Postup : 2012/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0200/2013

Předložené texty :

A7-0200/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0422

ZPRÁVA     ***I
PDF 655kWORD 303k
5. 6. 2013
PE 506.200v02-00 A7-0200/2013

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0712),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7‑0393/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora ze dne 7. února 2013(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0200/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se evropskými politickými stranami rozumí subjekty, které byly založeny a zapsány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [….].

1. Pro účely tohoto nařízení se evropskými politickými stranami rozumí subjekty, které byly zapsány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [….].

Odůvodnění

Zakládání politických stran na evropské úrovni a jejich formální registrace jsou navzájem nezávislé procesy. Právní status evropské politické strany však dotčená strana získá teprve svým formálním zaregistrováním.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přímé finanční příspěvky z rozpočtu mohou být udělovány evropským politickým stranám s ohledem na to, že přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie.

2. Přímé finanční příspěvky z rozpočtu mohou být udělovány evropským politickým stranám s ohledem na to, že přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. [...] Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací*.

 

____________

 

* Úř. věst. L ...

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příspěvky jsou udělovány jako náhrada určité procentní části provozních nákladů evropských politických stran, které jsou přímo spojeny s cíli těchto stran. Příspěvky nesmí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžní nebo věcnou, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany.

1. Příspěvky jsou udělovány jako náhrada určité procentní části provozních nákladů evropských politických stran, které jsou přímo spojeny s cíli těchto stran. Tyto uhraditelné náklady zahrnují správní výdaje a výdaje spojené mj. s technickou pomocí, schůzemi, akcemi, včetně přeshraničních akcí a společných akcí s politickými skupinami v Evropském parlamentu, poskytováním informací, publikacemi, výzkumem a studiemi, kampaněmi prováděnými v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a kampaněmi k referendům na evropské úrovni. Výdaje spojené s kampaněmi prováděnými v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu jsou hrazeny v souladu s pravidly stanovenými v článku [17] nařízení (EU) č. [...] o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Ve výjimečných případech lze příspěvky rovněž použít k financování celostátních, regionálních nebo místních kampaní k referendům za předpokladu, že se předmět dotčeného referenda týká právního předpisu Unie, fungování orgánu Unie nebo ratifikace změn unijních smluv.

 

 

 

 

Odůvodnění

Aktualizace pozměňovacího návrhu 1 zpravodajky navazující na hlasování o zprávě paní Giannakouové (srov. s PN 68 k čl. 18 odst. 3 uvedené zprávy).

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 b – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Příspěvky mohou být využity jako náhrada výdajů spojených se smlouvami uzavřenými evropskými politickými stranami za předpokladu, že při jejich uzavření nedošlo ke střetu zájmů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje konstatování Účetního dvora v bodě 5 stanoviska č. 1/2013, které se týká možnosti, že by fyzické či právnické osoby, které poskytují zboží a služby orgánům a institucím EU, poskytovaly dary evropským politickým stranám.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příspěvky nesmí být využívány k financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod.

2. Příspěvky nesmí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžní nebo věcnou, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany. Příspěvky nesmí být využívány k přímému nebo nepřímému financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod. Příspěvky nesmí být využívány k přímému nebo nepřímému financování celostátních, regionálních nebo místních voleb, kandidátů nebo kampaní k referendům, s výjimkou kampaní k referendům týkajících se právních předpisů Unie, orgánů Unie nebo změn unijních Smluv, jak je stanoveno v odstavci 1.

Odůvodnění

Aktualizace pozměňovacího návrhu 3 zpravodajky navazující na hlasování o zprávě paní Giannakouové (srov. s PN 68 k čl. 18 odst. 3 uvedené zprávy).

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Evropské politické strany, jimž je udělen příspěvek, neobdrží ke stejným účelům žádné další rozpočtové prostředky. Žádná nákladová položka nesmí být financována z rozpočtu dvakrát.

5. Evropské politické strany, jimž je udělen příspěvek, neobdrží přímo ani nepřímo žádné další rozpočtové prostředky. Zakazují se především dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu. Žádná nákladová položka nesmí být financována z rozpočtu dvakrát.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje konstatování Účetního dvora v bodě 16 jeho stanoviska, v němž doporučuje jasněji stanovit, že evropské politické strany, jež obdrží příspěvek z rozpočtu EU, již z rozpočtu nezískají žádné další prostředky. Navíc se zde uvádí zákaz darů z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu, jak jej stanoví čl. 15 odst. 5 písm. b) návrhu Komise COM(2012)0499, a to v zájmu lepší provázanosti obou legislativních textů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Článek 204 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příspěvky se platí z rozpočtového oddílu Evropského parlamentu.

