Betänkande - A7-0199/2013Betänkande
A7-0199/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

5.6.2013 - (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Vilja Savisaar-Toomast


Förfarande : 2012/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0199/2013

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

(COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0381),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0187/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverande yttrandena från Cyperns parlament och den nederländska första kammaren och andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 december 2012[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0199/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det bör införas en möjlighet att återkalla fordonets registreringsbevis i fall där fordonet till exempel har registrerats på nytt i en annan medlemsstat eller har demonterats eller skrotats.

(3) Det bör införas en möjlighet att återkalla fordonets registreringsbevis i den medlemsstat där fordonet är registrerat i fall där fordonet till exempel har registrerats på nytt i en annan medlemsstat eller har demonterats eller skrotats.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att minska administrationen och förenkla informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör fordonsinformation samlas i nationella register.

(4) För att minska administrationen och förenkla informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör fordonsinformation samlas i nationella elektroniska register.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

(4a) För att underlätta de kontroller som är avsedda särskilt för kampen mot bedrägeri och olaglig handel med stulna fordon och för att kontrollera trafiksäkerhetsintygets giltighet bör ett nära samarbete inrättas mellan medlemsstaterna, grundat på ett effektivt system för informationsutbyte, genom att man använder elektroniska databaser.

Motivering

I syfte att möjliggöra kontroll av trafiksäkerhetsintygets giltighet är det nödvändigt att främja användningen av elektroniska databaser både inom varje enskild medlemsstat och mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 2 – leden e och f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”(e) indragning av registrering: indragning under en begränsad tidsperiod fordonet inte får användas på vägarna och som inte omfattar något nytt registreringsförfarande.

”(e) tillfälligt upphävande av registrering: en administrativ åtgärd som innebär att fordonet inte får användas på vägarna under en begränsad tidsperiod, varefter fordonet igen får användas utan något nytt registreringsförfarande, förutsatt att orsakerna till det tillfälliga upphävandet inte längre är tillämpliga.

(f) återkallelse av registrering: en permanent återkallelse av fordonets tillstånd att användas på vägarna och som omfattar ett nytt registreringsförfarande.”

(f) återkallelse av registrering: den behöriga myndighetens permanenta återkallelse av fordonets tillstånd att användas på vägarna, vilken kräver ett nytt registreringsförfarande om fordonet igen ska användas på vägarna. Innehavaren av registreringsbeviset får lämna en begäran till den behöriga myndigheten om återkallelse av registrering.”

(I linje med detta ändringsförslag ska ”indragning” genomgående i hela texten ersättas av ”tillfälligt upphävande”.)

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Medlemsstaterna ska lagra information om alla fordon som är registrerade på deras territorier i ett elektroniskt register. Informationen i registret ska innehålla alla uppgifter enligt bilaga I samt resultaten från de obligatoriska trafiksäkerhetsprovningarna enligt förordning XX/XX/XX [om periodisk trafiksäkerhetsprovning]. Medlemsstaterna ska göra den tekniska informationen om fordonen tillgänglig för de behöriga myndigheterna och de provningscentrum som deltar i trafiksäkerhetsprovningarna.”

”4. Medlemsstaterna ska lagra information om alla fordon som är registrerade på deras territorier i ett elektroniskt register. Informationen i registret ska innehålla alla de uppgifter som anges i punkterna II.4 till II.7 i bilaga I samt resultaten från periodiska och andra obligatoriska trafiksäkerhetsprovningar enligt förordning XX/XX/XX [om trafiksäkerhetsprovning]. Medlemsstaterna ska göra den tekniska informationen om fordonen tillgänglig för de behöriga myndigheterna och de provningscentrum som deltar i trafiksäkerhetsprovningarna.”

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 3a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Indragningen ska gälla tills fordonet har blivit godkänt vid en ny trafiksäkerhetsprovning. När fordonet har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning ska registreringsmyndigheten utan dröjsmål på nytt godkänna fordonet för användning i trafik.

Indragningen ska gälla tills fordonet har blivit godkänt vid en ny trafiksäkerhetsprovning. När fordonet har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning ska registreringsmyndigheten utan dröjsmål på nytt godkänna fordonet för användning i trafik. Inget nytt registreringsförfarande ska krävas.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 3a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en registreringsmyndighet i en medlemsstat får meddelande om att ett fordon nått slutet av sin livscykel enligt direktiv 2000/53/EG ska registreringsbeviset återkallas och informationen om detta ska införas i det elektroniska registret.”

2. Om en registreringsmyndighet i en medlemsstat får meddelande om att ett fordon nått slutet av sin livscykel enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon ska registreringsbeviset återkallas och informationen om detta ska införas i det elektroniska registret. En sådan återkallelseåtgärd kan inte medföra ett nytt registreringsförfarande.”

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

5. I artikel 5 ska följande punkter läggas till:

”3. Om en medlemsstat får meddelande om att ett fordon har registrerats på nytt i en annan medlemsstat ska den återkalla registreringen för fordonet på sitt territorium.”

”3. Om en medlemsstat får meddelande om att ett fordon har registrerats på nytt i en annan medlemsstat ska den återkalla registreringen för fordonet på sitt territorium.

 

3a. Om ett fordon registreras på nytt i en annan medlemsstat och bevis på senast genomförd trafiksäkerhetsprovning och datum för nästa trafiksäkerhetsprovning framgår ur registreringsbeviset, ska den medlemsstat i vilken fordonet registreras på nytt, vid utfärdandet av det nya registreringsbeviset, erkänna trafiksäkerhetsintygets giltighet, och den ska, förutsatt att registreringsbeviset är giltigt i fråga om de provningsintervaller som tillämpas i den medlemsstat där fordonet registreras på nytt, ange detta i det nya registreringsbeviset.

 

3b. Om fordonet byter ägare och bevis på senast genomförd trafiksäkerhetsprovning och datum för nästa trafiksäkerhetsprovning framgår ur registreringsbeviset, ska den berörda medlemsstaten, vid utfärdandet av ett nytt registreringsbevis till den nya ägaren, erkänna trafiksäkerhetsintygets giltighet, och den ska ange detta i det nya registreringsbeviset.

Motivering

Om ett fordon registreras på nytt i en annan medlemsstat eller fordonet byter ägare, förändras inte fordonets tekniska skick. Därför bör trafiksäkerhetsintygets giltighet erkännas och anges i det nya registreringsbeviset. Eftersom medlemsstaterna får bestämma om tätare provningsintervaller än dem som fastställs i förslaget till förordning om trafiksäkerhetsprovning ska dock det ömsesidiga erkännandet av giltighet endast ske på det villkor att tidsintervallerna för provningarna inte är längre i den ursprungliga medlemsstaten än i den medlemsstat där fordonet registreras på nytt.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då detta direktiv träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den dag då detta direktiv träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 1999/37/EG

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Artikel 9 ska ersättas med följande:

 

”Medlemsstaterna ska bistå varandra inför genomförandet av detta direktiv. De kan bilateralt eller multilateralt utbyta upplysningar, särskilt för att innan registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat. Denna kontroll kan särskilt omfatta användning av sammankopplade elektroniska system där nationella elektroniska databaser görs tillgängliga för andra medlemsstater.

Motivering

I syfte att möjliggöra kontroll av trafiksäkerhetsintygets giltighet är det nödvändigt att främja användningen av elektroniska databaser både inom varje enskild medlemsstat och mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Direktiv 1999/37/EG

Bilaga I – punkt II.5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b. Följande ska läggas till i punkt II.5 i bilaga I:

 

”(Y) Bevis (t.ex. stämpel, datum, underteckning) på senast genomförd trafiksäkerhetsprovning och datum för nästa trafiksäkerhetsprovning (ska upprepas så ofta som det är nödvändigt).”

Motivering

För att minska byråkratin och underlätta vardagen för fordonsanvändarna är det nödvändigt att i registreringsbeviset ange bevis på senast genomförd trafiksäkerhetsprovning och datum för nästa trafiksäkerhetsprovning (som visar giltigheten för trafiksäkerhetsprovningarna). Därmed behöver inte myndigheterna utfärda ett separat dokument ur vilket det framgår att trafiksäkerhetsintyget är giltigt och som fordonsanvändaren alltid borde bära på sig.

  • [1]  EUT C 44, 15.2.2013, s. 128.

MOTIVERING

Målen med förslaget

Detta förslag, som är en del av ”trafiksäkerhetspaketet”, syftar till att främja och stärka trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon för att på så sätt förbättra trafiksäkerheten och skydda miljön. Förslaget förbättrar genomförandet av trafiksäkerhetsprovningar och vägkontroller, särskilt i de fall där ett fordons tekniska skick utgör en omedelbar fara för trafiksäkerheten, genom åtgärder som tillfällig indragning och permanent återkallelse av fordonets registrering.

Innan ett fordon kan släppas ut på marknaden måste det uppfylla relevanta krav på typgodkännande eller enskilt godkännande vilka syftar till att säkra att säkerhets och miljöstandarderna efterlevs optimalt. Varje medlemsstat måste registrera varje fordon som för första gången får ett europeiskt typgodkännande på grundval av det intyg för överensstämmelse som utfärdats av fordonstillverkaren. Registreringen innebär att fordonet officiellt godkänns för användning på allmän väg och genom registreringen börjar de olika fristerna för krav på fordonet att löpa.

Under ett fordons livscykel kan en ny registrering vara aktuell på grund av ägarbyte eller överföring av fordonet till en annan medlemsstat för kontinuerlig användning där. Det bör också införas bestämmelser om ett förfarande för fordonsregistrering för att säkerställa att fordon som utgör en omedelbar fara för trafiksäkerheten inte används på vägarna.

Målet med fordonsregistrering är att godkänna att fordonet tas i drift i trafiken. Godkännandet synliggörs genom att registreringsskylten fästs på fordonet och att ett registreringsbevis utfärdas.

Nya inslag i förslaget

Jämfört med den gällande rättsakten[1] ger förslaget mer konkreta definitioner när det gäller var ett fordon bör registreras och inför möjligheten till indragning och återkallelse av registreringsbevis.

Indragningen säkerställer att fordon som utgör en omedelbar risk för trafiksäkerheten inte tillåts på vägarna genom att registreringsbeviset dras in tills fordonet har godkänts i en ny trafiksäkerhetsprovning. För att minska det administrativa arbetet bör det inte vara nödvändigt att gå igenom registreringsförfarandet på nytt när indragningen upphört.

Vidare återkallas automatiskt ett fordons ursprungliga registrering när fordonet registrerats på nytt i en annan medlemsstat. Detta gör att parallella registreringar i olika medlemsstater kan undvikas. När det gäller fordon som måste skrotas eftertrafiksäkerhetsprovning och fordon som anses som uttjänta ska registreringen återkallas efter det att meddelande om detta inkommit.

I förslaget fastställs även nya krav på elektroniska databaser för fordonsregistrering och på uppföljning av resultaten från trafiksäkerhetsprovningar, ny registrering och skrotning av fordon.

Kommissionen ska ges befogenhet att genom delegerade akter aktualisera bilagorna mot bakgrund av utvecklingen när det gäller lagstiftningen om EU-typgodkännande och innehållet i intyg om överensstämmelse och mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

Föredragandens bedömning och rekommendationer

Föredraganden stöder kommissionens förslag och föreslår vissa ändringar som syftar till större överensstämmelse med befintlig lagstiftning och till minskad administrativ börda.

Föredraganden föreslår att storleken på registreringsbeviset förminskas och att bevis på trafiksäkerhetsprovningarna anges i registreringsbeviset i syfte att minska på det antal dokument som föraren ständigt måste bära på sig. Föredragaren understöder inrättandet av elektroniska databaser, men vill gärna att alla dessa nationella databaser ska vara kopplade till andra medlemsstater för att på så sätt underlätta identifieringen av fordon.

När det gäller återkallelse av ett fordons registrering vill föredraganden påpeka att den rättsliga ställningen och ansvaret vid skador, efter det att fordonet är sålt men innan det registrerats av köparen, inte är tillräckligt reglerade i medlemsstaterna. Därför bör det vara möjligt för en fordonsägare att själv återkalla registreringen av ett fordon och på så sätt frånsäga sig sitt ansvar.

I linje med EU-domstolens dom (Europeiska kommissionen mot Nederländerna, mål C-297/05) anser föredraganden att giltigheten för trafiksäkerhetsprovningar bör vara ömsesidigt erkänd i alla medlemsstater.

Sist men inte minst föreslår föredraganden att begränsa delegeringen av befogenheter till en förnybar period av fem år, i stället för en delegering på obestämd tid.

  • [1]                     Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i dess ändrade lydelse.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Registreringsbevis för fordon

Referensnummer

COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD)

Framläggande för parlamentet

10.7.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.9.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

IMCO

11.9.2012

 

 

 

Inget yttrande avges

  Beslut

IMCO

18.9.2012

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Vilja Savisaar-Toomast

3.10.2012

 

 

 

Behandling i utskott

18.12.2012

22.1.2013

19.3.2013

23.4.2013

Antagande

30.5.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 187.2)

George Sabin Cutaş

Ingivande

5.6.2013