Postup : 2012/2320(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0193/2013

Predkladané texty :

A7-0193/2013

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 24
CRE 01/07/2013 - 24

Hlasovanie :

PV 02/07/2013 - 9.4

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0291

SPRÁVA     
PDF 164kWORD 118k
19.6.2013
PE 508.182v02-00 A7-0193/2013

o prvej výročnej správe Komisie Európskemu parlamentu o činnostiach agentúr členských štátov pre vývozné úvery

(2012/2320(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Yannick Jadot

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prvej výročnej správe Komisie Európskemu parlamentu o činnostiach agentúr členských štátov pre vývozné úvery

(2012/2320(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 zo 16. novembra 2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES(1),

–   so zreteľom na návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. .../... zo 14. marca 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov (C(2013)1378),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o financovaní obchodu a investovania malých a stredných podnikov EÚ: ľahšia dostupnosť úverov na podporu internacionalizácie(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o európskej medzinárodnej investičnej politike(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách(7),

–   so zreteľom na Chartu základných práv EÚ (2010/C 83/02),

–   so zreteľom na oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku z 12. decembra 2011 (COM(2011)0886),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2010 s názvom Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv (COM(2010)0573),

–   so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady z 26. júna 2012 s názvom Strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu (11855/2012),

–   so zreteľom na dokument z brífingu svojej tematickej sekcie na tému Referenčné hodnoty v oblasti ľudských práv pre vonkajšiu politiku EÚ (EXPO/B/DROI/2011/15),

–   so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv zo 16. júna 2011 (HR/PUB/11/04, 2011, OSN),

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami, ktorý Komisia predložila 16. apríla 2013 (COM(2013)0207),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0193/2013),

A. keďže programy členských štátov pre vývozné úvery predstavujú dôležitý nástroj na posilnenie príležitostí európskych spoločností na obchod a podnikanie;

B.  keďže v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov sa stanovujú požiadavky, na základe ktorých majú členské štáty každoročne Komisii podávať správy, a zároveň sa stanovuje delegovanie právomocí na Komisii, čo umožní dosiahnuť čo najrýchlejšiu transpozíciu zmien uskutočnených v príslušných dohodách OECD do právnych predpisov EÚ;

C. keďže v článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že „spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie“;

D. keďže zásady, podľa ktorých má Únia riadiť svoje vzťahy so širším svetom, a hlavné zásady činnosti Únie na medzinárodnej scéne sú obsiahnuté v článkoch 3 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorá je medzi členskými štátmi záväznou dohodou;

E.  keďže v oznámení Komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku z decembra 2011 sa potvrdzuje, že „európske podniky by mali byť podporované v tom, aby vykonali zodpovednú hĺbkovú kontrolu, ktorá by zaručila, že ich operácie rešpektujú ľudské práva, kdekoľvek sa vykonávajú“;

F.  keďže v strategickom rámci EÚ a akčnom pláne pre ľudské práva a demokraciu, ktoré schválila Európska rada, sa potvrdzuje, že „EÚ bude podporovať ľudské práva vo všetkých oblastiach svojej vonkajšej činnosti bez výnimky“;

G. keďže Charta základných práv EÚ je pre inštitúcie EÚ a členské štáty EÚ okrem štátov, ktoré majú pri vykonávaní právnych predpisov EÚ výnimky, právne záväzná a keďže v stratégii Komisie v oblasti účinného uplatňovania charty sa výslovne uznáva, že charta sa vzťahuje na vonkajšiu činnosť EÚ;

H. keďže Únia a jej členské štáty privítali hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktorých zásada č. 4 o vzťahoch medzi štátom a podnikmi výslovne odkazuje na agentúry pre vývozné úvery;

I.   keďže podpora v podobe vývozných úverov sa často poskytuje na veľké projekty, ktoré majú ťažkosti s prístupom ku komerčným úverom vyplývajúce z vysokých obchodných, politických, ekonomických či environmentálnych rizík, ktoré musia agentúry pre vývozné úvery primerane posúdiť a ohodnotiť;

J.   keďže Komisia predložila 14. marca 2013 návrh delegovaného nariadenia, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu č. 1233/2011;

1.  víta úsilie, ktoré Komisia vynaložila pri stanovovaní rámca na podávanie výročných správ členskými štátmi o ich činnostiach v oblasti vývozných úverov v súlade s nariadením č. 1233/2011, a to s cieľom zvýšiť transparentnosť na úrovni EÚ; zdôrazňuje, že hlavným cieľom podávania týchto správ je monitorovať, ako agentúry členských štátov pre vývozné úvery dodržiavajú súlad s medzinárodnými pravidlami uplatniteľnými na vývozné úvery a s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o EÚ;