Příspěvky se platí z rozpočtového oddílu Evropského parlamentu. Prostředky vyčleněné na nezávislé subjekty nebo odborníky odpovídající za externí audit uvedené v článku [19] nařízení EU č. [...] o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací jsou uvolňovány přímo z rozpočtu Evropského parlamentu.

 

Tyto subjekty nebo odborníky vybírá, úkoluje a platí Evropský parlament, aniž je tím dotčen článek [19] uvedeného nařízení.

 

Žádný subjekt ani odborník nebude využíván po dobu přesahující pět po sobě jdoucích let.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žádosti o příspěvky se podávají v písemné podobě, případně v zabezpečeném elektronickém formátu.

1. Žádosti o příspěvky se podávají včas v písemné podobě, případně v zabezpečeném elektronickém formátu.

Pozměňovací návrh      9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 e – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Schvalující osobě může napomáhat výbor, který vyhodnocuje žádosti a přijímá rozhodnutí o udělení příspěvku. Schvalující osoba upřesní pravidla týkající se složení, jmenování a fungování tohoto výboru a pravidla zamezující střetu zájmů.

5. Schvalující osobě může napomáhat výbor, který vyhodnocuje žádosti a přijímá rozhodnutí o udělení příspěvku. Schvalující osoba upřesní s náležitým ohledem na zásady transparentnosti a rovného zacházení pravidla týkající se složení, jmenování a fungování tohoto výboru a pravidla zamezující střetu zájmů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 f – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušná schvalující osoba písemně vyrozumí žadatele o tom, jak bylo o jejich žádostech rozhodnuto. Je-li žádost o příspěvek odmítnuta nebo není-li příspěvek udělen v požadované výši, schvalující osoba uvede důvody odmítnutí žádosti nebo neposkytnutí požadovaných částek, zejména s odkazem na kritéria způsobilosti a kritéria pro udělení příspěvku uvedená v odstavcích 1 a 2.

4. Příslušná schvalující osoba písemně vyrozumí žadatele o tom, jak bylo o jejich žádostech rozhodnuto. Je-li žádost o příspěvek odmítnuta nebo není-li příspěvek udělen v požadované výši, schvalující osoba uvede důvody odmítnutí žádosti nebo neposkytnutí požadovaných částek, zejména s odkazem na kritéria způsobilosti a kritéria pro udělení příspěvku uvedená v odstavcích 1 a 2. Je-li žádost odmítnuta, schvalující osoba informuje žadatele o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které jsou mu k dispozici.

Odůvodnění

Stejná povinnost informovat o soudních opravných prostředcích byla uložena Komisi v nařízení o evropské občanské iniciativě.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 g – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) náhrada procentní části skutečně vynaložených výdajů;

a) náhrada procentní části skutečně vynaložených uznatelných výdajů;

Odůvodnění

Vyjasnění formulace v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 h – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jednorázové částky, paušální financování a jednotkové náklady jsou, pro případ jejich použití, vymezeny ve výzvě k předkládání žádostí o příspěvky. Dohoda nebo rozhodnutí o udělení příspěvku obsahuje ustanovení, na jejichž základě je možné ověřit, že jsou dodrženy podmínky pro poskytnutí jednorázových částek, paušálního financování a jednotkových nákladů.

4. Jednorázové částky, paušální financování a jednotkové náklady a případně i jejich výše a sazby jsou, pro případ jejich použití, vymezeny ve výzvě k předkládání žádostí o příspěvky. Ve výzvě k předkládání žádostí o příspěvky je rovněž uveden popis metod pro určení jednorázových částek, jednotkových nákladů a paušálního financování, přičemž tyto metody musí být založeny na objektivních ukazatelích, jako jsou statistické údaje, certifikované a auditem ověřitelné historické údaje evropských politických stran nebo jejich obvyklé postupy účtování nákladů. Dohoda nebo rozhodnutí o udělení příspěvku obsahuje ustanovení, na jejichž základě je možné ověřit, že jsou dodrženy podmínky pro poskytnutí jednorázových částek, paušálního financování a jednotkových nákladů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje znění tohoto odstavce čl. 124 odst. 2 písm. c) finančního nařízení (oblast působnosti a forma grantů – jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financování) a rovněž začleňuje požadavek na kvantifikaci jednorázových částek, paušálního financování a jednotkových nákladů ve výzvě k předkládání žádostí o příspěvky.

