RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Vilja Savisaar-Toomast


Procedură : 2012/0185(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0199/2013

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0381),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat Parlamentului propunerea (C7-0187/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Parlamentul din Cipru și Camera Reprezentanților din Țările de Jos, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2012[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0199/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Ar trebui introdusă posibilitatea de anulare a unui certificat de înmatriculare în cazul în care, printre altele, un vehicul a fost reînmatriculat într-un alt stat membru sau a fost casat.

(3) Ar trebui introdusă posibilitatea de anulare a unui certificat de înmatriculare în statul membru în care a fost înmatriculat în special în cazul în care un vehicul a fost reînmatriculat într-un alt stat membru sau a fost casat.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a reduce sarcinile administrative și a facilita schimbul de informații între statele membre, informațiile legate de vehicule ar trebui păstrate în registre naționale.

(4) Pentru a reduce sarcinile administrative și a facilita schimbul de informații între statele membre, informațiile legate de vehicule ar trebui păstrate în registre electronice naționale.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

(4a) întrucât, în scopul facilitării acelor verificări special destinate să combată frauda și comerțul ilegal cu vehicule furate și pentru a verifica validitatea certificatului de inspecție auto, este indicat să se stabilească o cooperare strânsă între statele membre, bazată pe schimbul efectiv de informații prin utilizarea unor baze de date electronice naționale;

Justificare

Pentru a da posibilitatea de a verifica validitatea certificatului de inspecție auto este necesar să se promoveze folosirea bazelor de date electronice în fiecare stat membru și în cadrul colaborării dintre acestea.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/37/CE

Articolul 2 – literele e și f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) «retragerea certificatului de înmatriculare»: înseamnă o perioadă de timp limitată în care vehiculul nu este autorizat să fie utilizat în traficul rutier și nu implică un nou proces de înmatriculare;

(e) „suspendarea certificatului de înmatriculare: înseamnă un act administrativ prin care, pentru o perioadă de timp limitată, vehiculul nu este autorizat să fie utilizat în traficul rutier, timp după care, dacă motivele suspendării din circulație nu se mai aplică, vehiculul poate fi folosit din nou fără a mai fi nevoie de un nou proces de înmatriculare;

(f) «anularea certificatului de înmatriculare»: înseamnă o anulare definitivă a autorizației ca vehiculul să fie utilizat în traficul rutier și implică un nou proces de înmatriculare.

(f) «anularea certificatului de înmatriculare»: înseamnă o anulare definitivă de către autoritatea competentă a autorizației ca vehiculul să fie utilizat în traficul rutier necesitând, dacă vehiculul urmează să fie utilizat din nou în trafic, un nou proces de înmatriculare. Deținătorul certificatului de înmatriculare poate depune la autoritatea competentă o cerere de anulare a înmatriculării.

(În concordanță cu acest amendament, „retragerea” se înlocuiește cu „suspendarea” în întregul text.)

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 1999/37/CE

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre păstrează datele referitoare la toate vehiculele înmatriculate pe teritoriul lor într-un registru electronic. Datele din acest registru conțin toate elementele specificate în anexa I, precum și rezultatele inspecțiilor tehnice auto obligatorii în conformitate cu Regulamentul XX/XX/XX [privind inspecțiile tehnice auto periodice]. Statele membre pun datele tehnice privind vehiculele la dispoziția autorităților competente sau a centrelor de control implicate în desfășurarea inspecțiilor tehnice auto.

(4) Statele membre păstrează datele referitoare la toate vehiculele înmatriculate pe teritoriul lor într-un registru electronic. Datele din acest registru conțin datele specificate la punctele II.4 - II.7 din anexa I, precum și rezultatele inspecțiilor tehnice auto periodice obligatorii în conformitate cu Regulamentul XX/XX/XX [privind inspecțiile tehnice auto periodice]. Statele membre pun datele tehnice privind vehiculele la dispoziția autorităților competente sau a centrelor de control implicate în desfășurarea inspecțiilor tehnice auto.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 1999/37/CE

Articolul 3 a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Retragerea rămâne în vigoare până când vehiculul trece o nouă inspecție tehnică auto. În urma finalizării cu succes a inspecției tehnice auto, autoritatea de înmatriculare reautorizează fără întârziere utilizarea vehiculului în traficul rutier.

Retragerea rămâne în vigoare până când vehiculul trece o nouă inspecție tehnică auto. În urma finalizării cu succes a inspecției tehnice auto, autoritatea de înmatriculare reautorizează fără întârziere utilizarea vehiculului în traficul rutier, fără a fi necesar un nou proces de înmatriculare.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 1999/37/CE

Articolul 3 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea de înmatriculare a unui stat membru este notificată că un vehicul a fost considerat vehicul scos din uz în conformitate cu Directiva 2000/53/CE, certificatul de înmatriculare se anulează și această informație se înscrie în registrul său electronic.

