Ziņojums - A7-0199/2013Ziņojums
A7-0199/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Vilja Savisaar-Toomast


Procedūra : 2012/0185(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0199/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0381),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0187/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Kipras parlaments un Nīderlandes parlamenta Pirmā un Otrā palāta, un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. decembra[1] atzinumu,

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0199/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Būtu jāievieš iespēja atcelt transportlīdzekļa reģistrāciju gadījumos, kad cita starpā transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā dalībvalstī, vai arī ir ticis izjaukts vai sagriezts.

(3) Būtu jāievieš iespēja atcelt transportlīdzekļa reģistrāciju dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, gadījumos, kad cita starpā transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā dalībvalstī, vai arī ir ticis izjaukts vai sagriezts.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lai mazinātu administratīvo slogu un atvieglinātu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, informācija par transportlīdzekļiem būtu jāglabā nacionālajos reģistros.

(4) Lai mazinātu administratīvo slogu un atvieglinātu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, informācija par transportlīdzekļiem būtu jāglabā nacionālajos elektroniskajos reģistros.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

(4a) tā kā, lai sekmētu pārbaudes, kas īpaši paredzētas cīņai ar krāpšanu un zagtu transportlīdzekļu nelegālu tirdzniecību, kā arī lai pārbaudītu tehniskās apskates sertifikāta derīgumu, ir lietderīgi veidot ciešu dalībvalstu sadarbību, kas pamatojas uz efektīvu informācijas apmaiņu, izmantojot valstu elektroniskās datubāzes.

Pamatojums

Lai radītu iespēju pārbaudīt tehniskās apskates sertifikāta derīgumu, ir nepieciešams veicināt elektronisko datubāzu izmantošanu gan katrā dalībvalstī, gan starp tām.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Direktīva 1999/37/EK

2. pants – e un f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) „reģistrācijas anulēšana: ir ierobežots laikposms, kurā nav atļauts transportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē, jaunu reģistrācijas procedūru neparedzot;

(e) „reģistrācijas apturēšana ir administratīvs akts, ar kuru uz ierobežotu laikposmu liedz transportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē, un pēc kura beigām — ja apturēšanas iemesli vairs nav spēkā — to var atkal izmantot bez jaunas reģistrācijas procedūras;

(f) „reģistrācijas atcelšana”: ir galīga reģistrācijas atcelšana transportlīdzeklim, liedzot to izmantot ceļu satiksmē, saistībā ar ko ir jāparedz jauna reģistrācijas procedūra.

(f) „reģistrācijas atcelšana”: ir kompetentās iestādes veikta galīga reģistrācijas atcelšana transportlīdzeklim, liedzot to izmantot ceļu satiksmē, turklāt nosakot nepieciešamību veikt jaunu reģistrācijas procedūru, ja transportlīdzekli paredzēts atsākt izmantot ceļu satiksmē. Reģistrācijas apliecības turētājs var iesniegt lūgumu kompetentai iestādei atcelt reģistrāciju.

(Saskaņā ar šo grozījumu vārdu „anulēšana” aizstāj ar „apturēšana” visā tekstā).

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 1999/37/EK

3. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis datus par visiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti to teritorijā, saglabā elektroniskā reģistrā. Šajā reģistrā iekļautajos datos ir visi elementi saskaņā ar I pielikumu, kā arī obligāto tehnisko apskašu rezultāti saskaņā ar Regulu XX/XX/XX [par periodiskajām tehniskajām apskatēm]. Dalībvalstis tehniskos datus par transportlīdzekļiem dara pieejamus kompetentajām iestādēm vai tehniskās apskates stacijām, kas iesaistītas tehnisko apskašu veikšanā.

4. Dalībvalstis datus par visiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti to teritorijā, saglabā elektroniskā reģistrā. Šajā reģistrā ir visi dati, kas norādīti I pielikuma II.4. līdz II.7. punktā, kā arī periodisko vai citu obligāto tehnisko apskašu rezultāti saskaņā ar Regulu XX/XX/XX [par periodiskajām tehniskajām apskatēm]. Dalībvalstis tehniskos datus par transportlīdzekļiem dara pieejamus kompetentajām iestādēm vai tehniskās apskates stacijām, kas iesaistītas tehnisko apskašu veikšanā.