Pozměňovací návrh              13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 k – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropské politické strany dodržují maximální hranici pro spolufinancování vyplývající z nařízení xx/xxxx. Zbývající částky z příspěvků za předcházející dva roky nesmí být využity k financování té části, jež musí být financována z vlastních zdrojů evropské politické strany.

3. Evropské politické strany dodržují maximální hranici pro spolufinancování stanovenou v [čl. 12 odst. 4] nařízení (EU) č. [...] o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Zbývající částky z příspěvků za předcházející dva roky nesmí být využity k financování té části, jež musí být financována z vlastních zdrojů evropské politické strany. Příspěvky třetích stran na společné akce se nepovažují za součást vlastních prostředků evropské politické strany.

 

 

 

 

Odůvodnění

Vyjasnění formulace návrhu Komise.

Ve zprávě paní Giannakouové se v PN 19 a 59 (čl. 2 odst. 7 a čl. 15 odst. 5 písm. b) návrhu nařízení) uvádí, že příspěvky třetích stran na společné akce se nepovažují za dary. Tyto příspěvky tudíž nemohou být považovány za vlastní prostředky evropské politické strany.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Článek 204l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská politická strana předloží schvalující osobě ke schválení v souladu s podmínkami a lhůtami uvedenými ve výzvě k podávání žádostí o příspěvek závěrečnou zprávu o čerpání příspěvků a své účty.

Evropská politická strana každoročně předloží schvalující osobě ke schválení v souladu s podmínkami a lhůtami uvedenými ve výzvě k podávání žádostí o příspěvek závěrečnou zprávu o čerpání příspěvků a své účty.

Odůvodnění

Vyjasnění formulace návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204l – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropské politické strany zveřejňují přinejmenším na svých internetových stránkách závěrečnou zprávu uvedenou v prvním odstavci a příslušné účty.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 m – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud došlo k výmazu politické strany z rejstříku uvedeného v článku 6 nařízení (EU) č. [….] nebo jí byly uloženy sankce podle článku 22 uvedeného nařízení, příslušná schvalující osoba může pozastavit, snížit nebo ukončit vyplácení příspěvku a získat zpět částky, které byly na základě smlouvy nebo rozhodnutí o udělení příspěvku vyplaceny neoprávněně, a to v poměrné výši s přihlédnutím k závažnosti pochybení, nesrovnalostí, podvodů nebo jiných porušení povinností týkajících se čerpání příspěvku poté, co byla politické straně dána možnost předložit své připomínky.

5. Pokud došlo k výmazu politické strany z rejstříku uvedeného v článku 6 nařízení (EU) č. [….] nebo jí byly uloženy sankce podle článku 22 uvedeného nařízení, příslušná schvalující osoba může v souladu s postupy stanovenými v článku 7 tohoto nařízení pozastavit, snížit nebo ukončit vyplácení příspěvku a získat zpět částky, které byly na základě smlouvy nebo rozhodnutí o udělení příspěvku vyplaceny neoprávněně, a to v poměrné výši s přihlédnutím k závažnosti pochybení, nesrovnalostí, podvodů nebo jiných porušení povinností týkajících se čerpání příspěvku poté, co byla politické straně dána možnost předložit své připomínky.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 n – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Schvalující osoba může ukládat žadatelům správní a finanční sankce podle článku 109 tohoto nařízení, které jsou účinné, přiměřené a odrazující, aniž je tím dotčen čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. [….].

2. Schvalující osoba může ukládat žadatelům správní a finanční sankce podle článku 109 tohoto nařízení a článku 22 nařízení (EU) č.[…] o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

Odůvodnění

Vyjasňuje návrh Komise s cílem posílit soudržnost mezi finančním nařízením a nařízením o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Viz také PN 14 ze stanoviska výboru AFCO.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 o – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany archivují záznamy, podklady a jiné záznamy související s příspěvkem po dobu pěti let, jež následují po předložení závěrečné zprávy a účtů podle článku 204l.

