SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Vilja Savisaar-Toomast


Procedura : 2012/0185(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0199/2013

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0381),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0187/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Cypru oraz przez pierwszą i drugą izbę parlamentu niderlandzkiego, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0199/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Należy wprowadzić możliwość anulowania rejestracji pojazdu w przypadku m.in. ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim lub jego demontażu i złomowania.

(3) Należy wprowadzić możliwość anulowania rejestracji pojazdu w państwie członkowskim, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, w przypadku m.in. ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim lub jego demontażu i złomowania.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego i ułatwienia wymiany informacji między państwami członkowskimi, informacje dotyczące pojazdów należy przechowywać w rejestrach krajowych.

(4) W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego i ułatwienia wymiany informacji między państwami członkowskimi, informacje dotyczące pojazdów należy przechowywać w elektronicznych rejestrach krajowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

(4a) W celu ułatwienia tych kontroli, przeznaczonych szczególnie do zwalczania nadużyć finansowych i nielegalnego handlu kradzionymi pojazdami oraz do sprawdzania ważności świadectwa przydatności do ruchu drogowego, właściwe jest ustanowienie ścisłej współpracy między państwami członkowskimi, opartej na skutecznej wymianie informacji, z wykorzystaniem krajowych elektronicznych baz danych.

Uzasadnienie

Aby umożliwić sprawdzanie ważności świadectwa przydatności do ruchu drogowego, należy promować stosowanie elektronicznych baz danych zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i między nimi.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 2 – litery e i f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) cofnięcie rejestracji”: oznacza ograniczony okres, w którym pojazd nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, nie przewidujący nowego procesu rejestracji;

e) zawieszenie rejestracji”: oznacza akt administracyjny, na skutek którego przez ograniczony okres pojazd nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, po czym – o ile powód zawieszenia rejestracji wygasł – pojazd można ponownie używać bez konieczności nowego procesu rejestracji;

f) „anulowanie rejestracji”: oznacza stałe anulowanie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, przewidujące nowy proces rejestracji.

f) „anulowanie rejestracji”: oznacza stałe anulowanie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego przez właściwy organ, wymagające – jeśli pojazd ma zostać ponownie dopuszczony do ruchu – nowego procesu rejestracji. Posiadacz świadectwa rejestracji może złożyć wniosek do właściwego organu o anulowanie rejestracji.

(Zgodnie z tą poprawką w całym tekście termin „cofnięcie” zastępuje się terminem „zawieszenie”)

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 3 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie przechowują dane dotyczące wszystkich pojazdów poddanych rejestracji na ich terytorium w elektronicznym rejestrze. Dane zawarte w rejestrze obejmują wszystkie elementy zgodnie z załącznikiem I oraz wynikające z przeprowadzenia obowiązkowych badań przydatności do ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem XX/XX/XX [w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego]. Państwa członkowskie udostępniają dane techniczne dotyczące pojazdów właściwym organom lub stacjom kontroli pojazdów przeprowadzającym badania przydatności do ruchu drogowego.”;

4. Państwa członkowskie przechowują dane dotyczące wszystkich pojazdów poddanych rejestracji na ich terytorium w elektronicznym rejestrze. Dane zawarte w rejestrze obejmują dane przewidziane w punktach II.4–II.7 załącznika I oraz wynikające z przeprowadzenia okresowych lub innych obowiązkowych badań przydatności do ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem XX/XX/XX [w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego]. Państwa członkowskie udostępniają dane techniczne dotyczące pojazdów właściwym organom lub stacjom kontroli pojazdów przeprowadzającym badania przydatności do ruchu drogowego.”;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 3 a – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cofnięcie jest ważne do momentu przeprowadzenia nowego badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem. Po przeprowadzeniu badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem organ dokonujący rejestracji bezzwłocznie ponownie dopuszcza pojazd do ruchu drogowego.

Cofnięcie jest ważne do momentu przeprowadzenia nowego badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem. Po przeprowadzeniu badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem organ dokonujący rejestracji bezzwłocznie i bez konieczności kolejnej rejestracji ponownie dopuszcza pojazd do ruchu drogowego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 3 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o uznaniu pojazdu za wycofany z eksploatacji zgodnie z dyrektywą 2000/53/WE, rejestracja zostaje anulowana, zaś informacja o tym fakcie wprowadzona do elektronicznego rejestru.

2. Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o uznaniu pojazdu za wycofany z eksploatacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, rejestracja zostaje anulowana, zaś informacja o tym fakcie wprowadzona do elektronicznego rejestru. Takie anulowanie nie może wiązać się z nową procedurą rejestracji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

5. w art. 5 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3. Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim, anuluje on rejestrację tego pojazdu na swoim terytorium.”;

„3. Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim, anuluje on rejestrację tego pojazdu na swoim terytorium.

 

3a. Jeżeli pojazd jest ponownie rejestrowany w innym państwie członkowskim a dowód ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego i data kolejnego badania znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, państwo członkowskie, w którym pojazd jest ponownie rejestrowany, przy wydawaniu nowego dowodu rejestracyjnego uznaje ważność świadectwa przydatności do ruchu drogowego oraz – pod warunkiem że świadectwo jest ważne, jeśli chodzi o odstępy czasowe między badaniami stosowane w państwie członkowskim ponownej rejestracji – zamieszcza odpowiednią informację na ten temat w nowym dowodzie rejestracyjnym.

 

3b. Jeżeli pojazd zmienia właściciela a dowód ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego i data kolejnego badania znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, zainteresowane państwo członkowskie przy wydawaniu nowego dowodu rejestracyjnego nowemu właścicielowi uznaje ważność świadectwa przydatności do ruchu drogowego i zamieszcza odpowiednią informację na ten temat w nowym dowodzie rejestracyjnym.

Uzasadnienie

W przypadku ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim lub zmiany właściciela pojazdu stan techniczny pojazdu się nie zmienia, a więc ważność świadectwa przydatności do ruchu drogowego powinna zostać uznana i odnotowana w nowym dowodzie rejestracyjnym. Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o częstszych kontrolach niż przewidziano we wniosku w sprawie rozporządzenia o kontroli przydatności do ruchu drogowego, dlatego wzajemne uznawanie ważności jest uzależnione od tego, czy częstotliwość kontroli nie jest niższa w państwie członkowskim, z którego pojazd jest przerejestrowywany, niż w państwie członkowskim ponownej rejestracji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 5

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, powierza się na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 1999/37/WE

Artykuł 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. art. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„Państwa członkowskie wspierają się nawzajem w wykonywaniu niniejszej dyrektywy. Mogą wymieniać informacje na poziomie dwu- lub wielostronnym, w szczególności w celu kontroli, przed jakąkolwiek rejestracją pojazdu, jego statusu prawnego, w miarę potrzeb, w państwie członkowskim, w którym był on wcześniej zarejestrowany. Taka kontrola może obejmować w szczególności wykorzystanie sieci elektronicznej i udostępnienie krajowych elektronicznych baz danych pozostałym państwom członkowskim.”

Uzasadnienie

Aby umożliwić sprawdzanie ważności świadectwa przydatności do ruchu drogowego, należy promować stosowanie elektronicznych baz danych zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i między nimi.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)

Dyrektywa 1999/37/WE

Załącznik I – punkt II.5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b. w załączniku I pkt II.5 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„(Y) dowód (na przykład stempel, data, podpis) badania przydatności do ruchu drogowego i data kolejnego badania (powtarzanego tak często jak jest to konieczne).”

Uzasadnienie

Aby zmniejszyć biurokrację i ułatwić życie użytkownikom pojazdów, należy wprowadzić wymóg dostarczania dowodu ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego i datę kolejnego badania (z zaznaczeniem ważności badania) w dowodzie rejestracyjnym. Dzięki temu władze nie muszą wydawać dodatkowego dokumentu stwierdzającego, że świadectwo przydatności do ruchu drogowego jest nadal ważne, który to dokument użytkownik pojazdu musi mieć zawsze przy sobie.

  • [1]  Dz.U. C 44 z 15.2.2013, s.128.

UZASADNIENIE

Cele wniosku

Niniejszy wniosek jest częścią większego pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego, którego celem jest wsparcie i egzekwowanie przepisów w sprawie badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Wniosek przyczynia się do lepszego egzekwowania systemu badań przydatności do ruchu drogowego i kontroli drogowych, w szczególności w przypadkach, gdy stan techniczny pojazdu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego, poprzez środki takie jak czasowe cofnięcie lub stałe anulowanie rejestracji pojazdu.

Zanim pojazd może zostać wprowadzony na rynek, musi spełnić wszystkie odpowiednie wymagania w zakresie homologacji typu lub dopuszczenia indywidualnego gwarantujące zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i spełnienie norm środowiskowych. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do dokonania pierwszej rejestracji każdego pojazdu, który uzyskał europejską homologację typu na podstawie „świadectwa zgodności” wydanego przez producenta pojazdu. Taka rejestracja stanowi urzędowe zezwolenie na korzystanie z pojazdu na drogach publicznych i oznacza wejście w życie różnych wymagań dotyczących poszczególnych pojazdów.

W trakcie cyklu użytkowania pojazdu może on podlegać procedurze powtórnej rejestracji, w wyniku zmiany właściciela lub w wyniku przeniesienia go na stałe do innego państwa członkowskiego. Przepisy dotyczące procedury rejestracji pojazdów należy wprowadzać w jednolity sposób w celu zapewnienia, aby na drogach nie były używane pojazdy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

Celem rejestracji pojazdów jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Dopuszczenie przejawia się zamocowaniem do pojazdu tablicy rejestracyjnej oraz wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Nowości zawarte we wniosku

W porównaniu z obowiązującym aktem[1] wniosek lepiej precyzuje definicje miejsca rejestracji pojazdów oraz wprowadza możliwość cofnięcia i anulowania rejestracji.

Cofnięcie rejestracji do momentu przeprowadzenia badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem gwarantuje, że pojazdy stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego nie będą dopuszczone do ruchu drogowego. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego ponowne przejście procesu rejestracji nie powinno być wymagane po zniesieniu cofnięcia.

Ponadto pierwotna rejestracja pojazdu, który został ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim, jest automatycznie anulowana. Pozwoli to na uniknięcie równoległej rejestracji w różnych państwach członkowskich. Rejestracje pojazdów, które w wyniku okresowego badania przydatności do ruchu drogowego powinny zostać złomowane, oraz pojazdów zgłoszonych jako pojazdy wycofane z eksploatacji anuluje się w następstwie zgłoszenia.

We wniosku określono również nowe wymogi w zakresie elektronicznych baz danych rejestracji, śledzenie wyników badań przydatności do ruchu drogowego, ponownej rejestracji i kasacji pojazdów.

Komisja jest uprawniona do aktualizacji załączników w celu uwzględnienia zmian w prawodawstwie dotyczącym homologacji typu UE związanych z treścią świadectw zgodności oraz uwzględnienia zmian wynikających z postępu technicznego, poprzez przyjęcie aktów delegowanych.

Ocena i zalecenia sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji i proponuje kilka poprawek, które zapewnią większą spójność z obowiązującym ustawodawstwem i zmniejszą obciążenie administracyjne.

Sprawozdawczyni sugeruje zmniejszenie rozmiarów dowodu rejestracyjnego i dodanie wzmianki o badaniu przydatności do ruchu drogowego, tak aby zredukować liczbę dokumentów, które kierowcy muszą stale nosić przy sobie. Zgadza się ona na utworzenie elektronicznych baz danych, pragnie jednak, by wszystkie krajowe bazy danych były połączone z bazami w pozostałych państwach członkowskich w celu ułatwienia identyfikacji pojazdów.

Jeśli chodzi o anulowanie rejestracji, sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę na fakt, że status prawny i odpowiedzialność za szkody po sprzedaży pojazdu, ale przed jego ponownym zarejestrowaniem, nie są wystarczająco uregulowane w państwach członkowskich. W związku z tym właściciel pojazdu powinien mieć możliwość anulowania rejestracji, aby nie ponosić za niego dalszej odpowiedzialności.

Zgodnie z duchem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Komisja przeciwko Królestwu Niderlandów (C-297/05) sprawozdawczyni uważa, że ważność badania technicznego powinna być wzajemnie uznawana przez wszystkie państwa członkowskie.

Co równie istotne, sprawozdawczyni sugeruje skrócenie okresu przekazania uprawnień do pięciu lat z możliwością przedłużenia zamiast jak dotychczas przekazywania ich na czas nieokreślony.

  • [1]                     Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, ze zmianami.

PROCEDURA

Tytuł

Dokumenty rejestracyjne pojazdów

Odsyłacze

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Data przedstawienia w PE

10.7.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Data przyjęcia

30.5.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

George Sabin Cutaş

Data złożenia

5.6.2013