MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast


Menettely : 2012/0185(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0199/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0199/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0381),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0187/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Kyproksen parlamentin sekä Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0199/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Olisi otettava käyttöön mahdollisuus peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti esimerkiksi tapauksissa, joissa ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai purettu ja romutettu.

(3) Olisi otettava käyttöön mahdollisuus peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti rekisteröintijäsenvaltiossa esimerkiksi tapauksissa, joissa ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai purettu ja romutettu.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi pidettävä kansallisissa rekistereissä.

(4) Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi pidettävä kansallisissa sähköisissä rekistereissä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

(4 a) Petosten ja varastettujen autojen laittoman kaupan torjuntaan tarkoitettujen tarkastusten helpottamiseksi ja katsastustodistuksen voimassaolon tarkastamiseksi on tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tehokkaan tietojen vaihtojärjestelmän avulla käyttämällä kansallisia sähköisiä tietokantoja

Perustelu

Jotta mahdollistetaan katsastustodistusten voimassaolon tarkastaminen, on edistettävä sähköisten tietokantojen käyttöä kussakin jäsenvaltiossa ja jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 1999/37/EY

2 artikla – e ja f kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e) ’rekisteröinnin keskeyttämisellä’ rajoitettua aikaa, jonka kuluessa ajoneuvoa ei saa käyttää tieliikenteessä ja joka ei johda uuteen rekisteröintiprosessiin;

”e) ’rekisteröinnin keskeyttämisellä’ hallinnollista toimenpidettä, josta seuraa, että ajoneuvoa ei saa rajallisena ajanjaksona käyttää tieliikenteessä mutta sitä saa tämän ajanjakson jälkeen – edellyttäen, että keskeytyksen syyt ovat lakanneet olemasta voimassa – jälleen käyttää ilman uutta rekisteröintiprosessia;

f) ’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä perutaan pysyvästi ja joka johtaa uuteen rekisteröintiprosessiin.”

f) ’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla toimivaltainen viranomainen peruu pysyvästi luvan ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä ja joka johtaa uuteen rekisteröintiprosessiin, jos ajoneuvoa on tarkoitus käyttää uudelleen tieliikenteessä. Rekisteröintitodistuksen haltija voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön rekisteröinnin peruuttamisesta.

(Englanninkielisessä versiossa sana “withdrawal” korvataan koko tekstissä sanalla ”suspension”.)

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 1999/37/EY

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista sähköisessä rekisterissä. Rekisterissä olevissa tiedoissa on oltava kaikki liitteen I mukaiset kohdat ja [määräaikaisista katsastuksista] annetun asetuksen XX/XX/XX mukaisten pakollisten katsastusten tulokset. Niiden on asetettava ajoneuvojen tekniset tiedot toimivaltaisten viranomaisten tai katsastuksiin osallistuvien katsastusasemien saataville.”

”4. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista sähköisessä rekisterissä. Rekisterissä olevien tietojen on sisällettävä kaikki liitteessä I olevien II.4–II.7 kohtien mukaiset tiedot ja [määräaikaisista katsastuksista] annetun asetuksen XX/XX/XX mukaisten määräaikaisten tai muiden pakollisten katsastusten tulokset. Niiden on asetettava ajoneuvojen tekniset tiedot toimivaltaisten viranomaisten tai katsastuksiin osallistuvien katsastusasemien saataville.”

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 1999/37/EY

3 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Keskeyttämisen on oltava voimassa siihen saakka, kun ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, rekisteröintiviranomaisen on viipymättä hyväksyttävä uudelleen ajoneuvon käyttö tieliikenteessä.

Keskeyttämisen on oltava voimassa siihen saakka, kun ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, rekisteröintiviranomaisen on viipymättä hyväksyttävä uudelleen ajoneuvon käyttö tieliikenteessä. Uutta rekisteröintiprosessia ei tarvita.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 1999/37/EY

3 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos rekisteröintijäsenvaltion viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty direktiivin 2000/53/EY mukaisena romuajoneuvona, rekisteröinti on peruutettava ja kyseinen tieto on lisättävä sen sähköiseen rekisteriin.”

2. Jos rekisteröintijäsenvaltion viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY mukaisena romuajoneuvona, rekisteröinti on peruutettava ja kyseinen tieto on lisättävä sen sähköiseen rekisteriin. Peruutus ei tällöin edellytä uutta rekisteröintiprosessia.”

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 1999/37/EY

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

5. Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3. Jos jäsenvaltio vastaanottaa ilmoituksen siitä, että ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, sen on peruutettava kyseisen ajoneuvon rekisteröinti alueellaan.”

”3. Jos jäsenvaltio vastaanottaa ilmoituksen siitä, että ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, sen on peruutettava kyseisen ajoneuvon rekisteröinti alueellaan.

 

3 a. Jos ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa ja tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta sekä seuraavan katsastuksen ajankohta käyvät ilmi rekisteröintitodistuksesta, jäsenvaltion, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen, on uutta rekisteröintitodistusta myöntäessään tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo ja, jos katsastustodistus on voimassa uudelleenrekisteröintijäsenvaltiossa sovellettavien katsastusmääräaikojen mukaisesti, ilmoitettava tämä uudessa rekisteröintitodistuksessa.

 

3 b. Jos ajoneuvon omistaja vaihtuu ja tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta sekä seuraavan katsastuksen ajankohta käyvät ilmi rekisteröintitodistuksesta, kyseisen jäsenvaltion on uutta rekisteröintitodistusta uudelle omistajalle myöntäessään tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo ja ilmoitettava tämä uudessa rekisteröintitodistuksessa.”

Perustelu

Ajoneuvon kunto ei muutu, vaikka se rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai sen omistaja vaihtuu. Katsastustodistuksen olisi siksi katsottava olevan voimassa, ja tästä olisi ilmoitettava uudessa rekisteröintitodistuksessa. Koska jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää toteuttaa katsastuksia useammin kuin ehdotuksessa asetukseksi tieliikennekelpoisuustesteistä säädetään, katsastustodistuksen voimassaolo tunnustetaan vastavuoroisesti sillä ehdolla, että katsastuksia ei suoriteta harvemmin alkuperäisjäsenvaltiossa kuin jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Direktiivi 1999/37/EY

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määrittämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä lukien valta antaa 6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Direktiivi 1999/37/EY

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Korvataan 9 artiklan teksti seuraavalla tekstillä:

 

Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti erityisesti ajoneuvon laillisuuden tarkistamiseksi tarvittaessa jäsenvaltiossa, jossa se aikaisemmin oli rekisteröity, ennen sen rekisteröintiä. Tarkistuksessa voidaan käyttää apuna erityisesti yhteenliitettyjä sähköisiä järjestelmiä, jolloin kansalliset sähköiset tietokannat annetaan muiden jäsenvaltioiden käyttöön.”

Perustelu

Jotta mahdollistetaan katsastustodistusten voimassaolon tarkastaminen, on edistettävä sähköisten tietokantojen käyttöä kussakin jäsenvaltiossa ja jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 b kohta (uusi)

Direktiivi 1999/37/EY

Liite I – II.5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b. Lisätään liitteessä I olevaan II.5 kohtaan seuraava:

 

”(Y) todiste (esimerkiksi leima, päiväys, allekirjoitus) liikennekelpoisuudesta ja seuraavan katsastuksen ajankohta (toistetaan niin usein kuin on tarpeen).”

Perustelu

Byrokratian vähentämiseksi ja ajoneuvojen käyttäjien jokapäiväisen elämän helpottamiseksi on välttämätöntä sisällyttää rekisteröintitodistukseen tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta ja ilmoittaa seuraavan katsastuksen ajankohta (joka osoittaa, että katsastustodistus on voimassa). Tämän ansiosta viranomaisten ei tarvitse antaa ylimääräistä asiakirjaa, josta käy ilmi, että katsastustodistus on voimassa, ja joka ajoneuvon käyttäjällä olisi oltava aina mukanaan.

  • [1]  EUVL C 44, 15.2.2013, s. 128

PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteet

Tämä ehdotus on osa "liikennekelpoisuuspakettia", ja sen tavoitteena on tukea ja tehostaa moottoriajoneuvojen katsastuksia liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun parantamiseksi. Ehdotuksella parannetaan katsastus- ja tienvarsitarkastusjärjestelmän täytäntöönpanon valvontaa erityisesti tapauksissa, joissa ajoneuvon tekninen kunto aiheuttaa välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle. Tämä toteutetaan muun muassa keskeyttämällä ajoneuvon rekisteröinti väliaikaisesti tai peruuttamalla se pysyvästi.

Ajoneuvon on ennen markkinoille saattamista täytettävä kaikki asiaankuuluvat tyyppihyväksyntävaatimukset tai yksittäiset hyväksyntävaatimukset, joilla taataan turvallisuus- ja ympäristönormien optimaalisuus. Jokainen jäsenvaltio on velvollinen rekisteröimään ensimmäistä kertaa kaikki ajoneuvot, jotka ovat saaneet eurooppalaisen tyyppihyväksynnän ajoneuvon valmistajan antaman vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella. Rekisteröinti on virallinen hyväksyntä, jonka perusteella ajoneuvoa voidaan käyttää yleisillä teillä, ja sen avulla määritetään ajankohdat ajoneuvoa koskevien eri vaatimusten käyttöönotolle.

Ajoneuvo voidaan käyttöikänsä aikana rekisteröidä uudelleen omistajan vaihtumisen vuoksi tai se voidaan siirtää pysyvästi toiseen jäsenvaltioon siellä käytettäväksi. Olisi myös annettava ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että maanteillä ei käytetä välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja.

Ajoneuvojen rekisteröinnin tarkoituksena on sallia ajoneuvon käyttö tieliikenteessä. Luvan on oltava näkyvissä ajoneuvoissa. Lupa konkretisoidaan asentamalla rekisterikilpi ja antamalla rekisteröintitodistus.

Ehdotukseen sisältyvät uudistukset

Voimassa olevaan säädökseen[1] verrattuna ehdotuksessa määritellään tarkemmin ajoneuvojen rekisteröintipaikka ja siinä otetaan käyttöön rekisteröinnin keskeyttäminen ja peruuttaminen.

Rekisteröinnin keskeyttämisellä varmistetaan, ettei välittömän vaaran liikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja käytetä tieliikenteessä. Tämä tehdään keskeyttämällä niiden rekisteröinti siihen asti kun ne ovat läpäisseet uuden katsastuksen. Hallinnollisen taakan keventämiseksi ei pitäisi olla välttämätöntä suorittaa rekisteröimisprosessia silloin, kun keskeyttäminen lopetetaan.

Toisessa jäsenvaltiossa uudelleen rekisteröityjen ajoneuvojen alkuperäinen rekisteröinti peruuntuu lisäksi automaattisesti. Tämä estää sen, että ajoneuvo olisi rekisteröity samanaikaisesti eri jäsenvaltioissa. Sellaisten ajoneuvojen rekisteröinti, jotka olisi romutettava määräaikaisen katsastuksen perusteella tai jotka ilmoitetaan romuajoneuvoiksi, on peruutettava tällaisen ilmoituksen jälkeen.

Lisäksi ehdotuksessa esitetään sähköisiä rekisteröintitietokantoja ja katsastustulosten seurantaa sekä uudelleenrekisteröintiä ja ajoneuvojen hävittämistä koskevia uusia vaatimuksia.

Komissiolle siirretään valta ajantasaistaa liitteet delegoiduilla säädöksillä ottaen huomioon vaatimustenmukaisuustodistusten sisällössä tapahtunut EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tekniikan kehitys.

Esittelijän arvio ja suositukset

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta ja ehdottaa joitakin tarkistuksia ehdotuksen yhdenmukaistamiseksi nykyisen lainsäädännön kanssa ja hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

Esittelijä ehdottaa, että rekisteröintitodistuksen kokoa pienennetään ja että siinä ilmoitetaan katsastukset, jotta vähennetään niiden asiakirjojen määrää, joita kuljettajan on aina pidettävä mukanaan. Esittelijä kannattaa sähköisten tietokantojen perustamista mutta haluaisi, että kaikki kyseiset kansalliset tietokannat yhdistettäisiin toisten jäsenvaltioiden tietokantoihin ajoneuvojen tunnistamisen helpottamiseksi.

Rekisteröinnin peruuttamisen osalta esittelijä haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole olemassa riittäviä säännöksiä oikeudellisesta asemasta ja vastuusta ajoneuvon myynnin ja sen uudelleenrekisteröinnin välisenä aikana. Ajoneuvon omistajan olisi siksi voitava itse peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti ja sanoutua siten irti vastuusta.

Esittelijä katsoo Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa komissio vastaan Alankomaat (C‑279/05) antaman tuomion mukaisesti, että jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vastavuoroisesti katsastustodistukset.

Lopuksi esittelijä ehdottaa, että komissiolle ei siirretä säädösvaltaa määräämättömäksi ajaksi vaan viideksi vuodeksi ja että säädösvallan siirtoa voidaan jatkaa samanpituisiksi kausiksi.

  • [1]  Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista, sellaisena kuin se on muutettuna.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat

Viiteasiakirjat

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.7.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Hyväksytty (pvä)

30.5.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

George Sabin Cutaş

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.6.2013