RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Emer Costello


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0617),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0358/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul (Riksdag) Regatului Suediei, Camera Lorzilor și Camera Comunelor ale Regatului Unit și Bundestagul Germaniei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2013[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 24 și 34,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0183/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că pachetul financiar indicat în cadrul propunerii legislative ar trebui considerat ca fiind orientativ și ar trebui definitivat odată ce se ajunge la un acord în privința cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii („Strategia Europa 2020”), Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020. Cu toate acestea, în 2010, aproape un sfert dintre europeni (119,6 milioane) erau amenințați de sărăcie sau de excluziune socială, aproape patru milioane de persoane mai mult decât în anul precedent. Totuși, sărăcia și excluziunea socială nu sunt uniforme în întreaga Uniune, iar gravitatea situației variază de la un stat membru la altul.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială, sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar în 2012 aproape 8% din cetățenii Uniunii trăiau în condiții de deprivare materială gravă. Persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE].

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Femeile și copiii sunt supra-reprezentați în rândul persoanelor deprivate, amenințate de sărăcie sau de excluziune socială, în timp ce femeile sunt adesea responsabile pentru securitatea alimentară și pentru subzistența familiilor. Statele membre și Comisia ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări și ar trebui să asigure egalitatea dintre bărbați și femei și integrarea coerentă a perspectivei de gen în toate etapele de pregătire, de programare, de gestionare și de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare a fondului, precum și în campaniile de informare și de sensibilizare și în schimburile de bune practici;

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază faptul că Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) Pentru a preveni marginalizarea grupurilor vulnerabile și cu venituri reduse și pentru a evita creșterea riscului de sărăcie și de excluziune socială, este necesar să se adopte strategii de promovare a incluziunii active.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară și deprivarea materială gravă.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Definiția ETHOS (clasificare europeană a lipsei de adăpost) poate servi drept posibil punct de plecare pentru alocarea fondului diferitelor categorii de persoane confruntate cu privațiuni grave.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Fondul nu ar trebui să înlocuiască politicile publice inițiate de guvernele statelor membre cu scopul de a limita nevoia de ajutoare alimentare de urgență și de a elabora obiective și politici sustenabile pentru eradicarea totală a foametei, a sărăciei și a excluziunii sociale.

Justificare

Statele membre trebuie să pună în continuare în aplicare proiecte durabile, pe termen lung, în vederea eradicării sărăciei, a deprivării și a excluziunii sociale. Această responsabilitate nu poate fi în niciun caz înlocuită sau redusă prin utilizarea resurselor din fondul european.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Având în vedere numărul tot mai mare de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială și faptul că acesta va continua să crească în următorii ani, este necesară suplimentarea resurselor prevăzute pentru finanțarea fondului în cadrul financiar multianual.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Fondul ar trebui, de asemenea, să sprijine eforturile statelor membre menite să reducă deprivarea materială gravă a persoanelor fără adăpost.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța ajutoarelor alimentare și asistenței materiale de bază acordate celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de privațiuni materiale care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de privațiuni alimentare și materiale care urmează a fi abordate și ar trebui să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programelor operaționale.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Privațiunile alimentare grave din cadrul Uniunii coincid cu o risipă semnificativă de alimente. Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să includă o referire la modul în care va încerca să utilizeze, în mod coordonat, sinergiile dintre politicile de reducere a risipei de alimente și combaterea privațiunii alimentare. Programul operațional al fiecărui stat membru ar trebui să includă, de asemenea, o trimitere la modul în care se va încerca să se abordeze obstacolele administrative care împiedică organizațiile comerciale și necomerciale care doresc sa doneze produsele alimentare excedentare unor organizații fără scop lucrativ active în combaterea privațiunii alimentare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) În scopul obținerii unei implementări efective și eficiente a măsurilor finanțate de fond, ar trebui să se încurajeze cooperarea între autoritățile regionale și locale și organismele care reprezintă societatea civilă. Prin urmare, statele membre ar trebui să încurajeze participarea tuturor celor implicați în elaborarea și implementarea măsurilor finanțate de fond.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În scopul de a maximiza eficiența fondului, în special în ceea ce privește circumstanțele naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea unei posibile modificări a programului operațional.

(9) În scopul de a maximiza eficiența fondului și de a asigura o sinergie maximă cu măsurile FSE, în special în ceea ce privește potențialele modificări ale circumstanțelor naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea posibilei modificări a programului operațional.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a răspunde într-un mod cât mai eficace și mai adecvat diferitelor nevoi ale celor mai defavorizate persoane și pentru a îmbunătăți asistența oferită acestora, principiul parteneriatului ar trebui să se aplice în toate etapele implementării fondului.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Schimburile de experiență și de cele bune practici au o importantă valoare adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze difuzarea lor.

(10) Schimburile de experiență și de cele bune practici au o importantă valoare adăugată deoarece facilitează învățarea reciprocă, iar Comisia ar trebui să faciliteze și să promoveze difuzarea lor, încercând să găsească, în același timp, sinergii cu schimburile de bune practici în contextul fondurilor conexe, îndeosebi al FSE.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea programelor operaționale, statele membre ar trebui să întocmească și să prezinte Comisiei rapoarte anuale și un raport final de implementare, asigurând astfel disponibilitatea unor informații esențiale și actualizate. Pentru aceleași scopuri, Comisia și fiecare stat membru ar trebui să se întâlnească în fiecare an în cadrul unor reuniuni bilaterale de reexaminare, cu excepția cazului în care se convine altfel.

(11) Pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea programelor operaționale, statele membre, în colaborare cu organizațiile civile implicate, ar trebui să întocmească și să prezinte Comisiei rapoarte anuale și un raport final de implementare, asigurând astfel disponibilitatea unor informații esențiale și actualizate. Pentru aceleași scopuri, Comisia și fiecare stat membru ar trebui să se întâlnească în fiecare an în cadrul unor reuniuni bilaterale de reexaminare, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante și ex post. Respectivele evaluări ar trebui să fie completate de anchete privind cele mai defavorizate persoane care au beneficiat de programul operațional și, dacă este necesar, de evaluări în cursul perioadei de programare. În acest sens, ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei.

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante și ex post. Respectivele evaluări ar trebui să fie completate de anchete privind cele mai defavorizate persoane care au beneficiat de programul operațional și, dacă este necesar, de evaluări în cursul perioadei de programare. Aceste evaluări ar trebui, de asemenea, să respecte viața privată a beneficiarilor finali și să fie efectuate în așa fel încât să nu stigmatizeze persoanele cele mai defavorizate. În acest sens, ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) După cum se evidențiază în studiul realizat de Eurostat și intitulat „Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators” (Măsurarea lipsurilor materiale în Europa - Indicatori pentru populația generală și indicatori specifici copiilor), s-au efectuat cercetări importante având drept temă lipsurile materiale, care vor permite, în viitorul apropiat, perfecționarea procesului de culegere a datelor referitoare la gospodăriile, adulții și copiii care se confruntă cu lipsuri materiale.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) La realizarea acestor evaluări, completate de sondaje cu privire la persoanele cele mai defavorizate, ar trebui avut în vedere faptul că privațiunea este un concept complex, dificil de înțeles dacă se utilizează un număr redus de indicatori, întrucât aceștia pot fi înșelători și pot duce la elaborarea unor politici ineficiente.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c) După cum s-a subliniat în studiul Eurofound din 2012 - „Al treilea sondaj european privind calitatea vieții”, privațiunea materială în cadrul Uniunii ar trebui măsurată ținând cont de incapacitatea persoanelor de a-și permite bunuri care sunt considerate esențiale indiferent de ceea ce dețin acestea și de cât de mult câștigă. Prin urmare, pentru stabilirea unui indice al privațiunii care să permită o evaluare mai rafinată a privațiunii materiale a gospodăriilor, ar trebui să se ia în considerare indicatori precum nivelul veniturilor, inegalitatea acestora, abilitatea de a trăi de la o lună la alta, acumularea de datorii excesive și satisfacția privind standardele de viață.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile statelor membre și ale beneficiarilor.

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile autorităților locale și regionale din statele membre și ale beneficiarilor.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească un nivel maxim de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii și ar trebui să fie abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

(15) Este necesar să se stabilească un nivel de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii. Ar trebui să fie, de asemenea, abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme și echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții adecvate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme, simple și echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții adecvate și simplificate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

(17) [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane. Organizațiilor partenere ar trebui să li se permită să distribuie produse alimentare provenite din alte surse, inclusiv din stocurile de intervenție puse la dispoziție în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. ... [OCP].

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Este necesar să se specifice tipurile de acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin intermediul fondului care pot fi realizate la inițiativa Comisiei și a statelor membre.

(18) Este necesar să se specifice tipurile de acțiuni de asistență tehnică sprijinite prin intermediul fondului care pot fi realizate la inițiativa Comisiei și a statelor membre. Deciziile cu privire la tipurile de acțiuni ar trebui luate în strânsă cooperare cu autoritățile de management și cu organizațiile partenere.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui efectuate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui efectuate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune simple pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri limitate în timp care să permită ordonatorului de credite delegat să întrerupă plățile în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemelor de gestionare și control, probe privind nereguli legate de o cerere de plată sau în cazul în care nu au fost prezentate documente necesare pentru a verifica și accepta conturile.

(30) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri limitate în timp care să permită ordonatorului de credite delegat să întrerupă plățile în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemelor de gestionare și control, probe privind nereguli legate de o cerere de plată, în cazul în care nu au fost prezentate documente necesare pentru a verifica și a accepta conturile sau în caz de întârzieri semnificative în execuția proiectelor, în cazul cărora există dovezi solide că obiectivele stabilite pentru proiectele în cauză nu sunt îndeplinite.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pentru a garanta că cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii în orice an financiar sunt realizate în conformitate cu regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru adecvat pentru verificarea și acceptarea anuală a conturilor. În temeiul acestui cadru, organismele desemnate ar trebui să transmită Comisiei, referitor la programul operațional, o declarație de gestiune însoțită de conturile anuale certificate, un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, precum și o opinie de audit și un raport de control independente.

(32) Pentru a garanta că cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii în orice exercițiu financiar sunt realizate în conformitate cu regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru adecvat și simplu pentru verificarea și acceptarea anuală a conturilor. În temeiul acestui cadru, organismele desemnate ar trebui să transmită Comisiei, referitor la programul operațional, o declarație de gestiune însoțită de conturile anuale certificate, un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, precum și o opinie de audit și un raport de control independente.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit și de caracteristicile populațiilor vizate de fond.

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit și de caracteristicile populațiilor vizate de fond și de caracterul benevol al organismelor beneficiare ale fondului;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Dispozițiile prezentului regulament respectă drepturile fundamentale și sunt în acord cu principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă, egalitatea între bărbați și femei, precum și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(41) Dispozițiile prezentului regulament respectă drepturile fundamentale și sunt în acord cu principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, dreptul la asistență socială și la locuință, drepturile persoanelor în vârstă, egalitatea între bărbați și femei, precum și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a) Având în vedere data la care trebuie lansate cererile de oferte, termenele pentru adoptarea prezentului regulament și pregătirea programelor operaționale, ar trebui să se adopte norme care să permită în 2014 o tranziție lină în vederea evitării unei întreruperi a aprovizionării cu alimente.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 42 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42b) Ar trebui să se garanteze că fondul completează programele și acțiunile finanțate în cadrul FSE și că este coordonat cât mai mult posibil cu FSE. Ar trebui să se evite stabilirea unor structuri paralele în lupta pentru combaterea sărăciei, care sporesc sarcinile administrative și îngreunează coordonarea și sinergiile.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea și eficiența fondului.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective adoptate de către autoritățile naționale competente sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile competente respective;

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective stabilite de către autoritățile naționale competente în colaborare cu părțile interesate relevante sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile naționale competente respective;

2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele sau bunurile direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele și/ sau asistența materială de bază, în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 24, direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

3. „programe naționale” înseamnă orice program având, cel puțin parțial, aceleași obiective ca și fondul și care este implementat la nivel național, regional sau local de către organisme publice sau de către organizații non-profit;

3. „programe naționale” înseamnă orice program având, cel puțin parțial, aceleași obiective ca și fondul și care este implementat la nivel național, regional sau local de către organisme publice sau de către organizații non-profit;

4. „operațiune” înseamnă un proiect, un contract sau o acțiune selectată de autoritatea de management a programului operațional în cauză sau care intră în domeniul ei de responsabilitate și care contribuie la realizarea obiectivelor programului operațional corespunzător;

4. „operațiune” înseamnă un proiect, un contract sau o acțiune selectată de autoritatea de management a programului operațional în cauză sau care intră în domeniul ei de responsabilitate și care contribuie la realizarea obiectivelor programului operațional corespunzător;

5. „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată din punct de vedere material sau implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiari, iar sprijinul provenit din programul operațional corespunzător a fost plătit beneficiarilor;

5. „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată din punct de vedere material sau implementată integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiari, iar sprijinul provenit din programul operațional corespunzător a fost plătit beneficiarilor;

6. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;

6. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare;

7. „destinatar final” înseamnă persoane afectate de deprivare de hrană și/sau de deprivare materială, care primesc asistență nefinanciară și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare din cadrul acestui fond;

 

7a .„măsuri auxiliare” înseamnă măsuri care nu se limitează la distribuirea de alimente și de asistență materială de bază, luate cu scopul de a ajuta la depășirea situațiilor de excluziune socială și la intervenția în caz de urgențe sociale într-un mod mai responsabil și mai durabil;

8. „sprijin public” înseamnă orice sprijin financiar acordat unei operațiuni, provenit din bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale, din bugetul Uniunii reprezentat de fond, din bugetul organismelor publice sau din bugetul asociațiilor de autorități publice sau al oricărui organism de drept public în sensul articolului 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

8. „sprijin public” înseamnă orice sprijin financiar acordat unei operațiuni, provenit din bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale, din bugetul Uniunii reprezentat de fond, din bugetul organismelor publice sau din bugetul asociațiilor de autorități publice sau al oricărui organism de drept public în sensul articolului 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

9. „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;

9. „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;

10. „an contabil” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie, cu excepția primului an contabil, pentru care înseamnă perioada de la data eligibilității cheltuielilor până la 30 iunie 2015, ultimul an contabil fiind de la 1 iulie 2022 până la 30 iunie 2023;

10. „an contabil” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie, cu excepția primului an contabil, pentru care înseamnă perioada de la data eligibilității cheltuielilor până la 30 iunie 2015, ultimul an contabil fiind de la 1 iulie 2022 până la 30 iunie 2023;

11. „an financiar” înseamnă perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie.

11. „an financiar” înseamnă perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fondul promovează coeziunea socială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond.

(1) Fondul promovează coeziunea socială, contribuie la incluziunea socială și ajută la combaterea sărăciei în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020, și completează totodată acțiunile Fondului social european. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua și de a eradica cele mai grave forme de sărăcie, în special sărăcia alimentară, prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane.

 

(2) Fondul contribuie la eradicarea durabilă a sărăciei alimentare, oferind persoanelor celor mai defavorizate perspectiva unei vieți decente. Acest obiectiv și impactul structural al fondului sunt evaluate calitativ și cantitativ.

 

(3) Fondul completează dar nu înlocuiește sau reduce programele naționale durabile de eradicare a sărăciei și de incluziune socială, care rămân în responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și/sau asistența materială de bază, inclusiv pachete de bază, destinate uzului personal al beneficiarilor finali sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, completând furnizarea de alimente și bunuri, contribuind la incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane.

(2) Fondul poate sprijini măsuri auxiliare, completând furnizarea de alimente și de asistență materială de bază, contribuind la incluziunea socială și la o alimentație sănătoasă și reducând dependența celor mai defavorizate persoane. Aceste măsuri ar trebui strâns conectate cu activitățile locale ale Fondului social european și cu activitățile organizațiilor care se concentrează pe eradicarea sărăciei.

 

(2a) Fondul poate oferi beneficiarilor asistență pentru a folosi în mod mai eficient lanțurile locale de aprovizionare cu alimente, sporind și diversificând astfel aprovizionarea cu alimente pentru persoanele cele mai defavorizate, precum și reducând și prevenind risipa de alimente.

(3) Fondul promovează învățarea reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea bunelor practici în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane.

(3) Fondul promovează, la nivel european, învățarea reciprocă, colaborarea în rețea și difuzarea bunelor practici în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane. Pot fi incluse, de asemenea, organizații relevante și proiecte care nu folosesc fondul.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată fondului este implementată în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din regulamentul financiar, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei, care este implementată în cadrul gestiunii directe în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a) din regulamentul financiar.

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată fondului este implementată în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din regulamentul financiar, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei, care este implementată în cadrul gestiunii directe în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a) din regulamentul financiar.

(2) Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat din fond este în acord cu politicile și prioritățile Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

(2) Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat din fond este în acord cu politicile și prioritățile Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

(3) Sprijinul acordat din fond este implementat de Comisie în strânsă cooperare cu statele membre.

(3) Sprijinul acordat din fond este furnizat prin intermediul unei strânse cooperări între Comisie și statele membre, precum și în cooperare cu autoritățile regionale și locale competente și cu organizațiile partenere implicate.

(4) Statele membre și organismele desemnate de ele în scopul respectiv sunt responsabile de implementarea programelor operaționale și de îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament în conformitate cu cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru și sub rezerva conformării la dispozițiile prezentului regulament.

(4) Statele membre și organismele desemnate de ele în scopul respectiv sau, dacă este cazul, autoritățile regionale competente, sunt responsabile de implementarea programelor operaționale și de îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament în conformitate cu cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru și sub rezerva conformării la dispozițiile prezentului regulament.

(5) Măsurile pentru implementarea și utilizarea fondului, în special resursele financiare și administrative necesare pentru raportare, evaluare, management și control, țin cont de principiul proporționalității având în vedere nivelul sprijinului alocat.

(5) Măsurile pentru implementarea și utilizarea fondului, în special resursele financiare și administrative necesare pentru raportare, evaluare, management și control, țin cont de principiul proporționalității având în vedere nivelul sprijinului alocat.

(6) În conformitate cu responsabilitățile lor respective, Comisia și statele membre asigură coordonarea cu Fondul social european, precum și cu alte politici și instrumente ale Uniunii.

(6) În conformitate cu responsabilitățile lor respective și pentru a evita dubla finanțare, Comisia și statele membre asigură coordonarea cu Fondul social european, precum și cu alte politici și instrumente ale Uniunii, în special cu acțiunile întreprinse de Uniune în domeniul sănătății.

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii aplică principiul bunei gestiuni financiare în conformitate cu articolul 26 din regulamentul financiar.

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii aplică principiul bunei gestiuni financiare în conformitate cu articolul 26 din regulamentul financiar.

(8) Comisa și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare.

(8) Comisia și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare și prin consultarea strânsă și frecventă a autorităților locale și regionale și a organizațiilor partenere, punând în aplicare măsurile fondului în evaluarea impactului.

(9) Comisia și statele membre își îndeplinesc rolurile lor în legătură cu fondul, urmărind reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor.

(9) Comisia și statele membre iau măsuri pentru a garanta eficacitatea fondului și își îndeplinesc rolurile în legătură cu fondul, urmărind reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor;

(10) Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale implementării fondului. Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond.

(10) Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și garantează că se ține seama de perspectiva de gen în cursul diferitelor etape de pregătire, de programare, de gestionare, de execuție, de monitorizare și de evaluare a fondului, precum și în campaniile de informare și de sensibilizare și în schimburile de bune practici, folosindu-se date defalcate pe sexe acolo unde există posibilitatea; Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond și la programele și operațiunile conexe.

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile. În special, fondul poate fi utilizat pentru a sprijini numai distribuirea de alimente sau bunuri care sunt în conformitate cu legislația Uniunii privind siguranța produselor de consum.

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile. În special, fondul poate fi utilizat pentru a sprijini numai distribuirea de alimente sau de asistență materială de bază care sunt în conformitate cu legislația Uniunii privind siguranța produselor de consum.

 

(11a) Atunci când există posibilitatea, selectarea produselor alimentare se bazează pe principiile alimentației echilibrate și calității hranei, inclusiv prin produse proaspete, și ar trebui să contribuie la o alimentație sănătoasă a destinatarilor finali.

(12) Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și bunurile pe baza unor criterii obiective. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare și, dacă e cazul, pentru bunuri, iau în considerare și aspectele de climă și mediu, în special pentru a se reduce risipa de alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și asistența materială de bază în funcție de criterii obiective legate de nevoile celor mai defavorizate persoane.

 

(12a) După caz, se acordă prioritate produselor locale și regionale, ținând seama de considerente climatice și de mediu, în special cu scopul de a reduce risipa de alimente la nivelul fiecărei etape a lanțului de distribuție. Aceasta poate include parteneriate cu întreprinderi din întreg lanțul alimentar, în spiritul responsabilității sociale corporative.

 

(12b) Comisia și statele membre se asigură că ajutorul acordat în cadrul acestui fond respectă demnitatea celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014 – 2020 sunt de 2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în anexa II.

(1) Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014-2020 nu sunt mai mici, în termeni reali, decât suma alocată Programului european de distribuire de produse alimentare către cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2007-2013.

Justificare

Pachetul financiar este menționat în propunerea legislativă doar cu titlu orientativ și nu va fi finalizat până când nu se ajunge la un acord în ceea ce privește Regulamentul privind cadrul financiar multianual. Bugetul propus de Comisie nu răspunde suficient nevoilor de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane și reprezintă o scădere substanțială în raport cu perioada actuală pentru un domeniu de aplicare extins. Având în vedere creșterea nivelului de sărăcie din UE, suma anuală prevăzută pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) pentru perioada 2014-2020 ar trebui să fie majorată pentru a garanta că domeniul extins de acțiune a fondului, conform propunerii Comisiei, poate fi acoperit integral.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol, luând în considerare următorii indicatori stabiliți de Eurostat:

(3) Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol, pe baza celor mai recenți indicatori stabiliți de Eurostat în ceea ce privește:

(a) populația care suferă de deprivare materială severă;

(a) populația care suferă de deprivare materială severă ca procent din populația totală;

(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică.

(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică, potrivit ultimilor evoluții.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

 

(aa) specificarea sumei din cota alocată care urmează să fie utilizată.

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare materială vizate în cadrul programului operațional și motivarea selectării realizate, precum și o descriere, pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, a caracteristicilor principale și a obiectivelor distribuirii de alimente sau de bunuri, precum și măsurile auxiliare oferite, având în vedere rezultatele evaluării ex ante efectuate în conformitate cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare materială vizate, precum și o descriere a caracteristicilor principale ale programului operațional, având în vedere rezultatele evaluării ex ante efectuate în conformitate cu articolul 14;

(b) o descriere a programului sau a programelor naționale corespunzătoare pentru fiecare tip de deprivare materială;

(b) o descriere a programului sau a programelor naționale corespunzătoare pentru fiecare tip de deprivare materială;

(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

(d) criteriile de selectare a operațiunilor și o descriere a mecanismului de selectare, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

(d) criteriile de selectare a operațiunilor și o descriere a mecanismului de selectare, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

(e) criteriile de selectare a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;

(e) criteriile de selectare a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;

(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european;

(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european, cu o linie clară de demarcație între activitățile vizate de aceste două fonduri;

 

(fa) o descriere a măsurilor specifice și a fondurilor alocate pentru respectarea principiilor prevăzute la articolul 5.

(g) o descriere a dispozițiilor de implementare a programului operațional care să conțină identificarea autorității de management, a autorității de certificare dacă este cazul, a autorității de audit și a organismului către care se vor face plățile de către Comisie, precum și o descriere a procedurii de monitorizare;

(g) o descriere a dispozițiilor de implementare a programului operațional care să conțină identificarea autorității de management, a autorității de certificare dacă este cazul, a autorității de audit și a organismului către care se vor face plățile de către Comisie, precum și o descriere a procedurii de monitorizare;

(h) o descriere a măsurilor luate pentru a implica autoritățile publice competente regionale și locale și alte autorități, precum și organismele care reprezintă societatea civilă și organismele responsabile de promovarea egalității și nediscriminării în pregătirea programului operațional;

(h) o descriere a măsurilor luate pentru a implica autoritățile publice competente regionale și locale și alte autorități, precum și organismele care reprezintă societatea civilă și organismele responsabile de promovarea egalității și nediscriminării în pregătirea programului operațional;

(i) o descriere a utilizării planificate a asistenței tehnice în conformitate cu articolul 25 alineatul (2), care include acțiuni de consolidare a capacității administrative a beneficiarilor în ceea ce privește implementarea programului operațional;

(i) o descriere a utilizării planificate a asistenței tehnice în conformitate cu articolul 25 alineatul (2), care include acțiuni de consolidare a capacității administrative a beneficiarilor în ceea ce privește implementarea programului operațional;

(j) un plan de finanțare care cuprinde următoarele tabele:

(j) un plan de finanțare care cuprinde următoarele tabele:

(i) un tabel în care este specificat pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond și nivelul cofinanțării în conformitate cu articolul 18;

(i) un tabel în care este specificat pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond și nivelul cofinanțării în conformitate cu articolul 18;

(ii) un tabel în care este specificat, pentru întreaga perioadă de programare, suma totală preconizată a fi acordată ca sprijin din programul operațional pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, precum și măsurile auxiliare corespunzătoare.

(ii) un tabel în care este specificat, pentru întreaga perioadă de programare, suma totală preconizată a fi acordată ca sprijin din programul operațional pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, precum și măsurile auxiliare corespunzătoare.

Organizațiile partenere menționate la litera (e) care livrează în mod direct alimente sau bunuri întreprind ele însele activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

Organizațiile partenere menționate la litera (e) care livrează în mod direct alimente sau /și asistență materială de bază întreprind ele însele sau în cooperare cu alte organizații activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

(2) Programele operaționale sunt întocmite de statele membre sau de către orice autoritate desemnată de acestea în cooperare cu autoritățile publice regionale și locale competente sau cu alte autorități publice, precum și cu organisme care reprezintă societatea civilă și organisme responsabile de promovarea egalității și a nediscriminării.

(2) Programele operaționale sunt întocmite de statele membre sau de către orice autoritate desemnată de acestea în cooperare cu autoritățile publice regionale și locale competente sau cu alte autorități publice, precum și cu toate părțile interesate. Statele membre se asigură că programele operaționale sunt strâns legate de politicile naționale de incluziune socială.

(3) Statele membre elaborează proiectele lor de programe operaționale în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.

(3) Statele membre elaborează proiectele lor de programe operaționale în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un stat membru poate transmite o cerere de modificare a programului operațional. Ea este însoțită de programul operațional revizuit și de justificarea modificării.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Platformă

Schimbul de bune practici

Comisia înființează o platformă la nivelul Uniunii pentru a facilita schimbul de experiență, consolidarea capacităților și colaborarea în rețea, precum și difuzarea rezultatelor relevante în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane.

Comisia facilitează schimbul de experiență, consolidarea capacităților, colaborarea în rețea și inovarea socială la nivelul Uniunii, conectând astfel organizațiile partenere cu alte părți interesate din toate statele membre.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond și prezintă ulterior, în timp util, rapoarte privind acest subiect Parlamentului European și Consiliului.

 

Comisia facilitează, de asemenea, difuzarea online a rezultatelor, rapoartelor și informațiilor relevante referitoare la fond.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Din 2015 până în 2022, statele membre transmit Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual de implementare a programului operațional pentru anul financiar precedent.

(1) Din 2015 până în 2022, statele membre transmit Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual de implementare a programului operațional pentru anul financiar precedent.

(2) Statele membre elaborează proiectul de raport anual de implementare în conformitate cu modelul adoptat de către Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni privind resursele și rezultatele.

(2) Statele membre elaborează proiectul de raport anual de implementare în conformitate cu modelul adoptat de către Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni privind resursele și rezultatele.

 

Acești indicatori includ:

 

(a) schimbările recente în cheltuielile pentru politicile sociale destinate combaterii deprivării materiale severe, ca valoare absolută, în raport cu PIB-ul și cu cheltuielile publice totale;

 

(b) schimbările recente intervenite în legislația în domeniul politicilor sociale referitoare la accesul beneficiarilor și al altor organizații la fonduri destinate combaterii deprivării materiale severe.

(3) Rapoartele anuale de implementare sunt admisibile în cazul în care conțin toate informațiile necesare în conformitate cu modelul menționat la alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. Comisia informează statul membru în cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului anual de implementare în cazul în care acesta nu este admisibil. În cazul în care Comisia nu a transmis această informație în termenul stabilit, raportul este considerat admisibil.

(3) Rapoartele anuale de implementare sunt admisibile în cazul în care conțin toate informațiile necesare în conformitate cu modelul menționat la alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. Comisia informează statul membru în cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului anual de implementare în cazul în care acesta nu este admisibil. În cazul în care Comisia nu a transmis această informație în termenul stabilit, raportul este considerat admisibil.

(4) Comisia examinează raportul anual de implementare și transmite observațiile sale statului membru în termen de două luni de la primirea lui.

(4) Comisia examinează raportul anual de implementare și transmite observațiile sale statului membru în termen de două luni de la primirea lui.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

(5) Până la 30 septembrie 2023, statele membre transmit un raport final de implementare a programului operațional.

(5) Până la 30 septembrie 2023, statele membre transmit un raport final de implementare a programului operațional.

Statele membre elaborează proiectul de raport final de implementare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

Statele membre elaborează proiectul de raport final de implementare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

Comisia examinează raportul final de implementare și transmite statului membru observațiile sale în termen de cinci luni de la primirea raportului final.

Comisia examinează raportul final de implementare și transmite statului membru observațiile sale în termen de cinci luni de la primirea raportului final.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

În cazul în care Comisia nu transmite observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.

(6) Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare, inclusiv lista indicatorilor comuni, precum și modelul de raport final de implementare, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

(6) Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare, inclusiv lista indicatorilor comuni, precum și modelul de raport final de implementare, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

(7) Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional. Autoritatea de management informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate.

(7) Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional. Autoritatea de management informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate.

(8) Autoritatea de management publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final.

(8) Autoritatea de management publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final.

 

(8a) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în timp util, un rezumat al rapoartelor anuale de implementare și al rapoartelor finale de implementare.

 

(8b) Procedura privind rapoartele de implementare nu trebuie să fie excesivă comparativ cu fondurile alocate și cu natura sprijinului și nu creează sarcini administrative inutile.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reuniuni bilaterale de reexaminare

Reuniuni bilaterale de reexaminare

(1) Comisia și fiecare stat membru se reunesc anual din 2014 până în 2022, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, pentru a examina progresele înregistrate în implementarea programului operațional, ținând cont de raportul de implementare și de observațiile Comisiei la care se face referire la articolul 11 alineatul (7), dacă este cazul.

(1) Comisia și fiecare stat membru se reunesc anual din 2014 până în 2022, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, pentru a examina progresele înregistrate în implementarea programului operațional, ținând cont de raportul de implementare și de observațiile Comisiei la care se face referire la articolul 11 alineatul (7), dacă este cazul.

(2) Reuniunea bilaterală de reexaminare este prezidată de Comisie.

(2) Reuniunea bilaterală de reexaminare este prezidată de Comisie.

(3) Statul membru se asigură că, în urma reuniunii respective, toate observațiile Comisiei sunt luate în considerare în mod corespunzător.

(3) Statul membru se asigură că, în urma reuniunii respective, toate observațiile Comisiei sunt luate în considerare în mod corespunzător și menționează modul în care s-a dat curs acestor observații în cadrul raportului de implementare aferent anului următor sau, după caz, anilor următori.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a datelor privind indicatorii comuni menționați la articolul 11.

(1) Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a datelor privind indicatorii comuni menționați la articolul 11.

(2) Evaluările sunt efectuate de către experți independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programului operațional. Toate evaluările se publică în întregime.

(2) Evaluările sunt efectuate de către experți independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programului operațional. Toate evaluările se publică în întregime, însă nu pot cuprinde în niciun caz informații privind identitatea beneficiarilor finali.

 

(2a) Evaluările nu sunt excesive comparativ cu fondurile alocate și cu natura sprijinului și nu creează sarcini administrative inutile.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre efectuează o evaluare ex ante a programului operațional.

(1) Statele membre efectuează o evaluare ex ante a programului operațional.

(2) Evaluarea ex ante se efectuează sub responsabilitatea autorității responsabile de pregătirea programelor operaționale. Ea este transmisă Comisiei concomitent cu programul operațional, împreună cu un rezumat.

(2) Evaluarea ex ante se efectuează sub responsabilitatea autorității responsabile de pregătirea programelor operaționale. Ea este transmisă Comisiei concomitent cu programul operațional, împreună cu un rezumat.

(3) În evaluările ex ante se analizează următoarele elemente:

(3) În evaluările ex ante se analizează următoarele elemente:

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020, având în vedere tipul selectat de deprivare materială care este vizat, ținând cont de circumstanțele naționale în materie de sărăcie, excluziune socială și deprivare materială;

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor care se află în situație de sărăcie, precum și numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020, având în vedere tipul selectat de deprivare materială care este vizat, ținând cont de circumstanțele naționale în materie de sărăcie, excluziune socială și deprivare materială;

 

(aa) contribuția la reducerea deșeurilor alimentare;

(b) coerența internă a programului operațional propus și relația sa cu alte instrumente financiare relevante;

(b) coerența internă a programului operațional propus și relația sa cu alte instrumente financiare relevante;

(c) coerența alocării resurselor bugetare cu obiectivele programului operațional;

(c) coerența alocării resurselor bugetare cu obiectivele programului operațional;

(d) contribuția resurselor preconizate la obținerea rezultatelor;

(d) contribuția rezultatelor preconizate la obiectivele fondului;

 

(da) angajamentul asumat în mod efectiv de către părțile implicate în conceperea și punerea în aplicare a programului operațional;

(e) adecvația procedurilor de monitorizare a programului operațional și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor.

(e) adecvația procedurilor de monitorizare a programului operațional și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cursul perioadei de programare, autoritatea de management poate efectua evaluări pentru a evalua eficacitatea și eficiența programului operațional.

(1) În cursul perioadei de programare, autoritatea de management evaluează eficacitatea și eficiența programului operațional.

(2) Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă modelul prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

(2) Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește modelul, după ce a purtat consultări cu părțile interesate. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

(3) Comisia poate efectua, din proprie inițiativă, evaluări ale programelor operaționale.

(3) Comisia poate evalua programele operaționale din proprie inițiativă.

 

(3a) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare la jumătatea perioadei a fondului până în martie 2018, cel târziu.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, precum și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate celor mai defavorizate persoane, mass-mediei și publicului larg. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond.

(1) Comisia și statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate îndeosebi celor mai defavorizate persoane, precum și publicului larg și mass-mediei. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond, precum și a contribuției statelor membre și organizațiilor partenere cu privire la obiectivele de coeziune socială ale Uniunii, fără a stigmatiza beneficiarii finali.

(2) În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea de management elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include cel puțin informații privind numele beneficiarului, adresa și suma alocată beneficiarului din fondurile Uniunii, precum și tipul de deprivare materială vizat.

(2) În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea de management elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include cel puțin informații privind numele beneficiarului, adresa și suma alocată beneficiarului din fondurile Uniunii, precum și tipul de deprivare materială vizat.

Lista de operațiuni este actualizată cel puțin anual.

Lista de operațiuni este actualizată cel puțin anual.

(3) Pe durata implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor și a oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.

(3) Pe parcursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea fie cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, fie a unui steag al Uniunii de mărime rezonabilă, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor și/sau a asistenței materiale de bază și a oricărei alte măsuri auxiliare, fără a stigmatiza destinatarii finali, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.

Beneficiarii respectivi și organizațiile partenere care au site-uri internet realizează și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv scopurile și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii.

Beneficiarii respectivi și organizațiile partenere care au site-uri internet realizează și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv scopurile și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii.

(4) Toate măsurile de informare și comunicare întreprinse de beneficiar și de organizațiile partenere fac cunoscut sprijinul acordat operațiunii din fond, prin afișarea emblemei Uniunii împreună cu o mențiune referitoare la Uniune și la fond.

(4) Toate măsurile de informare și comunicare întreprinse de beneficiar și de organizațiile partenere fac cunoscut sprijinul acordat operațiunii din fond, prin afișarea emblemei Uniunii împreună cu o mențiune referitoare la Uniune și la fond.

(5) Autoritatea de management informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Autoritatea de management furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).

(5) Autoritatea de management informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Autoritatea de management furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolelor 13-17, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional nu este mai mare de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(1) Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional se ridică la 85 % din cheltuielile publice eligibile. Ea poate fi majorată în circumstanțele descrise la articolul 19 alineatul (1). Fiecare stat membru este liber să sprijine inițiativele fondului cu fonduri naționale suplimentare.

 

(1a) Beneficiarii nu cofinanțează, în nicio situație, operațiuni din acest fond.

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.

(3) Măsurile de asistență tehnică implementate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate în procent de 100%.

(3) Măsurile de asistență tehnică implementate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate în procent de 100%.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, plățile intermediare și plățile soldului final pot fi crescute cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(1) La cererea unui stat membru, plățile intermediare și plățile soldului final pot fi crescute cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(a). în cazul în care statul membru în cauză a adoptat moneda euro, el primește asistență macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(a). în cazul în care statul membru în cauză a adoptat moneda euro, el primește asistență macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(b) în cazul în care statul membru în cauză nu a adoptat moneda euro, el primește asistență financiară pe termen mediu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului;

(b) în cazul în care statul membru în cauză nu a adoptat moneda euro, el primește asistență financiară pe termen mediu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului;

(c) asistența financiară îi este pusă la dispoziție în conformitate cu Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate.

(c) asistența financiară îi este pusă la dispoziție în conformitate cu Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate.

(2) Indiferent de dispozițiile de la alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin intermediul plăților intermediare și al plăților soldului final nu este mai mare decât sprijinul public și decât valoarea maximă a sprijinului acordat din fond, astfel cum este menționat în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

(2) Indiferent de dispozițiile de la alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin intermediul plăților intermediare și al plăților soldului final nu este mai mare decât sprijinul public și/sau privat și decât valoarea maximă a sprijinului acordat din fond, astfel cum este menționat în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operațiunile care beneficiază de sprijin din programul operațional se desfășoară în statul membru vizat de programul operațional.

(1) Operațiunile care beneficiază de sprijin din programul operațional se desfășoară în statul membru vizat de programul operațional.

(2) Operațiunile pot beneficia de sprijin din programul operațional cu condiția ca ele să fi fost selectate în conformitate cu o procedură corectă și transparentă, pe baza criteriilor menționate în programul operațional.

(2) Operațiunile pot beneficia de sprijin din programul operațional cu condiția ca ele să fi fost selectate în conformitate cu o procedură corectă și transparentă, pe baza criteriilor menționate în programul operațional.

(3) Alimentele și bunurile destinate persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

(3) Alimentele și/sau articolele de asistență materială de bază destinate uzului personal al destinatarilor finali pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate astfel încât să se diminueze obligația statelor membre, menționată la articolul 18 din prezentul regulament, de a cofinanța programul.

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. Organizațiile partenere pot, în plus, să distribuie rezerve alimentare provenite din alte surse, inclusiv din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP].

Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia aplică procedurile adoptate în temeiul articolului 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], prin care produsele din stocurile de intervenție pot fi utilizate, prelucrate sau vândute în scopul realizării obiectivelor prezentului regulament.

Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia aplică procedurile adoptate în temeiul articolului 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], prin care produsele din stocurile de intervenție pot fi utilizate, prelucrate sau vândute în scopul realizării obiectivelor prezentului regulament.

(4) Asistența materială respectivă este distribuită gratuit celor mai defavorizate persoane.

(4) Alimentele și/sau articolele de asistență materială de bază sunt distribuite gratuit celor mai defavorizate persoane, fără nicio excepție.

(5) O operațiune sprijinită din fond nu poate beneficia de sprijin din partea unui alt instrument al Uniunii.

(5) O operațiune sprijinită din fond nu poate beneficia de sprijin din partea unui alt instrument al Uniunii pentru a evita dubla finanțare. Cu toate acestea, beneficiarii nu sunt împiedicați să solicite utilizarea altor fonduri europene, precum FSE, pentru a întreprinde acțiuni complementare care au ca scop atenuarea efectelor sărăciei și incluziunea socială.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Costurile eligibile pentru sprijin din programul operațional sunt:

(1) Costurile eligibile pentru sprijin din programul operațional sunt:

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor;

(a) costurile achiziționării de alimente și articole de asistență materială de bază pentru uzul personal al destinatarilor finali;

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al destinatarilor finali și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau articolelor de asistență materială de bază la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

(c) costurile administrative, de transport și de depozitare suportate de organizațiile partenere, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);

(c) costurile administrative, de transport și de depozitare suportate de organizațiile partenere, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a); sau 5% din valoarea stocurilor de intervenție alimentară, transferate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr.../... [OCP];

 

(ca) costurile administrative, de transport și de depozitare, suportate de organizațiile partenere în legătură cu colectarea de deșeuri alimentare;

(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct asistența materială celor mai defavorizate persoane, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);

(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct sau indirect asistența materială de bază destinatarilor finali, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);

(e) costurile angajate în temeiul articolului 25.

(e) costurile angajate în temeiul articolului 25.

(2) Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:

(2) Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:

(a) dobânzile aferente datoriilor;

(a) dobânzile aferente datoriilor;

(b) costurile bunurilor folosite anterior;

(b) costurile bunurilor folosite anterior;

(c) taxa pe valoarea adăugată; cu toate acestea, sumele corespunzătoare TVA sunt eligibile în cazul în care nu sunt recuperabile în temeiul legislației naționale referitoare la TVA și sunt plătite de către un beneficiar care nu este o persoană neimpozitabilă, conform definiției de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului.

(c) taxa pe valoarea adăugată; cu toate acestea, sumele corespunzătoare TVA sunt eligibile în cazul în care nu sunt recuperabile în temeiul legislației naționale referitoare la TVA și sunt plătite de către un beneficiar care nu este o persoană neimpozitabilă, conform definiției de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare.

(4) Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare. La nivel național se poate desemna ca autoritate de audit instituția de audit sau Curtea de Conturi.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 56 alineatul (5) literele (a) și (b) din regulamentul financiar.

(e) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 59 alineatul (5) literele (a) și (b) din regulamentul financiar.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 56 alineatul (5) litera (a) din regulamentul financiar;

2. întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din regulamentul financiar;

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. păstrarea evidențelor contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul general al Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli.

8. păstrarea evidențelor contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la fond, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli.

Amendamentul 61

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. La cerere, autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit.

(4) Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. Autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit. Comisia este împuternicită să solicite autorității de audit să introducă o serie de modificări în strategia sa de audit, care, în opinia sa, sunt necesare pentru a se asigura că auditurile sunt efectuate într-un mod adecvat, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional. Procedând astfel, Comisia se asigură că auditul performanței a fost luat în considerare în mod corespunzător.

Amendamentul 62

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) o opinie de audit în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(a) o opinie de audit în conformitate cu articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar;

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate solicita unui stat membru să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.

(3) Comisia solicită statelor membre să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program operațional se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional constituie decizia de finanțare în sensul articolului 81 alineatul (2) din regulamentul financiar și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program operațional se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional constituie decizia de finanțare în sensul articolului 84 alineatul (2) din regulamentul financiar și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie din anul următor sfârșitului perioadei contabile, organismele desemnate transmit Comisiei următoarele documente și informații în conformitate cu articolul 56 din regulamentul financiar:

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie din anul următor sfârșitului perioadei contabile, organismele desemnate transmit Comisiei următoarele documente și informații în conformitate cu articolul 59 din regulamentul financiar:

(dd) conturile anuale certificate de organismele relevante desemnate în temeiul articolului 32, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(a) conturile anuale certificate de organismele relevante desemnate în temeiul articolului 32, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(ee) declarația de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(b) declarația de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(ff) un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(c) un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(gg) o opinie de audit de către organismul de audit independent desemnat, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar, însoțită de un raport privind controlul în care sunt precizate constatările auditurilor efectuate în anul contabil vizat în opinie.

(d) o opinie de audit de către organismul de audit independent desemnat, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din regulamentul financiar, însoțită de un raport privind controlul în care sunt precizate constatările auditurilor efectuate în anul contabil vizat în opinie.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani. Această perioadă de trei ani începe la data de 31 decembrie a anului în care Comisia a luat decizia de acceptare a conturilor în temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, la data plății soldului final.

(1) Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de cinci ani. Această perioadă de cinci ani începe la data plății soldului final.

Această perioadă de trei ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

Această perioadă de cinci ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 60 a

 

Norme tranzitorii

 

Comisia și statele membre se asigură, prin norme tranzitorii, că activitățile eligibile pentru sprijin pot începe de la 1 ianuarie 2014, chiar dacă nu au fost prezentate încă programele operaționale.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  • [1]  JO C 133, 9.5.2013, p. 62.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Strategia Europa 2020, Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a reduce, până în 2020, cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor afectate sau amenințate de sărăcie și de excluziune socială.

Criza economică și financiară agravează sărăcia și excluziunea socială în întreaga Uniune. În 2011, 120 de milioane de europeni, cu șase milioane mai numeroși decât în urmă cu doi ani, au fost expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială, care amenință, în prezent, aproape un sfert din populația totală. Peste 40 de milioane se confruntă cu grave lipsuri materiale. În cadrul categoriei vârstelor sub 60 de ani, o persoană din 10 locuiește în gospodării cu slabă intensitate a muncii.

Una dintre caracteristicile principale ale privațiunii materiale este incapacitatea de a avea acces la alimente adecvate din punct de vedere cantitativ și calitativ. 43 de milioane de europeni nu își permit o masă care să conțină carne, pui sau pește (sau echivalent vegetarian) la fiecare două zile – ceea ce este definit ca o nevoie de bază de către Organizația Mondială a Sănătății. Copiii prezintă o vulnerabilitate deosebită la sărăcia alimentară, iar relele obiceiuri alimentare pot afecta negativ dezvoltarea creierului și capacitatea de învățare, precum și starea de sănătate pentru tot restul vieții.

O formă deosebit de gravă de privațiune materială este lipsa de adăpost. Amploarea acestui fenomen este dificil de cuantificat, dar una dintre estimările realizate arată că în 2009-2010 existau în Uniune 4,1 milioane de persoane fără adăpost. Criza duce la o creștere a numărului persoanelor fără adăpost, iar familiile cu copii, tinerii (până la 20% în Danemarca și 15% în Țările de Jos) și persoanele care provin din familii de migranți sunt din ce în ce mai afectate de acest fenomen.

În 2011, la nivelul Uniunii, 25 de milioane de copii erau expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Aproape șase milioane duc lipsă de haine noi (sau la mâna a doua) și aproape cinci milioane nu au două perechi de încălțăminte de mărime corespunzătoare. Parțial, viitorul social și economic colectiv al Europei depinde de capacitatea noastră de a pune capăt transmiterii dezavantajelor de la o generație la alta, dar, cu toate acestea, copiii noștri sunt expuși unui risc de sărăcie și excluziune socială care este mai ridicat decât cel care planează asupra restului populației (27.1%, comparativ cu 23.5%). Doar în cinci state membre (Ciprul, Danemarca, Finlanda, Slovenia și Suedia), riscul de sărăcie sau excluziune socială la care sunt expuși copiii este inferior celui constatat în cazul restului populației. În realitate, chiar și în zonele geografice în care, în ansamblu, riscul de sărăcie sau excluziune socială se menține la un nivel stabil, în cazul copiilor, acesta este în creștere (de exemplu, în Germania). Copiii care suferă de privațiune materială au șanse mai mici în raport cu alți copii de aceeași vârstă, aflați într-o situație mai bună să aibă rezultate bune la învățătură și să-și valorifice întregul lor potențial ca adulți.

În același timp, criza economică și financiară a diminuat capacitatea multor state membre de a veni în sprijinul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. În 2011, numărul persoanelor amenințate de acest risc a revenit la nivelurile mai ridicate înregistrate în 2008, iar cele mai multe state membre nu avansează deloc în direcția realizării obiectivelor naționale de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prevăzute pentru anul 2020.

Principalul instrument al Uniunii pentru a sprijini capacitatea de inserție profesională, lupta împotriva sărăciei și promovarea incluziunii este și va rămâne Fondul social european (FSE). Cu toate acestea, „activarea profesională”, care constituie raționamentul pe care se bazează FSE, înseamnă că, deseori, persoanele confruntate cu privațiuni care corespund necesităților de bază sunt prea îndepărtate de piața muncii (cum este cazul copiilor) sau supuse unei excluziuni prea accentuate pentru a beneficia de intervențiile sale (cum este cazul persoanelor fără adăpost) .

Din 1987, UE a intervenit prin intermediul Programului de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (CDP), pentru a permite statelor membre să deblocheze stocuri de produse alimentare excedentare (stocuri de intervenție) spre a fi distribuite sub formă de ajutor alimentar. În 2011, aproape 19 milioane de persoane au beneficiat de programul CDP. Numărul statelor participante a crescut de la nouă, în 2001, la douăzeci, în 2012, iar o serie de state membre, precum Germania, Țările de Jos, Regatul Unit și Danemarca doresc să se retragă, deși inițial au luat parte la program. Cu excepția câtorva proiecte la scară redusă în materie de experimentare socială sprijinite de UE, programul CDP este, în prezent, singurul program al UE care se adresează persoanelor aflate la marginea societății. De la înființarea sa, programul CDP a devenit un sprijin important pentru organizațiile care asigură ajutor alimentar. Deși acest program nu a încercat niciodată să soluționeze problema sărăciei alimentare din statele membre, organizațiile implicate în programul CDP și în serviciile auxiliare consideră că „previzibilitatea” acestui sprijin este esențială pentru activitățile lor, permițând mobilizarea voluntarilor și facilitând accesul la alte surse de finanțare și/sau contribuții în natură și exercitând un efect de levier în acest sens.

Cu toate acestea, în condițiile în care stocurile de intervenție s-au redus în ultimii ani și se preconizează dispariția lor în viitor, CDP și-a pierdut fundamentarea sa inițială și va fi întrerupt la sfârșitul anului 2013. Având în vedere cererea existentă, întreruperea programului CDP, programată la sfârșitul anului în curs, fără a se introduce un nou program de înlocuire ar constitui o amenințare foarte gravă la adresa funcționării programelor de ajutor alimentar din numeroase state membre. Organizațiile caritabile mari și organizațiile societății civile reprezentând băncile de alimente, precum și organizațiile care lucrează cu copii și cu persoane fără adăpost și în numele acestora au lansat apeluri repetate la continuarea sprijinului din partea UE și după 2013. Parlamentul European, precum și CESE, Comitetul Regiunilor și autoritățile regionale și locale din întreaga Uniune au lansat, la rândul lor, apeluri similare.

Principalele elemente ale fondului propus

Articolul 175 alineatul (3) din TFUE constituie temeiul juridic pentru prezenta propunere. Acesta prevede adoptarea de „acțiuni specifice” în afara fondurilor structurale, care să conducă la „consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale [a UE]” (articolul 174, TFUE).

În valoare de 2,5 miliarde de euro, fondul propus pentru perioada 2014-2020 ar institui un instrument nou și cu o anvergură mai mare, bazându-se parțial pe experiența câștigată datorită programului CDP, sprijinind dispozitivele naționale de contracarare a lipsurilor alimentare și consacrând totodată o parte din resursele de care dispune acordării de asistență materială sub formă de bunuri nealimentare persoanelor fără adăpost și/sau copiilor, precum și măsurilor auxiliare care vizează reinserția socială a persoanelor asistate.

Fondul ar urma să vizeze în mod direct cele mai defavorizate persoane sau gospodării din statele membre ale căror nevoi de asistență sunt stabilite de către autoritățile naționale sau organizațiile partenere sau, în mod indirect, prin acordarea de alimente și bunuri persoanelor fără adăpost sau copiilor. Statele membre ar urma să planifice și să ofere asistență în concordanță cu sistemele naționale, iar criteriile de alocare a asistenței vor intra în responsabilitatea statelor membre sau a organizațiilor partenere.

Fondul ar urma să fie pus în aplicare prin gestiune partajată, pe baza unui sistem simplificat de punere în aplicare a politicii de coeziune (și anume, pe baza unui program operațional cu durata de 7 ani, unic la nivelul fiecărui stat membru, apelându-se la opțiunile de simplificare a costurilor și la gestiunea financiară raționalizată). Organizațiile partenere ar urma să fie organisme publice sau ONG-uri și să distribuie în mod direct asistența. De asemenea, tot ele ar urma să întreprindă măsurile auxiliare de incluziune socială.

Concluzii

Sprijinul preconizat prin această propunere de fond nu ar trebui considerat drept un mecanism de înlocuire a unor politici globale care sunt necesare pentru a reduce și, în cele din urmă, a elimina sărăcia. Acest obiectiv rămâne o provocare, atât la adresa Uniunii, cât și a statelor membre.

Mai mult decât atât, resursele propuse a fi alocate acestui fond sunt extrem de limitate și nu sunt nici pe departe suficiente. Potrivit estimărilor, fondul ar urma să aibă anual două milioane de beneficiari în întreaga Uniune, cifră care corespunde doar unei zecimi din numărul persoanelor confruntate cu privațiuni materiale grave (respectiv patru milioane de beneficiari, având în vedere eventualul efect de levier). Cu titlu comparativ, Ministerul Agriculturii al Statelor Unite ale Americii cheltuiește anual aproximativ 100 de miliarde $ pentru a ajuta gospodăriile, femeile, nou-născuții și copiii care îndeplinesc criteriile de acordare să-și satisfacă nevoile alimentare.

În lumina considerentelor expuse mai sus, propunerea Comisiei este salutară. Noul fond ar urma să permită Uniunii să contribuie în continuare la atenuarea celor mai grave forme de sărăcie și excluziune socială din Europa. În această privință, sunt deosebit de salutare propunerile precise prezentate de către Comisie cu privire la plățile către beneficiari (articolul 39) și prefinanțare (articolul 41). Afirmația este valabilă și în cazul eforturilor depuse în vederea simplificării procedurilor de punere în aplicare: sarcinile administrative, îndeosebi cele impuse organizațiilor partenere, ar trebui menținute la un nivel minim.

Accentul pus pe persoanele expuse riscului de privațiuni materiale și lipsuri alimentare, îndeosebi persoanele fără adăpost, copiii și gospodăriile cu copii, precum și pe măsurile auxiliare de incluziune socială ar urma să abordeze unele dintre cele mai grave forme de privațiuni și ar veni, de asemenea, în sprijinul eforturilor depuse în prezent sau preconizate de UE în aceste domenii.

Platforma europeană propusă ar permite statelor membre, organizațiilor partenere și altor factori să-și valorifice reciproc experiența câștigată și să favorizeze abordări cu un caracter mai strategic vizând contracararea sărăciei și a excluziunii sociale.

Ea ar contribui, de asemenea, la realizarea altor politici ale UE, cum ar fi cele din domeniul sănătății publice și al combaterii risipei de alimente.

În ansamblu, în pofida limitelor sale, fondul dispune de potențialul necesar pentru a exercita un rol important în îmbunătățirea vieților persoanelor aflate la marginea societății, îndeosebi persoanele fără adăpost și copii confruntați cu privațiuni materiale și gospodăriile cu copii confruntate cu privațiuni materiale, și pentru a le ajuta să ducă o existență demnă. El ar putea ajuta numeroase persoane să evolueze spre moduri de viață care să le îndepărteze de sărăcie și, dacă este cazul, să se integreze pe piața muncii, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de ocupare a forței de muncă și de incluziune socială prevăzute de Strategia Europa 2020.

Având în vedere nivelurile (crescânde) ale sărăciei și excluziunii sociale înregistrate în întreaga Uniune și faptul că prezintă o valoare adăugată europeană, această nouă inițiativă este nu doar necesară, ci și pe deplin justificată, în special în contextul Strategiei Europa 2020 și al inițiativelor prezente și viitoare legate de sărăcia copiilor și lipsa de adăpost.

Potrivit unui studiu Eurobaromentru din 2010, după șomaj, cetățenii Europei consideră că lupta împotriva sărăciei constituie cea mai importantă provocare cu care se confruntă Uniunea.

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) reliefează respectarea demnității umane și a solidarității, consacrându-le drept valori fundamentale ale Uniunii. Articolul 3 din tratatul menționat urmărește să promoveze „pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și se angajează să depună eforturi în favoarea progresului social, a justiției sociale și a protecției drepturilor copilului.

Inspirându-se din experiența programului CDP, instituirea noului fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane ar constitui o modalitate de transpunere în practică a valorilor și principiilor fundamentale ale Uniunii, precum și recunoașterea concretă a faptului că Uniunea este dornică să-și exercite rolul care îi revine în abordarea provocărilor reprezentate de sărăcie și excluziunea socială.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (27.3.2013)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Raportor pentru aviz: Derek Vaughan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a propus un Regulament (Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane) care instituie, pentru perioada 2014 – 2020, un nou instrument, care va completa instrumentele de coeziune existente, în special Fondul social european, prin abordarea formelor de sărăcie cele mai grave și mai nocive din punct de vedere social, privațiunile alimentare, precum lipsa de adăpost și privațiunile materiale ale copiilor, sprijinind, în același timp, măsuri auxiliare care vizează reintegrarea socială a celor mai defavorizate persoane din Uniune.

Pentru următorul cadru financiar multianual aferent perioadei 2014-2020, pentru acest nou instrument, Comisia propune un buget de 2,5 miliarde de euro la prețurile din 2011. Raportorul salută crearea fondului, însă este preocupat de nivelul de finanțare propus, care reprezintă o reducere față de programul de ajutor alimentar în curs. De asemenea, ar trebui evidențiat faptul că domeniul de aplicare a acestui fond a fost extins pentru a sprijini persoanele ce se confruntă cu privațiuni materiale și lipsa de adăpost.

Raportorul afirmă că finanțarea pentru acest program ar trebui să provină din cuantumul total al finanțării alocate statelor membre în cadrul fondurilor structurale și de coeziune. În consecință, acest nou fond va fi implementat în cadrul unei gestionări comune, aplicând normele de implementare utilizate pentru fondurile structurale și de coeziune. Propunerea Comisiei pare a fi, pe alocuri, complexă și ar putea avea ca rezultat o sarcină administrativă mai importantă pentru beneficiari, aceștia fiind în mare parte ONG-uri. Deși Comisia a depus eforturi în vederea simplificării acestor reguli, raportorul consideră că este foarte important ca regulamentul să fie cât mai simplu cu putință pentru a avea un impact maxim asupra reducerii sărăciei și excluderii sociale.

Raportorul observă că acest fond înlocuiește programul de distribuție alimentară, care era responsabil de distribuirea alimentelor către cetățenii UE prin utilizarea surplusurilor agricole care, altfel, ar fi fost distruse. Preconizata epuizare a stocurilor de intervenție și imprevizibilitatea lor mare în perioada 2011 – 2020 a lipsit programul de rațiunea sa inițială de a fi, care a stat la baza sa, acesta urmând să fie oprit la sfârșitul anului 2013. Totuși, în măsura posibilului, stocurile de intervenție ar trebui utilizate în mod gratuit în interesul persoanelor cel mai defavorizate și ar trebui mai degrabă să fie adăugate programului decât să fie scăzute din bugetele alocate statelor membre.

Raportorul propune să se elimine dispoziția privind cofinanțarea care, pentru anumite state membre, îndeosebi cele care se confruntă cu dificultăți economice și financiare grave, ar putea constitui un obstacol în calea accesării fondului. Acțiunile privind combaterea foametei, a lipsei de adăpost și a privațiunilor materiale nu ar trebui să depindă de capacitatea de cofinanțare a statelor membre.

AMENDAMENTEle

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială. Trebuie să se constate însă că numărul de persoane amenințate de sărăcie sau de excluziune socială a crescut, atingând 24,2 % în 2011, față de 23,4 % în 2010.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să consolideze coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să consolideze coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea, în principal prin asigurarea aprovizionării cu alimente, a sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce privațiunea alimentară, lipsa de adăpost și lipsurile materiale ale copiilor.

Justificare

Suma simbolică oferită în cadrul acestui fond ar trebui să vizeze, în primul rând, acordarea de ajutor alimentar de urgență. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui sub nicio formă să considere fondul ca fiind o oportunitate pentru ele de a reduce bugetele alocate propriilor programe naționale de eradicare a sărăciei și de reintegrare socială, care rămân în responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fondul nu poate înlocui politicile publice derulate de guvernele statelor membre în scopul de a limita nevoia de ajutoare de urgență sub formă de produse și de a elabora obiective și politici sustenabile pentru eradicarea totală a foametei, a sărăciei și a excluziunii sociale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de deprivare materială care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de privațiune materială care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. Accesul la ajutorul alimentar ar trebui să fie prima privațiune pe care statele membre ar trebui să o abordeze. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească un nivel maxim de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii și ar trebui să fie abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

eliminat

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17. [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

(17) Regulamentul (UE) nr. ... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole din ... /20XX (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui să diminueze bugetul alocat fiecărui stat membru. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Pentru programul lor operațional, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de audit independentă din punct de vedere funcțional. Pentru a oferi flexibilitate statelor membre în ceea ce privește instituirea sistemelor de control, este adecvat să se prevadă posibilitatea ca funcțiile autorității de certificare să fie îndeplinite de autoritatea de management. De asemenea, ar trebui ca statele membre să poată desemna organisme intermediare care să îndeplinească anumite sarcini ale autorității de management sau ale autorității de certificare. În acest caz, statele membre ar trebui să precizeze în mod clar responsabilitățile și funcțiile organismelor respective.

(21) Pentru programul lor operațional, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de audit independentă din punct de vedere funcțional. Pentru a oferi flexibilitate statelor membre în ceea ce privește instituirea sistemelor de control, este adecvat să se prevadă posibilitatea ca funcțiile autorității de certificare să fie îndeplinite de autoritatea de management. De asemenea, ar trebui ca statele membre să poată desemna organisme intermediare care să îndeplinească anumite sarcini ale autorității de management sau ale autorității de certificare. În acest caz, statele membre ar trebui să precizeze în mod clar responsabilitățile și funcțiile organismelor respective. Statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a elimina obstacolele legate de sarcina administrativă care poate reveni organizațiilor caritabile.

 

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în materie de control financiar, ar trebui să se asigure cooperarea între statele membre și Comisie în cadrul prezentului regulament și să se stabilească criterii care să permită Comisiei să determine, în contextul strategiei sale de control al sistemelor naționale, nivelul de asigurare pe care ar trebui să îl obțină de la organismele de audit naționale.

(25) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în materie de control financiar, ar trebui să se asigure cooperarea între statele membre și Comisie în cadrul prezentului regulament și să se stabilească criterii care să permită Comisiei să determine, în contextul strategiei sale de control al sistemelor naționale, nivelul de asigurare pe care ar trebui să îl obțină de la organismele de audit naționale. Comisia Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că nivelul de exigență nu adaugă o sarcină administrativă suplimentară pentru beneficiari, având în vedere natura fondului și faptul că beneficiarii sunt în principal voluntari.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a) Luând în considerare data la care trebuie inițiate licitațiile, termenele de adoptare a prezentului regulament și pregătirea programelor operaționale, ar trebui elaborate reglementări care să permită o tranziție flexibilă în 2014, pentru a evita orice întrerupere a aprovizionării cu produse alimentare.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a) Dacă, indiferent de motiv, rezultă că prezentul regulament nu poate intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, Comisia ar trebui să adopte măsuri tranzitorii pentru a evita eliminarea sau reducerea ajutorului acordat din bugetul european celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Dacă, indiferent de motiv, rezultă că prezentul regulament nu poate intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, Comisia ar trebui să adopte măsuri tranzitorii pentru a evita eliminarea sau reducerea ajutorului acordat din bugetul european celor mai defavorizate persoane.

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective adoptate de către autoritățile naționale competente sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile competente respective;

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective adoptate de către autoritățile naționale competente sau în cooperare cu organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile competente respective;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare;

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare, definite de statele membre în funcție de criteriile naționale;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fondul este utilizat pentru a completa strategiile naționale, și nu pentru a înlocui sau a limita programe naționale sustenabile și pe termen lung de eradicare a sărăciei și de incluziune socială, care rămân în responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al destinatarilor finali sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014 – 2020 sunt de 2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în anexa II.

(1) Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014-2020 nu sunt mai mici, în termeni reali, de suma alocată Programului european de distribuire de produse alimentare către cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2007-2013.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) populația expusă riscului de sărăcie.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Fiecare stat membru care dorește să solicite o finanțare din partea fondului transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020. Programul, care este complementar cu alte măsuri adoptate în statele membre, cuprinde următoarele elemente:

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european;

(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european, cu o linie clară de demarcație între activitățile vizate de aceste două fonduri;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) un tabel în care este specificat pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond și nivelul cofinanțării în conformitate cu articolul 18;

(i) un tabel în care se specifică pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Această platformă include încurajarea de schimburi între toți cei care activează în domeniul atenuării imediate a privațiunii materiale și organizațiile active în materie de reintegrare socială durabilă și pe termen lung, precum și explorarea modalităților prin care se pot dezvolta legături între aceste obiective distincte.

Justificare

Furnizarea de ajutor alimentar de urgență este foarte diferită de activitatea depusă de organizațiile active în domeniul eradicării sărăciei pe termen lung, adesea necesitând formare și/sau calificări speciale. Cu toate acestea, s-ar putea găsi modalități prin care diverse organizații având diferite roluri și-ar putea spori impactul prin acțiuni concertate, iar Comisia ar trebui să favorizeze astfel de schimburi.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Procedura privind rapoartele de implementare nu trebuie să fie excesivă comparativ cu fondurile alocate și cu natura sprijinului și nu creează sarcini administrative inutile.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Evaluările sunt efectuate de către experți independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programului operațional. Toate evaluările se publică în întregime.

(2) Evaluările sunt efectuate de către experți independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programului operațional. Toate evaluările se publică în întregime, însă nu pot cuprinde în niciun caz informații privind identitatea persoanelor vizate.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Evaluările nu trebuie să fie excesive comparativ cu fondurile alocate și cu natura sprijinului și nu creează sarcini administrative inutile.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolelor 13-17, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

 

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cofinanțarea

Finanțarea

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional nu este mai mare de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(1) Rata de finanțare la nivelul programului operațional este de 100 % din cheltuielile publice eligibile. În mod voluntar și în vederea optimizării utilizării fondului în contextul creșterii numărului de persoane defavorizate din Europa, statele membre pot aduce un sprijin financiar suplimentar fondului.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

eliminat

Creșterea plăților către statele membre cu dificultăți bugetare temporare

 

(1) La cererea unui stat membru, plățile intermediare și plățile soldului final pot fi crescute cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 

(a) în cazul în care statul membru în cauză a adoptat moneda euro, el primește asistență macrofinanciară din partea Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

 

(b) în cazul în care statul membru în cauză nu a adoptat moneda euro, el primește asistență financiară pe termen mediu, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului;

 

(c) asistența financiară îi este pusă la dispoziție în conformitate cu Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate.

 

(2) Indiferent de dispozițiile de la alineatul (1), sprijinul Uniunii realizat prin intermediul plăților intermediare și al plăților soldului final nu este mai mare decât sprijinul public și decât valoarea maximă a sprijinului acordat din fond, astfel cum este menționat în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

 

Justificare

Conform proiectului de aviz bugetar elaborat de dl Vaugham, nivelul finanțării ar trebui să fie de 100 %, prin urmare, articolul 19 nu mai este aplicabil.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alimentele și bunurile destinate persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Alimentele și bunurile destinate destinatarilor finali pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate astfel încât să se diminueze obligația statelor membre, menționată la articolul 18 din prezentul regulament, de a cofinanța programul.

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective sunt utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane. Acestea vin în completarea programului și nu reduc fondurile bugetare alocate statelor membre.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor;

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al destinatarilor finali;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al destinatarilor finali și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau a bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1 % din costurile menționate la litera (a);

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu condiția disponibilității fondurilor, Comisia efectuează plata intermediară în termen de cel mult 60 de zile de la data la care o cerere de plată este înregistrată de Comisie.

(5) Cu condiția disponibilității fondurilor, Comisia efectuează plata intermediară în termen de cel mult 30 de zile de la data la care o cerere de plată este înregistrată de Comisie.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

Referințe

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

19.11.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Derek Vaughan

18.12.2012

Data adoptării

26.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (24.4.2013)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Raportor pentru aviz: Theodoros Skylakakis

AMENDAMENTEle

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE] Criteriile de identificare a unor astfel de persoane ar trebui să corespundă condițiilor economice și sociale aflate în schimbare.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În temeiul articolului 317 din tratat și în contextul gestiunii partajate, ar trebui specificate condițiile care permit Comisiei să își exercite responsabilitățile de executare a bugetului general al Uniunii Europene, iar responsabilitățile în materie de cooperare ale statelor membre ar trebui clarificate. Respectivele condiții ar trebui să permită Comisiei să obțină asigurarea că statele membre utilizează fondul în mod legal și judicios și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare în sensul Regulamentului nr. […] al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene (denumit în continuareregulamentul financiar”).

(5) În temeiul articolului 317 din tratat și în contextul gestiunii partajate, ar trebui specificate condițiile care permit Comisiei să își exercite responsabilitățile de executare a bugetului general al Uniunii Europene, iar responsabilitățile în materie de cooperare ale statelor membre ar trebui clarificate. Respectivele condiții ar trebui să permită Comisiei să obțină asigurarea că statele membre utilizează fondul în mod legal și judicios și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1 („Regulamentul financiar”). În exercitarea responsabilităților sale de execuție a bugetului, Comisia ar trebui să folosească mai mult auditurile performanței și să le promoveze.

 

____________

 

1JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

(6) Respectivele dispoziții ar trebui să fie conforme cu dispozițiile Regulamentului financiar și să garanteze, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri limitate în timp care să permită ordonatorului de credite delegat să întrerupă plățile în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemelor de gestionare și control, probe privind nereguli legate de o cerere de plată sau în cazul în care nu au fost prezentate documente necesare pentru a verifica și a accepta conturile.

(30) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri limitate în timp care să permită ordonatorului de credite delegat să întrerupă plățile în cazul în care există probe care sugerează o deficiență semnificativă în funcționarea sistemelor de gestionare și control, probe privind nereguli legate de o cerere de plată, în cazul în care nu au fost prezentate documente necesare pentru a verifica și a accepta conturile sau în caz de întârzieri semnificative în execuția proiectelor, demonstrându-se că obiectivele stabilite pentru proiectele în cauză nu sunt îndeplinite.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul promovează coeziunea socială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond.

Fondul promovează coeziunea socială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond. Fondul vizează să asigure faptul că nicio persoană din Uniune nu suferă de foame.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului persoanelor celor mai defavorizate, în special al persoanelor fără adăpost și al copiilor, sunt distribuite acestor persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată fondului este implementată în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din regulamentul financiar, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei, care este implementată în cadrul gestiunii directe în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a) din regulamentul financiar.

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată fondului este implementată în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei, care este implementată în cadrul gestiunii directe în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii aplică principiul bunei gestiuni financiare în conformitate cu articolul 26 din regulamentul financiar.

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii aplică principiul bunei gestiuni financiare în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul financiar.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de patru luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială; descrierea ține seama de persoanele recent sărăcite cu venituri negative, precum și de proprietarii de locuințe cu patrimoniu negativ;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă modificarea programului operațional în termen de cel mult cinci luni de la transmiterea lui în mod oficial de către statul membru, cu condiția ca orice observații făcute de Comisie să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător.

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă modificarea programului operațional în termen de cel mult trei luni de la transmiterea lui în mod oficial de către statul membru, cu condiția ca orice observații făcute de Comisie să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond. Rezultatul acestor consultări este comunicat Parlamentului European.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020, având în vedere tipul selectat de deprivare materială care este vizat, ținând cont de circumstanțele naționale în materie de sărăcie, excluziune socială și deprivare materială;

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020, având în vedere tipul selectat de deprivare materială care este vizat, ținând cont de circumstanțele naționale în materie de sărăcie, excluziune socială și deprivare materială, precum și de persoanele cu venituri și proprietăți negative și de persoanele cele mai defavorizate și amenințate de sărăcie;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă modelul prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

(2) Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă modelul prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2). Modelul respectă principiul simplificării administrative și corespunde totodată obiectivelor procedurii de evaluare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului, în ceea ce privește persoanele recent sărăcite cu venituri negative și proprietarii de locuințe cu patrimoniu negativ. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor, bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.

(3) În cursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor accesibil și vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor, bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii. Beneficiarii și organizațiile partenere se asigură că persoanele în vârstă și persoanele cu handicap au acces la aceste informații.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Alimentele și bunurile destinate persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

(3) Alimentele și bunurile destinate persoanelor celor mai defavorizate, în special persoanelor fără adăpost și copiilor, pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor;

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor celor mai defavorizate, în special al persoanelor fără adăpost sau al copiilor;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul persoanelor celor mai defavorizate, în special al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1 % din costurile menționate la litera (a);

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie sunt efectuate utilizând un sistem de schimb electronic de date înființat în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 60 alineatul (3).

(4) Toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie sunt efectuate utilizând un sistem de schimb electronic de date stabilit în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Comisie prin intermediul unui act delegat, în conformitate cu articolul 59.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare.

(4) Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare. La nivel național se poate desemna ca autoritate de audit instituția de audit sau Curtea de Conturi.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 56 alineatul (5) literele (a) și (b) din regulamentul financiar.

(e) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 59 alineatul (5) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 56 alineatul (5) litera (a) din regulamentul financiar;

2. întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. La cerere, autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit.

(4) Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. Autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit. Comisia este împuternicită să solicite autorității de audit să introducă o serie de modificări în strategia sa de audit, care, în opinia sa, sunt necesare pentru a se asigura că auditurile sunt efectuate într-un mod adecvat, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional. Procedând astfel, Comisia se asigură că auditul performanței a fost luat în considerare în mod corespunzător.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) o opinie de audit în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(a) o opinie de audit în conformitate cu articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelele pentru strategia de audit, opinia de audit și raportul anual privind controlul, precum și metodologia pentru metoda de eșantionare menționată la alineatul (4). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 60 alineatul (3).

(6) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, modelele pentru strategia de audit, opinia de audit și raportul anual privind controlul, precum și metodologia pentru metoda de eșantionare menționată la alineatul (4). Actele delegate respective se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 59.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate solicita unui stat membru să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.

(3) Comisia solicită statelor membre să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program operațional se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional constituie decizia de finanțare în sensul articolului 81 alineatul (2) din regulamentul financiar și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program operațional se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional constituie decizia de finanțare în sensul articolului 84 alineatul (2) din Regulamentul financiar și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie din anul următor sfârșitului perioadei contabile, organismele desemnate transmit Comisiei următoarele documente și informații în conformitate cu articolul 56 din regulamentul financiar:

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie din anul următor sfârșitului perioadei contabile, organismele desemnate transmit Comisiei următoarele documente și informații în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul financiar:

(a) conturile anuale certificate de organismele relevante desemnate în temeiul articolului 32, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(a) conturile anuale certificate de organismele relevante desemnate în temeiul articolului 32, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar;

(b) declarația de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

(b) declarația de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar;

(c) un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(c) un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor, precum și măsurile corective întreprinse sau planificate;

(d) o opinie de audit de către organismul de audit independent desemnat, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar, însoțită de un raport privind controlul în care sunt precizate constatările auditurilor efectuate în anul contabil vizat în opinie.

(d) o opinie de audit de către organismul de audit independent desemnat, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul financiar, însoțită de un raport privind controlul în care sunt precizate constatările auditurilor efectuate în anul contabil vizat în opinie.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani. Această perioadă de trei ani începe la data de 31 decembrie a anului în care Comisia a luat decizia de acceptare a conturilor în temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, la data plății soldului final.

(1) Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de cinci ani. Această perioadă de cinci ani începe la data plății soldului final.

Această perioadă de trei ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

Această perioadă de cinci ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

Referințe

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CONT

19.11.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Data adoptării

23.4.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Membri supleanți prezenți la votul final

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (27.3.2013)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Raportor pentru aviz: Younous Omarjee

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul ia act de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 13 aprilie 2011, care a pus capăt Programului european de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate (PEAD), creat în 1986, a cărui existență dura de 25 de ani. PEAD fusese bazat pe politica agricolă comună a Uniunii Europene și funcționa conform unei logici care implica redistribuirea surplusurilor agricole în beneficiul persoanelor celor mai defavorizate. Raportorul respinge acordul Consiliului European privind Cadrul financiar multianual din 8 februarie 2013, care a redus aceste fonduri de la 3,5 miliarde de euro la 2,5 miliarde de euro. Raportorul consideră că menținerea cuantumului din perioada actuală (2007-2013), de 3,5 miliarde de euro, reprezintă minimul strict necesar și că fondurile ar fi trebuit majorate la 4,5 miliarde de euro, dat fiind că sfera de acțiune a acestui program este extinsă în același timp la distribuirea de bunuri materiale și la 7 noi state membre. Raportorul salută totodată propunerea Comisiei Europene de creare a unui nou fond, care urmează să înlocuiască PEAD și care poartă denumirea de Fond european de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate (FEAD). Ținând seama de consecințele hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene, noul fond propus de Comisie este actualmente integrat în perimetrul politicii de coeziune (articolul 174 din TFUE).

Lupta împotriva pauperității și excluderii sociale fac parte dintre obiectivele generale și întemeietoare ale Uniunii Europene (articolul 9 din TFUE și articolul 3 din TUE). Uniunea Europeană și-a stabilit, de altfel, obiectivul de a reduce, până în 2020, cu cel puțin 20 milioane numărul de persoane amenințate de sărăcie și excludere socială din statele membre.

Situația actuală este, însă, departe de acest obiectiv. În 2010, aproape un sfert dintre europeni (119,6 milioane) erau amenințați de sărăcie sau de excludere socială și, printre aceștia, peste 18 milioane de europeni depindeau aproape zilnic de pachetele cu alimente sau de mese distribuite de asociațiile de voluntari. În ultimii ani, numărul persoanelor care suferă de privațiuni alimentare și materiale a crescut, de altfel, în mod constant și alarmant. Cetățenii europeni care au recurs la ajutoarele alimentare sunt din ce în ce mai numeroși. Criza financiară, economică și socială care afectează ansamblul statelor membre pune Uniunea Europeană într-o situație de responsabilitate, în special față de creșterea inegalităților dintre bogați și săraci în sânul Uniunii Europene, ca și în cel al statelor sale membre.

Bazându-se pe articolul 174 din TFUE, FEAD urmărește tocmai să consolideze coeziunea socială și, în felul acesta, să lupte împotriva pauperității din Uniunea Europeană. Prin acest nou fond, Uniunea trebuie deci să contribuie la o mai bună coeziune socială în sânul Uniunii Europene și să sprijine structurile naționale menite să ofere asistență nefinanciară persoanelor celor mai defavorizate, reducând astfel nivelul din ce în ce mai alarmant de privațiune alimentară și materială din Uniunea Europeană.

Cu acest titlu, raportorul exprimă numeroase rezerve cu privire la propunerea inițială a Comisiei Europene.

Cofinanțarea

Propunerea Comisiei prevede ca statele sau colectivitățile locale să completeze finanțarea FEAD în proporție de 15 %. Or, după cum subliniază și Comitetul Regiunilor, în perioada actuală de reducere a cheltuielilor publice, este probabil ca statele membre și colectivitățile locale aflate în cea mai mare dificultate să nu fie în măsură să cofinanțeze programele FEAD.

Caracterul greoi al fondului

În afară de aceasta, mecanismul de cofinanțare, ca și mecanismul global de redistribuire a produselor alimentare și a bunurilor materiale de bază trebuie să rămână simple și clare. În mod prioritar, ele trebuie să le permită asociațiilor de binefacere să-și desfășoare activitatea, luând în considerație caracterul foarte adesea benevol al acestora. Regulamentul trebuie să păstreze o continuitate în raport cu Regulamentul PEAD în vigoare în perioada 2012-2013. În acest context, raportorul propune o simplificare a fondului și, în special, suprimarea agențiilor de certificare, administrare și auditare. De asemenea, raportorul propune eliminarea criteriilor ce trebuie stabilite de fiecare stat membru pentru a stabili cine poate beneficia de finanțare. Comisia Europeană trebuie să acorde încredere statelor membre și asociațiilor de voluntariat care, în cadrul activităților lor de distribuire a alimentelor și bunurilor materiale, dau dovadă de eforturi remarcabile și exemplare.

Obiectivele FEAD

Extinderea ajutorului material se justifică prin faptul că persoanele cele mai defavorizate din Europa duc lipsă nu numai de hrană, ci suferă și de privațiuni materiale. Dacă bugetul acordat FEAD de către șefii de stat nu permite această dublare, ajutorul alimentar trebuie să rămână, pe cât se poate, prioritatea mecanismului, în special pentru a evita o dispersare care ar avea efecte nedorite asupra eficacității fondului și a obiectivelor sale. Într-adevăr, ajutorul alimentar este o condiție prealabilă esențială în cadrul tuturor politicilor de combatere a excluderii sociale tocmai pentru că hrana constituie un mijloc de integrare socială elementar. Raportorul apără deci ideea ca FEAD să se axeze, în mod prioritar, pe distribuirea alimentelor.

Solidaritatea fiind una dintre valorile constitutive ale Uniunii Europene, acest fond are o valoare simbolică în ceea ce privește semnificația pe care cetățeanul european o dă construcției europene. S-ar înțelege că Uniunea Europeană le întoarce spatele celor mai vulnerabili, iar golirea de substanță a acestui ajutor acordat celor mai dezavantajați ar alimenta inimiciția din ce în ce mai mare dintre popoare și instituțiile europene.

Raportorul este convins că Parlamentul European trebuie să acționeze împreună cu asociațiile pentru ca fondul să poată fi eficient punându-se, înainte de toate, în serviciul persoanelor celor mai defavorizate și al asociațiilor de binefacere care își desfășoară zi de zi activitatea alături de ele.

AMENDAMENTEle

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

(1) Furnizarea produselor alimentare și agricole fiind de mare valoare și ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate și întrucât, în conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu începere din 1987, în urma unei ierni deosebit de grele în Europa, Uniunea le furnizează cetățenilor celor mai defavorizați un ajutor alimentar direct din stocurile agricole, prin intermediul organismelor de binefacere. Ajutorul provizoriu din acea perioadă a fost permanentizat printr-un regulament european, mai exact prin Programul european de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate. În paralel, au fost dezvoltate și alte surse de aprovizionare, cum ar fi surplusurile supermarketurilor locale sau regionale, parteneriatele cu agricultorii locali, restaurantele și magazinele de produse de panificație solidare etc.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) La 29 octombrie 1992, Programul european de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (PEAD) a fost consolidat printr-un regulament de punere în aplicare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) În anul 2010, în Uniunea Europeană, aproximativ 119,6 milioane de persoane, dintre care 25 de milioane copii, erau expuse riscului de excludere socială și de pauperitate și, printre aceste persoane, 40 de milioane sufereau de privațiuni materiale grave și 4,1 milioane nu aveau adăpost, ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 4 milioane în raport cu anul precedent. Dintre cele 119,6 milioane de persoane, 18 milioane depind aproape zilnic de pachetele cu alimente sau de mesele distribuite de asociațiile de voluntari.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]

(2) Întrucât numărul celor fără adăpost și numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare alimentară și/sau materială acută este în creștere, acestea fiind adesea excluse și de la beneficiul măsurilor de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) va consolida coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate (denumit în continuare „fondul”) urmărește să consolideze coeziunea socială, contribuind la reducerea sărăciei și a excluderii sociale în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce toate formele de deprivare și de sărăcie.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Siguranța alimentară este un drept fundamental al omului care se realizează prin disponibilitatea, accesibilitatea, folosirea și stabilitatea în timp a unei alimentații sănătoase, îndestulătoare, adecvate și hrănitoare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor și alimentelor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Dispozițiile privind fondul asigură coerența cu strategiile și măsurile care urmăresc reducerea risipei alimentare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, îmbunătățirea eficacității filierei precum și sensibilizarea opiniei publice cu privire la această temă importantă, astfel cum prevede Parlamentul European în Rezoluția sa din 19 ianuarie 2012.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o defalcare anuală a resurselor globale per stat membru, folosind o metodă obiectivă și transparentă care să reflecte decalajele în materie de sărăcie și de deprivare materială.

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o defalcare anuală a resurselor globale per stat membru, folosind o metodă obiectivă și transparentă care să reflecte decalajele în materie de dezvoltare dintre regiuni, de disparitățile în ceea ce privește sărăcia, de pauperitatea relativă și de deprivarea alimentară și materială care există în fiecare stat membru, ținând seama, în fiecare dintre acestea, de numărul de persoane care pot fi considerate drept cele mai defavorizate și de sumele alocate statelor membre care participau la PEAD.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de deprivare materială care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de deprivare alimentară și/sau materială care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă, rapidă și eficientă a programului operațional, în special în materie de combatere a risipei de alimente.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda prioritate produselor originare din Uniune.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) În scopul de a obține o implementare efectivă și eficientă a măsurilor finanțate de fond, ar trebui să se încurajeze cooperarea între autoritățile regionale și locale și organismele care reprezintă societatea civilă. De aceea, este recomandabil ca statele membre să încurajeze participarea tuturor actorilor implicați în elaborarea și aplicarea măsurilor finanțate de fond.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În scopul de a maximiza eficiența fondului, în special în ceea ce privește circumstanțele naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea unei posibile modificări a programului operațional.

(9) În scopul de a maximiza eficiența fondului, în special în ceea ce privește circumstanțele naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea unei posibile modificări a programului operațional, ținând cont și de opinia organizațiilor neguvernamentale implicate în aplicarea programului.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Schimburile de experiență și de cele mai bune practici au o importantă valoare adăugată, iar Comisia ar trebui să faciliteze difuzarea lor.

(10) Schimburile de experiență și de cele mai bune practici, precum și cele ținând de inovarea socială au o importantă valoare adăugată, iar Comisia și autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să garanteze difuzarea și răspândirea lor, inclusiv prin organizarea unor acțiuni de formare și prin dezvoltarea unei platforme de cooperare la nivelul Uniunii, care să includă dă toate părțile interesate.

.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante și ex post. Respectivele evaluări ar trebui să fie completate de anchete privind cele mai defavorizate persoane care au beneficiat de programul operațional și, dacă este necesar, de evaluări în cursul perioadei de programare. În acest sens, ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei.

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile statelor membre și ale beneficiarilor.

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei publicități și difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli simple cu privire la informare și comunicare și de publicitate, precum și la responsabilitățile autorităților locale și regionale din statele membre și ale beneficiarilor.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească un nivel maxim de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii și ar trebui să fie abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

(15) Este necesar să se stabilească un nivel maxim de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii și ar trebui să se asigure o anumită flexibilitate prin prezentarea unor soluții pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme și echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții adecvate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme, echitabile și simple privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții simple și adecvate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

(17) [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri rămâne o opțiune avantajoasă, ar trebui să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. În completarea acestui fond, sumele derivate din tranzacțiile implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate, vândute la prețuri avantajoase și/sau donate cu titlu gratuit în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

 

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Pentru a asigura un sprijin larg persoanelor celor mai defavorizate, statele membre iau măsurile necesare pentru eliminarea oricărui obstacol care ar putea îngreuna inutil donarea de către întreprinderi a unor alimente sau bunuri de bază către băncile de produse alimentare și organizațiile fără scop lucrativ a căror activitate principală constă din ajutorarea persoanelor celor mai defavorizate.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În conformitate cu principiul gestiunii partajate, statelor membre ar trebui să le revină responsabilitatea primară, prin intermediul sistemelor lor de gestionare și control, pentru implementarea și controlul programelor lor operaționale.

(19) În conformitate cu principiul gestiunii partajate, statelor membre ar trebui să le revină responsabilitatea primară, prin intermediul sistemelor lor de gestionare și control, pentru implementarea și controlul programelor lor operaționale, cu o preocupare constantă în ceea ce privește eficacitatea și reducerea birocrației.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Pentru programul lor operațional, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de audit independentă din punct de vedere funcțional. Pentru a oferi statelor membre flexibilitate în ceea ce privește instituirea sistemelor de control, este adecvat să se prevadă posibilitatea ca funcțiile autorității de certificare să fie îndeplinite de autoritatea de management. De asemenea, ar trebui ca statele membre să poată desemna organisme intermediare care să îndeplinească anumite sarcini ale autorității de management sau ale autorității de certificare. În acest caz, statele membre ar trebui să precizeze în mod clar responsabilitățile și funcțiile organismelor respective.

(21) Pentru programul lor operațional, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile competente care să asigure buna gestiune a fondurilor. Pentru a se asigura că programele operaționale sunt puse în aplicare în conformitate cu normele aplicabile, ar trebui ca statele membre să efectueze controale administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Autoritatea de management are responsabilitatea principală în ceea ce privește implementarea efectivă și eficientă a fondului și, prin urmare, îndeplinește un număr substanțial de funcții legate de gestionarea și monitorizarea programului operațional, de gestionarea și controlul financiar, precum și de selectarea proiectelor. Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Autoritatea de certificare ar trebui să întocmească și să transmită Comisiei cereri de plată. Ea ar trebui să întocmească conturile anuale, certificând integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor anuale, precum și faptul că cheltuielile înscrise în conturi sunt în conformitate cu reglementările UE și naționale aplicabile. Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Autoritatea de audit ar trebui să se asigure că se efectuează audituri ale sistemelor de gestionare și control pe un eșantion rezonabil de operațiuni și audituri ale conturilor anuale. Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în materie de control financiar, ar trebui să se asigure cooperarea între statele membre și Comisie în cadrul prezentului regulament și să se stabilească criterii care să permită Comisiei să determine, în contextul strategiei sale de control al sistemelor naționale, nivelul de asigurare pe care ar trebui să îl obțină de la organismele de audit naționale.

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Ar trebui să fie stabilite competențele și responsabilitățile Comisiei în ceea ce privește verificarea funcționării efective a sistemelor de gestionare și control, precum și în ceea ce privește solicitarea întreprinderii unor acțiuni de către statele membre. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a efectua audituri vizând aspecte legate de buna gestiune financiară, pentru a formula concluzii privind performanța fondului.

eliminat

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui asumate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui asumate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune simple pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit și de caracteristicile populațiilor vizate de fond.

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca amploarea activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit, de caracteristicile populațiilor vizate de fond și de caracterul benevol al organismelor beneficiare ale fondului.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a) Pentru a evita o reducere abrupte a ajutorului alimentar în caz de întârziere a punerii în aplicare a prezentului regulament la începutul anului 2014, Comisia adoptă măsurile tranzitorii necesare pentru a garanta că persoanele dependente de ajutorul alimentar nu sunt afectate de sărăcia alimentară.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea fondului.

(1) Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficiența și simplitatea fondului. .

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective adoptate de către autoritățile naționale competente sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile competente respective;

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din astfel de persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite de către autoritățile naționale, regionale și locale competente în colaborare cu organizațiile partenere;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații nonprofit care livrează alimentele și bunurile direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele și/sau bunurile direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;

6. „beneficiar” înseamnă o asociație fără scop lucrativ sau un organism public, cu excepția întreprinderilor comerciale, responsabile de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare;

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente și/sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;

9. „organism intermediar” înseamnă orice asociație fără scop lucrativ sau orice organism public sau privat, cu excepția întreprinderilor comerciale care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul promovează coeziunea socială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond.

Fondul promovează coeziunea socială și teritorială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane și prin dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare alimentară locale și regionale în sprijinul celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale, regionale și locale prin care produse alimentare care îndeplinesc criteriile de calitate și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor celor mai defavorizate le sunt distribuite acestora. Distribuirea este asigurată prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre, a căror activitate se bazează, cel puțin parțial, pe distribuirea produselor alimentare și/sau a produselor agricole către cele mai defavorizate persoane.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sprijinul acordat din fond este implementat de Comisie în strânsă cooperare cu statele membre.

(3) Sprijinul acordat din fond este implementat de statele membre în strânsă cooperare cu Comisia.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Măsurile pentru implementarea și utilizarea fondului, în special resursele financiare și administrative necesare pentru raportare, evaluare, management și control, țin cont de principiul proporționalității având în vedere nivelul sprijinului alocat.

(5) Măsurile pentru implementarea și utilizarea fondului, în special resursele financiare și administrative necesare pentru raportare, evaluare, management și control, țin cont de principiul proporționalității având în vedere nivelul sprijinului alocat și natura specifică a obiectivelor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Comisa și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare.

(8) Comisa și statele membre asigură eficacitatea fondului pe durata etapei de programare și, ulterior, în momentul monitorizării, raportării și evaluării. Acestea veghează, de asemenea, la simplitatea implementării sale pentru organizațiile partenere și beneficiari, precum și la informarea populației cu privire la realizarea și utilizarea fondului.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Comisia și statele membre își îndeplinesc rolurile lor în legătură cu fondul, urmărind reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor.

(9) Dată fiind natura fără scop lucrativ și caracterul adesea benevol al ajutorului destinat persoanelor celor mai defavorizate, Comisia și statele membre își îndeplinesc rolurile lor în legătură cu fondul, urmărind în permanență reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor, stabilirea unor reguli simple de funcționare, astfel încât să se simplifice la maximum sistemele de gestionare care apasă asupra organizațiilor partenere și/sau asupra beneficiarilor și pentru a le permite acestora un acces facil și rapid la ajutoare.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale implementării fondului. Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond.

(10) Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale implementării fondului. Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond și la programele sau operațiunile conexe.

 

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și bunurile pe baza unor criterii obiective. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare și, dacă e cazul, pentru bunuri, iau în considerare și aspectele de climă și mediu, în special pentru a reduce risipa de alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și bunurile pe baza unor criterii obiective care întrunesc standardele de calitate. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare urmăresc favorizarea produselor locale. Organizațiile sau asociațiile însărcinate cu distribuirea alimentelor veghează, în măsura posibilului, la alimentația sănătoasă și echilibrată a beneficiarilor finali și au în vedere obiectivele legate de sănătatea publică și siguranța alimentară. Criteriile de selecție a produselor alimentare și, dacă este cazul, a bunurilor iau în considerare și aspectele de climă și mediu, în special pentru a se reduce risipa la nivelul fiecărei etape a lanțului de distribuție.

 

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Autoritățile locale și regionale, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, pot organiza rețele de gestiune locală, regională și transfrontalieră pentru utilizarea produselor alimentare regionale perisabile și neperisabile, care nu sunt comercializate de lanțurile alimentare.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) populația care suferă de deprivare materială severă;

(a) populația care suferă de pauperitate alimentară;

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) populația care suferă de deprivare materială acută;

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică.

(b) populația care locuiește în gospodării cu nivel al veniturilor foarte redus sau intensitate a muncii foarte mică.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) populația care trăiește sub pragul de sărăcie relativă, adică proporția populației care trăiește într-o gospodărie care nu dispune de un venit cel puțin egal cu 60 % din venitul național mediu;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional, elaborat în strânsă cooperare cu autoritățile competente regionale și locale și cu alte autorități publice, precum și cu organismele interesate sau însărcinate să reprezinte societatea civilă, angajate în combaterea pauperității și în promovarea nediscriminării, care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare materială vizate în cadrul programului operațional și motivarea selectării realizate, precum și o descriere, pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, a caracteristicilor principale și a obiectivelor distribuirii de alimente sau de bunuri, precum și măsurile auxiliare oferite, având în vedere rezultatele evaluării ex ante efectuate în conformitate cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare alimentară și/sau materială vizate în cadrul programului operațional, precum și a caracteristicilor principale și a obiectivelor distribuirii de alimente sănătoase și de calitate sau de bunuri, precum și măsurile auxiliare oferite

 

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) un plan de acțiune pentru promovarea dezvoltării unor lanțuri locale și regionale de aprovizionare cu alimente pentru cele mai defavorizate persoane;

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) un plan de acțiune pentru reducerea risipei de alimente;

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o descriere a programului sau a programelor naționale corespunzătoare pentru fiecare tip de deprivare materială;

(b) o descriere a programului sau a programelor naționale corespunzătoare pentru fiecare tip de deprivare alimentară și/sau materială;

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o descriere a criteriilor de selecție a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

(c) o descriere a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) criteriile de selectare a operațiunilor și o descriere a mecanismului de selectare, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

eliminat

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o descriere a criteriilor de selecție a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european;

eliminat

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o descriere a dispozițiilor de punere în aplicare a programului operațional care să indice autoritatea de management, autoritatea de certificare, dacă este cazul, autoritatea însărcinată cu auditul și organismul către care Comisia va face plățile, precum și descrierea procedurii de monitorizare;

eliminat

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) o descriere a măsurilor luate pentru a implica autoritățile publice competente regionale și locale și alte autorități, precum și organismele care reprezintă societatea civilă și organismele responsabile de promovarea egalității și nediscriminării în pregătirea programului operațional;

(h) o descriere a participării autorităților publice competente regionale și locale, a organizațiilor reprezentative ale acestora și a altor autorități publice, precum și organismele care reprezintă societatea civilă și organismele responsabile de promovarea egalității și nediscriminării în pregătirea programului operațional;

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j - subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) un tabel în care este specificată, pentru întreaga perioadă de programare, suma totală preconizată a fi acordată ca sprijin din programul operațional pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, precum și măsurile auxiliare corespunzătoare;

(ii) un tabel în care este specificat, pentru întreaga perioadă de programare, suma totală preconizată a fi acordată ca sprijin din programul operațional pentru fiecare tip de deprivare alimentară și/sau materială vizată, precum și măsurile auxiliare corespunzătoare.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizațiile partenere menționate la litera (e) care livrează în mod direct alimente sau bunuri întreprind ele însele activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

Organizațiile partenere menționate la litera (ba) care livrează în mod direct alimente, precum și cele care distribuie alimente și/sau bunuri întreprind ele însele activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

 

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programele operaționale sunt întocmite de statele membre sau de către orice autoritate desemnată de acestea în cooperare cu autoritățile publice regionale și locale competente sau cu alte autorități publice, precum și cu organisme care reprezintă societatea civilă și organisme responsabile de promovarea egalității și a nediscriminării.

(2) Programele operaționale sunt întocmite de statele membre sau de către orice autoritate desemnată de acestea în cooperare cu autoritățile regionale și locale competente, cu organizațiile care le reprezintă și cu alte autorități publice, precum și cu organisme care reprezintă societatea civilă și organisme responsabile de promovarea egalității și a nediscriminării.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre elaborează proiectele lor de programe operaționale în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.

eliminat

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia evaluează coerența programului operațional cu prezentul regulament și contribuția sa la obiectivele fondului, luând în considerare evaluarea ex ante efectuată în conformitate cu articolul 14.

(1) Comisia, ținând seama de criteriile de selecție reținute de statele membre, evaluează coerența programului operațional cu prezentul regulament și contribuția sa la obiectivele fondului.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data transmiterii programului operațional. Statul membru furnizează Comisiei toate informațiile suplimentare necesare și, dacă este cazul, revizuiește programul operațional propus.

(2) Comisia poate formula observații în termen de două luni de la data transmiterii programului operațional. Statul membru furnizează Comisiei toate informațiile suplimentare necesare și, dacă este cazul, revizuiește programul operațional propus.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cu condiția ca orice observații formulate de Comisie în conformitate cu alineatul (2) să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător, Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă programul operațional în termen de cel mult șase luni de la transmiterea sa în mod oficial de către statul membru, dar nu înainte de 1 ianuarie 2014.

(3) Cu condiția ca orice observații formulate de Comisie în conformitate cu alineatul (2) să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător, Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă programul operațional în termen de cel mult trei luni de la transmiterea sa în mod oficial de către statul membru, dar nu înainte de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (1), ținând cont de justificarea oferită de statul membru. Comisia poate formula observații, iar statul membru furnizează Comisiei toate informațiile suplimentare necesare.

(2) Comisia evaluează informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (1), ținând cont de justificarea oferită de statul membru. Comisia poate formula observații, în termen de două luni, iar statul membru furnizează Comisiei toate informațiile suplimentare necesare.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă modificarea programului operațional în termen de cel mult cinci luni de la transmiterea lui în mod oficial de către statul membru, cu condiția ca orice observații făcute de Comisie să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător.

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă modificarea programului operațional în termen de cel mult trei luni de la transmiterea lui în mod oficial de către statul membru, cu condiția ca orice observații făcute de Comisie să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia înființează o platformă la nivelul Uniunii pentru a facilita schimbul de experiență, consolidarea capacităților și colaborarea în rețea, precum și difuzarea rezultatelor relevante în domeniul asistenței nefinanciare acordate celor mai defavorizate persoane.

Comisia înființează o platformă la nivelul Uniunii pentru a facilita schimbul de experiență și de know-how, consolidarea capacităților și colaborarea în rețea, dezvoltarea de rețele de distribuție pe întreg teritoriul Europei și în special în zonele în care se înregistrează, în interiorul fiecărui stat membru, nivelurile cele mai ridicate de sărăcie și excluziune, dezvoltarea de activități transsectoriale și transfrontaliere, precum și difuzarea rezultatelor relevante și inovatoare din domeniul distribuirii de produse alimentare și de bunuri celor mai defavorizate persoane. Comisia integrează și pune în legătură în cadrul acestei platforme organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii, precum și organizațiile partenere și beneficiarii din fiecare stat membru. Ea creează și gestionează un site internet public, dedicat special acestei platforme. Site-ul prezintă în special diferitele organizații partenere, acțiunile și implantarea lor pe întreg teritoriul european, inclusiv în regiunile ultraperiferice. Site-ul prezintă, de asemenea, toate documentele și informațiile legate de gestionarea platformei și de activitatea sa.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o dată pe an, cu organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea sprijinului acordat din fond.

În plus, Comisia Europeană consultă, cel puțin o dată pe an, organizațiile care reprezintă organizațiile partenere la nivelul Uniunii și principalele organizații partenere din fiecare stat membru în ceea ce privește implementarea și facilitatea utilizării sprijinului acordat din fond. Comisia prezintă bilanțul și rezultatele acestei consultări pe site-ul internet dedicat platformei.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre elaborează proiectul de raport anual de implementare în conformitate cu modelul adoptat de către Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni privind resursele și rezultatele.

eliminat

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rapoartele anuale de implementare sunt admisibile în cazul în care conțin toate informațiile necesare în conformitate cu modelul menționat la alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. Comisia informează statul membru în cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului anual de implementare în cazul în care acesta nu este admisibil. În cazul în care Comisia nu a transmis această informație în termenul stabilit, raportul este considerat admisibil.

eliminat

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre elaborează proiectul de raport final de implementare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

eliminat

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia examinează raportul final de implementare și transmite statului membru observațiile sale în termen de cinci luni de la primirea raportului final.

Comisia examinează raportul final de implementare și transmite statului membru observațiile sale în termen de trei luni de la primirea raportului final.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare, inclusiv lista indicatorilor comuni, precum și modelul de raport final de implementare, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

(6) Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare și modelul de raport final de implementare prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional. Autoritatea de management informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate.

(7) Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Autoritatea de management publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final.

eliminat

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a datelor privind indicatorii comuni menționați la articolul 11.

(1) Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Evaluarea în cursul perioadei de programare

 

(1) În cursul perioadei de programare, autoritatea de management trebuie să realizeze evaluări pentru a stabili eficacitatea și eficiența programului operațional.

 

(2) Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă modelul prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

 

(3) Comisia poate efectua, din proprie inițiativă, evaluări ale programelor operaționale.

 

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post a eficacității și ușurinței cu care se gestionează programele în contextul constrângerilor care afectează punerea lor în aplicare, al obiectivelor vizate și al rezultatelor obținute, al nevoilor financiare prezentate de organizațiile partenere și de beneficiarii finali în vederea distribuirii de produse alimentare persoanelor celor mai defavorizate, precum și o evaluare a valorii adăugate a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate celor mai defavorizate persoane, mass-mediei și publicului larg. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond.

(1) Comisia Europeană și statele membre furnizează informații cu privire la punerea în execuție a fondului și la modalitățile de utilizare a fondurilor și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul fondului, în special prin intermediul platformei sau prin instituirea unor puncte de informare la nivel local și regional. Informațiile sunt adresate celor mai defavorizate persoane, mass-mediei și publicului larg. Ele evidențiază rolul Uniunii, asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond și pun în valoare voluntarii din cadrul organizațiilor beneficiare și partenere.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea de management elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include cel puțin informații privind numele beneficiarului, adresa și suma alocată beneficiarului din fondurile Uniunii, precum și tipul de deprivare materială vizat.

În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea competentă elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista de operațiuni este actualizată cel puțin anual.

Lista de operațiuni este actualizată cel puțin o dată la șase luni.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe parcursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor sau a bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.

În cursul implementării unei operațiuni, organizațiile beneficiare și organizațiile partenere expun fie un drapel european, fie un afiș (cel puțin de dimensiunea unei foi A3) care cuprinde informații privind operațiunea, inclusiv în ceea ce privește sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Toate măsurile de informare și comunicare întreprinse de beneficiar și de organizațiile partenere fac cunoscut sprijinul acordat operațiunii din fond, prin afișarea emblemei Uniunii împreună cu o mențiune referitoare la Uniune și la fond.

(4) Măsurile de informare și comunicare întreprinse de beneficiar și de organizațiile partenere, legate de o operațiune finanțată de Uniunea Europeană, fac cunoscut sprijinul acordat operațiunii din fond, prin afișarea emblemei Uniunii împreună cu o mențiune referitoare la Uniune și la fond.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea de management informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Aceasta furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).

(5) Autoritatea competentă informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Autoritatea competentă furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic și autocolante cu drapelul Uniunii, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă normele de protecție a datelor și dispozițiile Directivei 95/46/CE.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional nu este mai mare de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(1) Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional nu depășește:

 

(a) 85% din totalul cheltuielilor;

 

(b) 9 % din cheltuielile totale în cazul sprijinului pentru state membre eligibile pentru sprijin în cadrul Fondului de stabilitate financiară (FESF), al Mecanismul european de stabilitate (MES) sau al fondurilor de coeziune.

 

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional dacă au fost angajate și plătite de un beneficiar între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2022.

(1) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional dacă au fost angajate și plătite de un beneficiar între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operațiunile nu sunt selectate pentru a beneficia de sprijin din programul operațional în cazul în care au fost încheiate din punct de vedere material sau au fost implementate integral înainte ca cererea de finanțare în cadrul programului operațional să fie trimisă de către beneficiar autorității de management, indiferent dacă toate plățile relevante au fost realizate de către beneficiar.

(2) Operațiunile nu sunt selectate pentru a beneficia de sprijin din programul operațional în cazul în care au fost încheiate din punct de vedere material sau au fost implementate integral înainte ca cererea de finanțare în cadrul programului operațional să fie trimisă de către beneficiar autorității competente, indiferent dacă toate plățile relevante au fost realizate de către beneficiar.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alimentele și bunurile destinate persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Alimentele și bunurile destinate persoanelor celor mai sărace pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate astfel încât să se diminueze obligația statelor membre, menționată la articolul 18 din prezentul regulament, de a cofinanța programul.

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate astfel încât să se diminueze obligația statelor membre, menționată la articolul 18 din prezentul regulament, de a cofinanța programul și completează bugetul fondului.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este distribuită gratuit celor mai defavorizate persoane.

(4) Atunci când se solicită un preț beneficiarilor finali, acesta nu poate fi mai mare de 10% în plus față de prețul pieței.

 

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor;

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al beneficiarilor finali;

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al beneficiarilor finali și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1 % din costurile menționate la litera (a);

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct asistența materială celor mai defavorizate persoane, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);

(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct sau indirect asistență alimentară și/sau materială beneficiarilor finali, la o rată fixă de 5% din costurile menționate la litera (a);

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sistemele de gestionare și control prevăd:

eliminat

(a) o descriere a funcțiilor fiecărui organism implicat în gestionare și control, precum și a repartizării funcțiilor în interiorul fiecărui organism;

 

(b) respectarea principiului separării funcțiilor între aceste organisme și în interiorul lor;

 

(c) proceduri pentru a asigura corectitudinea și regularitatea cheltuielilor declarate;

 

(d) sisteme informatice de contabilitate, pentru stocarea și transmiterea datelor financiare și a datelor privind indicatorii, pentru monitorizare și pentru raportare;

 

(e) sisteme de raportare și de monitorizare, în cazul în care organismul responsabil încredințează îndeplinirea sarcinilor unui alt organism;

 

(f) dispoziții privind auditul funcționării sistemelor de gestiune și control;

 

(g) sisteme și proceduri care garantează o pistă de audit adecvată;

 

(h) prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor, inclusiv a fraudei și recuperarea sumelor plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente.

 

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26a

 

Statele membre efectuează controale administrative și fizice pentru a se asigura că programele operaționale sunt aplicate în conformitate cu normele aplicabile și stabilesc sancțiunile aplicabile în caz de nereguli.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Responsabilitățile statelor membre

 

(1) Statele membre își îndeplinesc obligațiile în materie de gestionare, de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, menționate în reglementările privind gestiunea partajată prevăzute în regulamentul financiar și în prezentul regulament. În conformitate cu principiul gestiunii partajate, statele membre sunt responsabile de gestiunea și controlul programelor operaționale.

 

(2)

 

Statele membre previn, detectează și corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate. Ele notifică neregulile respective Comisiei și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice corespunzătoare.

 

În cazul în care sumele plătite în mod necuvenit unui beneficiar nu pot fi recuperate din vina sau neglijența unui stat membru, acesta este responsabil de rambursarea sumelor în cauză către bugetul general al Uniunii.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59, stabilind reglementări detaliate privind obligațiile statelor membre precizate în prezentul alineat.

 

(3) Statele membre instituie și pun în aplicare o procedură de examinare și soluționare independentă a reclamațiilor în ceea ce privește selectarea sau implementarea operațiunilor cofinanțate din fond. La cerere, statele membre raportează Comisiei rezultatele unor astfel de examinări.

 

(4) Toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie sunt efectuate utilizând un sistem de schimb electronic de date înființat în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 60 alineatul (3).

 

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Desemnarea și organizarea organismelor de gestionare și control

 

(1) Statul membru desemnează ca autoritate de management o autoritate sau un organism public național.

 

(2) Statul membru desemnează ca autoritate de certificare o autoritate sau un organism public național, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (3).

 

(3) Statul membru poate desemna o autoritate de management care să îndeplinească în plus și funcțiile autorității de certificare.

 

(4) Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare.

 

(5) Cu condiția respectării principiului separării funcțiilor, autoritatea de management, autoritatea de certificare dacă este cazul, precum și autoritatea de audit pot face parte din același organism sau autoritate publică.

 

(6) Statul membru poate desemna unul sau mai multe organisme intermediare pentru a îndeplini anumite sarcini ale autorității de management sau ale autorității de certificare, sub responsabilitatea autorității respective. Acordurile relevante între autoritatea de management sau autoritatea de certificare și organismele intermediare se înregistrează oficial, în scris.

 

(7) Statul membru sau autoritatea de management poate încredința gestionarea unei părți a programului operațional unui organism intermediar prin încheierea unui acord scris între organismul intermediar și statul membru sau autoritatea de management. Organismul intermediar furnizează garanții de solvabilitate și de competență în domeniul în cauză, precum și în materie de gestiune administrativă și financiară.

 

(8) Statul membru stabilește în scris norme care reglementează relațiile sale cu autoritățile de management, autoritățile de certificare și autoritățile de audit, relațiile între aceste autorități, precum și relațiile dintre aceste autorități și Comisie.

 

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

eliminat

Procedura de desemnare a autorității de management și a autorităților de certificare

 

(1) Statele membre notifică Comisiei data și forma desemnării autorității de gestionare și, în cazul în care este necesar, a autorității de certificare, în termen de șase luni de la adoptarea deciziei de adoptare a programului operațional.

 

(2) Desemnarea menționată la alineatul (1) este bazată pe un raport și pe o opinie din partea unui organism de audit independent care evaluează sistemul de gestionare și control, inclusiv rolul organismelor intermediare respective, precum și conformitatea lui cu articolele 26, 27, 29 și 30, în conformitate cu criteriile referitoare la mediul intern, la activitățile de control, informare și comunicare, precum și la monitorizare, stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 59.

 

(3) Organismul independent își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile de audit recunoscute la nivel internațional.

 

(4) Statele membre pot decide că o autoritate de management sau o autoritate de certificare care a fost desemnată în relație cu un program operațional cofinanțat din FSE în temeiul Regulamentului (UE) nr. [RDC] se consideră a fi desemnată în scopul prezentului regulament.

 

Comisia poate solicita, în termen de două luni de la primirea notificării menționate la alineatul (1), raportul și opinia organismului de audit independent și descrierea sistemului de gestionare și control.

 

Comisia poate formula observații în termen de două luni de la primirea documentelor respective.

 

(5) Statul membru supraveghează organismul desemnat și îi retrage desemnarea prin decizie oficială în cazul în care unul sau mai multe dintre criteriile menționate la alineatul (2) nu mai sunt îndeplinite, cu excepția cazului în care organismul realizează acțiunile de remediere necesare în cursul unei perioade de probă care urmează să fie stabilită de către statul membru în funcție de gravitatea problemei. Statul membru notifică imediat Comisiei instituirea unei perioade de probă pentru un organism desemnat și orice decizie de retragere.

 

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

eliminat

Cooperarea cu autoritatea de audit

 

(1) Comisia cooperează cu autoritățile de audit în vederea coordonării planurilor și metodelor lor de audit și face imediat schimb de rezultate cu privire la auditurile efectuate asupra sistemelor de gestionare și control.

 

(2) Comisia și autoritatea de audit se întâlnesc cu regularitate și cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina raportul anual privind controlul, opinia și strategia de audit, precum și pentru a face schimb de puncte de vedere cu privire la aspecte referitoare la îmbunătățirea sistemelor de gestionare și control.

 

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 90% din suma care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia de adoptare a programului operațional corespunzând cheltuielilor publice eligibile incluse în cererea de plată. Ea determină soldul anual în conformitate cu articolul 47 alineatul (2).

1. Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 100% din suma care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia de adoptare a programului operațional corespunzând cheltuielilor publice eligibile incluse în cererea de plată. Ea determină soldul anual în conformitate cu articolul 47 alineatul (2).

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de management se asigură că, în cazul granturilor pentru organizațiile partenere, beneficiarii au la dispoziție un flux de finanțare suficient pentru a asigura implementarea corespunzătoare a operațiunilor.

(1) Autoritatea competentă se asigură că, în cazul granturilor pentru organizațiile partenere, beneficiarii au la dispoziție un flux de finanțare suficient pentru a asigura implementarea corespunzătoare a operațiunilor.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de certificare transmite periodic o cerere de plată intermediară care să acopere sumele înscrise în contabilitate cu titlul de contribuție publică plătită către beneficiari în anul contabil care se încheie la 30 iunie.

(1) Autoritatea competentă transmite periodic o cerere de plată intermediară care să acopere sumele înscrise în contabilitate cu titlul de contribuție publică plătită către beneficiari în anul contabil care se încheie la 30 iunie.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de certificare transmite cererea finală de plată intermediară până la data de 31 iulie consecutivă încheierii anului contabil precedent și, în orice caz, înainte de depunerea primei cereri de plată intermediară pentru următorul an contabil.

(2) Autoritatea competentă transmite cererea finală de plată intermediară până la data de 31 iulie consecutivă încheierii anului contabil precedent și, în orice caz, înainte de depunerea primei cereri de plată intermediară pentru următorul an contabil.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prima cerere de plată intermediară nu se transmite înainte de informarea Comisiei cu privire la desemnarea autorității de management și a autorității de certificare în conformitate cu articolul 32 alineatul (1).

(3) Prima cerere de plată intermediară nu se transmite înainte de informarea Comisiei cu privire la desemnarea autorităților competente.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 43

eliminat

Întreruperea termenului de plată

 

(1) Termenul de plată pentru o cerere de plată intermediară poate fi întrerupt de către ordonatorul de credite delegat în sensul regulamentului financiar timp de maxim nouă luni în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

(a) în urma unor informații furnizate de un organism de audit național sau al Uniunii, există dovezi care indică o deficiență semnificativă în funcționarea sistemului de gestiune și control;

 

(b) ordonatorul de credite delegat trebuie să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor care îi sunt aduse la cunoștință prin care este avertizat că cheltuielile indicate într-o cerere de plată sunt afectate de o neregulă având consecințe financiare grave;

 

(c) nu a fost prezentat unul dintre documentele prevăzute la articolul 45 alineatul (1).

 

(2) Ordonatorul de credite delegat poate limita întreruperea la partea din cheltuieli acoperită de cererea de plată afectată de elementele menționate la alineatul (1). Ordonatorul de credite delegat informează de îndată statul membru și autoritatea de management în legătură cu motivul întreruperii și îi invită să remedieze situația. Ordonatorul de credite delegat pune capăt întreruperii imediat ce au fost luate măsurile necesare.

 

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 44

eliminat

Suspendarea plăților

 

(1) Comisia poate suspenda plățile intermediare, integral sau parțial, în cazul în care:

 

(a) există o deficiență gravă în sistemul de gestionare și control al programului operațional pentru care nu au fost luate măsuri de corecție;

 

(b) cheltuielile dintr-o declarație de cheltuieli sunt legate de o neregulă care are consecințe financiare grave și care nu a fost corectată;

 

(c) statul membru nu a reușit să ia măsurile necesare pentru remedierea situației care a dat naștere la o întrerupere în temeiul articolului 43;

 

(d) există o deficiență gravă în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare sau a datelor privind indicatorii.

 

(2) Comisia poate decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să suspende unele sau toate plățile intermediare, după ce a acordat statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

 

(3) Comisia reia integral sau parțial plățile intermediare în cazul în care statul membru a luat măsurile necesare pentru a permite încetarea suspendării.

 

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) valoarea totală a cheltuielilor eligibile înregistrate în contabilitatea autorității de certificare ca fiind angajate și plătite de beneficiari pentru implementarea operațiunilor, valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile angajate pentru implementarea operațiunilor și contribuția publică eligibilă corespunzătoare care a fost plătită beneficiarilor;

(a) valoarea totală a cheltuielilor eligibile înregistrate în contabilitatea autorității competente ca fiind angajate și plătite de beneficiari pentru implementarea operațiunilor, valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile angajate pentru implementarea operațiunilor și contribuția publică eligibilă corespunzătoare care a fost plătită beneficiarilor;

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de certificare poate specifica în conturi un provizion, care nu depășește 5% din totalul cheltuielilor corespunzătoare cererilor de plată prezentate pentru un anumit an contabil, în cazul în care evaluarea legalității și corectitudinii cheltuielilor face obiectul unei proceduri în derulare desfășurate de către autoritatea de audit. Suma vizată se exclude din valoarea totală a cheltuielilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (a). Aceste sume sunt definitiv incluse sau excluse din conturile anuale pentru anul contabil următor.

(2) Autoritatea competentă poate specifica în conturi un provizion, care nu depășește 5% din totalul cheltuielilor corespunzătoare cererilor de plată prezentate pentru un anumit an contabil, în cazul în care evaluarea legalității și corectitudinii cheltuielilor face obiectul unei proceduri în derulare desfășurate de către autoritatea de audit. Suma vizată se exclude din valoarea totală a cheltuielilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (a). Aceste sume sunt definitiv incluse sau excluse din conturile anuale pentru anul contabil următor.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 48

eliminat

Disponibilitatea documentelor

 

(1) Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani. Această perioadă de trei ani începe la data de 31 decembrie a anului în care Comisia a luat decizia de acceptare a conturilor în temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, la data plății soldului final.

 

Această perioadă de trei ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

 

(2) Documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii legalizate conforme cu originalele, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică.

 

(3) Documentele sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește durata necesară scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care acestea sunt ulterior prelucrate.

 

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59 cu scopul de a stabili suporturile de date care sunt considerate a fi acceptate de comun acord.

 

(5) Procedura de certificare a conformității cu documentul original a documentelor stocate pe suporturi de date comun acceptate este stabilită de autoritățile naționale și asigură că versiunile păstrate respectă cerințele juridice naționale și pot fi utilizate în cadrul unui audit.

 

(6) În cazul în care documentele există exclusiv în versiune electronică, sistemele informatice utilizate trebuie să îndeplinească standarde de securitate acceptate care asigură că documentele păstrate respectă cerințele juridice naționale și pot fi utilizate în cadrul unui audit.

 

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statul membru efectuează corecțiile financiare necesare în raport cu neregulile individuale sau sistemice detectate în cadrul operațiunilor sau al programului operațional. Corecțiile financiare constau în anularea totală sau parțială a contribuției publice la o operațiune sau la un program operațional. Statul membru ține seama de natura și de gravitatea neregulilor și a pierderii financiare care rezultă pentru fonduri și aplică o corecție proporțională. Corecțiile financiare sunt înregistrate în conturile anuale de către autoritatea de management pentru anul contabil în care este decisă anularea.

eliminat

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Contribuția din fond anulată în conformitate cu alineatul (2) poate fi reutilizată de către statul membru în programul operațional în cauză, în condițiile respectării dispozițiilor de la alineatul (4).

eliminat

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Contribuția anulată în conformitate cu alineatul (2) nu poate fi reutilizată pentru nicio operațiune care a făcut obiectul corecției sau, în cazul în care este efectuată o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, pentru nicio operațiune afectată de nereguli sistemice.

eliminat

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) O corecție financiară realizată de către Comisie nu aduce atingere obligației statului membru de a realiza recuperări în temeiul prezentului articol.

eliminat

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 51

eliminat

Corecțiile financiare efectuate de Comisie

 

(1) Comisia realizează corecții financiare, prin intermediul unui act de punere în aplicare, anulând total sau parțial contribuția Uniunii la un program operațional și efectuând recuperări de la statul membru pentru a exclude de la finanțare din partea Uniunii cheltuielile care nu respectă legislația Uniunii și legislația națională aplicabile, inclusiv în relație cu deficiențele sistemelor de gestionare și control ale statelor membre care au fost detectate de Comisie sau de Curtea de Conturi Europeană.

 

(2) O încălcare a legislației Uniunii sau a legislației naționale aplicabile determină o corecție financiară numai în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 

(a) încălcarea a afectat sau ar fi putut afecta selectarea de către autoritatea de management a unei operațiuni pentru a beneficia de sprijin din fond;

 

(b) există riscul ca încălcarea să fi afectat cuantumul cheltuielilor declarate în vederea rambursării din bugetul Uniunii.

 

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 53

eliminat

Procedura pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie

 

(1) Înainte de a lua o decizie privind o corecție financiară, Comisia lansează procedura prin informarea statului membru cu privire la concluziile provizorii ale verificărilor sale, solicitând statului membru să-și transmită observațiile în termen de două luni.

 

(2) În cazul în care Comisia propune o corecție financiară pe baza unei extrapolări sau a unei rate forfetare, statul membru are posibilitatea să demonstreze, prin verificarea documentelor în cauză, că amploarea reală a neregulii este mai mică decât cea apreciată de Comisie. De comun acord cu Comisia, statul membru poate limita sfera de cuprindere a acestei verificări la o proporție corespunzătore sau la un eșantion adecvat din respectiva documentație. Cu excepția cazurilor justificate corespunzător, termenul acordat pentru această verificare nu depășește o perioadă suplimentară de două luni după termenul de două luni menționat la alineatul (1).

 

(3) Comisia ia în considerare orice dovadă furnizată de statul membru în termenele prevăzute la alineatele (1) și (2).

 

(4) În cazul în care nu acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, statul membru este invitat de Comisie să participe la o audiere, cu scopul de a permite Comisiei să se asigure că dispune de toate informațiile și observațiile relevante pentru a formula concluzii privind aplicarea corecției financiare.

 

(5) În scopul aplicării corecțiilor financiare, Comisia ia o decizie, prin acte de punere în aplicare, în termen de șase luni de la data audierii sau de la data primirii informațiilor suplimentare, în cazul în care statul membru este de acord să prezinte astfel de informații suplimentare în urma audierii. Comisia ia în considerare toate informațiile și observațiile transmise în cursul procedurii. În cazul în care nu are loc nicio audiere, termenul de șase luni se calculează începând cu două luni de la data trimiterii de către Comisie a scrisorii de invitație la audiere.

 

(6) În cazul în care Comisia sau Curtea de Conturi Europeană detectează nereguli care afectează conturile anuale transmise Comisiei, corecția financiară care rezultă reduce sprijinul acordat din fond programului operațional.

 

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 54

eliminat

Rambursările la bugetul Uniunii – recuperările

 

(1) Orice sumă care trebuie restituită către bugetul general al Uniunii este plătită înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu articolul 77 din regulamentul financiar. Data scadenței este ultima zi a celei de-a doua luni următoare lunii în care a fost emis ordinul.

 

(2) Orice întârziere în efectuarea restituirii determină aplicarea de penalități de întârziere, începând cu data scadenței și terminând cu data la care se efectuează plata. Rata acestor penalități este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare din luna în care este cuprinsă data scadenței.

 

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 56

eliminat

Regulile privind dezangajarea

 

(1) Comisia dezangajează orice parte din suma calculată în conformitate cu al doilea paragraf pentru un program operațional care nu a fost utilizată ca plată cu titlu de prefinanțare, plată intermediară și plată a soldului anual până la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an financiar care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului operațional sau pentru care nu a fost trimisă în conformitate cu articolul 42 nicio cerere de plată întocmită în conformitate cu articolul 38.

 

În scopul dezangajării, Comisia calculează suma prin adăugarea unei șesimi din angajamentul bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru anul 2014 la fiecare angajament bugetar pentru perioada 2015 – 2020;

 

(2) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) primul paragraf, termenele pentru dezangajare nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru 2014.

 

(3) În cazul în care primul angajament bugetar anual este aferent contribuției totale anuale pentru 2015, prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), termenele pentru dezangajare nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru 2015. În astfel de cazuri, Comisia calculează suma de la alineatul (1) primul paragraf prin adăugarea unei cincimi din angajamentul bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru 2015 la fiecare angajament bugetar pentru perioada 2016 – 2020.

 

(4) Partea de angajamente rămase deschise la 31 decembrie 2022 se dezangajează în cazul în care Comisia nu a primit niciunul dintre documentele prevăzute la articolul 47 alineatul (2) până la 30 septembrie 2023.

 

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 57

eliminat

Excepții de la dezangajare

 

(1) Din suma care face obiectul dezangajării se scad sumele pe care organismul responsabil nu le-a putut declara Comisiei din cauza:

 

(a) unor operațiuni suspendate printr-o procedură juridică sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare; sau

 

(b) unor motive de forță majoră care afectează în mod grav implementarea integrală sau parțială a programului operațional. Autoritățile naționale care invocă forța majoră demonstrează consecințele directe ale acesteia asupra implementării integrale sau parțiale a programului operațional;

 

(c) Reducerea poate fi solicitată o dată, în cazul în care suspendarea sau forța majoră a durat cel mult un an, sau de mai multe ori, în funcție de durata forței majore sau de numărul de ani care au trecut între data hotărârii judecătorești sau administrative de suspendare a punerii în aplicare a acțiunii și data hotărârii judecătorești sau administrative definitive.

 

(2) Până la 31 ianuarie, statul membru trimite Comisiei informații privind excepțiile menționate la alineatul (1) pentru suma de declarat până la sfârșitul anului precedent.

 

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 58

eliminat

Procedura de dezangajare

 

(1) Comisia informează în timp util statul membru și autoritatea de management în cazul în care există riscul de aplicare a dezangajării prevăzute la articolul 56.

 

(2) Pe baza informațiilor de care dispune la 31 ianuarie, Comisia informează statul membru și autoritatea de management în legătură cu cuantumul dezangajării care rezultă din informațiile pe care le deține.

 

(3) Statul membru are la dispoziție de două luni pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a transmite observațiile sale.

 

(4) Până la data de 30 iunie, statul membru transmite Comisiei un plan de finanțare revizuit pentru anul financiar în cauză care să reflecte valoarea redusă a sprijinului pentru programul operațional. Dacă nu-l transmite, Comisia revizuiește planul de finanțare prin reducerea contribuției acordate din fond pentru anul financiar în cauză.

 

(5) Comisia modifică decizia de adoptare a programului operațional, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cel mai târziu până la 30 septembrie.

 

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele delegate intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Actele delegate intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecțiuni în termen de patru luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului sau dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 60a

 

Dispoziții tranzitorii

 

Comisia ia dispozițiile financiare și de reglementare necesare, dacă este nevoie prin redistribuirea bugetului, refinanțări anticipate sau prelungirea aplicării Regulamentului (UE) nr. 121/2012, pentru a asigura continuitatea CDP între 2013 și 2014 în caz de întârziere a punerii în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Anexa 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

Referințe

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

REGI

19.11.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Younous Omarjee

27.11.2012

Examinare în comisie

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Data adoptării

19.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

5

9

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

AVIZ al Comisiei pentru agricultură Și dezvoltare rurală (28.3.2013)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Raportor pentru aviz: Marc Tarabella

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Rezumatul propunerii Comisiei

În cadrul Strategiei Europa 2020, UE și-a stabilit obiectivul de a reduce, până în 2020, cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor afectate sau amenințate de sărăcie și de excluziune socială. În 2010, aproape un sfert dintre europeni (116 milioane) erau expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. După cum amintește pe bună dreptate Comisia, această situație se agravează în fiecare zi, afectând în toate țările Uniunii un număr tot mai mare de persoane și noi categorii sociale, cum ar fi lucrătorii săraci sau pensionarii cu venituri reduse. O parte din această populație, și anume 43 de milioane de persoane, trăiește într-o stare de sărăcie materială extremă și se află în imposibilitatea de a-și satisface cele mai elementare nevoi de subzistență, neavând acces la o alimentație suficientă și de calitate. În plus, persoanele cele mai vulnerabile sunt prea îndepărtate de piața muncii pentru a beneficia de măsurile de incluziune socială ale FSE.

Comisia propune un Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, care să înlocuiască Programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, contestat de unele state membre sub pretextul că problema în cauză este una socială, care ține de responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Acest nou fond, care ar trebui să funcționeze după regulile fondurilor structurale, este axat pe privațiunile alimentare, lipsa de adăpost și privațiunile materiale ale copiilor. Fondul ar finanța achiziționarea de produse alimentare și bunuri de consum de bază pentru uz personal, precum și măsuri auxiliare vizând incluziunea socială. Fondul este corelat cu politica de coeziune economică, socială și teritorială a UE, finanțarea sa provenind exclusiv din FSE.

II. Considerații critice cu privire la propunerea Comisiei

1) Resurse total insuficiente

a) Pentru perioada 2014-2020, resursele bugetare propuse de Comisie sunt de 2,5 miliarde. Acest lucru înseamnă reducerea ajutorului cu 1 miliard în raport cu situația actuală, reprezentând doar ajutorul alimentar acordat celor 20 de state membre care participă la Programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Mai mult, în cadrul actualelor negocieri între șefii de stat și de guvern, aceste resurse au fost reduse la 2,1 miliarde. Pentru a vă reaminti, exercițiul multianual precedent prevedea 3,5 miliarde pentru actualul Program de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Într-un moment în care situația se agravează, este absolut șocant ca bugetul acordat celor mai defavorizate persoane să scadă. Foarte mulți cetățeni nu reușesc să înțeleagă acest lucru, fapt care adâncește un sentiment anti-european în rândul populației.

b) Limitată la anumite segmente de populație, propunerea este în contradicție chiar cu obiectivul Strategiei Europa 2020. Criteriile de alocare se bazează doar pe doi dintre cei patru indicatori ai sărăciei și excluziunii utilizați în Strategia Europa 2020, și anume populațiile afectate de privațiuni materiale grave și persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate scăzută a muncii. Aceste două criterii elimină practic o întreagă categorie de populație care se află fie în situație de excluziune, fie în situație de sărăcie cu un risc crescut de excluziune. Articolul 4 se referă, de altfel, în principal la persoanele lipsite de adăpost și la copii.

c) Pe lângă distribuirea de alimente, o parte a fondului poate fi utilizată pentru achiziționarea de bunuri de consum de bază pentru persoanele fără adăpost sau copii (haine). De asemenea, fondul poate sprijini activități care vizează incluziunea socială.

Având în vedere resursele insuficiente alocate pentru alimentele destinate celor mai defavorizate persoane, raportorul consideră că nu ar fi indicată o dispersare prea mare a resurselor în alte scopuri. În opinia sa, incluziunea socială care este necesară, este deja abordată: în următoarea programare națională, statele membre au obligația de a aloca în acest scop 20 % din resursele FSE.

2) Modalitățile de aplicare a fondului sunt extrem de rigide și de complexe

Majoritatea propunerilor de reglementare a fondului au ca model normele care stau la baza actualelor fonduri structurale și sunt marcate de o birocrație excesivă. Modalitățile de gestionare descrise nu sunt corelate cu obiectivul fondului, care necesită flexibilitate și adaptabilitate pentru a răspunde situațiilor de urgență. La aceasta se adaugă necesitatea de a plăti creditele necesare realizării acțiunilor, fapt care poate pune în dificultate unele state membre.

Raportorul consideră că o punere în aplicare atât de greoaie riscă să ducă la ineficiență și să dea naștere situației paradoxale în care resursele există, dar nu sunt utilizate.

3) 2014 va fi un an de tranziție problematic

Având în vedere complexitatea punerii în aplicare a Fondului, este foarte probabil ca acesta să nu fie disponibil mai devreme de toamna lui 2014. Va fi așadar prea târziu pentru a răspunde nevoilor fundamentale ale persoanelor celor mai defavorizate în anul 2014.

III. Propunerile raportorului

În ceea ce privește bugetul și principiile:

•   menținerea resurselor financiare la nivelul actual, adică 3,5 miliarde de euro pentru o perioadă de 7 ani;

•   selectarea ca populație eligibilă pentru ajutoare persoanele care se încadrează în cei patru indicatori stabiliți de UE în Strategia Europa 2020;

•   prioritatea acordată alimentației, care răspunde nevoilor vitale ale persoanelor celor mai defavorizate, permițând totodată statelor membre să acorde ajutorul în funcție de segmentele care au cea mai mare nevoie de el;

•   din rațiuni de eficiență, Uniunea trebuie să-și înscrie acțiunile într-o concepție globală și coerentă a luptei împotriva sărăciei și a excluziunii, care să integreze nevoile persoanelor. În aceste condiții, mobilizarea tuturor politicilor și tuturor resurselor disponibile ale Uniunii pare indispensabilă: FSE, FEADER, FEDER etc.

•   stocurile de produse de intervenție vor putea fi distribuite în continuare către persoanele cele mai defavorizate. Cu toate acestea, raportorul dorește să sublinieze că valoarea acestor stocuri nu trebuie dedusă din resursele alocate fondului;

•   trebuie încurajate totodată donațiile de alimente.

În ceea ce privește anul de tranziție 2014:

•   Ar trebui propusă o soluție tranzitorie. Pe baza modelului Programului de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, ar putea fi puse la dispoziția fiecărui stat membru credite europene, provenind din diferitele fonduri, astfel încât acesta să poată demara programul.

IV. Sunt posibile contribuții ale PAC complementare fondului – propunerile raportorului

a) Facilitarea donațiilor de alimente prin reducerea risipei alimentare

Raportorul consideră că lupta împotriva risipei alimentare, un adevărat flagel în Europa, este esențială. Comisia și Parlamentul European (prin Rezoluția sa din 19 ianuarie 2012[1] - raportul Caronna) au estimat că, în Europa, risipa alimentară de-a lungul întregului lanț se ridică la aproximativ 190 kg anual pe cap de locuitor.

În acest scop, raportorul propune:

•   informarea consumatorilor cu privire la anumite mențiuni sanitare impuse de reglementarea comunitară care figurează pe produsele agricole și alimentare, cum ar fi DLC (data limită de consum) și DLUO (data limită de utilizare optimă), întrucât aceste mențiuni induc un grad mare de confuzie în rândul consumatorilor, care stă la baza unei risipe semnificative;

•   revizuirea reglementării europene privind normele de comercializare a produselor agricole (în special în sectorul fructelor și legumelor), pentru a încuraja furnizarea de fructe și legume necalibrate;

•   acordarea dreptului de stabilire și a dreptului de exploatare pentru marii distribuitori, cu condiția expresă ca alimentele nevândute să fie donate.

b) Mobilizarea resurselor FEADER

Există măsuri care se referă la două dintre prioritățile dezvoltării rurale și reformei, care ar putea contribui la o mai bună aprovizionare cu hrană a celor mai defavorizate persoane:

- Prioritatea 3: Promovarea organizării lanțului alimentar și în special a circuitelor de aprovizionare scurte. Prin reducerea intermediarilor și crearea unei legături sociale, aceste circuite scurte le permit agricultorilor să își vândă produsele în mod corect și la un preț accesibil pentru consumatori. În plus, pot fi mobilizate investiții în platforme logistice și de prelucrare și conservare a produselor nevândute.

- Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică.

c) Utilizarea viitoarei reforme a OCP de fructe și legume

Populația vizată de fond trebuie să aibă acces la mese echilibrate, cu o bună calitate nutritivă. Fructele și legume sunt produse importante pentru o masă. Actuala reglementare permite distribuirea gratuită a acestor produse organizațiilor filantropice, fundațiilor agreate de statele membre sau colectivităților publice (spitale, școli, cămine pentru bătrâni etc.). Organizațiile partenere ale fondului trebuie să fie destinatarii principalii ai acesteia.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

(1) Deoarece furnizarea de alimente și produse agricole și asistența pentru persoanele cele mai defavorizate este deosebit de importantă și în conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce până în 2020 cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de privațiuni materiale și alimentare sau chiar de privațiuni materiale și alimentare severe este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE].

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În 2010, aproape un sfert dintre europeni (119,6 milioane) erau amenințați de sărăcie sau de excluziune socială în Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă cu aproape 4 milioane de persoane mai mult decât în 2009. Dintre cele 119,6 milioane de persoane, 18 milioane depind aproape zilnic de pachetele cu alimente sau de mesele distribuite de asociațiile de voluntari.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce deprivarea alimentară, lipsa de adăpost și deprivarea materială a copiilor.

(4) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea, în principal prin aprovizionarea cu alimente, a sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane pentru a reduce privațiunile alimentare și materiale, în special în rândul celor fără adăpost și al copiilor.

Justificare

Suma simbolică oferită în acest fond ar trebui să se concentreze în primul rând asupra furnizării de produse alimentare de urgență. Cu toate acestea, fondul nu ar trebui în niciun caz văzut de către statele membre ca o oportunitate de a-și reduce bugetele programelor lor naționale de eradicare a sărăciei și de reintegrare socială, care rămân în responsabilitatea statului membru.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fondul nu poate înlocui politicile publice ale guvernelor statelor membre vizând limitarea nevoii de ajutor alimentar de urgență și de dezvoltare a unor obiective și politici sustenabile pentru eradicarea completă a foametei, a sărăciei și excluziunii sociale.

Justificare

Statele membre trebuie să dezvolte în continuare proiecte pe termen lung, sustenabile, de eradicare a sărăciei, a lipsurilor și a excluziunii sociale. Această responsabilitate nu poate fi în niciun caz înlocuită sau redusă prin utilizarea resurselor provenite din fondul european.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

(6) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislațiile naționale aplicabile, în special în ceea ce privește siguranța bunurilor și calitatea alimentelor care sunt distribuite celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Dispozițiile ar trebui să garanteze, de asemenea, conformitatea Fondului cu politica socială și de mediu a Uniunii, cum ar fi lupta împotriva risipei alimentare.

Justificare

Risipa alimentară este o problemă europeană majoră, împotriva căreia Uniunea a hotărât să acționeze. Toți actorii fondului ar trebui să integreze instrumentele și mecanismele necesare pentru a contribui la lupta împotriva risipei alimentare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o defalcare anuală a resurselor globale per stat membru, folosind o metodă obiectivă și transparentă care să reflecte decalajele în materie de sărăcie și de deprivare materială.

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o defalcare anuală a resurselor globale per stat membru, folosind o metodă obiectivă și transparentă care să reflecte decalajele în materie de sărăcie și de privațiuni materiale, cum ar fi pragul de sărăcie relativă și ținând seama de numărul de persoane clasificabile în fiecare stat membru ca fiind „cele mai defavorizate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de deprivare materială care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de privațiuni materiale care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. Privarea de accesul la alimente ar trebui să fie o problemă de soluționat în mod prioritar pentru statele membre. Programul ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea sa efectivă și eficientă.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări ex ante și ex post. Respectivele evaluări ar trebui să fie completate de anchete privind cele mai defavorizate persoane care au beneficiat de programul operațional și, dacă este necesar, de evaluări în cursul perioadei de programare. În acest sens, ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei.

(12) Pentru a îmbunătăți concepția și calitatea fiecărui program operațional și pentru a evalua eficacitatea și eficiența fondului, ar trebui realizate evaluări.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile statelor membre și ale beneficiarilor.

(13) Cetățenii au dreptul să știe cum sunt investite resursele financiare ale Uniunii și cu ce rezultate. În vederea asigurării unei difuzări pe scară largă a informațiilor privind realizările fondului și pentru a asigura accesibilitatea și transparența oportunităților de finanțare, ar trebui să fie stabilite reguli detaliate cu privire la informare și comunicare, în special în ceea ce privește responsabilitățile statelor membre și ale beneficiarilor, fără a se aduce atingere demnității beneficiarilor finali.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească un nivel maxim de cofinanțare din fond a programelor operaționale pentru a se realiza un efect multiplicator al resurselor Uniunii și ar trebui să fie abordată situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare.

(15) Nivelul minim de finanțare din fond a programelor operaționale ar trebui să fie de 85%. În plus, trebuie să se abordeze situația statelor membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare pentru a se asigura absorbția maximă a fondului.

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli uniforme și echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții adecvate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.

(16) În întreaga Uniune ar trebui să fie aplicate reguli simple, uniforme, echitabile privind perioada de eligibilitate, operațiunile și cheltuielile din fond. Condițiile de eligibilitate ar trebui să reflecte natura specifică a obiectivelor fondului și a populațiilor vizate, în special prin stabilirea unor condiții simple și adecvate privind eligibilitatea operațiunilor, formele de sprijin și regulile și condițiile de rambursare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) O mare parte din activitatea desfășurată de asociațiile care furnizează produse alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din Europa este realizată de către voluntari. De aceea, procesul prin care se solicită statutul de beneficiar al fondului nu trebuie să fie excesiv de complicat.

Justificare

Deși este esențial ca fondurile europene să fie controlate în mod proporțional, pentru a garanta utilizarea lor corectă, este, de asemenea, esențial ca cei care au nevoie să poată accesa fondurile disponibile. Prin urmare, procedura prin care se solicită statutul de beneficiar al fondului nu trebuie să fie excesiv de complexă.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate pentru a diminua obligația statelor membre de a cofinanța programul. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

(17) [Propunerea de] Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) prevede că stocurile de produse achiziționate în cadrul unei intervenții publice pot fi lichidate prin cedarea lor în favoarea programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune, dacă programul respectiv prevede acest lucru. Dat fiind că, în funcție de circumstanțe, obținerea de alimente prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea unor astfel de stocuri ar putea fi cea mai favorabilă opțiune din punct de vedere economic, este adecvat să se prevadă o astfel de posibilitate în prezentul regulament. Sumele derivate dintr-o tranzacție implicând astfel de stocuri ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și în completarea resurselor fondului, fără ca aceste costuri de utilizare să fie deduse din creditele alocate. Pentru a asigura cea mai eficientă utilizare posibilă a stocurilor de intervenție și a încasărilor aferente, Comisia ar trebui, în conformitate cu articolul 19 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. [OCP], să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească proceduri prin care produsele care fac parte din stocurile de intervenție să poată fi utilizate, prelucrate sau vândute în beneficiul programului vizând cele mai defavorizate persoane.

Justificare

Atunci când sunt disponibile, stocurile de intervenție ar trebui adăugate, și nu deduse din resursele alocate, pentru a asigura astfel predictibilitatea de care au nevoie organizațiile partenere în ceea ce privește creditele acordate.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Cu toate acestea, utilizarea stocurilor de intervenție și a produselor alimentare, care altfel ar fi fost irosite, nu exclude necesitatea unei bune gestionări a aprovizionării și a unei gestionări prudente a lanțului alimentar, care să evite excedentele structurale și sistematice și să coreleze producția europeană cu cererea.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Pentru a asigura un sprijin larg în societate pentru persoanele defavorizate și pentru a combate risipa alimentară, este necesar ca statele membre să elimine obstacolele din calea donațiilor de produse alimentare sau de consum, depuse de către întreprinderi la băncile alimentare, la organizațiile societății civile și la alți actori relevanți.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În conformitate cu principiul gestiunii partajate, statelor membre ar trebui să le revină responsabilitatea primară, prin intermediul sistemelor lor de gestionare și control, pentru implementarea și controlul programelor lor operaționale.

(19) În conformitate cu principiul gestiunii partajate, statelor membre ar trebui să le revină responsabilitatea primară, prin intermediul sistemelor lor de gestionare și control, pentru implementarea și controlul programelor lor operaționale urmărind constant eficacitatea și reducerea birocrației.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Pentru programul lor operațional, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de audit independentă din punct de vedere funcțional. Pentru a oferi statelor membre flexibilitate în ceea ce privește instituirea sistemelor de control, este adecvat să se prevadă posibilitatea ca funcțiile autorității de certificare să fie îndeplinite de autoritatea de management. De asemenea, ar trebui ca statele membre să poată desemna organisme intermediare care să îndeplinească anumite sarcini ale autorității de management sau ale autorității de certificare. În acest caz, statele membre ar trebui să precizeze în mod clar responsabilitățile și funcțiile organismelor respective.

(21) Pentru programul lor operațional, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile competente care asigură buna gestiune a fondurilor. Statele membre trebuie să efectueze controale administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura că programele operaționale sunt puse în aplicare în conformitate cu normele aplicabile.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Autoritatea de management are responsabilitatea principală în ceea ce privește implementarea efectivă și eficientă a fondului și, prin urmare, îndeplinește un număr substanțial de funcții legate de gestionarea și monitorizarea programului operațional, de gestionarea și controlul financiar, precum și de selectarea proiectelor. Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Autoritatea de certificare ar trebui să întocmească și să transmită Comisiei cereri de plată. Ea ar trebui să întocmească conturile anuale, certificând integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor anuale, precum și faptul că cheltuielile înscrise în conturi sunt în conformitate cu reglementările UE și naționale aplicabile. Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Autoritatea de audit ar trebui să se asigure că se efectuează audituri ale sistemelor de gestionare și control pe un eșantion adecvat de operațiuni și audituri ale conturilor anuale. Responsabilitățile și funcțiile sale ar trebui precizate.

eliminat

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în materie de control financiar, ar trebui să se asigure cooperarea între statele membre și Comisie în cadrul prezentului regulament și să se stabilească criterii care să permită Comisiei să determine, în contextul strategiei sale de control al sistemelor naționale, nivelul de asigurare pe care ar trebui să îl obțină de la organismele de audit naționale.

eliminat

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Ar trebui să fie stabilite competențele și responsabilitățile Comisiei în ceea ce privește verificarea funcționării efective a sistemelor de gestionare și control, precum și în ceea ce privește solicitarea întreprinderii unor acțiuni de către statele membre. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a efectua audituri vizând aspecte legate de buna gestiune financiară, pentru a formula concluzii privind performanța fondului.

eliminat

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui asumate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.

(27) Angajamentele bugetare ale Uniunii ar trebui asumate o dată pe an. Pentru a asigura gestionarea eficientă a programului, este necesar să se stabilească reguli comune simple pentru cererile de plată intermediare, plata soldului anual și a soldului final.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pentru a garanta că cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii în orice an financiar sunt realizate în conformitate cu regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru adecvat pentru verificarea și acceptarea anuală a conturilor. În temeiul acestui cadru, organismele desemnate ar trebui să transmită Comisiei, referitor la programul operațional, o declarație de gestiune însoțită de conturile anuale certificate, un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, precum și o opinie de audit și un raport de control independente.

(32) Pentru a garanta că cheltuielile finanțate din bugetul Uniunii în orice exercițiu financiar sunt realizate în conformitate cu regulile aplicabile, ar trebui creat un cadru adecvat și simplu pentru verificarea și acceptarea anuală a conturilor. În temeiul acestui cadru, organismele desemnate ar trebui să transmită Comisiei, referitor la programul operațional, o declarație de gestiune însoțită de conturile anuale certificate, un rezumat anual al rapoartelor de audit finale și al controalelor efectuate, precum și o opinie de audit și un raport de control independente.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit și de caracteristicile populațiilor vizate de fond.

(35) Frecvența auditurilor operațiunilor ar trebui să fie proporțională cu nivelul sprijinului pus la dispoziție de Uniune prin intermediul fondului. În special, numărul auditurilor efectuate ar trebui să fie redus în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile pentru o operațiune nu depășește 100 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea de audituri în orice moment în cazul în care există dovezi de nereguli sau fraude sau ca parte a unui eșantion de audit. Pentru ca nivelul activității de audit desfășurate de către Comisie să fie proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-și poată reduce activitatea de audit în ceea ce privește programele operaționale în cazul în care nu există deficiențe semnificative sau în cazul în care autoritatea de audit este fiabilă. În plus, obiectul auditurilor ar trebui să țină cont pe deplin de obiectivul urmărit, de caracteristicile populațiilor vizate de fond și de caracterul benevol al organismelor beneficiare ale fondului.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Dispozițiile prezentului regulament respectă drepturile fundamentale și sunt în acord cu principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă, egalitatea între bărbați și femei, precum și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(41) Dispozițiile prezentului regulament respectă drepturile fundamentale și sunt în acord cu principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, dreptul la asistență socială și la locuință, drepturile persoanelor în vârstă, egalitatea între bărbați și femei, precum și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a) Pentru a evita reducerea bruscă a ajutorului alimentar, în caz de întârziere a punerii în aplicare a prezentului regulament la începutul anului 2014, Comisia ar trebui să ia măsurile tranzitorii necesare pentru a se asigura că persoanele dependente de ajutorul alimentar nu suferă de sărăcie alimentară.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea fondului.

Prin prezentul regulament este înființat Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și sunt stabilite obiectivele fondului, domeniul de aplicare al sprijinului, resursele financiare disponibile și criteriile de alocare a acestora, precum și regulile necesare pentru a se asigura eficacitatea și simplitatea fondului.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective adoptate de către autoritățile naționale competente sau care sunt definite de organizațiile partenere și care sunt aprobate de către autoritățile competente respective;

1. „cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistență au fost stabilite în funcție de criterii obiective definite de către autoritățile naționale competente în cooperare cu organizațiile partenere, mai ales organizațiile naționale regionale sau locale care deja distribuie alimente și produse agricole persoanelor celor mai defavorizate sau care oferă asistență celor fără locuințe și persoanelor afectate de sărăcie și excluziune socială;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele sau bunurile direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

2. „organizații partenere” înseamnă organisme publice sau organizații non-profit care livrează alimentele și bunurile direct sau prin intermediul altor organizații partenere către cele mai defavorizate persoane și ale căror operațiuni au fost selectate de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) litera (b);

Justificare

Alimentația este prima nevoie fundamentală care permite organizațiilor partenere și statelor membre să intre în contact cu aceste persoane care sunt excluse din viața socială. Este cel mai bun mijloc de a asigura eficiența fondului.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;

6. „beneficiar” înseamnă o asociație nonprofit, un organism public sau privat, cu excepția întreprinderilor comerciale, responsabil de inițierea sau de inițierea și implementarea operațiunilor;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și/sau care beneficiază de măsurile auxiliare;

7. „destinatar final” înseamnă cele mai defavorizate persoane care primesc alimente sau bunuri și care beneficiază de eventualele măsuri auxiliare;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „organism intermediar” înseamnă orice organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;

9. „organism intermediar” înseamnă orice asociație nonprofit, orice organism public sau privat, cu excepția întreprinderilor comerciale, care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau de certificare sau care îndeplinește sarcini în numele unei astfel de autorități în raport cu operațiunile implementate de beneficiari;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul promovează coeziunea socială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane. Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond.

Fondul promovează coeziunea socială și teritorială în Uniune prin contribuirea la realizarea obiectivului de reducere a sărăciei prin reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, în conformitate cu Strategia Europa 2020. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific de a atenua cele mai grave forme de sărăcie din Uniune, în primul rând a insecurității alimentare, prin furnizarea de asistență nefinanciară celor mai defavorizate persoane și prin lanțuri locale și regionale de aprovizionare cu alimente de care să beneficieze persoanele defavorizate, oferindu-le produse alimentare nutritive, sănătoase, de calitate, cu accentul cuvenit pe produse proaspete, de sezon; Acest obiectiv este măsurat prin numărul de persoane care primesc asistență din fond și prin folosirea rețelelor locale și regionale de aprovizionare cu alimente.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fondul este utilizat în completarea strategiilor naționale, și nu pentru înlocuirea lor sau pentru reducerea programelor naționale sustenabile și pe termen lung de eradicare a sărăciei și a programelor de incluziune socială, care rămân în responsabilitatea statelor membre.

Justificare

Statele membre trebuie să continue să dezvolte proiecte pe termen lung, sustenabile, de eradicare a sărăciei, a lipsurilor și a excluziunii sociale. Această responsabilitate nu poate fi în niciun caz înlocuită sau redusă prin utilizarea resurselor provenite din fondul european.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare și bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale prin care produse alimentare sănătoase și, ca prioritate, bunuri de consum de bază destinate uzului personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor sunt distribuite celor mai defavorizate persoane prin intermediul organizațiilor partenere selectate de statele membre.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În conformitate cu responsabilitățile lor respective, Comisia și statele membre asigură coordonarea cu Fondul social european, precum și cu alte politici și instrumente ale Uniunii.

(6) În cadrul responsabilităților lor, Comisia și statele membre trebuie să asigure coordonarea cu Fondul Social European, precum și cu alte politici și instrumente ale UE, precum Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, ținând cont de prioritatea 3 (promovarea organizării lanțului alimentar) și 6 (promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei) din cadrul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr XXX / XXXX al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Justificare

Din rațiuni de eficiență, Uniunea trebuie să-și înscrie acțiunile într-o concepție globală și coerentă a luptei împotriva sărăciei și a excluziunii, care să integreze nevoile persoanelor. În aceste condiții, mobilizarea tuturor politicilor și tuturor resurselor disponibile ale Uniunii pare indispensabilă:

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Comisia și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare.

(8) Comisia și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare. Acestea asigură, de asemenea, informarea opiniei publice cu privire la realizările fondului și la utilizarea creditelor disponibile.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Comisia și statele membre își îndeplinesc rolurile lor în legătură cu fondul, urmărind reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor.

(9) Comisia și statele membre asigură eficacitatea fondului, în special prin monitorizare, raportare și evaluare. Ele se asigură, de asemenea, de punerea sa în aplicare fără dificultate de către organizațiile partenere și beneficiari.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale implementării fondului. Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond.

(10) Comisia și statele membre asigură promovarea egalității între femei și bărbați și a integrării perspectivei de gen în cursul diferitelor etape ale implementării fondului. Comisia și statele membre iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, zona de locuință, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul obținerii accesului la fond.

Justificare

Trebuie avut grijă ca zona de locuință, în special regiunile rurale, să nu constituie un obstacol pentru accesul la resursele fondului.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile. În special, fondul poate fi utilizat pentru a sprijini numai distribuirea de alimente sau bunuri care sunt în conformitate cu legislația Uniunii privind siguranța produselor de consum.

(11) Operațiunile finanțate din fond sunt conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile. În special, fondul poate fi utilizat pentru a sprijini numai distribuirea de alimente sau bunuri care sunt în conformitate cu legislația Uniunii privind siguranța produselor de consum. Pentru a evita risipa și pentru a favoriza donațiile de produse alimentare rămase nevândute sau neconsumate, respectând datele de expirare, este important ca Comisia să ofere clarificări distribuitorilor și consumatorilor referitoare la definițiile DLC (data limită de consum) și DLUO (data limită de utilizare optimă), conținute în normele comunitare, pentru a se evita aruncarea de alimente care mai pot fi consumate din punct de vedere sanitar.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Operațiunile finanțate de fond pot include, de asemenea, transformarea unor produse agricole extrem de perisabile pentru o conservare mai îndelungată pentru a fi distribuite persoanelor cele mai defavorizate, în același timp, evitând risipa. Aceste produse sunt fie produse agricole nerecoltate de către producători, fie produse agricole nevândute de distribuție. Acestea pot include, de asemenea, retrageri de fructe și legume, realizate de grupuri de producători, prin fondurile lor operaționale, și a căror desfacere, în conformitate cu legislația actuală, este permisă pentru organizațiile și fundațiile de caritate aprobate de către statele membre.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și bunurile pe baza unor criterii obiective. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare și, dacă e cazul, pentru bunuri, iau în considerare și aspectele de climă și mediu, în special pentru a reduce risipa de alimente.

(12) Statele membre și beneficiarii selectează produsele alimentare și bunurile pe baza unor criterii obiective și juste care garantează prioritatea acordată furnizării de alimente și de bunuri de bază. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare acordă prioritate produselor de origine europeană. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare sunt stabilite astfel încât să contribuie la alimentația sănătoasă și echilibrată a beneficiarilor finali. Criteriile de selecție pentru produsele alimentare și, dacă e cazul, pentru bunuri, iau în considerare și aspectele de climă și mediu, în special pentru a reduce risipa de alimente.

Justificare

Furnizarea de alimente și de bunuri de bază trebuie să aibă prioritate în raport cu celelalte acțiuni, pentru a garanta accesul celor 43 de milioane de europeni care nu reușesc să se hrănească în mod suficient sau adecvat la un minimum vital.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Comisia, statele membre și organizațiile partenere contribuie la lupta împotriva risipei alimentare în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, în special prin măsuri de recuperare a alimentelor care sunt perfect comestibile, dar care nu mai pot fi vândute. În plus, educația beneficiarilor trebuie, de asemenea, să contribuie la evitarea risipei alimentare.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Comisia se asigură că regulamentele privind TVA-ul sunt interpretate uniform în întreaga Uniune, astfel încât donațiile de produse alimentare pentru organizațiile partenere să poată fi făcute fără a sancționa potențialii donatori.

Justificare

TVA-ul este un impozit plătit de consumator. Atunci când o întreprindere decide să facă donații către organizațiile partenere care asigură distribuția pentru persoanele cele mai defavorizate, aceasta este obligată să plătească TVA-ul pe un produs pentru care nu a încasat TVA. Acest lucru ridică dificultăți în statele membre, inclusiv de interpretare a legislației UE privind TVA-ul. Comisia ar trebui să clarifice aceste aspecte statelor membre, pentru a promova aplicarea uniformă a acestei legislații, în scopul de a încuraja donațiile de alimente.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014 – 2020 sunt de 2 500 000 000 EUR, la prețurile din 2011, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în anexa II.

(1) Resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fond pentru perioada 2014 – 2020 sunt de 3.500.000.000 EUR, la prețurile din 2011, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în anexa II.

Justificare

Bugetul propus de Comisie ar reduce ajutorul cu un miliard în raport cu situația actuală, reprezentând doar ajutorul alimentar acordat celor 20 de state membre care participă la Programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane. Ar trebui, cel puțin, să se mențină bugetul prevăzut pentru programul de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, adică 3,5 miliarde pentru o perioadă de șapte ani.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Suma mijloacelor disponibile poate fi revizuită la inițiativa Comisiei, în funcție de impactul evoluției situației economice asupra nivelului de trai.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol, luând în considerare următorii indicatori stabiliți de Eurostat:

(3) Comisia adoptă o decizie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare,

de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 84 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. … (RDC), fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol, luând în considerare următorii indicatori stabiliți de Eurostat:

 

(-a) populația care suferă de sărăcie alimentară;

(a) populația care suferă de deprivare materială severă;

(a) populația care suferă de privațiuni materiale severe;

(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică.

(b) populația care locuiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică.

 

(ba) pragul de sărăcie relativă, adică proporția populației care trăiește într-o gospodărie care nu dispune de un venit cel puțin egal cu 60 % din venitul național mediu ;

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Statele membre care nu au programe naționale și care aleg să recurgă la acest fond transmit Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un program operațional care vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și care conține următoarele elemente:

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de deprivare materială vizate în cadrul programului operațional și motivarea selectării realizate, precum și o descriere, pentru fiecare tip de deprivare materială vizată, a caracteristicilor principale și a obiectivelor distribuirii de alimente sau de bunuri, precum și măsurile auxiliare oferite, având în vedere rezultatele evaluării ex ante efectuate în conformitate cu articolul 14;

(a) indicarea tipului sau a tipurilor de privațiuni materiale vizate în cadrul programului operațional și o descriere, pentru fiecare tip de privațiuni materiale vizate, a caracteristicilor principale și a obiectivelor distribuirii de alimente sau de bunuri, precum și, eventual, măsurile auxiliare oferite;

Justificare

Furnizarea de alimente și de bunuri de bază trebuie să aibă prioritate în raport cu celelalte acțiuni, pentru a garanta accesul celor 43 de milioane de europeni care nu reușesc să se hrănească în mod suficient sau adecvat la un minimum vital.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) organismele partenere și autoritățile competente;

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o descriere a mecanismului de stabilire a criteriilor de eligibilitate a celor mai defavorizate persoane, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

eliminat

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) criteriile de selectare a operațiunilor și o descriere a mecanismului de selectare, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială;

eliminat

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) o descriere a criteriilor de selecție a organizațiilor partenere, diferențiate, dacă este necesar, în funcție de tipul de deprivare materială vizată;

eliminat

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) o descriere a mecanismului utilizat pentru a asigura complementaritatea cu Fondul social european;

eliminat

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) un tabel în care sunt specificate pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond și nivelul cofinanțării în conformitate cu articolul 18;

(i) un tabel în care sunt specificate pentru fiecare an, în conformitate cu articolul 18, sumele preconizate a fi acordate din fond;

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizațiile partenere menționate la litera (ba) care livrează în mod direct alimente sau bunuri întreprind ele însele activități care completează furnizarea de asistență materială, vizând incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane, indiferent dacă aceste activități sunt sprijinite sau nu din fond.

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre elaborează proiectele lor de programe operaționale în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.

eliminat

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia evaluează coerența programului operațional cu prezentul regulament și contribuția sa la obiectivele fondului, luând în considerare evaluarea ex ante efectuată în conformitate cu articolul 14.

1. Comisia evaluează coerența programului operațional cu prezentul regulament și contribuția sa la obiectivele fondului.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă modificarea programului operațional în termen de cel mult cinci luni de la transmiterea lui în mod oficial de către statul membru, cu condiția ca orice observații făcute de Comisie să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător.

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, aprobă modificarea programului operațional în termen de cel mult trei luni de la transmiterea lui în mod oficial de către statul membru, cu condiția ca orice observații făcute de Comisie să fi fost luate în considerare în mod satisfăcător.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoarte și indicatori de implementare

Rapoarte de implementare

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre elaborează proiectul de raport anual de implementare în conformitate cu modelul adoptat de către Comisie, inclusiv lista indicatorilor comuni privind resursele și rezultatele.

eliminat

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rapoartele anuale de implementare sunt admisibile în cazul în care conțin toate informațiile necesare în conformitate cu modelul menționat la alineatul (2), inclusiv indicatorii comuni. Comisia informează statul membru în cauză în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului anual de implementare în cazul în care acesta nu este admisibil. În cazul în care Comisia nu a transmis această informație în termenul stabilit, raportul este considerat admisibil.

eliminat

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre elaborează proiectul de raport final de implementare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

eliminat

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare, inclusiv lista indicatorilor comuni, precum și modelul de raport final de implementare, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 60 alineatul (2).

(6) Comisia adoptă modelul de raport anual de implementare și modelul de raport final de implementare prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 60 alineatul (2).

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional. Autoritatea de management informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate.

(7) Comisia poate transmite observații unui stat membru cu privire la implementarea programului operațional.

 

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Autoritatea de management publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final.

eliminat

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia și fiecare stat membru se reunesc anual din 2014 până în 2022, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, pentru a examina progresele înregistrate în implementarea programului operațional, ținând cont de raportul de implementare și de observațiile Comisiei la care se face referire la articolul 11 alineatul (7), dacă este cazul.

(1) Dacă este cazul, Comisia și fiecare stat membru se reunesc pentru a examina progresele înregistrate în implementarea programului operațional.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Reuniunea bilaterală de reexaminare este prezidată de Comisie.

eliminat

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statul membru se asigură că, în urma reuniunii respective, toate observațiile Comisiei sunt luate în considerare în mod corespunzător.

eliminat

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a datelor privind indicatorii comuni menționați la articolul 11.

(1) Statele membre pun la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și asigură instituirea de proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cursul perioadei de programare, autoritatea de management realizează evaluări pentru a stabili eficacitatea și eficiența programului operațional.

(1) În cursul perioadei de programare, autoritatea competentă realizează evaluări pentru a stabili eficacitatea și eficiența programului operațional.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de management efectuează un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu modelul furnizat de Comisie. Comisia adoptă modelul prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 60 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate efectua, din proprie inițiativă, evaluări ale programelor operaționale.

(3) Comisia poate efectua, din proprie inițiativă, evaluări ale programelor operaționale, dacă dispune de elemente probante pentru a suspecta o neregulă în realizarea acestora.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează, în colaborare cu experți externi, o evaluare ex post, pentru a evalua eficacitatea și simplitatea gestionării programelor, sustenabilitatea rezultatelor obținute, nevoile transmise de organizațiile partenere, precum și pentru a măsura valoarea adăugată a fondului. Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate celor mai defavorizate persoane, mass-mediei și publicului larg. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond.

(1) Comisia Europeană și statele membre furnizează informații cu privire la fond și promovează acțiunile sprijinite prin intermediul acestuia. Informațiile sunt adresate celor mai defavorizate persoane, mass-mediei și publicului larg. Ele evidențiază rolul Uniunii și asigură vizibilitatea contribuției acordate din fond, de organizațiile partenere și de voluntarii acestora.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea de management elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include cel puțin informații privind numele beneficiarului, adresa și suma alocată beneficiarului din fondurile Uniunii, precum și tipul de deprivare materială vizat.

În vederea asigurării transparenței în sprijinul fondului, autoritatea competentă elaborează o listă de operațiuni sprijinite prin intermediul fondului, în format CSV sau XML, care este accesibilă prin intermediul unui site internet. Lista include, pentru fiecare operațiune realizată, cel puțin informații privind numărul beneficiarilor și suma alocată acestora din fondurile Uniunii, precum și tipul de privațiuni materiale vizat.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor, bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.

În cursul implementării unei operațiuni, beneficiarii și organizațiile partenere informează publicul cu privire la sprijinul obținut din fond prin expunerea cel puțin a unui afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), inclusiv despre sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc de furnizare a alimentelor, bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, sau prin expunerea drapelului european, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza circumstanțelor distribuirii.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Beneficiarii respectivi și organizațiile partenere care au site-uri internet realizează și o scurtă descriere a operațiunii, inclusiv scopurile și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii.

Beneficiarii respectivi și organizațiile partenere sunt obligate să ofere publicului acces la toate informațiile cu privire la activitatea desfășurată, cu excepția informațiilor cu privire la identitatea destinatarilor finali, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea de management informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Aceasta furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).

(5) Autoritatea competentă informează beneficiarii despre publicarea listei de operațiuni în conformitate cu alineatul (2). Aceasta furnizează informații și seturi de materiale publicitare, inclusiv modele în format electronic, pentru a ajuta beneficiarii și organizațiile partenere să își îndeplinească obligațiile ce le revin în conformitate cu alineatul (3).

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea de management, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă dispozițiile Directivei 95/46/CE.

(6) La prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă, precum și beneficiarii și organizațiile partenere, respectă normele de protecție a datelor personale și dispozițiile Directivei 95/46/CE.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

Articolul 18

Cofinanțarea

Finanțarea

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Rata de cofinanțare la nivelul programului operațional nu este mai mare de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(1) Rata de finanțare a programului operațional este de cel puțin 85% din cheltuielile publice eligibile și poate merge până la 100%.

 

Fondul nu este utilizat pentru a înlocui responsabilitățile autorităților din statele membre, ci pentru a completa strategiile naționale în vederea eradicării sărăciei și excluziunii sociale, în special prin prevederea unor programe durabile, pe termen lung, care au mai mult un scop de reintegrare socială decât de atenuare a privațiunilor alimentare și a nevoilor materiale imediate.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.

(2) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește rata de finanțare aplicabilă programului operațional și valoarea maximă a sprijinului acordat din fond.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile de asistență tehnică implementate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate în procent de 100 %.

eliminat

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Măsurile de distribuire de alimente persoanelor celor mai defavorizate din zonele rurale pot fi finanțate în proporție de 100%.

Justificare

Adesea, chiar în zonele rurale există numeroase persoane care trăiesc sub pragul sărăciei. Autorizarea unei finanțări în proporție de 100% poate da autorităților locale posibilitatea de a ajunge la un număr cât mai mare de potențiali beneficiari ai Fondului.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru, plățile intermediare și plățile soldului final pot fi crescute cu 10 puncte procentuale peste rata de cofinanțare aplicabilă programului operațional. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(1) Statele membre care se confruntă cu dificultăți bugetare temporare pot beneficia, la cerere, de o rată de finanțare de 100%. Rata de cofinanțare crescută, care nu poate depăși 100%, se aplică cererilor de plată referitoare la perioada contabilă în care statul membru a transmis cererea sa și la perioadele contabile ulterioare în care statul membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operațiunile nu sunt selectate pentru a beneficia de sprijin din programul operațional în cazul în care au fost încheiate din punct de vedere material sau au fost implementate integral înainte ca cererea de finanțare în cadrul programului operațional să fie trimisă de către beneficiar autorității de management, indiferent dacă toate plățile relevante au fost realizate de către beneficiar.

(2) Operațiunile nu sunt selectate pentru a beneficia de sprijin din programul operațional în cazul în care au fost încheiate din punct de vedere material sau au fost implementate integral înainte ca cererea de finanțare în cadrul programului operațional să fie trimisă de către beneficiar autorității competente, indiferent dacă toate plățile relevante au fost realizate de către beneficiar.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alimentele și bunurile destinate persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Alimentele și bunurile destinate beneficiarilor finali pot fi achiziționate chiar de organizațiile partenere.

Justificare

Fondul este destinat celor mai defavorizate persoane, care reprezintă o categorie mai mare de persoane care necesită ajutor. Articolul 2 punctele 1 și 7, articolul 3 și articolul 21 alineatul (4), printre altele, se referă explicit la persoanele cele mai defavorizate; prezentul amendament urmărește așadar un grad mai mare de coerență în prezentul regulament.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și nu ar trebui utilizate astfel încât să se diminueze obligația statelor membre, menționată la articolul 18 din prezentul regulament, de a cofinanța programul.

Ele pot fi achiziționate și de către un organism public și pot fi puse la dispoziția organizațiilor partenere în mod gratuit. În acest caz, alimentele pot fi obținute prin utilizarea, prelucrarea sau vânzarea produselor din stocurile de intervenție furnizate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. [OCP], cu condiția ca această opțiune să fie cea mai favorabilă din punct de vedere economic și să nu întârzie inutil furnizarea de produse alimentare organizațiilor partenere. Orice sume derivate dintr-o tranzacție implicând stocurile respective ar trebui utilizate în beneficiul celor mai defavorizate persoane și în complementaritate cu resursele fondului, fără ca aceste costuri de utilizare să fie deduse din creditele alocate.

Justificare

Atunci când sunt disponibile, stocurile de intervenție ar trebui adăugate, și nu deduse din resursele alocate, pentru a asigura astfel predictibilitatea de care au nevoie organizațiile partenere în ceea ce privește creditele acordate.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Asistența materială poate fi furnizată sub forma unor bonuri valorice, destinate exclusiv achiziționării de alimente.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Asistența materială respectivă este distribuită gratuit celor mai defavorizate persoane.

(4) Asistența materială respectivă este distribuită gratuit celor mai defavorizate persoane sau la un preț care nu depășește 10% din prețul pieței și nici cheltuielile suportate de organismele desemnate pentru distribuirea acestora.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) costurile achiziționării de alimente și bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost, al persoanelor în vârstă și al copiilor;

(a) costurile achiziționării de alimente, cu respectarea cerințelor de calitate și de siguranță alimentară, precum și de bunuri de consum de bază pentru uzul personal al beneficiarilor finali;

Justificare

Fondul este destinat celor mai defavorizate persoane, care reprezintă o categorie mai mare de persoane care necesită ajutor. Articolul 2 punctele 1 și 7, articolul 3 și articolul 21 alineatul (4), printre altele, se referă explicit la persoanele cele mai defavorizate; prezentul amendament urmărește așadar un grad mai mare de coerență în prezentul regulament.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al persoanelor fără adăpost sau al copiilor și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public achiziționează alimente sau bunuri de consum de bază pentru uzul personal al beneficiarilor finali și le furnizează organizațiilor partenere, costurile transportării alimentelor sau bunurilor la depozitele organizațiilor partenere, la o rată fixă de 1% din costurile menționate la litera (a);

Justificare

Fondul este destinat celor mai defavorizate persoane, care reprezintă o categorie mai mare de persoane care necesită ajutor. Articolul 2 punctele 1 și 7, articolul 3 și articolul 21 alineatul (4), printre altele, se referă explicit la persoanele cele mai defavorizate; prezentul amendament urmărește așadar un grad mai mare de coerență în prezentul regulament.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) costurile produselor care, în mod repetat și identificabil, nu reprezintă alegerea cea mai economică, în funcție de raportul calitate/preț (și de sustenabilitate, dacă este cazul), dintre produsele/bunurile disponibile;

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) costurile activităților de incluziune socială desfășurate și declarate de organizațiile partenere care oferă în mod direct asistența materială persoanelor defavorizate, la o rată fixă de 5 % din costurile menționate la litera (a);

eliminat

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Justificare

Teama că vor trebui să plătească TVA-ul aferent descurajează numeroși donatori care ar putea să furnizeze alimente și alte bunuri persoanelor sărace. Acesta este în special cazul micilor întreprinzători și al asociațiilor. TVA-ul ar trebui, prin urmare, considerat o cheltuială perfect eligibilă pentru un ajutor din program.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată; cu toate acestea, sumele corespunzătoare TVA sunt eligibile în cazul în care nu sunt recuperabile în temeiul legislației naționale referitoare la TVA și sunt plătite de către un beneficiar care nu este o persoană neimpozitabilă, conform definiției de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului.

eliminat

Justificare

Eliminare justificată prin modificarea alineatului (1).

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 25a

 

(1) Statele membre efectuează controale administrative și fizice pentru a se asigura că programele operaționale sunt implementate în conformitate cu normele aplicabile și stabilesc sancțiunile aplicabile în caz de nereguli.

 

(2) Statele membre își îndeplinesc obligațiile în materie de gestionare, de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, menționate în dispozițiile privind gestiunea partajată din Regulamentul financiar și din prezentul regulament.

 

(3) Statele membre previn, detectează și corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate.

 

(4) Statele membre instituie și pun în aplicare o procedură de examinare și soluționare independentă a reclamațiilor în ceea ce privește selectarea sau implementarea operațiunilor cofinanțate din fond.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

eliminat

Principiile generale ale sistemelor de gestionare și control ale statului membru Sistemele de gestionare și control prevăd: (a)

 

o descriere a funcțiilor fiecărui organism implicat în gestionare și control, precum și a repartizării funcțiilor în interiorul fiecărui organism;

 

(a) respectarea principiului separării funcțiilor între aceste organisme și în interiorul lor;

 

(b) proceduri pentru a asigura corectitudinea și regularitatea cheltuielilor declarate;

 

(c) sisteme informatice de contabilitate, pentru stocarea și transmiterea datelor financiare și a datelor privind indicatorii, pentru monitorizare și pentru raportare;

 

(d) sisteme de raportare și de monitorizare, în cazul în care organismul responsabil încredințează îndeplinirea sarcinilor unui alt organism;

 

(e) dispoziții privind auditul funcționării sistemelor de gestionare și control;

 

(f) dispoziții privind auditul funcționării sistemelor de gestiune și control;

 

(g) sisteme și proceduri care să asigure o pistă de audit adecvată;

 

(h) prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor, inclusiv a fraudei și recuperarea sumelor plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente.

 

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Responsabilitățile statelor membre

 

(1) Statele membre își îndeplinesc obligațiile în materie de gestionare, de control și de audit și își asumă responsabilitățile care rezultă din acestea, menționate în reglementările privind gestiunea partajată prevăzute în regulamentul financiar și în prezentul regulament. În conformitate cu principiul gestiunii partajate, statele membre sunt responsabile de gestiunea și controlul programelor operaționale.

 

(2) Statele membre previn, detectează și corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate. Ele notifică neregulile respective Comisiei și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și juridice corespunzătoare.

 

În cazul în care sumele plătite în mod necuvenit unui beneficiar nu pot fi recuperate din vina sau neglijența unui stat membru, acesta este responsabil de rambursarea sumelor în cauză către bugetul general al Uniunii.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59, stabilind reglementări detaliate privind obligațiile statelor membre precizate în prezentul alineat.

 

(3) Statele membre instituie și pun în aplicare o procedură de examinare și soluționare independentă a reclamațiilor în ceea ce privește selectarea sau implementarea operațiunilor cofinanțate din fond. La cerere, statele membre raportează Comisiei rezultatele unor astfel de examinări.

 

(4) Toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie sunt efectuate utilizând un sistem de schimb electronic de date stabilit în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 60 alineatul (3).

 

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Desemnarea și organizarea organismelor de gestionare și control

 

(1) Statul membru desemnează ca autoritate de management o autoritate sau un organism public național.

 

(2) Statul membru desemnează ca autoritate de certificare o autoritate sau un organism public național, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (3).

 

(3) Statul membru poate desemna o autoritate de management care să îndeplinească în plus și funcțiile autorității de certificare.

 

(4) Statul membru desemnează ca autoritate de audit o autoritate sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de autoritatea de certificare.

 

(5) Cu condiția respectării principiului separării funcțiilor, autoritatea de management, autoritatea de certificare dacă este cazul, precum și autoritatea de audit pot face parte din același organism sau autoritate publică.

 

(6) Statul membru poate desemna unul sau mai multe organisme intermediare pentru a îndeplini anumite sarcini ale autorității de management sau ale autorității de certificare, sub responsabilitatea autorității respective. Acordurile relevante între autoritatea de management sau autoritatea de certificare și organismele intermediare se înregistrează oficial, în scris.

 

(7) Statul membru sau autoritatea de management poate încredința gestionarea unei părți a programului operațional unui organism intermediar prin încheierea unui acord scris între organismul intermediar și statul membru sau autoritatea de management. Organismul intermediar furnizează garanții de solvabilitate și de competență în domeniul în cauză, precum și în materie de gestiune administrativă și financiară.

 

(8) Statul membru stabilește în scris norme care reglementează relațiile sale cu autoritățile de management, autoritățile de certificare și autoritățile de audit, relațiile între aceste autorități, precum și relațiile dintre aceste autorități și Comisie.

 

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Funcțiile autorității de management

 

(1) Autoritatea de management este responsabilă cu gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.

 

(2) În ceea ce privește gestionarea programului operațional, autoritatea de management:

 

(a) elaborează și transmite Comisiei rapoartele anual și final de implementare;

 

(b) pune la dispoziția organismelor intermediare și a beneficiarilor informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin și, respectiv, implementarea operațiunilor;

 

(c) instituie un sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit;

 

(d) asigură faptul că datele menționate la litera (c) sunt colectate, înregistrate și stocate în sistem, în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE.

 

(3) În ceea ce privește selectarea operațiunilor, autoritatea de management:

 

(a) elaborează și aplică proceduri și criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii și transparente;

 

(b) asigură faptul că operațiunea selectată:

 

(i) intră în domeniul de aplicare al fondului și al programului operațional;

 

(ii) îndeplinește criteriile stabilite în programul operațional și la articolele 20, 21 și 24;

 

(iii) ia în considerare principiile stabilite la articolul 5 alineatele (10), (11) și (12).

 

(c) oferă beneficiarului un document care conține condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul îndeplinirii;

 

(d) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile stabilite la litera (c), înainte de aprobarea operațiunii;

 

(e) se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de trimiterea unei cereri de finanțare către autoritatea de management, reglementările Uniunii și cele naționale relevante pentru operațiune au fost respectate;

 

(f) determină tipul de asistență materială care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operațiuni.

 

(4) În ceea ce privește gestiunea financiară și controlul programului operațional, autoritatea de management:

 

(a) verifică faptul că produsele cofinanțate au fost livrate și că serviciile cofinanțate au fost prestate, precum și faptul că beneficiarii au plătit cheltuielile declarate și că acestea sunt în conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională aplicabile, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a sprijinului pentru operațiunea respectivă;

 

(b) se asigură că beneficiarii implicați în implementarea operațiunilor rambursate în temeiul articolului 23 alineatul (1) litera (a) au fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;

 

(c) instituie măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;

 

(d) stabilește proceduri pentru a se asigura că toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată sunt păstrate în conformitate cu cerințele de la articolul 26 litera (g);

 

(e) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual menționate la articolul 56 alineatul (5) literele (a) și (b) din regulamentul financiar.

 

(5) Verificările efectuate în temeiul alineatului (4) litera (a) includ următoarele proceduri:

 

(a) verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare efectuată de beneficiar;

 

(b) verificări la fața locului ale operațiunilor.

 

Frecvența și amploarea verificărilor la fața locului sunt proporționale cu valoarea sprijinului public pentru o operațiune și cu nivelul de risc identificat prin aceste verificări și prin audituri efectuate de către autoritatea de audit pentru sistemul de gestionare și control în ansamblul său.

 

(6) Verificările la fața locului ale operațiunilor individuale în temeiul alineatului (5) litera (b) pot fi efectuate prin eșantionare.

 

(7) În cazul în care autoritatea de management este de asemenea și beneficiar al programului operațional, modalitățile de verificare menționate la alineatul (4) litera (a) asigură separarea adecvată a funcțiilor.

 

8) Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 59, de stabilire a modalităților de schimb de informații menționate la alineatul (2) litera (c).

 

(9) Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 59, de stabilire a regulilor vizând măsurile referitoare la pista de audit menționată la alineatul (4) litera (d).

 

(10) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelul pentru declarația de gestiune menționată la alineatul (4) litera (e). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 60 alineatul (2).

 

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

eliminat

Funcțiile autorității de certificare

 

Autoritatea de certificare este responsabilă, în special, de:

 

(1) întocmirea și transmiterea către Comisie a cererilor de plată, de certificarea faptului că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile și că sunt bazate pe documente justificative verificabile și că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;

 

(2) întocmirea conturilor anuale menționate la articolul 56 alineatul (5) litera (a) din regulamentul financiar;

 

(3) certificarea integralității, exactității și veridicității conturilor anuale, a faptului că cheltuielile înscrise în conturi respectă reglementările Uniunii și pe cele naționale aplicabile, că ele au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu reglementările UE și cu cele naționale;

 

(4) asigurarea faptului că există un sistem în care se înregistrează și stochează, în format electronic, evidențele contabile pentru fiecare operațiune și care conține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor anuale, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune sau pentru programul operațional;

 

(5) asigurarea faptului că, pentru întocmirea și transmiterea cererilor de plată, a primit informații adecvate din partea autorității de management privind procedurile și verificările efectuate cu privire la cheltuieli;

 

(6) luarea în considerare, la momentul întocmirii și transmiterii cererilor de plată, a rezultatelor tuturor auditurilor desfășurate de către sau sub responsabilitatea autorității de audit;

 

(7) păstrarea, în format electronic, a evidențelor contabile privind cheltuielile declarate Comisiei și contribuția publică corespunzătoare plătită către beneficiari;

 

(8) păstrarea evidențelor contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul general al Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli.

 

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Funcțiile autorității de audit

 

(1) Autoritatea de audit se asigură că se efectuează audituri ale sistemelor de gestionare și control, ale unui eșantion adecvat de operațiuni și ale conturilor anuale.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59, pentru a stabili condițiile pe care trebuie să le îndeplinească auditurile respective.

 

(2) În cazul în care auditurile sunt efectuate de un alt organism decât autoritatea de audit, aceasta se asigură că orice astfel de organism are independența funcțională necesară.

 

(3) Autoritatea de audit se asigură că activitatea de audit respectă standardele de audit acceptate internațional.

 

(4) Pentru efectuarea auditurilor, autoritatea de audit pregătește o strategie de audit în termen de șase luni de la data adoptării programului operațional. Strategia de audit conține metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor pentru anul contabil în curs și pentru următorii doi ani contabili consecutivi. Strategia de audit este actualizată anual din 2016 până în 2022, inclusiv. La cerere, autoritatea de audit prezintă Comisiei strategia de audit.

 

(5) Autoritatea de audit întocmește:

 

(a) o opinie de audit în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din regulamentul financiar;

 

(b) un raport anual privind controlul care conține rezultatele auditurilor desfășurate în anul contabil precedent.

 

Raportul menționat la litera (b) prezintă orice deficiență constatată în sistemul de gestionare și control și orice măsură corectivă luată sau propusă spre a fi luată.

 

(6) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelele pentru strategia de audit, opinia de audit și raportul anual privind controlul, precum și metodologia pentru metoda de eșantionare menționată la alineatul (4). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 60 alineatul (3).

 

(7) Normele de punere în aplicare în ceea ce privește utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor efectuate de funcționarii Comisiei sau de reprezentanții autorizați ai acesteia se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 60 alineatul (3).

 

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

eliminat

Procedura de desemnare a autorității de management și a autorităților de certificare

 

(1) Statele membre notifică Comisiei data și forma desemnării autorității de gestionare și, în cazul în care este necesar, a autorității de certificare, în termen de șase luni de la adoptarea deciziei de adoptare a programului operațional.

 

(2) Desemnarea menționată la alineatul (1) este bazată pe un raport și pe o opinie din partea unui organism de audit independent care evaluează sistemul de gestionare și control, inclusiv rolul organismelor intermediare respective, precum și conformitatea lui cu articolele 26, 27, 29 și 30, în conformitate cu criteriile referitoare la mediul intern, la activitățile de control, informare și comunicare, precum și la monitorizare, stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 59.

 

(3) Organismul independent își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile de audit recunoscute la nivel internațional.

 

(4) Statele membre pot decide că o autoritate de management sau o autoritate de certificare care a fost desemnată în relație cu un program operațional cofinanțat din FSE în temeiul Regulamentului (UE) nr. [RDC] se consideră a fi desemnată în scopul prezentului regulament.

 

Comisia poate solicita, în termen de două luni de la primirea notificării menționate la alineatul (1), raportul și opinia organismului de audit independent și descrierea sistemului de gestionare și control.

 

Comisia poate formula observații în termen de două luni de la primirea documentelor respective.

 

(5) Statul membru supraveghează organismul desemnat și îi retrage desemnarea prin decizie oficială în cazul în care unul sau mai multe dintre criteriile menționate la alineatul (2) nu mai sunt îndeplinite, cu excepția cazului în care organismul realizează acțiunile de remediere necesare în cursul unei perioade de probă care urmează să fie stabilită de către statul membru în funcție de gravitatea problemei. Statul membru notifică imediat Comisiei instituirea unei perioade de probă pentru un organism desemnat și orice decizie de retragere.

 

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 33

eliminat

Competențele și responsabilitățile Comisiei

 

(1) Comisia se asigură, pe baza informațiilor disponibile, incluzând informațiile privind desemnarea autorității de management și a autorității de certificare, declarația anuală de gestiune, rapoartele anuale privind controlul, opinia de audit anuală, raportul anual de implementare și auditurile efectuate de către organisme naționale și ale Uniunii, că statele membre au instituit sisteme de gestionare și control care respectă dispozițiile prezentului regulament și că aceste sisteme funcționează eficient în cursul implementării programului operațional.

 

(2) Fără a aduce atingere auditurilor efectuate de statele membre, funcționarii sau reprezentanții autorizați ai Comisiei pot efectua audituri sau controale la fața locului, după un preaviz adecvat. Obiectul acestor audituri sau controale poate include, în special, verificarea funcționării eficiente a sistemelor de gestionare și control în cadrul unui program operațional sau a unei părți a acestuia, a operațiunilor și a evaluării bunei gestiuni financiare a operațiunilor sau a programului operațional. Funcționarii sau reprezentanții autorizați ai statului membru pot să participe la aceste audituri.

 

Funcționarii Comisiei sau reprezentanții autorizați ai acesteia, abilitați în mod corespunzător pentru a efectua audituri la fața locului, au acces la toate înregistrările, documentele și metadatele, indiferent de modul de stocare a acestora, care au legătură cu operațiunile sprijinite din fond sau cu sistemele de gestionare și control. La cerere, statele membre furnizează Comisiei copii ale unor astfel de înregistrări, documente și metadate.

 

Competențele prevăzute în prezentul alineat nu afectează aplicarea dispozițiilor naționale care rezervă anumite acte agenților desemnați în mod specific în legislația națională. Funcționarii Comisiei sau reprezentanții autorizați ai acesteia nu participă, printre altele, la vizite la domiciliu sau la interogarea oficială a persoanelor în temeiul legislației naționale. Cu toate acestea, ei au acces la informațiile obținute în acest mod.

 

(3) Comisia poate solicita unui stat membru să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor sale de gestionare și control sau corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prezentul regulament.

 

(4) Comisia poate solicita unui stat membru să examineze o reclamație transmisă Comisiei referitoare la implementarea unor operațiuni cofinanțate din fond sau la funcționarea sistemului de gestionare și control.

 

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

eliminat

Cooperarea cu autoritatea de audit

 

(1) Comisia cooperează cu autoritățile de audit în vederea coordonării planurilor și metodelor lor de audit și face imediat schimb de rezultate cu privire la auditurile efectuate asupra sistemelor de gestionare și control.

 

(2) Comisia și autoritatea de audit se întâlnesc cu regularitate și cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina raportul anual privind controlul, opinia și strategia de audit, precum și pentru a face schimb de puncte de vedere cu privire la aspecte referitoare la îmbunătățirea sistemelor de gestionare și control.

 

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de management se asigură că, în cazul granturilor pentru organizațiile partenere, beneficiarii au la dispoziție un flux de finanțare suficient pentru a asigura implementarea corespunzătoare a operațiunilor.

(1) Autoritatea competentă se asigură că, în cazul granturilor pentru organizațiile partenere, beneficiarii au la dispoziție un flux de finanțare suficient pentru a asigura implementarea corespunzătoare a operațiunilor.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de management se asigură că beneficiarii primesc cât mai repede posibil și în totalitate sprijinul public și în orice caz înainte de includerea cheltuielilor corespunzătoare în cererea de plată. Nicio sumă nu se deduce sau retrage și nu se percepe nicio taxă specifică sau vreo altă taxă cu efect echivalent care ar reduce aceste sume pentru beneficiari.

2. Autoritatea competentă se asigură că beneficiarii primesc cât mai repede posibil și în totalitate sprijinul public și în orice caz înainte de includerea cheltuielilor corespunzătoare în cererea de plată. Nicio sumă nu se deduce sau retrage și nu se percepe nicio taxă specifică sau vreo altă taxă cu efect echivalent care ar reduce aceste sume pentru beneficiari.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În urma unei decizii a Comisiei de adoptare a unui program operațional, ea plătește o sumă cu titlu de prefinanțare, reprezentând 11% din contribuția totală acordată din fond programului operațional în cauză.

(1) În urma unei decizii a Comisiei de adoptare a unui program operațional, ea plătește o sumă cu titlu de prefinanțare, reprezentând 20% din contribuția totală acordată din fond programului operațional în cauză.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de certificare transmite periodic o cerere de plată intermediară care să acopere sumele înscrise în contabilitate cu titlul de contribuție publică plătită către beneficiari în anul contabil care se încheie la 30 iunie.

(1) Autoritatea competentă transmite periodic o cerere de plată intermediară care să acopere sumele înscrise în contabilitate cu titlul de contribuție publică plătită către beneficiari în anul contabil care se încheie la 30 iunie.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de certificare transmite cererea finală de plată intermediară până la data de 31 iulie consecutivă încheierii anului contabil precedent și, în orice caz, înainte de depunerea primei cereri de plată intermediară pentru următorul an contabil.

2. Autoritatea competentă transmite cererea finală de plată intermediară până la data de 31 iulie consecutivă încheierii anului contabil precedent și, în orice caz, înainte de depunerea primei cereri de plată intermediară pentru următorul an contabil.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prima cerere de plată intermediară nu se transmite înainte de informarea Comisiei cu privire la desemnarea autorității de management și a autorității de certificare în conformitate cu articolul 32 alineatul (1).

(3) Prima cerere de plată intermediară nu se transmite înainte de informarea Comisiei cu privire la desemnarea autorităților competente.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 43

eliminat

Întreruperea termenului de plată

 

(1) Termenul de plată pentru o cerere de plată intermediară poate fi întrerupt de către ordonatorul de credite delegat în sensul regulamentului financiar timp de maxim nouă luni în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

(a) în urma unor informații furnizate de un organism de audit național sau al Uniunii, există dovezi care indică o deficiență semnificativă în funcționarea sistemului de gestiune și control;

 

(b) ordonatorul de credite delegat trebuie să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor care îi sunt aduse la cunoștință prin care este avertizat că cheltuielile indicate într-o cerere de plată sunt afectate de o neregulă având consecințe financiare grave;

 

(c) nu a fost prezentat unul dintre documentele prevăzute la articolul 45 alineatul (1).

 

(2) Ordonatorul de credite delegat poate limita întreruperea la partea din cheltuieli acoperită de cererea de plată afectată de elementele menționate la alineatul (1). Ordonatorul de credite delegat informează de îndată statul membru și autoritatea de management în legătură cu motivul întreruperii și îi invită să remedieze situația. Ordonatorul de credite delegat pune capăt întreruperii imediat ce au fost luate măsurile necesare.

 

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 44

eliminat

Suspendarea plăților

 

(1) Comisia poate suspenda plățile intermediare, integral sau parțial, în cazul în care:

 

(a) există o deficiență gravă în sistemul de gestionare și control al programului operațional pentru care nu au fost luate măsuri de corecție;

 

(b) cheltuielile dintr-o declarație de cheltuieli sunt afectate de o neregulă care are consecințe financiare grave și care nu a fost corectată;

 

(c) statul membru nu a reușit să ia măsurile necesare pentru remedierea situației care a dat naștere la o întrerupere în temeiul articolului 43;

 

(d) există o deficiență gravă în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea sistemului de monitorizare sau a datelor privind indicatorii.

 

(2) Comisia poate decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să suspende unele sau toate plățile intermediare, după ce a acordat statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

 

(3) Comisia reia integral sau parțial plățile intermediare în cazul în care statul membru a luat măsurile necesare pentru a permite încetarea suspendării.

 

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) valoarea totală a cheltuielilor eligibile înregistrate în contabilitatea autorității de certificare ca fiind angajate și plătite de beneficiari pentru implementarea operațiunilor, valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile angajate pentru implementarea operațiunilor și contribuția publică eligibilă corespunzătoare care a fost plătită beneficiarilor;

(a) valoarea totală a cheltuielilor eligibile înregistrate în contabilitatea autorității competente ca fiind angajate și plătite de beneficiari pentru implementarea operațiunilor, valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile angajate pentru implementarea operațiunilor și contribuția publică eligibilă corespunzătoare care a fost plătită beneficiarilor;

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de certificare poate specifica în conturi un provizion,care nu depășește 5% din totalul cheltuielilor corespunzătoare cererilor de plată prezentate pentru un anumit an contabil, în cazul în care evaluarea legalității și corectitudinii cheltuielilor face obiectul unei proceduri în derulare desfășurate de către autoritatea de audit. Suma vizată se exclude din valoarea totală a cheltuielilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (a). Aceste sume sunt definitiv incluse sau excluse din conturile anuale pentru anul contabil următor.

(2) Autoritatea competentă poate specifica în conturi un provizion, care nu depășește 5% din totalul cheltuielilor corespunzătoare cererilor de plată prezentate pentru un anumit an contabil, în cazul în care evaluarea legalității și corectitudinii cheltuielilor face obiectul unei proceduri în derulare desfășurate de către autoritatea de audit. Suma vizată se exclude din valoarea totală a cheltuielilor eligibile menționate la alineatul (1) litera (a). Aceste sume sunt definitiv incluse sau excluse din conturile anuale pentru anul contabil următor.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 48

eliminat

Disponibilitatea documentelor

 

(1) Autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative privind operațiunile sunt puse la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani. Această perioadă de trei ani începe la data de 31 decembrie a anului în care Comisia a luat decizia de acceptare a conturilor în temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu, la data plății soldului final.

 

Această perioadă de trei ani se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare sau administrative, fie în urma unei cereri motivate temeinic din partea Comisiei.

 

(2) Documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii legalizate conforme cu originalele, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică.

 

(3) Documentele sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește durata necesară scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care acestea sunt ulterior prelucrate.

 

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59 cu scopul de a stabili suporturile de date care sunt considerate a fi acceptate de comun acord.

 

(5) Procedura de certificare a conformității cu documentul original a documentelor păstrate pe suporturi de date acceptate în mod uzual este stabilită de autoritățile naționale și asigură că versiunile păstrate respectă cerințele juridice naționale și pot fi utilizate în cadrul unui audit.

 

(6) În cazul în care documentele există exclusiv în versiune electronică, sistemele informatice utilizate trebuie să îndeplinească standarde de securitate acceptate care asigură că documentele păstrate respectă cerințele juridice naționale și pot fi utilizate în cadrul unui audit.

 

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statul membru efectuează corecțiile financiare necesare în raport cu neregulile individuale sau sistemice detectate în cadrul operațiunilor sau al programului operațional. Corecțiile financiare constau în anularea totală sau parțială a contribuției publice la o operațiune sau la un program operațional. Statul membru ține seama de natura și de gravitatea neregulilor și a pierderii financiare care rezultă pentru fonduri și aplică o corecție proporțională. Corecțiile financiare sunt înregistrate în conturile anuale de către autoritatea de management pentru anul contabil în care este decisă anularea.

eliminat

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Contribuția din fond anulată în conformitate cu alineatul (2) poate fi reutilizată de către statul membru în programul operațional în cauză, în condițiile respectării dispozițiilor de la alineatul (4).

eliminat

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Contribuția anulată în conformitate cu alineatul (2) nu poate fi reutilizată pentru nicio operațiune care a făcut obiectul corecției sau, în cazul în care este efectuată o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, pentru nicio operațiune afectată de nereguli sistemice.

eliminat

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) O corecție financiară realizată de către Comisie nu aduce atingere obligației statului membru de a realiza recuperări în temeiul prezentului articol.

eliminat

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 51

eliminat

Corecțiile financiare efectuate de Comisie

 

(1) Comisia realizează corecții financiare, prin intermediul unui act de punere în aplicare, anulând total sau parțial contribuția Uniunii la un program operațional și efectuând recuperări de la statul membru pentru a exclude de la finanțare din partea Uniunii cheltuielile care nu respectă legislația Uniunii și legislația națională aplicabile, inclusiv în relație cu deficiențele sistemelor de gestionare și control ale statelor membre care au fost detectate de Comisie sau de Curtea de Conturi Europeană.

 

(2) O încălcare a legislației Uniunii sau a legislației naționale aplicabile determină o corecție financiară numai în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 

(a) încălcarea a afectat sau ar fi putut afecta selectarea de către autoritatea de management a unei operațiuni pentru a beneficia de sprijin din fond;

 

(b) există riscul ca încălcarea să fi afectat cuantumul cheltuielilor declarate în vederea rambursării din bugetul Uniunii.

 

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 52

eliminat

Criterii pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie

 

(1) Comisia efectuează corecții financiare după efectuarea verificărilor necesare, dacă ajunge la concluzia că:

 

(a) există o deficiență gravă a sistemului de gestionare și control al programului operațional care a periclitat contribuția din partea Uniunii care a fost deja plătită pentru programul operațional;

 

(b) un stat membru nu s-a achitat de obligațiile sale în temeiul articolului 50 înaintea deschiderii procedurii de corecție în temeiul prezentului alineat;

 

(c) cheltuielile conținute într-o cerere de plată prezintă nereguli și nu au fost corectate de statul membru înainte de deschiderea procedurii de corecție în temeiul prezentului alineat.

 

Comisia își întemeiază deciziile privind corecțiile financiare pe cazurile individuale de nereguli identificate și ține cont de caracterul sistemic al unei nereguli. În cazul în care nu este posibil să se cuantifice cu exactitate valoarea cheltuielilor care prezintă nereguli și care au beneficiat de contribuție din fond, Comisia aplică o corecție financiară forfetară sau extrapolată.

 

(2) Comisia, atunci când decide valoarea unei corecții în temeiul alineatului (1), ține cont de natura și de gravitatea neregulii, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale deficiențelor sistemelor de gestionare și control constatate în cadrul programului operațional.

 

(3) În cazul în care Comisia își întemeiază poziția pe rapoarte ale altor auditori decât cei ai serviciilor sale, ea își formulează propriile concluzii în ceea ce privește consecințele financiare după examinarea măsurilor luate de statul membru în cauză în temeiul articolului 50 alineatul (2), a notificărilor trimise în temeiul articolului 27 alineatul (2), precum și a răspunsurilor din partea statului membru.

 

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 59 pentru stabilirea criteriilor de determinare a nivelului corecției financiare de aplicat.

 

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 53

eliminat

Procedura pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie

 

(1) Înainte de a lua o decizie privind o corecție financiară, Comisia lansează procedura prin informarea statului membru cu privire la concluziile provizorii ale verificărilor sale, solicitând statului membru să-și transmită observațiile în termen de două luni.

 

(2) În cazul în care Comisia propune o corecție financiară pe baza unei extrapolări sau a unei rate forfetare, statul membru are posibilitatea să demonstreze, prin verificarea documentelor în cauză, că amploarea reală a neregulii este mai mică decât cea apreciată de Comisie. De comun acord cu Comisia, statul membru poate limita sfera de cuprindere a acestei verificări la o proporție corespunzătore sau la un eșantion adecvat din respectiva documentație. Cu excepția cazurilor justificate corespunzător, termenul acordat pentru această verificare nu depășește o perioadă suplimentară de două luni după termenul de două luni menționat la alineatul (1).

 

(3) Comisia ia în considerare orice dovadă furnizată de statul membru în termenele prevăzute la alineatele (1) și (2).

 

(4) În cazul în care nu acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, statul membru este invitat de Comisie să participe la o audiere, cu scopul de a permite Comisiei să se asigure că dispune de toate informațiile și observațiile relevante pentru a formula concluzii privind aplicarea corecției financiare.

 

(5) În scopul aplicării corecțiilor financiare, Comisia ia o decizie, prin acte de punere în aplicare, în termen de șase luni de la data audierii sau de la data primirii informațiilor suplimentare, în cazul în care statul membru este de acord să prezinte astfel de informații suplimentare în urma audierii. Comisia ia în considerare toate informațiile și observațiile transmise în cursul procedurii. În cazul în care nu are loc nicio audiere, termenul de șase luni se calculează începând cu două luni de la data trimiterii de către Comisie a scrisorii de invitație la audiere.

 

(6) În cazul în care Comisia sau Curtea de Conturi Europeană detectează nereguli care afectează conturile anuale transmise Comisiei, corecția financiară care rezultă reduce sprijinul acordat din fond programului operațional.

 

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 54

eliminat

Rambursările la bugetul Uniunii – recuperările

 

(1) Orice sumă care trebuie restituită către bugetul general al Uniunii este plătită înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu articolul 77 din regulamentul financiar. Data scadenței este ultima zi a celei de-a doua luni următoare lunii în care a fost emis ordinul.

 

(2) Orice întârziere în efectuarea restituirii determină aplicarea de penalități de întârziere, începând cu data scadenței și terminând cu data la care se efectuează plata. Rata acestor penalități este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare din luna în care este cuprinsă data scadenței.

 

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 55

eliminat

Controlul proporțional al programelor operaționale

 

(1) Operațiunile pentru care cheltuielile eligibile totale nu depășesc 100 000 EUR sunt auditate cel mult o singură dată, fie de către autoritatea de audit, fie de către Comisie, înainte de verificarea tuturor cheltuielilor în cauză în temeiul articolului 47. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai mult de un audit pe an contabil de către autoritatea de audit și de către Comisie înaintea verificării tuturor cheltuielilor în cauză în temeiul articolului 47. Respectivele dispoziții se aplică fără a aduce atingere alineatelor (5) și (6).

 

(2) Auditul unei operațiuni poate acoperi toate etapele implementării sale și toate nivelurile lanțului de distribuție, cu excepția controlării destinatarilor finali efectivi, cu excepția cazului în care o evaluare a riscurilor stabilește un risc specific de neregulă sau fraudă.

 

(3) În cazul în care cea mai recentă opinie de audit privind programul operațional indică faptul că nu există deficiențe semnificative, Comisia poate conveni cu autoritatea de audit în cadrul reuniunii ulterioare menționate la articolul 34 alineatul (2) că nivelul activității de audit necesare poate fi redus, astfel încât să fie proporțional cu riscul determinat. În astfel de cazuri, Comisia nu va efectua propriile sale audituri la fața locului decât în cazul în care există dovezi care sugerează deficiențe în sistemul de gestionare și control care afectează cheltuielile declarate Comisiei în anul contabil pentru care conturile au fost acceptate.

 

(4) În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că se poate baza pe opinia autorității de audit în ceea ce privește programul operațional, ea poate conveni cu autoritatea de audit să limiteze propriile sale audituri la fața locului la auditarea activității autorității de audit, cu excepția cazului în care există dovezi ale unor deficiențe în activitatea autorității de audit pentru un an contabil pentru care conturile au fost acceptate.

 

(5) Autoritatea de audit și Comisia pot efectua audituri ale operațiunilor în orice moment în cazul în care o evaluare a riscului stabilește un risc specific de nereguli sau de fraudă, în caz de dovezi ale unor deficiențe grave în sistemul de gestionare și control al programului operațional, precum și în cursul celor trei ani de la acceptarea tuturor cheltuielilor pentru o operațiune în temeiul articolului 47, ca parte a unui eșantion de audit.

 

(6) Comisia poate în orice moment să efectueze audituri ale operațiunilor pentru a evalua activitatea unei autorități de audit prin repetarea activității de audit a acesteia.

 

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 56

eliminat

Regulile privind dezangajarea

 

(1) Comisia dezangajează orice parte din suma calculată în conformitate cu al doilea paragraf pentru un program operațional care nu a fost utilizată ca plată cu titlu de prefinanțare, plată intermediară și plată a soldului anual până la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an financiar care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului operațional sau pentru care nu a fost trimisă în conformitate cu articolul 42 nicio cerere de plată întocmită în conformitate cu articolul 38.

 

În scopul dezangajării, Comisia calculează suma prin adăugarea unei șesimi din angajamentul bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru anul 2014 la fiecare angajament bugetar pentru perioada 2015 – 2020;

 

(2) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) primul paragraf, termenele pentru dezangajare nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru 2014.

 

(3) În cazul în care primul angajament bugetar anual este aferent contribuției totale anuale pentru 2015, prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), termenele pentru dezangajare nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru 2015. În astfel de cazuri, Comisia calculează suma de la alineatul (1) primul paragraf prin adăugarea unei cincimi din angajamentul bugetar anual aferent contribuției totale anuale pentru 2015 la fiecare angajament bugetar pentru perioada 2016 – 2020.

 

(4) Partea de angajamente rămase deschise la 31 decembrie 2022 se dezangajează în cazul în care Comisia nu a primit niciunul dintre documentele prevăzute la articolul 47 alineatul (2) până la 30 septembrie 2023.

 

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 57

eliminat

Excepții de la dezangajare

 

(1) Din suma care face obiectul dezangajării se scad sumele pe care organismul responsabil nu le-a putut declara Comisiei din cauza:

 

(a) unor operațiuni suspendate printr-o procedură juridică sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare; sau

 

(b) unor motive de forță majoră care afectează în mod grav implementarea integrală sau parțială a programului operațional. Autoritățile naționale care invocă forța majoră demonstrează consecințele directe ale acesteia asupra implementării integrale sau parțiale a programului operațional;

 

(c) Reducerea poate fi solicitată o dată, în cazul în care suspendarea sau forța majoră a durat cel mult un an, sau de mai multe ori, în funcție de durata forței majore sau de numărul de ani care au trecut între data hotărârii judecătorești sau administrative de suspendare a punerii în aplicare a acțiunii și data hotărârii judecătorești sau administrative definitive.

 

(2) Până la 31 ianuarie, statul membru trimite Comisiei informații privind excepțiile menționate la alineatul (1) pentru suma de declarat până la sfârșitul anului precedent.

 

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 58

eliminat

Procedura de dezangajare

 

(1) Comisia informează în timp util statul membru și autoritatea de management în cazul în care există riscul de aplicare a dezangajării prevăzute la articolul 56.

 

(2) Pe baza informațiilor de care dispune la 31 ianuarie, Comisia informează statul membru și autoritatea de management în legătură cu cuantumul dezangajării care rezultă din informațiile pe care le deține.

 

(3) Statul membru are la dispoziție de două luni pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a transmite observațiile sale.

 

(4) Până la data de 30 iunie, statul membru transmite Comisiei un plan de finanțare revizuit pentru anul financiar în cauză care să reflecte valoarea redusă a sprijinului pentru programul operațional. Dacă nu-l transmite, Comisia revizuiește planul de finanțare prin reducerea contribuției acordate din fond pentru anul financiar în cauză.

 

(5) Comisia modifică decizia de adoptare a programului operațional, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cel mai târziu până la 30 septembrie.

 

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 60a

 

(1) Se stabilește pentru 2014 un sistem tranzitoriu pentru distribuirea de produse alimentare persoanelor celor mai defavorizate din Uniune, de către organisme desemnate de statele membre, fiind excluse societățile comerciale. Pentru obiectivele acestui sistem de distribuire a produselor alimentare, se procedează la punerea la dispoziție a produselor din stocurile de intervenție sau, atunci când nu există stocuri de intervenție adecvate pentru sistemul de distribuire a produselor alimentare, se cumpără produsele alimentare de pe piață.

 

(2) Statele membre care doresc să participe la sistemul de distribuire a produselor alimentare menționat la alineatul (1) comunică Comisiei un program de distribuire a produselor alimentare care conține următoarele informații:

 

(a) caracteristicile și obiectivele principale, în detaliu, ale programelor;

 

(b) organizațiile desemnate;

 

(c) cererile privind cantitățile de produse alimentare care urmează a fi distribuite în 2014, precum și alte informații relevante.

 

Statele membre aleg produsele alimentare pe baza unor criterii obiective, inclusiv valorile nutritive și facilitarea distribuției. În acest scop, statele membre pot să aleagă de preferință produse originare din Uniune.

 

(3) Comisia adoptă planul pentru 2014 pe baza cererilor și a celorlalte informații relevante menționate la alineatul (2) primul paragraf litera (c), prezentate de statele membre în cadrul programelor lor de distribuire a produselor alimentare. În continuare, se fixează contribuția financiară a Uniunii pentru fiecare stat membru.

 

Atunci când produsele alimentare care figurează în planul pentru 2014 nu sunt disponibile în stocurile de intervenție din statul membru care are nevoie de ele, Comisia dispune transferul acestor produse din statele membre care le au în stocurile lor de intervenție către statul membru în cauză.

 

(4) Produsele alimentare sunt oferite gratuit organizațiilor desemnate. Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate este efectuată:

 

(a) gratuit; sau

 

(b) la un preț care nu depășește în niciun caz nivelul justificat de costurile suportate de organismele desemnate pentru distribuirea produselor și care nu sunt costuri admisibile în sensul alineatului (7) al doilea paragraf literele (a) și (b).

 

(5) Statele membre care participă la sistemul de distribuire a produselor alimentare prevăzut la alineatul (1):

 

(a) prezintă Comisiei un raport privind punerea în aplicare a programului de distribuție a alimentelor;

 

(b) informează periodic Comisia cu privire la evoluțiile care influențează punerea în aplicare a programului de distribuire de produse alimentare.

 

(6) Uniunea finanțează costurile eligibile în temeiul programului. Această finanțare respectă programul operațional prezentat pentru perioada 2014-2020.

 

(7) Costurile eligibile în cadrul programului sunt:

 

(a) costul produselor alimentare care provin din stocurile de intervenție;

 

(b) costul produselor alimentare achiziționate de pe piață; și

 

(c) costul transportului între statele membre al produselor alimentare din stocurile de intervenție.

 

În limita resurselor financiare disponibile pentru punerea în aplicare a planului 2014 în fiecare stat membru, autoritățile naționale competente pot considera eligibile următoarele costuri:

 

(a) costurile aferente transportării produselor alimentare către spațiile de depozitare ale organizațiilor desemnate;

 

(b) următoarele costuri suportate de organizațiile desemnate, în măsura în care sunt direct legate de punerea în aplicare a planului pentru 2014:

 

(i) cheltuielile administrative;

 

(ii) cheltuielile pentru transportul între spațiile de depozitare ale organizațiilor desemnate și punctele de distribuție finală și

 

(iii) costurile de depozitare.

 

(8) Statele membre efectuează controale administrative și fizice pentru a garanta punerea în aplicare a planului pentru 2014 în conformitate cu normele aplicabile și stabilesc sancțiunile aplicabile în caz de nereguli.

 

(9) Pe pachetele cu alimente distribuite prin intermediul planului pentru 2014, precum și la punctele de distribuție, figurează în mod clar mențiunea „Ajutor din partea Uniunii Europene”, însoțită de emblema Uniunii Europene.

 

(10) Sistemul de distribuire a produselor alimentare prevăzut la alineatul (1) nu aduce atingere sistemelor naționale de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate, care sunt conforme cu dreptul UE.

 

(11) Prezentul articol se aplică până la sfârșitul planului pentru 2014.

Justificare

Noul dispozitiv trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014. Planificarea retroactivă previzională presupune însă că dispozitivul va fi operațional în statele membre cu aproximativ 10 luni înainte. Or, acest lucru este imposibil din moment ce regulamentul nu va fi adoptat, în cel mai bun caz, decât la jumătatea anului 2013. Prin urmare, ar trebui prevăzută pentru 2014 o procedură tranzitorie simplificată, axată exclusiv pe ajutorul alimentar, care constituie o prioritate absolută. Se propune, în consecință, reluarea procedurii CDP, integrând prezenta propunere (și, prin urmare, cu o finanțare prin FSE).

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Anexa 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Această anexă se elimină.

PROCEDURĂ

Titlu

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

Referințe

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AGRI

19.11.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Marc Tarabella

3.12.2012

Examinare în comisie

21.2.2013

 

 

 

Data adoptării

25.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Rareș-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Și egalitatea de gen (8.4.2013)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Raportoare pentru aviz: Marije Cornelissen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane este relevant pentru femei din cel puțin două motive. În primul rând, femeile sunt reprezentate în număr mare în rândul celor mai defavorizate persoane. Feminizarea sărăciei se agravează o dată cu influența reculului economic. Printre persoanele sărace se află multe femei în vârstă cu pensii mici, mame singure, femei divorțate, femei prost plătite sau cu slujbe precare.

În al doilea rând, femeile rămân încă stâlpii gospodăriilor. ele fac cumpărături, ele gătesc, ele se ocupă cu tot ceea ce ține de hrana familiei. Dacă venitul familiei scade, de multe ori ele sunt cele care apelează la o bancă de alimente sau alte organizații de întrajutorare în cazul în care veniturile sunt insuficiente pentru a asigura hrana familiei.

Ținând cont de aceste aspecte, am făcut propuneri care ies din cadrul integrării dimensiunii de gen și necesită date defalcate pe sexe. Este vital pentru femei ca furnizarea de ajutoare alimentare de către UE să nu înceteze în mod abrupt la 1 ianuarie 2014, atunci când se termină programul actual derulat de 19 state membre. Pentru a remedia dependența creată timp de peste 25 de ani, trebuie făcute ajustări în alocarea fondurilor între statele membre și ținut cont de rezervele exprimate de statele membre care opun rezistență la schimbări.

Alocarea între statele membre

Programul actual oferă 500 de milioane EUR pe an pentru 19 state membre. Pentru perioada 2014-2020, suma de 2,5 miliarde EUR propusă de Comisie pentru noul fond a fost redusă la 2,1 miliarde EUR de Consiliu în cadrul negocierilor pentru CFM în momentul redactării prezentului aviz, ceea ce reprezintă o reducere considerabilă. În propunerea actuală, toate statele membre sunt obligate să participe, ceea ce înseamnă că fondurile reduse distribuite vor fi mai puțin consistente și vor include țări care în prezent nu beneficiază de ajutor alimentar din partea UE și care s-ar putea să nu dorească acest lucru – din diferite motive, de exemplu, deoarece dispun deja de structuri independente. Ajutoarele care în prezent depind de program vor fi drastic reduse dacă propunerea referitoare la acest fond rămâne neschimbată.

De aceea, am făcut mai multe propuneri pentru a garanta că UE își asumă responsabilitatea față de cei care în prezent depind de ajutorul alimentar din partea UE.

Statele membre nu ar trebui să fie obligate să participe, ci să aibă posibilitatea de a alege dacă doresc sau nu acest lucru.

Indicatorii folosiți pentru a distribui resursele ar trebui să fie procentajul de persoane cu lipsuri materiale dintr-o țară și datele mai actualizate privind schimbările recente ale situației populației care trăiește în gospodării cu intensitate a muncii foarte mică. Gradul de dependență de programele de ajutor alimentar precedente ar trebui, de asemenea, luat în calcul.

Gradul de cofinanțare ar trebui diferențiat în funcție de nivelul de bogăție al statelor membre, pentru a fi siguri că fondul ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el.

Statele membre care sunt contra fondului din principiu nu vor fi forțate să participe împotriva voinței lor, ceea ce le poate slăbi împotrivirea.

Întărirea lanțurilor locale de aprovizionare cu alimente și schimbul de bune practici

Pentru multe organizații de întrajutorare, ajutorul alimentar din partea UE nu este singura sursă de alimente și în multe state membre există bănci de alimente care funcționează fără sprijin public, folosind alimentele oferite de lanțurile de aprovizionare locale.

Organizațiile de întrajutorare din toate statele membre ar trebui să poată folosi mai mult alimentele care în caz contrar ar fi aruncate, în limitele siguranței și igienei alimentare. Pentru a construi relații structurale cu producători, supermarketuri, fermieri, restaurante etc., organizațiile de întrajutorare au nevoie de anumite facilități, precum transportul alimentelor, facilități TIC și capacități logistice, campanii de sensibilizare a populației pentru a atrage donatori privați, calificări și certificate pentru a gestiona alimentele cu respectarea normelor sanitare etc. Fondul ar trebui să le ofere organizațiilor de întrajutorare mijloacele pentru a dezvolta și întări relații structurale cu donatorii de alimente și fonduri. Aceasta are un dublu rol: să prevină risipa de alimente, permițând, totodată, organizațiilor de întrajutorare să devină mai puțin dependente de ajutorul alimentar direct din partea UE.

Mai mult, Fondul ar trebui să stimuleze schimbul de bune practici pe tot cuprinsul UE, între organizațiile de întrajutorare care depind de ajutorul alimentar din partea UE și cele care nu depind de el și difuzarea inovațiilor sociale în domeniul ajutorului pentru cei mai defavorizați.

Evitarea unor noi dependențe și reducerea dependenței existente

Cel mai important aspect al Fondului este de a garanta că cei care depind de programele anterioare ale UE nu rămân brusc fără alimente în 2014. Șansele ca Fondul să fie aprobat de Consiliu vor crește dacă Fondul își propune să își reducă progresiv dependența de ajutorul alimentar direct din partea UE și evitarea unor noi dependențe. Organizațiile de întrajutorare ar putea fi asistate cu toate facilitățile, materialele și alte ajutoare de care au nevoie pentru a se reorienta treptat către lanțurile locale de aprovizionare cu alimente, precum producători, supermarketuri, fermieri etc., pentru ca cei mai defavorizați să nu fie lipsiți de ajutoare alimentare, acum sau în viitor.

Coerența cu eradicarea structurală a sărăciei

Scopul final al politicilor în materie de sărăcie este de a ajuta persoanele cele mai defavorizate, din care cele mai multe sunt femei, să se ridice deasupra pragului de sărăcie. De aceea, este important ca organizațiile de întrajutorare care participă la Fond nu doar să desfășoare activități destinate incluziunii sociale și care să fie legate strâns de programele naționale de eradicare a sărăciei, ci și să promoveze activități de incluziune socială legate de finanțarea din FSE, evitând, în același timp, dubla finanțare a acelorași operațiuni de întrajutorare.

AMENDAMENTEle

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, iar persoanele respective suferă de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE]

(2) În 2011, aproape 24,2 % din populația europeană (119,6 milioane de persoane din UE-27, potrivit estimării Eurostat, dintre care 25 de milioane de copii), era considerată ca fiind amenințată de sărăcie sau de excluziune socială, conform definiției adoptate de Strategia Europa 2020. Numărul de persoane din Uniune afectate de lipsuri materiale sau chiar de lipsuri materiale severe este în creștere, îndeosebi în țările cele mai lovite de criză și care implementează măsuri de consolidare fiscală, iar persoanele respective sunt prea excluse pentru a putea să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. […RDC] și, în special, din Regulamentul (UE) nr. […FSE] Întrucât această evoluție atrage riscul de a nu realiza unul dintre obiectivele esențiale ale Strategiei Europa 2020, adică reducerea cu 20 de milioane a numărului de persoane sărace din UE, pornind de la cele mai defavorizate persoane, din care cea mai mare parte sunt femei și copii, fiind contrară obiectivului respectiv.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Conform datelor din anul 2011, rata sărăciei în rândul femeilor în UE-27 era de aproape 17 %, consecință, printre altele, a șomajului femeilor, a inegalităților salariale și a feminizării muncii cu normă fracționată.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Întrucât statele membre și Comisia ar trebui să asigure promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea coerentă a perspectivei egalității între bărbați și femei în toate etapele de pregătire, de programare și de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare a fondurilor Cadrului strategic comun (CSC) prin utilizarea unor metode de evaluare a planificării bugetare cu o perspectivă de gen.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Din 1987 Uniunea a oferit celor mai defavorizați cetățeni, din care majoritatea sunt femei, ajutor alimentar direct din stocurile agricole. Aceasta a condus la situația în care persoanele cele mai defavorizate au devenit dependente de ajutorul alimentar direct din partea Uniunii. Mulți beneficiari dispun de surse de aprovizionare diferite de ajutorul din partea UE, cum ar fi supermarketuri locale sau regionale, fermieri, producători, restaurante etc. Fondul ar trebui să sprijine dezvoltarea sau consolidarea unor astfel de lanțuri de aprovizionare locale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În vederea maximizării eficienței asistenței nefinanciare pentru cele mai defavorizate persoane, statele membre ar trebui, după caz, să sprijine furnizarea de adăposturi și/sau locuințe sociale persoanelor fără adăpost, cu titlu de măsură de însoțire.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) O acțiune la nivelul Uniunii este necesară având în vedere nivelul de sărăcie și de excluziune socială în Uniune (în 2010, o pătrime dintre cetățenii europeni, adică 116 milioane de persoane, dintre care o vastă majoritate femei, erau expuse unui risc de sărăcie sau de excluziune socială), care s-a agravat în continuu din cauza crizei economice care a redus capacitatea anumitor state membre de a menține un nivel suficient de cheltuieli publice și de investiții în vederea evitării deteriorării continue a coeziunii sociale și a realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Strategiile și căile adoptate pentru a ieși din sărăciei și lipsuri trebuie să țină cont de faptul că, pentru cele mai defavorizate persoane, problema este, înainte de toate, pierderea demnității și a independenței în calitate de persoane și cetățeni, ceea ce face ca persoanele și familiile să fie mai fragile și mai discriminate, cu grave repercusiuni asupra femeilor și copiilor;

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e) Femeile sunt principalele beneficiare ale fondului, nu numai pentru că ele sunt expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, dar și pentru că ele sunt adesea responsabile de asigurarea hranei și subzistența familiei lor;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f) Statele membre ar trebui să ia inițiativa de a evalua nevoile celor mai defavorizați cetățeni. Fondul ar trebui așadar să evite crearea unor noi situații de dependență pentru beneficiarii de asistență definiți la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Aceste dispoziții trebuie să garanteze, de asemenea, conformitatea fondului cu politicile sociale și de mediu ale Uniunii, precum lupta împotriva oricărei forme de discriminare în programarea, gestionarea și accesul la ajutoare, precum și împotriva risipei alimentare, inclusiv prin intermediul campaniilor de sensibilizare în care femeile pot juca un rol strategic;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o defalcare anuală a resurselor globale per stat membru, folosind o metodă obiectivă și transparentă care să reflecte decalajele în materie de sărăcie și de deprivare materială.

(7) În scopul instituirii unui cadru financiar adecvat, Comisia ar trebui să realizeze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o defalcare anuală a resurselor globale per stat membru, folosind o metodă obiectivă și transparentă care să reflecte decalajele în materie de sărăcie și de lipsuri materiale, cum ar fi pragurile de sărăcie relativă și relativă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de deprivare materială care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. El ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

(8) Programul operațional din fiecare stat membru ar trebui să identifice și să justifice formele de lipsuri materiale care urmează a fi abordate și să descrie obiectivele și caracteristicile asistenței acordate celor mai defavorizate persoane care va fi oferită prin intermediul sistemelor naționale de asistență. Lipsa accesului la alimente ar trebui să fie prima formă de deprivare care să facă obiectul abordării statelor membre. Programul ar trebui să includă, de asemenea, elementele necesare pentru a asigura implementarea efectivă și eficientă a programului operațional.

Justificare

Alimentația este nevoia cea mai fundamentală care permite organizațiilor partenere și statelor membre să intre în contact cu aceste persoane care sunt excluse de la viața socială. Este cel mai bun mijloc de a asigura eficiența fondului.

.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În scopul de a maximiza eficiența fondului, în special în ceea ce privește circumstanțele naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea unei posibile modificări a programului operațional.

(9) În scopul de a maximiza eficiența fondului, în special în ceea ce privește circumstanțele naționale, este adecvat să se stabilească o procedură în vederea unei posibile modificări a programului operațional care să implice organizațiile sociale participante, la nivel național, la ajutorarea celor mai defavorizate persoane sau care reprezintă direct persoanele sărace, asigurând o prezență adecvată a femeilor.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Întrucât statele membre ar trebui să permită, de asemenea, o participare echilibrată a femeilor și bărbaților la gestionarea și implementarea programelor operaționale la nivel local, regional și național și să prezinte rapoarte privind progresele înregistrate în acest domeniu.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Accesul la sprijinul acordat din fond ar trebui să includă o accesibilitate reală pentru cei care, dintr-un oarecare motiv, de exemplu vârstă, stare de sănătate sau depărtare, nu au posibilitatea de a-și ridica ei înșiși ajutoarele alimentare; prin urmare, este foarte important să se consolideze legăturile structurale între organismele de ajutor și furnizorii de produse alimentare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c) Întrucât statele membre și Comisia ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen în timpul pregătirii și punerii în aplicare a programelor, acordând o atenție deosebită celor care se confruntă cu discriminări multiple. Accesibilitatea persoanelor cu handicap ar trebui să fie unul dintre criteriile respectate la definirea operațiunilor cofinanțate din fonduri și luat în considerare în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul