BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Emer Costello


Förfarande : 2012/0295(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0617),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0358/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverade yttrandena från Sveriges riksdag, Förenade kungarikets överhus och underhus och den tyska förbundsdagen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 februari 2013[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 24 och 34,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0183/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget bör betraktas som vägledande och fastställas slutgiltigt först när en överenskommelse om den fleråriga budgetramen 2014–2020 har nåtts.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska var minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-strategin) antogs har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska var minst 20 miljoner lägre senast år 2020. År 2010 riskerade emellertid nästan en fjärdedel av alla européer (119,6 miljoner) fattigdom eller social utestängning, vilket är omkring 4 miljoner fler än året före. Fattigdomen och den sociala utestängningen ser emellertid inte likadan ut över hela EU, och nivån varierar mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar, och 2012 levde nästan 8 procent av EU:s invånare under ytterst knappa materiella förhållanden. Dessa personer har dessutom ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Kvinnor och barn är överrepresenterade bland de människor som lider materiella brister och som risker fattigdom och social utestängning, samtidigt som det ofta är kvinnorna som bär ansvaret för familjens livsmedelsförsörjning och uppehälle. Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta lämpliga åtgärder för att förhindra all slags diskriminering och bör garantera jämställdhet och en enhetlig jämställdhetsintegrering i alla skeden av utformningen, planeringen, förvaltningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av fonden liksom i informations- och upplysningskampanjer och i utbytet av bästa praxis.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen fastslås det att ”unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter”.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) I artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen understryks det att unionen erkänner de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) För att förebygga sårbara gruppers och låginkomsttagares marginalisering och undvika att risken att drabbas av fattigdom och social utestängning ökar är det nödvändigt att tillämpa strategier för aktiv inkludering.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist och grava materiella brister.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Ethos-definitionen (europeisk typologi för hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden) är en möjlig utgångspunkt för att fördela medlen ur fonden till olika kategorier av personer med grava materiella brister.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Fonden bör inte ersätta sådan offentlig politik som medlemsstaternas regeringar bedriver för att begränsa behovet av akut livsmedelsbistånd och för att utveckla hållbara mål och strategier för utrotning av svält, fattigdom och social utestängning.

Motivering

Medlemsstaterna måste fortsätta att utveckla långsiktiga, hållbara projekt för att utrota fattigdom, brister och social utestängning. Detta ansvar kan inte på något sätt ersättas eller minskas genom användning av resurser från EU-fonden.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) Eftersom alltfler löper risk att drabbas av fattigdom och social utestängning, en trend som förväntas hålla i sig de närmaste åren, är det nödvändigt att höja de medel i den fleråriga budgetramen som är avsedda att finansiera fonden.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) Fonden bör även stödja medlemsstaternas strävan att få ett slut på de hemlösas akuta materiella brister.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller hur säkert det livsmedelsbistånd och det grundläggande materiella bistånd som ges till de personer som har det sämst ställt är.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av livsmedelsbrist och materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av de operativa programmen ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Grav livsmedelsbrist i EU sammanfaller med omfattande livsmedelsslöseri. Varje medlemsstat bör i sitt operativa program ange hur den kommer att gå tillväga för att på ett samordnat sätt utnyttja synergier mellan strategier för att minska livsmedelsslöseriet och strategier för att bekämpa livsmedelsbrist. Varje medlemsstat bör i sitt operativa program även ange hur den kommer att gå tillväga för att hantera eventuella administrativa hinder för kommersiella och icke-kommersiella organisationer som önskar donera livsmedel till frivilligorganisationer som arbetar med att bekämpa livsmedelsbrist.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) För att de åtgärder som finansieras via fonden ska kunna genomföras kraftfullt och resurseffektivt bör man främja samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna och de organ som företräder det civila samhället. Därför bör medlemsstaterna uppmuntra alla parter som är involverade i utarbetandet och genomförandet av de åtgärder som finansieras via fonden att delta.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att fonden ska vara få så stort genomslag som möjligt, särskilt med hänsyn till nationella omständigheter, är det lämpligt att upprätta ett förfarande för eventuella ändringar i det operativa programmet.

(9) För att fonden ska få så stort genomslag som möjligt och för att säkerställa största möjliga synergieffekter med ESF-åtgärder, särskilt med hänsyn till eventuella förändringar av nationella omständigheter, är det lämpligt att upprätta ett förfarande för eventuella ändringar i det operativa programmet.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Partnerskapsprincipen bör tillämpas på fondens alla nivåer för att de olika behoven ska kunna tillgodoses så effektivt och heltäckande som möjligt och för att man bättre ska kunna nå ut till dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa lösningar har ett betydande mervärde, och kommissionen bör underlätta sådan spridning.

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa lösningar har ett betydande mervärde eftersom de underlättar ömsesidigt lärande, och kommissionen bör underlätta och främja sådan spridning och samtidigt eftersträva synergier med utbytet av bästa praxis i samband med andra relevanta fonder, särskilt ESF.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att övervaka framstegen i genomförandet av operativa program bör medlemsstaterna utarbeta och tillhandahålla till kommissionen årliga och slutliga genomföranderapporter och på så sätt säkerställa att det finns väsentlig och aktuell information. I samma syfte bör kommissionen och varje medlemsstat hålla ett årligt möte för en bilateral genomgång, om de inte enas om annat.

(11) För att övervaka framstegen i genomförandet av operativa program bör medlemsstaterna, i samarbete med berörda icke-statliga organisationer, utarbeta och tillhandahålla till kommissionen årliga och slutliga genomföranderapporter och på så sätt säkerställa att det finns väsentlig och aktuell information. I samma syfte bör kommissionen och varje medlemsstat hålla ett årligt möte för en bilateral genomgång, om de inte enas om annat.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar i förhand och i efterhand genomföras. Utvärderingarna bör kompletteras med undersökningar av de personer som har det sämst ställt och som har dragit fördel av programmet, och om nödvändigt med hjälp av undersökningar under programperioden. Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör anges närmare.

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar i förhand och i efterhand genomföras. Utvärderingarna bör kompletteras med undersökningar av de personer som har det sämst ställt och som har dragit fördel av programmet, och om nödvändigt med hjälp av undersökningar under programperioden. Dessa utvärderingar bör även respektera slutmottagarnas personliga integritet och genomföras på ett sätt som undviker att stigmatisera de personer som har det sämst ställt. Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör anges närmare.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Såsom betonas i Eurostats undersökning ”Measuring material deprivation in the EU – Indicators for the whole population and child-specific indicators” har det forskats mycket i materiell fattigdom, vilket inom den närmaste framtiden kommer att möjliggöra en exaktare uppgiftsinsamling om hushåll, vuxna och barn som lider materiella brister.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Vid framläggande av dessa utvärderingar, som ska kompletteras med undersökningar om de personer som har det sämst ställt, bör man uppmärksamma att brist är ett komplicerat begrepp som det är svårt att få en uppfattning om när man använder ett litet antal indikatorer, eftersom de kan vara vilseledande och därmed leda till en verkningslös politik.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) Det har betonats i Eurofound (2012) – tredje europeiska undersökningen om livskvalitet, att bedömningen av materiell brist i EU bör mätas utifrån huruvida människor har råd att köpa saker som betraktas som nödvändiga, oavsett vad de äger och hur mycket de tjänar. För utvecklingen av ett bristindex som möjliggör en mer förfinad bedömning av materiell brist bör man därför ta hänsyn till hushållsindikatorer som t.ex. inkomstnivå, lika inkomster, möjligheten att klara sig på sina inkomster, överskuldsättning och tillfredsställelse med den egna levnadsstandarden.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Medborgarna har rätt att veta hur unionens medel investeras och vilka effekter detta får. För att se till att information om fondens resultat får en bred spridning och för att säkerställa att möjligheter till finansiering är tillgängliga och tydliga bör utförliga regler upprättas om information och kommunikation, särskilt vad gäller medlemsstaternas och mottagarnas ansvar.

(13) Medborgarna har rätt att veta hur unionens medel investeras och vilka effekter detta får. För att se till att information om fondens resultat får en bred spridning och för att säkerställa att möjligheter till finansiering är tillgängliga och tydliga bör utförliga regler upprättas om information och kommunikation, särskilt vad gäller medlemsstaternas lokala och regionala myndigheters liksom mottagarnas ansvar.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt beakta situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen. Situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem bör också beaktas.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Enhetliga och skäliga regler för fonden beträffande stödperioden, insatser och utgifter bör tillämpas i hela unionen. Villkoren för berättigande bör återspegla den speciella karaktären i fondens mål och målgrupper, särskilt via lämpliga villkor för insatsernas stödberättigande samt stödformer och regler och villkor för återbetalning.

(16) Enhetliga, enkla och skäliga och för fonden beträffande stödperioden, insatser och utgifter bör tillämpas i hela unionen. Villkoren för berättigande bör återspegla den speciella karaktären i fondens mål och målgrupper, särskilt via lämpliga och förenklade villkor för insatsernas stödberättigande samt stödformer och regler och villkor för återbetalning.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter [CMO-förordningen] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte tillämpas så att medlemsstaternas skyldighet att medfinansiera programmet minskar. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter [förordningen om en samlad marknadsordning] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte tillämpas så att medlemsstaternas skyldighet att medfinansiera programmet minskar. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [förordningen om en samlad marknadsordning] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt. Partnerorganisationerna bör kunna dela ut ytterligare livsmedel från andra källor, bl.a. från interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr ... [förordningen om en samlad marknadsordning].

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att ange de typer av insatser som får vidtas på kommissionens och medlemsstaternas initiativ, som tekniskt bistånd med stöd ur fonden.

(18) Det är nödvändigt att ange de typer av insatser som får vidtas på kommissionens och medlemsstaternas initiativ, som tekniskt bistånd med stöd ur fonden. Beslut om vilka typer av insatser som ska anges bör fattas i nära samarbete med förvaltningsmyndigheter och partnerorganisationer.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Unionens budgetåtaganden bör verkställas årligen. För att programförvaltningen ska fungera effektivt bör gemensamma regler fastställas för utbetalning av mellanliggande betalningsansökningar, av det årliga saldot och av slutsaldot.

(27) Unionens budgetåtaganden bör verkställas årligen. För att programförvaltningen ska fungera effektivt bör gemensamma enkla regler fastställas för utbetalning av mellanliggande betalningsansökningar, av det årliga saldot och av slutsaldot.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att skydda unionens ekonomiska intressen bör det finnas tidsbegränsade åtgärder som gör det möjligt för den delegerade utanordnaren att avbryta utbetalningar när det finns tecken som tyder på allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet, bevis på allvarliga oriktigheter i samband med en ansökan om utbetalning eller underlåtenhet att lämna in handlingar för granskning och godkännande av räkenskaperna.

(30) För att skydda unionens ekonomiska intressen bör det finnas tidsbegränsade åtgärder som gör det möjligt för den delegerade utanordnaren att avbryta utbetalningar när det finns tecken som tyder på allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet, bevis på allvarliga oriktigheter i samband med en ansökan om utbetalning, underlåtenhet att lämna in handlingar för granskning och godkännande av räkenskaperna eller betydande förseningar i projektgenomförandet, och när det på goda grunder kan styrkas att projektmålen inte uppfylls.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) En lämplig ram bör skapas för den årliga granskningen och godkännandet av räkenskaperna för att säkerställa att de utgifter som samfinansieras ur unionens budget under varje budgetår används enligt tillämpliga regler. Inom denna ram bör de utsedda organen beträffande det operativa programmet lämna en förvaltningsförklaring till kommissionen, åtföljd av en attesterad årsredovisning, en årlig sammanfattning av de slutliga revisionsrapporterna och av kontroller och ett oberoende revisionsuttalande med kontrollrapport.

(32) En lämplig ram bör skapas för den årliga granskningen och godkännandet av räkenskaperna för att säkerställa att de utgifter som samfinansieras ur unionens budget under varje budgetår används enligt tillämpliga och enkla regler. Inom denna ram bör de utsedda organen beträffande det operativa programmet lämna en förvaltningsförklaring till kommissionen, åtföljd av en attesterad årsredovisning, en årlig sammanfattning av de slutliga revisionsrapporterna och av kontroller och ett oberoende revisionsuttalande med kontrollrapport.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Intervallen mellan revisionerna av insatser bör stå i proportion till omfattningen av unionens stöd ur fonden. Framför allt bör antalet revisioner minskas när de stödberättigade utgifterna för en insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att utföra revisioner närhelst det finns tecken på oriktigheter eller bedrägerier eller som en del i ett granskningsurval. För att omfattningen av kommissionens revision ska stå i proportion till risken bör kommissionen kunna minska sitt revisionsarbete rörande de operativa programmen, om det inte finns några större brister eller om revisionsmyndigheten är tillförlitlig. Dessutom bör man i revisionens omfattning ta full hänsyn till fondens mål och målgruppens natur.

(35) Intervallen mellan revisionerna av insatser bör stå i proportion till omfattningen av unionens stöd ur fonden. Framför allt bör antalet revisioner minskas när de stödberättigade utgifterna för en insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att utföra revisioner närhelst det finns tecken på oriktigheter eller bedrägerier eller som en del i ett granskningsurval. För att omfattningen av kommissionens revision ska stå i proportion till risken bör kommissionen kunna minska sitt revisionsarbete rörande de operativa programmen, om det inte finns några större brister eller om revisionsmyndigheten är tillförlitlig. Dessutom bör man i revisionens omfattning ta full hänsyn till fondens mål och målgruppens natur samt till att fondens stödmottagare är välgörenhetsorganisationer.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive respekt för människors värdighet och för privat- och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, barns rättigheter, äldre personers rättigheter, jämställdhet och förbudet mot diskriminering. Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(41) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive respekt för människors värdighet och för privat- och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, barns rättigheter, rätten till socialt stöd och till boende, äldre personers rättigheter, jämställdhet och förbudet mot diskriminering. Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Med hänsyn taget till det datum då anbudsförfrågningarna senast ska sändas ut, till tidsfristerna för genomförandet av denna förordning och till den tid som behövs för utarbetandet av de operativa programmen bör det införas regler som medger en smidig övergång under 2014 så att det inte sker något avbrott i livsmedelsförsörjningen.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42b) Man bör se till att fonden kompletterar program och åtgärder som finansieras enligt ESF och att den samordnas så nära som möjligt med ESF. Man bör undvika att inrätta parallella strukturer för att bekämpa fattigdom som ökar den administrativa bördan och försvårar samordningen och synergieffekterna.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och kriterierna för tilldelning av dem samt regler för säkerställande av fondens genomslagskraft fastställs.

1. Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och kriterierna för tilldelning av dem samt regler för säkerställande av fondens genomslagskraft och resurseffektivitet fastställs.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning avses med

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter, eller definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa behöriga myndigheter,

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som fastställts av behöriga nationella myndigheter i samarbete med relevanta berörda parter, eller som definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa nationella behöriga myndigheter,

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel eller varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel eller/och grundläggande materiellt bistånd – i enlighet med stödkriterierna i artikel 24 – till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

(3) nationella system: alla system som åtminstone delvis har samma syfte som fonden och som genomförs på nationell, regional eller lokal nivå, antingen av offentliga organ eller av ideella organisationer,

(3) nationella system: alla system som åtminstone delvis har samma syfte som fonden och som genomförs på nationell, regional eller lokal nivå, antingen av offentliga organ eller av ideella organisationer,

(4) insats: ett projekt, ett avtal, eller en åtgärd som valts ut av förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet i fråga eller på myndighetens ansvar, och som bidrar till målen för det operativa programmet som den är kopplad till,

(4) insats: ett projekt, ett avtal, eller en åtgärd som valts ut av förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet i fråga eller på myndighetens ansvar, och som bidrar till målen för det operativa programmet som den är kopplad till,

(5) genomförd insats: en insats som konkret har fullbordats eller genomförts fullt ut, och för vilken stödmottagarna genomfört alla utbetalningar och mottagit motsvarande bidrag ur det operativa programmet,

(5) genomförd insats: en insats som konkret har fullbordats eller genomförts fullt ut, och för vilken stödmottagarna genomfört alla utbetalningar och mottagit motsvarande bidrag ur det operativa programmet,

(6) stödmottagare: ett offentligt eller privat organ, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser,

(6) stödmottagare: ett offentligt eller privat organ, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser,

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel eller varor eller omfattas av de kompletterande åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som lider livsmedelsbrist och/eller materiell brist och som får icke-finansiellt bistånd och/eller som omfattas av de kompletterande åtgärderna inom ramen för denna fond,

 

(7a) kompletterande åtgärder: åtgärder utöver utdelning av livsmedel och grundläggande materiellt bistånd som vidtas för att få slut på den sociala utestängningen och för att hantera sociala krislägen på ett mer självständigt och hållbart sätt.

(8) offentligt stöd: ekonomiskt stöd som ges för att finansiera en insats som har sitt ursprung i nationella, regionala eller lokala myndigheters budget, från unionens budget för fonden, från offentligrättsliga organs budget eller från budgeten för en sammanslutning av myndigheter eller offentligrättsliga organ enligt artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG,

(8) offentligt stöd: ekonomiskt stöd som ges för att finansiera en insats som har sitt ursprung i nationella, regionala eller lokala myndigheters budget, från unionens budget för fonden, från offentligrättsliga organs budget eller från budgeten för en sammanslutning av myndigheter eller offentligrättsliga organ enligt artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG,

(9) förmedlande organ: ett offentligt eller privat organ som en förvaltningsmyndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning beträffande insatser som genomförs av bidragsmottagare,

(9) förmedlande organ: ett offentligt eller privat organ som en förvaltningsmyndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning beträffande insatser som genomförs av bidragsmottagare,

(10) räkenskapsår: tiden 1 juli–30 juni, utom för det första räkenskapsåret, som omfattar perioden från den första dagen då utgifterna är stödberättigande till den 30 juni 2015, och det sista räkenskapsåret är tiden mellan den 1 juli 2022 och den 30 juni 2023 .

(10) räkenskapsår: tiden 1 juli–30 juni, utom för det första räkenskapsåret, som omfattar perioden från den första dagen då utgifterna är stödberättigande till den 30 juni 2015, och det sista räkenskapsåret är tiden mellan den 1 juli 2022 och den 30 juni 2023 .

(11) budgetår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

(11) budgetår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målen som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden.

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen, stärka den sociala integrationen och bekämpa fattigdomen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika mål som går ut på att åtgärda och utrota de värsta formerna av fattigdom, särskilt livsmedelsfattigdom, i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

 

2. Fonden ska bidra till att livsmedelsfattigdomen varaktigt utrotas och den ska ge de personer som har det sämst ställt utsikter till ett anständigt liv. Detta mål och fondens strukturella påverkan ska bedömas kvalitativt och kvantitativt.

 

3. Fonden ska användas för att komplettera, inte för att ersätta eller minska nationella program för hållbar fattigdomsutrotning och social integration, vilket fortfarande är medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och/eller grundläggande materiellt bistånd, inklusive startpaket, för personligt bruk för slutmottagarna delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

2. Fonden får stödja åtgärder som kompletterar tillhandahållandet av livsmedel och varor, och som bidrar till social inkludering av de personer som har det sämst ställt.

2. Fonden får stödja åtgärder som kompletterar tillhandahållandet av livsmedel och grundläggande materiellt bistånd, och som bidrar till social inkludering och sunda kostvanor och som leder till att de personer som har det sämst ställt blir mindre beroende. Sådana åtgärder bör vara nära kopplade till Europeiska socialfondens verksamhet på lokalplanet och till den verksamhet som bedrivs av organisationer som arbetar med att utrota fattigdomen.

 

2a. Fonden får hjälpa stödmottagarna att effektivare utnyttja lokala distributionskedjor, för att därmed öka och diversifiera tillgången på livsmedel för dem som har det sämst ställt samt minska och förebygga livsmedelsslöseri.

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, nätverksarbete och spridning av bra rutiner när det gäller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

3. Fonden ska på europeisk nivå stödja lärande av varandra, nätverksarbete och spridning av bra rutiner när det gäller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Relevanta organisationer och projekt som inte utnyttjar fonden får också inkluderas.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den del av unionens budget som anslås till fonden ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 55.1 b i budgetförordningen, med undantag av tekniskt bistånd på kommissionens initiativ, som ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning enligt artikel 55.1 a i budgetförordningen.

1. Den del av unionens budget som anslås till fonden ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 55.1 b i budgetförordningen, med undantag av tekniskt bistånd på kommissionens initiativ, som ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning enligt artikel 55.1 a i budgetförordningen.

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att stödet från fonden är förenligt med unionens politik och prioriteringar och att det kompletterar unionens övriga instrument.

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att stödet från fonden är förenligt med unionens politik och prioriteringar och att det kompletterar unionens övriga instrument.

3. Stödet från fonden ska genomföras i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

3. Stödet från fonden ska tillhandahållas i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna liksom med behöriga regionala och lokala myndigheter samt med deltagande partnerorganisationer.

4. Medlemsstaterna och de myndigheter som medlemsstaterna utsett i detta syfte ska ansvara för genomförandet av operativa program och genomföra sina uppgifter enligt denna förordning i överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella, rättsliga och finansiella ram samt i enlighet med denna förordning.

4. Medlemsstaterna och de myndigheter som medlemsstaterna utsett i detta syfte, eller i förekommande fall de behöriga regionala myndigheterna, ska ansvara för genomförandet av operativa program och genomföra sina uppgifter enligt denna förordning i överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella, rättsliga och finansiella ram samt i enlighet med denna förordning.

5. Bestämmelserna för genomförandet och användningen av fonden, särskilt de ekonomiska och administrativa medel som krävs för rapportering, utvärdering, förvaltning och kontroll, ska stå i proportion till det stöd som anslagits.

5. Bestämmelserna för genomförandet och användningen av fonden, särskilt de ekonomiska och administrativa medel som krävs för rapportering, utvärdering, förvaltning och kontroll, ska stå i proportion till det stöd som anslagits.

6. I enlighet med sina respektive ansvarsområden ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatserna samordnas med Europeiska socialfonden och unionens övriga politik och instrument.

6. I enlighet med sina respektive ansvarsområden ska kommissionen och medlemsstaterna, i syfte att undvika dubbelfinansiering, se till att insatserna samordnas med Europeiska socialfonden och unionens övriga politik och instrument, särskilt unionens åtgärder på hälsoområdet.

7. Kommissionen, medlemsstaterna och stödmottagarna ska tillämpa principen om sund ekonomisk förvaltning i enlighet med artikel 26 i budgetförordningen.

7. Kommissionen, medlemsstaterna och stödmottagarna ska tillämpa principen om sund ekonomisk förvaltning i enlighet med artikel 26 i budgetförordningen.

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering.

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering och genom nära och regelbundna samråd med lokala och regionala myndigheter och partnerorganisationer som genomför fondens åtgärder i konsekvensbedömningarna.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska utföra sina respektive uppgifter som rör fonden på ett sådant sätt att den administrativa bördan för stödmottagarna minskas.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att fonden är ändamålsenlig och ska utföra sina respektive uppgifter som rör fonden på ett sådant sätt att den administrativa bördan för stödmottagarna minskas.

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden.

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att hänsyn tas till jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen i alla led av utformningen, planeringen, förvaltningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av fonden liksom i informations- och upplysningskampanjer och i utbytet av bästa praxis, samtidigt som könsuppdelade uppgifter används när sådana är tillgängliga. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden samt tillhörande program och verksamheter.

11. Insatser som finansieras ur fonden ska vara förenliga med tillämplig unionslagstiftning och med nationell lagstiftning. I synnerhet får fonden endast användas för att stödja utdelning av livsmedel eller varor som överensstämmer med unionens lagstiftning om konsumentprodukters säkerhet.

11. Insatser som finansieras ur fonden ska vara förenliga med tillämplig unionslagstiftning och med nationell lagstiftning. I synnerhet får fonden endast användas för att stödja utdelning av livsmedel eller grundläggande materiellt bistånd som överensstämmer med unionens lagstiftning om konsumentprodukters säkerhet.

 

11a. Där så är lämpligt ska valet av livsmedelsprodukter grundas på principerna om ett balanserat näringsintag och kvalitetslivsmedel, inklusive färska produkter, och bidra till goda kostvanor hos slutmottagarna.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsprodukterna och varorna med ledning av objektiva kriterier. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter och i förekommande fall varor ska hänsyn också tas till klimat- och miljöaspekter, i synnerhet för att minska slöseri med livsmedel.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsprodukterna och det grundläggande materiella biståndet med ledning av objektiva kriterier som har anknytning till behoven hos de personer som har det sämst ställt.

 

12a. Där så är lämpligt ska lokalt och regionalt tillverkade produkter prioriteras, med beaktande av klimat- och miljömässiga hänsyn, i synnerhet för att minska livsmedelsslöseriet i distributionskedjans samtliga led. Detta kan omfatta partnerskap med företag i hela distributionskedjan i en anda präglad av företagens sociala ansvarstagande.

 

12b. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att stöd som beviljas inom ramen för denna fond respekterar värdigheten hos de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De samlade medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden under åren 2014–2020 ska uppgå till 2 500 000 000 euro i 2011 års priser, i enlighet med den uppdelning per år som fastställs i bilaga II.

1. De samlade medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden under åren 2014–2020 ska i reella termer inte underskrida det belopp som avsattes för det europeiska programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda för perioden 2007–2013.

Motivering

Den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget är bara en indikation och kommer att fastställas slutgiltigt först när en överenskommelse om förordningen för den fleråriga budgetramen har nåtts. Den budget som kommissionen föreslår räcker inte för att täcka behoven av stöd till de personer som har det sämst ställt, och med tanke på att verksamhetsområdet ska utökas utgör den kraftig minskning jämfört med den innevarande perioden. I och med att fattigdomen ökar i EU bör det årliga belopp som avsätts för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för perioden 2014–2020 höjas om man ska kunna garantera att fondens utökade verksamhetsområde – i enlighet med kommissionens förslag – kan genomföras i sin helhet.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i enlighet med artikel 84.5 i förordning (EU) nr …. (grundförordningen) genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen, utan att det påverkar punkt 4 i den här artikeln, med beaktande av följande indikatorer sammanställda av Eurostat:

3. Kommissionen ska i enlighet med artikel 84.5 i förordning (EU) nr …. (grundförordningen) genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen, utan att det påverkar punkt 4 i den här artikeln, med utgångspunkt i de senaste indikatorer som sammanställts av Eurostat rörande följande:

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom, som en procentandel av den totala befolkningen.

b) Den befolkning som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet.

b) Förändringar i den befolkningsgrupp som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativ program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

1. Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

 

aa) Ett angivande av hur stor del av det avsatta beloppet som ska användas.

a) En kartläggning och en motivering av valet av den materiella brist eller de materiella brister som ska ingå i det operativa programmet och en beskrivning av varje typ av materiell brist som ska åtgärdas, av huvuddragen i och målen för livsmedels- och varuutdelningen och de kompletterande åtgärderna som kan tillhandahållas med beaktande av resultaten av den förhandsutvärdering som utförts i enlighet med artikel 14.

a) En motivering av valet av den materiella brist eller de materiella brister som ska åtgärdas och en beskrivning av det operativa programmets huvuddrag, med beaktande av resultaten av den förhandsutvärdering som utförts i enlighet med artikel 14.

b) En beskrivning av motsvarande nationella system för varje typ av materiell brist som åtgärdas.

b) En beskrivning av motsvarande nationella system för varje typ av materiell brist som åtgärdas.

c) En beskrivning av mekanismen som fastställer urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

c) En beskrivning av mekanismen som fastställer urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

d) Kriterier för urval av insatser och en beskrivning av urvalsmekanismen, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

d) Kriterier för urval av insatser och en beskrivning av urvalsmekanismen, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

e) Kriterier för urval av partnerorganisationer, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

e) Kriterier för urval av partnerorganisationer, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

f) En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa komplementariteten med Europeiska socialfonden.

f) En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa komplementariteten med Europeiska socialfonden med en tydlig skiljelinje mellan de olika verksamheter som täcks av respektive fond.

 

fa) En beskrivning av de konkreta åtgärder som planerats och de medel som avsatts för att tillämpa de principer som fastställs i artikel 5.

g) En beskrivning av genomförandebestämmelserna för det operativa programmet med uppgifter om förvaltningsmyndighet, eventuell attesteringsmyndighet och revisionsmyndighet och det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till, samt en beskrivning av övervakningsförfarandet.

g) En beskrivning av genomförandebestämmelserna för det operativa programmet med uppgifter om förvaltningsmyndighet, eventuell attesteringsmyndighet och revisionsmyndighet och det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till, samt en beskrivning av övervakningsförfarandet.

h) En beskrivning av de åtgärder som vidtas för att i utarbetandet av det operativa programmet engagera behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

h) En beskrivning av de åtgärder som vidtas för att i utarbetandet av det operativa programmet engagera behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

i) En beskrivning av den planerade användningen av tekniskt bistånd i enlighet med artikel 25.2, däribland åtgärder för att förstärka stödmottagarnas administrativa kapacitet förhållande till genomförandet av det operativa programmet.

i) En beskrivning av den planerade användningen av tekniskt bistånd i enlighet med artikel 25.2, däribland åtgärder för att förstärka stödmottagarnas administrativa kapacitet förhållande till genomförandet av det operativa programmet.

j) En finansieringsplan med följande tabeller:

j) En finansieringsplan med följande tabeller:

i) En tabell där det för varje år i enlighet med artikel 18 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden och samfinansieringen i enlighet med artikel 18.

i) En tabell där det för varje år i enlighet med artikel 18 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden och samfinansieringen i enlighet med artikel 18.

ii) En tabell där det för hela programperioden anges hela anslaget för stöd ur det operativa programmet för varje typ av materiell brist samt motsvarande kompletterande åtgärder.

ii) En tabell där det för hela programperioden anges hela anslaget för stöd ur det operativa programmet för varje typ av materiell brist samt motsvarande kompletterande åtgärder.

De partnerorganisationer som avses i led e som direkt tillhandahåller livsmedlen eller varorna ska själva företa insatser som kompletterar det materiella biståndet och som är avsedda för återintegration i samhället av de personer som har det sämst ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur fonden eller inte.

De partnerorganisationer som avses i led e som direkt tillhandahåller livsmedlen och/eller det grundläggande materiella biståndet ska själva eller i samarbete med andra organisationer företa insatser som kompletterar det materiella biståndet och som är avsedda för återintegration i samhället av de personer som har det sämst ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur fonden eller inte.

2. De operativa programmen ska upprättas av medlemsstaterna eller en myndighet som de utser i samarbete med behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

2. De operativa programmen ska upprättas av medlemsstaterna eller en myndighet som dessa utser i samarbete med behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt alla relevanta berörda parter. Medlemsstaterna ska se till att de operativa programmen är nära kopplade till den nationella politiken för social integration.

3. Medlemsstaterna ska utarbeta sina operativa program enligt den mall som anges i bilaga I.

3. Medlemsstaterna ska utarbeta sina operativa program enligt den mall som anges i bilaga I.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaten får lämna in begäran om ändring i det operativa programmet. Den ska åtföljas av det reviderade operativa programmet och motiveringen av ändringen.

1. En medlemsstat får lämna in begäran om ändring i det operativa programmet. Den ska åtföljas av det reviderade operativa programmet och motiveringen av ändringen.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Plattform

Utbyte av god praxis

Kommissionen ska inrätta en plattform på unionsnivå för att underlätta erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete samt spridning av relevanta resultat inom icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kommissionen ska underlätta erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete och social innovation på unionsnivå och därmed knyta samman partnerorganisationer och andra relevanta berörda parter från samtliga medlemsstater.