2.  berie na vedomie neformálne prijatie prvej výročnej správy Komisie o činnostiach členských štátov v oblasti vývozných úverov zo 14. decembra 2012, v ktorom hodnotí odpovede 20 z 27 členských štátov, ktoré majú aktívne programy pre vývozné úvery, ako aj prijatie správ týchto členských štátov vo forme príloh; Komisia medzičasom schválila zverejnenie týchto dokumentov a splnila tak cieľ základného nariadenia, ktorým je zvýšenie transparentnosti;

3.  vyzdvihuje skutočnosť, že v správe Komisie sa jasne uvádza rozsah a význam činností členských štátov v oblasti vývozných úverov počas roka 2011, ktoré predstavujú celkovú expozíciu vo výške viac ako 250 miliárd EUR, a to vrátane 260 transakcií s vysokým uvádzaným vplyvom na životné prostredie, a ktoré európskym spoločnostiam prinášajú významné príležitosti na obchod a podnikanie;

4.  uznáva, že členské štáty EÚ sprístupnili Komisii vo svojich výročných správach o činnosti finančné a operatívne informácie o vývozných úveroch v súlade s požiadavkami prvého odseku prílohy I k nariadeniu 1233/2011;

5.  zdôrazňuje v súvislosti s rozsahom činností členských štátov v oblasti vývozných úverov význam odôvodnenia 4 nariadenia č. 1233/2011, ktoré vyzýva na zabezpečenie súladu so všeobecnými ustanoveniami o vonkajšej činnosti Únie, ako je upevňovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv, súdržnosť politík v záujme rozvoja a boj proti zmene klímy; pripomína v tomto zmysle význam osobitných požiadaviek na podávanie správ formulovaných v prílohe I k tomuto nariadeniu s cieľom zabezpečiť, aby Komisia a Parlament mohli uskutočniť posúdenie tohto súladu;

6.  zdôrazňuje, že výročné správy členských štátov a hodnotenie týchto správ zo strany Komisie zatiaľ nespĺňa zámer Parlamentu, aby mohol na ich základe posúdiť, či sú činnosti členských štátov v oblasti vývozných úverov v súlade s cieľmi zahraničnej politiky Únie, ako sú uvedené v článkoch 3 a 21 ZEÚ, a s platnými ustanoveniami týkajúcimi sa zohľadnenia environmentálnych rizík pri výpočte poistného agentúr pre vývozné úvery;

7.  víta, že členské štáty prejavili jasnú všeobecnú vôľu, na ktorú sa Komisia odvoláva v aktuálnej výročnej správe, uplatňovať v prípade ich programov v oblasti vývozných úverov politiky, ktorých ciele sú v súlade so všeobecným znením článkov 3 a 21; oceňuje úsilie niektorých členských štátov vrátane Nemecka, Talianska, Belgicka a Holandska, pokiaľ ide o zmysluplnejšie podávanie správ o súlade s niektorými cieľmi vonkajšej činnosti Únie;

8.  uznáva, že je potrebné, aby Komisia bola schopná posúdiť, či sú činnosti členských štátov v oblasti vývozných úverov v súlade s cieľmi vonkajšej činnosti Únie, a preto odporúča overiť, či oficiálne podporované agentúry pre vývozné úvery zaviedli alebo nezaviedli politiky, pomocou ktorých sa účinne zabezpečí, aby ich činnosti boli v súlade s cieľmi zahraničnej politiky Únie;

Referenčné porovnanie súladu činností agentúr pre vývozné úvery s cieľmi vonkajšej činnosti Únie

9.  súhlasí s postrehom Komisie uvedeným vo výročnej správe, že je ťažké vymedziť presnú referenčnú hodnotu na posudzovanie súladu s právom EÚ; opätovne zdôrazňuje, že ustanovenia článku 21 zostávajú naďalej kľúčovou referenčnou hodnotou na posudzovanie politík uplatňovaných v prípade vývozných úverových transakcií;

10. zdôrazňuje, že Únia bude dôveryhodným a silným globálnym aktérom iba za predpokladu, že členské štáty a európske inštitúcie budú vykonávať konzistentnú vonkajšiu politiku;

11. navrhuje, aby pracovná skupina Rady pre vývozné úvery a Komisia viedli s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ešte pred termínom budúcej výročnej správy konzultácie týkajúce sa vypracovania metodiky zmysluplného podávania správ o súlade s článkom 21 a uplatňovania niektorých usmernení OECD v oblasti oficiálne podporovaných vývozných úverov v EÚ; trvá na tom, aby súčasťou tohto procesu boli verejné konzultácie;

