Postup : 2012/2320(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0193/2013

Předložené texty :

A7-0193/2013

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 24
CRE 01/07/2013 - 24

Hlasování :

PV 02/07/2013 - 9.4

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0291

ZPRÁVA     
PDF 162kWORD 122k
19. 6. 2013
PE 508.182v03-00 A7-0193/2013

o první výroční zprávě Komise Evropskému parlamentu o činnosti exportních úvěrových agentur členských států

(2012/2320(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Yannick Jadot

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o první výroční zprávě Komise Evropskému parlamentu o činnosti exportních úvěrových agentur členských států

(2012/2320(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES(1),

–   s ohledem na návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../.. ze dne 14. března 2013, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 1233/2011 Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (C(2013)1378),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o financování obchodu a investic malých a středních podniků v EU: snadnější přístup k úvěrům na podporu internacionalizace(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o evropské mezinárodní investiční politice(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o politikách mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(6),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách(7),

–   s ohledem na Listinu základních práv (2010/C 83/02),

–   s ohledem na sdělení Evropské komise a vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku ze dne 12. prosince 2011 (COM(2011)0886),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2010 nazvané Strategie účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií (COM(2010)0573),

–   s ohledem na prohlášení Evropské rady nazvané „Strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii“ ze dne 26. června 2012 (11855/2012),

–   s ohledem na informativní dokument tematické sekce nazvaný „Srovnávací měřítka v oblasti lidských práv ve vnější police EU“ (EXPO/B/DROI/2011/15),

–   s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv ze dne 16. června 2011 (HR/PUB/11/04, 2011, Organizace spojených národů),

–   s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami (COM(2013)207), který předložila Komise dne 16. dubna 2013,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0193/2013),

A. vzhledem k tomu, že programy vývozních úvěrů členských států představují pro evropské podniky důležitý nástroj k posílení obchodních a podnikatelských příležitostí;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení 1233/2011 Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů obsahuje požadavky na každoroční podávání zpráv členských států Komisi a zároveň svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, aby se tak dosáhlo co nejrychlejšího provedení změn příslušných opatření OECD v právních předpisech EU;

C. vzhledem k tomu, že podle článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je „společná obchodní politika (...) prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie“;

D. vzhledem k tomu, že zásady organizace vztahů Unie s okolním světem a obecné zásady činnosti Unie na mezinárodní scéně jsou obsaženy v článcích 3 a 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU), která je závaznou dohodou mezi členskými státy;

E.  vzhledem k tomu, že sdělení Komise a vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku z prosince 2011 potvrzuje, že „evropské podniky by se měly podporovat v náležité a vytrvalé snaze o to, aby byla při jejich aktivitě, ať probíhá kdekoli, dodržována lidská práva“;

F.  vzhledem k tomu, že strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii přijatý Evropskou radou potvrzuje, že „EU bude prosazovat lidská práva ve všech oblastech své vnější činnosti bez výjimky“;

G. vzhledem k tomu, že při provádění práva EU je Listina základních práv EU pro orgány EU a členské státy kromě těch, které mají sjednanou výjimku, právně závazná a že strategie účinného uplatňování této listiny, kterou předložila Komise, výslovně uvádí, že se tato listina vztahuje na vnější činnost EU;

H. vzhledem k tomu, že Unie a její členské státy uvítaly obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, jejichž zásada č. 4 o vztazích mezi státem a podniky výslovně odkazuje na vývozní úvěrové agentury;

I.   vzhledem k tomu, že podpora ve formě vývozních úvěrů je často poskytována na velké projekty, které mají problémy se získáváním komerčních úvěrů, které jsou dány vysokými obchodními, politickými a hospodářskými riziky nebo riziky pro životní prostředí, které musí exportní úvěrové agentury (ECA) odpovídajícím způsobem posoudit a ocenit;

J.   vzhledem k tomu, že dne 14. března 2013 předložila Komise návrh nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení 1233/2011;

1.  vítá úsilí, které Komise vynaložila na stanovení rámce pro podávání výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti exportních úvěrů v souladu s nařízením 1233/2011 s cílem zvýšit transparentnost na úrovni EU; zdůrazňuje, že klíčovým cílem těchto zpráv je sledovat dodržování mezinárodních ustanovení ohledně exportních úvěrů a povinností vyplývajících ze Smluv o EU ze strany exportních agentur členských států;

2.  oceňuje, že dne 14. prosince 2012 Parlament neoficiálně obdržel první výroční zprávu Komise o činnosti členských států v oblasti exportních úvěrů, která vyhodnocuje odpovědi 20 z 27 členských států s aktivními programy vývozních úvěrů, a také zprávy těchto členských států ve formě příloh; Komise od té doby schválila zveřejnění těchto dokumentů, a splnila tak cíl základního nařízení, kterým je zvýšení transparentnosti;

3.  vítá skutečnost, že zpráva Komise jednoznačně ukazuje rozsah a význam činnosti členských států v oblasti vývozních úvěrů v roce 2011, která dosahuje celkové expozice více než 250 miliard EUR – včetně 260 transakcí s uvedeným velkým dopadem na životní prostředí – a která se promítá do významných obchodních a podnikatelských příležitostí pro evropské společnosti;

4.  oceňuje, že členské státy ve výročních zprávách o činnosti zpřístupnily Komisi finanční a provozní informace o exportních úvěrech, které vyžaduje první bod přílohy I nařízení 1233/2011;

5.  zdůrazňuje v souvislosti s rozsahem činnosti členských států v oblasti vývozních úvěrů význam bodu odůvodnění č. 4 nařízení 1233/2011, který vyzývá k souladu s obecnými ustanoveními týkajícími se vnější činnosti Unie, jako je upevňování demokracie, dodržování lidských práv, soudržnost politik ve prospěch rozvoje a boj proti změně klimatu; připomíná v tomto smyslu význam zvláštních požadavků na podávání zpráv v příloze I tohoto nařízení, které mají zajistit, aby Komise a Parlament mohly soulad s těmito cíli posoudit;

6.  zdůrazňuje, že výroční zprávy členských států a hodnocení těchto zpráv Komisí dosud nesplňují záměr Parlamentu, aby byl schopen posoudit, zda je činnost členských států v oblasti vývozních úvěrů v souladu s cíli zahraniční politiky Unie, jak je uvedeno v článcích 3 a 21 Smlouvy o EU, a s platnými právními předpisy týkajícími se zohlednění environmentálních rizik při kalkulaci pojistného EÚA;

7.  vítá „jednoznačnou obecnou vůli členských států uplatňovat ve svých programech vývozních úvěrů politiku, jejíž cíle jsou v souladu s obecným jazykem článků 3 a 21“, jak je citováno v aktuální výroční zprávě Komise; vítá úsilí některých členských států, včetně Německa, Itálie, Belgie a Nizozemska předložit smysluplnější zprávu o souladu exportních úvěrů s některými cíli Unie v oblasti vnější činnosti;

8.  uznává, že Komise musí být schopna posoudit, zda je činnost členských států v oblasti exportních úvěrů v souladu s cíli Unie v oblasti vnější činnosti, a proto doporučuje, že test dodržování pravidel by měl spočívat ve zjištění, zda státem podporované exportní úvěrové agentury zavedly, či nezavedly politiky, které zajišťují soulad činností s cíli zahraniční politiky Unie;

Hodnocení exportních úvěrových agenturhlediska plnění cílů vnější činnosti Unie

9.  souhlasí s připomínkou Komise ve výroční zprávě, že „je obtížné definovat přesná kritéria pro posuzování souladu v právních předpisech EU“, připomíná, že ustanovení článku 21 jsou nadále klíčovým srovnávacím kritériem, z něhož je třeba při hodnocení postupů používaných pro vývozní úvěrové transakce vycházet;

10. zdůrazňuje, že Unie bude důvěryhodným a silným globálním hráčem pouze v případě, že členské státy a evropské orgány budou provádět konzistentní vnější politiku;

11. doporučuje, aby pracovní skupina Rady pro vývozní úvěry a Komise konzultovaly s Evropskou službou pro vnější činnost vypracování metodiky smysluplného podávání zpráv o souladu s článkem 21 a uplatňování v EU určitých pokynů OECD pro úředně podporované vývozní úvěry, a to ještě před datem předložení příští výroční zprávy; trvá na tom, aby součástí tohoto postupu byly i veřejné konzultace;

12. považuje za nanejvýš důležité vyzvat členské státy, aby sledovaly a podávaly zprávy o existenci, výsledcích a účinnosti postupů hloubkové kontroly projektů oficiálně podporovaných vývozními úvěry s ohledem na jejich možný vliv na lidská práva;

13. je si vědom toho, že exportní úvěrové agentury spoléhají na informace poskytované jejich projektovými partnery; je přesvědčen o tom, že pokud od nich budou exportní úvěrové agentury vyžadovat strukturovaný přístup k postupům hloubkové kontroly jako podmínku způsobilosti k získání finanční prostředků na projekt, projektoví partneři ji budou rádi provádět sami, čímž by exportním úvěrovým agenturám snížily dodatečné administrativní náklady;

14. považuje pokrok v podávání zpráv o plnění cílů v oblasti lidských práv ze strany exportních úvěrových agentur za první krok k lepšímu podávání zpráv i o plnění ostatních cílů evropské vnější činnosti stanovených v článku 21, jako je vymýcení chudoby, a o zohlednění ekologických rizik;

Podávání zprávzohlednění ekologických rizik při výpočtu pojistného EÚA

15. vyzývá exportní úvěrové agentury členských států, aby nadále podávaly zprávy o hodnocení environmentálních rizik, a považuje tyto zprávy od všech exportních úvěrových agentur států, které jsou členy OECD, i těch, které členy OECD nejsou, za nezbytné pro zajištění rovných podmínek;

Podávání zprávpodmíněných závazcích

16. konstatuje, že exportní úvěrové agentury členských států v současné době podávají zprávy o objemu podmíněných závazků v různých režimech; žádá Komisi, aby poskytla společnou definici, která odráží přání Parlamentu být informován o podrozvahových expozicích;

Pokynyhodnocení ze strany Komise

17. vyzývá Komisi, aby pro podávání zpráv za příští období poskytla členským státům pokyny, mj. k tomu, jak informovat o existenci a účinnosti postupů hloubkové kontroly s ohledem na politiku v oblasti lidských práv a jak informovat o zohlednění ekologických rizik;

18. očekává, že příští výroční zpráva Komise bude obsahovat sdělení o tom, zda byla schopna posoudit soulad členských států s cíli a závazky Unie, a pokud bude odpověď záporná, doporučení, jak v tomto směru poskytování informací zlepšit;

Zpráva Komiseoslovení zemí, které nejsou členy OECD

19. oceňuje úsilí, které Komise společně s USA v roce 2012 vyvinula s cílem zapojit Čínu, Brazílii, Rusko a další velké rozvíjející se ekonomiky do zřízení mezinárodní pracovní skupiny hlavních poskytovatelů prostředků k financování vývozu;

20. navrhuje přezkoumat, je-li odvětvový přístup vhodný při zřizování mezinárodní pracovní skupiny s cílem vytvořit základ pro horizontální ustanovení ve druhé fázi, která zajistí společné přijetí účinných přísných norem a nových mezinárodních předpisů pro exportní úvěrové agentury všech členských a nečlenských států OECD s cílem zabezpečit tak rovné podmínky;

o

o        o

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a sekretariátu OECD.

(1)

Úř. věst. L 236, 8.12.2011, s. 45.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0469.

(3)

Úř. věst. C 56E, 26.2.2013, s. 87.

(4)

Úř. věst. C 296E, 2.10.2012, s. 34.

(5)

Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 94.

(6)

Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 31.

(7)

Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 101.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2011 se Evropský parlament a Rada dohodly na provedení ujednání OECD z roku 2005 o činnosti v oblasti vývozních úvěrů v právních předpisech EU. V tomto procesu bylo dohodnuto, že Komisi bude udělena pravomoc provést budoucí verze tohoto ujednání OECD prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci výměnou za zvýšení transparentnosti činnosti v oblasti vývozních úvěrů členských států na úrovni EU. Výsledné nařízení 1233/2011 uvádí v příloze I požadavky na obsah výročních zpráv členských států podávaných Komisi, jejichž součástí musí být:

– zprávy o aktivech a pasivech, vyplacených pojistných plněních a navrácených částkách, nových závazcích, obchodních rizicích a pojistných sazbách a o podmíněných závazcích, které by mohly vzniknout z činnosti v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů;

– popis, jak jsou při činnosti v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů zohledněna ekologická rizika, jež s sebou mohou nést další významná rizika;

– hodnocení, nakolik exportní úvěrové agentury plní cíle a závazky Unie.

Poslední bod týkající se obsahu zpráv členských států je uveden v hlavním textu tohoto nařízení prostřednictvím bodu odůvodnění 3, což mu dává zvláštní význam a směr:

(3) Členské státy by se měly při vytváření, rozvíjení a uplatňování svých vnitrostátních systémů vývozních úvěrů a při výkonu dohledu nad činností v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů řídit obecnými ustanoveními týkajícími se vnější činnosti Unie, jako je upevňování demokracie, dodržování lidských práv, soudržnost politik ve prospěch rozvoje a boj proti změně klimatu.

Obecná ustanovení Unie týkající se vnější činnosti jsou zakotvena v článcích 3 a 21 Smlouvy o EU.

Příloha I navíc obsahuje požadavek, aby Komise každoročně předkládala Evropskému parlamentu zprávu o uskutečněných jednáních s cílem stanovit celosvětové normy v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů.

Prvním obdobím, o němž se podává zpráva v rámci nařízení 1233/2011, je rok 2011.

Předseda parlamentního výboru INTA neoficiálně obdržel dne 14. prosince 2012 návrh výroční zprávy Komise Evropskému parlamentu o činnosti exportních úvěrových agentur členských států. Návrh vyhodnocuje zprávy 20 z 27 členských států, které mají aktivní programy vývozních úvěrů. Zprávy všech 20 členských států byly předány ve stejný den.

Výbor INTA Parlamentu a Výbor pro obchodní politiku Rady obdržely dne 4. března 2013 stejný soubor dokumentů beze změn s označením „Limited“ (Důvěrné), tj. obsahující citlivé informace určené pro osoby, které je potřebují z profesních důvodů, a pro vnitřní použití pouze členy našeho výboru.“

Dne 21. března 2013 obdržel Evropský parlament od Komise rovněž zprávu o jednání vedených Komisí v oblasti vývozních úvěrů v období 2011–2012 ve smyslu nařízení 1233/2011. Také tento dokument byl předán s označením „Limited“.

Mezitím byly na základě rozhodnutí koordinátorů INTA zahájeny v prosinci 2012 práce na přípravě této zprávy a první a druhá výměna názorů se uskutečnily ve výboru INTA dne 21. února a 21. března 2013, aby mohl Parlament včas přispět k redakci druhé výroční zprávy členských států. Při příležitosti obou výměn názorů ve výboru nemohly být dokumenty zpřístupněny zainteresované veřejnosti na internetových stránkách INTA. V době vypracování tohoto vysvětlujícího prohlášení, nejsou ještě základní dokumenty, k nimž se tato zpráva vztahuje, k dispozici široké veřejnosti.

Zpravodaj je hluboce znepokojen a nesouhlasí s tím, že Komise označuje tyto informace za důvěrné, což je naprosto v rozporu se samotným účelem nařízení 1233/2011, kterým je zvýšení transparentnosti činnosti členských států v oblasti vývozních úvěrů na úrovni EU. Jeho požadavky jsou vyjádřeny v prvním odstavci této zprávy.

Dne 27. března 2013 obdržel Evropský parlament nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 14. března 2013, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 1233/2011 Evropského parlamentu a Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Cílem nařízení v přenesené pravomoci je aktualizovat základní nařízení 1233/2011 podle nových dohod OECD týkajících se změn pojistného systému v rámci ujednání OECD, 2011 odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla a odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro obnovitelné zdroje energie, zmírňování změny klimatu a vodní hospodářství.

Zpravodaj by neměl námitky, pokud jde o obsah navrhovaných změn, ale těžko si dovede představit schválení aktu v přenesené pravomoci, pokud zůstanou nesplněny požadavky na vyváženost požadavků na transparentnost základního nařízení 1233/2011.

Tato nerovnováha je umocněna špatnou kvalitou zpráv členských států o činnosti jejich exportních úvěrových agentur roce 2011 a hodnocení těchto zpráv ze strany Komise.

Na jedné straně zpráva Komise jasně ukazuje rozsah a význam exportních úvěrových agentur. Hlášená expozice činnosti exportních úvěrových agentur členských států činila v roce 2011 více než 250 miliard eur, včetně 260 transakcí s velkým dopadem na životní prostředí. Jak již zpravodaj vyjádřil v průběhu legislativního procesu v souvislosti s nařízením 1233/2011, oceňuje, že členské státy mají k dispozici nástroj, jako je tento, který přispívá k obchodu a obchodním příležitostem pro evropské společnosti.

Abychom si vytvořili představu o číslech: představují téměř dvojnásobek ročního rozpočtu Unie. Pro srovnání: rozpočet Unie v položce „EU jako globální hráč“ činí méně než 10 miliard eur. Takže vývozní úvěrové agentury podporují projekty v hodnotě, která je nejméně 25 krát vyšší než roční finanční prostředky vyhrazené v rozpočtu Unie na její vnější činnost.

Rozsah činnosti exportních úvěrových agentur plně potvrzuje význam 4. bodu odůvodnění nařízení 1233/2011, který uvádí, že plnění cílů vnější činnosti Unie, jako je upevňování demokracie, dodržování lidských práv, soudržnost politik ve prospěch rozvoje a boj proti změně klimatu, by mělo být hlavním vodítkem při používání tohoto nástroje členskými státy. Stejně tak důležité jsou proto požadavky na podávání zpráv uvedené v příloze I tohoto nařízení, aby byl Parlament schopen provést posouzení souladu s těmito cíli.

Na druhé straně výroční zprávy členských států a hodnocení těchto zpráv Komisí stěží uspokojí záměr Parlamentu, aby byl schopen takové posouzení provést. To platí zejména pro podávání informací o nefinančních položkách v příloze I, jako je například zohlednění ekologických rizik při výpočtu pojistného EÚA a soulad s cíli zahraniční politiky Unie.

Tento nedostatek do určité míry nepřekvapuje. Některé členské státy vyvinuly chvályhodné úsilí, aby o těchto obtížnějších tématech informovaly, například Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Dánsko. Je však třeba přiznat, že dosud neexistuje jakákoli metodika pro poskytování informací o nefinančních záležitostech a členské státy i evropské instituce, jako je Evropská investiční banka, dosud nedostály požadavkům Lisabonské smlouvy, aby ukázaly jejich soulad s cíli vnější činnosti Unie.

S cílem přispět k lepšímu podávání zpráv si proto zbytek zprávy klade za cíl vydávat doporučení členským státům a Komisi k tomu, jak vypracovat další výroční zprávu, která bude lépe splňovat naše očekávání ke sledování práce EÚA. To se týká zejména informací o souladu činnosti členských států v oblasti vývozních úvěrů s cíli vnější činnosti Unie uvedenými v článcích 3 a 21 Lisabonské smlouvy.

Některá další doporučení se týkají podávání zpráv o zohlednění ekologických rizik a podmíněných závazků při stanovení pojistného exportními úvěrovými agenturami a informační činnosti Komise vůči státům, které nejsou členy OECD.

V závěru zprávy je Komise vyzvána, aby poskytla členským státům pokyny, které Komisi umožní, aby byla v dalších výročních zprávách skutečně schopna poskytnout Parlamentu posouzení toho, zda bylo podle jejího názoru dosaženo souladu činnosti členských států v oblasti vývozních úvěrů s cíli vnější činnosti EU.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.5.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marie-Christine Vergiat

Právní upozornění - Ochrana soukromí