Grozījums   6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 1999/37/EK

3.a pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reģistrācijas anulēšana ir spēkā līdz brīdim, kad transportlīdzeklis ir izgājis atkārtotu tehnisko apskati. Transportlīdzeklim sekmīgi izejot tehnisko apskati, reģistrācijas iestāde bez kavēšanās atjauno reģistrāciju tā izmantošanai ceļu satiksmē.

Reģistrācijas anulēšana ir spēkā līdz brīdim, kad transportlīdzeklis ir izgājis atkārtotu tehnisko apskati. Transportlīdzeklim sekmīgi izejot tehnisko apskati, reģistrācijas iestāde bez kavēšanās atjauno reģistrāciju tā izmantošanai ceļu satiksmē; nav nepieciešams jauns reģistrācijas process.

Grozījums   7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 1999/37/EK

3.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gadījumā, ja dalībvalsts reģistrācijas iestāde saņem paziņojumu par to, ka transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 2000/53/EK tiek uzskatīts par nolietotu transportlīdzekli, šā transportlīdzekļa reģistrāciju atceļ un informāciju par to pievieno šīs dalībvalsts elektroniskajā reģistrā.

2. Gadījumā, ja dalībvalsts reģistrācijas iestāde saņem paziņojumu par to, ka transportlīdzeklis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem tiek uzskatīts par nolietotu transportlīdzekli, šā transportlīdzekļa reģistrāciju atceļ un informāciju par to pievieno šīs dalībvalsts elektroniskajā reģistrā. Saistībā ar šo atcelšanu neparedz jaunu reģistrācijas procedūru.

Grozījums   8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Direktīva 1999/37/EK

5. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. direktīvas 5. pantam pievieno šādu punktu:

5. direktīvas 5. pantam pievieno šādus punktus:

„3. Gadījumā, ja dalībvalsts saņem paziņojumu par to, ka transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā dalībvalstī, šī dalībvalsts atceļ šā transportlīdzekļa reģistrāciju savā teritorijā.”

„3. Gadījumā, ja dalībvalsts saņem paziņojumu par to, ka transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā dalībvalstī, šī dalībvalsts atceļ šā transportlīdzekļa reģistrāciju savā teritorijā.

 

3.a Ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts citā dalībvalstī un reģistrācijas apliecībā ir gan apliecināta iepriekšējās tehniskās apskates veikšana, gan norādīts nākamās tehniskās apskates datums, tā dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts, izsniedzot jauno reģistrācijas apliecību, atzīst tehniskās apskates sertifikāta derīgumu, un gadījumā, ja sertifikāts ir derīgs attiecībā uz apskates intervāliem, ko piemēroto pārreģistrācijas dalībvalstī, iekļauj šādu norādi jaunajā reģistrācijas apliecībā.

 

3.b Gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieki mainās un reģistrācijas apliecībā ir gan apliecināta iepriekšējās tehniskās apskates veikšana, gan norādīts nākamās tehniskās apskates datums, attiecīgā dalībvalsts, izsniedzot jauno reģistrācijas apliecību jaunajam īpašniekam, atzīst tehniskās apskates sertifikāta derīgumu un iekļauj šādu norādi jaunajā reģistrācijas apliecībā.

Pamatojums

Ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts citā dalībvalstī vai mainās tā īpašnieks, transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis nemainās un tāpēc tehniskās apskates sertifikāta derīgums būtu jāatzīst un jānorāda jaunajā reģistrācijas apliecībā. Tomēr, tā kā dalībvalstis var lemt par īsākiem pārbaužu intervāliem, nekā paredzēts priekšlikumā regulai par tehniskajām apskatēm, derīguma savstarpējā atzīšana ir atkarīga no tā, vai sākotnējās reģistrācijas dalībvalstī pārbaudes nav jāveic retāk nekā pārreģistrācijas dalībvalstī.

Grozījums   9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Direktīva 1999/37/EK

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šīs regulas 6. pantā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar dienu, kad spēkā stājas šī regula.

2. Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs direktīvas stāšanās spēkā. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums   10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Direktīva 1999/37/EK

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a direktīvas 9. pantu aizstāj šādi:

 

„Dalībvalstis cita citai palīdz īstenot šo direktīvu. Tās var veikt divpusēju vai daudzpusēju informācijas apmaiņu, jo īpaši, lai pirms transportlīdzekļa reģistrācijas pārbaudītu tā juridisko statusu, ja vajadzīgs, dalībvalstī, kurā tas iepriekš bijis reģistrēts. Šādā pārbaudē cita starpā var izmantot elektroniskos informācijas tīklus, nodrošinot citu dalībvalstu piekļuvi valstu elektroniskajām datubāzēm.”

Pamatojums

Lai radītu iespēju pārbaudīt tehniskās apskates sertifikāta derīgumu, ir nepieciešams veicināt elektronisko datubāzu izmantošanu gan katrā dalībvalstī, gan starp tām.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6.b punkts (jauns)

Direktīva 1999/37/EK

I pielikums – II.5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b Direktīvas I pielikuma II.5. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„(Y) apliecinājums (piemēram, zīmogs, datums, paraksts) par tehnisko apskati un nākamās tehniskās apskates datums (atkārtot tik bieži, cik nepieciešams).”

Pamatojums

Lai mazinātu birokrātiju un transportlīdzekļu lietotājiem atvieglotu ikdienas dzīvi, reģistrācijas apliecībā ir jāievieš norāde par iepriekšējo tehnisko apskati un nākamās tehniskās apskates datumu (apliecinot tehniskās apskates derīgumu). Tas dod iespēju iestādēm neizsniegt papildu dokumentu tehniskās apskates sertifikāta derīguma apliecināšanai, kuru transportlīdzekļa lietotājiem visu laiku būtu jānēsā līdzi.

  • [1]  OV C44, 15.2.2013., 128. lpp.

PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma mērķi

Priekšlikums ir daļa no transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopuma, kura mērķis ir atbalstīt un nostiprināt mehānisko transportlīdzekļu tehnisko apskašu sistēmu, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un vides aizsardzību. Ar to uzlabo tehnisko apskašu un pārbaužu uz ceļiem regulējuma piemērošanu, jo īpaši gadījumā, ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis rada tūlītēju apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai, paredzot tādus pasākumus kā transportlīdzekļa reģistrācijas pagaidu anulēšana vai galīga atcelšana.

Pirms transportlīdzekli atļauj laist tirgū, tam jāatbilst visām prasībām, kas izvirzītas konkrētajam tipam vai konkrēti šim transportlīdzeklim un kas garantē optimālu drošības līmeni un vides standartu ievērošanu. Ikvienas dalībvalsts pienākums ir veikt sākotnēju tāda transportlīdzekļa reģistrāciju, kam ir piešķirts Eiropas tipa apstiprinājums, pamatojoties uz šā transportlīdzekļa ražotāja izdoto atbilstības sertifikātu. Ar šo reģistrāciju tiek oficiāli atļauts konkrēto transportlīdzekli izmantot uz koplietošanas ceļiem un tiek noteikti dažādi termiņi, kad stājas spēkā dažādas attiecīgajam transportlīdzeklim piemērojamas prasības.

Ekspluatācijas laikā ir iespējams, ka transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts vai nu īpašnieka maiņas dēļ, vai arī sakarā ar tā pārvietošanu uz citu valsti pastāvīgai izmantošanai tajā. Atbilstoši tam ir jāievieš noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas procedūru nolūkā garantēt, ka ceļu satiksmē nepiedalās tādi transportlīdzekļi, kas rada tūlītēju apdraudējumu satiksmes drošībai.

Transportlīdzekļa reģistrācijas nolūks ir atļaut transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē. Šī atļauja izpaužas tā, ka transportlīdzeklim tiek piestiprināta reģistrācijas numura zīme un tiek izdota reģistrācijas apliecība.

Priekšlikumā iekļautie jauninājumi

Salīdzinājumā ar spēkā esošo tiesību aktu[1] priekšlikums paredz precīzāk definēt transportlīdzekļu reģistrācijas vietu, kā arī ievieš iespēju anulēt un atcelt tā reģistrāciju.

Ar anulēšanu nodrošina, ka transportlīdzekļiem, kuri bīstamu defektu dēļ rada tūlītēju apdraudējumu ceļu satiksmes drošībai, tiek liegts piedalīties ceļu satiksmē, anulējot to reģistrāciju līdz brīdim, kad tiek sekmīgi izieta atkārtota tehniskā apskate. Lai samazinātu administratīvo slogu, nebūtu nepieciešams vēlreiz veikt reģistrācijas procesu, kad reģistrācijas anulēšana tiek izbeigta.

Turklāt ir paredzēts, ka transportlīdzekļu sākotnējo reģistrāciju automātiski atceļ, ja tos pārreģistrē citā dalībvalstī. Šādā veidā būs iespējams novērst viena transportlīdzekļa vienlaicīgu reģistrāciju vairākās dalībvalstīs. Pēc attiecīga paziņojuma ir jāatceļ tādu transportlīdzekļu reģistrācija, kuri kārtējā tehniskajā apskatē atzīti par nododamiem lūžņos, un tādu, par kuriem tiek ziņots kā par nolietotiem transportlīdzekļiem.

Priekšlikumā arī paredzētas jaunas prasības elektroniskās reģistrācijas datubāzēm un attiecībā uz tādu paziņojumu pārraudzību, kas saistīti ar transportlīdzekļu tehniskās apskates rezultātiem, transportlīdzekļu pārreģistrēšanu un iznīcināšanu.

Komisijai arī piešķir pilnvaras ar deleģētiem aktiem atjaunināt pielikumus, lai ņemtu vērā norises ES tipa apstiprinājuma likumdošanā saistībā ar atbilstības sertifikātiem, kā arī tehnikas attīstību.

Referentes vērtējums un ieteikumi

Referente atbalsta Komisijas priekšlikumu un ierosina dažus grozījumus, lai sekmētu saskaņošanu ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un samazinātu administratīvo slogu.

Referente ierosina samazināt reģistrācijas apliecības izmēru un atzīmēt tajā veiktās tehniskās apskates, lai tādējādi samazinātu to dokumentu daudzumu, kas autovadītājiem pastāvīgi jānēsā līdzi. Referente piekrīt ierosinājumam par elektronisko datubāzu izveidi, tomēr viņa gribētu, lai visas šīs valstu datubāzes būt savstarpēji saistītas un tādējādi transportlīdzekļa identifikācija būtu vienkāršāka.

Savukārt saistībā ar reģistrācijas atcelšanu referente vēlas vērst uzmanību uz to, ka dalībvalstīs nepietiekami tiek regulēts juridiskais statuss un atbildība par zaudējumiem laika posmā no transportlīdzekļa pārdošanas līdz tā nākamajai reģistrācijai. Tādēļ vajadzētu nodrošināt iespēju transportlīdzekļa īpašniekam pašam atcelt transportlīdzekļa reģistrāciju, lai tādējādi atbrīvotu viņu no turpmākas atbildības.

Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Komisija/Nīderlande (C-297/05), referente uzskata, ka tehnisko apskašu derīgums ir savstarpēji jāatzīst visām dalībvalstīm.

Visbeidzot, referente iesaka noteikt, ka pilnvaras netiek deleģētas uz neierobežotu laiku, bet gan uz atjaunojamiem piecu gadu periodiem.

  • [1]  Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (ar grozījumiem).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti

Atsauces

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

10.7.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Pieņemšanas datums

30.5.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

George Sabin Cutaş

Iesniegšanas datums

5.6.2013