DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 97/836/ES o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou instalovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)

  4. 6. 2013 - (05978/2013 – C7‑0069/2013 – 2012/0099(NLE)) - ***

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodaj: Vital Moreira

  Postup : 2012/0099(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0192/2013
  Předložené texty :
  A7-0192/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 97/836/ES o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou instalovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)

  (05978/2013 – C7‑0069/2013 – 2012/0099(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05978/2013),

  –   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0069/2013),

  –   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0192/2013),

  1.  uděluje svůj souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) vyvíjí na mezinárodní úrovni harmonizované požadavky, které jsou určeny k odstranění technických překážek obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami revidované dohody z roku 1958 a k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí u těchto vozidel.

  Cílem tohoto návrhu je zjednodušit a urychlit postup pro hlasování o předpisech EHK OSN, které provádí Komise jménem Unie, a zmenšit tak prodlení, k němuž by jinak při přijímání těchto aktů v rámci EHK OSN došlo. Je to důležité, neboť systém EU schválení typu vozidla se v současnosti stále více opírá o předpisy EHK OSN, které nahrazují právní předpisy EU (viz nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné bezpečnosti). Kromě toho umožní rychlejší přijímání právních předpisů rychlejší vyřizování regulativních požadavků ze strany hospodářských subjektů.

  Změny smluv, které byly provedeny po přijetí rozhodnutí Rady 97/836/ES, a zejména pak přijetí Smlouvy o fungování Evropské unie, navíc podstatným způsobem změnily rozhodovací postup pro stanovení postoje Unie při hlasování o předpisech, které mají být přijaty ze strany EHK OSN, a uzavírání dohod mezi Unií a mezinárodními organizacemi, a je proto nezbytné přizpůsobit uvedená rozhodnutí novým postupům. Tento návrh má proto za cíl přizpůsobit rozhodnutí Rady 97/836/ES rozhodovacím postupům týkajícím se mezinárodních dohod stanoveným ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU).

  Rozhodnutím Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 přistoupila Unie k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou instalovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“).

  Uvedené rozhodnutí by mělo být změněno tak, aby odráželo změny zavedené Smlouvou o fungování Evropské unie v oblasti rozhodovacího postupu pro stanovení postoje Unie při hlasování o předpisech, které mají být přijaty ze strany EHK OSN, a uzavírání dohod mezi Unií a mezinárodními organizacemi.

  Účast Unie na práci EHK OSN pomáhá rozvíjet a posilovat mezinárodní harmonizaci technických předpisů týkajících se vozidel a současně přispívá k usnadnění mezinárodního obchodu s motorovými vozidly. Dohoda z roku 1958 hraje při dosahování tohoto cíle klíčovou roli, neboť výrobci mohou využívat společný soubor norem pro schválení typu s vědomím, že jejich výrobky budou uznány v mnoha zemích v různých světadílech jako výrobky v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Mezinárodní harmonizace předpisů je proto jedním z nejúčinnějších prostředků, jak zabránit vzniku překážek v oblasti obchodu.

  Návrh mění rozhodnutí Rady 97/836/ES tak, aby odráželo změny zavedené Smlouvou o fungování Evropské unie v oblasti rozhodovacího postupu pro stanovení postoje Unie při hlasování o předpisech, které mají být přijaty v rámci EHK OSN, a uzavírání dohod mezi Unií a mezinárodními organizacemi.

  Poznámky zpravodaje

  Zpravodaj vítá návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady týkající se revidované dohody z roku 1958, tak aby bylo v souladu s ustanoveními SFEU, a je toho názoru, že Evropský parlament by měl udělit svůj souhlas.

  Změna umožní, aby se postoj Unie, pokud jde o předpisy odborné povahy v souvislosti s paralelní dohodou, stanovil postupem uvedeným v čl. 218 odst. 9 SFEU a aby byly postoje Unie týkající se navrhovaných změn paralelní dohody schvalovány v souladu s postupem uvedeným v čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  28.5.2013

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Marie-Christine Vergiat