1. Evropské politické strany archivují všechny záznamypodklady a jiné záznamy související s příspěvkem po dobu pěti let, jež následují po předložení výroční závěrečné zprávy a účtů podle článku 204l.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Článek 125

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Ustanovení čl. 125 odst. 3 druhého pododstavce a čl. 125 odst. 6 se zrušují.

(3) Článek 125 se mění takto:

 

a) V odstavci 3 se zrušuje druhý pododstavec.

 

b) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 

„6. Dosáhne-li evropská politická nadace ve smyslu nařízení (EU) č. [...] o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací na konci rozpočtového roku, na který obdržela grant na provozní náklady, přebytku příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkových příjmů za daný rok přenesena odchylně od zásady neziskovosti stanovené v odstavci 4 do následujícího roku, pokud se použije před koncem prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

 

Pro účely ověření souladu se zásadou neziskovosti se nezapočítávají vlastní zdroje [...] získané během roční činnosti evropské politické nadace, které převyšují procentní podíl způsobilých nákladů, jež má nést evropská politická nadace podle [čl. 12 odst. 4] nařízení (EU) č. [...].

 

Druhý pododstavec se nepoužije, pokud finanční rezervy evropské politické nadace překročí 100 % jejích průměrných ročních příjmů.“

 

 

 

 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh znovu začleňuje čl. 125 odst. 6 s odkazem na evropské politické nadace, neboť není vhodné zcela zrušit zvláštní ustanovení o převodu grantů, která se vztahují na politické strany na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že finanční podpora je poskytována bez nutnosti předkládat roční pracovní program a návrh provozního rozpočtu, evropské politické strany by měly odůvodnit ex post řádné využívání prostředků Unie. Schvalující osoba by měla především ověřit, zda byly finanční prostředky využity k zaplacení uznatelných výdajů podle výzvy k podávání žádostí o příspěvky a ve lhůtách vyplývajících z tohoto nařízení. Příspěvky evropským politickým stranám by měly být využity v průběhu dvou rozpočtových let následujících po rozpočtovém roce, na nějž byly uděleny, a po jejichž uplynutí získá nevyčerpané prostředky zpět schvalující osoba.

(8) Vzhledem k tomu, že finanční podpora je poskytována bez nutnosti předkládat roční pracovní program a návrh provozního rozpočtu, evropské politické strany by měly odůvodnit ex post řádné využívání prostředků Unie. Schvalující osoba by měla především ověřit, zda byly finanční prostředky využity k zaplacení uznatelných výdajů podle výzvy k podávání žádostí o příspěvky a ve lhůtách vyplývajících z tohoto nařízení. Evropské politické strany by měly široce a veřejně informovat o využívání příspěvků Unie v databázi, k níž budou mít občané snadný přístup a jež bude vybavena vyhledávačem. Příspěvky evropským politickým stranám by měly být využity v průběhu dvou rozpočtových let následujících po rozpočtovém roce, na nějž byly uděleny, a po jejichž uplynutí získá nevyčerpané prostředky zpět schvalující osoba.

(1)

Úř. věst. C67, 7.3.2013, s.1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh nařízení předložený Komisí, kterým se mění finanční nařízení v oblasti financování evropských politických stran a jenž doplňuje návrh nařízení předložený Komisí o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Oba návrhy zahrnují celou řadu požadavků Evropského parlamentu, které uvedl ve svém usnesení ze dne 6. dubna 2011, a účinně řeší nedostatky stávajícího právního rámce a systému financování politických stran a politických nadací na úrovni Unie. Díky novým právním základům budou evropské politické strany moci efektivně plnit svou úlohu vymezenou ve Smlouvách, tj. utvářet evropské politické vědomí a vyjadřovat vůli občanů Unie.

Zpravodajka především podporuje zavedení příspěvků sui generis, které představují nový druh finančních prostředků EU přizpůsobený zvláštním potřebám a charakteristikám evropských politických stran. V rámci nového systému příspěvků byla pro evropské politické strany také zavedena některá důležitá zjednodušení, například zrušení povinnosti předkládat roční pracovní program, flexibilnější lhůty pro využívání finančních prostředků EU a předběžné financování ve výši 100 %.