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året rådgöra med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå beträffade genomförandet av stödet ur fonden.

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året rådgöra med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå beträffande genomförandet av stödet ur fonden, och ska därefter i god tid rapportera till Europaparlamentet och rådet.

 

Kommissionen ska också underlätta spridningen online av relevanta resultat, rapporter och information som rör fonden.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Från och med 2015 och till och med 2022 ska medlemsstaterna till kommissionen senast den 30 juni varje år lämna in en årlig rapport om genomförandet av det operativa programmet under föregående budgetår.

1. Från och med 2015 och till och med 2022 ska medlemsstaterna till kommissionen senast den 30 juni varje år lämna in en årlig rapport om genomförandet av det operativa programmet under föregående budgetår.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer.

 

Indikatorerna ska omfatta följande:

 

a) Aktuella förändringar i de socialpolitiska utgifterna för grav materiell fattigdom, i absoluta termer, i förhållande till både BNP och de totala offentliga utgifterna.

 

b) Aktuella förändringar i den socialpolitiska lagstiftningen om tillgång till bistånd för stödmottagare och andra organisationer som arbetar för att motverka grav materiell fattigdom.

3. De årliga genomföranderapporterna ska anses godtagbara om de innehåller alla uppgifter som krävs i den mall som avses i punkt 2, inbegripet de gemensamma indikatorerna. Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten informera medlemsstaten om rapporten inte är godtagbar. Om kommissionen inte skickar den informationen inom tidsfristen ska rapporten anses vara godtagbar.

3. De årliga genomföranderapporterna ska anses godtagbara om de innehåller alla uppgifter som krävs i den mall som avses i punkt 2, inbegripet de gemensamma indikatorerna. Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten informera medlemsstaten om rapporten inte är godtagbar. Om kommissionen inte skickar den informationen inom tidsfristen ska rapporten anses vara godtagbar.

4. Kommissionen ska granska den årliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom två månader efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten.

4. Kommissionen ska granska den årliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom två månader efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten.

Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända.

Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända.

5. Medlemsstaten ska lämna in en slutlig rapport om genomförandet av det operativa programmet senast den 30 september 2023.

5. Medlemsstaten ska lämna in en slutlig rapport om genomförandet av det operativa programmet senast den 30 september 2023.

Medlemsstaterna ska utarbeta den slutliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen

Medlemsstaterna ska utarbeta den slutliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen

Kommissionen ska granska den slutliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom fem månader efter mottagandet av den slutliga genomföranderapporten.

Kommissionen ska granska den slutliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom fem månader efter mottagandet av den slutliga genomföranderapporten.

Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända.

Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända.

6. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta mallen för den årliga genomföranderapporten, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer, och mallen för den slutliga genomföranderapporten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

6. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta mallen för den årliga genomföranderapporten, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer, och mallen för den slutliga genomföranderapporten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

7. Kommissionen får lämna kommentarer till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet. Förvaltningsmyndigheten ska inom tre månader informera kommissionen om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

7. Kommissionen får lämna kommentarer till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet. Förvaltningsmyndigheten ska inom tre månader informera kommissionen om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

8. Förvaltningsmyndigheten ska offentliggöra en sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och slutliga genomföranderapporterna.

8. Förvaltningsmyndigheten ska offentliggöra en sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och slutliga genomföranderapporterna.

 

8a. Kommissionen ska i god tid lägga fram en sammanfattning av de årliga genomföranderapporterna och de slutliga genomföranderapporterna för Europaparlamentet och rådet.

 

8b. Det förfarande som tillämpas för genomföranderapporter ska inte vara alltför betungande i förhållande till de anslagna medlen och typen av stöd, och ska inte medföra onödiga administrativa bördor.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilateralt granskningsmöte

Bilaterala granskningsmöten

1. Kommissionen och varje medlemsstat ska hålla möte varje år från och med 2014 till och med 2022 om man inte enas om annat, för att undersöka framstegen när det gäller genomförandet av det operativa programmet, med beaktande av den årliga genomföranderapporten och kommissionens synpunkter som avses i artikel 11.7 där så är tillämpligt.

1. Kommissionen och varje medlemsstat ska hålla möte varje år från och med 2014 till och med 2022 om man inte enas om annat, för att undersöka framstegen när det gäller genomförandet av det operativa programmet, med beaktande av den årliga genomföranderapporten och kommissionens synpunkter som avses i artikel 11.7 där så är tillämpligt.

2. Kommissionen ska vara ordförande vid det årliga bilaterala granskningsmötet.

2. Kommissionen ska vara ordförande vid det årliga bilaterala granskningsmötet.

3. Medlemsstaten ska säkerställa att kommissionens synpunkter följs upp på lämpligt sätt efter mötet.

3. Medlemsstaten ska säkerställa att kommissionens synpunkter följs upp på lämpligt sätt efter mötet och hänvisa till dem i genomföranderapporten för det nästföljande året eller, i förekommande fall, de nästföljande åren.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 11.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 11.

2. Utvärderingarna ska utföras av experter som fungerar fristående från de myndigheter som har ansvaret för genomförandet av det operativa programmet. Alla utvärderingar ska offentliggöras i sin helhet.

2. Utvärderingarna ska utföras av experter som fungerar fristående från de myndigheter som har ansvaret för genomförandet av det operativa programmet. Alla utvärderingar ska offentliggöras i sin helhet, men får under inga omständigheter innehålla uppgifter om slutmottagarnas identitet.

 

2a. Utvärderingarna ska inte vara alltför betungande i förhållande till de anslagna medlen eller typen av stöd, och ska inte medföra onödiga administrativa bördor.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utföra en förhandsutvärdering av det operativa programmet.

1. Medlemsstaterna ska utföra en förhandsutvärdering av det operativa programmet.

2. Förhandsutvärderingen ska utföras under ansvaret av den myndighet som svarar för utarbetandet av det operativa programmet. Den ska lämnas in till kommissionen samtidigt med det operativa programmet, åtföljt av en sammanfattning.

2. Förhandsutvärderingen ska utföras under ansvar av den myndighet som svarar för utarbetandet av det operativa programmet. Den ska lämnas in till kommissionen samtidigt med det operativa programmet, åtföljd av en sammanfattning.

3. I förhandsutvärderingen ska det bedömas

3. I förhandsutvärderingen ska det bedömas

a) hur programmet bidrar till unionens mål att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner färre människor som riskerar fattigdom och social utestängning, med beaktande av den utvalda typen av materiell brist som ska åtgärdas och med hänsyn till nationella omständigheter vad gäller fattigdom, social utestängning och materiella brister,

a) hur programmet bidrar till unionens mål att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner färre människor som lever i fattigdom eller som riskerar fattigdom och social utestängning, med beaktande av den utvalda typen av materiell brist som ska åtgärdas och med hänsyn till nationella omständigheter vad gäller fattigdom, social utestängning och materiella brister,

 

aa) hur programmet bidrar till en minskning av livsmedelsslöseriet,

b) om det föreslagna operativa programmet är enhetligt och hur det samverkar med andra relevanta finansieringsinstrument,

b) om det föreslagna operativa programmet är enhetligt och hur det samverkar med andra relevanta finansieringsinstrument,

c) om tilldelningen av budgetmedel överensstämmer med det operativa programmets mål,

c) om tilldelningen av budgetmedel överensstämmer med det operativa programmets mål,

d) hur de förväntade resultaten bidrar till slutresultaten,

d) hur de förväntade resultaten bidrar till fondens mål,

 

da) de berörda parternas faktiska deltagande i utformningen och genomförandet av det operativa programmet,

e) om förfarandena för övervakning av det operativa programmet och för insamling av de uppgifter som behövs för utvärderingarna är lämpliga.

e) om förfarandena för övervakning av det operativa programmet och för insamling av de uppgifter som behövs för utvärderingarna är lämpliga.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Under programperioden får förvaltningsmyndigheten genomföra utvärderingar för att bedöma hur verkningsfullt och resurseffektivt det operativa programmet är.

1. Under programperioden ska förvaltningsmyndigheten utvärdera hur verkningsfullt och resurseffektivt det operativa programmet är.

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska efter samråd med relevanta berörda parter anta genomförandeakter för att fastställa mallen. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

3. Kommissionen får på eget initiativ utvärdera de operativa programmen.

3. Kommissionen får på eget initiativ utvärdera de operativa programmen.

 

3a. Senast i mars 2018 ska kommissionen lägga fram en halvtidsutvärdering av fonden för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma resultatens genomslag och långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma fondens genomslag och ändamålsenlighet och resultatens långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera om och främja de åtgärder som finansieras genom fonden. Informationen ska riktas till personer som har det sämst ställt, till medierna och till en bredare allmänhet. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och stödet från fonden ska uppmärksammas.

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska informera om och främja de åtgärder som finansieras genom fonden. Informationen ska särskilt riktas till de personer som har det sämst ställt samt till en bredare allmänhet och till medierna. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och stödet från fonden, medlemsstaterna och partnerorganisationerna avseende unionens sammanhållningspolitiska mål ska uppmärksammas utan att slutmottagarna stigmatiseras.

2. Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i formaten CSV eller XML, som ska finnas tillgänglig via en webbplats. Förteckningen ska minst omfatta uppgifter om stödmottagarens namn, adress och tilldelade unionsmedel samt den typ av materiell brist som stödet avser.

2. Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i formaten CSV eller XML, som ska finnas tillgänglig via en webbplats. Förteckningen ska minst omfatta uppgifter om stödmottagarens namn, adress och tilldelade unionsmedel samt den typ av materiell brist som stödet avser.

Förteckningen över insatserna ska uppdateras minst var tolfte månad.

Förteckningen över insatserna ska uppdateras minst var tolfte månad.

3. Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel, varor och kompletterande åtgärder, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen.

3. Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att antingen anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, eller placera en EU-flagga av rimlig storlek i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel och/eller grundläggande materiellt bistånd och kompletterande åtgärder, utan att stigmatisera slutmottagarna, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen.

De stödmottagare och partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.

De stödmottagare och partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.

4. I stödmottagarens och partnerorganisationernas alla informations- och kommunikationsåtgärder ska stöd från fonden till insatserna uppmärksammas genom att man synliggör unionens emblem tillsammans med ett omnämnande av unionen och fonden.

4. I stödmottagarens och partnerorganisationernas alla informations- och kommunikationsåtgärder ska stöd från fonden till insatserna uppmärksammas genom att man synliggör unionens emblem tillsammans med ett omnämnande av unionen och fonden.

5. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta stödmottagarna om offentliggörande av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Förvaltningsmyndigheten ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

5. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta stödmottagarna om offentliggörande av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Förvaltningsmyndigheten ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

6. Vid behandling av personuppgifter enligt denna artikel ska förvaltningsmyndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.

6. Vid behandling av personuppgifter enligt artiklarna 13–17 ska förvaltningsmyndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de operativa programmen får inte överskrida 85 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd.

1. Medfinansieringssatsen inom de operativa programmen ska vara 85 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd. Den får höjas under de omständigheter som beskrivs i artikel 19.1. Det ska stå varje medlemsstat fritt att stödja fondens initiativ med kompletterande nationella medel.

 

1a. Stödmottagare får under inga omständigheter medfinansiera insatser som fonden genomför.

2. I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska medfinansieringssatsen för det operativa programmet och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas.

2. I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska medfinansieringssatsen för det operativa programmet och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas.

3. Tekniska stödåtgärder på kommissionens initiativ, eller på dess vägnar, får finansieras till 100 %.

3. Tekniska stödåtgärder på kommissionens initiativ, eller på dess vägnar, får finansieras till 100 %.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På begäran av en medlemsstat får mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldo ökas med 10 procentenheter över den medfinansieringssats som är tillämplig för det operativa programmet. Den höjda medfinansieringssatsen, som inte får överstiga 100 %, ska gälla för betalningsansökningar som hänför sig till den räkenskapsperiod då medlemsstaten lämnade in sin ansökan och under efterföljande räkenskapsperioder då medlemsstaten uppfyller något av följande villkor:

1. På begäran av en medlemsstat får mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldo ökas med 10 procentenheter över den medfinansieringssats som är tillämplig för det operativa programmet. Den höjda medfinansieringssatsen, som inte får överstiga 100 %, ska gälla för betalningsansökningar som hänför sig till den räkenskapsperiod då medlemsstaten lämnade in sin ansökan och under efterföljande räkenskapsperioder då medlemsstaten uppfyller något av följande villkor:

a) Den berörda medlemsstaten har infört euron och får makrofinansiellt stöd från unionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 407/2010.

a) Den berörda medlemsstaten har infört euron och får makrofinansiellt stöd från unionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 407/2010.

b) Den berörda medlemsstaten har inte infört euron och får medelfristigt ekonomiskt stöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002.

b) Den berörda medlemsstaten har inte infört euron och får medelfristigt ekonomiskt stöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002.

c) Ekonomiskt stöd ställs till dess förfogande i enlighet med fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen.

c) Ekonomiskt stöd ställs till dess förfogande i enlighet med fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen.

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får dock unionens stöd i form av mellanliggande betalningar och utbetalning av slutsaldo inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonden, enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får dock unionens stöd i form av mellanliggande betalningar och utbetalning av slutsaldo inte vara högre än det offentliga och/eller privata stödet och det maximala stödbeloppet från fonden, enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Insatser som får stöd från det operativa programmet ska utföras i den medlemsstat som det operativa programmet avser.

1. Insatser som får stöd från det operativa programmet ska utföras i den medlemsstat som det operativa programmet avser.

2. Insatser kan få stöd från det operativa programmet under förutsättning att de har valts ut genom rättvisa, öppna förfaranden på grundval av kriterier som anges i det operativa programmet.

2. Insatser kan få stöd från det operativa programmet under förutsättning att de har valts ut genom rättvisa, öppna förfaranden på grundval av kriterier som anges i det operativa programmet.

3. Livsmedel och varor för hemlösa eller barn får köpas in partnerorganisationerna själva.

3. Livsmedel och/eller de varor som ingår i det grundläggande materiella biståndet för slutmottagarnas personliga bruk får köpas in av partnerorganisationerna själva.

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 18 i den här förordningen att medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. Partnerorganisationerna får utöver detta dela ut livsmedel från andra källor, bl.a. från interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr ... [förordningen om en samlad marknadsordning].

Kommissionen ska tillämpa förfaranden som antas i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] enligt vilka produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas för den här förordningens ändamål, för att garantera effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastningen av dem.

Kommissionen ska tillämpa förfaranden som antas i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [förordningen om en samlad marknadsordning] enligt vilka produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas för den här förordningens ändamål, för att garantera effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastningen av dem.

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras kostnadsfritt till de personer som har det sämst ställt.

4. Livsmedel och/eller de varor som ingår i det grundläggande materiella biståndet ska utan undantag distribueras kostnadsfritt till de personer som har det sämst ställt.

5. Insatser som får stöd av fonden får inte ta emot stöd från något annat unionsinstrument.

5. För att undvika dubbelfinansiering får insatser som får stöd av fonden inte ta emot stöd från något annat unionsinstrument. Stödmottagarna ska emellertid inte hindras från att tillämpa eller använda andra EU-fonder såsom Europeiska socialfonden för att genomföra kompletterande insatser för att åtgärda fattigdom och social utestängning.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Följande kostnader ska ge rätt till stöd från det operativa programmet:

1. Följande kostnader ska ge rätt till stöd från det operativa programmet:

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel och varor för grundläggande materiellt bistånd för personligt bruk för slutmottagarna.

b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till slutmottagarna och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller de varor som ingår i det grundläggande materiella biståndet till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

c) Partnerorganisationernas kostnader för administration, frakt och lagring med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a.

c) Partnerorganisationernas kostnader för administration, frakt och lagring med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a eller 5 % av värdet av de livsmedelsinterventionslager som överförs i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr ../… [förordningen om en samlad marknadsordning].

 

ca) Partnerorganisationernas kostnader för administration, transport och lagring i samband med insamlingen av livsmedelssvinn.

d) Kostnader för verksamhet för social inkludering som partnerorganisationerna bedriver och deklarerar, som innebär direkt leverans av det materiella stödet till de personer som har det sämst ställt, med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a.

d) Kostnader för verksamhet för social inkludering som partnerorganisationerna bedriver och deklarerar, som innebär direkt eller indirekt leverans av det grundläggande materiella biståndet till slutmottagarna, med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a.

e) Kostnader som uppkommer enligt artikel 25.

e) Kostnader som uppkommer enligt artikel 25.

2. Följande kostnader ska inte ge rätt till stöd från det operativa programmet:

2. Följande kostnader ska inte ge rätt till stöd från det operativa programmet:

a) Skuldräntor.

a) Skuldräntor.

b) Kostnader för begagnade varor.

b) Kostnader för begagnade varor.

c) Mervärdesskatt. Mervärdesskattebelopp ska dock berättiga till stöd om de inte är återbetalningsbara enligt nationell mervärdesskattelagstiftning och betalas av en annan stödmottagare än en icke-beskattningsbar person enligt definitionen i artikel 13.1 i rådets direktiv 2006/112/EG.

c) Mervärdesskatt. Mervärdesskattebelopp ska dock berättiga till stöd om de inte är återbetalningsbara enligt nationell mervärdesskattelagstiftning och betalas av en annan stödmottagare än en icke-beskattningsbar person enligt definitionen i artikel 13.1 i rådets direktiv 2006/112/EG.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet eller ett nationellt organ till revisionsmyndighet, som ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och attesteringsmyndigheten.

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet eller ett nationellt organ till revisionsmyndighet, som ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och attesteringsmyndigheten. Det nationella revisionsorganet eller den nationella revisionsrätten får utses till revisionsmyndighet.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och en årlig sammanfattning enligt artikel 56.5 a och 56.5 b i budgetförordningen.

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och en årlig sammanfattning enligt artikel 59.5 a och 59.5 b i budgetförordningen.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Upprätta årsredovisning enligt artikel 56.5 a i budgetförordningen.

2. Upprätta årsredovisning enligt artikel 59.5 a i budgetförordningen.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Att föra räkenskaper över de belopp som kan återkrävas och de belopp som har dragits tillbaka sedan stödet till en insats helt eller delvis har upphävts. De återvunna beloppen ska återbetalas till unionens allmänna budget innan det operativa programmet avslutats genom att de dras av från nästa utgiftsdeklaration.

8. Att föra räkenskaper över de belopp som kan återkrävas och de belopp som har dragits tillbaka sedan stödet till en insats helt eller delvis har upphävts. De återvunna beloppen ska återbetalas till fonden innan det operativa programmet avslutats genom att de dras av från nästa utgiftsdeklaration.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Senast sex månader efter det att det operativa programmet har antagits ska revisionsmyndigheten utarbeta en revisionsstrategi för genomförandet av revisioner. I revisionsstrategin ska man fastställa revisionsmetoden och urvalsmetoden för revisioner av insatserna samt planeringen av revisioner under det innevarande och de två påföljande räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska uppdateras varje år från 2016 till och med 2022. Revisionsmyndigheten ska på begäran överlämna revisionsstrategin till kommissionen.

4. Senast sex månader efter det att det operativa programmet har antagits ska revisionsmyndigheten utarbeta en revisionsstrategi för genomförandet av revisioner. I revisionsstrategin ska man fastställa revisionsmetoden och urvalsmetoden för revisioner av insatserna samt planeringen av revisioner under det innevarande och de två påföljande räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska uppdateras varje år från 2016 till och med 2022. Revisionsmyndigheten ska överlämna revisionsstrategin till kommissionen. Kommissionen ska ha befogenhet att kräva att revisionsmyndigheten gör de ändringar i sin revisionsstrategi som enligt kommissionen är nödvändiga för att säkerställa att revisionerna utförs på korrekt sätt i överensstämmelse med internationellt erkända redovisningsstandarder. Kommissionen ska därvidlag se till att effektivitetsrevisioner i tillräcklig grad har beaktats.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 59.5 i budgetförordningen.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får begära att en medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess förvaltnings- och kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller att utgifterna är korrekta i enlighet med den här förordningen.

3. Kommissionen ska begära att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess förvaltnings- och kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller att utgifterna är korrekta i enlighet med den här förordningen.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens budgetåtaganden för varje operativt program ska göras årligen under perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska utgöra finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 81.2 i budgetförordningen, och när beslutet anmälts till den berörda medlemsstaten ska det utgöra ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen.

Unionens budgetåtaganden för varje operativt program ska göras årligen under perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska utgöra finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 84.2 i budgetförordningen, och när beslutet anmälts till den berörda medlemsstaten ska det utgöra ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För varje år från och med 2015 till och med 2022 ska de utsedda organen senast den 15 februari året efter räkenskapsperiodens slut lämna in följande dokument och uppgifter till kommissionen, i enlighet med artikel 56 i budgetförordningen:

1. För varje år från och med 2015 till och med 2022 ska de utsedda organen senast den 15 februari året efter räkenskapsperiodens slut lämna in följande dokument och uppgifter till kommissionen, i enlighet med artikel 59 i budgetförordningen:

a) Attesterad årsredovisning för de berörda organ som utsetts enligt artikel 32 och som avses i artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Attesterad årsredovisning för de berörda organ som utsetts enligt artikel 32 och som avses i artikel 59.5 i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 56.5 i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 59.5 i budgetförordningen.

c) En årlig sammanfattning av slutliga revisionsrapporter och utförda kontroller, inklusive en bedömning av felens och bristernas art och omfattning samt vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder.

c) En årlig sammanfattning av slutliga revisionsrapporter och utförda kontroller, inklusive en bedömning av felens och bristernas art och omfattning samt vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda oberoende revisionsorgan som avses i artikel 56.5 i budgetförordningen, åtföljt av en kontrollrapport med resultaten av de revisioner som genomförts under det räkenskapsår som uttalandet gäller.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda oberoende revisionsorgan som avses i artikel 59.5 i budgetförordningen, åtföljt av en kontrollrapport med resultaten av de revisioner som genomförts under det räkenskapsår som uttalandet gäller.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att alla verifikat som rör insatserna på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under tre år. Denna treårsperiod inleds den 31 december det år då beslutet om godkännande av räkenskaper antas i enlighet med artikel 47 eller senast den dag då slutsaldot betalas ut.

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att alla verifikat som rör insatserna på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under fem år. Denna femårsperiod inleds den dag då slutsaldot betalas ut.

Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga eller administrativa förfaranden eller på motiverad begäran från kommissionen.

Femårsperioden ska avbrytas vid rättsliga eller administrativa förfaranden eller på motiverad begäran från kommissionen.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 60a

 

Övergångsbestämmelser

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska med hjälp av övergångsbestämmelser se till att verksamhet som är berättigad till stöd kan inledas från och med den 1 januari 2014, även om de operativa programmen ännu inte har lämnats in.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  • [1]  EUT C 133, 9.5.2013, s. 62.

MOTIVERING

Inom sin Europa 2020-strategi har Europeiska unionen fastställt som mål att fram till 2020 minska antalet personer som lever i eller riskerar fattigdom eller social utestängning med minst 20 miljoner.

Den ekonomiska och finansiella krisen har emellertid lett till ökad fattigdom och social utestängning inom unionen. Nästan 120 miljoner européer, en ökning med sex miljoner på två år och nu nästan en fjärdedel av den totala befolkningen, riskerade fattigdom eller social uteslutning 2011. Över 40 miljoner människor lever i grav materiell fattigdom. En av tio av människor under 60 år lever i hushåll med låg arbetsintensitet.

Ett av de viktigaste inslagen i materiell fattigdom är den bristande möjligheten att få tillgång till lämpliga mängder livsmedel av lämplig kvalitet. 43 miljoner européer har inte råd med en måltid som innehåller kött, kyckling eller fisk (eller en vegetarisk motsvarighet) varannan dag – något som Världshälsoorganisationen (WHO) definierar som ett grundläggande behov. Barn är särskilt känsliga för livsmedelsbrist, och dåliga kostmönster kan ha en negativ inverkan på hjärnans utveckling och inlärningsförmågan och även på barnens framtida hälsa.

Hemlöshet är en särskilt allvarlig form av materiell brist. Materiell brist är svår att beräkna, men enligt en uppskattning uppgick antalet hemlösa i unionen till 4,1 miljoner under åren 2009–2010. Krisen leder dessutom till att hemlösheten ökar, och alltfler barnfamiljer, unga vuxna (en ökning med 20 procent i Danmark och 15 procent i Nederländerna) och personer med invandrarbakgrund blir hemlösa.

Över 25 miljoner barn i unionen riskerade fattigdom och social utestängning 2011. Nästan sex miljoner människor har inga nya (icke begagnade) kläder, och nästan fem miljoner har inte två par välsittande skor. EU:s gemensamma sociala och ekonomiska framtid är delvis beroende av vår förmåga att undvika att nackdelar överförs från generation till generation, och ändå är risken för att barn ska drabbas av fattigdom eller social utestängning större än för befolkningen i stort (27,1 procent jämfört med 23,5 procent). Endast i fem medlemsstater (Cypern, Danmark, Finland, Slovenien och Sverige) är risken för fattigdom och social utestängning mindre för barn än för befolkningen i stort. Även där den allmänna risken för fattigdom eller social utestängning är stabil, ökar risken för barn (t.ex. i Tyskland). Barn som lider av materiella brister har mindre utsikter än sina mer bemedlade kamrater att lyckas med sin skolgång och förverkliga sin fulla potential som vuxna.

Samtidigt har den ekonomiska och finansiella krisen lett till att många medlemsstater nu har minskade möjligheter att stödja människor som riskerar fattigdom och social utestängning. År 2011 var antalet personer i riskzonen tillbaka till 2008 års siffror, och de flesta medlemsstater gör inga framsteg mot sina nationella 2020-mål för minskad fattigdom och social utestängning.

Unionens främsta instrument för att stödja anställbarhet, bekämpa fattigdom och främja social inkludering är och förblir Europeiska socialfonden (ESF). Europeiska socialfondens system för ”sysselsättningsaktivering” innebär dock att de personer som har de mest grundläggande behoven ofta befinner sig alltför långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex. barn) eller lever i alltför stor utestängdhet för att kunna dra fördel av Europeiska socialfondens åtgärder.

EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen inrättades 1987 för att göra det möjligt för medlemsstaterna att frigöra offentliga livsmedelsöverskott (interventionslager) som skulle kunna distribueras som livsmedelsbistånd. Nästan 19 miljoner människor drog fördel av ordningen under 2011. Antalet deltagande medlemsstater har ökat från nio 2001 till tjugo under 2012. Några av de medlemsstater som ursprungligen deltog, såsom Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark, har lämnat ordningen. Förutom ett antal småskaliga experimentprojekt som fått stöd av EU är ordningen för utdelning av livsmedel för närvarande det enda EU-programmet som når ut till människor som hamnat i samhällets utkant. Ordningen har därför sedan dess inrättande blivit ett viktigt stöd för organisationer som ger livsmedelsbistånd. Ordningen för utdelning av livsmedel har aldrig varit ett sätt att försöka lösa problemen med livsmedelsfattigdom i medlemsstaterna, men organisationer som arbetar med ordningen och med kringtjänster uppger att ”förutsägbarheten” i detta stöd är grundläggande för deras verksamhet, eftersom de på så sätt kan mobilisera volontärer och lättare få tillgång till och få fram andra finansieringskällor och/eller bidrag in natura.

Eftersom interventionslagren har minskat de senaste åren och förväntas ta slut i framtiden, har ordningen för utdelning av livsmedel förlorat sitt ursprungliga existensberättigande och kommer att läggas ned vid utgången av 2013. Med tanke på behoven skulle det utgöra ett mycket allvarligt hot mot livsmedelsbiståndsprogrammens verksamhet i många medlemsstater om ordningen upphörde i år utan ett nytt program som kan ersätta den. Stora välgörenhetsorganisationer och organisationer i det civila samhället som företräder livsmedelsbanker, samt organisationer som arbetar med barn och hemlösa har gång på gång uttryckt behovet av ett fortsatt EU-stöd efter 2013. Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och regionala och lokala myndigheter i unionen har sagt samma sak.

De viktigaste inslagen i den förslagna fonden

Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Genom denna rättsliga grund kan unionen anta ”särskilda åtgärder” utanför strukturfonderna för att ”stärka [sin] ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning” (artikel 174 i EUF-fördraget).

Genom den föreslagna fonden på 2,5 miljarder euro för perioden 2014–2020 inrättas ett nytt och mer heltäckande instrument, som delvis bygger på erfarenheten från ordningen för utdelning av livsmedelsbistånd genom att stödja nationella program för att åtgärda livsmedelsbrist. En del av medlen för materiellt bistånd ges i form av andra varor än livsmedel till hemlösa och/eller barn, samt kompletterande åtgärder avsedda att återintegrera dem som får hjälp genom fonden.

Fonden kommer att inriktas direkt på de personer eller hushåll som har det sämst ställt i medlemsstaterna, vars hjälpbehov fastställs av nationella myndigheter eller partnerorganisationer, eller indirekt genom tillhandahållande av livsmedel och varor till hemlösa eller barn. Medlemsstaterna kommer att planera och tillhandahålla biståndet enligt sina nationella ordningar, och det blir medlemsstaterna eller partnerorganisationerna som får ansvaret för att fastställa kriterierna för fördelningen av biståndet.

Fonden kommer att genomföras via delad förvaltning enligt en förenkling av sammanhållningspolitikens modell (dvs. på grundval av ett sjuårigt operativt program per medlemsstat, förenklade kostnadsalternativ och rationaliserad finansiell förvaltning). Partnerorganisationerna är offentliga organ eller icke-statliga organisationer som direkt tillhandahåller bistånd. De kommer även att vidta kompletterande åtgärder för social inkludering. .

Slutsats

Det stöd som planeras genom den föreslagna fonden ska inte betraktas som en ersättning för den heltäckande politik som behövs för att minska och till sist utrota fattigdomen. Den frågan förblir en utmaning för både unionen och medlemsstaterna.

De medel som föreslås för fonden är dessutom ytterst begränsade och långt ifrån tillräckliga. Uppskattningsvis skulle två miljoner personer per år dra nytta av fonden i unionen, vilket endast utgör en tjugondel av den andel av befolkningen som lider grav materiell brist (och uppskattningsvis fyra miljoner med tanke på den potentiella hävstångseffekten). Som en jämförelse använder det amerikanska jordbruksministeriet cirka 100 miljarder US-dollar per år för att hjälpa stödberättigade hushåll, kvinnor, spädbarn och barn att tillgodose sina livsmedelsbehov.

Kommissionens förslag är dock välkomna. Med hjälp av den nya fonden kan unionen fortsätta att bidra till att lindra några av de värsta formerna av fattigdom och social utestängning i Europa. I detta avseende är kommissionens förslag om betalningar till stödmottagarna (artikel 39) och förfinansiering (artikel 41) särskilt välkomna. Ansträngningen att förenkla genomförandeförfarandena är lika välkomna – den administrativa bördan, särskilt för partnerorganisationerna, bör begränsas till ett minimum.

Inriktningen på personer som riskerar materiell brist och livsmedelsbrist, särskilt hemlösa, barn och barnfamiljer, och kompletterande åtgärder för social inkludering kommer att bidra till att hantera några av de värsta och allvarligaste formerna av materiell brist, och även bidra till att förstärka EU:s pågående och planerade insatser på detta område.

Genom den föreslagna europeiska plattformen får medlemsstaterna, partnerorganisationer och andra aktörer möjlighet att lära av varandra och främja mer strategiska tillvägagångssätt för att motverka fattigdom och social utestängning.

Detta skulle även bidra till att uppnå andra EU-politiska mål, exempelvis på folkhälsoområdet och när det gäller livsmedelsslöseri.

Trots sina begränsningar kan fonden alltså spela en viktig roll för att förbättra livet för människor som hamnat i samhällets utkant, särskilt hemlösa, barn och barnfamiljer som lider materiell brist, och hjälpa dem att få ett anständigt liv. Fonden kan hjälpa många människor att hitta vägar att ta sig ur fattigdomen, och i relevanta fall, in i arbete, och bidrar därför även till att nå Europa 2020-strategins mål för sysselsättning och social inkludering.

Med tanke på (den ökande) fattigdomen och sociala utestängningen i unionen och det mervärde som fonden skulle ge är detta initiativ dessutom både nödvändigt och fullständigt berättigat, särskilt mot bakgrund av Europa 2020-strategin och pågående och kommande initiativ på området barnfattigdom och hemlöshet.

Enligt en Eurobarometerundersökning från 2010 anser EU-medborgarna att unionens viktigaste utmaning efter arbetslösheten är att bekämpa fattigdom.

I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs att mänsklig värdighet och solidaritet är två av unionens kärnvärden. I artikel 3 i samma fördrag anges att unionen ska ha som mål att ”främja freden, sina värden och folkens välfärd”, och att den ska arbeta för sociala framsteg, bekämpa sociala orättvisor och skydda barnets rättigheter.

Att bygga vidare på erfarenheten av EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen genom att inrätta den nya fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt skulle vara ett praktiskt uttryck för unionens kärnvärden och principer och ett konkret bevis för att unionen tar sin del av ansvaret för att bemöta problemen med fattigdom och social utestängning.

YTTRANDE från budgetutskottet (27.3.2013)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Föredragande: Derek Vaughan

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har föreslagit en förordning (fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt) som för åren 2014–2020 fastställer ett nytt instrument som ett komplement till de befintliga sammanhållningsinstrumenten, särskilt Europeiska socialfonden, som inriktar sig på de värsta och mest socialt destruktiva formerna av fattigdom och livsmedelsbrist samt hemlöshet och materiell fattigdom som drabbar barn. Samtidigt stöds kompletterande åtgärder som är avsedda för social återintegration av dem inom EU som har det sämst ställt.

Kommissionen föreslår en budget på 2,5 miljarder euro i 2011 års priser för detta nya instrument i den kommande fleråriga budgetramen för åren 2014–2020. Föredraganden välkomnar inrättandet av fonden men är orolig över den föreslagna nivån, som innebär en minskning jämfört med det nuvarande programmet för livsmedelsstöd. Det bör dessutom betonas att omfattningen av denna fond har utvidgats till att stödja dem som lider av materiell fattigdom och hemlöshet.

Föredraganden konstaterar att finansieringen av programmet bör tas från den totala finansiering som tilldelats medlemsstaterna inom ramen för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Detta innebär att denna nya fond kommer att genomföras med delad förvaltning och tillämpa de genomföranderegler som används för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Kommissionens förslag verkar stundtals komplicerat och skulle kunna leda till en ökad administrativ börda för mottagarna, vilka huvudsakligen kommer att vara icke-statliga organisationer. Även om kommissionen har gjort vissa ansträngningar för att förenkla dessa regler anser föredraganden att det är av största vikt att förordningen är så enkel som möjligt för att kunna uppnå störst effekt för att minska fattigdom och social utestängning.

Föredraganden noterar att denna fond ersätter ordningen för utdelning av livsmedel, som ombesörjt att dela ut livsmedel till EU-medborgare genom att använda jordbruksöverskott som i annat fall skulle ha gått förlorat. Eftersom interventionslagren förväntas minska och deras storlek är mycket oförutsägbar för åren 2011–2020 har detta program förlorat sitt ursprungliga existensberättigande och kommer att läggas ned vid utgången av 2013. Om möjligt bör dock interventionslagren användas kostnadsfritt till förmån för dem som har det sämst ställt och bör fungera som ett komplement till programmet snarare än något som tas från den budget som har tilldelats medlemsstaterna.

Föredraganden förslår att kravet på medfinansiering tas bort, då det för vissa medlemsstater, i synnerhet dem som har allvarliga ekonomiska och finansiella svårigheter, kan vara ett hinder för att få tillgång till fonden. Medverkan till att utrota hunger, hemlöshet och materiell fattigdom bör inte vara beroende av medlemsstaternas kapacitet till medfinansiering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska var minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska var minst 20 miljoner lägre senast år 2020. Antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning har dock otvivelaktigen ökat och utgjorde 24,2 % 2011 jämfört med 23,4 % 2010.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja, i första hand i from av tillhandahållande av livsmedel, nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelsbrist, hemlöshet och barns materiella brister.

Motivering

Det symboliska belopp som anslås från fonden bör främst inriktas på akut livsmedelsbistånd. Medlemsstaterna får emellertid absolut inte se fonden som en möjlighet att minska budgetarna för sina nationella program för fattigdomsutrotning och social återanpassning, som förblir medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Fonden får inte ersätta politiska åtgärder som vidtas av medlemsstaternas regeringar för att minska behovet av akut livsmedelsbistånd och utforma hållbara mål och politiska åtgärder för att fullständigt utrota svält, fattigdom och social utestängning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Bland de rådande bristerna bör medlemsstaterna i första hand koncentrera sig på tillgången till livsmedelsbistånd. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt beakta situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

utgår

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter [förordningen om en samlad marknadsordning]5 kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte tillämpas så att medlemsstaternas skyldighet att medfinansiera programmet minskar. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

(17) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ... om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter av den .../20xx [förordningen om en samlad marknadsordning] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte minska den budget som tilldelats per medlemsstat. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör utse en förvaltningsmyndighet, en attesteringsmyndighet och en funktionellt oberoende revisionsmyndighet för sitt operativa program. För att ge medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är det lämpligt att ge dem möjlighet att välja att låta attesteringsmyndighetens uppgifter utföras av förvaltningsmyndigheten. Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse förmedlande organ för att utföra vissa av förvaltningsmyndighetens eller attesteringsmyndighetens uppgifter. Medlemsstaterna bör i så fall tydligt fastställa deras ansvarsområden och funktioner.

(21) Medlemsstaterna bör utse en förvaltningsmyndighet, en attesteringsmyndighet och en funktionellt oberoende revisionsmyndighet för sitt operativa program. För att ge medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är det lämpligt att ge dem möjlighet att välja att låta attesteringsmyndighetens uppgifter utföras av förvaltningsmyndigheten. Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse förmedlande organ för att utföra vissa av förvaltningsmyndighetens eller attesteringsmyndighetens uppgifter. Medlemsstaterna bör i så fall tydligt fastställa deras ansvarsområden och funktioner. Medlemsstaterna bör göra sitt yttersta för att undanröja de hinder förknippade med den administrativa bördan som välgörenhetsorganisationer kan stöta på.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Utan att det påverkar kommissionens befogenheter när det gäller finansiell kontroll bör samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för denna förordning säkerställas, och kriterier bör fastställas som gör att kommissionen, inom ramen för sin strategi för kontroll av nationella system, kan avgöra vilken säkerhetsgrad som bör krävas från de nationella revisionsorganen.

(25) Utan att det påverkar kommissionens befogenheter när det gäller finansiell kontroll bör samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för denna förordning säkerställas, och kriterier bör fastställas som gör att kommissionen, inom ramen för sin strategi för kontroll av nationella system, kan avgöra vilken säkerhetsgrad som bör krävas från de nationella revisionsorganen. Kommissionen bör göra sitt yttersta för att se till att kraven inte innebär ytterligare en administrativ börda för mottagarna, med tanke på fondens natur och det faktum att mottagarna i första hand utgörs av frivilligorganisationer.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Med beaktande av det datum då anbudsförfarandena bör inledas, tidsfristerna för antagande av denna förordning och förberedelserna av de operativa programmen vore det lämpligt att utverka bestämmelser som möjliggör en smidig övergång 2014, så att man undviker ett avbräck i livsmedelsförsörjningen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) Om det av någon anledning visar sig att denna förordning inte kan träda i kraft den 1 januari 2014 ska kommissionen vidta övergångsåtgärder för att undvika ett avbrott i eller en minskning av stödet via EU:s budget till de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Om det av någon anledning visar sig att denna förordning inte kan träda i kraft den 1 januari 2014 ska kommissionen vidta övergångsåtgärder för att undvika ett avbräck i eller en minskning av stödet via EU:s budget till de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter, eller definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa behöriga myndigheter,

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter, eller i samarbete med partnerorganisationer och som godkänts av dessa behöriga myndigheter,

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel eller varor eller omfattas av de kompletterande åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel eller varor eller omfattas av de kompletterande åtgärderna, vilka ska definieras av medlemsstaterna utifrån deras nationella kriterier,

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Syftet med fonden är att komplettera nationella strategier, inte att ersätta eller begränsa nationella långsiktiga och hållbara program för fattigdomsutrotning och social inkludering, vilka förblir medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för slutmottagare delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De samlade medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden under åren 2014–2020 ska uppgå till 2 500 000 000 euro i 2011 års priser, i enlighet med den uppdelning per år som fastställs i bilaga II.

1. De samlade medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden under åren 2014–2020 ska i reella termer inte underskrida det belopp som avsattes för det europeiska programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda för perioden 2007–2013.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Den befolkning som riskerar fattigdom.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativ program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Varje medlemsstat som önskar ansöka om medel ur fonden ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativ program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020. Programmet, som ska komplettera andra åtgärder som vidtagits på medlemsstatsnivå, ska innehålla följande:

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa komplementariteten med Europeiska socialfonden.

(f) En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa komplementariteten med Europeiska socialfonden med en tydlig skiljelinje mellan de olika verksamheter som täcks av dessa två fonder.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led j – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) En tabell där det för varje år i enlighet med artikel 18 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden och samfinansieringen i enlighet med artikel18.

i) En tabell där det för varje år i enlighet med artikel 18 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna plattform ska bl.a. främja utbyten mellan alla aktörer som arbetar med att lindra akut materiell brist och organisationer som arbetar för att uppnå en mer långsiktig och hållbar social återanpassning. Möjligheterna att koppla ihop dessa olika mål bör undersökas.

Motivering

Tillhandahållande av akut livsmedelsbistånd är en helt annan sak än det arbete som utförs av organisationer som inriktar sig på långsiktig fattigdomsutrotning, vilket ofta kräver särskild utbildning och/eller särskilda kvalifikationer. Olika organisationer med olika roller skulle mycket väl kunna stärka effekterna av sina insatser genom att samarbeta, och kommissionen bör se till att sådana utbyten kan ske.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. Det förfarande som tillämpas för genomföranderapporter ska inte vara alltför betungande i förhållande till de anslagna medlen och typen av stöd, och ska inte medföra onödiga administrativa bördor.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utvärderingarna ska utföras av experter som fungerar fristående från de myndigheter som har ansvaret för genomförandet av det operativa programmet. Alla utvärderingar ska offentliggöras i sin helhet.

2. Utvärderingarna ska utföras av experter som fungerar fristående från de myndigheter som har ansvaret för genomförandet av det operativa programmet. Alla utvärderingar ska offentliggöras i sin helhet, men får under inga omständigheter innehålla uppgifter om enskilda mottagares identitet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Utvärderingarna ska inte vara alltför betungande i förhållande till de anslagna medlen och typen av stöd, och ska inte medföra onödiga administrativa bördor.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Vid behandling av personuppgifter enligt denna artikel ska förvaltningsmyndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.

6. Vid behandling av personuppgifter enligt artiklarna 13–17 ska förvaltningsmyndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansiering

Finansiering

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de operativa programmen får inte överskrida 85 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd.

1. Finansieringssatsen inom de operativa programmen ska vara 100 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd. Medlemsstaterna får på frivillig basis ge kompletterande stöd till fonden, i syfte att optimera utnyttjandet av den i ett läge där antalet fattiga personer i Europa ökar.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska medfinansieringssatsen för det operativa programmet och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas.

2. I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska det maximala stödbeloppet från fonden fastställas.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Ökade utbetalningar för medlemsstater med tillfälliga budgetproblem

 

1. På begäran av en medlemsstat får mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldo ökas med 10 procentenheter över den medfinansieringssats som är tillämplig för det operativa programmet. Den höjda medfinansieringssatsen, som inte får överstiga 100 %, ska gälla för betalningsansökningar som hänför sig till den räkenskapsperiod då medlemsstaten lämnade in sin ansökan och under efterföljande räkenskapsperioder då medlemsstaten uppfyller något av följande villkor:

 

(h) Den berörda medlemsstaten har infört euron och får makrofinansiellt stöd från unionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 407/2010.

 

(i) Den berörda medlemsstaten har inte infört euron och får medelfristigt ekonomiskt stöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002.

 

(j) Ekonomiskt stöd ställs till dess förfogande i enlighet med fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen.

 

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får dock unionens stöd i form av mellanliggande betalningar och utbetalning av slutsaldo inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonden, enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

 

Motivering

Enligt Vaughans förslag till yttrande om budgeten ska finansieringen ligga på 100 %, och artikel 19 är därför inte längre tillämplig.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller barn får köpas in partnerorganisationerna själva.

Livsmedel och varor avsedda för slutmottagare får köpas in av partnerorganisationerna själva.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 18 i den här förordningen att medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt. Dessa belopp ska vara ett komplement till programmet och får inte minska den budget som tilldelats per medlemsstat.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn.

(a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för slutmottagare.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

(b) Om ett offentligt organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till slutmottagare och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Under förutsättning att det finns medel tillgängliga ska kommissionen göra den mellanliggande betalningen senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan registrerats vid kommissionen.

5. Under förutsättning att det finns medel tillgängliga ska kommissionen göra den mellanliggande betalningen senast 30 dagar efter den dag då en betalningsansökan registrerats vid kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska fonden för stöd till de sämst ställda

Referensnummer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.11.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Derek Vaughan

18.12.2012

Antagande

26.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (24.4.2013)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Föredragande: Theodoros Skylakakis

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF]. De kriterier som används för att definiera sådana personer bör överensstämma med de ändrade ekonomiska och sociala förhållandena.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 317 i fördraget och i samband med delad förvaltning bör det anges på vilka villkor kommissionen kan utöva sina befogenheter att genomföra Europeiska unionens allmänna budget, och medlemsstaternas ansvar vad gäller samarbete bör förtydligas. Dessa villkor bör göra det möjligt för kommissionen att försäkra sig om att medlemsstaterna använder fonden på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning i den bemärkelse som avses i rådets förordning […] med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (nedan kallad budgetförordningen).

(5) Enligt artikel 317 i fördraget och i samband med delad förvaltning bör det anges på vilka villkor kommissionen kan utöva sina befogenheter att genomföra Europeiska unionens allmänna budget, och medlemsstaternas ansvar vad gäller samarbete bör förtydligas. Dessa villkor bör göra det möjligt för kommissionen att försäkra sig om att medlemsstaterna använder fonden på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning i den bemärkelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget1 (budgetförordningen). Kommissionen bär när den utövar sina befogenheter i fråga om genomförandet av budgeten i större utsträckning använda och främja effektivitetsrevisioner.

 

____________

 

1EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna bör överensstämma med bestämmelserna i budgetförordningen och också säkerställa att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att skydda unionens ekonomiska intressen bör det finnas tidsbegränsade åtgärder som gör det möjligt för den delegerade utanordnaren att avbryta utbetalningar när det finns tecken som tyder på allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet, bevis på allvarliga oriktigheter i samband med en ansökan om utbetalning eller underlåtenhet att lämna in handlingar för granskning och godkännande av räkenskaperna.

(30) För att skydda unionens ekonomiska intressen bör det finnas tidsbegränsade åtgärder som gör det möjligt för den delegerade utanordnaren att avbryta utbetalningar när det finns tecken som tyder på allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet, bevis på allvarliga oriktigheter i samband med en ansökan om utbetalning, underlåtenhet att lämna in handlingar för granskning och godkännande av räkenskaperna eller betydande förseningar i projektgenomförandet, och när det på goda grunder kan styrkas att projektmålen inte uppfylls.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målen som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden.

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målet att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden. Fonden ska säkra att ingen människa som befinner sig i EU går hungrig.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror delas ut till de personer som har det sämst ställt, särskilt hemlösa och barn, via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den del av unionens budget som anslås till fonden ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 55.1 b i budgetförordningen, med undantag av tekniskt bistånd på kommissionens initiativ, som ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning enligt artikel 55.1 a i budgetförordningen.

1. Den del av unionens budget som anslås till fonden ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 58.1 b i budgetförordningen, med undantag av tekniskt bistånd på kommissionens initiativ, som ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning enligt artikel 58.1 a i budgetförordningen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen, medlemsstaterna och stödmottagarna ska tillämpa principen om sund ekonomisk förvaltning i enlighet med artikel 26 i budgetförordningen.

7. Kommissionen, medlemsstaterna och stödmottagarna ska tillämpa principen om sund ekonomisk förvaltning i enlighet med artikel 30 i budgetförordningen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativ program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

1. Varje medlemsstat ska inom fyra månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) En beskrivning av mekanismen som fastställer urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

c) En beskrivning av mekanismen som fastställer urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist. Beskrivningen ska beakta personer med negativ inkomst som nyligen drabbats av fattigdom och egnahemsägare med negativt eget kapital.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom fem månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året rådgöra med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå beträffade genomförandet av stödet ur fonden.

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året rådgöra med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå beträffade genomförandet av stödet ur fonden. Resultatet av dessa samråd ska rapporteras till Europaparlamentet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) hur programmet bidrar till unionens mål att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner färre människor som riskerar fattigdom och social utestängning, med beaktande av den utvalda typen av materiell brist som ska åtgärdas och med hänsyn till nationella omständigheter vad gäller fattigdom, social utestängning och materiella brister,

a) hur programmet bidrar till unionens mål att senast 2020 minska med åtminstone 20 miljoner antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning, med beaktande av den utvalda typen av materiell brist som ska åtgärdas och med hänsyn till nationella omständigheter vad gäller fattigdom, social utestängning och materiella brister, liksom personer med negativ inkomst och egendom samt de mest behövande och mest utsatta för risken för fattigdom,

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2. Mallen ska överensstämma med utvärderingsmålen och respektera principen om administrativ förenkling.

Ändringsförslag   15

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma resultatens genomslag och långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma resultatens genomslag och långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför, med hänsyn till personer som nyligen drabbats av fattigdom med negativ inkomst och bostadsägare med negativt egenkapital. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel, varor och kompletterande åtgärder, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen.

3. Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, i ett läge som är lättillgängligt och tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel, varor och kompletterande åtgärder, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen. Stödmottagarna och partnerorganisationerna ska se till att informationen är tillgänglig för äldre och funktionshindrade.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Livsmedel och varor för hemlösa eller barn får köpas in partnerorganisationerna själva.

3. Livsmedel och varor för de personer som har det sämst ställt, särskilt hemlösa eller barn, får köpas in av partnerorganisationerna själva.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för de personer som har det sämst ställt, särskilt hemlösa eller barn.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in livsmedel eller basvaror till de personer som har det sämst ställt, särskilt hemlösa eller barn, och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ska ske via ett system för elektroniskt datautbyte som inrättas enligt de villkor som kommissionen fastställer i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.3.

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ska ske via ett system för elektroniskt datautbyte som inrättas enligt de villkor som kommissionen fastställer i delegerade akter, i enlighet med artikel 59.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet eller ett nationellt organ till revisionsmyndighet, som ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och attesteringsmyndigheten.

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet eller ett nationellt organ till revisionsmyndighet, som ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och attesteringsmyndigheten. Det nationella revisionsorganet eller den nationella revisionsrätten får utses till revisionsmyndighet.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och en årlig sammanfattning enligt artikel 56.5 a och 56.5 b i budgetförordningen.

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och en årlig sammanfattning enligt artikel 59.5 a och 59.5 b i budgetförordningen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Upprätta årsredovisning enligt artikel 56.5 a i budgetförordningen.

2. Upprätta årsredovisning enligt artikel 59.5 a i budgetförordningen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Senast sex månader efter det att det operativa programmet har antagits ska revisionsmyndigheten utarbeta en revisionsstrategi för genomförandet av revisioner. I revisionsstrategin ska man fastställa revisionsmetoden och urvalsmetoden för revisioner av insatserna samt planeringen av revisioner under det innevarande och de två påföljande räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska uppdateras varje år från 2016 till och med 2022. Revisionsmyndigheten ska på begäran överlämna revisionsstrategin till kommissionen.

4. Senast sex månader efter det att det operativa programmet har antagits ska revisionsmyndigheten utarbeta en revisionsstrategi för genomförandet av revisioner. I revisionsstrategin ska man fastställa revisionsmetoden och urvalsmetoden för revisioner av insatserna samt planeringen av revisioner under det innevarande och de två påföljande räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska uppdateras varje år från 2016 till och med 2022. Revisionsmyndigheten ska överlämna revisionsstrategin till kommissionen. Kommissionen ska ha befogenhet att kräva att revisionsmyndigheten gör de ändringar i sin revisionsstrategi som enligt kommissionen är nödvändiga för att säkerställa att revisionerna utförs på korrekt sätt i överensstämmelse med internationellt erkända redovisningsstandarder. Därvid ska kommissionen se till att effektivitetsrevisioner i tillräcklig grad har beaktats.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 59.5 i budgetförordningen.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta mallar för revisionsstrategin, det årliga revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten samt för den urvalsmetod som avses i punkt 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.3.

6. Kommissionen ska genom delegerade akter anta mallar för revisionsstrategin, det årliga revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten samt för den urvalsmetod som avses i punkt 4. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 59.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får begära att en medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess förvaltnings- och kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller att utgifterna är korrekta i enlighet med den här förordningen.

3. Kommissionen ska begära att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras förvaltnings- och kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller att utgifterna är korrekta i enlighet med den här förordningen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens budgetåtaganden för varje operativt program ska göras årligen under perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska utgöra finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 81.2 i budgetförordningen, och när beslutet anmälts till den berörda medlemsstaten ska det utgöra ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen.

Unionens budgetåtaganden för varje operativt program ska göras årligen under perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska utgöra finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 84.2 i budgetförordningen, och när beslutet anmälts till den berörda medlemsstaten ska det utgöra ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För varje år från och med 2015 till och med 2022 ska de utsedda organen senast den 15 februari året efter räkenskapsperiodens slut lämna in följande dokument och uppgifter till kommissionen, i enlighet med artikel 56 i budgetförordningen:

1. För varje år från och med 2015 till och med 2022 ska de utsedda organen senast den 15 februari året efter räkenskapsperiodens slut lämna in följande dokument och uppgifter till kommissionen, i enlighet med artikel 59 i budgetförordningen:

a) Attesterad årsredovisning för de berörda organ som utsetts enligt artikel 32 och som avses i artikel 56.5 i budgetförordningen.

a) Attesterad årsredovisning för de berörda organ som utsetts enligt artikel 32 och som avses i artikel 59.5 i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 56.5 i budgetförordningen.

b) Förvaltningsuttalande enligt artikel 59.5 i budgetförordningen.

c) En årlig sammanfattning av slutliga revisionsrapporter och utförda kontroller, inklusive en bedömning av felens och bristernas art och omfattning samt vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder.

c) En årlig sammanfattning av slutliga revisionsrapporter och utförda kontroller, inklusive en bedömning av felens och bristernas art och omfattning samt vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda oberoende revisionsorgan som avses i artikel 56.5 i budgetförordningen, åtföljt av en kontrollrapport med resultaten av de revisioner som genomförts under det räkenskapsår som uttalandet gäller.

d) Ett revisionsuttalande från det utsedda oberoende revisionsorgan som avses i artikel 59.5 i budgetförordningen, åtföljt av en kontrollrapport med resultaten av de revisioner som genomförts under det räkenskapsår som uttalandet gäller.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att alla verifikat som rör insatserna på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under tre år. Denna treårsperiod inleds den 31 december det år då beslutet om godkännande av räkenskaper antas i enlighet med artikel 47 eller senast den dag då slutsaldot betalas ut.

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att alla verifikat som rör insatserna på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under fem år. Denna femårsperiod inleds den dag då slutsaldot betalas ut.

Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga eller administrativa förfaranden eller på motiverad begäran från kommissionen.

Femårsperioden ska avbrytas vid rättsliga eller administrativa förfaranden eller på motiverad begäran från kommissionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska fonden för stöd till de sämst ställda

Referensnummer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

19.11.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Antagande

23.4.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (27.3.2013)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Föredragande: Younous Omarjee

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden noterar EU-domstolens dom av den 13 april 2011 som ledde till att programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen upphörde. Biståndsprogrammet inleddes 1986 och hade funnits i 25 år, och det grundade sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fungerade enligt en princip om omfördelning av jordbruksöverskott till dem som hade det sämst ställt. Föredraganden förkastar Europeiska rådets överenskommelse av den 8 februari 2013 om den fleråriga budgetramen, enligt vilken dessa anslag minskas från 3,5 miljarder till 2,5 miljarder euro. Föredraganden anser att den summa på 3,5 miljarder som hade anslagits för den innevarande perioden (2007–2013) borde ha upprätthållits som ett absolut minimum och att summan borde ha höjts till mer än 4,5 miljarder mot bakgrund av att programmets insatsområden utvidgades till att omfatta både distribution av materiella varor och sju nya medlemsstater. Föredraganden välkomnar emellertid kommissionens förslag om att inrätta en ny fond som skulle ersätta programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen, och som skulle kallas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Som en följd av EU-domstolens dom omfattas den nya fond som föreslås av kommissionen av sammanhållningspolitiken (artikel 174 i EUF-fördraget).

Bekämpandet av fattigdom och social utestängning hör till EU:s övergripande och grundläggande mål (artikel 9 i EUF-fördraget och artikel 3 i FEU). Europeiska unionen har dessutom fastställt ett mål om att minska antalet personer som hotas av fattigdom och social utestängning i medlemsstaterna med minst 20 miljoner fram till 2020.

För närvarande befinner vi oss emellertid mycket långt från detta mål. Under 2010 löpte nästan en fjärdedel av EU:s medborgare (119,6 miljoner) risk att drabbas av fattigdom eller social utestängning, och av dessa var fler än 18 miljoner i princip dagligen beroende av matpaket eller måltider som distribueras av välgörenhetsorganisationer. Antalet personer som lider av livsmedelsbrist och materiell fattigdom har dessutom kontinuerligt ökat på ett alarmerande sätt under de senaste åren. Allt fler EU-medborgare är tvungna att begära livsmedelsstöd. Den finansiella, ekonomiska och sociala krisen som drabbar alla medlemsstater innebär att unionen befinner sig i en situation där den särskilt måste ta ansvar för den ökade ojämlikheten mellan rika och fattiga inom EU, men också inom EU:s medlemsstater.

Med utgångspunkt i artikel 174 i EUF-fördraget syftar fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt att stärka den sociala sammanhållningen och på så sätt bekämpa fattigdom inom EU. Unionen ska alltså genom denna nya fond bidra till en starkare social sammanhållning inom EU genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt och på så sätt bidra till att lindra livsmedelbristen och de materiella bristerna inom EU, vilka nått oroväckande höga nivåer.

Föredraganden har flera invändningar mot kommissionens ursprungliga förslag.

Medfinansiering

Enligt kommissionens förslag ska medlemsstaterna eller de lokala myndigheterna komplettera finansieringen ur biståndsfonden genom att bidra med cirka 15 procent. Vi befinner oss dock för närvarande i en situation som präglas av nedskärningar av de offentliga utgifterna, något som också Regionkommittén betonat. I en sådan situation är det sannolikt att de medlemsstater och de lokala myndigheter som har det allra svårast inte kan medfinansiera fondens program.

Fondens betungande byråkrati

Strukturerna för medfinansiering och de globala strukturerna för omfördelning av livsmedel och materiella varor måste förbli enkla och tydliga. Det viktigaste är att dessa strukturer gör det möjligt för välgörenhetsorganisationerna att fortsätta sitt arbete, som ofta utförs på frivillig grund. Det måste finnas en kontinuitet mellan den nya förordningen och förordningen för programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen, vilken var i kraft åren 2012 och 2013. I detta syfte föreslår föredraganden att fonden förenklas och särskilt att attesteringsmyndigheten, förvaltningsmyndigheten och revisionsmyndigheten dras in. Föredraganden föreslår också ett upphävande av de kriterier som ska fastställas av varje medlemsstat för att avgöra vem som ska få utnyttja fonden. Kommissionen måste lita på medlemsstaterna och välgörenhetsorganisationerna, som genom utdelning av livsmedel och materiella varor gör ett enastående arbete och föregår med gott exempel.

Målen för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Det är motiverat att utvidga bistånden till att också omfatta materiella varor, eftersom de personer inom EU som har det sämst ställt inte endast lider brist på livsmedel utan också är i behov av materiell hjälp. Om de medel som statscheferna har avsatt för biståndsfonden inte möjliggör en sådan utvidgning måste livsmedelsbiståndet prioriteras så långt detta är möjligt, först och främst för att undvika en spridning som skulle kunna skada fondens genomslagskraft och dess mål. Att äta är ett elementärt medel för social integration och därför är livsmedelsbiståndet en grundläggande förutsättning för all politik som strävar efter att bekämpa utestängning. Föredraganden försvarar alltså idén om att biståndsfonden i första hand ska vara inriktad på utdelning av livsmedel.

Eftersom solidaritet är en värdegrund för Europeiska unionen, har denna biståndsfond ett symbolvärde när det gäller den betydelse som EU:s medborgare tillskriver det europeiska projektet. Det kan inte komma på fråga att Europeiska unionen skulle vända de mest sårbara medborgarna ryggen. Att urvattna biståndet till dem som har det sämst ställt skulle ytterligare öka klyftan mellan medborgarna och EU:s institutioner.

Föredraganden är övertygad om att Europaparlamentet måste samarbeta med välgörenhetsorganisationerna för att biståndsfonden ska vara resurseffektiv och först och främst tjäna dem som har det sämst ställt och de välgörenhetsorganisationer som dagligen arbetar vid dessa personers sida.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska var minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

(1) Eftersom leveranser av livsmedel och jordbruksprodukter är betydelsefulla och hjälper de personer som har det sämst ställt, och i linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs, har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska vara minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Unionen har sedan 1987 - efter en exceptionellt hård vinter i Europa - via välgörenhetsorganisationer gett de medborgare som har det sämst ställt direkt livsmedelsbistånd från jordbrukslager. Det tillfälliga biståndet blev permanent genom en gemenskapsförordning, nämligen programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen. Vid sidan av detta har det utvecklats andra försörjningskällor såsom överskott från lokala eller regionala snabbköp, partnerskap med lokala solidariska jordbrukare, restauranger och speceriaffärer etc.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Den 29 oktober 1992 inrättades programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen genom en tillämpningsförordning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) Närmare 119,6 miljoner personer i EU, av vilka 25 miljoner var barn, hotades 2010 av social utestängning eller fattigdom. Av dessa personer led 40 miljoner grava materiella brister och 4,1 miljoner saknade bostad, vilket innebär en ökning med ca 4 miljoner jämfört med det föregående året. Av dessa 119,6 miljoner människor är närmare 18 miljoner i princip dagligen beroende av matpaket eller måltider som distribueras av välgörenhetsorganisationer.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

(2) Antalet hemlösa och antalet personer i unionen som lider av livsmedelsbrist och/eller materiell fattigdom, även grav sådan brist och/eller fattigdom, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) strävar efter att stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen och den sociala utestängningen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt i syfte att åtgärda alla brister och all slags fattigdom.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Tryggad livsmedelsförsörjning är en grundläggande rättighet för mänskligheten som uppnås när det under en längre tid och utan avbrott finns tillgång till tillräckliga mängder hälsosam, lämplig och näringsrik mat.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor och livsmedel som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Fondens bestämmelser säkerställer att det råder överensstämmelse med de strategier och åtgärder som är framtagna för att minska livsmedelsslöseriet i hela livsmedelskedjan, förbättra kedjans effektivitet samt upplysa allmänheten om denna viktiga fråga, i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2012.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ange en lämplig budgetram bör kommissionen via genomförandeakter upprätta en årlig fördelning av sammanlagda resurser per medlemsstat med hjälp av en objektiv och öppen metod som återspeglar skillnader vad gäller fattigdom och materiella brister.

(7) För att ange en lämplig budgetram bör kommissionen via genomförandeakter upprätta en årlig fördelning av sammanlagda resurser per medlemsstat med hjälp av en objektiv och öppen metod som återspeglar skillnader i utveckling mellan regioner, skillnader vad gäller fattigdom, relativ fattigdom, livsmedelsbrist och materiella brister som finns inom var och en av medlemsstaterna, med hänsyn till det antal personer i varje medlemsstat som kan betraktas som dem som har det sämst ställt, och med hänsyn till de belopp som tilldelades de medlemsstater som deltog i biståndsprogrammet.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av livsmedelsbrist och/eller materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt, snabbt och resurseffektivt, särskilt när det gäller att bekämpa livsmedelsslöseriet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Medlemsstaterna bör kunna ge företräde åt produkter som framställts i unionen.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) För att de åtgärder som finansieras via fonden ska kunna genomföras kraftfullt och resurseffektivt bör man främja samarbete mellan de regionala och lokala myndigheterna och de organ som företräder det civila samhället. Därför måste medlemsstaterna uppmuntra alla aktörer som är involverade i utarbetandet och genomförandet av de åtgärder som finansieras via fonden att delta.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att fonden ska vara få så stort genomslag som möjligt, särskilt med hänsyn till nationella omständigheter, är det lämpligt att upprätta ett förfarande för eventuella ändringar i det operativa programmet.

(9) För att fonden ska vara få så stort genomslag som möjligt, särskilt med hänsyn till nationella omständigheter, är det lämpligt att upprätta ett förfarande för eventuella ändringar i det operativa programmet, med beaktande även av synpunkterna från de icke-statliga organisationer som är involverade i programmets genomförande.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa lösningar har ett betydande mervärde, och kommissionen bör underlätta sådan spridning.

(10) Utbyten av erfarenheter och bästa lösningar, samt social innovation, har ett betydande mervärde, och kommissionen och behöriga myndigheter i medlemsstaterna bör garantera spridningen och främjandet av dem, bl.a. genom anordnandet av utbildningsåtgärder och utvecklingen av en samarbetsplattform på EU-nivå som omfattar alla berörda aktörer.

 

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar i förhand och i efterhand genomföras. Utvärderingarna bör kompletteras med undersökningar av de personer som har det sämst ställt och som har dragit fördel av programmet, och om nödvändigt med hjälp av undersökningar under programperioden. Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör anges närmare.

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar genomföras.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Medborgarna har rätt att veta hur unionens medel investeras och vilka effekter detta får. För att se till att information om fondens resultat får en bred spridning och för att säkerställa att möjligheter till finansiering är tillgängliga och tydliga bör utförliga regler upprättas om information och kommunikation, särskilt vad gäller medlemsstaternas och mottagarnas ansvar.

(13) Medborgarna har rätt att veta hur unionens medel investeras och vilka effekter detta får. För att se till att information om fondens resultat får mycket publicitet och en bred spridning och för att säkerställa att möjligheter till finansiering är tillgängliga och tydliga bör enkla regler upprättas om information och kommunikation och om publicitet; medlemsstaternas lokala och regionala myndigheters liksom mottagarnas ansvar i denna fråga bör också fastställas.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt beakta situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt lämna utrymme för flexibilitet så att hänsyn kan tas till situationen i de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Enhetliga och skäliga regler för fonden beträffande stödperioden, insatser och utgifter bör tillämpas i hela unionen. Villkoren för berättigande bör återspegla den speciella karaktären i fondens mål och målgrupper, särskilt via lämpliga villkor för insatsernas stödberättigande samt stödformer och regler och villkor för återbetalning.

(16) Enhetliga, skäliga och enkla regler för fonden beträffande stödperioden, insatser och utgifter bör tillämpas i hela unionen. Villkoren för berättigande bör återspegla den speciella karaktären i fondens mål och målgrupper, särskilt via enkla och lämpliga villkor för insatsernas stödberättigande samt stödformer och regler och villkor för återbetalning.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter [CMO-förordningen] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte tillämpas så att medlemsstaternas skyldighet att medfinansiera programmet minskar. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter [CMO-förordningen] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU. Beroende på omständigheterna är livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager fortfarande en fördelaktig lösning, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör som ett komplement till den nuvarande fonden användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte tillämpas så att medlemsstaternas skyldighet att medfinansiera programmet minskar. För effektivast möjliga användning av interventionslagren bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till fördelaktiga priser och/eller doneras till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

 

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) För att kunna säkerställa ett brett stöd till dem som har det sämst ställt ska medlemsstaterna se till att undanröja alla hinder för donationer av livsmedel eller grundläggande varor från företag till livsmedelsbanker och ideella organisationer vars verksamhet framför allt består av att ge stöd till dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) I enlighet med principen om delad förvaltning bör medlemsstaterna genom sina förvaltnings- och kontrollsystem ha huvudansvaret för att genomföra och kontrollera verksamheten inom programmen.

(19) I enlighet med principen om delad förvaltning bör medlemsstaterna genom sina förvaltnings- och kontrollsystem ha huvudansvaret för att genomföra och kontrollera verksamheten inom programmen. I detta sammanhang bör effektivitet och minskad byråkrati ständigt eftersträvas.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör utse en förvaltningsmyndighet, en attesteringsmyndighet och en funktionellt oberoende revisionsmyndighet för sitt operativa program. För att ge medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är det lämpligt att ge dem möjlighet att välja att låta attesteringsmyndighetens uppgifter utföras av förvaltningsmyndigheten. Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse förmedlande organ för att utföra vissa av förvaltningsmyndighetens eller attesteringsmyndighetens uppgifter. Medlemsstaterna bör i så fall tydligt fastställa deras ansvarsområden och funktioner.

(21) Medlemsstaterna bör för sitt operativa program utse behöriga myndigheter som förvissar sig om att fonden förvaltas väl. Medlemsstaterna bör utföra lämpliga administrativa och fysiska kontroller och besluta om sanktioner vid oriktigheter för att säkerställa att de operativa programmen genomförs i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Förvaltningsmyndigheten har huvudansvaret för att fonden genomförs verkningsfullt och resurseffektivt och har därför ett stort antal funktioner som rör programförvaltning och övervakning, ekonomisk förvaltning och kontroller samt urval av projekt. Dess ansvarsområden och uppgifter bör fastställas.

utgår

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Attesteringsmyndigheten bör upprätta betalningsansökningar och lämna in dem till kommissionen. Den bör upprätta årsredovisningar, attestera att de är fullständiga, exakta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämpliga unionsregler och nationella regler. Dess ansvarsområden och uppgifter bör fastställas.

utgår

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Revisionsmyndigheten bör se till att revision genomförs av förvaltnings- och kontrollsystemen, av ett lämpligt urval operationer och av årsredovisningen. Dess ansvarsområden och uppgifter bör fastställas.

utgår

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Utan att det påverkar kommissionens befogenheter när det gäller finansiell kontroll bör samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för denna förordning säkerställas, och kriterier bör fastställas som gör att kommissionen, inom ramen för sin strategi för kontroll av nationella system, kan avgöra vilken säkerhetsgrad som bör krävas från de nationella revisionsorganen.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Kommissionens befogenheter och skyldighet att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen verkligen fungerar och att ålägga medlemsstaterna att vidta åtgärder bör fastställas. Kommissionen bör också ha befogenhet att genomföra revisioner inriktade på frågor som rör sund ekonomisk förvaltning, för att kunna dra slutsatser om fondens resultat.

utgår

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Unionens budgetåtaganden bör verkställas årligen. För att programförvaltningen ska fungera effektivt bör gemensamma regler fastställas för utbetalning av mellanliggande betalningsansökningar, av det årliga saldot och av slutsaldot.

(27) Unionens budgetåtaganden bör verkställas årligen. För att programförvaltningen ska fungera effektivt bör enkla gemensamma regler fastställas för utbetalning av mellanliggande betalningsansökningar, av det årliga saldot och av slutsaldot.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Intervallen mellan revisionerna av insatser bör stå i proportion till omfattningen av unionens stöd ur fonden. Framför allt bör antalet revisioner minskas när de stödberättigade utgifterna för en insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att utföra revisioner närhelst det finns tecken på oriktigheter eller bedrägerier eller som en del i ett granskningsurval. För att omfattningen av kommissionens revision ska stå i proportion till risken bör kommissionen kunna minska sitt revisionsarbete rörande de operativa programmen, om det inte finns några större brister eller om revisionsmyndigheten är tillförlitlig. Dessutom bör man i revisionens omfattning ta full hänsyn till fondens mål och målgruppens natur.

(35) Intervallen mellan revisionerna av insatser bör stå i proportion till omfattningen av unionens stöd ur fonden. Framför allt bör antalet revisioner minskas när de stödberättigade utgifterna för en insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att utföra revisioner närhelst det finns tecken på oriktigheter eller bedrägerier eller som en del i ett granskningsurval. För att omfattningen av kommissionens revision ska stå i proportion till risken bör kommissionen kunna minska sitt revisionsarbete rörande de operativa programmen, om det inte finns några större brister eller om revisionsmyndigheten är tillförlitlig. Dessutom bör man i revisionens omfattning ta full hänsyn till fondens mål och målgruppens natur samt till att fondens stödmottagare är välgörenhetsorganisationer.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a) För att undvika att livsmedelsbiståndet plötsligt minskar kraftigt om genomförandet av denna förordning skulle försenas i början av 2014 bör kommissionen vidta nödvändiga övergångsåtgärder för att säkerställa att de personer som mottar livsmedelsbistånd inte drabbas av livsmedelsbrist.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och kriterierna för tilldelning av dem samt regler för säkerställande av fondens genomslagskraft fastställs.

1. Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och kriterierna för tilldelning av dem samt regler för säkerställande av fondens resurseffektivitet och enkelhet fastställs.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter, eller definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa behöriga myndigheter,

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts av behöriga nationella, regionala och lokala myndigheter i samarbete med partnerorganisationer,

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel eller varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel och/eller varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) stödmottagare: ett offentligt eller privat organ, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser,

(6) stödmottagare: en ideell organisation, ett offentligt eller privat organ, med undantag för affärsföretag, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser,

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel eller varor eller omfattas av de kompletterande åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel och/eller varor och/eller omfattas av de kompletterande åtgärderna,

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) förmedlande organ: ett offentligt eller privat organ som en förvaltningsmyndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning beträffande insatser som genomförs av bidragsmottagare,

(9) förmedlande organ: en ideell organisation, ett offentligt eller privat organ, med undantag för affärsföretag, som en förvaltningsmyndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning beträffande insatser som genomförs av bidragsmottagare,

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målen som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden.

Fonden ska främja den sociala och territoriella sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målet som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt och genom att utveckla lokala och regionala livsmedelskedjor till förmån för de personer som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

1. Fonden ska stödja nationella, regionala och lokala system där livsmedelsprodukter av god kvalitet och baskonsumentvaror för personligt bruk delas ut till de personer som har det sämst ställt. Utdelningen ska skötas av partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna och vars verksamhet åtminstone delvis utgörs av utdelning av livsmedel och/eller jordbruksprodukter till de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stödet från fonden ska genomföras i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

3. Stödet från fonden ska genomföras av medlemsstaterna i nära samarbete med kommissionen.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Bestämmelserna för genomförandet och användningen av fonden, särskilt de ekonomiska och administrativa medel som krävs för rapportering, utvärdering, förvaltning och kontroll, ska stå i proportion till det stöd som anslagits.

5. Bestämmelserna för genomförandet och användningen av fonden, särskilt de ekonomiska och administrativa medel som krävs för rapportering, utvärdering, förvaltning och kontroll, ska stå i proportion till det stöd som anslagits och till målens specifika art.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering.

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska i planeringsstadiet och därefter genom övervakning, rapportering och utvärdering säkerställa att fonden fungerar effektivt. De ska också säkerställa att fonden är lätt att utnyttja för partnerorganisationerna och stödmottagarna och att medborgarna informeras om fondens resultat och om hur den använts.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska utföra sina respektive uppgifter som rör fonden på ett sådant sätt att den administrativa bördan för stödmottagarna minskas.

9. Med hänsyn till att biståndet till dem som har det sämst ställt är en välgörenhetsverksamhet som till sin natur ofta är frivillig ska kommissionen och medlemsstaterna konstant utföra sina respektive uppgifter som rör fonden på ett sådant sätt att det blir möjligt att minska den administrativa bördan för stödmottagarna och upprätta enkla regler för fonden, i syfte att så långt som möjligt förenkla de förvaltningssystem som tynger partnerorganisationerna och/eller stödmottagarna och därmed ge dem lätt och snabb tillgång till biståndet.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden.

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden och tillhörande program eller verksamhet.

 

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsprodukterna och varorna med ledning av objektiva kriterier. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter och i förekommande fall varor ska hänsyn också tas till klimat- och miljöaspekter, i synnerhet för att minska slöseri med livsmedel.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsprodukterna och varorna med ledning av objektiva kriterier som uppfyller kvalitetsnormerna. Urvalskriterierna för livsmedelsprodukter syftar till att främja lokala produkter. Organisationer och föreningar som ansvarar för utdelningen av livsmedel ska så långt det är möjligt säkerställa en hälsosam och balanserad kost för slutmottagarna och se till att folkhälso- och livsmedelssäkerhetsmålen uppfylls. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter och i förekommande fall varor ska hänsyn också tas till klimat- och miljöaspekter, i synnerhet för att minska slöseriet med livsmedel i varje del av distributionskedjan.

 

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. De lokala och regionala myndigheterna får tillsammans med icke-statliga organisationer skapa lokala, regionala och gränsöverskridande förvaltningsnät i syfte att utnyttja såväl regionala färskvaror som andra regionala livsmedel som inte säljs via livsmedelskedjorna.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lider av livsmedelsbrist.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Den befolkning som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet.

b) Den befolkning som lever i hushåll med mycket låg inkomst eller mycket låg arbetsintensitet.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Den befolkning som lever under den relativa fattigdomsgränsen, dvs. den procentandel av befolkningen som lever i ett hushåll som inte har en inkomst som motsvarar minst 60 % av den nationella medianinkomsten.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativ program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

1. Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program, som ska ha utarbetats i nära samarbete med behöriga regionala, lokala och andra myndigheter liksom med organ som berörs eller som företräder det civila samhället, bekämpar fattigdom och främjar icke-diskriminering, och som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av valet av den materiella brist eller de materiella brister som ska ingå i det operativa programmet och en beskrivning av varje typ av materiell brist som ska åtgärdas, av huvuddragen i och målen för livsmedels- och varuutdelningen och de kompletterande åtgärderna som kan tillhandahållas med beaktande av resultaten av den förhandsutvärdering som utförts i enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning av den livsmedelsbrist/ materiella brist eller de livsmedelsbrister/materiella brister som ska ingå i det operativa programmet, och huvuddragen i och målen för utdelningen av hälsosamma och högkvalitativa livsmedel och av varor och de kompletterande åtgärderna som kan tillhandahållas.

 

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) En handlingsplan för utvecklingen av lokala och regionala livsmedelskedjor till förmån för dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) En handlingsplan för att minska slöseriet med livsmedel.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) En beskrivning av motsvarande nationella system för varje typ av materiell brist som åtgärdas.

b) En beskrivning av motsvarande nationella system för varje typ av livsmedelsbrist och/eller materiell brist som åtgärdas.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Kriterier för urval av partnerorganisationer, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) En beskrivning av mekanismen som fastställer urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

c) En beskrivning av urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Kriterier för urval av insatser och en beskrivning av urvalsmekanismen, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

utgår

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Kriterier för urval av partnerorganisationer, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

utgår

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa komplementariteten med Europeiska socialfonden.

utgår

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) En beskrivning av genomförandebestämmelserna för det operativa programmet med uppgifter om förvaltningsmyndighet, eventuell attesteringsmyndighet och revisionsmyndighet och det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till, samt en beskrivning av övervakningsförfarandet.

utgår

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) En beskrivning av de åtgärder som vidtas för att i utarbetandet av det operativa programmet engagera behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

h) En beskrivning av deltagandet av behöriga regionala och lokala myndigheter, organisationer som företräder dem och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering i utarbetandet av det operativa programmet.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led j – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) En tabell där det för hela programperioden anges hela anslaget för stöd ur det operativa programmet för varje typ av materiell brist samt motsvarande kompletterande åtgärder.

ii) En tabell där det för hela programperioden anges hela anslaget för stöd ur det operativa programmet för varje typ av livsmedelsbrist och/eller materiell brist samt motsvarande kompletterande åtgärder.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De partnerorganisationer som avses i led e som direkt tillhandahåller livsmedlen eller varorna ska själva företa insatser som kompletterar det materiella biståndet och som är avsedda för återintegration i samhället av de personer som har det sämst ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur fonden eller inte.

De partnerorganisationer som avses i led ba som direkt tillhandahåller livsmedlen, och de som tillhandahåller livsmedlen och/eller varorna, ska själva företa insatser som kompletterar det materiella biståndet och som är avsedda för återintegration i samhället av de personer som har det sämst ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur fonden eller inte.

 

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De operativa programmen ska upprättas av medlemsstaterna eller en myndighet som de utser i samarbete med behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

2. De operativa programmen ska upprättas av medlemsstaterna eller en myndighet som de utser i samarbete med behöriga regionala och lokala myndigheter, organisationer som företräder dem och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utarbeta sina operativa program enligt den mall som anges i bilaga I.

utgår

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma huruvida det operativa programmet stämmer överens med denna förordning och hur det bidrar till fondens mål och därvid beakta den förhandsutvärdering som utförts i enlighet med artikel 14.

1. Kommissionen ska bedöma huruvida det operativa programmet stämmer överens med denna förordning och hur det bidrar till fondens mål och därvid beakta medlemsstaternas urvalskriterier.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att det operativa programmet lämnats in. Medlemsstaten ska förse kommissionen med alla ytterligare uppgifter som behövs och om nödvändigt revidera förslaget till operativt program.

2. Kommissionen får framföra sina synpunkter inom två månader efter det att det operativa programmet lämnats in. Medlemsstaten ska förse kommissionen med alla ytterligare uppgifter som behövs och om nödvändigt revidera förslaget till operativt program.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska med en genomförandeakt godkänna det operativa programmet inom sex månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, dock tidigast den 1 januari 2014, under förutsättning att kommissionens synpunkter i enlighet med punkt 2 beaktats på ett tillfredsställande sätt.

3. Kommissionen ska med en genomförandeakt godkänna det operativa programmet inom tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, dock tidigast den 1 januari 2014, under förutsättning att kommissionens synpunkter i enlighet med punkt 2 beaktats på ett tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter som lämnats in i enlighet med punkt 1, med beaktande av medlemsstatens motivering. Kommissionen får komma med synpunkter och medlemsstaten ska förse kommissionen med alla nödvändiga kompletterande uppgifter.

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter som lämnats in i enlighet med punkt 1, med beaktande av medlemsstatens motivering. Kommissionen får komma med synpunkter inom två månader och medlemsstaten ska förse kommissionen med alla nödvändiga kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom fem månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en plattform på unionsnivå för att underlätta erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete samt spridning av relevanta resultat inom icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Kommissionen ska inrätta en plattform på unionsnivå för att underlätta erfarenhets- och kunskapsutbyte, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete, införande av ett distributionsnät för hela Europa – i synnerhet i de områden i varje medlemsstat där fattigdomen och utestängningen är särskilt hög – utveckling av internationell och gränsöverskridande verksamhet samt spridning av relevanta och innovativa resultat avseende utdelning av livsmedel och varor till dem som har det sämst ställt. Kommissionen ska inom ramen för denna plattform integrera och sammanlänka de organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå, liksom partnerorganisationerna och stödmottagarna i varje medlemsstat. Kommissionen ska upprätta och förvalta en specifik offentlig webbplats för plattformen. På webbplatsen ska det finnas information om de olika partnerorganisationerna, deras åtgärder och deras utbredning över hela det europeiska territoriet, inklusive de yttersta randområdena. På webbplatsen ska också samtliga dokument och all information som rör organisationen av plattformen och dess verksamhet offentliggöras.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året rådgöra med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå beträffade genomförandet av stödet ur fonden.

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året rådgöra med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå och de ledande partnerorganisationerna i varje medlemsstat beträffade genomförandet av och lättheten att utnyttja stödet ur fonden. Kommissionen ska presentera slutsatserna och resultaten av detta samråd på plattformens webbplats.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer.

utgår

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De årliga genomföranderapporterna ska anses godtagbara om de innehåller alla uppgifter som krävs i den mall som avses i punkt 2, inbegripet de gemensamma indikatorerna. Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten informera medlemsstaten om rapporten inte är godtagbar. Om kommissionen inte skickar den informationen inom tidsfristen ska rapporten anses vara godtagbar.

utgår

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta den slutliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen

utgår

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska granska den slutliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom fem månader efter mottagandet av den slutliga genomföranderapporten.

Kommissionen ska granska den slutliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom tre månader efter mottagandet av den slutliga genomföranderapporten.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta mallen för den årliga genomföranderapporten, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer, och mallen för den slutliga genomföranderapporten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

6. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta mallen för den årliga genomföranderapporten och mallen för den slutliga genomföranderapporten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen får lämna kommentarer till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet. Förvaltningsmyndigheten ska inom tre månader informera kommissionen om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

7. Kommissionen får lämna kommentarer till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Förvaltningsmyndigheten ska offentliggöra en sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och slutliga genomföranderapporterna.

utgår

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 11.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

utgår

Utvärdering under programperioden

 

1. Under programperioden får förvaltningsmyndigheten genomföra utvärderingar för att bedöma hur verkningsfullt och resurseffektivt det operativa programmet är.

 

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

 

3. Kommissionen får på eget initiativ utvärdera de operativa programmen.

 

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma resultatens genomslag och långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma programmens genomslag och lättheten att förvalta dem, med hänsyn till begränsningarna för deras genomförande, målen och de uppnådda resultaten, de finansiella behoven hos partnerorganisationer och stödmottagare i samband med distributionen av livsmedel till dem som har det sämst ställt, och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera om och främja de åtgärder som finansieras genom fonden. Informationen ska riktas till personer som har det sämst ställt, till medierna och till en bredare allmänhet. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och stödet från fonden ska uppmärksammas.

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska informera om fonden resultat och om hur medlen används och de ska främja de åtgärder som finansieras genom fonden, bl.a. via plattformen eller genom inrättandet av informationsställen på lokal och regional nivå. Informationen ska riktas till personer som har det sämst ställt, till medierna och till en bredare allmänhet. Unionens roll ska lyftas fram i informationen, stödet från fonden ska uppmärksammas och den välgörenhet som mottagar- och partnerorganisationerna bedriver ska understrykas.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i formaten CSV eller XML, som ska finnas tillgänglig via en webbplats. Förteckningen ska minst omfatta uppgifter om stödmottagarens namn, adress och tilldelade unionsmedel samt den typ av materiell brist som stödet avser.

Den behöriga myndigheten ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i formaten CSV eller XML, som ska finnas tillgänglig via en webbplats.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckningen över insatserna ska uppdateras minst var tolfte månad.

Förteckningen över insatserna ska uppdateras minst var sjätte månad.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel, varor och kompletterande åtgärder, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska mottagar- och partnerorganisationer genom antingen en EU-flagga eller en affisch (i åtminstone A3-format) ge information om insatsen, inbegripet om unionens finansiella stöd.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I stödmottagarens och partnerorganisationernas alla informations- och kommunikationsåtgärder ska stöd från fonden till insatserna uppmärksammas genom att man synliggör unionens emblem tillsammans med ett omnämnande av unionen och fonden.

4. I informations- och kommunikationsåtgärder som vidtas av stödmottagaren och partnerorganisationerna, och som hänför sig till insatser som finansieras av Europeiska unionen, ska stöd från fonden till insatserna uppmärksammas genom att man synliggör unionens emblem tillsammans med ett omnämnande av unionen och fonden.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta stödmottagarna om offentliggörande av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Förvaltningsmyndigheten ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

5. Den behöriga myndigheten ska underrätta stödmottagarna om offentliggörande av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Förvaltningsmyndigheten ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format och klistermärken med EU:s flagga, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Vid behandling av personuppgifter enligt denna artikel ska förvaltningsmyndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.

6. Vid behandling av personuppgifter enligt denna artikel ska den behöriga myndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna iaktta bestämmelserna om skydd av personuppgifter och följa direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de operativa programmen får inte överskrida 85 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd.

1. Medfinansieringssatsen inom de operativa programmen får inte överskrida

 

a) 85 % av de totala utgifterna,

 

b) 95 % av de totala utgifterna när det gäller stöd i medlemsstater som är berättigade till stöd inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, den europeiska stabilitetsmekanismen eller sammanhållningsfonderna.

 

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utgifter ska berättiga till stöd från det operativa programmet om de uppkommer och en stödmottagare betalar dem mellan den 1 januari 2014 och 31 december 2022.

1. Utgifter ska berättiga till stöd från det operativa programmet om de uppkommer och en stödmottagare betalar dem mellan den 1 januari 2014 och 31 december 2023.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatser får inte väljas ut för stöd från det operativa programmet om de fysiskt har avslutats eller fullt ut genomförts innan stödmottagaren lämnar in sin ansökan om stöd enligt det operativa programmet till förvaltningsmyndigheten, oavsett om stödmottagaren har gjort alla utbetalningar eller inte.

2. Insatser får inte väljas ut för stöd från det operativa programmet om de fysiskt har avslutats eller fullt ut genomförts innan stödmottagaren lämnar in sin ansökan om stöd enligt det operativa programmet till den behöriga myndigheten, oavsett om stödmottagaren har gjort alla utbetalningar eller inte.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller barn får köpas in partnerorganisationerna själva.

Livsmedel och varor för dem som har det sämst ställt får köpas in av partnerorganisationerna själva.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 18 i den här förordningen att medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 18 i den här förordningen att medfinansiera programmet och de ska komplettera fondens budget.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras kostnadsfritt till de personer som har det sämst ställt.

4. När ett pris tas ut av slutmottagarna får detta pris inte överstiga 10 % av marknadspriset.

 

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk av slutmottagarna.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk av slutmottagarna och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Kostnader för verksamhet för social inkludering som partnerorganisationerna bedriver och deklarerar, som innebär direkt leverans av det materiella stödet till de personer som har det sämst ställt, med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a.

d) Kostnader för verksamhet för social inkludering som partnerorganisationerna bedriver och deklarerar, som innebär direkt eller indirekt leverans av livsmedelsstödet och/eller det materiella stödet till slutmottagarna, med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26

utgår

Förvaltnings- och kontrollsystemen ska omfatta följande:

 

a) En beskrivning av vilka funktioner varje organ har som berörs av förvaltningen och kontrollen och fördelningen av funktioner inom varje organ.

 

b) Överensstämmelse med principen om åtskillnad av funktioner mellan och inom sådana organ.

 

c) Förfaranden för att säkerställa att de deklarerade utgifterna är korrekta.

 

d) Datoriserade system för redovisning, lagring och överföring av ekonomiska uppgifter samt uppgifter om indikatorer, i övervaknings och rapporteringssyfte.

 

e) System för rapportering och övervakning i de fall det ansvariga organet överlämnar verkställandet av uppgifterna till ett annat organ.

 

f) Rutiner för revision av hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar.

 

g) System och förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.

 

h) Förebyggande, upptäckande och korrigering av oriktigheter, inklusive bedrägeri, och återkrävande av felaktigt utbetalda stödbelopp, tillsammans med eventuell ränta.

 

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26a

 

Medlemsstaterna ska utföra administrativa och fysiska kontroller för att säkerställa att de operativa programmen genomförs i enlighet med gällande regler och ska fastställa vilka sanktioner som ska vidtas vid oriktigheter.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

utgår

Medlemsstaternas ansvar

 

1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina skyldigheter när det gäller förvaltning, kontroll och revision och åta sig det ansvar som följer därav enligt bestämmelserna om delad förvaltning i budgetförordningen och denna förordning. I enlighet med principen om delad förvaltning ska medlemsstaterna ansvara för förvaltning och kontroll av de operativa programmen.

 

2. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och återkräva belopp som betalats ut på otillbörliga grunder, tillsammans med eventuell ränta på försenade betalningar. De ska informera kommissionen om dessa oriktigheter och hålla kommissionen underrättad om hur relaterade administrativa och rättsliga förfaranden fortskrider.

 

Om belopp som betalats ut på otillbörliga grunder till en stödmottagare inte kan återkrävas och detta beror på fel eller försummelse från medlemsstatens sida, ska medlemsstaten vara skyldig att återbetala de berörda beloppen till unionens budget.

 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 59, med närmare bestämmelser om medlemsstaternas skyldigheter enligt den här punkten.

 

3. Medlemsstaterna ska inrätta och genomföra ett förfarande för oberoende granskning av och beslut om klagomål rörande urval eller genomförande av de insatser som medfinansieras av fonden. Medlemsstaterna ska på begäran rapportera resultaten av sådana undersökningar till kommissionen.

 

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ska ske via ett system för elektroniskt datautbyte som inrättas enligt de villkor som kommissionen fastställer i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.3.

 

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Utseende och organisation av förvaltnings- och kontrollorgan

 

1. Medlemsstaten ska utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ till förvaltningsmyndighet.

 

2. Medlemsstaten ska utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ till attesteringsmyndighet, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3.

 

3. Medlemsstaten får utse en förvaltningsmyndighet som också utför attesteringsmyndighetens uppgifter.

 

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet eller ett nationellt organ till revisionsmyndighet, som ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och attesteringsmyndigheten.

 

5. Förutsatt att principen om åtskillnad av funktioner respekteras kan förvaltningsmyndigheten, attesteringsmyndigheten, i förekommande fall, och revisionsmyndigheten vara en del av samma myndighet eller organ.

 

6. Medlemsstaten får utse ett eller flera förmedlande organ som ska utföra vissa av förvaltnings- eller attesteringsmyndighetens uppgifter under denna myndighets ansvar. Berörda förfaranden mellan förvaltnings- eller attesteringsmyndigheten och de förmedlande organen ska dokumenteras formellt i skrift.

 

7. Medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten får anförtro förvaltningen av en del av det operativa programmet till ett förmedlande organ genom ett skriftligt avtal mellan det förmedlande organet och medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten. Det förmedlande organet ska lämna garantier för sin solvens och sin kompetens inom det berörda området samt inom administrativ och ekonomisk förvaltning.