12. považuje za mimoriadne dôležité vyzvať členské štáty, aby monitorovali a podávali správy o existencii, výsledkoch a účinnosti postupov hĺbkovej analýzy pri kontrole projektov oficiálne podporovaných prostredníctvom vývozných úverov s ohľadom na ich možný vplyv na ľudské práva;

13. je si vedomý skutočnosti, že agentúry pre vývozné úvery sa spoliehajú na informácie, ktoré im poskytujú ich projektoví partneri; vyjadruje presvedčenie, že pokiaľ agentúry pre vývozné úvery požadujú uplatňovanie štruktúrovaného prístupu k postupom hĺbkovej analýzy, aby tak boli oprávnené získať financie na projekty, projektoví partneri by ocenili, ak by ich mohli uskutočniť oni sami, čím by sa zmiernili dodatočné administratívne náklady agentúr pre vývozné úvery;

14. považuje pokrok v oblasti podávania správ o dodržiavaní ľudských práv zo strany agentúr pre vývozné úvery za prvý krok k zlepšeniu podávania správ o ostatných cieľoch európskej vonkajšej činnosti stanovených v článku 21, ako je odstránenie chudoby, a o zohľadnení environmentálnych rizík;

Podávanie správ o zohľadnení environmentálnych rizík pri výpočte poistného agentúr pre vývozné úvery

15. vyzýva agentúry členských štátov pre vývozné úvery, aby naďalej podávali správy o tom, ako hodnotia environmentálne riziká, a domnieva sa, že takéto správy od všetkých agentúr pre vývozné úvery krajín OECD aj krajín, ktoré nie sú členmi OECD, sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok;

Podávanie správ o podmienených záväzkoch

16. konštatuje, že agentúry členských štátov pre vývozné úvery v súčasnosti podávajú správy o expozícii voči podmieneným záväzkom v rámci rôznych režimov; žiada Komisiu o spoločné vymedzenie, ktoré zohľadní želanie Parlamentu, aby bol informovaný o podsúvahových záväzkoch;

Usmernenia a hodnotenie Komisie

17. vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenia na budúce obdobie podávania správ, okrem iného o tom, ako informovať o existencii a účinnosti postupov hĺbkovej analýzy v súvislosti s ich politikami v oblasti ľudských práv, a o tom, ako informovať o zohľadnení environmentálnych rizík;

18. očakáva, že budúca výročná správa Komisie bude obsahovať informácie o tom, či bola schopná posúdiť súlad činností členských štátov s cieľmi a povinnosťami Únie, a ak bude odpoveď záporná, že bude zahŕňať odporúčania o tom, ako na tento účel zlepšiť podávanie správ;

Správa Komisie o kontakte s krajinami, ktoré nie sú členmi OECD

19. oceňuje úsilie, ktoré v roku 2012 vynaložila Komisia spolu s USA, aby zapojili Čínu, Brazíliu, Rusko a ďalšie veľké rozvíjajúce sa ekonomiky do zriadenia Medzinárodnej pracovnej skupiny hlavných poskytovateľov financovania vývozu;

20. navrhuje preskúmať, či je relevantné, aby sa pri zriaďovaní Medzinárodnej pracovnej skupiny hlavných poskytovateľov financovania vývozu zaujal odvetvový prístup s cieľom vytvoriť základ pre horizontálne ustanovenia v druhej fáze, čo zabezpečí spoločné prijatie účinných a vysokých noriem a nových medzinárodných pravidiel o agentúrach pre vývozné úvery zo strany všetkých krajín OECD aj krajín, ktoré nie sú členmi OECD, v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok;

o

o        o

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a sekretariátu OECD.

(1)

Ú. v. ES L 236, 8.12.2011, s. 45.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0469.

(3)

Ú. v. EÚ C 56E, 26.2.2013, s. 87.

(4)

Ú. v. EÚ C 296E, 2.10.2012, s. 34.

(5)

Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 94.

(6)

Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 31.

(7)

Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 101.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2011 sa Parlament a Rada dohodli na transpozícií dohody OECD z roku 2005 o činnostiach v oblasti vývozných úverov do právnych predpisov EÚ. V rámci tohto procesu sa prijala dohoda, že Komisii sa udelí právomoc prijímať delegované akty týkajúce sa transpozície budúcich verzií dohôd OECD výmenou za zvýšenú transparentnosť činností členských štátov v oblasti vývozných úverov na úrovni EÚ. Následne prijaté nariadenie č. 1233/2011 obsahuje v prílohe I požiadavky na výročné správy členských štátov podávané Komisii:

– o aktívach a pasívach, vyplatených poistných plneniach a vymožených čiastkach, nových záväzkoch, poistnej angažovanosti a poistných sadzbách, ako aj o podmienených záväzkoch, ktoré by mohli vyplynúť zo štátom podporovaných vývozných úverov;

– o spôsobe, akým sa v rámci štátom podporovaných vývozných úverov zohľadňujú environmentálne riziká, ktoré môžu skrývať ďalšie relevantné riziká;

– o hodnotení týkajúcom sa dodržiavania súladu s cieľmi a záväzkami EÚ zo strany agentúr pre vývozné úvery;

Posledný bod požiadavky na podávanie správ členskými štátmi je uvedený v hlavnej časti nariadenia, a to v odôvodnení 3, na základe ktorého získava osobitný význam a smerovanie:

(3) Členské štáty by pri zriaďovaní, navrhovaní a vykonávaní svojich vnútroštátnych systémov vývozných úverov a pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov mali postupovať v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Únie v oblasti vonkajšej činnosti, napríklad pokiaľ ide o upevňovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv, súdržnosť politík v záujme rozvoja a boj proti zmene klímy.

Všeobecné ustanovenia Únie týkajúce sa vonkajšej činnosti sú zakotvené v článkoch 3 a 21 ZEÚ.

Príloha I navyše zahŕňa požiadavku, aby Komisia podávala Parlamentu výročné správy o rokovaniach, ktoré sa uskutočnili s cieľom stanoviť celosvetové normy v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov.

Prvým obdobím, o ktorom sa v rámci pôsobnosti nariadenia č. 1233/2011 vypracúva správa, je rok 2011.

Predseda parlamentného výboru INTA 14. decembra 2012 neformálne prijal návrh výročnej správy Komisie o činnosti členských štátov v oblasti vývozných úverov v roku 2011. V návrhu sa hodnotia správy 20 z 27 členských štátov, ktoré majú aktívne programy pre vývozné úvery. Správy všetkých 20 členských štátov boli odovzdané k rovnakému dátumu.

Parlamentný výbor INTA a Výbor Rady pre obchodnú politiku dostali 4. marca 2013 rovnaký nezmenený súbor dokumentov v rámci kategórie tzv. dokumentov s obmedzeným prístupom („limited documents“), t. j. „dokumentov obsahujúcich citlivé informácie určené pre osoby, ktoré ich potrebujú z pracovných dôvodov, a vyhradených len na interné použitie členmi nášho výboru.“

Parlament 21. marca 2013 dostal od Komisie takisto správu o rokovaniach, ktoré Komisia viedla v oblasti vývozných úverov na obdobie 2011 – 2012, v zmysle nariadenia č. 1233/2011. Aj tento dokument bol odovzdaný v rámci kategórie dokumentov s obmedzeným prístupom.

Medzitým sa začala práca na tejto správe rozhodnutím koordinátorov výboru INTA v decembri 2012 a prvou a druhou výmenou názorov vo výbore INTA 21. februára a 21. marca 2013, aby sa tak Parlamentu umožnilo včas prispieť k vypracovaniu druhej výročnej správy členských štátov. S ohľadom na obe výmeny názorov vo výbore nemohli byť dokumenty sprístupnené zainteresovanej verejnosti na internetových stránkach výboru INTA. V čase vypracovania tejto dôvodovej správy nie sú základné dokumenty, na ktoré sa táto správa vzťahuje, stále k dispozícii širokej verejnosti.

Spravodajca vyjadruje hlboké znepokojenie a nesúhlas s týmto dôverným postupom Komisie, ktorý je v úplnom rozpore so samotným účelom nariadenia č. 1233/2011 zvýšiť transparentnosť činností členských štátov v oblasti vývozných úverov na úrovni EÚ. Jeho požiadavky sú vyjadrené v prvom odseku tejto správy.

Parlamentu bolo 27. marca 2013 predložené prvé delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. .../... zo 14. marca 2013, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov. Cieľom delegovaného nariadenia je aktualizovať základné nariadenie č. 1233/2011 podľa nových dohôd OECD o zmene systému poistného v rámci dohody OECD, sektorového dohovoru o vývozných úveroch na civilné lietadlá a sektorového dohovoru o vývozných úveroch na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zmierňovania zmeny klímy a vodné projekty z roku 2011.

Zatiaľ čo spravodajca nemá námietky voči obsahu navrhovaných zmien, len ťažko si vie predstaviť schválenie tohto delegovaného aktu, pokiaľ zostanú nesplnené požiadavky vyváženia transparentnosti v súvislosti so základným nariadením č. 1233/2011.

Táto nerovnováha je umocnená zlou kvalitou správ členských štátov o ich činnostiach v oblasti vývozných úverov v roku 2011, ako aj hodnotením týchto správ zo strany Komisie.

Na jednej strane správa Komisie jasne poukazuje na rozsah a význam agentúr pre vývozné úvery. Expozícia agentúr členských štátov pre vývozné úvery predstavovala v roku 2011 viac ako 250 mld. EUR vrátane 260 transakcií s vysokým uvádzaným vplyvom na životné prostredie. Ako spravodajca vyjadril už v priebehu legislatívneho procesu týkajúceho sa nariadenia č. 1233/2011, oceňuje, že členské štáty majú k dispozícii nástroj, ktorý prispieva k príležitostiam európskych spoločností na obchod a podnikanie.

Údaje možno v pomerných číslach vyjadriť takto: predstavujú takmer dvojnásobok ročného rozpočtu Únie. Na porovnanie dosahuje rozpočet Únie v rámci okruhu 4 – EÚ ako globálny aktér – menej ako 10 mld. EUR. Z toho vyplýva, že agentúry pre vývozné úvery podporujú projekty v hodnote najmenej 25-násobku objemu ročných rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rozpočte Únie na jej vonkajšiu činnosť.

Rozsah činnosti agentúr pre vývozné úvery úplne potvrdzuje význam odôvodnenia 4 nariadenia č. 1233/2011, v ktorom sa uvádza, že zabezpečenie súladu s vonkajšou činnosťou Únie, napr. upevňovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv, súdržnosť politík v záujme rozvoja a boj proti zmene klímy, by malo byť vedúcim usmernením pri používaní tohto nástroja v našich členských štátoch. Rovnako dôležité sú preto požiadavky na podávanie správ, ako sú formulované v prílohe I k tomuto nariadeniu, aby sa tak Parlamentu umožnilo posúdiť zabezpečenie tohto súladu.

Výročné správy členských štátov, ako i hodnotenie týchto správ zo strany Komisie na druhej strane len ťažko uspokojí zámer Parlamentu uskutočniť takéto posúdenie. Obzvlášť je to tak v prípade podávania správ o nefinančných položkách v prílohe I, ako je zohľadnenie environmentálnych rizík pri výpočte poistného agentúr pre vývozné úvery a dodržiavanie súladu s cieľmi Únie v oblasti zahraničnej politiky.

Tento nedostatok je do určitej miery neprekvapivý. Niektoré členské štáty, napríklad Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Dánsko, vynakladajú chvályhodné úsilie, aby o týchto zložitejších otázkach informovali. Pritom však treba uznať, že zatiaľ nebola stanovená žiadna metodika podávania správ o nefinančných záležitostiach, a členské štáty aj európske inštitúcie, napríklad Európska investičná banka, ešte musia zabezpečiť splnenie požiadaviek Lisabonskej zmluvy, aby preukázali svoj súlad s cieľmi Únie v oblasti vonkajšej činnosti.

S cieľom prispieť k lepšiemu podávaniu správ sa v zostávajúcej časti správy preto vytyčuje za cieľ vydávať odporúčania členským štátom a Komisii o tom, ako vypracovať ďalšiu výročnú správu, ktorá bude lepšie spĺňať naše očakávania a umožní sledovať prácu agentúr pre vývozné úvery. To sa týka najmä správ o dodržiavaní súladu činností členských štátov v oblasti vývozných úverov s cieľmi vonkajšej činnosti, ako sú uvedené v článkoch 3 a 21 Lisabonskej zmluvy.

Niekoľko ďalších odporúčaní sa týka aj podávania správ o výpočte poistného v súvislosti s environmentálnymi rizikami a o podmienených záväzkoch agentúr pre vývozné úvery, ako aj o kontakte Komisie s krajinami, ktoré nie sú členmi OECD.

V závere správy je Komisia vyzvaná, aby členským štátom poskytla usmernenia, vďaka čomu bude v budúcich výročných správach skutočne schopná poskytnúť Parlamentu posúdenie toho, či je podľa jej názoru zabezpečený súlad činností členských štátov v oblasti vývozných úverov s cieľmi EÚ v oblasti vonkajšej činnosti.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.5.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Vergiat

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia