BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Vilja Savisaar-Toomast


Procedure : 2012/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0199/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0381),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7 0187/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det cypriotiske parlament og af Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer i Nederlandene om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 20121[1],

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0199/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Der bør indføres en mulighed for at inddrage registreringen af et køretøj, blandt andet når et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat eller afmonteret og skrottet.

(3) Der bør indføres en mulighed for at inddrage registreringen af et køretøj i den medlemsstat, hvor det er indregistreret, blandt andet når et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat eller afmonteret og skrottet.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at mindske de administrative byrder og lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør køretøjsrelaterede oplysninger opbevares i nationale registre.

(4) For at mindske de administrative byrder og lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør køretøjsrelaterede oplysninger opbevares i nationale elektroniske registre.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

(4a) for at lette den kontrol, der især tager sigte på at bekæmpe svig og ulovlig handel med stjålne køretøjer, og for at kontrollere synsattestens gyldighed, bør der etableres et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på grundlag af et effektivt system til udveksling af oplysninger ved at bruge nationale elektroniske databaser;”

Begrundelse

For at skabe mulighed for at kontrollere gyldigheden af synsattester er det nødvendigt at fremme brugen af elektroniske databaser både i de enkelte medlemsstater og medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 2 – litra e og f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) "tilbagekaldelse af en registrering": et begrænset tidsrum, hvor køretøjet ikke er godkendt til anvendelse i vejtrafik, men som ikke indebærer en ny registreringsprocedure

(e) "udsættelse af en registrering": en forvaltningsafgørelse, hvorved køretøjet for et begrænset tidsrum ikke er godkendt til anvendelse i vejtrafik, hvorefter det igen kan anvendes uden en ny registreringsprocedure, forudsat at årsagerne til tilbagekaldelsen ikke længere er til stede

(f) "inddragelse af en registrering": en permanent ophævelse af godkendelsen til at anvende køretøjet i vejtrafikken, som indebærer en ny registreringsprocedure.".

(f) "inddragelse af en registrering": en permanent ophævelse af godkendelsen til at anvende køretøjet i vejtrafikken foretaget af den kompetente myndighed, som – hvis køretøjet igen skal anvendes i vejtrafikken – nødvendiggør en ny registreringsprocedure. Indehaveren af registreringsattesten kan indgive en anmodning til den kompetente myndighed om inddragelse af registreringen.

I overensstemmelse med dette ændringsforslag skal "tilbagekaldelse" erstattes med "udsættelse" i hele teksten.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opbevarer data om alle motorkøretøjer, der er registreret på deres område, i et elektronisk register. Dataene i dette register skal indeholde alle punkter i overensstemmelse med bilag I samt resultaterne af obligatorisk teknisk kontrol i henhold til forordning XX/XX/XX. De stiller de tekniske data om køretøjer til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder, som deltager i den tekniske kontrol.".

4. Medlemsstaterne opbevarer data om alle motorkøretøjer, der er registreret på deres område, i et elektronisk register. Dataene i dette register skal indeholde de i bilag I, punkt II.4 og II.7 anførte oplysninger samt resultaterne af periodisk eller anden obligatorisk teknisk kontrol i henhold til forordning XX/XX/XX [om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer]. De stiller de tekniske data om køretøjer til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder, som deltager i den tekniske kontrol.".

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 3 a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilbagekaldelsen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved afslutningen af den tekniske kontrol, tillader registreringsmyndigheden straks, at køretøjet anvendes i vejtrafikken.

Tilbagekaldelsen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved afslutningen af den tekniske kontrol, tillader registreringsmyndigheden straks, at køretøjet anvendes i vejtrafikken; en ny registreringsprocedure er ikke nødvendig.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 3 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF, inddrages registreringen, og disse oplysninger tilføjes til medlemsstatens elektroniske register.".

2. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, inddrages registreringen, og disse oplysninger tilføjes til medlemsstatens elektroniske register.". Inddragelsen af registreringen medfører ikke en ny registreringsprocedure.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

5. I artikel 5 tilføjes følgende stykker:

"3. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, inddrager den registreringen af dette køretøj på sit område.".

"3. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, inddrager den registreringen af dette køretøj på sit område.".

 

3a. Hvis et køretøj omregistreres i en anden medlemsstat, og beviset for den seneste tekniske kontrol og datoen for den næste tekniske kontrol fremgår af registreringsattesten, anerkender den medlemsstat, hvor køretøjet omregistreres, synsattestens gyldighed, når den udsteder ny registreringsattest, og tilføjer, forudsat at attesten er gyldig i forhold til den kontrolhyppighed, der anvendes i omregistreringsmedlemsstaten, en erklæring herom på den nye registreringsattest.

 

3b. Hvis der foretages et ejerskifte af et køretøj, og beviset for den seneste tekniske kontrol sammen med datoen for den næste tekniske kontrol fremgår af registreringsattesten, anerkender den relevante medlemsstat, når den udsteder den nye registreringsattest til den nye ejer, gyldigheden af synsattesten, og tilføjer en erklæring herom på den nye registreringsattest.”

Begrundelse

I tilfælde af omregistrering af et køretøj i en anden medlemsstat eller ejerskifte ændres bilens tekniske tilstand ikke, og dermed bør synsattestens gyldighed anerkendes og angives på den nye registreringsattest. Medlemsstaterne kan imidlertid træffe afgørelse om hyppigere kontroller end fastsat i forslaget til forordning om teknisk kontrol, så den gensidige anerkendelse af gyldighed skal gøres betinget af, at kontrolhyppigheden ikke er lavere i den oprindelige medlemsstat end i omregistreringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 5

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 6 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Direktiv 1999/37/EF

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Artikel 9 affattes således:

 

“Medlemsstaterne bistår hinanden med gennemførelsen af direktivet. De kan udveksle oplysninger bilateralt eller multilateralt, navnlig for hver gang, et køretøj registreres, at kontrollere, om køretøjet opfylder formaliteterne efter omstændighederne i den medlemsstat, hvor det tidligere var registreret. Denne kontrol vil især kunne indebære brug af sammenkoblede edb-systemer, hvor de nationale elektroniske databaser gøres tilgængelige for andre medlemsstater."

Begrundelse

For at skabe mulighed for at kontrollere gyldigheden af synsattester er det nødvendigt at fremme brugen af elektroniske databaser både i de enkelte medlemsstater og medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)

Direktiv 1999/37/EF

Bilag I – punkt II.5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b. I bilag I, punkt II.5, tilføjes følgende:

 

"(Y) bevis (f.eks. stempel, dato, underskrift) for teknisk kontrol og dato for næste tekniske kontrol (gentages så ofte, som nødvendigt).”

Begrundelse

Med henblik på at reducere bureaukratiet og for at lette hverdagen for køretøjsbrugerne er det nødvendigt at indføre bevis for seneste tekniske kontrol og datoen for den næste tekniske kontrol (som viser gyldigheden af den tekniske kontrol) på registreringsattesten. Dette giver myndighederne mulighed for ikke at udstede et ekstra dokument, der angiver, at synsattesten er gyldig, og som køretøjsbrugerne altid bør medbringe.

  • [1]  EUT C 110 af 15.2.2013, s. 128.

BEGRUNDELSE

Forslagets formål

Dette forslag har som en del af den såkaldte ”køretøjssikkerhedspakke” til formål at støtte og håndhæve teknisk kontrol af motorkøretøjer med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og miljøbeskyttelsen. Det forbedrer håndhævelsen af den tekniske kontrol og syn ved vejsiden, navnlig hvis et køretøjs tekniske tilstand udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, via foranstaltninger såsom midlertidig tilbagekaldelse eller permanent inddragelse af køretøjets registrering.

Et køretøj må først markedsføres, når det opfylder alle relevante typegodkendelseskrav eller individuelle godkendelseskrav, hvilket sikrer optimale sikkerheds- og miljøstandarder. Hver medlemsstat har pligt til at nyregistrere ethvert køretøj, som har modtaget den europæiske typegodkendelse, på grundlag af den "typeattest", som er udstedt af køretøjets fabrikant. Denne registrering er den officielle godkendelse af, at køretøjet kan bruges på offentlig vej, og herigennem håndhæves frister for indførelse af forskellige krav til køretøjer.

I løbet af et køretøjs levetid kan det omregistreres som følge af ejerskifte eller overføres permanent til en anden medlemsstat. Der bør også indføres bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer for at sikre, at køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke anvendes på veje.

Hensigten med at registrere et køretøj er at tillade anvendelse af et køretøj i trafikken. Denne tilladelse gives ved at anbringe nummerplader på køretøjet og udstede en registreringsattest.

Forslagets nye aspekter

Sammenholdt med den eksisterende retsakt[1] indeholder forslaget bestemmelser om mere præcise definitioner vedrørende køretøjers indregistreringssted samt tilbagekaldelse og inddragelse af registreringer.

Tilbagekaldelsen sikrer, at et køretøj, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke gives tilladelse til at køre på vejene, idet dets registrering trækkes tilbage, indtil et opnår godkendelse ved en efterfølgende teknisk kontrol. For at mindske den administrative byrde bør det ikke være nødvendigt at gå gennem registreringsproceduren, når tilbagekaldelsen ophæves igen.

Desuden bortfalder den oprindelige registrering af køretøjer, som er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, automatisk. Derved undgås parallelle registreringer af samme køretøj i forskellige medlemsstater. Registreringer af køretøjer, der efter en periodisk teknisk kontrol skal ophugges, og køretøjer, der afmeldes som "udrangerede køretøjer", inddrages efter underretningen herom.

Forslaget indeholder også nye krav om registrering i elektroniske databaser og opfølgning på synsresultater, omregistrering og ophugning af køretøjer.

Kommissionen gives beføjelse til at ajourføre bilagene for at tage hensyn til udviklingen i EU-lovgivningen om typegodkendelse i forbindelse med indholdet af typeattester samt den tekniske udvikling via delegerede retsakter.

Ordførerens vurdering og anbefalinger

Ordføreren støtter Kommissionens forslag og foreslår nogle ændringer for at bringe teksten mere i overensstemmelse med den nuværende lovgivning og mindske de administrative byrder.

Ordføreren foreslår en reduktion af registreringsattestens dimensioner samt en tydelig henvisning til resultaterne af den tekniske kontrol for at reducere antallet af dokumenter papirer, som chaufførerne altid skal have på sig. Ordføreren er enig i, at der skal etableres elektroniske databaser, men vil dog gerne have, at alle disse nationale databaser forbindes til andre medlemsstater, således at identifikation af køretøjer gøres lettere.

For så vidt inddragelsen af en registrering angår, ønsker ordføreren at henlede opmærksomheden på, at den juridiske status og ansvarsplaceringen for skader, efter at køretøjet er solgt, men før omregistreringstidspunktet, ikke er tilstrækkeligt reguleret i de enkelte medlemsstater. Derfor bør det være muligt for ejeren af køretøjet selv at annullere registreringen af et køretøj for at blive fritaget for yderligere ansvar.

Ordføreren mener – i lighed med den dom, EU-Domstolen har afsagt i sagen Kommissionen mod Nederlandene (C-297/05), at gyldigheden af den tekniske kontrol bør anerkendes gensidigt af alle medlemsstater.

Sidst, men ikke mindst, foreslår ordføreren at reducere delegation af beføjelser til en femårsperiode, der kan forlænges, i stedet for en ubegrænset periode.

  • [1]               Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, som ændret.

PROCEDURE

Titel

Registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Referencer

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Dato for høring af EP

10.7.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Dato for vedtagelse

30.5.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

George Sabin Cutaş

Dato for indgivelse

5.6.2013