 

8. Medlemsstaten ska fastställa skriftliga bestämmelser om sina förbindelser med förvaltningsmyndigheten, attesteringsmyndigheten och revisionsmyndigheten, om dessa myndigheters inbördes förbindelser och om förbindelser mellan myndigheterna och kommissionen.

 

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 32

utgår

Förfarande för utseende av förvaltnings- och attesteringsmyndigheter

 

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla datum och former för utseende av förvaltningsmyndigheter, och i förekommande fall attesteringsmyndigheter, inom sex månader av antagandet av beslutet om det operativa programmet.

 

2. Det utseende som avses i punkt 1 ska bygga på en rapport och ett utlåtande från ett oberoende revisionsorgan som bedömer förvaltnings- och kontrollsystemet, inbegripet uppgifterna för förmedlande organ inom systemet, och dess överensstämmelse med artiklarna 26, 27, 29 och 30, i enlighet med kriterierna för interna förhållanden, kontrollverksamhet, information och kommunikation samt övervakning som kommissionen fastställer i delegerade akter i enlighet med artikel 59.

 

3. Det oberoende organet ska utföra sitt arbete i enlighet med internationellt vedertagna revisionsnormer.

 

4. Medlemsstaterna får besluta att en förvaltningsmyndighet eller attesteringsmyndighet som utsetts för ett av ESF medfinansierat operativt program enligt förordning (EU) nr ... [CPR] ska betraktas som utsedd för den här förordningens vidkommande.

 

Kommissionen får inom två månader efter mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 begära in det oberoende revisionsorganets rapport och utlåtande och beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet.

 

Kommissionen kan lämna synpunkter inom två månader efter det att den tagit emot dessa handlingar.

 

5. Medlemsstaten ska övervaka det utsedda organet och genom ett formellt beslut dra in utseendet om ett eller flera av kriterierna i punkt 2 inte längre är uppfyllda, såvida inte organet vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder inom en prövotid som ska fastställas av medlemsstaten beroende på hur allvarligt problemet är. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen om att en prövotid har ställts upp för ett utsett organ och om alla beslut om återkallande.

 

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 34

utgår

Samarbete med revisionsmyndigheterna

 

1. Kommissionen ska samarbeta med revisionsmyndigheterna för att samordna revisionsplanerna och revisionsmetoderna, och ska också sörja för omedelbart utbyte av resultaten från revisionerna av förvaltnings- och kontrollsystemen.

 

2. Kommissionen och revisionsmyndigheten ska sammanträda regelbundet, åtminstone en gång om året om de inte sinsemellan kommit överens om något annat, för att tillsammans granska den årliga kontrollrapporten, yttrandet och revisionsstrategin samt utbyta åsikter om frågor som rör förbättringar av förvaltnings- och kontrollsystemen.

 

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i form av mellanliggande betalningar återbetala 90 % av det belopp som blir resultatet när medfinansieringssatsen i enlighet med beslutet om antagande av det operativa programmet tillämpas på de stödgrundande offentliga utgifter som ingår i betalningsansökan. Den ska fastställa det årliga saldot i enlighet med artikel 47.2.

1. Kommissionen ska i form av mellanliggande betalningar återbetala 100 % av det belopp som blir resultatet när medfinansieringssatsen i enlighet med beslutet om antagande av det operativa programmet tillämpas på de stödgrundande offentliga utgifter som ingår i betalningsansökan. Den ska fastställa det årliga saldot i enlighet med artikel 47.2.

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att stödmottagarna, om bidrag betalas ut till partnerorganisationer, får ett tillräckligt kassaflöde för att insatserna ska kunna genomföras korrekt.

1. Den behöriga myndigheten ska se till att stödmottagarna, om bidrag betalas ut till partnerorganisationer, får ett tillräckligt kassaflöde för att insatserna ska kunna genomföras korrekt.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Attesteringsmyndigheten ska regelbundet lämna in ansökningar om mellanliggande betalningar som omfattar belopp som den bokfört som statligt stöd och som betalats ut till stödmottagarna under det räkenskapsår som slutar den 30 juni.

1. Den behöriga myndigheten ska regelbundet lämna in ansökningar om mellanliggande betalningar som omfattar belopp som den bokfört som statligt stöd och som betalats ut till stödmottagarna under det räkenskapsår som slutar den 30 juni.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Attesteringsmyndigheten ska lämna in sin slutliga ansökan om mellanliggande utbetalning senast den 31 juli efter föregående räkenskapsårs slut och, under alla omständigheter, före den första ansökan om mellanliggande utbetalning för nästföljande räkenskapsår.

2. Den behöriga myndigheten ska lämna in sin slutliga ansökan om mellanliggande utbetalning senast den 31 juli efter föregående räkenskapsårs slut och, under alla omständigheter, före den första ansökan om mellanliggande utbetalning för nästföljande räkenskapsår.

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den första ansökan om mellanliggande betalning får inte lämnas in förrän kommissionen underrättats om utseende av förvaltningsmyndighet och attesteringsmyndighet enligt artikel 32.1.

3. Den första ansökan om mellanliggande betalning får inte lämnas in förrän kommissionen underrättats om utnämningen av behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 43

utgår

Avbrott av tidsfristen för betalning

 

1. Betalningsfristen för en ansökning om mellanliggande utbetalning kan avbrytas av den delegerade utanordnaren i den mening som avses i budgetförordningen i högst nio månader i följande fall:

 

a) Om det enligt uppgifter från ett revisionsorgan på nationell nivå eller unionsnivå finns tecken som tyder på en allvarlig brist i förvaltnings- och kontrollsystemet.

 

b) Om den delegerade utanordnaren måste genomföra ytterligare kontroller efter att ha tagit del av uppgifter som tyder på att utgifter i en betalningsansökan står i samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder.

 

c) Om något av de dokument som krävs enligt artikel 45.1 inte har lämnats in.

 

2. Den delegerade utanordnaren kan begränsa avbrottet till att gälla den del av utgifterna som omfattas av den betalningsansökan som påverkas av sådana omständigheter som avses i punkt 1. Den delegerade utanordnaren ska omedelbart informera medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten om anledningen till avbrottet och be dem att åtgärda situationen. Den delegerade utanordnaren ska låta avbrottet upphöra så snart nödvändiga åtgärder har vidtagits.

 

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 44

utgår

Inställande av utbetalningar

 

1. Kommissionen får tillfälligt avbryta samtliga eller en del av de mellanliggande betalningarna om

 

a) det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar allvarliga brister för vilka inga korrigerande åtgärder har vidtagits,

 

b) utgifterna i en utgiftsdeklaration står i samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder som inte har korrigerats,

 

c) medlemsstaten inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda en situation som har föranlett ett avbrott i enlighet med artikel 43,

 

d) det finns allvarliga brister i kvaliteten och tillförlitligheten hos övervakningssystemet eller uppgifterna om indikatorer.

 

2. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta att ställa in de mellanliggande utbetalningarna helt eller delvis, efter att ha gett medlemsstaten möjlighet att framföra sina synpunkter.

 

3. Kommissionen ska häva inställandet av alla eller en del av de mellanliggande betalningarna om medlemsstaten har vidtagit erforderliga åtgärder för att inställandet ska kunna hävas.

 

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Summan av stödgrundande utgifter som attesteringsmyndigheten bokfört som uppkomna och utbetalda av stödmottagarna i samband med genomförandet av insatserna och summan av stödgrundande offentliga utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatserna och motsvarande stödgrundande offentliga bidrag som betalats ut till stödmottagarna.

a) Summan av stödgrundande utgifter som den behöriga myndigheten bokfört som uppkomna och utbetalda av stödmottagarna i samband med genomförandet av insatserna och summan av stödgrundande offentliga utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatserna och motsvarande stödgrundande offentliga bidrag som betalats ut till stödmottagarna.

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Attesteringsmyndigheten kan i räkenskaperna ange en avsättning som inte får överstiga 5 % av utgifterna i de betalningsansökningar som lämnats in för ett visst räkenskapsår, om det pågår ett förfarande med revisionsmyndigheten för att bedöma om utgifterna är lagliga och korrekta. Det belopp som omfattas ska inte räknas in i de stödberättigande utgifter som avses i punkt 1 a. Beloppen ska slutgiltigt tas med eller uteslutas från årsredovisningen för året efter.

2. Den behöriga myndigheten kan i räkenskaperna ange en avsättning som inte får överstiga 5 % av utgifterna i de betalningsansökningar som lämnats in för ett visst räkenskapsår, om det pågår ett förfarande med revisionsmyndigheten för att bedöma om utgifterna är lagliga och korrekta. Det belopp som omfattas ska inte räknas in i de stödberättigande utgifter som avses i punkt 1 a. Beloppen ska slutgiltigt tas med eller uteslutas från årsredovisningen för året efter.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 48

utgår

Tillgång till handlingar

 

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att alla verifikat som rör insatserna på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under tre år. Denna treårsperiod inleds den 31 december det år då beslutet om godkännande av räkenskaper antas i enlighet med artikel 47 eller senast den dag då slutsaldot betalas ut.

 

Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga eller administrativa förfaranden eller på motiverad begäran från kommissionen.

 

2. Handlingarna ska bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmänt vedertagna databärare, inbegripet elektroniska versioner av originalhandlingar eller handlingar som enbart föreligger i elektronisk version.

 

3. Handlingarna ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de registrerade så länge det är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de behandlas vidare.

 

4. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 för att avgöra vilka databärare som kan anses vara allmänt vedertagna.

 

5. De nationella myndigheterna ska fastställa ett förfarande för intygande av att de handlingar som finns på allmänt vedertagna databärare är identiska med originalhandlingarna i syfte att garantera att de versioner som finns uppfyller kraven i nationell lagstiftning och är tillräckligt tillförlitliga för revision.

 

6. Om handlingarna endast föreligger i elektronisk form ska de datasystem som används uppfylla godkända säkerhetsstandarder som garanterar att handlingarna uppfyller kraven i nationell lagstiftning och är tillräckligt tillförlitliga för revision.

 

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska genomföra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga i samband med enskilda eller systembetingade oegentligheter som upptäcks i insatser eller det operativa programmet. Finansiella korrigeringar innebär att det offentliga stödet till en insats eller det operativa programmet ställs in helt eller delvis. Medlemsstaten ska med beaktande av oriktigheternas art och grad av allvar och den ekonomiska förlusten för fonden göra en proportionell korrigering. Finansiella korrigeringar ska föras in i årsredovisningen av förvaltningsmyndigheten för det räkenskapsår då inställandet beslutades.

utgår

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det bidrag från fonden som ställs in i enlighet med punkt 2 kan återanvändas av medlemsstaten inom det berörda operativa programmet, med förbehåll för punkt 4.

utgår

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Bidrag från fonden som ställs in i enlighet med punkt 2 får inte återanvändas för någon insats för vilken en korrigering gjorts, eller, när en finansiell korrigering gjorts för en systembetingad oriktighet, för någon insats som påverkas av den systembetingade oriktigheten.

utgår

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionens beslut om finansiell korrigering påverkar inte medlemsstatens skyldighet att verkställa återkrav enligt denna artikel.

utgår

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 51

utgår

Kommissionens finansiella korrigeringar

 

1. Kommissionen ska göra finansiella korrigeringar i form av genomförandeakter genom att helt eller delvis ställa in unionens bidrag till ett operativt program och genom att från en medlemsstat återvinna, i syfte att utesluta dem från unionens finansiering, sådana belopp som betalats ut i strid med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, inbegripet i samband med sådana brister i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem som kommissionen eller Europeiska revisionsrätten upptäckt.

 

2. Överträdelser av tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning ska leda till finansiella korrigeringar enbart om ett av följande villkor är uppfyllt:

 

a) Överträdelsen har eller skulle kunna ha påverkat förvaltningsmyndighetens urval av insatser som ska få stöd från fonden.

 

b) Överträdelsen har eller skulle ha kunnat påverka de utgifter som deklarerats för återbetalning ur unionens budget.

 

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 53

utgår

Förfarande för kommissionens finansiella korrigeringar

 

1. Innan kommissionen fattar beslut om en finansiell korrigering, ska den inleda förfarandet genom att underrätta medlemsstaten om sina preliminära slutsatser från granskningen och begära att medlemsstaten lämnar synpunkter inom två månader.

 

2. Om kommissionen föreslår en finansiell korrigering som grundar sig på en extrapolering eller ett schablonbelopp, ska medlemsstaten ges möjlighet att genom en granskning av den berörda dokumentationen visa att oriktighetens faktiska omfattning är mindre än vad kommissionen bedömt. Efter överenskommelse med kommissionen får medlemsstaten begränsa granskningen till att omfatta en lämplig andel eller ett urval av berörd dokumentation. Utom i vederbörligen motiverade fall får tidsfristen för denna granskning inte överskrida ytterligare en tvåmånadersperiod efter den tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.

 

3. Kommissionen ska beakta det bevismaterial som medlemsstaterna tillhandahåller inom de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2.

 

4. Om medlemsstaten inte godtar kommissionens preliminära slutsatser ska den inbjudas till överläggningar hos kommissionen, för att säkerställa att alla relevanta uppgifter och synpunkter finns tillgängliga och beaktas när kommissionen ska dra sina slutsatser om att göra en finansiell korrigering.

 

5. För att göra en finansiell korrigering ska kommissionen genom genomförandeakter fatta beslut inom sex månader efter överläggningarna eller efter att ha mottagit kompletterande uppgifter, om medlemsstaten går med på att lämna in sådana kompletterande uppgifter efter överläggningarna. Kommissionen ska beakta alla uppgifter och synpunkter som framkommit under förfarandet. Om det inte hålls några överläggningar ska sexmånadersperioden börja löpa två månader efter datum för kommissionens inbjudan till överläggningar.

 

6. Om oriktigheter som påverkar årsredovisningar som lämnats in till kommissionen upptäcks av kommissionen eller av Europeiska revisionsrätten ska den finansiella korrigeringen leda till att stödet från fonden till det operativa programmet minskas.

 

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 54

utgår

Återbetalningar till unionsbudgeten och återkrav

 

1. Återbetalningar till unionens allmänna budget ska göras före den förfallodag som anges i betalningskravet, som ska vara utformat i enlighet med artikel 77 i budgetförordningen. Förfallodagen ska vara den sista dagen i den andra månaden efter det att betalningskravet utfärdades.

 

2. Varje försening av en återbetalning ska leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker. Räntesatsen ska vara en och en halv procentenhet högre än den ränta som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga återfinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar.

 

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 56

utgår

Bestämmelser om återtagna medel

 

1. Kommissionen ska återta den del av ett belopp som beräknats i enlighet med andra stycket för ett operativt program som inte har använts för utbetalning av förfinansiering, mellanliggande betalningar och årssaldo senast den 31 december det andra budgetåret efter det år då budgetåtagandet för det operativa programmet gjordes, eller för vilken en betalningsansökan i enlighet med artikel 38 inte har lämnats in i enlighet med artikel 42.

 

Kommissionen ska beräkna det belopp som ska återtas genom att till varje budgetåtagande för åren 2015–2020 lägga en sjättedel av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det årliga anslaget för 2014.

 

2. Genom avvikelse från punkt 1 första stycket ska tidsfristerna för återtagande av medel inte tillämpas på det årliga budgetåtagande som hänför sig till det årliga anslaget för 2014.

 

3. Om det första årliga budgetåtagandet hänför sig till det årliga anslaget för 2015 ska, genom avvikelse från punkt 1, tidsfristerna för återtagande av medel inte tillämpas på det årliga budgetåtagande som hänför sig till det årliga budgetåtagandet för 2015. I sådana fall ska kommissionen beräkna beloppet i enlighet med punkt 1 första stycket genom att till genom att till varje budgetåtagande för åren 2016–2020 lägga en femtedel av de årliga budgetåtaganden som hänför sig till det årliga anslaget för 2015.

 

4. Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2022 ska återtas om något av de dokument som krävs enligt artikel 47.2 inte har lämnats in till kommissionen senast den 30 september 2023.

 

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 57

utgår

Undantag från återtagande

 

1. Det belopp som berörs av återtagandet ska minskas med de belopp som det ansvariga organet inte har kunnat deklarera till kommissionen av någon av följande anledningar:

 

a) Om insatserna har ställts in genom ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan.

 

b) Om ett fall av force majeure har inverkat allvarligt på genomförandet av hela eller delar av det operativa programmet. De nationella myndigheter som åberopar force majeure ska påvisa dess direkta följder för genomförandet av hela eller delar av det operativa programmet.

 

c) Det är möjligt att begära minskning en gång om inställandet eller force majeure varade upp till ett år, eller flera gånger, motsvarande hur länge force majeure varat eller antalet år mellan den dag då insatsen ställdes in genom ett rättsligt eller administrativt beslut och dagen för ett slutligt rättsligt eller administrativt beslut.

 

2. Senast den 31 januari ska medlemsstaten informera kommissionen om de undantag som avses i punkt 1 för det belopp som ska deklareras vid utgången av föregående år.

 

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58

utgår

Förfarande för återtagande av medel

 

1. Kommissionen ska i god tid informera den berörda medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten när det finns risk för återtagande av medel enligt artikel 56.

 

2. På grundval av de uppgifter som kommissionen förfogar över den 31 januari ska den informera medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten om hur stort belopp som kommer att återtas som ett resultat av de uppgifter den har tillgång till.

 

3. Medlemsstaten ska ha två månader till förfogande för att godkänna det belopp som ska återtas eller för att lämna synpunkter.

 

4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten till kommissionen lämna in en reviderad finansieringsplan som avspeglar det minskade stödbeloppet för det operativa programmet under det berörda budgetåret. Om medlemsstaten inte gör det ska kommissionen revidera finansieringsplanen genom att minska bidragen från fonden under det berörda budgetåret.

 

5. Kommissionen ska ändra sitt beslut om antagande av det operativa programmet genom en genomförandeakt senast den 30 september.

 

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 59 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De delegerade akterna ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet inom två månader från delgivningsdagen har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader om Europaparlamentet eller rådet så begär.

De delegerade akterna ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet inom fyra månader från delgivningsdagen har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader om Europaparlamentet eller rådet så begär.

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 60a

 

Övergångsåtgärder

 

Kommissionen ska vidta nödvändiga finansiella och rättsliga åtgärder, vid behov med hjälp av en omfördelning av budgeten, tidigareläggande av förfinansiering eller en förlängning av förordning (EU) nr 121/2012, i syfte att säkerställa att programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i unionen kan fortsätta mellan 2013 och 2014 om det skulle uppstå förseningar i genomförandet av den här förordningen.

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Bilaga 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

Denna artikel utgår.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Referensnummer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

19.11.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Younous Omarjee

27.11.2012

Behandling i utskott

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Antagande

19.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

5

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (28.3.2013)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Föredragande av yttrande: Marc Tarabella

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Sammanfattning av kommissionens förslag

I sin Europa 2020-strategi har EU satt upp som mål att antalet personer som lever i eller riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 20 miljoner fram till 2020. Under 2010 löpte nästan en fjärdedel av européerna (116 miljoner) risk att drabbas av fattigdom eller social utestängning. Precis som kommissionen påminner oss om försämras situationen dag för dag och drabbar alla länder i unionen, allt större befolkningsgrupper och nya sociala kategorier som t.ex. fattiga arbetstagare och pensionärer med låg inkomst. En del av denna befolkningsgrupp, 43 miljoner personer, lever under ytterst knappa materiella förhållanden och kan inte tillgodose ens sina mest elementära behov, eftersom de inte kan få tillgång till tillräckligt med mat av fullgod kvalitet. De allra mest utsatta av dem befinner sig dessutom alltför långt från arbetsmarknaden för att kunna dra fördel av Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder för social inkludering.

Kommissionen föreslår en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, som ska ersätta EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen, som vissa medlemsstater har ifrågasatt med argumentet att problemet är en social fråga där medlemsstaterna ensamma har behörighet. Den nya fonden, som ska fungera enligt strukturfondsbestämmelserna, är inriktad på livsmedelsbrist, hemlöshet och barns materiella fattigdom. Den ska finansiera inköp av livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk samt kompletterande åtgärder som syftar till social inkludering. Fonden anknyter till EU:s politik för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, och finansieringen ska uteslutande hämtas från ESF.

II. Kritik mot kommissionens förslag

1) Medlen är ytterst otillräckliga

a) För perioden 2014–2020 föreslår kommissionen en budget på 2,5 miljarder euro. Det innebär att biståndet minskar med 1 miljard euro jämfört med enbart det nuvarande livsmedelsbiståndet från de 20 medlemsstater som deltar i EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen. I de pågående förhandlingarna mellan stats- och regeringschefer har dessa medel till och med sänkts till 2,1 miljarder euro. Här bör man komma ihåg att 3,5 miljarder euro hade planerats för EU:s nuvarande ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen för föregående flerårsperiod. Vid en tidpunkt då situationen förvärras är det särskilt upprörande att budgeten sänks för dem som har det sämst ställt. Det är något som en mängd medborgare inte kan förstå och som förstärker den negativa inställningen till EU bland allmänheten.

b) Förslaget är begränsat till vissa målgrupper och går till och med stick i stäv med Europa 2020-strategin. I fördelningskriterierna ingår bara två av de fyra indikatorer som används i Europa 2020-strategin för att identifiera fattigdom och uteslutning, nämligen befolkningsgrupper som drabbats av allvarlig materiell fattigdom och personer som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet. Dessa båda kriterier utesluter en hel befolkningsgrupp som antingen är socialt utestängd eller befinner sig i fattigdom med hög risk för utestängning. I artikel 4 hänvisas huvudsakligen till hemlösa och barn.

c) Förutom till livsmedelsutdelning kan en del av medlen från fonden användas till inköp av baskonsumentvaror till hemlösa eller barn (kläder). Fonden kan också stödja verksamheter för social inkludering.

Eftersom de medel som anslås till livsmedel åt dem som har det sämst ställt är otillräckliga, anser föredraganden att man inte bör sprida ut medlen alltför mycket utanför livsmedelsområdet. Den nödvändiga sociala inkluderingen är enligt föredragandens mening redan föremål för insatser: I de kommande nationella programmen är medlemsstaterna skyldiga att anslå 20 procent av ESF-medlen till social inkludering.

2) Tillämpningsbestämmelserna för fonden är ytterst stelbenta och komplicerade

De flesta av lagstiftningsförslagen för fonden bygger på de nuvarande strukturfondsbestämmelserna och präglas av onödigt betungande byråkrati. De beskrivna metoderna för förvaltningen av fonden är inte i samklang med dess mål, som kräver flexibilitet och anpassning till nödsituationer. Till detta kommer att man måste förskottera de medel som krävs för att genomföra åtgärderna, vilket kan vara svårt för en del medlemsstater.

Föredraganden anser att det finns en stor risk för att detta leder till ineffektivitet och till den paradoxala situationen att det finns medel som inte utnyttjas.

3) 2014 kommer att bli ett problematiskt övergångsår

På grund av komplexiteten i genomförandet av fonden är det mycket troligt att verksamheten inte kommer igång förrän under hösten 2014. Det kommer således att vara för sent att göra något åt de sämst ställdas grundläggande behov under 2014.

III. Föredragandens förslag

Om budgeten och principerna:

•   Behåll finansieringen på nuvarande nivå, dvs. 3,5 miljarder euro under sju år.

•   Behåll de fyra indikatorerna i Europa 2020-strategin för bidragsberättigade befolkningsgrupper.

•   Prioritera livsmedel, som är det mest grundläggande behovet för dem som har det sämst ställt, och överlåt åt varje medlemsstat att välja vilka grupper som har störst behov av bistånd.

•   För att öka effektiviteten bör unionens insats ingå i en integrerad och sammanhållen strategi för att bekämpa fattigdom och utestängning, som inbegriper individens behov. Under dessa omständigheter förefaller det vara nödvändigt att utnyttja all unionspolitik och alla tillgängliga medel: Europiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden etc.

•   Lagren av interventionsvaror kan även i fortsättningen utnyttjas för utdelning till dem som har det sämst ställt. Föredraganden vill dock understryka att värdet av dessa lager inte bör få minska de medel som anslås till fonden.

•   Livsmedelsgåvor bör också uppmuntras.

Under övergångsåret 2014:

•   En övergångslösning bör föreslås. Enligt samma modell som för EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen skulle EU-medel från olika fonder kunna ställas till förfogande för varje medlemsstat så att man kan starta sina respektive program.

IV. Kompletterande bidrag till fonden från den gemensamma jordbrukspolitiken är möjliga – föredragandens förslag

a) Underlätta livsmedelsgåvor och minska samtidigt livsmedelsslöseriet

Föredraganden anser att det är absolut nödvändigt att bekämpa livsmedelsslöseriet som är ett verkligt gissel i Europa. Kommissionen och Europaparlamentet (via sin resolution av den 19 januari 2012[1] – Caronna-betänkandet) har uppskattat att livsmedelsslöseriet under hela leveranskedjan uppgår till ungefär 190 kg per år och europé.

I detta syfte föreslår föredraganden följande:

•   Informera konsumenterna om vissa hälsoskyddsbetingade upplysningar i enlighet med unionslagstiftningen som förekommer på jordbruks- och livsmedelsprodukter som t.ex. sista förbrukningsdag och bäst före-datum, eftersom dessa upplysningar ger upphov till många missuppfattningar bland konsumenterna och till ett betydande slöseri.

•   Se över EU-lagstiftningen om handelsnormer för jordbruksprodukter (framför allt inom frukt- och grönsakssektorn) för att främja ett utbud av frukt och grönsaker som inte är storlekssorterade.

•   Ge stora distributionskedjor etableringsrätt och rätt att utnyttja mark med det uttryckliga förbehållet att de skänker bort osålda livsmedel.

b) Utnyttja medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Åtgärder enligt två prioriteringar för landsbygdsutveckling i reformen kan bidra till att ge mer mat till dem som har det sämst ställt:

Prioriterat område nr 3: Främja organisationen av livsmedelskedjan och särskilt korta leveranskedjor. Genom att minska antalet mellanhänder och skapa sociala band gör de korta leveranskedjorna det möjligt för jordbrukarna att sälja sina produkter på rätt sätt och till ett pris som konsumenterna har råd med. Dessutom kan investeringar göras i logistikplattformar och i bearbetning av osålda produkter och konservering.

Prioriterat område nr 6: Främja social inkludering, fattigdomsminskning och ekonomisk utveckling.

c) Utnyttja den kommande reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

De grupper som fonden är inriktad på bör kunna få sin föda från balanserade måltider med god näringsmässig kvalitet. Frukt och grönsaker är viktiga produkter i en måltid. Den nuvarande regleringen tillåter att dessa produkter delas ut gratis till välgörande ändamål, stiftelser som godkänts av medlemsstaterna eller till offentliga inrättningar (sjukhus, skolor, ålderdomshem m.m.). Fondens partnerorganisationer bör i högre grad vara mottagare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska var minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

(1) Eftersom det är betydelsefullt med leveranser av livsmedel och jordbruksprodukter och med hjälpen till de personer som har det sämst ställt, i linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 där unionens strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla antogs, har unionen och medlemsstaterna fastställt att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska vara minst 20 miljoner lägre senast år 2020.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

(2) Antalet personer i unionen som lider av livsmedelsbrist och materiell fattigdom, även grav sådan brist och fattigdom, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) År 2010 hotades närmare en fjärdedel av Europas invånare (119,6 miljoner) av fattigdom eller social utestängning i Europeiska unionen, vilket innebär en ökning med nästan 4 miljoner personer jämfört med 2009. Av dessa 119,6 miljoner personer är 18 miljoner nästan dagligen beroende av de livsmedelspaket eller måltider som frivilligorganisationer delar ut.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelbrist, hemlöshet och barns materiella brister.

(4) Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) bör stärka den sociala sammanhållningen och bidra till att minska fattigdomen i unionen genom att, främst via tillhandahållande av livsmedel, stödja nationella system som tillhandahåller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt för att åtgärda livsmedelsbrist och materiella brister, i synnerhet hos hemlösa och barn.

Motivering

Det symboliska belopp som anslås för fonden bör främst inriktas på akut livsmedelsbistånd. Medlemsstaterna får emellertid absolut inte se fonden som en möjlighet att minska budgetarna för sina nationella program för fattigdomsutrotning och social återanpassning, som förblir medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Fonden får inte ersätta politiska åtgärder som vidtas av medlemsstaternas regeringar för att minska behovet av akut livsmedelsbistånd och utforma hållbara mål och politiska åtgärder för att fullständigt utrota svält, fattigdom och social utestängning.

Motivering

Medlemsstaterna måste fortsätta att utarbeta långsiktiga och hållbara projekt för att utrota fattigdom, materiell brist och social utestängning. Detta ansvar får absolut inte ersättas eller begränsas genom användning av medel från fonden.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

(6) Bestämmelserna säkerställer också att de insatser som får stöd överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt vad gäller säkerheten hos de varor och kvaliteten på de livsmedel som delas ut till de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Bestämmelserna bör även garantera att fonden överensstämmer med unionens social- och miljöpolitik, exempelvis bekämpandet av livsmedelsslöseriet.

Motivering

Livsmedelsslöseriet är en stor europeisk skandal som EU har beslutat att bekämpa. Alla fondens aktörer bör integrera verktyg och mekanismer för att bidra till bekämpandet av livsmedelsslöseriet.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ange en lämplig budgetram bör kommissionen via genomförandeakter upprätta en årlig fördelning av sammanlagda resurser per medlemsstat med hjälp av en objektiv och öppen metod som återspeglar skillnader vad gäller fattigdom och materiella brister.

(7) För att ange en lämplig budgetram bör kommissionen via genomförandeakter upprätta en årlig fördelning av sammanlagda resurser per medlemsstat med hjälp av en objektiv och öppen metod som återspeglar skillnader vad gäller fattigdom och materiella brister, t.ex. den relativa fattigdomsgränsen, samt med beaktande av det antal personer som anses ha det sämst ställt i varje medlemsstat.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Det fattigdomsrelaterade problem som medlemsstaterna i första hand bör hantera är tillgången till livsmedel. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att dess genomförande ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar i förhand och i efterhand genomföras. Utvärderingarna bör kompletteras med undersökningar av de personer som har det sämst ställt och som har dragit fördel av programmet, och om nödvändigt med hjälp av undersökningar under programperioden. Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör anges närmare.

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar genomföras.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Medborgarna har rätt att veta hur unionens medel investeras och vilka effekter detta får. För att se till att information om fondens resultat får en bred spridning och för att säkerställa att möjligheter till finansiering är tillgängliga och tydliga bör utförliga regler upprättas om information och kommunikation, särskilt vad gäller medlemsstaternas och mottagarnas ansvar.

(13) Medborgarna har rätt att veta hur unionens medel investeras och vilka effekter detta får. För att se till att information om fondens resultat får en bred spridning och för att säkerställa att möjligheter till finansiering är tillgängliga och tydliga bör utförliga regler upprättas om information och kommunikation, särskilt vad gäller medlemsstaternas och mottagarnas ansvar, utan att slutmottagarnas värdighet kränks.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt beakta situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

(15) Den lägsta finansieringsandelen från fonden till de operativa programmen bör vara 85 %. Det är dessutom lämpligt att ta itu med situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem för att garantera största möjliga utnyttjande av fonden.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Enhetliga och skäliga regler för fonden beträffande stödperioden, insatser och utgifter bör tillämpas i hela unionen. Villkoren för berättigande bör återspegla den speciella karaktären i fondens mål och målgrupper, särskilt via lämpliga villkor för insatsernas stödberättigande samt stödformer och regler och villkor för återbetalning.

(16) Enkla, enhetliga och skäliga regler för fonden beträffande stödperioden, insatser och utgifter bör tillämpas i hela unionen. Villkoren för berättigande bör återspegla den speciella karaktären i fondens mål och målgrupper, särskilt via enkla och lämpliga villkor för insatsernas stödberättigande samt stödformer och regler och villkor för återbetalning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) En stor del av arbetet i organisationer som delar ut livsmedel till dem som har det sämst ställt i unionen utförs av volontärer. Förfarandet för att ansöka om stöd från fonden får därför inte vara alltför komplicerat.

Motivering

Även om det är viktigt att EU-fonderna kontrolleras på ett proportionerligt sätt för att säkerställa att de används korrekt, är det lika viktigt att se till att de som behöver finansiering kan få tillgång till tillgängliga medel. Förfarandet för att ansöka om medel ur fonden får därför inte vara alltför komplicerat.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter [CMO-förordningen] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt och bör inte tillämpas så att medlemsstaternas skyldighet att medfinansiera programmet minskar. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [CMO-förordningen] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

(17) Enligt [förslaget till] Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter [förordningen om en samlad marknadsordning] kan produkter som köps in genom offentliga interventioner förbrukas genom att de görs tillgängliga för ordningen för livsmedelsdistribution till de sämst ställda i EU om den ordningen medger det. Beroende på omständigheterna kan livsmedel från användning, beredning eller försäljning av sådana lager vara det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, varför detta bör möjliggöras i den här förordningen. De belopp som betalas vid transaktioner som rör sådana lager bör användas till förmån för dem som har det sämst ställt, som komplement till fondens medel utan att kostnaderna för utnyttjande dras av från de anslagna medlen. För effektivast möjliga användning av interventionslagren och avkastning på dem bör kommissionen i enlighet med artikel 19 e i förordning (EU) nr [förordningen om en samlad marknadsordning] anta genomförandeakter om fastställande av förfaranden för hur produkter i interventionslagren får användas, beredas eller säljas till förmån för programmet för dem som har det sämst ställt.

Motivering

Interventionslager bör i förekommande fall vara ett tillskott till och inte dras av från de anslagna medlen så att partnerorganisationerna kan förutse dessa.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Användning av interventionslager och livsmedel som annars skulle slängas bort utesluter emellertid inte behovet av god styrning och förvaltning av livsmedelskedjan, vilket bidrar till att undvika systematiska strukturella överskott och till att anpassa EU:s produktion till efterfrågan.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b) För att se till att det finns ett brett stöd i samhället för dem som har det sämst ställt och för att bekämpa livsmedelsslöseri bör medlemsstaterna undanröja de hinder som är kopplade till sådana gåvor av livsmedel eller baskonsumentvaror som företag lämnar till livsmedelsbanker, det civila samhällets organisationer eller andra berörda aktörer.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) I enlighet med principen om delad förvaltning bör medlemsstaterna genom sina förvaltnings- och kontrollsystem ha huvudansvaret för att genomföra och kontrollera verksamheten inom programmen.

(19) I enlighet med principen om delad förvaltning bör medlemsstaterna genom sina förvaltnings- och kontrollsystem ha huvudansvaret för att genomföra och kontrollera verksamheten inom programmen. I detta sammanhang bör effektivitet och minskad byråkrati ständigt eftersträvas.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör utse en förvaltningsmyndighet, en attesteringsmyndighet och en funktionellt oberoende revisionsmyndighet för sitt operativa program. För att ge medlemsstaterna flexibilitet när de inrättar kontrollsystem är det lämpligt att ge dem möjlighet att välja att låta attesteringsmyndighetens uppgifter utföras av förvaltningsmyndigheten. Medlemsstaterna bör också ha rätt att utse förmedlande organ för att utföra vissa av förvaltningsmyndighetens eller attesteringsmyndighetens uppgifter. Medlemsstaterna bör i så fall tydligt fastställa deras ansvarsområden och funktioner.

(21) Medlemsstaterna bör utse behöriga myndigheter för sitt operativa program, vilka ska se till att fonden förvaltas på korrekt sätt. Det är lämpligt att medlemsstaterna utför lämpliga administrativa och fysiska kontroller och beslutar om sanktioner vid oegentligheter för att säkerställa att de operativa programmen genomförs i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Förvaltningsmyndigheten har huvudansvaret för att fonden genomförs verkningsfullt och resurseffektivt och har därför ett stort antal funktioner som rör programförvaltning och övervakning, ekonomisk förvaltning och kontroller samt urval av projekt. Dess ansvarsområden och uppgifter bör fastställas.

utgår

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Attesteringsmyndigheten bör upprätta betalningsansökningar och lämna in dem till kommissionen. Den bör upprätta årsredovisningar, attestera att de är fullständiga, exakta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämpliga unionsregler och nationella regler. Dess ansvarsområden och uppgifter bör fastställas.

utgår

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Revisionsmyndigheten bör se till att revision genomförs av förvaltnings- och kontrollsystemen, av ett lämpligt urval operationer och av årsredovisningen. Dess ansvarsområden och uppgifter bör fastställas.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Utan att det påverkar kommissionens befogenheter när det gäller finansiell kontroll bör samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för denna förordning säkerställas, och kriterier bör fastställas som gör att kommissionen, inom ramen för sin strategi för kontroll av nationella system, kan avgöra vilken säkerhetsgrad som bör krävas från de nationella revisionsorganen.

utgår

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Kommissionens befogenheter och skyldighet att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen verkligen fungerar och att ålägga medlemsstaterna att vidta åtgärder bör fastställas. Kommissionen bör också ha befogenhet att genomföra revisioner inriktade på frågor som rör sund ekonomisk förvaltning, för att kunna dra slutsatser om fondens resultat.

utgår

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Unionens budgetåtaganden bör verkställas årligen. För att programförvaltningen ska fungera effektivt bör gemensamma regler fastställas för utbetalning av mellanliggande betalningsansökningar, av det årliga saldot och av slutsaldot.

(27) Unionens budgetåtaganden bör verkställas årligen. För att programförvaltningen ska fungera effektivt bör gemensamma, enkla regler fastställas för utbetalning av mellanliggande betalningsansökningar, av det årliga saldot och av slutsaldot.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) En lämplig ram bör skapas för den årliga granskningen och godkännandet av räkenskaperna för att säkerställa att de utgifter som samfinansieras ur unionens budget under varje budgetår används enligt tillämpliga regler. Inom denna ram bör de utsedda organen beträffande det operativa programmet lämna en förvaltningsförklaring till kommissionen, åtföljd av en attesterad årsredovisning, en årlig sammanfattning av de slutliga revisionsrapporterna och av kontroller och ett oberoende revisionsuttalande med kontrollrapport.

(32) En lämplig och enkel ram bör skapas för den årliga granskningen och godkännandet av räkenskaperna för att säkerställa att de utgifter som finansieras ur unionens budget under varje budgetår används enligt tillämpliga regler. Inom denna ram bör de utsedda organen beträffande det operativa programmet lämna en förvaltningsförklaring till kommissionen, åtföljd av en attesterad årsredovisning, en årlig sammanfattning av de slutliga revisionsrapporterna och av kontroller och ett oberoende revisionsuttalande med kontrollrapport.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Intervallen mellan revisionerna av insatser bör stå i proportion till omfattningen av unionens stöd ur fonden. Framför allt bör antalet revisioner minskas när de stödberättigade utgifterna för en insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att utföra revisioner närhelst det finns tecken på oriktigheter eller bedrägerier eller som en del i ett granskningsurval. För att omfattningen av kommissionens revision ska stå i proportion till risken bör kommissionen kunna minska sitt revisionsarbete rörande de operativa programmen, om det inte finns några större brister eller om revisionsmyndigheten är tillförlitlig. Dessutom bör man i revisionens omfattning ta full hänsyn till fondens mål och målgruppens natur.

(35) Intervallen mellan revisionerna av insatser bör stå i proportion till omfattningen av unionens stöd ur fonden. Framför allt bör antalet revisioner minskas när de stödberättigade utgifterna för en insats inte överstiger 100 000 euro. Det bör dock vara möjligt att utföra revisioner närhelst det finns tecken på oriktigheter eller bedrägerier eller som en del i ett granskningsurval. För att omfattningen av kommissionens revision ska stå i proportion till risken bör kommissionen kunna minska sitt revisionsarbete rörande de operativa programmen, om det inte finns några större brister eller om revisionsmyndigheten är tillförlitlig. Dessutom bör man i revisionens omfattning ta full hänsyn till fondens mål och målgruppens natur samt till att fondens stödmottagare är välgörenhetsorganisationer.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive respekt för människors värdighet och för privat- och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, barns rättigheter, äldre personers rättigheter, jämställdhet och förbudet mot diskriminering. Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(41) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive respekt för människors värdighet och för privat- och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter, barns rättigheter, rätten till social omsorg och bostad, äldre personers rättigheter, jämställdhet och förbudet mot diskriminering. Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a) För att undvika att livsmedelsstödet plötsligt minskas om genomförandet av denna förordning i början av 2014 försenas bör kommissionen vidta nödvändiga övergångsåtgärder för att se till att de personer som är berättigade till livsmedelsstöd inte lider av livsmedelsbrist.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och kriterierna för tilldelning av dem samt regler för säkerställande av fondens genomslagskraft fastställs.

Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och kriterierna för tilldelning av dem samt regler för säkerställande av fondens genomslagskraft och enkelhet fastställs.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter, eller definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa behöriga myndigheter,

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som tagits fram av behöriga nationella myndigheter i samarbete med partnerorganisationer, i första hand nationella, regionala eller lokala organisationer som delar ut livsmedel till dem som har det sämst ställt eller som ger stöd till hemlösa och personer som drabbats av fattigdom eller social utestängning,

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel eller varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel och varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

Motivering

Eftersom mat är det mest grundläggande behovet, ger det partnerorganisationerna och medlemsstaterna möjlighet att ta kontakt med de personer som är utestängda från samhällslivet. Detta är det bästa sättet att se till att fonden blir effektiv.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) stödmottagare: ett offentligt eller privat organ, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser,

(6) stödmottagare: en ideell organisation, ett offentligt eller privat organ, med undantag för affärsföretag, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser,

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel eller varor eller omfattas av de kompletterande åtgärderna,

(7) slutmottagare: de personer som har det sämst ställt som får livsmedel eller varor och omfattas av eventuella kompletterande åtgärder,

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) förmedlande organ: ett offentligt eller privat organ som en förvaltningsmyndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning beträffande insatser som genomförs av bidragsmottagare,

(9) förmedlande organ: en ideell organisation, ett offentligt eller privat organ, med undantag för affärsföretag, som en förvaltningsmyndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning beträffande insatser som genomförs av bidragsmottagare,

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målen som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden.

Fonden ska främja den sociala och territoriella sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målet som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen, i första hand osäker livsmedelsförsörjning, genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt och genom lokala och regionala livsmedelsförsörjningskedjor som gynnar dem som har det sämst ställt genom att tillhandahålla näringsrika och hälsosamma livsmedel av god kvalitet, med lämplig betoning på färska produkter och säsongsprodukter. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden och utnyttjandet av lokala och regionala livsmedelsförsörjningsnätverk.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Syftet med fonden är att komplettera nationella strategier, inte att ersätta eller minska nationella långsiktiga och hållbara program för fattigdomsutrotning och social inkludering, vilka förblir medlemsstaternas ansvar.

Motivering

Medlemsstaterna måste fortsätta att utarbeta långsiktiga och hållbara projekt för att utrota fattigdom, materiell brist och social utestängning. Detta ansvar får absolut inte ersättas eller begränsas genom användning av medel från fonden.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

1. Fonden ska stödja nationella system där i första hand hälsosamma livsmedelsprodukter och därefter baskonsumentvaror för personligt bruk delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. I enlighet med sina respektive ansvarsområden ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatserna samordnas med Europeiska socialfonden och unionens övriga politik och instrument.

6. I enlighet med sina respektive ansvarsområden ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatserna samordnas med Europeiska socialfonden och unionens övriga politik och instrument, som exempelvis Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling så som avses i prioriteringarna 3 (främja organisationen av livsmedelskedjan) och 6 (främja social inkludering och fattigdomsbekämpning) i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr XXX/XXXX om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Motivering

För att öka effektiviteten bör unionens insats ingå i en integrerad och sammanhållen strategi för att bekämpa fattigdom och utestängning, som inbegriper individens behov. Under dessa omständigheter förefaller det vara nödvändigt att utnyttja all unionspolitik och alla tillgängliga medel, bland annat EJFLU.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering.

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering men också genom information till allmänheten om de resultat som uppnåtts med hjälp av fonden och på vilket sätt dess medel används.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska utföra sina respektive uppgifter som rör fonden på ett sådant sätt att den administrativa bördan för stödmottagarna minskas.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering. De ska också säkerställa att den är enkel att utnyttja för partnerorganisationerna och stödmottagarna.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden.

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, hemvist, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden.

Motivering

Man bör se till att hemvisten, särskilt i fråga om avlägsna landsbygdsområden, inte hindrar tillgången till fondens medel.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. Insatser som finansieras ur fonden ska vara förenliga med tillämplig unionslagstiftning och med nationell lagstiftning. I synnerhet får fonden endast användas för att stödja utdelning av livsmedel eller varor som överensstämmer med unionens lagstiftning om konsumentprodukters säkerhet.

11. Insatser som finansieras ur fonden ska vara förenliga med tillämplig unionslagstiftning och med nationell lagstiftning. I synnerhet får fonden endast användas för att stödja utdelning av livsmedel eller varor som överensstämmer med unionens lagstiftning om konsumentprodukters säkerhet. För att undvika slöseri och gynna gåvor av livsmedel som inte har sålts eller konsumerats före sista förbrukningsdag är det viktigt att kommissionen för distributörerna och konsumenterna förtydligar de definitioner av sista förbrukningsdag och bäst före-datum som anges i unionslagstiftningen, i syfte att undvika att livsmedel som ur hälsosynvinkel fortfarande kan konsumeras slängs.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. De åtgärder som fonden finansierar får även avse beredning av vissa jordbruksprodukter med mycket begränsad hållbarhet i syfte att förlänga konserveringen för att distribuera dessa till dem som har det sämst ställt och därmed samtidigt undvika slöseri. Med dessa produkter avses antingen jordbruksprodukter som producenterna inte har skördat eller jordbruksprodukter som distributörerna inte har sålt. Dessa kan även avse producentgruppers återtagande, via sina operativa fonder, av frukt och grönsaker vars avsättning enligt aktuell lagstiftning får lämnas till välgörande ändamål eller stiftelser som medlemsstaterna har godkänt.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsprodukterna och varorna med ledning av objektiva kriterier. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter och i förekommande fall varor ska hänsyn också tas till klimat- och miljöaspekter, i synnerhet för att minska slöseri med livsmedel.

12. Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsprodukterna och varorna med ledning av objektiva och rättvisa kriterier som säkerställer att tillhandahållandet av livsmedel och basvaror prioriteras. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter ska europeiska produkter prioriteras. Livsmedelsprodukter ska väljas ut så att de ger slutmottagarna en hälsosam och balanserad kost. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter och i förekommande fall varor ska hänsyn också tas till klimat- och miljöaspekter, i synnerhet för att minska slöseri med livsmedel.

Motivering

Tillhandahållandet av livsmedel och basvaror måste prioriteras i förhållande till andra åtgärder för att se till att de närmare 43 miljoner européer som inte får tillräcklig eller lämplig mat åtminstone kan uppnå existensminimum.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a. Kommissionen, medlemsstaterna och partnerorganisationerna ska bidra till att bekämpa livsmedelsslöseriet i varje led i livsmedelskedjan, framför allt genom åtgärder för att använda livsmedel som alltjämt är fullt ätbara men som inte längre kan säljas. Dessutom bör även utbildningen av mottagarna bidra till att undvika livsmedelsslöseri.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 12b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12b. Kommissionen ska se till att momslagstiftningen tolkas på samma sätt inom hela unionen, så att livsmedelsgåvor till partnerorganisationer kan överlämnas utan att potentiella givare straffas.

Motivering

Moms är en skatt som konsumenten betalar. När ett distributionsföretag beslutar om gåvor till de partnerorganisationer som ansvarar för distributionen till dem som har det sämst ställt måste detta distributionsföretag betala moms på en produkt som det inte har uppburit någon moms från. Denna situation medför svårigheter i medlemsstaterna, i synnerhet angående tolkningen av unionens momslagstiftning. Kommissionen bör förtydliga läget för medlemsstaterna, i syfte att gynna en enhetlig tillämpning av lagstiftningen för att stimulera till livsmedelsgåvor.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De samlade medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden under åren 2014–2020 ska uppgå till 2 500 000 000 euro i 2011 års priser, i enlighet med den uppdelning per år som fastställs i bilaga II.

1. De samlade medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden under åren 2014–2020 ska uppgå till 3 500 000 000 euro i 2011 års priser, i enlighet med den uppdelning per år som fastställs i bilaga II.

Motivering

Den budget som kommissionen föreslår innebär att biståndet minskar med 1 miljard euro jämfört med enbart det nuvarande livsmedelsbiståndet från de 20 medlemsstater som deltar i EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen. Man bör åtminstone bibehålla den ram som planerats för EU:s ordning för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen, dvs. 3,5 miljarder euro under sju år.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Nivån på de tillgängliga medlen kan på kommissionens initiativ revideras med hänsyn till hur den ekonomiska utvecklingen påverkar levnadsförhållandena.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska i enlighet med artikel 84.5 i förordning (EU) nr …. (grundförordningen) genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen, utan att det påverkar punkt 4 i den här artikeln, med beaktande av följande indikatorer sammanställda av Eurostat:

3. Kommissionen ska i enlighet med artikel 84.5 i förordning (EU) nr … (grundförordningen) genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen, utan att det påverkar punkt 4 i den här artikeln, med beaktande av följande indikatorer sammanställda av Eurostat:

 

(-a) Den befolkning som lider av livsmedelsbrist.

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom.

b) Den befolkning som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet.

b) Den befolkning som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet.

 

ba) Den relativa fattigdomsgränsen, dvs. den procentandel av befolkningen som lever i ett hushåll som inte har en inkomst som motsvarar minst 60 % av den nationella medianinkomsten.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativ program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Medlemsstater som inte har nationella program och som väljer att genomföra fonden ska inom tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program som omfattar tiden 1 januari 2014–31 december 2020 och som innehåller följande:

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En kartläggning och en motivering av valet av den materiella brist eller de materiella brister som ska ingå i det operativa programmet och en beskrivning av varje typ av materiell brist som ska åtgärdas, av huvuddragen i och målen för livsmedels- och varuutdelningen och de kompletterande åtgärderna som kan tillhandahållas med beaktande av resultaten av den förhandsutvärdering som utförts i enlighet med artikel 14.

a) En kartläggning av den materiella brist eller de materiella brister som ska ingå i det operativa programmet och en beskrivning av varje typ av materiell brist som ska åtgärdas, av huvuddragen i och målen för livsmedels- och varuutdelningen och eventuellt de kompletterande åtgärderna som kan tillhandahållas.

Motivering

Tillhandahållandet av livsmedel och basvaror måste prioriteras i förhållande till andra åtgärder för att se till att de närmare 43 miljoner européer som inte får tillräcklig eller lämplig mat åtminstone kan uppnå existensminimum.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Partnerorganisationer och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) En beskrivning av mekanismen som fastställer urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

utgår

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Kriterier för urval av insatser och en beskrivning av urvalsmekanismen, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

utgår

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Kriterier för urval av partnerorganisationer, vid behov med uppdelning på respektive typ av materiell brist.

utgår

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa komplementariteten med Europeiska socialfonden.

utgår

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led j – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) En tabell där det för varje år i enlighet med artikel 18 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden och samfinansieringen i enlighet med artikel 18.

i) En tabell där det för varje år i enlighet med artikel 18 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De partnerorganisationer som avses i led e som direkt tillhandahåller livsmedlen eller varorna ska själva företa insatser som kompletterar det materiella biståndet och som är avsedda för återintegration i samhället av de personer som har det sämst ställt, oavsett om dessa insatser stöds ur fonden eller inte.

utgår

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utarbeta sina operativa program enligt den mall som anges i bilaga I.

utgår

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma huruvida det operativa programmet stämmer överens med denna förordning och hur det bidrar till fondens mål och därvid beakta den förhandsutvärdering som utförts i enlighet med artikel 14.

1. Kommissionen ska bedöma huruvida det operativa programmet stämmer överens med denna förordning och hur det bidrar till fondens mål.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom fem månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporter om genomförande och indikatorer

Genomföranderapporter

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer.

utgår

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De årliga genomföranderapporterna ska anses godtagbara om de innehåller alla uppgifter som krävs i den mall som avses i punkt 2, inbegripet de gemensamma indikatorerna. Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten informera medlemsstaten om rapporten inte är godtagbar. Om kommissionen inte skickar den informationen inom tidsfristen ska rapporten anses vara godtagbar.

utgår

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta den slutliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen

utgår

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta mallen för den årliga genomföranderapporten, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer, och mallen för den slutliga genomföranderapporten. En sådan genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

6. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta mallen för den årliga genomföranderapporten och mallen för den slutliga genomföranderapporten. En sådan genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Kommissionen får lämna kommentarer till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet. Förvaltningsmyndigheten ska inom tre månader informera kommissionen om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

7. Kommissionen får lämna kommentarer till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Förvaltningsmyndigheten ska offentliggöra en sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och slutliga genomföranderapporterna.

utgår

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen och varje medlemsstat ska hålla möte varje år från och med 2014 till och med 2022 om man inte enas om annat, för att undersöka framstegen när det gäller genomförandet av det operativa programmet, med beaktande av den årliga genomföranderapporten och kommissionens synpunkter som avses i artikel 11.7 där så är tillämpligt.

1. Kommissionen och varje medlemsstat ska vid behov hålla möte för att undersöka framstegen när det gäller genomförandet av det operativa programmet.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vara ordförande vid det årliga bilaterala granskningsmötet.

utgår

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaten ska säkerställa att kommissionens synpunkter följs upp på lämpligt sätt efter mötet.

utgår

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 11.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Under programperioden får förvaltningsmyndigheten genomföra utvärderingar för att bedöma hur verkningsfullt och resurseffektivt det operativa programmet är.

1. Under programperioden får behörig myndighet genomföra utvärderingar för att bedöma hur verkningsfullt och resurseffektivt det operativa programmet är.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. En sådan genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

utgår

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen får på eget initiativ utvärdera de operativa programmen.

3. Kommissionen får på eget initiativ utvärdera de operativa programmen när det finns tecken som tyder på oriktigheter i deras genomförande.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma resultatens genomslag och långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma resultatens genomslag och hur enkelt det är att förvalta programmen, resultatens långsiktighet och de behov som partnerorganisationerna framfört samt för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska informera om och främja de åtgärder som finansieras genom fonden. Informationen ska riktas till personer som har det sämst ställt, till medierna och till en bredare allmänhet. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och stödet från fonden ska uppmärksammas.

1. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna ska informera om och främja de åtgärder som finansieras genom fonden. Informationen ska riktas till de personer som har det sämst ställt, till medierna och till en bredare allmänhet. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och stödet från fonden och partner- och frivilligorganisationerna ska uppmärksammas.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningsmyndigheten ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i formaten CSV eller XML, som ska finnas tillgänglig via en webbplats. Förteckningen ska minst omfatta uppgifter om stödmottagarens namn, adress och tilldelade unionsmedel samt den typ av materiell brist som stödet avser.

Behörig myndighet ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i formaten CSV eller XML, som ska finnas tillgänglig via en webbplats. För varje insats som tilldelats stöd ska förteckningen minst omfatta uppgifter om antalet mottagare och tilldelade unionsmedel samt den typ av materiell brist som stödet avser.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel, varor och kompletterande åtgärder, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen.

Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten, vid varje plats för fördelning av livsmedel, varor och kompletterande åtgärder eller sätta upp en EU-flagga, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring distributionen.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De stödmottagare och partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.

Stödmottagare och partnerorganisationer måste ge allmänheten tillgång till all information som gäller verksamheten, dock med undantag för uppgifter om slutmottagarens identitet. I denna information ska unionens ekonomiska stöd framhävas.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Förvaltningsmyndigheten ska underrätta stödmottagarna om offentliggörande av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Behörig myndighet ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

5. Behörig myndighet ska underrätta stödmottagarna om offentliggörande av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Behörig myndighet ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Vid behandling av personuppgifter enligt denna artikel ska förvaltningsmyndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.

6. Vid behandling av personuppgifter enligt denna artikel ska den behöriga myndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna iaktta bestämmelserna om skydd av personuppgifter och följa direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansiering

Finansiering

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medfinansieringssatsen inom de operativa programmen får inte överskrida 85 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd.

1. Finansieringssatsen inom de operativa programmen ska ligga på minst 85 % av de offentliga utgifter som berättigar till stöd, och den kan uppgå till 100 %.

 

Syftet med fonden är att komplettera nationella strategier, inte att ersätta medlemsstaternas myndigheters ansvar för att utrota fattigdom och få bukt med social utestängning, vilket särskilt ska åstadkommas genom nationella långsiktiga och hållbara program för social inkludering, i stället för att endast lindra akut brist på livsmedel och materiell brist.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska medfinansieringssatsen för det operativa programmet och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas.

2. I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska finansieringssatsen för det operativa programmet och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Tekniska stödåtgärder på kommissionens initiativ, eller på dess vägnar, får finansieras till 100 %.

utgår

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Åtgärder i form av utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt i landsbygdsområden får finansieras till 100 %.

Motivering

Just i landsbygdsområdena lever åtskilliga människor mycket ofta under fattigdomsgränsen. Möjligheten att finansiera till 100 % kan underlätta för lokala myndigheter att nå största möjliga antal av fondens potentiella stödmottagare.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På begäran av en medlemsstat får mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldo ökas med 10 procentenheter över den medfinansieringssats som är tillämplig för det operativa programmet. Den höjda medfinansieringssatsen, som inte får överstiga 100 %, ska gälla för betalningsansökningar som hänför sig till den räkenskapsperiod då medlemsstaten lämnade in sin ansökan och under efterföljande räkenskapsperioder då medlemsstaten uppfyller något av följande villkor:

1. Medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem kan, på begäran, beviljas en finansieringssats på 100 %. Den höjda medfinansieringssatsen, som inte får överstiga 100 %, ska gälla för betalningsansökningar som hänför sig till den räkenskapsperiod då medlemsstaten lämnade in sin ansökan och under efterföljande räkenskapsperioder då medlemsstaten uppfyller något av följande villkor:

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatser får inte väljas ut för stöd från det operativa programmet om de fysiskt har avslutats eller fullt ut genomförts innan stödmottagaren lämnar in sin ansökan om stöd enligt det operativa programmet till förvaltningsmyndigheten, oavsett om stödmottagaren har gjort alla utbetalningar eller inte.

2. Insatser får inte väljas ut för stöd från det operativa programmet om de fysiskt har avslutats eller fullt ut genomförts innan stödmottagaren lämnar in sin ansökan om stöd enligt det operativa programmet till den behöriga myndigheten, oavsett om stödmottagaren har gjort alla utbetalningar eller inte.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Livsmedel och varor för hemlösa eller barn får köpas in partnerorganisationerna själva.

Livsmedel och varor avsedda för slutmottagarna får köpas in av partnerorganisationerna själva.

Motivering

Fonden är avsedd för de personer som har det sämst ställt som är en bredare kategori av personer som behöver bistånd. I bland annat artikel 2.1 och 2.7 och artiklarna 3 och 21.4 hänvisas uttryckligen till dem som har det sämst ställt. Syftet med ändringen är alltså att göra förordningen mer konsekvent.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 18 i den här förordningen att medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [förordningen om en samlad marknadsordning], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt, som komplement till fondens medel utan att kostnaderna för utnyttjandet dras av från de anslagna medlen.

Motivering

Interventionslager bör i förekommande fall vara ett tillskott till och inte dras av från de anslagna medlen så att partnerorganisationerna kan förutse dessa.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Bistånd får ges i form av värdekuponger som endast är avsedda för inköp av livsmedel.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras kostnadsfritt till de personer som har det sämst ställt.

4. Sådant materiellt stöd ska distribueras kostnadsfritt till de personer som har det sämst ställt eller till ett pris som inte överstiger 10 % av marknadspriset och som inte är högre än de kostnader som de utsedda organen haft för att distribuera stödet.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Kostnader för inköp av livsmedel eller basvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn.

a) Kostnader för inköp av livsmedel som uppfyller kraven när det gäller kvalitet och säkerhet eller basvaror för personligt bruk av slutmottagarna.

Motivering

Fonden är avsedd för de personer som har det sämst ställt som är en bredare kategori av personer som behöver bistånd. I bland annat artikel 2.1 och 2.7 och artiklarna 3 och 21.4 hänvisas uttryckligen till dem som har det sämst ställt. Syftet med ändringen är alltså att göra förordningen mer konsekvent.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till slutmottagare och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

Motivering

Fonden är avsedd för de personer som har det sämst ställt som är en bredare kategori av personer som behöver bistånd. I bland annat artikel 2.1 och 2.7 och artiklarna 3 och 21.4 hänvisas uttryckligen till dem som har det sämst ställt. Syftet med ändringen är alltså att göra förordningen mer konsekvent.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Kostnader för produkter som upprepade gånger har visat sig inte vara det mest ekonomiska alternativet, i förhållande till tillgängliga produkters/varors pris/kvalitet (hållbarhet i förekommande fall).

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Kostnader för verksamhet för social inkludering som partnerorganisationerna bedriver och deklarerar, som innebär direkt leverans av det materiella stödet till de personer som har det sämst ställt, med en fast sats på 5 % av de kostnader som avses i led a.

utgår

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Mervärdesskatt.

Motivering

Oron för att behöva erlägga tillhörande mervärdesskatt gör åtskilliga donatorer obenägna att överlämna livsmedel och andra artiklar till förmån för de behövande. Detta gäller i synnerhet småföretagare och föreningar. Därför bör mervärdesskatten betraktas som en helt och fullt stödberättigad kostnad.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Mervärdesskatt. Mervärdesskattebelopp ska dock berättiga till stöd om de inte är återbetalningsbara enligt nationell mervärdesskattelagstiftning och betalas av en annan stödmottagare än en icke-beskattningsbar person enligt definitionen i artikel 13.1 i rådets direktiv 2006/112/EG.

utgår

Motivering

En följd av ändringen av punkt 1.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 25a

 

1. Medlemsstaterna ska utföra administrativa och fysiska kontroller för att säkerställa att det operativa programmet genomförs i enlighet med gällande regler och ska fastställa vilka sanktioner som ska vidtas vid oegentligheter.

 

2. Medlemsstaterna ska fullgöra sina skyldigheter när det gäller förvaltning, kontroll och revision och åta sig det ansvar som följer därav enligt bestämmelserna om delad förvaltning i budgetförordningen och denna förordning.

 

3. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och återkräva belopp som betalats ut på otillbörliga grunder, tillsammans med eventuell ränta på försenade betalningar.

 

4. Medlemsstaterna ska inrätta och genomföra ett förfarande för oberoende granskning av och beslut om klagomål rörande urval eller genomförande av de insatser som medfinansieras av fonden.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26

utgår

Allmänna principer för medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem

 

Förvaltnings- och kontrollsystemen ska omfatta följande:

 

a) En beskrivning av vilka funktioner varje organ har som berörs av förvaltningen och kontrollen och fördelningen av funktioner inom varje organ.

 

b) Överensstämmelse med principen om åtskillnad av funktioner mellan och inom sådana organ.

 

c) Förfaranden för att säkerställa att de deklarerade utgifterna är korrekta.

 

d) Datoriserade system för redovisning, lagring och överföring av ekonomiska uppgifter samt uppgifter om indikatorer, i övervaknings och rapporteringssyfte.

 

e) System för rapportering och övervakning i de fall det ansvariga organet överlämnar verkställandet av uppgifterna till ett annat organ.

 

f) Rutiner för revision av hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar.

 

g) System och förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.

 

h) Förebyggande, upptäckande och korrigering av oriktigheter, inklusive bedrägeri, och återkrävande av felaktigt utbetalda stödbelopp, tillsammans med eventuell ränta.

 

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

utgår

Medlemsstaternas ansvar

 

1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina skyldigheter när det gäller förvaltning, kontroll och revision och åta sig det ansvar som följer därav enligt bestämmelserna om delad förvaltning i budgetförordningen och denna förordning. I enlighet med principen om delad förvaltning ska medlemsstaterna ansvara för förvaltning och kontroll av de operativa programmen.

 

2. Medlemsstaterna ska förebygga, spåra och korrigera oriktigheter och återkräva belopp som betalats ut på otillbörliga grunder, tillsammans med eventuell ränta på försenade betalningar. De ska informera kommissionen om dessa oriktigheter och hålla kommissionen underrättad om hur relaterade administrativa och rättsliga förfaranden fortskrider.

 

Om belopp som betalats ut på otillbörliga grunder till en stödmottagare inte kan återkrävas och detta beror på fel eller försummelse från medlemsstatens sida, ska medlemsstaten vara skyldig att återbetala de berörda beloppen till unionens budget.

 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 59, med närmare bestämmelser om medlemsstaternas skyldigheter enligt den här punkten.

 

3. Medlemsstaterna ska inrätta och genomföra ett förfarande för oberoende granskning av och beslut om klagomål rörande urval eller genomförande av de insatser som medfinansieras av fonden. Medlemsstaterna ska på begäran rapportera resultaten av sådana undersökningar till kommissionen.

 

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ska ske via ett system för elektroniskt datautbyte som inrättas enligt de villkor som kommissionen fastställer i genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.3.

 

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Utseende och organisation av förvaltnings- och kontrollorgan

 

1. Medlemsstaten ska utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ till förvaltningsmyndighet.

 

2. Medlemsstaten ska utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ till attesteringsmyndighet, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3.

 

3. Medlemsstaten får utse en förvaltningsmyndighet som också utför attesteringsmyndighetens uppgifter.

 

4. Medlemsstaten ska utse en myndighet eller ett nationellt organ till revisionsmyndighet, som ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och attesteringsmyndigheten.

 

5. Förutsatt att principen om åtskillnad av funktioner respekteras kan förvaltningsmyndigheten, attesteringsmyndigheten, i förekommande fall, och revisionsmyndigheten vara en del av samma myndighet eller organ.

 

6. Medlemsstaten får utse ett eller flera förmedlande organ som ska utföra vissa av förvaltnings- eller attesteringsmyndighetens uppgifter under denna myndighets ansvar. Berörda förfaranden mellan förvaltnings- eller attesteringsmyndigheten och de förmedlande organen ska dokumenteras formellt i skrift.

 

7. Medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten får anförtro förvaltningen av en del av det operativa programmet till ett förmedlande organ genom ett skriftligt avtal mellan det förmedlande organet och medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten. Det förmedlande organet ska lämna garantier för sin solvens och sin kompetens inom det berörda området samt inom administrativ och ekonomisk förvaltning.

 

8. Medlemsstaten ska fastställa skriftliga bestämmelser om sina förbindelser med förvaltningsmyndigheten, attesteringsmyndigheten och revisionsmyndigheten, om dessa myndigheters inbördes förbindelser och om förbindelser mellan myndigheterna och kommissionen.

 

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

utgår

Förvaltningsmyndighetens uppgifter

 

1. Förvaltningsmyndigheten ska ansvara för att det operativa programmet förvaltas i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

 

2. När det gäller det operativa programmets förvaltning ska förvaltningsmyndigheten göra följande:

 

a) Upprätta årliga och slutliga genomföranderapporter och lämna dessa till kommissionen.

 

b) Ge förmedlande organ och stödmottagare tillgång till de uppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter och genomföra insatser.

 

c) Inrätta ett system för att i datoriserad form registrera och lagra de uppgifter som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, verifikation och revision.

 

(d) Se till att de uppgifter som avses i led c samlas in, matas in och lagras i systemet i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG.

 

3. När det gäller urvalet av insatser ska förvaltningsmyndigheten göra följande:

 

a) Upprätta och tillämpa lämpliga, icke-diskriminerande och öppna urvalsförfaranden och urvalskriterier.

 

b) Se till att valda insatser

 

i) omfattas av fondens och det operativa programmets tillämpningsområde,

 

ii) uppfyller kriterierna i det operativa programmet och i artiklarna 20, 21 och 24,

 

iii) ansluter till principerna i artikel 5.10, 5.11 och 5.12.

 

c) Ge stödmottagaren ett dokument som fastställer stödvillkoren för varje insats, inklusive särskilda krav för de varor eller tjänster som ska tillhandahållas inom insatsen, finansieringsplanen och tidsfristen för genomförandet.

 

d) Försäkra sig om att stödmottagaren har den administrativa, ekonomiska och operativa förmågan att uppfylla villkoren i led c innan insatsen godkänns.

 

e) Försäkra sig om att unionsbestämmelser och nationella bestämmelser för insatsen följs, om insatsen har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till förvaltningsmyndigheten.

 

f) Bestämma vilka typer av materiellt stöd som utgifterna för en insats ska avsättas till.

 

4. När det gäller den ekonomiska förvaltningen och kontrollen av det operativa programmets ska förvaltningsmyndigheten göra följande:

 

a) Kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats och att de utgifter som deklarerats av stödmottagarna verkligen har betalats av dem och överensstämmer med tillämpliga bestämmelser på unionsnivå och nationell nivå, samt med det operativa programmet och villkoren för stöd till insatsen.

 

b) Se till att stödmottagare som deltar i genomförandet av de verksamheter som återbetalas enligt artikel 23.1 a antingen har ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som har samband med en insats.

 

c) Införa effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker.

 

d) Införa rutiner i syfte att säkerställa att alla dokument som rör utgifter och revision som krävs för att säkerställa att en tillfredsställande verifieringskedja sparas i enlighet med kraven i artikel 26 g.

 

e) Upprätta en förvaltningsförklaring och en årlig sammanfattning enligt artikel 56.5 a och 56.5 b i budgetförordningen.

 

5. De kontroller som avses i punkt 4 a ska omfatta följande förfaranden:

 

a) Administrativa kontroller av varje ansökan om återbetalning som lämnas in av stödmottagarna.

 

b) Kontroller på plats av enskilda insatser.

 

Intervallerna för och omfattningen av kontrollerna på plats ska stå i proportion till det offentliga stöd som tilldelats en insats och den risknivå som revisionsmyndigheten konstaterat för förvaltnings- och kontrollsystemen i sin helhet vid dessa kontroller och revisioner.

 

6. Kontroller på plats av enskilda insatser enligt punkt 5 b kan genomföras på urvalsbasis.

 

7. Om förvaltningsmyndigheten också får stöd inom det operativa programmet ska rutinerna för de kontroller som avses i punkt 4 a vara sådana att de garanterar tillräcklig åtskillnad av funktioner.

 

8. Kommissionen ska i enlighet med artikel 59 anta delegerade akter med bestämmelser om uppgiftsutbytet i punkt 2 c.

 

9. Kommissionen ska i enlighet med artikel 59 anta genomförandeakter med bestämmelser om den verifikationskedja som avses i punkt 4 d.

 

10. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta en mall för den förvaltningsförklaring som avses i punkt 4 e. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

 

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 30

utgår

Attesteringsmyndighetens uppgifter

 

Attesteringsmyndigheten ska bland annat utföra följande uppgifter:

 

1. Utarbeta och lämna in ansökningar om utbetalning till kommissionen och att attestera att dessa har utarbetats med hjälp av tillförlitliga bokföringssystem, är baserade på kontrollerbara stödjande handlingar och har kontrollerats av förvaltningsmyndigheten.

 

2. Upprätta årsredovisning enligt artikel 56.5 a i budgetförordningen.

 

3. Attestera att årsredovisningarna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämpliga unionsregler och nationella regler och har uppstått i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga för det operativa programmet samt i överensstämmelse med unionsregler och nationella regler.

 

4. Se till att det finns ett system för att i elektronisk form registrera och spara utförliga räkenskaper för varje insats vilket stödjer alla uppgifter som krävs för att utarbeta ansökningar om utbetalningar och årsredovisningar, inbegripet registreringar av de belopp som kan återkrävas, belopp som återkrävts och belopp som dragits tillbaka sedan stödet till en insats eller ett operativt program helt eller delvis har upphävts.

 

5. Se till att den vid utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om utbetalning har tagit emot tillräckliga uppgifter från förvaltningsmyndigheten om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts när det gäller utgifterna.

 

6. Vid utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om utbetalning ta hänsyn till resultaten från samtliga revisioner som utförts av revisionsmyndigheten eller under dess ansvar.

 

7. Spara räkenskaper i elektronisk form för utgifter som deklarerats till kommissionen och motsvarande offentliga stöd som utbetalats till stödmottagarna.

 

8. Att föra räkenskaper över de belopp som kan återkrävas och de belopp som har dragits tillbaka sedan stödet till en insats helt eller delvis har upphävts. De återvunna beloppen ska återbetalas till unionens allmänna budget innan det operativa programmet avslutats genom att de dras av från nästa utgiftsdeklaration.

 

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

utgår

Revisionsmyndighetens uppgifter

 

1. Revisionsmyndigheten ska se till att revision genomförs av förvaltnings- och kontrollsystemen, av ett lämpligt urval insatser och av årsredovisningen.

 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 för att fastställa vilka villkor dessa revisioner ska uppfylla.

 

2. Om revisionerna genomförs av ett annat organ än revisionsmyndigheten ska denna se till att detta organ i sin verksamhet har den oberoende ställning som krävs.

 

3. Revisionsmyndigheten ska se till att internationellt erkända redovisningsstandarder beaktas i revisionsarbetet.

 

4. Senast sex månader efter det att det operativa programmet har antagits ska revisionsmyndigheten utarbeta en revisionsstrategi för genomförandet av revisioner. I revisionsstrategin ska man fastställa revisionsmetoden och urvalsmetoden för revisioner av insatserna samt planeringen av revisioner under det innevarande och de två påföljande räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska uppdateras varje år från 2016 till och med 2022. Revisionsmyndigheten ska på begäran överlämna revisionsstrategin till kommissionen.

 

5. Revisionsmyndigheten ska utarbeta följande:

 

a) Ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 56.5 i budgetförordningen.

 

b) En årlig kontrollrapport med resultaten av de revisioner som genomförts under föregående räkenskapsår.

 

Den rapport som avses i led b ska innehålla uppgifter om de eventuella brister som konstaterats i förvaltnings- och kontrollsystemet och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller bör vidtas.

 

6. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta mallar för revisionsstrategin, det årliga revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten samt för den urvalsmetod som avses i punkt 4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.3.

 

7. I enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 60.3 ska kommissionen anta tillämpningsföreskrifter för användning av uppgifter som inhämtats under revisioner som genomförts av kommissionens tjänstemän eller kommissionens företrädare.

 

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 32

utgår

Förfarande för utseende av förvaltnings- och attesteringsmyndigheter

 

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla datum och former för utseende av förvaltningsmyndigheter, och i förekommande fall attesteringsmyndigheter, inom sex månader av antagandet av beslutet om det operativa programmet.

 

2. Det utseende som avses i punkt 1 ska bygga på en rapport och ett utlåtande från ett oberoende revisionsorgan som bedömer förvaltnings- och kontrollsystemet, inbegripet uppgifterna för förmedlande organ inom systemet, och dess överensstämmelse med artiklarna 26, 27, 29 och 30, i enlighet med kriterierna för interna förhållanden, kontrollverksamhet, information och kommunikation samt övervakning som kommissionen fastställer i delegerade akter i enlighet med artikel 59.

 

3. Det oberoende organet ska utföra sitt arbete i enlighet med internationellt vedertagna revisionsnormer.

 

4. Medlemsstaterna får besluta att en förvaltningsmyndighet eller attesteringsmyndighet som utsetts för ett av ESF medfinansierat operativt program enligt förordning (EU) nr ... [CPR] ska betraktas som utsedd för den här förordningens vidkommande.

 

Kommissionen får inom två månader efter mottagandet av den anmälan som avses i punkt 1 begära in det oberoende revisionsorganets rapport och utlåtande och beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet.

 

Kommissionen kan lämna synpunkter inom två månader efter det att den tagit emot dessa handlingar.

 

5. Medlemsstaten ska övervaka det utsedda organet och genom ett formellt beslut dra in utseendet om ett eller flera av kriterierna i punkt 2 inte längre är uppfyllda, såvida inte organet vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder inom en prövotid som ska fastställas av medlemsstaten beroende på hur allvarligt problemet är. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen om att en prövotid har ställts upp för ett utsett organ och om alla beslut om återkallande.

 

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 33

utgår

Kommissionens befogenheter och ansvar

 

1. Kommissionen ska utifrån tillgänglig information, inklusive information om utseendet av förvaltningsmyndighet och attesteringsmyndighet, den årliga förvaltningsförklaringen, årliga kontrollrapporter, det årliga revisionsyttrandet, årliga genomföranderapporter och revisioner som utförts av nationella organ och unionsorgan, försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system har avsedd verkan under genomförandet av programmen.

 

2. Utan att det påverkar de revisioner som utförs av medlemsstaterna, får kommissionstjänstemän eller bemyndigade företrädare för kommissionen utföra revisioner på plats eller kontroller efter att ha meddelat detta i förväg. De får omfatta bland annat kontroll av att förvaltnings- och kontrollsystemen i ett operativt program eller delar av ett operativt program fungerar effektivt, kontroll och revision av insatser samt bedömning av om den ekonomiska förvaltningen av insatserna och programmen är sund. Medlemsstatens tjänstemän eller bemyndigade företrädare får delta i sådana revisioner.

 

Kommissionens tjänstemän eller kommissionens företrädare som i vederbörlig ordning bemyndigats att utföra revisioner på plats, ska få tillgång till all dokumentation, alla handlingar och metadata, oavsett på vilket sätt de lagras, som gäller de insatser som stöds av fonden eller förvaltnings- och kontrollsystemen. Medlemsstaterna ska, om kommissionen begär det, tillhandahålla kopior av sådan dokumentation och sådana handlingar och metadata.

 

De befogenheter som anges i denna punkt ska inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser som reserverar vissa åtgärder för tjänstemän som utses särskilt enligt nationell lagstiftning. Kommissionens tjänstemän och bemyndigade företrädare får bland annat inte delta i hembesök eller formella förhör med personer inom ramen för den nationella lagstiftningen. De ska emellertid ha tillgång till den information som erhålls på detta sätt.

 

3. Kommissionen får begära att en medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess förvaltnings- och kontrollsystem fungerar verkningsfullt eller att utgifterna är korrekta i enlighet med den här förordningen.

 

4. Kommissionen får begära att en medlemsstat undersöker ett klagomål som lämnats till kommissionen rörande genomförandet av insatser som medfinansierats ur fonden eller rörande hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar.

 

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 34

utgår

Samarbete med revisionsmyndigheterna

 

1. Kommissionen ska samarbeta med revisionsmyndigheterna för att samordna revisionsplanerna och revisionsmetoderna, och ska också sörja för omedelbart utbyte av resultaten från revisionerna av förvaltnings- och kontrollsystemen.

 

2. Kommissionen och revisionsmyndigheten ska sammanträda regelbundet, åtminstone en gång om året om de inte sinsemellan kommit överens om något annat, för att tillsammans granska den årliga kontrollrapporten, yttrandet och revisionsstrategin samt utbyta åsikter om frågor som rör förbättringar av förvaltnings- och kontrollsystemen.

 

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att stödmottagarna, om bidrag betalas ut till partnerorganisationer, får ett tillräckligt kassaflöde för att insatserna ska kunna genomföras korrekt.

1. Den behöriga myndigheten ska se till att stödmottagarna, om bidrag betalas ut till partnerorganisationer, får ett tillräckligt kassaflöde för att insatserna ska kunna genomföras korrekt.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att stödmottagarna får hela det offentliga stödet så snabbt som möjligt och i dess helhet, och under alla förhållanden innan de motsvarande utgifterna tas med i betalningsansökningen. Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska beloppen till stödmottagarna får tas ut.

2. Den behöriga myndigheten ska se till att stödmottagarna får hela det offentliga stödet så snabbt som möjligt och i dess helhet, och under alla förhållanden innan de motsvarande utgifterna tas med i betalningsansökningen. Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska beloppen till stödmottagarna får tas ut.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Efter kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska kommissionen utbetala en förfinansiering på 11 % av fondens totala bidrag till det operativa programmet.

1. Efter kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska kommissionen utbetala en förfinansiering på 20 % av fondens totala bidrag till det operativa programmet.

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Attesteringsmyndigheten ska regelbundet lämna in ansökningar om mellanliggande betalningar som omfattar belopp som den bokfört som statligt stöd och som betalats ut till stödmottagarna under det räkenskapsår som slutar den 30 juni.

1. Den behöriga myndigheten ska regelbundet lämna in ansökningar om mellanliggande betalningar som omfattar belopp som den bokfört som statligt stöd och som betalats ut till stödmottagarna under det räkenskapsår som slutar den 30 juni.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Attesteringsmyndigheten ska lämna in sin slutliga ansökan om mellanliggande utbetalning senast den 31 juli efter föregående räkenskapsårs slut och, under alla omständigheter, före den första ansökan om mellanliggande utbetalning för nästföljande räkenskapsår.

2. Den behöriga myndigheten ska lämna in sin slutliga ansökan om mellanliggande utbetalning senast den 31 juli efter föregående räkenskapsårs slut och, under alla omständigheter, före den första ansökan om mellanliggande utbetalning för nästföljande räkenskapsår.

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den första ansökan om mellanliggande betalning får inte lämnas in förrän kommissionen underrättats om utseende av förvaltningsmyndighet och attesteringsmyndighet enligt artikel 32.1.

3. Den första ansökan om mellanliggande betalning får inte lämnas in förrän kommissionen underrättats om utseende av behöriga myndigheter.

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 43

utgår

Avbrott av tidsfristen för betalning

 

1. Betalningsfristen för en ansökning om mellanliggande utbetalning kan avbrytas av den delegerade utanordnaren i den mening som avses i budgetförordningen i högst nio månader i följande fall:

 

a) Om det enligt uppgifter från ett revisionsorgan på nationell nivå eller unionsnivå finns tecken som tyder på en allvarlig brist i förvaltnings- och kontrollsystemet.

 

b) Om den delegerade utanordnaren måste genomföra ytterligare kontroller efter att ha tagit del av uppgifter som tyder på att utgifter i en betalningsansökan står i samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder.

 

c) Om något av de dokument som krävs enligt artikel 45.1 inte har lämnats in.

 

2. Den delegerade utanordnaren kan begränsa avbrottet till att gälla den del av utgifterna som omfattas av den betalningsansökan som påverkas av sådana omständigheter som avses i punkt 1. Den delegerade utanordnaren ska omedelbart informera medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten om anledningen till avbrottet och be dem att åtgärda situationen. Den delegerade utanordnaren ska låta avbrottet upphöra så snart nödvändiga åtgärder har vidtagits.

 

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 44

utgår

Inställande av utbetalningar

 

1. Kommissionen får tillfälligt avbryta samtliga eller en del av de mellanliggande betalningarna om

 

a) det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar allvarliga brister för vilka inga korrigerande åtgärder har vidtagits,

 

b) utgifterna i en utgiftsdeklaration står i samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder som inte har korrigerats,

 

c) medlemsstaten inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda en situation som har föranlett ett avbrott i enlighet med artikel 43,

 

d) det finns allvarliga brister i kvaliteten och tillförlitligheten hos övervakningssystemet eller uppgifterna om indikatorer.

 

2. Kommissionen får genom genomförandeakter besluta att ställa in de mellanliggande utbetalningarna helt eller delvis, efter att ha gett medlemsstaten möjlighet att framföra sina synpunkter.

 

3. Kommissionen ska häva inställandet av alla eller en del av de mellanliggande betalningarna om medlemsstaten har vidtagit erforderliga åtgärder för att inställandet ska kunna hävas.

 

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Summan av stödgrundande utgifter som attesteringsmyndigheten bokfört som uppkomna och utbetalda av stödmottagarna i samband med genomförandet av insatserna och summan av stödgrundande offentliga utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatserna och motsvarande stödgrundande offentliga bidrag som betalats ut till stödmottagarna.

a) Summan av stödgrundande utgifter som den berörda myndigheten bokfört som uppkomna och utbetalda av stödmottagarna i samband med genomförandet av insatserna och summan av stödgrundande offentliga utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatserna och motsvarande stödgrundande offentliga bidrag som betalats ut till stödmottagarna.

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Attesteringsmyndigheten kan i räkenskaperna ange en avsättning som inte får överstiga 5 % av utgifterna i de betalningsansökningar som lämnats in för ett visst räkenskapsår, om det pågår ett förfarande med revisionsmyndigheten för att bedöma om utgifterna är lagliga och korrekta. Det belopp som omfattas ska inte räknas in i de stödberättigande utgifter som avses i punkt 1 a. Beloppen ska slutgiltigt tas med eller uteslutas från årsredovisningen för året efter.

2. Den berörda myndigheten kan i räkenskaperna ange en avsättning som inte får överstiga 5 % av utgifterna i de betalningsansökningar som lämnats in för ett visst räkenskapsår, om det pågår ett förfarande med revisionsmyndigheten för att bedöma om utgifterna är lagliga och korrekta. Det belopp som omfattas ska inte räknas in i de stödberättigande utgifter som avses i punkt 1 a. Beloppen ska slutgiltigt tas med eller uteslutas från årsredovisningen för året efter.

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 48

utgår

Tillgång till handlingar

 

1. Förvaltningsmyndigheten ska se till att alla verifikat som rör insatserna på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under tre år. Denna treårsperiod inleds den 31 december det år då beslutet om godkännande av räkenskaper antas i enlighet med artikel 47 eller senast den dag då slutsaldot betalas ut.

 

Treårsperioden ska avbrytas vid rättsliga eller administrativa förfaranden eller på motiverad begäran från kommissionen.

 

2. Handlingarna ska bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmänt vedertagna databärare, inbegripet elektroniska versioner av originalhandlingar eller handlingar som enbart föreligger i elektronisk version.

 

3. Handlingarna ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de registrerade så länge det är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de behandlas vidare.

 

4. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 för att avgöra vilka databärare som kan anses vara allmänt vedertagna.

 

5. De nationella myndigheterna ska fastställa ett förfarande för intygande av att de handlingar som finns på allmänt vedertagna databärare är identiska med originalhandlingarna i syfte att garantera att de versioner som finns uppfyller kraven i nationell lagstiftning och är tillräckligt tillförlitliga för revision.

 

6. Om handlingarna endast föreligger i elektronisk form ska de datasystem som används uppfylla godkända säkerhetsstandarder som garanterar att handlingarna uppfyller kraven i nationell lagstiftning och är tillräckligt tillförlitliga för revision.

 

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska genomföra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga i samband med enskilda eller systembetingade oegentligheter som upptäcks i insatser eller det operativa programmet. Finansiella korrigeringar innebär att det offentliga stödet till en insats eller det operativa programmet ställs in helt eller delvis. Medlemsstaten ska med beaktande av oriktigheternas art och grad av allvar och den ekonomiska förlusten för fonden göra en proportionell korrigering. Finansiella korrigeringar ska föras in i årsredovisningen av förvaltningsmyndigheten för det räkenskapsår då inställandet beslutades.

utgår

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det bidrag från fonden som ställs in i enlighet med punkt 2 kan återanvändas av medlemsstaten inom det berörda operativa programmet, med förbehåll för punkt 4.

utgår

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Bidrag från fonden som ställs in i enlighet med punkt 2 får inte återanvändas för någon insats för vilken en korrigering gjorts, eller, när en finansiell korrigering gjorts för en systembetingad oriktighet, för någon insats som påverkas av den systembetingade oriktigheten.

utgår

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionens beslut om finansiell korrigering påverkar inte medlemsstatens skyldighet att verkställa återkrav enligt denna artikel.

utgår

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 51

utgår

Kommissionens finansiella korrigeringar

 

1. Kommissionen ska göra finansiella korrigeringar i form av genomförandeakter genom att helt eller delvis ställa in unionens bidrag till ett operativt program och genom att från en medlemsstat återvinna, i syfte att utesluta dem från unionens finansiering, sådana belopp som betalats ut i strid med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning, inbegripet i samband med sådana brister i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem som kommissionen eller Europeiska revisionsrätten upptäckt.

 

2. Överträdelser av tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning ska leda till finansiella korrigeringar enbart om ett av följande villkor är uppfyllt:

 

a) Överträdelsen har eller skulle kunna ha påverkat förvaltningsmyndighetens urval av insatser som ska få stöd från fonden.

 

b) Överträdelsen har eller skulle ha kunnat påverka de utgifter som deklarerats för återbetalning ur unionens budget.

 

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 52

utgår

Kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar

 

1. Kommissionen ska påföra finansiella korrigeringar om den efter nödvändiga granskningar finner att

 

a) det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar allvarliga brister, vilket har inneburit en risk för det stöd från unionen som redan har betalats ut till det operativa programmet,

 

b) medlemsstaten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 50 innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes,

 

c) utgifter förekommer i en betalningsansökan som inte är korrekta och som inte har korrigerats av medlemsstaten innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

 

Kommissionens finansiella korrigeringar ska bygga på enskilda fall av oriktigheter och ska beakta om riktigheten är systembetingad. Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de oriktiga utgifter som belastat fonden ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering.

 

2. När kommissionen fattar beslut om korrigeringsbelopp i enlighet med punkt 1 ska den beakta oriktighetens art och grad av allvar samt omfattningen och de ekonomiska följderna av de brister i förvaltnings- och kontrollsystemen som konstaterats i det operativa programmet.

 

3. Om kommissionen grundar sin ståndpunkt på rapporter från externa revisorer, ska den dra sina egna slutsatser beträffande de ekonomiska följderna efter att ha granskat de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit i enlighet med artikel 50.2, de uppgifter som lämnats i enlighet med artikel 27.2 samt eventuella svar från medlemsstaten.

 

4. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 för att fastställa kriterier för att avgöra nivån för de finansiella korrigeringarna.

 

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 53

utgår

Förfarande för kommissionens finansiella korrigeringar

 

1. Innan kommissionen fattar beslut om en finansiell korrigering, ska den inleda förfarandet genom att underrätta medlemsstaten om sina preliminära slutsatser från granskningen och begära att medlemsstaten lämnar synpunkter inom två månader.

 

2. Om kommissionen föreslår en finansiell korrigering som grundar sig på en extrapolering eller ett schablonbelopp, ska medlemsstaten ges möjlighet att genom en granskning av den berörda dokumentationen visa att oriktighetens faktiska omfattning är mindre än vad kommissionen bedömt. Efter överenskommelse med kommissionen får medlemsstaten begränsa granskningen till att omfatta en lämplig andel eller ett urval av berörd dokumentation. Utom i vederbörligen motiverade fall får tidsfristen för denna granskning inte överskrida ytterligare en tvåmånadersperiod efter den tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.

 

3. Kommissionen ska beakta det bevismaterial som medlemsstaterna tillhandahåller inom de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2.

 

4. Om medlemsstaten inte godtar kommissionens preliminära slutsatser ska den inbjudas till överläggningar hos kommissionen, för att säkerställa att alla relevanta uppgifter och synpunkter finns tillgängliga och beaktas när kommissionen ska dra sina slutsatser om att göra en finansiell korrigering.

 

5. För att göra en finansiell korrigering ska kommissionen genom genomförandeakter fatta beslut inom sex månader efter överläggningarna eller efter att ha mottagit kompletterande uppgifter, om medlemsstaten går med på att lämna in sådana kompletterande uppgifter efter överläggningarna. Kommissionen ska beakta alla uppgifter och synpunkter som framkommit under förfarandet. Om det inte hålls några överläggningar ska sexmånadersperioden börja löpa två månader efter datum för kommissionens inbjudan till överläggningar.

 

6. Om oriktigheter som påverkar årsredovisningar som lämnats in till kommissionen upptäcks av kommissionen eller av Europeiska revisionsrätten ska den finansiella korrigeringen leda till att stödet från fonden till det operativa programmet minskas.

 

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 54

utgår

Återbetalningar till unionsbudgeten och återkrav

 

1. Återbetalningar till unionens allmänna budget ska göras före den förfallodag som anges i betalningskravet, som ska vara utformat i enlighet med artikel 77 i budgetförordningen. Förfallodagen ska vara den sista dagen i den andra månaden efter det att betalningskravet utfärdades.

 

2. Varje försening av en återbetalning ska leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker. Räntesatsen ska vara en och en halv procentenhet högre än den ränta som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga återfinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar.

 

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 55

utgår

Proportionell kontroll av operativa program

 

1. Insatser för vilka de stödberättigande utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska inte omfattas av mer än en revision av antingen revisionsmyndigheten eller kommissionen, före granskningen av alla utgifter som berörs i enlighet med artikel 47. Övriga insatser ska inte omfattas av mer än en revision per räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och av kommissionen, före granskningen av alla utgifter som berörs i enlighet med artikel 47. Dessa bestämmelser ska inte påverka tillämpningen av punkterna 5 och 6.

 

2. Revisionen av en insats får omfatta alla etapper i genomförandet av den och alla nivåer i distributionskedjan, med undantag för de faktiska slutliga mottagarna, om inte en riskbedömning visar att det finns en särskild risk för oriktigheter eller bedrägerier.

 

3. Om det senaste revisionsuttalandet för det operativa programmet tyder på att det inte finns några betydande brister kan kommissionen komma överens med revisionsmyndigheten vid det efterföljande möte som avses i artikel 34.2 att revisionsnivån kan sänkas så att den står i proportion till den risk som konstaterats. I sådana fall kommer kommissionen inte att genomföra sina egna revisioner på plats, om det inte finns tecken som tyder på att förvaltnings- och kontrollsystemen har brister som påverkar utgifter som deklarerats till kommissionen under ett räkenskapsår för vilket räkenskaperna har godkänts.

 

4. Om kommissionen drar slutsatsen att den kan förlita sig på revisionsmyndighetens yttrande om det operativa programmet, kan den komma överens med revisionsmyndigheten att begränsa sina egna revisioner på plats till att revidera revisionsmyndighetens arbete, om det inte finns tecken som tyder på brister i revisionsmyndighetens arbete för ett räkenskapsår för vilket räkenskaperna har godkänts.

 

5. Revisionsmyndigheten och kommissionen får när som helst genomföra verksamhetsrevision om en riskbedömning visar att det finns en särskild risk för oriktigheter eller bedrägerier, om det finns tecken på allvarliga brister i det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem samt som en del i ett granskningsurval under tre år efter avslutandet av alla utgifter i samband med en insats i enlighet med artikel 47.

 

6. Kommissionen kan när som helst genomföra verksamhetsrevisioner i syfte att bedöma en revisionsmyndighets arbete genom att göra om dess revisioner.

 

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 56

utgår

Bestämmelser om återtagna medel

 

1. Kommissionen ska återta den del av ett belopp som beräknats i enlighet med andra stycket för ett operativt program som inte har använts för utbetalning av förfinansiering, mellanliggande betalningar och årssaldo senast den 31 december det andra budgetåret efter det år då budgetåtagandet för det operativa programmet gjordes, eller för vilken en betalningsansökan i enlighet med artikel 38 inte har lämnats in i enlighet med artikel 42.

 

Kommissionen ska beräkna det belopp som ska återtas genom att till varje budgetåtagande för åren 2015–2020 lägga en sjättedel av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det årliga anslaget för 2014.

 

2. Genom avvikelse från punkt 1 första stycket ska tidsfristerna för återtagande av medel inte tillämpas på det årliga budgetåtagande som hänför sig till det årliga anslaget för 2014.

 

3. Om det första årliga budgetåtagandet hänför sig till det årliga anslaget för 2015 ska, genom avvikelse från punkt 1, tidsfristerna för återtagande av medel inte tillämpas på det årliga budgetåtagande som hänför sig till det årliga budgetåtagandet för 2015. I sådana fall ska kommissionen beräkna beloppet i enlighet med punkt 1 första stycket genom att till genom att till varje budgetåtagande för åren 2016–2020 lägga en femtedel av de årliga budgetåtaganden som hänför sig till det årliga anslaget för 2015.

 

4. Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2022 ska återtas om något av de dokument som krävs enligt artikel 47.2 inte har lämnats in till kommissionen senast den 30 september 2023.

 

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 57

utgår

Undantag från återtagande

 

1. Det belopp som berörs av återtagandet ska minskas med de belopp som det ansvariga organet inte har kunnat deklarera till kommissionen av någon av följande anledningar:

 

a) Om insatserna har ställts in genom ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan.

 

b) Om ett fall av force majeure har inverkat allvarligt på genomförandet av hela eller delar av det operativa programmet. De nationella myndigheter som åberopar force majeure ska påvisa dess direkta följder för genomförandet av hela eller delar av det operativa programmet.

 

c) Det är möjligt att begära minskning en gång om inställandet eller force majeure varade upp till ett år, eller flera gånger, motsvarande hur länge force majeure varat eller antalet år mellan den dag då insatsen ställdes in genom ett rättsligt eller administrativt beslut och dagen för ett slutligt rättsligt eller administrativt beslut.

 

2. Senast den 31 januari ska medlemsstaten informera kommissionen om de undantag som avses i punkt 1 för det belopp som ska deklareras vid utgången av föregående år.

 

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 58

utgår

Förfarande för återtagande av medel

 

1. Kommissionen ska i god tid informera den berörda medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten när det finns risk för återtagande av medel enligt artikel 56.

 

2. På grundval av de uppgifter som kommissionen förfogar över den 31 januari ska den informera medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten om hur stort belopp som kommer att återtas som ett resultat av de uppgifter den har tillgång till.

 

3. Medlemsstaten ska ha två månader till förfogande för att godkänna det belopp som ska återtas eller för att lämna synpunkter.

 

4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten till kommissionen lämna in en reviderad finansieringsplan som avspeglar det minskade stödbeloppet för det operativa programmet under det berörda budgetåret. Om medlemsstaten inte gör det ska kommissionen revidera finansieringsplanen genom att minska bidragen från fonden under det berörda budgetåret.

 

5. Kommissionen ska ändra sitt beslut om antagande av det operativa programmet genom en genomförandeakt senast den 30 september.

 

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 60a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 60a

 

1. En ny ordning för distribution av livsmedel till dem som har det sämst ställt i unionen, som utförs av de organ som utsetts av medlemsstaterna, med undantag för affärsföretag, ska tas i bruk 2014 och gälla under en övergångsperiod. Produkter i interventionslager ska ställas till förfogande för ordningen för livsmedelsdistribution. Om inga lämpliga interventionslager finns tillgängliga för ordningen ska livsmedel köpas direkt på marknaden.

 

2. De medlemsstater som önskar delta i ordningen för livsmedelsdistribution som avses i punkt 1 ska förse kommissionen med information om sitt eget program för livsmedelsdistribution. Följande uppgifter ska lämnas till kommissionen:

 

a) Beskrivning av programmets egenskaper och mål.

 

b) Utsedda organ.

 

c) Mängden livsmedel som efterfrågas för distribution under 2014 liksom all övrig relevant information.

 

Medlemsstaterna ska välja livsmedel enligt objektiva kriterier, såsom näringsvärde och möjligheten till distribution. I detta syfte får medlemsstaterna ge företräde för livsmedel med ursprung i unionen.

 

3. Kommissionen ska utforma planen för 2014 med hänsyn till efterfrågad mängd livsmedel och annan relevant information som avses i punkt 2 första stycket c, och som lagts fram av medlemsstaterna inom ramen för deras program för livsmedelsdistribution. Den ska även fastställa hur stora anslag varje medlemsstat ska tilldelas.

 

Om de livsmedel som efterfrågats inom ramen för planen för 2014 inte finns i interventionslagren i den medlemsstat som har efterfrågat dem ska kommissionen se till att dessa livsmedel överförs till medlemsstaten i fråga från andra medlemsstater som har dessa livsmedel i sina interventionslager.

 

4. Livsmedlen ska erbjudas de utsedda organen utan kostnad. De ska förmedlas till dem som har det sämst ställt på ett av följande sätt:

 

a) Utan kostnad.

 

b) Till ett pris som inte får överstiga de utsedda organens kostnader för distributionen och som inte utgör en sådan stödberättigad utgift av det slag som avses i punkt 7 andra stycket a och b.

 

5. De medlemsstater som deltar i den ordning för livsmedelsdistribution som avses i punkt 1 ska göra följande:

 

a) Inge en rapport om genomförandet av sina program för livsmedelsdistribution till kommissionen.

 

b) I god tid informera kommissionen om förändringar som påverkar genomförandet av deras program för livsmedelsdistribution.

 

6. Inom ramen för ordningen ska EU finansiera ett antal stödberättigade utgifter. Denna finansiering ska vara i linje med det operativa programmet för 2014–2020.

 

7. Följande utgifter inom ramen för ordningen ska anses stödberättigade:

 

a) Utgifter för livsmedel från interventionslager.

 

b) Utgifter för livsmedel som köps in direkt på marknaden.

 

c) Utgifter för transport mellan medlemsstater av livsmedel från interventionslager.

 

Inom ramen för de resurser som tilldelas varje medlemsstat för genomförande av planen för 2014 kan behöriga nationella myndigheter betrakta följande utgifter som stödberättigade:

 

a) Utgifter för transport av livsmedel till de utsedda organisationernas lagerlokaler.

 

b) Utgifter för de utsedda organen som är direkt kopplade till genomförandet av 2014 års plan, för

 

i) administration,

 

ii) transport mellan de utsedda organens lagerlokaler och slutdestinationen för distributionen,

 

iii) lagring.

 

8. Medlemsstaterna ska utföra administrativa och fysiska kontroller för att se till att planen för 2014 genomförs i enlighet med gällande regler och ska fastställa vilka sanktioner som ska vidtas vid oegentligheter.

 

9. Förpackningar med livsmedel som delas ut inom ramen för planen för 2014 ska, liksom utdelningsplatserna, vara tydligt märkta ”EU-stöd” och bära Europeiska unionens emblem.

 

10. Den ordning för livsmedelsdistribution som avses i punkt 1 påverkar inte genomförandet av sådana nationella åtgärder för distribution av livsmedel till dem som har det sämst ställt som inte bryter mot EU:s lagstiftning.

 

11. Denna artikel gäller tills planen för 2014 har avslutats.

Motivering

Den nya ordningen träder i kraft den 1 januari 2014. Planeringen för genomförandet måste emellertid påbörjas tidigare, varför den nya ordningen borde börja gälla i medlemsstaterna 10 månader före detta datum. Emellertid är detta omöjligt, eftersom förordningen kan antas tidigast i mitten av 2013. Därför bör man fastställa att 2014 ska ses som en övergångsperiod med förenklade regler, som gör det möjligt att inrikta sig på livsmedelsstödet, vilket i sammanhanget bör tilldelas högsta prioritet. Därför föreslås det att förfarandet för ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen införlivas i detta förslag (vilket innebär att ESF står för finansieringen).

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Bilaga 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna bilaga utgår.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fonds européen d’aide aux plus démunis

Referensnummer

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Ansvarigt utskott

       Date de l’annonce en séance

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Date de l’annonce en séance

AGRI

19.11.2012

Föredragande av yttrande

Utnämning

Marc Tarabella

3.12.2012

Behandling i utskott

21.2.2013

 

 

 

Date de l’adoption

25.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (8.4.2013)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

Föredragande: Marije Cornelissen

KORTFATTAD MOTIVERING

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt påverkar kvinnor på minst två sätt. För det första är kvinnor överrepresenterade bland dem som har det sämst ställt i EU. Feminiseringen av fattigdomen ökar på grund av den ekonomiska nedgången. Bland dem som lever i fattigdom finns det många äldre kvinnor med låga pensioner, ensamstående mödrar, frånskilda kvinnor och kvinnor med lågbetalda eller osäkra jobb.

För det andra har kvinnor fortfarande det huvudsakliga omsorgsansvaret i familjen. Det är kvinnorna som handlar, lagar mat och tar hand om allt som har med mathållningen i familjen att göra. Om familjens inkomst minskar och inte räcker till mat för hela familjen är det ofta kvinnorna som söker hjälp hos en livsmedelsbank eller annan välgörenhetsorganisation.

Med detta i åtanke har jag lagt fram förslag som sträcker sig utöver jämställdhetsintegreringen och kravet på könsuppdelade uppgifter. Det är viktigt för kvinnor att EU:s livsmedelsbistånd inte plötsligt upphör den 1 januari 2014, när det nuvarande programmet – som används av 19 medlemsstater – tas ur bruk. För att se till att fonden tar hänsyn till det beroende som skapats under 25 år måste fördelningen av medlen bland medlemsstaterna justeras och vissa av de huvudsakliga invändningarna från motvilliga medlemsstater i rådet beaktas.

Fördelningen mellan medlemsstaterna

Det nuvarande programmet ger 500 miljoner euro per år till 19 medlemsstater. Kommissionen föreslog att man avsätter 2,5 miljarder euro till den nya fonden för perioden 2014–2020, vilket rådet sedermera minskade till 2,1 miljarder i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen. Detta är en betydande minskning. Enligt det nuvarande förslaget är samtliga medlemsstater skyldiga att delta, vilket innebär att de minskade medlen kommer att spridas ut ännu mer och omfatta länder som för närvarande inte utnyttjar EU:s livsmedelsbistånd och som av olika skäl, till exempel att de redan har oberoende strukturer för detta, inte vill göra det. De som nu är beroende av programmet kommer att få kraftigt minskade medel om förslaget om fonden godtas i sin nuvarande form.

Därför har jag lagt fram flera förslag för att se till att EU tar ansvar för det rådande beroendet av EU:s livsmedelsbistånd.

Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att delta, utan deltagandet bör vara frivilligt.

De indikatorer som används för att dela upp resurserna bör vara den procentuella andelen personer som lider materiella brister i ett land och uppdaterade uppgifter om förändringar på senare tid av den befolkning som lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet. Omfattningen av beroendet av tidigare livsmedelsbiståndsprogram bör tas i beaktande.

Medfinansieringssatsen bör differentieras enligt medlemsstaternas välståndsnivåer, så att fonden i huvudsak når dem som har störst behov av den.

De medlemsstater som rent principiellt motsätter sig fonden kommer då inte att tvingas delta, vilket kan göra att deras motstånd minskar.

Att stärka de lokala livsmedelskedjorna och utbyta bästa praxis

För många välgörenhetsorganisationer är EU:s livsmedelsbistånd inte den enda livsmedelskällan och i många medlemsstater finns det livsmedelsbanker utan offentligt stöd tack vare att lokala livsmedelskedjor donerar livsmedel.

Det borde vara möjligt för välgörenhetsorganisationer i samtliga medlemsstater att i större utsträckning ta vara på de livsmedel som annars kastas, i enlighet med livsmedelssäkerhets- och hygienbestämmelser. För att kunna bygga upp strukturella relationer med tillverkare, snabbköp, jordbrukare, restauranger m.fl. behöver välgörenhetsorganisationer vissa resurser, till exempel livsmedelstransporter, IKT-anläggningar, logistiska färdigheter och offentliga informationskampanjer för att locka till sig privata givare och kompetens och certifikat för livsmedelshantering i enlighet med hälsoskyddsförordningar. Fonden bör förse välgörenhetsorganisationerna med de medel som de behöver för att kunna utveckla och stärka de strukturella relationerna med livsmedelgivare och finansiella givare. Detta är en dubbel målsättning som förhindrar livsmedelsslöseri samtidigt som det ger välgörenhetsorganisationerna möjlighet att bli mindre beroende av direkt livsmedelsbistånd från EU.

Dessutom bör fonden främja utbyte av bästa praxis i hela EU mellan de välgörenhetsorganisationer som är beroende av EU:s livsmedelsbistånd och de som inte är det samt sprida social innovation genom bistånd till dem som har det sämst ställt.

Att undvika ett nytt beroende och minska det rådande beroendet

Den viktigaste aspekten av fonden är att se till att de som är beroende av tidigare EU-program inte plötsligt lämnas utan livsmedel 2014. Möjligheten att fonden godkänns av rådet ökar om målet med den är att gradvis minska beroendet av direkt livsmedelsbistånd från EU och att undvika att skapa nytt beroende. Välgörenhetsorganisationerna skulle kunna få hjälp med samtliga resurser, material och annat stöd som de behöver för att gradvis övergå till lokala livsmedelskedjor, till exempel snabbköp, tillverkare och jordbrukare, så att ingen av dem som har det sämst ställt, varken nu eller i framtiden, nekas livsmedelsbistånd.

Överensstämmelse med strukturell fattigdomsbekämpning

Slutmålet med politiken för fattigdomsbekämpning måste vara att hjälpa dem som har det sämst ställt, varav majoriteten är kvinnor, att ta sig ur fattigdomen. Därför är det inte bara viktigt att de välgörenhetsorganisationer som deltar i fonden vidtar åtgärder för social integration och samverkar med nationella program för fattigdomsutrotning, utan också att de tar fram åtgärder för social integration som medfinansieras av ESF samtidigt som man undviker dubbel finansiering av samma hjälpinsats.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF].

(2) Under 2011 betraktades omkring 24,2 procent av EU:s befolkning (ungefär 119,6 miljoner människor i EU-27, enligt Eurostats uppskattning, varav 25 miljoner barn) löpa risk för fattigdom och/eller social utestängning enligt definitionen i Europa 2020-strategin. Antalet personer i unionen som lider av materiell fattigdom, även grav sådan, ökar, särskilt i de länder som drabbats hårdast av krisen och där det görs budgetåtstramningar, och dessa personer har ofta inte heller möjlighet att dra fördel av aktiveringsåtgärderna enligt förordning (EU) nr […grundförordningen], och särskilt förordning (EU) nr […ESF]. Denna utveckling motverkar och äventyrar uppnåendet av en av Europa 2020-strategins viktigaste målsättningar – att minska antalet fattiga i unionen med 20 miljoner människor, med början bland dem som har det sämst ställt, varav de flesta är kvinnor och barn.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Enligt uppgifter från 2011 uppgick andelen fattiga kvinnor i EU-27 till omkring 17 procent, vilket är en följd av bland annat kvinnlig arbetslöshet, löneskillnader och utbrett deltidsarbete och utbrett deltidsarbete bland kvinnor.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Medlemsstaterna och kommissionen bör garantera jämställdhet och en enhetlig jämställdhetsintegrering i alla skeden av utformningen, programmeringen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av GSR-fonderna, med hjälp av metoderna för bedömning av jämställdhetsintegreringen i budgetarbetet.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) EU förser sedan 1987 dem som har det sämst ställt i unionen, varav majoriteten är kvinnor, med direkt livsmedelsbistånd från lager av jordbruksprodukter. Detta har lett till att de som har det sämst ställt har blivit beroende av direktstöd från EU för sin livsmedelsförsörjning. Många stödmottagare har andra försörjningskällor än EU-stöd, till exempel lokala eller regionala snabbköp, jordbrukare, producenter och restauranger. Fonden bör stödja utvecklingen eller stärkandet av dessa lokala distributionskedjor.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) För att, i tillämpliga fall, göra det icke-finansiella biståndet till de personer som har det sämst ställt så effektivt som möjligt, som en del av de kompletterande åtgärderna, bör medlemsstaterna stödja tillhandahållandet av härbärgen och/eller subventionerade bostäder till hemlösa.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) Det krävs insatser på unionsnivå med tanke på omfattningen på fattigdomen och den sociala utestängningen i unionen (2010 befanns sig en fjärdedel av alla européer, 116 miljoner – varav den stora majoriteten var kvinnor – i riskzonen för fattigdom eller social utestängning). Denna situation har förvärrats ytterligare av den ekonomiska krisen, som har minskat flera medlemsstaters förmåga att hålla de socialpolitiska utgifterna och investeringarna på en tillräckligt hög nivå för att den sociala sammanhållningen inte ska försämras ytterligare och för att målen i Europa 2020-strategin ska uppnås.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) Strategierna och vägarna ut ur fattigdomen och nöden måste ta hänsyn till att de fattigaste personernas främsta problem är förlusten av den egna värdigheten och självständigheten som personer och medborgare, vilket gör dem och deras familjer ännu mer utsatta och diskriminerade och därmed får allvarliga konsekvenser för kvinnor och barn.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e) Kvinnor är fondens främsta mottagare, inte bara för att de är mer utsatta för fattigdom och social utestängning, utan även för att de ofta ansvarar för familjens mathållning och uppehälle.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f) Medlemsstaterna bör ta huvudansvaret för att bedöma behoven hos de medborgare som har det sämst ställt. Fonden bör undvika att skapa nya beroendestrukturer för sådana stödmottagare som definieras i artikel 4.1.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Bestämmelserna bör även garantera att fonden överensstämmer med unionens social- och miljöpolitik, såsom bekämpningen av alla former av diskriminering under programplaneringen, förvaltningen och tillgången till stödet samt bekämpningen av livsmedelsslöseriet, bland annat genom informationskampanjer där kvinnor kan spela en strategisk roll.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ange en lämplig budgetram bör kommissionen via genomförandeakter upprätta en årlig fördelning av sammanlagda resurser per medlemsstat med hjälp av en objektiv och öppen metod som återspeglar skillnader vad gäller fattigdom och materiella brister.

(7) För att ange en lämplig budgetram bör kommissionen via genomförandeakter upprätta en årlig fördelning av sammanlagda resurser per medlemsstat med hjälp av en objektiv och öppen metod som återspeglar skillnader vad gäller fattigdom och materiella brister, såsom absoluta och relativa fattigdomströsklar.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det operativa programmet ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

(8) Varje medlemsstat bör i sitt operativa program fastställa och motivera de former av materiell fattigdom som ska åtgärdas och beskriva målen för och kännetecknen för det bistånd till de personer som har det sämst ställt vilket kommer att tillhandahållas via stödet till befintliga nationella system. Bristande tillgång till livsmedel bör vara den brist som medlemsstaterna i första hand tar itu med. Programmet bör också inkludera inslag som är nödvändiga för att genomförandet av det ska bli slagkraftigt och resurseffektivt.

Motivering

Eftersom mat är det mest grundläggande behovet, ger det partnerorganisationerna och medlemsstaterna möjlighet att ta kontakt med de personer som är utestängda från samhällslivet. Detta är det bästa sättet att se till att fonden blir effektiv.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att fonden ska vara få så stort genomslag som möjligt, särskilt med hänsyn till nationella omständigheter, är det lämpligt att upprätta ett förfarande för eventuella ändringar i det operativa programmet.

(9) För att fonden ska vara få så stort genomslag som möjligt, särskilt med hänsyn till nationella omständigheter, är det lämpligt att upprätta ett förfarande för eventuella ändringar i det operativa programmet. Detta förfarande bör inbegripa samhällsorganisationer som på nationell nivå hjälper dem som har det sämst ställt eller som direkt företräder dem som har det sämst ställt samt garantera en lämplig andel kvinnor är delaktiga i det.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Medlemsstaterna bör också möjliggöra en balanserad könsfördelning inom förvaltningen och genomförandet av operativa program på lokal, regional och nationell nivå samt rapportera om utvecklingen på detta område.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Tillgången till stöd från fonden måste innebära en verklig tillgänglighet för dem som av någon anledning, till exempel ålder, hälsoskäl eller avlägset boende, inte har möjlighet att själva hämta matpaketen. Det är därför mycket viktigt att stärka de strukturella förbindelserna mellan hjälporganisationerna och livsmedelsleverantörerna.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c) Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet i samband med utformningen och genomförandet av program genom att ta särskild hänsyn till personer som diskrimineras på olika grunder. Tillgängligheten för personer med funktionshinder bör vara ett av de kriterier som ska beaktas vid fastställandet av vilka verksamheter som ska medfinansieras av fonderna samt tas i beaktande under de olika genomförandestadierna.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör utvärderingar i förhand och i efterhand genomföras. Utvärderingarna bör kompletteras med undersökningar av de personer som har det sämst ställt och som har dragit fördel av programmet, och om nödvändigt med hjälp av undersökningar under programperioden. Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör anges närmare.

(12) För att förbättra kvaliteten och utformningen av varje operativt program och utvärdera fondens genomslag och resurseffektivitet bör det i förhand och i efterhand genomföras utvärderingar som inbegriper dem som har det sämst ställt, vilka är de första som påverkas av dessa åtgärder. Utvärderingarna bör kompletteras med undersökningar – som innehåller uppgifter uppdelade per kön och ålder, med beaktande av Eurostats studie om mätning av materiell brist i unionen – av de personer som har det sämst ställt och som har dragit fördel av programmet och med hjälp av undersökningar och kontroller av samtliga strategier sett till deras olika effekter på kvinnor och män under programperioden. Medlemsstaternas och kommissionens respektive ansvar i detta avseende bör anges närmare.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att unionens resurser ska få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en högsta medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt beakta situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

(15) För att unionens resurser ska vara solidariska och få en multiplikatoreffekt är det nödvändigt att fastställa en lämplig medfinansieringsandel från fonden till de operativa programmen och samtidigt beakta situationen hos de medlemsstater som har tillfälliga budgetproblem.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter, eller definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa behöriga myndigheter,

(1) de som har det sämst ställt: fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som antagits av behöriga nationella myndigheter i samarbete med partnerorganisationer och som godkänts av dessa nationella myndigheter,

Motivering

Ökad tydlighet och dialog mellan de behöriga nationella myndigheterna och partnerorganisationerna bör säkerställas för bättre effektivitet.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel eller varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

(2) partnerorganisationer: de offentliga organ eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel och varor till de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av förvaltningsmyndigheten enligt artikel 29.3 b,

Motivering

Mat är det mest grundläggande behov som ger partnerorganisationerna och medlemsstaterna möjlighet att ta kontakt med dem som är utestängda från samhällslivet. Detta är det bästa sättet att garantera fondens effektivitet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målen som är att åtgärda de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden.

Fonden ska främja den sociala sammanhållningen i unionen genom att bidra till att uppnå målet enligt Europa 2020-strategin att minska fattigdomen med minst 20 miljoner personer som riskerar fattigdom och social utestängning. Förutom detta allmänna mål ska fonden bidra till att uppnå det specifika målet som är att åtgärda och undanröja de värsta formerna av fattigdom i unionen genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt som ett sätt att komplettera, snarare än ersätta, de nationella åtgärderna för fattigdomsminskning i syfte att minska dessa personers beroendeställning och hjälpa dem att åtnjuta sina grundläggande rättigheter. Detta mål ska mätas med antalet personer som får bistånd ur fonden och genom en kvalitativ och kvantitativ bedömning av de strukturförbättringar som detta stöd medför för slutmottagarna, uppdelat per kön och ålder. Fonden ska främja lokala och regionala livsmedelskedjor till förmån för dem som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fonden ska ha som mål att under genomförandeperioden gradvis minska stödmottagarnas beroende av direkt icke-finansiellt EU-stöd enligt artikel 4.1.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsprodukter och baskonsumentvaror för personligt bruk för hemlösa eller barn delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

1. Fonden får, på en medlemsstats begäran, stödja nationella system där livsmedelsprodukter, kläder och baskonsumentvaror för personligt bruk delas ut till de personer som har det sämst ställt, särskilt till hemlösa och barn, via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna, med beaktande av de specifika behoven hos kvinnor, män och barn samt personer med funktionshinder och genom att inbegripa regionala och lokala myndigheter.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Fonden får stödja åtgärder som kompletterar tillhandahållandet av livsmedel och varor, och som bidrar till social inkludering av de personer som har det sämst ställt.

2. Fonden får, på begäran av en medlemsstat, stödja åtgärder som bidrar till social inkludering av de personer som har det sämst ställt samtidigt som hänsyn tas till kvinnors och mäns specifika behov, som identifieras med hjälp av deras aktiva deltagande.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen, medlemsstaterna och partnerorganisationerna ska i alla led av distributionskedjan bidra till insatserna för att motverka livsmedelsslöseri. Fonden får ge stödmottagarna stöd för att i högre grad kunna utnyttja lokala distributionskedjor, eller utnyttja sådana mer effektivt, och därmed förebygga livsmedelsslöseri och göra att livsmedelsförsörjningen ökar för dem som har det sämst ställt, oberoende av fonden.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Fonden kan användas till insatser och åtgärder som syftar till att öka och förbättra slutmottagarnas tillgång till lokala distributionskedjor – bland annat via kuponger eller andra mekanismer – för att minska livsmedelsslöseriet och genomföra informations- och utbildningskampanjer som i första hand involverar kvinnor som strategiska intressenter, bland annat i samarbete med lokala skolor och medier.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, nätverksarbete och spridning av bra rutiner när det gäller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt .

3. Fonden ska stödja lärande av varandra, nätverksarbete och spridning av bra rutiner när det gäller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt, med beaktande av jämställdhetsaspekten, särskilt genom att inbegripa kvinnoorganisationer. Medlemsstater som inte deltar i denna fond ska uppmuntras att samarbeta i spridningen av bästa praxis.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering.

8. 8. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering, med uppgifter uppdelade per kön och ålder.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden.

10. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen främjas i alla led av genomförandet av fonden, inklusive utvärderingar i efterhand. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom.

a) Den befolkning som lever i grav materiell fattigdom som en procentandel av den totala befolkningen, uppdelat per kön.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska beakta i vilken omfattning de personer som har det sämst ställt är beroende av EU:s livsmedelsprogram för livsmedelsdistribution till dem som har det sämst ställt på grund av vissa medlemsstaters deltagande i program enligt rådets förordning (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 1234/2007 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 121/2012.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) En strategi som beskriver hur stödåtgärderna ska främja utvecklingen av lokala och regionala livsmedelskedjor till förmån för de personer som har det sämst ställt.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) En beskrivning av de personer som programmet i första hand är tänkt att rikta sig till, med hänsyn till specifika territoriella och/eller sociala behov, bland annat mot bakgrund av den grava materiella bristens ålders- och könsfördelning.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja) En strategi som beskriver hur man kan uppnå en gradvis minskning av stödmottagarnas beroende av det bistånd som avses i artikel 4.1 från uppköp på marknaden under genomförandeperioden.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De operativa programmen ska upprättas av medlemsstaterna eller en myndighet som de utser i samarbete med behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

2. De operativa programmen ska upprättas av medlemsstaterna eller en myndighet som de utser i samarbete med behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt organ som företräder det civila samhället och organ som främjar jämlikhet och icke-diskriminering i syfte att tydliggöra metoderna, målen och de förväntade resultaten avseende fattigdomsminskningen, med beaktande av de territoriella, sociala, generationsmässiga och könsbaserade ojämlikheterna. Medlemsstaterna ska se till att de operativa programmen är nära kopplade till den nationella politiken för social integration och till arbetet för att motverka den ökande feminiseringen av fattigdomen och dess spridning bland etniska minoriteter.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer.

2. Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten enligt den mall som antagits av kommissionen, inbegripet förteckningen över gemensamma insats- och resultatindikatorer.

 

Indikatorerna ska inbegripa

 

a) förändringar på senare tid av de socialpolitiska utgifterna för grav materiell brist både i absoluta termer och sett till BNP och till de totala offentliga utgifterna,

 

b) de senaste förändringarna i den socialpolitiska lagstiftningen om tillgång till finansiering för grav materiell brist.

Motivering

För att undvika den motsatta effekten mot den önskade, dvs. att en medlemsstat använder fonden för att slippa ifrån sina socialpolitiska skyldigheter, är det viktigt att kommissionen kan mäta hur denna fond påverkar en medlemsstats policy för att ta itu med grav materiell brist.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 11.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de köns- och åldersuppdelade uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 11.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) hur partnerorganisationer, nationella mekanismer, stödmottagare och förmedlande organ bidrar, i syfte att identifiera alla organisationer som kan anslutas till fonden, ge en beskrivning av deras erfarenheter av detta slag av stöd och fastställa vilka mål de avser att uppnå genom fonden,

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) hur programmet bidrar till jämställdhetsmålet och en bedömning om jämställdhetsperspektivet är tillräckligt väl integrerat.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2017 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

2. Förvaltningsmyndigheten ska under 2015 och 2021 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna, med könsuppdelade uppgifter, enligt kommissionens mall. Kommissionen ska anta mallen genom en genomförandeakt. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 60.2.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Livsmedel och varor för hemlösa eller barn får köpas in partnerorganisationerna själva.

3. Livsmedel och varor för slutmottagarna och resurser för att vidta åtgärder i enlighet med artikel 4.2a får köpas in av partnerorganisationerna själva.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 18 i den här förordningen att medfinansiera programmet.

De får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter i interventionslager som görs tillgängliga i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr [CMO-förordningen], förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från transaktioner som rör sådana lager ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt, som ett komplement till fondens medel utan att kostnaderna för detta utnyttjande dras av från de anslagna medlen.

Motivering

Interventionslager bör i förekommande fall vara ett tillskott till och inte dras av från de anslagna medlen så att partnerorganisationerna kan förutse dessa medel.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Stödmottagarna bör på ett effektivt och optimalt sätt kunna utnyttja EU-medel för fattigdomsminskning, till exempel Europeiska socialfonden och fonden som inrättas enligt artikel 1, samtidigt som man undviker dubbelfinansiering av verksamheter.

Motivering

Organisationer som använder ordningen för utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt i unionen kan parallellt med detta bedriva verksamheter som finansieras av Europeiska socialfonden, till exempel utbildning eller vård. Detta måste förbli möjligt, samtidigt som det inte får leda till dubbelfinansiering. Det är viktigt att hjälpa stödmottagarna i detta avseende.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Offentliga organs eller partnerorganisationers kostnader för att stärka lokala livsmedelskedjor.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer:

b) Kostnader för livsmedel eller basvaror, inbegripet kläder, för slutmottagarnas personliga bruk.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om ett offentlig organ köper in livsmedel eller basvaror för personligt bruk till hemlösa eller barn och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

b) Om ett offentligt organ köper in livsmedel eller basvaror, inbegripet kläder, för slutmottagarnas personliga bruk och överlämnar dem till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedlen eller varorna till partnerorganisationernas lager med en fast sats på 1 % av de kostnader som avses i led a.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led d