Postupak : 2012/2320(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0193/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0193/2013

Rasprave :

PV 01/07/2013 - 24
CRE 01/07/2013 - 24

Glasovanja :

PV 02/07/2013 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0291

IZVJEŠĆE     
PDF 159kWORD 112k
19.6.2013.
PE 508.182v03-00 A7-0193/2013

o prvom godišnjem izvješću Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima izvozno-kreditnih agencija država članica

(2012/2320(INI))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Yannick Jadot

POGREŠKE/DODACI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prvom godišnjem izvješću Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima izvozno-kreditnih agencija država članica

(2012/2320(INI))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2011. o uporabi određenih smjernica na području službeno podržanih izvoznih kredita i stavljanju izvan snage Odluka Vijeća 2001/76/EZ i 2001/77/EZ(1)

–   uzimajući u obzir prijedlog Delegirane uredbe Komisije (EU) br. .../.. od 14. ožujka 2013. kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi određenih smjernica na području službeno podržanih izvoznih kredita (C(2013)1378),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o financiranju djelatnosti i ulaganja malih i srednjih poduzetnika u EU-u: lakši pristup potpori kao pomoć internacionalizaciji(2)

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. rujna 2011. o novoj europskoj trgovinskoj politici u okviru Strategije Europa 2020(3)

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o europskoj politici međunarodnih ulaganja(4)

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenog 2010. o trgovinskoj politici u kontekstu zahtjeva klimatskih promjena(5)

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25.studenog 2010. o ljudskim pravima i socijalnim i ekološkim standardima u međunarodnim trgovinskim sporazumima(6)

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25.studenog 2010. o korporativnoj društvenoj odgovornosti u međunarodnim trgovinskim sporazumima(7)

–   uzimajući u obzir Povelju EU-a o temeljnim pravima (2010/C 83/02),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Europske komisije i Visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku od 12. prosinca 2011. (COM(2011)0866),

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 19. listopada 2010. naslovljenu „Strategija za učinkovitu provedbu Povelje” (COM(2010)0573),

–   uzimajući u obzir Izjavu Europskog vijeća od 26. lipnja 2012. pod naslovom „Strateški okvir EU-a i akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju” (11855/2012),

–   uzimajući u obzir kratko izvješće resornog odjela o mjerilima za ljudska prava za vanjsku politiku EU-a (EXPO/B/DROI/2011/15),

–   uzimajući u obzir glavna načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima od 16. lipnja 2011. (HR/PUB/11/04, 2011 Ujedinjeni narodi),

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 16. travnja 2013. o Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuju Direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa (COM(2013)0207),

–   uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7‑0193/2013),

A. budući da programi država članica za izvozne kredite predstavljaju važan instrument poboljšanja mogućnosti za trgovinu i poslovanje za europske poduzetnike;

B.  budući da Uredba 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi određenih smjernica na području službeno podržanih izvoznih kredita navodi zahtjeve kojih se države članice trebaju pridržavati pri godišnjem izvješćivanju u odnosu na Komisiju i, u isto vrijeme, delegira ovlasti Komisiji čime postiže najbrži mogući prijenos promjena iz uredbi OECD-a u zakonodavstvo EU-a;

C. budući da se, u okviru članka 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) „zajednička trgovinska politika vodi u kontekstu načela i ciljeva vanjskog djelovanja Unije”;

D. budući da su načela koja određuju način na koji Unija uređuje svoje odnose s ostatkom svijeta i vodeća načela o međunarodnom djelovanju Unije sadržana u člancima 3. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), obvezujućem sporazumu među državama članicama;

E.  budući da Komunikacija Komisije i Visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku od prosinca 2011. potvrđuje da „europske poduzetnike treba poticati da postupaju u skladu sa sustavom dužne pažnje kako bi osigurali da njihovo djelovanje, gdje god bilo poduzeto, poštuje ljudska prava”;

F.  budući da „Strateški okvir EU-a i akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju” Europskog Vijeća potvrđuje da će „EU bez iznimke promicati ljudska prava u svim područjima svojeg vanjskog djelovanja”;

