Procedūra : 2012/2320(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0193/2013

Pateikti tekstai :

A7-0193/2013

Debatai :

PV 01/07/2013 - 24
CRE 01/07/2013 - 24

Balsavimas :

PV 02/07/2013 - 9.4

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0291

PRANEŠIMAS     
PDF 161kWORD 120k
19.6.2013
PE 508.182v03-00 A7-0193/2013

dėl pirmosios Komisijos metinės ataskaitos Europos Parlamentui dėl valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklos

(2012/2320(INI))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Yannick Jadot

ERRATA/ADDENDA
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pirmosios Komisijos metinės ataskaitos Europos Parlamentui dėl valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklos

(2012/2320(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams, kuriuo panaikinami Tarybos sprendimai 2001/76/EB ir 2001/77/EB(1),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams II priedas (C(2013) 1378),

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją „ ES MVĮ prekybos ir investicijų finansavimas: geresnės galimybės gauti kreditus remiant internacionalizavimą“(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją „Europa 2020“(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl būsimosios Europos tarptautinės investicijų politikos(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose(6),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose(7),

–   atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartiją (2010/C 83/02),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą (COM(2011) 0886),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. spalio 19 d. komunikatą „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“ (COM(2010) 0573),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. birželio 26 d. priimtą ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje (Nr. 11855/2012),

–   atsižvelgdamas į savo politikos skyriaus informacinį dokumentą „ES išorės politikos srityje taikytini žmogaus teisių lyginamieji standartai“ (EXPO/B/DROI/2011/15),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 16 d. JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus (HR/PUB/11/04, 2011 m., Jungtinės Tautos),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2013 m. balandžio 16 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (COM(2013) 0207),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0193/2013),

A. kadangi valstybių narių eksporto kreditų programos yra svarbi priemonė Europos įmonių prekybos ir verslo galimybėms didinti;

B.  kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams nurodomi valstybėms narėms taikomi reikalavimai Komisijai teikti metines veiklos ataskaitas ir kartu Komisijai suteikiami įgaliojimai su atitinkamais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) susitarimais susijusius pakeitimus kuo greičiau perkelti į ES teisę;

C. kadangi, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsniu, „bendra prekybos politika vykdoma vadovaujantis Sąjungos išorės veiksmų principais ir tikslais“;

D. kadangi principai, pagal kuriuos Sąjunga reguliuoja savo santykius su visu pasauliu, ir pagrindiniai Sąjungos veiksmų tarptautinėje arenoje principai pateikiami Europos Sąjungos sutarties (ES Sutarties), kuri yra privalomas valstybių narių susitarimas, 3 ir 21 straipsniuose;

E.  kadangi 2011 m. gruodžio mėn. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikate patvirtinama, kad „Europos įmones reikėtų skatinti imtis atitinkamų deramo stropumo priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad savo veikla, neatsižvelgiant į tai, kur ji vykdoma, jos nepažeidžia žmogaus teisių“;

F.  kadangi Europos Vadovų Tarybos priimtoje ES strateginėje programoje ir veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje patvirtinama, kad „Europos Sąjunga žmogaus teises skatins visose be išimties išorės veiksmų srityse“;

G. kadangi ES pagrindinių teisių chartija teisiškai privaloma ES institucijoms ir valstybėms narėms, kai jos įgyvendina ES teisę, išskyrus valstybes nares, kurioms taikoma galimybės pasirinkti sąlyga, ir kadangi Komisijos priimtoje Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo strategijoje aiškiai pripažįstama, kad Chartija taikoma ES išorės veiksmams;

H. kadangi Sąjunga ir jos valstybės narės palankiai vertino JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, iš kurių ketvirtame principe dėl valstybės ir verslo santykių aiškiai nurodomos eksporto kreditų agentūros;

I.   kadangi eksporto kreditų parama dažnai suteikiama stambiems projektams, kuriems dėl didelio komercinio, politinio, ekonominio pavojaus ar pavojaus aplinkai sunku gauti prekinį kreditą, o eksporto kreditų agentūros (EKA) atitinkamai turi įvertinti ir įkainoti šį pavojų;

J.   kadangi 2013 m. kovo 14 d. Komisija pasiūlė deleguotąjį reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 II priedas;

1.  palankiai vertina pastangas, kurias, siekdama didinti skaidrumą ES lygmeniu, Komisija dėjo nustatydama valstybių narių metinių ataskaitų dėl eksporto kreditų srityje vykdomos veiklos teikimo, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 nuostatų, sistemą; pabrėžia, kad pagrindinis šio ataskaitų teikimo tikslas – stebėti, kaip valstybių narių EKA laikosi eksporto kreditams taikomų tarptautinių drausmės reikalavimų ir ES Sutartyse numatytų įpareigojimų;

2.  pripažįsta, kad 2012 m. gruodžio 14 d. neoficialiai gavo Komisijos parengtą pirmąją metinę valstybių narių veiklos eksporto kreditų srityje ataskaitą, kurioje vertinami 20 iš 27 valstybių narių, aktyviai įgyvendinančių eksporto kreditų programas, atsakymai, taip pat pripažįsta, kad gavo šių valstybių narių ataskaitas, pateiktas minėtos ataskaitos prieduose; Komisija jau pritarė tam, kad šie dokumentai būtų skelbiami viešai, siekiant įgyvendinti pagrindinio reglamento tikslą didinti skaidrumą;

3.  palankiai vertina tai, kad Komisijos ataskaitoje aiškiai nurodoma valstybių narių 2011 m. eksporto kreditų srityje vykdytos veiklos, kurios bendra vertė sudaro daugiau kaip 250 mlrd. EUR – įskaitant 260 sandorių, kurie, kaip pranešama, darė didelį poveikį aplinkai – ir kuri paverčiama didelėmis Europos įmonėms teikiamomis prekybos ir verslo galimybėmis, mastas ir svarba;

4.  pripažįsta, kad valstybės narės savo metinėse veiklos ataskaitose pateikė Komisijai finansinę ir su veikla susijusią informaciją apie eksporto kreditus, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 I priedo pirmoje pastraipoje;

5.  atsižvelgdamas į valstybių narių veiklos eksporto kreditų srityje mastą, pabrėžia Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 4 konstatuojamosios dalies svarbą ir ragina, kad ši veikla atitiktų Sąjungos išorės veiklos bendrąsias nuostatas, pvz., įtvirtinti demokratiją, gerbti žmogaus teises, vykdyti nuoseklią vystymosi politiką ir kovoti su klimato kaita; šiuo požiūriu primena reglamento I priede pateiktų konkrečių reikalavimų teikti ataskaitas svarbą, siekiant užtikrinti, kad Komisija ir Parlamentas galėtų įvertinti šią atitiktį;

6.  pabrėžia, kad metinės valstybių narių ataskaitos ir Komisijos atliekamas šių ataskaitų vertinimas vis dar neatitinka Parlamento užmojo gebėti įvertinti, ar valstybių narių veikla eksporto kreditų srityje atitinka ES sutarties 3 ir 21 straipsniuose įtvirtintus Sąjungos užsienio politikos tikslus ir galiojančias taisykles dėl pavojaus aplinkai vertinimo apskaičiuojant EKA nustatomas priemokas;

7.  palankiai vertina Komisijos dabartinėje metinėje ataskaitoje nurodomą „aiškų bendrą valstybių narių pasiryžimą savo eksporto kreditų programoms taikyti politiką, kurios tikslai atitinka bendras ES sutarties 3 ir 21 straipsnių nuostatas“; palankiai vertina kai kurių valstybių narių, įskaitant Vokietiją, Italiją, Belgiją ir Nyderlandus, pastangas, dedamas siekiant užtikrinti, kad ataskaitose būtų pateikiama reikšmingesnė informacija apie tai, kaip laikomasi kai kurių Sąjungos išorės veiksmų tikslų;

8.  pripažįsta, kad Komisija turi galėti įvertinti, ar valstybių narių eksporto kreditų srities veikla atitinka Sąjungos išorės veiklos tikslus, todėl rekomenduoja atitikties testą atlikti siekiant įvertinti, ar oficialiai remiamos EKA įgyvendina politiką, kuri padeda veiksmingai užtikrinti, kad jų veikla atitiktų Sąjungos užsienio politikos tikslus;

EKA atitikties Sąjungos išorės veiksmų tikslams lyginamųjų standartų nustatymas

9.  pritaria metinėje ataskaitoje Komisijos pateiktai pastabai, kad „sunku nustatyti tikslų vertinimo, kaip laikomasi ES teisės, lyginamąjį standartą“; pakartoja, kad 21 straipsnio nuostatos išlieka pagrindiniu lyginamuoju standartu, pagal kurį turi būti vertinama eksporto kreditų sandoriams taikoma politika;

10. pabrėžia, kad Sąjunga bus patikima ir stipri pasaulinio masto veikėja tik tuo atveju, jei valstybės narės ir ES institucijos vykdys nuoseklią išorės politiką;

11. rekomenduoja, kad prieš pateikiant kitą metinę ataskaitą Tarybos darbo grupė eksporto kreditų klausimu ir Komisija konsultuotųsi su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) dėl prasmingų ataskaitų dėl 21 straipsnio laikymosi teikimo metodų ir dėl ES vykdomo tam tikrų EBPO gairių taikymo oficialiai remiamų eksporto kreditų srityje; primygtinai reikalauja, kad viešos konsultacijos būtų šio proceso dalis;

12. mano, kad, tikrinant projektus, kurie dėl savo galimo poveikio žmogaus teisėms remiami oficialiais eksporto kreditais, svarbiausia, kad valstybės narės būtų raginamos stebėti išsamaus patikrinimo procedūrų taikymą, rezultatus ir veiksmingumą ir apie tai pranešti;

13. žino, kad EKA remiasi projektų partnerių pateikta informacija; yra įsitikinęs, kad jeigu EKA reikalauja užtikrinti struktūrinį požiūrį į išsamaus patikrinimo procedūras, kad projektų partneriai atitiktų reikalavimus projektų finansavimui gauti, jie turėtų suprasti, kad tai turi padaryti patys, taip sumažindami papildomas EKA administracines išlaidas;

14. mano, kad ataskaitų apie tai, kaip EKA laikosi žmogaus teisių, teikimo pažanga yra labai svarbi, siekiant teikti geresnės kokybės ataskaitas apie kitus 21 straipsnyje įtvirtintus ES išorės veiksmų tikslus, pvz., skurdo panaikinimą, ir apie pavojaus aplinkai vertinimą;

Pranešimas apie pavojaus aplinkai vertinimą apskaičiuojant EKA nustatomas priemokas

ragina valstybių narių EKA ir toliau pranešti apie savo pavojaus aplinkai vertinimą ir mano, kad siekiant užtikrinti vienodas sąlygas itin svarbu, jog apie tai praneštų visos EBPO ir EBPO nepriklausančių šalių EKA;

Pranešimas apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus

16. pažymi, kad valstybių narių EKA šiuo metu praneša apie įvairiais būdais patiriamą neapibrėžtųjų įsipareigojimų poveikį; prašo Komisijos pateikti bendrą apibrėžtį, kurioje būtų atspindėtas Parlamento noras būti informuotam apie nebalansines pozicijas;

Komisijos gairės ir vertinimas

17. ragina Komisiją, kad ji valstybėms narėms pateiktų kitam ataskaitiniam laikotarpiui skirtas gaires, be kita ko, kaip pranešti apie išsamaus patikrinimo procedūrų taikymą ir veiksmingumą žmogaus teisių srityje vykdomos politikos požiūriu, ir kaip pranešti apie pavojaus aplinkai vertinimą;

18. tikisi, kad kitoje Komisijos metinėje ataskaitoje bus pateikiamas pareiškimas apie tai, ar Komisija galėjo įvertinti, kaip valstybės narės laikosi Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų, ir, jeigu atsakymas neigiamas, bus pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima gerinti ataskaitų teikimo kokybę siekiant šio tikslo;

Komisijos ataskaita dėl EBPO nepriklausančių šalių įtraukimo

19. pritaria Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pastangoms 2012 m. įtraukti Kiniją, Braziliją, Rusiją ir kitas dideles besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis steigiant tarptautinę pagrindinių eksporto finansavimo teikėjų darbo grupę;

20. siūlo išsiaiškinti, ar plėtojant tarptautinę darbo grupę tinka vadovautis sektoriniu požiūriu, siekiant antruoju etapu sukurti horizontaliųjų nuostatų pagrindą, kuriuo bus užtikrinama, kad visos EBPO šalys ir EBPO nepriklausančios šalys bendrai patvirtintų veiksmingus ir aukštus standartus ir naujas tarptautines taisykles dėl EKA, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas;

o

o        o

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir EBPO sekretoriatui.

(1)

OL L 236, 2011 12 8, p. 45.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0469.

(3)

OL C 56E, 2013 2 26, p. 87.

(4)

OL C 296E, 2012 10 2, p. 34.

(5)

OL C 99E, 2012 4 3, p. 94.

(6)

OL C 99E, 2012 4 3, p. 31.

(7)

OL C 99E, 2012 4 3, p. 101.


AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. Parlamentas ir Taryba susitarė į ES teisę perkelti 2005 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) susitarimą dėl veiklos eksporto kreditų srityje. Vykstant šiam procesui sutarta, kad, mainais į didesnį valstybių narių eksporto kreditų srityje vykdomos veiklos skaidrumą ES lygmeniu, Komisija gali priimti deleguotuotąjį aktą, kad būtų įgyvendinami būsimi EBPO susitarimai. Šiuo tikslu parengto Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 I priede pateikiami valstybėms narėms nustatyto reikalavimo Komisijai teikti metines ataskaitas aspektai:

– informuoti apie turtą ir įsipareigojimus, sumokėtas išmokas ir kompensacijas, naujus įsipareigojimus, pozicijas ir priemokas, taip pat apie neapibrėžtus įsipareigojimus, kurie atsirastų vykdant veiklą, susijusią su oficialiai remiamais eksporto kreditais;

– teikti informaciją apie tai, kaip vykdant veiklą oficialiai remiamų eksporto kreditų srityje atsižvelgiama į pavojų aplinkai, kuris gali lemti kitą susijusią riziką;

– parengti vertinimą, kuriame būtų nurodyta, ar eksporto kreditų agentūros atitinka ES tikslus ir įsipareigojimus.

Paskutinis valstybėms narėms nustatyto reikalavimo teikti ataskaitas punktas pateikiamas reglamento pagrindinės dalies 3 konstatuojamoje dalyje, kurioje šiam reikalavimui suteikiama išskirtinė svarba ir kryptis:

3) valstybės narės, rengdamos, vystydamos ir įgyvendindamos savo nacionalines eksporto kreditų sistemas ir prižiūrėdamos, kaip vykdoma veikla oficialiai remiamų eksporto kreditų srityje, turėtų vadovautis Sąjungos bendrosiomis išorės veiksmų nuostatomis, pvz., susijusiomis su demokratijos įtvirtinimu, pagarba žmogaus teisėms ir nuoseklia vystymosi politika, taip pat kova su klimato kaita.

Sąjungos bendrosios išorės veiksmų nuostatos įtvirtintos ES sutarties 3 ir 21 straipsniuose.

Be to, reglamento I priede Komisijai pateikiamas reikalavimas teikti Parlamentui metines vykdytų derybų, siekiant nustatyti visuotinius standartus oficialiai remiamų eksporto kreditų srityje, ataskaitą.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 taikymo sritimi, pirmasis ataskaitinis laikotarpis apima 2011 m.

2012 m. gruodžio 14 d. Parlamento Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto pirmininkas neoficialiai gavo Komisijos parengtą metinės ataskaitos apie valstybių narių 2011 m. vykdytą veiklą eksporto kreditų srityje projektą. Projekte vertinamos 20 iš 27 valstybių narių, aktyviai įgyvendinančių eksporto kreditų programas, ataskaitos. Visų 20 valstybių narių ataskaitos perduotos tą pačią dieną.

2013 m. kovo 4 d. Parlamento INTA komitetui ir Tarybos Prekybos politikos komitetui pateiktas toks pat dokumentų, kurie be pakeitimų priskiriami riboto naudojimo dokumentams, t. y. juose „pateikiama neskelbtina informacija, skirta asmenims, kurie ją turi žinoti dėl profesinių priežasčių, ir vidinei sklaidai tik tarp mūsų komiteto narių“, rinkinys.

2013 m. kovo 21 d. Parlamentas iš Komisijos taip pat gavo Komisijos 2011–2012 m. vykdytų derybų eksporto kreditų srityje ataskaitą, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1233/2011. Šis dokumentas perduotas taip pat jį priskiriant riboto naudojimo dokumentų kategorijai.

Taigi su šia ataskaita susijusi veikla pradėta 2012 m. gruodžio mėn. INTA komiteto koordinatoriams priėmus sprendimą ir 2013 m. vasario 21 d. bei kovo 21 d. atitinkamai pirmą ir antrą kartą pasikeitus nuomonėmis INTA komitete, siekiant, kad Parlamentas laiku padėtų parengti antrą valstybių narių metinę ataskaitą. Abiem atvejais komitete keičiantis nuomonėmis, INTA komiteto interneto svetainėje dokumentų nebuvo galima pateikti suinteresuotiesiems visuomenės atstovams. Iki pat šios dienos, kai rašoma ši aiškinamoji dalis, pagrindiniai dokumentai, kurie nurodomi šiame pranešime, viešajai visuomenei neprieinami.

Pranešėjas yra labai susirūpinęs ir ginčija šį Komisijos požiūrį į konfidencialumą, kuris visiškai prieštarauja pačiam Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 tikslui ES lygmeniu didinti valstybių narių veiklos eksporto kreditų srityje skaidrumą. Pranešėjo reikalavimai išreikšti pirmose šio pranešimo dalyse.

2013 m. kovo 27 d. Parlamentas gavo pirmąjį 2013 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams II priedas. Deleguotojo reglamento tikslas – atnaujinti pagrindinį Reglamentą (ES) Nr. 1233/2011, priėmus naujus EBPO susitarimus dėl EBPO susitarime nustatytos priemokų sistemos keitimo, dėl 2011 m. sektorių susitarimo dėl eksporto kreditų civiliniams orlaiviams ir sektorių susitarimo dėl eksporto kreditų atsinaujinančiųjų išteklių energijos, klimato kaitos švelninimo ir vandens projektams.

Nors pranešėjas neprieštarautų siūlomų pakeitimų turiniui, jam sunku suvokti, kad suteikti įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, nors pagrindiniame Reglamente (ES) Nr. 1233/2011 nustatyti skaidrumo reikalavimai vis dar nesuderinti.

Šį pusiausvyros trūkumą dar labiau padidina menka valstybių narių 2011 m. eksporto kreditų srityje vykdytos veiklos ataskaitų teikimo ir Komisijos atliekamo šių ataskaitų vertinimo kokybė.

Kita vertus, Komisijos ataskaitoje aiškiai nurodomas EKA veiklos mastas ir svarba. Valstybių narių EKA 2011 m. vykdyta veikla, kaip pranešama, sudarė daugiau kaip 250 mlrd. EUR, įskaitant 260 sandorių, kurie, kaip pranešama, darė didelį poveikį aplinkai. Kaip pranešėjas jau nurodė per teisėkūros procedūrą dėl Reglamento (ES) Nr. 1233/2011, jis vertina tai, kad valstybės narės turi tokią priemonę kaip ši, kuri padeda didinti Europos įmonėms teikiamas prekybos ir verslo galimybes.

Galima šiuos skaičius palyginti: jie yra beveik dvigubai didesni nei Sąjungos metinis biudžetas. Sąjungos biudžetas pagal išlaidų kategoriją „Sąjunga kaip pasaulinio masto veikėja“ sudaro mažiau kaip 10 mlrd. EUR. Taigi EKA teikia projektams paramą, kuri yra beveik 25 kartus didesnė nei iš Sąjungos biudžeto išorės veiksmams skiriami metiniai asignavimai.

EKA veiklos mastas visiškai patvirtina Reglamento (ES) Nr. 1233/2011 4 konstatuojamosios dalies, kurioje nurodoma, kad laikymasis Sąjungos išorės veiksmų nuostatų, pvz., susijusių su demokratijos įtvirtinimu, pagarba žmogaus teisėms ir nuoseklia vystymosi politika, taip pat kova su klimato kaita, turėtų būti svarbiausias vedlys mūsų valstybėms narėms taikant šią priemonę, svarbą. Taigi tokie pat svarbūs siekiant užtikrinti, kad Parlamentas galėtų įvertinti šią atitiktį, yra reglamento I priede pateikti reikalavimai teikti ataskaitas.

Kita vertus, valstybių narių metinės ataskaitos ir Komisijos atliktas šių ataskaitų vertimas beveik neatitinka Parlamento užmojo gebėti įvertinti šią atitiktį. Tai itin taikoma pranešimui apie I priede nurodytus nefinansinius klausimus, pvz., pavojaus aplinkai vertinimą apskaičiuojant EKA nustatomas priemokas ir atitiktį Sąjungos užsienio politikos tikslams.

Ši nesėkmė iš dalies nestebina. Kai kurios valstybės narės, pvz., Vokietija, Italija, Belgija, Nyderlandai ir Danija, dėjo pagirtinas pastangas, siekdamos pranešti apie šiuos sudėtingesnius klausimus. Tačiau turime pripažinti, kad dar nenustatyta jokių ataskaitų apie nefinansinius klausimus teikimo metodų ir kad valstybės narės bei ES institucijos, pvz., Europos investicijų bankas, vis dar turi vykdyti Lisabonos sutartyje nustatytus reikalavimus, kad parodytų, jog laikosi Sąjungos išorės veiksmų tikslų.

Todėl, norint padėti gerinti ataskaitų teikimo kokybę, likusioje pranešimo dalyje valstybėms narėms ir Komisijai pateikiamos rekomendacijos, kaip parengti kitą metinę ataskaitą, kuri geriau atitiktų mūsų lūkesčius stebėti EKA veiklą. Šios rekomendacijos visų pirma susijusios su ataskaitų apie valstybių narių veiklos eksporto kreditų srityje atitiktį Lisabonos sutarties 3 ir 21 straipsniuose nurodytiems išorės veiksmų tikslams teikimu.

Keletas kitų rekomendacijų taip pat susijusios su pranešimu apie priemokų, kurias reikia mokėti už pavojų aplinkai, nustatymo apskaičiavimą ir apie EKA neapibrėžtuosius įsipareigojimus, taip pat apie Komisijos vykdomą EBPO nepriklausančių šalių įtraukimo veiklą.

Pranešimo pabaigoje Komisija raginama parengti valstybėms narėms skirtas gaires, kad kitose metinėse ataskaitose Komisija Parlamentui iš tiesų galėtų pateikti vertinimą, ar, jos nuomone, galima teigti, kad valstybių narių veikla eksporto kreditų srityje atitinka ES išorės veiksmų tikslus.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.5.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marie-Christine Vergiat

Teisinė informacija - Privatumo politika