POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Vilja Savisaar-Toomast


Postopek : 2012/0185(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0199/2013

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0381),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0187/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj ciprske poslanske zbornice in nizozemskega senata v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju menja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2012[1],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7–0199/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Uvesti bi bilo treba možnost razveljavitve registracije vozila, kadar je vozilo na primer ponovno registrirano v drugi državi članici ali kadar je razstavljeno in razrezano.

(3) Uvesti bi bilo treba možnost razveljavitve registracije vozila v državi članici, kjer je bilo registrirano, kadar je vozilo na primer ponovno registrirano v drugi državi članici ali kadar je razstavljeno in razrezano.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da bi se zmanjšalo upravno breme in omogočila lažja izmenjava podatkov med državami članicami, bi bilo treba podatke o vozilu hraniti v nacionalnih registrih.

(4) Da bi se zmanjšalo upravno breme in omogočila lažja izmenjava podatkov med državami članicami, bi bilo treba podatke o vozilu hraniti v nacionalnih elektronskih registrih.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

(4a) Ker je primerno vzpostaviti tesno sodelovanje med državami članicami, ki temelji na učinkoviti izmenjavi informacij, z uporabo nacionalnih elektronskih baz podatkov, da bi olajšali tiste kontrolne preglede, ki so posebej namenjeni boju proti goljufiji in nezakonitemu trgovanju z ukradenimi vozili in preverjanju veljavnosti potrdila o tehničnem pregledu.

Obrazložitev

Da se ustvari možnost preverjanja veljavnosti potrdil o tehničnem pregledu, je treba spodbujati uporabo elektronskih baz podatkov v posameznih državah članicah in med njimi.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/37/ES

Člen 2 – točki e in f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) odvzem registracije“ pomeni omejeno obdobje, v katerem vozilo ni odobreno za uporabo v cestnem prometu, ki ne vključuje novega postopka registracije;

(e) zadržanje registracije“ pomeni upravni akt, na podlagi katerega vozilo ni odobreno za uporabo v cestnem prometu za omejeno obdobje, po katerem se ga lahko znova uporablja brez novega postopka registracije, pod pogojem, da so prenehali razlogi za zadržanje registracije;

(f) „razveljavitev registracije“ pomeni trajno razveljavitev odobritve vozila za uporabo v cestnem prometu, ki vključuje nov postopek registracije.

(f) „razveljavitev registracije“ pomeni trajno razveljavitev odobritve vozila za uporabo v cestnem prometu s strani pristojnega organa, pri čemer je potreben nov postopek registracije, če se vozilo ponovno uporabi v cestnem prometu. Imetnik potrdila or registraciji lahko pri pristojnem organu vloži zahtevo za razveljavitev registracije.

(V skladu s tem predlogom sprememb se namesto „odvzema“ v celotnem besedilu uporabi „zadržanje“.)

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 1999/37/ES

Člen 3 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice hranijo podatke o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju, v elektronskem registru. Podatki v tem registru vsebujejo vse elemente v skladu s Prilogo I ter rezultate obveznih tehničnih pregledov v skladu z Uredbo XX/XX/XX [o rednih tehničnih pregledih]. Države članice zagotovijo dostop do tehničnih podatkov o vozilih pristojnim organom, ki so vključeni v tehnične preglede, ali centrom za izvajanje tehničnih pregledov.

4. Države članice hranijo podatke o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju, v elektronskem registru. Podatki v tem registru vsebujejo podatke iz točk II.4 do II.7 Priloge I ter rezultate rednih ali drugih obveznih tehničnih pregledov v skladu z Uredbo XX/XX/XX [o rednih tehničnih pregledih]. Države članice zagotovijo dostop do tehničnih podatkov o vozilih pristojnim organom, ki so vključeni v tehnične preglede, ali centrom za izvajanje tehničnih pregledov.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 1999/37/ES

Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odvzem velja do takrat, ko vozilo uspešno opravi nov tehnični pregled. Ob uspešnem zaključku tehničnega pregleda organ za registracijo vozil nemudoma ponovno odobri vozilo za uporabo v cestnem prometu.

Odvzem velja do takrat, ko vozilo uspešno opravi nov tehnični pregled. Ob uspešnem zaključku tehničnega pregleda organ za registracijo vozil nemudoma in brez drugih postopkov registracije ponovno odobri vozilo za uporabo v cestnem prometu.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 1999/37/ES

Člen 3 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar organ države članice za registracijo vozil prejme obvestilo, da je bilo vozilo obravnavano kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES, se registracija razveljavi, ta podatek pa se vnese v elektronski register države članice.

2. Kadar organ države članice za registracijo vozil prejme obvestilo, da je bilo vozilo obravnavano kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih, se registracija razveljavi, ta podatek pa se vnese v elektronski register države članice. Po tej razveljavitvi ni možno ponovno registrirati vozila.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4

Direktiva 1999/37/ES

Člen 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. členu 5 se doda naslednji odstavek:

5. členu 5 se dodajo naslednji odstavki:

„3. Država članica razveljavi registracijo vozila na svojem ozemlju, kadar prejme obvestilo, da je bilo to vozilo ponovno registrirano v drugi državi članici.“;

„3. Država članica razveljavi registracijo vozila na svojem ozemlju, kadar prejme obvestilo, da je bilo to vozilo ponovno registrirano v drugi državi članici.

 

3a. V primeru, da je vozilo ponovno registrirano v drugi državi članici in je potrdilu o registraciji dodano dokazilo o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datumu naslednjega tehničnega pregleda, država članica, v kateri je vozilo ponovno registrirano, prizna veljavnost potrdila o tehničnem pregledu pod pogojem, da je veljavno glede na intervale pregledov, ki se uporabljajo v državi članici ponovne registracije, in v potrdilo o novi registraciji zapiše izjavo o tem.

 

3b. V primeru, da se spremeni lastništvo vozila in je potrdilu o registraciji dodano dokazilo o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datumu naslednjega tehničnega pregleda, zadevna država članica pri izdaji novega potrdila o registraciji novemu lastniku prizna veljavnost potrdila o tehničnem pregledu in vključi izjavo o tem v novo potrdilo o registraciji.“

Obrazložitev

V primeru ponovne registracije vozila v drugi državi članici ali spremembe lastnika vozila se tehnično stanje vozila ne spremeni, zato bi moralo potrdilo o tehničnem pregledu veljati in bi ga bilo treba navesti v novem potrdilu o registraciji. Vendar se lahko države članice odločijo za bolj pogosto izvajanje tehničnih pregledov, kot je predvideno v predlogu uredbe o tehničnih pregledih, pogoj za vzajemno priznavanje pa bi moralo biti dejstvo, da pregledi v izvorni državi članici niso manj pogosti kot v državi članici ponovne registracije.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 1999/37/ES

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 6 se podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 je preneseno na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te direktive. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 a (novo)

Direktiva 1999/37/ES

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Člen 9 se nadomesti z:

 

„Države članice si med seboj pomagajo pri izvajanju te direktive. Lahko si izmenjujejo informacije na bilateralni ali multilateralni ravni, zlasti zato, da bi, kadar je to potrebno, pred registracijo vozila preverile pravni položaj vozila v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano. Tako preverjanje lahko vključuje zlasti uporabo elektronskega omrežja, s tem da se drugim državam članicam omogoči dostop do nacionalnih baz.“

Obrazložitev

Da se ustvari možnost preverjanja veljavnosti potrdil o tehničnem pregledu, je treba spodbujati uporabo elektronskih baz podatkov v posameznih državah članicah in med njimi.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 b (novo)

Direktiva 1999/37/ES

Priloga I – točka II.5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b. Točki II.5 Priloge I se doda naslednja točka:

 

„(Y) dokazilo (na primer žig, datum, podpis) o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datum naslednjega tehničnega pregleda (ponoviti tolikokrat, kolikor je potrebno).“

Obrazložitev

Da bi se zmanjšali upravni postopki in olajšalo vsakodnevno življenje uporabnikov vozil, je treba uvesti dokazilo o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datumu naslednjega (kar dokazuje veljavnost potrdila o tehničnem pregledu) na potrdilu o registraciji. Organom tako ni treba izdati dodatnega dokumenta o veljavnosti potrdila o tehničnem pregledu, ki bi ga morali imeti uporabniki vozil ves čas pri sebi.

  • [1]  UL C44, 15.2.2013, str.128.

OBRAZLOŽITEV

Cilji predloga

Cilj predloga, ki je del „svežnja o tehničnih pregledih“, je podpreti in izvrševati tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnih vozil za povečanje varnosti v cestnem prometu in varstva okolja. Predlog izboljšuje izvrševanje ureditve tehničnih in cestnih pregledov, zlasti kadar tehnično stanje vozila predstavlja neposredno tveganje za varnost v cestnem prometu, in sicer z ukrepi, kot je začasni odvzem ali trajni preklic registracije vozila.

Preden se vozilo lahko da na trg, mora izpolnjevati vse ustrezne zahteve glede homologacije ali posamične odobritve, s čimer se zagotovi optimalna raven varnosti in okoljskih standardov. Obveznost vsake države članice je, da prvič registrira vsako vozilo, ki je pridobilo evropsko homologacijo na podlagi „potrdila o skladnosti“, ki ga izda proizvajalec vozila. Ta registracija pomeni uradno dovoljenje za uporabo na javnih cestah in uveljavlja različne roke za uvedbo različnih zahtev za vozila.

V času življenjske dobe vozila se lahko zanj zahteva ponovna registracija zaradi spremembe lastništva ali prenosa v drugo državo članico za namen trajne uporabe. Podobno je treba uvesti določbe o postopku registracije vozil, da se zagotovi, da se vozila, ki predstavljajo takojšnje tveganje za varnost v cestnem prometu, ne uporabljajo na cesti.

Cilj registracije vozila je odobriti uporabo vozila v cestnem prometu. Ta odobritev je razvidna s pritrditvijo registrske tablice na vozilo in izdajo potrdila o registraciji.

Novosti predloga

Predlog v primerjavi z obstoječim aktom[1] natančneje opredeli pojme kraja registracije vozil, odvzema in preklica potrdila o registraciji.

Odvzem zagotavlja, da vozila, ki zaradi nevarnih okvar predstavljajo neposredno tveganje za varnost v cestnem prometu, po odvzemu njihove registracije ne bodo smela na cesto, dokler uspešno ne opravijo drugega tehničnega pregleda. Vozila naj ne bi ponovno opravljala postopka registracije po preklicu odvzema, da se zmanjša upravno breme.

Poleg tega je samodejno razveljavljena prvotna registracija vozil, ki so ponovno registrirana v drugi državi članici. S tem se izognemo vzporednim registracijam enega vozila v različnih državah članicah. Registracije vozil, ki jih je treba po rednem tehničnem pregledu razrezati, in vozil, ki so označena kot izrabljena vozila, se prekličejo po obvestilu o pregledu.

Predlog določa tudi nove zahteve glede elektronskih registrov registracij vozil in nadaljnjega spremljanja rezultatov tehničnih pregledov, ponovne registracije in razreza vozil.

Komisija je pooblaščena, da z delegiranimi akti dopolni priloge ob upoštevanju razvoja zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z vsebino potrdil o skladnosti ter zaradi tehničnega napredka.

Ocena in priporočila poročevalke

Poročevalka podpira predlog Komisije in predlaga nekaj sprememb zaradi boljše skladnosti z veljavno zakonodajo in zmanjšanja upravnega bremena.

Predlaga zmanjšanje velikosti potrdila o registraciji in navedbo povezave do tehničnega pregleda, da se omeji količina dokumentov, ki jih morajo imeti vozniki vedno pri sebi. Strinja se z vzpostavitvijo elektronskih baz podatkov, vendar želi, da so vse nacionalne baze podatkov povezane z drugimi državami članicami, kar bo olajšalo identifikacijo vozil.

Glede razveljavitve registracije želi poročevalka opozoriti na dejstvo, da pravni status in odgovornost za škodo po prodaji vozila, vendar pred registracijo, nista zadovoljivo urejena v vsaki državi članici. Zato bi moralo biti možno, da lastnik vozila sam prekliče registracijo vozila, da bo izvzet iz nadaljnje odgovornosti.

Podobno kot v sodbi Sodišča Evropske unije v zadevi Komisija proti Nizozemski (C-297/05) poročevalka meni, da bi morale vse države članice vzajemno priznavati veljavnost tehničnih pregledov.

Nenazadnje poročevalka predlaga, da se omeji prenos pooblastil na obdobje petih let, ki ga je mogoče obnoviti, namesto za nedoločen čas.

  • [1]               Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil, kakor je bila spremenjena.

POSTOPEK

Naslov

Dokumenti za registracijo vozil

Referenčni dokumenti

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Datum predložitve EP

10.7.2012

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Datum sprejetja

30.5.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Phil Bennion, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

George Sabin Cutaş

Datum predložitve

5.6.2013