ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Vilja Savisaar-Toomast


Διαδικασία : 2012/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0199/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0199/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0381),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0187/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το κοινοβούλιο της Κύπρου, από την Ολλανδική Γερουσία και την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012[1],

–   κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0199/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Πρέπει να καθιερωθεί επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της ταξινόμησης οχήματος σε περίπτωση που μεταξύ άλλων το όχημα έχει επαναταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή αποσυναρμολογείται και διαλύεται.

(3) Πρέπει να καθιερωθεί επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της ταξινόμησης οχήματος στο κράτος μέλος όπου είναι ταξινομημένο σε περίπτωση που μεταξύ άλλων το όχημα έχει επαναταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή αποσυναρμολογείται και διαλύεται.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, οι σχετικές με όχημα πληροφορίες πρέπει να τηρούνται σε εθνικά μητρώα.

(4) Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, οι σχετικές με όχημα πληροφορίες πρέπει να τηρούνται σε εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

 

(4α) "ότι, για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της παράνομης εμπορίας κλεμμένων οχημάτων καθώς και για να ελεγχθεί η ισχύς του πιστοποιητικού οδικού τεχνικού ελέγχου, θα πρέπει να καθιερωθεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, βασιζόμενη σε ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, με τη χρήση εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων»·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί η δυνατότητα να ελέγχεται η ισχύς του πιστοποιητικού οδικού τεχνικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων τόσο σε κάθε κράτος μέλος όσο και μεταξύ αυτών.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχεία ε) και στ)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) «ανάκληση ταξινόμησης»: περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία, το οποίο δεν συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης·

(ε) 'αναστολή ταξινόμησης: διοικητική πράξη με την οποία για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία, σε συνέχεια της οποίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παύσει να ισχύουν οι λόγοι της αναστολής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου χωρίς αυτό να συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης·

(στ) "ακύρωση της ταξινόμησης": μόνιμη ακύρωση της άδειας χρήσης οχήματος στο οδικό δίκτυο, η οποία συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης.

(στ) "ακύρωση της ταξινόμησης": μόνιμη ακύρωση χρήσης οχήματος στο οδικό δίκτυο από την αρμόδια αρχή που απαιτεί – σε περίπτωση που το όχημα χρησιμοποιηθεί ξανά στο οδικό δίκτυο – νέα διαδικασία ταξινόμησης. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης δύναται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτηση ακύρωσης της ταξινόμησης.

(Σε συμφωνία με την παρούσα τροπολογία, η λέξη "ανάκληση" αντικαθίσταται από την "αναστολή" σε ολόκληρο το κείμενο)

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη τηρούν τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στο έδαφός τους σε ηλεκτρονικό μητρώο. Τα δεδομένα στο μητρώο αυτό περιέχουν όλα τα κατά το παράρτημα Ι στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό XX/XX/XX [για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο]. Διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους.»

4. Τα κράτη μέλη τηρούν τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στο έδαφός τους σε ηλεκτρονικό μητρώο. Τα δεδομένα στο μητρώο αυτό περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία II.4 έως II.7 του παραρτήματος Ι καθώς και τα αποτελέσματα των περιοδικών ή άλλων υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό XX/XX/XX [για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο]. Διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους.»

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ανάκληση ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, η αρχή ταξινόμησης επιτρέπει χωρίς καθυστέρηση την εκ νέου χρήση του οχήματος στην οδική κυκλοφορία.

Η ανάκληση ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, η αρχή ταξινόμησης επιτρέπει χωρίς καθυστέρηση την εκ νέου χρήση του οχήματος στην οδική κυκλοφορία· δεν απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 3 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα κρίθηκε ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/EΚ, ακυρώνει την ταξινόμησή του και η πληροφορία αυτή προστίθεται στο ηλεκτρονικό μητρώο.»

2. Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα κρίθηκε ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ακυρώνει την ταξινόμησή του και η πληροφορία αυτή προστίθεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το ακυρωτικό αυτό μέτρο δεν δύναται να συνεπιφέρει νέα διαδικασία ταξινόμησης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 5:

5. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 5:

"3. Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα επαναταξινομήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ακυρώνει την ταξινόμηση του οχήματος στο έδαφός του.»

"3. Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα επαναταξινομήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ακυρώνει την ταξινόμηση του οχήματος στο έδαφός του.»

 

3α. Σε περίπτωση που ένα όχημα επαναταξινομείται σε άλλο κράτος μέλος και η απόδειξη του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου καθώς και η ημερομηνία για τον επόμενο αντίστοιχο έλεγχο εμφανίζονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, το κράτος μέλος στο οποίο το όχημα επαναταξινομήθηκε, όταν εκδίδει το νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης, αναγνωρίζει την ισχύ του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό ισχύει όσον αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων που ισχύει στο κράτος μέλος επαναταξινόμησης, περιλαμβάνει σχετική δήλωση στο νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης.

 

3β. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία του οχήματος αλλάζει και η απόδειξη του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου καθώς και η ημερομηνία για τον αντίστοιχο επόμενο έλεγχο εμφανίζονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, το ενεχόμενο κράτος μέλος, όταν εκδίδει το νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης στον νέο ιδιοκτήτη, αναγνωρίζει την ισχύ του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και περιλαμβάνει σχετική δήλωση στο νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης.»

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση επαναταξινόμησης οχήματος σε άλλο κράτος μέλος ή αλλαγής του ιδιοκτήτη του οχήματος, δεν αλλάζουν οι τεχνικές συνθήκες όσον αφορά το όχημα και έτσι η ισχύς του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να αναφέρεται σχετικά στο νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης. Όμως, επειδή τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν για πιο συχνούς ελέγχους από απόψεως χρονικού διαστήματος, από ό,τι προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού σχετικά με τους τεχνικούς οδικούς ελέγχους, η αμοιβαία αναγνώριση της ισχύος υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η συχνότητα ελέγχων δεν θα είναι μικρότερη στο αρχικό κράτος μέλος απ’ ό,τι στο κράτος μέλος της επαναταξινόμησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 ανατίθεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Το δικαίωμα για έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σε σχέση με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διμερή ή πολυμερή βάση, ιδίως προκειμένου να εξακριβώσουν, πριν από την ταξινόμηση ενός οχήματος, το νομικό καθεστώς του οχήματος, εάν χρειαστεί, στο κράτος μέλος όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη ταξινόμηση. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί, ειδικότερα, να συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών μέσων, με εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι διαθέσιμες και σε άλλα κράτη μέλη

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί η δυνατότητα να ελέγχεται η ισχύς του πιστοποιητικού οδικού τεχνικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων τόσο σε κάθε κράτος μέλος όσο και μεταξύ αυτών.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 β (νέο)

Οδηγία 1999/37/ΕΚ

Παράρτημα I – σημείο ΙΙ.5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β. Το παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ.5 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο:

 

"(Y) απόδειξη (για παράδειγμα, σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή) του τελευταίου τεχνικού οδικού ελέγχου και ημερομηνία του προσεχούς αντίστοιχου ελέγχου (που θα επαναλαμβάνεται όσο συχνά απαιτείται).»

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή για τους χρήστες του οχήματος, είναι απαραίτητο να εισαχθεί η απόδειξη του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου και της ημερομηνίας για τον επόμενο οδικό τεχνικό έλεγχο (που θα δείχνει την ισχύ του οδικού τεχνικού ελέγχου) στο πιστοποιητικό ταξινόμησης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να μην εκδίδουν ένα επιπλέον έγγραφο το οποίο θα αναφέρει ότι το πιστοποιητικό τεχνικού οδικού ελέγχου είναι εν ισχύ, και το οποίο οι χρήστες των οχημάτων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους σε μόνιμη βάση.

  • [1]  ΕΕ C44, 15.2.2013, σ.128.
  • [2]  EE C…. σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχοι της πρότασης

Η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα της «Δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» που αποσκοπεί στην ενίσχυση και επιβολή οδικών τεχνικών ελέγχων στα μηχανοκίνητα οχήματα με σκοπό να αυξηθεί η οδική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Βελτιώνει την ενίσχυση του υφιστάμενου οδικού τεχνικού ελέγχου και του καθεστώτος οδικού ελέγχου, κυρίως σε περιπτώσεις όπου η τεχνική κατάσταση του οχήματος δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, με μέτρα όπως η προσωρινή ανάκληση ή η μόνιμη ακύρωση της ταξινόμησης του οχήματος.

Πριν επιτραπεί η κυκλοφορία ενός οχήματος στην αγορά, αυτό πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις τις σχετικές με την μεμονωμένη έγκριση ή την έγκριση τύπου, οι οποίες εγγυώνται βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Κάθε κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να ταξινομεί για πρώτη φορά κάθε όχημα που έχει λάβει ευρωπαϊκή έγκριση τύπου με βάση το «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» που εκδίδει ο κατασκευαστής του οχήματος. Η ταξινόμηση αυτή είναι η επίσημη άδεια χρήσης ενός οχήματος στο οδικό δίκτυο και επιβάλλει τις διάφορες ημερομηνίες ισχύος των απαιτήσεων για διαφορετικά οχήματα.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ένα όχημα είναι δυνατόν να ταξινομηθεί εκ νέου, λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη ή μεταφοράς του σε άλλο κράτος μέλος για μόνιμη χρήση. Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης οχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Κύριος στόχος της ταξινόμησης ενός οχήματος είναι να επιτραπεί η χρήση του στην οδική κυκλοφορία. Αυτή η άδεια καθίσταται ορατή με την τοποθέτηση της πινακίδας κυκλοφορίας στο όχημα και την έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης.

Νέα στοιχεία της πρότασης

Σε σύγκριση με την κείμενη νομοθετική πράξη[1], η πρόταση προβλέπει ακριβέστερους όρους για τον τόπο ταξινόμησης των οχημάτων και εισαγάγει τις έννοιες της ανάκλησης και ακύρωσης των πιστοποιητικών ταξινόμησης.

Η ανάκληση εξασφαλίζει ότι τα οχήματα τα οποία αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο με την απόσυρση της ταξινόμησής τους μέχρι να περάσουν με επιτυχία νέο οδικό τεχνικό έλεγχο. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, δεν πρέπει να απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης όταν αίρεται η ανάκληση.

Επιπλέον, η αρχική ταξινόμηση των οχημάτων τα οποία επαναταξινομούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος ακυρώνεται αυτόματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι παράλληλες ταξινομήσεις οχήματος σε διαφορετικά κράτη μέλη. Οι ταξινομήσεις οχημάτων τα οποία, σε συνέχεια περιοδικών οδικών ελέγχων πρέπει να διαλυθούν, καθώς και αυτών στα οποία κοινοποιείται ότι βρίσκονται «στο τέλος του κύκλου ζωής τους», ακυρώνονται σε συνέχεια της εν λόγω κοινοποίησης.

Η πρόταση θεσπίζει επίσης νέες απαιτήσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ταξινόμησης και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των οδικών τεχνικών ελέγχων, την επαναταξινόμηση και την καταστροφή οχημάτων.

Η Επιτροπή θα έχει την αρμοδιότητα να επικαιροποιεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τα παραρτήματα με βάση την εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ για την έγκριση τύπου, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, καθώς και να προσαρμόζει τα παραρτήματα στην τεχνική πρόοδο.

Αξιολόγηση και συστάσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτριά σας υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και προτείνει κάποιες τροπολογίες ώστε να καταστεί πλέον συνεπής με την υφιστάμενη νομοθεσία και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη.

Η εισηγήτριά σας προτείνει τη μείωση σε μέγεθος του πιστοποιητικού ταξινόμησης και την αναγραφή ενός συνδέσμου με τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους έτσι ώστε να μειωθούν τα έγγραφα που απαιτείται να έχουν μαζί τους σε μόνιμη βάση οι οδηγοί. Συμφωνεί με τη θέσπιση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, όμως θα επιθυμούσε όλες αυτές οι εθνικές βάσεις δεδομένων να συνδέονται με τα άλλα κράτη μέλη έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η ταυτοποίηση του οχήματος.

Σε ό,τι αφορά την ακύρωση ταξινόμησης, η εισηγήτριά σας επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το νομικό καθεστώς και η ευθύνη για ζημιές για το χρονικό διάστημα μετά την πώληση του οχήματος, αλλά πριν τη νέα ταξινόμηση, δεν είναι επαρκώς ρυθμισμένο σε κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι δυνατό για τον ιδιοκτήτη του οχήματος να ακυρώνει ο ίδιος την ταξινόμηση του οχήματος έτσι ώστε να αποφεύγει περαιτέρω πιθανή ευθύνη.

Σύμφωνα με τις βασικές γραμμές της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Επιτροπή κατά του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (C-297/05), η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι η ισχύς των οδικών τεχνικών ελέγχων θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη.

Τέλος, η εισηγήτριά σας προτείνει τη μείωση του χρονικού διαστήματος μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε πέντε έτη ανανεώσιμα, αντί για αόριστο χρονικό διάστημα.

  • [1]                     Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.7.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Phil Bennion, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş

Ημερομηνία κατάθεσης

5.6.2013