(2) În cazul în care autoritatea de înmatriculare a unui stat membru este notificată că un vehicul a fost considerat vehicul scos din uz în conformitate cu Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 200 privind vehiculele scoase din uz, certificatul de înmatriculare se anulează și această informație se înscrie în registrul său electronic. Această anulare nu implică un nou proces de înmatriculare.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 1999/37/CE

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

5. La articolul 5 se adaugă următoarele alineate:

"(3) În cazul în care un stat membru este notificat că un vehicul a fost reînmatriculat în alt stat membru, el trebuie să anuleze certificatul de înmatriculare a vehiculului respectiv pe teritoriul său.”

"(3) În cazul în care un stat membru este notificat că un vehicul a fost reînmatriculat în alt stat membru, el trebuie să anuleze certificatul de înmatriculare a vehiculului respectiv pe teritoriul său.”

 

(3a) În cazul în care un vehicul este reînmatriculat în alt stat membru, iar dovada ultimei inspecții tehnice a vehiculului, precum și data următoarei inspecții tehnice apar pe certificatul de înmatriculare, atunci când emite noul certificat de înmatriculare statul membru în care vehiculul este reînmatriculat recunoaște validitatea certificatului de inspecție auto și, dacă certificatul este valid în ceea ce privește intervalele de inspecție aplicate în statul membru de reînmatriculare, include o declarație în acest sens pe noul certificat de înmatriculare.

 

(3b) În cazul în care se schimbă proprietarul vehiculului, iar dovada ultimei inspecții tehnice a vehiculului, precum și data următoarei inspecții tehnice apar pe certificatul de înmatriculare, atunci când emite noul certificat de înmatriculare noului proprietar statul membru în cauză recunoaște validitatea certificatului de inspecție auto și include o declarație în acest sens pe noul certificat de înmatriculare.”

Justificare

În cazul reînmatriculării unui vehicul în alt stat membru sau în cazul schimbării proprietarului vehiculului, condițiile tehnice ale vehiculului nu se schimbă. Prin urmare, ar trebui ca validitatea certificatului de inspecție auto să fie recunoscută și menționată pe noul certificat de înmatriculare. Totuși, dat fiind că statele membre pot hotărî să introducă intervale pentru inspecții mai frecvente decât cele prevăzute în propunerea de regulament privind inspecțiile tehnice auto, recunoașterea reciprocă a validității se realizează doar dacă frecvența cu care se realizează inspecțiile în statul membru de origine este mai mare sau identică cu cea din statul membru de reînmatriculare.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 1999/37/CE

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la articolul 6 se acordă pe durată nedeterminată, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea in vigoare a prezentei directive. Comisia redactează un raport în legătură cu delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 a (nou)

Directiva 1999/37/CE

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

Statele membre își acordă reciproc asistență la punerea în aplicare a prezentei directive. Statele membre pot face schimb de informații atât la nivel bilateral cât și la nivel multilateral, în special în scopul de a verifica, înaintea înmatriculării vehiculului, statutul legal al acestuia din urmă, după caz, în statul membru în care a fost înmatriculat anterior. O astfel de verificare poate include, în special, utilizarea unei rețele electronice, bazele de date electronice naționale fiind puse la dispoziția altor state membre.”

Justificare

Pentru a da posibilitatea de a verifica validitatea certificatului de inspecție auto este necesar să se promoveze folosirea bazelor de date electronice în fiecare stat membru și în cadrul colaborării dintre acestea.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 b (nou)

Directiva 1999/37/CE

Anexa I – punctul II.5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. La punctul II.5 din anexa I se adaugă următorul punct:

 

"(Y) dovada (de exemplu, ștampila, data, semnătura) ultimei inspecții tehnice auto și data următoarei inspecții tehnice auto (a se repeta de câte ori este necesar).”

Justificare

Pentru a reduce sarcinile birocratice și pentru a simplifica viața zilnică a utilizatorilor de vehicule este necesar să se introducă în certificatul de înmatriculare dovada ultimei inspecții tehnice auto și data următoarei inspecții tehnice (care să demonstreze validitatea inspecției tehnice). Aceasta permite autorităților să nu elibereze un document suplimentar care să menționeze că certificatul de inspecție tehnică este valid, pe care utilizatorii de vehicule ar trebui să le poarte la ei tot timpul.

  • [1]  JO C44, 15.2.2013, p. 128.

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivele propunerii

Prezenta propunere, care face parte din pachetul privind inspecția tehnică auto, este de a sprijini și de a aplica inspecția tehnică a autovehiculelor pentru a spori siguranța rutieră și protecția mediului. Aceasta îmbunătățește aplicarea regimului de inspecție tehnică auto și control tehnic în trafic, în special în cazul în care starea tehnică a unui vehicul creează un risc iminent pentru siguranța rutieră, prin măsuri precum retragerea temporară sau anularea definitivă a certificatului de înmatriculare a vehiculului.

Înainte de autorizarea introducerii pe piață a unui vehicul, acesta trebuie să îndeplinească toate cerințele relevante de omologare de tip sau de omologare individuală care garantează un nivel optim de siguranță, precum și de standarde de mediu. Fiecare stat membru are obligația de a înmatricula pentru prima dată orice vehicul care a primit omologarea de tip europeană pe baza „certificatului de conformitate” eliberat de constructorul vehiculului. Această înmatriculare reprezintă autorizarea oficială de utilizare pe drumurile publice și intrarea în vigoare a diferitelor date de introducere a cerințelor referitoare la vehicule.

Pe parcursul duratei de viață a unui vehicul, acesta poate face obiectul reînmatriculării, în urma schimbării proprietarului, sau al transferului în alt stat membru pentru uz permanent. Trebuie introduse, de asemenea, dispoziții referitoare la o procedură de înmatriculare a vehiculelor, pentru a asigura faptul că vehiculele care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră nu sunt utilizate în trafic.

Scopul înmatriculării vehiculelor este de a se autoriza utilizarea unui vehicul în traficul rutier. Această autorizare devine vizibilă prin montarea plăcuței de înmatriculare pe vehicul și eliberarea unui certificat de înmatriculare.

Noutățile aduse de propunere

Față de actul legislativ existent[1], propunerea prevede definiții mai precise pentru locul de înmatriculare a vehiculelor și introduce retragerea și anularea certificatelor de înmatriculare.

Retragerea garantează că nu se permite circulația vehiculelor care prezintă un risc imediat pentru siguranța rutieră, prin retragerea certificatului de înmatriculare al acestora până când trec o altă inspecție tehnică auto. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesară trecerea prin procesul de înmatriculare atunci când retragerea este ridicată.

Mai mult, înmatricularea inițială a vehiculelor care au fost reînmatriculate într-un alt stat membru este anulată automat. Astfel se evită înmatriculările paralele în state membre diferite. Certificatul de înmatriculare al vehiculelor care, în urma unei inspecții tehnice auto periodice, trebuie casate și al celor care sunt notificate ca fiind „vehicule scoase din uz” se anulează în urma notificării acestui fapt.

De asemenea, propunerea stabilește noi cerințe referitoare la bazele de date electronice de înmatriculare și la urmărirea rezultatelor inspecției tehnice auto, reînmatricularea și distrugerea vehiculelor.

Comisia va fi împuternicită să actualizeze prin acte delegate anexele, ținând seama de evoluția legislației privind omologarea UE de tip în legătură cu conținutul certificatelor de conformitate, precum și de progresul tehnic.

Evaluarea și recomandările raportoarei

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei și propune unele amendamente pentru a asigura o coerență sporită cu legislația existentă și pentru a reduce sarcinile administrative.

Raportoarea sugerează reducerea dimensiunilor certificatului de înmatriculare și introducerea unei mențiuni la inspecțiile inspecțiilor tehnice auto pentru a reduce numărul de hârtii pe care șoferii trebuie să le poarte la ei în permanență. Raportoarea este de acord cu crearea bazelor de date electronice; totuși, ar dori ca toate aceste baze de date naționale să fie conectate cu cele ale altor state membre pentru a ușura identificarea vehiculului.

În ceea ce privește anularea unei înmatriculări, raportoarea dorește să atragă atenția dvs. asupra faptului că statutul juridic și responsabilitatea pentru daunele provocate după vânzarea vehiculului dar înainte de înmatricularea acestuia nu sunt suficient de bine reglementate în fiecare stat membru. Prin urmare, ar trebui să fie posibil ca proprietarul unui vehicul să anuleze personal înmatricularea unui vehicul pentru a nu mai deține vreo responsabilitate în domeniu.

Respectând raționamentul hotărârii Curții Europene de Justiție în cazul Comisie v. Țările de Jos (C-297/05), raportoarea consideră că valabilitatea inspecțiilor tehnice auto ar trebui recunoscută reciproc de toate statele membre.

În fine, raportoarea sugerează reducerea delegării de competențe la o perioadă de 5 ani care să poată fi reînnoită, în loc de o perioadă nedeterminată.

  • [1]                     Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, modificată.

PROCEDURĂ

Titlu

Documentele de înregistrare pentru vehicule

Referințe

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Data prezentării la PE

10.7.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Examinare în comisie

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Data adoptării

30.5.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

George Sabin Cutaș

Data depunerii

5.6.2013