ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/EO на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Виля Сависар-Томаст


Процедура : 2012/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0199/2013
Внесени текстове :
A7-0199/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/37/EO на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM)(2012)0381),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0187/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от парламента на Република Кипър и от Сената и Камарата на представителите на Кралство Нидерландия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2012 г.[1],

–   след като се консултира с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0199/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Следва да се въведе възможността за анулиране на регистрацията на превозно средство в случаите, когато между другото превозното средство е било пререгистрирано в друга държава членка или разглобено и разкомплектовано.

(3) Следва да се въведе възможността за анулиране на регистрацията на превозно средство в държавата членка, където е регистрирано, в случаите, когато превозното средство е било пререгистрирано в друга държава членка или разглобено и разкомплектовано.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) За да се намали административната тежест и улесни обменът на информация между държавите членки, информацията, свързана с превозните средства, следва да се съхранява в национални регистри.

(4) За да се намали административната тежест и улесни обменът на информация между държавите членки, информацията, свързана с превозните средства, следва да се съхранява в национални електронни регистри.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

(4a) Като има предвид, че за да се улеснят тези проверки, предназначени специално за борба срещу измами и нелегалната търговия с крадени превозни средства, както и за проверка на валидността на удостоверението за техническа изправност, е уместно да се установи тясно сътрудничество между държавите членки на основата на ефективен обмен на информация, чрез използване на национални електронни бази данни.

Обосновка

За да бъде създадена възможност за проверка на валидността на удостоверението за техническа изправност, е необходимо да се насърчава използването на електронни бази данни както във всяка държава членка, така и между държавите членки.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 1 – точка 2

Директива 1999/37/ЕО

Член 2 – букви д) и е)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) анулиране на регистрация: означава ограничен период от време, през който не е разрешено превозното средство да се използва в пътното движение, което не включва нова процедура по регистрация;

д) временно спиране на регистрация: означава административен акт, при който за ограничен период от време не е разрешено превозното средство да се използва в пътното движение, след който и при условие че основанията за временно прекратяване вече не са приложими, превозното средство може да бъде използвано отново, без това да включва нова процедура по регистрация;

е) „анулиране на регистрация“: означава постоянна отмяна на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение, което включва нова процедура по регистрация.

е) „анулиране на регистрация“: означава постоянна отмяна на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение, извършена от компетентния орган и изискваща нова процедура по регистрация, ако превозното средство трябва да се използва отново в пътното движение. Титулярят на свидетелството за регистрация може да подаде искане до компетентния орган за анулиране на регистрацията.

(В съответствие с настоящото изменение в целия текст „анулиране” се заменя с „временно спиране”).

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 1999/37/ЕО

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки съхраняват данните за всички превозни средства, регистрирани на тяхна територия, в електронен регистър. Данните в този регистър съдържат всички елементи съгласно приложение І, както и резултатите от задължителните проверки на техническата изправност в съответствие с Регламент XX/XX/XX [относно периодичните проверки на техническата изправност]. Те предоставят техническите данни за превозните средства на компетентните органи или центровете за прегледи, ангажирани с проверката на техническата изправност.

4. Държавите членки съхраняват данните за всички превозни средства, регистрирани на тяхна територия, в електронен регистър. Данните в този регистър съдържат данните, посочени в точки II.4 – II.7 от приложение І, както и резултатите от периодичните или други задължителни проверки на техническата изправност в съответствие с Регламент XX/XX/XX [относно периодичните проверки на техническата изправност]. Те предоставят техническите данни за превозните средства на компетентните органи или центровете за прегледи, ангажирани с проверката на техническата изправност.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 1999/37/ЕО

Член 3 a – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Временното прекратяване (изтегляне от употреба) остава в сила, докато превозното средство не премине успешно нова проверка на техническата изправност. При успешно преминаване на проверката органът по регистрацията незабавно разрешава пускането в движение на превозното средство.

Временното прекратяване (изтегляне от употреба) остава в сила, докато превозното средство не премине успешно нова проверка на техническата изправност. При успешно преминаване на проверката органът по регистрацията незабавно разрешава пускането в движение на превозното средство; не е необходим нов процес на регистрация.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 1999/37/ЕО

Член 3 а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай че органът по регистрация на държава членка получи известие, че превозно средство е определено като излязло от употреба съгласно Директива 2000/53/ЕО, регистрацията се анулира и тази информация се добавя в електронния регистър.

2. В случай че органът по регистрация на държава членка получи известие, че превозно средство е определено като излязло от употреба съгласно Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства, регистрацията се анулира и тази информация се добавя в електронния регистър.“ Посочената мярка за анулиране не води до нова процедура по регистрация.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 1 – точка 4

Директива 1999/37/ЕО

Член 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Към член 5 се добавя следният параграф:

5. Към член 5 се добавят следните параграфи:

"3. В случай че държава членка получи известие, че превозно средство е било пререгистрирано в друга държава членка, тя анулира регистрацията на това превозно средство на своята територия.“

"3. В случай че държава членка получи известие, че превозно средство е било пререгистрирано в друга държава членка, тя анулира регистрацията на това превозно средство на своята територия.“

 

3a. В случай че дадено превозно средство е пререгистрирано в друга държава членка и доказателството за последната проверка на техническата изправност заедно с датата на следващата проверка на техническата изправност е налично в свидетелството за регистрация, държава членка, в която превозното средство е пререгистрирано, признава при издаването на новото свидетелство валидността на удостоверението за техническа изправност и при условие че удостоверението е валидно по отношение на интервалите за изпитване, прилагани в държавата по пререгистрация, прилага към новото свидетелство за регистрация декларация в този смисъл.

 

3б. В случай на промяна на собственика на превозното средство и ако доказателството за последната проверка на техническата изправност заедно с датата на следващата проверка на техническата изправност е налично в свидетелството за регистрация, заинтересованата държава членка, когато предоставя на новия собственик свидетелството за регистрация, признава валидността на удостоверението за техническа изправност и прилага към новото свидетелство за регистрация декларация в този смисъл.”

Обосновка

При пререгистрация на превозно средство в друга държава членка или при промяна на собственика на превозното средство не се променят техническите характеристики на превозното средство и поради това валидността на удостоверението за техническа изправност следва да бъде признавана и оповестявана на новото свидетелство за регистрация. При все това тъй като държавите членки могат да вземат решения за по-чести интервали за изпитване, отколкото са предвидени в предложението за регламент относно проверката на техническата изправност, взаимното признаване на валидността се гарантира, ако проверката на техническата изправност се провежда по-често в първоначалната държава членка, отколкото в държавата членка по пререгистрация.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 1 – точка 5

Директива 1999/37/ЕО

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя за неопределен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано на влизане в сила на настоящата директива. Не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния срок Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощие. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за периоди с еднаква продължителност освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 а (нова)

Директива 1999/37/ЕО

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Член 9 се заменя със следния текст:

 

„Държавите членки си помагат взаимно при въвеждането на настоящата директива. Те могат да обменят информация на двустранно и многостранно ниво и по-специално за проверка, преди всяка регистрация на превозно средство, на правния статут на последното в държавата членка, в която то е било регистрирано преди това. Такива проверки могат да включват в частност използването на електронна мрежа, като националните електронни бази данни се предоставят на разположение на други държави членки.”

Обосновка

За да бъде създадена възможност за проверка на валидността на удостоверението за техническа изправност, е необходимо да се насърчава използването на електронни бази данни както във всяка държава членка, така и между държавите членки.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – точка 6 б (нова)

Директива 1999/37/ЕО

Приложение І – точка ІІ.5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б. Към точка II.5 от приложение I се добавя следният текст:

 

"(Y) доказателство (например печат, дата, подпис) за последната проверка на техническата изправност и дата на следващата проверка на техническата изправност (да се повтаря толкова често, колкото е необходимо).”

Обосновка

За да се намали бюрокрацията и за да се улесни всекидневното съществуване на ползвателите на превозни средства, е необходимо да се въведе изискване за представяне върху свидетелството за регистрация на доказателството за последната проверка на техническата изправност и датата на следващата проверка на техническата изправност (с което се доказва валидността на проверката на техническата изправност). Това дава възможността на компетентните органи да не издават допълнителен документ, с който се удостоверява валидността на удостоверението за техническа изправност и който ползвателите на превозни средства трябва да носят винаги със себе си.

  • [1]  OВ C44, 15.2.2013 г., стр.128.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цели на предложението

Целта на „Пакета за техническа изправност“ е да укрепи и наложи проверката на техническата изправност на моторните превозни средства предвид подобряването на пътната безопасност и опазването на околната среда. Предложението има за цел да подобри прилагането на режима за проверки на техническата изправност и крайпътни проверки, особено в случаите, когато техническото състояние на превозното средство поражда непосредствен риск за пътната безопасност, като се прилагат мерки като временно прекратяване (изтегляне от употреба) или окончателно анулиране на регистрацията на превозното средство.

Преди дадено превозно средство да получи разрешение за пускане на пазара, то трябва да удовлетвори всички изисквания за одобрение на типа или индивидуално одобрение, които гарантират оптимално ниво на безопасност и спазване на екологичните стандарти. Всяка държава членка е задължена да извърши първоначална регистрация на всяко превозно средство, което притежава европейско одобрение на типа на базата на сертификата за съответствие, издаден от неговия производител. Тази регистрация е официалното разрешение за използването на превозното средство по обществени пътища и налага различните дати на въвеждане на изискванията за различни превозни средства.

Превозното средство може да бъде подлагано на пререгистрация през целия си жизнен цикъл, било поради промяна на собствеността или поради прехвърляне на постоянното ползване в друга държава членка. Следва да се въведат и разпоредби относно процедурата за регистрация на превозни средства, за да се гарантира, че превозните средства, които представляват непосредствен риск за пътната безопасност, не се използват по пътищата.

Целта на регистрацията на превозните средства е да разреши използването на дадено превозно средство в движението по пътищата. Това разрешение получава видимо изражение чрез прикрепянето на табелката с регистрационния номер към превозното средство и издаването на свидетелство за регистрация.

Нови аспекти на предложението

В сравнение със съществуващия акт[1] предложението предвижда по-точни определения за мястото на регистрация на превозните средства, и въвежда временното прекратяване или анулирането на свидетелствата за регистрация.

Временното прекратяване гарантира, че превозните средства, които представляват непосредствен риск за пътната безопасност, не се допускат на пътя, като регистрацията им временно се прекратява до успешното преминаване на следваща проверка на техническата изправност. За да се намали административната тежест, не е необходимо отново да се преминава през процедурата за регистрация когато временното прекратяване бъде отменено.

Освен това първоначалната регистрация на превозни средства, които се пререгистрират в друга държава членка, автоматично се анулира. С това се избягва успоредното регистриране на едно и също превозно средство в различни държави членки. Регистрацията на превозни средства, които в резултат на периодична проверка на техническата изправност подлежат на разкомплектоване, както и на тези, определени като „излязло от употреба превозно средство“ се анулират след обявяването.

Предложението също така постановява нови изисквания за електронните бази данни за регистрация на превозни средства и последващите мерки във връзка с резултатите от проверката на техническата изправност, пререгистрацията и разкомплектоването на превозни средства.

Комисията следва да бъде оправомощена да актуализира приложенията чрез делегирани актове, вземайки предвид развитието на законодателството на ЕС за одобрение на типа във връзка със съдържанието на сертификатите за съответствие, както и техническия прогрес.

Оценка и препоръки на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията и предлага някои изменения да бъдат в по-голяма степен в съответствие със съществуващото законодателство и да бъдат намалени административните тежести.

Докладчикът предлага намаляването на размера на свидетелството за регистрация и да бъде посочен линк към проверките на техническата изправност, така че да бъде намален броят на документите, които водачите трябва да носят със себе си по всяко време. Тя изразява съгласие с идеята за създаване на електронни бази данни, но би желала всички тези национални бази данни да бъдат свързани с бази данни в други държави членки, което да улесни идентификацията на превозни средства.

Що се отнася до анулирането на регистрацията, докладчикът желае да обърне внимание на факта, че правният статут и отговорността за нанесени щети след продажбата на превозното средство, но преди неговото регистриране, не е регулиран в достатъчна степен във всяка държава членка. Поради това следва да бъде възможно самият собственик на превозното средство да анулира регистрацията, за да бъде освободен от по-нататъшна отговорност.

В съответствие със съдебното решение на Съда на Европейския съюз по дело Европейска комисия срещу Нидерландия (C-297/05), докладчикът счита, че валидността на проверките на техническата изправност следва да бъде взаимно признавана от всички държави членки.

И на последно място, но не последно по значение, докладчикът предлага да делегирането на пълномощия да бъде за срок от пет години с право на подновяване, а не за неопределен период от време.

  • [1]                     Директива 1999/37/EO на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства и измененията към нея.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Документите за регистрация на превозни средства

Позовавания

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.7.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.9.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.9.2012 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

18.9.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.12.2012 г.

22.1.2013 г.

19.3.2013 г.

23.4.2013 г.

Дата на приемане

30.5.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş

Дата на внасяне

5.6.2013 г.