G. budući da je Povelja EU-a o temeljnim pravima pravno obvezujuća za institucije EU-a i za države članice, s iznimkom onih država članica koje imaju mogućnost izuzeća u primjeni prava EU-a, i budući da se u strategiji Komisije za učinkovitu provedbu Povelje izričito navodi da se Povelja primjenjuje na vanjsko djelovanje EU-a;

H. budući da Unija i države članice pozdravljaju glavna načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima čije se 4. načelo, o odnosima između države i poduzetnika, izričito odnosi na agencije za izvozne kredite;

I.   budući da su izvozni krediti obično odobreni velikim projektima s poteškoćama u određivanju komercijalnog kredita zbog visokog komercijalnog, političkog, ekonomskog ili ekološkog rizika, što izvozno-kreditne agencije trebaju procijeniti i čemu trebaju odrediti vrijednost;

J.   budući da je 14. ožujka 2013. Komisija predložila Delegiranu uredbu kojom se izmjenjuje Prilog II. Uredbe 1233/2011;

1.  pozdravlja nastojanja Komisije da uspostavi okvir za godišnje izvješćivanje država članica o svojim aktivnostima u vezi s izvoznim kreditima u skladu s Uredbom 1233/2011, kako bi se transparentnost proširila na razinu EU-a; naglašava da je ključni cilj tog izvješćivanja nadzirati usklađenost izvozno-kreditnih agencija država članica s međunarodnim disciplinama koje se primjenjuju na izvozne kredite i s obvezama iz Ugovora o EU-u;

2.  potvrđuje da je 14. prosinca 2012. neslužbeno zaprimio prvo godišnje izvješće Komisije o izvozno-kreditnim aktivnostima država članica u kojem se ocjenjuje 20 od 27 država članica čiji su izvozno-kreditni programi aktivni, kao i, u prilogu, izvješća tih država članica; poziva Komisiju da odobri javnu objavu tih dokumenata kako bi ispunila cilj okvirne uredbe o povećanju transparentnosti;

3.  pohvaljuje izvješće Komisije u kojem su jasno naznačeni opseg i važnost izvozno-kreditnih aktivnosti država članica tijekom 2011. u ukupnom iznosu iznad 250 milijardi eura, uključujući 260 transakcija sa zabilježenim visokim utjecajem na okoliš, što europskim poduzetnicima predstavlja velike prilike za trgovinu i poslovanje;

4.  svjestan je da su države članice svojim godišnjim izvješćima o radu Komisiji omogućile pristup financijskim i operativnim podacima o kreditiranju izvoza prema zahtjevu iz prvog stavka Priloga I. Uredbe 1233/2011;

5.  ističe važnost, u kontekstu opsega izvozno-kreditnih aktivnosti država članica, uvodne izjave 4. Uredbe 1233/2011, koja poziva na usklađenost s općim odredbama Unije o vanjskom djelovanju, poput jačanja demokracije, poštovanja ljudskih prava i dosljednosti razvojne politike i borbe protiv klimatskih promjena; podsjeća, u tom smislu, na važnost posebnih zahtjeva o izvješćivanju navedenih u Prilogu I. Uredbe kako bi se osiguralo da Komisija i Parlament mogu napraviti procjenu te usklađenosti;

6.  ističe da godišnja izvješća država članica te procjena tih izvješća koju je napravila Komisija još uvijek ne zadovoljavaju namjeru Parlamenta da bude u mogućnosti procijeniti jesu li izvozno-kreditne aktivnosti država članica u skladu s ciljevima vanjske politike Unije, kao što je navedeno u člancima 3. i 21. UEU-a te s odredbama na snazi o tretmanu ekoloških rizika pri izračunu premija izvozno-kreditnih agencija;

7.  prema navodu Komisije u aktualnom godišnjem izvješću, pozdravlja „jasnu opću spremnost država članica na primjenu politika na svoje izvozno-kreditne programe čiji su ciljevi u skladu s općim odredbama članaka 3. i 21.”; pohvaljuje nastojanja nekih država članica, uključujući Njemačku, Italiju, Belgiju i Nizozemsku, da osiguraju jasnije izvješćivanje u skladu s nekima od ciljeva vanjskog djelovanja Unije;

8.  potvrđuje da Komisija treba biti u mogućnosti procijeniti jesu li izvozno-kreditne aktivnosti država članica u skladu s ciljevima vanjskog djelovanja Unije te stoga preporuča test usklađenosti kojim bi se trebalo ocijeniti jesu li ili ne službeno podržane izvozno-kreditne agencije usvojile učinkovite politike kojima je cilj osiguravanje usklađenosti njihovih aktivnosti s ciljevima vanjske politike Unije;

Mjere za usklađivanje djelovanja izvozno-kreditnih agencija s ciljevima vanjskog djelovanja Unije

9.  slaže se s primjedbom Komisije u godišnjem izvješću da je „teško odrediti točne mjere za određivanje usklađenosti s pravom EU-a”; iznova naglašava da su odredbe članka 21. i dalje ključne mjere prema kojima se ocjenjuju politike koje se primjenjuju na izvozno-kreditne transakcije;

10. naglašava da će Unija biti pouzdani i jaki globalni čimbenik jedino ako države članice i europske institucije nastave voditi usklađenu vanjsku politiku;

11. preporuča da radna skupina Vijeća o izvoznim kreditima i Komisija surađuju s Europskom službom za vanjsko djelovanje na razvijanju metodologije za jasnije izvješćivanje u skladu s člankom 21. te na primjeni određenih smjernica OECD-a unutar EU-a na području službeno podržanih izvoznih kredita, prije izlaska sljedećeg godišnjeg izvješća; ustraje na stajalištu da javno savjetovanje bude dio ovog postupka;

12. smatra iznimno važnim pozvati države članice da prate i prijave postojanje, ishod i učinkovitost sustava dužne pažnje tijekom praćenja projekata koji su službeno podržani izvoznim kreditima uzimajući u obzir njihov potencijalni utjecaj na ljudska prava;

13. svjestan je činjenice da se izvozno-kreditne agencije oslanjaju na podatke koje dobivaju od partnera u projektima; uvjeren je da iako izvozno-kreditne agencije trebaju imati strukturirani pristup sustavu dužne pažnje kako bi ispunile uvjete za financiranje projekta, partneri u projektima željeli bi te postupke obavljati sami, čime bi umanjili dodatne administrativne troškove izvozno-kreditnih agencija;

14. smatra da je napredak u izvješćivanju izvozno-kreditnih agencija o usklađivanju ljudskih prava predvodnik boljem izvješćivanju o drugim ciljevima europskog vanjskog djelovanja navedenog u članku 21., poput iskorjenjivanja siromaštva i tretmana ekoloških rizika;

Izvješćivanje o tretmanu ekoloških rizika pri izračunu premija izvozno-kreditnih agencija

15. poziva izvozno-kreditne agencije država članica da nastave izvješćivati o ekološkim rizicima i smatra da je takvo izvješćivanje neophodno za osiguravanje jednakih uvjeta poslovanja za sve izvozno-kreditne agencije zemalja članica OECD-a i onih koje to nisu;

Izvješćivanje o uvjetnoj odgovornosti

16. primjećuje da izvozno-kreditne agencije država članica trenutno izvješćuju o izloženosti uvjetnoj odgovornosti na različite načine; traži od Komisije da predvidi zajedničku definiciju koja odražava želju Parlamenta da bude informiran o izvanbilančnoj izloženosti;

Smjernice i ocjenjivanje Komisije

17. poziva Komisiju da državama članicama da smjernice za sljedeće izvještajno razdoblje, između ostalog o tome kako izvješćivati o postojanju i učinkovitosti sustava dužne pažnje uzimajući u obzir svoje politike o ljudskim pravima te kako izvješćivati o tretmanu ekoloških rizika;

18. očekuje da sljedeće godišnje izvješće Komisije sadrži izjavu o tome je li bilo moguće ocijeniti usklađenost država članica s ciljevima i obvezama Unije te, ako je odgovor negativan, preporuku o tome kako u vezi s time poboljšati izvješćivanje;

Izvješće Komisije o uspostavi kontakta s državama koje nisu članice OECD-a

19. pozdravlja trud kojeg su 2012. uložili Komisija i SAD za uključivanje Kine, Brazila, Rusije i drugih gospodarstava u razvoju u uspostavu međunarodne radne skupine najvećih ponuditelja financiranja izvoza;

20. predlaže razmatranje važnosti sektorskog pristupa u razvoju te skupine kako bi se izgradila osnova za horizontalne odredbe u drugoj fazi, što bi osiguralo svim državama članicama OECD-a i onima koje to nisu da zajednički usvoje učinkovite i visoke standarde i sva nova međunarodna pravila o izvozno-kreditnim agencijama s ciljem osiguravanja jednakih uvjeta poslovanja;

o

o        o

21. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i tajništvu OECD-a.

(1)

SL L 236, 8.12.2011., str. 45.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0469.

(3)

SL L 56E, 26.2.2013., str. 87.

(4)

SL C 296E, 2.10.2012., str. 34.

(5)

SL C 99E, 3.4.2012., str. 94.

(6)

SL C 99E, 3.4.2012., str. 31.

(7)

SL C 99E, 3.4.2012., str. 101.


EXPLANATORY STATEMENT

In 2011, Parliament and Council agreed to transpose the OECD Arrangement of 2005 on Export Credit Activities into EU law. In this process, it was agreed to grant Delegated Act to the Commission for the transposition of future versions of the OECD Arrangements in exchange for increased transparency of export credit activities of Member States at the EU level. The resulting Regulation 1233/2011 contains in its Annex I the elements of an annual reporting requirement by the Member States to the Commission:

- on assets and liabilities, claims paid and recoveries, new commitments, exposures and premium charges, as well as on contingent liabilities that might arise from officially supported export credit activities;

- how environmental risks, which can carry other relevant risks, are taken into account in the officially supported export credit activities;

- an evaluation regarding the compliance of Export Credit Agencies with EU objectives and obligations.

The last point of the reporting requirement to Member States is introduced in the main text of the Regulation through Recital 3, which gives it a particular weight and direction:

(3) The Member States should comply with the Union’s general provisions on External Action, such as consolidating democracy, respect for human rights and policy coherence for development, and the fight against climate change, when establishing, developing and implementing their national export credit systems and when carrying out their supervision of officially supported export credit activities.

The Union’s general provisions on External Action are enshrined in Articles 3 and 21 TEU.

Moreover, the Annex I contains an annual reporting requirement for the Commission to Parliament on negotiations undertaken to establish global standards in the field of officially supported export credits.

The first reporting period, under the scope of Regulation 1233/2011 covers the year 2011.

On December 14, 2012, the Chair of Parliament’s INTA Committee received informally the draft of the Commissions Annual Report of Member State export credit activities in 2011. The draft evaluates the reports of the 20 out of the 27 Member States which maintain active export credit programs. All 20 Member State reports were transmitted at the same date.

On March 4, 2013, Parliament’s INTA Committee and the Council’s Trade Policy Committee (TPC) received the same set of documents without changes under the category of ‘limited documents’, that is, ‘containing sensitive information intended for persons who need to know for professional reasons and for internal circulation only to the Members of our committee.’

On March 21, 2013, Parliament received from the Commission also the Report on negotiations undertaken by the Commission in the field of export credits for the period 2011-2012, in the sense of Regulation 1233/2011. Also this document was transmitted under the category of ‘limited documents’.

In the meantime, work on this report started with a decision of INTA Coordinators in December 2012 and a first and second exchange of views in the INTA Committee on 21 February and 21 March, 2013, respectively in order for Parliament to timely contribute to the redaction of the second annual report of Member States. On occasion of both exchanges of views in Committee, the documents could not be made available to the interested public through the INTA internet website. Until the very day of writing this Explanatory Statement, the base documents to which this report refers are not available to the general public.

Your Rapporteur is deeply concerned and is contesting this confidentiality approach by the Commission which runs entirely counter to the very purpose of Regulation 1233/2011 to increase transparency at the EU level of Member States’ export credit activities. His demands are expressed in the first paragraphs of the report.

On March 27, 2013, Parliament received the first Commission Delegated Regulation (EU) No …/..of 14.3.2013 amending Annex II to Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits. The goal of the Delegated Regulation is to update basic Regulation 1233/2011 with the new OECD Arrangements on a modification to the premia system of the OECD Arrangement, the 2011 Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft, and the Sector Understanding on Export Credits for Renewable Energies, Climate Change Mitigation and Water Projects.

While your Rapporteur would not have objections with regard to the contents of the proposed amendments, it is difficult to conceive for your Rapporteur that Delegated Act is granted, while the balancing transparency requirements of the base Regulation 1233/2011 remain unfulfilled.

This imbalance is exacerbated by the poor quality of the reporting of the Member States for their export credit activities in 2011, as well as of the evaluation of these reports by the Commission.

On the one hand, the Commission report clearly indicates the scale and importance of ECAs. The reported exposure of the Member States ECA activities during 2011 amounted to more than 250 billion euros, including 260 transactions with reported high environmental implications. As your Rapporteur already expressed during the legislative procedure on Regulation 1233/2011, he appreciates that Member States have a tool like this at their disposal contributing to trade and business opportunities for European companies.

To put the figures in proportion: they represent almost twice the Union’s annual budget. In comparison, the Union’s budget under the heading ‘Union as a global player’ amounts to less than 10 billion Euros. So the ECAs are supporting projects at least 25 times the annual appropriations reserved in the Union’s budget for its external action.

The scale of ECA activities thoroughly confirm the importance of Recital 4 of Regulation 1233/2011, stating that compliance with the Unions external action, such as consolidating democracy, respect for human rights and policy coherence for development, and the fight against climate change, should be a leading guide when this tool is used by our Member States. Equally important are hence the reporting requirements as formulated in the Annex I of the Regulation, so that Parliament is able to make an assessment of this compliance.

On the other hand, the annual reports of the Member States as well as the evaluation of the Commission of these reports hardly satisfy the intention of Parliament to be able to make such an assessment. This is especially the case with regard to the reporting on the non-financial items of the Annex I, such as the treatment of environmental risks in the calculation of ECA premiums and the compliance with the Union’s foreign policy goals.

This failure is to a certain extent not surprising. Some Member States make laudable efforts to report on these more difficult subjects, for example Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Denmark. However, we have to acknowledge that there is not yet any established methodology on the reporting of non-financial issues, and Member States and also European Institutions, such as the European Investment Bank, have yet to live up to the requirements of the Lisbon Treaty to show their compliance with the Union’s external action goals.

Therefore, in order to contribute to better reporting, the remnant of the report sets out to give recommendations to Member States and Commission on how to produce a next annual report which better fulfils our expectations to monitor the work of ECAs. This regards especially reporting on compliance of Member State export credit activities with the external action goals as contained in Articles 3 and 21 of the Lisbon Treaty.

Some further recommendations regard also the reporting on the calculation of environmental risk premium setting and on contingent liabilities by ECAs, as well as on the outreach activities of the Commission to non OECD countries.

The report concludes with the call on the Commission to provide guidance to Member States so that in next annual reports the Commission is actually able to provide Parliament with an assessment of whether in its opinion compliance of Member State export credit activities with the EU’s external action goals can be asserted.

The report concludes with the call on the Commission to provide guidance to Member States so that in next annual reports the Commission is actually able to provide Parliament with an assessment of whether in its opinion compliance of Member State export credit activities with the EU’s external action goals can be asserted.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

28.5.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Marie-Christine Vergiat

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti