SPRAWOZDANIE w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Emer Costello


Procedura : 2012/0295(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0617),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0358/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag Królestwa Szwecji, Izbę Lordów i Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa oraz niemiecki Bundestag, w których to opiniach uznano, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lutego 2013 r.[1],

–   po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych, w szczególności jej art. 1, 24 i 34,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–01832/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zauważa, że koperta finansowa wskazana we wniosku ustawodawczym ma charakter orientacyjny, a jej wersja ostateczna powinna zostać ustalona po osiągnięciu porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (strategia „Europa 2020”), Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Jednak w 2010 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym była zagrożona niemal jedna czwarta Europejczyków (119,6 mln), czyli o blisko 4 mln więcej niż w poprzednim roku. Niemniej ubóstwo i wykluczenie społeczne rozkładają się nierównomiernie w Unii, a nasilenie tych zjawisk jest różne w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta i w 2012 r. blisko 8% obywateli Unii żyło w warunkach poważnej deprywacji materialnej. Ponadto osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Kobiety i dzieci stanowią większość osób potrzebujących zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przy czym kobiety często odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe i utrzymanie rodzin. Państwa członkowskie i Komisja powinny podjąć odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania dyskryminacji, a także zapewnić równość mężczyzn i kobiet oraz spójne uwzględnianie problematyki płci na wszystkich etapach przygotowywania, programowania, zarządzania i wdrażania, monitorowania i oceny Funduszu, a ponadto w kampaniach informacyjnych i podnoszących wiedzę oraz za pośrednictwem wymiany najlepszych praktyk.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) W art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej podkreślono, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) W art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej podkreślono, że Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d) Aby zapobiegać marginalizacji grup o niskich dochodach i grup znajdujących się w trudnym położeniu oraz zwiększaniu się zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należy przyjąć strategie propagujące aktywne włączenie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności i poważnej deprywacji materialnej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Definicja ETHOS (europejska typologia bezdomności) jest potencjalnym punktem wyjścia do przyznawania środków finansowych różnym kategoriom osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Fundusz nie powinien zastępować publicznych strategii politycznych realizowanych przez rządy państw członkowskich w celu ograniczenia zapotrzebowania na nadzwyczajną pomoc żywnościową oraz opracowania zrównoważonych celów i strategii na rzecz całkowitej eliminacji głodu, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą nadal opracowywać długoterminowe, trwałe projekty mające na celu eliminację ubóstwa, deprywacji i wykluczenia społecznego. Obowiązek ten nie może w żadnym wypadku zostać zastąpiony lub ograniczony przez wykorzystywanie środków z Funduszu europejskiego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz to, że liczba ta będzie w najbliższych latach w dalszym ciągu wzrastać, konieczne jest zwiększenie zasobów przewidzianych na zasilenie Funduszu na podstawie wieloletnich ram finansowych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) Fundusz powinien też wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz zmniejszenia poważnej deprywacji materialnej osób bezdomnych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa pomocy żywnościowej i podstawowego wsparcia materialnego udzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programach operacyjnych państw członkowskich powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji żywnościowej i materialnej, objęte pomocą, oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programów operacyjnych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Poważna deprywacja materialna w Unii zbiega się ze znaczącym marnotrawieniem żywności. Program operacyjny każdego państwa członkowskiego powinien zawierać informacje o tym, jak zostanie wykorzystana synergia między strategiami politycznymi na rzecz ograniczenia marnotrawienia żywności i przeciwdziałania deprywacji żywnościowej w skoordynowany sposób. Program operacyjny każdego państwa członkowskiego powinien też zawierać informacje o tym, jak zostaną usunięte przeszkody administracyjne, które utrudniają organizacjom komercyjnym i niekomercyjnym przekazywanie w darze nadwyżek dostaw żywności organizacjom non-profit zaangażowanym w przeciwdziałanie deprywacji żywnościowej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) W celu osiągnięcia skutecznego i sprawnego wdrażania środków finansowanych z Funduszu należy rozwijać współpracę między organami regionalnymi i lokalnymi a organizacjami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Dlatego państwa członkowskie powinny wspierać uczestnictwo wszystkich podmiotów zaangażowanych w opracowywanie i stosowanie środków finansowanych z Funduszu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne sytuacje krajowe, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego.

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu i zapewnić maksymalną synergię ze środkami przewidzianymi w ramach ESF, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwe zmiany sytuacji krajowych, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Aby jak najskuteczniej i jak najbardziej odpowiednio reagować na poszczególne potrzeby i lepiej docierać do osób najbardziej potrzebujących, na wszystkich poziomach Funduszu powinna mieć zastosowanie zasada partnerstwa.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Istotną wartość dodaną wnosi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać takie działania.

(10) Istotną wartość dodaną wnosi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, ponieważ ułatwia wzajemne uczenie się, zatem Komisja powinna ułatwiać i promować takie działania, a jednocześnie poszukiwać synergii z wymianą najlepszych praktyk w kontekście powiązanych funduszy, a zwłaszcza EFS.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Aby monitorować postępy we wdrażaniu programów operacyjnych, państwa członkowskie powinny opracować i dostarczyć Komisji roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, zapewniając tym samym dostępność podstawowych i aktualnych informacji. Dla tych samych celów Komisja i każde państwo członkowskie powinny spotykać się co roku w celu przeprowadzenia dwustronnego przeglądu, chyba że uzgodnią inaczej.

(11) Aby monitorować postępy we wdrażaniu programów operacyjnych, państwa członkowskie powinny we współpracy z zaangażowanymi organizacjami obywatelskimi opracować i dostarczyć Komisji roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, zapewniając tym samym dostępność podstawowych i aktualnych informacji. Dla tych samych celów Komisja i każde państwo członkowskie powinny spotykać się co roku w celu przeprowadzenia dwustronnego przeglądu, chyba że uzgodnią inaczej.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Ta ocena powinna też być przeprowadzana przy poszanowaniu prywatności odbiorców końcowych i w taki sposób, by nie stygmatyzować osób najbardziej potrzebujących. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Jak podkreślono w badaniu Eurostatu pt. „Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators” (Pomiar deprywacji materialnej w UE – Wskaźniki dla całej populacji oraz wskaźniki dotyczące dzieci), przeprowadzono intensywne badania na temat deprywacji materialnej, które umożliwią w najbliższej przyszłości lepsze gromadzenie danych dotyczących najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych, dorosłych i dzieci.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Przy przeprowadzaniu takich ocen, którym towarzyszą badania dotyczące osób najbardziej potrzebujących, należy pamiętać, że deprywacja jest złożonym pojęciem, trudnym do uchwycenia w przypadku użycia niewielkiej liczby wskaźników, gdyż mogą być one mylące i prowadzić do formułowania nieefektywnych strategii politycznych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12c) Jak podkreślono w trzecim Europejskim badaniu jakości życia przeprowadzonym przez Eurofound w 2012 r., deprywacja materialna w Unii powinna być oceniana na podstawie braku możliwości zakupu towarów uznawanych za niezbędne, niezależnie od posiadanego mienia lub zarobków. Dlatego też w celu opracowania wskaźnika deprywacji umożliwiającego bardziej precyzyjną ocenę deprywacji materialnej w gospodarstwach domowych, należy uwzględnić takie wskaźniki, jak wysokość dochodów, nierówność w dochodach, możliwość wiązania końca z końcem, nadmierne zadłużenie oraz zadowolenie z warunków życia.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności państw członkowskich i beneficjentów.

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich i odpowiedzialności beneficjentów.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

(15) Konieczne jest ustalenie poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii. Należy też zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W całej Unii należy stosować jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez odpowiednie warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.

(16) W całej Unii należy stosować jednolite, proste i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez odpowiednie uproszczone warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO)5 stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO)5 stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Należy zezwolić organizacjom partnerskim na dystrybucję dodatkowych środków żywnościowych pochodzących z innych źródeł, w tym z zapasów interwencyjnych udostępnionych na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr … [CMO].

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Konieczne jest określenie rodzajów działań, które mogą być podejmowane z inicjatywy Komisji i państw członkowskich jako pomoc techniczna finansowana z Funduszu.

(18) Konieczne jest określenie rodzajów działań, które mogą być podejmowane z inicjatywy Komisji i państw członkowskich jako pomoc techniczna finansowana z Funduszu. Decyzje w sprawie określonych rodzajów działań powinny być podejmowane w ścisłym porozumieniu z instytucjami zarządzającymi i organizacjami partnerskimi.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.

(27) Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych prostych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) W celu ochrony interesów finansowych Unii powinny istnieć ograniczone w czasie środki umożliwiające delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w przypadku gdy istnieją dowody wskazujące na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, dowody na nieprawidłowości związane z wnioskiem o płatność lub gdy nie dostarczono dokumentów na potrzeby analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

(30) W celu ochrony interesów finansowych Unii powinny istnieć ograniczone w czasie środki umożliwiające delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w przypadku, gdy istnieją dowody wskazujące na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, dowody na nieprawidłowości związane z wnioskiem o płatność, gdy nie dostarczono dokumentów na potrzeby analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych lub gdy na etapie wdrażania projektów występują poważne opóźnienia oraz istnieją przekonujące dowody, że nie zrealizowano celów określonych dla odnośnych projektów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki finansowane z unijnego budżetu w danym roku budżetowym są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć właściwe podstawy do rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych. W oparciu o te podstawy wyznaczone organy powinny przekazywać Komisji – w odniesieniu do programu operacyjnego – oświadczenie dotyczące zarządzania wraz z poświadczonym rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną i sprawozdaniem audytowym.

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki finansowane z unijnego budżetu w danym roku budżetowym są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć właściwe i proste podstawy do rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych. W oparciu o te podstawy wyznaczone organy powinny przekazywać Komisji – w odniesieniu do programu operacyjnego – oświadczenie dotyczące zarządzania wraz z poświadczonym rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną i sprawozdaniem audytowym.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel i specyfikę grupy docelowej Funduszu.

(35) Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel, specyfikę grupy docelowej Funduszu oraz to, że podmioty korzystające z Funduszu działają na zasadzie wolontariatu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z zasadą poszanowania godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawem do ochrony danych osobowych, prawami dziecka, prawami osób w podeszłym wieku, zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz zakazem dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z zasadą poszanowania godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawem do ochrony danych osobowych, prawami dziecka, prawem do pomocy społecznej i do mieszkania, prawami osób w podeszłym wieku, zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz zakazem dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a) Mając na uwadze datę ogłoszenia przetargów, termin przyjęcia niniejszego rozporządzenia i konieczność przygotowania programów operacyjnych, należy ustanowić przepisy umożliwiające sprawne przejście do korzystania z nowego instrumentu w 2014 r., aby uniknąć przerwy w dostawach żywności.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42b) Należy zapewnić, że Fundusz będzie miał charakter uzupełniający w stosunku do programów i działań finansowanych ze środków EFS oraz że będzie jak najlepiej skoordynowany z EFS. Należy uniknąć tworzenia równoległych struktur służących walce z ubóstwem, które spowodują zwiększenie obciążeń administracyjnych oraz będą utrudniać koordynację i synergię.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności Funduszu.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności i wydajności Funduszu.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów określonych przez właściwe organy krajowe we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy krajowe;

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność lub inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność i/lub podstawowe wsparcie materialne – zgodnie z kryteriami kwalifikowalności określonymi w art. 24 – osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

3) „programy krajowe” oznaczają programy, które mają, przynajmniej częściowo, te same cele, co Fundusz, i które są realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym przez podmioty publiczne lub przez organizacje niekomercyjne;

3) „programy krajowe” oznaczają programy, które mają, przynajmniej częściowo, te same cele, co Fundusz, i które są realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym przez podmioty publiczne lub przez organizacje niekomercyjne;

4) „operacja” oznacza projekt, umowę lub działanie wybrane przez instytucję zarządzającą danego programu operacyjnego lub na jej odpowiedzialność, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego, do którego się odnoszą;

4) „operacja” oznacza projekt, umowę lub działanie wybrane przez instytucję zarządzającą danego programu operacyjnego lub na jej odpowiedzialność, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego, do którego się odnoszą;

5) „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali wsparcie z odpowiedniego programu operacyjnego;

5) „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali wsparcie z odpowiedniego programu operacyjnego;

6) „beneficjent” oznacza podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;

6) „beneficjent” oznacza podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty lub korzystające ze środków towarzyszących;

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby dotknięte deprywacją żywnościową i/lub materialną i otrzymujące pomoc inną niż finansowa lub korzystające ze środków towarzyszących w ramach przedmiotowego Funduszu;

 

7a) „środki towarzyszące” oznaczają środki, które wykraczają poza dystrybucję żywności i podstawowe wsparcie materialne, podejmowane w celu przezwyciężenia wykluczenia społecznego i zaradzenia nadzwyczajnym sytuacjom społecznym w bardziej zdecydowany i zrównoważony sposób;

8) „wsparcie publiczne” oznacza każde wsparcie finansowe dla operacji pochodzące z budżetu krajowych, regionalnych lub lokalnych organów publicznych, z budżetu Unii związanego z Funduszem, z budżetu podmiotów prawa publicznego, z budżetu związków organów publicznych lub jakiegokolwiek podmiotu regulowanego przez prawo publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

8) „wsparcie publiczne” oznacza każde wsparcie finansowe dla operacji pochodzące z budżetu krajowych, regionalnych lub lokalnych organów publicznych, z budżetu Unii związanego z Funduszem, z budżetu podmiotów prawa publicznego, z budżetu związków organów publicznych lub jakiegokolwiek podmiotu regulowanego przez prawo publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;

10) „rok obrotowy” oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, w odniesieniu do którego oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;

10) „rok obrotowy” oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, w odniesieniu do którego oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;

11) „rok budżetowy” oznacza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

11) „rok budżetowy” oznacza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

1. Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej, podwyższenie poziomu włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa w Unii przez przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020” i jako uzupełnienie Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie i zwalczanie najcięższych form ubóstwa, w szczególności niedostatku żywności, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

 

2. Fundusz przyczynia się do trwałej likwidacji niedostatku żywności, oferując osobom najbardziej potrzebującym perspektywę godnego życia. Należy dokonać jakościowej i ilościowej oceny realizacji tego celu oraz strukturalnego wpływu Funduszu.

 

3. Fundusz uzupełnia zrównoważone krajowe programy na rzecz eliminacji ubóstwa i włączenia społecznego i nie ma zastępować lub ograniczać tych programów, za które odpowiedzialność w dalszym ciągu spoczywa na państwach członkowskich.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i/lub podstawowe wsparcie materialne, w tym pakiety startowe, do osobistego użytku odbiorców końcowych.

2. W ramach Funduszu można wspierać środki towarzyszące, które uzupełniają dostarczanie żywności i innych produktów oraz przyczyniają się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można wspierać środki towarzyszące, które uzupełniają dostarczanie żywności i podstawowego wsparcia materialnego oraz przyczyniają się do włączenia społecznego i zdrowego odżywiania się osób najbardziej potrzebujących oraz zmniejszają ich niesamodzielność. Takie środki powinny być ściśle powiązane z lokalnymi działaniami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i działaniami organizacji koncentrujących się na eliminacji ubóstwa.

 

2a. W ramach Funduszu można zapewniać beneficjentom wsparcie ułatwiające im bardziej wydajne wykorzystanie lokalnych łańcuchów dostaw żywności, tym samym zwiększając i różnicując dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz ograniczając marnowanie żywności i zapobiegając temu zjawisku.

3. W ramach Funduszu propaguje się wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących.

3. W ramach Funduszu propaguje się w skali europejskiej wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących. Mogą też zostać uwzględnione odpowiednie organizacje i projekty, które nie korzystają z Funduszu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Część budżetu Unii przydzielona Funduszowi jest wykonywana w ramach zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, która to część jest wykonywana w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

1. Część budżetu Unii przydzielona Funduszowi jest wykonywana w ramach zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, która to część jest wykonywana w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

2. Komisja i państwa członkowskie zapewniają spójność wsparcia z Funduszu z polityką i priorytetami Unii oraz jego komplementarność z innymi instrumentami Unii.

2. Komisja i państwa członkowskie zapewniają spójność wsparcia z Funduszu z polityką i priorytetami Unii oraz jego komplementarność z innymi instrumentami Unii.

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z Funduszu jest zapewniane w ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi, a także we współpracy z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi oraz z zainteresowanymi organizacjami partnerskimi.

4. Państwa członkowskie i podmioty wyznaczone przez nie w tym celu są odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych i wykonywanie swoich zadań na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z ramami instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi danego państwa członkowskiego oraz z zastrzeżeniem zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

4. Państwa członkowskie i podmioty wyznaczone przez nie w tym celu lub, w stosownych przypadkach, właściwe organy regionalne są odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych i wykonywanie swoich zadań na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z ramami instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi danego państwa członkowskiego oraz z zastrzeżeniem zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

5. W ustaleniach dotyczących wdrażania Funduszu i korzystania z niego, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych w związku ze sprawozdawczością, oceną, zarządzaniem i kontrolą, uwzględnia się zasadę proporcjonalności w odniesieniu do poziomu przyznanego wsparcia.

5. W ustaleniach dotyczących wdrażania Funduszu i korzystania z niego, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych w związku ze sprawozdawczością, oceną, zarządzaniem i kontrolą, uwzględnia się zasadę proporcjonalności w odniesieniu do poziomu przyznanego wsparcia.

6. Komisja i państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich zakresem odpowiedzialności, koordynację z Europejskim Funduszem Społecznym oraz innymi politykami oraz instrumentami unijnymi.

6. Komisja i państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich zakresem odpowiedzialności i w celu uniknięcia podwójnego finansowania, koordynację z Europejskim Funduszem Społecznym oraz innymi strategiami i instrumentami unijnymi, w szczególności z działaniami Unii w dziedzinie zdrowia.

7. Komisja, państwa członkowskie i beneficjenci stosują zasadę należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.

7. Komisja, państwa członkowskie i beneficjenci stosują zasadę należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę, a także poprzez ścisłe i regularne konsultacje organizowane w trakcie przeprowadzania ocen skutków z lokalnymi i regionalnymi władzami oraz organizacjami partnerskimi wdrażającymi środki w ramach Funduszu.

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.

9. Komisja i państwa członkowskie podejmują działania w celu zagwarantowania skuteczności Funduszu oraz pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają uwzględnianie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz problematyki płci na kolejnych etapach przygotowywania, programowania, zarządzania i wdrażania, monitorowania i oceny Funduszu, a także w kampaniach informacyjnych i podnoszących wiedzę oraz w ramach wymiany najlepszych praktyk, z wykorzystaniem danych w rozbiciu na płcie, gdy takie dane są dostępne. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu oraz do powiązanych z nim programów i działań ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

11. Operacje finansowane z Funduszu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W ramach Funduszu można w szczególności wspierać wyłącznie dystrybucję żywności lub innych produktów zgodnych z przepisami Unii w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.

11. Operacje finansowane z Funduszu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W ramach Funduszu można w szczególności wspierać wyłącznie dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej zgodnych z przepisami Unii w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.

 

11a. W stosownych przypadkach wybór produktów żywnościowych opiera się na zasadach zrównoważonego żywienia i wysokiej jakości produktów żywnościowych, w tym produktów świeżych, oraz powinien przyczyniać się do zdrowego odżywiania się odbiorców końcowych.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i inne produkty na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów uwzględniają również aspekty klimatyczne i ekologiczne, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i podstawową pomoc materialną na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z potrzebami osób najbardziej potrzebujących.

 

12a. W stosownych przypadkach należy traktować priorytetowo produkty lokalne i regionalne, uwzględniając kwestie klimatyczne i środowiskowe, w szczególności z myślą o ograniczeniu marnotrawstwa żywności na wszystkich etapach łańcucha dystrybucji. Może to obejmować partnerstwa z przedsiębiorstwami w całym łańcuchu dostaw żywności, w duchu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 

12b. Komisja i państwa członkowskie dopilnowują tego, by pomoc w ramach Funduszu przyznawana była w poszanowaniu godności osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 2 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 nie są według wartości rzeczywistych niższe niż kwota przyznana w Europejskim Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym na okres 2007-2013.

Uzasadnienie

Koperta finansowa wskazana we wniosku ustawodawczym ma jedynie charakter orientacyjny i zostanie sfinalizowana po osiągnięciu porozumienia dotyczącego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. Budżet zaproponowany przez Komisję nie zaspokaja w wystarczającym stopniu potrzeby udzielenia pomocy osobom najbardziej potrzebującym i został znacznie obniżony w stosunku do stanu obecnego, przewidziano zaś, że pozwoli on na sfinansowanie szerszego zakresu działań. Ze względu na wzrost poziomu ubóstwa w UE kwotę środków przeznaczonych na potrzeby Funduszu w latach 2014–2020 należy zwiększyć w celu zagwarantowania, że poszerzony zakres stosowania Funduszu, zaproponowany przez Komisję, może zostać w pełni wdrożony.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie, zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr … (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – ang. common provisions regulation (CPR)), bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z uwzględnieniem następujących wskaźników ustanowionych przez Eurostat:

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie, zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr … (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – ang. common provisions regulation (CPR)), bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, na podstawie następujących najnowszych wskaźników ustanowionych przez Eurostat:

a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej;

a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej jako procent całej populacji;

b) liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.

b) zmiany liczby osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

1. Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

 

aa) wyszczególnienie kwoty przydzielonej części do wykorzystania;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą w ramach programu operacyjnego, uzasadnienie ich wyboru oraz opis każdego rodzaju deprywacji materialnej objętego pomocą, głównych cech i celów dystrybucji żywności lub innych produktów oraz planowane środki towarzyszące, z uwzględnieniem wyników oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) uzasadnienie wyboru rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz opis głównych cech programu operacyjnego, z uwzględnieniem wyników oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

b) opis programów krajowych odpowiadających każdemu rodzajowi deprywacji materialnej objętej pomocą;

b) opis programów krajowych odpowiadających każdemu rodzajowi deprywacji materialnej objętej pomocą;

c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

d) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

d) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

e) kryteria wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

e) kryteria wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym;

f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym, pokazujący jasne rozgraniczenie między działaniami finansowanymi z tych dwóch funduszy;

 

fa) opis konkretnych planowanych działań i środków finansowych przydzielonych w celu realizacji zasad określonych w art. 5;

g) opis przepisów służących realizacji programu operacyjnego, wskazujących instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą w stosownych przypadkach, instytucję audytową oraz organ mający otrzymywać płatności od Komisji oraz opis procedury monitorowania;

g) opis przepisów służących realizacji programu operacyjnego, wskazujących instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą w stosownych przypadkach, instytucję audytową oraz organ mający otrzymywać płatności od Komisji oraz opis procedury monitorowania;

h) opis środków przedsięwziętych w celu zaangażowania właściwych regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, a także organów przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego i organów odpowiedzialnych za promowanie równości i braku dyskryminacji w trakcie przygotowywania programu operacyjnego;

h) opis środków przedsięwziętych w celu zaangażowania właściwych regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, a także organów przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego i organów odpowiedzialnych za promowanie równości i braku dyskryminacji w trakcie przygotowywania programu operacyjnego;

i) opis planowanego sposobu wykorzystania pomocy technicznej, zgodnie z art. 25 ust. 2, w tym działań w celu zwiększenia potencjału administracyjnego beneficjentów w odniesieniu do realizacji programu operacyjnego;

i) opis planowanego sposobu wykorzystania pomocy technicznej, zgodnie z art. 25 ust. 2, w tym działań w celu zwiększenia potencjału administracyjnego beneficjentów w odniesieniu do realizacji programu operacyjnego;

j) plan finansowy zawierający następujące tabele:

j) plan finansowy zawierający następujące tabele:

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu i na współfinansowanie, zgodnie z art. 18;

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu i na współfinansowanie, zgodnie z art. 18;

(ii) tabelę określającą, na cały okres programowania, łączną kwotę środków finansowych przydzielonych na wsparcie z programu operacyjnego, z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą, a także odpowiadające im środki towarzyszące.

(ii) tabelę określającą, na cały okres programowania, łączną kwotę środków finansowych przydzielonych na wsparcie z programu operacyjnego, z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą, a także odpowiadające im środki towarzyszące.

Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. e), które dostarczają bezpośrednio żywność lub inne produkty, podejmują ze swej strony działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. e), które dostarczają bezpośrednio żywność i/lub podstawową pomoc materialną, podejmują same lub we współpracy z innymi organizacjami działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

2. Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z organami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego i organami odpowiedzialnymi za promowanie równości i braku dyskryminacji.

2. Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Państwa członkowskie zapewniają ścisłe powiązanie programów operacyjnych z krajową polityką w zakresie włączenia społecznego.

3. Państwa członkowskie przygotowują projekt swoich programów operacyjnych według wzoru przedstawionego w załączniku I.

3. Państwa członkowskie przygotowują projekt swoich programów operacyjnych według wzoru przedstawionego w załączniku I.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie może złożyć wniosek o zmianę w programie operacyjnym. Do takiego wniosku dołącza się zmieniony program operacyjny oraz uzasadnienie zmiany.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Platforma

Wymiana dobrych praktyk

Komisja tworzy platformę na szczeblu unijnym, która ma ułatwiać wymianę doświadczeń, budowę potencjału i tworzenie sieci kontaktów, a także rozpowszechnianie istotnych wyników działań w zakresie niefinansowej pomocy osobom najbardziej potrzebujących.

Komisja ułatwia wymianę doświadczeń, budowę potencjału, tworzenie sieci kontaktów i innowacje społeczne na szczeblu Unii, łącząc w ten sposób organizacje partnerskie i inne odpowiednie zainteresowane strony ze wszystkich państw członkowskich.

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu.

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu, a następnie w odpowiednim czasie przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

Komisja ułatwia też rozpowszechnianie on-line istotnych wyników, sprawozdań i informacji dotyczących Funduszu.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku coroczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego w poprzedzającym roku budżetowym.

1. Od 2015 r. do 2022 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku coroczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego w poprzedzającym roku budżetowym.

2. Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.

2. Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.

 

Wskaźniki te obejmują:

 

a) ostatnie zmiany w polityce wydatków społecznych dotyczących poważnej deprywacji materialnej w wartościach absolutnych, w odniesieniu do PKB i w odniesieniu do całości wydatków publicznych;

 

b) ostatnie zmiany w przepisach polityki społecznej dotyczących dostępu beneficjentów i innych organizacji zwalczających poważną deprywację materialną do finansowania.

3. Warunkiem dopuszczalności rocznego sprawozdania z realizacji jest zawarcie w nim wszystkich informacji wymaganych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. W przypadku braku dopuszczalności danego rocznego sprawozdania z realizacji Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego sprawozdania. W razie nieprzekazania tej informacji przez Komisję w wymaganym terminie sprawozdanie zostaje uznane za dopuszczalne.

3. Warunkiem dopuszczalności rocznego sprawozdania z realizacji jest zawarcie w nim wszystkich informacji wymaganych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. W przypadku braku dopuszczalności danego rocznego sprawozdania z realizacji Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego sprawozdania. W razie nieprzekazania tej informacji przez Komisję w wymaganym terminie sprawozdanie zostaje uznane za dopuszczalne.

4. Komisja analizuje roczne sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

4. Komisja analizuje roczne sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

5. Państwo członkowskie przedkłada sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego do dnia 30 września 2023 r.

5. Państwo członkowskie przedkłada sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego do dnia 30 września 2023 r.

Państwa członkowskie przygotowują projekt końcowego sprawozdania z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję.

Państwa członkowskie przygotowują projekt końcowego sprawozdania z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję.

Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu pięciu miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu pięciu miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji zawierającego wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji zawierającego wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

7. Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o przedsięwziętych środkach naprawczych.

7. Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o przedsięwziętych środkach naprawczych.

8. Instytucja zarządzająca publikuje podsumowanie każdego rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji.

8. Instytucja zarządzająca publikuje podsumowanie każdego rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji.

 

8a. Komisja w odpowiednim czasie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie rocznych sprawozdań z realizacji i końcowych sprawozdań z realizacji.

 

8b. Procedura dotycząca sprawozdań z realizacji nie jest nadmiernie rozbudowana w porównaniu z przyznanymi środkami finansowymi i charakterem wsparcia oraz nie powoduje nadmiernego obciążenia administracyjnego.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dwustronne posiedzenie przeglądowe

Dwustronne posiedzenia przeglądowe

1. Komisja i każde państwo członkowskie spotykają się raz w roku w okresie od 2014 do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, w celu oceny postępów w realizacji programu operacyjnego, z uwzględnieniem rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w stosownych przypadkach, uwag Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 7.

1. Komisja i każde państwo członkowskie spotykają się raz w roku w okresie od 2014 do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, w celu oceny postępów w realizacji programu operacyjnego, z uwzględnieniem rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w stosownych przypadkach, uwag Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 7.

2. Dwustronnemu posiedzeniu przeglądowemu przewodniczy Komisja.

2. Dwustronnemu posiedzeniu przeglądowemu przewodniczy Komisja.

3. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby po posiedzeniu podjęto odpowiednie działania następcze w celu uwzględnienia wszelkich uwag Komisji.

3. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby po posiedzeniu podjęto odpowiednie działania następcze w celu uwzględnienia wszelkich uwag Komisji, i uwzględnia je w sprawozdaniu z realizacji w następnym roku lub, w stosownych przypadkach, w następnych latach.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.

2. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od organów odpowiedzialnych za realizację programu operacyjnego. Wszystkie oceny są podawane do wiadomości publicznej w całości.

2. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od organów odpowiedzialnych za realizację programu operacyjnego. Wszystkie oceny są podawane do wiadomości publicznej w całości, lecz nie mogą zawierać informacji dotyczących tożsamości odbiorców końcowych.

 

2a. Oceny nie są nadmiernie rozbudowane w porównaniu z przyznanymi środkami finansowymi lub charakterem wsparcia oraz nie powodują nadmiernego obciążenia administracyjnego.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę ex ante programu operacyjnego.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę ex ante programu operacyjnego.

2. Za przeprowadzenie oceny ex ante odpowiada organ odpowiedzialny za przygotowanie programu operacyjnego. Ocenę tę przedkłada się Komisji w tym samym czasie, co program operacyjny, wraz ze streszczeniem.

2. Za przeprowadzenie oceny ex ante odpowiada organ odpowiedzialny za przygotowanie programu operacyjnego. Ocenę tę przedkłada się Komisji w tym samym czasie, co program operacyjny, wraz ze streszczeniem.

3. Ocena ex ante obejmuje następujące kwestie:

3. Ocena ex ante obejmuje następujące kwestie:

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji panującej w danym kraju w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i deprywacji materialnej;

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby osób dotkniętych ubóstwem lub liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji panującej w danym kraju w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i deprywacji materialnej;

 

aa) wkład w ograniczenie marnotrawstwa żywności;

b) spójność wewnętrzna proponowanego programu operacyjnego i jego związek z innymi istotnymi instrumentami finansowymi;

b) spójność wewnętrzna proponowanego programu operacyjnego i jego związek z innymi istotnymi instrumentami finansowymi;

c) spójność alokacji zasobów budżetowych z celami programu operacyjnego;

 

c) spójność alokacji zasobów budżetowych z celami programu operacyjnego;

d) sposób, w jaki oczekiwane produkty przyczynią się do osiągnięcia wyników;

d) wpływ spodziewanych wyników na realizację celów Funduszu;

 

da) skuteczne angażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w opracowanie i realizację programu operacyjnego;

e) przydatność procedur monitorowania programu operacyjnego i gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ocen.

e) przydatność procedur monitorowania programu operacyjnego i gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ocen.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W trakcie okresu programowania instytucja zarządzająca może dokonywać oceny skutecznościwydajności programu operacyjnego.

1. W trakcie okresu programowania instytucja zarządzająca ocenia skutecznośćwydajność programu operacyjnego.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające ten wzór po konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

3. Komisja może przeprowadzać oceny programów operacyjnych z własnej inicjatywy.

3. Komisja może oceniać programy operacyjne z własnej inicjatywy.

 

3a. Komisja przedstawia śródokresową ocenę Funduszu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej do marca 2018 r.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności oraz wydajności Funduszu i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są do osób najbardziej potrzebujących, mediów i ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu.

1. Komisja Europejska i państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są w szczególności do osób najbardziej potrzebujących, a także do ogółu społeczeństwa i mediów. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu, ze strony państw członkowskich i organizacji partnerskich pod względem celów spójności społecznej Unii, bez stygmatyzowania odbiorców końcowych.

2. W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu instytucja zarządzająca prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej informację o nazwie beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę finansowania unijnego, jak również rodzaj deprywacji materialnej objętej pomocą.

2. W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu instytucja zarządzająca prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej informację o nazwie beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę finansowania unijnego, jak również rodzaj deprywacji materialnej objętej pomocą.

Wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na rok.

Wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na rok.

3. W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.

3. W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie albo co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, albo flagi Unii w stosownym rozmiarze, w dobrze widocznym miejscu, w każdym punkcie, w którym prowadzona jest dystrybucja żywności i/lub podstawowej pomocy materialnej oraz w którym dostępne są środki towarzyszące bez stygmatyzowania odbiorców końcowych, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.

Beneficjenci i organizacje partnerskie, które mają strony internetowe, zamieszczają tam również krótki opis operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii.

Beneficjenci i organizacje partnerskie, które mają strony internetowe, zamieszczają tam również krótki opis operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii.

4. Przy wszelkich działaniach służących informowaniu i komunikacji beneficjent i organizacje partnerskie informują o wsparciu z Funduszu dla operacji przez umieszczenie godła Unii wraz z odniesieniem do Unii i Funduszu.

4. Przy wszelkich działaniach służących informowaniu i komunikacji beneficjent i organizacje partnerskie informują o wsparciu z Funduszu dla operacji przez umieszczenie godła Unii wraz z odniesieniem do Unii i Funduszu.

5. Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.

5. Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13–17 instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego nie przekracza 85% publicznych wydatków kwalifikowalnych.

1. Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego wynosi 85% publicznych wydatków kwalifikowalnych. Poziom ten można zwiększyć w okolicznościach przedstawionych w art. 19 ust. 1. Państwa członkowskie mogą dowolnie wspierać inicjatywy Funduszu za pomocą dodatkowych środków krajowych.

 

1a. Beneficjenci w żadnym wypadku nie współfinansują operacji Funduszu.

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom współfinansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom współfinansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.

3. Działania w zakresie pomocy technicznej realizowane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu mogą być finansowane w 100 %.

3. Działania w zakresie pomocy technicznej realizowane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu mogą być finansowane w 100 %.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe i płatność salda końcowego mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych ponad poziom współfinansowania mający zastosowanie do danego programu operacyjnego. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:

1. Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe i płatność salda końcowego mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych ponad poziom współfinansowania mający zastosowanie do danego programu operacyjnego. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:

a). jeżeli dane państwo członkowskie przyjęło euro, otrzymuje pomoc makrofinansową Unii zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;

a) jeżeli dane państwo członkowskie przyjęło euro, otrzymuje pomoc makrofinansową Unii zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;

b) jeżeli dane państwo członkowskie nie przyjęło euro, otrzymuje średnioterminową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;

b) jeżeli dane państwo członkowskie nie przyjęło euro, otrzymuje średnioterminową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;

c) pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z Traktatem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności.

c) pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z Traktatem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 wsparcie Unii realizowane przez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższe niż wsparcie publiczne i maksymalna kwota wsparcia z Funduszu określone w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 wsparcie Unii realizowane przez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższe niż wsparcie publiczne lub prywatne i maksymalna kwota wsparcia z Funduszu określone w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Operacje wspierane ze środków danego programu operacyjnego prowadzone są w państwie członkowskim objętym tym programem operacyjnym.

1. Operacje wspierane ze środków danego programu operacyjnego prowadzone są w państwie członkowskim objętym tym programem operacyjnym.

2. Operacje mogą otrzymać wsparcie ze środków danego programu operacyjnego, pod warunkiem że zostały wybrane zgodnie ze sprawiedliwą i przejrzystą procedurą, na podstawie kryteriów ustanowionych w danym programie operacyjnym.

2. Operacje mogą otrzymać wsparcie ze środków danego programu operacyjnego, pod warunkiem że zostały wybrane zgodnie ze sprawiedliwą i przejrzystą procedurą, na podstawie kryteriów ustanowionych w danym programie operacyjnym.

3. Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

3. Żywność i/lub artykuły stanowiące podstawową pomoc materialną do użytku osobistego odbiorców końcowych mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. Organizacje partnerskie mogą ponadto dystrybuować dodatkowe środki żywnościowe pochodzące z innych źródeł,tym z zapasów interwencyjnych udostępnionych na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO].

Komisja stosuje procedury przyjęte na podstawie art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż, dla celów niniejszego rozporządzenia, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych, na rzecz optymalnego wykorzystania zapasów interwencyjnych i kwot pochodzących z transakcji związanych z tymi zapasami.

Komisja stosuje procedury przyjęte na podstawie art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż, dla celów niniejszego rozporządzenia, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych, na rzecz optymalnego wykorzystania zapasów interwencyjnych i kwot pochodzących z transakcji związanych z tymi zapasami.

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Żywność i/lub artykuły stanowiące pomoc materialną dla osób najbardziej potrzebujących są dystrybuowane bez żadnych wyjątków bezpłatnie.

5. Operacja wspierana przez Fundusz nie otrzymuje wsparcia w ramach jakiegokolwiek innego instrumentu Unii.

5. Operacja wspierana przez Fundusz nie otrzymuje wsparcia w ramach jakiegokolwiek innego instrumentu Unii, aby uniknąć podwójnego finansowania. Jednakże beneficjentom nie uniemożliwia się ubiegania się o skorzystanie z innych funduszy europejskich, takich jak EFS, w celu podjęcia dodatkowych działań służących łagodzeniu skutków ubóstwa i włączeniu społecznemu.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do kosztów kwalifikujących do wsparcia ze środków programu operacyjnego zalicza się:

1. Do kosztów kwalifikujących do wsparcia ze środków programu operacyjnego zalicza się:

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności i artykułów stanowiących podstawową pomoc materialną do użytku osobistego odbiorców końcowych;

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego odbiorców końcowych i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności lub artykułów stanowiących podstawową pomoc materialną do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o których mowa w lit. a);

c) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a);

c) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a); lub 5% wartości żywnościowych zapasów interwencyjnych przekazanych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr ../.... [CMO];

 

ca) koszty administracyjne oraz koszty transportu i magazynowania ponoszone przez organizacje partnerskie w związku ze zbiórką odpadów żywnościowych.

d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące pomoc materialną bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym, w zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o których mowa w lit. a);

d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące podstawową pomoc materialną bezpośrednio lub pośrednio odbiorcom końcowym, w zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o których mowa w lit. a);

e) koszty poniesione zgodnie z art. 25.

e) koszty poniesione zgodnie z art. 25.

2. Następujące koszty nie kwalifikują się do wsparcia ze środków programu operacyjnego:

2. Następujące koszty nie kwalifikują się do wsparcia ze środków programu operacyjnego:

a) odsetki od zadłużenia;

a) odsetki od zadłużenia;

b) koszty produktów używanych;

b) koszty produktów używanych;

c) podatek od wartości dodanej (VAT). Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje możliwość ich odzyskania na podstawie prawodawstwa krajowego dotyczącego VAT i jeżeli są płacone przez beneficjentów innych niż osoby nieuważane za podatników, zgodnie z definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.

c) podatek od wartości dodanej (VAT). Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje możliwość ich odzyskania na podstawie prawodawstwa krajowego dotyczącego VAT i jeżeli są płacone przez beneficjentów innych niż osoby nieuważane za podatników, zgodnie z definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową.

4. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową. Na instytucję audytową można wyznaczyć krajowy organ kontroli lub krajowy trybunał obrachunkowy.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.

e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

2) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit pierwszy 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8) prowadzenie rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu ogólnego Unii przed zamknięciem programu operacyjnego przez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.

8) prowadzenie rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do Funduszu przed zamknięciem programu operacyjnego przez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji na jej żądanie.

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji. Komisja ma prawo zażądać od instytucji audytowej wprowadzenia zmian do strategii audytu, które według niej są konieczne do właściwego przeprowadzania audytów, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu. Komisja zapewnia w ten sposób należyte uwzględnienie kontroli wykonania zadań.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może zażądać od państwa członkowskiego, aby podjęło działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jego systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Komisja wymaga od państw członkowskich, aby podjęły działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania ich systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu operacyjnego są realizowane w ratach rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu operacyjnego stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 81 ust. 2 rozporządzenia finansowego, a po jej notyfikacji zainteresowanemu państwu członkowskiemu – zobowiązanie prawne w rozumieniu tego rozporządzenia.

Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu operacyjnego są realizowane w ratach rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu operacyjnego stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 ust. 2 rozporządzenia finansowego, a po jej notyfikacji zainteresowanemu państwu członkowskiemu – zobowiązanie prawne w rozumieniu tego rozporządzenia.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wyznaczone organy przedkładają Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego, następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 56 rozporządzenia finansowego:

1. Wyznaczone organy przedkładają Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego, następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego:

a) poświadczone roczne sprawozdanie finansowe właściwych organów wyznaczonych na podstawie art. 32, w myśl art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

a) poświadczone roczne sprawozdanie finansowe właściwych organów wyznaczonych na podstawie art. 32, w myśl art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o którym mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o którym mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

c) roczne podsumowanie wyników końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

c) roczne podsumowanie wyników końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

d) opinia pokontrolna wydana przez wyznaczony niezależny organ audytowy, o której mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego, wraz ze sprawozdaniem audytowym przedstawiającym ustalenia audytów dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy opinia.

d) opinia pokontrolna wydana przez wyznaczony niezależny organ audytowy, o której mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego, wraz ze sprawozdaniem audytowym przedstawiającym ustalenia audytów dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy opinia.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres trzech lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Komisję na podstawie art. 47, lub najpóźniej od daty płatności salda końcowego.

1. Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres pięciu lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten pięcioletni okres rozpoczyna się od daty płatności salda końcowego.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 60a

 

Przepisy przejściowe

 

Komisja i państwa członkowskie zapewniają w drodze przepisów przejściowych możliwość rozpoczęcia działalności kwalifikującej się do wsparcia z dniem 1 stycznia 2014 r., nawet jeżeli programy operacyjne nie będą jeszcze przedstawione.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  • [1]  Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 62.

UZASADNIENIE

W ramach strategii „Europa 2020” Unia Europejska wyznaczyła sobie cel zmniejszenia do 2020 r. liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 mln.

Jednak kryzys gospodarczy i finansowy zaostrza ubóstwo i wykluczenie społeczne w całej Unii. W 2011 r. niemal 120 mln Europejczyków, co odpowiada blisko jednej czwartej całej populacji i stanowi wzrost o 6 mln w ciągu dwóch lat, było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponad 40 mln jest w sytuacji poważnej deprywacji materialnej. Jedna na dziesięć osób w wieku poniżej 60 lat żyje w gospodarstwach domowych o małej intensywności pracy.

Jedną z głównych cech deprywacji materialnej jest brak dostępu do żywności w odpowiednich ilościach i o dobrej jakości. 43 mln Europejczyków nie stać na posiłek z mięsem, drobiem lub rybami (lub równoważny posiłek wegetariański) co dwa dni – co Światowa Organizacja Zdrowia określa jako podstawową potrzebę. Dzieci są w szczególnie trudnej sytuacji w związku z niedostatkiem żywności, a złe nawyki żywieniowe mogą mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu i zdolność do nauki, a także na ich zdrowie w przyszłości.

Szczególnie poważną formą deprywacji materialnej jest bezdomność. Trudno jest określić rozmiar tego zjawiska, ale szacunkowe dane mówią o 4,1 mln bezdomnych w Unii w latach 2009–2010. Obecny kryzys skutkuje wzrostem bezdomności, przy czym zjawisko to dotyka w coraz większym stopniu rodziny z dziećmi, młodych dorosłych (do 20% w Danii i 15% w Holandii) oraz osoby ze środowisk migracyjnych.

W 2011 r. ponad 25 mln dzieci w Unii było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niemal 6 mln osób musi obyć się bez nowych (nieużywanych) ubrań, a prawie 5 mln nie ma dwóch par butów w odpowiednim rozmiarze. Wspólna przyszłość społeczna i gospodarcza Europy zależy po części od naszej zdolności do położenia kresu dziedziczeniu niekorzystnej sytuacji przez następne pokolenia, szczególnie teraz, kiedy nasze dzieci są bardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niż cała populacja (odpowiednio 27,1% i 23,5%). Tylko w pięciu państwach członkowskich (Cypr, Dania, Finlandia, Słowenia i Szwecja) dzieci są zagrożone tymi zjawiskami w mniejszym stopniu niż ogół ludności. Nawet w krajach, w których ogólne zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym utrzymuje się na stabilnym poziomie, zagrożenie dla dzieci rośnie (np. w Niemczech). W porównaniu z lepiej sytuowanymi rówieśnikami dzieci dotknięte deprywacją materialną zwykle słabiej radzą sobie w szkole i często nie w pełni realizują swój potencjał.

Jednocześnie kryzys gospodarczy i finansowy zmniejszył zdolność wielu państw członkowskich do wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2011 r. liczba takich osób wróciła do poziomu z 2008 r. i większość państw członkowskich nie osiąga żadnego postępu w realizacji krajowych celów w zakresie ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego do 2020 r.

Głównym instrumentem unijnym zwiększającym szanse na zatrudnienie, pomagającym ograniczać ubóstwo i promującym włączenie społeczne jest i pozostanie Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Jednak aktywizacja zawodowa będąca podstawą EFS oznacza, że osoby najbardziej potrzebujące są często zbyt daleko od rynku pracy (np. dzieci) lub są zbyt wykluczone, by korzystać ze środków tego funduszu (np. bezdomni).

Od 1987 r. UE realizowała program pomocy osobom najbardziej potrzebującym, aby umożliwić państwom członkowskim zwolnienie zapasów publicznych nadwyżek żywności (zapasy interwencyjne) do wykorzystania jako pomoc żywnościowa. W 2011 r. z programu skorzystało prawie 19 mln osób. Liczba zaangażowanych państw członkowskich wzrosła z 9 w 2001 r. do 20 w 2012 r., jednak kilka państw członkowskich, np. Niemcy, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Dania, zrezygnowało z udziału w programie. Oprócz kilku wspieranych przez UE projektów eksperymentów społecznych na małą skalę program pomocy osobom najbardziej potrzebującym jest obecnie jedynym programem unijnym skierowanym do osób żyjących na marginesie społeczeństwa. Od czasu stworzenia program ten stał się ważnym narzędziem wsparcia organizacji dostarczających pomocy żywnościowej. Choć jego celem nigdy nie było rozwiązanie problemu niedostatku żywności w państwach członkowskich, to jednak organizacje zaangażowane w program i usługi pomocnicze wskazują, że „przewidywalność” tego wsparcia ma kluczowe znaczenie dla ich działalności, gdyż umożliwia mobilizację wolontariuszy oraz ułatwienie i poprawę dostępu do innych źródeł finansowania lub wkładów niepieniężnych.

Jednak w związku z redukcją zapasów interwencyjnych w ostatnich latach i ich oczekiwanym brakiem w przyszłości program stracił początkową rację bytu i zostanie zakończony z końcem 2013 r. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, zakończenie programu w tym roku bez wdrożenia programu, który mógłby go zastąpić, stanowiłoby niezwykle poważne zagrożenie dla realizacji programów pomocy żywnościowej w wielu państwach członkowskich. Duże organizacje charytatywne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące banki żywności oraz organizacje działające na rzecz dzieci i osób bezdomnych wielokrotnie apelowały o kontynuację wsparcia UE po 2013 r., podobnie jak Parlament Europejski, EKES, Komitet Regionów oraz organy regionalne i lokalne w całej Unii.

Główne elementy proponowanego funduszu

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi art. 175 ust. 3 TFUE. Przewiduje on przyjmowanie poza funduszami strukturalnymi „działań szczególnych” służących „wzmocnieniu jej [UE] spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” (art.174 TFUE).

Proponowany fundusz dysponujący środkami w wysokości 2,5 mld EUR na okres 2014–2020 stanowiłby nowy szerzej zakrojony instrument, częściowo działający na podstawie doświadczeń zgromadzonych w ramach programu pomocy osobom najbardziej potrzebującym i wspierający krajowe programy zapobiegania niedostatkowi żywności, przy czym część środków z tego funduszu zostałaby przeznaczona na pomoc materialną w formie produktów niespożywczych dla osób bezdomnych lub dzieci oraz na środki towarzyszące mające na celu ponowną integrację społeczną beneficjentów pomocy.

Fundusz byłby skierowany bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących lub gospodarstw domowych w państwach członkowskich w przypadkach, w których krajowe organy lub organizacje partnerskie stwierdziłyby konieczność udzielenia pomocy, lub pośrednio w formie dostaw żywności i innych produktów dla osób bezdomnych i dzieci. Państwa członkowskie planowałyby i dostarczały pomoc zgodnie z programami krajowymi, a kryteria dotyczące przyznawania pomocy leżałyby w gestii państw członkowskich lub organizacji partnerskich.

Wdrażanie Funduszu odbywałoby się na zasadzie zarządzania dzielonego na podstawie systemu uproszczonej realizacji polityki spójności (tj. jeden 7-letni program operacyjny na państwo członkowskie, stosowanie możliwości dotyczących uproszczonych kosztów oraz usprawnione zarządzanie finansami). Organizacjami partnerskimi byłyby podmioty publiczne lub organizacje pozarządowe, które dystrybuowałyby pomoc bezpośrednio i podejmowałyby również dodatkowe środki w zakresie włączenia społecznego. .

Podsumowanie

Wsparcia przewidywanego w ramach proponowanego funduszu nie należy postrzegać jako erzacu kompleksowych strategii politycznych niezbędnych do ograniczenia, a wreszcie likwidacji ubóstwa. Pozostaje to wyzwaniem zarówno dla Unii, jak i dla państw członkowskich.

Ponadto środki zaproponowane dla tego funduszu są skrajnie ograniczone i zdecydowanie niewystarczające. Według szacunków pomoc w ramach funduszu uzyskiwałyby corocznie w całej Unii 2 miliony osób, tj. jedna dwudziesta najbardziej potrzebującej ludności (szacuje się, że liczba ta wyniosłaby 4 miliony, biorąc pod uwagę potencjalny efekt dźwigni). Dla porównania, Departament Rolnictwa USA wydaje co roku ok. 100 mld USD na pomoc kwalifikującym się gospodarstwom domowym, kobietom, niemowlętom i dzieciom w zaspokojeniu ich potrzeb żywnościowych.

Oczywiście należy przychylnie odnieść się do wniosku Komisji. Nowy fundusz umożliwiłby Unii dalsze działania na rzecz ograniczania najcięższych form ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie. W związku z tym ze szczególnym zadowoleniem należy przyjąć szczegółowe propozycje Komisji dotyczące płatności na rzecz beneficjentów (art. 39) oraz płatności zaliczkowych (art. 41). Podobnie należy się odnieść do uproszczenia procedur wykonawczych – należy maksymalnie ograniczyć obciążenia administracyjne, szczególnie dla organizacji partnerskich.

Skoncentrowanie się na osobach zagrożonych deprywacją materialną i niedostatkiem żywności, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, dzieci i gospodarstw domowych z dziećmi, oraz na dodatkowych środkach sprzyjających włączeniu społecznemu umożliwi zajęcie się najcięższymi i najpoważniejszymi formami deprywacji, a ponadto wzmocni obecne i planowane działania UE w tych obszarach.

Proponowana platforma europejska pozwoliłaby państwom członkowskim, organizacjom partnerskim i innym podmiotom na wymianę doświadczeń i opracowywanie bardziej strategicznych podejść do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Przyczyniłaby się ona również do realizacji innych strategii politycznych UE, na przykład w dziedzinie zdrowia publicznego i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Mimo ograniczeń fundusz może odegrać istotną rolę w poprawie poziomu życia osób znajdujących się na marginesie społeczeństwa, zwłaszcza osób bezdomnych oraz dotkniętych deprywacją materialną dzieci i gospodarstw domowych z dziećmi, oraz pozwolić im godnie żyć. Mógłby on pomóc wielu osobom wyjść z ubóstwa, a w razie potrzeby znaleźć zatrudnienie i tym samym przyczynić się do realizacji ustalonych w ramach strategii „Europa 2020” celów w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego.

W obliczu (rosnących) poziomów ubóstwa i wykluczenia społecznego w całej Unii oraz biorąc pod uwagę europejską wartość dodaną funduszu, ta nowa inicjatywa jest konieczna i w pełni uzasadniona, zwłaszcza w kontekście strategii „Europa 2020” oraz aktualnych i przyszłych inicjatyw związanych z ubóstwem i bezdomnością dzieci.

Według badania Eurobarometru z 2010 r. walka z ubóstwem jest dla obywateli europejskich najważniejszym po bezrobociu wyzwaniem dla Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) zwraca uwagę na godność osoby ludzkiej i solidarność jako podstawowe wartości Unii. Artykuł 3 tego samego Traktatu stanowi, że celem Unii jest „wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów”, oraz zobowiązuje Unię do działania na rzecz postępu społecznego, walki o sprawiedliwość społeczną i ochrony praw dziecka.

Nowy Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który działałby na podstawie doświadczeń zgromadzonych w ramach programu pomocy osobom najbardziej potrzebującym, byłby praktycznym wyrazem podstawowych wartości i zasad UE, a także wyraźnym uznaniem faktu, że Unia chce angażować się w stawianie czoła wyzwaniom związanym z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

OPINIA Komisji Budżetowej (27.3.2013)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie (w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym) ustawiające na lata 2014–2020 nowy instrument, który uzupełnia istniejące instrumenty spójności, przede wszystkim Europejski Fundusz Społeczny, i obejmuje takie kwestie jak najcięższe i najbardziej szkodliwe społecznie formy ubóstwa, niedobór żywności, bezdomność i materialną deprywację dzieci, oraz wspiera środki towarzyszące mające na celu ponowną integrację społeczną osób najbardziej potrzebujących w Unii.

Dla tego nowego instrumentu Komisja proponuje w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 budżet w wysokości 2,5 mld EUR według cen z 2011 r. Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem utworzenie Funduszu, jest jednak zaniepokojony zaproponowanym poziomem środków, gdyż oznaczałby on redukcję w stosunku do obecnego programu pomocy żywnościowej. Ponadto należy podkreślić, że zakres Funduszu został rozszerzony, tak aby wsparcia w ramach Funduszu można było udzielać osobom bezdomnym i dotkniętym deprywacją materialną.

Sprawozdawca zauważa, że finansowanie tego programu powinno pochodzić z ogólnych środków przyznanych państwom członkowskim w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W konsekwencji ten nowy Fundusz zostanie wdrożony w ramach zarządzania dzielonego, przy zastosowaniu przepisów wykonawczych obowiązujących w odniesieniu do funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wniosek Komisji wydaje się w niektórych swoich elementach złożony i może doprowadzić do zwiększenia obciążeń administracyjnych spoczywających na beneficjentach, którymi w głównej mierze będą organizacje pozarządowe. Chociaż Komisja poczyniła pewne wysiłki w celu uproszczenia tych zasad, sprawozdawca uważa, że podstawowe znaczenie ma, by rozporządzenie było możliwe jak najprostsze , tak aby mogło w jak największym stopniu przyczynić się do ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Sprawozdawca zwraca uwagę, że Fundusz zastępuje program dystrybucji żywności, odpowiedzialny za dystrybucję żywności wśród obywateli UE, dokonywaną z wykorzystaniem nadwyżek produktów rolnych, które w innym przypadku mogłyby zostać zniszczone. Oczekiwane uszczuplenie zapasów interwencyjnych i ich wysoka nieprzewidywalność w latach 2011–2020 pozbawiły program dystrybucji żywności początkowej racji bytu – pod koniec 2013 r. program zostanie zakończony. Jeżeli tylko jest to możliwe, zapasy interwencyjne powinny jednak być wykorzystywane bezpłatnie na rzecz osób najbardziej potrzebujących i powinny funkcjonować jako dodatkowy element programu, bez odliczania ich od budżetów przydzielonych poszczególnym państwom członkowskim.

Sprawozdawca proponuje, by usunąć zapis dotyczący współfinansowania, który dla niektórych państw członkowskich, zwłaszcza tych, które borykają się z poważnymi trudnościami gospodarczymi i finansowymi, mógłby okazać się przeszkodą w dostępie do Funduszu. Nie należy bowiem uzależniać pomocy na rzecz eliminacji ubóstwa, bezdomności i deprywacji materialnej od zdolności państw członkowskich do współfinansowania.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Należy jednak odnotować, że liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zwiększyła się i wyniosła 24,2% w 2011 r. w porównaniu z 23,4% w 2010 r.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie, przede wszystkim w formie dostaw żywności, systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.

Uzasadnienie

Symboliczna kwota oferowana w ramach Funduszu powinna skupiać się głównie na pilnym zaopatrzeniu w żywność. Fundusz nie powinien jednak w żadnym wypadku być postrzegany przez państwa członkowskie jako okazja do ograniczenia przez nie krajowych środków budżetowych na eliminację ubóstwa oraz na programy reintegracji społecznej, które nadal pozostają w gestii państw członkowskich.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Fundusz nie może zastępować polityki społecznej, którą rządy państw członkowskich prowadzą, aby ograniczyć zapotrzebowanie na kryzysową pomoc materialną oraz realizować trwałe cele i politykę na rzecz pełnej eliminacji głodu, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Potrzeba uzyskania dostępu do pomocy żywnościowej powinna być pierwszą formą deprywacji, na której koncentrują się państwa członkowskie. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

skreślony

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO) stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

(17) Rozporządzenie (UE) nr … Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych z dnia …/20xx (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO) stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny zmniejszać budżetu przydzielonego poszczególnym państwom członkowskim. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla programu operacyjnego instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą i funkcjonalnie niezależną instytucję audytową. Aby zapewnić państwom członkowskim elastyczność w ustanawianiu systemów kontroli, należy przewidzieć możliwość wykonywania funkcji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą. Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość wyznaczenia instytucji pośredniczących do wykonywania niektórych zadań instytucji zarządzającej lub instytucji certyfikującej. Państwa członkowskie powinny w takim przypadku wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych instytucji.

(21) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla programu operacyjnego instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą i funkcjonalnie niezależną instytucję audytową. Aby zapewnić państwom członkowskim elastyczność w ustanawianiu systemów kontroli, należy przewidzieć możliwość wykonywania funkcji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą. Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość wyznaczenia instytucji pośredniczących do wykonywania niektórych zadań instytucji zarządzającej lub instytucji certyfikującej. Państwa członkowskie powinny w takim przypadku wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych instytucji. Państwa członkowskie powinny podejmować wszelkie działania w celu usunięcia przeszkód związanych z obciążeniami administracyjnymi, które mogą ciążyć na stowarzyszeniach charytatywnych.

 

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie kontroli finansowej należy zapewnić współpracę między państwami członkowskimi a Komisją w ramach niniejszego rozporządzenia oraz ustalić kryteria, które pozwolą Komisji określić w kontekście przyjętej przez nią strategii kontroli systemów krajowych poziom gwarancji, które powinna ona uzyskać ze strony krajowych instytucji audytowych.

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie kontroli finansowej należy zapewnić współpracę między państwami członkowskimi a Komisją w ramach niniejszego rozporządzenia oraz ustalić kryteria, które pozwolą Komisji określić w kontekście przyjętej przez nią strategii kontroli systemów krajowych poziom gwarancji, które powinna ona uzyskać ze strony krajowych instytucji audytowych. Komisja Europejska musi podjąć wszelkie kroki, aby dopilnować, że poziom wymagań nie stanowi dodatkowego obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, biorąc pod uwagę charakter funduszu i fakt, że beneficjentami są głównie wolontariusze.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a) Mając na uwadze datę ogłoszenia przetargów, termin przyjęcia niniejszego rozporządzenia i konieczność przygotowania programów operacyjnych, należałoby zapewnić przepisy umożliwiające elastyczne przejście w 2014 r. do korzystania z nowego instrumentu, aby uniknąć przerwy w dostawach żywności.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a) Jeżeli z jakiegoś powodu okaże się, że niniejsze rozporządzenie nie może obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., Komisja powinna podjąć kroki przejściowe dla uniknięcia wstrzymania lub ograniczenia pomocy z budżetu europejskiego dla osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Jeżeli z jakiegoś powodu okaże się, że niniejsze rozporządzenie nie może obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., Komisja powinna podjąć kroki przejściowe dla uniknięcia wstrzymania lub ograniczenia pomocy z budżetu europejskiego dla osób najbardziej potrzebujących.

 

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub we współpracy z organizacjami partnerskimi i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty lub korzystające ze środków towarzyszących;

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty lub korzystające ze środków towarzyszących, określone przez państwa członkowskie w zależności od warunków krajowych;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Fundusz jest wykorzystywany jako uzupełnienie strategii krajowych, a nie w celu zastąpienia lub ograniczenia krajowych, długoterminowych, trwałych programów mających na celu eliminację ubóstwa i włączenie społeczne, pozostających w gestii państw członkowskich.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku odbiorców końcowych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 2 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 nie są według wartości rzeczywistych niższe niż kwota przyznana w Europejskim Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym na okres 2007-2013.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) liczba osób zagrożonych ubóstwem

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Każde państwo członkowskie, które chce złożyć wniosek o skorzystanie z Funduszu, przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Komplementarny w stosunku do innych środków podejmowanych na szczeblu państw członkowskich program zawiera następujące informacje:

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym;

f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym, pokazujący jasne rozgraniczenie między działaniami finansowanymi z tych dwóch funduszy;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu i na współfinansowanie, zgodnie z art. 18;

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do zakresu działania tej platformy należy zachęcanie do wymiany między wszystkimi podmiotami zajmującymi się doraźnym łagodzeniem deprywacji materialnej i organizacjami pracującymi na rzecz bardziej długoterminowej, trwałej reintegracji społecznej, a także refleksja nad tym, w jaki sposób można powiązać te odrębne cele.

Uzasadnienie

Zapewnianie kryzysowej pomocy żywnościowej to praca bardzo odmienna od tej, którą prowadzą organizacje działające na rzecz długoterminowej eliminacji ubóstwa, co często wymaga specjalnego wyszkolenia i/lub kwalifikacji. Można jednak zapewne wypracować metody, dzięki którym różne organizacje, spełniające różne role, mogłyby przez współpracę zwiększyć swoje oddziaływanie, a Komisja powinna umożliwiać zaistnienie takiej wymiany.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. Procedura dotycząca sprawozdań z realizacji nie jest nadmiernie rozbudowana w porównaniu z przyznanymi środkami finansowymi i charakterem wsparcia oraz nie powoduje nadmiernego obciążenia administracyjnego.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od organów odpowiedzialnych za realizację programu operacyjnego. Wszystkie oceny są podawane do wiadomości publicznej w całości.

2. Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od organów odpowiedzialnych za realizację programu operacyjnego. Wszystkie oceny są podawane do wiadomości publicznej w całości, lecz nie mogą zawierać informacji dotyczących tożsamości przyjmowanych osób.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Oceny nie są nadmiernie rozbudowane w porównaniu z przyznanymi środkami finansowymi i charakterem wsparcia oraz nie powodują nadmiernego obciążenia administracyjnego.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13–17 instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

 

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współfinansowanie

Finansowanie

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego nie przekracza 85% publicznych wydatków kwalifikowalnych.

1. Poziom finansowania na poziomie programu operacyjnego wynosi 100% publicznych wydatków kwalifikowalnych. Na zasadzie dobrowolności i dla zoptymalizowania wykorzystania funduszu w kontekście zwiększania się liczby osób potrzebujących w Europie państwa członkowskie mogą przyznać dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz funduszu.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom współfinansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreślony

Zwiększenie płatności dla państw członkowskich mających tymczasowe trudności budżetowe

 

1. Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe i płatność salda końcowego mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych ponad poziom współfinansowania mający zastosowanie do danego programu operacyjnego. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:

 

a) jeżeli dane państwo członkowskie przyjęło euro, otrzymuje pomoc makrofinansową Unii zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 407/2010;

 

b) jeżeli dane państwo członkowskie nie przyjęło euro, otrzymuje średnioterminową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002;

 

c) pomoc finansowa jest mu udostępniona zgodnie z Traktatem ustanawiającym europejski mechanizm stabilności.

 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 wsparcie Unii realizowane przez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie jest wyższe niż wsparcie publiczne i maksymalna kwota wsparcia z Funduszu określone w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem opinii budżetowej D. Vaughana poziom finansowania powinien wynosić 100%, w związku z czym art. 19 nie ma już zastosowania.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Żywność i inne produkty dla odbiorców końcowych mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Jest ona uzupełnieniem programu i nie zmniejsza budżetu przydzielonego poszczególnym państwom członkowskim.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego beneficjentów końcowych;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego odbiorców końcowych i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Z zastrzeżeniem dostępności środków Komisja dokonuje płatności okresowej nie później niż 60 dni od daty zarejestrowania przez Komisję wniosku o płatność.

5. Z zastrzeżeniem dostępności środków Komisja dokonuje płatności okresowej nie później niż 30 dni od daty zarejestrowania przez Komisję wniosku o płatność.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Odsyłacze

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Derek Vaughan

18.12.2012

Data przyjęcia

26.3.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (24.4.2013)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

           w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Theodoros Skylakakis

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS]. Kryteria określania takich osób powinny odpowiadać zmieniającym się warunkom gospodarczym i społecznym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z art. 317 Traktatu, w kontekście zarządzania dzielonego, należy określić warunki umożliwiające Komisji wykonywanie jej obowiązków związanych z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej, a jednocześnie należy doprecyzować zobowiązania pod względem współpracy ze strony państw członkowskich. Warunki te powinny umożliwić Komisji uzyskanie gwarancji, że państwa członkowskie korzystają z Funduszu w sposób prawidłowy i zgodny z prawem oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr […] w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej („rozporządzenie finansowe”).

(5) Zgodnie z art. 317 Traktatu, w kontekście zarządzania dzielonego, należy określić warunki umożliwiające Komisji wykonywanie jej obowiązków związanych z wykonaniem budżetu ogólnego Unii Europejskiej, a jednocześnie należy doprecyzować zobowiązania pod względem współpracy ze strony państw członkowskich. Warunki te powinny umożliwić Komisji uzyskanie gwarancji, że państwa członkowskie korzystają z Funduszu w sposób prawidłowy i zgodny z prawem oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii1 („rozporządzenie finansowe”). Pełniąc swoje obowiązki związane z wykonaniem budżetu, Komisja powinna częściej przeprowadzać kontrole wykonania zadań i je wspierać.

 

____________

 

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

(6) Przepisy te powinny być zgodne z przepisami rozporządzenia finansowego oraz zapewniać również zgodność wspieranych działań z pozostałym obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) W celu ochrony interesów finansowych Unii powinny istnieć ograniczone w czasie środki umożliwiające delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w przypadku gdy istnieją dowody wskazujące na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, dowody na nieprawidłowości związane z wnioskiem o płatność lub gdy nie dostarczono dokumentów na potrzeby analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

(30) W celu ochrony interesów finansowych Unii powinny istnieć ograniczone w czasie środki umożliwiające delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu wstrzymanie płatności w przypadku, gdy istnieją dowody wskazujące na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, dowody na nieprawidłowości związane z wnioskiem o płatność, gdy nie dostarczono dokumentów na potrzeby analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych lub gdy na etapie wdrażania projektów występują znaczne opóźnienia oraz istnieją uzasadnione dowody, że nie zrealizowano celów określonych dla odnośnych projektów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu. Fundusz dąży do tego, aby nikt w Unii nie cierpiał głodu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osób najbardziej potrzebujących, w szczególności osób bezdomnych i dzieci.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Część budżetu Unii przydzielona Funduszowi jest wykonywana w ramach zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, która to część jest wykonywana w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

1. Część budżetu Unii przydzielona Funduszowi jest wykonywana w ramach zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Komisją zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, która to część jest wykonywana w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja, państwa członkowskie i beneficjenci stosują zasadę należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.

7. Komisja, państwa członkowskie i beneficjenci stosują zasadę należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 30 rozporządzenia finansowego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

1. Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą; opis uwzględnia osoby, które problem deprywacji materialnej dotknął niedawno i które osiągają ujemne dochody, oraz właścicieli domów wykazujących ujemny kapitał własny;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, zmianę w programie operacyjnym najpóźniej pięć miesięcy po formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszelkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały uwzględnione w satysfakcjonujący sposób.

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, zmianę w programie operacyjnym najpóźniej trzy miesiące po formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszelkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały uwzględnione w satysfakcjonujący sposób.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu.

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu. Wynik tych konsultacji jest przedstawiany Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą oraz pod kątem sytuacji panującej w danym kraju w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i deprywacji materialnej;

a) wkład w realizację celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem rodzajów deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą, oraz pod kątem sytuacji panującej w danym kraju w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i deprywacji materialnej, jak również z uwzględnieniem osób osiągających ujemne dochody i wykazujących ujemny kapitał własny oraz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych ubóstwem;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2. Wzór ten jest odpowiedni do celów oceny, a jednocześnie zgodny z zasadą uproszczenia procedur administracyjnych.

Poprawka   15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu, w odniesieniu do osób, które problem deprywacji materialnej dotknął niedawno i które osiągają ujemne dochody, oraz do właścicieli domów wykazujących ujemny kapitał własny. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.

3. W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dostępny i dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji. Beneficjenci i organizacje partnerskie dbają o to, by osoby starsze i niepełnosprawne miały dostęp do tych informacji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

3. Żywność i inne produkty dla osób najbardziej potrzebujących, w szczególności dla osób bezdomnych lub dzieci, mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób najbardziej potrzebujących, w szczególności osób bezdomnych lub dzieci;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osób najbardziej potrzebujących, w szczególności osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją odbywają się z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych utworzonego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 3.

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją odbywają się z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych utworzonego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Komisję w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 59.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową.

4. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową. Na instytucję audytową można wyznaczyć krajowy organ kontroli lub krajowy trybunał obrachunkowy.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.

e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

2. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji na jej żądanie.

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji. Komisja ma prawo zażądać od instytucji audytowej wprowadzenia zmian do strategii audytu, które według niej są konieczne do właściwego przeprowadzania audytów, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu. Komisja zapewnia w ten sposób, że kontrola wykonania zadań została należycie uwzględniona.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wzory strategii audytu, opinii pokontrolnej oraz rocznego sprawozdania audytowego, jak również metodykę doboru próby, o której mowa w ust. 4. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 3.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów delegowanych, wzory strategii audytu, opinii pokontrolnej oraz rocznego sprawozdania audytowego, jak również metodykę doboru próby, o której mowa w ust. 4. Akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 59.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może zażądać od państwa członkowskiego, aby podjęło działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jego systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Komisja wymaga od państw członkowskich, aby podjęły działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania ich systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu operacyjnego są realizowane w ratach rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu operacyjnego stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 81 ust. 2 rozporządzenia finansowego, a po jej notyfikacji zainteresowanemu państwu członkowskiemu – zobowiązanie prawne w rozumieniu tego rozporządzenia.

Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu operacyjnego są realizowane w ratach rocznych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu operacyjnego stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 ust. 2 rozporządzenia finansowego, a po jej notyfikacji zainteresowanemu państwu członkowskiemu – zobowiązanie prawne w rozumieniu tego rozporządzenia.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wyznaczone organy przedkładają Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego, następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 56 rozporządzenia finansowego:

1. Wyznaczone organy przedkładają Komisji za każdy rok w okresie od 2015 r. do 2022 r. włącznie, do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu okresu obrachunkowego, następujące dokumenty i informacje zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego:

a) poświadczone roczne sprawozdanie finansowe właściwych organów wyznaczonych na podstawie art. 32, w myśl art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

a) poświadczone roczne sprawozdanie finansowe właściwych organów wyznaczonych na podstawie art. 32, w myśl art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o którym mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

b) oświadczenie dotyczące zarządzania, o którym mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

c) roczne podsumowanie wyników końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

c) roczne podsumowanie wyników końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, wraz z analizą rodzaju i zakresu błędów i niedociągnięć, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych;

d) opinia pokontrolna wydana przez wyznaczony niezależny organ audytowy, o której mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego, wraz ze sprawozdaniem audytowym przedstawiającym ustalenia audytów dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy opinia.

d) opinia pokontrolna wydana przez wyznaczony niezależny organ audytowy, o której mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia finansowego, wraz ze sprawozdaniem audytowym przedstawiającym ustalenia audytów dotyczących roku obrotowego, którego dotyczy opinia.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres trzech lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Komisję na podstawie art. 47, lub najpóźniej od daty płatności salda końcowego.

1. Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres pięciu lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten pięcioletni okres rozpoczyna się od daty płatności salda końcowego.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Odsyłacze

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Data przyjęcia

23.4.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (27.3.2013)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Younous Omarjee

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. dotyczące zakończenia europejskiego programu pomocy najbardziej potrzebującym (PEAD), utworzonego w roku 1986 i istniejącego od 25 lat. PEAD opierał się na wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej i polegał na dystrybucji nadwyżek produkcji rolnej najbardziej potrzebującym. Sprawozdawca odrzuca porozumienie Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. dotyczące wieloletnich ram finansowych, w którym zmniejsza się ten fundusz z 3,5 mld EUR do 2,5 mld EUR. Sprawozdawca uważa, że utrzymanie kwoty z obecnego okresu (2007-2013) wynoszącej 3,5 mld EUR to niezbędne minimum oraz że fundusz powinien być zwiększony do ponad 4,5 mld EUR, ponieważ obszar działania programu jest równocześnie rozszerzony na dystrybucję dóbr materialnych i na 7 nowych państw członkowskich. Sprawozdawca wyraża jednakże zadowolenie w związku z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym utworzenia nowego funduszu, który zastąpi PEAD i będzie się nazywał Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest włączenie tego nowego proponowanego przez Komisję funduszu do polityki spójności (art. 174 TFUE).

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest częścią celów przekrojowych i leżących u podstaw Unii Europejskiej (art. 9 TFUE oraz art. 3 TUE). Ponadto Unia Europejska określiła cel, jakim jest zmniejszenie w państwach członkowskich do 2020 r. o co najmniej 20 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Obecna sytuacja jest jednakże daleka od tego celu. W 2010 r. blisko jedna czwarta Europejczyków (119,6 mln) była zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a spośród nich 18 mln Europejczyków jest uzależnionych prawie codziennie od paczek żywnościowych bądź posiłków rozdawanych przez stowarzyszenia wolontariuszy. Liczba osób dotkniętych deprywacją żywnościową i materialną przez ostatnie stale i alarmująco wzrasta. Obywateli europejskich korzystających z pomocy żywnościowej jest coraz więcej. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny trwający we wszystkich państwach członkowskich stawia Unię Europejską w sytuacji odpowiedzialności wobec wzrostu nierówności między bogatymi i biednymi w Unii Europejskiej, ale także w jej państwach członkowskich.

FEAD, oparty na art. 174 TFUE, ma zatem na celu właśnie zwiększenie spójności społecznej oraz zwalczanie ubóstwa w obrębie Unii Europejskiej. Unia musi więc za pomocą tego nowego funduszu przyczynić się do lepszej spójności społecznej w obrębie Unii Europejskiej, wspierając systemy krajowe świadczące pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym i przyczyniając się do obniżenia coraz bardziej alarmujących poziomów niedoboru żywności i deprywacji materialnej w obrębie Unii Europejskiej.

Z tego tytułu sprawozdawca wyraża liczne zastrzeżenia dotyczące pierwotnego wniosku Komisji Europejskiej.

Współfinansowanie

Wniosek Komisji przewiduje, że państwa członkowskie lub samorządy lokalne mają uczestniczyć w finansowaniu FEAD do wysokości 15%. Jednakże – co podkreśla także Komitet Regionów – w okresie obecnych redukcji wydatków publicznych państwa członkowskie i samorządy lokalne znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji prawdopodobnie nie będą w stanie współfinansować programu FEAD.

Biurokracja administracyjna funduszu

Poza wszystkim system współfinansowania oraz ogólny system redystrybucji artykułów żywnościowych i dóbr materialnych musi pozostać prosty i jasny. Musi on przede wszystkim umożliwić organizacjom charytatywnym kontynuowanie ich pracy z uwzględnieniem ich charakteru bardzo często dobrowolnego. Przepisy regulujące muszą być kontynuacją przepisów dotyczących PEAD obowiązujących na lata 2012 i 2013. Z tą myślą sprawozdawca proponuje uproszczenie funduszu, a zwłaszcza likwidację agencji certyfikujących, zarządzających i kontrolujących. Sprawozdawca proponuje także zniesienie kryteriów, jakie mają być ustalone przez każde państwo członkowskie do określania, kto może korzystać z funduszu. Komisja Europejska musi okazać zaufanie do państw członkowskich i do organizacji wolontariuszy, które dokonując dystrybucji żywności i dóbr materialnych, wykonują godną uznania i służącą za przykład pracę.

Cele FEAD

Rozszerzenie na dobra materialne jest uzasadnione faktem, że osobom najbardziej potrzebującym w Europie brakuje nie tylko żywności, ale także dóbr materialnych. Jeżeli budżet przyznany przez szefów państw dla FEAD nie pozwoli na takie podwojenie, pomoc żywnościowa musi pozostać w miarę możliwości priorytetem tego systemu, aby uniknąć rozproszenia, które zagroziłoby skuteczności funduszu i jego celom. Właśnie dlatego, że odżywianie się jest podstawowym środkiem włączenia społecznego, pomoc żywnościowa jest zasadniczym warunkiem wstępnym każdej polityki zwalczania wykluczenia społecznego. Sprawozdawca jest zatem zwolennikiem idei, aby FEAD był priorytetowo ukierunkowany na dystrybucję żywności.

Ponieważ solidarność jest jedną z wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, fundusz ten jest symbolem sensu, jaki obywatele europejscy nadają budowaniu Europy. Niezrozumiałe byłoby, gdyby Unia Europejska odwróciła się od najsłabszych, a pozbawienie treści tej pomocy najbardziej potrzebującym prowadziłoby do zasilania rosnącej niechęci społeczeństw do instytucji europejskich.

Sprawozdawca jest przekonany, że Parlament Europejski musi działać w porozumieniu z organizacjami wolontariuszy, aby fundusz był skuteczny i przede wszystkim służył osobom najbardziej potrzebującym oraz stowarzyszeniom charytatywnym, które codziennie z nimi pracują.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

(1) Ponieważ dostawy żywności i produktów rolnych stanowią dużą wartość i pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, zaś zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Od 1987 r., w następstwie wyjątkowo ostrej zimy w Europie, Unia Europejska zapewnia najbardziej potrzebującym obywatelom bezpośrednią pomoc żywnościową z zapasów produktów rolnych za pośrednictwem organizacji charytatywnych. Tymczasowa pomoc z tamtego okresu przyjęła formę stałą w postaci europejskiego programu pomocy najbardziej potrzebującym. Jednocześnie zaczęto w coraz większym stopniu korzystać z innych źródeł zaopatrzenia w żywność; np. z nadwyżek z lokalnych lub regionalnych supermarketów, z opartej na partnerstwie współpracy z lokalnymi rolnikami, czy z wykazujących solidarną postawę restauracji i sklepów spożywczych itp.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Dnia 29 października 1992 r. skonsolidowano europejski program pomocy osobom najbardziej potrzebującym (PEAD) w drodze rozporządzenia wykonawczego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c) W 2010 r. w Unii Europejskiej blisko 119,6 mln osób, w tym 25 mln dzieci, znajdowało się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, a spośród tych osób 40 mln cierpiało z powodu poważnej deprywacji materialnej zaś 4,1 mln nie miało mieszkania, co oznacza wzrost o 4 mln w stosunku do roku poprzedniego. Z tych 119,6 mln osób 18 mln jest uzależnionych prawie codziennie od paczek żywnościowych bądź posiłków rozdawanych przez stowarzyszenia wolontariuszy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

(2) Mając na uwadze, że skala bezdomności, a także liczba osób dotkniętych deprywacją żywnościową i materialną lub nawet ciężką deprywacją żywnościową i materialną w Unii wzrasta, a osoby te często wykluczone są również z możliwości korzystania ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) ma na celu zwiększenie spójności społecznej, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby przeciwdziałać wszelkim formom deprywacji oraz ubóstwu.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Bezpieczeństwo żywności stanowi podstawowe prawo ludzi, które jest realizowane poprzez dostępność i dostęp do wystarczającej ilości zdrowej, odpowiedniej i odżywczej żywności, a także poprzez jej wykorzystywanie i zasoby stabilne w czasie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa dóbr i produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym oraz pod względem jakości tych produktów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Przepisy Funduszu zapewniają spójność ze strategiami i środkami zmierzającymi do zmniejszenia poziomu marnotrawienia żywności w całym łańcuchu dostaw, ulepszenia wydajności łańcucha, a także do zwiększenia świadomości społeczeństwa o tej jakże ważnej kwestii, jak przyjął Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 19 stycznia 2012 r.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy finansowe, Komisja powinna ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, roczny podział zasobów ogólnych na państwo członkowskie, za pomocą obiektywnej i przejrzystej metody odzwierciedlającej różnice pod względem ubóstwa i deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy finansowe, Komisja powinna ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, roczny podział zasobów ogólnych na państwo członkowskie, za pomocą obiektywnej i przejrzystej metody uwzględniającej różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami i odzwierciedlającej różnice pod względem ubóstwa, względnego ubóstwa, deprywacji żywnościowej i materialnej istniejące w każdym państwie członkowskim oraz z uwzględnieniem w przypadku każdego państwa członkowskiego liczby osób, które można uznać za najbardziej potrzebujące, jak i kwot przyznanych państwom członkowskim uczestniczącym w PEAD.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić formy deprywacji żywnościowej i/lub materialnej objęte pomocą oraz opisać i uzasadnić cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego, szybkiego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego, szczególnie w zakresie walki z marnotrawieniem żywności.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyznania pierwszeństwa produktom pochodzącym z UE.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) W celu osiągnięcia skutecznego i sprawnego wdrażania środków finansowanych z Funduszu należy rozwijać współpracę między organami regionalnymi i lokalnymi a organizacjami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Dlatego konieczne jest, by państwa członkowskie promowały uczestnictwo wszystkich podmiotów zaangażowanych w opracowywanie i stosowanie środków finansowanych z Funduszu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne sytuacje krajowe, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego.

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne sytuacje krajowe, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego z uwzględnieniem także opinii organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację programu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Istotną wartość dodaną wnosi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, zatem Komisja powinna ułatwiać takie działania.

(10) Istotną wartość dodaną wnosi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, a także innowacje społeczne, zatem Komisja i właściwe organy państw członkowskich gwarantują ich rozpowszechnianie i promowanie, w tym poprzez organizowanie szkoleń oraz rozwijanie obejmującej wszystkie zainteresowane strony platformy współpracy na szczeblu Unii.

.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzać oceny.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności państw członkowskich i beneficjentów.

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiej reklamy i szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić proste przepisy związane z informowaniem i komunikacją oraz reklamą, a także określić odpowiedzialność władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich i beneficjentów w tym obszarze.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

(15) Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zapewnić elastyczność w podejściu do rozwiązywania problemów państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W całej Unii należy stosować jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez odpowiednie warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.

(16) W całej Unii należy stosować jednolite, sprawiedliwe i proste zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez proste i odpowiednie warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO) stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO) stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów pozostaje korzystną opcją, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. W uzupełnieniu do obecnego funduszu kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie, sprzedaż po korzystnych cenach i/lub darowanie produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

 

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Aby zapewnić szerokie wsparcie osobom najbardziej potrzebującym, państwa członkowskie eliminują wszelkie przeszkody mogące niepotrzebnie ograniczać darowizny w postaci żywności i dóbr podstawowych przekazywane przez przedsiębiorstwa bankom żywnościowym i organizacjom niekomercyjnym, których główną działalność stanowi pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego za realizację i kontrolę programów operacyjnych powinny odpowiadać w pierwszym rzędzie państwa członkowskie w ramach swoich systemów zarządzania i kontroli.

(19) Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego za realizację i kontrolę programów operacyjnych powinny odpowiadać w pierwszym rzędzie państwa członkowskie w ramach swoich systemów zarządzania i kontroli, stale troszcząc się o skuteczność oraz o ograniczanie biurokracji.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla programu operacyjnego instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą i funkcjonalnie niezależną instytucję audytową. Aby zapewnić państwom członkowskim elastyczność w ustanawianiu systemów kontroli, należy przewidzieć możliwość wykonywania funkcji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą. Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość wyznaczenia instytucji pośredniczących do wykonywania niektórych zadań instytucji zarządzającej lub instytucji certyfikującej. Państwa członkowskie powinny w takim przypadku wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych instytucji.

(21) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla programu operacyjnego właściwe instytucje, które zapewnią odpowiednie zarządzanie Funduszem. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać należyte kontrole administracyjne i kontrole fizyczne oraz nakładać kary w przypadku nieprawidłowości w celu zyskania pewności, że programy operacyjne wdrażane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Instytucja zarządzająca ponosi główną odpowiedzialność za skuteczne i sprawne wdrażanie Funduszu, a zatem pełni znaczną liczbę funkcji odnoszących się do zarządzania programem operacyjnym i jego monitorowania, zarządzania i kontroli finansowych, jak również wyboru projektów. Należy określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Instytucja certyfikująca powinna sporządzać i przekazywać Komisji wnioski o płatność. Powinna sporządzać roczne sprawozdania finansowe, poświadczając kompletność, dokładność i prawdziwość przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych oraz to, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. Należy określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Instytucja audytowa zapewnia przeprowadzanie audytów systemów zarządzania i kontroli na podstawie stosownej próby operacji oraz rocznego sprawozdania finansowego. Należy określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie kontroli finansowej należy zapewnić współpracę między państwami członkowskimi a Komisją w ramach niniejszego rozporządzenia oraz ustalić kryteria, które pozwolą Komisji określić w kontekście przyjętej przez nią strategii kontroli systemów krajowych poziom gwarancji, które powinna ona uzyskać ze strony krajowych instytucji audytowych.

skreślony

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Należy ustanowić uprawnienia i obowiązki Komisji w zakresie sprawdzania skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz zobowiązywania państw członkowskich do podejmowania działań. Komisja powinna również posiadać uprawnienia do przeprowadzania audytów skoncentrowanych na kwestiach należytego zarządzania finansami, tak aby można było z nich wyciągnąć wnioski dotyczące wyników Funduszu.

skreślony

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.

(27) Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych, prostych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel i specyfikę grupy docelowej Funduszu.

(35) Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel, specyfikę grupy docelowej Funduszu oraz fakt, że podmioty korzystające z Funduszu działają na zasadzie wolontariatu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(41a) W celu uniknięcia nagłego ograniczenia pomocy żywnościowej w przypadku opóźnień we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia na początku roku 2014 Komisja wprowadza niezbędne środki przejściowe, aby uzyskać pewność, że osoby zależne od pomocy żywnościowej nie cierpią na niedostatek żywności.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności Funduszu.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności i prostoty Funduszu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona przez właściwe organy krajowe, regionalne i lokalne we współpracy z organizacjami partnerskimi;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność lub inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „beneficjent” oznacza podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;

6) „beneficjent” oznacza organizację niekomercyjną, podmiot publiczny lub prywatny, z wyłączeniem przedsiębiorstw handlowych, odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty lub korzystające ze środków towarzyszących;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdą organizację niekomercyjną, każdy podmiot publiczny lub prywatny, z wyłączeniem przedsiębiorstw handlowych, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej i terytorialnej w Unii przez przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 mln, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym oraz rozwijanie lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, regionalnym i lokalnym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym wysokiej jakości produktów żywnościowych i podstawowych produktów konsumpcyjnych do ich osobistego użytku. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, których przynajmniej część działalności polega na rozdzielaniu żywności lub produktów rolnych osobom najbardziej potrzebującym.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane w ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z Funduszu jest udzielane przez państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W ustaleniach dotyczących wdrażania Funduszu i korzystania z niego, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych w związku ze sprawozdawczością, oceną, zarządzaniem i kontrolą, uwzględnia się zasadę proporcjonalności w odniesieniu do poziomu przyznanego wsparcia.

5. W ustaleniach dotyczących wdrażania Funduszu i korzystania z niego, w szczególności zasobów finansowych i administracyjnych wymaganych w związku ze sprawozdawczością, oceną, zarządzaniem i kontrolą, uwzględnia się zasadę proporcjonalności w odniesieniu do poziomu przyznanego wsparcia oraz szczególnego charakteru celów.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu w fazie programowania, a następnie monitorowania, sporządzania sprawozdań i oceny. Dbają także o prostotę wdrażania przez organizacje partnerskie i beneficjentów, a także o informowanie społeczeństwa o realizacji i wykorzystaniu Funduszu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.

9. Zważywszy na charytatywny i często dobrowolny charakter pomocy najbardziej potrzebującym, Komisja i państwa członkowskie pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu ze stałą troską o zmniejszenie obciążenia administracyjnego beneficjentów, o określenie prostych zasad funkcjonowania, aby maksymalnie uprościć systemy zarządzania, jakim podlegają organizacje partnerskie i/lub beneficjenci, umożliwiając im w ten sposób łatwy i szybki dostęp do pomocy.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu i powiązanych programów czy operacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i inne produkty na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów uwzględniają również aspekty klimatyczne i ekologiczne, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i inne produkty na podstawie obiektywnych kryteriów spełniających normy jakości. Kryteria wyboru produktów żywnościowych traktują priorytetowo produkty lokalne. Organizacje lub stowarzyszenia odpowiedzialne za dystrybucję żywności dbają w największym możliwym stopniu o zdrowe i zrównoważone odżywianie się beneficjentów końcowych oraz o cele związane ze zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem żywnościowym. Kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów uwzględniają również aspekty klimatyczne i ekologiczne, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności na każdym etapie łańcucha dostaw.

 

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a. Władze lokalne i regionalne mogą organizować – w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi – sieci zarządzania na szczeblu lokalnym, regionalnym i transgranicznym, aby wykorzystywać zarówno łatwo psujące się, jak i trwałe produkty żywnościowe niesprzedane w łańcuchu żywnościowym.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej;

(a) liczba osób dotkniętych niedostatkiem żywności

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo niskim poziomie dochodów lub bardzo małej intensywności pracy.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) ludność żyjąca na progu względnego ubóstwa, czyli odsetek społeczeństwa żyjący w gospodarstwach domowych, które nie dysponują dochodem równym co najmniej 60% krajowej mediany dochodu;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, przygotowany w bliskiej współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi i innymi organami publicznymi, a także z organami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacjami walczącymi z ubóstwem oraz organizacjami promującymi niedyskryminację, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą w ramach programu operacyjnego, uzasadnienie ich wyboru oraz opis każdego rodzaju deprywacji materialnej objętego pomocą, głównych cech i celów dystrybucji żywności lub innych produktów oraz planowane środki towarzyszące, z uwzględnieniem wyników oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji żywnościowej i/lub materialnej, które mają być objęte pomocą w ramach programu operacyjnego, a także główne cechy i cele dystrybucji zdrowej i wysokiej jakości żywności lub innych produktów oraz planowane środki towarzyszące;

 

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) plan działania na rzecz rozwoju lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw żywności dla osób najbardziej potrzebujących;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) plan działania na rzecz ograniczenia marnotrawienia żywności;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) opis programów krajowych odpowiadających każdemu rodzajowi deprywacji materialnej objętej pomocą;

b) opis programów krajowych odpowiadających każdemu rodzajowi deprywacji żywnościowej i/lub materialnej objętej pomocą;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) opis kryteriów wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

c) opis kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

skreślona

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) kryteria wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

skreślona

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym;

skreślona

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) opis przepisów służących realizacji programu operacyjnego, wskazujących instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą w stosownych przypadkach, instytucję audytową oraz organ mający otrzymywać płatności od Komisji oraz opis procedury monitorowania;

skreślona

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) opis środków przedsięwziętych w celu zaangażowania właściwych regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, a także organów przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego i organów odpowiedzialnych za promowanie równości i braku dyskryminacji w trakcie przygotowywania programu operacyjnego;

h) opis udziału właściwych regionalnych i lokalnych organów, reprezentujących je organizacji, innych organów publicznych, a także organów przedstawicielskich społeczeństwa obywatelskiego i organów odpowiedzialnych za promowanie równości i braku dyskryminacji w trakcie przygotowywania programu operacyjnego;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) tabelę określającą, na cały okres programowania, łączną kwotę środków finansowych przydzielonych na wsparcie z programu operacyjnego, z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą, a także odpowiadające im środki towarzyszące.

(ii) tabelę określającą, na cały okres programowania, łączną kwotę środków finansowych przydzielonych na wsparcie z programu operacyjnego, z podziałem na rodzaje deprywacji żywnościowej i/lub materialnej objęte pomocą, a także odpowiadające im środki towarzyszące.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. e), które dostarczają bezpośrednio żywność lub inne produkty, podejmują ze swej strony działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. b a), które dostarczają bezpośrednio żywność oraz które dystrybuują żywność lub inne produkty, podejmują ze swej strony działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

 

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z organami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego i organami odpowiedzialnymi za promowanie równości i braku dyskryminacji.

2. Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi, organizacjami je reprezentującymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z organami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego i organami odpowiedzialnymi za promowanie równości i braku dyskryminacji.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie przygotowują projekt swoich programów operacyjnych według wzoru przedstawionego w załączniku I.

skreślony

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ocenia zgodność danego programu operacyjnego z niniejszym rozporządzeniem i sposób, w jaki program ten przyczynia się do osiągnięcia celów Funduszu, z uwzględnieniem oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14.

1. Omarjee (52), Matula (210), Sanchez-Schmid Hortefeux (211)

Komisja, uwzględniając kryteria wyboru przyjęte przez państwa członkowskie, ocenia zgodność danego programu operacyjnego z niniejszym rozporządzeniem i sposób, w jaki program ten przyczynia się do osiągnięcia celów Funduszu.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja może przedstawić swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia programu operacyjnego. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie programu operacyjnego.

2. Komisja może przedstawić swoje uwagi w ciągu dwóch miesięcy od daty przedłożenia programu operacyjnego. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie programu operacyjnego.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. O ile wszelkie uwagi przedstawione przez Komisję zgodnie z ust. 2 zostały uwzględnione w sposób satysfakcjonujący, Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, program operacyjny najpóźniej sześć miesięcy po jego formalnym przedłożeniu przez państwo członkowskie, lecz nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r.

3. O ile wszelkie uwagi przedstawione przez Komisję zgodnie z ust. 2 zostały uwzględnione w sposób satysfakcjonujący, Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, program operacyjny najpóźniej trzy miesiące po jego formalnym przedłożeniu przez państwo członkowskie, lecz nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja dokonuje oceny informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 z uwzględnieniem uzasadnienia przedstawionego przez państwo członkowskie. Komisja może poczynić uwagi, a państwo członkowskie przedstawia Komisji wszelkie niezbędne dodatkowe informacje.

2. Komisja dokonuje oceny informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 z uwzględnieniem uzasadnienia przedstawionego przez państwo członkowskie. Komisja może w przeciągu dwóch miesięcy poczynić uwagi, a państwo członkowskie przedstawia Komisji wszelkie niezbędne dodatkowe informacje.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, zmianę w programie operacyjnym najpóźniej pięć miesięcy po formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszelkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały uwzględnione w satysfakcjonujący sposób.

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, zmianę w programie operacyjnym najpóźniej trzy miesiące po formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszelkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały uwzględnione w satysfakcjonujący sposób.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja tworzy platformę na szczeblu unijnym, która ma ułatwiać wymianę doświadczeń, budowę potencjału i tworzenie sieci kontaktów, a także rozpowszechnianie istotnych wyników działań w zakresie niefinansowej pomocy osobom najbardziej potrzebujących.

Komisja tworzy platformę na szczeblu unijnym, która ma ułatwiać wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej, budowę potencjału i tworzenie sieci kontaktów, tworzenie sieci dystrybucji na całym terytorium europejskim, a zwłaszcza na tych obszarach państw członkowskich, na których odnotowuje się najwyższe wskaźniki ubóstwa i wykluczenia, rozwijanie działalności ponadnarodowej i transgranicznej, a także rozpowszechnianie istotnych i nowatorskich wyników działań w zakresie dystrybucji żywności i innych produktów osobom najbardziej potrzebującym. Dzięki tej platformie Komisja integruje i łączy organizacje reprezentujące organizacje partnerskie na szczeblu Unii, jak również organizacje partnerskie i beneficjentów na szczeblu każdego państwa członkowskiego. Tworzy ona również i prowadzi publiczną stronę internetową poświęconą tej konkretnej platformie. Na stronie tej przedstawia się różne organizacje partnerskie, ich działalność i rozmieszczenie na całym terytorium europejskim, łącznie z regionami najbardziej oddalonymi. Na stronie zapoznać się można również ze wszystkimi dokumentami i informacjami dotyczącymi funkcjonowania i prac platformy.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym, w kwestii wykorzystania wsparcia z Funduszu.

Komisja Europejska konsultuje się również, przynajmniej raz do roku, z organizacjami przedstawicielskimi organizacji partnerskich na szczeblu unijnym i głównymi organizacjami partnerskimi na szczeblu każdego państwa członkowskiego, w kwestii wykorzystania i łatwości wykorzystania wsparcia z Funduszu. Na stronie poświęconej platformie przedstawia się podsumowanie i wyniki tych konsultacji.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.

skreślony

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Warunkiem dopuszczalności rocznego sprawozdania z realizacji jest zawarcie w nim wszystkich informacji wymaganych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. W przypadku braku dopuszczalności danego rocznego sprawozdania z realizacji Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego sprawozdania. W razie nieprzekazania tej informacji przez Komisję w wymaganym terminie sprawozdanie zostaje uznane za dopuszczalne.

skreślony

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przygotowują projekt końcowego sprawozdania z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję.

skreślony

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu pięciu miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji i informuje państwo członkowskie o swoich uwagach w ciągu trzech miesięcy od otrzymania tego sprawozdania.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji zawierającego wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o przedsięwziętych środkach naprawczych.

7. Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Instytucja zarządzająca publikuje podsumowanie każdego rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji.

skreślony

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

skreślony

Ocena podczas okresu programowania

 

1. W trakcie okresu programowania instytucja zarządzająca może dokonywać oceny skuteczności i wydajności programu operacyjnego.

 

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

 

3. Komisja może przeprowadzać oceny programów operacyjnych z własnej inicjatywy.

 

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności programów i łatwości zarządzania nimi, mając na uwadze ograniczenia w ich realizacji, wyznaczone cele i uzyskane wyniki, a także potrzeb finansowych zgłoszonych przez organizacje partnerskie i beneficjentów w odniesieniu do dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym oraz wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są do osób najbardziej potrzebujących, mediów i ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu.

1. Komisja Europejska i państwa członkowskie przekazują informacje o osiągnięciach Funduszu i sposobach wykorzystania środków oraz propagują działania wspierane w ramach Funduszu, mianowicie za pośrednictwem platformy lub uruchomiając punkty informacyjne na szczeblu lokalnym i regionalnym. Informacje te kierowane są do osób najbardziej potrzebujących, mediów i ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej, zapewniają widoczność wkładu z Funduszu i uwidaczniają wolontariuszy z organizacji-beneficjentów i partnerskich.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu instytucja zarządzająca prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej informację o nazwie beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę finansowania unijnego, jak również rodzaj deprywacji materialnej objętej pomocą.

W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu właściwa instytucja prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na rok.

Wykaz operacji jest aktualizowany co najmniej raz na sześć miesięcy.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.

W trakcie realizacji operacji organizacje-beneficjenci i organizacje partnerskie wywieszają flagę europejską albo plakat (o minimalnym formacie A3) z informacjami o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przy wszelkich działaniach służących informowaniu i komunikacji beneficjent i organizacje partnerskie informują o wsparciu z Funduszu dla operacji przez umieszczenie godła Unii wraz z odniesieniem do Unii i Funduszu.

4. Przy działaniach służących informowaniu i komunikacji oraz powiązanych z operacją finansowaną przez Unię Europejską beneficjent i organizacje partnerskie informują o wsparciu z Funduszu dla operacji przez umieszczenie godła Unii wraz z odniesieniem do Unii i Funduszu.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.

5. Właściwa instytucja informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej i naklejki przedstawiające flagę Unii, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu właściwa instytucja oraz beneficjenci i organizacje partnerskie przestrzegają przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych i działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego nie przekracza 85% publicznych wydatków kwalifikowalnych.

1. Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego nie przekracza:

 

(a) 85% łącznych wydatków;

 

(b) 95% łącznych wydatków w przypadku wsparcia w państwach członkowskich uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) lub Funduszu Spójności (FS).

 

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wydatki kwalifikują się do wsparcia ze środków programu operacyjnego, jeżeli zostały poniesione i uregulowane przez beneficjenta między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2022 r.

1. Wydatki kwalifikują się do wsparcia ze środków programu operacyjnego, jeżeli zostały poniesione i uregulowane przez beneficjenta między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2023 r.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia ze środków programu operacyjnego, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o finansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

2. Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia ze środków programu operacyjnego, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do właściwej instytucji wniosku o finansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Żywność i inne produkty dla osób najbardziej potrzebujących mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu, a także uzupełnia budżet Funduszu.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Do beneficjentów końcowych można zwrócić się o uiszczenie opłaty nieprzekraczającej 10% ceny rynkowej.

 

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego beneficjentów końcowych;

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego beneficjentów końcowych i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1% kosztów, o których mowa w lit. a);

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące pomoc materialną bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a);

d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące pomoc żywnościową i/lub materialną bezpośrednio lub pośrednio beneficjentom końcowym, w zryczałtowanej wysokości 5% kosztów, o których mowa w lit. a);

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Systemy zarządzania i kontroli zapewniają:

skreślony

a) określenie funkcji poszczególnych organów zajmujących się zarządzaniem i kontrolą oraz podział funkcji w obrębie każdego organu;

 

b) zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi organami i w ich obrębie;

 

c) procedury zapewniania zasadności i prawidłowości deklarowanych wydatków;

 

d) wiarygodne systemy komputerowe służące prowadzeniu księgowości, przechowywaniu i przekazywaniu danych finansowych i danych na temat wskaźników, monitorowaniu i sprawozdawczości;

 

e) systemy sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy organ odpowiedzialny powierza wykonanie zadań innemu organowi;

 

f) ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli;

 

g) systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieżki audytu;

 

h) zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami.

 

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne i kontrole na miejscu w celu zagwarantowania realizacji programów operacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ustanawiają sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowości.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreślony

Obowiązki państw członkowskich

 

1. Państwa członkowskie wypełniają obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z tego zobowiązania określone w przepisach w sprawie zarządzania dzielonego ustanowionych w rozporządzeniu finansowym i w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i kontrolę nad nimi.

 

2. Państwa członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom oraz je wykrywają i korygują, a także odzyskują kwoty nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności. Państwa członkowskie powiadamiają o tych nieprawidłowościach Komisję i informują ją o przebiegu powiązanych postępowań administracyjnych i prawnych.

 

Jeżeli kwoty nienależnie wypłacone beneficjentowi nie mogą być odzyskane i jest to wynikiem błędu lub zaniedbania ze strony państwa członkowskiego, dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne za zwrot takiej kwoty do budżetu ogólnego Unii.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 59 ustanawiających szczegółowe zasady dotyczące zobowiązań państw członkowskich określonych w niniejszym ustępie.

 

3. Państwa członkowskie ustanawiają i wdrażają procedurę niezależnego badania i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru lub realizacji operacji współfinansowanych z Funduszu. Państwa członkowskie składają sprawozdania z wyników takich badań Komisji na jej żądanie.

 

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją odbywają się z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych utworzonego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 3.

 

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreślony

Wyznaczenie i organizacja organów zarządzania i kontroli

 

1. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny jako instytucję zarządzającą.

 

2. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny jako instytucję certyfikującą, nie naruszając przepisów ust. 3.

 

3. Państwo członkowskie może wyznaczyć instytucję zarządzającą, która pełni dodatkowo funkcje instytucji certyfikującej.

 

4. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową.

 

5. Pod warunkiem przestrzegania zasady rozdzielenia funkcji instytucja zarządzająca, instytucja certyfikująca i, w stosownych przypadkach, instytucja audytowa, mogą stanowić część tego samego organu lub podmiotu publicznego.

 

6. Państwo członkowskie może wyznaczyć przynajmniej jedną instytucję pośredniczącą do pełnienia niektórych zadań instytucji zarządzającej lub certyfikującej na odpowiedzialność tej instytucji. Odpowiednie uzgodnienia pomiędzy instytucją zarządzającą lub instytucją certyfikującą a instytucjami pośredniczącymi zostają formalnie ujęte na piśmie.

 

7. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej zarządzanie częścią programu operacyjnego w drodze pisemnej umowy między instytucją pośredniczącą a państwem członkowskim lub instytucją zarządzającą. Instytucja pośrednicząca przedstawia gwarancje swojej płynności finansowej i kompetencji w danej dziedzinie, jak również w zarządzaniu administracyjnym i finansowym.

 

8. Państwo członkowskie ustanawia na piśmie zasady regulujące jego stosunki z instytucją zarządzającą, instytucją certyfikującą i instytucją audytową, stosunki pomiędzy tymi instytucjami oraz stosunki tych instytucji z Komisją.

 

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

skreślony

Procedura wyznaczenia instytucji zarządzających i certyfikujących

 

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o dacie i formie wyznaczenia instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia decyzji przyjmującej program operacyjny.

 

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, oparte jest na sprawozdaniu i opinii niezależnej instytucji audytowej, która ocenia system zarządzania i kontroli, w tym rolę instytucji pośredniczących, a także jego zgodność z art. 26, 27, 29 i 30, według kryteriów dotyczących otoczenia wewnętrznego, działań związanych z kontrolą, informowania i komunikacji oraz monitorowania, ustanowionych przez Komisję w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 59.

 

3. Wspomniana niezależna instytucja audytowa realizuje swoje zadania zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli.

 

4. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że do celów niniejszego rozporządzenia stosowne jest wyznaczenie instytucji zarządzającej bądź instytucji certyfikującej uprzednio wyznaczonej w związku z programem operacyjnym współfinansowanym z EFS na mocy rozporządzenia (UE) nr [CPR].

 

Komisja może zażądać, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, sprawozdania i opinii niezależnego organu audytowego, oraz opisu systemu zarządzania i kontroli.

 

Komisja może przedstawić swoje uwagi w terminie dwóch miesięcy od otrzymania tych dokumentów.

 

5. Państwo członkowskie nadzoruje wyznaczony organ i wycofuje decyzję o jego wyznaczeniu w drodze formalnej decyzji, jeżeli jedno lub więcej kryteriów, o których mowa w ust. 2, nie jest już spełniane, chyba że organ ten podejmie niezbędne działania naprawcze w okresie próbnym, określanym przez państwo członkowskie w zależności od wagi problemu. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o ustanowieniu okresu próbnego dla wyznaczonego organu oraz o wycofaniu decyzji dotyczącej wyznaczenia.

 

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 34

skreślony

Współpraca z instytucją audytową

 

1. Komisja współpracuje z instytucjami audytowymi w celu koordynowania ich planów i metod audytów oraz dokonuje niezwłocznej wymiany wyników przeprowadzonych audytów systemów zarządzania i kontroli.

 

2. Komisja i instytucja audytowa spotykają się regularnie co najmniej raz w roku, chyba że ustalono inaczej, w celu sprawdzenia rocznego sprawozdania audytowego, opinii pokontrolnej i strategii audytowej oraz wymiany poglądów na temat kwestii związanych w ulepszeniem systemów zarządzania i kontroli.

 

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja zwraca jako płatności okresowe 90 % kwoty wynikającej z zastosowania poziomu współfinansowania ustanowionego w decyzji o zatwierdzeniu programu operacyjnego do publicznych wydatków kwalifikowalnych uwzględnionych we wniosku o płatność. Określa ona saldo roczne zgodnie z art. 47 ust. 2.

1. Komisja zwraca jako płatności okresowe 100 % kwoty wynikającej z zastosowania poziomu współfinansowania ustanowionego w decyzji o zatwierdzeniu programu operacyjnego do publicznych wydatków kwalifikowalnych uwzględnionych we wniosku o płatność. Określa ona saldo roczne zgodnie z art. 47 ust. 2.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby w przypadku udzielania dotacji organizacjom partnerskim zapewniono beneficjentom przepływ środków wystarczający do właściwej realizacji operacji.

1. Właściwa instytucja dopilnowuje, aby w przypadku udzielania dotacji organizacjom partnerskim zapewniono beneficjentom przepływ środków wystarczający do właściwej realizacji operacji.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucja certyfikująca regularnie składa wnioski o płatność okresową obejmujące kwoty ujęte w jej sprawozdaniu finansowym jako wsparcie publiczne wypłacone na rzecz beneficjentów w roku obrotowym kończącym się dnia 30 czerwca.

1. Wlaściwa instytucja regularnie składa wnioski o płatność okresową obejmujące kwoty ujęte w jej sprawozdaniu finansowym jako wsparcie publiczne wypłacone na rzecz beneficjentów w roku obrotowym kończącym się dnia 30 czerwca.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja certyfikująca przedkłada ostateczny wniosek o płatność okresową do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrotowego oraz, w każdym przypadku, przed pierwszym wnioskiem o płatność okresową dla następnego roku obrotowego.

2. Właściwa instytucja certyfikująca przedkłada ostateczny wniosek o płatność okresową do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrotowego oraz, w każdym przypadku, przed pierwszym wnioskiem o płatność okresową dla następnego roku obrotowego.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Pierwszego wniosku o płatność okresową nie składa się przed powiadomieniem Komisji o wyznaczeniu instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej zgodnie z art. 32 ust. 1.

3. Pierwszego wniosku o płatność okresową nie składa się przed powiadomieniem Komisji o wyznaczeniu właściwych instytucji.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 43

skreślony

Wstrzymanie biegu terminu płatności

 

1. Termin płatności dla wniosku o płatność okresową może zostać wstrzymany przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego w rozumieniu rozporządzenia finansowego na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, jeżeli:

 

a) na podstawie informacji od krajowej lub unijnego organu audytowego istnieją dowody wskazujące na poważną wadę w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli;

 

b) delegowany urzędnik zatwierdzający musi przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu informacji sugerujących, że wydatek ujęty we wniosku o płatność jest związany z nieprawidłowością, mającą poważne konsekwencje finansowe;

 

c) nie przedłożono jednego z dokumentów wymaganych na podstawie art. 45 ust. 1.

 

2. Delegowany urzędnik zatwierdzający może ograniczyć wstrzymanie do części wydatków ujętych we wniosku o płatność, której dotyczą elementy, o których mowa w ust. 1. Delegowany urzędnik zatwierdzający niezwłocznie informuje państwo członkowskie i instytucję zarządzającą o przyczynach wstrzymania i wzywa ich do zaradzenia sytuacji. Wstrzymanie jest znoszone przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

 

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 44

skreślony

Zawieszenie płatności

 

1. Komisja może zawiesić całość lub część płatności okresowych, w przypadku gdy:

 

a) w systemie zarządzania i kontroli programu operacyjnego istnieje poważna wada, w odniesieniu do której nie podjęto środków naprawczych;

 

b) wydatek ujęty w zestawieniu wydatków związany jest z nieprawidłowością o poważnych skutkach finansowych, która nie została skorygowana;

 

c) państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań w celu naprawy sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania płatności na podstawie art. 43;

 

d) występują poważne niedociągnięcia w jakości i wiarygodności systemu monitorowania lub danych dotyczących wskaźników.

 

2. Komisja może podjąć decyzję, w drodze aktów wykonawczych, o zawieszeniu w całości lub części płatności okresowych po umożliwieniu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag.

 

3. Komisja znosi zawieszenie całości lub części płatności okresowych, w przypadku gdy państwo członkowskie podjęło niezbędne środki umożliwiające zniesienie zawieszenia.

 

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych, które są zapisane w sprawozdaniu finansowym instytucji certyfikującej jako poniesione i uregulowane przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji, całkowitą kwotę publicznych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji operacji oraz odpowiednie wypłacone beneficjentom kwalifikowalne wsparcie publiczne;

a) całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych, które są zapisane w sprawozdaniu finansowym właściwej instytucji jako poniesione i uregulowane przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji, całkowitą kwotę publicznych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji operacji oraz odpowiednie wypłacone beneficjentom kwalifikowalne wsparcie publiczne;

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja certyfikująca może w sprawozdaniu finansowym określić rezerwę, która nie przekracza 5 % łącznych wydatków we wnioskach o płatność dla danego roku obrotowego, jeśli ocena legalności i prawidłowości wydatków podlega toczącej się procedurze z udziałem instytucji audytowej. Objęta kwota jest wyłączona z łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 1 lit. a). Kwoty te zostają ostatecznie włączone do rocznego sprawozdania finansowego z roku następnego lub z niego wyłączone.

2. Właściwa instytucja może w sprawozdaniu finansowym określić rezerwę, która nie przekracza 5 % łącznych wydatków we wnioskach o płatność dla danego roku obrotowego, jeśli ocena legalności i prawidłowości wydatków podlega toczącej się procedurze z udziałem instytucji audytowej. Objęta kwota jest wyłączona z łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 1 lit. a). Kwoty te zostają ostatecznie włączone do rocznego sprawozdania finansowego z roku następnego lub z niego wyłączone.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 48

skreślony

Dostępność dokumentów

 

1. Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres trzech lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Komisję na podstawie art. 47, lub najpóźniej od daty płatności salda końcowego.

 

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

 

2. Dokumenty przechowuje się bądź w formie oryginałów, bądź ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

3. Dokumenty przechowuje się w formie, która pozwala na zidentyfikowanie podmiotów danych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 59, aby określić, które nośniki danych mogą zostać uznane za powszechnie akceptowane.

 

5. Procedura poświadczania zgodności dokumentów przechowywanych na powszechnie akceptowanych nośnikach danych z dokumentem oryginalnym jest ustanawiana przez organy krajowe i gwarantuje, że wersje te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów audytu.

 

6. Jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w wersji elektronicznej, systemy komputerowe, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać normy bezpieczeństwa gwarantujące, że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów audytu.

 

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub w programie operacyjnym. Korekty finansowe polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach operacji lub programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez Fundusz i stosuje proporcjonalną korektę. Instytucja zarządzająca odnotowuje w rocznym sprawozdaniu finansowym korekty finansowe dla roku obrotowego, w którym podjęto decyzję o anulowaniu.

skreślony

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wkład z Funduszu anulowany zgodnie z ust. 2 może być ponownie wykorzystany przez państwo członkowskie w ramach danego programu operacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4.

skreślony

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie wykorzystany na operacje, które były przedmiotem korekty, lub, w przypadku gdy korekta finansowa dotyczy nieprawidłowości systemowej, na operacje, których dotyczy nieprawidłowość systemowa.

skreślony

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Korekta finansowa dokonywana przez Komisję pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku danego państwa członkowskiego w zakresie odzyskiwania środków zgodnie z niniejszym artykułem.

skreślony

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 51

skreślony

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

 

1. Komisja dokonuje korekt finansowych, w drodze aktu wykonawczego, przez anulowanie i odzyskanie od państwa członkowskiego całości lub części wkładu Unii do programu operacyjnego w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków, które naruszają obowiązujące prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do niedociągnięć w systemach zarządzania i kontroli państw członkowskich, które to niedociągnięcia zostały wykryte przez Komisję lub Europejski Trybunał Obrachunkowy.

 

2. Naruszenie obowiązujących przepisów unijnych lub krajowych prowadzi do korekty finansowej tylko wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 

a) naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wybór przez instytucję zarządzającą danej operacji do wsparcia z Funduszu;

 

b) naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na kwotę wydatków zadeklarowanych do zwrotu z budżetu Unii.

 

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 53

skreślony

Procedura korekt finansowych dokonywanych przez Komisję

 

1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu korekty finansowej Komisja wszczyna procedurę, informując państwo członkowskie o swych tymczasowych wnioskach z przeprowadzonej analizy i wzywając je do zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy.

 

2. W przypadku gdy Komisja zaproponuje korektę finansową na podstawie wartości zryczałtowanej lub ekstrapolowanej, państwo członkowskie otrzymuje możliwość wykazania, poprzez analizę odnośnych dokumentów, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości jest mniejszy niż w ocenie Komisji. W porozumieniu z Komisją państwo członkowskie może ograniczyć zakres takiej analizy do stosownej części odnośnych dokumentów lub ich próbki. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków czas przeznaczony na te analizy nie może przekroczyć okresu kolejnych dwóch miesięcy po dwumiesięcznym okresie, o którym mowa w ust. 1.

 

3. Komisja uwzględnia wszelkie dowody przedstawione przez państwo członkowskie w terminach określonych w ust. 1 i 2.

 

4. Jeżeli państwo członkowskie nie akceptuje tymczasowych wniosków Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału w przesłuchaniu przez Komisję w celu udostępnienia wszystkich istotnych informacji i uwag jako podstawy formułowania wniosków przez Komisję dotyczących zastosowania korekty finansowej.

 

5. Aby zastosować korektę finansową Komisja podejmuje decyzję, w drodze aktów wykonawczych, w terminie sześciu miesięcy od daty przesłuchania lub od daty otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli dane państwo członkowskie zgadza się na przedłożenie takich dodatkowych informacji w następstwie przesłuchania. Komisja bierze pod uwagę wszystkie informacje i uwagi przedłożone w trakcie trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie ma miejsca, sześciomiesięczny okres rozpoczyna się dwa miesiące po dacie wezwania na przesłuchanie wysłanego przez Komisję.

 

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące rocznych sprawozdań finansowych przesłanych Komisji zostały wykryte przez Komisję lub Europejski Trybunał Obrachunkowy, wynikające z tego korekty finansowe zmniejszają wsparcie z Funduszu dla programu operacyjnego.

 

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 54

skreślony

Zwroty do budżetu Unii – odzyskiwanie środków

 

1. Zwrotu wszelkich środków należnych do budżetu ogólnego Unii dokonuje się przed terminem płatności wymienionym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z art. 77 rozporządzenia finansowego. Termin płatności przypada na ostatni dzień drugiego miesiąca po dacie sporządzenia nakazu.

 

2. Wszelkie opóźnienia w zwrocie środków powodują naliczanie odsetek z tytułu zaległych płatności, począwszy od terminu płatności do dnia faktycznego dokonania płatności. Stopa takich odsetek wynosi półtora punktu procentowego powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowych w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności.

 

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 56

skreślony

Zasady dotyczące umorzenia

 

1. Komisja umarza każdą część kwoty obliczonej zgodnie z akapitem drugim w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na płatność zaliczkową, płatności okresowe lub płatność salda rocznego do dnia 31 grudnia drugiego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach programu operacyjnego, lub w odniesieniu do której wniosek o płatność sporządzony zgodnie z art. 38 nie został przesłany zgodnie z art. 42.

 

W celu umorzenia Komisja oblicza kwotę, dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na rok 2014 r. do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2015–2020.

 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy terminy umorzenia nie mają zastosowania do rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na 2014 r.

 

3. Jeśli pierwsze roczne zobowiązanie budżetowe jest związane z łącznym rocznym wkładem na 2015 r., w drodze odstępstwa od ust. 1, terminy umorzenia nie mają zastosowania do rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na 2015 r. W takich przypadkach Komisja oblicza kwotę na podstawie ust. 1 akapit pierwszy, dodając jedną piątą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na rok 2015 do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2016–2020.

 

4. Ta część zobowiązań, która pozostaje otwarta na dzień 31 grudnia 2022 r., zostaje umorzona, jeżeli któryś z dokumentów wymaganych na mocy art. 47 ust. 2 nie został przekazany Komisji do dnia 30 września 2023 r.

 

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 57

skreślony

Wyjątki od umorzenia zobowiązań

 

1. Kwotę, której dotyczy umorzenie, pomniejsza się o kwoty, których organ odpowiedzialny nie był w stanie zadeklarować Komisji z powodu:

 

a) operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym lub

 

b) działania siły wyższej mającej poważny wpływ na realizację całości lub części programu operacyjnego. Władze krajowe powołujące się na działanie siły wyższej wykazują jej bezpośrednie skutki dla realizacji całości lub części programu operacyjnego.

 

c) Z wnioskiem o zmniejszenie można wystąpić jeden raz, jeżeli zawieszenie lub działanie siły wyższej trwało nie dłużej niż jeden rok, lub więcej razy w zależności od czasu działania siły wyższej lub liczby lat, jakie upłynęły między decyzją prawną lub administracyjną zawieszającą realizację operacji a datą ostatecznej decyzji prawnej lub administracyjnej.

 

2. Państwo członkowskie przesyła Komisji informacje dotyczące wyjątków, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia w odniesieniu do kwoty deklarowanej do końca poprzedniego roku.

 

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 58

skreślony

Procedura umorzenia zobowiązań

 

1. Komisja informuje państwo członkowskie i instytucję zarządzającą w odpowiednim terminie o każdorazowym wystąpieniu ryzyka zastosowania procedury umorzenia zobowiązań na podstawie art. 56.

 

2. Komisja informuje państwo członkowskie i instytucję zarządzającą o kwocie umorzenia wynikającej z informacji, którymi dysponuje na dzień 31 stycznia.

 

3. Państwo członkowskie ma dwa miesiące na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać umorzona, lub przedstawienie swoich uwag.

 

4. Do dnia 30 czerwca państwo członkowskie przedkłada Komisji zmieniony plan finansowania uwzględniający w danym roku budżetowym zmniejszoną kwotę wsparcia dla programu operacyjnego. W przypadku braku takiego zgłoszenia Komisja dokonuje zmiany planu finansowania poprzez zmniejszenie wkładu z Funduszu w danym roku budżetowym.

 

5. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, zmienia decyzję w sprawie przyjęcia programu operacyjnego nie później niż dnia 30 września.

 

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty delegowane wchodzą w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Akty delegowane wchodzą w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 4 miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 60a

 

Przepisy przejściowe

 

Komisja podejmuje niezbędne środki finansowe i regulacyjne, w razie potrzeby w drodze przesunięć budżetowych, wcześniejszego finansowania lub przedłużenia obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 121/2012, żeby zapewnić kontynuację programu dystrybucji żywności w latach 2013-2014 w razie opóźnień we wdrożeniu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Odsyłacze

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Younous Omarjee

27.11.2012

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Data przyjęcia

19.3.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

5

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (28.3.2013)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Marc Tarabella

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Streszczenie wniosku Komisji

W ramach strategii „Europa 2020” Unia Europejska wyznaczyła sobie za cel zmniejszenie do 2020 r. o przynajmniej 20 milionów liczby osób ubogich lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2010 r. niemal jedna czwarta Europejczyków (116 mln) była bowiem zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jak słusznie przypomina Komisja, sytuacja pogarsza się każdego dnia i dotyka we wszystkich państwach Unii coraz szersze grupy ludności i nowe kategorie społeczne, takie jak ubodzy pracownicy lub emeryci o niskich dochodach. Część tej grupy, czyli około 43 miliony osób, żyje w skrajnie ciężkich warunkach materialnych i – z braku możliwości dostępu do dostateczniej ilości żywności dobrej jakości – nie jest w stanie zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb życiowych. Ponadto osoby najbardziej narażone w tej grupie są zbyt oddalone od rynku pracy, by korzystać ze środków na rzecz integracji społecznej Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Komisja proponuje, aby Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – krytykowany przez niektóre państwa członkowskie, które twierdzą, iż problem ten jest kwestią społeczną leżącą wyłącznie w gestii państw członkowskich – zastąpić Europejskim Funduszem Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących. Nowy fundusz, który powinien funkcjonować zgodnie z zasadami działania funduszy strukturalnych, jest zorientowany na kwestię niedoboru żywności, bezdomności i deprywacji materialnej dzieci. Z funduszu tego finansowano by zakup produktów spożywczych i podstawowych artykułów konsumpcyjnych do użytku osobistego, a także środki towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne. Fundusz nawiązuje do strategii politycznych dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, a jego finansowanie pochodzi jedynie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Krytyka wniosku Komisji

1) Dramatycznie niewystarczające środki

a) Na okres 2014-2020 Komisja zaproponowała środki budżetowe w wysokości 2,5 mld EUR. Oznacza to zmniejszenie pomocy o 1 mld EUR w porównaniu z obecnymi środkami przeznaczanymi na samą pomoc żywnościową przekazywaną 20 państwom członkowskim biorącym udział w Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W trwających negocjacjach, w których biorą udział głowy państw i szefowie rządów, kwota ta została zmniejszona do 2,1 mld EUR. Dla przypomnienia: w obecnym Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym przewidziano 3,5 mld EUR na poprzedni okres wieloletni. W chwili, gdy sytuacja pogarsza się, szczególnie szokujące jest to, iż zmniejszany jest budżet dla najbardziej potrzebujących. Wielu obywateli nie może tego zrozumieć, co pogłębia antyeuropejskie nastawienie w społeczeństwie.

b) Omawiany wniosek obejmuje jedynie pewną grupę beneficjentów, przez co stoi w sprzeczności z celem strategii „Europa 2020”. Kryteria podziału obejmują tylko dwa z czterech wskaźników stosowanych w strategii „Europa 2020” dla pomiaru ubóstwa i wykluczenia, tzn. liczbę osób dotkniętych poważną deprywacją materialną i liczbę osób żyjącą w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy. Te dwa kryteria wyłączają de facto część społeczeństwa znajdującą się w sytuacji wykluczenia bądź żyjącą w ubóstwie i silnie zagrożoną wykluczeniem. Artykuł 4 odnosi się bowiem głównie do bezdomnych i do dzieci.

c) Oprócz udzielania pomocy żywnościowej część funduszu może zostać wykorzystana na zakup podstawowych artykułów konsumpcyjnych przeznaczonych dla bezdomnych lub dzieci (ubrania). Z funduszu można również wspierać działalność związaną z integracją społeczną.

Sprawozdawca uważa, że ze względu na niewystarczający poziom środków przyznanych na pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących, nie należy środków tych przeznaczać na artykuły inne niż żywność. Zdaniem sprawozdawcy niezbędna integracja społeczna jest już przedmiotem działań: w najbliższym okresie planowania krajowego państwa członkowskie będą zobowiązane przeznaczyć na ten cel 20% środków z EFS.

2) Wyjątkowo sztywne i złożone sposoby korzystania z funduszu

Większość propozycji przepisów odnoszących się do funduszu opiera się na przepisach dotyczących obecnych funduszy strukturalnych i cechuje się zbyt dużymi obciążeniami administracyjnymi. Opisane sposoby zarządzania nie są spójne z celem funduszu, wymagającym elastyczności i dostosowania, w odniesieniu do sytuacji nagłych. Do tego dodać należy konieczność wyłożenia z góry środków niezbędnych do przeprowadzenia działań, co może stanowić trudność w przypadku niektórych państw członkowskich.

Sprawozdawca uważa, że tak trudne zasady wdrażania mogą powodować brak skuteczności i wytworzyć sytuację paradoksalną, w której środki są dostępne, lecz nie wykorzystuje się ich.

3) 2014: problematyczny rok przejściowy

Biorąc pod uwagę złożoność wprowadzania w życie funduszu, bardzo prawdopodobne jest, że zacznie on działać dopiero jesienią 2014 r. Będzie więc zbyt późno, aby odpowiedzieć na podstawowe potrzeby osób najbardziej potrzebujących w 2014 r.

III. Propozycje sprawozdawcy

W odniesieniu do budżetu i zasad:

•   utrzymanie środków finansowych na obecnym poziomie, tj. 3,5 mld EUR przez 7 lat;

•   przyjęcie jako grupy kwalifikującej się do otrzymywania pomocy osób, które odpowiadają czterem wskaźnikom przyjętym przez UE w strategii „Europa 2020”;

•   nadanie priorytetu pomocy żywnościowej, która odpowiada potrzebom życiowym najuboższych, przy pozostawieniu każdemu państwu członkowskiemu wybór sposobu świadczenia pomocy w zależności od grup osób najbardziej potrzebujących;

•   W trosce o skuteczność Unia musi wpisać swoje działania w globalne i spójne podejście do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem potrzeb jednostki. w tych warunkach niezbędne wydaje się wykorzystanie wszystkich strategii politycznych Unii i wszystkich dostępnych środków: EFS, EFRROW, EFRR itd.

•   nadal będzie można korzystać z zapasów produktów interwencyjnych, które będą przekazywane najbardziej potrzebującym; sprawozdawca pragnie jednak podkreślić, że wartości tych zapasów nie powinno się odejmować od środków przyznanych funduszowi;

•   należy także zachęcać do przekazywania darów żywnościowych.

W odniesieniu do roku przejściowego 2014:

•   należy zaproponować rozwiązanie przejściowe; na podstawie modelu Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym środki europejskie pochodzące z różnych funduszy mogłyby być przekazywane do dyspozycji każdego państwa członkowskiego, aby mogło ono rozpocząć realizację programu.

IV. Możliwość uzupełniania funduszu wkładem z WPR - propozycje sprawozdawcy

a) Ułatwianie przekazywania darów żywnościowych przy jednoczesnym ograniczaniu marnotrawienia żywności

Sprawozdawca za konieczną uważa walkę z marnotrawieniem żywności, będącym prawdziwą plagą w Europie. Komisja i Parlament Europejski (w rezolucji z dnia 19 stycznia 2012 r.[1] – sprawozdanie Caronny) uznały, że marnotrawienie żywności w całym łańcuchu dostaw wynosi około 190 kg rocznie na każdego Europejczyka.

W tym celu sprawozdawca proponuje:

•   informowanie klientów o niektórych oznaczeniach sanitarnych wynikających z przepisów wspólnotowych i widniejących na produktach rolnych i spożywczych, takich jak data przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości, gdyż oznaczenia te są bardzo niejasne dla konsumentów, co przyczynia się do znacznego marnotrawienia;

•   dokonanie przeglądu przepisów europejskich dotyczących norm wprowadzania do obrotu produktów rolnych (przede wszystkim w sektorze owoców i warzyw), aby sprzyjać podaży owoców i warzyw niespełniających wymogów kształtu i wielkości;

•   udzielanie zezwoleń na działalność super- i hipermarketom pod wyraźnym warunkiem, że będą one przekazywały w darze niesprzedaną żywność.

b) Mobilizacja środków z EFRROW

Istnieją środki związane z dwoma priorytetami rozwoju obszarów wiejskich w ramach reformy, które to środki mogą pomóc w skuteczniejszym przekazywaniu żywności najbardziej potrzebującym:

- Priorytet 3: sprzyjanie organizacji łańcucha żywnościowego, a w szczególności krótkiego obiegu dostaw; ograniczając liczbę pośredników i tworząc więź społeczną, krótki obieg dostaw umożliwia rolnikom właściwą sprzedaż produktów po cenie dostępnej dla konsumentów; ponadto można wprowadzić inwestycje w platformy logistyczne oraz w platformy przetwarzania produktów niesprzedanych i konserwowych;

- Priorytet 6: sprzyjanie integracji społecznej, ograniczanie ubóstwa i rozwój gospodarczy.

c) Wykorzystanie kolejnej reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw

Grupy społeczne objęte funduszem powinny mieć możliwość spożywania urozmaiconych i pożywnych posiłków. Owoce i warzywa są ważnymi składnikami posiłku. Obecne przepisy pozwalają na bezpłatne przekazywanie tych produktów organizacjom charytatywnym, fundacjom zarządzanym przez państwa członkowskie bądź placówkom publicznym (szpitale, szkoły, hospicja itp.). Odbiorcami tych produktów powinny być częściej organizacje partnerskie funduszu.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

(1) Ponieważ dostawy żywności i produktów rolnych oraz pomoc dla osób najbardziej potrzebujących stanowią pilną potrzebę oraz zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w których przyjęto unijną strategię na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Unia i państwa członkowskie wyznaczyły sobie cel, jakim jest zmniejszenie do roku 2020 o co najmniej 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją żywnościową i materialną lub nawet ciężką deprywacją żywnościową i materialną w Unii wzrasta, a osoby te często wykluczone są również z możliwości korzystania ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) W 2010 r. niemal jedna czwarta Europejczyków (119,6 mln) była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej, a liczba ta jest większa o blisko 4 mln w porównaniu z 2009 r. Z tych 119,6 mln osób 18 mln jest uzależnionych prawie codziennie od paczek żywnościowych bądź posiłków rozdawanych przez stowarzyszenia wolontariuszy.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności oraz skali bezdomności i deprywacji materialnej dzieci.

(4) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) powinien zwiększyć spójność społeczną, przyczyniając się do ograniczenia skali ubóstwa w Unii poprzez wspieranie, przede wszystkim w formie dostaw żywności, systemów krajowych świadczących pomoc inną niż finansowa osobom najbardziej potrzebującym, aby wpływać na zmniejszenie niedoboru żywności i deprywacji materialnej szczególnie osób bezdomnych i dzieci.

Uzasadnienie

Symboliczna kwota środków, którymi dysponuje Fundusz, powinna być przede wszystkim przeznaczana na interwencyjne dostawy żywności. Niemniej Fundusz nie powinien w żadnym wypadku być postrzegany przez państwa członkowskie jako okazja do zmniejszenia wielkości budżetów ich krajowych programów na rzecz eliminacji ubóstwa i ponownej integracji społecznej, za które odpowiedzialność w dalszym ciągu ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Fundusz nie może zastąpić publicznych strategii politycznych realizowanych przez rządy państw członkowskich w celu ograniczenia potrzeby dostarczania interwencyjnej pomocy żywnościowej oraz opracowania zrównoważonych celów i polityk na rzecz całkowitej eliminacji głodu, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu opracowywać długoterminowe, zrównoważone strategie na rzecz eliminacji ubóstwa, deprywacji i wykluczenia społecznego. Ta odpowiedzialność nie może w żadnym wypadku być zastąpiona lub ograniczona poprzez wykorzystywanie zasobów z przedmiotowego Funduszu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

(6) Przepisy te zapewniają również zgodność wspieranych działań z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa produktów i jakości artykułów spożywczych rozdzielanych osobom najbardziej potrzebującym.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepisy powinny gwarantować także zgodność funduszu z polityką społeczną i ekologiczną Unii, na przykład w zakresie zwalczania marnotrawienia żywności.

Uzasadnienie

Marnotrawienie żywności jest wielkim skandalem w Europie, który Unia Europejska postanowiła zwalczać. Wszystkie podmioty funduszu powinny połączyć narzędzia i mechanizmy, aby wnieść wkład w walkę z marnotrawieniem żywności.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy finansowe, Komisja powinna ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, roczny podział zasobów ogólnych na państwo członkowskie, za pomocą obiektywnej i przejrzystej metody odzwierciedlającej różnice pod względem ubóstwa i deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy finansowe, Komisja powinna ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, roczny podział zasobów ogólnych na państwo członkowskie, za pomocą obiektywnej i przejrzystej metody odzwierciedlającej różnice pod względem ubóstwa i deprywacji materialnej, takie jak próg względnego ubóstwa, oraz uwzględniającej w przypadku każdego państwa członkowskiego liczby osób, które można uznać za „najbardziej potrzebujące”.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Dostęp do żywności powinien być pierwszym problemem związanym z deprywacją, którym zajmują się państwa członkowskie. Program powinien również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności państw członkowskich i beneficjentów.

(13) Obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób i w jakim celu inwestowane są zasoby finansowe Unii. Celem zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia informacji o osiągnięciach Funduszu, jak i dostępności i przejrzystości możliwości finansowania, należy ustanowić szczegółowe przepisy związane z informowaniem i komunikacją, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzialności państw członkowskich i beneficjentów, bez naruszania godności beneficjentów końcowych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

(15) Minimalny poziom finansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu powinien wynosić 85%. Ponadto należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi w celu zapewnienia jak największej absorpcji środków Funduszu.

 

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W całej Unii należy stosować jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez odpowiednie warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.

(16) W całej Unii należy stosować proste, jednolite i sprawiedliwe zasady dotyczące okresu kwalifikowalności, operacji i wydatków w ramach Funduszu. Warunki kwalifikowalności powinny odzwierciedlać szczególny charakter celów Funduszu i jego grupy docelowej, zwłaszcza poprzez proste i odpowiednie warunki kwalifikowalności operacji, jak i rodzaje wsparcia oraz zasady i warunki zwrotu wydatków.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Duża część działań podejmowanych przez organizacje zajmujące się dostarczaniem żywności najbardziej potrzebującym obywatelom Europy realizowana jest przez wolontariuszy. W związku z tym proces ubiegania się o status beneficjenta Funduszu nie może być nadmiernie skomplikowany.

Uzasadnienie

Wprawdzie zasadnicze znaczenie ma proporcjonalne kontrolowanie funduszy europejskich w celu zapewnienia ich właściwego wykorzystania, ale rzeczą równie istotną jest także zapewnienie, aby osoby potrzebujące były w stanie skorzystać z dostępnych środków. W związku z tym proces ubiegania się o uczestnictwo w Funduszu nie może być nadmiernie skomplikowany.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO) stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie powinny być wykorzystywane w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich do współfinansowania programu. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

(17) [Wniosek w sprawie] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków; CMO) stanowi, że zbyt produktów zakupionych w ramach interwencji publicznej może odbyć się przez udostępnienie ich w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii, jeśli przedmiotowy program tak stanowi. Biorąc pod uwagę, w zależności od okoliczności, że pozyskiwanie żywności w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży takich zapasów może być opcją najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, należy zezwolić na taką możliwość w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty pochodzące z transakcji dotyczącej zapasów powinny zostać wykorzystane na rzecz osób najbardziej potrzebujących w uzupełnieniu środków z funduszu, przy czym kosztów użytkowania nie należy odliczać od przyznanych środków. Aby zapewnić najbardziej wydajne wykorzystanie zapasów interwencyjnych oraz kwot pochodzących z transakcji dotyczących zapasów, Komisja powinna, zgodnie z art. 19 lit. e) rozporządzenia (UE) nr [CMO], przyjąć akty wykonawcze ustanawiające procedury umożliwiające użytkowanie, przetwarzanie lub sprzedaż produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych dla celów programu na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Uzasadnienie

Zapasy interwencyjne, jeżeli istnieją, należy dodać do przyznanych środków, a nie odejmować od nich, aby organizacje partnerskie mogły przewidzieć zatwierdzone środki.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Niemniej wykorzystanie zapasów interwencyjnych i żywności, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane, nie wyklucza konieczności należytego zarządzania podażą i mądrego zarządzania łańcuchem żywnościowym, w ramach którego unika się systematycznych nadwyżek strukturalnych i dostosowuje się europejską produkcję do popytu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) Aby zapewnić duże wsparcie wśród społeczeństwa na rzecz osób najbardziej potrzebujących i aby walczyć z marnotrawieniem żywności, państwa członkowskie powinny usunąć przeszkody związane z przekazywaniem przez przedsiębiorstwa darów w postaci żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych bankom żywności, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i innym zainteresowanym podmiotom.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego za realizację i kontrolę programów operacyjnych powinny odpowiadać w pierwszym rzędzie państwa członkowskie w ramach swoich systemów zarządzania i kontroli.

(19) Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego za realizację i kontrolę programów operacyjnych powinny odpowiadać w pierwszym rzędzie państwa członkowskie w ramach swoich systemów zarządzania i kontroli w związku ze stałą troską o zachowanie skuteczności i zmniejszanie biurokracji.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla programu operacyjnego instytucję zarządzającą, instytucję certyfikującą i funkcjonalnie niezależną instytucję audytową. Aby zapewnić państwom członkowskim elastyczność w ustanawianiu systemów kontroli, należy przewidzieć możliwość wykonywania funkcji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą. Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość wyznaczenia instytucji pośredniczących do wykonywania niektórych zadań instytucji zarządzającej lub instytucji certyfikującej. Państwa członkowskie powinny w takim przypadku wyraźnie określić obowiązki i funkcje tych instytucji.

(21) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć dla programu operacyjnego właściwe organy zapewniające należyte zarządzanie Funduszem. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać należyte kontrole administracyjne i kontrole fizyczne oraz ustanowić kary w przypadku nieprawidłowości w celu upewnienia się, że program operacyjny wdrażany jest na podstawie obowiązujących przepisów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Instytucja zarządzająca ponosi główną odpowiedzialność za skuteczne i sprawne wdrażanie Funduszu, a zatem pełni znaczną liczbę funkcji odnoszących się do zarządzania programem operacyjnym i jego monitorowania, zarządzania i kontroli finansowych, jak również wyboru projektów. Należy określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Instytucja certyfikująca powinna sporządzać i przekazywać Komisji wnioski o płatność. Powinna sporządzać roczne sprawozdania finansowe, poświadczając kompletność, dokładność i prawdziwość przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych oraz to, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. Należy określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Instytucja audytowa zapewnia przeprowadzanie audytów systemów zarządzania i kontroli na podstawie stosownej próby operacji oraz rocznego sprawozdania finansowego. Należy określić również jej obowiązki i funkcje.

skreślony

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie kontroli finansowej należy zapewnić współpracę między państwami członkowskimi a Komisją w ramach niniejszego rozporządzenia oraz ustalić kryteria, które pozwolą Komisji określić w kontekście przyjętej przez nią strategii kontroli systemów krajowych poziom gwarancji, które powinna ona uzyskać ze strony krajowych instytucji audytowych.

skreślony

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Należy ustanowić uprawnienia i obowiązki Komisji w zakresie sprawdzania skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz zobowiązywania państw członkowskich do podejmowania działań. Komisja powinna również posiadać uprawnienia do przeprowadzania audytów skoncentrowanych na kwestiach należytego zarządzania finansami, tak aby można było z nich wyciągnąć wnioski dotyczące wyników Funduszu.

skreślony

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.

(27) Zobowiązania budżetowe Unii powinny być wykonywane jednorocznie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania programem konieczne jest ustanowienie wspólnych prostych zasad dla wniosków o płatność okresową, płatność salda rocznego oraz salda końcowego.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki finansowane z unijnego budżetu w danym roku budżetowym są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć właściwe podstawy do rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych. W oparciu o te podstawy wyznaczone organy powinny przekazywać Komisji – w odniesieniu do programu operacyjnego – oświadczenie dotyczące zarządzania wraz z poświadczonym rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną i sprawozdaniem audytowym.

(32) W celu zagwarantowania, że wydatki finansowane z unijnego budżetu w danym roku budżetowym są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami należy stworzyć właściwe i proste podstawy do rocznej analizy i zatwierdzania sprawozdań finansowych. W oparciu o te podstawy wyznaczone organy powinny przekazywać Komisji – w odniesieniu do programu operacyjnego – oświadczenie dotyczące zarządzania wraz z poświadczonym rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz niezależną opinią pokontrolną i sprawozdaniem audytowym.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel i specyfikę grupy docelowej Funduszu.

(35) Częstotliwość audytów operacji powinna być proporcjonalna do zakresu unijnego wsparcia z Funduszu. W szczególności liczba przeprowadzanych audytów powinna być ograniczona, jeżeli łączne wydatki kwalifikowalne na operację nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej powinna istnieć możliwość przeprowadzenia audytu w dowolnym momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody na istnienie nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, lub w ramach audytu próby. Aby zakres audytów przeprowadzanych przez Komisję był proporcjonalny do ryzyka, Komisja powinna móc ograniczyć swoje audyty związane z programami operacyjnymi, jeżeli nie występują poważne niedociągnięcia lub jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna. Zakres audytów powinien dodatkowo w pełni uwzględniać cel, specyfikę grupy docelowej Funduszu oraz fakt, że podmioty korzystające z Funduszu działają na zasadzie wolontariatu.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z zasadą poszanowania godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawem do ochrony danych osobowych, prawami dziecka, prawami osób w podeszłym wieku, zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz zakazem dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(41) Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym z zasadą poszanowania godności ludzkiej oraz życia prywatnego i rodzinnego, prawem do ochrony danych osobowych, prawami dziecka, prawem do pomocy społecznej i do mieszkania, prawami osób w podeszłym wieku, zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz zakazem dyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z tymi prawami i zasadami.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(41a) Aby uniknąć nagłego ograniczenia pomocy żywnościowej w przypadku wystąpienia opóźnienia we wdrożeniu niniejszego rozporządzenia na początku 2014 r., Komisja powinna przyjąć niezbędne środki przejściowe w celu zapewnienia, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej nie znajdą się w sytuacji niedostatku żywności.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności Funduszu.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zwany dalej „Funduszem”) na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określa cele Funduszu, zakres pomocy z jego środków, dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji, oraz ustanawia przepisy konieczne do zapewnienia skuteczności i prostego charakteru Funduszu

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów określonych przez właściwe organy krajowe we współpracy z organizacjami partnerskimi, zwłaszcza organizacjami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi zajmującymi się już dystrybucją żywności wśród osób najbardziej potrzebujących lub udzielających pomocy osobom bezdomnym i osobom dotkniętym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność lub inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność i inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Uzasadnienie

Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności funduszu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „beneficjent” oznacza podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;

6) „beneficjent” oznacza organizację niekomercyjną, podmiot publiczny lub prywatny, z wyłączeniem przedsiębiorstw handlowych, odpowiedzialny za rozpoczęcie operacji lub rozpoczynający i przeprowadzający operacje;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty lub korzystające ze środków towarzyszących;

7) „odbiorcy końcowi” oznaczają osoby najbardziej potrzebujące otrzymujące żywność lub inne produkty i korzystające z ewentualnych środków towarzyszących;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, za którego działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;

9) „instytucja pośrednicząca” oznacza każdą organizację niekomercyjną lub każdy podmiot publiczny lub prywatny, z wyłączeniem przedsiębiorstw handlowych, za których działalność odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca, bądź podmiot wykonujący obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących operacje;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej i terytorialnej w Unii przez przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, w pierwszej kolejności braku bezpieczeństwa żywnościowego, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym oraz za sprawą lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw żywności, z których korzystają osoby najbardziej potrzebujące, poprzez dostarczanie im zdrowej żywności o wysokiej wartości odżywczej i jakości ze szczególnym uwzględnieniem produktów świeżych i sezonowych. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych sieci dostaw żywności.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Fundusz wykorzystywany jest jako uzupełnienie strategii krajowych i nie ma zastępować lub ograniczać krajowych, długoterminowych, zrównoważonych programów na rzecz eliminacji ubóstwa i włączenia społecznego, za które odpowiedzialność w dalszym ciągu spoczywa na państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu opracowywać długoterminowe, zrównoważone strategie na rzecz eliminacji ubóstwa, deprywacji i wykluczenia społecznego. Ta odpowiedzialność nie może w żadnym wypadku być zastąpiona lub ograniczona poprzez wykorzystywanie zasobów z przedmiotowego Funduszu.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się zdrową żywność (w pierwszej kolejności ) i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja i państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich zakresem odpowiedzialności, koordynację z Europejskim Funduszem Społecznym oraz innymi politykami oraz instrumentami unijnymi.

6. Komisja i państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z właściwym dla nich zakresem odpowiedzialności, koordynację z Europejskim Funduszem Społecznym oraz innymi politykami oraz instrumentami unijnymi, takimi jak Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z priorytetem 3 (wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego) i priorytetem 6 (wspieranie włączenia społecznego i zmniejszania ubóstwa) zawartymi w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr XXX/XXXX dotyczącego wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Uzasadnienie

W trosce o skuteczność Unia musi wpisać swoje działania w globalne i spójne podejście do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem potrzeb jednostki. W tych warunkach niezbędne wydaje się wykorzystanie wszystkich strategii politycznych Unii i wszystkich dostępnych środków, w tym m.in. EFRROW.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę. Zapewniają również informowanie ogółu społeczeństwa o osiągnięciach Funduszu i wykorzystaniu dostępnych środków.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie pełnią właściwe dla nich role w odniesieniu do Funduszu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.

9. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę. Dopilnowują również, aby jego wdrażanie było proste dla organizacji partnerskich i beneficjentów.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania, wiek lub orientację seksualną.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by miejsce zamieszkania, zwłaszcza na odległych terenach wiejskich, nie stanowiło bariery w dostępie do środków z Funduszu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Operacje finansowane z Funduszu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W ramach Funduszu można w szczególności wspierać wyłącznie dystrybucję żywności lub innych produktów zgodnych z przepisami Unii w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.

11. Operacje finansowane z Funduszu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W ramach Funduszu można w szczególności wspierać wyłącznie dystrybucję żywności lub innych produktów zgodnych z przepisami Unii w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Aby zapobiegać marnotrawieniu żywności i sprzyjać przekazywaniu niesprzedanych i niespożytych, ze względu na upływ terminu przydatności, produktów żywnościowych, wydaje się ważne, aby Komisja przedstawiła dystrybutorom i konsumentom wyjaśnienie dotyczące definicji daty przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości, które pojawiają się w przepisach wspólnotowych, w celu zapobiegania sytuacjom, w których wyrzuca się żywność wciąż nadającą się do spożycia z punktu widzenia kryteriów sanitarnych.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a. Operacje finansowane z Funduszu mogą także dotyczyć przetwarzania niektórych szybko psujących się produktów rolnych w celu ich dłuższego przechowywania z myślą o przekazaniu ich osobom najbardziej potrzebującym, unikając tym samym marnotrawienia żywności. Produktami tymi są produkty rolne niezebrane przez producentów lub produkty rolne niesprzedane przez dystrybutorów. Dotyczyć to może również owoców i warzyw wycofanych z rynku przez grupy producentów z wykorzystaniem własnych funduszy operacyjnych i w przypadku których przepisy dotyczące zbytu zezwalają na przekazywanie ich na cele dobroczynne lub na rzecz fundacji zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i inne produkty na podstawie obiektywnych kryteriów. Kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów uwzględniają również aspekty klimatyczne i ekologiczne, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności.

12. Państwa członkowskie i beneficjenci wybierają produkty żywnościowe i inne produkty na podstawie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów gwarantujących priorytetowe traktowanie dostaw żywności i produktów podstawowych. Kryteria wyboru produktów żywnościowych zapewniają pierwszeństwo produktom pochodzenia europejskiego. Kryteria te określa się z myślą o umożliwieniu beneficjentom końcowym odżywiania się w sposób zdrowy i zrównoważony. Kryteria wyboru produktów żywnościowych oraz, w stosownych przypadkach, innych produktów uwzględniają również aspekty klimatyczne i ekologiczne, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności.

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w odniesieniu do innych działań, aby mieć pewność, że blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, może co najmniej mieć dostęp do artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a. Komisja, państwa członkowskie i organizacje partnerskie przyczyniają się do zapobiegania marnotrawieniu żywności na każdym etapie łańcucha dystrybucji, w szczególności poprzez działania związane z ponownym wykorzystaniem wciąż doskonale nadającej się do spożycia żywności, która nie może być już sprzedawana. Ponadto edukowanie beneficjentów musi również przyczyniać się do unikania marnotrawienia żywności.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b. Komisja dopilnowuje, aby przepisy dotyczące podatku VAT były interpretowane jednakowo w całej Unii, tak aby dary żywnościowe na rzecz organizacji partnerskich mogły być przekazywane w sposób, który nie penalizuje potencjalnych darczyńców.

Uzasadnienie

VAT jest podatkiem, którego kosztem obarczony jest konsument. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo dystrybucyjne postanowi przekazać dary organizacjom partnerskim, które zapewniają ich przekazanie osobom najbardziej potrzebującym, przedsiębiorstwo to ma obowiązek uregulować podatek VAT od przekazanych produktów, mimo iż nie został on pobrany od konsumenta. Sytuacja ta stwarza trudności w państwach członkowskich, zwłaszcza w zakresie interpretacji prawodawstwa Unii dotyczącego podatku VAT. Komisja powinna przekazać szczegółowe wytyczne państwom członkowskim sprzyjające jednolitemu stosowaniu tych przepisów w celu zachęcania do przekazywania darów żywnościowych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 2 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.

1. Dostępne zasoby ogólne przeznaczone na zobowiązania budżetowe w ramach Funduszu w okresie 2014–2020 wynoszą 3 500 000 000 EUR według cen z 2011 r., zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.

Uzasadnienie

Budżet proponowany przez Komisję oznaczałby zmniejszenie pomocy o 1 mld EUR w porównaniu z obecnymi środkami przeznaczanymi na samą pomoc żywnościową przekazywaną 20 państwom członkowskim biorącym udział w Programie Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Należy przynajmniej utrzymać wysokość środków przewidywanych dla Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, czyli 3,5 mld EUR przez 7 lat.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Kwota dostępnych środków może z inicjatywy Komisji zostać poddana przeglądowi na podstawie skutków zmiany sytuacji ekonomicznej w zakresie poziomu życia.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie, zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr …(rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – ang. common provisions regulation (CPR)), bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z uwzględnieniem następujących wskaźników ustanowionych przez Eurostat:

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie, zgodnie z art. 84 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr …(rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – ang. common provisions regulation (CPR)), bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 niniejszego artykułu, z uwzględnieniem następujących wskaźników ustanowionych przez Eurostat:

 

(-a) liczba osób dotkniętych niedostatkiem żywności;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej;

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.

(b) liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy;

 

(ba) próg względnego ubóstwa, czyli odsetek społeczeństwa żyjący w gospodarstwie domowym, które nie dysponuje dochodem równym co najmniej 60% krajowej mediany dochodu.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Państwa członkowskie, które nie posiadają obecnie obowiązujących programów krajowych i chcą skorzystać z Funduszu, przedkładają Komisji, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeden program operacyjny, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z podaniem następujących informacji:

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) rodzaje deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą w ramach programu operacyjnego, uzasadnienie ich wyboru oraz opis każdego rodzaju deprywacji materialnej objętego pomocą, głównych cech i celów dystrybucji żywności lub innych produktów oraz planowane środki towarzyszące, z uwzględnieniem wyników oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14;

a) rodzaje deprywacji materialnej, które mają być objęte pomocą w ramach programu operacyjnego oraz opis każdego rodzaju deprywacji materialnej objętego pomocą, głównych cech i celów dystrybucji żywności lub innych produktów oraz ewentualnie planowane środki towarzyszące;

Uzasadnienie

Dostawy żywności i produktów podstawowych muszą być traktowane priorytetowo w odniesieniu do innych działań, aby mieć pewność, że blisko 43 mln Europejczyków, którzy nie są w stanie wyżywić się w sposób wystarczający lub odpowiedni, może co najmniej mieć dostęp do artykułów niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy– litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) organizacje partnerskie i właściwe organy,

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) opis sposobu ustalania kryteriów kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

skreślona

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) kryteria wyboru operacji i opis mechanizmu wyboru, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

skreślona

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) kryteria wyboru organizacji partnerskich, w razie potrzeby z podziałem na rodzaje deprywacji materialnej objęte pomocą;

skreślona

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) opis zastosowanego sposobu zapewnienia spójności z Europejskim Funduszem Społecznym;

skreślona

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu i na współfinansowanie, zgodnie z art. 18;

(i) tabelę określającą na każdy rok kwotę środków finansowych przewidzianych na wsparcie z Funduszu;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizacje partnerskie, o których mowa w lit. e), które dostarczają bezpośrednio żywność lub inne produkty, podejmują ze swej strony działania uzupełniające pomoc materialną, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, bez względu na to, czy działania te są wspierane w ramach Funduszu.

skreślony

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie przygotowują projekt swoich programów operacyjnych według wzoru przedstawionego w załączniku I.

skreślony

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ocenia zgodność danego programu operacyjnego z niniejszym rozporządzeniem i sposób, w jaki program ten przyczynia się do osiągnięcia celów Funduszu, z uwzględnieniem oceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 14.

1. Komisja ocenia zgodność danego programu operacyjnego z niniejszym rozporządzeniem i sposób, w jaki program ten przyczynia się do osiągnięcia celów Funduszu.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, zmianę w programie operacyjnym najpóźniej pięć miesięcy po formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszelkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały uwzględnione w satysfakcjonujący sposób.

3. Komisja zatwierdza, w drodze aktów wykonawczych, zmianę w programie operacyjnym najpóźniej trzy miesiące po formalnym przedłożeniu wniosku o zmianę przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszelkie przedstawione przez Komisję uwagi zostały uwzględnione w satysfakcjonujący sposób.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdania z realizacji oraz wskaźniki

Sprawozdania z realizacji

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.

skreślony

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Warunkiem dopuszczalności rocznego sprawozdania z realizacji jest zawarcie w nim wszystkich informacji wymaganych we wzorze, o którym mowa w ust. 2, w tym wspólnych wskaźników. W przypadku braku dopuszczalności danego rocznego sprawozdania z realizacji Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie w terminie 15 dni roboczych od otrzymania tego sprawozdania. W razie nieprzekazania tej informacji przez Komisję w wymaganym terminie sprawozdanie zostaje uznane za dopuszczalne.

skreślony

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przygotowują projekt końcowego sprawozdania z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję.

skreślony

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji zawierającego wykaz wspólnych wskaźników oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, wzór rocznego sprawozdania z realizacji oraz wzór końcowego sprawozdania z realizacji. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego. Instytucja zarządzająca w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o przedsięwziętych środkach naprawczych.

7. Komisja może przekazywać państwu członkowskiemu uwagi dotyczące realizacji programu operacyjnego.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Instytucja zarządzająca publikuje podsumowanie każdego rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji.

skreślony

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja i każde państwo członkowskie spotykają się raz w roku w okresie od 2014 do 2022 r., chyba że postanowiono inaczej, w celu oceny postępów w realizacji programu operacyjnego, z uwzględnieniem rocznego sprawozdania z realizacji oraz, w stosownych przypadkach, uwag Komisji, o których mowa w art. 11 ust. 7.

1. W razie potrzeby Komisja i każde państwo członkowskie spotykają się w celu oceny postępów w realizacji programu operacyjnego.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dwustronnemu posiedzeniu przeglądowemu przewodniczy Komisja.

skreślony

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwo członkowskie dopilnowuje, aby po posiedzeniu podjęto odpowiednie działania następcze w celu uwzględnienia wszelkich uwag Komisji.

skreślony

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W trakcie okresu programowania instytucja zarządzająca może dokonywać oceny skuteczności i wydajności programu operacyjnego.

1. W trakcie okresu programowania właściwy organ może dokonywać oceny skuteczności i wydajności programu operacyjnego.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

skreślony

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja może przeprowadzać oceny programów operacyjnych z własnej inicjatywy.

3. Komisja może przeprowadzać oceny programów operacyjnych z własnej inicjatywy w sytuacji, gdy dysponuje dowodami wskazującymi na zaistnienie nieprawidłowości w ramach ich wdrażania.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności i trwałości uzyskanych wyników, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Komisja przeprowadza, z własnej inicjatywy, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i z pomocą ekspertów zewnętrznych, ocenę ex post skuteczności programów i łatwości zarządzania nimi, trwałości uzyskanych wyników, potrzeb zgłoszonych przez organizacje partnerskie, a także wartości dodanej Funduszu. Ocena ta zostaje zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są do osób najbardziej potrzebujących, mediów i ogółu społeczeństwa. Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu.

1. Komisja Europejska i państwa członkowskie przekazują informacje o działaniach wspieranych w ramach Funduszu i propagują te działania. Informacje te kierowane są do osób najbardziej potrzebujących, mediów i ogółu społeczeństwa Podkreślają one rolę Unii Europejskiej i zapewniają widoczność wkładu z Funduszu, organizacji partnerskich i pracujących dla nich wolontariuszy.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu instytucja zarządzająca prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera przynajmniej informację o nazwie beneficjenta, adres i przydzieloną kwotę finansowania unijnego, jak również rodzaj deprywacji materialnej objętej pomocą.

W celu zapewnienia przejrzystości wsparcia z Funduszu właściwy organ prowadzi, w formacie CSV lub XML, wykaz operacji otrzymujących wsparcie z Funduszu dostępny na stronie internetowej. Wykaz zawiera w odniesieniu do każdej operacji otrzymującej wsparcie przynajmniej informacje o liczbie beneficjentów i przydzielonej kwocie finansowania unijnego, jak również rodzaju deprywacji materialnej objętej pomocą.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.

W trakcie realizacji operacji beneficjenci i organizacje partnerskie informują społeczeństwo o wsparciu otrzymanym z Funduszu przez wywieszenie flagi europejskiej lub co najmniej jednego plakatu (o minimalnym formacie A3) informującego o danej operacji, w tym o wsparciu finansowym ze strony Unii, w miejscu, w którym plakat ten jest dobrze widoczny, w każdym punkcie dystrybucji żywności i innych produktów oraz w którym dostępne są środki towarzyszące, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę dystrybucji.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Beneficjenci i organizacje partnerskie, które mają strony internetowe, zamieszczają tam również krótki opis operacji, obejmujący jej cele i wyniki, oraz podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii.

Beneficjenci i organizacje partnerskie mają obowiązek udostępniać ogółowi społeczeństwa wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez nie działań, z wyjątkiem informacji dotyczących tożsamości odbiorców końcowych, podkreślając wsparcie finansowe ze strony Unii.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.

5. Właściwy organ informuje beneficjentów o opublikowanym wykazie operacji zgodnie z ust. 2. Instytucja zarządzająca dostarcza zestawy informacyjne i promocyjne, w tym wzory w formie elektronicznej, aby pomóc beneficjentom i organizacjom partnerskim w wypełnianiu obowiązków określonych w ust. 3.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu instytucja zarządzająca oraz beneficjenci i organizacje partnerskie działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie niniejszego artykułu właściwy organ oraz beneficjenci i organizacje partnerskie przestrzegają przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych i działają zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Współfinansowanie

Finansowanie

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Poziom współfinansowania na poziomie programu operacyjnego nie przekracza 85% publicznych wydatków kwalifikowanych.

1. Poziom finansowania na poziomie programu operacyjnego wynosi co najmniej 85% publicznych wydatków kwalifikowanych i może osiągnąć 100%.

 

Fundusz wykorzystywany jest jako uzupełnienie strategii krajowych i nie zastępuje odpowiedzialności władz państw członkowskich w zakresie eliminacji ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwłaszcza poprzez realizację długoterminowych, zrównoważonych programów mających na celu ponowną integrację społeczną, a nie natychmiastową pomoc na rzecz zaspokojenia potrzeb żywnościowych i materialnych.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom współfinansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.

2. W decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego ustala się poziom finansowania mający zastosowanie do tego programu i maksymalną kwotę wsparcia z Funduszu.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Działania w zakresie pomocy technicznej realizowane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu mogą być finansowane w 100 %.

skreślony

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Działania polegające na dystrybucji żywności do osób najbardziej potrzebujących na terenach wiejskich mogą być finansowane w 100%.

Uzasadnienie

Bardzo często to właśnie na terenach wiejskich wielu ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Umożliwienie 100% finansowania ma szansę ułatwić władzom lokalnym dotarcie do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów Funduszu.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe i płatność salda końcowego mogą zostać zwiększone o 10 punktów procentowych ponad poziom współfinansowania mający zastosowanie do danego programu operacyjnego. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:

1. Państwa członkowskie zmagające się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi mogą wnioskować o skorzystanie z poziomu finansowania wynoszącego 100%. Zwiększony poziom finansowania, który nie może przekraczać 100 %, stosuje się do wniosków o płatność w okresie obrachunkowym, w którym państwo członkowskie przedstawiło swój wniosek, i w następnych okresach obrachunkowych, podczas których państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia ze środków programu operacyjnego, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o finansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

2. Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia ze środków programu operacyjnego, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do właściwego organu wniosku o finansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Żywność i inne produkty dla beneficjentów końcowych mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Uzasadnienie

Fundusz jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących, które stanowią najszerszą kategorię osób potrzebujących pomocy. M. in. art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 3 i art. 21 ust. 4 wyraźnie odnoszą się do osób najbardziej potrzebujących; poprawka ta ma więc na celu zapewnienie większej spójności w rozporządzeniu.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących jako uzupełnienie środków z funduszu, przy czym kosztów użytkowania nie należy odliczać od przyznanych środków.

Uzasadnienie

Zapasy interwencyjne, jeżeli istnieją, należy dodać do przyznanych środków, a nie odejmować od nich, aby organizacje partnerskie mogły przewidzieć zatwierdzone środki.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Pomoc materialną można świadczyć w formie bonów wartościowych przeznaczonych wyłącznie na zakup żywności.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej potrzebujących udzielana jest bezpłatnie.

4. Pomoc materialna dla osób najbardziej potrzebujących udzielana jest bezpłatnie lub po cenie nie wyższej niż 10% ceny rynkowej i nieprzekraczającej kosztów poniesionych przez wyznaczone organizacje podczas dystrybucji środków pomocowych.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności – spełniającej wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego – oraz podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego beneficjentów końcowych;

Uzasadnienie

Fundusz jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących, które stanowią najszerszą kategorię osób potrzebujących pomocy. M. in. art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 3 i art. 21 ust. 4 wyraźnie odnoszą się do osób najbardziej potrzebujących; poprawka ta ma więc na celu zapewnienie większej spójności w rozporządzeniu.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego beneficjentów końcowych i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

Uzasadnienie

Fundusz jest przeznaczony dla osób najbardziej potrzebujących, które stanowią najszerszą kategorię osób potrzebujących pomocy. M. in. art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 3 i art. 21 ust. 4 wyraźnie odnoszą się do osób najbardziej potrzebujących; poprawka ta ma więc na celu zapewnienie większej spójności w rozporządzeniu.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) koszty produktów żywnościowych, które – w sposób wielokrotny i stwierdzony – nie stanowią najbardziej ekonomicznego wyboru z punktu widzenia stosunku ich jakości do ceny (oraz, w stosownych przypadkach, trwałości) wśród dostępnych produktów żywnościowych/innych produktów;

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące pomoc materialną bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a);

skreślona

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) podatek od wartości dodanej (VAT).

Uzasadnienie

Obawa przed koniecznością zapłacenia należnego podatku VAT zniechęca wielu darczyńców do przekazywania żywności i innych artykułów na rzecz potrzebujących. Dotyczy to w szczególności drobnych przedsiębiorców oraz stowarzyszeń. Podatek VAT powinien być więc uczyniony kosztem w pełni kwalifikowalnym.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) podatek od wartości dodanej (VAT). Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje możliwość ich odzyskania na podstawie prawodawstwa krajowego dotyczącego VAT i jeżeli są płacone przez beneficjentów innych niż osoby nieuważane za podatników, zgodnie z definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.

skreślona

Uzasadnienie

Konsekwencja zmiany w paragrafie 1.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25 a

 

1. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne i kontrole fizyczne w celu zagwarantowania realizacji programów operacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ustanawiają kary nakładane w przypadku nieprawidłowości.

 

2. Państwa członkowskie wypełniają obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z tego zobowiązania określone w przepisach w sprawie zarządzania dzielonego ustanowionych w rozporządzeniu finansowym i w niniejszym rozporządzeniu.

 

3. Państwa członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom oraz je wykrywają i korygują, a także odzyskują kwoty nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności.

 

4. Państwa członkowskie ustanawiają i wdrażają procedurę niezależnego badania i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru lub realizacji operacji współfinansowanych z Funduszu.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 26

skreślony

Ogólne zasady działania systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich

 

Systemy zarządzania i kontroli zapewniają:

 

a) określenie funkcji poszczególnych organów zajmujących się zarządzaniem i kontrolą oraz podział funkcji w obrębie każdego organu;

 

b) zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi organami i w ich obrębie;

 

c) procedury zapewniania zasadności i prawidłowości deklarowanych wydatków;

 

d) wiarygodne systemy komputerowe służące prowadzeniu księgowości, przechowywaniu i przekazywaniu danych finansowych i danych na temat wskaźników, monitorowaniu i sprawozdawczości;

 

e) systemy sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy organ odpowiedzialny powierza wykonanie zadań innemu organowi;

 

f) ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli;

 

g) systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieżki audytu;

 

h) zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami.

 

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreślony

Obowiązki państw członkowskich

 

1. Państwa członkowskie wypełniają obowiązki w zakresie zarządzania, kontroli i audytu oraz przyjmują na siebie wynikające z tego zobowiązania określone w przepisach w sprawie zarządzania dzielonego ustanowionych w rozporządzeniu finansowym i w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi i kontrolę nad nimi.

 

2. Państwa członkowskie zapobiegają nieprawidłowościom oraz je wykrywają i korygują, a także odzyskują kwoty nienależnie wypłacone wraz z odsetkami z tytułu zaległych płatności. Państwa członkowskie powiadamiają o tych nieprawidłowościach Komisję i informują ją o przebiegu powiązanych postępowań administracyjnych i prawnych.

 

Jeżeli kwoty nienależnie wypłacone beneficjentowi nie mogą być odzyskane i jest to wynikiem błędu lub zaniedbania ze strony państwa członkowskiego, dane państwo członkowskie jest odpowiedzialne za zwrot takiej kwoty do budżetu ogólnego Unii.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 59 ustanawiających szczegółowe zasady dotyczące zobowiązań państw członkowskich określonych w niniejszym ustępie.

 

3. Państwa członkowskie ustanawiają i wdrażają procedurę niezależnego badania i rozstrzygania skarg dotyczących wyboru lub realizacji operacji współfinansowanych z Funduszu. Państwa członkowskie składają sprawozdania z wyników takich badań Komisji na jej żądanie.

 

4. Wszelkie oficjalne wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją odbywają się z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych utworzonego zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 3.

 

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreślony

Wyznaczenie i organizacja organów zarządzania i kontroli

 

1. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny jako instytucję zarządzającą.

 

2. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny jako instytucję certyfikującą, nie naruszając przepisów ust. 3.

 

3. Państwo członkowskie może wyznaczyć instytucję zarządzającą, która pełni dodatkowo funkcje instytucji certyfikującej.

 

4. Państwo członkowskie wyznacza krajowy organ lub podmiot publiczny, funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, jako instytucję audytową.

 

5. Pod warunkiem przestrzegania zasady rozdzielenia funkcji instytucja zarządzająca, instytucja certyfikująca i, w stosownych przypadkach, instytucja audytowa, mogą stanowić część tego samego organu lub podmiotu publicznego.

 

6. Państwo członkowskie może wyznaczyć przynajmniej jedną instytucję pośredniczącą do pełnienia niektórych zadań instytucji zarządzającej lub certyfikującej na odpowiedzialność tej instytucji. Odpowiednie uzgodnienia pomiędzy instytucją zarządzającą lub instytucją certyfikującą a instytucjami pośredniczącymi zostają formalnie ujęte na piśmie.

 

7. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej zarządzanie częścią programu operacyjnego w drodze pisemnej umowy między instytucją pośredniczącą a państwem członkowskim lub instytucją zarządzającą. Instytucja pośrednicząca przedstawia gwarancje swojej płynności finansowej i kompetencji w danej dziedzinie, jak również w zarządzaniu administracyjnym i finansowym.

 

8. Państwo członkowskie ustanawia na piśmie zasady regulujące jego stosunki z instytucją zarządzającą, instytucją certyfikującą i instytucją audytową, stosunki pomiędzy tymi instytucjami oraz stosunki tych instytucji z Komisją.

 

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreślony

Funkcje instytucji zarządzającej

 

1. Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.

 

2. W odniesieniu do zarządzania programem operacyjnym, instytucja zarządzająca:

 

a) opracowuje i przedkłada Komisji roczne i końcowe sprawozdania z realizacji;

 

b) udostępnia instytucjom pośredniczącym oraz beneficjentom informacje, które są istotne odpowiednio dla wykonywania ich zadań i realizacji operacji;

 

c) tworzy system elektronicznej rejestracji i przechowywania danych, które są niezbędne do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu;

 

d) dopilnowuje, aby dane, o których mowa w lit. c), były gromadzone, wprowadzane do systemu i tam przechowywane, zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE.

 

3. W odniesieniu do wyboru operacji instytucja zarządzająca:

 

a) sporządza i stosuje odpowiednie procedury wyboru i kryteria zgodne z zasadą braku dyskryminacji i wymogiem przejrzystości;

 

b) upewnia się, że wybrana operacja:

 

(i) wchodzi w zakres Funduszu i programu operacyjnego;

 

(ii) spełnia kryteria określone w programie operacyjnym i w art. 20, 21 i 24;

 

(iii) uwzględnia zasady określone w art. 5 ust. 10, 11 i 12;

 

c) przedkłada beneficjentowi dokument zawierający warunki wsparcia dla każdej operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone w ramach operacji, plan finansowy oraz termin realizacji;

 

d) upewnia się przed zatwierdzeniem operacji, że beneficjenci mają administracyjną, finansową i operacyjną zdolność do spełnienia warunków określonych w lit. c);

 

e) upewnia się, że, jeżeli operacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano unijne i krajowe przepisy dotyczące danej operacji;

 

f) określa rodzaj pomocy materialnej, w odniesieniu do której przypisane są wydatki związane z operacją.

 

4. W odniesieniu do zarządzania finansami i kontroli programu operacyjnego instytucja zarządzająca:

 

a) weryfikuje, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone oraz czy spełniają one wymagania obowiązującego prawa unijnego i krajowego, programu operacyjnego oraz warunki wsparcia operacji;

 

b) dopilnowuje, aby beneficjenci uczestniczący w realizacji operacji, których koszty zwracane są na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a), prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją;

 

c) wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka;

 

d) ustanawia procedury gwarantujące przechowywanie zgodnie z wymogami art. 26 lit. g) wszystkich dokumentów dotyczących wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;

 

e) sporządza oświadczenie dotyczące zarządzania i roczne podsumowanie, o których mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego.

 

5. Weryfikacje przeprowadzone na podstawie ust. 4 lit. a) obejmują następujące procedury:

 

a) weryfikacje administracyjne w odniesieniu do każdego złożonego przez beneficjentów wniosku o zwrot;

 

b) weryfikacje operacji w miejscu realizacji.

 

Częstość i zakres weryfikacji na miejscu są proporcjonalne do kwoty wsparcia publicznego na operację oraz poziomu ryzyka stwierdzonego w toku tych weryfikacji oraz audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową w odniesieniu do systemu zarządzania i kontroli jako całości.

 

6. Weryfikacje poszczególnych operacji na miejscu na podstawie ust. 5 lit. b) mogą być przeprowadzane metodą badania próby.

 

7. W przypadkach gdy instytucja zarządzająca jest również beneficjentem w ramach programu operacyjnego uzgodnienia dotyczące weryfikacji, o których mowa w ust. 4 lit. a), zapewniają odpowiednie rozdzielenie funkcji.

 

8. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 59, akty delegowane ustanawiające zasady wymiany informacji, o których mowa w ust. 2 lit. c).

 

9. Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 59, akty delegowane ustanawiające zasady ścieżki audytu, o której mowa w ust. 4 lit. d).

 

10. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wzór oświadczenia dotyczącego zarządzania, o którym mowa w ust. 4 lit. e). Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

 

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreślony

Funkcje instytucji certyfikującej

 

Instytucja certyfikująca ponosi w szczególności odpowiedzialność za następujące zadania:

 

1. sporządzanie i przedstawianie Komisji wniosków o płatności i poświadczanie, że wynikają one z rzetelnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach uzupełniających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą;

 

2. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 56 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego;

 

3. poświadczanie kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego oraz tego, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi oraz że zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi;

 

4. dopilnowanie, by istniał system, w którym rejestruje się i przechowuje, w formie elektronicznej, dokumentację księgową w odniesieniu do każdej operacji, zdolny do obsługi wszystkich danych wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność i rocznych sprawozdań finansowych, w tym rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji lub programu operacyjnego;

 

5. dopilnowanie, do celów sporządzania i składania wniosków o płatność, aby otrzymała od instytucji zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji przeprowadzonych w odniesieniu do wydatków;

 

6. uwzględnienie, podczas sporządzania i składania wniosków o płatność, wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność;

 

7. utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów;

 

8. prowadzenie rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu ogólnego Unii przed zamknięciem programu operacyjnego przez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.

 

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreślony

Funkcje instytucji audytowej

 

1. Instytucja audytowa zapewnia prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli, na podstawie stosownej próby operacji oraz rocznego sprawozdania finansowego.

 

Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 59, aby określić warunki, jakie audyty te powinny spełniać.

 

2. W przypadku audytów przeprowadzanych przez podmiot inny niż instytucja audytowa, instytucja audytowa zapewnia takim podmiotom niezbędną niezależność funkcjonalną.

 

3. Instytucja audytowa dba o to, aby czynności audytowe uwzględniały uznane w skali międzynarodowej standardy audytu.

 

4. Instytucja audytowa w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię przeprowadzania audytów. W strategii tej określa metodykę kontroli, metodę doboru próby w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego i dwóch następnych lat obrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana począwszy od 2016 r. do 2022 r. włącznie. Instytucja audytowa przedkłada strategię audytu Komisji na jej żądanie.

 

5. Instytucja audytowa sporządza:

 

a) opinię pokontrolną zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

 

b) roczne sprawozdanie audytowe, przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych w poprzednim roku obrotowym.

 

Sprawozdanie przewidziane w lit. b) określa wszelkie niedociągnięcia stwierdzone w systemie zarządzania i kontroli oraz podjęte lub proponowane działania naprawcze.

 

6. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wzory strategii audytu, opinii pokontrolnej oraz rocznego sprawozdania audytowego, jak również metodykę doboru próby, o której mowa w ust. 4. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 3.

 

7. Przepisy wykonawcze dotyczące wykorzystania danych zgromadzonych podczas audytów przeprowadzonych przez urzędników Komisji lub upoważnionych przedstawicieli Komisji są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 60 ust. 3.

 

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

skreślony

Procedura wyznaczenia instytucji zarządzających i certyfikujących

 

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o dacie i formie wyznaczenia instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia decyzji przyjmującej program operacyjny.

 

2. Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, oparte jest na sprawozdaniu i opinii niezależnej instytucji audytowej, która ocenia system zarządzania i kontroli, w tym rolę instytucji pośredniczących, a także jego zgodność z art. 26, 27, 29 i 30, według kryteriów dotyczących otoczenia wewnętrznego, działań związanych z kontrolą, informowania i komunikacji oraz monitorowania, ustanowionych przez Komisję w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 59.

 

3. Wspomniana niezależna instytucja audytowa realizuje swoje zadania zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli.

 

4. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że do celów niniejszego rozporządzenia stosowne jest wyznaczenie instytucji zarządzającej bądź instytucji certyfikującej uprzednio wyznaczonej w związku z programem operacyjnym współfinansowanym z EFS na mocy rozporządzenia (UE) nr [CPR].

 

Komisja może zażądać, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, sprawozdania i opinii niezależnego organu audytowego, oraz opisu systemu zarządzania i kontroli.

 

Komisja może przedstawić swoje uwagi w terminie dwóch miesięcy od otrzymania tych dokumentów.

 

5. Państwo członkowskie nadzoruje wyznaczony organ i wycofuje decyzję o jego wyznaczeniu w drodze formalnej decyzji, jeżeli jedno lub więcej kryteriów, o których mowa w ust. 2, nie jest już spełniane, chyba że organ ten podejmie niezbędne działania naprawcze w okresie próbnym, określanym przez państwo członkowskie w zależności od wagi problemu. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o ustanowieniu okresu próbnego dla wyznaczonego organu oraz o wycofaniu decyzji dotyczącej wyznaczenia.

 

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 33

skreślony

Kompetencje i uprawnienia Komisji

 

1. Komisja, na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji o wyznaczeniu instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, rocznego oświadczenia dotyczącego zarządzania, rocznych sprawozdań audytowych, rocznej opinii pokontrolnej, rocznego sprawozdania z realizacji oraz na podstawie audytów przeprowadzonych przez organy krajowe i unijne, upewnia się, że państwa członkowskie ustanowiły systemy zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz że systemy te funkcjonują skutecznie w okresie realizacji programów operacyjnych.

 

2. Bez uszczerbku dla audytów przeprowadzanych przez państwa członkowskie urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele Komisji mogą przeprowadzać audyty lub kontrole na miejscu po wcześniejszym powiadomieniu. Zakres takich audytów lub kontroli może obejmować w szczególności weryfikację skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w ramach programu operacyjnego lub jego części oraz ocenę należytego zarządzania finansami w odniesieniu do operacji lub programu operacyjnego. W audytach takich mogą uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele państwa członkowskiego.

 

Urzędnicy Komisji lub jej upoważnieni przedstawiciele, należycie umocowani do przeprowadzania audytów na miejscu, mają dostęp do wszystkich zapisów, dokumentów i metadanych, niezależnie od formy, w jakiej są one przechowywane, odnoszących się do operacji wspieranych z Funduszu lub do systemów zarządzania i kontroli. Państwa członkowskie przekazują Komisji na jej żądanie kopie takich zapisów, dokumentów i metadanych.

 

Określone w niniejszym ustępie uprawnienia nie mają wpływu na stosowanie przepisów krajowych, które zastrzegają niektóre działania dla podmiotów specjalnie wyznaczonych na mocy prawodawstwa krajowego. Urzędnicy i upoważnieni przedstawiciele Komisji nie uczestniczą między innymi w rewizjach domowych ani w formalnych przesłuchaniach osób przeprowadzanych w ramach prawodawstwa krajowego. Mają oni jednak dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji.

 

3. Komisja może zażądać od państwa członkowskiego, aby podjęło działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania jego systemów zarządzania i kontroli lub prawidłowości wydatków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

4. Komisja może zażądać od danego państwa członkowskiego, aby przeanalizowało skargę złożoną do Komisji dotyczącą realizacji operacji współfinansowanych z Funduszu bądź funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli.

 

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 34

skreślony

Współpraca z instytucją audytową

 

1. Komisja współpracuje z instytucjami audytowymi w celu koordynowania ich planów i metod audytów oraz dokonuje niezwłocznej wymiany wyników przeprowadzonych audytów systemów zarządzania i kontroli.

 

2. Komisja i instytucja audytowa spotykają się regularnie co najmniej raz w roku, chyba że ustalono inaczej, w celu sprawdzenia rocznego sprawozdania audytowego, opinii pokontrolnej i strategii audytowej oraz wymiany poglądów na temat kwestii związanych w ulepszeniem systemów zarządzania i kontroli.

 

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby w przypadku udzielania dotacji organizacjom partnerskim zapewniono beneficjentom przepływ środków wystarczający do właściwej realizacji operacji.

1. Właściwy organ dopilnowuje, aby w przypadku udzielania dotacji organizacjom partnerskim zapewniono beneficjentom przepływ środków wystarczający do właściwej realizacji operacji.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, aby beneficjenci otrzymali łączną kwotę wsparcia publicznego możliwie jak najszybciej i w pełnej wysokości, a w każdym razie przed włączeniem odpowiednich wydatków do wniosku o płatność. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom.

2. Właściwy organ dopilnowuje, aby beneficjenci otrzymali łączną kwotę wsparcia publicznego możliwie jak najszybciej i w pełnej wysokości, a w każdym razie przed włączeniem odpowiednich wydatków do wniosku o płatność. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zgodnie z decyzją Komisji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego Komisja dokonuje płatności zaliczkowych w wysokości 11 % łącznego wkładu z Funduszu dla danego programu operacyjnego.

1. Zgodnie z decyzją Komisji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego Komisja dokonuje płatności zaliczkowych w wysokości 20 % łącznego wkładu z Funduszu dla danego programu operacyjnego.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucja certyfikująca regularnie składa wnioski o płatność okresową obejmujące kwoty ujęte w jej sprawozdaniu finansowym jako wsparcie publiczne wypłacone na rzecz beneficjentów w roku obrotowym kończącym się dnia 30 czerwca.

1. Właściwy organ regularnie składa wnioski o płatność okresową obejmujące kwoty ujęte w jej sprawozdaniu finansowym jako wsparcie publiczne wypłacone na rzecz beneficjentów w roku obrotowym kończącym się dnia 30 czerwca.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja certyfikująca przedkłada ostateczny wniosek o płatność okresową do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrotowego oraz, w każdym przypadku, przed pierwszym wnioskiem o płatność okresową dla następnego roku obrotowego.

2. Właściwy organ przedkłada ostateczny wniosek o płatność okresową do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrotowego oraz, w każdym przypadku, przed pierwszym wnioskiem o płatność okresową dla następnego roku obrotowego.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Pierwszego wniosku o płatność okresową nie składa się przed powiadomieniem Komisji o wyznaczeniu instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej zgodnie z art. 32 ust. 1.

3. Pierwszego wniosku o płatność okresową nie składa się przed powiadomieniem Komisji o wyznaczeniu właściwych organów.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 43

skreślony

Wstrzymanie biegu terminu płatności

 

1. Termin płatności dla wniosku o płatność okresową może zostać wstrzymany przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego w rozumieniu rozporządzenia finansowego na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, jeżeli:

 

a) na podstawie informacji od krajowej lub unijnego organu audytowego istnieją dowody wskazujące na poważną wadę w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli;

 

b) delegowany urzędnik zatwierdzający musi przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu informacji sugerujących, że wydatek ujęty we wniosku o płatność jest związany z nieprawidłowością, mającą poważne konsekwencje finansowe;

 

c) nie przedłożono jednego z dokumentów wymaganych na podstawie art. 45 ust. 1.

 

2. Delegowany urzędnik zatwierdzający może ograniczyć wstrzymanie do części wydatków ujętych we wniosku o płatność, której dotyczą elementy, o których mowa w ust. 1. Delegowany urzędnik zatwierdzający niezwłocznie informuje państwo członkowskie i instytucję zarządzającą o przyczynach wstrzymania i wzywa ich do zaradzenia sytuacji. Wstrzymanie jest znoszone przez delegowanego urzędnika zatwierdzającego po przedsięwzięciu niezbędnych środków.

 

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 44

skreślony

Zawieszenie płatności

 

1. Komisja może zawiesić całość lub część płatności okresowych, w przypadku gdy:

 

a) w systemie zarządzania i kontroli programu operacyjnego istnieje poważna wada, w odniesieniu do której nie podjęto środków naprawczych;

 

b) wydatek ujęty w zestawieniu wydatków związany jest z nieprawidłowością o poważnych skutkach finansowych, która nie została skorygowana;

 

c) państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań w celu naprawy sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania płatności na podstawie art. 43;

 

d) występują poważne niedociągnięcia w jakości i wiarygodności systemu monitorowania lub danych dotyczących wskaźników.

 

2. Komisja może podjąć decyzję, w drodze aktów wykonawczych, o zawieszeniu w całości lub części płatności okresowych po umożliwieniu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag.

 

3. Komisja znosi zawieszenie całości lub części płatności okresowych, w przypadku gdy państwo członkowskie podjęło niezbędne środki umożliwiające zniesienie zawieszenia.

 

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych, które są zapisane w sprawozdaniu finansowym instytucji certyfikującej jako poniesione i uregulowane przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji, całkowitą kwotę publicznych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji operacji oraz odpowiednie wypłacone beneficjentom kwalifikowalne wsparcie publiczne;

a) całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych, które są zapisane w sprawozdaniu finansowym właściwego organu jako poniesione i uregulowane przez beneficjentów w trakcie realizacji operacji, całkowitą kwotę publicznych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji operacji oraz odpowiednie wypłacone beneficjentom kwalifikowalne wsparcie publiczne;

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja certyfikująca może w sprawozdaniu finansowym określić rezerwę, która nie przekracza 5 % łącznych wydatków we wnioskach o płatność dla danego roku obrotowego, jeśli ocena legalności i prawidłowości wydatków podlega toczącej się procedurze z udziałem instytucji audytowej. Objęta kwota jest wyłączona z łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 1 lit. a). Kwoty te zostają ostatecznie włączone do rocznego sprawozdania finansowego z roku następnego lub z niego wyłączone.

2. Właściwy organ może w sprawozdaniu finansowym określić rezerwę, która nie przekracza 5 % łącznych wydatków we wnioskach o płatność dla danego roku obrotowego, jeśli ocena legalności i prawidłowości wydatków podlega toczącej się procedurze z udziałem instytucji audytowej. Objęta kwota jest wyłączona z łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 1 lit. a). Kwoty te zostają ostatecznie włączone do rocznego sprawozdania finansowego z roku następnego lub z niego wyłączone.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 48

skreślony

Dostępność dokumentów

 

1. Na żądanie instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie przez okres trzech lat Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkich dokumentów uzupełniających dotyczących operacji. Ten trzyletni okres rozpoczyna się dnia 31 grudnia roku przyjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Komisję na podstawie art. 47, lub najpóźniej od daty płatności salda końcowego.

 

Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub administracyjnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

 

2. Dokumenty przechowuje się bądź w formie oryginałów, bądź ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

3. Dokumenty przechowuje się w formie, która pozwala na zidentyfikowanie podmiotów danych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 59, aby określić, które nośniki danych mogą zostać uznane za powszechnie akceptowane.

 

5. Procedura poświadczania zgodności dokumentów przechowywanych na powszechnie akceptowanych nośnikach danych z dokumentem oryginalnym jest ustanawiana przez organy krajowe i gwarantuje, że wersje te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów audytu.

 

6. Jeżeli dokumenty istnieją wyłącznie w wersji elektronicznej, systemy komputerowe, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać normy bezpieczeństwa gwarantujące, że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów audytu.

 

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub w programie operacyjnym. Korekty finansowe polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach operacji lub programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez Fundusz i stosuje proporcjonalną korektę. Instytucja zarządzająca odnotowuje w rocznym sprawozdaniu finansowym korekty finansowe dla roku obrotowego, w którym podjęto decyzję o anulowaniu.

skreślony

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wkład z Funduszu anulowany zgodnie z ust. 2 może być ponownie wykorzystany przez państwo członkowskie w ramach danego programu operacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4.

skreślony

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie wykorzystany na operacje, które były przedmiotem korekty, lub, w przypadku gdy korekta finansowa dotyczy nieprawidłowości systemowej, na operacje, których dotyczy nieprawidłowość systemowa.

skreślony

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Korekta finansowa dokonywana przez Komisję pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku danego państwa członkowskiego w zakresie odzyskiwania środków zgodnie z niniejszym artykułem.

skreślony

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 51

skreślony

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

 

1. Komisja dokonuje korekt finansowych, w drodze aktu wykonawczego, przez anulowanie i odzyskanie od państwa członkowskiego całości lub części wkładu Unii do programu operacyjnego w celu wyłączenia z finansowania unijnego wydatków, które naruszają obowiązujące prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do niedociągnięć w systemach zarządzania i kontroli państw członkowskich, które to niedociągnięcia zostały wykryte przez Komisję lub Europejski Trybunał Obrachunkowy.

 

2. Naruszenie obowiązujących przepisów unijnych lub krajowych prowadzi do korekty finansowej tylko wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 

a) naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wybór przez instytucję zarządzającą danej operacji do wsparcia z Funduszu;

 

b) naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na kwotę wydatków zadeklarowanych do zwrotu z budżetu Unii.

 

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 52

skreślony

Kryteria korekt finansowych dokonywanych przez Komisję

 

1. Komisja dokonuje korekt finansowych po przeprowadzeniu niezbędnej kontroli, jeżeli stwierdzi, że:

 

a) w systemie zarządzania i kontroli programu operacyjnego istnieje poważna wada stanowiąca zagrożenie dla już wypłaconego wkładu Unii na rzecz programu operacyjnego;

 

b) państwo członkowskie nie wywiązało się ze swoich zobowiązań zawartych w art. 50 przed wszczęciem procedury korekty na podstawie niniejszego ustępu;

 

c) wydatki zawarte we wniosku o płatność wykazują nieprawidłowości i nie zostały skorygowane przez państwo członkowskie przed wszczęciem procedury korekty na podstawie niniejszego ustępu.

 

Komisja dokonuje korekt finansowych na podstawie indywidualnych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości oraz bierze pod uwagę ewentualny systemowy charakter nieprawidłowości. Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne określenie kwoty nieprawidłowych wydatków poniesionych przez Fundusz, Komisja przyjmuje za podstawę korekty finansowej wartość zryczałtowaną lub ekstrapolowaną.

 

2. Podejmując decyzję odnośnie do kwoty korekty na podstawie ust. 1, Komisja uwzględnia charakter i wagę nieprawidłowości oraz zakres i skutki finansowe niedociągnięć stwierdzonych w systemach zarządzania i kontroli danego programu operacyjnego.

 

3. W przypadku gdy Komisja opiera swoje stanowisko na sprawozdaniach audytorów spoza swoich służb, wyciąga własne wnioski dotyczące konsekwencji finansowych po przeanalizowaniu działań podjętych przez dane państwo członkowskie na podstawie art. 50 ust. 2, powiadomień wysłanych na podstawie art. 27 ust. 2 oraz wszelkich odpowiedzi udzielonych przez państwo członkowskie.

 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 59, ustanawiających kryteria stosowane do ustalenia poziomu korekty finansowej, która ma być zastosowana.

 

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 53

skreślony

Procedura korekt finansowych dokonywanych przez Komisję

 

1. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu korekty finansowej Komisja wszczyna procedurę, informując państwo członkowskie o swych tymczasowych wnioskach z przeprowadzonej analizy i wzywając je do zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy.

 

2. W przypadku gdy Komisja zaproponuje korektę finansową na podstawie wartości zryczałtowanej lub ekstrapolowanej, państwo członkowskie otrzymuje możliwość wykazania, poprzez analizę odnośnych dokumentów, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości jest mniejszy niż w ocenie Komisji. W porozumieniu z Komisją państwo członkowskie może ograniczyć zakres takiej analizy do stosownej części odnośnych dokumentów lub ich próbki. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków czas przeznaczony na te analizy nie może przekroczyć okresu kolejnych dwóch miesięcy po dwumiesięcznym okresie, o którym mowa w ust. 1.

 

3. Komisja uwzględnia wszelkie dowody przedstawione przez państwo członkowskie w terminach określonych w ust. 1 i 2.

 

4. Jeżeli państwo członkowskie nie akceptuje tymczasowych wniosków Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału w przesłuchaniu przez Komisję w celu udostępnienia wszystkich istotnych informacji i uwag jako podstawy formułowania wniosków przez Komisję dotyczących zastosowania korekty finansowej.

 

5. Aby zastosować korektę finansową Komisja podejmuje decyzję, w drodze aktów wykonawczych, w terminie sześciu miesięcy od daty przesłuchania lub od daty otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli dane państwo członkowskie zgadza się na przedłożenie takich dodatkowych informacji w następstwie przesłuchania. Komisja bierze pod uwagę wszystkie informacje i uwagi przedłożone w trakcie trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie ma miejsca, sześciomiesięczny okres rozpoczyna się dwa miesiące po dacie wezwania na przesłuchanie wysłanego przez Komisję.

 

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące rocznych sprawozdań finansowych przesłanych Komisji zostały wykryte przez Komisję lub Europejski Trybunał Obrachunkowy, wynikające z tego korekty finansowe zmniejszają wsparcie z Funduszu dla programu operacyjnego.

 

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 54

skreślony

Zwroty do budżetu Unii – odzyskiwanie środków

 

1. Zwrotu wszelkich środków należnych do budżetu ogólnego Unii dokonuje się przed terminem płatności wymienionym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z art. 77 rozporządzenia finansowego. Termin płatności przypada na ostatni dzień drugiego miesiąca po dacie sporządzenia nakazu.

 

2. Wszelkie opóźnienia w zwrocie środków powodują naliczanie odsetek z tytułu zaległych płatności, począwszy od terminu płatności do dnia faktycznego dokonania płatności. Stopa takich odsetek wynosi półtora punktu procentowego powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowych w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności.

 

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 55

skreślony

Proporcjonalna kontrola programów operacyjnych

 

1. Operacje, dla których łączne wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 100 000 EUR, nie podlegają więcej niż jednemu audytowi przeprowadzonemu przez instytucję audytową albo Komisję przed sprawdzeniem wszystkich odnośnych wydatków na podstawie art. 47. Inne operacje nie podlegają więcej niż jednemu audytowi na rok obrotowy przeprowadzonemu przez instytucję audytową i Komisję przed sprawdzeniem wszystkich odnośnych wydatków na podstawie art. 47. Niniejsze przepisy pozostają bez uszczerbku dla ust. 5 i 6.

 

2. Audyt danej operacji może objąć wszystkie etapy jej realizacji i wszystkie ogniwa łańcucha dystrybucji, z wyjątkiem kontroli faktycznych odbiorców końcowych, chyba że w wyniku oceny ryzyka stwierdzi się szczególne ryzyko nieprawidłowości bądź nadużycia finansowego.

 

3. Dla programów operacyjnych, w przypadku których najnowsza opinia z audytu nie wykazuje istotnych niedociągnięć, Komisja może uzgodnić z instytucją audytową na kolejnym posiedzeniu, o którym mowa w art. 34 ust. 2, ograniczenie wymaganego poziomu audytu, aby dostosować go do stwierdzonego ryzyka. W takich przypadkach Komisja nie będzie przeprowadzać własnych audytów na miejscu, chyba że istnieją dowody wskazujące na niedociągnięcia w systemie zarządzania i kontroli wpływające na wydatki zadeklarowane Komisji w danym roku obrotowym, w odniesieniu do którego podjęto decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

 

4. Dla programów operacyjnych, w przypadku których Komisja uznaje, że może polegać na opinii instytucji audytowej, może ona uzgodnić z instytucją audytową ograniczenie liczby własnych audytów na miejscu kontrolujących pracę instytucji audytowej, chyba że istnieją dowody na niedociągnięcia w pracy instytucji audytowej w roku obrotowym, w którym podjęto decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Instytucja audytowa i Komisja mogą przeprowadzać audyty operacji, jeżeli podczas oceny ryzyka stwierdzono szczególne ryzyko nieprawidłowości lub nadużyć finansowych lub jeżeli istnieją dowody na poważne niedociągnięcia w systemie zarządzania i kontroli danego programu operacyjnego;

 

5. takie audyty mogą być prowadzone również w ramach audytu próby w ciągu 3 lat po zatwierdzeniu wszystkich wydatków związanych z daną operacją, na podstawie art. 47.

 

6. Komisja może w dowolnym czasie przeprowadzać audyty operacji w celu dokonania oceny pracy instytucji audytowej przez ponowne przeprowadzenie jej działań audytowych.

 

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 56

skreślony

Zasady dotyczące umorzenia

 

1. Komisja umarza każdą część kwoty obliczonej zgodnie z akapitem drugim w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na płatność zaliczkową, płatności okresowe lub płatność salda rocznego do dnia 31 grudnia drugiego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach programu operacyjnego, lub w odniesieniu do której wniosek o płatność sporządzony zgodnie z art. 38 nie został przesłany zgodnie z art. 42.

 

W celu umorzenia Komisja oblicza kwotę, dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na rok 2014 r. do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2015–2020.

 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy terminy umorzenia nie mają zastosowania do rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na 2014 r.

 

3. Jeśli pierwsze roczne zobowiązanie budżetowe jest związane z łącznym rocznym wkładem na 2015 r., w drodze odstępstwa od ust. 1, terminy umorzenia nie mają zastosowania do rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na 2015 r. W takich przypadkach Komisja oblicza kwotę na podstawie ust. 1 akapit pierwszy, dodając jedną piątą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łącznym rocznym wkładem na rok 2015 do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2016–2020.

 

4. Ta część zobowiązań, która pozostaje otwarta na dzień 31 grudnia 2022 r., zostaje umorzona, jeżeli któryś z dokumentów wymaganych na mocy art. 47 ust. 2 nie został przekazany Komisji do dnia 30 września 2023 r.

 

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 57

skreślony

Wyjątki od umorzenia zobowiązań

 

1. Kwotę, której dotyczy umorzenie, pomniejsza się o kwoty, których organ odpowiedzialny nie był w stanie zadeklarować Komisji z powodu:

 

a) operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym lub

 

b) działania siły wyższej mającej poważny wpływ na realizację całości lub części programu operacyjnego. Władze krajowe powołujące się na działanie siły wyższej wykazują jej bezpośrednie skutki dla realizacji całości lub części programu operacyjnego.

 

c) Z wnioskiem o zmniejszenie można wystąpić jeden raz, jeżeli zawieszenie lub działanie siły wyższej trwało nie dłużej niż jeden rok, lub więcej razy w zależności od czasu działania siły wyższej lub liczby lat, jakie upłynęły między decyzją prawną lub administracyjną zawieszającą realizację operacji a datą ostatecznej decyzji prawnej lub administracyjnej.

 

2. Państwo członkowskie przesyła Komisji informacje dotyczące wyjątków, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia w odniesieniu do kwoty deklarowanej do końca poprzedniego roku.

 

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 58

skreślony

Procedura umorzenia zobowiązań

 

1. Komisja informuje państwo członkowskie i instytucję zarządzającą w odpowiednim terminie o każdorazowym wystąpieniu ryzyka zastosowania procedury umorzenia zobowiązań na podstawie art. 56.

 

2. Komisja informuje państwo członkowskie i instytucję zarządzającą o kwocie umorzenia wynikającej z informacji, którymi dysponuje na dzień 31 stycznia.

 

3. Państwo członkowskie ma dwa miesiące na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać umorzona, lub przedstawienie swoich uwag.

 

4. Do dnia 30 czerwca państwo członkowskie przedkłada Komisji zmieniony plan finansowania uwzględniający w danym roku budżetowym zmniejszoną kwotę wsparcia dla programu operacyjnego. W przypadku braku takiego zgłoszenia Komisja dokonuje zmiany planu finansowania poprzez zmniejszenie wkładu z Funduszu w danym roku budżetowym.

 

5. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, zmienia decyzję w sprawie przyjęcia programu operacyjnego nie później niż dnia 30 września.

 

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 60 a

 

1. Na rok 2014 utworzono system przejściowy umożliwiający dystrybucję żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii przez podmioty wyznaczone przez państwa członkowskie, z wyłączeniem przedsiębiorstw handlowych. Dla potrzeb tego systemu dystrybucji żywności udostępnia się produkty z zapasów interwencyjnych lub, w przypadku gdy nie istnieją odpowiednie zapasy interwencyjne dla systemu dystrybucji żywności, dokonuje się zakupu produktów żywnościowych na rynku.

 

2. Państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w systemie dystrybucji żywności, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają Komisji program dystrybucji żywności, który zawiera następujące informacje:

 

a) szczegółowy opis specyfiki i głównych celów tych programów;

 

b) wskazanie wyznaczonych organizacji;

 

c) wnioski o przyznanie określonej ilości produktów żywnościowych przeznaczonych do dystrybucji w roku 2014 oraz inne stosowne informacje.

 

Państwa członkowskie wybierają produkty żywnościowe w oparciu o obiektywne kryteria, w tym wartości odżywcze i przydatność do dystrybucji. Dokonując wyboru, państwa członkowskie mogą przyznawać pierwszeństwo produktom pochodzącym z Unii.

 

3. Komisja przyjmuje plan na rok 2014 na podstawie wniosków i innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy lit. c), przedstawionych przez państwa członkowskie w ramach ich programu dystrybucji żywności. Z chwilą przyjęcia wspomnianego planu ustalony zostaje przydział unijnych środków dla każdego państwa członkowskiego.

 

Jeżeli produkty żywnościowe objęte planem na rok 2014 nie są dostępne w zapasach interwencyjnych w państwie członkowskim, w którym jest na te produkty zapotrzebowanie, Komisja uwzględnia ich przekazanie temu państwu członkowskiemu z państw członkowskich, w których produkty te są dostępne w zapasach interwencyjnych.

 

4. Produkty żywnościowe przekazywane są bezpłatnie wyznaczonym organizacjom. Dystrybucja produktów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących odbywa się:

 

a) nieodpłatnie lub

 

b) po cenie nieprzekraczającej w żadnym wypadku poziomu uzasadnionego wysokością kosztów poniesionych przez wyznaczone organizacje podczas dystrybucji tych produktów i które to koszty nie są kosztami kwalifikowalnymi na podstawie ust. 7 akapit drugi lit. a) i b).

 

5. Państwa członkowskie uczestniczące w systemie dystrybucji żywności, o którym mowa w ust. 1:

 

a) przedstawiają Komisji sprawozdanie dotyczące realizacji programu dystrybucji żywności;

 

b) informują Komisję w stosownym czasie o zmianach wpływających na realizację programu dystrybucji żywności.

 

6. Unia finansuje koszty kwalifikowalne w ramach programu. Finansowanie to odbywa się zgodnie z programem operacyjnym przedstawionym na okres 2014-2020.

 

7. Koszty kwalifikowalne w ramach programu obejmują:

 

a) koszty produktów żywnościowych przekazywanych z zapasów interwencyjnych;

 

b) koszty produktów żywnościowych zakupionych na rynku i

 

c) koszty transportu produktów żywnościowych z zapasów interwencyjnych między państwami członkowskimi.

 

W ramach dostępnych w każdym państwie członkowskim środków finansowych na realizację planu na rok 2014, właściwe organy krajowe mogą uznać za kwalifikowalne następujące koszty:

 

a) koszty transportu produktów żywnościowych do magazynów wyznaczonych organizacji;

 

b) następujące koszty poniesione przez wyznaczone organizacje w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją planu na rok 2014:

 

(i) koszty administracyjne;

 

(ii) koszty transportu pomiędzy magazynami wyznaczonych organizacji a końcowymi punktami dystrybucji i

 

(iii) koszty przechowywania.

 

8. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne i kontrole fizyczne w celu zagwarantowania realizacji planu na rok 2014 zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ustanawiają kary nakładane w przypadku nieprawidłowości.

 

9. Oznaczenie „Pomoc Unii Europejskiej” wraz z symbolem Unii Europejskiej jest umieszczone i wyraźnie widoczne na opakowaniu żywności przekazywanej w ramach planu na rok 2014 oraz w punktach dystrybucji.

 

10. System dystrybucji żywności, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla systemów krajowych, w ramach których zapewnia się dystrybucję żywności osobom najbardziej potrzebującym i które są zgodne z prawem Unii.

 

11. Niniejszy artykuł stosuje się do końca obowiązywania planu na rok 2014.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r. Natomiast zgodnie ze wstecznym prognozowaniem wdrożenia rozporządzenie będzie musiało zacząć obowiązywać na poziomie operacyjnym w państwach członkowskich ok. 10 miesięcy wcześniej. To z kolei będzie niemożliwe, ponieważ rozporządzenie zostanie przyjęte, w najlepszym przypadku, dopiero w połowie 2013 r. Należy zatem na rok 2014 uwzględnić uproszczoną procedurę przejściową skupiającą się wyłącznie na pomocy żywnościowej, która stanowi absolutny priorytet. Proponuje się więc wykorzystanie procedury obowiązującej w przypadku PEAD, włączając ją do niniejszego wniosku (i w konsekwencji wykorzystując finansowanie z EFS).

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik zostaje skreślony.

PROCEDURA

Tytuł

Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Odsyłacze

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Marc Tarabella

3.12.2012

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2013

 

 

 

Data przyjęcia

25.3.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (8.4.2013)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marije Cornelissen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest istotny dla kobiet z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, kobiety stanowią zbyt liczną grupę wśród osób najbardziej potrzebujących w UE. Feminizacja ubóstwa nasila się pod wpływem pogorszenia koniunktury gospodarczej. Wśród osób żyjących w ubóstwie znajduje się wiele starszych kobiet o niskich emeryturach, samotne matki, kobiety rozwiedzione i kobiety wykonujące nisko płatną lub niepewną pracę.

Po drugie, kobiety nadal są głównymi opiekunami w rodzinach: to one robą zakupy, przygotowują posiłki i zajmują się wszystkimi czynnościami związanymi z wyżywieniem rodziny. Jeżeli dochód w rodzinie spada, to one często zwracają się do banków żywności i innych organizacji pomocowych, gdy dochód nie wystarcza na wyżywienie rodziny.

Mając to na uwadze, przedstawiam propozycje wykraczające poza uwzględnianie aspektu płci w głównym nurcie życia politycznego i dotyczące wymogu zapewniania danych w podziale według płci. Dla kobiet istotne jest, aby udzielania unijnej pomocy żywnościowej nie przerwano nagle dnia 1 stycznia 2014 r., kiedy zakończy się obecny program stosowany przez 19 państw członkowskich. Aby upewnić się, że w ramach funduszu bierze się pod uwagę zależności utworzone ponad 25 lat temu, należy dokonać korekty alokacji środków w poszczególnych państwach członkowskich i uwzględnić niektóre z głównych zastrzeżeń państw członkowskich, które sprzeciwiają się przyjęciu wniosku w Radzie.

Alokacja środków w państwach członkowskich

W ramach obecnego programu przyznaje się 500 mln EUR rocznie 19 państwom członkowskim. Na lata 2014–2020 Komisja zaproponowała przeznaczenie na nowy fundusz kwoty 2,5 mld EUR, która została obniżona przez Radę do 2,1 mld EUR podczas negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych, które odbyły się w trakcie sporządzania wniosku. Stanowi to istotne zmniejszenie kwoty przeznaczonej na fundusz. W myśl obecnego wniosku wszystkie państwa członkowskie są zmuszone do udziału w programie, co oznacza, że pobrane środki zostaną rozdzielone skromniej i obejmą również państwa członkowskie, które obecnie nie korzystają z unijnej pomocy żywnościowej i potencjalnie nie chciałyby z niej korzystać z różnych powodów, w tym na przykład ze względu na już istniejące, niezależne struktury. Pomoc dla państw, które obecnie korzystają z programu, zostanie znacząco ograniczona, jeżeli obecny wniosek w sprawie funduszu pozostanie w niezmienionej formie.

W związku z tym przedstawiłam kilka propozycji mających na celu zapewnienie tego, że Unia Europejska bierze na siebie odpowiedzialność za istniejącą zależność od unijnej pomocy żywnościowej:

Państwa członkowskie nie powinny być zmuszone do udziału w programie, lecz powinny móc zadecydować, czy będą w nim uczestniczyć, czy nie.

Wskaźnikami wykorzystywanymi do podziału zasobów powinny być: odsetek osób w sytuacji deprywacji materialnej oraz bardziej aktualne dane na temat ostatnich zmian w liczbie osób żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy. Należy uwzględnić stopień zależności od wcześniejszych programów pomocy żywnościowej.

Poziom współfinansowania powinien być zróżnicowany w zależności od poziomu zamożności w państwach członkowskich, tak aby sprawić, by fundusz docierał przede wszystkim do osób, które tego najbardziej potrzebują.

Państwa członkowskie, które zasadniczo są przeciwne utworzeniu funduszu, nie będą zatem zmuszone do udziału w programie wbrew swojej woli, co potencjalnie może złagodzić ich sprzeciw.

Wzmocnienie lokalnych łańcuchów dostaw żywności i wymiana dobrych praktyk

Dla wielu organizacji pomocowych unijna pomoc żywnościowa nie jest jedynym źródłem żywności, a w wielu państwach członkowskich banki żywności funkcjonują bez wsparcia publicznego, korzystając z żywności oferowanej przez lokalne łańcuchy dostaw żywności.

Organizacje pomocowe we wszystkich państwach członkowskich, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny żywności, powinny być w stanie w większym stopniu wykorzystywać żywność, która w przeciwnym razie zostałaby wyrzucona. Aby budować strukturalne relacje z producentami, supermarketami, rolnikami, restauracjami itp., organizacje pomocowe muszą mieć do dyspozycji pewne udogodnienia, takie jak możliwość transportu żywności, zaplecze ICT i umiejętności logistyczne, publiczne kampanie informacyjne, aby przyciągnąć prywatnych darczyńców, umiejętności i certyfikaty zaświadczające, że żywność spełnia wymogi z zakresu zdrowia, itp. Fundusz powinien zapewniać organizacjom pomocowym środki pozwalające im na rozwijanie i wzmacnianie relacji strukturalnych z darczyńcami oferującymi żywność i środki finansowe. Służy to dwojakiemu celowi w postaci zapobiegania marnotrawstwu żywności z jednoczesnym umożliwieniem organizacjom pomocowym uniezależnienia się od bezpośredniej pomocy żywnościowej otrzymywanej od Unii Europejskiej.

Ponadto fundusz powinien wspierać wymianę dobrych praktyk w obrębie Unii Europejskiej między organizacjami pomocowymi, które są zależne od unijnej pomocy żywnościowej, i tymi, które nie są od niej zależne, a także promować społeczną innowacyjność w zakresie pomocy niesionej najbardziej potrzebującym.

Unikanie powstawania nowych zależności i zmniejszanie istniejących

Najważniejszym aspektem w ramach funduszu jest dopilnowanie, by ci, który są uzależnieni od istniejących programów unijnych, w 2014 r. nie zostali nagle pozostawieni bez żywności. Szanse przyjęcia przez Radę wniosku w sprawie funduszu wzrosną, jeżeli w ramach funduszu będzie się dążyć do stopniowego zmniejszenia zależności od bezpośredniej unijnej pomocy żywnościowej i będzie się unikać tworzenia nowych zależności. Organizacje pomocowe można wspierać, przekazując im wszelkie zasoby, materiały i inne rodzaje wsparcia, których potrzebują, aby stopniowo przestawić się na lokalne łańcuchy dostaw żywności, takie jak supermarkety, producenci, rolnicy itd., tak aby najbardziej potrzebujący nie zostali odcięci od pomocy żywnościowej ani teraz, ani w przyszłości.

Spójność ze strukturalnymi działaniami z zakresu ograniczania ubóstwa

Ostatecznym celem strategii politycznych dotyczących ubóstwa jest wyprowadzenie z ubóstwa najbardziej potrzebujących, z których większość stanowią kobiety. Ważne jest zatem nie tylko to, aby organizacje pomocowe, które uczestniczą w funduszu, podejmowały działania mające na celu włączenie społeczne oraz aby fundusz był ściśle powiązany z programami krajowymi przeciwdziałającymi ubóstwu, lecz także aby organizacje pomocowe mogły realizować działania na rzecz włączenia społecznego w połączeniu z finansowaniem z EFS, co pozwoli uniknąć podwójnego finansowania tych samych działań pomocowych.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS].

(2) W 2011 r. blisko 24,2% ludności Europy (wedle szacunków Eurostat około 119,6 mln osób w UE-27, w tym 25 mln dzieci) było uznawanych za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją przyjętą w strategii „Europa 2020”. Liczba osób dotkniętych deprywacją materialną lub nawet ciężką deprywacją materialną w Unii wzrasta, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem oraz działaniami na rzecz konsolidacji budżetowej, a osoby te często zbyt długo znajdują się w sytuacji wykluczenia, aby móc skorzystać ze środków aktywizacji proponowanych w rozporządzeniu (UE) nr [CPR], a w szczególności w rozporządzeniu (UE) nr [...EFS]. Mając na uwadze, że taki obrót rzeczy pociąga to za sobą ryzyko nieosiągnięcia jednego z głównych celów strategii „Europa 2020”, jakim jest zmniejszenie o 20 mln liczby osób ubogich w Unii, poczynając od najbardziej potrzebujących, których większość stanowią kobiety i dzieci.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Według danych z 2011 r. wskaźnik ubóstwa kobiet w UE-27 wyniósł blisko 17%, co wynika między innymi z bezrobocia kobiet, nierówności w wynagradzaniu i zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy głównie kobiet.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Mając na uwadze, że państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić równość mężczyzn i kobiet oraz spójne uwzględnianie problematyki płci na wszystkich etapach przygotowywania, programowania i wdrażania, a także monitorowania i oceny funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, za pomocą metod oceny sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Od 1987 r. Unia Europejska zapewniała najbardziej potrzebującym obywatelom, z których większość stanowią kobiety, bezpośrednią pomoc żywnościową z zapasów produktów rolniczych. Doprowadziło to do sytuacji, w której osoby najbardziej potrzebujące stały się zależne od bezpośrednich unijnych dostaw żywności dla najbardziej potrzebujących. Wielu beneficjentów posiada inne źródła dostaw oprócz wsparcia unijnego, takie jak lokalne lub regionalne supermarkety, rolnicy, producenci, restauracje itp. Fundusz powinien wspierać rozwój lub wzmocnienie tych lokalnych łańcuchów dostaw żywności.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) W celu maksymalnego zwiększenia skuteczności niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących państwa członkowskie powinny, w stosownych przypadkach, wspierać zapewnianie osobom bezdomnym zakwaterowania lub mieszkań socjalnych, jako jeden ze środków wspomagających.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) Działanie na szczeblu UE w tym zakresie jest niezbędne, biorąc pod uwagę poziom i charakter ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii (w roku 2010 jedna czwarta obywateli Europy – blisko 116 mln osób, w większości kobiet – była zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym). Zjawiska te pogłębiły się jeszcze w wyniku kryzysu gospodarczego, który zmniejszył zdolność wszystkich państw członkowskich do utrzymania wydatków socjalnych i inwestycji na wystarczającym poziomie, zapobiegającym dalszemu osłabieniu się spójności społecznej oraz zapewniającym realizację celów strategii „Europa 2020”.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) Strategie i drogi wyjścia z ubóstwa powinny uwzględniać to, że w przypadku osób najbardziej potrzebujących problemem jest przede wszystkim utrata godności i autonomii właściwej osobie i obywatelowi, co powoduje, że te osoby i ich rodziny są jeszcze bardziej podatne na zagrożenia i częściej padają ofiarą dyskryminacji, co ma poważne konsekwencje dla kobiet i ich dzieci.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e) Kobiety są głównymi beneficjentami Funduszu, nie tylko dlatego, że są bardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, lecz także dlatego, że są często odpowiedzialne za utrzymanie rodziny.

 

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f) Państwa członkowskie powinny podjąć inicjatywę przeprowadzenia oceny potrzeb swoich najbardziej potrzebujących obywateli. W ramach Funduszu należy zatem unikać tworzenia nowych struktur zależności beneficjentów otrzymujących pomoc, o której mowa w art. 4. ust. 1.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Przepisy powinny gwarantować także zgodność Funduszu ze strategiami Unii w dziedzinie polityki społecznej i ochrony środowiska, na przykład w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji w ramach planowania pomocy, zarządzania nią i dostępu do niej, jak również w zakresie zwalczania marnotrawienia żywności, także poprzez kampanie edukacyjne, w których kobiety mogą odegrać strategiczną rolę.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Aby określić odpowiednie ramy finansowe, Komisja powinna ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, roczny podział zasobów ogólnych na państwo członkowskie, za pomocą obiektywnej i przejrzystej metody odzwierciedlającej różnice pod względem ubóstwa i deprywacji materialnej.

(7) Aby określić odpowiednie ramy finansowe, Komisja powinna ustanowić, w drodze aktów wykonawczych, roczny podział zasobów ogólnych na państwo członkowskie, za pomocą obiektywnej i przejrzystej metody odzwierciedlającej różnice pod względem ubóstwa i deprywacji materialnej, takiej jak granice ubóstwa względnego i bezwzględnego.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Powinien on również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego i sprawnego wdrożenia programu operacyjnego.

(8) W programie operacyjnym każdego państwa członkowskiego powinno się określić i uzasadnić formy deprywacji materialnej, objęte pomocą oraz opisać cele i cechy pomocy osobom najbardziej potrzebującym, która zostanie udzielona ze wsparciem systemów krajowych. Dostęp do żywności powinien być pierwszym problemem związanym z deprywacją, którym zajmują się państwa członkowskie. Program powinien również zawierać elementy niezbędne do zapewnienia JEGO skutecznego i sprawnego wdrożenia.

Uzasadnienie

Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności Funduszu.

.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne sytuacje krajowe, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego.

(9) Aby zmaksymalizować skuteczność Funduszu, zwłaszcza jeśli chodzi o konkretne sytuacje krajowe, należy ustanowić procedurę umożliwiającą zmianę programu operacyjnego; procedura ta powinna angażować organizacje społeczne zajmujące się na szczeblu krajowym pomocą osobom najbardziej potrzebującym lub bezpośrednio reprezentujące osoby ubogie, z zapewnieniem dostatecznej reprezentacji kobiet.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny ponadto umożliwiać zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w zarządzaniu programami operacyjnymi i ich realizacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, a także składać sprawozdania z postępów w tym zakresie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) W ramach dostępu do wsparcia z Funduszu należałoby zapewnić rzeczywisty dostęp osobom, które z określonych powodów – np. z racji wieku, stanu zdrowia, odległości – nie mogą samodzielnie odbierać paczek żywnościowych. W związku z tym bardzo ważne jest wzmocnienie powiązań strukturalnych między organizacjami udzielającym wsparcia a dostawcami żywności.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c) Mając na uwadze, że państwa członkowskie i Komisja powinny podejmować odpowiednie działania w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową podczas przygotowania i realizacji programów, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które doświadczają dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie. Dostępność dla osób niepełnosprawnych powinna być jednym z kryteriów, których należy przestrzegać przy definiowaniu operacji współfinansowanych z funduszy i które należy brać pod uwagę na poszczególnych etapach realizacji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego i, w razie konieczności, ocenami przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.

(12) Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić oceny ex ante i ex post, włączając do nich osoby najbardziej potrzebujące, które są najbardziej zainteresowane przedmiotowymi środkami. Oceny te powinny być uzupełnione badaniami zawierającymi dane w podziale według płci i wieku – z uwzględnieniem badania Eurostatu w sprawie pomiaru deprywacji materialnej w Unii – na temat osób najbardziej potrzebujących, które skorzystały z programu operacyjnego, oraz ocenami i kontrolami wszystkich strategii politycznych pod względem ich zróżnicowanego wpływu na kobiety i mężczyzn, przeprowadzonymi podczas okresu programowania. Należy w tym zakresie określić obowiązki państw członkowskich i Komisji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Konieczne jest ustalenie maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

(15) Konieczne jest ustalenie odpowiedniego poziomu współfinansowania programów operacyjnych ze środków Funduszu, aby zapewnić solidarność i osiągnąć efekt mnożnikowy dotyczący zasobów Unii; jednocześnie należy zająć się sytuacją państw członkowskich zmagających się z tymczasowymi trudnościami budżetowymi.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe lub ustalonych przez organizacje partnerskie i zatwierdzonych przez odnośne właściwe organy;

1) „osoby najbardziej potrzebujące” oznaczają osoby fizyczne, w tym osoby żyjące samotnie, w rodzinie lub grupy złożone z takich osób, których potrzeba uzyskania pomocy została stwierdzona na podstawie obiektywnych kryteriów przyjętych przez właściwe organy krajowe we współpracy z organizacjami partnerskimi i zatwierdzonych przez odnośne organy krajowe;

Uzasadnienie

Aby sprzyjać skuteczności, należy zapewnić większą przejrzystość i szerszy dialog właściwych organów krajowych z organizacjami partnerskimi.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność lub inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

2) „organizacje partnerskie” oznaczają podmioty publiczne lub organizacje niekomercyjne, które dostarczają, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji partnerskich, żywność i inne produkty osobom najbardziej potrzebującym, i których operacje zostały wybrane przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 29 ust. 3 lit. b);

Uzasadnienie

Żywność jest najbardziej podstawową potrzebą, która pozwala organizacjom partnerskim i państwom członkowskim na nawiązanie kontaktu z osobami wykluczonymi z życia społecznego. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie skuteczności Funduszu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu.

Celem Funduszu jest wspieranie spójności społecznej w Unii przez przyczynienie się osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o przynajmniej 20 milionów, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Celem Funduszu jest wkład w realizację konkretnego celu, jakim jest ograniczenie, a nawet wyeliminowanie najcięższych form ubóstwa w Unii, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym w ramach uzupełnienia, a nie zastąpienia, krajowych strategii politycznych w zakresie ograniczania ubóstwa służących zmniejszeniu niesamodzielności tych osób i wspieraniu korzystania przez nie z praw podstawowych. Stopień, w jakim cel ten został osiągnięty, wyznacza liczba osób otrzymujących pomoc z Funduszu oraz ilościowa i jakościowa ocena ulepszeń strukturalnych na rzecz odbiorców końcowych, które uzyskano w wyniku tej pomocy, w podziale według płci i wieku. W ramach Funduszu promuje się lokalne i regionalne łańcuchy dostaw żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach Funduszu dąży się do stopniowego zmniejszania zależności beneficjentów od bezpośredniego niefinansowego wsparcia otrzymywanego od Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 1 w okresie wdrażania.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach Funduszu udziela się wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci.

1. W ramach Funduszu można udzielać, na wniosek państwa członkowskiego, wsparcia programom krajowym, w których dostarcza się osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem organizacji partnerskich wybranych przez państwa członkowskie, produkty żywnościowe, odzież i podstawowe produkty konsumpcyjne do osobistego użytku osób bezdomnych lub dzieci, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kobiet, mężczyzn i dzieci, a także osób niepełnosprawnych, przy zaangażowaniu władz regionalnych i lokalnych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W ramach Funduszu można wspierać środki towarzyszące, które uzupełniają dostarczanie żywności i innych produktów oraz przyczyniają się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

2. W ramach Funduszu można, na wniosek państwa członkowskiego, wspierać środki towarzyszące, które przyczyniają się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących, z uwzględnieniem potrzeb właściwych kobietom i mężczyznom, które to potrzeby są znane dzięki ich aktywnemu uczestnictwu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja, państwa członkowskie i organizacje partnerskie przyczyniają się do zapobiegania marnotrawieniu żywności na każdym etapie łańcucha dystrybucji. W ramach Funduszu można zapewniać beneficjentom wsparcie ułatwiające im wykorzystanie w większym stopniu lub w sposób bardziej wydajny lokalnych łańcuchów dostaw żywności, zapobiegając tym samym marnowaniu żywności i zwiększając dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących w sposób niezależny od Funduszu.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Ze środków Funduszu można wspierać działania i środki służące zwiększeniu i poprawie dostępu odbiorców końcowych do lokalnych łańcuchów dostaw, na przykład poprzez wydawanie bonów towarowych lub inne mechanizmy, w celu ograniczenia marnotrawienia żywności i uruchomienia, między innymi we współpracy ze szkołami i mediami lokalnymi, kampanii informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych w pierwszym rzędzie do kobiet, ze względu na ich strategiczną rolę.

Poprawka   27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W ramach Funduszu propaguje się wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących.

3. W ramach Funduszu propaguje się wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących, przy uwzględnieniu perspektywy płci, a w szczególności poprzez włączenie do działań organizacji kobiecych. Państwa członkowskie nieuczestniczące w Funduszu zachęca się do współpracy przy rozpowszechnianiu dobrych praktyk.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę.

8. Komisja i państwa członkowskie zapewniają skuteczność Funduszu, w szczególności przez monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę, w ramach których wskaźniki przedstawiane są w podziale według płci i wieku.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na kolejnych etapach wdrażania Funduszu. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

10. Komisja i państwa członkowskie zapewniają promowanie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienie problematyki płci na wszystkich etapach wdrażania Funduszu, w tym na etapie oceny ex post. Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej;

(a) liczba osób w sytuacji poważnej deprywacji materialnej jako odsetek całej populacji w podziale według płci i wieku;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja bierze pod uwagę stopień zależności osób najbardziej potrzebujących od unijnych programów żywnościowych, obejmujących dystrybucję żywności dla najbardziej potrzebujących, wynikający z udziału państw członkowskich w programach ustanowionych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 1234/2007 lub rozporządzenia (UE) nr 121/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) strategia określająca, w jaki sposób środki pomocowe będą wspierać rozwój lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących,

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia) opis zagadnień priorytetowych, na które ma być ukierunkowany program, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb terytorialnych i społecznych, w tym w świetle podziału osób dotkniętych głębokim ubóstwem według wieku i płci;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) strategia określająca, jak można osiągnąć stopniowy spadek zależności beneficjentów od wynikającej z zakupów rynkowych pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 1, w okresie wdrażania;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z organami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego i organami odpowiedzialnymi za promowanie równości i braku dyskryminacji.

2. Państwa członkowskie lub instytucja przez nie wyznaczona opracowują programy operacyjne we współpracy z właściwymi regionalnymi, lokalnymi oraz innymi organami publicznymi, jak również z organami przedstawicielskimi społeczeństwa obywatelskiego i organami odpowiedzialnymi za promowanie równości i braku dyskryminacji, w celu wyjaśnienia procedur stosowanych w ramach tych programów, ich celów i spodziewanych wyników w zakresie ograniczenia ubóstwa z uwzględnieniem różnic terytorialnych, społecznych, pokoleniowych i związanych z płcią. Państwa członkowskie dbają o to, by programy operacyjne były ściśle powiązane z krajowymi strategiami politycznymi na rzecz włączenia społecznego i ze zwalczaniem rosnącej feminizacji ubóstwa oraz jej powszechnym występowaniem wśród mniejszości etnicznych.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.

2. Państwa członkowskie sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji według wzoru przyjętego przez Komisję, zawierającego wykaz wspólnych wskaźników nakładów i wyników.

 

Wskaźniki te obejmują:

 

a) ostatnie zmiany w polityce wydatków społecznych na cele zwalczania poważnej deprywacji materialnej w wartościach absolutnych, w odniesieniu do PKB i w odniesieniu do całości wydatków publicznych;

 

b) ostatnie zmiany w przepisach polityki społecznej dotyczących dostępu do finansowania na rzecz osób w sytuacji ciężkiej deprywacji materialnej.

Uzasadnienie

Aby uniknąć negatywnych skutków w postaci sytuacji, gdy państwo członkowskie wykorzystuje fundusz do wycofywania się ze swoich obowiązków w ramach polityki społecznej, ważne jest, aby Komisja mogła zmierzyć, w jaki sposób fundusz wpływa na politykę państwa członkowskiego w odniesieniu do osób znajdujących się w sytuacji ciężkiej deprywacji materialnej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.

1. Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowują, aby stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych w podziale według płci i wieku, niezbędnych do przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych, o których mowa w art. 11.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wkład organizacji partnerskich, systemów krajowych, beneficjentów i instytucji pośredniczących, w celu zidentyfikowania wszystkich podmiotów, które są powiązane z Funduszem, przekazania ich doświadczenia w tego rodzaju działaniach oraz przedstawienia celów, które zamierzają realizować w ramach Funduszu;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) wkład w osiągnięcie celu z zakresu równości mężczyzn i kobiet oraz ocenę, czy perspektywa płci została odpowiednio uwzględniona;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2017 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza w 2015 r. i 2021 r. ustrukturyzowane badanie zawierające dane w podziale według płci dotyczące odbiorców końcowych według wzoru udostępnionego przez Komisję. Komisja przyjmuje ten wzór w drodze aktu wykonawczego. Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 60 ust. 2.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Żywność i inne produkty dla osób bezdomnych lub dzieci mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Żywność i inne produkty dla odbiorców końcowych oraz zasoby pozwalające na podjęcie środków, o których mowa w art. 4 ust. 2a, mogą być kupowane przez same organizacje partnerskie.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących i nie jest wykorzystywana w sposób zmniejszający zobowiązanie państw członkowskich, nałożone w art. 18 niniejszego rozporządzenia, do współfinansowania programu.

Mogą one być również kupowane przez podmiot publiczny i udostępniane bezpłatnie organizacjom partnerskim. W takim przypadku żywność może być pozyskana w wyniku użytkowania, przetwarzania lub sprzedaży produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych udostępnionych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr [CMO], pod warunkiem że jest to opcja najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i że jej zastosowanie nie opóźni dostarczenia produktów żywnościowych organizacjom partnerskim. Każda kwota pochodząca z transakcji dotyczącej zapasów jest wykorzystywana na rzecz osób najbardziej potrzebujących jako uzupełnienie środków z Funduszu, przy czym kosztów użytkowania nie należy odliczać od przyznanych środków.

Uzasadnienie

Zapasy interwencyjne, jeżeli istnieją, należy dodać do przyznanych środków, a nie odejmować od nich, aby organizacje partnerskie mogły przewidzieć zatwierdzone środki.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Beneficjenci powinni mieć możliwość korzystania w sposób sprawny i optymalny z funduszy unijnych przeznaczonych na łagodzenie skutków ubóstwa, takich jak EFS i fundusz ustanowiony na mocy art. 1, z jednoczesnym unikaniem podwójnego finansowania działań.

Uzasadnienie

Organizacje korzystające z unijnego programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących mogą jednocześnie korzystać z działań finansowanych przez EFS, takich jak szkolenia czy opieka. Taka możliwość musi istnieć, ale nie należy pozwolić, aby prowadziła ona do podwójnego finansowania. Ważne jest, aby pomóc beneficjentom w tym zakresie.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) koszty ponoszone przez podmioty publiczne lub organizacje partnerskie, przeznaczone na wzmocnienie lokalnych łańcuchów dostaw żywności;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci;

a) koszty zakupu żywności lub podstawowych produktów konsumpcyjnych, w tym odzieży, do użytku osobistego odbiorców końcowych;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne do użytku osobistego osób bezdomnych lub dzieci i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

b) w przypadku gdy podmiot publiczny kupuje żywność lub podstawowe produkty konsumpcyjne , w tym odzież, do użytku osobistego beneficjentów końcowych i dostarcza je organizacjom partnerskim, koszty transportu żywności i innych produktów do magazynów organizacji partnerskich, w zryczałtowanej wysokości 1 % kosztów, o których mowa w lit. a);

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) koszty działań na rzecz włączenia społecznego podejmowanych i zadeklarowanych przez organizacje partnerskie świadczące pomoc materialną bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym, w zryczałtowanej wysokości 5 % kosztów, o których mowa w lit. a);

d)