Zpravodajka se mimo jiné snažila zajistit, aby oba legislativní texty byly co nejvíce provázané, a svou zprávu přizpůsobila změnám finančních pravidel uvedeným ve zprávě poslankyně Giannakouové, kterou výbor AFCO pravděpodobně přijme. Jedná se v prvé řadě o možnost financovat akce společně s politickými skupinami v Evropském parlamentu a možnost financovat kampaně k referendům, která se týkají právních předpisů nebo orgánů EU a probíhají na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Je však třeba uvést, že v závislosti na hlasování o zprávě poslankyně Giannakouové ve výboru AFCO možná bude nezbytné provést další úpravy.

Navíc se zpravodajka po prostudování stanoviska Účetního dvora č. 1/2013 ze dne 7. února, které se věnuje oběma návrhům Komise, rozhodla zohlednit některá jeho doporučení, o nichž je přesvědčena, že zajistí větší právní jistotu a odpovědnost účastníků finančních operací.

Pokud jde o pravidla pro převod prostředků, jimiž se mají řídit evropské politické nadace, sdílí názor Komise, že možnost využívat prostředky z rozpočtu EU až do roku n+2 by měla být s ohledem na zvláštní potřeby spojené s financování volebních kampaní omezena na evropské politické strany. Rozšíření této výjimky na politické nadace je nejen neodůvodněné, zejména s ohledem na jiné příjemce grantů z rozpočtu EU, ale i zbytečné, neboť většina problémů, s nimiž se nadace potýkaly v rámci systému grantů, se uplatňováním zjednodušených ustanovení nového finančního nařízení odstraní. Například již nebudou muset skládat jistinu pro předběžné financování a aktivně se podporuje vytváření rezerv z vlastních zdrojů.

Zpravodajka však v zájmu kontinuity a s ohledem na úzkou vazbu mezi nadacemi a stranami i na skutečnost, že finanční prostředky EU jsou stranám a nadacím obvykle poskytovány s dlouhodobou perspektivou, navrhuje umožnit evropským politickým nadacím ještě flexibilnější finanční plánování, a to tím, že v návrhu zůstane zachován čl. 125 odst. 6 finančního nařízení v pozměněném znění.


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (24. 4. 2013)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Navrhovatel: Enrique Guerrero Salom

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh nařízení předložený Komisí, kterým se mění finanční nařízení v oblasti financování evropských politických stran a který doplňuje návrh nařízení předložený Komisí o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Reforma finančního nařízení je výsledkem změn zavedených tímto nařízením.

Jak je uvedeno v článku 10 Smlouvy o Evropské unii „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů“ a v čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie „politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie“, politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření názorů a vyjadřování politické vůle občanů Unie.

Evropské politické strany se tímto způsobem stávají vůdčí silou integrace na evropské úrovni a mohou hrát významnou úlohu při posilování evropského občanství. Jako instituce založené na osobní iniciativě, které však plní důležité veřejné funkce, jsou evropské politické strany ve společnosti hluboce zakořeněné a mají nepopiratelný institucionální cíl.

Existuje mnoho důvodů pro veřejné financování politických stran, toto financování však vyžaduje zvláštní právní předpis, který by se lišil od předpisu týkajícího se výhradně soukromých sdružení. Toto financování zejména přispívá k zajištění provádění činností politických stran, posiluje jejich stabilitu, pokud si udrží podporu významné části evropských občanů, odstraňuje, omezuje nebo kompenzuje případnou diskriminaci, která je dána různou atraktivitou stran pro soukromé dárce, a je pozitivní pobídkou proti nestandardnímu financování a korupci.

Navrhovatel vítá novou změnu finančního nařízení, která vyzývá k ukončení systému grantů a k vytvoření nového finančního nástroje, jenž bude uzpůsoben konkrétně financování politických stran a nadací na evropské úrovni. Jak navrhla Evropská komise, politické strany by měly být financovány prostřednictvím nového nástroje zvaného „příspěvky“, a nikoli prostřednictvím grantu na provozní náklady, jak je tomu v současné době.

Navíc s ohledem na zrušení ročního pracovního programu budou politické strany flexibilnější při plánování svých činností. Toto ustanovení, které není obsaženo v právních předpisech členských států, bylo shledáno nevhodným, jelikož lze kontrolovat výdaje, nikoli však činnosti.

Rovněž je vítáno omezení spolufinancování. Návrh Komise přispěje k omezení případné diskriminace mezi stranami vyplývající z příjmů ze soukromého sektoru. Navrhovatel kromě toho podporuje zavedení kritéria způsobilosti pro získání financování a zrušení kritéria výběru.

Navrhovatel dále vítá iniciativu Komise, která by měla politickým stranám umožnit vytvářet rezervy a převádět finanční prostředky až do roku n+2. Navrhovatel se však stejně jako výbor BUDG domnívá, že toto právo by kromě politických stran měly mít i nadace, aby mohly provádět své výzkumy. Navrhovatel rovněž oceňuje návrh, aby odchylně od článku 5 finančního nařízení byly příspěvky vypláceny jako jedna platba předběžného financování pokrývající 100 % částky. V souladu s novým návrhem by měl být úrok, který evropským politickým stranám vznikl z částek předběžného financování, využit k proplacení uznatelných výdajů v průběhu následujících dvou rozpočtových let. Důležité je, že si politické strany mohou ponechat nevyužité prostředky a převést je do dalšího rozpočtového roku.

Navíc se navrhovatel po prostudování stanoviska Účetního dvora č. 1/2013 ze dne 7. února, které se věnuje oběma návrhům Komise, a po několika výměnách názorů se zpravodajkou výboru BUDG rozhodl zohlednit některá doporučení Účetního dvora a stanoviska výboru BUDG, která zajistí větší právní jistotu a finanční přísnost.

Na závěr, navrhovatel s potěšením vítá myšlenku zavedení sankcí a kontroly, kterou by vykonával Evropský úřad pro boj proti podvodům a Účetní dvůr, a prvořadou úlohu přiznanou Evropskému parlamentu. Sankce by měly zahrnovat jak správní, tak finanční sankce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že finanční podpora je poskytována bez nutnosti předkládat roční pracovní program a návrh provozního rozpočtu, evropské politické strany by měly odůvodnit ex post řádné využívání prostředků Unie. Schvalující osoba by měla především ověřit, zda byly finanční prostředky využity k zaplacení uznatelných výdajů podle výzvy k podávání žádostí o příspěvky a ve lhůtách vyplývajících z tohoto nařízení. Příspěvky evropským politickým stranám by měly být využity v průběhu dvou rozpočtových let následujících po rozpočtovém roce, na nějž byly uděleny, a po jejichž uplynutí získá nevyčerpané prostředky zpět schvalující osoba.

(8) Vzhledem k tomu, že finanční podpora je poskytována bez nutnosti předkládat roční pracovní program a návrh provozního rozpočtu, evropské politické strany by měly odůvodnit ex post řádné využívání prostředků Unie. Schvalující osoba by měla především ověřit, zda byly finanční prostředky využity k zaplacení uznatelných výdajů podle výzvy k podávání žádostí o příspěvky a ve lhůtách vyplývajících z tohoto nařízení. Evropské politické strany by měly široce a veřejně informovat o využívání příspěvků EU v databázi, k níž budou mít občané snadný přístup a jež bude vybavena vyhledávačem. Příspěvky evropským politickým stranám by měly být využity v průběhu dvou rozpočtových let následujících po rozpočtovém roce, na nějž byly uděleny, a po jejichž uplynutí získá nevyčerpané prostředky zpět schvalující osoba.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se evropskými politickými stranami rozumí subjekty, které byly založeny a zapsány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [….].

1. Pro účely tohoto nařízení se evropskými politickými stranami rozumí subjekty, které byly zapsány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [….].

Odůvodnění

Zakládání politických stran na evropské úrovni a jejich formální registrace jsou navzájem nezávislé procesy. Právní status evropské politické strany však dotčená strana získá jedině po svém formálním zaregistrování.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příspěvky jsou udělovány jako náhrada určité procentní části provozních nákladů evropských politických stran, které jsou přímo spojeny s cíli těchto stran. Příspěvky nesmí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžní nebo věcnou, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany.

1. Příspěvky mohou být použity pouze na pokrytí určité procentní části provozních nákladů evropských politických stran, které jsou přímo spojeny s cíli těchto stran a nepřekračují rámec přímých politických účelů stanovených v čl. 204b odst. 2. Příspěvky nemohou být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžní nebo věcnou, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příspěvky nesmí být využívány k financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod.

2. Příspěvky nesmí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžní či věcnou, členu nebo zaměstnanci evropské politické strany. Příspěvky nesmí být využívány k přímému nebo nepřímému financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod. Příspěvky na organizaci společných událostí musí být zveřejněny. Tyto příspěvky se nepovažují za dary.

 

Příspěvky nesmí být využívány k přímému nebo nepřímému financování celostátních, regionálních nebo místních voleb, kandidátů nebo celostátních, regionálních či místních kampaní k referendům. Příspěvky je možné využívat k financování kampaní vedených evropskými politickými stranami v rámci voleb do Evropského parlamentu. Příspěvky je rovněž možné využívat k financování kampaní, které evropské politické strany vedou v rámci referend, která jsou pořádána v jednom nebo více členských státech a která se týkají záležitostí bezprostředně souvisejících s Evropskou unií.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 b – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Evropské politické strany, jimž je udělen příspěvek, neobdrží ke stejným účelům žádné další rozpočtové prostředky. Žádná nákladová položka nesmí být financována z rozpočtu dvakrát.

5. Žádná nákladová položka nesmí být financována z rozpočtu dvakrát.

Odůvodnění

Jak konstatoval Účetní dvůr, evropské politické strany, které obdrží příspěvek ze souhrnného rozpočtu, již z rozpočtu nezískají žádné další prostředky.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žádosti o příspěvky se podávají v písemné podobě, případně v zabezpečeném elektronickém formátu.

1. Žádosti o příspěvky se podávají včas v písemné podobě, případně v zabezpečeném elektronickém formátu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 e – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Schvalující osobě může napomáhat výbor, který vyhodnocuje žádosti a přijímá rozhodnutí o udělení příspěvku. Schvalující osoba upřesní pravidla týkající se složení, jmenování a fungování tohoto výboru a pravidla zamezující střetu zájmů.

5. Pouze v situacích uvedených v čl. 204e odst. 2 a 3 napomáhá schvalující osobě výbor, který vyhodnocuje žádosti a přijímá rozhodnutí o udělení příspěvku. Tento výbor dodržuje pravidla týkající se složení stanovená v článku 7 nařízení (EU) č. [...]. Jedná v souladu s postupem transparentnosti a kritérii objektivity stanovenými tímto nařízením. Schvalující osoba upřesní pravidla týkající se složení, jmenování a fungování tohoto výboru a pravidla zamezující střetu zájmů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 f – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušná schvalující osoba písemně vyrozumí žadatele o tom, jak bylo o jejich žádostech rozhodnuto. Je-li žádost o příspěvek odmítnuta nebo není-li příspěvek udělen v požadované výši, schvalující osoba uvede důvody odmítnutí žádosti nebo neposkytnutí požadovaných částek, zejména s odkazem na kritéria způsobilosti a kritéria pro udělení příspěvku uvedená v odstavcích 1 a 2.

4. Příslušná schvalující osoba písemně vyrozumí žadatele o tom, jak bylo o jejich žádostech rozhodnuto. Je-li žádost o příspěvek odmítnuta nebo není-li příspěvek udělen v požadované výši, schvalující osoba uvede důvody odmítnutí žádosti nebo neposkytnutí požadovaných částek, zejména s odkazem na kritéria způsobilosti a kritéria pro udělení příspěvku uvedená v odstavcích 1 a 2. Je-li žádost odmítnuta, schvalující osoba informuje žadatele o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které má k dispozici.

Odůvodnění

Stejná povinnost informovat o soudních opravných prostředcích byla uložena Komisi v nařízení o evropské občanské iniciativě.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 k – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příspěvky se čerpají v souladu s článkem 204b.

1. Příspěvky se čerpají v souladu s článkem 204b a se zásadami stanovenými nařízením (EU) č. [...].

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 k – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jakákoli část příspěvku, jež nebyla vyčerpána v rozpočtovém roce, na nějž byl tento příspěvek udělen, se použije na jakékoli uznatelné výdaje vzniklé do 31. prosince roku n+2. Zbývající část příspěvku, jež nebyla vyčerpána do uplynutí roku n+2, se navrátí podle části první kapitoly 5.

2. Jakákoli část příspěvku, jež nebyla vyčerpána v rozpočtovém roce, na nějž byl tento příspěvek udělen, se v souladu s nařízením (EU) č. [...] použije výhradně na jakékoli uznatelné výdaje, které evropským stranám a politickým nadacím, jež jsou s nimi oficiálně spjaty, vznikly do 31. prosince roku n+2 .

 

Zbývající část příspěvku, jež nebyla vyčerpána do uplynutí roku n+2, se navrátí podle části první kapitoly 5.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 l – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská politická strana předloží schvalující osobě ke schválení v souladu s podmínkami a lhůtami uvedenými ve výzvě k podávání žádostí o příspěvek závěrečnou zprávu o čerpání příspěvků a své účty.

Evropská politická strana každoročně předloží schvalující osobě ke schválení v souladu s podmínkami a lhůtami uvedenými ve výzvě k podávání žádostí o příspěvek závěrečnou zprávu o čerpání příspěvků a své účty.

 

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 l – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropské politické strany zveřejňují alespoň na svých internetových stránkách závěrečnou zprávu uvedenou v prvním odstavci a příslušné účty.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 m – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud došlo k výmazu politické strany z rejstříku uvedeného v článku 6 nařízení (EU) č. [….] nebo jí byly uloženy sankce podle článku 22 uvedeného nařízení, příslušná schvalující osoba může pozastavit, snížit nebo ukončit vyplácení příspěvku a získat zpět částky, které byly na základě smlouvy nebo rozhodnutí o udělení příspěvku vyplaceny neoprávněně, a to v poměrné výši s přihlédnutím k závažnosti pochybení, nesrovnalostí, podvodů nebo jiných porušení povinností týkajících se čerpání příspěvku poté, co byla politické straně dána možnost předložit své připomínky.

5. Pokud došlo k výmazu politické strany z rejstříku uvedeného v článku 6 nařízení (EU) č. [….] nebo jí byly uloženy sankce podle článku 22 uvedeného nařízení, příslušná schvalující osoba může v souladu s postupy stanovenými v článku 7 nařízení (EU) č. [...] pozastavit, snížit nebo ukončit vyplácení příspěvku a získat zpět částky, které byly na základě smlouvy nebo rozhodnutí o udělení příspěvku vyplaceny neoprávněně, a to v poměrné výši s přihlédnutím k závažnosti pochybení, nesrovnalostí, podvodů nebo jiných porušení povinností týkajících se čerpání příspěvku poté, co byla politické straně dána možnost předložit své připomínky.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 n – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Schvalující osoba může ukládat žadatelům správní a finanční sankce podle článku 109 tohoto nařízení, které jsou účinné, přiměřené a odrazující, aniž je tím dotčen čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. [….].

2. Schvalující osoba může ukládat žadatelům správní a finanční sankce podle článku 109 tohoto nařízení, které jsou účinné, přiměřené, vhodné a odrazující a které zohledňují závažnost, trvání a dobu, jež uplynula, a rovněž úmysl nebo stupeň nedbalosti, aniž je tím dotčen čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. [….]. Sankce uložená schvalující osobou může mít podobu částečného nebo úplného ukončení financování.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Čl. 204 o – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany archivují záznamy, podklady a jiné záznamy související s příspěvkem po dobu pěti let, jež následují po předložení závěrečné zprávy a účtů podle článku 204l.

1. Evropské politické strany archivují všechny záznamy a podklady a jiné záznamy související s příspěvkem po dobu pěti let, jež následují po předložení výroční závěrečné zprávy a účtů podle článku 204l.

POSTUP

Název

Změna nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran

Referenční údaje

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

10.12.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Enrique Guerrero Salom

17.9.2012

Projednání ve výboru

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

18.3.2013

 

22.4.2013

 

 

 

Datum přijetí

23.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Josef Weidenholzer


POSTUP

Název

Změna nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran

Referenční údaje

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Datum předložení EP

29.11.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

10.12.2012

JURI

10.12.2012

AFCO

10.12.2012

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CONT

19.12.2012

JURI

18.12.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

18.12.2012

 

 

 

Datum přijetí

30.5.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Datum předložení

5.6.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí