä on vakava puute, jonka osalta ei ole toteutettu oikaisutoimenpiteitä;

 

b) menoilmoitukseen sisältyvät menot liittyvät vakavia taloudellisia seurauksia aiheuttavaan sääntöjenvastaisuuteen, jota ei ole oikaistu;

 

c) jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä korjatakseen 43 artiklan mukaisen keskeyttämisen aiheuttavan tilanteen;

 

d) seurantajärjestelmän laadussa tai luotettavuudessa tai indikaattoreita koskevissa tiedoissa on vakava puute.

 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä päättää keskeyttää välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, kun se on antanut jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

 

3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, kun jäsenvaltio on toteuttanut keskeytyksen lopettamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

 

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tuensaajille toimien toteuttamisen yhteydessä aiheutuneiden ja tuensaajien maksamien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on viety todentamisviranomaisen kirjanpitoon, toimien toteuttamisesta aiheutuneiden tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä ja vastaava tuensaajille maksettu tukikelpoinen julkinen tuki;

a) tuensaajille toimien toteuttamisen yhteydessä aiheutuneiden ja tuensaajien maksamien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on viety toimivaltaisen viranomaisen kirjanpitoon, toimien toteuttamisesta aiheutuneiden tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä ja vastaava tuensaajille maksettu tukikelpoinen julkinen tuki;

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Todentamisviranomainen voi määrittää tilien osalta varauksen, joka saa olla enintään viisi prosenttia kyseiseltä tilivuodelta esitettyjen maksatushakemusten mukaisista kokonaismenoista, jos tarkastusviranomaisen kanssa on käynnissä menettely, jossa käsitellään kyseisten menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointia. Varauksen kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä. Kyseiset määrät on lopullisesti sisällytettävä seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai jätettävä sen ulkopuolelle.

2. Toimivaltainen viranomainen voi määrittää tilien osalta varauksen, joka saa olla enintään viisi prosenttia kyseiseltä tilivuodelta esitettyjen maksatushakemusten mukaisista kokonaismenoista, jos tarkastusviranomaisen kanssa on käynnissä menettely, jossa käsitellään kyseisten menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointia. Varauksen kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä. Kyseiset määrät on lopullisesti sisällytettävä seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai jätettävä sen ulkopuolelle.

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

48 artikla

Komission teksti

Tarkistus

48 artikla

Poistetaan.

Asiakirjojen saatavuus

 

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki toimia koskevat tositteet ovat pyynnöstä komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen vuoden määräaika alkaa 47 artiklan mukaisen tilien hyväksymistä koskevan komission päätöksen antamisvuoden joulukuun 31 päivänä tai viimeistään loppumaksun suorittamispäivänä.

 

Mainittu kolmen vuoden määräaika lakkaa kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn johdosta tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

 

2. Asiakirjat on säilytettävä joko alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä tai sellaisilla yleisesti hyväksytyillä tietovälineillä, joissa on alkuperäiset asiakirjat sähköisessä muodossa tai vain sähköisessä muodossa olemassa olevat asiakirjat.

 

3. Asiakirjat on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään.

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään, mitä tietovälineitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä.

 

5. Kansallisten viranomaisten on määritettävä menettely, jolla yleisesti hyväksytyillä tietovälineillä säilytettyjen asiakirjojen todistetaan vastaavan alkuperäisiä asiakirjoja, ja menettelyllä on varmistettava, että säilytetyt versiot vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia ja että niitä voidaan käyttää tarkastustarkoituksiin.

 

6. Jos asiakirjat ovat olemassa vain sähköisessä muodossa, käytettyjen tietokonejärjestelmien on täytettävä hyväksytyt turvallisuusvaatimukset, joilla varmistetaan, että säilytetyt asiakirjat vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia ja että niitä voidaan käyttää tarkastustarkoituksiin.

 

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tehtävä tarpeelliset rahoitusoikaisut, jotka liittyvät toimissa tai toimenpideohjelmissa havaittuihin yksittäisiin tai järjestelmästä aiheutuviin sääntöjenvastaisuuksiin. Rahoitusoikaisut käsittävät toimen tai toimenpideohjelman julkisen rahoitusosuuden peruuttamisen kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on otettava huomioon sääntöjenvastaisuuksien luonne ja vakavuus sekä niistä rahastolle aiheutunut taloudellinen tappio, ja sen on tehtävä oikeasuhteinen oikaisu. Hallintoviranomaisen on sisällytettävä rahoitusoikaisut sen tilivuoden tilinpäätökseen, jona peruuttamisesta päätetään.

Poistetaan.

Tarkistus  121

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan mukaisesti peruutetun rahaston rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä toimenpideohjelmassa, jollei 4 kohdasta muuta johdu.

Poistetaan.

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Rahoitusosuutta, joka on peruutettu 2 kohdan mukaisesti, ei saa käyttää uudelleen mihinkään oikaisun kohteena olleeseen toimeen, ja jos rahoitusoikaisu tehdään järjestelmästä aiheutuvan sääntöjenvastaisuuden vuoksi, osuutta ei saa käyttää mihinkään sellaiseen toimeen, jossa on esiintynyt järjestelmästä aiheutuva sääntöjenvastaisuus.

Poistetaan.

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komission suorittama rahoitusoikaisu ei vaikuta tässä artiklassa jäsenvaltioille säädettyyn velvoitteeseen huolehtia takaisinperinnästä.

Poistetaan.

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

51 artikla

Komission teksti

Tarkistus

51 artikla

Poistetaan.

Komission tekemät rahoitusoikaisut

 

1. Komissio tekee täytäntöönpanosäädöksellä rahoitusoikaisuja peruuttamalla toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin rahoitusosuuden kokonaan tai osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien komission tai Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien puutteet.

 

2. Sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön rikkominen johtaa rahoitusoikaisuun vain siinä tapauksessa, että yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 

a) rikkominen on vaikuttanut tai on voinut vaikuttaa rahaston tukikohteeksi otetun toimen valintaan, jonka hallintoviranomainen on tehnyt;

 

b) rikkominen on vaikuttanut tai on voinut vaikuttaa unionin talousarviosta korvattaviksi ilmoitettujen menojen määrään.

 

Tarkistus  125

Ehdotus asetukseksi

52 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus  126

Ehdotus asetukseksi

53 artikla

Komission teksti

Tarkistus

53 artikla

Poistetaan.

Komission tekemiin rahoitusoikaisuihin sovellettava menettely

 

1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan päätöksen tekemistä komissio panee vireille menettelyn ilmoittamalla jäsenvaltiolle alustavat päätelmänsä ja pyytämällä jäsenvaltiota toimittamaan tutkimuksiinsa perustuvat huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa.

 

2. Kun komissio ehdottaa ekstrapolaatioon perustuvaa tai kiinteämääräistä rahoitusoikaisua, jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus kyseisiä aineistoja tutkimalla osoittaa, että sääntöjenvastaisuus ei tosiasiassa ole niin laaja kuin komissio arvioi. Sovittuaan asiasta komission kanssa jäsenvaltio voi rajoittaa tämän tutkimuksen laajuuden aiheelliseen aineiston osaan tai otokseen. Aineistojen tutkimiseen varattu aika saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta olla enintään toiset kaksi kuukautta 1 kohdassa tarkoitetun kahden kuukauden määräajan jälkeen.

 

3. Komissio ottaa huomioon kaikki jäsenvaltion 1 ja 2 kohdassa mainittujen määräaikojen kuluessa toimittamat todisteet.

 

4. Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission alustavia päätelmiä, komissio kutsuu jäsenvaltion järjestämäänsä kuulemiseen, jotta varmistetaan, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja huomautukset ovat käytettävissä rahoitusoikaisun soveltamista koskevien komission päätelmien perustana.

 

5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos jäsenvaltion kanssa on kuulemisen perusteella sovittu kyseisten lisätietojen toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon kaikki menettelyn kuluessa toimitetut tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa kahden kuukauden kuluttua päivästä, jona komissio lähetti kutsun kuulemiseen.

 

6. Jos komissio tai Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsee komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin perustuvalla rahoitusoikaisulla pienennetään rahastosta toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

 

Tarkistus  127

Ehdotus asetukseksi

54 artikla

Komission teksti

Tarkistus

54 artikla

Poistetaan.

Remboursements à reverser au budget de l’Union – Recouvrements

 

1. Kaikki unionin yleiseen talousarvioon takaisin maksettavat määrät on suoritettava varainhoitoasetuksen 77 artiklan mukaisesti laaditussa perintämääräyksessä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Määräpäivä on määräyksen antamista seuraavan toisen kuukauden viimeinen päivä.

 

2. Takaisinmaksun viivästyminen johtaa viivästyskorkoon, joka lasketaan määräpäivästä tosiasialliseen maksupäivään. Viivästyskoron korkokanta on puolitoista prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkokanta, jota Euroopan keskuspankki soveltaa pääasiallisiin jälleenrahoitustoimiinsa sen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä, johon määräpäivä osuu.

 

Tarkistus  128

Ehdotus asetukseksi

55 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus  129

Ehdotus asetukseksi

56 artikla

Komission teksti

Tarkistus

56 artikla

Poistetaan.

Vapauttamista koskevat säännöt

 

1. Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa toisen alakohdan mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, joita ei ole käytetty ennakkomaksun, välimaksujen ja vuotuisen saldon maksamiseen viimeistään toimenpideohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 38 artiklan mukaisesti laadittua maksatushakemusta 42 artiklan mukaisesti.

 

Komissio laskee vapautettavan määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2014 vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2015–2020 talousarviositoumuksista.

 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta vuoden 2014 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta koskevaan vuotuiseen talousarviositoumukseen.

 

3. Jos ensimmäinen talousarviositoumus liittyy vuoden 2015 vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen, vapauttamisen määräaikoja ei 1 kohdasta poiketen sovelleta vuoden 2015 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta koskevaan vuotuiseen talousarviositoumukseen. Tuolloin komissio laskee 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen määrän lisäämällä viidesosan vuoden 2015 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta koskevasta vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2016–2020 talousarviositoumuksista.

 

4. Talousarviositoumusten 31 päivänä joulukuuta 2022 avoinna oleva osa vapautetaan, jos mikä tahansa 47 artiklan 2 kohdassa vaadituista asiakirjoista on jätetty toimittamatta komissiolle 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä.

 

Tarkistus  130

Ehdotus asetukseksi

57 artikla

Komission teksti

Tarkistus

57 artikla

Poistetaan.

Vapauttamista koskevat poikkeukset

 

1. Vapauttamisen kohteena olevasta määrästä on vähennettävä määrät, joita vastuuelin ei ole voinut ilmoittaa komissiolle seuraavista syistä:

 

a) toimet on keskeytetty sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun vuoksi, jolla on lykkäävä vaikutus; tai

 

b) koko toimenpideohjelman tai sen jonkin osan täytäntöönpanoa on vakavasti vaikeuttanut ylivoimainen este. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavien kansallisten viranomaisten on osoitettava sen välittömät seuraukset koko toimenpideohjelman tai sen osan täytäntöönpanolle;

 

c) Vähennystä voidaan pyytää kerran sen jälkeen, kun keskeyttäminen tai ylivoimainen este on kestänyt enintään yhden vuoden, tai useita kertoja ylivoimaisen esteen keston mukaan tai sen mukaan, kuinka monta vuotta on kulunut toimen täytäntöönpanon keskeyttäneen oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen ja lopullisen oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen välillä.

 

2. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista viimeistään 31 päivänä tammikuuta sen määrän osalta, joka on ilmoitettava edellisen vuoden loppuun mennessä.

 

Tarkistus  131

Ehdotus asetukseksi

58 artikla

Komission teksti

Tarkistus

58 artikla

Poistetaan.

Vapauttamista koskeva menettely

 

1. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle hyvissä ajoin aina, kun on olemassa vaara, että 56 artiklassa säädettyä talousarviositoumuksen vapauttamista sovelletaan.

 

2. Komissio ilmoittaa 31 tammikuuta käytettävissään olevien tietojen pohjalta jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle määrän, jota talousarviositoumuksen vapauttaminen sen hallussa olevien tietojen perusteella koskee.

 

3. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä vapautettava määrä tai esittää huomautuksensa.

 

4. Jäsenvaltion on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta esitettävä komissiolle tarkistettu rahoitussuunnitelma, jossa otetaan huomioon toimenpideohjelman vähennetty tukimäärä kyseisenä varainhoitovuonna. Jos suunnitelmaa ei esitetä, komissio tarkistaa rahoitussuunnitelmaa vähentämällä rahaston rahoitusosuutta kyseisen varainhoitovuoden osalta.

 

5. Komissio muuttaa toimenpideohjelman hyväksymisestä annettua päätöstä täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 30 päivänä syyskuuta.

 

Tarkistus  132

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus  133

Ehdotus asetukseksi

60 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

60 a artikla

 

Siirtymäsäännökset

 

Komissio toteuttaa tarpeelliset rahoitukseen ja sääntelyyn liittyvät toimenpiteet tarvittaessa määrärahoja uudelleen kohdentamalla, aikaistamalla ennakkomaksuja tai asetuksen (EU) N:o 121/2012 voimassaoloa jatkamalla, jotta varmistetaan vähävaraisimmille suunnatun EU:n elintarvikeohjelman jatkuminen vuosina 2013 ja 2014 siinä tapauksessa, että tämän asetuksen täytäntöönpano viivästyy.

Tarkistus  134

Ehdotus asetukseksi

Liite 1

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Viiteasiakirjat

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

19.11.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Younous Omarjee

27.11.2012

Valiokuntakäsittely

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

5

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.3.2013)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Valmistelija: Marc Tarabella

LYHYET PERUSTELUT

I.         Tiivistelmä komission ehdotuksesta

EU on Eurooppa 2020 -strategiassa asettanut tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten määrää, jotka kärsivät köyhyydestä tai sosiaalisesta syrjäytymisestä tai elävät köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen uhkasivat tosiasiallisesti vuonna 2010 lähes neljäsosaa eurooppalaisista (116 miljoonaa). Kuten komissio aiheellisesti muistuttaa, tilanne pahenee jatkuvasti ja koskettaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa yhä suurempia väestönosia ja uusia yhteiskuntaryhmiä, kuten työtätekeviä köyhiä ja pienituloisia eläkeläisiä. Osa tästä väestöstä, 43 miljoonaa eurooppalaista, kärsii vakavasta aineellisesta puutteesta eikä kykene täyttämään perustavaa laatua olevia selviytymistarpeitaan, koska ei saa riittävää ja laadukasta ravintoa. Lisäksi heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset ovat niin syrjässä työmarkkinoilta, etteivät he hyödy ESR:n tarjoamista sosiaalista osallisuutta edistävistä toimenpiteistä.

Komissio ehdottaa, että vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto korvaisi vähävaraisimmille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman, koska tietyt jäsenvaltiot ovat kyseenalaistaneet ohjelman sillä verukkeella, että ongelma on sosiaalinen kysymys, joka kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulle. Uuden rahaston toimien kohteena ovat ruoan puute, asunnottomuus ja lasten aineellinen puute ja sen on määrä toimia rakennerahastosääntöjen mukaisesti. Rahastosta rahoitettaisiin elintarvikkeiden ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvia kustannuksia sekä täydentäviä, sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia. Rahasto liittyy EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden politiikkoihin ja sen rahoitus tulee yksinomaan Euroopan sosiaalirahastosta.

II.       Komission ehdotuksen arviointi

1)        Talousarviovarat ovat aivan riittämättömät

a) Komissio ehdottaa ajanjaksolle 2014–2020 2,5 miljardin euron määrärahaa. Näin vähävaraisimmille suunnattuun elintarvikkeiden jakeluohjelmaan osallistuville 20 jäsenvaltiolle nykyisin pelkästään elintarvikeapuun osoitettu määrä vähenee miljardilla. Valtioiden ja hallitusten päämiesten välillä käynnissä olevissa neuvotteluissa määrärahoja on jopa laskettu 2,1 miljardiin euroon. Muistutettakoon, että nykyisestä vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikkeiden jakeluohjelmasta osoitettiin 3,5 miljardia euroa edelliselle monivuotiselle kaudelle. Tilanteen pahentuessa on erityisen järkyttävää, että vähävaraisimmille varattuja määrärahoja vähennetään. Monet kansalaiset eivät ymmärrä tätä, mikä vahvistaa väestön EU-vastaisuutta.

b) Koska ehdotus on rajattu tiettyihin väestönosiin, se on jopa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden vastainen. Jakoperusteisiin sisältyy vain kaksi Eurooppa 2020 -strategiassa käytetyistä neljästä indikaattorista köyhyyden ja syrjäytymisen arvioimiseksi, nimittäin vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö ja erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö. Nämä kaksi kriteeriä sulkevat pois suuren osan kansalaisia, jotka ovat syrjäytyneitä tai elävät köyhyydessä ja ovat suuressa vaarassa syrjäytyä. Itse asiassa 4 artiklassa viitataan pääasiassa asunnottomiin ja lapsiin.

c) Elintarvikkeiden jakelun lisäksi rahastoa voidaan osittain hyödyntää asunnottomien tai lasten käyttöön tarkoitettuihin peruskulutustavaroihin (vaatteet). Rahastosta voidaan tukea myös sosiaalista osallisuutta edistäviä toimia.

Valmistelija katsoo, että ottaen huomioon vähävaraisimpien elintarvikkeisiin osoitettujen määrärahojen riittämättömyyden varoja ei pitäisi liiemmin jakaa muuhun kuin elintarvikkeisiin. Sinänsä tarpeelliseen sosiaaliseen osallistamiseen on jo puututtu: jäsenvaltioiden on osoitettava siihen 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston varoista seuraavassa kansallisessa ohjelmassaan.

2)        Rahaston soveltamissäännöt ovat äärimmäisen tiukat ja monimutkaiset

Suurin osa rahastoa koskevista lainsäädäntöehdotuksista perustuu nykyisiin rakennerahastosääntöihin ja niihin liittyy liiallista byrokratiaa. Hallintoa koskevat säännöt eivät korreloi rahaston tavoitteen kanssa, joka edellyttäisi joustavuutta ja mukautumista kiireellisiin tilanteisiin. Tämän lisäksi toimien toteuttamiseen tarvittavat määrärahat on saatava ennakkoon, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia monissa jäsenvaltioissa.

Valmistelija katsoo, että näin raskas toteutus uhkaa johtaa tehottomuuteen ja paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa varoja on, mutta niitä ei käytetä.

3)        Vuosi 2014 tulee olemaan vaikea siirtymävaiheen vuosi

Rahaston täytäntöönpanon monimutkaisuuden vuoksi on todennäköistä, ettei sen toiminta käynnisty ennen syksyä 2014. Silloin on jo liian myöhäistä vastata vähävaraisimpien perustarpeisiin vuoden 2014 osalta.

III.      Valmistelijan ehdotukset

Määrärahat ja periaatteet:

•   Säilytetään rahoitusvarat nykytasolla eli 3,5 miljardissa eurossa seitsemäksi vuodeksi.

•   Katsotaan edelleen tukikelpoisiksi henkilöt, jotka täyttävät EU:n Eurooppa 2020 ‑strategiassa esitetyt neljä indikaattoria.

•   Asetetaan etusijalle elintarvikkeet, jotka ovat vähävaraisimmille tärkeimpiä, ja annetaan jäsenvaltioille vapaus valita avun kohteet suurimmassa tarpeessa olevien joukosta.

•   Tehokkuuden vuoksi EU:n on sisällytettävä toimensa sellaiseen kokonaisvaltaiseen ja johdonmukaiseen lähestymistapaan köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi, joka kattaa henkilön tarpeet. Tässä tilanteessa vaikuttaa tarpeelliselta ottaa käyttöön kaikki EU:n toimintatavat ja käytettävissä olevat välineet: Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan aluekehitysrahasto jne.

•   Interventiovarastoja voidaan edelleen hyödyntää jaettavaksi vähävaraisimmille. Valmistelija haluaa kuitenkin painottaa, että varastojen arvoa ei pidä vähentää rahastolle osoitettavista varoista.

•   On myös lisättävä elintarvikelahjoituksia.

Siirtymävaiheen vuosi 2014:

•   On ehdotettava siirtymävaiheen ratkaisua. Vähävaraisimmille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman tavoin eri rahastoista peräisin olevia EU:n määrärahoja voitaisiin osoittaa jäsenvaltioille ohjelman käynnistämiseen.

IV.      Rahastoa voidaan täydentää YMP:n avulla – Valmistelijan ehdotukset

a) Ruokalahjoitusten helpottaminen ja elintarvikkeiden tuhlauksen vähentäminen

Valmistelija katsoo välttämättömäksi torjua elintarvikkeiden tuhlausta, joka on todellinen vitsaus Euroopassa. Komissio ja Euroopan parlamentti (19. tammikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa[1] – Caronnan mietintö) ovat arvioineet, että elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa elintarvikkeita päätyy vuosittain jätteeksi noin 190 kiloa eurooppalaista kohden.

Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa, että

•   kuluttajille selkiytetään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden EU:n lainsäädäntöön perustuvia merkintöjä, kuten "viimeinen käyttöpäivä" ja "parasta ennen", sillä merkinnät aiheuttavat paljon sekaannusta kuluttajissa, ja tämä johtaa merkittävään haaskaukseen

•   tarkistetaan maataloustuotteiden (erityisesti hedelmien ja vihannesten) markkinointia koskevia EU:n säännöksiä kokoluokittelemattomien hedelmien ja vihannesten tarjonnan edistämiseksi

•   myönnetään suurten kauppaketjujen sijoittautumisluvat ja käyttöluvat vain sillä ehdottomalla edellytyksellä, että ne lahjoittavat myymättä jääneet elintarvikkeet.

b) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varojen käyttöönotto

YMP:n uudistukseen sisältyvän maaseudun kehittämisen kahteen prioriteettiin liittyy toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa vähävaraisimpien ravinnonsaantia:

–         Prioriteetti 3: Elintarvikeketjun ja erityisesti lyhyiden toimitusketjujen organisoinnin edistäminen. Kun vähennetään välikäsiä ja autetaan luomaan sosiaalisia yhteyksiä, nämä lyhyet ketjut tarjoavat maanviljelijälle mahdollisuuden myydä asianmukaisesti tuotteitaan kuluttajille kohtuuhintaan. Lisäksi voidaan tehdä investointeja logistiikkajärjestelmiin ja myymättömien tuotteiden jalostamiseen ja säilömiseen.

–         Prioriteetti 6: Sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen.

c) Hedelmä- ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn seuraavan uudistuksen hyödyntäminen

Rahaston kohteena olevan väestön on voitava saada ravinnokseen tasapainoisia ja ravitsemuksellisesti hyvälaatuisia aterioita. Hedelmät ja vihannekset ovat tärkeä osa ateriaa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa näiden tuotteiden jakamisen ilmaiseksi hyväntekeväisyysjärjestöille, jäsenvaltioiden säätiöille tai julkisoikeudellisille yhteisöille (kuten sairaalat, koulut ja vanhainkodit). Myös rahaston kumppaniorganisaatioiden on kuuluttava näihin jakelukohteisiin.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

(1) Koska elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden toimittaminen ja apu vähävaraisimmille on välttämätöntä, Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä hyväksyttiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva unionin strategia, ja sen myötä unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 miljoonalla sellaisten ihmisten lukumäärää, joita uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Ruoan puutteesta ja aineellisesta puutteesta tai jopa vakavasta ruoan puutteesta ja aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) N:o […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Vuonna 2010 lähes neljännestä eurooppalaisista (119,6:ta miljoonaa) uhkasi köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen Euroopan unionissa; tämä on lähes neljä miljoonaa ihmistä enemmän kuin vuonna 2009. Näistä 119,6 miljoonasta 18 miljoonaa on lähes päivittäin riippuvaisia ruokapaketeista tai hyväntekeväisyysjärjestöjen jakamista aterioista.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten aineellista puutetta.

(4) Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’rahasto’, tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myötävaikuttamalla köyhyyden vähentämiseen unionissa tukemalla ensisijaisesti elintarvikkeiden tarjonnan kautta kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat vähävaraisimmille muuta kuin rahoitustukea, jolla helpotetaan etenkin asunnottomien ja lasten ruoan puutetta ja aineellista puutetta.

Perustelu

Rahaston tarjoamat symboliset määrärahat olisi kohdistettava ensisijaisesti elintarvikkeiden toimittamiseen hätätilanteissa. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan missään tapauksessa saisi pitää rahastoa tilaisuutena vähentää kansallisten köyhyyden poistamiseen ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamiseen suunnattujen ohjelmien määrärahoja, sillä nämä ohjelmat ovat edelleen jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Rahasto ei voi korvata jäsenvaltioiden hallitusten toimia, joilla pyritään vähentämään kiireellisen elintarvikeavun tarvetta sekä kehittämään kestäviä tavoitteita ja politiikkoja nälän, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi kokonaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on jatkettava köyhyyden, puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen suunnattujen kestävien pitkän aikavälin hankkeiden kehittämistä. Tätä vastuuta ei missään tapauksessa voida korvata eikä vähentää käyttämällä eurooppalaisen avun rahaston varoja.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden osalta.

(6) Kyseisillä säännöksillä myös varmistetaan, että tuettavat toimet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia, etenkin vähävaraisimmille jaettavien tavaroiden turvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun osalta.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Säännöksillä on myös varmistettava, että rahastossa noudatetaan unionin sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa, kuten elintarvikejätteen vähentämistä.

Perustelu

Elintarvikejäte on valtava eurooppalainen skandaali, jonka torjumiseen Euroopan unioni on päättänyt ryhtyä. Kaikkien rahaston täytäntöönpanoon osallistuvien toimijoiden on otettava käyttöön välineitä ja mekanismeja elintarvikejätteen vähentämiseksi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, komission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomioon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, komission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomioon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot, kuten suhteellista köyhyysrajaa, ja ottaen huomioon niiden ihmisten lukumäärän, jotka voidaan luokitella kussakin jäsenvaltiossa vähävaraisimmiksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ensimmäinen puute, johon jäsenvaltioiden olisi keskityttävä, olisi ruoan saatavuus. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan sen tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi täsmennettävä.

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava arviointeja.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin varmistaa rahaston saavutuksia koskevan tiedon laaja jakelu ja rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat etenkin jäsenvaltioiden ja edunsaajien velvoitteita.

(13) Kansalaisilla on oikeus tietää, miten unionin rahoitusvarat sijoitetaan ja mitä vaikutuksia niillä on. Jotta voitaisiin varmistaa rahaston saavutuksia koskevan tiedon laaja jakelu ja rahoitusmahdollisuuksien saatavuus ja avoimuus, olisi vahvistettava tiedottamista ja viestintää koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat etenkin jäsenvaltioiden ja edunsaajien velvoitteita, ilman että vaarannetaan loppukäyttäjien ihmisarvo.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen enimmäistaso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

(15) Rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän rahoituksen vähimmäistason olisi oltava 85 prosenttia. Lisäksi olisi syytä puuttua väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanteeseen, jotta varmistettaisiin rahaston paras mahdollinen käyttöönotto.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja menoja koskevia yhtenäisiä ja tasapuolisia sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja kohderyhmien erityisluonne etenkin toimien asianmukaisten tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

(16) Kaikkialla unionissa olisi sovellettava rahaston tukikelpoisuuskautta, toimia ja menoja koskevia yksinkertaisia, yhtenäisiä ja tasapuolisia sääntöjä. Tukikelpoisuusehdoissa olisi otettava huomioon rahaston tavoitteiden ja kohderyhmien erityisluonne etenkin toimien yksinkertaisten ja asianmukaisten tukikelpoisuusehtojen, tukimuotojen sekä korvaussääntöjen ja -ehtojen osalta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Elintarvikkeita unionin vähävaraisimmille jakavien järjestöjen työstä suuri osa hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Hakumenettely rahaston edunsaajaksi ei sen vuoksi saa olla liian monimutkainen.

Perustelu

Vaikka unionin määrärahoja on valvottava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että niitä käytetään oikein, on myös välttämätöntä, että apua tarvitsevat pääsevät käyttämään saatavilla olevia varoja. Hakumenettely tuen saamiseksi rahastosta ei sen vuoksi saa olla liian monimutkainen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä pitäisi käyttää ohjelmaan sovellettavan jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitteen pienentämisen perusteena. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa [ehdotus] maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) säädetään, että julkisessa interventiossa ostetut tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi unionin vähävaraisimmille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Koska tällaisten varastojen käytöstä, käsittelystä tai myynnistä saadut elintarvikkeet voivat olosuhteista riippuen olla taloudellisesti suotuisin vaihtoehto, tässä asetuksessa on aiheellista säätää tällaisesta mahdollisuudesta. Varastoja koskevasta liiketoimesta saadut määrät olisi käytettävä vähävaraisimpien eduksi siten, että ne täydentäisivät rahaston resursseja, ilman että käyttökustannuksia vähennettäisiin osoitetuista määrärahoista. Jotta varmistetaan interventiovarastojen ja niistä saatavien tulojen mahdollisimman tehokas käyttö, komission pitäisi asetuksen (EU) N:o [YMJ] 19 artiklan e alakohdan mukaisesti hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menettelyt sille, kuinka interventiovarastoissa olevia tuotteita voidaan käyttää, käsitellä tai myydä vähävaraisimmille suunnatussa ohjelmassa.

Perustelu

Silloin kun on olemassa interventiovarastoja, ne olisi pikemminkin lisättävä osoitettuihin määrärahoihin kuin vähennettävä niistä, jotta kumppaniorganisaatiot voivat ennakoida myönnettyjen määrärahojen määrää.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Vaikka hyödynnetäänkin interventiovarastoja ja elintarvikkeita, jotka muuten päätyisivät jätteeksi, tarvitaan hyvää tarjonnan hallintaa ja järkevää elintarvikeketjun hallintaa, joiden avulla estetään säännöllinen rakenteellinen ylituotanto ja mukautetaan unionin elintarviketuotanto vastaamaan kysyntää.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b) Jotta voitaisiin taata laaja yhteiskunnallinen kannatus vähävaraisimpien tukemiselle ja vähentää elintarvikejätettä, jäsenvaltioiden olisi poistettava sellaisten elintarvikkeiden tai peruskulutustuotteiden lahjoittamiseen liittyvät esteet, joita yritykset toimittavat ruokapankeille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja muille asianosaisille toimijoille.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti vastuun jäsenvaltion toimenpideohjelman täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltiolle sen hallinto- ja valvontajärjestelmän kautta.

(19) Yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti vastuun jäsenvaltion toimenpideohjelman täytäntöönpanosta ja valvonnasta olisi kuuluttava ensisijaisesti jäsenvaltiolle sen hallinto- ja valvontajärjestelmän kautta siten, että pyritään jatkuvasti tehokkuuteen ja vähentämään byrokratiaa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä hallintoviranomainen, todentamisviranomainen ja toiminnallisesti riippumaton tarkastusviranomainen toimenpideohjelmaansa varten. Jotta jäsenvaltiot voisivat toimia joustavasti perustaessaan valvontajärjestelmiään, on asianmukaista säätää siitä mahdollisuudesta, että hallintoviranomainen suorittaa myös todentamisviranomaisen tehtävät. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä välittäviä elimiä, jotka suorittavat tietyt hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen tehtävät. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava selkeästi niiden velvollisuudet ja tehtävät.

(21) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimenpideohjelmaansa varten toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat rahaston moitteettoman hallinnon. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä riittäviä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia ja säädettävä seuraamuksista sääntöjenvastaisuustapauksissa varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan täytäntöön sovellettavia sääntöjä noudattaen.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Päävastuu rahaston vaikuttavasta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta on hallintoviranomaisella, mistä syystä sillä on merkittävä määrä toimenpideohjelman hallintoon ja seurantaan, varainhoitoon ja valvontaan sekä hankkeiden valintaan liittyviä tehtäviä. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Todentamisviranomaisen olisi laadittava maksatushakemukset ja toimitettava ne komissiolle. Sen olisi laadittava tilinpäätökset ja todennettava tilinpäätöstietojen täydellisyys, oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, että tileihin kirjatut menot ovat sovellettavien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaiset. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Tarkastusviranomaisen olisi varmistettava, että tehdään hallinto- ja valvontajärjestelmää, toimista poimittua asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä koskevia tarkastuksia. Sen velvollisuudet ja tehtävät olisi vahvistettava.

Poistetaan.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Varainhoidon valvontaa koskevaa komission toimivaltaa rajoittamatta olisi varmistettava jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö tämän asetuksen puitteissa ja vahvistettava perusteet, joiden mukaisesti komissio voi kansallisten järjestelmien valvontastrategiansa puitteissa määrittää, kuinka vakuuttavat takeet sen olisi saatava kansallisilta tarkastuslaitoksilta.

Poistetaan.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Olisi säädettävä komission vallasta ja vastuusta tarkistaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnan tosiasiallinen tehokkuus ja vaatia jäsenvaltiolta toimien toteuttamista. Jotta komissio voisi tehdä päätelmiä rahaston tuloksellisuudesta, sillä olisi myös oltava valta tehdä tarkastuksia, joissa keskitytään moitteettomaan varainhoitoon liittyviin seikkoihin.

Poistetaan.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi toteutettava vuosittain. Ohjelman hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon maksamista sekä loppumaksun maksamista koskevat yhteiset säännöt.

(27) Unionin talousarviositoumukset olisi toteutettava vuosittain. Ohjelman hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa välimaksupyyntöjä, vuotuisen saldon maksamista sekä loppumaksun maksamista koskevat yksinkertaiset yhteiset säännöt.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin talousarviosta varainhoitovuonna rahoitetut menot käytetään sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi luotava asianmukaiset puitteet vuotuista tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa toimitettava komissiolle toimenpideohjelman osalta hallinnollinen vahvistuslausuma, varmennetut tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista, riippumaton tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

(32) Jotta voitaisiin varmistaa, että unionin talousarviosta varainhoitovuonna rahoitetut menot käytetään sovellettavien sääntöjen mukaisesti, olisi luotava asianmukaiset ja yksinkertaiset puitteet vuotuista tilien tarkastusta ja hyväksymistä varten. Nimettyjen elinten olisi näissä puitteissa toimitettava komissiolle toimenpideohjelman osalta hallinnollinen vahvistuslausuma, varmennetut tilinpäätöstiedot, vuotuinen tiivistelmä lopullisista tilintarkastuskertomuksista ja suoritetuista tarkastuksista, riippumaton tarkastuslausunto ja tarkastuskertomus.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen määrään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite ja kohderyhmien erityisominaisuudet.

(35) Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen määrään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yhteismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin oltava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voitava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyötään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite, rahaston kohderyhmien erityisominaisuudet ja se, että rahaston tuensaajaorganisaatiot ovat vapaaehtoisorganisaatioita.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen suojaan, lapsen oikeudet, ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto. Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(41) Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, mukaan luettuina ihmisarvon sekä yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus henkilötietojen suojaan, lapsen oikeudet, oikeus toimeentuloturvaan ja asuntoon, ikääntyneiden henkilöiden oikeudet, naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja syrjintäkielto. Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a) Jotta vältettäisiin elintarvikeavun jyrkkä väheneminen siinä tapauksessa, että tätä asetusta ei pantaisi täytäntöön vuoden 2014 alkuun mennessä, komission olisi toteutettava tarvittavat siirtymätoimenpiteet varmistaakseen, että elintarvikeavusta riippuvaiset henkilöt eivät kärsi ruokaköyhyydestä.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä ’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, määritellään rahaston tavoitteet, siitä myönnettävän tuen soveltamisala ja käytettävissä olevat varat ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Tällä asetuksella perustetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, jäljempänä ’rahasto’, 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, määritellään rahaston tavoitteet, siitä myönnettävän tuen soveltamisala ja käytettävissä olevat varat ja niiden jakoperusteet sekä vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen rahaston vaikuttavuuden ja yksinkertaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein tai kumppaniorganisaatioiden määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu objektiivisin perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat määritelleet yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa, etenkin elintarvikkeiden jakamiseen vähävaraisimmille jo osallistuvien tai asunnottomia ja köyhyydestä tai sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsiviä henkilöitä auttavien kansallisten, alueellisten tai paikallisten organisaatioiden kanssa;

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet tai tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet ja tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Ravinnonsaanti on tarpeista keskeisin, ja sen kautta kumppanijärjestöt ja jäsenvaltiot voivat saada yhteyden sosiaalisen elämän ulkopuolelle jääneisiin henkilöihin. Tämä on paras tapa taata rahaston vaikuttavuus.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavaa julkista tai yksityistä tahoa;

6) ’tuensaajalla’ tarkoitetaan toimien käynnistämisestä tai käynnistämisestä ja täytäntöönpanosta vastaavaa voittoa tavoittelematonta yhdistystä tai julkista tai yksityistä tahoa, kaupallisia yrityksiä lukuun ottamatta;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita ja/tai hyötyvät liitännäistoimenpiteistä;

7) ’loppukäyttäjillä’ tarkoitetaan vähävaraisimpia, jotka vastaanottavat elintarvikkeita tai tavaroita ja hyötyvät mahdollisista liitännäistoimenpiteistä;

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan julkista tai yksityistä yhteisöä, joka toimii hallinto- tai todentamisviranomaisen alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

9) ’välittävällä elimellä’ tarkoitetaan voittoa tavoittelematonta yhdistystä tai julkista tai yksityistä yhteisöä, kaupallisia yrityksiä lukuun ottamatta, joka toimii hallinto- tai todentamisviranomaisen alaisuudessa tai joka hoitaa tällaisen viranomaisen puolesta tuensaajien täytäntöönpanotoimiin liittyviä tehtäviä;

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen, joista ensisijainen on elintarviketurvan puuttuminen, lieventämistä ja poistamista unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea ja tukemalla paikallisia ja alueellisia elintarvikkeiden jakeluketjuja, jotka toimivat vähävaraisimpien hyväksi toimittamalla näille ravitsevia, terveellisiä ja hyvälaatuisia elintarvikkeita panostaen tuotteiden tuoreuteen ja kausituotteisiin. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä sekä paikallisten ja alueellisten elintarvikkeiden jakeluverkostojen käytöllä.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Rahastosta tuetaan kansallisia strategioita, eikä sen avulla ole tarkoitus korvata tai vähentää kestäviä ja pitkällä aikavälillä toteutettavia köyhyyden poistamiseen ja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen suunnattuja kansallisia ohjelmia, joista jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on jatkettava köyhyyden, puutteen ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen suunnattujen kestävien pitkän aikavälin hankkeiden kehittämistä. Tätä vastuuta ei missään tapauksessa voida korvata eikä vähentää käyttämällä eurooppalaisen avun rahaston varoja.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa ensisijaisesti terveellisiä elintarvikkeita ja henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat kukin oman vastuualueensa mukaisesti yhteensovittamisen Euroopan sosiaalirahaston sekä unionin muiden politiikkojen ja välineiden välillä.

6) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat kukin oman vastuualueensa mukaisesti yhteensovittamisen Euroopan sosiaalirahaston sekä unionin muiden politiikkojen ja välineiden välillä, joihin kuuluu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jota hyödynnetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX 5 artiklan prioriteettien 3 (elintarvikeketjun organisoinnin edistäminen) ja 6 (sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden vähentäminen) hengessä.

Perustelu

Vaikuttavuuden vuoksi unionin on sisällytettävä toimensa sellaiseen kokonaisvaltaiseen ja johdonmukaiseen lähestymistapaan köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi, joka kattaa henkilön tarpeet. Tässä tilanteessa vaikuttaa tarpeelliselta ottaa käyttöön kaikki unionin toimintatavat ja käytettävissä olevat välineet, maaseuturahasto mukaan lukien.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta.

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta. Niiden on lisäksi tiedotettava laajemmalle yleisölle rahaston saavutuksista ja käytettävissä olevien määrärahojen käytöstä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9) Suorittaessaan rahastoon liittyviä tehtäviään komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät tuensaajien hallinnollisen rasituksen vähentämiseen.

9) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta. Ne varmistavat myös, että sen täytäntöönpano on yksinkertaista kumppaniorganisaatioiden ja tuensaajien kannalta.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, asuinpaikkaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

Perustelu

Olisi varmistettava, että asuinpaikka, erityisesti syrjäisillä maaseutualueilla, ei vaikuta rahaston resurssien käyttömahdollisuuksiin.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11) Rahastosta rahoitettavien toimien on oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön mukaisia.

11) Rahastosta rahoitettavien toimien on oltava unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisia. Rahastoa voidaan käyttää vain sellaisten elintarvikkeiden ja tavaroiden jakamiseen, jotka ovat kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön mukaisia. Jotta voidaan välttää elintarvikejätettä ja edistää vanhenemispäiväysten noudattamisen takia myymättä ja kuluttamatta jääneiden elintarvikkeiden lahjoittamista, on tärkeää, että komissio antaa jakelijoille ja kuluttajille selvityksen yhteisön lainsäädännön mukaisista viimeisen käyttöpäivän ja parasta ennen ‑päiväyksen määritelmistä, ettei heitettäisi pois terveyden kannalta edelleen käyttökelpoisia elintarvikkeita.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a) Rahastosta rahoitettavat toimet voivat koskea myös tiettyjen helposti pilaantuvien maataloustuotteiden käsittelyä säilymisajan pidentämiseksi, jotta niitä voidaan jakaa vähävaraisimmille välttäen samalla elintarvikejätettä. Näitä tuotteita ovat joko maataloustuotteet, joita tuottajat eivät ole korjanneet, tai maataloustuotteet, joita jakelijat eivät ole myyneet. Ne voivat olla myös tuottajaryhmittymien toimintarahastojensa kautta markkinoilta poistamia hedelmiä ja vihanneksia, jotka nykylainsäädännön mukaan voidaan antaa hyväntekeväisyysjärjestöjen tai jäsenvaltioiden hyväksymien säätiöiden käyttöön.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on valittava elintarvikkeet ja tavarat objektiivisin perustein. Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan tavaroihin – sovellettavissa valintaperusteissa on myös otettava huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen määrää.

12) Jäsenvaltioiden ja tuensaajien on valittava elintarvikkeet ja tavarat objektiivisin ja oikeudenmukaisin perustein ja taattava, että etusijalle asetetaan elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakaminen. Elintarvikkeisiin sovellettavissa valintaperusteissa on asetettava etusijalle eurooppalaista alkuperää olevat elintarvikkeet. Elintarvikkeisiin sovellettavat valintaperusteet vahvistetaan siten, että niiden kautta myötävaikutetaan loppukäyttäjien terveelliseen ja tasapainoiseen ruokavalioon. Elintarvikkeisiin – ja tapauksen mukaan tavaroihin – sovellettavissa valintaperusteissa on myös otettava huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, jotta voidaan etenkin vähentää elintarvikejätteen määrää.

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäistoimeentulon.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a) Komissio, jäsenvaltiot ja kumppaniorganisaatiot edistävät osaltaan elintarvikejätteen vähentämistä kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa, erityisesti toimenpiteillä, joilla kerätään talteen täysin syömäkelpoisia, mutta myytäväksi kelpaamattomia elintarvikkeita. Lisäksi tuensaajien valistuksella on myös edistettävä elintarvikejätteen välttämistä.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b) Komissio varmistaa, että arvonlisäverolainsäädäntöä tulkitaan samalla tavoin koko unionissa siten, että elintarvikkeiden lahjoittamisesta kumppaniorganisaatioille ei aiheudu vahinkoa potentiaalisille lahjoittajille.

Perustelu

Arvonlisävero on kuluttajan maksama vero. Kun jakeluyritys päättää tehdä lahjoituksia kumppaniorganisaatioille, jotka huolehtivat jakelusta vähävaraisimmille, yritys on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron tuotteesta, josta se ei ole perinyt arvonlisäveroa. Tämä tilanne aiheuttaa jäsenvaltioissa ongelmia, etenkin EU:n arvonlisäverolainsäädännön tulkinnan osalta. Komission olisi täsmennettävä lainsäädäntöä jäsenvaltioissa siten, että edistettäisiin sen yhdenmukaista soveltamista, jotta kannustettaisiin elintarvikelahjoituksiin.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 ovat 2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä II vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

1. Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat kokonaismäärärahat kaudella 2014–2020 ovat 3 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä II vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

Perustelu

Komission määrärahaehdotus johtaisi siihen, että vähävaraisimmille suunnattuun elintarvikkeiden jakeluohjelmaan osallistuville 20 jäsenvaltiolle nykyisin pelkästään elintarvikeapuun osoitettu määrä vähenee miljardilla. On vähintäänkin säilytettävä elintarvikkeiden jakeluohjelmalle osoitetut määrärahat eli 3,5 miljardia seitsemäksi vuodeksi.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Käytettävissä olevien määrärahojen määrää voidaan tarkistaa komission aloitteesta sen perusteella, miten taloustilanteen kehitys vaikuttaa elintasoon.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista; tässä otetaan huomioon seuraavat Eurostatin vahvistamat indikaattorit:

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jossa vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista; tässä otetaan huomioon seuraavat Eurostatin vahvistamat indikaattorit:

 

-a) ruokaköyhyydestä kärsivä väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö.

b) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävä väestö;

 

b a) suhteellinen köyhyysraja eli sen väestönosan prosentuaalinen osuus, joka elää kotitalouksissa, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Jäsenvaltioiden, joilla ei ole kansallisia ohjelmia ja jotka haluavat osallistua rahaston toteuttamiseen, on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvää jaksoa koskeva yksi toimenpideohjelma, joka sisältää seuraavat seikat:

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimenpideohjelman kohteena olevat aineellisen puutteen tyypit ja perustelut niiden valinnalle sekä kuvaus kustakin kohteena olevasta aineellisen puutteen tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä kuvaus tarjottavista liitännäistoimenpiteistä, ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun ennakkoarvioinnin tulokset;

a) toimenpideohjelman kohteena olevat aineellisen puutteen tyypit ja kuvaus kustakin kohteena olevasta aineellisen puutteen tyypistä, kuvaus elintarvikkeiden tai tavaroiden jakamisen pääpiirteistä ja tavoitteista sekä mahdollisesti kuvaus tarjottavista liitännäistoimenpiteistä;

Perustelu

Elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden jakamisen on oltava etusijalla muihin toimiin nähden, jotta varmistetaan, että lähes 43 miljoonaa eurooppalaista, jotka eivät pysty saamaan ruokaa tarpeeksi tai asianmukaisesti, saavat ainakin vähimmäismäärän.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) kumppaniorganisaatiot ja toimivaltaiset viranomaiset;

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kuvaus vähävaraisimpiin sovellettavien tukikelpoisuusperusteiden vahvistamismenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Poistetaan.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) toimien valintaperusteet ja kuvaus valintamenettelystä, joka on tarvittaessa eriytetty kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Poistetaan.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) kumppaniorganisaatioiden valintaperusteet, jotka on tarvittaessa eriytetty toiminnan kohteena olevien aineellisen puutteen tyyppien mukaan;

Poistetaan.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan keskinäinen täydentävyys Euroopan sosiaalirahaston kanssa;

Poistetaan.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) taulukko, jossa eritellään vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti rahastosta annettavaan tukeen varatut määrärahat ja 18 artiklan mukainen osarahoitus;

i) taulukko, jossa eritellään vuosikohtaisesti 18 artiklan mukaisesti rahastosta annettavaan tukeen varatut määrärahat;

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä e alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeita tai tavaroita suoraan jakavien kumppaniorganisaatioiden on sitouduttava toteuttamaan aineellisen avun tarjoamista täydentäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähävaraisimpien sosiaalinen osallisuus, riippumatta siitä, tuetaanko näitä toimenpiteitä rahastosta.

Poistetaan.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on laadittava toimenpideohjelmansa liitteessä I vahvistetun mallin mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio arvioi toimenpideohjelman johdonmukaisuuden tähän asetukseen nähden ja sen, miten toimenpideohjelma edistää rahaston tavoitteiden toteuttamista, ottaen huomioon 14 artiklan mukaisesti suoritetun ennakkoarvioinnin.

1. Komissio arvioi toimenpideohjelman johdonmukaisuuden tähän asetukseen nähden ja sen, miten toimenpideohjelma edistää rahaston tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpideohjelman muutoksen viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä toimenpideohjelman muutoksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut ehdotuksensa, edellyttäen että komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanokertomukset ja indikaattorit

Täytäntöönpanokertomukset

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana on oltava yhteisten panos- ja tulosindikaattoreiden luettelo.

Poistetaan.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset katsotaan hyväksyttäviksi, jos ne sisältävät kaikki 2 kohdassa tarkoitetussa mallissa vaaditut tiedot yhteiset indikaattorit mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle hyväksynnän epäämisestä 15 työpäivän kuluessa vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen vastaanottamispäivästä. Mikäli komissio ei ole lähettänyt ilmoitusta tämän määräajan kuluessa, kertomus katsotaan hyväksyttäväksi.

Poistetaan.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava lopullinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Komissio hyväksyy vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallin, yhteisten indikaattoreiden luettelo mukaan luettuna, ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6. Komissio hyväksyy vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallin ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään noudattaen 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio voi esittää jäsenvaltiolle huomautuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta. Hallintoviranomaisen on ilmoitettava toteutetuista korjaavista toimenpiteistä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

7. Komissio voi esittää jäsenvaltiolle huomautuksia toimenpideohjelman täytäntöönpanosta.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Hallintoviranomaisen on julkaistava tiivistelmä kunkin vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja lopullisen täytäntöönpanokertomuksen sisällöstä.

Poistetaan.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat vuosittain vuosina 2014–2022, jollei muuta sovita, tarkastellakseen toimenpideohjelman täytäntöönpanon edistymistä ottaen soveltuvin osin huomioon vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen sekä 11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut komission huomautukset.

1. Komissio ja kukin jäsenvaltio tapaavat tarvittaessa tarkastellakseen toimenpideohjelman täytäntöönpanon edistymistä.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kahdenvälisen tarkastelukokouksen puheenjohtajana toimii komissio.

Poistetaan.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltion on varmistettava, että komission kokouksessa esittämien huomioiden seurauksena toteutetaan asiamukaisia jatkotoimia.

Poistetaan.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 11 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin liittyvät tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoviranomainen voi ohjelmakauden aikana toteuttaa arviointeja, joissa arvioidaan toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

1. Toimivaltainen viranomainen voi ohjelmakauden aikana toteuttaa arviointeja, joissa arvioidaan toimenpideohjelman vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi toteuttaa omasta aloitteestaan toimenpideohjelmien arvioinnin.

3. Komissio voi toteuttaa omasta aloitteestaan toimenpideohjelmien arvioinnin, kun sillä on näyttöä, joka viittaa sääntöjenvastaisuuteen niiden täytäntöönpanossa.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan saatujen tulosten vaikuttavuutta ja kestävyyttä sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella jälkiarvioinnin, jossa tarkastellaan ohjelmien vaikuttavuutta ja niiden hallinnon yksinkertaisuutta, saatujen tulosten kestävyyttä ja kumppaniorganisaatioiden välittämiä tarpeita sekä mitataan rahaston tuoma lisäarvo. Jälkiarviointi on suoritettava loppuun 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tiedotettava rahastosta rahoitettavista toimista ja tehtävä niitä tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja laajemmalle yleisölle. Siinä on korostettava unionin roolia ja varmistettava, että rahastosta myönnettävä tuki saa näkyvyyttä.

1. Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat rahastosta rahoitettavista toimista ja tekevät niitä tunnetuiksi. Tiedotustoimet on suunnattava vähävaraisimmille, tiedotusvälineille ja laajemmalle yleisölle. Niissä on korostettava unionin roolia ja varmistettava, että rahastosta myönnettävä tuki sekä kumppaniorganisaatioiden ja niiden vapaaehtoistyöntekijöiden panos saavat näkyvyyttä.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden varmistamiseksi hallintoviranomaisen on pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-muodossa ja johon voi tutustua verkkosivuston kautta. Luettelossa on oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan nimi ja osoite, myönnetyn unionin rahoituksen määrä sekä toimien kohteena oleva aineellisen puutteen tyyppi.

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden varmistamiseksi toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-muodossa ja johon voi tutustua verkkosivuston kautta. Luettelossa on oltava ainakin seuraavat tiedot: jokaisen tuetun toimen tuensaajien lukumäärä ja myönnetyn unionin rahoituksen määrä sekä toimien kohteena oleva aineellisen puutteen tyyppi.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta sijoittamalla joko vähintään yksi toimea ja sille Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) tai Euroopan lippu jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Mikäli tuensaajalla ja kumppaniorganisaatioilla on verkkosivustot, niiden on myös esitettävä kyseisillä verkkosivustoilla lyhyt kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista korostaen Euroopan unionilta saatua rahoitustukea.

Tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on myös asetettava laajemman yleisön saataville niiden toimintaa koskevat tiedot, loppukäyttäjien henkilöllisyyttä koskevia tietoja lukuun ottamatta, korostaen Euroopan unionilta saatua rahoitustukea.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien luettelossa. Hallintoviranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit sähköisessä muodossa olevine malleineen auttaakseen tuensaajia ja kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että tuensaajat mainitaan 2 kohdan mukaisesti julkaistussa toimien luettelossa. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkaisupaketit sähköisessä muodossa olevine malleineen auttaakseen tuensaajia ja kumppaniorganisaatioita 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Hallintoviranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja tämän artiklan nojalla.

6. Toimivaltaisen viranomaisen sekä tuensaajien ja kumppaniorganisaatioiden on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä ja direktiiviä 95/46/EY käsitellessään henkilötietoja tämän artiklan nojalla.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Osarahoitus

Rahoitus

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman osarahoitusosuus saa olla enintään 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman rahoitusosuuden on oltava vähintään 85 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista, ja se voi olla jopa 100 prosenttia.

 

Rahastolla täydennetään kansallisia strategioita, eikä se korvaa jäsenvaltioiden viranomaisten vastuuta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamisessa, johon on pyrittävä etenkin tarjoamalla yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamista koskevia kestäviä pitkän aikavälin ohjelmia välittömän ruoan puutteen ja aineellisen puutteen helpottamisen sijasta.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettavassa komission päätöksessä vahvistetaan toimenpideohjelmaan sovellettava osarahoitusosuus ja rahastosta myönnettävän tuen enimmäismäärä.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä annettavassa komission päätöksessä vahvistetaan toimenpideohjelmaan sovellettava rahoitusosuus ja rahastosta myönnettävän tuen enimmäismäärä.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavat teknisen tuen toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Toimet elintarvikkeiden jakamiseksi vähävaraisimmille maaseutualueilla voidaan rahoittaa 100-prosenttisesti.

Perustelu

Köyhyysrajan alapuolella elävät henkilöt asuvat usein juuri maaseutualueilla. Paikallisviranomaiset voivat saavuttaa 100-prosenttisen rahoituksen avulla suurimman mahdollisen määrän rahaston potentiaalisia tuensaajia.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:

1. Väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivät jäsenvaltiot voivat saada pyynnöstä 100 prosentin rahoitusosuuden. Korotettua osuutta, joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, sovelletaan maksupyyntöihin, jotka koskevat sitä tilikautta, jonka aikana jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista edellytyksistä:

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimia ei valita toimenpideohjelman tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja on jättänyt toimenpideohjelmaan liittyvän rahoitushakemuksen hallintoviranomaiselle, siitä riippumatta, onko tuensaaja maksanut kaikki asiaankuuluvat maksut.

2. Toimia ei valita toimenpideohjelman tuen kohteiksi, jos ne on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja on jättänyt toimenpideohjelmaan liittyvän rahoitushakemuksen toimivaltaiselle viranomaiselle, siitä riippumatta, onko tuensaaja maksanut kaikki asiaankuuluvat maksut.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja loppukäyttäjille tarkoitetut tavarat.

Perustelu

Rahaston kohderyhmänä ovat vähävaraisimmat, jotka muodostavat laajemman apua tarvitsevien ryhmän. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä 3 artiklassa ja 21 artiklan 4 kohdassa viitataan selvästi vähävaraisimpiin. Tarkistuksella lisätään siis yhdenmukaisuutta asetukseen.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi siten, että ne täydentävät rahaston resursseja, ilman että käyttökustannuksia vähennetään osoitetuista määrärahoista.

Perustelu

Silloin kun on olemassa interventiovarastoja, ne olisi pikemminkin lisättävä osoitettuihin resursseihin kuin vähennettävä niistä, jotta kumppaniorganisaatiot voivat ennakoida myönnettyjen määrärahojen määrää.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Aineellinen apu voidaan jakaa sellaisten arvosetelien muodossa, joita voidaan käyttää yksinomaan elintarvikkeiden ostamiseen.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava vähävaraisimmille maksutta.

4. Aineellinen apu on jaettava vähävaraisimmille maksutta tai sen hinta saa olla enintään 10 prosenttia markkinahinnasta, eikä se saa ylittää avun jakelun yhteydessä nimettyjen elinten kustannuksia.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) laatu- ja elintarviketurvavaatimusten mukaisten elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

Perustelu

Rahaston kohderyhmänä ovat vähävaraisimmat, jotka muodostavat laajemman apua tarvitsevien ryhmän. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä 3 artiklassa ja 21 artiklan 4 kohdassa viitataan selvästi vähävaraisimpiin. Tarkistuksella lisätään siis yhdenmukaisuutta asetukseen.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Perustelu

Rahaston kohderyhmänä ovat vähävaraisimmat, jotka muodostavat laajemman apua tarvitsevien ryhmän. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa sekä 3 artiklassa ja 21 artiklan 4 kohdassa viitataan selvästi vähävaraisimpiin. Tarkistuksella lisätään siis yhdenmukaisuutta asetukseen.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) kustannukset tuotteista, jotka eivät ole hinta-laatusuhteen (ja soveltuvissa tapauksissa kestävyyden) kannalta toistuvasti ja tunnustetusti taloudellisin valinta saatavilla olevien tuotteiden/tavaroiden joukosta;

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat aineellisen avun suoraan vähävaraisimmille;

Poistetaan.

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) arvonlisävero (alv).

Perustelu

Pelko vastaavan arvonlisäveron maksuvelvollisuudesta estää mahdollisia lahjoittajia jakamasta elintarvikkeita ja muita tavaroita vähävaraisille henkilöille. Tämä koskee erityisesti pieniä yrittäjiä ja järjestöjä. Sen vuoksi arvonlisävero olisi katsottava täysin tukikelpoiseksi kustannukseksi ohjelmassa.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) arvonlisävero. Alv-määrät ovat kuitenkin tukikelpoisia, jos ne kansallisen alv-lainsäädännön mukaan ovat palautukseen oikeuttamattomia ja jos niiden maksajana on tuensaaja, joka ei ole neuvoston direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevan määritelmän mukainen verovelvollinen.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä kohta poistetaan 1 kohtaan tehdyn muutoksen vuoksi.

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

25 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a artikla

 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia varmistaakseen, että toimenpideohjelmat on pantu täytäntöön sovellettavia sääntöjä noudattaen, ja säädettävä sääntöjenvastaisuustapauksissa sovellettavista seuraamuksista.

 

2. Jäsenvaltioiden on täytettävä varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen mukaisissa yhteistä hallinnointia koskevissa säännöksissä vahvistetut hallinnointi-, valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä säännöksissä vahvistetut tehtävät.

 

3. Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä perittävä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa perittävä viivästyskorkoa.

 

4. Jäsenvaltioiden on perustettava ja otettava käyttöön menettely rahastosta osarahoitettujen toimien valintaa tai toteutusta koskevien kantelujen riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista varten.

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

Komission teksti

Tarkistus

26 artikla

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien yleiset periaatteet

 

Hallinto- ja valvontajärjestelmien on sisällettävä säännökset seuraavista:

 

a) kunkin hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavan elimen tehtävien kuvaus samoin kuin tehtävien jako kunkin elimen sisällä;

 

b) tehtävien erottamista koskevan periaatteen noudattaminen kyseisten elinten välillä ja kunkin elimen sisällä;

 

c) menettelyt ilmoitettujen menojen oikeellisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi;

 

d) sähköiset tietojärjestelmät kirjanpitoa, taloudellisten tietojen ja indikaattoreita koskevien tietojen säilyttämistä ja siirtämistä sekä seurantaa ja raportointia varten;

 

raportointi- ja seurantajärjestelmät, jos vastuuelin siirtää tehtävien suorittamisen toiselle elimelle;

 

järjestelyt hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan tarkastamiseksi;

 

järjestelmät ja menettelyt asianmukaisen jäljitysketjun turvaamiseksi;

 

h) sääntöjenvastaisuuksien sekä petosten ehkäisy, toteaminen ja oikaisu sekä aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä mahdolliset korot mukaan luettuina.

 

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

 

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen mukaisissa yhteistä hallinnointia koskevissa säännöissä vahvistetut hallinnointi-, valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen hallinnoinnin periaatteen mukaisesti toimenpideohjelmien hallinnointi ja valvonta kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle.

 

2. Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava ja oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä perittävä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa perittävä viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja tiedotettava komissiolle tapauksiin liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä.

 

Jos tuensaajalle aiheettomasti maksettuja määriä ei saada perittyä takaisin jäsenvaltion virheen tai laiminlyönnin vuoksi, jäsenvaltio vastaa menetettyjen määrien korvaamisesta unionin yleiseen talousarvioon.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tässä kohdassa määritetyistä jäsenvaltioiden velvoitteista.

 

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja otettava käyttöön menettely rahastosta osarahoitettujen toimien valintaa tai toteutusta koskevien kantelujen riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näiden tutkimusten tulokset komissiolle pyynnöstä.

 

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen tiedonvaihto on kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on otettu käyttöön komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Hallinto- ja valvontaelinten nimeäminen ja organisaatio

 

1. Jäsenvaltion on nimettävä hallintoviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin.

 

2. Jäsenvaltion on nimettävä todentamisviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

 

3. Jäsenvaltio voi nimetä hallintoviranomaisen, joka suorittaa lisäksi todentamisviranomaisen tehtävät.

 

4. Jäsenvaltion on nimettävä tarkastusviranomaiseksi kansallinen viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja todentamisviranomaisesta toiminnallisesti riippumaton.

 

5. Hallintoviranomainen, tapauksen mukaan todentamisviranomainen sekä tarkastusviranomainen voivat olla osa samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että tehtävien erottamista koskevaa periaatetta noudatetaan.

 

6. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai useamman välittävän elimen, joka suorittaa tietyt hallinto- tai todentamisviranomaisen tehtävät kyseisen viranomaisen vastuulla. Asianmukaiset järjestelyt hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen ja välittävien elinten välillä on vahvistettava kirjallisessa muodossa.

 

7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen voi antaa toimenpideohjelman osan hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, että mainitun välittävän elimen ja jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja mainitun elimen välillä tehdään kirjallinen sopimus. Välittävän elimen on osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä alaa koskeva sekä hallinnollinen ja varainhoitoa koskeva pätevyytensä.

 

8. Jäsenvaltion on vahvistettava kirjalliset säännöt, jotka koskevat sen suhteita hallintoviranomaiseen, todentamisviranomaiseen ja tarkastusviranomaiseen, kyseisten viranomaisten välisiä suhteita sekä kyseisten viranomaisten suhteita komissioon.

 

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

Poistetaan.

Hallintoviranomaisen tehtävät

 

1. Hallintoviranomainen vastaa toimenpideohjelman hallinnoinnista moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen.

 

2. Kun kyseessä on toimenpideohjelman hallinto, hallintoviranomaisen tehtävänä on

 

a) laatia vuotuiset ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset ja toimittaa ne komissiolle;

 

b) asettaa välittävien elinten saataville niiden tehtävien suorittamisen kannalta olennaisia tietoja ja tuensaajien saataville toimien toteuttamisen kannalta olennaisia tietoja;

 

c) ottaa käyttöön sähköinen tietojärjestelmä, jolla tallennetaan ja säilytetään seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten tarvittavat tiedot;

 

d) varmistaa, että c alakohdassa tarkoitetut tiedot kerätään, viedään kyseiseen järjestelmään ja säilytetään siinä direktiivin 95/46/EY säännösten mukaisesti.

 

3. Kun kyseessä on toimien valinta, hallintoviranomaisen tehtävänä on

 

a) laatia ja ottaa käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt ja -perusteet, jotka ovat syrjimättömät ja avoimet;

 

b) varmistaa, että valittu toimi

 

i) kuuluu rahaston ja toimenpideohjelman toiminta-alaan;

 

ii) täyttää toimenpideohjelmassa sekä 20, 21 ja 24 artiklassa vahvistetut ehdot;

 

iii) vastaa 5 artiklan 10, 11 ja 12 kohdassa säädettyjä yleisiä periaatteita.

 

c) toimittaa tuensaajalle asiakirja, jossa määritetään kullekin toimelle asetetut tukiedellytykset mukaan lukien erityisvaatimukset, jotka koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia palveluja, rahoitussuunnitelmaa ja toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta;

 

d) varmistaa ennen toimen hyväksymistä, että tuensaajalla on c alakohdassa määriteltyjen edellytysten täyttämiseen tarvittavat hallinnolliset, toiminnalliset ja rahoitusvalmiudet;

 

e) varmistua toimea koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen noudattamisesta, jos toimi on alkanut ennen kuin siihen liittyvä rahoitushakemus on jätetty hallintoviranomaiselle;

 

f) määrittää aineellisen avun tyypin, joihin toimen menot on kohdennettava.

 

4. Kun kyseessä on toimenpideohjelman varainhoito ja valvonta, hallintoviranomaisen tehtävänä on

 

a) tarkastaa, että osarahoitetut tuotteet ja palvelut on toimitettu ja että tuensaajat ovat maksaneet ilmoittamansa menot ja että ne ovat sovellettavan unionin ja kansallisten lainsäädännön, toimenpideohjelman ja toimelle asetettujen tukiedellytysten mukaiset;

 

b) varmistaa, että 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella korvattavien toimien täytäntöönpanoon osallistuvilla tuensaajilla on käytössään joko erillinen kirjanpitojärjestelmä tai soveltuva kirjanpitokoodi kaikille toimeen liittyville tapahtumille;

 

c) ottaa käyttöön tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä todetut riskin huomioon ottaen;

 

d) ottaa käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki menoja ja tarkastuksia koskevat asiakirjat, joita tarvitaan asianmukaisen jäljitysketjun turvaamiseksi, säilytetään 26 artiklan g alakohdan vaatimusten mukaisesti;

 

e) laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hallinnollinen vahvistuslausuma ja vuotuinen tiivistelmä.

 

5. Edellä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaisten tarkastusten on sisällettävä seuraavat menettelyt:

 

a) tuensaajan kutakin korvaushakemusta koskevat hallinnolliset tarkastukset;

 

b) toimia koskevat, paikan päällä tehtävät tarkastukset.

 

Paikan päällä tehtävien tarkastusten tiheys ja kattavuus on suhteutettava toimelle myönnetyn julkisen tuen määrään sekä riskitasoon, joka on määritetty paikan päällä tehdyissä tarkastuksissa ja tarkastusviranomaisen toimittamissa tarkastuksissa koko hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta.

 

6. Edellä olevan 5 kohdan b alakohdan mukaisia paikan päällä suoritettavia yksittäisten toimien tarkastuksia voidaan tehdä otantaperiaatteella.

 

7. Mikäli hallintoviranomainen on myös toimenpideohjelman tuensaaja, 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin liittyvillä järjestelyillä on varmistettava tehtävien erottaminen riittävällä tavalla.

 

8. Komissio antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 2 kohdan c alakohdan mukaisessa tiedonvaihdossa sovellettavat toimintatavat.

 

9. Komissio antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun jäljitysketjuun liittyviä järjestelyjä koskevat säännöt.

 

10. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen vahvistuslausuman mallin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

Komission teksti

Tarkistus

30 artikla

Poistetaan.

Todentamisviranomaisen tehtävät

 

Todentamisviranomaisen tehtävänä on erityisesti

 

1. laatia maksatushakemukset ja toimittaa ne komissiolle sekä todentaa, että ne on laadittu luotettavan kirjanpitojärjestelmän ja todennettavissa olevien tositteiden perusteella ja että niihin on kohdistunut hallintoviranomaisen tekemiä tarkastuksia;

 

2. laatia varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tilinpäätös;

 

3. todentaa tilinpäätöstietojen täydellisyys, oikeellisuus ja totuudenmukaisuus ja se, että tileihin kirjatut menot ovat sovellettavien unionin ja kansallisten sääntöjen mukaiset ja aiheutuneet toimenpideohjelmaan sovellettavien perusteiden mukaisesti rahoitettaviksi valituista toimista, jotka ovat unionin ja kansallisten sääntöjen mukaiset;

 

4. varmistaa, että käytössä on kutakin toimea koskevan kirjanpitoaineiston tallentamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu sähköinen tietojärjestelmä, joka käsittää kaikki maksatushakemusten ja tilinpäätöksen laatimiseen vaaditut tiedot, mukaan lukien tiedot takaisin perittävistä määristä, takaisin perityistä määristä sekä määristä, jotka on palautettu johonkin toimeen tai toimenpideohjelmaan tarkoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen johdosta;

 

5. varmistaa, että se on saanut hallintoviranomaiselta maksatushakemusten laatimista ja esittämistä varten tarvitsemansa tiedot menoja koskevista menettelyistä ja tarkastuksista;

 

6. ottaa maksatushakemusten laadinnassa ja esittämisessä huomioon kaikkien tarkastusviranomaisen tekemien tai sen vastuulla tehtyjen tarkastusten tulokset;

 

7. säilyttää sähköisessä muodossa kirjanpitoaineisto, joka koskee komissiolle ilmoitettuja menoja ja tuensaajille maksettua vastaavaa julkista rahoitusosuutta;

 

8. pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä ja määristä, jotka on poistettu johonkin toimeen osoitetun rahoitusosuuden täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen johdosta. Takaisin perityt määrät palautetaan unionin yleiseen talousarvioon ennen toimenpideohjelman päättämistä vähentämällä ne seuraavasta menoilmoituksesta.

 

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

Poistetaan.

Tarkastusviranomaisen tehtävät

 

1. Tarkastusviranomaisen on varmistettava, että tehdään hallinto- ja valvontajärjestelmiä, toimista poimittua asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä koskevia tarkastuksia.

 

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä tarkastuksia koskevien edellytysten vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 59 artiklan mukaisesti.

 

2. Jos tarkastukset suorittaa jokin muu elin kuin tarkastusviranomainen, tarkastusviranomaisen on huolehdittava siitä, että kaikki tällaiset elimet ovat vaadittavalla tavalla toiminnallisesti riippumattomia.

 

3. Tarkastusviranomaisen on huolehdittava siitä, että tarkastustyössä otetaan huomioon kansainvälisesti hyväksytyt tarkastusstandardit.

 

4. Tarkastusviranomaisen on kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä laadittava tarkastusten toimittamista koskeva tarkastusstrategia. Tarkastusstrategiassa on vahvistettava tarkastusmenetelmät, toimia koskevissa tarkastuksissa sovellettava otantamenetelmä sekä kuluvan tilivuoden ja kahden seuraavan tilivuoden tarkastussuunnitelma. Tarkastusstrategiaa on päivitettävä vuosittain vuodesta 2016 vuoden 2022 loppuun. Tarkastusviranomaisen on toimitettava tarkastusstrategia komissiolle pyynnöstä.

 

5. Tarkastusviranomaisen on laadittava seuraavat:

 

a) tarkastuslausunto varainhoitoasetuksen 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

 

b) vuotuinen tarkastuskertomus, jossa esitetään edellisen tilivuoden aikana tehtyjen tarkastusten havainnot.

 

Edellä b alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on esitettävä hallinto- ja valvontajärjestelmässä havaitut puutteet sekä niiden korjaamiseksi toteutetut tai ehdotetut toimenpiteet.

 

6. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarkastusstrategian, tarkastuslausunnon ja vuotuisen tarkastuskertomuksen mallit sekä 4 kohdassa tarkoitetun otantamenetelmän. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

7. Komissio hyväksyy komission virkamiesten tai komission valtuuttamien edustajien tekemien tarkastusten aikana kerättyjen tietojen käyttöä koskevat soveltamissäännöt 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

Komission teksti

Tarkistus

32 artikla

Poistetaan.

Hallinto- ja todentamisviranomaisten nimeämismenettely

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle hallintoviranomaisen ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen nimeämisen päivämäärä ja muoto kuuden kuukauden kuluessa toimenpideohjelman hyväksymisestä.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun nimeämisen on perustuttava riippumattoman tarkastuselimen antamaan kertomukseen ja lausuntoon, joissa esitetään arviointi hallinto- ja valvontajärjestelmästä, myös välittävien elinten osuudesta kyseisessä järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko järjestelmä 26, 27, 29 ja 30 artiklan mukainen, niiden sisäistä ympäristöä, valvontaa, tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa koskevien hyväksymisperusteiden mukaisesti, jotka komissio on vahvistanut delegoidulla säädöksellä 59 artiklan mukaisesti.

 

3. Riippumattoman elimen on tehtäviään suorittaessaan noudatettava kansainvälisesti hyväksyttyjä tarkastusstandardeja.

 

4. Jäsenvaltiot voivat päättää, että asetuksen (EU) N:o [CPR] nojalla ESR:sta osarahoitetun toimenpideohjelman yhteydessä nimetyn hallintoviranomaisen tai todentamisviranomaisen katsotaan olevan nimetty tämän asetuksen soveltamiseksi.

 

Komissio voi pyytää kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta riippumattoman tarkastuselimen kertomuksen ja lausunnon sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen.

 

Komissio voi esittää huomautuksia kahden kuukauden kuluessa kyseisten asiakirjojen vastaanottamisesta.

 

5. Jäsenvaltion on valvottava nimettyä elintä ja peruutettava nimeäminen virallisella päätöksellä, jos yksi tai useampi 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista ei enää täyty, ellei kyseinen elin toteuta tarvittavia korjaavia toimenpiteitä koeaikana, jonka jäsenvaltio määrittää ongelman vakavuuden mukaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä mahdollisesta nimetylle elimelle määritetystä koeajasta ja mahdollisesta peruuttamista koskevasta päätöksestä.

 

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

Komission teksti

Tarkistus

33 artikla

Poistetaan.

Komission valtuudet ja tehtävät

 

1. Komissio varmistaa käytettävissä olevien tietojen, myös hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen nimeämistä koskevien tietojen, vuotuisen hallinnollisen vahvistuslausuman, vuotuisten tarkastuskertomusten, vuotuisen tarkastuslausunnon, vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen sekä kansallisten ja unionin elinten toimittamien tarkastusten perusteella, että jäsenvaltiot ovat perustaneet tämän asetuksen mukaiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ja että kyseiset järjestelmät toimivat tehokkaasti toimenpideohjelman täytäntöönpanon ajan.

 

2. Komission virkamiehet tai komission valtuuttamat edustajat voivat asianmukaisen ennakkoilmoituksen annettuaan tehdä tarkastuksia paikan päällä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden suorittamia tarkastuksia. Mainituissa tarkastuksissa voidaan ennen kaikkea tarkastaa, toimivatko toimenpideohjelman tai sen osan hallinto- ja valvontajärjestelmät tehokkaasti, ja arvioida, onko toimien tai toimenpideohjelman varainhoito moitteetonta. Jäsenvaltion virkamiehet tai valtuutetut edustajat voivat osallistua näihin tarkastuksiin.

 

Komission virkamiehillä tai komission valtuuttamilla edustajilla, joilla on asianmukaiset valtuudet suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, on oltava mahdollisuus tutustua kaikkiin tietoihin, asiakirjoihin ja metatietoihin, jotka liittyvät rahastosta tuettuihin toimiin tai hallinto- ja valvontajärjestelmiin, riippumatta välineestä, jolle tiedot ja asiakirjat on tallennettu. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle pyynnöstä jäljennökset näistä tiedoista, asiakirjoista ja metatiedoista.

 

Tässä kohdassa vahvistetut valtuudet eivät vaikuta niiden kansallisten säännösten soveltamiseen, joiden mukaan tietyt toimet kuuluvat ainoastaan kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti nimetyille virkamiehille. Komission virkamiehet ja komission valtuuttamat edustajat eivät esimerkiksi saa osallistua yksityisissä tiloissa suoritettaviin käynteihin tai kansallisen lainsäädännön mukaiseen epäiltyjen viralliseen kuulusteluun. Tällä tavoin hankittujen tietojen on kuitenkin oltava heidän saatavillaan.

 

3. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat toimet kansallisten hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan tai menojen oikeellisuuden varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

 

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, joka koskee rahastosta osarahoitettujen toimien toteutusta tai hallinto- ja valvontajärjestelmän toimintaa.

 

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

34 artikla

Poistetaan.

Yhteistyö tarkastusviranomaisen kanssa

 

1. Komissio tekee yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa niiden tarkastussuunnitelmien ja -menetelmien keskinäiseksi yhteensovittamiseksi ja vaihtaa viipymättä tietoja hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastusten tuloksista.

 

2. Komissio ja tarkastusviranomainen tapaavat säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, jolleivät ne muuta sovi, tarkastellakseen yhdessä vuotuista tarkastuskertomusta, lausuntoa ja tarkastusstrategiaa ja vaihtaakseen näkemyksiä hallinto- ja valvontajärjestelmien parantamiseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on kumppaniorganisaatioille myönnettävien avustusten tapauksessa varmistettava, että tuensaajille tarjotaan riittävä rahoitusvirta, jolla varmistetaan toimien asianmukainen täytäntöönpano.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on kumppaniorganisaatioille myönnettävien avustusten tapauksessa varmistettava, että tuensaajille tarjotaan riittävä rahoitusvirta, jolla varmistetaan toimien asianmukainen täytäntöönpano.

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että tuensaajat saavat julkisen tuen kokonaisuudessaan mahdollisimman pian ja täysimääräisenä ja joka tapauksessa ennen kuin vastaavat menot sisällytetään maksatushakemukseen. Siitä ei saa vähentää tai pidättää mitään määriä eikä periä erityismaksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka vähentäisivät tuensaajille maksettavia määriä.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tuensaajat saavat julkisen tuen kokonaisuudessaan mahdollisimman pian ja täysimääräisenä ja joka tapauksessa ennen kuin vastaavat menot sisällytetään maksatushakemukseen. Siitä ei saa vähentää tai pidättää mitään määriä eikä periä erityismaksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka vähentäisivät tuensaajille maksettavia määriä.

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio maksaa toimenpideohjelman hyväksymistä koskevan komission päätöksen jälkeen ennakkomaksun, jonka määrä on 11 prosenttia kyseiselle toimenpideohjelmalle rahastosta myönnetystä kokonaisrahoitusosuudesta.

1. Komissio maksaa toimenpideohjelman hyväksymistä koskevan komission päätöksen jälkeen ennakkomaksun, jonka määrä on 20 prosenttia kyseiselle toimenpideohjelmalle rahastosta myönnetystä kokonaisrahoitusosuudesta.

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Todentamisviranomaisen on esitettävä säännöllisesti välimaksupyyntö, joka kattaa kyseisen viranomaisen kirjanpitoon viedyt, tuensaajille maksettua julkista tukea vastaavat määrät 30 päivänä kesäkuuta päättyvältä tilivuodelta.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä säännöllisesti välimaksupyyntö, joka kattaa kyseisen viranomaisen kirjanpitoon viedyt, tuensaajille maksettua julkista tukea vastaavat määrät 30 päivänä kesäkuuta päättyvältä tilivuodelta.

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Todentamisviranomaisen on esitettävä välimaksua koskeva lopullinen maksupyyntö viimeistään edellisen tilivuoden päätymistä seuraavan heinäkuun 31 päivänä, ja joka tapauksessa ennen kuin se esittää ensimmäisen välimaksupyynnön seuraavalta tilivuodelta.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä välimaksua koskeva lopullinen maksupyyntö viimeistään edellisen tilivuoden päätymistä seuraavan heinäkuun 31 päivänä, ja joka tapauksessa ennen kuin se esittää ensimmäisen välimaksupyynnön seuraavalta tilivuodelta.

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ensimmäinen välimaksupyyntö voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen nimeämisestä on ilmoitettu komissiolle 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Ensimmäinen välimaksupyyntö voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä on ilmoitettu komissiolle.

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

43 artikla

Komission teksti

Tarkistus

43 artikla

Poistetaan.

Maksun määräajan kulumisen keskeyttäminen

 

1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi keskeyttää välimaksupyynnön maksumääräajan kulumisen enintään yhdeksällä kuukaudella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 

kansallisen tai unionin tarkastuselimen toimittamien tietojen mukaan on olemassa näyttöä, joka viittaa huomattaviin puutteisiin hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnassa;

 

kyseisen valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on tehtävä lisätarkistuksia saatuaan tietoonsa tietoja, joiden perusteella hän epäilee, että maksupyyntöön sisältyvät menot liittyvät sääntöjenvastaisuuteen, jolla on vakavia taloudellisia seurauksia;

 

jokin 45 artiklan 1 kohdassa vaadituista asiakirjoista on jätetty toimittamatta.

 

2. Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi rajata keskeytyksen koskemaan ainoastaan sitä osaa maksupyynnön menoista, johon 1 kohdassa tarkoitetut seikat vaikuttavat. Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on ilmoitettava jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle viipymättä keskeyttämisen syistä ja pyydettävä niitä korjaamaan tilanne. Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän on päätettävä keskeyttäminen heti, kun tarvittavat toimenpiteet on toteutettu.

 

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

44 artikla

Komission teksti

Tarkistus

44 artikla

Poistetaan.

Maksujen keskeyttäminen

 

1. Komissio voi keskeyttää välimaksujen maksamisen kokonaan tai osittain, kun

 

a) toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmässä on vakava puute, jonka osalta ei ole toteutettu oikaisutoimenpiteitä;

 

b) menoilmoitukseen sisältyvät menot liittyvät vakavia taloudellisia seurauksia aiheuttavaan sääntöjenvastaisuuteen, jota ei ole oikaistu;

 

c) jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä korjatakseen 43 artiklan mukaisen keskeyttämisen aiheuttavan tilanteen;

 

d) seurantajärjestelmän laadussa tai luotettavuudessa tai indikaattoreita koskevissa tiedoissa on vakava puute.

 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä päättää keskeyttää välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, kun se on antanut jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksensa.

 

3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, kun jäsenvaltio on toteuttanut keskeytyksen lopettamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

 

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tuensaajille toimien toteuttamisen yhteydessä aiheutuneiden ja tuensaajien maksamien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on viety todentamisviranomaisen kirjanpitoon, toimien toteuttamisesta aiheutuneiden tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä ja vastaava tuensaajille maksettu tukikelpoinen julkinen tuki;

a) tuensaajille toimien toteuttamisen yhteydessä aiheutuneiden ja tuensaajien maksamien tukikelpoisten menojen kokonaismäärä, joka on viety toimivaltaisen viranomaisen kirjanpitoon, toimien toteuttamisesta aiheutuneiden tukikelpoisten julkisten menojen kokonaismäärä ja vastaava tuensaajille maksettu tukikelpoinen julkinen tuki;

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Todentamisviranomainen voi määrittää tilien osalta varauksen, joka saa olla enintään viisi prosenttia kyseiseltä tilivuodelta esitettyjen maksatushakemusten mukaisista kokonaismenoista, jos tarkastusviranomaisen kanssa on käynnissä menettely, jossa käsitellään kyseisten menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointia. Varauksen kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä. Kyseiset määrät on lopullisesti sisällytettävä seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai jätettävä sen ulkopuolelle.

2. Toimivaltainen viranomainen voi määrittää tilien osalta varauksen, joka saa olla enintään viisi prosenttia kyseiseltä tilivuodelta esitettyjen maksatushakemusten mukaisista kokonaismenoista, jos tarkastusviranomaisen kanssa on käynnissä menettely, jossa käsitellään kyseisten menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden arviointia. Varauksen kattama määrä on vähennettävä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä. Kyseiset määrät on lopullisesti sisällytettävä seuraavan vuoden tilinpäätökseen tai jätettävä sen ulkopuolelle.

Tarkistus  121

Ehdotus asetukseksi

48 artikla

Komission teksti

Tarkistus

48 artikla

Poistetaan.

Asiakirjojen saatavuus

 

1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki toimia koskevat tositteet ovat pyynnöstä komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen vuoden määräaika alkaa 47 artiklan mukaisen tilien hyväksymistä koskevan komission päätöksen antamisvuoden joulukuun 31 päivänä tai viimeistään loppumaksun suorittamispäivänä.

 

Mainittu kolmen vuoden määräaika lakkaa kulumasta vireillä olevan oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn johdosta tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

 

2. Asiakirjat on säilytettävä joko alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä tai sellaisilla yleisesti hyväksytyillä tietovälineillä, joissa on alkuperäiset asiakirjat sähköisessä muodossa tai vain sähköisessä muodossa olemassa olevat asiakirjat.

 

3. Asiakirjat on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään.

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään, mitä tietovälineitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä.

 

5. Kansallisten viranomaisten on määritettävä menettely, jolla yleisesti hyväksytyillä tietovälineillä säilytettyjen asiakirjojen todistetaan vastaavan alkuperäisiä asiakirjoja, ja menettelyllä on varmistettava, että säilytetyt versiot vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia ja että niitä voidaan käyttää tarkastustarkoituksiin.

 

6. Jos asiakirjat ovat olemassa vain sähköisessä muodossa, käytettyjen tietokonejärjestelmien on täytettävä hyväksytyt turvallisuusvaatimukset, joilla varmistetaan, että säilytetyt asiakirjat vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia ja että niitä voidaan käyttää tarkastustarkoituksiin.

 

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tehtävä tarpeelliset rahoitusoikaisut, jotka liittyvät toimissa tai toimenpideohjelmissa havaittuihin yksittäisiin tai järjestelmästä aiheutuviin sääntöjenvastaisuuksiin. Rahoitusoikaisut käsittävät toimen tai toimenpideohjelman julkisen rahoitusosuuden peruuttamisen kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on otettava huomioon sääntöjenvastaisuuksien luonne ja vakavuus sekä niistä rahastolle aiheutunut taloudellinen tappio, ja sen on tehtävä oikeasuhteinen oikaisu. Hallintoviranomaisen on sisällytettävä rahoitusoikaisut sen tilivuoden tilinpäätökseen, jona peruuttamisesta päätetään.

Poistetaan.

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan mukaisesti peruutetun rahaston rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä toimenpideohjelmassa, jollei 4 kohdasta muuta johdu.

Poistetaan.

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Rahoitusosuutta, joka on peruutettu 2 kohdan mukaisesti, ei saa käyttää uudelleen mihinkään oikaisun kohteena olleeseen toimeen, ja jos rahoitusoikaisu tehdään järjestelmästä aiheutuvan sääntöjenvastaisuuden vuoksi, osuutta ei saa käyttää mihinkään sellaiseen toimeen, jossa on esiintynyt järjestelmästä aiheutuva sääntöjenvastaisuus.

Poistetaan.

Tarkistus  125

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komission suorittama rahoitusoikaisu ei vaikuta tässä artiklassa jäsenvaltioille säädettyyn velvoitteeseen huolehtia takaisinperinnästä.

Poistetaan.

Tarkistus  126

Ehdotus asetukseksi

51 artikla

Komission teksti

Tarkistus

51 artikla

Poistetaan.

Komission tekemät rahoitusoikaisut

 

1. Komissio tekee täytäntöönpanosäädöksellä rahoitusoikaisuja peruuttamalla toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin rahoitusosuuden kokonaan tai osittain ja suorittamalla jäsenvaltiolta takaisinperinnän, jotta unionin rahoituksen ulkopuolelle suljetaan menot, jotka ovat sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön vastaisia, mukaan lukien komission tai Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien puutteet.

 

2. Sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön rikkominen johtaa rahoitusoikaisuun vain siinä tapauksessa, että yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 

a) rikkominen on vaikuttanut tai on voinut vaikuttaa rahaston tukikohteeksi otetun toimen valintaan, jonka hallintoviranomainen on tehnyt;

 

b) rikkominen on vaikuttanut tai on voinut vaikuttaa unionin talousarviosta korvattaviksi ilmoitettujen menojen määrään.

 

Tarkistus  127

Ehdotus asetukseksi

52 artikla

Komission teksti

Tarkistus

52 artikla

Poistetaan.

Komission tekemän rahoitusoikaisun perusteet

 

1. Komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja, jos se tarvittavan tutkinnan jälkeen päätyy siihen, että

 

a) toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmässä on vakava puute, joka on vaarantanut toimenpideohjelmalle jo maksetun unionin rahoitusosuuden;

 

b) jäsenvaltio ei ole täyttänyt 50 artiklan mukaisia velvoitteitaan ennen tämän kohdan mukaisen oikaisumenettelyn vireillepanoa;

 

c) maksupyyntöön sisältyvät menot ovat sääntöjenvastaisia, eikä jäsenvaltio ole oikaissut niitä ennen tämän kohdan mukaisen oikaisumenettelyn vireillepanoa.

 

Komissio tekee rahoitusoikaisunsa havaittujen yksittäisten sääntöjenvastaisuuksien perusteella ja ottaen huomioon sen, onko sääntöjenvastaisuus järjestelmästä aiheutuva. Jos rahastosta veloitettujen sääntöjenvastaisten menojen tarkka laskeminen ei ole mahdollista, komissio soveltaa kiinteämääräistä tai ekstrapoloitua rahoitusoikaisua.

 

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisen oikaisun määrää päättäessään komissio ottaa huomioon sääntöjenvastaisuuden luonteen ja vakavuuden samoin kuin kyseisessä toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmissä havaittujen puutteiden johdosta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten suuruuden.

 

3. Kun komissio perustaa kantansa muiden kuin omien yksiköidensä tilintarkastajien raportteihin, se tekee omat johtopäätöksensä taloudellisista seurauksista tarkasteltuaan kyseisen jäsenvaltion 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä, 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti lähetettyjä tietoja ja jäsenvaltioiden mahdollisesti antamia vastineita.

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 59 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan rahoitusoikaisun suuruuden määrittämisperusteet.

 

Tarkistus  128

Ehdotus asetukseksi

53 artikla

Komission teksti

Tarkistus

53 artikla

Poistetaan.

Komission tekemiin rahoitusoikaisuihin sovellettava menettely

 

1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan päätöksen tekemistä komissio panee vireille menettelyn ilmoittamalla jäsenvaltiolle alustavat päätelmänsä ja pyytämällä jäsenvaltiota toimittamaan tutkimuksiinsa perustuvat huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa.

 

2. Kun komissio ehdottaa ekstrapolaatioon perustuvaa tai kiinteämääräistä rahoitusoikaisua, jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus kyseisiä aineistoja tutkimalla osoittaa, että sääntöjenvastaisuus ei tosiasiassa ole niin laaja kuin komissio arvioi. Sovittuaan asiasta komission kanssa jäsenvaltio voi rajoittaa tämän tutkimuksen laajuuden aiheelliseen aineiston osaan tai otokseen. Aineistojen tutkimiseen varattu aika saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta olla enintään toiset kaksi kuukautta 1 kohdassa tarkoitetun kahden kuukauden määräajan jälkeen.

 

3. Komissio ottaa huomioon kaikki jäsenvaltion 1 ja 2 kohdassa mainittujen määräaikojen kuluessa toimittamat todisteet.

 

4. Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission alustavia päätelmiä, komissio kutsuu jäsenvaltion järjestämäänsä kuulemiseen, jotta varmistetaan, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja huomautukset ovat käytettävissä rahoitusoikaisun soveltamista koskevien komission päätelmien perustana.

 

5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen kuuden kuukauden kuluessa kuulemisesta tai lisätietojen vastaanottamisesta, jos jäsenvaltion kanssa on kuulemisen perusteella sovittu kyseisten lisätietojen toimittamisesta. Komissio ottaa huomioon kaikki menettelyn kuluessa toimitetut tiedot ja huomautukset. Jos kuulemista ei pidetä, kuuden kuukauden määräaika alkaa kahden kuukauden kuluttua päivästä, jona komissio lähetti kutsun kuulemiseen.

 

6. Jos komissio tai Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsee komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin perustuvalla rahoitusoikaisulla pienennetään rahastosta toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

 

Tarkistus  129

Ehdotus asetukseksi

54 artikla

Komission teksti

Tarkistus

54 artikla

Poistetaan.

Takaisinmaksut unionin talousarvioon – takaisinperinnät

 

1. Kaikki unionin yleiseen talousarvioon takaisin maksettavat määrät on suoritettava varainhoitoasetuksen 77 artiklan mukaisesti laaditussa perintämääräyksessä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Määräpäivä on määräyksen antamista seuraavan toisen kuukauden viimeinen päivä.

 

2. Takaisinmaksun viivästyminen johtaa viivästyskorkoon, joka lasketaan määräpäivästä tosiasialliseen maksupäivään. Viivästyskoron korkokanta on puolitoista prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkokanta, jota Euroopan keskuspankki soveltaa pääasiallisiin jälleenrahoitustoimiinsa sen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä, johon määräpäivä osuu.

 

Tarkistus  130

Ehdotus asetukseksi

55 artikla

Komission teksti

Tarkistus

55 artikla

Poistetaan.

Toimenpideohjelmien suhteellinen valvonta

 

1. Kun toimen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä on enintään 100 000 euroa, siihen ei kohdisteta enempää kuin yksi joko tarkastusviranomaisen tai komission suorittama tarkastus ennen kuin kaikki kyseessä olevat menot tarkastetaan 47 artiklan mukaisesti. Muihin toimiin ei kohdisteta enempää kuin yksi tarkastusviranomaisen ja komission suorittama tarkastus tilivuotta kohden ennen 47 artiklan mukaista menojen tarkastamista. Nämä säännökset eivät rajoita 5 ja 6 kohdan soveltamista.

 

2. Toimen tarkastus voi kattaa kaikki sen täytäntöönpanon vaiheet ja kaikki jakeluketjun tasot, lukuun ottamatta varsinaisten loppukäyttäjien tarkastusta, ellei riskinarvioinnissa ole todettu erityistä sääntöjenvastaisuuksien tai petosten riskiä.

 

3. Kun toimenpideohjelmaa koskeva uusin tarkastuslausunto osoittaa, ettei merkittäviä puutteita ole, komissio voi sopia tarkastusviranomaisen kanssa seuraavassa 34 artiklan 2 kohdan mukaisessa kokouksessa, että tarvittavan tarkastustyön määrään voidaan tehdä todetun riskin mukainen oikeasuhtainen vähennys. Tällaisissa tapauksissa komissio ei suorita omia paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, jollei komissiolle ilmoitettuihin menoihin vaikuttavista hallinto- ja valvontajärjestelmän puutteista ole osoituksia tilivuodelta, jonka osalta tilit on hyväksytty.

 

4. Kun komissio toteaa voivansa luottaa toimenpideohjelman tarkastusviranomaisen lausuntoon, se voi sopia tarkastusviranomaisen kanssa, että se rajaa omat paikan päällä tehtävät tarkastuksensa tarkastusviranomaisen työn tarkastamiseen, jollei tarkastusviranomaisen työtä koskevista puutteista ole osoituksia tilivuodelta, jonka osalta tilit on hyväksytty.

 

5. Tarkastusviranomainen ja komissio voivat milloin tahansa kohdistaa toimiin tarkastuksia, jos riskinarvioinnissa on todettu erityinen sääntöjenvastaisuuksien tai petosten riski ja jos on osoituksia toimenpideohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmässä olevista vakavista puutteista, minkä lisäksi ne voivat suorittaa tarkastuksia kaikkien toimeen liittyvien menojen 47 artiklan mukaista hyväksymistä seuraavien kolmen vuoden aikana, tarkastusotannan yhteydessä.

 

6. Komissio voi milloin tahansa tarkastaa toimia arvioidakseen tarkastusviranomaisen työtä uudelleen suoritetun tarkastuksen avulla.

 

Tarkistus  131

Ehdotus asetukseksi

56 artikla

Komission teksti

Tarkistus

56 artikla

Poistetaan.

Vapauttamista koskevat säännöt

 

1. Komissio vapauttaa toimenpideohjelmassa toisen alakohdan mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, joita ei ole käytetty ennakkomaksun, välimaksujen ja vuotuisen saldon maksamiseen viimeistään toimenpideohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 38 artiklan mukaisesti laadittua maksatushakemusta 42 artiklan mukaisesti.

 

Komissio laskee vapautettavan määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2014 vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2015–2020 talousarviositoumuksista.

 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta vuoden 2014 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta koskevaan vuotuiseen talousarviositoumukseen.

 

3. Jos ensimmäinen talousarviositoumus liittyy vuoden 2015 vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen, vapauttamisen määräaikoja ei 1 kohdasta poiketen sovelleta vuoden 2015 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta koskevaan vuotuiseen talousarviositoumukseen. Tuolloin komissio laskee 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen määrän lisäämällä viidesosan vuoden 2015 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta koskevasta vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2016–2020 talousarviositoumuksista.

 

4. Talousarviositoumusten 31 päivänä joulukuuta 2022 avoinna oleva osa vapautetaan, jos mikä tahansa 47 artiklan 2 kohdassa vaadituista asiakirjoista on jätetty toimittamatta komissiolle 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä.

 

Tarkistus  132

Ehdotus asetukseksi

57 artikla

Komission teksti

Tarkistus

57 artikla

Poistetaan.

Vapauttamista koskevat poikkeukset

 

1. Vapauttamisen kohteena olevasta määrästä on vähennettävä määrät, joita vastuuelin ei ole voinut ilmoittaa komissiolle seuraavista syistä:

 

a) toimet on keskeytetty sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen muutoksenhaun vuoksi, jolla on lykkäävä vaikutus; tai

 

b) koko toimenpideohjelman tai sen jonkin osan täytäntöönpanoa on vakavasti vaikeuttanut ylivoimainen este. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavien kansallisten viranomaisten on osoitettava sen välittömät seuraukset koko toimenpideohjelman tai sen osan täytäntöönpanolle;

 

c) Vähennystä voidaan pyytää kerran sen jälkeen, kun keskeyttäminen tai ylivoimainen este on kestänyt enintään yhden vuoden, tai useita kertoja ylivoimaisen esteen keston mukaan tai sen mukaan, kuinka monta vuotta on kulunut toimen täytäntöönpanon keskeyttäneen oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen ja lopullisen oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen välillä.

 

2. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista viimeistään 31 päivänä tammikuuta sen määrän osalta, joka on ilmoitettava edellisen vuoden loppuun mennessä.

 

Tarkistus  133

Ehdotus asetukseksi

58 artikla

Komission teksti

Tarkistus

58 artikla

Poistetaan.

Vapauttamista koskeva menettely

 

1. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle hyvissä ajoin aina, kun on olemassa vaara, että 56 artiklassa säädettyä talousarviositoumuksen vapauttamista sovelletaan.

 

2. Komissio ilmoittaa 31 tammikuuta käytettävissään olevien tietojen pohjalta jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle määrän, jota talousarviositoumuksen vapauttaminen sen hallussa olevien tietojen perusteella koskee.

 

3. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä vapautettava määrä tai esittää huomautuksensa.

 

4. Jäsenvaltion on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta esitettävä komissiolle tarkistettu rahoitussuunnitelma, jossa otetaan huomioon toimenpideohjelman vähennetty tukimäärä kyseisenä varainhoitovuonna. Jos suunnitelmaa ei esitetä, komissio tarkistaa rahoitussuunnitelmaa vähentämällä rahaston rahoitusosuutta kyseisen varainhoitovuoden osalta.

 

5. Komissio muuttaa toimenpideohjelman hyväksymisestä annettua päätöstä täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 30 päivänä syyskuuta.

 

Tarkistus  134

Ehdotus asetukseksi

60 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

60 a artikla

 

1. Vuodeksi 2014 perustetaan siirtymäjärjestelmä, jonka nojalla jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt, jotka eivät saa olla kaupallisia yrityksiä, voivat jakaa elintarvikkeita unionin vähävaraisimmille. Tämän elintarvikkeiden jakelujärjestelmän käyttöön annetaan interventiovarastoissa olevia tuotteita tai, jos elintarvikkeiden jakelujärjestelmää varten ei ole riittäviä interventiovarastoja, elintarvikkeet ostetaan markkinoilta.

 

2. Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua 1 kohdassa tarkoitettuun elintarvikkeiden jakelujärjestelmään, toimittavat komissiolle elintarvikkeiden jakeluohjelman, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

 

a) näiden ohjelmien yksityiskohtaiset erityispiirteet ja tavoitteet;

 

b) nimetyt järjestöt;

 

c) pyynnöt vuoden 2014 aikana jaettavien elintarvikkeiden määristä ja muut tarpeelliset tiedot.

 

Jäsenvaltiot valitsevat elintarvikkeet objektiivisin perustein ottaen huomioon ravintoarvot ja jaettavaksi soveltuvuuden. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle unionista peräisin olevat elintarvikkeet.

 

3. Komissio hyväksyy vuoden 2014 suunnitelman jäsenvaltioiden osana elintarvikkeiden jakeluohjelmaansa toimittamien hakemusten ja muiden 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen asiaankuuluvien tietojen perusteella. Sen jälkeen vahvistetaan unionin rahoitusosuus jäsenvaltiota kohti.

 

Jos vuoden 2014 suunnitelman sisältämiä elintarvikkeita ei ole sen jäsenvaltion interventiovarastoissa, jossa tällaisia tuotteita tarvitaan, komissio määrää niiden siirtämisestä kyseiseen jäsenvaltioon jäsenvaltioista, joiden interventiovarastoissa niitä on.

 

4. Elintarvikkeet on luovutettava nimetyille järjestöille maksutta. Vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu on hoidettava

 

a) ilmaiseksi tai

 

b) hintaan, joka ei missään tapauksessa ole korkeampi kuin kustannukset, joita nimetyille järjestöille aiheutuu perustellusti niiden suorittamasta jakelusta ja jotka eivät ole 7 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tukikelpoisia kustannuksia.

 

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun elintarvikkeiden jakelujärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on

 

a) toimitettava komissiolle kertomus elintarvikkeiden jakeluohjelman täytäntöönpanosta;

 

b) tiedotettava komissiolle riittävän ajoissa kehityksestä, joka vaikuttaa elintarvikkeiden jakeluohjelman täytäntöönpanoon.

 

6. Unioni rahoittaa ohjelman mukaiset tukikelpoiset kustannukset. Rahoituksessa noudatetaan ajanjaksolle 2014–2020 esitettyä toimenpideohjelmaa.

 

7. Ohjelman mukaisia tukikelpoisia kustannuksia ovat

 

a) interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden kustannukset;

 

b) markkinoilta hankittujen elintarvikkeiden kustannukset; ja

 

c) kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden siirtämisestä jäsenvaltioiden interventiovarastojen välillä.

 

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat pitää seuraavia kustannuksia tukikelpoisina niiden varojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä kussakin jäsenvaltiossa vuoden 2014 suunnitelman täytäntöönpanoa varten:

 

a) kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden kuljettamisesta nimettyjen järjestöjen varastoihin;

 

b) seuraavat nimetyille järjestöille aiheutuvat kustannukset, siltä osin kuin ne liittyvät suoraan vuoden 2014 suunnitelman täytäntöönpanoon:

 

i) hallinnolliset kustannukset;

 

ii) nimettyjen järjestöjen varastojen ja lopullisten jakelupisteiden väliset kuljetuskustannukset ja

 

iii) varastointikustannukset.

 

8. Jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia varmistaakseen, että vuoden 2014 suunnitelma on pantu täytäntöön sovellettavia sääntöjä noudattaen, ja säädettävä sääntöjenvastaisuustapauksissa sovellettavista seuraamuksista.

 

9. Maininta ”Euroopan unionin tuki” ja Euroopan unionin tunnus on merkittävä selkeästi näkyvällä tavalla vuoden 2014 suunnitelman nojalla jaettavien elintarvikkeiden pakkauksiin sekä jakelupisteisiin.

 

10. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikkeiden jakelujärjestelmä ei estä soveltamasta unionin lainsäädännön mukaisia kansallisia ohjelmia, joiden mukaisesti elintarvikkeita jaetaan vähävaraisimmille henkilöille.

 

11. Tätä artiklaa sovelletaan vuoden 2014 suunnitelman päätökseen saattamiseen saakka.

Perustelu

Uuden säännöksen on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta 2014. Täytäntöönpanon ennakkovalmistelu edellyttäisi kuitenkin, että säännös olisi voimassa jäsenvaltioissa noin kymmenen kuukautta aiemmin. Tämä on kuitenkin mahdotonta, koska asetus hyväksyttäneen aikaisintaan vuoden 2013 puolivälissä. Vuodelle 2014 on siis otettava käyttöön yksinkertaistettu siirtymävaiheen menettely, joka kohdennetaan ehdottoman ensisijaiseen elintarvikeapuun. Tämän vuoksi ehdotetaan elintarvikkeiden jakeluohjelman menettelyn sisällyttämistä tähän ehdotukseen (ESR:n rahoituksella).

Tarkistus  135

Ehdotus asetukseksi

Liite 1

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite poistetaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Viiteasiakirjat

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

19.11.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marc Tarabella

3.12.2012

Valiokuntakäsittely

21.2.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.3.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.4.2013)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Valmistelija: Marije Cornelissen

LYHYET PERUSTELUT

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto koskee erityisesti naisia ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin naiset ovat yliedustettuina unionin vähävaraisimpien henkilöiden joukossa. Naisten köyhyys yleistyy jatkuvasti talouslaman seurauksena. Esimerkiksi monet ikääntyneet naiset, joilla on pieni eläke, yksinhuoltajaäidit, eronneet naiset sekä pienipalkkaiset tai epävarmoissa työsuhteissa olevat naiset elävät köyhyydessä.

Toiseksi naiset kantavat yhä päävastuun perheensä hoidosta: he ostavat elintarvikkeet, valmistavat ruoan ja vastaavat perheensä ruokkimisesta. Jos perheen tulot vähenevät eivätkä riitä enää perheen ruokkimiseen, naiset kääntyvät usein ruokapankin tai muun avustusjärjestön puoleen.

Nämä seikat huomioon ottaen valmistelija on tehnyt ehdotuksia, jotka menevät sukupuolinäkökulman huomioon ottamista pidemmälle, ja on pyytänyt sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja. Naisille on elintärkeää, että unionin ruoka-apu ei lakkaa äkillisesti 1. tammikuuta 2014, kun nykyinen 19 jäsenvaltion käyttämä ohjelma päättyy. Varojen jakamiseen eri jäsenvaltioille on tehtävä mukautuksia ja on otettava huomioon osa vastahakoisten jäsenvaltioiden neuvostossa ilmaisemista voimakkaista vastalauseista, jotta varmistetaan, että rahastossa otetaan huomioon 25 vuoden aikana luotu riippuvuus.

Varojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken

Nykyisen ohjelman määrärahat ovat 500 miljoonaa euroa vuodessa 19 jäsenvaltiolle. Komissio ehdotti uutta rahastoa varten 2,5 miljardin määrärahoja ajanjaksolle 2014–2020, ja tätä asiakirjaa laadittaessa neuvosto leikkasi määrärahat 2,1 miljardiin euroon osana neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä, mikä on huomattava vähennys. Tässä ehdotuksessa kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan osallistumaan, mikä tarkoittaa, että entistä pienemmät määrärahat jaetaan useampien saajien kesken ja rahastoon osallistuu maita, jotka eivät tällä hetkellä hyödy eivätkä mahdollisesti halua hyötyä unionin elintarvikeavusta. Tämä voi johtua eri syistä, esimerkiksi siitä, että niissä on jo käytössä omia kansallisia rakenteita. Ohjelmasta tällä hetkellä riippuvaisiin maihin kohdistuu suuria leikkauksia, jos ehdotus toteutuu sellaisenaan.

Sen vuoksi valmistelija on tehnyt useita ehdotuksia varmistaakseen, että EU ottaa vastuuta nykyisestä riippuvuudesta unionin elintarvikeavusta:

jäsenvaltioiden osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista eikä pakollista.

Resurssien jakamisen indikaattoreina olisi käytettävä vähävaraisten henkilöiden osuutta maassa sekä uusimpia tietoja erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa elävän väestön viimeaikaisista muutoksista. Olisi otettava huomioon riippuvuus aiemmista ruoka-apuohjelmista.

Osarahoituksen taso olisi eriteltävä jäsenvaltioiden vaurausasteen mukaan, jotta varmistetaan, että rahaston varat kohdistetaan nimenomaan niitä eniten tarvitseville.

Rahastoa vastustavien jäsenvaltioiden ei ole pakko osallistua vastoin tahtoaan, mikä voi vähentää niiden vastahakoisuutta.

Paikallisten elintarvikejakeluketjujen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen

Monille avustusjärjestöille EU:n elintarvikeapu ei ole ainoa elintarvikkeiden lähde, ja monissa jäsenvaltioissa ruokapankit toimivat ilman julkista tukea hyödyntämällä paikallisten elintarvikeketjujen tarjoamia elintarvikkeita.

Avustusjärjestöjen olisi kaikissa jäsenvaltioissa voitava hyödyntää paremmin elintarvikkeita, jotka muutoin heitettäisiin pois, elintarviketurvallisuuden ja -hygienian rajoissa. Rakenteellisten suhteiden luomiseksi valmistajiin, supermarketeihin, maanviljelijöihin, ravintoloihin jne. avustusjärjestöt tarvitsevat tiettyjä valmiuksia kuten elintarvikkeiden kuljetuksia, tieto- ja viestintätekniikkaa ja logistisia valmiuksia, julkisia tiedotuskampanjoita yksityisten lahjoittajien houkuttelemiseksi sekä taitoja ja lupia elintarvikkeiden käsittelyyn terveysmääräysten mukaisesti. Rahastosta olisi tarjottava avustusjärjestöille välineet kehittää ja vahvistaa rakenteellisia suhteita lahjoittajiin ja talouttaan. Siten pyritään yhtäältä estämään ruoan haaskausta ja toisaalta tarjotaan avustusjärjestöille mahdollisuus vähentää riippuvuuttaan EU:n suorasta elintarvikeavusta.

Rahaston olisi myös edistettävä hyvien käytäntöjen vaihtoa koko EU:ssa niiden avustusjärjestöjen, jotka ovat riippuvaisia EU:n elintarvikeavusta, ja avusta riippumattomien avustusjärjestöjen välillä sekä levitettävä sosiaalisia innovaatioita vähävaraisimmille jaettavan avun osalta.

Uuden riippuvuuden välttäminen ja nykyisen riippuvuuden vähentäminen

Tärkein rahastoon liittyvä seikka on sen varmistaminen, että aiemmista EU:n ohjelmista riippuvaiset henkilöt eivät jää äkillisesti ilman ruokaa vuonna 2014. Rahasto hyväksytään neuvostossa todennäköisemmin, jos rahastolla pyritään vähentämään asteittain riippuvuutta EU:n suorasta elintarvikeavusta eikä luoda uutta riippuvuutta. Avustusjärjestöjä voitaisiin tukea valmiuksien ja materiaalien suhteen ja niille voitaisiin myöntää muuta niiden tarvitsemaa tukea, jotta ne voivat siirtyä asteittain hyödyntämään paikallisia elintarvikejakeluketjuja, kuten supermarketteja, valmistajia ja maanviljelijöitä, jotta vähävaraisimmat eivät jää ilman elintarvikeapua tulevaisuudessakaan.

Johdonmukainen toiminta rakenteellisen köyhyyden lievittämiseksi

Köyhyyden torjuntapolitiikkojen lopullinen tavoite on auttaa vähävaraisimpia henkilöitä, joista suurin osa on naisia, pääsemään irti köyhyydestä. Näin ollen on tärkeää, että rahastoon osallistuvat avustusjärjestöt myös toteuttavat sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa ja toiminta liittyy läheisesti köyhyyden poistamisen kansallisiin ohjelmiin. Niin ikään on tärkeää, että avustusjärjestöt voivat kehittää sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa ESR-rahoituksen ohella välttäen kuitenkin samojen tukitoimien kaksinkertaista rahoitusta.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä.

(2) Eurooppa 2020 -strategian määritelmän mukaan vuonna 2011 noin 24,2 prosenttia EU:n väestöstä (119,6 miljoonaa EU:n 27 asukkaista, Eurostatin arvio) oli luokiteltu olevan vaarassa joutua köyhyyteen ja/tai syrjäytyä sosiaalisesti. Näiden joukossa oli 25 miljoonaa lasta. Aineellisesta tai jopa vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivien ihmisten lukumäärä kasvaa unionissa, erityisesti maissa, joihin kriisi ja valtiontalouden vakautustoimenpiteiden täytäntöönpano vaikuttaa eniten, ja nämä ihmiset ovat usein liian syrjäytyneitä voidakseen hyötyä asetuksen (EU) N:o […CPR] ja etenkin asetuksen (EU) No […ESF] aktivointitoimenpiteistä. Tämä kehitys on vastoin Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteita ja vaarantaa yhden sen päätavoitteen saavuttamisen, nimittäin sen, että unionin köyhien määrää vähennetään 20 miljoonalla alkaen vähävaraisimmista, joiden enemmistön muodostavat naiset ja lapset.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Vuoden 2011 tietojen mukaan naisten köyhyysaste 27 jäsenvaltion EU:ssa oli noin 17 prosenttia, mikä johtui muun muassa naisten työttömyydestä, palkkaeroista ja osa-aikatyön naisvaltaistumisesta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman johdonmukainen huomioon ottaminen kaikissa yhteisen strategiakehyksen rahastojen valmistelua, ohjelmointia, täytäntöönpanoa, valvontaa ja arviointia koskevissa vaiheissa käyttämällä sukupuolinäkökulman huomioon ottavan budjetoinnin menettelyjä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Unioni on vuodesta 1987 lähtien toimittanut suoraa elintarvikeapua maatalousvarastoista vähävaraisimmille kansalaisilleen, joista suurin osa on naisia. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa vähävaraisimmat henkilöt ovat tulleet riippuvaisiksi tästä unionin suorasta elintarvikeavusta. Monet tuensaajat saavat apua muista kuin unionin lähteistä kuten paikallisilta tai alueellisilta supermarketeilta, maanviljelijöiltä, valmistajilta ja ravintoloilta. Rahastosta olisi tuettava näiden paikallisten jakeluketjujen kehittämistä tai vahvistamista.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Maksimoidakseen vähävaraisimmille annettavan muun kuin taloudellisen avun tehokkuuden jäsenvaltioiden olisi tuettava tarvittaessa osana liitännäistoimenpiteitä majoituksen ja/tai sosiaalisin perustein myönnettävän asunnon järjestämistä asunnottomille.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c) Unionin laajuinen toiminta on tarpeen, kun otetaan huomioon unionin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen yleisyys (köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkasivat vuonna 2010 neljännestä Euroopan unionin kansalaisista eli 116 miljoonaa kansalaista, joista enemmistö oli naisia). Tätä on entisestään pahentanut talouskriisi, joka on alentanut useiden jäsenvaltioiden kykyä ylläpitää sosiaalimenojen ja investointien riittävää tasoa, jotta varmistetaan että sosiaalinen yhteenkuuluvuus ei heikkene ja jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja pyrkimykset.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 d) Köyhyyden ja puutteen voittamista koskevissa strategioissa ja keinoissa olisi otettava huomioon, että vähävaraisimpien ongelma on ennen kaikkea heidän ihmisarvonsa ja itsemääräämisoikeutensa menettäminen henkilöinä ja kansalaisina, mikä tekee heistä ja heidän perheistään entistäkin haavoittuvampia ja syrjitympiä, millä on vakavia vaikutuksia naisiin ja lapsiin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 e) Naiset ovat rahaston pääasiallisia tuensaajia, koska heihin kohdistuu muita suurempi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski mutta myös koska he ovat usein vastuussa perheidensä toimeentulosta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 f) Jäsenvaltioiden olisi otettava johtava rooli vähävaraisimpien kansalaistensa tarpeiden arvioimisessa. Siksi olisi vältettävä tilannetta, jossa rahaston avulla luodaan uusia tukirakenteita, joista 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuensaajat tulevat riippuvaisiksi.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Näillä säännöksillä olisi myös varmistettava, että rahasto noudattaa unionin sosiaali- ja ympäristöpolitiikkoja esimerkiksi tukien suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja niiden saantiin liittyvää kaikenlaista syrjintää sekä elintarvikkeiden haaskausta muun muassa tiedotuskampanjoilla, joissa naisilla voi olla tärkeä rooli.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, komission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomioon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

(7) Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, komission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomioon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot, kuten suhteellinen köyhyysraja ja absoluuttinen köyhyysraja.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan toimenpideohjelman tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

(8) Kunkin jäsenvaltion toimenpideohjelmassa olisi kartoitettava ja perusteltava aineellisen puutteen muodot, joihin toiminta kohdistuu, sekä kuvattava sen vähävaraisimmille annettavan avun tavoitteet ja erityispiirteet, joka toteutetaan kansallisten ohjelmien tuella. Ensimmäisenä puutteena jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava ruoan saantia. Ohjelmaan tulisi sisältyä myös elementtejä, joiden avulla varmistetaan sen tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano.

Perustelu

Ravinnonsaanti on tarpeista keskeisin, ja sen kautta kumppanijärjestöt ja jäsenvaltiot voivat saada yhteyden sosiaalisen elämän ulkopuolelle jääneisiin henkilöihin. Tämä on paras tapa taata rahaston vaikuttavuus.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin kansallisiin olosuhteisiin nähden olisi mahdollisimman suuri, on aiheellista vahvistaa menettely toimenpideohjelman mahdollista muuttamista varten.

(9) Jotta rahaston vaikutus etenkin kansallisiin olosuhteisiin nähden olisi mahdollisimman suuri, on aiheellista vahvistaa menettely toimenpideohjelman mahdollista muuttamista varten siten, että menettelyyn osallistuvat yhteiskunnalliset järjestöt, jotka ovat kansallisella tasolla sitoutuneet vähävaraisimpien henkilöiden auttamiseen tai edustavat suoraan näitä henkilöitä, ja naisten riittävä osuus varmistetaan.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi myös mahdollistettava naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen toimenpideohjelmien hallinnointiin ja täytäntöönpanoon paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja raportoitava edistymisestä tässä asiassa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Rahaston tuen käyttömahdollisuuksiin olisi sisällyttävä tuen tosiasiallinen saatavuus niille, jotka jostain syystä, esimerkiksi iän, terveydentilan tai välimatkojen vuoksi, eivät pysty itse hakemaan ruokapaketteja. Siksi on erittäin tärkeää vahvistaa rakenteellisia siteitä avustusjärjestöjen ja elintarvikkeiden jakelijoiden välillä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 c) Jäsenvaltioiden ja komission olisi toteuttavat tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen taikka sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän estämiseksi ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon aikana kiinnittämällä erityistä huomiota moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin henkilöihin. Vammaisten mahdollisuuksien turvaamisen olisi oltava yksi rahastojen osarahoittamia toimenpiteitä määritettäessä noudatettavista perusteista, ja se olisi otettava huomioon eri täytäntöönpanovaiheissa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja jälkiarvioinnit. Arviointeja olisi täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä ja tarvittaessa ohjelmakauden aikana suoritettavilla arvioinneilla. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi täsmennettävä.

(12) Jotta voidaan parantaa kunkin toimenpideohjelman laatua ja rakennetta sekä arvioida rahaston vaikuttavuutta ja tehokkuutta, olisi toteutettava ennakko- ja jälkiarvioinnit ja annettava myös vähävaraisimmille mahdollisuus osallistua, sillä toimenpiteet vaikuttavat eniten heihin. Arviointeja olisi täydennettävä toimenpideohjelmasta tukea saaneisiin vähävaraisimpiin kohdistuvilla selvityksillä, joihin sisältyvät sukupuolen ja iän mukaan eritellyt tiedot – ottaen huomioon Eurostatin tutkimuksen aineellisen puutteen mittaamisesta unionissa – ja ohjelmakauden aikana suoritettavilla arvioinneilla ja kaikkien toimintalinjojen tarkastelulla, jossa selvitetään niiden naisiin ja miehiin kohdistuvat vaikutukset. Tähän liittyvät jäsenvaltioiden ja komission tehtävät olisi täsmennettävä.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen enimmäistaso, jotta unionin varoilla olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

(15) On tarpeen vahvistaa rahastosta toimintaohjelmille myönnettävän osarahoituksen asianmukainen taso, jotta unionin varoilla edistettäisiin yhteisvastuuta ja niillä olisi kerrannaisvaikutus, ja olisi otettava huomioon väliaikaisista talousarviovaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden tilanne.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein tai kumppaniorganisaatioiden määrittelemin ja kyseisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin perustein;

1) ’vähävaraisimmilla’ tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä tai tällaisten henkilöiden muodostamia perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden avuntarve on todettu kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymin objektiivisin perustein yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa ja kyseisten kansallisten viranomaisten hyväksymin perustein;

Perustelu

Vaikuttavuuden edistämiseksi on varmistettava selkeys ja vuoropuhelu toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja kumppaniorganisaatioiden kesken.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet tai tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

2) ’kumppaniorganisaatioilla’ tarkoitetaan julkisia elimiä tai voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka jakavat elintarvikkeet ja tavarat vähävaraisimmille suoraan tai muiden kumppaniorganisaatioiden välityksellä ja joiden toimet hallintoviranomainen on valinnut 29 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti;

Perustelu

Ravinnonsaanti on tarpeista keskeisin, ja sen kautta kumppanijärjestöt ja jäsenvaltiot voivat saada yhteyden sosiaalisen elämän ulkopuolelle jääneisiin henkilöihin. Tämä on paras tapa taata rahaston vaikuttavuus.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä.

Rahaston avulla edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionissa myötävaikuttamalla siihen, että Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite vähentää vähintään 20 miljoonalla köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää saavutetaan. Rahastolla edistetään erityistavoitetta, joka koskee köyhyyden pahimpien muotojen lieventämistä ja poistamista unionissa tarjoamalla vähävaraisimmille muuta tukea kuin rahoitustukea, jonka tarkoituksena on korvaamisen sijasta täydentää kansallisia köyhyyden torjumista koskevia politiikkoja, joilla pyritään vähentämään vähävaraisimpien riippuvuutta ja auttamaan heitä käyttämään perusoikeuksiaan. Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan rahastosta tukea saavien henkilöiden lukumäärällä ja tuella aikaansaatujen rakenteellisten parannusten laadullisella ja määrällisellä sukupuolen ja iän mukaan eriytetyllä arvioinnilla. Rahastolla tuetaan paikallisia ja alueellisia elintarvikkeiden jakeluketjuja vähävaraisimpien henkilöiden eduksi.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Rahaston tavoitteena on vähentää asteittain edunsaajien riippuvuutta 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta unionin suorasta muusta kuin rahoitustuesta rahaston täytäntöönpanon aikana.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä.

1. Rahastosta voidaan tukea jäsenvaltion pyynnöstä kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa elintarvikkeita, vaatteita ja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimpien, erityisesti asunnottomien henkilöiden ja lasten, henkilökohtaiseen käyttöön jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden välityksellä – ottaen huomioon naisten, miesten ja lasten sekä vammaisten erityistarpeet – ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten avulla.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Rahastosta voidaan tukea liitännäistoimenpiteitä, joilla täydennetään elintarvike- ja tavara-avun jakamista ja edistetään vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta.

2. Rahastosta voidaan jäsenvaltion pyynnöstä tukea toimenpiteitä, joilla edistetään vähävaraisimpien sosiaalista osallisuutta ottaen huomioon naisten ja miesten erityistarpeet sellaisina kuin ne ovat käyneet ilmi heidän aktiivisen osallistumisensa kautta.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komission, jäsenvaltioiden ja kumppaniorganisaatioiden on edistettävä elintarvikkeiden haaskauksen torjumista jakeluketjun kaikissa vaiheissa. Rahastosta voidaan tarjota edunsaajille tukea paikallisten jakeluketjujen tehokkaampaan hyödyntämiseen, jonka myötä ehkäistään elintarvikkeiden haaskausta ja lisätään rahastosta riippumatonta elintarvikkeiden jakelua vähävaraisimmille.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Rahastosta voidaan tukea toimia ja toimenpiteitä, jolla lisätään ja parannetaan loppukäyttäjien mahdollisuuksia käyttää paikallisia jakeluketjuja – myös ostokuponkien tai muiden mekanismien avulla –, vähennetään elintarvikkeiden haaskausta ja käynnistetään ensisijaisesti naisille tärkeänä sidosryhmänä suunnattuja tiedotus- ja valistuskampanjoita myös yhteistyössä paikallisten koulujen ja median kanssa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille annettavan muun kuin rahoitustuen alaan liittyvää keskinäistä oppimista, verkottumista ja hyvien toimintatapojen levittämistä.

3. Rahastosta tuetaan vähävaraisimmille annettavan muun kuin rahoitustuen alaan liittyvää keskinäistä oppimista, verkottumista ja hyvien toimintatapojen levittämistä ottaen huomioon sukupuolinäkökulma erityisesti ottamalla mukaan naisjärjestöjä. Niitä jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu rahastoon, kannustetaan toimimaan yhteistyössä hyvien käytäntöjen levittämisessä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta.

8) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuuden erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta, ja niissä on esitettävä indikaattorit sukupuolen ja iän mukaan eriteltyinä.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen eri vaiheissa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

10) Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolinäkökulman mukaan ottamista edistetään rahaston toteuttamisen kaikissa vaiheissa jälkiarviointi mukaan luettuna. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet estääkseen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän rahastosta saatavilla olevan tuen osalta.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

a) vakavaa aineellista puutetta kokevan väestön osuus koko väestöstä sukupuolen mukaan eriteltynä;

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ottaa huomioon, missä määrin vähävaraisimmat henkilöt ovat riippuvaisia vähävaraisimmille suunnatuista unionin elintarvikeohjelmista sen vuoksi, että jäsenvaltiot osallistuvat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 121/2012 mukaisiin ohjelmiin.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) strategia, jossa esitetään pääpiirteissään, miten tukitoimilla tuetaan paikallisten ja alueellisten elintarvikejakeluketjujen kehittämistä vähävaraisimpien henkilöiden eduksi;

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) kuvaus ensisijaisista henkilöistä, joihin ohjelma kohdistetaan, ottaen huomioon erityiset paikalliset ja sosiaaliset tarpeet myös vakavaa puutetta koskevan ikä- ja sukupuolijakauman suhteen;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a) strategia, jossa esitetään pääpiirteissään, miten voidaan vähentää asteittain 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen edunsaajien riippuvuutta hankinnoista markkinoilta rahaston täytäntöönpanon aikana;

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten alue-, paikallis- ja muiden viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elimien ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien elimien kanssa.

2. Toimenpideohjelman laatii jäsenvaltio tai sen nimeämä viranomainen yhteistyössä toimivaltaisten alue-, paikallis- ja muiden viranomaisten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien elimien ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien elimien kanssa selkeyttääkseen köyhyyden vähentämiseen liittyviä menettelyjä, tavoitteita ja odotettavia tuloksia ottaen huomioon alueellisen ja sosiaalisen sekä sukupolvia ja sukupuolia koskevan epätasapainon. Jäsenvaltiot varmistavat, että toimenpideohjelmat ovat tiiviisti sidoksissa kansallisiin sosiaalista osallisuutta edistäviin politiikkoihin ja jatkuvasti yleistyvän naisten köyhyyden torjumiseen ja köyhyyden leviämisen estämiseen etnisten vähemmistöjen keskuuteen.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana on oltava yhteisten panos- ja tulosindikaattoreiden luettelo.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen täytäntöönpanokertomus komission vahvistaman mallin mukaisesti, ja mukana on oltava yhteisten panos- ja tulosindikaattoreiden luettelo.

 

Näihin indikaattoreihin kuuluvat

 

a) viimeaikaiset muutokset sosiaalimenoissa, joilla puututaan vakavaan aineelliseen puutteeseen absoluuttisesti, suhteessa BKT:hen ja suhteessa kaikkiin julkisiin menoihin;

 

b) viimeaikaiset muutokset sosiaalialan lainsäädännössä, jolla puututaan vakavan aineellisen puutteen johdosta myönnettävään rahoitukseen.

Perustelu

Jotta vältetään nurinkurinen tilanne, jossa jäsenvaltiot hyödyntävät tätä rahastoa laistaakseen sosiaalipoliittisista velvollisuuksistaan, on tärkeää, että komissio voi mitata, miten tämä rahasto vaikuttaa jäsenvaltion politiikkaan, jolla puututaan vakavaan aineelliseen puutteeseen.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 11 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin liittyvät tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön arviointien toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja huolehdittava, että käytössä on menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään arviointeja varten tarvittavat iän ja sukupuolen mukaan eritellyt tiedot, myös 11 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin liittyvät tiedot.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) kumppaniorganisaatioiden, kansallisten järjestelmien, edunsaajien ja välittävien elinten vaikutus siten, että ilmoitetaan kaikki rahaston kanssa tekemisissä olevat tahot, kuvataan yksityiskohtaisesti niiden kokemusta tämäntyyppisistä tukitoimista ja eritellään tavoitteet, jotka ne pyrkivät saavuttamaan rahaston avulla;

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) miesten ja naisten tasa-arvon tavoitteen edistäminen ja arvio siitä, onko sukupuolinäkökulma otettu asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Hallintoviranomaisen on vuosina 2015 ja 2021 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys, johon sisältyy sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja, komission antaman mallin mukaisesti. Komissio hyväksyy mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös annetaan 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja loppukäyttäjien käyttöön tarkoitetut tavarat sekä tilat, joissa voidaan toteuttaa 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä niitä saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne maksutta kumppaniorganisaatioiden käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o [YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön saatettavien interventiovarastoissa olevien tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin kautta edellyttäen, että tämä on taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se viivytä kohtuuttomasti elintarviketuotteiden toimittamista kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja koskevista liiketoimista saadut määrät on käytettävä vähävaraisimpien eduksi siten, että ne täydentävät rahaston määrärahoja ilman että käyttökustannuksia vähennetään määrärahoista.

Perustelu

Silloin kun on olemassa interventiovarastoja, ne olisi pikemminkin lisättävä määrärahoihin kuin vähennettävä niistä, jotta kumppaniorganisaatiot voivat ennakoida myönnettyjen määrärahojen määrää.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Edunsaajien olisi voitava hyödyntää tehokkaasti ja mahdollisimman hyvin köyhyyden lieventämiseen tarkoitettuja unionin varoja kuten ESR:n varoja ja 1 artiklan mukaisesti perustettua rahastoa, mutta olisi vältettävä toimenpiteiden kaksinkertainen rahoitus.

Perustelu

Vähävaraisimmille suunnattua rahastoa hyödyntävät järjestöt saattavat toteuttaa ESR:stä rahoitettavia rinnakkaisia toimenpiteitä kuten koulutus- tai hoitotoimenpiteitä. Tämän on jatkossakin oltava mahdollista, mutta se ei saa johtaa kaksinkertaiseen rahoitukseen. Tässä yhteydessä on tärkeää auttaa edunsaajia.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) julkisten elinten tai kumppaniorganisaatioiden kattamat kustannukset, jotka tähtäävät paikallisten elintarvikejakeluketjujen vahvistamiseen;

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä tuensaajien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroiden, vaatteet mukaan luettuina, ostoista aiheutuvat kustannukset;

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat, vaatteet mukaan luettuina, ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat aineellisen avun suoraan vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kustannukset, mikäli kyse on sellaisten kumppaniorganisaatioiden toteuttamista toimista ja ilmoittamista kustannuksista, jotka jakavat aineellisen avun suoraan vähävaraisimmille;

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Viiteasiakirjat

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

19.11.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marije Cornelissen

3.12.2012

Valiokuntakäsittely

19.2.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.3.2013