JELENTÉS a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/376/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  Előadó: Vilja Savisaar-Toomast


  Eljárás : 2012/0185(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0199/2013

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/376/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0381),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0187/2012),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel a ciprusi parlament, a holland felsőház és a holland alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i véleményére[1],

  –   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0199/2013),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Indokolt bevezetni a gépjármű nyilvántartásból való törlését többek között azokban az esetekben, amikor a járművet egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vették, valamint ha a jármű bontásra vagy selejtezésre került.

  (3) Indokolt bevezetni a gépjármű nyilvántartásból való törlését a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamban, többek között azokban az esetekben, amikor a járművet egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vették, valamint ha a jármű bontásra vagy selejtezésre került.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az adminisztratív terhek csökkentése, és a tagállamok közötti információcsere megkönnyítése érdekében a járművekre vonatkozó adatokat tagállami nyilvántartási rendszerekben célszerű tárolni.

  (4) Az adminisztratív terhek csökkentése, és a tagállamok közötti információcsere megkönnyítése érdekében a járművekre vonatkozó adatokat tagállami elektronikus nyilvántartási rendszerekben célszerű tárolni.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

   

   

  (4a) mivel ezeknek a sajátosan a csalás és a lopott járművek illegális kereskedelmének leküzdését és a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességének ellenőrzését célzó ellenőrzéseknek a megkönnyítése érdekében helyénvaló hatékony információcserén alapuló szoros együttműködést létesíteni a tagállamok között a nemzeti elektronikus adatbázisok létrehozásával;

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességének ellenőrzése, támogatni kell az elektronikus adatbázisok használatát a tagállamokban és a tagállamok között.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont

  1999/37/EK irányelv

  2 cikk – e és f pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e) «forgalmi engedély bevonása»: az a korlátozott időtartam, amely alatt a jármű nem használható a közúti közlekedésben; a bevonást követően a nyilvántartásbavételi eljárást nem kell újból lefolytatni;

  e) „forgalmi engedély felfüggesztése”: közigazgatási rendelkezés, amely elrendeli, hogy a jármű korlátozott időtartamig nem használható a közúti közlekedésben, amelynek leteltével – amennyiben a felfüggesztés okai megszűnnek – a jármű újra használatba vehető, anélkül, hogy a nyilvántartásba vételi eljárást újból le kellene folytatni;

  f) «forgalmi engedély törlése»: a jármű közúti közlekedésben való használatára szóló engedély végleges törlése; a törlést követően a nyilvántartásba vételi eljárást újból le kell folytatni.

  f) „forgalmi engedély törlése”: a jármű közúti közlekedésben való használatára szóló engedély az illetékes hatóság általi végleges törlése, amelyet követően – amennyiben a járművet újból használni kívánják a közúti közlekedésben – a nyilvántartásba vételi eljárást újból le kell folytatni. A forgalmi engedély jogosultja a forgalmi engedély törlésére irányuló kérelmet nyújthat be az illetékes hatósághoz.

  (E módosítással összhangban a „visszavonás” kifejezés helyett a szöveg teljes hosszában a „felfüggesztés” kifejezést kell beilleszteni.)

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont

  1999/37/EK irányelv

  3 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos összes adatról elektronikus nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartásban szereplő adatok tartalmazzák az I. melléklet szerinti összes tételt, valamint [az időszakos műszaki vizsgálatról szóló] XX/XX/XX rendelet alapján végzett kötelező időszakos műszaki vizsgálatok eredményeit. A tagállamok a járművek műszaki adatait az illetékes hatóságok vagy az időszakos műszaki vizsgálatokat végző vizsgálóállomások számára elérhetővé teszik.

  (4) A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos összes adatról elektronikus nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartásban szereplő adatok tartalmazzák az I. melléklet II.4.–II.7. pontjában meghatározott adatokat, valamint [az időszakos műszaki vizsgálatról szóló] XX/XX/XX rendelet alapján végzett kötelező időszakos vagy egyéb műszaki vizsgálatok eredményeit. A tagállamok a járművek műszaki adatait az illetékes hatóságok vagy az időszakos műszaki vizsgálatokat végző vizsgálóállomások számára elérhetővé teszik.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont

  1999/37/EK irányelv

  3 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A bevonás mindaddig érvényes, amíg az érintett jármű sikeresen nem teljesíti az újabb műszaki vizsgálatot. A műszaki vizsgálat sikeres teljesítését követően a gépjármű-nyilvántartó hatóság haladéktalanul újból engedélyezi a jármű közúti forgalomban való használatát.

  A bevonás mindaddig érvényes, amíg az érintett jármű sikeresen nem teljesíti az újabb műszaki vizsgálatot. A műszaki vizsgálat sikeres teljesítését követően a gépjármű-nyilvántartó hatóság haladéktalanul újból engedélyezi a jármű közúti forgalomban való használatát; új nyilvántartásba vételi eljárás nem szükséges.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont

  1999/37/EK irányelv

  3 a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Amikor egy tagállami gépjármű-nyilvántartó hatóság értesítést kap arról, hogy egy járművet a 2000/53/EK irányelv értelmében elhasználódott járműnek minősítettek, törli a jármű forgalmi engedélyét, és ezt az információt feltünteti a nyilvántartásban.

  (2) Amennyiben egy tagállami gépjármű-nyilvántartó hatóság értesítést kap arról, hogy egy járművet az elhasználódott járművekről szóló, 200. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében elhasználódott járműnek minősítettek, törli a jármű forgalmi engedélyét, és ezt az információt feltünteti a nyilvántartásban. A forgalmi engedély törlését követően a nyilvántartásba vételi eljárást nem kell újból lefolytatni.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont

  1999/37/EK irányelv

  5 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

  5. Az 5. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

  "

  „(3) Amikor egy tagállam értesítést kap arról, hogy egy járművet egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vettek, a járművet törli a saját területén nyilvántartásba vett járművek közül.”

  „(3) Amennyiben egy tagállam értesítést kap arról, hogy egy járművet egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vettek, a járművet törli a saját területén nyilvántartásba vett járművek közül.

   

  (3a) Amennyiben a járművet újból regisztrálják egy másik tagállamban és a legutóbbi műszaki vizsgálat igazolását a következő műszaki vizsgálat időpontjának megjelölésével együtt feltüntetik a forgalmi engedélyen, az a tagállam, amelyben a jármű újbóli nyilvántartásba vételére sor került, az új forgalmi engedély kibocsátásakor elismeri a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességét, illetve – feltéve, hogy a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényes az újbóli nyilvántartásba vétel helyét képező tagállamban alkalmazott vizsgálati időközök szempontjából – erről nyilatkozatot tesz az új forgalmi engedélyen.

   

  (3b) Amennyiben a jármű tulajdonosa megváltozik, és a legutóbbi műszaki vizsgálat igazolását a következő műszaki vizsgálat időpontjának megjelölésével együtt feltüntetik a forgalmi engedélyen, az érintett tagállam az új forgalmi engedély kibocsátásakor az új tulajdonos részére elismeri a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességét és erről nyilatkozatot tesz az új forgalmi engedélyen.

  Indokolás

  Amikor a járművet újra regisztrálják egy másik tagállamban, vagy új tulajdonosa lesz, a jármű műszaki állapota nem változik, így a műszaki vizsgálat bizonyítványát el kell ismerni és ezt fel kell tüntetni az új forgalmi engedélyen. Azonban a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a műszaki vizsgálatokról szóló rendeletben előírtnál sűrűbb időközönként kell műszaki vizsgálatot végezni a járműveken, azonban az érvényesség kölcsönös elismerésének feltétele, hogy a vizsgálat elvégzésének időszaki gyakorisága az eredeti tagállamban nem kisebb, mint az újbóli regisztrálás helyét képező tagállamban.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 5 pont

  1999/37/EK irányelv

  7 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A 6. cikkben említett felhatalmazás e rendelet hatálybalépésének időpontjától határozatlan időre szól.

  (2) A 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört az ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított ötéves időtartamra a Bizottságra ruházzák. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legalább három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 6 a pont (új)

  1999/37/EK irányelv

  9 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

   

  „A tagállamok segítik egymást ennek az irányelvnek a megvalósításában. Két- és többoldalú szinten cserélhetik ki információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, szükség esetén tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az ellenőrzés egy elektronikus hálózat használatával is történhet, a nemzeti elektronikus adatbázisok más tagállamok számára történő hozzáférhetővé tételével.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességének ellenőrzése, támogatni kell az elektronikus adatbázisok használatát a tagállamokban és a tagállamok között.

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 6 b pont (új)

  1999/37/EK irányelv

  I melléklet – II.5 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6b. Az I melléklet II.5. (6c.) az alábbi ponttal egészül ki:

   

  „(Y) a műszaki vizsgálat igazolása (például pecsét, időpont, aláírás) és a következő műszaki vizsgálat időpontja (szükség szerinti gyakorisággal ismétlendő).”

  Indokolás

  A bürokrácia csökkentése és a járműhasználók mindennapi életének megkönnyítése érdekében a legutóbbi műszaki vizsgálat igazolását és a következő műszaki vizsgálat időpontját (jelölve a műszaki vizsgálat érvényességét) fel kell tüntetni a forgalmi engedélyen. Ez lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy ne kelljen még egy dokumentumot kiállítaniuk, amely igazolja, hogy a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényes, és amelyet a járművek használóinak mindig maguknál kell tartaniuk.

  • [1]  HL C 44., 2013.2.15., 128. o.

  INDOKOLÁS

  A javaslat célkitűzései

  A „műszaki alkalmassági jogszabálycsomag” részeként e javaslat célja, hogy a közúti biztonság fokozása és a környezetvédelem javítása érdekében minél hatékonyabbá tegye és érvényesítse a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket. A javaslat – olyan eszközök révén, mint a jármű forgalmi engedélyének ideiglenes bevonása vagy a járműnyilvántartásból való végleges törlése – hatékonyabbá teszi a műszaki vizsgálat és a közúti műszaki ellenőrzés rendszerének végrehajtását, különösen azokban az esetekben, amikor a jármű műszaki állapota közvetlen kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra.

  Egy jármű csak akkor kerülhet értékesítésre, ha teljesíti a biztonsági és környezetvédelmi előírások optimális szintjét garantáló típusjóváhagyás vagy egyedi jóváhagyás valamennyi vonatkozó követelményét. Minden tagállamnak kötelessége első alkalommal nyilvántartásba venni valamennyi járművet, amely a járműgyártó által kiállított „megfelelőségi nyilatkozat” alapján megkapja az európai típusjóváhagyást. Ez a nyilvántartásba vétel jelenti a közúti forgalomban történő használat hivatalos engedélyezését, és érvényt szerez a járművekre vonatkozó, eltérő időpontokban bevezetett különböző követelményeknek.

  Egy jármű élettartama során tulajdonosváltás, vagy a jármű tartós használat céljára másik tagállamba történő átvitele miatt sor kerülhet a jármű újbóli nyilvántartásba vételére. A járművek nyilvántartásbavételi eljárására vonatkozóan olyan rendelkezéseket is be kell vezetni, amelyek révén biztosítható, hogy a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő járművek ne vegyenek részt a forgalomban.

  A nyilvántartásba vétellel a jármű engedélyt kap a közúti forgalomban való közlekedésre. Az engedély megszerzését a rendszám járműn való elhelyezése és a forgalmi engedély kiadása jelzi.

  A javaslatban szereplő újdonságok

  A hatályban lévő jogszabályhoz[1] képest a javaslat pontosabb meghatározásokat tartalmaz a járművek nyilvántartásba vételének helyére vonatkozóan, valamint bevezeti a forgalmi engedélyek bevonásának és törlésének fogalmát.

  A bevonás révén biztosítható, hogy az utakon ne közlekedhessenek olyan járművek, amelyek közvetlen kockázatot jelentenek a közlekedésbiztonságra: az ilyen járművek forgalmi engedélye újabb műszaki vizsgálat sikeres teljesítéséig bevonásra kerülne. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű úgy rendelkezni, hogy a forgalmi engedély visszaadásakor ne kelljen a teljes nyilvántartásbavételi eljárást újból lefolytatni.

  Továbbá azokat a járműveket, amelyek egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vételre kerülnek, automatikusan törlik az eredeti nyilvántartásból. Ily módon elkerülhető, hogy ugyanazon jármű egyszerre több tagállam nyilvántartásában is szerepeljen. Azon járműveket, amelyekről az időszakos műszaki vizsgálat alapján megállapítják, hogy le kell őket selejtezni, illetve azokat, amelyek elérték hasznos élettartamuk végét, a vonatkozó értesítést követően törölni kell a nyilvántartásból.

  A javaslat továbbá új követelményeket rögzít az elektronikus nyilvántartási rendszerekre, valamint a műszaki vizsgálati eredményeknek, a járművek újbóli nyilvántartásba vételének és bontásának nyomon követésére vonatkozóan.

  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a mellékleteket az uniós típusjóváhagyási jogszabályok megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos módosulásainak, valamint a műszaki fejlődésnek a figyelembevétele érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa.

  Az előadó értékelése és ajánlásai

  Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát és néhány módosítást javasol, hogy a hatályos jogszabályokkal nagyobb összhangban legyen és csökkentse az adminisztrációs terhet.

  Az előadó javasolja a forgalmi engedély méretének csökkentését és a műszaki vizsgálatra vonatkozó utalás feltüntetését, hogy a járművezetőknek kevesebb papírt kelljen folyamatosan maguknál tartaniuk. Egyetért az elektronikus adatbázisok létrehozásával, azonban szeretné, ha e nemzeti adatbázisokat összekötnék a többi tagállam adatbázisaival, hogy könnyebben lehessen azonosítani a járműveket.

  A nyilvántartásból való törlést illetően az előadó szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nem minden tagállamban szabályozzák megfelelően a jármű eladását követő, ám nyilvántartásba vételét megelőző időszakban fennálló jogi helyzetet és esetlegesen okozott károkért való felelősséget. Ezért a járműtulajdonosnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy maga töröltesse a járművet a nyilvántartásból, ezzel mentesülve a további felelősség alól.

  Az Európai Bíróság Bizottság kontra Hollandia (C-297/05) ügyben hozott ítéletének megfelelően az előadó úgy véli, hogy a műszaki vizsgálat érvényességét minden tagállamnak kölcsönösen el kell ismernie.

  Végül, de nem utolsósorban az előadó javasolja, hogy a felhatalmazás határozatlan időtartam helyett megújítható ötéves időtartamra szóljon.

  • [1]                    A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK módosított irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok

  Hivatkozások

  COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  10.7.2012

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  11.9.2012

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  11.9.2012

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  IMCO

  18.9.2012

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Vilja Savisaar-Toomast

  3.10.2012

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  18.12.2012

  22.1.2013

  19.3.2013

  23.4.2013

  Az elfogadás dátuma

  30.5.2013

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  39

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  George Sabin Cutaş

  Benyújtás dátuma

  5.6.2013