Procedūra : 2012/0099(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0192/2013

Pateikti tekstai :

A7-0192/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0305

REKOMENDACIJA     ***
PDF 158kWORD 68k
4.6.2013
PE 504.326v02-00 A7-0192/2013

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas), projekto

(05978/2013 – C7‑0069/2013 – 2012/0099(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Vital Moreira

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas), projekto

(05978/2013 – C7‑0069/2013 – 2012/0099(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05978/2013),

–   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7‑0069/2013),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0192/2013),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (JT EEK) tarptautiniu lygmeniu rengia suderintus reikalavimus, į kuriuos atsižvelgiant būtų šalinamos pataisyto 1958 m. susitarimo šalių prekybos variklinėmis transporto priemonėmis techninės kliūtys ir užtikrinama, kad naudojantis tokiomis transporto priemonėmis būtų garantuota aukšto lygio sauga ir aplinkos apsauga.

Šio pasiūlymo tikslas – supaprastinti ir pagreitinti Sąjungai atstovaujančios Komisijos balsavimo dėl JT EEK reglamentų procedūrą, taip paspartinant šių teisės aktų priėmimą JT EEK veiklos pagrindu. Tai svarbu, nes ES transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema vis labiau grindžiama JT EEK reglamentais, kuriais keičiami ES teisės aktai (žr. Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 dėl bendrosios saugos). Maža to, greičiau priimant teisės aktus bus galima sparčiau reaguoti į veiklos vykdytojų pateiktus prašymus, susijusius su reglamentavimo sritimi.

Be to, dėl Sutarčių pakeitimų, atsiradusių po to, kai buvo priimtas Tarybos sprendimas 97/836/EB, ypač dėl to, kad buvo priimta Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), iš esmės pakito sprendimų priėmimo tvarka, kurios reikia laikytis apibrėžiant Sąjungos poziciją balsuojant dėl JT EEK planuojamų priimti reglamentų ir sudarant Sąjungos ir tarptautinių organizacijų susitarimus, todėl tuos sprendimus būtina derinti su nauja tvarka. Taigi šiuo sprendimo projektu siekiama Tarybos sprendimą 97/836/EB suderinti atsižvelgiant į SESV nustatytą sprendimų priėmimo tvarką, susijusią su tarptautiniais susitarimais.

1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 97/836/EB Sąjunga prisijungė prie JT EEK susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas).

Siekiant atsižvelgti į sprendimų priėmimo tvarkos, kurios reikia laikytis apibrėžiant Sąjungos poziciją balsuojant dėl JT EEK priimamų reglamentų ir sudarant Sąjungos ir tarptautinių organizacijų susitarimus, pakeitimus, padarytus pagal SESV, šis sprendimas turėtų būti iš dalies pakeistas.

Dalyvaudama JT EEK veikloje, Sąjunga padeda rengti ir stiprinti su transporto priemonėmis susijusių techninių reglamentų derinimo tarptautiniu mastu tvarką ir prisideda prie tarptautinės prekybos variklinėmis transporto priemonėmis skatinimo. 1958 m. susitarimas itin svarbus siekiant šio tikslo, kadangi gamintojai gali vadovautis bendru tipo patvirtinimo standartų rinkiniu žinodami, kad daugelyje skirtinguose žemynuose esančių šalių jų gaminiai bus pripažinti atitinkančiais tų šalių nacionalinius teisės aktus. Todėl reglamentavimo suderinimas tarptautiniu mastu yra viena iš veiksmingiausių priemonių išvengti prekybos kliūčių.

Remiantis sprendimo projektu iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 97/836/EB siekiant atsižvelgti į sprendimų priėmimo tvarkos, kurios reikia laikytis apibrėžiant Sąjungos poziciją balsuojant dėl JT EEK priimamų reglamentų ir sudarant Sąjungos ir tarptautinių organizacijų susitarimus, pakeitimus, padarytus pagal SESV.

Pranešėjo pastabos

Pranešėjas teigiamai vertina Tarybos sprendimą iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą dėl pataisyto 1958 m. susitarimo siekiant jį suderinti atsižvelgiant į SESV nuostatas ir laikosi nuomonės, kad Europos Parlamentas turėtų jam pritarti.

Remiantis pakeitimu numatyta, kad Sąjungos pozicijos dėl techninių reglamentų, susijusių su Paraleliu susitarimu, apibrėžiamos pagal SESV 218 straipsnio 9 dalyje nustatytą procedūrą ir kad Sąjungos pozicijos dėl siūlomų paties Paralelaus susitarimo pakeitimų tvirtinamos pagal SESV 218 straipsnio 6 dalies a punkte nustatytą procedūrą.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.5.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marie-Christine Vergiat

Teisinė informacija - Privatumo politika