DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti, o potravinách pro zvláštní léčebné účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009

4. 6. 2013 - (05394/1/2013 – C7‑0133/2013 – 2011/0156(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Frédérique Ries


Postup : 2011/0156(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0191/2013
Předložené texty :
A7-0191/2013
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti, o potravinách pro zvláštní léčebné účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009

(05394/1/2013– C7‑0133/2013 – 2011/0156(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05394/1/2013 – C7‑0133/2013),

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené italským senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. října 2011[1],

–    s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení (COM(2013)0241),

–   s ohledem na svůj postoj vyjádřený v prvním čtení[2] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2011)0353),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0191/2013),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se pesticidů

Při provádění čl. 10 odst. 2 písm. b) bude Komise věnovat zvláštní pozornost pesticidům obsahujícím aktivní látky, safenery nebo synergenty, které byly klasifikovány v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 jako mutagenní látky kategorie 1A nebo 1B, karcinogenní látky kategorie 1A nebo 1B či látky toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B nebo které jsou považovány za látky s vlastnostmi, jež narušují činnost endokrinního systému a mohou mít nepříznivé účinky na člověka, nebo které jsou velmi toxické nebo mohou mít kritické účinky, jako například neurotoxické či imunotoxické účinky z hlediska vývoje, s cílem zamezit s konečnou platností jejich používání.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Poté, co byl dne 14. června 2012 v plénu přijat postoj Parlamentu v prvním čtení, byla zahájena neformální jednání s kyperským předsednictvím s cílem dosáhnout brzy dohody v rámci druhého čtení. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly dohody dne 14. listopadu 2012 po třech kolech trojstranného jednání. Znění této dohody bylo předloženo dne 18. prosince 2012 výboru ENVI ke hlasování a bylo převážnou většinou jeho členů přijato. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda ve svém dopise, který téhož dne zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců, zavázal doporučit plénu přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 22. dubna 2013.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při třístranných jednáních, zpravodajka výboru doporučuje, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů. Zpravodajka by chtěla zdůraznit zejména tyto prvky kompromisního návrhu:

 Lepek

Podle dohody nejsou do oblasti působnosti nařízení zahrnuty potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Údaje o potravinách neobsahujících lepek nebo s nízkým obsahem lepku se budou řídit ustanoveními nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (nařízení (EU) č. 1169/2011, Food information to consumers – FIC). Bude k tomu nutný postup ve dvou krocích: nejdříve přijetí aktu v přenesené pravomoci podle čl. 36 odst. 4 nařízení FIC, kterým bude rozšířen rozsah dobrovolných informací o potravinách tak, že budou zahrnovat informace o tom, zda potraviny neobsahují lepek, případně zda jej obsahují v omezeném množství; poté přijetí prováděcího aktu podle čl. 36 odst. 4 FIC, kterým budou upraveny podrobnosti. Kompromisní text k příslušnému bodu odůvodnění zajistí, že budoucí prováděcí akt zachová alespoň stejnou úroveň ochrany, jaká je osobám s nesnášenlivostí lepku zaručena dnes.

 Laktóza

Údaje o potravinách neobsahujících laktózu nebo s nízkým obsahem laktózy budou upraveny nařízením FIC podle stejného dvoufázového postupu, jako tomu je u lepku. Kompromisní text k příslušnému bodu odůvodnění zajistí, že v nových předpisech bude zohledněno stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 10. září 2010 o limitních hodnotách laktózy.

 Potraviny pro sportovce

Působnost nařízení nezahrnuje potraviny pro sportovce. Po konzultacích s úřadem EFSA vypracuje Komise zprávu o nutnosti navrhnout pro tento druh potravin zvláštní ustanovení; tuto zprávu může doprovázet legislativní návrh.

 Potraviny pro náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Oblast působnosti nařízení se vztahuje i na potraviny pro náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. S cílem zabránit zneužívání pravidel a nečestným marketingovým postupům provozovatelů potravinářských podniků kompromisní text zaručuje, že do oblasti působnosti nařízení patří jen ty potraviny, které nahrazují celodenní stravu. Dietní tyčinky a podobné produkty do oblasti působnosti tohoto nařízení nepatří. V příslušném bodě odůvodnění jsou zmíněny kalorické hodnoty. Podrobnosti budou stanoveny aktem v přenesené pravomoci.

 Výživa pro předčasně narozené kojence a kojence s nízkou porodní hmotností

Pro výživu předčasně narozených kojenců a kojenců s nízkou porodní hmotností nebyla vytvořena žádná zvláštní (pod)kategorie. Rozhodnutí, zda má kojenec dostávat výživu s léčivými účinky, se přijímá případ od případu na základě zdravotního stavu dítěte. Tento druh výživy s léčivými účinky patří do kategorie potravin pro zvláštní léčebné účely. Kompromisní návrh však uznává, že je nutné přijmout pro potraviny pro zvláštní léčebné účely zvláštní požadavky tak, aby tyto potraviny plnily nutriční potřeby kojenců. Mimoto text stanoví, že bude proveden přezkum takových požadavků na kojeneckou výživu, jako je množství reziduí pesticidů, označování potravin, jejich obchodní úprava, obchodní reklama a propagační a obchodní praktiky, neboť i tyto požadavky by se měly vztahovat na výživu pro předčasně narozené kojence a kojence s nízkou porodní hmotností.

 Nápoje na bázi mléka pro malé děti

Po konzultacích s úřadem EFSA vypracuje Komise zprávu o nutnosti navrhnout zvláštní ustanovení pro nápoje na bázi mléka a obdobné nápoje pro malé děti. Zpráva se bude mimo jiné zabývat nutričními potřebami malých dětí, složením takových nápojů a otázkou, zda jsou tyto nápoje z nutričního hlediska přínosné. Tuto zprávu může doprovázet legislativní návrh.

 Přístup malých a středních podniků na trh

Komise může přijmout technické pokyny, které provozovatelům potravinářských podniků, zejména malým a středním podnikům, pomohou plnit ustanovení, jež se týkají požadavků na složení a informace a seznamu látek vypracovaného Unií.

 Vytvořené nanomateriály

Kompromisní návrh vyhověl Parlamentu, který požadoval uvedení odkazu na definici vytvořených nanomateriálů uvedenou v nařízení FIC a rovněž nutnost předkládat vědecké důkazy založené na zkušebních metodách vhodných pro vytvořené nanomateriály, jež by prokázaly, že látka je v souladu s kritérii pro začlenění do předpisu. Látky, které patří do oblasti působnosti nařízení o nových potravinách a nových složkách potravin (nařízení (ES) č. 258/97), mohou být do potravin pro zvláštní účely přidávány pouze tehdy, jsou-li v souladu jak s nařízením o nových potravinách, tak i s tímto nařízením.

 Označování počáteční a pokračovací výživy pro kojence

Označení a obchodní úprava kojenecké výživy, ani reklama na tyto výrobky nesmí obsahovat obrázky nebo text, které mohou idealizovat použití výrobku. V případě pokračovací výživy se tento zákaz vztahuje pouze na označení. S ohledem na obavy některých členských států, podle nichž může být tento zákaz v rozporu s ústavou, byl do textu začleněn bod odůvodnění objasňující, že ustanovení tohoto nařízení nemají dopad na základní práva a svobodu projevu.

 Předávání informací spotřebitelům a podnikům

Do textu byly začleněny pojistné mechanismy zajišťující ochranu spotřebitelů před zavádějícími informacemi, jež jsou součástí označení, obchodní úpravy a reklamy na potraviny nebo jsou takovým označením, obchodní úpravou či reklamou vyjádřeny. Předávání informací provozovateli potravinářských podniků odborníkům v oblasti zdravotní péče je povoleno.

 Pesticidy

V bodech odůvodnění se vyzývá k nastavení maximálních hodnot reziduí pesticidů na nejnižší dosažitelnou úroveň s ohledem na zásady správné zemědělské praxe a jiné zdroje expozice. Rovněž se vyzývá k tomu, aby budoucí akty v přenesené pravomoci zohledňovaly omezení či zákaz určitých pesticidů, které je nyní uveden v sekundárních opatřeních. Do znění předpisu byla zahrnuta další ustanovení, podle nichž má být proveden přezkum takových požadavků na kojeneckou výživu, jako je množství reziduí pesticidů, označování potravin, jejich obchodní úprava, obchodní reklama a propagační a obchodní praktiky. S cílem poskytnout další záruku učinila Komise prohlášení o omezení nebo zákazu používání některých pesticidů, a to obzvláště s přihlédnutím k pesticidům schváleným jako látky, které se mají nahradit podle nařízení o přípravcích na ochranu rostlin.

 Seznam látek, které je možno přidávat do potravin (seznam Unie)

Parlament v průběhu jednání dosáhl toho, že seznam látek, které je možno přidávat do potravin, bude začleněn do základního aktu jako příloha, a v budoucnu bude aktualizován formou aktů v přenesené pravomoci. S cílem zachovat status quo byly tři stávající seznamy látek spojeny do jediného seznamu. Kompromisní návrh navíc vyhověl požadavku Parlamentu, aby seznam specifikoval, které kategorie látek je možné přidávat do které kategorie potravin a že tedy nelze jakékoli látky ze seznamu přidávat do jakékoli kategorie potravin.

POSTUP

Název

Potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely

Referenční údaje

05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

14.6.2012                     T7-0255/2012

Návrh Komise

COM(2011)0353 - C7-0169/2011

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

23.5.2013

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Frédérique Ries

30.8.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

29.5.2013

 

 

 

Datum přijetí

29.5.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Yves Cochet, Anne Delvaux, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Miroslav Ouzký, Pavel Poc, Frédérique Ries, Kārlis Šadurskis, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken, Philippe Juvin, Toine Manders, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Stanimir Ilchev

Datum předložení

4.6.2013